مادر شهید خدمت "امید ضیایی" می گوید: من هیچ گاه نمی گذاشتم "امید" متوجه نگرانی من از سفرهایش شود اما این بار وقتی برای خداحافظی آمد به شکل عجیبی او را در آغوش گرفته و بوسیدم.

مشاهده متن کامل ...