پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و ی پ ند غیر عامل
آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و ی پ ند غیر عامل
درخواست حذف اطلاعات

آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و ی پ ند غیر عامل

در راستای تحقق و عملیاتی نمودن بند (الف) ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس اختیارات قانونی معاونت فنی و امور نظارت و کنترل طرح های سازمان پ ند غیر عامل کشور اقدام به تهیه و نشر 32 عنوان آیین نامه و دستورالعمل فنی و ی پ ند غیر عامل در موضوعات مختلف و به شرح ج زیر نموده است .مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل اجرایی بکارگیری دانشجویان پرستاری آزاد
درخواست حذف اطلاعات
معاون پرستاری بهداشت، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بکارگیری دانشجویان پرستاری آزاد متقاضی کار دانشجویی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، محمد میرز گی طی نامه ای آیین نامه و دستورالعمل اجرایی "استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین" را به آزاد ی ابلاغ کرد. در این راستا ضروری است دانشجویان گروه پرستاری آزاد جهت دریافت معرفینامه به اداره آموزش دانشکده های محل تحصیل مراجعه کنند. بر اساس این گزارش، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی فوق در قسمت آیین نامه های سایت معاونت پرستاری وزارت بهداشت به آدرس http://dn.behdasht.gov.ir/ جهت بهره برداری متقاضیان بارگذاری شده است www.ino.ir پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ دستورالعمل وام ۵۰ میلیونی مسکن
درخواست حذف اطلاعات
معاون راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت فرسوده از سوی بانک مرکزی به 22 بانک عامل ابلاغ شد.

محمد سعید ایزدی در پاسخ به این سئوال که آیا شیوه نامه و دستورالعمل وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهیه و ابلاغ شد گفت: بانک مرکزی چند روز پیش دستورالعمل پرداخت وام 50 میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را به 22 بانک عامل ابلاغ کرد.مشاهده متن کامل ...
آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
درخواست حذف اطلاعات
ضمن تشکر از وبلاگ کارمندان و کارگران -employees & workers

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران +نظر رییس مجلس

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه نظام صلاحیت حرفه ای

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش تی و خصوصی نظام سلامت

دستورالعمل اجرایی ماده ( 215 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظ

مصوبه شماره 93774/ت44444ه مورخ 11/5/1391 در رابطه با مشکل کارمندان انتقالی از تهران

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

دستورالعمل اجرایی ماده (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه ایران+اصلاحیه

آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (41) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (156) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (190) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه

تنفیذ اجرای آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صندو

قانونهای اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه واستعداد برتر دردستگاههای اجرایی شماره 247285 مورخ 15/12

بخشنامه در رابطه با اجرایی نمودن بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 31152/90/200 مورخ 4/

آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

تصویب نامه در خصوص مأموریت کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی

تصویب نامه هیات ان در رابطه با فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا

آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران شماره202282

آیین نامه اجرایی ماده (79)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران شماره 202276/ت47438ه م

بخشنامه شماره 46635/90/200 مورخ 3/10/1390در رابطه با اصلاح ماده (19) بخشنامه شماره 84597/200 مورخ 8

بخشنامه شماره 46636/90/200 مورخ 3/10/200 در رابطه با کارمندان مازاد وزارتخانه های ادغامی

بخشنامه شماره 24773/200 مورخ 3/10/1390 در رابطه با تسهیل ساماندهی نیروهای وزارتخانه های ادغامی

آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری - تصویب نامه شماره 162733/ت47334ه مورخ 15/8/1390

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

آیین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توس

آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

قانونهای تفسیر و اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

آیین نامه اجرایی بند « و» ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایران

آیین نامه اجرایی ماده (182) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ایرانمشاهده متن کامل ...
بسته آیین نامه ها و فرم های نگارش و دفاع از پایان نامه
درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع ارشد و ی گروه روانشناسی

با بسته زیر می توانید از کلیه آیین نامه ها و فرم های مرتبط با نگارش و دفاع از پایان نامه (مطابق با دستورالعمل های معاونت پژوهش آزاد ی ـ واحد بروجرد)، استفاده کنید.

بسته آیین نامه ها و فرم های نگارش و دفاع از پایان نامهمشاهده متن کامل ...
مژده برای دانشجویان ازاد
درخواست حذف اطلاعات

دستورالعمل اجرایی بکارگیری دانشجویان پرستاری آزاد ابلاغ شد

معاون پرستاری بهداشت، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بکارگیری دانشجویان پرستاری آزاد متقاضی کار دانشجویی را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار نظام پرستاری، محمد میرز گی طی نامه ای آیین نامه و دستورالعمل اجرایی "استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین" را به آزاد ی ابلاغ کرد.

در این راستا ضروری است دانشجویان گروه پرستاری آزاد جهت دریافت معرفینامه به اداره آموزش دانشکده های محل تحصیل مراجعه کنند.

بر اساس این گزارش، آیین نامه و دستورالعمل اجرایی فوق در قسمت آیین نامه های سایت معاونت پرستاری وزارت بهداشت به آدرسhttp://dn.behdasht.gov.ir/ جهت بهره برداری متقاضیان بارگذاری شده است.مشاهده متن کامل ...
مقاله دستورالعمل و آیین نامه آزبست
درخواست حذف اطلاعات
مقاله دستورالعمل و آیین نامه آزبست


موضوع :

مقاله دستورالعمل و آیین نامه آزبست

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

مقدمه:

مجموعه حاضر برگرفته از آیین نامه آزبست اداره ایمنی و بهداشت شغلی می باشد که در سال 1994 تهیه و تدوین گردیده و بسیاری از بخش های آن عیناً از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. نکته قابل توجه اینکه اصطلاحات، عبارات، تعاریف، استانداردها و روشهای ذکر شده در آن دقیقاً مواردی است که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. امید است مطالب انتخاب شده مورد استفاده خوانندگان عزیز بویژه همکاران محترم بازرسی قرار گیرد بدون شک موجب خوشحالی خواهد بود که از نظرات و پیشنهادات همکاران محترم آگاه گردم.


جهت محصول اینجا کلیک نماییدمشاهده متن کامل ...
کمبود معلم در دوره ابت رفع شد/ابلاغ آیین نامه کلاس های چندپایه
درخواست حذف اطلاعات
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان در دوره ابت ساماندهی شدند، گفت: آیین نامه جدید کلاس های چند پایه تا زمستان امسال ابلاغ خواهد شد اما تهیه شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی آن ابتدای سال آینده انجام و برای اجرا در سال تحصیلی 95-94 آماده خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
درخواست حذف اطلاعات

متن آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در رو مه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این آیین نامه پس از تصویب در صحن علنی مجلس امروز در رو مه رسمی منتشر شد. جهت مطالعه متن این آیین نامه به ادامه مطالب مراجعه نمایید.مشاهده متن کامل ...
: دستورالعمل رعایت اصول فنی ساختمان ( استحکام بنا )
درخواست حذف اطلاعات
احتراماً ، در راستای اجرائی نمودن دستورالعمل رعایت اصول فنی ساختمان برای پروژه های فاقد پروانه ساختمان که در تاریخ 1/4/92 به تصویب هیأت چهارنفره استان رسیده است معاونت محترم امور عمرانی استانداری مازندران طی نامه شماره 3769/4/86 مورخ 25/1/93 اجرائی نمودن دستورالعمل مذکور را به شهرداران محترم استان ابلاغ فرمودند.

مشاهده متن کامل ...
آئین نامه حفاظت و بهداشت کار
درخواست حذف اطلاعات

آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها

آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا مواد و اشیاء در کارگاه ها

آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

آیین نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور

آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها

آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

آیین نامه حفاظتی تاسیسات و ماشین های اره چوب بری

آیین نامه حفاظتی ماشین سمباده

آیین نامه ومقررات حفاظت در ریخته گری -آهنگری -جوشکاری

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار

آیین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های بهم زن و مخلوط کننده بشکه های مخلوط کننده

آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور، دکن و آسیاب

آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد ف ات )

آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

آیین نامه ایمنی معادن

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

آیین نامه حفاظتی صنایع چوبمشاهده متن کامل ...
ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ریالی
درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار را که در 8 فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین شده را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را به بانک های تی و غیر تی به استثنای بانک های قرض الحسنه، شرکت تی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: همان گونه که استحضار دارند، در اجرای بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بوده است، پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی کشور قرار گرفت.

اما با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمان، بانک ها و مؤسسات اعتباری با ابهامات و سئوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق، مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه های بانکی مواجه شدند. از این رو بانک مرکزی ایران علاوه بر اصلاح چندباره « آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک» رویه های جدیدی را نیز برای هریک از موارد فوق الذکر، از طریق ارائه رهنمود و یا بخشنامه های لازم الاجرا، به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ کرد.

با عنایت به موارد یادشده، به منظور ی ان سازی رویه های صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه های بانکی، تدوین دستورالعملی جامع در این زمینه، بیش از پیش ضرورت یافت.

در اجرای این مهم «آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها» به طور کامل در بانک مرکزی ایران مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده (١١) و بند (٦) ماده (١٤) قانون پولی و بانکی کشور و همچنین با استفاده از مفاد «آیین نامه یادشده»، «نکته نظرات بانک ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای نظارتی»، «آ ین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه ها 758 urdg» و نهایتا ظرفیت های موجود در حوزه فناوری های نوین بانکداری» به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، دستورالعمل جدیدی تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی(ریالی)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوین و در یکهزار و یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 9 اردیبهشت ماه 93 به تصویب رسید.مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل اجرایی مدارس هیأت امنایی
درخواست حذف اطلاعات

آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی درمدارس

دراجرای بند 3 ماده 15 آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی درمدارس مصوب هفتصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش درتاریخ 1388/2/1 دستورالعمل شرایط تبدیل مدارس به هیأت امنایی با رعایت اصل سی قانون اساسی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف) شرایط مدرسه

1- مدرسه بصورت مستقل و یک نوبته دایر باشد.

2- مدرسه در فعالیتهایمشاهده متن کامل ...
روش جدید رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی
درخواست حذف اطلاعات
بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار بند 18-3 دستورالعمل حساب جاری را اصلاح و روش جدید رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی را به شبکه بانکی کشور بخشنامه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت «و ابطال آن» از دستورالعمل حساب جاری از متن بند 18-3 دستورالعمل یادشده و تبصره آن، بند مزبور را اصلاح کرد.

در این بند آمده است: « 18-3 ارایه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارایه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید.در این صورت، بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر اقدام می نماید.

تبصره: چنانچه ذینفع چک، شخص حقوقی تی و یا نهاد عمومی غیر تی باشد، می تواند با ارایه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک موردنظر اقدام می نماید».

همچنین در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به اینکه وفق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و کیفیت اجرای آن نیز در «آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب 87.06.11 بیان شده، شورای پول و اعتبار ضمن پذیرش امر اجرای چک به عنوان یکی از روش های رفع سوء اثر از چک در فرض تحقق آن، این شیوه را نیز به عنوان یکی دیگر از طرق رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی، به ماده 18 دستورالعمل حساب جاری به شرح ذیل اضافه نمود:

«18-7- ارایه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183”آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی“ مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و وم رفع سوء اثر از آن.مشاهده متن کامل ...
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
درخواست حذف اطلاعات

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

اینآییننامهجایگزینآییننامهایمنیحفاظتیتاسیساتووسایل

شورایعالیحفاظتفنی الکتریکیدرکارگاههامصوب 1341/7/2گردیدهاست .

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

هدف از تدوین این آیین نامه به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و

ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و حفظ وصیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد.

فصلاول- تعاریفواصطلاحات:مشاهده متن کامل ...
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
درخواست حذف اطلاعات

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

اینآییننامهجایگزینآییننامهایمنیحفاظتیتاسیساتووسایل

شورایعالیحفاظتفنی الکتریکیدرکارگاههامصوب 1341/7/2گردیدهاست .

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

هدف از تدوین این آیین نامه به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و

ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و حفظ وصیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد.

فصلاول- تعاریفواصطلاحات:مشاهده متن کامل ...
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
درخواست حذف اطلاعات

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

اینآییننامهجایگزینآییننامهایمنیحفاظتیتاسیساتووسایل

شورایعالیحفاظتفنی الکتریکیدرکارگاههامصوب 1341/7/2گردیدهاست .

آییننامهحفاظتیتاسیساتالکتریکیدرکارگاهها

هدف از تدوین این آیین نامه به روز رسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع، پیشرفت تکنولوژی و

ایمن سازی محیط کارگاه ها به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارت مالی و حفظ وصیانت نیروی کار و منابع مادی می باشد.

فصلاول- تعاریفواصطلاحات:مشاهده متن کامل ...
آیین نامه پوشش دانشجویان در یک
درخواست حذف اطلاعات
در این دستورالعمل که ویژه "دانشجویان" است، آمده است:

"به منظور حفظ شان و حریم محیط علمی و فرهنگی و نهادینه سازی فرهنگ و حجاب لازم است نسبت به ترویج فرهنگ و اخلاق ی، توجه به حقوق دیگران و رعایت مقررات دورزانه کوشا باشیم. بدین منظور ضمن تشکر صمیمانه از همکاری شما در جهت حفظ قداست علم و ارتقای فضای معنوی ، دستور العمل و مفاد آیین نامه پوشش دانشجویان به شرح ذیل اعلام می شود:مشاهده متن کامل ...
بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ کرد مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری
درخواست حذف اطلاعات
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، آیین نامه شماره ۶۸.۲ مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری را به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۵.۰۳ مکمل آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، نرخ سود فنی علی الحساب؛ حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعیین می شود. نرخ سود فوق الذکر، علی الحساب بوده و سود حاصل از مشارکت در منافع موضوع این آیین نامه نیز به آن افزوده می شود.
لازم به ذکر است، این مصوبه جایگزین بند "ب" ماده (۳) آیین نامه شماره ۶۸ می شود و این آیین نامه از تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۱ لازم الاجرا خواهد بود و از این تاریخ بند "الف" آیین نامه شماره ۶۸.۱ لغو می شود.

بیمه مرکزیمشاهده متن کامل ...
دستورالعمل اجرایی گودبردار ی های ساختمانی
درخواست حذف اطلاعات
وزارت راه و شهرسازی به استناد آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات ان،
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی را به منظور انتظام روند انجام گودبرداری های ساختمانی و تعیین وظایف و
مسئولیت های عوامل دست اندرکار، به شرح ذیل در سطح کشور ابلاغ می نماید.مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل اجرایی گودبردار ی های ساختمانی
درخواست حذف اطلاعات
وزارت راه و شهرسازی به استناد آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام ی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات ان،
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی را به منظور انتظام روند انجام گودبرداری های ساختمانی و تعیین وظایف و
مسئولیت های عوامل دست اندرکار، به شرح ذیل در سطح کشور ابلاغ می نماید.مشاهده متن کامل ...
مستند تکمیلی دیگر: متن آیین نامه تضمین کنونی
درخواست حذف اطلاعات

بنا به درخواست برخی شرکت کنندگان ارجمند کارگاههای آموزشی ‹‹مناقصات موفق و قانونی›› در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی کشور، به پیوست متن کامل ‹‹آیین نامه تضمین برای معاملات تی›› (مصوب 1382) در اینجا درج می گردد. برای دسترسی کافی است روی لینک زیر کلیک فرمایید:

آیین نامه تضمین 1382مشاهده متن کامل ...
آیین نامه ایمنی و بهداشت کار
درخواست حذف اطلاعات
شرکت فنی و ی مبتکران صنعت و دانش صادر کننده کلیه تاییدیه های وزارت کار ( ارت - جرثقیل، کمپرسور ، لیفتراک ، آسانسور و آموزشی و ... ) در سراسر کشور

با ما تماس بگیرید :

دفتر تهران : 66293276 نمابر: 89782816 وب سایت :www.msdco.ir

1-آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

2- آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

3- آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا مواد و اشیاء در کارگاهها

4- آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

5- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6- آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی

7- آیین نامه وسایل حفاظت فردی

8- آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

9- آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

10- دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

11- آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

12- آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

13- آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

14- آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ)

15- آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

16- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17- آیین نامه حفاظتی صنایع چوب

18- آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

19-آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری و جوشکاری

20- آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

21- آیین نامه ایمنی دستگاههای مخلوط کن و همزن در کارگاهها

22- آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، دکن و آسیاب

23- آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

24- آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

25- آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

26- آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها ( پرسکاری سرد ف ات )

27- آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی ( پلاستیک و دایکاست )

28- آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

29- آیین نامه ایمن معادن

30- آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

31- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

32- آیین نامه ایمنی مخازن آب و است ها

33- آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

34- آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه

35- آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

36- آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی

37- آیین نامه ماشین های لیفتراک

38- آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه

39- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

40- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها

41- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

42- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

43- آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

44- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

45- آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپمشاهده متن کامل ...
لاریجانی یک مصوبه ت را مغایر قانون اعلام کرد
درخواست حذف اطلاعات
رئیس مجلس شورای ی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور ، مصوبه ت یازدهم درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش خانه ملت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور مصوبه ت مبنی بر «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی» را مغایر قانون اعلام کرد.

از اول آذرماه تا کنون تعداد 22 مصوبه ت در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات ت با قوانین، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد. که متن کامل آن به شرح ذیل است.

باسمه تعالی

حضرت حجت ال والمسلمین جناب آقای

ریاست محترم ایران

با سلام؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت ان به شماره 39311/ت50410ک مورخ 14/4/1393، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات ت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده 10 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران ـ مصوب 1375 ـ که مقرر می دارد: سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیأت ان در مقابل انجام خدمات شهری و ... عوارض اخذ نماید. علیهذا بند 1-11 مصوبه از این حیث که به جای تصویب نامه هیأت ان، دستورالعمل مصوب هیأت مدیره را مبنای تعیین عوارض خدمات شهری و دریافت آن می داند، چون مشعر به تغییر مرجع تصویب عوارض خدمات شهری می باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بند 3-11 مصوبه یاد شده مبنیاً بر مغایرت مذکور، مغایر با قانون است.»

علی لاریجانی

به نقل از تابناک

مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل ارائه نقشه های طرح جامع -تفصیلی شهری
درخواست حذف اطلاعات
بعد از ارائه دستورالعمل تهیه نقشه و بانک اطلاعات طرح هادی روستایی این بار وزارت راه و شهرسازی نیز اقدام به ارائه دستورالعمل ارائه نقشهای مجموعه طرح های خود نموده است. این دستورالعمل و پیوستهای آن چند ماهی است که به سازمانهای استانی و مشاورین تهیه طرح ابلاغ گردیده است.

در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
درخواست حذف اطلاعات

متن آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در رو مه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این آیین نامه پس از تصویب در صحن علنی مجلس امروز در رو مه رسمی منتشر شد. متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- قانون: قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

ب- پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر.

پ- مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ دارای سند رسمی ...مشاهده متن کامل ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
درخواست حذف اطلاعات

متن آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در رو مه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این آیین نامه پس از تصویب در صحن علنی مجلس امروز در رو مه رسمی منتشر شد. متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ماده۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف- قانون: قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

ب- پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر.

پ- مالک رسمی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ دارای سند رسمی ...مشاهده متن کامل ...
آیین نامه های ایمنی و بهداشت
درخواست حذف اطلاعات

1-آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها

2- آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها

3- آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا مواد و اشیاء در کارگاهها

4- آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها

5- آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

6- آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی

7- آیین نامه وسایل حفاظت فردی

8- آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

9- آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور

10- دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

11- آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو

12- آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها

13- آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

14- آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ)

15- آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها

16- آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار

17- آیین نامه حفاظتی صنایع چوب

18- آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

19-آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری و جوشکاری

20- آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

21- آیین نامه ایمنی دستگاههای مخلوط کن و همزن در کارگاهها

22- آیین نامه و مقررات حفاظتی در ماشین های کنگاسور ، دکن و آسیاب

23- آیین نامه حفاظت حمل و نقل ، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع

24- آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز

25- آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آبگرم

26- آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها ( پرسکاری سرد ف ات )

27- آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی ( پلاستیک و دایکاست )

28- آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاههای دستی

29- آیین نامه ایمن معادن

30- آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کار کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی

31- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

32- آیین نامه ایمنی مخازن آب و است ها

33- آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها

34- آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه

35- آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

36- آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی

37- آیین نامه ماشین های لیفتراک

38- آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه

39- آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

40- آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها

41- آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان

42- آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

43- آیین نامه حفاظتی حمل دستی بار

44- آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

45- آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ

جهت کافی است بر روی نام مبحث کلیک نمایید.مشاهده متن کامل ...
ضوابط و دستورالعمل
درخواست حذف اطلاعات


ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمونهای حرفه ای ان وکاردانهای فنی ساختمان به شرح زیر و به شماره 420/11955 مورخ 26/4/84 به سازمانهای مسکن و شهرسازی استانهای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. براساس این دستورالعمل صدور گواهی قبولی جهت متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار در هر استان توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان و مطابق ضوابط مطروحه در دستورالعمل انجام می پذیرد،

به ادامه مطلب مراجعه کنید:مشاهده متن کامل ...
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی مصوب وزارت علوم
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی، همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و نرم افزاری انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند.

بخش اول: تعاریف، اه و کلیات

ماده 1ـ انجمن های علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک دانشکده یا گروه آموزشی است.

تبصره 1ـ در هر متناظر با هر رشته ی یک انجمن علمی می تواند تشکیل شود.

تبصره 2ـ در صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته علاقمند به تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 2ـ اتحادیه انجمن های علمی، تشکیلاتی دانشجویی، غیر انتفاعی و بین ی و متشکل از دبیران انجمن های علمی در رشته ی است که در چارچوب ضوابط این آیین نامه و دستورالعمل آن تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد.

ماده 3ـ فعالیت های علمی عبارتند از:

.... بقیه درادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.