اوزیل در مورد آینده اش در آرسنال صحبت کرده است.

مشاهده متن کامل ...