رکنا: محل حوزه هنری آبادان به همراه یک گل فروشی و اغذیه فروشی در آتش سوختند.

مشاهده متن کامل ...