چادرم باشد مرا معیار ایمان و شرفهمچو مروارید زیبایم درون یک صدفدید نامحرم نیفتد ل بر سوی منافتخارم باشد این،زهرا بود الگوی منمدعی گوید که چادر یک نشان فانی استمن ولی گویم که با چادر تنم ی استمدعی گوید که با چادر کلاست باطل استمن ولی گویم که ایمانم ز چادر کامل استمدعی خواهد مرا بی دین کند با لفظ دوستچادر من همچو تیر زهرگین،بر چشم اوست(بهلول حبیبی زنجانی)

مشاهده متن کامل ...