سال ٩٦ با ارایه پیشنهادهای مناسب و برگزاری مناقصه، مراحل اجرایی توسعه میدان نفتی استان آغاز شود.

مشاهده متن کامل ...