معنای زندگی منیعشقم!هر تبش قلبم!فقط برای توست . دوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدر اوج آسمان به دنبال تو ، هر جا میروی باز هم یکی هست به دنبال توتویی که در قلب منی و منی که همیشه فدای توام با قلبی از عشقبا خطی پراز محبتبر روی یک برگ گل رز مینویسم : دوست دارم.دوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارمدوست دارم مهم منو تو هستیم که همیشه…تورا در کنارم احساس میکنم، تو را دوست دارم وتو را میپرستمبهتر بگویمعاشقت هستم، ای یگانه هستی… دوستت دارم بیشتر از معنای واقعی کلمه دوست داشتندوستت دارم چون تو ارزش دوست داشتن را داریدوستت دارم دوستت دارم همچو طلوع خورشید در سحر گاه عشقدوستت دارم همچو تکه ابرهای سفیدی که در اوج آسمان آبی در حال عبور هستند به وسعت قلبم دوستت دارمشاید کوچک باشد اما قلب هر فرد تمام زندگی اوست

مشاهده متن کامل ...