پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آ بن ورژن اپلیکیشن اندروید آفتابه 1 2 1 جواب ها
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7
درخواست حذف اطلاعات

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

 

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  آ ین ورژن spot shield برای کامپیوتر

آ ین ورژن spot shield
آ ین ورژن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield با کرک
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2015
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید

آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.42
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield 4.08 elite کرک
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید

 

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  رایگان آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 8
آ ین نسخه spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield با کرک
آ ین نسخه spot shield با کرک
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  ا ین ورژن spot shield اندروید

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای آندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2015
آ ین ورژن برنامه spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield آندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2015
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید

آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
جدیدترین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای کامپیوتر
آ ین ورژن برنامه spot shield برای آندروید
آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید
ا ین نسخه شکن spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه شکن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield  برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.42
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield 4.08 elite کرک
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.42
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield 4.08 elite کرک
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید

آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.42
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield 4.08 elite کرک
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35
جدیدترین ورژن spot shield elite
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.42
جدیدترین ورژن spot shield elite 3.35 اندروید
آ ین ورژن spot shield elite
آ ین ورژن spot shield elite

 

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

 برای اندروید
آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن spot shield 4.08 elite کرک
آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید
آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
رایگان جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن spot shield برای اندروید
رایگان آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 8
آ ین نسخه spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 8
آ ین نسخه spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7
آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 8
آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز
آ ین نسخه spot shield با کرک
آ ین ورژن spot shield با کرک
جدیدترین ورژن spot shield برای گوشی اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
ا ین ورژن spot shield اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید

 

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
ا ین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
ا ین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
ا ین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین ورژن spot shield اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

  ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8 اندروید
جدیدترین ورژن spot shield 2.2.8
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield
جدیدترین نسخه spot shield
ا ین ورژن spot shield اندروید
آ ین نسخه spot shield برای آندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2015
جدیدترین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
رایگان آ ین نسخه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7 آ ین ورژن spot shield برای آندروید

 
جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه spot shield برای آندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای آندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای آندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن spot shield آندروید
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید
آ ین ورژن spot shield free برای اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
آ ین ورژن spot shield android
آ ین ورژن spot shield برای آندروید
آ ین نسخه spot shield اندروید
جدیدترین ورژن spot shield اندروید
ا ین نسخه spot shield android

 آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7

 

related posts:

 1. آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر (22.2)
 2. spot shield برای ویندوز xp (20.4)
 3. spot shield برای ویندوز فون (19.6)
 4. شکن spot shield برای ویندوز فون (18.5)
 5. آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید (17.5)
 6. آ ین ورژن برنامه spot shield برای آندروید (17.5)
 7. آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید (17.5)
 8. آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید (14.9)
 9. آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید (14.9)
 10. جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید (14.2)
 11. جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید (14.2)
 12. آ ین ورژن spot shield برای اندروید (13.6)

ارسال شده درمارس 1, 2017نویسندهadminدسته‌ها ید spotبرچسب‌ها آ ین نسخه spot shield elite برای اندروید 2017،  آ ین نسخه spot shield elite برای کامپیوتر 2017،  آ ین نسخه spot shield برای اندروید 2017،  آ ین نسخه spot shield اندروید 2017،  آ ین نسخه spot shield با کرک 2017،  آ ین نسخه spot shield برای آندروید 2017،  آ ین نسخه spot shield برای ویندوز 2017،  آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید،  آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید،  آ ین نسخه ی spot shield برای ویندوز 2017،  آ ین ورژن spot shield 2017،  آ ین ورژن spot shield android 2017،  آ ین ورژن spot shield elite 2017،  آ ین ورژن spot shield elite برای اندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield elite برای کامپیوتر 2017،  آ ین ورژن spot shield free برای اندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield 2017،  آ ین ورژن spot shield برای آندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield آندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield با کرک 2017،  آ ین ورژن spot shield برای آندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2015 2017،  آ ین ورژن spot shield برای اندروید 2017،  آ ین ورژن spot shield برای کامپیوتر 2017،  آ ین ورژن spot shield برای گوشی اندروید،  آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 2017،  آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 7 2017،  آ ین ورژن spot shield برای ویندوز 8 2017،  آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید، آ ین ورژن برنامه spot shield برای آندروید 2017،  آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید،  آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید،  آ ین ورژن شکن spot shield برای اندروید،  آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید،  آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای آندروید،  آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید،  آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای کامپیوتر،  ا ین نسخه spot shield android 2017،  ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید،  ا ین نسخه شکن spot shield برای اندروید،  ا ین ورژن spot shield اندروید 2017،  جدیدترین نسخه spot shield 2017،  جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید 2017،  جدیدترین نسخه spot shield برای اندروید 2017،  جدیدترین نسخه برنامه spot shield برای اندروید،  جدیدترین نسخه شکن spot shield برای اندروید 2017،  جدی

مشاهده متن کامل ...

ویرایش برنامه های اندروید
درخواست حذف اطلاعات

بینندگان عزیز این برنامه نیازی به توصیحی ندارد که بسیار اسان وهمراه با ویدیوواموزش پی دی اف برنامه چجوری ویرایش کنید ودر مارکت ها قرار دهید نکته:قیمت این بسیار کم است که بااین قیمت کم می توانید زندگی شما را عوض کند چجور؟ سادس ویرایش کنید ودر کافه بازار بزارید ودیگر مارمت ها بزارید ....نکته ی مهم این اموزش بدون نیاز به برنامه نویسی نکته بسیار مهم ابن پکیج دارای دو برنامه کامپیوتری واسه اندروید واندروید است ...
,apk editor pro v1.8.8 برنامه ویرایش فایل های apk برای اندروید,آموزش ویرایش و دستکاری برنامه های apk اندروید در گوشی شما , apk editor pro 1.8.8 ,ویرایش برنامه های اندروید ,ویرایش فایل های apk با برنامه autoapktool_v2.0,نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید,ساخت و ویرایش آندروید, apktool for android 8.0.2 برنامه ویرایش فایل های apk در اندروید,سوال نحوه ویرایش برنامه های آندروید,آموزش ویرایش برنامه های اندروید ,اپلیکیشن buildprop editor ویرایش فایل سیستمی اندروید , ninjamorph pro 2.8.4 نرم افزار ویرایش فایل های apk اندروید, apk editor pro v1.8.8 نرم افزار ویرایش فایل های apk اندروید,apk editor pro 1.8.8 نرم افزار ویرایشگر apk اندروید ,آپارات ,برنامه حرفه ای ویرایش فایل های apk + , apk editor pro 1.8.7 برنامه ویرایش فایل های نصبی اندروید, نرم افزار ویرایش فایل های apk برای اندروید , apk editor pro 1.8.8 ویرایش برنامه های اندروید ,معرفی اپ apk editor؛ ابزاری برای دستکاری و ویرایش اپلیکیشن های , برنامه ویرایش فایل های apk برای اندروید , apk editor pro ,ویرایش برنامه ها و بازی های اندرویدی بدون هیچ دانش خاصی !نسخه نامحدود ,آموزش ویرایش و ترجمه برنامه های اندروید خارجی و انتشار آن دربازار, apk editor pro 1.8.7 برنامه ویرایش برنامه های اندروید ,نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید برای کامپیوتر بایگانی ,ویرایش برنامه های اندروید ,ویرایش برنامه های اندروید - به لایک ,ویرایش اپلیکیشن های اندرویدی با فرمت apk در گوشی هوشمند تان ,آموزش فارسی سازی سازی برنامه های اندروید به صورت تصویری , برنامه ویرایشگر و فارسى ساز حرفه اى نرم افزارهاى اندروید ,معرفی 10 برنامه ویرایش ع اندرویدی برتر ,apk multi tool قوی ترین و کامل ترین برنامه ویرایش فایل های apk ,بهترین نرم افزار های عکاسی و ویرایش در اندروید + ,7 مورد از بهترین برنامه های ویرایش ع و ادیت ع اندروید ,ویرایش برنامه های آندروید ناب ترین های اندروید ,ویرایش برنامه های آندروید ,موزیلو apk editor pro 1.8.8 ویرایش برنامه های اندروید ,موزیلو,نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید , برنامه apkmodifier v2.2 ویرایش فایل های apk در گوشی اندروید,آموزش تصویری فارسی سازی برنامه های اندروید با apk editor ,ویرایش برنامه های اندروید ,آموزش ویرایش اپلیکیشن های مخصوص به اندروید با فرمت apk ,آموزش ویرایش برنامه های اندروید , p o editor full 2.6 , apk editor pro 1.3.4 ,ویرایش تگ های موزیک ها ,ویرایش تگ های موزیک ها - , نرم افزار droid edit برای ویرایش متن و کد در اندروید , برنامه ویرایش ع اندروید , برنامه های پولی و نایاب آپ فارسی ویرایش برنامه های آندروید ,ویرایش برنامه های اندروید جدید 95 – jnmrazavi.ir,بایگانی ها برنامه ویرایش فایل های اندروید ,نرم افزار ویرایش فایل صوتی اندروید • رایگان ,بایگانی ها چگونه برنامه های اندروید apk را در ویندوز ویرایش کنیم ؟ ,بهترین برنامه های ویرایش فایل های pdf برای ios و اندروید , pdf editor & converter 2.7 ویرایش و ساخت فایل های pdf در اندروید, نرم افزار ویرایش ع تازه های اندروید , نرم افزار ویرایش ع , برنامه apk editor v1.8.8 نسخه جدید برای اندروید , برنامه apk editor v1.8.8 ,mobitek.ir ,آموزش کامل و تصویری ویرایش برنامه ها و فایل های اندروید , نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید ,اندروید ,مشاهده و ویرایش فایل های اتوکد در اندروید , پکیج آموزشی ویرایش و دستکاری فایل های اندروید و انتشار مجدد آنها ,بهترین برنامه های ویرایش ع ,فروش ویژه نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید شماره کالا 1206529 ,فروش ویژه نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید ,۷ اپلیکیشن برتر برای ویرایش ع حرفه ای در اندروید ,نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید , cheat droid pro ,معرفی 6 اپلیکیشن اندرویدی ویرایش ع ,ویرایش تمام بازی ها و برنامه های اندروید,ویرایش برنامه و بازی های اندروید ,معرفی 10 نرم افزار برای ویرایش فبلم در اندروید و ios , apkmodifier v1.9 ,نرم افزار و ویرایش برنامه های اندروید apk editor pro کرک شده ,برنامه های ضروریرایگان اندروید ویرایش ۲۰۱۵ تکرا , اپ دیتا ویرایش دیتای برنامه های اندروید app data_1.7.0 ,سوال ویرایش برنامه های اندرویدی در eclips , apk editor pro v1.8.2 برنامه ویرایش فایل های apk اندروید,بهترین نرم افزار ویرایش برای اندروید ,معرفی 15 مورد از برترین برنامه های اندروید در سال 2016 + ,آموزش ساخت ، ویرایش و ترجمه برنامه های اندروید apk خارجی و انتشار آن در,معرفی 8 تا از بهترین برنامه های پردازش متنword برای اندروید و ios,بهترین اپلیکیشن های ویرایش ویدئو در اندروید,بهترین برنامه های ویرایش ویدئو برای اندروید موبایل ,برنامه مشاهده فایل های pdf و ویرایش آنها در اندروید pdf max 4 – the pdf ,apkmodifier v2.2 برنامه ویرایش فایل های apk در گوشی اندروید ,5 مورد از برترین برنا مه های ویرایش ویدیو برای اندروید ,آموزش ویرایش تگ فایل های موسیقی در اندروید ,بایتخت ,نرم افزار اندروید actiondirector video editor v2.6.1 ویرایش ,برنامه های ضروری و رایگان اندروید ویرایش ۲۰۱۵ ,آموزش های متفرقه ویرایش رام های اندروید بایگانی ,آموزش های متفرقه ویرایش رام های اندروید بایگانی - جی اس ام وپرز ,نرم افزار ویرایش ع و اندروید , kinemaster pro 4.1.1.9555 pro for android +4.1 ,پکیج کامل ساخت و ویرایش اپلیکیشن های اندروید ,با برترین برنامه های ویرایش ویدئو در اندروید آشنا شوید , cheat droid pro 2.3.3 – برنامه ویرایش اطلاعات اپلیکیشن های ,androvid pro 2.7.0 رایگان برنامه ویرایش ویدیو در اندروید, برنامه فتوشاپ موبایل فارسی ۴.۰.۰ , quickedit text editor pro v0.8.2 ,ویرایش برنامه apk برای اندروید apk editor pro v1.7.8
apk editor pro v1.8.8 برنامه ویرایش فایل های apk برای اندروید
www.apktops.ir/android-apk-editor-pro.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
همانطور که می دانید فایل های apk فایل های سیستمی گوشی های اندروید می باشند که
برنامه ها و بازی های اندروید با همین فرمت عرضه می شوند. اما آیا تا به حال به ویرایش این
...
apktool for android v8.0.2 ویرایش فایل های apk در اندروید
www.apktops.ir/android-apktool-for-android.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
7 جولای 2015 ... برنامه apktool for android به شما اجازه اجرای ابزارهای اندروید را در گوشی همراه می دهد.
به عبارت دیگر، شما امکان decompile و recompile فایل های apk ...
آموزش ویرایش و دستکاری برنامه های (apk) اندروید در گوشی شما - انزل وب
anzalweb.ir/1395/10/.../ویرایش-دستکاری-برنامه-فایل-apk-اندروید/‏ - ذخیره شده
10 ژانویه 2017 ... پس از مطالعه مطلبی که پیش روی شما قرار گرفته است نحوه ویرایش فایل های apk
برنامه اندروید را از طریق گوشی خیلی ساده فرا می گیرید.
ویرایش برنامه های اندروید - اندروید زوم
androidzoom.ir/378684/apk-editor/‏ - ذخیره شده
21 ا کتبر 2016 ... ویرایش برنامه های اندروید بدون دانش برنامه نویسی: apk editor pro نرم افزار کاربردی
که باعث میشه شما به راحتی ع و متن وصدای بیشتر اپ ها را ...
نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید
https://www.androidha.com/.../نرم-افزار-ویرایش-برنامه-های-اندروید/‏ - ذخیره شده
ml manager pro: apk extractor یک برنامه مدیریت apk با قابلیت سفارشی سازی
است که دارای ویژگی های روت می باشد: هر برنامه نصب شده ای را است اج کنید، آن ها را به
...
apk editor pro 1.8.8 - ویرایش فایل apk در اندروید + مود
www.farsroid.com/apk-editor-pro-android/‏ - ذخیره شده - مشابه
apk editor pro برنامه ای عالی از استودیوی steelworks در زمینه ی ویرایش فایل های
ای پی کا برای دستگاه های اندرویدی است. برای نسخه ی پولی کلیک کنید !
apktool for android 8.0.2 برنامه ویرایش فایل های apk در اندروید
androidiran.com/apktool-for-android/‏ - ذخیره شده
apktool for android ابزاری عالی در فروم xda در زمینه ویرایش فایل های apk برای
دستگاه های اندرویدی عرضه شده است که با اندکی تسلط بر برنامه نویسی، فایل های ن.
ویرایش فایل های apk با برنامه autoapktool_v2.0
xperian.ir/ویرایش-فایل-های-apk-با-برنامه-autoapktool_v2-0/‏ - ذخیره شده - مشابه
31 مه 2013 ... ویرایش فایل های apk با برنامه autoapktool_v2.0 · autoapktool شاید برای شما هم
اتفاق ... تغییر ظاهر قفل اسکرین گوشی های اندروید بوسیله.
برنامه حرفه ای ویرایش فایل های apk + - باشگاه خبرنگاران
www.yjc.ir/fa/news/.../برنامه-حرفه-ای-ویرایش-فایل-های-apk- ‏ - ذخیره شده - مشابه
7 جولای 2015 ... برنامه حرفه ای ویرایش فایل های apk در گوشی + . نکته: این نرم افزار مخصوص
توسعه دهندگان و برنامه نویسان اندروید است و کاربردی برای ...
ninjamorph pro 2.8.4 نرم افزار ویرایش فایل های apk اندروید
getandroid.ir/ /apps/tools/3646-ninjamorph-pro.html‏ - ذخیره شده - مشابه
13 مه 2015 ... به وسیله برنامه ninjamorph pro v2.8.4 شما میتوانید محتوای درون فایل های apk و jar
را توسط گوشی خود و بدون نیاز کامپیوتر ویرایش کنید .
androvid pro video editor 2.9.1 - برنامه ویرایش اندروید
www.farsroid.com/androvid-pro-video-editor/‏ - ذخیره شده - مشابه
اگر به دنبال یک برنامه عالی برای ویرایش فایل های ویدئوییتان هستید androvid
pro video ... برخی از امکانات و قابلیت های androvid pro video editor اندروید :.
apk editor pro 1.8.8 نرم افزار ویرایشگر apk اندروید | اندروید ...
androidgozar.com/18483/apk-editor-pro.html‏ - ذخیره شده - مشابه
4 مه 2017 ... apk editor pro نسخه جدید و آ ین ورژن آپدیت نرم افزار و ویرایش فایل های
apk برای موبایل و تبلت اندروید.
نرم افزار ویرایش فایل های apk (برای اندروید) - apkmodifier 1.9 ...
www.sarzamin .com/.../-نرم-افزار-ویرایش-فایل-های-apk-(برای-اندروید)---apkmodifier-1.9-android‏ - ذخیره شده
فایل های apk فایل هایی هستند که به عنوان پسوند نرم افزار های اندرویدی شناخته شده
اند و کاربران و توسعه دهندگان زیادی با آن سروکار دارند. شاید شما نیز در گذشته با ...
سوال :: نحوه ویرایش برنامه های آندروید
https://gsm.itpro.ir/questions/.../نحوه-ویرایش-برنامه-های-آندروید‏ - ذخیره شده
سلام خسته نباشید بنده یه یه نرم افزار آندروید گرفتم که انگلیسی هستش بنده میخام
این نرم افزاروویرایش کنم وبه این نرم افزار زبون فارسی اضافه کنم ، تصاویری ...
apk editor pro 1.8.8 ویرایش برنامه های اندروید - برا تو
barato.ir/apk-editor-pro/‏ - ذخیره شده - مشابه
نصب نسخه جدید و آ ین ورژن برنامه apk editor ایپک ادیتور برای اندروید جهت
ویرایش فایل های apk توسط موبایل به راحتی بدون هیچ گونه دانشی ...
آپارات - ویرایش فایل های اندروید
www.aparat.com/result/ویرایش_فایل_های_اندروید‏ - ذخیره شده - مشابه
آپارات - ویرایش فایل های اندروید. ... نصب تبلیغات عدد روی برنامه اندروید به روش
ویرایش · فروش فایل ... اموزش ساخت اسکوربورد و ویرایش فایل های apk در pes 2015.
معرفی اپ apk editor؛ ابزاری برای دستکاری و ویرایش اپلیکیشن های ...
digiato.com/article/2016/12/19/معرفی-اپلیکیشن-apk-editor/‏ - ذخیره شده
19 دسامبر 2016 ... تا کنون در مطالب معرفی اپلیکیشن دیجیاتو برنامه های فراوانی برای شخصی سازی
اندروید به شما معرفی کرده ایم؛ از لانچر و ویجت ها بگیرید تا ...
apk editor pro 1.8.7 برنامه ویرایش فایل های نصبی اندروید
androidkade.com/85995/apk-editor-pro-android.html‏ - ذخیره شده - مشابه
جدیدترین نسخه نرم افزار ای پی کا ادیتور پرو apk editor pro برنامه ویرایش
فایل های نصبی برای گوشی و تبلت های اندرویدی.
نرم افزار ویرایش فایل های ای پی کی apk editor pro v1.8.4 - اندرویدها
https://www.androidha.com/104986-apk-editor-pro/‏ - ذخیره شده
6 مارس 2017 ... برنامه apk editor pro یک ابزار قدرتمند برای ویرایش و ... امکان نصب بر
روی سیستم عامل اندروید دارای مجوز رسمی از بنیاد بازی های رایانه ای.
سوال :: ویرایش برنامه های آندروید - جزیره برنامه نویسی و توسعه نرم افزار
https://programming.itpro.ir/questions/.../ویرایش-برنامه-های-آندروید‏ - ذخیره شده
سلام خسته نباشید بنده میخام بدونم که چجوری میتوان نرم افزارهای آندروید روویرایش
کرد؟ ممنون میشم منو راهنمایی بفرمایید؟
apk editor pro v1.8.8 نرم افزار ویرایش فایل های apk اندروید
getandroid.ir/ /apps/tools/2143-apk-editor-pro.html‏ - ذخیره شده - مشابه
برنامه apk editor pro 1.8.8 یک ابزار قدرتمند برای ویرایش و فایل های apk
است که با استفاده از آن می توانید کارهای زیادی را انجام دهید. به عنوان مثال می توانید ...
آموزش ویرایش فایل های apk » نرم افزار و بازی اندروید - گت اندروید
getandroid.ir/tags/آموزش+ویرایش+فایل+های+apk/‏ - ذخیره شده - مشابه
4 مه 2017 ... برنامه apk editor pro یک ابزار قدرتمند برای ویرایش و فایل های apk است
که با استفاده از آن می توانید کارهای زیادی را انجام دهید. به عنوان مثال ...
انتشار نرم افزار ویرایش فایل های اندرویدی apk - آپارات

? 8:54www.aparat.com/v/j8mqx/انتشار_نرم_افزار_ویرایش_فایل_های_اندرویدی_apk
19 ژوئن 2015 - 9 دقیقه
کامپیوتر دانشجو آموزش برنامه نویسی بیسیک4اندروید و ios سلامبا این نرم افزار شما میتونید فایل های اندروید با پسوند apk رو ویرایش کنید و ...
آموزش ویرایش برنامه های اندروید - انجمن کتابخوان
forums.ketabkhan.info/showthread.php?tid=447‏ - ذخیره شده - مشابه
لطفا هر تجربه یا سوالی در مورد ویرایش برنامه های اندرویدی پیدا کردید همینجا ... اگر
با برنامه نویسی اندروید آشنا باشید، با دیدن پوشه res براحتی ...
picsart p o studio 9.9.1 برنامه ویرایش حرفه ای تصاویر ...
androidkade.com/49258/picsart-p o-studio-full-android.html‏ - ذخیره شده - مشابه
جدیدترین نسخه نرم افزار پی آرت picsart p o studio برنامه ویرایش
ع حرفه ای برای گوشی و تبلت های اندرویدی | picsart p o studio اندروید.
برنامه ویرایش فایل های apk برای اندروید - wooda.ir
www.wooda.ir/apk-editor/‏ - ذخیره شده
همانطور که می دانید فایل های apk فایل سیستم گوشی های اندروید می باشند که برنامه ها
و بازی های اندروید با همین فرمت عرضه می شوند. اما آیا تا به حال به ویرایش این دسته ...
آموزش فارسی سازی سازی برنامه های اندروید به صورت تصویری - مک نت
www.macnet.ir/آموزش-فارسی-سازی-برنامه-های-اندروید-به/‏ - ذخیره شده - مشابه
15 مارس 2015 ... در این کتاب شما راه های ویرایش برنامه های اندروید را فرا می گیرید و قادر خواهید بود
اپلیکیشن های دلخواه اندرویدی خود را به زبان فارسی ترجمه کنید .
ویرایش برنامه های اندروید بایگانی - انزل وب
anzalweb.ir/tag/ویرایش-برنامه-های-اندروید/‏
10 ژانویه 2017 ... اگر توسعه دهنده برنامه های اندروید یا کاربر دستگاه های اندروید باشید به احتمال زیاد
با فایل های apk آشنا هستید. فایل apk فرمت خاصی از فایل های ...
نرم افزار ویرایش ع اندروید
https://www.androidha.com/tag/نرم-افزار-ویرایش-ع -اندروید/‏ - ذخیره شده
نرم افزار های متعددی در زمینه ویرایش تصاویر برای سیستم عامل اندروید وجود دارد . در
این پست قصد داریم تا یکی از بهترین ، معروف ترین و قدرتمند ترین برنامه ها در ...
برنامه عالی افکت گذاری و ویرایش ع اندروید - فارسروید
www.farsroid.com/p o-studio-pro/‏ - ذخیره شده - مشابه
p o studio قدرتمندترین ، محبوب ترین و بهترین اپلیکیشن ویرایش ع برای
... اضافه شدن افکت ها و ویژگی های جدید + رفع اشکالات و بهبود عملکرد برنامه.
picsplay pro 3.6.1 - نرم افزار ویرایش تصویر متفاوت اندروید
www.farsroid.com/picsplay-pro/‏ - ذخیره شده - مشابه
همانطور که مستحضرید برنامه های ویرایش ع زیادی وجود دارند ولی نرم افزار فوق آمده
است که با امکانات خود به شما نشان دهد که از بقیه متفاوت تر است!با این برنامه می ...
pixomatic p o editor 2.0.2 - برنامه حرفه ای و خلاقانه ویرایش ...
www.farsroid.com/pixomatic-p o-editor-android/‏ - ذخیره شده
pixomatic p o editor برنامه ای قدرتمند و فوق العاده بی نظیر در زمینه ویرایش
تصاویر و خلق شا ار های هنری در کمتر از یک دقیقه برای اندروید می باشد.
video toolbox editor 1.10.4 - ویرایشگر فایل های ویدئویی اندروید
www.farsroid.com/video-toolbox-editor/‏ - ذخیره شده - مشابه
video toolbox editor نرم افزاری قدرتمند و کاربردی در زمینه ی ویرایش فایل های
ویدئویی و کلیپ ها برای سیستم عامل اندروید می باشد که با ان می توانید ابزاری کامل
از ...
perfectly clear 4.3.3 - برنامه ویرایش تصویر هوشمند اندروید
www.farsroid.com/perfectly-clear/‏ - ذخیره شده - مشابه
رفع مشکل کرش در دستگاه های lg g3 و g4 * رفع مشکلات و بهبود عملکرد برای
ثبات بیشتر. perfectly clear - برنامه ویرایش تصویر هوشمند اندروید.
anarestan ...
ویرایش ویدیو | اندروید ها, نرم افزار اندروید, بازی اندروید
https://www.androidha.com/category/نرم-افزار/ویرایش-ویدیو/‏ - ذخیره شده
video editor یک برنامه قدرتمند و آسان ویرایش ویدیو است که مبتنی بر فضای ابری
.... از برترین و کامل ترین اپلیکیشن های ویرایش ویدیو برای اندروید می باشد .
نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید برای کامپیوتر بایگانی - انزل وب
anzalweb.ir/tag/نرم-افزار-ویرایش-برنامه-های-اندروید-بر/‏ - ذخیره شده
10 ژانویه 2017 ... اگر توسعه دهنده برنامه های اندروید یا کاربر دستگاه های اندروید باشید به احتمال زیاد
با فایل های apk آشنا هستید. فایل apk فرمت خاصی از فایل های ...
نرم افزار ویرایشگر ع برای اندروید
getandroid.ir/ /apps/p o-editor/‏ - ذخیره شده - مشابه
با برنامه overlay به تمام تصاویرتان ظاهر هنری بدهید. این نرم افزار شامل طیف
گسترده ای ازفونت و رنگ برای ویرایش و افکت گذاری حرفه ای برای ع های شخصی
...
پی آرت picsart 9.9.1 - برنامه ویرایش تصاویر اندروید
getandroid.ir/ /apps/.../370-picsart-p o-studio.html‏ - ذخیره شده - مشابه
picsart – p o studio full 9.9.1 - برنامه ویرایش تصاویر اندروید ... رایگان
، تمام امکانات برنامه در دسترس نیست و شما باید از طریق پرداخت های درون برنامه ای ...
آموزش ویرایش و ترجمه برنامه های اندروید خارجی و انتشار آن دربازار
apptool.4kia.ir/‏ - ذخیره شده
آموزش ساخت ، ویرایش و ترجمه برنامه های اندروید apk خارجی و انتشار آن در کافه بازار و
ب درامد میلیونی.
ویرایش برنامه های آندروید | ناب ترین های اندروید - گلد اندروید
www.goldandroid.ir/7135/ویرایش-برنامه-های-آندروید.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
پستی بی نظیر برای شما دوستداران گلد آندروید با استفاده از این برنامه بدون داشتن
دانش برنامه نویسی به ویرایش و ادیت فایل های apk آندروید بپردازید و تمامی بازی ...
ویرایش برنامه های آندروید | ناب ترین های اندروید - گلد اندروید
www.goldandroid.ir/7135/ویرایش-برنامه-های-آندروید/‏ - ذخیره شده
پستی بی نظیر برای شما دوستداران گلد آندروید با استفاده از این برنامه بدون داشتن
دانش برنامه نویسی به ویرایش و ادیت فایل های apk آندروید بپردازید و تمامی بازی ...
ویرایش اپلیکیشن های اندرویدی با فرمت apk در گوشی هوشمند تان
https://zoomtech.ir/edit-apk-file-in-android/‏ - ذخیره شده
10 ژانویه 2017 ... چگونگی ویرایش فایل های apk اندرویدی : how to edit apk files on android نکته
ای که هم اکنون همه ی ... کامپایل نمودن برنامه های اندروید از روی گوشی.
آپارات - ویرایش برنامه های اندروید
www.aparat.com/result/ویرایش_برنامه_های_اندروید_‏ - ذخیره شده
آپارات - ویرایش برنامه های اندروید. ... فارسی ساز و ویرایشگر حرفه ای برنامه وبازی
های اندروید · داوود ... پکیج فول آموزش تصویری ساخت و یرایش اپلیکیشن های اندروید.
ویرایش برنامه های اندروید و انتشار در کافه بازار - آپارات

? 3:50www.aparat.com/v/xvy5b/ویرایش_برنامه_های_اندروید_و_انتشار_در_کافه_بازار
3 آوریل 2017 - 4 دقیقه
هادی جهت ید با این شماره در تلگرام تماس بگیرید0914 763 8135 ویرایش برنامه های اندروید و انتشار در کافه بازار ویرایش برنامه های اندروید ...
اسنپ سید snapseed 2.17.0.150426010 بهترین برنامه ویرایش ...
getandroid.ir/ /apps/picture/...editor/3341-snapseed.html‏ - ذخیره شده - مشابه
اسنپ سید snapseed 2.17.0.150426010 بهترین برنامه ویرایش ع اندروید
... برخی از امکانات و قابلیت های برنامه snapseed اندروید : ? دارا بودن ابزار ...
نرم افزار و بازی اندروید
getandroid.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
گت اندروید نسخه پولی بهترین نرم افزار های اندروید بازی اندروید به همراه
دیتا و نسخه مود شده برنامه اندروید و برنامه های پولی گوگل پلی ...
ویرایش اطلاعات فایل های موزیک در اندروید با اپلیکیشن star ...
digiato.com/article/.../معرفی-اپلیکیشن-star- -tag-editor/‏ - ذخیره شده
1 ا کتبر 2016 ... star tag editor جزء بهترین ابزاریست که برای این کار در پلتفرم اندروید می
شناسیم. به کمک این اپلیکیشن قادرید ریز اطلاعات فایل های ...
ninjamorph pro 2.8.4 نرم افزار ویرایش فایل های apk | اندروید گذر
androidgozar.com/45598/stericson-paid-ninjamorph.html‏ - ذخیره شده - مشابه
12 مه 2015 ... ninjamorph pro v2.8.4 اجازه تغییر apk سیستم و jar ها را از گوشی خود و بدون
اتصال کامپیوتر می دهد. تصاویر، فایل های xml و هر چیزی را تغییر ...
apk editor pro - نرم افزار موبایل ویرایش فایل های نصبی اندروید
p30 .com/fa/entry/56337/‏ - ذخیره شده - مشابه
شما با یک برنامه قدرتمند برای ویرایش فایل های apk در سیستم عامل اندروید روبرو می
باشید. از طریق این برنامه شما میتوانید فایل هایی که فرمت apk دارند را ویرا.
6 تا از بهترین برنامه های ویرایش ویدیو اندروید - انزل وب
anzalweb.ir/1395/06/14/بهترین-برنامه-ویرایش-ویدیو-اندروید/‏ - ذخیره شده
4 سپتامبر 2016 ... ویرایشگر های حرفه ای اندروید ابزارهای مناسب و کم حجمی برای افراد علاقمند در
این زمینه می باشند.توسط ? تا از بهترین برنامه های رایگان ویرایش ...
ویرایش ع | اندروید ها, نرم افزار اندروید, بازی اندروید
https://www.androidha.com/category/نرم-افزار/ویرایش-ع /‏ - ذخیره شده
نرم افزار های متعددی در زمینه ویرایش تصاویر برای سیستم عامل اندروید وجود دارد . در
این پست قصد داریم تا یکی از بهترین ، معروف ترین و قدرتمند ترین برنامه ها در ...
نرم افزار ویرایش ع اندروید
https://www.androidha.com/.../ -نرم-افزار-ویرایش-ع -اندروید/‏ - ذخیره شده
نرم افزار های متعددی در زمینه ویرایش تصاویر برای سیستم عامل اندروید وجود دارد . در
این پست قصد داریم تا یکی از بهترین ، معروف ترین و قدرتمند ترین برنامه ها در ...
foxit mobile pdf - نرم افزار ویرایش pdf اندروید
www.farsroid.com/.../foxit-mobile-pdf-نرم-افزار-ویرایش-pdf-اندروید/‏ - ذخیره شده - مشابه
بنا به درخواست کاربران عزیز بنا بر آن شدیم که نرم افراری برای خواندن کتاب، مرور
و ویرایش فایل های پی دی اف قرار بدیم که شما هم اکنون میتوانید این نرم افزار را به ...
easy subtitles 1.9.7 - برنامه ویرایش زیرنویس اندروید - فارسروید
www.farsroid.com/easy-subtitles-android/‏ - ذخیره شده - مشابه
easy subtitles - زیرنویس های آسان یک نرم افزار عالی و ساده در زمینه ی ویرایش
زیرنویس ها از گروه برنامه نویسی didier hoarau مخصوص سیستم عامل اندروید
است.
cheat droid pro 2.3.3 - برنامه ویرایش اطلاعات اپلیکیشن های ...
www.farsroid.com/cheat-droid-pro-android/‏ - ذخیره شده
1 فوریه 2017 ... cheat droid ? pro / root only v2.3.3 – اپلیکیشن ویرایش اطلاعات برنامه ها و بازی
های نصب شده بر روی اندروید نسخه یداری شده به قیمت 6.97 دلار ...
نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید برای کامپیوتر بایگانی - روژان
roojan.ir/tag/نرم-افزار-ویرایش-برنامه-های-اندروید-بر‏ - ذخیره شده
برچسب:android, apk, آموزش اندروید, آموزش برنامه apk editor, اندروید, برنامه apk
editor, برنامه اندروید, ترفند اندروید, تغییر نام برنامه های اندروید, دستکاری برنامه ...
معرفی 10 برنامه ویرایش ع اندرویدی برتر - موبایل کمک
https://mobilekomak.com/howto/برنامه-ویرایش-ع -اندروید/‏ - ذخیره شده
با موبایل کمک و معرفی 10 برنامه ویرایش ع اندرویدی برتر همراه باشید. ... هم
اکنون بیش از هزاران برنامه یا اپلیکیشن ویرایش ع برای سیستم عامل اندروید
منتشر شده، اما به واقع کدامیک ... مطلب مرتبط: آموزش روش های آنروت گوشی و تبلت
اندرویدی ...
آپارات - ویرایش برنامه های اندروید
www.aparat.com/result/ویرایش_برنامه_های_اندروید‏ - ذخیره شده
آپارات - ویرایش برنامه های اندروید. ... فارسی ساز و ویرایشگر حرفه ای برنامه وبازی
های اندروید · داوود ... پکیج فول آموزش تصویری ساخت و یرایش اپلیکیشن های اندروید.
7 مورد از بهترین برنامه های ویرایش ع و ادیت ع اندروید - آی اپل ...
iapplecenter.com/7-best-p o-edit-app-for-android/‏ - ذخیره شده - مشابه
26 آگوست 2014 ... 7 مورد از برنامه های جذاب مربوط به ویرایش ع و ادیت ع و تصویر برای سیستم
عامل اندروید به همراه لینک آن از گوگل پلی.
ویرایش برنامه ها و بازی های اندرویدی بدون هیچ دانش خاصی !(نسخه نامحدود ...
ariayar.ir/edit-program-information-and-open-for-android/‏ - ذخیره شده
6 ا کتبر 2016 ... برنامه ای عالی از استودیوی steelworks در زمینه ی ویرایش فایل های ای پی کا برای
دستگاه های اندرویدی است که با نصب آن برروی موبایل اندرویدی خود ...
برنامه ویرایشگر و فارسى ساز حرفه اى نرم افزارهاى اندروید | ایر
iranapps.ir/app/ir.virayeshgar.farsisaz.herfei.full‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?? رأی
*برترین برنامه ى ویرایشگر و فارسى ساز نرم افزارهاى اندروید و مدیریت حرفه ای
پرونده ها* 1. یک ابزار قدرتمند جهت ترجمه و ویرایش انواع فایل هاى apk به زبان شیرین
...
پریزما prisma 2.5.3.178 برنامه تبدیل ع به ... - گت اندروید
getandroid.ir/ /apps/picture/...editor/6583-prisma.html‏ - ذخیره شده
prisma 2.5.3.178 final بدون شک بهترین برنامه ویرایش ع و اعمال های جذاب
برای تبدیل ع به نقاشی های زیبا در این روزهاست . این نرم افزار در مدت زمان کمی ...
droidedit pro (code editor) 1.23.1 برنامه ویرایش متن و کد اندروید
getandroid.ir/ /apps/.../462-droidedit-pro-code-editor.html‏ - ذخیره شده - مشابه
droidedit pro (code editor) برنامه ای برای ویرایش حرفه ای کدها و متنها در پلتفرم
اندروید است. ... همراه با مسابقات (تورنامنت های) میلیونی درون بازی به صورت ماهیانه
نرم افزار ویرایش موزیک برای اندروید
https://www.androidha.com/.../ -نرم-افزار-ویرایش-موزیک-برای-اند/‏ - ذخیره شده
mp3 cutter pro یک برنامه ویرایش صدا برای اندروید است که با استفاده از آن ... نرم
افزار audiotool این امکان را به شما می دهد تا به راحتی آهنگ های خود را ویرایش نمایید .
نرم افزار روتوش ع اندروید
https://www.androidha.com/tag/نرم-افزار-روتوش-ع -اندروید/‏ - ذخیره شده
نرم افزار های متعددی در زمینه ویرایش تصاویر برای سیستم عامل اندروید وجود دارد . در
این پست قصد داریم تا یکی از بهترین ، معروف ترین و قدرتمند ترین برنامه ها در ...
picsart p o studio & collage v9.9.1 unlocked برنامه ...
www.apktops.ir/android-picsart-p o-studio.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
قابلیت انجام ویرایش های حرفه ای مانند تنظیم کنتراست، تنظیم نور، اضافه ....
قبلی: du battery saver v4.7.6 unlocked برنامه کاهش مصرف باتری اندروید ...
apkmodifier v2.4 برنامه ویرایش فایل های apk در گوشی اندروید
www.apktops.ir/android-apkmodifier.html/‏ - ذخیره شده
با استفاده از این نرم افزار امکان ویرایش فایل های apk در گوشی اندرویدی خود را خواهید
داشت. این اپ در واقع نسخه جدید و بروز شده برنامه apk editor است که قبلا در سایت ...
نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید |
.file96.ir/?p=261297‏ - ذخیره شده
2 مه 2017 ... ویرایش کنید – میلیاردر شوید. ب درآمد میلیاردی از راه فروش برنامه ها. ویرایشگر
برنامه های اندروید. به جمع میلیاردرهای بازار و مایکت بپیوندید
برنامه ویرایش و افکت گذاری ویدئو اندروید
www.farsroid.com/tag/برنامه-ویرایش-و-افکت-گذاری-ویدئو-اندرو/‏ - ذخیره شده - مشابه
آپدیت magisto video editor & maker 4.17.16197 – ویرایش اندروید ...
ویدئوها و کلیپ های گالری خود ویرایش کرده و از امکانات کم نظیر برنامه استفاده کنید
.
facetune 1.1.4 - برنامه عالی ویرایش چهره اندروید! - فارسروید
www.farsroid.com/facetune-android/‏ - ذخیره شده - مشابه
facetune یکی از بهترین، قدرتمندترین و عالی ترین نرم افزارهای عرضه شده در زمینه
ی روتوش و ویرایش چهره از استودیوی lightricks برای دستگاه های اندرویدی و آی او اس ...
آموزش ویرایش و دستکاری برنامه های (apk) اندروید در گوشی شما - پی ...
p30iran.com/آموزش-ویرایش-و-دستکاری-برنامه-های-apk-اند/‏ - ذخیره شده
25 ژانویه 2017 ... اگر توسعه دهنده برنامه های اندروید یا کاربر دستگاه های اندروید باشید به احتمال زیاد
با فایل های apk آشنا هستید. فایل apk فرمت خاصی از فایل های ...
نرم افزار ب بخش های دلخواه از آهنگ - اندرویدها
https://www.androidha.com/.../ -نرم-افزار-ب -بخش-های-دلخواه-ا/‏ - ذخیره شده
اضافه شدن پشتیبانی برای زبان های چینی, کره ای و اندونزیایی ... mp3 cutter pro
یک برنامه ویرایش صدا برای اندروید است که با استفاده از آن می توانید به ویرایش ...
نرم افزار ویرایش فایل های پی دی اف اندروید آندروید - اندرویدها
https://www.androidha.com/.../ -نرم-افزار-ویرایش-فایل-های-پی-دی-ا/‏ - ذخیره شده
نرم افزار officesuite + pdf editor این امکان را به شما می دهد تا به آسانی اسناد آفیس
خود را در اسمارت فون اندرویدی خود مشاهده کنید . با این برنامه ، به راحتی قادر خواهید ...
نرم افزار دوربین برای اندروید - گت اندروید
getandroid.ir/ /apps/ era/‏ - ذخیره شده - مشابه
picsart – p o studio full 9.9.1 - برنامه ویرایش تصاویر اندروید ....
horizon era نام یکی از جدید ترین نرم افزار های مربوط به دوربین و عکاسی است
که ...
fotorus 6.7.5 - برنامه ویرایش تصاویر اندروید
getandroid.ir/ /apps/picture/...editor/375-fotorus.html‏ - ذخیره شده - مشابه
fotorus برنامه ای دیگر برای ویرایش تصاویر در سیستم عامل اندروید میباشد. این
برنامه با جمع ... همراه با مسابقات (تورنامنت های) میلیونی درون بازی به صورت ماهیانه
نرم افزار ویرایش قدرتمند پاو وینت اندروید - جدید - فارسروید
www.farsroid.com/tag/نرم-افزار-ویرایش-قدرتمند-پاو وینت-ان/‏ - ذخیره شده - مشابه
office 2012: presentations یکی دیگر از قدرتمندترین، بهترین و کاربردی ترین
برنامه های آفیس برای سیستم عامل اندروید می باشد که در پلی استوری به عنوان تنها ...
audio evolution mobile daw 4.4.7 - ضبط و ویرایش صدا اندروید
www.farsroid.com/audio-evolution-mobile-daw/‏ - ذخیره شده - مشابه
اگر دوست دارید افکت هایی فوق حرفه ای را برروی فایل های موسیقی اعمال کنید و
تجربه ی ... audio evolution mobile daw - برنامه ضبط و ویرایش صدا اندروید.
p o editor full 2.5 - نرم افزار ویرایش ع ساده اندروید
www.farsroid.com/p o-editor/‏ - ذخیره شده - مشابه
تغییرات نسخه ی v2.5: (نسخه آنلاک شده). * ویژگی های جدید + رفع اشکالات مختلف و
بهبود عملکرد. p o editor - نرم افزار ویرایش ع ساده اندروید. anarestan ...
برنامه ویرایش ا ل اندروید
www.farsroid.com/tag/برنامه-ویرایش-ا ل-اندروید/‏ - ذخیره شده - مشابه
پس از معرفی چندین نرم افزار آفیس برای اندروید ، این بار قصد معرفی اپلیکیشن ...
از ویزگی های این برنامه می توان به موارد روبرو اشاره کرد: * ویرایش کلیه ی اسناد ...
ezpdf reader multimedia pdf 2.6.9.12 - مشاهده و ویرایش pdf اندروید
www.farsroid.com/ezpdf-reader-multimedia-pdf/‏ - ذخیره شده - مشابه
امروز قصد معرفی یکی از بهترین های آن با نام ezpdf reader multimedia pdf را
داریم که از محبوب ترین و پرفروش ترین برنامه ها در زمینه ی کار با اسناد پی دی اف می
...
برنامه ویرایش ع سفید دندان اندروید
www.farsroid.com/.../برنامه-ویرایش-ع -سفید- -دندان-اندر/‏ - ذخیره شده - مشابه
آپدیت perfectly clear 4.3.3 – برنامه ویرایش تصویر هوشمند اندروید ... به طور
کلی اگر به دنیال یکی از بهترین و کامل ترین برنامه های دوربین برای دیوایس ...
glitch pro 3.6.15 - برنامه ویرایش ناقص و مبهم تصاویر اندروید!
www.farsroid.com/glitch-pro-android/‏ - ذخیره شده
glitch pro عنوان اپلیکیشنی خاص برای تبلت ها و گوشی های با سیستم عامل اندروید
بوده که به کمک آن خواهید توانست تصاویرتان را به گونه ای ناقص و مبهم ویرایش.
برنامه ویرایش ع اندروید - superp o full 2.2 - اف دی ال
www.free .ir/mobile/.../android/815-superp o-full.html‏ - ذخیره شده - مشابه
7 جولای 2016 ... superp o full را میتوان به عنوان یکی از بهترین برنامه های ویرایش ع نام برد
که برای سیستم عامل اندروید ساخته شده است.
pixlr express 3.0.4 برنامه قدرتمند ویرایش ع برای اندروید
getandroid.ir/...editor/1386-pixlr-express-p o-editing.html‏ - ذخیره شده - مشابه
pixlr express - p o editing 3.0.4 - برنامه قدرتمند ویرایش ع برای اندروید
. بازی رایگان ... همراه با مسابقات (تورنامنت های) میلیونی درون بازی به صورت ماهیانه
magisto video editor & maker 4.17.16197 برنامه ویرایش ویدیو ...
getandroid.ir/ /.../400-magisto-video-editor-maker.html‏ - ذخیره شده - مشابه
magisto video editor & maker 4.17.16197.build 288 برنامه ای برای ویرایش ویدیو
و ساخت کلیپ های زیبا در پلتفرم اندروید میباشد. بوسیله این برنامه در عرض چند ...
line aillis (line era) 11.3.1 نرم افزار ویرایش ... - گت اندروید
getandroid.ir/ /apps/ era/4619-line-aillis.html‏ - ذخیره شده - مشابه
آ ین نسخه و جدیدترین ورژن line aillis (line era) نرم افزار ویرایش
ع لاین ... راه های جدید و هیجان انگیز برای ویرایش ع های خود به صورت رایگان!
p o editor by lidow v4.43 - برنامه ویرایش ع اندروید
getandroid.ir/.../apps/...editor/3990-p o-editor-by-lidow.html‏ - ذخیره شده - مشابه
آ ین نسخه و جدیدترین ورژن p o editor by lidow برنامه ویرایش ع برای
... برنامه های پیام رسان مثل واتس اپ و اسنپ چت با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
آموزش تغییر نام برنامه های اندروید با گوشی - برا تو
barato.ir/change-name-app-android/‏ - ذخیره شده - مشابه
14 ا کتبر 2015 ... آموزش تصویری تغییر نام برنامه های اندروید که شما میتوانید برنامه را با نام ...
faceapp pro 1.0.342 فیس اپ ویرایش صورت برای اندروید + مود ...
apk editor pro 1.8.7 برنامه ویرایش برنامه های اندروید ...
application98.ir/apk-editor-pro/‏ - ذخیره شده
apk editor pro ویرایش برنامه های اندروید apk editor pro برنامه ویرایش
برنامه های اندروید apk editor pro با .
ویرایش فایل های آفیس در اندروید - ها
www. ha.com/tag/ویرایش-فایل-های-آفیس-در-اندروید/‏ - ذخیره شده - مشابه
امروز در سایت ها نرم افزاری کاربردی مخصوص گوشی های اندروید نسخه ? به بالا
برای شما کاربران عزیز تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد .
فارسروید | بازی و برنامه اندروید
www.farsroid.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
بازی اندروید، نرم افزار اندروید، برنامه اندروید،جدیدترین و آ ین ...
امکان نصب بر روی سیستم عامل اندروید دارای مجوز رسمی از بنیاد بازی های رایانه ای ....
تا به امروز نرم افزارهای مختلفی در زمینه ویرایش ع را برای اندروید معرفی نموده ...
trakax+ 1.79 - برنامه قدرتمند می ویدئو اندروید ! - فارسروید
www.farsroid.com/trakax-movieexpress/‏ - ذخیره شده - مشابه
این اپلیکیشن شبیه برنامه ی مشهور یولید می باشد و تقریبا همه ی امکاناتش را در خود
... و بهترین برنامه می و ویرایش فایل های تصویری هستند، پیشنهاد می دهیم!
نرم افزار اندروید - فارسروید
www.farsroid.com/cat/application/‏ - ذخیره شده - مشابه
آپدیت netguard pro 2.104 – قطع دسترسی برنامه های اندروید به اینترنت ! ....
نرم افزار cyberlink powerdirector راهی فوق العاده آسان و سریع برای ویرایش و ...
ویرایش صدا | اندروید ها, نرم افزار اندروید, بازی اندروید
https://www.androidha.com/category/نرم-افزار/ویرایش-صدا/‏ - ذخیره شده
اضافه شدن پشتیبانی برای زبان های چینی, کره ای و اندونزیایی ... mp3 cutter pro
یک برنامه ویرایش صدا برای اندروید است که با استفاده از آن می توانید به ویرایش ...
نرم افزار ویرایش فایل پاو وینت اندروید
https://www.androidha.com/.../ -نرم-افزار-ویرایش-فایل-پاو وین/‏ - ذخیره شده
برای اجرا تنها کافی است برنامه را بر روی دیوایس اندرویدی خود نصب نموده و سپس
فایل های خود را باز نموده و یا ویرایش نمایید . این نرم افزار با قابلیت هایی بسیار ...
system app remover pro 3.6.3 حذف برنامه های سیستمی اندروید
getandroid.ir/ /apps/.../2579-system-app-remover-pro.html‏ - ذخیره شده - مشابه
از مهم ترین قسمت های این اپلیکیشن قابلیت بازی برنامه های حذف شده است که به
جرات می ... برخی از ویژگی های برنامه system app remover pro اندروید : .....
p o grid – collage maker premium v6.21 - برنامه ویرایش و ترکیب تصاویر ...
p o grid – collage maker premium 6.21 برنامه ویرایش و ...
getandroid.ir/.../apps/...editor/335-p o-grid-collage-maker.html‏ - ذخیره شده - مشابه
آ ین نسخه و جدیدترین ورژن p o grid – collage maker برنامه ویرایش و
ترکیب ... collage maker premium v6.21 - برنامه ویرایش و ترکیب تصاویر
اندروید ... تمام امکانات برنامه در دسترس نیست و شما باید از طریق پرداخت های درون
برنامه ای ...
line b612 v5.5.0 برنامه ویرایش ع های سلفی اندروید
getandroid.ir/ /apps/picture/...editor/2690-b612.html‏ - ذخیره شده - مشابه
نرم افزار b612 v5.5.0 یکی دیگر از محصولات کمپانی بزرگ لاین line corporation
می باشد که به شما این امکان را به شما می دهد تا ع های سلفی خود را ویرایش نمایید ...
بهترین نرم افزار های عکاسی و ویرایش در اندروید + - نمناک
namnak.com/عکاسی-در-اندروید.p10041‏ - ذخیره شده
برای عکاسی و ویرایش تصاویر در اندروید ،نرم افزار های مختلفی در فروشگاه گوگل
وجود دارد، ولی انتخاب یک نرم افزار مناسب کار مشکلی است.در این بخش 3 نرم افزار ...
نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید - سرزمین
www.sarzamin .com/.../ _نرم_افزار_ویرایش_برنامه_های_اندروید/‏
(مربوط به موضوع نرم افزار ویرایش برنامه های اندروید). نرم افزار ویرایش
فایل ها (برای اندروید). apk editor 1.7.10 android. نرم افزار ویرایش فایل ها (برای ...
مشاهده متن کامل ...
برنامه نویسی اندروید
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به گسترش روز افزون تلفن های همراه و برنامه نویسی اندروید و بخصوص تلفن های مجهز به سیستم عامل اندروید ، هم اکنون وقت آن رسیده است که فروشگاه ها ، ها ، شرکت ها ، مراکز تفریحی و تمامی واحد های تجاری سراسر کشور  شعبه ای نیز در تلفن های هوشمند ایجاد کنند.  طبق آمار موجود در کشورمان یک برنامه مفید و کاربردی می تواند حداقل بیش از 40 هزار در سراسر کشور ب کند که این تعداد قابل توجه می تواند هر تجارتی را پیروز میدان رقابت کند. از طرف دیگر وجود درگاه های پرداختی مخصوص موبایل ماننددرگاه بانک سامان و بانک ملت ، راه انتقال وجه و پرداخت نقدی کاربران را باز و آسان کرده است.  شرکت طراحی پرتو ، به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات تخصصی ساخت و برنامه نویسی اندروید و با افتخار توانایی خود را در انجام صفر تا صد پروژه های ساده و پیشرفته اندروید اعلام میدارد. 

خدمات واحد برنامه نویسی اندروید
 برنامه نویسی اندروید مشاور تخصصی در زمینه برنامه نویسی اندروید تولید برنامه های موبایل حرفه ای و سازمانی برنامه نویسی تخصصی اندروید (android sdk) برنامه نویسی اندروید بصورت بومی (native) پنل مدیریت آنلاین بمنظور مدیریت کامل اپلیکیشن طراحی نرم افزار های امنیتی (موبایل بانک و ...) تسلط بر نسخه های مختلف (اندروید 2.2 تا 6) برنامه نویسی اندروید برای تمامی دستگاه ها انتشار در مارکت کافه بازار و گوگل پلی طراحی مارکت اندروید (مانند کافه بازار ، مایکت و ...) طراحی برنامه نیازمندی ها (مانند دیوار ، شیپور و ...) طراحی برنامه شبکه اجتماعی و ... (جملک ، ابرک و ...) برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن دیکشنری اندروید تبدیل وب سایت به اپلیکیشن اندروید امکان بروز رسانی خ ر برنامه اندروید طراحی محیط گرافیکی جذاب و کاربر پسند امکان قفل گذاری بر روی برنامه موبایل و محصولات امکان اتصال به پرداخت درون برنامه ای بازار ساخت فروشگاه اندرویدی برنامه نویسی تخصصی اپلیکیشن اندروید


خدمات دیگر شرکت طراحی پرتو می توان از طراحی سایت ، طراحی اپلیکیشن موبایل ، ساخت اپلیکیشن موبایل ، برنامه نویسی ios ، آموزش برنامه نویسی اندروید و شرکت طراحی سایت اشاره کرد.


شرکت طراحی پرتو با داشتن متخصصان مجرب در زمینه طراحی و ساخت نرم افزار اندروید و تولید بیش از 50 اپلیکیشن اندروید ، تمامی نیاز های شما را در زمینه برنامه نویسی و تولید برنامه اندروید ، برطرف خواهد کرد.  سرویس های قابل ارائه :   1- طراحی گرافیک ظاهری نرم افزار بصورت کاملا حرفه ای و پویا  2- طراحی سیستم های امنیتی مبتنی بر اندروید برای نرم افزار هایی همچون موبایل بانک  3- برنامه نویسی اندروید سرویس های مورد نیاز مبتنی بر آندروید بصورت oop  4- برنامه نویسی نرم افزار های کار با دوربین ، سنسور گوشی ، کار با اینترنت و ...   5- برنامه نویسی برای تمامی مدل های گوشی اندروید و انواع تبلت ها  6- کار با بانک اطلاعاتی داخلی اندروید sql lite  7- طراحی و ساخت بازی اندروید   8- وب اپلیکیشن‌ها و موبایل وب  9- برنامه های موبایل مبتنی بر موقعیت  10- تجارت الکترونیک بر روی موبایل  11- یکپارچه‌سازی پایگاه‌‌های داده تحت سرور با موبایل   12- سیستم‌های اتوماسیون روی موبایل  13- یکپارچه‌سازی با شبکه‌های اجتماعی موجود  14 - ارائه‌ی سرویس‌های مدیا به صورت استریمینگ (رادیو اینترنتی و...)  15 - طراحی و برنامه نویسی فروشگاه اندرویدی به همراه پرداخت آنلاین 16 - برنامه نویسی اندروید به زبان جاوا java    نیاز به مشاوره دارید؟!      با ما تماس بگیرید ! :)  شرکت برنامه نویسی اندروید ، ios و نرم افزار های تحت وب  شرکت پرتو شرکتی پیشرو در ارائه خدمات فناوری اطلاعات در ایران زمین.

چرا شرکت ها و ب و کارها به اپلیکیشن موبایل نیاز دارند؟ اگر فکر می کنید اپلیکیشن های موبایل صرفاً باید برای شرکت های بزرگ تولید شوند اشتباه می کنید. ب و کارهای کوچک و نوپا برای معرفی خود به مشتریان بالقوه بیشتر به اپلیکیشن های موبایل نیاز دارند. در واقع با دقت بیشتری به محیط پیرامون خود متوجه خواهید شد که این روزها بسیاری از شرکت های کوچک که شما در زندگی روزمره تان با آنها در تعامل هستید، اپلیکیشن موبایل اختصاصی شرکت خود را دارند. این شرکت ها درک کرده اند که داشتن اپلیکیشن موبایل برابر است با بازاری موثرتر و مشتری های بیشتر. در صورتی که هنوز مطمئن نیستید که چرا باید برای شرکت یا ب و کار خود اپلیکیشن موبایل مخصوصی ارائه دهید، ما در اینجا به چند مزیتی که برنامه موبایل برای بهبود گسترش ب و کارتان دارد، اشاره می کنیم.

1 – داشتن اپلیکیشن موبایل موجب می شود شرکت شما همیشه در دید یداران باشد. آمار نشان می دهید که نیمی از مردم روزانه بیش از دو ساعت از زمانشان را صرف استفاده از تلفن همراه خود می کنند. در حالیکه احتمالاً تعداد انگشت شماری از اپلیکیشن های موبایل، بخش عمده ای از این زمان روزانه را به خود اختصاص می دهند، ولی هیچ چیز نمی تواند این حقیقت را تغییر دهد که هر کاربر موبایل قفل گوشی اش را باز کرده و برنامه نویسی اندروید بین برنامه های داخل گوشی اش دنبال اپلیکیشن مورد نظر خود می گردد. حالا اگر شرکت شما برنامه ای با آی ی جذاب داشته باشد که کاربران زیادی آنرا در گوشی خود نصب کرده اند، بسیار امکان دارد در این گشت و گزار های روزانه که کاربر در گوشی اش دارد، برنامه مخصوص شرکت شما نظرش را جلب کرده و از آن بازدید کند.

2 – اپلیکیشن موبایل برای شما یک کانال بازاری مستقیم می سازد. اپلیکیش ها در خیلی از امور کاربرد دارند: شما می توانید از آن در رابطه با آماده اطلاعات عمومی، قیمت، فرم رزرو، ویژگی جستجو، اکانت کاربری، پیام رسانی، فید های خبری و خیلی چیزهای دیگر استفاده کنید. یکی از بزرگترین مزایای داشتن اپلیکیشن موبایل برنامه نویسی اندروید برای شرکت ها این است که تمام اطلاعاتی که شما می خواهید درباره محصولات خود به یدار ارائه کنید، نظیر فروش ویژه و تبلیغات، به واسطه برنامه موبایل برای آنها مهیا می شود. از طریق ارسال پیام در نوتیفیکیشن موبایل، شما می توانید ارتباط مستقیمی با یدار برقرار کرده و به آسانی محصولات و خدمات خود را به مشتری یادآوری کنید.

3 – به واسطه اپلیکیشن موبایل شرکت پرتو می توانید وفاداری مشتریان را افزایش دهید. شما می توانید در اپلیکیشن موبایل شرکت خود، امکانی را طراحی نمایید که به یدار اجازه می دهد به ازای استفاده از اپلیکیشن، پاداش دریافت کند و بتواند از این امتیازات بعنوان تخفیف استفاده کند. با ارائه این گزینه اپلیکیشن موبایل شما و کاربرانتان روز بروز بیشتر شده، در  نتیجه مشتریان بیشتر و فروش بیشتری در انتظار شما خواهد بود.

4 – با اپلیکیشن موبایل می توانید شرکت خود را محبوب کنید. اپلیکیشن موبایل اختصاصی شرکت شما می تواند تا حد زیادی به آگاهی مردم از برند تجاری شما کمک کند.  بخاطر داشته باشید که اپلیکیشن موبایل همچون یک بیلبورد خالی است. شما می توانید هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید، می توانید آن را شیک و مدرن، کاربردی، آموزنده، جذاب و... طراحی کنید. ولی کاری که واقعاً باید انجام دهید این است که برنامه ای تولید کنید که همچنانکه نشان دهنده زیبایی و جذ ت برند تجاری شماست، ویژگی های مورد علاقه کاربران را نیز دارا باشد تا کاربران در هنگام استفاده از برنامه، هم سرگرم شوند و هم بخوبی برند شما را بخاطر بسپارند و به دیگران نیز آنرا پیشنهاد دهند. هر چه بیشتر بتوانید کاربران را با اپلیکیشنتان درگیر کنید، آنها سریعتر تمایل به ید محصولات یا خدمات شما پیدا خواهند نمود. در تبلیغات به این روش " موثر" گفته می شود. هر چه بیشتر با کاربران در تعامل باشید، بیشتر دیده خواهید شد.

 5 – با طراحی اپلیکیشن موبایل از رقبا پیشی بگیرید. این روزها استفاده از اپلیکیشن موبایل توسط شرکت های کوچک و متوسط هنوز فراگیر نشده و عده معدودی از شرکت ها برنامه موبایل مخصوص خود را دارند. شما می توانید با طراحی اپلیکیشن موبایل برای شرکتتان، یک گام از رقبا پیش افتاده و آنها را شگفت زده نمایید.

 این اپلیکیشن ها با امکانات منحصر به فرد خود ، علاوه بر اطلاع ‎رسانی می تواند زمینه‎ های تعامل میان مدیران و کارمندان و مشتریان یا کاربران را ایجاد می‎ نمایند. محیط شبکه ‎ای موجود در اپلیکیشن های سازمانی به گونه ای طراحی می ‎شود که یک کاربر پس از ورود به آنها خود را در فضای مجازی یک محیط تجاری یا کاری می ‎یابد و علاوه بر انجام امور اجرایی و تجاری در سراسر اوقاتی که در این محیط برنامه نویسی اندروید به سر می ‎برد احساسی از لذت را همراه با آموزش تجربه می نماید. یکی دیگر از ویژگی‎های این اپلیکیشن ها این است که کاربران با مشارکت در فعالیت‎های مبتنی بر شبکه خلاقیت‎های فردی را در خود پرورش می‎دهند.  امکانات اعمال تنظیمات اختصاصی که معمولاً در هر اپلیکیشن سازمانی پیش ‎بینی و ارائه می ‎شود ضمن به چالش گرفتن تجربیات فردی کاربران در کار با امکانات شبکه ‎ای و بسترهای ارتباطی، زمینه ‎های خلاقیت آنها را به شیوه ‎ای کاربردی ایجاد می‎ نماید. اپلیکیشن های سازمانی در دو سیستم عامل اندروید و ios قابل طراحی و باجرا بوده و پنل مدیریت مرکزی آن سمت وب می  باشد.

با تولید اپلیکیشن موبایل ، ایده خود را به عمل تبدیل کنید. تولید اپلیکیشن موبایل بهترین روش برای تبلیغ ب و کار شما و فروش محصولات شما می باشد. شرکت طراحی پرتو به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات تخصصی برنامه نویسی اندروید وبرنامه نویسی ios ، از گام اول تولید تا انتشار ، طراحی وب سایت و فروش اپلیکیشن شما در کنار شما خواهد بود. 


مشاهده متن کامل ...
برنامه نویسی اندروید، ساخت برنامه اندروید
درخواست حذف اطلاعات
 1. برنامه موبایل

 2. ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی

 3. آموزش برنامه تلگرام

 4. ساخت نرم افزار اندروید بدون برنامه نویسی

 5. ربات در تلگرام

 6. طراحی برنامه موبایل

 7. نحوه ایجاد کانال در تلگرام

 8. درست کانال در تلگرام

 9. روش ساخت ربات تلگرام

 10. نحوه ساخت کانال در تلگرام

 11. ساخت اندروید

 12. ساخت آنلاین برنامه اندروید

 13. ساخت تلگرام

 14. اندروید برنامه

 15. سایت اندروید

 16. طریقه ساخت کانال تلگرام

 17. اپلیکیشن اندروید

 18. برنامه نویسی ios

 19. اموزش تصویری تلگرام

 20. برنامه نویسی موبایل اندروید

 21. ربات تبلیغاتی تلگرام

 22. ساخت اپلیکیشن رایگان اندروید

 23. سرور رایگان برای ربات تلگرام

 24. چگونه ربات تلگرام بسازیم

 25. ساخت اپلیکیشن اندروید

 26. اموزش کار با تلگرام

 27. برنامه نویسی موبایل

 28. طراحی اپ اندروید

 29. لینک ربات های تلگرام

 30. سفارش اپلیکیشن

 31. نوشتن اپلیکیشن اندروید

 32. سرور ربات تلگرام

 33. سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید

 34. روش ساخت ربات در تلگرام

 35. ربات یاب تلگرام

 36. آموزش تصویری ساخت ربات تلگرام

 37. برنامه طراحی اندروید

 38. درست ربات

 39. ربات

 40. برنامه های اندروید

 41. طراحی برنامه اندروید

 42. حذف ربات در تلگرام

 43. بوت های تلگرام

 44. سایت تلگرام

 45. اپلیکیشن

 46. برنامه ساز اندروید رایگان

 47. تعرفه طراحی اپلیکیشن اندروید

 48. شرکت طراحی اپلیکیشن موبایل

 49. آموزش کامل ساخت ربات تلگرام

 50. برنامه برای اندروید

 51. ربات های تلگرام

 52. درست کانال تلگرام

 53. سفارش برنامه نویسی

 54. مدیریت ربات تلگرام

 55. ساخت اپلیکیشن اندروید بدون برنامه نویسی

 56. طراحی اندروید

 57. برنامه های موبایل

 58. ساخت اپلیکیشن موبایل

 59. هزینه ساخت اپلیکیشن اندروید

 60. ساخت ربات در تلگرام

 61. ربات های تلگرام 18

 62. ربات ساز

 63. روش ساخت کانال در تلگرام

 64. ربات برای تلگرام

 65. نحوه ساخت ربات تلگرام

 66. هزینه ساخت برنامه اندروید

 67. برنامه ساخت اپلیکیشن اندروید

 68. ارزش افزوده

 69. برنامه نویسی در اندروید

 70. ساخت برنامه اندروید بدون برنامه نویسی

 71. هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید

 72. پارسیان

 73. بوت تلگرام

 74. ربات سخنگو تلگرام

 75. ساخت برنامه اندروید برای سایت

 76. آموزش ساخت ربات در تلگرام

 77. شرکت های برنامه نویسی اندروید

 78. درست ربات تلگرام

 79. اموزش ساخت ربات

 80. آموزش ساخت کانال در تلگرام

 81. ساخت برنامه اندروید

 82. آموزش تبلیغات در تلگرام

 83. موبایل اپلیکیشن

 84. ساخت ربات برای تلگرام

 85. ربات تلگرام

 86. درست ربات در تلگرام

 87. ساخت اپلیکیشن رایگان

 88. ساخت کانال تلگرام

 89. ساخت برنامه برای اندروید

 90. ایجاد ربات تلگرام

 91. سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید

 92. برنامه ساخت ربات تلگرام

 93. آموزش ربات تلگرام

 94. سفارش برنامه نویسی اندروید

 95. نوشتن برنامه اندروید

 96. حذف ربات از گروه تلگرام

 97. ساخت گروه تلگرام

 98. طرز ساخت ربات تلگرام

 99. ربات ساز تلگرام

 100. ساخت برنامه های اندروید

 101. برنامه ساخت برنامه اندروید

 102. ساخت اپلیکیشن برای سایت

 103. برنامه نویسی ربات تلگرام

 104. آموزش ساخت کانال تلگرام

 105. نحوه ساخت کانال تلگرام

 106. ساخت ربات حرفه ای تلگرام

 107. طراحی اپلیکیشن

 108. ربات ساخت استیکر

 109. ساخت برنامه اندروید بدون کدنویسی

 110. شرکت برنامه نویسی اندروید

 111. ربات تلگرام

 112. سفارش اپلیکیشن موبایل

 113. رباتهای تلگرام

 114. ساخت اپ

 115. برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید

 116. اپلیکیشن موبایل

 117. طراحی وب اپلیکیشن

 118. طراحی سایت و اپلیکیشن

 119. تلگرام ربات

 120. سازنده تلگرام

 121. طراحی اپلیکیشن موبایل

 122. ساخت ربات تبلیغاتی تلگرام

 123. سفارش ساخت برنامه اندروید

 124. برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

 125. چگونه در تلگرام ربات بسازیم

 126. برنامه نویسی اندروید

 127. هزینه طراحی اپلیکیشن

 128. شرکت های برنامه نویسی

 129. آموزش ساخت برنامه اندروید

 130. لینک ربات استیکر ساز تلگرام

 131. ربات موزیک یاب تلگرام

 132. نرم افزار برنامه نویسی اندروید

 133. تولید اپلیکیشن اندروید

 134. ساخت اپ اندروید

 135. بات های تلگرام

 136. برنامه ساز اندروید

 137. بهترین ربات های تلگرام

 138. ربات های فارسی تلگرام

 139. طریقه ساخت ربات در تلگرام

 140. ساخت اپلیکیشن اندروید برای سایت

 141. bot در تلگرام

 142. شرکت برنامه نویسی

 143. ساخت برنامه اندروید آنلاین

 144. آموزش کامل تلگرام

 145. سایت ساخت برنامه اندروید

 146. آموزش ساخت ربات تلگرام

 147. ساخت اپلیکیشن اندروید رایگان

 148. برنامه طراحی سایت

 149. آموزش تلگرام

 150. ربات گروه تلگرام

 151. ساخت ربات پیشرفته تلگرام

 152. طریقه ساخت ربات تلگرام

 153. سایت برنامه نویسی اندروید

 154. اندروید برنامه نویسی

 155. طراحی ربات تلگرام

 156. ربات های ر تلگرام

 157. برنامه اندروید

 158. نرم افزار ساخت اپلیکیشن اندروید

 159. لینک ربات تلگرام

 160. ساخت ربات تلگرام با برنامه نویسی

 161. ساخت موبایل

 162. ربات ع تلگرام

 163. فروشگاه اندروید

 164. ربات ر تلگرام

 165. طراحی اپلیکیشن ios

 166. طریقه ساخت کانال در تلگرام

 167. اندروید نویسی

 168. برنامه طراحی

 169. تولید اپلیکیشن موبایل

 170. تولید اپلیکیشن

 171. معرفی ربات های تلگرام

 172. سفارش اپلیکیشن اندروید

 173. برنامه سازی اندروید

 174. سفارش برنامه اندروید

 175. برنامه نویسی برای اندروید

 176. استارتاپ

 177. آموزش تنظیمات تلگرام

 178. شتاب دهنده

 179. ساخت برنامه اندروید رایگان

 180. ساخت اپلیکیشن

 181. لیست ربات های تلگرام

 182. ساخت ربات هوشمند تلگرام

 183. ساخت برنامه

 184. ربات ساخت استیکر تلگرام

 185. تعرفه برنامه نویسی اندروید

 186. دستورات ربات تلگرام

 187. معرفی ربات تلگرام

 188. ب و کار

 189. ساخت اپلیکیشن سایت

+ نوشته شده در یکم بهمن ۱۳۹۵ساعت 12:41 توسط برنامه نویس | نظر بدهید

 1. برنامه موبایل

 2. ساخت ربات تلگرام بدون برنامه نویسی

 3. آموزش برنامه تلگرام

 4. ساخت نرم افزار اندروید بدون برنامه نویسی

 5. ربات در تلگرام

 6. طراحی برنامه موبایل

 7. نحوه ایجاد کانال در تلگرام

 8. درست کانال در تلگرام

 9. روش ساخت ربات تلگرام

 10. نحوه ساخت کانال در تلگرام

 11. ساخت اندروید

 12. ساخت آنلاین برنامه اندروید

 13. ساخت تلگرام

 14. اندروید برنامه

 15. سایت اندروید

 16. طریقه ساخت کانال تلگرام

 17. اپلیکیشن اندروید

 18. برنامه نویسی ios

 19. اموزش تصویری تلگرام

 20. برنامه نویسی موبایل اندروید

 21. ربات تبلیغاتی تلگرام

 22. ساخت اپلیکیشن رایگان اندروید

 23. سرور رایگان برای ربات تلگرام

 24. چگونه ربات تلگرام بسازیم

 25. ساخت اپلیکیشن اندروید

 26. اموزش کار با تلگرام

 27. برنامه نویسی موبایل

 28. طراحی اپ اندروید

 29. لینک ربات های تلگرام

 30. سفارش اپلیکیشن

 31. نوشتن اپلیکیشن اندروید

 32. سرور ربات تلگرام

 33. سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید

 34. روش ساخت ربات در تلگرام

 35. ربات یاب تلگرام

 36. آموزش تصویری ساخت ربات تلگرام

 37. برنامه طراحی اندروید

 38. درست ربات

 39. ربات

 40. برنامه های اندروید

 41. طراحی برنامه اندروید

 42. حذف ربات در تلگرام

 43. بوت های تلگرام

 44. سایت تلگرام

 45. اپلیکیشن

 46. برنامه ساز اندروید رایگان

 47. تعرفه طراحی اپلیکیشن اندروید

 48. شرکت طراحی اپلیکیشن موبایل

 49. آموزش کامل ساخت ربات تلگرام

 50. برنامه برای اندروید

 51. ربات های تلگرام

 52. درست کانال تلگرام

 53. سفارش برنامه نویسی

 54. مدیریت ربات تلگرام

 55. ساخت اپلیکیشن اندروید بدون برنامه نویسی

 56. طراحی اندروید

 57. برنامه های موبایل

 58. ساخت اپلیکیشن موبایل

 59. هزینه ساخت اپلیکیشن اندروید

 60. ساخت ربات در تلگرام

 61. ربات های تلگرام 18

 62. ربات ساز

 63. روش ساخت کانال در تلگرام

 64. ربات برای تلگرام

 65. نحوه ساخت ربات تلگرام

 66. هزینه ساخت برنامه اندروید

 67. برنامه ساخت اپلیکیشن اندروید

 68. ارزش افزوده

 69. برنامه نویسی در اندروید

 70. ساخت برنامه اندروید بدون برنامه نویسی

 71. هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید

 72. پارسیان

 73. بوت تلگرام

 74. ربات سخنگو تلگرام

 75. ساخت برنامه اندروید برای سایت

 76. آموزش ساخت ربات در تلگرام

 77. شرکت های برنامه نویسی اندروید

 78. درست ربات تلگرام

 79. اموزش ساخت ربات

 80. آموزش ساخت کانال در تلگرام

 81. ساخت برنامه اندروید

 82. آموزش تبلیغات در تلگرام

 83. موبایل اپلیکیشن

 84. ساخت ربات برای تلگرام

 85. ربات تلگرام

 86. درست ربات در تلگرام

 87. ساخت اپلیکیشن رایگان

 88. ساخت کانال تلگرام

 89. ساخت برنامه برای اندروید

 90. ایجاد ربات تلگرام

 91. سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید

 92. برنامه ساخت ربات تلگرام

 93. آموزش ربات تلگرام

 94. سفارش برنامه نویسی اندروید

 95. نوشتن برنامه اندروید

 96. حذف ربات از گروه تلگرام

 97. ساخت گروه تلگرام

 98. طرز ساخت ربات تلگرام

 99. ربات ساز تلگرام

 100. ساخت برنامه های اندروید

 101. برنامه ساخت برنامه اندروید

 102. ساخت اپلیکیشن برای سایت

 103. برنامه نویسی ربات تلگرام

 104. آموزش ساخت کانال تلگرام

 105. نحوه ساخت کانال تلگرام

 106. ساخت ربات حرفه ای تلگرام

 107. طراحی اپلیکیشن

 108. ربات ساخت استیکر

 109. ساخت برنامه اندروید بدون کدنویسی

 110. شرکت برنامه نویسی اندروید

 111. ربات تلگرام

 112. سفارش اپلیکیشن موبایل

 113. رباتهای تلگرام

 114. ساخت اپ

 115. برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید

 116. اپلیکیشن موبایل

 117. طراحی وب اپلیکیشن

 118. طراحی سایت و اپلیکیشن

 119. تلگرام ربات

 120. سازنده تلگرام

 121. طراحی اپلیکیشن موبایل

 122. ساخت ربات تبلیغاتی تلگرام

 123. سفارش ساخت برنامه اندروید

 124. برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل

 125. چگونه در تلگرام ربات بسازیم

 126. برنامه نویسی اندروید

 127. هزینه طراحی اپلیکیشن

 128. شرکت های برنامه نویسی

 129. آموزش ساخت برنامه اندروید

 130. لینک ربات استیکر ساز تلگرام

 131. ربات موزیک یاب تلگرام

 132. نرم افزار برنامه نویسی اندروید

 133. تولید اپلیکیشن اندروید

 134. ساخت اپ اندروید

 135. بات های تلگرام

 136. برنامه ساز اندروید

 137. بهترین ربات های تلگرام

 138. ربات های فارسی تلگرام

 139. طریقه ساخت ربات در تلگرام

 140. ساخت اپلیکیشن اندروید برای سایت

 141. bot در تلگرام

 142. شرکت برنامه نویسی

 143. ساخت برنامه اندروید آنلاین

 144. آموزش کامل تلگرام

 145. سایت ساخت برنامه اندروید

 146. آموزش ساخت ربات تلگرام

 147. ساخت اپلیکیشن اندروید رایگان

 148. برنامه طراحی سایت

 149. آموزش تلگرام

 150. ربات گروه تلگرام

 151. ساخت ربات پیشرفته تلگرام

 152. طریقه ساخت ربات تلگرام

 153. سایت برنامه نویسی اندروید

 154. اندروید برنامه نویسی

 155. طراحی ربات تلگرام

 156. ربات های ر تلگرام

 157. برنامه اندروید

 158. نرم افزار ساخت اپلیکیشن اندروید

 159. لینک ربات تلگرام

 160. ساخت ربات تلگرام با برنامه نویسی

 161. ساخت موبایل

 162. ربات ع تلگرام

 163. فروشگاه اندروید

 164. ربات ر تلگرام

 165. طراحی اپلیکیشن ios

 166. طریقه ساخت کانال در تلگرام

 167. اندروید نویسی

 168. برنامه طراحی

 169. تولید اپلیکیشن موبایل

 170. تولید اپلیکیشن

 171. معرفی ربات های تلگرام

 172. سفارش اپلیکیشن اندروید

 173. برنامه سازی اندروید

 174. سفارش برنامه اندروید

 175. برنامه نویسی برای اندروید

 176. استارتاپ

 177. آموزش تنظیمات تلگرام

 178. شتاب دهنده

 179. ساخت برنامه اندروید رایگان

 180. ساخت اپلیکیشن

 181. لیست ربات های تلگرام

 182. ساخت ربات هوشمند تلگرام

 183. ساخت برنامه

 184. ربات ساخت استیکر تلگرام

 185. تعرفه برنامه نویسی اندروید

 186. دستورات ربات تلگرام

 187. معرفی ربات تلگرام

 188. ب و کار

 189. ساخت اپلیکیشن سایت

+ نوشته شده در یکم بهمن ۱۳۹۵ساعت 12:41 توسط برنامه نویس | نظر بدهید

تعریف اپلیکیشن
درخواست حذف اطلاعات

اپلیکیشن

اپلیکیشن چیست؟

در مورد اینکه اپلیکیشن (application) چیست و یا اینکه معنی اپلیکیشن چه می باشد باید بگوییم که در وقع اکثر نرم افزارهایی که ما به طور روزمره از آن ها استفاده می کنیم شامل این تعریف می شوند و فقط نرم افزارهای سیستم مانند سیستم عامل و یا زبان های برنامه نویسی جزء اپلیکیشن ها محسوب نمی شوند.
اپلیکیشن چیست؟

ممکن است شما برای انجام یک عمل خاص بر روی سیستم نیاز به یک نرم افزار برای اینکار داشته باشید. مثلا شما ممکن است بخواهید بر روی یک ع ویرایش خاصی را انجام دهید. برای این کار باید از اپلیکیشن فتوشاپ استفاده نمائید. و یا ممکن است برای مرور صفحات اینترنتی نیاز به یک اپلیکیشن مرورگر داشته باشید. برای اینکار می توانید از اپلیکیشن کروم یا اپلیکیشن فایرفا استفاده نمائید. در صورتی که بخواهید به تماشای یا گوش دادن به موسیقی بپردازید می توانید از اپلیکیشن kmplayer استفاده کنید. همچنین برای تایپ متون و امور اداری می توانید از اپلیکیشن office استفاده نمائید.

نرم افزارها و اپلیکیشن های دیگری نیز وجود دارند که بسته به نیاز کاربران تهیه شده اند و می توانند پاسخگوی هر نیازی باشند. منتهی با توجه به اینکه ممکن است این اپلیکیشن ها برای سیستم عامل های متفاوتی ارائه شوند توسعه دهندگان نرم افزار سعی میکنند تا حد امکان یک اپلیکیشن را برای سیستم عامل ها و دستگاه های دیجیتال مختلف ارائه نمایند. برای برای مثال یک اپلیکیشن مرورگر اینترنت ممکن است هم برای دستگاه های pc ارائه شود، هم برای استفاده در تبلت این اپلیکیشن ارائه گردد و هم ممکن است طراحی اپلیکیشن موبایل صورت پذیرد. برای مثال اپلیکیشن کروم که یک اپلیکیشن مرور اینترنت می باشد هم بر روی pc موجود می باشد، هم برای استفاده بر روی تبلت این اپلیکیشن پیاده سازی شده است و هم می توانید از این اپلیکیشن بر روی موبایل استفاده کنید.

اپلیکیشن موبایل چیست؟

تبلت ها و موبایل های هوشمند (smart) هم مانند هر کامپیوتری دارای نرم افزارها و برنامه های کاربردی متنوع و مختلف هستند. در بازار نرم افزارهای موبایل و گوشی همراه، واژه ”اپلیکیشن” یا به طور مختصر app بیشتر از واژه نرم افزار جا افتاده است و این اصطلاح همان معنای نرم افزار کاربردی را می دهد که همان اپلیکیشن موبایل یا نرم افزار موبایل به آن گفته می شود.

اپلیکیشن موبایل عبارت است از از نرم افزارهایی که ارتباط مستقیم با پردازنده‎های سیستم عامل گوشی همراه دارند و مستقیماً درخواست‎های کاربران را انجام می دهند. اپلیکیشن ها در موبایل به صورت مستقیم دستوری را انجام می دهند که کاملاً برای کاربران ملموس و قابل رؤیت است. اگر بخواهیم در مورد اپلیکیشن موبایل مثالی را بزنیم باید بگوئیم به کلیه نرم افزارهای گوشی که کاربر توسط آنها به اجرای فرمانی در گوشی می پردازد اپلیکیشن نام دارد. برای مثال شما ممکن است برای فعالیت های مالی بسته به حساب بانکی خود ممکن است از اپلیکیشن موبایل بانک ملت، اپلیکیشن موبایل بانک پاسارگاد، اپلیکیشن موبایل بانک ملی، اپلیکیشن موبایل بانک سامان، اپلیکیشن موبایل بانک اقتصاد نوین، اپلیکیشن موبایل بانک سپه، اپلیکیشن موبایل بانک آینده و یا غیره استفاده نمائید. و یا ممکن است شما در طول روز به استفاده از ابزارهای دیگری در گوشی همراه خود بپردازید. برای مثال ممکن است برای دنبال رویدادهای ورزشی از اپلیکیشن موبایل شبکه سه استفاده کنید و یا برای دنبال برنامه های تلویزیونی ممکن است از اپلیکیشن اندروید پخش زنده استفاده نمائید. همچنین برخی کاربران که از طریق فروشگاه اینترنتی به ید میپردازند ممکن است از اپلیکیشن سایت های مانند اپلیکیشن موبایل دیجی کالا و یا اپلیکیشن موبایل بامیلو استفاده نمایند. همچنین برای مثال ممکن است اپلیکیشن بازی خاصی هم برای pc ارائه شود و هم به صورت اپلیکیشن موبایل ارائه گردد که در این صورت توسعه دهنده نرم افزار سعی میکند این بازی را بر پایه دستگاه های دیجیتال تولید نماید. برای مثال اپلیکیشن م وبایل clash of clans از مواردی است که برای انجام بازی برنامه نویسی شده است. یا بازی angry birds یکی دیگر از موارد اپلیکیشن موبایل می باشد. تمامی این ابزارها که در دسترس شما قرار گرفته اند اپلیکیشن موبایل نام دارند که ممکن است براساس نوع سیستم عامل یک گوشی همراه، برای اجرا نیازمند بستر و سیستم عامل مورد نیاز خود باشند مربوط به خود باشند. یک اپلیکیشن موبایل ممکن است بر پایه سیستم عامل اندروید باشد که به در این ح به این نرم افزار اصطلاحاً اپلیکیشن اندروید می گویند. یا ممکن است سیستم عالی که این نرم افزار را مدیریت میکند ب ایه ios باشد که در این ح به آن اپلیکیشن ios یا اپلیکیشن اپل می گویند. برای دیگر سیستم عامل ها همانند ویندوز فون، بلک بری، جاوا، سیمبین و غیره نیز اپلیکیشن هایی بسته به نوع بستر سیستم عامل طراحی شده است. توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل، همانطور که سعی کرده اند براساس دستگاه های مختلف ورژن های متفاوتی از نرم افزار را ارائه دهند، برای سیستم عامل های مختلفی که ممکن است بر روی موبایل به کار رود نیز سعی میکنند به ساخت و طراحی ورژن های مختلفی از یک اپلیکیشن موبایل بپردازند.
معرفی سیستم عامل اندروید:

در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ گوگل شرکت اندروید در پالو وی کالیفرنیا را ید. شرکت کوچک اندروید که توسط روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایه گذاری شده بود، در زمینه تولید اپلیکیشن و برنامه های کاربردی برای موبایل فعالیت می کرد. روبین مدیر ارشد اجرایی این شرکت پس از پیوستن اندروید به گوگل به سمت قائم مقام مدیریت ی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوب شد.

سیستم عامل اندروید

در واقع می توان روبین را پایه گذار اندروید دانست. چرا که وی علاوه بر اینکه ایده تولید اندروید را در شرکت کوچک خود پرورش داد، در سمت مدیر این پروژه در شرکت گوگل توانست ایده خود را پیاده سازی کند و سیستم عامل اندروید را با نام شرکت کوچک پیشین خود روانه بازار نماید.

تیم اندروید به ی روبین فعالیت خود را برای تولید پلتفرم موبایل مبتنی بر کرنل لینو آغاز د. درز اخباری از فعالیت های این تیم به خارج از گوگل، سبب بروز شایعاتی مبنی بر تمایل گوگل به تولید تلفن همراه در اوا سال ۲۰۰۶ گردید. این شایعات زمانی بیشتر قوت گرفت که در سپتامبر ۲۰۰۷ نشریه اینفورمیشن و یک در گزارشی خبر از ثبت چندین حق امتیاز و اختراع در حوزه تلفن همراه توسط گوگل داد.

این سیستم عامل بر اساس هسته سیستم عامل لینو توسعه یافته است. در واقع مدیریت و بهینه سازی حافظه، ارتباط با سخت افزار و سرویس های سیستم، امنیت، مدیریت پردازش ها و مدیریت منابع دستگاه موبایل را هسته لینو انجام می دهد و اندروید فقط لایه ایست که ارتباط میان کاربر و سیستم عامل را برقرار می کند. این لایه نرم افزاری بوسیله جاوا پیاده سازی شده است و به همین علت قادر به اجرای کدهای native نخواهد بود. اندروید همانند لینو اوپن سورس خواهد بود و توسعه دهندگان بیشماری بر روی آن کار می کنند.

android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند که توسط بیش از ۳۰ کمپانی معروف پشتیبانی می شود. اندروید اوپن سورس است و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از android sdk انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می کند تا برنامه نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریعتر و بهتر برنامه هایی بسازند که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند استفاده کند. اندروید به معنای واقعی “ باز” (open) است، یعنی برنامه نویس می تواند از تمام قدرت یک تلفن همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره گیری، فرستادن sms یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه نویسان می دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.

اپلیکیشن اندروید چیست؟

اپلیکیشن اندروید یا همان نرم افزار موبایل اندروید ابزاری است که توسط آن کاربر می تواند فعالیت های مورد نیاز خود را بسته به کاربری این اپلیکیشن انجام دهد.

برای اپلیکیشن موبایل بسته به بستر آن فروشگاه هایی وجود دارد که شما می توانید این ابزارها را از این فروشگاه ها نمائید. برای اپلیکیشن اندروید شما می توانید از طریق فروشگاه اپلیکیشن اندروید گوگل یا اصطلاحا play store اقدام به این نرم افزارهای اندروید نمائید. این اپلیکیشن های اندروید ممکن است بسته به نظر سازنده به صورت رایگان و یا به صورت پولی ارائه شوند. یکی دیگر از مکان هایی که می توانید در آن اقدام به اپلیکیشن اندروید نمائید “اپلیکیشن اندروید بازار” است. این اپلیکیشن اندروید ایرانی بوده و از زبان فارسی پشتیبانی می کند و از آنجا که در play store ممکن است همه ابزارهای ایرانی و فارسی موجود نباشند شما میتوانید از طریق این نرم افزار به اپلیکیشن های اندروید مختلف و متفاوت در هر زمینه ای که نیاز دارید بپردازید. برای مثال در بازار، امکان اپلیکیشن اندروید از جمله اپلیکیشن اندروید بانک ها، اپلیکیشن اندروید اوقات شرعی، اپلیکیشن اندروید بورس، اپلیکیشن اندروید پزشکی، اپلیکیشن اندروید تقویم شمسی، اپلیکیشن اندروید تلگرام و وایبر و واتساپ، اپلیکیشن اندروید اینستاگرام و غیره وجود دارد. حتی در صورتی که شما بخواهید اطلاعاتی را از شهر خودتان در دسترس داشته باشید ممکن است بتوانید در اپلیکیشن اندروید بازار به آنها اقدام کنید. برای مثال از موارد طراحی اپلیکیشن موبایل در مشهد نرم افزارهایی در بازار وجود دارد که می توانید از طریق این صفحه اطلاعاتی در مورد آن ها ب کنید، اما اگر بخواهیم در برخی از طراحی اپلیکیشن موبایل مشهد را نام ببریم می توان به اپلیکیشن اندروید نقشه همراه مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد گردی، اپلیکیشن اندروید نقشه آفلاین مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد رویداد، اپلیکیشن اندروید شهرنمای مشهد، اپلیکیشن اندروید اتوبوس های مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد آهن و همچنین اپلیکیشن اندروید مشهد پزشک اشاره کرد.

ممکن است شما قصد داشته باشید برای ایده خود و یا فعالیت شرکت خود، اپلیکیشن اندروید طراحی کنید. در صورتی تصمیم به سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید و فروشگاه اندروید دارید می توانید اینکار را به یک شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل بسپارید تا این شرکت پس از بررسی ایده یا سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل شما هزینه و قیمت و تعرفه ساخت و طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل مربوطه را به شما اطلاع رسانی نماید تا در صورت تمایل سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید یا موبایل خود را به آن شرکت بسپارید. شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید فراتک افتخار دارد با تیم برنامه نویسی اندروید قدرتمند خود، هر نوع سفارش اپلیکیشن اندروید و موبایل شرکت یا موسسه و یا سازمان شما را پیاده سازی نماید. در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد اپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن موبایل و شرکت طراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید و همینطور هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید ب کنید.مشاهده متن کامل ...
اپلیکیشن چیست
درخواست حذف اطلاعات

اپلیکیشن

اپلیکیشن چیست؟

در مورد اینکه اپلیکیشن (application) چیست و یا اینکه معنی اپلیکیشن چه می باشد باید بگوییم که در وقع اکثر نرم افزارهایی که ما به طور روزمره از آن ها استفاده می کنیم شامل این تعریف می شوند و فقط نرم افزارهای سیستم مانند سیستم عامل و یا زبان های برنامه نویسی جزء اپلیکیشن ها محسوب نمی شوند.
اپلیکیشن چیست؟

ممکن است شما برای انجام یک عمل خاص بر روی سیستم نیاز به یک نرم افزار برای اینکار داشته باشید. مثلا شما ممکن است بخواهید بر روی یک ع ویرایش خاصی را انجام دهید. برای این کار باید از اپلیکیشن فتوشاپ استفاده نمائید. و یا ممکن است برای مرور صفحات اینترنتی نیاز به یک اپلیکیشن مرورگر داشته باشید. برای اینکار می توانید از اپلیکیشن کروم یا اپلیکیشن فایرفا استفاده نمائید. در صورتی که بخواهید به تماشای یا گوش دادن به موسیقی بپردازید می توانید از اپلیکیشن kmplayer استفاده کنید. همچنین برای تایپ متون و امور اداری می توانید از اپلیکیشن office استفاده نمائید.

نرم افزارها و اپلیکیشن های دیگری نیز وجود دارند که بسته به نیاز کاربران تهیه شده اند و می توانند پاسخگوی هر نیازی باشند. منتهی با توجه به اینکه ممکن است این اپلیکیشن ها برای سیستم عامل های متفاوتی ارائه شوند توسعه دهندگان نرم افزار سعی میکنند تا حد امکان یک اپلیکیشن را برای سیستم عامل ها و دستگاه های دیجیتال مختلف ارائه نمایند. برای برای مثال یک اپلیکیشن مرورگر اینترنت ممکن است هم برای دستگاه های pc ارائه شود، هم برای استفاده در تبلت این اپلیکیشن ارائه گردد و هم ممکن است طراحی اپلیکیشن موبایل صورت پذیرد. برای مثال اپلیکیشن کروم که یک اپلیکیشن مرور اینترنت می باشد هم بر روی pc موجود می باشد، هم برای استفاده بر روی تبلت این اپلیکیشن پیاده سازی شده است و هم می توانید از این اپلیکیشن بر روی موبایل استفاده کنید.

اپلیکیشن موبایل چیست؟

تبلت ها و موبایل های هوشمند (smart) هم مانند هر کامپیوتری دارای نرم افزارها و برنامه های کاربردی متنوع و مختلف هستند. در بازار نرم افزارهای موبایل و گوشی همراه، واژه ”اپلیکیشن” یا به طور مختصر app بیشتر از واژه نرم افزار جا افتاده است و این اصطلاح همان معنای نرم افزار کاربردی را می دهد که همان اپلیکیشن موبایل یا نرم افزار موبایل به آن گفته می شود.

اپلیکیشن موبایل عبارت است از از نرم افزارهایی که ارتباط مستقیم با پردازنده‎های سیستم عامل گوشی همراه دارند و مستقیماً درخواست‎های کاربران را انجام می دهند. اپلیکیشن ها در موبایل به صورت مستقیم دستوری را انجام می دهند که کاملاً برای کاربران ملموس و قابل رؤیت است. اگر بخواهیم در مورد اپلیکیشن موبایل مثالی را بزنیم باید بگوئیم به کلیه نرم افزارهای گوشی که کاربر توسط آنها به اجرای فرمانی در گوشی می پردازد اپلیکیشن نام دارد. برای مثال شما ممکن است برای فعالیت های مالی بسته به حساب بانکی خود ممکن است از اپلیکیشن موبایل بانک ملت، اپلیکیشن موبایل بانک پاسارگاد، اپلیکیشن موبایل بانک ملی، اپلیکیشن موبایل بانک سامان، اپلیکیشن موبایل بانک اقتصاد نوین، اپلیکیشن موبایل بانک سپه، اپلیکیشن موبایل بانک آینده و یا غیره استفاده نمائید. و یا ممکن است شما در طول روز به استفاده از ابزارهای دیگری در گوشی همراه خود بپردازید. برای مثال ممکن است برای دنبال رویدادهای ورزشی از اپلیکیشن موبایل شبکه سه استفاده کنید و یا برای دنبال برنامه های تلویزیونی ممکن است از اپلیکیشن اندروید پخش زنده استفاده نمائید. همچنین برخی کاربران که از طریق فروشگاه اینترنتی به ید میپردازند ممکن است از اپلیکیشن سایت های مانند اپلیکیشن موبایل دیجی کالا و یا اپلیکیشن موبایل بامیلو استفاده نمایند. همچنین برای مثال ممکن است اپلیکیشن بازی خاصی هم برای pc ارائه شود و هم به صورت اپلیکیشن موبایل ارائه گردد که در این صورت توسعه دهنده نرم افزار سعی میکند این بازی را بر پایه دستگاه های دیجیتال تولید نماید. برای مثال اپلیکیشن م وبایل clash of clans از مواردی است که برای انجام بازی برنامه نویسی شده است. یا بازی angry birds یکی دیگر از موارد اپلیکیشن موبایل می باشد. تمامی این ابزارها که در دسترس شما قرار گرفته اند اپلیکیشن موبایل نام دارند که ممکن است براساس نوع سیستم عامل یک گوشی همراه، برای اجرا نیازمند بستر و سیستم عامل مورد نیاز خود باشند مربوط به خود باشند. یک اپلیکیشن موبایل ممکن است بر پایه سیستم عامل اندروید باشد که به در این ح به این نرم افزار اصطلاحاً اپلیکیشن اندروید می گویند. یا ممکن است سیستم عالی که این نرم افزار را مدیریت میکند ب ایه ios باشد که در این ح به آن اپلیکیشن ios یا اپلیکیشن اپل می گویند. برای دیگر سیستم عامل ها همانند ویندوز فون، بلک بری، جاوا، سیمبین و غیره نیز اپلیکیشن هایی بسته به نوع بستر سیستم عامل طراحی شده است. توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل، همانطور که سعی کرده اند براساس دستگاه های مختلف ورژن های متفاوتی از نرم افزار را ارائه دهند، برای سیستم عامل های مختلفی که ممکن است بر روی موبایل به کار رود نیز سعی میکنند به ساخت و طراحی ورژن های مختلفی از یک اپلیکیشن موبایل بپردازند.
معرفی سیستم عامل اندروید:

در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ گوگل شرکت اندروید در پالو وی کالیفرنیا را ید. شرکت کوچک اندروید که توسط روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایه گذاری شده بود، در زمینه تولید اپلیکیشن و برنامه های کاربردی برای موبایل فعالیت می کرد. روبین مدیر ارشد اجرایی این شرکت پس از پیوستن اندروید به گوگل به سمت قائم مقام مدیریت ی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوب شد.

سیستم عامل اندروید

در واقع می توان روبین را پایه گذار اندروید دانست. چرا که وی علاوه بر اینکه ایده تولید اندروید را در شرکت کوچک خود پرورش داد، در سمت مدیر این پروژه در شرکت گوگل توانست ایده خود را پیاده سازی کند و سیستم عامل اندروید را با نام شرکت کوچک پیشین خود روانه بازار نماید.

تیم اندروید به ی روبین فعالیت خود را برای تولید پلتفرم موبایل مبتنی بر کرنل لینو آغاز د. درز اخباری از فعالیت های این تیم به خارج از گوگل، سبب بروز شایعاتی مبنی بر تمایل گوگل به تولید تلفن همراه در اوا سال ۲۰۰۶ گردید. این شایعات زمانی بیشتر قوت گرفت که در سپتامبر ۲۰۰۷ نشریه اینفورمیشن و یک در گزارشی خبر از ثبت چندین حق امتیاز و اختراع در حوزه تلفن همراه توسط گوگل داد.

این سیستم عامل بر اساس هسته سیستم عامل لینو توسعه یافته است. در واقع مدیریت و بهینه سازی حافظه، ارتباط با سخت افزار و سرویس های سیستم، امنیت، مدیریت پردازش ها و مدیریت منابع دستگاه موبایل را هسته لینو انجام می دهد و اندروید فقط لایه ایست که ارتباط میان کاربر و سیستم عامل را برقرار می کند. این لایه نرم افزاری بوسیله جاوا پیاده سازی شده است و به همین علت قادر به اجرای کدهای native نخواهد بود. اندروید همانند لینو اوپن سورس خواهد بود و توسعه دهندگان بیشماری بر روی آن کار می کنند.

android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند که توسط بیش از ۳۰ کمپانی معروف پشتیبانی می شود. اندروید اوپن سورس است و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از android sdk انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می کند تا برنامه نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریعتر و بهتر برنامه هایی بسازند که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند استفاده کند. اندروید به معنای واقعی “ باز” (open) است، یعنی برنامه نویس می تواند از تمام قدرت یک تلفن همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره گیری، فرستادن sms یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه نویسان می دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.

اپلیکیشن اندروید چیست؟

اپلیکیشن اندروید یا همان نرم افزار موبایل اندروید ابزاری است که توسط آن کاربر می تواند فعالیت های مورد نیاز خود را بسته به کاربری این اپلیکیشن انجام دهد.

برای اپلیکیشن موبایل بسته به بستر آن فروشگاه هایی وجود دارد که شما می توانید این ابزارها را از این فروشگاه ها نمائید. برای اپلیکیشن اندروید شما می توانید از طریق فروشگاه اپلیکیشن اندروید گوگل یا اصطلاحا play store اقدام به این نرم افزارهای اندروید نمائید. این اپلیکیشن های اندروید ممکن است بسته به نظر سازنده به صورت رایگان و یا به صورت پولی ارائه شوند. یکی دیگر از مکان هایی که می توانید در آن اقدام به اپلیکیشن اندروید نمائید “اپلیکیشن اندروید بازار” است. این اپلیکیشن اندروید ایرانی بوده و از زبان فارسی پشتیبانی می کند و از آنجا که در play store ممکن است همه ابزارهای ایرانی و فارسی موجود نباشند شما میتوانید از طریق این نرم افزار به اپلیکیشن های اندروید مختلف و متفاوت در هر زمینه ای که نیاز دارید بپردازید. برای مثال در بازار، امکان اپلیکیشن اندروید از جمله اپلیکیشن اندروید بانک ها، اپلیکیشن اندروید اوقات شرعی، اپلیکیشن اندروید بورس، اپلیکیشن اندروید پزشکی، اپلیکیشن اندروید تقویم شمسی، اپلیکیشن اندروید تلگرام و وایبر و واتساپ، اپلیکیشن اندروید اینستاگرام و غیره وجود دارد. حتی در صورتی که شما بخواهید اطلاعاتی را از شهر خودتان در دسترس داشته باشید ممکن است بتوانید در اپلیکیشن اندروید بازار به آنها اقدام کنید. برای مثال از موارد طراحی اپلیکیشن موبایل در مشهد نرم افزارهایی در بازار وجود دارد که می توانید از طریق این صفحه اطلاعاتی در مورد آن ها ب کنید، اما اگر بخواهیم در برخی از طراحی اپلیکیشن موبایل مشهد را نام ببریم می توان به اپلیکیشن اندروید نقشه همراه مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد گردی، اپلیکیشن اندروید نقشه آفلاین مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد رویداد، اپلیکیشن اندروید شهرنمای مشهد، اپلیکیشن اندروید اتوبوس های مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد آهن و همچنین اپلیکیشن اندروید مشهد پزشک اشاره کرد.

ممکن است شما قصد داشته باشید برای ایده خود و یا فعالیت شرکت خود، اپلیکیشن اندروید طراحی کنید. در صورتی تصمیم به سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید و فروشگاه اندروید دارید می توانید اینکار را به یک شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل بسپارید تا این شرکت پس از بررسی ایده یا سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل شما هزینه و قیمت و تعرفه ساخت و طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل مربوطه را به شما اطلاع رسانی نماید تا در صورت تمایل سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید یا موبایل خود را به آن شرکت بسپارید. شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید فراتک افتخار دارد با تیم برنامه نویسی اندروید قدرتمند خود، هر نوع سفارش اپلیکیشن اندروید و موبایل شرکت یا موسسه و یا سازمان شما را پیاده سازی نماید. در صورتی که تمایل دارید اطلاعات بیشتری در مورد اپلیکیشن اندروید و اپلیکیشن موبایل و شرکت طراحی و ساخت اپلیکیشن اندروید و همینطور هزینه طراحی اپلیکیشن اندروید ب کنید.مشاهده متن کامل ...
آموزش تنظیمات اینترنت همراه اول نوترینو 4g در تمام گوشی های هوشم
درخواست حذف اطلاعات

آموزش تنظیمات اینترنت همراه اول نوترینو  در تمام گوشی های هوشمند


تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 4g


روش اول فعالسازی سرویس gprs


شما می توانید سرویس اینترنت همراه اول (gprs) را با ارتباط با یکی از درگاه های زیر فعال نمایید.


1.  ارسال پیامک به شماره 8088


2. ارسال دستور *111*231#


همچنین می توانید با ارسال پیامک به شماره 8008 تنظیماتgprs  گوشی خود را دریافت کنید.


,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستی ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای iphone 6,تنظیمات gprs همراه اول برای iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ


تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 4g


روش دوم فعالسازی سرویس gprs


تنظیمات را می توانید به صورت اتوماتیک از همراه اول بخواهید و یا اگر همراه اول نتواند تنظیمات را برای شما به صورت اتوماتیک تنظیم کند ، باید به صورت دستی این کار را انجام دهید . برای تنظیمات اتوماتیک به لینک زیر رفته و با وارد شماره موبایل خود ، و انتخاب تنظیمات مربوط به internet یا gprs تنظیمات به صورت اتوماتیک برای شما خواهد آمد و یا به شما آموزش تنظیمات را نمایش می دهد .همینطور با پیامک نام و مدل گوشی خود به شماره 8008 اگر گوشی شما قابلیت دریافت تنظیمات اتوماتیک را داشته باشد ، آن را دریافت می کند . اگر مدل گوشی خود را نمی دانید کد #06#* را در گوشی بزنید و شماره imei خود را به 8008 پیامک کنید .


لینک تنظیمات


,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستی ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای iphone 6,تنظیمات gprs همراه اول برای iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ


تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 3g


تنظیمات دستی فعالسازی سرویس gprs


ما اگر در استفاده از این روش به مشکل برخوردید میتوانید تنظیمات را به صورت دستی وارد کنید . برای اینکه تنظیمات را به صورت دستی وارد کنید ، باید از اطلاعات زیر را در ساخت کانکشن استفاده کنید. ابتدا از منوی start گزینه setting را انتخاب کنید آن گاه در منوها گزینه connectionو gprs setting را انتخاب کنید. در گزینه manage existing connections، نام این اتصال را mci gprs قرار دهید. برای ادامه کار گزینه next را انتخاب کنید وبرای access point name مقدار mcinet را قرار دهید. بعد از این مرحله به connection بازگردید، سپس گزینه edit server را انتخاب کنید. در گزینه a nced مقادیر زیر تعریف کنید:


name: mci-gprs


apn: mcinet


wap : 192.168.194.73


port: 9201


http : 192.168.194.73


port: 8080


چه نیازمندی هایی برای استفاده از نوترینو وجود دارد؟


حضور در محدوده ی پوشش 3g


علامت های 3g، h ، h+ بر روی نمایشگر گوشی همراه شما نشان می دهد که در محدوده پوشش 3g قرار دارید.


داشتن تلفن های همراهی که تکنولوژی 3g را پشتیبانی کند.


فعالسازی 3g با ید یکی از بسته های نوترینو.


,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستی ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای iphone 6,تنظیمات gprs همراه اول برای iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ


تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 3g


چگونه بسته های نوترینو را فعال کنیم؟


کد دستوری *100# به منظور فعال سازی بسته ها، آگاهی از میزان مصرف و دریافت راهنمای بسته های نوترینو فراهم شده است.


,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستی ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گال ی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی s5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گل ی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای iphone 6,تنظیمات gprs همراه اول برای iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ s3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گل ی s4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ


آموزش تنظیمات اینترنت همراه اول نوترینو  در تمام گوشی های هوشمند


 مشاهده متن کامل ...
ساخت اپلیکیشن
درخواست حذف اطلاعات

اپلیکیشن چیست؟

در مورد اینکه اپلیکیشن (application) چیست و یا اینکه معنی اپلیکیشن چه می باشد باید بگوییم که در وقع اکثر نرم افزارهایی که ما به طور روزمره از آن ها استفاده می کنیم شامل این تعریف می شوند و فقط نرم افزارهای سیستم مانند سیستم عامل و یا زبان های برنامه نویسی جزء اپلیکیشن ها محسوب نمی شوند.

apllication

ممکن است شما برای انجام یک عمل خاص بر روی سیستم نیاز به یک نرم افزار برای اینکار داشته باشید. مثلا شما ممکن است بخواهید بر روی یک ع ویرایش خاصی را انجام دهید. برای این کار باید از اپلیکیشن فتوشاپ استفاده نمائید. و یا ممکن است برای مرور صفحات اینترنتی نیاز به یک اپلیکیشن مرورگر داشته باشید. برای اینکار می توانید از اپلیکیشن کروم یا اپلیکیشن فایرفا استفاده نمائید. در صورتی که بخواهید به تماشای یا گوش دادن به موسیقی بپردازید می توانید از اپلیکیشن kmplayer استفاده کنید. همچنین برای تایپ متون و امور اداری می توانید از اپلیکیشن office استفاده نمائید.

نرم افزارها و اپلیکیشن های دیگری نیز وجود دارند که بسته به نیاز کاربران تهیه شده اند و می توانند پاسخگوی هر نیازی باشند. منتهی با توجه به اینکه ممکن است این اپلیکیشن ها برای سیستم عامل های متفاوتی ارائه شوند توسعه دهندگان نرم افزار سعی میکنند تا حد امکان یک اپلیکیشن را برای سیستم عامل ها و دستگاه های دیجیتال مختلف ارائه نمایند. برای برای مثال یک اپلیکیشن مرورگر اینترنت ممکن است هم برای دستگاه های pc ارائه شود، هم برای استفاده در تبلت این اپلیکیشن ارائه گردد و هم ممکن است طراحی اپلیکیشن موبایل صورت پذیرد. برای مثال اپلیکیشن کروم که یک اپلیکیشن مرور اینترنت می باشد هم بر روی pc موجود می باشد، هم برای استفاده بر روی تبلت این اپلیکیشن پیاده سازی شده است و هم می توانید از این اپلیکیشن بر روی موبایل استفاده کنید.

اپلیکیشن موبایل چیست؟

تبلت ها و موبایل های هوشمند (smart) هم مانند هر کامپیوتری دارای نرم افزارها و برنامه های کاربردی متنوع و مختلف هستند. در بازار نرم افزارهای موبایل و گوشی همراه، واژه ”اپلیکیشن” یا به طور مختصر app بیشتر از واژه نرم افزار جا افتاده است و این اصطلاح همان معنای نرم افزار کاربردی را می دهد که همان اپلیکیشن موبایل یا نرم افزار موبایل به آن گفته می شود.

اپلیکیشن موبایل چیست؟

اپلیکیشن موبایل عبارت است از از نرم افزارهایی که ارتباط مستقیم با پردازنده‎های سیستم عامل گوشی همراه دارند و مستقیماً درخواست‎های کاربران را انجام می دهند. اپلیکیشن ها در موبایل به صورت مستقیم دستوری را انجام می دهند که کاملاً برای کاربران ملموس و قابل رؤیت است. اگر بخواهیم در مورد اپلیکیشن موبایل مثالی را بزنیم باید بگوئیم به کلیه نرم افزارهای گوشی که کاربر توسط آنها به اجرای فرمانی در گوشی می پردازد اپلیکیشن نام دارد. برای مثال شما ممکن است برای فعالیت های مالی بسته به حساب بانکی خود ممکن است از اپلیکیشن موبایل بانک ملت، اپلیکیشن موبایل بانک پاسارگاد، اپلیکیشن موبایل بانک ملی، اپلیکیشن موبایل بانک سامان، اپلیکیشن موبایل بانک اقتصاد نوین، اپلیکیشن موبایل بانک سپه، اپلیکیشن موبایل بانک آینده و یا غیره استفاده نمائید. و یا ممکن است شما در طول روز به استفاده از ابزارهای دیگری در گوشی همراه خود بپردازید. برای مثال ممکن است برای دنبال رویدادهای ورزشی از اپلیکیشن موبایل شبکه سه استفاده کنید و یا برای دنبال برنامه های تلویزیونی ممکن است از اپلیکیشن اندروید پخش زنده استفاده نمائید. همچنین برخی کاربران که از طریق فروشگاه اینترنتی به ید میپردازند ممکن است از اپلیکیشن سایت های مانند اپلیکیشن موبایل دیجی کالا و یا اپلیکیشن موبایل بامیلو استفاده نمایند. همچنین برای مثال ممکن است اپلیکیشن بازی خاصی هم برای pc ارائه شود و هم به صورت اپلیکیشن موبایل ارائه گردد که در این صورت توسعه دهنده نرم افزار سعی میکند این بازی را بر پایه دستگاه های دیجیتال تولید نماید. برای مثال اپلیکیشن م وبایل clash of clans از مواردی است که برای انجام بازی برنامه نویسی شده است. یا بازی angry birds یکی دیگر از موارد اپلیکیشن موبایل می باشد. تمامی این ابزارها که در دسترس شما قرار گرفته اند اپلیکیشن موبایل نام دارند که ممکن است براساس نوع سیستم عامل یک گوشی همراه، برای اجرا نیازمند بستر و سیستم عامل مورد نیاز خود باشند مربوط به خود باشند. یک اپلیکیشن موبایل ممکن است بر پایه سیستم عامل اندروید باشد که به در این ح به این نرم افزار اصطلاحاً اپلیکیشن اندروید می گویند. یا ممکن است سیستم عالی که این نرم افزار را مدیریت میکند ب ایه ios باشد که در این ح به آن اپلیکیشن ios یا اپلیکیشن اپل می گویند. برای دیگر سیستم عامل ها همانند ویندوز فون، بلک بری، جاوا، سیمبین و غیره نیز اپلیکیشن هایی بسته به نوع بستر سیستم عامل طراحی شده است. توسعه دهندگان اپلیکیشن موبایل، همانطور که سعی کرده اند براساس دستگاه های مختلف ورژن های متفاوتی از نرم افزار را ارائه دهند، برای سیستم عامل های مختلفی که ممکن است بر روی موبایل به کار رود نیز سعی میکنند به ساخت و طراحی ورژن های مختلفی از یک اپلیکیشن موبایل بپردازند.

معرفی سیستم عامل اندروید:

در ماه ژوئیه سال 2005 گوگل شرکت اندروید در پالو وی کالیفرنیا را ید. شرکت کوچک اندروید که توسط روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایه گذاری شده بود، در زمینه تولید اپلیکیشن و برنامه های کاربردی برای موبایل فعالیت می کرد. روبین مدیر ارشد اجرایی این شرکت پس از پیوستن اندروید به گوگل به سمت قائم مقام مدیریت ی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوب شد.

سیستم عامل اندروید

در واقع می توان روبین را پایه گذار اندروید دانست. چرا که وی علاوه بر اینکه ایده تولید اندروید را در شرکت کوچک خود پرورش داد، در سمت مدیر این پروژه در شرکت گوگل توانست ایده خود را پیاده سازی کند و سیستم عامل اندروید را با نام شرکت کوچک پیشین خود روانه بازار نماید.

تیم اندروید به ی روبین فعالیت خود را برای تولید پلتفرم موبایل مبتنی بر کرنل لینو آغاز د. درز اخباری از فعالیت های این تیم به خارج از گوگل، سبب بروز شایعاتی مبنی بر تمایل گوگل به تولید تلفن همراه در اوا سال 2006 گردید. این شایعات زمانی بیشتر قوت گرفت که در سپتامبر 2007 نشریه اینفورمیشن و یک در گزارشی خبر از ثبت چندین حق امتیاز و اختراع در حوزه تلفن همراه توسط گوگل داد.

این سیستم عامل بر اساس هسته سیستم عامل لینو توسعه یافته است. در واقع مدیریت و بهینه سازی حافظه، ارتباط با سخت افزار و سرویس های سیستم، امنیت، مدیریت پردازش ها و مدیریت منابع دستگاه موبایل را هسته لینو انجام می دهد و اندروید فقط لایه ایست که ارتباط میان کاربر و سیستم عامل را برقرار می کند. این لایه نرم افزاری بوسیله جاوا پیاده سازی شده است و به همین علت قادر به اجرای کدهای native نخواهد بود. اندروید همانند لینو اوپن سورس خواهد بود و توسعه دهندگان بیشماری بر روی آن کار می کنند.

android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می شود. اندروید اوپن سورس است و توسعه دهندگان می توانند با استفاده از android sdk انواع اپلیکیشن اندروید را برای این سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می کند تا برنامه نویسان اپلیکیشن اندروید بتوانند هرچه سریعتر و بهتر برنامه هایی بسازند که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند استفاده کند. اندروید به معنای واقعی “ باز” (open) است، یعنی برنامه نویس می تواند از تمام قدرت یک تلفن همراه استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره گیری، فرستادن sms یا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه نویسان می دهد تا بتوانند اپلیکیشن اندروید قدرتمند و کاربردی برای کاربران بسازند.

اپلیکیشن اندروید چیست؟

اپلیکیشن اندروید یا همان نرم افزار موبایل اندروید ابزاری است که توسط آن کاربر می تواند فعالیت های مورد نیاز خود را بسته به کاربری این اپلیکیشن انجام دهد.

اپلیکیشن اندروید چیست؟

برای اپلیکیشن موبایل بسته به بستر آن فروشگاه هایی وجود دارد که شما می توانید این ابزارها را از این فروشگاه ها نمائید. برای اپلیکیشن اندروید شما می توانید از طریق فروشگاه اپلیکیشن اندروید گوگل یا اصطلاحا play store اقدام به این نرم افزارهای اندروید نمائید. این اپلیکیشن های اندروید ممکن است بسته به نظر سازنده به صورت رایگان و یا به صورت پولی ارائه شوند. یکی دیگر از مکان هایی که می توانید در آن اقدام به اپلیکیشن اندروید نمائید "اپلیکیشن اندروید بازار" است. این اپلیکیشن اندروید ایرانی بوده و از زبان فارسی پشتیبانی می کند و از آنجا که در play store ممکن است همه ابزارهای ایرانی و فارسی موجود نباشند شما میتوانید از طریق این نرم افزار به اپلیکیشن های اندروید مختلف و متفاوت در هر زمینه ای که نیاز دارید بپردازید. برای مثال در بازار، امکان اپلیکیشن اندروید از جمله اپلیکیشن اندروید بانک ها، اپلیکیشن اندروید اوقات شرعی، اپلیکیشن اندروید بورس، اپلیکیشن اندروید پزشکی، اپلیکیشن اندروید تقویم شمسی، اپلیکیشن اندروید تلگرام و وایبر و واتساپ، اپلیکیشن اندروید اینستاگرام و غیره وجود دارد. حتی در صورتی که شما بخواهید اطلاعاتی را از شهر خودتان در دسترس داشته باشید ممکن است بتوانید در اپلیکیشن اندروید بازار به آنها اقدام کنید. برای مثال از موارد طراحی اپلیکیشن موبایل در مشهد نرم افزارهایی در بازار وجود دارد که می توانید از طریق این صفحه اطلاعاتی در مورد آن ها ب کنید، اما اگر بخواهیم در برخی از طراحی اپلیکیشن موبایل مشهد را نام ببریم می توان به اپلیکیشن اندروید نقشه همراه مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد گردی، اپلیکیشن اندروید نقشه آفلاین مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد رویداد، اپلیکیشن اندروید شهرنمای مشهد، اپلیکیشن اندروید اتوبوس های مشهد، اپلیکیشن موبایل مشهد آهن و همچنین اپلیکیشن اندروید مشهد پزشک اشاره کرد.

ممکن است شما قصد داشته باشید برای ایده خود و یا فعالیت شرکت خود، اپلیکیشن اندروید طراحی کنید. در صورتی تصمیم به سفارش ساخت اپلیکیشن اندروید و فروشگاه اندروید دارید می توانید اینکار را به یک شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل بسپارید تا این شرکت پس از بررسی ایده یا سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل شما هزینه و قیمت و تعرفه ساخت و طراحی اپلیکیشن اندروید و موبایل مربوطه را به شما اطلاع رسانی نماید تا در صورت تمایل سفارش طراحی اپلیکیشن اندروید یا موبایل خود را به آن شرکت بسپارید. شرکت طراحی اپلیکیشن اندروید فراتک افتخار دارد با تیم برنامه نویسی اندروید قدرتمند خود، هر نوع سفارش اپلیکیشن اندروید و موبایل شرکت یا موسسه و یا سازمان شما را پیاده سازی نماید.مشاهده متن کامل ...
لایسنس اسمارت سکورتی 9, لایسنس اسمارت سکوریتی 10, لایسنس اینترنت سکورتی 10, لایس
درخواست حذف اطلاعات

آپدیت نود 32, آپدیت نود 32 ورژن 10, آپدیت نود 32 ورژن 9, اکتیو نود 32 ورژن 9, فعال سازی نود 32 ورژن 9, کد اکتیو اسمارت سکورتی 9, کد اکتیو نود 32 ورژن 10, کد فعال سازی نود 32, کد فعال سازی نود 32 ورژن 9, کد فعالسازی نود 32 ورژن 10, کد نود 32 ورژن 10, کرک دائمی نود 32 ورژن 10, کرک نود 32, کرک نود 32 ورژن 10, کرک نود 32 ورژن 9, کلید نود 32 ورژن 10, لایسنس اسمارت سکورتی 9, لایسنس اسمارت سکوریتی 10, لایسنس اینترنت سکورتی 10, لایسنس اینترنت سکوریتی, لایسنس جدید نود 32 ورژن 9, لایسنس رایگان اسمارت سکوریتی 9, لایسنس رایگان نود 32 ورژن 10, لایسنس رایگان نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 10, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود 32 ورژن 9, نود 32 ورژن 10

آپدیت نود 32, آپدیت نود 32 ورژن 10, آپدیت نود 32 ورژن 9, اکتیو نود 32 ورژن 9, فعال سازی نود 32 ورژن 9, کد اکتیو اسمارت سکورتی 9, کد اکتیو نود 32 ورژن 10, کد فعال سازی نود 32, کد فعال سازی نود 32 ورژن 9, کد فعالسازی نود 32 ورژن 10, کد نود 32 ورژن 10, کرک دائمی نود 32 ورژن 10, کرک نود 32, کرک نود 32 ورژن 10, کرک نود 32 ورژن 9, کلید نود 32 ورژن 10, لایسنس اسمارت سکورتی 9, لایسنس اسمارت سکوریتی 10, لایسنس اینترنت سکورتی 10, لایسنس اینترنت سکوریتی, لایسنس جدید نود 32 ورژن 9, لایسنس رایگان اسمارت سکوریتی 9, لایسنس رایگان نود 32 ورژن 10, لایسنس رایگان نود 32 ورژن 9, لایسنس نود 32, لایسنس نود 32 ورژن 10, لایسنس نود 32 ورژن 10 رایگان, لایسنس نود 32 ورژن 9, نود 32 ورژن 10


مشاهده متن کامل ...
بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال +ع
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]
به گزارش صبحانه،در حال حاضر گوشی های هوشمند متنوعی با پلتفرم های مختلف در بازار جهانی وجود دارند، البته اندروید و ios شناخته شده و مشهورترین پلتفرم های مشهور هستند. گوشی های هوشمند قدرت خاصی دارند، اما تنها دلیل این قدرت و هوشمندی اپلیکیشن ها هستند. با سخت افزارهای قدرتمند و امکانات جدید قطعا جذ تی برای کاربران فراهم می شود. امروز قصد داریم که نگاهی به بهترین اپلیکیشن های آیفون که تاکنون منتشر شده اند داشته باشیم؛ در ادامه با ما همراه باشید.
بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
همان طور که می دانید رقابت سختی میان دو سیستم عامل اندروید و ios ایجاد شده و هردو به دنبال ارائه بهترین اپلیکیشن و بهترین خدمات برای کاربران هستند. تا به حال اپلیکیشن های بسیاری برای هردو پلتفرم در دسته های متنوع منتشر شده اما امروز قصد داریم به سیستم عامل اختصاصی ios بپردازیم و بهترین اپلیکیشن های آیفون را به شما معرفی کنیم.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای مسافران

audible

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
بهترین اپلیکیشن های آیفوناگر شما از افرادی هستید که نمی توانید کتاب بخوانید، اپلیکیشن ios و اندرویدی audible این مشکل را حل کرده و شامل کتاب های صوتی باکیفیت و متنوعی است. هندزفری تمام چیزی است که شما پس از و نصب این اپلیکیشن نیاز دارید. به سادگی می توانید با این اپلیکیشن در طول سفر و حتی مسیرهای کوتاه مشغول گوش دادن کتاب مورد علاقه خود باشید.

pocket
بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
هر لحظه خبر و مقالات جدیدی در دنیای آنلاین منتشر می شود، اما ممکن است که شما زمان کافی برای خواندن همه آن ها نداشته باشید و شاید عنوان آن را برای جستجو به خاطر نسپارید. اپلیکیشن pocket شیوه جالبی را برای حل این مشکل ارائه داده است. با این اپلیکیشن می توانید به سادگی مقاله مورد نظر خود را در وب سایت های مختلف ذخیره کنید و بعدها به صورت آنلاین آن ها را مطالعه کنید.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای وبلاگ نویسان

google analytics

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال

google analytics اپلیکیشنی است که باید روی آیفون هر وبلاگ نویسی باشد. با استفاده از این اپلیکیشن شما می توانید به ترافیک لحظه ای وب سایت خود دسترسی داشته باشید و مهم تر از همه استفاده از سیستم تحلیل گر آن رایگان است. همچنین اپلیکیشن google analytics بهترین توصیه های تحلیلی داده را برای وب مسترها ارائه می دهد، بنابراین بدون استفاده از نسخه وب می توانید به آمار دقیق وب سایت از طریق اپلیکیشن دسترسی داشته باشید.

wordpress

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
همان طور که می دانید و رس مشهورترین سیستم مدیریت محتواست و تقریبا همه نشریات آنلاین از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می کنند، چراکه متن باز بوده و بهترین قابلیت را برای ساختن فرم سفارشی دارد. اگر شما یک نویسنده، مدیر و یا ویرایشگر یک مجله اینترنتی هستید که دارای سیستم مدیریت محتوای وردپرس است، می توانید با اپلیکیشن اختصاصی وردپرس به محتوای خود دسترسی داشته باشید؛ این اپلیکیشن تقریبا تمام قابلیت های نسخه وب را دارد.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای عکاسان

era+

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
در دوربین پیش فرض آیفون کنترل های دستی بسیاری فراهم نیست، اما اپلیکیشن های بسیاری برای دسترسی به تنظیمات و کنترل های گسترده آیفون وجود دارد که era+ از بهترین آن هاست. این اپلیکیشن 2.99 دلار قیمت دارد که گزینه های مختلفی را برای کار با لنز دستگاه فعال می سازد.

اپلیکیشن era+ واقعا یکی از بهترین اپلیکیشن های آیفون برای عکاسی است که گوشی هوشمند شما را به گزینه های بسیاری از دیافراگم مجهز می کند که از جمله آن ها می توان به شاتر آهسته، قابلیت iso فوق العاده کم، ح ماکرو و غیره اشاره کرد. اگر شما به هر دلیلی از دوربین پیش فرض آیفون خود ناراضی هستید باید حتما این اپلیکیشن را امتحان کنید.

vsco

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
در مقابل era+، اپلیکیشن دیگری با نام vsco وجود دارد که به صورت رایگان در دسترس کاربران ios قرار گرفته است. این اپلیکیشن یکی از بهترین اپلیکیشن های موجود برای عکاسی است که دارای دفترچه راهنمای چند زبانه است.

vsco در اصل یک اپلیکیشن ساده بود که گزینه های بسیاری را در تنظیمات ارائه می دهد. با این اپلیکیشن می توان به سادگی ع های زیبا و جادویی را با کیفیت فوق العاده بالا گرفت.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای دوست داران غذا

foursquare – city guide

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال

اگر شما همیشه به وعده غذایی خود اهمیت می دهید و دوست دارید بهترین غذاها را در بهترین رستوران ها تجربه کنید، اپلیکیشن foursquare’s city guide گزینه خوبی برای شما است. این اپلیکیشن به شما برای پیدا بهترین رستوران های نزدیک شما کمک می کند. علاوه بر این می توانید غذاهای مورد علاقه خود را برای انتخاب رستوران جستجو کنید.

این اپلیکیشن در هر نقطه از جهان قابل استفاده است و بهترین و نزدیک ترین رستوران ها را به شما نشان می دهد؛ گاهی هم تخفیف های خوبی از طریق این اپلیکیشن برای کاربران ارائه می شود.


بهترین اپلیکیشن های بهره وری از آیفون

evernote

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
evernote همواره یکی از بهترین اپلیکیشن های آیفون است که برای بهره وری از آیفون به کاربران توصیه می شود. متاسفانه قیمت این اپلیکیشن در نقاط مختلف جهان متفاوت است، برای مثال اپلیکیشن evernote در ایالات متحده قیمت بالایی دارد، اما ید آن در کشور هند بسیار مقرون به صرفه است.

evernote در اصل بهترین راه برای یادداشت برداری در دستگاه آیفون شما و همگام سازی آن با دستگاه های دیگر است. شما می توانید بسته به نیاز خود از evernote استفاده های مختلفی داشته باشید.

buffer

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
اگر فکر می کنید که شبکه های اجتماعی قاتل زمان شما است، اپلیکیشن buffer می تواند شما را آنلاین نگه دارد، در حالی که زمانی از شما صرف نخواهد شد. شما به اپلیکیشن های یا توییتر به صورت جداگانه نیازی ندارید و می توانید اکانت های خود را به صورت ساده به buffer متصل کنید.

با این اپلیکیشن به سادگی می توان اکانت های مختلف شبکه های اجتماعی را کنترل و یا به صورت همزمان، به روز کرد.

بهترین اپلیکیشن های مسنجر آیفون

whatsapp

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
در حال حاضر اپلیکیشن های مسنجر بسیاری برای دو پلتفرم اندروید و ios وجود که whatsapp از بهترین و امن ترین آن هاست. با این اپلیکیشن برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان لذت خاصی خواهد داشت. همچنین ویژگی های بسیاری مانند تماس صوتی و تماس تصویری در این اپلیکیشن وجود دارد که لذت ارتباط سازی را دو چندان می کند.

google allo

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
به تازگی اعلام شده که google allo یک مسنجر هوشمند برای دستگاه های ios و اندروید است. اگر دوستانتان از این اپلیکیشن استفاده می کنند، شاید جایگزین خوبی برای مسنجر whatsapp باشد. البته استفاده از این اپلیکیشن با دستیار صوتی و هوشمند گوگل لذت بخش است.

بهترین اپلیکیشن های ضروری ios

google translate

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
گوگل ترانسلیت یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های آیفون است. این اپلیکیشن در اصل یک مترجم آنلاین بوده که ترجمه و تلفط متن ها را از هر زبانی به زبانی دیگر امکان می سازد. گوگل ترنسلیت یکی از نرم افزارهای پیشرفته گوگل است که در طی یک سال اخیر بسیاری از عملکردهای آن بهبود پیدا کرده است.شما به سادگی می توانید محتوای دلخواه خود را در اپلیکیشن کپی کنید و آن را به هر زبانی به زبان دلخواه خود ترجمه کنید.

1p word

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
همان طور که می دانید این روزها وب سایت و شبکه‎های اجتماعی بسیاری وجود دارند که شاید همه آن ها برای کاربران لازم باشد، اما مدیریت حجم زیادی از این سرویس ها قدری دشوار است و انتخاب رمز عبور مناسب برای آن ها کار سختی است. 1p words در اصل رمزهای عبور شما را مدیریت می کند و می توانید رمز عبور دلخواه خود را برای هر سرویس انتخاب کنید.

متاسفانه این اپلیکیشن بسیار گران و هزینه یداری آن برابر با 64.99 دلار است، البته این اپلیکیشن به ویژگی های خاص خود مجهز است، اگر هزینه یداری این اپلیکیشن برای شما بالاست، می توانید از اپلیکیشن های رایگان و جایگزین lastp و keeper استفاده کنید.


بهترین اپلیکیشن های صفحه کلید آیفون

swiftkey

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
به احتمال بسیار زیاد با اپلیکیشن swiftkey کار کرده اید. این اپلیکیشن یکی از بهترین اپلیکیشن های صفحه کلید است که ویژگی های بسیاری را به صورت اختصاصی ارائه داده است که از جمله آن ها می توان به 3d touch پیش فرض در آن اشاره کرد. همچنین حالات مختلفی از آن برای نمایش وجود دارد که کار با آن را جذاب تر خواهد کرد.

gboard

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
gboard یک اپلیکیشن جدید صفحه کلید برای کاربران ios است که توسط گوگل ارائه شده است. gboard شکلک های اموجی متنوعی را همراه با gif های مختلف درخود ارائه داده که بر جذ ت آن افزوده است.


بهترین اپلیکیشن های آیفون برای مسدود محتوا

1blocker

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
اپلیکیشن 1blocker یکی از بهترین اپلیکیشن های آیفون برای مسدود محتوا ست که به صورت رایگان در اپ استور برای قرار گرفته است؛البته برای دسترسی به محتوای کامل آن باید مبلغ 2.99 دلار را پرداخت کنید.

این اپلیکیشن ارزش یدن را دارد و جدا از پرداخت، نسخه رایگان آن هم می تواند برای کاربران مفید باشد. اپلیکیشن 1blocker در اصل تمامی محتواهای تبلیغاتی را در وب سایت ها مسدود می کند و به راحتی می توان آن را با مرورگر سافاری هماهنگ کرد.

adblock plus

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
اپلیکیشن adblock plus یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های آیفون است که با مرورگر سافاری قابل استفاده است. بر خلاف 1blocker، اپلیکیشن adblock plus محتوای تبلیغاتی را به سادگی مسدود می کند.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای جستجو در اینترنت

safari

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
سافاری مرورگر پیش فرض گوشی های هوشمند آیفون است، در نوع خود عملکرد بی نظیری دارد و به صورت کلی می تواند به اندازه گوگل کروم مفید باشد.

google chrome

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
اگر شما از دسته انی هستید که زمان بسیاری را با مرور در اینترنت صرف می کنید و به دنبال ویژگی های بیش تری نسبت به مرورگر سافاری هستید، پیشنهاد می شود که حتما مرورگر کروم را روی آیفون خود نصب کنید.

بهترین اپلیکیشن های آیفون برای ذخیره سازی در فضای ابری

google drive

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
بدون شک همه ی کاربران به فضای بیشتری از حافظه داخلی دستگاه خود برای ذخیره سازی نیاز دارند و استفاده از فضای ذخیره سازی ابری، راه حل خوبی برای این مشکل است. گوگل درایو یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های آیفون است و در واقع گوگل امن ترین فضای ابری را به شما ارائه می دهد؛ انتخاب گوگل درایو برای استفاده از فضای ابری یک انتخاب منطقی است.

dropbox

بهترین اپلیکیشن های آیفون از ابتدا تا به حال
بسیاری از متخصصان آی تی، سرویس dropbox را برای استفاده از فضای ابری ترجیح می دهند. dropbox فضای رایگان کمی را به کاربران ارائه می دهد، اما این فضا بسیار قابل اعتماد و سریع است.

منبع : گجت نیوز


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

بهترین ع های جهان به نقل از حسن عباسی و بر اساس آموزه های دینیِ دین مبین متعلقات یا درجات راهنمای ید تاپ سان بهترین تلفن های هوشمند سال …خانم ها از دریافت گل به عنوان هدیه لذت می برند در حالی که اکثر آقایان بر این باورند که معرفی و برنامه ، اپلیکیشن بازی آیفون و …حتما حس تکراری بودن گوشی و یکنواخت بودن آن تا به حال به شما هم زیاد دست داده است ها نرم افزار بازی کتاب موبایل ع از رایگان نرم افزار،اپلیکیشن، و سریال،موسیقی و بازی های جدید در ها آسان احتمالا هریک از ما کاربران تا به حال در هنگام استفاده از ویندوز به خطای برخورد کرده بهترین مودم های بازار ایران قیمت و ع شبکهتنوع این محصولات در بازار به شدت زیاد شده و هر شرکت چندین مدل با کاربری های مختلف سایت تخصصی اطلاعات موبایل جی اس امخانواده در حال شناخته شدن در بین طرفداران موبایل است ال جی از همان ابتدا نشان داد مجله گیزمیزآ ین مطالب و ع های سایت مسعود ده نمکی انقلاب ما نیاز به انقلاب دارد آ ین تماشا کنید آیفون تا چه اندازه در مقابل اشیدگی …آیفون های اپل محصولاتی فوق العاده ای هستند و هیچ شکی در کیفیت ساخت بالای آن ها بهترین روش روت انواع گوشی های اندرویدبهترین روش روت انواع گوشی های اندروید سیستم عامل اندروید جزو سیستم عامل های بهترین ع های جهان تاحالا به این موضوع فکر کرده اید که چرا بعضی ها موفق تر از بعضی های دیگر هستند؟ بیشتر ما عامل راهنمای ید تاپ سان بهترین تلفن های هوشمند سال خانم ها از دریافت گل به عنوان هدیه لذت می برند در حالی که اکثر آقایان بر این باورند که ید معرفی و برنامه ، اپلیکیشن بازی آیفون و آیپد حتما حس تکراری بودن گوشی و یکنواخت بودن آن تا به حال به شما هم زیاد دست داده است ها نرم افزار بازی کتاب موبایل ع از رایگان نرم افزار،اپلیکیشن، و سریال،موسیقی و بازی های جدید در ها لذت آسان یک نرم افزار مفید و همه کاره برای تبدیل نمودن ع های موجود در گوشی اندرویدیتان به بهترین مودم های بازار ایران قیمت و ع شبکه تنوع این محصولات در بازار به شدت زیاد شده و هر شرکت چندین مدل با کاربری های مختلف روانه سایت تخصصی اطلاعات موبایل جی اس ام خانواده در حال شناخته شدن در بین طرفداران موبایل است ال جی از همان ابتدا نشان داد که می تماشا کنید آیفون تا چه اندازه در مقابل اشیدگی و خمش آیفون های اپل محصولاتی فوق العاده ای هستند و هیچ شکی در کیفیت ساخت بالای آن ها وجود ندارد بهترین روش روت انواع گوشی های اندروید بهترین روش روت انواع گوشی های اندروید سیستم عامل اندروید جزو سیستم عامل های یا معرفی بهترین پهپاد های پارسیش بسیاری از پهپاد های ساخته شده رو به چهار ملخه شدن پیش می روند که دلیل اصلی آن ثبات بهتر و
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
طراحی اپلیکیشن اندروید
درخواست حذف اطلاعات

 


بهبود تعامل کاربر، بازی خ ،ردسترس بودن،user-friendly،سهولت استفاده،اپلیکیشن موبایل،طراحی سایت،وب سایت،نرم افزار تحت وب،طراحی سایت کاشان،طراحی وبسایت، وبسایت، گروه نرم افزاری آرین، گروه نرم افزاری کاشان، طراحی وبسایت کاشان، کاشان، گروه نرم افزاری، webdesign، website، seo، بهینه سازی و سئو، ب و کار اینترنتی، اشتغا ایی در منزل، وب سایت های اطلاع رسانی، وبسایت های تجاری، سزمانی، هتل و رستوران، فروشگاهی، طراحی سایت، استراتژی بازاری محتوایی، بازاری ، نرم افزار های تحت وب، وب سایت های سازگار با موبایل، کارت ویزیت آنلاین، ایمیل مارکتینگ، اپلیکیشن‌های تلفن همراه ایمیل، بازاری شبکه‌های اجتماعی، محتوای جذاب، افزایش فروش، مدیریت موفق، سایت داینامیک، سایت استاتیک، الگوریتم مرغ مگس خوار، استراتژی دیجیتال مارکتینگ، پیاده سازی و مشاوره ب وکارهای اینترنتی، بازدید، crm ( مدیریت روابط با مشتری customer relationship mana ent)، استارت آپ، بهینه سازی کلمات کلیدی، کارآفرینی اینترنتی، مدیریت محتوی های رایج، بازاری ویروسی، بازاری دهان به دهان، ب و کار، مزیت تبلیغات اینرنتی، قابلیت های هارمونی 2017، نماد اعتماد الکترونیکی، تجارت آنلاین، لینک ط ، افزایش رتبه ، رنکینگ وب سایت ، موتورهای جستجو ، ال ا، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه اینترنتی، ب و کار اینترنتی ، آموزش ب و کار اینترنتی ، بازاری محتوا،تبلیغات اینترنتی ، بازاری محتوایی،گروه نرم افزاری آرین،سئو تبلیغات، نتایج گوگل،الگوریتم مرغ مگس خوار، رتبه بندی های گوگل، تاثیر رفتار کاربران، الگوریتم پیچیده و قدرتمند، جستجو،اشتغا ایی، رتبه ال ا، مقاله، rand fishkin، hummingbird، جستجو در گوگل، اشتغا ایی در منزل


 


طراحی اپلیکیشن اندروید (جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.)


تلفن های همراه از سه دهه پیش وارد زندگی مردم شده اند. از همان سه دهه پیش صنعت موبایل همواره در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده است. موبایل های سنگین و بزرگ آن زمان امروزه به موبایل هایی سبک و زیباتر تبدیل شده اند. تغییر بزرگ در این صنعت از سال 2007 رخ داد. سالی که اولین آیفون معرفی شد و از آن زمان به بعد استفاده از صفحه ی لمسی در موبایل ها یک ترند شد. صفحاتی لمسی که اولین بار شرکت ibm در سال 19922 در تلفن های همراه خود از آن استفاده کرده بود.


تغییر بزرگ دیگر در صنعت موبایل و زندگی ما، ظهور اپلیکیشن ها بود. امروزه بیش از دو میلیون اپلیکیشن موبایل در اپ استورها موجود است و همچنان با سرعت زیادی در حال افزایش است. توسعه دهنگان به طور مداوم در حال برنامه نویسی هستند تا برنامه ای را خلق کنند که چیز جدیدی ارائه کند یا باعث راحتی بیشتر افراد شود.


سهولت استفاده از اپلیکیشن موبایل


بسیاری از مردم زمان بسیاری را در طول روز با اپلیکیشن های موبایل می گذرانند. اخیرا در مطالعه ای در مشخص شد که مردم بیش از 80 ? زمان کار با موبایل خود را در اپلیکیشن ها می گذرانند. از این رو اپلیکیشن موبایل باید به گونه ای طراحی شده باشد که تجربه کاربری (ux) خوبی داشته باشد تا افراد به راحتی زمان بیشتری را در آن سپری کنند. این امر تا آنجا اهمیت پیدا می کند که بسیاری راحتی استفاده از اپلیکیشن را مقدم بر سایر تست ها و استانداردها می دانند. دلیل اصلی به کارگیری طراحی کارب سند (user-friendly) سوق دادن راحت تر کاربر به سمت اه از پیش تعیین شده ی ما است. طراحی کارب سند یک معیار مهم است و برنامه ای که با توجه به این معیار طراحی شده باشد برنامه ای است: • ساده و راحت

 • کارآمد

 • بدون خطا (error)

 • رضایت بخش

 • کارب سند بودن اپلیکیشن موبایل


بهبود تعامل کاربر، بازی خ ،ردسترس بودن،user-friendly،سهولت استفاده،اپلیکیشن موبایل،طراحی سایت،وب سایت،نرم افزار تحت وب،طراحی سایت کاشان،طراحی وبسایت، وبسایت، گروه نرم افزاری آرین، گروه نرم افزاری کاشان، طراحی وبسایت کاشان، کاشان، گروه نرم افزاری، webdesign، website، seo، بهینه سازی و سئو، ب و کار اینترنتی، اشتغا ایی در منزل، وب سایت های اطلاع رسانی، وبسایت های تجاری، سزمانی، هتل و رستوران، فروشگاهی، طراحی سایت، استراتژی بازاری محتوایی، بازاری ، نرم افزار های تحت وب، وب سایت های سازگار با موبایل، کارت ویزیت آنلاین، ایمیل مارکتینگ، اپلیکیشن‌های تلفن همراه ایمیل، بازاری شبکه‌های اجتماعی، محتوای جذاب، افزایش فروش، مدیریت موفق، سایت داینامیک، سایت استاتیک، الگوریتم مرغ مگس خوار، استراتژی دیجیتال مارکتینگ، پیاده سازی و مشاوره ب وکارهای اینترنتی، بازدید، crm ( مدیریت روابط با مشتری customer relationship mana ent)، استارت آپ، بهینه سازی کلمات کلیدی، کارآفرینی اینترنتی، مدیریت محتوی های رایج، بازاری ویروسی، بازاری دهان به دهان، ب و کار، مزیت تبلیغات اینرنتی، قابلیت های هارمونی 2017، نماد اعتماد الکترونیکی، تجارت آنلاین، لینک ط ، افزایش رتبه ، رنکینگ وب سایت ، موتورهای جستجو ، ال ا، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه اینترنتی، ب و کار اینترنتی ، آموزش ب و کار اینترنتی ، بازاری محتوا،تبلیغات اینترنتی ، بازاری محتوایی،گروه نرم افزاری آرین،سئو تبلیغات، نتایج گوگل،الگوریتم مرغ مگس خوار، رتبه بندی های گوگل، تاثیر رفتار کاربران، الگوریتم پیچیده و قدرتمند، جستجو،اشتغا ایی، رتبه ال ا، مقاله، rand fishkin، hummingbird، جستجو در گوگل، اشتغا ایی در منزل


8 نکته برای طراحی اپلیکیشن موبایل کارب سند:


1. خوانایی متن در اپلیکیشن موبایل:


خوانایی یکی از عوامل بسیار مهم در سادگی استفاده از اپلیکیشن است. احتمالا برای شما نیز بارها این اتفاق پیش آمده که متنی را علی رقم جذ ت موضوع و اما به دلیل خوانا نبودن نوشته رها کرده اید. سعی کنید سایز فونت ها کمتر از 11 نباشد. همچنین استفاده از پاراگراف بندی در متن های بلند را فراموش نکنید. برای خوانا بودن نوشته، متن باید با پس زمینه تضاد (کنتراست) خوبی داشته باشد. این موضوع حتی در طراحی سایت نیز اهمیت دارد.


2. دسترس بودن اپلیکیشن موبایل در ح آفلاین:


اگرچه نمی شود تمام ویژگی های اپلیکیشن در زمان عدم دسترسی به اینترنت در دسترس باشد، اما بخش هایی از آن می تواند بدون دسترسی به اینترنت نیز در دسترس کاربر قرار گیرد و باید این کار را انجام داد. این که اپلیکیشن شما بدون اتصال به اینترنت اصلا باز نشود باعث ایجاد ن یتی کاربر می شود و نکته ای منفی برای اپلیکیشن شما محسوب می شود.


3. نمایش ماژول در اپلیکیشن موبایل:


اگر برای کاربر در اپلیکیشن وظایف گام به گامی تعریف کرده اید، این وظایف را به صورت ماژول و خارج از صفحه ی معمولی اپلیکیشن برای کاربر نمایش دهید.


4. سرعت بالا در اپلیکیشن موبایل:


صرفه جویی در زمان باعث افزایش رضایت مشتری می شود. هیچ کاربری انتظار را دوست ندارد. با کاهش زمان انتقال صفحات و ظاهر شدن مطالب در زمان صرفه جویی کنید. همچنین ح های انتظار طولانی باعث عصبانی شدن کاربر می شود.


5. استفاده از بازی خ ر در اپلیکیشن موبایل:


اگر در اپلیکیشن شما فرم هایی قرار دارد که لازم است این فرم ها توسط کاربر پر شوند از بازی خ ر استفاده نمایید. شما نمی توانید جلوی تمامی مشکلات و کراش ها را بگیرید، اما می توانید با استفاده از بازی خ ر می توانید تا حدودی در زمان کاربر صرفه جویی کنید و تا حدودی ناراحتی او را کاهش دهید.


6. تست a/b اپلیکیشن موبایل:


تست a/b روشی بسیار کارآمد برای بهبود طراحی اپلیکیشن موبایل و تبدیل آن به ابزاری برای بازاری قدرتمند و سودآور است. با تحلیل دقیق داده ها و اطلاعاتی که از تست a/b به دست می آورید می توانید المان های کلیدی اپلیکیشن را طوری تغییر دهید که باعثث  افزایش گفت و گوی مخاطبان با شما شود و با آن ها ارتباط عمیق تری برقرار کنید.


7. بهبود تعامل کاربر با اپلیکیشن موبایل:


برخی از اپلیکیشن ها لینک هایی دارند که کاربر را به خارج ار اپلیکیشن و مرورگرها هدایت می کنند. بهتر است این کار را انجام ندهید. این کار باعث ج کاربر از اپلیکیشن شما می شود. یک راه حل مناسب استفاده از مرورگر داخلی برای اپلیکیشن است.


8. اهمیت به کیفیت تجربه کاربری اپلیکیشن موبایل:


به محض ورود کاربر از آن ها نخواهید که به برنامه ی شما امتیاز بدهند. به کاربر فرصت بدهید تا از اپلیکیشن شما استفاده کنند و سپس تجربه خودش را به اشتراک بگذارد. به جای اینکه مدام از کاربر بخواهید نظر خود را به اشتراک بگذارد سعی کنید تجربه ی بهتری را برای او رقم بزنید.


برای حفظ کارب سند بودن اپلیکیشن موبایل همواره با کاربران خود ارتباط داشته باشید و سعی کنید مشکلات آن ها را بی د و رفع کنید. امروزه طراحی کارب سند یک ا ام در طراحی اپلیکیشن موبایل است و طراحان برای طراحی اپلیکیشن موبایل خوب ناچار به حرکت در این جهت هستند. به کمک نکات ارائه شده شما می توانید تجربه ی کاربری اپلیکیشن موبایل خود را بهبود دهید.


به نظر شما کدام اپلیکیشن های موبایل ایرانی به کاربر پسند بودن برنامه ی خود اهمیت ویژه ای می دهند؟ کدام اپلیکیشن ها برای شما تجربه ی کاربری خوبی رغم زده است؟ نظر خود را با در میان بگذارید.


 


طراحی سایت،وب سایت،نرم افزار تحت وب،طراحی سایت کاشان،طراحی وبسایت، وبسایت، گروه نرم افزاری آرین، گروه نرم افزاری کاشان، طراحی وبسایت کاشان، کاشان، گروه نرم افزاری، webdesign، website، seo، بهینه سازی و سئو، ب و کار اینترنتی، اشتغا ایی در منزل، وب سایت های اطلاع رسانی، وبسایت های تجاری، سازمانی، هتل و رستوران، فروشگاهی، طراحی سایت، استراتژی بازاری محتوایی، بازاری ، نرم افزار های تحت وب، وب سایت های سازگار با موبایل،ایمیل مارکتینگ، اپلیکیشن‌های تلفن همراه ایمیل، بازاری شبکه‌های اجتماعی، محتوای جذاب، افزایش فروش، مدیریت موفق، سایت داینامیک، سایت استاتیک، پیاده سازی و مشاوره ب وکارهای اینترنتی، بازدید، crm ( مدیریت روابط با مشتری customer relationship mana ent)، استارت آپ، بهینه سازی کلمات کلیدی، کارآفرینی اینترنتی، مدیریت محتوی های رایج، بازاری ویروسی، بازاری دهان به دهان، ب و کار، مزیت تبلیغات اینرنتی، قابلیت های هارمونی، نماد اعتماد الکترونیکی، تجارت آنلاین، لینک ط ، افزایش رتبه ، رنکینگ وب سایت ، موتورهای جستجو ، ال ا، شبکه‌های اجتماعی، فروشگاه اینترنتیمشاهده متن کامل ...
سورس تقویم اندروید
درخواست حذف اطلاعات
توضیح سورس جدیدی که براتون آماده کردیم سورس کد برنامه تقویم فارسی اندروید (persian calendar) در اندروید(سورس کد اندروید استودیو) هستش که میتونه در یاد گیری بازی سازی و برنامه نویسی به شما کمک بیشتری کنه و شما با اندکی دستکاری در سورس کد اونها میتونید برنامه رو به دلخواه خودتون کاستومایز کنید و در مارکت ها به فروش برسونید قطعا با فروش این برنامه در مارکت های اندرویدی میتوانید درامد بسیاری ب کنید تقویم، مبدل تاریخ و قطب نما/قبله نمای ساده با قابلیت پخش اذان * نوار پا ...
,سورس تقویم شمسی فارسی اندروید استودیو ,شهر کد , رایگان سورس تقویم شمسی اندروید ,ساخت تقویم هجری برای اندروید+سورس ,سورس برنامه تقویم شمسی و فارسی اندروید در اندروید استودیو,بایگانی ها سورس تقویم شمسی برای اندروید ,سورس تقویم کاربردی ,سورس کد تقویم فارسی اندروید ,github ,فروشگاه اینترنتی سورس تقویم اندروید اندروید استودیو,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو تیز فایل,سورس تقویم شمسی اندروید فروشگاه شاپ دروید,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو – سارا فایل,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو – فایل یو ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو ,سورس تقویم فارسی برای اندروید استودیو ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو, وپ سورس تقویم برای اندروید یو , وپ , کد سورس رایگان اندروید ,ویرایش سورس تقویم حرفه ای اندروید ,سورس تقویم اندروید اندروید استودیو ,خانه ,خانه - سورس تقویم اندروید اندروید استودیو , سورس کد تقویم فارسی اندروید ناب ترین های اندروید , سورس کد تقویم فارسی اندروید , سورس تقویم اندروید b4a ,سورس تقویم شمسی همیشه فعال برای بیسیک4اندروید ,platformpackagesappscalendar.git , سورس برنامه تقویم شمسی اندروید ,google calendar v5.7.25, davdroid 1.6.2 برنامه همگام سازی مخاطبین و تقویم اندروید,square open source,قراردادن سورس کد ,caldavcarddav for android —,سورس تقویم اندروید,اینسورس، مرجع آموزش و سورس کد ,caldav ,تقویم شمسی اندروید رایگان ,open source email platform ,gc editeventview ,android open source ,essentialpim – personal information manager for windows, ios and ,تقویم سورس اندروید فارسی استدیو سورس تقویم برای


سورس تقویم شمسی فارسی اندروید استودیو - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/persian-calendar-android-studio/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... این سورس مخصوص محیط اندروید استودیو و به زبان جاوا هستش و فقط در محیط نرم
افزار اندروید استودیو میتونید از این سورس استفاده کنید .
شهر کد - سورس برنامه تقویم شمسی اندروید
www.shahrecode.ir/home/.../سورس-برنامه-تقویم-شمسی-اندروید‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که براتون آماده کردیم سورس کد برنامه تقویم فارسی اندروید (persian
calendar) در اندروید(سورس کد اندروید استودیو) هستش که میتونه در یاد گیری بازی
...
شهر کد - رایگان سورس تقویم شمسی اندروید
www.shahrecode.ir/.../ -رایگان-سورس-تقویم-شمسی-اندروید‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که براتون آماده کردیم سورس کد برنامه تقویم شمسی در اندروید هستش که
میتونه در یاد گیری بازی سازی و برنامه نویسی به شما کمک بیشتری کنه و شما با ...
ساخت تقویم هجری برای اندروید+سورس - appinapps
appinapps.com/view/articles/view/aid/235‏ - ذخیره شده
10 فوریه 2016 ... به نام خدا.در این جلسه می خواهیم با نحوه ساخت برنامه تقویم هجری با استفاده از
کتابخانه آن شنا بشیم.این اموزش به ما با نحوه استفاده از یک کتابخانه با ...
رایگان سورس تقویم شمسی اندروید - مرکز سورس و پروژه های ...
source-file.com/item/ -رایگان-سورس-تقویم-شمسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که اماده شده سورس تقویم شمسی اندروید ( shamsi calendar ) هست که شما
با اندکی دانش برنامه نویسی می توانید برنامه را مطابق میل خود ویرایش کرده و انرا در ...
سورس برنامه تقویم شمسی و فارسی اندروید در اندروید استودیو-همیار پروژه
hamyarprojects.com/سورس-برنامه-تقویم-شمسی-و-فارسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
17 ا کتبر 2016 ... سورس برنامه تقویم شمسی و فارسی اندروید-سورس آماده اندروید استودیو-سورس آماده
تقویم شمسی در android studio-سورس برنامه persian ...
سورس تقویم شمسی فارسی اندروید استودیو - سرزمین برنامه نویسان
developerland.ir/persian-calendar-android-studio/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... این سورس مخصوص محیط اندروید استودیو و به زبان جاوا هستش و فقط در محیط نرم
افزار اندروید استودیو میتونید از این سورس استفاده کنید .
سورس کد تقویم فارسی اندروید - پونیشا
https://ponisha.ir/.../android.../سورس-کد-تقویم-فارسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
مثله این نمونه https://cafebazaar.ir/app/com.nilin.tejarat.cal.calendardemo/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.byagowi.persiancalendar/?l=fa.
سورس تقویم شمسی همیشه فعال برای بیسیک4اندروید
learningstation.ir/calener-post/‏ - ذخیره شده
9 مه 2016 ... این سورس دوتا مزیت داره.یکی اینکه شما میتونید نحوه ساخت یک تقویم در b4a رو یاد
بگیرید و دوم اینکه چطور برنامه هاتون رو همیشه فعال نگاه دارید یا ...
سورس برنامه تقویم شمسی برای اندروید سورس رایگان اکلیپس ...
mammutsoft.ir/persian-celendar/‏ - ذخیره شده
3 فوریه 2017 ... سورس تقویم شمسی برای اندروید سورس اکلیپس با اندکی برنامه نویسی می توانید
برنامه را مطابق میل خود ویرایش کرده و انرا در مارکت های اندرویدی به ...
سورس برنامه تقویم فارسی در اندروید با قابلیت آلارم و... - پارسکدرز
https://parscoders.com/.../سورس-برنامه-تقویم-فارسی-در-اندروید-با-قابلیت-آلارم-و‏ - ذخیره شده
پروژه با android studio نوشته شده باشه امکانات: 1. امکان ثبت وقایع، مناسبت ها و... (
پایگاه داده یا فایل xml) بصورت شمسی و میلادی 2.در تاریخ مورد نظر به کاربر ...
android persian calendar / تقویم فارسی اندروید - github
https://github.com/ebraminio/droidpersiancalendar‏ - ذخیره شده - مشابه
android persian calendar / تقویم فارسی اندروید . contribute to
droidpersiancalendar development by creating an account on github.
سورس تقویم شمسی اندروید - فروشگاه شاپ دروید - بلاگ
shopdroid.blog.ir/1394/12/28/سورس-تقویم-شمسی-اندروید‏ - ذخیره شده
18 مارس 2016 ... تقویم شمسی اندروید اولین تقویم شمسی حرفه ای میباشد که براحتی میتوانید از این
تقویم در پروژه های در دست اجرا استفاده نمایید و زمان تولید ...
سورس تقویم 95 همراه یادآور - بایگانی - انجمن برنامه نویس ایرانی | لرن نت
https://learn-net.ir/topic/3967-سورس-تقویم-95-همراه-یادآور/‏ - ذخیره شده
16 سپتامبر 2016 ... سورس تقویم 95 رو برای شما عزیزان آماده . ... سلام دوست عزیز ، من یه برنامه
دربیسیک فور اندروید دارم مینویسم برای تحویل پروژه توی 5 روز دیگه ...
سورس تقویم فارسی برای اندروید استودیو - سورس کد - انجمن برنامه ...
https://learn-net.ir/.../4014-سورس-تقویم-فارسی-برای-اندروید-استودیو/‏ - ذخیره شده
20 سپتامبر 2016 ... به نام خدا با سلام و خسته نباشید این هم سورس تقویم فارسی برای اندروید استودیو
موفق باشید ...
سورس برنامه تقویم شمسی اندروید - مرکز سورس و پروژه های اماده
source-file.com/item/سورس-برنامه-تقویم-شمسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که اماده شده سورس کد برنامه تقویم شمسی اندروید هست که شما با اندکی
دانش برنامه نویسی می توانید برنامه را مطابق میل خود ویرایش کرده و انرا در مارکت های
...
فروشگاه اینترنتی سورس تقویم اندروید اندروید استودیو
filebazzar.sellfile.ir/prod-967031-سورس+تقویم+اندروید+اندروید+استودیو.html‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که براتون آماده کردیم سورس کد برنامه تقویم فارسی اندروید (persian
calendar) در اندروید(سورس کد اندروید استودیو) هستش که میتونه در یاد گیری بازی
...
بایگانی ها سورس تقویم اندروید استودیو - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم-اندروید-استودیو/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... سورس تقویم شمسی | با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ? امیدوارم که شب
یلدا رو با خوبی و خوشی کنار خانوادتون گذرونده باشید ?
سورس تقویم اندروید b4a | صنایع غذایی
www.wefood.ir/source- -android-kalender/‏ - ذخیره شده - مشابه
سورس تقویم اندروید b4a, سورس تقویم اندروید بیسیک فور اندروید,
سورس رایگان تقویم اندروید b4a, سورس اندروید تقویم.
سورس کد تقویم فارسی اندروید | ناب ترین های اندروید - گلد اندروید
www.goldandroid.ir/.../doc-78- -سورس-کد-تقویم-فارسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
سورس کد تقویم فارسی اندروید. پشتیبانی فارسی. قابلیت تغییر در
اکلیپس. قابلیت تغییر آی ها. دریافت فایل ...
سورس تقویم فارسی اندروید استودیو - سوالات و مشکلات - سرزمین برنامه ...
https://developerland.ir/.../25-سورس-تقویم-فارسی-اندروید-استودیو/‏ - ذخیره شده
11 مارس 2017 ... سلام. من قصد استفاده از سورس تقویم شمسی را در برنامه ام دارم. چطور می توانم به
تاریخ میلادیی که کاربر از روی تقویم انتخاب می کند (روی آن کلیک ...
سورس کد برنامه تقویم شمسی - سورس اندروید
source-file.com/item/سورس-کد-برنامه-تقویم-شمسی/‏ - ذخیره شده
سورس جدیدی که اماده شده سورس کد برنامه تقویم شمسی اندروید هست که شما با اندکی
دانش برنامه نویسی می توانید برنامه را مطابق میل خود ویرایش کرده و انرا در مارکت های
...
وپ | سورس تقویم برای اندروید یو - سورس و آموزش
https://develoop.ir/ s/taghvim/‏ - ذخیره شده
13 مارس 2017 ... سورس تقویم برای اندروید یو.. امکانات : ? طراحی زیبا و جذاب. ? انتشار در
مارکت های اندرویدی. ? دارای ویجت هوشمند. ? و… نکات : ...
سورس و آموزش: وپ
https://develoop.ir/‏ - ذخیره شده
انواع مطالب. جدید; پربازدید; تصادفی. سورس کپی نگار تاریخ : ?? / اسفند / ???? ·
سورس تقویم برای اندروید یو تاریخ : ?? / اسفند / ???? · سورس پیام رسان
هوشمند
سورس برنامه تقویم میلادی اندروید سورس بیسیک فور اندروید ...
mammutsoft.ir/calenderb4a/‏ - ذخیره شده
23 ژانویه 2017 ... سورس برنامه تقویم میلادی اندروید سورس بیسیک فور اندروید با این سورس
نحوه ساخت تقویم را یاد بگیرید از ماموت سافت.
google calendar v5.7.25-158265144 تقویم رسمی گوگل + تقویم ...
www.apktops.ir/android-google-calendar.html/‏ - ذخیره شده
google calendar تقویم رسمی گوگل برای گوشی های اندرویدی را می توان یکی از
بهترین و محبوب ترین تقویم های اندرویدی با قابلیت سینک و تقویم شمسی.
سورس کد تقویم قمری (برنامه نویسی اندروید) - کلیدستان
kelidestan.com/forum/showthread.php?tid=10002&pid=21030‏ - ذخیره شده
27 آوریل 2017 ... دنبال سورس کد تقویم هجری قمری برای اندروید یو هستم هر جه گشتم چیزی که ...
برای تقویم هجری قمری (عربی - ی)، لینک زیر را ببینید :
تقویم فارسی - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/com.byagowi.persiancalendar/?l=fa‏ - ذخیره شده - مشابه
رتبه: ??? - ?????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
تقویم، مبدل تاریخ و قطب نما/قبله نمای ساده با قابلیت پخش اذان. * نوار پایدار اعلان
تاریخ از طریق تنظیمات قابل حذف است. * اوقات شرعی، قبله نما و اذان در صورت تنظیم
...
تقویم فارسی - | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/com.byagowi.persiancalendar/‏ - ذخیره شده
رتبه: ??? - ?????? رأی - رایگان - android - ب و کار/بهره وری
تقویم، مبدل تاریخ و قطب نما/قبله نمای ساده با قابلیت پخش اذان. * نوار پایدار اعلان
تاریخ از طریق تنظیمات قابل حذف است. * اوقات شرعی، قبله نما و اذان در صورت تنظیم
...
persian calendar 5.2.2 برنامه تقویم فارسی برای ... - گت اندروید
getandroid.ir/ /apps/iranian.../2480-persian-calendar.html‏ - ذخیره شده - مشابه
آ ین ورژن و جدیدترین نسخه پرشین کلندر persian calendar بهترین برنامه
برنامه تقویم فارسی با ویجت سال 1396 برای گوشی و تبلت.
github - android/platform_packages_apps_calendar
https://github.com/android/platform_packages_apps_calendar‏ - ذخیره شده - مشابه
res · import translations. do not merge, 2 years ago. src/com/android/calendar
· force a manual, incremental sync one time, as early as possible. 4 years ago.
github - roomorama/caldroid: a better calendar for android
https://github.com/roomorama/caldroid‏ - ذخیره شده - مشابه
caldroid is a fragment that display calendar with dates in a month. ... for eclipse/
adt user: please see tag eclipse_project, the source codes, check ...
acalendar+ calendar & tasks v1.15.4 نرم افزار تقویم حرفه ای ...
www.apktops.ir/android-acalendar-android-calendar.html/‏ - ذخیره شده
قصد معرفی یکی از بهترین نرم افزار های calendar یا تقویم را برای گوشی های
آندرویدی داریم که در بین تمامی تقویم های اندروید acalendar – android calendar.
platform/packages/apps/calendar.git - git at google - android ...
https://android.googlesource.com/platform/packages/.../calendar.git‏ - ذخیره شده - مشابه
android / platform / packages / apps / calendar.git ... aeed555 am 91625968:
calendar does not use cleartext network traffic. by alex klyubin · 2 years ago ...
کلیدستان - سورس کد تقویم قمری (برنامه نویسی اندروید)
www.kelidestan.com/forum/archive/index.php?thread-10002...‏ - ذخیره شده
دنبال سورس کد تقویم هجری قمری برای اندروید یو هستم هر جه گشتم چیزی که
درست کار ه پیدا نکرذم ایا ی میتونه راهنمایی کنه؟
davdroid 1.6.2 برنامه همگام سازی مخاطبین و تقویم اندروید
getandroid.ir/ /.../2581-davdroid-caldav-carddav-sync.html‏ - ذخیره شده
امکان نصب بر روی سیستم عامل اندروید ... استفاده از تقویم های dav (caldav) و
کتاب های آدرس (carddav) در یک برنامه واحد ... sogo: open source groupware
سورس کد تقویم فارسی اندروید - دنبال کنندگان - پونیشا
https://ponisha.ir/job/android-برنامه.../سورس-کد-تقویم-فارسی-اندروید/‏
مثله این نمونه https://cafebazaar.ir/app/com.nilin.tejarat.cal.calendardemo/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.byagowi.persiancalendar/?l=fa.
سورس ماشین حساب ساده اندروید | صنایع غذایی
www.wefood.ir/source- -android-calkulater/‏ - ذخیره شده
سورس بازی جورچین بیسیک فور اندروید بازی اندروید جنگ های فضایی
سورس یک بازی جذاب اندرویدی سورس تقویم اندروید b4a ...
بایگانی ها سورس تقویم فارسی اندروید - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم-فارسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... سورس تقویم شمسی | با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ? امیدوارم که شب
یلدا رو با خوبی و خوشی کنار خانوادتون گذرونده باشید ?
سورس تقویم شمسی فارسی اندروید استودیو - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/persian-calendar-android-studio/amp/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... سورس تقویم شمسی |. با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ? امیدوارم که شب
یلدا رو با خوبی و خوشی کنار خانوادتون گذرونده باشید ?
بایگانی ها سورس تقویم اندروید - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم-اندروید/‏
دی ?, ???? عرفانبدون پیغامسورس تقویم, سورس تقویم اندروید, سورس تقویم اندروید
استودیو, سورس تقویم رایگان, سورس تقویم شمسی, سورس تقویم شمسی اندروید, ...
بایگانی ها سورس تقویم شمسی اندروید استودیو - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم-شمسی-اندروید-استودیو/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... سورس تقویم شمسی | با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ? امیدوارم که شب
یلدا رو با خوبی و خوشی کنار خانوادتون گذرونده باشید ?
بایگانی ها سورس تقویم شمسی اندروید - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم-شمسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
22 دسامبر 2016 ... سورس تقویم شمسی | با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز ? امیدوارم که شب
یلدا رو با خوبی و خوشی کنار خانوادتون گذرونده باشید ?
سورس کد اندروید برنامه تقویم برای اکلیپس - صفحه اصلی - یک مدیر
okn1.yo24.ir/.../سورس%20کد%20اندروید%20برنامه%20تقویم%20برای%20اکلیپس-150....‏
فروش سورس نرم افزار حسابداری account source code in delphi 2007 & delphi 7 &
sql server 2008یک سورس نرم افزار حسابداری بدون عنوان تجاری در دلفی 2007 و ...
سورس کد اندروید برنامه تقویم برای اکلیپس - صفحه اصلی - یک مدیر
jahangasht1.ro24.ir/.../سورس%20کد%20اندروید%20برنامه%20تقویم%20برای%20اکلیپس-50....‏
android به زبان ساده سیستم عاملی است برای دستگاه های موبایل و گوشی های هوشمند
که توسط بیش از 30 کمپانی معروف پشتیبانی می شود. آندروید اوپن سورس است و ...
سورس تقویم شمسی اندروید - فروشگاه شاپ دروید - بلاگ
shopdroid.blog.ir/tag/سورس%20تقویم%20شمسی%20اندروید‏
18 مارس 2016 ... ? مطلب با کلمه ی کلیدی «سورس تقویم شمسی اندروید» ثبت شده است - فروشگاه
توسعه دهندگان اندروید ایران.
سورس کد تقویم فارسی اندروید - پیشنهادها - پونیشا
https://ponisha.ir/job/android-برنامه.../سورس-کد-تقویم-فارسی-اندروید/‏
مثله این نمونه https://cafebazaar.ir/app/com.nilin.tejarat.cal.calendardemo/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.byagowi.persiancalendar/?l=fa.
سورس کد تقویم فارسی اندروید - گفتگوها - پونیشا
https://ponisha.ir/.../android.../سورس-کد-تقویم-فارسی-اندروید/‏ - ذخیره شده
25 ژوئن 2016 ... شرکت در گفتگوها زمانی که پروژه باز باشد, فقط برای کاربرانی که مهارت انجام
پروژه را دارند, عضویت خود را ارتقاء داده اند, و پیشنهاد های ماهیانه آنها به ...
چطور تقویم اندروید موبایل را شمسی کنیم | یادداشت های میثم همتی
hemmaty.com/چطور-تقویم-اندروید-موبایل-را-شمسی-کنیم‏ - ذخیره شده - مشابه
یکی از سرویس های موفق و محبوب گوگل سرویس google calendar به معنی تقویم
گوگل می باشد که کاربران زیادی از آن برای برنامه ریزی کارهایشان استفاده می ...
برنامه حسابداری اندروید به همراه سورس کد - istgah.com - شمسی - ایستگاه
www.istgah.com/firekeys/key_5652838/page_2/1474010.html‏
برنامه حسابداری اندروید به همراه سورس کد. برنامه حسابداری اندروید به ... آیفون
تصویری سیماران. * قابل استفاده با تمام پنل های سیماران *دارای تقویم شمسی و
میلادی.
google calendar api | google developers
https://developers.google.com/google-apps/calendar/‏ - ذخیره شده - مشابه
create and manage events and calendars for google calendar.
github - romannurik/android-monthcalendarwidget: a simple ...
https://github.com/romannurik/android-monthcalendarwidget‏ - ذخیره شده - مشابه
android-monthcalendarwidget - a simple example of a responsive month
calendar app widget for android.
بایگانی ها سورس تقویم - سرزمین برنامه نویسان
https://developerland.ir/tag/سورس-تقویم/‏
دی ?, ???? عرفانبدون پیغامسورس تقویم, سورس تقویم اندروید, سورس تقویم اندروید
استودیو, سورس تقویم رایگان, سورس تقویم شمسی, سورس تقویم شمسی اندروید, ...
open source alternatives to google calendar | opensource.com
https://opensource.com/alternatives/google-calendar‏ - ذخیره شده
6 oct 2016 ... need to keep your schedule straight? learn how to do it using open source with
these free alternatives to google calendar.
تکمیل رفع باگ پروژه تقویم و هواشناسی اندروید استودیو - پونیشا
https://ponisha.ir/.../android.../تکمیل-رفع-باگ-پروژه-تقویم-و-هواشناسی-اندروید-استودیو/‏ - ذخیره شده
سلام من یه پروزه تقویم دارم که چند وقت پیش نوشتم تقریبا 4 ماه پیش نوشتم ولی
چون این پروزه. ... سورس کد در محیط اندروید استودیو هست. نکنه مهم : سورس کد به
صورت ...
calendar provider | android developers
https://developer.android.com/guide/.../calendar-provider.html‏ - ذخیره شده
a sync adapter synchronizes the calendar data on a user's device with another
server or data source. in the calendarcontract.calendars and calendarcontract.
caldav/carddav for android — davdroid
https://davdroid.bitfire.at/‏ - مشابه
davdroid is an award-winning open-source caldav/carddav synchronization
app for android 4+. ... seamless integration with your favorite calendar apps.
آپارات - سورس اپلیکیشن اندروید
www.aparat.com/result/سورس_اپلیکیشن_اندروید‏ - ذخیره شده
آپارات - سورس اپلیکیشن اندروید. ... سورس اپلیکیشن اندروید همانند اپارات (hd-
video) · parniandata ... اپریویو : با تقویم تارا مدیریت زمان را در دست بگیرید.
square open source
square.github.io/‏ - ذخیره شده - مشابه
github. standalone android widget for picking a single date from a calendar view
. ... type-safe http client for android and java by square, inc.
platform/packages/apps/calendar - git at google - android ...
https://android.googlesource.com/platform/packages/.../calendar/‏ - ذخیره شده - مشابه
android / platform / packages / apps / calendar ... 1 year, 2 months ago; aeed555
am 91625968: calendar does not use cleartext network traffic. by alex klyubin ...
can't change source calendar for event once event is created ...
https://forums.androidcentral.com/.../212002-cant-change-source-calendar-event-once-event-created.html‏ - ذخیره شده
it's stuck on the calendar i originally created the event with. how do i fix this so i
can change the calendar source for previously created events?
github - free-software-for-android/standalone-calendar: android ...
https://github.com/free-software...android/standalone-calendar‏ - ذخیره شده - مشابه
some people do not have the open source calendar from aosp and are forced to
use either the proprietary google calendar from google play or the shipped ...
github - etar-group/etar-calendar: material design calendar
https://github.com/etar-group/etar-calendar‏ - ذخیره شده
contribute to etar-calendar development by creating an account on github. ...
well, i wanted a simple, material designed and state of the art open source
calendar that anyone can make it better. ... works with google calendar,
exchange, etc.
github - eddyverbruggen/calendar-phonegap-plugin: cordova ...
https://github.com/eddyverbruggen/calendar-phonegap-plugin‏ - ذخیره شده - مشابه
calendar-phonegap-plugin - :date: cordova plugin to create, change, delete
and find ... the source files for android and copy them to your project.
birthdays, holidays, and other calendars - android - calendar help
https://support.google.com/calendar/.../6084659?...platform%3dandroid...‏ - ذخیره شده
birthdays and holidays are automatically added to your calendar so you'll never
miss an opportunity to celebrate. you can also add other calendars, including ...
the best calendar app for android | the verge
https://www.theverge.com/2016/.../best-calendar-app-for-android‏ - ذخیره شده
30 nov 2016 ... calendar apps have a tough job. everyone needs one, but everyone is looking
for something different out of them. i want a concise look at the ...
best calendar apps for android - androidpit
https://www.androidpit.com/best-android-calendar-apps‏ - ذخیره شده - مشابه
2 jan 2017 ... android phones' default calendar app is pretty darn good but there are many
other calendar apps worth checking out if you want more from ...
is the android default calendar open source? - android enthusiasts ...
https://android.stackexchange.com/.../is-the-android-default-calendar-open-source‏ - ذخیره شده
i did a little of research and found nothing. ... all android git repos are here https://
android.googlesource.com and the calendar one is here: ...
the android persian calendar open source project on open hub
https://www.openhub.net/p/androidpersiancalendar‏ - ذخیره شده - مشابه
project summary. simple persian calendar app for android with a widget and
supporting dashclock ... with a low number of source code comments.
where can i obtain the android 1.5 and 1.6 calendar source code ...
https://stackoverflow.com/.../where-can-i-obtain-the-android-1-5-and-1-6-calendar-source-code‏ - ذخیره شده
the source code for the entire calendar application is available at the android
open source project. ... android source is moved from git.kernel.org ...
10 best calendar apps for android - android authority
www.androidauthority.com/best-calendar-apps-for-android-331512/‏ - ذخیره شده - مشابه
20 nov 2016 ... having the right calendar app can be essential if you're a busy person. check out
these amazing calendar apps and get your day straightened ...
private contact and calendar sync for android. - github
https://github.com/whispersystems/flock‏ - ذخیره شده - مشابه
private contact and calendar sync for android. ... (see the bis export
administration regulations, section 740.13) for both object code and source
code.
github - square/android-times-square: standalone android widget ...
https://github.com/square/android-times-square‏ - ذخیره شده - مشابه
android-times-square - standalone android widget for picking a single date from
a calendar view.
google calendar for android makes scheduling meetings on the go ...
https://techcrunch.com/.../google-calendar-for-android-makes-scheduling-meetings-on-the-go-easier/‏ - ذخیره شده
27 apr 2016 ... despite the fact that numerous companies have tried to solve this problem,
scheduling meetings is still a h le. if you use google for work or ...
نرم افزار تقویم هجری شمسی برای موبایل (اندروید) - persian ...
www.sarzamin .com/.../-نرم-افزار-تقویم-هجری-شمسی-برای-موبایل-(اندروید)---persian-calendar-8.5-android‏ - ذخیره شده - مشابه
27 ژوئن 2016 ... اگر موبایل اندرویدی دارید، نرم افزار تقویم شمسی persian calendar میتواند ...
البته تقویم های شمسی دیگری هم برای سیستم عامل اندروید وجود دارد.
add someone else's google calendar - computer - calendar help
https://support.google.com/calendar/answer/37100?co...hl=en‏ - ذخیره شده
you can view someone else's calendar if they've shared it with you. you can also
request access if they haven't shared their calendar with you yet. ways to add ...
sms notifications for google calendar - calendar help
https://support.google.com/calendar/answer/45351?hl=en‏ - ذخیره شده - مشابه
if you use google calendar through g suite (not including the legacy free google
apps edition), you can get text (sms) notifications for your events. turn on ...
google's iron grip on android: controlling open source by any ...
https://arstechnica.com/...on-android...source.../2/‏ - ذخیره شده
20 oct 2013 ... google calendar was one of the more recent apps to get the closed source ...
even the keyboard is not safe from closed source creep.
the acal android caldav calendar open source project on open ...
https://www.openhub.net/p/acal‏ - ذخیره شده - مشابه
acal is an android calendar & task list which uses the caldav and carddav
protocols for synchronising with a ... with a low number of source code comments.
mozilla thunderbird - lightning calendar — mozilla
https://www.mozilla.org/en-us/projects/calendar/‏ - ذخیره شده - مشابه
organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully
integrated with your thunderbird or seamonkey email. manage multiple
calendars ...
calendarview android's - github
https://github.com/prolificinteractive/material-calendarview‏ - ذخیره شده - مشابه
material calendar view. android arsenal maven central travis branch. a
material design back port of android's calendarview. the goal is to have a
material ...
alamkanak/android-week-view - github
https://github.com/alamkanak/android-week-view‏ - ذخیره شده - مشابه
android week view is an android library to display calendars (week view or day
view) ... week view calendar; day view calendar; custom styling; horizontal and
...
github - soheilnikbin/bamdad-persian-calendar-: open source life ...
https://github.com/soheilnikbin/bamdad-persian-calendar-‏ - ذخیره شده
bamdad-persian-calendar- - open source life manager android application (
برنامه اندروید مدیریت زندگی )
ask hn: is there a powerful open-source google calendar ...
https://news.ycombinator.com/item?id=14008085‏ - ذخیره شده
31 mar 2017 ... we have a prototype at nylas which is pretty awesome, but haven't had the time
to really finish it. (focus is important!) calendar apps are ...
platform/frameworks/opt/calendar - git at google - android ...
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/.../calendar/‏ - ذخیره شده - مشابه
android / platform / frameworks / opt / calendar .... with jb-release nakasi-
factoryrom-release by the android open source project · 5 years ago tools_r21 ·
next ».
any.do: to-do list & calendar premium v4.0.9.5 نرم افزار یادآور ...
www.apktops.ir/android-any-do-to-do-task-list-premium.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
any.do to-do list & task list یک برنامه یادآور بسیار قدرتمند و عالی برای سیستم
عامل اندروید می باشد که با استفاده از ان دیگر هیچگاه قرارهای مهم.
caldav - wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/caldav‏ - ذخیره شده - مشابه
calendaring extensions to webdav, or caldav, is an internet standard allowing
a client to ... the calendar resources must use icalendar format, which allows the
server to understand ... unix, mac os x); outlook caldav synchronizer (open
source) adds caldav support to ... v 10.5); ical import/export caldav for
android ...
essentialpim – personal information manager for windows, ios and ...
https://www.essentialpim.com/‏ - ذخیره شده
android essentialpim provides native calendar, tasks, notes, contacts and
p word modules, perfectly synchronizable with windows essentialpim and ...
source code for new android lollipop calendar app - stack overflow
https://stackoverflow.com/.../source-code-for-new-android-lollipop-calendar-app‏ - ذخیره شده
here is the source for 5.1 revision 3 ...
آقای متریال | اولین و جامع ترین منبع متریال دیزاین برای فارسی زبانان
mrmaterial.ir/‏ - ذخیره شده
... ترین منبع متریال دیزاین برای فارسی زبانان حاوی آموزش های متریال دیزاین ,
سورس متریال دیزاین , متریال دیزاین برای ... اسلایدر پیشرفته اندروید بدون
کتابخانه.
android - sufficiently secure
https://www.sufficientlysecure.org/android/‏ - ذخیره شده
offline calendar lets you add local calendars to android's calendar app, which ...
foss (free and open source software) applications for the android platform.
android - looking for the source code of the new google calendar ...
https://stackoverflow.com/.../looking-for-the-source-code-of-the-new-google-calendar-time-and-date-picker-widg‏ - ذخیره شده
i think the code you are looking for can be found here ...
android - calendar instances provider source code? - stack overflow
https://stackoverflow.com/.../calendar-instances-provider-source-code‏ - ذخیره شده
instances are being populated in "updateinstanceslocked" method in
calendarinstanceshelper.java. also please check "performinstanceexpansion" ...
open source email platform - zimbra collaboration open source ...
https://www.zimbra.com/open-source-email-overview/‏ - ذخیره شده - مشابه
16 jan 2017 ... zimbra offers an open source email platform for the enterprise. ... zimbra is an
enterprise-cl email, calendar and collaboration solution built for ...
synchronization to ios (iphone, ipad), windows and android-based smart ...
android git repositories - git at google
https://android.googlesource.com/‏ - ذخیره شده - مشابه
git repositories on android .... engineering tools, sample codeplatform/docs/
source.android.comsource files for the source.android.com ..... provider for
calendar ...
android open source - development/calendar - java2s
www.java2s.com/open-source/android.../calendar/index.htm‏ - ذخیره شده - مشابه
android-recurrencepicker. google calendar recurrence picker. score:167
fragment:1 activity:1 min sdk:14 target sdk:19 java file:7 manifest file:2 ...
github - sufficientlysecure/offline-calendar: lets you add offline ...
https://github.com/sufficientlysecure/offline-calendar‏ - ذخیره شده - مشابه
offline-calendar - lets you add offline calendars to the calendar app. ...
xmlhttprequest, geturl(), etc. see http://source.android.com/source/code-style.
html ...
github - sundeepk/compactcalendarview: an android library ...
https://github.com/sundeepk/compactcalendarview‏ - ذخیره شده - مشابه
7 jun 2015 ... compactcalendarview - an android library which provides a compact calendar
view much like the one used in google calenders.
github - plusonelabs/calendar-widget: an calender widget for your ...
https://github.com/plusonelabs/calendar-widget‏ - ذخیره شده - مشابه
an calender widget for your android home screen. contribute to calendar-widget
development by creating an account on github.
gc: editeventview - com.android.calendar.event.editeventview ...
grepcode.com/...android/android.../android/calendar/.../editeventview.java‏
com.android.calendar.event.editeventview. ... copyright (c) 2010 the android
open source project. 3. *. 4. * licensed under the apache license, version 2.0 ...


مشاهده متن کامل ...
برنامه spot shield برای ویندوز 7
درخواست حذف اطلاعات

برنامه spot shield برای ویندوز 7

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای اندروید با

برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای pc
برنامه spot shield برای لپ تاپ
برنامه spot shield برای اندروید آ ین ورژن
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ios
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای کامپیوتر 3.42
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر ورژن جدید
برنامه spot shield برای pc
رایگان برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield elite برای کامپیوتر
برنامه spot shield free برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای pc

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

ا ین ورژن برنامه spot shield برای کامپیوتر

ورژن جدید برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای اندروید با
برنامه spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای اندروید آ ین ورژن
برنامه spot shield برای اندروید 2.3
برنامه spot shield 3.42 برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین برنامه spot shield اندروید
نرم افزار spot shield برای اندروید کرک شده
برنامه spot shield برای android
برنامه spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای pc
نرم افزار spot shield برای pc
برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای کامپیوتر 3.42
برنامه ی spot shield برای pc

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای pc

برنامه spot shield pc
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر ورژن جدید
رایگان برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield elite برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای لپ تاپ
نرم افزار spot shield برای لپ تاپ
برنامه spot shield برای اندروید آ ین ورژن
آ ین ورژن برنامه spot shield  برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای ایفون
نرم افزار spot shield برای ایفون
برنامه ی spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای iphone

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield for iphone

برنامه spot shield آیفون
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 10
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
نرم افزار spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
نرم افزار spot shield برای ویندوز xp
برنامه spot shield  برای ویندوز
برنامه spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای ios
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه ی spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای آیفون

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای آیفون
برنامه spot shield ios
برنامه spot shield آیفون
نرم افزار spot shield برای ios
برنامه spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
برنامه ی spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای کامپیوتر 3.42
نرم افزار 3.42 spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر ورژن جدید
نسخه جدید نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
رایگان برنامه spot shield برای کامپیوتر
رایگان نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield free برای کامپیوتر
رایگان نرم افزار spot shield برای pc
رایگان نرم افزار spot shield  برای کامپیوتر

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

نرم افزار spot shield free برای کامپیوتر

برنامه spot shield برای کامپیوتر رایگان
برنامه spot shield elite برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield elite برای کامپیوتر
برنامه spot shield free برای کامپیوتر
رایگان برنامه spot shield برای کامپیوتر
رایگان نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield free برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای pc
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر ورژن جدید
نرم افزار spot shield pc
رایگان نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield elite برای کامپیوتر
نرم افزار شکن spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار 3.42 spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield کامپیوتر

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای کامپیوتر

ا ین ورژن برنامه spot shield برای کامپیوتر
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای کامپیوتر
ا ین نسخه برنامه spot shield برای کامپیوتر
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای pc
ورژن جدید برنامه spot shield برای کامپیوتر
نسخه جدید نرم افزار شکن spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای کامپیوتر ورژن جدید
نسخه جدید نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield برای اندروید با
نرم افزار spot shield برای اندروید با
برنامه ی spot shield برای اندروید با
برنامه spot shield برای اندروید با
برنامه spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای اندروید آ ین ورژن
برنامه spot shield برای اندروید 2.3

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield 3.42 برای اندروید

آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین برنامه spot shield اندروید
نرم افزار spot shield برای اندروید کرک شده
برنامه spot shield برای android
برنامه spot shield  برای اندروید
برنامه spot shield 3.42 برای اندروید
نرم افزار spot shield 3.42 برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shieldd برای اندروید

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

جدیدترین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین برنامه spot shield اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
نرم افزار spot shield برای اندروید کرک شده
برنامه spot shield برای android
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین برنامه spot shield اندروید
نرم افزار spot shield برای android
برنامه spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای اندروید آ ین ورژن
برنامه spot shieldd برای اندروید با

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای اندروید 2.3
برنامه spot shield android
نرم افزار spot shield برای اندروید کرک شده
برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
ورژن جدید برنامه spot shield برای اندروید
نرم افزار spot shield برای اندروید
برنامه ی spot shield برای اندروید
برنامه spot shield برای گوشی اندروید
برنامه spot shield اندروید
برنامه spot shield برای اندروید
ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
نرم افزار spot shield اندروید
برنامه ی spot shield برای pc
برنامه ی spot shield برای کامپیوتر
برنامه ی spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای pc
رایگان نرم افزار spot shield برای pc

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای pc
برنامه spot shield برای کامپیوتر
برنامه ی spot shield برای کامپیوتر
نرم افزار spot shield برای pc
برنامه spot shield کامپیوتر
نرم افزار spot shield for pc
رایگان نرم افزار spot shield برای کامپیوتر
برنامه spot shield pc
نرم افزار spot shield pc
برنامه spot shield برای pc
نرم افزار spot shield برای pc
برنامه spot shield برای pc
برنامه ی spot shield برای pc
نرم افزار spot shield برای pc
نرم افزار spot shield for pc
نرم افزار spot shield برای لپ تاپ
برنامه spot shield برای لپ تاپ
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن نرم افزار spot shield n برای اندروید

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

ا ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین نسخه برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield 3.32 برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه spot shield برای اندروید
جدیدترین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه برنامه spot shieldd برای اندروید

 

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

آ ین ورژن نرم افزار spot shield برای اندروید
جدیدترین نسخه نرم افزار spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
آ ین ورژن برنامه ی spot shield برای اندروید
نرم افزار spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه ی spot shield برای ایفون
نرم افزار spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای iphone
برنامه spot shield for iphone
برنامه spot shield برای iphone
برنامه spot shield برای آیفون
برنامه spot shield for iphone
برنامه spot shield ios
برنامه spot shield for iphone
برنامه spot shield برای iphone

 برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield برای ویندوز 7

برنامه spot shield ios

برنامه spot shield آیفون
برنامه spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 10
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
نرم افزار spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
نرم افزار spot shield برای ویندوز xp
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 10
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
نرم افزار spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
نرم افزار spot shield برای ویندوز xp
برنامه spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
نرم افزار spot shield برای ویندوز xp
نرم افزار spot shield ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
رایگان برنامه spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه ی spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
نرم افزار spot shield برای ویندوز
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 8
نرم افزار spot shield برای ویندوز xp
نرم افزار spot shield ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز 8
برنامه spot shield برای ویندوز 8.1
رایگان برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز8
برنامه spot shield  برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای ios
برنامه ی spot shield برای ios
برنامه ی spot shield برای ایفون
نرم افزار spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای iphone
برنامه spot shield for iphone
برنامه spot shield  برای iphone
برنامه spot shield for iphone
برنامه spot shield برای ios
برنامه spot shield ios
برنامه spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای ios
نرم افزار spot shield برای آیفون
برنامه spot shield برای ios
برنامه spot shield برای ایفون
برنامه spot shield برای ios
برنامه ی spot shield برای ویندوز 7
نرم افزار spot shield برای ویندوز 7
برنامه spot shield برای ویندوز
برنامه spot shield برای ویندوز8
برنامه spot shield  برای ویندوز 7

 
روت چیست؟ و چرا باید گوشی اندرویدی خود را روت کنیم؟
درخواست حذف اطلاعات


root-androidروت چیست؟ و چرا باید دستگاه اندرویدی خود را روت کنیم؟

علی ارغوان

در ساعت 20:41 روز 15ام مرداد 1392

در بخش:تلفن‌همراه

-اندازه متن+

اگر کاربر یک گوشی یا تبلت اندرویدی هستید حتماً اصطلاح روت را شنیده‌اید. اما روت چیست و چه فوایدی دارد و آیا باید از روت هراس داشته باشیم؟ در این مطلب پاسخ این سوالات را دری د.
تبلیغات متنی


 • شارژچی| ید مستقیم انواع شارژ! • قطار وبگردی | لذت سفر در دنیای مجازی • لایسنس قانونی آنتی‌ویروس

what-is-root-and-why-root


روت چیست؟


روت در لغت به معنای ریشه و اصطلاحاً روت به زبان ساده یعنی دسترسی ریشه‌ای به دستگاه اندرویدیتان. وقتی گوشی را برای اولین بار روشن می‌کنید در قسمت تنظیمات یا settings می‌توانید گزینه‌های زیادی را به دلخواه خود تغییر دهید اما این تنظیمات تنها چیزهایی هستند که سازنده گوشی اجازه تغییر در آن‌ها را داده است. حال آن‌که با روت می‌توانید هر تغییری که دلتان خواست در گوشی بدهید. روت گارانتی دستگاه شما را باطل می‌کند (هر چند که می‌توانید دستگاه را مجدداً آنروت کنید) و کمی ریسک هم دربر دارد اما اگر طبق راهنماها عمل کنید هیچ‌گاه به مشکلی بر نخواهید خورد. پس آیا روت ارزش کمی ریسک را دارد؟ به نظر ما بله.


im-gonna-root-my-android
چرا گجت اندرویدی خود را روت کنیم؟


برای روت دلایل زیادی وجود دارد که ما در این‌جا مهم‌ترین آن‌ها را عنوان می‌کنیم:
یک – اپلیکیشن‌های مخصوص روت


root-apps


شاید در گوگل پلی یا سایت‌های دیگر اپلیکیشن‌های اندرویدی به بعضی‌ها برخورده باشید که نیاز به روت دارند. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند امکانات بهتری نسبت به اپلیکیشن‌های معمولی فراهم کنند؛ این اپلیکیشن‌ها را دراین مطلب فارنت برایتان معرفی کردیم اما گرفتن نسخه پشتیبان کامل، انجام خ ر کارها، افزایش سرعت و عمر شارژ، افزایش سرعت مموری کارت و … از جمله عملکردهای اختصاصی اپلیکیشن‌های روت هستند. همچنین به بعضی از این اپلیکیشن‌ها در ادامه اشاره خواهیم کرد.
دو – آ ین نسخه اندروید


android-versions


با این‌که گوگل حداقل هر سال اندروید را یک‌بار آپدیت می‌کند سازندگان گوشی‌ها برای عرضه آپدیت‌ها تنبل یا بعضاً خسیس هستند و دوست دارند شما را به ید دستگاه‌های جدیدشان وادار کنند. با روت می‌توانید این تحریم را دور بزنید! وقتی گوشی خود را روت کنید و یک ریکاوری کاستوم بر روی آن نصب کنید می‌توانید رام‌های رسمی که مربوط به ریجن گوشی شما نیستند و یا رام‌های پورت شده از دستگاه‌های جدید و کاستوم رام‌های متفاوت را نصب کنید و همواره آ ین نسخه از اندروید را با امکانات جدید آن در اختیار داشته باشید. بدین ترتیب مطمئن خواهید شد که از نهایت توان سخت‌افزاری دستگاهتان استفاده می‌شود و به علت تنبلی یا خساست سازنده‌ها از آپدیت‌ها عقب نمی‌مانید.
سه – خلاصی از دست پوسته‌های مختلف


custom-ui


سازندگانی مانند اچ‌تی‌سی، سامسونگ، ال‌جی، سونی و … پوسته‌های مختلفی با نام‌های متفاوت مانند htc sense، touchwiz، emotion ui و … را روی اندروید نصب کرده‌اند که نه تنها ظاهر اندروید را تغییر داده است بلکه بعضی اوقات باعث سردرگمی کاربر و کندی عملکرد دستگاه می‌شود؛ البته بعضی از این پوسته‌ها امکانات خوبی مانند ویجت‌ها، اپلیکیشن‌های شناور، ح چندپنجره‌ای و فناوری‌های هوشمندی را فعال می‌کنند اما اگر علاقه‌ای به آن‌ها ندارید و یک محیط سریع و ساده خالص اندرویدی را ترجیح می‌دهید با روت‌ و نصب یک کاستوم رام دلخواه به محیط گوگلی خالص دست پیدا کنید.
چهار – حذف اپلیکیشن‌های اضافه


android-bloatware


هنگامی که گوشی یا تبلت اندرویدی را روشن می‌کنید معمولاً علاوه بر اپلیکیشن‌های گوگلی مانند جیمیل، تقویم، گوگل پلاس و گوگل موزیک شرکت سازنده اپلیکیشن‌های دیگری را نیز بر روی آن نصب کرده است که برخی مفید و برخی واقعاً مزاحم هستند و در کارایی و سرعت گوشی اختلال ایجاد کرده و حافظه را می‌کنند. این اپلیکیشن‌ها را نمی‌توانید مانند اپلیکیشن‌های ی حذف کنید و باید با آن‌ها کنار بیایید، هرچند از اندروید 4.1 به بعد امکان غیرفعال اپلیکیشن‌ها با دکمه disable وجود دارد اما باز هم حافظه شده با این روش باز نمی‌گردد.


پس از روت دستگاه می‌توانید با کمک اپلیکیشن‌های مختلفی مانند titanium backup این کار را به راحتی انجام دهید. البته حواستان باشد اپلیکیشن‌های ضروری سیستمی را به اشتباه حذف نکنید.
پنج – افزایش سرعت یا عمر شارژ باتری


overclock


سازنده‌ها با یداری و قراردادن انواع مختلف چیپست‌ها و پردازنده‌های اندرویدی سرعت خاصی را که مدنظرشان است برای پردازنده تعیین می‌کنند تا هم مصرف شارژ و هم سرعت و کارایی دستگاه بهینه باشد. بعضی اوقات نیاز می‌شود این سرعت را خودتان کمی افزایش دهید چرا که دستگاه بعضی اوقات کند شده و همچنین توانایی پردازنده دستگاهتان بیش از سرعتی است که سازنده برایش در نظر گرفته است. با اپلیکیشن‌هایی مانند set cpu پس از روت می‌توانید به اصطلاح گوشی را آورکلاک کنید. البته این‌کار دو عیب دارد که اولی مصرف بیشتر شارژ گوشی و دومی احتمال ضربه زدن به سخت‌افزار در صورت افزایش بی‌رویه سرعت کلاک cpu یا gpu است.


در مقابل اگر از عمر شارژ گوشی راضی نیستید می‌توانید با اپلیکیشن‌های مشابه پردازنده را آندرکلاک و آندرولت کنید تا عمر شارژ بیشتر شود ؛ البته ممکن است در رابط کاربری و اپلیکیشن‌ها کمی کندی دیده شود.
شش- شخصی‌سازی بی‌نهایت


customization


اندروید به خودی خود دارای امکانات شخصی‌سازی زیادی است اما اگر قصد تغییرات بیشتری را دارید باید گوشی خود را روت کنید. به طور مثال نواری که در پایین صفحه در گوشی‌های بدون دکمه سخت‌افزاری قرار دارد را با روت می‌توانید تغییر اندازه دهید، با gmd gesture contorl با سوایپ‌ها و جسچرها در محیط گردش کنید، در ح ‌های مختلف افقی و عمودی به کمک keyboard manager کیبردهای متفاوتی را فعال کنید، در نوتیفیکیشن تصویر یا ویجت خاصی قرار دهید و خلاصه با روت محدودیتی نخواهید داشت.
هفت – امکانات نامحدود


ps-controller-android


روت همچنین امکانات بیشتری از ح معمولی در اختیارتان می‌گذارد. با این اپلیکیشن می‌توانید دسته‌بازی پلی‌استیشن خود را به گوشی یا تبلت وصل کنید و از بازی‌ها لذت ببرید؛ با این اپلیکیشن می‌توانید تصمیم بگیرید در زمان‌های دلخواه چه انی بتوانند با شما تماس بگیرند و چه انی نتوانند. می‌توانید با اپلیکیشن‌های market enabler گوگل پلی را در ایران فعال کنید. با wifi protector از اتصال به وای‌فای‌های عمومی و حملات dos و arp هراسی نداشته باشید و حتی می‌توانید اپلیکیشن دوربین جدید اندروید 4.2 را با p osphere روی گوشی خود نصب کنید.
هشت – کاستوم رام‌ها


cyanogenmod


کاستوم رام‌ها علاوه بر محیط خالص اندرویدی، آ ین نسخه اندروید و عاری بودن از اپلیکیشن‌های اضافه چه امکاناتی دارند و چرا توصیه می‌شوند؟


بعضی کاستوم رام‌ها بر اساس رام‌های رسمی گوشی یا تبلت شما تهیه یا اصطلاحاً کوک شده‌اند. این کاستوم رام‌ها همان امکانات و محیط کاربری را دارند اما بهینه‌سازی‌های انجام شده روی آن‌ها عملکرد دستگاه را بهتر کرده است. اما بعضی کاستوم رام‌ها مانند cyanogenmod، aokp و paranoid android که بر اساس اندروید خالص کوک می‌شوند امکاناتی مانند کنترل‌های pie، تغییرات در صفحه قفل و نوتیفکیشن‌ها، تم‌های مختلف، نوتیفکیشن شناور halo، تغییر در نوار ابزار و دکمه‌ها و بسیاری تغییرات و امکانات ریزی را دارند که آن‌ها را حتی از اندروید خالص در دستگاه‌های ن وسی برتر می‌کند.
در آینده در مطلبی جداگانه چندین کاستوم رام مشهور را به همراه امکانات منحصر به فرد هر یک برایتان در فارنت معرفی خواهیم کرد.


این‌ها تنها چند دلیل از ده‌ها دلیل مختلف برای روت گوشی یا تبلت‌های اندرویدی هستند؛ پس اگر وسوسه شده‌اید بهتر است ترس را کنار بگذارید، خودتان را آماده کنید و در مطالب بعدی به کمک ما دستگاهتان را روت کنید.


==================================================================روت با یک کلیک (بدون نیاز به کامپیوتر)


· تعداد نمایش : 87,193 | دی 18, 1392
روت گوشی با یک کلیک!


امروز گروه آموزش اندرویدیها برای شما آموزش روت  گوشی رو بدون نیاز به کامپیوتر و تنها با یک کلیک فراهم کرده است، در ادامه با ما باشید تا نحوه عملکرد این برنامه رو برای شما توضیح دهیم.


توجه: این روش روی اکثر گوشی های اندرویدی اجرا میشه ولی ممکنه روی برخی گوشی ها اجرا نشه.


گروه اندرویدیها هیچگونه مسئولیتی در برابر اشتباهات شخصی شما ندارد!


مراحل:


1- برنامه framaroot v1.8 – 2.0mb رو کنید.


2- حالا برنامه رو روی گوشیتون نصب کنید.


3- بعد از باز برنامه تصویر زیر رو مشاهده می کنید، روی inistall superuser کلیک کنید.


روت با یک کلیک (بودن نیاز به کامپیوتر)


4- حالا شما می تونید از هر دو گزینه inistall superuser و inistall supersu استفاده کنید تا گوشیتون رو روت کنید، این بستگی به گوشی شما داره ولی برای راحتر شدن کار بهتون پیشنهاد می کنم هر دو رو امتحان کنید.


5- حالا اگه تمام مراحل رو درست رفته باشید باید تصویر زیر برای شما باز شده باشه، این به معنی این هست که گوشی شما با موفقیت روت شده.


روت با یک کلیک (بودن نیاز به کامپیوتر)


برای آنروت  هم میتونید تمام مراحل رو انجام بدید اما به جای گزینه های inistall گزینهunroot رو بزنید.


تذکر: اگه از هر دو گزینه برای روت استفاده کردید و گوشی شما روت نشد یعنی این برنامه با اندروید گوشی شما سازگار نیست!


 آویزه‌ها : androidframarootrootroot for all smart phone androidunrootآنروتاندرویدروتروت با یک کلیکروت با یک کلیک (بودن نیاز به کامپیوتر)روت تمامی گوشی ها


==================================================================فواید و مضرات روت


· تعداد نمایش : 42,419 | آذر 26, 1392
a ntages and disa ntages of rooting


تقریباً تمام کابران اندروید کلمه روت رو شنیدن اما تعداد کمی به اون اهمیت میدن و به دنبال روت گوشیشون میرن. در این پست، ما فواید و مضرات روت رو براتون توضیح میدیم.


اصلا روت چی هست؟
با روت گوشی، شما میتونید به تمامی اطلاعات مهم  گوشی دسترسی پیدا کنید. (یه جور گوشی و ش تن قفلشه)


فواید روت : 


1- پاک برنامه های ناخواسته و باز فضای حافظه داخلی:
بعضی برنامه ها به صورت پیشفرض روی گوشی وجود داشتن، مثل: ماشین حساب، تقویم و… که برای پاک اونها باید دسترسی به روت داشته باشیم. بعد از روت میتونید به راحتی این دسته از برنامه ها رو حذف کنید و فضای حافظه داخلی خودتون رو آزاد کنید. اما توجه داشته باشید اگر بعضی از برنامه های سیستمی حذف بشن ممکنه به گوشی اسیب برسه.


2- نصب رام های سفارشی (کاستوم رام):
اگر از رام رسمی گوشیتون خسته شدید و یا از امکانات و ظاهر اون راضی نیستید، حالا میتونید بعد از روت ، از رام های سفارشی استفاده کنید. با نصب کاستوم رام ها، شما وارد یک دنیای دیگه از اندروید میشید، با قابلیت های زیاد و ظاهری زیبا. همچنین با نصب کاستوم رام ها، گوشی شما سریعتر از قبل میشه.


3- اجرای برنامه هایی که به دسترسی روت نیاز دارن:
برخی از برنامه ها هستن که برای اجرای اونا به دسترسی روت نیاز داریم. این برنامه ها اغلب بسیار کاربردی هستن و ویژگی های مهمی رو به گوشی اضافه میکنن. برخی از این برنامه ها به شرح زیر هستن: • nandroid manager

 • titanium backup

 • screencast video recorder

 • rom manager

 • adbwireless


4- نصب برنامه ها روی کارت حافظه:
یکی از دلایل مهم روت گوشی های اندروید، نصب برنامه و بازی ها روی مموری کارت هست، مخصوصا در گوشی های قدیمی اندروید که حافظه داخلی کمی دارن. با روت میتونید برنامه ها و بازی ها رو به مموری کارت انتقال بدید و حافظه داخلی رو آزاد کنید.


5- overclock و underclock گوشی:
هر گوشی با مشخصه ای به نام processor clock frequency (سرعت پردازش) عرضه می شود. تولید کنندگان معمولا برای کاهش مصرف باطری سرعت پردازش رو در حد معمولی قرار میدهند اما شما با روت میتونید سرعت پردازش رو افزایش دهید و در نتیجه سرعت عملکرد گوشی افزایش می یابد.
افزایش سرعت پردازش که در اصطلاح به آن اورکلاک می گویند در مواردی به کار میبرد که میخواهیم یک بازی گرافیکی بر روی گوشی نصب کنیم یا یک برنامه سنگین رو اجرا کنیم، یا اورکلاک بازی های گرافیکی لگ کمتری خواهند داشت و سرعت اجرای برنامه و بازی ها افزایش می باید اما باعث تخلیه سریع باطری می شود. اما اگر می خواهید مصرف باطری رو کم کنید می تونید سرعت پردازش رو کاهش دهید که در اصطلاح به آن underclock می گویند.


مضرات روت :


1- باطل شدن گارانتی گوشی:
با روت ، گارانتی گوشی شما نیز باطل میشه. اگر بعد از روت ، گوشی شما دچار اسیب های سخت افزاری یا نرم افزاری بشه، به علت روت گوشی گارانتی شما نیز باطل شده و هزینه تعمیر گوشی به صورت رایگان انجام نمیشه.


2- دغدغه های امنیتی:
مهمترین دلیلی که در اندروید، دسترسی به اطلاعات مهم گوشی رو به  صورت عادی نمیدن، خطر های امنیتیه. سیستم عامل اندروید به علت متن باز بودن، بسیار در معرض الوده شدن به ویروس های م به. با روت گوشی، اطلاعات مهم گوشی رو آزاد کردید و هر لحظه خطر ویروسی شدن اونها وجود داره، پس اگر گوشی خودتونو روت کردید باید بیشتر مراقب برنامه هایی که روی گوشی نصب می کنید باشید.


3- اسیب رساندن به گوشی:
بریک شدن گوشی یا bricking به معنی نابود شدن گوشیه!  اگر در هنگام عملیات روت مشکلی به وجود بیاد یا اتصال گوشی قطع بشه، ممکنه گوشی شما بریک بشه و آسیب های بسیار جدی ای به گوشی برسونه که هرگز درست نشه. اما نگران نباشید در حال حاضر آموزش های گوناگونی وجود داره که خطر بریک شدن رو بسیار کاهش داده.


 آویزه‌ها : a ntages and disa ntages of rootingwhat is rootبریک شدن گوشی چیستروتروت چه فوایدی داردروت چیست؟مزایا و معایب روت

مشاهده متن کامل ...
تکنولوژی اندروید از اول تا حالا
درخواست حذف اطلاعات
نویسنده: یدالله - پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳٩۶
مجموعه : اخبار تکنولوژی و فناوری
مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال 

اندروید سیستم عاملی بود که به محض ورود به بازار توانست غول نوکیا را ش ت دهد و یکه تاز بازار باشد و رقیبی هم برای آیفون محسوب می شد. اگر دوست دارید بدانید اندروید از چه زمانی وارد دنیای تلفن همراه شد و این محصول اصلا به چه صورت متولد شده این مقاله را از دست ندهید.

 

افراد زیادی در جهان از گوشی‌های تلفن همراه, تبلت ها و دیگر محصولات تکنولوژی بهره گیری میکنند که سیستم‌عامل اندروید روی آن‌ها نصب شده هست. حدود 10 سال پیش اولین گوشی اندرویدی پا به بازار گذاشت و برای فروش در اختیار مشتریان قرار گرفت. گوگل با تدبیر مناسبی که شید

 

این محصول متن باز را در اختیار کمپانی‌ها و گسترش‌دهندگان قرار داد و با بهره گیری از آن روی گوشی‌های گوشی تولید کمپانی‌های دیگر ازجمله سامسونگ, اچ تی سی, سونی, ال‌جی و .. ضریب نفوذ این سیستم‌عامل را بالا برد تا جاییکه شمار کاربران اندروید از هر سیستمی عاملی در جهان اکثر هست.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

بعد از عرضه اولین گوشی هوشمند با اندروید نسخه 1.0 شاهد حضور این سیستم‌عامل در همه ی جا بودیم. محبوبیت اندروید هر روز اکثر از گذشته شد و با این محبوبیت توانست سیستم‌عامل‌های دیگر ازجمله سیمبین, بلک‌بری, پالم و ویندوزفون را پشت سر بگذارد. در حال حاضر تنها رقیب جدی اندروید سیستم‌عامل ios هست که به نظر نمی رسد به همین زودی‌های جنگ این دو اتمام بگیرد.

 

شکل‌گیری اندروید

در اوت 2003 یعنی گذشته از این که گوشی‌های هوشمند فراگیر شوند و چند سال گذشته از این که اپل گوشی‌ آیفون و سیستم‌عامل آی او اس را معرفی کند کمپانی اندروید در شهر کالیفرنیا شکل گرفت. 4 نفر موسسان این کمپانی بودند به نام‌های ریچ ماینر, نیک سیرز, کریس وایت و روبین.

 

در سال 2013 روبین در سخنرانی‌ای که در توکیو داشت گفت; سیستم‌عامل اندروید در ابتدا قرار بود برای بهبود سیستم‌عامل دوربین‌های دیجیتال به کار گرفته شود. در سال 2004 اندروید برای جذب سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفت تا نشان دهد کاربران دوربین‌های دیجیتال چطور می توانند با بهره گیری از این سیستم‌عامل بدون سیم ع ‌های خودشان را به کامپیوتر منتقل کنند.

 

سرنوشت اندروید در سال 2005 زمانی رقم خورد که گوگل کمپانی اندروید را یداری کرد. روبین و دیگر موسسان اندروید برای گسترش این سیستم‌عامل زیر نظر صاحبان جدیدش باقی مثل. تصمیمی که همان ابتدا گرفته شد بهره گیری از لینو بعنوان پایه سیستم‌عامل اندروید بود تا امکان عرضه آن برای کمپانی‌های دیگر وجود داشته باشد.

 

روبین با سمت س رست تیم اندروید تا سال 2013 در گوگل باقی ماند و سپس در همان سال گوگل اعلام کرد که احتمال ترک روبین وجود دارد. در اوا 2014 روبین گوگل را ترک کرد و بیزنس خودش را راه‌اندازی کرد. در اوایل 2017 روبین اعلام کرد که با راه‌اندازی کمپانی خودش به نام اسنشیال و تولید گوشی‌هایی با همین نام به صنعت گوشی بازگشته هست.

 

حاضر شدن برای عرضه اندروید 1.0

در سال 2007 اپل اولین آیفون را عرضه کرد و مفهومی اخیر را در دنیای گوشی مطرح کرد. در آن زمان هنوز گوگل به‌طور پنهانی مشغول کار روی اندروید بود اما نهایتا در ماه نوامبر همان سال گوگل به‌تدریج شروع به اعلان‌جنگ علیه اپل و دیگر پلتفرم‌های موبایلی کرد.

 

در آن زمان تشکلی شکل گرفت که open handset alliance نام داشت که آلبوم‌ای از چند کمپانی گوشی ساز مثل اچ تی سی و موتورولا, کمپانی‌های سازنده چیپ مثل کوآلکام و تگزاس و کمپانی‌های مخابراتی مثل t-mobile بود.اریک اشمیت مدیر گوگل در مورد اندروید این نظر را دارد که اندروید برای این نیست که فقط روی گوشی‌های فرآوری گوگل بهره گیری شود؛ دید ما این هست که هزاران گوشی با مدل‌های متفاوت را به قدرت اندروید مجهز کنیم.

 

گزارش‌ها حاکی از این میباشند که گوگل گذشته از عرضه رسمی نسخه اول اندروید در نوامبر 2007 حداقل دو نسخه آلفا از این سیستم‌عامل را در داخل کمپانی برای بررسی‌های آغاز عرضه کرده بود. حتی گوشی‌ای مختص نسخه آلفا با کد sooner بهره گیری می‌شد که هیچ زمان به‌صورت عمومی عرضه نشد.

 

چند سال بعد یکی از گسترش‌دهندگان اندروید ع یکی از این گوشی‌های مخصوص آزمایش اندروید را در دنیای اینترنت منتشر کرد. همان‌طور که در ع دیدن می کنید ظاهر این گوشی اکثر شبیه به گوشی‌های بلک‌بری بوده تا آیفون و درست زمانی بوده که کاربران برای بهره گیری از گوشی‌های تمام لمسی دچار شک بودند.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

درنهایت در سپتامبر 2008 اولین گوشی مجهز به سیستم‌عامل اندروید با نام t-mobile g1 یا htc dream معرفی شد. این گوشی به صفحه‌نمایشی 3.2 اینچی لمسی و صفحه‌کلید فیزیکی عرضه شد. در آن زمان گوشی با سیل عظیمی از ن یتی‌ها از طرف کارشناسان روبرو شد و برخی امکانات پایه‌ای

 

ازجمله سوکت 3.5 میلی‌متری هدفون را هم در خود نداشت که گرچه در این زمانه نداشتن این سوکت آپشنی خاص حساب می شود! داخل اندروید از همان ابتدا چندین امضای تجاری گوگل قرار داشت که آن را به محصولی مختص این کمپانی تبدیل می کرد. اندروید با تعدادی از سرویس‌ها و محصولات گوگل ادغام‌شده

 

که ازجمله آن‌ها می توان به گوگل مپ, یوتوب و مرورگر html اشاره کرد که گذشته از عرضه کروم بهره گیری می شود. همین طور اولین بازار اندروید در این سیستم‌عامل وجود داشت که چند اپلیکیشن مخصوص اندروید در ابتدا در آن قرار داشتند. شمار زیادی از این خصوصیت‌ها اکنون خیلی بدوی میباشند اما این ابتدای راه و شروع به کار اندروید بوده هست.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

کدنام‌های اندروید

در حالیکه امروزه نسخه‌های گوناگون اندروید با نام‌های متفاوتی عرضه می شوند اندروید نسخه 1.0 که در سپتامبر 2008 عرضه شد هیچ کدنامی چه به‌صورت عمومی و چه داخل کمپانی نداشته هست. اندروید نسخه 1.1 در فوریه 2009 عرضه شد و به‌صورت عمومی هیچ کدنامی برایش در نظر گرفته نشد اما در داخل کمپانی آن را petit four می‌نامیدند که نام دسری فرانسوی هست.

 

با عرضه اندروید نسخه 1.5, که آوریل 2009 انجام شد, برای اولین بار اندروید با نام مخصوصش به‌صورت عمومی عرضه شده و در آن زمان این نسخه cupcake نام گرفت.لوگوی نام آشنای گوگل که یک ربات سبز بزرگ هست توسط شخصی به نام irina blok خلق شد که در استخدام گوگل بود.

 

در سال 2013 بانو بلاک اعلام کرد گوگل تنها به تیم طراحی تحت س رستی او گفته بود می خواهند لوگو شبیه به یک ربات باشد. بانو بلاک هم‌چنین اشاره کرده که برای طراحی این لوگوی سبز رنگ از لوگوی مشهوری که روی تو ‌های مردانه و نه به کار گرفته می شود الهام گرفته شده هست.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

گوگل نه تنها در مورد سیسیتم عامل اندروید تصمیم به متن باز بودن گرفت بلکه لوگوی این سیستم‌عامل هم یک پروژه متن باز هست و تا کنون شمار زیادی از افراد در همه ی جای جهان امکان این را داشته و دارند که تحت نظر لایسنس خلاقیت‌های مشترک 3.0 تغییراتی را در این ربات سبز ایجاد کنند.

 

گوگل برای هر نسخه از اندروید یک مجسمه مخصوص با ربات اندروید و کدنام آن نسخه می‌سازد. تمام مجسمه‌هایی که گوگل تا اکنون برای نسخه‌های گوناگون اندروید ساخته در چمن روبروی ساختمان این کمپانی در mountain view در کالیفرنیا قرار گرفته‌اند. در سال 2015 یک کانال یوتوب اعلام کرد که یک تیم هنری

 

کوچک در نیو ی اولین مجسمه اندروید را ساخته‌اند و تا امروز هم آن‌ها نسخه‌های متفاوت اندروید را از کاپ کیک تا اوریو ساخته‌اند. این مجسمه‌ها همه ی از فوم پلی استایرن ساخته شده‌اند و سپس تراش خورده‌اند. روی همه ی آن‌ها از پلاستیک سخت پوشانده شده و سپس با رنگ سبز رنگ شده‌اند.

 

اندروید نسخه 1.5 cupcake

این نسخه از اندروید اولین نسخه اندروید با کدنام هست. این نسخه در آوریل 2009 عرضه شد. بهبودهای کمی در این نسخه نسبت به دو نسخه گذشته ایجاد شده بود که اکنون بعنوان امکانات پیش‌فرض و ابت در اندروید دیده میشوند. ازجمله این خصوصیت‌ها می توان به آپلود ویدئو در یوتوب, قابلیت چرخش صفحه‌نمایش و حمایت از صفحه‌کلیدهای گوناگون بود.

 

تعدادی از گوشی‌هایی که با کاپ کیک پیش‌فرض نصب شده رویشان عرضه شدند اولین گوشی گل ی سامسونگ و اچ تی سی هیرو بودند.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید نسخه 1.6 donut

به سرعت گوگل در سپتامبر 2009 اندروید نسخه 1.6 را معرفی کرد. برخی از خصوصیت‌های این اندروید اخیر عبارت بودند از حمایت از اپراتورهایی که از شبکه cdma بهره گیری می د. این امکان به گوشی‌های اندروید این امکان را می‌داد تا در همه ی نقاط جهان به فروش برسند. خصوصیت‌های اخیر دیگر عبارت بودند

 

از با جستجوی سریع, سوییچ بین دو دوربین و ‌برداری بودند. اضافه بر این ویجت های بازرسی تنظیمات برای خاموش و روشن وای فای, بلوتوث, جی‌پی‌اس و … هم در این نسخه معرفی شدند.یکی از گوشی‌هایی که با این نسخه اندروید به‌صورت پیش‌فرض نصب شده به فروش می رسید dell streak بود.

 

این گوشی صفحه‌نمایش 5 اینچی داشت که در آن زمان مدلی بین گوشی و تبلت بود اما در این زمان این اندازه صفحه‌نمایش ابعاد متوسط برای گوشی‌های هوشمند به حساب می آید.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید نسخه 2.0 و 2.1 eclair

حدود ی ال بعد از معرفی اولین نسخه اندروید گوگل نسخه 2.0 را معرفی کرد. این نسخه برای اولین بار از text-to-speech حمایت می کرد و هم‌چنین امکان بهره گیری از ع پس اساس زنده, بهره گیری از چند اکانت هم زمان و حمایت از سیستم ناوبری گوگل مپ در کنار تعدادی خصوصیت دیگر به آن اضافه شده بود.

 

موتورلا دروید اولین گوشی هوشمند مجهز به این سیستم‌عامل بود. اگرچه گوگل هیچ دشوار و منعی برای بهره گیری از نام android برای سیستم‌عاملش نداشت موتورولا برای بهره گیری نام droid مجبور به پرداخت ج به کمپانی لوکاس شد زیرا دروید نامی بود که در جنگ ستارگان برای ربات‌ها بهره گیری می‌شد.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حالاندروید 2.2 froyo

در ماه مارس 2010 نسخه 2.2 اندروید عرضه شد. گوشی‌هایی که از این نسخه بهره گیری می د به هات اسپات وای فای, حمایت از فلاش و … مجهز شدند. اولین گوشی ن وس در سال 2010 با نام ن وس وان با اندروید نسخه 2.1 عرضه شد اما به سرعت بعد از معرفی نسخه 2.2 با دریافت یک بروزرسانی ota به اندروید 2.2 به‌روز شد. این اولین مشارکت نزدیک گوگل با کمپانی‌های سازنده سخت‌افزار بود تا گوشی‌های اندروید با نسخه خام عرضه کنند.
مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حالاندروید 2.3 gingerbread

در سپتامبر 2010 این نسخه اندروید عرضه شد. این نسخه از اندروید هنوز هم روی برخی گوشی‌های هوشمند قرار دارد و گوگل در گزارش ماهانه‌اش آن را لحاظ میکند. در سپتامبر 2017 گوگل اعلام کرد که در حال حاضر 0.6 درصد از کاربران اندروید از این نسخه اندروید روی گوشی‌هایشان بهره گیری میکنند.

 

در این نسخه اضافه بر اضافه شدن امکانات اخیر ظاهر سیستم‌عامل اندروید تغییرات جدی‌ای به خودش دید. nfc برای اولین بار در این نسخه به اندروید راه پیدا کرد که گرچه به سخت‌افزار هم برای حمایت از این خصوصیت نیاز بود. اولین گوشی‌ای که به nfc مجهز شد ن وس اس بود که با مشارکت سامسونگ و گوگل عرضه شد.
مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حالاندروید 3.0 honeycomb

این نسخه از اندروید یکی از عجیب‌ترین به‌روزرسانی‌ها بود. گوگل این نسخه را فقط برای تبلت ها و دیگر محصولات موبایلی با صفحه‌نمایش بزرگ عرضه کرد. اولین بار این نسخه روی تبلت موتورولا با نام موتورولا زوم در فوریه 2011 عرضه شد که شامل طراحی اخیر برای محصولات با صفحه‌نمایش بزرگ و نوتیفیکیشن بار در بخش پایینی تبلت و تعدادی خصوصیت دیگر بود.

 

این نسخه از اندروید را می توان پاسخ گوگل و شرکای سخت‌افزار سازش به آی پد اپل دانست. با وجود این که هانی کام عرضه شده بود شمار زیادی از تبلت ها در آن زمان توسط نسخه 2.0 اندروید عرضه میشدند. درنهایت گوگل تصمیم گرفت اتمام عمر این نسخه را اعلام کند.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید نسخه 4.0 ice cream sandwich

نسخه 4.0 که در اوت 2011 عرضه شد تعدادی خصوصیت اخیر را برای کاربران فراهم کرد. در این نسخه خصوصیت‌های زیادی از نسخه 3.0 با خصوصیت‌های نسخه 2.3 ترکیب شدند تا یک سیستم‌عامل مشترک برای گوشی‌های هوشمند و تبلت ها عرضه شود. برای اولین خصوصیت تشخیص چهره با این نسخه وارد

 

دنیای اندروید شد و از آن زمان تا امروز این خصوصیت بهبودهای زیادی پیدا کرده هست. در ماه جولای گوگل اعلام کرد که هنوز 0.7 درصد از کاربران اندروید از این نسخه روی دستگاهایشان بهره گیری می کنند. از دیگر خصوصیت‌های قابل ذکر این نسخه می توان به کلیدهای مجازی ناوبری, پاک نوتیفیکیشن ها با بهره گیری از سوایپ و مانیتور میزان دیتا و وای فای مصرف شده اشاره کرد.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید 4.1 و 4.3 jelly bean

دوره اندروید جلی بین از ژوئن 2012 شروع شد و گوگل نسخه‌های 4.2 و 4.3 را هم با همین نام عرضه کرد. در این نسخه در بخش نوتیفکیشن ها محتوای بیشتری نمایش داده می‌شد, مرورگر کروم برای اندروید بهینه شده بود, از پروژه «project er» رونمایی شد, که برای بهبود روان‌تر کار انیمیشن‌ها

 

و پاسخ‌دهی به لمس بهره گیری می‌شد. خصوصیت hdr هم در این نسخه از اندروید به دوربین اضافه شد. در سال 2012 گوگل در مراسم معرفی این نسخه از اندروید در گوگل i/o تبلت ن وس 7 را, که اولین محصول مجهز به جلی بین بود, بعنوان هدیه به حضار اهدا کرد. در حال حاضر 6.9 درصد از کاربران اندروید از این نسخه روی دستگاهایشان بهره گیری می کنند.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حالاندروید 4.4 kitkat

کیت کت با موافقت کمپانی سازنده این محصول یعنی نسله بعنوان کدنام این نسخه از اندروید انتخاب شد. در این نسخه از اندروید خصوصیت‌های زیادی اضافه نشد اما خصوصیت‌ای در این نسخه وجود داشت که محبوبیت و ضریب نفوذ آن را بالا برد. برای بهره گیری از این نسخه اندروید حافظه رم 512 مگابایتی هم کفایت میکرد

 

و بنابراین شمار زیادی از محصولات امکان بهره گیری از آن را داشتند. این خصوصیت به سازندگان سخت‌افزار امکان می‌داد تا روی گوشی‌های ارزان‌قیمت خودشان هم این نسخه از اندروید را بهره گیری کنند.اولین گوشی هوشمندی که با این نسخه از اندروید عرضه شد ن وس 5 بود. با وجود این که 4 سال از عمر این نسخه می‌گذرد هنوز 15.1 درصد از دستگاهای اندرویدی از این نسخه بهره گیری میکنند

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید 5.0 lollipop

در پاییز 2014 اولین بار این نسخه از اندروید عرضه شد. این نسخه از اندروید از نظر ظاهری تفاوت‌های زیادی با نسل‌های قبلی داشت. گوگل در این نسخه از زبان جدیدی با نام متریال دیزاین بهره گیری کرد که شامل نوردهی در زوایای گوناگون و افکت‌های سایه‌ای بود. در این نسخه خصوصیت‌هایی

 

ازجمله کلیدهای ناوبری اصلاح‌شده, دیدن نوتیفیکیشن ها در صفحه قفل, حمایت از دو سیم‌کارت و محافظت از ها حتی زمانی که گوشی ریست فکتوری می شود اشاره کرد.گوشی ن وس 6 و تبلت ن وس 9 اولین دستگاه‌هایی بودند که با این اندروید عرضه شدند. در حال حاضر 29 درصد از کاربران اندروید

 

از این نسخه روی دستگاه‌های اندروی ان بهره گیری میکنند. حقیقت دیدنی در مورد این اندروید این هست که گوگل پیش از عرضه رسمی این نسخه از کدنام «lemon meringue pie» برای آن بهره گیری می کرد.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید 6.0 marshmallow

در پاییز 2015 اندروید 6 عرضه رسمید. اسکرول به‌صورت عمودی در اپ دراور, حمایت از گوگل ناو, حمایت از حسگر اثرانگشت, حمایت از usb type-c, اندروید pay و چند خصوصیت دیگر ازجمله امکانات اخیر این اندروید محسوب می شدند. اولین محصول عرضه شده با این اندروید دو گوشی ن وس 6 پی و ن وس 5 ای و یک تبلت به نام پی ل سی بودند. در حال حاضر 32.2 درصد از کاربران اندروید از این نسخه بهره گیری میکنند.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید 7.0 nougat

در پاییز 2016 این نسخه اندروید عرضه شد. برخی خصوصیت‌های اخیر این نسخه عبارت‌اند از; حمایت بهتر از خصوصیت‌های مولتی تسکینگ در راستای بزرگ‌تر شدن صفحه‌ نمایش‌ های گوشی‌ها, افزایش سرعت برنامه‌ها, رندر گرفتن سریع‌تر در محتواهای 3 بعدی و ….

 

در حال حاضر 15.8 درصد از کاربران اندروید از این نسخه بهره گیری میکنند که پیش‌بینی میشود بهره گیری از این نسخه در ماه‌های آینده اکثر شود.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید 8.0 oreo

در مارس 2017 برای اولین بار گوگل نسخه مخصوص گسترش‌ دهندگان اندروید 8 را به‌صورت عمومی منتشر کرد. قائم‌مقام اندروید در گوگل در فوریه 2017 یک فایل گیف در صفحه توییترش منتشر کرد که یک کیک اوریو را نشان می‌داد. در ماه اوت گوگل تایید کرد که نام این نسخه از اندروید اوریو هست.

 

بعد از کیت کت برای دومین بار بود که گوگل از یک نام تجاری برای یک نسخه از اندروید بهره گیری میکرد. مجسمه اندروید هم که یک قهرمان را با کیکی از اوریو روی خودش نشان می‌داد اولین بار در مراسمی در شهر نیویورک به نمایش گذاشته شد.در این نسخه از اندروید خصوصیت‌هایی ازجمله; تغییرات ظاهری در منوی تنظیمات, حمایت از ح ع در ع , پر اتوماتیک با پسوردها و تعدادی خصوصیت دیگر اشاره کرد.

مروری بر سرگذشت اندروید از گذشته تا زمان حال

اندروید،تاریخ کوتاه اندروید،اندروید در جهان،مروری بر تاریخ فرآوری اندروید،نسخه های اندرویدمشاهده متن کامل ...
ترفند جالب خمیده صفحه نمایش اندروید
درخواست حذف اطلاعاتترفند جالب خمیده صفحه نمایش اندرویدترفند جالب خمیده صفحه نمایش اندروید


توسط: مدیر میهن فان در آموزش موبایل اسفند 4, 1395
ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


مجموعه : آموزش و ترفندهای موبایل


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید 


برای خمیده تر و مورب نمودن صفحه نمایش اندروید می توان از راهی که ما در زیر معرفی کرده ایم استفاده نمود و لذت برد. یکی از ویژگی های خاصی که سال هاست گوشی های شائومی دارند گوشه گرد صفحه های آن است.  اما اخیرا این ویژگی در گوشی های دیگر اندروید مثل ال جی و سامسونگ هم وجود دارد.


 


اگر شما هم دوست دارید صفحه های گوشی تان گرد باشد هر گوشی اندرویدی که داشته باشید می توانید با استفاده از یک نرم افزار ساده این کار را انجام دهید. نصب این نرم افزار بسیار ساده است و حتی نیاز به روت گوشی هم ندارد. بنابراین همه می توانند آن را امتحان کنند.


 


برنامه cornerfly را نصب کنید.


 


برای این کار وارد گوگل پلی استور شوید و اپلیکیشن را و نصب کنید.


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


پس از نصب وارد اپلیکیشن شوید. در ابتدا صفحه permissions باز می شود که باید در این صفحه تیک گزینه system overlay را بزنید. در صفحه بعد از میان لیست گزینه cornerfly  را انتخاب کنید و در بالای صفحه ای که باز می شود تیک on را بزنید تا فعال شود. در آ روی گزینه ok کلیک کنید. دکمه بک را دو بار بزنید تا به اپلیکیشن برگردید، سپس تیک را بزنید تا مراحل نصب به اتمام برسد.


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


در منوی اصلی اپلیکیشن مطمئن شوید گزینه ای که در گوشه راست بالای صفحه وجود دارد فعال است. اگر گوشی شما از دکمه های جهت ی داخل صفحه استفاده می کند باید ی ری تنظیمات ساده انجام دهید.


 


اپلیکیشن cornerfly  به صورت پیش فرض گوشه های نوار جهت ی داخل صفحه را گرد نمی کند. بلکه فقط گوشه های پایین صفحه اپلیکیشن اجرا شده که درست بالای نوار جهت ی قرار دارد را گرد می کند. این ظاهر برای اپلیکیشن هایی که نوار جهت ی سیاه به کار می برند زیبایی دارد. اما اگر رنگ نوار جهت ی مشابه رنگ اپلیکیشن باشد بهتر است که گوشه های نوار جهت ی گرد شود.


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


بنابراین اگر می خواهید همه چیز در گوشی ظاهر بهتری داشته باشد وارد گزینه application در منوی اصلی برنامه cornerfly   شوید و تیک گزینه overlay navigationbar را برای اپلیکیشن هایی که نوار جهت ی هم رنگ دارند بزنید.  را بزنیدشود که باید در این صفحه تیک گزینه ید کنید.  کنید.هم ندارد. داخل آب قرار دهید تا رنگ سیب زمینی ها قهوه ای نشود.


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


اکنون که تمام مراحل نصب و تنظیمات را تکمیل کرده اید گوشه تمام اپلیکیشن ها گرد نمایش داده می شود. از دیدگاه نرم افزاری این قابلیت تنها یک پوشش سیاه رنگ است که گوشه صفحات را گرد نشان می دهد اما از دیدگاه ظاهری این یک افزونه زیبا و ظریف است که به صفحات گوشی همانند تصویر زیر ظاهری زیباتر می دهد.


ترفند خمیده صفحه نمایش اندروید


 


 
منع پارس نازمرتبط
معرفی نرم افزار برای ارتقای امنیت گوشیمشاهده متن کامل ...
۱۰ اپلیکیشن برتر برای عکاسی با آیفون
درخواست حذف اطلاعات

آیفون یکی از بهترین دوربین ها را دارد و خیلی ها آن را بهترین گوشی هوشمند در زمینه ی عکاسی موبایل می دانند. اپلیکیشن پیش فرض دوربین آیفون به اندازه ی کافی خوب است و امکانات زیادی دارد. این اپلیکیشن ساده، قابل اعتماد و در دسترس است. اپلیکیشن دوربین آیفون در خود چندین ح پیشرفته دارد که آن را برای بیشتر نیازهای عکاسی مناسب می کند. با این حال ممکن است برای بالا بردن کارایی دوربین آیفون به دنبال اپلیکیشن های دوربین جایگزین باشید. خوشبختانه مدت زیادی است که ios در را برای دسترسی وپرها به رابط کاربری دوربین گشوده است. به همین دلیل تعداد اپلیکیشن های عکاسی آیفون روز به روز بیشتر می شود. با ما همراه باشید تا با هم به ده تا از بهترین اپلیکیشن های عکاسی برای آیفون نگاهی بیندازیم. انتخاب بهترین اپلیکیشن دوربین به این بستگی دارد که شما با توجه به نیازهایتان به دنبال چه قابلیت هایی می گردید. ما تلاش کرده ایم در فهرستی که ترتیب می دهیم، نیازهای تمام کاربران آیفون را در نظر بگیریم.

۱ – اپلیکیشن دوربین vsco

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

در واقع می توانید اپلیکیشن vsco را بیشتر یک اپلیکیشن ویرایش ع در نظر بگیرید تا فقط یک اپلیکیشن دوربین. این اپلیکیشن همچنین در زمینه ی ها بسیار درخشان ظاهر می شود. بخش عکاسی اپلیکیشن vsco تنظیمات دستی بسیار زیادی را در اختیارتان قرار می دهد. های vsco که امکان ویرایش ع با ظاهری شبیه به ع های آنالوگ را فراهم می کنند یکی از محبوب ترین ویژگی های vsco هستند. این اپلیکیشن که تلفظ صحیح آن «ویسکو» (visco) است، در کلاس خود بهترین تنظیمات دستی را دارد. البته فراموش نکنید که هنگام استفاده از تنظیمات دستی، کنترل مناسب آیفون اهمیت زیادی دارد. در واقع هنگام عکاسی با تنظیمات دستی، شما دوربین آیفون را شبیه به یک دوربین dslr به کار گرفته اید. اگر تازه به سمت استفاده از اپلیکیشن های دوربین متفرقه روی آورده اید، اپلیکیشن vsco به عنوان یک اپلیکیشن رایگان می تواند یکی از بهترین گزینه ها باشد.

 از اپ استور

۲ – اپلیکیشن دوربین + era

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اپلیکیشن «کمرا پلاس» (+ era) یکی از قدیمی ترین اپلیکیشن های عکاسی برای آیفون است. این اپلیکیشن در طول سالیان گذشته به طور مرتب پیشرفت کرده و در میان عکاسان موبایل بسیار محبوب است. اگر یک عکاس حرفه ای هستید، اپلیکیشن کمرا پلاس می تواند بهترین انتخاب برای شما باشد. این اپلیکیشن کمک می کند در زمان نسبتا سریع تری روی سوژه فو کنید. همچنین مجموعه ی مناسبی از تنظیمات دستی برای فو ، تراز سفیدی و نوردهی در اپلیکیشن کمرا پلاس وجود دارد. امکانات و قابلیت های کمرا پلاس به قدری زیاد است که درک یک باره ی همه ی آن ها آسان نیست. بنابراین بهتر است قابلیت ها را یک به یک امتحان کنید و پس از این که هر کدام را به خوبی فرا گرفتید به سراغ بعدی بروید.

 از اپ استور

۳ – اپلیکیشن دوربین manual

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

نام اپلیکیشن «منوآل» (manual) دقیقا نشان می دهد که هدف اصلی آن چیست. اگر دنبال دسترسی به تنظیمات دستی هستید، اپلیکیشن manual همان چیزی است که باید انتخاب کنید. در این اپلیکیشن می توانید تنظیماتی نظیر سرعت شاتر، میزان نوردهی و حساسیت iso را به راحتی تغییر دهید. رابط کاربری این اپلیکیشن ساده و چشمگیر است. همچنین می توانید به راحتی میان ح خ ر و دستی رفت و برگشت کنید. اپلیکیشن manual اجازه می دهد ع های خود را علاوه بر فرمت jpg با فرمت raw هم ذخیره کنید. با استفاده از فرمت raw می توانید به کیفیت بالاتری دست پیدا کنید. البته لازم به ذکر است که فرمت raw فضای بیشتری روی گوشی می کند و برای رسیدن به یک ع عادی مجبور هستید آن را ویرایش کنید. اپلیکیشن manual ابزار ویژه ای برای فو دستی دارد. استفاده از فو دستی می تواند کیفیت نتیجه ی نهایی عکاسی را بالاتر ببرد.

 از اپ استور

۴ – اپلیکیشن دوربین pro era 10

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اپلیکیشن «پرو کمرا» pro era در طول زمان به طور مرتب آپدیت شده است. نسخه ی ۱۰ در حال حاضر آ ین به روزرسانی این اپلیکیشن است که به شما کنترل بسیار زیادی روی دوربین آیفون می دهد. این اپلیکیشن چندین قابلیت بسیار خوب را در اختیارتان قرار خواهد داد. اپلیکیشن پرو کمرا علاوه بر تنظیمات دستی مهم ترین پارامترهای عکاسی، ویژگی های حرفه ای دیگری هم دارد. از مهم ترین ویژگی ها می توان به نمایش هیستوگرام زنده، قابلیت ضد لرزش و پشتیبانی از فرمت raw اشاره کرد. هنگام عکاسی در نور کم، قابلیت ضد لرزش می تواند بسیار مفید باشد. وقتی صحبت از یک اپلیکیشن دوربین تمام عیار برای آیفون باشد، پرو کمرا یکی از بهترین گزینه ها است. برخی دیگر از ویژگی های عالی این اپلیکیشن عبارتند از عکاسی پیاپی، بیش از ۷۰ متفاوت و ابزارهای ویرایش حرفه ای ع . پرو کمرا همچنین از اشتراک گذاری گروهی ع ها و آپلود آسان روی شبکه های اجتماعی پشتیبانی می کند.

 از اپ استور

۵ – اپلیکیشن دوربین cortex

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اپلیکیشن «کرت کم» (cortex ) یک اپلیکیشن دوربین قدرتمند برای عکاسی در نور کم است. این اپلیکیشن برای رسیدن به یک ع بهتر در نور کم، چندین ع را ثبت و سپس آن ها را با هم ترکیب می کند. کرت کم، فهرست بلندی از امکانات اضافی ندارد. به جای کیفیت تصاویر ثبت شده توسط دوربین، در واقع این قدرت پردازش است که اپلیکیشن کرت کم را به ابزاری قابل اعتماد تبدیل می کند. کرت کم با هر بار فشردن دکمه ی شاتر چندین ع می گیرد، سپس این ع ها را روی هم تراز و هر گونه حرکت دوربین را حذف، و در نهایت تمام ع ها را برای تشکیل یک فریم با هم ترکیب می کند. علاوه بر کیفیت بالای ع های این اپلیکیشن در نور کم، از آن می توانید برای ثبت ع های لانگ ا پوژر (نوردهی طولانی) در روز هم استفاده کنید.

 از اپ استور

۶ – اپلیکیشن دوربین obscura era

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اپلیکیشن «آبسکیورا کمرا» (obscura era) ابزاری است که به شما کمک می کند تنظیمات عکاسی را سریع تر و بهتر انجام دهید. اگر جزو افرادی هستید که دوست دارند روی تمام تنظیمات کنترل کامل داشته باشند، این اپلیکیشن بهترین گزینه برای شما است. در واقع کمرا آبسکیورا با یک لمس امکان تنظیم نوردهی و فو را به شما می دهد. کل تنظیمات اپلیکیشن را می توانید با استفاده از ضربه زدن و کشیدن انگشت روی صفحه نمایش انجام دهید. این یعنی لازم نیست برای دسترسی به تنظیمات مختلف درگیر منوهای پیچیده شوید. همه کار با استفاده از کنترل های حرکتی و لمسی انجام می شود. البته باید کار با این اپلیکیشن را یاد بگیرید. از آنجا که چندین قابلیت در این اپلیکیشن با هم ترکیب می شوند، شاید نیاز باشد ابتدا کمی آموزش ببینید. ولی همین که به کار با اپلیکیشن کمرا آبسکیورا عادت کنید، قطعا دیگر آن را کنار نخواهید گذاشت.

 از اپ استور

۷ – اپلیکیشن دوربین retrica

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

زمانی که صحبت از اپلیکیشن های عکاسی برای آیفون باشد، اپلیکیشن «رتریکا» (retrica) یکی از بهترین گزینه ها است. البته در این اپلیکیشن خبری از کنترل های دستی دوربین نیست. به جای آن اپلیکیشن رتریکا تمرکزش را روی بهبود بخشیدن ع هایی گذاشته که قبلا گرفته اید. در این اپلیکیشن بیش از ۸۰ مختلف در اختیارتان قرار دارد. در واقع تمرکز رتریکا بیشتر روی های قدیمی یا وینتاژ است. حتی می توانید را پیش از گرفتن ع انتخاب کنید. با این کار و افکت انتخاب شده هم زمان با ثبت ع به آن اعمال می شود. البته اگر دوست داشته باشید می توانید اعمال را به پس از عکاسی موکول کنید. با رتریکا هم چنین می توانید کلاژ بسازید. این اپلیکیشن اجازه می دهد به راحتی صدها تصویر، ویدیو و فایل gif تولید کنید.

 از اپ استور

۸ – اپلیکیشن دوربین hydra

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

«هایدرا» (hydra) یک اپلیکیشن دوربین عالی برای عکاسی در شرایطی است که نور محیط کافی نیست. بهترین عملکرد در ثبت ع های hdr و بهترین کارایی هنگام عکاسی در نور کم، دو قابلیتی است که هایدرا را از سایر اپلیکیشن ها متمایز می کند. اپلیکیشن هایدرا یک ح ویژه ی عکاسی در نور کم دارد که کمک می کند در شرایط نوری نه چندان مناسب، ع های بهتری بگیرید. در واقع هایدرا در این ح مجموعه ای از تصاویر می گیرد و سپس آن ها را روی هم قرار می دهد تا میزان نوردهی را بهبود بخشد. قابلیت دیگری که هایدرا را به یک اپلیکیشن دوربین خوب برای آیفون تبدیل می کند، ح hdr اختصاصی آن است. قابلیت hdr، ع های شما را به تصاویری بسیار زیبا تبدیل می کند. هایدرا هم چنین به امکان زومی مجهز است که به دلیل روان بودن، برای زوم در حال برداری بسیار مناسب است. هایدرا اجازه می دهد تصاویر باکیفیتی تا اندازه ی ۳۲ مگاپی ل بگیرید. این اپلیکیشن افزونه ای برای اپل واچ هم دارد.

 از اپ استور

۹ – اپلیکیشن دوربین pros

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اگر عکاس حرفه ای هستید و آیفون هم دارید، «پروشات» (pros ) بهترین اپلیکیشن دوربین برای نیازهای شما است. فهرست امکانات پیشرفته ی این اپلیکیشن به معنی واقعی بسیار بلند است. مجموعه ای کامل و عالی از تنظیمات دستی در این اپلیکیشن گنجانده شده. فهرست ح های مختلفی که پروشات به ویژه برای برداری در اختیار کاربر قرار می دهد، به قدری طولانی است که احتمالا برای معرفی آن ها باید مقاله ای جداگانه بنویسیم. از این میان می توان به تنظیمات پیشرفته ی نوردهی، حساسیت iso، شاتر و تراز سفید اشاره کرد. رابط کاربری اپلیکیشن پروشات نسبتا ساده است و پیچیدگی زیادی ندارد. در واقع این اپلیکیشن دوربین، فهرست بلندی از افکت ها و ها دارد، ولی هیچ کدام از آن ها مزاحمتی برای شما ایجاد نمی کنند. در نتیجه می توانید از فضای ویزور (نمایاب) به بهترین شکل استفاده کنید.

 از اپ استور

۱۰ – اپلیکیشن دوربین slow shutter

اپلیکیشن دوربین برای عکاسی با آیفون

اپلیکیشن «اسلو شاتر کم» (slow shutter ) یکی دیگر از ابزارهای عالی برای ثبت تصاویر حرفه ای توسط آیفون است. اگر به عکاسی با نوردهی طولانی علاقه دارید، پیشنهاد می کنیم اپلیکیشن اسلو شاتر کم را کنید. این اپلیکیشن سه ح مختلف به نام های motion blur، light trail و low light را در اختیار شما قرار می دهد. ح motion blur با افزودن محو شدگی به تصویر حس حرکت را در ع های شما نشان می دهد. برای مثال می توانید از ح motion blur هنگام عکاسی از آبشار برای ثبت یک تصویر بسیار زیبا استفاده کنید. ح light trail ح ی است که از آن می توانید برای ثبت حرکت نور استفاده کنید. این ح می توانید برای عکاسی از آتش بازی بسیار مناسب باشد. کار ح سوم یعنی low light هم از نام آن پیدا است. این ح کمک می کند دوربین بیشترین میزان نور ممکن را جذب کند. به این ترتیب در نور کم می توانید به بهترین ع هایی ممکن برسید. اگر خلاقیت بخشی از هنر عکاسی شما است، اسلو شاتر کم می تواند یکی از بهترین دوستان شما باشد. در واقع سه ح ی که گفته شد را می توانید در شرایط بسیار متنوعی به خدمت بگیرید.

 از اپ استور

سخن آ

در این مطلب فهرستی از ده اپلیکیشن دوربین بسیار خوب برای آیفون را به شما معرفی کردیم. تلاش ما این بود که این فهرست نیازهای افراد مختلف با سلیقه های مختلف را به طور کامل پوشش دهد. مطمئن هستیم شما حداقل از یک یا دو مورد از این اپلیکیشن ها خوشتان خواهد آمد و از آن ها استفاده خواهید کرد. اگر از هر کدام از این اپلیکیشن ها استفاده می کنید، خوشحال می شویم تجربه ی خود را در مورد آن در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین اگر اپلیکیشن خوبی می شناسید که به فهرست ما راه نیافته است، می توانید آن را در بخش نظرات به دوستان خود معرفی کنید.

منبع: shindig webمشاهده متن کامل ...
موبایل ی
درخواست حذف اطلاعات
نرم افزارهای مذهبی و ی را برای موبایل های خودتان کنید و به دوستانتان هدیه دهید
موبایل،موبایل ی،موبایل مذهبی،موبایل دینی، موبایل ی، موبایل مذهبی،اندروید ی،اندروید دینی،اندروید مذهبی،نرم افزارهای موبایل ی،نرم افزارهای موبایل مذهبی،نرم افزار اندروید ی،اندروید قرآنی،اندروید دعا،اندروید های ی
رساله مراجع تقلید - موبایل جاوا
اجوبه استفتائات - اندروید
نسخه کامل نهج الفصاحه - موبایل جاوا
قبله نما - اندروید
تفسیر برهان - اندروید
آموزش دین - اندروید
کلیات تعبیر خواب - اندروید
نسخه کامل اصول کافی - موبایل جاوا
احادیث قدسی - اندروید


مشاهده متن کامل ...
شکر خدا گودرزی محمد بابایی
درخواست حذف اطلاعاتآژانس چنگیز جلیلوند مسافرتی اسرا پرواز (ایوار) با بیش از پانزده سال سابقه‌ی درخشان در عرصه‌ی گردشگری، همیشه رضایت کامل مسافران را مهم‌ترین هدف خود قرار داده و با ارائه‌ی خدماتی متفاوت و نو گوهر خیر ش به مسافران و آژانس‌های همکار، پیشرو این صنعت بوده است آژانس مسافرتی اسرا پرواز با قوی‌ترین زیر‌ساخت‌ها و مجرب‌ترین کارمندان، خدماتی نظیر اجرای تور‌های داخلی و حمید منوچهری خارجی به ویژه تور اروپا، رزرو هتل و قطار در سراسر دنیا، صدور گواهینامه‌ی بین‌المللی، پرواز، ویزا، بیمه مسافرتی و را به مسافران پیشکش می‌کند و در راستای هدف نهایی خود پرویز شهبازی گام برمی‌دارد  ایوار در راستای تکمیل کادر فنی بخش it خود قصد دارد تا یک نفر کارشناس آی‌تی را با شرایط زیر استخدام کند شرایط عمومیکارت پایان خدمت برای آقایانحضور تمام وقتدارای آرش ابسالان روحیه‌ی کار تیمی، خلاق و با پشتکارنیازهای فنی مورد نیازمدرک mcse/mcitp مایکروسافتمدرک ccnaآشنایی با مفاهیم بانک اطلاعاتیتجربه‌ی کار helpdesk و کار در شبکه‌های مایکروسافتیمزایای محمد رحمانیان کار در ایواربیمه‌ی تامین اجتماعیحقوق و مزایای مناسبمحیط کاری شاداب و صمیمیمسیر شغلی مشخص و بلندمدت علاقه‌مندان می‌توانند رزومه و مشخصات خـود را به نـشانی [email protected] com ارسال اجاره ساعتی کلاس در تهران کنند پایان ورتاژ آگهی/ این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و زومیت هیچ مسئولیتی در رابطه با آن نمی‌پذیرد {autotoc}دستبندهای سلامتی چون jawbone up و fitbit مدتی است که در بازار موجودند علی اصغر قره خانی و با استقبال نسبتا خوبی از سوی طرفداران ورزش و سلامت روبرو شده‌اند اصلی‌ترین وظیفه تعریف شده برای این دستبندها ردی کاربر و ذخیره مسیر پیموده شده توسط وی، شمردن گام‌ها، محاسبه پاد ت کالری سوزانده شده و است اما این همه ماجرا نیست، اسمارت‌بند به کمک اپلیکیشن اختصاصی سونی قادر است کل زندگی شما را به صورت دیجیتالی ذخیره کند در واقع سونی به قابلیت‌های پاد ت چیست رایج دستبندهای ورزشی قانع نشده و اه بلند پروازانه‌تری در سر دارد مقاله مرتبط:بررسی smartwatch 2، ساعت هوشمند سونیپیش‌تر در زومیت به بررسی اسمارت‌واچ 2 سونی پرداختیم این ساعت شهلا ناظریان هوشمند با اپلیکیشن‌های اختصاصی که داشت، قابلیت‌های متنوعی را در اختیار کاربر قرار می‌داد با این حال نسخه دوم ساعت هوشمند سونی در زمینه نرم‌افزار و کاربردها هنوز گجتی ناپخته فریبرز گلبن به شمار می‌رفت و به نظر می‌رسید فاصله‌ی زیادی تا تبدیل شدن به یک محصول تمام عیار دارد اسمارت‌بند که در نمایشگاه ces 2014 معرفی شد ابزاری است که علاوه بر قابلیت‌های دستبندهای سلامتی کریم اکبری مبارکه دارای ویژگی‌های جذاب دیگری نیز هست این گجت می‌تواند تمام فعالیت‌های آنلاین شما را زیر نظر گرفته، سیکل‌های خوابتان را تشخیص دهد، مسیر پیموده شده روی نقشه را ردی کند، به کربلایی زاده شما برای یادآوری مکان‌هایی که می‌روید کمک کند و حتی می‌تواند نقش یک ریموت کنترل را برای تلفن هوشمند اندرویدی‌تان بازی کند


باید اعتراف کنم که با وجود آن که هنوز هم آن پختگی مورد مریم شیرزاد انتظار را در این گجت مشاهده ن ، ولی در طول بررسی این ابزار بسیار به آن وابسته شدم روز اولی که دفتر سونی در ایران، اسمارت‌بند را در اختیار زومیت قرار داد تا مورد بررسی قرار منصور ضابطیان گیرد، چندان علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دادم ولی وقتی دو روز این گجت سبک را روی مچ دستم بسته و با آن کار ، تازه لذت داشتن یک اسمارت‌بند را تجربه ؛ ابزاری جالب که وقتی در کنار آتشانی اپلیکیشن lifelog قرار می‌‌گیرد، فوق‌العاده کاربردی می‌شود طراحی و ارگونومیاسمارت‌بند به صورت یک پک کامل شامل دو بند در اندازه‌های بزرگ و کوچک (احتمالا خانم‌ها باید از بند کوچک اجاره کلاس آموزشی محدوده انقلاب و آقایان از بند بزرگ استفاده کنند)، بخش اصلی که core نام دارد، سگک برای بستن بند به مچ و دفترچه راهنمای راه‌اندازی آن به زبان‌های مختلف عرضه می‌شود ما معتقدیم که بسته‌بندی محصول غلامرضا کاظمی دینان مهم است و می‌تواند در جذب کاربر موثر باشد خوشبختانه از این نظر سونی خوب کار کرده و اسمارت بند را در یک بسته‌بندی شیک و مقاوم ارائه کرده است برای استفاده کافی است بخش کور را داخل ایوب اقاخانی بند وارد نموده و آن را به مچتان ببندید! در ادامه هر یک از بخش‌های اسمارت‌بند را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم اجازه دهید ابتدا با کور (core) یا همان قلب تپنده اسمارت‌بند اجاره ساعتی فضای آموزشی محدوده انقلاب شروع کنیم کور در واقع یک قطعه سفیدرنگ در ابعاد یک فلش مموری کوچک است که تنها 6 گرم وزن و 7 8 میلی‌متر ضخامت دارد این قطعه ح خمیده‌ای دارد تا وقتی در داخل محمد رضا قلمبر اسمارت‌بند قرار می‌گیرد به راحتی با انحنای مچ دست سازگار شده و ارگونومی بهتری داشته باشد روی این قطعه هیچ چیزی وجود ندارد و فقط مشخصات سخت‌افزاری کور مثل شماره مدل، شماره سریال، علی ژکان استانداردها و نوشته شده است در بخش زیرین نیز فقط لوگوی سونی حک شده است بر روی لبه‌‌ی این ابزار مستطیلی شکل، سه چراغ ال‌ای‌دی بسیار کوچک و در کنار آن‌ها یک دکمه کنترلی الهام پاوه نژاد قابل مشاهده است بر روی لبه کوچک‌تر پایینی نیز فقط یک درگاه microusb برای شارژ نمودن آن قرار داده شده است کور استاندارد ip58 را ب نموده و این بدان معنا است که با وجود نداشتن د وش ابوالفضل اینانلو برای درگاه میکرو usb در برابر نفوذ آب و مایعات کاملا مقاوم بوده و حتی تا اندکی بیش از یک متر زیر آب را دوام می‌آورد و البته ضد گرد و غبار نیز هست مشخصات فنی smartband سونیدو بند سیلی ی بابک برزویه مقاوم و نرم در دو اندازه کوچک و بزرگ3 چراغ led برای نشان دادن وضعیترنگ مشکی (در بازارهای جهانی در 9 رنگ ارائه شده)ضد آب و ضد گرد و غبار با استاندارد ip58بلوتوث 4 کم‌مصرف و nfcدرگاه microusb اجاره اتاق کنفرانس برای شارژ coreمجهز به گام‌شمار، سنسور حرکت، اندازه‌گیر فاصله و سنسور مانتورینگ خوابباتری 35 میلی‌آمپرساعتپشتیبانی از اندروید 4 4 کیت‌کت و بالاتروزن: 21 گرمقیمت: حدودا 240?000 محمد بابایی تومانبندی که برای اسمارت‌بند مورد استفاده قرار می‌گیرد از جنس سیلی نرم و انعطاف‌پذیری است که مقاومت بالایی در برابر پارگی، خط و خش و نفوذ مایعات از خود نشان می‌دهد این بند محمود کلاری ح ثابتی داشته و هر چقدر هم که آن‌‌ها را فشار داده یا مچاله کنید نمی‌توانید شکل آن را تغییر دهید روی بند یک طرح راه‌راه مورب ساده و البته بسیار ریز وجود دارد که به بهبود ظاهر ناصر ممدوح این بند شاید بیش از حد ساده کمک می‌کند


سونی در نمایشگاه ces رنگ بندی متنوعی برای این گجت معرفی کرد ولی نمی‌دانیم که آیا به جز رنگ مشکی سایر رنگ‌های این بند نیز وارد کشور خواهند اجاره کلاس حوالی انقلاب شد یا خیر! در بخش میانی بند کمی حجم بیشتر شده و در زیر آن شیاری مشاهده می‌شود که باید کور را در داخل آن قرار داد وقتی کور در داخل بند قرار می‌گیرد به شکل محکمی چفت می‌شود تا امکان اجاره کلاس آموزشی به صورت ساعتی خارج شدن تصادفی آن از داخل بند وجود نداشته باشد در یک سوی بند نیز همچون ساعت‌های معمولی سوراخ‌های تغییر اندازه و در سوی دیگر نیز دو منفذ برای اتصال سگک مشاهده می‌شود بند دستگاه علی اکبر قاضی زاده ظاهری شیک اما خسته‌کننده دارد در صورتی که اسمارت‌بند در رنگ بندی متنوع روانه بازار شود این مشکل تا حد زیادی رفع شده است  محصولات رقبا چون jawbone up در اندازه‌های متنوعی ارائه محمد صادقی می‌گردند که می‌توانید بر حسب اندازه مچتان گزینه مناسب برای ید را انتخاب نمایید اما سونی با ارائه دو بند در ابعاد مختلف این مشکل را رفع نموده و شما می‌توانید مطمئن باشید که افشین هاشمی حداقل یکی از این دو بند برای اندازه مچ دست شما مناسب خواهد بود سگک smartband تشکیل شده از یک دایره ف ی نقره‌ای رنگ که روی یک سطحش دو پین برای اتصال به بند و روی سطح دیگرش، که هارمونی اجاره آموزشگاه ویژه‌ای با دکمه پاور تلفن‌های سونی دارد، لوگوی این غول ژاپنی حک شده است اتصال سگک به کمی فشار نیاز دارد تا پین‌ها در داخل منغذها به طور کامل فرو رود و سگک در جای خود محکم شود اجاره اتاق جلسات ترکیب رنگ مشکی بند با رنگ نقره‌ای سگک جلوه زیبایی به این گجت می‌دهد حال کافی است اسمارت بند را، که حالا مجموعا 21 گرم وزن دارد، به مچتان ببندید تا ثبت و ضبط فعالیت‌های روزانه‌تان مهتاب نصیر پور آغاز شود نحوه راه‌اندازی و استفادهراه‌اندازی اسمارت‌بند و برقراری ارتباط آن با تلفن هوشمند بسیار ساده است آنچه نیاز دارید یک تلفن اندرویدی مجهز به اندروید کیت‌کت و یک اپلیکیشن علی شجره ویژه به نام smartconnect برای شروع مراحل اتصال است در بررسی smartwatch 2 سونی نحوه اتصال دستگاه به تلفن را توضیح دادیم اسمارت‌بند نیز از همان قاعده پیروی می‌کند! اگر تلفن شما مجهز به فناوری یونس شکرخواه nfc باشد کار ساده‌تر هم می‌شود در صورتی که تلفن‌تان از nfc پشتیبانی می‌کند، کافی است اتصال آن به اینترنت را برقرار کرده و بخشی از اسمارت‌بند که کور در داخل آن قرار دارد را به ماژول اجاره فضا nfc گوشی نزدیک کنید پس از آن، بلافاصله با پیغامی مواجه می‌شوید که از شما می‌خواهد اپلیکیشن smartconnect را نصب کنید عجله نکنید! صبر کنید تا اپلیکیشن نصب شده و سپس آن را اجرا کنید تولید پاد ت در این مرحله بار دیگر باید اسمارت‌بند را نزدیک تلفن کنید این بار تلفن از شما می‌خواهد تا اپلیکیشن smartband را نصب کنید و با فشردن دکمه تایید شما را روانه پلی‌استور یا مارکت‌های بابک برزویه دیگری که بر روی تلفن‌تان نصب دارید می‌کند باز هم باید صبر کنید تا اپلیکیشن نصب شود این اپلیکیشن به صورت یک افزونه بر روی smartconnect نصب می‌شود


در واقع smartconnect سونی بستری برای وحید رستگاری برقراری ارتباط تلفن با لوازم جانبی سونی مثل هدست بلوتوث، اسمارت‌واچ، اسمارت‌بند و است پس از نصب اپلیکیشن دوم در صورتی در نرم‌افزار smartconnect به برگه devices بروید smartband را در مجید رضائیان لیست مشاهده می‌کنید در صورتی که این گزینه را لمس کنید وارد صفحه دیگری به شکل زیر خواهید گردید همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، خود برنامه به شما پیشنهاد کرده که اپ lifelog را پرویز پور حسینی و نصب کنید این کار را حتما انجام دهید چرا که یکی از جذاب‌ترین کاربردهای اسمارت‌بند همین بخش لایف‌لاگ است که در ادامه مقاله به طور مجزا به آن خواهیم پرداخت خوشبختانه اجاره کارگاه آموزشی سونی استفاده از دستبند هوشمند خود را به ابزارهای سری ا پریا محدود نکرده و می‌توانید آن را بر روی هر تلفن اندرویدی مجهز به نسخه 4 4 به بالا نصب کرده و استفاده کنید از جمله امکانات شروین قطعه ای اپلینیشن لایف‌لاگ می‌توان به قابلیت آلارم هوشمند برای بیدار کاربر اشاره کرد می‌توانید مشخص کنید که در صورتی که فاصله بین تلفن و شما به حدی رسید که ارتباط بین دستبند و تلفن اجاره کلاس میدان انقلاب قطع شد به شما از طریق اسمارت‌بند هشدار داده شود تمام هشدارها و آگاه‌سازی‌های اسمارت بند از طریق ویبراتور نسبتا قدرتمندی که در داخل کور قرار دارد صورت می‌گیرد حتی این امکان منوچهر زنده دل وجود دارد که وقتی تلفن‌تان زنگ می‌خورد، اسمارت‌بند بلرزد تا از این طریق شما را از این موضوع آگاه سازد در صورتی که تلفن‌تان به nfc مجهز نیست، باید در ابتدا تلفن را با اسمارت‌بند اجاره کلاس مرکز شهر تهران از طریق بلوتوث جفت کنید تا اتصال برقرار شود کاربردها و اپلیکیشن‌هااگر وارد بخش applications شوید چهار یا پنج اپلیکیشن پیشنهادی برای و نصب، مثل smart era، find phone و را مشاهده شکر خدا گودرزی خواهید کرد اگر گزینه search for applications را انتخاب کنید متوجه خواهید شد که هنوز اپلیکیشن‌های سازگار با اسمارت‌بند بسیار محدودند و تعداد آن‌ها از انگشتان دست بیشتر نمی‌شود اما در مزایای پاد ت بین این اپلیکیشن‌ها به جز لایف‌لاگ که به طور کامل به آن خواهیم پرداخت، موارد کاربردی زیادی وجود دارند توجه داشته باشید که هیچ‌کدام از این اپلیکیشن‌ها بر روی دستبند نصب نمی‌شوند مزایای تولید پاد ت و همگی بر روی تلفن قابل نصب و استفاده هستند


در smartconnect از طریق بخش select application می‌توانید مشخص کنید که اسمارت‌بند شما کنترل‌کننده چه چیزی باشد به طور پیش‌فرض media player را کنترل می‌کند احمد توکلی در این ح می‌توانید کنترل موسیقی را از طریق دستبند در دست بگیرید کافی است یک بار دکمه دستبند را فشار دهید تا وارد ح اپلیکیشن شود چند ثانیه فرصت دارید تا اولین دستور را محمد رحمانیان اجرا کنید مثلا برای ح مدیاپلیر می‌توانید با یک بار ضربه به دستبند موسیقی را پخش یا متوقف سازید با دو بار تپ به قطعه بعدی رفته و با سه بار ضربه قطعه قبلی را پخش نمایید اجاره کلاس برای تدریس خصوصی در صورتی که اپلیکیشن‌های اختصاصی را نصب کنید می‌توانید از طریق بخش select application نرم‌افزار مورد نظرتان را انتخاب کرده و به روش دیگری از دستبند استفاده کنید مثلا می‌توانید شاتر اجاره فضای آموزشی حوالی انقلاب دوربین را از راه دور کنترل کنید، یا در هنگام ارائه یک کنفرانس با استفاده از اپلیکیشن officesuite کنترل اسلایدها را به دست گیرید یا می‌توانید با استفاده از افزونه find phone کاری کنید تا فریبا رمضان‌پور هر وقت گوشی‌تان را پیدا نکردید با ضربه زدن روی اسمارت‌بند صدای زنگ تلفن به صدا درآید تا از محل آن آگاه شوید به طور کلی اسمارت‌بند می‌تواند یک کنترلر جادویی برای تلفن شما باشد سعید مظفری که احتمالا در آینده نزدیک با تهیه اپلیکیشن‌های بیشتر برای آن، کاربردهای بیشتری را نیز ارائه خواهد کرد سه ح برای اسمارت‌بند وجود دارد ح روز و شب برای تشخیص زمان خواب و حمید مدقق بیداری شما در نظر گرفته شده است مثلا می‌توانید تنظیمات را به گونه‌ای تغییر دهید که در هنگام شب تلفن وارد ح بی‌صدا شود برای تغییر بین این دو ح کافی است دکمه روی اسمارت‌بند نصرالله مدقالچی را نگه دارید از روی نوع روشن و خاموش شدن چراغ‌های ال‌ای‌دی می‌توانید متوجه شوید که الان وارد چه ح ی شده‌اید با یک بار لمس دکمه نیز وضعیت کنونی از طریق چراغ‌ها به کاربر حسین عرفانی اعلام می‌شوند در صورتی که چراغ‌ها به ترتیب روشن شوند یعنی در ح روز (day mode) و در صورتی که چراغ‌ها یکی درمیان چشمک‌زن روشن و خاموش شوند به معنای ح شب (night mode) است در صورتی محمدرضا دلپاک که دکمه را یک بار فشار دهید علاوه بر اعلام وضعیت کنونی، اسمارت بند تا چند ثانیه آماده دریافت دستور لمسی است و در صورت دریافت اولین ضربه فرمان مرتبط را اجرا کرده و با روشن شدن هر پاد ت چیست و مزایای تولید پاد ت سه چراغ led به کاربر نشان می‌دهد که وارد ح اپلیکیشن شده است با لمس بخش edit settings در اپلیکیشن smart connect وارد تنظیمات اسمارت‌بند شوید در این بخش کارهای زیادی می‌توانید انجام دهید ژرژ پطرسی می‌توانید ساعات خواب خود را مشخص کنید تا در آن ساعات اپلیکیشن به ح شب تغییر کند یا ارسال نوتیفیکیشن‌ها به اسمارت‌بند را فعال یا غیر فعال کنید


لازم به ذکر است که برای استفاده محمد بابایی از این ابزار باید همواره gps تلفن شما روشن باشد اسمارت‌بند نمی‌خواهد فقط یک ابزار ورزش و سلامت باشد می‌خواهد برای شما دفترچه خاطرات، ردیاب و به طور کلی ابزاری باشد که تا حد ممکن اجاره کلاس جزئیات زندگی‌تان را در گزارشی تقدیم شما کند! قدم‌های شما متداوما شمرده می‌شوند، دقایقی که قدم می‌زنید& دقایقی که می‌دوید، کالری سوزانده شده، فعالیت‌های آنلاین و همه این منوچهر والی‌زاده موارد مدام در حال محاسبه و ضبط شدن هستند اما برای مشاهده آن‌ها در یک رابط کاربری تمیز به یک اپلیکیشن دیگر نیاز دارید!موارد گفته شده مربوط به کاربردهای اسمارت‌بند بدون نیاز به شاهپور شهبازی اپلیکیشن lifelog بودند در ادامه با این اپلیکیشن که اسمارت‌بند را به یک ابزار جادویی تبدیل می‌کند همراه شما خواهیم بود اپلیکیشن lifelogهمان طور که پیش‌تر گفتیم، پس از نصب اپلیکیشن‌های آرش آبسالان smartconnect و smartband وقتی وارد محیط اپلیکیشن شوید، از شما خواسته خواهد شد که اپلیکیشن lifelog را نیز نصب نمایید با نصب لایف‌لاگ، اسمارت‌بند شما به یک ابزار کامل و کاربردی بدل می‌گردد محمدعلی سجادی از لحظه‌ای که این اپلیکیشن نصب می‌شود شروع به دنبال فعالیت‌های شما می‌نماید و تمام فعالیت‌های‌تان را همچون یک دفترچه خاطرات تعاملی بر روی یک تایم‌لاین به شکلی زیبا مهین نویدی نمایش می‌دهد گام‌های شما متداوما توسط اسمارت‌بند شمرده می‌شوند و لایف‌لاگ که هر بار که آن را اجرا می‌کنید رفرش می‌شود، اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اسمارت‌بند را گرفته و به بهرام زند شما نمایش می‌دهد مثلا در تصور فوق مشاهده می‌کنید که بین ساعت 10 تا 12 به وبگردی، عکاسی، گوش دادن به موسیقی و چت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مشغول بوده‌ام و البته راس ساعت 11 محمد علی طالبی نیز مکانی که در آنجا بوده‌ام را بوک‌مارک کرده‌ام اگر هر یک از آی ‌هایی که روی تایم‌لاین قرار دارند را لمس کنید، اطلاعات بیشتر مربوط به آن فعالیت مثل این که به چه موسیقی گوش سعید آرمند فرا داده‌اید، یا چه ع ی را با دوربین تلفن گرفته‌اید نمایش داده خواهد شد پایین‌تر نیز آی ‌های دیگری را مشاهده می‌نمایید که کالری سورانده شده در طول روز، قدم‌های شمرده شده محمدرضا علیمردانی در هنگام راه رفتن، مدت زمانی که پیاده‌روی کرده‌اید یا دویده‌اید مدت زمان خواب، مدت زمان چت و پرسه در شبکه‌های اجتماعی، تعداد ع ‌های گرفته شده و قابل مشاهده‌اند حسنی دخت با لمس هر یک از این آی ‌ها می‌توانید اطلاعات بیشتر مرتبط را دریافت کنید مثلا با لمس آی مربوط به کالری سوزانده شده می‌توانید نمودار مصرف کالری، فاصله تا هدف معین شده روزانه، رویا تیموریان میزان کالری سوزانده شده پسیو و کالری سوزانده شده به خاطر تحرک را به صورت تفکیک شده مشاهده کنید یا مثلا با لمس آی مربوط به خواب می‌توانید سیکل‌های خواب‌تان را به صورت نموداری مجید قناد مشاهده کنید و ببینید چه مدت از زمان خوابتان، خواب عمیق بوده است در صورتی که اتصال دیتای تلفن شما روشن باشد، مسیرهای پیموده شده توسط شما در طول روز ثبت شده و می‌توانید با مراجعه اجاره فضا، کلاس یا کارگاه آموزشی و اتاق جلسات حوالی میدان انقلاب تهران به بخش نقشه آنها را مشاهده نمایید اما در صورتی که اتصال دیتا خاموش باشد، مقصد و مبدا حرکت شما بر روی نقشه مشخص شده و فاصله مستقیم این دو مکان نمایش داده می‌شود lifelog رابط کاربری سیما تیر انداز دلچسب و کارب سندی دارد همه چیز در آن به راحتی در دسترس است و کاربر با فشردن دکمه مثلثی شکل play می‌تواند تمام فعالیت‌های روزانه خود را به ترتیب مشاهده کرده و آنها را مرور کند


زهره شکوفنده در واقع اسمارت‌بند بدون لایف‌لاگ چیز زیادی برای ارائه ندارد و همه اطلاعات آن به بهترین شکل در این اپلیکیشن نمایش داده می‌شود عمر باتریوقتی وارد اپلیکیشن اسمارت‌بند می‌شوید احمد طالبی نژاد در بخش بالای صفحه و در زیر تصویر دستبند هوشمند سونی میزان شارژ کنونی باتری این گجت و زمان ت باقیمانده برای استفاده از آن نمایش داده می‌شود در صورتی که کور را به طور کامل پیمان طالبی شارژ کنید (کاری که بسته به شارژر نهایتا یک ساعت طول می‌کشد)، حداقل 4 روز کامل می‌توانید استفاده پرکار از این ابزار جذاب داشته باشید خود سونی ادعا می‌کند که اسمارت‌بند تا 5 روز اکبر منانی بدون نیاز به شارژ مجدد دوام می‌آورد سونی از یک باتری 35 میلی‌آمپرساعتی در این گجت استفاده نموده، ولی از آنجا که از نمایشگر و پردازنده قدرتمند و چراغ‌های زیاد خبری نیست، اسمارت‌بند رضا کشاورز به یک ابزار کم‌مصرف تبدیل شده است حتی ماژول بلوتوث نسخه 4 به کار رفته در این گجت نیز از نوع کم‌مصرف (ble) است بی‌شک عمر باتری این ابزار یکی از نقاط قوت آن محصوب می‌شود چرا که شما بهروز تشکر هر 4 الی پنج روز یک بار به زمانی کمتر از یک ساعت نیاز دارید تا اسمارت‌بند شارژ شده و دوباره آن را به دستتان ببندید اما برای کاربر مساله باتری فقط به شارژدهی خود این ابزار محدود جلال مقامی نمی‌شود به این توجه داشته باشید که تمام مدت باید تلفن شما از طریق بلوتوث به اسمارت‌بند متصل بوده و جی‌پی‌اس آن نیز همواره باید روشن باشد تا عمل ردی با دقت انجام شود حتما محمدعلی نادری با این اوصاف تصور می‌کنید که احتمالا با این شرایط مداوما باید تلفن خود را به شارژر متصل کنید! اما واقعیت این است که بر خلاف تصور ما این موضوع آنچنان هم بر روی عمر باتری تاثیر بد مهری رفعتی نمی‌گذارد مطمئنا مصرف انرژی تلفن شما در هنگام اتصال به دست‌بند بیشتر می‌شود ولی این اختلاف به حدی نیست که خیلی آزاردهنده باشد من برای بررسی این ابزار از یک تلفن ن وس 5 استفاده محمود پاک نیت اگر در شرایط عادی باتری این تلفن در مصرف همیشگی روزانه من حدودا 12 ساعت دوام می‌آورد، در ح ی که به دستبند متصل بود این زمان به 11 ساعت کاهش پیدا کرد که خیلی تاثیرگذار نیست سیروس رجبی جمع‌بندیاگر به دنبال یک ابزار پوشیدنی در حوزه سلامت هستید و می‌خواهید از وضعیت بدن، کالری سوزانده شده و وضعیت تحرک روزمره خود مطلع شوید، شاید بهتر باشد به سراغ محصولاتی چون لرستانی jawbone up و fitbit بروید این دستبندها دقت بالاتری داشته و بر خلاف اسمارت بند، می‌توانند به صورت مستقل از تلفن همراه شما کار کرده و به شکل دقیقی تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های روزانه اجاره فضای آموزشی در تهران شما و اطلاعات مربوط به بدن‌تان (حتی فشار خون) را به شما نشان دهند اما اگر به دنبال محصولی هستید که علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات از فعالیت‌ها روزانه شما، یک دفترچه خاطرات نیز باشد زهره سادات هاشمی و تمام فعالیت‌های آنلاین و آفلاین شما، شامل گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی، زمان گوش دادن به موسیقی و تماشای و را نیز تحت نظر بگیرد، اسمارت‌بند با قیمت مناسب‌تر گزینه رضا فیاضی مناسبی برای شما خواهد بود دستبند هوشمند سونی علاوه بر موارد ذکر شده می‌تواند به عنوان کنترل‌کننده اپلیکیشن‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ مثلا می‌توانید با ژست‌های لمسی اجاره کلاس آموزشی در تهران موسیقی را متوقف یا پلی کرده یا به قطعه بعدی یا قبلی بروید به شخصه من از این محصول خوشم آمد، چرا که تنها با پرداخت 240 هزار تومان می‌توانم ابزاری را یداری کنم که علاوه بر قابلیت‌های محمد رحمانیان ورزشی و تندرستی، می‌تواند در برنامه‌ریزی بهتر به من کمک کرده، و به علاوه من را در کنترل موسیقی یاری کند!نقاط قوتکیفیت بالای مواد مصرفیامکان نصب اپلیکیشن‌‌های سازگار با smartconnectعمر محمدمهدی کتیراچی باتری مناسب و زمان شارژ پایینضد آب و ضد گرد و غباراپلیکیشن بسیار خوب lifelogقیمت مناسبنقاط ضعفطراحی ساده و نه چندان جذابعدم امکان استفاده به صورت مستقل از تلفن هوشمندتعداد محدود مینو غزنوی اپلیکیشن‌های سازگارمنبع زومیت لینک مطلب

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه اندروید
درخواست حذف اطلاعات
معنای اندروید بنابر ترجمه دیکشنری کمبریج، اندروید این گونه تعریف شده است: “یک ربات )ماشینی که به وسیله کامپیوتر کنترل می شود) که به گونه ای ساخته شده تا شکل ظاهری شبیه به انسان داشته باشد.” شاید بتوان نزدیکـترین معنی در زبان فارسی به اندروید را آدم آهنی یا آدم ماشینی دانست. v تاریخچه: در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ گوگل شرکت اندروید کالیفرنیا را ید. شرکت کوچک اندروید که توسط روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایه گذاری شده بود، در زمینه تولید نرم افزار و برنامه های کاربردی برای تلفن های همراه فعالیت می کرد. روبین مدیر ارشد اجرایی این شرکت پس از پیوستن اندروید به گوگل به سمت قائم مقام مدیریت ی این شرکت و مسئول پروژه اندروید در گوگل منصوب شد. در واقع می توان روبین را پایه گذار اندروید دانست. چرا که وی علاوه بر اینکه ایده تولید اندروید را در شرکت کوچک خود پرورش داد، در سمت مدیر این پروژه در شرکت گوگل توانست ایده خود را پیاده سازی کند و سیستم عامل اندروید را با نام شرکت کوچک پیشین خود روانه بازار نماید. تیم اندروید به ی روبین فعالیت خود را برای تولید پلتفرم موبایل مبتنی بر کرنل لینو آغاز د. درز اخباری از فعالیت های این تیم به خارج از گوگل، سبب بروز شایعاتی مبنی بر تمایل گوگل به تولید تلفن همراه در اوا سال ۲۰۰۶ گردید. این شایعات زمانی بیشتر قوت گرفت که در سپتامبر ۲۰۰۷ نشریه اینفورمیشن ویک در گزارشی خبر از ثبت چندین حق امتیاز و اختراع در حوزه تلفن همراه توسط گوگل داد. با اعلام زمان کنفرانس خبری شرکت گوگل در نوامبر سال ۲۰۰۷ دیگر تمامی رسانه ها و افکار عمومی جهان چشم انتظار مشاهده نخستین تلفن همراه ساخت گوگل بودند. ولی غافلگیری بزرگ رخ داد. هیچ خبری از «یک» گوشی تلفن همراه نبود بلکه خبر داغ آن روز در مورد ورود صدها تلفن همراه در سال های پیش رو بود که توسط شرکت های مختلف تولید می شد. «اتحادیه گوشی باز» یا open handset alliance در روز ۵ نوامبر ۲۰۰۷ اعلام موجودیت کرد. ۳۴ شرکت فعال در زمینه تولید نرم افزار، تولید گوشی های تلفن همراه، اپراتور تلفن همراه و تولید کننده نیمه رساناها و پردازنده های تلفن همراه اعضای مؤسس این اتحادیه بودند. در میان نام های مشهور در بین اعضای مؤسس، شرکت هایی چون سامسونگ، lg، موتورولا، htc، t-mobile، ntt docomo، اینتل، nvidia، تگزاس اینسترومنتس، کوآلکام، برادکام، تلفونیکا، اسپرینت، ebay و البته گوگل به چشم می خوردند. اریک اشمیت مدیر ارشد اجرایی گوگل در این مراسم گفت: «اعلام امروز بسیار جاه طلبانه تر از معرفی تنها «یک» تلفن گوگلی است که در چند هفته اخیر توسط رسانه ها پیش بینی شده بود؛ از دیدگاه ما پلتفرمی که ما ارائه کرده ایم هزاران تلفن گوناگون را به بازار روانه خواهد کرد.» نخستین گوشی مبتنی بر اندروید توسط شرکت htc با همکاری t-mobile تولید شد. این گوشی که به فاصله کمتر از یک سال از تشکیل اتحادیه open handset alliance یعنی در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸ تولید شد، در بازارهای مختلف به نام های htc dream ، t-mobile g1 و era g1 به بازار عرضه گردید. نهم دسامبر ۲۰۰۸ روز تاریخی دیگری برای اندروید بود. در این روز ۱۴ عضو جدید از نام های معروف صنعت تلفن همراه جهان به اتحادیه open handset allianceپیوستند. در بین این نام ها باید به سونی اری ون، اری ون، توشیبا، ایسوس، گارمین، هوآوی و آرم اشاره کرد. روند پیوستن شرکت های بزرگ به اتحادیه تا به امروز نیز ادامه داشته است و شرکت هایی چون ایسر، آلکاتل، لنوو، شا ، فا کان، nec، کیوسرا، nxp، st-ericsson، مارول، zte و دل نیز از جمله شرکت هایی بوده اند که به جمع پشتیبانی کنندگان اندروید پیوسته اند. v کپی رایت و حق امتیاز: حق امتیاز اندروید به صورت اُپن سورس بر اساس حق امتیاز آپاچی یا apache license ارائه می گردد. بر این اساس شرکت های عضو اتحادیه می توانند با دسترسی به کدهای اصلی اندروید آن را مطابق دلخواه خود تغییر دهند و کد تغییر یافته را بدون عودت دادن برای خود حفظ کنند. v ویرایش های اندروید: گوگل ویرایش های گوناگون اندروید را علاوه بر شماره ویرایش با نام یک شیرینی یا دسر معرفی می کند. این نام البته از ترتیب حروف الفبا برای حرف اول آن نام نیز پیروی می کند به گونه ای که ویرایش های منتشر شده اندروید تا به امروز به این نام ها بوده اند: · cupcake که نوعی کیک کوچک شبیه به کیک یزدی ایرانی است ولی با اندازه ای کمی بزرگ تر برای ویرایش 1.5 اندروید · donut که در ایران هم به همان نام شهرت دارد و نوعی پیراشکی محسوب می شود، برای ویرایش 1.6 اندروید · éclair که نوعی شیرینی خامه ای است شبیه به لطیفه ولی با اندازه بزرگ تر برای ویرایش های 2 و 2.1 اندروید · froyo (frozen yogurt) نوعی دسر است که با ماست یخ زده تهیه می شود برای ویرایش 2.2 اندروید · gingerbread یا نان ز لی برای ویرایش 2.3 اندروید · honeycomb یا شانه عسل برای ویرایش 3 ، 3.1 و 3.2 اندروید · ice cream sandwich یا ساندویچ بستنی برای ویرایش 4.0 اندروید · jelly bean آب نبات ژله ای برای ویرایش 4.1 ، 4.2 و 4.3 اندروید · kitkat کیت کت برای ویرایش 4.4 اندروید همان گونه که مشاهده می شود ترتیب نام های شرینی ها و دسرها بر اساس حروف الفبا است. حالا که طعم این ویرایش ها را چشیدیم شاید بهتر باشد سری هم به ویژگی های فنی آنها بزنیم. v اندروید نسخه 1.5 یا cupcake نسخه 1.5 اندروید نخستین نسخه ای بود که به طور رسمی منتشر شد. این نسخه اندروید مبتنی بر کرنل لینو 2.6.27 بود. از جمله قابلیت هایی که در این ویرایش گنجانده شده بود، باید به موارد زیر اشاره کرد: · امکان ضبط از طریق دوربین برداری آن · فرستادن به سایت youtube و ع به سایت picasa به صورت مستقیم از روی گوشی · صفحه کلید مجازی با قابلیت پیش بینی کلمات وارد شده · پشتیبانی از پخش استریوی موسیقی از طریق بلوتوث (a2dp) و کنترل پخش موسیقی یا ویدیو از طریق بلوتوث · قابلیت اتصال اتوماتیک به دستگاه های بلوتوث · امکان شخصی سازی صفحه اصلی با استفاده از ویجت ها و یا پرونده های شخصی · جابجایی انیمیشنی تصاویر به هنگام عوض شدن صفحات v اندروید نسخه 1.6 یا donut در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹ اندروید نسخه 1.6 یا دونات منتشر شد. این نسخه اندروید مبتنی بر کرنل لینو نسخه 2.6.29 بود و قابلیت های زیر را به اندروید افزود: · بهبود در سرویس اندروید مارکت · رابط کاربری یکپارچه برای دوربین ع برداری، دوربین برداری و گالری تصاویر · امکان انتخاب چند ع برای پاک در منوی گالری · به روزرسانی ویژگی جست وجوی صوتی · به روزرسانی ویژگی جست وجو با قابلیت جست وجو در موارد نشانه گذاری شده (bookmarks)، تاریخچه (history)، اسامی (contacts) و وب از صفحه اصلی (home screen) · پشتیبانی از تکنولوژی های به روز شده cdma/evdo، و موتور text to speech · پشتیبانی از رزولوشن wvga برای صفحه نمایش · افزوده شدن قابلیت های حرکتی در سیستم عامل و ابزار برنامه نویسی برای برنامه نویسان v نسخه 2 و 2.1 یا éclair هر دو نسخه 2 و 2.1 اندروید مانند نسخه 1.6 مبتنی بر کرنل لینو 2.6.29 طراحی شده اند. اندروید ویرایش 2 در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۹ معرفی شد. در سوم دسامبر ۲۰۰۹ sdk نسخه 2.0.1 معرفی شد و sdk ویرایش 2.1 در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۰ منتشر گردید. اهم امکانات اضافه شده در این نسخه به شرح زیر هستند: · سرعت سخت افزاریِ بهبود یافته · ویژگی چند لمسی multi touch · پشتیبانی از رزولوشن های بیشتر برای صفحه نمایش · رابط کاربری به روزرسانی شده · مرورگر اینترنتی با قابلیت پشتیبانی از html5 · دفترچه تلفن به روزرسانی شده · گوگل مپ نسخه 2.1.3 · پشتیبانی از microsoft exchange · افزوده شدن امکان فلاش داخلی برای دوربین · افزوده شدن زوم دیجیتال دوربین · به روزرسانی صفحه کلید مجازی · پشتیبانی از بلوتوث نسخه 2.1 · اضافه شدن قابلیت کاغذ دیواری های متحرک · اضافه شدن امکان ارسال فایل با استفاده از بلوتوث v نسخه 2.2 یا froyo اندروید نسخه 2.2 در ۲۰ مه ۲۰۱۰ معرفی شد. این ویرایش اندروید مبتنی بر کرنل لینو نسخه 2.6.32 است و قابلیت های زیر به آن اضافه شده است: ü افزایش سرعت سیستم عامل، حافظه و عملکرد سیستم بین ۲ تا ۵ برابر نسخه ۲ ü افزایش سرعت اجرای برنامه های کاربردی با استفاده از تکنیک هایjit ü اضافه شدن موتور جاوا اسکریپت v8 کروم به مرورگر اینترنتی ü افزایش پشتیبانی از microsoft exchange با قابلیت هایی چون سیاست حریم شخصی به روز شده، سازی تقویم و … ü اندروید مارکت به روز شده با قابلیت به روزرسانی خ ر برنامه های کاربردی ü شماره گیری صوتی و انتقال دفترچه تلفن از طریق بلوتوث ü امکان نصب برنامه های کاربردی بر روی حافظه های جانبی ü بهبود عملکرد دوربین در ح های ع و برداری v نسخه 2.3 یا gingerbread اندروید نسخه ۲٫۳ یا نان ز لی در ۶ دسامبر ۲۰۱۰ معرفی شد. این ویرایش اندروید مبتنی بر کرنل لینو نسخه ۲٫۶٫۳۵ است. امکانات اضافه شده در این نسخه به شرح زیر هستند: ü بهینه سازی و تغییر در طراحی رابط کاربری به همراه ساده تر و سریعتر آن. ü پشتیبانی از صفحه نمایش بزرگتر و رزولوشن بیشتر (wxga و بیشتر) ü پشتیبانی از تماس اینترنتی یا تماس های voip ü افزودن قابلیت ان اف سی(nfc) یا همان ارتباط حوزه نزدیک. v نسخه 3 , 3.1 , 3.2 یا honeycomb اندروید نسخه ٣ و ٣٫١ و ٣٫٢ یا کندوی عسل که مخصوص تبلت ها می باشد در فوریه ٢٠١١ (نسخه ٣)، مه ٢٠١١ (نسخه ٣٫١)، ژوئیه ٢٠١١(نسخه ٣٫٢) معرفی شد. v نسخه 4.0 یا ice cream اندروید نسخه ٤٫٠ یا بستنی حصیری در ١٩ اکتبر ٢٠١١ معرفی شد و آن را روی تلفن همراه گل ی ن وس معرفی کرد. در این نسخه تغییرات عمده ای در این سیستم عامل نسبت به نسخه های پیشین به وجود آمد. رابط کاربری به طور کلی بازنویسی و دگرگون شد و همه چیز از نو بهینه سازی شده است. ضمن این که امکانات جدید زیادی به اندروید چهارم اضافه شد. قابلیت های تازه و تغییرات شامل: · امکان استفاده از دکمه های مجازی در رابط کاربری به جای استفاده از دکمه های فیزیکی در پایین گوشی. · قرار دادن ویجت ها در تب هایی مشابه با لیست اپلیکیشن ها. · پوشه ها راحت تر و با کشیدن و انداختن ساخته می شوند. (شبیه به سیستم عامل آی اواس) · نرم افزار جدید برای تلفن · امکان زوم در تقویم · اضافه امکان جستجوی افلاین در میان ای میل ها در جیمیل و دو خطی پیش نمایش ای میل ها. · امکان گرفتن اسکرین شات با نگه داشتن دکمه power و دکمه صدا. · بهبود سیستم غلط ی کیبرد. · از صفحه اصلی گوشی مستقیماً می توان به اپلیکیشن ها دسترسی داشت. · بهبود کپی و پیست . · بهبود سیستم تشخیص صدا. · خارج سیستم از ح قفل با سیستم تشخیص چهره. · پشتیبانی مرورگر جدید از تب که می تواند تا ۱۶ تب همزمان را پیشتیبانی کند. · به روز بوکمارک های مرورگر با بوکمارک های کروم. · سیستم فونت جدید که گوگل نام آن را «روبوتو» گذاشته است. · امکانات نظارت و مدیریت بر میزان مصرف دیتا و مشخص سقف مصرف دیتا. · امکان توقف برنامه هایی که در پس زمینه از اینترنت استفاده د. · بهبود اپلیکیشن دوربین، رساندن تاخیر شاتر به صفر و امکان زوم هنگام برداری · اپلیکیشن ویرایش ع . · گالری مدیریت تصاویری جدید بر اساس موقعیت و افراد. · برنامه شبکه های اجتماعی به نام people ادغام شده با گوگل پلاس. · اندروید beam : امکانی که با کمک nfc اجازه می دهد اطلاعاتی مانند وب سایت ها، دفترچه تماس، آدرس، و… را سریعا به فرد دیگری انتقال داد. v نسخه 4.1 , 4.2 , 4.3 یا jelly bean اندروید نسخه ۴٫۱ یا آب نبات ژله ای در ۲۷ جون ۲۰۱۲ در کنفرانس سالانه google i/o معرفی شد. این نسخه که بر پایه هسته لینو ۳٫۰٫۳۱ بود با هدف افزایش کارایی و بهبود عملکرد رابط کاربری انتشار یافت. این نسخه در تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۲ بر روی سرورهای پروژه متن باز اندروید قرار گرفت. تبلت nexus 7 به عنوان اولین دستگاه مجهز به این نسخه در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۲ منتشر شد. v نسخه 4.4 یا kitkat اندروید نسخه ۴٬۴ یا کیت کت در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ برای اولین بار معرفی شد. البته اطلاعات دقیقی در مورد ویژگی های این نسخهٔ جدید منتشر نگردیده است و تنها نام آن به صورت قطعی اعلام شده است. نستله، صاحب برند شکلات کیت کت در مقابل استفاده ی اندروید از این نام برای نامگذاری اندروید ۴.۴ که نوعی تبلیغ رایگان شکلات های آن به شمار می رود، برای گوگل و محصولات سری ن وس، بر روی بسته بندی های خود تبلیغ خواهد کرد تا به این صورت یک بازی برد-برد برای هر دو شرکت شکل گرفته باشد و در حوزه های نفوذ یکدیگر تبلیغ کرده باشند. به گفته شرکت گوگل، صاحب امتیاز سیستم عامل اندروید، به زودی بیش از ۵۰ میلیون شکلات مخصوص در بازار‎های ، انگلستان، کانادا و خاورمیانه منتشر خواهد شد. با ید این شکلات‎ها می‎توان در قرعه کشی گوگل برای شرکت کرد. از جمله جوایز این قرعه‎کشی تبلت ن وس ۷ خواهد بود. v مزایا و معایب سیستم اندروید: تعدادی از مزایای این سیستم به شرح زیر است: 1. اندروید تمامی تکنولوژی های اتصال (connectivity) شامل gsm/edge, cdma, ev-do, umts, bluetooth و wi-fi را پشتیبانی می کند. 2. اندروید از فرمت های مختلف فایل های م ی مدیا مثل mpeg-4, h.264, mp3, aac, amr, jpeg, png, gif پشتیبانی می کند. 3. sms, mmsو xmpp فرم هایی هستند که اندروید برای ارسال پیغام های متنی یا همان sms از آن ها پشتیبانی می کند. 4. مرورگر موجود در اندروید بر اساس فریم ورک اوپن سورس web kit توسعه یافته است. 5. sqlite نرم افزاریست که برای ذخیره داده ها و مدیریت بانک های اطلاعاتی سبک در اندروید در نظر گرفته شده است. 6. ماشین مجازی جاوا (java virtual machine) در اندروید به صورت پیش فرض تعبیه شده است. تمام برنامه های اندروید باید به زبان جاوا نوشته شوند. البته این نسخه از jvm برای دستگاه های موبایل بهینه شده است. 7. ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه دهندگان به راحتی در دسترس است و توسط شرکت گوگل پشتیبانی می شوند. این ابزارها شامل کتابخانه ها، خطایاب، شبیه ساز گوشی و یکم پلاگین برای اکلیپس است. 8. اندروید از سخت افزارهای مختلف همچون gps و دوربین های متنوع پشتیبانی می کند. 9. تصاویر و فایل های گرافیکی بوسیله opengl پردازش می شوند که کیفیت بالاتری خواهند داشت. یکی از ویژگیهای اندروید که یک سر و گردن آن را از بقیه سیستم عامل ها بالاتر می برد سرعت بالای این سیستم عامل در کنار قدرت بالای آن است که حتی در مقابل سیستم عامل آیفون از این نظر امتیاز بالایی می گیرد. معایب خاصی تا کنون برای این سیستم عامل ذکر نشده است. معایبی که ذکر شده­اند بیشنر جنبه نرم افزاری داشته و با یک آپدیت قابل حل شدن هستند. v سهم بازار اندروید سهم بازار اندروید در مقایسه با سایر سیستم های عامل تلفن های هوشمند، رشد اعجاب آور اندروید را نشان می دهد. اندروید برای نخستین بار در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ توانست گوشی های بیشتری از مهم ترین رقیب خود یعنی اپل به فروش برساند. برخی کارشناسان بر این باور هستند که اگر گوگل موفق شود اپل را از پیش روی خود بردارد rim سیمبین را نیز پشت سر خواهد گذاشت. گروهی از کارشناسان، استراتژی اندروید در مقابله با اپل را با استراتژی مایکروسافت در اوایل دهه ۱۹۷۰ مقایسه می کنند. جایی که مایکروسافت توانست با فروش حق امتیاز استفاده از سیستم عامل خود به سایر شرکت ها به سلطه مکینتاش خاتمه دهد و حالا گوگل به همین استراتژی و به کمک بزرگ ترین تولید کنندگان تلفن همراه مانند سامسونگ، ال جی، سونی اری ون، موتورولا و اچ تی سی، قصد دارد روند رشد آیفون اپل را متوقف سازد و به نظر می رسد تا حد زیادی هم موفق بوده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط شرکت admob در آوریل ۲۰۱۰ تعداد کل گوشی های آیفون موجود در بازار ایالات متحده ۷/۱۰ میلیون دستگاه بوده است. این در حالی است که تعداد گوشی های مبتنی بر اندروید ۷/۸ میلیون دستگاه بوده است. ذکر این نکته ضروری است که نخستین گوشی آیفون در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۷ به بازار عرضه شد در حالی که نخستین گوشی مبتنی بر اندروید بیش از یک سال بعد و در اکتبر ۲۰۰۸ روانه بازار شد. اما به غیر از اپل بقیه رقبا نیز از دست اندروید جان به در نبرده اند. اندروید در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰ توانست سهم بازار خود را از ۶/۱ درصد در مدت زمان مشابه در سال گذشته به ۶/۹ درصد برساند و با پشت سر گذاشتن ویندوز موبایل و لینو در رده چهارم پرطرفدارترین سیستم عامل تلفن های همراه هوشمند قرار گیرد. با اقبال بیشتر سایر تولید کنندگان به گوشی های اندروید به نظر می رسد روند رشد این سیستم عامل نه تنها کند نگردد بلکه شتاب بیشتری نیز پیدا کند. تاکنون بالغ بر ۶۱ مدل دستگاه مبتنی بر اندروید با ۲۱ برند مختلف تولید شده است. بنابر آ ین گزارش ها در حال حاضر هر روز یکصدهزار گوشی مبتنی بر اندروید به فروش می رسد. با نرخ کنونی گوگل ۳۶ میلیون گوشی در سال به فروش خواهد رساند. این رقم زمانی معنا پیدا می کند که بدانیم شرکت اچ تی سی، چهارمین تولید کننده تلفن های همراه هوشمند در جهان سالانه ۱۷ میلیون گوشی تلفن همراه به فروش می رساند. اچ تی سی پیش از این ۷۰ درصد گوشی های مبتنی بر اندروید را تولید می کرد. رقمی که اکنون به زحمت به ۵۰ درصد می رسد. با نرخ کنونی و در صورت ثابت ماندن نرخ فروش آیفون، اندروید خواهد توانست اپل را نیز پشت سر گذاشته و خود را به عنوان تهدیدی جدی برای rim مطرح کند. شرکت های بزرگ تولید تلفن همراه اعلام کرده اند قصد دارند تولید گوشی های مبتنی بر اندروید خود را شتاب بخشند. فعال ترین تولیدکننده گوشی های مبتنی بر اندروید یعنی موتورولا اعلام کرده تا پایان سال جاری میلادی ۲۰ مدل گوشی مبتنی بر اندروید به بازار عرضه خواهد کرد. شرکت ال جی هم اعلام کرده است قصد دارد همین تعداد گوشی را تا پایان سال جاری با سیستم عامل اندروید به بازار عرضه نماید. سامسونگ دومین تولیدکننده تلفن های همراه در جهان هم اعلام کرد نیمی از گوشی های تلفن همراه هوشمند این شرکت در سال ۲۰۱۰ مبتنی بر اندروید خواهند بود. بقیه تولیدکنندگان هم هر روز علاقه بیشتری به تولید گوشی های تلفن همراه مبتنی بر اندروید از خود نشان می دهند. با این اوصاف انتظار می رود اندروید بتواند جهشی شگرف در سهم بازار را رقم زند. v دستگاه های شاخص مبتنی بر اندروید در بین شرکت های تولید کننده تلفن های همراه هوشمند مبتنی بر اندروید دو شرکت موتورولا و htc تحرک بسیار گسترده تری به نسبت سایر رقبا دارند. موتورولا که زمانی دومین تولیدکننده تلفن همراه جهان بود، پس از زیان دهی در دوره های مالی متوالی و کاهش چشمگیر سهم بازار در موقعیتی بحرانی قرار گرفته بود، با تغییر ناگهانی استراتژی خود و کنار نهادن سایر سیستم های عامل تلفن همراه تمامی تلاش خود را بر طراحی گوشی های مبتنی بر اندروید معطوف ساخت. این شرکت توانست با استراتژی جدید خود چندین مدل گوشی هوشمند مبتنی بر اندروید به فروش برساند و با این کار پس از مدت ها سودآوری را تجربه کند. موتورولا رابط کاربری ویژه اندروید مختص به خود را با نام motoblur طراحی کرده و بر روی گوشی های خود قرار داده است. به نظر می رسد با توجه به توانمندی های این شرکت که خالق تلفن همراه به شمار می رود، بتوان از هم اکنون موتورولا را طلایه دار اندروید دانست. در خصوص htc هم باید گفت هر چند این شرکت به موازات تولید گوشی های مبتنی بر اندروید به تولید گوشی های با سیستم عامل ویندوز موبایل هم می پردازد ولی رفته رفته، توان خود را بیشتر بر تولید گوشی های مبتنی بر اندروید هدایت می کند. htc علاوه بر تولید گوشی با برند خود به تولید گوشی های با برند سایر شرکت ها هم می پردازد و گوشی نگزوس وان شرکت گوگل یکی از همین نمونه ها است. گوگل تولید نخستین گوشی با نام تجاری خود را پس از اینکه شرکت سونی اری ون از تولید آن با برند گوگل سر باز زد به htc سپرد. بنابر آ ین آمار ارائه شده از سوی ad mob بر اساس اطلاعات ترافیک دیتای ماه مارس ۲۰۱۰، چیزی در حدود یک سوم تلفن های همراه فعال مبتنی بر اندروید، مدل دروید شرکت موتورولا هستند. پس از دروید گوشی های مدلhero با ۱۹ درصد، dream یا همان t-mobile g1 با ۱۱ درصد وmagic هم با ۱۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند. v اندروید مارکت اندروید مارکت سرویس فروش نرم افزار های کاربردی برای گوشی های اندروید است. یک برنامه کاربردی ویژه اندروید مارکت به صورت از پیش بارگذاری شده بر روی گوشی های اندروید نصب گردیده و به کاربران امکان می دهد نرم افزار های مورد نیاز خود را یداری و کنند. البته تمامی نرم افزار های موجود در اندروید مارکت فروشی نیستند بلکه بیش از نیمی از نرم افزارهای موجود در اندروید مارکت به صورت رایگان عرضه می شوند و از این نظر اندروید بیشترین درصد نرم افزارهای رایگان را در بین تمامی سیستم های عامل تلفن های همراه هوشمند در اختیار کاربران قرار می دهد. هر برنامه نویس با ثبت نام، امکان فروش برنامه های خود در اندروید مارکت را دارد. ۷۰ درصد از مبلغ فروش برنامه های کاربردی به برنامه نویس تعلق می گیرد و ۳۰ درصد مابقی بین اپراتورها توزیع می شود. بر اساس سیاست های گوگل در حال حاضر تمامی برنامه نویسان عضو پروژه اندروید از سراسر جهان می توانند برنامه های کاربردی رایگان خود را از طریق اندروید مارکت در ۴۶ کشور عرضه کنند. برای اینکار کافی است برنامه نویسان فرمی مختصر را تکمیل کرده و البته ۲۵ دلار حق عضویت هم به گوگل بپردازند. ولی تنها برنامه نویسان ن در نه کشور اتریش، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده می توانند برنامه های خود را برای فروش در ۱۳ کشور استرالیا، اتریش، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزلند، اسپانیا، سوییس، انگلستان و ایالات متحده در معرض بازدید یداران قرار دهند و سایر کشورها امکان مشاهده و ید برنامه های غیر رایگان را ندارند. نکته جالب توجه در این زمینه عدم حضور حتی یک کشور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (به غیر از ) در لیست چهل و شش کشوری است که امکان دسترسی به اندروید مارکت را دارند! این در حالی است که گوشی های مجهز به اندروید از سوی اغلب شرکت های بزرگ از جمله موتورولا، htc، سونی اری ون و ال جی در این منطقه مدت ها است که به بازار عرضه شده اند. تعداد برنامه های کاربردی موجود در اندروید مارکت تاکنون نزدیک به ۵۰۰۰۰ بوده است این در حالی است که برنامه های کاربردی موجود در itunes برای گوشی آیفون به ۱۷۵۰۰۰ برنامه بالغ می شود و از این منظر به نظر می رسد که اندروید راهی دراز برای سبقت گرفتن از آیفون در پیش دارد. ولی در هر حال باید این نکته را هم در نظر داشت که هرچند تعداد برنامه های کاربردی نشانگر اقبال برنامه نویسان به پلت فرم موردنظر است، ولی تعداد بسیار زیاد برنامه ها برای کاربران همیشه هم خوب نیست. چرا که آنان را مجبور می سازد تا جستجویی سخت و طاقت فرسا را برای دستی به برنامه مورد علاقه خود تجربه کنند. گوگل کوشیده است دسترسی به برنامه های کاربردی اندروید را به شدت محدود ساخته و تمامی دسترسی کاربران را از طریق نرم افزار اندروید مارکت نصب شده بر روی گوشی کاربران کانالیزه نماید. گوگل تا بدانجا پیش رفته است که حتی دسترسی به اطلاعات و امکان جست وجوی برنامه های کاربردی اندروید از وب سایت رسمی اندروید مارکت از طریق کامپیوترهای شخصی، امکانپذیر نیست. از طرف دیگر عدم امکان نصب نرم افزارهای شده بر روی کارت حافظه محدودیت دیگری است که کاربران برای برنامه ها از هر جای دیگری به غیر از اندروید مارکت با آن مواجه هستند. اما هنوز هم راه هایی برای دور زدن گوگل برای دستی به برنامه های کاربردی وجود دارد. بسیاری از برنامه نویسان از جمله شرکت های تولید برنامه های کاربردی نسخه قابل نصب برنامه های خود را علاوه بر اندروید مارکت از طریق وب سایت های خود نیز در اختیار کاربران قرار می دهند. علاوه بر این برخی وب سایت ها اقدام به جمع آوری و در اختیار قراردادن برنامه های کاربردی پرطرفدار اندروید نموده اند. نمونه ای از این سایت ها androlib و androidzoom هستند. همچنین با نصب یک نرم افزار بر روی گوشی خود امکان خواهید یافت برنامه های شده بر روی کارت حافظه خود را بر روی گوشی نصب نمایید. اگرچه با استفاده از راه هایی که گفته شد امکان نصب برخی نرم افزارها بر روی گوشی خود را خواهید داشت، ولی باید اذعان کرد که اغلب برنامه های اندروید به ویژه برنامه های اصلی آن که توسط خود گوگل طراحی شده اند، مانند نقشه های گوگل یا برنامه گاگ (goggles) تنها از طریق اندروید مارکت قابل دسترسی هستند. پس اگر می خواهید به برنامه های کاربردی اصلی اندروید دسترسی داشته باشید، باید از اندروید مارکت نصب شده بر روی گوشی خود استفاده کنید. v اندروید و گوگل تی وی خوب اگر فکر کرده اید که کار شما با اندروید تمام شده است سخت در اشتباه هستید. اگر کار شما هم با اندروید تمام شده باشد، کار اندروید با شما تمام نشده است. بله این آدم آهنی سبز رنگ پس از رسوخ در تلفن های همراه شما قصد دارد وارد تلویزیون های شما هم بشود. به چشمان خود شک نکنید. درست خوانده اید اندروید به زودی در تلویزیون های شما نیز خواهد بود. در همایش google i/o در ماه مه ۲۰۱۰ شرکت های گوگل، سونی، اینتل، لاجیتک، بست بای، ادوبی و نتورک از عرضه تلویزیون های مبتنی بر اندروید خبر دادند. تلویزیون هایی که به طور بی سیم به اینترنت متصل می شوند و علاوه بر اینکه امکان اتصال به شبکه های آنلاین پخش را دارند، از برنامه های کاربردی که برای نصب بر روی این تلویزیون ها تهیه می شوند نیز بهره خواهند برد. v آینده اندروید مسلماً تب اندروید به این زودی فروکش نخواهد کرد. هجوم بی سابقه شرکت ها برای تولید محصولات مبتنی بر اندروید رفته رفته طیف گسترده تری از محصولات شامل تلفن همراه، تلویزیون، نت بوک و تبلت را در بر می گیرد. به نظر می رسد همه چیز به کام اندروید است و به سختی می توان تصور کرد سیطره این پدیده به سادگی قابل ش تن باشد. آدم آهنی بازیگوش سبز رنگ ما در مدت زمان کوتاهی که از تولدش می گذرد، نشان داده هر روز به دنبال غافلگیر ما و سرک کشیدن به یکی دیگر از وسایل الکترونیکی ماست تا آن را نیز جولانگاه شیطنت های دوست داشتنی خود نماید.مشاهده متن کامل ...
نرم افزار رای گیری برای استیج 2
درخواست حذف اطلاعات
تقریباً ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۸۹ ثانیه) 
۲۰ ساعت پیش - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... aa 2 برای اندروید | بازی ا ا 2 برای اندروید| aa 2 1.2.1 ... نرم افزار رای گیری برنامه ...

نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2 - وب سایت ایرانی

www.websiteirani.ir/post/758053/ -نرم-افزار-رای-گیری-برنامه-استیج-2
نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2 نیومیهن www.newmihan.ir نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2.html translate this page 5 days ago رایگان ...
۳ روز پیش - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... aa 2 برای .... jan 24, 2016 – اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار ...

نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2- نیومیهن

www.newmihan.ir/ -نرم-افزار-رای-گیری-برنامه-استیج-2.html
۶ روز پیش - رایگان برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv رایگان نرم افزار ... نرم افزار اندرویدی استیج , برنامه رای دان مسابقه ...

فصل دوم اپ رای گیری مسابقه استیج فصل دوم

dlsan.rozblog.com/tag/فصل-دوم-اپ-رای-گیری-مسابقه-استیج-فصل-دوم
برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... aa 2 برای اندروید | بازی ا ا 2 برای اندروید| aa 2 1.2.1 ... نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2- نیومیهن.

app اپ رای گیری استیج – سوژه روز | sooje

www.sooje.webpi.ir/ -app-اپ-رای-گیری- -استیج/
۴ ساعت پیش - نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2 – پی فان. www.pixfun.ir/ -نرم-افزار-رایگیری–برنامه–استیج-2.html. ۱۶ ساعت پیش –  ...

app رای گیری استیج stage – پخش آنلاین استیج

www.onlinestage.webpi.ir/ -app-رای-گیری-استیج-stage/
۱ روز پیش - نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2- نیومیهن ... translate this page. 2 days ago – برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ...

نرم افزار رای گیری استیج سری دوم

75 .ir/ -نرم-افزار-رای-گیری-استیج-سری-دوم/
۶ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - اپ رای گیری مسابقه استیج سری دوم , اپ مسابقه استیج فصل دو, اموزش ... اندرویدی استیج سری دوم, برنامه رای دان مسابقه stage 2, ...

برنامه اپ سری دوم استیج 2017

feed96.ir › دسته بندی نشده
۴ روز پیش - برنامه رای گیری استیج شبکه منو تو اپ رای گیری مسابقه استیج اپ مسابقه … 2 days ago … زمان پخش سری دوم استیج | استیج 2 ...

dec 9 2016 برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage ...

nobnews.ir/search/?... ...رای+گیری+استیج+2...نرم+افزار...برای...
dec 9 2016 برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv – جدید 2016 نرم افزار رسمی برنامه شب کوک برای ثبت نام در سری دوم مسابقه خوانندگی.

برنامه رای گیری استیج

75 .ir/tag/ -برنامه-رای-گیری-استیج
برچسب ها : اپ رای گیری مسابقه استیج, اپ مسابقه استیج, اموزش رای دادن در مسابقه استیج, برنامه رای گیری استیج, نرم افزار اندرویدی استیج,  ...

برنامه استیج برای رای دادن -

75 .ir/tag/برنامه-استیج- -برای-رای-دادن
نرم افزار رای گیری استیج سری دوم ... برنامه استیج 2 برای رای دادن, فصل دوم اپ رای گیری مسابقه استیج فصل دوم, اپ مسابقه استیج فصل دوم, اموزش ...

nov 27 2016 sep 22 2016 برنامه اندروید رای گیری ...

nobnews.ir/search/?...22... ...رای+گیری+استیج+2... +رایگان... ...2...ا...
nov 27 2016 sep 22 2016 برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv رایگان خبرهای جدید فصل 2 دوم برنامه استیج شبکه با آموزش ...

nov 27 2016 2 days ago اپلیکیشن رای گیری مسابقه ...

nobnews.ir/search/?...2... ...رای+گیری...استیج...2...استیج...استیج...
... رای گیری مسابقه stage استیج ثبت نام سری دوم 2 برنامه استیج ... به گزارش صبحانه، در اینفوگرافی زیر لیست بیشترین نرم افزارهای شده ...

برنامه استیج app stage | تی وی 28

stage -blog.tv28.ir/page-520216.html
2 days ago - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار استیج اپلکیشن ...
برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv. دسته بندی : تاریخ : دوشنبه 28 نوامبر 2016. %d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7. stage tv ...

اپلیکیشن استیج 2017 stage - پلاس

www.plusdl.com › نرم افزار اندروید
۵ روز پیش - اپلیکیشن استیج 2017 - نرم افزار اندروید برنامه استیج شبکه - رای دهی به شرکت کنندگان برنامه استیج - stage app. ... برنامه رای گیری استیج ، نرم افزار استیج ، نرم افزار اندروید استیج ، نرم افزار ... telegram 3.13.2 جدیدترین نسخه تلگرام اندروید.

برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv - ...

akhbar-film20-rzb.bazikadee.ir/page-733561.html
اینم برنامه رای گیری مسابقه استیج واستون اماده تا راحت بتونید کنید. ... رای گیری استیج , نرم افزار اندرویدی استیج , بر,stage tv,رز وان. .... نرم افزار بایگانی - صفحه 2 از 62 - سئوی چت روم | طراحی .

رایگان برنامه اندروید رای گیری استیج stage ...

90tv.iran.sc/m/posts/168
رایگان برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv رایگان نرم افزار اندروید برنامه. ... رایگان نرم افزار اندروید برنامه استیج شبکه . برای رای ... بازی aa 2 برای اندروید | بازی ا ا 2 برای اندروید | aa 2 1.2.1 نام نسخه دوم .

نرم افزار رای گیری استیج سری دوم

azblog.ir/tag/ -نرم-افزار-رای-گیری-استیج-سری-دوم
ورژن جدید برنامه رای گیری - اسنفد 94 …, نرم افزار رای گیری ... 2. 16. نتایج مسابقات استیج - صفحه 17 ... تجهیزات نمایشگاهی اهنگ جدید ید ...

برنامه اندروید رای گیری استیج سری دوم

www.tel-sell.ir/tag/ -برنامه-اندروید-رای-گیری-استیج-سری-دوم
۹ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - استیج 2 | استیج سری جدید | استیج 2 سایت رسمی | سایت مسابقه stage 2 ... برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv .

برنامه استیج 2017 | پخش زنده و آنلاین | فصل 2 برنامه ...

kabironline.net/2017/01/13/خبرهای-جدید-از-سری-جدیدبرنامه-استج/
۲۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - stage tv 2017 season 2 part 1 برنامه استیج .... اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار استیج  ...
۱۶ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... aa 2 برای .... jan 24, 2016 – اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار ...

برنامه اندروید رای گیری استیج

www.stage2.ir/ -برنامه-اندروید-رای-گیری-استیج/
۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج/ استیج 2/استیج/استیج 2/ اپلیکیشن استیج/برنامه اندروید استیج, برنامه اندروید رای گیری ...
۲۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - آموزش رای دادن در استیج 2 - رز بلاگ - متفاوت ترین سرویس . ... jan 22, 2016 - برنامه اندروید رای گیری مسابقه استیج. مسابقه استیج برنامه ...

اپلیکیشن استیج 2 شبکه

www.danesh-khanevadeh.ir/post/.../ -اپلیکیشن-استیج-2-شبکه-من-و-تو.html
۱۲ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - ... ۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv…, اپلیکیشن استیج 2 شبکه ,مطالب روز اینترنت.
۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - jan 24, 2016 – اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار استیج اپلکیشن استیج اپلکیشن رای گیری ...
۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv. دسته بندی : تاریخ : دوشنبه ... نرم افزار اندروید برنامه استیج شبکه اگر.

برنامه من وتو اندروید برای رای گیری استیج - خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q= +برنامه+من+وتو+اندروید+برای+رای+گیری+استیج
برنامه من وتو اندروید برای رای گیری استیج ... 7-2-2016 خواندنی ها نمناک 65. نرم افزار easy uninstaller ا ز سری برنامه های کاربردی و پرطرفدار اندرویدی به منظور ...

برنامه استیج سری جدید | سرزمین خبر

pazhohesh-fl-fa.blognewsland.ir/list/ +برنامه+استیج+سری+جدید.html
فصل 2 دوم برنامه استیج شبکه , فصل دوم برن ادامه مطلب .... برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان اپلیکیشن  ...

اپلیکیشن استیج 2

www.tootifun.ir/post/769/ -اپلیکیشن-استیج-2.html
۱۸ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان اپلیکیشن ... نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2- نیومیهن.

پخش زنده استیج در اندروید

yab.rzb.ir/post/151/پخش-زنده-استیج-در-اندروید/
۲۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - نرم افزار پخش زنده شبکه من وتو - رز بلاگ - متفاوت ترین سرویس .... nov 29, 2016 - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ...

استیج فصل 2 قسمت 6 1 بهمن- stage

zemob.rzb.web.tabligh.bid/post4103.html
۶ روز پیش - مسابقه استیج 9 بهمن stage ... this page قسمت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . .... برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ...
۴ روز پیش - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv ... aa 2 برای .... jan 24, 2016 – اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار ...

٢٠١٦ برنامه استیج| موتور جستجوی یوز

yooz.ir/search/?q=٢٠١٦%20 %20برنامه%20استیج
2 days ago - اجرای مژده قسمت یازدهم 11 مسابقه استیج stage . ... گیری استیج , نرم افزار اندرویدی استیج , برنامه رای دان مسابقه stage ...

همه قسمت های برنامه استیج 2 شبکه بهمن 95 - ...

96p o.blogsky.com/.../ -همه-قسمت-های-برنامه-استیج-2-شبکه-من-و-ت...
۳ روز پیش - قسمت دوم از سری دوم برنامه استیج 2017 17 دی 95. .... برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv, 2, 31821, wix ... برنامه 90 با ...

اپ مسابقه استیج | 96 | صفحه 2

channeltelegram.xyz/tag/ -اپ-مسابقه-استیج/page/2/
برنامه استیج برای رای دادن ( نرم افزار اصلی استیج و سالم ) ... app و ios برنامه رای دادن در استیجstage tv٬ اپ رای گیری مسابقه استیج٬ ...

برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv - ...

www.dehkadeaftab.ir/tag/ -برنامه-اندروید-رای-گیری-استیج-2-stage- -tv
stage- -tv-برنامه-رای-گیری، اپ رای گیری مسابقه استیج، اموزش رای دادن در مسابقه استیج، برنامه موبایل رای دادن مسابقه استیج، اپ مسابقه…, برنامه ...
۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان اپلیکیشن / رای گیری استیج شبکه / اپلیکیشن .

زمان پخش برنامه استیج 2 از شبکه من وتو 16 دی | بیسترینها

tiktak-777.bistarinha.xyz/.../زمان+پخش+برنامه+استیج+2+از+شبکه+من+وتو+16+دی.ht...
فصل 2 دوم برنامه استیج شبکه با کیفیت بالا . ... 17 مارس 2016 .... برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان ...

اپلیکیشن استیج سری دوم - بازی و...

originals2016.rzb.shahreweblog.ir/post539860.html
3 days ago - برنامه رای گیری استیج شبکه منو تو اپ رای گیری مسابقه استیج اپ مسابقه … 2 days ago … زمان پخش سری دوم استیج | استیج 2 .

آموزش رای دادن در استیج 2 - د ده

village .ir/post/595/آموزش-رای-دادن-در-استیج-2.html
۱۲ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - نرم افزار اندرویدی استیج سری دوم, برنامه رای دان مسابقه stage 2, . ... نرم افزار رای گیری برنامه استیج 2- نیومیهن.

برنامه استیج برای رای گیری

www.new .ir/tag/برنامه-استیج- -برای-رای-گیری
برنامه استیج ,برنامه استیج برای رای گیری, برنامه اندروید استیج , اپ ... برنامه رای گیری مسابقه استیج ... (تمام قسمت ها) · آهنگ تیتراژ بارکد با صدای یاس · گشت ارشاد 2  ...

برنامه استیج

4load.ir/ -برنامه-استیج- /
۱۶ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان برنامه استیج با کیفیا عالی .... استیج , برنامه رای گیری استیج سری دوم, نرم افزار ,برنامه … ... ۳ ساعت پیش – 2 days ago – ۲ روز پیش – قسمت اول استیج دوم 16 دی 95/قسمت 1 استیج
۲۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان اپلیکیشن / رای گیری استیج شبکه /  ...

نرم افزار موبایل استیج آب بر www ...

www.8o5.ir/.../ -نرم-افزار-موبایل-استیج-آب-بر- -www.abbar .ir%2...
برنامه رای گیری مسابقه استیج stage ... نرم افزار رای گیری استیج شبکه - آب بر ... پروژه-آماده-درس- ی-نرم-افزار-2.
۱۶ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - dec 1, 2016 – قسمت اول استیج فصل 2 stage – جدید 2016 … ..... 75 .ir/ -نرم-افزار-رای-گیری-استیج-سری-دوم/.
۱۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... رایگان اپلیکیشن / رای گیری استیج شبکه /  ...

نرم افزار آنلاین برای اندروید

javan .org/ -نرم-افزار-من-و-تو-آنلاین-برای-اند/
۱۶ ساعت پیش – برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv … aa 2 برای اندروید ... اپلیکیشن نرم افزار رای گیری نرم افزار استیج .
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - بازی aa 2 برای اندروید | بازی ا ا 2 برای اندروید | aa 2 1.2.1 نام نسخه دوم بازی ... با استفاده ... برنامه اندروید رای گیری استیج stage ...

اپلیکیشن استیج 2 شبکه

www.dehkadenews.ir/ -اپلیکیشن-استیج-2-شبکه-من-و-تو.html
۷ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - sep 22, 2016 - برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv ... ... نرم افزار اندروید برنامه استیج شبکه . برای رای دهی ...

برنامه stage extra سری 2 قسمت اول شنبه 18 دی 95

www.alfadl.ir/ -برنامه-stage-extra-سری-2-قسمت-اول-شنبه -دی-95.html
۱۸ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - dec 18 2016 ساعت پخش سری دوم استیج استیج 2 دی ماه سال 95 . .... برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv - لاینی ...  ...
مرجع آهنگ فارسی , , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , آهنگ , جدید, متن , جوک , آهنگ ... نرم افزار فشرده سازی winrar 5.30 beta 2.
۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - نرم افزار اندروید ماه محرم | مداحی جدید 95 – محرم 95 ..... برنامه اندروید رای گیری استیج 2 stage tv – …

برنامه اندروید رای گیری استیج - رایگان با لینک ...

www.bia2 .xyz/ -برنامه-اندروید-رای-گیری-استیج.html
۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - برنامه اندروید رای گیری استیج stage tv … aa 2 برای اندروید | بازی ا ا ۲ برای اندروید| aa 2 1.2.1 نام نسخه دوم بازی . …. یه سری …

اپلیکیشن استیج 2 شبکه - سایت تفریحی ...

معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
درخواست حذف اطلاعات

برترین ها: امروزه با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و همه گیر شدن آنها، اپلیکیشن ها نقش پررنگی در فعالیتهای روزمره انسان ها دارند که در دسته بندی های مختلف مانند اخبار، سلامت، آموزش، ارتباطات و ... ارائه می شوند. ما در این مجموعه قصد داریم به معرفی بهترین اپلیکیشن ها و بازی ها در دسته های گوناگون بپردازیم. امیدواریم بتوانیم شما را در انتخاب اپ مورد نیاز خود یاری دهیم. شما هم می توانید در بخش نظرات در انتهای همین مطلب، اپ های محبوب خود را با ما در میان بگذارید.

 
*************
 
بازی war robots؛ وقتی ربات ها به جان هم میوفتند!
 
ربات های جنگی متحرک یک بازی اکشن با قابلیت بازی به صورت یک تیم 6 نفری بوده که به صورت real-time (همزمان) اجرا می شود . بازی walking war robots توسط کمپانی معروف pixonic llc برای سیستم عامل های ios و android طراحی و ساخته شده است که با گیمپلی بی نظیر خود موفقیت های زیادی را ب کرده است ! هم اکنون به صنف جنگجویان اهنی بپیوندید.یک وضعیت جنگی پیش امده ربات سوار ! ایا برای حملات غافلگیر کننده اماده اید ؟ در این بازی بسیاری از مانور های تاکتیکی پیچیده و نیز ترفند های جالب برای شما گنجانده شده ! شما باید تمامی ربات های دشمن را نابود کرده و با غارت منابع و وسایل با ارزششان , تجهیزات جنگی و سلاح های خود را ارتقاء بخشید , تا توانایی طول مبارزه , سرعت و دوام ربات های خود را افزایش دهید . قدرت خود را در مپ ها و نقشه های مختلف ثابت کرده و با استراتژی های و تاکتیک های منحصر به فرد پیروزی را ازان خود کنید!
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
برخی از ویژگی های بازی war robots:
 
 • 16 نوع ربات جنگی با قدرت های مختلف
 • بیش از 20 نوع سلاح مختلف ازقبیل موشک بالستیک
 • اسلحه جاتی از قبیل انرژی و پلاسما
 • امکان ترکیب گسترده سلاح و ربات ها
 • امکان ساخت یک ماشین جنگی با سلیقه و استایل بازی شما
 • ساخت یک ربات قدرتمند و شجاع برای اتحاد با تیم های دیگر
 • امکان پیوستن به تمی برای مبارزه با تیم های دیگر در سراسر جهان
 • تکمیل وظایف نظامی برای دریافت پاداش و عنوان بهترین ربات سوار
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 

 

معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (48)     معرفی اپلیکیشن و بازی (48)
 

 
بازی swamp attack؛ خانه ای در میان مرداب!
 
swamp attack نام یکی دیگر از بازی های سرگرم کننده شرکت outfit7 که آثاری انقل همچون talking tom و … را دارد می باشد. بازی swamp attack هم مثل دیگر بازی های outfit7 بیشتر در سبک تفننی به نظر می رسد اما این بازی به قدری جذاب و سرگرم کننده است که شما را مدت ها سرگرم می کند.بازی swamp attack یا حمله مرداب، یک بازی جذاب و سرگرم کننده در سبک اکشن می باشد که دارای عناصر خنده دار و طنزآمیز در کنار گیم پلی چالش برانگیز و محتوای حماسی است. بازی swamp attack توسط شرکت outfit7 تهیه و به صورت رایگان عرضه شده است. outfit7 پیش از این با ارائه بازی هایی همچون سری بازی های talking tom , talking larry, talking santa, talking ginger, talking ben, talking angela و … محبوبیت خاصی بین کاربران پیدا کرد. می توان بازی swamp attack را با توجه به دیگر بازی های این استودیو، متفاوت ترین آثار این شرکت بعد از این سری بازی ها دانست.
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
برخی از ویژگی های بازی swamp attack:
 
 • گرافیک عالی در کنار حجم مناسب
 • گیم پلی بسیار سرگرم کننده
 • فضای فانتزی و رنگارنگ
 • سبک جذاب defense و بسیار چالش برانگیز
 • قابلیت استفاده از سلاح های مختلف، نارنجک و …
 • سبک tap & shoot
 • قابلیت ب امتیاز و ید و تجهیز و ارتقاء بخش های مختلف
 
شما در بازی swamp attack در نقش مردی بازی می کنید که خانه ای در میان مرداب ساخته است. او غذا می پزد و بوی غذای او در مرداب می پیچد و حیوانات وحشی مرداب هم که گرسنگی بر آن ها غلبه کرده است، به سمت خانه شما هجوم می آورند.وظیفه شما دفاع از جان خودتان و خانه ای که ساخته اید است. این حیوانات که در میان آن ها تمساح ها ، سگ های آبی ، ات ، ماهی ها ، را ها و … هستند، با در دست داشتن سلاح هایی مرگبار به سمت شما حمله ور می شوند. همین موضوع بازی را بسیار خنده دار و طنزآمیز می کند اما شما نباید گول این خنده دار بودن بازی را بخورید چرا که دشمنان شما بسیار خطرناک هستند.

با ید سلاح های مختلف و نارنجک ها و … به رویارویی با آن ها بروید و به این موجودات اجازه نزدیک شدن به خودتان را ندهید. بازی در سبک action/defense می باشد. کل بازی در یک کادر کلی می باشد و شما در سمت چپ تصویر بر روی یک صندلی نشسته اید و دشمنان شما از سمت راست به شما نزدیک می شوند. باید با هدف گرفتن روی آن ها، به آن ها شلیک کرده و نابودشان کنید. 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (48)     معرفی اپلیکیشن و بازی (48)
 

 
 
 برنامه animatic؛ به راحتی انیمیشن بساز!
 
اگر عادت داشته اید که در مدرسه آثار هنری متحرک را با گوشه کتاب خود بسازید، اپلیکیشن انیماتیک برای شما بسیار جالب خواهد بود. در این اپلیکیشن شما از ابزارهای ساده برای ترسیم شکل های مورد نظر خود استفاده می کنید و سپس انیمیشن خود را به صورت فریمهای مختلف می سازید. این اپلیکیشن یکی از بهترین برنامه های سال شناخته شده و بسیار پرطرفدار است.
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)    معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
 

این اپلیکیشن از یک رویکرد پوست پیازی استفاده می کند، به عبارت دیگر شما می توانید فریم های قبلی را به صورت کمرنگ در پشت تصویر فعلی مشاهده کنید و مطمئن شوید که شکل را در جای درست آن ترسیم می کنید . پس از آن می توانید سرعت انیمیشن خود را تنظیم کرده و آن را به ویدئو یا gif تبدیل کنید.انیماتیک یک روش سرگرم کننده و عالی برای ورود به دنیای انیمیشن است. با این برنامه می توانید انیمیشن های کتاب مانند را در دستگاه خود بسازید.
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)    معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (48)     معرفی اپلیکیشن و بازی (48)
 

 
بازی office space: idle profits؛ در نقش کارمند ناراضی!
 
office space: idle profits که بر اساس و جزئیات کمدی و طنز office space ساخته شده است به دلیل استقبال کاربران به صورت گیم نیز منتشر شد ! در این بازی شما در نقش یک کارمند با سطح و درجه پایین ظاهر شوید که لازم به ذکر است قرار نیست در این شغل باقی بمانید و در نتیجه برای خالی عصبانیت خود و دیگر کارمندان دست به ریختن یک ویروس در سیستم مرکزی میزنید تا به کمک ان کلیه پول ها را ب ید. در این بازی پس از جمع سکه و ارتقا لول به ساختمان ها و شخصیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد که میتوانید تمامی آن ها را نیز سرقت کنید.
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)     معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
 
برخی از ویژگی های بازی office space: idle profits: 
 
 • کاملا شبیه سازی شده
 • گرافیک جذاب
 • مراحل جذاب
 • گیم پلی حرفه ای
 • صدا گذاری حرفه ای
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)     معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (48)     معرفی اپلیکیشن و بازی (48)
 

 
 
 برنامه quik؛ ادیت حرفه ای ویدئو به سبک gopro!
 
quikنرم افزار از استودیوی gopro است که ساخت ویدئوهای بسیار جذاب توسط آن فقط نیاز به چند لمس دارد. فقط کافیست ع ها و ویدئو کلیپ های محبوب خود را از گالری، آلبوم ها، google p os، و … انتخاب کنید و اجازه دهید تا quik آنها را جادویی کند. در چند ثانیه، این برنامه فوتیج (مقدار به فوت) شما را برای پیدا لحظات عالی آنالیز می کند، انتقال ها و افکت های زیبا اضافه می کند، و همه چیز را با موسیقی همگام سازی می کند. شما می توانید استوری خود را با متن، ها، موسیقی و غیره سفارشی کنید، سپس به سادگی آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. ویرایش هرگز تا این اندازه سریع و سرگرم کننده نبوده است.
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)     معرفی اپلیکیشن و بازی (52)
 
برخی از ویژگی های نرم افزار quik:
 
 • اضافه تا 75 ع و کلیپ ویدئویی از گالری، آلبوم، google p os، یا gopro plus
 •  تشخیص چهره ها و رنگ ها برای قاب گرفتن هر ع
 •  امکان انتخاب از 25 سبک ویدئویی، هر کدام با انتقال ها و گرافیک های با دقت طراحی شده
 •  تنظیم فونت، و گرافیک برای هر سبک ویدئویی
 •  مرتب دوباره آسان ع ها، ویدئو کلیپ ها و عنوان ها
 •   اصلاح کلیپ های ویدئویی و فریم ع ها برای ثبت لحظه عالی
 •  سفارشی استوری خود با پوشش های متن و اسلاید های عنوان. شما حتی می توانید شکلک های emoji اضافه کنید
 •  تغییر جهت ویدئو از سینما به مربع برای به اشتراک گذاری آسان در اینستاگرام
 • تنظیم مدت زمان سفارشی برای ویدئو های خود
 •  انتخاب از بیش از 80 آهنگ رایگان، یا استفاده از یک آهنگ از مجموعه خود
 •  انتخاب هر نقطه از آهنگ برای شروع موسیقی متن خود
 •  ذخیره ویدئوها به رول دوربین خود با کیفیت 1080p یا hd
 •  به اشتراک گذاشتن های خود در instagram، whatsapp، facebook یا اشتراک از طریق متن یا ایمیل
 •  100% رایگان و بدون تبلیغات
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52)     معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (52) 
 
معرفی اپلیکیشن و بازی (48)     معرفی اپلیکیشن و بازی (48)


مشاهده متن کامل ...
معرفی اپلیکیشن و بازی
درخواست حذف اطلاعات
امروزه با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند و همه گیر شدن آنها، اپلیکیشن ها نقش پررنگی در فعالیتهای روزمره انسان ها دارند که در دسته بندی های مختلف مانند اخبار، سلامت، آموزش، ارتباطات و ... ارائه می شوند. ما در این مجموعه قصد داریم به معرفی بهترین اپلیکیشن ها و بازی ها در دسته های گوناگون بپردازیم. امیدواریم بتوانیم شما را در انتخاب اپ مورد نیاز خود یاری دهیم. شما هم می توانید در بخش نظرات در انتهای همین مطلب، اپ های محبوب خود را با ما در میان بگذارید.
*************
بازی hungry shark world؛ این ه های گرسنه!
hungry shark world بازی جدید و اعتیاداور ه گرسنه جهانی از ubisoft entertainment است. داستان بازی در مورد برگشتن ه های وحشی به جهان است به گونه ای که شما در نقش یک ه گرسنه قرار میگیرید و باید برای زنده ماندن هرچیزی را که روبروی خود دیدید بخورید! از ماهی های کوچک تا ماهی های بزرگ در اقیانوس وجود دارند که می توانید ان ها را شکار کنید ؛ از طرفی هم موجودات خاردار دیگر برای گرفتن جان شما آماده اند! بازی های کمپانی معروف یوبی سافت بسیار گرافیکی طراحی میشوند و این مورد نیز از این موضوع مستثنا نیست.
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
برخی از ویژگی های بازی hungry shark world:

 • شروع یک ماجراجویی اعتیاداور در اقبانوس بزرگ
 • طیف گسترده ای از موجودات و ط ها برای شکار
 • بازی در نقش یک ه برای شکار موجودات دریایی
 • انواع ه ها با قدرت های خاص برای باز
 • امکان همگامسازی بازی با حساب شما
 • انواع آیتم های مختلف برای باز توسط شما
 • کنترلرهای لمسی و بصری عالی برای هدایت ه
 • گرافیک کنسولی با صداگذاری هیجان انگیز
 • شروع یک ماجراجویی اعتیاداور در اقبانوس بزرگ
 • طیف گسترده ای از موجودات و ط ها برای شکار
 • بازی در نقش یک ه برای شکار موجودات دریایی
 • انواع ه ها با قدرت های خاص برای باز
 • امکان همگامسازی بازی با حساب شما
 • انواع آیتم های مختلف برای باز توسط شما
 • کنترلرهای لمسی و بصری عالی برای هدایت ه
 • گرافیک کنسولی با صداگذاری هیجان انگیز
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (4) معرفی اپلیکیشن و بازی (4)

بازی the trail؛ یک ماجراجویی هیجان انگیز!
the trail بازی جدید و فوق العاده زیبا با طراحی منحصر به فرد و گیم پلی اعتیاداور در سبک بازیهای شبیه سازی از gregate است. بازی the trail بیش از 2 سال کار برده تا ساخته شود و شما را به یک ماجراجویی هیجان انگیز می برد! در حالی که در مناطق متنوع قدم می زنید، از مناظر و محیط های زیبا لذت ببرید! بازی به شکلی طراحی شده که می توان با یک انگشت آن را کنترل کرد و در نتیجه the trail برای همه مناسب است! همچنین در این بازی امکان ساخت و ساز و ید و فروش آیتم ها هم وجود دارد و از این طریق می توان در بازی ب درآمد کرد، به علاوه برخی المان های چندنفره هم در بازی وجود دارند که از آن جمله می توان به امکان پیوستن به شهر های اداره شده توسط گیمر ها و تلاش برای رونق بخشیدن به آنها اشاره کرد! اگر از علاقه مندان بازیهای مدیریتی هستید بدون شک the trail با طراحی خاص اش نظر شما را جلب می کند!
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
از ویژگیهای بازی می توان به مواردی چون سفر به مناظر و محیط های بسیار زیبا و دل انگیز، گیم پلی اعتیاداور و آرامش بخش، پخش موسیقی های واقعا زیبا و دلربا، سفر به دنیای جدید برای ب ثروت، یاد گرفتن هنرهای صنعتی و تجارت، ساختن یک جامعه و طراحی فوق العاده اش اشاره کرد!
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (4) معرفی اپلیکیشن و بازی (4)

بازی battle ages؛ و اکنون عصر نبرد!
battle ages – عصر نبرد بازی جدید و بسیار زیبا با طراحی منحصر به فرد در سبک بازی های استراتژیک است که استودیوی بازیسازی 505 games srl آن را به صورت رایگان عرضه نموده است و تا به امروز کمتر از ده هزار کاربر جهان را به سمت خودش جلب نموده است! در این بازی این شما هستید که باید فرهنگ و تمدن خود را شکل دهید و برای پیشرفت جهان تلاش کنید! سرزمین شما از زمان قبل از کشف تلگراف و اتش آغاز می شود و شما باید با تلاش خود به کشف و اختراع آتش و موارد دیگر پرداخته و یک جهان منحصر به فرد را بسازید! شما قادر هستید با استفاده از نیروی کارگرانتان انواع سلاح های قدرتمند مربوط به دوره های خاص را بسازید و با تشکیل نیروی نظامی مستحکم به نبرد با دیگر بازیکنان آنلاین سراسر جهان بروید و به غارت منابع ان ها بپردازید! اگر احساس می کنید که می توانید ی یک بازی استراتژیست فوق العاده را در دست بگیرید و یک ملت واحد را بسازید و تمدنی بی نظیر را تشکیل دهید تحت هیچ شرایطی بازی فوق العاده زیبا و عالی battle ages را از دست ندهید!
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
برخی از ویژگی های بازی استراتژی آنلاین battle ages:

 • ی یک تمدن از آغاز تا رسیدن به عصر مدرن
 • رقابت در برابر هزاران بازیکن برای سلطه در مقیاس جهانی
 • ساخت سلاح های جدید و قدرتمند برای استفاده در مبارزه
 • 22 واحد ، 15 جادو، 11 تله و بیش از 50 ساختمان منحصر به فرد
 • امکان همگامسازی بازی با حساب های مختلف برای save پیشرفت
 • گرافیک اچ دی با طراحی منحصر به فرد + صداگذاری هیجان انگیز
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (4) معرفی اپلیکیشن و بازی (4)

برنامهvideoshow: video editor &maker؛ ویدئو ادیتور قدرتمند!
videoshow: video editor &maker از بهترین و قدرتمندترین اپلیکیشن های ویدئو ادیتور و ویرایش فایل های تصویری می باشد که شما کاربران با آن قادر خواهید بود به راحتی و در محیطی یک پارچه بر روی ویدئوهای خود تغییرات دلخواهتان را اعمال نمایید و با کارهایی همچون تبدیل چند ع ویدئوهایی خارق العاده و حرفه ای را خلق کنید! اگر دوست دارید برروی ویدئوهای خانوادگی خود متن هایی زیبا را قرار دهید ؛ اگر مایلید ع های گالری تبلت و یا اسمارت فون خود را ترکیب و ویدئوهایی زیبا را بسازید ؛ اگر می خواهید افکت های شگفت انگیز را به فایل های تصویریتان اضافه کنید ما به شما اپلیکیشن قدرتمند و آسان videoshow pro – video editor را پیشنهاد می دهیم که دارای محیطی بسیار ساده و کلاسیک می باشد و می توانید کارهای مورد نظر را در عرض چند ثانیه و به صورت حرفه ای انجام دهید.
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
برخی از امکانات نرم افزار videoshow: video editor &maker:

 • بهترین و قدرتمندترین اپلیکیشن ویرایش فایل های ویدئویی (all-in-one)
 • از قوی ترین برنامه های ویرایشگر با امکان می ویدئوها و تصاویر
 • امکان ساخت ویدئوهایی با کیفیت اچ دی با ترکیب تصاویر گالری توسط کاربران
 • امکان افزودن آسان و سریع متن های دلخواه به ویدئو با رنگ ها و فونت های مختلف
 • امکان اضافه افکت هایی بسیار زیبا به ویدئوها از جمله صحرا، قهوه ای و غیره
 • امکان اضافه موسیقی ها و موزیک های دلخواه به تصاویر با امکان ذخیره سازی
 • امکان ادغام چندین ویدئو با هم و تکه تکه ویدئوهای موجود در گالری
 • امکان ذخیره سازی ویدئوها در دو ح keep video quality و compressed quality
 • امکان به اشتراک گذاری ویدئوها در شبکه های اجتماعی یوتیوب، و توییتر
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (4) معرفی اپلیکیشن و بازی (4)

برنامه microsoft translator؛ مترجم نابغه مایکروسافت!
شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که به کشور دیگری سفر کرده باشید اما به دلیل این که با زبان مردم آن کشور آشنایی نداشته اید، نتوانسته اید احتیاجات خودتان را رفع کنید و وسایل و لوازمی که نیاز داشته اید، را تهیه کنید. اما لازم نیست نگران باشید، چرا که مترجم قدرتمند مایکروسافت با نام microsoft translator به کمک شما خواهد آمد تا چنین مشکلاتی را به سادگی حل کنید. البته نمونه پولی ایرانی این نرم افزار هم با نام ” ویرا ” موجود است که می توانیم بگوییم این نرم افزار مایکروسافت حتی از ویرا هم بهتر عمل میکند! مشکل عدم صحبت به زبانی خاص همیشه برای کاربران وجود داشته است. این روزها شاهد عرضه نرم افزارهای مختلفی در زمینه ترجمه صوتی هم زمان هستیم که بسیاری از آنها کارایی لازم را ندارند و از واژه های مختلف پشتیبانی نمی کنند. اما این بار قصد معرفی یکی از محصولات مایکروسافت با نام microsoft translator را داریم که توسط آن امکان ترجمه هم زمان صحبت ها را خواهید داشت
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
برخی از امکانات نرم افزار microsoft translator:
 • پشتیبانی از ساعت های هوشمند؛ قابلیت صحبت به جای نوشتن برای ترجمه توسط برنامه
 • اگر در مورد تلفط کلمه ای که ترجمه شده است مطمئن نیستید، به برنامه اجازه دهید تا آن را برایتان ترجمه کند!
 • قابلیت بوکمارک ترجمه شده ها برای استفاده در زمانی دیگر
 • همگام سازی تمام ترجمه شده ها در بین ساعت و تلفن همراه
معرفی اپلیکیشن و بازی (17) معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (17)
معرفی اپلیکیشن و بازی (4) معرفی اپلیکیشن و بازی (4)


مشاهده متن کامل ...
ویژگی های اندروید
درخواست حذف اطلاعات

ویژگی‌های اندروید


اندروید از تمامی تکنولوژی‌های اتصال (=connectivity) شامل gsm/edge, cdma, ev-do, umts, بلوتوث و وای-فای پشتیبانی می‌کند.


اندروید از فرمت‌های مختلف فایل‌های م ی مدیا مثل mpeg-4, h.264, mp3, aac, amr, jpeg, png, gif پشتیبانی می‌کند.


اندروید برای ارسال پیغام‌های متنی یا همان اس ام اس (sms) از فرم‌های sms, mms و xmpp پشتیبانی می‌کند.


مرورگر موجود در اندروید بر اساس فریم ورک اوپن سورس webkit توسعه یافته‌است.


اندروید برای ذخیره داده‌ها و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی سبک از نرم‌افزار sqlite استفاده می‌کند.


ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه دهندگان به راحتی در دسترس است و توسط شرکت گوگل پشتیبانی می‌شوند. این ابزارها شامل کتابخانه‌ها، خطایاب، شبیه‌ساز گوشی و یک پلاگین برای اکلیپس است.


اندروید از سخت‌افزارهای مختلف همچون جی پی اس و دوربین‌های متنوع سنسور های مخصوص همچون سنسور مجاورت و... پشتیبانی می‌کند.


تصاویر و فایل‌های گرافیکی بوسیله opengl پردازش می‌شوند که کیفیت بالاتری خواهند داشت.


با استفاده از تکنولوژی نسبتاً جدید شرکت adobe با نام air نیز می‌توان به توسعه برنامه‌های کاربردی تحت این سیستم عامل پرداخت.


رابطه اندروید و جاوا


نرم‌افزارهای جانبی اندرویدی با استفاده از زبان جاوا نوشته می‌شوند و برای ارتباط با لایه‌های زیرین سیستم عامل می‌توانند از کتابخانه‌های جاوایی اندروید استفاده کنند. بخش رابط کاربری سیستم عامل اندروید با زبان جاوا نوشته شده‌است و بسیاری از برنامه‌های اندروید هم با جاوا نوشته شده‌اند. اما این سیستم عامل، java virtual machine ندارد. برای اجرای برنامه‌های جاوایی روی این سیستم عامل، کدهای جاوا به کدهای dalvik تبدیل می‌شوند و سپس روی dalvik vitrual machine اجرا می‌شوند. دالویک یک ماشین مجازی جاوایی است که برای سیستم عامل اندروید بهینه شده‌است تا هم ram و هم cpu و هم باتری کمتری مصرف کند). برنامه‌های جاوایی معمولی هم که روی گوشی‌های دیگر اجرا می‌شوند با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز ماشین مجازی جاوا مانند j2me midp runnerr روی این سیستم عامل قابل اجرا هستند.


آرت


نوشتار اصلی: آرت (نرم‌افزار(


آرت محیط اجرای جدید اندروید برای برنامه‌های تحت جاوا است که جایگزین دالویک شده است. شرکت گوگل برای اولین بار در اندروید 4?4 آرت را در کنار دالویک قرار داد و کاربران می‌توانستند با مراجعه به تنظیمات آن را فعال کنند.


فرمت فایل‌های پشتیبانی شده


اندروید در ح پیش‌فرض فایل‌های mp3, aac , ogg , amr , midi , mpeg4 , wav , bmp , gif , png , jpg را پشتیبانی می‌کند. اندروید adobe flash را نیز پخش می‌کند و می‌تواند فایل‌های gif متحرک را با حرکت پخش کند. برای پخش فایل‌های جریان دار مانند صوت و ویدئو نیز می‌توانید از تگ ویدئو html5 و همچنین تکنولوژی adobe flash streaming استفاده کنید. در نسخه‌های جدید اندروید، موتور جاوااسکریپت مرورگر کروم که سرعت بسیار بالایی در اجرای کدهای جاوا اسکریپت دارد به مرورگر اندروید متصل شده‌است. (در ضمن مرورگر اندروید کدهای html5 را پشتیبانی می‌کند(


قابلیت بررسی دیسک برای عیب


گوگل از همان ابتدا کد های نذیرfsck_msdos،e2fsck,fsck.exfat به اندورید اضافه نمود که حلال بسیاری از مشکلات در زمینه ی عیب های دیسک ها می باشد. که این قابلیت مشابه قابلیت check disk در سیستم عامل ویندوز می باشد. متأسفانه سیستم عامل اندروید به طور مستقیم سیستم فایل ntfs را پشتیبانی نمی‌کند البته فقط vfat(fat32) را برای usb otg پشتیبانی می کند.


محیط برنامه‌نویسی اندروید


مجموعه برنامه نویسی اندروید یا android sdk شامل یک دیباگر، کتابخانه‌های اندروید، شبیه‌ساز سیستم عامل، مستندات اندروید و فایل‌های نمونه و آموزشی است که به کاربر در ایجاد برنامه‌ها کمک می‌کند. هم اکنون این sdk بر روی یک سیستم 32 بیتی که لینو ، ویندوز و یا mac osx داشته باشد اجرا می‌شود. پیش نیازهای نصب این sdk عبارتند از کیت توسعه جاواو apache ant و python 2.22. برنامه‌های نوشته شده برای اندروید با نسخه‌های مختلف می‌باشد.


جاسوسی nsa در اندروید


شایعات زیادی در مورد جاسوسی سازمان جاسوسی در اندروید گزارش داده شده است. به عنوان مثال وجود label سیاه در باتری های سامسونگ که مربوط به فناوری nfc می باشد. گوگل خاطر نشان کرده است که ما کد های که از nsa دریافت می کنیم را به سیستم عامل اندروید اضافه می‌کنیم. حتی در خود سیستم عامل اندروید در بخش تنظیمات>درباره دستگاه>اطلاعات حقوقی>مجوز های منبع باز هم آمده است که nsa در مقابل گم شدن داده یا بسرقت رفتن آن ها مسئولیتی ندارد!


مشکل روت در اندروید


روت به معنی دسترسی ریشه به سیستم عامل است و زمانی که یک ابزار اندرویدی روت میشود دسترسی کاربر به ابزار مربوطه افزایش می یابد ، در سیستم عامل لینو به کاربری که دسترسی های مدیریتی دارد روت و در ویندوز به آن administrator میگویند ، در اکثر سیستم عامل ها گرفتن دسترسی روت ساده است و به سادگی چند کلیک میتوان از سیستم عامل دسترسی روت گرفت یا مجوز دسترسی را باطل کرد اما این مساله در سیستم عامل اندروید به یک معضل واقعی تبدیل شده که گاهی حتی میتواند دیوایس اندرویدی مربوطه را برای همیشه اب کند و در اکثر مواقع روت شدن یا اب شدن دستگاه اندرویدی قابل برگشت نیست برای مثال با توجه به توسعه آندروید بر مبنای هسته لینو میتوانیم یک سیستم عامل مبتنی بر دبیان را با اندروید مقایسه کنیم: در دبیان کافیست در پنجره ترمینال عبارت sudo su را تایپ کنیم و پسورد را وارد کنیم ، بعد از این کار هر دستوری که در ترمینال تایپ کنید با دسترسی روت اجرا خواهد شد ، بعد از بستن پنجره ترمینال مجوز دسترسی روت باطل خواهد شد و سیستم عامل مانند سابق با دسترسی محدود به فعالیت خود ادامه میدهد در اندروید این پروسه با درایورهای مربوطه و رام روت شده انجام میشود ، به این ترتیب که رام روت شده باید جایگزین رام داخلی گوشی شود ، این فرایند معمولاً قابل برگشت نیست و ریسک هایی نیز به همراه دارد که از جمله آن ریسکها میتوان به break شدن دائمی دستگاه اندرویدی اشاره کرد


 مشاهده متن کامل ...
ویژگی های اندروید
درخواست حذف اطلاعات

ویژگی‌های اندروید


اندروید از تمامی تکنولوژی‌های اتصال (=connectivity) شامل gsm/edge, cdma, ev-do, umts, بلوتوث و وای-فای پشتیبانی می‌کند.


اندروید از فرمت‌های مختلف فایل‌های م ی مدیا مثل mpeg-4, h.264, mp3, aac, amr, jpeg, png, gif پشتیبانی می‌کند.


اندروید برای ارسال پیغام‌های متنی یا همان اس ام اس (sms) از فرم‌های sms, mms و xmpp پشتیبانی می‌کند.


مرورگر موجود در اندروید بر اساس فریم ورک اوپن سورس webkit توسعه یافته‌است.


اندروید برای ذخیره داده‌ها و مدیریت بانک‌های اطلاعاتی سبک از نرم‌افزار sqlite استفاده می‌کند.


ابزارهای مختلف اندروید برای توسعه دهندگان به راحتی در دسترس است و توسط شرکت گوگل پشتیبانی می‌شوند. این ابزارها شامل کتابخانه‌ها، خطایاب، شبیه‌ساز گوشی و یک پلاگین برای اکلیپس است.


اندروید از سخت‌افزارهای مختلف همچون جی پی اس و دوربین‌های متنوع سنسور های مخصوص همچون سنسور مجاورت و... پشتیبانی می‌کند.


تصاویر و فایل‌های گرافیکی بوسیله opengl پردازش می‌شوند که کیفیت بالاتری خواهند داشت.


با استفاده از تکنولوژی نسبتاً جدید شرکت adobe با نام air نیز می‌توان به توسعه برنامه‌های کاربردی تحت این سیستم عامل پرداخت.


رابطه اندروید و جاوا


نرم‌افزارهای جانبی اندرویدی با استفاده از زبان جاوا نوشته می‌شوند و برای ارتباط با لایه‌های زیرین سیستم عامل می‌توانند از کتابخانه‌های جاوایی اندروید استفاده کنند. بخش رابط کاربری سیستم عامل اندروید با زبان جاوا نوشته شده‌است و بسیاری از برنامه‌های اندروید هم با جاوا نوشته شده‌اند. اما این سیستم عامل، java virtual machine ندارد. برای اجرای برنامه‌های جاوایی روی این سیستم عامل، کدهای جاوا به کدهای dalvik تبدیل می‌شوند و سپس روی dalvik vitrual machine اجرا می‌شوند. دالویک یک ماشین مجازی جاوایی است که برای سیستم عامل اندروید بهینه شده‌است تا هم ram و هم cpu و هم باتری کمتری مصرف کند). برنامه‌های جاوایی معمولی هم که روی گوشی‌های دیگر اجرا می‌شوند با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز ماشین مجازی جاوا مانند j2me midp runnerr روی این سیستم عامل قابل اجرا هستند.


آرت


نوشتار اصلی: آرت (نرم‌افزار(


آرت محیط اجرای جدید اندروید برای برنامه‌های تحت جاوا است که جایگزین دالویک شده است. شرکت گوگل برای اولین بار در اندروید 4?4 آرت را در کنار دالویک قرار داد و کاربران می‌توانستند با مراجعه به تنظیمات آن را فعال کنند.


فرمت فایل‌های پشتیبانی شده


اندروید در ح پیش‌فرض فایل‌های mp3, aac , ogg , amr , midi , mpeg4 , wav , bmp , gif , png , jpg را پشتیبانی می‌کند. اندروید adobe flash را نیز پخش می‌کند و می‌تواند فایل‌های gif متحرک را با حرکت پخش کند. برای پخش فایل‌های جریان دار مانند صوت و ویدئو نیز می‌توانید از تگ ویدئو html5 و همچنین تکنولوژی adobe flash streaming استفاده کنید. در نسخه‌های جدید اندروید، موتور جاوااسکریپت مرورگر کروم که سرعت بسیار بالایی در اجرای کدهای جاوا اسکریپت دارد به مرورگر اندروید متصل شده‌است. (در ضمن مرورگر اندروید کدهای html5 را پشتیبانی می‌کند(


قابلیت بررسی دیسک برای عیب


گوگل از همان ابتدا کد های نذیرfsck_msdos،e2fsck,fsck.exfat به اندورید اضافه نمود که حلال بسیاری از مشکلات در زمینه ی عیب های دیسک ها می باشد. که این قابلیت مشابه قابلیت check disk در سیستم عامل ویندوز می باشد. متأسفانه سیستم عامل اندروید به طور مستقیم سیستم فایل ntfs را پشتیبانی نمی‌کند البته فقط vfat(fat32) را برای usb otg پشتیبانی می کند.


محیط برنامه‌نویسی اندروید


مجموعه برنامه نویسی اندروید یا android sdk شامل یک دیباگر، کتابخانه‌های اندروید، شبیه‌ساز سیستم عامل، مستندات اندروید و فایل‌های نمونه و آموزشی است که به کاربر در ایجاد برنامه‌ها کمک می‌کند. هم اکنون این sdk بر روی یک سیستم 32 بیتی که لینو ، ویندوز و یا mac osx داشته باشد اجرا می‌شود. پیش نیازهای نصب این sdk عبارتند از کیت توسعه جاواو apache ant و python 2.22. برنامه‌های نوشته شده برای اندروید با نسخه‌های مختلف می‌باشد.


جاسوسی nsa در اندروید


شایعات زیادی در مورد جاسوسی سازمان جاسوسی در اندروید گزارش داده شده است. به عنوان مثال وجود label سیاه در باتری های سامسونگ که مربوط به فناوری nfc می باشد. گوگل خاطر نشان کرده است که ما کد های که از nsa دریافت می کنیم را به سیستم عامل اندروید اضافه می‌کنیم. حتی در خود سیستم عامل اندروید در بخش تنظیمات>درباره دستگاه>اطلاعات حقوقی>مجوز های منبع باز هم آمده است که nsa در مقابل گم شدن داده یا بسرقت رفتن آن ها مسئولیتی ندارد!


مشکل روت در اندروید


روت به معنی دسترسی ریشه به سیستم عامل است و زمانی که یک ابزار اندرویدی روت میشود دسترسی کاربر به ابزار مربوطه افزایش می یابد ، در سیستم عامل لینو به کاربری که دسترسی های مدیریتی دارد روت و در ویندوز به آن administrator میگویند ، در اکثر سیستم عامل ها گرفتن دسترسی روت ساده است و به سادگی چند کلیک میتوان از سیستم عامل دسترسی روت گرفت یا مجوز دسترسی را باطل کرد اما این مساله در سیستم عامل اندروید به یک معضل واقعی تبدیل شده که گاهی حتی میتواند دیوایس اندرویدی مربوطه را برای همیشه اب کند و در اکثر مواقع روت شدن یا اب شدن دستگاه اندرویدی قابل برگشت نیست برای مثال با توجه به توسعه آندروید بر مبنای هسته لینو میتوانیم یک سیستم عامل مبتنی بر دبیان را با اندروید مقایسه کنیم: در دبیان کافیست در پنجره ترمینال عبارت sudo su را تایپ کنیم و پسورد را وارد کنیم ، بعد از این کار هر دستوری که در ترمینال تایپ کنید با دسترسی روت اجرا خواهد شد ، بعد از بستن پنجره ترمینال مجوز دسترسی روت باطل خواهد شد و سیستم عامل مانند سابق با دسترسی محدود به فعالیت خود ادامه میدهد در اندروید این پروسه با درایورهای مربوطه و رام روت شده انجام میشود ، به این ترتیب که رام روت شده باید جایگزین رام داخلی گوشی شود ، این فرایند معمولاً قابل برگشت نیست و ریسک هایی نیز به همراه دارد که از جمله آن ریسکها میتوان به break شدن دائمی دستگاه اندرویدی اشاره کرد


 مشاهده متن کامل ...
اپلیکیشن های 14 شهریور 1396
درخواست حذف اطلاعات

boat racing 3d 1.00 بازی قایق مسابقه ای: رانندگی جت اسکی اندروید

boat racing 3d: jetski driver & water simulator – بازی قایق مسابقه ای: رانندگی جت اسکی اندروید آیا تا به حال رویای رانندگی با سریع ترین جت اسکی، قایقهای تند رو، قایق های موتوری و قایقهای دریایی که در جهان وجود دارند را در سر داشته اید؟ boat racing 3d: jetski driver & water simulator همانند بازی driver speedboat paradise و riptide gp: renegade و riptide gp2 بازی جدید در سبک مسابقه ای است که توانسته به خوبی ورزش قایق… the post boat racing 3d 1.00 بازی قایق مسابقه ای: راthe sun lite 1.8.3 بازی خورشید آرام اندروید

the sun lite – بازی خورشید آرام اندروید در سال 2050 میلادی، خورشید مقدار شدیدی انرژی را به فضا پرتاب کرد و سیارات ما را قرن ها به هرج و مرج فرو برد. این رخداد توسط بسیاری از ستاره شناسان، کارشناسان ، دانشمندان پیش بینی و در بسیاری از همایشهای جهانی، انجمنها و کنفرانسهای سراسر جهان برای اختطار به ت مردان عنوان شد اما گوشی بد ار نبود تا کار از کار گذشت. پس از انتشار مقدار زیادی… اندرویدینا | بازیeyes – the horror game 5.2.30 بازی چشم ها – داستانی ترسناک اندروید

eyes – the horror game – بازی چشم ها – داستانی ترسناک اندروید ساختمانی متروکه که هیچ ی در آن وجود ندارد. اشیاء قرار گرفته در آن نشان دهنده آن است که ساختمان در گذشته بیمارستانی مجهز بوده ام به دلایلی اکنون خالی و رها شده می باشد. فضایی تاریک با اندک نوری که آن نیز در حال رفت و آمد است. موسیقی نا آرام بازی می تواند هیجان و ترس را در شما زنده کند. صدای های… اندرویدینا | دانwithstandz - zombie survival 1.0.5.9 بازی مقاومت در برابر بقای زامبی اندروید

withstandz - zombie survival یک بازی اکشن از استودیوی بازیسازی quaternions inc می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در اینجا سما باید سعی کنید با جستجوی منابع و تجهیزات مختف برای خود خانه، پایگاه بسازید تا بتوانید زنده بمانید. تکنیک های مختلف بقا را بیاموزید و در جستجوی غذا و تجهیزات باشید تا از تشنگی و گرسنگی در مان باشید و شخصیت خود را در سطح عالی نگهدارید. در مکان های مختلف و جالبی که وجود دارد بروید و به کشف وغارت بپردازید. زامبی ها در همه جا هستند شما باید با سلاحی که درbackground defocus 2.2.9 - برنامه تار پس زمینه تصاویر برای اندروید

background defocus اپلیکیشنی برای گرفتن ع های حرفه ای از طریق گوشیها و تبلتهای اندرویدی است که توسط یکی از زیر مجموعه های کمپانی بزرگ سونی با نام کامل sony mobile communications منتشر شده و بصورت کاملا رایگان در دسترس کاربران قرار گرفته است. حتما تصاویر با کیفیتی را که دارای عمق زیادی بوده و در آنها پس زمینه سوژه یا سوژه ها تار هستند را دیده اید؛ در دستگاه های اندرویدی به دلیل محدودیت در ابعاد امکان استفاده از لنزهای بهتر و پیشرفته تر وجود نداشته و در واقع عمق بخشیدن به تصاویر به شکل سخت افزارeyes - the horror game 5.2.30 بازی چشمها اندروید

eyes - the horror game یک بازی آرکید از استودیوی بازیسازی paulina pabis & michał pabis می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در اینجا شما باید به کاوش در خانه متروکه و بیمارستان قدیمی وحشتناک و دیگر مکان های ترسناک بپردازید. در این عمارت ارواحی با ظاهری عجیب و غریب دیده شده است. فضایی عمیق و ترسناک با موسیقی وحشتناک و با صداهای ناخوشایند ارواح تجربه بازی در یک محیط ترسناک را برای شما به ارمغان می اورد.food street - restaurant game 0.26.5 بازی شبیه سازی خیابان غذا اندروید

food street - restaurant game یک بازی شبیه سازی از استودیوی بازیسازی supersolid می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در اینجا شما باید مدیریت رستوران را برعهده بگیرید. پس رستوران خود را ایجاد کنید و آن را طراحی کنید و در آ آن را مدیریت کنید.مزرعه خود را ایجاد کنید و در ان محصولات مختلف بکارید و از مواد اولیه ان برای طبخ غذا استفاده کنید. پس به یک آشپز نمونه تبدیل شوید و شروع به پخت غذا برای مشتریان خود کنید و بدین ترتیب به مهمانان خود خدمت کنید.videoshop – video editor full 2.2.2 – ویرایشگر قدرتمند ویدئو اندروید

videoshop - video editor full unlocked مجموعه ای از ابزار قدرتمند برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد که توسط استدیو appsolute inc برای اندروید منتشر شده است. ویدئو شاب با تحت شعاع قرار دادن سری کاملی از ابزار های ویرایش ویدئو، تمامی نیاز های کاربران را برطرف کرده و تجربه فوق العاده ای را در ویرایش انواع کلیپ ها در اختیارشان می گذارد. از جمله این ویژگی های بی نظیر می شود به مع ویدئو ها اشاره نمود؛ به گونه ای که قادر هستید فایل تصویری را همراه با صدای آن به صورت کاملا مع در آورده و آنregexh full 1.7.6 – برنامه توضیح و درک عبارات با قاعده اندروید!

regular expression و یا به اختصار regex عبارات با قاعده نامیده می شوند که توسط اکثر زبان های برنامه نویسی نیز پشتیبانی می شود. یک عبارت با قاعده، با زبان معمولی نوشته شده و توسط یک پردازشگر و یا برنامه ی مخصوص به گونه ای خاص نمایش داده شده و از آن برای جست و جوی عبارت در متن و یا جست و جو و جایگذاری عبارت استفاده می شود. regexh full unlocked عنوان برنامه ای خاص و منحصر به فرد در زمینه ی توضیح و درک عبارات منظم با قاعده می باشد که توسط skynet apps برای اندروید توسعه و در گوگل پلی منتشر شده است. تstyle 0.1.3 – پلیر صوتی و رادیو اینترنتی اندروید !

style عنوان یک موزیک پلیر حرفه ای همراه با یک رادیو قدرتمند داخلی است که توسط julian ostarek برای اندروید توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلی منتشر شده است. این پخش کننده ی صوتی به کاربران خود اجازه می دهد تا به راحتی هر چه تمام تر آهنگ های خود را اجرا کرده و از یک صدای شفاف و با کیفیت نهایت لذت را ببرند. هر چیزی برای پخش یک موسیقی آماده بوده و به تمامی قسمت های برنامه دسترسی خواهید داشت تا بتوانید آن را به دلخواه خود تنظیم نمایید. اگر از مرور فایل های صوتی در دسته بندی های پیش فرض خسته شده ایدera auto timestamp full 2.24 – ثبت خ ر تاریخ و زمان بر روی تصاویر اندروید

بسیاری از ما علاقه به ثبت تاریخ و زمان عکاسی های خود داریم تا بتوانیم در آینده با مرور تصاویر خود خاطرات را زنده کنیم و به یاد لحظات خوبمان بیفتیم. اما باید بدانید که قابلیت قرار دادن تاریخ و زمان بر روی ع ها تنها در برخی از دوربین ها فعال بوده و تمامی دستگاه ها از این قابلیت پشتیبانی نمی کنند. era auto timestamp full unlocked عنوان برنامه ای خاص برای ثبت تاریخ و زمان بر روی تصاویر ضبط شده دستگاه های هوشمند اندرویدی می باشد که توسط گروه توسعه دهنده ascendapps منتشر شده است. تنها کافیست اینquick pronunciation tool full 1.9 – برنامه تلفظ صحیح و سریع لغات اندروید

تلفظ صحیح لغات در زبان های مختلف را می توان یکی از راه های به دست آوردن اعتماد به نفس و موفقیت در ب و کار های خود دانست که باعث می شود مخاطب جذب شما شده و متوجه شود که در حرفه ی خود به اندازه ی کافی دارای تبهر هستید. یکی از بهترین راه های تلفظ صحیح لغات، تسلط کامل بر روی زبان خارجه ی مورد علاقه ی شماست که باعث می شود روز به روز پیشرفت کنید و در فعالیت هایتان موفق تر شوید اما گاهی جدا از توانایی شما در تلفظ لغات، برخی از واژه ها دشوار بوده و شما را به دلیل استفاده ی کم از آن ها به چالش می کشند!root master – boost full 2.5 – بهینه سازی دستگاه روت شده اندروید !

شاید بتوان گفت یکی از مشکلاتی که در برخی از موارد و با گذشت زمان کاربران دستگاه های روت شده با آن رو به رو هستند از بین رفتن ثبات اسمارت فون و کند شدن سرعت عملکرد آن است که بسیار آزار دهنده نیز می باشد. امروز قصد داریم که در این پست و برای اولین بار در ایران با معرفی یک اپلیکیشن خارق العاده تمامی مشکلات شما را از بین ببریم و دیوایستان را دوباره احیا کنیم! root master - boost full unlocked عنوان اپلیکیشنی هوشمند برای بهینه سازی دستگاه های روت شده ی اندرویدی می باشد که توسط شرکت توسعه دهنده ی topcollage+ full 3.0.1 – برنامه جامع ساخت کلاژ تصاویر اندروید !

collage+: collages & videos & albums full unlocked عنوان برنامه ای حرفه ای و جامع در زمینه ی ایجاد کلاژ تصاویر مخصوص اندروید می باشد که توسط گروه توسعه دهنده ی خاص و محبوب kvadgroup منتشر شده است. تنها کافیست این نرم افزار را نصب کرده تا تصاویر خود را به یک خاطره ی دلنشین تبدیل کنید! مجموعه ای از ابزار های مختلف نظیر قاب ها، سیستم ویرایش تصاویر، پس زمینه های جذاب و ... در این مجموعه ی قدرتمند گرد آوری شده اند تا تمامی نیاز های شما را بر طرف کند و تجربه ای جدید را در اختیارتان قرار دهد.avatars+ full 1.24.1 – مجموعه ماسک های جذاب اندروید !

بی شک شما نیز در شبکه های اجتماعی و تصاویری که کاربران از خود به اشتراک می گذارند تعدادی تصویر را مشاهده می کنید که در آن ها کاربر ماسک بر چهره داشته و یا اینکه صورت خود را همانند یک شخصیت مشهور نظیر بتمن، اسپایدرمن و ... کرده است. این دسته از تصاویر با اپلیکیشن های دوربین خاصی ایجاد می شوند که از مشهور ترین این نرم افزار ها می توان به msqrd اشاره نمود! اما امروز قصد داریم برای اولین بار در میان وبسایت های فارسی زبان یکی دیگر از انواع این دوربین ها را با مجموعه ای از ها و ماسک های گوناگون بwild hunt:sport hunting games 1.232 – بازی عالی شکار حیوانات وحشی اندروید

wild hunt:sport hunting games یک بازی ۳d شبیه ساز شکار واقع گرایانه جهان و بهترین تجربه شکار آزاد است.زمان خود را برای جمع آوری ابزار شکار مدیریت کنید، بارگیری اسلحه، تیز حواس خود و پیگیری حیوانات وحشی در مکان های شکار از مسائل مهمی است که در این بازی با آن ها سر و کار دارید.آیا شما برای تجربه شکار نهایی آماده هستید؟ آیا شما به بازدید از مکان های شکار جدید و خیره کننده میروید و… نوشته wild hunt:sport hunting games 1.232 – بازی عالی شکار حیوانات وحشی اندروید اولین بار در دtime crash 1.1 – بازی عالی و سرگرم کننده سقوط اندروید

در time crash به سرعت نمایش خود را اجرا می کنید، پرش، اسلاید، استفاده از زیپ لاین ها، اجرا بر روی دیوارها و درهای بلند از کارهایی است که شما در این بازی انجام می دهید.time crash یک دونده اول شخص ۳d است که به شما امکان می دهد که به عنوان یک عامل قدرتمند بازی کنید. هدف شما ساده است: اجازه ندهید دشمنان شما زمان را اب کنند. زمان در حال سقوط است. این وظیفه شماست که… نوشته time crash 1.1 – بازی عالی و سرگرم کننده سقوط اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندروید | اندروید سیتband of bad es: run & shoot 1.0.0n – بازی جذاب اکشن اکیپ قهرمانان اندروید

band of bad es: run & shoot بازی محبوب و سرگرم کننده در سبک بازیهای اکشن، تفنگی و تیراندازی برای دستگاه های اندروید است که استودیوی بازی سازی what (games) آن را به صورت رایگان در گوگل پلی عرضه کرده و تا به امروز بارها توسط کاربران اندرویدی سراسر جهان دریافت شده و از بازیهای محبوب به شمار می رود! با نصب band of bad es: run & shoot برروی دستگاه اندرویدی تان ؛ یک بازی تیراندازی فوق العاده و شاید خنده… نوشته band of bad es: run & shoot 1.0.0n – بازی جذاب اکشن اzarchiver pro 0.8.6 - بهترین برنامه مدیریت فایلهای فشرده برای اندروید

zarchiver donate قدرتمندترین اپلیکیشن مدیریت فایلهای فشرده در سیستم عامل اندروید است. بوسیله این اپلیکیشن میتوانید علاوه بر فایلهای فشرده سایر فایلها و پوشه ها را نیز با استفاده از فایل منیجر داخلی مدیریت کنید. قبلا نسخه رایگان این اپلیکیشن کاربردی را به کاربران عزیز معرفی نموده ایم، در این پست نسخه donate یا پرو را به کاربران عزبز تقدیم میکنیم.zarchiver donate امتیاز فوق العاده 4.9 را در گوگل پلی ثبت کرده است.combat squad - online fps 0.7.5 بازی تیم مبارزه اندروید

combat squad - online fps یک بازی اکشن از استودیوی بازیسازی a-33 studio co ltd می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. برای انجام مبارزه های چند نفره آماده شوید. مهارت ها و تاکتیک های خود را در مقابل سایر بازیکنان از سراسر جهان نشان دهید. شما به عنوان یک تیرانداز اول شخص باید به سمت دشمنان تیراندازی کنید. تیم خود را از 5 نفر تشکیل دهید و آن را سفارشی کنید.تصاویر پس زمینه رویداد معرفی آیفون 8 در کنفرانس 21 شهریور

همانطور که به شما اطلاع دادیم، اپل قرار است 12 سپتامبر، برابر با 21 شهریور ماه، کنفرانسی را در سالن جدید استیو جابز در مقر apple park برگزار کند. به احتمال بسیار زیاد و با توجه به اخبار منتشر شده این روزها، اپل در این رویداد مهیج قرار است از آیفون 8 بردارد که مدت زمان زیادی است کاربران چشم انتظار آن هستند. همچنین ممکن است اپل واچ 3 و اپل tv با قابلیت 4k معرفی شوند.snapp 3.3.7 برنامه سرویس آنلاین تا ی اسنپ اندروید

snapp – اسنپ اندروید (هنوز این اپر این همه بزرگ نشده که فایل اپدیت رو برای سایت های ایرانی بفرسته !) پس از معرفی اپلیکیشن های حمل و نقل و تا یرانی ( درخواست تا ی ) یکی از برنامه های بسیار جالب و کاربردی برای سیستم عامل اندروید، برنامه snapp است که در واقع یک تا ی سرویس آنلاین به حساب می آید و می توانید در هر ساعتی از شبانه روز که مایل باشید، با نازل ترین قیمت… اندرویدینا | بازی و برنامه اندروramboat shoot and dash 3.12.1 بازی رمبوت، شلیک کن و فرار کن اندروید

ramboat shoot and dash – رمبوت، شلیک کن و فرار کن یکی از بازی های بسیار عالی و جذ که در سبک تلفیقی اکشن و دویدنی ارائه شده است، بازی بسیار زیبای ramboat shoot and dash محصول شرکت بازی سازی genera games است که در آن شما باید یکی از قهرمان های بازی را هدایت کرده و در مسیری طولانی به دویدن مشغول شده و در همین حین با دشمنان متعدد و مختلفی نیز رو به رو… اندرویدینا | بازی و برنامه اندربازار bazaar 7.12.0 (بازار) بهترین مارکت اندروید ایرانی

ا ین نسخه bazaar | بازار بهترین و کامل ترین مارکت اندروید ایرانی bazaar – بازار در کنار دیگر مارک های ایرانی همچون مایکت بازاری از برنامه های آندروید برای کاربران ایرانیست. استفاده از نرم افزارهای سایت گوگل پلی، یکی از مشکلات همیشگی کاربران ایرانی گوشی های با سیستم عامل گوگل اندروید است. بازار اندروید برنامه ای برای دریافت نرم افزار های اندروید مارکت است. ویژگی ها bazaar: مجموعه ی کاملی از نرم افزار ها و بازی… the post بازار bazaar 7.12.0 (بازار) بهترین مارکت اندرnetwork scanner full 1.8.5 برنامه اسکنر شبکه اندروید

network scanner full امکان اسکن تخصیص ip و پورت باز شده در شبکه محلی را به شما می دهد.galaga wars 3.1.2.957 – بازی جنگهای فضایی گالاگا اندروید

galaga wars تجربه ی جدید و منحصر به فردی از بازی های سرگرم کننده و آرکید می باشد که توسط استودیوی بازیسازی bandai namco entertainment europe و بصورت رایگان در مارکت اندروید منتشر شده و موفق به ب امتیاز عالی ۴.۳ از ۵ گوگل پلی نیز شده است و در آن باید به مبارزه با دشمنان بروید. ک شان در آستانه ت یب است زیرا امواج بی نهایتی از حملات دشمنان بیگانه رخ داده و اکنون نیاز به یک… نوشته galaga wars 3.1.2.957 – بازی جنگهای فضایی گالاگا اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندرویrider 1.2.1 بازی رایدر اندروید

rider یک بازی آرکید از استودیوی بازیسازی ketchapp می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. شما باید از بین موتورهای موجود یکی را انتخاب کنید و در مسیر خود شروع به حرکت کنید و از موانعی که بر سر راهتان قرار دارد دوری کنید و امتیازات موجود را جمع آوری کنید و پاداش دریافت کنید و بدین ترتیب مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارید. همچنین می توانید امتیازاتی را که به دست می آورید با سایر بازیکنان مقایسه کنید.risk: global domination 1.14.46.378 بازی خطر: سلطه جهانی اندروید

risk: global domination یک بازی اکشن از استودیوی بازیسازی smg studio می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در اینجا همه می خواهند بر جهان حکومت کنند. از قلمرو خود دفاع کنید و با استفاده از نیروهای خود بر علیه حملات دوستان، خانواده، دشمنان بایستید و با آنها مبارزه کنید.champions and challengers - adventure time v0.9.13.2 بازی قهرمانان و رقیبان اندروید

champions and challengers - adventure time یک بازی اکشن از استودیوی بازیسازی yesgnome llc می باشد که در مارکت اندروید منتشر شده است. به عنوان بزرگترین قهرمانان بازی کنید و تیم خود را در زمان واقعی فرماندهی کنید. یک استراتژی مناسب برگزینید تا بتوانید مخالفان خود را ش ت دهید. یک تیمی از قهرمانان را از سراسر سرزمین جمع اوری کنید. هر قهرمان دارای مجموعه ای منحصر به فرد از حملات قدرتمند می باشد. توانایی های شخصیت های مختلف را با همدیگر ترکیب کنید و با دشمنانتان مبارزه کنید. قهرمانان خود را ارتقا دcoco 7.5.5 – جدیدترین نسخه مسنجر کوکو اندروید

coco نام یکی از بهترین مسنجرهای اندروید است که می تواند یکی از بهترین جایگزین های مسنجر ویچت که چندی پیش در ایران بسته شد.پس اگر شما هم به دنبال یک جایگزین برای ویچت هستید ، این برنامه را از دست ندهید.کوکو اندروید دارای اینتر فیسی بسیار شبیه به برنامه ویچت است که تقریبا تمامی امکانات آن را برای شما به ارمغان می آورد.این برنامه که عنوان سریع ترین مسنجر اسمارت فون ها را دارا می باشد به شما این امکان… نوشته coco 7.5.5 – جدیدترین نسخه مسنجر کوکو اندروید اولین بار در بازی وnoblemen: 1896 v1.00.03.0~4 – بازی اکشن نجیب زادگان: ۱۹۸۶ اندروید

noblemen: 1896 نام بازی فوق العاده و پرطرفدار در سبک اکشن می باشد که توسط استودیوی بازیسازی foursaken media و بصورت رایگان در مارکت اندروید به انتشار رسیده و موفق به ب امتیاز عالی ۴.۳ از ۵ گوگل پلی شده است.شما یک فرمانده بزرگ هستید، و وظیفه تان اینست که خود را به پیروزی برسانید! اکنون سال ۱۸۹۶ است، و جنگ آغاز شده است… نیروهای امنیتی شما ربوده شده اند، تانک های زیادی در آتش… نوشته noblemen: 1896 v1.00.03.0~4 – بازی اکشن نجیب زادگان: ۱۹۸۶ اندروید اولین بار در دships of battle age of pirates 1.41 بازی کشتی های ان دریایی اندروید

ships of battle age of pirates یک بازی استراتژیک از استودیوی بازیسازی artik games می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. دریاها را به عنوان یک دریایی بی رحم تسخیر کنید. با کشتی های دیگر مبارزه کنید و طلای آنها را غارت کنید و تجارت کنید. یک دریایی برای ب غنیمت ها کشتی را میگیرد. با انتخاب نقشه های گنج، گنج های واقعی را شکار کنید. شما می توانید 13 مکان زیبا مانند کوبا و بسیاری از نقاط دیگر را کشف کنید.call blocker 1.5.1 برنامه مسدود شماره مزاحم ایرانسل و همراه اول اندروید

call blocker یک برنامه کاربردی برای مسدود تماس ها می باشد که اجازه نخواهد داد تماسهای ناخواسته برای شما مزاحمت ایجاد کنند ، فرقی نمیکند شماره شما ایرانسل باشد یا همراه اول یا رایتل . شما توسط این نرم افزار میتوانید تماس گیرنده های ناشناخته را مسدود کنید. حتی قابلیت مسدودکرد تمامی تماس های دریافتی یا همچنین بلاک شماره های خاص نیز وجود دارد. شما میتوانید به شماره های خاص (لیست سفید) اجازه دهید با شما تماس بگیرند. براحتی قادر هستید تا لیست مورد نظر خود را از منوی گینه ها انتخاب کرده و شماpdf utils - converter & editor v3.3 - برنامه ویرایش و تبدیل فرمت پی دی اف اندروید

pdf utils - converter & editor نام نرم افزار معروف جهت کار ، ویرایش و تبدیل فرمت پی دی اف در اندروید می باشد که این ابزار دارای 13 بخش داخلی برای کار روی فایل های پی دی اف به آسانی می باشد. توسط این نرم افزار قاد ربه تبدیل فرمت های ورد ، ع و html به پی دی اف می باشید. همچنین کارهایی نظیر ادغام ، ویرایش و رمزگذاری را می توانید روی فایل های پی دی اف انجام دهید. نرم افزار قابلیت نصب روی اندروید 2.3.3 به بالا را دارا می باشد.sayhi 6.66 – برنامه دوستی و پیام رسان “های” اندروید

sayhi نام یک برنامه در زمینه دوستی و پیام رسانی برای سیتم عامل اندروید است که با استفاده از آن قادر خواهید بود تمامی افراد در محل زندگی خود را پیدا کرده و به صورت رایگان با آن ها چت و گفتگو کرده و به ارسال فایل بپردازید.از ویژگی های منحصر به فرد این برنامه داشتن یک نقشه جامع است به طوری که بر روی آن می توانید بدون هیچ تداخلی تمام افراد را در کنار یکدیگر… نوشته sayhi 6.66 – برنامه دوستی و پیام رسان “های” اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندرویدrealm defense: hero legends td 1.8.6 – بازی دفاع از قلمرو افسانه قهرمانان اندروید

realm defense: hero legends td از جمله بازیهای جذاب در سبک استراتژیک می باشد که توسط استودیو بازیسازی babeltime inc و بصورت رایگان در مارکت اندروید به انتشار رسیده و با پردازش خوب جزییات و صداگذاری مهیج توانسته امتیاز عالی ۴.۸ از ۵ گوگل پلی را ب نماید. این بار قرار است بازی دفاع از قلعه را در یک دنیای فانتزی جادویی تجربه کنید. قهرمانان حماسی با استفاده از استراتژی های برتر برای دفاع از پادشاهی مبارزه… نوشته realm defense: hero legends td 1.8.6 – بازی دفاع از قلمرو افسانه قهرmyrightel 0.1.6 نرم افزار کاربردی “رایتل من” برای اندروید

myrightel | نرم افزار کاربردی “رایتل من” برای اندروید myrightel نرم افزارری حرفه ای و کاربردی برای کنترل حساب و دسترسی به خدمات رایتل می باشد که توسط اپراتور rightel برای اندروید منتشر شده است . شما با استفاده از این نرم افزار می توانید به تمامی خدمات رایتل دسترسی پیدا کنید و همچنین گزارشات مربوط به حساب خود را مشاهده و کنترل کنید . با نصب این نرم افزار می توانید اعتبار باقی مانده خود به همراه… the post myrightel 0.1.6 نرم افزار کاربردی “رایتل من” برایimage converter 5.82 نرم افزار تبدیل فرمت تصاویر برای اندروید

image converter | نرم افزار تبدیل فرمت تصاویر برای اندروید image converter نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای تبدیل فرمت تصاویر می باشد که توسط paul asiimwe برای اندروید منتشر شده است . این نرم افزار قدرتمند به صورت رایگان و با پرداخت درون برنامه ای در گوگل پلی ارائه شده است که ما برای شما کاربران عزیز اندرویدینا نسخه پرداخت شده و پرمیوم آن را به صورت رایگان قرار داده ایم . دیگر نیازی نیست برای… the post image converter 5.82 نرم افزار تبدیل فرمت تصاویر برای اندروید appeared firsrepair battery life pro 3.88 نرم افزار تعمیر باتری برای اندروید

repair battery life pro | نرم افزار تعمیر باتری برای اندروید repair battery life pro نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای تعمیر و بهینه سازی مصرف باتری می باشد که توسط aracely برای اندروید منتشر شده است . این نرم افزار قدرتمند به صورت رایگان در گوگل پلی ارائه شده است و تاکنون بیش از 5 میلیون بار شده است که توانسته امتیاز عالی 4.7 از 5.0 را به دست بیاورد و ما نیز تصمیم گرفتیم… اندرویدیcoco 7.5.5 – نرم افزار مسنجر کوکو مشابه ویچت اندروید

برنامه coco 7.5.5 کوکو ویس سریعترین مسنجر صوتی حال حاضر برای سیستم عامل اندروید می باشد که بهترین جایگزین برای برنامه محبوب wechat است که امروز آ ین نسخه آنرا در گت اندروید منتشر می کنیم. با coco دیگر تماس های تلفنی پر هزینه و پیامک های وقت گیر را فراموش کنید و برای دوستان خود پست های صوتی بگذارید تا سریعترین و کم هزینه ترین راه ممکن را انتخاب کرده باشید. اگر برنامه ویچت برای شما نیز مسدود شده است پیشنهاد ما استفاده از برنامه کوکو به شماست.برخی از امکانات نرم افزار مسنجر coco voice اندروید :امکdarkness and flame 2 (full) v1.0.2 بازی تاریکی و شعله 2 اندروید

darkness and flame 2 (full) نسخه دوم بازی ماجراجویی تاریکی و شعله از استودیوی بازیسازی five-bn games می باشد که در مارکت اندروید منتشر شده است که تصمیم گرفتیم برای اولین بار در میان سایت های فارسی زبان در گت اندروید خدمت شما عزیزان معرفی نماییم. همیشه یک سرنخ وجود دارد که در جایی عمیق در خاطرات شما پنهان شده است. دختر جوانی به نام آلیس برای پیدا یک راه برای کمک به عموی خود و اینکه کشف کند چه چیزی رخ داده است و قدرت سوزش شعله را مهار کند. او باید به ماجراجویی در اشیا پنهان و مینی گیم هاnetwork monitor mini pro 1.0.196 - برنامه کنترل اینترنت اندروید

network monitor mini pro برنامه ایست که بوسیله آن میتوان میزان و آپلود شبکه را بصورت زنده در دستگاه های اندرویدی مشاهده کرد. این برنامه بصورت لحظه به لحظه میزان ارسال و دریافت فایل را کنترل کرده و کاربر را در مدیریت مصرف اینترنت یاری میکند، همچنین کاربر میتواند نمایشگر میزان ارسال و دریافت را در هر گوشه ای از صفحه که بخواهد قرار داده، رنگ آنرا تغییر دهد و یا میزان شفافیت آنرا به دلخواه تنطیم کند.flippy knife 1.2.8 – بازی سرگرم کننده پرتاب چاقو اندروید

flippy knife نمونه ی جدیدی از بازیهای سبک اکشن و سرگرم کننده می باشد که توسط استودیوی بازیسازی beresnev games و بصورت رایگان در مارکت اندروید منتشر شده و موفق به ب امتیاز ۴.۷ از ۵ گوگل پلی نیز شده است.یک بازی سراسر هیجان که شما را برای تبدیل شدن به بزرگ پرتاب چاقو دعوت میکند، آیا برای مسابقات آماده اید؟ چاقو را در جنگل پرتاب کنید و برای تبدیل شدن به یک بزرگ چاقو… نوشته flippy knife 1.2.8 – بازی سرگرم کننده پرتاب چاقو اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندرa nced task manager pro 6.3.2 – برنامه ی کاربردی تسک منیجر اندروید

a nced task manager نرم افزار نام آشنای تسک منیجر پرو، بی شک جزو بهترین برنامه های مدیریت وظیفه است که برای سیستم عامل اندروید ارائه شده است.اگر دقت کرده باشید، هنگامی که مدتی از کارایی دستگاه میگذرد، دستگاه شما به صورت چشمگیری افت سرعت میکند و این موضوع باعث ناراحتی و سردرگمی بسیاری از کاربران اندروید می شود که برای حل آن به سراغ نرم افزار های سنگین و بی کاربرد میروند.اما تیم اندروید سیتی امروز قصد معرفی… نوشته a nced task manager pro 6.3.2 – برنامه ی کاربردی تسک منیجر انskout 5.0.1 – مسنجر چت و دوستی رایگان اندروید

skout نام اپلیکیشنی محبوب و زیبا برای متصل شدن به یک شبکه جهانی دوستی پرطرفدار می باشد که پس از ارائه برنامه هایی نظیر بیتالک، بادو و… در گوگل پلی برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است.این برنامه از اینترفیسی زیبا و جذاب برخوردار بوده و با استفاده از آن قادر خواهید بود با دوستان جدید با فرهنگ های جدید در سرتاسر دنیا آشنا شوید، با آنها گفتگو کنید و ع و به اشتراک بگذارید و ساعت… نوشته skout 5.0.1 – مسنجر چت و دوستی رایگان اندروید اولین بار در بازی و برنmotorbike racing 1.2.2 بازی مسابقه موتورسیکلت اندروید

motorbike racing – بازی مسابقه موتورسیکلت اندروید در میان موتور های موجود برای گذراندن مراحل سخت و نفس گیر بازی یکی از بهترین ها را برای خود انتخاب کنید. با ح ساده ای که برای شما در نظر گرفته شده است بازی را آغاز و با گرم شدن دستتان به ح حرفه ای منتقل شوید. گذر موانع بازی کار ساده ای نیست و به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد. آنچه گفته شد بخشی از گیم بازی… اندرویدینا | بازی و برنامه اندروvoltes v – official 8 بازی اکشن وولتیز وی – آفیشیال اندروید

voltes v – official – بازی اکشن وولتیز وی – آفیشیال اندروید در بازی جدید و زیبای voltes v – official به استیو کمک کنید تا با همراهی دوستان خود یعنی mark، big bert، jaime و little john boazanian را که قصد دارد تا شاهزاده zardoz را به پادشاهی برساند از بین ببرد. پس از آنکه دشمنان را از بین بردید می توانید به هم تیمی های خود پیوسته و راه را دامه دهید. این بازی… اندرویدینا | داchampions and challengers 0.9.13.2 بازی قهرمانان و چالش ها اندروید

champions and challengers – adventure time – بازی قهرمانان و چالش ها – زمان ماجراجویی اندروید خود را برای جنگ های افسانه ای ف?

مشاهده متن کامل ...

اپلیکیشن اندروید برآورد هزینه ساختمان های ف ی و بتنی
درخواست حذف اطلاعات

با توجه به اینکه امروزه اپلیکیشن ها و برنامه های نرم افزاری مختلفی برای عرصه های مختلف ساخته شده است و این تعداد برای عرصه معماری نیز کم نیستند از این رو ما نیز در این مقاله از وب سایت تخصصی معماری 98 به ارائه یکی از نرم افزار های معماری پر کاربرد برای معمارن و ین گرامی با عنوان اپلیکیشن برآورد هزینه ساختمان می پردازیم که امکان برآورد هزینه را برای پروژه های مختلف بوجود آورده است پس برای این اپلیکیشن و آشنایی بیشتر با کاربرد آن تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید .


اپلیکیشن برآورد هزینه ساختمان ها


قبل از اینکه به معرفی این اپلیکیشن و کاربرد آن بپردازیم به ارائه مطالب و اطلاعاتی در این رابطه می پردازیم , همانطور که میدانید مبحث متره و برآورد یکی از مشکل ترین مباحث می باشد که حتی ین و معماران نیز از آن گریزان اند پس با توجه به این موضوع در این رابطه یعنی در رابطه با برآورد هزینه ساختمان ها اپلیکیشن اندروید طراحی شده است تا معماران و دانشجویان عزیز بتوانند بدون دغدغه و مشکل پروژه های خود را به سر انجام برسانند که در ادامه شما را بیشتر با این اپلیکیشن آشنا میکنیم .


با استفاده از این نرم افزار برآورد میتوانید عملیات برآورد هزینه های ساختمان اعم از بتنی و ف ی را انجام دهید و این کار را تا حد دقیق انجام دهید و کار متره و برآورد خود را تا حدودی آسان سازید که برای این کار فقط کافی است تا این نرم افزار را در انتهای این مطلب از بخش  نرم افزار های معماری  نمایید و بعد از نصب آن بر روی سیستم اندروید خود عملیات های مورد نطر خود را انجام دهید و برآورد هزینه های یک ساختمان اعم از ف ی و بتنی را انجام دهید . در ادامه میتوانید اپلیکیشن اندروید برآورد هزینه ساختمان را نمایید .


نمونه ع هایی از محیط اپلیکیشن اپلیکیشن اندروید برآورد هزینه ساختمان های ف ی و بتنی

اپلیکیشن اندروید برآورد هزینه ساختمان های ف ی و بتنیمنبع : وب سایت تخصصی معماری 98 مرجع ارائه مقالات آموزش معماریمشاهده متن کامل ...
نرم افزار 2 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات

رندرهای آیفون ۸ بر اساس شماتیک لو رفته
newslist.ir/n/2228004

اخیرا طرح شماتیکی از سوی افشاگر شناخته شده، سانی دی ون، منتشر شده است. در این شماتیک قاب پشتی آیفون ف ی است و زیر لوگوی اپل محلی برای تاچ آیدی تعبیه شده است. یکی از کاربران اینستاگرام با یوزر bro.king، این طرح شماتیک را به یک مدل سه بعدی تبدیل کرده است. در اغلب گزارش ها گفته […] .استیم steam 2.3.1 نرم افزار مدیریت و اجرا بازی به صورت آنلاین اندروید
newslist.ir/n/2227772

با برنامه رسمی شبکه steam میتوانید با گوشی اندرویدی خود به راحتی از جامعه مجازی استیم در هرجا که باشید استفاده کنید. با این برنامه کاربردی به راحتی با دوستان خود در steam چت کنید و گروه ها و پروفایل های مختلف را بررسی کنید و به آ ین اخبار دنیای گیم دسترسی پیدا کنید. شما همچنین میتوانید از آ ین فروش ها و تخفیف های استیم نیز باخبر شوید. این اپلیکیشن یکی از پر کاربردترین نرم افزارها در زمینه آنلاین اجرا بازی هاست. این نرم افزار توسط شرکت valve برای گیمر هایی طراحی شده که میخواهند بازی های مواسکچ sketch 7.9.a.0.2 برنامه ایجاد طرح های سرگرم کننده اندروید
newslist.ir/n/2227771

sketch اسکچ برنامه رسمی از کمپانی سونی می باشد که با آن میتوانید خلاقیت خود را انتشار دهید. طرح های خیره کننده و سرگرم کننده با ع های خود ایجاد کرده و با اضافه برچسب آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. هنگامی که دوستان شما نتیجه کار را ببینند حتما متعجب خواهند شد. طراحی این طرح های هوشمندانه آسان و بسیار سرگرم کننده است. این برنامه بر روی تمامی گوشیهای اندرویدی و تبلیت های 4.2 و بالاتر قابل نصب و اجراست ، با این حال ممکن است به دلیل محدودیت هایی که برخی تولید کننده گان بر روی دستگاهgiphy all the gifs 2.3.2-release-dcf9c2c-3 هزاران تصویر متحرک گیف برای اندروید
newslist.ir/n/2227766

giphy. all the gifs بزرگترین و کاملترین مرجه تصاویر متحرک با فرمت gif در حهان می باشد که اکنون میتوانید برنامه آنرا در گوشی های اندرویدی خود داشته باشید. با آغاز پشتیبانی پیام رسان تلگرام از تصاویر متحرک یـا همان gif و امکان ارسال این تصاویر بین کاربران بیشتر و بیشتر شد. با برنامه giphy خواهید توانست بین هزاران تصویر متحرک بگردید و بهترین را انتخاب و به اشتراک بگذارید، این برنامه بهترین در این زمینه است. giphy را میتوان یک موتور جستوجوی تصاویر متحرک دانست دقیقا به همین قدرتمندی. کافیست کلمات مختlecturerecordings 1.2.15 - برنامه ضبط صدا برای اندروید
newslist.ir/n/2227764

معمولا دانش آموزان و دانشجویان عزیز با یادداشت برداری بیشتر سر و کار دارند، به همین دلیل قبلا اپلیکیشن خوب و کاربردی lecturenotes را خدمت این عزیزان معرفی کرده ایم.lecturerecordings 1.1.14 به کاربران اجازه میدهد که همزمان با یادداشت برداری از طریق برنامه lecturenotes بتوانند صدای سخنران را نیز ضبط کنند. دستگاه های هدف این برنامه تبلتهایی هستند که دارای اندروید نسخه 3.0 به بالا هستند. هر چند این اپلیکیشن به عنوان یک افزونه برای برنامه lecturenotes توسعه یافته است، اما توانایی ضبط صدا بصورت جداگانgesture lock screen pro 2.0.2 لاک اسکرین با الگو شخصی برای اندروید
newslist.ir/n/2227479

gesture lock screen pro | لاک اسکرین با الگو شخصی برای اندروید gesture lock screen pro نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای طراحی الگو شخصی برای قفل صفحه می باشد که توسط q locker برای اندروید منتشر شده است . این نرم افزار در گوگل پلی به قیمت ۴٫۹۹ دلار به فروش می رسد که […] اندرویدینا | بازی و برنامه اندروید androidina.mafia war 0.2.78 بازی آنلاین جنگ مافیا برای اندروید
newslist.ir/n/2227478

mafia war | بازی آنلاین جنگ مافیا برای اندروید اگر از آن دسته کاربرانی هستید که علاقه مند به بازی های استراتژیک و آنلاین هستند, بازی mafia war برای شما می باشد! این بازی زیبا و هیجان انگیز توسط استودیو بازی سازی yottagames به صورت رایگان در گوگل پلی منتشر شده است و توانسته امتیاز […] اندرویدینا | بازی و برنامه اندروید androidina.resource monitor mini pro 1.0.126 نمایش مانیتورینگ اطلاعات در اندروید
newslist.ir/n/2227477

resource monitor mini pro | نمایش مانیتورینگ اطلاعات در اندروید resource monitor mini pro نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای نمایش اطلاعات اسمارتفون اندرویدی به صورت مانیتورنگ می باشد که توسط استودیو kf software house منتشر شده است . این نرم افزار در گوگل پلی به قیمت ۱٫۴۹ دلار به فروش می رسد که […] اندرویدینا | بازی و برنامه اندروید androidina.بازی دار و دسته ماشین بازها اندروید +دیتا – torque burnout 1.9.1
newslist.ir/n/2227009

torque burnout 1.9.1- بازی جدید “برن اوت قدرتی” مخصوص اندروید همراه دیتا یک بازی ماشین سواری جدید و فوق العاده هیجان آور با یکی از بازی های اندرویدی خلاقانه که در سبک ماشین سواری و مسابقه ای است آشنا شوید : بازی برن اوت قدرتی اندروید همانطور که گفته شد بازی مسابقه ای و […] .بازی نبرد در شهر پی لی اندروید +دیتا – block city wars 6.4.2
newslist.ir/n/2227008

block city wars 6.4.2- بازی جذاب نبرد در شهر پی لی برای اندروید به همراه دیتا دارای دو نوع یک نفره آفلاین و چند نفره بصورت آنلاین block city wars یک بازی جذاب اکشن از استودیوی بازی سازی dgames apps می باشد. این بازی اندرویدی در یک شهر پی لی انجام می شود. در این شهر […] .بازی شکار حیوانات کلاسیک اندروید +مود – deer hunter cl ic 3.3.3
newslist.ir/n/2227004

deer hunter cl ic 3.3.3 – بازی شکار حیوانات کلاسیک اندروید +مود نسخه کلاسیک از بازی معروف و هیجان انگیز شکارچی حیوانات مخصوص دستگاه اندرویدی شما بازی بدون دیتا و نسخه معمولی + نسخه مود (پول بی نهایت) به صورت جداگانه اگر دوست دارید یک بازی شکار مهیج را در دستگاه اندرویدی خود تجربه […] .بازی عد جویان اندروید +مود +دیتا – justice league action run 1.21
newslist.ir/n/2227002

justice league action run 1.21 – بازی عد جویان اندروید +مود +دیتا بازی جدید و سرگرم کننده در سبک بازی های اکشن و دوندگی مخصوص اندروید بازی همراه با فایل دیتا و نسخه معمولی + نسخه مود به صورت جداگانه justice league action run یک بازی جذاب و خارق العاده در سبک بازی […] .برنامه مدیریت دی ان اس اندروید – dns manager pro (dnscrypt) 1.8.0
newslist.ir/n/2227001

dns manager pro (dnscrypt) 1.8.0 – نرم افزار مدیریت دی ان اس اندروید اپلیکیشن کاربردی برای مدیریت دی ان اس دستگاه های اندرویدی شما نسخه یداری شده به قیمت ۵٫۰۰ دلار و امتیاز ۴٫۶ از ۵٫۰ در گوگل پلی! dns manager pro (dnscrypt) یک برنامه کاربردی اندرویدی است که چندی پیش توسط کمپانی سازنده […] .بازی ماجراجویی فوق العاده اندروید +دیتا – realmyst full 1.3.4
newslist.ir/n/2227000

realmyst full 1.3.4 – بازی ماجراجویی فوق العاده اندروید +دیتا بازی جدید و فوق العاده زیبا در سبک بازی های ماجراجویی و فکری مخصوص اندروید بازی همراه با فایل دیتا با قیمت ۶٫۹۹ دلار و امتیاز ۴٫۷ از ۵٫۰ در گوگل پلی! اگر اهل ماجراجویی هستید و دوست دارید یکی از متفاوت ترین […] .برنامه تقویت عضلات شکم اندروید – daily ab workout 5.08
newslist.ir/n/2226999

daily ab workout 5.08 – نرم افزار تقویت عضلات شکم اندروید اپلیکیشن ورزشی برای تقویت عضلات شکم و و به دست آوردن اندامی متناسب و زیبا نسخه یداری شده به قیمت ۱٫۹۹ دلار و امتیاز ۴٫۶ از ۵٫۰ در گوگل پلی! daily ab workout یک برنامه کامل در سبک برنامه پزشکی و ورزشی […] .بازی شکارچی سیاه چال ۵ اندروید +دیتا – dungeon hunter 5 v2.7.0k
newslist.ir/n/2226998

dungeon hunter 5 v2.7.0k – بازی شکارچی سیاه چال ۵ اندروید +دیتا بازی جذاب و پرهیجان برای علاقه مندان به بازی های اکشن مخصوص اندروید بازی همراه فایل دیتا و با امتیاز ۴٫۲ از ۵٫۰ در گوگل پلی! اگر به بازی های اکشن علاقه دارید و به دنبال یکی از بهترین، اعتیاداورترین و […] .talkray 3.138 – مسنجر محبوب و رایگان تالک ری اندروید
newslist.ir/n/2225940

talkray – free calls and text نام یک مسنجر محبوب مبتنی بر صوت و متن برای اسمارت فون های اندرویدی می باشد، با استفاده از این نرم افزار می توانید به تماس صوتی و متنی با دوستانتان از سر تا سر جهان بپردازید و برای یکدیگر و ع ارسال کنید.تالک ری هم اکنون بخاطر رایگان بودن، سرعت بالا، کیفیت بسیار بالا در هنگام تماس صوتی، محیط کاربری زیبا و … بسیار محبوب شده است و با… نوشته talkray 3.138 – مسنجر محبوب و رایگان تالک ری اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندرویrealmyst full 1.3.4 بازی ماجراجویی جزیره مرموز اندروید
newslist.ir/n/2225695

realmyst full یک بازی ماجراجویی از استودیوی بازیسازی noodlecake studios inc می باشد که در مارکت اندروید به قیمت 6.99 دلار منتشر شده است. مسیر خود را از بین جنگل در جزیره myst انتخاب کنید و هر نقطه از محیط را که می خواهید بدون هیچ قید و شرطی می توانید بصورت ریل تایم کشف کنید. در محیط های مختلف و پویا مثل آب های وشان، هنگام بارش باران و در هنگام تکان خوردن درختان و به ماجراجویی بپردازید.jigty jigsaw puzzles 3.6 بازی پازل ع برای اندروید
newslist.ir/n/2225694

jigty jigsaw puzzles یک بازی پازلی از استودیوی بازیسازی outfit7 می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است. در اینجا بیش از 100 نوع تصاویر جذاب برای شما قرار داده شده است. تکه های پازل را درست کرده و تصاویر بهم ریخته شده را مرتب کنید. هر قطعه از پازل دارای یک شکل منحصر به فرد می باشد و باید تمام آنها را کنار یکدیگر گذاشته و تمامی آنها را حل کنید. همچنین پازل های مختلف با استفاده از ع خود ایجاد کنید و با امتیازاتی که به دست می آورید با سایر بازیکنان به رقابت بپرد ازید.planar conquest 1.3.3 بازی استراتژیکی تسخیر زمین برای اندروید
newslist.ir/n/2225693

planar conquest یک بازی استراتژیک از استودیوی بازیسازی wastelands interactive می باشد که در مارکت اندروید به قیمت 12.99 دلار در مارکت اندروید منتشر شده است. به یک حاکم جادوگر قدرتمند تبدیل شوید و یکی از 8 مسابقه متفاوت را هدایت کنید تا به پیروزی نهایی دست ی د. سرزمین های مختلف را کشف کنید. به سیاه چال ها حمله کنید و ا را فتح کنید. ازتش خود را گسترش دهید. با احضار موجودات دستوراتتان را انجام دهید.rss reader pro 1.6.5 برنامه فید و آر اس اس خوان اندروید
newslist.ir/n/2225692

rss reader pro یک نرم افزار کاربردی برای خواندن فید و آر اس اس از سایت های مورد علاقه تان می باشد که به شما کامل را برای لذت بردن در خواندن اخبار سایت های مورد علاقه تان میدهد.dns manager pro (dnscrypt) 1.8.0 – برنامه مدیریت دی ان اس اندروید
newslist.ir/n/2225485

dns manager pro عنوان برنامه ای کاربردی برای مدیریت دی ان اس دستگاه های اندرویدی می باشد که توسط oguz kirat توسعه و منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد در پست های قبلی شما را با دی ان اس آشنا کرده و توضیحات مختصری از کارایی آن داده شد. نرم افزار دی ان اس منیجر، برنامه ای قدرتمند برای مدیریت و تغییر خ ر دی ان اس بوده که با کارایی های فوق العاده خود شما کاربران را شگفت زده می کند. اگر توجه کرده باشید در برخی مواقع هنگام اتصال به تعدادی از سایت های مورد نظرتان، سرعت پاسخ دهی وبسایت پایین بوده و اطلاdaily ab workout 5.08 – برنامه تقویت عضلات شکم اندروید
newslist.ir/n/2225484

داشتن یک شکم صاف و یا به صورت معمول شش تکه علاوه بر حفظ سلامتی، زیبایی خاصی به بدن بخشیده و اعتماد به نفس را افزایش می دهد. افراد زیادی هستند که برای داشتن یک شکم بدون چربی هزینه های بسیاری برای تهیه دارو های مختلف می کنند که نه تنها ثمر بخش نبوده بلکه عوارض جانبی آن می تواند بسیار خطرناک باشد. daily ab workout برنامه ای ورزشی برای تقویت عضلات شکم و از بین بردن چربی های آن ناحیه برای گوشی ها و تبلت های اندروید می باشد که توسط کمپانی برنامه سازی daily workout apps, llc تولید و منتشر شده است. سیستplayer premium 1.3.0 – موزیک پلیر ساده و قدرتمند اندروید
newslist.ir/n/2225483

player premium موزیک پلیری قدرتمند و در عین حال ساده می باشد که توسط کمپانی touchfield برای سیستم عامل محبوب اندروید منتشر شده است. با یک جست و جوی ساده در سایت فارسروید خواهید دانست که تا کنون پلیر های مختلفی را در زمینه اجرای فایل های صوتی در اختیارتان قرار داده ایم. بسیاری از این پلیر ها بسیار حرفه ای بوده که همین امر موجب می شود کاربران ابت سیستم عامل اندروید، نتوانند به درستی از آن ها استفاده کنند. player با محیط ساده خود و هم چنین پشتیبانی از انواع فرمت های صوتی این اجازه رsafari smash 3.3.117.703311502 – بازی پازلی برخورد سافاری اندروید
newslist.ir/n/2225268

هم اکنون اندروید سیتی safari smash را به عنوان یکی از جدیدترین بازی های اندرویدی در سبک پازل معرفی می کند.این بازی که توسط کمپانی jam city, inc. متناسب با دستگاه های اندرویدی ساخته شده، به صورت رایگان در گوگل پلی عرضه می شود.داستان safari smash به یک باغ وحش متروکه مربوط می شود که هدف شما بازسازی این حیات وحش می باشد.در دل یک جنگ و یا یک دشت، حیات وحشی متروکه وجود دارد که رها شده است… نوشته safari smash 3.3.117.703311502 – بازی پازلی برخورد سافاری اندروید اولین بار در بforever lost: episode 1 hd 1.7 – بازی گمشده ابدی ۱ اندروید
newslist.ir/n/2225267

بی شک forever lost: episode 1 hd را می توان به عنوان یکی از بهترین بازی های اندرویدی در سبک ماجراجویی و شی پنهان معرفی کرد که سری های این بازی سر و صدای زیادی بین کاربران به پا کرده است.اکنون اندروید سیتی به بررسی و انتشار اولین سری این بازی می پردازد.قبل از بررسی کامل محتوا و داستان خوب است به ویزگی های آن اشاره کنیم.forever lost: episode 1 در ابتدا برای سیستم عامل ios طراحی شده… نوشته forever lost: episode 1 hd 1.7 – بازی گمشده ابدی ۱ اندروید اولین بار در بازی و برنامfitness trainer gymapp pro 2.10.3 برنامه مربی تناسب اندام اندروید
newslist.ir/n/2225171

fitness trainer gymapp pro یک برنامه و مربی بدنسازی کامل راهنما برای علاقمندان به تناسب اندام می باشد. این نرم افزار اطلاعات بسیار کاملی را به شما برای می دهد که برای رسیدن به اه ورزشی خود کمک خواهد کرد. توسط این اپلیکیشن شما یک مربی کامل باشگاه بدنسازی و ورزشی را به خانه خود خواهید آورد.سایجیک sygic: gps navigation 17.0.8 – بهترین مسیریاب اندروید + آفلاین
newslist.ir/n/2225170

نرم افزار سایجیک gps navigation & maps sygic که با بیش از 100.000.000 از سراسر جهان به جرات می توان گفت یکی از بهترین نرم افزارها در زمینه مسیری برای گوشی های هوشمند است، با داشتن نقشه آفلاین، کاملا فارسی و سه بعدی نقشه ای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و قم، امکانات فوق العاده ای همچون مسیری پویا را به شما می دهد. برای این کار تنها کافیست تا مقصد خود را در برنامه وارد کنید تا بهترین مسیر به همراه راهنمای مسیر به زبان فارسی را به شما معرفی و شما را در تمام طول مسیر راهنمرقابت مک پرو جدید اپل بر مدل سرفیس مایکروسافت
newslist.ir/n/2224908

به گزارش مک‎ابزرور اپل در حال کار بر روی imac با ویژگی های پیشرفته برای سال بعد است و یک گزارش جدید می گوید که مک پرو جدید برای رقابت با surface studio all-in-one pc شرکت مایکروسافت در حال طراحی است. اپل همچنین به روز رسانی هایی را برای آن مدل به احتمال زیاد تا نیمه دوم […] .muzic player pro 1.2.3 موزیک پلیر قدرتمند و حرفه ای برای اندروید
newslist.ir/n/2224526

muzic player pro | موزیک پلیر قدرتمند و حرفه ای برای اندروید muzic player pro نرم افزاری قدرتمند و حرفه ای برای پخش موزیک ها در اندروید می باشد که توسط استودیو ankit chauhan منتشر شده است . این نرم افزار به قیمت ۰٫۹۹ دلار در گوگل پلی به فروش می رسد که ما برای شما […] اندرویدینا | بازی و برنامه اندروید androidina.aimp 2.50 موزیک پلیر قدرتمند و فوق العاده برای اندروید
newslist.ir/n/2224525

aimp | موزیک پلیر قدرتمند و فوق العاده برای اندروید aimp نرم افزاری کاربردی و حرفه ای برای پخش موسیقی در اسمارتفون ها اندرویدی می باشد که توسط artem izmaylov منتشر شده است . این نرم افزار به صورت رایگان در گوگل پلی ارائه شده است و تا به حال حدود ۵۰ میلیون بار شده […] اندرویدینا | بازی و برنامه اندروید androidina.egg inc 1.5.1 – بازی محبوب شبیه سازی مرغداری اندروید + مود
newslist.ir/n/2224465

egg inc بازی جدید و محبوب در سبک بازی های تفننی، شبیه سازی و مدیریتی از استودیوی auxbrain inc برای اندروید که در ان باید نقش مرغدار را ایفا کنید! می گویند در آینده ای نزدیک اسرار جهان خلقت از یک تخم مرغ بیرون خواهد آمد، البته شما به این چیزها کاری ندارید و هدف نهایی تان از مرغداری به دست آوردن بالاترین سود با فروش هر تعداد تخم مرغ است! برای دایر یک مرغداری قبل از هر چیز باید اتاق های بزرگی را برای نگهداری مرغ ها بسازید، بعد از آن می توانید برای حمل و نقل های مرغداری تان راننده استخدام کنیدblock city wars 6.4.2 – نبرد در شهر پی لی اندروید + مود + دیتا
newslist.ir/n/2224464

block city wars یک بازی فوق العاده زیبا و محبوب در سبک بازی های اکشن از استودیوی بازیسازی dgames apps برای دستگاه های اندرویدی است که دارای گرافیکی پی لی و به صورت سه بعدی (3d) می باشد و به صورت مقابل در پلی استور عرضه شده است: "به شهر پی لی خوش آمدید! به جهان پی لی و پهناور بازی که جنگ و آشوب آن را فرا گرفته است، قدم بگذارید! مراحل را به اتمام برسانید، به تارج و ی ماشین های آ ین سیستم بپردازید، به انجام ورزش پارکور در کوچه و خیابان های شهر بپردازید، دشمنانتان را یکی پس از دیگری نابود کنیplume premium for twitter 6.26.1 - کلاینت پلوم توییتر برای اندروید
newslist.ir/n/2224431

plume premium for twitter 6.26.1 build 62640 unlocked کلاینت توییتر زیبا با قابلیت شخصی سازی بالا برای اندروید است که محصول دیگر از توسعه دهنده beautiful widgets می باشد. این اپلیکیشن که انقل در استفاده از توییتر به پا کرده، بهترین کلاینت توییتر برای سیستم عامل اندروید است.ویژگیهای plume for twitter:امکان استفاده از رنگهای دلخواه برای تایم لاین و دوستانپشتیبانی از چند اکانت توییترویجت های قابل اسکرول برای نمایش بهتر تایم لاینویجت لاک اسکرین (اندروید 4.2)امکان mute (صامت) کاربران توییتر،بازی حملات بمبی اندروید – bombsquad 1.4.114
newslist.ir/n/2224110

bombsquad 1.4.114- بازی حملات بمبی اندروید بازی جذاب برای علاقمندان به بازی اکشن نسخه pro با همه قابلیت ها و با امتیاز ۴٫۱ از ۵٫۰ از گوگل پلی! از بازی های تکراری خسته شده اید؟! دنبال بازی ها اکشن و جذاب اندرویدی میگردید؟! ما امروز بازی اندرویدی bombsquad را معرفی میکنیم که میتوانید این […] .بازی تام سخنگو اندروید – my talking tom 4.1.1.10
newslist.ir/n/2224108

my talking tom 4.1.1.10 – بازی تام سخنگو اندروید برنامه ای جذاب و سرگرم کننده برای ک نی علاقمند به تام امروزه که بیشتر بچه ها علاقه زیادی به بازی های اندرویدی دارند و دوست دارند بیشتر وقتشان را صرف آن کنند ما بازی جذاب my talking tom را پیشنهاد می کنیم . شما […] .برنامه آنتی ویروس آوست اندروید +پرمیوم – avast! mobile security & antivirus 6.1.2
newslist.ir/n/2224104

avast! mobile security & antivirus 6.1.2- نرم افزار آنتی ویروس آوست اندروید قدرتمندترین و پرطرفدارترین آنتی ویروس های آوست مخصوص اندروید نسخه ی پرمیوم و پچ شده اگر به دنبال یک آنتی ویرس می گردید که امنیت را تمام و کمال برای دستگاه اندرویدی شما فراهم کند حتما برنامه اندرویدیavast! mobile security & […] .برنامه ساعت زنگ دار حرفه ای اندروید – alarmy (sleep if u can) – pro 23.2
newslist.ir/n/2224102

alarmy (sleep if u can) – pro 23.2- نرم افزار ساعت زنگ دار حرفه ای اندروید برنامه با قیمت ۱٫۷۱ دلار و امتیاز ۴٫۵ از ۵٫۰ در گوگل پلی! اگر از آن دسته افرادی هستید که حتی با یک ساعت زنگ دار هم نمی توانید از خواب بیدار شوید و به دنبال […] .بازی گارنا رو :موبا متحرک اندروید -garena rov: mobile moba 1.15.6.1
newslist.ir/n/2224097

garena rov: mobile moba 1.15.6.1 – بازی گارنا رو :موبا متحرک اندروید امتیاز ۴٫۵ از ۵٫۰ در گوگل پلی garena rov: mobile moba یا به فارسی گارنا رو :موبا متحرک یک بازی جذاب و خارق العاده اکشن اندرویدی است که چندی پیش توسط استدیوی بازیسازی good mobile games private limited مارکت بزرگ گوگل به صورت […] .appmgr pro iii 4.09 – انتقال برنامه ها به کارت حافظه اندروید
newslist.ir/n/2224093

اپلیکیشن appmgr pro iii یا همان app 2 sd نرم افزاری محبوب برای انتقال برنامه ها و فایل های نصب شده از حافظه داخلی به حافظه جانبی می باشد. اگر حافظه داخلی شما به دلیل نصب تعداد زیادی اپلیکیشن پر شده است نگران نباشید! شما می توانید در عرض چند دقیقه حافظه خود را از اپ های نصب شده خالی کنید.این اپلیکیشن از ویژگی های جالب دیگری نیز بهرمند می باشد که از جمله آن ها می توان به… نوشته appmgr pro iii 4.09 – انتقال برنامه ها به کارت حافظه اندروید اولین بار در بازی و برنامه اندرویدisland delta 1.2.4 – بازی ماجرایی جزیره دلتا اندروید
newslist.ir/n/2224090

island delta نام یکی دیگر از بازی های معرفی شده در سبک ماجراجویی می باشد که توسط کمپانی noodlecake studios inc متناسب با دیوایس های اندریدی خلق و ارائه شده است.این بازی با قیمت ۲.۹۹ دلار در گوگل پلی به فروش می رسد که هم اکنون اندروید سیتی جدیدترین نسخه آن را به صورت رایگان منتشر کرده است. در داستان island delta هدایت نقش اصلی که zoe و baxter نام دارد به عهده شماست.مراحل و پازل هایی که یکی… نوشته island delta 1.2.4 – بازی ماجرایی جزیره دلتا اندروید اولین بار در بازی و برmodern strike online 1.18.3 – بازی تیر اندازی در دنیای مدرن اندروید
newslist.ir/n/2224088

پس از معرفی kill s نوبت به بررسی بازی دیگری در سبک اکشن، تفنگی به نام modern strike online می رسد که توسط استودیوی بازیسازی game development ltd و بصورت رایگان در مارکت اندروید منتشر شده است.یک بازی سراسر هیجان که شما را برای مبارزات آنلاین با سایر بازیکنان در سراسر دنیا فرا میخواند، آیا برای نبرد آماده اید؟ در این بازی شما در نقش یک کماندوی حرفه ای قرار میگیرید که برای جنگیدن با دشمنان انتخاب شده است.در… نوشته modern strike online 1.18.3 – بازی تیر اندازی در دنیای مدرن اندdisney crossy road 2.800.16635 – بازی عبور از جاده های دیزنی اندروید
newslist.ir/n/2224076

disney crossy road را می توان یک بازی ماجراجویی اما با سبکی نو و گیم پلی مشابه بازی مشهور crossy road معرفی نمود که با خلاقیت در ارئه ی ماجراهای تازه و سرگرم کننده به خوبی توانست مورد توجه علاقمندان این سبک قرار گیرد.داستان بازی در مورد شخصیت های محبوب دیزنی می باشد که باید در قالب کارکتر آنها از عرض خیابان عبور کنید و مراقب باشید تا با اتومبیل ها برخورد نکنید و تصادفی رخ ندهد و اینگونه… نوشته disney crossy road 2.800.16635 – بازی عبور از جاده های دیزنی اندروید اولین بار در داگوگل ا پرس google express v15.2 (april 20, 2017) تحویل وسایل درب منزل اندروید
newslist.ir/n/2223411

google express یکی دیگر از محصولات کمپانی بزرگ گوگل است. تصور کنید که لوازم مورد نیاز خودتان را درب منزل تحویل بگیرید و به راحتی به هر آن چیزی که نیاز دارید در فروشگاه محلی خود دسترسی داشته باشید . و برای ید خود به جای صرف چندین ساعت فقط چند دقیقه را صرف نمایید و آ هفته خود را برای انجام کارهای دلخواهتان اختصاص دهید . این برنامه به شما امکان چنین کاری میدهد و می توانید خدمات و لوازم مورد نیاز خود را با استفاده از آن یداری نمایید . فقط کافی است برنامه را کنید و به عضویت آن درآییspeedtest.net premium 3.2.31 نرم افزار تست سرعت اینترنت اندروید
newslist.ir/n/2223410

speedtest.net premium برنامه ای است که می توانید از آن برای تست اتصال آسان و دقیق و با یک لمس و در هر مکان استفاده کنید. یکی از سوالاتی که برای همه وجود دارد این است که سرعت واقعی اینترنت دریافتی شان در تلفن همراه چقدر است؟ حال این برنامه speedtest.net premium که متعلق به یکی از سایت های بزرگ تعیین سرعت در جهان است می تواند پس از درخواست تعیین سرعت اینترنت برنامه در کمتر از 30 ثانیه درخواست شما را بررسی کند و سرعت دقیق دریافت و ارسال داده های اینترنت را نمایش دهد. توجه داشته باشید که میلیون ها کdisney crossy road 2.800.16635 بازی عبور از جاده های دیزنی اندروید
newslist.ir/n/2223409

disney crossy road یک بازی ماجراجویی از استودیوی بازیسازی معروف و نام آشنای disney می باشد که در مارکت اندروید بصورت رایگان منتشر شده است که سازندگان دیزنی این بازی را به تقلید از crossy road با بیش از 120.000.000 ساخته اند که یک بازی ۸ بیتی می باشد و باید از جاده عبور کنید بدون اینکه آسیبی به شما برسد. که هدف شما در اینجا این است که باید از یک جاده شلوغ رد شوید، اما مراقب باشید به اتومبیل ها برخورد نکنید و از رویتان رد نشوند. طی راه در این بازی پایان ندارد و هرچه بیشتر از موانع عبومشاهده متن کامل ...

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید
درخواست حذف اطلاعات

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

قیمت نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید ید نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت لباسشویی نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت موبایل نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - هاست نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید رایگان نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید قیمت نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید ید نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت لباسشویی نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت موبایل نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - هاست نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید رایگان نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید http://s.yekmizban.com/?s=نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید قیمت نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید ید نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت لباسشویی نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - قیمت موبایل نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید - هاست نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید رایگان نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

منبع : http://s.yekmizban.com/?s=نحوه بلوتوث و نرم افزار برای اندروید

سرور ایران پهنای باند نامحدودمشاهده متن کامل ...
بهترین اپلیکیشن های اندروید در سال ۲۰۱۶
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از کلیک، در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ بررسی برترین اپلیکیشن های اندروید خالی از لطف نیست. در این مقاله ما به بررسی اپلیکیشن هایی در زمینه های مختلف از قبیل اپلیکیشن های پیام رسانی و عکاسی می پردازیم.

در این لیست ما شاهد برنامه هایی شامل allo،signal و اپلیکیشن های عکاسی مانند prisma،boomerang،p o scan را می توانیم نام ببریم.

در این لیست ما به بررسی بهترین اپلیکیشن ها می پردازیم و بهترین بازی های سال ۲۰۱۶ در این لیست نگنجیده اند، این حوزه به دلیل گستردگی نیاز به بررسی جداگانه و کمی مفصل تر دارد.
prisma

اپلیکیشن prisma یکی از برترین های سال ۲۰۱۶ است که توسط شرکت روسی ارائه شده است. این اپلیکیشن ویرایش ع در سال ۲۰۱۶ توانست رکود بیشترین را در گوگل پلی استور بشکند و به نوعی در سال ۲۰۱۶ خود را ثبت کند. روند کار این اپلیکیشن به این صورت است که کاربر از سوژه مورد نظر عکاسی می کند و سپس به وسیله ۳۳ متفاوت ح های مختلفی از قبیل نقاشی های هنری مانند سبک نقاشی پیکاسو، مونش، ون گوگ، لویتان و بسیاری از بافت های هیجان انگیز در این لیست قرار دارد که به شما این امکان را می دهد تا از آن ها استفاده کنید. البته باید به این موضع نیز اشاره کرد که prisma برای ویرایش ع ها به اتصال به اینترنت نیاز دارد.
google allo

google allo نیز از اپلیکیشن های خاص اندروید در سال ۲۰۱۶ بود. با رونمایی از دستیار گوگل در سال ۲۰۱۶، این اپلیکیشن نیز از دستیار گوگل پشتیبانی می کند و دارای ویژگی های امنیتی بسیار خاصی است که فضای اپلیکیشن را برای کاربران امن تر می کند. اما تفاوت اصلی اپلیکیشن google allo با دیگر پیام رسان ها هوشمند بودن این اپلیکیشن است. این اپلیکیشن از قابلیتی برخوردار است که هنگامی که از طرف دوستی برای شما پیغامی می آید، برای سریع تر شدن روند کار، اپلیکیشن حروف پیشنهادی که ممکن است شما بخواهید در پاسخ به دوست خود ارسال کنید را به شما پیشنهاد می کند. google allo از استیکر هایی نیز برخوردار است و این امکان را به کاربر می دهد تا این استیکر ها را هنگام مکالمه برای مخاطب خود ارسال کند.
reddit

اپلیکیشن reddit یکی از برترین های سال ۲۰۱۶ است که قابلیت مرور سریع اخبار در هر روز از موضوع های مختلف را برای کاربر فراهم می کند. یکی از ویژگی هایی که reddit را خاص می کند این است که کاربر می تواند در مورد هر خبرنظر خود را ثبت کند و به بحث و مناظره با افراد دیگر بپردازد. یکی دیگر از بهترین ویژگی های reddit، به روز بودن آن است و این اپلیکیشن در هر ساعت تازه ترین و داغ ترین اخبار دنیا را به کاربران خود به اشتراک می گذارد.
signal

یکی از دغدغه های اصلی کاربران در رابطه با اپلیکیشن های پیام رسان امنیت این اپلیکیشن ها است، signal یکی از بهترین اپلیکیشن ها در زمینه پیام رسانی است که از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. اپلیکیشن signal توسط گروه open whisper طراحی و فکر شده است. این اپلیکیشن عملکردی شبیه به همه پیام رسان های موجود در بازار دارد و پس از نصب کاربران و دوستانی که از این اپلیکیشن استفاده می کنند را به شما معرفی می کند. البته همان طور که اشاره کردیم نکته ای که این اپلیکیشن را خاص کرده است امنیت بالای این پیام رسان و کدگذاری پایان تا پایان مکالمه ها در این اپلیکیشن است.
google trips

google trips یکی از اپلیکیشن هایی است که در سفر بسیار به کار شما می آید، این اپلیکیشن به شما این امکان را می دهد تا پرواز ها، قطار ها، و حتی اطلاعات هتل ها را بررسی کنید و در یک سفر می توانید به google trips اطمینان کنید و برنامه های سفر خود را براساس اطلاعات این اپلیکیشن برنامه ریزی کنید. در واقع google trips یک راهنمای سفر بسیار خوب برای شما است.
boomerang

اپلیکیشن boomerang یکی از اپلیکیشن های بسیار معروف و پرطرفدار سال ۲۰۱۶ است که در آ ین به روزرسانی های اینستاگرام نیز به آن اضافه شده است و هر کاربر اینستاگرام می تواند از این اپلیکیشن استفاده کند. در واقع boomerang این امکان را به کاربر می دهد که ویدئو های کوتاهی را از حرکتی خاص تهیه کند که این حرکت خاص در طی زمانی کوتاه چندین بار تکرار می شود. فایلی که از طرف boomerang ارائه می شود فایلی با فرمت gif است که حجم بسیار کمی نیز دارد.
gravity gestures

gravity gestures یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار این روزها است که سرعت اجرای برنامه های اندرویدی را افزایش می دهد. این اپلیکیشن به شما این امکان را می دهد تا بر روی هر حرکت گوشی هوشمند خود برنامه ای را قرار دهید. به عنوان مثال شما اگر یکی از محورهای برنامه را بر روی باز اپلیکیشن پیام رسان برنامه ریزی کرده باشید با هر بار حرکت دستگاه به آن سمت دستگاه به صورت خ ر آن برنامه را باز می کند. یکی از ویژگی های مثبت این برنامه مصرف کم باتری آن است.
p oscan, google p os

p oscan این امکان را به شما می دهد تا ع های قدیمی خود را برای همیشه در گالری گوشی هوشمند خود داشته باشید. p oscan با گرفتن ۴ ع از ع قدیمی شما و اسکن آن، کیفیت آن را بالا برده است و شما می توانید به راحتی ع های قدیمی خود را در گوشی هوشمند خود داشته باشید.
express

express به کاربران این امکان را می دهد تا با سرعت بیشتر و با امنیت بیشتر از اینترنت استفاده کند، express در ۷۸ کشور و در ۱۰۰ موقعیت جغرافیایی اطراف آن قابلیت استفاده دارد و قصد دارد تا محدوده خود را در سال آینده افزایش دهد.
giphy

فایل های gif چند وقتی است که بسیار طرفدار پیدا کرده اند و کاربران از این فایل های بسیار استفاده می کنند، اپلیکیشن giphy یکی از بهترین اپلیکیشن ها و بهترین کتابخانه برای پیدا فایل های gif است که کاربر با یک جستجوی ساده می تواند فایل gif مورد نظر خود را پیدا کند.


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

فارسروید بازی و برنامه اندروید – بازی مسابقات فرمول یک اندروید دیتا – بهترین اپلیکیشن نجوم اندروید بهترین و کامل ترین نرم افزار نجوم و ستاره شناسی برای سیستم عامل اندروید می برترین بازی و نرم افزار های اندروید در سال جوان …معرفی برترین بازی و نرم افزار های اندروید در سال به صورت کامل به همراه لینک اپلیکیشن اندروید زومیتاپلیکیشن اندروید معرفی بهترین اپلیکیشن اندروید و بهترین بازی های موبایل اندرویدیبهترین روش روت انواع گوشی های اندرویدبهترین روش روت انواع گوشی های اندروید سیستم عامل اندروید جزو سیستم عامل های کنید بهترین اپلیکیشن رایگان ساخت ع نوشته های یکی از بهترین اپلیکیشن های ساخت ع نوشته برای زبان فارسی اپلیکیشن ع نوشته با بهترین بازی های سال آشنا شویدبا بهترین بازی های سال آشنا شوید به دور از جدل کنسول های نسل هشتم به خصوص پلی استیشن گوگل ساخت اپلیکیشن آندروید را رایگان آموزش …آموزش یادگیری ساخت اپ های آندروید اصلا کار ساده و راحتی نیست؛ به خصوص اگر مبتدی نرم افزار ساخت اپلیکیشن ها و … اندرویدینا بازار بهترین مارکت برنامه اندروید بازار اندروید بهترین و کامل ترین مارکت اندروید ایرانی فارسروید بازی و برنامه اندروید یک بازی بسیار زیبا و پرطرفدار در سبک بازی های اتومبیلرانی و رسینگ از استودیوی کنید بهترین اپلیکیشن رایگان ساخت ع نوشته های فارسی یکی از بهترین اپلیکیشن های ساخت ع نوشته برای زبان فارسی اپلیکیشن « ع نوشته ساز » است بهترین برنامه شبیه ساز اندروید در ویندوز برنامه های ویندوز اجرای بازی ها و برنامه های اندروید در کامپیوتر با دارای بالاترین سرعت و بنچ مارک در بین اپلیکیشن اندروید زومیت اپلیکیشن اندروید معرفی بهترین اپلیکیشن اندروید و بهترین بازی های موبایل اندرویدی گوگل ساخت اپلیکیشن آندروید را رایگان آموزش می دهد شبکه آموزش یادگیری ساخت اپ های آندروید اصلا کار ساده و راحتی نیست؛ به خصوص اگر مبتدی باشید و بهترین بازی مورتورسواری اندروید از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید ؛ پرسش های غیرمرتبط را در انجمن مطرح اپلیکیشن آموزش تنظیم رنگ نور نوتیفی ها در اندروید حدود ۸ یا ۷ سال پیش بود که اولین گوشی هایی که به دنیای فناوری زومیت راهنمای ید گوشی موبایل بهترین گوشی های هوشمند بازار با قیمت زیر ۸۰۰ هزار تومان؛ دی ۹۵ الف بهترین گوشی های هوشمند با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال زمان بررسی گوشی های هوشمند برتر که در سال جاری میلادی نرم افزار های اندروید گجت نیوز سال جاری میلادی، که رفته رفته به روزهای آ خود نزدیک می شود، از جمله سال های طلایی در
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.