پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آنتن جوانی
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 صفحه ورد قابل ویرایش
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اه کلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن مارکنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک) 12

ث) آنتن v مع 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن ح ونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افکنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مکانیکی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan area network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52

فصل چهارم 55

آنتن های هوشمند 55

بخش اول 56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگی 57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60

4- الف - 2: مدلهای کانال 62

4-الف-2-1:مدل لی lee s model 62

4-الف- 2-2: a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

spread scatterers 63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (macro cell model) 64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model) 65

3-الف-2-5: gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(gwssus)model 65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت سی (gaussian angle of) 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(bad urban (bu) model) 68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68

انواع آنتن های هوشمند 70

4-الف-4:ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده 74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت 75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم 76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال 77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی 80

4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81

مثال 1-4 85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده 88

بخش دوم 89

آنتن های آرایه فازی 89

4-ب-1:تاریخچه 89

4-ب-2: انواع آرایه ها 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (linear array) 90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (planar array) 90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

فصل پنجم 95

نتیجه و ﭘیشنهاد 96

منابع 97

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل2.1:آنتنvمع 12

شکل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه h ؛ ب - بوق قطاعی صفحه

e ؛ ج- بوق هرمی. 14

شکل 2.3 : الف- آنتن دو م وطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو م وطی محدود 15

شکل2.4: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو م وطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و م وط 16

شکل 2.5 : آنتن ح ونی 17

شکل 2.6: دستگاه مختصات کروی 19

شکل2.7 : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی 20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22

شکل 2.10: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی. 24

شکل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26

شکل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26

شکل2.13:آنتن خطی به طول 27

شکل2.14: وضعیت آنتن 30 کیلو هرتز 32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51

شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 52

شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) tdd(time division duplexing 54

شکل 4.1: مدل لی (es انتشار دهنده موثر ؛ mu: ایستگاه پایه ؛ ae عنصر آرایه) 63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های ی ان که بطور یکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(es: انتشار دهنده های موثر، bs: ایستگاه مرکزی) 64

شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (bs: ایستگاه مرکزی , mu: واحد متحرک) 65

شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:

(mu, bs منطقه بیضی هستند) 65

شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66

شکل 4.6: مدل زاویه دریافت سی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66

شکل 4.7: مدلray leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی

(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67

شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68

شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخ بر مبنای بیشترین snr وجی

پایه ریزی شده است. 69

شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدsnr 69

شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: وجی مطابق با جمع هم فازها

از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70

شکل4.12: ترکیب آنتن هوشمند و بخشهای کنترل سیگنال مربوطه. 72

شکل 4.13: مثالی از یک ماتریس bl : یک ساختار سه عنصره جهت

تولید سیم کناری عریض. ماتریس 75

شکل 14،4: تکنیک های شکل دهی بیم؛

(a): روش پایه باند (b).doa/los: استراتژی مشخص طراحی. 77

شکل 4.15: بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند 80

شکل 4.16: ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل applebaum (b) مدل widrow 81

شکل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .butler bmp#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82

شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابت ناشی از کاربرد کاربرد یکtجادویی: یک آرایه دو المانه؛

tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83

شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛

(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛s:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛

و،ml:ظرفیت منطبق شده. 84

شکل 4.20: ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در

ماتریس butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85

شکل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس butler چهارالمانی:

هیبرید یک اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می کند. 86

شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87

شکل 4.23:آرایه خطی. 90

شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91

شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91

شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93

شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

پیشگفتار

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

طرح تحقیق

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:

همانطور که می دانید عنوان شبکه در برگیرنده مفهومی وسیع است که شبکه چاه های آب روستایی ( قنات ها)، شبکه ی نهرها و کانال های آبیاری مزارع، شبکه آب و فاضلاب شهری، شبکه گاز شهری، شبکه پ ند هوایی و نیز شبکه های کامپیوتری هر کدام به نحوی تداعی کننده مفهوم کلی این کلمه می باشند.

البته واضح است که با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبکه های کامپیوتری در تمامی مفاهیم که از شبکه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های کامپیوتری کارهای مدیریت، نظارت و کنترل کلیه شبکه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام « مرکز کامپیوتر» که افراد کارهایشان را به آنجا می آورند، به کلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.

دو کامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. ا امی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایکروویو، مادون قرمزو های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.

در اینجا پس از طرح مساله شبکه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبکه ها می باشد، که در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ما ول استوار است. جیمز کلارک ما ول[1] (1831 79) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینکه نور و امواج الکترو مغناطیسی پدیده های فیزیکی ی انی دارند. همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد. در سال 1882 فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز[2] (1894 75) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ما ول را در عمل اثبات کرد و نشان داد که امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. برق ایتالیایی مار ی (1937 74) نیز یک آنتن استوانه میکروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی کارهای بع برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیکدان روسی ال اندر پوپوف[3] (1895-1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال بعد، قبل از مار ی[4] شروع به فعالیت کرد. اغلب افتخار کاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این مار ی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد. مار ی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال کلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یک گیگا هرتز ) باعث شد که آنتن های بوقی توسعه یابند. در طول جنگ جهانی دوم اولین کوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اکنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایکروویوی و راداری ساخته می شوند. که آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. که در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.

اهمیت انجام تحقیق:

با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبکه ها، به ویژه شبکه های بی سیم برای عموم و البته یان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره اهمیت انجام این تحقیق، میزان کارایی نتیجه این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ایران است، که در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.

همانطور که می دانید شبکه پ ند هوایی کشور c3 از زمان شهید بزرگوارسر لشکر منصور ستاری در مسیر تمرکز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه سیستم c4i و ورود کامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، که با مطالعه در مورد شبکه های کامپیوتری و م ومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ که به توسعه و پیشرفت در شبکه پ ند هوایی کشور در آتیه نزدیک انجامد. (ان شاء ا... ) زیرا که معتقدیم دست ی به هر تکنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تکنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی کشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تکنولوژی شبکه های بی سیم از م ومات این امر به نظر می رسد؛ که ما سعی کرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید که مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.

رابطه4.4:

که اولین جمله جزء مسیر بوده که به دامنه و فاز پیچیده از عنصرام بر می گردد و زاویه دریافتیطرح فضایی مربوطه را نشان می دهد. روش دوم مشابه روش اول بوده به جز یک مورد که بردارهای پاسخ فازی doa در آن جایگزین نمودارهای آرایه فازی از نوع اول شده اند. این روش گره هایی را در تمامی doaها(سمت دریافت ها)قرار می دهد (به جز برای کاربران مطلوب به گونه ای تداخل را به حداقل می رساند) به عنوان مثال قرض کنید k امین واحد سیار دارای یک مسیر سیگنال مستقیم باشد و سبب ایجاد سیگنال چند مسیره به ترتیب توسطdoa های و شود،. برداری های اندازه گیری آن به صورت زیر طراحی شده اند؛ فرض کنید که دو منبع مستقل 1و2 وجود دارد به ترتیب توسط بردارهای اندازه گیری را طراحی کرده که به صورت زیر است. وشناسه سیگنال دریافتی دقیقا برابر با یکی از سیگنالهای منبع 1 است. بدین معنا که که اگر هر دو منبع سیگنال های هم کانالی را ارسال نمایند، کاربر سیار 1 تنها سیگنال مطلوب از منبع 1 را دریافت می کند. با این تفاسیر که انتخاب به منزله انتخاب الگوی انتخاب آرایه آنتن در تمامی مسیرها به جز دراست. در بهترین ح می تواند طراحی شود به گونه ای که پترن بجز در ، در تمامی سمت های دریافت خود از بین برود، که در این مورد کاربر 2 فقط سیگنال مطلوب از منبع 2 را دریافت می کند. در بحث بالا بیان کننده بردار ماتریس a در لحظه شروع می باشد.

دومین تکنیک الگوریتم فضایی ارتباط ها از طریق الگوریتم بدست آمده در جهت ایجاد بردارهای اندازه گیری ایجاد می شود. متدهای مربوط به آن به صورت زیر است:

.complex-conjvcate spatial signature algoritm

.pseudoinverse complex-conjvcate spatial signature algoritm

دراولین روش، هدف اصلی به حداکثر رساندن توان سیگنال یا نسبت سیگنال به نویز می باشد و سعی آن از بین بردن تداخل نمی باشد.

متد دوم مشابه اولی بوده، به جز اینکه بردارهای اندازه گیری آن متفاوت با روش اول است. به این معنا که بردار اندازه گیری در روش دوم بر اساس طرح فضایی منبع مشخص شده است کهبرای و1=.بردار اندازه گیری دامنه و فاز مربوطه را تنظیم نموده به گونه ای که سیگنال ها دقیقا در موقعیت سیگنال بهره قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر دو منبع مجزای 1و2 وجود داشته باشد؛ بردارهای اندازه گیری و مربوط به پترن منبع 1وجود داردکه به صورت0= و0=می باشند. هر چند پترن آرایه مربوط به منبع 2 در مناطقی که سمت های دریافت مربوط به منبع 1 از بین می رود عمل نمی کند.همه اینها نیازمند این است که گویای این نباشد که بر هر دوی و عمود است. جهت کنترل فاز هر دو مسیر طراحی شده است. همانطور که در بالا اشاره شده است، مفهوم سیستم هوشمند با استفاده از یکی از دو روش بالا صورت می گیرد.

ردی یا طرح پردازش بیم سوئیچ شده که قبلا بیان شده است، اولین روش به ردی هر سیستم مشترک در یک سلول داده شده و با الگوی بیم منفرد بر می گردد. و تکنیک دوم متد انتخاب سازگار با محیط رادیو ی بوده و بیم را در مسیر اشتراکی هدایت می کند و از عبور پترن در مسیر تداخل جلوگیری به عمل می آورد. چنین سیستم هایی معمولا نسبت به سیستم های بیم سوئیچ شده، پردازش سیگنال دیجیتالی متمرکزتری داشته و نیز بسیار گران می باشند.توضیح آنالیزی آرایه تنظیمی نیز بطور ریاضی تمرکز می یابد.
ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شناخت شبکه های بی سیم و مبانی آنتن
درخواست حذف اطلاعات
از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی
دسته بندی کامپیوتر و it
فرمت فایل doc
حجم فایل 3795 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
شناخت شبکه های بی سیم و مبانی آنتن

فروشنده فایل

کد کاربری 15

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اه کلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن مارکنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک) 12

ث) آنتن v مع 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن ح ونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افکنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مکانیکی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan area network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52

فصل چهارم 55

آنتن های هوشمند 55

بخش اول 56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگی 57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60

4- الف - 2: مدلهای کانال 62

4-الف-2-1:مدل لی lee s model 62

4-الف- 2-2: a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

spread scatterers 63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (macro cell model) 64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model) 65

3-الف-2-5: gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(gwssus)model 65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت سی (gaussian angle of) 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(bad urban (bu) model) 68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68

انواع آنتن های هوشمند 70

4-الف-4:ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده 74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت 75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم 76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال 77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی 80

4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81

مثال 1-4 85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده 88

بخش دوم 89

آنتن های آرایه فازی 89

4-ب-1:تاریخچه 89

4-ب-2: انواع آرایه ها 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (linear array) 90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (planar array) 90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

فصل پنجم 95

نتیجه و ﭘیشنهاد 96

97

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل2.1:آنتنvمع 12

شکل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه h ؛ ب - بوق قطاعی صفحه

e ؛ ج- بوق هرمی. 14

شکل 2.3 : الف- آنتن دو م وطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو م وطی محدود 15

شکل2.4: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو م وطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و م وط 16

شکل 2.5 : آنتن ح ونی 17

شکل 2.6: دستگاه مختصات کروی 19

شکل2.7 : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی 20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22

شکل 2.10: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی. 24

شکل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26

شکل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26

شکل2.13:آنتن خطی به طول 27

شکل2.14: وضعیت آنتن 30 کیلو هرتز 32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51

شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 52

شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) tdd(time division duplexing 54

شکل 4.1: مدل لی (es انتشار دهنده موثر ؛ mu: ایستگاه پایه ؛ ae عنصر آرایه) 63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های ی ان که بطور یکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(es: انتشار دهنده های موثر، bs: ایستگاه مرکزی) 64

شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (bs: ایستگاه مرکزی , mu: واحد متحرک) 65

شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:

(mu, bs منطقه بیضی هستند) 65

شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66

شکل 4.6: مدل زاویه دریافت سی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66

شکل 4.7: مدلray leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی

(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67

شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68

شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخ بر مبنای بیشترین snr وجی

پایه ریزی شده است. 69

شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدsnr 69

شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: وجی مطابق با جمع هم فازها

از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70

شکل4.12: ترکیب آنتن هوشمند و بخشهای کنترل سیگنال مربوطه. 72

شکل 4.13: مثالی از یک ماتریس bl : یک ساختار سه عنصره جهت

تولید سیم کناری عریض. ماتریس 75

شکل 14،4: تکنیک های شکل دهی بیم؛

(a): روش پایه باند (b).doa/los: استراتژی مشخص طراحی. 77

شکل 4.15: بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند 80

شکل 4.16: ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل applebaum (b) مدل widrow 81

شکل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .butler bmp#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82

شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابت ناشی از کاربرد کاربرد یکtجادویی: یک آرایه دو المانه؛

tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83

شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛

(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛s:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛

و،ml:ظرفیت منطبق شده. 84

شکل 4.20: ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در

ماتریس butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85

شکل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس butler چهارالمانی:

هیبرید یک اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می کند. 86

شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87

شکل 4.23:آرایه خطی. 90

شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91

شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91

شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93

شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

پیشگفتار

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .
مشاهده متن کامل ...
مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه با و پر سرعت .

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه


مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :67

فهرست مطالب                                                                                                                              ii                

عنوان                                                           صفحه

i چکیده........................................................................................................................................................................................

 

فهرست مطالب.......................................................................................................................................................................... ii

 

فرهنگ اختصارات.................................................................................................................................................................. iv

 

فهرست اشکال........................................................................................................................................................................... 1

 

فصل 1  مشخصات تشعشعی یک آنتن...................................................................................................................................... 5

1-1) مقدمه ............................................................... ...................................................... ...................................................... 5

1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن .......................................................... .....................................................................5

1-3) شدت تشعشعی آنتن.............................................................................. ..........................................................................6

1-4) نمودارهای تشعشعی............................................................................... ..........................................................................7

................................................................... ....................................................................10 hpbw 1-5) پهنای تابه نیم توان

یک آنتن ........................................................ .............................................................11vswr 1-6) پهنای باند ی و

1-7) بهره جهتی آنتن ..................................................................................... .......................................................................12

1-8) سمتگرایی ............................................................................................ .........................................................................13

1-9) بازده تشعشعی آنتن ................................................................................. .....................................................................13

) .......................................................................... .......................................................................13g 1-10) بهره یا گین آنتن (

1-11) امپدانس ورودی آنتن ............................................................................ ......................................................................14

1- 12) قطبش موج .................................................................................... ...........................................................................14

1-13) ضریب کیفیت (q) در مدارات سری....................................................... ...................................................................15

فصل 2-  آنتن های تلفن همراه............................................................................ ...................................................................17

2-1) مقدمه.................................................................................................. ...........................................................................17

2-2) آنتن کوچک چیست ؟ ............................................................................ ......................................................................17

2-3) آنتن f مع و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ............................................. .............................................................18

2-4) شاسی در گوشی موبایل  ........................................................................ ......................................................................21

2-5) آنتنهای سیمی..................................................................................... ...........................................................................22

2-6) موقعیت آنتن در موبایل........................................................................ .........................................................................24

2-7) حجم آنتن.......................................................................................... ...........................................................................27

2-8) انواع کلاسهای آنتنهای موبایل.................................................................. .....................................................................29

فصل 3 توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa ............................................. ...........................................................34

3-1) مقدمه.............................................................................................. ...............................................................................34

3-2) تغییرات پورت زمین  و تاثیر آن روی آنتن pifa در گوشی موبایل....................... .....................................................34

3-3) تحلیل آنتن pifa  با استفاده از مدل های معادل ............................................ ............................................................41

3-4 ) روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش........................................... ............................................................43

3-5) شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss .................................. ...........................................................44

فصل 4   نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق................................................. ..............................................................48

4-1) مقدمه............................................................................................... ..............................................................................48

4-2) طراحی اولیه آنتن................................................................................. ..........................................................................48

4-3) تبدیل آنتن pifa   تک باند به دو باند........................................................ ................................................................53

4-4) بهینه سازی آنتن طراحی شده................................................................... ......................................................................55

4-5)جمع بندی........................................................................................... ............................................................................66

فهرست اشکال

 

فصل اول مشخصات تشعشعی یک آنتن

 

شکل1-1 نواحی اطراف یک آنتن.. 5

شکل1-2 میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن.. 6

شکل1-3  عنصر زاویه فضایی.. 7

شکل1-4  نمودار قطبی پرتو تشعشعی  صفحه h.. 8

شکل1-5 نمودار سه بعدی پرتو تشعشعی.. 8

شکل1-6 یک نمونه نمودار قطبی پرتو توان.. 9

شکل1-7 ضریب پرتو یک منبع خطی یکنواخت. 10

شکل1-8  الف)قطبش خطی افقی  ب)قطبش خطی قائم پ)قطبش دایروی راستگرد ت)قطبش دایروی چپگرد    

     ج) قطبش بیضوی چپگرد ث) قطبش بیضوی راستگرد..................................................................................15

 

فصل دوم-  آنتن های تلفن همراه

 

شکل 2-1 آنتنهای قرار گرفته روی زمین.. 19

شکل 2-2 انواع آنتن های l وارون.. 19

شکل2-3 شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان e یک گوشی تلفن نوعی در mhz 900  20

شکل2-4 شبیه سازی الگوی تشعشعی  و میدان e یک گوشی تلفن نوعی در mhz 1800. 21

شکل2-5 (الف) آنتن مونو پل (ب) آنتن  lوارون  (ج) آنتن  fوارون.. 22

شکل 2-6 شکل اولیه آنتن  fوارون مسطح.. 23

شکل2-7 انواع موقغیت آنتن در گوشی تلفن همراه.. 25

شکل 2-8  انواع موقعیت آنتن روی گوشی های کشویی.. 26

شکل 2-9 رابطه میان طول شاسی آنتن و پهنای باند در mhz1850. 27

شکل2-10 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در mhz890. 28

شکل 2-11 رابطه میان طول آنتن و پهنای باند در mhz1850. 28

شکل 2-12 (الف)دو قطبی (ب) دو قطبی تا شده (ج) حلقه.. 29

شکل 2-13  نمونه ای از یک آنتن شلاقی.........................................................................................30

شکل 2-14  نمونه هایی از آنتن پیچشی قرار گرفته در گوشی تلفن همراه...................................................30

شکل 2-15 یک نمونه آنتن درونی تک باند.......................................................................................31

شکل 2-16 (الف) تشعشع کننده باند بالا  (ب) تشعشع کننده باند پایین (ج) مونوپل   31

شکل 2-17  نمایی از یک نمونه آنتن مرکب......................................................................................32

 

 

 

فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa

 

شکل 3-1 (الف) صفحه زمین متعارف (ب) صفحه زمین اصلاح شده (تمام ابعاد به میلیمتر است ).. 34

شکل 3-2 آنتنpifa دو باند(الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده(تمام ابعاد به میلیمتر است).. 36

شکل 3-3 vswr  اندازه گیری شده و محاسبه شده بر حسب برای آنتن pifa تک باند (الف)روی صفحه زمین متداول (ب) روی صفحه زمین اصلاح شده.. 37

شکل 3-4 الگوی تشعشعی محاسبه شده آنتن pifaتک باند در mhz910 (الف) صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده.. 38

شکل 3-5  نمودار vswr آنتن دو باند(الف) باند mhz900 (ب) باند 1800mhz  40

شکل 3-6  الگوی تشعشعی محاسبه شده برای آنتن دو باند در mhz 1920 (الف)صفحه زمین متداول (ب) صفحه زمین اصلاح شده.. 41

شکل 3-7 نمای کناری آنتن pifa. 41

شکل 3-8  مدل خط انتقال برای آنتن pifa. 42

شکل 3-9  (الف) نتایج شبیه سازی (ب)نتایج مدل خط انتقال.. 43

شکل 3-10 نمای کلی یک آنتن مونوپل ساده.. 44

شکل 3-11  نمودارvswr آنتن طراحی شده. 45

شکل3-12 نمودارre (z) آنتن طراحی شده . 45

شکل 3-13 نمودار الگوی تشعشعی آنتن به ازای phi=0 . 46

شکل 3-14 پرتو تشعشعی آنتن بصورت سه بعدی در mhz900. 46

 

فصل چهارم –  نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق

 

شکل 4-1  نمایی از آنتن pifa اولیه طراحی شده.. 49

شکل 4-2  نحوه اتصال آنتن به جعبه گوشی تلفن همراه.. 49

شکل 4-3 نمودار im(z) در اطراف mhz900. 50

شکل 4-4  نمودار im(z) در اطراف mhz900. 51

شکل 4-5 نمودار im(z) در اطراف mhz900. 51

شکل 4-6 نمودار im(z) در اطراف mhz900. 52

شکل 4-7  نمودار  vswr در باند mhz 900. 52

شکل 4-8 نمایی از آنتن در صفحه x-y. 53

شکل 4-9 نمایش گرافیکی میدان e در باند 900mhz. 54

شکل 4-10 نمایش گرافیکی میدان e در باند 1800mhz. 54

شکل 4-11  نمودار vswr نسبت به تغییر در ارتفاع آنتن.. 55

شکل 4-12  نمودار vswr نسبت به تغییر در محل تغذیه روی باند 1800mhz و 900mhz  56

شکل 4-13  نمودار vswr  نسبت به تغییر در فاصله بین دو شکاف روی باند 1800mhz  57

شکل4-14  نمودار vswr  نسبت به تغییرات فاصله دو شکاف نسبت به منبع با حفظ فاصله بین دو شکاف روی باند 1800mhz. 57

شکل 4-15  نمودار vswr آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند mhz900.......................58

شکل 4-16  نمودار vswr آنتن به ازای مقادیر مختلف پهنای اتصال کوتاه در باند mhz1800......................58

شکل 4-17 نمای کلی از آنتن طرا حی شده..................................................................................... 59

شکل 4   نمایی از آنتن در صفحه x-y...................................................................................... 59

شکل 4-19  نمایی از آنتن در صفحه z-x. 60

شکل 4-20  نمایی از آنتن در صفحه z-y. 60

شکل 4-21 آنتن طراحی شده در حضور جعبه رسانا.. 61

شکل  4-22  vswr  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند 900mhz. 61

شکل 4-23  vswr  آنتن قبل از اضافه شدن جعبه رسانا در باند mhz1800. 62

شکل  4-24  vswr  آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند mhz900  62

شکل  4-25  vswr  آنتن بعد از اضافه شدن جعبه رسانا در باند mhz1800……………………………….62

شکل 4-26  نمودار تشعشعی آنتن به db در فضای آزاد به ازای phi=90  قبل از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)....................................................................................................................................64

شکل 4-27  نمودار تشعشعی آنتن به db در فضای آزاد به ازای phi=90  بعد از اضافه شدن جعبه رسانا( نرمالیزه نشده)...................................................................................................................................64

شکل 4-28  نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در mhz 900.........................................65

شکل 4-29 نمودار تشعشعی آنتن به صورت سه بعدی در mhz 1800 ........................................65

 

 


با


مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم
درخواست حذف اطلاعات

این پایان نامه به بررسی انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم میپردازد که شامل ۴ فصل مبانی آنتن، شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه فازی پرداخته است. آنتن ها از نظر کاربرد و ساختار به انواع مختلفی از قبیل آنتن هرتز، آنتن مارکنی، آنتن شلاقی، آنتن لوزی (روبیک)، آنتن v مع ، آنتن ماکروویو، آنتن آستینی، آنتن ح ونی و آنتن های آرایه ای تقسیم بندی میشوند.

مطالعات و ملاحظاتی که به توسعه و تکامل آنتنها هوشمند انجامید، مربوط به روبرویی با اشکالی بزرگ در عملی خصوصیات کاربردی در ارتباطات بی سیم بود. به عنوان مثال تداخل هم کانال، تداخل intersymbol و محو شدگی سیگنال در سیستم های بی سیم اِشکالاتی روی جنبه های کاربردی استراتژی ارتباطات بی سیم مدرن وارد آورده اند. آزمایشها و تلاشها برای خنثی سازی این مسائل بستر و زمینه ای را برای تکثیر طرحهای آنتنهای بی سیم متنوع و تحقق آنها فراهم آورد.

دو چشم انداز بزرگ که در طرح آنتن های هوشمند و تحقیق آنها تاثیر دارند. اولی ارزی پیچیدگی پردازش دامنه فاصله ای مربوط می شود و دومی سخت افزار جدید ساختار آنتن (که آرایه را تشکیل می دهد) را مشخص می کند. طرح آنتن های هوشمند بر چیزی تکیه دارد که به عنوان مدل های کانال تنظیمی شناخته شده اند که مشخصات فاصله ای – زمانی (spatio-temporar) سیگنالهای تقویت شده روی کانال را تصویر می کنند.در رابطه با ماکروسل یا میکروسل انواع کانال متداول به سه دسته مربوط می شود.

 1. مدل کانالی که بر اساس ملاحظات آماری پایه ریزی شده است.
 2. مدل کانالی که بر مبنای اندازه گیری پایه ریزی شده است.
 3. مدل کانال ویژه سایت، که در بخشهای زیرین شرح داده شده می شود.

آنتن های هوشمند تنظیمی یک جهش بزرگ در مسیر تکامل تدریجی سیستم های ارتباطی بوده اند. متناسب با سیستم های رایج، آنتن های هوشمند با تجهیزات معمول و قدیمی که در سایت ها واقع هستند، ترکیب و هماهنگ شده اند. کارکرد این آنتن ها به عنوان یک فاصله ای تنظیمی این است که امکان افزایش کیفیت، ظرفیت و یا برد سیگنال را بیشتر از آنتنهای قدیمی میسر می سازد.

آنتن های هوشمند به عنوان راه های ممکن برای رفع مشکلات مربوط (به ویژه در ارسال امواج میلیمتری) در نظر گرفته می شود. این سلسله آنتن های هوشمند برای فراهم ساختن راه های گسترش برد، افزایش ایمنی در محوشدگی سطحی، قطع تداخل و دسترسی چندگانه با تقسیم زمانی(sdma) مورد نظر قرار می گیرد.

anten ha

کاربرد آرایه های آنتن در طرح های آنتن هوای هوشمند سیستم های ارتباطی بی سیم قابلیت اطمینان و ظرفیت را در سه راه ممکن افزایش می دهد:

تکنیک های ترکیبی مختلف، سیگنالهای رسیده از آنتن های مرکب را در یک سیر جمع می کند که این عمل محوشدگی چندمسیره را کاهش می دهد(که قبلاً نشان داده شد).

روش تشکیل بیم تنظیمی (به وسیله ی آرایه ی آنتن ها) که به واسطه ی کاهش تداخل ظرفیت را بهبود می بخشد و همچنین محوشدگی چندمسیره را نیز کاهش می دهد.

این روش به این گونه است که آرایه های تنظیمی را حذف و یا سیگنال دریافت مطلوب از اجزای م ی پس را به طور مناسب ترکیب میکند و سیگنال های تداخلی را که سمت های دریافت متداول دارند خنثی می نماید. (با مدنظر قرار دادن سیگنال مطلوب).

استفاده از بیم های ثابت سوئیچ شده که منجر به کنترل الگوهای جهت دار می گردد(نسبت به آرایه های تنظیمی) اما می تواند همچنان اصلاح ظرفیت را صورت دهد. این اصول به استفاده ی دو یا چند بیم ثابت بر می گردد که منجر به پذیرش تنوع در بیم می شود.

آنتن های بیم سوئیچ شده و آنتن های تنظیمی به واسطه ی نیاز اطلاعاتی سیستم دینامیکی برای عملیات آنها به آنتن های هوشمند ارجاع داده می شود. همچنین سیستم های آرایه هوشمند دیگری وجود دارد که با عنوان آرایه های تنظیم حساس به پلاریزاسیون حساس شناخته می شود. در کاربردهای آنها سیستم، پلاریزاسیون یک سیگنال مطلوب را نظیر نموده ویک مداخله کننده ی که یک سمت دریافت مشابه ولی پلاریزاسیون موج متفاوت با سیگنال مطلوب دارد را حذف می کند. همچنین ممکن است هم دوره، هم پلاریزاسیون و هم reuse concepts را ترکیب کند.

این طرح ها کیفیت ارتباط بهتر، ظرفیت سیستم افزوده ونیز قابلیت اطمینان بیشتر را فراهم می کند. همچنین میزان مصرف انرژی و توان در بخش های دستی (مکانیکی) عمر باتری را افزایش می دهد. تکنولوژی آنتن هوشمند با پردازش فاصله ای پیچیده ی آن به عنوان راه حل نهایی در مقابله علیه تلفات ایجاد شده به وسیله ی تکنولوژی ارتباط بی سیم مورد نظر قرار می گیرد.

آنتن مارکنی: 

در این نوع آنتن، انتهای پایین مولد به زمین متصل است و سطح زمین بجای صحفه هادی به کار می رود. طرز توزیع جریان و ولتاژ برای اصلی، چهل برابر طول آنتن می باشد و این آنتن برای های کم مورد استفاده قرار می گیرد. آنتن مارکنی در بعضی موارد ممکن است برای های بالا به کار رود، مثل آنتن های ارتباطی هواپیما که در این ح بدنه هواپیما بجای زمین عمل می کند.

در ادامه سرفصل های این پایان نامه…..

 

فصل ۱-   مبانی آنتن

۱-۱-   تاریخچه

۱-۲-   انواع آنتن ها از نظر کاربرد

۱-۲-۱-    آنتن هرتز

۱-۲-۲-    آنتن مارکنی

۱-۲-۳-    آنتن شلاقی

۱-۲-۴-    آنتن لوزی ( روبیک)

۱-۲-۵-    آنتن v مع

۱-۲-۶-    آنتن ماکروویو

۱-۲-۷-    آنتن آستینی

۱-۲-۸-    آنتن ح ونی

۱-۲-۹-    آنتن های آرایه ای array antenna

۱-۳-   پارامترهای آنتن

۱-۳-۱-    نمودار پرتو افکنی آنتن ها

۱-۳-۲-    دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی

۱-۳-۳-    نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی

۱-۳-۴-       نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین

۱-۳-۵-       نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده

۱-۳-۶-    جهت دهندگی آنتن ها

۱-۳-۷-    پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان

۱-۳-۸-    شعاع های فرعی آنتن ها

۱-۳-۹-    مقاومت پرتو افکنی  آنتن

۱-۳-۱۰-  امپدانس ورودی آنتن

۱-۳-۱۱-  سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها

۱-۳-۱۲-  طول موثر آنتن

۱-۳-۱۳-  پهنای نوار آنتن ها

۱-۳-۱۴-  پلاریزاسیون آنتن ها

۱-۳-۱۵-  پلاریزاسیون خطی

۱-۳-۱۶-     پلاریزاسیون دایره ای

۱-۳-۱۷-  پلاریزاسیون بیضوی

۱-۳-۱۸-  ساختمان مکانیکی آنتن ها

۱-۳-۱۹-  اندازه آنتن

۱-۳-۲۰-  نصب آنتن ها

۱-۳-۲۱-  خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها

۱-۳-۲۲-  رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها

۱-۳-۲۳-  محافظت آنتن در برابر عوامل جوی

فصل ۲-   شبکه های کامپیوتری

۲-۱-   شبکه های بی سیم

۲-۲-   سخت افزار شبکه

۲-۲-۱-    شبکه های ﭘخشی(broadcast network)

۲-۲-۲-    شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

۲-۲-۳-    شبکه های شخصی (personal area network)

۲-۲-۴-    شبکه های محلی (local area network)

۲-۲-۵-    شبکه شهری(mtropolitan  area network)

۲-۲-۶-       شبکه گسترده (wide area network)

۲-۲-۷-    شبکه بی سیم (wireless network)

۲-۲-۸-       شبکه شبکه ها (internetwork)

۲-۳-   نرم افزار شبکه

۲-۳-۱-       لایه فیزیکی (physical layer)

۲-۳-۲-       زیر لایه نظارت بر دسترسی به رسانه انتقال  mac(medium access control)

۲-۳-۳-       لایه شبکه

۲-۳-۴-       لایه انتقال(transport layer)

۲-۳-۵-       لایه کاربرد (application layer)

۲-۴-     شبکه های محلی بی سیم (۸۰۲٫۱۱)

۲-۴-۱-    ﭘشته ﭘروتکل ۸۰۲٫۱۱

۲-۴-۲-    لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۱

۲-۵-   شبکه های بی سیم باند گسترده

۲-۵-۱-    لایه فیزیکی در ۸۰۲٫۱۶

فصل ۳-    آنتن های هوشمند

۳-۱-   آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم

۳-۲-   جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند

۳-۳-   مدلهای کانال

۳-۳-۱-    مدل لی lee s model

۳-۳-۲-    a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

۳-۳-۳-    مدل ماکروسل (macro cell model)

۳-۳-۴-    مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model)

۳-۳-۵-    gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

۳-۳-۶-    مدل زاویه دریافت گاوسی (gaussian angle of)

۳-۳-۷-    مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

۳-۳-۸-       مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))

۳-۳-۹-    مدل شهری بد(bad urban (bu) model)

۳-۴-   آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف

۳-۵-   انواع آنتن های هوشمند

۳-۵-۱-       ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده

۳-۵-۲-    راهبردهای شکل دهی بیم ثابت

۳-۵-۳-    پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم

۳-۵-۴-    الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال

۳-۵-۵-    ترکیب های آرایه ای تنظیمی

۳-۵-۶-    ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده

۳-۵-۷-       نکات نتیجه گیری شده

فصل ۴-   آنتن های آرایه فازی

۴-۱-   تاریخچه

۴-۲-   انواع آرایه ها

۴-۲-۱-    آرایه های خطی (linear array)

۴-۲-۲-    آرایه های مسطح (planar array)

۴-۳-   ویژگی های آرایه فازی

۴-۳-۱-    تکنولوژی شیفت دهنده فاز

۴-۳-۲-    تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

نتیجه و ﭘیشنهاد

 منبع اصلی : www.wikipower.ir 

  مستقیم :    انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

  کمکی  :     انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم

 رمز عبور فایل : www.wikipower.ir

 حجم :    ۳٫۹۸   mbمشاهده متن کامل ...
تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه با و پر سرعت .

تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه


تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه

فرمت فایل : word  (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 91 صفحه

 

 

 

 

مقدمه

انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال یا یک موجبر) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتنهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام پذیرد. عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتنها دخ دارند. بطور کلی خطوط انتقال در های پایین و فواصل کوتاه عملی هستند. با افزایش فواصل و ها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر میشود و در نتیجه استفاده از آنتنها ارجحیت می یابد]1[.

در حدود سالهای 1920 پس از آنکه لامپ تریود برای ایجاد سیگنالهای امواج پیوسته تا یک مگاهرتز بکار رفت، ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول موج تشدید) مانند دوقطبی نیم موج امکان یافت و در های بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد و اندازه ی فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنی ترون و کلایسترون و مایکروویو (در حدود یک گیگاهرتز) همراه با موجبرهای توخالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتنهای بوقی شد. در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستم های رادار منجر به ابداع انوع مختلف آنتنهای مدرن مانند آنتنهای بشق (منع کننده) عدسی ها و آنتنهای شکافی موجبری شد]1[.

امروزه گستره وسیعی از انواع مختلف آنتنها در مخابرات سیار و سیستمهای بیسیم در حال استفاده اند و کماکان رقابت در زمینه کوچک ابعاد آنتنها و بهینه مشخصات تشعشعی آنها ادامه دارد. در این بخش به طور خلاصه به مرور اصول، تعاریف مشخصات تشعشعی آنتنها پرداخته شده است.

 

1-2) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن

فضای اطراف یک آنتن به دو ناحیه تقسیم میشود. اولین ناحیه بعد از آنتن، ناحیه آنتن و ناحیه خارج از آن، ناحیه بیرونی نامیده میشود. مرز دو ناحیه کره ای است که مرکزش، مرکز آنتن وسطح آن از دو انتهای آنتن عبور میکند. نسبت این کره مرزی به آنتن نیم موج دو م وطی متقارن در شکل 1-1 نشان داده شده است

 

برای متمایز میدانها در فاصله دور و نزدیک آنتن، می توان ناحیه بیرونی را به دو ناحیه تقسیم کرد که فاصله نزدیک آنتن شامل میدانهای نزدیک ناحیه فرنل[1] نام دارد و میدان در فاصله دور را ناحیه دور یا ناحیه فرانهوفر[2] می خوانند.

می توان ثابت کرد فواصل بزرگتر از  نسبت به آنتن شامل میدانهای راه دور آنتن است.  طول موج کاردر فضای آزاد و  بزرگترین بعد آنتن است.

 در ناحیه فرانهوفر مولفه های میدان عرضی و مستقل از فاصله شعاعی است که میدان در آن محاسبه میشود. در صورتی که در ناحیه فرنل ممکن است مولفه های میدان به صورت شعاعی تغییر کنند که در نتیجه نمودار تشعشعی [3] میدان بطور کلی تابعی از شعاع خواهد بود ]2[.

 

1-3) شدت تشعشعی آنتن

توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود

1-4) نمودارهای تشعشعی

با حرکت یک آنتن کاوشگر[5] شکل1-4)الف) در یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد. در شکل1-4(الف)هر نمودار تشعشعی در صفحات  ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e [6] است ، زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد. نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه[7]h  است، زیرا بردار میدان مغناطیسی  کاملا در آن جای دارد. به عنوان مثال نمودارهای تشعشی صفحه e و صفحه h برای یک آنتن ساده دوقطبی نیم موج به ترتیب در شکل 1-4 (ب) و شکل 1-4 (ج) نشان داده شده است. این نمودارها را می توان برای مولفه های مختلف میدان e و h و حتی توان رسم کرد.

 

مولفه های میدان و نحوه اندازه گیری پرتو. آنتن کاونده روی سطح یک کره حرکت داده می شود.]1[

 

نمودار قطبی پرتو تشعشی صفحه e

 

تشعشع کامل دوقطبی ایده آل به صورت یک نمای ایزومتریک [8] در شکل 1-5 با یک برش نشان داده شده که بصورت یک چنبره بدون سوراخ است و به نمودار تشعشی همه جهتی [9] معروف است، زیرا در صفحه xy یکنواخت میباشد. هنگامی که پژوهشگر به آنتنهای جدید برخورد میکند، باید سعی کند که تشعشع کل را در دو یا چند نمودار تشعشی بیان کند ]1[.

 

مناسب است که نمودارهای تشعشعی را نرمالیزه (بهنجار) کنیم به طوری که حداکثر اندازه اش برابر واحد شود. برای نرمالیزه یک نمودار به صورت زیر عمل میکنیم: اندازه میدان یا توان در هر نقطه از نمودار را بر ماکزیمم مقدار آنها تقسیم میکنیم . بدین صورت نمودار نرمالیزه شده بدست می آید . به عنوان مثال برای یک منبع در امتداد محور z که میدان e اش تنها یک مولفه  دارد، نمودار میدان نرمالیزه شده، به صورت زیر تعریف میشود:

 

 حداکثر اندازه  روی سطح کره به شعاع  است. البته مستقل از  است.

یک نمونه نمودار توان تشعشعی یک آنتن بصورت یک نمودار قطبی در شکل زیر رسم شده است. گلبرگ یا تابه اصلی [10] شامل جهت حداکثر تشعشع میباشد. گلبرگ های کوچکتر دیگری موسوم به گلبرگهای فرعی [11] نیز در نمودار تشعشع وجود دارد. یک گلبرگ کناری [12] را به عنوان یک گلبرگ تشعشع در هر جهت غیر از جهت گلبرگ اصلی تعریف میکنیم

یک معیار تمرکز توان در گلبرگ اصلی، تراز گلبرگ کناری نسبی [13]است که نسبت حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ کناری به حداکثر اندازه (پرتو) گلبرگ اصلی است. بزرگترین تراز گلبرگ کناری نسبی در پرتو کل همان حداکثر تراز گلبرگ کناری نسبی[14] بوده که اغلب با علامت اختصاری sll[15] نشان داده میشود و بر حسب دسی بل عبارت است از :


که تابع   اندازه پرتو میدان میباشد. در این رابطه   حداکثر اندازه پرتو و   حداکثر اندازه بزرگترین گلبرگ کناری است. برای یک پرتو نرمالیزه شده  میباشد. نمودار اندازه پرتو یک منبع خطی یکنواخت در مختصات قائم و مقیاس خطی در شکل 1-7رسم شده است.

 

 

گلبرگهای کوچکتر گلبرگهای کناری بوده و به توالی مثبت و منفی هستند.

 

1-5) پهنای تابه نیم توان (hpbw)[16]

بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است. بنابراین:

(3-1)                          

  و   به ترتیب زوایای نقاط در طرف چپ و طرف راست حداکثر تابه اصلی هستند که پرتو توان نصف اندازه حداکثرش است]1[.

آنتنها می توانند پهلو آتش [17] یا سرآتش [18] باشند. حداکثر اندازه تابه اصلی یک آنتن پهلو آتش در جهتی عمود بر صفحه شامل آنتن است. حداکثر اندازه تابه اصلی یک آنتن سرآتش موازی صفحه شامل آنتن میباشد

 

 

1-6) [19]vswr و پهنای باند ی یک آنتن

قبل از تعریف vswr مفهوم خط انتقال پایاندار را توضیح می دهیم.

یک خط انتقال بدون اتلاف منتهی به بار دلخواه   را در نظر بگیرید که در راستای محور z قرار دارد به طوری که مبدا در محل بار قرار داشته باشد. منبعی در z های منفی (z<0) موج ولتاژ تابشی  (، که   زاویه ای،  ضریب الکتریکی و  ضریب مغناطیسی می باشند. ) را تولید می میکند که در جهت +z  حرکت میکند. طبق تعاریف خط انتقال نسبت ولتاژ رفت به جریان رفت برای این موج رونده در جهت +z برابر امپدانس مشخصه  خط  است. اما اگرخط به بار  منتهی شده باشد، نسبت ولتاژ کل به جریان کل در محل بار برابر  خواهد بود و نه . برای توضیح این تناقض باید یک موج انعکاسی در جهت –z  وجود داشته باشد. لذا ولتاژ کل خط بار برابر است با :

(1-4)(الف)                                                                 

که  ولتاژ تابشی توسط منبع در z=0 و  ولتاژ بازگشتی از بارو برای یک خط بی اتلاف عددی حقیقی است ولی  می تواند مختلط باشد. 

جریان کل نیز از رابطه زیر بدست می آید:

 

نسبت ولتاژ به جریان در محل بار برابر است با امپدانس بار :
  

ضریب انعکاس به صورت زیر تعریف میشود:

بدیهی است که:

 • در ح ی که انعکاس کامل داریم یعنی اندازه گاما 1 است هیچ توانی به بار منتقل نمیشود و همه توان برمیگردد.
 • در ح ی که تطبیق کامل داریم یعنی گاما0 است ماکزیمم توان به بار منتقل میشود.

نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط تعریف میشود و ثابت میشود با ضریب انعکاس موج  رابطه زیر را دارد:

 

 (1-8)                                                       

طبق رابطه فوق هنگامی که   پس  که به این ح انعکاس کامل و هنگامی که  در نتیجه   که به این ح انطباق کامل می گوییم.

مشخصه vswr در یک خط انتقال که یک آنتن خوب و منطبق را تغذیه می کند در کارش باید بین 1و2و5/2 باشد.

یا هایی که در آنها vswr نزدیک به 1 و کمینه است رزونانس یا تشدید آنتن می نامند و در اکثر مواقع بازه ای حول این ها که vswr بین 1و2 است به صورت پهنای باند آنتن حول تشعشع در نظر می گیرند]3[.

بدیهی است با این تعریف در تشدید امپدانس ورودی آنتن به امپدانس مشخصه خط انتقال منطبق است و در نتیجه برای یک خط انتقال بی اتلاف امپدانس ورودی آنتن نباید در تشدید قسمت رآکتیو داشته باشد.

 

1-7) بهره جهتی آنتن

بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.

 

 شدت تشعشع متوسط آنتن است که می توان بعنوان شدت تشعشع یک منبع ی انگرد (تشعشع کره ای) در نظر گرفت به طوری که همان اندازه توان کل تشعشع شده () از آنتن واقعی را با شدت تشعشع  ساطع کند. طبق این تعریف مقدار متوسط شدت تشعشع با توان کل تشعشع شده رابطه زیر را دارد:

 

که می توانیم بهره جهتی را بصورت چگالی توان در یک جهت معین در یک برد معین() به چگالی توان متوسط در همان برد() نیز تعریف کنیم .

 

که   چگالی توان لحظه ای و  بردار یکه شعاعی و توان کل تشعشع شده از آنتن میباشد ]1[.

 

1-8) سمتگرایی

سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود.

 

اگر توان تشعشع بطور ی انگرد و یکنواخت در کل فضا توزیع شود، حداکثر اندازه شدت تشعشع برابر اندازه متوسطش خواهد بود، یعنی . بنابراین، سمتگرایی این پرتو ی انگرد برابر یک است.

 

1-9) بازده تشعشعی آنتن

نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.

 

1-10) بهره یا گین آنتن (g)

دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند.

 

بهره مطلق

 نسبت شدت تشعشع یک آنتن در جهت داده شده به شدت تشعشع همان آنتن در همان جهت وقتی که آنتن به صورت گرد (ایزوتروپیک) تابش کند. به طوری که در هر دو ح توان ورودی به ترمینالهای آنتن ی ان باشد و به طور کامل تشعشع شود .

 

بهره نسبی

عبارت است از شدت تشعشع یک آنتن در جهت خاص به شدت تشعشع یک آنتن دیگر در همان جهت به طوری که توان ورودی به ترمینالهای هر دو آنتن برابر باشد. این آنتن دوم را آنتن مرجع می گویند که هر نوع آنتنی می تواند باشد به شرطی که شدت تشعشع آن مشخص و یا قابل محاسبه باشد، معمولا آنتن مرجع یک آنتن گرد بوده و بدون تلف در نظر می گیرند. در این ح حداکثر بهره توان به صورت نسبت حداکثر شدت تشعشع ناشی از آنتن  به حداکثر شدت تشعشع ناشی از آنتن مرجع  با توان ورودی ی ان تعریف میشود، که تعریف مناسبی از لحاظ اندازه گیری میباشد

 

با


تحقیق جامع و کامل درباره آنتن و آنتن های تلفن همراه


مشاهده متن کامل ...
مبانی آنتن
درخواست حذف اطلاعات
مبانی آنتن
از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد
دسته بندی کامپیوتر و it بازدید ها 17 فرمت فایل doc حجم فایل 3790 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 98
 مبانی آنتن گزارش تخلف برای مبانی آنتن
مبانی آنتن

فروشنده فایل

کد کاربری 3189
تمام فایل ها
کاربر

مبانی آنتن

 

پیشگفتار:

 

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پروژه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                                                                                              صفحه

پیشگفتار                                                                                                                    1

فصل اول                                                                                                                    3 

طرح تحقیق                                                                                                                 3 

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق                                                        4

اهمیت انجام تحقیق                                                                                   6

اه کلی تحقیق                                                                                    6

هدف های ویژه  تحقیق                                                                               6

روش انجام تحقیق                                                                                     7

فصل دوم                                                                                             8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن                                                                  8

2_1: تاریخچه                                                                                         9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد                                                                    11

الف) آنتن هرتز                                                                                        11

ب) آنتن مارکنی                                                                                       11

پ) آنتن شلاقی                                                                                                 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک)                                                                             12

ث) آنتن v مع                                                                                  12

ج) آنتن ماکروویو                                                                                      13

چ) آنتن آستینی                                                                                                16

ح) آنتن ح ونی                                                                                       16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna                                               17

2-3 : پارامترهای آنتن                                                                                18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها                                                                            18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی                                                         18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی                                                             19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین                                                22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده                                                          22

جهت دهندگی آنتن ها                                                                               23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان                                                                 23

شعاع های فرعی آنتن ها                                                                             24

مقاومت پرتو افکنی  آنتن                                                                                      25

امپدانس ورودی آنتن                                                                                 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها                                                                  26

طول موثر آنتن                                                                                        27

پهنای نوار آنتن ها                                                                           27

پلاریزاسیون آنتن ها                                                                                   28

پلاریزاسیون خطی                                                                                     29

پلاریزاسیون دایره ای                                                                                           30                                                                                                           

پلاریزاسیون بیضوی                                                                                   30

ساختمان مکانیکی آنتن ها                                                                           31

اندازه آنتن                                                                                             31

نصب آنتن ها                                                                                           31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها                                                       32

رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                               33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی                                                                  34

فصل سوم                                                                                                                  35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                       35

2-1:سخت افزار شبکه                                                                                36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)                                            37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)                                37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)                                               37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network)                                             37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan  area network)                                              39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network)                                              39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)                                                   41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)                                                                  42

2-2: نرم افزار شبکه                                                                                  42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer)                                                          46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac)                                  46

2-2-3:لایة شبکه                                                                                     47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer)                                                          47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer)                                                      47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)                                                         48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                       49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11                                                                             49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده                                                              51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16                                                                              52

فصل چهارم                                                                                                               55

آنتن های هوشمند                                                                                                      55

 بخش اول                                                                                                                    56 

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم                                                        56

تداخل هم کانال                                                                                       57

اثرات محوشدگی                                                                                                57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند                                                         60

4- الف - 2: مدلهای کانال                                                                            62

4-الف-2-1:مدل لی lee s model                                                              62

4-الف- 2-2: a model of discreteiy didposed , uniform set of evenly

spread scatterers                                                                              63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (macro cell model)                                           64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (macrocell wide band model)             65

3-الف-2-5: gaussian wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(gwssus)model                                                                              65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت سی (gaussian angle of)                              66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))                                       67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(bad urban (bu) model)                                     68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف                                            68

انواع آنتن های هوشمند                                                                              70

4-الف-4:ردی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده                                              74

4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت                                                        75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم                                                         76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال                                                77

4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی                                                        80

 4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده                                                      81

مثال 1-4                                                                                              85

4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده                                                                             88

بخش دوم                                                                                                                     89 

آنتن های آرایه فازی                                                                                                    89 

4-ب-1:تاریخچه                                                                                       89

4-ب-2: انواع آرایه ها                                                                                 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (linear array)                                                  90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (planar array)                                                  90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی                                                                      92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز                                                             92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر                                 93

فصل پنجم                                                                                                                  95 

نتیجه و ﭘیشنهاد                                                                                                            96

منابع                                                                                                    97

 

پروژه مبانی آنتن و ید پروژه مبانی آنتن ید پروژه مبانی آنتن پروژه مبانی آنتن ید و پروژه مبانی آنتن و ید پروژه رشته کامپیوت روژه رشته کامپیوترمبانی آنتن چیست؟پروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیق پروژه پژوهش مقاله جزوه تحقیق


مشاهده متن کامل ...
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق اهمیت انجام تحقیق اه کلی تحقیق
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 3797 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اه کلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن مارکنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیک) 12

ث) آنتن v مع 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن ح ونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای array antenna 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افکنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مکانیکی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(mtropolitan area network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (wide area network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( mac) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11
مشاهده متن کامل ...
بررسی جایگاه جوان و جوانی در آیات و روایات
درخواست حذف اطلاعات

بررسی جایگاه جوان و جوانی در آیات و روایات

جوانی؛ دوران نیرومندی عقل و جسمدوره‌های زندگی بشر در دنیا شامل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی است؛ شاید مهم‌ترین دوران زندگی انسان به دوره نخست و بهترین آنها دوران جوانی باشد که عقل و جسم در آن به کمال می‌رسد و استوار می‌شود. نویسنده در مطلب حاضر اهمیت این دوران را در کمال آدمی بر اساس آموزه‌های ی بررسی کرده است.
***
جوانی، اوج توانایی عقلی و جسمی بشر

در زبان عربی به جوان، «غلام و فتی» گفته می‌شود. البته «غلام» به ی اطلاق می‌شود که در دوران نخستین جوانی است. از همین‌رو به نوجوان نیز غلام گفته می‌شود که جوانی نورسیده و تازه به دوران رسیده است و واژه «فتی» به ی گفته می‌شود که در اوج جوانی است. به همین دلیل، به انی که دارای روحیه جوانمردی هستند، «فتی» و دارندگان آن را اهل فتوت دانسته‌اند؛ زیرا چنانکه گفته خواهد شد، جوانی خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که براساس آن فتوت و جوانمردی به آن نسبت داده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های جوانی آزاد ، تغیی ذیری، حق‌طلبی، عقلانیت‌گرایی همراه با قدرت و توانایی بر انجام اعمال است. چنین روحیه‌ای در جوان موجب شده تا هر ی که دارای چنین روحیه‌ای باشد به فتوت و جوانمردی منسوب شود حتی اگر پیر باشد؛ چنانکه می‌گویند اصحاب کهف که در قرآن به عنوان فتی و جوان معرفی شده‌اند، انسان‌های میانسال و حتی برخی کهنسال بودند، ولی به سبب روحیه جوانمردی و فتوت به عنوان فتی معرفی شده‌اند. (کهف، آیه 10؛ روایات تفسیری)

در ادبیات قرآنی به خدمتکاران و خدمتگزاران ان(ع) نیز عنوان «فتی و فتوت» داده شده است؛ زیرا رابطه‌ای که میان ان و آنان بوده فراتر از یک رابطه کارگزاری بوده است. از همین‌رو کارگزاران حضرت یوسف(ع) به عنوان فتی معرفی می‌شوند (یوسف، آیه62) و همراه و خدمتکار حضرت موسی(ع) به همین عنوان از وی یاد می‌شود. (کهف، آیات 60 و 62)
صفات جوانی و جوانان عبارت است از:

1- قوت جسمی:

دوران جوانی دوران قوت جسمی انسان است؛ به طوری که جوان برروی پای خود می‌ایستد و هیچ نیازی به کمک دیگران ندارد. همین قوت و توانمندی به جوان قدرت عمل می‌بخشد تا هر آنچه را بخواهد انجام دهد یا ترک کند و مخالفت ورزد. (کهف، آیه82؛ حج، آیه5؛ قصص، آیه 14 و 15؛ روم، آیه54؛ غافر، آیه67)

2- قوت عقلی:

همان‌طوری که جسم در این دوران به سمت کمال می‌رود و به اوج خود می‌رسد؛ همچنین عقل انسانی از مرتبه حس و خیال و وهم به عقل می‌رسد و شخص مسائل را در چارچوب ضوابط عقلی و عقلانی تحلیل و تفسیر و توصیه می‌کند. (حج، آیه5؛ غافر، آیه67)

3- تیزهوشی و تیزحدسی:

علی(ع) درباره این ویژگی جوانان می‌فرماید: هرگاه به م نیازمند شدی، نخست به جوانان مراجعه کن، زیرا آنان ذهنی تیزتر و حدسی سریع‌تر دارند. سپس (نتیجه) آن را به نظر میانسالان و پیران برسان تا پیگیری نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجربه آنان بیشتر است. (شرح نهج‌البلاغه ابن‌ الحدید، ج20، ص337، ح866)
4- زیبایی و زیباطلبی و زینت‌گرایی:

جوانی اوج زیبایی انسان است. چنانکه جوانی مقتضی کمالخواهی و کمال‌جویی انسان است. از همین‌روست که جوان طالب زیبایی است و به هر شکلی شده درصدد است تا بر زیبایی‌های خود بیفزاید. البته همین روحیه موجب می‌شود تا به دنبال زیبایی‌های ظاهری و آرایه‌ها نیز برود تا خود را به هر آنچه زیبا و یا موجب افزایش زیبایی است، بیاراید. بر این اساس جوان در شه و عمل دنبال جامه‌های زیبا و خودآرایی در لباس و شکل و شمایل ظاهری می‌رود و برای تحقق آن تلاش می‌کند. از آیه 20 سوره حدید این معنا را می‌توان به دست آورد؛ زیرا خداوند در این آیه می‌فرماید: بدانید که زندگی دنیا، در حقیقت، بازی و سرگرمی و آرایش و ف فروشی شما به یکدیگر و فزون‌خواهی در اموال و فرزندان است. مثل آنها چون مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن باران به شگفتی اندازد، سپس آن کشت خشک شود و آن را زرد بینی، آنگاه خاشاک شود و در آ ت دنیاپرستان را عذ سخت است و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خشنودی است و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست.

ویژگی‌های پنج‌گانه لعب، لهو، زینت، تفا در میان خود و تکاثر در اموال و اولاد در آیه مطابق مراحل سن انسان از کودکی تا پیری می‌باشد و دوران جوانی دوران لهو و سرگرمی است. (المیزان، ج19، ص164)

پس جوان به اقتضای دوران جوانی مانند آن گیاهی است که در اوج زیبایی قرار می‌گیرد و موجب شگفتی بینندگان می‌شود. از همین‌رو دنبال اموری می‌رود که موجب زینت و تفا او شود. لذا دوره جوانی را دوران غرور نیز دانسته‌اند که موجب فریبایی است.

5- لهوگرایی:

چنانکه از آیه 20 به دست می‌آید کودکی و نوجوانی زمانی لعب و بازی است و دوران نوجوانی و جوانی دوره لهوگرایی و سرگرمی‌های بیهوده، چون بزم‌گرایی و شب‌نشینی و خوش‌نشینی است.

6- تفا گرایی:

همچنین از همین آیه به دست می‌آید که جوانی دوران تفا گرایی و تفا فروشی است؛ زیرا پس از آنکه انسان پیر و مانند گیاهی پژمرده شد، دیگر جایی برای تفا نیست.

7- تکاثرگرایی در مال و فرزند:

این دو نیز در زمان جوانی رخ می‌دهد؛ زیرا در زمان پیری و پژمردگی جایی برای افزایش مال و فرزند نیست و بیشتر مردم این تکاثرگرایی را در جوانی دارا هستند. پس می‌توان براساس آیه 20 سوره حدید گفت جز لعب و بازی گرایی که مختص کودکی و نوجوانی است، چهار ویژگی دیگر مختص دوران جوانی است.

8- تهور و شجاعت: بی‌باکی از یک‌سو و شجاعت از سوی دیگر دو ویژگی دیگر جوانی است. پس جوانی، زمان تهور و شجاعت و زیر پا افکندن مصلحت‌سنجی‌هاست. (یونس، آیه83؛ قصص، آیات 14 و 15) البته انی که روحیه فتوت و جوانی را در خود حفظ کرده باشند نیز همچنان اهل شجاعت و تغییر بوده و مصلحت‌ها را کنار می‌نهند؛ چنانکه اصحاب کهف چنین بودند. (کهف، آیات 10 و 16)

9- حق‌گرایی و حمایت از مظلوم:

 از همین آیات پیش گفته این معنا به دست می‌آید که جوانی دوران حق‌گرایی و حمایت از مظلوم است.

10- نوگرایی:

(ص) در این‌باره می‌فرماید: اوسعوا للشباب فی المجلس و افهموهم الحدیث فانهم الخلوف و اهل الحدیث؛ برای جوانان در مجالس جای باز کنید و امور نو را به آنان تفهیم کنید، چرا که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد. (الفردوس، ج1، ص98، ح320)

11- تغییرگرایی:

 جوانی دوران تغییرخواهی است و جوان اصولاً دوست دارد تا در زندگی خود و محیط پیرامونی تغییر ایجاد کند. (قصص، آیات14 و 15؛ کهف، آیات 10 و 16؛ انبیاء، آیات56 تا 61)

12- اسرع در خیر:

صادق(ع) در این‌باره می‌فرماید: علیک بالأحداث فانهم أسرع الی کل خیر؛ جوانان را دریاب، زیرا که آنان سریع تر به کارهای خیر روی می‌آورند. (کافی، ج8، ص93، ح66)

13- تغیی ذیری:

همان طوری که جوانی زمان تغییرگرایی است و جوان دوستدار تغییرات است؛ همچنین از نظر انفعالی بسیار مناسب است؛ زیرا جوان تغیی ذیر است و هنوز چیزی در آن شکل نگرفته تا تثبیت شده باشد. البته در عنفوان جوانی این تغیی ذیری قوی‌تر است و هر چه در اوج جوانی نزدیک می‌شود تغیی ذیری همانند تغییرگرایی در وی کاهش می‌یابد. از همین‌رو علی(ع) به تربیت فرزند در عنفوان جوانی اشاره می‌کند و به فرزندش حسن(ع) می‌فرماید: دل جوان، مانند زمین کشت ناشده است. آنچه در آن افکنده شود، می‌پذیرد. از این‌رو، پیش از آنکه دلت سخت گردد و عقل و دت سرگرم شود، به تربیت تو همت گماشتم. (نهج‌البلاغه، از نامه31)

 

(ص) نیز در تحلیل گرایش جوانان به نسبت به پیران می‌فرماید: شما را به نیکی با جوانان سفارش می‌کنم، چرا که آنان، دل‌های رقیق‌تری دارند، به راستی که خداوند، مرا بشارت دهنده و هشدار دهنده برانگیخت، جوانان با من همپیمان شدند و پیران با من به مخالفت برخاستند. آنگاه این آیه 16 سوره حدید را خواندند: «و عمر آنان به درازا کشید و دل‌هایشان سخت گردید.» (سفینه البحار، ج2، ص176)

باید توجه داشت تغییرگرایی و تغیی ذیری در جوانان امری طبیعی است؛ چرا که جان و جهان در حال تغییر است، پس نیازهای زمان و مکان و مقتضیات آن نیز تغییر می‌کند. از همین‌رو، نمی‌توان در برابر تغییرات مقاومت کرد. البته این تغییرات در همه امور نیست، بلکه برخی از امور جزو ثابتات هستی و انسانی و جامعه است که تغییری در آن رخ نمی‌دهد. به عنوان نمونه، نیاز انسان به غذاهای مادی و معنوی، نیازهای و مانند آنها تغیی ذیر نیست و این تغییراتی که از آن سخن به میان می‌آید در همه امور نیست تا گفته شود که دیگر نیازی به و احکام آن نیست؛ زیرا دارای دو دسته احکام ثابت و متغیر است و آنچه به اجتهاد و استنباط پیوند خورده است همین بخش دوم یعنی احکام متغیر است. پس اینکه علی(ع) می‌فرماید: آداب و رسوم خود را به فرزندانتان تحمیل نکنید، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده‌اند. (شرح نهج‌البلاغه ابن ‌الحدید، ج20، ص267، ح102) ناظر به همین احکام متغیر است که نمی‌بایست بدون ملاحظه آن رفتار کرد. پس توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط آن امری طبیعی و حکمی ازلی در چارچوب مشیت الهی است.

جوانان باید به اصول ثابت ازلی و ابدی توجه داشته باشند و اصولی چون اخلاق و ادب و علم‌آموزی را همواره مدنظر قرار دهند تا بتوانند در عین توجه به اصولگرایی، اصلاح‌طلبی واقعی داشته باشند و تغییر مثبت را ایجاد کنند که سازنده و مفید به حال خود و جامعه و جهان است. از همین‌رو علی(ع) می‌فرماید: یا معشر الفتیان، حصنوا اعراضکم بالادب و دینکم بالعلم؛ ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید. (تاریخ یعقوبی، ج2، ص210)

14- ماندگاری آموزش و تربیت:

آموزش و پرورش در جوانی و بویژه در عنفوان آن یعنی دوران نوجوانی، بهتر و مفیدتر است؛ زیرا بستر مناسب جوانی موجب می‌شود تا آموزش و پرورش نقش ماندگار باشد. (ص) می‌فرماید: هر در جوانی‌اش بیاموزد، آموخته‌اش مانند نقش بر سنگ است و هر در بزرگسالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است. (نوادر راوندی، ص132، ح169)

صادق(ع) نیز می‌فرماید: هر جوان مؤمنی  که در جوانی قرآن تلاوت کند، قرآن با گوشت و خونش می‌آمیزد و خداوند عز و جل او را با فرشتگان بزرگوار و نیک قرار می‌دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت، خواهد بود. (کافی، ج2، ص603، ح4)
15- ان آینده:

ان آینده جامعه همین سوره جوانان امروز هستند. در آیه 62 سوره هود آمده که مردم به حضرت صالح(ع) گفتند که ما به سبب کمالاتی که در جوانی داشتی به تو امید بسته بودیم که ی جامعه را به عهده بگیری، ولی الان با ادعای ی و سخنان یاوه و باطل این امید را از دل ما بیرون برده‌ای. از این آیه به دست می‌آید که همه اقوام به جوانان خود به عنوان ان آینده جامعه نگاه می‌کنند تا امانت‌های اجتماعی و مسئولیت اداره جامعه را در آینده به دست گیرند.
16- مستی جوانی و افراط‌گرایی: جوانی ویژگی دیگری دارد که باید مراقب آن بود. یعنی جوان همان طوری که بی‌باک و تهور دارد، مستی جوانی هم دارد که باید آن را مراقب بود. علی(ع9  درباره این ویژگی جوانی می‌فرماید: سزاوار است که عاقل، از مستی ثروت، قدرت، دانش، ستایش و مستی جوانی بپرهیزد، چرا که هر یک را بادهای پلیدی است که عقل را نابود می‌کند و وقار و هیبت را کم می‌نماید. (غررالحکم، ح10948)

17- جدل و مجادله:

جدل به معنای دی یک یکی از روش‌های گفت‌وگوی علمی است. جدل بیان دو امر متضاد و متباین است که دو طرف علیه یکدیگر به کار می‌برند و هر یک سخنی در قالب سلب و ایجاب یا متضادان می‌گوید و دقیقاً سخن دیگری را نفی می‌کند. جدل در میان جوانان امری طبیعی است؛ زیرا آنان جست‌وجوگر و طالب حق هستند و همین مسئله آنان را به این سمت می‌کشاند. علی(ع) می‌فرماید: مروا الأحداث بالمراء و الجدال و الکهول بالفکر و الشیوخ بالصمت؛ جوانان را به مباحثه و مناظره و میانسالان را به شیدن و پیران را به سکوت، فرمان دهید. (شرح نهج‌البلاغه ابن ‌الحدید، ج20، ص285، ح260)
بهره‌گیری از فرصت استثنایی و تکرارناپذیر جوانی

باید به این نکته توجه کرد که جوانی، بخش اعظم دوران زندگی بشر را تشکیل می‌دهد و اموری که در بالا گفته شد در افراد به شکل فرآیندی رخ می‌دهد و این‌گونه نیست که یک مرتبه شخص به همه اینها دست یابد؛ بلکه کمال‌ی در عقلانیت می‌تواند یک یا دو دهه را در برگیرد؛ به این معنا یک یا دو دهه طول می‌کشد تا شخص به کمال عقلانی دست یابد. از همین رو در دوران معاصر عقلانیت انسانی در دهه سی‌و چهل تحقق می‌یابد و انسان در چهل سالگی به بلوغ کامل عقلانی می‌رسد.خداوند در آیه 15 سوره احقاف بلوغ اشد را در زمان چهل‌سالگی دانسته است. به این معنا که در چهل سالگی انسان به بلوغ اشد دست می‌یابد که جسم و عقل او در اوج کمال است.

از آیات دیگر قرآن چون آیه 5 سوره حج و 67 سوره غافر استفاده می‌شود که پایان اوج جوانی یعنی پس از چهل سالگی، نقطه آغازین منحنی نزول زندگی انسان است. خداوند می‌فرماید: او همان ی است که شما را از خاکی آفرید، سپس نطفه‌ای، آنگاه از علقه‌ای و بعد شما را به صورت کودکی درمی‌آورد، تا به کمال قوت خود برسید و تا سالمند شوید و از میان شما ی است که مرگ پیش‌رس می‌یابد، و تا بالا ه به مدتی که مقرر است برسید و امید که در شه فرو روید. (غافر، آیه 67)

(ص) نیز بر اساس همین مطلب به مومنان علی(ع) هشدار می‌دهد تا قدر جوانی را بداند و از این دوره و فرصت استثنایی عمر به خوبی بهره برد. آن حضرت(ص) می‌فرماید: یا علی! بادر باربع قبل اربع: شبابک قبل هرمک و صحتک قبل سقمک و غناک قبل فقرک، و حیاتک قبل موتک؛ ای علی! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب، جوانی‌ات را پیش از پیری، و سلامتی‌ات را پیش از بیماری؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگی‌ات را پیش از مرگ. (من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 357،‌ح 5762) علی(ع) می‌فرماید: اربعه اشیاء لایعرف قدرها الا اربعه: الشباب لا یعرف قدره الا الشیوخ و العافیه لا یعرف قدرها الا اهل البلاء و الصحه لا یعرف قدرها الا المرضی و الحیاه لا یعرف قدرها الا الموتی؛ ارزش چهار چیز را جز چهار گروه نمی‌شناسند: جوانی را جز پیران، آسایش را جز گرفتاران، سلامتی را جز بیماران و زندگی را جز مردگان. (مواعظ العددیه، ص 275)

(ص) همچنین می‌فرماید: انسان، در روز قیامت، قدم از قدم برنمی‌دارد، مگر آنکه از چهار چیز پرسیده می‌شود: از عمرش که چگونه گذرانده است، از جوانی‌اش که چگونه سپری کرده، از ثروتش که از کجا به دست آورده و چگونه ج کرده است و از دوستی ما اهل بیت. (خصال)، ص 253، ح 125)

(ص) در جایی دیگر می‌فرماید: انسان باید برای آ تش از دنیا، برای مرگش از زندگی و برای پیری‌اش از جوانی، توشه برگیرد؛ چرا که دنیا برای شما آفریده شده و شما برای آ ت آفریده شده‌اید. (تنبیه الخواطر، ج 1، ص 131)

همچنین باید توجه داشت که ظرفیت جوانی به همان میزان که می‌توان یک فرصت باشد می‌تواند یک تهدید نیز به حساب آید. به این معنا که نقش‌پذیری، تغیی ذیری، تغییرگرایی و مانند آنها به عنوان یک ظرفیت مناسب اگر به درستی مورد استفاده و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق قرار نگیرد، می‌تواند به تهدید جدی تبدیل شود.

از همین رو ‌صادق(ع) نسبت به توطئه دشمنان و سوءاستفاده دیگران از این ظرفیت جوانی هشدار می‌دهد و می‌فرماید: به آموختن حدیث (معارف دینی) به جوانانتان، پیش از آنکه منحرفین (مرجئه) آنان را گمراه سازند، اقدام نمائید. (تهذیب الاحکام، ج 8، ص 111، ح 381)

مرجئه گروهی از مسلمانان هستند که قضاوت نسبت به مسئله ولایت و ت و قضیه سقیفه بنی ساعده و محرومیت مومنان علی(ع) از خلافت انتص الهی را به آ ت ارجاء و ارجاع داده و تاخیر انداخته نسبت به آن به ظاهر هیچ‌گونه داوری انجام نمی‌دهند، بلکه با سکوت خود، به دشمنان اهل‌بیت(ع) کمک می‌کنند تا به حکومت غاصبانه خود ادامه دهند. چنین نگرشی می‌تواند در امور دیگر نیز رخ دهد و هرگونه قضاوت در مسائل اجتماعی و و واکنش را با اخلال مواجه ساخته و مردم را نسبت به مسائل اجتماعی و و دخ در آن بی‌انگیزه سازد. در حقیقت مرجئه بر آن است تا از نقش مردم در قالب ارجاء در امور و اجتماعی بکاهد و آنان را از قضاوت در حق و باطل امور اجتماعی و محروم سازد.

‌صادق(ع) می‌فرماید: بدان که جوان خوش اخلاق، کلید خوبی‌ها و قفل بدی‌هاست و جوان بداخلاق، قفل خوبی‌ها و کلید بدی‌هاست. (امالی طوسی، ص 302، ح 598)

(ص) در حدیثی با اشاره به نقش جوانی در کمال‌ی می‌فرماید: خداوند عزوجل می‌فرماید: جوان معتقد به قضا و قدرم، خشنود به آنچه برایش مقدر کرده‌ام، قانع به روزی‌ام و رها‌کننده هوا و هوس به خاطر من، در نزد من مانند یکی از فرشتگان من است. (کنز العمال، ح 43107)

در جوانی باید تلاش کرد تا کارها را به خوبی انجام داد تا در پیری بهره برد. البته به سبب تغییرگرایی و نوگرایی و حق‌گرایی و حق‌طلبی و مانند آنها جوانان در معرض خطر گناه و خطا و اشتباه هستند. از همین رو باید آنان را عفو کرد. ‌علی(ع) می فرماید: هرگاه جوان را توبیخ کردی، برخی خطاهای او را نادیده بگیر، تا توبیخ ‌تو، او را به مقابله وادار نسازد. (شرح نهج‌البلاغه ابن الحدید، ج 20، ص 333، ح 819)

(ص) می‌فرماید: نابودی جوانانتان را آرزو نکنید، گرچه بدی‌های بسیار در آنان باشد؛ زیرا آنان با آن بدی‌ها چند دسته‌اند: یا توبه می‌کنند و خداوند هم توبه آنان را می‌پذیرد و یا آفت‌ها، آنان را از پای در می‌آورد و یا با دشمنی می‌جنگند، یا آتش‌سوزی را، خاموش می‌نمایند و یا سیلی را سد می‌کنند. (حلیهًْ الاولیا، ج 5، ص 119)

همچنین باید گفت که عفو و توبه جوانان از پیران مقبول‌تر است. (ص) می‌فرماید: وبه حسن و لکن فی الشباب احسن؛ توبه زیباست، ولی از جوان زیباتر. (کنز العمال، ح 43542)

به سخن دیگر:در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است            ورنه هر گبری به پیری می‌شود پرهیزکار

جوان اگر بتواند خودش را مهار و مدیریت کند، بهترین ظرفیت و موقعیت را برای رشد و کمال و تعالی خواهد یافت. بهره‌گیری درست از ظرفیت و توان و به کارگیری درست آن می‌تواند زندگی‌اش را متحول سازد. ‌سجاد(ع) نقل می‌کند: (ص) بر گروهی گذشتند که سنگی را بلند می‌ د. فرمودند: این چه کاری است؟ گفتند: با این کار، نیرومندترین خود را می‌شناسیم. فرمودند: آیا به شما خبر دهم که قوی‌ترین شما کیست؟ گفتند: بلی ای خدا! فرمودند: قوی‌ترین شما، ی است که هرگاه خشنود شود، خشنودی‌اش او را به گناه و باطل نکشاند و هرگاه خشمگین شود، خشمش او را از سخن حق، بیرون نبرد و هرگاه به قدرت رسید، آنچه برایش حق نیست، دست نزند. (معانی الاخبار، ص 366)

برخی از کارها در جوانی آثار و برکاتی در زندگی دنیوی و ا وی دارد که در زمان دیگر نمی‌تواند آن اثر را داشته باشد. به عنوان نمونه ازدواج در جوانی آثاری دارد که را به فریاد در می‌آورد. (ص) می‌فرماید: ما من شاب تزوج فی حداثه سنه الا عج ه: یا ویله، یا ویله! عصم منی ثلثی دینه، فلیتق الله العبد فی الثلث الباقی؛ هر جوانی که در سن کم ازدواج کند، فریاد بر می‌آورد که: وای بر من، وای بر من! دوسوم دینش را از دستبرد من، مصون نگه داشت! پس بنده باید برای حفظ یک‌سوم باقی مانده دینش، تقوای الهی پیشه کند. (نوادر راوندی، ص 112)

آن حضرت(ص) همچنین می‌فرماید: ای گروه جوانان! ازدواج کنید. اگر نمی‌توانید، روزه بگیرید، که روزه مهار است. (کافی، ج 4، ص 180، ح2)

تلاش در جوانی بسیار با ارزش و مهم است و نباید آن را دست کم گرفت حتی اگر این کار برای تولید و تغذیه مادی دنیا باشد. در روایت است: روزی (ص)، در میان یاران خود نشسته بودند. چشمشان به جوانی چالاک و نیرومند افتاد که از صبحگاهان، تلاش می‌کرد. یاران گفتند، وای بر او! چه می‌شد اگر جوانی و چالاکی‌اش در راه خدا بود؟‌ فرمودند: چنین نگویید. اگر او برای خود تلاش می‌کند تا از مردم بی‌نیاز شود و نزد آنان دست دراز نکند، در راه خدا کار می‌کند. اگر برای پدر و مادر ناتوان و یا فرزندان ناتوان خویش تلاش می‌کند، تا آنان را بی‌نیاز و زندگی‌شان را اداره کند، کار او در راه خداست، ولی اگر برای ثروت‌اندوزی و ف ‌فروشی تلاش می‌کند، کار او در راه است. (المحجهًْ البیضاء، ج 3، ص 140)

منبع: کیهان 8/ 6/ 1396مشاهده متن کامل ...
زمان پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش | تکرار سریال فرار از زندان
درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها:ساعت پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش,زمان تکرار سریال فرار از زندان از شبکه نمایش,خلاصه داستان سریال فرار از زندان,بازیگران سریال فرار از زندان,ساعت تکرار سریال فرار از زندان,تکرار سریال فرار از زندان چه زمانی پخش میشه؟,سریال فرار از زندان کی از شبکه نمایش پخش میشه؟,سریال فرار از زندان چند قسمت است؟,بازپخش سریال فرار از زندان در شبکه نمایش چه زمانی است؟ ,جزئیات پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش, سریال فرار از زندان,تاریخ شروع پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش,سریال جدید شبکه نمایش,همسایه‌ها,تکرار سریال فرار از زندان,سریال فرار از زندان,

زمان پخش فرار از زندان از شبکه نمایش


اخبار - شبکه نمایش namayeshtv.ir/public/news/site/index/172?page=4 سینمایی «فرار از زندان الکاتراز» به تهیه کنندگی و کارگردانی دانل سیگل ... روز شنبه ساعت ۲۱ و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش خواهد شد. ج پخش namayeshtv.ir/public/ja lpakhsh/site 2016 ; نمایش آشپزی; سرقت از موزه 2009 . the maiden heist dir:peter hewitt; پوآرو 16 ماجرای ستاره باختری; رویای فرمانروای بزرگ 63 2012 کره جنوبی پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش - پایگاه خبری ندای ... www.nbnews.ir/fa/هنری/.../فراراز-زندان--سریال--دوبله-شبکه-نمایش- ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - طبق آ ین خبری که از واحد پخش شبکه نمایش گرفتیم زمان پخش سریال ..... اخیراً شبکه نمایش اعلام کرده که سریال فرار از زندان بزودی از این شبکه ... چرا تلویزیون فرار از زندان را پخش نکرد؟ - شهر shahr.tehran.ir/default.aspx?tabid=136&articleid=19371 ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به صورت مجزا این سریال را دوبله کرد. با این حال هیچوقت صدا و سیما این مجموعه را ... «فرار از زندان» از شبکه نمایش پخش می‌شود - نقد فارسی www.naghdefarsi.com/news/iran-news/17016-l-r-.html ۲ روز پیش - «فرار از زندان» از شبکه نمایش پخش می‌شود. ... اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور کار قرار گرفت و ... تاریخ دقیق پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش :: مجله ... simorghshahr.blog.ir/.../تاریخ-دقیق-پخش-سریال-فرار-از-زندان-از-شب... ۲۱ ساعت پیش - تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد وب سایت آی سینما: پس از تجربه موفق دوبله و پخش نسخه یی سریال «خانه پوشالی» توسط شبکه ... خبر داغ از دوبله سریال «فرار از زندان» - که www.irannaz.com/news_detail_5134.html چندی بعد اعلام شد، هنوز زمان پخش این مجموعه از شبکه سه مشخص نشده است. ... البته تعدادی نمایش رادیویی تهیه شده که بعد از پایان پخش آنها «فرار از زندان» روی آنتن می‌رود ... فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از ... www.mashreghnews.ir/.../فرار-از-زندان-روی-آنتن-شبکه-نمایش-سریالی... ۶ ساعت پیش - مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود. ... کند و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت ۲۳ تماشا کنند. شبکه نمایش درحالی تصمیم به پخش «فرار از زندان» گرفته که پیش از این و در ... سریال فرار از زندان از شبکه نمایش (بزودی) - آپارات www.aparat.com/v/.../سریال_فرار_از_زندان_از_شبکه_نمایش_(بزودی) ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پخش سریال فرار از زندان، پربیننده ترین سریال جهان بزودی از شبکه ... سلام، هنوز زمان دقیقی اطلاع رسانی نشده، فقط به زودی پخش شدنش اعلام شده. تاریخ پخش فصل 5 سریال فرار از زندان مشخص شد بایگانی - ... www.hidiaries.pro/tag/تاریخ-پخش-فصل-5-سریال-فرار-از-زندان-مشخص/ بایگانی برچسب ها: تاریخ پخش فصل 5 سریال فرار از زندان مشخص شد ... از سال 2009 میلادی تا الان منتظر بازگشت این سریال به صفحه های نمایش هستند، ... فرار از زندان آماده کردیم و همچنین مصاحبه هایی از عوامل سریال و شبکه fox، در ادامه با ما باشید. پخش سریال « فرار از زندان » از شبکه نمایش - بتانیوز betanews.ir › فرهنگی و هنری › مووی مگ ۲ روز پیش - حدود یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی پربیننده و مشهور فرار از زندان از شبکه ی نمایش منتشر شد و پس از تبلیغاتی گسترده نهایتا بدون اعلام دلیل ... پخش فرار از زندان از شبکه نمایش(نتیجه ش ته شدن تحریم ... www.namasha.com/v/elrqzbdn ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - مبارکه آقا از همین الان منتظریم فقط بهترین سریال جهان بعد از ش ته شدن تحریم ها به ایران جهت نمایش فروخته شد عالیه دیگه:))) فرار از زندان - پخش سریال « فرار از زندان » از شبکه نمایش www.telewebion.com/#!/episode/1550618 ... از شبکه نمایش · پخش سریال « فرار از زندان » از شبکه نمایش فرار از زندان. پخش شده در شبکه نمایش. توضیحات : تاریخ نمایش : 1395-09-29 22:37. مدت زمان : 2' دقیقه. فرار از زندان-پخش سریال فرار از زندان به زودی از شبکه نمایش ... www.telewebion.com/#!/episode/1384352 ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پخش سریال فرار از زندان به زودی از شبکه نمایش. ... فرار از زندان > پخش سریال فرار از زندان به زودی از شبکه نمایش. فرار از زندان. پخش از: شبکه ... فرار از زندان (مجموعه تلویزیونی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/فرار_از_زندان_(مجموعه_تلویزیونی) فرار از زندان (به انگلیسی: prison break ) مجموعهٔ تلویزیونی درام یی ساختهٔ پل شیورینگ است. این سریال از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در قالب چهار فصل و توسط شبکه رسانه‌ای فا پخش شد. ... فصل دوم، هشت ساعت پس از فرار آغاز می‌شود. ..... مجموعه‌های تلویزیونی پخش شده از شبکه فارسی۱ · مجموعه‌های تلویزیونی پخش شده در شبکه نمایش ... کار دوبله سریال " فرار از زندان" برای پخش از شبکه سوم سیما ... forum.pnu-club.com/9496-کار-دوبله-سریال-فرار-از-زندان-برای/ 3پست - ‏1 نویسنده سریال فرار از زندان برای شبکه سه سیما دوبله می شود آوریل 2009 — دوبله‌ی «فرار از ... برای شما عزیزان ارسال شده است در این خصوص مستحضر باشید، این پیامک […] ... را مشخص کرد که بدین ترتیب زمان ثبت نام و انتشار دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ... سریال فرار از زندان به زودی از شبکه ی نمایش | طرفداری https://www.tarafdari.com/.../سریال-فرار-از-زندان-به-زودی-از-شبکه-ی-ن... ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سریال فرار از زندان به زودی از شبکه ی نمایش ... ساعت چن قراره نشونش بدن؟ ... ۱۴ بار دوبلشو و ۴ بار زبان اصلی دیدمش دیوانش بودم ی زمان واقعا ... عدم پخش دومین سریال یی از تلویزیون/ ‌های ... www.asriran.com › صفحه نخست › فرهنگی/هنری ۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پیش از این، سریال «فرار از زندان / prison break» که در شبکه نمایش خانگی ... کرده بود، با وجود اعلام زمان پخش، بعید نیست «خانه پوشالی / house of ... جیم - منتظر پخش «فرار از زندان» از تلویزیون باشید www ... jeem.ir/news/28037 ۱ روز پیش - اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. ج پخش جدید شبکه «نمایش» اعلام شد - خبرگزاری مهر | اخبار ... www.mehrnews.com/news/.../ج -پخش-جدید-شبکه-نمایش-اعلام-شد ۵ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - همچنین ساعت 22 به با پخش سریال «ایسان» که از شبکه تماشا پخش می‌شد .... سلام،چرا سریال فرار از زندان رو پخش نکردید،شما ک انقدر تبلیغ ... نمایش سریال یی «خانه پوشالی» در شبکه نمایش +ویدیو ... www.tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگی ۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - با وجود اعلام زمان پخش، بعید نیست «خانه پوشالی / house of cards» به سرنوشت «فرار از زندان / prison break» دچار شود اما شاید پخش این سریال از ... زمان پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش اذر 95 dars96.ir › خانه › دسته‌بندی نشده ۲ روز پیش - ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲۰ آذر, ۱۳۹۵ … یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی مشهور«فرار از زندان» از شبکه ی نمایش … شد و پس از تبلیغاتی گسترده اما نهایتا ... سریال فرار از زندان به زودی از تلویزیون ایران -آکا vagnews.ir/news/106467 آکاایران: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. \n. پخش سریال فرار از زندان از تلویزیون ایران baznashr24.com/news/.../پخش+سریال+فرار+از+زندان+از+تلویزیون+ای... ۲ روز پیش - حدود یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی پربیننده و مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی نمایش منتشر شد و پس از تبلیغاتی گسترده نهایتا بدون اعلام ... شبکه نمایش - فناوری و تلویزیون دیجیتال digitaltv2.persianblog.ir/tag/شبکه_نمایش شبکه نمایش مجددا طی زیرنویسی خبر از پخش سریال فرار از زندان داد. پس از کش و قوس ... سریال ۷۰ قسمتی رویای فرمانروای بزرگ هر شب ساعت ۲۰ از شبکه نمایش سیما. پایگاه جامع اطلاع رسانی صداوسیما : معاونت سیما www.pririb.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=sedasima... پاسخ: حمیدرضای عزیز، این سریال از 26 دی ماه ساعت 20 از شبکه نمایش پخش خواهد ..... و سریال سرزمین بادها را از شبکه نمایش دوباره پخش شود همین طور فرار از زندان ممنون. سریال یی «فرار از زندان» در شبکه نمایش - طاها پخش www.tahapakhsh.ir/news/.../سریال- یی-فرار-زندان-شبکه-نمایش.h... ۲ روز پیش - جای خالی سریال‌های خارجی در سیما چرا تلویزیون فرار از زندان را پخش نکرد؟ در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به . ساعت پخش فرار از زندان از شبکه ی آی - سایت بلاگ ساز ... sazblog.ir › دسته‌بندی نشده ۵ روز پیش - ۲۵ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مـهـدے بـیـا ║ mahdibiya پخش سریال فرار از زندان، پربیننده ترین سریال جهان بزودی از شبکه نمایش سریال فرار از زندان از شبکه ... پخش سریال « فرار از زندان » از شبکه نمایش - مووی مگ moviemag.ir/.../16261-پخش-سریال-«-فرار-از-زندان-»-از-شبکه-نمایش ۵ روز پیش - پخش سریال « فرار از زندان » از شبکه نمایش. توضیحات ... اگه میخوایدنشون بدیددوقسمت باهم نشون بدیدچون زمان هرقسمت ۴۰دقیقه بیشترنیست. همه حاشیه‌های سریال «فرار از زندان» - سیمرغ seemorgh.com › فرهنگ و هنر › تلویزیون ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش. - این روزها موج تماشای فرار از زندان، یکی از پر بیننده‌ترین سریال‌های روز جهان رنگ و ... هم نسخه دوبله آن وارد شبکه نمایش خانگی شده و هم نسخه رادیویی آن از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. .... زمان و مکان مراسم تشییع پیکر جعفر والی مشخص شد. سریال فرار از زندان به زودی از تلویزیون ایران · جدید 95 -گهر gahar.ir/سریال-فرار-زندان-زودی-تلویزیون/ سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. هفت صبح | تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد 7sobh.com/content/تلویزیون-سریال-فرار-از-زندان-را-روی-آ/ ۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد ... سال ۱۳۸۷، همان زمان شبکه سه هم این سریال را دوبله کرد تا در صورت امکان پخش کند اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد. ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش - ت بهار :: هواداران ... www.dolatebahar.com/view/.../«فرار-از-زندان»-روی-آنتن-شبکه-نمایش ۳۷ دقیقه پیش - شبکه نمایش درحالی تصمیم به پخش «فرار از زندان» گرفته که پیش از این ... توجه داشته باشید کد امنیتی ، زمان انقضا دارد و دقایقی پس از باز ... پخش آنلاین سریال فرار از زندان شبکه نمایش - و ... www.deramatik.ir/tag/پخش-آنلاین-سریال-فرار-از-زندان-شبکه-نمایش apr 17, 2016 - جای خالی سریال‌های خارجی در سیما چرا تلویزیون فرار از زندان را پخش نکرد؟ در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به . زمان پخش سریال فرار از زندان در شبکه گلد استار - دنیای خبر khabariruni.tk/search/?q=زمان+پخش+سریال+فرار+از+زندان+در+شبکه... نمایش ادامه مطلب ... مصدومیت دامینیک پرسل در حال برداری سریال فرار از زندان ... مظلومی در حال پخش از شبکه نور (صداوسیمای مرکز قم) است و هر روز ساعت ۱۴:۲۰ از ... زمان پخش سریال فرار از زندان شبکه نمایش roz .rozblog.com/.../زمان+پخش+سریال+فرار+از+زندان+شبکه+نما... پخش سریال فرار از زندان در شبکه نمایش به زودی زمان پخش سریال در همین سایت اعلام خواهد شد :) شبکه نمایش قصد داره برای اولین بار سریال زیبا…,زمان پخش سریال ... بازگشت دوباره «مایکل اسکفیلد» - فرارو fararu.com/fa/news/235853/بازگشت-دوباره-مایکل-اسکفیلد ۱۶ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - با آنکه حدود 6 سال از پایان سریال «فرار از زندان» می گذرد اما هنوز یکی از بهترین و ... سریالی که رکورد بینندگان شبکه فا را زد، به خاطر تاثیرگذاری اش در نمایش در زندان ها ممنوع ... این سریال ساعت 8 شب از شبکه فا پخش می شد. زمان پخش سریال فرار از زندان شبکه نمایش www. pop.ir/.../زمان+پخش+سریال+فرار+از+زندان+شبکه+نمای... پخش سریال فرار از زندان در شبکه نمایش به زودی زمان پخش سریال در همین سایت اعلام خواهد شد :) شبکه نمایش قصد داره برای اولین بار سریال زیبا…,زمان پخش سریال ... سریال فرار از زندان به زودی - مجله خبری فور خبر 4khabar.ir/news/475347 آکاایران: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش - جستجوگر اخبار تی ... tnews.ir/news/a75c76347353.html مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می رود. به گزارش فارس، مجموعه ... دریافت خبر : سه‌شنبه 30 آذر 1395 ساعت 7:56 ... فرار از زندان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در قالب چهار فصل و توسط شبکه رسانه ای فا پخش شد. داستان آن ... نمایش سریال یی خانه پوشالی در شبکه نمایش | خبر ... khabarfarsi.com/u/25576307 ۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - با وجود اعلام زمان پخش، بعید نیست خانه پوشالی / house of cards به سرنوشت فرار از زندان / prison break دچار شود اما شاید پخش این سریال از فردا ... «فرار از زندان» از شبکه نمایش پخش می‌شود - http://www ... www.iranfars.ir/item-120189-«فرار%20از%20زندان»%20از%20شبکه%... ۲ روز پیش - اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. پرسش و پاسخ - پایگاه جامع اطلاع رسانی صداوسیما pr.irib.ir/persian/modulespage.aspx?modulename=sedasima... برای مثال شبکه سه سریالش را ساعت 20 پخش کند شبکه دو ساعت 21 شبکه یک 22 و شبکه ... پرسش: سلام ببخشید شبکه نمایش شهرستان خوی ی میدونه چیه؟ پخش آنلاین سریال خارجی فرار از زندان از شبکه نمایش - rss bestforyou3-rzb.soghady.ir/page-1015035.html ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پخش سریال «فرار از زندان / prison break» که قرار بود از شبکه نمایش .... در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به . صبح نو » عدم پخش دومین سریال یی از تلویزیون/ ... sobheno.ir/عدم-پخش-دومین-سریال- یی-از-تلویزی/ ۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پیش از این، سریال «فرار از زندان / prison break» که در شبکه نمایش خانگی ... کرده بود، با وجود اعلام زمان پخش، بعید نیست «خانه پوشالی / house of ... ‌های یی چه تفاوتی با سریال‌های یی دارند؟ - ... shooshan.ir/fa/mobile/52336 ۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پیش از این، سریال «فرار از زندان / prison break» که در شبکه نمایش خانگی ... کرده بود، با وجود اعلام زمان پخش، بعید نیست «خانه پوشالی / house of ... پخش آنلاین سریال خارجی فرار از زندان از شبکه نمایش - بلاگ ... bestforyou3.rzb.atesbr.ir/post658398.html پخش سریال «فرار از زندان / prison break» که قرار بود از شبکه نمایش پخش . .... را پخش نکرد؟ در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به . پخش آنلاین سریال خارجی فرار از زندان از شبکه نمایش - ... bestforyou3.rzb.fablog.in/post629280.html پخش سریال «فرار از زندان / prison break» که قرار بود از شبکه نمایش پخش . .... را پخش نکرد؟ در همان زمان پخش سریال در شبکه نمایش خانگی، شبکه سوم سیما نیز به . «فرار از زندان» از شبکه نمایش پخش می‌شود | سرزمین خبر surenamb.blognewsland.ir/page-205316.html اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... چند روزی است شبکه نمایش در ساعت‌های مختلف زیرنویس می‌کند پخش «فرار از ... فصل پنجم سریال فرار از زندان پاییز امسال پخش خواهد شد - روژان roojan.ir/9029/فصل-پنجم-سریال-فرار-زندان-پاییز-امسا ۳ داد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سریال فرار از زندان بدون هیچ شک و تردیدی یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیونی است. ... چرا که همیشه جایگاهی بین پربیننده‌ترین سریال ها برای خود داشته و می‌دانم شما ... از آن زمان که در فصل اول چندین و چندبار فکر می‌کردیم دیگر وقت ... یا فرار از زندان در پاییز امسال توسط شبکه تلویزیونی fox پخش خواهد ... زمان پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش | دستان هوشمند www.idastan.ir/default.aspx?...زمان_پخش...فرار_از_زندان_از_شبکه_نمایش... dec 20, 2015 - پخش سریال فرار از زندان از شبکه نمایش ... طبق ا ین خبری که از واحد پخش شبکه نمایش گرفتیم زمان پخش سریال در اسفند از شبکه نمایش خواهد بود . سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود - رو مه دنیای اقتصاد donya-e-eqtesad.com/sitekhan/1147473 سایت خوان رو مه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:1395/09/30 ساعت ... شبکه نمایش درحالی تصمیم به پخش «فرار از زندان» گرفته که پیش از این و در سال ۸۸ خبری مبنی بر ... هرلحظه، عدم پخش دومین سریال یی از تلویزیون/ ‌های ... harlahze.com/.../عدم-پخش-دومین-سریال- یی-از-تلویزیون- ‌های... پیش از این سریال فرار از زندان prison break که در شبکه نمایش خانگی نیز ... اعلام زمان پخش، بعید نیست «خانه پوشالی / house of cards» به سرنوشت «فرار از زندان ... تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد - گیل ... gilpressnews.com/news.php?mod=more_content&id=22225 اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... چند روزی است شبکه نمایش در ساعت‌های مختلف زیرنویس می‌کند پخش «فرار از ... سریال فرار از زندان به زودی از تلویزیون ایران · - آکابانو www.akabanoo.com/article/.../news201612187481675964.html ۲ روز پیش - آکابانو: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین ... تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد - بیتوته www.beytoote.com › اخبار › اخبار فرهنگی و هنری ۲ روز پیش - اخباراخبار فرهنگی و هنریتلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد ... می‌شود حدود سال 1387، همان زمان شبکه سه هم این سریال را دوبله کرد تا در صورت امکان پخش کند اما ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش - گلستان24 www.golestan24.com/بخش.../38942-فرار-از-زندان-روی-آنتن-شبکه-نمای... ۲۹ دقیقه پیش - مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود. ... سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود ... پرطرفدار «خانه پوشالی» روانه آنتن کند و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت ۲۳ تماشا کنند. تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد - آرت گیل artgil.ir › اخبار ۱ روز پیش - اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. پخش سریال فرار از زندان از تلویزیون ایران - خبر 24 www.khabar-24.com/.../پخش+سریال+فرار+از+زندان+از+تلویزیون+ایرا... ۲ روز پیش - برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «پخش سریال فرار از زندان از تلویزیون ... سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد | برترینها | خبروان khabarone.ir/news/.../تلویزیون-«فرار-از-زندان»-را-روی-آنتن-می‌برد ۲ روز پیش - اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. عصر تعادل - تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد asretaadol.ir/vdccxsqso2bqx08.ala2.html ۲ روز پیش - اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. سریال فرار از زندان پس از خانه پوشالی در سیما پخش میشود - - ... webnegin.ir/1395/09/28/سریال-فرار-از-زندان-پس-از-خانه-پوشالی-در/ ۲ روز پیش - اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. پخش فصل جدید سریال فرار از زندان از سال 2017 | 24 آنلاین 24onlinenews.ir › فرهنگ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی مشهور«فرار از زندان» از شبکه نمایش منتشر شد و ... سریال «فرار از زندان»مجموعه ی امریکایی ساخته ی پل شیورینگ است. ... "زمان توزیع سهام عد با انتخابات ریاست جمهوری 96 تصادفی است" · ک دای ... سری جدید مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» ساخته می‌شود - ... cinemapress.ir/.../سری-جدید-مجموعه-تلویزیونی-فرار-از-زندان-ساخته-می-... ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سینماپرس: دنباله مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» محصول شبکه ... هنوز جزئیاتی در خصوص زمان آغاز تولید و یا پخش این مجموعه اعلام نشده است، اما به احتمال ... تئاتربازی و دهن‌کجی/ از کنایه به دفاع مقدس تا نمایش آرمان های هالیوودی!/ ... namayeshtv.irزمان دقیق پخش سریال فرار از زندان در شبکه ... wtaar.com/.../namayeshtv.irزمان+دقیق+پخش+سریال+فرار+از+زندان+در+ش... تاریخ و ساعت پخش سریال بی عد ی از شبکه یک سیما سریال بی عد ی با پایان ... یک تروریست سعودی عضو " " پس از فرار از زندان این گروه با انداختن خود از ... «فرار از زندان» از شبکه نمایش پخش می‌شود - وب سایت surenamb-rzb.blogreader.biz/page-634286.html اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... چند روزی است شبکه نمایش در ساعت‌های مختلف زیرنویس می‌کند پخش «فرار از ... تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد - خانه www.p2v.ir/news/.../تلویزیون-«فرار-از-زندان»-را-روی-آنتن-می‌برد.htm... ۲۱ ساعت پیش - اوا سال 94 و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... «فرار از زندان» یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ست. فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از ... ko ews.ir/news/363905 مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود. ... روانه آنتن کند و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت ۲۳ تماشا کنند. نمایش سریال یی «فرار از زندان» در شبکه نمایش - ... khabargozarisaba.ir/.../نمایش-سریال- یی-فرار-از-زندان-در-شبکه-... ۲ روز پیش - چند روزی است تبلیغ مجموعه ی مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی نمایش در حال پخش است. ... عنوان «خانه پوشالی» از شبکه نمایش پخش شد که کلیشه ی عدم پخش مجموعه های ... زمان بازگشت «خندوانه» مشخص شد / سرنوشت جناب‌خان چه می‌شود؟ پخش سریال فرار از زندان prison break از شبکه png و ... 4mtrpersian.blogsky.com/1393/02/.../pngtv-persiantv-series-prisonbreak پخش سریال فرار از زندان prison break از شبکه png و persian. پخش از شبکه persian. ساعت 17:00 به وقت ایران ... ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد ... سریال یی «فرار از زندان» در شبکه نمایش - خبر famu.ir/news/126240 حدود یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی پربیننده و مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی ... خبرگزاری صبا: چند روزی است تبلیغ مجموعه ی مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی نمایش در حال پخش است. .... سفر به هر نقطه ای از جهان با جت اسکایلون تنها در ۴ ساعت. زمان پخش سریال فرار از زندان در شبکه گلد استار - خبر ایرونی iruni.ir/search/?q=زمان+پخش+سریال+فرار+از+زندان+در+شبکه+گلد... زمان پخش سریال فرار از زندان در شبکه گلد استار ... زمان پخش سریال در حاشیه ۲ ... از پایان پخش سریال مذکور، نمایش سریال حضرت یوسف(ع) در این شبکه آغاز خواهد شد. فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از ... www.khouznews.ir/.../فرار-از-زندان-روی-آنتن-شبکه-نمایش-سریالی-که... ۴۳ دقیقه پیش - مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما ... کند و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت 23 تماشا کنند. سریال فرار از زندان به زودی - ویوا تفریح vivatafrih.ir/news/65120 آکاایران: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. بحث فرار از زندان (بهترین سریال روز دنیا) نظر شما ؟ [آرشیو] - ... www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-74070.html ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش. - 21پست - ‏13 نویسنده فرار از زندان با پخش در شبکه های تلویزیونی، هر هفته فکر بیننده را ... موانع باعث می شدند تا زمان زیادی را از دست بدهند و حتی برادر مایکل، لینکلن ... چرا فرار از زندان پخش نشد www.wiki-daro.ir/j.aspx?q=چرا_فرار_از_زندان_پخش_نشد&id... چرا فرار از زندان پخش نشد,تاریخ پخش فرار از زندان در شبکه نمایش,زمان پخش فرار از زندان شبکه نمایش,زمان پخش سریال فرار از زندان 2,زمان پخش فرار از زندان از ... welcome to my weblog - فرار از زندان بعد از امپراطور دریا از ... www.ghati-pati. /post-3.aspx welcome to my weblog - فرار از زندان بعد از امپراطور دریا از شبکه سه سیما - هر چی ... حسینی زاد در ادامه درباره‌ی علت زمان نامناسب پخش و تکرار سریال«تاج وسان» (13 و ... با سلام خدمت همه دوستان امید وارم با این وبلاگ سر شما رو گرم کنم هدف من از ساخت ... «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس ... www.negaronline.com/.../«فرار-از-زندان»-روی-آنتن-شبکه-نمایش--سری... ۶ ساعت پیش - مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود. ... «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود ... و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت ۲۳ تماشا کنند. سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود! www.shahrekhabar.com/analysis/148220952089765 ۲ ساعت پیش - مجموعه تلویزیونی «فرار از زندان» به زودی روی آنتن شبکه نمایش سیما می‌رود. ... سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود! ... زمان برگزاری «آزمون الکترونیکی ضمن‌خدمت فرهنگیان» ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱۰:۲۲; آ ین تحولات در عرصه میدانی ... تکرار ماه و پلنگ در روز 1شنبه navduni.com/search/?q...page=7 آکاایران: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین سریالهای جهان بود. سریال یی «فرار از زندان» در شبکه نمایش - یک دوست 1doust.ir/news/51662 19 ساعت پیش اخبار برترین ها 0 ... حدود یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی پربیننده و مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی نمایش منتشر شد و پس از تبلیغاتی گسترده ... پخش سریال فرار از زندان از تلویزیون ایران www.shabakema.com/news/news/86909 2 ساعت پیش سرگرمی جهانی ها 0 ... یک سال پیش خبر پخش مجموعه ی پربیننده و مشهور «فرار از زندان» از شبکه ی نمایش ... ساعت بازی ریال مادرید امروز کاشیما انتلرز. آغاز ادغام شبکه تماشا در شبکه نمایش - آترو تی وی | atro tv www.atrotv.ir/news/550 اگرشبکه افق چه جوری،خیلی هم خوبه،ادغام این شبکه فقط زمان تکرارهایش راکم می کند.... کد نمایش ... داداش شبکه نمایش فرار از زندان رو پخش خواهد کرد یا نه؟به نظرم بهتره ... تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد sinka.ir/news/127692 اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور ... چند روزی است شبکه نمایش در ساعت‌های مختلف زیرنویس می‌کند پخش «فرار از ... ادامه سریال فرار از زندان ساخته می شود - اصفهان امروز www.esfahanemrooz.ir/fa/.../ادامه-سریال-فرار-از-زندان-ساخته-می-شود.ht... ۱۷ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - با آنکه حدود 6 سال از پایان سریال «فرار از زندان» می گذرد اما هنوز یکی از بهترین و ... سریالی که رکورد بینندگان شبکه فا را زد، به خاطر تاثیرگذاری اش در نمایش در زندان ها ممنوع ... این سریال ساعت 8 شب از شبکه فا پخش می شد. پخش آنلاین سریال فرار از زندان - لینک گردی farsweekly.ir/news/پخش-آنلاین-سریال-فرار-از-زندان ... «فرار از زندان» از ... مجموعه فرار از زندان روایت گر یک مرد بی گناه است که به ... ... پخش سریال فرار از زندان به زودی از شبکه نمایش: پخش سریال فرار از زندان به زودی از شبکه ... 485. پخش «فرار از ... زمان پخش فصل جدید فرار از زندان ... چهارم رخ میدهد و ... زمان پخش تکرار فرار از زندان از شبکه ایران گلد - رهتا www.rahta.com/q/زمان_پخش_تکرار_فرار_از_زندان_از_شبکه_ایران_گلد زمان پخش تکرار فرار از زندان از شبکه ایران گلد ... سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما عزیزان، البته نه به گرمای زننده ی هوای واحدِ تحریریه ی برترین ها! شاهین نیا هستم، ... سریال فرار از زندان با کیفیت عالی full ... www.farsimode.com › و سریال › سریال خارجی فرار از زندان به عنوان اولین سریال خارجی دوبله شده وارد شبکه نمایش خانگی در ایران شد ، این اقدام که توسط موسسه .... حجم تقریبی : 785 mb – مدت زمان پخش : 00:41:30. آداب پخش سریال خارجی - سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی ... www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=299840 ۱۷ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - این در حالی است که خیلی ها همزمان با پخش سریال از شبکه ای ام سی نسخه قاچاق آن ... سریالی که تا الان وارد شبکه نمایش خانگی شده «فرار از زندان» است. mitv | facebook https://www.facebook.com/mohajertv/ ج پخش برنامه های دوشنبه 18 داد از شبکه مهاجر .... ممنون از همه ی هنرمندان و مردم عزیز که به تماشای نمایش "سینماهای من نشستند و با استقبال گرمشون باعث ... برای اطلاع از زمان پخش برنامه ها، جدیدترین اخبار هنرمندان و برنامه های آینده ی شبکه ما را در شبکه اجتماعی .... سریال فرار از زندان (prison break) را به زودی از شبکه مهاجر تماشا کنید. فصل 5 پنجم سریال فرار از زندان new1 .com › سریال › سریال خارجی › prison break ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فصل چهارم و آ فرار از زندان که سال 2009 پخش شده بود با مرگ و دفن شدن شخصیت ... شبکه fox به صورت رسمی اعلام کرده است که sarah wayne در فصل جدید سریال prison break در نقش sara tancredi حضور پیدا میکند. ... همانطور که در پست توضیح داده شده زمان پخش بهار 2017 میباشد. ... ایمیل شما آشکار نمی شود ... فرار از زندان به زودی از شبکه نمایش - رسانه ی خبری وبلاگی aparat.rasanetv.ir/page-675329.html فرار از زندان به زودی از شبکه نمایشفرار از زندان به زودی از شبکه نمایش ... به‌زودی یک شبکه خبری #تلویزیونی #فارسی زبان راه اندازی می‌کند زمان پخش سریال و ... سریال فرار از زندان به زودی از تلویزیون ایران middot; -آکا - ... www.akairan.com/biog hy/superstar/news201612187481675964.html ۲ روز پیش - آکاایران: سریال فوق العاده پرمخاطب فرار از زندان قرار است به زودی از شبکه نمایش پخش شود. این سریال در زمان پخش خود یکی از پربیننده ترین ... ایرانی ها، فراری از سریال های خارجی دوبله - سینما خبر www.cinemakhabar.ir/newsdetails.aspx?id=98535 کد خبر : 98535 زمان انتشار : 31 فروردین 1395 13:00:00 .... شبکه نمایش قصد دارد با ید حق پخش سریال «فرار از زندان» آن را روی آنتن بفرستد. نسخه ای که قرار ... فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از ... www.espeli.ir/.../«فرار+از+زندان»+روی+آنتن+شبکه+نمایش-+سریالی+... «فرار از زندان» روی آنتن شبکه نمایش/ سریالی که ۸ سال پس از دوبله پخش می‌شود. ... آنتن کند و علاقه‌مندان می‌توانند هر شب می‌توانند این سریال را ساعت ۲۳ تماشا کنند. تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد - ماندگار بیوتی mandegarbeauty.ir/articles/view/.../تلویزیون-فرار-از-زندان-را-روی-آنتن ۱ روز پیش - تلویزیون «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد. ... حدود سال 1387، همان زمان شبکه سه هم این سریال را دوبله کرد تا در صورت امکان پخش کند اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد. ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و ... شبکه ی فا ادامه ی سریال های 24 و فرار از زندان را می سازد - ... www.zoomg.ir/2015/6/9/39164/24-prison-break-spin-off-by-fox/ ۱۹ داد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شبکه ی یی فا قصد دارد ادامه ای برای دو سریال از محبوب ترین سریال های تلوزیونی اش بسازد. ... ساعت ۰۹:۰۱ .... سریال فرار از زندان از کانال فا در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ پخش می شد و ... نظر شما در مورد این دو سریال چیست؟ اعلام برنامه های مختلف و زیبای شبکه های فارسی زبان ها ... javan10.com/archive/index.php/t-480662.html دوستانی که سریال فرار از زندان رو از شبکه پیگیری می کنند یادشون نره که : ... تو سایت ها که سرچ نوشته بودن ساعت 7:30 اما دیگه این زمان پخش .... اصلا مگه میشه برنامه ای زنده اجرا بشه و بلافاصله زیرش نمایش داده ... جی نیوز - تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد jnews.jamaran.ir/news/id/1839440 ۱ روز پیش - جی نیوز - تلویزیون سریال «فرار از زندان» را روی آنتن می‌برد. ... اوا سال ۹۴ و در زمان ریاست محمد سرافراز در تلویزیون پخش این سریال مجددا در دستور کار ... پخش سریال «خانه پوشالی» از شبکه نمایش آن هم نه نسخه قدیمی و انگلیسی‌اش ... طرفداران فرار از زندان farar-az-zendan. / طرفداران فرار از زندان* - همه چی درباره ی فراری ها! ... سریال فرار از زندانprison break محصول و حق انحصار پخش آن در اختیار کمپانی شبکه رسانه ای فا بود. ... خارج از زندان و خیلی قبل از ورود مایکل به زندان صورت گرفته است تا در زمان مناسب از ..... همین شغل را ادامه می دهد و شما می توانید او را تنها در عرصه و سریال مشاهده کنید .


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل با و پر سرعت .

 پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


 پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل


 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

 

تعداد اسلاید : 59 صفحه

به نام خدا مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن فصل دوم- آنتن های تلفن همراه فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای تشعشعی پهنای تابه نیم توان (hpbw) vswr و پهنای باند ی یک آنتن بهره جهتی آنتن سمتگرایی بازده تشعشعی آنتن بهره یا گین آنتن (g) امپدانس ورودی آنتن قطبش موج فصل 2- آنتن های تلفن همراه انواع آنتنهای موبایل آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت 13 12 14 فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین تحلیل آنتن pifa با استفاده از مدل خط انتقال روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss 15 18 24 16 فصل 4- نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق مقدمه طراحی اولیه آنتن تبدیل آنتن pifa تک باند به دو باند بهینه سازی آنتن طراحی شده اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن 25 26 35 39 49 پایان - توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود . - با حرکت یک آنتن کاوشگردر یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد.
هر نمودار تشعشعی در صفحات ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e است زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد.
نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه h است، زیرا بردار میدان مغناطیسی کاملا در آن جای دارد .
hpbw بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است.
نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط vswr نام دارد.
بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.
سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود بازده تشعشعی آنتن نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.
امپدانس ورودی آنتن عددی است مختلط که دو جزء حقیقی و موهومیدارد قطبش موج نحوه تغییرات میدان الکتریکی را در یک نقطه از فضا مشخص می کند دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند آنتن شلاقی whip پیچشی و فنر مانند وایپ ما یچی با باند دوگانه آنتنهای اولیه درونی آنتنهای درونی دو باند آنتنهای 4 باند و 3 باند و 5 باند آنتنهای مرکب طرحهای چند ورودی، چند وجی مونوپل l– مع f- مع (ifa) f - مع صفحه ای (pifa) آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین آنتن و پیکربندی پورت زمین مدل خط انتقال برای آنتن pifa مشخصات ادمیتانس خط روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش روشهای حل تحلیل روشهای عددی تحلیل یک آنتن روشهای حل تحلیلی از تقریب استفاده می کنیم پیچیدگی های زیاد در شرایط مرزی و ساختار آنتن خطا

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاو وینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و یادگیری و علم آموزی اطلاعات برای هموطنان عزیز میباشد .
 • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه ید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

فایل   پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل با و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاو وینت : 

 

تعداد اسلاید : 59 صفحه

به نام خدا مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن فصل دوم- آنتن های تلفن همراه فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق فصل 1- مشخصات تشعشعی یک آنتن تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن شدت تشعشعی آنتن نمودارهای تشعشعی پهنای تابه نیم توان (hpbw) vswr و پهنای باند ی یک آنتن بهره جهتی آنتن سمتگرایی بازده تشعشعی آنتن بهره یا گین آنتن (g) امپدانس ورودی آنتن قطبش موج فصل 2- آنتن های تلفن همراه انواع آنتنهای موبایل آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa یک روش ساده برای بهبود پهنای باند آنتن با حجم ثابت 13 12 14 فصل 3- توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین تحلیل آنتن pifa با استفاده از مدل خط انتقال روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss 15 18 24 16 فصل 4- نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق مقدمه طراحی اولیه آنتن تبدیل آنتن pifa تک باند به دو باند بهینه سازی آنتن طراحی شده اثر حضور باطری در مشخصات تشعشعی آنتن 25 26 35 39 49 پایان - توان تشعشع شده از یک آنتن در واحد زاویه فضایی، شدت تشعشعی u (وات بر استرادیان) خوانده میشود . - با حرکت یک آنتن کاوشگردر یک فاصله ثابت حول یک آنتن آزمون می توان نمودار تشعشعی را بصورت یک تابع مختصات زاویه اندازه گیری کرد.
هر نمودار تشعشعی در صفحات ثابت موسوم به یک نمودار تشعشعی صفحه e است زیرا بردار الکتریکی کاملا در آن قرار دارد.
نمودار تشعشی در یک صفحه عمود بر صفحه e که از وسط دوقطبی آزمون می گذرد (صفحه xy) موسوم به نمودار تشعشعی صفحه h است، زیرا بردار میدان مغناطیسی کاملا در آن جای دارد .
hpbw بصورت فاصله زاویه ای بین دو نقطه روی تابه اصلی در پرتو توان بوده که اندازه توان نصف حداکثر اندازه آن است.
نسبت موج ن ولتاژدر طول خط انتقال، بصورت نسبت ماکزیمم دامنه ولتاژ به می نیمم دامنه ولتاژ در خط vswr نام دارد.
بهره جهتی به صورت نسبت شدت تشعشع در یک جهت معین به شدت تشعشع متوسط تعریف میشود.
سمتگرایی بسادگی به صورت حداکثر اندازه بهره جهتی تعریف میشود بازده تشعشعی آنتن نسبت توان تشعشع کل به توان ورودی کل است که تلفات درون ساختار آنتن را شامل میگردد.
امپدانس ورودی آنتن عددی است مختلط که دو جزء حقیقی و موهومیدارد قطبش موج نحوه تغییرات میدان الکتریکی را در یک نقطه از فضا مشخص می کند دوپارامتر سمتگرایی و بازده تشعشعی آنتن را به هم مربوط میکند آنتن شلاقی whip پیچشی و فنر مانند وایپ ما یچی با باند دوگانه آنتنهای اولیه درونی آنتنهای درونی دو باند آنتنهای 4 باند و 3 باند و 5 باند آنتنهای مرکب طرحهای چند ورودی، چند وجی مونوپل l– مع f- مع (ifa) f - مع صفحه ای (pifa) آنتنهای سیمی و روند تکاملی آنتن pifa آنتن و پیکربندی پورت زمین آنتن و پیکربندی پورت زمین مدل خط انتقال برای آنتن pifa مشخصات ادمیتانس خط روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش روشهای حل تحلیل روشهای عددی تحلیل یک آنتن روشهای حل تحلیلی از تقریب استفاده می کنیم پیچیدگی های زیاد در شرایط مرزی و ساختار آنتن خطا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. فایل  پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل


مشاهده متن کامل ...
آنتن و شبکه های کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات

پیشگفتار


از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .


این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.


در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .


در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802?11 – به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتکلی 802?16 – مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .


در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .


فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل   می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .


فصل اول


طرح تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:


همانطور که می دانید عنوان شبکه در برگیرنده  مفهومی وسیع است که شبکه  چاه های آب  روستایی   ( قنات ها)، شبکه ی نهرها و کانال های آبیاری مزارع، شبکه  آب و فاضلاب شهری، شبکه گاز شهری، شبکه پ ند هوایی و نیز شبکه های کامپیوتری هر کدام به نحوی تداعی کننده مفهوم کلی این کلمه می باشند.


البته واضح است که با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن          (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبکه های کامپیوتری در تمامی مفاهیم که از شبکه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های کامپیوتری کارهای مدیریت، نظارت و کنترل کلیه شبکه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده  کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام « مرکز کامپیوتر» که افراد کارهایشان را به آنجا می آورند، به کلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.


دو کامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. ا امی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایکروویو، مادون قرمزو های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.


در اینجا پس از طرح مساله شبکه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبکه ها می باشد، که در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه  مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.


مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ما ول استوار است. جیمز کلارک ما ول[1] (1831 79) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینکه نور و امواج الکترو مغناطیسی پدیده های فیزیکی ی انی دارند. همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد.  در سال 1882 فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز[2] (1894 75) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ما ول را در عمل اثبات کرد و نشان داد که امواج الکترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. برق ایتالیایی مار ی (1937 74) نیز یک آنتن استوانه میکروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی کارهای بع برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیکدان روسی ال اندر پوپوف[3] (1895-1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال بعد، قبل از مار ی[4] شروع به فعالیت کرد. اغلب افتخار کاربرد  اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از کشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این مار ی بود که رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد کرد. مار ی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال کلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یک گیگا هرتز ) باعث شد که آنتن های بوقی توسعه یابند.  در طول جنگ جهانی دوم اولین کوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اکنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایکروویوی و راداری ساخته  می شوند. که آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. که در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.


 


اهمیت انجام تحقیق: تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبکه ها، به ویژه شبکه های بی سیم برای عموم و البته یان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره  اهمیت انجام این تحقیق، میزان کارایی نتیجه  این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ایران است، که در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.


همانطور که می دانید شبکه  پ ند هوایی کشور c3 از زمان شهید بزرگوارسر لشکر منصور ستاری در مسیر تمرکز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه سیستم c4i و ورود کامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، که با مطالعه در مورد شبکه های کامپیوتری و م ومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ که به توسعه و پیشرفت  در شبکه  پ ند هوایی کشور در آتیه  نزدیک انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا که معتقدیم دست ی به هر تکنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تکنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی کشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تکنولوژی شبکه های بی سیم از م ومات این امر به نظر می رسد؛ که ما سعی کرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید که مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.


اه کلی تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


فراهم نمودن زمینه و استعداد بالقوه در مسیر توسعه شبکه پ ند هوایی کشور، به عنوان یک شبکه      بی سیم کارا، بزرگ و متمرکز از طریق ایجاد آمادگی علمی بنیادی درمورد شبکه های بی سیم و آنتن های مورد استفاده در آنها در میان پرسنل آینده پ ند هوایی ایران.


هدف های ویژه  تحقیق :تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتری


–    شناخت کلی شبکه های کامپیوتری و به ویژه شبکه های بی سیم.


–   شناخت انواع روش های م اسیون جهت تهیه سیستم های ارتباطی لازم برای طراحی یک شبکه   بی سیم بزرگ و ممترکز.


–    شناخت آنتن و انواع آن.


–    شناخت آنتن های هوشمند و مزیت بکار گیری آن ها در شبکه های بی سیم.


تحقیق آنتن و شبکه های کامپیوتریمشاهده متن کامل ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
درخواست حذف اطلاعات
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
شربت 100% گیاهی رزماری
این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده، محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، بالاتر رفتن حجم عضلات و رشد استخوان خواهد شد.
همچنین تحقیقات متعددی خاصیت ضد سرطان بودن را اثبات کرده است. مصرف منظم عصاره رزماری، عملکرد کلیه را بهبود می بخشد.

شماره پروانه بهداشتی ساخت: 15/14934
پروانه بهداشت: 11692
شماره ثبت: 31262
شناسنامه ملی محصول : 0160400304590005
فاقد نگهدارنده شیمیای و رنگ

خواص مصرف:
-مکمل خوراکی انرژی زا
-افزایش انرژی و وزن
-حجم ساز
-افزایش میلی
-سرشار از ویتامین رشد عضلات واستخوان

در آزمایشی بر روی موشهای آزمایشگاهی عصاره الکلی گیاه دارویی رزماری در غلظت های مختلف به مدت شصت روز تست شد. نتایج آزمایش به صورت زیر ارائه شده است. نتایج نشان داد که میزان هورمون تستسترون سرم خون به صورت معنی داری در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافته بود. هرچند نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره مصرف شده تاثیری بر روی تعداد کل، جنبندگی و سرزندگی اسپرم ها نداشت. همچنین تغییری در وزن و نسبت وزنی دیده نشد. از طرفی مصرف رزماری میزان اسپرماتوژنی (سلولهای بنیادی تمایز نیافته مردانه) رو افزایش داد. همچنین باعث افزایش سلولهای لیدیگ (سلولهای تولید کننده تستستورن) البته در حضور هورمون lh و اسپرماتید (مرحله ای از تقسیم سلولی مردانه: گامت هاپلوئیدی نر) میشود.

رزماری و قوه

علت شهرت رزماری در تقویت قوه از زمانهای قدیم در بررسی های جدید به این واقعیت برمیگردد که اسانس رزماری در درون ترکیبات خود حاوی مواد روانگردنی است که باعث تقویت حافظه و نیروی ذهنی و عملکرد مغز و اعصاب محیطی می شود. از آنجایی که هورمونهای تنظیم کننده قوه تحت کنترل مغز می باشند، بهبود یا تقویت عملکرد مغز به صورت غیر مستقیم باعث بهبود و افزایش عملکرد قوه نیز می گردد.

خواص قابض روغن رزماری از آن یک محرک فیزیکی بسیار عالی ساخته است. هنگامی که بر روی پوست اعمال می شود، اثر خنک کننده و تحریک نشان میدهد که ممکن است در مناطق حساس هیجان مردانه را افزایش دهد. همچنین در سریعتر و شدید تر اثر قابل ملاحضه ای دیده شده است.علاوه بر این روغن رزماری دارای عطری است که بخوبی میتواند لذت را در مردان به سبب افزایش بنیه جسمانی افزایش دهد.سینتیا مرویس واتسون، نویسنده کتاب عشق معجون در این کتاب از این گیاه به عنوان افزایش دهنده غرایز و لذت ، اشاره می کند. برگهای خشک شده رزماری تمامی مواد ضروری لازم برای یک رابطه حنسی سالم را فراهم میکند. آنها درای آهن، کلسیم و ویتامین ب 6 هستند. آهن شامل هموگلوبین بوده که برای تامین خون غنی از ا یژن به تمام ارگان های مهم بدن از جمله اندام های لازم و ضروری می باشد. ترکیب غذایی آهن برای مردان جهت داشتن روابط سالم و قوی بسیار حیاتی می باشد. در حالی که ویتامین ب برای میل بسیار مفید است و عنصر کلسیم برای افزایش قدرت که ارتباط با میزان کلسیم عضلات بدن دارد بسیار ضروری و حیاتی می باشد. همه این ترکیبات در بافت برگ رزماری موجود می باشد.مصرف رزماری:دوز معمول برای مصرف برگ رزماری حدود 4-6 گرم در روز برای اه درمانی می باشد. چای رزماری می تواند با اضافه 2 قاشق چای خوری (10 گرم) از برگ به 1 فنجان (250 میلی لیتر) آب جوش و حدود ده دقیقه دم کشیدن داخل ظرف در دار تهیه و مصرف گردد. چای رزماری را می توان چندین بار در روز تهیه و مصرف نمود. شربت رزماری، نصف یا یک قاشق چای خوری (2 تا 5 میلی لیتر) سه بار در روز مصرف میشود.یکی از راه های مهم برای استفاده از رزماری در قالب اسانس آن است که از شاخ و برگ گیاهان توسط فرآیند تقطیر با بخار مشتق میشود. روغن رزماری دارای کاربرد گسترده ای در آروماتراپی می باشد که در آن برای درمان اضطراب / استرس، اختلال معده، درد عصب، سردرد، بیماری های پوستی، ریزش مو و شوره سر استفاده می شود. همچنین اسانس رزماری به عنوان مشروبات الکلی رزمارینی استفاده میشود.اثرات جانبی:مصرف بیش از حد رزماری باعث تهوع، دل درد، کاهش فشار خون و در استعمال روغن به صورت موضعی در دوز های بالا ممکن است در تحریک پوست و حساسیت های پوستی موثر باشد.

موارد منع مصرف : ک ن و ن باردار
برای افرادی که مشکل قند خون دارند همچنین ن باردار و شیرده استفاده از این گیاه ممنوع می باشد. این گیاه پتانسیل سقط جنین را دارد.
طریقه مصرف : هر وعده یک قاشق غذا خوری در یک استکان آب ، قبل از غذا میل شود.
 ید


شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=newslist&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=parsun&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mehham&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=bahare&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=gtm396&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mrmashuof&p_id...‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=kashki&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mehdijafari&p_id...‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=m&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=amir123456&p_id...‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=amehrabi&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mm1360&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=0&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mani66&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=parniaz&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=m.m.m.&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=nimroo&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=poolak&p_id=11099‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری این مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش انرژی، وزن بدن، ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
azmayesh.masbi.com/market.aspx?p_id=11099‏ - ذخیره شده
29 مه 2017 ... شربت 100% گیاهی رزماریاین مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
www.fanos777.ir/market.aspx?p_id=11099‏ - ذخیره شده
28 مه 2017 ... شربت 100% گیاهی رزماریاین مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش ...
روغن های گیاهی آرترینا - شربت گیاهی تقویت قوای رزماری
arterina. /page/rosemary‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی رزماری باسکین ( انرژی ). شماره پروانه بهداشتی ساخت: 15/
14934 پروانه بهداشت: 11692 شماره ثبت: 31262 شناسنامه ملی محصول : ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - فروشگاه جورواجور
jorvajoor.ir/market.aspx?p_id=11099‏ - ذخیره شده
28 مه 2017 ... شربت 100% گیاهی رزماریاین مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش ...
شربت رزماری باسکین ( انرژی )
www.shoperz.ir/product/221/شربت-رزماری-باسکین-انرژی.html‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای ،شربت رزماری باسکین ( انرژی )
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
www.masbishop.ir/market.aspx?p_id=11099‏ - ذخیره شده
28 مه 2017 ... شربت 100% گیاهی رزماریاین مکمل باعث افزایش میل ، تقویتی، مقوی معده،
محرک هضم و ترشح اسید معده می باشد که متعاقب آن باعث افزایش ...
5 ماده طبیعی برای افزایش میل - بیتوته
www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/mail1-jensii.html‏ - ذخیره شده - مشابه
گیاهان دیگری که در افزایش قوای می توانند موثر باشند شامل: انار، انجیر، ... پی
کشف روشی هستند تا با کمک زعفران دارویی برای تقویت قوای تهیه کنند.
شربت گیاهی تقویت نیروی - ویستا
vista.ir/ad/160190/.../شربت-گیاهی-تقویت-نیروی- ‏ - ذخیره شده
شربت 100% گیاهی باسکین شماره پروانه بهداشتی ساخت: 15/14934 پروانه بهداشت:
... شیمیای و رنگ این مکمل باعث افزایش میلی ، مقوی معده ، محرک هضم و ترشح ...
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - هایپر فایل - آبتین ...
hyperfile.abtinblog.com/.../ ual-enhancer-herbal-syrup-versus-rosemary-باسکین.html‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,آموزش تقویت
قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
تقویت نیروی | بوعلی
boalii.ir/tag/تقویت-نیروی- ‏ - ذخیره شده - مشابه
شاید برای تان عجیب باشد که چگونه یک نوشیدنی گیاهی می تواند به بهبود روابط ... ضد
تهوع خلط آور و تقویت معده مقوی قوای هضم غذا سوء هاضمه رفع گرفتگی گوش ...
شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=fnk332&p_id=10953‏ - ذخیره شده
ما ید شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر)، که شربتی کاملا گیاهی است
و از عصاره لیمو، ... شربت لاغری گیاهی باسکین دارای مجوز سلامت از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بوده و .... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
محصولات دسته شربت ها و روغن های گیاهی
www.shoperz.ir/category/22/شربت-ها-و-روغن-های-گیاهی/‏ - ذخیره شده
روغن تقویت کننده و ضد ریزش مو و ابرو آرترینا. قیمت (تومان): 20,000. توضیحات
ید پستی · شربت رزماری باسکین ( انرژی ) ... شربت گیاهی تقویت قوای .
محصولات دسته شربت ها و روغن های گیاهی - انواع سرم مو
www.shoperz.ir/category/22/‏ - ذخیره شده
روغن تقویت کننده و ضد ریزش مو و ابرو آرترینا. قیمت (تومان): 20,000. توضیحات
ید پستی · شربت رزماری باسکین ( انرژی ) ... شربت گیاهی تقویت قوای .
داروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای گیاهی لاغری،طب ...
www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/‏ - ذخیره شده - مشابه
خواص چای سبز خواص زنجبیل,چای ترش,فواید چای سبز,درمان گیاهی داروهای گیاهی,
داروهای گیاهی لاغری,طب سنتی ایران,رنگ موی گیاهی ... گیاهان افزایش دهنده ی میل
... با این گیاهان شربت ضد سرماخوردگى درست کنید!‏ ... با این خوراکی ها حافظه
تان را تقویت کنید! ... خواص بی شمار رزماری ..... گیاهان دارویی افزاینده یا کاهنده قوای
...
طب سنتی - فانوس
www.fanos777.ir/m_box.aspx?p_group=159‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری. 150,000 ریال. شربت چاقی گیاهی
باسکین (شش گیاه آلفا) ... شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده).
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری - هایپر فایل | ...
hyperfile.abtinblog.com/.../شربت+گیاهی+تقویت+قوای+ +باسکین+رزماری‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
محصولات جدید 29-03-1396 - لیست اخبار - رزبلاگ
newslist.rozblog.com/1396/03/29/.../محصولات-جدید-29-03-1396/‏ - ذخیره شده
6 ساعت قبل ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری تهیه نقشه تحلیل خطر زمین لرزه به
روش احتمالاتی برنامه تجزیه و تحلیل شتاب نگاشتها با نرم…
شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=aliakbar14&p_id=10953‏ - ذخیره شده
ما ید شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر)، که شربتی کاملا گیاهی است
و از عصاره لیمو، ... شربت لاغری گیاهی باسکین دارای مجوز سلامت از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بوده و .... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
فروشگاه بهداشت طب سنتی : - مسبی
www.masbi.com/m_box.aspx?p_group=159‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر) ... شربت گیاهی شیرین بیان
باسکین (زخم معده) ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری · ید · فروش
ویزه ...
شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=matrix&p_id=10953‏ - ذخیره شده
ما ید شربت گیاهی لاغری باسکین (شش گیاه بیتر)، که شربتی کاملا گیاهی است
و از عصاره لیمو، ... شربت لاغری گیاهی باسکین دارای مجوز سلامت از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی بوده و .... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
شربت چاقی گیاهی باسکین (شش گیاه آلفا) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=newslist&p_id=10956‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی چاق کننده باسکین (شش گیاه آلفا): یکی از گیاهان موثر دارای
معجون یونجه می باشد ... شربت چاقی گیاهی باسکین محصولی پرطرفدار بین خانم ها و
آقایان برای افزایش وزن تان آن هم به ..... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین
رزماری ...
محصولات جدید 29-03-1396 - لیست اخبار
newslist.blogsky.com/1396/03/29/.../محصولات-جدید-29-03-1396‏ - ذخیره شده
6 ساعت قبل ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری · تهیه نقشه تحلیل خطر زمین لرزه
به روش احتمالاتی · برنامه تجزیه و تحلیل شتاب نگاشتها با نرم ...
مشاهده تبلیغ ها | masbishop | فروشگاه مسبی - mahansurf
www.mahansurf.com/fa/home/viewingads/1395‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری. 150,000 ریال ... کتاب عشق
شیرین، آموزش تصویری مسائل . 60,000 ریال ...
درمان بیماری های تب دار اطفال با طب مکمل هومیوپاتی - مسبی
www.masbi.com/kala2.aspx?rgm=0&p_id=8529‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده) ... شربت گیاهی تقویت قوای
باسکین رزماری. 15,000 تومان, ید · شربت گیاهی دیابت باسکین (شش گیاه آ ود
) ...
شربت چاقی گیاهی باسکین (شش گیاه آلفا) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=morteza14&p_id=10956‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی چاق کننده باسکین (شش گیاه آلفا): یکی از گیاهان موثر دارای
معجون یونجه می باشد ... شربت چاقی گیاهی باسکین محصولی پرطرفدار بین خانم ها و
آقایان برای افزایش وزن تان آن هم به .... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین
رزماری ...
شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=newslist&p_id=10955‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده): شماره پروانه بهداشت سازمان غذا و
دارو : 15/14934 ... تقویت کننده غدره آدرنال: شیرین بیان می تواند در شرایطی که غدد
آدرنال به استرس های طولانی مدت .... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری
...
آموزش تقویت قوای - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل
hyperfile.abtinblog.com/tag/آموزش+تقویت+قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
تقویت قوای
hyperfile.abtinblog.com/tag/تقویت+قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
شربت رزماری - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20رزماری‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,
شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,
شربت رزماری. شربت 100% گیاهی چاقی باسکین. شربت چاقی,شربت گیاهی چاقی,
ید ...
شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین - ویستا
vista.ir/ads/.../شربت%20گیاهی%20تقویتی%20بدن%20باسکین‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,
شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری. شربت 100% گیاهی چاقی
... برای تقویت قارچ از چه محلولی می توان استفاده کرد -09144432479. محلول
تقویتی ...
شربت گیاهی قوای - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20گیاهی%20قوای%20 ‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,
شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,
شربت رزماری. شربت 100% گیاهی چاقی باسکین. شربت چاقی,شربت گیاهی چاقی,
ید ...
راهنمای تقویت قوای - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل
hyperfile.abtinblog.com/tag/راهنمای+تقویت+قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
- هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - آبتین بلاگ
hyperfile.abtinblog.com/tag/ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
قوای - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - آبتین بلاگ
hyperfile.abtinblog.com/tag/قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
سلامت قوای
hyperfile.abtinblog.com/tag/سلامت+قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
چای بادرنجبویه - مسبی
masbi.com/product.aspx?rgm=0&p_id=9727‏ - ذخیره شده
کشت این گیاه در تاریخ بشر حدود 2000 سال قدمت دارد و از آنجایی که فرانسویان از
طرفداران جدی نوشیدن این گیاه ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
فروشگاه بهداشت : - مسبی
www.masbi.com/m_box.aspx?p_group=17&sort...‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ... کیت رنگ موی گیاهی آموس وان،
رنگ مشکی پرکلاغی ... کیت رنگ موی گیاهی آموس وان، رنگ قهوه ای خا تری.
افزایش قوای matlabduni - dotwww
dotwww.ir/key/افزایش-قوای--matlabduni/‏
گیاهان افزایش دهندهمیل پرتال جامع تایا ... اول خبر خبر امروز تقویت قوای
مردان با طب سنتی ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری.
شربت رزماری افزایش انرژیحجم دهنده عضلات - alal-badal
alal-badal.ir/key/شربت-رزماری-افزایش-انرژیحجم-دهنده-عضلات/‏
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری. - برای مشاهده کلیک کنید. به عنوان
افزایش دهنده غرایز میزان کلسیم عضلات بدن شربت رزماری نصف .
شربت گیاهی دیابت باسکین (شش گیاه آ ود)
www.masbishop.ir/market.aspx?p_id=10954‏ - ذخیره شده
21 مارس 2017 ... ید شربت گیاهی دیابت باسکین (شش گیاه آ ود):شماره پروانه بهداشت سازمان غذا و
دارو: ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
بذر گیاه نعناع مکزیکی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/بذر%20گیاه%20نعناع%20مکزیکی‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
مطالب مطالب قوای - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل
hyperfile.abtinblog.com/tag/مطالب+ مطالب+قوای+ ‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
فایل راهنمای شویی - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل
hyperfile.abtinblog.com/tag/فایل+راهنمای+ شویی‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
شربت سرد 22 لیتری - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد%2022%20لیتری‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
شربت افزایش میلی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20افزایش%20میلی%20 ‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,
شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,
شربت رزماری. شربت 100% گیاهی چاقی باسکین. شربت چاقی,شربت گیاهی چاقی,
ید ...
شربت انرژی زا - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20انرژی%20زا‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,
شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,
شربت رزماری. شربت 100% گیاهی چاقی باسکین. شربت چاقی,شربت گیاهی چاقی,
ید ...
شربت سرد - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
شربت سرد کن خارجی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد%20کن%20خارجی‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
شربت سرد کن دو مخزن - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد%20کن%20دو%20مخزن‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
لیست اخبار
newslist.rozblog.com/‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری · تهیه نقشه ... شربت گیاهی لاغری
باسکین (شش گیاه بیتر) ... کتاب عشق شیرین، آموزش تصویری مسائل
شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده)
www.masbishop.ir/market.aspx?p_id=10955‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده):شماره پروانه بهداشت سازمان غذا و
دارو ... هاب معده، امراض دِماغی و اعص ، تنگی نفس، تقویت چشم، آنتی ا یدان و
تقویت کننده سیستم ایمنی است. ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین
رزماری ...
راهنمای شویی - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - آبتین بلاگ
hyperfile.abtinblog.com/tag/راهنمای+ شویی‏ - ذخیره شده
2 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
آموزش های زوجین - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - آبتین بلاگ
hyperfile.abtinblog.com/tag/آموزش+های+زوجین‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
مطالب شویی - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - آبتین بلاگ
hyperfile.abtinblog.com/tag/مطالب+ شویی‏ - ذخیره شده
3 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
آموزشی ساخت انواع ک نت ام دی اف mdf - هایپر فایل | ...
hyperfile.abtinblog.com/archive/1396/forum/signin/signup/.../2‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
آموزشی ساخت انواع ک نت ام دی اف mdf - هایپر فایل | ...
hyperfile.abtinblog.com/archive/1396/forum/tamas/page/2‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
پاو وینت روانشناسی مدیریت استراتژیک ... - هایپر فایل
hyperfile.abtinblog.com/archive/1396/signin/tamas/page/2‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
آموزشی ساخت انواع ک نت ام دی اف mdf - هایپر فایل | ...
hyperfile.abtinblog.com/archive/1396/forum/signup/page/2‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=mani66&p_id=10955‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی شیرین بیان باسکین (زخم معده): شماره پروانه بهداشت سازمان غذا و
دارو : 15/14934 ... تقویت کننده غدره آدرنال: شیرین بیان می تواند در شرایطی که غدد
آدرنال به استرس های طولانی مدت ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
ید کرم پودر گیاهی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20کرم%20پودر%20گیاهی‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
نیازمندیها - ویستا
vista.ir/ads/?catid=&subcatid=&search=&page=1‏ - ذخیره شده
قرص چاق کننده و تقویت کننده عمومی بدن آلمانی biolabor bierhefe. قرص چاقی-
کپسول .... تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
پاو وینت روانشناسی مدیریت استراتژیک ... - هایپر فایل
hyperfile.abtinblog.com/cat/0/page/2‏ - ذخیره شده
1 ژوئن 2017 ... برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای ...
نظر بدهید - هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل :: نظرات
hyperfile.abtinblog.com/post/comment/144‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری. نظر شما. * نام : ایمیل شما : وب
سایت/بلاگ : * متن نظر : :), :(, ;), :d. ;)), :x, :? :p. :*, =((, :o, @};-. :b, /:), =d>, :s ...
هایپر فایل | فایل | جستجوی فایل - صفحه 0
hyperfile.abtinblog.com/page/ads.aspx‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
p os & videos tagged with #آسم on instagram - pintaram
https://www.pintaram.com/t/آسم‏ - ذخیره شده
هنگامی که به طور ناگهانی ترسیدید و لرزه بر بدن شما افتاد از شربت بادرنجبویه
استفاده ..... #کلیه#پوست#مو#کبد#چای#سبز#گیاهی#اورگانیک#آسم#مزاج شناسی#
پکیج. ... ??تقویت قوای # شامل دمنوشهای (دارچین، وانیل، نگ)? ??پک
ضد ... رفع #یبوست(رزماری و گل محمدی، آلوورا و عسل، پرتقال، بلوبری، کرنبری،
نعنا ...
ید لاستیک - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20لاستیک‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل .... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
ترن واش - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ترن%20واش‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل .... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
psd - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/psd‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل .... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
ید کارتریج خالی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20کارتریج%20خالی‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در سازمان - ویستا
vista.ir/.../کاهش%20هزینه%20ها%20و%20افزایش%20بهره%20وری%20در%2...‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,
شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری .... سازمانی- نرم افزار نظام
پیشنهادات- فارسی ساز شی وینت- کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در سازمان-
تقویت.
شربت گیاهی دیابت باسکین (شش گیاه آ ود) - مسبی
www.masbi.com/product.aspx?rgm=sasa78&p_id=10954‏ - ذخیره شده
ید شربت گیاهی دیابت باسکین (شش گیاه آ ود): شماره پروانه بهداشت سازمان غذا
و دارو: 15/14934 ویژگیها: ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری ...
محصولات جدید 29-03-1396 - لیست اخبار - بلاگ خوان
newslist.rzb.aliclip.ir/post664528.html‏ - ذخیره شده
4 ساعت قبل ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری · تهیه نقشه تحلیل خطر زمین لرزه
به روش احتمالاتی · برنامه تجزیه و تحلیل شتاب نگاشتها با نرم ...
پاو وینت روانشناسی مدیریت استراتژیک (تصمیم گیریهای راهبردی)
hyperfile.abtinblog.com/archive/1396/forget/signup/page/2/.../4‏ - ذخیره شده
برچسب ها : شربت گیاهی تقویت قوای باسکین رزماری,تقویت قوای ,
آموزش تقویت قوای ,راهنمای تقویت قوای ,قوای , ,مطالب ...
ید ساعت ضد وپف - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20ساعت%20ضد%20 وپف‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
مرکز ید کابل - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/مرکز%20 ید%20کابل‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
لوسیون تقویت کننده ابرو طلسم - ویستا
vista.ir/ads/tag/.../لوسیون%20تقویت%20کننده%20ابرو%20طلسم‏ - ذخیره شده
شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی تقویتی بدن باسکین,
شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری. نرم افزار طراحی درب و
پنجره ...
شربت سرد کن صنعتی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد%20کن%20صنعتی‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
شربت سرد نیمه صنعتی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/شربت%20سرد%20نیمه%20صنعتی‏ - ذخیره شده
... اشتها آور,شربت مقوی معده,شربت ضد انگل,شربت چاق کننده,شربت صفرا ز. شربت
گیاهی تقویت نیروی . شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت
گیاهی تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت
رزماری.
ید vps - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20vps‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
ید سرور مجازی - ویستا
vista.ir/ads/tag/1/ ید%20سرور%20مجازی‏ - ذخیره شده
تقویت آنتن موبایل خانگی-تقویت آنتن موبایل-قویت آنتن موبایل همراه اول- نرم افزار
تقویت آنتن موبایل ... شربت گیاهی قوای , ید شربت ,شربت گیاهی
تقویتی بدن باسکین,شربت افزایش میلی ,شربت انرژی زا,شربت رزماری.
مصرف انرژی زا bigber روی اسپرم - alal-badal
alal-badal.ir/key/مصرف-انرژی-زا-bigber-روی-اسپرم/‏
نحوه تقویت اسپرم در روابط ... گیاهان انرژی زا با ثبت مطالب روی ج های
باروری مصرف روزانه این موادمغذی . ... شربت گیاهی تقویت قوای باسکین
رزماری.
مشاهده متن کامل ...
کاملترین{ پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای ت
درخواست حذف اطلاعات
پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

 پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9822 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 171

پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقی


چکیده:

عملکرد آنتن آرایه ای تطبیقی توسط اعوجاج فاز و دامنه ایجاد شده در مسیر سیگنال دریافتی دچار اختلال شده و قابلیت ردگیری سیگنال دریافتی از بین می رود. المان آرایه به عنوان یک عنصر موثر در ایجاد این اعوجاج می بایستی از جهات مختلف مورد بهینه سازی قرار گیرد. تغییر مکان محل تغذیه یک آرایه با المان پچ باعث دستی به بهره بالا و رزونانس مناسب می گردد. اثر بهینه سازی مکان تغذیه آنتن موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در ماتریس تزویج به صورت اعوجاج دامنه ای و فازی می شود. اثر تزویج متقابل هم باعث کم شدن عمق صفرها و هم جابجایی محل آن ها در الگوی تابشی آرایه می شود که در سیستم های تطبیقی سیگنال به نویز وجی کاهش می یابد و یا اینکه الگوی فرستندگی ایده آل آرایه تغییر می کند و دچار اعوجاج می شود از آنجا که روش های پردازش سیگنال در سیستم های آرایه هوشمند با فرض صفر بودن تزویج متقابل آرایه فرمول بندی می شود لذا در تحقق عملی این سیستم، اثر تزویج متقابل بین عناصر آرایه، قابلیت سیستم آنتن های هوشمند را کاهش می دهد. 

در این پایان نامه هدف بررسی اثر موقعیت نقطه تغذیه و تزویج متقابل در طراحی و عملکرد آنتن های هوشمند می باشد و ارائه روشی برای جبران سازی اثر تزویج متقابل در عملکرد تطبیقی سیستم های هوشمند است ابتدا اثر موقعیت نقطه تغذیه در آنتن های مایکرواستریپ بررسی شده و تزویج متقابل در آرایه های نامحدود محاسبه و شبیه سازی می شود. سپس روشی برای جبران سازی اثر تزویج متقابل در آرایه های محدود با استفاده از ماتریس پراکندگی در آرایه، مطرح می شود. سپس با توجه به روابط مشخص می شود که چه ضرائب وزنی (دامنه و فازی) را باید به هر المان اعمال کنیم تا جبران سازی صورت گیرد. بدین منظور دو آنتن آرایه ای میکرواستریپ پج با استفاده از نرم افزای hfss شبیه سازی می شوند و اثر موقعیت نقطه تغذیه و تزویج متقابل در کیفیت طراحی و پرتوهای تشعشعی آن در  عملکرد تطبیقی آنتن بررسی شده و سپس جبران سازی به وسیله روش پیشنهاد شده بر روی آن ها انجام می شود. 

مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی و کارهای انجام پذیرفته، تطابق خوبی برای روش پیشنهادی نشان می دهد. 

مقدمه: 

یک سیستم آنتن هوشمند شامل چندین آنتن است که با یک پردازشگر سیگنال مجتمع شده است تا بتواند از قابلیت هر دو دسته برای به دست آوردن یک الگوی گیرندگی و یا فرستندگی بهینه با توجه به سیگنال دریافتی استفاده نماید برای درک مفهوم کارکرد سیستم آنتن تطبیقی به فکر یک مثال تجربی می پردازیم اگر چشمانمان را ببندیم و با یک نفر که در داخل یک اتاق در حال حرکت است صحبت کنیم مشاهده خواهیم کرد که بدون نگاه به شخص می توان موقعیت او را تشخیص داد چرا که: اولا به وسیله دو گیرنده صوتی گوش سیگنال های صحبت شخص متقابل را می توانیم دریافت کنیم. ثانیا صدا به هر گوش در دو زمان مختلف می رسد و ثالثا: مغز ما که یک پردازشگر ویژه است محاسبات پیچیده ای انجام می دهد تا اطلاعات مربوط به مکان شخص سخنگو را به دست آورد. مغز ما همچنین شدت سیگنال های رسیده به هر گوش را باهم جمع می کند به قسمتی که صدای رسیده در یک راستای مشخص را به اندازه دو برابر قوی تر از هر صدای دیگر می شنود. سیستم های آنتن تطبیقی نیز به طور مشابه ای عمل می کنند که البته می توان از تعدادی بیش از 2 آنتن استفاده نمود و لذا دقیق تر عمل کرد. چون آنتن ها هم می شوند و هم صحبت می کنند یک سیستم آنتن هوشمند می توان سیگنال ها را همچنین در راستای مشخصی بفرستند (مثلا همان راستایی که دریافت کرده است) البته باید توجه داشت که چون گیرندگی با فرستندگی معمولا متفاوت است، خواص الکترونیکی آرایه آنتن ها عوض می شود. 

بنابراین سیستم آنتن تطبیقی نه تنها می تواند 8 و 10 و یا 12 بار قوی تر بشنود بلکه به همان مقدار می تواند قوی تر و در راستای مشخص صحبت د. یک گام جلوتر، اگر مثلا شخص دیگری نیز با ما مشغول صحبت شود پردازشگر سیگنال درونیمان می تواند نویز ناخواسته را حذف کرده و به طور دلخواه روی شخص سخنگو تمرکز پیدا د و در هر لحظه با یک نفر صحبت کند. بنابراین سیستم های آرایه ای تطبیقی پیشرفته دارای قابلیت مشابهی برای تمیز دادن سیگنال دلخواه یا مورد نظر از سیگنال های غیر دلخواه هستند. در حقیقت این آنتن ها نیستند که هوشمند اند بلکه سیستم های آنتن ها هستند که هوشمندانه عمل می کنند. به طور کلی سیستم آنتن هوشمند واقع در ایستگاه های پایه مخابرات سیار  (base station) یک سیستم پردازشگر سیگنال دیجیتال را با یک آرایه ترکیب کرده و به طور تطبیقی در راستاهای مختلف دریافت و ارسال پیغام می کند. به عبارت دیگر با توجه به سیگنال دریافتی می تواند الگوی تشعشعی آنتن را عوض کند که این پدیده باعث افزایش قابل ملاحظه ای در مشخصه های کارایی سیستم سیار می شود. پایه آنتن های هوشمند به دهه هفتاد برمی گردد آنتن های هوشمند، آرایه های فاز داده شده (phased array) دسترسی چندگانه با تقسیم بندی فضایی (space division multiple access)، پردازش فضایی (spatial processing) سیستم های آنتن تطبیقی (adaptive antenna systems) و لغات دیگر از مفاهیم تکنولوژی سیستم های آنتن هوشمند است که تا به حال استفاده شده است. سیستم های آنتن هوشمند به طور معمولی به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 

1- سیستم سوئیچ شده. 

2- سیستم های آرایه تطبیقی.

 پایان نامه جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها در آنتن های آرایه ای تطبیقیمشاهده متن کامل ...
فایل ورد word پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی فایل ورد word پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه با و پر سرعت .

 فایل ورد word پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه


 فایل ورد word پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
عنوان کامل: مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
دسته: ی برق
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۶۶
________________________________________________________
- چکیده:
انتقال امواج الکترومغناطیسی می تواند توسط نوعی از ساختارهای هدایت کننده امواج (مانند یک خط انتقال یا یک موجبر) صورت گیرد و یا می تواند از طریق آنتنهای فرستنده و گیرنده بدون هیچ گونه ساختار هدایت کننده واسطه ای انجام پذیرد. عوامل مختلفی در انتخاب بین خطوط انتقال یا آنتنها دخ دارند. بطور کلی خطوط انتقال در های پایین و فواصل کوتاه عملی هستند. با افزایش فواصل و ها تلفات سیگنال و هزینه های کاربرد خطوط انتقال بیشتر میشود و در نتیجه استفاده از آنتنها ارجحیت می یابد(١).
در حدود سالهای ١٩٢٠ پس از آنکه لامپ تریود برای ایجاد سیگنالهای امواج پیوسته تا یک مگاهرتز بکار رفت، ساخت آنتنهای تشدیدی (با طول موج تشدید) مانند دوقطبی نیم موج امکان یافت و در های بالاتر امکان ساخت آنتنها با ابعاد و اندازه ی فیزیکی در حدود تشدید (یعنی نیم طول موج) فراهم شد. قبل از جنگ دوم جهانی مولدهای سیگنال مگنی ترون و کلایسترون و مایکروویو (در حدود یک گیگاهرتز) همراه با موجبرهای توخالی اختراع و توسعه یافتند. این تحولات منجر به ابداع و ساخت آنتنهای بوقی شد. در خلال جنگ دوم جهانی یک فعالیت وسیع طراحی و توسعه برای ساخت سیستم های رادار منجر به ابداع انوع مختلف آنتنهای مدرن مانند آنتنهای بشق (منع کننده) عدسی ها و آنتنهای شکافی موجبری شد(١).
امروزه گستره وسیعی از انواع مختلف آنتنها در مخابرات سیار و سیستمهای بیسیم در حال استفاده اند و کماکان رقابت در زمینه کوچک ابعاد آنتنها و بهینه مشخصات تشعشعی آنها ادامه دارد. در این بخش به طور خلاصه به مرور اصول، تعاریف مشخصات تشعشعی آنتنها پرداخته شده است.
- جمع بندی 

در این پژوهش سعی شده است آنتنی طراحی شود که ضمن دارا بودن ابعاد کوچک تا حد ممکن مستقل از حضور اجسام در اطراف آنتن باشد. در فصل نخست این گزارش کمیت ها و تعاریف اولیه آنتن ها تا حد ممکن تعریف شد و سپس در فصل دوم نحوه عملکرد آنتن های تلفن همراه و انواع آنها و همچنین محل قرارگیری آنتن در تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم منحصرا آنتن های pifa مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند و در پایان فصل روش تحلیل آنتن pifa در این پژوهش توضیح داده شده است. در فصل چهارم نحوه طراحی آنتن دو باند مورد نظر این پژوهش که از نوع pifa است به صورت گام به گام توضیح داده شده است. سپس یکی از مشخصات تشعشعی آنتن (vswr) در دو باندmhz ٩٠٠ و  mhz١٨٠٠   در دو ح خاص برای گوشی تلفن همراه یکی در ح عادی و یکی در ح ی که یک جعبه رسانا به ابعادmm ۵٠×mm۵۴×mm١٠ به جعبه گوشی اضافه شده است با یکدیگر مقایسه گردیده است.  با توجه به نمودارها می توان نتیجه گرفت که تقریبا حضور اجسام رسانا در اطراف آنتن بی تاثیر است.

فهرست مطالب

– چکیده

– فهرست مطالب

– فرهنگ اختصارات

– فهرست اشکال

فصل ۱

– مقدمه

– تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن

– شدت تشعشعی آنتن

– نمودارهای تشعشعی

– پهنای تابه نیم توان hpbw

– پهنای باند ی و vswrیک آنتن

– بهره جهتی آنتن

– سمتگرایی

– بازده تشعشعی آنتن

– بهره یا گین آنتن (g)

– امپدانس ورودی آنتن

– قطبش موج

– ضریب کیفیت (q) در مدارات سری

فصل ۲

– آنتن های تلفن همراه

– مقدمه

– آنتن کوچک چیست ؟

– آنتن f مع و عملکرد یک آنتن تلفن همراه

– شاسی در گوشی موبایل

– آنتنهای سیمی

– موقعیت آنتن در موبایل

– حجم آنتن

– انواع کلاسهای آنتنهای موبایل

فصل ۳

– توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن pifa

– مقدمه

– تغییرات پورت زمین  و تاثیر آن روی آنتن pifa در گوشی موبایل

– تحلیل آنتن pifa  با استفاده از مدل های معادل

– روش تحلیل عملکرد آنتن pifa در این پژوهش

– شبیه سازی یک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار hfss

فصل ۴

– نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق

– مقدمه

– طراحی اولیه آنتن

– تبدیل آنتن pifa   تک باند به دو باند

– بهینه سازی آنتن طراحی شده

– جمع بندی

 


با


فایل ورد word پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره آنتن های هوشمند
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ مقاله کامل درباره آنتن های هوشمند با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره آنتن های هوشمند


 مقاله کامل درباره آنتن های هوشمند

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

 

بخشی از متن مقاله

آنتن های هوشمند

مقدمه :

امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد.
نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند.
اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی

آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند

در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره آنتن های هوشمند


مشاهده متن کامل ...
تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم


با


تحقیق آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق کامل درباره آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق کامل درباره آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم


با


تحقیق کامل درباره آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم ترکیب می شود تا توان موجود برای برقراری سطح پوشش مورد نظر بهینه شود. متمرکز انرژی فرستاده شده به سمت سلول، محدوده سرویس دهی و پوشش ایستگاه پایه را افزایش می دهد. مصرف توان کمتر عمر باتری را بیشتر کرده و تلفن همراه را کوچک تر و سبک تر می کنند. مقاومت در برابر تداخل و نسبت سیگنال به تداخل را افزایش می دهند. هزینه کمتر برای تقویت کننده، مصرف توان و قابلیت اطمینان بیشتری را ایجاد خواهد کرد.


با


تحقیق و بررسی در مورد آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
آنتن های هوشمند 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی آنتن های هوشمند 23 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

آنتن های هوشمند

مقدمه :

 امروزه کوشش های پیگیرانه ای در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم ها در دنیای کامپیوتر در حال انجام است که برخی از آنها به نتیجه مطلوب رسیده ولی برخی هنوز در مراحل آزمایشی و تحقیقاتی قرار دارند. ارتباطات ای از طریق آنتن های عادی دریافت و ارسال (send&receive) یکی از نمونه های برجسته و بسیار کارا در این زمینه است که استفاده موفقیت آمیز از آن اکنون معمول گشته است. با این حال تکنیک های پیشرفته تری نیز در راه هستند که از آن جمله است به کارگیری آنتن های هوشمند در گستره ارتباطات مخابراتی و به خصوص انتقال داده ها. اما آنتن هوشمند چیست و چه کاربردی دارد و گذشته از آن، آیا به راستی «آنتن» می تواند «هوشمند»باشد؟

 

 برای اینکه نسبت به سیستم آنتن هوشمند یک دید اولیه پیدا کنید، چشمانتان را ببندید و سعی کنید در حالی که یکی از دوستانتان در اطراف اتاق حرکت می کند با او صحبت کنید. درمی ی د که می توانید محل وی را (یا چند نفر را) بدون دیدنشان در اتاق تشخیص دهید. مهمترین علت آن عبارت است از آنکه: صدای شخصی را که صحبت می کند از طریق دو گوشتان، که سنسورهای صدای شما محسوب می شوند، می شنوید. صدا در دو زمان مختلف به گوش شما می رسد. مغز شما که یک پردازشگر سیگنال حرفه ای است، محاسبات زیادی را انجام می دهد تا همبستگی اطلاعات را با هم پیدا کرده و محل شخص صحبت کننده را پیدا نماید. مغز شما همچنین توان سیگنال صدای دریافتی از دو گوش را با هم جمع می کند. بنابراین صدا را در جهت مربوطه بلندتر از صداهای دیگر دریافت خواهید کرد. سیستم های آنتن تطبیقی هم همین کار را انجام می دهند، که در آن به جای گوش از آنتن استفاده شده است. ولی فرق این دو در آن است که آنتن ها، دستگاه هایی دوطرفه هستند و می توانند سیگنالی را در همان جهت که سیگنال اول دریافت کرده اند بفرستند. بنابراین با استفاده از «چند» آنتن می توان سیگنال را «چند» بار قوی تر دریافت و ارسال کرد. نکته بعدی اینکه اگر چند نفر با هم صحبت کنند، مغز شما می تواند تداخل را حذف کرده و در یک زمان خاص روی یک مکالمه خاص تمرکز کند. سیستم های ارائه تطبیقی پیشرفته هم می توانند بین سیگنال مورد نظر و سیگنال های ناخواسته تفاوت قائل شوند. اکنون به تعریف آنتن هوشمند نزدیک می شویم: یک سیستم آنتن هوشمند از چند المان با قابلیت پردازش سیگنال استفاده می کند تا تشعشع و یا دریافت را در پاسخ به محیطی که سیگنال در آن وجود دارد بهینه نماید.

نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی آنتن در سیستم های مخابراتی بیشتر از تمام بخش های دیگر از معرض دید دور مانده است. آنتن دریچه ای است که انرژی ی رادیویی را از فرستنده به دنیای خارج و از دنیای خارج به گیرنده کوپل می کند. روشی که طی آن انرژی به فضای اطراف توزیع و از آن دریافت می شود اثری بسیار جدی روی استفاده موثر از طیف، برقراری شبکه های جدید و کیفیت سرویس ایجاد شده از این شبکه ها دارد. به طور کلی دو نوع آنتن داریم: آنتن همه جهتی و آنتن یک جهتی.

سیستم آنتن هوشمند در حقیقت، آنتن ها هوشمند نیستند بلکه سیستم آنتن ها هوشمند هستند. عموماً هنگامی که این سیستم ها در کنار یک ایستگاه پایه قرار می گیرند، آنتن هوشمند از یک ارائه آنتنی با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال برای ارسال و دریافت سیگنال به صورت حساس و تطبیقی استفاده می کند. به عبارت دیگر، چنین سیستمی می تواند به صورت اتوماتیک جهت الگو تشعشعی را در پاسخ به محیط سیگنال تغییر دهد. این مسئله به طرز شگفت انگیزی مشخصه سیستم بی سیم را بهبود می بخشد.

اه و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند دو هدف سیستم آنتن هوشمند، افزایش کیفیت سیگنال سیستم های رادیویی و افزایش ظرفیت از طریق افزایش استفاده مجدد از صورت می گیرد. گین سیگنال، ورودی چند آنتن با هم


با


آنتن های هوشمند 23 ص


مشاهده متن کامل ...
جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر با و پر سرعت .
منبع : نو شان
 
جزوه آنتن

جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر از بهترین جزوات درس آنتن می باشد….که با زبانی گویا و ساده مباحث اصلی و پایه ایی آنتن را بازگو کرده است…از دوستانی که خواهان یادگیری مباحث آنتنی هستند پیشنهاد میکنم حتما این جزوه رو در کنار کتاب های آنتن بالانیز و استاتزمن برای درک بهتر مفاهیم کتاب استفاده کنند…

فصل های جزوه آنتن :

فصل اول: اصول تحلیل آنتن ها
فصل دوم: آنتن های سیمی
فصل سوم: استفاده از قضایای مدار در آنتن های فرستنده و گیرنده
فصل چهام: رشته آنتن ها
فصل پنجم: نویز در آنتن های گیرنده
فصل ششم: امپدانس آنتن ها
فصل هفتم: سنتز رشته آنتن ها
فصل هشتم: آنتن های باند پهن
فصل نهم: آنتن های مستقل از
فصل دهم: منابع ثانویه و آنتن های پنجره ای
فصل یازدهم: آنتن های رفلکتور دار
فصل دوازدهم: آنتن های باند فوق پهن
فصل سیزدهم: آنتن های تشدید کننده دی الکتریکی
فصل چهاردهم: آنتن های ناحیه فرنل
مساله ها


با


جزوه آنتن ابوتراب صنعتی خواجه نصیر


مشاهده متن کامل ...
آموزشی شبیه سازی آنتن هورن (شیپوری) با تغذیه smd در نرم افزار cst
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو آموزشی شبیه سازی آنتن هورن (شیپوری) با تغذیه smd در نرم افزار cst با و پر سرعت .

 آموزشی شبیه سازی آنتن هورن (شیپوری) با تغذیه smd در نرم افزار cst


 آموزشی شبیه سازی آنتن هورن (شیپوری) با تغذیه smd در نرم افزار cst

یک آنتن شیپوری (شاخکی) یا آنتن شیپوری ماکروویو آنتنی است که از یک راهنمای موج ف ی درخشان به شکل شیپور تشکیل می گردد و امواج رادیویی را در یک پرتو هدایت می کند شیپورها کاربرد گسترده ایی در های میکرو موج و uhf در بالای 300 mhzz دارند. آنها به عنوان فیدر برای ساختارهای آنتنی بزرگتر مانند آنتن های ... و نیز به عنوان آنتن های کالیبراسیون استاندارد برای سنجش بهره آنتن های دیگر و به عنوان آنتن های جهت دار برای دستگاه هایی مانند تفنگ های رادار، بازکننده های اتوماتیک درب و رادیو مترهای میکرو موج استفاده می شوند. مزایای آنها عبارتند از جهت گیری متوسط، نسبت پایین موج ایستا (swr)، پهنای باند وسیع و ساخت و تنظیم ساده.

یکی از اولین آنتن های شیپوری در سال ۱۸۹۷ توسط محقق رادیویی هندی با نام جاگا چاندرا بوسی ساخته شد؛ او آزمایش را بر روی میکرو موج ها انجام داد در دهه ۱۹۳۰ اولین تحقیق آزمایشی و تحلیل تئوریکی یک آنتن شیپوری انجام گرفت توسعه رادار در جنگ جهانی دوم منجر به تحقیقات در مورد آنتن های شیپوری گردید و طراحی شاخک های فیدی برای آنتن های رادار شد. شاخک های موج دار توسط کی در سال ۱۹۶۲ اختراع شد و کاربرد گسترده ای به عنوان شاخک فیدی برای آنتن های میکرو موج مانند ای و تلسکوپ رادیویی داشت.

یکی از مزیت های آنتن های شاخکی این است که از آنجایی که آها دارای المنت های رزونانت (مقاومتی) نیستند می توانند در محدوده گسترده ای از ها کار کنند پهنای باند قابل کاربرد آنتن های شیپوری معمولاً ۱۰:۱ است و این پهنای باند را می توان تا ۲۰:۱ افزایش داد. امپدانس ورودی تدریجاً بر روی این دامنه ی گسترده تغیر می کند و امکان نسبت پایین موج ایستای ولتاژ (vswrr) بر روی این پهنای باند وجود دارد. بهره آنتن های شاخکی تا db25 است و محدوده db20-10 محدوده معمولی می باشد.

 

این فایل شامل سه آموزشی و یک فایل شبیه سازی شده در نرم افزار cst  است . 

دراین آموزشی سعی شده به صورت مرحله ای نحوه ی شبیه سازی انتن هورن و تغذیه smd که یکی از رایج ترین روش های تحریک این آنتن ها در عمل می باشد توضیح و آموزش داده شود .

 

لینک پایین صفحه :

.

.


با


آموزشی شبیه سازی آنتن هورن (شیپوری) با تغذیه smd در نرم افزار cst


مشاهده متن کامل ...
آنتن و شبکه های کامپیوتری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی آنتن و شبکه های کامپیوتری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

 

پیشگفتار

از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم مخابراتی الکترونیکی هستند، بایستی تکنولوژیست ها و ین برق الکترونیک در این زمینه دانش کافی داشته باشند. امید است در این مقال اندک که در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند کوچک در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشکیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذکر است که اه ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایکروویو بوقی و م وطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افکنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و ... نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند که در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبکه های کامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبکه ، نرم افزار شبکه ، پشته ی پروتکلی 802.11 - به عنوان مهمترین شبکه ی محلی بی سیم - و نیز پشته ی پروتکلی 802.16 - مهمترین شبکه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری کلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید که مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

والسلام علی من اتبع الهدی؛ گردآورندگان. مهر 85

فصل اول

طرح

تحقیق

طرح تحقیق

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:

همانطور که می دانید عنوان شبکه در برگیرنده مفهومی وسیع است که شبکه چاه های آب روستایی ( قنات ها)، شبکه ی نهرها و کانال های آبیاری مزارع، شبکه آب و فاضلاب شهری، شبکه گاز شهری، شبکه پ ند هوایی و نیز شبکه های کامپیوتری هر کدام به نحوی تداعی کننده مفهوم کلی این کلمه می باشند.

البته واضح است که با توجه به پیشرفت چشمگیر کامپیوتر و تکنولوژی های وابسته به آن (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبکه های کامپیوتری در تمامی مفاهیم که از شبکه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های کامپیوتری کارهای مدیریت، نظارت و کنترل کلیه شبکه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده کامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود که هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم کرد. اکنون دیگر مفهوم اتاقی با یک کامپیوتر بزرگ به نام « مرکز کامپیوتر» که افراد کارهایشان را به آنجا می آورند، به کلی منسوخ شده است. مدل قدیمی کامپیوتر بزرگی که تمام کارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اکنون جای خود را به تعداد زیادی کامپیوتر کوچک متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبکه های کامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.

دو کامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» که بتوانند با یکدیگر اطلاعات رد و بدل کنند. ا امی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایکروویو، مادون قرمزو های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.

در اینجا پس از طرح مساله شبکه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبکه ها می باشد، که در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.


با


آنتن و شبکه های کامپیوتری


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا با و پر سرعت .

تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا


تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

آنتن فضایی ناسا

 

این گامی کوچک برای یک مرد و جهشی بزرگ برای بشر است.این پیغام که برای نخستین بار از ماه نشین آپولو 11،توسط نیل آرم * در هنگام گام نهادن بر روی سطح ماه به زمین ارسال شد ، بوسیله آنتن 64 متری شبکه ارتباط فراگیر فضایی ناسا* به گوش تمام جهانیان رسید.این آنتن در طی چهل سال فعالیت خود در زمینه اکتشافات فضایی و ایجاد ارتباط با فضاپیما ها ،کاوشگر های فضایی و مدار گرد ها نقش بسیار حیاتی داشته است.علاوه بر آن در طی سال ها به عنوان تنها رابط میان فضانوردان در سری یت های ماه نشین آپولو *با و ین ناسا در زمین بوده است.اما یکی از مهمترین فعالیت های این آنتن، در یافت نخستین تصاویر واضح از سیارات گازی منظومه شمسی، مانند مشتری ،زحل،اورانوس و نپتون و تعدادی از حلقه های دو سیاره زحل و اورانوس که توسط کاوشگر هایی همچون پایونیر،ویجر،گالیله و کاسینی بوده است.این آنتن در هر 5 یت اکتشافی مریخ ،مانند مدار گرد های مارس گلو بال سرویر(نقشه بردار مریخ)،مارس ادیسه ،مارس ا پرس همچنین دو مریخ نورد روح و فرصت و در نهایت مدار گرد اکتشافی مریخ همکاری داشته است.

داستان ساخت این آنتن عظیم فضایی به سال 1963 میلادی باز می گردد ،زمانی که رقابتی بسیار گسترده بین دو قطب قدرتمند فضایی جهان یعنی و شوروی آغاز شده بود.تا آن زمان دانشمندان از آنتن های بسیار کوچکی برای ایجاد ارتباط با یت های خود که بیش از مدار زمین هم پا فراتر نمی گذاشت استفاده می د.با گذشت زمان و پیشرفت روز افزون یت های فضایی به خصوص سری یت های مارینر که هدف آن بررسی سیاره سرخ منظومه شمسی،مریخ بود بیش از پیش نیاز به داشتن تجهیزات ارتباطی گسترده و پیشرفته تر احساس می شد.بر طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار شد آنتی با اندازه 64 متر در یکی از بخش های سه گانه شبکه ارتباط فراگیر فضایی در منطقه ای به نام گلداستون در ایالات متحده ساخته شود.در سال 1963 شرکت رور با قردادی 12 میلیون دلاری از سوی ناسا، مسئولیت ساخت این آنتن عظیم را بر عهده گرفت.

پس از دو سال اجرای پروژه ساخت آزمایش های اولیه به منظور سنجش میزان قابلیت در دریافت سیگنال های ارسالی آغاز شد.در سال 1966 متخصصین ناسا دهانه آنتن را در جهت کاوشگر مارینر 4 که پس از گردش پیرامون سیاره سرخ در سال 1965به دلیل نقص و ناتوانی آنتن های کوچک قبلی ارتباطش با زمین قطع شد و به عبارت دیگر در فضا گم شده بود،قرار دادند.پس از مدتی اولین سیگنال ارسالی فضا پیمای مارینر 4 توسط آنتن فضایی ناسا دریافت شد.بعد ها به خاطر یادبود این اتفاق مهم لقب سیاره سرخ یعنی مارس را بر روی آنتن فضایی گلداستون نهادند.اما نام اصلی یا به عبارت بهتر نام اختصاصی این آنتن فضایی ،ایستگاه ژرف فضایی 14* می باشد.در نهایت پس از سه ماه آزمایش،تکمیل مراحل نهایی و آموزش سایر پرسنل مرتبط با فعالیت های آنتن فضایی، در سال 1996 به صورت رسمی به عنوان نخستین آنتن 64 متری وابسته به شبکه ارتباط فراگیر فضایی ناسا شروع به کار کرد.

این شبکه شامل امکانات و تجهیزات ارتباطی بسیار گسترده و فراگیر که در بخش های مختلف در سراسر زمین به عرض 120 درجه قرار دارد می شود.این سه منطقه عبارتند از گلداستون در ایالات متحده،مادرید در اسپانیا و کانبرا در استرالیا.همانطور که زمین به دور محور خود می گردد این مناطق استراتژیک به متخصصینی که وظیفه هدایت یت های فضایی پیرامون منظومه شمسی و یا فراتر ، از زمین را دارند


با


تحقیق درباره آنتن فضایی ناسا


مشاهده متن کامل ...
بهترین گیرنده دیجیتال usb برای لپ تاپ و کامپیوتر
درخواست حذف اطلاعات

گیرنده دیجیتال usb نوعی از گیرنده های دیجیتال می باشند که از طریق پورت یا درگاه usb به دستگاه های مختلف مثل لپ تاپ یا کامپیوتر متصل می شوند. این گیرنده ها متناسب با طراحی ساخت دارای آنتن سرخود یا روی میزی می باشند و برخی نیز از آنتن های هوایی نیز پشتبانی می کنند. گیرنده دیجیتال usb شبکه های تلوزیونی ازز طریق پورت usb به لپ تاپ یا کامپیوتر متصل شده و پس از نصب cd نرم افزاری آن که در پکیج گیرنده ارسال خواهد شد از طریق آنتن رومیزیی شروع به دریافت سیگنال و جستجوی کانال های تلوزیونی می کند. گیرنده دیجیتال لپ تاپ و کامپیوتر اسنوا snowa sdvb-900pc usb dvb-t با قدرت گیرندگی سیگنال بسیار بالا ، شبکه های تلوزیونی را با کیفیت 576*720 پی ل پخش می کند و همزمان امکان ضبط برنامه ها را نیز خواهید داشت.

گیرنده دیجیتال شبکه های تلویزیونی usb اسنوا

گیرنده دیجیتال لپ تاپ اسنوا

گیرنده دیجیتال usb اسنوا مدل sdvb-900pc usb dvb-t snowa با سیستم عامل های ویندوز xp و ویندوز 7 و ویندوز ویستا vista سازگاری دارد. سازگار با پورت های usb1 و usb22 با زبان فارسی و همچنین دفترچه راهنمای فارسی می باشد.

ید گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی usb اسنوا

sdvb-900pc usb dvb-t snowa

قیمت 43000 تومان + 1 سال گارانتی محصول + آنتن رو میزی رایگان

گیرنده دیجیتال کامپیوتر اسنوا

محتویات درون پکیج شامل: گیرنده دیجیتال اسنوا، پایه مغناطیسی جهت قرار دادن آنتن، ریموت کنترل، دفترچه آموزشی و cd نصب نرم افزار می باشد. این محصول 1 سال گارانتی دارد.

گیرنده دیجیتال /></p> <p style=تلویزیون به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی بسیار پرکاربرد پا به هر خانه و اداره ای گذاشته است. تصور زندگی بدون تلویزیون کمی مشکل است. از طریق تلویزیون می توان جدیدترین خبرها، های سینمایی، برنامه های علمی و مستند، را به تماشا نشست. گیرنده دیجیتال اسنوا sdvb-900pc دارای قابلیت دریافت و پخش تصاویر hd و تماشای hdtv بر روی لپ تاپ و pc می باشد و سازگار با usb2.0 نیز می باشدو همچنین دارای قابلیت ضبط برنامه ها (pvr) و مدیریت با ماشین زمان (time shift) است.

ید گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی usb اسنوا

sdvb-900pc usb dvb-t snowa

قیمت 43000 تومان + 1 سال گارانتی محصول + آنتن رو میزی رایگان

گیرنده دیجیتال snowa

این گیرنده همچنین دارای ورودی استاندارد آنتن جهت استفاده از آنتن رومیزی و هوایی استاندارد (rf port) ونصب سریع و آسان بر روی سیستم عامل های windows 7, vista, xp می باشد. پیشرفت تکنولوژی باعث شد تلویزیون های crt قدیمی جای خود را به تلویزیون های flatron با صفحات صاف، و اینها جای خود را به تلویزیون های plasma، و اینها جای خود را به تلویزیون های lcd، و اینها جای خود را به تلویزیون های led، و در نهایت آ ین تکنولوژی سه بعدی و هوشمند در تلویزیون ها جایگزین تمامی آنها شد.

 ید گیرنده دیجیتال برای لپ تاپ

تکنولوژی دیجیتال باعث شد این محصول چند اینچی بسیار بزرگ به یک فلش مموری دیجیتال یک اینچی تغییر حجم داده و حمل نقل آنها را آسان تر کند. اسنوا در طراحی این گیرنده دیجیتال که snowa sdvb-900 pc نام دارد سنگ تمام گذاشته است و یک گیرنده دیجیتال با ویژگی های بسیار کار بردی را طراح ،تولید و روانه بازار کرده است. این گیرنده دیجیتال کوچک که دارای ابعاد 91 × 30 × 17 میلی متر میباشد از طریق پورت usb به لپتاب و کامپیوتر متصل میشود و توسط آنتن کوچی مه در بسته بندی محصول وجود دارد امواج رادیویی و تلویزیونی را دریافت میکند . گیرنده های دیجیتال usb با یک وجی usb و یک ورودی فیش آنتن و در برخی مدل ها با یک چشم برای کنترل از راه دور همانند تلفن های هوشمند تلویزیون همراه ما شده اند. با این محصولات و یک دستگاه لپ تاپ می توانید در هر نقطه ای از جهان به تماشای کانال های تلویزیونی بپردازید.

گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی

این محصول کوچک توسط پورت usb به کامپیوتر و لپ تاپ شما متصل شده و از طریق یک آنتن کوچک که همراه آن می باشد امواج تلویزیونی و رادیویی را دریافت می کند. امکانات تعبیه شده در این تلویزیون کوچک کامل بوده و تمامی امکانات برای آن موجود می باشد. قابلیت ضبط در حال پخش با زمان بندی اتوماتیک توسط کاربر برای ضبط برنامه دلخواه از ویژگیهایی است که به دفعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اسنوا در بسته بندی این محصول یک ریموت کنترل قرار داده است تا با استفاده از آن بتوانیم از راه دور به مدیریت این گیرنده دیجیتال بپردازیم به عنوان مثال بتوانیم صدارا افازیش و یا کاهش دهیم، کانال تعویض کنیم ویا گیرنده را خاموش و یا روشن کنیم.

ید گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی usb اسنوا

sdvb-900pc usb dvb-t snowa

قیمت 43000 تومان + 1 سال گارانتی محصول + آنتن رو میزی رایگان

گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی برای لپ تاپ

یک ویژگی بسیار کاربردی این محصول قابلیت ضبط برنامه ریزی شده برنامه ها میباشد، با استفاده از این ویژگی میتوانید به ضبط برنامه های دلخواه در حال پخش بپردازید. به لطف طراحی بسیار کوچک snowa sdvb-900 pc استفاده از آن سبب شدن سایر پورت های مجاور نخواهد شد. این محصول از تمامی ویندوزهای xp، vista، 7 نیز پشتیبانی می کند. نمایش برنامه های در حال پخش و برنامه های آینده که در تلویزیون های دیجیتال به عنوان epg شناخته می شود در این محصول نیز پشتیبانی شده تا براحتی بتوان ساعات پخش برنامه مورد علاقه خود را در اطلاعات کانال مشاهده کنید.

گیرنده دیجیتال ویندوز شبکه های تلوزیونی

tv usb sdvb-900pc از سه سیستم کد گذاری تصویری se , ntsc, pal بهره می برد که در ایران تمامی شبکه ها در سیستم pal ارائه می شوند. کنترل از راه دور محصول استفاده از آن را برای شما آسان تر می کند تا بتوانید براحتی صدا را کنترل کرده، کانال را عوض کنید، ضبط مورد علاقه خود را آغاز کنید، و یا حتی دستگاه را خاموش روشن کنید.

چرا این محصول را ب م؟
تلویزیون به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی پرکاربرد برای برخی کاربران برای اطلاع از آ ین اخبار، پیگیری ها و سریال ها،... ضروری به نظر می رسد. در سفر معمولا دسترسی به این ابزار دیجیتال به راحتی امکان پذیر نمی باشد. اما با داشتن یک لپ تاپ و sonwa tv usb sdvb-900pc به آسانی و به سرعت خواهید توانست در هر موقعیت، زمان و مکانی به تلویزیون دسترسی داشته باشید.

ید گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی usb اسنوا

sdvb-900pc usb dvb-t snowa

قیمت 43000 تومان + 1 سال گارانتی محصول + آنتن رو میزی رایگان

حداقل سیستم مورد نیاز:

 • حافظه رم 256 مگابایت برای نصب
 • حافظه هارددیسک: 100 مگابایت
 • اقلام همراه : ریموت کنترل، باتری، آنتن مخصوص، cd نصب و دفترچه راهنما

مشخصات:

 • مشخصات فیزیکی ابعاد: 91 × 30 × 17 میلی متر.
 • مشخصات فنی رابط: پورت usb - رابط های سازگار: usb 2.0 - usb 1.0 - دقت تصویر: 576 × 720 - نسبت تصویر: 16:9 - 4:3 - های قابل پشتیبانی: uhf - vhf - پهنای باند تیونر: 6، 7، 8 مگاهرتز - قدرت آنتن: 30 دسیبل - قابلیت ضبط برنامه ریزی شده برنامه ها - قابلیت جستجوی خ ر کانال ها - دارای راهنمای الکتریکی epg - امکان نمایش چند کانال به صورت همزمان - دارای منوی فارسی و انگلیسی - قابلیت نمایش زیرنویس - قابلیت پشتیبانی از فرمت های ویدیویی: mpeg-1 - mpeg-2 - mpeg-4 - h.264 - قابلیت پشتیبانی از فرمت های صوتی: audio layer 2 audio layer 1 aac+ mpeg-2 - قابلیت پشتیبانی از فرمت های ع ی: jpg bmp - دارای ریموت کنترل
 • توانایی پخش برنامه های hd
 • ضبط برنامه با قابلیت برنامه ریزی زمان ضبط
 • دارای آنتن ا ترنال
 • پشتیبانی از ویندوزهای xp، 7، ویستا
 • نمایش اطلاعات برنامه ها epg
 • ضبط با سه فرمت vcd، dvd، svcd
 • رابط: پورت usb
 • دقت تصویر: 576 × 720
 • نسبت تصویر: 16:9 – 4:3
 • های قابل پشتیبانی: uhf – vhf
 • پهنای باند تیونر: 6، 7، 8 مگاهرتز
 • قدرت آنتن: 30 دسی بل
 • دارای ورودی استاندارد آنتن
 • دارای قابلیت pvr |time shift
 • دارای چراغ نمایشگر سیگنال

قابلیت ها و توانایی ها:

 • دارای قابلیت pvr
 • دارای ورودی استاندارد آنتن
 • دارای قابلیت time shift
 • دارای چراغ نمایشگر سیگنال
 • وضوح تصویر بالا
 • امکان نمایش چند کانال به صورت همزمان
 • قابلیت ضبط برنامه ریزی شده برنامه ها
 • دارای قابلیت pvr
 • حداقل حافظه رم 256 مگابایت برای نصب
 • حداقل حافظه هارددیسک: 100 مگابایت
 • قابلیت پشتیبانی از فرمت های ویدیویی: mpeg-1 - mpeg-2 - mpeg-4 - h.264
 • قابلیت پشتیبانی از فرمت های صوتی: audio layer 2- audio layer 1- aac+ - mpeg-2
 • قابلیت پشتیبانی از فرمت های ع ی: jpg - bmp
 • قابلیت ضبط برنامه ریزی شده برنامه ها : دارد
 • قابلیت جستجوی خ ر: دارد
 • راهنمای الکتریکی epg: دارد
 • امکان نمایش چند کانال به صورت همزمان: دارد
 • منوی فارسی و انگلیسی: دارد
 • قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
 • قابلیت ع گرفتن از تصاویر تلوزیون: ندارد
 • تله ت ت: ندارد
 • قابلیت دریافت و پخش تصاویر hd و تماشای hdtv بر روی لپ تاپ و pc
 • قابلیت پخش تصویر، موزیک و از روی (usb) و سازگار با usb2.0
 • قابلیت ضبط برنامه ها (pvr) و مدیریت با ماشین زمان (time shift)
 • دارای ورودی استاندارد آنتن جهت استفاده از آنتن رومیزی و هوایی استاندارد (rf port)
 • نصب سریع و آسان بر روی سیستم عامل های windows 7, vista, xp
 • پشتیبانی از راهنمای الکترونیکی برنامه ها (epg)
 • امکان ضبط با فرمت های استاندارد svcd ، dvd ، vcd با کیفیت بالا
 • قابلیت پشتیبانی از فرمت های صوتی و تصویری: mpeg-1,mpeg-2, mpeg-4 ,h.264 ,audio layer 1 & 2 , aac
 • دارای قابلیت پشتیبانی از سیستم های pal – ntsc – se
 • همراه با :آنتن اکتیو ، ریموت کنترل و cd نصب نرم افزار

ید گیرنده دیجیتال شبکه های تلوزیونی usb اسنوا

sdvb-900pc usb dvb-t snowa

قیمت 43000 تومان + 1 سال گارانتی محصول + آنتن رو میزی رایگانمشاهده متن کامل ...
میلاد حضرت علی اکبر(ع)وروز جوان
درخواست حذف اطلاعات

زندگینامه حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر (ع) فرزند بزرگ حسین در سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود.

مادر بزرگوار وی لیلا دختر مره است . لیلا برای حسین پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین به رسول خدا ، رویش روی رسول، گفتگویش گفتگوی رسول خدا ، هر ی که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا می نگریست، تا آنجا که پدر بزرگوارش می فرماید "هرگاه مشتاق دیدار می شدیم به چهره او می نگریستیم"؛ به همین جهت روز عاشورا وقتی اذن میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد، حسین چهره به آسمان گرفت و گفت " اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و منطقا و کنا اذا اشتقنا الی رؤیة نبیک نظرنا الیه... " .

حضرت علی اکبر در کربلا حدود 25 سال داشت. برخی راویان سن وی را 18 سال و 20 سال هم گفته اند . او اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود. شجاعت و دلاوری حضرت علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و او، در سفر کربلا به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاریهای وی نیز به خوبی مؤید این مطلب است .

وقتی حسین (ع) از منزلگاه «قصر بنی مقاتل» گذشت، روی اسب چشمان او را خو ربود و پس از بیداری «انا لله و انا الیه راجعون» گفت و سه بار این جمله و حمد الهی را تکرار کرد. حضرت علی اکبر وقتی سبب این حمد را پرسید، حضرت فرمود: در خواب دیدم سواری می گوید این کاروان به سوی مرگ می رود. پرسید: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا. حضرت علی اکبر گفت: «فاننا اذن لا نبالی ان نموت محقین» پس باکی از مرگ در راه حق نداریم !

روز عاشورا پس از شهادت یاران ، اولین ی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند، او بود. اگر چه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر بسیار سخت بود، ولی از ایثار و روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود. وقتی به میدان می رفت، حسین در سخنانی سو ک به آستان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت د ولی تیغ به رویشان کشیدند، نفرین کرد.

علی اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه ای با انبوه دشمن داشت. پس از شهادت، حسین صورت بر چهره خونین حضرت علی اکبر نهاد و دشمن را باز هم نفرین کرد . (1)

حضرت علی اکبر (ع) الگوی جوانان

الف - ویژگیهای اخلاقی حضرت علی اکبر علیه السلام

علی در جوانی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری خود نگاه انبوه جوانان را به سوی خود جلب می کرد. آنچه در این فراز از داستان او گفته می شود، نکته هایی است که بی تردید با مطالعه و رد شدن تاثیری بسزا نخواهد داشت، از این رو، باید از سرصبر و تامل بیشتر مطالعه و مرور کنیم و به خاطر بسپاریم.

علی صفات جد خود را می دانست، از این رو، هماره در آینه اخلاق ورفتار او نظر می کرد و خود را بدان صفات می آراست. به هنگام جوانی در میان جمع و با دوستان خود، گشاده رو و شادمان بود ;

ولی در درتنهایی اهل تفکر و همراه با حزن بود. علاقه فراوانی به خلوت با خدای خود و پرداختن به راز و نیاز و گفتگو باخالق هستی داشت. در زندگی آسان گیر، ملایم و خوش خو بود، نگاهش کوتاه می نمودو به روی ی خیره نمی شد. بیشتر اوقات بر زمین چشم می دوخت و ب نوایان و فقرا که از نظر ظاهری در جامعه و نگاه دنیا طلبان احترام چشمگیری نداشتند. نشست و برخاست می کرد، با آنان همسفره می شد و با دست خود دردهانشان غذا می گذارد. اص های فکری واستواریهای روحی، وی را چنان کرده بود که هیچگاه و از هیچ حاکمی هراس نداشت.

هرگز عیب جویی نمی کرد و از مداحی نابجا و شنیدن چاپلوسی افراددوری می کرد. تمامی انسانها را بندگان خدا می دانست و از تحقیرآنان خود داری می ورزید. در طول عمر خویش به ی دشنام نداد وناسزا نگفت. از دروغ تنفر داشت و صداقت و راستگویی شیوه همیشه او بود. بخشنده بود و آنچه به دست می آورد، به دیگران بویژه نیازمندان انفاق می کرد. هرگاه ی هدیه ای به او تقدیم می کرد،با گشاده رویی می پذیرفت. اگر فردی مهمانی داشت و او را دعوت می کرد، می پذیرفت. به عیادت بیماران می رفت، هرچند خانه بیمار دردور افتاده ترین نقطه شهر باشد. در تشییع پیکر مردگان حاضر می شدو هیچ یار از دست رفته ای را تنها نمی گذاشت.

برای همسالان برادری مهربان و برای ک ن پدری پرمحبت بود ومسلمانان را مورد لطف و عطوفت خویش قرار می داد. امور دنیوی واضطراب های مادی او را متز ل نمی ساخت.

زندگی علی ساده و بی پیرایه بود و در آن از تجمل، اسراف وتبذیر اثری دیده نمی شد. آنان که اخلاقی نیکو و فضایلی شایسته داشتند، همیشه مورد تکریم و احترام وی بودند و خویشاوندان ازصله او بهره مند می شدند. از صبری عظیم برخوردار بود و از هیچ توقع و انتظاری نداشت.

در میدان رزم سلحشوری شجاع، نیرومند و پرتوان بود و انبوه دشمن هرگز او را بیمناک نمی ساخت. در اجرای عد و دفاع از حق،قاطع و استوار بود. به یاری محرومان و مظلومان می شتافت و دربرابر ظالمان می ایستاد تا حق را به صاحبش برنمی گردانید، آرام نمی گرفت. به دانش اندوزی و فراگیری معارف اهمیت زیادی می داد وهمواره پیروان خود را از جه و بی خبری باز می داشت.

به پاکیزگی و آراستگی علاقه ای وافر داشت و این صفت از دوران کودکی در او دیده می شد. از این رو هماره برتمیزی لباس و بدن اهتمام می ورزید.

بسیار فروتن بود و از تکبر نفرت داشت و اکثر اهل جهنم راگردن فرازان و سرکشان می دانست. نه تنها برانسانها بلکه برحیوانات نیز شفقت داشت و با مهربانی و ملایمت و انصاف با آنان رفتار می کرد.

آنان که قیافه ظاهری و سیمای به نور نشسته علی را دیده اند،چهره وی را این گونه ترسیم کرده اند :

قیافه اش بسیار با ابهت بود و چون ماه تابان می درخشید. به زیبایی و پاکیزگی آراسته بود. از چهار شانه بلندتر و ازبلندکوتاهتر. رنگی روشن و به سرخی آمیخته و چشمانی سیاه وگشاده با مژه هایی پرموداشت، گونه هایش هموار و کم گوشت بود،مویش نه بس پیچیده و نه بسیار افتاده می نمود. از تا ناف خط موی بسیار باریک داشت، اندامش متناسب و معتدل و وشانه اش پهن بود.

سرشانه هایش از هم فاصله داشت. پشتی پهن داشت، جز ران و ساق که زیر مفصلهااست، استخوانهای بند دستش کشیده و کفی گشاده وبخشنده داشت. دو پنجه دست و پایش قوی و درشت و انگشتها کشیده وبلند و دو کف پا از زمین برآمده بود. به سرعت راه می رفت وهنگام راه رفتن چنان بود که گویی از زمین سراشیب فرود می آید یااز روی سنگی به نشیب می رود. چون به طرف ی بر می گشت با تمام بدن بر می گشت. دیده اش فروهشته و نگاهش به زمین بود تا به آسمان.

بینی اش قلمی کشیده و باریک و میانش برآمدگی داشت و نوری ازآن می تافت.

دهانش نه بسیار کوچک و نه بزرگ بود. دندانهای زیبایش سفید،براق و نازک بود. گردنش در صفا و نور و استقامت نقره فام بود،بوی مشک و عنبر از او بلند بود.

ای از مورخان این ویژگیها را برای جد وی نگاشته اند; اماعلی را در این خصوصیات همانند دانسته اند.

... بااین ویژگیهای روشنی آفرین به خوبی می توان او را شناخت،وی علی اکبر پور والای حسین(ع)است. جوانی زیبا که همانندجد خود رسول خدا(ص)در سیرت، سپید و در صورت، آسمانی می نمود وهماره یاد و نام (ص)از چگونگی سخن گفتن و یا راه رفتن ودیگر برخوردهای اجتماعی اخلاقی او می تراوید. از این رو، حسین(ع) او را شبیه ترین مردم حتی نسبت به خود در خلقت وآفرینش، اخلاق و صفات روحی، گفتار و آداب اجتماعی به رسول خدا(ص) معرفی می کرد.

آنان که با صورت دلربای (ص)و صدای پرچاذبه آن حضرت آشنا بودند، آنگاه که علی از پشت دیوار زبان به سخن می گشود،گویی صدای رسول اکرم(ص)را می شنیدند.

گاهی که اباعبدالله(ع) برای صوت قرآن جد عزیزش دلتنگ می شد، به علی می فرمود: علی جان! برایم قرآن بخوان تا از آن لذت و بهره برم.

کلام شیرین، بیان روان، ادب بسیار در برابر پدر و مادر، اطاعت بی چون و چرا از مقام ولایت و دلدادگی به حقیقت، برگی دیگر اززندگانی زرین علی اکبر بود. این ویژگیها چون با فروتنی اوهمراه می شد، نگاه تحسین آمیز همگان را به دنبال داشت. (2)

ب- در ساحل فرات

علی درحماسه کربلا، درخششی چشمگیر داشت و با هربار حمله خود،دهها نفر را به خاک هلاکت می انداخت. هنگامی که با 25 سوار به ساحل فرات روانه شد و برای سیصد نفر از خاندان، عیال و اصحاب حسین(ع)آب آورد، بسیاری از مسوولان و س رستان حفاظت ازفرات را از دم تیغ خود گذراند و پشت دشمن را به لرزه درآورد.

عمویش ابوالفضل(ع) که خود در دلاوری و بی باکی و شجاعت و شهامت،زبانزد همگان بود، به خاطر چنین صفات تابناک، علی را بسیاراحترام می کرد.

قهرمانان تاریخ و دلیرمردان عرصه های نبرد، کمتر از دانش وبینش بهره دارند; زیرا در مسیر رزم و جنگ قرار داشته و فرصت نداشته و یا علاقه کمتری به درس آموزی و دانش آفرینی از خودنشان می دهند; اما علی اکبر، جوانی چند بعدی بود و سطرهای کتاب وجودش با حکمت نگاشته شده بود. چشمه های دانش و دانایی از اعماق وجودش می جوشید. در مجالس گوناگون عالمانه و شمندانه لب به سخن می گشود و به دور از غرور و تکبر مردانه سخن می گفت.

از آنجا که از جد خود رسول خدا(ص)سخنان بسیاری روایت می کرد،به عنوان «محدث » شناخته شد.

افزون برصفات ظاهری و باطنی که به طور چشمگیر در وجود حضرت علی اکبر(ع) دیده می شد. کمالات و مقامات معنوی وی نیز دررتبه ای برتر از دیگران قرار داشت.

ماجوانان هرچند از صفات خوبی بهره مند باشیم، گاه توان تحمل سختی ها و ظرفیت رویارویی با مصایب را از دست می دهیم و سنگینی ناملایمات زندگی، تعادل رفتار و گفتارمان را می رباید.

علی اکبر در چنین صحنه های سخت و طاقت سوز، تنها به رضا وتسلیم الهی فکر می کرد و چنان در برابر بلاهای الهی آرام و مطمئن بود که گاه حیرت و شگفتی دیگران را برمی انگیخت. از این رو، درهنگامه دردآلود کربلا به پدر گفت : « اولسنا علی الحق » (پدرجان!)آیا ما برحق نیستیم؟

و چون فرمود: آری، گفت: در این هنگام، باکی از مرگ نداریم.

این روحیه قوی و صفات شایسته، چنان ابهت و عظمت به علی اکبرداده بود که افزون بردوستان، دشمنان آگاه نیز به برتری هایش اعتقاد و اعتماد داشتند و اعتراف می د. معاویه روزی ازاطرافیانش پرسید: «چه ی در این زمان برای خلافت مسلمانان بردیگران برتری دارد و برای حکمرانی بر مردم از دیگران سزاوارتر است؟ »روباه صفتان زشت سیرت که نام و نان خود را در تملق می یافتند،به ستایش خلیفه پرداختند و او را لایق این منصب معرفی د.

معاویه گفت: نه چنین نیست :

« اولی الناس بهذالامر علی بن الحسین بن علی جده رسول الله وفیه شجاعه بنی هاشم و سخاه بنی امیه و رهو ثقیف. »

شایسته ترین افراد برای امر حکومت، علی اکبر فرزند حسین است که جدش رسول خدا(ص)است و جاعت بنی هاشم، سخاوت بنی امیه وزیبایی قبیله ثقیف را در خود جمع کرده است.

فروغ چهره خوبان شعاع طلعت توست کمال حسن تو مدیون این ملاحت توست به خلق و خلق رسول و به منطق نبوی فزون تر از همه در جهان شباهت توست به پیکر تو مجسم لطافت روح است عجب بود که در این خاکدانه قامت توست نگار مهر تو غارتگر دل پدر است عیان به چشم سیاهت غم شهادت توست. (3)

مرقد حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر، نزدیکترین شهیدی است که با حسین دفن شده است. مدفن او پایین پای اباعبد الله الحسین قرار دارد و به این خاطر ضریح شش گوشه است. (4)

جوان کیست؟

جوان ی است که مرحله ای به نام بلوغ را پشت سر گذاشته و تغییری کلی پیدا کرده است،؛ زیرا از دنیای بدون دغدغه کودکی خارج و به دنیای پرمسئولیت بزرگسالی وارد شده است. جوان شخصی است که دوره پستی و ناتوانی کودکی را پشت سرگذاشته و دوره سستی و ناتوانی دیگری به نام پیری را پیش رو دارد. لذا بهترین، فعال ترین و شاداب ترین دوره عمر هر انسانی دوره جوانی است. (5)

روایاتی در باب جوان و جوانی

اکرم (ص): هیچ چیز محبوبتر در نزد خداوند متعال از جوان توبه کننده نیست و هیچ چیز مبغوضتر در نزد خداوند متعال از پیری که مشغول گناه است نمی باشد. (6)

اکرم (ص): ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا، دنیا و سرگرمی های آن را کنار نگذاشت و جوانی خویش را در راه طاعت خدای پیر نکرد، جز اینکه خداوند پاداش 72 صدیق بسیار راست گو را به او عطا فرماید. (7)

اکرم (ص) : بهترین جوانان شما ی است که به پیران (از لحاظ تجربه و دور شی) شبیه گردد. (8)

حضرت علی(ع): ی که در کودکی دانش نیاموزد، در بزرگی پیشی نمی گیرد.

حضرت محمد(ص): توبه نیکو است ولی برای جوانان نیکوتر است.

حضرت علی(ع): ای گروه جوانان آبروی خویش را با ادب حفظ کنید و دین خود را با علم و دانش محافظت نمائید.

حضرت علی(ع): دو چیز است که برتری آنها را تنها ی که آنها را از دست داده باشد می داند. (آن دو عبارت است از) جوانی و عافیت. (9)

ره و جوان و جوانی

از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید.

« بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.

چقدر موجب افتخار است که جوانهای برومندی در مملکت ما، در خدمت ند.

شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق ، در زمینه های ، اقتصادی، اجتماعی و غیره اص های ی را در نظر گرفته و امتیازاتی که را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید.

جوان قلبش لطیف است، ملکوتی است.

مبارزه علمی برای جوانان، زنده روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. (10)

جوان در نگاه غربیها

افسوس! اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند. (هنری اشتاین، ادیب فرانسوی )

اشتباه جوانان در این است که فکر می کنند هوش می تواند جای تجربه را بگیرد و اشتباه پیران در این است که خیال می کنند تجربه می تواند جای هوش را بگیرد. (آنا هربرت )

در جوانی، اشتباه های بسیاری را باور می کنیم و در پیری، حقایق زیادی را باورنمی کنیم. (ضرب المثل آلمانی ) (11)

جنبه های مختلف جوانی

جوان و فطرت: جوان در فطرت و سرشت خویش، حق گرا و خدا ت و ویژگی هایی نظیر تمایل به ابتکار و خلاقیت و زیبایی دارد و باید زمینه های رشد این خصوصیات فطری برایش فراهم شود. او هم چون نهالی است که اگر به آن آفتاب، آب و خاک مناسب داده شود، رشد می کند و سالم می ماند و در برابر حوادث طبیعی خم به ابرو نمی آورد و از اصل خود بازگشت نمی کند تا این که همچون درختی تنومند و استوار گردد.

جوان و شه: ای عزیزِ جوان، شه به مانند آسی است که اگر گندم در آن بریزند آرد می دهد و اگر کلوخ در آن بریزند گرد و خاک می دهد و اگر هیچ نریزند، چون آسیاب دایم در حرکت است؛ خود را می ساید و از بین می برد و وجود شه لغو می شود. ندانسته فکر و ندانسته تصمیم گرفتن و عمل موجب از بین رفتن کارآیی و ارزش شه می شود. جوانان باید با علم صحیح و آگاهی کامل آینده خود را بسازند و شه را با اهمیت و حیاتی و نه ساده و کم اهمیت تلقی کنند.

جوان و الگوپذیری: عدم آگاهی نسبت به پدیده های اجتماعی و عدم شناخت جوان نسبت به خود و کمال خویش و نبودِ الگوهای پذیرفتنی و وجود الگوهای نامناسب سبب انحراف جوان به سوی مکاتب فکری منحرف و پیروی از آنها می شود و به این ترتیب جوان از اصل خویش دور می شود.

جوان و پیروی از مردان خدا : زمانی که مربیان الهی هدف مقدس خود را، که دهوت به خداپرستی بود، به مردم عرضه می داشتند و مردم را به آیین حق می خواندند، بیشتر انی که گِردشان جمع می شدند و دعوتشان را صمیمانه اجابت می د جوانان بودند؛ چرا که جوانان سخنان ان را موافق الهام فطری و ندای وجدانی خود می یافتند و آنان را بهترین پاسخگو برای تمنای فضیلت دوستی خویش می دیدند. جوانان با پیروی از مردان الهی، عالی ترین خواهش فطری انسانی خود را می د و از این راه موجبات خوشبختی مادی و معنوی خویش را فراهم می ساختند.

جوان و شه پاکی: جوانان، عاشق حق و حقیقت و علاقه مند به تقدس اند جوان نسبت به نیکی و درستکاری حساسیت مخصوصی دارد و از آن لذت می برد. او در ذهن خود مدینه فاضله ای را ترسیم می کند که در آن تمامی ناپاکی ها از بین می رود.

مورسی دبس می گوید: در حدود پانزده تا هفده سالگی جوانان با ندای تقدس یا شجاعت، به لرزه در می آیند. آرزومند می شوند که جهان را از نو تشکیل دهند، بدی را نابود، و عد مطلق را حکم فرما کنند.

جوان و : از تمایلات سوزانی که با فرا رسیدن دوران جوانی با شدت و نیروی فراوان در نهاد جوانان بیدار می شود و آنان را مجذوب خود می سازد، خواهش است. انگیزه های جوانی مانند بادی است که برای راندن کشتی سودمند است، اما نباید بادبان کشتی را به حال خود واگذارشت و گرنه آدمی را با خود خواهد کشانید. بر اساس احساسات، آدمی خواری می کشاند و بر اساس عقل آدمی را با عزت و کمال هم پیمان می کند. محدود تمنیات و خواهش های نفسانی شرط عاقلانه، و ثمره آن رسیدن به کمال است.

جوان و فضیلت خواهی: روح جوان خوبی ها را زودتر می پذیرد و به صفات انسانی سریع تر می گراید. صادق علیه السلام به یکی از دوستان خود به نام جعفر احول که به نشر تعالیم مشغول بود، فرمود: تبلیغ خود را به نسل جوان معطوف دار؛ زیرا جوانان زودتر حق را می پذیرند و سریع تر به خیر و صلاح می گرایند. در این حدیث، صادق علیه السلام به صفای باطن و فضیلت خواهی نسل جوان تصریح فرمودند و این مطلب اشاره به این دارد که در ایام جوانی میل به فضیلت خواهی در جوانان بیدار می شود.

جمال جوانی: موضوع زیبایی از مسائلی است که همواره مورد توجه بوده است؛ چرا که خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد. جمال دلپذیر و جذاب دوران جوانی، از زیبایی های طبیعی بشر است که در ایام جوانی با فروغ خیره کننده خود جلوه می کند. خودآرایی جوان امری است فطری. او همچنان که به خودآرایی می پردازد و جمال ظاهری را دوست دارد، شیفته فضایل اخلاقی و جمال سیرت هم هست؛ فضایلی چون فتوت، وفای به عهد، عزت نفس، رقت قلب و هزاران فضیلت دیگر. اما ای عزیز آگاه باش که جمال و سجایای اخلاقی تو چون شعله فروزانی است که اگر به خاموشی بگراید، مانند دسته گلی خواهی بود که با نوارهای رنگارنگ تزیین شده، اما بوی نامطبوع و زننده ای دارد و چنین دسته گلی هیچ گاه مورد پسندن واقع نخواهد شد.

جوان و رفاقت : انسان ها در تمام ادوار زندگی نیازمند دوستی با دیگرانند. آدمی از داشتن همدمی یک دل، احساس مَسرّت می کند و این احساس در جوانان بیشتر است. انتخاب دوست، برای نسل جوان از اساسی ترین مسائل است و دوستان دوران جوانی نقش موثری در خلق و خوی او دارند. دوستی بر اساس عقل و ایمان و مصاحبت با افراد پاک ضمیر آدمی را به کمال می رساند و از دست دادن آن همچون از دست دادن اعضای بدن است، همچنان که دوستی بر اساس احساس و مصاحبت با فرد فاسد، طبیعت آدمی را ناخودآگاه منحرف می سازد و روح ی را جای گزین روح الهی می کند.

نیروی جوانی : مزارع سرسبز و م با کوشش جوانان آباد است، چرخ های عظیم صنایع با نیروی قوی جوان در حرکت است، ذخایر طبیعی که در اعماق معادن نهفته است با همت نسل جوان است اج می شود، پایه های اقتصاد کشورها به نیروی فعال جوانان استوار است، دفاع از مرزها و حفظ استقلال و امنیت ممالک بر عهده نسل جوان است و در نهایت صعود به بالاترین قله های کمال به دست توانای جوان میسر می شود.

جوان و تفریح : تفریح از مسائلی است که آیین همواره به آن اهمیت داده است. علی علیه السلام می فرماید: شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه نشاط است. جوان نیروی قدرتمندی در وجود خود دارد که در عرصه های گوناگون از آن استفاده می کند و برای سازماندهی این نیروی با ارزش نیاز به تفریح و پر اوقات فراغت دارد.

جوان و مشکلات جامعه : جوانان به خوبی نشان داده اند که قدرت رفع دشواری ها و مشکلات اجتماعی را دارند و اگر از انرژی آنها به طرز صحیح استفاده شود، قادرند بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه جامعه را از میان بردارند. همان گونه که برای حل مسائل نظامی از نیروی جوان بهره گرفتیم، برای رفع مشکلات دیگر نظیر مشکلات اقتصادی نیز می توانیم از این نیروی قدرتمند و عظیم کمک بگیریم و امکانات و منابع فراوان موجود در کشور را به کار بگیریم.

جوان و عبادت : از حیله های بزرگ آن است که انسان را به توبه و پارسا پیشگی در پایان عمر و زمان پیری وعده می دهد و او را به در جوانی غفلت می کشاند و بدین ترتیب هر روز که از عمر می گذرد زنجیرهای ی محکم تر می شود. به همین جهت است که تهذیب نفس و عبادت در جوانی با وجود مکرهای نفسانی و ی دارای ارزش بسیار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: برتری ی که جوانی خدای را عبادت کند بر انی که در پیری به عبادت روی می آورند، به سان برتری ان بر سایر مردم است. پس تا جوانی در دست توست، در عمل و در تهذیب نفس کوشش کن.

جوان و خلاقیت : بنابر نظر استرن برگ متداول ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از این که فردْ فکری نو و متفاوت ارائه دهد. این پویایی فکری در جوان بیشتر است. او علاقه مند است آثار تازه ای که پر از نشاط و تازگی است خلق کند؛ چه آن که او همه چیز را جوان و تازه و پرنشاط می بیند و با خلق آثار نو می خواهد به مردم ثابت کند که دنیا پر از خوبی هاست.

جوان و مسئولیت پذیری : نقش عظیم جوانان پسر و دختر در شکل گیری انقلاب ما و حفظ آن بسیار مؤثر و تأمل ی است. از این رو نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی، و فرهنگی این نسل پویا و کودک انگاشتن آنان کار غیر منطقی و ناصو است. (12)

جوان در آینه شعر

جوانی شمع ره که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی رامشاهده متن کامل ...
میلاد حضرت علی اکبر(ع)وروز جوان
درخواست حذف اطلاعات

زندگینامه حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر (ع) فرزند بزرگ حسین در سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود.

مادر بزرگوار وی لیلا دختر مره است . لیلا برای حسین پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین به رسول خدا ، رویش روی رسول، گفتگویش گفتگوی رسول خدا ، هر ی که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا می نگریست، تا آنجا که پدر بزرگوارش می فرماید "هرگاه مشتاق دیدار می شدیم به چهره او می نگریستیم"؛ به همین جهت روز عاشورا وقتی اذن میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد، حسین چهره به آسمان گرفت و گفت " اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و منطقا و کنا اذا اشتقنا الی رؤیة نبیک نظرنا الیه... " .

حضرت علی اکبر در کربلا حدود 25 سال داشت. برخی راویان سن وی را 18 سال و 20 سال هم گفته اند . او اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود. شجاعت و دلاوری حضرت علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و او، در سفر کربلا به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاریهای وی نیز به خوبی مؤید این مطلب است .

وقتی حسین (ع) از منزلگاه «قصر بنی مقاتل» گذشت، روی اسب چشمان او را خو ربود و پس از بیداری «انا لله و انا الیه راجعون» گفت و سه بار این جمله و حمد الهی را تکرار کرد. حضرت علی اکبر وقتی سبب این حمد را پرسید، حضرت فرمود: در خواب دیدم سواری می گوید این کاروان به سوی مرگ می رود. پرسید: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا. حضرت علی اکبر گفت: «فاننا اذن لا نبالی ان نموت محقین» پس باکی از مرگ در راه حق نداریم !

روز عاشورا پس از شهادت یاران ، اولین ی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند، او بود. اگر چه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر بسیار سخت بود، ولی از ایثار و روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود. وقتی به میدان می رفت، حسین در سخنانی سو ک به آستان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت د ولی تیغ به رویشان کشیدند، نفرین کرد.

علی اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه ای با انبوه دشمن داشت. پس از شهادت، حسین صورت بر چهره خونین حضرت علی اکبر نهاد و دشمن را باز هم نفرین کرد . (1)

حضرت علی اکبر (ع) الگوی جوانان

الف - ویژگیهای اخلاقی حضرت علی اکبر علیه السلام

علی در جوانی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری خود نگاه انبوه جوانان را به سوی خود جلب می کرد. آنچه در این فراز از داستان او گفته می شود، نکته هایی است که بی تردید با مطالعه و رد شدن تاثیری بسزا نخواهد داشت، از این رو، باید از سرصبر و تامل بیشتر مطالعه و مرور کنیم و به خاطر بسپاریم.

علی صفات جد خود را می دانست، از این رو، هماره در آینه اخلاق ورفتار او نظر می کرد و خود را بدان صفات می آراست. به هنگام جوانی در میان جمع و با دوستان خود، گشاده رو و شادمان بود ;

ولی در درتنهایی اهل تفکر و همراه با حزن بود. علاقه فراوانی به خلوت با خدای خود و پرداختن به راز و نیاز و گفتگو باخالق هستی داشت. در زندگی آسان گیر، ملایم و خوش خو بود، نگاهش کوتاه می نمودو به روی ی خیره نمی شد. بیشتر اوقات بر زمین چشم می دوخت و ب نوایان و فقرا که از نظر ظاهری در جامعه و نگاه دنیا طلبان احترام چشمگیری نداشتند. نشست و برخاست می کرد، با آنان همسفره می شد و با دست خود دردهانشان غذا می گذارد. اص های فکری واستواریهای روحی، وی را چنان کرده بود که هیچگاه و از هیچ حاکمی هراس نداشت.

هرگز عیب جویی نمی کرد و از مداحی نابجا و شنیدن چاپلوسی افراددوری می کرد. تمامی انسانها را بندگان خدا می دانست و از تحقیرآنان خود داری می ورزید. در طول عمر خویش به ی دشنام نداد وناسزا نگفت. از دروغ تنفر داشت و صداقت و راستگویی شیوه همیشه او بود. بخشنده بود و آنچه به دست می آورد، به دیگران بویژه نیازمندان انفاق می کرد. هرگاه ی هدیه ای به او تقدیم می کرد،با گشاده رویی می پذیرفت. اگر فردی مهمانی داشت و او را دعوت می کرد، می پذیرفت. به عیادت بیماران می رفت، هرچند خانه بیمار دردور افتاده ترین نقطه شهر باشد. در تشییع پیکر مردگان حاضر می شدو هیچ یار از دست رفته ای را تنها نمی گذاشت.

برای همسالان برادری مهربان و برای ک ن پدری پرمحبت بود ومسلمانان را مورد لطف و عطوفت خویش قرار می داد. امور دنیوی واضطراب های مادی او را متز ل نمی ساخت.

زندگی علی ساده و بی پیرایه بود و در آن از تجمل، اسراف وتبذیر اثری دیده نمی شد. آنان که اخلاقی نیکو و فضایلی شایسته داشتند، همیشه مورد تکریم و احترام وی بودند و خویشاوندان ازصله او بهره مند می شدند. از صبری عظیم برخوردار بود و از هیچ توقع و انتظاری نداشت.

در میدان رزم سلحشوری شجاع، نیرومند و پرتوان بود و انبوه دشمن هرگز او را بیمناک نمی ساخت. در اجرای عد و دفاع از حق،قاطع و استوار بود. به یاری محرومان و مظلومان می شتافت و دربرابر ظالمان می ایستاد تا حق را به صاحبش برنمی گردانید، آرام نمی گرفت. به دانش اندوزی و فراگیری معارف اهمیت زیادی می داد وهمواره پیروان خود را از جه و بی خبری باز می داشت.

به پاکیزگی و آراستگی علاقه ای وافر داشت و این صفت از دوران کودکی در او دیده می شد. از این رو هماره برتمیزی لباس و بدن اهتمام می ورزید.

بسیار فروتن بود و از تکبر نفرت داشت و اکثر اهل جهنم راگردن فرازان و سرکشان می دانست. نه تنها برانسانها بلکه برحیوانات نیز شفقت داشت و با مهربانی و ملایمت و انصاف با آنان رفتار می کرد.

آنان که قیافه ظاهری و سیمای به نور نشسته علی را دیده اند،چهره وی را این گونه ترسیم کرده اند :

قیافه اش بسیار با ابهت بود و چون ماه تابان می درخشید. به زیبایی و پاکیزگی آراسته بود. از چهار شانه بلندتر و ازبلندکوتاهتر. رنگی روشن و به سرخی آمیخته و چشمانی سیاه وگشاده با مژه هایی پرموداشت، گونه هایش هموار و کم گوشت بود،مویش نه بس پیچیده و نه بسیار افتاده می نمود. از تا ناف خط موی بسیار باریک داشت، اندامش متناسب و معتدل و وشانه اش پهن بود.

سرشانه هایش از هم فاصله داشت. پشتی پهن داشت، جز ران و ساق که زیر مفصلهااست، استخوانهای بند دستش کشیده و کفی گشاده وبخشنده داشت. دو پنجه دست و پایش قوی و درشت و انگشتها کشیده وبلند و دو کف پا از زمین برآمده بود. به سرعت راه می رفت وهنگام راه رفتن چنان بود که گویی از زمین سراشیب فرود می آید یااز روی سنگی به نشیب می رود. چون به طرف ی بر می گشت با تمام بدن بر می گشت. دیده اش فروهشته و نگاهش به زمین بود تا به آسمان.

بینی اش قلمی کشیده و باریک و میانش برآمدگی داشت و نوری ازآن می تافت.

دهانش نه بسیار کوچک و نه بزرگ بود. دندانهای زیبایش سفید،براق و نازک بود. گردنش در صفا و نور و استقامت نقره فام بود،بوی مشک و عنبر از او بلند بود.

ای از مورخان این ویژگیها را برای جد وی نگاشته اند; اماعلی را در این خصوصیات همانند دانسته اند.

... بااین ویژگیهای روشنی آفرین به خوبی می توان او را شناخت،وی علی اکبر پور والای حسین(ع)است. جوانی زیبا که همانندجد خود رسول خدا(ص)در سیرت، سپید و در صورت، آسمانی می نمود وهماره یاد و نام (ص)از چگونگی سخن گفتن و یا راه رفتن ودیگر برخوردهای اجتماعی اخلاقی او می تراوید. از این رو، حسین(ع) او را شبیه ترین مردم حتی نسبت به خود در خلقت وآفرینش، اخلاق و صفات روحی، گفتار و آداب اجتماعی به رسول خدا(ص) معرفی می کرد.

آنان که با صورت دلربای (ص)و صدای پرچاذبه آن حضرت آشنا بودند، آنگاه که علی از پشت دیوار زبان به سخن می گشود،گویی صدای رسول اکرم(ص)را می شنیدند.

گاهی که اباعبدالله(ع) برای صوت قرآن جد عزیزش دلتنگ می شد، به علی می فرمود: علی جان! برایم قرآن بخوان تا از آن لذت و بهره برم.

کلام شیرین، بیان روان، ادب بسیار در برابر پدر و مادر، اطاعت بی چون و چرا از مقام ولایت و دلدادگی به حقیقت، برگی دیگر اززندگانی زرین علی اکبر بود. این ویژگیها چون با فروتنی اوهمراه می شد، نگاه تحسین آمیز همگان را به دنبال داشت. (2)

ب- در ساحل فرات

علی درحماسه کربلا، درخششی چشمگیر داشت و با هربار حمله خود،دهها نفر را به خاک هلاکت می انداخت. هنگامی که با 25 سوار به ساحل فرات روانه شد و برای سیصد نفر از خاندان، عیال و اصحاب حسین(ع)آب آورد، بسیاری از مسوولان و س رستان حفاظت ازفرات را از دم تیغ خود گذراند و پشت دشمن را به لرزه درآورد.

عمویش ابوالفضل(ع) که خود در دلاوری و بی باکی و شجاعت و شهامت،زبانزد همگان بود، به خاطر چنین صفات تابناک، علی را بسیاراحترام می کرد.

قهرمانان تاریخ و دلیرمردان عرصه های نبرد، کمتر از دانش وبینش بهره دارند; زیرا در مسیر رزم و جنگ قرار داشته و فرصت نداشته و یا علاقه کمتری به درس آموزی و دانش آفرینی از خودنشان می دهند; اما علی اکبر، جوانی چند بعدی بود و سطرهای کتاب وجودش با حکمت نگاشته شده بود. چشمه های دانش و دانایی از اعماق وجودش می جوشید. در مجالس گوناگون عالمانه و شمندانه لب به سخن می گشود و به دور از غرور و تکبر مردانه سخن می گفت.

از آنجا که از جد خود رسول خدا(ص)سخنان بسیاری روایت می کرد،به عنوان «محدث » شناخته شد.

افزون برصفات ظاهری و باطنی که به طور چشمگیر در وجود حضرت علی اکبر(ع) دیده می شد. کمالات و مقامات معنوی وی نیز دررتبه ای برتر از دیگران قرار داشت.

ماجوانان هرچند از صفات خوبی بهره مند باشیم، گاه توان تحمل سختی ها و ظرفیت رویارویی با مصایب را از دست می دهیم و سنگینی ناملایمات زندگی، تعادل رفتار و گفتارمان را می رباید.

علی اکبر در چنین صحنه های سخت و طاقت سوز، تنها به رضا وتسلیم الهی فکر می کرد و چنان در برابر بلاهای الهی آرام و مطمئن بود که گاه حیرت و شگفتی دیگران را برمی انگیخت. از این رو، درهنگامه دردآلود کربلا به پدر گفت : « اولسنا علی الحق » (پدرجان!)آیا ما برحق نیستیم؟

و چون فرمود: آری، گفت: در این هنگام، باکی از مرگ نداریم.

این روحیه قوی و صفات شایسته، چنان ابهت و عظمت به علی اکبرداده بود که افزون بردوستان، دشمنان آگاه نیز به برتری هایش اعتقاد و اعتماد داشتند و اعتراف می د. معاویه روزی ازاطرافیانش پرسید: «چه ی در این زمان برای خلافت مسلمانان بردیگران برتری دارد و برای حکمرانی بر مردم از دیگران سزاوارتر است؟ »روباه صفتان زشت سیرت که نام و نان خود را در تملق می یافتند،به ستایش خلیفه پرداختند و او را لایق این منصب معرفی د.

معاویه گفت: نه چنین نیست :

« اولی الناس بهذالامر علی بن الحسین بن علی جده رسول الله وفیه شجاعه بنی هاشم و سخاه بنی امیه و رهو ثقیف. »

شایسته ترین افراد برای امر حکومت، علی اکبر فرزند حسین است که جدش رسول خدا(ص)است و جاعت بنی هاشم، سخاوت بنی امیه وزیبایی قبیله ثقیف را در خود جمع کرده است.

فروغ چهره خوبان شعاع طلعت توست کمال حسن تو مدیون این ملاحت توست به خلق و خلق رسول و به منطق نبوی فزون تر از همه در جهان شباهت توست به پیکر تو مجسم لطافت روح است عجب بود که در این خاکدانه قامت توست نگار مهر تو غارتگر دل پدر است عیان به چشم سیاهت غم شهادت توست. (3)

مرقد حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر، نزدیکترین شهیدی است که با حسین دفن شده است. مدفن او پایین پای اباعبد الله الحسین قرار دارد و به این خاطر ضریح شش گوشه است. (4)

جوان کیست؟

جوان ی است که مرحله ای به نام بلوغ را پشت سر گذاشته و تغییری کلی پیدا کرده است،؛ زیرا از دنیای بدون دغدغه کودکی خارج و به دنیای پرمسئولیت بزرگسالی وارد شده است. جوان شخصی است که دوره پستی و ناتوانی کودکی را پشت سرگذاشته و دوره سستی و ناتوانی دیگری به نام پیری را پیش رو دارد. لذا بهترین، فعال ترین و شاداب ترین دوره عمر هر انسانی دوره جوانی است. (5)

روایاتی در باب جوان و جوانی

اکرم (ص): هیچ چیز محبوبتر در نزد خداوند متعال از جوان توبه کننده نیست و هیچ چیز مبغوضتر در نزد خداوند متعال از پیری که مشغول گناه است نمی باشد. (6)

اکرم (ص): ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا، دنیا و سرگرمی های آن را کنار نگذاشت و جوانی خویش را در راه طاعت خدای پیر نکرد، جز اینکه خداوند پاداش 72 صدیق بسیار راست گو را به او عطا فرماید. (7)

اکرم (ص) : بهترین جوانان شما ی است که به پیران (از لحاظ تجربه و دور شی) شبیه گردد. (8)

حضرت علی(ع): ی که در کودکی دانش نیاموزد، در بزرگی پیشی نمی گیرد.

حضرت محمد(ص): توبه نیکو است ولی برای جوانان نیکوتر است.

حضرت علی(ع): ای گروه جوانان آبروی خویش را با ادب حفظ کنید و دین خود را با علم و دانش محافظت نمائید.

حضرت علی(ع): دو چیز است که برتری آنها را تنها ی که آنها را از دست داده باشد می داند. (آن دو عبارت است از) جوانی و عافیت. (9)

ره و جوان و جوانی

از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید.

« بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.

چقدر موجب افتخار است که جوانهای برومندی در مملکت ما، در خدمت ند.

شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق ، در زمینه های ، اقتصادی، اجتماعی و غیره اص های ی را در نظر گرفته و امتیازاتی که را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید.

جوان قلبش لطیف است، ملکوتی است.

مبارزه علمی برای جوانان، زنده روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. (10)

جوان در نگاه غربیها

افسوس! اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند. (هنری اشتاین، ادیب فرانسوی )

اشتباه جوانان در این است که فکر می کنند هوش می تواند جای تجربه را بگیرد و اشتباه پیران در این است که خیال می کنند تجربه می تواند جای هوش را بگیرد. (آنا هربرت )

در جوانی، اشتباه های بسیاری را باور می کنیم و در پیری، حقایق زیادی را باورنمی کنیم. (ضرب المثل آلمانی ) (11)

جنبه های مختلف جوانی

جوان و فطرت: جوان در فطرت و سرشت خویش، حق گرا و خدا ت و ویژگی هایی نظیر تمایل به ابتکار و خلاقیت و زیبایی دارد و باید زمینه های رشد این خصوصیات فطری برایش فراهم شود. او هم چون نهالی است که اگر به آن آفتاب، آب و خاک مناسب داده شود، رشد می کند و سالم می ماند و در برابر حوادث طبیعی خم به ابرو نمی آورد و از اصل خود بازگشت نمی کند تا این که همچون درختی تنومند و استوار گردد.

جوان و شه: ای عزیزِ جوان، شه به مانند آسی است که اگر گندم در آن بریزند آرد می دهد و اگر کلوخ در آن بریزند گرد و خاک می دهد و اگر هیچ نریزند، چون آسیاب دایم در حرکت است؛ خود را می ساید و از بین می برد و وجود شه لغو می شود. ندانسته فکر و ندانسته تصمیم گرفتن و عمل موجب از بین رفتن کارآیی و ارزش شه می شود. جوانان باید با علم صحیح و آگاهی کامل آینده خود را بسازند و شه را با اهمیت و حیاتی و نه ساده و کم اهمیت تلقی کنند.

جوان و الگوپذیری: عدم آگاهی نسبت به پدیده های اجتماعی و عدم شناخت جوان نسبت به خود و کمال خویش و نبودِ الگوهای پذیرفتنی و وجود الگوهای نامناسب سبب انحراف جوان به سوی مکاتب فکری منحرف و پیروی از آنها می شود و به این ترتیب جوان از اصل خویش دور می شود.

جوان و پیروی از مردان خدا : زمانی که مربیان الهی هدف مقدس خود را، که دهوت به خداپرستی بود، به مردم عرضه می داشتند و مردم را به آیین حق می خواندند، بیشتر انی که گِردشان جمع می شدند و دعوتشان را صمیمانه اجابت می د جوانان بودند؛ چرا که جوانان سخنان ان را موافق الهام فطری و ندای وجدانی خود می یافتند و آنان را بهترین پاسخگو برای تمنای فضیلت دوستی خویش می دیدند. جوانان با پیروی از مردان الهی، عالی ترین خواهش فطری انسانی خود را می د و از این راه موجبات خوشبختی مادی و معنوی خویش را فراهم می ساختند.

جوان و شه پاکی: جوانان، عاشق حق و حقیقت و علاقه مند به تقدس اند جوان نسبت به نیکی و درستکاری حساسیت مخصوصی دارد و از آن لذت می برد. او در ذهن خود مدینه فاضله ای را ترسیم می کند که در آن تمامی ناپاکی ها از بین می رود.

مورسی دبس می گوید: در حدود پانزده تا هفده سالگی جوانان با ندای تقدس یا شجاعت، به لرزه در می آیند. آرزومند می شوند که جهان را از نو تشکیل دهند، بدی را نابود، و عد مطلق را حکم فرما کنند.

جوان و : از تمایلات سوزانی که با فرا رسیدن دوران جوانی با شدت و نیروی فراوان در نهاد جوانان بیدار می شود و آنان را مجذوب خود می سازد، خواهش است. انگیزه های جوانی مانند بادی است که برای راندن کشتی سودمند است، اما نباید بادبان کشتی را به حال خود واگذارشت و گرنه آدمی را با خود خواهد کشانید. بر اساس احساسات، آدمی خواری می کشاند و بر اساس عقل آدمی را با عزت و کمال هم پیمان می کند. محدود تمنیات و خواهش های نفسانی شرط عاقلانه، و ثمره آن رسیدن به کمال است.

جوان و فضیلت خواهی: روح جوان خوبی ها را زودتر می پذیرد و به صفات انسانی سریع تر می گراید. صادق علیه السلام به یکی از دوستان خود به نام جعفر احول که به نشر تعالیم مشغول بود، فرمود: تبلیغ خود را به نسل جوان معطوف دار؛ زیرا جوانان زودتر حق را می پذیرند و سریع تر به خیر و صلاح می گرایند. در این حدیث، صادق علیه السلام به صفای باطن و فضیلت خواهی نسل جوان تصریح فرمودند و این مطلب اشاره به این دارد که در ایام جوانی میل به فضیلت خواهی در جوانان بیدار می شود.

جمال جوانی: موضوع زیبایی از مسائلی است که همواره مورد توجه بوده است؛ چرا که خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد. جمال دلپذیر و جذاب دوران جوانی، از زیبایی های طبیعی بشر است که در ایام جوانی با فروغ خیره کننده خود جلوه می کند. خودآرایی جوان امری است فطری. او همچنان که به خودآرایی می پردازد و جمال ظاهری را دوست دارد، شیفته فضایل اخلاقی و جمال سیرت هم هست؛ فضایلی چون فتوت، وفای به عهد، عزت نفس، رقت قلب و هزاران فضیلت دیگر. اما ای عزیز آگاه باش که جمال و سجایای اخلاقی تو چون شعله فروزانی است که اگر به خاموشی بگراید، مانند دسته گلی خواهی بود که با نوارهای رنگارنگ تزیین شده، اما بوی نامطبوع و زننده ای دارد و چنین دسته گلی هیچ گاه مورد پسندن واقع نخواهد شد.

جوان و رفاقت : انسان ها در تمام ادوار زندگی نیازمند دوستی با دیگرانند. آدمی از داشتن همدمی یک دل، احساس مَسرّت می کند و این احساس در جوانان بیشتر است. انتخاب دوست، برای نسل جوان از اساسی ترین مسائل است و دوستان دوران جوانی نقش موثری در خلق و خوی او دارند. دوستی بر اساس عقل و ایمان و مصاحبت با افراد پاک ضمیر آدمی را به کمال می رساند و از دست دادن آن همچون از دست دادن اعضای بدن است، همچنان که دوستی بر اساس احساس و مصاحبت با فرد فاسد، طبیعت آدمی را ناخودآگاه منحرف می سازد و روح ی را جای گزین روح الهی می کند.

نیروی جوانی : مزارع سرسبز و م با کوشش جوانان آباد است، چرخ های عظیم صنایع با نیروی قوی جوان در حرکت است، ذخایر طبیعی که در اعماق معادن نهفته است با همت نسل جوان است اج می شود، پایه های اقتصاد کشورها به نیروی فعال جوانان استوار است، دفاع از مرزها و حفظ استقلال و امنیت ممالک بر عهده نسل جوان است و در نهایت صعود به بالاترین قله های کمال به دست توانای جوان میسر می شود.

جوان و تفریح : تفریح از مسائلی است که آیین همواره به آن اهمیت داده است. علی علیه السلام می فرماید: شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه نشاط است. جوان نیروی قدرتمندی در وجود خود دارد که در عرصه های گوناگون از آن استفاده می کند و برای سازماندهی این نیروی با ارزش نیاز به تفریح و پر اوقات فراغت دارد.

جوان و مشکلات جامعه : جوانان به خوبی نشان داده اند که قدرت رفع دشواری ها و مشکلات اجتماعی را دارند و اگر از انرژی آنها به طرز صحیح استفاده شود، قادرند بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه جامعه را از میان بردارند. همان گونه که برای حل مسائل نظامی از نیروی جوان بهره گرفتیم، برای رفع مشکلات دیگر نظیر مشکلات اقتصادی نیز می توانیم از این نیروی قدرتمند و عظیم کمک بگیریم و امکانات و منابع فراوان موجود در کشور را به کار بگیریم.

جوان و عبادت : از حیله های بزرگ آن است که انسان را به توبه و پارسا پیشگی در پایان عمر و زمان پیری وعده می دهد و او را به در جوانی غفلت می کشاند و بدین ترتیب هر روز که از عمر می گذرد زنجیرهای ی محکم تر می شود. به همین جهت است که تهذیب نفس و عبادت در جوانی با وجود مکرهای نفسانی و ی دارای ارزش بسیار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: برتری ی که جوانی خدای را عبادت کند بر انی که در پیری به عبادت روی می آورند، به سان برتری ان بر سایر مردم است. پس تا جوانی در دست توست، در عمل و در تهذیب نفس کوشش کن.

جوان و خلاقیت : بنابر نظر استرن برگ متداول ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از این که فردْ فکری نو و متفاوت ارائه دهد. این پویایی فکری در جوان بیشتر است. او علاقه مند است آثار تازه ای که پر از نشاط و تازگی است خلق کند؛ چه آن که او همه چیز را جوان و تازه و پرنشاط می بیند و با خلق آثار نو می خواهد به مردم ثابت کند که دنیا پر از خوبی هاست.

جوان و مسئولیت پذیری : نقش عظیم جوانان پسر و دختر در شکل گیری انقلاب ما و حفظ آن بسیار مؤثر و تأمل ی است. از این رو نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی، و فرهنگی این نسل پویا و کودک انگاشتن آنان کار غیر منطقی و ناصو است. (12)

جوان در آینه شعر

جوانی شمع ره که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی رامشاهده متن کامل ...
پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

برچسب ها : پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی
دسته: روان شناسی
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1944 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی شامل 36 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید


 ید

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی شامل 36 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاو وینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را نمایید .

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی

مقدمه

آ ایمر، یک بیماری هولناک، نه تنها باعث می شود که افراد مسن خاطرات خود را از دست بدهند بلکه قدرت حمله به مغز جوانان را نیز دارد.
تحقیقات نشان داده است که افراد زیادی هستند که در دهه 40 زندگی خود از این بیماری نیز رنج می برند. « میریام کاسیک» جهانی را مطالعه کرده که خاطرات در یک طول مدت کوتاه در سر افراد جرقه می زند یا به سرعت از ذهن خالی می شود.
در نقل قولی از «اولیور سا » یک متخصص مغز و اعصاب، «زندگی مجموعه ای خاطرات از تولد تا مرگ است.» فهم اینکه یک روز همه چیز برای شما عجیب غریب باشه مرموزترین چیزی است که می تواند برای یک فرد اتفاق بیفتد به طوری که افراد چیزهایی را که جزء ج ناپذیر زندگیشان بوده، را فراموش می کنند. ابتلا به آ ایمر در جوانی بدترین چیزی است که در زندگی می توان با آن روبه رو شد. برخی تحقیقات صورت گرفته نشان داد که 260 هزار نفر از مردم استرالیا دچار آ ایمر هستند. همچنین بر اساس این تحقیقات در سال 2010 افراد زیادی در سن 59 سالگی به بیماری آ ایمر تشخیص داده شد ه اند.
تخمین زده می شود که حدود 5.4 میلیون یی از این بیماری رنج می برند. اکثر این افراد هم بعد از سن 65 سالگی اما تا 5 درصد (یا حدود 200 هزار یی) از اوایل دهه 40 و 50 سالگی به آ ایمر مبتلا می شوند.

آ ایمر چه نوع بیماری است؟

آ ایمر نوعی بیماری مغزی است که با سرعت پایین رشد می کند و از علائم آن اختلال حافظه و در مراحل شدیدتر اختلال در قدرت استدلال، برنامه ریزی، تکلم و درک است. به گفته بسیاری از دانشمندان، آ ایمر به علت افزایش میزان تولید یا ذخیره یک نوع پروتئین خاص در مغز به وجود آمده و به مرگ سلولهای عصبی منجر می شود. احتمال ابتلا به آ ایمر بعد از 70 سالگی به میزان چشمگیری افزایش می یابد به نحوی که حدود 50 درصد از افراد بالای 85 سال به این بیماری مبتلا می شوند.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه
آ ایمر چه نوع بیماری است؟
علائم آ ایمر چیست؟
علت بروز آ ایمر چیست؟
چگونه از بروز آ ایمر جلوگیری کنیم؟
پایان

عنوان : بیماری فراموشی در جوانی

فرمت : پاو وینت

حجم : 1.90 مگابایت

تعداد صفحات : 36

پیش نمایش تمام صفحات پاو وینت

پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی


 ید

برچسب ها : پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , پاو وینت بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , تحقیق بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , پروژه بیماری فراموشی در جوانی , روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسی یادگیری , پاو وینت روانشناسیمشاهده متن کامل ...
استانداردهای جوانی
درخواست حذف اطلاعات

راز جوانی

در جوانی باید جوانی کرد‎

 

همین روزهایی که شاید به نظرتان به بدترین شکل می گذرد اسمش جوانی است بعدا نگویید جوانی کجایی که یادت بخیر که ... 

 

جوانی همین روزهاست همین روزها که یا آرزو داریم سریع بگذرد تا زودتر نتیجه کاری یا رسیدن به خواسته ای را در آینده ببینیم یا همین روزها که در حسرت گذشته سپری می شود. جوانی همین روزهاست. همین روزها که حواسمان نیست باید جوانی کنیم. 

 

عبوری شاد از جوانی 

روانشناسان رشد معتقدند در هر مرحله از رشد باید اتفاقاتی بیفتد تا شخص از یک مرحله روانی به مرحله دیگری برود چنانچه آن اتفاقات خاص نیفتد و نیازهای روحی آن مرحله برآورده نشود فرد در همان مرحله تثبیت می شود و ممکن است خصوصیات همان مرحله را تا آ عمر با خود نگه دارد به همین خاطر گاه افراد چهل ساله ای می بینیم که هنوز در دوران نوجوانی خود مانده اند و رفتارهای مناسب یک نوجوان را از خودشان بروز می دهند یا سالمندانی که مثل بچه ها رفتار می کنند. خلاصه کلام آنکه در جوانی باید جوانی کرد. 

 

عاشقی طعم مخصوص جوانی

جوانی را باید با چندین تجربه گذراند قطعا مهمترین این تجربه ها باید تجربه عشق باشد. جوانی بدون عشق یک جای کارش می لنگد جوانی بدون عشق کارش به پختگی مناسب برای روزهای میانسالی و سالمندی نمی رسد. جوانی را با عشق بگذرانید و عشق را با خصوصیات اخلاقی خاص خودتان تجربه کنید نه با نگاه دیگران. اما در همین روزهای عاشقانه اخلاق خودتان را بسازید. معایبتان را با عشق برطرف کنید. اگر عشق نتواند انسان را تغییر دهد هیچ قدرت دیگری هم نمی تواند. انسان اگر عاشق نشود خودخواه باقی می ماند.

 

عشق ما را مجبور می کند به خاطر دیگران خودمان را اصلاح کنیم تغییر دهیم فداکاری کنیم عشق دردهایی دارد که گاهی می تواند از یک جوان تنبل و مغرور و جاهل یک فردکامل بسازد. عشق را تجربه کنید اما با سربلندی و روسفیدی از آن عبور کنید. وقتی می گوییم عشق منظورمان ارتباط با یک فرد خاص نیست ، یعنی همان خاصیت دوست داشتن دیگران ، دیگرانی مثل والدین.  زمانی که وقتش بود عشق با یک فرد خاص را هم تجربه کنید اما فردی که قراراست ماندگار زندگی تان باشد.

 

جوانی و ریسک پذیری

جوان باید تجربه کند و ش ت بخورد و از ش تش درسها بیاموزد البته می توان زیرک بود و از تجربیات دیگران استفاده کرد تا خیلی از ش تها را تجربه نکرد اما فرار از هر نوع ش ت امکانپذیر نیست مگربرای ی که هیچ شهامتی برای ریسک و دلی برای سرمایه گذاری نداشته باشد. ریسک  همیشه در مسائل اقتصادی نیست گاهی با شهامت در یک جمع صحبت یا نه گفتن در مواقع خاص یک جور ریسک است. انی که از روحیه ریسک برخوردارند بیان خوبی پیدا می کنند چون ترس از مس ه شدن ندارند. البته جاهایی که نیاز به مشاوره و کار تخصصی است ریسک بی عقلی است اما خیلی جاها هم واقعا یک ریسک فرصت ساز است.

 

بزرگترین سرمایه جوانی 

جوانی یعنی رسیدن به قله زندگی که در آن قله، امید در اوج خودش قرار دارد اینها استانداردهای یک جوانی سالم و نرمال است جوان باید در اوج امیدواری و نگاه مثبت به آینده باشد. باید انگیزه داشته باشد. اگر امیدتان کم باشد از استانداردهای نرمال جوانی فاصله دارید به سمت هرچیزی که امیدوارتان می کند حرکت کنید از هر ی یا چیزی که امید را در دلتان کم رنگ می کند فاصله بگیرید.

 

ف ان خوب است 

هیچگاه فال بد نزنید فال شما همان چیزی است که شما فکر می کنید. زندگی، جز جذب چیزهایی که انتظارشان داریم نیست. این مسئله واقعیت بزرگی است. ذهنتان را از فکرهای منفی پاک کنید. و در عمق ضمیر ناخودآگاهتان خودتان را مقصر و بد ندانید. شما خوب هستید کارهای بدتان را فقط با خداوند در میان بگذارید و از او طلب بخشش کنید و دیگر به آنها فکر نکنید شما خوب هستید و آینده خوبی در انتظارتان است. از هر چیزی فال نیک بزنید همین مقاله می تواند دلیلی باشد که شما را به آینده امیدوار کند. خواندن این مقاله تصادفی نیست حتما حکمتی داشته است. 

 

جوانی را فراموش نکنید 

همیشه از بزرگترین غصه های سالمندان جوانی از دست رفته ای است که آرزو داشتند آن را به شکل دیگری می گذراندند. گاهی پای حرف سالمندان بنشینید تا بدانید از  ترک چه چیزهایی در جوانی حسرت می خورند. جوری زندگی کنید که وقتی به سالمندی رسیدید حسرت آن را نخورید اما همیشه و همه جا درستکار و صادق باشید. چون قطعا انسانی که این دو خصلت را رعایت نکند چیزی جز حسرت درو نخواهد کرد.مشاهده متن کامل ...
حضرت علی اکبر(ع)
درخواست حذف اطلاعات

زندگینامه حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر (ع) فرزند بزرگ حسین در سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود.

مادر بزرگوار وی لیلا دختر مره است . لیلا برای حسین پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین به رسول خدا ، رویش روی رسول، گفتگویش گفتگوی رسول خدا ، هر ی که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا می نگریست، تا آنجا که پدر بزرگوارش می فرماید "هرگاه مشتاق دیدار می شدیم به چهره او می نگریستیم"؛ به همین جهت روز عاشورا وقتی اذن میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد، حسین چهره به آسمان گرفت و گفت " اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک محمد خلقا و خلقا و منطقا و کنا اذا اشتقنا الی رؤیة نبیک نظرنا الیه... " .

حضرت علی اکبر در کربلا حدود 25 سال داشت. برخی راویان سن وی را 18 سال و 20 سال هم گفته اند . او اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود. شجاعت و دلاوری حضرت علی اکبر و رزم آوری و بصیرت دینی و او، در سفر کربلا به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاریهای وی نیز به خوبی مؤید این مطلب است .

وقتی حسین (ع) از منزلگاه «قصر بنی مقاتل» گذشت، روی اسب چشمان او را خو ربود و پس از بیداری «انا لله و انا الیه راجعون» گفت و سه بار این جمله و حمد الهی را تکرار کرد. حضرت علی اکبر وقتی سبب این حمد را پرسید، حضرت فرمود: در خواب دیدم سواری می گوید این کاروان به سوی مرگ می رود. پرسید: مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود: چرا. حضرت علی اکبر گفت: «فاننا اذن لا نبالی ان نموت محقین» پس باکی از مرگ در راه حق نداریم !

روز عاشورا پس از شهادت یاران ، اولین ی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند، او بود. اگر چه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر بسیار سخت بود، ولی از ایثار و روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود. وقتی به میدان می رفت، حسین در سخنانی سو ک به آستان الهی، آن قوم ناجوانمرد را که دعوت د ولی تیغ به رویشان کشیدند، نفرین کرد.

علی اکبر چندین بار به میدان رفت و رزمهای شجاعانه ای با انبوه دشمن داشت. پس از شهادت، حسین صورت بر چهره خونین حضرت علی اکبر نهاد و دشمن را باز هم نفرین کرد . (1)

حضرت علی اکبر (ع) الگوی جوانان

الف - ویژگیهای اخلاقی حضرت علی اکبر علیه السلام

علی در جوانی با ویژگیهای اخلاقی و رفتاری خود نگاه انبوه جوانان را به سوی خود جلب می کرد. آنچه در این فراز از داستان او گفته می شود، نکته هایی است که بی تردید با مطالعه و رد شدن تاثیری بسزا نخواهد داشت، از این رو، باید از سرصبر و تامل بیشتر مطالعه و مرور کنیم و به خاطر بسپاریم.

علی صفات جد خود را می دانست، از این رو، هماره در آینه اخلاق ورفتار او نظر می کرد و خود را بدان صفات می آراست. به هنگام جوانی در میان جمع و با دوستان خود، گشاده رو و شادمان بود ;

ولی در درتنهایی اهل تفکر و همراه با حزن بود. علاقه فراوانی به خلوت با خدای خود و پرداختن به راز و نیاز و گفتگو باخالق هستی داشت. در زندگی آسان گیر، ملایم و خوش خو بود، نگاهش کوتاه می نمودو به روی ی خیره نمی شد. بیشتر اوقات بر زمین چشم می دوخت و ب نوایان و فقرا که از نظر ظاهری در جامعه و نگاه دنیا طلبان احترام چشمگیری نداشتند. نشست و برخاست می کرد، با آنان همسفره می شد و با دست خود دردهانشان غذا می گذارد. اص های فکری واستواریهای روحی، وی را چنان کرده بود که هیچگاه و از هیچ حاکمی هراس نداشت.

هرگز عیب جویی نمی کرد و از مداحی نابجا و شنیدن چاپلوسی افراددوری می کرد. تمامی انسانها را بندگان خدا می دانست و از تحقیرآنان خود داری می ورزید. در طول عمر خویش به ی دشنام نداد وناسزا نگفت. از دروغ تنفر داشت و صداقت و راستگویی شیوه همیشه او بود. بخشنده بود و آنچه به دست می آورد، به دیگران بویژه نیازمندان انفاق می کرد. هرگاه ی هدیه ای به او تقدیم می کرد،با گشاده رویی می پذیرفت. اگر فردی مهمانی داشت و او را دعوت می کرد، می پذیرفت. به عیادت بیماران می رفت، هرچند خانه بیمار دردور افتاده ترین نقطه شهر باشد. در تشییع پیکر مردگان حاضر می شدو هیچ یار از دست رفته ای را تنها نمی گذاشت.

برای همسالان برادری مهربان و برای ک ن پدری پرمحبت بود ومسلمانان را مورد لطف و عطوفت خویش قرار می داد. امور دنیوی واضطراب های مادی او را متز ل نمی ساخت.

زندگی علی ساده و بی پیرایه بود و در آن از تجمل، اسراف وتبذیر اثری دیده نمی شد. آنان که اخلاقی نیکو و فضایلی شایسته داشتند، همیشه مورد تکریم و احترام وی بودند و خویشاوندان ازصله او بهره مند می شدند. از صبری عظیم برخوردار بود و از هیچ توقع و انتظاری نداشت.

در میدان رزم سلحشوری شجاع، نیرومند و پرتوان بود و انبوه دشمن هرگز او را بیمناک نمی ساخت. در اجرای عد و دفاع از حق،قاطع و استوار بود. به یاری محرومان و مظلومان می شتافت و دربرابر ظالمان می ایستاد تا حق را به صاحبش برنمی گردانید، آرام نمی گرفت. به دانش اندوزی و فراگیری معارف اهمیت زیادی می داد وهمواره پیروان خود را از جه و بی خبری باز می داشت.

به پاکیزگی و آراستگی علاقه ای وافر داشت و این صفت از دوران کودکی در او دیده می شد. از این رو هماره برتمیزی لباس و بدن اهتمام می ورزید.

بسیار فروتن بود و از تکبر نفرت داشت و اکثر اهل جهنم راگردن فرازان و سرکشان می دانست. نه تنها برانسانها بلکه برحیوانات نیز شفقت داشت و با مهربانی و ملایمت و انصاف با آنان رفتار می کرد.

آنان که قیافه ظاهری و سیمای به نور نشسته علی را دیده اند،چهره وی را این گونه ترسیم کرده اند :

قیافه اش بسیار با ابهت بود و چون ماه تابان می درخشید. به زیبایی و پاکیزگی آراسته بود. از چهار شانه بلندتر و ازبلندکوتاهتر. رنگی روشن و به سرخی آمیخته و چشمانی سیاه وگشاده با مژه هایی پرموداشت، گونه هایش هموار و کم گوشت بود،مویش نه بس پیچیده و نه بسیار افتاده می نمود. از تا ناف خط موی بسیار باریک داشت، اندامش متناسب و معتدل و وشانه اش پهن بود.

سرشانه هایش از هم فاصله داشت. پشتی پهن داشت، جز ران و ساق که زیر مفصلهااست، استخوانهای بند دستش کشیده و کفی گشاده وبخشنده داشت. دو پنجه دست و پایش قوی و درشت و انگشتها کشیده وبلند و دو کف پا از زمین برآمده بود. به سرعت راه می رفت وهنگام راه رفتن چنان بود که گویی از زمین سراشیب فرود می آید یااز روی سنگی به نشیب می رود. چون به طرف ی بر می گشت با تمام بدن بر می گشت. دیده اش فروهشته و نگاهش به زمین بود تا به آسمان.

بینی اش قلمی کشیده و باریک و میانش برآمدگی داشت و نوری ازآن می تافت.

دهانش نه بسیار کوچک و نه بزرگ بود. دندانهای زیبایش سفید،براق و نازک بود. گردنش در صفا و نور و استقامت نقره فام بود،بوی مشک و عنبر از او بلند بود.

ای از مورخان این ویژگیها را برای جد وی نگاشته اند; اماعلی را در این خصوصیات همانند دانسته اند.

... بااین ویژگیهای روشنی آفرین به خوبی می توان او را شناخت،وی علی اکبر پور والای حسین(ع)است. جوانی زیبا که همانندجد خود رسول خدا(ص)در سیرت، سپید و در صورت، آسمانی می نمود وهماره یاد و نام (ص)از چگونگی سخن گفتن و یا راه رفتن ودیگر برخوردهای اجتماعی اخلاقی او می تراوید. از این رو، حسین(ع) او را شبیه ترین مردم حتی نسبت به خود در خلقت وآفرینش، اخلاق و صفات روحی، گفتار و آداب اجتماعی به رسول خدا(ص) معرفی می کرد.

آنان که با صورت دلربای (ص)و صدای پرچاذبه آن حضرت آشنا بودند، آنگاه که علی از پشت دیوار زبان به سخن می گشود،گویی صدای رسول اکرم(ص)را می شنیدند.

گاهی که اباعبدالله(ع) برای صوت قرآن جد عزیزش دلتنگ می شد، به علی می فرمود: علی جان! برایم قرآن بخوان تا از آن لذت و بهره برم.

کلام شیرین، بیان روان، ادب بسیار در برابر پدر و مادر، اطاعت بی چون و چرا از مقام ولایت و دلدادگی به حقیقت، برگی دیگر اززندگانی زرین علی اکبر بود. این ویژگیها چون با فروتنی اوهمراه می شد، نگاه تحسین آمیز همگان را به دنبال داشت. (2)

ب- در ساحل فرات

علی درحماسه کربلا، درخششی چشمگیر داشت و با هربار حمله خود،دهها نفر را به خاک هلاکت می انداخت. هنگامی که با 25 سوار به ساحل فرات روانه شد و برای سیصد نفر از خاندان، عیال و اصحاب حسین(ع)آب آورد، بسیاری از مسوولان و س رستان حفاظت ازفرات را از دم تیغ خود گذراند و پشت دشمن را به لرزه درآورد.

عمویش ابوالفضل(ع) که خود در دلاوری و بی باکی و شجاعت و شهامت،زبانزد همگان بود، به خاطر چنین صفات تابناک، علی را بسیاراحترام می کرد.

قهرمانان تاریخ و دلیرمردان عرصه های نبرد، کمتر از دانش وبینش بهره دارند; زیرا در مسیر رزم و جنگ قرار داشته و فرصت نداشته و یا علاقه کمتری به درس آموزی و دانش آفرینی از خودنشان می دهند; اما علی اکبر، جوانی چند بعدی بود و سطرهای کتاب وجودش با حکمت نگاشته شده بود. چشمه های دانش و دانایی از اعماق وجودش می جوشید. در مجالس گوناگون عالمانه و شمندانه لب به سخن می گشود و به دور از غرور و تکبر مردانه سخن می گفت.

از آنجا که از جد خود رسول خدا(ص)سخنان بسیاری روایت می کرد،به عنوان «محدث » شناخته شد.

افزون برصفات ظاهری و باطنی که به طور چشمگیر در وجود حضرت علی اکبر(ع) دیده می شد. کمالات و مقامات معنوی وی نیز دررتبه ای برتر از دیگران قرار داشت.

ماجوانان هرچند از صفات خوبی بهره مند باشیم، گاه توان تحمل سختی ها و ظرفیت رویارویی با مصایب را از دست می دهیم و سنگینی ناملایمات زندگی، تعادل رفتار و گفتارمان را می رباید.

علی اکبر در چنین صحنه های سخت و طاقت سوز، تنها به رضا وتسلیم الهی فکر می کرد و چنان در برابر بلاهای الهی آرام و مطمئن بود که گاه حیرت و شگفتی دیگران را برمی انگیخت. از این رو، درهنگامه دردآلود کربلا به پدر گفت : « اولسنا علی الحق » (پدرجان!)آیا ما برحق نیستیم؟

و چون فرمود: آری، گفت: در این هنگام، باکی از مرگ نداریم.

این روحیه قوی و صفات شایسته، چنان ابهت و عظمت به علی اکبرداده بود که افزون بردوستان، دشمنان آگاه نیز به برتری هایش اعتقاد و اعتماد داشتند و اعتراف می د. معاویه روزی ازاطرافیانش پرسید: «چه ی در این زمان برای خلافت مسلمانان بردیگران برتری دارد و برای حکمرانی بر مردم از دیگران سزاوارتر است؟ »روباه صفتان زشت سیرت که نام و نان خود را در تملق می یافتند،به ستایش خلیفه پرداختند و او را لایق این منصب معرفی د.

معاویه گفت: نه چنین نیست :

« اولی الناس بهذالامر علی بن الحسین بن علی جده رسول الله وفیه شجاعه بنی هاشم و سخاه بنی امیه و رهو ثقیف. »

شایسته ترین افراد برای امر حکومت، علی اکبر فرزند حسین است که جدش رسول خدا(ص)است و جاعت بنی هاشم، سخاوت بنی امیه وزیبایی قبیله ثقیف را در خود جمع کرده است.

فروغ چهره خوبان شعاع طلعت توست کمال حسن تو مدیون این ملاحت توست به خلق و خلق رسول و به منطق نبوی فزون تر از همه در جهان شباهت توست به پیکر تو مجسم لطافت روح است عجب بود که در این خاکدانه قامت توست نگار مهر تو غارتگر دل پدر است عیان به چشم سیاهت غم شهادت توست. (3)

مرقد حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت علی اکبر، نزدیکترین شهیدی است که با حسین دفن شده است. مدفن او پایین پای اباعبد الله الحسین قرار دارد و به این خاطر ضریح شش گوشه است. (4)

جوان کیست؟

جوان ی است که مرحله ای به نام بلوغ را پشت سر گذاشته و تغییری کلی پیدا کرده است،؛ زیرا از دنیای بدون دغدغه کودکی خارج و به دنیای پرمسئولیت بزرگسالی وارد شده است. جوان شخصی است که دوره پستی و ناتوانی کودکی را پشت سرگذاشته و دوره سستی و ناتوانی دیگری به نام پیری را پیش رو دارد. لذا بهترین، فعال ترین و شاداب ترین دوره عمر هر انسانی دوره جوانی است. (5)

روایاتی در باب جوان و جوانی

اکرم (ص): هیچ چیز محبوبتر در نزد خداوند متعال از جوان توبه کننده نیست و هیچ چیز مبغوضتر در نزد خداوند متعال از پیری که مشغول گناه است نمی باشد. (6)

اکرم (ص): ای اباذر! هیچ جوانی به خاطر خدا، دنیا و سرگرمی های آن را کنار نگذاشت و جوانی خویش را در راه طاعت خدای پیر نکرد، جز اینکه خداوند پاداش 72 صدیق بسیار راست گو را به او عطا فرماید. (7)

اکرم (ص) : بهترین جوانان شما ی است که به پیران (از لحاظ تجربه و دور شی) شبیه گردد. (8)

حضرت علی(ع): ی که در کودکی دانش نیاموزد، در بزرگی پیشی نمی گیرد.

حضرت محمد(ص): توبه نیکو است ولی برای جوانان نیکوتر است.

حضرت علی(ع): ای گروه جوانان آبروی خویش را با ادب حفظ کنید و دین خود را با علم و دانش محافظت نمائید.

حضرت علی(ع): دو چیز است که برتری آنها را تنها ی که آنها را از دست داده باشد می داند. (آن دو عبارت است از) جوانی و عافیت. (9)

ره و جوان و جوانی

از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید.

« بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.

چقدر موجب افتخار است که جوانهای برومندی در مملکت ما، در خدمت ند.

شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق ، در زمینه های ، اقتصادی، اجتماعی و غیره اص های ی را در نظر گرفته و امتیازاتی که را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید.

جوان قلبش لطیف است، ملکوتی است.

مبارزه علمی برای جوانان، زنده روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. (10)

جوان در نگاه غربیها

افسوس! اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند. (هنری اشتاین، ادیب فرانسوی )

اشتباه جوانان در این است که فکر می کنند هوش می تواند جای تجربه را بگیرد و اشتباه پیران در این است که خیال می کنند تجربه می تواند جای هوش را بگیرد. (آنا هربرت )

در جوانی، اشتباه های بسیاری را باور می کنیم و در پیری، حقایق زیادی را باورنمی کنیم. (ضرب المثل آلمانی ) (11)

جنبه های مختلف جوانی

جوان و فطرت: جوان در فطرت و سرشت خویش، حق گرا و خدا ت و ویژگی هایی نظیر تمایل به ابتکار و خلاقیت و زیبایی دارد و باید زمینه های رشد این خصوصیات فطری برایش فراهم شود. او هم چون نهالی است که اگر به آن آفتاب، آب و خاک مناسب داده شود، رشد می کند و سالم می ماند و در برابر حوادث طبیعی خم به ابرو نمی آورد و از اصل خود بازگشت نمی کند تا این که همچون درختی تنومند و استوار گردد.

جوان و شه: ای عزیزِ جوان، شه به مانند آسی است که اگر گندم در آن بریزند آرد می دهد و اگر کلوخ در آن بریزند گرد و خاک می دهد و اگر هیچ نریزند، چون آسیاب دایم در حرکت است؛ خود را می ساید و از بین می برد و وجود شه لغو می شود. ندانسته فکر و ندانسته تصمیم گرفتن و عمل موجب از بین رفتن کارآیی و ارزش شه می شود. جوانان باید با علم صحیح و آگاهی کامل آینده خود را بسازند و شه را با اهمیت و حیاتی و نه ساده و کم اهمیت تلقی کنند.

جوان و الگوپذیری: عدم آگاهی نسبت به پدیده های اجتماعی و عدم شناخت جوان نسبت به خود و کمال خویش و نبودِ الگوهای پذیرفتنی و وجود الگوهای نامناسب سبب انحراف جوان به سوی مکاتب فکری منحرف و پیروی از آنها می شود و به این ترتیب جوان از اصل خویش دور می شود.

جوان و پیروی از مردان خدا : زمانی که مربیان الهی هدف مقدس خود را، که دهوت به خداپرستی بود، به مردم عرضه می داشتند و مردم را به آیین حق می خواندند، بیشتر انی که گِردشان جمع می شدند و دعوتشان را صمیمانه اجابت می د جوانان بودند؛ چرا که جوانان سخنان ان را موافق الهام فطری و ندای وجدانی خود می یافتند و آنان را بهترین پاسخگو برای تمنای فضیلت دوستی خویش می دیدند. جوانان با پیروی از مردان الهی، عالی ترین خواهش فطری انسانی خود را می د و از این راه موجبات خوشبختی مادی و معنوی خویش را فراهم می ساختند.

جوان و شه پاکی: جوانان، عاشق حق و حقیقت و علاقه مند به تقدس اند جوان نسبت به نیکی و درستکاری حساسیت مخصوصی دارد و از آن لذت می برد. او در ذهن خود مدینه فاضله ای را ترسیم می کند که در آن تمامی ناپاکی ها از بین می رود.

مورسی دبس می گوید: در حدود پانزده تا هفده سالگی جوانان با ندای تقدس یا شجاعت، به لرزه در می آیند. آرزومند می شوند که جهان را از نو تشکیل دهند، بدی را نابود، و عد مطلق را حکم فرما کنند.

جوان و : از تمایلات سوزانی که با فرا رسیدن دوران جوانی با شدت و نیروی فراوان در نهاد جوانان بیدار می شود و آنان را مجذوب خود می سازد، خواهش است. انگیزه های جوانی مانند بادی است که برای راندن کشتی سودمند است، اما نباید بادبان کشتی را به حال خود واگذارشت و گرنه آدمی را با خود خواهد کشانید. بر اساس احساسات، آدمی خواری می کشاند و بر اساس عقل آدمی را با عزت و کمال هم پیمان می کند. محدود تمنیات و خواهش های نفسانی شرط عاقلانه، و ثمره آن رسیدن به کمال است.

جوان و فضیلت خواهی: روح جوان خوبی ها را زودتر می پذیرد و به صفات انسانی سریع تر می گراید. صادق علیه السلام به یکی از دوستان خود به نام جعفر احول که به نشر تعالیم مشغول بود، فرمود: تبلیغ خود را به نسل جوان معطوف دار؛ زیرا جوانان زودتر حق را می پذیرند و سریع تر به خیر و صلاح می گرایند. در این حدیث، صادق علیه السلام به صفای باطن و فضیلت خواهی نسل جوان تصریح فرمودند و این مطلب اشاره به این دارد که در ایام جوانی میل به فضیلت خواهی در جوانان بیدار می شود.

جمال جوانی: موضوع زیبایی از مسائلی است که همواره مورد توجه بوده است؛ چرا که خداوند جمیل است و جمال را دوست دارد. جمال دلپذیر و جذاب دوران جوانی، از زیبایی های طبیعی بشر است که در ایام جوانی با فروغ خیره کننده خود جلوه می کند. خودآرایی جوان امری است فطری. او همچنان که به خودآرایی می پردازد و جمال ظاهری را دوست دارد، شیفته فضایل اخلاقی و جمال سیرت هم هست؛ فضایلی چون فتوت، وفای به عهد، عزت نفس، رقت قلب و هزاران فضیلت دیگر. اما ای عزیز آگاه باش که جمال و سجایای اخلاقی تو چون شعله فروزانی است که اگر به خاموشی بگراید، مانند دسته گلی خواهی بود که با نوارهای رنگارنگ تزیین شده، اما بوی نامطبوع و زننده ای دارد و چنین دسته گلی هیچ گاه مورد پسندن واقع نخواهد شد.

جوان و رفاقت : انسان ها در تمام ادوار زندگی نیازمند دوستی با دیگرانند. آدمی از داشتن همدمی یک دل، احساس مَسرّت می کند و این احساس در جوانان بیشتر است. انتخاب دوست، برای نسل جوان از اساسی ترین مسائل است و دوستان دوران جوانی نقش موثری در خلق و خوی او دارند. دوستی بر اساس عقل و ایمان و مصاحبت با افراد پاک ضمیر آدمی را به کمال می رساند و از دست دادن آن همچون از دست دادن اعضای بدن است، همچنان که دوستی بر اساس احساس و مصاحبت با فرد فاسد، طبیعت آدمی را ناخودآگاه منحرف می سازد و روح ی را جای گزین روح الهی می کند.

نیروی جوانی : مزارع سرسبز و م با کوشش جوانان آباد است، چرخ های عظیم صنایع با نیروی قوی جوان در حرکت است، ذخایر طبیعی که در اعماق معادن نهفته است با همت نسل جوان است اج می شود، پایه های اقتصاد کشورها به نیروی فعال جوانان استوار است، دفاع از مرزها و حفظ استقلال و امنیت ممالک بر عهده نسل جوان است و در نهایت صعود به بالاترین قله های کمال به دست توانای جوان میسر می شود.

جوان و تفریح : تفریح از مسائلی است که آیین همواره به آن اهمیت داده است. علی علیه السلام می فرماید: شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه نشاط است. جوان نیروی قدرتمندی در وجود خود دارد که در عرصه های گوناگون از آن استفاده می کند و برای سازماندهی این نیروی با ارزش نیاز به تفریح و پر اوقات فراغت دارد.

جوان و مشکلات جامعه : جوانان به خوبی نشان داده اند که قدرت رفع دشواری ها و مشکلات اجتماعی را دارند و اگر از انرژی آنها به طرز صحیح استفاده شود، قادرند بزرگ ترین موانع موجود بر سر راه جامعه را از میان بردارند. همان گونه که برای حل مسائل نظامی از نیروی جوان بهره گرفتیم، برای رفع مشکلات دیگر نظیر مشکلات اقتصادی نیز می توانیم از این نیروی قدرتمند و عظیم کمک بگیریم و امکانات و منابع فراوان موجود در کشور را به کار بگیریم.

جوان و عبادت : از حیله های بزرگ آن است که انسان را به توبه و پارسا پیشگی در پایان عمر و زمان پیری وعده می دهد و او را به در جوانی غفلت می کشاند و بدین ترتیب هر روز که از عمر می گذرد زنجیرهای ی محکم تر می شود. به همین جهت است که تهذیب نفس و عبادت در جوانی با وجود مکرهای نفسانی و ی دارای ارزش بسیار است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرمایند: برتری ی که جوانی خدای را عبادت کند بر انی که در پیری به عبادت روی می آورند، به سان برتری ان بر سایر مردم است. پس تا جوانی در دست توست، در عمل و در تهذیب نفس کوشش کن.

جوان و خلاقیت : بنابر نظر استرن برگ متداول ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از این که فردْ فکری نو و متفاوت ارائه دهد. این پویایی فکری در جوان بیشتر است. او علاقه مند است آثار تازه ای که پر از نشاط و تازگی است خلق کند؛ چه آن که او همه چیز را جوان و تازه و پرنشاط می بیند و با خلق آثار نو می خواهد به مردم ثابت کند که دنیا پر از خوبی هاست.

جوان و مسئولیت پذیری : نقش عظیم جوانان پسر و دختر در شکل گیری انقلاب ما و حفظ آن بسیار مؤثر و تأمل ی است. از این رو نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی، و فرهنگی این نسل پویا و کودک انگاشتن آنان کار غیر منطقی و ناصو است. (12)

جوان در آینه شعر

جوانی شمع ره که جویم زندگانی را

نجستم زندگانی را و گم جوانی را

کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی کوره راه زندگانی را (محمدحسین شهریار
دریافت


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.