سلامتی روزی که به مامان بابام بگن غم آ تون باشه جوون خوبی بود سلامتی روزی که بخاطرم مطلب بزاری ولی نباشم لایک کنم سلامتی روزی که صدام کنی ولی نتونم جواب بدم سلامتی روزی که پی امی که بهم بدی ولی دیگه خونده نشه سلامتی روزی که دلت واسه قهرام تنگه واسه خنده هام ولی دیگه نیستم آ یشم سلامتی روزی که تو میای سر مزارم و من خاک زیر پات شدم.... ب سلامتی روزی ک اسمم بیاد رو لب رفیقام پوزخند بزنند و با پشت دست اشکاشونا پاک کنند و بگن هی....کی فکرشو میکرد؟ دلت برا خنده هام تنگ میشه... دلت برا قهر ام تنگ میشه... دلت واسه خل و چل بازیام واسه مس ه بازیام تنگ میشه... ب امید اون روز

مشاهده متن کامل ...