پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ارسال پرونده مشمولین ماده 84 الحاقی در موضوع حقوق های نجومی به دادسرا ابلاغ برنامه های سال 96 به استان ها
ارسال 119 پرونده حقوق نجومی به دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف به دادسرا ارسال شد، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال ت و تصرف در بیت المال، حکم دادیم.

مشاهده متن کامل ...
ارسال پرونده 119 دستگاه به دادسرا برای پرداخت حقوق نامتعارف /397 نفر حقوق نجومی
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال ت و تصرف در بیت المال، حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.

مشاهده متن کامل ...
ارسال پرونده 119 دستگاه به دادسرا برای پرداخت حقوق نامتعارف /397 نفر حقوق نجومی
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال ت و تصرف در بیت المال، حکم داده شد.

مشاهده متن کامل ...
ارسال پرونده حقوق های نامتعارف به دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده 119 دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال کردیم، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال ت و تصرف در بیت المال، حکم داده شد که جرم است و پرونده آنها باید به قوه قضائیه ارسال شود.

مشاهده متن کامل ...
ارسال پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف به دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پرونده ۱۱۹ دستگاه پرداخت کننده حقوق نامتعارف به دادسرا ارسال شد، گفت: در برخی از این پرونده ها به تصرف در اموال ت و تصرف در بیت المال، حکم دادیم.

مشاهده متن کامل ...
بازداشتی های انتخابات آزادشدند/ارسال گزارش تخلف تی هابه دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل دادگستری استان تهران، از آزاد شدن اکثر بازداشتی های روز انتخابات خبر داد و گفت: پرونده این افراد در دادسرا مفتوح است.

مشاهده متن کامل ...
گزیده خبر 20:30 مورخ 15 اسفند 95 +
درخواست حذف اطلاعات
بخش خبری 20:30 به موضوعات مختلفی از جمله پیگیری حقوق های نجومی و ارسال پرونده 119 دستگاه به دادسرا، امضای اسناد همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان، حادثه برای یک سرویس مدرسه و... پرداخته است.

مشاهده متن کامل ...
پرونده فلایت چک در دادسرا مفتوح است
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مفتوح بودن پرونده فلایت چک خبر داد و گفت: این پرونده به دادسرا ارسال شده و همچنان در این نهاد قضایی مفتوح است.

مشاهده متن کامل ...
بازگشت پرونده ثامن الحجج به دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
س رست دادگاه کیفری یک استان تهران از اعتراض مدعی العموم نسبت به حکم صادره در پرونده ورمی کمپوست خبر داد و گفت: پرونده ثامن الحجج نیز برای رفع نواقص به دادسرا بازگردانده شده است.

مشاهده متن کامل ...
بازگشت پرونده ثامن الحجج به دادسرا
درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: س رست دادگاه کیفری یک استان تهران از اعتراض مدعی العموم نسبت به حکم صادره در پرونده ورمی کمپوست خبر داد و گفت: پرونده ثامن الحجج نیز برای رفع نواقص به دادسرا بازگردانده شده است.

مشاهده متن کامل ...
فرمانداری تهران مانع ت یب علاء الدین شد/ ارتباط دانیال زاده با برادر رئیس جمهور
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی دستگاه قضا گفت: طبق نظر دیوان عالی حکم دو متهم نقض شد. همچنین حکم به خود زنجانی ابلاغ شد و پرونده دو متهم به شعبه هم عرض ارسال شد.

مشاهده متن کامل ...
و جهانگیری مانع رسیدگی به موضوع حقوق های نجومی شدند/ رایزنی با دیوان محاسبات برا
درخواست حذف اطلاعات
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقایان و جهانگیری مانع رسیدگی به بحث حقوق های نجومی شدند و با رایزنی با دیوان محاسبات اجازه ندادند مقصران این پرونده در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.

مشاهده متن کامل ...
ساختمانی فا به جای پلاسکو ساخته می شود
درخواست حذف اطلاعات
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: ساختمان ۱۵ طبقه با توجه به حقوق به سر جای خود ساخته می شود و درخواست کردیم که موضوع در کمیسیون ماده ۵ نهایی شود. در همین فاصله هم شورای تأمین استان موضوع را تصویب و ابلاغ کرد.

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ الکترونیک، نکاتی که شهروندان باید بدانند
درخواست حذف اطلاعات
اجرای طرح ابلاغ الکترونیک یکی از برنامه های بسیار موفق و تاثیر گذار قوه قضائیه بوده که نه تنها موجب سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های مربوط به اوراق کاغذی و ابلاغ شده بلکه کمک شایانی به آحاد مردم در اطلاع از پرونده ها قضایی نموده است، اطلاع از هرگونه اقدام قضایی به نفع یا علیه هر شخصی، از حقوق اولیه و حقوق شهروندی محسوب می شود.

مشاهده متن کامل ...
وماً گذشت باعث مختومه شدن پرونده نمی شود!
درخواست حذف اطلاعات
بعضاً ملاحظه می شود عدم آشنایی به این مقررات باعث ایجاد ن یتی هایی در مراجعین به دادسرا می گردد و دلیل مختومه شدن پرونده خود در دادسرا را نمی دانند درحالی که آنچه بیان می شود مقررات قانونی است که مجلس تصویب کرده و قضات دادسرا صرفاً مجری این قوانین هستند.

مشاهده متن کامل ...
قرارهای قابل اعتراض در دادسرا
درخواست حذف اطلاعات

-کلیه قرارهای تامین منتهی به بازداشت(ماده 226) ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و چنانچه توسظ دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است(ماده 246)

2-کلیه قرارهای نظارت قضایی(تبصره 2 ماده 247) ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح و چنانچه توسظ دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است(تبصره 2 ماده 247)

3-قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به درخواست شاکی و قرار بازداشت موقت و ابقای تامین و تشدید تامین و تامین خواسته به درخواست متهم(270) مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و مقیم خارج یک ماه از تاریخ ابلاغ است و مرجع اعتراض دادگاه صالح است چنانچه داده انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه  کیفری دو صالح به رسیدگی است(ماده 271) نظر دا دگاه قطعی است مگر در مورد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند الف و ب و پ و ت ماده 302 که مطابق مقررات قابل تجدید نظر است

4-قرار رد ایراد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است (م424)

5-قرار بایگانی پرونده ظرف 10روز از تارخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است  و نطر دادگاه قطعی است به استناد ماده 80 و تبصره الحاقی

6-قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است  و نظر دادگاه قطعی است (ماده 81)

7-قرار رد درخواست (ماده 100)و قرار عدم دسترسی( ماده 191)هر دو قرار حضوری ابلاغ میشود و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است.

8-قرار توقف تحقیقات ماده 104 ظرف ده روز از تازیخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است

9-قرار رد درخواست رفع بازداشت ظرف ده روز از تازیخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و نظر دادگاه قطعی است م242مشاهده متن کامل ...
دستگیری 10 دلال ارز/ احضار 74 مدیر در پرونده حقوق های نجومی و 66 نفر در پرونده و
درخواست حذف اطلاعات
دادستان تهران با اعلام این که تا کنون 66 نفر در پرونده واگذاری املاک و 74 نفر در پرونده حقوق های نجومی احضار و از آن ها تحقیق شده است، ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر تحقیقات این دو پرونده به اتمام برسد.

مشاهده متن کامل ...
تاخیر ت در ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان
درخواست حذف اطلاعات
اصلاح طلب مجلس ب ان اینکه با ابلاغ نشدن برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان اجرانشده است گفت: برنامه ششم باید یک تا دو ماه پیش ابلاغ می شد اما ت به خاطر انتخابات دست نگه داشته است.

مشاهده متن کامل ...
پرونده به دادسرا ارجاع شد/ ضرورت مبارزه با قاچاق کالا
درخواست حذف اطلاعات
دامغان- دادستان کل کشور با اشاره به گزارش های واصله در خصوص پرونده محمود ، گفت: پرونده وی به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مشاهده متن کامل ...
به زودی کیفرخواست 30 نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان صادر می شود/ پرونده حسین
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه در فردوسی مشهد درباره آ ین وضعیت پرونده برادر معاون رئیس جمهور، حقوق های نجومی، فاضل لاریجانی و خودکشی سید ی توضیح داد.

مشاهده متن کامل ...
دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران ت ابلاغ شد
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای به تمامی دستگا ه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان تی را ابلاغ کرد.

مشاهده متن کامل ...
پرونده زوج قاتل در یاسوج به دادسرا رفت
درخواست حذف اطلاعات
پرونده زوج یاسوجی که اقدام به قتل دو راننده کرده بودند برای بررسی و رسیدگی به دادسرای عمومی انقلاب یاسوج ارسال شد.

مشاهده متن کامل ...
تایید متواری شدن یکی از متهمان پرونده دانیال زاده از کشور
درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه درباره آ ین جزئیات پرونده دانیال زاده گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است، کیفرخواست آن صادر نشده و برای دادگاه ارسال نشده است.

مشاهده متن کامل ...
زمان محاکمه رویانیان مشخص نشده است/ ادامه رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی
درخواست حذف اطلاعات
س رست مجتمع قضایی ویژه کارکنان ت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی پایان یافته است یا خیر افزود: هنوز رسیدگی به تعدادی از این پرونده ها باقی مانده است.

مشاهده متن کامل ...
بررسی وضعیت پرونده مدیران کانالهای تلگرام
درخواست حذف اطلاعات

بررسی وضعیت پرونده‌ مدیران کانال‌های تلگرام

کانال س

به گزارش ایسنا، حجت ال والمسلمین محسنی‌ اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آ ین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: با واسطه شنیدم در اوا هفته گذشته حکم صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده، اما چون حکم قابل اعتراض است از بیان جزئیات آن معذورم. حکم صادر شده، ولی نمی دانم ابلاغ شده یا خیر؛ ممکن است در ظرف این یکی دو روز ابلاغ شود.

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که مطرح شده عده‌ای از مدیران وزارت مسکن بازداشت شده‌اند، آیا در اینباره ی در کار بوده؟ که محسنی‌ اژه‌ای پاسخ داد: یک موردی در استان سمنان بوده که پرونده با اتهام مفاسد مالی تشکیل شده و در مرحله مقدماتی در دادسرا است. بله اخیرا افرادی به اتهام مسائل مالی بازداشت شده‌اند. این افراد در تاریخ دهم مرداد ماه بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است، البته یک مورد هم در استان قزوین بود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده مدیران تلگرامی منجر به صدور حکم شده یا خیر گفت: درباره این افراد که ادمین کانال‌های تلگرامی بودند دو یا سه پرونده تشکیل شده بود؛ یکی درباره 14 متهم بود که کیفرخواست زده شده بود و دادگاه بدوی هم حکم صادر کرده  که در این مورد مجازات ها از 91 روز حبس تا 5 سال حبس و جزای نقدی بود. در موردی دیگر 8 نفر بودند که دادگاه شان تمام شده، آ ین دفاع اخذ شده، اما اینکه حکم شان صادر شده باشد یا نه نمی دانم؛ اما تا آ هفته گذشته حکم صادر نشده بود. پرونده دیگری هم هست که در دادسرا مفتوح است.

ادامه دارد ...

کانالمشاهده متن کامل ...
پرونده زوج قاتل در یاسوج به دادسرا رفت
درخواست حذف اطلاعات
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:پرونده زوج یاسوجی که اقدام به قتل دو راننده کرده بودند برای بررسی و رسیدگی به دادسرای عمومی انقلاب یاسوج ارسال شد.

مشاهده متن کامل ...
احضار ۱۴۰نفر در پرونده های واگذاری املاک شهرداری و حقوق های نجومی
درخواست حذف اطلاعات
دادستان تهران در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری و حقوق های نجومی گفت: تاکنون ۶۶ نفر در پرونده واگذاری املاک و ۷۴ نفر در پرونده حقوق های نجومی احضار شدند.

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ حکم زنجانی/ تا هفته آینده تقاضای اعاده دادرسی می کنیم
درخواست حذف اطلاعات
بابک زنجانی از ابلاغ کامل حکم پرونده موکلش خبر داد و گفت: پس از مطالعه پرونده و با توجه به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی نسبت به اعاده دادرسی اقدام خواهیم کرد.

مشاهده متن کامل ...
انتقاد از حذف ماده 38 برنامه ششم در مجمع
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حذف ماده ۳۸ این برنامه در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به معنای ادامه پرداخت حقوق های نجومی خواند.

مشاهده متن کامل ...
احضار مجری تلویزیون بخاطر دلالی در فوتبال به دادسرا !!
درخواست حذف اطلاعات


شنیده می شود یکی از مجریان برنامه ورزشی تلویزیون برای بررسی پرونده دلالی، به دادسرا احضار شده استمشاهده متن کامل ...
ابلاغ کیفر خواست به وکلای پرونده قتل بنیتا/ 10 روز فرصت برای اعتراض وکلا به پرون
درخواست حذف اطلاعات
س رست دادگاه کیفری یک استان تهران از ابلاغ کیفر خواست پرونده به وکلای متهمان قتل بنیتا خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
تشکیل 236 پرونده تخلف انتخاباتی در دادسرا/ تعدادی شکایت از استانداران و فرماندار
درخواست حذف اطلاعات
دادستان کل کشور از ارجاع ۲۳۶ فقره پرونده تخلف انتخاباتی به دادسرا خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
پرونده «نسرین ستوده» در دادسرا است
درخواست حذف اطلاعات
رضا خندان –همسر نسرین ستوده- گفت: پرونده همسرم هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

مشاهده متن کامل ...
تبصره افزایش سقف حقوق به مجمع تشخیص ارسال می شود
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای ی گفت: تبصره ذیل ماده ٣٨ برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش سقف حقوق به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ اصلاحیه یک ماده از قانون سربازی/ وضعیت معافیت تحصیلی برای مشمولین دیپلم
درخواست حذف اطلاعات
حجت ال والمسلمین رئیس جمهوری در نامه ای به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
فروشگاه کفش و صندل منتظری همسرکشی در جشن تولد قاتل فراری پس از 12 سال دستگیر شد تصاویر مسافر مارک الیاهو آزاد فضای هارد دیسک به طور خ ر با storage sense ویندوز توماس مولر اشتهایمان برای ب جام کم نشده است ی ساختم که برای خانواده خودم مناسب نبود کری سرمربی الهلال برای پرسپولیس و آسیایی ها شهید م ع حرم کربلایی حامد بافنده ج مشخصات اعضای گروه گریم جالب و متفاوت خانم بازیگر ع کشف کارخانه خودروهای انتحاری مرتب سازی ستون یک گرید ویو تحقیق اهمیت انرژی الکتریکی و کاربرد های آن در جوامع امروزی آنونس تمارض برای حضور در جشنواره برلین منتشر شد انجمن روابط عمومی زرند نظام سلطه پرونده منحوس حمله نظامی علیه ایران را بایگانی کرده چکمه کثیف غرب قابل ورود به ایران نیست یک گلوله دو برادر بابلی را آسمانی کرد سرلشکر باقری امنیت حداکثری انتخابات وظیفه نیروهای مسلح است اعتراض عارف به بازداشت ادمین های تلگرامی آموزش نرم افزار تأمین کنندگان و انبار سپیدار بخش سوم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.