حقوق اعضای خانواده از نظر سجاد علیه السلام حقوق خانواده حق مادرت این است که : بدانى ، او تو را در شکم خود حمل کرد، به گونه اى که هیچ بار دیگرى را نکشید. از ثمره قلب خود، به تو غذایى داد که هیچ به ى ندهد. با تمام اعضاى خود، در نگهدارى تو کوشید. در این شه نیست که گرسنه و تشنه بماند، تا تو سیر و سیراب شوى . بى لباس بماند تا تو را بپوشاند؛ در آفتاب بماند تا تو در سایه باشى ، از خواب خود چشم بپوشد تا تو راحت بخوابى . از گرما و سرما تو را نگاه داشت ، تا فرزند او باشى . پس نمى توانى او را شکر گزارى ، مگر به توفیق و یارى و کمک خداوند. حق پدرت ، آن است که : بدانى او اصل وجود تو است ، که اگر نمى بود، تو هم نبودى . پس هر نیکى در خودت دیدى که از آن شگفت زده شدى ، بدان که پدرت ، اصل نعمت بر تو در آن خیر بوده است . پس خدا را به اندازه آن حمد و شکر کن . و نیرویى جز به سبب خدا نیست . حق فرزندت ، این است که : بدانى از تو است ، و در دنیاى گذرا، به خیر و شر خود، وابسته تو است . و تو در برابر س رستى او مسئولى که او را نیکو ادب نمایى ، به سوى خداى عزوجل راهنمایى کن ، و در طاعت خدا به او کمک رسانى . پس در کارهاى او بکوش ، مانند کوشیدن ى که مى داند در نیکى به او پاداش مى گیرد. و اگر با او بدرفتارى کند، عقاب مى شود. حق برادرت ، این است که : بدانى دست تو مایه عزت و قدرت تو است . پس او را سلاحى بر معصیت خدا مگیر، و براى ظلم بر آفریدگان خدا، او را وسیله اى مساز. و در برابر دشمنش ، یارى او را رها مکن . و از خیر خواهى نسبت به او دریغ مدار. اگر اوامر خداى تعالى را پیروى کرد، چه بهتر. و اگر چنین نکرد، خدا را گرامى تر از او نزد خودت بدان . و نیرویى جز به سبب خدا نیست

مشاهده متن کامل ...