یک مهاجم شمشیر به دست که دو پلیس را نزدیک کاخ «باکینگهام» انگلیس مجروح کرده بود، دستگیر شد.

مشاهده متن کامل ...