آری ! کوروش ذوالقرنین است ! کوروش بنده و مجری فرمان خداست ! کوروش شخصیت مورد تایید و قرآن است ! اجازه ندهید کوروش را به جنگ بیاورند ، کوروش خود تابع است! و ینی دین خدا از عصر آدم تا امت خاتم! یعنی تسلیم پروردگار شدن و کوروش تسلیم خداوند بود + من به درستی این حرفایی که نوشتم شکی ندارم

مشاهده متن کامل ...