نوازش مردان در هنگام رابطه فراموش نشود. وقتی لب بر لبهای همسر خود گذاشتید و دارید عشق بازی می کنید ن می توانند شیطنتی کنند و بعد از گذست مدتی از عشق بازی از طریق بوسیدن و خوردن لب ها، از روی لباس مرد خود را لمس کنند و نوازش دهند. آرام آرام دست در لباس همسر خود کرده و همسر را گرفته یا نوازش کنند. از نوازش بیضه ها نیز غافل نشوند. اگر زن در خود آمادگی جلو رفتن در رابطه را می بیند می تواند لباس پایین تنه همسر خود را دربیاورد. ن در هنگام خوردن یا های مردان خود از نوازش مرد خود و نوازش بیضه ها غافل نشوند که نتایج شگفت انگیزی در تحریک مردان دارد. ن در هنگام رابطه برای قطع نوازش مردان و بیضه ها برای جلوگیری از زود ی مردان گوش به فرمان آنها باشند یا از مرد خود بخواهند که قبل از اینکه احساس کند دست همسر خود را بگیرند و از نوازش بیشتر جلوگیری کنند. 

مشاهده متن کامل ...