افزایش مالیات، نرخ ارز و هزینه نیروی انسانی باعث شده تا هزینه تولید در ایران به حدود دو برابر میزان جهانی برسد.

مشاهده متن کامل ...