ائمه شهرستان های استان اسان جنوبی با تأکید بر اینکه نظر شورای نگهبان فصل الخطاب تایید صلاحیت ها است تاکید د: مناظره های انتخاباتی بهترین فرصت برای روشنگری و بیان برنامه های نامزدها است.

مشاهده متن کامل ...