پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ارزی خودم رسیدن به اه آینده
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی تسعیرارز
درخواست حذف اطلاعات

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی تسعیرارز:

1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

2- درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مودی م م به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مودی م م به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مودی ا امی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- درخصوص واردات:

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب - درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی:

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترا مه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5- درخصوص ید و فروش ارز:

الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل یدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور ید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص ید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور ید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.مشاهده متن کامل ...
پایان نامه های مکانیک
درخواست حذف اطلاعات
 1. پایان نامه : پیش بینی ش ت و خستگی چرخ دنده ها
 2. پایان نامه : کاربردها و روشهای تولید مواد
 3. پایان نامه :نحوه ساخت مواد fgm و نمونه های این مواد در طبیعت
 4. پایان نامه مکانیک : ارزی کامپوزیت پایه پلیمری
 5. پایان نامه : انبساط حرارتی در سیستم خطوط لوله
 6. پایان نامه:تعیین فاکتورهای موثر دراتلافات برودتی سقف وبرآورد میزان کاهش باربرودتی
 7. پایان نامه : ارزی انواع واماندگی در پانل های ساندویچی
 8. پایان نامه : مطالعه ارتعاشات غیرخطی پوسته هاوپانل ها
 9. پایان نامه : ارزی انتقال حرارت جابجایی اجسام شناور
 10. پایان نامه : ارزی شاخص های سرمایش مغناطیسی
 11. پایان نامه : انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی
 12. پایان نامه : ارزی وشبیه سازی پدیده کاویتاسیون
 13. پایان نامه : استفاده از مواد هوشمند در سازه های چند لایه
 14. پایان نامه : میزان نشت گاز از خط لوله مدفون در زمین
 15. پایان نامه : ارزی پروسه اتوفرتاژ در مخازن تحت فشار
 16. پایان نامه با موضوع آب شیرین کن های خورشیدی
 17. پایان نامه :ارزی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای
 18. پایان نامه : روشهای نوین حل مسائل پلاستیسیته
 19. پایان نامه : ارزی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین
 20. پایان نامه : رهاسازی تنش قطعات جوشکاری شده
 21. پایان نامه : تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن
 22. پایان نامه : ارزی پدیده سرج و استال در کمپرسور
 23. پایان نامه : ارزی سطوح نانو در کاهش ضریب اصطکاک
 24. پایان نامه با موضوع ارزی میکروپمپ ها و کاربرد آنها
 25. پایان نامه:مقایسه عملکرد روشهای مختلف انتقال حرارت تابشی
 26. پایان نامه : روش خوشه بندی بعنوان یکی از شاخه های یادگیری
 27. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مکانیک:ارزی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط
 28. پایان نامه : اثرات کاویتاسیون در ضریب نیروی پسا
 29. پایان نامه :ارزی میکرو هندسه ها بر جریان سیالات و نانوسیالات
 30. پایان نامه : ارزی تاثیر شبکه بندی در تسخیر موج ضرب ها
 31. پایان نامه با موضوع ارزی تاثیرات مکش و دمش
 32. پایان نامه مکانیک : شناخت مواد fgm
 33. پایان نامه : ارزی ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
 34. پایان نامه : روشهای بازتوانی نیروگاههای حرارتی با استفاده از توربین گاز
 35. پایان نامه : تحلیل دینامیک، سینماتیک و کنترل مکانیزم استوارت
 36. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مکانیک:لایه مرزی و نیروی پسا و برآدر جریان سیال اطراف جسم
 37. پایان نامه : استفاده ازموادنانودرکاهش نیروی پسای زیردریایی
 38. پایان نامه : مکانیزمهای در سازههای چند لایه کامپوزیتی
 39. پایان نامه : مقایسه کانالهای متعارف (لوله ها) با میکروکانالها
 40. پایان نامه :مقدمه ای بر رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها
 41. پایان نامه : ارزی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی
 42. پایان نامه : طراحی کنترلرها در ساختمانهای هوشمند
 43. پایان نامه : ارزی نیروی پسا در جریان اطراف اجسام
 44. پایان نامه : روشهای کاهش نیروی بازدارندگی
 45. پایان نامه : نحوه ساخت مواد fgm و نمونه های این مواد
 46. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک با موضوع قابلیت و محدودیت نرم افراز فلوئنت
 47. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک با موضوع نانو سیالات
 48. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : مطالعه ی تست های خستکی در مواد کامپوزیت پایه پلیمیری
 49. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : لوله کشی انتقال گاز در خشکی و دریا
 50. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : پیزوالکتریک و تقویت پویای سفتی تیر کامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک
 51. پایان نامه مکانیک : ارزی کاهش نیروی پسا حول اجسام با تاکید بر کاویتاسیون
 52. پایان نامه مکانیک : ارزی مکانیزم ت یب لایه های کامپوزیتی در اثر بارهای ضربه ای
 53. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک با موضوع اصول طراحی گیج و ابزار دقیق
 54. پایان نامه : ارزی سوخت طبقه بندی در موتور های پاشش مستقیم اشتغال جرقه ای
 55. پایان نامه مکانیک : ارزی کمانش حرارتی در تیر کامپوزیت لایه متقاطع
 56. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکاترونیک با موضوع تخمین پارامتر های تعلیق خودروی baja
 57. پایان نامه مکانیک : ارزی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع
 58. پایان نامه مکانیک با موضوع ذخیره سازی انرژی خورشیدی
 59. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : ارزی روش های استاندارد افزایش راندمان توربین گاز
 60. پایان نامه مکانیک : ارزی لوله های نفت و گاز و جایگزینی انها به وسیله لوله های کامپوزتی و پلیمری
 61. پایان نامه مکانیک : ارزی ساختار های ساندویچی لانه زنبوری
 62. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
 63. پایان نامه مکانیک: رفتار دینامیکی پیزو الکتریک ها و پیزو مگنت ها
 64. پایان نامه مکانیک : شناخت مواد کامپوزیت و ارزی روابط حاکم بر آنها
 65. پایان نامه مکانیک با موضوع مواد تابعی هوشمند
 66. پایان نامه مکانیک :ارزی خودرو های گاز سوز و مقایسه آن با بنزین سوز
 67. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : کاویتاسیون در پمپ ها
 68. پایان نامه مکانیک : ارزی افت فشارجریان تراکم پذیر همراه با اصطحکاک
 69. پایان نامه مکانیک : مروری بر تحقیقات انجام شده و طرح های مختلف اکرانو پلان
 70. پایان نامه مکانیک : تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار
 71. پایان نامه مکانیک : طراحی تونلهای باد مافوق صوت
 72. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکاترونیک با موضوع میکرو مکاترونیک
 73. پایان نامه مکانیک:ارزی خسارات های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی
 74. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکاترونیک : کاربرد شبکه های عصبی
 75. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : ارزی انتقال حرارت از طریق تشعشع و جابه جایی آزاد
 76. پایان نامه مکانیک : ارزی نظریه های مربوط به مکانیک تماس
 77. پایان نامه مکانیک : ارزی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو
 78. پایان نامه مکانیک : ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
 79. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک : ارزی دقت نرم افزار های (abaqus,ansys,nastran)
 80. پایان نامه مکانیک : ارزی تحقیقات جدید انجام شده بر روی مواد fg
 81. سمینار کارشناسی ارشد ی مکانیک: ارزی و محاسبه انتقال حرارت تابشی
 82. سمینار کارشناسی ارشد مکانیک: تحلیل ترمودینامیکی سیکل برایتون
 83. متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته مکانیک: تحلیل تیر ترمو پیزوالکتریک
 84. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک: تحلیل استاتیکی تیر ترمو پیزوالکتریکی
 85. سمینار ارشد رشته مکانیک: تحلیل تئوری و عددی مدهای واماندگی در پانل ساندویچی
 86. سمینار ارشد مکانیک: حل میدان دمای نان فوریه به روش تحلیلی در یک کره توخالی
 87. پایان نامه مکانیک: کمانش حرارتی در تیر پیزو کامپوزیت
 88. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک: مدلسازی انتقال حرارت در ژنراتورهای واگن
 89. سمینار کارشناسی ارشد مکانیک: ارزی اثر الکتروهیدرودینامیک بر افزایش آهنگ انتقال حرارت
 90. سمینار ارشد رشته مکانیک: ارزی تجربی وصله های پیشرفته کامپوزیتی
 91. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک: ارزی انتقال حرارت جابجایی طبیعی
 92. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک: ارزی رفتار هیدرودینامیکی برخورد دو جت
 93. سمینار کارشناسی ارشد مکانیک: تحلیل تولید آنتروپی در جریان کوئت
 94. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک: کمانش مکانیکی صفحه دایروی کامل با لایه های پیزوالکتریک
 95. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک: کمانش حرارتی ورق های مستطیل شکل
 96. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک:ایرودینامیک اتومبیل های مسابقه ای
 97. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک: ارزی افت فشار جریان تراکم پذیر با اصطکاک و انتقال حرارت
 98. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک:ارزی خودروهای گازسوز و مقایسه آن با بنزین سوز
 99. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک- طراحی کاربردی: ارزی دقت نرم افزارهای (abaqus, ansys, nastran) برای حل مسائل ی ان پلاستیسته
 100. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک- تبدیل انرژی : ارزی سوخت طبقه بندی شده در موتورهای پاشش مستقیم اشتعال جرقه ای
 101. پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک: تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف پذیر و ماده هدفمند
 102. پایان نامه کارشناسی ارشد مکاترونیک :تخمین پارامترهای تعلیق خودروی baja آزاد ی واحد تهران جنوب با grey box
 103. پایان نامه کارشناسی ارشد مکاترونیک :کاربرد شبکه های عصبی در مدل سازی یک پارامتر از محیط با استفاده از حسگرهای نامطمئن
 104. پایان نامه کارشناسی ارشد مکاترونیک :(simultaneously localization and mapping (slam
 105. پایان نامه مکانیک : آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی
 106. پایان نامه مکانیک : ارزی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت
 107. پایان نامه مکانیک : حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله
 108. پایان نامه مکانیک :مطالعه و ارزی استاندارد‌های تست کلکتور خورشیدی و مقایسه بین آنها
 109. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نساجی :مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با الیاف به روش بافت پارچه هیبریدی
 110. پایان نامه رشته مکانیک با موضوع شبیه سازی کنترل دور موتور القایی
 111. پایان نامه کارشنای ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی: روش المان محدود در طراحی قالبهای ف ی
 112. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل تنش حرارتی در یک دیسک از جنس مواد piezo-fgm
 113. پایان نامه طراحی کاربردی: ارزی کمانش حرارتی تیر fgm با دو لایه پیزوالکتریک
 114. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل المان محدود تیر اف.جی.ام با فرض اویلر
 115. سمینار ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: ارزی ارتعاشات اجباری تیر fgm تحت بار هارمونیک حرارتی
 116. سمینار ارشد رشته مکانیک تبدیل انرژی: تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بار برودتی
 117. پایان نامه تبدیل انرژی: شبیه سازی عددی جریان لغزشی آرام در میکروکانال های با مقطع ذوزنقه ای
 118. سمینار ارشد مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل ترموالاستیسیته کوپل پوسته استوانه ای fgm تحت شوک حرارت و فشار
 119. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: کمانش پوسته های کروی کم عمق fgm با ماده وابسته به دما
 120. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکاترونیک: بازشناسی اشیا مبتنی بر سازوکار قشر گیجگاهی مغز
 121. سمینار ارشد رشته مکانیک: ارزی اثر تشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی
 122. سمینار ارشد رشته مکانیک تبدیل انرژی: تحلیل ترمودینامیکی جریان آرام کاملا توسعه یافته در یک کویل ما یچ
 123. پایان نامه تبدیل انرژی: ارزی کاربرد (combined heat&power (chp در میکروتوربین ها
 124. پایان نامه ی مکانیک: ارزی همزمان انتقال حرارت جابجایی مختلط و تشعشعی برای جریان عبوری از کانال مربعی
 125. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل دینامیکی تیر fgm بر مبنای تئوری تیموشنکو
 126. سمینار ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: کنترل پیزو در ارتعاشات اجباری صفحات fgm ترموالاستیک
 127. پایان نامه تبدیل انرژی: ارزی عوامل موثر در کارایی توربین های گاز جهت احداث نیروگاه گازی
 128. سمینار ارشد ی مکانیک تبدیل انرژی: تاثیر دمای محیط روی افت فشار خطوط انتقال گاز
 129. پایان نامه تبدیل انرژی: ارزی انرژی و جلوگیری از اتلاف آن در کوره نفت خام پالایشگاه تبریز
 130. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک طراحی کاربردی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تیر کامپوزیت ترمو پیزوالاستیک
 131. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک تبدیل انرژی: طراحی ترموهیدرولیکی دی ارتیورهای حرارتی
 132. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک: ارزی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر (fccu) پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی
 133. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک گرایش تبدیل انرژی: ارزی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال با پرانتل خیلی کوچک در مجاورت سطح موجی شکل مایل و نفوذپذیر و تحت میدان مغناطیسی
 134. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک: ارزی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب- ا ید آلومنیوم، تحت یک میدان مغناطیسی ثابت در محیطی متخلخل در مجاورت دیوار عمودی
 135. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک گرایش سیستمهای انرژی: بهبودعملکردشبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز
 136. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک: تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره
 137. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک گرایش طراحی کاربردی: تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم نانوالکترومکانیک‌سوییچ با استفاده از تئوری غیر‌محلی الاستیسیته
 138. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ی مکانیک گرایش طراحی کاربردی: تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن
 139. پایان نامه کارشناسی ارشد ی مکانیک گرایش طراحی کاربردی: طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی
 140. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و کنترل میدان هلیواستات یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی
 141. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه انتقال حرارت ترکیبی جابه  جایی-تابشی در جریان آشفته داخل مجراهایی با انبساط ناگهانی
 142. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی
 143. پایان نامه کارشناسی ارشد : اندازه  گیری پایداری و ارزی برخی از خصوصیات روغن خام، دیگام و اپو ی شده مورینگا
 144. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی، ساخت و ارزی عملکرد خشک‏کن ک نتی جدید لیموترش
 145. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی عددی جریان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک
 146. کارشناسی ارشد:تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند
 147. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تجربی تاثیر ترکیبات بیو دیزل و دیزل بر آلایندگی و عملکرد موتور دیزلmt4-244
 148. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی چگونگی و بهینه سازی فرآیند پولیش‌کاری ساچمه‌های سرامیکیsi3n4 به کار رفته در بلبرینگ به روش پولیش‌کاری به کمک میدان مغناطیسی magnetic float polishing
 149. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزی ح های گذرای راکتور vver1000 بوشهر با استفاده از کد parcs
 150. پایان نامه : شبیه سازی عددی یک میکروسنسور اندازه گیری جریان در مدل واقعی آئورت انسان
 151. پایان نامه کارشناسی ارشد : شناسایی ضرایب سختی و میرایی تکیهگاه تیر طرهای
 152. پایان نامه : کنترل بهینه و تصحیح خطای صفحه پایدار ژیروسکوپی سه درجه نصب شده بر روی یک جسم پرنده
 153. پایان نامه:تاثیر اتلاف ویسکوز بر تولید انتروپی برای یک سیال تراکم پذیر گازی در کانال میکرو -microchannel- با سطح مقطع مستطیل
 154. پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل تنش، تخمین رفتار و خواص الاستیک نانولوله های کربنی تحت بارگذاری کششی
 155. پایان نامه کارشناسی ارشد: آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده
 156. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی ارتعاشات گرافن تک  لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
 157. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی امکان کاهش مصرف انرژی در واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان از طریق بهینه سازی متغیرهای فرایندی
 158. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی جوشکاری‌شده به روش هات‌پلیت
 159. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تجربی و شبیه  سازی عددی جریان در لوله ورت
 160. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با استفاده از تئوری  های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن
 161. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تنش های پسماند در نمونه های تنش ز شده به روش حرارتی و راسونیک
 162. پایان نامه کارشناسی ارشد: کنترل بازوی انعطاف پذیر quanser بر اساس شبکه عصبی و فازی
 163. پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ
 164. پایان نامه کارشناسی ارشد: کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی
 165. پایان نامه کارشناسی ارشد:آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز
 166. پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزی پدیده اختلاط دو سیال به روش شبکه  ای بولتزمن
 167. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و fuzzy c- means
 168. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارتعاشات غیرخطی و رفتار پس از کمانش میکرولوله های حاوی جریان بر اساس تئوری های تنش کوپل و تغییرات کرنش
 169. پایان نامه : ارزی عددی تاثیر ذرات نانو در مواد تغییر فاز دهنده در یک محفظه بسته مربعی سه بعدی
 170. پایان نامه کارشناسی ارشد : بهینه سازی ترموا ومیک سیستم های جذبی خورشیدی
 171. پایان نامه : بهینه سازی ترموا ومیک و اگزرژو ا ومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید همزمان توان و آب شیرین در نیروگاه نکا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 172. پایان نامه کارشناسی ارشد : حل جریان جابجایی آزاد گذرا حول کره با استفاده ازdq-idq
 173. پایان نامه : طراحی کنترل کننده استاتیکی مقاوم وجی برای نیل به تعقیب فازی h_infinity برای سیستمهای غیر خطی توصیف شده با مدل تاکاگی-سوگنو t-s
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارایه یک مت وژی برای مدیریت موجودی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم‌‌‌های اطلاعاتی
 175. پایان نامه کارشناسی ارشد : استراتژی قیمت دهی برق در بازار رقابتی برق ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 176. پایان نامه : انطباق توربوشارژ مناسب با موتور گازسوز تنفس طبیعی به منظور کنترل راندمان حجمی و نسبت تراکم
 177. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل رفتارهای غیرخطی یک تیر ترک‌دار با سفتی غیرخطی
 178. پایان نامه : تدوین و تست نرم افزار شبیه ساز میدان مغناطیسی مداری magnetic field simulator design and manufactory
 179. پایان نامه کارشناسی ارشد:رفع تنگناهای افزایش ظرفیّت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
 180. پایان نامه :کنترل بازوی انعطاف پذیر quanser بر اساس شبکه عصبی- فازی
 181. پایان نامه کارشناسی ارشد:مدل‌سازی یک بعدی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری
 182. پایان نامه:مطالعه‌ی عددی تأثیر پارامترهای مؤثر شرایط اولیه‌ی حاکم بر محفظه‌ی احتراق موتور پاشش‌مستقیم دیزلی بر شاخص‌های عملکردی موتور و آلاینده‌های منتشره
 183. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه خنک کاری مغز به منظور کاهش آسیب های وارده با استفاده از روش انتفال حرارت مع
 184. پایان نامه : پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی
 185. پایان نامه کارشناسی ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری
 186. پایان نامه : ارزی زوال ورق های غیرایزوتروپیک twb تحت فرآیند هیدروفرمینگ
 187. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی عددی جریان دوفاز در سیکلون درام
 188. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره  های بلند
 189. پایان نامه کارشناسی ارشد : تخمین ح و پیش بینی دما در خطوط لوله با استفاده از کالمن
 190. پایان نامه : شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت
 191. پایان نامه کارشناسی ارشد : شبیه  سازی عددی قابلیت جذب انرژی نانولوله کربنی تحت ضربه بالستیک
 192. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی بهینه هندسه میدان جریان در پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 193. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی عامل جنس بر میزان سایش در نازل‌های سم‌پاش‌های کشاورزی
 194. پایان نامه : ارزی عددی تأثیر ابعاد هندسی نازلهای تزریق جهت افزایش عملکرد سرمایشی دستگاه ورت تیوب
 195. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل غیرخطی پدیده هانتینگ دریک واگن قطاربااستفاده ازروش اغت
 196. پایان نامه کارشناسی ارشد : شناسایی بار وارد شده به یک ورق با در نظر گرفتن اثرات میرایی
 197. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی آب بند فشار بالا
 198. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و آنالیز استاتیکی و دینامیکی مکانیزم های تنسگریتی
 199. پایان نامه کارشناسی ارشد : کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد : مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دو فاز در لوله گرمایی با صفحات لانه‌زنبوری
 201. پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی و تحلیل سازه ای دم هواپیمای مسافربری
 202. پایان نامه کارشناسی ارشد : بهینه  سازی خواص تشعشعی لایه  های نازک
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی انتقال جرم و حرارت به روش انتگرالی در جریان جابجایی طبیعی سیال
 204. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک
 205. پایان نامه : تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با استفاده از فناوری غیرم ب اشعه ای
 206. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل غیر خطی دینامیکی و ارتعاشی نانولوله کربنی در سیستم نانوالکترومکانیک‌ سوییچ
 207. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورقهای کامپوزیتی بدنه خودرو
 208. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی عددی زوال کامپوزیت‎های پیشرفته چندراستا تحت ضربه بالستیک عمودی
 209. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تاثیر اعمال میدان مغناطیسی بر راندمان ماشینکاری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی نیمه‌خشک
 210. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تجربی و شبیه  سازی عددی جریان در لوله ورت
 211. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند با رفتارسختی سینماتیک خطی تحت بار-گذاری چرخه ای
 212. پایان نامه کارشناسی ارشد: تشخیص تصاویر عنبیه غیرایده آل براساس الگوریتم های فراابتکاری
 213. پایان نامه:کنترل امپدانس ربات توان‌بخش زانو
 214. پایان نامه : شبیه‌سازی عددی پره‌های روتور پمپ توربومولکولی محوری
 215. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی مواد سلولی، با حداکثر سختی و حداقل ضرایب انبساط حرارتی، با استفاده از بهینه سازی توپولوژی
 216. پایان نامه کارشناسی ارشد : دینامیک وکنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا
 217. پایان نامه کارشناسی ارشد : مبدل های پیش گرم pe-1 بخشplatformer پالایشگاه آبادان
 218. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی ارتعاشات گرافن تک لایه در محیط الاستیک تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
 219. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل اجزاء محدود تنش و کرنش در پروتز جانشین زانوی انسان
 220. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی سیستم یکپارچه کنترل جهت بهبود پایداری جانبی و دینامیک غلت خودرو
 221. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و پیاده‌سازی شبیه‌ساز مجازی سامانه کنترل وضعیت و موقعیت ‌
 222. پایان نامه : مدلسازی فازی سیستم جرثقیل با کابل کششی و کنترل آن بر اساس رهیافت تاکاگی سوگنو
 223. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی
 224. پایان نامه کارشناسی ارشد: سیستم پارکینگ هوشمند کنار خیابانی با استفاده از ارتباطات بین خودرویی تحت موبایل
 225. پایان نامه : طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم
 226. پایان نامه کارشناسی ارشد : کنترل ح درایو در ژیروسکوپ mems
 227. پایان نامه : مدل سازی و تحلیل سازه ای بال هواپیمای تجاری structural modeling and analysis of commercial aircraft wing
 228. پایان نامه : سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از همکاری عامل های هوشمند برای حصول به سفارشی سازی انبوه
 229. پایان نامه کارشناسی ارشد : شبیه سازی عددی جریان جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در میکرولوله
 230. پایان نامه : شبیه سازی عددی جریان نانوسیال‌ غیرنیوتنی در میکروکانال
 231. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و ساخت دستگاه جداسازی کرم از کود ورمی کمپوست
 232. پایان نامه : کنترل ربات دو پا در حال جابجایی جسم به وسیله الگوریتم امپدانس چندگانه
 233. پایان نامه : کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات ریکاتی وابسته به ح (sdre) در حضور اغت باد
 234. پایان نامه کارشناسی ارشد : استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی
 235. پایان نامه کارشناسی ارشد : آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک
 236. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تجربی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات‌حرارتی بر روی استحکام مکانیکی قطعات ترموپلاستیکی
 237. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تنش های پسماند، در نمونه های تنش ز شده به روش حرارتی و راسونیک
 238. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی تنش‌های سه بعدی بین‌لایه‌ای دراتصالات مکانیکی در مواد مرکب لایه‌ای
 239. پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر
 240. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی ارتعاشات گرافن تک لایه، در محیط الاستیک، تحت بارگذاری فشاری دومحوره بر مبنای تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش اینرسی
 241. پایان نامه کارشناسی ارشد :تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ی پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی
 242. پایان نامه کارشناسی ارشد :مدل سازی دینامیکی و کنترل ارتعاشات با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر
 243. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی عددی انتقال حرارت سه بعدی در کلکتور تقویت کننده  موج رونده
 244. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی عددی تأثیر میکروساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مایعات در میکروکانالها
 245. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل تنش روتور توربین گازی به کمک مکانیک آسیب پیوسته
 246. پایان نامه کارشناسی ارشد : شبیه  سازی قلب در حال تپش، با در نظرگرفتن اندرکنش جداره و میدان جریان
 247. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی بهینه بویلربازیاب حرارتی دو فشاره و آنالیز 3e سیکل ترکیبی با تزریق بخار
 248. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی نیروگاه خورشیدی برج مرکزی به همراه ذخیره سازی انرژی
 249. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و بهینه سازی سیستم توزیع شاخه ای گازطبیعی بر مبنای تئوری ساختاری
 250. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی یک سیستم فعال برای پایدار سازی ایستادن افراد دارای ضایعه نخاعی
 251. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی، ساخت و تست دینامیکی سازه‌های کامپوزیتی جدارنازک closed loop
 252. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی، ساخت و مطالعه تجربی انژکتور پیچشی ساده
 253. پایان نامه کارشناسی ارشد :مدل سازی درمان سرطان به روش هایپرترمیای نانو سیال مغناطیسی در تومورهای سه بعدی
 254. پایان نامه کارشناسی ارشد : مدل طراحی های مخابراتی برمبنای اطلاعات آماری
 255. پایان نامه کارشناسی ارشد : مدلسازی و ارزی تجربی تشکیل برفک روی سطح سرد خمیده
 256. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تجربی و شبیه سازی فرآیند خم کاری لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ
 257. پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه‌ی عددی سه ‌بعدی انتقال حرارت جابجایی همزمان اجباری و آزاد، در یک کانال مورب
 258. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو
 259. پایان نامه کارشناسی ارشد: امکان تشخیص غیر م ب شکل هندسی حفره ها با حل مع معادله الاستو استاتیک به روش المان های مرزی،الگوریتم ژنتیک و گرادیان مزدوج
 260. پایان نامه کارشناسی ارشد: انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله
 261. پایان نامه کارشناسی ارشد: ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا
 262. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی انتقال حرارت جابجایی اجباری در ح جریان آرام نانوسیال در کانال با مقطع مثلثی با دو ضلع شارثابت و یک ضلع دماثابت
 263. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی پدیده گالوپینگ به روش المان محدود
 264. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تاثیر المانهای ماتریس سختی سیستم محور- بلبرینگ
 265. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی
 266. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت
 267. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل اثرات جریان سیال و نیروهای وارده بر پیگ ها
 268. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌ای از جنس93 fgm تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری
 269. پایان نامه: تحلیل استاتیکی تیر اویلر برنولی از جنس مواد مدرج تابعی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده مستقر بر بستر الاستیک غیر خطی
 270. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری
 271. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی
 272. پایان نامه: تحلیل دینامیکی میکروتیر ی ر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر
 273. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس
 274. پایان نامه: تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز polysun
 275. پایان نامه: تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک بوسیله ی تئوری غیرمحلی و روش dq
 276. پایان نامه کارشناسی ارشد: روش‌های آماری در المان محدود و کاربرد آن در انتقال حرارت
 277. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرآیند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی
 278. پایان نامه کارشناسی ارشد :طراحی و ساخت دستگاه ecar به منظور ارزی اثرات فرآیند بر روی ورق های فولاد کم کربن
 279. پایان نامه: طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان آن
 280. پایان نامه کارشناسی ارشد: کلیاتی در مورد کامپوزیت های چوب-پلاستیک
 281. پایان نامه: مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم بر پایه تئوری ترک های خمیده (ترک های کینک) در سنگ های سخت
 282. پایان نامه کارشناسی ارشد: مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری
 283. پایان نامه کارشناسی ارشد: مدل سازی تیر انعطاف پذیر تحریک شده توسط سیم آلیاژ حافظه دار
 284. پایان نامه:مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و رحجمی نانوذرات بر جت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- ا ید آهن
 285. پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای fgm
 286. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی و کارائی قیچی‌های هرس پنوماتیکی، برقی و دستی بر سیب درختی
 287. پایان نامه کارشناسی ارشد: استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصلاح سیکل توربین گازی
 288. پایان نامه کارشناسی ارشد: آنالیز ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی واقع در محیط الاستیک
 289. پایان نامه:ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن
 290. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی سامانه قرائت کنتور آب به شیوه خاموش و ارسال کارکرد با شبکه بی سیم یا تلفن
 291. پایان نامه کارشناسی ارشد:هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز
 292. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو و سخت کننده
 293. پایان نامه کارشناسی ارشد : کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز
 294. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی چیدمان ساختمانها و برجها جهت جلوگیری از تمرکزآلودگی هوا در هوای کلان شهرتبریز
 295. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر
 296. پایان نامه کارشناسی ارشد : تاریخچه و کاربرد تیرهای لانه زنبوری و روش تولید و مزیتها و معایب  
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل اجزای محدود فرآیند شکل دهی لوله های مسی مستطیلی روتور کنداکتور
 298. پایان نامه کارشناسی ارشد :تحلیل ارتعاشات خمشی خطی پره‏ی توربین بادی کامپوزیتی دوار و شبیه‏سازی نرم افزاری آن
 299. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت
 300. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل سیستمهای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل
 301. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
 302. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی
 303. پایان نامه کارشناسی ارشد:شبیه سازی جریان درون شیر کنترلی به کمک نرم افزار cfd
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد: شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب-ا ید مس
 305. پایان نامه کارشناسی ارشد : شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی
 306. پایان نامه کارشناسی ارشد: شبیه‌سازی و تحلیل تنش و تغییرشکل درحلقه‌های حرارتی
 307. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین
 308. پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی و بهینه سازی صداگیرها در سامانه تهویه هوای مترو
 309. پایان نامه کارشناسی ارشد:کاربرد مکانیکی نانولوله های کربنی به روی مقاومت مواد کامپوزیتی برای تولید نسل جدید مواد کامپوزیتی با عملکرد بالا
 310. پایان نامه کارشناسی ارشد: مدلسازی با استفاده از نرم افزار تجاری abaqus و ارزی تجربی نیروها
 311. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا
 312. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه و ارزی فرآیند نورد در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد
 313. پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی
 314. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ al-a356 بر روی خواص قطعه تولیدی
 315. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی انتقال جرم و حرارت در جریان جابه‌جائی طبیعی نانوسیال آب و ا ید آلومنیوم تحت یک میدان مغناطیسی ثابت
 316. پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزی تجربی و عددی حد شکل‌دهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله‌های ف ی
 317. پایان نامه کارشناسی ارشد: بهبود عملکرد شبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز
 318. پایان نامه کارشناسی ارشد: بهینه  سازی خواص تشعشعی لایه  های نازک
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ارتعاشی یک ورق مرکب لایه‌ لایه به کمک تئوری دومتغیره‌ پالوده شده به روش المان‌های محدود سلسله مراتبی
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل تنش پاد صفحه ای صفحات مستطیل شکل تضعیف شده توسط چندین ترک و حفره
 321. پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره  های بلند
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد: حل جریان جابجایی آزاد گذرا حول کره با استفاده از dq-idq
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد: رفع تنگناهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان
 324. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی
 325. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی بهینه هندسه میدان جریان در پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی یک سیستم فعال برای پایدار سازی ایستادن افراد دارای ضایعه نخاعی در صفحه  طولی بر مبنای استراتژی حرکت بالا تنه
 327. پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه تجربی دینامیک رفتار قطره در حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا
 328. پایان نامه کارشناسی ارشد: شبیه سازی اجزای محدود برای شکل‌دهی قطعات م وطی نوک تیز
 329. پایان نامه :ارزی معایب شبکه های آبرسانی شهری (بعنوان نمونه شبکه ی آب لنگرود) و بهینه سازی و طراحی شبکه ی بهینه برای یک منطقه ی خاص با استفاده از الگوریتم جفتی زنبورهای عسل hbmo
 330. پایان نامه کارشناسی ارشد:پاشش حرارتی (پلاسما اسپری)
 331. پایان نامه کارشناسی ارشد:پدیده تعادل بخار مایع
 332. پایان نامه کارشناسی ارشد:شبیه سازی سه بعدی جریان گذرنده از اجسام متقارن و بهینه سازی دماغه این اجسام برای رسیدن به کمترین درگ
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد:مدل های آسایش حرارتی
 334. پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی
 335. پایان نامه: مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال وبدنه یک هواپیمای جنگنده
 336. رساله ی ی مکانیک- ساخت و تولید در زمینه شبیه سازی اجزای محدود
 337. متن کامل رساله ی مکانیک-طراحی کاربردی
 338. پایان نامه: ارزی سیستم انتقال قدرت در خودروهای برقی و مقایسه آن با سیستم انتقال قدرت در خودروهای احتراق داخلی
 339. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی سیستم های ایمنی در خودرو
 340. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی
 341. پایان نامه کارشناسی ارشد : جوشکاری اصطکاکی اغت ی دو ف غیر هم جنس آلیاژ آلومینیوم 5050
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد : سیستم فرمان خودرو
 343. پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزی استاندارد آجر در ایران
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه و ارزی انواع سیستم های فرمان در خودروهای سواری


مشاهده متن کامل ...
فهرست مطالب: بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب
درخواست حذف اطلاعات
فهرست مطالب: بهبود عملکرد سازمان آب و فاضلاب

تاریخ ایجاد 03/12/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 135 قیمت: 8600 تومان حجم فایل: 11 kb تعدادمشاهده 0فهرست مطالب
2 -1- ضرورت تحقیق 6
1- اه تحقیق 8
4- 1- فرضیه های تحقیق 8
فرضیه ها 8
5- 1- قلمرو مکانی تحقیق 9
موضوع فعالیت شرکت 9
مرکز و حوزه عملیات شرکت 9
سرمایه و سهامداران 10
اه و مأموریت های شرکت 10
اه 11
فصل دوم ادبیـات تحقیق 12
1-2- عملکرد 13
2- 2- ارزی عملکرد : 14
3-2- تاریخچه ارزی عملکرد : 16
4-2- ارزی عملکرد در ایران 19
5-2- مبانی طراحی سیستم ارزی عملکرد 20
6-2- اجزای یک سیستم ارزی عملکرد 21
7-2- ویژگی های سیستم ارزی عملکرد 21
8-2- شاخص های ارزی عملکرد 23
1-8-2- طبقه بندی شاخص های ارزی عملکرد 24
2-8-2- ویژگیهای شاخص های ارزی عملکرد 25
9-2- مزایای ارزی عملکرد سازمان 28
11-2- سیستم های ارزی عملکرد 29
1-11-2- سیستمهای ارزی عملکرد سنتی 29
2-11-2- سیستمهای ارزی عملکرد نوین 31
3-11-2- مقایسه دیدگاههای سنتی و نوین در ارزی عملکرد 33
12-2- مدلهای ارزی عملکرد 35
1-12-2- مدل جایزه دمینگ 35
2-12-2- مدل مالکوم بالدریج 38
مراحل و قدمهای اجرایی 40
3-12-2- مدل pipe 41
شکل شماره 2-2- طراحی و اجرای یک سیستم اندازه گیری عملکرد 42
شکل شماره 3-2- بخش های مختلف طراحی یک سیستم اندازه گیری 43
تهیه نقشه فرآیند 45
تعیین شاخصهای اندازه گیری عملکرد 46
4-12-2- مدل efqm 47
ویژگیهای مدل 47
کلیات مدل 49
منطقradar 50
بکارگیری منطق radar 51
حوزه های مدل 52
5-12-2- مدل ارزی متوازن 53
روش ارزی متوازن چیست؟ 56
منظر یادگیری و رشد 57
1- منظر مالی 59
2- منظر مشتری 59
3- منظر فرایندهای داخلی ب و کار 60
1- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت) 62
2- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان 62
3- توازن بین اه بلندمدت و کوتاه مدت 63
4- توازن بین شاخصهای هادی و تابع عملکرد 63
13-2- انتخاب الگوی مناسب 63
وجوه شباهت بین efqm و bsc 64
وجوه تفاوت بین efqm و bsc 65
ج 2-2- تفاوت های مدل efqm و bsc 68
ج 3-2- تعیین مدل پیشنهادی 69
14-2- تاریخچه و پیشینه تحقیق : 70
1-14-2- تحقیقات داخلی 70
2-14-2- تحقیقات خارجی 73
15-2- چارچوب نظری تحقیق 75
فصل سوم مت ــوژی تحقیق 79
1-3- نوع تحقیق 80
2-3- ابزار اندازه گیری 81
3-3-پایایی آزمون 82
4-3- روایی آزمون 83
5-3- جامعه آماری 83
6-3- آزمون های آماری 85
1-6-3-آزمون دوجملهای 85
2-6-3-آزمون مربع کای پیرسون 86
فصل چهـارم 89
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 89
مقدمه 90
1-4- ویژگیهای دموگرافیک 91
سابقه مدیریتی افراد در شرکت 92
سابقه فرد در پست مدیریت فعلی 92
تحصیلات پاسخگو 93
الف- جامعیت 95
ب- انعطاف پذیری 96
ج- مقبولیت سازمانی 96
د- قابلیت پیش بینی 97
2-4-آزمون فرضیات و پاسخ به سوال های تحقیق 98
ج 10-4 نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دو جمله ای 100
جداول دو بعدی 101
ج 13-4- آزمون شفه 102
آزمون تحلیل مولفه های اصلی 103
تعریف و ویژگی های مولفه های اصلی 104
نمودار شماره 1-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص جامعیت 106
نمودار شماره 2-4- نمودار مقادیر ویژه معنی داری شاخص مقبولیت 110
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 112
مقدمه 113
1-5- بحث و نتیجه گیری: 115
2-5- محدودیت های تحقیق 116
- محدودیت مکانی تحقیق 116
3-5- پیشنهادهای تحقیق 118
پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 121
منابع و مأخذ : 123
شاخص اثربخشی نیروی انسانی 128
شاخص بازده دارایی 129
شاخص سود (زیان) ناخالص 130
شاخص سود (زیان) عملیاتی 131
شاخص بهره وری نیروی انسانی 133
شاخص رشد بازار 135
شاخص ارزش افزوده 136
شاخص بازده سرمایه در گردش 137
فصل اول کلیـات تحقیق
مقدمه
همانطور که می دانیم امروزه اغلب سازمانها در محیطی رقابتی و پویا در حال فعالیت هستند. محیطی که متغیرهای داخلی و خارجی آن دائما در حال تغییر بوده و امکان پیش بینی این تغییرات نیز بسیار سخت و مشکل است. از طرفی سازمانها هزینه های فراوان و زمان زیادی را صرف تهیه، تدوین و اجرای استراتژی هایی می نمایند تا بتوانند به اه بلند مدت و چشم اندازهای سازمان خود دست یابند. بنابر این آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اه آن بوده است و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویا امروز کجاست برای مدیران و سازمانها اهمیت فراوان دارد. لذا ما در این تحقیق سعی داریم تا با توجه به اهمیت خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و اه و یت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران به بررسی و مطالعه الگوی ارزی عملکرد فعلی شرکت بپردازیم. بدین منظور چون شالوده و بنیان اصلی هر مدل ارزی عملکرد، شاخص های آن مدل می باشد، لذا به بررسی ویژگیهای شاخص های مدل ارزی عملکرد این شرکت به منظور ب اطلاع از اینکه آیا مدل فعلی ارزی عملکرد شرکت قادر به ارزی مناسب همه جنبه های عملکردی این شرکت با توجه به اه و یت آن می باشد یا خیر پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله :
در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین ارزی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمانهاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزی عملکرد سازمانها در راه رسیدن به اه و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است.
با توجه به اهمیت نقش شرکتهای آب و فاضلاب شهری در تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و با کیفیت و کمک به ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه و ارتباط مستقیم و مستمر خدمات این شرکتها با زندگی روزمره جمعیت شهری تحت پوشش ، ارائه خدمات مناسب و با کیفیت، ب رضایت مشتریان ،ارتقاء سطح بهره وری و کاهش اتکاء به کمکهای تی از مهمترین اه این شرکتها می باشد.
سیستم های ارزی عملکرد بعنوان ابزاری جهت سنجش میزان دستی سازمان ها به اه و تعیین نقاط ضعف و قوت سازمانها جهت انجام اقدامات اصلاحی به منظور بهبود فرایندها از اهمیت فراوانی برای مدیریت سازمانها برخوردار است هر الگوی ارزی عملکرد دارای شاخصهایی به منظور ارزی عملکرد سیستم است که توانایی و مناسب بودن این شاخص ها در اثر بخشی و کارایی مدل تاثیر فراوان و اهمیت زیادی دارد.
از طرفی مولفه های اصلی هر سیستم ارزی عملکرد شاخص ها و معیارهای آن سیستم
می باشد؛ زیرا ارتباط بین مدل ارزی عملکرد با محیط بیرونی و درونی سازمان توسط شاخص ها و معیارها برقرارمیگردد. در واقع مجموعه شاخص های عملکرد و ارتباط بین نتایج حاصل ازآنها تشکیل دهنده یک مدل ارزی عملکرد است . ا همیت نقش شاخص ها در ارزی عملکرد مناسب و صحیح سازمان کاملا مشهود است . سازمانها در طراحی و انتخاب معیارهای ارزی عملکرد می بایست اصول و چارچوبهایی را رعایت نمایند . معیارها باید به گونه طراحی و انتخاب گردند که بتوانند کارایی و اثربخشی سیستم ارزی عملکرد را تضمین نمایند. اما در اغلب موارد سازمانها در این مرحله دچار غفلت شده و عموما معیارهایی را انتخاب می نمایند که توانایی سنجش و ارزی ابعاد مختلف سازمان اعم از داخلی و خارجی را ندارند و نمی توانند مشکلات اساسی و طولانی مدت سازمان را که تاکنون از نظرها به دور بوده است بر ملا کنند.
مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محقق بر روی نتایج ارزی عملکرد شرکت طی سالهای 82 تا 85 نشان می دهد که شرکت علیرغم سرمایه گذاری های فراوان در ایجاد تأسیسات و تجهیزات تولید آب و افزایش حجم آب تولیدی و همچنین ارائه تسهیلات بهتر برای مشترکین خود نتوانسته است عملکرد مناسبی را ارائه دهد. نتایج بدست آمده از عملکرد شرکت طی سالهای فوق که در گزارش سالیانه (صورت های مالی شرکت) به مجمع شرکت ارائه گردیده نشان می دهد که اگر چه فعالیتها و تلاش های مدیریت در جهت بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری بسیار چشم گیر بوده و در ظاهر شرکت عملکرد مناسبی داشته است امّا نتایج حاصل از ارزی عملکرد شرکت بر اساس مدل ارزی فعلی، عملکرد شرکت را بسیار ضعیف نشان می دهد.
اگرچه نتایج حاصل از یک نظر سنجی که در سال 84 از تعدادی از مشترکین و برخی مسئولین محلی صورت گرفت ، نشان دهنده رضایت نسبی آنها از فعالیت ها و عملکرد شرکت در سال مذکور بود اما نتایج ارزی عملکرد شرکت در سال مذکور نیز نتایج مثبت و قوی نبود و نتایج ارزی ، عملکرد مناسبی را برای شرکت نشان نمی دادند.
گفتگوها و مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان صنعت، مشاوران و مدیران عالی شرکت نشان
می دهد که آنها دلایلی را برای پاسخ به این مسئله ارائه می دهند امّا آنچه که همگی آنها بطور متفق القول بر آن تأکید می نمایند و بعنوان پاسخ اصلی بیان می کنند آن است که مدل ارزی عملکرد فعلی شرکت و شاخص های تعریف شده برای آن توانایی سنجش صحیح و همه جانبه تمامی فعالیتهای شرکت را ندارد. آنها معتقدند که ارزی عملکرد شرکت صرفاً بر اساس نتایج بدست آمده از فعالیتهای ما لی شرکت، ارزی جامع و کاملی نیست. آنها دلایلی از قبیل اینکه شاخص های ما لی نمی توانند در همه بخش های مختلف سازمان بکار گرفته شوند، توانایی پیش بینی تهدیدها و فرصتهای آینده را ندارند، کارکنان به نتایج حاصل از آنها اعتماد نداشته و این نتایج را غیرواقعی می دانند، توانایی سنجش برخی ابعاد فعالیت شرکت مثل رضایت مشتریان را ندارد، را ارائه می نمایند.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بررسی های بعمل آمده در فضای شرکت بیان مسئله و فرضیات تحقیق به گونه ای طراحی شده است که متناسب با فضای واقعی شرکت باشد. این نکته در بیان مسئله به شرح زیر خود را نشان می دهد و در فرضیات نیز بصورتی بیان شده است که حاکی از عدم برخورداری شاخص ها از ویژگی های لازم باشد.
مسئله ای که این تحقیق در راستای آن طراحی شده آن است که شاخص های ارزی عملکرد در شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا بتوانند بطور همه جانبه عملکرد شرکت را بسنجند و از سوی دیگر، در فضای فعلی شرکت، آیا شاخص ها از ویژگیهای موردنظر برخوردارند؟
2 -1- ضرورت تحقیق
دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها،موسسات و شرکتهای تی بعنوان واحدهای صف وستاد برای انجام وظایف ت ایجاد گردیده اند و با توجه به وظایف ،مسولیتهاومنابع در اختیار م م به پاسخگویی میباشند.ارزی عملکرد یکی از مهمترین فرایندهای راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اه و برنامه های هر سازمان را مشخص میکند. در این میان مهم آن است که دستگاههای اجرایی نسبت به این موضوع بسیار مهم شناخت کامل پیدا کرده و با برداشت تصویر واحدی از آن زمینه های لازم را برای رصد برنامه های توسعه و همچنین اخذ بازخورهای لازم از اجرای برنامه ها ، اقدام به بهبود عملکردو طی مسیر تعالی ،فراهم نمایند. این موضوع با مطرح شدن بحث چشم انداز بیست ساله کشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است (عفتی،2،1386).
باتوجه به گستردگی و اهمیت خدمات شرکتهای آب و فاضلاب شهری که بطور مستقیم در ارتقاء سطح رفاه و بهداشت عمومی جامعه شهری دخیل می باشند و با عنایت به حیاتی بودن این خدمات در زندگی روزمره انسانها ، عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب و نحوه خدمات رسانی آنها همواره مورد توجه مسئولان و جمعیت شهری کشور بوده است .
تامین و توزیع آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت شهری تحت پوشش مهمترین وظیفه شرکتهای آب و فاضلاب شهری است و از نظر اهمیت خدمات شهری مورد نیاز در درجه اول اهمیت پیش از خدماتی مانند برق ، گاز ، تلفن و ... قرار دارد . از این رو نحوه عملکرد این شرکتها در جهت ارائه خدمات مناسب و جلب رضایت مشتریان اهمیت فوق العاده ای دارد . افزایش روزافزون جمعیت شهری در سطح استان تهران که بیش از یک چهارم جمعیت کشور را در خود جای داده است و کاهش منابع آبی قابل دسترسی باعث گردیده است تا همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه های عمرانی ملی و استانی به شرکتهای آب و فاضلاب استان تهران اختصاص یافته تا بتوانند علاوه بر جبران زیان مالی خود اقدام به خدمات رسانی به جمعیت تحت پوشش خود بپردازند .از سوی دیگر نحوه ارزی عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب شهری در استان تهران بر اساس مدلهای سنتی و قدیمی که تنها شاخص های مالی را مدنظر قرار می دهند ، انجام می شود که این نحوه ارزی مولفه هایی همانند رضایت مشتریان را مورد ارزی قرار نمی دهد . بنابراین؛ آسیب شناسی شاخص های ارزی عملکرد فعلی شرکتهای آب و فاضلاب و معرفی یک الگوی مناسب از شاخصهای ارزی عملکرد میتواند باعث بهبود عملکرد آنها و ارائه خدمات مناسب به مشتریان شود که علاوه بر افزایش میزان رضایتمندی مشتریان باعث افزایش سطح بهره وری و کاهش سطح اتکاء این شرکتها به کمک های ت گردد .

1- اه تحقیق
با توجه به اه ومأموریت های شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران و اهمیت و ضرورت الگوهای ارزی عملکرد و اثربخشی این الگوها می توان اه زیر را برای تحقیق حاضر متصور شد:
1- شناسایی شاخص های ارزی عملکرد به کار رفته در سازمان
2- شناخت ویژگیهای لازم برای شاخص های ارزی عملکرد در سازمان
3- تحلیل توانمندی شاخص های ارزی عملکرد در ارزی صحیح فعالیتها
4- ارائه الگویی مناسب از شاخص های ارزی عملکرد با توجه به مأموریت سازمان
5- تحلیل میزان تحقق ویژگیهای شاخص های ارزی عملکرد در شرکت آبفای جنوب شرق استان تهران

4- 1- فرضیه های تحقیق
باتوجه به اه و یت سازمان مورد مطالعه و موضوع تحقیق، فرضیه های زیر می تواند ما را در دستی به نتایج صحیح و دقیق یاری نماید :

فرضیه ها
الف- شاخص های ارزی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران جامعیت لازم را ندارند.
ب – شاخص های ارزی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای ویژگی ابعطاف پذیری نیستند.
ج – شاخص های ارزی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای مقبولیت سازمانی نیستند.
د- شاخص های ارزی عملکرد شرکت آب وفاضلاب جنوبشرقی استان تهران دارای قابلیت پیش بینی نیستند.

5- 1- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق در محدوده شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران صورت می گیرد.
تشکیل شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به موجب تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سال 1373 تأسیس و به شماره 411 مورخ 16/6/73 در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت
وظیفه این شرکت ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال فاضلاب، همچنین بهره برداری از تأسیسات تأمین و تقسیم و توزیع آب شهری و تأسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب در سطح ای تحت پوشش در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو و شرکت ی آب و فاضلاب کشور و شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.
مرکز و حوزه عملیات شرکت
مرکز شرکت در شهر ورامین بوده و محدوده جغرافیایی تحت پوشش این شرکت به وسعت 66/86 کیلومتر مربع شامل ای ورامین- قرچک- پیشوا- خیرآباد- جوادآباد- باقرآباد واقع در شهرستان ورامین و ای پاکدشت – یبر- خاتون آباد- شریف آباد واقع در شهرستان پاکدشت و شهرک خاور شهر واقع در شهرستان ری می باشد.

سرمایه و سهامداران
سرمایه شرکت معادل 500 میلیون ریال است که به هزار سهم با نام 500000 ریالی به شرح ذیل تقسیم شده است:
- آبفای استان تهران : 980 سهم، جمعاً به مبلغ 490000 هزار ریال
- آبفای شرق استان تهران: 5 سهم، جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
-آبفای ا و شهرک های غرب: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
- شرکت سرمایه گذاری صبا: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
- شرکت فاضلاب تهران: 5 سهم جمعاً به مبلغ 2500 هزار ریال
اه و مأموریت های شرکت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان با چشم انداز دستی به شرکتی متعالی، یادگیرنده و خدمت گزار، اه و مأموریت های خود را به شرح زیر تعریف نموده است:
مأموریت
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران، مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از
آب شرب و بهداشتی موردنیاز و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب حاصله با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب در قالب یک شرکت غیر تی می باشد.
عمده این مأموریت ها به شرح زیر است:
- تأمین یا همکاری در تأمین آب از منابع زیرزمینی، انتقال و سالم سازی، ذخیره سازی و توزیع آب شرب و بهداشتی در سطح ای تحت پوشش.
- ارائه خدمات مطلوب به مشترکین آب و فاضلاب
- ایجاد و توسعه تأسیسات و شبکه های آب و فاضلاب شهری متناسب با نیازهای ای تحت پوشش بهره برداری و تعمیرات و نگهداری از تأسیسات آب ای تحت پوشش

اه
- مشتری مداری، ارائه خدمات مطلوب و اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
- توسعه نظام پیشنهادها و جلب مشارکت کارکنان و توسعه منابع انسانی
- مدیریت تقاضا و توسعه برنامه های مدیریت مصرف
- استفاده بهینه از تأسیسات و تجهیزات موجود
- افزایش ظرفیت تأمین آب از منابع آب های زیرزمینی
- افزایش کیفیت خدمات مشترکین و جلب رضایت مشتری
- بهبود کیفیت آب توزیعی در ا

فصل دوم ادبیـات تحقیق
1-2- عملکرد
بدیهی است که ارزی عملکرد به عملکرد بر می گردد. ولی واقعا مفهوم این واژه چیست ؟ مفهوم این واژه از آنجا حائز اهمیت است که با تعریف عملکرد می توان آن را ارزی نمود . هولتون و بیتز بیان میکنندکه "عملکرد یک ساختار چند بعدی ا ست که ارزی آن بسته به انواع عوامل متفاوت است"
آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزی ، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند (هولتون و بیتس،88،1995). در مورد اینکه "عملکرد چیست" نگرش های متفاوتی وجود دارد . میتوان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد . از نظر فردی عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین معتقد است عملکرد "چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است".
برنادین و همکارانش معتقدند که "عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ،چون نتایج قویترین رابطه را با اه استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی، دارد"(برنادین،32،1995). فرهنگ لغت آ فورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میکند: "انجام، اجرا ، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده". این تعریف به وجی ها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در عین حال عنوان میکند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد . بنابراین ،
می توان " عملکرد را به عنوان رفتار (روشی که سازمانها ، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد ". کمپ بل معتقد است که " عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند"(کمپ بل،37،1990) .در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد ، دیدگاه جامعتری حاصل می گردد: تعریف بروم براچ این ویژگی را دارد(بروم براچ،392،1998)
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجراکننده ناشی میشوند و عملکرد را از مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلکه به نوبه خود نتیجه به حساب می آیند ( محصول تلاش فیزیکی و ذ هنی که برای وظایف اعمال شده است) و میتوان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد.
این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام ارزی عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها (رفتار) و هم وجی ها (نتایج ) باید در نظر گرفته شوند . هارتل این مدل را مدل ترکیبی ارزی عملکرد می نامد . (آرمسترانگ، 1385،3)

2- 2- ارزی عملکرد :
اگر بتوانید آنچه را که درباره آن صحبت می کنید اندازه بگیرید و آن را در قالب اعداد بیان کنید شما چیزی درباره آن می دانید ... ( در غیر این صورت ) دانش شما تنها یک نوع دانش ناچیز و سطحی است ، ممکن است مقدمه ای برای دانش باشد اما شما به مرحله علم وارد نشده اید (نیون،1386،18)
همانطور که می دانیم ارزی عملکرد از موضوعاتی است که در مباحث مدیریتی موردتوجه قرار
می گیرد و در کتب مدیریت نیز به آن پرداخته می شود. اصولاً ارزی عملکرد از مباحث زیرمجموعه مبحث کنترل و نظارت در سازمان است. صاحب نظران علم مدیریت معتقدند که هیچ فعالیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر آن که کنترل های لازم نسبت به آن بعمل آمده باشند زیرا به کمک کنترل است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات آگاهی می یابد و قدرت پیگیری عندال وم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند و برای رسیدن به این منظور بهترین ابزار وجود یک سیستم ارزی عملکرد موثر و مناسب است.
از ارزی عملکرد تعاریف گوناگونی بعمل آمده است که اگر چه از جهت لفظی ممکن است متفاوت باشند امّا از نظر مفهوم و معنی ی ان و مشابه اند. تمامی این تعاریف ارزی عملکرد را نوعی مقایسه و تطبیق بین آنچه هست و آنچه باید باشد دانسته اند. حال به برخی تعاریف ارائه شده از ارزی عملکرد می پردازیم.برخی تعاریف موجود در ارزی عملکرد به شرح زیر است (عفتی،1386،5).
- ارزی عملکرد فرآیند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزی سیستماتیک میزان پیشرفت نسبت به اه از پیش تعیین شده را فراهم می آورد . شکاف عملکرد شکافی است بین آنچه مشتریان و سهامداران توقع دارند و آنچه که فرآیندها و زیر فرآیندها در قالب کیفیت ، کمیت ، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند .
- ارزی عملکرد اندازه گیری داده هایی است که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد . این نتایج می بایست از انجام فعالیتهای خاصی به دست آیند . همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزی این فعالیته نیز فراهم می آورد .
- ارزی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها ، به خصوص نیل به اه از پیش تعیین شده است ، که برخی اوقات وجی خوانده می شود .
- ارزی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده است .
- ارزی عملکرد فرآیندی است که با ایجاد شاخصهایی میزان دستی سیستم را به
وجی های موردنظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند .
- ارزی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص میزان پیاده سازی برنامه و دستی به اه است....


کلمات کلیدی مرتبط:
بهبود ,عملکرد, سازمان, آب ,و, فاضلاب , معماری ,عمران ,پاو وینت ,پروژه دانشجویی ,بتن ,دانشجویی ,نمایش اسلاید ,تحقیق دانشجویی ,پروژه ,مقاله ,word ,power point ,مرکز و حوزه عملیات شرکت ,سرمایه و سهامداران ,اه و مأموریت های شرکت , , مبانی طراحی سیستم , , ویژگی های سیستم , ارزی عملکرد , ,
مقالات مرتبط در این دسته
جزوه معرفی و شناخت انواع سقفهای مسطح
کارخانه آسف
تحقیق اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزی
نمونه سوالات کارگاه جوشکاری بهمراه کلید سئوالات کارگاه جوشکاری برق
پاو وینت , پانل 3d
گزارش کارآموزی شرکت خانمان
تحقیق طرحهای عمرانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران
جزوه زبان تخصصی رشته عمران
تحقیق رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند
تحقیق بادبند ، ستون و اتصالات ف ی در بناهای ف ی - درس : سازه های ف ی
تحقیق آشنایی با آسف گرم
سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی
دیوار ای word
گزارش کار آزمایش اندازه گیری گل و لای ماسه
پروژه راهسازی به همراه گزارش کار در یک فایل ورد و همراه نقشه ها و فایلهای اتوکد و ا ل
تحقیق ماشین آلات ساختمانی و راه سازی word
راهنمای گام به گام طراحی سازه های فولادی1 به روش حدی lrfd
راهنمای گام به گام طراحی سازه های فولادی 2 به روش حدی lrfd
بررسی اثرات منفی و مثبت ناشی از برداشت شن وماسه رود خانه ها
راهنمای گام به گام طرح اختلاط بتن -جزوه طرح اختلاط بتنمشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف چیست
درخواست حذف اطلاعات

راه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.
مشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف چیست
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
چگونه میتوانید به اه خود برسید
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
مقاله آینده پژوهی و انواع روشهای (تکنیک )آینده پژوهی
درخواست حذف اطلاعات
  تعداد صفحات: 38     کد محصول :3189      حجم فایل:47,12 kb      نوع فایل :rar 

 فایل ورد قابل ویرایش


 توضیحی مختصر از متن فایل  :


آینده پژوهی که futurology نیز نامیده می?شود مطالعه آینده?های ترجیحی، باور ی و محتمل و جهان?بینی?ها و افسانه?هایی است که زمینه آنهاست. بحثی وجود دارد که آیا این رشته یک هنر است یا یک علم. به طور کلی، می?تواند به عنوان یک شاخه از علوم اجتماعی و به موازات رشته تاریخ درنظر گرفته شود. به همین صورت که تاریخ گذشته را مطالعه می?نماید، آینده پژوهی آینده را درنظر می?گیرد. آینده پژوهی به دنبال درک هرآن چیزی است که احتمالاً ادامه پیدا می?کند و هر آن چیزی که می?تواند به طور موجه (حق به جانب) تغییر کند. بنابراین، بخشی از این رشته به دنبال درکی سیستماتیک و الگو محور از گذشته و حال است و احتمال وقایع و روندهای آینده را تخمین می?زنند. برخلاف علوم فیزیکی که یک سیستم مشخص?تر و محدودتر مورد مطالعه قرار می?گیرد، آینده پژوهی سیستم?های بزرگ?تر و پیچیده?تر جهان را درنظر می?گیرد.آینده پژوهی یک حوزه میان رشته?ای است که تغییرات دیروز و فردا را مطالعه می?کند و نظرات و استراتژی?هایی حرفه?ای و غیرحرفه?ای با توجه به آینده جمع?آوری و تجزیه و تحلیل می?نماید. شامل تحلیل منابع، الگوها و علل تغییر و ثبات در تلاش برای توسعه دور شی?ها و ترسیم آینده?های محتمل می?باشد. این حوزه در سراسر دنیا به مطالعات آینده، دور شی استراتژیک، پیشرو (مربوط به آینده)، تفکر آینده، آینده?سازی، آینده پژوهی و آینده گرایی اشاره دارد. آینده پژوهی و دور شی استراتژیک حوزه?هایی ی هستند که اکثراً در دنیای انگلیسی زبان مورد استفاده قرار می?گیرند.


معمولاً سه عامل آینده پژوهی را از تحقیقات سایر رشته?ها متمایز می?کند (اگرچه همه این رشته با درجات متفاوتی با هم همپوشانی دارند): 1) آینده پژوهی اغلب نه تنها آینده?های محتمل بلکه آینده?های باور ی، ترجیحی و wild card(روشى که به یک سیستم عامل امکان مى دهد تا روى چندین فایل با نامهاى مرتبط عملکرد مفیدى داشته باشد) را نیز بررسی می?نماید. 2) آینده پژوهی معمولاً تلاش دارد تا دیدی همه جانبه یا سیستماتیک بدست آورد که بر بینشی از یک طیف رشته?های متفاوت مبتنی است. 3) آینده پژوهی مفروضاتی که پشت دیدگاه?های غالب و متضاد آینده وجود دارد را باز می?کند.بنابراین آینده پوچ و خالی نیست؛ بلکه مملو از مفروضات پنهان است. برای مثال، بسیاری از مردم فروپاشی ا یستم زمین را در آینده?ای نزدیک انتظار دارند درحالیکه دیگران معتقدند که ا یستم موجود به طور نامحدود باقی خواهد ماند. یک رویکرد دور شی به دنبال تجزیه و تحلیل و سپس برجسته نمودن مفروضات زیربنای چنین دیدگاه?هایی خواهد بود.آینده پژوهی معمولاً روی پیش?بینی?های کوتاه مدت متمرکز نیست. اکثر برنامه?ریزی?های استراتژیک که برنامه?های عملیاتی را برای آینده?های ترجیحی با افق زمانی یک تا سه ساله توسعه می?دهند نیز آینده?ها را درنظر نمی?گیرند. برنامه?ها و استراتژی?هایی با افق زمانی بلندتر که مخصوصاً تلاش دارد وقایع محتمل آینده را پیش بینی نمایند قطعاً بخشی از این حوزه است.


 


تعریف آینده پژوهی


 تلاش سیستماتیک برای پیش بینی توسعه?ها و تحولات آینده که با استفاده از مطالعه?ای فشرده درخصوص روندهای تاریخی و اخیر انجام می?شود و از چندین روش شناسی مانند مدل سازی کامپیوتری و روش دلفی استفاده می?کند. چشم?اندازهای آینده (سناریو نامیده می?شوند) در برنامه?ریزی استراتژیک، بلندمدت و اقتضایی مفید هستند.برخی از بنیادهای فکری (هوشی) آینده پژوهی در اوسط قرن نوزدهم پدیدار گشتند. وندل بل[1] در سال 1997 نشان داد که بحث آگوست ت[2] در مورد فرا الگوهای تغییر اجتماعی ، آینده پژوهی را به عنوان یک گفتگوی علمی گواهی می?دهد.یک نفر می?تواند با این گفته?ها بحث را قوی?تر کند که آینده پژوهی به عنوان یک رشته? ی جهت دار در اوایل قرن بیستم، با تولد علم سیستم?ها در و با این ایده برنامه?ریزی و اقتصاد ملی بویژه در فرانسه، جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق درهم تنیده شد.با این حال ظهور آینده پژوهی به عنوان یک رشته ی بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. رویکرد های متمایزکننده?ای در اروپای شرقی (بویژه در فرانسه)، در اروپای غربی (شامل جماهیر شوروی)، در کشورهای در حال توسعه  post-colonial و در ایالات متحده برخاست. سال 1975 شاهد ب ایی اولین برنامه درمورد آینده پژوهی در ایالات متحده –برنامه m. s.- درخصوص مطالعات آینده در هوستون، کلیر لیک بود. یک سال بعد برنامه m. s.  در سیاست عمومی در آینده?ای جایگزین در هاوایی در مانوآ دنبال شد. برنامه هاوایی به شکاف در دیدگاه?های بین آینده نگری های اروپایی?ها و یی?ها پرداخت.
لینک :
مقاله آینده پژوهی و انواع روشهای (تکنیک )آینده پژوهی


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزی عملکرد متوازن (bsc) با ا
درخواست حذف اطلاعات

پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزی عملکرد متوازن (bsc) با استفاده از تکنیک topsis


چکیده:

با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون ف ن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت ی انی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک topsis به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.

واژگان کلیدی:

ارزی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی، تکنیک topsis، شعب شرکت های بیمه

- مقدمه[1]:

سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزی عملکرد[2]بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست ی به شیوه ارزی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12).


[1] - introduction[2] - performance appraisal

بخشی از متن

رتبه بندی شرکت های بیمه بیش از یک قرن است که به عنوان یکی از کلیدی ترین اطلاعات ضروری در اختیار فعالان اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرد، تا جامعه و ذینفعان از جمله مشتریان، مدیران و کارکنان، سهامداران، کارگزاران، بیمه گران اتکائی، بانک ها و مؤسسات سرمایه گذاری، مشاوران اقتصادی و به ویژه ناظران را در انتخاب صحیح تصمیمات اقتصادی راهنمایی کند (حاجیانی، 1389، ص 78).

لازم به ذکر است که رتبه بندی باید توسط مؤسسات معتبر و مستقل خصوصی صورت پذیرد تا از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشد. به دلیل فقدان مؤسسات مستقل خصوصی رتبه بندی در ایران و عدم دسترسی شرکت های بیمه ایرانی به مؤسسات رتبه بندی بین المللی؛ نظیر، ای ام بست، استاندارد اند پورز، مودی اینترنشنال، اس اند پی برای دریافت رتبه به خاطر شرایط تحریم، اساساً صنعت بیمه با خلأ ارزی رتبه ای شرکت های بیمه مواجه می باشد.

با توجه به اینکه قالب اصلی تحقیق از مدل ارزی عملکرد متوازن (bsc) گرفته شده است، محقق در پژوهش خود در این زمینه از پایان نامه ها و مقالات زیر بهره گرفته است.

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل جامع رتبه بندی شرکت های خودرو سازی در ایران» که توسط سیّد عبدالجابر قدرتیان کاشان با راهنمایی علی اصغر انواری رستمی و مشاوره مصباح الهدی باقری در سال 1381 در جعفر صادق (ع) مورد دفاع قرار گرفته است. هدف کلی این پایان نامه ارائه مدلی جامع جهت رتبه بندی شرکت ها به خصوص در مورد شرکت های خودروسازی می باشد.
 2. مقاله ای با عنوان «تبیین شاخص های ارزی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان» که توسط محمّد صادق زارع با راهنمایی حمیدرضا حسن زاده در سال 1388 به پذیرش فصلنامه درآمده است. در این پژوهش سعی شده است تا با توجه به اهمیّت خدمات ارائه شده و فعالیت شرکت های بیمه خصوصی بر اساس چهار وجه bsc به بررسی و شناسایی شاخص ها و معیارهای عملکرد شرکت های بیمه خصوصی با تعیین درجه اهمیّت هر یک از آنها جهت ارائه الگوی ارزی عملکرد این شرکت پرداخته شود.
 3. مقاله ای با عنوان «رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن و با استفاده از تکنیک madm» که توسط آقایان رضا جلالی و پرویز حاجیانی و خانم خسروانی در پائیز سال 1389 در شماره نهم پژوهش های مدیریت به چاپ رسیده است. این پژوهش با اه شناسایی و انتخاب شاخص های عملکردی شرکت های بیمه، رتبه بندی آنها و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها ارائه شده است.
 4. مقاله ای با عنوان «کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکت های بیمه» که توسط آقایان محسن حجازی، مقصود ی و نادر مظلومی در سال 1390 به پذیرش پژوهشنامه شماره 2 بیمه درآمده است. این پژوهش با استفاده از کارت امتیازی متوازن و یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره مناسب به نام vikor به ارزی شرکت های بیمه در کشور می پردازد. دسترسی به شاخص های ارزی و رتبه بندی شرکت های بیمه از جمله اه این پژوهش می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.....................................................................................................................................................................1

فصل اوّل: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................3

1-2- تعریف مسأله.........................................................................................................................................................6

1-3- ضرورت تحقیق.....................................................................................................................................................8

1-4- سؤالات تحقیق......................................................................................................................................................9

1-5- فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................10

1-6- اه تحقیق.....................................................................................................................................................10

1-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق..................................................................................................................11

1-8- روش تحقیق.......................................................................................................................................................12

1-9- قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................12

1-9-1- قلمرو موضوعی..............................................................................................................................................12

1-9-2- قلمرو مکانی..................................................................................................................................................13

1-9-3- قلمرو زمانی....................................................................................................................................................13

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................................................................................13

1-11- محدودیت های تحقیق................................................................................................................................14

1-12- سوابق موضوع................................................................................................................................................14

1-13- شرح واژگان کلیدی......................................................................................................................................16

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مروری بر صنعت بیمه.................................................................................................................................19

2-1-1- مقدمه...................................................................................................................................................19

2-1-2- تعریف بیمه......................................................................................................................................20

2-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی......................................................................................................................20

2-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه..........................................................................................................21

2-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی......................................................................................................................21

2-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی.....................................................................................................................21

2-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران........................................................................................................21

2-1-3- تارخچه بیمه......................................................................................................................................22

2-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان...........................................................................................................................22

2-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران...........................................................................................................................25

2-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب ی.......................................................................................................27

2-1-3-4- بیمه در جهان امروز................................................................................................................................28

2-1-4- انواع بیمه......................................................................................................................................29

2-1-4-1- بیمه های اجتماعی.................................................................................................................................29

2-1-4-2- بیمه های بازرگانی.................................................................................................................................30

2-1-4-3- مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی...............................................................................................31

2-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای....................................................................................................31

2-2- مروری بر ارزی عملکرد................................................................................................................................33

2-2-1- مقدمه..............................................................................................................................................................33

2-2-2-تاریخچه ارزی عملکرد..............................................................................................................................34

2-2-2-1- تاریخچه ارزی عملکرد در جهان......................................................................................................34

2-2-2-2- تاریخچه ارزی عملکرد در ایران.......................................................................................................35

2-2-3- تعریف اندازه گیری......................................................................................................................................36

2-2-4- دلایل اندازه گیری........................................................................................................................................36

2-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد..............................................................................................................................36

2-2-6- انواع ارزی ....................................................................................................................................................37

2-2-6-1-ارزی آینده نگر.......................................................................................................................................37

2-2-6-2-ارزی گذشته نگر...................................................................................................................................37

2-2-7- مراحل ارزی ...............................................................................................................................................38

2-2-8- تعریف و مفهوم ارزی عملکرد.................................................................................................................39

2-2-9- کارکردهای ارزی عملکرد........................................................................................................................40

2-2-10- دلایل ارزی عملکرد..............................................................................................................................41

2-2-11- اه ارزی عملکرد..............................................................................................................................42

2-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزی عملکرد..........................................................................................................42

2-2-13- ابعاد ارزی عملکرد.................................................................................................................................43

2-2-14- فرآیند ارزی عملکرد..............................................................................................................................45

2-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزی عملکرد.........................................................................................48

2-2-15-1-تعریف استاندارد....................................................................................................................................48

2-2-15-2- تعریف شاخص......................................................................................................................................48

2-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی..............................................................................................................49

2-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل.......................................................................................50

2-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر.......................................................................50

2-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون.................................................................50

2-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل................................................................................51

2-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل............................................................................52

2-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها..........................................................52

2-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد...............................................................................53

2-2-16- مدیریت عملکرد..........................................................................................................................54

2-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد.......................................................................................................................54

2-2-16-2- مزیّت های مدیریت عملکرد...............................................................................................................55

2-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد..........................................................................................................56

2-2-16-4- حرکت از ارزی عملکرد به مدیریت عملکرد................................................................................56

2-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزی عملکرد به مدیریت عملکرد.........................................................56

2-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزی عملکرد.......................................................................................57

2-2-17- دیدگاه های سنتی و نوین درباره ارزی عملکرد..............................................................................59

2-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزی عملکرد...........................................................................60

2-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزی ................................................................................................61

2-3- مدل های ارزی عملکرد................................................................................................................................61

2-3-1-الگوی مناسب برای ارزی عملکرد...........................................................................................................62

2-3-2- ویژگی های یک سیستم ارزی عملکرد مناسب................................................................................62

2-3-3- انواع مدل های ارزی عملکرد.................................................................................................................64

2-3-3-1- مدل های ارزی عملکرد مالی............................................................................................................66

2-3-3-1-1- تاریخچه سیستم‎های ارزی مالی.................................................................................................66

2-3-3-1-2- تجزیه و تحلیل صورت های مالی...................................................................................................67

2-3-3-1-3- انواع نسبت‎های مالی.........................................................................................................................70

2-3-3-1-3-1- نسبت‎های نقدینگی......................................................................................................................70

2-3-3-1-3-2- نسبت‎های فعالیت (کارآیی)........................................................................................................72

2-3-3-1-3-3- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پردراخت بدهی ها)......................................................76

2-3-3-1-3-4- نسبت‎های سودآوری....................................................................................................................78

2-3-3-1-5- نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران

گردش سرمایه

(ارزش بازار)..........................................81

2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎های مالی................................................................................................84

2-3-3-2- مدل های ارزی بهره‎وری....................................................................................................................85

2-3-3-2-1- تاریخچه بهره‎وری...............................................................................................................................85

2-3-3-2-2- تعریف بهره‎وری..................................................................................................................................86

2-3-3-2-3- انواع بهره‎وری........................................................................................................................86

2-3-3-2-4- سطوح بهره‎وری.........................................................................................................................88

2-3-3-2-5- مراحل ایجاد معیارهای بهره‎وری....................................................................................................88

2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وری.....................................................................................................90

2-3-3-2-7- شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده................................................................................................90

2-3-3-2-8- روش سریع ارزی بهره‎وری...........................................................................................................93

2-3-3-2-9- محدودیت‎های ارزی بهره‎وری شرکت‎ها....................................................................................95

2-3-3-3- مدل های اثربخشی سازمانی................................................................................................................97

2-3-3-3-1- رویکرد نیل به هدف.........................................................................................................................97

2-3-3-3-2- رویکرد سیستمی................................................................................................................................97

2-3-3-3-3- رویکرد عوامل استراتژیک.................................................................................................................98

2-3-3-3-4- رویکرد ارزش‎های رقابتی..................................................................................................................98

2-3-3-3-5- محدودیت مدل‎های ارزی اثربخشی سازمانی...........................................................................98

2-3-3-4- مدل‎های ارزی تعالی سازمانی...........................................................................................................99

2-3-3-4-1- مدل جایزه اروپایی کیفیت (eqa)...............................................................................................99

2-3-3-4-2- مدل جایزه ملی دمینگ.................................................................................................................102

2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج....................................................................................104

2-3-3-4-5- محدودیتهای مدل‎های ارزی تعالی سازمانی.......................................................................106

2-4- مدل ارزی عملکرد متوازن.............................................................................................................107

2-4-1- مقدمه..........................................................................................................................107

2-4-2- ابعاد مدل ارزی عملکرد متوازن.........................................................................................................108

2-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزی عملکرد متوازن...............................................................................110

2-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزی عملکرد متوازن....................................................................................111

2-4-5- کاربردهای ارزی عملکرد متوازن........................................................................................................113

2-4-6- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزی عملکرد متوازن............................................................115

2-4-7- سیر تکاملى مدل ارزی عملکرد متوازن............................................................................................118

2-4-8- مزایای مدل ارزی عملکرد متوازن......................................................................................................123

2-4-9- محدودیت های مدل ارزی عملکرد متوازن......................................................................................124

2-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه.........................................................................................................124

2-5-1- مقدمه............................................................................................................................................125

2-5-2- تعریف رتبه بندی......................................................................................................................................125

2-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه.....................................................................................................125

2-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی...................................................................................................126

2-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران..............................................................................126

2-5-6- اه رتبه بندی شرکت های بیمه.............................................................................................128

2-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه...........................................................................................128

2-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران................................................129

2-5-9- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران........................................................................133

2-5-10- مت وژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه..............................................................133

2-5-11- طبقات روش شناسی رتبه بندی......................................................................................................134

2-5-12- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع مت وژی رتبه بندی................................................135

2-6- مطالعات تجربی ارزی عملکرد بیمه........................................................................................................135

2-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق.......................................................................................................................149

2-7- مدل پیشنهادی تحقیق.................................................................................................................................152

2-7-1- مدل کلان (مفهومی)................................................................................................................................152

2-7-2- مدل د (عملیاتی)................................................................................................................................153

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه.....................................................................................................................................................156

3-2- روش شناسی تحقیق.....................................................................................................................................157

3-3- جامعه آماری...........................................................................................................................................159

3-4- نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................................159

3-5- ابزار تحقیق....................................................................................................................................161

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری...................................................................................................................162

3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری.............................................................................................................................162

3-6-2- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری...............................................................................................163

3-7- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................165

3-7-1- تکنیک رتبه بندی topsis..................................................................................................................166

3-7-2- مراحل topsis......................................................................................................................................167

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه....................................................................................................................................................170

4-2- آمـار توصیـفی (تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها)..................................................................................171

4-2-1- بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان...................................171

4-2-1-1- عنوان شغلی...........................................................................................................................................172

4-2-1-2- میزان تحصیلات...................................................................................................................................173

4-2-1-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه..........................................................................................................174

4-2-1-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه..........................................................................................................175

4-2-2- تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص ها......................................................................................................175

4-2-2-1- میزان اهمیّت شاخص های بعد مالی در ارزی عملکرد شعب بیمه.......................................176

4-2-2-1-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مالی در ارزی عملکرد....................................181

4-2-2-2- میزان اهمیّت شاخص های بعد مشتری در ارزی عملکرد شعب بیمه..................................182

4-2-2-2-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های مشتری در ارزی عملکرد..............................187

4-2-2-3- میزان اهمیّت شاخص های بعد فرآیندهای داخلی در ارزی عملکرد شعب بیمه...............189

4-2-2-3-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های فرآیندهای داخلی در ارزی عملکرد...........198

4-2-2-4- میزان اهمیّت شاخص های بعد رشد و یادگیری در ارزی عملکرد شعب بیمه...................200

4-2-2-4-1- توصیف آماری میزان اهمیّت شاخص های رشد و یادگیری در ارزی عملکرد...................205

4-3- آمار استنباطی......................................................................................................................................206

4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن شاخص ها.........................................................................................................206

4-3- 2- آزمون فرضیات تحقیق...........................................................................................................................207

4-3-2-1- فرضیه اصلی اوّل..............................................................................................................................207

4-3-2-1-1- فرضیه فرعی اوّل...........................................................................................................................207

4-3-2-1-2- فرضیه فرعی دوّم...........................................................................................................................210

4-3-2-1-3- فرضیه فرعی سوّم..........................................................................................................................212

4-3-2-1-4- فرضیه فرعی چهارم........................................................................................................................217

4-3-2-2- فرضیه اصلی دوّم..............................................................................................................................219

4-3-3- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی پاسخ افراد..........................................................................................220

4-3-3-1- عنوان شغلی در صنعت بیمه...........................................................................................................220

4-3-3-2- میزان تحصیلات...........................................................................................................................221

4-3-3-3- سنوات خدمت در صنعت بیمه.........................................................................................................221

4-3-3-4- سابقه مدیریت در صنعت بیمه.........................................................................................................222

4-3-4- آزمون کفایت نمونه..........................................................................................................................223

4-3-5- اجرای تکنیک رتبه بندی topsis...................................................................................................224

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه: .....................................................................................................................................230

5-2- فرآیند تحقیق...............................................................................................................................230

5-3- نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها.........................................................................................................231

5-3-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی اوّل....................................................................................................231

5-3-1-1- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اوّل.......................................................................................... ......232

5-3-1-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوّم................................................................................................232

5-3-1-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوّم..............................................................................................233

5-3-1-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم.................................................................................... ........234

5-3-2- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی دوّم...................................................................................................235

5-4- یافته های جانبی تحقیق. ................................................................................................. ...........236

5-5- نتایج حاصل از رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین......................................................................................237

5-6- محدودیّت های تحقیق..................................................................................................................238

5-7- پیشنهادهای اجرایی....................................................................................................................238

5-8- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی................................................................................................240ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها با و پر سرعت .

 مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها


 مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها

مشخصات این فایل
عنوان: (حسابداری مدیریت) بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکت های تولیدی و صنعتی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 198

این مقاله درمورد (حسابداری مدیریت) بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکت های تولیدی و صنعتی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها می خوانید :

-6- آثار تجدید ارزی
تجدید ارزی بدون شک آثار متفاوتی چه منفی و چه مثبت از خود بجا می گذارد، این آثار از می توان در ارتباط با تورم، در زمینه های مالی و مالیاتی و در ارتباط با دیگر فعالیتهای اقتصادی و در اشخاص ثالث و همچنین در صنعت مورد بررسی قرار داد.
1- تجدید ارزی از دیدگاه صنعت و آثاری که ممکن است در توسعه صنعتی بجا گذارد از اهمیت خاصی برخوردار است بدین معنی که اگر مکانیزمها و روشهای اجرائی طوری طراحی شوند که تجدید ارزی به سود گسترش صنعت تمام شود و موجب لب سرمایه های جدید به صنعت گردد، هم در راستای سیاستهای جدید اقتصادی ت، که جانشین صادرات تولیدات صنعتی و کشاورزی بجای صادرات نفت و فرآورده های نفتی است قرار دارد و هم موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
2- آثار تورمی تجدید ارزی بهر حال باید در مجموعه تصمیم گیری ملاحظه و ملحوظ شود و تا آنجا که ممکن است این آثار تعدیل گردد. عوامل آثار تورمی تجدید ارزی ، در زمینه های زیر قابل بررسی و مطالعه است.
1-2- در افزایش ارزش دفتری دارائیهای قابل استهلاک (مانند ماشین آلات، ساختمان و تجهیزات) چنانچه هزینه استهلاک بر اساس آن محاسبه و در هزینه های قابل قبول منظور شود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا یا خدمات خواهد شد.
2-2- تجدید ارزی اگر چه موجب تعدیل نسبتهای مالی خواهد شد ولی چون از طرفی دیگر با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ، امکان پدید آمدن رابطه منطقی بین سود و دارائیها را فراهم می آورد از نظر روانی صاحبان سهام را به بالا بردن قیمت فروش ترغیب خواهد نمود.
3-2- افزایش قیمت دارائیها در نتیجه تجدید ارزی موجب بهبود ظاهری وضعیت ملی شرکتها شده و ظرفیت وام گیری شرکت را افزایش می دهد.
4-2- تجدید ارزی اگر منجر به انتشار سهام جدید نشود و اضافه ارزش حاصل از تجدید ارزی بین سهامداران توزیع گردد علاوه بر آنکه بر ساختار مالی شرکت زیان می رساند ممکن است آثار تورمی نیز بجا گذارد و نقدینگی و قدرت مالی شرکت را کاهش خواهد داد.
3- تجدید ارزی و تقویم ارزش دارائیها به قیمت روز ، گر چه در میزان درآمد و نقدینگی شرکت اثر نمی گذارد ولی ممکن است بعنوان قرینه و مستمسکی در تشخیص برآورد مالیات مورد استفاده نابجا قرار گیرد و توقع مأموران مالیاتی را در تشخیص مالیات بیشتری برای مودیان افزایش دهد.
4- شرکتها پس از تجدید ارزی و ایجاد تعادل و نسبت منطقی بین خالص دارائیها و حقوق صاحبان سهام، وضعیت مالی واقعی تری را در صورتهای مالی خود منع خواهند کرد و در نتیجه سهام آنها قابل عرضه در بورس شده و جریان معاملات بورس را فع ر خواهد کرد.
5- تجدید ارزی و انتشار سهام بیشتر از این محل، امکان ید و فروش سهام برای جلب پس اندازهای ید را آسانتر و دسترسی به این منابع را در بورس آسان خواهد ساخت.
6- تجدید ارزی ادغام شرکتهای کوچک و همگن را  تسهیل خواهد نمود و این شرکتها خواهند توانست با تقلیل هزینه های اداری و بالاسری، قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و امکان رقابت را در بازارها بدست آورند.
7- تجدید ارزی معمولاً موجب می شود تعداد سهام بیشتر شود . در صورتیکه با ایجاد مکانیزمهای تشویقی سهام اضافی در اختیار جامعه قرار گیرد به توزیع منطقی درآمد کمک خواهد کرد.
8- به احتمالی، همراه با تجدید ارزی تمایل به فروش سهام و ازدیاد سهام و ازدیاد سهامدار و ورود سهامداران جدید به شرکت به وجود میآید که این روند باعث می شود افراد بیشتری در مجامع عمومی شرکت نموده و در انتخاب مدیران، دقت لازم را بکار برند و مدیریت منتخب نیز در مقابل مسئولیت بیشتری در قبال سهامداران احساس نماید. تغییری که بدین طریق در ساختار شرکتها به وجود می آید به ویژه در مورد واحدهای صنعتی متعلق به ت که به مردم واگذار خواهد شد  بیشتر محسوس خواهد بود.

2-6- مکانیزمها و روشهای ارزی
تجدید ارزی باید با کلیه ابعاد آن مورد بررسی، بحث و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و ضابطه ها و معیارهای ارزی به طور  سنجیده و مطالعه شده انتخاب شوند چرا که تجدید ارزی فرآیندی ناشناخته در اقتصاد ما است و تجارب زیادی- به ویژه در سطح گسترده- از نظر هم آهنگ ساختن نظام حسابداری مؤسسات اقتصادی یا امر تجدید ارزی ، در دست نیست. بنابراین چه بسا که اگر در انجام آن- بدون بررسی کامل- تعجیل شود و آثار آن به درستی ارزشی و مورد سنجش قرار نگیرد، نتایجی را به بار آورد که سنگین و جبران ناشدنی باشد.
پیشنهادهای یکه ذیلاً ارائه خواهد شد حاصل  یک سلسله گفت و شنود و مذاکرات و تبادل نظرهای کارشناسی مبتنی بر آگاهیهای علمی و تجربی است که در فرصتی محدود و با استفاده از متخصصان امر و مدیران با تجربه صنایع ، جمع آوری گردیده است و برای اینکه آغازی برای شروع بحث و بررسیهای بعدی باشد در این مجموعه مطرح می گردد. باشد که در تعیین شیوه ها و روشهای مطلوب تجدید ارزی و تدوین قوانین، مقررات و دستورالعملهای آن مورد استفاده وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
1- وم یک بررسی دقیق، که بتواند تجدید ارزی را لااقل در تعدادی از شرکتها مورد سنجش قرار دهد از هر نظر احساس می شود. به همین جهت پیشنهاد می گردد که وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت این مطالعه را عهده دار شود و با مشارکت سازمانهای مرتبط مانند بانکها، بیمه و وزارتخانه های صنایع و همچنین تشکلهایی نظیر این انجمن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این بررسی را به انجام رساند . برای این منظور لازم است که ابتدا پیش فرضهایی از نظر چگونگی ارزی قرار گیرند (داراییهای ثابت یا کلیه دارائیها، در  داراییهای ثابت ماشین آلات ساختمان، تأسیسات یا همه داراییها شامل زمین) زمان ارزی ، انتخاب شوند و سپس تجدید ارزی   بر اساس این پیش فرضها، بر روی تعدادی مؤسسات اقتصادی که تمامی فعالیتها باشند (صنعتی – معدنی، خدمات و  . . .) بطور  مقدماتی آزمایش شوند و آثار آنها مورد تحلیل و بررسیهای کارشناسی قرار گیرند در این بررسی باید کارشناسانی در زمینه اقتصاد، حسابداری بانکی، بیمه و علوم اجتماعی مشارکت نمایند.
2- مهمترین و اصلیترین عامل اجرائی معافیت مالیاتی است که باید تفاوت حاصل از ارزی از پرداخت مالیات معاف گردد چرا که تجدید ارزی هیچگونه منابع مالی جدیدی وارد و عاید شرکت نمی کند و تعلق مالیات بر اضافه ارزش، نه تنها انگیزه تجدید ارزی را منتفی می سازد بلکه موجب کاهش امکانات مالی و نقدینگی شرکت نیز خواهد شد.
3- باید مکانیزمهای بکار گرفته شوند که ارزش اضافی به دست آمده از تجدید ارزی ، موجب افزایش نامتعارف قیمت تمام شده محصولات نگردد و علاوه بر آن منابع مالی لازم برای توسعه، بازسازی و جایگزینی دارائیها را فراهم آورد و در نتیجه مانع تقسیم سود دفتری حاصل از این امر، بین سهامداران گردد.

بمنظور نیل به اه فوق پیشنهاد می نماید:
الف- تجدید ارزی فقط مشمول دارائیهای ثابت- آن هم دارائیهای مربوط به ماشین آلات ساختمان و تأسیسات گردد (به استنثای  زمین)
ب- دارائیهای ثابت بر اساس ضوابط عملی قبابل قبول مورد تجدید ارزی قرار گرفته و بهای دفتری این دارائیها در حسابها و صورتهای مالی تعدیل گردد و لازم است که روشهای کار در دستورالعملهای اجرایی مشخص شود.
پ- پس از تعیین تفاوت حاصل از تجدید ارزی دارائیها نسبت به ارزش دفتری آنها بدواً در صورتیکه زیان انباشته و جود داشته باشد این زیان از تفاوت به دست آمده ر و بقیه در حساب اندوخته مخصوصی تحت عنوان اندوخته حاصل از تجدید ارزی ، منظور و نگاهداری شود.
برای جلوگیری از تقسیم اندوخته مزبور بین سهامداران و نیز پیش بینی منابع مالی لازم برای جایگزینی و در مورد وم بازسازی دارائیها، ضوابط خاص مالیاتی تدوین گردد بدین ترتیب که در صورت تقسیم اندوخته مذکور بین صاحبان سهام کل مبلغ مشمول مالیات قرار گیرد.
اندوخته مزبور باید ظرف مدت کوتاهی (یک یا دو سال) به حساب سرمایه با شرط عدم کاهش سرمایه تا مدت مشخص (مثلاً پنج سال) منتقل گردد که در این صورت از پرداخت مالیات معاف باشد.
چنانچه اندوخته مزبور ظرف مدت تعیین شده (یک یا دو سال) به حساب سرمایه منتقل نشود و کماکان در حاسب اندوخته باقی بماند و ضمناً تا مدت 5 سال بین صاحبان سهام تقسیم نشود از 60 درصد معافیت مالیاتی برخوردار گردد.
ت- با توجه به اینکه تجدید ارزی و نتیجتاً هزینه استهلاک چنین دارائیهایی بر اساس مقررات موجود ممکن است موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شود به منظور اینکه امکان برابری بین واحدهای با سابقه بیشتر با واحدهای تولیدی که در سالهای اخیر اقدام به سرمایه گذاری در دارائیهای ارزی شده نسبت به دارائیهای جدید، ممکن گردد پیشنهاد می شود ضریب مشخصی برای سنوات قابل استهلاک مندرج در ج استهلاکات (مثالً 2 یا 3 برابر سنوات معمول) تعیین شود و از سال بهره برداری مبنای محاسبه قرار گیرد بدیهی است ضوابط استهلاک دارائیهای ارزی شده می بایستی پس از مطالعات لازم بر اساس اصول علمی و با توجه به واقعیتها تعیین گردد.
4- نظر به اینکه «زمین» در بخش صنعت، اثری در ارزش افزوده نمی گذارد و مادام که کارخانجات و تأسیسات صنعتی بر روی آن مستقرند ارزش زمین بایر و آزاد را ندارد لذا تجدید ارزی زمین جز اینکه به تورم کنونی دامن زند اثر دیگری نخواهد داشت.
بدین لحاظ مصراً پیشنهاد می کند که زمین را محدود تجدید ارزی دارائیها حذف و پروسه تجدید ارزی فقط معطوف به سایر دارائیهای ثابت یعنی ماشین آلات . ساختمان و تأسیسات گردد.
باید توجه داشت که امروزه ارزش  و موقعیت یک بنگاه تولیدی فقط با دارائیهای آن تعیین نمی شود بلکه عوامل دیگری مانند بهره وری، مدیریت ، تکنولوژی، و مهارتهای موجود در آن مبنای ارزی و داروی بنگاه تولیدی قرار می گیرد و در تعیین ارزش سهام معیار سنجش است بنابراین نباید اجازه داد که زمین دیگر ارزشهای اساسی تولید شود و تصویری غیرواقعی از موقعیت یک شرکت ارائه دهد.
5- حسابداری تورم، که بعضی از کشورها در تجدید ارزی اعمال می کنند و یا حسابداری مبتنی بر تجدید ارزی ، شیوه های فنی پیچیده ایست که باید مسئولان مالی و حسابداری واحدهای تولیدی را از پیش با آن آشنا کرد. در حال حاضر با این امر ارتباط دارند نیز باید  با ضوابط، معیارها و چگونگی اعمال روشها آشنا و آموزش لازم را فراگیرند.
6- در تجدید ارزی دارائیهای شرکتهای تی- به ویژه کارخانجات – باید توجه لازم به بعضی نکات حساس جلب شود.
یکی از این نکات که حائز اهمیت فراوان است، این است که بخش عمده ای از واحدهای تولیدی بعلل گوناگونی که از حوصله این مقال خارج  است مواجه با زیان انباشته، نامتعادل بودن وضع مالی و بدهیهای مختلف از جمله بدهی مالیاتی، بیمه و . . . . می باشد که ناشی از عوامل بسیاری از جمله نبود انگیزه در میران، سوء مدیرت، تغییرات مداوم در سطوح مدیریت و بالا ه بوروکراسی حاکم بر آنهاست و همه ساله به ناچار به بودجه ت و یا سیستم بانکی تحمیل می باشند. لذا اگر ترتیبی داده شود که این واحدها به مردم واگذار شود با استفاده از دلسوزی و مدیریت کارآ، وضع مالی آنها بهبود خواهد یافت و موجب آن خواهد شد که بار سنگین بودجه ت کاهش یابد و منابع بانکها نیز به جای تأمین ری هزینه های جای اینگونه شرکتها، صرف توسعه تجهیز دیگر واحدهای صنعتی گردد.

بنابراین در ارزی دارائیهای این شرکتها- که لازمه واگذاری آنها به بخش خصوصی است- باید جانب احتساب رعایت شود و بهائی برای دارائیهای آنها تعیین شود که دست پایین و کمتر از قیمت روز باشد تا پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی به ید سهام اینگونه واحدها – که در واقع وضع مناسبی ندارند – تشویق شوند. در مرد این دسته از واحدها پیشنهاد می شود که در تعیین ارزش ساختمان و تأسیسات میانگین ارزش روز و ارزش روز و ارزش معاملات و درباره تجهیزات و ماشین آلات قیمت روز با همان ضریب که قبلاً دربند 4 پیشنهاد شد) مبنای ارزی واقع شود . زمین نیز از شمول تجدید ارزی خارج گردد و در مقابل یداران واحدهای تی مکلف گردند در صورت تعطیل کارخانه و فروش زمین مالیات ارزش اضافی زمین را به قیمت روز معامله بپردازند . بانکها نیز باید کلیه سهام یا سرمایه متعلق خود در شرکت را- ولو به ارزش معاملاتی و با درصدی تخفیف بفروش برسانند تا نه تنها از اقید وظایف مربوط به اداره واحدها صنعتی- که در تخصص آنها نیست- رهایی یابند بلکه بتواند به کار اصلی خود که همان معاملات اعتباری و ایفای نقش در سیستم بانکی است بازگردند وجوه حاصل از فروش سهام بانکها در واحدهای صنعتی در بانک مرکزی نگهداری و در جهت مدرنیزه - کارخانجات و بازسازی آنها، تحت شرایط سهلی به صورت وام بکار افتد.
 
تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد
هدف تحقیق حاضر بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی  در شرکت نمونه بطور  جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.
جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شرکتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی که تعداد آنها در حدود چهل شرکت بوده و گروه های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می باشند که صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شرکتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.
برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شرکتهای موجود، شرکتهای انتخاب گردیده اند که از یک طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشکیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می باشند.
 
نحوه جمع آوری اطلاعات
با توجه به اینکه گزارشهای مالی شرکتها (صورت سود و زیان- ترا مه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می تواند اکثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می توان گفت که یکی از مهمترین منابع موجود در جمع آوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر بوده است.
از گزارشهای مالی شرکتهای مورد نظر، ترا مه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت  تجدید ارزی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را که ناشی از تجدید ارزی و تغییر میزان استهلاک داراییهای مذکور  و سود می باشد نشان خواهد داد.
در تحقیق حاضر سعی شده است که علاوه بر جنبه های ملای تجدید ارزی ، از سایر  دست اندرکاران شرکتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.
جامعه آماری پرسشنامه های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.
باید اضافه شود که بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزی یکی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می باشد که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
برای آشنایی با شرکتهای مورد نظر لیست شرکتهای حائز شرایط ذیلاً مشاهده می گردد:
شرکتهای تحت پوشش
1- صنایع لاستیکی سهند
2-درخشان تهران
3- پارس مینو
4- مارگارین
5- قند قهستان
6- سرمایه گذاری ملی ایران
7- گروه صنعتی ملی
...

بخشی از فهرست مطالب مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها

 اه صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری
4- اه گزارشگری مالی
تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری
6- تد ر حسابداری
7- سود، تعریف و مفاهیم
8- سود حسابداری
9- تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود
10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه
11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:
12- ارزش گذاری در حسابداری
13- تجزیه و تحلیل روشها و تد ر حسابداری در شرایط تورمی
2-3- قیمت گذاری مستقیم
  6-13- حسابداری تجدید ارزی دارایی های ثابت (revalution of accounting)
ارزی تد ر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی
1- مقدمه :
2- حسابداری قدرت دی جاری (current purchasin power ac ing )
3- مشکلات نظام حسابداری قدرت ید جاری
ماهیت صورت مکمل
حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند
سود تحقق یافته
5- حسابداری بهای تمام شده جاری (منتهی به پیش نویس استاندارد شماره 18 در انگلستان)
1-6- آثار تجدید ارزی
2-6- مکانیزمها و روشهای ارزی
تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد
جامعه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه:

 


با


مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها


مشاهده متن کامل ...
سناریو نویسی و مدیریت بحران مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی ته
درخواست حذف اطلاعات

سناریو نویسی و مدیریت بحران

مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی تهران نویسنده:

بشر همواره بر اساس کشش درونی خود، شیفته کشف آینده و رمزگشایی از آن بوده است و این سوال نیز همیشه مطرح است که آیا آینده تداوم حال و گذشته خواهد بود؟ آینده چگونه قابل پیش بینی است ؟ این پرسش ها، تاکنون چالش عمده فکری برای برنامه ریزان و مدیران بوده است .
امروزه، علم آینده پژوهی، ادبیات پراکنده و غیر منسجم درخصوص برنامه ریزی برای آینده را به علم مدون با اصول و مبانی اساسی تبدیل کرده که وظیفه آن، علاوه بر تحلیل روندهای گذشته،کشف، ابداع و ارزی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب می باشد. روش های پیش بینی آینده متنوع و بر پایه پیش فرض های گوناگون و در خدمت هدف های متنوع هستند. عده ای با فرض ی رویدادهای گذشته و آینده، با تحلیل گذشته ساده ترین آینده شناسی ها را عرضه می دارند. گروهی با منظورداشتن همه متغیرهای ذیربط و توجه به همه روابط متقابل و آثار محتمل اجزا بر هم، دست به توصیف مفصلی از آینده می زنند. شایان ذکر است : برنامه ریزی برای آینده احتیاج به ابزاری دارد تا بتواند آینده را در قالب عناصر قابل پیش بینی و عدم قطعیت ها بیان کند. این ابزار همان سناریو ها هستند. به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیت ها و وضعیت های نامعلوم است، پس آینده های قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آینده ها را بیان کرده و روایت های بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می دهند. سناریوها با همدیگر، عدم قطعیت موجود در آینده را نشان می دهند. عناصر نسبتا مشخص و عدم قطعیت های آینده را می توان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه ریزی کرد. اما سناریو چه تعریفی دارد و از چه زمانی به وجود آمد ؟ سناریونویسی بعد از بحران دهه 1970 و با درک پیچیده ترشدن جهان و از بین رفتن قطعیت ها، عمومیت بیشتری پیدا کرده است. پس از بحران انرژی در سال 1973 و در پی استفاده موفقیت آمیز شل از سناریونویسی که این شرکت را قادر به پاسخ گویی مؤثر به این بحران کرد، روش مذکور مورد استقبال گسترده ای قرار گرفت. استفاده روزافزون از این روش بدین دلیل است که سناریوها، پیچیدگی های جهان واقعی را در نظر می گیرند و بینش های جایگزین در خصوص آینده را، با ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی می کنند. سناریوها تصاویر آیند ه هایی ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان می دهند .
سناریوها بیشتر به عنوان جزیی از فرآیند آینده نگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینش هایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکه ها تعمیق می یابد و یا به عنوان وجی و محصول فرآیند آینده نگاری که به مخاطبان عرضه می گردد، در نظر گرفته می شوند. سناریوها بر دو دسته اند: اکتشافی و آرمانی.
سناریوهای اکتشافی تمرکزشان بر این است که "چه می شود اگر... " این دسته از سناریوها با پرسش همراهند. اما سناریوهای آرمانی بر این امر تمرکز دارند که چگونه آینده هایی خاص می توانند محقق یا نامحقق شوند. حال شرایط بحران را در نظر بگیرید . اگر واقعا برنامه ریزی های صحیحی انجام شود، به انواع سناریو های خوش بینانه، بد بینانه و واقع گرایانه فکر شود بحران به شایسته ترین شکل مدیریت خواهد شد

.

آینده پژوهی، آینده نگاری و مدیریت بحران

مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی تهران

آینده پژوهی و آینده نگاری از جمله مفاهیمی است که، دارای گستره معنایی وسیعی هستند و هر دو حوزه دارای پتانسیل های فراوانی برای مدیریت بحران می باشند . گستره ی آینده پژوهی و آینده نگاری بسیار وسیع است ، زیرا این بخش با حوزه های فراوانی از دانش و مطالعات بشری سروکار دارد. جالب است هنگامی که درک می کنیم برای پیش بینی آینده، فراتر از دانش علمی، به ایده ای تخیلی و جسورانه ای نیاز داریم تا بتوانیم با عزمی تازه، این ایده های ناممکن را تحقق بخشیم و آینده ای تازه بسازیم. افزون بر این که فکر در مورد آینده و حوادث آن دارای سابقه ای طولانی است. با نگاهی به گذشته در می ی م در هر زمانی ها مردم می خواستند بدانند که چه چیزهایی در سر راه زندگی آنها قرار خواهد گرفت.آینده برای آنها چگونه خواهد بود ؟ و ... البته در خصوص دلائل این علاقه به شناسایی آینده و نیز نحوه تفکر راجع به آینده در گذر زمان شاهد تغییراتی بوده ایم. در زمانی اعتقاد غالب مردم بر این بود که ما نمی توانیم آینده را تغییر بدهیم و این سرنوشت ما است که تعیین کننده آینده است،بنابراین مردم تنها علاقمند به دانستن سرنوشت خود بودند. به مرور زمان این تفکر جا گرفت که اعمال امروز ما تعیین کننده فرداست. به همین دلیل علاقه به شناسایی حوادث آینده همه گیر شد. همه می خواستند بدانند که چه روش هایی برای شناسایی آینده وجود دارند؟ آیا آیندهٔ پیش رو، مطلوب ما نیز هست؟ مسیرهای مختلفی که ما می توانیم در آینده طی کنیم کدام اند؟ بهترین مسیرها و ممکن ترین مسیرها کدام هستند؟ این ها همه سؤالاتی هستند که پاسخ به آنها در راهی که برای آینده خود انتخاب می کنیم تأثیر گذارند.
در خصوص تاریخچه این علم باید گفت: اولین تلاش های کلاسیک مطالعه راجع به آینده از سال ۱۹۴۸ در شرکت رند آغاز شد. همچنین برای نخستین بار ژاپنی ها در دهه ۸۰ از آینده نگاری به عنوان ابزار سیاست گذاری استفاده د. برنامه های آینده نگاری چندین دهه است که در سازمان های تی و خصوصی در مقیاس های بخشی ، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، فرهنگ، محیط زیست و غیره اجرا می شود ولی در سال های اخیر زمینه و چشم انداز این برنامه ها بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون آینده نگاری علم و فناوری، به عنوان یک ابزار تصمیم گیری تی در محیط سیاست علم و فناوری ظاهر شده است که در بسیاری از حالات منجر به پاسخ سؤالات راهبردی در رابطه با علم و جامعه در یک چشم انداز بلند مدت گردیده است. فعالیت هایی با عنوان آینده نگاری علم و فناوری با سرعت بی سابقه ای در اکثر کشورهای در حال توسعه در حال پیگیری و اجرا است.
بنابراین به جرات می توان گفت : عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون، باعث شده تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد عمق فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی تحولات علمی و تکنولوژی نمایند. این رویکرد در عرصه مطالعات آینده به سرعت در میان کشورها گسترش یافت و با گذشت کمتر از دو دهه، عرصه های مختلف علوم را نیز در نوردید. ولی در این میان علوم انسانی و اجتماعی که می توانست مبانی فلسفی و نظری مطالعات آینده را شکل داده و سایر علوم پایه و فنی و ی را در دایره شمول آینده نگاری های خود قرار دهد از موضوع به دور مانده و در حاشیه قرار گرفته است.در این خصوص تحرک در شاخه های علوم انسانی و اجتماعی و تلاش برای هدایت مطالعات کلان آینده ضروری است.
"
آینده نگاری و آینده پژوهی، تلاشی نظام مند برای نگاه به آینده بلند مدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه است که با هدف شناسایی فناوری های نوظهور و تعیین آن دسته از بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها احتمال سود دهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می شود. در واقع آینده نگاری، آمادگی برای آینده یعنی به کاربردن منابع موجود به بهترین وجه ممکن در راستای ارزش ها."و بر اساس همین تعریف و با توجه به آن چه در سخنان پیشین در تعریف بحران و انواع آن سخن گفتیم باید عنوان داشت آینده نگاری و استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین تکنیک ها در مدیریت بهینه آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه بحرانی اتفاق افتد، بنابراین نباید از این مهم غافل بود و بایستی در راستای استفاده صحیح از آن اهتمام ورزید.مشاهده متن کامل ...
15 استراتژی مؤثر برای رسیدن به اه در زندگی
درخواست حذف اطلاعاتافراد موفق چگونه به اه خود دست پیدا کرده‌اند؟ شاید این 15 استراتژی پاسخی برای این سؤال باشد.


همه در زندگی هدف‌هایی دارند. همه صرف‌نظر از استعدادها و موقعیت اجتماعی، خواسته‌های کوچک و بزرگی دارند که در تمام زندگی برای رسیدن به آن‌ها تلاش می‌کنند. با این ‌وجود همیشه مسیر دستی به این اه هموار نیست و همه، ثبات و پشتکار لازم برای تحمل مصائب آن را ندارند.


در طول زندگی؛ موقعیت‌های زیاد پیش می‌آید که می‌گوییم «دیگر بس است» یا «حتی یک دقیقه‌ی دیگر تاب تحمل این وضعیت را ندارم». این لحظات که زیبایی و شوق رسیدن به هدف کم‌رنگ شده‌اند؛ دوراهی سرنوشت ما هستند. سخت است که از مسیر پیموده شده صرف‌نظر کنیم و سخت‌تر است که ادامه دهیم. بسیاری از ما انصراف را ترجیح می‌دهیم و تعدادی هم به پیمودن راه دشوار ادامه می‌دهند و به لطف سخت‌کوشی و پشتکار یا آموختن راه حل غلبه بر سختی‌ها، به هدف خود می‌رسند.


در دنیای مدرن شتاب‌زده و عجول و جامعه‌ای که همه‌چیز را سریع و بلافاصله بعد از درخواست می‌خواهد، چطور می‌توانیم برای غلبه بر مشکلات، زمان صرف کنیم؛ آن‌هم در لحظه‌ای که به نقطه بحرانی صبر و تحمل خود رسیده‌ایم و تک‌تک ذرات وجودمان از ما می‌خواهند انصراف بدهیم.


چگونه به اه خود برسیم


دستی به اه ، صرفا به معنی تعریف مقصد و داشتن اشتیاق سوزان برای رسیدن به آن نیست و داشتن یک نقشه‌راه دقیق و قابل‌اجرا هم ا امی است. اگر برای رسیدن به هدف، راه درست را در پیش نگیریم؛ به مقصد نخواهیم رسید و اشتیاق هم دردی از ما دوا نخواهد کرد.


طرح نقشه‌راه صحیح برای رسیدن به هدف، کار پیچیده‌ای نیست ولی بدون شک به ثبات و پیگیری نیاز دارد. در این نقشه‌راه، همه موانع احتمالی، سختی‌ها و پیچیدگی‌های مسیر، باید امروز دیده شوند تا فردا غافلگیرمان نکنند.


وقتی ما را ار درست و دیدگاه درست داشته باشم، بدون شک دیر یا زود بر موانع مسیر غلبه خواهیم کرد. ممکن است در طول مسیر گاهی شهامت خود را از دست بدهیم یا با موانع پیش‌بینی‌نشده روبرو شویم ولی به کمک دو ابزار نام‌برده به راه خود ادامه خواهیم داد. وقتی مسیر رسیدن به هدف را حساب‌شده آغاز کنیم، با رسیدن به موانع سخت متوجه خواهیم شد رویکرد صحیح برای رفع موانع، پیشرویِ آهسته و پیوسته و مبتنی بر استراتژی است، نه شتاب‌زده و مقطعی و از روی استیصال.


باید با خود صادق باشیم؛ دستی به اه بزرگ، زمان زیاد می‌خواهد و یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. اکثر اوقات حتی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده هم به اتمام نمی‌رسد؛ ولی تا زمانی که از ش ت واهمه نداشته باشیم، قطعا به آن دست خواهیم یافت. هدف شما در زندگی هر چه باشد، تنها راه دستی به آن، طرح استراتژی صحیح، در زمان صحیح و پیگیری آن تا دستی به هدف است.


1. هدف‌گذاری هوشمندتر


هر ی که عزم خود را برای رسیدن به هدف جزم کرده باشد، ‌باید اهمیت و ارزش متد هدف‌گذاری smarter را درک کند. در این عبارت، واژه «smarter» (به معنای لغوی هوشمندتر) گذشته از تناسب با عملکرد متد، از ترکیب حروف اول معادل انگلیسی واژه‌های دقیق، قابل‌ محاسبه، قابل ‌دستی ، مرتبط، محدود به زمان، سنجیده و بازبینی‌شده، حاصل می‌شود. این متد یک استراتژی کلی ایجاد مقدمات لازم برای رسیدن به هدف با ضریب بالای موفقیت است.


به‌منظور فراهم همه‌ی گزینه‌های smarter، باید هدف خود را بسیار دقیق مشخص کنید و آن را با ذکر جزئی‌ترین مشخصات به تصویر بکشید. به‌این‌ترتیب مطمئن خواهید شد هدف قابل‌محاسبه و قابل‌دستی است. وقتی جنبه‌های بلندمدت هدف مشخص شد، این مرحله از متد را برای بازه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله اجرا کنید که در آن‌ها به‌عنوان مثال، بخش‌های کمی دور از دسترس ولی امکان‌پذیرِ هدف، بررسی شده‌اند.


واژه‌ی مرتبط به هماهنگی و تطابق هدف با ارزش‌ها و باورهای ما اشاره دارد و برای گذر از آن باید بدانیم در باطن، چه نوع انسانی هستیم و چه توانایی‌هایی داریم. بخش محدود به زمان صرفا به معنای اختصاص دادن یک بازه زمانی معین برای رسیدن به یک دستاورد مشخص در مسیر است. در نهایت وقتی برای رسیدن به هدف تلاش می‌کنید باید هر مرحله از نقشه‌راه خود را سنجیده و بازبینی‌شده پشت سر بگذارید.


2. برنامه‌ریزی مراحل اجرا


برنامه‌ریزی یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در راه رسیدن به هر هدفی است. با این ‌وجود بسیاری از ما، از برنامه‌ریزی دقیق با تمام جزییات ناتوان هستیم و با پیچیده مسیر، شانس تحقق بخشیدن به رؤیاهایمان را از بین می‌بریم. همه ما ایده‌هایی انتزاعی و عینیت نیافته در ذهن داریم که برای شروع و شاید برداشتن چند گام، انرژی لازم را به ما می‌دهند ولی این انگیزه و اشتیاق برای رسیدن به هدف کافی نیست.


انی که با جدیت به دنبال دستی به اه خود هستند، برای رسیدن به خواسته قلبی خود باید برنامه‌ی عملیاتی جامعی داشته باشند و با اراده‌ای راسخ، پیگیری تک‌تک جزئیات این برنامه را به بخش جدانشدنی زندگی روزمره تبدیل کنند؛ بدون این‌که کوچک‌ترین بخش آن را نادیده بگیرند. یک برنامه‌ریزی جامع تهیه کنید، برای پیگیری آن جدیتی وسواس گونه به ج دهید و تا رسیدن به مقصود، خستگی‌ناپذیر و بدون توقف آن را دنبال کنید.


3. از بین بردن عادت‌های بد


یکی از بزرگ‌ترین موانع در رسیدن به هدف، عادت‌های بد است. این‌ها می‌توانند به‌راحتی روال پیشرفت را مختل کنند و ما را از رسیدن به مقصود بازدارند. هر ی که می‌خواهد به دستاوردی ارزشمند برسد، باید عادت‌های بد و بازدارنده خود را کنترل کند.


از بین بردن عادت بد کار آسانی نیست و اگر بود آن را «عادت» نام‌گذاری نمی‌ د. مطمئنا ترک عادت به‌سرعت یا بدون رنج امکان‌پذیر نیست و به گذراندن روالی تدریجی و زمان‌بر نیاز دارد؛ ولی از بین بردن عادت‌های بد، زمینه‌ساز مسیری پاک و هموار برای رسیده به اه است.


4. برقرار تدریجی انضباط شخصی


انضباط شخصی مانند یک سیستم کنترل هوشمند سرعت، در پیمودن مسیر رسیدن به هدف است. برای یک فرد منضبط، هر کاری امکان‌پذیر است و در نقطه مقابل، بی‌انضباطی حتی به کارهای عادی روزمره هم ظاهری ترسناک و مرعوب‌کننده می‌دهد. برای تبدیل‌شدن به فردی منضبط و منظم، باید عادت‌های شخصی را کنترل کنیم.


با القاء تدریجی عادت‌های مفید به خودمان، می‌توانیم رفته‌رفته به فردی منضبط و توقف‌ناپذیر تبدیل شویم؛ عادت‌های روزانه‌ای مثل سحرخیزی، قدرشناسی، تغذیه صحیح، ورزش و خواب منظم و کامل، به‌مرور به بخشی از شخصیتمان تبدیل می‌شوند و انضباط و دیسیپلین را به تمام جنبه‌های زندگی ما تعمیم می‌دهند. برای ی که انضباط در تمام وجودش ریشه دوانده است، غیرممکن وجود ندارد.


5. کاهش دادن عوامل حواس‌پرتی


حواس‌پرتی دشمن پیشرفت است و دنیای مدرن پر از عامل حواس‌پرتی. امروزه باوجود یک گجت جذاب و پر از عوامل سرگرم‌کننده در جیب که با چند تپ و کلیک می‌تواند در آنی ما را به دنیای بی‌انتهای رسانه‌های وسوسه کننده اجتماعی متصل کند، حواس‌پرتی عمومی اصلا عجیب نیست و داشتن حتی یک روز پربازده و مفید، به‌مرور سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود.


ما باید نداهای وسوسه کننده خارجی را نادیده بگیریم، باید آگاهانه و هشیار، عوامل حواس‌پرتی اطرافمان را شناسایی کنیم و آن‌ها را از بین ببریم. این رویه، قطعا یکی از استراتژی‌های بسیار مؤثر در رسیدن به اه است. اگر با جدیت و اشتیاق مسیری را دنبال می‌کنید، تلفن و اینترنت را کنار بگذارید، تلویزیون را خاموش کنید و با تمام قوای ذهنی بر هدف خود متمرکز شوید.


6. استفاده مؤثر از هدف‌گذاری روزانه


هدف‌گذاری روزانه و کوتاه‌مدت، ابزار قدرتمندی برای حفظ تمرکز بر اه بلندمدتی است که دستی به آن‌ها چندین سال زمان می‌برد. وقتی مقصد نهایی در دیدرس نیست و ما هرلحظه با مانعی جدید روبرو می‌شویم؛ از دست دادن اشتیاق و شانه خالی از زیر بار تعهد آسان است. هدف‌گذاری روزانه به ما اجازه می‌دهد همیشه مقصد را ببینیم و وقتی در پایان روز به آن می‌رسیم؛ احساس رضایت انگیزه‌ای برای ادامه به ما بدهد. به‌این‌ترتیب تمام مسیر را باانرژی و مصمم و البته راحت‌تر طی خواهیم کرد.


7. خودداری از به تعویق انداختن اقدامات ا امی


پرهیز از برخورد با مراحل سخت، قاتل خاموش ایده‌ها و اه فردی است. به تعویق انداختن موقتی اقدامات ا امی، به‌تدریج به روالی همیشگی و بهانه‌ای دائمی برای طفره رفتن از ادامه مسیر تبدیل می‌شود. همه می‌دانیم برای دستی به هدفی ارزشمند و قابل‌اعتنا، باید از این روال دوری کرد. در موقع ضرورت، به‌جای تعلل و تلف یک روز یا حتی یک دقیقه قبل از انجام مرحله‌ای ناخوشایند از کار، بهتر است در همان لحظه‌ی برخورد آن را به انجام برسانیم.


یک استراتژی مؤثر برای خودداری از به تعویق انداختن و طفره رفتن، استفاده از روش 15 دقیقه است. در مواقع این‌چنینی، تایمر گوشی خود را روی 15 دقیقه بگذارید و خود را به گذر از مانع ناخوشایند کار در این مدت م م کنید؛ فقط 15 دقیقه نه بیشتر. مشکل را به بخش‌هایی تقسیم کنید که حل ن آن‌ها در 15 دقیقه غیرممکن باشد. با این روش یک تکانه انگیزشی ایجاد می‌کنید و با هر تکانه، یک پیشروی قطعی خواهید داشت.


8. مدیریت زمان


یک از مؤثرترین استراتژی‌ها در رسیدن به اه بلندمدت، مدیریت مؤثر زمان حال است. ی که بتواند زمان خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند، به مقصد خواهد رسید. در این استراتژی، به‌جای تلف بازه‌های زمانی کوتاه ولی ارزشمند، یک سیستم مؤثر مدیریت زمان تدوین می‌کنیم.


برای این کار می‌توان از سیستم مدیریت زمان چهارقسمتی استفاده کرد. در این سیستم فعالیت‌های روزانه خود را با توجه به فاکتورهای اهمیت و فوریت، به چهار دسته متمایز و قابل‌تشخیص تقسیم می‌کنیم. • دسته اول: مقدمات و بحران‌های لحظه‌ای؛ مهم هستند و فوریت دارند.

 • دسته دوم: اه بلندمدت؛ مهم هستند ولی فوریت ندارند.

 • دسته سوم: وقفه‌های احتمالی؛ فوریت دارند ولی مهم نیستند.

 • دسته چهارم: حواس‌پرتی‌ها؛ نه مهم هستند و نه فوریت دارند.


این اولویت‌بندیِ زمانی به ما نشان می‌دهد وقت و فعالیت روزانه خود را بر چه‌کارهایی متمرکز کنیم، به‌این‌ترتیب می‌دانیم زمان خود را به کدام فعالیت روزانه، بیشتر اختصاص بدهیم و از تلف آن در چه ‌کاری خودداری کنیم. با داشتن چنین کنترلی برای فعالیت‌های روزانه، زمان خود را به بهترین شکل ممکن صرف خواهیم کرد.


9. جستجوی قورباغه!


مارک تواین می‌گوید:اگر در حرفه‌ی خود مجبور به خوردن یک قورباغه هستید، آن را اول صبح بخورید؛ اگر مجبور به خوردن دو قورباغه هستید، بهتر است با قورباغه‌ی بزرگ‌تر شروع کنید.این بهترین توصیف برای کارهایی ناخوشایند ا امی در مسیر بلندمدت دستی به اه است. هر مانع سخت و ناخوشایند در مسیر آرزوهای شخصی را به‌راحتی می‌توان یک قورباغه‌ی زشت تصور کرد که چاره‌ای جز خوردن آن نیست.


در این استراتژی نه‌فقط باید خود را به خوردن قورباغه وادار کنیم، بلکه بهتر است در جستجوی آن باشیم و این کار را در صدر اولویت‌های روزانه قرار دهیم. با وجود اینکه «خوردن قورباغه» یکی از موارد دسته‌ی دوم استراتژی قبلی محسوب می‌شود ولی بهتر است آن را در دسته اول قرار دهیم و به‌محض وقوع، خود را به غلبه بر آن مجبور کنیم. شاید این رویکرد تأثیر آنی نداشته باشد؛ ولی به‌مرور زمان متوجه خواهیم شد از ایجاد چه سد غیرقابل‌ عبوری جلوگیری کرده‌ایم.


10. استفاده از اصل پارتو


اصل پارتو یا قانون 20/80، بر این حقیقت ساده مبتنی است که 80 درصد از نتیجه، حاصل 20 درصد تلاش است. یا به تعبیر بازار، 80 درصد ید توسط 20 درصد از مشتری‌ها انجام می‌شود. البته این اصل کارایی و تفسیر گسترده‌تری دارد؛ به‌عنوان مثال 20 درصد از فرایند تولید، 80 درصد از محصولات را شامل می‌شود یا 20 درصد از زیرمجموعه‌های یک واحد، 80 درصد از وجی کلی آن را ایجاد می‌کنند.


کارایی این اصل به‌عنوان یک استراتژی برای رسیدن به اه ، به این شکل است: باید تلاش‌ها و فعالیت‌هایی اقلیتی (20 درصد) را که بازده اکثریتی (80 درصد) دارند شناسایی کنیم و تمرکز بیشتری بر آن‌ها داشته باشم. برای به‌کارگیری این استراتژی باید ببینیم کدام فعالیت‌ها واقعا بیشترین تأثیر را بر پیشروی و دستی به اه دارند و بعد از شناسایی، کافی است به آن فعالیت‌ها توجه بیشتری نشان دهیم.


11. استقبال از ش ت


شاید عده‌ای این استراتژی را رویکردی غلط برای دستی به اه محسوب کنند، ولی بدون تردید، ش ت، یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای موفقیت در هر زمینه‌ای است و بعضی از موفق‌ترین چهره‌های شناخته‌شده، موفقیت خود را مدیون ش ت‌های متعدد هستند؛ تنها تفاوت آن‌ها با افرادی که در رسیدن به هدف‌ مشابه ناتوان بوده‌اند، تسلیم نشدن و پشتکار است.


باید یاد بگیریم در مقابل ش ت تسلیم نشویم، ش ت بخش ج ‌ناپذیر زندگی است و باید آن‌ را درک کنیم و از آن درس بگیریم و بعد، از ش ت به‌عنوان اهرمی برای رسیدن به پیروزی استفاده کنیم. در حقیقت هر ش ت، تجربه‌ای بسیار مفید برای افزایش احتمال موفقیت است. هنری فورد در مناسبتی گفت:ش ت صرفا فرصتی برای شروعی دوباره است؛ شروعی سنجیده‌تر.12. جستجو روزانه برای الهام گرفتن


همه ما می‌خواهیم دستاوردی شایسته و به‌یادماندنی در زندگی داشته باشیم و مسیر رسیدن به هدف را تا به آ و بی‌عیب و نقص طی کنیم؛ ولی غالبا در میانه راه، جرات و اشتیاق خود را از دست می‌دهیم. وقتی به این مرحله می‌رسیم، تفکرات منفی آغاز می‌شوند و سناریوهای بازدارنده‌ی «اگر ...اما ... افسوس» در ذهنمان شروع به خودنمایی می‌کنند.


در این ح ، تفکرات منفی و بازدارنده، کابوس همیشگی شب‌هایمان می‌شوند و چراغ امیدِ رسیدن به مقصد را در دلمان خاموش می‌کنند. برای مقابله با این وضعیت، هر روز باید به دنبال منابع جدید الهام و انرژی مثبت باشیم؛ با انی که مسیرهای مشابه اه ما را با موفقیت پیموده‌اند، گفتگو کنیم؛ به داستان‌هایشان گوش کنیم و نوع نگرش آن‌ها را درک کنیم. باید بفهمیم آن‌ها چگونه بر زنجیره ظاهرا بی‌انتهای موانع دشوار مسیر موفقیت غلبه کرده‌اند و چه چیزهایی الهام‌بخش آن‌ها برای ایستادگی و پیشروی بوده‌اند.


13. پیدا یک راهنما


 در خوش‌بینانه‌ترین ح ، مسیری در اقیانوس پرتلاطم و بی‌انتهای اقتصاد و تجارت را می‌توان مصیبت خواند. در حقیقت هیچ‌وقت نمی‌توانیم به‌طور یقین از درستی مسیرمان، مطمئن باشیم و همیشه ممکن است گام بعدی، گام آ باشد. در این آشفته‌بازار غیرقابل پیش‌بینی، پیدا یک راهنمای زبردست و باتجربه، کمک بزرگی خواهد بود و می‌تواند امید رسیدن به مقصد را افزایش دهد.


ی که تجربه رسیدن به مقصد دارد، می‌تواند به زوایای تیره‌وتار مسیر روشنی ببخشد و شانس موفقیت را افزایش دهد؛ مثل یک فانوس دریایی که تنها امید کشتی‌های طوفان‌زده برای رسیدن به ساحل است. سود بردن از تجربیات یک راهنمای کهنه‌کار که با راه‌های کوتاه‌تر و امن‌تر آشنایی دارد، می‌تواند بسیاری از موانع غیرقابل‌عبور را حتی قبل از روبرو شدن با آن‌ها، برایمان برطرف کند و امید رسیدن به اه را افزایش دهد.


14. نظارت دقیق بر مراحل طی شده و باقی‌مانده


اگر عزم خود را برای رسیدن به هر هدفی جزم کرده باشیم، لازم است هر مرحله از پیشرفت را با دقت در نظر بگیریم. این کار به انجام صحیح‌تر و دقیق‌تر مراحل بعدی کمک می‌کند. اگر بدون توجه به مسیر طی شده یا مراحل باقی‌مانده، فقط به محل فعلی خود تمرکز کنیم، درک درستی از  کل مسیر نخواهیم داشت.


باید یک سیستم نظارتی دقیق داشته باشیم. اگر هدف ما قابل‌محاسبه و برنامه‌ریزی است؛ قطعا می‌تواند قابل نظارت باشد. سیستمی مشابه روند نظارتی هواپیما که در آن، از شروع پرواز تا رسیدن به مقصد، همه مراحل با دقت ثبت و ضبط می‌شوند. با داشتن چنین سیستمی، در هرلحظه قادر خواهیم بود از صحت و دقت پیشروی خود آگاه شویم. بدون نظارت کامل و همه‌جانبه بر مسیر رسیدن به هدف، وقت زیادی تلف خواهیم کرد.


15. استقبال مشتاقانه از انتقاد


مردم همیشه مشغول انتقاد از یکدیگر هستند؛ به‌خصوص وقتی‌که کوچک‌ترین اثری از موفقیت می‌بینند. خواسته یا ناخواسته، انتقاد می‌تواند افراد جسوری را که به دنبال تحقق اه شان هستند، متوقف کند و وقتی چنین شد، منتقدان خواهند گفت شروع و حتی ایده این کار اشتباه بوده است.


بااین‌حال بهتر است به‌جای فرار از انتقاد، از آن به گرمی استقبال کنیم، به حرف منتقدان گوش بدهیم و منظور حقیقی آن‌ها را درک کنیم. از ش ت گریزی نیست، ولی ش تِ بیشتر به معنای افزایش احتمال موفقیت است. اگر قاطعانه و مصمم به دنبال تحقق اه مان هستیم، ظاهر تلخ و گزنده‌ی انتقاد دیگران در مورد عملکرد ما اهمیتی ندارد. در حقیقت نگرش مثبت و حتی مشتاقانه به انتقاد و درک حقایق نهفته در آن، نه‌تنها مانع نیست بلکه می‌تواند موجب تقویت انگیزه برای رسیدن به مقصد باشد.


جمع‌بندی


موفقیت خوشایند است و مسیر دستی به آن طولانی و ناهموار. هیچ‌ به‌راحتی و یک‌شبه به موفقیت دست پیدا نمی‌کند. شاید این 15 استراتژی زیاده از حد سخت‌گیرانه یا در نقطه مقابل، بدیهی و شعارگونه به نظر برسند؛ ولی با نگاهی به زندگی افراد موفق، متوجه خواهید شد که به‌عنوان یک انسان، هیچ قابلیت فیزیکی خارق‌العاده‌ای ندارند و قطعا ابرانسان نیستند؛ تفاوت، در نوع دیدگاه و جنبه‌های شخصیتی و روانی است.مشاهده متن کامل ...
انتظار فرج و امید به آینده در آموزه‏هاى ى
درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم شفیعى سروستانى

اشاره :
انتظار ظهور مهدى(ع) یا به تعبیر دیگر انتظار فرج آل محمد(ع) در آموزه‏هاى دین از اهمیت و جایگاه بسزایى برخوردار است، اما این مفهوم خود مصداقى از مفهوم عام ?انتظار فرج? یا امید به آینده است که در روایات ى بر آن تأکید فراوانى شده است.
مکتب با هدف زنده نگهداشتن روحیه تلاش و پشتکار در فرد و جامعه ى بر امیدوارى نسبت به آینده و انتظار فرا رسیدن گشایش از سوى خدا سفارش بسیارى کرده و مؤمنان را از هرگونه یأس و ناامیدى برحذر داشته است.
در این مقاله تلاش شده که با بررسى مفهوم عام و خاص انتظار و امید به آینده ریشه‏هاى فطرى این مفهوم و نقش سازنده آن در فرد و اجتماع را روشن سازد.

1. مفهوم و جایگاه انتظار

?انتظار?، یعنى ?چشمداشتن? و ?چشم به راه بودن?1. چشمداشت یک تحول، چشمداشت یک رویداد خوب، چشمداشت یک گشایش،... یاچشم به راه یک آینده مطلوب، چشم به راه یک عزیز سفر کرده، چشم به راه یک دستگیر، چشم به راه یک منجى و... به این معنا انتظار مفهومى است که با نهاد همه انسانها عجین شده است و مى‏توان گفت که همه انسانها به نوعى منتظرند.
به بیان دیگر انتظار یا امید به آینده همزاد انسان است و اگر امید به آینده را از او بگیرند، سرنوشتى جز س ، رکود، مرگ و تباهى نخواهد داشت، از همین روست که در کلام نورانى گرامى (ص) آمده است:
الأمل رحمة لأمتى و لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها و لاغرس غارس شجراً.2
امید براى امت من مایه رحمت است و اگر امید نبود هیچ مادرى فرزندش را شیر نمى‏داد و هیچ باغبانى درختى نمى‏کاشت.
همچنین حکایت شده است که:
روزى عیسى (ع) نشسته بود و پیرمردى با بیل زمینى را شیار مى‏کرد، عیسى فرمود: بار خدایا! امید (آرزو) را از او برگیر. آن پیر در دم بیل را به کنارى انداخت و دراز کشید. ساعتى گذشت و عیسى گفت: بار خدایا! امید را به او بازگردان؛ بى‏درنگ آن پیر برخاست و شروع به کارکرد.3
لحظه لحظه زندگى انسان با امید همراه است و او هر دوره از عمر خود را به امید رسیدن به دوره بعدى پشت سر مى‏گذارد. کودکى که تازه به دبستان پاگذاشته به امید رفتن به کلاس بالاتر و پشت سر گذاشتن دوران آموزش ابتدایى درس مى‏خواند و تلاش مى‏کند. همین کودک دوران راهنمایى را با امید رسیدن به دوران دبیرستان سپرى مى‏کند و دوران دبیرستان را با این امید که روزى به راه یابد پشت سر مى‏گذارد. وقتى همین کودک دیروز و جوان امروز وارد مى‏شود امیدهاى تازه به او توش و توان مى‏دهد و به زندگى او معنا مى‏بخشد؛ امید رسیدن به جایگاه مطلوب اجتماعى، تشکیل خانواده، داشتن فرزند و... . پس از تشکیل خانواده و به دنیا آمدن فرزندان، همه امیدها و آرزوهاى انسان متوجه پیشرفت و ارتقاى فرزندانش مى‏شود و به این ترتیب حکایت پایان‏ناپذیر امید به آینده، تا آستانه مرگ، انسان را همراهى مى‏کند.
ناگفته نماند که این امید به آینده و انتظار تحقق فرداى بهتر، خود ریشه در یک ویژگى فطرى دارد و آن کمال‏جویى انسان است. انسان همواره طالب رسیدن به مراتب بالاتر و دست یافتن به قله‏هاى پیشرفت و ترقى است و این در همه انسانها با تفاوتهایى در سطح کمال موردنظر و تلاش و جدیتى که براى رسیدن به کمال مطلوب صورت مى‏گیرد، وجود دارد.
در هر حال، انتظار و چشم به راه آینده بودن شعله‏اى است در وجود انسان که هر چه فروزان‏تر و پرفروغ‏تر باشد تحرک و پویایى او نیز بیشتر خواهد بود و برع هر چه این شعله به سردى و خاموشى بگراید؛ تلاش و فعالیت انسان نیز کاستى مى‏پذیرد تا آنجا که او تبدیل به موجودى سرد، بى‏روح، بى‏نشاط، گوشه‏گیر و بى‏تحرک مى‏شود و این همان ح ى است که در روانشناسى به ?افسردگى? تعبیر مى‏کنند. ح ى که شدت و ضعف و زمینه‏هاى به وجود آمدن آنها در افراد مختلف متفاوت است، اما عامل آن در هر حال چیزى جز خشکیدن نهال امید در وجود انسان نیست.
با توجه به اهمیت و نقش اساسى امید به آینده و انتظار فرج در زندگى انسانها مکتب تلاش نموده است با تقویت این روحیه، تلاش و سرزندگى جوامع ى و مسلمانان را به نهایت درجه خود رسانده و آنها را در هر زمان پویا و پایدار نگهدارد.
به نظر مى‏رسد امید به آینده و انتظار فرج به دو معنا در آموزه‏هاى دین به کار رفته است:
1. انتظار به معناى عام؛ در این معنا مکتب تلاش کرده است که از یک‏سو با فضیلت بخشیدن به ?انتظار گشایش? و امید به آینده و از سوى دیگر با نکوهش یأس، ناامیدى، دلسردى و دلمردگى، روحیه تلاش و تکاپوى سازنده را در افراد جامعه‏ ى زنده نگهدارد و از ایجاد ح یأس و ناامیدى در زندگى شخصى مسلمانان جلوگیرى کند.
اهتمام به این معناى عام از انتظار و امید به آینده تا بدان حد بوده که از یک سو امید به فرا رسیدن گشایش از سوى خداوند در زمره برترین اعمال برشمرده شده و از سوى دیگر یأس و ناامیدى از رحمت خداوند از جمله گناهان کبیره به شمار آمده است.
شاید بتوان گفت بسیارى از روایاتى که در آنها به فضیلت ?انتظار فرج? به‏طور کلى و بدون ذکر متعلق فرج اشاره شده، به اصل تقویت روحیه امید به آینده و مقابله با ح ناامیدى و بدبینى نسبت به آینده نظر داشته‏اند، که از آن جمله مى‏توان به این روایات اشاره کرد:
1-1. از رسول گرامى (ص) نقل شده است که:
من رضى عن اللَّه بالقلیل من الرزق رضى اللَّه عنه بالقلیل من‏العمل و انتظار الفرج عبادة.4
هر نسبت به رزق کمى که خداوند به او داده خشنود باشد، خداوند نیز نسبت به عمل کمى که او انجام مى‏دهد خشنود مى‏گردد و انتظار گشایش عبادت است.
1-2. على(ع) در بخشى از روایت مفصلى که در آن به چهارصد مورد از امورى که براى صلاح دین و دنیاى مؤمن شایسته است، اشاره مى‏کنند؛ پس از توصیه به طلب رزق در بین طلوع فجر و طلوع شمس مى‏فرمایند:
انتظروا الفرج، ولا تیأسوا من روح اللَّه، فإن أحبّ الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ انتظار الفرج.5
در انتظار گشایش باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید؛ زیرا دوست‏داشتنى‏ترین کارها نزد خداوند انتظار گشایش است.
1-3. آن حضرت در بخش دیگرى از روایت یاد شده پس از اشاره به این مطلب که ناشکیبایى در هنگام بروز ناگواریها موجب از بین رفتن اجر انسان مى‏شود، مى‏فرماید:
... أفضل اعمال المرء انتظار فرج اللَّه عزّوجلّ6.
برترین کارهاى انسان، انتظار گشایش از سوى خداست.
1-4. صادق(ع) نیز در ضمن سفارشهاى خود به ابوحنیفه مى‏فرمایند:
... و أفضل الأعمال انتظار الفرج من اللَّه.
برترین کارها انتظار گشایش از خداست.

2. انتظار به معناى خاص:

در این معنا، انتظار گشایش و امید به آینده از ح امرى محدود، سطحى و فردى خارج شده و تبدیل به امرى گسترده، عمیق و اجتماعى مى‏گردد.
در توضیح این مطلب باید گفت: تعالیم ادیان الهى و به‏ویژه دین مبین ، دقیقاً بر گرایشهاى درونى انسانها تکیه دارد و اه و برنامه‏هاى آنها براساس همین گرایشهاى درونى و ویژگیهاى فطرى سامان یافته است و در این میان نقش دین تنها جهت دهى، توسعه و تعمیق این گرایشهاست.
در موضوع مورد بحث نیز دین مبین با توجه به اینکه امید به آینده و انتظار یک گرایش فطرى و جوهره زندگى انسانهاست تلاش نموده که این گرایش را از یک‏سو توسعه و از دیگر سو تعمیق بخشد.
به این بیان که دین به همه انسانها مى‏گوید: اولاً، شما فقط منتظر بهبود وضع زندگى خود و اطرافیانتان نباشید و تنها سعادت نزدیکان خود را طلب نکنید، بلکه این انتظار را نسبت به همه افراد جامعه گسترش دهید و چشم‏انتظار روزى باشید که رفاه، سعادت، عد و معنویت نه تنها در شهر و دیار شما بلکه در همه جهان گسترده شود.
ثانیاً، انتظار شما نباید تنها متوجه امور ظاهرى، سطحى و محدود زندگى گردد. شما باید انتظارتان را تعمیق بخشید و چشم به راه آینده‏اى باشید که حقیقت مطلق، عد مطلق و معنویت مطلق در جهان حاکم شود.
در این معنا، انتظار تنها به ظهور مردى تعلق مى‏گیرد که اگر بیاید نهایت خوبیها براى همه انسانها در سراسر جهان فراهم خواهد شد. این انتظار به همان اندازه فضیلت و برترى دارد که تحقق متعلق آن.
نگاهى اجمالى به روایاتى که در فضیلت انتظار ظهور عصر(ع) وارد شده‏اند ما را به سطح ارزش این انتظار واقف مى‏سازد:
2-1. سجاد(ع) منتظران را برترین مردم همه روزگاران برمى‏شمارند:
... إنّ أهل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل من کلّ أهل زمان.8
آن گروه از مردم عصر غیبتِ دوازدهم که ت او را پذیرفته و منتظر ظهور او هستند برترین مردم همه روزگاران هستند.
2-2. صادق(ع) در فضیلت انتظار به معناى دوم مى‏فرماید:
المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فى سبیل‏اللَّه.9
ى که در انتظار تحقق امر ما (برقرارى حکومت اهل بیت(ع)) باشد همانند ى است که در راه خدا به خون خود غلتیده است.
2-3. آن حضرت در روایت دیگرى منتظران ظهور را از زمره ?دوستان خدا? برمى‏شمارند:
طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره فى غیبته و المطیعین له فى ظهوره أولئک أولیاءاللَّه الذین لاخوف علیهم ولا هم یحزنون.
خوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمانبردار او. آنان دوستان خدا هستند، همانها که نه ترس به دل راه مى‏دهند و نه اندوهگین مى‏شوند.
2-4. صادق(ع) در بیانى دیگر منتظران ظهور را با شهیدشدگان در پیشگاه رسول خدا(ص) برابر دانسته، مى‏فرمایند:
من مات منکم و هو منتظر لهذا الأمر کمن هو مع القائم فى فسطاطه. قال: ثمّ مکث هنیئة، ثمّ قال: لا بل کمن قارع معه بسیفه. ثمّ قال: لا واللَّه کمن استشهد مع رسول‏اللَّه، صلّى‏اللَّه علیه و آله.11
هر از شما بمیرد در حالى که منتظر این امر باشد همانند ى است که با حضرت قائم(ع) در خیمه‏اش بوده باشد. سپس حضرت چند لحظه‏اى درنگ کرده، آنگاه فرمود: نه، بلکه مانند ى است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند. سپس فرمود: نه، به خدا همچون ى است که در پیشگاه رسول خدا(ص) شهید شده باشد.

3. نقش سازنده انتظار

براى درک درست نقش سازنده انتظار و امید به آینده در فرد و جامعه لازم است که ارکان و پایه‏هاى اساسى آن را بررسى کنیم.
هر با مراجعه به خود و بررسى مصادیق مختلف انتظار درمى‏یابد که این مفهوم سه پایه اساسى دارد:
1. ناخوشنودى از وضع موجود یا قانع نبودن به آن؛
2. امید و باور به آینده مطلوب؛
3. تلاش در جهت تحقق آینده مطلوب.
بدون تردید، انتظار، چه در معناى عام و چه در معناى خاص آن، زمانى فعلیت مى‏یابد که سه رکن یاد شده محقق شود. ى که هیچ احساس ناخوشایندى نسبت به وضع موجود خود و شرایطى که در آن به‏سر مى‏برد ندارد، یا آینده روشنى پیش روى خود نمى‏بیند و از باور درستى نسبت به امکان تغییر شرایط موجود برخوردار نیست، یا هیچ تلاشى در راه تحقق آینده‏اى که آن را مطلوب مى‏داند و رسیدن به هدفى که چشم‏انتظار رسیدن آن است، نمى‏کند، هرگز نمى‏تواند در زمره منتظران باشد.
حال اگر بخواهیم با توجه به سه رکن اساسى انتظار، به تحلیل مفهومى انتظار ظهور مهدى(ع) بپردازیم و مشخص کنیم که چه زمانى مى‏توان فردى را واقعاً منتظر ظهور دانست، باید به سه نکته اساسى اشاره کنیم:


1. آگاهى نسبت به شرایط موجود و معرفت نسبت به شرایط عصر موعود؛
2. باور به تحقق وعده الهى در مورد آینده جهان و حاکمیت نهایى دین خدا بر سراسر زمین؛
3. حرکت و تلاش در راه زمینه‏سازى و یا تحقق جامعه موعود.


نخستین شرط انتظار این است که انسان به آن حد از آگاهى و شناخت برسد که بفهمد وضع موجود جهان و مناسبات حاکم بر آن به هیچ‏وجه خشنود کننده نیست و شرایطى که در آن زندگى مى‏کند تناسبى با عظمت وجودى انسان و شأن او ندارد. این شناخت تنها در صورتى حاصل مى‏شود که آدمى ابتدا شرایط موجود جامعه خود و شرایط جامعه موعود را به درستى بشناسد و آنگاه به مقایسه آنها پرداخته و به داورى بنشیند که واقعاً کدامیک از این شرایط، شایسته مقام انسان به عنوان اشرف مخلوقات است.
شرط دوم باور به سعادتمند شدن جهان و رستگارى بشر در پایان تاریخ است. باور به این حقیقت که جهان بالا ه طعم خوش حقیقت، عد و معنویت را خواهد چشید و ریشه هر چه دروغ، ستم، فساد و تباهى است از زمین برکنده خواهد شد.
بدون تردید تحقق شرایط یاد شده مست م تلاش فراگیر فردى و اجتماعى در حوزه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و نظامى است. تلاشى که اگر به واقع محقق شود، فرد و جامعه مصداق روایاتى خواهند شد که در آنها منتظران ظهور را با یاوران مهدى(ع) و حاضران در صحنه‏هاى نبرد عصر ظهور مقایسه کرده و اجر و ثواب و شأن و مرتبه آنها را ی ان دانسته‏اند.
کلام خود را با ذکر روایتى از صادق(ع) به پایان مى‏بریم؛ روایتى که با تأمل در آن مى‏توان همه بایسته‏هاى انتظار فرج را دریافت:
إِنَّ لَنا دَولَةً یَجِیى‏ءُ اللَّهُ بِها إِذا شاءَ. ثُمَّ قالَ: مَن سَرَّهُ أَن یَکُونَ مِن أَصحابِ القائِمِ فَلیَنتَظِر وَلیَعمَل بِالوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الأخلاقِ، وَ هُوَ مُنتَظِرٌ، فَإِن ماتَ وَ قامَ القائِمُ بَعدَهُ کانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ أَجرِ مَن أَدرَکَهُ، فَجِدُّوا وَانتَظِرُوا، هَنِیئاً لَکُم أَیَّتُهَا العِصابَةُ المَرحُومَةُ.12
براى ما تى است که هر زمان خداوند بخواهد، آن را محقق مى‏سازد. و آنگاه [ ] فرمود: هر دوست مى‏دارد از یاران حضرت قائم، باشد باید که منتظر باشد و در این حال به پرهیزکارى و اخلاق نیکو رفتار نماید، در حالى که منتظر است، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم، به پا خیزد، پاداش او همچون پاداش ى خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید، گوارا باد بر شما [این پاداش] اى گروه مشمول رحمت خداوند!مشاهده متن کامل ...
مقاله آینده پژوهی در توسعه پایدار مدیریت
درخواست حذف اطلاعات
تعداد صفحات: 24     کد محصول :3155      حجم فایل:23,17 kb      نوع فایل :rar 

 فایل ورد قابل ویرایش


 توضیحی مختصر از متن فایل  :


آینده، مفهومی ناشناخته
به لحاظ تعریف، آینده ناشناخته است. این بدین معنا است که احتمالات بسیاری پیرامون چیستی آن وجود دارد. همه افراد و سازمان ها، گزینه های بی شماری برای آینده دارند. به نظر می رسد، با توجه به ایده آینده های احتمالی متعدد، آینده‌هایی چندگانه وجود داشته باشند که در این راستا، کارکنان و سازمانها باید آینده های ویژه خود را بسازند. ما نمی توانیم اجازه دهیم تا هر رویدادی برای ما رخ دهد. ما می توانیم آینده را از طریق مد نظر قرار دادن را ارها، هم اکنون ایجاد کنیم؛ یعنی اکنون کجا هستیم و چگونه عمل می‌کنیم. 
سپس ما آینده را از راه آزمون گزینه‌‌ها برای فعالیتهای مقبول و لحاظ استراتژی های جدید برای اجرا می‌سازیم. در نهایت، ما آینده را از راه توجه به احتمالات بی شمار، از آنچه ممکن است وجود داشته باشد، شکل می‌دهیم. ما اقدامهای ویژه‌ای را برای ب مزیت از فرصت هایی که در آینده خود دیده‌ایم، و دوری از مشکلاتی که آنها را پیش بینی می کنیم، انجام می دهیم. ما امروز را برای دستی به آینده های ایده آل و ایجاد آن‌ها طراحی می کنیم. 
در ارتباط با آینده، ناشناخته‌های بسیاری وجود دارد. ما چگونه می توانیم آینده را کشف و مطالعه کنیم؟ چه استراتژی هایی برای مطالعه آینده وجود دارند؟
آینده پژوهان راه‌های بسیاری برای کشف این حوزه جالب دارند. یک ابزار مفهومی سودمند که در (ج 1) نشان داده شده است، ماتریسی است که ابتدا توسط بیشاپ و کینگ ( king & bishop, 1996) توسعه یافت. این ماتریس سه رویکرد را برای درک تفکر پیرامون آینده مشخص می کند: آینده های محتمل، آینده های ممکن و آینده های مرجح. با وجود آنکه این آینده ها به گونه جداگانه مورد بحث واقع می شوند، لیکن آینده پژوهان به گونه متناوب آنها را ترکیب می کنند. ابزارها و تکنیک های بسیاری به گونه همزمان برای ارائه دیدگاهی عینی و قوی به برنامه ریزان پیرامون آینده، به کار گرفته می شوند.


 


آیندههای محتمل (قابل وقوع)
آینده‌های محتمل، آشناترین مفهوم هستند. روندها و گرایشهای کلیدی و محدودیت‌های موقعیت‌های فعلی، عناصری کلیدی هستند که محرک آینده‌های محتمل (قابل وقوع) می باشند. این نوع از آینده شی یا آینده پژوهی، راه‌هایی قطعی، تحلیلی و منطقی را پیرامون لحاظ آنچه روی خواهد داد و آنچه محتمل است، به کار می گیرد. 
برای مطالعه و طراحی آینده های محتمل، ما از حال به سمت آینده اقدام به برون ی (استقراء) کرده، روندهای جمعیت شناختی را آزمون می کنیم و مفاهیم کاربردی را برای استمرار، افزایش یا کاهش در بسیاری از خدمات توسعه می دهیم. قیاسها و تاریخ نیز به تعیین و توصیف آنچه ممکن است وقوع آن در آینده محتمل باشد، کمک می کند. برای مثال: در برخی نهادهای تی، در پایان سال مالی، ترخیص یا آزادسازی پول ها یا مبالغ ذخیره شده یا بازیافت شده ای صورت می گیرد که ممکن است برای تجهیزات صرف شوند. 
این تاریخ ترخیص یا آزادسازی پول، ممکن است تا اندازه ای بر مبنای سالیانه ثابت باشد. در نتیجه، بسیاری از تصمیم گیرندگان ممکن است حتی برنامه ریزی هزینه را بر مبنای این پول توسعه دهند: یک آینده محتمل و مورد انتظار بر مبنای گذشته.
 
لینک :


مقاله آینده پژوهی در توسعه پایدار مدیریت


مشاهده متن کامل ...
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد
درخواست حذف اطلاعات
پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

فروشنده فایل

کد کاربری 7188
کاربر

پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa)

نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ارزی عملکرد

تعاریف ارزی عملکرد

ارزی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستی به اه و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیتهاست. منظور از اثربخشی میزان دستی به اه و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (کاپلان، 1385).

به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود در مورد ارزی عملکرد به شرح زیر است:

 • ارزی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
 • ارزی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
 • به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

2-2-2 سابقه ارزی عملکرد

اگر بخواهیم سابقه ارزی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار به صورت گروهی را آغاز د. در آن دوران ارزی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام می شد، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل به سمت زمان سنجی کار و پیش بینی همه شرایط و نتایج دستی بود. نظام ارزی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است ( ظری، 1388).

2-2-3 تاریخچه ارزی عملکرد در ایران

در ایران ارزشی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشیدالدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است، در اوا قرن هفتم هجری مطرح شده است ( ظری،1388).

اما به طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال 1349 مقرر گردید سازمان های تی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزی قرار گیرند. به همین منظور مرکز ارزشی سازمان های تی در نخست ی تشکیل گردید. هدف اصلی از تأسیس این مرکز اصلاح سازمان های تی و تغییر اساسی در روش کار آنها، اعمال مدیریت صحیح، دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت در اتخاذ تصمیم ذکر شده است. هم چنین در اسناد و مدارک مربوطه آمده است که هدف از این ارزشی آن است که علل عدم توفیق مسئولین در انجام وظایف و اعمال مدیریت مشخص و با انعکاس نقایص موجود، مدیران را در جهت بهبود وضع وادار به تفکر نماید.

در سال 1352 با آغاز برنامه پنجم عمران و به موجب بند 8 ماده 5 فصل برنامه و بودجه وظایف ارزشی کارایی عملکرد دستگاه های اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد. به همین منظور معاونت ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل گردید.

دو سال بعد و در سال 1354 به موجب اصلاحیه مورخ 28/12/53 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ب ماده 104 وظیفه ارزشی کارایی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار گردید. در همین راستا دفتری تحت عنوان دفتر ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل شد. در سال 1359 دفتر مذکور منحل و تا سال 1376 اقدامات مربوط به ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی متوقف شد.

در سال 1376، مجدداً موضوع ارزی عملکرد در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت تا در زمینه استقرار نظام ارزی عملکرد و تهیه سیاست های اجرایی و خط مشی های کلی مربوط به ارزی سازمان های تی اقدامات لازم را به عمل آورد. پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در سال 1379 به موجب تشکیلات و شرح وظایف مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه بررسی، مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی کشور، تهیه گزارش های لازم در این مورد به عهده دفتر ارزی عملکرد سازمان فوق قرار گرفت (دفتر ارزی عملکرد و بهبود مدیریت، 1380).

2-2-4 فرایند ارزی ؛ مراحل ارزی عملکرد

در برنامه ریزی جهت بررسی امکان پذیری و نیز بررسی اثربخشی و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در سه مرحله برنامه ها مورد ارزی قرار می گیرد. این مراحل را می توان به شرح ذیل بیان کرد (صمدی، 1381)

مرحله اول؛ ارزی پیش از اجرا(امکان سنجی برنامه ها).

مرحله دوم؛ نظارت و ارزی حین اجرا (نظارت).

مرحله سوم؛ ارزی پس از اجرا (ارزشی ).

امکان سنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیت های فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست ها ارزی کرده و درجه واقع بینی اه و سیاست ها را افزایش می دهد که این نوع ارزی خود می تواند از نتایج ارزی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزی قبل از اجرا استفاده کند. نظارت حین اجرا، خطاهای هدف گذاری، برآورد منابع، اثربخشی و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات ناشی از تغییر شرایط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد شد و ارزی های پس از اجرا با ارزشی معناداری، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه برنامه های بعدی ارائه خواهد داد.

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد (صمدی، 1381).
مشاهده متن کامل ...
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد
درخواست حذف اطلاعات
پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 21
فرمت فایل docx
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

فروشنده فایل

کد کاربری 7188
کاربر

پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa)

نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ارزی عملکرد

تعاریف ارزی عملکرد

ارزی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستی به اه و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیتهاست. منظور از اثربخشی میزان دستی به اه و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (کاپلان، 1385).

به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود در مورد ارزی عملکرد به شرح زیر است:

 • ارزی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
 • ارزی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
 • به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

2-2-2 سابقه ارزی عملکرد

اگر بخواهیم سابقه ارزی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار به صورت گروهی را آغاز د. در آن دوران ارزی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام می شد، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل به سمت زمان سنجی کار و پیش بینی همه شرایط و نتایج دستی بود. نظام ارزی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است ( ظری، 1388).

2-2-3 تاریخچه ارزی عملکرد در ایران

در ایران ارزشی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشیدالدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است، در اوا قرن هفتم هجری مطرح شده است ( ظری،1388).

اما به طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال 1349 مقرر گردید سازمان های تی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزی قرار گیرند. به همین منظور مرکز ارزشی سازمان های تی در نخست ی تشکیل گردید. هدف اصلی از تأسیس این مرکز اصلاح سازمان های تی و تغییر اساسی در روش کار آنها، اعمال مدیریت صحیح، دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت در اتخاذ تصمیم ذکر شده است. هم چنین در اسناد و مدارک مربوطه آمده است که هدف از این ارزشی آن است که علل عدم توفیق مسئولین در انجام وظایف و اعمال مدیریت مشخص و با انعکاس نقایص موجود، مدیران را در جهت بهبود وضع وادار به تفکر نماید.

در سال 1352 با آغاز برنامه پنجم عمران و به موجب بند 8 ماده 5 فصل برنامه و بودجه وظایف ارزشی کارایی عملکرد دستگاه های اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد. به همین منظور معاونت ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل گردید.

دو سال بعد و در سال 1354 به موجب اصلاحیه مورخ 28/12/53 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ب ماده 104 وظیفه ارزشی کارایی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار گردید. در همین راستا دفتری تحت عنوان دفتر ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل شد. در سال 1359 دفتر مذکور منحل و تا سال 1376 اقدامات مربوط به ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی متوقف شد.

در سال 1376، مجدداً موضوع ارزی عملکرد در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت تا در زمینه استقرار نظام ارزی عملکرد و تهیه سیاست های اجرایی و خط مشی های کلی مربوط به ارزی سازمان های تی اقدامات لازم را به عمل آورد. پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در سال 1379 به موجب تشکیلات و شرح وظایف مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه بررسی، مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی کشور، تهیه گزارش های لازم در این مورد به عهده دفتر ارزی عملکرد سازمان فوق قرار گرفت (دفتر ارزی عملکرد و بهبود مدیریت، 1380).

2-2-4 فرایند ارزی ؛ مراحل ارزی عملکرد

در برنامه ریزی جهت بررسی امکان پذیری و نیز بررسی اثربخشی و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در سه مرحله برنامه ها مورد ارزی قرار می گیرد. این مراحل را می توان به شرح ذیل بیان کرد (صمدی، 1381)

مرحله اول؛ ارزی پیش از اجرا(امکان سنجی برنامه ها).

مرحله دوم؛ نظارت و ارزی حین اجرا (نظارت).

مرحله سوم؛ ارزی پس از اجرا (ارزشی ).

امکان سنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیت های فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست ها ارزی کرده و درجه واقع بینی اه و سیاست ها را افزایش می دهد که این نوع ارزی خود می تواند از نتایج ارزی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزی قبل از اجرا استفاده کند. نظارت حین اجرا، خطاهای هدف گذاری، برآورد منابع، اثربخشی و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات ناشی از تغییر شرایط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد شد و ارزی های پس از اجرا با ارزشی معناداری، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه برنامه های بعدی ارائه خواهد داد.

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد (صمدی، 1381).
مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو
 2. فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده
 3. استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن
 4. استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه / استعلام , استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه
 5. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400 / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400
 6. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe
 7. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood
 8. مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی.... / مزایده,مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی....
 9. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab
 10. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar
 11. ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson
 12. مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ...
 13. مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ... / مناقصه , مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ...
 14. فراخوان ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ابزارآلات ترابری
 15. فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان / فراخوان ارزی کیفی مناقصه, فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان
 16. مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع
 17. فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان
 18. مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی
 19. مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر
 20. فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه / فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه
 21. مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام / مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام
 22. مزایده انواع نهال آلو / مزایده انواع نهال آلو
 23. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی
 24. فراخوان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 25. فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم
 26. مزایده سه دستگاه اره گرانیتی / مزایده سه دستگاه اره گرانیتی
 27. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط
 28. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام
 29. مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر
 30. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19 / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19
 31. فراخوان p/f gas turbine sienens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان p/f gas turbine sienens
 32. آگهی مزایده واگذاری مهد کودک / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مهد کودک
 33. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1
 34. مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی
 35. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2
 36. مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ...
 37. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری
 38. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله
 39. فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند
 40. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره / مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره
 42. مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 43. مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران / فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران
 44. مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر / مزایده,مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 46. مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ... / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ...
 47. مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر / مزایده,مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر
 48. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 49. مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت / مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت
 50. مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع
 51. مناقصه احداث خطوط دومداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره
 52. مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی
 53. مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا / مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا
 54. مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا / آگهی مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا
 55. مزایده وصول عوارض میدان دواب.... / آگهی عمومی , مزایده وصول عوارض میدان دواب....
 56. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 57. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید
 58. مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی
 59. مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج / مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج
 60. مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان / مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان
 61. فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان / فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان
 62. مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 63. مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی
 64. فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی آن - نوبت دوم / فراخوان ارزی ، فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی - نوبت دوم
 65. عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی / عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی
 66. مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی / مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی
 67. مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال
 68. مناقصه ید کنتور / مناقصه ید کنتور
 69. مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 70. مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع
 72. مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ...
 73. آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت
 74. مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد
 75. مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل / آگهی مناقصه, مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل
 76. مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار
 77. مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی / آگهی مزایده عمومی و حضوری , مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی
 78. مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای
 79. فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج
 80. فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری
 81. اجرای روکش میکروسرفیسیگ / اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 82. مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری
 83. فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم
 84. مناقصه ید مبلمان شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید مبلمان شهری ...
 85. مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی
 86. مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم
 87. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 88. مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک
 89. مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه
 90. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم
 91. مناقصه تجهیزات پزشکی- نوبت اول / آگهی دوم مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی-
 92. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی
 93. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19
 94. مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت
 95. فراخوان ید p/f gas turbine siemens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ید p/f gas turbine siemens
 96. مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم
 97. فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ...
 98. مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)
 99. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 100. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 101. ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی / ارزی , ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی
 102. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم
 103. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید
 104. فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی
 105. مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط....
 106. مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی
 107. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم
 109. مناقصه ید کارتن لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید کارتن لایه میانی
 110. فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم
 111. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری
 113. فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق / فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق
 114. مناقصه سیم خاردار رشته ای... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت, مناقصه سیم خاردار رشته ای...نوبت دوم
 115. مزایده کالاهای تحت اختیار / آگهی مزایده الکترونیکی, مزایده کالاهای تحت اختیار
 116. مزایده ملک مساحت 3234مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3234مترمربع
 117. مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه
 118. مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 119. مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده
 120. مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی
 121. فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری / فراخوان , فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری
 122. فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت
 123. مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ / مناقصه,مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 124. مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی
 126. مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم
 127. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95
 128. مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 129. مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید
 130. فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری
 132. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545
 133. مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی
 135. مزایده فروش یک دستگاه فر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فر
 136. فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک واحد کارخانه و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک واحد کارخانه و ...
 138. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه ارزی کیفی ، مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ...
 139. ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم
 140. فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی نوبت دوم
 141. مناقصه ید چسب کاغذی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید چسب کاغذی تجدید
 142. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 143. مزایده یک دستگاه کان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کان
 144. مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول
 145. مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی
 146. مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله
 147. مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران
 148. فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / فراخوان ارزی کیفی مشاوران,فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 149. مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم / مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم
 150. مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
 151. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر
 152. مزایده به فروش خودروهای مازاد / مزایده به فروش خودروهای مازاد
 153. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم
 154. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم
 155. مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم
 156. مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus ....
 158. مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم
 160. مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit
 161. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783
 162. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر
 163. مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست....
 164. مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر
 165. مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین
 166. مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع
 167. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم
 168. مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم
 169. ارزی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم
 170. مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر / مزایده,مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر
 171. مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758 / مزایده,مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758
 172. مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر
 173. مزایده سنگ پلاک / مزایده سنگ پلاک
 174. مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول
 175. مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر
 176. مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول
 177. مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ... / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ...
 178. فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی.... / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی....
 179. مزایده املاک موروثی نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی نوبت سوم
 180. مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم
 181. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم
 182. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دو

  مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو
 2. فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده
 3. استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن
 4. استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه / استعلام , استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه
 5. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400 / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400
 6. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe
 7. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood
 8. مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی.... / مزایده,مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی....
 9. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab
 10. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar
 11. ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson
 12. مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ...
 13. مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ... / مناقصه , مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ...
 14. فراخوان ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ابزارآلات ترابری
 15. فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان / فراخوان ارزی کیفی مناقصه, فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان
 16. مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع
 17. فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان
 18. مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی
 19. مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر
 20. فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه / فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه
 21. مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام / مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام
 22. مزایده انواع نهال آلو / مزایده انواع نهال آلو
 23. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی
 24. فراخوان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 25. فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم
 26. مزایده سه دستگاه اره گرانیتی / مزایده سه دستگاه اره گرانیتی
 27. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط
 28. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام
 29. مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر
 30. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19 / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19
 31. فراخوان p/f gas turbine sienens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان p/f gas turbine sienens
 32. آگهی مزایده واگذاری مهد کودک / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مهد کودک
 33. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1
 34. مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی
 35. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2
 36. مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ...
 37. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری
 38. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله
 39. فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند
 40. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره / مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره
 42. مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 43. مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران / فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران
 44. مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر / مزایده,مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 46. مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ... / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ...
 47. مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر / مزایده,مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر
 48. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 49. مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت / مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت
 50. مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع
 51. مناقصه احداث خطوط دومداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره
 52. مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی
 53. مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا / مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا
 54. مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا / آگهی مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا
 55. مزایده وصول عوارض میدان دواب.... / آگهی عمومی , مزایده وصول عوارض میدان دواب....
 56. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 57. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید
 58. مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی
 59. مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج / مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج
 60. مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان / مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان
 61. فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان / فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان
 62. مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 63. مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی
 64. فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی آن - نوبت دوم / فراخوان ارزی ، فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی - نوبت دوم
 65. عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی / عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی
 66. مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی / مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی
 67. مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال
 68. مناقصه ید کنتور / مناقصه ید کنتور
 69. مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 70. مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع
 72. مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ...
 73. آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت
 74. مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد
 75. مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل / آگهی مناقصه, مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل
 76. مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار
 77. مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی / آگهی مزایده عمومی و حضوری , مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی
 78. مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای
 79. فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج
 80. فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری
 81. اجرای روکش میکروسرفیسیگ / اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 82. مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری
 83. فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم
 84. مناقصه ید مبلمان شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید مبلمان شهری ...
 85. مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی
 86. مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم
 87. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 88. مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک
 89. مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه
 90. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم
 91. مناقصه تجهیزات پزشکی- نوبت اول / آگهی دوم مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی-
 92. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی
 93. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19
 94. مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت
 95. فراخوان ید p/f gas turbine siemens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ید p/f gas turbine siemens
 96. مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم
 97. فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ...
 98. مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)
 99. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 100. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 101. ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی / ارزی , ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی
 102. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم
 103. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید
 104. فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی
 105. مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط....
 106. مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی
 107. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم
 109. مناقصه ید کارتن لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید کارتن لایه میانی
 110. فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم
 111. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری
 113. فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق / فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق
 114. مناقصه سیم خاردار رشته ای... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت, مناقصه سیم خاردار رشته ای...نوبت دوم
 115. مزایده کالاهای تحت اختیار / آگهی مزایده الکترونیکی, مزایده کالاهای تحت اختیار
 116. مزایده ملک مساحت 3234مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3234مترمربع
 117. مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه
 118. مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 119. مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده
 120. مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی
 121. فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری / فراخوان , فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری
 122. فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت
 123. مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ / مناقصه,مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 124. مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی
 126. مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم
 127. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95
 128. مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 129. مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید
 130. فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری
 132. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545
 133. مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی
 135. مزایده فروش یک دستگاه فر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فر
 136. فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک واحد کارخانه و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک واحد کارخانه و ...
 138. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه ارزی کیفی ، مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ...
 139. ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم
 140. فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی نوبت دوم
 141. مناقصه ید چسب کاغذی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید چسب کاغذی تجدید
 142. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 143. مزایده یک دستگاه کان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کان
 144. مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول
 145. مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی
 146. مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله
 147. مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران
 148. فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / فراخوان ارزی کیفی مشاوران,فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 149. مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم / مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم
 150. مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
 151. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر
 152. مزایده به فروش خودروهای مازاد / مزایده به فروش خودروهای مازاد
 153. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم
 154. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم
 155. مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم
 156. مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus ....
 158. مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم
 160. مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit
 161. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783
 162. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر
 163. مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست....
 164. مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر
 165. مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین
 166. مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع
 167. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم
 168. مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم
 169. ارزی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم
 170. مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر / مزایده,مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر
 171. مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758 / مزایده,مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758
 172. مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر
 173. مزایده سنگ پلاک / مزایده سنگ پلاک
 174. مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول
 175. مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر
 176. مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول
 177. مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ... / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ...
 178. فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی.... / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی....
 179. مزایده املاک موروثی نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی نوبت سوم
 180. مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم
 181. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم
 182. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم
 183. اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
کنکور ی 96
درخواست حذف اطلاعات

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاس جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسمشاهده متن کامل ...
تحقیق کامل درباره aes akuچارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزی معماری نرم اف
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق کامل درباره aes akuچارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزی معماری نرم افزار 7 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

aes-aku:چارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزی معماری نرم افزار

سعیده حجار

کارشناسی نرم افزار- 84

دانشکده فنی و ی

آزاد ی واحد مشهد

[email protected]

چکیده:

امروزه فرایندهای توسعه نرم افزار،عمدتا بر پایه روش های مبتنی بر معماری بنا شده اند و معماری نرم افزار مبنای توسعه سیستم محسوب می شود.یکی از فرایندهای اصلی توسعه مبتنی بر معماری،ارزی معماری نرم افزار قبل از اتمام طراحی و ورود به مرحله طراحی دقیق و پیاده سازی سیستم می باشد،به گونه ای که اطمینان حاصل گرددمعماری مورد نظر به بهترین نحو نیازهای کاربران را فراهم می سازد.با توجه به تنوع سیستم ها و اهمیت ارزی معماری نرم افزار،روش های گوناگونی برای ارزی ارائه شده وانتخاب روش ارزی مناسب با توجه به نوع سیستم و تنوع روش ها یکی از مباحث اصلی و حساس در این زمینه است.در این چارچوب ها راه حلی برای انتخاب روش ارزی مناسب ارئه نشده است.همچنین این چارچوب ها عموما بر روی روش های ارزی مهمتری شبیه به یکدیگر تست شده اند.دراین مقاله چارچوبی برای مفایسه و انتخاب روش ارزی مناسب بر اساس چارچوب های قبلی،ارائه شده وسپس به مقایسه چندین روش مطرح ارزی معماری در این چارچوب پرداخته شده است.مهمترین ویژگی این چارچوب نسبت به چارچوب های قبلی،ارائه راه حلی برای انتخاب روش ارزی مناسب می باشد.

1- مقدمه

امروزه یکی از مهمترین ویژگی های هر سیستم نرم افزاری،کیفیت می باشد.با پیشرفت های انجام شده وگسترش ابزارهای گوناگون برای تولید نرم افزار،توسعه نرم افزارهایی که کارکردهای مورد نظر مشتریان رابرآورده سازند،امری آسان و سریع گشته است.در حال حاضر تفاوت بین دو نرم افزار را توانایی نرم افزارها در برآورده ساختن ویژگی های کیفی مورد انتظار تعیین می کند.

معماری نرم افزار یک برنامه یا سیستم کامپیوتری،ساختارهایی از سیستم می باشد،که در برگیرنده اجزا،صفات قابل مشاهده آن اجزا وارتباط بین آنها باشد.معماری نرم افزار شامل اولین تصمیمات طراحی سیستم می باشد و این تصمیمات زیربنای فعالیت های طراحی ،پیاده سازی،استقرارونگهداری سیستم می باشد.همچنین معماری نرم افزار،اولین عنصر قابل ارزی در فرایند توسعه نرم افزار می باشد.بنابراین برای طراحی سیستمی که نیازهای کیفی مورد نظر را برآورده سازد،تولید معماری نرم افزار اولین گام در دستی به کیفیت در نرم افزار و همچنین ارزی ویژگی های کیفی است.

با توجه به اهمیت ارزی معماری،مدل های فرایند مبتنی بر معماری،از روش های گوناگون ازری معماری نرم افزار پشتیبانی می نماید.معمولا هر یک از این روش ها دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که ترکیب این روش ها برای پوشش ضعف های هر روش،عملی پرهزینه است.بنابراین ارزیابان معماری نرم افزار،باید با توجه به سیستم مورد ارزی و همچنین محدودیت های موجود در پروژه ها،روش مناسب را برای ارزی معماری انتخاب کنند.

با توجه به اهمیت انتخاب روش ارزی مناسب،ارائه چارچوبی برای مقایسه روش های ارزی معماری نرم افزار و سپس انتخاب روش مناسب،سودمند می باشد.چارچوب های که تاکنون معرفی شده تنها بر روی روش های مشابه(عمدتا بر روی روش های مبتنی برsaam) تست شده و از این نظر ناقص است.همچنین در این چارچوب راه حلی برای انتخاب روش ارزی مناسب، پیشنهاد نشده است.

در این مقاله ،چارچوبی برای مقایسه روش های ارزی معماری نرم افزار ارائه شده که این چارچوب بر پایه برخی پارامترها بنا شده است. همچنین در کنار این چارچوب تکنیکی برای انتخاب زوش ارزی مناسب با توجه به نوع سیستم در حال توسعه ارائه شده است. ما این چارچوب را aes-aku نامیده ایم.

2- چارچوب پیشنهادی برای مقایسه روش های ارزی معماری نرم افزار

ما برای تعیین پارامترهای این چارچوب که مقایسه و انتخاب روش ارزی بر اساس آنها انجام می پذیرد،ابتدا باید عوامل اثرگذار در انتخاب یک روش ارزی معماری خاص را در مقابل دیگر روش ها،تعیین نماییم.

سه عامل فرایند،نیروی انسانی ومحصول،عوامل تاثیر گذار در تولید نرم افزار محسوب می شوند.با توجه به اهمیت این عوامل،هر سازمان با توجه این سه عامل،روش ارزی مناسب را برای محصول خود که بر اساس فرایندی خاص و نیروی انسانی مشخصی تولید می شود،انتخاب می کند.وضعیت سه عامل فوق در یک سازمان،تعیین کننده روش ارزی معماری نرم افزار می باشد.در شکل 1،سه عامل فرایند،نیروی انسانی ومحصول ارائه شده و نقش آنها در تعیین ویژگی های روش ارزی مناسب مشخص شده است.به عنوان مثال در شکل 1،با توجه به نوع محصول،روش ارزی را انتخاب می نماییم که بتواند ویژگی های کیفی مورد نظر محصول را ارزی نماید.بنابراین در شکل1،بین محصول و پارامترویژگی کیفی مورد ارزی ،ارتباط برقرار شده است.با توجه به ویژگی های بدست آمده در شکل 1،این ویژگی ها را مبنای چارچوب مقایسه روش های ارزی معماری قرار می دهیم.زیرا با انتخاب صحیح هر یک از این ویژگی ها می توان روشی را انتخاب نمود که برای ارزی سیستمی با سه عامل فرایند ،نیروی انسانی ومحصول مناسب باشد.

 

3- روش های ارزی معماری نرم افزار

در این بخش به معرفی سه روش ارزی معماری نرم افزار (atamوcbamوبازبینی معماری در rup) خواهیم پرداهت.سپس از این روش ها به عنوان بستری برای تست چارچوب ارائه شده،اسنفاده خواهیم نمود.

3-1 روش atam

این روش بر پایه saam بنا شده است.atam علاوه بر ارزی ویژگی های کیفی،به بررسی ارتباط و tradeoff میان ویژگی های کیفی می پردازد.در این روش هدف به دست آوردن نحوه برآورده شدن ویژگی های کیفی در معماری می باشد.در روش atam،3 پارامتر در مورد هر بخش مورد ارزی ،مشخص می شود:

نقاط حساسیت : مجموعه ای از اجزا معماری که وجود آنها برای برآورده شدن یک نیاز کیفی حیاتی می باشد.

نقاط trade_off:نقاط حساسی هستند که تحت تاثیر دو ویژگی کیفی قرار دارند.

نقاط ریسک :نقاطی که ممکن است سیستم را از دستی به ویژگی کیفی مورد نظر باز دارد.

برای انجام ارزی در این روش، تیم ارزیاب از سه گروه تشکیل می گردد: تیم متخصص ارزی ،تصمیم گیرندگان پروژه وذینفعان سیستم.

3-2 روش cbam

روش atamمعماری را از تظر ویژگی های کیفی ارزی می کند.در cbam،هدف اصافه یک پارامتر دیگر به این مجموعه می باشد. این پارامتر هزینه می باشد.در نهایت وجی این روش،فهرستی از راهبردهای معماری است که به ترتیب سودمندی مرتب شده اند.روش cbam،بر پایه روش atam بنا شده است.بنابراین ورودی های این روش، وجی های atam می باشند.تیم ارزیاب در این روش ،همانند روش atam می باشد.

3-3 روش بازبینی معماری rup

در rup،ارزی معماری نرم افزار در قالب فعالیت بازبینی معماری در گروه فعالیت بهبود معماری ارائه شده است. مجری این عمل بازبین فنی معرفی شده است.در اه روش بازبینی معماری،به دست آوردن ریسک های موجود در زمینه بودجه و زمان بندی،یافتن اشکالات موجود در معماری سیستم ،یافتن تناقض بین نیازهای به دست آمده و معماری، ارزی ویژگی های کیفی معماری، تعیین فرصت های استفاده مجدد می باشد.

مهمترین ورودهای این روش عبارتند از:

مستند معماری نرم افراز که بازنمایی کننده معماری می باشد.

مستند نیازهای تکمیلی که بیان کننده نیازهای غیر کارکردی و کیفی است.

فهرست ریسک ها که برای بیان محدودیت ها و ریسک هایی که در معماری باید مد نظر قرار گیرند به کار می رود.

4- مقایسه روش های ارزی در چارچوب ارائه شده

تکنیک ارزی : روش atam یک روش مبتنی بر سناریو شمرده می شود.cbam ترکیبی از روش های سناریو و اندازه گیری می باشد و سناریوها پایه اصلی اندازه گیری هزینه ها هستند.در بازبینی معماری توسط rup،تکنیک های چک لیست ،اندازه گیری و سناریو پیشنهاد شده است اما تکنیکی که برای آن به طور دقیق راه حل ارائه شده، تکنیک چک لیست می باشد.

ویژگی کیفی مورد ارزی : درatam ویژگی کیفی گوناگون مورد ارزی قرار می گیرد وهزینه معیار مقایسه می باشد.در بازبینی معماری با توجه به انتخاب روش ارزی ، ویژگی های مختلف رامی توان ارزی نمود، اما چک لیست ارائه شده پوشش دهنده ویژگی های کیفی کارایی،هزینه،قابلیت حمل،قابلیت اطمینان،امنیت وویژگی های کیفی مربوط به معماری نرم افزار می باشد.


با


تحقیق کامل درباره aes akuچارچوبی برای مقایسه و انتخاب روش های ارزی معماری نرم افزار 7 ص


مشاهده متن کامل ...
مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1
درخواست حذف اطلاعات

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم
 2. آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی
 3. ارزی کیفی شناسایی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر / آگهی ارزی کیفی پیمانکاران , ارزی کیفی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر نوبت اول
 4. مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ... / مناقصه عمومی , مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ...
 5. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ...
 6. مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه
 7. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 8. مناقصه ید هگزان مصرفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید هگزان مصرفی
 9. فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب
 10. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع
 12. مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3....
 13. مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد / مزایده, مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد
 14. آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار / آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار
 15. مناقصه ید 100 دستگاه crs (cash recycler system) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ید 100 دستگاه crs (cash recycler system)
 16. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 17. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته / آگهی مزایده, مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته
 18. مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد / مزایده ،مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد
 19. مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول
 20. تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387 / تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387
 21. مزایده وانت مزدا مدل 1369... / مزایده , مزایده وانت مزدا مدل 1369...
 22. مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم
 23. مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10 / آگهی مناقصه , مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر
 25. مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه
 26. مزایده ملک قولنامه ای و .. / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و ..
 27. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم
 28. مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر / مزایده,مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر
 29. مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی
 31. مناقصه انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت / آگهی مناقصه ,انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت
 32. مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات
 33. تجدید مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا / تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا
 34. مناقصه آجر نسوز / آگهی مناقصه ,مناقصه آجر نسوز
 35. مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر
 37. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع
 38. مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی
 39. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه
 40. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10
 41. مناقصه تکمیل زمین چمن یه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زمین چمن یه
 42. مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری
 43. مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو / مزایده , مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو
 44. مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها 95.12.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها95.12.10
 45. مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی
 46. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر
 47. مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات
 48. مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی
 49. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط
 50. مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای
 53. اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی
 54. آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین / آگهی عمومی ، آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین
 55. مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم / خلاصه تجدید آگهی مناقصه , مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم
 56. مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و... / مناقصه ، مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و...
 57. مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان / مزایده اجاره ، مرکز رفاهی فرهنگیان
 58. مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی
 59. اصلاحیه مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک
 60. مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان
 61. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق
 62. مناقصه ساخت مدرسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه و ...
 63. فراخوان مناقصه اقلام مصرفی / فراخوان ،فراخوان مناقصه اقلام مصرفی
 64. مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه
 65. آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ / آگهی،آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ
 66. ارزی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی / آگهی ارزی کیفی, تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی
 67. مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق
 68. مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید
 69. مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید
 70. مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم
 71. مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96 / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96
 72. مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ...
 73. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم
 74. مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه
 75. مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول
 76. شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm
 77. مزایده عرضه عمومی سهام / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام
 78. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی...
 79. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم
 80. آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه / آگهی ارزی کیفی , آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه
 81. تجدید مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط
 83. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم
 84. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم
 85. فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2
 86. فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه ید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم
 87. مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول
 88. فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw
 89. مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی ....
 90. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی-نوبت دوم
 91. مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم
 92. مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست-نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم
 94. مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا / مزایده,مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا
 95. اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین
 96. فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری
 97. مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر
 99. مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ
 100. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر
 101. مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده ، مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز
 102. فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb
 103. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 104. تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم
 105. ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی
 106. مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1 / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1
 107. مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100 / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100
 108. مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه
 109. مناقصه تهیه مصالح ساختمانی / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح ساختمانی
 110. تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 111. مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور
 112. مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک
 113. مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین
 114. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام
 115. مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر
 116. تمدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم / تمدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم
 117. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم
 118. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم
 119. مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری
 120. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر
 121. مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه
 122. مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم
 123. مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان
 124. مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول
 125. ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی .... / ارزی کیفی مناقصه ، ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ....
 126. مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10 / مناقصه , مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10
 127. مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ...
 128. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ....
 129. مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی
 130. مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10 / آگهی مناقصه, مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10
 131. مناقصه عمومی عملیات احداث ورزشگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ورزشگاه
 132. مناقصه ید 5 ردیف سه پایه و متعلقات ف ی / آگهی مناقصه , مناقصه ید 5 دریف سه پایه و متعلقات ف ی
 133. فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه ..... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه .....
 134. فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه.... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه .....
 135. مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10 / مزایده ، مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10
 136. مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع / مناقصه , مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع
 137. تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی ....
 138. مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ
 139. مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری
 140. مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی .... / آگهی مناقصه , مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی ....
 141. مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی / آگهی مناقصه, مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی
 142. مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن
 143. مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage
 144. فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 145. ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون / ارزی کیفی , ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون
 146. ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر
 147. ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری
 148. ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی
 149. مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه / مناقصه , مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه
 150. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی
 151. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 152. مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزی کیفی,مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم
 153. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 154. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 155. مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم
 156. فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون / فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون
 157. مناقصه رول دستگاه کارتخوان / مناقصه ، مناقصه رول دستگاه کارتخوان
 158. مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم
 159. اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10 / اگهی مناقصه عمومی،اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10
 160. همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 -95.12.10 / همایش, همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.10
 161. مناقصه مونتاژ تعدادی هپا / مناقصه , مناقصه مونتاژ تعدادی هپا
 162. فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم.... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم....
 163. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه
 164. تجدید مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم
 165. مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم
 166. مزایده اجاره کارواش سازمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارواش سازمان نوبت اول
 167. مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10 / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10
 168. مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط / مناقصه , مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط
 169. مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم
 170. مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح....
 171. تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع.... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع....
 173. ارزی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه / آگهی ارزی کیفی, پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه
 174. مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع
 175. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 176. مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف....
 177. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول
 179. مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر
 180. مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید
 181. مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید / آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید
 182. تجدید مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق
 183. مزایده یک واحد مرغداری گل جوجه / مزایده,مزایده

  مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم
 2. آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی
 3. ارزی کیفی شناسایی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر / آگهی ارزی کیفی پیمانکاران , ارزی کیفی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر نوبت اول
 4. مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ... / مناقصه عمومی , مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ...
 5. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ...
 6. مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه
 7. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 8. مناقصه ید هگزان مصرفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید هگزان مصرفی
 9. فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب
 10. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع
 12. مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3....
 13. مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد / مزایده, مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد
 14. آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار / آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار
 15. مناقصه ید 100 دستگاه crs (cash recycler system) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ید 100 دستگاه crs (cash recycler system)
 16. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 17. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته / آگهی مزایده, مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته
 18. مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد / مزایده ،مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد
 19. مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول
 20. تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387 / تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387
 21. مزایده وانت مزدا مدل 1369... / مزایده , مزایده وانت مزدا مدل 1369...
 22. مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم
 23. مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10 / آگهی مناقصه , مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر
 25. مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه
 26. مزایده ملک قولنامه ای و .. / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و ..
 27. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم
 28. مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر / مزایده,مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر
 29. مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی
 31. مناقصه انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت / آگهی مناقصه ,انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت
 32. مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات
 33. تجدید مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا / تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا
 34. مناقصه آجر نسوز / آگهی مناقصه ,مناقصه آجر نسوز
 35. مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر
 37. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع
 38. مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی
 39. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه
 40. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10
 41. مناقصه تکمیل زمین چمن یه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زمین چمن یه
 42. مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری
 43. مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو / مزایده , مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو
 44. مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها 95.12.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها95.12.10
 45. مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی
 46. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر
 47. مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات
 48. مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی
 49. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط
 50. مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای
 53. اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی
 54. آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین / آگهی عمومی ، آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین
 55. مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم / خلاصه تجدید آگهی مناقصه , مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم
 56. مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و... / مناقصه ، مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و...
 57. مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان / مزایده اجاره ، مرکز رفاهی فرهنگیان
 58. مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی
 59. اصلاحیه مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک
 60. مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان
 61. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق
 62. مناقصه ساخت مدرسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه و ...
 63. فراخوان مناقصه اقلام مصرفی / فراخوان ،فراخوان مناقصه اقلام مصرفی
 64. مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه
 65. آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ / آگهی،آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ
 66. ارزی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی / آگهی ارزی کیفی, تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی
 67. مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق
 68. مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید
 69. مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید
 70. مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم
 71. مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96 / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96
 72. مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ...
 73. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم
 74. مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه
 75. مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول
 76. شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm
 77. مزایده عرضه عمومی سهام / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام
 78. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی...
 79. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم
 80. آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه / آگهی ارزی کیفی , آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه
 81. تجدید مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط
 83. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم
 84. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم
 85. فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2
 86. فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه ید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم
 87. مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول
 88. فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw
 89. مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی ....
 90. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی-نوبت دوم
 91. مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم
 92. مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست-نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم
 94. مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا / مزایده,مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا
 95. اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین
 96. فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری
 97. مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر
 99. مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ
 100. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر
 101. مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده ، مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز
 102. فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb
 103. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 104. تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم
 105. ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی
 106. مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1 / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1
 107. مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100 / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100
 108. مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه
 109. مناقصه تهیه مصالح ساختمانی / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح ساختمانی
 110. تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 111. مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور
 112. مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک
 113. مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین
 114. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام
 115. مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر
 116. تمدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم / تمدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم
 117. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم
 118. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم
 119. مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری
 120. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر
 121. مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه
 122. مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم
 123. مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان
 124. مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول
 125. ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی .... / ارزی کیفی مناقصه ، ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ....
 126. مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10 / مناقصه , مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10
 127. مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ...
 128. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ....
 129. مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی
 130. مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10 / آگهی مناقصه, مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10
 131. مناقصه عمومی عملیات احداث ورزشگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ورزشگاه
 132. مناقصه ید 5 ردیف سه پایه و متعلقات ف ی / آگهی مناقصه , مناقصه ید 5 دریف سه پایه و متعلقات ف ی
 133. فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه ..... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه .....
 134. فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه.... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه .....
 135. مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10 / مزایده ، مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10
 136. مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع / مناقصه , مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع
 137. تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی ....
 138. مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ
 139. مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری
 140. مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی .... / آگهی مناقصه , مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی ....
 141. مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی / آگهی مناقصه, مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی
 142. مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن
 143. مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage
 144. فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 145. ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون / ارزی کیفی , ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون
 146. ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر
 147. ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری
 148. ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی
 149. مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه / مناقصه , مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه
 150. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی
 151. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 152. مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزی کیفی,مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم
 153. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 154. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 155. مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم
 156. فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون / فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون
 157. مناقصه رول دستگاه کارتخوان / مناقصه ، مناقصه رول دستگاه کارتخوان
 158. مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم
 159. اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10 / اگهی مناقصه عمومی،اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10
 160. همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 -95.12.10 / همایش, همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.10
 161. مناقصه مونتاژ تعدادی هپا / مناقصه , مناقصه مونتاژ تعدادی هپا
 162. فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم.... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم....
 163. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه
 164. تجدید مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم
 165. مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم
 166. مزایده اجاره کارواش سازمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارواش سازمان نوبت اول
 167. مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10 / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10
 168. مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط / مناقصه , مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط
 169. مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم
 170. مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح....
 171. تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع.... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع....
 173. ارزی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه / آگهی ارزی کیفی, پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه
 174. مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع
 175. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 176. مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف....
 177. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول
 179. مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر
 180. مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید
 181. مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید / آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید
 182. تجدید مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق
 183. مشاهده متن کامل ...
هدف چیست
درخواست حذف اطلاعات
هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.

مشاهده متن کامل ...
تعریف هدف
درخواست حذف اطلاعات
هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.

مشاهده متن کامل ...
تعریف هدف
درخواست حذف اطلاعاتهدف چیست ؟


هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.مشاهده متن کامل ...
هدف چیست ؟
درخواست حذف اطلاعات
هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.

مشاهده متن کامل ...
هدف به چه معناست
درخواست حذف اطلاعات

هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 95.12.14 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی - نوبت دوم
 2. مناقصه اصلاح روشنایی رینگ نیروگاه نکا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح روشنایی رینگ نیروگاه نکا - نوبت دوم
 3. مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی زمانی امور جایگاه های شرکتی
 4. ارزی کیفی مناقصه اجاره یک فروند هلیکوپتر جهت ترابری کارکنان / آگهی ارزی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزی کیفی مناقصه اجاره یک فروند هلیکوپتر جهت ترابری کارکنان
 5. ارزی کیفی مناقصه گران انجام امور اجراییات پارس 3 ، 2 ، 1 / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی مناقصه گران انجام امور اجراییات پارس 3 ، 2 ، 1
 6. ارزی کیفی مناقصه گران خدمات راهبری ، سرویس ، نگهداری و تعمیر تاسیسات ... / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی مناقصه گران خدمات راهبری ، سرویس ، نگهداری و تعمیر تاسیسات ...
 7. فراخوان تامین مصالح و گازرسانی به روستاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزی کیفی , مناقصه تامین مصالح و گازرسانی به روستاها
 8. مناقصه ید کفش چرمی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید کفش چرمی
 9. استعلام پروپشنال والو هیدرولیکی / استعلام پروپشنال والو هیدرولیکی
 10. استعلام تعمیر عملگرنیوماتیک والو بایپاس مکنده گاز کک / استعلام تعمیر عملگرنیوماتیک والو بایپاس مکنده گاز کک
 11. استعلام سیمان / استعلام،استعلام سیمان
 12. فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب تجدید نوبت دوم / فراخوان عملیات برون سپاری ، تامین و تولید، بهره برداری و نگهداری از شبکه های توزیع آب تجدید نوبت دوم
 13. فراخوان انجام امور آبدارخانه های ساختمان 220 و ادارات پراکنده در منطقه / فراخوان, فراخوان انجام امور آبدارخانه های ساختمان 220 و ادارات پراکنده در منطقه
 14. مناقصه اجرای 4500 متر تعویض شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای 4500 متر تعویض شبکه آب
 15. فراخوان انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات درآمدی و خدمات فنی و اجرایی امور مشترکین نوبت دوم
 16. مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه
 17. مناقصه لایروبی و مرمت قنات دشت بالا روستای نادرآباد / آگهی مناقصه , مناقصه لایروبی و مرمت قنات دشت بالا روستای نادرآباد
 18. مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو / آگهی مزایده,مزایده تعداد 7 دستگاه خودرو
 19. مناقصه ساخت ساختمان س رستی استان همدان / مناقصه ،مناقصه ساخت ساختمان س رستی استان همدان
 20. مزایده املاک عرصه 102 و 106مترمربع / مزایده,مزایده املاک عرصه 102 و 106مترمربع
 21. مزایده است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن / مزایده, مزایده است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن
 22. ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون نوبت دوم / ارزی کیفی , ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون نوبت دوم
 23. ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری نوبت دوم / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری نوبت دوم
 24. ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر نوبت دوم / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر نوبت دوم
 25. فراخوان ارائه طرح جامع پیشنهادی برنامه راهبردی فناوری اطلاعات / فراخوان ارائه طرح جامع پیشنهادی برنامه راهبردی فناوری اطلاعات
 26. مناقصه ید هگزان مصرفی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید هگزان مصرفی نوبت دوم
 27. مناقصه ید مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید مواد شیمیایی نوبت دوم
 28. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل
 29. اصلاحیه مزایده عمومی فروش شانزده دستگاه خودرو / اصلاحیه مزایده , مزایده عمومی فروش شانزده دستگاه خودرو
 30. تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی .... نوبت دوم
 31. مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع نوبت دوم
 32. فراخوان ید یک دستگاه chlorination unit به همراه قطعات یدکی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی برای ارزی کیفی سازندگان , فراخوان ید یک دستگاه chlorination unit به همراه قطعات یدکی نوبت دوم
 33. مناقصه اجرای عملیات قالب بندی ، فونداسیون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات قالب بندی ، فونداسیون
 34. مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده سازی و نظارت بر اجرای سیستم های ایمنی نوبت دوم
 35. مناقصه اجرای طرح تقاطع غیر همسطح میدان فاطمیه (س) مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای طرح تقاطع غیر همسطح میدان فاطمیه (س) مرحله اول نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری سه پلاک زمین کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری سه پلاک زمین کاربری مس ی نوبت دوم
 37. مناقصه پیمان خدمات عمومی و اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان خدمات عمومی و اداری نوبت دوم
 38. مزایده یک واحد کارگاه موزائیک سازی / مزایده,مزایده یک واحد کارگاه موزائیک سازی
 39. مزایده فروش یک قطعه زمین 400مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین 400مترمربع نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان
 41. مناقصه عملیات آسف و زیرسازی / مناقصه , مناقصه عملیات آسف و زیرسازی
 42. مزایده تعدادی از اراضی مس ی ویلایی / مزایده,مزایده تعدادی از اراضی مس ی ویلایی
 43. مزایده اجاره پارکینگ بازار شهرضا مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ بازار شهرضا مرحله اول نوبت دوم
 44. مناقصه اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ، مدیریت ، س رستی .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی توام با ارزی کیفی , مناقصه اجرای بدون محدودیت کلیه عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات ، مدیریت ، س رستی .... نوبت دوم
 45. مزایده فروش سه پلاک زمین مس ی / مزایده,مزایده فروش سه پلاک زمین مس ی
 46. مناقصه عملیات جمع آوری لجن از سطح شهر و نیز آبیاری فضای سبز شهری نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری لجن از سطح شهر و نیز آبیاری فضای سبز شهری نوبت سوم
 47. مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری / مزایده , مزایده اجاره چهار محل جهت نصب تلویزیون شهری
 48. اصلاحیه مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور / اصلاحیه مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور
 49. مزایده اجاره مستغلات سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره مستغلات سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم
 50. مزایده عمومی اجازه نصب و بهره برداری از چهار تابلوی تبلیغاتی بزرگ - بیلبورد / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجازه نصب و بهره برداری از چهار تابلوی تبلیغاتی بزرگ - بیلبورد
 51. مزایده واگذاری سه قطعه زمین و دو واحد آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین و دو واحد آپارتمان
 52. مناقصه خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی- نوبت دوم
 53. مزایده واگذاری تعداد 74760 هزار سهم از 74780 کل سهام -95.12.14 / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 74760 هزار سهم از 74780 کل سهام -95.12.14
 54. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار tbs ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ، ایستگاه تقلیل فشار tbs ...نوبت دوم
 55. مزایده فروش تعدادی از قطعات مازاد / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از قطعات مازاد
 56. مناقصه تکمیل باند کندرو و ... / مناقصه, مناقصه تکمیل باند کندرو و ...
 57. اصلاحیه مزایده واگذاری سهام / اصلاحیه مزایده , مزایده واگذاری سهام
 58. مزایده واگذاری منافع یکباب ساختمان تجاری تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری منافع یکباب ساختمان تجاری تجدید نوبت دوم
 59. مزایده فروش املاک / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش املاک
 60. مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سبک / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 14 دستگاه خودرو سبک
 61. فراخوان تهیه و اجرای 8 طبقه سقف عرشه فولادی / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و اجرای 8 طبقه سقف عرشه فولادی
 62. مزایده بهره برداری از فروشگاه صنایع دستی نوبت دوم / مزایده , مزایده بهره برداری از فروشگاه صنایع دستی نوبت دوم