نیاکان ما در گذشته چنین می د، ما هم چنین می کنیم. چهارشنبه آ سال شمسی، چهارشنبه آ اسفندماه که می شود، بسیاری از خانواده ها که باید بگوییم خانواده احمق ها، آتش و هیزمی روشن می کنند، بعد آدم های سر و مر و گنده، با آن هیکل های چنین و چنان از روی آتش می پرند[و می گویند:]ای آتش! زردی من از تو سرخی تو از من! این چقدر حماقت است! خب چرا چنین می کنید؟ [می گویند:] آقا یک سنت است مال ما مردم. از قدیم پدران ما چنین می د. قرآن می گوید:"اولو کان اباءهم لایعقلون شیئاً" اگر پدران گذشته تان چنین کاری می د و شما می بینید که یک کار احمقانه است و دلیل یت آن هاست، روی ش را بپوشانید. چرا دومرتبه این سند حماقت را سال به سال تجدید می کنید؟ این فقط یک سند حماقت است که کوشش می کنید آن را همیشه زنده نگه دارید[و بگویید که] ماییم که چنین پدران احمقی داشته ایم. (شهید مطهری) پ.ن: از خوبی های فضای پیش از انقلاب و قبل از حکومتی شدن همه چیز این بود که اهل فکر بدون آن که به حاکمیت منتسب شوند و یا به مقابله با فرهنگ و سنن و آیین ملی مردم متهم شوند حرف شان را می زدند و استدلال هایشان را بیان می د. مردم هم غالبا بدون موضع گیری و جبهه بندی، حرف را بر عقل و منطق خودشان عرضه می د و نتیجه می گرفتند. برخلاف امروز که پشت هر حرفی هزار جور برچسب و تهمت و توهم توطئه است. این می گوید حکما فلانی مزدور دشمن است و از ضدانقلاب می شود که چنین حرف هایی می زند و چنان مواضعی می گیرد. آن یکی هم هر را که اندک تمایلی به گفتمان انقلاب دارد، به جیره و مواجب خواری نظام و پاچه خواری حکومت متهم می کند.

مشاهده متن کامل ...