25 اردیبهشت روز فردوسی گرامی باد تبریک به تمامی همکاران و تشکر از محمود فاضل عضو شورایعالی نظام پزشکی و بزرگوارانی که ضمن پاسداشت روز فردوسی ....سیمرغ درمانگر را بعنوان سمبل درمان به سازمان نظام پزشکی ارایه نمودند و مانع از آن شدند که نماد سیمرغ از سوی کشورهای همسایه شمالی بعنوان میراث معنوی آنها ثبت شود. با احترام شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی

مشاهده متن کامل ...