جوانان استثنایی در بلوار کشاورز جنوبی شهرضا مرکز آموزش استثنایی باغچه بان قرار دارد در این مرکز که مختلط می باشد از دوران ابت تا دبیرستان دانش آموز ولی به تعداد کم دارند در تابستان این سه دانش آموز ناشنوا که بسیار پر انرژی و فعال و در عین حال رئوف و مهربانند با من دوست شدند امروز با این عزیزان که در کلاس هشتم درس میخوانند ع ی گرفتم و چون قول دادم ع شان را در وبم بگذارم خود را موظف به این کار دانستم . به این بهانه از مجموعه کادر زحمتکش این مرکز به مدیریت سرکار خانم داراب قدردانی مینمایم . تا ی از نزدیک نظاره گر کار مربیان این مرکز نباشد قادر به لمس زحمات این مربیان سختکوش نمی باشد برای همه آنها آرزوی موفقیت دارم

مشاهده متن کامل ...