پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی

این جرم من است....عاشقی...
درخواست حذف اطلاعات
✽•· به آغــوشِ تو مُحتاجَــم بَرای حِس آرامــش ·•✽ ✽•· بَرای زندِگــی با تــو پر اَز شوقــم پـــر اَز خواهِــــش ·•✽ ✽•· به دَستــــــای تـــــــــو مُحتاجـَــم برای لَمسِ خوشبختــــی ·•✽ ✽•· واســـــه تَسکیـــــنِ قَلبـــی که بــَـراش عادَتـــــــــ شُــده سَختــی ·•✽ ✽•· به چشمـــــای تو مُحتاجَــم واســه تَعبیرِ ایـن رویـا که بازَم میشه عاشـق شـد ·•✽ ✽•· تو ایــن بی رَحمیه دنیــــــا ·•✽ ✽•· بــــه لَبخنــــدِ تو مُحتاجــَـم که تنهـــــا دِلخوشیـــم باشه ·•✽ ✽•· بــِــزار دُنیـــایِ بی روحـَــــم به لَبخندِ تو زیبــا شه ·•✽ ✽•· به تــو مُحتاجمــو باید پَناه هِق هِقَم باشـی ·•✽ ✽•· هَمیشه آرِزومـ بوده که روزی عاشِقَم باشی ·•✽

مشاهده متن کامل ...
✘.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...
درخواست حذف اطلاعات
בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے!خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے✘.....همیـــטּ ♥♥♥♥♥♥♥ هیچ ی حق ندارددرباره من قضاوت کندچون هیچ دقیقا نمیداندچه بر من گذشته است.شاید مقداری از سرگذشتم را شنیده باشیداما,هرگز آنچه که در قلب خود احساس کرده ام راحس نکرده اید. ♥♥♥♥♥♥♥ اولین تو بودیآ ین هم تو خواهی بودنمی خواهم طعم چشم دیگری را بنوشمانتظار بارانت سخت هم باشدفقط به خیال آمدنت

مشاهده متن کامل ...
سلام به عزیزانم چند وقت بود پستی نذاشتم اینم پست||| خوبید خوشید
درخواست حذف اطلاعات
نهایی تاوان تمام نه هایی ایست که نگفتم تا دل ی نشکندهمه ی محبت هایی که زیادی هدر دادم تا دلی را بدست بیاورمهمه ی دوستت دارم های ابکی که جدی گرفتمهمه ی سادگی که در این دنیای هزار چهره ج تنهایی تاوان همه ی خوشبینی هاییست که به دنیا و ادم های این روزها داشتم . . .

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.