پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آنتن جوانی
شناخت شبکه های بی سیم و مبانی آنتن
درخواست حذف اطلاعات
از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی
دسته بندی کامپیوتر و it
فرمت فایل doc
حجم فایل 3795 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
شناخت شبکه های بی سیم و مبانی آنتن

فروشنده فایل

کد کاربری 15

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اه کلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن مارکنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک) 12

ث) آنتن v مع 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن ح ونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افکنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مکانیکی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan area network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52

فصل چهارم 55

آنتن های هوشمند 55

بخش اول 56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگی 57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60

4- الف - 2: مدلهای کانال 62

4-الف-2-1:مدل لی lee s model 62

4-الف- 2-2: a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

spread scatterers 63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (macro cell model) 64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model) 65

3-الف-2-5: gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(gwssus)model 65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت سی (gaussian angle of) 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(bad urban (bu) model) 68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68

انواع آنتن های هوشمند 70

4-الف-4:ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده 74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت 75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم 76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال 77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی 80

4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81

مثال 1-4 85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده 88

بخش دوم 89

آنتن های آرایه فازی 89

4-ب-1:تاریخچه 89

4-ب-2: انواع آرایه ها 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (linear array) 90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (planar array) 90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

فصل پنجم 95

نتیجه و ﭘیشنهاد 96

97

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل2.1:آنتنvمع 12

شکل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه h ؛ ب - بوق قطاعی صفحه

e ؛ ج- بوق هرمی. 14

شکل 2.3 : الف- آنتن دو م وطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو م وطی محدود 15

شکل2.4: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو م وطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و م وط 16

شکل 2.5 : آنتن ح ونی 17

شکل 2.6: دستگاه مختصات کروی 19

شکل2.7 : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی 20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22

شکل 2.10: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی. 24

شکل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26

شکل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26

شکل2.13:آنتن خطی به طول 27

شکل2.14: وضعیت آنتن 30 کیلو هرتز 32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51

شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 52

شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) tdd(time division duplexing 54

شکل 4.1: مدل لی (es انتشار دهنده موثر ؛ mu: ایستگاه پایه ؛ ae عنصر آرایه) 63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های ی ان که بطور یکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(es: انتشار دهنده های موثر، bs: ایستگاه مرکزی) 64

شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (bs: ایستگاه مرکزی , mu: واحد متحرک) 65

شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:

(mu, bs منطقه بیضی هستند) 65

شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66

شکل 4.6: مدل زاویه دریافت سی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66

شکل 4.7: مدلray leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی

(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67

شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68

شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخ بر مبنای بیشترین snr وجی

پایه ریزی شده است. 69

شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدsnr 69

شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: وجی مطابق با جمع هم فازها

از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70

شکل4.12: ترکیب آنتن هوشمند و بخشهای کنترل سیگنال مربوطه. 72

شکل 4.13: مثالی از یک ماتریس bl : یک ساختار سه عنصره جهت

تولید سیم کناری عریض. ماتریس 75

شکل 14،4: تکنیک های شکل دهی بیم؛

(a): روش پایه باند (b).doa/los: استراتژی مشخص طراحی. 77

شکل 4.15: بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند 80

شکل 4.16: ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل applebaum (b) مدل widrow 81

شکل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .butler bmp#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82

شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابت ناشی از کاربرد کاربرد یکtجادویی: یک آرایه دو المانه؛

tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83

شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛

(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛s:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛

و،ml:ظرفیت منطبق شده. 84

شکل 4.20: ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در

ماتریس butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85

شکل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس butler چهارالمانی:

هیبرید یک اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می کند. 86

شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87

شکل 4.23:آرایه خطی. 90

شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91

شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91

شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93

شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

پیشگفتار

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .
مشاهده متن کامل ...
پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم
درخواست حذف اطلاعات

این پایان نامه به بررسی انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم میپردازد که شامل ۴ فصل مبانی آنتن، شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه فازی پرداخته است. آنتن ها از نظر کاربرد و ساختار به انواع مختلفی از قبیل آنتن هرتز، آنتن مارکنی، آنتن شلاقی، آنتن لوزی (روبیک)، آنتن v مع ، آنتن ماکروویو، آنتن آستینی، آنتن ح ونی و آنتن های آرایه ای تقسیم بندی میشوند.

مطالعات و ملاحظاتی که به توسعه و تکامل آنتنها هوشمند انجامید، مربوط به روبرویی با اشکالی بزرگ در عملی خصوصیات کاربردی در ارتباطات بی سیم بود. به عنوان مثال تداخل هم کانال، تداخل intersymbol و محو شدگی سیگنال در سیستم های بی سیم اِشکالاتی روی جنبه های کاربردی استراتژی ارتباطات بی سیم مدرن وارد آورده اند. آزمایشها و تلاشها برای خنثی سازی این مسائل بستر و زمینه ای را برای تکثیر طرحهای آنتنهای بی سیم متنوع و تحقق آنها فراهم آورد.

دو چشم انداز بزرگ که در طرح آنتن های هوشمند و تحقیق آنها تاثیر دارند. اولی ارزی پیچیدگی پردازش دامنه فاصله ای مربوط می شود و دومی سخت افزار جدید ساختار آنتن (که آرایه را تشکیل می دهد) را مشخص می کند. طرح آنتن های هوشمند بر چیزی تکیه دارد که به عنوان مدل های کانال تنظیمی شناخته شده اند که مشخصات فاصله ای – زمانی (spatio-temporar) سیگنالهای تقویت شده روی کانال را تصویر می کنند.در رابطه با ماکروسل یا میکروسل انواع کانال متداول به سه دسته مربوط می شود.

 1. مدل کانالی که بر اساس ملاحظات آماری پایه ریزی شده است.
 2. مدل کانالی که بر مبنای اندازه گیری پایه ریزی شده است.
 3. مدل کانال ویژه سایت، که در بخشهای زیرین شرح داده شده می شود.

آنتن های هوشمند تنظیمی یک جهش بزرگ در مسیر تکامل تدریجی سیستم های ارتباطی بوده اند. متناسب با سیستم های رایج، آنتن های هوشمند با تجهیزات معمول و قدیمی که در سایت ها واقع هستند، ترکیب و هماهنگ شده اند. کارکرد این آنتن ها به عنوان یک فاصله ای تنظیمی این است که امکان افزایش کیفیت، ظرفیت و یا برد سیگنال را بیشتر از آنتنهای قدیمی میسر می سازد.

آنتن های هوشمند به عنوان راه های ممکن برای رفع مشکلات مربوط (به ویژه در ارسال امواج میلیمتری) در نظر گرفته می شود. این سلسله آنتن های هوشمند برای فراهم ساختن راه های گسترش برد، افزایش ایمنی در محوشدگی سطحی، قطع تداخل و دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی(sdma) مورد نظر قرار می گیرد.

anten ha

کاربرد آرایه های آنتن در طرح های آنتن هوای هوشمند سیستم های ارتباطی بی سیم قابلیت اطمینان و ظرفیت را در سه راه ممکن افزایش می دهد:

تکنیک های ترکیبی مختلف، سیگنالهای رسیده از آنتن های مرکب را در یک سیر جمع می کند که این عمل محوشدگی چندمسیره را کاهش می دهد(که قبلاً نشان داده شد).

روش تشکیل بیم تنظیمی (به وسیله ی آرایه ی آنتن ها) که به واسطه ی کاهش تداخل ظرفیت را بهبود می بخشد و همچنین محوشدگی چندمسیره را نیز کاهش می دهد.

این روش به این گونه است که آرایه های تنظیمی را حذف و یا سیگنال دریافت مطلوب از اجزای م ی پس را به طور مناسب ترکیب میکند و سیگنال های تداخلی را که سمت های دریافت متداول دارند خنثی می نماید. (با مدنظر قرار دادن سیگنال مطلوب).

استفاده از بیم های ثابت سوئیچ شده که منجر به کنترل الگوهای جهت دار می گردد(نسبت به آرایه های تنظیمی) اما می تواند همچنان اصلاح ظرفیت را صورت دهد. این اصول به استفاده ی دو یا چند بیم ثابت بر می گردد که منجر به پذیرش تنوع در بیم می شود.

آنتن های بیم سوئیچ شده و آنتن های تنظیمی به واسطه ی نیاز اطلاعاتی سیستم دینامیکی برای عملیات آنها به آنتن های هوشمند ارجاع داده می شود. همچنین سیستم های آرایه هوشمند دیگری وجود دارد که با عنوان آرایه های تنظیم حساس به پلاریزاسیون حساس شناخته می شود. در کاربردهای آنها سیستم، پلاریزاسیون یک سیگنال مطلوب را نظیر نموده ویک مداخله کننده ی که یک سمت دریافت مشابه ولی پلاریزاسیون موج متفاوت با سیگنال مطلوب دارد را حذف می کند. همچنین ممکن است هم دوره، هم پلاریزاسیون و هم reuse concepts را ترکیب کند.

این طرح ها کیفیت ارتباط بهتر، ظرفیت سیستم افزوده ونیز قابلیت اطمینان بیشتر را فراهم می کند. همچنین میزان مصرف انرژی و توان در بخش های دستی (مکانیکی) عمر باتری را افزایش می دهد. تکنولوژی آنتن هوشمند با پردازش فاصله ای پیچیده ی آن به عنوان راه حل نهایی در مقابله علیه تلفات ایجاد شده به وسیله ی تکنولوژی ارتباط بی سیم مورد نظر قرار می گیرد.

آنتن مارکنی: 

در این نوع آنتن، انتهای پایین مولد به زمین متصل است و سطح زمین بجای صحفه هادی به کار می رود. طرز توزیع جریان و ولتاژ برای اصلی، چهل برابر طول آنتن می باشد و این آنتن برای های کم مورد استفاده قرار می گیرد. آنتن مارکنی در بعضی موارد ممکن است برای های بالا به کار رود، مثل آنتن های ارتباطی هواپیما که در این ح بدنه هواپیما بجای زمین عمل می کند.

در ادامه سرفصل های این پایان نامه…..

 

فصل ۱-   مبانی آنتن

۱-۱-   تاریخچه

۱-۲-   انواع آنتن ها از نظر کاربرد

۱-۲-۱-    آنتن هرتز

۱-۲-۲-    آنتن مارکنی

۱-۲-۳-    آنتن شلاقی

۱-۲-۴-    آنتن لوزی ( روبیک)

۱-۲-۵-    آنتن v مع

۱-۲-۶-    آنتن ماکروویو

۱-۲-۷-    آنتن آستینی

۱-۲-۸-    آنتن ح ونی

۱-۲-۹-    آنتن های آرایه ای array antenna

۱-۳-   پارامترهای آنتن

۱-۳-۱-    نمودار پرتو افکنی آنتن ها

۱-۳-۲-    دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی

۱-۳-۳-    نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی

۱-۳-۴-       نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین

۱-۳-۵-       نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده

۱-۳-۶-    جهت دهندگی آنتن ها

۱-۳-۷-    پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان

۱-۳-۸-    شعاع های فرعی آنتن ها

۱-۳-۹-    مقاومت پرتو افکنی  آنتن

۱-۳-۱۰-  امپدانس ورودی آنتن

۱-۳-۱۱-  سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها

۱-۳-۱۲-  طول موثر آنتن

۱-۳-۱۳-  پهنای نوار آنتن ها

۱-۳-۱۴-  پلاریزاسیون آنتن ها

۱-۳-۱۵-  پلاریزاسیون خطی

۱-۳-۱۶-     پلاریزاسیون دایره ای

۱-۳-۱۷-  پلاریزاسیون بیضوی

۱-۳-۱۸-  ساختمان مکانیکی آنتن ها

۱-۳-۱۹-  اندازه آنتن

۱-۳-۲۰-  نصب آنتن ها

۱-۳-۲۱-  خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها

۱-۳-۲۲-  رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها

۱-۳-۲۳-  محافظت آنتن در برابر عوامل جوی

فصل ۲-   شبکه های کامپیوتری

۲-۱-   شبکه های بی سیم

۲-۲-   سخت افزار شبکه

۲-۲-۱-    شبکه های ﭘخشی(broadcast network)

۲-۲-۲-    شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

۲-۲-۳-    شبکه های شخصی (personal area network)

۲-۲-۴-    شبکه های محلی (local area network)

۲-۲-۵-    شبکه شهری(mtropolitan  area network)

۲-۲-۶-       شبکه گسترده (wide area network)

۲-۲-۷-    شبکه بی سیم (wireless network)

۲-۲-۸-       شبکه شبکه ها (internetwork)

۲-۳-   نرم افزار شبکه

۲-۳-۱-       لایه فیزیکی (physical layer)

۲-۳-۲-       زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال  mac(medium access control)

۲-۳-۳-       لایه شبکه

۲-۳-۴-       لایه انتقال(transport layer)

۲-۳-۵-       لایه کاربرد (application layer)

۲-۴-     شبکه های محلی بی سیم (۸۰۲٫۱۱)

۲-۴-۱-    ﭘشته ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱

۲-۴-۲-    لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱

۲-۵-   شبکه های بی سیم باند گسترده

۲-۵-۱-    لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۶

فصل ۳-    آنتن های هوشمند

۳-۱-   آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم

۳-۲-   جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند

۳-۳-   مدلهای کانال

۳-۳-۱-    مدل لی lee s model

۳-۳-۲-    a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

۳-۳-۳-    مدل ماکروسل (macro cell model)

۳-۳-۴-    مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model)

۳-۳-۵-    gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

۳-۳-۶-    مدل زاویه دریافت گاوسی (gaussian angle of)

۳-۳-۷-    مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

۳-۳-۸-       مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))

۳-۳-۹-    مدل شهری بد(bad urban (bu) model)

۳-۴-   آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف

۳-۵-   انواع آنتن های هوشمند

۳-۵-۱-       ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده

۳-۵-۲-    راهبردهای شکل دهی بیم ثابت

۳-۵-۳-    پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم

۳-۵-۴-    الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال

۳-۵-۵-    ترکیب های آرایه ای تنظیمی

۳-۵-۶-    ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده

۳-۵-۷-       نکات نتیجه گیری شده

فصل ۴-   آنتن های آرایه فازی

۴-۱-   تاریخچه

۴-۲-   انواع آرایه ها

۴-۲-۱-    آرایه های خطی (linear array)

۴-۲-۲-    آرایه های مسطح (planar array)

۴-۳-   ویژگی های آرایه فازی

۴-۳-۱-    تکنولوژی شیفت دهنده فاز

۴-۳-۲-    تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

نتیجه و ﭘیشنهاد

 منبع اصلی : www.wikipower.ir 

  مستقیم :    انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

  کمکی  :     انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

 رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

 حجم :    ۳٫۹۸   mbمشاهده متن کامل ...
تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه با و پر سرعت .

تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه


تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه

فرمت فایل : word  (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 91 صفحه

 

 

 

 

مقدمه

انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال یا یک موجبر) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتنهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام پذیرد. عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتنها دخ دارند. بطور کلی خطوط انتقال در های پایین و فواصل کوتاه عملی هستند. با افزایش فواصل و ها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر میشود و در نتیجه استفاده از آنتنها ارجحیت می یابد]1[.

در حدود سالهای 1920 پس از آنکه لامپ تریود برای ایجاد سیگنالهای امواج پیوسته تا یک مگاهرتز بکار رفت، ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول موج تشدید) مانند دوقطبی نیم موج امکان یافت و در های بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد و اندازه ی فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنی ترون و کلایسترون و مایکروویو (در حدود یک گیگاهرتز) همراه با موجبرهای توخالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتنهای بوقی شد. در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستم های رادار منجر به ابداع انوع مختلف آنتنهای مدرن مانند آنتنهای بشق (منع کننده) عدسی ها و آنتنهای شکافی موجبری شد]1[.

امروزه گستره وسیعی از انواع مختلف آنتنها در مخابرات سیار و سیستمهای بیسیم در حال استفاده اند و کماکان رقابت در زمینه کوچک ابعاد آنتنها و بهینه مشخصات تشعشعی آنها ادامه دارد. در این بخش به طور خلاصه به مرور اصول، تعاریف مشخصات تشعشعی آنتنها پرداخته شده است.

 

1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن

فضای اطراف یک آنتن به دو ناحیه تقسیم میشود. اولین ناحیه بعد از آنتن، ناحیه آنتن و ناحیه خارج از آن، ناحیه بیرونی نامیده میشود. مرز دو ناحیه کره ای است که مرکزش، مرکز آنتن وسطح آن از دو انتهای آنتن عبور میکند. نسبت این کره مرزی به آنتن نیم موج دو م وطی متقارن در شکل 1-1 نشان داده شده است

 

برای متمایز میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن، می توان ناحیه بیرونی را به دو ناحیه تقسیم کرد که فاصله نزدیک آنتن شامل میدانهای نزدیک ناحیه فرنل[1] نام دارد و میدان در فاصله دور را ناحیه دور یا ناحیه فرانهوفر[2] می خوانند.

می توان ثابت کرد فواصل بزرگتر از  نسبت به آنتن شامل میدانهای راه دور آنتن است.  طول موج کاردر فضای آزاد و  بزرگترین بعد آنتن است.

 در ناحیه فرانهوفر مولفه های میدان عرضی و مستقل از فاصله شعاعی است که میدان در آن محاسبه میشود. در صورتی که در ناحیه فرنل ممکن است مولفه های میدان به صورت شعاعی تغییر کنند که در نتیجه نمودار تشعشعی [3] میدان بطور کلی تابعی از شعاع خواهد بود ]2[.

 

1-3) شدت تشعشعی آنتن

توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود

1-4) نمودارهای تشعشعی

با حرکت یک آنتن کاوشگر[5] شکل1-4)الف) در یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد. در شکل1-4(الف)هر نمودار تشعشعی در صفحات  ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e [6] است ، زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد. نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه[7]h  است، زیرا بردار میدان مغناطیسی  کاملا در آن جای دارد. به عنوان مثال نمودارهای تشعشی صفحه e و صفحه h برای یک آنتن ساده دوقطبی نیم موج به ترتیب در شکل 1-4 (ب) و شکل 1-4 (ج) نشان داده شده است. این نمودارها را می توان برای مولفه های مختلف میدان e و h و حتی توان رسم کرد.

 

مولفه های میدان و نحوه اندازه گیری پرتو. آنتن کاونده روی سطح یک کره حرکت داده می شود.]1[

 

نمودار قطبی پرتو تشعشی صفحه e

 

تشعشع کامل دوقطبی ایده آل به صورت یک نمای ایزومتریک [8] در شکل 1-5 با یک برش نشان داده شده که بصورت یک چنبره بدون سوراخ است و به نمودار تشعشی همه جهتی [9] معروف است، زیرا در صفحه xy یکنواخت میباشد. هنگامی که پژوهشگر به آنتنهای جدید برخورد میکند، باید سعی کند که تشعشع کل را در دو یا چند نمودار تشعشی بیان کند ]1[.

 

مناسب است که نمودارهای تشعشعی را نرمالیزه (بهنجار) کنیم به طوری که حداکثر اندازه اش برابر واحد شود. برای نرمالیزه یک نمودار به صورت زیر عمل میکنیم: اندازه میدان یا توان در هر نقطه از نمودار را بر ماکزیمم مقدار آنها تقسیم میکنیم . بدین صورت نمودار نرمالیزه شده بدست می آید . به عنوان مثال برای یک منبع در امتداد محور z که میدان e اش تنها یک مولفه  دارد، نمودار میدان نرمالیزه شده، به صورت زیر تعریف میشود:

 

 حداکثر اندازه  روی سطح کره به شعاع  است. البته مستقل از  است.

یک نمونه نمودار توان تشعشعی یک آنتن بصورت یک نمودار قطبی در شکل زیر رسم شده است. گلبرگ یا تابه اصلی [10] شامل جهت حداکثر تشعشع میباشد. گلبرگ های کوچکتر دیگری موسوم به گلبرگهای فرعی [11] نیز در نمودار تشعشع وجود دارد. یک گلبرگ کناری [12] را به عنوان یک گلبرگ تشعشع در هر جهت غیر از جهت گلبرگ اصلی تعریف میکنیم

یک معیار تمرکز توان در گلبرگ اصلی، تراز گلبرگ کناری نسبی [13]است که نسبت حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ کناری به حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ اصلی است. بزرگترین تراز گلبرگ کناری نسبی در پرتو کل همان حداکثر تراز گلبرگ کناری نسبی[14] بوده که اغلب با علامت اختصاری sll[15] نشان داده میشود و بر حسب دسی بل عبارت است از :


که تابع   اندازه پرتو میدان میباشد. در این رابطه   حداکثر اندازه پرتو و   حداکثر اندازه بزرگترین گلبرگ کناری است. برای یک پرتو نرمالیزه شده  میباشد. نمودار اندازه پرتو یک منبع خطی یکنواخت در مختصات قائم و مقیاس خطی در شکل 1-7رسم شده است.

 

 

گلبرگهای کوچکتر گلبرگهای کناری بوده و به توالی مثبت و منفی هستند.

 

1-5) پهنای تابه نیم توان (hpbw)[16]

بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است. بنابراین:

(3-1)                          

  و   به ترتیب زوایای نقاط در طرف چپ و طرف راست حداکثر تابه اصلی هستند که پرتو توان نصف اندازه حداکثرش است]1[.

آنتنها می توانند پهلو آتش [17] یا سرآتش [18] باشند. حداکثر اندازه تابه اصلی یک آنتن پهلو آتش در جهتی عمود بر صفحه شامل آنتن است. حداکثر اندازه تابه اصلی یک آنتن سرآتش موازی صفحه شامل آنتن میباشد

 

 

1-6) [19]vswr و پهنای باند ی یک آنتن

قبل از تعریف vswr مفهوم خط انتقال پایاندار را توضیح می دهیم.

یک خط انتقال بدون اتلاف منتهی به بار دلخواه   را در نظر بگیرید که در راستای محور z قرار دارد به طوری که مبدا در محل بار قرار داشته باشد. منبعی در z های منفی (z<0) موج ولتاژ تابشی  (، که   زاویه ای،  ضریب الکتریکی و  ضریب مغناطیسی می باشند. ) را تولید می میکند که در جهت +z  حرکت میکند. طبق تعاریف خط انتقال نسبت ولتاژ رفت به جریان رفت برای این موج رونده در جهت +z برابر امپدانس مشخصه  خط  است. اما اگرخط به بار  منتهی شده باشد، نسبت ولتاژ کل به جریان کل در محل بار برابر  خواهد بود و نه . برای توضیح این تناقض باید یک موج انعکاسی در جهت –z  وجود داشته باشد. لذا ولتاژ کل خط بار برابر است با :

(1-4)(الف)                                                                 

که  ولتاژ تابشی توسط منبع در z=0 و  ولتاژ بازگشتی از بارو برای یک خط بی اتلاف عددی حقیقی است ولی  می تواند مختلط باشد. 

جریان کل نیز از رابطه زیر بدست می آید:

 

نسبت ولتاژ به جریان در محل بار برابر است با امپدانس بار :
  

ضریب انعکاس به صورت زیر تعریف میشود:

بدیهی است که:

 • در ح ی که انعکاس کامل داریم یعنی اندازه گاما 1 است هیچ توانی به بار منتقل نمیشود و همه توان برمیگردد.
 • در ح ی که تطبیق کامل داریم یعنی گاما0 است ماکزیمم توان به بار منتقل میشود.

نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط تعریف میشود و ثابت میشود با ضریب انعکاس موج  رابطه زیر را دارد:

 

 (1-8)                                                       

طبق رابطه فوق هنگامی که   پس  که به این ح انعکاس کامل و هنگامی که  در نتیجه   که به این ح انطباق کامل می گوییم.

مشخصه vswr در یک خط انتقال که یک آنتن خوب و منطبق را تغذیه می کند در کارش باید بین 1و2و5/2 باشد.

یا هایی که در آنها vswr نزدیک به 1 و کمینه است رزونانس یا تشدید آنتن می نامند و در اکثر مواقع بازه ای حول این ها که vswr بین 1و2 است به صورت پهنای باند آنتن حول تشعشع در نظر می گیرند]3[.

بدیهی است با این تعریف در تشدید امپدانس ورودی آنتن به امپدانس مشخصه خط انتقال منطبق است و در نتیجه برای یک خط انتقال بی اتلاف امپدانس ورودی آنتن نباید در تشدید قسمت رآکتیو داشته باشد.

 

1-7) بهره جهتی آنتن

بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.

 

 شدت تشعشع متوسط آنتن است که می توان بعنوان شدت تشعشع یک منبع ی انگرد (تشعشع کره ای) در نظر گرفت به طوری که همان اندازه توان کل تشعشع شده () از آنتن واقعی را با شدت تشعشع  ساطع کند. طبق این تعریف مقدار متوسط شدت تشعشع با توان کل تشعشع شده رابطه زیر را دارد:

 

که می توانیم بهره جهتی را بصورت چگالی توان در یک جهت معین در یک برد معین() به چگالی توان متوسط در همان برد() نیز تعریف کنیم .

 

که   چگالی توان لحظه ای و  بردار یکه شعاعی و توان کل تشعشع شده از آنتن میباشد ]1[.

 

1-8) سمتگرایی

سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود.

 

اگر توان تشعشع بطور ی انگرد و یکنواخت در کل فضا توزیع شود، حداکثر اندازه شدت تشعشع برابر اندازه متوسطش خواهد بود، یعنی . بنابراین، سمتگرایی این پرتو ی انگرد برابر یک است.

 

1-9) بازده تشعشعی آنتن

نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.

 

1-10) بهره یا گین آنتن (g)

دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند.

 

بهره مطلق

 نسبت شدت تشعشع یک آنتن در جهت داده شده به شدت تشعشع همان آنتن در همان جهت وقتی که آنتن به صورت گرد (ایزوتروپیک) تابش کند. به طوری که در هر دو ح توان ورودی به ترمینالهای آنتن ی ان باشد و به طور کامل تشعشع شود .

 

بهره نسبی

عبارت است از شدت تشعشع یک آنتن در جهت خاص به شدت تشعشع یک آنتن دیگر در همان جهت به طوری که توان ورودی به ترمینالهای هر دو آنتن برابر باشد. این آنتن دوم را آنتن مرجع می گویند که هر نوع آنتنی می تواند باشد به شرطی که شدت تشعشع آن مشخص و یا قابل محاسبه باشد، معمولا آنتن مرجع یک آنتن گرد بوده و بدون تلف در نظر می گیرند. در این ح حداکثر بهره توان به صورت نسبت حداکثر شدت تشعشع ناشی از آنتن  به حداکثر شدت تشعشع ناشی از آنتن مرجع  با توان ورودی ی ان تعریف میشود، که تعریف مناسبی از لحاظ اندازه گیری میباشد

 

با


تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه


مشاهده متن کامل ...
مبانی آنتن
درخواست حذف اطلاعات
مبانی آنتن
از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد
دسته بندی کامپیوتر و it بازدید ها 17 فرمت فایل doc حجم فایل 3790 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 98
 مبانی آنتن گزارش تخلف برای مبانی آنتن
مبانی آنتن

فروشنده فایل

کد کاربری 3189
تمام فایل ها
کاربر

مبانی آنتن

 

پیشگفتار:

 

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پروژه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                                                    1

فصل اول                                                                                                                    3 

طرح تحقیق                                                                                                                 3 

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6

اه کلی تحقیق                                                                                    6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                  8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد                                                                    11

الف) آنتن هرتز                                                                                        11

ب) آنتن مارکنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                                 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک)                                                                             12

ث) آنتن v مع                                                                                  12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                                16

ح) آنتن ح ونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna                                               17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                            18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                             19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                          22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                               23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                 23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                             24

مقاومت پرتو افکنی  آنتن                                                                                      25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                  26

طول موثر آنتن                                                                                        27

پهنای نوار آنتن ها                                                                           27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                           30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                           31

اندازه آنتن                                                                                             31

نصب آنتن ها                                                                                           31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                       32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                               33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                  34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                       35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                            37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                                37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                               37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                             37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan  area network)                                              39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network)                                              39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                   41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                  42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                  42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer)                                                          46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac)                                  46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer)                                                          47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer)                                                      47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                       49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                             49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                              51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                              52

فصل چهارم                                                                                                               55

آنتن های هوشمند                                                                                                      55

 بخش اول                                                                                                                    56 

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        56

تداخل هم کانال                                                                                       57

اثرات محوشدگی                                                                                                57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                         60

4- الف - 2: مدلهای کانال                                                                            62

4-الف-2-1:مدل لی lee s model                                                              62

4-الف- 2-2: a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

spread scatterers                                                                              63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (macro cell model)                                           64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model)             65

3-الف-2-5: gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(gwssus)model                                                                              65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت سی (gaussian angle of)                              66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                       67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(bad urban (bu) model)                                     68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                            68

انواع آنتن های هوشمند                                                                              70

4-الف-4:ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                              74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                        75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                         76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                                77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                        80

 4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                      81

مثال 1-4                                                                                              85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده                                                                             88

بخش دوم                                                                                                                     89 

آنتن های آرایه فازی                                                                                                    89 

4-ب-1:تاریخچه                                                                                       89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (linear array)                                                  90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (planar array)                                                  90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                      92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                 93

فصل پنجم                                                                                                                  95 

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                            96

منابع                                                                                                    97

 

پروژه مبانی آنتن و ید پروژه مبانی آنتن ید پروژه مبانی آنتن پروژه مبانی آنتن ید و پروژه مبانی آنتن و ید پروژه رشته کامپیوت روژه رشته کامپیوترمبانی آنتن چیست؟پروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیق پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق


مشاهده متن کامل ...
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق اهمیت انجام تحقیق اه کلی تحقیق
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 3797 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اه کلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن مارکنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک) 12

ث) آنتن v مع 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن ح ونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افکنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مکانیکی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan area network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11
مشاهده متن کامل ...
بررسی جایگاه جوان و جوانی در آیات و روایات
درخواست حذف اطلاعات

بررسی جایگاه جوان و جوانی در آیات و روایات

جوانی؛ دوران نیرومندی عقل و جسمدوره‌های زندگی بشر در دنیا شامل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی است؛ شاید مهم‌ترین دوران زندگی انسان به دوره نخست و بهترین آنها دوران جوانی باشد که عقل و جسم در آن به کمال می‌رسد و استوار می‌شود. نویسنده در مطلب حاضر اهمیت این دوران را در کمال آدمی بر اساس آموزه‌های ی بررسی کرده است.
***
جوانی، اوج توانایی عقلی و جسمی بشر

در زبان عربی به جوان، «غلام و فتی» گفته می‌شود. البته «غلام» به ی اطلاق می‌شود که در دوران نخستین جوانی است. از همین‌رو به نوجوان نیز غلام گفته می‌شود که جوانی نورسیده و تازه به دوران رسیده است و واژه «فتی» به ی گفته می‌شود که در اوج جوانی است. به همین دلیل، به انی که دارای روحیه جوانمردی هستند، «فتی» و دارندگان آن را اهل فتوت دانسته‌اند؛ زیرا چنانکه گفته خواهد شد، جوانی خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که براساس آن فتوت و جوانمردی به آن نسبت داده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های جوانی آزاد ، تغیی ذیری، حق‌طلبی، عقلانیت‌گرایی همراه با قدرت و توانایی بر انجام اعمال است. چنین روحیه‌ای در جوان موجب شده تا هر ی که دارای چنین روحیه‌ای باشد به فتوت و جوانمردی منسوب شود حتی اگر پیر باشد؛ چنانکه می‌گویند اصحاب کهف که در قرآن به عنوان فتی و جوان معرفی شده‌اند، انسان‌های میانسال و حتی برخی کهنسال بودند، ولی به سبب روحیه جوانمردی و فتوت به عنوان فتی معرفی شده‌اند. (کهف، آیه 10؛ روایات تفسیری)

در ادبیات قرآنی به خدمتکاران و خدمتگزاران ان(ع) نیز عنوان «فتی و فتوت» داده شده است؛ زیرا رابطه‌ای که میان ان و آنان بوده فراتر از یک رابطه کارگزاری بوده است. از همین‌رو کارگزاران حضرت یوسف(ع) به عنوان فتی معرفی می‌شوند (یوسف، آیه62) و همراه و خدمتکار حضرت موسی(ع) به همین عنوان از وی یاد می‌شود. (کهف، آیات 60 و 62)
صفات جوانی و جوانان عبارت است از:

1- قوت جسمی:

دوران جوانی دوران قوت جسمی انسان است؛ به طوری که جوان برروی پای خود می‌ایستد و هیچ نیازی به کمک دیگران ندارد. همین قوت و توانمندی به جوان قدرت عمل می‌بخشد تا هر آنچه را بخواهد انجام دهد یا ترک کند و مخالفت ورزد. (کهف، آیه82؛ حج، آیه5؛ قصص، آیه 14 و 15؛ روم، آیه54؛ غافر، آیه67)

2- قوت عقلی:

همان‌طوری که جسم در این دوران به سمت کمال می‌رود و به اوج خود می‌رسد؛ همچنین عقل انسانی از مرتبه حس و خیال و وهم به عقل می‌رسد و شخص مسائل را در چارچوب ضوابط عقلی و عقلانی تحلیل و تفسیر و توصیه می‌کند. (حج، آیه5؛ غافر، آیه67)

3- تیزهوشی و تیزحدسی:

علی(ع) درباره این ویژگی جوانان می‌فرماید: هرگاه به م نیازمند شدی، نخست به جوانان مراجعه کن، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع‌تر دارند. سپس (نتیجه) آن را به نظر میانسالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه آنان بیشتر است. (شرح نهج‌البلاغه ابن‌ الحدید، ج20، ص337، ح866)
4- زیبایی و زیباطلبی و زینت‌گرایی:

جوانی اوج زیبایی انسان است. چنانکه جوانی مقتضی کمالخواهی و کمال‌جویی انسان است. از همین‌روست که جوان طالب زیبایی است و به هر شکلی شده درصدد است تا بر زیبایی‌های خود بیفزاید. البته همین روحیه موجب می‌شود تا به دنبال زیبایی‌های ظاهری و آرایه‌ها نیز برود تا خود را به هر آنچه زیبا و یا موجب افزایش زیبایی است، بیاراید. بر این اساس جوان در شه و عمل دنبال جامه‌های زیبا و خودآرایی در لباس و شکل و شمایل ظاهری می‌رود و برای تحقق آن تلاش می‌کند. از آیه 20 سوره حدید این معنا را می‌توان به دست آورد؛ زیرا خداوند در این آیه می‌فرماید: بدانید که زندگی دنیا، در حقیقت، بازی و سرگرمی و آرایش و ف فروشی شما به یکدیگر و فزون‌خواهی در اموال و فرزندان است. مثل آنها چون مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن باران به شگفتی اندازد، سپس آن کشت خشک شود و آن را زرد بینی، آنگاه خاشاک شود و در آ ت دنیاپرستان را عذ سخت است و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست.

ویژگی‌های پنج‌گانه لعب، لهو، زینت، تفا در میان خود و تکاثر در اموال و اولاد در آیه مطابق مراحل سن انسان از کودکی تا پیری می‌باشد و دوران جوانی دوران لهو و سرگرمی است. (المیزان، ج19، ص164)

پس جوان به اقتضای دوران جوانی مانند آن گیاهی است که در اوج زیبایی قرار می‌گیرد و موجب شگفتی بینندگان می‌شود. از همین‌رو دنبال اموری می‌رود که موجب زینت و تفا او شود. لذا دوره جوانی را دوران غرور نیز دانسته‌اند که موجب فریبایی است.

5- لهوگرایی:

چنانکه از آیه 20 به دست می‌آید کودکی و نوجوانی زمانی لعب و بازی است و دوران نوجوانی و جوانی دوره لهوگرایی و سرگرمی‌های بیهوده، چون بزم‌گرایی و شب‌نشینی و خوش‌نشینی است.

6- تفا گرایی:

همچنین از همین آیه به دست می‌آید که جوانی دوران تفا گرایی و تفا فروشی است؛ زیرا پس از آنکه انسان پیر و مانند گیاهی پژمرده شد، دیگر جایی برای تفا نیست.

7- تکاثرگرایی در مال و فرزند:

این دو نیز در زمان جوانی رخ می‌دهد؛ زیرا در زمان پیری و پژمردگی جایی برای افزایش مال و فرزند نیست و بیشتر مردم این تکاثرگرایی را در جوانی دارا هستند. پس می‌توان براساس آیه 20 سوره حدید گفت جز لعب و بازی گرایی که مختص کودکی و نوجوانی است، چهار ویژگی دیگر مختص دوران جوانی است.

8- تهور و شجاعت: بی‌باکی از یک‌سو و شجاعت از سوی دیگر دو ویژگی دیگر جوانی است. پس جوانی، زمان تهور و شجاعت و زیر پا افکندن مصلحت‌سنجی‌هاست. (یونس، آیه83؛ قصص، آیات 14 و 15) البته انی که روحیه فتوت و جوانی را در خود حفظ کرده باشند نیز همچنان اهل شجاعت و تغییر بوده و مصلحت‌ها را کنار می‌نهند؛ چنانکه اصحاب کهف چنین بودند. (کهف، آیات 10 و 16)

9- حق‌گرایی و حمایت از مظلوم:

 از همین آیات پیش گفته این معنا به دست می‌آید که جوانی دوران حق‌گرایی و حمایت از مظلوم است.

10- نوگرایی:

(ص) در این‌باره می‌فرماید: اوسعوا للشباب فی المجلس و افهموهم الحدیث فانهم الخلوف و اهل الحدیث؛ برای جوانان در مجالس جای باز کنید و امور نو را به آنان تفهیم کنید، چرا که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد. (الفردوس، ج1، ص98، ح320)

11- تغییرگرایی:

 جوانی دوران تغییرخواهی است و جوان اصولاً دوست دارد تا در زندگی خود و محیط پیرامونی تغییر ایجاد کند. (قصص، آیات14 و 15؛ کهف، آیات 10 و 16؛ انبیاء، آیات56 تا 61)

12- اسرع در خیر:

صادق(ع) در این‌باره می‌فرماید: علیک بالأحداث فانهم أسرع الی کل خیر؛ جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می‌آورند. (کافی، ج8، ص93، ح66)

13- تغیی ذیری:

همان طوری که جوانی زمان تغییرگرایی است و جوان دوستدار تغییرات است؛ همچنین از نظر انفعالی بسیار مناسب است؛ زیرا جوان تغیی ذیر است و هنوز چیزی در آن شکل نگرفته تا تثبیت شده باشد. البته در عنفوان جوانی این تغیی ذیری قوی‌تر است و هر چه در اوج جوانی نزدیک می‌شود تغیی ذیری همانند تغییرگرایی در وی کاهش می‌یابد. از همین‌رو علی(ع) به تربیت فرزند در عنفوان جوانی اشاره می‌کند و به فرزندش حسن(ع) می‌فرماید: دل جوان، مانند زمین کشت ناشده است. آنچه در آن افکنده شود، می‌پذیرد. از این‌رو، پیش از آنکه دلت سخت گردد و عقل و دت سرگرم شود، به تربیت تو همت گماشتم. (نهج‌البلاغه، از نامه31)

 

(ص) نیز در تحلیل گرایش جوانان به نسبت به پیران می‌فرماید: شما را به نیکی با جوانان سفارش می‌کنم، چرا که آنان، دل‌های رقیق‌تری دارند، به راستی که خداوند، مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت، جوانان با من همپیمان شدند و پیران با من به مخالفت برخاستند. آنگاه این آیه 16 سوره حدید را خواندند: «و عمر آنان به درازا کشید و دل‌هایشان سخت گردید.» (سفینه البحار، ج2، ص176)

باید توجه داشت تغییرگرایی و تغیی ذیری در جوانان امری طبیعی است؛ چرا که جان و جهان در حال تغییر است، پس نیازهای زمان و مکان و مقتضیات آن نیز تغییر می‌کند. از همین‌رو، نمی‌توان در برابر تغییرات مقاومت کرد. البته این تغییرات در همه امور نیست، بلکه برخی از امور جزو ثابتات هستی و انسانی و جامعه است که تغییری در آن رخ نمی‌دهد. به عنوان نمونه، نیاز انسان به غذاهای مادی و معنوی، نیازهای و مانند آنها تغیی ذیر نیست و این تغییراتی که از آن سخن به میان می‌آید در همه امور نیست تا گفته شود که دیگر نیازی به و احکام آن نیست؛ زیرا دارای دو دسته احکام ثابت و متغیر است و آنچه به اجتهاد و استنباط پیوند خورده است همین بخش دوم یعنی احکام متغیر است. پس اینکه علی(ع) می‌فرماید: آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده‌اند. (شرح نهج‌البلاغه ابن ‌الحدید، ج20، ص267، ح102) ناظر به همین احکام متغیر است که نمی‌بایست بدون ملاحظه آن رفتار کرد. پس توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط آن امری طبیعی و حکمی ازلی در چارچوب مشیت الهی است.

جوانان باید به اصول ثابت ازلی و ابدی توجه داشته باشند و اصولی چون اخلاق و ادب و علم‌آموزی را همواره مدنظر قرار دهند تا بتوانند در عین توجه به اصولگرایی، اصلاح‌طلبی واقعی داشته باشند و تغییر مثبت را ایجاد کنند که سازنده و مفید به حال خود و جامعه و جهان است. از همین‌رو علی(ع) می‌فرماید: یا معشر الفتیان، حصنوا اعراضکم بالادب و دینکم بالعلم؛ ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید. (تاریخ یعقوبی، ج2، ص210)

14- ماندگاری آموزش و تربیت:

آموزش و پرورش در جوانی و بویژه در عنفوان آن یعنی دوران نوجوانی، بهتر و مفیدتر است؛ زیرا بستر مناسب جوانی موجب می‌شود تا آموزش و پرورش نقش ماندگار باشد. (ص) می‌فرماید: هر در جوانی‌اش بیاموزد، آموخته‌اش مانند نقش بر سنگ است و هر در بزرگسالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است. (نوادر راوندی، ص132، ح169)

صادق(ع) نیز می‌فرماید: هر جوان مؤمنی  که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می‌آمیزد و خداوند عز و جل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می‌دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت، خواهد بود. (کافی، ج2، ص603، ح4)
15- ان آینده:

ان آینده جامعه همین سوره جوانان امروز هستند. در آیه 62 سوره هود آمده که مردم به حضرت صالح(ع) گفتند که ما به سبب کمالاتی که در جوانی داشتی به تو امید بسته بودیم که ی جامعه را به عهده بگیری، ولی الان با ادعای ی و سخنان یاوه و باطل این امید را از دل ما بیرون برده‌ای. از این آیه به دست می‌آید که همه اقوام به جوانان خود به عنوان ان آینده جامعه نگاه می‌کنند تا امانت‌های اجتماعی و مسئولیت اداره جامعه را در آینده به دست گیرند.
16- مستی جوانی و افراط‌گرایی: جوانی ویژگی دیگری دارد که باید مراقب آن بود. یعنی جوان همان طوری که بی‌باک و تهور دارد، مستی جوانی هم دارد که باید آن را مراقب بود. علی(ع9  درباره این ویژگی جوانی می‌فرماید: سزاوار است که عاقل، از مستی ثروت، قدرت، دانش، ستایش و مستی جوانی بپرهیزد، چرا که هر یک را بادهای پلیدی است که عقل را نابود می‌کند و وقار و هیبت را کم می‌نماید. (غررالحکم، ح10948)

17- جدل و مجادله:

جدل به معنای دی یک یکی از روش‌های گفت‌وگوی علمی است. جدل بیان دو امر متضاد و متباین است که دو طرف علیه یکدیگر به کار می‌برند و هر یک سخنی در قالب سلب و ایجاب یا متضادان می‌گوید و دقیقاً سخن دیگری را نفی می‌کند. جدل در میان جوانان امری طبیعی است؛ زیرا آنان جست‌وجوگر و طالب حق هستند و همین مسئله آنان را به این سمت می‌کشاند. علی(ع) می‌فرماید: مروا الأحداث بالمراء و الجدال و الکهول بالفکر و الشیوخ بالصمت؛ جوانان را به مباحثه و مناظره و میانسالان را به شیدن و پیران را به سکوت، فرمان دهید. (شرح نهج‌البلاغه ابن ‌الحدید، ج20، ص285، ح260)
بهره‌گیری از فرصت استثنایی و تکرارناپذیر جوانی

باید به این نکته توجه کرد که جوانی، بخش اعظم دوران زندگی بشر را تشکیل می‌دهد و اموری که در بالا گفته شد در افراد به شکل فرآیندی رخ می‌دهد و این‌گونه نیست که یک مرتبه شخص به همه اینها دست یابد؛ بلکه کمال‌ی در عقلانیت می‌تواند یک یا دو دهه را در برگیرد؛ به این معنا یک یا دو دهه طول می‌کشد تا شخص به کمال عقلانی دست یابد. از همین رو در دوران معاصر عقلانیت انسانی در دهه سی‌و چهل تحقق می‌یابد و انسان در چهل سالگی به بلوغ کامل عقلانی می‌رسد.خداوند در آیه 15 سوره احقاف بلوغ اشد را در زمان چهل‌سالگی دانسته است. به این معنا که در چهل سالگی انسان به بلوغ اشد دست می‌یابد که جسم و عقل او در اوج کمال است.

از آیات دیگر قرآن چون آیه 5 سوره حج و 67 سوره غافر استفاده می‌شود که پایان اوج جوانی یعنی پس از چهل سالگی، نقطه آغازین منحنی نزول زندگی انسان است. خداوند می‌فرماید: او همان ی است که شما را از خاکی آفرید، سپس نطفه‌ای، آنگاه از علقه‌ای و بعد شما را به صورت کودکی درمی‌آورد، تا به کمال قوت خود برسید و تا سالمند شوید و از میان شما ی است که مرگ پیش‌رس می‌یابد، و تا بالا ه به مدتی که مقرر است برسید و امید که در شه فرو روید. (غافر، آیه 67)

(ص) نیز بر اساس همین مطلب به مومنان علی(ع) هشدار می‌دهد تا قدر جوانی را بداند و از این دوره و فرصت استثنایی عمر به خوبی بهره برد. آن حضرت(ص) می‌فرماید: یا علی! بادر باربع قبل اربع: شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک، و حیاتک قبل موتک؛ ای علی! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب، جوانی‌ات را پیش از پیری، و سلامتی‌ات را پیش از بیماری؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگی‌ات را پیش از مرگ. (من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 357،‌ح 5762) علی(ع) می‌فرماید: اربعه اشیاء لایعرف قدرها الا اربعه: الشباب لا یعرف قدره الا الشیوخ و العافیه لا یعرف قدرها الا اهل البلاء و الصحه لا یعرف قدرها الا المرضی و الحیاه لا یعرف قدرها الا الموتی؛ ارزش چهار چیز را جز چهار گروه نمی‌شناسند: جوانی را جز پیران، آسایش را جز گرفتاران، سلامتی را جز بیماران و زندگی را جز مردگان. (مواعظ العددیه، ص 275)

(ص) همچنین می‌فرماید: انسان، در روز قیامت، قدم از قدم برنمی‌دارد، مگر آنکه از چهار چیز پرسیده می‌شود: از عمرش که چگونه گذرانده است، از جوانی‌اش که چگونه سپری کرده، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه ج کرده است و از دوستی ما اهل بیت. (خصال)، ص 253، ح 125)

(ص) در جایی دیگر می‌فرماید: انسان باید برای آ تش از دنیا، برای مرگش از زندگی و برای پیری‌اش از جوانی، توشه برگیرد؛ چرا که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای آ ت آفریده شده‌اید. (تنبیه الخواطر، ج 1، ص 131)

همچنین باید توجه داشت که ظرفیت جوانی به همان میزان که می‌توان یک فرصت باشد می‌تواند یک تهدید نیز به حساب آید. به این معنا که نقش‌پذیری، تغیی ذیری، تغییرگرایی و مانند آنها به عنوان یک ظرفیت مناسب اگر به درستی مورد استفاده و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق قرار نگیرد، می‌تواند به تهدید جدی تبدیل شود.

از همین رو ‌صادق(ع) نسبت به توطئه دشمنان و سوءاستفاده دیگران از این ظرفیت جوانی هشدار می‌دهد و می‌فرماید: به آموختن حدیث (معارف دینی) به جوانانتان، پیش از آنکه منحرفین (مرجئه) آنان را گمراه سازند، اقدام نمائید. (تهذیب الاحکام، ج 8، ص 111، ح 381)

مرجئه گروهی از مسلمانان هستند که قضاوت نسبت به مسئله ولایت و ت و قضیه سقیفه بنی ساعده و محرومیت مومنان علی(ع) از خلافت انتص الهی را به آ ت ارجاء و ارجاع داده و تاخیر انداخته نسبت به آن به ظاهر هیچ‌گونه داوری انجام نمی‌دهند، بلکه با سکوت خود، به دشمنان اهل‌بیت(ع) کمک می‌کنند تا به حکومت غاصبانه خود ادامه دهند. چنین نگرشی می‌تواند در امور دیگر نیز رخ دهد و هرگونه قضاوت در مسائل اجتماعی و و واکنش را با اخلال مواجه ساخته و مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و و دخ در آن بی‌انگیزه سازد. در حقیقت مرجئه بر آن است تا از نقش مردم در قالب ارجاء در امور و اجتماعی بکاهد و آنان را از قضاوت در حق و باطل امور اجتماعی و محروم سازد.

‌صادق(ع) می‌فرماید: بدان که جوان خوش اخلاق، کلید خوبی‌ها و قفل بدی‌هاست و جوان بداخلاق، قفل خوبی‌ها و کلید بدی‌هاست. (امالی طوسی، ص 302، ح 598)

(ص) در حدیثی با اشاره به نقش جوانی در کمال‌ی می‌فرماید: خداوند عزوجل می‌فرماید: جوان معتقد به قضا و قدرم، خشنود به آنچه برایش مقدر کرده‌ام، قانع به روزی‌ام و رها‌کننده هوا و هوس به خاطر من، در نزد من مانند یکی از فرشتگان من است. (کنز العمال، ح 43107)

در جوانی باید تلاش کرد تا کارها را به خوبی انجام داد تا در پیری بهره برد. البته به سبب تغییرگرایی و نوگرایی و حق‌گرایی و حق‌طلبی و مانند آنها جوانان در معرض خطر گناه و خطا و اشتباه هستند. از همین رو باید آنان را عفو کرد. ‌علی(ع) می فرماید: هرگاه جوان را توبیخ کردی، برخی خطاهای او را نادیده بگیر، تا توبیخ ‌تو، او را به مقابله وادار نسازد. (شرح نهج‌البلاغه ابن الحدید، ج 20، ص 333، ح 819)

(ص) می‌فرماید: نابودی جوانانتان را آرزو نکنید، گرچه بدی‌های بسیار در آنان باشد؛ زیرا آنان با آن بدی‌ها چند دسته‌اند: یا توبه می‌کنند و خداوند هم توبه آنان را می‌پذیرد و یا آفت‌ها، آنان را از پای در می‌آورد و یا با دشمنی می‌جنگند، یا آتش‌سوزی را، خاموش می‌نمایند و یا سیلی را سد می‌کنند. (حلیهًْ الاولیا، ج 5، ص 119)

همچنین باید گفت که عفو و توبه جوانان از پیران مقبول‌تر است. (ص) می‌فرماید: وبه حسن و لکن فی الشباب احسن؛ توبه زیباست، ولی از جوان زیباتر. (کنز العمال، ح 43542)

به سخن دیگر:در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است            ورنه هر گبری به پیری می‌شود پرهیزکار

جوان اگر بتواند خودش را مهار و مدیریت کند، بهترین ظرفیت و موقعیت را برای رشد و کمال و تعالی خواهد یافت. بهره‌گیری درست از ظرفیت و توان و به کارگیری درست آن می‌تواند زندگی‌اش را متحول سازد. ‌سجاد(ع) نقل می‌کند: (ص) بر گروهی گذشتند که سنگی را بلند می‌ د. فرمودند: این چه کاری است؟ گفتند: با این کار، نیرومندترین خود را می‌شناسیم. فرمودند: آیا به شما خبر دهم که قوی‌ترین شما کیست؟ گفتند: بلی ای خدا! فرمودند: قوی‌ترین شما، ی است که هرگاه خشنود شود، خشنودی‌اش او را به گناه و باطل نکشاند و هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از سخن حق، بیرون نبرد و هرگاه به قدرت رسید، آنچه برایش حق نیست، دست نزند. (معانی الاخبار، ص 366)

برخی از کارها در جوانی آثار و برکاتی در زندگی دنیوی و ا وی دارد که در زمان دیگر نمی‌تواند آن اثر را داشته باشد. به عنوان نمونه ازدواج در جوانی آثاری دارد که را به فریاد در می‌آورد. (ص) می‌فرماید: ما من شاب تزوج فی حداثه سنه الا عج ه: یا ویله، یا ویله! عصم منی ثلثی دینه، فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی؛ هر جوانی که در سن کم ازدواج کند، فریاد بر می‌آورد که: وای بر من، وای بر من! دوسوم دینش را از دستبرد من، مصون نگه داشت! پس بنده باید برای حفظ یک‌سوم باقی مانده دینش، تقوای الهی پیشه کند. (نوادر راوندی، ص 112)

آن حضرت(ص) همچنین می‌فرماید: ای گروه جوانان! ازدواج کنید. اگر نمی‌توانید، روزه بگیرید، که روزه مهار است. (کافی، ج 4، ص 180، ح2)

تلاش در جوانی بسیار با ارزش و مهم است و نباید آن را دست کم گرفت حتی اگر این کار برای تولید و تغذیه مادی دنیا باشد. در روایت است: روزی (ص)، در میان یاران خود نشسته بودند. چشمشان به جوانی چالاک و نیرومند افتاد که از صبحگاهان، تلاش می‌کرد. یاران گفتند، وای بر او! چه می‌شد اگر جوانی و چالاکی‌اش در راه خدا بود؟‌ فرمودند: چنین نگویید. اگر او برای خود تلاش می‌کند تا از مردم بی‌نیاز شود و نزد آنان دست دراز نکند، در راه خدا کار می‌کند. اگر برای پدر و مادر ناتوان و یا فرزندان ناتوان خویش تلاش می‌کند، تا آنان را بی‌نیاز و زندگی‌شان را اداره کند، کار او در راه خداست، ولی اگر برای ثروت‌اندوزی و ف ‌فروشی تلاش می‌کند، کار او در راه است. (المحجهًْ البیضاء، ج 3، ص 140)

منبع: کیهان 8/ 6/ 1396مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل با و پر سرعت .

 پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


 پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل


 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

 

تعداد اسلاید : 59 صفحه

به نام خدا مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن فصل دوم- آنتن های تلفن همراه فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای تشعشعی پهنای تابه نیم توان (hpbw) vswr و پهنای باند ی یک آنتن بهره جهتی آنتن سمتگرایی بازده تشعشعی آنتن بهره یا گین آنتن (g) امپدانس ورودی آنتن قطبش موج فصل 2- آنتن های تلفن همراه انواع آنتنهای موبایل آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت 13 12 14 فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین تحلیل آنتن pifa با استفاده از مدل خط انتقال روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss 15 18 24 16 فصل 4- نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق مقدمه طراحی اولیه آنتن تبدیل آنتن pifa تک باند به دو باند بهینه سازی آنتن طراحی شده اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن 25 26 35 39 49 پایان - توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود . - با حرکت یک آنتن کاوشگردر یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد.
هر نمودار تشعشعی در صفحات ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e است زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد.
نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه h است، زیرا بردار میدان مغناطیسی کاملا در آن جای دارد .
hpbw بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است.
نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط vswr نام دارد.
بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.
سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود بازده تشعشعی آنتن نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.
امپدانس ورودی آنتن عددی است مختلط که دو جزء حقیقی و موهومیدارد قطبش موج نحوه تغییرات میدان الکتریکی را در یک نقطه از فضا مشخص می کند دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند آنتن شلاقی whip پیچشی و فنر مانند وایپ ما یچی با باند دوگانه آنتنهای اولیه درونی آنتنهای درونی دو باند آنتنهای 4 باند و 3 باند و 5 باند آنتنهای مرکب طرحهای چند ورودی، چند وجی مونوپل l– مع f- مع (ifa) f - مع صفحه ای (pifa) آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین آنتن و پیکربندی پورت زمین مدل خط انتقال برای آنتن pifa مشخصات ادمیتانس خط روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش روشهای حل تحلیل روشهای عددی تحلیل یک آنتن روشهای حل تحلیلی از تقریب استفاده می کنیم پیچیدگی های زیاد در شرایط مرزی و ساختار آنتن خطا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاو وینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و یادگیری و علم آموزی اطلاعات برای هموطنان عزیز میباشد .
 • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه ید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

فایل   پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل با و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاو وینت : 

 

تعداد اسلاید : 59 صفحه

به نام خدا مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن فصل دوم- آنتن های تلفن همراه فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای تشعشعی پهنای تابه نیم توان (hpbw) vswr و پهنای باند ی یک آنتن بهره جهتی آنتن سمتگرایی بازده تشعشعی آنتن بهره یا گین آنتن (g) امپدانس ورودی آنتن قطبش موج فصل 2- آنتن های تلفن همراه انواع آنتنهای موبایل آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت 13 12 14 فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین تحلیل آنتن pifa با استفاده از مدل خط انتقال روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss 15 18 24 16 فصل 4- نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق مقدمه طراحی اولیه آنتن تبدیل آنتن pifa تک باند به دو باند بهینه سازی آنتن طراحی شده اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن 25 26 35 39 49 پایان - توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود . - با حرکت یک آنتن کاوشگردر یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد.
هر نمودار تشعشعی در صفحات ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e است زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد.
نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه h است، زیرا بردار میدان مغناطیسی کاملا در آن جای دارد .
hpbw بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است.
نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط vswr نام دارد.
بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.
سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود بازده تشعشعی آنتن نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.
امپدانس ورودی آنتن عددی است مختلط که دو جزء حقیقی و موهومیدارد قطبش موج نحوه تغییرات میدان الکتریکی را در یک نقطه از فضا مشخص می کند دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند آنتن شلاقی whip پیچشی و فنر مانند وایپ ما یچی با باند دوگانه آنتنهای اولیه درونی آنتنهای درونی دو باند آنتنهای 4 باند و 3 باند و 5 باند آنتنهای مرکب طرحهای چند ورودی، چند وجی مونوپل l– مع f- مع (ifa) f - مع صفحه ای (pifa) آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین آنتن و پیکربندی پورت زمین مدل خط انتقال برای آنتن pifa مشخصات ادمیتانس خط روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش روشهای حل تحلیل روشهای عددی تحلیل یک آنتن روشهای حل تحلیلی از تقریب استفاده می کنیم پیچیدگی های زیاد در شرایط مرزی و ساختار آنتن خطا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. فایل  پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


مشاهده متن کامل ...
آنتن و شبکه های کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات

پیشگفتار


از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .


این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.


در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .


در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802?11 – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی 802?16 – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .


در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .


فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .


فصل اول


طرح تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:


همانطور که می دانید عنوان شبکه در برگیرنده  مفهومی وسیع است که شبکه  چاه های آب  روستایی   ( قنات ها)، شبکه ی نهرها و کانال های آبیاری مزارع، شبکه  آب و فاضلاب شهری، شبکه گاز شهری، شبکه پ ند هوایی و نیز شبکه های کامپیوتری هر کدام به نحوی تداعی کننده مفهوم کلی این کلمه می باشند.


البته واضح است که با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن          (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبکه های کامپیوتری در تمامی مفاهیم که از شبکه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های کامپیوتری کارهای مدیریت، نظارت و کنترل کلیه شبکه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده  کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام « مرکز کامپیوتر» که افراد کارهایشان را به آنجا می آورند، به کلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.


دو کامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. ا امی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایکروویو، مادون قرمزو های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.


در اینجا پس از طرح مساله شبکه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبکه ها می باشد، که در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه  مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.


مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ما ول استوار است. جیمز کلارک ما ول[1] (1831 79) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینکه نور و امواج الکترو مغناطیسی پدیده های فیزیکی ی انی دارند. همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد.  در سال 1882 فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز[2] (1894 75) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ما ول را در عمل اثبات کرد و نشان داد که امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. برق ایتالیایی مار ی (1937 74) نیز یک آنتن استوانه میکروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی کارهای بع برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیکدان روسی ال اندر پوپوف[3] (1895-1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال بعد، قبل از مار ی[4] شروع به فعالیت کرد. اغلب افتخار کاربرد  اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این مار ی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد. مار ی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال کلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یک گیگا هرتز ) باعث شد که آنتن های بوقی توسعه یابند.  در طول جنگ جهانی دوم اولین کوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اکنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایکروویوی و راداری ساخته  می شوند. که آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. که در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.


 


اهمیت انجام تحقیق: تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبکه ها، به ویژه شبکه های بی سیم برای عموم و البته یان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره  اهمیت انجام این تحقیق، میزان کارایی نتیجه  این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ایران است، که در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.


همانطور که می دانید شبکه  پ ند هوایی کشور c3 از زمان شهید بزرگوارسر لشکر منصور ستاری در مسیر تمرکز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه سیستم c4i و ورود کامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، که با مطالعه در مورد شبکه های کامپیوتری و م ومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ که به توسعه و پیشرفت  در شبکه  پ ند هوایی کشور در آتیه  نزدیک انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا که معتقدیم دست ی به هر تکنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تکنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی کشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تکنولوژی شبکه های بی سیم از م ومات این امر به نظر می رسد؛ که ما سعی کرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید که مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.


اه کلی تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


فراهم نمودن زمینه و استعداد بالقوه در مسیر توسعه شبکه پ ند هوایی کشور، به عنوان یک شبکه      بی سیم کارا، بزرگ و متمرکز از طریق ایجاد آمادگی علمی بنیادی درمورد شبکه های بی سیم و آنتن های مورد استفاده در آنها در میان پرسنل آینده پ ند هوایی ایران.


هدف های ویژه  تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


–    شناخت کلی شبکه های کامپیوتری و به ویژه شبکه های بی سیم.


–   شناخت انواع روش های م اسیون جهت تهیه سیستم های ارتباطی لازم برای طراحی یک شبکه   بی سیم بزرگ و ممترکز.


–    شناخت آنتن و انواع آن.


–    شناخت آنتن های هوشمند و مزیت بکار گیری آن ها در شبکه های بی سیم.


تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتریمشاهده متن کامل ...
کاملترین{ پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای ت
درخواست حذف اطلاعات
پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

 پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9822 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی


چکیده:

عملکرد آنتن آرایه ای تطبیقی توسط اعوجاج فاز و دامنه ایجاد شده در مسیر سیگنال دریافتی دچار اختلال شده و قابلیت ردگیری سیگنال دریافتی از بین می رود. المان آرایه به عنوان یک عنصر موثر در ایجاد این اعوجاج می بایستی از جهات مختلف مورد بهینه سازی قرار گیرد. تغییر مکان محل تغذیه یک آرایه با المان پچ باعث دستی به بهره بالا و رزونانس مناسب می گردد. اثر بهینه سازی مکان تغذیه آنتن موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در ماتریس تزویج به صورت اعوجاج دامنه ای و فازی می شود. اثر تزویج متقابل هم باعث کم شدن عمق صفرها و هم جابجایی محل آن ها در الگوی تابشی آرایه می شود که در سیستم های تطبیقی سیگنال به نویز وجی کاهش می یابد و یا اینکه الگوی فرستندگی ایده آل آرایه تغییر می کند و دچار اعوجاج می شود از آنجا که روش های پردازش سیگنال در سیستم های آرایه هوشمند با فرض صفر بودن تزویج متقابل آرایه فرمول بندی می شود لذا در تحقق عملی این سیستم، اثر تزویج متقابل بین عناصر آرایه، قابلیت سیستم آنتن های هوشمند را کاهش می دهد. 

در این پایان نامه هدف بررسی اثر موقعیت نقطه تغذیه و تزویج متقابل در طراحی و عملکرد آنتن های هوشمند می باشد و ارائه روشی برای جبران سازی اثر تزویج متقابل در عملکرد تطبیقی سیستم های هوشمند است ابتدا اثر موقعیت نقطه تغذیه در آنتن های مایکرواستریپ بررسی شده و تزویج متقابل در آرایه های نامحدود محاسبه و شبیه سازی می شود. سپس روشی برای جبران سازی اثر تزویج متقابل در آرایه های محدود با استفاده از ماتریس پراکندگی در آرایه، مطرح می شود. سپس با توجه به روابط مشخص می شود که چه ضرائب وزنی (دامنه و فازی) را باید به هر المان اعمال کنیم تا جبران سازی صورت گیرد. بدین منظور دو آنتن آرایه ای میکرواستریپ پج با استفاده از نرم افزای hfss شبیه سازی می شوند و اثر موقعیت نقطه تغذیه و تزویج متقابل در کیفیت طراحی و پرتوهای تشعشعی آن در  عملکرد تطبیقی آنتن بررسی شده و سپس جبران سازی به وسیله روش پیشنهاد شده بر روی آن ها انجام می شود. 

مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و کارهای انجام پذیرفته، تطابق خوبی برای روش پیشنهادی نشان می دهد. 

مقدمه: 

یک سیستم آنتن هوشمند شامل چندین آنتن است که با یک پردازشگر سیگنال مجتمع شده است تا بتواند از قابلیت هر دو دسته برای به دست آوردن یک الگوی گیرندگی و یا فرستندگی بهینه با توجه به سیگنال دریافتی استفاده نماید برای درک مفهوم کارکرد سیستم آنتن تطبیقی به فکر یک مثال تجربی می پردازیم اگر چشمانمان را ببندیم و با یک نفر که در داخل یک اتاق در حال حرکت است صحبت کنیم مشاهده خواهیم کرد که بدون نگاه به شخص می توان موقعیت او را تشخیص داد چرا که: اولا به وسیله دو گیرنده صوتی گوش سیگنال های صحبت شخص متقابل را می توانیم دریافت کنیم. ثانیا صدا به هر گوش در دو زمان مختلف می رسد و ثالثا: مغز ما که یک پردازشگر ویژه است محاسبات پیچیده ای انجام می دهد تا اطلاعات مربوط به مکان شخص سخنگو را به دست آورد. مغز ما همچنین شدت سیگنال های رسیده به هر گوش را باهم جمع می کند به قسمتی که صدای رسیده در یک راستای مشخص را به اندازه دو برابر قوی تر از هر صدای دیگر می شنود. سیستم های آنتن تطبیقی نیز به طور مشابه ای عمل می کنند که البته می توان از تعدادی بیش از 2 آنتن استفاده نمود و لذا دقیق تر عمل کرد. چون آنتن ها هم می شوند و هم صحبت می کنند یک سیستم آنتن هوشمند می توان سیگنال ها را همچنین در راستای مشخصی بفرستند (مثلا همان راستایی که دریافت کرده است) البته باید توجه داشت که چون گیرندگی با فرستندگی معمولا متفاوت است، خواص الکترونیکی آرایه آنتن ها عوض می شود. 

بنابراین سیستم آنتن تطبیقی نه تنها می تواند 8 و 10 و یا 12 بار قوی تر بشنود بلکه به همان مقدار می تواند قوی تر و در راستای مشخص صحبت د. یک گام جلوتر، اگر مثلا شخص دیگری نیز با ما مشغول صحبت شود پردازشگر سیگنال درونیمان می تواند نویز ناخواسته را حذف کرده و به طور دلخواه روی شخص سخنگو تمرکز پیدا د و در هر لحظه با یک نفر صحبت کند. بنابراین سیستم های آرایه ای تطبیقی پیشرفته دارای قابلیت مشابهی برای تمیز دادن سیگنال دلخواه یا مورد نظر از سیگنال های غیر دلخواه هستند. در حقیقت این آنتن ها نیستند که هوشمند اند بلکه سیستم های آنتن ها هستند که هوشمندانه عمل می کنند. به طور کلی سیستم آنتن هوشمند واقع در ایستگاه های پایه مخابرات سیار  (base station) یک سیستم پردازشگر سیگنال دیجیتال را با یک آرایه ترکیب کرده و به طور تطبیقی در راستاهای مختلف دریافت و ارسال پیغام می کند. به عبارت دیگر با توجه به سیگنال دریافتی می تواند الگوی تشعشعی آنتن را عوض کند که این پدیده باعث افزایش قابل ملاحظه ای در مشخصه های کارایی سیستم سیار می شود. پایه آنتن های هوشمند به دهه هفتاد برمی گردد آنتن های هوشمند، آرایه های فاز داده شده (phased array) دسترسی چندگانه با تقسیم بندی فضایی (space division multiple access)، پردازش فضایی (spatial processing) سیستم های آنتن تطبیقی (adaptive antenna systems) و لغات دیگر از مفاهیم تکنولوژی سیستم های آنتن هوشمند است که تا به حال استفاده شده است. سیستم های آنتن هوشمند به طور معمولی به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 

1- سیستم سوئیچ شده. 

2- سیستم های آرایه تطبیقی.

 پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقیمشاهده متن کامل ...
تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم


با


تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم ترکیب می شود تا توان موجود برای برقراری سطح پوشش مورد نظر بهینه شود. متمرکز انرژی فرستاده شده به سمت سلول، محدوده سرویس دهی و پوشش ایستگاه پایه را افزایش می دهد. مصرف توان کمتر عمر باتری را بیشتر کرده و تلفن همراه را کوچک تر و سبک تر می کنند. مقاومت در برابر تداخل و نسبت سیگنال به تداخل را افزایش می دهند. هزینه کمتر برای تقویت کننده، مصرف توان و قابلیت اطمینان بیشتری را ایجاد خواهد کرد.


با


تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر با و پر سرعت .
منبع : نو شان
 
جزوه آنتن

جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر از بهترین جزوات درس آنتن می باشد….که با زبانی گویا و ساده مباحث اصلی و پایه ایی آنتن را بازگو کرده است…از دوستانی که خواهان یادگیری مباحث آنتنی هستند پیشنهاد میکنم حتما این جزوه رو در کنار کتاب های آنتن بالانیز و استاتزمن برای درک بهتر مفاهیم کتاب استفاده کنند…

فصل های جزوه آنتن :

فصل اول: اصول تحلیل آنتن ها
فصل دوم: آنتن های سیمی
فصل سوم: استفاده از قضایای مدار در آنتن های فرستنده و گیرنده
فصل چهام: رشته آنتن ها
فصل پنجم: نویز در آنتن های گیرنده
فصل ششم: امپدانس آنتن ها
فصل هفتم: سنتز رشته آنتن ها
فصل هشتم: آنتن های باند پهن
فصل نهم: آنتن های مستقل از
فصل دهم: منابع ثانویه و آنتن های پنجره ای
فصل یازدهم: آنتن های رفلکتور دار
فصل دوازدهم: آنتن های باند فوق پهن
فصل سیزدهم: آنتن های تشدید کننده دی الکتریکی
فصل چهاردهم: آنتن های ناحیه فرنل
مساله ها


با


جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا با و پر سرعت .

تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا


تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

آنتن فضایی ناسا

 

این گامی کوچک برای یک مرد و جهشی بزرگ برای بشر است.این پیغام که برای نخستین بار از ماه نشین آپولو 11،توسط نیل آرم * در هنگام گام نهادن بر روی سطح ماه به زمین ارسال شد ، بوسیله آنتن 64 متری شبکه ارتباط فراگیر فضایی ناسا* به گوش تمام جهانیان رسید.این آنتن در طی چهل سال فعالیت خود در زمینه اکتشافات فضایی و ایجاد ارتباط با فضاپیما ها ،کاوشگر های فضایی و مدار گرد ها نقش بسیار حیاتی داشته است.علاوه بر آن در طی سال ها به عنوان تنها رابط میان فضانوردان در سری یت های ماه نشین آپولو *با و ین ناسا در زمین بوده است.اما یکی از مهمترین فعالیت های این آنتن، در یافت نخستین تصاویر واضح از سیارات گازی منظومه شمسی، مانند مشتری ،زحل،اورانوس و نپتون و تعدادی از حلقه های دو سیاره زحل و اورانوس که توسط کاوشگر هایی همچون پایونیر،ویجر،گالیله و کاسینی بوده است.این آنتن در هر 5 یت اکتشافی مریخ ،مانند مدار گرد های مارس گلو بال سرویر(نقشه بردار مریخ)،مارس ادیسه ،مارس ا پرس همچنین دو مریخ نورد روح و فرصت و در نهایت مدار گرد اکتشافی مریخ همکاری داشته است.

داستان ساخت این آنتن عظیم فضایی به سال 1963 میلادی باز می گردد ،زمانی که رقابتی بسیار گسترده بین دو قطب قدرتمند فضایی جهان یعنی و شوروی آغاز شده بود.تا آن زمان دانشمندان از آنتن های بسیار کوچکی برای ایجاد ارتباط با یت های خود که بیش از مدار زمین هم پا فراتر نمی گذاشت استفاده می د.با گذشت زمان و پیشرفت روز افزون یت های فضایی به خصوص سری یت های مارینر که هدف آن بررسی سیاره سرخ منظومه شمسی،مریخ بود بیش از پیش نیاز به داشتن تجهیزات ارتباطی گسترده و پیشرفته تر احساس می شد.بر طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار شد آنتی با اندازه 64 متر در یکی از بخش های سه گانه شبکه ارتباط فراگیر فضایی در منطقه ای به نام گلداستون در ایالات متحده ساخته شود.در سال 1963 شرکت رور با قردادی 12 میلیون دلاری از سوی ناسا، مسئولیت ساخت این آنتن عظیم را بر عهده گرفت.

پس از دو سال اجرای پروژه ساخت آزمایش های اولیه به منظور سنجش میزان قابلیت در دریافت سیگنال های ارسالی آغاز شد.در سال 1966 متخصصین ناسا دهانه آنتن را در جهت کاوشگر مارینر 4 که پس از گردش پیرامون سیاره سرخ در سال 1965به دلیل نقص و ناتوانی آنتن های کوچک قبلی ارتباطش با زمین قطع شد و به عبارت دیگر در فضا گم شده بود،قرار دادند.پس از مدتی اولین سیگنال ارسالی فضا پیمای مارینر 4 توسط آنتن فضایی ناسا دریافت شد.بعد ها به خاطر یادبود این اتفاق مهم لقب سیاره سرخ یعنی مارس را بر روی آنتن فضایی گلداستون نهادند.اما نام اصلی یا به عبارت بهتر نام اختصاصی این آنتن فضایی ،ایستگاه ژرف فضایی 14* می باشد.در نهایت پس از سه ماه آزمایش،تکمیل مراحل نهایی و آموزش سایر پرسنل مرتبط با فعالیت های آنتن فضایی، در سال 1996 به صورت رسمی به عنوان نخستین آنتن 64 متری وابسته به شبکه ارتباط فراگیر فضایی ناسا شروع به کار کرد.

این شبکه شامل امکانات و تجهیزات ارتباطی بسیار گسترده و فراگیر که در بخش های مختلف در سراسر زمین به عرض 120 درجه قرار دارد می شود.این سه منطقه عبارتند از گلداستون در ایالات متحده،مادرید در اسپانیا و کانبرا در استرالیا.همانطور که زمین به دور محور خود می گردد این مناطق استراتژیک به متخصصینی که وظیفه هدایت یت های فضایی پیرامون منظومه شمسی و یا فراتر ، از زمین را دارند


با


تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

برچسب ها : پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی
دسته: روان شناسی
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1944 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی شامل 36 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید


 ید

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی شامل 36 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را نمایید .

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

مقدمه

آ ایمر، یک بیماری هولناک، نه تنها باعث می شود که افراد مسن خاطرات خود را از دست بدهند بلکه قدرت حمله به مغز جوانان را نیز دارد.
تحقیقات نشان داده است که افراد زیادی هستند که در دهه 40 زندگی خود از این بیماری نیز رنج می برند. « میریام کاسیک» جهانی را مطالعه کرده که خاطرات در یک طول مدت کوتاه در سر افراد جرقه می زند یا به سرعت از ذهن خالی می شود.
در نقل قولی از «اولیور سا » یک متخصص مغز و اعصاب، «زندگی مجموعه ای خاطرات از تولد تا مرگ است.» فهم اینکه یک روز همه چیز برای شما عجیب غریب باشه مرموزترین چیزی است که می تواند برای یک فرد اتفاق بیفتد به طوری که افراد چیزهایی را که جزء ج ناپذیر زندگیشان بوده، را فراموش می کنند. ابتلا به آ ایمر در جوانی بدترین چیزی است که در زندگی می توان با آن روبه رو شد. برخی تحقیقات صورت گرفته نشان داد که 260 هزار نفر از مردم استرالیا دچار آ ایمر هستند. همچنین بر اساس این تحقیقات در سال 2010 افراد زیادی در سن 59 سالگی به بیماری آ ایمر تشخیص داده شد ه اند.
تخمین زده می شود که حدود 5.4 میلیون یی از این بیماری رنج می برند. اکثر این افراد هم بعد از سن 65 سالگی اما تا 5 درصد (یا حدود 200 هزار یی) از اوایل دهه 40 و 50 سالگی به آ ایمر مبتلا می شوند.

آ ایمر چه نوع بیماری است؟

آ ایمر نوعی بیماری مغزی است که با سرعت پایین رشد می کند و از علائم آن اختلال حافظه و در مراحل شدیدتر اختلال در قدرت استدلال، برنامه ریزی، تکلم و درک است. به گفته بسیاری از دانشمندان، آ ایمر به علت افزایش میزان تولید یا ذخیره یک نوع پروتئین خاص در مغز به وجود آمده و به مرگ سلولهای عصبی منجر می شود. احتمال ابتلا به آ ایمر بعد از 70 سالگی به میزان چشمگیری افزایش می یابد به نحوی که حدود 50 درصد از افراد بالای 85 سال به این بیماری مبتلا می شوند.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه
آ ایمر چه نوع بیماری است؟
علائم آ ایمر چیست؟
علت بروز آ ایمر چیست؟
چگونه از بروز آ ایمر جلوگیری کنیم؟
پایان

عنوان : بیماری فراموشی در جوانی

فرمت : پاو وینت

حجم : 1.90 مگابایت

تعداد صفحات : 36

پیش نمایش تمام صفحات پاو وینت

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی


 ید

برچسب ها : پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسیمشاهده متن کامل ...
استانداردهای جوانی
درخواست حذف اطلاعات

راز جوانی

در جوانی باید جوانی کرد‎

 

همین روزهایی که شاید به نظرتان به بدترین شکل می گذرد اسمش جوانی است بعدا نگویید جوانی کجایی که یادت بخیر که ... 

 

جوانی همین روزهاست همین روزها که یا آرزو داریم سریع بگذرد تا زودتر نتیجه کاری یا رسیدن به خواسته ای را در آینده ببینیم یا همین روزها که در حسرت گذشته سپری می شود. جوانی همین روزهاست. همین روزها که حواسمان نیست باید جوانی کنیم. 

 

عبوری شاد از جوانی 

روانشناسان رشد معتقدند در هر مرحله از رشد باید اتفاقاتی بیفتد تا شخص از یک مرحله روانی به مرحله دیگری برود چنانچه آن اتفاقات خاص نیفتد و نیازهای روحی آن مرحله برآورده نشود فرد در همان مرحله تثبیت می شود و ممکن است خصوصیات همان مرحله را تا آ عمر با خود نگه دارد به همین خاطر گاه افراد چهل ساله ای می بینیم که هنوز در دوران نوجوانی خود مانده اند و رفتارهای مناسب یک نوجوان را از خودشان بروز می دهند یا سالمندانی که مثل بچه ها رفتار می کنند. خلاصه کلام آنکه در جوانی باید جوانی کرد. 

 

عاشقی طعم مخصوص جوانی

جوانی را باید با چندین تجربه گذراند قطعا مهمترین این تجربه ها باید تجربه عشق باشد. جوانی بدون عشق یک جای کارش می لنگد جوانی بدون عشق کارش به پختگی مناسب برای روزهای میانسالی و سالمندی نمی رسد. جوانی را با عشق بگذرانید و عشق را با خصوصیات اخلاقی خاص خودتان تجربه کنید نه با نگاه دیگران. اما در همین روزهای عاشقانه اخلاق خودتان را بسازید. معایبتان را با عشق برطرف کنید. اگر عشق نتواند انسان را تغییر دهد هیچ قدرت دیگری هم نمی تواند. انسان اگر عاشق نشود خودخواه باقی می ماند.

 

عشق ما را مجبور می کند به خاطر دیگران خودمان را اصلاح کنیم تغییر دهیم فداکاری کنیم عشق دردهایی دارد که گاهی می تواند از یک جوان تنبل و مغرور و جاهل یک فردکامل بسازد. عشق را تجربه کنید اما با سربلندی و روسفیدی از آن عبور کنید. وقتی می گوییم عشق منظورمان ارتباط با یک فرد خاص نیست ، یعنی همان خاصیت دوست داشتن دیگران ، دیگرانی مثل والدین.  زمانی که وقتش بود عشق با یک فرد خاص را هم تجربه کنید اما فردی که قراراست ماندگار زندگی تان باشد.

 

جوانی و ریسک پذیری

جوان باید تجربه کند و ش ت بخورد و از ش تش درسها بیاموزد البته می توان زیرک بود و از تجربیات دیگران استفاده کرد تا خیلی از ش تها را تجربه نکرد اما فرار از هر نوع ش ت امکانپذیر نیست مگربرای ی که هیچ شهامتی برای ریسک و دلی برای سرمایه گذاری نداشته باشد. ریسک  همیشه در مسائل اقتصادی نیست گاهی با شهامت در یک جمع صحبت یا نه گفتن در مواقع خاص یک جور ریسک است. انی که از روحیه ریسک برخوردارند بیان خوبی پیدا می کنند چون ترس از مس ه شدن ندارند. البته جاهایی که نیاز به مشاوره و کار تخصصی است ریسک بی عقلی است اما خیلی جاها هم واقعا یک ریسک فرصت ساز است.

 

بزرگترین سرمایه جوانی 

جوانی یعنی رسیدن به قله زندگی که در آن قله، امید در اوج خودش قرار دارد اینها استانداردهای یک جوانی سالم و نرمال است جوان باید در اوج امیدواری و نگاه مثبت به آینده باشد. باید انگیزه داشته باشد. اگر امیدتان کم باشد از استانداردهای نرمال جوانی فاصله دارید به سمت هرچیزی که امیدوارتان می کند حرکت کنید از هر ی یا چیزی که امید را در دلتان کم رنگ می کند فاصله بگیرید.

 

ف ان خوب است 

هیچگاه فال بد نزنید فال شما همان چیزی است که شما فکر می کنید. زندگی، جز جذب چیزهایی که انتظارشان داریم نیست. این مسئله واقعیت بزرگی است. ذهنتان را از فکرهای منفی پاک کنید. و در عمق ضمیر ناخودآگاهتان خودتان را مقصر و بد ندانید. شما خوب هستید کارهای بدتان را فقط با خداوند در میان بگذارید و از او طلب بخشش کنید و دیگر به آنها فکر نکنید شما خوب هستید و آینده خوبی در انتظارتان است. از هر چیزی فال نیک بزنید همین مقاله می تواند دلیلی باشد که شما را به آینده امیدوار کند. خواندن این مقاله تصادفی نیست حتما حکمتی داشته است. 

 

جوانی را فراموش نکنید 

همیشه از بزرگترین غصه های سالمندان جوانی از دست رفته ای است که آرزو داشتند آن را به شکل دیگری می گذراندند. گاهی پای حرف سالمندان بنشینید تا بدانید از  ترک چه چیزهایی در جوانی حسرت می خورند. جوری زندگی کنید که وقتی به سالمندی رسیدید حسرت آن را نخورید اما همیشه و همه جا درستکار و صادق باشید. چون قطعا انسانی که این دو خصلت را رعایت نکند چیزی جز حسرت درو نخواهد کرد.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.