کرج برای انتخاب فرد اصلح در انتخابات نیاز است دقت کرده و به وظیفه خود عمل کنیم، گفت: در افراد و ک داها بررسی کنید و یکی از معیارهایی که در روایات نیز به آن اشاره شده شجاعت در مقابل دشمن است.

مشاهده متن کامل ...