بیش از ۴۰۰ نفر از اساتید های استان همدان در نامه ای حمایت خود را از در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم اعلام د.

مشاهده متن کامل ...