سبزه" و "سکه" و "سماق" و "سنجد" و "سیر" شاید بین همه هفت سین ها مشترک باشه ؛اما اون چیزی که سفرهءما رو متمایز کرده "سنگ" و "سربند"ه ،سنگی که متعلق به مزار ین عسگریین ،و سربندی که مزین به نام اربابه ......"سائل" و " زنی" ، "سیب" ، "سحر" ، "سورهءفجر" ؛"سوزدل" بهر عزای تو دمادم داریم ؛هفت سین کرمت جور همیشه آقا ؛ما فقط یک "سفر کرب و بلا" کم داریم ...

مشاهده متن کامل ...