پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آبدارچی شرکت مایکروسافت
آبدارچی شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات

مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید. آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد: متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم. رئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد.

مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت.

او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت وسرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوریهای توزیع مواد غذایی هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟ مرد گفت احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودم.مشاهده متن کامل ...
آبدارچی شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
آبدارچی شرکت مایکروسافت

مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید.سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید
آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد : متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.ر ئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد
مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت!
او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟
مرد گفت: احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودممشاهده متن کامل ...
آبدارچی شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
آبدارچی شرکت مایکروسافت

مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید.سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید
آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد : متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.ر ئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد
مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت!
او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟
مرد گفت: احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودممشاهده متن کامل ...
آبدارچی شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید.سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید. آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد : متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.ر ئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد. مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت! او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟ مرد گفت: احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودم.

مشاهده متن کامل ...
داستان کوتاه آبدارچی شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او

مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید.سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید.

آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد :

متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.ر ئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود

خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد.

مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند.

تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت

سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد

هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت!

او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه

رفت و سرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد

ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین

امپراتوری های توزیع مواد غذایی در هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه

می شدید؟

مرد گفت: احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودم.مشاهده متن کامل ...
مایکروسافت دومین شرکت برتر جهان
درخواست حذف اطلاعات
مایکروسافت مدتی بود جایگاه خود را به عنوان دومین شرکت برتر جهان از نظر میزان ارزش تجاری،در رقابت با شرکت نفتی مشهور exxon از دست داده بود، اما موفق شد مجددا این عنوان را به دست آورد.
البته اپل کماکان با ارزش ترین شرکت جهان محسوب می شود و مایکروسافت هنوز نتوانسته این عنوان را باز هم از آن خود کند.

البته مایکروسافت برای بازپس گیری عنوان اول از اپل راه درازی در پیش دارد. زیرا ارزش این شرکت برابر با ۶۶۹.۶ میلیارد دلار برآورد شده که ۲۶۰ میلیارد دلار بیش از شرکت مایکروسافت است.

مایکروسافت تا قبل از همه گیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند وفناوری های همراه با ارزش ترین شرکت دنیا بود، اما با عرضه خدمات همراه و فناوری های نوظهور مبتنی بر وب مانند سرویس های کلود از رقبا عقب افتاد و جایگاه سابق خود را از دست داد. حال این شرکت به دنبال آن است که با عرضه خدمات مشابه و همین طور حضور قدرتمند در حوزه همراه از طریق ید شرکت نوکیا و عرضه گوشی های لومیا رقیبان خود را به حاشیه براند.

منبع: خبرگزاری ایتنامشاهده متن کامل ...
مایکروسافت اسپانسر رئال شد
درخواست حذف اطلاعات

مایکروسافت-اسپانسر-رئال-شد

شرکت نرم افزاری مایکروسافت به جمع اسپانسرهای باشگاه رئال مادرید ملحق شد.

مایکروسافت امروز رسما با باشگاه رئال مادرید قرارداد امضا می کند تا این شرکت سرشناس تبدیل به یکی از اسپانسرهای اصلی رئال شود.

پیش از این شرکت هایی مثل آئودی، هواپیمایی امارات، شرکت نفت ابوظبی و آدیداس از اسپانسرهای باشگاه رئال بودندمشاهده متن کامل ...
ارسالی از طرف ایران
درخواست حذف اطلاعات
باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .
------------------
من در برخی از امتحاناتم مردود شدم اما دوستم تمام درسهایش را با موفقیت گذراند.

اکنون او یک در شرکت مایکروسافت است

و من فقط مالک مایکروسافت هستم ... بیل گیتسمشاهده متن کامل ...
آیا لومیای اندرویدی نوکیا و مایکروسافت در راه است ؟!
درخواست حذف اطلاعات

evleaks که این روزها اکانت توییترش به منبع دست اول خبرهای رسانه ها تبدیل شده، دیروز در توییتی خبر داد که نوکیا و مایکروسافت در حال کار بر روی یک لومیای اندرویدی هستند!
انتخاب اندروید گوگل برای پرچمدار نوکیا در حالی که این شرکت توسط مایکروسافت -یکی از تولیدکنندگان سیستم عامل های موبایلی- یداری شده است واقعا عجیب به نظر می رسد. آن هم در شرایطی که همکاری این دو شرکت در استفاده از ویندوزفون سابقه کوتاهی ندارد و به یک استراتژی تبدیل شده است.

از طرفی اگر این خبر را صحیح فرض کنیم، مشخص است که یک دستگاه لومیای اندرویدی می تواند میزان فروش این گوشی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. اندروید دارای منبع عظیمی از اپلیکیشن ها و گیم های متفاوت است، در حالی که ویندوزفون اگرچه با سرعت بالا در حال پیشرفت است، اما بیشتر تمرکز توسعه دهندگان بر روی اندروید قرار داده شده است.

تحقیقات idc در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که اندروید 81 درصد از بازار را به تصاحب خود در آورده و مایکروسافت نیز با رقم پایین 3 درصد جایگاه بسیار کوچکی را در این میان دارد.

حال این اتفاق را در صورت صحت باید یک تغییر استراتژی در مایکروسافت تفسیر کرد یا یک «شوخی» رسانه ای، باید صبر کرد تا واکنش مایکروسافت یا نوکیا را به این خبر ببینیممشاهده متن کامل ...
آموزش نصب ویندوز 7
درخواست حذف اطلاعات
درحالی که هنوز ویندوز ویستا جای خود را به درستی در بین مردم باز نکرده و هنوز مدت زیادی از ارائه سرویس پک 1 آن نمی گذرد ، شرکت مایکروسافت در اقدامی عجولانه ، به معرفی و ارائه ویندوز 7 پرداخت . هنوز دلیل این اقدام مایکروسافت به درستی مشخص نگردیده است ، ولی......مشاهده متن کامل ...
داستان
درخواست حذف اطلاعات
رد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیات مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید.سرانجام به او گفت شما پذیرفته شده اید.

آدرس ایمیل تان را بدهید تا فرم های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد : متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم.ر ئیس گفت امروزه ی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین ی نیازی هم به شغل ندارد.

مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمی دانست با ده دلاری که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی یده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. به زودی یک گاری ید. اندکی بعد یک کامیون کوچک و چندی بعد هم ناوگان توزیع مواد غذایی خود را به راه انداخت!

او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. بیمه آدرس ایمیل او را خواست ولی مرد جواب داد ایمیل ندارم. بیمه با تعجب پرسید شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در هستید. تصورش را ید اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟

مرد گفت: احتمالا آبدارچی شرکت مایکروسافت بودم.مشاهده متن کامل ...
شکایت متقابل سامسونگ از مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات

شکایت متقابل سامسونگ از مایکروسافت


به گزارش ایتنا از فارس به نقل از اندروید هدلاین، مایکروسافت می گوید سامسونگ مبالغی را که باید بر مبنای دریافت مجوز استفاده از اختراعات ثبت شده این شرکت پرداخت می کرد را نپرداخته و در مقابل سامسونگ می گوید نباید هیچ پولی به مایکروسافت پرداخت کند.


درگیری حقوقی دو طرف به طور جدی از اوایل سال ۲۰۱۴ آغاز شد و مایکروسافت از سامسونگ درخواست دریافت ۶.۹ میلیون دلار غرامت نمود. سامسونگ این درخواست را رد کرد و حال بعد از مدتی شکایت متقابلی را تقدیم دادگاه کرده و خواستار لغو قرارداد قبلی و همین طور صرف نظر مایکروسافت از ادعاهایش شده است.

علت ادعاهای مایکروسافت ید شرکت نوکیاست که باعث شده این شرکت حق انحصاری استفاده از بسیاری از فناوری های آن را به دست آورد.

در مقابل سامسونگ می گوید مایکروسافت مالک اصلی این فناوری ها نیست و بر اساس توافقات قبلی دو طرف حق استفاده از آنها برای مایکروسافت محفوظ است. قرار است دادگاه ظرف هفته های آینده به این ادعاها رسیدگی کند.

مشاهده متن کامل ...
داستان استخدام در مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
روزی مردی با مشاهده آگهی شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به آنجا رفت. در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.

در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت: اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم. مرد گفت: من ایمیل ندارم.

مدیر گفت: شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید. متاسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون آمد و چیزهایی که یده بود را در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد. از فردای آن روز مرد از حوالی خانه خود ید میکرد و در بالای شهر میفروخت و با سود حاصل یدهای بعدی اش را بیشتر کرد. تا جایی که کارش گرفت. مغازه زد و کم کم وارد تجارت های بزرگ و صادرات شد.

یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرداد به صورت تلفنی بود، مدیر آن شرکت گفت: ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.

مرد گفت: ایمیل ندارم

مدیر آن شرکت گفت: شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتین دیگه چی میشدین

مرد گفت: احتمالآ سرایدار شرکت مایکروسافت بودم..

**گاهی نداشته های ما به نفع ماست**مشاهده متن کامل ...
گاهی نداشته های ما به نفع ماست
درخواست حذف اطلاعات

روزی مردی با مشاهده آگهی شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به آنجا رفت. در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.
در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت: اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم. مرد گفت: من ایمیل ندارم.
مدیر گفت: شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید. متاسفم من برای شما کاری ندارم.
مرد ناراحت از شرکت بیرون آمد و چیزهایی که یده بود را در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد. از فردای آن روز مرد از حوالی خانه خود ید میکرد و در بالای شهر میفروخت و با سود حاصل یدهای بعدی اش را بیشتر کرد. تا جایی که کارش گرفت. مغازه زد و کم کم وارد تجارت های بزرگ و صادرات شد.
یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرداد به صورت تلفنی بود، مدیر آن شرکت گفت: ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.
مرد گفت: ایمیل ندارم
مدیر آن شرکت گفت: شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتین دیگه چی میشدین
مرد گفت: احتمالآ سرایدار شرکت مایکروسافت بودم.

.

.

.

نتیجه: گاهی نداشته های ما به نفع ماست.مشاهده متن کامل ...
پولدارشدن...
درخواست حذف اطلاعات
مرد بیکاری برای سِمَتِ آبدارچی در مایکروسافت تقاضا داد. رئیس هیئت مدیره مصاحبه اش کرد و تمیز زمین رو -به عنوان نمونه کار- دید و گفت: «شما استخدام شدین، آدرس ایمیلتون رو بدین تا فرم های مربوطه رو واسه تون بفرستم تا پر کنین و همینطور تاریخی که باید کار رو شروع کنین..»
مرد جواب داد: «اما من کامپیوتر ندارم، ایمیل هم ندارم!»
رئیس هیئت مدیره گفت: «متأسفم. اگه ایمیل ندارین، یعنی شما وجود خارجی ندارین. و ی که وجود خارجی نداره، شغل هم نمی تونه داشته باشه.»
مرد در کمال نومیدی اونجا رو ترک کرد.. نمی دونست با تنها 10 دلاری که در جیبش داشت چه کار کنه. تصمیم گرفت به مارکتی بره و یک صندوق 10 کیلویی گوجه فرنگی ب ه. بعد خونه به خونه گشت و گوجه فرنگی ها رو فروخت. در کمتر از دو ساعت، تونست سرمایه ش رو دو برابر کنه.. این عمل رو سه بار تکرار کرد و با 60 دلار به خونه برگشت. مرد فهمید می تونه به این طریق زندگیش رو بگذرونه، و شروع کرد به این که هر روز زودتر بره و دیرتر برگرده خونه. در نتیجه پولش هر روز دو یا سه برابر میشد. به زودی یه گاری ید، بعد یه کامیون، و به زودی ناوگان خودش رو در خط ترانزیت (پخش محصولات) داشت ...

پنج سال بعد، مرد دیگه یکی از بزرگترین ده فروشان امریکاست. شروع کرد تا برای آینده ی خانواده اش برنامه ریزی کنه، و تصمیم گرفت بیمه ی عمر بگیره. به یه نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی رو انتخاب کرد. وقتی صحبت شون به نتیجه رسید، بیمه از آدرس ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد: «من ایمیل ندارم.»

بیمه با کنجکاوی پرسید: «شما ایمیل ندارین، ولی با این حال تونستین یک امپراتوری در شغل خودتون به وجود بیارین. میتونین فکر کنین به کجاها می رسیدین اگه یه ایمیل هم داشتین؟» مرد برای مدتی فکر کرد و گفت:

آره! احتمالاً میشدم یه آبدارچی در شرکت مایکروسافت.مشاهده متن کامل ...
داستان استخدام در مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات
روزی مردی با مشاهده آگهی شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به آنجا رفت. در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.

در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت: اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم. مرد گفت: من ایمیل ندارم.

مدیر گفت: شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید. متاسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون آمد و چیزهایی که یده بود را در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد. از فردای آن روز مرد از حوالی خانه خود ید میکرد و در بالای شهر میفروخت و با سود حاصل یدهای بعدی اش را بیشتر کرد. تا جایی که کارش گرفت. مغازه زد و کم کم وارد تجارت های بزرگ و صادرات شد.

یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرداد به صورت تلفنی بود، مدیر آن شرکت گفت: ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.

مرد گفت: ایمیل ندارم

مدیر آن شرکت گفت: شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتین دیگه چی میشدین

مرد گفت: احتمالآ سرایدار شرکت مایکروسافت بودم..

**گاهی نداشته های ما به نفع ماست**مشاهده متن کامل ...
محافظت از حریم خصوصی در windows 10 + آموزش
درخواست حذف اطلاعات
رسانه خبری امنیت اطلاعات : windows 10، جدیدترین سیستم عامل شرکت مایکروسافت، اطلاعات زیادی از روی کامپیوتر کاربر جمع آوری و به سرورهای رایانش ابری این شرکت ارسال می کند.هدف از این کار، کمک به کاربر و سرعت بخشیدن به کارهای او در سرویس های مختلف مایکروسافت است. اما همه راضی به اشتراک گذاری اطلاعات خود با مایکروسافت نیستند. اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید، مطالعه این مقاله را توصیه می کنیم.مشاهده متن کامل ...
تغییرات ویندوز ۹ شرکت مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات

تغییرات ویندوز ۹ شرکت مایکروسافت

تغییرات ویندوز 9 شرکت مایکروسافت,ویندوز 9,تغییرات ویندوز 9,نسخه جدید ویندوز,حذف منوی charms ویندوز,قابلیت دسکتاپ مجازی ویندوز,یش نمایش ویندوز 9

به گزارش winbeta مایکروسافت در جدیدترین تغییرات نسخه آینده ویندوز منوی نه چندان مفید charms را حذف کرده و قابلیت دسکتاپ مجازی را اضافه خواهد کرد. به این ترتیب بازگشت منوی استارت سابق تنها تغییر بزرگ ویندوز ۹ نخواهد بود.

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
مایکروسافت ۱۸ هزار نفر از کارمندانش را ا اج می کند
درخواست حذف اطلاعات

شرکت مایکروسافت روز پنج شنبه اعلام کرد ۱۸ هزار نفر از کارمندانش را عمدتا در سطوح مدیریتی ا اج خواهد کرد.

ا اج این تعداد از کارمندان معادل تعدیل ۱۴ درصد از کل نیروهای شاغل در مایکروسافت محسوب می شود. مدیران مایکروسافت گفته اند این تصمیم باعث «چابک تر» شدن این شرکت و افزایش سرعت حرکتش خواهد شد.

مایکروسافت سال گذشته شرکت نوکیا را به قیمت ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار یده بود و گفته شده تصمیم به تعدیل اخیر در راستای انطباق نیروهای این دو شرکت بزرگ گرفته شده است.مشاهده متن کامل ...
همکاری پتنتی مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات

شرکت نرم افزاری بزرگ مایکروسافت و شرکت تصویر برداری canon، قراردادی با هم امضا د که طیف وسیعی از محصولات و خدمات ارائه شده توسط این دو شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. امکان تصویر برداری دیجیتال و محصولات مربوط به مشتری های موبایل بخشی از این خدمات هستند.

متاسفانه هنوز اطلاعاتی از جزئیات این قرارداد در دسترس نیست اما این احتمال وجود دارد که مایکروسافت از ثبت اختراع های شرکت canon و دانش نرم افزاری این شرکت برای بهبود فناوری pureview که از نوکیا یداری کرده است استفاده کند. همچنین ممکن است canon دوربین هوشمندی که بر روی ویندوزفون اجرا می شود را عرضه کند.

البته احتمال دارد این قرارداد تنها تضمینی باشد که این دو شرکت اختلافی در ثبت پتنت ها پیدا نکنند. یا اینکه به این معنی باشد که این دو پلتفرم در کنار یکدیگر عملکرد بهتر و کاملتری پیدا کنند. مثل ترکیب دوربین های canon با دیوایس های ویندوزفونی (گوشی های هوشمند، کامپیوترهای شخصی و تبلت ها).مشاهده متن کامل ...
مطالب آموزنده
درخواست حذف اطلاعات
روزی مردی با مشاهده آگهی شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به آنجا رفت. در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.

در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت: اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم. مرد گفت: من ایمیل ندارم.

مدیر گفت: شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید. متاسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون آمد و چیزهایی که یده بود را در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد. از فردای آن روز مرد از حوالی خانه خود ید میکرد و در بالای شهر میفروخت و با سود حاصل یدهای بعدی اش را بیشتر کرد. تا جایی که کارش گرفت. مغازه زد و کم کم وارد تجارت های بزرگ و صادرات شد.

یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرداد به صورت تلفنی بود، مدیر آن شرکت گفت: ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.

مرد گفت: ایمیل ندارم

مدیر آن شرکت گفت: شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتین دیگه چی میشدین

مرد گفت: احتمالآ سرایدار شرکت مایکروسافت بودم..


نتیجه: گاهی نداشته های ما به نفع ماست.مشاهده متن کامل ...
یک همکاری و یک تعدیل نیروی گسترده در فناوری اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات

تهران - ایرنا - در هفته گذشته اتفاقاتی عجیب در شرکت های فناور رخ داد: همکاری دو شرکت رقیب آی.بی.ام و اپل و نیز تعدیل 18 هزار نفری نیرو در شرکت مایکروسافت.

به گزارش ایرنا، شرکت آی.بی.ام و اپل اکنون به عنوان دو کمپانی شناخته شده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

اپل به عنوان تولید کننده ی تلفن های هوشمند آیفون و تبلت های آیپد و همچنین برخورداری از سیستم پشتیبانی قدرتمند در کنار آی.بی.ام قرار خواهد گرفت که اپل را در تولید اپلیکیشن های تجاری یاری خواهد کرد که شامل اپلیکیشن هایی در زمینه ی امنیت، مدیریت ابزار و سرویس های تحلیلی برای مشتریان تجاری است.
*** ا اج 18 هزار نفری کارمندان از مایکروسافت

مایکروسافت گفته است که از این 18 هزار نفر، 12 هزار و 500 نفر در بخش های فنی و کارخانه ای شاغل هستند.

شمار افرادی که قرار است تسویه شوند، معادل 14 درصد از کل نیروی انسانی مایکروسافت است. کاهش نیروی انسانی، شامل نیمی از کارمندان شرکت نوکیا و نیز شماری از کارمندان خود مایکروسافت خواهد بود.

بخش بزرگی از آن ها پس از پیوستن نوکیا به مایکروسافت اضافه شده اند.


مشاهده متن کامل ...
یک همکاری و یک تعدیل نیروی گسترده در فناوری اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات

تهران - ایرنا - در هفته گذشته اتفاقاتی عجیب در شرکت های فناور رخ داد: همکاری دو شرکت رقیب آی.بی.ام و اپل و نیز تعدیل 18 هزار نفری نیرو در شرکت مایکروسافت.

به گزارش ایرنا، شرکت آی.بی.ام و اپل اکنون به عنوان دو کمپانی شناخته شده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

اپل به عنوان تولید کننده ی تلفن های هوشمند آیفون و تبلت های آیپد و همچنین برخورداری از سیستم پشتیبانی قدرتمند در کنار آی.بی.ام قرار خواهد گرفت که اپل را در تولید اپلیکیشن های تجاری یاری خواهد کرد که شامل اپلیکیشن هایی در زمینه ی امنیت، مدیریت ابزار و سرویس های تحلیلی برای مشتریان تجاری است.
*** ا اج 18 هزار نفری کارمندان از مایکروسافت

مایکروسافت گفته است که از این 18 هزار نفر، 12 هزار و 500 نفر در بخش های فنی و کارخانه ای شاغل هستند.

شمار افرادی که قرار است تسویه شوند، معادل 14 درصد از کل نیروی انسانی مایکروسافت است. کاهش نیروی انسانی، شامل نیمی از کارمندان شرکت نوکیا و نیز شماری از کارمندان خود مایکروسافت خواهد بود.

بخش بزرگی از آن ها پس از پیوستن نوکیا به مایکروسافت اضافه شده اند.


مشاهده متن کامل ...
خداحافظی گوشی های سری ای نوکیا با اندروید
درخواست حذف اطلاعات
مایکروسافت قصد دارد در گوشی های نوکیا سری ای از سیستم عامل همراه ویندوز فون به جای اندروید گوگل استفاده کند و از این طریق رقبای خود را به چالش بکشد.

به گزارش فارس به نقل از وی تری، مایکروسافت هدف از این کار را پایین نگهداشتن قیمت تمام شده گوشی های نوکیا اعلام کرده است. مایکروسافت بعد از ید واحد همراه شرکت نوکیا کنترل تمامی گوشی های تولیدی این شرکت و نرم افزارها و سیستم عامل های نصب شده بر روی آن را در دست گرفته است.

این شرکت قول داده کماکان از گوشی های سری ای نوکیا که قبلا عرضه شده و مجهز به سیستم عامل اندروید هستند، پشتیبانی نماید.

کارشناسان معتقدند این تحول یکی دیگر از نتایج تغییر استراتژی شرکت مایکروسافت است که چندی قبل با ارسال یک ایمیل از سوی ساتیا نادلا اعلام شد. وی در این ایمیل از تمرکز مایکروسافت بر روی فناوری های نوین مانند کلود و خدمات همراه خبر داده بود.


مشاهده متن کامل ...
استخدام در مایکروسافت.....
درخواست حذف اطلاعات

روزی مردی با مشاهده اگهی استخدام شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به انجا رفت.در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.

در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت : اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم.

مرد گفت : من ایمیل ندارم.

مدیر گفت : شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید.متاسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون امد و چیزهایی را که یده بود در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد.

از فردای ان روز مرد هر روز در حوالی خانه خود ید میکرد و در بالا شهر میفروخت و از این راه هرروز یدهایش را بیشتر میکرد تا جایی که کارش رونق گرفت و کم کم مغازه ای برای خود گرفت......

با پشتکار و تلاش وارد تجارت های بزرگ و بزرگ ترو صادرات شد.یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرارداد بصورت تلفنی بود،مدیر ان شرکت گفت ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.

مدیر گفت : ایمیل ندارم.

مدیر ان شرکت متعجب شد و گفت : شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتید دیگر چه میشدید؟

مدیر گفت :اگر ایمیل داشتم احتمالا الان سرایدار شرکت مایکروسافت بودم......

"گاهی نداشتن بهتر از داشتن است"مشاهده متن کامل ...
استخدام در مایکروسافت.....
درخواست حذف اطلاعات

روزی مردی با مشاهده اگهی استخدام شرکت مایکروسافت برای استخدام یک سرایدار به انجا رفت.در راه به امید یافتن یک شغل خوب کمی ید کرد.

در اتاق مدیر همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت تا اینکه مدیر گفت : اکنون ایمیلتان را بدهید تا ضوابط کاریتان را برایتان ارسال کنم.

مرد گفت : من ایمیل ندارم.

مدیر گفت : شما میخواهید در شرکت مایکروسافت کار کنید ولی ایمیل ندارید.متاسفم من برای شما کاری ندارم.

مرد ناراحت از شرکت بیرون امد و چیزهایی را که یده بود در همان حوالی به عابران فروخت و سودی هم عایدش شد.

از فردای ان روز مرد هر روز در حوالی خانه خود ید میکرد و در بالا شهر میفروخت و از این راه هرروز یدهایش را بیشتر میکرد تا جایی که کارش رونق گرفت و کم کم مغازه ای برای خود گرفت......

با پشتکار و تلاش وارد تجارت های بزرگ و بزرگ ترو صادرات شد.یک روز که با مدیر یک شرکت بزرگ در حال بستن قرارداد بصورت تلفنی بود،مدیر ان شرکت گفت ایمیلتان را بدهید تا مدارک را برایتان ارسال کنم.

مدیر گفت : ایمیل ندارم.

مدیر ان شرکت متعجب شد و گفت : شما با این همه توان تجاری اگر ایمیل داشتید دیگر چه میشدید؟

مدیر گفت :اگر ایمیل داشتم احتمالا الان سرایدار شرکت مایکروسافت بودم......

"گاهی نداشتن بهتر از داشتن است"مشاهده متن کامل ...
مهم ترین دلایل کناره گیری بالمر از مایکروسافت
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری معتقدند که «استیو بالمر» مدیرعامل قبلی مایکروسافت اعتبار و اهمیتی که لیاقتش را داشت، به دست نیاورد. این موضوعی است که از بعضی مدیران و کارمندان مایکروسافت گرفته تا کاربران محصولات این شرکت هم آن را تایید می کنند. او سی وچهار سال در مایکروسافت مشغول به کار بوده و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ هم به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت کرده است. در مدتی که بالمر مدیرعامل مایکروسافت بوده است، این شرکت سود ۱۲۰ میلیارد دلاری به دست آورده است.مشاهده متن کامل ...
windows 10
درخواست حذف اطلاعات
مایکروسافت یکی از شرکت های بزرگ در زمینه سیستم عامل و نرم افزارهای جانبی است که جدیدترین نسخه از سیستم عامل خود را رونمایی کرده است.

به گزارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از مشرق، مایکروسافت به تازگی در جریان رویدادی در سن فرانسیسکو، ویندوز 10 را معرفی کرد. ویژگی های جالب زیادی در نسخه جدید ویندوز وجود دارد. در ادامه به 6 ویژگی جالب ویندوز 10 می پردازیم.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.