خارجه و مهاجرت سوئد از رئیس جمهور خواست درباره سوئد بر اساس اطلاعات درست و دقیق سخن بگوید.

مشاهده متن کامل ...