پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اداره فرهنگ وارشاد ی نیشابور
هلاکویی
درخواست حذف اطلاعات

رازها و نیازها هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


هلاکویی هلاکویی هلاکویی هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی 


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی فرهنگ هلاکویی


 


 


 


 


 


 مشاهده متن کامل ...
محوطه باستانی شادیاخ نیشابور
درخواست حذف اطلاعات

بنام خدا

 


ایران، مهد تمدن و فرهنگ، سرزمینی که جایجای آن مملو آثار و نقاط دیدنی است. رِئِوِنت (به زبان اوستایی :یعنی شکوه و جلال) نامی است که در کتاب اوستا به منطقه نیشابور اطلاق می شده است. فریدون جنیدی، معتقد است نام باستانی این شهر، پیش از نیوشاپور، «ریوند» به معنای شهری دارای جلال و شکوه بوده است.
نیشابور، این نام یادآور بنیان گذار شهر نیشابور، شاهپور یکم ساسانی است. نیو شَهپُهْر (به زبان پهلوی:یعنی ساختهٔ نیک شاهپور) نامی است که بی شک واژهٔ نیشابور منحرف شدهٔ آن است، که تا دوره های بعدی و تا کنون نیز کاربرد دارد. همچنین در این دوره، به مجموعه شهر نیشابور و شهرک ها و ای اطراف آن، ابرشهر می گفتند. کهن شاهپور اول زاده ی اردشیر در اسان پادشاهی تورانی بنام (پهلیزک، پا هاک، پالچیهاک) را ش ت داد و کشت و در همان آوردگاه نیوه شاهپور (کار نیک ِ شاهپور) را بنیان نهاد که قله ی فرمانروایی ولایت ابرشهر یا سرزمین اپرنها که طایفه ای کوه نشین و چادرزی از سلاله داهه بودند، گردید.

سکه هایی که از روزگار ساسانیان در کاوش ها و پژوهش های علمی در خاک نیشابور بدست آمده نمایانگر آنست که این شهر در آن دوران ارج و اعتبار ویژه ای داشته است. گفته اند شکل دیرین واژه ی نیشابور (نیو شاه پوهر) به مفهوم کار نیک یا جای نیک شاهپور بوده است به پاسِ بستگی به شاهپور دوم ساسانی که آن را در قرن چهارم میلادی دوباره بنا کرد از آن پس، به نام او خوانده شد. گر چه بنای اصلی آن را به شاهپور اول پسر اردشیر بابکان نسبت داده اند و نیشابور را شاهپور بنا کرد و در آغاز «بنا شاهپور» بود پس «با» و «الف» بیفکندند و الف به «یا» بدل د و نیشابور شد.نیشابور را می توان "مینی پایتخت فرهنگی"، ایران لقب داد. شهری که غالبا آن را با عطار، خیام، کمال الملک و فضل بن شاذان و البته «قدمگاه» می شناسیم اما جالب است بدانیم در کنار مفا آن، آثار باستانی متعدد این مرکز فرهنگی شرق کشور، حکایت از تمدن و فرهنگ غنی ئ می باشد.

شفیعی کدکنی در مقدمه تاریخ نیشابور می نویسد: «در نگاه من نیشابور فشرده ای از ایران بزرگ است» و از شه فلسفی خیام و اشراق و عرفان عطار و 2500 دانشمندی که، تا سال 400 هجری قمری در نیشابور ظهور کرده اند و از صبحدمی که آفاق است و وسعتی که تقریباً به اندازه همه اسان بوده است سخن می گوید. بعضی تاریخ نویسان کهن نیز بنای نیشابور را به زمانی بسیار دور افسانه ای نسبت می دهند. بنا به روایت ابوعبدالله النیسابوری، اولین ی که در این خطه قهندز را بنا گذاشت «انوش بن شیث بن آدم» بود و بعدها ذوالایکه و پس از او ایرج بن افریدون، بهمن- منوچهر و هرمز هر یک در دوران خود بنای قهندز را که به علل مختلف ویران شده بود بازسازی و نوسازی و تجدید بنا د.
شابور یا شاپور فرزند هرمز شهر قدیم نیشابور را در حوالی قهندز بنا کرد و در اطراف آن دستور داد خندق حفر کنند. شاپور پس از بنای این شهر در دیار بغداد و مداین ایوان مداین را ساخت. در دیار شام شهر انبار و در اطراف بصره شهر کرخ و بنجستان و بالا ه شهری به نام فیروز شاپور را.


 


تا پنجاه، شصت سال پیش، بیشتر اطلاعات و شناختی که از دوران بیش از درباره نیشابور وجود داشت مبتنی بر مطالب افسانه مانند بود و در متون ی نیز به طور خاص سخنی درباره نیشابور قبل از نیامده است. تحقیقات باستان شناسی توانست تاریخ این شهر را تا حدی ترسیم کند و گذشته های دور و نزدیک آن را تحت بررسی و مطالعه قرار دهد.  از سال 1313 تا سال 1363 هجری شمسی کاوش های مهم باستان شناسی در شهر کهن نیشابور صورت گرفته است و افرادی چون چار   ویلکینسون ، ریچارد بولیت، سیف ا...  کامبخش فرد و سید محمود کاوش های مهمی را انجام داده اند. کاوش های باستان شناسی که در سال های 1936 تا 1940 و 1948 توسط هیات اعزامی از موزه متروپولیتن نیویورک به س رستی ویلکینسون در نقاط مختلف نیشابور انجام گرفت فضاهایی همچون ، بازار و مکان های مس ی، اشیاء و ظروف سفالی ف ی و سکه بدست آمد که حکایت از تاریخ قبل و بعد از نیشابور داشت. 

در سال 1347 نیز کاوشهای باستان شناسی توسط باستان شناسان ایرانی به س رستی کامبخش فرد انجام گرفت که به شناسایی کوره های سفالگری و روش های ساخت و پرداخت سفال در نیشابور کمک فراوان کرد. جمع آوری سفال هایی که طی این سلسله حفاری ها به دست آمد حکایت از قدمتی چهار پنج هزار ساله داشت و پیکره ای که در خود نیشابور از در داخل چاهی پیدا شد مربوط به نیمه دوم هزاره سوم بیش از میلاد بود. بنا به اظهار نظر باستان شناس رجبعلی لباف خانیکی در واقع می شود گفت پیکره کشف شده از این نظر اهمیت دارد که حدفاصل و نقطه پیوند تمدن های بین النهرین، ایران، سند، آسیای مرکزی و باختر می باشد نقطه عطف بسیار مهمی بود که حکایت از آن داشت که نیشابور زیستگاه مهم بین راهی بوده که هم جنبه تجاری مهمی داشته و هم اقتصادی و فرهنگی.لباف خانیکی افزود: بعد از کشف این پیکره، در گوشه و کنار نیشابور اشیایی مربوط به دوره آهن بدست آمد و در محلی به نام پوژندجان پایه های یک تخت یا صندلی به شکل مجسمه های یک انسان یا یک حیوان افسانه ای پیدا شد که روکوب های پایه ها نشان می داد که تخت یا صندلی حتماً متعلق به طبقه بالای جامعه و اشراف است و نمی تواند عمومیت داشته باشد به علاوه سکه و نگین بسیاری به دست آمد که حاکی از شکوه و عظمت این شهر در قبل از بود.

تابستان و پاییز 1378 مقدمات آغاز گمانه زنی و کاوش فراهم آمد و اسفند همان سال کار گمانه زنی آزمایشی باستان شناسی با هدف مکان ی و آشنایی با لایه های تمدنی شادیاخ برای کاوش آغاز شد. مجموعاً 19 گمانه آزمایشی در ابعاد 2 در 2 متر حفر گردید و از این 19 گمانه، 15 مورد آن به آثار ارزشمند معماری برخورد کرد و بقیه مربوط به زمین های زراعی و معابر و غیره بود.کاوش های باستان شناسی محوطه ی تاریخی شادیاخ از سال 1379 به س رستی آقای رجبعلی لباف خانیکی به معاونت محمود بختیاری شهری در قسمت میانه ی شادیاخ آغاز گردید که منجر به کشف فضاهای معماری مثل تالارها، اتاق ها و صحن های وسیع سنگفرش و آجرفرش شد. فصل نخست تا ششم کاوش ها ( 1379 - 1384 ) به س رستی رجبعلی لباف خانیکی ادامه داشت و در سال 1390 فصل هفتم کاوش ها به س رستی محمود بختیاری شهری انجام پذیرفت. هفت فصل  کاوش باستان شناسی، دو برهه ی مهم تاریخ نیشابور، سلجوقی - خوارزمشاهی و دوره ی ایلخانی را مشخص می کند .   کاوش های باستان شناسی بیشتر در قسمت دروازه ی جنوبی شادیاخ متمرکز گردید که نتیجه آن کشف خیابان سنگفرش ورودی به شهر و برج های اطراف دروازه و همچنین مجموعه ی معماری کاخ یا عمارت اشرافی شد. در قسمت شرقی دروازه ی جنوبی شادیاخ، کاخ یا عمارت اشرافی مربوط به دوره سلجوقی و خوارزمشاهی کشف شد که به خوبی نحوه ی معیشت و ا امات زندگی آن دوران را معرفی می کند . عناصر معماری مربوط به کاخ که تاکنون کشف شده شامل صحن، اصطبل، کارگاه شیشه گری، مطبخ، انبار آذوقه، تالار بار عام، تالار اندرونی، اتاق های مس ی، و سیاهچال می باشد . زیباترین و با شکوه ترین بخش مجموعه ی معماری شادیاخ، تالار مرکزی یا تالار بار عام است که این تالار با پلان چلیپایی و چهار ایوانی پوشیده از گچبری با نقوش متنوع و کتیبه و پیکره هایی در اندازه و فرم های متفاوت بوده و به دلیل عوامل جوی و طبیعی و فرسایش، از دیوار ریزش کرده است و تنها اندکی از گچبری ها و یک کتیبه ی کوفی زیبا با مضمون تکرار واژه ی « الملک » باقی مانده است .بر روی سنگفرش معبر دروازه پنج اسکلت مشاهده شد که به طور نامنظم و در هم ش ته می باشند که از وقوع ز له ای خبر می داده اند. می توان احتمال داد که آن ز له همان سانحه ی ویران گر سال 669 هجری قمری بوده که شادیاخ برای همیشه متروک شد. این اسکلت ها در محل تثبیت و مرمت گردیده است.


 


به گفته آقای لباف خانیکى : در کاوشهاى باستان شناسى به قطعه گچ هاى نقاشى شده از دیوار برخورد کرده ایم که 19 بار گچ و نقاشى کرده اند که نشان از 19 سلیقه در ادوار مختلف دارد. ایشان ضمن اشاره به یافتن کارگاه هاى منحصر به فرد ساخت زینت آلات به دستیابى 2400 شىء زینتى و تزیینى در یکى از این کارگاه ها اشاره کرد و افزود: لوحه هاى گلى، قطعه هاى سفالى، سکه هاى آسیایى که روى آنها صور فلکى و نقوش اسطوره اى ایران باستان، نقش بسته از دیگر دستاوردهاى کاوش هاست.

با آشکار سازی ابنیه مدفون در زیر خاک در منطقه شادیاخ، اولین موزه معماری صحرایی به وجود آمد.به گفته لباف خانیکی، با اشاره به اهمیت نیشابور در ازمنه مختلف : متون مهم ی از قبیل تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، کامل بن اثیر، فتوح البلدان … همه از فتح نیشابور به عنوان یک واقعه مهم تاریخی یاد کرده اند که دلیل بر اهمیت این شهر در پایان دوره ساسانی است. مطالعات باستان شناسی در عرصه ی شهر کهن نیشابور نشان می دهد : این شهر از دوره ی ساسانی تا قرن هفتم هجری مس ی و پر رونق بوده است . عبور شاهراه بزرگ شرق (جاده ی ابریشم) از این شهر بر رونق آن افزوده است. اوج شکوفایی این شهر قرن چهارم و پنجم هجری بوده است که در این زمان به« ابرشهر» معروف بوده است. در این شهر 38 مدرسه، 32 مسجد، 2680 دانشمند و فرهیخته و همچنین 47 محله قرار داشته است که شادیاخ یکی از این محلات بوده است.شادیاخ از دو واژه «شادی» و «اخ» تشکیل شده است که به معنای شادی آفرین می باشد. این محل همچنین به صورت های «شادکاخ»، «شادجهان» و «شادمهر» نیز نامیده شده است.


محوطه تاریخی شادیاخ:


در بیش تر آثار برجای مانده پس از قرن سوم هجری، هر جا سخن از نیشابور است، نام شادیاخ نیز به میان می آید. شادیاخ باغی بود در سمت راست نیشابور قدیم که رود فرخک در شمال غرب و غرب آن جریان داشت. قریه ای در بلخ نیز به همین نام بوده است. شادیاخ، محوطه ای باستانشناسی در جنوب شرقی شهر نیشابور است که مساحتی بیش از 26 تار را در بر می گیرد. آرامگاه عطار و خیام نیشابوری در این محوطه قرار گرفته اند. شادیاخ، دارالحکومه نیشابور بوده است و به دستور عبدالله بن طاهر –سرسلسله ی طاهریان- پایه گذاری شده است.

این منطقه به عنوان مرکز حکومتی در دوره های طاهریان، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و ایلخانان بهره برداری می شده است. طی کاوش های باستانشناسی که در بخشی از این محوطه باستانی انجام شده است نشان از وجود واحدهاى صنعتى، تجارى، زیستگاه هاى عمومى و اشرافى و مکان هاى مذهبى در این محوطه دارد و آثاری فراوانی از عمارت ها، تزئینات و گچبری ها، اشیاء زینتى و تزیینى، لوحه هاى گلى، قطعه هاى سفالى، سکه هاى آسیایى منقّش به صور فلکى و نقوش اسطوره اى ایران باستان و ... دیده می شود.


محوطه شادیاخ در جبهه نیشابور کهن و سمت جنوب شرقی نیشابور کنونی، به فاصله حدود سه کیلومتر از شهر نیشابور و در موقعیت 36 درجه و 12 دقیقه عرض شمالی و 58 درجه و 48 دقیقه طول شرقی واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1193 متر است محوطه در منطقه ی جلگه قرار گرفته که در شمال به رشته کوه بینالود منتهی می شود هوا در نواحی جلگه ای نیشابور، معتدل و در ارتفاعات بینالود، سرد است درّه های متعدد دامنه ی رشته کوه بینالود، سرچشمه ی نهرهای پُرآب بوده و آن نهرها علاوه بر آبیاری زمین های کشاورزی دامنه ی بینالود، در کانال های زیرزمینی یا (قوم شها) جریان می یافته و در شهر کهن نیشابور و شادیاخ، مورد استفاده ی اهالی قرار می گرفته است.

بر اساس متون تاریخی و جغرافیایی، این کانال ها در نیشابور، از زیر خانه ها می گذشته و در حاشیه ی شهر، ظاهر می شده و مورد استفاده ی کشاورزی قرار می گرفته است. در خانه ها، چاه هایی وجود داشته که دسترسی به آب آن کانال ها را امکان پذیر می کرده و نین می توانستند جهت شُرب از آن استفاده کنند. علاوه بر آن، مسیل هایی نیز در اطراف شهر جریان می یافته و آبرفت های آن مسیل ها، زمین های کشاورزی مناسبی را ایجاد می کرده اند. بنابراین آب کافی و خاک مرغوب و هوای معتدل مساعد در نیشابور موجبات رونق اقتصادی و فرهنگی آن منطقه را فراهم آورده است.تولد شادیاخ


در اوایل هم با وجود آن که مرو در واقع دارالخلافه و دارالحکومه بود نیشابور امور فرهنگی ایران و را نمایندگی می کرد و در اوایل قرن سوم هجری، با روی کار آمدن عبدالله طاهر نخستین حاکم ایرانی، نیشابور مرکز حکومت او تعیین شد و در واقع نیشابور مرکزیت حکومت ایرانی و ی به خود گرفت. به سرعت رشد کرد و در قرن چهارم هجری یعنی زمان سامانیان عظمت این شهر به جایی رسید که بازار نیشابور حدود 6 کیلومتر طول داشت. در اوایل قرن سوم واقعه مهمی اتفاق افتاد، و آن تولد شادیاخ بود.

 در سبب بنای شادیاخ گفته اند: «در زمان های گذشته، رسم بر این بود که وقتی یان در شهری توقف می د، در خانه های مردم مهمان می شدند. صاحب خانه مجبور بود لوازم آسایش این میهمان ناخوانده را فراهم سازد و یارای نافرمانی هم نداشت.  الحاکم ابو عبد اللّه بن بیع در پایان کتاب خود در تاریخ نیشابور آورده است که عبداللّه بن طاهر چون (213-230 هـ.ق) به حکمرانی اسان نیشابور رسید و در آنجا فرود آمد از بسیاری لشکریان او جا بر مردم تنگ شد و بزور در خانه مردم آمدند و مردم از ایشان سختی دیدند و چنین پیش آمد که یکی از لشکریانش بخانه مردی فرود آمد و خداوند خانه زنی زیبا داشت و مردی غیرتمند بود و در خانه ماند و بواسطه غیرتی که برزن خود داشت از آن بیرون نرفت . روزی آن ی به او گفت رو و اسب مرا سیرآب کن و وی نه یارا داشت که بفرمان او نرود و نه می توانست از خانه خود دور شود . بزن خود گفت تو برو و اسبش را سیراب کن تا اینکه من از دارایی که داریم در خانه پاسبانی کنم . زن رفت و او نیکوروی و زیبا بود . قضا را عبداللّه بن طاهر سواره بدانجا رسید و آن زن را دید و پسندید و از ساده پوشی او در شگفت شد و او را به خود خواند و گفت : روی تو و اندام تو سزاوار آن نیست که اسبی را خدمت کنی و آب دهی ، روزگارت چیست ؟ گفت : این کاری است که عبداللّه بن طاهر بر سر ما آورده است ، خدا او را بکشد . سپس پیش آمد را بر او گفت  وی در خشم شد و سست گشت و گفت ای عبداللّه مردم نیشابور از تو بدی دیدند.سپس سران لشکر را گفت در لشکر او منادی کنند که هر شب در نیشابور بماند مال و خون او حلال است و به شادیاخ رفت و در آنجا سرایی ساخت و به لشکریان خود فرمان داد که گرداگرد آن ساختمان کنند و آنجا آبادان گشت و محله ای بزرگ شد و به شهر پیوست و یکی از محلات شهر شد و سپس مردم در آنجا خانه ها و کاخ ها ساختند . آن زمان به بعد شادیاخ عملاً به دارالحکومه نیشابور تبدیل شد زیرا:  ان و حکامی که پس از طاهر بر نیشابور حاکم شدند نه تنها شادیاخ را برای اقامت خود و نزدیکانشان انتخاب د بلکه به بازسازی و احداث کاخ ها و عمارت های جدید همت گماشتند همچنانکه یعقوب لیث صفاری پس از ش ت یان طاهر و اسارت خود او و انتقالش به سیستان، قسمتی از عمارت شادیاخ را ت یب کرد و بنای مجلل دیگری ساخت.کاخ های زیبا و باشکوهی که در شادیاخ احداث گردید موجب شد که وقتی سلطان مسعود غزنوی در سال 421 هجری قمری از هرات به نیشابور آمد تاریخ نویسانی همچون بیهقی نوشتند که او در شادیاخ به کاخ هایی قدم نهاد که ی همانند آن را به یاد نداشت. هشت سال بعد، وقتی طغرل سلجوقی نیشابور را فتح کرد در کاخ مسعود غزنوی در شادیاخ به سال 429 هجری قمری مراسم تاجگذاریش را بر پا ساخت.

الب ارسلان سلجوقی نیز به موازات احداث ابنیه جدید، در سال 464 کاخ شادیاخ را مرمت کرد و قصر با شکوهی برای پسرش ساخت که شادکاخ نام گرفت و مراسم جشن ازدواج فرزندش را در سال 466 با شکوه فراوان در این قصر ب ا ساخت. در دوران حکومت سلاطین سلجوقی و حضور آنها در آنجا موجب شد که شادیاخ عنوان «دارالسلطان» را نیز ب کند.در سال 540 ز له م بی در منطقه نیشابور روی داد که موجب ت یب و انهدام اکثر ساختمان های داخل شهر و نیز آسیب فراوان به کاخ ها و ابنیه شادیاخ گردید. متعاقب آن در سال 548 ترکان غزنوی نیشابور و شادیاخ را مورد حمله و غارت قرار داده زیادی بوجود آوردند ولی سال بعد یکی از ان سلطان سنجر به نام موید آی آبه زمام امور این شهر را به دست گرفت ابنیه ویران شده شادیاخ را تا حدودی مرمت و سر و سامان داد و خود نیز در آن جا مستقر شد.

موید آی آبه نیز 20 سال بعد یعنی در سال 569 مورد حمله تکش قرار گرفت و به اسارت خوارزمشاهیان درآمد او را چند د و پسرش «طغاشاه» حاکم شادیاخ شد. تکش در سال 583 با حمله و تصرف قلمرو حکومتی طغاشاه به حکمرانیش خاتمه داد و کاخ های شادیاخ محل استقرار حکام خوارزمشاهی گردید.در سال 605 یعنی با فاصله 65 سال نیشابور و شادیاخ با ز له مخوف و ویرانگر دیگری مواجه شد بار دیگر به سختی آسیب دید. ساخت و ساز و ترمیم های ناشی از این ز له سال ها به طول انجامید و هنگامی که می رفت آثار ها و غم و رنج ز له و خسارت های جانی و مالی فراوانش به دست فراموشی س شود ز له فجیع تر و جانسوزتری به شکلی دیگر ایران و تمام ای آن را به ویرانی و نابودی کشاند و آن یورش لشگریان خونخوار و م ب مغول بود و در سال 618 هجری قمری منطقه شادیاخ پس از جنگی خونین به تصرف یان مغول درآمد و آنها، مردم بسیاری را از دم تیغ گذراندند، شهر را غارت و به سختی ویران ساختند و مردمی هم که موفق به فرار شده بودند پس از مدت ها فلاکت و دربدری کم کم در حوالی شادیاخ گردآمده با امکانات محدود و مصالح نامرغوب و مستعمل موجود به خانه سازی پرداختند.این ساخت و سازها تا حدودی موجب رونق دوباره شادیاخ شد و باعث گردید که شهر شادیاخ عملاً جایگزین نیشابور شود و نامش در متون باقی مانده از دوره ایلخانی به جای نام نیشابور ثبت گردد. ولی با سومین ز له ای که در سال 649 دراین منطقه روی داد به علت شدت ز له یا به جهت استفاده از مصالح نامرغوب مستعمل، سست بنیانی ساختمان ها شهر شادیاخ ویران گردید.

پس از این واقعه دردناک، مردم مقاوم این خطه باز هم از پای نشستند و بار دیگر در محل شهر نیشابور و شادیاخ به ساخت و ساز و آبادانی و ترمیم ها پرداختند.پایان حیات


اما دیری نگذشت که چهارمین ز له با قدرت و شدتی بیشتر روی داد و نیشابور و شادیاخ را به کلی ویران ساخت. شدت قدرت ت یبی این ز له به قدری بود که به نوشته رشیدالدین فضل الله، حتی پرندگان نیز از پناه دیوارها محروم شدند و بدینگونه ز له سال 669 هجری قمری کلمه پایان را بر تاریخ حیات شادیاخ ثبت کرد و شادیاخ برای همیشه قابلیت زیستگاهی و موقعیت و اجتماعی خود را از دست داد.
مردمی که از این ز له جان سالم به در برده بودند این بار، در اطراف بنای «مویدی» گرد آمده با ساخت و سازهایی که به عمل آوردند شهر کنونی نیشابور را پایه گذاری د. شادیاخ از نظر شناسایی تاریخ و فرهنگ نیشابور و چه از جهت وجود معماری های دوره های مختلف دارای اهمیت خاصی است.
شادیاخ در واقع با کاخ مس ی و عمارت دارالحکومه عبدالله بن طاهر متولد شد و پا گرفت و پس از طاهر، صفاریان، غزنویان، سلجوقیان خارزمشاهیان و بالا ه ایلخانان مغول و اغلب انی که بر نیشابور حاکم می شدند یا کاخ جدیدی در شادیاخ ساختند و یا کاخ های ویران شده را بازسازی د که در نتیجه شادیاخ از مجموعه ای از معماری های دوران های مختلف برخوردار است .


لازم به توضیح است که منطقه تاریخی شادیاخ و آثار و ابنیه مکشوفه آن در مجاورت آرامگاه عطار و خیام قرار دارد.

فاصله تقریبی کاوش ها با آرامگاه عطار حدود 300 متر و با آرامگاه خیام بالغ بر 2 کیلومتر است و طبعاً، بازدید کنندگان از آرامگاه این دو بزرگوار به راحتی می توانند از ابنیه شادیاخ نیز دیدن کنند. منتهی در حال حاضر به خاطر حفاظت آثار به دست آمده و جلوگیری از خسارت های احتمالی از ورود افراد به منطقه کاوش جلوگیری به عمل می آید و گفته می شود با پیش بینی های لازم تا سال آینده امکان بازدید همگان فراهم خواهد شد و علاقمندان می توانند به راحتی از آرامگاه های خیام، عطار و ابنیه تاریخی شادیاخ دیدن کنند و طبعاً، با ادامه حفاری ها و وسعت یافتن آزادسازی و آشکارسازی ابنیه مدفون در زیر خاک، همه ساله دیدنی های شادیاخ افزایش می یابد. گفته می شود مسئله ید اراضی و رفع مشکل مالکیت زمین های شادیاخ تقریباً حل شده و در فصل های آینده کاوش سرعت بیشتری می یابد. منطقه شادیاخ بالغ بر 36 تار است. و بیش از دو هزار متر مورد حفاری قرار گرفته و عملیات آشکارسازی در آن انجام یافته است.

 

 منبع برخی از مطالب فوق:

http://abarshahr.

از ویکی نبشته
مقاله ای از مقدم عابدین، گلین، ماهنامه زائر،

http://www.mosaferan.ir هادی مدرس زادهمشاهده متن کامل ...
رئونت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

رَئِوَنْت [raēvant][۱][۲][۳] نام باستانی نیشابور در کتاب اوستا[۴][۵][۶]؛ نام کوه، منطقه و شهری در نیشابور[۷]؛ کوهی در نیشابور که جای آتشکده آذربرزین مهر در آن، بوده است.[۸] رئونت، نام بوم نیشابور، پیش از نام ابرشهر بوده که در متون مزدیسنایی دیده می شود. این نام، در زبان پهلوی به رِیْوَنْد، دگرگون گردیده است.[۹] رِیْوَنْد، به عنوان یکی از نواحی نیشابور، تا امروز پایدار است[۱۰] و نام ریوند، در گویش نیشابوری، به همان صورت پَهلَوی خود، یعنی رِیْوَنْد (یا به صورت مخفف شده: رِوَنْد) حفظ شده و کاربرد دارد.[۱۱]


نام شناخت

واژه رئونت، صفت است[۱۲] و به معنای دارنده جلال و شکوه و فروغ،[۱۳] و در اوستا، به عنوان صفت برای مردمان، ایزدان و اهورامزدا کاربرد بسیاری یافته است[۱۴] و بیشتر با صفت فرهمند یا همند به صورت یکجا به کار رفته است[۱۵] رئونت، در متون گوناگون، به گونه های دیگری همچون رایومند، ریوند، ریون و رئوَئوته نیز آمده است.[۱۶] بخش نخست واژه رئونت؛ «رَئِ » و بخش پایانی آن؛ «وَنتَ» است. «رئ ِ» ، به معنی درخشندگی؛ و «ونتَ» نیز پسوند مالکیت است و همان است که امروز در زبان فارسی، «وند» ش می نامند. «وند» به معنی دارنده، هنوز در دماوند، الوند و راوند دیده می شود. این واژه، در گذر زمان و دگرگونی زبان، از اوستائی به پهلوی، به گونه «رای اومند» (رایومند[۱۷]) درآمد که «اومند» در آن، همان پسوند «دارایی» است، و در نوشته های پهلوی، این واژه، به عنوان صفتی برای خداوند آمده است و در سرآغاز بیشتر نامه های پهلوی، به چشم می خورد: «پَت نام ای داتار اوهرمزدی رایومندی خَورَه اومند»: به نام دادار اورمزد رایومندِ فرهمند. اما چون این واژه به گونه نام، بر شهری نهاده شد، دگرگونی چندان در آن راه نیافت و هم اکنون نیز بخش غربی نیشابور تا مرز سبزوار، رِیوَند (reyvand) نام دارد.[۱۸]


در اوستا

رئونت و گونه پهلوی آن (ریوند)؛ در اوستا، نام کوهی است.[۱۹] رئونت و ریوند در دو دفتر از کتاب اوستا به چشم می خورد: در بخش زامیا ت از دفتر یشت ها، نام این کوه در میان کوه هایی که از کوه هرئیتی (= هربرز یا البرز) رستند و در کنار نام کوه هایی همچون سپنتودات، کدرواسپ، کئوایریس و ... آمده و گفته شده «به هر اندازه که این کوه ها امتداد یافته به همان اندازه او (آفریدگار) آنها را بهره پیشوایان و رزمیان و برزیگران گله پرور، بخش نمود.»[۲۰][۲۱] در «آتش بهرام نیایش» از دفتر ده اوستا، به خشنودی کوه ریوند و چند آذر و ایزد مقدس آیین مزدیسنایی، ستایش و نیایش و آفرین گفته شده است: «ای آذر اهوره مزدا! کوه ریوند مزدا آفریده، فرّ کیانی مزداآفریده، آذر اهوره مزدا، ای آذر اَشَوَنِ تاران! ای ایزد فَرِّه مند! ای ایزد درمان بخش! آذر اهوره مزدا با همه آتشها! ای ایزد نریوسنگ، آذر نافه شهریاری! شما را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین!»[۲۲][۲۳] همچنین؛ کوه ریوند، در کنار آذران، ایزدان و جای های مقدس آیین مزدیسنا، در نهم (آذر) دو بخش «سیروزه کوچک» و «سیروزه بزرگ» از دفتر ده اوستا، همچون «آتش بهرام نیایش» از این دفتر، ستوده شده است.[۲۴][۲۵] کوه ریوند، پایگاه آذر برزین مهر، یکی از سه آتشکده نامبردار ایران زمین بوده، ابراهیم پورداود دربارهٔ برزین مهر نوشته است: «این آتشکده کشاورزان در اسان و پایگاه آن، بر بالای کوه ریوند در ابرشهر یا نیشابور بوده، با اینهمه پیدا ویرانه آن، امروز در آن سرزمین، آسان نیست.»[۲۶]


در متون پهلوی

بر پایه متون پهلوی همچون بندهش، روایت پهلوی و گزیده های زادسپرم؛ ریوند یکی از ۲۲۴۴ کوهی است که از البرزکوه، رست. نام این کوه، در کنار نام کوه های پدشخوار و داراسپند، ذکر شده است. در اعصار جدیدتر، کوه ریوند، در اسان قرار داشته. گشتاسب شاه، آذربرزین مهر برآن نهاد، نزدیک نیشابور و به همین جهت آن را پشته گشتاسپان نیز می خوانند. او را ریوندی این است که رایومند است. در این زمان نیز کوه های شمالی نیشابور، ریوند خوانده می شود. ظاهراً بر فراز این کوه، دریاچه ای نیز وجود داشت که به همین نام معروف بود.[۲۷]


شهر رئونت

رئونت یا ریوند، نامی است که بر شهر یا منطقه ای که در پای کوه رئونت (ریوند) قرار داشته بوده است. ابراهیم پورداود دربارهٔ این شهر نوشته است: «ریوند، یکی از ای معروف نیشاپور یا ابرشهر بوده؛ ابن رسته می نویسد: ابرشهر دارای ۱۳ رستاق (معرب از روستاک پهلوی) و چهار طسوج (رجوع به تسوک پهلوی، در فارسی: تسو) یعنی محل است. ریوند یکی از آن چهار طسوج است.» این شهر، بخصوص به واسطه آذربرزین مهر که یکی از آتشکده های ایران قدیم بوده، شهرت داشت.[۲۸]


دگرگونی رئونت و بجایگزینی آن

نیشابور، در پی تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی؛ دگرگونی های فراوانی، بر خود دیده و نام آن نیز از این رویدادها دگرگون گردیده است. نیشابور (نیوشاپوهر) نامی است که از دوره ساسانی بر این دیار نهاده شد، و نام ابرشهر (اپرنک شهر)، متأثر از زیست اپرن ها یا اپرنی ها در این منطقه در دوره اشکانی (پارتیان) است و رئونت یا ریوند، که از بازکاوی جغرافیای تاریخی این دیار در متون مزدیسنایی به دست می آید، نام این بوم، در کهن ترین دوران است.[۲۹][۳۰][۳۱] فریدون جنیدی از دگرگونی نام رئونت و ریوند به ابرشهر، چنین خبر می دهد: «شهر رئونت جایگاه پارتیان بود، و پارتیان فرمانروایی نیکشان که استوار فرمانروایی همه تیره ها و دودمان ها بوده بر دست اردشیر پارسی از میان رفت، از چیرگی وی خشنود نبودند؛ و نیز با آنکه نام پسر اردشیر (شاپور: اشاره به نام کنونی نیشابور که دگرگونه شده «نیوشاپوهر» است)، بر شهرستان بماند همرأی نبودند، و بدین روی، برای این شهر، صنعتی شیدند که ابرشهر بوده باشد به معنی شهر برین، شهر بالاتر، و از آنجا که در نوشته های پهلوی این نام به گونهٔ اَپَرشهر آمده است، می توان در این داوری بی گمان بود که این صفت در همان زمان ساسانیان بدان داده شده باشد، به گونه ای همان نام پیشین (رئونت) را که دارندهٔ شکوه بوده باشد، زنده نگاه دارند!»[۳۲] سِبِئوس، مورخ ارمنی سده ۷ میلادی، ابرشهر را در اسان و نزدیک نیشابور، نوشته است که نشان می دهد ابرشهر و نیشابور، در این زمان، در محل جدا از یکدیگر بوده اند و احتمال می رود بعدها، و شاید در دوره ساسانی، این دو منطقه مجاور به صورت واحدی درآمده باشند و شهر نیشابور، چنان که حمزه اصفهانی نوشته است، مرکز ابرشهر شده باشد.[۳۳]


دوران ی و معاصر

رئونت اوستایی که در زبان پارسی میانه، رِیوَند خوانده شد،[۳۴] در دوران ی و معاصر نیز در جغرافیای نیشابور، به عنوان یکی از نواحی نیشابور، پایدار مانده است. این ناحیه در منابع مختلف، در طی دوران زمانی یادشده با عنوان های ربع ریوند، بلوک ریوند و دهستان ریوند قابل بازی است[۳۵] ابوعبدالله الحاکم (قرن ۵ هـ. ق) ناحیه یوند را چنین معرفی می نماید: «اما ربعِ ریوند، از حدِّ مسجد جامع (نیشابور) بود تا مزرعه احمدآباد، اول حدود بیهق، طول او سیزده فرسخ. عرض او از حدود ولایت طوس تا حدود بشت. پانزده فرسخ. مشتمل بر زیاده از پانصد دیه که بعضی را یک قنات بود یا دو یا سه یا چهار یا پنج؛ و ریوند که ربع، به آن منسوب است، قریه کبیره معموره بُوَد.»[۳۶] در «صورة الارض» ابن حوقل، از ریوند در شمار ای بیست گانه نیشابور قرن چهارم هجری، نام برده شده و به موقعیت این شهر (قریه کبیره) در نزدیک نیشابور و میان ولایات توس و جوین و همراستای راونج اشاره شده است.[۳۷] تاریخ حافظ ابرو، ریوند به عنوان یکی از بلوکات نیشابور در میان پانزده بلوک، نام برده شده و آمده است که «هژده مزرعه و کلاته که حالاً مزروع می شود، درین تاریخ، تعلق بدین بلوک دارد.»[۳۸] ریوند، در دوران معاصر، دهستانی در بخش مرکزی شهرستان نیشابور است.[۳۹][۴۰]


پانوشت ها

 1. فرنبغ دادگی. بندهش. ترجمهٔ گزارنده مهرداد بهار. تهران: انتشارات توس، 1390. ص172.
 2. خسرو قلی زاده. فرهنگ اساطیر ایرانی، بر پایهٔ متون پهلوی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1392. ص231.
 3. یشت ها. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1377. ج2، ص330.
 4. پایتخت های ایران. ترجمهٔ به کوشش محم ف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص327.
 5. علی طاهری. درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور. نیشابور: انتشارات ابرشهر، 1384. ص49.
 6. فریدون جنیدی. زندگی و مهاجرت نژاد آریا. تهران: نشر بلخ، 1358. ص97.
 7. سیدحسن مجتبوی. فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور. نیشابور: آزاد ی، 1392. ص119.
 8. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص990.
 9. پایتخت های ایران. ترجمهٔ به کوشش محم ف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص327-328.
 10. سیدحسن مجتبوی. فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور. نیشابور: آزاد ی، 1392. ص119.
 11. کارنامک ریوند نیشابور. «شهر ریوند کجاست؟». karnamak-e reyvand-e neyshabur، 21،04،1394. ص2.
 12. یشت ها. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1377. ج2، ص330.
 13. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص990.
 14. جهانگیر اوشیدری. دانشنامه مزدیسنا. تهران: نشر مرکز، 1386. ص293.
 15. یشت ها. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1377. ج2، ص330.
 16. سیدحسن مجتبوی. فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور. نیشابور: آزاد ی، 1392. ص119.
 17. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص990.
 18. پایتخت های ایران. ترجمهٔ به کوشش محم ف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص327.
 19. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص990.
 20. یشت ها. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1377. ج2، ص323-331.
 21. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج1، ص485-487.
 22. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص606.
 23. ده اوستا؛ بخشی از کتاب اوستا. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1386. ص131-132.
 24. ده اوستا؛ بخشی از کتاب اوستا. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1386. ص193، 199.
 25. اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی. ترجمهٔ گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه. تهران: انتشارات مروارید، 1375. ج2، ص630، 634.
 26. یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1387. ص184 5.
 27. خسرو قلی زاده. فرهنگ اساطیر ایرانی، بر پایهٔ متون پهلوی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 1392. ص231.
 28. یشت ها. ترجمهٔ تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود. تهران: انتشارات اساطیر، 1377. ج2، ص330.
 29. علی طاهری. درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور. نیشابور: انتشارات ابرشهر، 1384. ص49-51.
 30. فریدون گرایلی. نیشابور؛ شهر فیروزه. 1375. ص3-10.
 31. بهزاد نعمتی. نام شناخت؛ ابرشهر، نیشابور. . اسان پژوهی، ش. شماره 2 (سال اول، پاییز و زمستان 1377): ص191-196.
 32. پایتخت های ایران. ترجمهٔ به کوشش محم ف کیانی. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374. ص327-328.
 33. دانشنامه ایران. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ ی، 1384. ج1، ص111.
 34. فرنبغ دادگی. بندهش. ترجمهٔ گزارنده مهرداد بهار. تهران: انتشارات توس، 1390. ص172.
 35. سیدحسن مجتبوی. فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور. نیشابور: آزاد ی، 1392. ص119-120.
 36. ابوعبدالله حاکم نیشابوری. تاریخ نیشابور. ترجمهٔ ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: نشر آگاه، 1375. ص214-215.
 37. القاسم ابن حوقل النصیبی. صورة الارض. بیروت: دار صادر، 1938م. ج2، ص433 و 427-28.
 38. شهاب الدین عبدالله خوافی. جغرافیای حافظ ابرو. ترجمهٔ تصحیح صادق سجادی و سیدعلی آل داوود. تهران: انتشارات بنیان، دفتر نشر میراث مکتوب، 1375. ص36.
 39. علی طاهری. درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور. نیشابور: انتشارات ابرشهر، 1384. ص49.
 40. فریدون گرایلی. نیشابور؛ شهر فیروزه. 1375. ص695-696.

فهرست منابع

 • «اوستا؛ کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی»، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، تهران: مروارید، ۱۳۷۵.
 • «پایتخت های ایران»، به کوشش محم ف کیانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۴.
 • «بندهش»، فرنبغ دادگی، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس، ۱۳۹۰.
 • «پایتخت های ایران»، به کوشش محم ف کیانی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ۱۳۷۴.
 • «تاریخ نیشابور»، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگه، ۱۳۷۵.
 • « ده اوستا؛ بخشی از کتاب اوستا»، تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، ۱۳۸۶.
 • «جغرافیای حافظ ابرو»، شهاب الدین عبدالله خوافی، تصحیح صادق سجادی و سیدعلی آل داوود، انتشارات بنیان، دفتر نشر میراث مکتوب، ۱۳۷۵.
 • «دانشنامه ایران»، زیر نظر کاظم بجنوردی، مرکز دائرةالمعارف بزرگ ی، تهران: ۱۳۸۴.
 • «دانشنامه مزدیسنا»، جهانگیر اوشیدری، نشر مرکز، تهران: ۱۳۸۶.
 • «درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور»، علی طاهری، نیشابور: ابرشهر، ۱۳۸۴.
 • «زندگی و مهاجرت نژاد آریا»، فریدون جنیدی، نشر بلخ، تهران: ۱۳۵۸.
 • «شهر ریوند کجاست»، پژوهش و نگارش کارنامک ریوند نیشابور، انتشار الکترونیکی، ۱۳۹۴/۰۴/۲۱.
 • «صورة الارض»، تالیف القاسم ابن حوقل النصیبی، بیروت: دارصادر، 1317ق/ 1938م.
 • «فرهنگ اساطیر ایرانی، بر پایهٔ متون پهلوی»، خسور قلی زاده، تهران، شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۲.
 • «فرهنگ جغرافیای تاریخی نیشابور»، سیدحسین مجتبوی، جواد محقق نیشابوری، حسن نظریان، نیشابور: آزاد ی، ۱۳۹۲.
 • «نام شناخت؛ ابرشهر، نیشابور»، بهزاد نعمتی، اسان پژوهی، سال اول، پاییز و زمستان ۱۳۷۷، ش ۲.
 • «نیشابور، شهر فیروزه»، فریدون گرایلی، چاپ چهارم، ۱۳۷۵.
 • «یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا»، تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، ۱۳۸۷.
 • «یشت ها»، تفسیر و تألیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، ۱۳۷۷.مشاهده متن کامل ...
اسامی جان باختگان ایرانی در فاجعه منا
درخواست حذف اطلاعات

http://i.alalam.ir/news/image/650x375/2015/09/29/alalam_635791422274297865_25f_4x3.jpg

سازمان حج و زبارت فهرست اسامی جان باختگان فاجعه منا را منتشر کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، اسامی جان باختگان منا به این شرح است؛

ردیف /نام/ نام خانوادگی/نام پدر/استان/مدیر/ کاروان/ شهر

1 نوربخش ابراهیمی عباس مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

2 عبدالرسول ابراهیمی مصیب فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

3 ابراهیم احمد جامی _ خارج از کشور _ 48017 تهران

4 محمدابراهیم احمدابادی حسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

5 مردان احمدی ورملایی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

6 سید علی احمدیان زاده سیدحبیب الله اسان رضوی سید ایمان غفوریان حیدری 19054 مشهد

7 محمدصادق اخوان حسن تهران محمد امانی 17248 تهران

8 غلامحسین ارفاقی علی تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

9 اسمعیل اسپوکه علی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

10 حسین است ی م فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

11 حسن اسحاقی ریزی رحمت اله اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

12 علی اسدزاده وسطیکلایی نصراله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

13 محمد اسدی ارسلان البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

14 سلیمان اسدی اسداله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

15 وحید ی محمد فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

16 بلال یان ت اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

17 محمد اسمعیلی غلام تهران محمد امانی 17248 تهران

18 احمد اسمعیلی چافی ابراهیم گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

19 فرضعلی اصغری نجفقلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

20 غضنفر اصل رکن آبادی محمد تهران بعثه 49003

21 حسن افشون عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

22 موسی افغانی اصل یوسف اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

23 مختار اکبری غلام فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

24 غلامحسین اله وردی صادق ابادی علی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

25 زهرا الیاسی حسن آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

26 رمضان امیدعلی رجبعلی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

27 داود ابادی امراله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

28 نادعلی امینی علیایی محمدامین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

29 رسول امینی فرخانی اسداله اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

30 مرادعلی انجیدنی محمدمهدی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

31 حمیدرضا انزایی گریوده رمضانعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

32 حجت اوشیانی علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

33 حمیده ایازی شاه محمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

34 ای جمال ایری ارازقلی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

35 علی اصغر ایزدیمقدم شجاع مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

36 عزت اله ایزدی سرمست فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

37 جمشید ایزدی نیا عین اله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

38 عبداله ایکدری نورمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

39 اسداله ایمن پور نصراله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

40 اغول بی بی اینچه برونی عرازمحمداقا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

41 سلیم ایور طه آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

42 مراد آبروش خاتم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

43 تازه گل آزمون عراز گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

44 امنه آق ادینه قلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

45 عبدالمجید آق اتابای اراز محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

46 محمدرحیم آقائی پور علی وزارت خارجه 0 -

47 علیرضا باغانی احمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

48 علی اکبر باغانی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

49 محمد ابراهیم باقری بابا محمد اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

50 محمد باقری محمدابراهیم اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

51 ابراهیم باقریان یزد ابادی غلامعلی اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

52 امین باوی کاظم تهران بعثه 49003

53 حسن باهرخواه عباس اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

54 بایرامعلی بخته اقام اوغلان اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

55 محمدعلی بدیعی ازاندهی سیف اله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

56 محمدباقر بذارچمازکتی عزیز مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

57 اروجعلی برازنده شایق ماشااله اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

58 عبداله براهویی ژند روشن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

59 مجتبی برزگر مصطفی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

60 محمد برزگر حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

61 عطا اله برزگر محمدحسین فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

62 حسین برفرازی صفر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

63 بالا اوغلان برگستان غلام اردبیل رحمن یعقوبی نماد 10116 اردبیل

64 علی نظر برومند غلام رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

65 حبیب اله بزمی عبدالجواد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

66 غضنفر بشیری گودرزی قاسم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

67 حسین بغلانی کریم خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

68 علیرضا بقایی حبیب اله اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

69 علیرضا بنیادی حسین لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

70 حسین بنیسی قاسم تهران مجید درزی 50999 مکه

71 علیرضا بهاری دلال علی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

72 محمدعلی بهرام پرور ابوالفضل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

73 بهرام بهرامیان جعفر قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

74 محم ی بهلکه بیک محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

75 رحمت الله بهمرام عبدالعلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

76 محمدباقر بهمن زادگان جهرمی بخشی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

77 حسن بیت غانم یاسر خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

78 قدرت الله پاپی یدالله لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

79 تاج محمد پاریخی حاجیگلدی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

80 نازمحمد پدری قربانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

81 محمدعلی پناهی عبدالعهد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

82 ایوب پوراحمدیان یوسف خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

83 کریم پورتقی راستگو مقدم تقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

84 ابراهیم پوررستمی اسماعیل گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

85 فرهاد پیرزاده _ خارج از کشور _ 48000 -

86 عبدالناصر پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

87 عثمان پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

88 محمد امین پیروتی عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

89 حسین پیروی اکبرابادی زکی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

90 حبیب تر علی اکبر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

91 معین تقوی کوتنایی بهرام مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

92 علی تقوی طلب حسین اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

93 وجیهه اله تقیانی نصراله تهران محمد امانی 17248 تهران

94 بی بی روشن تکه کریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

95 مصطفی تودویی محمدقلی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

96 گزل تورانی صالح بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

97 عبداله توغدری چاقی اقا گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

98 علی ثامنی محمدحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

99 محمد جاتن رمضان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

100 عبدل علی جان زمین بابل گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

101 حسین جعفری شکراله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

102 سیدمهدی جعفری سیداقا مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

103 اسماعیل جعفری ابراهیم فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

104 سعید جعفری حسن تهران سید حسن میر صانع 17665 تهران

105 سید نصرالله جعفری اسدالله مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

106 عباس جعفری چمازکتی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

107 سیدجلال جلال زاده سیدمحمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

108 محمدرضا جلالی خیراباد حسین تهران حسین غلامی 17775 تهران

109 عبد الصمد جمشید نژاد موسی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

110 رجبعلی اریانی علی اکبر اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

111 محمد جمهور ربعلی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

112 عباسعلی جوزی محمد علی اصفهان محمد باقر پیمانی فروشانی 13020 شهر

113 عبدالصالح جهانبازی دیدار قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

114 عزیز چاچ احمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

115 علی حسین چشم دهام عزیزاله اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

116 جواد چکشی ابوالحسن لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

117 حبیب اله چنگیزی امان اله اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

118 محمد چوبدار غلامرضا اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

119 اسماعیل چوپان نیک ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

120 محمد رضا حاجتمند عباسعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

121 علی حاجی پور حاجی محمد اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

122 زلیخا حاجی زاده عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

123 محسن حاجی حسنی کارگر محمدمهدی تهران بعثه 49003

124 پرویز حبیبی ابراهیم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

125 سید حسین حجتی سید حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

126 عصمت حسامی عباس آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

127 محمد حسن پورکرداسی ذات الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

128 مهدی حسنی برنجستانکی عبدالحسین مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

129 علی اکبر حسنی محمدابراهیم اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

130 سید ناصر حسینی _ خارج از کشور _ 50050 مکه

131 حسن حسینی مقدم _ خارج از کشور _ 48022 تهران

132 سیداحمد حسینی سیدمهدی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

133 علی میرزا حسینی دهقانی محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

134 حیدر حسینی سراوئی کردعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

135 سید حمید رضا حسینی سید حسین تهران بعثه 49003

136 سیدحسین حسینی سید محمود تهران بعثه 49003

137 محمد حسینی شعبان فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

138 سید حسن حسینی سیدابراهیم اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

139 عبداله حصاری علی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

140 محمد حکیمی راد علی تهران ستاد 49001

141 حسین حیاتی علی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

142 صفرمحمد حیدری غلام حیدر گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

143 قیصرعلی حیدری صفی اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

144 اشکان حیران رحمان آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

145 مهدی خادم دزفولی محمدرضا تهران حسین غلامی 17775 تهران

146 عبداله خادمی محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

147 احمد خادمی کریم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

148 علی محمد خادمی زاده حاجی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

149 حمیدرضا خا ارحقانی د ردی قلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

150 مرتضی خالواحمدی عباس فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

151 حسن خانپایه سیدعبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

152 عبدالصمد خانی علی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

153 ولی خانی علی فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

154 محمدحسین خجسته محمدصادق آذربایجان شرقی حسن تبار 11176 تبریز

155 خدیجه مالی بیرام گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

156 احمد مالی قلیچ گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

157 ابوالقاسم خلیلی احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

158 محمد خندان برجعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

159 حسن خواجه پور محمد فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

160 غلامرضا خورسند علی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

161 ماشااله خورشیدوند کرسفید لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

162 شکراله خوشخویی هاشم اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

163 ابوالفضل خیرابادی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

164 فتح اله دارایی رستم مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

165 بایرام بی بی داز خانمحمد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

166 غلامرضا داغستانی اسماعیل اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

167 حسن دانش علی بمان تهران بعثه 49003

168 محمدسعید دانش طلب عبدالحسین اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

169 هرمز داودی کورانی عزیز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

170 مهدی درستکار حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

171 رضا درودی مرادعلی تهران محمد سعیدی 17999 تهران

172 حمید دریانورد شهباز فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

173 محمود دشتی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

174 ابوالفضل دشتی علی اصغر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

175 علی اکبر دلیری غلامرضا اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

176 محمد دوست علیزاده احمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

177 یوسف تی عین علی تهران محمد مصدرالامور 17082 تهران

178 طویقلی و تواق بردی گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

179 مالک دهقان خیاوی محمود اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

180 قربان بی بی دهقانپوراینچه برون امان طغان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

181 محمدابراهیم دهنوی جبار اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

182 هادی ذاکری خلیل اله اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

183 علی اکبر ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

184 علی ذبیح زاده پاشا شهاب الدین مازندران جمشید ایزدی نیا 30028

185 عبداله رادپور یوسف آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

186 علی رازانی فاضل لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

187 محمد راکعی اصغر فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

188 محمود ربیع نژاد کومله ابوالحسن گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

189 علی رجبی محمداباد حسن اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

190 حجت الله رجبی ذبیح الله مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

191 عبدالقادر رحکن رودی _ خارج از کشور _ 48000 -

192 قنبر رحمانی تونی حسن لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

193 قاسم رحمانی محمد فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

194 مصطفی رحمانی قاسم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

195 رحمت نیا علی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

196 عبدالستار رحمکن سوری _ آزاد _ 0 -

197 سیداحمد رحیمی سی ضل اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

198 حسن رحیمی غلامعلی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

199 رضا رحیمیانی ثابت علی حسین لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

200 ابوالقاسم رسام غلامعباس لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

201 گشتاسب رستمی فرادنبه شیر محمد چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

202 سید علی محمد رشید ابادی سید حسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

203 محمد مهدی رضاپور محمد علی اسان جنوبی سید ابوالفضل یعقوبی 39009 قاین

204 علی اکبر رضازاده چاری حسنجان مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

205 علی اصغر رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

206 محسن رضایی حسن مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

207 محمدجواد رضی کاظمی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

208 علیرضا رفیعی _ فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

209 حبیب اله رمضانی غلامحسن اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

210 محمدحسین رمضانی سیاه خلکی محمدتقی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

211 سیدمحمدرضا سیدمحمدمهدی تهران محمد امانی 17248 تهران

212 محمد روزبهانی میرزااقا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

213 اسمعیل روستایی ابراهیم فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

214 علی اصغر روشن روان حسینعلی اسان رضوی هادی بیژن نژاد 19009 مشهد

215 محمدعلی روشنی کاظم لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

216 یدالله رویین تن علی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

217 احمد ی رضا قلی البرز کاظم دهقان طزرجانی 41021 کرج

218 سیدمرتضی رییس زاده سیدحسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

219 غلامحسین زارع شهباز فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

220 جلیل زارع رضا فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

221 خلیل زارعی علی عسکر فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

222 عبدالغفور زراعت دوست رمضان اسان رضوی فاروق ابوبکری 19402 تایباد

223 حسن زردی محمدتقی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

224 غلامحسین زردی محمدتقی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

225 علی زرگریان علی اکبر لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

226 ولی زکایی نبی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

227 معصوم زمانی بوزندانی کرم البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

228 محمدحسین زینلی شریف اباد حسن کرمان علی دهقان رحیمی 26002 رفسنجان

229 قربانعلی سالاری علی اکبر مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

230 حسین سبیانی علی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

231 عبدمحمد ستاری علیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

232 احمد ستوده اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

233 نصرت اله سعیدی عباسعلی تهران مهدی عباس پایدار 17291 تهران

234 محمدسعید سعیدی زاده عبدالواحد تهران بعثه 49003

235 محمدمهدی سلحشورواس شعبان مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

236 مریم سلطانی رحیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

237 ولی سلطانی علی تهران احمد کیایی 17272 تهران

238 اسماعیل سلمانیان قربانعلی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

239 حسن سلیمانی درچه قدمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

240 محمدرضا سلیمانیان غلامعلی اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

241 علی سمنانی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

242 غلامعباس سهیلی خیراله فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

243 محی الدین سیدباقری سیدفضل اله فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

244 نورسلطان شادکام کوفن گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

245 شهریار شادمندقانع حاجی مراد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

246 غلامرضا شاکرین عبدالعلی فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

247 رجبعلی شاه رجبیان گرگ اکبر اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

248 محمد شاه محمدی حسن اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

249 مرتضی شاهپوری محمد اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

250 احمد شاهی اقدم مصطفی آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

251 غلامعلی شاهین سلیمان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

252 حسن شبانی عباس اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

253 کریم شجاع پیره محمد رحیم اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

254 سیدمحمود شجاعی اب بخشان سیدمرتضی لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

255 حبیب اله شریفی عزیزاله فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

256 سیدمحمدحسین شفیعی احمد تهران محمد امانی 17248 تهران

257 عباسعلی شکری قربان اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

258 محمود شماعیان علی اکبر تهران سیدمرتضی پورایوانی 17202 تهران

259 عبدالستار شنیورنصاری حمزه خوزستان علی حکمت 20206 آبادان

260 ابوالفضل شور حسین اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

261 حسین شور قدرت اله اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

262 علی اصغر شهرابادی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

263 حسین شیخانی حبیب اله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

264 یوسف شیخی محمدخلیل آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

265 ساراگل شیروانی ملامراد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

266 علی صابری فودانی حسین اصفهان احمد شمس 13430 فلاورجان

267 ابراهیم صادقی وا حسن مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

268 علی اصغر صالحی گلسفیدی حسین گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

269 حسین صبورابراهیمی عزیز اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

270 عبدالخالق صداقت فر حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

271 حسام الدین صدیقی _ خارج از کشور _ 48017 تهران

272 علی صرفی محمد صادق تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

273 محبوب صمدیان کلی داداش اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

274 غلام رسول طاهری _ آزاد _ 0 0

275 عبدالحمید طاهری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

276 دردی ملا طاهری محمود گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

277 غلامرضا طاهری حسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

278 عید محمد طریک عاشور گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

279 یوسف طل توغین گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

280 اناقلی ظفر اوده بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

281 ولی اله عابدی ناصر اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

282 مسلم عارف سلمان قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

283 رضا عارفخانی عبداله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

284 حسینعلی عباسی محمد اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

285 اصغر عباسی حیدر اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

286 احمد عباسی محمد اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

287 زینب عبدیان عبداله آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

288 کمال الدین عربشاهی حسین البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

289 عیدی محمد عزیزی سورشجانی عزیزالله چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

290 حبیب الله عزیزی حضرتقلی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

291 محمود عزیزیان بایزید آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

292 غلامحسن عشقی سلیمان اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

293 علی عطایی نورعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

294 حسینعلی عفتی ارسلان البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

295 شهناز علاقی عبدالرحمن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

296 جمشید علم جو محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

297 ارسلان علی نژاد علی محمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

298 حسینعلی علیپوردستنایی صفرعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

299 مهدیقلی علیپورفیل ابادی مختار چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

300 اصغر علیزاده عباس ابادی محمدعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

301 شریف عماد ارشد ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

302 رحمت اله عموهادی حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

303 حسین غلامعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

304 بهمن پور کرمعلی اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

305 محسن غلامی _ آزاد _ 0 -

306 غلامرضا غلامی محمد اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

307 فرامرز غلامی بزاباد غلامحسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

308 رحمت غلامی جیرکل محمدعلی گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

309 حسن فتح ابادی مرادعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

310 محمداسمعیل ف ی محمد اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

311 ابراهیم ف ی تالکیاشری محمدجعفر گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

312 عبد العزیز فرح محمد حسین فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

313 خلیل فرخ قاسم بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

314 محمدحسن فرخاری علی اصغر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

315 براتعلی فرخاری علی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

316 محمدتقی فرخاری موسی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

317 محمدعلی فرخاری محمدعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

318 حسین فرخی ولی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

319 محمدرضا فروزان علی جان مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

320 محمدمهدی فلاح هروی محمد اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

321 نورمحمد فلاح نژاد نامدار مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

322 اصغر فولادگر احمد تهران بعثه 49003

323 احمد فهیما _ وزارت خارجه _ 0 -

324 حسن فهیمی محمد قم احمد خان محمدی 35195 قم

325 محمدجواد فیاض مهدیقلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

326 گلی قادری محمد آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

327 غلامعباس قادری غلامحسین اسان رضوی مهدی آقاحاجی 19373 مشهد

328 جلیل قاسمی صدراله فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

329 غلام عباس قاسمی هبت اله لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

330 نوحعلی قاسمی بویاغچی قلنج اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

331 هدایت قاسمی شور محمد مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

332 عبدالحلیم قاضی طواق مراد گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

333 علیرضا قانونی نیا محمد اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

334 جان علی قایدرحمت کرم جان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

335 سبزخدا قایدرحمتی راه خدا لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

336 علی اکبر قدمگاهی ابوالحسن اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

337 گلنار قدیری _ خارج از کشور _ 48017 تهران

338 ناصر قربان نی ک محله علیقلی تهران محمد امانی 17248 تهران

339 حسین قربانی مهر علیجا البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

340 صاحبعلی قربانی ویند محرمعلی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

341 درسن تقان قزل قلچ دردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

342 حسین قلی زاده جعفرقلی اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

343 علی اکبر قمری _ خارج از کشور _ 48022 تهران

344 علی قنبری قنبرعلی مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

345 قاسم قنبری رحیم تهران آشپزخانه 49011 تهران (تهران)

346 جانه گل قوچق حسن گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

347 اغول بی بی قورچایی عطا گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

348 سیدحماد قهستانی سیداحمدعلی تهران محمد امانی 17248 تهران

349 محمد رضا کارگر حسین یزد محمدحسین جوادی ندوشن 34178 یزد

350 حسن کاشفی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

351 عبداله کاظمی حاجی تیمور مازندران بهزاد آقانژادشالینگی 30005 بابل

352 میثم کاظمی بهروز تهران حسین غلامی 17775 تهران

353 یوسف کاکویی محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

354 محمد کامل لطفعلی بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

355 کیک کر نازی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

356 حسین کر غلامحسین اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

357 محمدموسی کرمی ابراهیم لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

358 رضا کریمی قلعه باباخانی مسلم تهران محمد امانی 17248 تهران

359 علی کریم لو فتح اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

360 ابراهیم کریم پور چنیجانی احمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

361 جاجی کریمی ایل گلدی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

362 محمدعلی کریمی اغچه محمدباقر اصفهان مرتضی افشار 13322 اصفهان

363 منصور کشفی ساقصلو مم ی اردبیل موسی افغانی اصل 10003 اردبیل

364 احمد کفاش نعمت اله اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

365 علی اکبر کلاته ابراهیم تهران محمد امانی 17248 تهران

366 یکن دردی کلته یکن محمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

367 محسن کمیلی مقدم مرادعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

368 الیاس لی انه نظر گلستان عبدالمجید فیروزی 38002 بندرترکمن

369 سیدجعفر کهنه سیدمعصوم اسان رضوی سید احمد علوی زاده 19289 سبزوار

370 فیض الله کیوانی هفشجانی نوروز چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

371 مجتبی گرجی محمدربیع لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

372 بی بی عایشه گرگانی عبدالحلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

373 عبدالباقی گل چشمه حاج علی گلستان عبدالرحیم تیم پرور 38036 گنبدکاووس

374 حسن گلشنی فضل اله اصفهان سیف اله صالحی 13053 ف

375 محمد گلشنی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

376 علی گمارلو حسین بوشهر عبدالرسول میگلی نژاد 16133 کنگان

377 اسمعیل گند ذبیح اله اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

378 فتح اله گودرزی محمد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

379 عباس گودرزی شیخ مراد لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

380 غلامرضا گودرزی علی رضا لرستان علی اصغر ترکاشوند 29013 بروجرد

381 احمد لطفی علی اکبر اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

382 عباس لطفی محمد فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

383 عبدالرحمن لطیفی عبدالحمید بوشهر علی رحمانی 16011 کنگان

384 گلدی بای مارامایی ملا بردی گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

385 محمدطاهر ماروسی مختار اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

386 حبیب اله ماروسی محم ی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

387 بهرام مجد علی فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

388 ارازبی بی محمدالق سلطان گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

389 ابراهیم محمدی اسماعیل اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

390 حسین محمدی محمدرحیم فارس علیرضا صحراگرد 24016 شیراز

391 نازدار محمدی ابراهیم آذربایجان غربی منصور قرنفلی 12012 مهاباد

392 محمد محمدی صفرعلی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

393 علی اکبر محمدی سرک مصطفی البرز مهدی محمدلو 41023 کرج

394 غلامرضا محمودی محمود اسان شمالی غلامعلی پارسا 40011 مانه و سملقان

395 نورمحمد مختوم نژاد احمد گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

396 بایرام سلطان مختوم نژاد حلیم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

397 عزت اله مرادی جان گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

398 طهماس مرادی سلیمان لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

399 مصطفی مرتضایی محمد تهران حسین غلامی 17775 تهران

400 سیدرضا مرتضوی سیدمحمد گلستان بهروز اردلانی 38037 گرگان

401 حسن مرشدی موسی اسان رضوی غلامرضا شورگشتی 19033 نیشابور

402 ایمانعلی مسیبی نظرعلی مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

403 فواد مشعلی منصور تهران بعثه 49003

404 لطیف مشهدبان اسکندرکلایی محمود مازندران عباس جعفری چمازکتی 30278 قائمشهر

405 حسن مشهدی خوشخو محمدتقی اسان رضوی علیرضا بهشتی سعادت 19100 مشهد

406 محمدابراهیم مصطفی زاده طالش خالق گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

407 عباس معلمی اوره حسن اصفهان حبیب اله تاکی 13077 شهرضا

408 رجب محمد مغفوری عبدالکریم گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

409 یگن بی بی مقدم اینچه برون مامن گلستان اراز محمد زاهد کلته 38017 گنبدکاووس

410 محمدحسن ملایم اسمعیل فارس سیدعلی رضا دشتی 24019 شیراز

411 عطا منصوری یحیی فارس احمدعلی تقوی 24010 آباده

412 نعمت اله منصوری جان فارس بهروز فرهنگیان 24037 شیراز

413 سیدمحمد احمد لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

414 مصطفی محمود مازندران جمشید ایزدی نیا 30028 نور

415 داود حبیب اله تهران حسین غلامی 17775 تهران

416 سید حسن محمد گیلان منصور یوسف نیاکاکرود 28159 رودسر

417 مصطفی مرتضی لرستان فیروز زلقی 29012 الیگودرز

418 ابراهیم مولوی محمدکاظم تهران عیوض پناه علی نیا 17273 تهران

419 محمد رضا مویدزاده محمود قم مهدی بختیاری 35010 قم (قم)

420 بهرام مهدیان د ردی عبدالعلی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 18003 شهرکرد

421 علی اصغر مهراباد علی اکبر اسان رضوی حمید یگانه راد 19029 نیشابور

422 علی اصغر مهر سلمی علی چهار محال و بختیاری عبدالکریم واحد د ردی 1

مشاهده متن کامل ...

پاو وینت بازار تاریخی س وش نیشابور
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بازار تاریخی س وش نیشابورتاریخ ایجاد 22/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 122 قیمت: 12500 تومان تعدادمشاهده 9


لیست مطالب داخل این پاو وینت:

-بخش اول : آشنایی با شهر تاریخی نیشابور

تاریخچه نیشابور
نامهای مختلف نیشابور
موقعیت و وسعت نیشابور
موقعیت نیشابور در ایران باستان
رویدادهای مهم و تاریخی نیشابور
هنرها ، فنون و صنایع در نیشابور

-بخش دوم : آشنایی با بازار تاریخی نیشابور

معرفی بازار تاریخی نیشابور
نام های بازار تاریخی نیشابور
پیشینه بازار تاریخی نیشابور
موقعیت بازار س وش نیشابور
روند ساخت بازار
پلان های بازار
بازار در نیشابور قرن نهم
نقشه های هوایی بازار س وش نیشابور
مشخصات بنای بازار س وش نیشابور
شرایط محیطی بازار س وش نیشابور
دسترسی پیاده-سواره به بازار
شمال بازار
نحوه رسیدن به سایت
بناهای وابسته و پیرامونی
همجواریهای سایت
مجتمع تجاری قریشی
ریز دانه و درشت دانه
تراکم اطراف سایت
الودگی صوتی در بازار س وش نیشابور
دید و منظر در بازار
جهت جعرافیایی
مخاطبین بازار نیشابور
شکل ورودی بازار
نمای سر در ورودی بازار نیشابور
تعداد ورودی
درب جنوبی بازار س وش نیشابور
پارکینک بازار
نورگیری در بازار نیشابور
سلسله مراتب به نیشابور
موقعیت فضاهای خدماتی بازار
تناسبات واستانداردها در بازار نیشابور
تزئینات و ویژگی های برجسته

-بخش سوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده بازارنیشابور

عناصر تشکیل دهنده بازارس وش نیشابور
دکان
حجره
سرای مستوفی
راسته بازار نیشابور
قدیمی بازار
گرمابه مرمر
برش مرمر
گرمابه گلشن
تیمچه
کوچه قیصریه
باشگاه ورزشی فیوج
میدان گاشن
کاروانسرا
آب انباز بازار نو
سرای زهدی
بازار تاریخی نیشابور ، از جمله بازارهای س وشیده و منحصر به فرد استان اسان رضوی است که خوشبختانه علیرغم عمر حدودا پانصدوپنجاه ساله اش هنوز مورد استفاده و پابرجاست .

– بازار تاریخی نیشابور یکی از بازارهای قدیمی و مهم و از جمله مکان های دیدنی شهر نیشابور می باشد که در خیابان (نیشابور) واقع شده است.

– این بازار تنها بازار س وشیده استان اسان می باشد که خوشبختانه هنوز درصد زیادی از آن سالم و باقی مانده است .

– مصالح عمده ی به کاررفته در این بنا ، آجر است و ساخت آن به روزگار صفویان برمی گردد .

-این بازار با بافت و معماری سنتی و عناصری چون راسته بازار، رسته های تجاری گوناگون، دالان، سرا، تیم، قیصریه، دکان ها، چایخانه، سفره خانه، مسجد، ، ویژگی های یک بازار سنتی ایرانی را حفظ نموده است .

-«بازار س وشیده نیشابور» به شماره ی 6739 در تاریخ 10/10/1381، در فهرست آثار ملی آیران ثبت گردیده است.

– این بازار، به علت س وشیده و مسقّف بودن معبر و راهروی آن، در میان مردم نیشابور، به «بازار س وش» معروف است.

– قسمت شمالی این بازار که توسط خیابان اصلی شهر ( ) از تنه اصلی آن جداگردیده ، به بازار نو یا بازار زرگرها مشهور است .

– بازار نیشابور از جمله بازارهایی است که بدون طرح اصلی و به تدریج ساخته شده است .

– بازار س وشیده ی نیشابور، به طول تقریبی 750 متر و عرض 40/3 تا 80/3 متر و ارتفاع از کف تا گنبد 30/4 تا 90/5 متغییر بوده و از شمال به خیابان و از جنوب به خیابان سیمتری منتهی می شود.

بخش های مختلف این پاو وینت :

بخش اول : آشنایی با شهر تاریخی نیشابور
بخش دوم : آشنایی با بازار تاریخی نیشابور
بخش سوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده بازارنیشابور


کلمات کلیدی مرتبط:
بازار تاریخی نیشابور, بازار س وش, بازار س وش نیشابور, تجاری, عناصر بازارس وش نیشابور, مرکز ید, موقعیت نیشابور, نامهای مختلف نیشابور, نیشابور, پاو وینت عمرانی, پاو وینت معماری, پلان های بازار نیشابور, کاربری تجاری. , ,-بخش اول : آشنایی با شهر تاریخی نیشابور , , تاریخچه نیشابور , نامهای م,
مقالات مرتبط در این دسته
,بازار- پاو وینت
,معماری ی بازارها- پاو وینت
بازارهای تاریخی ایران
مقاله سبک معماری در مجموعه سرای گلشن و تیمچه پوستیword
پاو وینت, بازارها در معماری ایران
پاو وینت,آب انبار ,قزوین
پاو وینت,بناهای وابسته به بازار
پاو وینت بررسی بازارهای سنتی
پاو وینت تحلیل و بررسی کامل بازار تبریز
پاو وینت نقد و تحلیل و بررسی کامل بازار قزوین
پروژه معماری ی بازار همدان
پاو وینت زاده محمد بازار شوشتر
پاو وینت زاده محمد بازار شوشتر
پاو وینت مجموعه بازار تاریخی تبریز
پاو وینت معماری بازار
پاو وینت بررسی باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز
پاو وینت بررسی بازار تهران
پاو وینت بررسی بازار قزوین
پاو وینت بررسی سرای حاج میرزا کاظم همدان
پاو وینت بررسی بازار اراک


مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد آب و هوای نیشابور
درخواست حذف اطلاعات«نیشابور» شهری است در قلب اسان، ساختن نیشابور را به شاپور اول ساسانی نسبت می دهند و اسم شهر را به معنی «نهاده نیک شاپور» می دانند
دسته بندی آمار
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقاله در مورد آب و هوای نیشابورفروشنده فایل


کد کاربری 4421«نیشابور» شهری است در قلب اسان، ساختن نیشابور را به شاپور اول ساسانی نسبت می دهند و اسم شهر را به معنی «نهاده نیک شاپور» می دانند.
«ابرشهر» نام قدیم نیشابور است، احتمال دارد که این نام در اصل شهر آپارناک یا آپارنی و جایگاه یکی از سه قبیله مهم پارت بوده باشد که شاهنشاهی نیرومند اشکانی را بنیاد د.
و «ابرشهر؛ تارنگار اطلاع رسانی نیشابور»، بر آن است، شناختی دیگر از نیشابور، به وسعت گذشته تا اکنون، در حوزه های مختلف تاریخ، فرهنگ، هنر، گردشگری، جاذبه های تاریخی و طبیعی، کشاورزی، اقتصاد، صنعت و ...، به روایت منابع (چاپی و الکترونیک) موجود، در اختیار علاقمندان و پژوهشگران این حوزه قرار دهد.


 


از کل مساحت جغرافیایی شهرستان نیشابور که معادل 3/8925 یا 892530 تار است، 5500 کیلومتر مربع ان را دشت و 3425 کیلومتر مربع بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهد.


 مشاهده متن کامل ...
جوشکاری گلستانی نیشابور 09154512292
درخواست حذف اطلاعات
======جوشکار -جوشکاری - جوشکاری نیشابور - جوشکار برق - جوشکاری گاز - الکترود - الکترود رضا - الکترود آما - اتحادیه پروفیل و آهن آلات نیشابور - سایت دیوار -قوطی 2در 2-پروفیل 3در5- پروفیل کلافی - پروفیل کلافی یکطرفه - محمد گلستانی - جوشکاری سیار در نیشابور 09154512292-جوشکاری سیار در نیشابور 09354512292- مسکن مهر نیشابور -کلانتری 12جمهوری - پل 17 شهریور - مرکز 118نیشابور - محمدیان - احمد - رضا - بارگاه ملکوتی رضا- سایت اداره برق نیشابور - ثبت نام -ثبت نام یارانه - ثبت نام دانشجو در نیشابور - ثبت نام دانشجو پسر - ثبت نام دانشجو دختر - خوابگاه دخترانه ولی عصر نیشابور - خوابگاه دخترانه پردیس نیشابور - مرکز تامین اجتماعی شعبه و نیشابور - و - وین نیشابور - چکنه سفلی نیشابور - توریست نیشابور - اشیای گمشده در نیشابور - لیست دانشجویان - آلمینیوم نیشابور -مظفری - صندوق رای نیشابور - پایگاه اطلاع رسانی نیشابور - امداد جاده ای نیشابور -حفاظت واطلاعات نیشابور - امداد هوایی نیشابور - بیمارستان حکیم نیشابور - جاده باغرود نیشابور - علی گلستانی - کارشناس رسمی دادگستری علی گلستانی نیشابور - علی گلستانی کارشناس رسمی دادگستری -سایت شخصی علی گلستانی نیشابور - کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیشابور -شرکت زمزم نیشابور - شهرداری منطقه یک نیشابور - اجرای احکام نیشابور -سرقت نیشابور - حوادث جدید نیشابور - ر های نیشابور - آتش نیشابو ر - فضای وایبر نیشابور - تلگرام نیشابور - تلگرام - تلگرام چیست - خیابان راض نیشابور - عطار نیشابوری - خیام نیشابوری - شادیاخ نیشابور - درود نیشابور - قدمگاه رضوی نیشابور - رضا سلمان - ملایر - چاپخانه الغدیر -مشاهده متن کامل ...
تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان ت
درخواست حذف اطلاعات
تلویزیون در دنیای امروز، گسترده ترین رسانه است به گونه ای که حتی کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت هم نتوانسته رقیب قدرتمندی برای آن باشد، امروزه این رسانه تا دور افتاده ترین روستاها راه افتاده و آنتن های آن را می­توان بر فراز آپارتمان های مرتفع تهران تا طیف خانه های پست و کوتاه روستاها مشاهده کرد، از این روست که می توان تلویزیون را یک وسیع با
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101
تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده (مطالعه موردی محله خیابان ت ، دانش آموزان اول و دوم ابت )

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش اول :

1-1 پیش گفتار ................................. 2

1-2 مقدمه ..................................... 3

1-3 بیان مسئله ................................ 4

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق ....................... 6

1-5 هدف ها ی پژوهش ............................ 7

1-6 سوالات پژوهش ............................... 8

1-7 پیشینه تحقیق .............................. 9

1-8 جامعه مورد بررسی ......................... 12

1-9 روش تحقیق ................................ 13

1-10 کلید واژگان ............................. 14

بخش دوم :

2-1 فرهنگ .................................... 16

2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی ..... 18

2-3 خصوصیات فرهنگ ............................ 21

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد ............ 23

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است ................ 23

2-6 فرهنگ امری مشترک است ..................... 23

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است ..................... 23

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتس .......... 24

2-9 سطح های فرهنگ ............................ 25

2-10 طبقه بندی فرهنگها ....................... 25

2-11 ابداع فرهنگ پذیری ....................... 26

2-12 فرهنگ پذیری ............................. 27

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ ...................... 28

2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری ................. 29

2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری .......... 30

2-16 انواع فرهنگ پذیری ....................... 30

2-17 انواع فرهنگ پذیری از منظری دیگر ........ 32

2 آژانس های فرهنگ پذیری ................... 32

2-19 ماهیت رسانه ............................. 36

2-20 رسانه و فرهنگ پذیری ..................... 36

2-21 کارکردهای رسانه ها ...................... 37

2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی 38

2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه ....... 45

2-24 تلویزیون ................................ 45

2-25 ویژگی های تلویزیون ...................... 36

2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی ......... 46

2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان ........... 46

2-28 قدرت تلویزیون ........................... 48

2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون ................. 49

2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن ک ن ............ 50

2-31 کارکردهای منفی تلویزیون ................. 51

2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی ............ 53

2-33 کودک کیست ............................... 54

2-34 ویژگی های کودک در دوره ابت .......... 54

2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون ........ 56

2-36 ارتباط کودک و تلویزیون .................. 57

2-37 ک ن قربانیان تلویزیون ................ 58

2-38 چهارچوب نظری ............................ 59

....... نظریه فرهنگ و شخصیت .................. 59

....... نظریه کنش متقابل نمادین .............. 60

...... نظریه کارکردگرایی ..................... 61

بخش سوم :

3-1 مقدمه .................................... 63

3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت ک ن 70

3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق ک ن .. 73

3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای ک ن 75

3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه .......... 79

3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات ک ن ....... 80

3-7 سوالات پرسیده شده از والدین ............... 81

3-8 مصاحبه با والدین ......................... 81

3-9 مصاحبه با مربیان ......................... 86

3-10 نتیجه گیری .............................. 87

فهرست منابع .................................. 91

چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

نمودار عنوان

نمودار شماره 1: نمودار سطح تحصیلات والدین ..... 66

نمودار شماره 2: حدود ساعات تماشای تلویزیون ... 67

نمودار شماره 3: اولیت تماشای برنامه های تلویزیون 68

نمودار شماره 4: علت تماشای تلویزون ........... 69

1-1پیش گفتار :

تلویزیون در دنیای امروز، گسترده ترین رسانه است به گونه ای که حتی کامپیوتر و شبکه جهانی اینترنت هم نتوانسته رقیب قدرتمندی برای آن باشد، امروزه این رسانه تا دور افتاده ترین روستاها راه افتاده و آنتن های آن را می­توان بر فراز آپارتمان های مرتفع تهران تا طیف خانه های پست و کوتاه روستاها مشاهده کرد، از این روست که می توان تلویزیون را یک وسیع با مخاطبانی در طیف های مختلف در نظر آورد که البته ، ک ن به عنوان جدی ترین و بیشترین مخاطبان برنامه های تلویزیونی مطرح می باشند و تأثیر پذیری آنان بیش از دیگرگروههای سنی است. ک ن ارزش ها و باورها و مفاهیم فرهنگی و روش های زندگی و واکنش به تحریکات محیطی و غیره را از تلویزیون می آموزند و امروزه نقش رسانه ها در فرهنگ پذیری اولیه ک ن و فرهنگ پذیری دراز مدت بزرگسالان به طور گسترده مورد قبول قرار گرفته است و به عنوان عاملی مهم در فرآیند اجتماعی و انتقال مفاهیم فرهنگی ایفای نقش می کند و رسانه ها برای ایجاد فرهنگ پذیری دو گونه از الگوهای رفتاری را به مخاطب ارائه می دهند: الگوهای رفتاری فردی و الگوهای رفتاری اجتماعی که منجر به جامعه پذیری می شود.

1-2 مقدمه:

شتاب فرایند پیشرفت های فن آوری در دنیای معاصر و تحول سریع درامر ارتباطات ،مرکز ثقل تحولات اجتماعی بوده و در دهه های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده ای در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عوامل متعدد درونی و بیرونی، این تغییرات را تجربه کرده و شکی نیست که رسانه گسترده ای همچون تلویزیون، در فرهنگ سازی اعضای خانواده، بالاخص ک ن ، جایگاه بسیار برجسته ای دارد و تلویزیون در کنار پدر و مادر وفرزند، فرد چهارم خانواده است و از نظر آگاهی رسانی و راهنمایی چند جانبه ، مهم ترین و نزدیک ترین و سریع ترین ابزار درک اطلاعات به شمار می رود.

بنابراین جایگاهی که تلویزیون ،در انتقال ارزش ها و پیام ها و تثبیت یا تغییر و تز ل فرهنگ ها و ارزش پیدا کرده است، بسیار حساس و خطیر است و گستردگی استفاده از این ابزار و داشتن مقبولیت گسترده نزد عموم مردم بر اهمیت موضوع می افزاید.

گذشته از تأثیر گذاری عمومی و اجتماعی تلویزیون، ک ن، از اثر پذیری بیشتری نسبت به این رسانه برخوردارند و اثر گذاری آن تا آنجا است که متخصصین آن رااز ارکان مهم تربیتی میشمارند.


1-3بیان مسئله :

وسایل ارتباط جمعی ،مهم ترین شاخصه جامعه مدرن به شمار می آیند و این وسایل می­توانند القا کننده هنجارهای فرهنگی باشند (که البته این هنجارها بسته به نوع برنامه های رادیو و تلویزیون و مجلات و رو مه ها متفاوت است) که دراین میان نقش رسانه های تصویری، بالاخص تلویزیون، نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر و درمقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری برخوردار است واین امر به خصوص آنجا تحقق می یابد که ک ن به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیونی مطرح هستند.

از آنجا که هر عنصر جدید و مجموعه های نو در فرهنگ ظاهر شود، محتوا وساخت آن را تغییر می دهد و تکنولوژی به هر جا پا می­گذارد، دانش ها و مهارت های ویژه خود را به آن سو روانه
می کند وارزش هایی می آفریند که اغلب در تقابل با ارزش ها و آداب و رسوم و شیوه های زندگی است و یکی از نهادهایی که رسانه، بالاخص تلویزیون، تأثیر بسزایی درآن داشته، خانواده است تا جایی که به عنوان عضواصلی خانواده پذیرفته شده و اگر در گذشته فقط خانواده وجود داشت، امروزه خانواده است به اضافه تلویزیون .از آنجا که هر وسیله کارکردی دارد، رسانه ها ازجمله تلویزیون نیز کارکردهائی دارند که یکی از مهم ترین کارکردهای تلویزیون کمک به روند فرهنگ پذیری است و فرهنگ پذیری جریان انتقال شه ها و باورها ، هنجارها و معیارها و نمونه های رفتاری موجود در فرهنگ جامعه به افراد آن است و پژوهش ها حاکی از آن است که رسانه در کنار عواملی مانندخانواده و دوستان می تواند نقش مهمی در فرآیند فرهنگ پذیری کودک داشته باشد وامروزه با ظهور وسایل ارتباط جمعی ، فرآیند آموزش از اعضای خانواده و مدرسه وآموزشگاه ها خارج شده وجهان پهناور به عرصة آموزش تبدیل شده است، البته آنچه باید به آن توجه داشت این است که جریان فرهنگ پذیری در ک ن یک سویه است. چرا که کودک در مقابل پذیرا شدن ارزش های جدید منفعل، یعنی آن که جریان تأثیر ارزش ها یک طرفه و تنها از جانب جامعه به سوی او است و کودک مقاومتی از خود در برابر اتفاقات رسانه ای بروز نمی دهد و نمی تواند تأثیر عه داشته باشد.بنابراین سؤال اساسی در این تحقیق آن است که« رابطه بین تلویزیون و فرهنگ پذیری ک ن 7 و8 ساله چگونه است؟» برای نیل به هدف فوق سعی شده است تا فرآیند کارکردهای تلویزیون در چگونگی فرهنگ پذیری ک ن اول و دوم ابتدائی مدارس دخترانه منطقه 3 تهران مورد بررسی قرارگیرد که به طور اتفاقی مدرسه دخترانه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی انتخاب شد و 50 دانش آموز اول و دوم ابت به طور نمونه انتخاب شد که انتخاب نمونه کاملا موردی بود و برای رسیدن به این مهم از دانش آموزان مصاحبه باز به عمل امد و محقق در میدان تحقیق به مشاهده مشارکت آمیز دست زد.


1-4 اهمیت وضرورت تحقیق :

امروزه رسانه های گروهی ،در قالب های متنوعی چون رادیو و تلویزیون و نشریات و ... سیطره فراگیری بر زندگی انسان دارند وباعث شده اند که چهره زندگی انسان را دگرگون سازند و از آنجا که تلویزیون به عنوان یک رسانه و تکنولوژی دارای فرهنگ خاصی است وابزاری است که بر جریان انتقال فرهنگ وارزش های جامعه نقش بسزایی دارد واز قوی ترین وسایلی است که می تواند انسان امروز آن را به عنوان تغییر شکل دادن نه تنها جامعه بلکه در ذرات و جوهر خود به کار بندد، باورود به خانواده، به عنوان یک نهاد کوچک اما تعیین کننده در ساخت فرهنگ، جائی که بزرگترین تأثیر در پی ریزی فرهنگ وآداب و رسوم، واعتقادات وارزش ها ،هنجارها وناهنجاری های بعدی فرد را بایستی درآنجا جستجو کرد، باعث تغییراتی در نظام باورها وارزشها و اعضای خانواده ، بالاخص ک ن که توانایی درست تشخیص دادن خوب و بد و مرز بین واقعیت و تخیل و هماهنگی خود را با فرهنگ القا شده توسط تلویزیون ندارند، می شود. بنابراین با اهمیت یافتن رسانه های گروهی در زندگی روزمره ک ن که به عنوان مخاطبان جدی و پر و پا قرص تلویزیون هستند و هدف آن ها ب آگاهی و اطلاعات از برنامه های تلویزیون است، بر اهمیت وضرورت شناخت کارکرد های تلویزیون بر فرهنگ پذیری ک ن می افزاید.


1-5 هدف های پژوهش :

هدف کلی : تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده(مطالعه موردی محله خیابان ت ،دانش آموزان اول و دوم ابت دختر)

هدف های جزئی :

1-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درفرهنگ تغذیه در ک ن شود؟

2-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر در ادبیات ک ن شود؟

3-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر سلیقه و عادت در ک ن شود؟

4-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درباورهای ک ن شود؟

5-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر درالگوهای فراغت ک ن شود؟

6-آیا تلویزیون توانسته باعث تغییر در الگوهای زندگی شود؟


1-6 سؤالات پژوهش

1- آیا تلویزیون توانسته باعث فرهنگ پذیری در ک ن شود؟

2-آیا فرآیند فرهنگ پذیری که از طریق تلویزیون به ک ن صورت می گیرد با الگوهای فرهنگی ما تطابق دارد؟

3-آیا تلویزیون به عنوان یک پدیدة فرهنگی در قسمت هایی از فرهنگ بیشتر تغییر می تواند ایجاد کند؟

4- آیا برنامه هائی هستند که از طریق آن فرهنگ پذیری ک ن سریع تر صورت می­گیرد ؟


-7 پیشینه تحقیق :

با ظهور هر رسانه، دغدغه آثار آن نیز بروز می کند و به دنبال آن ، دانشمندان علوم ارتباطات و اجتماعی دست به تحقیقات مختلفی در مورد اثر آن رسانه بر مخاطبانش و متغیرهایی که بر فرآیند استفاده از رسانه تأثیر گذار است می زنند. محققان این رشته به گروههای مختلف جامعه با ویژگی های متفاوت پرداخته اند، اما شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که بزرگ ترین سهم،نصیب ک ن و نوجوانان شده است و توجه به اثر رسانه بر کوکان و نوجوانان به گذشته های بسیار دور برمی گردد، چنان که افلاطون در کتاب جمهوری، به داستان سرایان عصر خود در مورد این مسئله که ک ن قادر نیستند بین آنچه صرفا حکایت است و آنچه واقعیت دارد تمایز قائل شوند، هشدار می دهد. بنابراین باید اولین داستان هایی که کودک می شنود، اثر اخلاقی صحیح مورد نظر را بر او بگذارد. (نیکو، مینو و دیگران . 1381 ص112)

نکته شایان ذکر آنکه همواره تحقیقات در مورد ک ن و رسانه ها،از دغدغه های عامه مردم در بدو ورود رسانه ریشه داشته است. در تحقیق جامع پاین(pine) (1933) گروهی از برجسته ترین روان شناسان، جامعه شناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن زمان مشارکت داشتند و گزارش آنان در مورد اثر بر متغیر های مختلف رفتاری و شخصیتی ک ن، چون الگوی خو دن، دانش ک ن در مورد دیگر فرهنگ ها، نگرش آنان در خصوص پرخاشگری و رفتار بز ارانه ، در 12 جلد منتشر شد. و نتیجه گیری اصلی این تحقیق مبنی براین بود که اثریک بر ک ن به متغیر هایی چون سن، جنس و موقعیت قبلی، ادراک، محیط اجتماعی، تجارب قبلی و والدین بستگی دارد.

آنچه در نتیجه گیری های محققان مختلف دست اندرکارامور کودک و تلویزیون مشاهده
می شود، جنبه مشروط بودن اثرتلویزیون است و زمینه های بررسی با توجه به زمینه های مورد توجه محقق تعیین می شود. به عنوان مثال بلامر(blomer) به زمینه های جامعه شناختی و آثار متغیرهایی چون نگرش و علایق می پردازد. زمینه های غالب در بررسی های انجام شده در زمینه ک ن و تلویزیون، پرخاشگری، عادات زندگی و خیال پردازی بوده است.

گزارش تحقیقی یونسکو(unesco) (1964) یکی از برجسته ترین آثار آن زمان در ارتباط با رفتارک ن درقبال تلویزیون بود که به سوال هایی چون: ک ن چه قدرصرف تماشای تلویزیون می کنند؟ - چرا ک ن تلویزیون تماشا می کنند؟ - چه برنامه هایی تماشا می کنند؟ - پاسخ داده است . از بین محققانی که در آن دوران به بررسی رابطه کودک و تلویزیون پرداختند، می توان از ، ویس(1958)(vice) و جان (john)نام برد ودر تحقیقات این افراد به نیازها ونحوه استفاده از رسانه نیز پرداخته شده بود .از مهم ترین آثار در زمینه اثر تلویزیون بر ک ن کتاب شرام و لایل و پارکر(sheram&lyle&parker) باعنوان - تلویزیون در زندگی ک ن ما است – که در دهه 1961 منتشرشد، آنها که عواملی چون لذت طلبی ، ب اطلاع و استفاده اجتماعی را به عنوان دلایل تماشای تلویزیون توسط ک ن ذکرکرده اند و به گفته آنان ، دلایل دیگرهمچون سرگرمی و فرورفتن در جهان تخیل و رویا ، هم ذات پنداری با افراد جالب و جذاب ، فراموش مشکلات زندگی واقعی ، فرار از کارهای یکنواخت و روزمره و دلایل مشابه ، از دیگر عللی است که به انگیزه لذت طلبی مربوط می شود. (شرام و همکاران، 1377ص92-91) و بعد از آن تحقیقات بسیاری در زمینه اثرتلویزیون بر دانش و نگرش و رفتارک ن انجام شد.

نگین حسینی در کتاب جنگ تلویزیونی برای ک ن به شروع و استفاده کودک از تلویزیون و درک ک ن سنین مختلف از تلویزیون و اثرات آن بر روی ک ن اشاراتی داشته است و از جمله اثرات مهم آن را تأثیر شگرف تلویزیون بر باورهای ک ن می داند. در کتاب شناخت مخاطب تلویزیون اثرمینو نیکو و دیگران بر عواملی که بر نحوه استفاده از رسانه تأثیرگذار است. اشاره شد که دربین مجموع عوامل ، اثرسن بر نحوه استفاده از رسانه تاکید زیادتری شده است. در این کتاب با توجه به نظریات دانشمندانی چون پارکر و شرام و برادلی گرین دلایل ک ن و نوجوانان را برای تماشای تلویزیون به عواملی چون گذران اوقات فراغت ، فراموش مشکلات و ب اطلاع و استفاده اجتماعی و لذت طلبی و برانگیختگی ، آرامش و یافتن مونس و تماشای عادتی مربوط دانسته اند و در این اثرویژگی هایی چون شناخت ناقص از جهان که موجب می شود کودک از فهم محتوای رسانه عاجزبماند یا مطالب غیرواقعی را واقعی پندارد و یا آنکه از هدف و انگیزه تولید کننده محتوای آن رسانه آگاهی نداشته باشد، اشتیاق برای فراگیری و یا به عبارتی ، آمادگی برای فراگیری و کنجکاوی از جمله دلایلی دانسته که کودک را مخاطب خاص رسانه می سازد.

و کتاب های بسیار دیگر که هر کدام از جنبه های مختلف ، مسئله رابطه تلویزیون و کودک توجه نشان داده و مسئله را مورد بررسی قرار داده اند که البته غیر از کتاب ها، مقالات و پایان نامه های بی شماری در این زمینه نوشته شده . از جمله تاثیر تبلیغات بر ک ن و تاثیر برنامه های کودک تلویزیون بر کودک ،که نگارنده سعی کرده تا حد ممکن از این کتاب ها و مقالات بهره کافی و لازم را ببرد.


1-8 جامعه مورد بررسی:

یکی از مهمترین کارهائی که محقق باید در روش تحقیق انجام دهد مشخص مکان تحقیق است و مکان تحقیق باید درفضای جغرافیائی واجتماعی و در زمان تعیین شود.نخستین شرط کاردر مطالعات مردم شناسی رفتن به محل اقامت است بدین ترتیب ارتباط بین محقق و جامعه مورد بررسی برقرار می گردد و همه زمینه های ذهنی که می تواند محقق را واداربه پیش داوری نماید، از بین
می برد (فربد،محمد صادق،13ص63)،میدان تحقیق که تحقیق در آن انجام شد، دبستان دخترانه مهدا واقع در منطقه 3 تهران، خیابان دیباجی جنوبی است که از 50 دانش آموز اول ودوم ابت این مدرسه جهت پژوهش استفاده شد.

لازم به ذکر است، به علت محدودیت های تی مرتبط با سیستم آموزش و پرورش به ناچار فقط مدرسه دخترانه مورد بررسی قرار گرفت.

1-9 روش تحقیق:

مطالعه بر روی موضوع مورد نظر مربوط به زمان حال می باشد،از اوا سال1387 به جمع آوری اطلاعات و مطالب پرداخته شد که بتدریج نگارش پایان نامه آغاز شد که با تصحیح و راهنمایی های راهنما تحقیقات میدانی ادامه یافت که تا نیمه اول (6ماه اول ) 1388به طول انجامید، در این مطالعه از روش های معمول در تحقیقات مردم شناسی استفاده گردیده و معمولا در بررسی و مطالعات مردم شناسی به خصوص درروش ژرفانگر، مطالعات عمیق و دقیق صورت می گیرد.

فنونی که در نگارش این پایان نامه محقق از آن استفاده کرد روش کتابخانه ای و میدانی و مشاهده مشارکت آمیز بود که در کارمیدانی ،مصاحبه عمیق بر روی50 دانش آموز اول و دوم ابت دخترانجام شد و همچنین در مشاهده مشارکت آمیز محقق وسواس زیادی به ج داد چراکه فن مصاحبه با مشاهده اطمینان بخش تر و علمی تر است .

1-10 کلید واژگان:

1- تلویزیون : لغت ترکیبی است که از زبان های لاتین و یونانی گرفته شده است. لغت tele در زبان یونان به معنی «دور» و کلمه "vision" در لاتین به معنای «دید» است و این لغت اغلب به طور مختصر به شکل "tv" نوشته می شود.

2- فرهنگ: به تعبیر مردم شناسان، میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ عبارت است از مجموعة پیچیده ای شامل دانش ها ، مهارت ها ، آگاهی ها، باورها و هنرها ، اخلاق و قوانین ، آداب و رسوم و تمامی گرایش ها ، قابلیت ها و عادت هایی که آدمی در ح عضویت در یک جامعه نصیبش می شود. (تر ، علی اکبر، 1381، ص 16)

3- فرهنگ پذیری :مجموعه پدیده هایی است که از تماس مستقیم ودائم میان گروههایی از افراد با فرهنگ هایی متفاوت نتیجه می شودوتغییراتی را در الگوهای فرهنگی یک یا دو گروه موجب می گردد(دنی کوش 1381ص 91)

4- خانواده: گروهی از افراد که با پیوندهای خونی، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر مربوط بوده و یک واحد اقتصادی را تشکیل می­دهند (گیدنز، آنتونی، 1382، ص786)

5- کودک : از نظر پیمان نامه حقوق کودک، کودک ی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر اینکه بر اساس قانون ملی قابل اعمال ، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد (نوبان و صدری، 1380، تبریز)

بخش دوم:ادبیات پژوهش

 • · فصل اول :مطالعات نظری
 • · فصل دوم :چارچوب نظری

2-1 فرهنگ :

از زمانی که انسان، در محیطی به نام جامعه ای بزرگ که از قواعد و قوانین خاص پیروی
می کند قرار گرفت، درگیر ساز و کارهائی شد که یا خود در شکل بخشیدن به آن نقش داشت و یا آنکه از دیگران تأثیر می پذیرفت و تأثیر سبب شد که شاکله شخصیتی روحی و فرهنگی او شکل بگیرد و چیزی به نام فرهنگ به وجود آید، فرهنگ شامل همه باورها و قوانین و آداب و رسومی شود که افراد به آن وابسته یا دل بسته اند. فرهنگ مقوله ای نیست که در زمانی کوتاه شکل بگیرد بلکه فرآیندی است که به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارد و اهمیت خاص خود را پیدا می کند و در جامعه ای به عنوان یک امر یا رفتار مورد اقبال عموم قرار می­گیرد و کم کم به عنوان جزئی از باورهای بنیادی اقشار یا ملتی محسوب می شود. فرهنگ را می توان چون موجودی دانست که نفس می­کشد و حیات مند است. و مثل هر موجودی زایش و مرگی دارد.

مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم جامعه،یکی از مفاهیمی است که در علوم اجتماعی زیاد به کار برده می شود و کمتر مفهومی در علوم اجتماعی به اندازة مفهوم فرهنگ در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است. از این رو می توان گفت که مفهوم فرهنگ نه تنها دشواری های زیاد به بار آورده است، بلکه به سبب تنوع و وسعت معنا، ایجاد وحدت نظر برسر گسترة موضوعی آن میسر نشده است. دگرگونی های پدید آمده در حوزة فرهنگ، به خصوص بر اثر گسترش نظام آموزش و پرورش و رسانه های همگانی یا روند جهانی شدن در نهایت مسائل حوزه فرهنگ را در برابر وظایف تازه ای قرار داده، با توجه به این تحولات گرچه به یک اعتبار می توان گفت که محتوا و هیأت فرهنگ تغییر می یابد، ولی هرگز رنگ و رو نمی بازد و از بین نمی رود، هر چند طیف وسیعی از شه ها و عقاید نمی گذارد، فرهنگ را به آسانی جمع وجور کرد و بر سرحیطة موضوعی و محتوایی آن به توافق رسید، یا اجزای پراکنده آن را در مجموعه ای منسجم به هم آمیخت و از سامانی منسجم و روشن برخوردار ساخت. با این حال همواره فرهنگ با قدرت و توانایی چشمگیر خود حضور خود را به اثبات می رساند.(پهلوان چنگیز،1382،ص 11و12)

یاکوب بورکهارت(jacob burckhardt) می گوید: سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و روند تاریخ را تعیین کرده اند عبارتند از : دین، قدرت، فرهنگ. (پهلوان ،چنگیز ،1382، ص13).

هنگامی که واژه فرهنگ را در گفتگوهای معمولی هر روزه، به کار می بریم، اغلب فرآورده های متعالی ذهن هنر و ادبیات، موسیقی و نقاشی و ... را در نظر داریم. فرهنگ به مجموعة شیوة زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود ، چگونگی لباس پوشیدن ، رسم های ازدواج و زندگی ، الگوهای کار و اوقات فراغت و مراسم مذهبی، همه را در بر می گیرد. (گیدنز، آنتونی1376، ص 56)

فرهنگ ، معرفت و شناختی است که مردم، جهت تعبیر و تفسیر رفتار اجتماعی به کار می گیرند که این معرفت اکتس و تا حدی در میان افراد مشترک است (اسپردلی 1386، ص 26)

فرهنگ را بیشتر می­توان دیدگاه مشترک یک ملت تعریف کرد، فرهنگ رویکرد و شیوة برخورد آن ها برای درک واقعیت است و زمینه ای است که در آن تجربه مشاهده و تفسیر می شود (شارون جوئل، 1379، ص 138).

بر اساس تعریفی فرهنگ شامل تمامی عادات یک جامعه است ، یا اگر جامعه را مجموعه ای از افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاصی دارند در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی تسودی باربو(zevedei barbu ) در کتاب خود به نام «جامعه، فرهنگ و شخصیت» می نویسد، بیشتر تعریف های فرهنگ بر دو نکته اشاره می کنند.

نخست عناصر فرهنگ، چه به صورت عادات اجتماعی جلوه گر شوند و چه به صورت روش زندگی یک جامعه تظاهر یابند؛ دوم : اثر انگیزاننده و هنجاری این عناصر بر رفتار فرد به بیان دیگر، کارکرد، ویژه فرهنگ، آفرینش و نگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعة معین است. (پهلوان، چنگیز، 1382، ص 13)

از فرهنگ هنگامی سخن می گوییم که روح بشر، فعالیت ها، روش ها و اکتسابات و رفتارهایش را به نقد می کند و سعی می کند آنها را بهبود بخشد تا از قید و بندها رهایی یابد و هر آنچه را که از درون مانع شکوفاییش می شود از میان بر دارد.

می توان به اعتباری گفت که آدمی هنگامی که کوشش هایی را در جهت انسانی ساختن به کار می بندد، او را با فرهنگ (= فرهیخته) می­نامیم. (پهلوان، چنگیز،1382، ص 15)

2-2 فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی:

بسیاری از متفکران و صاحب نظران علوم اجتماعی، وجه تمایز زندگی اجتماعی انسان و حیوان را فرهنگ عنوان کرده اند، اشپنگلر(spengler) فرهنگ را مبنای اصلی جامعه انسانی می داند، وی که مکتبش را اص فرهنگ بنا نهاده است، عقیده دارد که حیات و پویایی جامعه به پویایی فرهنگ بستگی دارد و مرگ جامعه ، مرگ فرهنگ آن جامعه است (وثوقی – نیک خلق – 1378، ص 153)

بعضی از مردم شناسان انسان بودن را به معنی داشتن فرهنگ تلقی می­کنند و از آنجا که فرهنگ به معنای تظاهرات مادی و معنوی فعالیت های انسان برای سازگاری با محیط به کار می­رود، به عنوان مرزی است که انسان را از حیوان ها جدا می­سازد. (وثوقی- نیک خلق ، 1387، ص 154).

انسان شناسان درکاربرد مفهوم فرهنگ، فرض های معینی را درباره رفتار و با ورها و تجارب افراد به عنوان اعضای یک جامعه اتخاذ می­کنند که عبارتند از: این که نوع بشر قواعد رفتاری را
می آموزد و بقایش به همین یادگیری بستگی دارد؛ قواعد اکتس رفتارو تفکر، برای رویدادها و نیز رفتار دیگران معنا فراهم می کند؛ گرچه هر جامعه ای تفسیرهای ویژه خودش را دارد. (بیتس، دانیل ، تهران ، 1375، ص55)

به تعریف مردم شناسان، میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ عبارت است از مجموعة پیچیده­ای شامل دانش ها و مهارت ها ، آگاهی ها و باورها ، هنرها، اخلاق ، قوانین، آداب و رسوم و تمام گرایش ها، قابلیت ها و عادت هایی که در آدمی در ح عضویت در یک جامعه نصیبش
می شود . به بیان دیگر کلیه ساخته ها ، آموخته ها، اندوخته ها و ارزش های مادی و معنوی و دست آوردهای انسان درطی تاریخ، فرهنگ نامیده می شود.(تر ، علی اکبر ، 1383، ص 16)

تیلور(tailor ) فرهنگ را آن مجموعه و یا کل و هم جزئی که شامل اشکال فکری و هنری و دستی انسان ها که عبارتند از علم و دانش ، معتقدات و آداب و رسوم و اخلاقیات دین، قانون و سرانجام هر گونه عادات و استعدادهایی دیگر که میان انسان ها می شکفد و به فردی از جامعه به عنوان جزیی همبسته از توده آنها فرا می گیرد، تعریف می کند او با این تعریف ، که در کتاب انسان شناسی خود در سال 1881 از فرهنگ کرد؛، روشن ساخت که فرهنگ ،خاص انسان است. (محمد صادق، فربد- جزوه تاریخ شه ها 1 ، ص 83).

هابل و فراست(hoebel & frostl)که فرهنگ را تقریباً در تمام فعالیت های بشری حاضر می بینند آن را یک سیستم یکپارچه از الگوهای رفتاری آمیخته شده که مشخصة اعضای یک جامعه هستند نه نتیجه وراثت بیولوژیکی ، تعریف می کنند (لاری اسمار ، 1379،ص 77)

بوآس (boas) بر خلاف تیلور(tailor) که بر تعریف فرهنگ به صورت مفرد آن توجه دارد به مطالعة فرهنگ ها به صورت جمع آن تأکید می کندو از نظر او هر فرهنگ، چیزی است یکه و ویژه و به نظر او هر فرهنگ معرف کلیتی خاص و منحصر به فرد است و در نظر او یک رسم و آیین خاص را فقط می توان در ارتباط با بستر فرهنگی آن توضیح داد. (پهلوان ، چنگیز، 1382،ص 53 و 55)

مالینوفسکی(malinowski) در رابطه با فرهنگ می گوید در هر فرهنگ ، هر رسم، هر شی، هر شه و باور و عقیده ای، کارکردی حیاتی انجام می دهند ، همة آنها وظیفة معینی را به انجام می رسانند و معرف گوشه یا جزئی غیر قابل جایگزین از این کلیت اندام وار (ارگانیک) هستند. (منبع قبلی ، ص79)

دورکیم (durkheim)به تمدن و فرهنگ های مختلف باور داشت نه یک تمدن که خاص ملتی مشخص باشد و به نظر او تمدن یعنی مجموعة پدیده های اجتماعی که وابسته به ارگانیسم اجتماعی خاصی نیست و این پدیده ها در فضایی جریان دارند که از مرز ملی در می گذرند و در مقاطعی از زمان تحویل می یابند که فراسوی تاریخ یک جامعة معین جریان می یابد. (پهلوان ، چنگیز، تهران، 1382،ص 69)

بیتس و پلاگ(bates & plog) فرهنگ را نظامی از باورها و ارزش ها ، سنت ها و رفتارها و مصنوعات مشترک که اعضای یک جامعه آن را مورد استفاده قرار می دهند تا از عهدة جهان خود و از عهدة یکدیگر برآیند و نظامی است که از طرق یادگیری نسل به نسل منتقل می گردد تعریف می کنند. (لاری اسماور، پورتر، ، 1379، ص 77)

ما وبر(max weber) در رساله ای تحت عنوان عینیت در علم اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی فرهنگ را جزء معین از نامعینی نامفهوم فراگرد جهان تعریف کرده، جزئی که نوع بشر معنا و برجستگی به آن می بخشد. (معینی، جهانگیر، 1374، پیشگفتار)

روث بندیکت(ruth benedict): که از پیروان مکتب شخصیت اساسی و اص فرهنگ است می گوید هر نمونه فرهنگی، نموداری از شخصیت مردمی است که وابسته به آن فرهنگ اند و فرهنگ رااصطلاح جامعه شناختی می داندبرای رفتار آموخته، رفتاری که با آدمی زاده نمی­شود و هر نسل باید آن را از مردم بالغ بیاموزند. (محمد صادق، فربد، تهران، 1369،ص 264)

هرسکوتیوس(herskovits) رابطه با فرهنگ اینچنین استدلال میکند،که فرهنگ اساساً بنیانی است مبین تمامی باورها و رفتارها و واکنش ها و ارزش ها و مقاصدی که شیوة زندگی هر ملت را مشخص می کند و به نظر او فرهنگ، ماوراء پدیده هایی غریزی است که فرد از گروه های انسانی یا به وسیله رفتار ، آموخته شده و تأثیر گرفته است. (فربد، محمد صادق، 1369،ص 265)

رالف لنیتون(ralph linton) در کتاب سیر تمدن می گوید فرهنگ مجموعه اعمال و آد است که در هر جامعه افراد انسان از بزرگترین خود فرا می گیرند و به نسل جوان تحویل می دهند (فربد، محمد صادق، 1369،ص 267)

لسلی وایت(lesli white) درکتاب علم فرهنگ (1949) فرهنگ را سازمان پدیده ها، کنش ها (انگاره های رفتاری) ، اعیان شناسایی و ابزار و اشیائی که ابزار را می سازند) ایده ها (باورها و معرفت ) احساسات (طرز تلقی و ارزش ها) که به استفاده از نمادها وابسته است، تعریف میکند (معینی، تهران، 1374، ص22)

در تعریف پارسونز(parsons)، فرهنگ عبارت است از سیستم های الگو شده یا سازمان یافته ای از نمادها که تحت جهت گیری های کنش و اجزای درونی شده شخصیت افراد و الگوهای نهادی شده سیستم اجتماعی در آید، پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی سه وجه مشترک تمامی فرهنگ ها را این چنین توصیف کرده است:1-انتقال پذیری و اینکه فرهنگ یک سنت یا میراث اجتماعی است .

2- انسان ها در فرهنگ شریک اند و فرهنگ محصول کنش متقابل انسانهاست.

3- فرهنگ ها قابل آموزش هستند.

(معینی، تهران 1374، صص 111 و 113).

با توجه به تعاریف که از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی از فرهنگ شده باید توجه داشت که رشتة انسان شناسی بیش از هر رشته دیگر در حوزة علوم اجتماعی به بحث راجع به فرهنگ و مفهوم آن علاقه مند است و همواره سعی داشته به ابعاد گوناگون فرهنگ در زندگی یک جامعه معین و اصولاً به فرهنگ های مختلف و سرانجام به فرهنگ به عنوان یک کلیت توجه داشته باشد.

2-3 خصوصیات فرهنگ:

1- فرهنگ امری اکتس ، عمومی و غیر غریزی است.

2- فرهنگ دارای خصوصیتی است که ثابت به نظر می رسد اما در عین حال تحول پذیر است.

3- فرهنگ، خاص انسان و جامعه انسانی است از این رو به طور وسیعی، تمام افراد و حیات اجتماعی آنان را تحت سلطه خود قرار می دهد.

4- فرهنگ غریزی نیست، و اساسی ترین وجه تمایز انسان از حیوانات، وجود میراث فرهنگی و گسترش و تکامل آن است.

5- فرهنگ انتقال پذیر است، انسان بر خلاف حیوانات آنچه را ب می کند به روش ها و راههای گوناگون به دیگران منتقل می سازد.

6- اجتماعی بودن، فرهنگ پیامد زندگی مشترک افراد است و محصول ارتباطی است که بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی او برقرار می گردد.

7- فرهنگ برآورده نیازهای اساسی حیات اجتماعی است.

8- فرهنگ با شرایط محیط سازگاری و هماهنگی دارد.

9- فرهنگ متشکل و منسجم از یک مجموعة منطقی است.

10- فرهنگ نشان دهنده راه و رسم و شیوة زندگی است.

11- فرهنگ ها در سطح جهان دارای عناصر مشترکی هستند.

(محمد صادق، فربد، تهران 1369، ص 288 تا ص 292)

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

فرهنگ نه تنها رفتارهای اجتماعی بلکه شیوه های شیدن را نیز در بر می گیرد. ما در خلال آموزش فرهنگی یاد می گیریم که چه معناهایی را باید به رویدادهای جهانمان و به ویژه به رفتارهای دیگران نسبت دهیم تا آن که بتوانیم این رویدادها را فهم کنیم و بدانیم که چه واکنشی را باید در برابر آن ها نشان دهیم و آز آنجا که معنا را زمینه فرهنگی فراهم می سازد و این زمینه ها نیز متفاوتند ، مردم جوامع گوناگون می توانند جهان را به شیوه های گوناگون در نظر بگیرند .

همانطور که می دانیم در سراسر جهان چارچوب هائی برای نقش های و نیز در مورد رفتارهای دیگر بشری وجود دارد، که گوناگونی های رفتار انسان در قالب این چارچوب ها رخ
می دهد، همچنان که دیوید گیلمور(daivid)

یاد آور شده است «همه جوامع بشری میان زن و مرد تمایزقایل می شوند و برای مردان و ن نقش های مناسب ونهاد مند فراهم می سازند و هر چند آرمان های از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می پذیرد، اما زیر این تفاوت های سطحی همانندیهای جالبی در تصورات قالبی فرهنگ های گوناگون بشری وجود دارد. (بیتس ، دانیل، 1375، ص 49 -48)

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است

از دیدگاه انسان شناسان، فرهنگ چیزهائی بیشتر از ادب و ذوق و پیچیدگی ، آموزش و ارج نهادن به هنرهای زیبا را در بر می گیرد. جالب ترین و مهم ترین نیروهای فرهنگی آن هایی هستند که بر زندگی روزمره مردم تأثیر دارند، به ویژه آن هایی که بر ک ن در دورة فرهنگ آموزی نفوذ می­گذارند. (کتاک، فیلیپ ، 1386، ص 372 )

2-6 فرهنگ امری مشترک است

فرهنگ نه صفت تک تک افراد، بلکه ویژگی افراد به عنوان اعضای وابسته به گروهها است. فرهنگ در جامعه انتقال می یابد، ما از طریق مشاهده ، گوش دادن ، صحبت و هم کنش با بسیاری از آدم های دیگر، فرهنگ مان را یاد می­گیریم . باور داشت ها، ارزش ها و خاطره ها و چشم داشت­های مشترک، انسان هایی را که در یک فرهنگ بزرگ می شوند به هم مرتبط می سازند و فرهنگ آموزی با فراهم تجربه های مشترک ، به انسان ها وحدت می بخشد (همان ص368)

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است

اینکه ک ن به آسانی یک سنت فرهنگی را جذب می کنند برای این است که انسان قابلیت بی همتایی برای یادگیری برخوردار است، آدم ها بر پایة یادگیری فرهنگی، مفاهیمی را می­آفرینند ، به یاد می آورند و به کارشان می برند، آن ها نظام های خاصی از معنای نمادین را جذب می کنند و به کار می برند. کلیفورد گیرتز انسان شناس، فرهنگ را به عنوان مفاهیمی تعریف می کند که بر یادگیری فرهنگی و نمادها استوارند. فرهنگ به عنوان یک رشته ساز و کارهای نظارتی متشکل از برنامه ها، دستور العمل ها، قواعد و دستورهایی نیز تعریف شده است که ان کامپیوتر آن ها را برنامه هایی برای تسلط بر رفتار می خوانند». انسان ها این برنامه ها را از راه فرهنگ آموزی در سنت های خاص فرهنگی، جذب می کنند ، آن ها این نظام فرهنگی را برای شناسائی جهان شان و بیان احساس هایشان و انجام داوری هایشان به کار می برند. این نظام به آن ها کمک می کند تا رفتار و دریافت هایشان را در طول زندگی در مسیر خاصی هدایت کنند.

هر آدمی از طریق فراگرد یادگیری آگاهانه و ناآگاهانه و هم کنش با دیگران، آغاز به ملکه ذهن سازی یا درون ذهنی یک سنت فرهنگی از طریق فراگرد فرهنگ آموزی می کند.

در برخی موارد، فرهنگ مستقیماً به ک ن یاد داده می شود، مانند زمانی که والدین به ک ن شان یاد می دهند که در هنگام گرفتنن چیزی از دیگران «متشکرم» بگویند. در برخی موارد هم فرهنگ به طور غیر مستقیم به ک ن یاد داده می شود مانند برنامه های تلویزیون که نقش تعیین کننده ای در انتقال فرهنگ و فرهنگ پذیری ک ن دارند.

فرهنگ از راه مشاهده نیز انتقال داده می شود، ک ن به چیزهایی که در اطرافشان اتفاق
می افتند، توجه می کنند.

انسان شناسان فرهنگی بر این توافق دارند که یادگیری فرهنگی تنها در میان انسان ها رواج دارد و همة انسان ها فرهنگ دارند. انسان شناسان این عقیدة سده نوزدهمی را که «وحدت روحی انسان» نامیده شده است، نیز قبول دارند و این عقیده به معنای آن است که اگرچه افراد بشر از جهت گرایش ها و گنجایش های عاطفی و فکری تفاوت دارند، ولی همه اقوام بشری از ظرفیت های ی انی برای فرهنگ برخوردارند و انسان ها با هر ژن و قیافة ظاهری، می توانند هر گونه سنت فرهنگی را بیاموزند. (کتاک، فیلیپ، 1386،ص 366 و 367)

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتس

رفتار ممکن است غریزی باشد – یعنی مبنای ژنتیک داشته باشد- یا اکتس ، آن رفتارهائی که از طریق آموزش ب می­شوند، درصد بالائی از رفتار بشری را تشکیل می­دهند و بسیار بیشتر از رفتارهای غریزی اند. ما می توانیم این وضعیت را در تفاوت های رفتار یک کودک بسیار دسال و رفتار یک بزرگسال در یک خانواده به چشم ببینیم.

انسان برای اینکه به عنوان اعضای مستقل جامعه کارکرد داشته باشد باید نظام رفتاری جامعه را فراگیرد که چیزی جز همان فرهنگ نیست و پرورش انسان سخت تحت تأثیر انی است که فرهنگ آموزی را اعمال می کنند و نیز متأثر از شیوة اعمال آنهاست. (بیتس دانیل، 1375، صص44 و45)

2-9 سطح های فرهنگ

موضوعی که امروزه بیش از پیش اهمیت یافته است ، تمایز میان سطح های فرهنگ یا فرهنگ در سطح ملی، بین المللی و ده فرهنگی است . فرهنگ ملی همان باور داشت ها ، الگوهای رفتاری آموخته، ارزش ها و نهادهایی است که شهروندان یک ملت در آن سهیم اند. فرهنگ بین المللی اصطلاحی است برای آن دسته از سنت های فرهنگی که به فراسوی مرزهای ملی گسترش دارند. از آن جا که فرهنگ نه از راه ژنتیکی بلکه از طریق یادگیری انتقال داده می شود، عناصر فرهنگی از طریق وام گیری یا اشاعه از یک گروه به گروه دیگر، نیز می تواند گسترش یابند. ده فرهنگ ها، الگوهای نمادین و سنت های متفاوتی اند که به گروههای خاص در یک جامعه پیچیده تعلق دارند. یعنی هر چند مردمی که در یک کشور زندگی می کنند در یک سنت فرهنگی ملی سهیم اند، ولی همه فرهنگ ها در داخل شان تنوع دارند .افراد خانواده ها، اجتماع ها، مناطق و طبقات و گروههای دیگر درون یک فرهنگ ، تجارب آموزشی متفاوت و مشترکی دارند. (کتاک، فیلیپ، 1386، صص378-377)

2-10 طبقه بندی فرهنگ ها :

مارگارت مید(margaret mead) درکتاب فرهنگ و تعهد فرهنگ ها را به سه دسته طبفه بندی می کند :

1-فرهنگ های گذشته گرا

2-فرهنگ های حال گرا

3-فرهنگ های آینده گرا

در فرهنگ های گذشته گرا شیوه های زیستن از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به فرزندان و نوه ها منتقل می شود ودر اینجا پدر بزرگ ها ومادر بزرگ ها بسیار مورد احترام هستند زیرا منبع دانش فرهنگی جامعه هستند وتجارب خود را از طریق پند و اندرزها و لالایی ها و...به نسل های بعدی منتقل می کنند اماکم کم با ظهور توسعه نهادها و فرهنگ های مدرن ،فرهنگ های گذشته گرا از بین می روند ،مدرسه ،پارک و سینما و ورزشگاه و...وضعیت فرهنگی را دگرگون می کنند و مسئله انتقال فرهنگ بخشی از آن به مدارس واگذار می گردد و بخش دیگر آن به رسانه ها و نهادها و موسسات فرهنگی ،همچنین با ظهور صنعت چاپ ،صنعت نشر گسترش یافت و نهاد کتاب و رو مه را وارد دنیای جدیدی کرد ،ز این پس بخشی از فرآیند فرهنگ ی از طریق کتاب و کتابخانه و مطبوعات صورت گرفت و کار انتقال را از پدر ها و مادرها از طریق خواندن رو مه و کتاب و حضور در کارخانجات و موسسات جدید انجام می دادند. از این رو در فرهنگ های حال گرا نقش عمده با گروههای می?

مشاهده متن کامل ...

پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی 7
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشیتاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 26037 kb تعدادمشاهده 37


پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی
این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ


فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات

مقدمه : 1
1 -1 عنوان تحقیق: 1
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1
بیان ضرورت های کمی: 1
3-1 اه پروژه: 2
اه عام: 2
حوزه اداری . 2
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی 2
مبانی نظری عام: 3
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان 3
مرکز هنری تهران 3
حیات در معماری 3
طراحی پارک فرهنگی 3
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه 4
انواع فرهنگ 6
1-6-1-1 فرهنگ نمادی 6
2-6-1-1 فرهنگ نهادی 6
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 6
4-6-1-1 فرهنگ مادی 7
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 7
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ 7
ایستایی فرهنگ 7
عناصر فرهنگی 7
فرهنگ پذیری 8
تاثیر فرهنگ بر فضا 11
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 11
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید. 11
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ 11
17-1-1 فرهنگ و ارتباط 13
فرهنگ و شخصیت 13
19-1-1 توسعه فرهنگی : 14
2-1-1 ضرورت پرداختن به فرهنگ 14
1ـ فرهنگ برای همه 16
3 ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری 16
2-1 اوقات فراغت: 16
1ـ تجدید قوا 17
5-2-1 رابطه فراغت با نظام اجتماعی 18
8-2-1فرهنگ و تفریح جامعه ایران 19
4-1مخاطب شناسی : 22
ب )مطالعات زمینه: 28
2-5-1 وضعیت کالبدی شهر 28
1- محورها: 28
مناطق کوهستان شمالی 30
دره بزرگ میانی مشهد 30
- جهت خیابانها 32
6-1 مشهد: 33
1-6-1 وضعیت اقلیمی شهر مشهد : 33
4-6-1 باد 34
7-1 معرفی سایت مجموعه 35
عوامل موثر در انتخاب سایت : 36
بررسی محدوده کوهسنگی 37
خیابان کوهسنگی 38
ایوان کوهسنگی 38
نتیجه: وم ایجاد مراکز فرهنگی 42
1-2 معماری ارگانیک 42
3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک 42
4-1-2 ویزگی های معماری ارگانیک 43
واقع گرا 43
الف - مرکز پژوهش و تحقیقات هنری 43
تالارها 44
معماری داخلی نمایشگاه 47
بخش نقاشی 47
13-2-2 کتابخانه 48
فضاهای عمومی کتابخانه : 48
رستوران و کافی شاپ 49
4-2 بررسی نمونه های مشابه 49
1 - ورودی : 50
- رستوران 52
1-3 - 2 مرکز فرهنگی torsharn : 55
2- ورودی 58
1ـ فرهنگ برای همه 61
بخش پنجم :برنامه فیزیکی 64
8-2-5 فضاهای آموزشی: 69
16-2-5 پارکینگ عمومی : 71
فضای نقالی. 82
مطالعه در فضای باز . 82
سایت آنالیز سایت انتخ در باغ فرهنگی کوهسنگی 84


به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی، ،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز شه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
1 -1 عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:
جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت و گروههای سنی می توان یافت که حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می ی م :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

3-1 اه پروژه:
اه عام:
هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.
این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.
مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :
فضاهای فرهنگی وهنری.
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .
خدمات نمایشگاهی.
حوزه اداری .
حوزه رفاهی و خدماتی.
اه خاص:
ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی
ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم
بالا بردن سطح اگاهی مردم
استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری
طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی
تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی
کیفیت طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط
تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران
تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:
با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح در نظر گرفت:
طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم
طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری
فعال کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....
انگیزه ایجاد این فعالیتها :
ـ اموزش همراه با تفریح .
ـ فعال کل سایت .
ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .
ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .
توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).
برنامه زمان بندی:
مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:
paper:1386/2/13
مطالعات پایه.:1386/3/15
طراحی و ارائه طرح:1386/6/15
منابع و ماخذ:
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان
طراحی فرهنگسرا
مرکز هنری تهران
حیات در معماری
مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)
مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار
طراحی پارک فرهنگی
پایان نامه ها
صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد
احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی
کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد
سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی
محل قرارگیری سایت:
با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.
در نهایت مساحت حدود 5/1 تار در داخل باغ فرهنگی و به موازات است های کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.
پروزه:فرهنگی . اموزشی(طراحی پارک فرهنگی)
ماریو بوتا : ((اماکن فرهنگی کاتدرال های جدید شهر امروز هستند و علاوه بر سرو کار داشتن با خاطرات جمعی نشانه های شهری محسوب می شوند.))
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه
الف )مطالعات پایه:
1-1 فرهنگ
1-1-1تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء ( فر) و ( هنگ) است: فر پیشوند و به معنی جلو، بالا بر و پیش آمده و در قالب اسمی به معنی شکوه، درخشندگی و بزرگ است. ( هنگ) از ریشه اوستای ( تنگنا) و به معنای کشیدن، سنگین و وزن می باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن بر کشیدن است، و در جای دیگر به معنای علم ادب و دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و اثار عملی و ادبی یک قوم آمده است.
در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزشها آمده، فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر می داند. در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و بکاربستن آمده است و امروزه با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، واژه فرهنگ به معنی آموزش و پرورش بکار رفته است.
2-1-1تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
در این مفهوم فرهنگ هر جامعه در یک زمان مشخص مجموعه معانی مورد قبول آن جامعه است که برای حمایت از آن در نهایت از اجبار فیزیکی ( زور) نیز سود می جوید و برای درونی آنها تلاش می کنند ( نهادهای آموزشی به وجود می آورد) نهادها خود بر اساس آن معانی شکل می دهند و نمادهای نشان دهنده آن معانی را تقویت می کند. در این جا فرهنگ معنای خاص می یابد به مجموعه ایی از معانی در حوزه وسیع فرهنگ ( به عنوان یک مقوله) اطلاق می شود.
این معنای فرهنگ را با عنوان نظام فرهنگی مشخص می کنیم حاصل این نام گذاری آن که در هر جامعه ای مجموعه ایی از معانی مورد قبول وجود دارد که اجباراجتماعی از آن حمایت می کند. بعضی از معانی این مجموعه اصلی و بعضی دیگر فرعی هستند. اما بنا به وحدت جامعه همه آنها از نظمی سیستمی پیروی می کنند و شکل نسبتا منظم به خود می گیرند. به همین دلیل می توان آن را نظام فرهنگی نام نهاد.
تعاریفی از قبیل هویت جمعی تمایز بخش جوامع از یکدیگر است. امری که در همه وجوه زندگی اجتماعی ساری و جاری است، امری که مفهوم نهادها محسوب می شود و نظایر اینها چنین معانی از فرهنگ را مد نظر دارند در این معنی ( نظام فرهنگی) فرهنگ مبنای شکل گیری و تداوم هویت جمعی و جامعه است.
3-1- 1 تعریف فرهنگ عمومی
حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار حکومتی از آن حمایت می کند. حوزه رسمی فرهنگ ( نظام فرهنگی) و حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی ( اجبار اعمال شده از سوی هر شخصی در نقش غیر حکومتی) از آن حمایت می کند حوزه عرفی فرهنگ ( نظام فرهنگی عمومی) می نامیم.
می توان از تقابل مذکور ( دو نوع نظام فرهنگی براساس دو نوع اجبار حامی هر یک) به عنوان تقابل رسمی و غیر رسمی یا تی و مردمی هم یاد کرد و با تبدیل مفهوم مردمی یا غیر مردمی یا غیر مردمی به مفهوم عمومی از فرهنگ عمومی در مقابل با فرهنگ رسمی نام برد براساس تقسیم بندی فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه ان اجبار قانون و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گروه اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکلها و سازمانهای غیر تی ( غیر رسمی) است.
بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت اجبار فیزیکی از آن حمایت می کند. حوزه فرهنگ عمومی عمدتا" بر پذیرش و امتناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات را در پی ندارد. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه های زندگی اجتماعی خانواده حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و... و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نیم توان آن را به حوزه مشخصی محدود نمود.
فرهنگ عمومی سازندگان و حاملان خاص خودش را داراست که دوست تنها به بخشی از آنها نظارت دارد. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست و بر مبنای شناختی که از آن ارایه شد. گذراندن مصوبه قانونی برای فرهنگ عمومی نامناسب ترین و احتمالا ناکارآمدترین شکل برخورد می باشد چرا که با ویژگی های فرهنگ عمومی مبانیت دارد. بلکه تدبیرهای مدیریتی ( مردم گرایانه) لازم است تا با ایجاد ساز و کارهای مناسب در اصلاح آن بکوشند.
4-1-1 تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : فرهنگ مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و رسوم و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه ب کرده باشد.
- علی شریعتی : فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم به صورت سمبلها، علایم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعی که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده می داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت و خصوصیات اجتماعی و زیست مادی، روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی آن جامعه را توجیه نماید.
فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه : فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و م وماتی دارد و این نوشتار درصدد توضیح و تشریح فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگرچه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد.
مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و بدون آن شهر از خلا فرهنگی محسوسی رنج خواهد برد. اگر چه این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسائل ارتباط جمعی دارند، اما نمی توان مدعی شد که ازنظر کیفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود. بنابراین او با میل خود بسوی یک کار فرهنگی رفته، لذا بنحو بارزتری از آن بهره مند می شود.
در حالی که برای مثال تلویزیون امروزه یک پدیده تا حدی تحمیلی و یکطرفه در خانه می باشد، بینندگان حتی در صورت عدم اشتیاق از برنامه های آن استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تاثیرگذاری بیشتری روی فرد و جامعه برخوردار بوده و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده کننده از این مراکز، این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه خاصی بوده و تا بتواند استفاده کننده را بخود جذب نماید و بعد از این مرحله قدرت تاثیرگذاری مجموعه های فرهنگی بر فرد استفاده کننده به حداکثر می رسد.
5-1-1فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
فولکور عبارت است از ( باورها و اعمال گروهی بدون نظریه علمی و فاقد پشتوانه ای منطقی) دارای خصوصیات زیر:
فولکور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج باشد. بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانوار را نمی توان فولکور نامید.
اعمال و رفتارهای فولکوریک به مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می شود یعنی آنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره ای محدود اتفاق می افتد در شماره فولکوریک نیست.
فولکوریک، نه به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیتهای زندگی نقشی را بعهده دارد.
ابداع کننده و بوجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکوریک معلوم نیست و این پدیده ها به تدریج بوسیله عامه مردم بوجود آمده است.
مقدار زیادی از اعمال و رفتار فولکوریک بی ادبانه و خارج از نزاکت تلقی گردیده و معمولا در محافل رسمی از بیان یا انجام آنها خودداری می شود.
6-1-1 انواع فرهنگ
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر می شود می توان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود که با این عنوان در فرهنگ نمادین، نمادی شده مشخص می شود. تفهیم و تفهم و آموزش از طریق فرهنگ نمادین انجام می شود و آثار هنری کتب و نوشته ها نیز از این نوع هستند.
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
شکل دیگر بروز فرهنگ ( معنی) بروز آن در رفتار یا عمل فرد است، رفتار افراد در جامعه در طی زمان با هم ترکیب و رسوب بندی شده و شکل هایی از رفتار را تثبیت می کند که از آن به عنوان نهاد یاد می شود هنگامی که فرهنگ در شکلهایی از رفتار تثبیت شده بارز گردد و مورد عمل قرار گیرد به ان فرهنگ نهادی شده گویند.
3-6-1-1 فرهنگ متبلور
تجلی فرهنگ در رفتار تنها محدود به رفتارهای رسوب بندی شده نیست. به عبارت دیگر فرهنگ تنها در قالب نهادهای متضمن معنی و تعیین کننده شکل یا شیوه رفتار متجلی نمی شود بلکه فراتر از اینها در تغییراتی که انسان در طبیعت ایجاد می کند نیز بارز می شود.
از جمله در ابزار و آثار که آنها هم معانی را در خود حفظ می کنند. این مجموعه را می توان آثار فرهنگی نام نهاد که شامل ابزارها نیز می شود آثار مزبور مادی هستند و به کار عمل می آیند بعد از خلق بیشتر مادی هستند تا معنوی، اما همیشه بدان معنایی هستند. که در خلق آنها منظور شده و همیشه وابسته به حوزه معنا باقی می مانند.
اگر این تقسیم بندی را بپذیریم می توان فرهنگ را واقعیتی دانست که در چهار شکل تجربه می شود: درون تجربه ای به واسطه نمادها ( از طریق تجربه درونی و تجربه نماد به صورت تجربی) نهاده، آثار، ابزار.
4-6-1-1 فرهنگ مادی
به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، برقی و...
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی
به موضوعات و مسایلی گفته می شود که قابل اندازه گیری با موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان و هنر، ادبیات و رسوم و... که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. در صورتی که فرهنگ مادی را می توان با گرفتن از فرهنگ های دیگر توسعه داد و غنی کرد.
بعضی از تقسیم بندی ها فقط فرهنگ غیر مادی را ( فرهنگ) نامیده و مطالعه ی آن را کار مردم شناسی و فرهنگ مادی را ( تمدن) دانسته، و تحقیق درباره ی آن را موضوع جامعه شناسی می دانند.
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است:
فرهنگ ردای حیات اجتماعی است.
همواره در حال تغییر است.
تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
میزان نوع و تاثیر عوامل جهت تغییر در فرهنگها را معین می کند.
مجموعه تغییرات در بخش های مختلف غیر فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگهاست.
عنصر در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.
8-1-1 ایستایی فرهنگ
فرهنگ به عنوان موجودب پویا و نه تنها حاوی و متضمن معنی بلکه سرشار معنی همیشه در معرفی دگردیسی و تحول است پس می توان گفت ایستایی را یکی از آسیب های بنیادی فرهنگ قلمداد نمود.
روحیه مناسک گرایی یعنی تقدم ی ای از هنجارها که در زمانی خاص هنجارهای مقبول و پذیرفته شده و شاید موثری بوده اند یکی از عوامل یا دست کم یکی از انواع مهم ایستایی فرهنگی است.
9-1-1 عناصر فرهنگی
ساخت فرهنگی به طور معلوم از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد. بدین معنی که کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص را عنصر فرهنگی و مجموعه ترکیبهای فرهنگی را که در یک منطقه دارای شکل و محدوده متمایز است ( حوزه فرهنگی) می گویند.
فرهنگ دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: عناصر عمومی، عناصر تخصصی و عناصر اختراعی یا ابداعی
1- عناصر عمومی : راه یا راههای مشترک زندگی مردم، طرز تهیه غذا، راه تهیه لباس، طرز تکلم و زبان و ادبیات رابطه افراد جامعه با هم و... جزء عناصر عمومی فرهنگ یک جامعه قلمداد می شوند و همه در معرض تغییر هستند.
2- عناصر تخصصی : مخصوص گروههای معین هستند مثل مشاغل و راه انجام آنها و اینکه چگونه در تامین اجتماعات جامعه موثر می باشند و از جهات مختلف تغییر می کنند.
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : که فقط در میان معدودی از افراد یک جامعه پیدا می شوند در اینجا باید دو نکته را در نظر داشت اول اینکه تغییرات اجتماعی در سایه همین عناصر اختراعی و ابداعی بوجود می – آیند یعنی اگر راههای تازه افکار جدید و وسایل نو در یک جامعه پیدا نشوند، تغییرات مهمی در شئون زندگی جامعه رخ نمی دهد. نکته دوم اینکه تغییرات وقتی عمیق و اساسی می شوند که در عناصر عمومی و تا اندازه ای در عناصر اختصاصی تاثیر کنند تا راه و رسم زندگی یک گروه از مردم راعوض نمایند.
10-1-1 فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری به دو فرم مادی و غیر مادی می باشد.
فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی مانند تکنیک ها، ابزارها، فنون، نظریه های علمی و... که قابل اندازه گیری و مقایسه کمی می باشد. نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی درحیات اجتماعی است بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر نیز رفت. در زمینه های فرهنگ غیر مادی روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات و آداب و رسوم و سنتها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
11-1-1 خصوصیات فرهنگ پذیری
مبحث ویژگی های فرهنگی، ملاحظه گردید که دو جامعه ی همسایه یا دارای ارتباط، به علت رفت و آمدها، داد و ستدها، مهاجرت ها و تهاجم ها در یکدیگر اثر می گذارند و خواهی نخواهی به مرور ایام تغییرات و تحولاتی را هر قدر اندک در خود بوجود می آورند و جامعه ای را نمی شناسیم که از این فرهنگ پذیری یا اشاعه یا انتقال فرهنگی و یا اقتباس مدنیت بر کنار مانده باشد.
با توجه به تفاوت ها تشابهاتی که در وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سابقه ی تاریخی، امکانات تکنولوژی و تحولات فکری با یکدیگر دارند که نسبت هر یک از این عوامل وضعیت فرهنگ پذیری را تغییر می دهد. فرهنگ پذیری جوامع و گروه های همسایه یا دارای ارتباط را می توان به صورت و وضعیت تقسیم کرد.
زمانی که فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد: در این مورد ممکن است که هیچ گونه نابرابری اجتماعی یا بین دو گروه نباشد و هیچ کدام برتری مادی یا معنوی نسبت به دیگری نداشته باشد. این نوع فرهنگ پذیری دو جانبه است و در بین اقوام و گروه های هم جوار و تا حدودی مشابه صورت می پذیرد.
وقتی که پدیده های فرهنگی یک جامعه بردیگری تحمیل می شود. این تحمیل در سایه ی برتری تکنولوژی، قدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادی و فنی، سیاست های نظام یافته ی توسعه طلبی و سلطه ی انجام می گیرد.
گروه های اجتماعی را از نظر پذیرا شدن فرهنگ های دیگر به چند دسته می توان تقسیم کرد :
الف- گروه های بسته : جوامعی هستند که نو آوری های اقوام دیگر را به سختی می پذیرند و در تکنولوژی و سنن و زبان جامعه خود متعصبند. موقعیت جغرافیایی و عدم آمد و رفت با گروه های دیگر می تواند از جمله عوامل این امر باشد.
ب- گروه های باز : بعضی از جوامع به علت موقعیت مکانی ( محل عبور گروه های دیگر، ح های بندری) یا مسافرت های افراد و عوامل دیگر، آمادگی پذیرفتن، عاریت گرفتن و تقلید در زمینه های مختلف فرهنگی را دارند که به اصطلاح به آن ها گروه های باز و گروه های مستعد می گویند.
پ- گروه های مهاجر : برخی از گروه ها به صورت دسته جمعی یا به صورت پراکنده( در اثر سیل، خش الی، جستجوی کار، مسایل یا عوامل دیگر) مجبور شده اند به محل دیگر کوچ کنند. این گروه ها به اجبار برای انطباق با جامعه جدید را می پذیرند و ممکن است بعدها برای حفظ یا احیای هویت ملی خود بعضی از جنبه های فرهنگ گذشته را رواج دهند. نمونه های مختلفی از این قبیل را در بین مهاجرینی که از نقاط مختلف جهان به سفر کرده اند می توان دید.
ه- گروه های مهاجم : هنگامی است که گروه یا گروه هایی در اثر تهاجم و نظامی جامعه ی دیگر را می کنند یک ارتباط فرهنگی بین دو گروه برقرار می گردد. تاریخ نشان داده که گروه های مهاجمی که برای همیشه مانده اند به آسانی فرهنگ آن جامعه را پذیرفته اند و نه به آسانی توانسته اند فرهنگ خود را اشاعه دهند و شواهد حاکی است که گروه مهاجم مواردی از فرهنگ جامعه مغلوب را پذیرفته و در مسائلی بر ع توانسته است فرهنگ خود را تحمیل کند یا اشاعه دهد.
12-1-1 فرهنگ پذیری در عصر حاضر
با وجود موارد مشابهی که اشاعه و فرهنگ پذیری دارد. با وجود این کاربرد این دو کلمه در مردم شناسی به یک نحو نیست. به طور معمول هر جا سخن ازاثر فرهنگ ها در یکدیگر در ادوار گذشته باشد، اصطلاح شاعه به کار برده می شود. هر جا بحث درباره ی رواج و نفوذ فرهنگ ها در جوامع امروز باشد اصطلاح فرهنگ پذیری به کار می رود و بعضی از مردم شناسان، اشاعه را انتقال فرهنگی انجام یافته و فرهنگ پذیری را انتقال فرهنگی در حال انجام تعریف می کنند.
در عصر حاضر، با توجه به تقسیم بندی کشورها به پیشرفته و عقب مانده، صنعتی و غیر صنعتی و بالا ه توسعه طلبی های و اقتصادی و امکانات سریع نقل و انتقال وشیوه های جدید تبلیغات، فرهنگ پذیری از ح خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه ای برای نفوذ و تسخیر و بالا ه تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل گردیده است.
نفوذ و سلطه و بدست آوردن مستعمرات از راه لشکر کشی های نظامی در جهان امروز شیوه ای مقبول و مقدور و با صرفه نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و اغلب اجرای این مقاصد بیش از یک قرن است که با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت، سواد آموزی و... و به عبارت دیگر به نام سیاست های فرهنگی و فرهنگ پذیری انجام می گیرد.
عناوین و نام هایی که از نظر نوع دوستی، انسانیت و مهربانی نمی توان آن ها را مورد تردید قرار داد. ولی تاریخچه این روابط و خدمات نشان داده است که این برنامه ریزی های دقیق، فرهنگ پذیری نیست بلکه تحمیل فرهنگی است که خود وسیله ای برای انقیاد کامل اجتماعی، اقتصادی و می باشد.
با توجه به این که همواره فرهنگ جوامع- کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم- در یکدیگر وارد می شود و اثر می گذارد یا جایگزین یکدیگر می شود. با توجه به این که هیچ گاه و هیچ کجا جامعه ای را سراغ نداریم که از نظر فرهنگی ( فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه) دست نخورده، مستقل و بدون اثر مانده باشد.
و با توجه به این که در عصر حاضر کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و یا عقب مانده و پیشرفته تقسیم شده و روند اشاعه و فرهنگ پذیری های برنامه ریزی شده، اغلب ، تحمیلی، یک طرفه و به قول معروف استعماری است و این پرسش پیش می آید که پس چگونه می توان به عنوان جامعه ای در جهان سوم، در برابر طیف وسیعی از ابداعات، صنایع، فنون، شه ها، ذوقیات و... با آن همه تبلیغات امکانات و برنامه ریزی ها قرار گرفت و ضمن استفاده و بهره برداری و اقتباس از آن ها، هویت فرهنگی و و اعتقادی خود را نیز حفظ کرد.
این بحثی نیستکه بتوان به آسانی برای آن دستور العملی نوشت یا نمونه ای یافت که ازهر نقطه نظر بتوان آن را سرمشق قرار داد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، صاحب نظران دینی و مردم شناسان، هر کدام از دیدگاه تخصصی و تجربی و عملی و اجتماعی خود این موضوع را مورد بحث و ارزی قرار داده اند.
مردم شناسان، اشاعه و پذیرش فرهنگ را ( با در نظر گرفتن مقتضیات ویژه ی زمانی و مکانی و کیفی و...) در همه ی زمینه ها ی ان نمی دانند و اثرات و پیامدهای فرهنگ پذیری در پدیده های فرهنگ مادی و غیر مادی به یک صورت نمی بینند. فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی که قابل اندازه گیری و مقایسه ی کمی می باشد، نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی در حیات اجتماعی است، بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر ( به قول معروف ولو به چین) نیز شتافت.
در زمینه های فرهنگ غیر مادی، روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی، عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه ی دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات، عصبیت ها و آداب و رسوم و سنت ها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
بدین ترتیب جوامعی که علاقمند به حفظ و نگهبانی هویت فرهنگی خود هستند در حفظ و نگهداری فرهنگ غیرمادی جامعه خویش می کوشند. این کوشش البته بدان معنی نیست که بتوان ( یا باید) فرهنگ غیر مادی را به طور کامل دست نخورده و ثابت و ( اصیل) نگه داشت.
زیرا همان طور که در ویژگی های فرهنگ ملاحظه گردید، تغییر از خصوصیات فرهنگ است ولی این تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند و باعث ازهم گسیختگی آن نمی شود که جریان کند، طبیعی، عادی و خودبخودی را بپیماید. بدین معنی که تغییرات سریع، تقلید، تبلیغات و وسایل ارتباطی جدید که درفرهنگ مادی می تواند ( و در مواردی باید) اثر داشته باشد- فرهنگ غیر مادی را نمی تواند تحت اثر خود قرار ندهد. و در هر حال وارد شدن و جای گرفتن یک تکنولوژی جدید که در شمار فرهنگ مادی است، بالطبع ارزش های جدیدی را با خود خواهد آورد و ارزش هایی را نیز نتز ل خواهد ساخت و این انتقال و پذیرش آسان نخواهد بود.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط خویشاوندی، شیوه ی اقتصادی، مققرات مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشد. این خصوصیات، که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر گذشته تاریخی، حماسه های آباد و اجداد سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفا ملی، اسوه های دینی، عصبیت های قومی، هنر وادبیات موروثی هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. هر جامعه ای به طور معمول در همه جا و همه وقت بر اص ، هویت فرهنگی خود پافشاری می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده دارد و از آن دفاع کند.
امروز در کشورهای جهان سوم ومستعمرات که نفوذ کشورهای مسلط و مهاجم فرهنگ جامعه را تضعیف کرده وتهدید به انسان شناس و پزشک سنگالی که آثارمتعددی درباره ی فرهنگ آفریقا دارد در مقاله ای در این زمینه می نویسد موقعیت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیت های تاریخی و اجتماعی مختلف ی ان نیست. هرگاه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی ناقص می شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایده آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور مورد اثر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می کند و این تغییرات ممکن است تا ان جا ادامه یابد که موجب یک بحران هویتی شود.
13-1-1 تاثیر فرهنگ بر فضا
«دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست. در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدتها عملکرد جدید با شکل های آشنا و مئالوف قدیمی کنار می آید. همیشه بکار بردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای کار است. تحول و توسعه مفاهیم باعث بوجود آمدن شکلها و فرم های نو خواهد شد. اما سیر این نو آوری به سبب همان توجه دائمی به استعدادها و ذخایر فرهنگی مسیر خاصی است. (مانند معماری دیروز و امروز و فردای ژاپن).
امروزه فرهنگ جهانی و ملی با هم ترکیب شده و فرهنگ زمان حال بوجود آمده است. ایده های معماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود، حامل بار ملی و جهانی است. در معماری گذشته ایران اصولا ج بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ، معماری گذشته مان است، برای مثال نمای رومی، حاصل فرهنگ و سلیقه امروز است. گرچه معماران باید با خلق فرم ها وفضاهای ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند. شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است.
14-1-1 تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
تحول فرهنگی شامل موارد زیر است:
نوآوری- فرهنگی داشته باشد.
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.
بین بخش ها یا کلیت فرهنگها ارتباط وجود داشته باشد.
تهاجم فرهنگی شامل موارد زیر است:
تزریق یا تحمیل عناصر غیر کارا بر فرهنگ جدید
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ
اولویت یافتن اه یک گروه یا ملت خاص نسبت به سایر مفاهیم فرهنگی
ارتباط ناهماهنگ بین فرهنگی که زمینه ساز اختلال درون- فرهنگی می شود.
بر اساس موارد ذکر شده شدت و مدت تحول پذیری فرهنگی به میزان نوع جذب عناصر مفید و سازگار و دفع عناصر غیر مفید و ناسازگار ازدیگر فرهنگها بستگی دارد.
15-1-1 فرهنگ و تمدن
واژگان فرهنگ و تمدن با مفاهیمی گاه مترادف و گاه متفاوت و گاه با رابطه ی عموم و خصوص بیان گردیده، که در اینجا کوشش می شود ضمن بیان و تعریف، مرزبندی و شناخت موضوعی آن ها مشخص گردد. واژه ی تمدن، عربی و از ریشه ی مدن و به معنی دارا بودن اخلاق و آداب، اهل شهر( مدینه) می آید.
ادوار تایلر کلمات فرهنگ و تمدن را متر یکدیگر به کار برده و در تعریف آن ها آورده است: کلمه فرهنگ یا تمدن به مفهوم وسیع کلمه که مردم شناسان به کار می برند، عبارت از ترکیب پیچیده ای شامل: علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات دیگری است که بوسیله ی انسان در جامعه خود بدست می آید.
در ترجمه های انگلیسی به فرانسوی گاهی ملاحظه می شود که این اصطلاحات معادل یکدیگر قرار گرفته اند، به عنوان مثال کتاب نمونه های فرهنگ نوشته ی مردم ناشناس یی خانم اتبنهدیکت، که تحت عنوان نمونه های تمدن به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. ولی با این همه، غالب صاحب نظران علوم اجتماعی در تبیین و تحلیل های خود بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند.
به نظر مک ایور فرهنگ معادل است با بیان حالات زندگی ( جهان بینی، دین، ادبیات) و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام و کنترل شرایط اجتماعی ( تکنیک ها، سازمان های اجتماعی).
و یا کروبر فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعیت های اجتماعی مرتبط می داند. ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قایل است بدین معنی که شه ها و فعالیت های فرهنگی جوامع را وقتی در شمار تمدن می آورد که شهر نشینی تشکل یافته باشد. وی تمدن را عبارت ازنظم اجتماعی می داند که دراثر وجود ان خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند.
16-1-1 فرهنگ و هنر
کشش و کوشش انسان در جهت زیبا سازی و خویشاوندی یکی از ویژگی های فرهنگ است. جوامع انسانی پس از آنکه از تهیه ی غذا، لباس و مسکن، یعنی نیازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت زیبایی، نقاشی، شعر، سرگرمی و بالا ه آفرینش هنری پرداختند تا غذا، لباس، مسکن و شه را راحت تر و خویشاوندتر مورداستفاده قرار دهند.
روان شناسان و روان کاوان و فلاسفه هر کدام هنر را از دیدگاهی بررسی کرده اند. برخی آن را ناشی از غرایز ( میل به بازی و سرگرمی، امیال ، میل به خودنمایی و...) دانسته اند.
دانشمندان یونانی هنر را هدیه ی خدایان می پنداشتند و در پیدایش آن نیروهای طبیعی و اعتقاد را اثر گذار می دانستند و بعضی دیگر ماهیت بیولوژیکی انسان و عقده ها را ( چون عقده ادیب و...) عاملی در بوجود آمدن هنر می پنداشتند. عده ای از روان شناسان و هنرشناسان، آثار هنری را شا ارهایی می دانند که موضوع و مخلوق افراد خاص ( غیر از عامه مردم) است.
مردم شناسان و جامعه شناسان بدون این که بخواهند اثر غرایز را در ایجاد آثار هنری به کلی نفی کنند، بر نیازهای زندگی اجتماعی و شرایط فرهنگی هنر و آثار هنری تکیه می کنند. به عبارت دیگر هیچ گاه آثار هنری را جدا از پدیده های فرهنگی در نظر نمی گیرند.
لرواگوران در این زمینه می نویسد: در ه اثر هنری دو جذبه هست، نخست زیبایی اثر، دوم انگیزه ی آفرینش آن. ی که دستاورد هنری مشهوری را تماشا می کند به سهولت جنبه ی دوم یعنی انگیزه ی آفرینش اثر را از یاد می برد. زیرا تماشاگر اغلب مسحور شه هایی است که انگیزه ی هنرمند بوده، لذا به خود زحمت تحصیل چیزی را که در گذشته به گونه ای حاصل شده است، نمی دهد. زیبایی اثر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. بوروس درتعریف هنر می گوید: هنر عبارت است از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی، که هدفش مافوق نیازمندی های اولیه است یعنی هدفش ی نیازمندی های ذوقی و لذت بخشی است که در نتیجه ی ساخت کلی و روابط بخش های کوچک نسبت به کل به وجود می آید و این خوشایند ذوقی و لذت بخشی چیزی جز تجربه و درک زیبایی نیست.
از آنجا که هنر به وسیله علایم و قردادهای اجتماعی توصیف می شود و هنرمند شکوفای آثارش را از اجتماع گرفته و بالا ه هنر او در اجتماع اثر می گذارد.
بنابراین هنر جزیی یا تبلوری از فرهنگ است و هنر در حقیقت در جهت نیازمندی ها و سودمندی های فردی و اجتماعی و فرهنگی است.
17-1-1 فرهنگ و ارتباط
ارتباطات عبارت از تبادل نظر بین مردم است. به هر حال این تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. مردم با اه و انتظارات مشخصی در ارتباطات شرکت می کنند و اثر تبادل عقاید در نهایت، بستگی به ادراک و برداشت شرکت کنندگان دارد. مردم با کلمات یا روش های غیر کلامی ارتباط برقرار می کنند. روند ارتباطات، روندی است که به تاثیر منتهی می شود.
ارتباطات در بین مردمی که دارای زمینه های مشترک ( اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دانش، تجربه، زبان و سبک های ارتباطی مشترک هستند، آسان تر صورت می پذیرد. بدیهی است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به هم زیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ، و فرهنگ مشخص کننده ی رمز، ساختار، فضا و زمینه ی ارتباطی هست که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر فرهنگ است. " هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست."
بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می روند که فرهنگ را با ارتباطات در یک رده قرار می دهند. محل یا مکان فیزیکی که ارتباط در آن برقرار می شود، بر روند و نتیجه ی ارتباطات ( چه از نظر فنی و چه از نظر احساسی و روانی) تاثیر می گذارد. جنبه های فنی به ا تیک و شرایط بصری مربوط می شود که می تواند میزان درک را افزایش یا کاهش دهد. در ارتباطات میان فردی معمولا از مکانهایی استفاده می شود که اختلالات سمعی و بصری آن کم است و طرفین می توانند روی روند ارتباطات متمرکز شوند.
این که مردم بخواهند در محلی ت دور هم جمع شوند نشان دهنده ی توجه ی آنها به ارتباطات است. بعضی مکان ها مانند مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنرانی، دادگاه و تئاتر به سبب اندازه، نوع ساختمان و عملکردشان، ارتباطات را به روندی یک طرفه تبدیل می کنند. بنابراین انتخاب محل با هدف، شکل و سبب ارتباطات همبستگی دارد.
18-1-1 فرهنگ و شخصیت
در زندگی انسان هیچ گاه نمی توان فرهنگ و شخصیت و فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت و حتی به صورت تخیلی در افسانه ها و اسطوره ها، اگر قهرمان داستان فردی منزوی و پرورش یافته در دامان طبیعت است از زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرهنگ جامعه او را احاطه می کند. به عنوان مثال زندگی انکیدو در افسانه گیل گمش از این گونه است. بنابراین: رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آینه ای فرهنگ نما است و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد.
از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدودی ی جذب عناصر و موارد موجود در محیط است.
19-1-1 توسعه فرهنگی :
توسعه فرهنگی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و هدف نهایی توسعه بطور کلی است. بدین سان فرهنگ محصولی برای مصرف نیست بلکه باید چون یک رویه در جهت تأکید بر شخصیت اصلی ملت نگریسته شود واقعیت آن است که هر چیزی که انسان و اجتماع را قادر می سازد که وضع خود را در جهان و در برابر دیگران بدرستی تعیین نمایند جنبه فرهنگی دارد و هر چیزی فرهنگی است که فرد را به درک بهتر موقعیت خود قادر سازد به شکلی که اگر ضروری باشد بتواند در آن تجدید نظر و بر آن غلبه کند آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می شود یا در جنبه محدودی مخصوص سردمداران و طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموما پر سوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفا تولید و مصرف انبوه فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تفریحات و ورزش و غیره ... ) و در نتایج بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خود فراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می باشد.
بنابراین اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است. نکته مهم دیگر سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفا به توده های وسیع مردم امکان دستی به اثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار تصمیم گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد. تنها عده معدودی را در بر نگیرد، بلکه جامعه و فرهنگ را در دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوری یک سکه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نا برابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یع?

مشاهده متن کامل ...

,پروژه کامل, طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی6
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشیتاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ قیمت: 30000 تومان حجم فایل: 26037 kb تعدادمشاهده 36


پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی
این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ


فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات

مقدمه : 1
1 -1 عنوان تحقیق: 1
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1
بیان ضرورت های کمی: 1
3-1 اه پروژه: 2
اه عام: 2
حوزه اداری . 2
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی 2
مبانی نظری عام: 3
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان 3
مرکز هنری تهران 3
حیات در معماری 3
طراحی پارک فرهنگی 3
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه 4
انواع فرهنگ 6
1-6-1-1 فرهنگ نمادی 6
2-6-1-1 فرهنگ نهادی 6
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 6
4-6-1-1 فرهنگ مادی 7
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 7
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ 7
ایستایی فرهنگ 7
عناصر فرهنگی 7
فرهنگ پذیری 8
تاثیر فرهنگ بر فضا 11
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 11
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید. 11
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ 11
17-1-1 فرهنگ و ارتباط 13
فرهنگ و شخصیت 13
19-1-1 توسعه فرهنگی : 14
2-1-1 ضرورت پرداختن به فرهنگ 14
1ـ فرهنگ برای همه 16
3 ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری 16
2-1 اوقات فراغت: 16
1ـ تجدید قوا 17
5-2-1 رابطه فراغت با نظام اجتماعی 18
8-2-1فرهنگ و تفریح جامعه ایران 19
4-1مخاطب شناسی : 22
ب )مطالعات زمینه: 28
2-5-1 وضعیت کالبدی شهر 28
1- محورها: 28
مناطق کوهستان شمالی 30
دره بزرگ میانی مشهد 30
- جهت خیابانها 32
6-1 مشهد: 33
1-6-1 وضعیت اقلیمی شهر مشهد : 33
4-6-1 باد 34
7-1 معرفی سایت مجموعه 35
عوامل موثر در انتخاب سایت : 36
بررسی محدوده کوهسنگی 37
خیابان کوهسنگی 38
ایوان کوهسنگی 38
نتیجه: وم ایجاد مراکز فرهنگی 42
1-2 معماری ارگانیک 42
3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک 42
4-1-2 ویزگی های معماری ارگانیک 43
واقع گرا 43
الف - مرکز پژوهش و تحقیقات هنری 43
تالارها 44
معماری داخلی نمایشگاه 47
بخش نقاشی 47
13-2-2 کتابخانه 48
فضاهای عمومی کتابخانه : 48
رستوران و کافی شاپ 49
4-2 بررسی نمونه های مشابه 49
1 - ورودی : 50
- رستوران 52
1-3 - 2 مرکز فرهنگی torsharn : 55
2- ورودی 58
1ـ فرهنگ برای همه 61
بخش پنجم :برنامه فیزیکی 64
8-2-5 فضاهای آموزشی: 69
16-2-5 پارکینگ عمومی : 71
فضای نقالی. 82
مطالعه در فضای باز . 82
سایت آنالیز سایت انتخ در باغ فرهنگی کوهسنگی 84


به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی، ،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز شه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
1 -1 عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:
جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت و گروههای سنی می توان یافت که حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می ی م :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

3-1 اه پروژه:
اه عام:
هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.
این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.
مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :
فضاهای فرهنگی وهنری.
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .
خدمات نمایشگاهی.
حوزه اداری .
حوزه رفاهی و خدماتی.
اه خاص:
ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی
ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم
بالا بردن سطح اگاهی مردم
استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری
طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی
تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی
کیفیت طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط
تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران
تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:
با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح در نظر گرفت:
طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم
طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری
فعال کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....
انگیزه ایجاد این فعالیتها :
ـ اموزش همراه با تفریح .
ـ فعال کل سایت .
ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .
ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .
توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).
برنامه زمان بندی:
مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:
paper:1386/2/13
مطالعات پایه.:1386/3/15
طراحی و ارائه طرح:1386/6/15
منابع و ماخذ:
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان
طراحی فرهنگسرا
مرکز هنری تهران
حیات در معماری
مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)
مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار
طراحی پارک فرهنگی
پایان نامه ها
صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد
احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی
کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد
سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی
محل قرارگیری سایت:
با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.
در نهایت مساحت حدود 5/1 تار در داخل باغ فرهنگی و به موازات است های کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.
پروزه:فرهنگی . اموزشی(طراحی پارک فرهنگی)
ماریو بوتا : ((اماکن فرهنگی کاتدرال های جدید شهر امروز هستند و علاوه بر سرو کار داشتن با خاطرات جمعی نشانه های شهری محسوب می شوند.))
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه
الف )مطالعات پایه:
1-1 فرهنگ
1-1-1تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء ( فر) و ( هنگ) است: فر پیشوند و به معنی جلو، بالا بر و پیش آمده و در قالب اسمی به معنی شکوه، درخشندگی و بزرگ است. ( هنگ) از ریشه اوستای ( تنگنا) و به معنای کشیدن، سنگین و وزن می باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن بر کشیدن است، و در جای دیگر به معنای علم ادب و دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و اثار عملی و ادبی یک قوم آمده است.
در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزشها آمده، فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر می داند. در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و بکاربستن آمده است و امروزه با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، واژه فرهنگ به معنی آموزش و پرورش بکار رفته است.
2-1-1تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
در این مفهوم فرهنگ هر جامعه در یک زمان مشخص مجموعه معانی مورد قبول آن جامعه است که برای حمایت از آن در نهایت از اجبار فیزیکی ( زور) نیز سود می جوید و برای درونی آنها تلاش می کنند ( نهادهای آموزشی به وجود می آورد) نهادها خود بر اساس آن معانی شکل می دهند و نمادهای نشان دهنده آن معانی را تقویت می کند. در این جا فرهنگ معنای خاص می یابد به مجموعه ایی از معانی در حوزه وسیع فرهنگ ( به عنوان یک مقوله) اطلاق می شود.
این معنای فرهنگ را با عنوان نظام فرهنگی مشخص می کنیم حاصل این نام گذاری آن که در هر جامعه ای مجموعه ایی از معانی مورد قبول وجود دارد که اجباراجتماعی از آن حمایت می کند. بعضی از معانی این مجموعه اصلی و بعضی دیگر فرعی هستند. اما بنا به وحدت جامعه همه آنها از نظمی سیستمی پیروی می کنند و شکل نسبتا منظم به خود می گیرند. به همین دلیل می توان آن را نظام فرهنگی نام نهاد.
تعاریفی از قبیل هویت جمعی تمایز بخش جوامع از یکدیگر است. امری که در همه وجوه زندگی اجتماعی ساری و جاری است، امری که مفهوم نهادها محسوب می شود و نظایر اینها چنین معانی از فرهنگ را مد نظر دارند در این معنی ( نظام فرهنگی) فرهنگ مبنای شکل گیری و تداوم هویت جمعی و جامعه است.
3-1- 1 تعریف فرهنگ عمومی
حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار حکومتی از آن حمایت می کند. حوزه رسمی فرهنگ ( نظام فرهنگی) و حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی ( اجبار اعمال شده از سوی هر شخصی در نقش غیر حکومتی) از آن حمایت می کند حوزه عرفی فرهنگ ( نظام فرهنگی عمومی) می نامیم.
می توان از تقابل مذکور ( دو نوع نظام فرهنگی براساس دو نوع اجبار حامی هر یک) به عنوان تقابل رسمی و غیر رسمی یا تی و مردمی هم یاد کرد و با تبدیل مفهوم مردمی یا غیر مردمی یا غیر مردمی به مفهوم عمومی از فرهنگ عمومی در مقابل با فرهنگ رسمی نام برد براساس تقسیم بندی فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه ان اجبار قانون و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گروه اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکلها و سازمانهای غیر تی ( غیر رسمی) است.
بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت اجبار فیزیکی از آن حمایت می کند. حوزه فرهنگ عمومی عمدتا" بر پذیرش و امتناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات را در پی ندارد. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه های زندگی اجتماعی خانواده حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و... و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نیم توان آن را به حوزه مشخصی محدود نمود.
فرهنگ عمومی سازندگان و حاملان خاص خودش را داراست که دوست تنها به بخشی از آنها نظارت دارد. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست و بر مبنای شناختی که از آن ارایه شد. گذراندن مصوبه قانونی برای فرهنگ عمومی نامناسب ترین و احتمالا ناکارآمدترین شکل برخورد می باشد چرا که با ویژگی های فرهنگ عمومی مبانیت دارد. بلکه تدبیرهای مدیریتی ( مردم گرایانه) لازم است تا با ایجاد ساز و کارهای مناسب در اصلاح آن بکوشند.
4-1-1 تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : فرهنگ مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و رسوم و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه ب کرده باشد.
- علی شریعتی : فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم به صورت سمبلها، علایم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعی که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده می داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت و خصوصیات اجتماعی و زیست مادی، روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی آن جامعه را توجیه نماید.
فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه : فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و م وماتی دارد و این نوشتار درصدد توضیح و تشریح فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگرچه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد.
مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و بدون آن شهر از خلا فرهنگی محسوسی رنج خواهد برد. اگر چه این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسائل ارتباط جمعی دارند، اما نمی توان مدعی شد که ازنظر کیفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود. بنابراین او با میل خود بسوی یک کار فرهنگی رفته، لذا بنحو بارزتری از آن بهره مند می شود.
در حالی که برای مثال تلویزیون امروزه یک پدیده تا حدی تحمیلی و یکطرفه در خانه می باشد، بینندگان حتی در صورت عدم اشتیاق از برنامه های آن استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تاثیرگذاری بیشتری روی فرد و جامعه برخوردار بوده و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده کننده از این مراکز، این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه خاصی بوده و تا بتواند استفاده کننده را بخود جذب نماید و بعد از این مرحله قدرت تاثیرگذاری مجموعه های فرهنگی بر فرد استفاده کننده به حداکثر می رسد.
5-1-1فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
فولکور عبارت است از ( باورها و اعمال گروهی بدون نظریه علمی و فاقد پشتوانه ای منطقی) دارای خصوصیات زیر:
فولکور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج باشد. بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانوار را نمی توان فولکور نامید.
اعمال و رفتارهای فولکوریک به مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می شود یعنی آنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره ای محدود اتفاق می افتد در شماره فولکوریک نیست.
فولکوریک، نه به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیتهای زندگی نقشی را بعهده دارد.
ابداع کننده و بوجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکوریک معلوم نیست و این پدیده ها به تدریج بوسیله عامه مردم بوجود آمده است.
مقدار زیادی از اعمال و رفتار فولکوریک بی ادبانه و خارج از نزاکت تلقی گردیده و معمولا در محافل رسمی از بیان یا انجام آنها خودداری می شود.
6-1-1 انواع فرهنگ
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر می شود می توان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود که با این عنوان در فرهنگ نمادین، نمادی شده مشخص می شود. تفهیم و تفهم و آموزش از طریق فرهنگ نمادین انجام می شود و آثار هنری کتب و نوشته ها نیز از این نوع هستند.
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
شکل دیگر بروز فرهنگ ( معنی) بروز آن در رفتار یا عمل فرد است، رفتار افراد در جامعه در طی زمان با هم ترکیب و رسوب بندی شده و شکل هایی از رفتار را تثبیت می کند که از آن به عنوان نهاد یاد می شود هنگامی که فرهنگ در شکلهایی از رفتار تثبیت شده بارز گردد و مورد عمل قرار گیرد به ان فرهنگ نهادی شده گویند.
3-6-1-1 فرهنگ متبلور
تجلی فرهنگ در رفتار تنها محدود به رفتارهای رسوب بندی شده نیست. به عبارت دیگر فرهنگ تنها در قالب نهادهای متضمن معنی و تعیین کننده شکل یا شیوه رفتار متجلی نمی شود بلکه فراتر از اینها در تغییراتی که انسان در طبیعت ایجاد می کند نیز بارز می شود.
از جمله در ابزار و آثار که آنها هم معانی را در خود حفظ می کنند. این مجموعه را می توان آثار فرهنگی نام نهاد که شامل ابزارها نیز می شود آثار مزبور مادی هستند و به کار عمل می آیند بعد از خلق بیشتر مادی هستند تا معنوی، اما همیشه بدان معنایی هستند. که در خلق آنها منظور شده و همیشه وابسته به حوزه معنا باقی می مانند.
اگر این تقسیم بندی را بپذیریم می توان فرهنگ را واقعیتی دانست که در چهار شکل تجربه می شود: درون تجربه ای به واسطه نمادها ( از طریق تجربه درونی و تجربه نماد به صورت تجربی) نهاده، آثار، ابزار.
4-6-1-1 فرهنگ مادی
به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، برقی و...
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی
به موضوعات و مسایلی گفته می شود که قابل اندازه گیری با موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان و هنر، ادبیات و رسوم و... که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. در صورتی که فرهنگ مادی را می توان با گرفتن از فرهنگ های دیگر توسعه داد و غنی کرد.
بعضی از تقسیم بندی ها فقط فرهنگ غیر مادی را ( فرهنگ) نامیده و مطالعه ی آن را کار مردم شناسی و فرهنگ مادی را ( تمدن) دانسته، و تحقیق درباره ی آن را موضوع جامعه شناسی می دانند.
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است:
فرهنگ ردای حیات اجتماعی است.
همواره در حال تغییر است.
تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
میزان نوع و تاثیر عوامل جهت تغییر در فرهنگها را معین می کند.
مجموعه تغییرات در بخش های مختلف غیر فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگهاست.
عنصر در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.
8-1-1 ایستایی فرهنگ
فرهنگ به عنوان موجودب پویا و نه تنها حاوی و متضمن معنی بلکه سرشار معنی همیشه در معرفی دگردیسی و تحول است پس می توان گفت ایستایی را یکی از آسیب های بنیادی فرهنگ قلمداد نمود.
روحیه مناسک گرایی یعنی تقدم ی ای از هنجارها که در زمانی خاص هنجارهای مقبول و پذیرفته شده و شاید موثری بوده اند یکی از عوامل یا دست کم یکی از انواع مهم ایستایی فرهنگی است.
9-1-1 عناصر فرهنگی
ساخت فرهنگی به طور معلوم از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد. بدین معنی که کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص را عنصر فرهنگی و مجموعه ترکیبهای فرهنگی را که در یک منطقه دارای شکل و محدوده متمایز است ( حوزه فرهنگی) می گویند.
فرهنگ دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: عناصر عمومی، عناصر تخصصی و عناصر اختراعی یا ابداعی
1- عناصر عمومی : راه یا راههای مشترک زندگی مردم، طرز تهیه غذا، راه تهیه لباس، طرز تکلم و زبان و ادبیات رابطه افراد جامعه با هم و... جزء عناصر عمومی فرهنگ یک جامعه قلمداد می شوند و همه در معرض تغییر هستند.
2- عناصر تخصصی : مخصوص گروههای معین هستند مثل مشاغل و راه انجام آنها و اینکه چگونه در تامین اجتماعات جامعه موثر می باشند و از جهات مختلف تغییر می کنند.
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : که فقط در میان معدودی از افراد یک جامعه پیدا می شوند در اینجا باید دو نکته را در نظر داشت اول اینکه تغییرات اجتماعی در سایه همین عناصر اختراعی و ابداعی بوجود می – آیند یعنی اگر راههای تازه افکار جدید و وسایل نو در یک جامعه پیدا نشوند، تغییرات مهمی در شئون زندگی جامعه رخ نمی دهد. نکته دوم اینکه تغییرات وقتی عمیق و اساسی می شوند که در عناصر عمومی و تا اندازه ای در عناصر اختصاصی تاثیر کنند تا راه و رسم زندگی یک گروه از مردم راعوض نمایند.
10-1-1 فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری به دو فرم مادی و غیر مادی می باشد.
فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی مانند تکنیک ها، ابزارها، فنون، نظریه های علمی و... که قابل اندازه گیری و مقایسه کمی می باشد. نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی درحیات اجتماعی است بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر نیز رفت. در زمینه های فرهنگ غیر مادی روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات و آداب و رسوم و سنتها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
11-1-1 خصوصیات فرهنگ پذیری
مبحث ویژگی های فرهنگی، ملاحظه گردید که دو جامعه ی همسایه یا دارای ارتباط، به علت رفت و آمدها، داد و ستدها، مهاجرت ها و تهاجم ها در یکدیگر اثر می گذارند و خواهی نخواهی به مرور ایام تغییرات و تحولاتی را هر قدر اندک در خود بوجود می آورند و جامعه ای را نمی شناسیم که از این فرهنگ پذیری یا اشاعه یا انتقال فرهنگی و یا اقتباس مدنیت بر کنار مانده باشد.
با توجه به تفاوت ها تشابهاتی که در وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سابقه ی تاریخی، امکانات تکنولوژی و تحولات فکری با یکدیگر دارند که نسبت هر یک از این عوامل وضعیت فرهنگ پذیری را تغییر می دهد. فرهنگ پذیری جوامع و گروه های همسایه یا دارای ارتباط را می توان به صورت و وضعیت تقسیم کرد.
زمانی که فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد: در این مورد ممکن است که هیچ گونه نابرابری اجتماعی یا بین دو گروه نباشد و هیچ کدام برتری مادی یا معنوی نسبت به دیگری نداشته باشد. این نوع فرهنگ پذیری دو جانبه است و در بین اقوام و گروه های هم جوار و تا حدودی مشابه صورت می پذیرد.
وقتی که پدیده های فرهنگی یک جامعه بردیگری تحمیل می شود. این تحمیل در سایه ی برتری تکنولوژی، قدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادی و فنی، سیاست های نظام یافته ی توسعه طلبی و سلطه ی انجام می گیرد.
گروه های اجتماعی را از نظر پذیرا شدن فرهنگ های دیگر به چند دسته می توان تقسیم کرد :
الف- گروه های بسته : جوامعی هستند که نو آوری های اقوام دیگر را به سختی می پذیرند و در تکنولوژی و سنن و زبان جامعه خود متعصبند. موقعیت جغرافیایی و عدم آمد و رفت با گروه های دیگر می تواند از جمله عوامل این امر باشد.
ب- گروه های باز : بعضی از جوامع به علت موقعیت مکانی ( محل عبور گروه های دیگر، ح های بندری) یا مسافرت های افراد و عوامل دیگر، آمادگی پذیرفتن، عاریت گرفتن و تقلید در زمینه های مختلف فرهنگی را دارند که به اصطلاح به آن ها گروه های باز و گروه های مستعد می گویند.
پ- گروه های مهاجر : برخی از گروه ها به صورت دسته جمعی یا به صورت پراکنده( در اثر سیل، خش الی، جستجوی کار، مسایل یا عوامل دیگر) مجبور شده اند به محل دیگر کوچ کنند. این گروه ها به اجبار برای انطباق با جامعه جدید را می پذیرند و ممکن است بعدها برای حفظ یا احیای هویت ملی خود بعضی از جنبه های فرهنگ گذشته را رواج دهند. نمونه های مختلفی از این قبیل را در بین مهاجرینی که از نقاط مختلف جهان به سفر کرده اند می توان دید.
ه- گروه های مهاجم : هنگامی است که گروه یا گروه هایی در اثر تهاجم و نظامی جامعه ی دیگر را می کنند یک ارتباط فرهنگی بین دو گروه برقرار می گردد. تاریخ نشان داده که گروه های مهاجمی که برای همیشه مانده اند به آسانی فرهنگ آن جامعه را پذیرفته اند و نه به آسانی توانسته اند فرهنگ خود را اشاعه دهند و شواهد حاکی است که گروه مهاجم مواردی از فرهنگ جامعه مغلوب را پذیرفته و در مسائلی بر ع توانسته است فرهنگ خود را تحمیل کند یا اشاعه دهد.
12-1-1 فرهنگ پذیری در عصر حاضر
با وجود موارد مشابهی که اشاعه و فرهنگ پذیری دارد. با وجود این کاربرد این دو کلمه در مردم شناسی به یک نحو نیست. به طور معمول هر جا سخن ازاثر فرهنگ ها در یکدیگر در ادوار گذشته باشد، اصطلاح شاعه به کار برده می شود. هر جا بحث درباره ی رواج و نفوذ فرهنگ ها در جوامع امروز باشد اصطلاح فرهنگ پذیری به کار می رود و بعضی از مردم شناسان، اشاعه را انتقال فرهنگی انجام یافته و فرهنگ پذیری را انتقال فرهنگی در حال انجام تعریف می کنند.
در عصر حاضر، با توجه به تقسیم بندی کشورها به پیشرفته و عقب مانده، صنعتی و غیر صنعتی و بالا ه توسعه طلبی های و اقتصادی و امکانات سریع نقل و انتقال وشیوه های جدید تبلیغات، فرهنگ پذیری از ح خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه ای برای نفوذ و تسخیر و بالا ه تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل گردیده است.
نفوذ و سلطه و بدست آوردن مستعمرات از راه لشکر کشی های نظامی در جهان امروز شیوه ای مقبول و مقدور و با صرفه نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و اغلب اجرای این مقاصد بیش از یک قرن است که با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت، سواد آموزی و... و به عبارت دیگر به نام سیاست های فرهنگی و فرهنگ پذیری انجام می گیرد.
عناوین و نام هایی که از نظر نوع دوستی، انسانیت و مهربانی نمی توان آن ها را مورد تردید قرار داد. ولی تاریخچه این روابط و خدمات نشان داده است که این برنامه ریزی های دقیق، فرهنگ پذیری نیست بلکه تحمیل فرهنگی است که خود وسیله ای برای انقیاد کامل اجتماعی، اقتصادی و می باشد.
با توجه به این که همواره فرهنگ جوامع- کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم- در یکدیگر وارد می شود و اثر می گذارد یا جایگزین یکدیگر می شود. با توجه به این که هیچ گاه و هیچ کجا جامعه ای را سراغ نداریم که از نظر فرهنگی ( فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه) دست نخورده، مستقل و بدون اثر مانده باشد.
و با توجه به این که در عصر حاضر کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و یا عقب مانده و پیشرفته تقسیم شده و روند اشاعه و فرهنگ پذیری های برنامه ریزی شده، اغلب ، تحمیلی، یک طرفه و به قول معروف استعماری است و این پرسش پیش می آید که پس چگونه می توان به عنوان جامعه ای در جهان سوم، در برابر طیف وسیعی از ابداعات، صنایع، فنون، شه ها، ذوقیات و... با آن همه تبلیغات امکانات و برنامه ریزی ها قرار گرفت و ضمن استفاده و بهره برداری و اقتباس از آن ها، هویت فرهنگی و و اعتقادی خود را نیز حفظ کرد.
این بحثی نیستکه بتوان به آسانی برای آن دستور العملی نوشت یا نمونه ای یافت که ازهر نقطه نظر بتوان آن را سرمشق قرار داد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، صاحب نظران دینی و مردم شناسان، هر کدام از دیدگاه تخصصی و تجربی و عملی و اجتماعی خود این موضوع را مورد بحث و ارزی قرار داده اند.
مردم شناسان، اشاعه و پذیرش فرهنگ را ( با در نظر گرفتن مقتضیات ویژه ی زمانی و مکانی و کیفی و...) در همه ی زمینه ها ی ان نمی دانند و اثرات و پیامدهای فرهنگ پذیری در پدیده های فرهنگ مادی و غیر مادی به یک صورت نمی بینند. فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی که قابل اندازه گیری و مقایسه ی کمی می باشد، نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی در حیات اجتماعی است، بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر ( به قول معروف ولو به چین) نیز شتافت.
در زمینه های فرهنگ غیر مادی، روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی، عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه ی دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات، عصبیت ها و آداب و رسوم و سنت ها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
بدین ترتیب جوامعی که علاقمند به حفظ و نگهبانی هویت فرهنگی خود هستند در حفظ و نگهداری فرهنگ غیرمادی جامعه خویش می کوشند. این کوشش البته بدان معنی نیست که بتوان ( یا باید) فرهنگ غیر مادی را به طور کامل دست نخورده و ثابت و ( اصیل) نگه داشت.
زیرا همان طور که در ویژگی های فرهنگ ملاحظه گردید، تغییر از خصوصیات فرهنگ است ولی این تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند و باعث ازهم گسیختگی آن نمی شود که جریان کند، طبیعی، عادی و خودبخودی را بپیماید. بدین معنی که تغییرات سریع، تقلید، تبلیغات و وسایل ارتباطی جدید که درفرهنگ مادی می تواند ( و در مواردی باید) اثر داشته باشد- فرهنگ غیر مادی را نمی تواند تحت اثر خود قرار ندهد. و در هر حال وارد شدن و جای گرفتن یک تکنولوژی جدید که در شمار فرهنگ مادی است، بالطبع ارزش های جدیدی را با خود خواهد آورد و ارزش هایی را نیز نتز ل خواهد ساخت و این انتقال و پذیرش آسان نخواهد بود.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط خویشاوندی، شیوه ی اقتصادی، مققرات مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشد. این خصوصیات، که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر گذشته تاریخی، حماسه های آباد و اجداد سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفا ملی، اسوه های دینی، عصبیت های قومی، هنر وادبیات موروثی هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. هر جامعه ای به طور معمول در همه جا و همه وقت بر اص ، هویت فرهنگی خود پافشاری می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده دارد و از آن دفاع کند.
امروز در کشورهای جهان سوم ومستعمرات که نفوذ کشورهای مسلط و مهاجم فرهنگ جامعه را تضعیف کرده وتهدید به انسان شناس و پزشک سنگالی که آثارمتعددی درباره ی فرهنگ آفریقا دارد در مقاله ای در این زمینه می نویسد موقعیت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیت های تاریخی و اجتماعی مختلف ی ان نیست. هرگاه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی ناقص می شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایده آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور مورد اثر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می کند و این تغییرات ممکن است تا ان جا ادامه یابد که موجب یک بحران هویتی شود.
13-1-1 تاثیر فرهنگ بر فضا
«دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست. در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدتها عملکرد جدید با شکل های آشنا و مئالوف قدیمی کنار می آید. همیشه بکار بردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای کار است. تحول و توسعه مفاهیم باعث بوجود آمدن شکلها و فرم های نو خواهد شد. اما سیر این نو آوری به سبب همان توجه دائمی به استعدادها و ذخایر فرهنگی مسیر خاصی است. (مانند معماری دیروز و امروز و فردای ژاپن).
امروزه فرهنگ جهانی و ملی با هم ترکیب شده و فرهنگ زمان حال بوجود آمده است. ایده های معماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود، حامل بار ملی و جهانی است. در معماری گذشته ایران اصولا ج بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ، معماری گذشته مان است، برای مثال نمای رومی، حاصل فرهنگ و سلیقه امروز است. گرچه معماران باید با خلق فرم ها وفضاهای ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند. شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است.
14-1-1 تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
تحول فرهنگی شامل موارد زیر است:
نوآوری- فرهنگی داشته باشد.
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.
بین بخش ها یا کلیت فرهنگها ارتباط وجود داشته باشد.
تهاجم فرهنگی شامل موارد زیر است:
تزریق یا تحمیل عناصر غیر کارا بر فرهنگ جدید
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ
اولویت یافتن اه یک گروه یا ملت خاص نسبت به سایر مفاهیم فرهنگی
ارتباط ناهماهنگ بین فرهنگی که زمینه ساز اختلال درون- فرهنگی می شود.
بر اساس موارد ذکر شده شدت و مدت تحول پذیری فرهنگی به میزان نوع جذب عناصر مفید و سازگار و دفع عناصر غیر مفید و ناسازگار ازدیگر فرهنگها بستگی دارد.
15-1-1 فرهنگ و تمدن
واژگان فرهنگ و تمدن با مفاهیمی گاه مترادف و گاه متفاوت و گاه با رابطه ی عموم و خصوص بیان گردیده، که در اینجا کوشش می شود ضمن بیان و تعریف، مرزبندی و شناخت موضوعی آن ها مشخص گردد. واژه ی تمدن، عربی و از ریشه ی مدن و به معنی دارا بودن اخلاق و آداب، اهل شهر( مدینه) می آید.
ادوار تایلر کلمات فرهنگ و تمدن را متر یکدیگر به کار برده و در تعریف آن ها آورده است: کلمه فرهنگ یا تمدن به مفهوم وسیع کلمه که مردم شناسان به کار می برند، عبارت از ترکیب پیچیده ای شامل: علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات دیگری است که بوسیله ی انسان در جامعه خود بدست می آید.
در ترجمه های انگلیسی به فرانسوی گاهی ملاحظه می شود که این اصطلاحات معادل یکدیگر قرار گرفته اند، به عنوان مثال کتاب نمونه های فرهنگ نوشته ی مردم ناشناس یی خانم اتبنهدیکت، که تحت عنوان نمونه های تمدن به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. ولی با این همه، غالب صاحب نظران علوم اجتماعی در تبیین و تحلیل های خود بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند.
به نظر مک ایور فرهنگ معادل است با بیان حالات زندگی ( جهان بینی، دین، ادبیات) و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام و کنترل شرایط اجتماعی ( تکنیک ها، سازمان های اجتماعی).
و یا کروبر فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعیت های اجتماعی مرتبط می داند. ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قایل است بدین معنی که شه ها و فعالیت های فرهنگی جوامع را وقتی در شمار تمدن می آورد که شهر نشینی تشکل یافته باشد. وی تمدن را عبارت ازنظم اجتماعی می داند که دراثر وجود ان خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند.
16-1-1 فرهنگ و هنر
کشش و کوشش انسان در جهت زیبا سازی و خویشاوندی یکی از ویژگی های فرهنگ است. جوامع انسانی پس از آنکه از تهیه ی غذا، لباس و مسکن، یعنی نیازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت زیبایی، نقاشی، شعر، سرگرمی و بالا ه آفرینش هنری پرداختند تا غذا، لباس، مسکن و شه را راحت تر و خویشاوندتر مورداستفاده قرار دهند.
روان شناسان و روان کاوان و فلاسفه هر کدام هنر را از دیدگاهی بررسی کرده اند. برخی آن را ناشی از غرایز ( میل به بازی و سرگرمی، امیال ، میل به خودنمایی و...) دانسته اند.
دانشمندان یونانی هنر را هدیه ی خدایان می پنداشتند و در پیدایش آن نیروهای طبیعی و اعتقاد را اثر گذار می دانستند و بعضی دیگر ماهیت بیولوژیکی انسان و عقده ها را ( چون عقده ادیب و...) عاملی در بوجود آمدن هنر می پنداشتند. عده ای از روان شناسان و هنرشناسان، آثار هنری را شا ارهایی می دانند که موضوع و مخلوق افراد خاص ( غیر از عامه مردم) است.
مردم شناسان و جامعه شناسان بدون این که بخواهند اثر غرایز را در ایجاد آثار هنری به کلی نفی کنند، بر نیازهای زندگی اجتماعی و شرایط فرهنگی هنر و آثار هنری تکیه می کنند. به عبارت دیگر هیچ گاه آثار هنری را جدا از پدیده های فرهنگی در نظر نمی گیرند.
لرواگوران در این زمینه می نویسد: در ه اثر هنری دو جذبه هست، نخست زیبایی اثر، دوم انگیزه ی آفرینش آن. ی که دستاورد هنری مشهوری را تماشا می کند به سهولت جنبه ی دوم یعنی انگیزه ی آفرینش اثر را از یاد می برد. زیرا تماشاگر اغلب مسحور شه هایی است که انگیزه ی هنرمند بوده، لذا به خود زحمت تحصیل چیزی را که در گذشته به گونه ای حاصل شده است، نمی دهد. زیبایی اثر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. بوروس درتعریف هنر می گوید: هنر عبارت است از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی، که هدفش مافوق نیازمندی های اولیه است یعنی هدفش ی نیازمندی های ذوقی و لذت بخشی است که در نتیجه ی ساخت کلی و روابط بخش های کوچک نسبت به کل به وجود می آید و این خوشایند ذوقی و لذت بخشی چیزی جز تجربه و درک زیبایی نیست.
از آنجا که هنر به وسیله علایم و قردادهای اجتماعی توصیف می شود و هنرمند شکوفای آثارش را از اجتماع گرفته و بالا ه هنر او در اجتماع اثر می گذارد.
بنابراین هنر جزیی یا تبلوری از فرهنگ است و هنر در حقیقت در جهت نیازمندی ها و سودمندی های فردی و اجتماعی و فرهنگی است.
17-1-1 فرهنگ و ارتباط
ارتباطات عبارت از تبادل نظر بین مردم است. به هر حال این تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. مردم با اه و انتظارات مشخصی در ارتباطات شرکت می کنند و اثر تبادل عقاید در نهایت، بستگی به ادراک و برداشت شرکت کنندگان دارد. مردم با کلمات یا روش های غیر کلامی ارتباط برقرار می کنند. روند ارتباطات، روندی است که به تاثیر منتهی می شود.
ارتباطات در بین مردمی که دارای زمینه های مشترک ( اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دانش، تجربه، زبان و سبک های ارتباطی مشترک هستند، آسان تر صورت می پذیرد. بدیهی است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به هم زیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ، و فرهنگ مشخص کننده ی رمز، ساختار، فضا و زمینه ی ارتباطی هست که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر فرهنگ است. " هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست."
بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می روند که فرهنگ را با ارتباطات در یک رده قرار می دهند. محل یا مکان فیزیکی که ارتباط در آن برقرار می شود، بر روند و نتیجه ی ارتباطات ( چه از نظر فنی و چه از نظر احساسی و روانی) تاثیر می گذارد. جنبه های فنی به ا تیک و شرایط بصری مربوط می شود که می تواند میزان درک را افزایش یا کاهش دهد. در ارتباطات میان فردی معمولا از مکانهایی استفاده می شود که اختلالات سمعی و بصری آن کم است و طرفین می توانند روی روند ارتباطات متمرکز شوند.
این که مردم بخواهند در محلی ت دور هم جمع شوند نشان دهنده ی توجه ی آنها به ارتباطات است. بعضی مکان ها مانند مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنرانی، دادگاه و تئاتر به سبب اندازه، نوع ساختمان و عملکردشان، ارتباطات را به روندی یک طرفه تبدیل می کنند. بنابراین انتخاب محل با هدف، شکل و سبب ارتباطات همبستگی دارد.
18-1-1 فرهنگ و شخصیت
در زندگی انسان هیچ گاه نمی توان فرهنگ و شخصیت و فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت و حتی به صورت تخیلی در افسانه ها و اسطوره ها، اگر قهرمان داستان فردی منزوی و پرورش یافته در دامان طبیعت است از زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرهنگ جامعه او را احاطه می کند. به عنوان مثال زندگی انکیدو در افسانه گیل گمش از این گونه است. بنابراین: رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آینه ای فرهنگ نما است و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد.
از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدودی ی جذب عناصر و موارد موجود در محیط است.
19-1-1 توسعه فرهنگی :
توسعه فرهنگی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و هدف نهایی توسعه بطور کلی است. بدین سان فرهنگ محصولی برای مصرف نیست بلکه باید چون یک رویه در جهت تأکید بر شخصیت اصلی ملت نگریسته شود واقعیت آن است که هر چیزی که انسان و اجتماع را قادر می سازد که وضع خود را در جهان و در برابر دیگران بدرستی تعیین نمایند جنبه فرهنگی دارد و هر چیزی فرهنگی است که فرد را به درک بهتر موقعیت خود قادر سازد به شکلی که اگر ضروری باشد بتواند در آن تجدید نظر و بر آن غلبه کند آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می شود یا در جنبه محدودی مخصوص سردمداران و طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموما پر سوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفا تولید و مصرف انبوه فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تفریحات و ورزش و غیره ... ) و در نتایج بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خود فراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می باشد.
بنابراین اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است. نکته مهم دیگر سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفا به توده های وسیع مردم امکان دستی به اثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار تصمیم گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد. تنها عده معدودی را در بر نگیرد، بلکه جامعه و فرهنگ را در دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوری یک سکه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نا برابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یع

مشاهده متن کامل ...

طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی
درخواست حذف اطلاعات
طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی

تاریخ ایجاد 21/11/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 116 قیمت: 8000 تومان حجم فایل: 21679 kb تعدادمشاهده 42


فهرست مطالب
مقدمه : 1
1 -1 عنوان تحقیق: 1
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی: 1
بیان ضرورت های کمی: 1
3-1 اه پروژه: 2
اه عام: 2
حوزه اداری . 2
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی 2
مبانی نظری عام: 3
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان 3
مرکز هنری تهران 3
حیات در معماری 3
طراحی پارک فرهنگی 3
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه 4
انواع فرهنگ 6
1-6-1-1 فرهنگ نمادی 6
2-6-1-1 فرهنگ نهادی 6
3-6-1-1 فرهنگ متبلور 6
4-6-1-1 فرهنگ مادی 7
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی 7
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ 7
ایستایی فرهنگ 7
عناصر فرهنگی 7
فرهنگ پذیری 8
تاثیر فرهنگ بر فضا 11
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 11
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید. 11
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ 11
17-1-1 فرهنگ و ارتباط 13
فرهنگ و شخصیت 13
19-1-1 توسعه فرهنگی : 14
2-1-1 ضرورت پرداختن به فرهنگ 14
1ـ فرهنگ برای همه 16
3 ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری 16
2-1 اوقات فراغت: 16
1ـ تجدید قوا 17
5-2-1 رابطه فراغت با نظام اجتماعی 18
8-2-1فرهنگ و تفریح جامعه ایران 19
4-1مخاطب شناسی : 22
ب )مطالعات زمینه: 28
2-5-1 وضعیت کالبدی شهر 28
1- محورها: 28
مناطق کوهستان شمالی 30
دره بزرگ میانی مشهد 30
- جهت خیابانها 32
6-1 مشهد: 33
1-6-1 وضعیت اقلیمی شهر مشهد : 33
4-6-1 باد 34
7-1 معرفی سایت مجموعه 35
عوامل موثر در انتخاب سایت : 36
بررسی محدوده کوهسنگی 37
خیابان کوهسنگی 38
ایوان کوهسنگی 38
نتیجه: وم ایجاد مراکز فرهنگی 42
1-2 معماری ارگانیک 42
3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک 42
4-1-2 ویزگی های معماری ارگانیک 43
واقع گرا 43
الف - مرکز پژوهش و تحقیقات هنری 43
تالارها 44
معماری داخلی نمایشگاه 47
بخش نقاشی 47
13-2-2 کتابخانه 48
فضاهای عمومی کتابخانه : 48
رستوران و کافی شاپ 49
4-2 بررسی نمونه های مشابه 49
1 - ورودی : 50
- رستوران 52
1-3 - 2 مرکز فرهنگی torsharn : 55
2- ورودی 58
1ـ فرهنگ برای همه 61
بخش پنجم :برنامه فیزیکی 64
8-2-5 فضاهای آموزشی: 69
16-2-5 پارکینگ عمومی : 71
فضای نقالی. 82
مطالعه در فضای باز . 82
سایت آنالیز سایت انتخ در باغ فرهنگی کوهسنگی 84


به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی، ،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز شه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
1 -1 عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:
جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت و گروههای سنی می توان یافت که حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می ی م :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

3-1 اه پروژه:
اه عام:
هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.
این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.
مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :
فضاهای فرهنگی وهنری.
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .
خدمات نمایشگاهی.
حوزه اداری .
حوزه رفاهی و خدماتی.
اه خاص:
ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی
ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم
بالا بردن سطح اگاهی مردم
استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری
طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی
تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی
کیفیت طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط
تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران
تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:
با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح در نظر گرفت:
طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم
طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری
فعال کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....
انگیزه ایجاد این فعالیتها :
ـ اموزش همراه با تفریح .
ـ فعال کل سایت .
ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .
ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .
توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).
برنامه زمان بندی:
مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:
paper:1386/2/13
مطالعات پایه.:1386/3/15
طراحی و ارائه طرح:1386/6/15
منابع و ماخذ:
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان
طراحی فرهنگسرا
مرکز هنری تهران
حیات در معماری
مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)
مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار
طراحی پارک فرهنگی
پایان نامه ها
صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد
احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی
کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد
سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی
محل قرارگیری سایت:
با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.
در نهایت مساحت حدود 5/1 تار در داخل باغ فرهنگی و به موازات است های کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.
پروزه:فرهنگی . اموزشی(طراحی پارک فرهنگی)
ماریو بوتا : ((اماکن فرهنگی کاتدرال های جدید شهر امروز هستند و علاوه بر سرو کار داشتن با خاطرات جمعی نشانه های شهری محسوب می شوند.))
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه
الف )مطالعات پایه:
1-1 فرهنگ
1-1-1تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء ( فر) و ( هنگ) است: فر پیشوند و به معنی جلو، بالا بر و پیش آمده و در قالب اسمی به معنی شکوه، درخشندگی و بزرگ است. ( هنگ) از ریشه اوستای ( تنگنا) و به معنای کشیدن، سنگین و وزن می باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن بر کشیدن است، و در جای دیگر به معنای علم ادب و دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و اثار عملی و ادبی یک قوم آمده است.
در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزشها آمده، فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر می داند. در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و بکاربستن آمده است و امروزه با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، واژه فرهنگ به معنی آموزش و پرورش بکار رفته است.
2-1-1تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
در این مفهوم فرهنگ هر جامعه در یک زمان مشخص مجموعه معانی مورد قبول آن جامعه است که برای حمایت از آن در نهایت از اجبار فیزیکی ( زور) نیز سود می جوید و برای درونی آنها تلاش می کنند ( نهادهای آموزشی به وجود می آورد) نهادها خود بر اساس آن معانی شکل می دهند و نمادهای نشان دهنده آن معانی را تقویت می کند. در این جا فرهنگ معنای خاص می یابد به مجموعه ایی از معانی در حوزه وسیع فرهنگ ( به عنوان یک مقوله) اطلاق می شود.
این معنای فرهنگ را با عنوان نظام فرهنگی مشخص می کنیم حاصل این نام گذاری آن که در هر جامعه ای مجموعه ایی از معانی مورد قبول وجود دارد که اجباراجتماعی از آن حمایت می کند. بعضی از معانی این مجموعه اصلی و بعضی دیگر فرعی هستند. اما بنا به وحدت جامعه همه آنها از نظمی سیستمی پیروی می کنند و شکل نسبتا منظم به خود می گیرند. به همین دلیل می توان آن را نظام فرهنگی نام نهاد.
تعاریفی از قبیل هویت جمعی تمایز بخش جوامع از یکدیگر است. امری که در همه وجوه زندگی اجتماعی ساری و جاری است، امری که مفهوم نهادها محسوب می شود و نظایر اینها چنین معانی از فرهنگ را مد نظر دارند در این معنی ( نظام فرهنگی) فرهنگ مبنای شکل گیری و تداوم هویت جمعی و جامعه است.
3-1- 1 تعریف فرهنگ عمومی
حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار حکومتی از آن حمایت می کند. حوزه رسمی فرهنگ ( نظام فرهنگی) و حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی ( اجبار اعمال شده از سوی هر شخصی در نقش غیر حکومتی) از آن حمایت می کند حوزه عرفی فرهنگ ( نظام فرهنگی عمومی) می نامیم.
می توان از تقابل مذکور ( دو نوع نظام فرهنگی براساس دو نوع اجبار حامی هر یک) به عنوان تقابل رسمی و غیر رسمی یا تی و مردمی هم یاد کرد و با تبدیل مفهوم مردمی یا غیر مردمی یا غیر مردمی به مفهوم عمومی از فرهنگ عمومی در مقابل با فرهنگ رسمی نام برد براساس تقسیم بندی فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه ان اجبار قانون و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گروه اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکلها و سازمانهای غیر تی ( غیر رسمی) است.
بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت اجبار فیزیکی از آن حمایت می کند. حوزه فرهنگ عمومی عمدتا" بر پذیرش و امتناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات را در پی ندارد. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه های زندگی اجتماعی خانواده حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و... و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نیم توان آن را به حوزه مشخصی محدود نمود.
فرهنگ عمومی سازندگان و حاملان خاص خودش را داراست که دوست تنها به بخشی از آنها نظارت دارد. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست و بر مبنای شناختی که از آن ارایه شد. گذراندن مصوبه قانونی برای فرهنگ عمومی نامناسب ترین و احتمالا ناکارآمدترین شکل برخورد می باشد چرا که با ویژگی های فرهنگ عمومی مبانیت دارد. بلکه تدبیرهای مدیریتی ( مردم گرایانه) لازم است تا با ایجاد ساز و کارهای مناسب در اصلاح آن بکوشند.
4-1-1 تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
- ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : فرهنگ مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و رسوم و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه ب کرده باشد.
- علی شریعتی : فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم به صورت سمبلها، علایم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعی که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده می داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت و خصوصیات اجتماعی و زیست مادی، روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی آن جامعه را توجیه نماید.
فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه : فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و م وماتی دارد و این نوشتار درصدد توضیح و تشریح فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگرچه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد.
مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و بدون آن شهر از خلا فرهنگی محسوسی رنج خواهد برد. اگر چه این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسائل ارتباط جمعی دارند، اما نمی توان مدعی شد که ازنظر کیفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود. بنابراین او با میل خود بسوی یک کار فرهنگی رفته، لذا بنحو بارزتری از آن بهره مند می شود.
در حالی که برای مثال تلویزیون امروزه یک پدیده تا حدی تحمیلی و یکطرفه در خانه می باشد، بینندگان حتی در صورت عدم اشتیاق از برنامه های آن استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تاثیرگذاری بیشتری روی فرد و جامعه برخوردار بوده و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده کننده از این مراکز، این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه خاصی بوده و تا بتواند استفاده کننده را بخود جذب نماید و بعد از این مرحله قدرت تاثیرگذاری مجموعه های فرهنگی بر فرد استفاده کننده به حداکثر می رسد.
5-1-1فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
فولکور عبارت است از ( باورها و اعمال گروهی بدون نظریه علمی و فاقد پشتوانه ای منطقی) دارای خصوصیات زیر:
فولکور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج باشد. بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانوار را نمی توان فولکور نامید.
اعمال و رفتارهای فولکوریک به مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می شود یعنی آنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره ای محدود اتفاق می افتد در شماره فولکوریک نیست.
فولکوریک، نه به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیتهای زندگی نقشی را بعهده دارد.
ابداع کننده و بوجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکوریک معلوم نیست و این پدیده ها به تدریج بوسیله عامه مردم بوجود آمده است.
مقدار زیادی از اعمال و رفتار فولکوریک بی ادبانه و خارج از نزاکت تلقی گردیده و معمولا در محافل رسمی از بیان یا انجام آنها خودداری می شود.
6-1-1 انواع فرهنگ
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر می شود می توان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود که با این عنوان در فرهنگ نمادین، نمادی شده مشخص می شود. تفهیم و تفهم و آموزش از طریق فرهنگ نمادین انجام می شود و آثار هنری کتب و نوشته ها نیز از این نوع هستند.
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
شکل دیگر بروز فرهنگ ( معنی) بروز آن در رفتار یا عمل فرد است، رفتار افراد در جامعه در طی زمان با هم ترکیب و رسوب بندی شده و شکل هایی از رفتار را تثبیت می کند که از آن به عنوان نهاد یاد می شود هنگامی که فرهنگ در شکلهایی از رفتار تثبیت شده بارز گردد و مورد عمل قرار گیرد به ان فرهنگ نهادی شده گویند.
3-6-1-1 فرهنگ متبلور
تجلی فرهنگ در رفتار تنها محدود به رفتارهای رسوب بندی شده نیست. به عبارت دیگر فرهنگ تنها در قالب نهادهای متضمن معنی و تعیین کننده شکل یا شیوه رفتار متجلی نمی شود بلکه فراتر از اینها در تغییراتی که انسان در طبیعت ایجاد می کند نیز بارز می شود.
از جمله در ابزار و آثار که آنها هم معانی را در خود حفظ می کنند. این مجموعه را می توان آثار فرهنگی نام نهاد که شامل ابزارها نیز می شود آثار مزبور مادی هستند و به کار عمل می آیند بعد از خلق بیشتر مادی هستند تا معنوی، اما همیشه بدان معنایی هستند. که در خلق آنها منظور شده و همیشه وابسته به حوزه معنا باقی می مانند.
اگر این تقسیم بندی را بپذیریم می توان فرهنگ را واقعیتی دانست که در چهار شکل تجربه می شود: درون تجربه ای به واسطه نمادها ( از طریق تجربه درونی و تجربه نماد به صورت تجربی) نهاده، آثار، ابزار.
4-6-1-1 فرهنگ مادی
به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، برقی و...
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی
به موضوعات و مسایلی گفته می شود که قابل اندازه گیری با موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان و هنر، ادبیات و رسوم و... که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. در صورتی که فرهنگ مادی را می توان با گرفتن از فرهنگ های دیگر توسعه داد و غنی کرد.
بعضی از تقسیم بندی ها فقط فرهنگ غیر مادی را ( فرهنگ) نامیده و مطالعه ی آن را کار مردم شناسی و فرهنگ مادی را ( تمدن) دانسته، و تحقیق درباره ی آن را موضوع جامعه شناسی می دانند.
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است:
فرهنگ ردای حیات اجتماعی است.
همواره در حال تغییر است.
تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
میزان نوع و تاثیر عوامل جهت تغییر در فرهنگها را معین می کند.
مجموعه تغییرات در بخش های مختلف غیر فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگهاست.
عنصر در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.
8-1-1 ایستایی فرهنگ
فرهنگ به عنوان موجودب پویا و نه تنها حاوی و متضمن معنی بلکه سرشار معنی همیشه در معرفی دگردیسی و تحول است پس می توان گفت ایستایی را یکی از آسیب های بنیادی فرهنگ قلمداد نمود.
روحیه مناسک گرایی یعنی تقدم ی ای از هنجارها که در زمانی خاص هنجارهای مقبول و پذیرفته شده و شاید موثری بوده اند یکی از عوامل یا دست کم یکی از انواع مهم ایستایی فرهنگی است.
9-1-1 عناصر فرهنگی
ساخت فرهنگی به طور معلوم از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد. بدین معنی که کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص را عنصر فرهنگی و مجموعه ترکیبهای فرهنگی را که در یک منطقه دارای شکل و محدوده متمایز است ( حوزه فرهنگی) می گویند.
فرهنگ دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: عناصر عمومی، عناصر تخصصی و عناصر اختراعی یا ابداعی
1- عناصر عمومی : راه یا راههای مشترک زندگی مردم، طرز تهیه غذا، راه تهیه لباس، طرز تکلم و زبان و ادبیات رابطه افراد جامعه با هم و... جزء عناصر عمومی فرهنگ یک جامعه قلمداد می شوند و همه در معرض تغییر هستند.
2- عناصر تخصصی : مخصوص گروههای معین هستند مثل مشاغل و راه انجام آنها و اینکه چگونه در تامین اجتماعات جامعه موثر می باشند و از جهات مختلف تغییر می کنند.
3- عناصر ابداعی یا اختراعی : که فقط در میان معدودی از افراد یک جامعه پیدا می شوند در اینجا باید دو نکته را در نظر داشت اول اینکه تغییرات اجتماعی در سایه همین عناصر اختراعی و ابداعی بوجود می – آیند یعنی اگر راههای تازه افکار جدید و وسایل نو در یک جامعه پیدا نشوند، تغییرات مهمی در شئون زندگی جامعه رخ نمی دهد. نکته دوم اینکه تغییرات وقتی عمیق و اساسی می شوند که در عناصر عمومی و تا اندازه ای در عناصر اختصاصی تاثیر کنند تا راه و رسم زندگی یک گروه از مردم راعوض نمایند.
10-1-1 فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری به دو فرم مادی و غیر مادی می باشد.
فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی مانند تکنیک ها، ابزارها، فنون، نظریه های علمی و... که قابل اندازه گیری و مقایسه کمی می باشد. نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی درحیات اجتماعی است بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر نیز رفت. در زمینه های فرهنگ غیر مادی روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات و آداب و رسوم و سنتها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
11-1-1 خصوصیات فرهنگ پذیری
مبحث ویژگی های فرهنگی، ملاحظه گردید که دو جامعه ی همسایه یا دارای ارتباط، به علت رفت و آمدها، داد و ستدها، مهاجرت ها و تهاجم ها در یکدیگر اثر می گذارند و خواهی نخواهی به مرور ایام تغییرات و تحولاتی را هر قدر اندک در خود بوجود می آورند و جامعه ای را نمی شناسیم که از این فرهنگ پذیری یا اشاعه یا انتقال فرهنگی و یا اقتباس مدنیت بر کنار مانده باشد.
با توجه به تفاوت ها تشابهاتی که در وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سابقه ی تاریخی، امکانات تکنولوژی و تحولات فکری با یکدیگر دارند که نسبت هر یک از این عوامل وضعیت فرهنگ پذیری را تغییر می دهد. فرهنگ پذیری جوامع و گروه های همسایه یا دارای ارتباط را می توان به صورت و وضعیت تقسیم کرد.
زمانی که فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد: در این مورد ممکن است که هیچ گونه نابرابری اجتماعی یا بین دو گروه نباشد و هیچ کدام برتری مادی یا معنوی نسبت به دیگری نداشته باشد. این نوع فرهنگ پذیری دو جانبه است و در بین اقوام و گروه های هم جوار و تا حدودی مشابه صورت می پذیرد.
وقتی که پدیده های فرهنگی یک جامعه بردیگری تحمیل می شود. این تحمیل در سایه ی برتری تکنولوژی، قدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادی و فنی، سیاست های نظام یافته ی توسعه طلبی و سلطه ی انجام می گیرد.
گروه های اجتماعی را از نظر پذیرا شدن فرهنگ های دیگر به چند دسته می توان تقسیم کرد :
الف- گروه های بسته : جوامعی هستند که نو آوری های اقوام دیگر را به سختی می پذیرند و در تکنولوژی و سنن و زبان جامعه خود متعصبند. موقعیت جغرافیایی و عدم آمد و رفت با گروه های دیگر می تواند از جمله عوامل این امر باشد.
ب- گروه های باز : بعضی از جوامع به علت موقعیت مکانی ( محل عبور گروه های دیگر، ح های بندری) یا مسافرت های افراد و عوامل دیگر، آمادگی پذیرفتن، عاریت گرفتن و تقلید در زمینه های مختلف فرهنگی را دارند که به اصطلاح به آن ها گروه های باز و گروه های مستعد می گویند.
پ- گروه های مهاجر : برخی از گروه ها به صورت دسته جمعی یا به صورت پراکنده( در اثر سیل، خش الی، جستجوی کار، مسایل یا عوامل دیگر) مجبور شده اند به محل دیگر کوچ کنند. این گروه ها به اجبار برای انطباق با جامعه جدید را می پذیرند و ممکن است بعدها برای حفظ یا احیای هویت ملی خود بعضی از جنبه های فرهنگ گذشته را رواج دهند. نمونه های مختلفی از این قبیل را در بین مهاجرینی که از نقاط مختلف جهان به سفر کرده اند می توان دید.
ه- گروه های مهاجم : هنگامی است که گروه یا گروه هایی در اثر تهاجم و نظامی جامعه ی دیگر را می کنند یک ارتباط فرهنگی بین دو گروه برقرار می گردد. تاریخ نشان داده که گروه های مهاجمی که برای همیشه مانده اند به آسانی فرهنگ آن جامعه را پذیرفته اند و نه به آسانی توانسته اند فرهنگ خود را اشاعه دهند و شواهد حاکی است که گروه مهاجم مواردی از فرهنگ جامعه مغلوب را پذیرفته و در مسائلی بر ع توانسته است فرهنگ خود را تحمیل کند یا اشاعه دهد.
12-1-1 فرهنگ پذیری در عصر حاضر
با وجود موارد مشابهی که اشاعه و فرهنگ پذیری دارد. با وجود این کاربرد این دو کلمه در مردم شناسی به یک نحو نیست. به طور معمول هر جا سخن ازاثر فرهنگ ها در یکدیگر در ادوار گذشته باشد، اصطلاح شاعه به کار برده می شود. هر جا بحث درباره ی رواج و نفوذ فرهنگ ها در جوامع امروز باشد اصطلاح فرهنگ پذیری به کار می رود و بعضی از مردم شناسان، اشاعه را انتقال فرهنگی انجام یافته و فرهنگ پذیری را انتقال فرهنگی در حال انجام تعریف می کنند.
در عصر حاضر، با توجه به تقسیم بندی کشورها به پیشرفته و عقب مانده، صنعتی و غیر صنعتی و بالا ه توسعه طلبی های و اقتصادی و امکانات سریع نقل و انتقال وشیوه های جدید تبلیغات، فرهنگ پذیری از ح خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه ای برای نفوذ و تسخیر و بالا ه تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل گردیده است.
نفوذ و سلطه و بدست آوردن مستعمرات از راه لشکر کشی های نظامی در جهان امروز شیوه ای مقبول و مقدور و با صرفه نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و اغلب اجرای این مقاصد بیش از یک قرن است که با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت، سواد آموزی و... و به عبارت دیگر به نام سیاست های فرهنگی و فرهنگ پذیری انجام می گیرد.
عناوین و نام هایی که از نظر نوع دوستی، انسانیت و مهربانی نمی توان آن ها را مورد تردید قرار داد. ولی تاریخچه این روابط و خدمات نشان داده است که این برنامه ریزی های دقیق، فرهنگ پذیری نیست بلکه تحمیل فرهنگی است که خود وسیله ای برای انقیاد کامل اجتماعی، اقتصادی و می باشد.
با توجه به این که همواره فرهنگ جوامع- کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم- در یکدیگر وارد می شود و اثر می گذارد یا جایگزین یکدیگر می شود. با توجه به این که هیچ گاه و هیچ کجا جامعه ای را سراغ نداریم که از نظر فرهنگی ( فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه) دست نخورده، مستقل و بدون اثر مانده باشد.
و با توجه به این که در عصر حاضر کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و یا عقب مانده و پیشرفته تقسیم شده و روند اشاعه و فرهنگ پذیری های برنامه ریزی شده، اغلب ، تحمیلی، یک طرفه و به قول معروف استعماری است و این پرسش پیش می آید که پس چگونه می توان به عنوان جامعه ای در جهان سوم، در برابر طیف وسیعی از ابداعات، صنایع، فنون، شه ها، ذوقیات و... با آن همه تبلیغات امکانات و برنامه ریزی ها قرار گرفت و ضمن استفاده و بهره برداری و اقتباس از آن ها، هویت فرهنگی و و اعتقادی خود را نیز حفظ کرد.
این بحثی نیستکه بتوان به آسانی برای آن دستور العملی نوشت یا نمونه ای یافت که ازهر نقطه نظر بتوان آن را سرمشق قرار داد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، صاحب نظران دینی و مردم شناسان، هر کدام از دیدگاه تخصصی و تجربی و عملی و اجتماعی خود این موضوع را مورد بحث و ارزی قرار داده اند.
مردم شناسان، اشاعه و پذیرش فرهنگ را ( با در نظر گرفتن مقتضیات ویژه ی زمانی و مکانی و کیفی و...) در همه ی زمینه ها ی ان نمی دانند و اثرات و پیامدهای فرهنگ پذیری در پدیده های فرهنگ مادی و غیر مادی به یک صورت نمی بینند. فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی که قابل اندازه گیری و مقایسه ی کمی می باشد، نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی در حیات اجتماعی است، بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر ( به قول معروف ولو به چین) نیز شتافت.
در زمینه های فرهنگ غیر مادی، روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی، عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه ی دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات، عصبیت ها و آداب و رسوم و سنت ها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
بدین ترتیب جوامعی که علاقمند به حفظ و نگهبانی هویت فرهنگی خود هستند در حفظ و نگهداری فرهنگ غیرمادی جامعه خویش می کوشند. این کوشش البته بدان معنی نیست که بتوان ( یا باید) فرهنگ غیر مادی را به طور کامل دست نخورده و ثابت و ( اصیل) نگه داشت.
زیرا همان طور که در ویژگی های فرهنگ ملاحظه گردید، تغییر از خصوصیات فرهنگ است ولی این تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند و باعث ازهم گسیختگی آن نمی شود که جریان کند، طبیعی، عادی و خودبخودی را بپیماید. بدین معنی که تغییرات سریع، تقلید، تبلیغات و وسایل ارتباطی جدید که درفرهنگ مادی می تواند ( و در مواردی باید) اثر داشته باشد- فرهنگ غیر مادی را نمی تواند تحت اثر خود قرار ندهد. و در هر حال وارد شدن و جای گرفتن یک تکنولوژی جدید که در شمار فرهنگ مادی است، بالطبع ارزش های جدیدی را با خود خواهد آورد و ارزش هایی را نیز نتز ل خواهد ساخت و این انتقال و پذیرش آسان نخواهد بود.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط خویشاوندی، شیوه ی اقتصادی، مققرات مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشد. این خصوصیات، که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر گذشته تاریخی، حماسه های آباد و اجداد سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفا ملی، اسوه های دینی، عصبیت های قومی، هنر وادبیات موروثی هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. هر جامعه ای به طور معمول در همه جا و همه وقت بر اص ، هویت فرهنگی خود پافشاری می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده دارد و از آن دفاع کند.
امروز در کشورهای جهان سوم ومستعمرات که نفوذ کشورهای مسلط و مهاجم فرهنگ جامعه را تضعیف کرده وتهدید به انسان شناس و پزشک سنگالی که آثارمتعددی درباره ی فرهنگ آفریقا دارد در مقاله ای در این زمینه می نویسد موقعیت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیت های تاریخی و اجتماعی مختلف ی ان نیست. هرگاه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی ناقص می شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایده آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور مورد اثر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می کند و این تغییرات ممکن است تا ان جا ادامه یابد که موجب یک بحران هویتی شود.
13-1-1 تاثیر فرهنگ بر فضا
«دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست. در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدتها عملکرد جدید با شکل های آشنا و مئالوف قدیمی کنار می آید. همیشه بکار بردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای کار است. تحول و توسعه مفاهیم باعث بوجود آمدن شکلها و فرم های نو خواهد شد. اما سیر این نو آوری به سبب همان توجه دائمی به استعدادها و ذخایر فرهنگی مسیر خاصی است. (مانند معماری دیروز و امروز و فردای ژاپن).
امروزه فرهنگ جهانی و ملی با هم ترکیب شده و فرهنگ زمان حال بوجود آمده است. ایده های معماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود، حامل بار ملی و جهانی است. در معماری گذشته ایران اصولا ج بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ، معماری گذشته مان است، برای مثال نمای رومی، حاصل فرهنگ و سلیقه امروز است. گرچه معماران باید با خلق فرم ها وفضاهای ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند. شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است.
14-1-1 تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
تحول فرهنگی شامل موارد زیر است:
نوآوری- فرهنگی داشته باشد.
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.
بین بخش ها یا کلیت فرهنگها ارتباط وجود داشته باشد.
تهاجم فرهنگی شامل موارد زیر است:
تزریق یا تحمیل عناصر غیر کارا بر فرهنگ جدید
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ
اولویت یافتن اه یک گروه یا ملت خاص نسبت به سایر مفاهیم فرهنگی
ارتباط ناهماهنگ بین فرهنگی که زمینه ساز اختلال درون- فرهنگی می شود.
بر اساس موارد ذکر شده شدت و مدت تحول پذیری فرهنگی به میزان نوع جذب عناصر مفید و سازگار و دفع عناصر غیر مفید و ناسازگار ازدیگر فرهنگها بستگی دارد.
15-1-1 فرهنگ و تمدن
واژگان فرهنگ و تمدن با مفاهیمی گاه مترادف و گاه متفاوت و گاه با رابطه ی عموم و خصوص بیان گردیده، که در اینجا کوشش می شود ضمن بیان و تعریف، مرزبندی و شناخت موضوعی آن ها مشخص گردد. واژه ی تمدن، عربی و از ریشه ی مدن و به معنی دارا بودن اخلاق و آداب، اهل شهر( مدینه) می آید.
ادوار تایلر کلمات فرهنگ و تمدن را متر یکدیگر به کار برده و در تعریف آن ها آورده است: کلمه فرهنگ یا تمدن به مفهوم وسیع کلمه که مردم شناسان به کار می برند، عبارت از ترکیب پیچیده ای شامل: علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات دیگری است که بوسیله ی انسان در جامعه خود بدست می آید.
در ترجمه های انگلیسی به فرانسوی گاهی ملاحظه می شود که این اصطلاحات معادل یکدیگر قرار گرفته اند، به عنوان مثال کتاب نمونه های فرهنگ نوشته ی مردم ناشناس یی خانم اتبنهدیکت، که تحت عنوان نمونه های تمدن به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. ولی با این همه، غالب صاحب نظران علوم اجتماعی در تبیین و تحلیل های خود بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند.
به نظر مک ایور فرهنگ معادل است با بیان حالات زندگی ( جهان بینی، دین، ادبیات) و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام و کنترل شرایط اجتماعی ( تکنیک ها، سازمان های اجتماعی).
و یا کروبر فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعیت های اجتماعی مرتبط می داند. ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قایل است بدین معنی که شه ها و فعالیت های فرهنگی جوامع را وقتی در شمار تمدن می آورد که شهر نشینی تشکل یافته باشد. وی تمدن را عبارت ازنظم اجتماعی می داند که دراثر وجود ان خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند.
16-1-1 فرهنگ و هنر
کشش و کوشش انسان در جهت زیبا سازی و خویشاوندی یکی از ویژگی های فرهنگ است. جوامع انسانی پس از آنکه از تهیه ی غذا، لباس و مسکن، یعنی نیازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت زیبایی، نقاشی، شعر، سرگرمی و بالا ه آفرینش هنری پرداختند تا غذا، لباس، مسکن و شه را راحت تر و خویشاوندتر مورداستفاده قرار دهند.
روان شناسان و روان کاوان و فلاسفه هر کدام هنر را از دیدگاهی بررسی کرده اند. برخی آن را ناشی از غرایز ( میل به بازی و سرگرمی، امیال ، میل به خودنمایی و...) دانسته اند.
دانشمندان یونانی هنر را هدیه ی خدایان می پنداشتند و در پیدایش آن نیروهای طبیعی و اعتقاد را اثر گذار می دانستند و بعضی دیگر ماهیت بیولوژیکی انسان و عقده ها را ( چون عقده ادیب و...) عاملی در بوجود آمدن هنر می پنداشتند. عده ای از روان شناسان و هنرشناسان، آثار هنری را شا ارهایی می دانند که موضوع و مخلوق افراد خاص ( غیر از عامه مردم) است.
مردم شناسان و جامعه شناسان بدون این که بخواهند اثر غرایز را در ایجاد آثار هنری به کلی نفی کنند، بر نیازهای زندگی اجتماعی و شرایط فرهنگی هنر و آثار هنری تکیه می کنند. به عبارت دیگر هیچ گاه آثار هنری را جدا از پدیده های فرهنگی در نظر نمی گیرند.
لرواگوران در این زمینه می نویسد: در ه اثر هنری دو جذبه هست، نخست زیبایی اثر، دوم انگیزه ی آفرینش آن. ی که دستاورد هنری مشهوری را تماشا می کند به سهولت جنبه ی دوم یعنی انگیزه ی آفرینش اثر را از یاد می برد. زیرا تماشاگر اغلب مسحور شه هایی است که انگیزه ی هنرمند بوده، لذا به خود زحمت تحصیل چیزی را که در گذشته به گونه ای حاصل شده است، نمی دهد. زیبایی اثر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. بوروس درتعریف هنر می گوید: هنر عبارت است از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی، که هدفش مافوق نیازمندی های اولیه است یعنی هدفش ی نیازمندی های ذوقی و لذت بخشی است که در نتیجه ی ساخت کلی و روابط بخش های کوچک نسبت به کل به وجود می آید و این خوشایند ذوقی و لذت بخشی چیزی جز تجربه و درک زیبایی نیست.
از آنجا که هنر به وسیله علایم و قردادهای اجتماعی توصیف می شود و هنرمند شکوفای آثارش را از اجتماع گرفته و بالا ه هنر او در اجتماع اثر می گذارد.
بنابراین هنر جزیی یا تبلوری از فرهنگ است و هنر در حقیقت در جهت نیازمندی ها و سودمندی های فردی و اجتماعی و فرهنگی است.
17-1-1 فرهنگ و ارتباط
ارتباطات عبارت از تبادل نظر بین مردم است. به هر حال این تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. مردم با اه و انتظارات مشخصی در ارتباطات شرکت می کنند و اثر تبادل عقاید در نهایت، بستگی به ادراک و برداشت شرکت کنندگان دارد. مردم با کلمات یا روش های غیر کلامی ارتباط برقرار می کنند. روند ارتباطات، روندی است که به تاثیر منتهی می شود.
ارتباطات در بین مردمی که دارای زمینه های مشترک ( اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دانش، تجربه، زبان و سبک های ارتباطی مشترک هستند، آسان تر صورت می پذیرد. بدیهی است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به هم زیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ، و فرهنگ مشخص کننده ی رمز، ساختار، فضا و زمینه ی ارتباطی هست که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر فرهنگ است. " هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست."
بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می روند که فرهنگ را با ارتباطات در یک رده قرار می دهند. محل یا مکان فیزیکی که ارتباط در آن برقرار می شود، بر روند و نتیجه ی ارتباطات ( چه از نظر فنی و چه از نظر احساسی و روانی) تاثیر می گذارد. جنبه های فنی به ا تیک و شرایط بصری مربوط می شود که می تواند میزان درک را افزایش یا کاهش دهد. در ارتباطات میان فردی معمولا از مکانهایی استفاده می شود که اختلالات سمعی و بصری آن کم است و طرفین می توانند روی روند ارتباطات متمرکز شوند.
این که مردم بخواهند در محلی ت دور هم جمع شوند نشان دهنده ی توجه ی آنها به ارتباطات است. بعضی مکان ها مانند مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنرانی، دادگاه و تئاتر به سبب اندازه، نوع ساختمان و عملکردشان، ارتباطات را به روندی یک طرفه تبدیل می کنند. بنابراین انتخاب محل با هدف، شکل و سبب ارتباطات همبستگی دارد.
18-1-1 فرهنگ و شخصیت
در زندگی انسان هیچ گاه نمی توان فرهنگ و شخصیت و فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت و حتی به صورت تخیلی در افسانه ها و اسطوره ها، اگر قهرمان داستان فردی منزوی و پرورش یافته در دامان طبیعت است از زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرهنگ جامعه او را احاطه می کند. به عنوان مثال زندگی انکیدو در افسانه گیل گمش از این گونه است. بنابراین: رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آینه ای فرهنگ نما است و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد.
از سوی دیگر می توان گفت که شخصیت بر اثر جریان فرهنگی شدن به وجود می آید و مفهوم شخصیت لااقل تا حدودی ی جذب عناصر و موارد موجود در محیط است.
19-1-1 توسعه فرهنگی :
توسعه فرهنگی به عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی و هدف نهایی توسعه بطور کلی است. بدین سان فرهنگ محصولی برای مصرف نیست بلکه باید چون یک رویه در جهت تأکید بر شخصیت اصلی ملت نگریسته شود واقعیت آن است که هر چیزی که انسان و اجتماع را قادر می سازد که وضع خود را در جهان و در برابر دیگران بدرستی تعیین نمایند جنبه فرهنگی دارد و هر چیزی فرهنگی است که فرد را به درک بهتر موقعیت خود قادر سازد به شکلی که اگر ضروری باشد بتواند در آن تجدید نظر و بر آن غلبه کند آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می شود یا در جنبه محدودی مخصوص سردمداران و طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموما پر سوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفا تولید و مصرف انبوه فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تفریحات و ورزش و غیره ... ) و در نتایج بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خود فراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می باشد.
بنابراین اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است. نکته مهم دیگر سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفا به توده های وسیع مردم امکان دستی به اثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار تصمیم گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد. تنها عده معدودی را در بر نگیرد، بلکه جامعه و فرهنگ را در دو مقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوری یک سکه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نا برابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یعنی وسعت بخشیدن به میزان دسترسی و مشارکت مردم در امور فرهنگی به طریقی که کلیه طبقات اجتماعی، نواحی و گروههای سنی ن ا و روستاها و غیره را شامل گردد. هر انسان همانگونه که حق استفاده از آموزش و

مشاهده متن کامل ...

کلمات کلیدی
درخواست حذف اطلاعات
سایت بلیط قطار در نیشابور -هواشناسی نیشابور -ارابه چرخ فلک نیشابور -افلاک نمای نیشابور -غزغنه نیشابور -قزغنه نیشابور -قضغنه نیشابور - فرماندهی انتظامی بار -پاسگاه فیروزه -واجا نیشابور ساها- پ ند - جاده -آسف -کمین گاه -بقال- مارکت - کتا ب قانون مدنی -آیین دادرسی مدنی -کیفری -جزایی نیشابور 128کیفری - درگیری در نیشابور - سرقت بانک در نیشابور - سرقت طلا فروشی جدید در نیشابور -سرقت در نیشابور - حوادث - برنامه حرکت قطار های نیشابور - قطار نیشابور - دانشجویان دختر نیشابور - خوابگاه دختران نیشابور - خوابگاه پسران در نیشابور - اجاره منزل دانشجویی در نیشابور - اجاره ویلا در نیشابور -اجاره خط -حوادث بوژان - حوادث جاده باغرود -بالگرد نیشابور- تهیه بلیط در نیشابور - سایت تهیه بلیط قطار در نیشابور -توپ 120- ایستگاه نیشابور -ترمینال مسافری - شرکت قارچ نیشابور -نبی قره باغی -مهدی اخلاقی - رضا - حسین چمن دوست - عباس حاجی بیگلو - طب سنتی گیاهی -طب گیاهی - ایرانسل - تهیه شارژ - ید بلیط قطار در نیشابور -لیست آژانسهای نیشابور -اطلاعات قطار نیشابور - برنامه حرکت قطار در نیشابور -ساعت حرکت قطار ها در نیشابور -دفتر ترافیک نیشابور -محوطه راه آهن نیشابور -روشنایی های ایستگاه نیشابور - جواز قطار در نیشابور - نیشابور به تمام مقصد ها بلیط موجود استمشاهده متن کامل ...
کلمات کلیدی
درخواست حذف اطلاعات
سایت بلیط قطار در نیشابور -هواشناسی نیشابور -ارابه چرخ فلک نیشابور -افلاک نمای نیشابور -غزغنه نیشابور -قزغنه نیشابور -قضغنه نیشابور - فرماندهی انتظامی بار -پاسگاه فیروزه -واجا نیشابور ساها- پ ند - جاده -آسف -کمین گاه -بقال- مارکت - کتا ب قانون مدنی -آیین دادرسی مدنی -کیفری -جزایی نیشابور 128کیفری - درگیری در نیشابور - سرقت بانک در نیشابور - سرقت طلا فروشی جدید در نیشابور -سرقت در نیشابور - حوادث - برنامه حرکت قطار های نیشابور - قطار نیشابور - دانشجویان دختر نیشابور - خوابگاه دختران نیشابور - خوابگاه پسران در نیشابور - اجاره منزل دانشجویی در نیشابور - اجاره ویلا در نیشابور -اجاره خط -حوادث بوژان - حوادث جاده باغرود -بالگرد نیشابور- تهیه بلیط در نیشابور - سایت تهیه بلیط قطار در نیشابور -توپ 120- ایستگاه نیشابور -ترمینال مسافری - شرکت قارچ نیشابور -نبی قره باغی -مهدی اخلاقی - رضا - حسین چمن دوست - عباس حاجی بیگلو - طب سنتی گیاهی -طب گیاهی - ایرانسل - تهیه شارژ - ید بلیط قطار در نیشابور -لیست آژانسهای نیشابور -اطلاعات قطار نیشابور - برنامه حرکت قطار در نیشابور -ساعت حرکت قطار ها در نیشابور -دفتر ترافیک نیشابور -محوطه راه آهن نیشابور -روشنایی های ایستگاه نیشابور - جواز قطار در نیشابور - نیشابور به تمام مقصد ها بلیط موجود است


مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی اداره برق
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی اداره برق فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 20 فهرست مقدمه دستورالعمل های ایمنی و فنی نکات ایمنی نصب اتصال زمین بالا رفتن از تیر تعویض یک تابلوی توزیع تعویض مقره فشار ضعیف سیم کشی انشعاب گیری فرعی تعویض کنتور در منزل مشتری نکات ایمنی کار روی کابل نکات کلی ایمنی اداره برق نحوه انتخاب ترانسفورماتور در جریان متناسب با قدرت قراردادی23 چگونگی تست کنتور تک فاز و سه فاز &nbs ...
,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق,گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش برق گزارش کارآموزی در اداره ,گزارش کارآموزی در مورد شرکت برق منطقه ای – پروژه گزارش ,گزارش کار اداره برق کار های که روزانه انجام می دهند ,گزارش کارآموزی در اداره برق ,بزرگترین سایت گزارش کارآموزی ,گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران ,گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز ,گزارش کار آموزی پیمانکاری توزیع برق , 3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان , گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق ,گزارش کار آموزی اداره برق , گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,سیما فایل ,گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ ,وبلاگ تخصصی برق قدرت ,گزارش کارآموزی در اداره برق – گزارش کارورزی کارآموزی, گزارش و پروژه کارآموزی ی برق,kbr44, گزارش کارآموزی رشته حسابداری ,گزارش کارآموزی اداره توزیع برق تهران بزرک , گزارش کارآموزی در اداره برق , رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره,گزارش کار آموزی برق – سایت تخصصی برق,گزارش کارآموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین ,کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان ,سامانه جای کارآموزان, گزارش کاراموزی رشته برق , رایگان گزارش کارآموزی اداره فنی و حرفه ای ,[doc]کارهای انجام شده در دوره کارآموزی ,گزارش کارآموزی برق منطقه ای باختر داک کده ,گزارش کارآموزی برق منطقه ای باختر ,درخواست کارآموزی , گزارش کار آموزی در سازمان برق,شرکت توزیع نیروی برق استان اسان رضوی,گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق – گزارش کارآموزی گزارش ,گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان , گزارش کارآموزی در اداره برق , گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق ,کاراموزی ,گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان ,میهن تحقیق , گزارش کار آموزی و کارورزی ,وبلاگ تخصصی ی برق قدرت ,گزارش کارآموزی اداره برق ,گزارش کارآموزی اداره برق - برق قدرت ,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برقاداره برق ,گزارش کارآموزی شرکت توزیع برقاداره برق - پایان نامه , lar ,"گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر در شرکت توزیع نیروی برق,گزارش کار آموزی کاربرد سیستم gis در شبکه توزیع برق ,گزارش کارآموزی برق و الکترونیک ,گزارش کارآموزی ,فروش پایان نامه , گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق,فروشگاه فایل دانشجو گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق,اطلاعات کارآموزی ,گزارش کارآموزی ,گزارش کارآموزی - پروژه ,گزارش کارآموزی برق الکترونیک در اداره کل بندر و دریانوردی مشهر, رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق ,گزارش کار آموزی در شرکت دخانیات , گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت و اداره برق ,شرکت توزیع نیروی برق اهواز,گزارش کارآموزی رشته برق,تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی ,گزارش کارآموزی اداره برق + لینک مستقیم,گزارش کارآموزی اداره پست ,پروژه کار آموزی شرکت برق ,[doc]گزارش کار آموزی,لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی738 عنوان صفحه 2 , گزارش کاراموزی شرکت برق +doc,کارآموزی رشته مکانیک در پالایشگاه اصفهان – اداره آب و برق و بخار‎‎‎,گزارش کارآموزی و کارورزی در ادارات مختلف موجود است ,گزارش کارآموزی در اتفاقات برق بوشهر ,گزارش کارآموزی اداره برق ,شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی,کارآموزی سمپادیا ,کارآموزی ,فرم های کارآموزی ,[doc]2 فصل دوم معرفی محل کارآموزی ,کارآموزی حسابداری شرکت برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق ,کارآموزی سیم پیچی و نصب تابلو های برق ,نمونه گزارش کارآموزی برق، شرکت توزیع ,گزارش کار آموزی شرکت برق ,گزارش کار آموزی شرکت برق - ایران مقاله ,[doc]خلاصه گزارش کارآموزی, جزوه،مقاله و پروژه کارآفرینی , تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد کارآموزی اداره برق,گزارش کارآموزی و کارورزی ,گزارش کارآموزی رشته برق , گزارش کارآموزی شرکت پیمانکاری شبکه توزیع برق , گزارش کارآموزی حسابداری اداره برق , گزارش کارآموزی رشته ی کامپیوتر _در اداره بهزیستی ,شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان, گزارش کارآموزی در اداره برق ,گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق , گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/گزارش-کارآموزی-شرکت-توزیع-برق.html‏ - ذخیره شده
19 ا کتبر 2016 ... برای فایل کامل گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق بصورت رایگان روی لینک
زیر کلیک کنید.امور برق شامل واحدهای زیر می باشد: مدیریت ...
گزارش کارآموزی اداره برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-اداره-برق‏ - ذخیره شده
22 ژانویه 2017 ... کلیدواژه ها : گزارش کارآموزی اداره برق ، گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق،
گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق، گزارش کاراموزی ...
گزارش کارآموزی اداره برق | | هر آنچه یک دانشجوی ی لازم دارد
www.mohandes.org/گزارش-کارآموزی-اداره-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
1 ژانویه 2015 ... منطبق با کلیدواژه: کارآموزی برق با فرمت ورد کارآموزی در اداره برق کاراموزی word
ممنونه گزارش کارآموزی اداره برق ممنونه گزارش کارآموزی برق.
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق
bankmaghaleh.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق/‏ - ذخیره شده
در این مقاله به گزارش کارآموزی در توزیع برق بادرود ، مقدمه ای بر مکان کارآموزی،
مزایای پست های فشارقوی، مزایای پست های gis، اجزای تشکیل دهنده پست،
دستورالعمل ...
گزارش کارآموزی در اداره برق - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی
bankmaghaleh.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
در این کارآموزی اداره برق دهاقان می باشد که درباره تاریخچه اداره برق دهاقان، کنتور،
انواع لامپ، پست، اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب محل پست و انواع پست ها، ...
گزارش کارآموزی در مورد شرکت برق منطقه ای – پروژه گزارش ...
doc4.ir/1395/05/.../گزارش-کارآموزی-در-مورد-شرکت-برق-منطقه-ا/‏ - ذخیره شده
13 آگوست 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد پروژه کار آموزی درمورد شرکت برق تا ریخچه شرکت برق منطقه ...
گزارش کار اداره برق (کار های که روزانه انجام می دهند) - فروشگاه ...
https://ekahroba.com/forum/showthread.php?t=897‏ - ذخیره شده
گزارش کار اداره برق (کارهایی که روزانه انجام می دهند) ... یک گزارش کارآموزی برق برای
دانشجویان با عنوان آشنایی با نحوه ی تولید تابلوهای برق ...
گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش برق: گزارش کارآموزی در اداره ...
www.pejohesh.com/files-elec-car02_01-car.html‏ - ذخیره شده - مشابه
فهرست مطالب پیشگفتار تاریخچه صنعت برق تاریخچه شرکت توزیع برق اه
بنیادین بخش ... نمایش اطلاعات مطلب گزارش کارآموزی در اداره برق تهران منطقه .
بزرگترین سایت گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی اداره برق
raz6060. /category/4‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع (کارخانه آلومنیوم). چکیده: پروژه کارآموزی
تهیه شده شامل فصول مختلف و متنوعی درمورد ساختار کلی پستهای فوق توزیع ، انواع
...
گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران | طرح دی ال
tarhdl.com/گزارش-کارآموزی-برق-در-اداره-برق-پاسدار.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی برق در اداره برق پاسداران : گزارش
کارآموزی برق در اداره برق پاسداران. گزارش کارآموزی : برق در اداره برق پاسداران. رشته
: برق.
گزارش کارآموزی در اداره برق - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
bankmaghale.ir/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی در اداره برق مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و
دارای ?? صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و ید لینک دنلود گزارش کارآموزی ...
گزارش کار آموزی پیمانکاری توزیع برق - سایت تخصصی برق
www.power2.ir/کاراموزی/گزارش-کار-آموزی-پیمانکاری-توزیع-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
12 سپتامبر 2013 ... کارآموزی در یک شرکت ی برق که در شهرستان گنبد کاووس قرار دارد گذرانده شده
که کار های پیمانکاری را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ...
گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز | طرح دی ال
tarhdl.com/گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-توزیع-نیروی.html/‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز :
گزارش کارآموزی برق در شرکت توزیع نیروی برق شیراز. گزارش کارآموزی : برق در ...
گزارش کار آموزی برق – سایت تخصصی برق|پاور جام|powerjam.ir ...
powerjam.ir/category/گزارش-کار-آموزی-برق/‏ - ذخیره شده
گزارش کار آموزی پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات در قالب فایل word است و در ادامه
نوشته میتوانید کنید. ایجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن ...
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق - آپارات

? 0:11www.aparat.com/v/sudzb/گزارش_کارآموزی_رشته_برق_در_اداره_برق
5 ژانویه 2017 - 11 ثانیه
بروزفایل قسمتی از متن:ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان ...
گزارش کارآموزی اداره برق - وبلاگ تخصصی برق
www.prjbargh. /post/73‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی برق - گزارش کارآموزی اداره برق - پروژه.جزوه.نرم افزار به
همراه آموزش.سوالات آزمون های استخدامی - وبلاگ تخصصی برق.
گزارش کار آموزی اداره برق - نیکان لینک
nikanlink.com/product/8713/گزارش-کار-آموزی-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده
است : سیستم الکترومغناطیسی تلگراف راه دور که از سال ???? مورد استفاده قرار ...
وبلاگ تخصصی برق قدرت - گزارش کارآموزی
www.hamidmira. /tag/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی برق قدرت - گزارش کارآموزی - دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت
آزاد یزد. ... گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق. رمز فایل ...
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق - پروژه دات کام
www.prozhe.com/گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
6 نوامبر 2012 ... عنوان گزارش : گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق قالب بندی : word قیمت :
رایگان شرح مختصر : با توجه به نیاز کشوردرعصرحاضردرزمینه ...
گزارش کارآموزی در اداره برق - برگزیده ها
www.bargozideha.com/.../q8voe9g6- -گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی در اداره برق. چکیده گزارش: این گزارش کارآموزی شامل گزارش
روزانه و گزارش تکمیلی در مورد تجهیزات برق رسانی و ایمنی در برق و همچنین سوال و ...
گزارش کارآموزی حسابداری و مالی در شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-حسابداری-و-مالی-در-شرکت‏ - ذخیره شده
21 ژانویه 2017 ... در گزارش کارآموزی حسابداری و مالی در شرکت توزیع برق تمام این موارد به ریز با
جزئیات موجود در شرکت های توزیع برق توضیح داده شده است.
گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-در-شرکت-توزیع-برق‏ - ذخیره شده
15 نوامبر 2016 ... برای فایل کامل گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق بصورت رایگان روی
لینک زیر کلیک کنید.امور برق شامل واحدهای زیر می باشد: اداره بهره ...
رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-شرکت-توز.html‏ - ذخیره شده
26 جولای 2016 ... رایگان گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق - تعریف پست انواع پست اجزای
تشکیل دهنده پست ترانس زمین ترانس مصرف داخلی سوئیچگر ...
گزارش کارآموزی رشته حسابداری - کاراموزی در شرکت برق
hesabdari1234. /tag/ -کاراموزی-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. کاراموزی در شرکت
برق. گزارش دوره کار آموزی. مقدمه ایندوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من پروژه ...
گزارش کارآموزی برق – پروژه گزارش کارآموزی کارورزی
doc4.ir/category/برق/‏ - ذخیره شده
این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد موضوع : گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق برق کارخانه از طریق پست ???
kv ...
3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان ...
royal-it.ir/ s/ -3-گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق-با/‏ - ذخیره شده
1 ژانویه 2017 ... 3 گزارش کارآموزی در اداره برق با فرمت ورد فقط 7000 تومان - .:رویال آی تی:.
گزارش کارآموزی در اداره برق – گزارش کارورزی کارآموزی
wbsit.ir/1395/04/23/گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق-2/‏ - ذخیره شده
13 جولای 2016 ... گزارش کارآموزی در اداره برق. فهرست مطالب. فصل اول، آشنایی کلی با موضوع
کارآموزی. مقدمه: ?. تاریخچه پیدایش برق در منطقه مازندران?.
گزارش و پروژه کارآموزی ی برق
www.karenamoozi.ir/ -گزارش-پروژه-کارآموزی/.../ ی-برق‏ - ذخیره شده
کارآموزی رشته ی برق | نمونه گزارش کارآموزی ی برق و پروژه کارورزی
ی برق و ... گزارش کارآموزی وسایل سیستم توزیع در اداره برق شهرستان ایذه.
گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق | p3020.com
www.p3020.com/ -گزارش-کارآموزی-حسابداری-در-ادا/‏ - ذخیره شده - مشابه
عنوان پروژه : گزارش کارآموزی حسابداری در اداره برق مرتبط با درس : کارآموزی تعداد
صفحات فایل : 89 فرمت فایل : microsoft office word 2003 مرتبط با رشته ...
سیما فایل - گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق درود
mekanik.simafile.com/.../گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق-درود/‏ - ذخیره شده
3 فوریه 2017 ... گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق درود. برق[?] یا الکتریسیته،(به یونانی:
????????)، مجموعه ای از پدیده های طبیعیست که به حضور و جریان بار ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/369‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
پروژه گزارش کارآموزی در اداره برق - پروژه گزارش کارآموزی کارورزی
doc4.ir/1396/02/28/پروژه-گزارش-کارآموزی-در-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
18 مه 2017 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است،همچنین آماده پرینت می
باشد. موضوع : گزارش کارآموزی اداره برق. کلاً کار اصلی اداره برق، در ...
گزارش کارآموزی - ی برق
powerengineering. /tag/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده - مشابه
با سلام. یک گزارش کارآموزی در ارتباط با شرکت توزیع نیروی برق و برخی
تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع برق را جهت مطالعه و استفاده بازدیدکنندگان
...
گزارش کارآموزی جدید شرکت برق - آپارات
www.aparat.com/v/.../ _گزارش_کارآموزی_جدید_شرکت_برق‏ - ذخیره شده
31 مه 2017 ... پیش گفتار : پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی ب وسعه
منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . لینک ...
شرکت توزیع نیروی برق استان اسان رضوی
www.kedc.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
ید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک(خورشیدی و بادی) · سامانه ثبت
نام الکترونیکی ... نرم افزار محاسبه صورتحساب برق ... ثبت نام کارآموزی · استخدام ...
کارورزی کامپیوتر در شرکت توزیع برق گلستان | گزارش کارآموزی ...
www.computer7.ir/.../175-گزارش+کارآموزی+کامپیوتر+کارورزی+کامپیوتر+در+شرکت+توزیع+برق+گلستان.aspx‏ - ذخیره شده
فصل اول; آشنایی کلی با مکان کارآموزی; تاریخچه صنعت برق در استان گلستان; وظایف
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان; اه دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و ...
گزارش کارآموزی رشته ی برق گرایش مخابرات: گزارش کارآموزی ...
www.pejohesh.com/files-elec-car01_02-car.html‏ - ذخیره شده - مشابه
نمایش اطلاعات مطلب گزارش کارآموزی شرکت مخابرات استان فارس. عنوان مطلب: گزارش
کارآموزی شرکت مخابرات استان فارس; سرفصل مربوط: رشته ی برق > گزارش ...
رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - پست 400 - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-رشته-برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - پست 400. ... که زیر نظر بلدیه(شهرداری)
اداره می شد به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت و در همین سال مولد ???? کیلوولتی ...
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق - رشته برق
collegeprozheh.ir/کار-آموزی-در-شرکت-ساخت-تابلو-برق-رشته-ب/‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق – رشته برق. کارآموزی. بخشی از فهرست
: مقدمه برخی از استانداردهای تابلوها تعاریف تابلو ها شرایط کار عادی اطلاعات و لوح ...
گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ - گروه ترجمه ...
https://www.ir-translate.com/pu/link/ftc_page.aspx?id=1002359‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره برق تهران بزرگ در قالب فایل word و به صورت
رایگان برای ارائه شده است.
گزارش کارآموزی در شرکت برق اسان شمالی - پروژه دات کام
www.prozhe.com/ -گزارش-کارآموزی-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
1 ژانویه 2012 ... عنوان گزارش : کارآموزی در شرکت برق اسان شمالی قالب بندی : word قیمت : رایگان
شرح مختصر : شرکت توزیع برق به عنوان پیمانکار شرکت برق ...
همه چیــز از برق - دانـلود چند نمونه گزارش کـارآموزی
barghodrat. /post/12‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی با موضوع برق صنعتی بصورت pdf http://s4.picofile.com/file/
7739697204/ _icon_taktemp11114545_1_. گزارش کارآموزی با موضوع ...
بایگانی ها گزارش کارآموزی | پدیران
pediran.ir/ s/category/گزارش-کارآموزی‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق برای سریع فایل گزارش کارآموزی
پست فوق توزیع برق به انتهای صفحه مراجعه کنید. فصل سوم گزارش کارآموزی پست
...
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق
www.gandom-co.ir/.../ %20گزارش%20کارآموزی%20رشته%20کامپیوتر%20در%2...‏ - ذخیره شده - مشابه
با توجه به نیاز کشوردرعصرحاضردرزمینه امور مربوط به کامپیوتر و سایر زمینه های
دیگرآموزش نیروی متخصص برای پیشرفت و بهبود جامعه یکی از نیازهای ضروری در ...
لیست گزارش های کارآموزی رشته حسابداری - پارس پروژه
https://parsproje.com/articles/103-khs.html‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری با فرمت فایل word قابل
گزارش ... khs36- کار آموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برق (مشاهده جزئیات).
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری]—فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveaspdf=16192.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری. گزارش کارآموزی اداره برق رشته حسابداری. فرمت فا?ل:
word (قابل و?را?ش). مقدمه. حال که با استعانت از ذات حق ا?ن توف?ق حاصل آمده که بتوان?م رشد و شکوفائ?
...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/495‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
گزارش کار آموزی شرکت برق - ایران مقاله | مقاله , مقالات دانشجویی ...
irdoc.net/گزارش-کار-آموزی-شرکت-برق/‏ - ذخیره شده
عنوان مقاله: گزارش کار آموزی شرکت برق. پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن
استاندارد زندگی ب وسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند .
گزارش کارآموزی | | هر آنچه یک دانشجوی ی لازم دارد
www.mohandes.org/category/barq/گزارش-کارآموزی/‏ - ذخیره شده - مشابه
5 فوریه 2016 ... فهرست این گزارش کارآموزی : مقدمه فصل اول تاریخچه صنعت برق در جهان ... عنوان:
گزارش کارآموزی در اداره برق محل کارآموزی : اداره برق اسان شمالی.
[pdf] گزارش کارآموزی
https://mech.iut.ac.ir/sites/mech.iut.ac.ir/.../karamuzi-negaresh.pdf‏ - ذخیره شده - مشابه
فرم شماره. 1. گزارش خ?صه ا. ی. از فعالیتهای هفتگی. نام و. نام خانوادگی کارآموز. : شماره دانشجویی. : رشته
تحصیلی. : دانشکده. : برق و کامپیوتر. هفته اول. از تاریخ. : لغایت تاریخ. : هفته دوم. از تاریخ. : لغایت تاریخ.
گزارش کاراموزی رشته برق - مگ ایران
mag-iran.com/ -گزارش-کاراموزی-رشته-برق.htm‏ - ذخیره شده - مشابه
تا سال ???? برای مدیریت برق کشور سازمان واحدی وجود نداشت و تا این زمان، امور مربوط
به برق در سازمان برنامه و بودجه نظر واحدی به نام” مدیریت برق” اداره می شد.? با ...
پروژه و مقاله و گزارش کارآموزی - وبلاگ تخصصی برق
www.prjbargh. /category/3‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی اداره برق. ?*** با توجه به درخواست مکرر دوستان جهت گزارش
کارآموزی امروز تصمیم گرفتم این ژست و براتون قرار بدم امید وارم مورد استفادتون
قرار ...
گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
www.tahghigh.net/namayeshe_tahghigh/209400.php‏ - ذخیره شده - مشابه
موضوع : گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت تحویل در محیط
: word. ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین ...
درخواست کارآموزی - شرکت توزیع برق شیراز
www.shirazedc.co.ir/default_.aspx?code=363...1...‏ - ذخیره شده - مشابه
*نام فایل ارسالی و پوشه(هایی) که از آن فایل انتخاب میشود تنها باید اعداد و حروف
لاتین و بدون فاصله باشد مثال: fdgh???.jpg شماره موبایل: کد امنیت زیر را وارد ...
برچسب طرح کارورزی در اداره برق - گزارش کارآموزی کارورزی
karamoozi21.blogsky.com/tag/طرح-کارورزی-در-اداره-برق‏ - ذخیره شده
پروژه کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش
کارآموزی رشته کامپیوتر. فهرست مطالب. فصل اول، آشنایی کلی با موضوع کارآموزی.
پروژه برق گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق - مکاله ...
makale.ir/report+internship+electricity+distribution+company‏ - ذخیره شده - مشابه
وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته ی برق و
الکترونیک، با عنوان گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برق ، نموده است. برای
آشنایی ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق و کنترل مپنا - پروژه دات کام
www.prozhe.com/گزارش-کارآموزی-در-شرکت-برق-و-کنترل-مپنا‏ - ذخیره شده - مشابه
29 آگوست 2014 ... عنوان گزارش: گزارش کارآموزی در شرکت برق و کنترل مپنا قالب بندی : pdf قیمت :
رایگان شرح مختصر : دانشجویان کارشناسی رشته های ی پس ...
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعتی در اداره برق ...
stusto.ir/saveaspdf=1828.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعت? در اداره برق. دسته: کارآموزی. بازد?د: 3 بار. فرمت
فا?ل: docx. حجم فا?ل: 942 ک?لوبا?ت. تعداد صفحات فا?ل: 44. گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی ...
[pdf] pdf[گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...
stusto.ir/saveaspdf=16196.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی امور مال? شرکت توز?ع ن?روی برق مشهد. بخش اول: شرح محل ومکان وب?ولوژی شرکت.
بخش دوم: گزارش? از چگونگ? س?ستم حسابداری شرکت. بخش سوم: شرح وتوص?ف عملکرد ا?نجانب درا?ن دوره
...
گزارش کار آموزی در سازمان برق- رشته حسابداری - ای اس ...
www.web.as .net/گزارش-کار-آموزی-در-سازمان-برق-رشته-حساب/‏ - ذخیره شده - مشابه
25 مه 2015 ... رایگان گزارش کارورزی و پروژه کار آموزی در سازمان برق برای دانشجویان رشته
حسابداری ... گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت و اداره برق.
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق
https://power-training-report.blog.ir/post/1‏ - ذخیره شده - مشابه
16 ژوئن 2015 ... گزارش کارآموزی در شرکت برق جهت اینجا کلیک نمائید.
گزارش کارآموزی طراحی پست شرکت برق – پروژه گزارش کارآموزی ...
doc4.ir/1395/10/13/گزارش-کارآموزی-طراحی-پست-شرکت-برق/‏ - ذخیره شده
2 ژانویه 2017 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می
باشد گزارش کارآموزی طراحی پست اداره برق با رشد روزافزون ...
گزارش کارآموزی برق منطقه ای
miladin.ir/articles/detail/گزارش-کارآموزی-برق-منطقه-ای/.../view/‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی برق منطقه ای. دانشجویان کارشناسی رشته های ی پس از گذراندن
???واحد درسی که عموماً تئوری میباشند، موظف به گذراندن ?واحد درسی کارآموزی هستند.
بایگانی s | پدیران
pediran.ir/ s‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق برای سریع فایل گزارش کارآموزی
پست فوق توزیع برق به انتهای صفحه مراجعه کنید. فصل سوم گزارش کارآموزی پست
...
[doc] کارهای انجام شده در دوره کارآموزی - اداره فناوری و ارتباط با صنعت
tico.iut.ac.ir/sites/fsites/tico/...file/karamozi_report_template.doc‏ - ذخیره شده - مشابه
صنعتی اصفهان. دانشکده برق و کامپیوتر. گزارش کارآموزی. نام و نام خانوادگ
ی کارآموز: شماره دانشجویی: کارآموزی: س رست کارآموزی: محل کارآموزی: آدرس:.
کاراموزی - شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
https://sked.co.ir/showpage.aspx?page_=form...‏ - ذخیره شده
کاراموزی. جهت ثبت نام و یا ویرایش بر روی لینک درخواست کارآموزی کلیک نمایید. با
کلیک بر روی لینک «بررسی وضعیت درخواست» و استفاده از کد رهگیریِ دریافتی پس
...
گزارش کارآموزی در اداره برق - همه چیز آماده
band.parsiblog.com/.../ +گزارش+کارآموزی+در+اداره+برق/‏ - ذخیره شده - مشابه
13 جولای 2013 ... گزارش کارآموزی در اداره برق - همه چیز آماده - بازی ، نرم افزار ، ،
پروژه و . . . گزارش کارآموزی ، پروژه ، طرح توجیهی و پروژه ...
khs33- کار آموزی شرکت توزیع برق - پارس پروژه
https://parsproje.com/.../1465-khs33-کار-آموزی-شرکت-توزیع-برق.html‏ - ذخیره شده
کد محصول:khs33. 15 صفحه word. 3000 تومان. فایل بلافاصله بعد از ید.
فهرست مطالب : گزارش دوره کار آموزی مقدمه : بخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت
.
رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...
madsg.com/ -رایگان-گزارش-کارآموزی-اداره-مخ/‏ - ذخیره شده
15 دسامبر 2015 ... رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات به صورت کامل و جامع از سایت پژوهشی
مادسیج. کامپیوتر. کاروزی چیست؟ اصل کلمه کارورزی به واژه کارورز ...
گزارش کارآموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین - فایل سون
file7.ir/file/.../گزارش-کارآموزی-اداره-برق-قسمت-خدمات-مشترکین‏ - ذخیره شده - مشابه
توضیح : به نام خدا. این گزارش word و آماده پرینت میباشد. موضوع گزارش کارآموزی :
اداره برق قسمت خدمات مشترکین. فهرست مطالب. عنوان شماره صفحه. مقدمه 5.
پدیران | مطالب علمی و آموزشی ی برق ، مقالات و پروژه ها
pediran.ir/‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق مقدمه: در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک
دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده
...
گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق | پدیران
pediran.ir/ s/گزارش-کارآموزی-پست-فوق-توزیع-برق‏ - ذخیره شده
24 ژانویه 2017 ... پروژه های ی برق، گزارش کارآموزی پست فوق توزیع برق شامل کارآموزی و
یادگیری استانداردهای پست های انتقال و فوق توزیع برق برای ین ...
مراحل ایمنی بی برق شبکه توزیع | پدیران
pediran.ir/مراحل-ایمنی-بی-برق- -شبکه-توزیع.html‏ - ذخیره شده
2 آوریل 2016 ... مراحل ایمنی بی برق شبکه توزیع - شبکه بی برق شبکه ای است که از منابع
تغذیه جدا گردیده است. ... توجه شود که در بهره برداری و تعمیرات شبکه های توزیع برق
به جهت خطرات موجود و احتمال ... گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق.
سیما فایل - گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان دهاقان
mekanik.simafile.com/.../گزارش-کارآموزی-اداره-برق-شهرستان-دهاقان/‏ - ذخیره شده
3 فوریه 2017 ... گزارش کارآموزی اداره برق شهرستان دهاقان. گرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه
واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ...
گزارش کارآموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در یک شرکت ...
doc4.ir/1395/05/.../گزارش-کارآموزی-برق-ابزار-دقیق-و-سیستم-ک/‏ - ذخیره شده
13 آگوست 2016 ... این گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد پروژه کار آموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در ...
شرکت توزیع نیروی برق اهواز
aepdco.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
لیست پروژه های دانشجویی شرکت توزیع برق اهواز ... دستورالعمل کارآموزی ... به
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز، طبق اعلام و اطلاع قبلی مدیریت
بحران ...
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور ... - linkedin
https://www.linkedin.com/.../ -رایگان-گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-آسانسور-ارس-کالج-پروژه‏ - ذخیره شده
28 ژانویه 2016 ... دانشجویان در دوره تحصیل خود با گزارش های تئوری آشنا می شوند و تا حدودی با مسائل
مختلف آشنا می شوند ولی باز نیاز به ب تجربه دارند و ب ...
گزارش کارآموزی - شبکه های توزیع برق - ی برق
powerengineering. /post-89.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
ی برق - گزارش کارآموزی - شبکه های توزیع برق - نرم افزار - کتاب - e-book -
پایان نامه - تحقیق - مقاله - مطالب آموزشی مربوط به رشته ی برق - ی برق.
گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق – گزارش کارآموزی گزارش ...
karvarzi.filetak.ir/2016/05/.../گزارش-کارآموزی-کامپیوتر-اداره-برق/‏ - ذخیره شده
8 مه 2016 ... گزارش کارآموزی کامپیوتر اداره برق شهرستان گرگان. گزارش کارآموزی در اداره
برق. پروژه کارآموزی رشته کامپیوتر. گزارش کارآموزی ...
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان - فایلود
fiload.ir/product/10596/گزارش-کارآموزی-رشته-برق--اداره-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان. برق تولید شده به صورت مستقیم در
تابلو های خاص می آمد و سپس وارد شبکه می شود که 1200 مشترک و همه مشترکین به جز ...
وبلاگ تخصصی ی برق قدرت - چند گزارش کارآموزی برق
foodaji. /post-321.aspx‏ - ذخیره شده - مشابه
وبلاگ تخصصی ی برق قدرت - چند گزارش کارآموزی برق - به وبلاگ
تخصصی ... گزارش کارآموزی در اداره برق ... کارآموزی plc و تابلو فرمان در
شرکت.
اطلاعات کارآموزی - شرکت برق منطقه ای غرب
www.ghrec.co.ir/company-units-human.../default.ghrec‏ - ذخیره شده - مشابه
دفتر آموزش شرکت برق منطقه ای غرب به منظور همکاری با ها وموسسات آموزش
عالی بر اساس آیین ... 3-3 ارائه گزارش پایان کارآموزی توسط کار آموز به دفتر آموزش.
سامانه جای کارآموزان
karamouzi.irost.org/‏ - ذخیره شده - مشابه
کارآموز، سامانه جای کارآموزان. ... دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو ...
فعالیت مجدد اداره کارآموزی پس از تعطیلات تابستانی سازمان پژوهش های علمی و
صنعتی ...
نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره
https://danesh-ju.com/نمونه-گزارش-کارآموزی-رشته-برق/‏ - ذخیره شده
نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در شرکت اداره برق شهرستان مدره، گزاشی کامل با
فرمت ورد و قابل ویرایش در 50 صفحه.
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور ... - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/گزارش-کارآموزی-برق-در-شرکت-آسانسور-فرا/‏ - ذخیره شده
رایگان گزارش کارآموزی برق در شرکت آسانسور فراسوی ارس رایگان
گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک. ————- چکیده ای از مقدمه آغازین ” گزارش
...
فروشگاه فایل دانشجو گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع برق
daneshjooyan.sellfile.ir/prod-156932-گزارش+کارآموزی+حسابداری+در+شرکت+توزیع+برق.html‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کامل کارآموزی در شرکت توزیع برق این گزارش حاوی مطالب زیر می باشد: +
فهرست مطالب. *بخش اول: *اصطلاحات موجود در شرکت توزیع برق: *بخش دوم: کلیاتی ...
گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق - مکتبستان
maktabestan.ir/.../گزارش-کار-آموزی-در-شرکت-ساخت-تابلو-برق.html‏ - ذخیره شده - مشابه
بخشی از گزارش کار آموزی در شرکت ساخت تابلو برق: تابلو می تواند از یک یا چند
صفحه از جنس عایق که جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فیبر الکتریکی ) تشکیل ...
گزارش کارآموزی در شرکت برق رشته برق - فارس فایل
farsfile.ir/product/5392/...گزارش-کارآموزی-در...برق...برق/604‏ - ذخیره شده - مشابه
خلاصه و فهرست کلی: در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل
دریافت می کنید اشاره شده است : فهرست فرهنگ اصطلاحات برق.
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق بخش بادرود
www.karenamoozi.ir/.../گزارش-کارآموزی-در-اداره-توزیع-برق-بخش-بادرود‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی در اداره توزیع برق بخش بادرود مقدمه ای در مورد تاریخچه سازمان شرکت
توزیع برق استان اصفهان به عنوان پیمانکار در شهرستانهای خود مشغول تعمیرات و ...
"گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر در شرکت توزیع نیروی برق
com.rozblog.com/post/1065‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی جهت رشته کامپیوتر درشرکت توزیع نیروی برق فرمت : word تعداد
صفحه : 64 قیمت : مبلغ ??هزار تومان چکیده در حال حاضر کامپیوتر…,
kbr44- کارآموزی اداره برق - پارس پروژه
https://parsproje.com/...برق/4912-kbr44-کارآموزی-اداره-برق.html‏ - ذخیره شده
کد محصول kbr44 فایل word 50 صفحه 10000 تومان فهرست مطالب بخش اول :
آشنایی کلی با محل کار آموزی اداره برق فار : اه منطقه برق فار اطلاعاتی در
مورد ...
پروژه کار آموزی شرکت برق - سیم پاور
sim-power.ir/پروژه-کار-آموزی-شرکت-برق/‏ - مشابه
22 مارس 2015 ... پروژه کار آموزی شرکت برق مشهد. موضوع شماره صفحه. درباره شرکت 5. دفتر نظارت
بر خدمات مشترکین و فروش 6. دفتر سیستم ها و روش ها 10.
کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب، پست دوراهی میناب ...
royal-it.ir/.../گزارش-کارآموزی-برق-منطقه-ای-میناب-پست-د/‏ - ذخیره شده
6 آوریل 2017 ... کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب، پست دوراهی میناب - . ... با این مقدمه
شاید اهمیت و جایگاه درس دو واحدی کارآموزی برای ما روشنتر شده و با ... doc گزارش
کارآموزی در پست بانک، خدمات ارتباطی و مرکز تلفن; doc گزارش ...
[pdf] گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر - فروشگاه دانشجو
stusto.ir/saveaspdf=7401.pdf‏ - ذخیره شده
گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر. دسته: برق. بازد?د: 6 بار. فرمت فا?ل: docx. حجم فا?ل
: 236 ک?لوبا?ت. تعداد صفحات فا?ل: 55. گزارش کاراموزی برق در شرکت برق منطقه ای باختر q.
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان - فایلود
fiload.ir/product/10596/گزارش-کارآموزی...برق--اداره-برق/483‏ - ذخیره شده
گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق دهاقان. برق تولید شده به صورت مستقیم در
تابلو های خاص می آمد و سپس وارد شبکه می شود که 1200 مشترک و همه مشترکین به جز ...
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
www.mpedc.ir/‏ - ذخیره شده - مشابه
برنامه های توزیع برق استان مرکزی در حوزه پیک سایی با جدیت اجرا می شود. معاون
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: برنامه های ...
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق(اداره برق) - پایان نامه | روش تحقیق ...
www.irdanesh.ir/index.php?productid=664‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق(اداره برق). فهرست. بعضی از فرم های مورد استفاده
در انبار فرم رسید کالا رسید و تحویل مستقیم کالا لیست تامین کنندگان کالا
گزارش کار آموزی در شرکت دخانیات -
4.11gig.ir/product/205765‏ - ذخیره شده
گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گزارش کار آموزی گوشت و ..
... گزارش کار اموزی در شرکت دخانیات استان گیلان واحد pm گزارش کارآموزیاحداث .
lar - گزارش کارآموزی رشته ی برق در شرکت برق
jahan720. /.../ -گزارش-کارآموزی-رشته- ی-برق-در-شرکت-برق‏ - ذخیره شده - مشابه
گزارش کارآموزی برق رشته ی برق در شرکت. تاریخ : دوشنبه نهم اردیبهشت
???? | 15:58 | نویسنده : jahan720. شرح مختصر : شرکت توزیع برق به عنوان ...
گزارش کار آموزی رشته برق در نیروگاه بوشهر - آپارات

? 0:11www.aparat.com/v/g63ak/گزارش_کار_آموزی_رشته_برق_در_نیروگاه_بوشهر
5 ژانویه 2017 - 11 ثانیه
گزارش کارآموزی ارائه خدمات هاستینگ و میزبانی وب ... گزارش کارآموزی رشته برق در اداره برق ... گزارش کار آموزی رشته برق در نیروگاه بوشهر.
مشاهده متن کامل ...
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و به
درخواست حذف اطلاعات

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 - 97 مهر و بهمن

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

برای ب اطلاعات درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

در طی سال های اخیر علاوه بر جذب داوطلبان در ها به صورت با آزمون ، شاهد جذب بسیاری از داوطلبان به صورت بدون آزمون در تعدادی از ها از جمله آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و  جامع علمی کاربردی بوده ایم که در این مقاله قصد داریم برای داوطلبانی که قصد تحصیل در  جامع علمی کاربردی نیشابور را دارند به طور کامل به بررسی مواردی از جمله معرفی علمی کاربردی نیشابور ، زمان و نحوه ثبت نام علمی کاربردی نیشابور، شرایط ثبت نام در علمی کاربردی نیشابور و دیگر موارد بپردازیم. درصورتی که قصدتحصیل در  جامع علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 را دارید پیشنهاد می کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 - 97 مهر و بهمن

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

برای ب اطلاعات درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

در طی سال های اخیر علاوه بر جذب داوطلبان در ها به صورت با آزمون ، شاهد جذب بسیاری از داوطلبان به صورت بدون آزمون در تعدادی از ها از جمله آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و  جامع علمی کاربردی بوده ایم که در این مقاله قصد داریم برای داوطلبانی که قصد تحصیل در  جامع علمی کاربردی نیشابور را دارند به طور کامل به بررسی مواردی از جمله معرفی علمی کاربردی نیشابور ، زمان و نحوه ثبت نام علمی کاربردی نیشابور، شرایط ثبت نام در علمی کاربردی نیشابور و دیگر موارد بپردازیم. درصورتی که قصدتحصیل در  جامع علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 را دارید پیشنهاد می کنیم مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

  جامع علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

در خصوص سیستم آموزشی  جامع علمی کاربردی به اطلاعتان می رسانیم که  جامع علمی کاربردی از جمله هایی است که تحت نظارت وزارت علوم می باشد بنابراین در خصوص اعتبار مدرک علمی کاربردی که  مورد سوال بسیاری از داوطلبان قرار می گیرد  باید بگوییم که مدارک ارائه شده به دانشجویان معتبر و قابل استفاده در سایر ارگان ها و سازمان ها خواهد بود.در خصوص  جامع علمی کاربردی نیشابور نیز لازم است بدانید که این در سه مقطع  مقطع کاردانی(بدون آزمون  براساس معدل دیپلم)، کارشناسی ناپیوسته (روش ترمی از طریق بدون آزمون براساس معدل کاردانی) و در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمونن  مبادرت به پذیرش دانشجو می نماید.

زمان ثبت نام علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

طبق روال هرساله  جامع علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 در 2 نوبت مهر و بهمن ماه به صورت( بدون آزمون) اقدام به  پذیرش دانشجو می نماید.به صورت دقیق تر برای دیپلم به کاردانی معمولا در مرداد ماه و برای نیم سال دوم کاردانی در دی ماه پذیرش دارد ، همچنین برای کاردانی به کارشناسی درر تاریخ شهریور ماه در نیمسالل اول و در تاریخ دی ماه برای نیم سال دوم پذیرش صورت می گیرد.برای آگاهی از تاریخ دقیق  ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 نیشابور می توانید در  کانال تلگرام سبزتدریس عضو شوید و یا با مشاوران  سبزتدریس تماس بگیرید.

شرایط ثبت نام علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن 

1-داوطلبان عزیز در خصوص شرایط ثبت نام علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 لازم است بدانید که برای ثبت نام در علمی کاربردی نیشابور نیازی به ارائه  مدرک پیش ی نخواهد بود اما دارا بودن دیپلم نظام قدیم (چهار ساله،شش ساله نظری و هنرستان) و یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم جدید فنی حرفه ای و یا کاردانش از شرایط ثبت نام در جامع علمی کاربردی نیشابور 96 – 97  خواهد بود.

2- در خصوص نحوه گزینش دانشجو به اطلاعتان می رسانیم که پذیرش داوطلبان بر اساس معدل کل دیپلم با در نظر گرفتن سهمیه های مربوط به شاغلین – متقاضیان بومی و ایثار گر انجام می گیرد.به عبارت دیگر منظور از داوطلب شاغل یعنی در دستگاه های اجرایی اعم از تی و غیر تی فعالیت داشته باشد، در زمان ثبت نام مشغول به فعالیت باشد و در حرفه منطبق با رشته انتخ شاغل باشد.

لیست رشته های بدون آزمون مقطع کاردانی (فوق دیپلم) علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن 

کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی

کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – گرافیک

کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی معماری – معماری شهری

کاردانی فنی برق – تاسیسات الکتریکی ساختمان

لیست رشته های بدون آزمون مقطع کارشناسی (کاردانی به کارشناسی) علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

ی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

ی فناوری الکترونیک صنعتی

ی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی

ی فناوری مکانیک – ماشین افزار

تاریخ اعلام نتایج علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم زمان ثبت نام علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 در دو نوبت مهر و بهمن خواهد بوداما  توجه داشته باشید که نتایج ثبت نام تقریبا سه هفته پس از ثبت نام از طریق سایت سنجش اعلام خواهد شد و داوطلبان پس از اعلام نتایج می بایست بهه پذیرفته شده مراجعه و نسبت به انجام ثبت نامم حضوری خود اقدام نمایند.برای آگاهی از تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 ، شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 ، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 ، تحصیل پزشکی در خارج از کشور نحوه  جمع بندی کنکور 96 و  راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی با ما تماس بگیرید.

برای ب اطلاعات درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمن با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی نیشابور 96 – 97 مهر و بهمنمشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی معاونت امور قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 95 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی/
translate this page
2 days ago - اخبار استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی دریافت آگهی های استخدامی مهم در ... جهت نمونه سوالات عمومی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید.

شرایط استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 93 | 93 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/شرایط-استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسلا/
may 14, 2014 - وزارت فرهنگ و ارشاد ی جزو ارگانهای مهمی میباشد که هر ساله نیروی مورد .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 93| «ای استخدام» | آگهی های ...

www.e-estekhdam.com/استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی/
translate this page
oct 9, 2016 - خبرگزاری ایسنا : فاز اول شبکه ملی فرهنگ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

رایگان سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخنامه

freeemployment.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-وز...
translate this page
may 11, 2015 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی رایگان سوالات عمومی استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی : ید سوالات ...

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی در سال 95 - سامانه نیروی انسانی

https://www.niroensani.ir/استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی
translate this page
آگهی جدید استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی در سال 95 به همراه شرایط استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی 95 شامل قوانین استخدام وزارت فرهنگ و ... سوالات متداول

وزارت فرهنگ وارشاد ی

www.farhang.gov.ir/fa/home
translate this page
وزارت فرهنگ و ارشاد ی یکی از وزارتخانه های ایران است که مجری قوانین نظام ایران در حوزهٔ هنر و رسانه می باشد. در حال حاضر علی جنتی به ...

به سایت وزارت فرهنگ و ارشاد ی خوش آمدید

www.farhang.gov.ir/
translate this page
وزارت فرهنگ و ارشاد ی ایران.

شرایط استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی - ایران استخدام

tnews.ir/news/060c25228882.html
translate this page
may 14, 2014 - شرایط جذب نیرو در وزارت فرهنگ و ارشاد ی شرکت ها و سازمان های مطرح و ... و نیازها قابل تغییر می باشد : جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های ...

فراخوان استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی تمدید شد | استخدام

www.estekhtam.com/فراخوان-استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اس/
translate this page
nov 30, 2010 - وزارت فرهنگ و ارشاد ی با انتشار مجدد آگهی استخدامی پیمانی خود، ضمن تمدید مهلت ثبت نام، دو رشته تحصیلی جدید را به تخصص های موردنیاز افزود ...

نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و ارشاد ی | نمونه سوالات سومین آزمون ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-فرهنگ-و-ارشاد-اس/1562 - translate this page
feb 20, 2015 - نمونه سوالات استخدامیوزارت فرهنگ و ارشاد ی”با جواب , نمونه سوالات استخدامیوزارت فرهنگ و ارشاد ی”با پاسخ , نمونه سوالات استخدامی ...

نتایج آزمون اداره فرهنگ و ارشاد ی اصفهان - مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/tag/نتایج-آزمون-اداره-فرهنگ-و-ارشاد- ی
translate this page
آرشیو تگ ها: نتایج آزمون اداره فرهنگ و ارشاد ی اصفهان ... ج زمان بندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش بوشهر · اطلاعیه استان ... سوالات استخدامی قوه قضاییه · سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی · سوالات ...

استخدام اداره کل فرهنگ و ارشاد ی

www.estekhdami.org/tag/استخدام-اداره-کل-فرهنگ-و-ارشاد- ی
translate this page
آگهی استخدام استانداری اسان شمالی (مرحله سوم). ۱۸ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۰ ق.ظ. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد ی بیمه ایران، ... مدیریت · سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش · سوالات استخدامی نیرو انتظامی ...

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 95 (خبر جدید) | - قطره

www.ghatreh.com/.../استخدام-وزارت-فرهنگ-ارشاد- ی-سال-خبر-...
translate this page
oct 9, 2016 - استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 95خبر 18 مهر 95 - اشتغال 20 هزار نفر در آذربایجان شرقی در کارهای فرهنگیخبرگ.

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال ۹۵ (خبر جدید) | ای استخدام

vista.ir/.../استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی-سال-۹۵-(خبر-جدید)
translate this page
oct 9, 2016 - استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال ۹۵خبر ۱۸ مهر ۹۵ - اشتغال ۲۰ هزار نفر ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی +نرم افزار+کتاب ...

www.estekhdamco.com/.../ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ف... - translate this page
سوالات استخدامی, نمونه سوالات استخدامی, رایگان سوالات استخدامی,نرم افزار نمونه سوالات استخدامی, رایگان نمونه سوالات استخدامی,نرم افزار نمونه سوالات ...

نمونه سوالات بدو خدمت وزارت فرهنگ و ارشاد ی - نمونه سوالات استخدامی

failha.com/نمونه-سوالات-بدو-خدمت-وزارت-فرهنگ-و-ارش/2120
translate this page
mar 13, 2015 - نمونه سوالات بدو خدمت “وزارت فرهنگ و ارشاد ی”با جواب , نمونه سوالات بدو خدمت “وزارت فرهنگ و ارشاد ی”با پاسخ , نمونه سوالات بدو خدمت “وزارت ...

استخدام نیوز - استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 92

www.estekhdamnews.com/ext age/vezarat_ershad
translate this page
وزارت فرهنگ و ارشاد ی یکی از وزارتخانه های ایران است که مسئولیت سیاست گذاری ... استخدامی» کمک بزرگی به شما در جهت آشنا شدن نمونه آزمون و سوالات آن خواهد کرد.

ید پستی نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با ...

vckdigikala.cniaz.ir/
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال این مجموعه شامل جزوات منابع استخدام و منتخبی از سوالات آزمون ...

1500 سوال استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با جواب به همراه منابع آزمون

meoetup.binfa.ir/
translate this page
پکیج جامع نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شهرداریها و آمادگی برای آزمون و مصاحبه استخدامی . ... این محصول اورجینال و دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی جهت عرضه در ...

سوالات احکام و معارف ی استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی

tnp24.ir/file/4552/1fbd99
translate this page
این فایل شامل نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی وب سایت «پویا فایل» جهت آشنایی و ب آمادگی برای شرکت در آزمونهای استخدامی این وزارت خانه می باشد.

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخ به همراه ...

nahalzarin.ir/product/39371 - translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال این مجموعه شامل جزوات منابع استخدام و منتخبی از سوالات آزمون ...

ید پستی نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی رشته ...

goldtagevb.persiankasb.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال ویژه آزمون های استخدامی رشته حسابداری امور مالی و ...

ید پستی کتاب نمونه سوالات رشته مدیریت آزمون استخدامی وزارت ...

dzte.persiankasb.ir/
translate this page
کتاب نمونه سوالات رشته مدیریت آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام ویژه آزمون های استخدامی رشته مدیریت در کلیه مقاطع و ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی - بیوگرافی 98

biog hy98.com/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-وزارت-فره/
translate this page
چند فایل پی دی اف حاوی سوالات آزمون های استخدامی پرستاری و علوم پزشکی در چند سال اخیر محتویات بسته سوالات آزمون استخدامی پرستاری و علوم پزشکی بشرح زیر ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی

w up.ir/s.php?...نمونه%20سوالات%20آزمون%20استخدامی%20وزار...
translate this page
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی. تیتر:عزاداری اربعین حسینی با حضور هیئت های دانشجویی در حسینیه (ره) متن خبر: تیتر:عزاداری ...

استخدام اداره ارشاد ی سال 94 | رایگان نمونه سوالات استخدامی ...

www.pazhang.ir/tag/استخدام-اداره-ارشاد- ی-سال-94/
translate this page
... ثبت شکایات · خانه / آرشیو برچسب: استخدام اداره ارشاد ی سال 94 .... فعالیت این سایت تحت مقررات ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد ی می باشد .

نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی رشته حسابداری با ...

www.milan-news.ir/product/38214 - translate this page
نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال ویژه آزمون های استخدامی رشته حسابداری امور مالی و ...

ید و فروش نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با ...

www.sadranshop.com/id-37591- ید-و-فروش-نمونه-سوالات-آزمون-...
translate this page
سفارش آنلاین خدمات اشتغال . ید و فروش نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال فروش ید و فروش ...

1500 سوال استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با جواب به همراه منابع آزمون

meoetup.tipin.ir/
translate this page
1500 سوال استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی با جواب به همراه منابع آزمون.

فرهنگ و ارشاد ی - نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت

testdoni.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-فرهنگ-و-ارشاد-اس/3341
translate this page
نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و ارشاد ی نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و ارشاد ی نمونه سوالات استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی نمونه سوالات استخدامی ...

روابط عمومی در وزارت فرهنگ ارشاد ی

sample-queries.ir/.../19562—روابط-عمومی-وزارت-فرهنگ-ارشاد-اسلا...
translate this page
jun 23, 2016 - چکیده کوتاه: پاو وینت روابط عمومی در وزارت فرهنگ ارشاد ی ... zip حجم: 4,412 کیلوبایت سوالات عمومی آزمون استخدامی وزارت نیرو – به همراه ...

مجموعه کامل و کاربردی قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد ی

www.dad-law. /post/4869
translate this page
feb 19, 2014 - معرفی وبلاگ ها و سایت های حقوقی » آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق » نمونه سوالات حقوقی ( ،ارشد،وک ،قضاوت) ... جهت قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد ی کلیک کنید (اینجا). برچسب ها: قوانین, ...

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد - استخدام | انجمن کار و استخدام اتاق آبی

otageabi.ir/forumdisplay.php?f=25
translate this page
انجمن · استخدام های وزارت خانه ها و نهاد های تی · استخدام های وزارت خانه های تی; استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد. نمایش موضوعات: شماره 0 تا 0 , از مجموع 0 موضوع ...

نمونه سوالات تخصصی استخدام وزارت نیرو | soalbaz - نمونه ...

soalbaz.ir/ -سوالات-تخصصی-وزارت-نیرو/
translate this page
همانطور که ملاحضه می فرمائید نمونه سوالات تخصصی استخدام وزارت نیرو از کامل ... این وب سایت در سامانه ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد ی به آدرس www.samandehi.ir ...

معاونت قرآن و عترت | وزارت فرهنگ و ارشاد ی

www.qia.ir/
translate this page
حجت ال و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ی با صدور پیامی درگذشت مفسر قران کریم آیت الله خسروشاهی را تسلیت گفت.

دریافت لوگو از وزارت فرهنگ و ارشاد ی # وبلاگ یاد

androidak.weblogyad.xyz/.../دریافت+لوگو+از+وزارت+فرهنگ+و+ا...
translate this page
به نام خدا مفهوم فرهنگ سازمانی: در طی دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی ،پژوهشگران توجه خود را .... سوالات استخدامی وزارت نیرو 95 ,نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳95 نمونه ...

پنل مدیریت آزمون های ادواری و جامع وزارت ارشاد ی

azmoonehonar.ir/
translate this page
سامانه مدیریت آزمون های وزارت فرهنگ و ارشاد ی سیستم مدیریت محتوی دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای فرهنگی هنری. ورود به پنل مدیریتی راهبران سایت ...

معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ی - خبرگزاری مهر | اخبار ...

www.mehrnews.com/.../معاونت+قرآن+و+عترت+وزارت+فرهنگ+و+ار...
translate this page
صدور مجوز استخدام در وزارت ارشاد برای گسترش فعالیت های قرآنی ... فرهنگ و ارشاد ی در بازدید از معاونت قرآن و عترت با بیان اینکه یکی از .... نام کنندگان و آشنایی با سوالات آزمون چهارشنبه، ٢٨ مهرماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال 95 | ایران استخدام

estekhdamerooz.ir/استخدام-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی-سال-9/
translate this page
اخبار استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به ... جهت نمونه سوالات عمومی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید.

استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی سال ۹۴ (استخدام جدید) | news file

newsfile.ir/.../استخدام+وزارت+فرهنگ+و+ارشاد+ ی+سال+۹۴+(اس... - translate this page
آزمون استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد ی دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ... استخدام آموزش و پرورش سوالات استخدامی آموزش و پرورش مخصوص ۹۵ سوالات ...

فرهنگ و ارشاد ی - پایگاه اطلاع رسانی ت

www.dolat.ir/cat/195 - translate this page
فرهنگ و ارشاد ی از نمایشگاه موزه عبرت ایران در پایانه مرزی مهران بازدید کرد · 25 آبان ... تغییرات در وزارت ارشاد بسیار محدود و در حد ضرورت خواهد بود.

صفحه اصلی کار در منزل

www.iranpishraft.com/
translate this page
کار در منزل و استخدام در مشاغل اینترنتی. ... و کار در منزل است که در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد ی به ثبت رسیده است

صدور مجوز استخدام در وزارت ارشاد برای گسترش فعالیت های قرآنی

www.bazarekar.ir/02/fa/news/news.aspx?nwsid=284260
translate this page
4 days ago - سوالات متداول ... صدور مجوز استخدام در وزارت ارشاد برای گسترش فعالیت های قرآنی ... فرهنگ و ارشاد ی با اشاره به فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد ی بیان داشت: گسترش فعالیت های قرآنی از سیاست های این وزارتخانه ...

پیشنهادی فرهنگ و ارشاد ی را بیشتر بشناسید + سوابق

www.mizanonline.ir/.../ -پیشنهادی-فرهنگ-و-ارشاد- ی-را-...
translate this page
oct 23, 2016 - در کارنامه علمی و فرهنگی صالحی ی، تالیف و نگارش 14 عنوان کتاب و 35 ... وج برخی از افراد از نهاد ریاست جمهوری در ت یازدهم/ به ازای وج 3 نفر، 1 نفر استخدام می شود ... سید رضا صالحی ی را به عنوان پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد ... سهم پررنگ رسانه های خارجی در طرح سوال از رئیس جمهور/ خوش و بش های ...

وزارت فرهنگ و ارشاد ی | آموزش مجازی | مدرک معتبر

iranelearn.com/.../ministry-culture-islamic-guidance-approved-certi...
translate this page
وزارت فرهنگ و ارشاد ی,آموزش مجازی ایرانیان مرکز آموزش مجازی و مدرک معتبر و آموزشی و بنیاد آموزش مجازی و مدرک تحصیلی و مدرک هم سطح و مدرک کامپیوتر و مدرک ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدام وزارت امور خارجه

rahkar24. /post/124/استخدام-وزارت-امور-خارجه
translate this page
منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدام وزارت امور خارجه - اطلاعات و منابع و نمونه ... ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها ،وزارت فرهنگ و ارشاد ی ...

نتایج آزمون استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد ی - لینک گردی

farsitopz.ir/news/نتایج-آزمون-استخدامی-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد- ی - translate this page
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد ی می باشد. ... سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی 95"سوالات سومین آزمون ... 226.

درج آگهی استخدام در وب سایت شهر خبر و ای استخدام - ای-استخدام

www.shahrekhabar.com/employment/1398185100417690
translate this page
oct 22, 2016 - درج آگهی استخدام در وب سایت شهر خبر و ای استخدام - ای-استخدام. ... ۱- گواهی ثبت و اقدام به فعالیت در حوزه «استخدام» از وزارت فرهنگ و ارشاد ی ۲- نماد اعتماد ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

روابط عمومی در وزارت فرهنگ ارشاد ی - اِی اِم پی!

amparticle.tk/.../53144-روابط-عمومی-در-وزارت-فرهنگ-ارشاد-
translate this page
jul 24, 2016 - سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو –... فرمت فایل ی: .zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 627 کیلوبایت سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو ...

پرسش و پاسخ در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به وزارت آموزش و ...

shenasname.ir › ... › وزارتخانه هاوزارت آموزش و پرورش
translate this page
پرسش و پاسخ در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به وزارت آموزش و پرورش ... سوالات مربوط به استخدام · سوالات مربوط به حقوق ومزایا و ترفیعات · سوالات مربوط به ...

ارشاد ت یازدهم استیضاح می شود یا استعفا می دهد؟ - پویش

puyesh.net/.../ -ارشاد- ت-یازدهم-استیضاح-می شود-یا-استعفا-...
translate this page
پژمان فر، عضو کمیسیون فرهنگی در خصوص این سوال گفت: فرهنگ و ارشاد ... مبارز را راهی وزارت ارشاد کرد تا خاتمی مسئول سروسامان دادن به فرهنگ کشور بعد هشت سال جنگ تحمیلی باشد. .... ایشان در همه موارد قانونی اقدام د حتی جذب و استخدام ها.

سقوط فرهنگ در نگین فرهنگی - نسیم جنوب

www.nasimjonoub.com/fa/posts/136746
translate this page
dec 4, 2014 - خبری که حکایت از انتصاب س رست نمایندگی فرهنگ و ارشاد ی شهر کاکی داشت. ... ماده ۴۵ قانون فوق تصریح دارد از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه های ... اکنون سوال اینجاست که ایشان چه قدمی خواهد در حوزه فرهنگ این منطقه بردارد ... با بیانیه و طومار موضوع را به وزارت فرهنگ و ارشاد ی خواهیم کشاند.

بانک سوالات استخدامی بایگانی - بانک سوال

www.soal-bank.ir/category/بانک-سوالات-استخدامی/
translate this page
دفترچه سوالات استخدامی شرکت نفت سال88 ( 5 راً ی ) دفترچه سوالات استخدامی .... این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد ی ثبت شده است .

برگزاری آزمون سوره صف و یژه کارکنان ت توسط وزارت فرهنگ وارشاد ...

khabarfarsi.com/u/27596127 - translate this page
nov 4, 2016 - برگزاری آزمون سوره صف و یژه کارکنان ت توسط وزارت فرهنگ وارشاد ی ... مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی گلستان منبع سوالات این آزمون را کتاب ترجمه و مفاهیم سوره صف تالیف حجت ..... استخدام مدیران ، متخصصین و کارشناسان

منابع و نمونه سوالات استخدامی - رایگان جزوه و نمونه سوالات ...

estekhdamiran.ir/.../ -رایگان-جزوه-و-نمونه-سوالات-مصاحبه-حض...
translate this page
آ ین و مهمترین مرحله برای استخدام در سازمانهای مختلف از قبیل بانک ها، وزارت خانه ها ... ،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،بیمارستانها ،وزارت فرهنگ و ارشاد ی ...

استخدام موسسه بین المللی صلح و دوستی سال ۹۵ + جزئیات - صبح زاگرس

sobhezagros.ir/news/80220.html
translate this page
nov 26, 2016 - پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس-استخدام موسسه بین المللی صلح و دوستی سال ... به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال داده خواهد شد. .... و دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت فرهنگ و ارشاد ی، وزرات ...
ابرشهر، نام قدیم نیشابور
درخواست حذف اطلاعات

ابرشهر، نام قدیمی تر نیشابور بوده است که در شکل های گوناگون، و به عنوان نام استان و ناحیه نیز آمده است. برخی آن را به معنی شهر بالا و برخی دیگر منسوب به عشایر «اپرنی» -از اقوام «داهه»، بنیان گذاران حکومت اشکانی- می دانند. اما به توجه به اشاره ی بندهش به نام «اپرنک شهر» و اهمیت این ناحیه در سرزمین پارت، گونه ی دوم درست به نظر می رسد. از حدود سده ی چهارم و پنجم هجری به بعد، نام ابرشهر، مهجور شد و تنها، نام نیشابور که در دوره ی ساسانی پیدا شده بود، معمول گردید. این نام، صورت تغییریافته ی واژه ی مرکب از دو بخش «نیو» و «شاپور» است، به معنی شاپور خوب و یا شاپور نیکوکار، و آن باز می گردد به انتساب بنای شهر به شاپور اول، یا بازسازی آن توسط شاپور دوم.

 

 

 

نام شناخت؛ ابرشهر، نیشابور

 

- ابرشهر:

ابرشهر، نام قدیمی تر نیشابور بوده که به شکل های «اَپَرشهر»، «آپَرشهر»، «بَرشَهر» و «اَبْرشهر» نیز آمده است. ابرشهر، گاه به یکی از استان های اسان (1) و گاه به ناحیه و کوره ی نیشابور (2)، اطلاق شده است؛ برخی نیز آن را بر شهر نیشابور (3) یا مرکز ناحیه ی آن، منطبق دانسته اند. «دینوری» علاوه بر این از ابرشهر دیگری در فارس یاد کرده است (4). مانعی نیست که این نام در یک زمان به معنی خود شهر و ناحیه ی نیشابور به کار رفته باشد، چنان که نام «نیشابور» در طی دوران ی، چنین دامنه ی اطلاقی داشته است.

حضور و فعالیت عشایر «اپرنی» از اقوام داهه –بنیان گذاران حکومت اشکانی- در این ناحیه، باعث شده تا ابرشهر، مأخوذ از نام ایشان و در اصل «اپرنک شهر» دانسته شود (5). در بندهش نیز آمده است که «ابرشهر را چنین گوید که ابرنک شهر است» (6).

نظریه ی دیگر درباره ی نام ابرشهر، با در نظر گرفتن «اَبَر» به معنی بالا، بالای و بَر به دست می آید (7). در این معنی، ابرشهر، «شهر بالا» معنی می شود مانند ابرده به معنی «ده بالا» (8). «اصطلاح اپر/ابرشهر، شاید از نامی کهن، ریشه گرفته باشد که به مفهوم شهر بالای هخا ان، یا شهربانی بالای سلوکیان است» (9)؛ «البته نام سرزمین علیا، در ارتباط با کمش/= قومس = دامغان فعلی/ به مثابه ی سرزمین سفلی تلقی می شود» (10).

در مورد هر دو گونه ی اشتقاق متاسفانه، هیچ توضیح یا خبری دقیق و روشن در منابع قدیمی به دست نیامده است (11)، اما اشاره ی بندهش به ابرنک شهر و نیز اهمیت و موقعیت منطقه ی ابرشهر در سرزمین پارت، که در دوران اشکانی پررونق بود، بر این نظر که اپرنک شهر، صورت فعلی ابرشهر است می افزاید و از طرف دیگر، عنوان «شهر بالا» برای ابرشهر در برابر قومس یا هر جای دیگر به مثابه ی سرزمین پایین، در نظریه ی دوم،  چندان قابل قبول نبوده و تقارن و مناسبتی را نشان نمی دهد. ابن الطیب (م. 458 هجری) نیز در شعری «ابرشهر» را قطب ا توصیف می کند:

دعیــــــت ابرشهر البلاد لانهـــــــــا

قطب و سائرها رسوم السور (12)

نام اپرشهر به عنوان محل ضرابخانه، حک شده بر روی سکه ی فرهاد دوم اشکانی (حکومت 128-138 ق.م.) از قدیمی ترین مدارک مربوط به آن است (13).

ابرشهر، در طی دوران اشکانی، رونقی فراوان یافت، چنان که در پایان عهد اشکانیان و آغاز روزگار ساسانیان، منطقه ای شناخته شده بود (14). طبری، ابرشهر را در کنار مرو، بلخ، گرگان، سیستان و خوارزم، جزو متصرفات اردشیر بابکان –بنیان گذار سلسله ی ساسانیان- آورده (15) و در کتیبه ی شاپور در کعبه ی زرتشت، نام ابرشهر، نیز در حدود مرزهای ایرانشهر و از باج گذاران ساسانی ذکر شده است (16). ابرشهر در این زمان یکی از استان های وسیع مملکت محسوب می شده است (17) و نام آن، از این زمان به بعد بر روی سکه های «پیروز»، «قباد»، «بهرام چوبین» و «خسرو اول» نقش بست (18) و در کتب مختلف، همچون جغرافیای موسی خورنی (19) (سده ی پنجم میلادی) و تاریخ سبئوس ارمنی (20) ( سده ی هفتم میلادی) وارد شد. در سده های نخستین ی، ابرشهر در کنار نیشابور به عنوان نام حضور دارد، تا این که به تدریج از سده های چهارم و پنجم هجری، نیشابور ی ر به جای ابرشهر می نشیند و در منابع این دوران به بعد، جز بندرت، نام ابرشهر، برای این ناحیه و شهر به کار نمی رود. اطلاق نام «ایرانشهر» به این منطقه که در برخی متون مانند احسن قاسیم آمده نیز، تصحیف نام ابرشهر و اطلاقی به خطا دانسته شده است (21).

 

 ابرشهر اشکانی، نیشابور ساسانی

 

 - نیشابور:

نیشابور، که به صورت های «نیشاپور»، «نشابور» و «نیشابور» نیر آمده، به عنوان نام بعد از ابرشهر و در روزگار ساسانیان پیدا شد و از آن زمان به بعد به یکی از ای مهم اسان اطلاق یافت.

این نام، صورت تغییر یافته ی یک واژه ی مرکب به زبان پهلوی ساسانی است: قسمت اول نام یعنی «نی» را برخی در اصل «نِه» (22) (ریشه ی فعل نهادن؛ به معنی جای و شهر) (23) و برخی «نیْوْ» (24) (صفت؛ به معنی دلیر، مردانه، بهادر، زیبا و خوب) (25) و بعضی نیز «نیک» (26) (صفت؛ به معنی خوب، خوش، زیبا و شخص نیکوکار) (27) دانسته اند. قسمت دوم نام یعنی «شابور» در اصل «شاه پوهر» (شاهپور، شاپور و معرب: سابور) به معنی شاه زاده و پسر شاه (28) و در این جا اسم خاصی است که به سازنده ی شهر باز می گردد. و او در روایات مختلف، شاپور پسر نستوه (29) (نواده ی گودرز و از اعیان و پهلوانان مملکت فریدون و منوچهر که در جنگ سوم نوذر با افراسیاب کشته شد)، یا شاپور اول (30) (حکومت 241 تا 272م.) و یا شاپور دوم ساسانی (31) (309 تا 379م) عنوان شده است.

آنچه که آشفتگی اقوال و دشواری رهیافت به نظر صحیح را دامن می زند، شباهت نام سه شهر ساسانی شاپور، نیشاپور و جندی شاپور  با هم است که باعث اشتباه و درهم شدن روایات و تواریخ مربوط به ساخت، سرگذشت و ویژگی این ا شده است. (32) در روایات متعدد، شهر و کاریزهایش به «تهمورث دیوبند»، «ایرج» و «منوچهر» نسبت داده شده (33) و تنها در مجمل واریخ و القصص از شاپور پسر نستوه، به عنوان سازنده ی شهر، نام برده شده، اما این انتساب که با تردید گزارش شده در منبع دیگری تایید نمی شود.

اکثر خبرها، از جمله متن پهلوی ساسانی «شهرستانهای ایران» که در زمره ی قدیمی ترین آن هاست، بنای شهر و نام آن را به شاپور اول منسوب می دارند. بنابراین روایات، شاپور اول پس از جدال با پهلیزک تورانی در این مکان شهری ساخت و آن را نه شاپور (شهر شاپور) یا نیو شاپور (شهر زیبای شاپور- شاپور خوب) نام نهاد (34). در فاصله ی بین شاپور اول و شاپور دوم، شهر ویران می شود و شاپور دوم آن را تجدید بنا می کند. این دوباره سازی شهر به دست او باعث شده تا برخی نام شهر را برگرفته از نام شاپور دوم ساسانی بدانند (35).

با توجه به سکه های ساسانی ضرب شده در نیشابور (در برخی سکه ها: نیه) (36) و قراینی چون نحوه ی معرب نام توسط اعراب (نیسابور) به نظر می رسد «نیو شاهپور» صورت اصلی نام نیشابور و تشکیل شده از صفت و اسم به جهت تقدیر از سازنده ی شهر باشد که از روزگار ساسانیان پدید آمد و در بعد از معرب شده، به صورت «نیشابور» درآمد.

 

- پی نوشت ها:

1. مارکورات، یوزف، «ایرانشهر در جغرافیای موسی خورنی»، ترجمه مریم میراحمدی، انتشارت اطلاعات، تهران: 1373، ص 37.

2. «بندهش هندی»، ترجمه و تصحیح رقیه بهزادی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران: 1368، ص 105؛ نیز: یعقوبی، «البلدان»، ترجمه محمدابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران: 1343، ص 54.

3. ابوعبدالله حاکم نیشابوری، «تاریخ نیشابور»، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، نشر آگه، تهران: 1375، ص 70؛ نیز: «دایرة المعارف بزرگ ی»، مرکز دایرة المعارف بزرگ ی، تهران: 1374، ج2، ذیل واژه «ابرشهر».

4. همان، ص 555 به نقل از دینوری.

5. «ایرانشهر در جغرافیای موسی خورئی»، ص 150؛ نیز: ر. ن. فرای، «میراث باستانی ایران»، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1368، ص 290،؛ نیز: ابن خلف تبریزی، «برهان قاطع»، موسسه مطبوعاتی علمی، بی جا، بی تا، ذیل واژه «ابرشهر».

6. بندهش هندی، ص 151.

7. دهخدا، علی اکبر، «لغت نامه»، ذیل واژه «اَبَر»؛ نیز: غیاث الدین محمد رامپوری، «غیاث الغات»،  به کوشش محمد دبیر سیاقی، کانون معرفت، تهران: بی تا، ج1، ذیل واژه «اَبَر».

8. معین، محمد، «فرهنگ فارسی»، انتشارات کبیر، تهران: 1364، ج 5، ذیل واژه «ابرشهر».

9. «میراث باستانی ایران»، ص 290.

10. «ایرانشهر در جغرافیای موسی خورنی»، ص 150.

11. نظر سومی هم با تلفظ «اَبرشهر» ]س ب و ر[ وجود دارد؛ چنان که در تاریخ نیشابور الحاکم (ص 199) آمده: «زمین نشابور ارفع مقام مس است و یک دلیل آن است که در دواوین قدیمه نام این شهر ابرشهر نوشتندی، یعنی شهری که به ابر نزدیک است از کمال ارتفاع خصوصیت دارد به ابر او را به ابر اضافت کنند و دیگر دلیل آن که معتدل الهواست نه حارّ مفرط و نه بارد نه سموم مفسد مهلک به خلاف باقی ممالک»؛ ولی موقعیت جغرافیایی و رقم ارتفاع نیشابور نسبت به نواحی اطراف موافق این توجیه نیست.

12. «تاریخ نیشابور»، مؤید ثابتی، ص 393.

13. ملکزاده بیانی، «تاریخ سکه»، انتشارات تهران، تهران: 1370، ج2، ص 58.

14. «دایرةالمعارف بزرگ ی»، ج 2، ذیل واژه «ابرشهر».

15. همان، ص 555، به نقل از طبری.

16. لو ین، و. گ، «تمدن ساسانی»، ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1365، ص 65.

17. همان، ص 79.

18. احسان یارشاطر و دیگران، «تاریخ ایران»، پژوهش کمبریج، انتشارات کبیر، تهران: 1368، ج 3، قسمت اول، ص 444؛ نیز: موید ثابتی، علی، «تاریخ نیشابور»، انجمن آثار ملی، تهران: 1355، ص 9-11.

19. ایرانشهر در جغرافیای موسی خورئی، ص 37.

20. دایرة المعارف بزرگ ی، ذیل واژه «ابرشهر».

21. تاریخ نیشابور (الحاکم)، بخش تعلیقات، ص 257 و 258؛ و نیز: یاقوت حموی: معجم البلدان، دارحیاء راث العربی، بیروت: 1979 م، ج الخامس، ص382.

22. لغت نامه دهخدا، ج 14ریا، ذیل واژه «نیشابور»،؛ نیز: محمدقاسم بن حاجی محمد کاشانی (سروری)، مجمع الفرس، به کوشش محمد دبیر سیاقی، کتابفروشی علمی، تهران: 1341، ذیل واژه «نیشابور».

23. محمد پاشا (شاد)، «فرهنگ آنندراج»، به کوشش محمددبیر سیاقی، کتابخانه خیام،  تهران: بی تا، ج 7، ذیل واژه «نه».

24. ن. و پیگولوسکایا، « ای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان»، ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1367، ص 328؛ ایرانشهر در جغرافیایی موسی خورنی، ص 149؛ لورنس لاکهارت، «نیشابور»،  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال سوم، شماره چهارم، مسلسل 12،  زمستان 1346، ص 338.

25. همان ص 338؛ نیز: فرهنگ آنندراج،  ج 7، ذیل واژه «نیو».

26. لسترنج، «جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی»، ترجمه محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1373، ص 409؛ نیز: برهان قاطع، ذیل واژه «نیشابور».

27. لغت نامه دهخدا، ج 14، ذیل واژه «نیک».

28. فرهنگ فارسی  معین، ج 2، ذیل واژه «شاهپور»؛ نیز: لغت نامه دهخدا، ج 9، ذیل واژه «شاهپور».

29. گمنام، «مجمل واریخ و القصص»، تصحیح محمدتقی بهار، کلاله خاوی، تهران: 1318، ص 63.

30. جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب – آریانا (گردآورنده)، «متون پهلوی»، گزارش سعید ، کتابخانه ملی ایران، تهران: 1371، ص 65؛ نیز: ابوالحسن بیهقی، «تاریخ بیهق»، به کوشش احمد بهمنیار، کتابفروشی فروغی، تهران: 1361، ص 43.

31. ابوالحسن مسعودی، «مروج الذهب»، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: 1365، ج 1، ص 255؛ نیز: تاریخ نیشابور (الحاکم)، صص 197-198.

32. احمد روی، «شاپور- نیشابور و جندی شاپور»، مجله نگین، س 12، ش 134، تیرماه 1355، ص 55- 156.؛ یاقوت نیز اشاره ای به این نام ها دارد، ر. ک: معجم البلدان، ص 382.

33. حمدالله مستوفی، «نزهة القلوب»، چاپ افست از نسخه خطی میرزا مهدی ، بی جا، بی تا، ص 185؛ نیز: تاریخ نیشابور (الحاکم)، ص 197.

34. متون پهلوی، ص 65؛ نیز: تاریخ بیهق، ص 43.

35. ر.ک. یادداشت شماره 31؛ نیز: تاریخ نیشابور، ص 338.

 

- منبع: نعمتی، بهزاد، «ابرشهر، نیشابور»، اسان پژوهی، سال اول، ش 2، ص 191-196.مشاهده متن کامل ...
پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی

 

تاریخ ایجاد 19/06/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: مطالعات ورد+رندرها+نقشه اتوکد +تری دی اسکچاپ   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 26037 kb  تعدادمشاهده  36  


پروژه کامل طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی
این پروژه دارای مدارک مطالعات ورد+رندرهای تری دی با اسکچ آپ با کیفیت +نقشه اتوکد کامل شامل پلانهای مبلمان طبقات +نما ها و برشها + فایل باز و قابل ویرایش تری دی اسکچاپ


فهرست مطالب و چند صفحه ابت مطالعات

مقدمه :    1
1   -1 عنوان تحقیق:    1
2-1بیان  ضرورت های مطالعه و طراحی:    1
بیان ضرورت های کمی:    1
3-1 اه پروژه:    2
اه عام:    2
حوزه اداری .    2
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی    2
مبانی نظری عام:    3
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان    3
مرکز هنری تهران    3
حیات در معماری    3
طراحی پارک فرهنگی    3
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه    4
انواع فرهنگ    6
1-6-1-1 فرهنگ نمادی    6
2-6-1-1 فرهنگ نهادی    6
3-6-1-1 فرهنگ متبلور    6
4-6-1-1 فرهنگ مادی    7
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی    7
1-1-7 ویژگیهای فرهنگ    7
ایستایی فرهنگ    7
عناصر فرهنگی    7
فرهنگ پذیری    8
تاثیر فرهنگ بر فضا    11
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی    11
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.    11
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ    11
17-1-1   فرهنگ و ارتباط    13
فرهنگ و شخصیت    13
19-1-1 توسعه فرهنگی :    14
2-1-1  ضرورت پرداختن به فرهنگ    14
1ـ فرهنگ برای همه    16
3 ـ فراهم آوردن امکانات برای ابداع و نوآوری    16
2-1 اوقات فراغت:    16
1ـ تجدید قوا    17
5-2-1 رابطه فراغت با نظام اجتماعی    18
8-2-1فرهنگ و تفریح جامعه ایران    19
4-1مخاطب شناسی :    22
ب )مطالعات زمینه:    28
2-5-1 وضعیت کالبدی شهر    28
1- محورها:    28
مناطق کوهستان شمالی    30
دره بزرگ میانی مشهد    30
- جهت خیابانها    32
6-1 مشهد:    33
1-6-1 وضعیت اقلیمی شهر مشهد :    33
4-6-1 باد    34
7-1 معرفی سایت مجموعه    35
عوامل موثر در انتخاب سایت :    36
بررسی محدوده کوهسنگی    37
خیابان کوهسنگی    38
ایوان کوهسنگی    38
نتیجه: وم ایجاد مراکز فرهنگی    42
1-2 معماری ارگانیک    42
3-1-2 تعاریف معماری ارگانیک    42
4-1-2 ویزگی های معماری ارگانیک    43
واقع گرا    43
الف - مرکز پژوهش و تحقیقات هنری    43
تالارها    44
معماری داخلی نمایشگاه    47
بخش نقاشی    47
13-2-2     کتابخانه    48
فضاهای عمومی کتابخانه :    48
رستوران و کافی شاپ    49
4-2 بررسی نمونه های مشابه    49
1 - ورودی :    50
- رستوران    52
1-3 - 2 مرکز فرهنگی torsharn :    55
2- ورودی    58
1ـ فرهنگ برای همه    61
بخش پنجم :برنامه فیزیکی    64
8-2-5 فضاهای آموزشی:    69
16-2-5 پارکینگ عمومی :    71
فضای نقالی.    82
مطالعه در فضای باز .    82
سایت آنالیز سایت انتخ در باغ فرهنگی کوهسنگی    84
 
 
به نام خدا
مقدمه :
هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی  که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی، ،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز شه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .
1   -1 عنوان تحقیق:
طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)
2-1بیان  ضرورت های مطالعه و طراحی:
 جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.
معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.
بیان ضرورت های کمی:
با نگرشی ساده به طیف جمعیتی کشور متوجه می شویم که بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین کلان  شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت و گروههای سنی می‌توان یافت که حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.
بیان ضرورت های کیفی:
 ضرورت ایجاد یک فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود که در می ی م :
وقتی یک مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع کانون اجتماعی شکل می گیرد.این کانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممکن است بخش مهمی از پیکره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.
صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست که موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان که گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی کشف شده باشد.
این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر که، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید که در ارتباط مستقیم با موضوع کار ماست.
خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای که در این بخش هزینه می شود و اهمیتی که نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یک هرج و مرج بی هویت هستیم که هیچ گاه قادر نیست یک نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مکان به دست دهد.
کاوش در پی چگونگی های بسامان و هویت بخشیدن به این حرکت به طوری که در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرک در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بکر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و کمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.
 
3-1 اه پروژه:
اه عام:
هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.
این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.  
مجموعه فعالیتهایی که می تواند در طراحی یک مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :
فضاهای فرهنگی وهنری.
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .
خدمات نمایشگاهی.
حوزه اداری .
حوزه رفاهی و خدماتی.
اه خاص:
ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت
انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی
ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم
بالا بردن سطح اگاهی مردم
استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری
طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی
تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی
کیفیت طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیکی وچه از نظر عملکردو ارتباط
تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران
تاکید بر محورها که از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.
 
مبانی نظری عام:
با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح  در نظر گرفت:
طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم
طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری
فعال کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....
انگیزه ایجاد این فعالیتها :
                             ـ اموزش همراه با تفریح .
                             ـ فعال کل سایت .
                             ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .
                                  ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .
توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).
برنامه زمان بندی:
مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:
paper:1386/2/13
مطالعات پایه.:1386/3/15
طراحی و ارائه طرح:1386/6/15
منابع و ماخذ:
طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان
طراحی فرهنگسرا
مرکز هنری تهران
حیات در معماری
مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)
مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار
طراحی پارک فرهنگی
پایان نامه ها
صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد
احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی
کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد
سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی
محل قرارگیری سایت:
 با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.
در نهایت مساحت حدود 5/1 تار در داخل باغ فرهنگی و به موازات است های کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.
پروزه:فرهنگی . اموزشی(طراحی پارک فرهنگی)
ماریو بوتا : ((اماکن فرهنگی کاتدرال های جدید شهر امروز هستند و علاوه بر سرو کار داشتن با خاطرات جمعی نشانه های شهری محسوب می شوند.))
بخش اول:مطالعات پایه و زمینه
الف )مطالعات پایه:
           1-1 فرهنگ
      1-1-1تعریف فرهنگ
فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء ( فر) و ( هنگ) است: فر پیشوند و به معنی جلو، بالا بر و پیش آمده و در قالب اسمی به معنی شکوه، درخشندگی و بزرگ است. ( هنگ) از ریشه اوستای ( تنگنا) و به معنای کشیدن، سنگین و وزن می باشد. این واژه مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن بر کشیدن است، و در جای دیگر به معنای علم ادب و دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و اثار عملی و ادبی یک قوم آمده است.
در کارنامه اردشیر بابکان به معنی فنون و ارزشها آمده، فردوسی واژه فرهنگ را به معنی و مترادف با دانش و هنر می داند. در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنی آموختن و بکاربستن آمده است و امروزه با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، واژه فرهنگ به معنی آموزش و پرورش بکار رفته است.
   2-1-1تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی)
در این مفهوم فرهنگ هر جامعه در یک زمان مشخص مجموعه معانی مورد قبول آن جامعه است که برای حمایت از آن در نهایت از اجبار فیزیکی ( زور) نیز سود می جوید و برای درونی آنها تلاش می کنند ( نهادهای آموزشی به وجود می آورد) نهادها خود بر اساس آن معانی شکل می دهند و نمادهای نشان دهنده آن معانی را تقویت می کند. در این جا فرهنگ معنای خاص می یابد به مجموعه ایی از معانی در حوزه وسیع فرهنگ ( به عنوان یک مقوله) اطلاق می شود.
این معنای فرهنگ را با عنوان نظام فرهنگی مشخص می کنیم حاصل این نام گذاری آن که در هر جامعه ای مجموعه ایی از معانی مورد قبول وجود دارد که اجباراجتماعی از آن حمایت می کند. بعضی از معانی این مجموعه اصلی و بعضی دیگر فرعی هستند. اما بنا به وحدت جامعه همه آنها از نظمی سیستمی پیروی می کنند و شکل نسبتا منظم به خود می گیرند. به همین دلیل می توان آن را نظام فرهنگی نام نهاد.
تعاریفی از قبیل هویت جمعی تمایز بخش جوامع از یکدیگر است. امری که در همه وجوه زندگی اجتماعی ساری و جاری است، امری که مفهوم نهادها محسوب می شود و نظایر اینها چنین معانی از فرهنگ را مد نظر دارند در این معنی ( نظام فرهنگی) فرهنگ مبنای شکل گیری و تداوم هویت جمعی و جامعه است.
3-1- 1    تعریف فرهنگ عمومی
حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار حکومتی از آن حمایت می کند. حوزه رسمی فرهنگ ( نظام فرهنگی) و حوزه ای از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی ( اجبار اعمال شده از سوی هر شخصی در نقش غیر حکومتی) از آن حمایت می کند حوزه عرفی فرهنگ ( نظام فرهنگی عمومی) می نامیم.
می توان از تقابل مذکور ( دو نوع نظام فرهنگی براساس دو نوع اجبار حامی هر یک) به عنوان تقابل رسمی و غیر رسمی یا تی و مردمی هم یاد کرد و با تبدیل مفهوم مردمی یا غیر مردمی یا غیر مردمی به مفهوم   عمومی از فرهنگ عمومی در مقابل با فرهنگ رسمی نام برد براساس تقسیم بندی فرهنگ عمومی حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که پشتوانه ان اجبار قانون و رسمی نیست بلکه تداوم آن در گروه اجبار اجتماعی اعمال شده از سوی آحاد جامعه و تشکلها و سازمانهای غیر تی ( غیر رسمی) است.
بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی که در نهایت اجبار فیزیکی از آن حمایت می کند. حوزه فرهنگ عمومی عمدتا" بر پذیرش و امتناع استوار است و عدم پایبندی به آن مجازات را در پی ندارد. فرهنگ عمومی در کنار فرهنگ رسمی در همه حوزه های زندگی اجتماعی خانواده حکومت، اقتصاد، آموزش و پرورش و... و نظایر اینها حضور دارد. از این رو نیم توان آن را به حوزه مشخصی محدود نمود.
فرهنگ عمومی سازندگان و حاملان خاص خودش را داراست که دوست تنها به بخشی از آنها نظارت دارد. نزدیک شدن به فرهنگ عمومی و اصلاح آن از طریق بخشنامه میسر نیست و بر مبنای شناختی که از آن ارایه شد. گذراندن مصوبه قانونی برای فرهنگ عمومی نامناسب ترین و احتمالا ناکارآمدترین شکل برخورد می باشد چرا که با ویژگی های فرهنگ عمومی مبانیت دارد. بلکه تدبیرهای مدیریتی ( مردم گرایانه) لازم است تا با ایجاد ساز و کارهای مناسب در اصلاح آن بکوشند.
4-1-1      تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان
-    ادوارد تایلور ( مردم شناسی انگلیسی) : فرهنگ مجموعه علوم، دانشها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و رسوم و عاداتی است که انسان به عنوان یک عضو جامعه ب کرده باشد.
-    علی شریعتی : فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوی، هنری، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم به صورت سمبلها، علایم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعی که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده می داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت و خصوصیات اجتماعی و زیست مادی، روابط اجتماعی و ساختار اقتصادی آن جامعه را توجیه نماید.
 فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه : فرهنگ بعنوان یک نیاز ضروری جامعه در شکل پیچیده و تکامل یافته امروزی، نیازها و م وماتی دارد و این نوشتار درصدد توضیح و تشریح فیزیکی کالبدی فعالیتهای فرهنگی است. اگرچه امروزه وسائل ارتباط جمعی همچون تلویزیون و رادیو امواج فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند لیکن بسیاری از امور فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذیرد.
مکانهایی همچون کتابخانه ها، سینماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی یک مجموعه شهری در آمده و بدون آن شهر از خلا فرهنگی محسوسی رنج خواهد برد. اگر چه این قبیل فضاها به لحاظ کمی مخاطبان کمتری نسبت به وسائل ارتباط جمعی دارند، اما نمی توان مدعی شد که ازنظر کیفی از اهمیت کمتری  برخوردار هستند مزیت عمده مراکز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آن است که فرد ابتدا احساس علاقه کرده و سپس اراده می کند و به یک مرکز فرهنگی برای مشاهده و یا انجام یک کار فرهنگی می رود. بنابراین او با میل خود بسوی یک کار فرهنگی رفته، لذا بنحو بارزتری از آن بهره مند می شود.
در حالی که برای مثال تلویزیون امروزه یک پدیده تا حدی تحمیلی و یکطرفه در خانه می باشد، بینندگان حتی در صورت عدم اشتیاق از برنامه های آن استفاده می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مراکز فرهنگی از قدرت تاثیرگذاری بیشتری روی فرد و جامعه برخوردار بوده و همچنین به علت قدرت انتخاب استفاده کننده از این مراکز، این مراکز باید واجد شرایط کیفی و جاذبه خاصی بوده و تا بتواند استفاده کننده را بخود جذب نماید و بعد از این مرحله قدرت تاثیرگذاری مجموعه های فرهنگی بر فرد استفاده کننده به حداکثر می رسد.
   5-1-1فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی
فولکور عبارت است از ( باورها و اعمال گروهی بدون نظریه علمی و فاقد پشتوانه ای منطقی) دارای خصوصیات زیر:
فولکور، اعمال و رفتارهای جمعی و گروهی است که در بین عامه مردم رایج باشد. بنابراین عمل و رفتار یک نفر یا یک خانوار را نمی توان فولکور نامید.
اعمال و رفتارهای فولکوریک به مناسبت و بنابر مقتضیات تکرار می شود یعنی آنچه که یک یا چند مرتبه یا فقط در دوره ای محدود اتفاق می افتد در شماره فولکوریک نیست.
فولکوریک، نه به طور خاص، بلکه در مجموعه فعالیتهای زندگی نقشی را بعهده دارد.
ابداع کننده و بوجود آورنده و زمان شروع رفتارها و اعمال فولکوریک معلوم نیست و این پدیده ها به تدریج بوسیله عامه مردم بوجود آمده است.
مقدار زیادی از اعمال و رفتار فولکوریک بی ادبانه و خارج از نزاکت تلقی گردیده و معمولا در محافل رسمی از بیان یا انجام آنها خودداری می شود.
6-1-1      انواع فرهنگ
1-6-1-1 فرهنگ نمادی
هنگامی که فرهنگ در قالب نمادها ظاهر می شود می توان از جلوه دیگری از فرهنگ یاد نمود که با این عنوان در فرهنگ نمادین، نمادی شده مشخص می شود. تفهیم و تفهم و آموزش از طریق فرهنگ نمادین انجام می شود و آثار هنری کتب و نوشته ها نیز از این نوع هستند.
2-6-1-1 فرهنگ نهادی
شکل دیگر بروز فرهنگ ( معنی) بروز آن در رفتار یا عمل فرد است، رفتار افراد در جامعه در طی زمان با هم ترکیب و رسوب بندی شده و شکل هایی از رفتار را تثبیت می کند که از آن به عنوان نهاد یاد می شود هنگامی که فرهنگ در شکلهایی از رفتار تثبیت شده بارز گردد و مورد عمل قرار گیرد به ان فرهنگ نهادی شده گویند.
3-6-1-1 فرهنگ متبلور
تجلی فرهنگ در رفتار تنها محدود به رفتارهای رسوب بندی شده نیست. به عبارت دیگر فرهنگ تنها در قالب نهادهای متضمن معنی و تعیین کننده شکل یا شیوه رفتار متجلی نمی شود بلکه فراتر از اینها در تغییراتی که انسان در طبیعت ایجاد می کند نیز بارز می شود.
 از جمله در ابزار و آثار که آنها هم معانی را در خود حفظ می کنند. این مجموعه را می توان آثار فرهنگی نام نهاد که شامل ابزارها نیز می شود آثار مزبور مادی هستند و به کار عمل می آیند بعد از خلق بیشتر مادی هستند تا معنوی، اما همیشه بدان معنایی هستند. که در خلق آنها منظور شده و همیشه وابسته به حوزه معنا باقی می مانند.
اگر این تقسیم بندی را بپذیریم می توان فرهنگ را واقعیتی دانست که در چهار شکل تجربه می شود: درون تجربه ای به واسطه نمادها ( از طریق تجربه درونی و تجربه نماد به صورت تجربی) نهاده، آثار، ابزار.
4-6-1-1 فرهنگ مادی
به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، برقی و...
5-6-1-1 فرهنگ غیر مادی
به موضوعات و مسایلی گفته می شود که قابل اندازه گیری با موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان و هنر، ادبیات و رسوم و... که در واقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد و بالطبع از دست دادن یا به عاریت گرفتن آن ضایعه ای است که قومیت یک گروه اجتماعی را تهدید می کند. در صورتی که فرهنگ مادی را می توان با گرفتن از فرهنگ های دیگر توسعه داد و غنی کرد.
بعضی از تقسیم بندی ها فقط فرهنگ غیر مادی را ( فرهنگ) نامیده و مطالعه ی آن را کار مردم شناسی و فرهنگ مادی را ( تمدن) دانسته، و تحقیق درباره ی آن را موضوع جامعه شناسی می دانند.
  1-1-7 ویژگیهای فرهنگ
جامعه شناسی فرهنگ برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است:
فرهنگ ردای حیات اجتماعی است.
همواره در حال تغییر است.
تغییر و تحول فرهنگها ریشه در شرایط بیرونی و درونی آنها دارد.
میزان نوع و تاثیر عوامل جهت تغییر در فرهنگها را معین می کند.
مجموعه تغییرات در بخش های مختلف غیر فرهنگی به تحول فرهنگی می انجامد که حاصل آن تکامل فرهنگهاست.
عنصر در تحول فرهنگها نوع رابطه بین آنهاست.
بین فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سویه وجود دارد.
8-1-1      ایستایی فرهنگ
فرهنگ به عنوان موجودب پویا و نه تنها حاوی و متضمن معنی بلکه سرشار معنی همیشه در معرفی دگردیسی و تحول است پس می توان گفت ایستایی را یکی از آسیب های بنیادی فرهنگ قلمداد نمود.
روحیه مناسک گرایی یعنی تقدم ی ای از هنجارها که در زمانی خاص هنجارهای مقبول و پذیرفته شده و شاید موثری بوده اند یکی از عوامل یا دست کم یکی از انواع مهم ایستایی فرهنگی است.
9-1-1    عناصر فرهنگی
ساخت فرهنگی به طور معلوم از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد. بدین معنی که کوچکترین موضوع و واحد قابل تعریف و تشخیص را عنصر فرهنگی و مجموعه ترکیبهای فرهنگی را که در یک منطقه دارای شکل و محدوده متمایز است ( حوزه فرهنگی) می گویند.
فرهنگ دارای سه عنصر مهم است که عبارتند از: عناصر عمومی، عناصر تخصصی و عناصر اختراعی یا ابداعی
1-    عناصر عمومی  : راه یا راههای مشترک زندگی مردم، طرز تهیه غذا، راه تهیه لباس، طرز تکلم و زبان و ادبیات رابطه افراد جامعه با هم و... جزء عناصر عمومی فرهنگ یک جامعه قلمداد می شوند و همه در معرض تغییر هستند.
2-    عناصر تخصصی : مخصوص گروههای معین هستند مثل مشاغل و راه انجام آنها و اینکه چگونه در تامین اجتماعات جامعه موثر می باشند و از جهات مختلف تغییر می کنند.
3-    عناصر ابداعی یا اختراعی : که فقط در میان معدودی از افراد یک جامعه پیدا می شوند در اینجا باید دو نکته را در نظر داشت اول اینکه تغییرات اجتماعی در سایه همین عناصر اختراعی و ابداعی بوجود می – آیند یعنی اگر راههای تازه افکار جدید و وسایل نو در یک جامعه پیدا نشوند، تغییرات مهمی در شئون زندگی جامعه رخ نمی دهد. نکته دوم اینکه تغییرات وقتی عمیق و اساسی می شوند که در عناصر عمومی و تا اندازه ای در عناصر اختصاصی تاثیر کنند تا راه و رسم زندگی یک گروه از مردم راعوض نمایند.
10-1-1      فرهنگ پذیری
فرهنگ پذیری به دو فرم مادی و غیر مادی می باشد.
فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی مانند تکنیک ها، ابزارها، فنون، نظریه های علمی و... که قابل اندازه گیری و مقایسه کمی می باشد. نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی درحیات اجتماعی است بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر نیز رفت. در زمینه های فرهنگ غیر مادی روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات و آداب و رسوم و سنتها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
11-1-1      خصوصیات فرهنگ پذیری
مبحث ویژگی های فرهنگی، ملاحظه گردید که دو جامعه ی همسایه یا دارای ارتباط، به علت رفت و آمدها، داد و ستدها، مهاجرت ها و تهاجم ها در یکدیگر اثر می گذارند و خواهی نخواهی به مرور ایام تغییرات و تحولاتی را هر قدر اندک در خود بوجود می آورند و جامعه ای را نمی شناسیم که از این فرهنگ پذیری یا اشاعه یا انتقال فرهنگی و یا اقتباس مدنیت بر کنار مانده باشد.
با توجه به تفاوت ها تشابهاتی که در وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سابقه ی تاریخی، امکانات تکنولوژی و تحولات فکری با یکدیگر دارند که نسبت هر یک از این عوامل وضعیت فرهنگ پذیری را تغییر می دهد. فرهنگ پذیری جوامع و گروه های همسایه یا دارای ارتباط را می توان به صورت و وضعیت تقسیم کرد.
زمانی که فرهنگ پذیری با میل و به دلخواه انجام می گیرد: در این مورد ممکن است که هیچ گونه نابرابری اجتماعی یا بین دو گروه نباشد و هیچ کدام برتری مادی یا معنوی نسبت به دیگری نداشته باشد. این نوع فرهنگ پذیری دو جانبه است و در بین اقوام و گروه های هم جوار و تا حدودی مشابه صورت می پذیرد.
وقتی که پدیده های فرهنگی یک جامعه بردیگری تحمیل می شود. این تحمیل در سایه ی برتری تکنولوژی، قدرت نظامی، امکانات بیشتر اقتصادی و فنی، سیاست های نظام یافته ی توسعه طلبی و سلطه ی انجام می گیرد.
گروه های اجتماعی را از نظر پذیرا شدن فرهنگ های دیگر به چند دسته می توان تقسیم کرد :
الف- گروه های بسته : جوامعی هستند که نو آوری های اقوام دیگر را به سختی می پذیرند و در تکنولوژی و سنن و زبان جامعه خود متعصبند. موقعیت جغرافیایی و عدم آمد و رفت با گروه های دیگر می تواند از جمله عوامل این امر باشد.
ب- گروه های باز : بعضی از جوامع به علت موقعیت مکانی ( محل عبور گروه های دیگر، ح های بندری) یا مسافرت های افراد و عوامل دیگر، آمادگی پذیرفتن، عاریت گرفتن و تقلید در زمینه های مختلف فرهنگی را دارند که به اصطلاح به آن ها گروه های باز و گروه های مستعد می گویند.
پ- گروه های مهاجر : برخی از گروه ها به صورت دسته جمعی یا به صورت پراکنده( در اثر سیل، خش الی، جستجوی کار، مسایل یا عوامل دیگر) مجبور شده اند به محل دیگر کوچ کنند. این گروه ها به اجبار برای انطباق با جامعه جدید را می پذیرند و ممکن است بعدها برای حفظ یا احیای هویت ملی خود بعضی از جنبه های فرهنگ گذشته را رواج دهند. نمونه های مختلفی از این قبیل را در بین مهاجرینی که از نقاط مختلف جهان به سفر کرده اند می توان دید.
ه- گروه های مهاجم : هنگامی است که گروه یا گروه هایی در اثر تهاجم و نظامی جامعه ی دیگر را می کنند یک ارتباط فرهنگی بین دو گروه برقرار می گردد. تاریخ نشان داده که گروه های مهاجمی که برای همیشه مانده اند به آسانی فرهنگ آن جامعه را پذیرفته اند و نه به آسانی توانسته اند فرهنگ خود را اشاعه دهند و شواهد حاکی است که گروه مهاجم مواردی از فرهنگ جامعه مغلوب را پذیرفته و در مسائلی بر ع توانسته است فرهنگ خود را تحمیل کند یا اشاعه دهد.
12-1-1   فرهنگ پذیری در عصر حاضر
با وجود موارد مشابهی که اشاعه و فرهنگ پذیری دارد. با وجود این کاربرد این دو کلمه در مردم شناسی به یک نحو نیست. به طور معمول هر جا سخن ازاثر فرهنگ ها در یکدیگر در ادوار گذشته باشد، اصطلاح شاعه به کار برده می شود. هر جا بحث درباره ی رواج و نفوذ فرهنگ ها در جوامع امروز باشد اصطلاح فرهنگ پذیری به کار می رود و بعضی از مردم شناسان، اشاعه را انتقال فرهنگی انجام یافته و فرهنگ پذیری را انتقال فرهنگی در حال انجام تعریف می کنند.
در عصر حاضر، با توجه به تقسیم بندی کشورها به پیشرفته و عقب مانده، صنعتی و غیر صنعتی و بالا ه توسعه طلبی های و اقتصادی و امکانات سریع نقل و انتقال وشیوه های جدید تبلیغات، فرهنگ پذیری از ح خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه ای برای نفوذ و تسخیر و بالا ه تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل گردیده است.
نفوذ و سلطه و بدست آوردن مستعمرات از راه لشکر کشی های نظامی در جهان امروز شیوه ای مقبول و مقدور و با صرفه نیست که به آسانی امکان پذیر باشد و اغلب اجرای این مقاصد بیش از یک قرن است که با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، ترویج زبان، انجمن های خیریه، ترویج بهداشت، سواد آموزی و... و به عبارت دیگر به نام سیاست های فرهنگی و فرهنگ پذیری انجام می گیرد.
 عناوین و نام هایی که از نظر نوع دوستی، انسانیت و مهربانی نمی توان آن ها را مورد تردید قرار داد. ولی تاریخچه این روابط و خدمات نشان داده است که این برنامه ریزی های دقیق، فرهنگ پذیری نیست بلکه تحمیل فرهنگی است که خود وسیله ای برای انقیاد کامل اجتماعی، اقتصادی و می باشد.
با توجه به این که همواره فرهنگ جوامع- کم یا زیاد، مستقیم و یا غیر مستقیم- در یکدیگر وارد می شود و اثر می گذارد یا جایگزین یکدیگر می شود. با توجه به این که هیچ گاه و هیچ کجا جامعه ای را سراغ نداریم که از نظر فرهنگی ( فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه) دست نخورده، مستقل و بدون اثر مانده باشد.
و با توجه به این که در عصر حاضر کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و یا عقب مانده و پیشرفته تقسیم شده و روند اشاعه و فرهنگ پذیری های برنامه ریزی شده، اغلب ، تحمیلی، یک طرفه و به قول معروف استعماری است و این پرسش پیش می آید که پس چگونه می توان به عنوان جامعه ای در جهان سوم، در برابر طیف وسیعی از ابداعات، صنایع، فنون، شه ها، ذوقیات و... با آن همه تبلیغات امکانات و برنامه ریزی ها قرار گرفت و ضمن استفاده و بهره برداری و اقتباس از آن ها، هویت فرهنگی و و اعتقادی خود را نیز حفظ کرد.
این بحثی نیستکه بتوان به آسانی برای آن دستور العملی نوشت یا نمونه ای یافت که ازهر نقطه نظر بتوان آن را سرمشق قرار داد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان، سیاستمداران، صاحب نظران دینی و مردم شناسان، هر کدام از دیدگاه تخصصی و تجربی و عملی و اجتماعی خود این موضوع را مورد بحث و ارزی قرار داده اند.
 مردم شناسان، اشاعه و پذیرش فرهنگ را ( با در نظر گرفتن مقتضیات ویژه ی زمانی و مکانی و کیفی و...) در همه ی زمینه ها ی ان نمی دانند و اثرات و پیامدهای فرهنگ پذیری در پدیده های فرهنگ مادی و غیر مادی به یک صورت نمی بینند. فرهنگ پذیری در زمینه های فرهنگ مادی که قابل اندازه گیری و مقایسه ی کمی می باشد، نه تنها امری ا امی و روندی طبیعی در حیات اجتماعی است، بلکه باید به استقبال و جستجوی آن به نقاط دیگر ( به قول معروف ولو به چین) نیز شتافت.
در زمینه های فرهنگ غیر مادی، روند پذیرش دارای پیچیدگی ها و پیوستگی های روحی، عاطفی، روانی، عقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان اندازه گیری کرد و یا با فرهنگ جامعه ی دیگر مقایسه نمود. پدیده هایی چون اعتقادات، نظام خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات، ذوقیات، عصبیت ها و آداب و رسوم و سنت ها که هویت فرهنگی جامعه را شکل می بخشد از آن جمله اند.
بدین ترتیب جوامعی که علاقمند به حفظ و نگهبانی هویت فرهنگی خود هستند در حفظ و نگهداری فرهنگ غیرمادی جامعه خویش می کوشند. این کوشش البته بدان معنی نیست که بتوان ( یا باید) فرهنگ غیر مادی را به طور کامل دست نخورده و ثابت و ( اصیل) نگه داشت.
 زیرا همان طور که در ویژگی های فرهنگ ملاحظه گردید، تغییر از خصوصیات فرهنگ است ولی این تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند و باعث ازهم گسیختگی آن نمی شود که جریان کند، طبیعی، عادی و خودبخودی را بپیماید. بدین معنی که تغییرات سریع، تقلید، تبلیغات و وسایل ارتباطی جدید که درفرهنگ مادی می تواند ( و در مواردی باید) اثر داشته باشد- فرهنگ غیر مادی را نمی تواند تحت اثر خود قرار ندهد. و در هر حال وارد شدن و جای گرفتن یک تکنولوژی جدید که در شمار فرهنگ مادی است، بالطبع ارزش های جدیدی را با خود خواهد آورد و ارزش هایی را نیز نتز ل خواهد ساخت و این انتقال و پذیرش آسان نخواهد بود.
هر گروه اجتماعی دارای تاریخ، ضوابط خویشاوندی، شیوه ی اقتصادی، مققرات مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشد. این خصوصیات، که فرهنگ یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، معرف شناسنامه فرهنگی آن جامعه است. به عبارت دیگر گذشته تاریخی، حماسه های آباد و اجداد سرزمین نیاکان، زبان مادری، باورها و سنت های طایفه ای، مفا ملی، اسوه های دینی، عصبیت های قومی، هنر وادبیات موروثی هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. هر جامعه ای به طور معمول در همه جا و همه وقت بر اص ، هویت فرهنگی خود پافشاری می کند و می کوشد که با قدرت و غرور مشخصه های این هویت را زنده دارد و از آن دفاع کند.
امروز در کشورهای جهان سوم ومستعمرات که نفوذ کشورهای مسلط و مهاجم فرهنگ جامعه را تضعیف کرده وتهدید به انسان شناس و پزشک سنگالی که آثارمتعددی درباره ی فرهنگ آفریقا دارد در مقاله ای در این زمینه می نویسد موقعیت فرهنگی یک جامعه به سه عامل بستگی دارد: تاریخی، زبانی، روان شناسی. اهمیت عوامل فوق در موقعیت های تاریخی و اجتماعی مختلف ی ان نیست. هرگاه این عوامل به طور کامل در یک ملت یا فرد وجود نداشته باشد، هویت فرهنگی ناقص می شود. تلفیق موزون این عوامل یک وضعیت ایده آل است. هرگاه یکی از عوامل مزبور مورد اثر قرار گیرد، شخصیت فرهنگی جمعی یا فردی تغییر می کند و این تغییرات ممکن است تا ان جا ادامه یابد که موجب یک بحران هویتی شود.
13-1-1    تاثیر فرهنگ بر فضا
«دوام فرم ها متناسب با دوام نحوه زندگی ماست. در پروسه تغییر، عملکرد زودتر از شکل تغییر می کند و حتی تا مدتها عملکرد جدید با شکل های آشنا و مئالوف قدیمی کنار می آید. همیشه بکار بردن نمادهای گذشته در کارهای فعلی، ابتدای کار است. تحول و توسعه مفاهیم باعث بوجود آمدن شکلها و فرم های نو خواهد شد. اما سیر این نو آوری به سبب همان توجه دائمی به استعدادها و ذخایر فرهنگی مسیر خاصی است. (مانند معماری دیروز و امروز و فردای ژاپن).
امروزه فرهنگ جهانی و ملی با هم ترکیب شده و فرهنگ زمان حال بوجود آمده است. ایده های معماری ما به خودی خود از ذهنیت ترکیبی حاصل می شود، حامل بار ملی و جهانی است. در معماری گذشته ایران اصولا ج بین فرهنگ و معماری وجود نداشته، معماری فرهنگ را همراه خود می آورده است و بخشی از فرهنگ، معماری گذشته مان است، برای مثال نمای رومی، حاصل فرهنگ و سلیقه امروز است. گرچه معماران باید با خلق فرم ها وفضاهای ناب و جذاب، نظر مردم را اعتلا دهند. شناخت فرهنگ مردم، اولین قدم است.
14-1-1      تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی
تحول فرهنگی شامل موارد زیر است:
نوآوری- فرهنگی داشته باشد.
امکان مناسب در انطباق پذیری فرهنگی را فراهم می نماید.
بین بخش ها یا کلیت فرهنگها ارتباط وجود داشته باشد.
تهاجم فرهنگی شامل موارد زیر است:
تزریق یا تحمیل عناصر غیر کارا بر فرهنگ جدید
ضعف یا نفی بعضی از عناصر فرهنگ
اولویت یافتن اه یک گروه یا ملت خاص نسبت به سایر مفاهیم فرهنگی
ارتباط ناهماهنگ بین فرهنگی که زمینه ساز اختلال درون- فرهنگی می شود.
بر اساس موارد ذکر شده شدت و مدت تحول پذیری فرهنگی به میزان نوع جذب عناصر مفید و سازگار و دفع عناصر غیر مفید و ناسازگار ازدیگر فرهنگها بستگی دارد.
15-1-1       فرهنگ و تمدن
واژگان فرهنگ و تمدن با مفاهیمی گاه مترادف و گاه متفاوت و گاه با رابطه ی عموم و خصوص بیان گردیده، که در اینجا کوشش می شود ضمن بیان و تعریف، مرزبندی و شناخت موضوعی آن ها مشخص گردد. واژه ی تمدن، عربی و از ریشه ی مدن و به معنی دارا بودن اخلاق و آداب، اهل شهر( مدینه) می آید.
ادوار تایلر کلمات فرهنگ و تمدن را متر یکدیگر به کار برده و در تعریف آن ها آورده است: کلمه فرهنگ یا تمدن به مفهوم وسیع کلمه که مردم شناسان به کار می برند، عبارت از ترکیب پیچیده ای شامل: علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین و آداب و رسوم و عادات دیگری است که بوسیله ی انسان در جامعه خود بدست می آید.
 در ترجمه های انگلیسی به فرانسوی گاهی ملاحظه می شود که این اصطلاحات معادل یکدیگر قرار گرفته اند، به عنوان مثال کتاب نمونه های فرهنگ نوشته ی مردم ناشناس یی خانم اتبنهدیکت، که تحت عنوان نمونه های تمدن به زبان فرانسوی ترجمه گردیده است. ولی با این همه، غالب صاحب نظران علوم اجتماعی در تبیین و تحلیل های خود بین این دو اصطلاح تفاوت قایلند.
 به نظر مک ایور فرهنگ معادل است با بیان حالات زندگی ( جهان بینی، دین، ادبیات) و تمدن عبارت است از تشکل جامعه و نظام و کنترل شرایط اجتماعی ( تکنیک ها، سازمان های اجتماعی).
 و یا کروبر فرهنگ را به ارزش های اجتماعی و تمدن را به واقعیت های اجتماعی مرتبط می داند. ویل دورانت بین فرهنگ و تمدن مرز مشخصی قایل است بدین معنی که شه ها و فعالیت های فرهنگی جوامع را وقتی در شمار تمدن می آورد که شهر نشینی تشکل یافته باشد. وی تمدن را عبارت ازنظم اجتماعی می داند که دراثر وجود ان خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند.
16-1-1    فرهنگ و هنر
کشش و کوشش انسان در جهت زیبا سازی و خویشاوندی یکی از ویژگی های فرهنگ است. جوامع انسانی پس از آنکه از تهیه ی غذا، لباس و مسکن، یعنی نیازهای اولیه مختصر فراغتی یافتند به ظرافت زیبایی، نقاشی، شعر، سرگرمی و بالا ه آفرینش هنری پرداختند تا غذا، لباس، مسکن و شه را راحت تر و خویشاوندتر مورداستفاده قرار دهند.
روان شناسان و روان کاوان و فلاسفه هر کدام هنر را از دیدگاهی بررسی کرده اند. برخی آن را ناشی از غرایز ( میل به بازی و سرگرمی، امیال ، میل به خودنمایی و...) دانسته اند.
دانشمندان یونانی هنر را هدیه ی خدایان می پنداشتند و در پیدایش آن نیروهای طبیعی و اعتقاد را اثر گذار می دانستند و بعضی دیگر ماهیت بیولوژیکی انسان و عقده ها را ( چون عقده ادیب و...) عاملی در بوجود آمدن هنر می پنداشتند. عده ای از روان شناسان و هنرشناسان، آثار هنری را شا ارهایی می دانند که موضوع و مخلوق افراد خاص ( غیر از عامه مردم) است.
مردم شناسان و جامعه شناسان بدون این که بخواهند اثر غرایز را در ایجاد آثار هنری به کلی نفی کنند، بر نیازهای زندگی اجتماعی و شرایط فرهنگی هنر و آثار هنری تکیه می کنند. به عبارت دیگر هیچ گاه آثار هنری را جدا از پدیده های فرهنگی در نظر نمی گیرند.
 لرواگوران در این زمینه می نویسد: در ه اثر هنری دو جذبه هست، نخست زیبایی اثر، دوم انگیزه ی آفرینش آن. ی که دستاورد هنری مشهوری را تماشا می کند به سهولت جنبه ی دوم یعنی انگیزه ی آفرینش اثر را از یاد می برد. زیرا تماشاگر اغلب مسحور شه هایی است که انگیزه ی هنرمند بوده، لذا به خود زحمت تحصیل چیزی را که در گذشته به گونه ای حاصل شده است، نمی دهد. زیبایی اثر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد. بوروس درتعریف هنر می گوید: هنر عبارت است از هر نوع فعالیت یا حاصل فعالیت انسانی، که هدفش مافوق نیازمندی های اولیه است یعنی هدفش ی نیازمندی های ذوقی و لذت بخشی است که در نتیجه ی ساخت کلی و روابط بخش های کوچک نسبت به کل به وجود می آید و این خوشایند ذوقی و لذت بخشی چیزی جز تجربه و درک زیبایی نیست.
از آنجا که هنر به وسیله علایم و قردادهای اجتماعی توصیف می شود و هنرمند شکوفای آثارش را از اجتماع گرفته و بالا ه هنر او در اجتماع اثر می گذارد.
بنابراین هنر جزیی یا تبلوری از فرهنگ است و هنر در حقیقت در جهت نیازمندی ها و سودمندی های فردی و اجتماعی و فرهنگی است.
17-1-1   فرهنگ و ارتباط
ارتباطات عبارت از تبادل نظر بین مردم است. به هر حال این تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. مردم با اه و انتظارات مشخصی در ارتباطات شرکت می کنند و اثر تبادل عقاید در نهایت، بستگی به ادراک و برداشت شرکت کنندگان دارد. مردم با کلمات یا روش های غیر کلامی ارتباط برقرار می کنند. روند ارتباطات، روندی است که به تاثیر منتهی می شود.
ارتباطات در بین مردمی که دارای زمینه های مشترک ( اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) دانش، تجربه، زبان و سبک های ارتباطی مشترک هستند، آسان تر صورت می پذیرد. بدیهی است که ارتباطات و فرهنگ محکوم به هم زیستی هستند. ارتباطات محصول فرهنگ، و فرهنگ مشخص کننده ی رمز، ساختار، فضا و زمینه ی ارتباطی هست که صورت می گیرد. از سوی دیگر ارتباطات محمل و مسیر فرهنگ است. " هیچ فرهنگی بدون ارتباطات قادر به بقا نیست."
بنابراین بعضی دانشمندان تا آنجا پیش می روند که فرهنگ را با ارتباطات در یک رده قرار می دهند. محل یا مکان فیزیکی که ارتباط در آن برقرار می شود، بر روند و نتیجه ی ارتباطات ( چه از نظر فنی و چه از نظر احساسی و روانی) تاثیر می گذارد. جنبه های فنی به ا تیک و شرایط بصری مربوط می شود که می تواند میزان درک را افزایش یا کاهش دهد. در ارتباطات میان فردی معمولا از مکانهایی استفاده می شود که اختلالات سمعی و بصری آن کم است و طرفین می توانند روی روند ارتباطات متمرکز شوند.
 این که مردم بخواهند در محلی ت دور هم جمع شوند نشان دهنده ی توجه ی آنها به ارتباطات است. بعضی مکان ها مانند مسجد، سالن اجتماعات، سالن سخنرانی، دادگاه و تئاتر به سبب اندازه، نوع ساختمان و عملکردشان، ارتباطات را به روندی یک طرفه تبدیل می کنند. بنابراین انتخاب محل با هدف، شکل و سبب ارتباطات همبستگی دارد.
18-1-1      فرهنگ و شخصیت
در زندگی انسان هیچ گاه نمی توان فرهنگ و شخصیت و فرد را جدا از یکدیگر در نظر گرفت و حتی به صورت تخیلی در افسانه ها و اسطوره ها، اگر قهرمان داستان فردی منزوی و پرورش یافته در دامان طبیعت است از زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرهنگ جامعه او را احاطه می کند. به عنوان مثال زندگی انکیدو در افسانه گیل گمش از این گونه است.  بنابراین: رفتار و وضع نفسانی اشخاص، آینه ای فرهنگ نما است و فرهنگی جدا از افرادی که آن را دارا هستند، وجود ندارد.
 از س?

مشاهده متن کامل ...

نیشابور و پایتخت فرهنگی جهان
درخواست حذف اطلاعات


مقاله زیر از نوشته های «محمد تاجیک» است که در وبگاه نشریه خبری-تحلیلی خیام نامه در 31 فروردین 1396 منتشر شده است. تاجیک در این نوشتار به معرفی آیسسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ی) وابسته به سازمان کنفرانس ی پرداخته و سپس به برخی توانمندی های نیشابور را برای گزینش به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان » اشاره نموده است. گفتنی است در مجله «سرزمین بینالود» نیز نوشتاری در همین زمینه با عنوان «نیشابور، پایتخت فرهنگی جهان ؛ میراث گذشته، طرحی برای آینده» منتشر شده است.

 

نیشابور و پایتخت فرهنگی جهان

سازمان کنفرانس ی معروف به سازمان همکاری ی، دومین سازمان بین تی پس از سازمان ملل متحد است که به عضویت از ۵۷ کشور به گسترش بیش از چهار قاره است. سازمان، صدای جمعی جهان و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان در روح ترویج صلح بین المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است. سازمان بر اساس تصمیم اجلاس تاریخی که در شهر رباط، پایتخت کشور مراکش در ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹  و در پی  آتش سوزی عمدی مسجد الاقصی در بیت المقدس تأسیس شد. در سال ۱۹۷۰ نشست اولین کنفرانس ی ان امور خارجه سازمان همکاری ی در جده برگزار شد که برای ایجاد دبیرخانه دائمی در شهر جده تصمیم گرفته شد. منشور یا قانون اساسی سازمان کنفرانس ی، طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ فوریه ۱۹۷۴ به ثبت رسید. ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس ی هستند. سال ۱۳۷۶ هشتمین اجلاس سران کشورهای ی در تهران و با شرکت بیشتر سران کشورهای ی و مقامات عالی رتبه پنجاه و پنج کشور مسلمان در شانزدهم آذرماه ۱۳۷۶ برگزار شد.

 

آیسسکو یا سازمان ی، آموزشی، علمی و فرهنگی  (isesco)

به انگلیسی  islamic educational scientific and cultural organization؛ یک سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس ی است که در مه ۱۹۷۹ تأسیس شد. مقر آن در در رباط در مراکش قرار دارد. ۵۷ کشور ی از جمله ایران عضو این سازمان هستند. سازمان ی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) پس از تصویب اساسنامه آن را در یازدهمین اجلاس ان خارجه کشورهای عضو کنفرانس ی در آباد در سال ۱۹۸۱ جهت هماهنگی و گسترش تعامل و همکاری های آموزشی، علمی و فرهنگی با الهام از اه و تعالیم میان کشورهای ی تأسیس گردید. مقر اصلی آیسسکو در رباط قرار دارد و تاکنون این سازمان مبادرت به گشایش دو دفتر منطقه ای در شهر شارجه امارات متحده عربی و شهر تهران در ایران نموده است.

آیسسکو دارای سه زبان کاری انگلیسی، عربی و فرانسه است. سازمان آیسسکو در حال حاضر با ۱۱۴ سازمان تخصصی و مؤسسات وابسته به سازمان ملل، سازمان های بین المللی منطقه ای، سازمان های غیر تی و مؤسسات ی قرارداد همکاری منعقد کرده است. اتحادیه های جهان زیر مجموعه این سازمان محسوب می شود. در سومین نشست وزرای فرهنگ کشورهای عضو آیسسکو که در سال ۲۰۰۱ در دوحه قطر برگزار گردید، ایده «پایتخت فرهنگی جهان » مطرح گردید. این ایده در کنفراس وزرای خارجه سازمان در سال ۲۰۰۲ در شهر خارطوم سودان به تصویب نهایی رسید و مقرر شد تا ۳ شهر برای ۱۰ سال آینده  در منطقه آسیایی (اوراسیا)، عربی و آفریقایی به عنوان پایتخت های فرهنگی جهان انتخاب شوند و در اجلاس چهارم وزرای فرهنگ سازمان در الجزایر، این ا برای دهه ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ تعیین شدند و قرار شد در سال اول فقط شهر مکه به عنوان مرکز فرهنگی جهان باشد.

 

در اجلاس ششم وزرای فرهنگ در باکوی آذربایجان و اجلاس نهم در سال ۲۰۱۵ مسقط عمان، مراکز فرهنگی جهان تا سال ۲۰۲۵ تعیین شدند. ج زیر فهرست کامل این ا را نشان می دهد. همانگونه که در ج هم دیده می شود در سال ۲۰۰۶ شهر اصفهان و در سال ۲۰۱۷ شهر مشهد از جمهموری ی ایران به عنوان پایتخت فرهنگی جهان در منطقه آسیا برگزیده  شده اند.

 

معیار انتخاب از پایتخت فرهنگ ی مهمترین این معیارها عبارتند از:

اول: شهر مورد نظر باید از یک تاریخ غنی و شهرت علمی و گسترده و موقعیت برجسته فرهنگی در کشور و منطقه خود و در طول تاریخ ی برخوردار باشد.

دوم: کمک به فرهنگ ی و فرهنگ انسانی از طریق آثار فرهنگی، علمی و ادبی و هنری  دانشمندان، ادباء و روشنفکران و هنرمندان آن شهر.

سوم: شهر، دارای مراکز تحقیقات علمی باشد، و کتابخانه نسخه های خطی، باستان شناسی و آموزشی، آن یک جاذبه برای محققان و و علاقه ند پژوهش در زمینه های علوم، فرهنگ و دانش باشد.

چهارم: وجود نهادهای فرهنگی فعال در زمینه تجدید حیات فرهنگی. نیز وجود افراد، گروه ها و سازمان ها جهت برگزاری جشنواره ها و ایام فرهنگی و نمایشگاه های کتاب، نقاشی، اجرای تئاتر، و کار ترجمه و چاپ و نشر  کتب.

 

نیشابور و پتانسیل تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی جهان

چهره نیشابور در گستره بر همگان کاملا آشکار است تا جائی که گرامی درباره نیشابور می فرمایند (خیر اسان نیشابور) و نیشابور در زمان ورود هشتم شیعیان از نظر فرهنگی تا آنجا پیش رفته بود که برای ثبت حدیث معروف سلسلـه الذهب ایشان، ۲۴هزار قلمدان مرصع بدون دوات بیرون آمد اما نیشابور در زمان طاهریان (عبداله بن طاهر) بعنوان پایتخت انتخاب می شود و شهری بنام شادیاخ در کنار این شهر بوجود می آید که سالیان دراز، اسم نیشابور را تحت الشعاع نام خود قرار می دهد و عظمت و ترقی نیشابور در این زمان پیش رفت.

چنانکه ورود رضا (ع) به نیشابور را  «افتخاری ملی» و «حماسه غرورآفرین ملی» در تاریخ ایران دانسته و استقبال نیشابوریان از آن را با عبارت «همه ایران به استقبال ایشان آمد» توصیف نموده اند. خوشبختانه، ارج و اهمیت و جایگاه این رویداد شکوهمند و ابعاد فرهنگی ژرف آن، در اسناد رسمی کشورمان، مورد شناسایی قرار گرفته و طبق مصوبه ۶۳ شورای عمومی فرهنگ استان اسان رضوی، ۱۰ تیرماه (سالروز ورود به نیشابور)، «روز ملی اسان» نامگذاری شده است و این نام گذاری، سالروز ورود حضرت رضا (ع) به اسان را یادآور می شود.

در بزرگی نیشابور نوشته اند که  نیشابور دارای ۴۴ محله بود که شیراز به اندازه یک محله آن بود. نیشابور آن روز مساجد و کتابخانه ها و مدارس زیادی داشت.

برای نشان دادن عظمت نیشابور تنها می توان ارقام و اعداد را ارائه داد. نوشته اند که: بلاد ی آن روزگار را به ۷۱بلد تقسیم کرده اند که 70 درصد دانشمندان جهان متعلق به نیشابور و 30 درصد متعلق به 70 بلاد دیگر بود.

اگر اکرم (ص) فرموده باشد: «خیر بلاد اسان، نیشابور»؛ بهترین ای اسان، شهر نیشابور است، می تواند نظر به این همایش معنوی و پرثمر و شکوهمند داشته باشد.

نیشابور روزگاری پایتخت ایران بزرگ بوده و از ۳۲ مدرسه و نظامیه ایران ۲۸ نظامیه رو در دل خودش جای داده بود و افتخار علما و بزرگان دنیا افزودن نام نیشابور به اسم خودشان بود.

نیشابور به عنوان شهر تاریخی و تاثیر گذار در جهان و با داشتن آثار تاریخی و شخصیت های جهانی و توان های محیطی و انسانی قطعا در سالهای آینده توانایی تبدیل شدن به پایتخت فرهنگی جهان را داراست.

نیشابور به عنوان قطب علمی سده های اول ی و مرکزیت در چند دوره تاریخی دوران ی و رقابت آن با بغداد در امور مختلف و داشت شرایط مناسب در حال حاضر ،خود به تنهایی توانایی تبدیل شدن به عنوان پایتخت فرهنگی جهان در سال های آتی را دارد و این امر در صورتی محقق خواهد شد که مسوولین محترم شهرستان و استان و در سطح عالی کشوری ،پیگیری نمایند.

در چند سال گذشته ای مانند غزنه (غزنین) در افغانستان که روزگاری مرکز حکومت غزنویان بود ،خیلی زودتر از مشهد و در سال ۲۰۱۳ عنوان پایتخت فرهنگی جهان در قاره آسیا را ب نمود و نیشابور با پیشینه تاریخی و شگرف خود استعداد تبدیل شدن به مرکزیت فرهنگی جهان را برای یک سال دارد. البته باید از شرایط موجود پیش آمده در انتخاب مشهد برای مرکزیت فرهنگی سال ۲۰۱۷ نیز حداکثر استفاده برای این امر صورت گیرد و علاوه بر آن برای تقویت مشهد ، نقش نیشابور هم پر رنگ گردد.

شکوفایی و شهرت این شهر و منطقه ی آن بین سده های میانی ورود به اسان تا دوره ی حمله مغول به نیشابور باعث شده است که نیشابور در این سده ها(شروع از سده دوم هجری تا اوائل قرن هفتم) پایتخت فرهنگی ایران شناخته شده است. شیراز، اصفهان و قزوین همراه با نیشابور چهار شهری هستند که عنوان پایتخت فرهنگی ایران را در طول ۱۴ قرن اخیر داشته اند. مشاهده متن کامل ...
بسم الله الرحمن الرحیم
درخواست حذف اطلاعات
فروش فیروزه نیشابور - بازار س وش نیشابور - ید اینترنتی در نیشابور - مدرسه 22بهمن نیشابور - مدرسه نیشابور - مدرسه ابن سینا نیشابور - مدرسه احمد عظیمی نیشابور- -مدرسه معظمی نیشابور - مدرسه معزی نیشابور- مدرسه بنت الهدی صدر نیشابور -مدرسه بهار نیشابور - مدرسه بهاره سلیمی- مدرسه پروین اعتصامی -جوشکاری سیار 09354512292==جوشکاری09154512292== ده کار - ده کاری - تعمیرگاه در نیشابور - مدرسه حافظ نیشابور - مدرسه حجت نیشابور- مدرسه حصاری قلعه نوباغات - مدرسه دادپور - مدرسه گنجی -گنج- گنجی نیشابور - عتیق نیشابور- مدرسه مهدی بقراط نیشابور - مدرسه رجب علی سوادی نیشابور- مدرسه رس نیشابور -مدرسه رفیقیان نیشابور - مدرسه سعیدی نیشابور - مدرسه سلمان فارسی نیشابور - مدرسه شطیطه نیشابور -بی بی شطیطه نیشابور -بانوپسنده نیشابور- مدرسه شهید الیشه نیشابور -مدرسه شهید یان نیشابور -مدرسه شهید باهنر 1نیشابور -مدرسه شهید باهنر 2نیشابور - مدرسه شهید حسینی نیشابور - مدرسه شهید حصاری نیشابور -مدرسه شهید می نیشابور -مدرسه آشنا حمیدآباد نیشابورمشاهده متن کامل ...
کلمات کلیدی
درخواست حذف اطلاعات
آگهی نیشابور - آگهی های نیشابور - نیازمندی نیشابور -نیازمندیهای نیشابور -خبر نیشابور - خبر جدید نیشابور -حوادث نیشابور -ابلاغ نیشابور - ابلاغات دادگستری نیشابور - تبلیغات نیشابور -نیازمندیهای نیشابور صفحه اصلی -نیشابور - نیازمندی نیشابور صفحه اصلی نیشابور - قبرستان نیشابور -آگهی نیشابور صفحه اصلی - آگهی های نیشابور صفحه اصلی نیشابور -بزرگترین سایت بازدید کننده نیشابور -پر بازدید ترین سایت در نیشابور - پر بیننده ترین سایت در نیشابور - جذاب ترین سایت در نیشابور - پ خواننده ترین سایت در نیشابور - خبرنیشابور - سایت جامع نیشابور - پورتال جامع نیشابور روزنه- روزنه - تاکی تی - نیشابور - سایت فرمانداری نیشابور - سایت فرهنگی نیشابور -سایت امور گردشگری وتوریستی نیشابور + نوشته شده در پنجشنبهمشاهده متن کامل ...
کلمات کلیدی
درخواست حذف اطلاعات
آگهی نیشابور - آگهی های نیشابور - نیازمندی نیشابور -نیازمندیهای نیشابور -خبر نیشابور - خبر جدید نیشابور -حوادث نیشابور -ابلاغ نیشابور - ابلاغات دادگستری نیشابور - تبلیغات نیشابور -نیازمندیهای نیشابور صفحه اصلی -نیشابور - نیازمندی نیشابور صفحه اصلی نیشابور - قبرستان نیشابور -آگهی نیشابور صفحه اصلی - آگهی های نیشابور صفحه اصلی نیشابور -بزرگترین سایت بازدید کننده نیشابور -پر بازدید ترین سایت در نیشابور - پر بیننده ترین سایت در نیشابور - جذاب ترین سایت در نیشابور - پ خواننده ترین سایت در نیشابور - خبرنیشابور - سایت جامع نیشابور - پورتال جامع نیشابور روزنه- روزنه - تاکی تی - نیشابور - سایت فرمانداری نیشابور - سایت فرهنگی نیشابور -سایت امور گردشگری وتوریستی نیشابور

+ نوشته شده در پنجشنبه


مشاهده متن کامل ...
12.2ک
درخواست حذف اطلاعات
آگهی نیشابور - آگهی های نیشابور - نیازمندی نیشابور -نیازمندیهای نیشابور -خبر نیشابور - خبر جدید نیشابور -حوادث نیشابور -ابلاغ نیشابور - ابلاغات دادگستری نیشابور - تبلیغات نیشابور -نیازمندیهای نیشابور صفحه اصلی -نیشابور - نیازمندی نیشابور صفحه اصلی نیشابور - قبرستان نیشابور -آگهی نیشابور صفحه اصلی - آگهی های نیشابور صفحه اصلی نیشابور -بزرگترین سایت بازدید کننده نیشابور -پر بازدید ترین سایت در نیشابور - پر بیننده ترین سایت در نیشابور - جذاب ترین سایت در نیشابور - پ خواننده ترین سایت در نیشابور - خبرنیشابور - سایت جامع نیشابور - پورتال جامع نیشابور روزنه- روزنه - تاکی تی - نیشابور - سایت فرمانداری نیشابور - سایت فرهنگی نیشابور -سایت امور گردشگری وتوریستی نیشابور + نوشته شده در پنجشنبهمشاهده متن کامل ...
جزوه فرهنگ عمومی- گلستانی
درخواست حذف اطلاعات


 

جزوه فرهنگ عمومی گلستانی


 

 

فرهنگ چیست؟

برای شناخت مردم هر قوم و ملتی باید با فرهنگ عامه یا فولکلور آنها آشنایی پیدا کرد. فرهنگ عمومی گنجینه گرانقدری از آئین جشن های مذهبی، ملی، عادات، عقاید، قصه ها، افسانه ها، مثال ها، ترانه ها، لالایی ها، چیستان ها و پند پیران می باشد که شناخت و مهم تر از آن حفظ آن، بر همگان ضروری است. گام نخست شناخت فرهنگ است تا راه برای شناخت فرهنگ عمومی هموار شود.

فرهنگ از دو جزء "فر" به معنای بالا ، جلو و "هنگ" به معنای قصد ، کشیدن و آوردن تشکیل شده است.

فرهنگ عمومی چیست؟

اگر روزگاری پیش در عصر کشاورزی، منبع قدرت و حرکت، زور بدنی و نیروی بازو بود و اگر در دوران اولیه صنعتی و مدرن، عامل تعیین کننده سرنوشت بشر، پول، ثروت، قدرت اقتصادی و قدرت نظامی بود، در جهان کنونی دیگر نه از زور برای نقش آفرینی بنیادی کاری ساخته است و نه از زر. بلکه آن چه می تواند منشا و پایه تمام تحولات بشری واقع شود، فرهنگ است.

فولکلور چیست؟

از دو جزء "فولک" به معنی توده و "لور" به معنی دانش تشکیل شده است و برخی آن را فرهنگ و دانش عوام که تشکیل شده از آداب، رسوم، عقاید، عادات، افسانه ها و اشعار عامیانه می داند.

معین را عقیده بر آن است که فولکلور، علم و دانش مربوط به آداب و رسوم توده مردم، افسانه ها، تصنیف های عامیانه، علایق و باورهای آنان است.

 

 

کارکردهای فرهنگ:

اگر فرهنگی بخواهد برای یک جامعه به عنوان فرهنگ باقی بماند و توسط اعضای آن جامعه حفظ شده و مقدس شمرده شود، باید از 5 کارکرد برخوردار باشد:

1ـ تامین نیازهای فیزیولوژی.

2ـ ایجاد ارتباط جمعی.

3ـ اعطای هویت فرهنگی به اعضا.

4ـ حفظ تداوم و بقای جامعه.

5ـ ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی. 

 

واژه فرهنگ:

با شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران، فرهنگ به معنی آموزش و پرورش به کار رفت و وزارت معارف به وزارت فرهنگ تغییر نام داد و امروزه نام آن وزارتخانه، با وجود اینکه از فرهنگ به وزارت آموزش و پرورشتغییر یافته، اصطلاح فرهنگیان منحصرا به آموزگاران و دبیران و کارمندان وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود. 

تعریف و تبیین فرهنگ:

دیدگاه های مختلف فلسفی، دینی، اجتماعی و روانشناسی در متمایز ساختن انسان از سایر حیوانات، هر یک توصیفی را چون(انسان حیوانی است ناطق که می تواند بخندد) و (انسان حیوانی است بافرهنگ) عرضه نمودند. بشر برای اینکه محیط طبیعی را برای زیستن آماده کند و از منابع و
 نعمت هایی که ابر و مه و خورشید و فلک در پیرامون او گسترده اند استفاده کند، قرن ها تلاش کرد و شه نمود، ابزار ساخت و به اکتشاف و اختراع دست زد تا وسایل آسایش خود را فراهم آورد و عوامل ناراحتی خود را از میان بردارد و حاصل این تجربه ها و دستاوردها و اکتشافات و مهارت ها را به فرزندان خود سپرد و آنان نیز به زعم خود این میراث را با تغییر دادن و کاستن و افزودن، به نسل بعد سپردند.

تایلر می گوید: فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، سنن، عادات، رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه، وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد.

*مارگارت مید می گوید: فرهنگ، پذیرشی از مجموع رفتارها و اعمال موجود در یک جامعه است که اعضا و افراد آن، با ضوابطی مشترک، تمامی آن را به ک ن خود و قسمتی از آن را به مهاجرینی که به عضویت جامعه در می آیند، منتقل می سازند.

از نظر جامعه شناسان و مردم شناسان، فرهنگ علاوه بر همه اینها، شامل تمامی چیزهایی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه ب می کند. یعنی همه عادات و اعمالی که فرد از راه تجربه و سنت آموخته است، به انضمام تمام اشیاء مادی که توسط گروه تولید می شود، می توان در آثار هنری با مطالعات علمی متجلی دید. بعلاوهدر آنچه می خوریم و می آشامیم و می پوشیم یا در انواع خانه هایی که بنا می کنیم، در روابطمان با اعضای خانواده خود با سایر افراد جامعه در نظام ارزشی جامعه، در آنچه می آموزیم در تصورمان، از خوب و بد در آرزوهایمان، در نظرمان نسبت به سایر جوامع و در بسیاری چیزهای دیگر، تجلیات فرهنگ مشهود است. 

 

ویژگی های فرهنگ:

برای روشن تر شدن مفهوم و قلمرو پدیده های فرهنگی، ویژگی های سه گانه و به ظاهر متناقضی را که "هرسکوتیس" بیان داشته، مورد تحلیل و تفسیر قرار می دهیم.

1ـ فرهنگ، عام و خاص است:

فرهنگ به عنوان دستاورد معرفتی و فنی انسان و همه جوامع انسانی(عام) است؛ یعنی در همه جوامع انسانی، کوچک، بزرگ، ساده یا پیچیده این میراث مشترک و عمومی دیده می شود که بدین شرح است:

الف) تمامی گروه های انسانی برای بدست آوردن مایحتاج زندگی، به ساختن ابزار و ادوات و فعالیت های تولیدی و تهیه غذا و لباس و مسکن می پردازند و وسایل و شیوه ها و ضوابطی برای آن دارند.

ب) در همه جوامع، برای ی غرایز و بقای نسل، نهاد و نظام خویشاوندی و بنیاد خانواده وجود دارد که مبتنی بر قواعد و ضوابطی خالی است. هیچ جامعه ای را سراغ نداریم که در روابط و خانوادگی، بی بند و بار و بدون قاعده و مقررات باشد.

ج) در جوامع، ضوابط و قواعدی در زمینه داد و ستد و حفظ روابط اقتصادی(تولید،توزیع،مصرف) گروه ها و خانواده ها وجود دارد.

د) برای حفظ و بقای همه جوامع، نظام اجتماعی و و نیز قوانین و مقررات و ضمانت اجرایی آنها وجود دارد. هیچ جامعه ای را سراغ نداریم که با هرج و مرج دوام داشته باشد.

م) همه جوامع و ملل، فلسفه ای برای زندگی و عقیده ای درباره هستی و مرگ در جهان دارند.

و) همه گروه های اجتماعی برای فهماندن مقصود خودبه دیگران و فهمیدن منظور افراد، علائم و اشارات و زبان و بیانی دارند.

ه) همه جوامع انسانی، برای بیان آرزوها، غم ها، شادمانی ها و شه های خود، دارای آواز، قصه، ادبیات، ، نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی و نمونه های دیگری از هنرهای زیبا هستند.

ی) همه اقوام و جوامع، درباره گذشته و هویت خود، دارای خاطرات، داستان ها، اسناد و مدارک و بالا ه تاریخ هستند ولی با وجود (عام) بودن فرهنگ، ملاحظه میگردد که هر گروه اجتماعی، دارای ضوابط خویشاوندی، شیوه اقتصادی، مقررات، مناسک اعتقادی، زبان، ادبیات و هنر مختص به خود می باشند و هیچ کدام از زمینه ها و پدیده های فرهنگی نیست که در دو جامعه یا دو قوم یا دو گروه اجتماعی شبیه به یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، فرهنگ هر جامعه(خاص) همان جامعه است. 

2ـ فرهنگ، متغیر ولی ثابت است:

تمام پدیده های اجتماعی و نیز غیر اجتماعی، بنا بر مقتضیات زمان و مکان و مطابق نیازهاــ اختراعات، تجربیات و مهاجرت ها، دستخوش تغییر و تحول قرار می گیرد ولی این تغییر، در زمینه فرهنگی به قدری کند و آرام صورت می گیرد که در مشاهدات و ملاحظات روزمره، محسوس نیست و تقریبا ثابت به نظر می رسد. (تمدن های از بین رفته که آثارشان را از خلال اوراق تاریخی و حفریات باستان شناسی میتوان دید) ثابت اند.

 

*3ـ پذیرش فرهنگ(اجباری) ولی (اختیاری) است:

فرهنگ، تمام حیات اجتماعی ما را در بر می گیرد ولی به ندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال ما تحمیل می کند. به عبارت دیگر، انسان از بدو تولد غذا خوردن، نشستن، حرف زدن، لباس پوشیدن و بالا ه شناخت ارزش ها را چه بخواهد و چه نخواهد، در خانواده فرا میگیرد. کودک بالاجبار، جامعه و اعمال و رفتار طایفه و قشر و طبقه و بالا ه شهری را که محل رشد و نمو اوست، می آموزد ولی انسان بنا به خصوصیات جسمانی، فکری، روانی، علمی و اجتماعی که دارد و یا به دست می آورد، در چارچوب آنچه که از جامعه خود می آموزد، باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد. بی گمان اگر جز این می بود، انسان در محدوده فرهنگ زمان خود می ماند. این همه اختراعات و اکتشافات و توسعه و تحول فنی، زیستی و فکری محدود بود و در طول قرون، تغییر فرهنگی به وجود می آمد و افراد را به حریم(اختیاری) می کشانید. 

 

فرهنگ مادی و غیر مادی:

فرهنگ مادی:

به مجموع پدیده هایی اطلاق می گردد که محسوس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی است. مانند: فنون، ابزارهای کاربردی و تولیدی، داروهای شیمیایی، فنون پزشکی، وسایل موتوری، ابداعات برقی.

 

فرهنگ غیرمادی:

به موضوعات و مسائلی گفته می شود که قابل اندازه گیریبا موازین کمی نیست و به آسانی نمی توان آنها را مقایسه و ارزی نمود. مانند: معتقدات، ضوابط خویشاوندی، زبان، هنر، ادبیات و رسوم که درواقع هویت فرهنگی یک جامعه را تشکیل می دهد.

 

عناصر فرهنگی:

ساخت فرهنگی معمولا از عنصر فرهنگی، ترکیب فرهنگی و حوزه فرهنگی تشکیل می گردد.

1ـ عنصر فرهنگی:

نزد همه محققان ی ان نیست. مثلا در زمینه مسکن، اگر خانه را در نظر بگیریم، میتوان عناصر مادی(اتاق ها،راهرو،آشپزخانه) و عناصر غیر مادی(رفتار افراد خانه با یکدیگر،رفتار با جامعه خارج از خانه) را نام برد. 

2ـ ترکیب فرهنگی:

مجموعه چند عنصر که در یک موضوع مشترک، کارکردشان در یک جهت و به یک منظور باشد.

 

3ـ حوزه فرهنگی:

با توجه به دو منطقه در یک سرزمین، ملاحظه می گردد با اینکه آن دو منطقه، فرهنگ کاملا مشابهی ندارند، مع ذلک نقاط مشترک و ترکیب های فرهنگی مشابه فراوانی بین آنها وجود دارد. هرگز این تشابه بین دو منطقه از دو سرزمین دیده نمی شود. (حوزه فرهنگی، سفال، نقش و نگار، بافندگی.)

 

 

 

ده فرهنگ:

فرهنگ هر جامعه، زمینه های عمومی و مشترک با فرهنگ جوامع دیگر دارد ولی خصوصیات و پیچیدگی های خاص و سادگی های فرهنگی در هر جامعه، اختصاص به همان جامعه دارد. این خصوصیات، در(فرهنگ خاص هر جامعه) نیز برای همه اعضای آن، مفهوم و ارزش مشابه و مشترک ندارد. افراد جامعه بر حسب اینکه متعلق به کدام گروه اجتماعی و شغلی هستند و به چه طبقه ای بستگی دارند، و خود را از چه طایفه ای می دانند، و به کدام گرایش فکری و عقیدتی منصوبند، و بر حسب اینکه از نظر و سنی در چه رده ای قرار دارند، دارای نمود و ظهور و مختصات فرهنگی متفاوت اند و به آسانی می توان آنها را به اعتبار گفتار، رفتار و لباس، از یکدیگر متمایز ساخت. این تفاوت ها و ویژگی های داخلی هر فرهنگ را(خورده فرهنگ) می گویند.

به عنوان نمونه زبان را در نظر بگیرید؛ درست است که هر جامعه دارای زبانی معین است که با زبان جامعه ای دیگر فرق دارد، ولی به آسانی می توان تمییز داد که ک ن، جوانان، پیران، کارمندان ت، کارگران، بازاریان، نان جنوب شهر و شمال شهر، هر یک دارای کلمات، اصطلاحات، اشارات، ضرب المثل ها، شوخی ها، تعارفات، ادبیات و زبان مختص به خود می باشد. در مورد لباس، مسکن، خوراک و سرگرمی، به همین ترتیب در یک جامعه، بر حسب شغل و موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سن و جنس، خورده فرهنگ ها کاملا متمایز از یکدیگر وجود دارد.(در جامعه سنتی، تفاوت های زیادی با جامعه صنعتی دیده می شود) در جامعه صنعتی، با توسعه تکنولوژی جدید و ارتباطات مانند: سینما، رادیو، تلویزیون و تولیدات، تفاوت بیشتر شده است.

 

تغییرات فرهنگی:

فرهنگ پذیری و تغییرات فرهنگی در جوامع، صورت میگیرد. جامعه شناسان، این عوامل را باعث تغییرات فرهنگی در یک جامعه میدانند:

1ـ افزایش یا کاهش سریع جمعیت یک جامعه که در اثر حوادثی چون سیل، طوفان، شیوع بیماری و جنگ عارض می شود.

2ـ تغییر محیط جغرافیایی و مهاجرت دسته جمعی به سرزمین های جدید. مثال: ورود اتومبیل به عنوان عنصر فرهنگی تازه را در نظر می گیریم؛ ملاحظه می گردد که این نوآوری پس از مخالفت ها و طرفداری های چندین ساله به تدریج، وسیله های نقلیه ای چون اسب، قاطر، درشکه، دلیجان و مشاغلی چون درشکه چی و نعل بند از صحنه نیازمندی های عمومی خارج گردید و به جای آن، تاسیساتی چون گاراژ، پمپ بنزین، تعمیرگاه، اداره راهنمایی و رانندگی و مشاغلی چون مکانیکی، پنچرگیری، صافکاری و رانندگی را به وجود آورد؛ همچنین کلماتی مانند ترافیک، ترمز و شوفر را رایج کرد.

 

 

تعریف فرهنگ عمومی

     این اصطلاع در ادبیات علوم اجتماعی به چند معنای کلی به کار رفته است. بعضی آن را به معنای ((فرهنگ عامه)) و(( فرهنگ توده)) دانسته­اند و با رویکردی انتقادی و منفی با آن بر خورد کرده اند. در تلقی دیگر، فرهنگ عمومی را به عنوان فرهنگ مسلط و مشترک یک جامعه با بار ارزشی مثبت از جهت پذیرش اکثریت در مقابل ده فرهنگ­ها تعریف کرده اند، بعضی نیزآن را در مقابل فرهنگ رسمی و سازمانی قرار داده اند.

بر اساس تعاریف موجود، به طور کلی می توان گفت تعاریف وتع ر مرجع در زمینه ((فرهنگ عمومی))به دو گروه عمده تقسیم می شوند.

الف) گروهی که به پیروی از مالینوفسکی  ((فرهنگ عمومی)) را تعبیری برای ((فرهنگ جهانی)) به کار می برند و بر اساس آن نظر خود را در مورد فرهنگ، حدود، تحولات و شیوه دگرگونی و انواع آن مطرح می نمایند. این گروه بر رابطه ی فرهنگ و کنترل جهانی آن توسط نهاد های بین المللی تاکید دارند.در مقابل،گروه دیگر به تبعیت از ایو تو(( فرهنگ عمومی)) را تعبیری برای(( فرهنگ ملی)) به کار میبرند.از نظر این گروه،فرهنگ عمومی در مقابل ده فرهنگ های گروهی یا قومی به کار می رود.بر اساس نظر آن ها فرهنگ عمومی همان شیوه ی زندگی رایج در بین مردم جامعه است. (آلمال 1380) با توجه به تقسیم بندی فوق برای دستیا بی به تعریفی منطقی و نسبتاً جامع و مانع از فرهنگ عمومی باید گفت که:فرهنگ عمومی بخشی از فرهنگ یک جامعه یا گروه است که اولاً مورد پذیرش اکثریت افراد گروه قرار گرفته. دوم غیر رسمی است. سوم ضمانت اجرایی دارد (طا لبی1380).

 

ویژگی های فرهنگ عمومی

1) فرهنگ عمومی متشکل از عناصر مختلف می باشد که هر کدام از آن ها ضمن ارتباط با عناصر دیگر دارای استقلال وجودی نیز می باشند(بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر). لذا برای شناسایی فرهنگ عمومی بایستی به جمیع عناصر توجه کرد نه به صورت خاص و تک بعدی.

2) عناصر فرهنگ عمومی از منابع مختلفی سر چشمه می­گیرد که ممکن است ریشه تاریخی و سنتی داشته باشند یا اینکه ت و حکومت آن ها را اشاعه داده باشد، یا اینکه از فرهنگ گروه ها و جوامع غیر خودی اخذ شده یا رسوخ کرده باشد.لذا هر کدام از منابع فوق ضمن آنکه صبغه خاصی به فرهنگ عمومی می بخشند آثار فرهنگی- اجتماعی مختلفی نیز بر جای می گذارند.

3) فرهنگ عمومی(در منظر جامعه شناختی) از نظر طولی،عرضی و درجه پذیرش در گروه،نسبی است.- نسبی بودن از نظر طولی(زمانی)، بدین معناست که یک فرهنگ یا عنصر فرهنگی ممکن است در دوره ای خاص ده فرهنگ و حتی فرهنگ مربوط به گروهی خاص باشد ولی در دوره ای دیگر تبدیل به فرهنگ عمومی(عنصری از آن) شود.

- نسبی بودن به لحاظ عرضی، به مرجعیت گروهی یک پدیده در یک زمان خاص مربوط می شود، بدین معنا که بر اساس گروه مرجع انتخاب گروه مرجع انتخاب پدیده ی فرهنگی ممکن است ده فرهنگ یا فرهنگ عامه باشد. به عنوان مثال امکان دارد یک خصوصیت فرهنگی در بین اقوام آذری به عنوان عنصری از فرهنگ عامه باشد اما در کل کشور به عنوان ده فرهنگ محسوب شود.

 

 

تشریح و بررسی موضوع

     در جهان امروز که نقش فرهنگ نسبت به گذشته فزونی یافته است ضرورت هماهنگی و همسویی صاحب نظران، کار شناسان و برنامه ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه خویش بیشتر احساس می شود زیرا برای سیاست گذار فرهنگی بسیار حا ئز اهمیت است که روند دگرگونی هایی  که در فرهنگ روی می دهد و عواملی که بر آن موثرند، بر حدود سیاست گذاری ها و شیوه های تصمیم گیری اش چگونه تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تا ثیر گذاری چگونه می باشد. به عبارت روشن تر سیاست گذار فرهنگی باید قبول کند که تصویر ثابت و یکنواختی را نمی توان از فرهنگ رایج در جامعه ارائه کرد به همین دلیل او نیز برای تحقق آرمان های اصلی خود باید تحولات و دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی را مورد ملاحظه قرار دهد و به تناسب آن در روز آمد سیاست های فرهنگی خویش تلاش نماید.

     فرهنگ رایج در جامعه که از آن به عنوان فرهنگ عمومی یاد می کنند حوزه ای از نظام فرهنگی جامعه است که بر خلاف حوزه فرهنگ رسمی عمد تاً بر پذیرش و اقناع، استوار است نه بر اجبار و قانون،بنا بر این تحقیق در آن معادل است با تحلیل و تبیین آموخته ها،یافته ها،گرایشات ورفتارهای مردم جامعه،زیرا اصلاح فرهنگ عمومی  عمد تاً به ویژ گی های اکتس شهر وندان یک جامعه در گذر سال ها یا حتی قرن ها اطلاق می شود به همین سبب تعریف جامع و مانع از فرهنگ عمومی بسیار دشوار و شاید هم غیر ممکن است لیکن با وجود همین دشواری، توجه به دو نکته زیر روشنگر راه شناخت فرهنگ عمومی است و آن اینکه:

اولاً: فرهنگ عمومی اکتس و آموختنی است.

ثانیاً: چون آموختنی است پس تغییر پذیر است، یعنی پیوسته دارای پویایی می باشد.

 

 

با توجه به آنچه که گفته شد باید خاطر نشان کرد که یک سری از عوامل و متغیر­ها به طور مستقیم بر فرهنگ عمومی تاثیر گذار می­باشند که از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) متغیرهای فرهنگی- اجتماعی مانند: مدرسه، وسایل ارتباط جمعی، خانواده، دوستان، نهادهای مردمی و نیز برنامه های فرهنگی همچون همایش ها، سخنرانی ها، فعالیت­های هنری و مراسم فرهنگی و.... که همگی آن­ها ضمن اینکه خود از مولفه های فرهنگ عمومی می باشند واز آن متاثر می شوند بر فرهنگ عمومی جامعه نیز بسیار تاثیرگذار می باشند.

2) متغیرهای مذهبی مانند: مساجد، ون، هیئت های مذهبی، جلسات قرانی و... نیز خود از مولفه های فرهنگ عمومی می باشند هم از آن تاثیر می پذیرند و هم بر آن تاثیر می گذارند.

3) متغیرهای مانند: حکومت، ی، روابط با کشور های خارجی، احزاب و ... نیز علاوه بر اینکه بر فرهنگ عمومی تاثیر گذارند به عنوان مولفه ای از فرهنگ عمومی از آن تاثیر می­پذیرند.

4) متغیرهای اقتصادی مانند: بازار، بورس، تورم، عرضه و تقاضا و... نیز از عوامل موثر بر فرهنگ عمومی هستند که از آن تاثیر می پذیرند.

 

  نه/9 مورد از متغیرها و عوامل موثر بر فرهنگ عمومی:

با توجه به اینکه فرهنگ عمومی به مجموعه ای از باورها و رفتارهای صحیح و غیرصحیح یک جامعه گفته می شود و عوامل متعدد و متنوعی، قدیمی و جدید در پیدایش و ماندگاری آن تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارد، شناسایی این گونه عوامل و تقسیم بندی مختلف آنها به عوامل عمومی و مشترک، سخت افزاری و نرم افزاری و نیز اختصاصی و منطقه ای بسیار مهم است. چرا که هرگونه اصلاح و اقدامات سازنده در این حوزه مست م شناخت این سنخ عوامل و متغیرها است تا بتوان سازوکارهای اصلاحی و سازنده را در مورد آنها به کارگرفت. با توجه به نوع فرهنگ عمومی حاکم بر کشورمان متغیرهای اصلی و موثر در فرهنگ عمومی ایران عبارتند از:

 1-طبیعی و جغرافیایی: این عوامل ممکن است جنبه طبیعی و جغرافیایی داشته باشد، چه اینکه در مناطقی از کشورمان که از جاذبه هایی نظیر نعمت دریا، ساحل، جنگل و... برخوردار می باشد، زمینه ارتکاب برخی رفتارهای خلاف شرع و قانون هم بیشتر مهیا می شود. یا مثلا در مناطق گرمسیری آمادگی بیشتری جهت رواج فرهنگ برهنگی و همچنین واکنشهای سریع و به اصطلاح چکشی وجود دارد. به ع در مناطق سردسیری، خونسردی و ضرورت پوشش بیشتر محسوس می باشد. یا مثلا فرهنگ ای زیارتی دارای خصوصیات مربوط به خود، آنهم در ابعاد مختلف می باشد.

2- تاریخ و حوادث گذشته: دسته ای از عوامل تاثیرگذار درفرهنگ عمومی، زاییده مسائل تاریخی و حوادث گذشته دور یا نزدیک است. و این تاثیرات به نوبه خود درسطح بندی کشوری، استانی و شهرستانی قابل تقسیم می باشد، لذا می بینیم در مناطق مختلف کشورمان در کنار تنوع لهجه ها و گویش ها، نوع پوشش و لباس و رفتار و عادتهای باستانی و ملی و نیز مذهبی از ویژگی های اختصاصی برخوردارند. یا مثلا در استان خوزستان از قدیم الایام برادران و خواهران عرب زبان، عید فطر را با شکوه و اهمیتی چون عید نوروز و بلکه بالاتر از آن نگاه می کنند، به طوری که بعضی مردم در آن منطقه می گویند عید عربها. بنا بر این با توجه به تاریخ و حوادث گذشته هر منطقه ای درسطح و گستره کشوری و فراگیر، مردم ما دارای فرهنگ های عمومی مثبت و منفی هستند پیدایش انقلاب ی و به دنبال آن جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و جانانه ملت رشید ما در مقابل استکبار جهانی، موجب تغییر و تحولات بنیادین در فرهنگ عمومی کشورمان و نیز درسطح منطقه و بین الملل گردید و جابجایی بسیاری از معادلات معمول را به دنبال داشت. اینکه اهل فرهنگ و هنر ما به چه میزان در معرفی ارزشها و تاثیرات شدید این دومقوله تاثیرگذار درفرهنگ عمومی بوده اند، خود نیاز به نقد و بررسی های دقیق و کارشناسانه دارد.

3- عنصر زمان و مکان: از عوامل موثر در فرهنگ عمومی کشور دو عنصر زمان (مناسبت ها) و مکان (مانند حوزه، ، اماکن مقدسه و زیارتی، مساجد و...) می باشد که شرح و بسط در این دو عامل نیازمند شرایط مقتضی خود می باشد. اما به عنوان نمونه آن هم در این مختصر توأم با اجمال و شتاب به نقش آفرینی بسیار مهم دور و نزدیک مساجد و سنگرهای مقاومت، دیانت و پیدایش جرقه های آغازین انقلاب ی و تأثیر شگرف آن در کم و کیف فرهنگ عمومی باید اشاره مختصری داشته باشم. باید همگی اعتراف کنیم که متأسفانه مساجد ما در سطح کشور از وضعیت مطلوب ی انی برخوردار نمی باشند و از آسیب ها و نابسامانی های متعدد و متنوعی در ابعاد گوناگون عمرانی، فرهنگی- هنری، مالی- اداری و نیروی انسانی و... رنج می برند و وجود متولیان متعدد و موازی کار، این ضعف و آسیب ها را مضاعف نموده است. و اینکه چرا در برخی نقاط کشور بودجه بازسازی برخی امکنه تاریخی و کلیساها و نیز فعالیت های ورزشی باید میلیاردی باشد و در برخی نقاط دیگر تعدادی از مساجد تعطیل و متروکه و یا به کلی فاقد مسجداند، از سؤالات قابل تأمل و بحث برانگیزی است که اگر معلوم گردد، دقیقا چه ی باید پاسخگوی نهایی باشد، خود یک موفقیت مهم به حساب می آید. در عرصه تأثیر عامل زمان و مناسبت های ملی، مذهبی و انقل در فرهنگ عمومی، باید گفت این از جمله عواملی است که بسیاری از ملت ها و کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از آن بی بهره اند. بسیار ضروری است که با برنامه ریزی و ی بسیار دقیق و مدون و به دور از مدیریت های چندگانه و موازی و سلیقه ای، کم و کیف این عامل مهم و تأثیرگذار در فرهنگ عمومی، مورد کنکاش و دقت کارشناسانه قرار گیرد. متأسفانه اوقات فراغت در ایام تعطیلات فرزندان انقلاب در گروه های سنی مختلف تبدیل به یک داستان غم انگیز تکراری و ملال آوری شده که هر ساله سازمان ها و ادارات مختلفی آن هم به طور موازی، فعالیت های کلیشه ای و نوعا غیر جذاب را ادامه می دهند.

4- رسانه های جمعی: از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار در فرهنگ عمومی، نقش آفرینی رسانه های جمعی شنیداری، نوشتاری و دیداری است که صدا و سیما و سینما نقش پررنگ تر و موثرتری را ایفا می کنند، که امیدوارم در مورد این مقوله مهم، افراد دلسوز و محققی بتوانند حق مطلب را ادا کنند. و ان شاءالله... افراط و تفریط ها و نابسامانی ها در این عرصه کم رنگ و حتی بی رنگ گردد.

5- وسایل و تکنولوژی جدید: از جمله عوامل تأثیرگذار در فرهنگ عمومی کشور، پیدایش وسایل و تکنولوژی جدید و به روز، مانند کامپیوتر، تلفن همراه، ، اینترنت و... می باشد، که متأسفانه نقش ت یبی این گونه موارد در فرهنگ عمومی و وضعیت فعلی بیشتر است و دشمنان ما، بیشتر از این اهرم بسیار موثر آن هم در سطح وسیع و ارزان درحال بهره برداری هستند. که این مهم باید در کارگروه های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا ما از ح انفعالی و ت عی بتوانیم بیرون بیاییم و در یک هیئت فعال و موثر ایفای نقش نماییم.

6- ون، ائمه محترم و جماعات و اساتید و معلمان: نقش آفرینی ت در ایران ی از دیرباز تاکنون در جهت اشاعه فرهنگ ناب ی، ظلم ستیزی و زدودن افات و بدعت ها و... بسیار مهم و ارزشمند می باشد و این نقش آفرینی در وقوع انقلاب ی، دفاع مقدس و در سنگرهای مختلف نظام مقدس جلوه بسیار روشن و بارزی پیدا نمود. ت در ایران در سنگرهای مهمی مانند ت و جماعت، وعظ و خطابه، تدریس در حوزه، و مدارس وحضور در برخی نهادها و ادارات تأثیرات به سزایی در فرهنگ عمومی جامعه دارد. همچنین اساتید و معلمین که نقش تعیین کننده آموزشی و تربیتی در شکل گیری شخصیت و هویت فرزندان این مرز و بوم دارند از دیگر اقشار فرهنگ ساز جامعه به شمار می آیند.

7- ورزش، ورزشکاران و ورزشگاه: امروزه در کشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگر این مقوله بسیار جذاب و تأثیرگذار در فرهنگ عمومی می باشد. جهت جلوگیری از صحنه های ضدارزش در عرصه ورزش، متولیان امر باید برنامه ریزی دقیق تری انجام دهند تا شاهد آثار مثبت آن در میان جامعه خصوصا جوانان باشیم و نابسامانی های فعلی از بین برود.

8- مراکز فرهنگی، بهداشتی و درمانی: مراکز فرهنگی ، اداری و غیر آن مانند حوزه و آموزش و پرورش و مدارس در همه مقاطع، اداره تبلیغات و فرهنگ و ارشاد ی و هیئت های مذهبی تأثیر بسزایی در سالم سازی فرهنگ عمومی مردم دارند.

9- قوه قضائیه و نیروی انتظامی: نظر به اینکه بسیاری از مفسدان اخلاقی و اقتصادی عالما و عامدا دست به کارهای خلاف ضدشرع و قانون می زنند و بالطبع فرهنگ عمومی را در ابعاد گوناگون دچار آسیب های جدی می نمایند، این دو نهاد بسیار باارزش با تعامل خوب می توانند نقش بازدارنده را در مقابل مجرمان داشته باشند.»

 

 لایه های مختلف فرهنگ عمومی:

اگر فرهنگ عمومی عبارت باشد از محموعه منسجم و نظام یافته ای از اه ، ارزشها، عقاید، باورها، رسوم و هنجارهای مردم متعلق به یک جامعه بزرگ، قوم یا ملت”. بنابراین فرهنگ عمومی، شامل تمامی فعالیتهای مبتنی بر شه و عادت است که در جهت برآوردن نیازهای بشری بسته به انواع جوامع از نظر تاریخی، ، اقتصادی، مذهبی، رفتارهای عمومی مردم را شکل می دهد. همه انسانهایی که از گذشته های دور تا کنون در اقصی نقاط دنیا زندگی کرده اند؛ فرهنگ داشته اند. پس فرهنگ یک پدیده عام است و هیچ گروه یا فردی در جامعه انسانی نمی توان یافت که فرهنگ نداشته باشد؛ اما از آنجایی که اقوام و جوامع مختلف به نحوه ی انی در برآوردن نیازهای خود و برخوردشان برای رفع نیازها ی ان نبوده است، طبیعتا فرهنگ خاص خود را ساخته و پرداخته اند و از این رو است که در جوامع مختلف، تنوع فرهنگی به چشم می خورد. لیکن در یک جامعه بزرگ، قوم یا ملت، بسیاری از ارزشها، باورها، هنجارها، معیارها و الگوهای رفتاری هستند که گذشته از تکثر فرهنگی قومیتهای مختلف جامعه، جنبه عام داشته، همگان آن را پذیرفته اند و در یک کل اجتماعی از آن پیروی می کنند. همین جنبه های عام در یک جامعه بزرگ یا ملت را به عنوان “فرهنگ عمومی” آن جامعه می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد. شخصیت اجتماعی مردم یک جامعه در فرهنگ عمومی آن خلاصه می شود و اه و کیفیت و مسیر حرکت به سوی تعالی با زوال و عقب افتادگی آن تحت تاثیر فرهنگ عمومی است. لذا اهمیت شناخت و بررسی فرهنگ عمومی برای ارتقا و تحول آن در مسیر رشد و توسعه، آشکار می شود. بسیاری از پژوهشگران برای واکاوی فرهنگ عمومی و اصلاح و برنامه ریزی آن ابتدا به بررسی دقیق آن از طریق کارکردهای سطوح و لایه های مختلف فرهنگ می پردازند.

 زیرا فرهنگ از سطوح مختلفی مشتق شده است که در اینجا اشاره می شود.

1-   برخی از این مشتقات در یک نظام فرهنگی، پایه ها و ریشه های فرهنگ عمومی را
می سازند. این بخش را لایه زیرین مجموعه می نامند که دیگر سطوح و لایه ها بر آن قرار دارند.

2-   می توان گفت که جهان بینی ها و شناخت شناسی در این سطح قرار دارد که ریشه بسیاری از باورها، اعتقادات و ارزشها را به عنوان لایه بعدی فرهنگ تشکیل می دهند.

3-   سطح بعد، آیین ها، هنر و ادبیات است که لایه بعدی را تشکیل می دهند و بر پایه باورها، اعتقادات و ارزشهای یک جامعه استوارند.

4-     لایه بعدی که بیرونی ترین و آشکارترین سطح است، هنجارها و الگوهای رفتاری و معیارهای اجتماعی در یک جامعه مورد مشاهده و بررسی است. یکی از جامعه شناسان به نام اولسون، فرهنگ را دارای چهار مولفه هنجار، باور، ارزش و تکنولوژی می داند. در هنجار به دنبال این هستیم که چه چیز در فرهنگ مردم وجود دارد و در ارزش به دنبال این هستیم که چه باید باشد. در حقیقت نگرش آرمانی به آنچه ک?

مشاهده متن کامل ...

نیشابور
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو نیشابور با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

 

نیشابور

نِیشابور یکی از ای استان اسان رضوی در ایران می باشد.این شهر از مهم ترین ای فرهنگی ،توریستی ،صنعتی و تاریخی استان اسان رضوی و ایران می باشد و از شهرتی جهانی برخوردار است که علی رغم تحمل سختیهای بسیار و چندین بار ت یب کامل به دلیل ز له ها و بلایای طبیعی دو بار حمله مغول و ی ان شدن با خاک که منجر به زیر زمینی شدن این شهر شد همچنان استوار بر خاک زرین ایران می درخشد البته نه به خوبی گذشته - ابه های اطراف این شهر و گنجها و عتیقه جاتی که از این شهر است اج شده و می شود -اثباتی بر این ادعاست. هم اکنون نیشابور از لحاظ جمعیت و وسعت جزو بیست شهر اول ایران به حساب می آید و در میان ای استان های اسان ( رضوی و شمالی و جنوبی ) از لحاظ وسعت پس از مشهد مقدس در رده ی دوم و از لحاظ جمعیت پس از مشهد و سبزوار در رده ی سوم قرار دارد.

 

پیشینهٔ نیشابور

بنا به روایات افسانه ای، نخستین ی که بنای کهندژ نیشابور را نهاد انوش بن شیث بن آدم بود و ایرج بن فریدون آن را گسترش داد و خانه های بیشتر در آن ساخت و منوچهر دور آن خندق کند.

هرچند که از نام های پیشین نیشابور آگاهی در دست نیست ولی بر اساس واپسین یافته های باستان شناسی می توان گفت که شهر نیشابور کنونی در هزارهٔ شوم پیش از میلاد از نظر فرهنگی، هنری و بازرگانی پیشرفته و مهم بوده است.

درنوشته های کهن از نیشابور با نام «آپارنی» یاد شده است که به معنی «ابرشهر» است و این نام حتی برروی سکه های فرهاد دوم اشکانی دیده می شود و در دورهٔ ساسانی نیز به عنوان استانی بزرگ در شمار باژگزاران شاپور ساسانی بوده است و از همان دوران است که نام نیشابور در کنار ابرشهر پیدا شد و از سده های چهارم و پنجم هجری کم کم جایگزین نام پیشین شد.

نیشابور در سال 31 هجری به دست مسلمانان فتح شد و پس از آن نیست تا سال های فراوانی جای تاخت و تازها و رویدادهای تازیخی فراوان بوده است. ولی در سده های چهارم و پنجم هجری آبادی نیشابور بیشتر بوده است. این شهر در سال 548 هجری به دست غزها ویران شد و در سال 618 نیز فتنهٔ مغول آن را به خاک و خون کشید. دورهٔ ایلخانان زمان آبادانی نیشابور بود و جای پیشین شهر رهاشده برجای ماند و شهر نیشابود در بخش شمال غربی شهر کهن پای گرفت. زمین لرزه ای سخت نیز آن را در سال 808 هجری ویران کرد و پس از آن بازسازی رسماً جایگزین نیشابور کهن شد

بنابراین مورخان وجود این شهر رابه قرنها قبل از میلاد نسبت می دهند و بارها از آن به عنوان کلان شهر نام برده اند که محدوده استخفاظی آن تقریباً شمال شرق ،مرکز و شرق استان اسان امروزی بود نام نیشابور را نیز برگرفته از نیزاری می دانند که در زمان استقرار حکومت ساسانی و پادشاهی شاپور وی از این نیزار گذشته و در آن زمان نام این منطقه خوش آب وهوا را نیشاپور نامیده اند که همین خود از قدمت طولانی این شهر حکایت دارد اوج قدرت و عظمت این شهر را باید به اوایل ظهور در ایران دانست که از هر نظر به شکوه رسید که بسیاری از مورخان از نیشابور به عنوان پایتخت علمی جهان نام برده و خدمات ارزنده ای به پیشرفت علم و عرفان به جهان نمود تا اینکه خبر ورود رضا(ع) هشتم شیعیان به این شهر رسید و ایشان آن خطبه معروف سلسلة الذهب را در حضور بیش از بیست هزار قلم به دست(روایات دیگری نیز دربارهٔ شمار این افراد وجود دارد و برخی آن ها را 12000 و برخی 18000 و برخی 30000 دانسته اند.) در های قدمگاه (که در آن زمان بخشی درون شهر نیشابور بوده است.)کنونی ایراد کرده که مظمون آن چنین بود مثل ما اهل البیت همچون مثل قلعه ایست مستحکم که تا بدان وارد شوی از هرگونه عذ (عذاب خداوند در آ ت)در امان خواهی بود و بسیاری از مورخین از این قضیه استفاده کرده و گفته اند در حالی که در این زمان در اروپا تعداد با سوادها به تعداد انگشتان دست بوده این شهر دویست هزار قلم به دست داشته تا این خطبه را بنویسند شهرت و شکوه این شهرروز به روز بیشتر شد تا اینکه در همین دوران به پایتختی اولین حکومت مستقل ایرانی یعنی حکومت طاهریان که حامی و مروج علوم بودند انتخاب شد و رشد خود را سریعتر دنبال کرد و بزرگانی چون خیام در ریاضی، نجوم و.. و عطار در عرفان وفلسفه را به جهانیان معرفی کرد که همچون برگ زرینی بر تاریخ این شهر خودنمایی می کند تا اینکه در اوایل قرن هفتم مغولان به سرکردگی چنگیز خان که در این زمان به قدرت باور ن ی در چپاول و جن ری رسیده بودند تصمیم به فتح جهان گرفتند و پس از نابودی شهری پس از شهری به نیشابور رسیدند و شهری به این عظمت را با خاک ی ان کرده و به تبع آن دانشمندان مردم شهر کتابها و... و متعاقب آن زندگی در این شهر پر جنب و جوش به تاراج رفت و طی این دویست سیصد سال سلطه مغولان بر این سرزمین رفت وآمدها در این شهر بصورت زیر زمینی و به وسیله دالانهای عمیق و طولانی صورت می گرفت که این خود نیز نشان از شعور بالای مردم آن زمان بود که هنوز نیز آثاری از آن دالانهای تاریک در گوشه و کنار این شهر دیده می شود و هرچند بعدها دوست داران این سرزمین اقدام به بازسازی این شهر گرفتند ولی هیچگاه به آن عظمت گذشته نرسید.

رشته کوه بینالود

بلندترین نقطه رشته کوه بینالود، قله شیرباد با بلندی ۳۴۲۰متر است که در شمال روستای بوژان(شمال شرقی شهر نیشابور)قرار گرفته است. ولی قله بینالود با وجود ارتفاع کمتر از آن معروفیت بیشتری دارد. رشته کوه بینالود به طول تقریبی ۱۳۰ کیلومتر از شمال شهر نیشابور تا جنوب غربی شهر قوچان کشیده شده است. و جلگه و دشت نیشابور را از دشت مشهد و قوچان جدا می نماید. سه رود خانه دائمی کشف رود ، اترک و کال شور از این رشته کوه سرچشمه می گیرند. افزون بر این رودخانه های نسبتاً کم آبی همچون رودخانه های میرآباد، زشک و طرقبه، اخلمد ، بوژان، و علیا، بار، و دیزباد علیا در دره های م این منطقه جریان دارند که بخش اعظم آب آنها صرف آبیاری باغها و زمینهای کشاورزی می شود. ریواس از معروفترین و مرغوبترین گیاهان خودروی این رشته کوه بشمار می رود. و در بخش شمال غربی رشته کوه بینالود پوشش درختچه های ارس بشکل تنگ دیده می شود.برف و یخ حاصل از بارشهای زمستانه و بهاره غالباً تا اواسط فصل تابستان در قله ها باقی می ماند. روستاها و تابستانگاه های زیبایی همچون بوژان ، اخلمد، زشک و طرقبه، و ، بار و دیزباد در دامنه این رشته کوه از چشم اندازه های بی مانند و بدیعی برخوردارند.

عمرخیام و نیشابور

آنچه در سطور زیر از نظر شما خواهد گذشت، نوشته ها و تابلو های فردریک چار ریچارد در فصلی از کتاب a persian journey تحت عنوان «عمرخیام و نیشابور» می باشد:

«پس از عبور از جاده ی خاکی مشهد که تا مسافت کوتاهی نسبتا جالب توجه است، به تپه ی سلام، یعنی اولین و آ ین نقطه ای که زائر می تواند از آنجا گنبدها و مناره های طلایی زیارتگاه مقدس ]حرم رضا (ع)[ را مشاهده کند، می رسیم. در این محل نیز زوّار برای علامت گذاری، توده های کوچکی از سنگ درست کرده اند، چه در این نقطه است که به خواندن دعا و بجا آوردن مراسم شکرگزاری می پردازند. «دوتی»[1] می نویسد «هنگام بازگشت از مکّه، نظیر این مراسم در محلی که فاصله ی زیادی با جدّه ندارد، انجام می گیرد». به موجب اظهارات رفیق راه دوتی، حجاج با انداختن ریگی در این محل، شاهدی برای خود می آورند تا در روز جزا شهادت بدهد که آنها به زیارت خانه ی خدا رفته اند. پس از مدت کوتاهی به یکی از ای ایران می رسیم که عده ی زیادی از مردم انگلیسی زبان از آن با علاقه و دلبستگی یاد می کنند. این شهر، نیشابور، واقع در اسان است و محلی است که عمر خیام در نیمه ی دوم قرن یازدهم میلادی در آن، دیده به جهان گشود و در اوایل قرن دوازدهم رخت از جهان بست.


با


نیشابور


مشاهده متن کامل ...
فرهنگ به مثابه روح نظام اجتماعی/ معنا و مفهوم "فرهنگ" از منظر
درخواست حذف اطلاعات

 مطهری بر این باور است که جسم انسان، شخص او را تشکیل می‌دهد و روحش شخصیت او را. شخصیت انسان به باورها و ارزش‌های پذیرفته شده از سوی او بستگی دارد. از این رو، شخصیت من، به فرهنگ من مربوط می‌شود.

شهید آیت­ الله مرتضی مطهری ازجمله برجسته­ ترین و سرشناس­ ترین دین­ پژوهان معاصر ایرانی به شمار می­ آید که با وجود تمرکز وی بر قلمرو فلسفه و کلام ی، باید ایشان را از نظر علمی، شخصیتی جامع­ الاطراف و چندبُعدی قلمداد نمود. اشراف و احاطه او بر فلسفه چنان بود که ش، علامه آیت­ الله سیدمحمدحسین طباطبایی، شرح و تفسیر کتاب گرانسنگ اصول فلسفه و روش رئالیسم را به ایشان سپرد.

بی­ شک علامه شهید، را باید مغز متفکر انقلاب ی قلمداد کرد. انی که تاریخ انقلاب ی را به خوبی مطالعه کرده ­اند، دریافته­ اند که علامه مطهری در مرتبه­ پس از (ره) چه نقش بزرگ و بی­ بدیلی را هم در عرصه­ های نظری و فکری و هم در ساحت تصمیم­ سازی و مبارزاتی ایفا کرده است. در مدت پانزده سالی که (ره) در تبعید به سر می بردند، این علامه مطهری بود که پل ارتباطی ایشان با نیروهای انقل   و هدایت­گر جریان عمده­ نهضت ی به شمار می­ آمد. (ره) آن هنگام که شورای انقلاب ی را به عنوان مهمترین نهاد تدبیرکننده­ نهضت ی معرفی کرد، علامه را به ریاست آن برگزید تا بار دیگر اعتماد وصف­ ناپذیر خود را به ایشان به نمایش بگذارد.

آیت­ الله شهید به چند علت، بیش از همه شخصیت­های حوزوی معاصر خویش، با علوم انسانی[1] و مسأله­ های اساسی آن، ارتباط و تعامل نزدیک و حتی مماس برقرار نمود: یکی این که ایشان بر این باور بود که می­ باید نیاز و اقتضای منطقی زمانه نو را درک کرد و در تناسب زبانی با آن، فکر دینی تولید کرد؛ دیگر اینکه وی احساس می­ کرد ایدئولوژی­ های رقیب و معارض – به ویژه مار یسم[2]- توانسته­ اند در فضای معرفتی جامعه ایران نفوذ کنند و بخش­هایی از آنرا به تصرف خود درآورند و این وضعیت برخاسته از فقر نظریه­ پردازی دینی در حوزویان و فقر نظریه­ دانی دینی در نسل جوان است و همچنین اینکه وی خود را در معرض اشکالات و پرسش­های نوپدیدِ برآمده از اقلیمی قرار داد که روشنفکران اجتماعی و اساتید ی در آن به سر می­ بردند. در دهه ­های چهل و پنجاه شمسی، مطهری، قوی­ترین و پُرمایه ­ترین متفکر حوزوی بود که می­ توانست بی­ پروا و کاملاً مجهز، در برابر نیروهای معرفتی جریان مار یستی قرار گرفته و به نقادی و ابطال بنیان­های نظری و ایدئولوژیک آنها بپردازد. مدون­ ترین و کلیدی­ ترین اثری که از وی به جا مانده، مجموعه شش جلدی مقدمه­ ای بر جهان­ بینی ی است که آ ین اثر قلمی­ اش نیز به شمار می­ آید. اگرچه مطهری یک متفکر غنی و پُرمایه است، اما وی فرصت نیافت که تمام افکار خویش را در قالب یک سامان منطقی و موجه ارائه کند. از این رو، طرح معرفتی­اش تکمیل نشد و ناتمام باقی ماند. بسیاری از ده­ گیری­ها به تفکر وی، به همین خصوصیت ناتما­م­ بودگی تفکرش باز می­ گردد.

علامه مطهری در زمینه فرهنگ، مقاله و یا کت ننگاشته است، اما با این حال، در لابه لای آثارش، مطالب جدی و پُر مغزی در این باره به چشم می­ خورد تا حدی که می­ توان ادعا نمود که گردآوری و تدوین و شرح نکته­ ها و گفته­ های فرهنگی­ اش، به شکل­ گیری یک منظومه علمی فا با عنوان نظریه فرهنگی[3] منجر می­ شود که از هویت معرفتی مستقل و متمایز برخوردار است.

وی در نسبت به جامعه­ ای که در آن به سر می­ برد، درک عمیق و صحیحی از علوم اجتماعی داشت. ایشان در برخی نوشته­ هایش، یک واقعیت اجتماعی[4] را به مثابه موضوع مطالعه، برگزیده و تلاش کرده با رویکرد فرهنگی[5]، روایت و تفسیری از آن عرضه بدارد. تحلیل توصیفی و تعلیلی او از انقلاب ی ایران در سال 1357، یکی از این نمونه­ هاست. ایشان می­ نویسد: انقلاب ی ایران، تنها قیام علیه استبداد یا اقتصادی نبود؛ بلکه قیام علیه فرهنگ غرب، ایدئولوژی غربی، دنباله­ روی از تفکر غربی بود، بازگشت به هویت ی و "خود" واقعی و روح جمعی این مردم - یعنی قرآن- بود. این قیام، نوعی سرخوردگی از راه و روش­ها و راه­ حل­های غربی و بازی "خود" جمعی و ملیِ ی- ایرانی بود(مطهری،١٣٨٧الف: ٢۴٧).

تحلیل ماهیت فرهنگ ی(همو، 1387ب: 95-126)، مطالعه تعاملات فرهنگ ی و جامعه ایرانی(همو، 1387ه)، تعلیل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمین، غرب­ شناسی فرهنگی و... موارد دیگری از این دست است. بنابراین، شکی نیست که می ­توان آیت­ الله شهید را یک متفکر فرهنگی[6]، بلکه یک نظریه­ پرداز فرهنگی[7] دانست. از آن­جا که علامه مطهری در درجه­ نخست یک متفکر و نظریه­ پرداز فرهنگی بود، بیش از هر چیزی نسبت به استقلال فرهنگی[8] جامعه­ ایران حساسیت نشان می­ داد.

مقصود ایشان از تعبیر استقلال فرهنگی تکیه­ محض بر ایدئولوژی ی و پرهیز از قاط در قالب تجددگرایی است. علامه معتقد است که قاط ما را به فنا خواهد کشاند و قاط یک خطر بزرگ برای انقلاب ی و انقل ون است. ایشان اضافه می­ کند که با وجود دست ی استقلال و استقلال اقتصادی، اگر استقلال فرهنگی محقق نشود، ناکام خواهیم ماند: ا اگر مکتب مستقل خودمان را ارائه نکنیم، انقلاب ما به نتیجه و ثمر  نمی­ رسد، [چون] جذب مکتب­های دیگر می­ شویم. ولو این­که رژیم را عوض کردیم، [و] استقلال و استقلال اقتصادی به دست آوردیم، اما اگر به "استقلال فرهنگی"، به ­خصوص به "استقلال مکتبی" نرسیم، باخته ­ایم. [بنابراین،] ما باید [...] نشان بدهیم جهان­ بینی ی[9] نه با جهان­ بینی غربی[10] می­ خواند، نه با جهان­ بینی شرقی.(همو، 1387الف: 167).

علامه مطهری از جهت هستی­ شناسی فرهنگی[11]، نه به اقلیم ساختارگرایان تعلق دارد و نه به اقلیم عاملیت­ گرایان، بلکه وی از آنجا که قائل به نسبی عاملیت­ های انسانی و رابطه­ متقابل و دوسویه میان ساختار[12] و عاملیت[13] است(همو، 1387ج: 36؛ همو، 1389ج: 44)، رهیافت تلفیقی را برگزیده است؛ به گونه­ ای که نظریه ایشان، هم فرد را اصیل می­ داند و هم جامعه را(همو، 1387د: 27). به این سبب، او همچنان که در تحلیل­های فرهنگی­ اش به مفهوم ساختاری روح جمعی و وجدان جمعی[14] اشاره می کند(همو، 1387د: 25)، از وجود فطرت در انسان نیز سخن می­ گوید(همو، 1388: 56-57؛ همو، 1389ج: 34-35؛ همو، 1389ب: 66) که مفهومی مربوط به سطح خُرد تحلیل فرهنگی است. البته، آنچه که در تحلیل­های فرهنگی مطهری، بسیار برجسته و نمایان است، نظریه­ فطرت است؛ به گونه­ ای که باید گفت این نظریه، سنگ­ بنا و شالوده چارچوب معرفتی و بینش فرهنگی­ اش را می­ آفریند.

تأکید وی بر مفهوم فطرت تا آنجاست که آنرا در گستره معارف ی، ام­ المسائل می­ خواند(همان: 60). به نظر می­ رسد ریشه­ های تفکر فرهنگی آیت­ الله شهید، بیش از هر ی، مرهون و وابسته به نگرش الهیاتی و فلسفی ساخته و پرداخته شده از سوی علامه طباطبایی است؛ چنان­ که هم در زمینه تأکید بر نظریه­ فطرت، از ایشان تأثیر پذیرفته و هم در زمینه قائل بودن به وجود حقیقی برای جامعه(همو،1387د: 28 و 32-33). در واقع، ایشان توانست مباحث ابتکاری و خلاقانه خویش در قلمرو تفسیر قرآن و دین­ پژوهی را بسط و گسترش داده و به زبان و منطق علوم اجتماعی، ترجمه نماید. به بیان دیگر، هنر و فضیلت علامه مطهری این بوده که توانسته است برگردان و روایتی اجتماعی از الاهیات و فلسفه ی تولید کند. تفکر فرهنگی ایشان، از یک سو، هم بُعد توصیفی دارد و هم بُعد تجویزی و از سوی دیگر هم بر تجربه و مشاهده تکیه دارد و هم بر تفلسف و تجرید. از این جهت، او دو قلمرو معرفتی­ ای علم فرهنگی[15] و فلسفه فرهنگی[16] را به یکدیگر پیوند داده است.

کانونی‌ترین مقوله‌ای که در هستی‌شناسی فرهنگی در میان است، خود فرهنگ[17] است. در حقیقت، بحث درباره فرهنگ یکی از اساسی‌ترین مبادی تصوریه نظریه فرهنگی به شمار می‌آید.[18] دامنه موضوعی فلسفه ‌جامعه[19] ‌این مسأله است که آیا جامعه، وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری؟ بزرگانی همچون علامه مطهری[20] و علامه مصباح [21] در بحث فلسفۀ جامعه، مسأله و پرسش را به همین امر محدود کرده و مسأله و پرسش دیگری را در ذیل این عنوان مطرح نکرده‌اند. در واقع، محور بحث فلسفه جامعه، یک محور وجودشناختی ‌است و به پرسش از نحوه وجود جامعه، محدود می‌شود. انتظار منطقی این است که بحث فلسفه فرهنگ[22] نیز دارای چنین دامنه و صورتی باشد. بحث فلسفه فرهنگ می‌بایست به پرسش درباره نحوه وجود فرهنگ محدود بماند[23] و مسأله‌های دیگری از قبیل گونه‌شناسی فرهنگ‌ها، روش‌شناسی مطالعه فرهنگ، آینده فرهنگ و ... را به حوزه‌های دیگر واگذارد.

افزون بر این باید گفت روشن است که مبادی یک علم را اگر مستقلاً علم به شمار آوریم، قطعاً این علم، خصلت آلی خواهد داشت؛ زیرا چنانچه علم اولی وجود نداشت، نیازی به شناخت و تعیین مبادی آن هم نبود. بنابراین، مبادی یک علم در صورت موضوعیت ـ ‌بالقوه یا بالفعل ـ ‌آن علم، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. فلسفه فرهنگ یکی از اجزای مبادی تصوریه ‌علم فرهنگ قلمداد می‌شود. بنابراین، فلسفه فرهنگ یک علم آلی است نه اصالی. توضیح بیشتر این­که هیچ علمی، موظف به اثبات موضوع ‌خود نیست، بلکه این مبادی علم است که می‌باید موضوع علم را به اثبات برساند و تصوری از آن به دست بدهد.

نسبت میان فلسفۀ فرهنگ و فلسفه علم فرهنگی[24]، تباین نیست، بلکه عموم و خصوص مطلق است. فلسفه علم فرهنگی یک علم آلی و ابزاری به شمار می‌آید که مقدم بر علم فرهنگی ‌است و اثبات و توضیح مبادی آن می‌پردازد. فلسفۀ علم فرهنگی که نوعی معرفت درجه دوم است ـ‌ مشتمل بر سه مسأله اصلی است: معرفت‌شناسی اجتماعی، هستی‌شناسی اجتماعی و غایت‌شناسی اجتماعی. یکی از مسأله‌های بخش هستی‌شناسی اجتماعی، مسألۀ ساختار در جهان اجتماعی است که فرهنگ ‌ای و نوعی از آن قلمداد می‌شود. نکته جالب این است که فلسفه علم فرهنگی یک نوع فلسفه مضاف به علم است که در درون خود، فلسفه مضاف به واقعیت ـ‌ یعنی فلسفه فرهنگ ـ نیز دارد.

علامه مطهری ، برخی خصوصیات فرهنگ را برشمرده که در این­جا به آنها اشاره می‌کنیم:

یکم. غیرمادی بودن اجزاء فرهنگ. برخی نظریه‌پردازان، فرهنگ را به دو بخش فرهنگ معنوی[25] و فرهنگ مادی[26] تقسیم می‌کنند، ولی علامه مطهری معتقد است که امور مادی جزء فرهنگ نیستند و قلمرو فرهنگ تنها به امور معنوی محدود می‌شود. همچنین ایشان از تعبیر امور معنوی، معنایی عام اراده کرده‌ که مقولاتی نظیر آداب و رسوم، ارزش‌ها و هنجارها، اخلاقیات، علوم، باورها و ... را دربر می‌گیرد. آیت‌الله شهید می‌نویسد: فرهنگ به امور معنوی گفته می‌شود، نه خصوص معنویات مذهبی، بلکه معنویات به طور کلی (علوم و معارف و نظایر آنها)، اما به امور مادی، فرهنگ نمی‌گویند.[27] اینکه ایشان تقسیم‌بندی فرهنگ به فرهنگ معنوی و فرهنگ مادی را نمی‌پذیرد ناشی از ایده روح‌وارگی فرهنگ است. اگر فرهنگ دارای وجود حقیقی اما نامحسوس است، طبیعی است که تعبیر فرهنگ مادی، معنادار و موجه نخواهد بود. در  این­جا ممکن است اشکال شود که برخی اجزاء فرهنگ، مادی و محسوس هستند. در مقابل باید گفت، چنین مقولاتی، تظاهرات و تجلیات فرهنگ هستند و نه خود فرهنگ.

دوم. تطابق اجزاء فرهنگ با غرایز انسان. از مطالعه اجزاء فرهنگ روشن می‌شود که این اجزاء با غرایز درونی انسان، مطابقت و همخوانی دارند: عناصر فرهنگی مطابق است با مجموع غرایز فردی بشر[28]. در این­جا می‌باید چند نکته به خوبی روشن شود:

الف. مقصود جناب علامه از لفظ غرایز در عبارت نقل شده، معنای اصطلاحی غریزه‌ که دربردارنده تمایلات و کنش‌های حیوانی انسان می‌باشد نیست، بلکه ایشان معنایی عام از این لفظ اراده دارند که هم امیال حیوانی انسان(غرایز) را دربر می‌گیرد و هم امیال عالی انسان(فطریات) را. برای این مدعا می‌توان چند دلیل اقامه کرد: یکی این­که ایشان در نوشته‌های خود، لفظ غریزه را در هر دو معنای عام و خاصش به کار برده‌است؛ و دیگر این­که برخی از مقولات و اجزاء فرهنگ با امیال حیوانی انسان(غرایز در معنای خاص) تطابق ندارند، بلکه با فطریات انسان همخوان‌ هستند. به عنوان مثال، آداب و رسوم مترتب بر ازدواج، از وجود غریزه در انسان حکایت می‌کنند و علوم از میل فطری حقیقت‌جویی.

ب. آیت‌الله شهید، لفظ مطابقت را در بیان رابطه میان عناصر فرهنگ و غرایز فردی بشر به کار برده‌اند. این لفظ وماً دل بر وجود رابطه علیت میان عناصر فرهنگ و غرایز فردی بشر ندارد؛ یعنی نمی‌توان نتیجه‌گرفت که چون میان این دو تطابق وجود دارد، بنابراین، انسان همیشه و تنها بر مبنای غرایز فردی خود، عناصر فرهنگ را تولید و بازتولید کرده است. بنابراین، همه فرهنگ‌ها برآمده از اراده غریزه‌مدار بشر نیستند. به عنوان مثال، فرهنگ ی مولود اراده تشریعی الهی ـ نه بشری- است، که البته با غرایز فردی بشر مطابقت دارد و در واقع، شکوفا کننده آنهاست. در عین حال، ایشان اظهار می‌دارد که کشش‌ها و امیال درونی انسان می‌تواند بر شکل‌گیری فرهنگ – که خود سازنده شخصیت انسان است- تأثیر جدی بنهد.

فیلسوف الهی بر این باور است که هویت فرد انسان از یک سو، و هویت جامعه – که ایشان آن را فرهنگ می­خواند- معلول و محصول درهم­کنش و تعامل سه عنصر است: فطرت الهی انسان که وجودی پیشااجتماعی دارد و تأثیری تعیین­کننده و بنیادی از خود به جا می­نهد؛ طبیعت پیرامون از نظر کیفیت اقلیم و جغرافیا؛ محیط اجتماعی­ای که فرد در آن غوطه­ور است: سه عامل در ساخته شدن شخصیت انسان دخ دارند:[...] عامل درونی فطرت، عامل بیرونی طبیعت و عامل بیرونی جامعه. اینها همه در هم اثر می­گذارند و مجموع اینهاست که [علاوه بر شخصیت انسان،] فرهنگ و روح یک جامعه را می­سازد، و بالخصوص فطرت انسانی انسان [در این­باره اثرگذار است].[29]

از میان عناصر سه ­گانه سازنده شخصیت و هویت انسان، این عنصر فطرت است که منشأ و خاستگاه انسانیت انسان است تا جایی که حتی می­ تواند به انسان در مقابل اقتضائات ضدانسانی جامعه، قدرت مقاومت و ایستادگی بدهد و او را بر اص الهی­اش، پایدار نگاه دارد. بنابراین، با وجود برخورداری انسان از فطرت لایتغیر و بادوام، مفهوم جبر اجتماعی[30] بی معنا خواهد بود: شخصیت انسان از سه چیز ساخته می ­شود: فطرت خودش، آنچه از طبیعت اکتساب می­ کند و آنچه از جامعه اکتساب می­ کند و ملاک انسانیتش، در همان فطرت خودش نهاده شده و لهذا، فطرت انسان به انسان در مقابل [ا ام­ها و تحمیل­های] جامعه، قدرت مقاومت می ­بخشد که [در نتیجه، انسان] می­تواند در مقابل [ا ام­ ها و تحمیل ­های] جامعه بایستد و لهذا، جبر در کار نیست؛ یعنی ی که قائل به فطرت است، دیگر قائل به جبر اجتماعی نیست.[31]

ج. ارجاع دادن فرهنگ به غرایز انسان، خطای جناب علامه در توضیح فردی واقعیتی اجتماعی نیست. نظریه ایشان درباره نحوه ت و موجودیت یافتن فرهنگ، سه سطح دارد: در سطح اول، انسان بر حسب غرایز - به معنای عام- و استعدادهای درونی خود، به باورهایی معتقد می‌شود و به رفتارهایی دست می‌زند. در واقع، باورها و رفتارهای انسان با ارجاع به غرایز درونی انسان قابل فهم و تفسیر است.

در سطح دوم، انسان که زندگی اجتماعی[32] دارد در جریان تعاملات[33] و ارتباطات[34] با دیگر انسان‌ها، الگوها و قواعدی را تولید می‌کند که حاکم بر زندگی اجتماعی او و مقوم نظم اجتماعی[35] خواهد بود. در سطح سوم، یک وجود حقیقی مستقل و مؤثری ایجاد می‌شود که فراتر از  فرد است و فرهنگ خوانده می‌شود. فرهنگ قادر به تولید هویت ثانوی فرد است که ممکن است با هویت غریزی او متناسب و همگون باشد یا با هویت فطری او. بنابراین، علامه شهید در چارچوب این نظریه توانسته رهیافتی تلفیقی را بپروراند و دو قلمرو عاملیت و ساختار را به یکدیگر پیوند بدهد.

سوم. انسجام درونی اجزاء فرهنگ با یکدیگر. فرهنگ دربردارنده اجزاء و عناصری است که یک مجموعه منسجم را تشکیل می‌دهند، نه یک مجموعه متفرق. به بیان دیگر، اجزاء فرهنگ پیوند و اتصال منطقی با یکدیگر دارند و تضاد و تعارضی میان آنها نیست. آنچه که این انسجام درونی را سبب می‌شود، حاکمیت روح واحد بر مجموعۀ عناصر فرهنگ است؛ ‌یعنی این اجزاء همگی سرشت و طینت ی ان دارند: فرهنگ به صورت یک پیکر است نه یک مجموعه متفرقه. مجموعه متفرقه آن­گاه به صورت یک فرهنگ در می‌آید که روح واحد بر آن حکمفرما باشد.[36]

مطهری بر این باور است که فرهنگ سازنده یک پیکر است؛ یعنی اجزای پراکنده، نمی‌توانند یک فرهنگ قلمداد شوند. از این عبارات روشن می‌شود که ایشان فرهنگ را به مثابه یک کل و ساختار و ... انگاشته‌اند، اما این ایده دل ی بر همگونی درونی اجزاء سازنده فرهنگ با یکدیگر ندارد. از این رو، فرهنگ در عین حال که یک ساختار واحد است، ممکن است از نظر اجزاء درونی، همگون یا ناهمگون باشد. فرهنگ‌های قاطی و فرهنگ‌های چند ، در عین اینکه هر کدام یک فرهنگ واحد هستند، اما مرکب از اجزاء و عناصر متفاوت و متضاد و ناهمگون‌اند که صرفاً در چارچوب یک کل، در کنار یکدیگر نشسته‌اند.

چهارم. خاص بودن فرهنگ. بر اساس نظر علامه مطهری، علم به طور کلی یک مقوله عام و بین‌الاذهانی است. به عنوان مثال، علم ریاضیات یا علم پزشکی برای تمام جامعه‌ها از نظر پذیرش، ی ان‌ است و اختصاص به جامعه و فرهنگی خاص ندارد. در مقابل، فرهنگ در بدو امر و به خودی خود، مقوله‌ای خاص و تعمیم­ناپذیر است. مثلاً فرهنگ ی برای اروپائیان برخوردار از فرهنگ ی، مستقلاً و ابتدائاً قابل‌­ پذیرش نیست، اما یافته‌های مسلمین در زمینه شیمی، فیزیک، نجوم و ... برای آنها قابل اقتباس است. این امر به این دلیل است که فرهنگ مقوله‌ای روح‌مند است و این روح نیز از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می‌کند. در نتیجه، یک فرهنگ برای مردم و جامعه‌ای که به روح حاکم بر عناصر آن فرهنگ اعتقاد ندارند، قابل‌پذیرش نیست. علامه مطهری می‌نویسد: فرهنگ به همین دلیل [حاکمیت روح واحد بر مجموعۀ عناصر آن] برای همه مردم علی‌السویه نیست، اختصاص به مردمی دارد که روح آن فرهنگ را داشته باشند.[37]

در عبارت نقل شده، علامه مطهری در مقام مقایسه و بیان تفاوت‌های میان علم و فرهنگ بوده‌اند. بر همین اساس، ایشان به خاص بودن فرهنگ اشاره کرده‌اند، اما در عین حال از مطالعه دیگر نوشته‌های ایشان به روشنی برمی‌آید که این نظر به معنی قائل بودن ایشان به نسبیت­گرایی فرهنگی[38] نیست؛ زیرا اولاً هر چند ایشان شرط و لازمه پذیرش یک فرهنگ را پذیرش روح آن فرهنگ دانسته‌اند اما ادعا نکرده­اند که این روح برای دیگران، قابل فهم و اثبات نیست. از این رو، ممکن است فردی به حقانیت روح یک فرهنگ پی ببرد و به آن رو آورد و از فرهنگ خود بگسلد. ثانیاً ایشان در نوشته‌های خود که در فصل بعدی به آنها خواهیم پرداخت- از نظریه فرهنگ یگانه یا فرهنگ ‌بشری دفاع و نسبیت­گرایی فرهنگی را ابطال کرده‌اند.

همچنین علامه مطهری بر این باور است که فرهنگ جهانی ممکن است؛ زیرا فرهنگ­ها با وجود تفاوت­ها، عناصر و اجزای مشترک و مشابه نیز دارند. بر اساس این عناصر و اجزای مشترک و مشابه، یک نوع فضای فرهنگی ویژه­ای شکل می­گیرد که ایشان آن را فرهنگ جهانی[39] می­خواند: در همه­ فرهنگ­های ملی، ملت­ها نمی­توانند خود را از یک سلسله اصول مشترک بین­المللی خالی کنند. مثلاً توجه به بسیاری از مسائل معنوی از قبیل و عد و صلح و بشردوستی که کم و بیش در همه­ی فرهنگ­های دنیا هست، وجوه مشترک فرهنگ­هاست.[40]

پنجم. روح ­وارگی فرهنگ نسبت به جامعه. از نظر علامه مطهری، فرهنگ بخشی از جامعه است، اما بخشی که با سایر بخش‌های جامعه، متفاوت است. ایشان برای بیان دقیق تلقی خود از نوع هستی و وجود فرهنگ نسبت به جامعه، از تمثیلی بهره‌ می‌برد. وی می‌گوید همچنان که انسان علاوه بر جسم خود دارای روح است، جامعه نیز دارای روح است و این روح همان فرهنگ است: همین طور که یک فرد، روح دارد، یک جامعه هم روح دارد، هر جامعه‌ای که دارای فرهنگ هست، فرهنگ آن جامعه، روح آن جامعه را واقعاً تشکیل می‌دهد.[41] فرهنگ یعنی روح جامعه.[42] می‌توان گفت جناب علامه به دو دلیل قائل به روح‌وارگی فرهنگ نسبت به جامعه است:

الف. همچنان که روح انسان، مجرد و غیرمادی است، فرهنگ جامعه نیز دربردارنده اموری معنوی و نامحسوس است.

ب. همچنان که منِ واقعی انسان را روح او تشکیل می‌دهد، هویت یک جامعه نیز برخاسته از فرهنگ آن جامعه است. آیت‌الله شهید تصریح می‌کند هویت یک ملت [یا جامعه]، آن فرهنگی است که در جانش ریشه دوانیده است[43]. بنابراین، فرهنگ در مقایسه با دیگر بخش‌ها و اجزاء جامعه، از نظر نوع موجودیت و هستی، مقوله‌ای منحصر به فرد و ویژه است. از این رو، در طول سایر اجزاء و شؤون جامعه – از قبیل سیاست، اقتصاد و ... – قرار می‌گیرد نه در عرض آنها؛ به گونه‌ای که اجزاء جامعه آمیخته با فرهنگ و آغشته به آن هستند و توسط آن رنگ‌آمیزی شده‌اند. البته فرهنگ تنها در جهان اجتماعی حضور ندارد، بلکه آن­گاه که از سوی افراد جامعه، درونی و نهادینه شود؛ در وجدان‌های فردی نیز حضور خواهد داشت و به فرد، هویت و شخصیت اعطا خواهد کرد. علامه مطهری بر این باور است که جسم انسان، شخص او را تشکیل می‌دهد و روحش شخصیت او را.[44] شخصیت انسان به باورها و ارزش‌های پذیرفته شده از سوی او بستگی دارد. از این رو، شخصیت من، به فرهنگ من مربوط می‌شود[45]. این از تعریف علامه شهید که فرهنگ را روح ‌جامعه توصیف کرده‌‌اند، ریشه در آشنایی و تأثیر‌پذیری ایشان از نظریه وجدان جمعی[46] امیل‌ دورکیم دارد.

دورکیم در آثار خود، به مفهومی با عنوان وجدان جمعی یا روح جمعی اشاره می‌کند که دل بر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی دارد.[47] علامه مطهری در برخی از نوشته‌های خود، به ویژه جلد پنجم کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌ بینی ی[48]، چندین بار تعبیر وجدان جمعی را به کار می‌برد، اما نکته مهم این است که ایشان، دست به جرح و تعدیل تفسیر دورکیم از فرد و جامعه و فرهنگ می‌زند و نظریه‌ای نو و متناسب با آموزه‌های ی خلق می‌کند.

تعبیر روح در روح جامعه، چندان هم مبهم نیست. روح واژه‌ای است که یک کاربرد حقیقی دارد و آن درباره انسان است، اما این واژه کاربردهای مجازی نیز دارد. به عنوان مثال، گفته می‌شود روح ایرانی این چنین است، یا به روح فلان مطلب توجه کنید و ... . در تمام این کاربردها، روح دل معنایی مشخصی دارد و آن این است که روح به حقیقت و هویت یک شیء اشاره دارد. وقتی درباره روح یک شیء توضیح می‌دهیم، در واقع، در مقام بیان خصایص سرشتی و شخصیت‌ساز آن شیء هستیم. در این­جا نیز، وقتی علامه مطهری می‌گویند فرهنگ، همان روح جامعه است، در حقیقت می‌خواهند به این مطلب اشاره کنند که فرهنگ، هویت و شخصیت جامعه است که در ورای ساختارها و  نهادها و تعاملات و کنشگران قرار دارد و بر همه آنها، سایه افکنده است.

ششم. اثرگذاری بر کنشگری عاملیت‌ها. فرهنگ به مثابه یک ساختار اجتماعی، بر کنشگری عاملیت‌های انسانی تأثیر می‌گذارد و کنش‌ها را تحدید یا تسهیل می‌کند: افراد در جامعه انسانی در یکدیگر تأثیر و تأثر می‌کنند، یعنی در یکدیگر تأثیر می‌کنند و  از یکدیگر متأثر می‌گردند و این تأثیر و تأثرها به روحیه‌ها وحدت می‌بخشد و در نتیجه، مجموع امور روحی که به یک جامعه تعلق دارد –که فرهنگ جامعه نامیده می‌شود- یک وحدت خاص و یک واقعیت خاص پیدا می­‌کند که افراد را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد.[49] البته همان ‌گونه که در بخش انسان به مثابه کنشگر فرهنگی بیان گردید، جامعه و ساختارهای آن - از جمله ساختار فرهنگی- اگرچه می‌توانند در مقابل کنشگری انسان، از خود خصوصیت بازدارندگی نشان دهند، اما تأثیر جبری و قهری بر جای نمی‌گذارند و اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب نمی‌کنند.

هفتم. عارض شدن فرهنگ بر انسان به مثابه هویت اکتس . علامه مطهری می­نویسد فرهنگ وصف شیء به حال موصوفها، یعنی انسان‌ها، [است][50]. فرهنگ به مثابه هویت انسان است؛ هویتی که بر وجود انسان عارض می­شود و در واقع، انسان متصف به آن می­شود. به این ترتیب، فرهنگ، همان صفات اکتس انسان است که به اعتبار جمعی بودن(مورد پذیرش جامعه واقع شدن)، فرهنگ خوانده می­ شوند. چنانچه بخواهیم در چارچوب بنیان صدرایی تفکر علامه مطهری این مطلب را تفسیر کنیم، باید بگوییم در این­جا، موصوف – یعنی انسان- وجود است و صفت – یعنی فرهنگ- ماهیت است. در انسان میان وجود و ماهیت، فاصله است؛ به این معنی که انسان با تکیه بر قدرت انتخاب و اختیارش است که ماهیت خود را برمی­گزیند. این ماهیت مترتب بر وجود- به اعتبار هنجاربودگی­ اش در جامعه - ، همان فرهنگ است که احوال اعتقادی و قواعد رفتاری انسان را معین می ­سازد.

در پایان باید گفت قطعات و ‌هایی که علامۀ شهید در نقاط مختلف از گفتارها و نوشتارهای خود در مقام تعریف فرهنگ بیان کرده‌اند، از انسجام درونی برخوردارند و ناسازگاری و تضادی میان آنها احساس نمی‌شود. جناب علامه تمام شیده‌ها و تأملات خود را درباره فرهنگ در یک جا گرد نیاورده و تعریف واحدی عرضه نکرده‌است، اما همان اندازه نیز که به مناسبت‌های مختلف به معنا و مفهوم فرهنگ اشاره کرده است، از قابلیت تبدیل شدن به یک تعریف عمیق و دقیق از فرهنگ را دارد. البته در عین حال می‌توان به ایشان ده گرفت که چرا آراء پراکنده و متفرق خود را در قالب یک تعریف متمرکز و واحد نریخته‌است؟

شاید در نگاه نخست، تعریف علامه شهید از فرهنگ، یک تعریف حداکثری[51] و فراگیر[52] به نظر برسد که همه چیز را در برمی‌گیرد و عرصه‌ای را خارج از خود باقی نمی‌گذارد، در حالی که چنین نیست. بر مبنای تعریفی که ایشان از فرهنگ عرضه کرده، فرهنگ در عرض سایر ساختارهای موجود در جهان اجتماعی نیست، بلکه در طول آنهاست. به همین سبب است که ایشان قائل به روح‌وارگی فرهنگ است. روشن است که در صورت تعریف فرهنگ به عنوان روح جامعه، این روح تمام پهنه جامعه را در برمی‌گیرد و چیزی را در عرض خود نمی‌پذیرد، اما در طول آن، موجودیت‌هایی امکان حضور دارند.

کیفیت ترتب روح بر جسم در انسان می‌تواند مثال خوبی برای روشن ‌شدن این مطلب باشد. درست است که انسان مرکب از روح و جسم است، اما هویت حقیقی انسان را روح او تشکیل می‌دهد. افزون بر این، روح و جسم، از یک سنخ و همگون نیستند و اجتماع آنها در انسان، اجتماع طولی است نه عرضی. به بیان دیگر، روح و جسم، نسبت طولی با یکدیگر دارند و تفاوت آنها، تفاوت در مرتبه وجودی‌شان است. اگر تعریف جناب علامه از فرهنگ را به چنین صورتی فهم و تفسیر کنیم، مشکل حداکثرانگاری فرهنگ پدید نمی‌آید و برداشت ایشان، موجه و منطقی می‌نماید.*مشاهده متن کامل ...
جوشکاری سیار کلیه امور ده کاری وتعمیرات در نیشابور 09154512292
درخواست حذف اطلاعات
جوشکاری آهن - جوشکاری آّبگرمکن - جوشکاری چدن - جوشکاری آلمینیوم - جوشکاری در شهر فیروزه - جوشکاری در بزغان -جوشکاری در بانک - طلا فروشی نیشابور - جوشکاری در خیام - جوشکاری حرفه ای - جوشکاری در فولاد اسان - جوشکاری سقفی - جوشکاری تخت- جوشکاری ذوبی - جوشکاری سربالا - جوشکاری سر پایین -جوشکاری دیواره - جوشکاری جناغی - جوشکاری نفوذی - جوشکاری ورقهای ضخیم-جوشکاری ورقهای نازک- جوشکاری ع xue-usa- بازرسی جوش درنیشابور - اجرای حفاظ در نیشابور - درب های حفاظ دار نیشابور - درب های امنیتی نیشابور - درب های حفاظ دار مسکن مهر نیشابور -کلیه امور ده کاری در نیشابور - تعمیرات در نیشابور - سیار- سیار نیشابور -جوشکاری سیار در نیشابور - جوشکار-جوشکاری اسکلت - جوشکاری اسکلت های ف ی - جوشکاری پلاستیک - جوشکاری در شهرک ف ی - جوشکاری ساخت ماشین شارژی - ساخت هرگونه وشکل ف ی - ساخت جا کولری در نیشابور - 118نیشابور - بانک اطلاعات نیشابور --پورتال جامع شهرستان نیشابور - روزنه نیشابور - جوشکاری روزنه -جوشکاری تیرچه های ف ی در نیشابور -کرمیت نیشابور -جوشکاری علی اصغر صالح آبادی نیشابور -جوشکاری در فرمانداری نیشابور - ساخت قفس در نیشابور - جوشکار سیار در 118نیشابور - نصب تابلو در نیشابور -ساخت تابلو در نیشابور -تاکی تی نیشابور - تاکی تی جوشکار نیشابور - جوشکاری در روستا نیشابور - جوشکاری در سالن مرغداری در نیشابور - جوشکاری در سالن بلدر چین - جوشدر بین راه - جوشکاری در پلیس راه - جوشکاری در داری - جوشکاری در راه آهن - جوشکاری در آگاهی - جوشکاری در دادگستری نیشابور -مشاهده متن کامل ...
پاو وینت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی نیشابور- 68 اسلاید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی نیشابور- 68 اسلاید با و پر سرعت .

 پاو وینت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی نیشابور- 68 اسلاید


 پاو وینت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی نیشابور- 68 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

نیشابور محل پیوند ایران با است.

«شأن والا و جایگاه ممتاز نیشابور در تاریخ ایجاب می کند که امروز با نگاه ویژه ای به آن نگریسته شود».

محمد خاتمی

بهترین ای اسان نیشابور است و «نیکو شهری است نیشابور»

محمد بن عبدالله،

بهترین هدیه ای که در زادروزم دریافت نمودم کتاب رباعیات خیام بود که از سوی همسرم به من اهدا گردید.

 ولادیمیر پوتین

 

یکی از ای مهم اسان بزرگ و استان اسان رضوی در شرق ایران است که در دامنه کوه بینالود قرار گرفته است. نیشابور از مهم ترین مراکز جمعیتی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران مطرح شده است.

صنعت قالی بافی در بیش از ۴۷۰ روستای شهرستان نیشابور و شهر نیشابور رواج دارد مهمترین مناطق قالیبافی حومه نیشابور در روستاهای شفیع آباد، گرینه، دررود، باغشن، و، سید آباد، سرچاه، معدن و سلیمانی، اسحاق آباد و سلطان آباد از مهمترین مراکز قالیبافی نیشابور هستند. آمادگی و توانمندی نیشابور در بخش صنعت قالی بافی به گونه ای است که اقدام به بافتن قالی هایی با متراژ چند هزار متری و در نوع خود بزرگ ترین در سطح جهان می نماید.

نامورترین و پرخواهان ترین فیروزه در ایران فیروزه نیشابور است و مهم ترین معدن فیروزه در ایران در شهرستان نیشابور می باشد که از بیش از ۲۰۰۰ سال پیش است اج می شده است. معدن این فیروزه در روستای معدن نیشابور است و از سطح زمین ۲۰۱۲ متر بلندی دارد.

 معدن جدید فیروزه در ۷ کیلومتری معدن فعلی که در روستای «معدن» شهرستان فیروزه واقع شده است.

به سبب وجود این معادن در نیشابور، شهر فیروزه را به عنوان یکی از القاب نیشابور آورده اند. هرچند که شهرفیروزه نام دیگر شهر بزغان که یکی از ای شهرستان نیشابور است؛ می باشد. فیروزه یکی از ره آوردهای نیشابور به شمار آمده و فروشگاه های فراوانی در بخش های سیاحتی شهر نیشابور و مشهد این فیروزه را به شکل های گوناگون عرضه می کنند. افزون بر آن ها رنگ فیروزه ای یک رنگ نمادین برای نیشابور تلقی شده است.

فیروزه سنگی زنده می باشد و نسبت به روغن و مواد شیمیایی مانند مواد شوینده بسیار حساس بوده و رنگ آن را تغییر می دهد.

 


با


پاو وینت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی نیشابور- 68 اسلاید


مشاهده متن کامل ...
نیشابور شناسی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل نیشابور شناسی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

عنوان تحقیق :

نیشابور شناسی

ارجمند :

جناب آقای خوجانی

گرد آورنده :

رضا خیری

بهار 1386

شهرستان نیشابور به مرکزیت ‏شهر نیشابور، 9308 (1) کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن طبق سرشمارى سال 1370 هـ . ش، ‏287/399 نفر است. تراکم نسبى جمعیت این شهرستان حدود 42 نفر در کیلومتر مربع مى‏باشد. 632 آبادى مس دارد و در قسمت مرکزى استان اسان واقع شده است. (2)

این شهرستان با مختصات ریاضى طبق نقشه زیر با طول جغرافیایى بین 58 تا 59 درجه و عرض جغرافیایى بین 35 تا 37 درجه، محدود است از شمال به شهرستانهاى چناران و قوچان، از جنوب به شهرستانهاى کاشمر و تربت‏حیدریه، از مشرق به شهرستان مشهد و از مغرب به شهرستانهاى اسفراین و سبزوار. (3)

این شهرستان داراى پنج ‏بخش است‏ به نامهای:

تحت جلگه به مرکزیت ‏بزغان و دهستانهاى تحت‏جلگه، طاغنکوه، فیروزه.

زبرخان به مرکزیت قدمگاه و دهستانهاى اردوغش، اسحاق‏آباد، زبرخان.

سرولایت‏به مرکزیت چکنه و دهستانهاى بینالود، سرولایت.

میان جلگه به مرکزیت عشق‏آباد و دهستانهاى غزالى، عشق‏آباد، بلهیرات.

مرکزى به مرکزیت‏شهر نیشابور و دهستانهاى دربقاضى، ریوند، فضل، مازول. (4)

دشت نیشابور در دامنه کوه بینالود قرار دارد، این رشته کوه در دنباله رشته کوه البرز در جهت ‏شمال‏غربى و جنوب‏شرقى کشیده شده است. مرتفع‏ترین قله این رشته کوه با 3400 متر در شمال نیشابور قرار دارد که در همان حال بلندترین قله اسان به‏شمار مى‏آید.

دشت مرتفع نیشابور محصور بین کوههاى بینالود و کوه‏سرخ، فلات ایران را به دشتهاى آسیاى مرکزى مرتبط مى‏سازد و این مسیر در طى قرنهاى متمادى همواره یکى از مهمترین شاهراه ها بوده و جهت مسافرت و حمل و نقل و نیز لشکرکشى‏ها مورد استفاده بوده است. متاسفانه طوایف مهاجم نیز از این شاهراه به منظور یورشهاى ددمنشانه خود بهره برده‏اند.

در حال حاضر، این دشت، مشهد را به وسیله جاده آسف ه درجه یک و راه‏آهن به تهران مربوط مى‏سازد. در طول زمان چنین موقعیت استثنایى برحسب اقتضا به نفع و یا به ضرر شهر نیشابور بوده است. در دوره‏هاى صلح و آرامش، آبادى، جمعیت و بازرگانى نیشابور به سبب داشتن منابع طبیعى مرغوب از قبیل معادن فیروزه و خاکهاى زراعتى وسیع، رو به گسترش نهاده و برع در زمان جنگ چون مورد طمع مهاجمان قرار داشته مورد حملات متعدد واقع شده و رو به ویرانى نهاده است. نشانه‏ها و شواهد امروزى که عبارت از ابه‏هاى متعدد در اطراف شهر است گستردگى این شهر را در زمانهاى قدیم بخوبى نشان مى‏دهد. (5)

وجه تسمیه نیشابور

قدیمترین سندى که از نیشابور یاد مى‏کند اوستا است که با واژه «رئونت‏» به معنى جلال و شکوه از آن نام مى‏برد. احتمالا این واژه بعدها به کلمه ریوند تبدیل شده که اکنون نام دهستانى از توابع نیشابور است. (6) در برخى از متون دوره ى نام دیگر نیشابور «ابرشهر» آمده است که مسلما این لفظ در دوره‏هاى قبل از به کار مى‏رفته است. سکه‏هاى مکشوفه، این موضوع را مدلل مى‏سازد. براى نمونه در سکه‏اى که تصویر قباد ساسانى را نشان مى‏دهد کلمه ابرشهر دیده مى‏شود. (7)

بحث درباره کلمه ابرشهر زیاد است از آن جمله برخى «ابرشهر» را از ریشه «اپرناک» گرفته‏اند که مربوط به قوم «پرنى‏» است که اسلاف پارتیان مى‏باشند. (8) بعضى ابرشهر (با س ب) گویند که مراد شهرى ابرى یا شهرى مرتفع که به ابرها نزدیک است. این هر دو قول بدون مبنا و اصولا مردود است اگر چه براى سند اول هنوز جاى تامل باقى است اما اگر ابر را فارسى قدیم «بر» به معنى بلند جایگاه و رفیع و بزرگ بدانیم کلمه ابرشهر مقبولتر مى‏نماید. (9)

مسکوکاتى که از دوران باکتریان در افغانستان به جاى مانده از پادشاهى به نام «نیکه‏فور» یاد مى‏کند که دامنه فرمانروایى او تا نیشابور گسترش داشته و به روایتى این شهر را وى بنا نهاده است که بعدها به «نیسه‏فور» و «نیسافور» و نهایتا به «نیشابور» تبدیل شده است. «نیسافور» در گویش عرب به معنى شى‏ء سایه‏دار است و شاید در آن جا درختهایى وجود داشته که سایه‏گستر تارک خستگان بوده است. (10)

واژه نیشابور در دوره ساسانى همه جا به شکل «نیوشاپور» آمده است که آن را به معنى کار خوب شاپور یا جاى خوب شاپور گرفته‏اند زیرا شاپور دوم این شهر را تجدید بنا کرد ولى به روایت اغلب مورخان شاپور اول بانى آن بوده است. اگر مطلب بالا را در مورد نوسازى این شهر قرین صحت ‏بدانیم، کلمه «نیو» مى‏توان به شکل امروزى آن «نو» تعبیر کرد و معنى نیشابور چیزى جز شهر نوسازى شده شاپور نخواهد بود و دیگر دلیلى براى بحث در مورد شاپور اول و دوم وجود نخواهد داشت. زیرا که بعضى از مورخان در انتخاب هر یک از آن دو دچار شک شده‏اند ولى قدر مسلم بانى اولیه باید شاپور اول باشد و پس از وقوع ز له‏اى شاپور دوم امر به ترمیم و بازسازى آن کرده است و این به هر حال کار نیک شاپور دوم بوده است که به لفظ «نیوشاپور» از آن یاد کرده‏اند. (11)

نیشابور در اوایل به «ابرشهر» معروف بود که در سکه‏هاى دوره‏هاى اموى و عباسى به همین نام آمده است. «ایران‏شهر» هم گفته‏اند که شاید عنوانى افتخارى براى این شهر بوده است. البته چون یکى از چهار شهر کرسى‏نشین اسان بود لقب «ام‏البلاد» هم براى خود ب کرده است. (12)

نیشابور در دوران پیش از

گفتار فردوسى، قدمت نیشابور را به دورانهاى باستان مى‏برد و شعر وى گواه بر وجود این شهر در اساطیر ملى ایران است. درباره به سلطنت رسیدن کیکاوس مى‏گوید: بیامد سوى پارس کاووس کى

جهانى به شادى نو افکند پى

فرستاد هر سو یکى پهلوان


با


نیشابور شناسی


مشاهده متن کامل ...
212/214
درخواست حذف اطلاعات

نیشابور - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد -

شهرستان نیشابور - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد-

آزاد ی واحد نیشا بور تصاویر برای نیشابور-

شهرداری نیشابور: صفحه اصلی

روزنه - پورتال جامع شهرستان نیشابور

نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

به زی ورتال فرمانداری نیشابور خوش آمدید

پیام نور مرکز نیشابور

مدیریت آموزش و پرورش نیشابور: اداره کل آموزش و پرورش ...

وبسایت رسمی » آموزشکده فنی و حرفه ای سما-واحد نیشابور

وبسایت رسمی » آموزشکده فنی و حرفه ای سما-واحد نیشابور

مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد نیشابور

سایت نیازمندی های نیشابور و مشهد

وب سایت روز نیشابور

دانشکده وآموزشکده فنی پسران نیشابور نسخه 8.87.2 __ پنج

اوقات شرعی به افق نیشابور - نرم افزار پخش اذان ملکوت

پرتال مرکز آموزش عالی علمی کاربردی نیشابور

پرتال مرکز آموزش عالی علمی کاربردی نیشابور

شهرستان نیشابور - هواشناسی ایران

بنیاد نیشابور: سازمان پژوهش فرهنگ ایران

نیشابور - ویکی گفتاورد

فنی و حرفه ای - دانشکده کشاورزی نیشابور نسخه 8.87 ..

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات اسان رضویمشاهده متن کامل ...
فرهنگ های سازمانی نو ظهور در هزاره سوم - محمود مشکی ماجلان
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

- فرهنگ در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانها مطرح بوده است.
- فرهنگ به تصمیم های ما شکل می دهد. درک فرهنگ به یکی از مولفه های اصلی شهروندی
تبدیل شده است.
- فرهنگ یکی از مهمترین عوامل موثر بر مدیریت است. نادیده گرفتن آن عدم انسجام داخلی و
 بیرونی را به دنبال دارد.
- هزاره سوم، هزاره تلاطم فرهنگی است و رویای د نده جهانی به منزله دیگ ذوب فرهنگ ها
باید بازنگری شود.

الگوهای مختلف فرهنگی:

- ارزشهای مشترک یعنی آنچه را که انسانها به گونه ای اصیل و حقیقی عقیده دارند بد یا خوب است، سرشت یا فرهنگ سازمانی گویند.
- هنگامی که فرهنگ سازمانی قوی است، یک فضای روانشناختی متفاوت در تمامیت سازمان ، حاکم
 می شود.
- الگوهای فرهنگی که در ادامه مطرح می شود بینش های مختلفی را در هم می آمیزد. هریک از این
الگوها ، توضیحات انبوه یا تفصیلی را از یک شکل فرهنگی سازمانی مرتبط با سطوح خاص اثربخشی سازمانی و توسعه اقتصادی ارائه میکند. .

الگوهای مختلف فرهنگی:

 1. فرهنگ های منفک منفی
  - نمایانگر بسیاری از سازمان ها در کشور های در حال توسعه هستند.توسط مجمو عه های منزوی از ارزشها و باورهای مثبت، مشخص می گردد که به طور وسیعی بین افراد، مشترک و به هم مرتبط نیستند.

  الگوهای مختلف فرهنگی:

  - اقتصاد کشور های اروپای شرقی و شوروی سابق ، مظهر این نوع فرهنگ سازمانی هستند.

 1. - دارای ی موثر در سطح استراتژیک و فضای آرام روانشناختی است.

فرهنگ های تکاملی

 1. توسط مجموعه هایی از فرهنگ مثبت به هم مرتبط یا با هم پیوسته قرار گرفته در بخش های کلیدی سازمان، مشخص می شوند.

 1. فرهنگ های هسته ای

  این نوع فرهنگ در سازمان های جوامع صنعتی غربی و در شعبات شرکت های چند ملیتی غربی در کشور های درحال توسعه وجود دارد.

 2. فرهنگ های هم افزا

  توسط مجموعه هایی از فرهنگ مثبت به هم مرتبط یا با هم پیوسته قرار گرفته در بخش های کلیدی   سازمان، مشخص می شوند.

   

  فضای حاکم

  مثبت متحد الشکل

  وضعیت فرهنگی

  متحد الشکل، تسری فرهنگ در سراسر سازمان

  ی

  موثر ، تحول آفرین ، یگپارچگی بالا

  سیستم های سازمانی

  مناسب و توسعه یافته

  اثر بخشی سازمانی

  بسیار بالا

  وضعیت آینده

  نو زایش دایم فرهنگ و اثر بخشی

  نوع سازمان

  خصوصی، برخی تی

  وضعیت اقتصادی

  ژاپن،برخی کشورهای آسیای شرقی

  فرهنگ ملی

  حمایتی

- باعث افزایش آگاهی مدیران و دست اندرکاران سازمانی می شود.
- لازم است مدیران با تلفیقی از این الگوها در راستای افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی حرکت کنند.
- با تطبیق این الگوها مطالعات استراتژیک را تحقق بخشند.

انواع فرهنگ سازمانی:

الگـــوی اقتضایــــی : بر اساس الگوی اقتضایی دو نوع فرهنگ مکانیکی و ارگانیکی با ویژگیهای زیر متصور است. فرهنگ مکانیکی در سازمانهایی با فرهنگ مکانیکی، باورهای مشترک بیشتر متوجه ساختار رسمی، قوانین و مقررات، روشها و رویه های استاندارد است. فرهنگ ارگانیکی در سازمانهایی با فرهنگ ارگانیک، باورهای مشترک عموماً بر ساختار غیر رسمی و بیشتر تأکیدها بر نتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزار کار.

الگــــوی ارتباط فـــرهنگ با محیط و استراتــژی سازمان: دانیل دنیسون الگویی را ارائه کرده که از یک سو ارتباط میان نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آنها را نشان می دهد . الگوی دنیس از یک ماتریس دوبعدی تشکیل شده که یک بعد آن درجه تغییر و یا ثبات محیط و بعد دیگر نوع تأکید استراتژیک (درونی یا بیرونی) را نشان می دهد. از برخورد نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک سازمان چهار نوع فرهنگ سازمان شکل می گیرد که هریک با نوع تأکید استراتژیک و درجه ثبات محیطی مرتبط با آن سازگاری دارد.

الف) فرهنگ سازگاری: این نوع فرهنگ که از انعطاف پذیری زیادی برخوردار است در حالی شکل می گیرد که تأکید استراتژیک سازمان بر محیط بیرونی است. سازمان نیاز زیادی دارد که با بهره گیری از انعطاف پذیری و تغییر در سمت نیازهای مشتری و یا ارباب رجوع حرکت کند. در فرهنگ سازگاری نوعی از باورها و هنجارهای رفتاری است که می تواند سازمان را در کشف، تفسیر و ترجمه نمادهای محیطی در قالب رفتارهای نوین پشتیبانی کند این نوع سازمان باید به نیازهای محیطی پاسخ شتابنده بدهد، ساختار خود را تندگونه تعدیل کند و ا امهای نوین را به آسانی به کار گیرد..

ب) فرهنگ رس ی: در این نوع سازمانها به محیط بیرونی توجه می شود. اما با تغییرهای شتابنده رودررو نیست. فرهنگ رس ی تأکید اساسی خود را بر یک دید مشترک نسبت به هدفهای سازمان استوار می سازد. انتظار این فرهنگ از انسانهای سازمانی، شناخت ژرفی از رس و مأموریت سازمان است که گامی فراتر از تبیین نقشهای شغلی وظایف جاری برمی دارد. تکیه اصلی بر سمت گیری استراتژیک سازمان آینده نگری و دستی به هدفهای آرمانی دوردست است.

ج) فرهنگ مشارکتی: تأکید نخستین این فرهنگ دخ دادن و مشارکت کارکنان در کارها با توجه به انتظارهای در حال تغییر و شتابنده محیط بیرون سازمانی است هدف سازمان در این ح پاسخگویی تند به محیط و افزایش بازدهی است. از دیدگاه فرهنگ مشارکتی دخ و شرکت کارکنان در کارهای سازمان، آفریننده حس مسئولیت و تعلق در افراد سازمانی است که در راستای آن میزان تعهد افراد نسبت به هدفها و فعالیتهای سازمان به نحوۀ فزاینده ای بیشتر می شود.

د) فرهنگ تداوم: تأکید این فرهنگ بر محیط درون سازمانی در رابطه با ثبات نسبی محیط است. فرهنگ تداوم از روندهای منظم و پیش بینی شده در ادارۀ ب و کار پشتیبانی می کند. نمادها، تشریفات، اسطوره ها و دیگر عناصر فرهنگی تماماً در سمت تثبیت وضع، ایجاد و همکاری، حفظ سنت و پیروی از خط مشیها و رویه های ب ا شده عمل می کنند. این فرهنگ، دخ و مشارکت انسانهای سازمانی در کارها را در رتبۀ پایین تر قرار می دهد و تلاش اصل سازمان را متوجه افزایش همکاری میان کارکنان در چارچوب های مشخص و دستی به کارایی و یکپارچگی سیستم می داند..

الگــــوی فرهنگ سازمانی بر اساس نوع شخصیت مدیــــریت:

1ـ فرهنگ فرهمند در برابر فرهنگ خودکفا: فرهنگ سازمانی فرهمند با شخصیت مدیری پرهیجان و بلندپرواز همراه است و تأکید مبالغه آمیزی بر فردسالاری به ویژه افراد رده بالا دارد. در مقابل سازمانهایی با فرهنگ خودکفا، بر استقلال، ابتکار فردی، کامی و پیشرفت شغلی و سازمان تأکید دارند.

2ـ فرهنگ وسواسی در برابر فرهنگ پراعتماد: فرهنگ وسواسی یا بی اعتماد، از سبک شخصیت بدگمان پدید می آید. در این نوع فرهنگها، مدیر به پنهان کاری پرداخته و اعتقاد به آن دارد که زیردستان افرادی تنبل، ناتوان و نامطمئن هستند که در صددند تا او را از میان بردارند. در مقابل سازمانهایی با فرهنگ پراعتماد، اعضای مدیریت به آسانی اطلاعات مهم را در اختیار دیگران گذارده و نسبت به یکدیگر احساس اعتماد، انصاف و گشودگی دارند.

3ـ فرهنگ پرهیزکننده در برابر فرهنگ تعالی خواه و کامی جو:

تبیین شخصیت افسرده به سوی فرهنگ پرهیز کننده کشیده می شود. یک ویژگی برجسته در سازمان های با فرهنگ پرهیز کننده آن است که کارکنان آنها از دگرگونی پرهیز می کنند.آنان منفعل و بی هدفند.مدیران از گرفتن تصمیم می پرهیزند.در برابر تغییر مقاومت می شود.

در یک فرهنگ کامی جو اعضای گروه تحلیل منطقی و فراگرد های عقلانی را ارج می گذارند. اینگونه مدیران نیاز به دگرگونی را به رسمیت می شناسند.

4ـ فرهنگ شده در برابر فرهنگ متمرکز بر هدف.

این فرهنگ زمانی در سازمان پدید می آید که شخصیت سازمان الگویی از سبک کناره گیر باشد. این افراد از احساس شدید ج از دیگران و پیوند نداشتن با محیط برخوردارند. آنان گمان دارند که تعامل با دیگران به زیانشان خواهد انجامید. جهت و هدف روشنی وجود ندارد. رئیس اجرایی نیرومند نیست.

در فرهنگ متمرکز بر هدف، اعضای سازمان از چشم انداز مشترکی درباره سازمان برخوردارند.

5 ـ فرهنگ دیوان سالارانه در برابر فرهنگ آفریننده :

فرهنگ دیوان سالار نتیجه وجود شخصیت سازمانی جابر است. مردمان جابر نیاز شدیدی بر نظارت بر محیط دارند. بر جزئیات متمرکز می شوند. مدیران جابر به کارشان متعدد و با زیر دستان به شیوه ای خ مه رفتار می کنند. بر دستورات و رفتار های رسمی تاکید دارند.

در فرهنگ آفریننده ، اعضاء از انضباط شخصی برخوردارند و می توانند به صورت گروهی کارکنند.

انواع فرهنگ های نوظهور:

1) فرهنگ یادگیرنده:

آنچه امروزه روشن است این است که نمی دانیم که جهان فردا چگونه جهانی خواهد بود. تنها می دانیم که جهانی متفاوت خواهد بود. بنابراین سازمان ها و انشان ناگزیرند که یادگیرندگانی همیشگی باشند.در سازمان یاد گیرنده افراط به طور مستمر در حال توسعه ظرفیت خود جهت تحصیل نتایجی هستند که به واقع طالب آنند.

پیتر سنگه: سازمان های جهان باید توانایی تطابق با دگرگونی هی مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند.

جان برچ و نیتزکی: جامعه ای که نمی خواهد یادبگیرد و اطلاعات ب کند یعنی نمی خواهد حرکت کند.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

1- رابطه سازمان- محیط: بافت محیط پیرامون سازمان تا حدودی قابل اداره است. هرچه محیط متلاطم تر شود، اهمیت اینکه ان استدلال کنند و نشان دهند که میزانی از کنترل بر محیط، مطلوب و ممکن است بیشتر می شود.

2- ماهیت فعالیت انسانی : مناسب ترین شیوه رفتار در حل مسائل و یادگیری ، رفتار فعالانه است. اگر فرهنگ بر مفروضات به شدت م ب مربوط به پذیرش منفعلانه مبتنی باشد، هنگامی که سرعت تغییرات محیط افزایش می یابد یادگیری دشوار تر و دشوار تر می شود. یادگیرنده خوب باید جلوه گاه این امر باشد که حل فعالانه مساله به یادگیری منجر می شود و بدین طریق الگویی مناسب در اختیار دیگر افراد سازمان قرار می دهد.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

3- ماهیت واقعیت و حقیقت: راه حل مساله از جستجوی عملی برای ب حقیقت حاصل می شود و می توان حقیقت را بسته به ماهیت مساله در هرجایی یافت. هنگامی که مسائل فرارویمان تغییر می یابد، شیوه یادگیری نیز تغییر می کند.

دشوارترین مساله ذبرای ان یادگیرنده این است که با کمبود تخصص و د خود کنارآیند. تنها راه ساخت، فرهنگی یادگیرنده که یادگیری در آن مستمر باشد این است که ان خود دریابند که پاسخ را نمی دانند و باید به دیگران پذیرش این مطلب را که آنان نیز پاسخ را نمی دانند بیاموزند. در نتیجه وظیفه یادگیری مسئولیتی مشترک می شود.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

طبیعت ماهیت انسانی : ان یادگیرنده باید به فرد ایمان داشته باشند و معتقد باشند که در نهایت ، اساسا ماهیت انسانی، خوب و در حال تغییر است. اگر ان با این مفروض کارشان را آغاز کنند که اساسا افراد تنبل و منفعل اند ، افراد دیگر علاقه ای به سازمان نشان نمی دهند.

اصولا غیر قابل قبول است که متمایل به یادگیری در مورد ماهیت انسانی از فرضیاتی غیر از فرضیات نظریه y مک گرگور برخوردار باشد و سازمانی که دانش و مهارت به شکلی ترده درآن توزیع شده است، بتواند بر اساس چیزی غیر از اعتماد متقابل عمل کند.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

ماهیت روابط انسانی : آیا فرهنگ را باید بر فرد گرایی مبتی کرد با بر جمع گرایی؟

اگر خلاقیت و نوآوری محور یادگیری باشد در این صورت فرهنگ فرد گرایانه پسندیده تر خواهد بود. در صورتیکه اجرای راه حل ها ی پیچیده در پیوند با یکدیگر کلید یادگیری و تطبیق فرض شود، سازمان جمع گرا عملکردی بهتر خواهد داشت. اصولا در یادگیری نه حداکثر فردگرایی و نه حداکثر جمع گرایی مطلوب است.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

ماهیت زمان: مطلوب ترین گرایش زمانی برای ان، نقطه ای میان آینده ی دور و آینده نزدیک است. بهتر آن آست به منظور ارزی ، واحد های زمانی میان مدت انتخاب شود تا برای آزمودن اینکه آیا راه حل های انتخ موثر بوده است یا خیر ، زمان در اختیار باشد.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

اطلاعات و ارتباطات : اطلاعات و ارتباطات محور سلامتی سازمان است و به همین دلیل نیز باید سیستم ارتباطی چند مجرایی را در خود ایجاد کند تا تماس هر فرد با دیگری برقرار شود.

باید مشخص کند حداقل سیستم ارتباطی برای هر وظیفه فرضی به چه میزان باید باشد و برای حل مساله و انجام یادگیری به شکل موثر چه نوع اطلاعاتی ضروری است.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

یک شکلی در مقابل تنوع : هر یادگیرنده باید در سازمان تنوع ایجاد کند و این مفروض را اعلام و تبلیغ کند که تنوع در سطوح فردی و زیر گروهی مطلوب است. چنین تنوعی ناگزیر ده فرهنگ ها را پدید می آورد و آنها نیز سرانجام به منبع ضروری یادگیری و نوآوری تبدیل می شود.

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

وظیفه گرایی در مقابل رابطه گرایی: هردوی این گرایشها به یک اندازه اهمیت دارند. در محیط پیچیده و وابسته به فناوریها و دیگر اشکال وابستگی ها شدید است، لازم است برای روابط ارزش قائل شد تا به آن سطح از اعتماد و ارتباطی که حل مساله و اجرای راه حل را به شکل جمعی ممکن می سازد، دست یافت. فرض براین است که تا زمانی که روابط ایجاد نشود، انجام وظیفه ممکن نیست .

فرهنگ یادگیرنده چگونه فرهنگی است:

منطق خطی در مقابل منطق سیستماتیک: فرهنگ یادگیرنده باید بر این مفروض بنا شود که جهان ذاتا پیچیده ، غیر خطی و تعیین ناپذیر است. قائل شدن به چنین شرایطی برای جهان، در درجه اول نیاز به وجود ان یادگیرنده را توجیه می کند. ان باید بیاموزند که محیط ذاتا پیچیده و پیش بینی آن دشوار است.

نتیجه:

فرهنگ یادگیرنده چنین باید فرض کند که:

جهان قابل اداره است.مناسب است انسانها مسائل را به طریقی فعالانه حل کنند.واقعیت و حقیقیت را باید به طریق عملی کشف کرد.ماهیت انسانی اساسا خوی است و در هر ح ی تغییر پذیر.هم فرد گرایی و هم گروه گرایی درست است.هم سیستم اقتدار گرا و هم سیستم مشارکتی به شرطی که بر اعتماد مبتنی باشد درستند.بهترین نوع افق زمانی نقطه ای میان آینده دور و نزدیک است.اطلاعات دقیق و مرتبط را باید بتوان آزادانه در یک شبکه کاملا مرتبط به هم به گردش آورد.واحد ها متنوع و  مرتبط باشند.احتمال وجود روابط علت و معلولی چندگانه و تعیین ناپذیر از احتمال وجود علل خطی و ساده بیشتر است.

فرهنگ کارآفرینی

کارآفرینی، مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است.کارآفرینی ، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و پیشرفت بشر در عصر مدرنیته تلقی می شود.

کارآفرینی چیست؟

به معنای تعهد بوده و ا ام شخص را به سازماندهی ، اداره نمودن و پذیرفتن مخاطرات ب و کار را نشان می دهد.کارآفرینی موتور محرکه توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.

ژوزف شومپیتر پدر کار آفرینی «هر فرایندی که در شرکت منجر به کالایی جدید، ایجاد روشی جدید، بازار جدید و منابع جدید می شود، میگوییم کارآفرینی رخ داده است »

پنج دوره تاریخی کارآفرینی

1) دوره اول: قرون 15 و16 میلادی«کارآفرین ی است که مسئولیت اجرای پروژه های بزرگ را برعهده می گیرد اما مخاطره پذیر نیست.

2) دوره دوم: قرن 17 میلادی.در این دوره بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد(مخاطره).

3) دوره سوم قرون 18 و 19 میلادی.در این دوره ابتدا کارآفرین از تامین کننده سرمایه متمایز می شود. یعنی ی که مخاطره می کند با ی که سرمایه را تامین می کند متفاوت است.

4) دوره چهارم دهه های میانی قرن 20.مفهوم نوآوری در این دوره به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می شود.

5) دوره پنجم دوره معاصر: در این دوره توجه جامعه شناسان و روانشناسان نیز به این رشته معطوف شد.

برخی از ویژگیهای افراد کارآفرین

خوداتکایی

اشتیاق به تولید محصول یا خدمتی جدید

بهترین استفاده از وقت خود

تحمل ریسک

نیاز به پیشرفت دائمی

توان بالا در کنترل خود

توانایی تشخیص اولویت ها

خوش بینی

شجاعت

انگیزه داخلی بالا

ویژگی های فرهنگ کارآفرینی

1) کارآفرینی ، فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت: همگام با تغییرات گام بر می دارد و می کوشد فرصت های ایجاد شده در جریان این تغییرات را کشف و از آنها بهره برداری کند.«نمی توان در امواج سهمگین تحولات، جزیره ای کوچک و باثبات ساخت و با قرار دادن حصار های به ظاهر مستحکم، جامعه را از تبعات مثبت و منفی تحولات مصون نگاه داشت».

اگر می خواهیم در مسیر تحولات فرهنگی جهان آینده نقشی ایفا کنیم، باید تحولات را بشناسیم، موجودیت آنها را بپذیریم و فرصت های موجود در آنها را تشخیص دهیم و به موقع از آنها استفاده کنیم.

ویژگی های فرهنگ کارآفرینی

2) کارآفرینی ، فرهنگ مشارکت: در کارآفرینی بیشتر ساختار شبکه ای وجود دارد و به جای فرایند های عمودی ، فرایند های افقی درآنها جاری است.روابط بیشتر بر مبنای مشارکت و درک متقابل شکل می گیرد و اطاعت سهم کمتری دارد. بنای فرهنگ بر مفاهمه و گفتگو استوار است.

3) کارآفرینی ، فرهنگ خلاقیت: فرهنگ کار آفرینی بر بهاء دادن بر خلاقیت و نوآوری استوار است. افراد به دنبال ایده های نو هستند. این موضوع باعث رشد و شکوفایی استعداد ها و رشد و رشد و توسعه شرکت ها می شود.

4) کارآفرینی فرهنگ و قبول مسئولیت: روحیه روی پای خود ایستادن و قبول مسئولیت کار خود، از ویژگی افراد کارآفرین است. در این فرهنگ کارکنان خودگردان، خطر پذیراند و همه خود را در برابر منافع خود و شرکت و جلب رضایت مشتری مسئول می دانند.

ویژگی های فرهنگ کارآفرینی

5) کارآفرینی، فرهنگ مخاطره پذیری: کارآفرینان باید بتوانند نسبت به موقعیت ، شرایط، امکانات و در یک کلام آینده خود ریسک کرده و برای ب موفقیتی محتمل مبارزه نمایند. افراد دارای روحیه محافظه کار و کارمندی اساسا نمی توانند کارآفرینان موفقی باشند.

فرهنگ کار آفرینی در نگاه شمندان:

 

1) نظریه فرهنگ کارآفرینی ما وبر: توسعه فرهنگ کارآفرینی را متاثر از چهار عامل تشویق به کار برای سعادت، خطر پذیری برای تغییر سرنوشت، برنامه ریزی برای آینده و صرفه جویی می داند.

 

2) نظریه فرهنگ کارآفرینی پارسونز: توسعه فرهنگ خلاقیت و ابتکار را محصول نظام اجتماعی و تحت تاثیر نهاد خانواده و مدرسه می داند که در پرتو آن ، انگیزه کنشگران برای بر عهده گرفتن نقش های تولیدی بالا می رود.

فرهنگ کار آفرینی در نگاه شمندان:

 

3) نظریه فرهنگ کارآفرینی مک کللند: نظریه نیاز را مطرح کرده و عواملی نظیر شیوه جامعه پذیری، شیوه های تربیتی والدین، طبقه اجتماعی والدین، ایدئولوژی حاکم ، مذهب و تحرک اجتماعی را عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی می داند.

کار آفرینی در های کشور:

 

در دهه های پایانی قرن بیستم آموزش های کارآفرینی به صورت ی و غیر ی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه توسعه شایانی یافته است.

در کشور ما سابقه طولانی برای این کار وجود ندارد. متاسفانه عدّه زیادی از مسئولان و مردم درک درستی از مفهوم کارآفرینی ندارند و بیشتر آنرا به معنی ایجاد کار با استغال زایی می دانند. حتی در های کشور که باید در زمینه توسعه کارآفرینی به مفهوم واقعی آن و جهت دهی مناسب دیدگاه ها و برداشت ها از این موضوع پیشتاز باشد، بعضا این بی دقتی وجود دارد.

کار آفرینی در های کشور:

بر اساس برنامه سوم توسعه طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگا های کشور» که به اختصار کاراد نام گرفت تدوین و به اجرا درآمد.که اه آن عبارت بودند از: ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه ی نسبت به کارآفرینی- ترغیب و جذب جامعه ی به دوره های آموزش کارآفرینی- گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینی.

در کشور ما آنچه مشاهده می شود بیشتر فرهنگ کارمندی است تا کارآفرینی.

وظیفه مدیران و مسئولان اهتمام به ارتقای فرهنگ کارآفرینی است. همچنین خانواده ها باید با تغییر نوع نگرش به دنیای پیرامون خود و حمایت از فرزندان زمینه های گسترش فرهنگ کارآفرینی به معنی واقعی را فراهم نمایند.

کار آفرینی در های کشور:

ایران امروز اگر خواهان رشد  و توسعه و تامین رفاه اقتصادی ، حل معضل بیکاری یان و کاهش مفاسد اخلاقی در سایه اشتغال زایی می باشد، راهی به جز توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی نخواهد داشت و به تعبیر دراکر «کارآفرینی سحر و جادو نیست ، مربوط به اجنه هم نیست ، این نوعی آموزش است و مانند هر آموزشی قابل تعلیم»

فرهنگ مجازی:

 

فناوری های کامپیوتری امکان تعامل انسان با ماشین و انسان با انسان را به شکلی کاملا جدید و بدیع و همچنین امکان تعامل انسان در فضایی مجازی را فراهم می کنند . این ابزار ها انسان را وارد فضایی مجازی با طیفی از امکانات ارتباطی و فرهنگی می کند که در توانایی آنها جهت تعامل با فناوریهای مختلف، فرهنگ فضای مجازی و افرادی که با آنها مواجه می شوند موثر است.

سازمان مجازی سازمانی است که از طریق واگذاری فعالیت ها به سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحد های خارجی و اتحاد با آنها بوجود آمده است.

فرهنگ مجازی:

ویژگی های سازمان های مجازی

 1. زمان 2. ساختارهای افقی 3. جهانی شدن 4. ارتباط ماشینی 5. همکاری و رقابت بین المللی6 درگیری پویا 7. شکل های متنوع سازمانی8. اعتماد افراد سطوح بالای سازمان 9.حد و مرز منعطف و نامشخص

  فرهنگ مجازی:

  مدرن یا پسامدرن

  بنابر برخی دیدگاه ها منطق فضای مجازی صرفا عبارت از بسط و گسترش استعمار اروپایی است و فرهنگ فضای مجازی برخاسته از فرهنگ برتر علمی و تکنولوژی و جزو یت غلبه بر جهان است.

  دیدگاهی دیگر فضای مجازی را کاملا جدید و پسامدرن دانسته ، آن را نشانگر گسستی عمده و اساسی در الگوهای فرهنگی جامعه ، هویت و ارتباطات در نظر می گیرند.

  فرهنگ مجازی:

  انواع سازمان های مجازی

  1) سازمان پارندی: فعالیت های غیر استراتژیک خود را معین و آنرا به واحد های خارجی محول می کنند. در این نوع سازمان یک هسته مرکزی و کنترل وجود دارد.

  2) سازمان شبکه ای: گروهی از واحد های سازمانی مختلف با اه مشترک با هم ائتلاف می کنند و ارتباط درونی و بیرونی بالا ، منعطف و هم افزایی بالایی دارند.

  3) سازمان های بدون مرز: سازمان ها در درون و بیرون هیچ مرزی ندارند.و گروه های مختلف با وحدت و هماهنگی فعالیت دارند

   

  عوامل موثر بر ایجاد سازمان های مجازی

   

  1) عوامل اجتماعی : شلوغی شهر، تراکم ماشینها، آلودگی هوا و ...

  2) عوامل تکنولوژیکی: ظهور فناوری های جدید

  3) عوامل تجاری: کاهش دادن هزینه ها،

  4)  عوامل تی : تشویق ت به استفاده از این سازمان ها


  مشاهده متن کامل ...

درآمدی بر شناخت شهر ریوند و شناسه های جغرافیایی و فرهنگی آن
درخواست حذف اطلاعات
 رِیوَند به عنوان یک نقطه جغرافیایی
در بازنگری و بازکاوی تاریخ ریوند، سه شناسه بنیادین جغرافیایی «کوه»، «سرزمین» (ربع) و «شهر» (قریه) ریوند –در حوزه جغرافیای تاریخی و فرهنگی نیشابور (ابرشهر)- که دارای پیوستگی جغرافیایی و استنادات تاریخی می باشند، بازنمایی می گردد.  از «ریوند»، به عنوان یک نقطه جغرافیایی –شهر (مدینه) و یا روستا (قریه)-، در متون گوناگون، سخن رفته است. ابن حوقل (قرن 4 هجری) ای نیشابور را چنین بر می شمرد: «لنیسابور حدود واسعة و رساتیق عامرة و فی ضمنها مدن معروفة کالبوزجان و مالن المعروفة بکوا ز و خایمند و سلومک و سنکان و زوزن و کندر و ترشیز و خان روان و ازاذوار و خسروکرد و بهمن آباذ و مزینان و سبزوار و دیواره و مهرجان و اسفرایین و خوجان و «ریوند»، و إن جمع الی نیسابور طوس فمن مدنها الرایکان و طبران و نوقان و تروغوذ»(صورة الارض؛ ج2، ص 433-434) مقدسی (336؟-380 هـ.ق)، به گفته مردم روزگار خود، نیشابور را «ایرانشهر» نامیده و از «ریوند»، در کنار دیگر ای قلمرو نیشابور، نام می برد: «و لایرانشهر: بوزجان، زوزن، طرثیث، سابزوار، خسروجرد، ازاذوار، خوجان، «ریوند»، مازل، مالن، ج ، و خزائنها: طوس؛ قصبتها: الطابران، النوقان، و الرادکان و جنابد، استورقان، تروغبذ، نسا: مدنها اسفینقان و السرمقان فراوة، شهرستانة، و أبیورد: مدنها مهنة، کوفن.»(احسن قاسیم؛ ص50-51)
ابوعبدالله حاکم (321-405 هـ.ق)، می گوید: «ریوند، که ربع به آن منسوب است قریه کبیره معموره بود، بانی آن انوشروان عادل.»(تاریخ نیشابور، ص 215) ادریسی (493-560 هـ.ق)، مدُن (= ای) قلمرو نیشابور را چنین نام می برد: «لنیسابور، حدود واسعة و رساتیق عامرة و فیها مدن کثیرة معروفة مثل: البوزجان و مالن و خایمند و سلومک و سنکان و زوزن و کندر و ترشیز و خان روان و ازاذوار و خسروکرد و بهمن آباذ و اسفرایین و خوجان و «ریوند» و نوقان و تروغوذ. و مدینة نیسابور، قطب لما حولها من البلاد و الأقطار و ذلک من نیسابور ...»(نزهة المشتاق، ج2، ص 690) اما ابوالفداء (قرن 8 هجری)، «ریوند» را با عبارت «و هی قریة کبیرة» -و آن، روستایی بزرگ است- یاد می کند.(تقویم البلدان، ص 505) باری، نام این آبادی (شهر یا قریه کبیره)، در میان ای عمده نیشابور (= بخش غربی اسان بزرگ؛ دربرگیرنده ناحیه ای از غرب ولایت بیهق تا شرق ولایت توس)، در کتاب های معتبر جغرافیایی و تاریخی قرون نخستین هجری آمده است. برآیند این گفتارها، «شهر ریوند» را به عنوان یکی از آبادی های عمده و مطرح اسان آن روزگاران، نمایان می سازد.

 شهر ریوند؛ مرکز ربع ریوند
ابوعبدالله حاکم (قرن 4هـ.ق)، نشابور را در 4 ربع (= بخش) و 12 ولایت (= شهرستان، که عبارتند از: بیهق (سبزوار)، جوین، اسفراین، خبوشان (قوچان)، ارغیان، پُشت (کاشمر)، رُخ، زوزن، خواف، ازقند (اسفند)، جام و با ز، ج ) معرفی می نماید. او دریاره ربع های (ارباع= بخش ها) نیشابور می نویسد: «اما ارباع نشابور، چارست: ریوند، مازل، شامات، بشفروش. و کیفیت قسمت و مساحت، آن است که از چار طرف مسجدِ جامع، به هر طرفی رفتند و تا کنارِ زمین ولایت، قری و قنوات را به آن رَبع نسبت دادند و به قریه ای که در آن جانب، معمور و بیشتر بود، اضافه د.»(تاریخ نیشابور، ص 214) او در دنباله نوشتار خود، بخش ریوند را چنین معرفی می نماید: «اما ربعِ ریوند، از حدِّ مسجد جامع بود تا مزرعه احمدآباد، اول حدود بیهق، طول او سیزده فرسخ. عرض او از حدود ولایت طوس تا حدود بشت. پانزده فرسخ. مشتمل بر زیاده از پانصد دیه که بعضی را یک قنات بود یا دو یا سه یا چهار یا پنج. و ریوند که ربع، به آن منسوب است، قریه کبیره معموره بُوَد ...»(همان، ص 214-215)


با این پیشینه، «شهر ریوند»، مرکز بخشی از شهرستان نیشابور، بوده که محدوده آن: از شرق، به مسجد جامع شهر نیشابور؛ از غرب، به مرز شهرستان بیهق (سبزوار کنونی)؛ از جنوب، به شهرستان بُشت (کاشمر کنونی)؛ از شمال یا شمال غرب، به شهرستان توس می رسیده است. این بخش، مساحتی در حدود 13 فرسنگ در 15 فرسنگ داشته است. مقدسی، گوشه ای دیگر از جغرافیای شهر ریوند را بر ما روشن می سازد او در بخشی از کتاب خود که به مسافت بین ای اقلیم اسان می پردازد، می گوید: «تأخذ من نیسابور الی ریوند مرحلة ثم الی مهرجان مرحلتین ثم الی أسفراین مثلها»(احسن قاسیم، ص352) از «نیشابور» گرفته تا «ریوند» یک مرحله، سپس تا «مهرگان» دو مرحله، سپس تا «اسفراین» همان اندازه (ترجمه احسن قاسیم، ج2، ص515) چنانکه می دانیم، شهر اسفراین –که مهرجان نیز در آن بوده است- در شمال غربی نیشابور واقع شده و امروزه، از طریق جاده ارتباطی موجود، فاصله این دو شهر، در حدود 170 کیلومتر، و فاصله مستقیم هوایی آنها حدود 145 کیلومتر) است. بر پایه این آگاهی ها؛ شهر ریوند در حدود یک پنجم نخست راه نیشابور به اسفراین، یعنی در حدود 30 تا 35 کیلومتری شمال غربی شهر نیشابور، قرار داشته است.

 برخی ویژگی ها و شناسه های جغرافیایی شهر ریوند
از دیگر داده های جغرافیایی مرتبط با «شهر ریوند» می توان به نهری در میان شهر، و همچنین دروازه غربی شهر –به سوی ری گشوده می شده- اشاره نمود که در «احسن قاسیم» از آن یاد شده است.(ترجمه احسن قاسیم، ج2، ص463). همچنین گفتارهای حاکم –اشاره به قنات های فراوان- و مقدسی که می گوید: «ریوند؛ ربع سریّ نزه کثیر الکروم و الأعناب الجیّدة و الفواکه الحسنة و به سفرجل لا یری مثله» بخشی پاکیزه و والا با تا تان های بسیار و انگورهای نیکو و میوه های خوب و در آنجا گل ای است که همانند آن دیده نشده است(احسن قاسیم، ص316)، نشانگر اوضاع بسامان اقتصادی و بَردهی و سودبخشی کشاورزی در «شهر ریوند» و دیگر آبادی های ناحیه ریوند است. همچنین «معدن فیروزه» را می توان به عنوان شناسه شاخص بخش ریوند نیشابور -و پیرو آن؛ شهر ریوند به عنوان مرکز بخش ریوند- نام برد. مقدسی می گوید: «به معادن کثیرة بنیسابور فی رستاق ریوند معدن الفیروزج و ...» معدن های بسیاری در نیشابور است، در رستاق ریوند، کان فیروزه است(احسن قاسیم، ص326)

شناسه های فرهنگی ریوند
یکی از شناسه های شاخص ریوند که در جغرافیای تاریخی این ناحیه ثبت گردیده(احسن قاسیم، ص326)، «کان فیروزه» است؛ سنگ فیروزه به عنوان سنگی بهادار و دارای ویژگی های ارزشی معنوی که ریشه در باورهای عموم مردم –از دیرباز تا کنون- دارد، دارای ابعاد فرهنگی ویژه ای است چنانکه، امروز یکی از لقب های نیشابور –سرزمین مادر ناحیه و شهر ریوند قدیم- با فیروزه پیوند یافته و «شهر فیروزه» نامیده می‎شود. با این پیشینه، این پندار، چندان دور از ذهن نیست که: شهر ریوند در زمان پویایی زیست دوران خود، نقشی برجسته در مبادلات و مناسبات اقتصادی، هنری و فرهنگی مربوط به فیروزه داشته و همچنین، به عنوان نزدیکترین شهر حوزه شمال غربی نیشابور؛ با ارتباطاتی که با مهرجان، اسفراین، آزادوار (جوین) و استوا (خبوشان) داشته، نقشی بسزا در تحولات ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی این منطقه، ایفا می نموده است.
ابوعبدالله حاکم، رویه ای دیگر از زیست فرهنگی «شهر ریوند» را در کتاب خود، بازتاب داده است: «و ریوند که ربع به آن منسوب است ... درو مسجدی جامع منیع رفیع و خانقاه های بسیار.»(تاریخ نیشابور، ص215) مقدسی نیز به این مسجد جامع اشاره می کند: «بها جامع قد جدّد من الآجرّ» در آن مسجد جامعی است که با آجر تجدید بنا شده است.(احسن قاسیم، ص317) آوردن توضیح «قد جدّد من الآجرّ» (نوسازی با آجر) با نگاه به زمان بیان این گفتار که مربوط قرن چهارم هجری (بیش از 10 قرن پیش) است، نشانگر جایگاه و اهمیت این ساختمان فرهنگی، در دورانی است که بیشتر، بنا ها از خشت و گل، ب ای می گردیده اند، توضیح حاکم –با عبارت «منیع رفیع»- در مورد این مسجد، جایگاه و مرتبه آن را روشن تر می سازد. افزون بر این، شهر ریوند، دارای خانقاه هایی بوده که حاکم، به آن اشاره کرده است. وجود چند خانقاه در یک آبادی یا یک شهر، بیانگر وجود حلقه های پویای شه ورزان و معناجویان در آن منطقه است.
بی گمان عارفان و صوفیان و شمندانی از ریوند برخاسته اند که شوربختانه، رویدادهای ناگوار تاریخی -از یورش های تمدن سوز مهاجمان بیگانه گرفته تا بالایای ویرانگر طبیعی، مدارک کمی از آنان را به روزگار ما رسانیده است. در «معجم البدان» به دو تن از دانشورزان ریوند اشاره شده است؛ یکی، أبوسعید سهیل بن أحمد بن سهل الریوندى النیسابوری (دانشمند علوم حدیث، متوفی 350ق) و دیگری، محمد بن الحسن بن علی بن عبدالرحمن ابن یلویه أبوالفضائل المعینی الریوندی الفجکشی (دانشمند لغت شناس و ادیب، متوفی 537ق) است.(معجم‎البدان، ج3، ص 115 و ج4، ص236) در «تاریخ نیشابور» حاکم نیز از سه تن مشایخ مولف اهل حدیث به نام های ابراهیم بن احمد بن محمد بن عبدالله ریوندی، سهل بن احمد بن سهل ریوندی -ابوسعید مزکّی- و محمد بن احمد بن هارون ریوندی -ابوبکر شافعی نیشابوری- نام برده شده است.(ص155، 163و174) همچنین ابوعبدالله حاکم، سه تن دیگر از اهالی سرشناس ریوند را بدین شرح یاد می کند: «در اولِ ، حکّام ماوراء النهر، سه برادر بودند: محمد و عطریف و مسیّب، هر سه از ریوند. هر یک، در آن مملکت، درم و دینار بسیار زدند و آثار آن پیداست.»(تاریخ نیشابور، ص215)
اما «بُرزین مهر» را باید شایان ترین شناسه فرهنگی ریوند معرفی نمود که البته با پویایی و سامان کار کشاورزی در بوم ریوند بی مناسبت نیست.(10) « ده اوستا» در بخش «آتش بهرام نیایش»؛ بر کوه ریوند، ستایش و آفرین گفته و در گزارش پهلَوی آن آمده است: «جای آذر برزین مهر، در کوه ریوند است. کار آذربرزین مهر، کشاورزی (واستریوشی) است، از یاوری این آتش است که کشاورزان (واستریوشان)، در کار کشاورزی، داناتر و تخشاتر و پاکیزه تر (شستک جامه تر) هستند.» ( ده اوستا، ص132؛ یسنا، ص184) ابراهیم پورداوود درباره برزین مهر نوشته است: «این آتشکده کشاورزان در اسان و پایگاه آن، بر بالای کوه ریوند در ابرشهر یا نیشاپور بوده و با این همه پیدا ویرانه آن، امروزه در آن سرزمین، آسان نیست.»(یسنا، ص185) و درباره «شهر ریوند» و پیوند آن با «آذر برزین مهر» می نویسد: «ریوند یکی از ای معروف نیشاپور یا ابرشهر بوده، ابن رُسته می نویسد: ابرشهر، دارای 13 رستاق (معرب از روستاک پهلوی) و چهار طسّوج (معرب از تسوک پهلوی، در فارسی: تسو) یعنی محل است. ریوند یکی از آن چهار طسوج است. این شهر، بخصوصه بواسطه آذر برزین مهر که یکی از آتشکده های معروف ایران قدیم بوده شهرت داشت؛ مانند آذرگشسب «شیز» (در آذربایجان) و آذرفرن بغ «کاریان» (در فارس)، بسیار متبرک و زیارتگاه بود.»(یشت ها، ج2، ص230)

 فهرست منابع:
- «احسن قاسیم فی معرفة الاقالیم»، تالیف شمس الدین عبدالله محمد المقدسی، بیروت: دار صادر، ۱۹۰۶م/ ۱۲۸۵ق.
- «احسن قاسیم فی معرفة الاقالیم» تالیف ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی، ترجمه علینقی منزوی، تهران: شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1361.
- «تاریخ نیشابور»، ابوعبدالله حاکم نیشابوری، ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگه، 1375.
- «تقویم البلدان»، تالیف اسماعیل بن علی ابوالفداء، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة، 2007م.
- « ده اوستا؛ بخشی از کتاب اوستا»، تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، 1386.
- «صورة الارض»، تالیف القاسم ابن حوقل النصیبی، بیروت: دارصادر، 1317ق/ 1938م.
- «معجم البلدان»، شهاب الدین أبی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی، بیروت: دار احیاء الثراث العربی، ۱۳۹۹ق./۱۹۷۹م.
- «نزهة المشتاق فی إختراق الآفاق»، تالیف شریف الادریسی، بیروت: عالم الکتب‏، ۱۴۰۹ق./۱۹۸۹م.
- «یسنا؛ بخشی از کتاب اوستا»، تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، 1387.
- «یشت ها»، تفسیر و تالیف ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر، 1377.مشاهده متن کامل ...
اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97
درخواست حذف اطلاعات

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

برای ب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97  با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است به این صورت که بسیاری از مدارس در همین راستا و برای پیشرفت بیشتر دانش آموزان تاسیس شده اند که امکانات ویژه ای از جمله اساتید مجرب، استفاده از مواد کمک آموزشی و رفاهی و … در اختیار دانش آموزان قرار دهند که از جمله این مدارس می توانیم به مدارس تیزهوشان (استعداد  درخشان) اشاره کنیم که در سال های اخیر دانش آموزان بسیاری را در پایه های ششم و نهم در سراسر ایران به خود جذب کرده است که البته از شرایط ورود به  مدارس تیزهوشان  قبولی در آزمون تیزهوشان(در شهرستان نیشابور) می باشد.

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

برای ب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97  با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا اهمیت ویژه ای پیدا کرده است به این صورت که بسیاری از مدارس در همین راستا و برای پیشرفت بیشتر دانش آموزان تاسیس شده اند که امکانات ویژه ای از جمله اساتید مجرب، استفاده از مواد کمک آموزشی و رفاهی و … در اختیار دانش آموزان قرار دهند که از جمله این مدارس می توانیم به مدارس تیزهوشان (استعداد  درخشان) اشاره کنیم که در سال های اخیر دانش آموزان بسیاری را در پایه های ششم و نهم در سراسر ایران به خود جذبب کرده است که البته از شرایط ورود به  مدارس تیزهوشان  قبولی در آزمون تیزهوشان(در شهرستان نیشابور) می باشد.

تاریخ برگزاری آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

در خصوص نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 و ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96  که سوال بسیاری از دانش آموزان و اولیا می باشد لازم است بگوییم که تمامی مراحل ثبت نام ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 به صورت اینترنتی (مجازی) خواهد بود و نیازی به حضور اولیا و دانش آموزان به مدرسه نخواهد بود.به این صورت که دانش آموزان می بایست در اسفند ماه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند و کارت ورود به جلسه آزمون که نشان دهنده ی تکمیل ثبت نام و مجوزی برای حضور در جلسه آزمون می باشد را به صورت اینترنتی حدود 10 روز پیش از برگزاری آزمون تیزهوشان دریافت نمایند.ضمن اینکه تاریخ برگزاری آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97 نیز در اردیبهشت ماه خواهد بود.

نحوه سوالات آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

سوالات آزمون تیزهوشان(استعداد درخشان) شهرستان نیشابور از 2 بخش تشکیل شده که بخش اول استعداد تحصیلی که شامل 80 درصد سوالات بوده و بخش دیگر استعداد تحلیلی که شامل 200 درصد از سوالات می شود.

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

برای آگاهی از تاریخ اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 شهرستان نیشابور لازم است بدانید که حدودا 20 روز پس از برگزاری آزمون، نتایج بر روی سایت قرار خواهد گرفت و شما دانش آموزان می بایست پس از مشاهده نتایج در صورت ب نمره قبولی در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام حضوری در مدرسه اقدام نمایید.برای آگاهی از تاریخ دقیق اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97  شهرستان نیشابور و