پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 از الف تا ی
سوالات روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی-فصل هشتم
درخواست حذف اطلاعات

فصل هشتم

275- کدام یک از فلاسفه زیر طرفدار دیدگاه بدسرشت بودن ذاتی انسان است؟

الف) هابز

ب) روسو

ج) جان لاک

د) سقراط

276- جدید مکتب بدسرشت بودن ذاتی انسان چه ی است؟

الف) واتسون

ب) پیاژه

ج) کلبرگ

د) فروید

277- به نظر فروید، انسان عمدتاً تحت تأثیر چه انگیزه هایی است؟

الف) معقول و قوی

ب) نامعقول و قوی

ج) نامعقول و ضعیف

د) معقول و ضعیف

278- به نظر فروید انسان ها ماهیتاً چه موجودی هستند؟

الف) واقعیت جو

ب) وجدان خواه

ج) لذت طلب

د) اجتماعی

279- در مکتب روانکاوی، اخلاق چیست؟

الف) معادل با خود

ب) معادل با نهاد

ج) احساس رضایت از عدم تخلف

د) معادل با فراخود

280- در مکتب روانکاوی شاخص اخلاق چیست؟

الف) احساس گناه در برابر خطا

ب) احساس گناه در برابر ی نیاز

ج) قضاوت آگاهانه در مورد خوبی

د) قضاوت آگاهانه در مورد بدی

281- نظریه روانکاوی رشد اخلاق را در ک ن نتیجه چه فرآیندی می داند؟

الف) درون فکنی

ب) فرافکنی

ج) همانند سازی

د) انکار

282- به نظر فروید علت سرکوبی بیشتر چه عاملی است؟

الف) انکار

ب) عدم همانند سازی

ج) افسردگی

د) ناکامی

283- کودک پس از همانند سازی با والدین و درونی ارزش ها چه کاری انجام می دهد؟

الف) تبعیت مجدد از والدین

ج) تبعیت از من

ب) تبعیت از وجدان

د) تبعیت از نهاد

284- طبق نظرروانکاوی، فرایندهای بنیادی تشکیل وجدان در کودک تا حدود چه سنی کامل می شود؟

الف) 4-3 سالگی

ب) 5- 4 سالگی

ج) 7 - 6 سالگی

د) 6 - 5 سالگی

285- بر طبق نظر روانکاوی، استاندارد های اخلاقی حاصل مبارزه بین چه فاکتورهایی است؟

الف) انگیزه های ناخودآگاه - عقلانی

ب) انگیزه های ناخودآگاه - غیرعقلانی

ج) انگیزه های عقلانی - خودآگاه

د) انگیزه های غیرعقلانی - خودآگاه

286- طبق نظر روانکاوی برای آموزش اخلاقی باید از چه روشی استفاده کرد؟

الف) آموزش رسمی در مدرسه

ب) درونی معیارهای والدین

ج) درونی ارزش های جامعه

د) درون سازی احساس گناه

287- در شیوه های آموزشی نوفرویدی ها ، کدام یک از موارد زیر وجود دارد؟

الف) ثابت بودن ویژگی های شخصیتی

ب) شکل گیری وجدان در دوران کودکی

ج) قراردادن کودک در موقعیت های وسوسه انگیز و بازداری از ارتکاب خطا

د) عدم قراردادن در موقعیت های وسوسه انگیز

288- جمله « بشر وحشی پاک نهاد » از چه ی است؟

الف) جان لان

ب) روسو

ج) هابز

د) کلاین برگ

289- جدید دیدگاه نیک سیرت بودن فطری انسان چه ی است ؟

الف ) فروید

ب) واتسون

ج) لوین

د) پیاژه

290- به نظر روسو بهترین راه خوشبختی انسان چیست؟

الف) هدایت توسط جامعه

ج) بازگشت به طبیعت خود

ب) ارشاد توسط بزرگتران

د) تبعیت از نیازهای درونی

291- به نظر پیاژه ، کودک در مسئله اخلاق تابع چه امری است؟

الف) مراحل رشد عقلی

ب) مراحل رشد عاطفی

ج) همانند سازی با الگوها

د) مراحل رشد اجتماعی

292- اخلاق در مکتب روسو چه فرایندی است؟

الف) احساس گناه در برابر خطا

ب) قضاوت آگاهانه در مورد خوبی یا بدی اعمال

ج) قضاوت ناآگاهانه در مورد خوبی یا بدی رفتار

د) قضاوت آگاهانه در مورد بدی رفتار

293- شاخص اخلاق در مکتب پیاژه کدام است؟

الف) احساس گناه در برابر خطا

ج) توانایی تفکر عینی

ب) توانایی تفکر پیش عملیات

د) توانایی انجام قضاوت اخلاقی

294- در مکتب پیاژه، عامل اصلی و مهم در تعیین میزان رشد اخلاق چیست؟

الف) افزایش سن کودک

ب) رشد ذهنی

ج) رشد جسمی

د) رشد اجتماعی

295- به نظر پیاژه ، اولین مرحله رشد اخلاقی در چند سالگی است؟

الف) 7-5 سالگی

ب) 9-6 سالگی

ج) 8-7 سالگی

د) 10-8 سالگی

296- به نظر پیاژه اولین مرحله رشد اخلاقی معروف به چه مرحله ای است؟

الف) خود پیروی

ب) عدم تابعیت

ج) تابعیت

د) استقلال

297- به نظر پیاژه ، بحث از اخلاق و انتظار رفتار اخلاقی از چه سنی در کودک درست است؟

الف) 6-4 سالگی

ب) 7-5 سالگی

ج) 10-8 سالگی

د)9-6 سالگی

298- به نظر پیاژه ، چرا کودک قبل از 9-6 سالگی رفتار اخلاقی ندارد؟

الف) عدم قضاوت عقلی در مورد ماهیت اعمال

ب) عدم ارتباط اجتماعی مناسب

ج) عدم تفکر پیش عملیات

د) عدم تفکر انتزاعی

299- مرحله دوم رشد اخلاقی از نظر پیاژه ، چه مرحله ای است؟

الف) تابعیت

ب) ناپیروی

ج) دیگر پیروی

د) استقلال

300- به نظر پیاژه، آ ین مرحله رشد اخلاقی در کودک چه سنینی را در بر می گیرد؟

الف) 9-6 سالگی

ب) 10-8 سالگی

ج) 12-9 سالگی

د) 12-10 سالگی

301- در مرحله تابعیت ، اخلاق کودک متشکل از چه مواردی است؟

الف) دستورات بزرگسالان

ب) ماهیت واقعی رفتار

ج) ماهیت غیرواقعی رفتار

د) ارزش های جامعه

302- به نظر پیاژه، در مرحله تابعیت، رشد اخلاق چه ح ی دارد؟

الف) واقع نگری

ب) غیرعینی گرایی

ج) عد غیرطبیعی

د) رابطه علیّ

303- کدام یک از موارد زیر را در مرحله تابعیت رشد اخلاقی می توان دید؟

الف) انگیزه انجام اعمال مهم است

ب) رابطه علّی بین پدیده ها

ج) عد طبیعی

د) رابطه بین جرم و نوع تنبیه

304- در مرحله تابعیت رشد اخلاقی، رابطه بین جرم و تنبیه به چه صورت است؟

الف) رابطه شدیدی دارند

ب) ماهیت جبرانی تنبیه را درک می کنند

ج) تنبیه جنبه اصلاحی دارد

د) تنبیه کیفری را انتخاب می کنند

305- به نظر پیاژه، کودک در حدود 12 سالگی از نظر رشد عقلی در چه مرحله ای است؟

الف) تفکر انتزاعی

ب) حسی - حرکتی

ج) عینی

د) پیش عملیاتی

306- در مرحله استقلال اخلاقی، شاهد چه رفتاری در کودک می باشیم؟

الف) به نتیجه ظاهری اعمال اهمیت می دهد

ب) به انگیزه اعمال اهمیت می دهد

ج) عد طبیعی

د) عدم وجود رابطه علّی

307- از دیدگاه پیاژه، مهمترین عاملی که به کودک برای عبور از مرحله تابعیت به مرحله استقلال اخلاقی کمک می کند کدام است؟

الف) والدین

ب) جامعه

ج) تنبیه

د) بازی

308- روش تحقیق پیاژه در اخلاق کدام است؟

الف) زندگی واقعی کودک

ب) بازی های ک نه

ج) بیان داستان های متفاوت و پاسخ به سؤالات مربوط به آنها

د) تخیلات ک نه و ساختن داستان توسط وی

309- به نظر کلبرگ رشد اخلاقی در چه سنی کامل می شود؟

الف) 12 سالگی

ب) 15 سالگی

ج) 20 سالگی

د) بالاتر از 25 سالگی

310- به نظر کلبرگ، اولین دوره رشد اخلاقی کدام است؟

الف) تابعیت

ب) پیش عرفی

ج) عرفی

د) پس عرفی

311- در دوره پیش عرفی، رفتار کودک توسط چه عاملی کنترل می شود؟

الف) فرآیندهای بیرونی

ب) فرایندهای درونی

ج) عد

د) واقعیت

312- در مرحله پیش عرفی، اطاعت کودک اساساً حاصل چه عاملی است؟

الف) رعایت قواعد

ب) برآوردن انتظارات دیگران

ج) جلب حمایت

د) ترس از تنبیه

313- در اولین مرحله دوره پیش عرفی، تعیین کننده خوبی یا بدی اعمال کدام است؟

الف) نتایج ظاهری اعمال

ب) معانی انسانی اعمال

ج) ارزش اعمال

د) برقراری نظم اخلاقی

314- در مرحله اول دوره پیش عرفی، تسلیم به قدرت به چه علت است؟

الف) برقراری نظم

ب) تسلیمی خود محورانه

ج) امر و نهی مقدس بزرگسالان

د) جبران خطا

315- در مرحله دوم دوره پیش عرفی، عمل صحیح چه عملی است؟

الف) عمل اخلاقی

ب) بر مبنای عد

ج) متضمن ء نیازهای شخصی

د) متضمن ء نیازهای جامعه

316- در مرحله دوم دوره پیش عرفی، روابط با دیگران مبتنی بر چه عاملی است؟

الف) عد

ب) بده - بستان

ج) بزرگواری

د) گذشت

317- از نظر کلبرگ، دومین دوره رشد اخلاقی کدام است؟

الف) لذت طلبی وسیله ای

ب) اصول اخلاقی خود پذیرفته

ج) تسلیم به مقررات مرسوم اخلاقی عرفی

د) جهت گیری به سوی قراردادهای اجتماعی

318- در دوره دوم رشد اخلاقی از نظر کلبرگ، رعایت قواعد به چه منظور انجام می شود؟

الف) جلب حمایت

ب) ترس از تنبیه

ج) بدست آوردن پاداش

د) ء نیازها

319- در مرحله سوم رشد اخلاقی از دید کلبرگ، کدام یک از موارد زیر عمل خوب و اخلاقی است؟

الف) برقراری نظم اخلاقی

ج) رعایت قانون و انجام وظیفه

ب) ء نیازهای شخصی

د) داشتن روابط مطلوب با دیگران

320- در مرحله سوم رشد اخلاقی از دید کلبرگ، رفتارها بر چه مبنایی مورد قضاوت قرار می گیرند؟

الف ) نتایج مادی آنها

ب) قانون

ج) انگیزه زیربنایی آنها

د) فرآیند درونی قضاوت درمورد رفتار

321- در مرحله چهارم رشد اخلاقی از دید کلبرگ، چه عملی اخلاقی است؟

الف) رعایت بی چون و چرای قانون

ب) داشتن روابط مطلوب با دیگران

ج) جلب حمایت دیگران

د) مبتنی بر قوانین اجتماعی

322- از نظر کلبرگ، سومین دوره رشد اخلاقی کدام است؟

الف) نفع پرستی وسیله ای

ب) تسلیم به قوانین مرسوم اخلاقی عرفی

ج) اصول اخلاقی خود پذیرفته

د) قراردادی

323- در دوره سوم رشد اخلاقی، اخلاق به چه صورت تعریف می شود؟

الف) تسلیم و اطاعت

ب) روابط مطلوب با دیگران

ج) معیارها و وظایف مشترک

د) قوانین اجتماعی خاص

324- براساس نظر کلبرگ، کودک در کدام مرحله عمل خوب و اخلاقی را داشتن روابط مطلوب با دیگران و جلب تأثیر و حمایت آنان می داند؟

الف) مرحله 3

ب) مرحله 2

ج) مرحله 4

د) مرحله 5

325- در مرحله سوم رفتارها بر چه مبنایی مورد قضاوت قرار می گیرند؟

الف) نتایج ظاهری

ب) معانی انسانی

ج) انگیزه زیربنایی

د) انگیزه مادی

326- در مرحله سوم چه رفتاری با ارزش و اخلاقی است؟

الف) تسلیم خود محورانه

ب) خشنود ساختن دیگران

ج) ء نیازهای شخصی

د) رعایت نظم اجتماعی

327- رعایت قانون در مرحله چهارم به چه منظور است؟

الف) فلسفه زیربنایی قانون

ب) حفظ نظم

ج) رعایت حقوق همگانی

د) به خاطر خود قانون

328- اصول اخلاقی جهانی دوره سوم، اعتبار خود را از چگونه حفظ می کنند؟

الف) قدرت گروه ها

ب) قدرت قانونگذاران

ج) با فهم و درک

د) همانند سازی شخص با قانونگذاران

329- کنترل رفتار در دوره سوم به چه صورت است؟

الف) جنبه درونی دارد

ب) خود محورانه است

ج) برای اجتناب از تنبیه

د) برای جلب تأیید

330- عمل اخلاقی و صحیح در مرحله پنجم عملی است که مبتنی بر .... باشد

الف) رعایت قانون

ب) مقررات اجتماعی

ج) انجام وظیفه

د) احترام به مسؤولان

331- در کدام یک از مراحل رشد اخلاقی کلبرگ، اطاعت بی چون و چرا و کورکورانه است؟

الف) مرحله سوم

ب) مرحله پنجم

ج) مرحله چهارم

د) مرحله ششم

332- در مرحله ششم رشد اخلاقی کلبرگ کودک برای انتخاب رفتار اخلاقی، از چه عاملی استفاده می کند؟

الف) رعایت نظم

ب) نتایج مادی

ج) جلب حمایت

د) احترام به اعتماد متقابل

333- در مرحله ششم کلبرگ، عامل قضاوت در مورد خوبی یا بدی اعمال کدام است؟

الف) قانون

ب) مقررات اجتماعی

ج) وجدان فردی

د) انگیزه زیربنایی

334- کلبرگ برای سنجش رشد اخلاقی کودک از چه وسیله ای استفاده می کند؟

الف) پرسشنامه

ب) مصاحبه

ج) داستان های فرافکن

د) داستان های تردید اخلاقی

335- کدام یک از موارد زیر در مورد چگونگی و مراحل شکل گیری اخلاق درست است؟

الف) اخلاق در ک ن طی مراحل قابل تغییر رشد می کند

ب) مراحل رشد اخلاقی با هم ارتباط نزدیک ندارند

ج) رشد اخلاقی به صورت جایگزینی کامل یک مرحله بجای مرحله قبلی صورت می گیرد

د) در رشد اخلاقی هر مرحله به مرحله بعدی اضافه می شود

336- اخلاق در دیدگاه نظریه های رشدی - شناختی ماهیتاً چگونه است؟

الف) ذاتی - محیطی

ب) تحولی

ج) تجربی

د) آموزشی

337- روش تحقیق در اخلاق در مکتب رشدی - شناختی چه روشی است؟

الف) قراردادن شخص در موقعیت دو راهی

ب) قضاوت اخلاقی ناآگاهانه

ج) اندازه گیری احساس گناه

د) سنجش میزان حمایت دیگران

338- در مکتب رشدی - شناختی برای آموزش اخلاق از چه روشی استفاده می شود؟

الف) در مدرسه

ب) همانند سازی

ج) تجربه

د) بازی

339- به نظر پیاژه برای رشد ا خلاق باید از چه وسیله ای کمک جست؟

الف) آموزش رسمی

ب) بازی

ج) تحمیل عقاید

د) تحریک گام بعدی رشد

340- کلبرگ معتقد است که برای رشد اخلاقی کودک باید از چه امری سود جست؟

الف) آموزش مدرسه ای

ب) تلقین عقاید

ج) بازی

د) تحریک گام بعدی رشد

341- روش آموزش اخلاقی کلبرگ در عمل چه اقدامی انجام می دهد؟

الف ) قرارگرفتن در معرض افکار مرحله بعدی

ب) تجربه تعارض ها در وضعیت فعلی

ج) تأکید بر پاسخ درست

د) انتقال ارزش های بزرگسالان

342- قدیم مکتب نه خوب و نه بد بودن ذاتی انسان کیست؟

الف) جان لاک

ب) روسو

ج) هابز

د) پستالوزی

343- به نظر جان لاک آنچه که در ذهن انسان هست ماحصل چه عاملی است؟

الف) تلاش محیط

ب) وراثت

ج) تشویق

د) تعامل وراثت و محیط

344- نمایندگان جدید مکتب نه خوب و نه بد بودن ذاتی انسان چه نظریه ای است؟

الف ) روانکاوی

ب) رشدی - شناختی

ج) یادگیری اجتماعی

د) گشت

345- به نظر طرفداران مکتب نظریه های یادگیری به کدام یک از مواد زیر اعتقاد دارند؟

الف) اخلاق امری مطلق است

ب) اخلاق طبق مراحل خاص شکل می گیرد

ج) اخلاق مسئله ای موقعیتی نیست

د) اخلاق، کاملاً لحظه ای است

346- هارت شورن ومی برای سنجش اخلاقی دو معیار را انتخاب د، آن دو معیار کدامند؟

الف) درستکاری - فداکاری

ب) گفته های اخلاقی - رفتار اخلاقی

ج) نیروهای ارزشی - فرهنگی

د) آرمان جهانی - خودداری از گیرافتادن

347- در مکتب یادگیری اجتماعی، اخلاق چگونه است؟

الف) ویژگی درونی ذاتی

ب) ارزش اخلاقی درونی

ب) ویژگی درونی که به مرور رشد می کند

د) بیشتر مشخصه طبقات پایین است

348- در کدام یک از دیدگاه های زیر اخلاق عبارتست از مجموعه ای از رفتارهای خاص مورد پذیرش جامعه که از طریق پاداش و تنبیهی که به دنبال آن اعمال و رفتار آمده، فراگرفته شده است؟

الف) روانکاوی

ب) رشدی - شناختی

ج) یادگیری اجتماعی

د) شناختی

349- براساس مکتب یادگیری اجتماعی اخلاق تابع چه مکانیسمی است؟

الف) همانند سازی با بزرگترها

ب) درونی و ذاتی

ج) پردازش اطلاعات

د) پاداش و تنبیه و الگوپذیری

350- شاخص اخلاقی در مکتب یادگیری اجتماعی کدام است؟

الف) داشتن احساس گناه

ب) مقاومت در برابر وسوسه

ج) توانایی انجام قضاوت آگاهانه

د) اطاعت از قواعد اجتماعی

351- ملاک اخلاقی در مکتب یادگیری اجتماعی چیست؟

الف) عملکرد شخص

ب) نیت درونی

ج) تأثیر بزرگسالان

د) قضاوت اخلاقی

352- در مکتب یادگیری اجتماعی کدام یک از موارد زیر درست است؟

الف) اخلاقی ذاتی که به مرور شکوفا می شود

ب) اخلاق طی مراحلی شکوفا می شود

ج) ارزش های اخلاقی مادرزاد وجود دارند

د) ارزش های اخلاقی براساس مدل بوجود می آید

353- به نظر ارانفرید کودک در اولین مرحله خودداری از دست زدن به اسباب بازی های جذاب دچار چه ح ی می شود؟

الف) ترس

ب) شور و شوق

ج) نگرانی

د) کاهش نگرانی

354- به نظر بندورا رشد اخلاقی به چه صورت است؟

الف) دارای مراحلی است

ب) تابع رفتارهای الگویی است

ج) نتیجه فرایند همانند سازی در ایجاد وجدان است

د) ناکامی های ناشی از دخ موجب رشد اخلاقی است

355- در مکتب یادگیری اجتماعی، آموزش اخلاق به چه صورت انجام می شود؟

الف) پرسشنامه

ب) داستان های تردید انگیز

ج) اندازه گیری احساس گناه

د) ایجاد شرایط اخلاقی

356- در مکتب یادگیری اجتماعی، آموزش اخلاق به چه صورت انجام می شود؟

الف) مدرسه ای

ب) روبرویی کودک با تردید

ج) تشویق - تنبیه

د) عدم تأثیر آموزش

357- در مکتب یادگیری اجتماعی ب اخلاق بر اساس چه مکانیسمی صورت می گیرد؟

الف) شرطی شدن

ب) تداعی

ج) درونی ارزش ها به صورت فراخورد

د) پیشرفت مرحله ای

358- سن اکتساب اخلاق در دیدگاه رشدی - شناختی چه سنی است؟

الف) 12- 10 سالگی

ب) تداعی

ج) در تمام طول زندگی ادامه دارد

د) تا بزرگسالی ادامه دارد

359- از دیدگاه روانکاوی عامل اخلاقی شدن کودک کدام است؟

الف) وراثت

ب) محیط

ج ) تشویق

د) تعامل وراثت محیط

360- کدام یک از موارد زیر در مورد دیدگاه روانکاوی درست است؟

الف) اخلاق مطلق است

ب) اخلاق جهانی است

ج) اخلاق نسبی در چارچوب مراحل است

د) اخلاق تابع فرهنگ نیست

361-ازنظر دیدگاه روانکاوی چه افرادی در اخلاقی شدن کودک مهمترین تأثیر را دارند؟

الف) افراد مراحل بالاتر

ب) بزرگسالان

ج) همسالان

د) والدین

362- از نظر دیدگاه رشد شناختی در آموزش اخلاق به کودک چه انی بیشترین نقش را دارند؟

الف) والدین

ب) افرادی که در مرحله اخلاقی بالاتر از وی هستند

ج) جامعه

د) همسالان

363- از دیدگاه یادگیری اجتماعی چه انی در آموزش اخلاقی به کودک بیشترین تأثیر را دارند؟

الف) انی که فرد را تشویق یا تنبیه می کنند

ب) افرادی که در مرحله اخلاقی بالاتر از فرد هستند

ج) پدر و مادر

د) همسالان شبیه خود وی

364- ارزش های اخلاقی و غیراخلاقی در مذهب چگونه است؟

الف) نسبی هستند

ب) تابع مکان

ج) تابع زمان و فرهنگ

د) مطلق هستند

365- در نظریه کلبرگ، تعیین کننده ترین ویژگی اخلاقی بودن چه عاملی است؟

الف) توافق عمومی در مورد وضع قوانین

ب) نظم اجتماعی

ج) داشتن روابط مطلوب با دیگران

د) اطاعت بی چون و چرا

366- هدف اخلاق مذهبی چیست؟

الف) تأثیر مشروط رفتارهای خاص

ب) فراهم شرایط مناسب جهت زندگی ا وی

ج) ی صرف نیازهای فردی

د) فراهم امکانات ی نیازهای دیگران

367- سرآغاز اخلاق دینی کجاست؟

الف) ء لذات دنیوی

ب) ی نیازهای دیگران

ج) مبارزه با شهوات برای کنترل آنها

د) دعوت به توزیع عادلانه لذت ها

368- از نظر ترکیب انسان چگونه است؟

الف) مسجود ملائکه - دارای سرشت خ

ب) برتر بر بسیاری از مخلوقات - خلیفه خدا

ج) امانتدار خدا - دارای سرشت خ

د) جانشین خدا - ستمگر و نادان

369 - تعریف اخلاق از نظر کدام است؟

الف) یک صفت نفسانی

ب) یک صفت

ج) صفت نفسانی -

د) صفتی که موجب می شود توسط فکر افعالی از ما صادرشود

370- روش اخلاقی از نظر کدام مورد است؟

الف) انجام کار نیک و دوری از کار زشت با

ب) انجام کار نیک و دوری از کار زشت بدون

ج) انجام کار نیک و دوری از کار زشت جهت عوامل مکانیکی

د) انجام کار نیک با استفاده از

371- ریشه اخلاق از نظر چیست؟

الف) ایمان

ب) رسیدن به ارزش ها

ج) جستجوی کمال

د) انجام کار نیک

372- از نظر تحریک کننده ما به انجام کار اخلاقی چیست؟

الف) جامعه

ب) والدین

ج) خدا

د) وجدان درونی

373- شاخص اخلاق در مست م داشتن چه فاکتوری است؟

الف) محیط سالم

ب) ایمان

ج) تقوا

د) احساس گناه

374- به گفته بزرگان دین ، ایمان دارای سه وجه است، آن سه کدامند؟

الف) نیتی - گفتاری - عملی

ج) نیتی - کرداری - رفتاری

ب) گفتاری - رفتاری - چشمی

د) عملی - نیتی - بیانی

375- رشد اخلاق در از چه سنینی آغاز می شود؟

الف) 7 سالگی

ب) 10 سالگی

ج) سنین بسیار پایین

د) سن تکلیف

376- درک صحیح اخلاقی از نظر از چه سنی شروع می شود؟

الف) سنین بسیار پایین

ب) 7 سالگی

ج) 12 سالگی

د) سن تکلیف

377- نکته جالب توجه در مقایسه اخلاق مذهبی با سایر مکاتب چیست؟

الف) در حد و مرزی برای تکامل اخلاقی نیست

ب) در سنین پایین نمی توان به اخلاق مطلق رسید

ج) در سنین بالاتر همه به تکامل اخلاقی می رسند

د) برای افراد لغزش کرده حد خاصی وجود دارد

378- روش تحقیق در اخلاق در چه روشی است؟

الف) مصاحبه

ب) فنون باز

ج) داستان های تردید آمیز

د) مشاهده طولی

379 - در روش تحقیق در اخلاق در چه عاملی نقش مهمی دارد؟

الف) نسبیت رفتار

ب) ثبات رفتار

ج) فرهنگ های خاص

د) شرایط خاص

380- روش تحقیق و مطالعه اخلاق در ، در چه زمینه ای از فرد است؟

الف) گفتار

ب ) خانواده

ج) رفتارها

د) مجموعه زندگی

381- شیوه آموزش اخلاق در کدام است؟

الف) سرمشق گیری

ب) تکیه برداستان ها و مثل ها

ج) تذکار

د) تحریک گام بعدی رشد

382- آموزش اخلاق در در چه سنی صورت می گیرد؟

الف ) دوره کودکی اولیه

ب) پایان نوجوانی

ج) تمام سنین زندگی

د) دورده کودکی ثانویه

کل سوالات روانشناسی اجتماعی یوسف کریمیمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات پاو وینت-تهیه قدرت اله محمودلو
درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوالات پاو وینت

- برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

الف) گزینه picture از سر برگ design ب ) گزینه chart از سر برگ view

ج ) گزینه picture از سر برگ insert د ) همه موارد

2- برای اضافه shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) drawing از سر برگ insert ب ) drawing از سر برگ view

ج ) drawing از سر برگ home د ) picture از سر برگ
بقیه درادامه مطلب


نمونه سوالات پاو وینت

- برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

الف) گزینه picture از سر برگ design ب ) گزینه chart از سر برگ view

ج ) گزینه picture از سر برگ insert د ) همه موارد

2- برای اضافه shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) drawing از سر برگ insert ب ) drawing از سر برگ view

ج ) drawing از سر برگ home د ) picture از سر برگ home

3- برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الف) سر برگ insert گزینه newslide ب ) سر برگ view گزینه slide

ج ) سر برگ home گزینه newslide د ) همه موارد


4- برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ design گروه page setup ب ) سر برگ home گروه page setup

ج ) سر برگ insert گروه size د ) سر برگ slide show گروه page setup

5- برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) گزینه text direction از سر برگ home ب ) گزینه align text از سر برگ home

ج ) گزینه text direction از سر برگ insert د ) گزینه port vate از سر برگ home

6 -نرم افزار power point 2007 جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟

الف- کاربردی ب- سیستمی ج- متنی د- آماری

7-فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation ب- book ج- document د- chart

8-برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link ب- smart art ج- word art د- chart

9-برای اضافه یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer ب- date & time ج- picture د- text box

10-با استفاده از گزینه from current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول ب- اسلاید جاری ج- اسلاید آ د- اسلاید میانی

11-برنامه power point 2007 پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system tools ب- all programs ج- accessories د- enter tainment

12-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document ب- pptx – presentation ج- pot – slide د- xls – spread sheet

13-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه ب- نوار دسترسی سریع ج- ریبون د- نوار وضعیت

14-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors ب- color fill ج- font effect د- background style

15-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start ب- delay ج- speed د- repeat

16 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

الف – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه shapes ، گزینه action ons

ب – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه smart art ، گزینه action ons

ج – سربرگ insert ، گروه text ، دکمه word art د – هیچکدام

17 – برای اضافه جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ slid show ، گروه setup ، دکمه setup slid show

ب – سربرگ animations ، گروه animation ، دکمه custom animation

ج – سربرگ slid show ، گروه start slid show ، دکمه custom slid show د – گزینه الف و ج

18– برای اضافه یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگhome ب – سربرگ insert ج – سربرگ view د – سربرگ animations

19- به هر فایل تولیدی درpowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

الف)doc-document √ب)pptx-presentation ج)pxt-slide د)xls-spreadsheet

20- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

√الف)hyper link ب)smart art ج)wordart د)chart

21- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

الف)picture √ب)shapes ج)smart art د)action

- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)automatically ب)clicked √ج)play across slides د)play sound

23- با استفاده از گزینه from current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف)اسلاید اول ب)اسلاید میانی ج)اسلاید آ √د)اسلاید جاری

24 – پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) tpx ب) ptpx ج) ppt د) pptx

25 – کدام گزینه زیر معادل slide show می باشد ؟

الف) f4 ب) f5 ج) f6 د) f7

26 – در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) insert ب) home ج) design د) animations

27 – برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها background styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home ب) insert ج) design د) slide show

28- فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document ب) book ج) chart √ د) presentation

29- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt ب) ptx √ ج) pptx د) ppxt

30- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts ب) effect √ج) colors د) themes

31- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) slide show ب) slide sorter ج) normal √ د) slide view

32- کدام نما برای مرتب اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) slide show √ ب) slide sorter ج) normal د) slide show

33 برای درج ج از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) design ب) home √ج) insert د) view

34- برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) picture ب) chart ج) wordart √ د) shapes

35- کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) transition ب) show ج) design د) effect

36- برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide √ب) action on ج) slide transition د) custom animation

37-کدام گزینه زیر برای پیشروی خ ر اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) rehear timing ب) custom animation ج) slide transition √ د) automatically after

38-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)normal ب)slide sorler ج)slide show* د)notes page

39-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)slide show ب)slide transition ج)custom animation د)cutom show

40-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)view show ب)aotion ons* ج)custom show د)animation schemes

41-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام ح نمایش بهتراست.

الف)slide sorter * ب)slide show ج)narmal د)view slide

42– ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ insert ،گروه illustration ، دکمه shapes ب – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه clip art

ج – سربرگ home ، گروه drawing ، دکمه shapes د – گزینه الف و ج

44- برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟

الف) گزینه picture از سر برگ design ب ) گزینه chart از سر برگ view

ج ) گزینه picture از سر برگ insert د ) همه موارد

45- برای اضافه shape های مختلف به یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) drawing از سر برگ insert ب ) drawing از سر برگ view

ج ) drawing از سر برگ home د ) picture از سر برگ home

46- برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الف) سر برگ insert گزینه newslide ب ) سر برگ view گزینه slide

ج ) سر برگ home گزینه newslide د ) همه موارد

47- برای تغیر اندازه اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ design گروه page setup ب ) سر برگ home گروه page setup

ج ) سر برگ insert گروه size د ) سر برگ slide show گروه page setup

48- برای تغیر جهت نوشته در یک اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) گزینه text direction از سر برگ home ب ) گزینه align text از سر برگ home

ج ) گزینه text direction از سر برگ insert د ) گزینه port vate از سر برگ home

49- نرم افزار power point 2007 جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟

الف- کاربردی ب- سیستمی ج- متنی د- آماری

50- فایلهای ایجاد شده در محیط power point 2007 را چه می نامند؟

الف- presentation ب- book ج- document د- chart

51- برای درج پیوند از کدام دستور زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف- hyper link ب- smart art ج- word art د- chart

52- برای اضافه یادداشت متنی به اسلایدها از کدام گزینه سربرگ insert استفاده می شود؟

الف- header & footer ب- date & time ج- picture د- text box

53-با استفاده از گزینه from current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف- اسلاید اول ب- اسلاید جاری ج- اسلاید آ د- اسلاید میانی

54-برنامه power point 2007 پس از نصب در کدام گروه از برنامه ها ی دکمه start قرار می گیرد؟

الف- system tools ب- all programs ج- accessories د- enter tainment

55-به هر فایل تولیدی در power point یک ..... گویند که با پسوند ....... ذخیره می شود؟

الف- docx - document ب- pptx – presentation ج- pot – slide د- xls – spread sheet

56-در محیط power point 2007 به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟

الف- زبانه ب- نوار دسترسی سریع ج- ریبون د- نوار وضعیت

57-جهت تغییر رنگ پس زمینه اسلاید از کدام گزینه سربرگ data استفاده می شود؟

الف- colors ب- color fill ج- font effect د- background style

58-از طریق کدام دستور تعداد تکرار صوت مشخص می شود؟

الف- start ب- delay ج- speed د- repeat

59 – ازکدام گزینه می توان اشکال پیش ساخته را در یک اسلاید قرار داد ؟:

الف – سربرگ insert ،گروه illustration ، دکمه shapes

ب – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه clip art

ج – سربرگ home ، گروه drawing ، دکمه shapes د – گزینه الف و ج

60 – از طریق کدام گزینه می توان یک کلید عملیاتی ساخت ؟

الف – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه shapes ، گزینه action ons

ب – سربرگ insert ، گروه illustration ، دکمه smart art ، گزینه action ons

ج – سربرگ insert ، گروه text ، دکمه word art د – هیچکدام

61 – برای اضافه جلوه های متحرک به اسلاید کدام گزینه زیر بکار می رود ؟

الف – سربرگ slid show ، گروه setup ، دکمه setup slid show

ب – سربرگ animations ، گروه animation ، دکمه custom animation

ج – سربرگ slid show ، گروه start slid show ، دکمه custom slid show د – گزینه الف و ج

62– برای اضافه یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟

الف – سربرگ home ب – سربرگ insert ج – سربرگ view د – سربرگ animations

63- به هر فایل تولیدی درpowerpoint یک........... گویندکه با پسوند............ ذخیره می شود؟

الف)doc-document √ب)pptx-presentation ج)pxt-slide د)xls-spreadsheet

64- برای درج پیوند از کدام دستورزبانه ی insert استفاده می شود؟

√الف)hyper link ب)smart art ج)wordart د)chart

65- برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینۀزبانۀinsert استفاده می شود؟

الف)picture √ب)shapes ج)smart art د)action

66- برای اینکه اجرای صوت تا پایان اسلایدها ادامه داشته باشد کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)automatically ب)clicked √ج)play across slides د)play sound

67- با استفاده از گزینه from current slide اجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟

الف)اسلاید اول ب)اسلاید میانی ج)اسلاید آ √د)اسلاید جاری

68– پسوند فایلهای نمایشی ...... می باشد ؟

الف) tpx ب) ptpx ج) ppt د) pptx

69– کدام گزینه زیر معادل slide show می باشد ؟

الف) f4 ب) f5 ج) f6 د) f7

70– در کدام سربرگ شما می توانید صدا و تصویر را روی اسلاید ها قرار دهید ؟

الف) insert ب) home ج) design د) animations

71– برای تغییر الگوی پس زمینه اسلاید ها background styles را از کدام سر برگ انتخاب می کنیم ؟

الف) home ب) insert ج) design د) slide show

72- فایلهای ایجاد شده در power point را چه می نامند ؟

الف) document ب) book ج) chart √ د) presentation

73- پسوند فایلهای نمایشی ................... می باشد.

الف) ppt ب) ptx √ ج) pptx د) ppxt

74- برای تغییر رنگ اعمال شده بر روی اسلایدها از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) fonts ب) effect √ج) colors د) themes

75- کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع نحوه نمایش اسلایدها نیست ؟

الف) slide show ب) slide sorter ج) normal √ د) slide view

76- کدام نما برای مرتب اسلایدها استفاده می شود ؟

الف) slide show √ ب) slide sorter ج) normal د) slide show

77-برای درج ج از چه زبانه ای استفاده می کنیم ؟

الف) design ب) home √ج) insert د) view

78-برای رسم یک ستاره از چه دستوری استفاده می کنیم ؟

الف) picture ب) chart ج) wordart √ د) shapes

79- کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد ؟

√الف) transition ب) show ج) design د) effect

80- برای درج دکمه های عملیاتی در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) hide slide √ب) action on ج) slide transition د) custom animation

81- کدام گزینه زیر برای پیشروی خ ر اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد ؟

الف) rehear timing ب) custom animation ج) slide transition √ د) automatically after

82-برای نمایش اسلایدها به مخاطب بهترین گزینه کدام است.

الف)normal ب)slide sorler ج)slide show* د)notes page

83-کدام گزینه برای نمایش اسلایدهای آماده شده را میدهمناسب است.

الف)slide show ب)slide transition ج)custom animation د)cutom show

84-برای ایجادکلیدهای عملیاتی ازکدام گزینه استفاده میشود.

الف)view show ب)aotion ons* ج)custom show د)animation schemes

85-برای مرتب نشان دادن اسلایدها کدام ح نمایش بهتراست.

الف)slide sorter * ب)slide show ج)narmal د)

view slide تهیه قدرت اله محمودلو


مشاهده متن کامل ...
سوالات تستی جغرافیای دهم
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سئوالات چهار گزینه ای کتاب جغرافیای پایه دهم شهریور 1395

1 - جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

الف( علوم زمین را با علوم انسانی                                                     ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                                                       د( علوم فنی را با علوم انسانی

2- نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثی ذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

الف( برقراری تعادل مکانی         ب( تغییر شکل مکان        ج( بهره برداری از محیط         د( ت یب مکان ها

3 – انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

الف( برای شکل دهی محیط جغرافیایی                                       ب( برای برقراری تعادل در محیط

ج( به منظور تأثیر گذاری بر محیط                                            د( برای رفع نیازها 

4 – چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

الف( چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود

ب( زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند

ج( زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند

د( چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد

5 – چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

الف( چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد

ب( زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند

ج( زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد

د( چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد

6 – از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک « انسان و روابط متقابل او را با محیط» مورد توجه قرار می دهد؟

الف( چطور                         ب( چه چیزی                       ج( چه انی                            د( کجا

7 – از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک به « بررسی سیر تکوین و تحول پدیده »  می پردازد ؟

الف( چه چیزی                        ب( چرا                        ج( چطور                                  د( کجا

 8 – در کدام گام از پژوهش پژوهشگر به اهمیت، سابقه و پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران می پردازد؟

الف( تدوین فرضیه        ب( پردازش اطلاعات        ج( طرح سؤال و بیان مسئله         د( جمع آوری اطلاعات  

9-  کدام گام پژوهش نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی پژوهشگر جهت می دهد؟

الف( تدوین فرضیه         ب( پردازش اطلاعات         ج( طرح سؤال و بیان مسئله         د( جمع آوری اطلاعات

10 – در جمع آوری داده ها استفاده از کدام مورد زیر روش میدانی محسوب می شود؟

الف( تصاویر ای                  ب( نقشه                     ج( مشاهده                  د( ع های هوایی

11– رد فرضیه  یا فرضیه ها، در یک پژوهش چه چیزی را مشخص می کند؟

الف( بیهوده بودن پزوهش      ب(  جلوگیری طرح دوبارۀ      ج( ش ت پزوهشگر      د( عدم مهارت پژوهشگر

12– محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین، موقعیت ............ آن پدیده است ؟

الف( ریاضی                      ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                           د( مطلق

13-  مدار 25 درجه شمالی و 44 درجه شرقی به ترتیب بر کدام جهت های ایران منطبق می باشند؟

الف( شمال و شرق                 ب( جنوب و غرب               ج( جنوب و شرق               د( شمال و غرب

14 – وقتی می گویم ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟

الف( ریاضی                         ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                         د( مطلق

15 – کدام یک از دلایل اهمیت ایران  و منطقه خلیج فارس که در گذشته وجود داشته اکنون نیز اهمیت خودرا حفظ کرده است؟

الف(  درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام 

ب( ارزش فرهنگی و

ج( بزرگ ترین منبع انرژی جهان و ذخایر با ارزش

د( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ افریقا، اروپا و آسیا

16 – کدام ویژگی زیر بیانگر اهمیت ایران در بین کشور های منطقه نمی باشد؟

الف( بیشترین جمعیت را دارد                                                    ب( دومین کشور وسیع منطقه است 

ج( بیشترین گردشگر پذیری را دارد                                            د( سومین تولید کننده نفت در منطقه می باشد

17-  کدام گزینه در مورد طول مرزهای ایران صحیح است؟

الف( مرزهای خشکی بیش از مجموع مرزهای آبی )دریایی، رودخانه ای و دریاچه ای و باتلاق( است.

ب( مرزهای دریایی بیش از مرز های خشکی است.

ج( مجموع مرزهای آبی )دریایی، رودخانه ای و دریاچه ای و باتلاق( بیش از مرزهای خشکی است.

د( مرزهای رود خانه ای بیش از مرزهای دریایی است.

18 - انواع مرزهای ایران به ترتیب طول عبارتند از: 

الف( دریایی، خشکی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق          ب( خشکی، دریایی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق

ج( دریایی، رودخانه ای، خشکی، دریاجه ای و باتلاق             د( خشکی،دریایی، رودخانه ای، دریاجه ای و باتلاق

19– چرا خلیج فارس ، مهم ترین آبراهۀ راهبردی و یکی از گذرگاه های تجاری مهم جهان است؟

الف( دروازۀ وجی نفت خلیج فارس است               ب( خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند

ج( کشتی های زیادی از آن تردد می کنند                د( جزیره  قشم بزگ ترین جزیره ایران در آن قرار دارد

20 – در رابطه با پراکندگی جمعیت ایران ، و ناهمواری ها کدام گزینه زیر صحیح است؟

الف( بیشتر جمعیت در مجاور نواحی کوهستانی زندگی می کنند. 

ب( بیشتر جمعیت در دشت ها زندگی می کنند.

ج( بیشتر  جمعیت در جلگه های ساحلی زندگی می کنند.

د( بیشتر جمعیت در مناطق مرتفع کوهستانی زندگی می کنند.

21 – شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

الف( اول                                ب( دوم                               ج( سوم                                د( پرکامبرین

22 – نقش کدام عامل زیر تنها به صورت افزایش یا کاهش در مقدار فرسایش طبیعی نمایان می شود؟

الف( آب های روان                      ب( عملکرد انسان                     ج( اختلاف دما                        د( باد

23 – در تقسیمات ناهمواری های ایران سرزمین های که اغلب بیش از ............. .متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند ...... گفته می شود. ص 22

الف( 500متری-جلگه ای           ب( 1000– کوهپایه ای            ج( 500– دشت           د( 1000 – کوهستانی

24 – دو رشته کوه مهم که منطقة کوهستانی آذربایجان را در بر گرفته اند کدام است؟

الف( سهند و سبلان                ب( ارسباران و قره داغ               ج( ارسباران و آرارات           د( تالش و ارسباران

 25 – کدام گزینه زیر نتیجه تغییرات و ناپایداری های محیطی است که انسان در کوه های البرز ایجاد کرده است؟

الف( بهره برداری از معادن                                                        ب( ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها

ج( احداث جاده های ارتباطی                                                    د( هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها 

 26– در ایجاد  وگسترش کدام عامل طبیعی تغییر دهندۀ زاگرس در حال حاضر هم طبیعت و هم انسان مؤثر است؟

الف( طغیان رودها               ب(  گسترش ا              ج( توفان های گرد وغبار               د( ایجاد سدها 

27 – محدوده کوه های مرکزی ایران با اتصال کدام نقاط بر روی نقشه در داخل یک مثلث قرار می گیرند؟ 

الف( کوه جغتای - گردنه آوج - کوه بزمان                               ب( کوه جغتای - کوه الوند - کوه بزمان

ج( کوه بینالود- گردنه آوج - کوه بزمان                                   د( کوه جغتای - گردنه آوج - کوه تفتان

28 - « ناهموار یهای مریخی» در کدام منطقه از ناهمواری های زیر قرار دارند؟

الف( منطقة کوهستانی آذربایجان                                                  ب( منطقۀ کوهستانی زاکرس 

ج( کوه های بشاگرد                                                                  د( کوه های مرکزی

29– کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان از نشانه های تغییرات اقلیمی دانست؟

الف( بروز توفان ها                                                                            ب( تغییرات کاربری اراضی 

ج(  تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی                                        د( خش الی ها 

30 – کدام عامل مرتب ا  سبب تغیر مکان و وسعت جلگه ها می شود؟

الف( فعالیت های انسانی                                                                  ب( رودهای طغیانی 

ج(  جریان های دریایی                                                                   د( نوسانات عمومی آب دریاها 

31 - بهترین مکان های کشاورزی کشورمان کدام است؟

الف( جلگه ها               ب(  دشت های حاصلخیز              ج( کوهپایه ها               د( سواحل دریاها

32 –دو معیار اصلی تفاوت هوا و آب و هوا چیست؟

الف( زمان و عناصر مورد اندازه گیری                                    ب( مکان و چگونگی تهیه نقشه هوا شناسی

ج( مکان و شکل گیری مراکز کم فشار و پرفشار                      د( زمان و مکان 

33 – برای پیش بینی وضعیت هوا و تغییرات آن انجام کدام مرحله زیر ضروری نیست؟

الف( تهیه نقشه های هواشناسی                                             ب( استفاده از تصاویر پی د ی ای

ج( تعیین ساعات آفت محل                                                د( تعیین سرعت و جهت حرکت توده هوا

34- مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند کدامند؟

الف( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و دوری و به دریاها.

ب( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

ج( ورود توده های هوا به کشور، عرض جغرافیایی و پرفشارجنب حاّرّه ای

د( دوری و به دریاها ، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها 

35 – علت کمی بارش در سواحل جنوبی کشور چیست؟

الف( گرم بودن هوا                                                     ب( عدم امکان صعود هوای مرطوب 

 ج( جهت حرکت توده های هوا                                       د( ارتفاع و جهت نا همواری ها

36– کدام توده هوا رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد؟

الف( مرطوب غربی               ب( مرطوب موسمی                   ج( سودانی                د( گرم و خشک

37- ایستگاه هواشناسی شهر فیروزکوه در ارتفاع 2000.متر قرار دارد هنگامی که دمای هوا در این ایستگاه 25 درجه سانتی گراد می باشد دمای هوا در ارتفاع 3750 متری کوه دماوند چند درجه است؟  

الف( 17.5                        ب( 14.5                              ج( 10.5                    د( 35.5

38- مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشور چیست؟

الف( پرفشار جنب حاّرّه ای         ب( بارش کم           ج( دمای بالا           د( تأثیر توده هوای گرم وخشک

39 – بیابانی شدن منطقه طبس بیشتر در ارتباط باکدام عامل می باشد؟

الف( جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس                        ب( دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی 

ج( عامل پرفشارجنب حاّرّه ای                                           د( ارتفاع کم از سطح دریا 

40 - عامل پرفشارجنب حاّرّه ای و جهت رشته کوه های بلند به ترتیب در ایجاد کدام بیابان های زیر نقش مهمتری داشته اند؟

الف( دشت کویر و لوت          ب( لوت و جازموریان           ج( طبس و دشت کویر           د( لوت و دشت کویر

41 – موضوع مورد مطالعه در جغرافیای پزشکی چیست؟

الف( ارائه را ار برای کاهش آلودگی ها                          ب( تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان 

ج( ایجاد آسایش و سلامت بیشتر با طراحی اقلیمی            ج( کاهش سوانح جاده ای، با پیش بینی وضع هوا

42-کدام دسته از کشور های زیر در محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیده ریز گردها قرار دارند؟

الف( ایران، عراق، ترکیه، افغانستان و عربستان                   ب( ایران، عراق، ، کویت و عربستان

ج( ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان                        د(  ایران، عراق، ترکیه، کویت و بحرین 

43 - برای مقابله با ریزگردها کدام را ار زیر اثر کمتری دارد؟

الف( احیای تالاب ها و تأمین حقابۀ رودخانه های منطقه        ب( ایجاد باد شکن در مسیر بادها

ج( اجرای طرح های بیابان ز                                  ج( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف

44 – کدام ویژگی زیر در مورد رود های ایران صحیح است؟

الف( رودهای ایران در فصل زمستان بیشترین آبدهی را دارند 

ب( بیشترین رودهای ایران در حوضه های آبریز داخلی جریان دارند

ج( هر چه از غرب به شرق کشور برویم، مقدار آب رودها کمتر می شود

د( رودهایی که از کوهستان های بلند و برف گیر تغذیه می شوند بیشتر طغیانی، تصادفی و اتفاقی هستند

45 – به مکان هایی در مناطق کوهستانی که آب بخش هایی از رودها را تأمین می کنند. ........... گفته می شود؟

الف( کانون های آبگیر              ب( حوضه آبریز                ج( آبخوان             د( سفره آب زیر زمینی

46- اگر کانون آبگیر در فصول سرد سال، ذخیرۀ برف خود را تا ابتدای ماه های گرم سال حفظ کند به آن کانون آبگیر ....................

گفته می شود.

الف( موقت                        ب( دائمی                          ج( اتفاقی                               د( فصلی

47- به محدوده ای که با توجه به شکل زمین و شیب ناهمواری ها، آب های جاری را به سوی پایین ترین نقطۀ

آن هدایت کند .......... می گویند؟ ص 15

الف( کانون های آبگیر              ب( حوضه آبریز                ج( آبخوان             د( حوضه آبریز داخلی

 48 – دو رود«ولگا» و «کورا » به ترتیب از کدام جهت های جغرافیای به دریای خزر می ریزند؟

الف( غرب و شمال                 ب( شمال و جنوب                ج( شمال و شرق                    د( شمال و غرب

49 – کدام گزینه در ارتباط با پهنه های آبی ایران صحیح نمی باشد.

الف( دریای عمان بخشی از آب های اقیانوس هند است که با تنگۀ مهم هرمز از خلیج فارس جدا می شود.

ب( دریا خزر از بقایای دریای عظیم تتیس است که زمانی بخش اعظم نیمکرۀ شمالی را پوشانیده بود.

ج( جنس ساحل و عمق بسیار خوب ، امکان ساخت و توسعه بنادر را در خلیج فارس فراهم ساخته است.

د( خلیج فارس با پیشروی آب اقیانوس هند از طریق دریای عمان و تنگۀ هرمز به دره های زاگرس به وجود آمده است.

50 -  کدام مورد زیر از دلایل اهمیت دریاچه ارومیه محسوب نمی شود؟

الف( املاح و رسوباتی که برای درمان امراض پوستی مورد استفاده قرار می گیرد

ب( جزایر متعدد آن که محل س ت انواع پرندگان مهاجر است 

ج( تنوع آبزیان که نقش مهمی در اکو سیستم دریاچه دارد

د( آب دریاچه که موجب معتدل شدن آب و هوای منطقه شده است

51 – کدام مورد زیر از دلایل کاهش سطح آب دریچه ارومیه محسوب نمی شود؟

الف( کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه

ب(  برداشت بی حساب از چاه های اطراف دریاچه

ج(  تغییر در میزان آب ورودی به دریاچه، در مسیر رودهایی که به آن می ریخت  واحداث سد های متعدد.

د( تغییرات زمین ساختی بستر، که سبب نفوذ آب به داخل زمین شده است. 12 – بیشتر جمعیت ایران در کدام قسمت ازکشور پراکنده اند؟

الف( شمال غربی                 ب( شمال شرقی                ج( جنوب شرقی                    د( جنوب غربی

53 – کدام عامل زیر از عوامل انسانی اثرگذار بر پراکندگی جمعیت نمی باشد؟

الف( پیشینه و سابقۀ تاریخی                                                            ب( سرمایه و فناوری          

ج( منابع نفتی و معدنی                                                                  د( حمل و نقل و ارتباطات

54– اگر در شهر a با جمعیت 2000  نفر میزان موالید در سال 800 نفر ومیزان مرگ و میر 321 نفر باشد میزان رشد طبیعی آن چند درصد است؟

الف( 24                             ب( 48                               ج( 8/4                                د( 4/2

55-اگر جمعیت یک کشور 50 میلیون نفر با رشد 4/1درصد باشد مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت آن چند سال است؟

الف( 50                            ب( 98                               ج( 8/4                              د( 4/2

56– کدام گزینه در مورد ساختمان سنی جمعیت صحیح نمی باشد؟

الف( ساختمان جمعیت، ویژگی های قابل اندازه گیری جمعیت را مورد بررسی قرار می دهد.

ب( اطلاع از وضعیت سنی و جمعیت در هر کشور از موارد غیر قابل توجه برنامه ریزان است.

ج( هرم سنی هر کشور به برنامه ریزان کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند

د( در مطالعات جمعیتی، بررسی ساختمان یا ترکیب جمعیت از اهمیت خاصی برخوردار است

57– در هرم سنی، جمعیت بزگسالان شامل کدام گروه های سنی می باشد؟

الف( 60 - 25                  ب( 59 - 25                  ج( 60 – 15                     د  ( 59– 15

58–  سیاست های کاهش جمعیت در ایران کدام پیامد زیر را به دنبال ندارد؟

الف( تضعیف نیروی دفاعی کشور                                       ب( برهم خوردن تعادل جمعیتی

ج( کاهش نیروی فعال                                                    د( توسعه اقتصادی جامعه 

59–  مطالعه مهاجرت در بحث تغییرات جمعیت مهم است زیرا ...... ؟

الف( باعث جذب نیروی انسانی جوان از روستا به شهر می شود

ب( اغلب، اعضای خانوارها با هم مهاجرت می کنند.

ج( سبب تغییرات اجتماعی می شود

د( تغییرات فرهنگی و محیط زیستی را به همراه دارد.

60– تقسیمات کشوری ایران شامل « سرزمین )ای (، خوره )استان(، تسوگ )شهرستان( و رستاگ )دهستان( » مربوط به چه زمانی است؟

الف( هخا ان                    ب( مادها                       ج( ساسانیان                      د( قاجار

61 - از دیدگاه دانش جغرافیا « به مجموعه م نی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری آن نقش دارند ........ گفته می شود».

الف( روستا                          ب( س تگاه                          ج( شهر                       د( خانه باغ

 62 – از بین عوامل موثر در شکل گیری س تگاه های ایران کدام عامل بیشترین اهمیت را دارد؟

الف( ارتفاع                   ب( آب                       ج( عرض جغرافیایی                   د( راه های ارتباطی

 63 – به محلی که فعالیت اغلب نان آن به زمین وابسته است گفته می شود؟

الف( س تگاه عشایری                ب( شهر                   ج( س تگاه های پراکنده                د( روستا

64- ملاک تبدیل س تگاه روستایی به شهری در ایران کدام است؟

الف( جمعیت بیش از 10000 نفر       ب( جمعیت 10000 نفر و داشتن شهرداری

ج( جمعیت 10000 نفر و اشتغال به کشاورزی  د( جمعیت 10000 نفر و تشخیص وزارت کشور

65- شکل های مختلف س تگاه به چه عواملی بستگی دارد؟

الف به خانه ها، مزارع، چراگاه ها و باغ ها   

 ب( به خیابان ها، میدان ها، مکان های آموزشی و بازارها 

ج( به چگونگی قرارگیری پدیده های طبیعی و انسانی     

  د( به رابطه متقابل بین انسان و محیط بستگی دارد

66- در کدام قسمت از کشور تعداد بیشتری کلان شهر دیده می شود؟

الف( نیمه شمالی                   ب( نیمه جنوبی         

             ج( نیمه شرقی                   د( نیمه غربی

67– نقش هر س تگاه بر اساس ................ تعیین می شود؟

الف( فعالیت های انسانی           ب( وضعیت طبیعی       

    ج( وضعیت جغرافیایی           د( وضعیت ارتباطی

68– ای سرعین، پیرانشهر و سرچشمه  به ترتیب دارای چه نقش های هستند؟

الف( نظامی – توریستی - معدنی                 ب(  توریستی - نظامی - معدنی 

ج( نظامی - معدنی–  توریستی                  د( معدنی – توریستی - نظامی

69 - مهم ترین فعالیت های که در بخش کشاورزی ایران صورت می گیرد کدام است؟

الف( زراعت، باغداری و دامداری                  ب( زراعت، دامداری و زنبورداری

ج( دامداری، صید، باغداری                  د( باغداری، زراعت، و پرورش طیور

70 - مهم ترین اقلام صادراتی کشور در بخش کشاورزی مربوط به کدام فعالیت است؟

الف( دامداری           ب( صید و ماهیگیری        ج( باغداری                   د( زراعت

71 - با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشور، توصیه می شود محور توسعۀ کشاورزی از زراعت به کدام فعالیت جایگزین با روش های مدرن تغییر یابد؟

الف( زراعت دیم        ب( باغداری            ج( دامداری           د( پرورش زنبور عسل

72 – بزرگترین بخش های صنعتی کشور به ترتیب کدامند؟ 

الف( نفت، خودروسازی ، پتروشیمی        ب( صنعت فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی 

ج( نفت، خودروسازی، فولاد سازی                 د(  نفت، گاز، پتروشیمی 79 - کدام 73-استان های کشور بیشترین شاغلان بخش معدن دارند؟

الف( یزد، اصفهان، مرکزی                     ب( یزد، کرمان و اصفهان 

ج( خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی              د( کرمان، زنجان، اسان رضوی

74 - سازمان جهانی گردشگری )wto( ایران را از نظر جاذبه های « طبیعی» و « تاریخی و فرهنگی» به ترتیب در چه رتبه های قرار داده است؟

الف( دهم و پنجم        ب( پنجم و دهم        ج( چهارم و هشتم       د( دوازدهم و چهارممشاهده متن کامل ...
بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات

این مقاله با فرمت word و آماده پرینت میباشد
 
فهرست مطالب
 
فهرست مطالب
 
عنوان 
 
فصل اول :کلیات تحقیق
 
الف):بیان مسئله و تعریف آن
 
ب)  :بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
 
ج)  :هدف پژوهش
 
د)  :پرسش اصلی پژوهش
 
ه)  :فرضیه های تحقیق
 
و)  :تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها
 
ز)  :روش تحقیق و گردآوری داده ها
 
ح)  :حدود و قلمرو پژوهش
 
ط)  :موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق
 
ی)  :سازماندهی پژوهش
 
فصل دوم:چهارچوب نظری
 
گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه
 
الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه
 
الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )
 
الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)
 
ب :مباحث نظری پیرامون ت ونقش آن در فرایند توسعه
 
ب-1-: ت و روند توسعه  در جوامع اروپائی
 
ب-2-: ت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون
 
گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  ت درجهان سوم
 
الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  ت در جوامع پیرامونی
 
ب  :تیلمان اورس و نظریه ت پیرامونی
 
ج  :اودانل و نظریه ت اقتدار گرای دیوان سالار
 
د  :خاورمیانه و الگوی ت رانتیر
 
گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری
 
الف :اطلاعات
 
الف -1 : ضرورت اطلاعات :
 
الف -2 : ارزش اطلاعات :
 
الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات
 
الف -4 :سازماندهی اطلاعات:
 
الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات
 
الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها
 
ب  :فن آوری اطلاعات
 
ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:
 
ب-1-1-:کامپیوتر
 
ب-1-2- : شبکه های ارتباطی
 
ب-1-3- : معلومات خاص
 
ج :وظایف فن آوری اطلاعات
 
ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات
 
گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی ت الکترونیک
 
مقدمه:
 
تعاریف و مفاهیم ت الکترونیک
 
فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان
 
گفتاراول
 
الف : تاریخچه
 
الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی
 
الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت
 
الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات
 
الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی
 
گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه
 
الف :ارتباطات و توسعه
 
ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش
 
ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)
 
ب-2-: ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)
 
ب-3- : اینترنت
 
ب-3-1- : کارکردهای اینترنت
 
ب-3-2- : خدمات اینترنت
 
ب-3-3- : اینترنت و توسعه
 
ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت
 
ب-3-3-2-: توسعه اجتماعی و اینترنت
 
ب-3-3-3- : توسعه و اینترنت
 
ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت
 
گفتارسوم :  توسعهفناوری اطلاعات
 
الف :توسعهفناوری اطلاعات
 
الف-1- : ابعاد توسعهفناوری اطلاعات
 
الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید
 
الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها
 
گفتارچهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم
 
الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطاتدر ایران
 
الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)
 
الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال
 
الف-3- : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)
 
  الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری
 
ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات
 
فصل چهارم :ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات
 
مقدمه
 
گفتار اول :فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران
 
الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران
 
الف -1- : توسعه ((ictفناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران
 
الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیict
 
الف-1-2- : محورهای اصلی اه ict
 
الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )
 
الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) 
 
ب :نقش ت ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران
 
ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران
 
ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران
 
ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران
 
ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران 
 
ب-5- : استراتژی ت ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی
 
ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعاتدر ایران
 
گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
 
الف:مدیریت فناوری اطلاعات در ایران
 
الف-1- : گروه تشکیلات
 
الف-2- : گروه بودجه
 
الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع
 
گفتارسوم :  انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران
 
مقدمه
 
الف   :اه
 
الف -1- : همکاری با ت
 
الف-2- : همکاری های خارجی
 
ب    :ارکان انجمن
 
ب-1- : اهم فعالیت کمیته های انجمن
 
ب-1-1- : کمیته نرم افزار
 
ب-1-2- : کمیته سخت افزار
 
ب -1-3-: کمیته اینترنت
 
ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی
 
ب-1-5- : کمیته اطلاع رسانی و امور بین الملل
 
ب-1-6- : پایگاه اطلاع رسانی انجمن (website  )
 
ب-1-7- : کمیته حل اختلاف
 
فصل پنجم : ت الکترونیک وایران
 
گفتاراول: ت الکترونیک
 
الف : ت الکترونیک
 
الف-1- : موضوعها ت الکترونیک
 
الف-2- : اه تالکترونیک
 
الف-3- : ا امات ت الکترونیک
 
الف-4- : پشنیازهای ت الکترونیک
 
الف-5- : ساختار ت الکترونیک
 
الف-6- : کاربردها  و رویکردهای ت الکترونیک
 
ب :جنبه های مختلف  ت الکترونیک
 
ب-1- : ت الکترونیک  از دید  شهروندان
 
ب-2- : ت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد
 
ب-3- : ت الکترونیک از دید ت
 
ج :مدلهای ارزی ت الکترونیکی
 
ج-1- :  مدلی برای ارزی ت الکترونیکی درکشورها
 
ج-2- : مدلهای پیاده سازی ت الکترونیک
 
ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برایپیاده سازی ت الکترونیکی
 
د-: مراحل پیاده سازی ت الکترونیکی
 
د-1- : پیاده سازی موفق ت الکترونیکگفتار دوم
 
ه :معایب و چالش های استقرار ت الکترو نیکی
 
گفتار دوم
 
الف : ت الکترونیک در ایران
 
 الف-1- :  چشم انداز ت الکترونیکی درایران
 
 الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی ت الکترونیکی در ایران
 
 الف-3- : اه ت الکترونیکی درایران
 
 الف-4-:راهبردهای پیاده سازی ت الکترونیکی درایران
 
گفتار سوم:تحقق تالکترونیکیدر ایران
 
الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی
 
ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی
 
ج :فراگیرنمودن بهره گیری از شماره ملی و کد پستی
 
د :سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
 
ه :آموزش کارکنان ت در زمینهفنآوری اطلاعات
 
فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک
 
گفتاراول: تجارت الکترونیکی
 
الف :تجارت الکترونیکی چیست
 
الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی
 
الف-2- : تجارتالکترونیکیدر جهانامروز
 
ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی
 
ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی
 
ب-2- : حذف نسبی واسطه ها
 
ب-3-: افزایش قدرت یداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان
 
ب-4- : سفارشی محصولات و خدمات پشتیبانی قوی
 
ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری
 
گفتار دوم :
 
الف:مدل های گوناگون تجارت الکترونیکی
 
 الف-1- : مدل b2b
 
 الف-2-: مدل های b2cوc2b
 
   الف-3-: مدل c2c
 
  الف-4- : مدل های در ارتباط با ت
 
ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی
 
  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
 
  ب-2- : گری پذیر بودن تجارت الکترونیکی
 
  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی
 
  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی
 
 ب-3-2- : کشورهای آسه آن
 
ج :توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
 
ج-1- : منافع
 
ج-2- : هزینه ها
 
د :موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
 
ه :رویکرد ت ایران تجارت الکترونیکی
 
گفتار سوم :
 
الف:بانکدای الکترونیک
 
ب   :بانکداری الکترونیک در ایران
 
ب-1- : وم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران
 
ب-2- : اه اتوماسیون بانکی در ایران
 
ب-3- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران
 
ج  :مرکز شتاب
 
ج-1- : وظایف سیستم شتاب
 
ج-2- : شکل گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز
 
ج-3- : مزایای شبکه شتاب
 
ج-4- : شتاب از زبان آمار
 
د    :  نشرالکترونیکی
 
نتیجه گیری
پیشنهادات و توصیههایپایان نامه
 
منا بع وماخذ
 
مقدمه
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه های اقتصادی و اجتماعی ت تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه های ارتباطی و بهره جویی از گونه های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه شمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی ت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر ت ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می شود که در بخش های مختلف این پایان نامه   مورد ارزی قرار می گیرد.
 
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو ت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند
 
        ثانیاً اقداماتی که ت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
 
    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
 
فصل اول
 
(کلیات تحقیق)
توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه های اقتصادی و اجتماعی ت تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه های ارتباطی و بهره جویی از گونه های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه شمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی ت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر ت ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می شود که در بخش های مختلف این پایان نامه   مورد ارزی قرار می گیرد.
 
الف : بیان مسئله و تعریف آن
 برنامه «توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران» (تکفا) اولین برنامه فراگیر ملی در بکارگیری یک فنّاوری پیشرفته برای توانمند سازی کلیه بخش های کشور در جهت رشد و توسعه و ارایه خدمات بهتر و نوین به مردم می باشد، این برنامه در کلیه قلمرو ها از جمله آموزش وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات تی و..... می باشد. مشابه این برنامه در اغلب کشور های جهان با هدف دستی به رشد و توسعه سریعتر و پایدار در طی دهه اخیر بر پا شده است و علیرغم مشکلات بسیار زیاد در اجرای این برنامه ها هر روز اعتبارات بیشتری را به آن اختصاص   می دهند تا زمینه رشد خود را تقویت نمایند.
 روند تحولات فعلی ادامه تحولات کلان تاریخی بشر است. تحول انقلابکشاورزی به انقلاب صنعتی و سپس به انقلاب اطلاعاتی گسترده تر از آن است که بتوان آنرا دستاورد گروهی خاص قلمداد کرد. همانطور که انقلاب کشاورزی دستاورد مستقیمتمدنهای خاور میانه و نتیجه کل میراث بشری بود که بعدا عالمگیر شد و دیگر متولیخاصی ندارد، انقلاب اطلاعاتی نیز نتیجه طرح و برنامه خاصی نیست. پیشتازان آن همهجایی و هیچ جایی هستند. طبقه تازه و ارباب رایانه به مرز خاصی تعلق ندارد. از طرفی،اگر تولید تمدن کشاورزی به زمین وابسته بود و تولید صنعتی به سرمایه و مواد خام، کههمه تمام شدنی است، تولید تمدن اطلاعاتی به نبوغ، ابتکار و خلاقیت بشری وابسته است. نیروی کار از یک سو پایان ناپذیر است و از سوی دیگر، برخلاف سرمایه و زمین، معادلهجمع جبری صفر برآن حاکم نیست که نفع یکی زیان دیگری باشد، پرسش اختصاصی راجع بهایران این است که با این پدیده و عصر جدید چگونه باید برخورد کردونقش ت در بسترزائی آن در جامعه ایران  چگونه باید باشد ؟
 
ب) بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
 
در مورد بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایرانبصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:
 
از جمله می توان به پایان نامه آقای علیرضا سمیعی ، در دانشکده حقوق علوم تهران ((1379)) با عنوان «نقش ت وجامعه مدنی در فرایند توسعه در ایران در سال 1357 تا 1378 » اشاره کرد .
 
و نیز پایان نامه دیگر به پارادو های ت تحصیلدار در ایران  می پردازد که نوشته  آقای حمید قلی  از دانشکده تربیت مدرس است که  در سال ((1380))دفاع شده  است و نیز پایان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها ورا ارهای پیاده سازی ت الکترونیک در ایران است که  نوشته  آقای مهدی غضنفری   از دانشکده علم وصنعت ایران  است که  در سال ((1381))دفاع شده  است
 
ج) هدف پژوهش:
 
با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو ت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند
 
        ثانیاً اقداماتی که ت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود
 
    ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است
 
د) پرسشهای پژوهش
 
   روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد ؟
 
1) ت درایران چه نقشی در توسعه فن آوری اطلاعاتی دارد
 
هـ) فرضیه های تحقیق :
 
  1 - فرضیه اصلی:  ت نقش محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  دارد
 
2-  فرضیه فرعی : ت  هیچ نقش  اساسی و محوری در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران  ندارد
 
( به خاطر تی بودن اقتصاد یا سیطره ت برفضای اقتصادی  وفرهنگی یا به خاطر ساخت ت رانتیه چنین وضعیتی وجود دارد)
 
و) تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:
 
        متغیرهای مستقل و وابسته که در این پایان نامه بکار گرفته شده است عبارتند از
 
1-   ت، که به عنوان متغیر مستقل مطرح شده است
 
2-    توسعه فن آوری اطلاعاتی، که به عنوان  متغیر وابسته مطرح شده است 
 
 در این پژوهش به ترتیب با مفاهیم  ت و توسعه و فن آوری اطلاعات ارتباط دارم که هر کدام بصورت موردی تعریف می گردند.
 
1- ت :” گروه  انسانی  که در  درون  چهار چوب  فضایی معین  با هم تشکیل  جامعه ای  می دهند که در آن  قدرت  متعالی  و بر تر  بر کلیه  اعضاء  و گروههــــای  اجتماعی  وابسته  به آن  جامعه  اعمال می شود و تشکیلات  معینی  اعمال  حاکمیت  و حفظ نظم عمومی  را  بر عهده  داشته  باشد  ت را  تجسم می بخشد .
 
2- توسعه :توسعه  پدیده ای  چند  وجهی  و دارای مفاهیم  ،  اجتماعی  و اقتصادی  است . توسعه  روندی  در جهت نوسازی  به منظور  تغییر واقعیت  اجتماعی  موجود است . به  یک معنی توسعه را می توان به مانند فراگردی  نگریست که طی ان  شرایط  زندگی  بهبود می یابد . لیکن برای وقوع  چنین  رویدادی  باید  جریان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظیفه اصلی  بوجود آید.  اول  به کارمندانی  لایق  و مسول  که با کارائی و صرفه جوئی  قادر  به تامین  اه   توسعه  باشند ، تربیت شوند . دوم،  قوه  در ک و صلاحیت  مدیران  تی  بهبود یابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شرکای  کارساز   در توسعه مالی در آیند .برای نیل به  این اه باید  توسعه اداری ، آموزشی  و سازمانی  توام  باپیشرفتهای حقوقی، اجتماعی  و ... اقتصادی صورت گیرد .
3-  فن آوری اطلاعات:فن آوری اطلاعات(information technology - it) مجموعه ای است از سخت افزار،نرم افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که یک یا ترکیبی از ۵کارکرد زیر را ایفا می کند:
 
-تبدیل اطلاعات از یک فرم به فرم دیگرconversion
 ذخیره سازیاطلاعاتstorage
 پردازش اطلاعاتprocessing
 مبادله اطلاعاتcommunication
- همگرایی اطلاعاتconvergence
 
   فناوری اطلاعات(it) به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها است؛ خصوصاً سازمانهایی که بخشهای مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دوراز یکدیگر قرار گرفته­اند. و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق این فناوری رفع میکنند.فناوریاطلاعاتبه منزلة یک سلاح و ابزار جدید برای فعالیت در جهان معاصر محسوب میشود که دم استفاده از آن انزوای کشور و در نهایت حذف شدن از جامعة جهانی را به دنبال خواهدداشت.  تجارب گوناگون سازمانهای مختلف در سطح دنیا نشان میدهد که فناوری اطلاعات به راحتی بسیاری از مشکلات سیستمهای اطلاعات محور را رفع میکند. فناوری اطلاعات قابلیت های زیادی در رفع مشکلات سازمانها دارد.

 مشاهده متن کامل ...
اطلاعات کامل برای مادران
درخواست حذف اطلاعات

مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

نوزادی به ۲۸ روز اول زندگی اطلاق می شود که به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد: مراقبت نوزادی
دوران نوزادی به ۲۸ روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت میباشد :
۱-بخش مهمی از مرگهای ک ن در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی رخ می دهد .
۲-مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهای بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است .
۳-نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد .
۴-چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.
***مراقبتهای نوزاد بعد از تولد :
۱-برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق ۲۵ تا ۲۸ درجه و هوای اتاق تازه باشد .
۲-در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود ، باید با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کرد.
۳-کهنه و ملافه های خیس را باید فوری عوض کرد .
۴- نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل ملافه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد .( برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد ، پاهای او را لمس می کنیم . سرد بودن پاهای نوزاد نشان می دهد که درجه حرارت بدن نوزاد پائین است .
۵-داغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است . نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه ، کنار شوفاژ یا بخاری یا زیر کرسی گذاشت یا لباس زیاد از حد به او پوشاند.
۶- نوزاد را باید بعد از ۴ تا ۶ ساعت پس از تولد کرد ( بجز نوزادان کم وزن و بد حال ).بهتر است نوزاد حاقل سه روز یکبار باشد . نکات لازم در مورد نوزاد به شرح ذیل میباشد :
-نباید نوزاد را با شکم پر کرد .، نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از جلوگیری میکند .
-نوزاد را باید در اتا قی کرد که گرم باشد و جریان تند هوا نداشته باشد .
– آبی که برای نوزاد استفاده میشود باید سالم و ولرم باشد . برای امتحان آب باید بجای دست از آرنج استفاده کرد .
– ۷-بند ناف نوزاد می تواند محل ورود میکروب باشد ، هرگز نباید با وسایل آلوده ناف نوزاد را دستکاری کرد ، نباید بند ناف را پانسمان کرد ، اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد .
– ۸-برای کهنه نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود ، کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشک شدن لانها را اتو کرد .
– ۹-در مواردی که نوزاد دچار سوختگی ادرار شده است اقدامات زیر لازم می باشد :
– او را مرتب با آ‎ب ولرم شستشو دهید.
محل سوختگی را چرب کنید .
**زردی:
ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود ویا علاوه بر چشم ، مخاط و پوست بدن نوزاد نیز زرد گردد . معمولا در اثر رسوب ماده رنگی به نام بیلی روبین در قسمتهای مختلف بدن مانند چشم و پوست زردی ایجاد می شود .زردی نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد . برخی نوزادان در هفته اول پس از تولد ( بین روز دوم تا پنجم ) زرد می شوند وزردی آنها تا روز هفتم ادامه پیدا کرده و سپس کاهش می یابد این نوع زردی طبیعی است و مشکلی برای نوزاد بوجود نمی آورد .
در این ح تغذیه نوزاد با شیر مادر باید ادامه یافته برای اطمینان ، نوزاد توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی معاینه شود، ادامه تغذیه نوزاد با شیر مادر در این مواقع نیز لازم است .
– نکته مهم : برای درمان زردی نوزاد از دادن هر نوع ماده غذائی غیر از شیر مادر ( مانند آب قند ، ترنجبین ،شیر خشت )خودداری کنید .
*اگر زردی همراه با علائم زیر با شد خطرناک است :
-زردی روز اول
-در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر .
-اگر فرزند قبلی مادر در اثر زردی فوت کرده باشد یا دچار عقب ماندگی شده باشد .
-اگر زردی شدید باشد ( کف دست و پا هم زرد شده باشد )
اگر زردی نوزاد همراه با خوب شیر نخوردن ، تب و بیحالی باشد
) خودداری نمائید .
**دفع مدفوع :
مدفوع نوزاد در ۸ تا ۲۴ ساعت اول تولد به صورت ماده سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا ۵ روز بعد از تولد نیز ادامه یابد . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از و اطراف آن پاک کرد . دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد . در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده و گاهی دارای ه های سفید شیر است . دفعات دفع مدفوع بستگی دارد به مقدار و دفعات شیری که نوزاد می خورد . در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریکه نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند . مدفوع نوزاد در ح عادی شل ، زرد یا سبز و بدون بو است .
*نکته مهم : چنانچه نوزاد تا ۴۸ ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پزشک مراجعه کنید.
**تغذیه با شیر مادر :
مادر باید نوزاد خود را بلا فاصله بعد از تولد به خود بگذارد ، مگر اینکه وضع عمومی او یا نوزاد به عللی مساعد نباشد .
وا یناسیون :
برای پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل کزاز . سیاه سرفه و … ایمن سازی نوزادان در بدو تولد بسیار حیاتی است .
تزریق ویتامین کا :
برای جلو گیری از خونریزی دوران نوزادی در بدو تولد به همه نوزادان ویتامین کا تزریق می شود .
مراقبت از ناف نوزاد :
خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود . رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یک تا دو هفته می افتد در این مدت و قبل از افتادن بند ناف لازم است :
– بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز و خشک نگه داشته شود
– بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و خشک شود .
– از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود.
– کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود .
– از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب گردد . ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمیشود زیرا الکل ، خشک شدن و جدا شدن بند ناف را به تاّخیر میاندازد .گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد ، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
**تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د :
برای تاّ مین ویتامینهای مورد نیاز نوزاد از روز ۱۵ تولد با نظر پزشک قطره آ+ د تجویز می شود .
*** رشد و نمو کودک :
** رشد : افزایش اندازه و طول اندامهای بدن را گویند مثل :افزایش وزن ، افزایش قد ، افزایش دور سر ،طول بازوها ،طول باها و…

**تکامل : بیشرفت منظم در طول مسیری مداوم را گویند که در این مسیر کودک مهارتها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد ، بعبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند ، مثل :
نشستن ،خندیدن، راه رفتن ، کنترل ادرار و مدفوع و دندان در آوردن .

*** اندازه گیری شاخصهای رشد :
**نحوه اندازه گیری وزن در ک ن :
اندازه گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است ،اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد . معمولاّ برای وزن ک ن از سه نوع ترازو استفاده می شود .
-ترازوی ثابت یا رو میزی
-آویزی
-عقربه ای یا کفی
در اندازه گیری وزن ک ن با ترازوی رو میزی به نکات زیر باید توجه داشت :
– ترازو در روی میز و محل مطمئنی قرار داده شود .
– از مادر بخواهید لباسهای کودک را کم کند و چنانچه اتاق سرد باشد در بیرون آوردن لباسهای کودک باید احتیاط کرد چون ممکن است سرما بخورد .
– پارچه تمیز ونرم و یا کاغذ تمیزی را روی کفه ترازو قرار دهید و کودک را روی آن بخوابانید .
– از تعادل ترازو مطمئن شوید وزنه باید روی عدد صفر قرار گیرد ، اغلب ترازوها دگمه با پیچی دارند که با آن ترازو را تنظیم می کنند.
– کودک را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روی ترازو قرار دهید و از مادر بخواهید که کاملاّ نزدیک کودک ایستاده و با او مشغول صحبت شود چون نوزادان و اطفال تحرک زیادی دارند مواظب باشید که از روی ترازو به خارج پرت نشوید .

*توجه :
در این مرحله به منظور دقت در توزین کودک توجه داشته باشید که ترازو به محلی تکیه نداشته باشد و بهورز یا مادر برای ثابت نگه داشتن کودک با دست به ترازو فشار نیاورند .
-با حرکت دادن وزن به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورید . بعضی از ترازو های اطفال رومیزی عقربه ای هستند که عقربه در روی وزن کودک ثابت می ماند . بعد از متوقف شدن حرکات کودک وزن را بخوانید و یادداشت کنید.
-هنگام خواندن وزن ،پاها یا قسمتهای بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگری بخورد .
-در پوشاندن لباس کودک به مادر کمک کنید .
– ترازو را برای استفاده بعدی آماده کنید و در بین دو وزن میله مدرج را روی صفر قرار داده و ترازو را قفل کنید .
– *طرز کار با ترازوی آویزان :
-ترازو را از میله ف ی یا شاخه محکم درختی آویزان کنید .
-از مادر خواهش کنید لباسهای کودک را تا حد امکان کم نمائید .
-از مادر بخواهید کودک را در محل توزین بگذارد و یا خود این کار را انجام دهید .
– کودک را در حالیکه در شلوارک است از قلاب مخصوص آویزان کنید .
– وزن را بخوانید و یادداشت نمائید .
طرز کار با ترازوی کفی یا عقربه ای :
-ترازو در محل صافی قرار گرفته باشد .
-عقربه روی نقطه مربوط به صفر باشد.
-کاغذ و یا پارچه تمیزی را روی آن قرار دهید .
-کفش کودک را در آورید .
-موقع خواندن وزن کودک بطور مستقیم نگاه کنید تا وزن را درست بخوانید و سپس یادداشت کنید .

*توجه :
وزن طبیعی نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم است و معمو لاّ در هفته اول کمی از وزن نوزاد کاسته میشود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مدفوع می کند و چنانچه نوزاد شیر کافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تولد خود میرسد و بعد از آن مرتباّبه وزنش اضافه می شود . بطوریکه در ۶ ماهگی به دو برابر وزن زمان تولد و در ی الگی به ۳ برابر و در ۲ سالگی به ۴ برابر وزن زمان تولد خود میرسد .

**نحوه اندازه گیری قد در ک ن :
در هر بار مراقبت از زمان تولد تا ۶ سالگی باید قد کودک را اندازه گیری نمائید . اندازه گیری قد ک ن را در ح خو ده یا در حال ایستاده میتوانید انجام دهید .
الف- روش اندازه گیری قد در حال خو ده :
-از مادر کودک بخواهید کلاه یا روسری کودک را باز کند و پتوی کودک را در آورد بطوریکه سر وکف پای کودک آزاد و مشخص باشد .
-طفل را در روی میز قد سنج بخوابانید بطوریکه سر طفل را با احتیاط به قطعه چوبی که روی صفر خط کش بطور عمود نصب شده است تکیه دهید .
-قسمت متحرک خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پای طفل تماس پیدا کند .
-قد کودک را بخوا نید و یادداشت کنید .
اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر پارچه ای را روی میز معمولی که در کنار دیوار و محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید. بعد یک صفحه صاف را در قسمت بالای سر کودک و عمود بر قسمت بالای میز و مقابل عدد صفر قرار دهید و بعد از ثابت نگهداشتن کودک عددی را که پاشنه پای کودک در مقابل آن قرار گرفته است بخوانید.
ب-روش اندازه گیری قد در حال ایستاده :
در ک ن زیر ۶ سال اندازه گیری قد در ح خو ده دقیق تر است ، اما در ک نی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توان در حال ایستاده قد را اندازه گیر ی کرد.
اندازه گیری قد در این روش در حالی انجام می پذیرد که کودک ایستاده و پاشنه های پا و سرین و قسمت فوقانی پشت وناحیه پس سری وی به دیوار و پاشنه ها بهم چسبیده و بازو ها بطور طبیعی در کنار بدن آویزان باشند ، در این حال می توانید از متری که به دیوار چسبانده شده استفاده کنید و یا با متر پارچه ای از فرق سر تا کف پای کودک را اندازه بگیرید .
اندازه طبیعی قد در نوزادان ۵۵-۴۴ سانتیمتر است و در پایان ی الگی حدود ۲۵ سانتیمتر به قد طفل اضافه می شود و در سال دوم ۱۲ سانتیمتر و در سال سوم ۸-۶ سانتیمتر به قد کودک اضافه میشود .
**نحوه اندازه گیری دور سر :
به منظور بررسی رشد طبیعی دور سر لازم است که تا پایان ۲ سالگی بطور مرتب در مراقبتها دور سر کودک اندازه گیری شود .
برای اندازه گیری دور سر کودک می توانید از متر پارچه ای استفاده نمائید بهتر است برای اندازه گیری دور سر طفل در ح خو ده به پشت باشد سپس مراحل زیر را انجام دهید :
-از مادر بخواهید کلاه یا روسری کودک را در آورد .
– دور سر کودک را بر جسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسته ترین نقطه روی پیشانی اندازه بگیرید ، بطوریکه متر در قسمت جلو روی برآ‎مدگی ابرو ها قرار گیرد . اندازه بدست آمده را بخوانید و یادداشت نمائید .
اندازه طبیعی دور سر در موقع تولد ۳۷-۳۵ سانتیمتر است در موقع معاینه نوزاد اگر اندازه دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتراز حد طبیعی بود ارجاع به پزشک لازم است .
تا پایان ۳ ماهگی هر ماه ۲ سانتیمتر و از ۴ ماهگی تا پایان ۶ ماهگی هر ماه ۱ سانتیمتر و از ۷ ماهگی تا پایان ی الگی هر ماه نیم سانتیمتر به دور سر کودک اضافه میشود .
هر بار که کودک را مراقبت می کنید به افزایش دور او توجه کنید و در صورت اضافه شدن اندازه دور سر یا افزایش غیر طبیعی کودک را ارجاع فوری دهید .

***سیر تکامل فیزیکی کودک :
**بدو تولد :
-قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد .
**یک ماهگی :
-تعقیب نور
– عطسه و سرفه می کند .
– ادرار و مدفوع می کند .
**دو ماهگی :
-لبخند زدن
– از خود صدا در آوردن

**سه ماهگی :
-وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد .
-تعقیب دستهای شما با چشم خود .
-باز و بسته دستهایش
**چهار ماهگی :
-در پاسخ به خنده دیگران می خندد .
-با چشمها شیء متحرک را تعقیب می کند .
-دستها را بر روی بهم می رساند .
-سر خود را به طرف صداها می چر خاند .
-دستش را برای گرفتن اشیاء دراز می کند .
**شش ماهگی :
-شناخت مادر
-اشیاء را در دست خود نگه می دارد .
-ملاج خلفی بسته می شود .

**۸ ماهگی :
-بررسی دستها واشیائی که در دست او قرار داده می شود .
- میکند و یا با صدای بلند می خندد .
-گرفتن اشیاء
-بدون کمک می نشیند.

**۹ماهگی :
-بین ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشیاءاز یک دست به دست دیگر
-می خزد .

**۱۲ماهگی:
-چهار دست و پا راه رفتن
-می ایستد.
-سعی میکند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهای پیشین فک بالا .
**۱۲تا ۱۸ ماهگی :
-به خوبی راه می رود .
-ادای چند کلمه ساده

**۱۸تا ۲۴ ماهگی :
-به خوبی راه رفته و حتی می دود .
-شروع به صحبت نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامی کودک
**۲تا ۴ سالگی :
-به ازای هر سال ۷ تا ۸ سانتیمتر به قد کودک اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر می کند .
-به خوبی حرف می زند .
-در بازی با همسالان شرکت می کند .
-نام خود را بطور کامل بیان می کند .

**۴تا۶ سالگی:
-قدش به ۱۱۰ سانتیمتر رسیده است .
-کنترل ادرار و مدفوع را دارد.
– علاقه به یادگیری
– شناخت چند رنگ اولیه
– برقراری تماس چشمی در زمان صحبت
– ***منحنی رشد :
رشد هر کودک در مقابل عوارضی مثل بیماری و تغذیه بسیار حساس است . حساس ترین معیار رشد نیز وزن است با اندازه گیری وزن وپایش رشد هر کودک می توان سوء تغذیه و یا بیماریها را قبل از آنکه نشانه ها ی آن آشکار شود و یا عوارض بعدی روی سلامت کودک بگذارد کشف نمود .
در هر بار مراقبت که کودک را وزن می کنید باید وزن او را روی یک منحنی بنام منحنی رشد رسم کنید .
منحنی رشد هر کودک وسیله ای برای پایش رشد و سلامت کودک و پی بردن به وضعیت تغذیه او و آگاه شدن از بیماریها است .
منحنی رشد برای سالهای اول تا ششم زندگی کودک استفاده می شود و از محور های افقی و عمودی تشکیل شده است .
محور افقی نشان دهنده سن و محور عمودی بیانگر وزن کودک است . محور افقی به ۶ قسمت مجزا تقسیم شده وهر قسمت برای ی ال از زندگی کودک در نظر گرفته شده وهر قسمت به ۱۲ ماه تقسیم شده است . برای استفاده صحیح از منحنی رشد شرط اساسی و اولیه وزن صحیح و دوره ای کودک است و توزین صحیح به وجود ترازوئی دقیق و سالم وابسته است ،ترازو باید قبل از توزین هر کودک به دقت تنظیم شود . دقت در خواندن ترازو نیز اهمیت دارد .
ک ن باید در سال اول زندگی هر ماه یکبار ،در سال دوم هر دو ماه یکبار ، در سال سوم هر سه ماه یکبار و در سالهای بعد تا ۶ سالگی هر ۶ ماه یکبار وزن شوند . در شرایط مراقبت ویژه و یا بیماری کودک باید در فواصل مراقبت روتین نیز وزن شود و نقطه وزن کودک در هر بار مراقبت در حضور مادر روی منحنی رشد ثبت گردد.
در روی کارت رشد سه نمودار رسم شده است که از پائین به بالا به ترتیب صدک سوم ،صدک پنجاهم و صدک نود و هفتم است . به طور طبیعی منحنی رشد نیمی از ک ن یک جامعه در بالای صدک پنجاهم و نیم دیگر در پائین آن قرار می گیرد .
صدک سوم یعنی از هر ۱۰۰ کودک ۳ کودک در زیر آن قرار دارند .صدک نود و هفتم یعنی از هر۱۰۰ کودک ۹۷ کودک زیر آن و ۳ کودک بالای آن قرار دارند .این ک ن یا خیلی ریز یا خیلی درشت هستند فاصله صدک سوم تا صدک نود و هفتم را حدود تغییر پذیر ی طبیعی می نامند

**نحوه رسم منحنی رشد :
پائین ستونهای محور افقی محل نوشتن تاریخ تولد و تکرار آن در فواصل ماهانه است به طوریکه باید در پائین خط عمودی صفر ( اولین خط عمودی سمت چپ )تاریخ تولد کودک به روز /ماه / سال نوشته شود و سپس در پائین خطوط عمودی بعدی تکرار شود .
چنانچه کودکی با وزن تولد ۳ کیلو گرم در ۲۷/۱۱/۸۴ متولد شده باشد ، وزن زمان تولد او بایستی در روی اولین خط عمودی سمت چپ منحنی و روی عدد ۳ نقطه گذاری شود ، حال اگر اولین مراجعه کودک بعد از تولد در تاریخ ۸/۱/۸۵ ووزن او ۵/۴ کیلو گرم باشد نقطه وزن کودک باید در مستطیل بین دو خط ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۷/۱/۸۵ (مستطیل دوم )قرار گیرد و چون اختلاف ۲۷/۱۲/۸۴ تا ۸/۱/۸۵ کمتر از ۱۵ روز است نقطه مزبور باید در نیمه سمت چپ مستطیل گذاشته شود ، اگر این اختلاف بیش از ۱۵ روز بود در نیمه راست قرار می گرفت .
بنابر این چنانچه کودک در نیمه اول ماه سن خود وزن شود نقطه در سمت چپ مستطیل مربوطه و اگر در نیمه دوم ماه سن خود وزن شد نقطه در سمت راست همان مستطیل ثبت میشود .
برای تفسیر منحنی رشد کودک نقطه گذاری صحیح وزن کودک و اتصال این نقطه به نقطه های قبلی اهمیت دارد زیرا اتصال این نقاط به یکدیگر روند خطی رشد کودک را بدست می دهد و تنها در این حال است که مقایسه آن با منحنیهای سه گانه موجود روی کارت رشد ،تفسیر منحنی و توضیح دادن آن به مادر را میسر میکند .
از آنجا که وقایع مهم زندگی کودک مثل مراحل مهم تکامل و نیز شروع غذای تکمیلی ، قطع شیر مادر ، بیماریها و تولد فرزند بعدی می تواند بر رشد او اثر گذارد ضرورت دارد که این حوادث به طور عمودی در ماه مربوط به سن کودک و در بالای منحنی رشد نوشته شود .
تفسیر منحنی رشد :
تمام این فعالیتها برای کمک به تفسیر منحنی رشد و سپس اقدام لازم بر اساس این تغییر است اگر فقط به رسم منحنی اکتفا شود و به مادر در این زمینه آموزش کافی داده نشود و کودک رها شود نه تنها هیچ کار مؤثری انجام نشده است بلکه در قبال سلامت فعلی و آتی کودک و جامعه مسوول و محکوم خواهیم بود.
**در تفسیر منحنی رشد باید به چند نکته و اصل اساسی توجه داشت :
۱-توزین کودک باید به طور صحیح و دوره ای انجام شود .
۲-وزن اندازه گیری شده به طور دقیق در منحنی رشد ثبت شود .
۳-سیر منحنی رشد بیش از محل آن اهمیت دارد .
۴-منحنی رشد به درستی تفسیر شود و اقدامات لازم انجام گیرد و توصیه ها وآموزشهای لازم به مادر داده شود .
۵- هر کودک منحنی رشد مخصوص به خود دارد و مهم این است که منحنی رشد همیشه رو به بالا و موازی با سه خط سیر کند .
*سیر منحنی رشد ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد :
۱-سیر صعودی : چنانچه منحنی رشد کودک حرکتی رو به بالا و به موازات یکی از منحنی های سه گانه موجود بر کارت رشد داشت ، رشد مطلوب و پذیرفتنی است ، البته اگر حرکت منحنی رو به بالا به نظر آید ولی شیب لازم را نداشته باشد (به موازات منحنیهای مرجع نباشد ) بهتر است کودک تحت مراقبت ویژه قرار گیرد .
۲- سیر افقی : چنانچه منحنی رشد کودک افقی باشد هشدار دهنده است و بایستی کودک را مراقبت ویژه نمود .
چنانچه سن کودک زیر ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر تاّ کید نموده و مادر را در زمینه تغذیه شیر خوارش راهنمائی کنید ودر جهت حل مشکلات مربوط به شیر دهی او را آموزش دهید و ۱۵ روز بعد پیگیری کنید در صورت بهبود یافتن وضعیت رشد کودک مجدداّ آموزشهای لازم را به مادر بدهید و اگر با وجود شیر دهی موفق همچنان وزن کودک ثابت ماند و علائم دیگری مبنی بر بیماری یا سوء تغذیه نداشت به پزشک ارجاع دهید ولی چنانچه وزن کودک کاهش یافت و یا علائمی مبنی بر بیماری یا سوءتغذیه داشت اورا ارجاع فوری دهید .
چنانچه سن کودک بالای ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر و غذای کمکی آموزشهای لازم را به مادر بدهید و مجدداّ ۱۵ روز بعد او را پیگیری کنید و اگر وضعیت رشد کودک بهبود یافت در مورد سایر مسائل مورد نیاز آموزشهای لازم را به مادر بدهید ولی چنانچه رشد کودک همچنان ثابت بود و یا کاهش داشت مطابق روش بالا اقدام نمائید .
۳-سیر نزولی : حرکت رو به پائین منحنی رشد کودک بسیار خطر ناک است در این صورت کودک نیاز به ارجاع فوری و کمکهای فوری درمانی و تغذیه ای دارد.
***ک ن نیازمند مراقبت ویژه :
۱-ک نی با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
۲-ک نی که در فاصله دو توزین منحنی رشدشان موازی با منحنیهای مرجع نباشد و مرتباّ از آن فاصله گیرد .
۳-ک نی که منحنی رشد افقی یا نزولی دارند .
۴-تولد در فاصله کمتر از ۲ سال از تولد قبلی
۵-دو قلو یا چند قلو
۶-کودک دارای نوعی ناتوانی (مثل عقب ماندگی ذهنی ،بیماری قلبی ،شکاف کام و…)
۷-قطع شیر مادر تا قبل از ۶ ماهگی و تغذیه با شیر
۸-تاّ خیر در تغذیه تکمیلی
توجه داشته باشید در مراقبت ویژه باید فواصل مراقبت روتین را به نصف تقلیل داد ،این امر در ک ن ، در سال اول زندگی از اهمیت ویژه برخور دار است و زمان مراجعات به ۱۵ روز یکبار در ماه می رسد .
***نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف :
قبل از ۶ ماهگی : اضافه نشدن وزن (حداقل ۵۰۰ گرم در ماه )که بیشتر به علت محروم شدن کودک از شیر مادر رخ می دهد .توصیه های زیر مفید است :
-تغذیه انحصاری با شیر مادر
-مکیدن در وضعیت صحیح و بطور مکرردر شبانه روز و به مدت نا محدود
-درمان فوری عفونتها
از ۶ تا ۱۲ ماهگی : وزن نگرفتن برای ۲ ماه که به دلیل ناکافی یا حجیم بودن غذای کمکی و عفونتهای شدید و مکرر رخ می دهد . توصیه ها:
-تداوم تغذیه با شیر مادر در شبانه روز
-دادن غذای کمکی بر اساس سن کودک بطور صحیح
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در مان آن
پس از یک سالگی:وزن نگرفتن برای ۳ماه که بیشتر به علت غذای ناکافی و عفونتهای شدید ومکرر رخ می دهد .توصیه ها :
-تداوم تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی و بیشتر
-دادن غذای بیشتر به کودک از سفره خانواده به شرح زیر :
(۱) دادن حداقل ۵ وعده غذا در روز
(۲) بیشتر مقدار غذا در هر وعده
(۳) دادن یک وعده غذای اضافی هنگام بیماری و اضافه کمی روغن به غذای او
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در صورت ابتلا ، درمان سریع بیماری کودک
***اقدامات لازم در جهت بهبود رشد ک ن :
**شیوه های مقوی و مغذی غذای کودک :
منظور از مقوی ، اضافه برخی از مواد غذائی به غذای کودک است تا بتوان به ویژه در زمانی که کودک دچار تاّ خیر رشد شده است انرژی مورد نیاز کودک را تاّ مین کند .
*اضافه موادی مانند روغن یا کره به غذای کودک باعث :
-افزایش انرژی موجود در غذا
-نرمی غذا و بلع راحت آن
-رساندن ویتامینهای محلول در چربی به کودک میشود .
منظور از مغذی غذای کودک ، اضافه موادی که علاوه بر انرژی ، پروتئین ، ویتامین و املاح آن را تاّ مین نماید بدین منظور توصیه می شود :
-حتی الا مکان مقداری گوشت به غذای کودک اضافه کنید .
-اضافه نخود ، لوبیا و عدس که کاملا پخته و له شده باشد
-افزودن تخم مرغ به غذای کودک نیز میتواند پروتئین غذای کودک را بیشتر کند .
-استفاده از سبزیجات برگ سبز و نارنجی رنگ برای تهیه غذای کودک
-استفاده از آرد غلات جوانه زده برای طبخ سوپ
-اضافه عصاره استخوان قلم یا به غذای کودک

***تغذیه با شیر مادر :
مزایای تغذیه با شیر مادر :
(۱) بهترین و کاملترین غذا برای تمام شیر خوران
(۲) استریل بودن
(۳) محافظت کودک در برابر بیماریها
(۴) آماده و قابل دسترس
(۵) رایگان
(۶) ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک
(۷) کمک به فاصله گذاری بین تولد ها

**چگونگی تغذیه با شیر مادر :
بهترین زمان برای شروع تغذیه ۱ تا ۲ ساعت بعد از زایمان است . شیر اولیه آغوز نام دارد و غلیظ و زرد رنگ بوده و مقدار پروتئین و چربی و برخی مواد غذائی آن بیشتر از شیری است که بعد از آن تولید میشودو باعث بالا رفتن ایمنی کودک در مقابل بیماریها می شود .

**نحوه صحیح شیر دهی :
در موقع شیر دادن کودک باید روبروی مادر و صورتش نزدیک مادر قرار گیرد وچانه او به چسبیده و مادر را طوری بگیرد که انگشت شست در بالا و ۴ انگشت دیگر در زیر قرار گیرد بطوریکه نوک و هاله اطراف براحتی در دهان شیر خوار قرار گیرد و مواظب باشد تا سوراخهای بینی کودک مسدود نگردد.

**نشانه های وضعیت درست شیر خوردن :
-بدن کودک روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن اوست .
-سر کودک بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست .
– صورت شیر خوار روبروی مادر قرار دارد .
– چانه کودک به چسبیده است .
– لب پائینی به طرف خارج بر گشته است .
– قسمت بیشتری از هاله در بالای لب بالا و قسمت بسیار کمی از هاله زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکیدنها کند و عمیق است .
– صدای قورت دادن شیر به خوبی شنیده می شود .
– کودک وقتی احساس می کند که سیر شده است خودش را رها می کند و نوک در این ح کشیده تر و بلد تر از معمول است .
– مادر هیچ گونه دردی در هنگام شیر دادن احساس نمی کند .
– **نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن :
-بدن کودک چرخیده است و روبروی بدن مادر و در تماس نزدیک با بدن او نیست .
-سر کودک چرخیده و یا به جلو خم شده است .
-چانه کودک از دور است .
– دهان کودک بسته است .
– لبها به طرف جلو متوجه شده اند .
– قسمت زیادی از هاله بالا و پائین خصوصاّ در زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکبدنها سطحی وتند است .
– صدای قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صدای ملچ ملچ به گوش می رسد .
– کودک به دلیل نخوردن شیر کافی گریه می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن خودداری کند .
– وقتی را رها می کند نوک صاف است و ممکن است خطی در سر تا سر آن دیده شود
– مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند .
– **نکات مهم در شیر دهی :
(۱)در هفته های اول شیردهی باید از هر دو به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود ، در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو به تناوب استفاده کرد .
(۲)شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههای اول بعد از تولد افزایش وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه است و منحنی رشد بهتر از هر چیز دیگری وضع تغذیه وکافی بودن شیر را نشان می دهد و نیز کمتر از ۶ کهنه تر در ۲۴ ساعت نمایانگر کافی نبودن شیر مادر می باشد .
(۳)در زمان حاملگی در ماههای اول قطع شیر دهی ضروری نیست و هیچ خطری برای جنین ندارد ، اما باید توجه داشت که مادر حامله ای که شیر هم میدهد به غذای اضافی نیاز دارد .حاملگی مجدد برای مادری که شیر می دهد اصلاّ خوب نیست و علاوه بر عوارض جسمی برای مادر وکودک باعث می شود مادر نتواند شیر خوار خود را به صورت کافی شیر دهد .
(۴)تغذیه شیر خوار در شب باعث پیشگیری از بارداری می شود .
(۵)کودک بایستی تا پایان ۲ سالگی با شیر مادر تغذیه شود .
(۶)قطع شیر مادر بایستی به صورت تدریجی صورت گرفته و به غذای کودک بیشتر توجه شود .
***مشکلات شیر دهی وراه حل آنها:
۱-نوک صاف یا فرو رفته :
در این مادران باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است ،سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک و هاله اطراف آن را در دهان دارد ،تحریک نوک قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک آن می شود و با مکیدن توسط کودک بزرگتر می شود ،در صورت عدم موفقیت مادر برای چند وعده یا چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق به شیر خوار بدهد وقتی شیر خوار بزرگتر شد گرفتن برایش آسانتر خواهد بود .
۲-نوک دراز :
در این ح شیر خوار فقط نوک را می مکد و به ذخایر اصلی شیر که زیر هاله قهوه ای رنگ قرار دارند فشار وارد نمی شود ، به مادرانی که این مشکل را دارند باید کمک کرد تا شیر خوار مقدار کافی از هاله قهوه ای رنگ را در دهانش بگیرد .

۳-احتقان :
در احتقان ها متورم و درد ناک می شوند و رگهای سطحی آن پیدا و آبی رنگ هستند ، ها پر هستند مقداری از آن بعلت شیر و مقداری به دلیل افزایش مایع لنف و خون است .
علت آن تولید شیر زیاد و خصوصاّ بلافاصله پس از زایمان ،پر شدن ها و نگذاشتن طفل
*درمان احتقان :
-شیر خوار را بطور مکرر به بگذارد .
-بهترین کار خارج شیر از از طریق مکیدن شیر خوار و یا دوشیدن با دست است .
-اگر شیر خوار نوک و هاله آن را به سختی به دهان می گذارد ابتدا مقداری از شیر ،دوشیده شده تا شیر خوار نوک را به راحتی به دهان بگذارد .
-بعد از تغذیه شیر خوار چند تکه یخ را در درون یک دستمال تمیز قرار دهد و یا با استفاده از پارچه تمیزی که در آب خیلی سرد خیس شده باشد کمپرس آب سرد انجام دهد که این امر به کاهش ورم کمک می کند .

۴-زخم و شقاق :
در بیشتر موارد وضعیت نادرست مکیدن ،شستشوی زیاد با صابون و خشک آن با حوله کثیف ،برفک ،کرمهاو محلولها می تواند باعث زخم نوک گردد .درمان آن ،گذاشتن یک قطره شیر روی و خشک شدن آن در معرض هوا ونور خورشید ،درمان برفک دهان نوزاد ،طولانی
بودن زمان مکیدن شیر خوار تا تخلیه کامل ،و مهمتر از همه اصلاح وضعیت شیر دهی میباشد .
۵-تورم همراه با درد وتب :
زمانی که احتقان به سرعت درمان نشود ،شیر در کامل تخلیه نگردد ،میکروب از راه زخم نوک وارد شده و ایجاد ماستیت میکند که باعث دردناک شدن فوق العاده ،تورم ،قرمزی وگرمی و داشتن تب می شود .جهت درمان این مادران به پزشک ارجاع داده و موارد زیر را به مادر آموزش دهید :
-مهمترین درمان خارج شیر از
-شیر خوار بطور مکرر تغذیه شود چون عفونت خارج از مجرای شیر است ووارد بدن طفل نمی شود .
-شروع تغذیه از سالم باشد و سپس از مبتلا ادامه یابد .
-در صورت عدم تمایل مادر می توان شیر را دوشید .
-استفاده از حوله گرم قبل از شیر دهی و کمپرس سرد بعد از شیر دهی

۶-آبسه :
جمع شدن چرک در قسمتی از را گویند که متورم و درد ناک بوده و موقع لمس پر از مایع به نظر می رسد . علت آن عدم درمان ماستیت میباشد .
درمان :ارجاع به پزشک و دادن آموزش کلیه موارد مربوط به ماستیت ،در صورت سرباز آبسه به مدت ۲ تا ۳ روز شیر آن دوشیده و دور ریخته شود .

***تغذیه تکمیلی :
شیر مادر تا پایان ۶ ماهگی به تنهائی و بدون اضافه هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیر خوار کافی است . بعد از ۶ ماهگی علاوه بر شیر ، باید غذاهای نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد .مناسبترین غذا ها :
-در حجم کم انرژی زیاد داشته ( مانند چربیها ، شکر ، غلات )
-نرم بوده و به آسانی هضم شوند.
-تازه و بدون آلودگی بوده و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند .
-در دسترس ، ارزان و از منابع غذائی محلی قابل تهیه باشند .
**سن شروع غذاهای کمکی :
هفته اول ماه هفتم تولد کودک ، اما در صورت رشد نا مناسب می توان زودتر شروع کرد .
توصیه های کلی :
-مواد غذائی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع ، کم کم به رژیم غذائی شیر خوار اضافه کنید
– از یک نوع غذای ساده شروع کنید وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به او بدهید .
– از مقدار کم (یک قاشق مربا خوری )در هر وعده شروع ودر وعده های بعد آن را زیاد کنید .
– بین اضافه مواد غذائی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله بگذارید .
– اولین غذائی را که می خواهید به کودک بدهید ، کمی غلیظتر از شیر تهیه کنید و سپس کم کم غذاهای نیمه جامد وجامد بدهید .
– غذا را با قاشق و مواد غذائی را با آبکی را با لیوان به شیر خوار بدهید .
– هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد ، شیر خوار را در وضعیت نشسته قرار دهید .
– غذای شیر خوار را به مقدار کم و برای یک وعده تهیه کنید .
– در صورت باقی ماندن غذا ، می توانید آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید ، در غیر این صورت آنرا در فریزر بگذارید .
– غذای نگهداری شده را فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملاّ داغ کنید و پس از خنک به کودک بدهید .
– **ترتیب دادن غذای کمکی به کودک :
– هفته اول : فرنی آرد برنج
– هفته دوم : فرنی آرد برنج ، شیر برنج و یا حریره بادام
– هفته سوم : پوره سبزیها (سیب زمینی ،هویج ، نخود فرنگی )
– هفته چهارم: سوپ گوشت و سبزی
– هفته پنجم : زرده تخم مرغ آب پز سفت شده
– هفته ششم : سوپ دارای جوانه غلات و یا حبوبات
– هفته هفتم : آب میوه
– از ماه نهم تا دوازدهم میتوان فرنی ، حریره بادام ، زرده تخم مرغ ، سوپ گوشت همراه با
سبزی ها . غلات و حبو بات ،ماست ،کته نرم همراه با آب گوشت و غیره به کودک داد.
*نکات لازم :
(۱) بعد از شروع غذای کمکی ، به کودک آب سالم و بهداشتی بدهید .
(۲)قبل از یک سالگی ،تا آنجا که ممکن باشد ، شکر ، نمک و ادویه به غذای کودک اضافه نکنید .
(۳)به غذای ک ن کم وزن ۱ تا ۲ قاشق مربا خوری روغن نباتی یا کره اضافه کنید .
(۴)توصیه می شود آب مرکبات ، آ ین آب میوه ای باشد که به کودک می دهید .
(۵)از روز ۱۵ تولد می توانید قطره آ-د یا مولتی ویتامین (۲۵ قطره )و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی قطره آهن (۱۵قطره )به ترتیب زیر بدهید :
-برای کلیه شیر خوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه کمکی تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-برای کلیه شیر خورانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می شوند از هر زمان که وزن آنها به دو برابر وزن تولدشان رسید تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-قطره آهن را بین دو وعده شیر مادر ودر عقب دهان کودک چکانده وسپس مقداری آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیری شود .
– دادن مواد غذائی حاوی ویتامین ث مانندمیوه ها و آب میوه به ویژه مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند .
(۶)قبل از ی الگی از دادن اسفناج ، عسل و سفیده تخم مرغ خودداری کنید .
(۷)هرگز به زور به کودک غذا ندهید .

***تغذیه کودک ۱تا ۵ سال :
شیر خواران از یک سالگی به بعد ،علاوه بر غذاهائی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد
گرفته اند باید از غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند .این ک ن رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندانهایشان نیز کامل نشده است . بنابر این باید در غذا دادن به آنها ،دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد :
-غذاهایشان کم حجم ،پر انرژی و زود هضم باشد .
-به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود .
***تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال :
-علاوه بر استفاده از شیر مادر ، ۵ تا ۶ بار در شبانه روز به او غذا بدهید .
-غلاتی که کودک قدرت جویدن آنها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزیها
حبوبات و گوشتهای نرم به او بدهید .
-اگر کودک هر روز از سبزیهای تازه استفاده می کند ، لازم نیست که هر روز میوه هم بخورد .
-اگر کودک مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او ،علاوه بر سبزیها از برگه هلو ،زرد آلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید .
-غذای کودک را تمیز و کاملاّ پخته تهیه کنید و پس از خنک به او بدهید .
-باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
-به غذای کودک کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید .
-فلفل ،ادویه وچاشنیهای تند را به غذای کودک اضافه نکنید .
***تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال :
-مهمترین وعده غذای کودک ، صبحانه اوست لذا باید به صبحانه کودک توجه کرد .
-با منتظر گذاشتن کودک برای صرف شام با سایر اعضای خانواده ،امکان دارد کودک به خواب رود ،بنابر این شام کودک را در ساعتهای آ روز وقبل از شام خانواده به او بدهید .
-در حین غذا خوردن نمی توان از کودک انتظار داشت که حتماّ بدون حرکت بنشیند ، لذا بهتر است به ک ن اجازه دهید در حین غذا خوردن از جا بلند شود و بعد از کمی حرکت و بازی به غذا خوردن خود ادامه دهد .
-بهتر است غذا خوردن کودک ،زمان و محل معینی داشته باشد و برای غذا دادن به کودک از ظرف جداگانه ای استفاده شود تا معلوم شود که کودک چه مقدار از غذای خود را خورده است .
-کودک را مجبور به غذا خوردن نکنید بلکه در هر وعده اصلی غذا ، مقدار غذائی که مناسب او است در برابرش بگذارید . اگر کودک خودداری کرد ،بدون تعریف از غذا یا اصرار به کودک ، آ نرا بر دارید و تا وعده بعدی چیزی به او ندهید ،بتدریج کودک به خوردن غذا تمایل پیدا می کند .مشاهده متن کامل ...
اطلاعاتی برای مادران
درخواست حذف اطلاعات

مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

نوزادی به ۲۸ روز اول زندگی اطلاق می شود که به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد: مراقبت نوزادی
دوران نوزادی به ۲۸ روز اول تولد اطلاق می شود که به دلائل زیر حائز اهمیت میباشد :
۱-بخش مهمی از مرگهای ک ن در سال اول زندگی مخصوصاّ در دوران نوزادی رخ می دهد .
۲-مقاومت بدن نوزاد در برابر سرماو گرما و میکروبهای بیماریزا کمتر از افراد بزرگسال است .
۳-نوزاد قادر به مراقبت از خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد .
۴-چون پس از تولد ، محل زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا می کند ، مدتی طول می کشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند.
***مراقبتهای نوزاد بعد از تولد :
۱-برای حفظ درجه حرارت بدن نوزاد باید درجه حرارت اتاق ۲۵ تا ۲۸ درجه و هوای اتاق تازه باشد .
۲-در اتاقی که نوزاد نگهداری می شود ، باید با بستن در و پنجره از جریان سریع هوا یا کوران جلوگیری کرد.
۳-کهنه و ملافه های خیس را باید فوری عوض کرد .
۴- نوزاد را نباید روی سطح سرد مثل ملافه یا ترازوی سرد گذاشت چون خیلی زود حرارت بدنش را از دست می دهد .( برای فهمیدن حرارت بدن نوزاد ، پاهای او را لمس می کنیم . سرد بودن پاهای نوزاد نشان می دهد که درجه حرارت بدن نوزاد پائین است .
۵-داغ شدن بدن نوزاد نیز خطرناک است . نباید او را در معرض مستقیم خورشید از پشت شیشه ، کنار شوفاژ یا بخاری یا زیر کرسی گذاشت یا لباس زیاد از حد به او پوشاند.
۶- نوزاد را باید بعد از ۴ تا ۶ ساعت پس از تولد کرد ( بجز نوزادان کم وزن و بد حال ).بهتر است نوزاد حاقل سه روز یکبار باشد . نکات لازم در مورد نوزاد به شرح ذیل میباشد :
-نباید نوزاد را با شکم پر کرد .، نوزاد گرسنه هم به دلیل بی قراری از جلوگیری میکند .
-نوزاد را باید در اتا قی کرد که گرم باشد و جریان تند هوا نداشته باشد .
– آبی که برای نوزاد استفاده میشود باید سالم و ولرم باشد . برای امتحان آب باید بجای دست از آرنج استفاده کرد .
– ۷-بند ناف نوزاد می تواند محل ورود میکروب باشد ، هرگز نباید با وسایل آلوده ناف نوزاد را دستکاری کرد ، نباید بند ناف را پانسمان کرد ، اگر بند ناف قرمز شد یا ترشح خونی یا چرکی داشت باید نوزاد را فوری نزد پزشک برد .
– ۸-برای کهنه نوزاد از پارچه های با جنس نخی و کمی ضخیم استفاده شود ، کهنه را مرتب عوض کرده و با آب ولرم شسته و پس از خشک شدن لانها را اتو کرد .
– ۹-در مواردی که نوزاد دچار سوختگی ادرار شده است اقدامات زیر لازم می باشد :
– او را مرتب با آ‎ب ولرم شستشو دهید.
محل سوختگی را چرب کنید .
**زردی:
ممکن است زردی فقط در چشم نوزاد دیده شود ویا علاوه بر چشم ، مخاط و پوست بدن نوزاد نیز زرد گردد . معمولا در اثر رسوب ماده رنگی به نام بیلی روبین در قسمتهای مختلف بدن مانند چشم و پوست زردی ایجاد می شود .زردی نوزادان بر حسب زمان بروز آن علل مختلف دارد . برخی نوزادان در هفته اول پس از تولد ( بین روز دوم تا پنجم ) زرد می شوند وزردی آنها تا روز هفتم ادامه پیدا کرده و سپس کاهش می یابد این نوع زردی طبیعی است و مشکلی برای نوزاد بوجود نمی آورد .
در این ح تغذیه نوزاد با شیر مادر باید ادامه یافته برای اطمینان ، نوزاد توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی معاینه شود، ادامه تغذیه نوزاد با شیر مادر در این مواقع نیز لازم است .
– نکته مهم : برای درمان زردی نوزاد از دادن هر نوع ماده غذائی غیر از شیر مادر ( مانند آب قند ، ترنجبین ،شیر خشت )خودداری کنید .
*اگر زردی همراه با علائم زیر با شد خطرناک است :
-زردی روز اول
-در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر .
-اگر فرزند قبلی مادر در اثر زردی فوت کرده باشد یا دچار عقب ماندگی شده باشد .
-اگر زردی شدید باشد ( کف دست و پا هم زرد شده باشد )
اگر زردی نوزاد همراه با خوب شیر نخوردن ، تب و بیحالی باشد
) خودداری نمائید .
**دفع مدفوع :
مدفوع نوزاد در ۸ تا ۲۴ ساعت اول تولد به صورت ماده سیاه رنگ و چسبنده ای است که در برخی نوزادان ممکن است تا ۵ روز بعد از تولد نیز ادامه یابد . این ماده را باید با پنبه خیس شده با آب گرم از و اطراف آن پاک کرد . دفع مدفوع نوزاد در طی روزهای اول نظم خاصی ندارد و تا حدود زیادی بستگی به نحوه تغذیه نوزاد دارد . در تغذیه نوزاد با شیر مادر ، مدفوع نوزاد شل و به رنگ سبز قهوه ای شده و گاهی دارای ه های سفید شیر است . دفعات دفع مدفوع بستگی دارد به مقدار و دفعات شیری که نوزاد می خورد . در هفته های بعد ممکن است دفعات دفع مدفوع بیشتر شود به طوریکه نوزاد بعد از هر نوبت شیر خوردن ، مدفوع دفع کند . مدفوع نوزاد در ح عادی شل ، زرد یا سبز و بدون بو است .
*نکته مهم : چنانچه نوزاد تا ۴۸ ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع نداشته باشد ، به پزشک مراجعه کنید.
**تغذیه با شیر مادر :
مادر باید نوزاد خود را بلا فاصله بعد از تولد به خود بگذارد ، مگر اینکه وضع عمومی او یا نوزاد به عللی مساعد نباشد .
وا یناسیون :
برای پیشگیری از بیماریهای خطرناکی مثل کزاز . سیاه سرفه و … ایمن سازی نوزادان در بدو تولد بسیار حیاتی است .
تزریق ویتامین کا :
برای جلو گیری از خونریزی دوران نوزادی در بدو تولد به همه نوزادان ویتامین کا تزریق می شود .
مراقبت از ناف نوزاد :
خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود . رنگ آن ابتدا زرد و سپس قهوه ای شده وبعد از یک تا دو هفته می افتد در این مدت و قبل از افتادن بند ناف لازم است :
– بند ناف و محل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز و خشک نگه داشته شود
– بند ناف در معرض هوا قرار گرفته و خشک شود .
– از گذاشتن هر گونه پوشش بر روی بند ناف خودداری شود.
– کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود .
– از دست کاری و قرار دادن مواد آلوده بر روی بند ناف اجتناب گردد . ضمناّ استفاده از الکل نیز توصیه نمیشود زیرا الکل ، خشک شدن و جدا شدن بند ناف را به تاّخیر میاندازد .گاهی در محل اتصال بند ناف به بدن نوزاد ، ترشح شیری رنگ و بی بو و یا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
**تجویز مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د :
برای تاّ مین ویتامینهای مورد نیاز نوزاد از روز ۱۵ تولد با نظر پزشک قطره آ+ د تجویز می شود .
*** رشد و نمو کودک :
** رشد : افزایش اندازه و طول اندامهای بدن را گویند مثل :افزایش وزن ، افزایش قد ، افزایش دور سر ،طول بازوها ،طول باها و…

**تکامل : بیشرفت منظم در طول مسیری مداوم را گویند که در این مسیر کودک مهارتها و رفتارهای جدید تری یاد می گیرد ، بعبارت دیگر تغییر در عملکرد کودک را تکامل گویند ، مثل :
نشستن ،خندیدن، راه رفتن ، کنترل ادرار و مدفوع و دندان در آوردن .

*** اندازه گیری شاخصهای رشد :
**نحوه اندازه گیری وزن در ک ن :
اندازه گیری وزن بهترین شاخص رشد جسمی است ،اولین توزین باید بلافاصله بعد از تولد صورت گیرد . معمولاّ برای وزن ک ن از سه نوع ترازو استفاده می شود .
-ترازوی ثابت یا رو میزی
-آویزی
-عقربه ای یا کفی
در اندازه گیری وزن ک ن با ترازوی رو میزی به نکات زیر باید توجه داشت :
– ترازو در روی میز و محل مطمئنی قرار داده شود .
– از مادر بخواهید لباسهای کودک را کم کند و چنانچه اتاق سرد باشد در بیرون آوردن لباسهای کودک باید احتیاط کرد چون ممکن است سرما بخورد .
– پارچه تمیز ونرم و یا کاغذ تمیزی را روی کفه ترازو قرار دهید و کودک را روی آن بخوابانید .
– از تعادل ترازو مطمئن شوید وزنه باید روی عدد صفر قرار گیرد ، اغلب ترازوها دگمه با پیچی دارند که با آن ترازو را تنظیم می کنند.
– کودک را به کمک مادر و به آهستگی و با احتیاط بر روی ترازو قرار دهید و از مادر بخواهید که کاملاّ نزدیک کودک ایستاده و با او مشغول صحبت شود چون نوزادان و اطفال تحرک زیادی دارند مواظب باشید که از روی ترازو به خارج پرت نشوید .

*توجه :
در این مرحله به منظور دقت در توزین کودک توجه داشته باشید که ترازو به محلی تکیه نداشته باشد و بهورز یا مادر برای ثابت نگه داشتن کودک با دست به ترازو فشار نیاورند .
-با حرکت دادن وزن به طرف چپ و راست تعادل را بدست آورید . بعضی از ترازو های اطفال رومیزی عقربه ای هستند که عقربه در روی وزن کودک ثابت می ماند . بعد از متوقف شدن حرکات کودک وزن را بخوانید و یادداشت کنید.
-هنگام خواندن وزن ،پاها یا قسمتهای بدن طفل نباید به زمین یا محل دیگری بخورد .
-در پوشاندن لباس کودک به مادر کمک کنید .
– ترازو را برای استفاده بعدی آماده کنید و در بین دو وزن میله مدرج را روی صفر قرار داده و ترازو را قفل کنید .
– *طرز کار با ترازوی آویزان :
-ترازو را از میله ف ی یا شاخه محکم درختی آویزان کنید .
-از مادر خواهش کنید لباسهای کودک را تا حد امکان کم نمائید .
-از مادر بخواهید کودک را در محل توزین بگذارد و یا خود این کار را انجام دهید .
– کودک را در حالیکه در شلوارک است از قلاب مخصوص آویزان کنید .
– وزن را بخوانید و یادداشت نمائید .
طرز کار با ترازوی کفی یا عقربه ای :
-ترازو در محل صافی قرار گرفته باشد .
-عقربه روی نقطه مربوط به صفر باشد.
-کاغذ و یا پارچه تمیزی را روی آن قرار دهید .
-کفش کودک را در آورید .
-موقع خواندن وزن کودک بطور مستقیم نگاه کنید تا وزن را درست بخوانید و سپس یادداشت کنید .

*توجه :
وزن طبیعی نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم است و معمو لاّ در هفته اول کمی از وزن نوزاد کاسته میشود زیرا شیر کافی نمی خورد و از طرفی ادرار و مدفوع می کند و چنانچه نوزاد شیر کافی بخورد تا روز دهم به وزن زمان تولد خود میرسد و بعد از آن مرتباّبه وزنش اضافه می شود . بطوریکه در ۶ ماهگی به دو برابر وزن زمان تولد و در ی الگی به ۳ برابر و در ۲ سالگی به ۴ برابر وزن زمان تولد خود میرسد .

**نحوه اندازه گیری قد در ک ن :
در هر بار مراقبت از زمان تولد تا ۶ سالگی باید قد کودک را اندازه گیری نمائید . اندازه گیری قد ک ن را در ح خو ده یا در حال ایستاده میتوانید انجام دهید .
الف- روش اندازه گیری قد در حال خو ده :
-از مادر کودک بخواهید کلاه یا روسری کودک را باز کند و پتوی کودک را در آورد بطوریکه سر وکف پای کودک آزاد و مشخص باشد .
-طفل را در روی میز قد سنج بخوابانید بطوریکه سر طفل را با احتیاط به قطعه چوبی که روی صفر خط کش بطور عمود نصب شده است تکیه دهید .
-قسمت متحرک خط کش را حرکت دهید بطوریکه با کف پای طفل تماس پیدا کند .
-قد کودک را بخوا نید و یادداشت کنید .
اگر میز قد سنج در اختیار ندارید می توانید متر پارچه ای را روی میز معمولی که در کنار دیوار و محل مطمئنی قرار داده شده بچسبانید. بعد یک صفحه صاف را در قسمت بالای سر کودک و عمود بر قسمت بالای میز و مقابل عدد صفر قرار دهید و بعد از ثابت نگهداشتن کودک عددی را که پاشنه پای کودک در مقابل آن قرار گرفته است بخوانید.
ب-روش اندازه گیری قد در حال ایستاده :
در ک ن زیر ۶ سال اندازه گیری قد در ح خو ده دقیق تر است ، اما در ک نی که به راحتی و بدون کمک می ایستند می توان در حال ایستاده قد را اندازه گیر ی کرد.
اندازه گیری قد در این روش در حالی انجام می پذیرد که کودک ایستاده و پاشنه های پا و سرین و قسمت فوقانی پشت وناحیه پس سری وی به دیوار و پاشنه ها بهم چسبیده و بازو ها بطور طبیعی در کنار بدن آویزان باشند ، در این حال می توانید از متری که به دیوار چسبانده شده استفاده کنید و یا با متر پارچه ای از فرق سر تا کف پای کودک را اندازه بگیرید .
اندازه طبیعی قد در نوزادان ۵۵-۴۴ سانتیمتر است و در پایان ی الگی حدود ۲۵ سانتیمتر به قد طفل اضافه می شود و در سال دوم ۱۲ سانتیمتر و در سال سوم ۸-۶ سانتیمتر به قد کودک اضافه میشود .
**نحوه اندازه گیری دور سر :
به منظور بررسی رشد طبیعی دور سر لازم است که تا پایان ۲ سالگی بطور مرتب در مراقبتها دور سر کودک اندازه گیری شود .
برای اندازه گیری دور سر کودک می توانید از متر پارچه ای استفاده نمائید بهتر است برای اندازه گیری دور سر طفل در ح خو ده به پشت باشد سپس مراحل زیر را انجام دهید :
-از مادر بخواهید کلاه یا روسری کودک را در آورد .
– دور سر کودک را بر جسته ترین نقطه پشت سر تا بر جسته ترین نقطه روی پیشانی اندازه بگیرید ، بطوریکه متر در قسمت جلو روی برآ‎مدگی ابرو ها قرار گیرد . اندازه بدست آمده را بخوانید و یادداشت نمائید .
اندازه طبیعی دور سر در موقع تولد ۳۷-۳۵ سانتیمتر است در موقع معاینه نوزاد اگر اندازه دور سر بیش از حد معمول و یا کوچکتراز حد طبیعی بود ارجاع به پزشک لازم است .
تا پایان ۳ ماهگی هر ماه ۲ سانتیمتر و از ۴ ماهگی تا پایان ۶ ماهگی هر ماه ۱ سانتیمتر و از ۷ ماهگی تا پایان ی الگی هر ماه نیم سانتیمتر به دور سر کودک اضافه میشود .
هر بار که کودک را مراقبت می کنید به افزایش دور او توجه کنید و در صورت اضافه شدن اندازه دور سر یا افزایش غیر طبیعی کودک را ارجاع فوری دهید .

***سیر تکامل فیزیکی کودک :
**بدو تولد :
-قادر به مکیدن و بلعیدن می باشد .
**یک ماهگی :
-تعقیب نور
– عطسه و سرفه می کند .
– ادرار و مدفوع می کند .
**دو ماهگی :
-لبخند زدن
– از خود صدا در آوردن

**سه ماهگی :
-وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد .
-تعقیب دستهای شما با چشم خود .
-باز و بسته دستهایش
**چهار ماهگی :
-در پاسخ به خنده دیگران می خندد .
-با چشمها شیء متحرک را تعقیب می کند .
-دستها را بر روی بهم می رساند .
-سر خود را به طرف صداها می چر خاند .
-دستش را برای گرفتن اشیاء دراز می کند .
**شش ماهگی :
-شناخت مادر
-اشیاء را در دست خود نگه می دارد .
-ملاج خلفی بسته می شود .

**۸ ماهگی :
-بررسی دستها واشیائی که در دست او قرار داده می شود .
- میکند و یا با صدای بلند می خندد .
-گرفتن اشیاء
-بدون کمک می نشیند.

**۹ماهگی :
-بین ۱ تا ۳ دندان دارد .
-دادن اشیاءاز یک دست به دست دیگر
-می خزد .

**۱۲ماهگی:
-چهار دست و پا راه رفتن
-می ایستد.
-سعی میکند راه برود .
-در آمدن تمام دندانهای پیشین فک بالا .
**۱۲تا ۱۸ ماهگی :
-به خوبی راه می رود .
-ادای چند کلمه ساده

**۱۸تا ۲۴ ماهگی :
-به خوبی راه رفته و حتی می دود .
-شروع به صحبت نموده است .
-بسته شدن ملاج قدامی کودک
**۲تا ۴ سالگی :
-به ازای هر سال ۷ تا ۸ سانتیمتر به قد کودک اضافه شده است .
-ادرار و مدفوع خود را خبر می کند .
-به خوبی حرف می زند .
-در بازی با همسالان شرکت می کند .
-نام خود را بطور کامل بیان می کند .

**۴تا۶ سالگی:
-قدش به ۱۱۰ سانتیمتر رسیده است .
-کنترل ادرار و مدفوع را دارد.
– علاقه به یادگیری
– شناخت چند رنگ اولیه
– برقراری تماس چشمی در زمان صحبت
– ***منحنی رشد :
رشد هر کودک در مقابل عوارضی مثل بیماری و تغذیه بسیار حساس است . حساس ترین معیار رشد نیز وزن است با اندازه گیری وزن وپایش رشد هر کودک می توان سوء تغذیه و یا بیماریها را قبل از آنکه نشانه ها ی آن آشکار شود و یا عوارض بعدی روی سلامت کودک بگذارد کشف نمود .
در هر بار مراقبت که کودک را وزن می کنید باید وزن او را روی یک منحنی بنام منحنی رشد رسم کنید .
منحنی رشد هر کودک وسیله ای برای پایش رشد و سلامت کودک و پی بردن به وضعیت تغذیه او و آگاه شدن از بیماریها است .
منحنی رشد برای سالهای اول تا ششم زندگی کودک استفاده می شود و از محور های افقی و عمودی تشکیل شده است .
محور افقی نشان دهنده سن و محور عمودی بیانگر وزن کودک است . محور افقی به ۶ قسمت مجزا تقسیم شده وهر قسمت برای ی ال از زندگی کودک در نظر گرفته شده وهر قسمت به ۱۲ ماه تقسیم شده است . برای استفاده صحیح از منحنی رشد شرط اساسی و اولیه وزن صحیح و دوره ای کودک است و توزین صحیح به وجود ترازوئی دقیق و سالم وابسته است ،ترازو باید قبل از توزین هر کودک به دقت تنظیم شود . دقت در خواندن ترازو نیز اهمیت دارد .
ک ن باید در سال اول زندگی هر ماه یکبار ،در سال دوم هر دو ماه یکبار ، در سال سوم هر سه ماه یکبار و در سالهای بعد تا ۶ سالگی هر ۶ ماه یکبار وزن شوند . در شرایط مراقبت ویژه و یا بیماری کودک باید در فواصل مراقبت روتین نیز وزن شود و نقطه وزن کودک در هر بار مراقبت در حضور مادر روی منحنی رشد ثبت گردد.
در روی کارت رشد سه نمودار رسم شده است که از پائین به بالا به ترتیب صدک سوم ،صدک پنجاهم و صدک نود و هفتم است . به طور طبیعی منحنی رشد نیمی از ک ن یک جامعه در بالای صدک پنجاهم و نیم دیگر در پائین آن قرار می گیرد .
صدک سوم یعنی از هر ۱۰۰ کودک ۳ کودک در زیر آن قرار دارند .صدک نود و هفتم یعنی از هر۱۰۰ کودک ۹۷ کودک زیر آن و ۳ کودک بالای آن قرار دارند .این ک ن یا خیلی ریز یا خیلی درشت هستند فاصله صدک سوم تا صدک نود و هفتم را حدود تغییر پذیر ی طبیعی می نامند

**نحوه رسم منحنی رشد :
پائین ستونهای محور افقی محل نوشتن تاریخ تولد و تکرار آن در فواصل ماهانه است به طوریکه باید در پائین خط عمودی صفر ( اولین خط عمودی سمت چپ )تاریخ تولد کودک به روز /ماه / سال نوشته شود و سپس در پائین خطوط عمودی بعدی تکرار شود .
چنانچه کودکی با وزن تولد ۳ کیلو گرم در ۲۷/۱۱/۸۴ متولد شده باشد ، وزن زمان تولد او بایستی در روی اولین خط عمودی سمت چپ منحنی و روی عدد ۳ نقطه گذاری شود ، حال اگر اولین مراجعه کودک بعد از تولد در تاریخ ۸/۱/۸۵ ووزن او ۵/۴ کیلو گرم باشد نقطه وزن کودک باید در مستطیل بین دو خط ۲۷/۱۲/۸۴ و ۲۷/۱/۸۵ (مستطیل دوم )قرار گیرد و چون اختلاف ۲۷/۱۲/۸۴ تا ۸/۱/۸۵ کمتر از ۱۵ روز است نقطه مزبور باید در نیمه سمت چپ مستطیل گذاشته شود ، اگر این اختلاف بیش از ۱۵ روز بود در نیمه راست قرار می گرفت .
بنابر این چنانچه کودک در نیمه اول ماه سن خود وزن شود نقطه در سمت چپ مستطیل مربوطه و اگر در نیمه دوم ماه سن خود وزن شد نقطه در سمت راست همان مستطیل ثبت میشود .
برای تفسیر منحنی رشد کودک نقطه گذاری صحیح وزن کودک و اتصال این نقطه به نقطه های قبلی اهمیت دارد زیرا اتصال این نقاط به یکدیگر روند خطی رشد کودک را بدست می دهد و تنها در این حال است که مقایسه آن با منحنیهای سه گانه موجود روی کارت رشد ،تفسیر منحنی و توضیح دادن آن به مادر را میسر میکند .
از آنجا که وقایع مهم زندگی کودک مثل مراحل مهم تکامل و نیز شروع غذای تکمیلی ، قطع شیر مادر ، بیماریها و تولد فرزند بعدی می تواند بر رشد او اثر گذارد ضرورت دارد که این حوادث به طور عمودی در ماه مربوط به سن کودک و در بالای منحنی رشد نوشته شود .
تفسیر منحنی رشد :
تمام این فعالیتها برای کمک به تفسیر منحنی رشد و سپس اقدام لازم بر اساس این تغییر است اگر فقط به رسم منحنی اکتفا شود و به مادر در این زمینه آموزش کافی داده نشود و کودک رها شود نه تنها هیچ کار مؤثری انجام نشده است بلکه در قبال سلامت فعلی و آتی کودک و جامعه مسوول و محکوم خواهیم بود.
**در تفسیر منحنی رشد باید به چند نکته و اصل اساسی توجه داشت :
۱-توزین کودک باید به طور صحیح و دوره ای انجام شود .
۲-وزن اندازه گیری شده به طور دقیق در منحنی رشد ثبت شود .
۳-سیر منحنی رشد بیش از محل آن اهمیت دارد .
۴-منحنی رشد به درستی تفسیر شود و اقدامات لازم انجام گیرد و توصیه ها وآموزشهای لازم به مادر داده شود .
۵- هر کودک منحنی رشد مخصوص به خود دارد و مهم این است که منحنی رشد همیشه رو به بالا و موازی با سه خط سیر کند .
*سیر منحنی رشد ممکن است به یکی از سه طریق زیر باشد :
۱-سیر صعودی : چنانچه منحنی رشد کودک حرکتی رو به بالا و به موازات یکی از منحنی های سه گانه موجود بر کارت رشد داشت ، رشد مطلوب و پذیرفتنی است ، البته اگر حرکت منحنی رو به بالا به نظر آید ولی شیب لازم را نداشته باشد (به موازات منحنیهای مرجع نباشد ) بهتر است کودک تحت مراقبت ویژه قرار گیرد .
۲- سیر افقی : چنانچه منحنی رشد کودک افقی باشد هشدار دهنده است و بایستی کودک را مراقبت ویژه نمود .
چنانچه سن کودک زیر ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر تاّ کید نموده و مادر را در زمینه تغذیه شیر خوارش راهنمائی کنید ودر جهت حل مشکلات مربوط به شیر دهی او را آموزش دهید و ۱۵ روز بعد پیگیری کنید در صورت بهبود یافتن وضعیت رشد کودک مجدداّ آموزشهای لازم را به مادر بدهید و اگر با وجود شیر دهی موفق همچنان وزن کودک ثابت ماند و علائم دیگری مبنی بر بیماری یا سوء تغذیه نداشت به پزشک ارجاع دهید ولی چنانچه وزن کودک کاهش یافت و یا علائمی مبنی بر بیماری یا سوءتغذیه داشت اورا ارجاع فوری دهید .
چنانچه سن کودک بالای ۶ ماه است اقدامات زیر را انجام دهید :
در مورد تغذیه با شیر مادر و غذای کمکی آموزشهای لازم را به مادر بدهید و مجدداّ ۱۵ روز بعد او را پیگیری کنید و اگر وضعیت رشد کودک بهبود یافت در مورد سایر مسائل مورد نیاز آموزشهای لازم را به مادر بدهید ولی چنانچه رشد کودک همچنان ثابت بود و یا کاهش داشت مطابق روش بالا اقدام نمائید .
۳-سیر نزولی : حرکت رو به پائین منحنی رشد کودک بسیار خطر ناک است در این صورت کودک نیاز به ارجاع فوری و کمکهای فوری درمانی و تغذیه ای دارد.
***ک ن نیازمند مراقبت ویژه :
۱-ک نی با وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
۲-ک نی که در فاصله دو توزین منحنی رشدشان موازی با منحنیهای مرجع نباشد و مرتباّ از آن فاصله گیرد .
۳-ک نی که منحنی رشد افقی یا نزولی دارند .
۴-تولد در فاصله کمتر از ۲ سال از تولد قبلی
۵-دو قلو یا چند قلو
۶-کودک دارای نوعی ناتوانی (مثل عقب ماندگی ذهنی ،بیماری قلبی ،شکاف کام و…)
۷-قطع شیر مادر تا قبل از ۶ ماهگی و تغذیه با شیر
۸-تاّ خیر در تغذیه تکمیلی
توجه داشته باشید در مراقبت ویژه باید فواصل مراقبت روتین را به نصف تقلیل داد ،این امر در ک ن ، در سال اول زندگی از اهمیت ویژه برخور دار است و زمان مراجعات به ۱۵ روز یکبار در ماه می رسد .
***نشانه های تاّ خیر رشد در سنین مختلف :
قبل از ۶ ماهگی : اضافه نشدن وزن (حداقل ۵۰۰ گرم در ماه )که بیشتر به علت محروم شدن کودک از شیر مادر رخ می دهد .توصیه های زیر مفید است :
-تغذیه انحصاری با شیر مادر
-مکیدن در وضعیت صحیح و بطور مکرردر شبانه روز و به مدت نا محدود
-درمان فوری عفونتها
از ۶ تا ۱۲ ماهگی : وزن نگرفتن برای ۲ ماه که به دلیل ناکافی یا حجیم بودن غذای کمکی و عفونتهای شدید و مکرر رخ می دهد . توصیه ها:
-تداوم تغذیه با شیر مادر در شبانه روز
-دادن غذای کمکی بر اساس سن کودک بطور صحیح
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در مان آن
پس از یک سالگی:وزن نگرفتن برای ۳ماه که بیشتر به علت غذای ناکافی و عفونتهای شدید ومکرر رخ می دهد .توصیه ها :
-تداوم تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی و بیشتر
-دادن غذای بیشتر به کودک از سفره خانواده به شرح زیر :
(۱) دادن حداقل ۵ وعده غذا در روز
(۲) بیشتر مقدار غذا در هر وعده
(۳) دادن یک وعده غذای اضافی هنگام بیماری و اضافه کمی روغن به غذای او
-پیشگیری از عفونتهای مکرر و در صورت ابتلا ، درمان سریع بیماری کودک
***اقدامات لازم در جهت بهبود رشد ک ن :
**شیوه های مقوی و مغذی غذای کودک :
منظور از مقوی ، اضافه برخی از مواد غذائی به غذای کودک است تا بتوان به ویژه در زمانی که کودک دچار تاّ خیر رشد شده است انرژی مورد نیاز کودک را تاّ مین کند .
*اضافه موادی مانند روغن یا کره به غذای کودک باعث :
-افزایش انرژی موجود در غذا
-نرمی غذا و بلع راحت آن
-رساندن ویتامینهای محلول در چربی به کودک میشود .
منظور از مغذی غذای کودک ، اضافه موادی که علاوه بر انرژی ، پروتئین ، ویتامین و املاح آن را تاّ مین نماید بدین منظور توصیه می شود :
-حتی الا مکان مقداری گوشت به غذای کودک اضافه کنید .
-اضافه نخود ، لوبیا و عدس که کاملا پخته و له شده باشد
-افزودن تخم مرغ به غذای کودک نیز میتواند پروتئین غذای کودک را بیشتر کند .
-استفاده از سبزیجات برگ سبز و نارنجی رنگ برای تهیه غذای کودک
-استفاده از آرد غلات جوانه زده برای طبخ سوپ
-اضافه عصاره استخوان قلم یا به غذای کودک

***تغذیه با شیر مادر :
مزایای تغذیه با شیر مادر :
(۱) بهترین و کاملترین غذا برای تمام شیر خوران
(۲) استریل بودن
(۳) محافظت کودک در برابر بیماریها
(۴) آماده و قابل دسترس
(۵) رایگان
(۶) ایجاد پیوند عاطفی میان مادر و کودک
(۷) کمک به فاصله گذاری بین تولد ها

**چگونگی تغذیه با شیر مادر :
بهترین زمان برای شروع تغذیه ۱ تا ۲ ساعت بعد از زایمان است . شیر اولیه آغوز نام دارد و غلیظ و زرد رنگ بوده و مقدار پروتئین و چربی و برخی مواد غذائی آن بیشتر از شیری است که بعد از آن تولید میشودو باعث بالا رفتن ایمنی کودک در مقابل بیماریها می شود .

**نحوه صحیح شیر دهی :
در موقع شیر دادن کودک باید روبروی مادر و صورتش نزدیک مادر قرار گیرد وچانه او به چسبیده و مادر را طوری بگیرد که انگشت شست در بالا و ۴ انگشت دیگر در زیر قرار گیرد بطوریکه نوک و هاله اطراف براحتی در دهان شیر خوار قرار گیرد و مواظب باشد تا سوراخهای بینی کودک مسدود نگردد.

**نشانه های وضعیت درست شیر خوردن :
-بدن کودک روبروی مادر ودر تماس نزدیک با بدن اوست .
-سر کودک بطور مستقیم و در امتداد بدن اوست .
– صورت شیر خوار روبروی مادر قرار دارد .
– چانه کودک به چسبیده است .
– لب پائینی به طرف خارج بر گشته است .
– قسمت بیشتری از هاله در بالای لب بالا و قسمت بسیار کمی از هاله زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکیدنها کند و عمیق است .
– صدای قورت دادن شیر به خوبی شنیده می شود .
– کودک وقتی احساس می کند که سیر شده است خودش را رها می کند و نوک در این ح کشیده تر و بلد تر از معمول است .
– مادر هیچ گونه دردی در هنگام شیر دادن احساس نمی کند .
– **نشانه های وضعیت نادرست شیر خوردن :
-بدن کودک چرخیده است و روبروی بدن مادر و در تماس نزدیک با بدن او نیست .
-سر کودک چرخیده و یا به جلو خم شده است .
-چانه کودک از دور است .
– دهان کودک بسته است .
– لبها به طرف جلو متوجه شده اند .
– قسمت زیادی از هاله بالا و پائین خصوصاّ در زیر لب پائینی دیده می شود .
– مکبدنها سطحی وتند است .
– صدای قورت دادن شیر شنیده نمی شود ، بلکه صدای ملچ ملچ به گوش می رسد .
– کودک به دلیل نخوردن شیر کافی گریه می کند و دفعه بعد ممکن است از گرفتن خودداری کند .
– وقتی را رها می کند نوک صاف است و ممکن است خطی در سر تا سر آن دیده شود
– مادر هنگام شیر دادن احساس درد می کند .
– **نکات مهم در شیر دهی :
(۱)در هفته های اول شیردهی باید از هر دو به شیر خوار شیر داد تا سبب تحریک تولید شیر شود ، در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیر خوار می توان از یک یا هر دو به تناوب استفاده کرد .
(۲)شاخص ناکافی بودن شیر مادر در ماههای اول بعد از تولد افزایش وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در ماه است و منحنی رشد بهتر از هر چیز دیگری وضع تغذیه وکافی بودن شیر را نشان می دهد و نیز کمتر از ۶ کهنه تر در ۲۴ ساعت نمایانگر کافی نبودن شیر مادر می باشد .
(۳)در زمان حاملگی در ماههای اول قطع شیر دهی ضروری نیست و هیچ خطری برای جنین ندارد ، اما باید توجه داشت که مادر حامله ای که شیر هم میدهد به غذای اضافی نیاز دارد .حاملگی مجدد برای مادری که شیر می دهد اصلاّ خوب نیست و علاوه بر عوارض جسمی برای مادر وکودک باعث می شود مادر نتواند شیر خوار خود را به صورت کافی شیر دهد .
(۴)تغذیه شیر خوار در شب باعث پیشگیری از بارداری می شود .
(۵)کودک بایستی تا پایان ۲ سالگی با شیر مادر تغذیه شود .
(۶)قطع شیر مادر بایستی به صورت تدریجی صورت گرفته و به غذای کودک بیشتر توجه شود .
***مشکلات شیر دهی وراه حل آنها:
۱-نوک صاف یا فرو رفته :
در این مادران باید اطمینان حاصل کرد که وضعیت شیر خوردن کودک درست است ،سعی شود که شیر خوار مقدار کافی از نوک و هاله اطراف آن را در دهان دارد ،تحریک نوک قبل از شروع شیر دهی باعث برجسته شدن نوک آن می شود و با مکیدن توسط کودک بزرگتر می شود ،در صورت عدم موفقیت مادر برای چند وعده یا چند روزشیر را بدوشد و آنرا با فنجان یا قاشق به شیر خوار بدهد وقتی شیر خوار بزرگتر شد گرفتن برایش آسانتر خواهد بود .
۲-نوک دراز :
در این ح شیر خوار فقط نوک را می مکد و به ذخایر اصلی شیر که زیر هاله قهوه ای رنگ قرار دارند فشار وارد نمی شود ، به مادرانی که این مشکل را دارند باید کمک کرد تا شیر خوار مقدار کافی از هاله قهوه ای رنگ را در دهانش بگیرد .

۳-احتقان :
در احتقان ها متورم و درد ناک می شوند و رگهای سطحی آن پیدا و آبی رنگ هستند ، ها پر هستند مقداری از آن بعلت شیر و مقداری به دلیل افزایش مایع لنف و خون است .
علت آن تولید شیر زیاد و خصوصاّ بلافاصله پس از زایمان ،پر شدن ها و نگذاشتن طفل
*درمان احتقان :
-شیر خوار را بطور مکرر به بگذارد .
-بهترین کار خارج شیر از از طریق مکیدن شیر خوار و یا دوشیدن با دست است .
-اگر شیر خوار نوک و هاله آن را به سختی به دهان می گذارد ابتدا مقداری از شیر ،دوشیده شده تا شیر خوار نوک را به راحتی به دهان بگذارد .
-بعد از تغذیه شیر خوار چند تکه یخ را در درون یک دستمال تمیز قرار دهد و یا با استفاده از پارچه تمیزی که در آب خیلی سرد خیس شده باشد کمپرس آب سرد انجام دهد که این امر به کاهش ورم کمک می کند .

۴-زخم و شقاق :
در بیشتر موارد وضعیت نادرست مکیدن ،شستشوی زیاد با صابون و خشک آن با حوله کثیف ،برفک ،کرمهاو محلولها می تواند باعث زخم نوک گردد .درمان آن ،گذاشتن یک قطره شیر روی و خشک شدن آن در معرض هوا ونور خورشید ،درمان برفک دهان نوزاد ،طولانی
بودن زمان مکیدن شیر خوار تا تخلیه کامل ،و مهمتر از همه اصلاح وضعیت شیر دهی میباشد .
۵-تورم همراه با درد وتب :
زمانی که احتقان به سرعت درمان نشود ،شیر در کامل تخلیه نگردد ،میکروب از راه زخم نوک وارد شده و ایجاد ماستیت میکند که باعث دردناک شدن فوق العاده ،تورم ،قرمزی وگرمی و داشتن تب می شود .جهت درمان این مادران به پزشک ارجاع داده و موارد زیر را به مادر آموزش دهید :
-مهمترین درمان خارج شیر از
-شیر خوار بطور مکرر تغذیه شود چون عفونت خارج از مجرای شیر است ووارد بدن طفل نمی شود .
-شروع تغذیه از سالم باشد و سپس از مبتلا ادامه یابد .
-در صورت عدم تمایل مادر می توان شیر را دوشید .
-استفاده از حوله گرم قبل از شیر دهی و کمپرس سرد بعد از شیر دهی

۶-آبسه :
جمع شدن چرک در قسمتی از را گویند که متورم و درد ناک بوده و موقع لمس پر از مایع به نظر می رسد . علت آن عدم درمان ماستیت میباشد .
درمان :ارجاع به پزشک و دادن آموزش کلیه موارد مربوط به ماستیت ،در صورت سرباز آبسه به مدت ۲ تا ۳ روز شیر آن دوشیده و دور ریخته شود .

***تغذیه تکمیلی :
شیر مادر تا پایان ۶ ماهگی به تنهائی و بدون اضافه هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیر خوار کافی است . بعد از ۶ ماهگی علاوه بر شیر ، باید غذاهای نیمه جامد را نیز برای او شروع کرد .مناسبترین غذا ها :
-در حجم کم انرژی زیاد داشته ( مانند چربیها ، شکر ، غلات )
-نرم بوده و به آسانی هضم شوند.
-تازه و بدون آلودگی بوده و پاکیزه و بهداشتی تهیه شوند .
-در دسترس ، ارزان و از منابع غذائی محلی قابل تهیه باشند .
**سن شروع غذاهای کمکی :
هفته اول ماه هفتم تولد کودک ، اما در صورت رشد نا مناسب می توان زودتر شروع کرد .
توصیه های کلی :
-مواد غذائی را چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع ، کم کم به رژیم غذائی شیر خوار اضافه کنید
– از یک نوع غذای ساده شروع کنید وکم کم مخلوطی از چند نوع غذا به او بدهید .
– از مقدار کم (یک قاشق مربا خوری )در هر وعده شروع ودر وعده های بعد آن را زیاد کنید .
– بین اضافه مواد غذائی مختلف حدود ۵ تا ۷ روز فاصله بگذارید .
– اولین غذائی را که می خواهید به کودک بدهید ، کمی غلیظتر از شیر تهیه کنید و سپس کم کم غذاهای نیمه جامد وجامد بدهید .
– غذا را با قاشق و مواد غذائی را با آبکی را با لیوان به شیر خوار بدهید .
– هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد ، شیر خوار را در وضعیت نشسته قرار دهید .
– غذای شیر خوار را به مقدار کم و برای یک وعده تهیه کنید .
– در صورت باقی ماندن غذا ، می توانید آن را به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنید ، در غیر این صورت آنرا در فریزر بگذارید .
– غذای نگهداری شده را فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملاّ داغ کنید و پس از خنک به کودک بدهید .
– **ترتیب دادن غذای کمکی به کودک :
– هفته اول : فرنی آرد برنج
– هفته دوم : فرنی آرد برنج ، شیر برنج و یا حریره بادام
– هفته سوم : پوره سبزیها (سیب زمینی ،هویج ، نخود فرنگی )
– هفته چهارم: سوپ گوشت و سبزی
– هفته پنجم : زرده تخم مرغ آب پز سفت شده
– هفته ششم : سوپ دارای جوانه غلات و یا حبوبات
– هفته هفتم : آب میوه
– از ماه نهم تا دوازدهم میتوان فرنی ، حریره بادام ، زرده تخم مرغ ، سوپ گوشت همراه با
سبزی ها . غلات و حبو بات ،ماست ،کته نرم همراه با آب گوشت و غیره به کودک داد.
*نکات لازم :
(۱) بعد از شروع غذای کمکی ، به کودک آب سالم و بهداشتی بدهید .
(۲)قبل از یک سالگی ،تا آنجا که ممکن باشد ، شکر ، نمک و ادویه به غذای کودک اضافه نکنید .
(۳)به غذای ک ن کم وزن ۱ تا ۲ قاشق مربا خوری روغن نباتی یا کره اضافه کنید .
(۴)توصیه می شود آب مرکبات ، آ ین آب میوه ای باشد که به کودک می دهید .
(۵)از روز ۱۵ تولد می توانید قطره آ-د یا مولتی ویتامین (۲۵ قطره )و همزمان با شروع تغذیه تکمیلی قطره آهن (۱۵قطره )به ترتیب زیر بدهید :
-برای کلیه شیر خوارانی که با وزن طبیعی متولد می شوند از پایان ۶ ماهگی و یا همزمان با شروع تغذیه کمکی تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-برای کلیه شیر خورانی که با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم متولد می شوند از هر زمان که وزن آنها به دو برابر وزن تولدشان رسید تا پایان ۲ سالگی داده شود .
-قطره آهن را بین دو وعده شیر مادر ودر عقب دهان کودک چکانده وسپس مقداری آب به او بدهند تا از تیره شدن رنگ دندانها جلوگیری شود .
– دادن مواد غذائی حاوی ویتامین ث مانندمیوه ها و آب میوه به ویژه مرکبات موجب افزایش جذب آهن می شوند .
(۶)قبل از ی الگی از دادن اسفناج ، عسل و سفیده تخم مرغ خودداری کنید .
(۷)هرگز به زور به کودک غذا ندهید .

***تغذیه کودک ۱تا ۵ سال :
شیر خواران از یک سالگی به بعد ،علاوه بر غذاهائی که خوردنشان را در سال اول زندگی یاد
گرفته اند باید از غذای سفره خانواده نیز استفاده کنند .این ک ن رشد سریع دارند و مقاومت کافی در مقابل بسیاری از بیماریها را هم ندارند و دندانهایشان نیز کامل نشده است . بنابر این باید در غذا دادن به آنها ،دو شرط اساسی زیر را رعایت کرد :
-غذاهایشان کم حجم ،پر انرژی و زود هضم باشد .
-به دفعات زیاد در اختیار آنان قرار داده شود .
***تغذیه کودک ۱ تا ۲ سال :
-علاوه بر استفاده از شیر مادر ، ۵ تا ۶ بار در شبانه روز به او غذا بدهید .
-غلاتی که کودک قدرت جویدن آنها را دارد مانند برنج به صورت کته های مختلف مخلوط با سبزیها
حبوبات و گوشتهای نرم به او بدهید .
-اگر کودک هر روز از سبزیهای تازه استفاده می کند ، لازم نیست که هر روز میوه هم بخورد .
-اگر کودک مبتلا به یبوست است در تهیه سوپ او ،علاوه بر سبزیها از برگه هلو ،زرد آلو و آلو به مقدار کم استفاده کنید .
-غذای کودک را تمیز و کاملاّ پخته تهیه کنید و پس از خنک به او بدهید .
-باقیمانده غذا را در یخچال و یا فریزر نگهداری کنید.
-به غذای کودک کمی روغن مایع یا کره اضافه کنید .
-فلفل ،ادویه وچاشنیهای تند را به غذای کودک اضافه نکنید .
***تغذیه کودک ۳ تا ۵ سال :
-مهمترین وعده غذای کودک ، صبحانه اوست لذا باید به صبحانه کودک توجه کرد .
-با منتظر گذاشتن کودک برای صرف شام با سایر اعضای خانواده ،امکان دارد کودک به خواب رود ،بنابر این شام کودک را در ساعتهای آ روز وقبل از شام خانواده به او بدهید .
-در حین غذا خوردن نمی توان از کودک انتظار داشت که حتماّ بدون حرکت بنشیند ، لذا بهتر است به ک ن اجازه دهید در حین غذا خوردن از جا بلند شود و بعد از کمی حرکت و بازی به غذا خوردن خود ادامه دهد .
-بهتر است غذا خوردن کودک ،زمان و محل معینی داشته باشد و برای غذا دادن به کودک از ظرف جداگانه ای استفاده شود تا معلوم شود که کودک چه مقدار از غذای خود را خورده است .
-کودک را مجبور به غذا خوردن نکنید بلکه در هر وعده اصلی غذا ، مقدار غذائی که مناسب او است در برابرش بگذارید . اگر کودک خودداری کرد ،بدون تعریف از غذا یا اصرار به کودک ، آ نرا بر دارید و تا وعده بعدی چیزی به او ندهید ،بتدریج کودک به خوردن غذا تمایل پیدا می کند .مشاهده متن کامل ...
آزمون المپاد علمی ششم ابت
درخواست حذف اطلاعات

به نام یگانه خالق هستی

المپیاد علمی پایه ششم (درآذرماه) مدرسه ابت 23 تیر شماره دانش آموز : شعبه :

نام ونام خانوادگی : نام پدر : وقت آزمون یک ساعت تاریخ : / 10/1393

هدیه های آسمان

1

درمورد پیشنهاد قریش درباره ی پرستش خدای آن ها به (ص) کدام سوره نازل شد.

الف) کافرون r ب)فتح r ج ) نازعات r د)زا الr

2

زندگی این دنیا و آ ت به ترتیب چه ویژگی هایی دارد؟

الف)نامحدود محدودr ب) محدود محدود r ج)محدود نامحدودr د)نامحدود-نامحدودr

3

خداوند کدام را پدر خداپرستان نامید؟

الف)حضرت موسی (ع) r ب)حضرت ابراهیم (ع) r ج)حضرت محمد(ص) r د)حضرت عیسی(ع)r

4

کدام یک از دوره های زندگی ما دوره کار وتلاش جدی است ؟

الف)کودکی r ب)نوجوانی r ج)جوانی r د)پیریr

5

درسوره حمد به کدام موارد اشاره شده است؟

الف)روزقیامت r ب)هدایت به راه راست r ج)فروبردن خشم r د)همه مواردr

6

آیه روبه رو درکدام سوره آمده است ؟ ( فَمَن یَعمل مثقال ذره شرا یره )

الف)زا ال r ب) ناس r ج)فجرr د)تکویرr

7

درکدام سوره قرآن به اصل تولی و تبری اشاره شده است؟

الف)مائده r ب)ابراهیم r ج)فتح r د)زا الr

8

بسیار از گناهان مردم به خاطر ......................... است؟

الف)ازیاد بردن دنیا r ب)ازیادبردن مردم r ج)ازیادبردن فقرا r د)ازیاد بردن قیامتr

9

سیزده آبان به چه روزی نام گرفته است؟

الف)روزمبارزه بااستکبار r ب)مبارزه بافساد r ج)روزپیروزی انقلاب r د)روزآلودگی هواr

10

آیه ی ( لو کان فیهما الهه الا الله لَفَسَدتا ) اشاره به چه دارد؟

الف)آفرینش آسمان وزمین r ب)هماهنگی میان آسمان وزمین r

ج)دلایل وجود خدای جهان آفرین r د)غیرممکن بودن وجود خدایان دیگرr

مطالعات اجتماعی

11

خداوند درسرشت ما انسان ها میل به .................... و ................. ونیاز به برقراری ارتباط با دیگران راقرار داده است.

الف)نوع دوستی ثروت اندوزی r ب)زندگی پول r

ج)محبت محبت دیدن r د)دشمنی دشمنی دیدنr

12

کدام مورد درحفظ دوستی موثر است؟

الف)عیب جویی ن r ب)وفاداری r ج)پرهیزازشوخی بیش ازحدr د)هر سه موردr

13

آب وهوا ، نور و رطوبت گلخانه را چگونه تنظیم می کنند؟

الف)به صورت طبیعی r ب)متناسب بانوع محصول r ج)بستگی به آب وهوادارد r د)بابادشدید r

14

کدام استان دارای معادن اورانیوم است.

الف)کرمان r ب)یزد r ج)اصفهانr د)قمr

15

به ی که برنج می کارد چه می گویند؟

الف)کشاورز r ب)دهقان r ج)شالی کار r د)برنج کارr

16

مهمترین منابع مصرف انرژی دردنیای امروزی کدام است؟

الف)سوخت های فسیلی r ب)انرژی هسته ای r ج)انرژی باد وآب r د)انرژی خورشیدیr

17

چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره شده است ؟

الف)تعالیم دین r ب)کاغذسازی r ج)نیازهای جدید جوامع ی r د)همه مواردr

18

بیش ترین برق کشورما از نوع .......................... است.

الف)برق حرارتیr ب)برق آبی r ج)برق هسته ای r د)برق خورشیدیr

19

جندی شاپور در زمان ساسانیان درکدام شهرایران تاسیس شد؟

الف)اهواز r ب)تهران r ج)مشهد r د)آبادانr

20

کتاب قانون مربوط به کدام دانشمند است؟

الف)ابوریحان بیرونی r ب)زکریا رازی r ج)ابوعلی سینا r د)خوارزمیr

فارسی

21

درکدام گزینه ها هرسه مورد هم خانواده هستند.

الف)حسود-حسادت-احسان r ب)عظیم-عظمت-مظلوم r ج)مدرس-درس-تدریس r د)ظاهر-منظور-ظهورr

22

درکدام گزینه شبه جمله وجودندارد؟

الف)آوخ که شدم هیزم وآتشگرگیتی r ب)ای کاش بازی رامی بردم.r

ج)افسوس که پای دوستم ش ت. r د)علی اکبردهخدا ازنویسندگان ایران است.r

23

مفهوم بیت(برگ درختان سبز درنظر هوشیار هرورقش دفتری است معرفت کردگار)چیست؟

الف)قدرت خداوند r ب)زیبایی خداوند r ج)شناخت خداوند r د)شکوه وجلال خداوندr

24

(درخانه ی او همیشه باز است) کنایه از چیست؟

الف)یعنی حیاط نداردr ب)یعنی شخص مهمان نوازی است r ج)یعنی مهمان واردنشود r د)خانه ی او درنداردr

25

کدام دو کلمه مترادف نیستند.

الف)تلاش وکوشش r ب)عظمت و بزرگی r ج)نادان و نالان r د)قدرت و توانr

26

معنی کلمه (صواب) کدام است.

الف)درست r ب)پاداش r ج)شایسته r د)موارد 1و 3r

27

شعر شیر خدا از کیست؟

الف) فردوسی r ب)نظامی r ج)ح r د)شهریارr

28

دربیت (شیخ و بخندید وبگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم) چند جمله وجوددارد.

الف)دوتا ب)سه تا ج)چهارتا د)پنج تا

29

کدام صفت است؟

الف)بهار r ب)خالقr ج)شجاع r د)مدرسهr

30

کدام کلمه جمع نیست؟

الف)جوانان r ب)پرسش ها r ج)میزان r د)طوایفr

علوم تجربی

31

اولین قدم درحل یک مسئله چیست؟

الف)فرضیه r ب)یادداشت برداری r ج)مشاهده وجمع آوری اطلاعات r د)آزمایش r

32

کدام یک از ف ات زیر بهترین کاربرد رادر کارخانه کاغذ سازی دارد؟

الف)مس r ب)آهن r ج)آلومنیوم r د)سربr

33

کدام اسید صنعتی است؟

الف)سرکه r ب)جوهرلیمو r ج)جوهرنمک r د)آب لیموr

34

هسته زمین از ...................... و .................... ساخته شده است.

الف)مس و آهن r ب) سرب و آهن r ج)مس و نیکل r د)آهن و نیکلr

35

بیش ترین چشمه های آب گرم در کجا قرار دارند؟

الف)در دریا r ب)در دامنه کوه r ج)درمناطق گرم r د)دراطراف کوه های آتشفشانr

36

کدام یک از موارد زیر از دهانه آتشفشان خارج می شوند؟

الف) جامد r ب)مایع r ج)گازr د)همه مواردr

37

ازکدام قسمت درخت برای تهیه کاغذ استفاده می شود؟

الف) ریشه درخت r ب)تنه درخت r ج)گل ومیوه درخت r د)پوست درختr

38

درتهیه کاغذ از (کلر) چه استفاده ای می شود؟

الف)برای سفید کاغذ r ب)برای استحکام کاغذr ج)برای سطح صاف کاغذr د)برای کاغذهای رنگیr

39

کدام دسته ازمواد زیر در در گروه سفید کننده ها قرار دارد؟

الف)کلر r ب)آب ا یژنه r ج)آب ژاول r د)همه مواردr

40

مهدی با چشم بسته محتویات یک جعبه را لمس می کندتا بفهمد که چیست؟ این کار او را چه می نامند.

الف)فرضیه r ب) آزمایش r ج)مشاهده r د)آزمایش فرضیهr

41

کدام یک از موادزیر است؟

الف)لاستیک r ب)پنبه r ج)چوب r د)پشم حیواناتr

42

کدام یک از روش های زیر، یک روش علمی برای مطالعه بروی بخش های داخلی زمین است؟

الف)حفرچاه های عمیقr ب)استفاده از امواج لرزه ای r

ج)رفتن دانشمندان زمین شناس به اعماق زمین r د)فرستادن دستگاههای مختلف به اعماق زمینr

43

کدام مورد زیر از اثرات حاصل از زمین لرزه محسوب نمی شود؟

الف)شیوع بیماری های مسری r ب)ش تن سدr ج)عدم آلودگی آب r د)سرقت و یr

44

برای تولید یک تن کاغذ، از تنه ی درخت چند کیلو وات ساعت برق مصرف می شود؟

الف)840 r ب)r 1400 ج)480 r د)4100r

45

قطع پیش از حد درختان باعث آسیب رسیدن به کدام یک از چرخه های طبیعت می شود؟

الف)چرخه آب r ب)چرخه کربنr ج)چرخه ا یژن و کربن دی ا یدr د)چرخه هیدروژنr

ریاضی

46

کدام گزینه حاصل تقسیم روبه رو است؟

الف) r ب) r ج) r د)r

47

اگر 6 نان را به طور مساوی بین 8 نفر تقسیم کنیم به هر نفرچه ری از نان می رسد؟

الف) r ب) r ج) r د)r

48

نقطه ی نمایش ر کدام نقطه است ؟ ن م ک گ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

6 5 4 3 2 1 0

الف) ن r ب) م r ج) ک r د) گr

49

کدام عدد اعشاری با بقیه برابر نیست.

الف)40/5 r ب)0400/5 r ج) 040/5 r د)04/5r

50

یکی از زاویه های مثلث متساوی الساقین نصف یکی از زاویه های مثلث متساوی الاضلاع است ،مجموع دو زاویه ی دیگر مثلث متساوی الساقین چقدر است؟

الف)130 درجه r ب) 180 درجه r ج) 150 درجه r د)140 درجهr

51

مجموع دو زاویه متقابل به راس 78 درجه است ، اختلاف آنها کدام گزینه می باشد.

الف)36 درجه ب)12 درجه ج)صفر درجه د)102درجه

52

درشکل روبه رو چند نیم خط وجود دارد؟

الف)10 تا r ب)16 تا r ج)20 تا r د)5 تاr

53

مجموع 45/0 متر و 12/0 متر روی هم چند سانتی متر است؟

الف) 2/46 سانتی مترr ب) 57 سانتی متر r ج) 62/4 سانتی متر r د)57/0سانتی مترr

54

؟

درشکل زیر خط (ج س) نیمساز زاویه (م ج ب) می باشد. م د

اندازه ی زاویه ای که علامت (؟) گذاشته شده است مشخص کنید. س

الف) 150 درجه r ب) 120 درجه r /

ج) 110 درجه r د)140 درجه r ب ج

55

از پولی برابر با 360 تومان است . کل پول چقدر است؟

الف)2200 تومان r ب) 2300 تومان r ج) 2400تومان r د) 2500 تومانr

56

درجای خالی¨ کدام یک از موارد زیر جای می گیرد.

الف) r ب) r ج) r د) r

57

حاصل عبارت چند است ؟

الف)324/12 r ب)1045/14 r ج)07705/623 r د) 105/194r

58

نمایش عدد اعشاری ر کدام است؟

الف) 73/ 15 r ب) 573/10 r ج)573/1r د)3/157r

59

جواب جمع .....به ساده ترین صورت چند است؟

الف) r ب) r ج) r د)r

60

خارج قسمت تقسیم 3/0 57/3 برابر است با :

الف) 11/13 r ب) 1/19 r ج)9/11 r د) 7/12r

(موفق وسربلند باشید)

پاسخنامه سوالات المپادعلمی پایه ششم ابت در آذرماه دبستان 23 تیر (نمره منفی ندارد)

نام ونام خانوادگی : نام پدر : وقت آزمون : یک ساعت تاریخ : 07 / 10/1393

د

ج

ب

الف

سوال

د

ج

ب

الف

سوال

31

1

32

2

33

3

34

4

35

5

36

6

37

7

38

8

39

9

40

10

41

11

42

12

43

13

44

14

45

15

46

16

47

17

48

18

49

19

50

20

51

21

52

22

53

23

54

24

55

25

56

26

57

27

58

28

59

29

60

30

تعداد سوالات : تعداد سوالات درست : تعداد سوالات نادرست :

رتبه در کلاس : رتبه در مدرسه : نمره : نام معلم :مشاهده متن کامل ...
بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 با و پر سرعت .

بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384


بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 (223 ص) فایل ورد

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون ت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: ت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-2-: ت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  ت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  ت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه ت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه ت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی ت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی ت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم ت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف : ارتباطات و توسعه

ب : ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ict فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیict

الف-1-2- : محورهای اصلی اه ict

الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )  

ب : نقش ت ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران  

ب-5- : استراتژی ت ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اه

الف -1- : همکاری با ت

الف-2- : همکاری های خارجی

ب  : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع رسانی و امور بین الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع رسانی انجمن (website  )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم : ت الکترونیک وایران

گفتاراول: ت الکترونیک

الف : ت الکترونیک

الف-1- : موضوعها ت الکترونیک

الف-2- : اه ت الکترونیک

الف-3- : ا امات ت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای ت الکترونیک

الف-5- : ساختار ت الکترونیک

الف-6- : کاربردها  و رویکردهای ت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  ت الکترونیک

ب-1- : ت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-2- : ت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : ت الکترونیک از دید ت

ج : مدلهای ارزی ت الکترونیکی

ج-1- :  مدلی برای ارزی ت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی ت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی ت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی ت الکترونیکی

د-1- : پیاده سازی موفق ت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار ت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : ت الکترونیک در ایران

 الف-1- :  چشم انداز ت الکترونیکی درایران

الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی ت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اه ت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی ت الکترونیکی درایران

گفتار سوم : تحقق ت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان ت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم : تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت یداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل b2b

الف-2- : مدل های b2c وc2b

الف-3- : مدل c2c

الف-4- : مدل های در ارتباط با ت

ب : منظرهای  تجارت الکترونیکی

  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

  ب-2- : گری پذیر بودن تجارت الکترونیکی

  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

  ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد ت ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای الکترونیک

ب : بانکداری الکترونیک در ایران

ب-1- : وم ایجاد اتوماسیون بانکی در ایران

ب-2- : اه اتوماسیون بانکی در ایران

ب-3- : اتوماسیون جامع بانکی در ایران

ج   مرکز شتاب

ج-1- : وظایف سیستم شتاب

ج-2- : شکل گیری شبکه شتاب از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای شبکه شتاب

ج-4- : شتاب از زبان آمار

د  : نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

 

چکیده :

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه های اقتصادی و اجتماعی ت تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه های ارتباطی و بهره جویی از گونه های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه شمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی ت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر ت ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می شود که در بخش های مختلف این پایان نامه   مورد ارزی قرار می گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو ت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که ت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی و واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است

 


با


بررسی نقش ت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384


مشاهده متن کامل ...
سوالات روانشناسی اجتماعی یوسف کریمی-فصل دوازدهم
درخواست حذف اطلاعات

فصل دوازدهم

494- الگوی قضاوت اجتماعی جزء کدام یک از الگوهای زیر محسوب می شود؟

الف) محرک - پاسخ

ب) شناختی

ج) کارکردی

د) یادگیری معنی دار

495- الگوی محرک - پاسخ تغییر نگرش ، تأکید زیادی بر چه عاملی دارد؟

الف) ویژگی های پیام های عرضه شده

ب) ادراک فرد در مورد پیام

ج) وابستگی عاطفی به یک موضوع

د) هماهنگی بین جوانب مختلف نگرش ها

496- نظریه های معاصرمحرک - پاسخ چه عاملی را در خود وارد کرده اند؟

الف) تقویت

ب) مشاهده

ج) رویکردهای تعارضی

د) ارگانیسم

497- کدام یک از موارد زیر در مورد رویکرد محرک - پاسخ درست است؟

الف) برای دستکاری نگرش های پیام دهنده نمی توان از مشوق های گذشته استفاده کرد

ب) برای ارائه پاسخ، تاریخچه تقوی های گذشته مهم نیست

ج) مشوق های تغییر نگرش باید قوی تر از مشوق های موجود برای حفظ آنها باشد

د) نگرش های هر ی را نمی توان تغییرداد

498- هاولند و همکارانش معتقدند که در یادگیری نگرش های تازه سه متغیر مهم وجود دارد، آن سه کدامند؟

الف) منبع، زمینه، شخصیت

ب) توجه ،ادراک ، پذیرش

ج) محرک، پیام ، پذیرش

د) پیام، توجه ، شخصیت

499- براساس نظرهاولند میزان پذیرش پیام، عمدتاً بستگی به چه عاملی دارد؟

الف) توجه

ب) ادراک

ج) مشوق ها

د) شخصیت فرد

500- هاولند و همکارانش معتقدند که مقبول بودن منبع پیام در مشوق هایی که تغییر نگرش شخص را تحت تأثیر قرار می دهند اثر می گذارد. این موضوع به کدام عنصر مؤثر بر پذیرش یک پیام اشاره می کند؟

الف) زمینه

ب) مخاطبان

ج) پیام رسان

د) پیام

501- اثر یک پیام رسان در کدام یک از حالات زیر بیشتر است؟

الف) بر علیه منافع خود استدلال کند

ب) موافق منافع خود استدلال کند

ج) بازتاب منافع شخص پیام رسان باشند

د) شباهتی به گیرنده پیام نداشته باشند

502- اینکه معتقدیم پیام رسان در واقع مایل نیست حقایق دانسته خود را گزارش دهد چه نام دارد؟

الف) سوگیری دانشی

ب) سوگیری گزارشی

ج) تصحیح برای شک

د) اثر تقدم و تأ

503- کدام گروه از افراد زیر غالباً متهم به سوگیری گزارشی هستند؟

الف) اقتصاددانان

ب) علما

ج) دانشجویان

د) سیاستمداران

504- در بررسی محتوای یک پیام متقاعد کننده، تحقیقات جدید تغییر نگرش کدام یک از حالات زیر را تأیید می کنند؟

الف) ترس ملایم

ب) ترس زیاد

ج) عدم تأثیر ترس

د) خوشایندی رویداد توصیف شده

505- براساس نظر محققان ، در کدام یک از حالات زیر، پیام یک جانبه تأثیری بیشتری دارد؟

الف) مخاطبان با نظر شما مخالفند

ب) مخاطبان، جنبه مخالف استدلال شما را از دیگری می شنوند

ج) نظر شما، تغییر سریع یک عقیده نیست

د) سطح آگاهی مخاطبان از پیام چندان بالا نیست

506- براساس اصل تقدم و تأ پیام، اثر تقدم چه وقتی پیش می آید؟

الف) دو پیام یکی بعد از دیگری ارائه شود

ب) بین ارائه دو پیام فاصله قابل توجهی باشد

ج) پس از پیام دوم، نگرش مخاطبان بالافاصله سنجیده شود

د) دو پیام یکی بعد از دیگری ارائه شود و بلافاصله نگرش سنجیده شود

507- اثر تأ چه هنگامی پیدا می شود؟

الف) دو پیام یکی پس از دیگری ارائه شود

ب) پس از پیام دوم، بعد از مدتی نگرش سنجیده شود

ج) بین ارائه دو پیام فاصله باشد و پس از پیام دوم نگرش سنجیده شود

د) بین ارائه پیام فاصله باشد و نگرش پس از مدتی سنجیده شود

508- در چه مواردی اثر تقدم یا تأ مشخصی به وجود نمی آید؟

الف) هر دو پیام پشت سر هم ارائه شود و پس از مدتی نگرش سنجیده شود

ب) بین ارائه دو پیام فاصله قابل توجهی باشد و بلافاصله پس از پیام دوم نگرش سنجیده شود

ج) فاصله زمانی بین دو پیام و سنجش نگرش نامساوی باشد

د) هر دو پیام پشت سر هم ارائه شود و بلافاصله سنجش نگرش انجام شود

509- کدام یک از موارد زیر در مورد شیوه انتقال پیام درست است؟

الف) پیام نوشته شده در دادن اطلاعات ساده مؤثرتر است

ب) وقتی هدف درک باشد پیام های مستقیم تر مؤثرتر است

ج) وقتی هدف درک نباشد پیام های مستقیم تر مؤثرتر است

د) وقتی هدف قانع افراد باشد مستقیم تر مؤثرتر است.

510- پیام یک جانبه پیامی است که ....

الف) همه استدلال های آن، موافق نظر پیام رسان است

ب) استدلال های آن، در پیام گیرنده ایجاد وحشت می کند

ج) استدلال های آن، مزایا و معایب یک طرح را نشان می دهد

د) پیام رسان هیچ نظری را در آن ارائه می دهد

511- اگر تأثیر پیامی که اول ارائه شده است بیشتر از پیام دوم باشد چه می گویند؟

الف) اثر تقدم ایجاد شده

ب) اثر تأ ایجاد شده

ج) سنجش نگرش کامل نیست

د) اثرش طبیعی نیست

512- کدام یک از موارد زیر در مورد تأثیر عامل تداخل کننده در اثربخشی یک پیام متقاعد کننده درست است؟

الف) هر عاملی اثر بخشی پیام را کم می کند

ب) عامل تداخل کننده نقش فعال در تکرار ذهنی دارد

ج) در پیامی که نسبت به آن همدلی داریم، این عامل باعث مرور ذهنی استدلال می شود

د) در پیام های متضاد با عقاید ما، عوامل تداخل گر، توانایی تنظیم استدلال مخالف کم می شود

513- کدام یک از موارد زیر مورد گیرندگان پیام درست است؟

الف) ن بیشتر از ن مستعد متقاعد شدن هستند

ب) مردان بیشتر از ن مستعد متقاعد شدن هستند

ج) ن و مردان تمایل مساوی به تغییر نگرش دارند

د) ت تأثیری در تغییر نگرش ندارد

514- تأثیر هوش بر تغییر نگرش افراد چیست؟

الف) در پیام های پیچیده افراد با هوش نگرش خود را تغییر می دهند

ب) در پیام های پیچیده افراد کم هوش نگرش خود را تغییر می دهند

ج) در پیام های ضعیف افراد با هوش بیشتر نگرش خود را تغییر می دهند

د) در پیام هایی که استدلال قوی ندارد، افراد با هوش بیشترتغییرنگرش دارند.

515- تأکید الگوی قضاوت اجتماعی بر چه موردی است؟

الف) ویژگی پیام های عرضه شده

ب) ادراک فرد در مورد یک پیام

ج) پاداشی که تغییر نگرش به همراه دارد

د) هماهنگی بین جوانب مختلف نگرش ها

516- در الگوی قضاوت اجتماعی مقدم بر هر تغییر نگرش واقعی چه عاملی قرار دارد؟

الف) شخصت فرد

ب) هوش

ج) عوامل اجتماعی

د) قضاوت های شناختی

517- در الگوی قضاوت اجتماعی کدام یک از عوامل درهم آمیخته اند و متأثر از یکدیگر هستند؟

الف) عاطفی - اجتماعی

ب) شناختی - اجتماعی

ج) شناختی - عاطفی

د) شناختی - عاطفی اجتماعی

518- واضح اصلی رویکرد قضاوت اجتماعی چه ی بوده است؟

الف) مظفر شریف

ب) هاولند

ج) فرمی

د) کانتریل

519- بر طبق نظریه قضاوت اجتماعی، عباراتی که با نگرش شما درباره یک مطلب هماهنگ است ، در کدام گستره قرار می گیرند؟

الف) زام

ب) پذیرش

ج) طرد

د) عدم زام

520- بر طبق نظریه قضاوت اجتماعی، عباراتی را که یک شخص غیرقابل پذیرش یا قابل اعتراض می داند در کدام گستره قرار می گیرند؟

الف) زام

ب) پذیرش

ج) طرد

د) عدم زام

521- بر طبق نظریه اجتماعی، عباراتی که نه قابل پذیرش و نه غیر قابل پذیرش باشند در کدام گستره قرار می گیرند ؟

الف ) زام

ب ) پذیرش

ج) طرد

د ) عدم زام

522- وقتی که شخصی با یک پیام ترغیب کننده روبرو می شود، نخستین واکنش وی کدام قضاوت است؟

الف) پیام در کجای ابعاد قرار می گیرد

ب) تغییر نگرش

ج) عدم تغییر نگرش

د) اختلاف بین پیام و موضع گیرنده پیام

523- بر اساس دیدگاه قضاوت اجتماعی، تغییر نگرش چه موقعی بیشتر احتمال دارد؟

الف) پیام در گستره عدم زام قرار گیرد

ب) پیام در گستره زام قرار گیرد

ج) پیام در گستره پذیرش شخص قرار گیرد

د) پیام در گستره طرد شخص قرار گیرد

524- تغییر نگرش در داخل کدام گستره صورت نمی گیرد؟

الف) زام

ب) عدم زام

ج) پذیرش

د) طرد

525- کدام یک از موارد زیر تأثیری بر اندازه گستره پذیرش فرد ندارد؟

الف) میزان تعهد شخص

ب) پهنای گستره های وی

ج) پیام های ترغیب کننده

د) منبع ترغیب کننده

526- براساس الگوی قضاوت اجتماعی کدام یک از موارد زیر درست نیست؟

الف) پیام های نزدیک به موضع فرد جذب می شوند

ب) پیام هایی که جذب می شوند نیاز به تغییر نگرش دارند

ج) پیام هایی که در گستره طرد قرار می گیرند نیاز به تغییر نگرش دارند

د) پیام هایی که در گستره طرد قرار می گیرند به تغییر نگرش لازم ندارند.

527- بیشترین کاربرد الگوی قضاوت اجتماعی در چه حوزه ای است؟

الف) نگرش های

ب) مسائل اجتماعی

ج) مسائل اقتصادی

د) مشکلات اعتقادی

528- وجه مشترک الگوی قضاوت اجتماعی و الگوی هماهنگی شناختی کدام است؟

الف) تأکید بر ترغیب کنندگی پیام ها

ب) تأکید بر فرایندهای شناختی

ج) نقش قضاوت های اجتماعی

د) انعطاف پذیری آن

529- اصطلاح «منطق روانی» توسط چه ی یا چه انی وضع شد؟

الف) فستینگر - فری

ب) کارسمیت - فری

ج ) برونر - وایت

د) ایبلسون و روزنبرگ

530- فرایندهایی که ممکن است باورهای ما طوری تغییر دهند که از نظر روانشناختی هماهنگ باشند بدون آنکه از قوانین دقیق منطق صوری پیروی کنند چه نامیده می شوند؟

الف) ساخت شناختی

ب) سازمان روانی

ج) منطق روانی

د) خودانگاره

531- الگوی ناهماهنگی شناختی اولین بار توسط چه ی عنوان شد؟

الف) ایبلسون

ب) فستینگر

ج) روزنبرگ

د) برونر

532- یکی فرض بنیادی الگوی ناهماهنگی شناختی ایسنت که ناهماهنگی ناراحتی آفرین و ایجاد کننده تنش در فرد است. براین اساس برای کاهش یا برطرف ناهماهنگی چه باید کرد؟

الف) تعداد عناصر ناهماهنگ را زیاد کنیم

ب) اهمیت عناصر ناهماهنگ را کم کنیم

ج) تعداد عناصر ناهماهنگ کم کنیم

د) تعداد و اهمیت عناصر ناهماهنگ را کم کنیم

533- میزان ناهماهنگی شناختی به دو عامل بستگی دارد. آن دو عامل کدامند؟

الف) نسبت شناخت های ناهماهنگ - اهمیت شناخت ها

ب) تعداد شناخت های هماهنگ و اهمیت آنها

ج) میزان تنش - اهمیت شناخت ها

د) میزان ارتباطات فرد - اهمیت شناخت ها

534- کدام یک از موارد زیر در مورد الگوی ناهماهنگی شناختی درست است؟

الف) آنچه برای یک شخص ناهماهنگی آفرین است برای همه همینطور است

ب) شخصیت فرد تأثیری در ایجاد هماهنگی ندارد

ج) ناهماهنگی شناختی در هر صورت ایجاد تنش می کند

د) ناهماهنگی وقتی بیشتر است که شخص آزادانه رفتاری را انتخاب کند

535- دشواری اصلی کار الگوی ناهماهنگی شناختی چیست؟

الف) عدم انعطاف پذیری آن

ب) اجرای آن در موقعیت های واقعی مشکل است

ج) مشخص دقیق عناصر یک موقعیت مشکل است

د) سؤال ها و مسائل مهم زیادی را مطرح کرده است

536- بر اساس الگوی ناهماهنگی شناختی، هر گاه شخص مجبور می شود از دو انتخاب مطلوب یکی را برگزیند دچار چه ح ی می شود؟

الف) تعارض

ب) تضاد

ج) ناهماهنگی بعد از تصمیم

د) تنش

537- وقتی که شخص مجبورشود موقعیتی اجتماعی را که مخالف نگرش های او است اتخاذ کند، الگوی ناهماهنگی شناختی چه پیش بینی می کند؟

الف) تغییر نگرش

ب) نتایج ناگوار

ج) مسئولیت فردی کم

د) تصورات مبهم

538- صاحبنظران نظریه ناهماهنگی شناختی علت روی آوردن مردم به الکل را چه عاملی می دانند؟

الف) نداشتن نگرش خاص در زندگی

ب) نداشتن مشوق های لازم

ج) جلب توجه

د) اجتناب از درک تناقض رفتارو گفتار

539- تأکید الگوی کارکردی بر چه موردی است؟

الف) عوامل مشترک در تغییر نگرش

ب) تفاوت های فردی در ماهیت انسان

ج) پاداشی که تغییر نگرش به همراه دارد

د) هماهنگی بین جوانب مختلف نگرش ها

540- بر اساس الگوی کارکردی مردم چه نگرش هایی را حفظ می کنند؟

الف) هماهنگی با مواضعشان

ب) هماهنگ با موقعیت هایشان

ج) جور با نیازهایشان

د) مشوق های خاصی نداشته باشد

541- این که دیدگاه کار کردی معتقد است که نگرش ها ممکن است کارکردی سازگارانه داشته باشند مبتنی بر اصول چه دیدگاهی است؟

الف) شناختی

ب) یادگیری

ج) گشت ی

د) روانکاوی

542- اینکه نگرش ها ممکن است دارای کارکرد دفاع از خود یا برونی باشند تحت تأثیر کدام شه است؟

الف) شناختی

ب) رفتار گرایی

ج) گشت ی

د) روانکاوی

543- نظریه کارکردی اسمیت و همکاران وی، نگرش ها را عاملی برای چه امری می دانند؟

الف) درونی واکنش های برونی

ب) برونی واکنش های درونی

ج) حمایت از فرد در برابر واقعیت های تلخ

د) اجتماعی افراد منزوی

544- کدام یک از کارکردهای نگرش ها به کارکرد ارزی موضوع معروف است؟

الف) ابزاری

ب) سازگارانه

ج) دفاع از خود

د) دانش

545- بر طبق گفته کاتز ابراز ارزش ها به مردم در شکل دادن چه مفهومی کمک می کند؟

الف) مفهوم از خود

ب) مفهوم از دیگران

ج) خودآرمانی

د) عاطفی

546- به نظر اسمیت و همکاران کدام یک از کارکردهای چهارگانه نگرش ها در خدمت ء نیاز واقعی نیست؟

الف) ابزاری

ب) دفاع ا زخود

ج) ابراز ارزش ها

د) دانش

547- مشکل اصلی الگوی کارکردی چیست؟

الف) نبودن مقیاس دقیق اندازه گیری نیازها

ب) عدم اهمیت به تفاوت های فردی

ج) عدم تغییر نگرش ها

د) عدم مطالعه پیام های اطلاعاتی

548- به نظر سیالدینی بیشتر تغییر نگرش های ایجاد شده در آزمایشگاه بازت از چه اصلی است؟

الف) یادگیری

ب) خاصیت ارتجاعی

ج) تصنعی بودن

د) عدم مقاومت

549- بر اساس چه اصلی مردم در پاسخ به فشارهای گوناگون ممکن است موضع خود را در یک محدوده کوچک تعدیل کنند اما وقتی فشار از بین می رود دوباره به موضوع قبلی بازگشت می کنند؟

الف) تنظیم برداشت

ب) خاصیت ارتجاعی

ج) همرنگی

د) هماهنگی شناختی

550- براساس چه عاملی وقتی مردم در انتظار دریافت یک پیام ترغیب کننده اند، در کوشش برای نشان دادن وسعت فکر خود، ممکن است موضع اولیه خود را تعدیل کنند؟

الف) خاصیت ارتجاعی

ب) همرنگی

ج) هماهنگی شناختی

د) تنظیم برداشت

551- براساس دیدگاه کارکردی، وقتی موضوعی دارای اهمیت فوق العاده ای برای یک فرد باشد، تغییرات انتظاری در وی بیشتر در چه جهتی است؟

الف) تعدیل شدن

ب) عدم هشیاری

ج) قطبی شدن

د) میانه روی یا تفریط

552- یکی از مؤثرترین راه های تشویق مقاومت در برابر متقاعد سازی کدام است؟

الف) هشدار به شخص که پیام متقاعد کننده ای می رسد

ب) عدم هشدار در مورد پیام متقاعد کننده

ج) عدم روشن محتوای مشخص پیام

د) شخص نتواند استدلال مخالف را تمرین کند

553- کدام یک از موارد زیر جزء راه های مرکزی متقاعد سازی به شمار می آید؟

الف) عرضه تصویری ناپایدار از تغییر

ب) جذ ت پیام رسان

ج) پاداش که با موضع نگرشی همراه است

د) آموختن استدلال های موجود در یک پیام

554- کدام یک از موارد زیر جزء راه پیرامونی متقاعد سازی محسوب می شود؟

الف) تشویق مردم به شه درباره موضوع

ب) آموختن استدلال های موجود در پیام

ج) ارزی منطقی کاربردهای یک موضع

د) جذ ت پیام رسان

کل سوالات روانشناسی اجتماعی یوسف کریمیمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات تعمیر آبگرمکن دیواری
درخواست حذف اطلاعات
نمونه سوالات تعمیر آبگرمکن دیواری

به نام خدا

آزمـون تئـوری مهارت تعمیر رشته تأسیسات

آبگـرمکن هـای دیـواری مدت امتحان: 50دقیقه

کد استاندارد : 1/1/13/71-8 بارم هر سوال : 2نمره

1-حداکثر فشارآب شبکه لوله کشی در داخل ساختمان چقدر است؟

الف-bar1 ب- bar5 ج- bar8 د- bar10

2-قطر نازل گاز طبیعی و گاز مایع در آبگرمکن های دیواری بر حسب میلیمتر کدامند؟

الف- 3/-3/1 ب-5/-1 ج-3/1-7/ د-1-3/1

3-حداقل فاصله آبگرمکن از کف تمام شده چقدر می باشد؟

الف-5/ ب-m65/ ج-m1 د-cm150

4-فاصله آبگرمکن دیواری تا دورترین محل مصرف نبایستی از ...........متر بیشتر باشد ؟

الف-m3 ب-m7 ج-m10 د-m12

5-قطر دهانه دودکش در آبگرمکن های دیواری چقدر می باشد ؟

الف-mm150 ب- mm100 ج-cm25 د-mm12

6-طول شیلنگ گاز جهت اتصال گاز ورودی به آبگرمکن حداکثر.............می باشد/

الف-cm150 ب-cm200 ج-cm250 د-m3

7-طول قسمت عمودی و دوکش بلافاصله بعد از آبگرمکن تا اولین خم زانویی باید حداقل..........باشد؟

الف-cm10 ب- cm15 ج- cm25 د- cm12

8-سر راه گاز ورودی به آبگرمکن دیواری از کدام مسیر استفاده می گردد؟

الف-شیرکشویی ب-شیر فلکه ج-شیر توپی د-شیر یک طرفه

9-جهت نشت ی در میله لوله کشی گاز درسترین مورد کدام است؟

الف-بو ب-کبریت ج-کف صابون د-شعله

10-جهت تنظیم دبی آب وجی از آبگرمکن اگر کلید گردان را در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم دبی آب چه تغییری
می کند؟

الف-کاهش ب-افزایش ج-تغییر نمی کند د-هیچکدام

11-کدام یک جزءقطعات رگولاتور آب ،آب گرمکن دیواری است؟

الف- ونتوری ب-شاسی پیلوت ج-بوبین د-پیچ راهنما

12-بعد از بستن شیر آبگرمکن مصرفی شعله اصلی روشن می ماند علت:

الف-سوپاپ گاز اب یا کثیف شده ب- واشر لاستیکی سوپاپ گاز اب است

ج-سوارخ نازل پیلوت گرفته است د-الف و ب

13-طول شعله پیلوت کوتاه است علت:

الف-سوراخ نازل پیلوت گرفته است ب-هواکش پیلوت تنظیم نیست

ج-صافی گاز پیلوت کثیف شده است د-همه موارد

14-با باز شیر آب گرم مصرفی آب گرمکن روشن نمی شود علت:

الف-الف-فشار آب ورودی کم است ب-واشر لاستیکی سوپاپ گاز اب است

ج-سوپاپ آب درست کار نمی کند د-الف وج

15-بعد از باز آب گرم مصرفی شعله برنربا تأخیر روشن می شود :علت کدام است؟

الف-سوپاپ لحظه ای اب است ب- فشار گاز ورودی کم است

ج-فشار آب ورودی زیاد است د-الف وب

16-آب گرمکن در حین کارکرد بیش از حد معمول صدا می کند :علت کدام است؟

الف-درجه حرارت آب خیلی کم است ب-پره های مبدل حرارتی کثیف شده اند

ج-فشار گاز کم است د-ب وج

17-مسیرهای وجی آب از زیر دیافراگم کدامند :

الف-شیپوره ب-سوراخ زیر شیپوره ج-شیر تنظیم دما د-هر سه مورد

18-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی فشار آب زیر دیافراگم...............

الف-زیاد می شود ب-کم می شود ج- ن می گردد د-تغییر نمی کند

19-در صورت بازنمودن شیر آب گرم مصرفی سوپاپ اصلی گاز ............

الف -مسیر گاز را می بندد ب-مسیر گاز را باز می کند

ج-سوپاپ گاز ربطی به بازنمودن شیر آب ندارد د-تغییر نمی کند

20-حداقل ولتاژبرای یک شیر برقی ...............است ؟

الف-mv20 ب-v2 ج-v20 د-v220

21-حداقل حجم جهت نصب آبگرمکن دیواری چقدر می باشد ؟

الف- 9 ب- 12 ج- 6 د- 8

22-حداقل فاصله افقی آبگرمکن با اجاغ گاز و دیگر وسایل گرمازا چقدر می باش ؟

الف- cm 10 ب- cm20 ج- cm40 د- cm5

23-حداقل قطر لوله های آب سرد و گرم ورودی به آب گرمکن چقدر می باشد ؟

الف- ب- ج- د-1

24-جهت تقسیم آب به طبقات بالاتر از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

الف-سه راه ب-شیرفلکه ج-رایزر د-کلکلتور

25-علامت اختصاری برگشت آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف- -------- ب- -.-.-.-.- ج- -..-..-..-.. د--...-...-...

26-5درجه سانتیگرادمعادل چند درجه فازنهایت است ؟

الف-41 ب-28 ج-9 د-19

27-مقدار گرمایی که اگر به یک گرم آب c5/14) داده می شود تا دمای آن یک درجه افزایش یابدرا چه می نامند؟

الف ظرفیت گرمایی ب-دما ج-کالری د-گرمای ویژه

28-کدام مورد واحد گرمایی می باشد ؟

الف- btu ب-kcal ج-ژول د-همه موراد

29-btu 1 چند کالری است ؟

الف-252کالری ب-2520کالری ج-2/25کالری د-25200کالری

30-روشهای انتقال گرما کدامند ؟

الف-هدایت ب- وزش ج-تابش د-همه موارد

31-بارومتر............را اندازه می گیرد؟

الف-فشار نسبی ب-فشار مطلق ج-فشاراتمسفر د-فشارجو

32-دیگر فشار اتمسفر kpa101 و فشار نسبی kpa 100باشد مطلوبیت فشار مطلق هوا :

الف-kpa1 ب- kpa201 ج- kpa1- د- kpa102

33-کدام یک مورد جزءواحدهای فشار نیست ؟

الف-pa ب- بار (par) ج-inhg د-cal

34-............فشار سنجی است که اغلب برای اندازه گیری فشار نسبی مکش دودکش مورد استفاده قرار می یگرد ؟

الف-مانو متر ب-بارومتر ج-فشار سنج مطلق د-هیدرمتر

35-ترمومتر-مانومتروسیله ای است برای اندازه گیری............

ا ا الف-فشار گرما ب-دما-گرما ج-دما - - فشار د-دما ا -حرارت

36-مقدار دبی آب وجی به چه عواملی نسبت مستقیم دارد ؟

الف-سرعت ب-قطر لوله ج-طول لوله د-الف-ب

37-اگر سرعت آب در لوله ای 5/1 میلیمتر بر سانتیمتر و سطح مقطع لوله باشد مقدار دبی آب وجی چقدر می باشد ؟

الف- 03/ ب- 75/ ج- 75/ د- 03/

38-atm 1 اتمسفر برابر چند سانتیمتر جیوه می باشد ؟

الف-760سانتیمتر جیوه ب-76سانتیمتر جیوه ج-176سانتیمتر جیوه د-1760سانتیمتر جیوه

39-معمولی ترین و ناشناخته ترین روش انتقال گرماکدام است ؟

الف-وزش ب-هدایت ج-تابش د-الف وب

40-یک کیلو کالری معادل چند ژول است ؟الف 6/4 ب-4186 ج-252 د-86/

41-نقطه انجماد و جوش آب به ترتیب کدامند ؟الف-0-100 ب-32-100 ج-32-218 د-100-212

42-منظوراز علامت روبروی نقشه های تأسیساتی کدام است ؟

الف ـــــــــ نشانگرخاتمه لوله کشی رایزر است .

ب- ــــــــــ نشانگر شروع لوله کشی رایزراست.

ج- و و اندازه رایزری است که از پایین آمده است

د-الف و ج درست هستند

43-واحد اندازه گیری طول در سیستم s i کدام است ؟

الف فوت ب-متر ج-یارد د-اینچ

44-زاویه نوک سوزن خط کشی چند درجه است ؟

الف-10تا15 درجه ب-15تا20 درجه ج-20تا25درجه د-15تا25درجه

45-هر دسته قلاویز شامل چند عدد قلاویز می باشد ؟

الف-2 ب-3 ج-1 4

46-علامت اختصاری آب گرم مصرفی کدام است ؟

الف ـــــــــ ب- ج ــــ...ــــ... د- - - - -

47-اندازه اسمی تیغه اره کدام است ؟

الف- فاصله بین دو سوراخ تیغه اره ب-طول تیغه اره ج-ضخامت تیغه اره د-عرض تیغه اره

48-جان مته عبارت است از :

الف-فاصله بین دوشیارما یچ مته ب-فاصله بین دو گام مته ج-فاصله بین گام و شیار د-فاصله بین فاز و شیار مته

49-درآبگرمکن های گازی کدام وسیله کنترل جهت ایمنی درصورت خاموش شدن شعله فرمان قطع جریان گاز را می دهد ؟

الف-شیر برقی ب-ترموکوپل ج-کاربراتور د-ترموستات

50-وظیفه مانیفولد در آبگرمکن های دیواری :

الف-جهت تقسیم آب به لوله ها ب-جهت افزایش حجم گاز ج-جهت تقسیم گاز به پره های برنر

د-جهت کاهش فشار آب رگولااتور

پاسخنامه مهارت تعمیر آبگرمکن های دیواری داد ماه 1386

ردیف

الف

ب

ج

د

ردیف

الف

ب

ج

د

1

*

26

*

2

*

27

*

3

*

28

*

4

*

29

*

5

*

30

*

6

*

31

*

7

*

32

*

8

*

33

*

9

*

34

*

10

*

35

*

11

*

36

*

12

*

37

*

13

*

38

*

14

*

39

*

15

*

40

*

16

*

41

*

17

*

42

*

18

*

43

*

19

*

44

*

20

*

45

*

21

*

46

*

22

*

47

*

23

*

48

*

24

*

49

*

25

*

50

*

به نام خدا

آزمون عملی مهارت : تعمیر آبگرمکن های دیواری

داد86 زمان........ بارم 100نمره


توانایی نصب و راه اندازی آبگرمکن های دیواری 30نمره

قطعه شناسایی آبگرمکن دیواری حداقل 5مورد 10نمره

وظیفه ترموکوپل 5نمره

خم کن،لاله و گشاد لوله مسی به قطه m8

استفاده صحیح از ابزار 10نمره

وظیفه مانیفولد-نازل 5 نمره

رعایت نظم کار گاهی 10نمره

قطعه شناسیآبگرمکن دیواری 10نمره

قطعه شناسی انجمله رگولاتورآب 5 مورد 10نمره

قطعه شناسی رگولاتور گاز 7مورد 15نمره

وظیفه ترموکوبل 5نمره

نصب و راه انداز آبگرمکن دیواری 20نمره

استفاده صحیح از ابزار 10نمره

رعایت نظم کارگاهی 10نمره

خم و لاله لوله مسی 20نمره

به قطرmm8مطابق شکل

به نام خدا

آزمون عملی مهارت رشته تحصیلی : تأسیسات

تعمیر آبگرمکن های دیواری زمان : 160دقیقه

داد 85

کد استاندارد 1/1/13/71-8 بارم : 100نمره


الف -قطعه شناسی آبگرمکبن دیواری 5مورد 10نمره

ب-قطعه شناسی رگولاتور آب 3مورد 6نمره

ج-قطعه شناسی رگولاتور گاز 3مورد 6نمره

د-نصب و راه اندازی آبگرمکن دیواری 30نمره

هـ-رعایت نظم کارگاهی-نکات ایمنی 8نمره

و-استفاده صحیح از ابزار 10نمره

ی-خم کن،لاله کن،گشاد کن،لوله های مسی 3نمره

مطابق نقشه ذیل:

قطر لوله مسی 6یا8مشاهده متن کامل ...
تست و نمونه سؤال هشتم
درخواست حذف اطلاعات

سوالات تستی درس های ۱تا ۹ (عربی هشتم )

 

سؤالات تستی عربی هشتم

 

تست هشتم

 

 انواع نمونه سؤالات پیامهای آسمان هشتم- تست - تیزهوشان

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

سوالات تستی پیام آسمانی هشتم

۱- این سخن  اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) که می فرماید(از [ﺧﻠﻘﺖ] اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪای ﭼﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺎره ای ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪو ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان [رﻳﺰ] ﻣﯽﺷﻨﻮد.) به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف) شگفتیهای خلقت         ب)هدف افرینش                ج) شگفتیهای انسان            د) قدرت جسمی انسان

 

2- این سخن اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم که ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ راه ﻳﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ازﻋﺬاب دوزخ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪ.) به چه چیزی اشاره دارد؟

 

الف) شگفتیهای آفرینش         ب) قدرت تفکر انسان                 ب) هدف آفرینش             د) فضیلت و برتری انسان

 

3- چه ی نیازهای انسان را خوب می شناسد؟ 

الف) خود انسان          ب)          ج) علم و دانش            د) خداوند

 

4- ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

 

الف) تا در باره آنها فکر کنیم  و به وسیله آنها به بهشت راه ی م    ب) خو دمان را از عذاب دوزخ برهانیم

 

ج) تا انسان را وادار به تلاش کند                                       د) همه موارد صحیح می باشد

 

5-این آیه به چه چیزی اشاره دارد(( حَتّی اذا جاءَاَحَدهم اَلموت قالَ رب راجعونِ لعلّی اَعمَلُ صالِحاً فیما تَرَکتُ کلّا انّها کَلِمةٌ هو قائلها))

 

الف) انی که فرصت عمر را از دست می دهند     ب) انی که از این دنیا دست خالی می روند

 

ج) انی که خانواده خود را ترک می کنند                      د) گزینه الف و ب

 

6- علی (ع) چه چیزی را به گذر ابرها تشبیه می کند و می فرمایند که باید آنها را  غنیمت شمرد ؟

 

 الف) سلامتی            ب) امنیت                ج) فرصتها                 د) جوانی انسان

 

7-   چرا دعای قوم بنی پذیرفته نمی شد؟

 

الف) چون شان آنها را نفرین کرده بود         ب)  چون از روی اخلاص دعا نمی د

 

ج) برای منافع دنیا دعا می د                     د) بخاطر ب مال حرام دعای آنها مستجاب نمی شد

 

8- یکی از تفاوتهای انسان با دیگر حیوانات وگیاهان در چیست؟

 

الف) نعمت عمر    ب) رشد وتعالی  ج) قدرت فکر و شیدن   د)برخورداری از نعمتهای مادی

 

9- اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت برتر می داند؟

 

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند   ب) نیکی به پدر و مادر ج) جهاد در راه خدا  د) عبرت گرفتن

 

 10-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

 

الف) نیکی به دیگران         ب) دعا            ج) قران خواندن             د)  خواندن

 

11-اینکه اگر ان راه درستی را و خوشبختی را بیان نمی د ما هرگز خودمان نمی توانستیم این راه را پیدا کنیم بیان کننده ارزش چیست؟

 

الف) ارزش دین           ب) عقل انسان           ج) ارزش هدف        د) ارزش راهنمایی دیگران

 

12-کدام جمله صحیح نیست؟       

 

الف) اگر ما از از علت دستورات دینی آگاهی نداشته باشیم باز هم می توانند ضامن سعادت ما باشند

 

ب) در ماه رمضان مسلمان کمتر دچار خلاف می شوند

 

ج) ما مسیر بهشت را قبلاً نرفته ایم

 

د) ان از راه ا ت وسعات آگاه نیستند ولی باز هم می توانند ما را کمک کنند

 

13-- اکرم چه چیزی را از ساعتهای طولانی عبادت برتر می داند؟

 

الف) ساعتی تفکر در نشانه های خداوند           ب) نیکی به پدر و مادر         

    ج) جهاد در راه خدا            د) عبرت گرفتن

 

 14-یکی از مهمترین وساده ترین راهای استعانت از خداوند چه می باشد؟

 

الف) نیکی به دیگران              ب) دعا                 ج) قران خواندن                 د)  خواندن

 

- چه چیزی باعث شد که مردم جزیرة العرب که سالیان دراز دشمن یک دیگر بودند مانند برادر با یکدیگر شوند؟

 

الف) پذیرش دین        ب) پیوند خویشاوندی           ج) صلح        د) علم و دانش جدید

 

15- بر طبق گفته علی (ع) وقتی از دوزخیان سوال می شود چه چیزی شما را به دوزخ کشانید در پاسخ چه جو می دهند؟

 

الف) ما از گزاران نبودیم                       ب) ما به حرف بزرگان گوش نمی دادیم

 

ج) ما از زکات دهندگان نبودیم                            د) ما از مسلمانان نبودیم

 

16- طبق گفته علی (ع) چه چیزی گناهان را مانند برگهای پاییزی می ریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن می گشاید؟

 

الف) نیکی به پدر و مادر           ب) روزه         ج) اخلاق نیکو              د)

 

17- در میلن احکام ی چه چیزی بیشتر از همه مورد سفارش قرار گرفته است؟

 

الف) امر به معروف         ب)                             ج) روز                                د) زکات

 

18-  اکرم(ص) چه چیزی را به چشمه آبی تشبه کرده که جلوی خانه ی جریان داشته باشد و او هر روز خودش را پنج مرتبه در آن شست و شو دهد؟

 

الف)                            ب) اخلاق نیکو                      ج) اذان                        د) شکر خداوند

 

  19- این حدیث گرانقدر که علی (ع) می فرمایند هر اذان و اقامه در بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او او به می ایستند و هر تنها اقامه را بخواند یک صف از فرشتگان پشت سر او به می ایستند بیانگر ارزش چه چیزی در است؟

 

الف) ارزش جماعت                                               ب) ارزش اذان و اقامه در تکمیل  

 

ج) ارزش واجبات در                                               د) ارزش ارکان در

 

20- بر طبق گفته بخشی از ثواب همه گزاران برای کیست؟

 

الف) جماعت                   ب) پدر و مادر              ج) مؤذنی که مردم را به فرا می خواند         د) همه موارد

 

21- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

 

الف) اگر حتی دکمه ها یا بخشی از لباس گزار غصبی باشد نمی تواند با آن بخواند

 

ب) اگر گزار در مکان غصبی بخواند ش باطل است

 

ج) خواندن با جوراب با کلاه دستکش و جوراب نجس حتی اگر خیس باشد صحیح است

 

د) اگر گزار بعد از بفهمد که لباسش نجس بوده و قبلاً از آن اطلاع نداشته ی که خوانده صحیح است

 

22- چه چیزی را به عنوان سپری در برابر مشکلات دنیا و پوششی در برابر عذاب آ ت می داند؟

 

الف)                  ب) روزه                     د) صدقه                    د) امر به معروف

 

23- کدام یک از موارد زیر جز فواید روزه گرفتن به حساب نمی آید؟

 

الف) تقویت صبر و اراده                                            ب) توجه به محرومان

 

ج) صرفه جویی                                                    د) حفظ سلامتی

 

24- بر طبق این آیه(( ای انیکه ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد همانطوریکه بر انیکه قبل از شما بودند نیز واجب شده بود باشد که پرهیزگارشوید)) مهمترین فایده روزه گرفتن چیست؟  

 

الف) صرفه جویی                                                   ب) حفظ سلامتی

 

ج) تقوا و ایمان به خدا                                            د) یاد مرگ

 

25- کدام یک از موارد زیر جز مبطلات روز نیست؟

 

الف) غیبت                                                      ب) خوردن و آشامیدن

 

ج) فرو بردن سر به زیر آب                                     د)فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

 

26- در داستان زیرک پادشاه زیرک به چه ی تشبیه شد؟

 

الف) انسان مؤمن                     ب) انسان گنا ار                         د) مسلمانان                        د) دنیا دوستان

 

27- به نظر ابوذر چرا انسان از مرگ گریزان است؟

 

الف) چون هنوز آن را تجربه نکرده                                         ب) بخاطر برداشت غلط انسان از مرگ

 

ج) به خاطر قبض و روح                                                د) چون ما دنیای خود را آباد و آ ت را ویران کردیم

 

28- بر طبق فرموده صادق(ع) هر پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتار و مهربان باشد چه پاداشی برای او است؟

 

الف) دشواریهی مرگ بر او آسان می شود                          ب) هرگز در دنیا فقیر نمی شود

 

ج) عمر طولانی به او داده می شود                                   د) گزینه الف و ب

 

29- اکرم خطاب به چه ی می گوید روزی که به ملاقات من می آید من قول می دهم که او را به بهشت ببرم؟

 

الف) ی که به والدین خود نیکی می کند                       ب) هر به های پنجگانه اش اهمیت دهد وآنها را در وقت خود بخواند

 

ج) ی که خوش اخلاق است                                      د)  ی که روزه می گیرد

 

30- علت آزار و فشار قبر سعد ابن دمعاذ چه بود؟

 

الف) بی اهمیتی به                                 ب) بد اخلاقی در خانه

 

ج) بت پرستی                                          د) همه موارد

 

31-  انسان از دقت در جهان آفرینش و تذکر در آن چه درسی می گیرد؟

 

الف) خداشناسی                         ب) فداکاری                     ج) انسان شناسی                       د) شکیبایی

 

32- اولین سرمایه انسان برای خوشبختی و سعادت در دنیا و آ ت چیست؟

 

الف) تفکر                   ب) عمر و زندگی                      ج) مرگ                            د) تخیل

 

33- خداوند متعال در آیه 44 سوره فرقان چه انی را از چها ایان گمراهتر معرفی می کند؟

 

الف) انیکه بینا و شنوا هستند                                     ب) انی که گنا ارند

 

ج) افرادی که دلهایشان کر ولال است                                د) افرادی که توانایی شنیدن را ندارند

 

34- کدام یک از موارد زیر از ویژگیهای افرادی است که به راهنمایهای دین اعتقاد دارند؟

 

الف) به درستی راه خود اطمینان ندارند                                               ب) دستورات دین را بی فایده می دانند

 

ج) بدو ن ترس و اضطراب به سوی هدف حرکت می کنند                     د) در مورد رس ان شک و تردید دارند

 

35-به عقیده مسلمانان کدام قسمت شعار است  ؟

 

الف) اذان و اقامه             ب) رکوع وسجود                  ج) سلام وتشهد                                د)ذکر و قرائت

 

36- استفاده از طلا برای مردان در هنگام چه حکمی دارد؟

 

الف) اشکال ندارد                             ب) باطل است                          ج) حرام است                      د) حرام و باطل است

 

37- وضعیت ما انسانها در هنگام رفتن از دنیا با دیگران چگونه است؟

 

الف) مشابه                           ب) مخالف                          ج) متفاوت                  د) مساوی

 

38- بر طبق فرموده ی علی (ع) چه ی برایش فرقی ندارد که چگونه بمیرد؟

 

الف) ی که از گناهان بپرهیزد                                                     ب)به واجباتش عمل کند

 

ج) خود را به اخلاق نیکو زینت دهد                                              د) همه موارد

 

39- بر طبق آیه 23 سوره شوری خداوند چه چیزی را بر گردن مسلمانان مزد رس قرار داده است؟

 

الف) دعا مردم برای او                  ب) محبت و دوستی اهل بیت او                 ج) خواندن               د) احترام گذاشتن به زیارت او

 

40- یکی از بهترین راههای قدردانی از زحمات اولیاء خداوند چیست؟

 

الف) دعا برای آنها                     ب)  رفتن به زیارت آنها                    ج) دشمنی با دشمنان آنها                د) گزینه الف و ب

 

41- برطبق گفته باقر (ع)چگونه می توان  به پاداشهای الهی و ولایت ائمه رسید؟

 

الف) رفتن به زیارت آن حضرت                        ب) دشمنی با دشمنان او                  ج) با پرهیزگاری و عمل صالح

 

42-به کارهای مستحبی که ما با انجام آنها در زیارتگاههای بیشتر مورد لطف و  توجه دوستان خدا قرار می گیریم چه گفته می شود؟

 

الف) آثار ماتأ              ب) آداب زیارت                          ج) دوستی اهل بیت                       د) زیارت

 

43- غسل چند مرحله دارد؟  الف)دو مرحله                   ب) سه مرحله                 ج) چهار مرحله               د) پنج مرحله

 

44- کدام جمله در مورد غسل غلط است؟

 

الف) غسلهای واجب و  مستحب به یک شکل انجام می شود فقط نیت انها متفاوت است          

 

  ب) همراه شستن هر قسمت از بدن لازم است مقداری از سمت دیگر شسته شود تا اطمینان حاصل کنیم  که ان طرف کامل شسته شده

 

ج) اگر چیزی به بدن چسبیده باشد که مانع رسیدن آب به بدن شود باید آن را بر طرف کنیم

 

د) در غسل بدن باید خشک باشد

 

45- کلمه فرج به چه معنا می باشد؟

 

الف) گشایش در کارها و برطرف شدن مشکلات

 

ب) ظهور زمان

 

ج) دیدن حضرت مهدی (عج)

 

د) دعا برای ظهور حضرت مهدی (عج)

 

46-کدام یک از موارد زیر جزء وظایف منتظران واقعی از دیدگاه رضا (ع) نیست؟

 

الف) صبور بودن                                       ب) خوشرفتاری با دیگران               

 

ج) ترویج کارهای نیک                                د) رفتن به مسجد جمکران

 

47-  بر طبق گفته  اکرم (ص) چه ی به خدا نزدیک به بهشت نزدیک به مردم نزدیک از آتش جهنم دور است؟

 

الف) انسان بخیل           ب) انسان گزار               ج) انسان سخاوتمند                        د) همه موارد

 

48- کدام یک از موارد زیر از نمونه های ساده سخاوت است؟

 

الف) سلام         ب) صدقه دادن     ج) جواب سلام دیگران را دادن  ج) دعا کرد

 

  49-  از دیدگاه بخیل ترین انسان چه ی است؟

 

الف) ی که برای خودش دعا می کند                                   ب) ی که به دیگران سلام نمی دهد

 

ج) ی که جواب سلام دیگران را نمی دهد                                ج) ی که برای خدا نمی خواند

 

50- کدام یک از جملات زیر صحیح نیست؟

 

الف) سخاوت وبخل تنها در مسائل  مالی است                     ب) انسان  بخیل به آتش نزدیک است

 

ج)  یاد دادن درس به دیگران نوعی سخاوتمندی است             ج) بخشیدن مال به فقراء نوعی سخاوتمندی است

 

51- رضا (ع) چه چیزی را به درختی در بهشت توصیف می کند که شاخه هایش در دنیاست؟

 

الف) صدقه        ب) سخاوت            ج) خواندن          د) سلام به دیگران

 

52-  طبق آیه 67 سوره فرقان انیکه هنگام بخشش نه اصراف می کنند نه بخل می ورزند  بلکه میانه رو هستند را چه می نامد؟

 

الف) مسلمانان      ب) سخاوتمندان     ج) شمندان            د) مومنان واقعی

 

53-  طبق ایه 92 سوره آل عمران چگونه به مقام نیکوکاران می رسیم؟

 الف) با خواندن              ب) سلام به دیگران

  ج) روزه گرفتن             د) از چیز هایی که دوست داریم به دیگران ببخشیم

 

54- طبق فرموده علی (ع)چه ی هرگز به مقامهای بلند نخواهد رسید ؟

 

الف) ی که از عادتهای بد پیروی کند                                ب) ی که به دیگران سلام نمی کند

 

ج) ی که مستحبات را انجام نمی دهد                                 ج) ی که به گذشته اش نمی شد

 

55- کدام یک از گزینه های زیر جز سرگرمیهای نامناسب است؟

 

الف) تماشا تلویزیون                                    ب) بازیهای رایانه ای

 

ج) کتاب خواندن                                                  د) فوتبال بازی

 مشاهده متن کامل ...
56سوال آفیس 2007 - تهیه قدرت اله محمودلو09148277800
درخواست حذف اطلاعات

56سوال آفیس 2007 باجوابدرادامه مطلب

نمونه سوالات-تهیه قدرت اله محمودلو

۱- برای تغییر جهت کاغذ به صورت افقی از چه گزینه استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ page layout گروه orientation گزینه portrait

ب ) سر برگ insert گروه orientation گزینه landscape

ج ) سر برگ insert گروه margins گزینه portrait

د ) سر برگ page layout گروه orientation گزینه landscape

2- برای درج ج از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ view گروه table ب ) سر برگ insert گروه table

ج ) سر برگ page layout گروه table د ) هیچکدام

3- برای درج پاورقی از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ reviwe گزینه header ب ) سر برگ references گزینه footnotes

ج ) سر برگ references گزینه insert endnote د ) گزینه ب و ج

4- برای اضافه خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟

الف) سر برگ insert گزینه ruler ب ) سر برگ view گزینه ruler

ج ) سر برگ review گزینه ruler د ) همه موارد

5- برای تغیر اندازه ی کاغذ از چه گزینه ای استفاده می شود؟

الف) سر برگ insert گزینه size ب ) سر برگ page layout گروه page scape

ج ) سر برگview گزینه size د ) سر برگ page layout گروه pagesetup گزینه size

6-برای ذخیره یک سند تحت نامی دیگر از کدام فرمان استفاده می شود؟
الف- save in ب- save as ج- save د- look in

7-برای انتخاب قلم مناسب از طریق سربرگها ، باید گزینه ....... را از سربرگ ......... انتخاب کنیم.
الف- insert \ font ب- home \ font ج- page layout \ font د- page layout \ parag h

8-کدام کلید ترکیبی میانبر برای کاهش سایز قلم به کار می رود؟
الف- ctrl+] ب- ctrl+[ ج- ctrl+( د- ctrl+)

9-کدام یک از نماهای word چهار طرف صفحه کاغذ را به کاربر نشان می دهد؟
الف- print layout ب- web layout ج- outline د- draft

10-کدام فرمان برای باز یک سند موجود به کار می رود؟
الف- new ب- open ج- save د- save as

11-برای رفتن به ابتدای فایل باید از کلید ترکیبی ........ استفاده کرد.
الف- ctrl+click ب- ctrl+home ج- ctrl+end د- ctrl+tab

12-هر الگو چند بار می تواند توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد؟
الف- یکبار ب- دوبار ج- سه بار د- به هر تعداد که کاربر مایل باشد.

13-برای وارد یک فایل تصویری در محیط سند ، از کدام گزینه ها استفاده می کنید؟
الف- insert \ picture ب- home \ picture ج- view \ picture د- insert \ chart

14-چنانچه دکمه ctrl را در حین درگ یک شکل فشار داده و پایین نگه دارید،آن شکل به جای اینکه .... شود .... می گردد.
الف- کپی – جا به جا ب- جا به جا کپی

ج- جا به جا – قرینه د- بسته به مورد هر سه گزینه صحیح است.

15- جهت ترازبندی ،تغیر فونت و گزینه های cut, paste در کدام زبانه(ریبون) قرار دارند ؟

الف: insert ب: home ج: review د: view

16-جهت فعال خط کش کدام زبانه را انتخاب می کنیم ؟

الف: insert ب: page layout ج : view د: mailing

17-پس از رسم ج ، جهت تنظیمات بعدی کدام زبانه را انخاب می کنیم ؟

الف: home ب: design ج: view د: table

18-گزینه symbol در کدام زبانه قرار دارد ؟

الف: insert ب: home ج: review د: view

19-فایلهای محیط word 2007 با چه پسوندی ذخیره می شوند ؟

الف: doc ب: dot ج:docx د: dotx

20-با انتخاب گزینه odd page از لیست print what کدام بخش از سند به چاپ می رسد ؟

الف: صفحات زوج ب: صفحات فرد ج: صفحه اول سند د: صفحه آ سند

21-برای تعیین میزان انواع تورفتگی های قابل اعمال به یک پاراگراف از ...........استفاده می شود ؟

الف: خط کش افقی ب: خط کش قائم ج: گزینه parag h از زبانه page layout د: الف و ج

22-مقدار پرش مکانما در tab پیش فرض چه مقدار است ؟

الف: یک اینچ ب: نیم اینچ ج: دو اینچ د: چهار اینچ

23 - از طریق کدام گزینه می توان متنی را به صورت کم رنگ در پس زمینه سند قرار داد؟

الف سربرگ page lay out ،گروه page back ground ، دکمه water mark

ب - سربرگ page lay out ، گروه page set up ، دکمه water mark

ج - سربرگ page lay out ، گروه page back ground، دکمه page border

د – سربرگ insert ،گروه link ، دکمه water mark

24 – برای تنظیم حاشیه بالا و پایین سند از کدام گزینه می توان این کار را انجام داد؟

الف – سربرگinsert ، گروه pages ، دکمه cover page

ب – سربرگ page lay out گروه page back ground ، دکمه page border

ج سربرگ page layout ، گروه page setup ، page setup ،سربرگ margins

د – سربرگ home ،گروه parag h ، دکمه border and shading

5 – اگر بخواهیم در صورت ادامه ج در صفحه ی بعد عناوین سطر اول ج در صفحه بعد به نمایش در آید از کدام گزینه زیر استفاده می شود ؟

الف - سربرگ layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ب – سربرگ page layout ، گروه data ، دکمه repeat header rows

ج – سربرگ page layout ، گروه page setup ، دکمه hyphenation

د – سربرگ insert ، گروه links ، گزینه bookmark

26 – از کدام گزینه زیر می توان ج را رسم کرد ؟

الف – سریرگ home ،گروه table ، دکمه table

ب سربرگ insert ، گروه table ، دکمه table

ج – سربرگ view ، گروه document views ، دکمه print layout

د – سربرگ insert ، گروه illustrations ، دکمه chart

27-با 2 بار فشار دادن کدام کلید ،مکانما از ح متن خارج وسربرگها فعال و در کنار سربرگها یک عدد یا یک حرف قرار می گیرد؟

الف)f2 ب)f4 ج)f6 د)f8

28- در پنجره word options برای تغییر واحد خط کش کدام گزینه صحیح تر می باشد؟

الف)دکمهdisplay ب)a nced→display ج)دکمهcustomize د)هیچکدام

29- بهترین روش در صورتی که ی ری عملیات را بصورت مکرر روی اسناد بخواهیم انجام دهیم می توانیم یک ........ ایجاد کنیم؟

الف)سند جدید ب)template ج)macro د)گزینه ب وج

30 – برای ایجاد صفحه عنوان درword 2007 کدام مراحل باید طی شود ؟

الف) insert –cover page ب) insert-blank page

ج) insert –page break د) هرسه گزینه صحیح است

31– برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی در word options روی کدام گزینه کلیک می نمایید ؟

الف) add ins ب) a nced ج) customize د) display

32 – برای شماره گذاری سطرها از کدام سربرگ وارد می شویم ؟

الف) home ب) insert ج) page layout د) review

33-برای ایجاد ج از کدام منواستفاده میشود.

الف)tools ب)table ج)format د)uiew

34-کلید میانبرد فرمان replace کدام گزینه است.

الف)ctrl+f ب)ctrl+h ج)ctrl+g د)ctrl+a

35-پسوند فایل که در محیط word2007 ذخیره می شود چیست؟
الف dot- ب- gif ج- xls د- docx


36-کدام کلید ترکیبی زیر برای تبدیل متن از ح انگلیسی به فارسی بکار می رود؟
الف) alt+shift سمت چپ ب) alt+shift سمت راست ج)ctrl+shift سمت چپ د)موارد الف و ج


37-کدام فرمان برای لغو آ ین عمل انجام شده بکار می رود؟
الف- redo ب- cut ج- undo د-paste


38-کدام گزینه برای ترازبندی متن دوطرفه بکار می رود؟
الف) justify ب) align right ج) align left د) center


39-کدام نما(ح نمایش صفحه) در word2007، سند را به صورت پیش نویس، نمایش می دهد؟
الف) full screen reading ب print layout( ج) web layout د) draft


40-برای اعمال تورفتگی سطر اول یک پاراگراف کدام گزینه در پنجره parag h مناسب است؟
الف)first line indent ب) charater spacing ج) format painter د) hanging indent


41-برای درج پاورقی در سند کدام فرمان مناسب است؟
الف- references ® footnote ب- format® page setup®
ج- insert® references د- insert® footnote


42-برای ایجاد متن چند ستونی (رو مه ای) در word 2007 از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) page layout-table ب)page layout-columns ج)insert- table د)insert- columns

43-برای درج شماره صفحه در سند کدام گزینه مناسب است؟
الف) page layout® page number ب)page layout®shapes

ج)insert® page number د)insert® shapes

44-کدام گزینه در page layout کاغذ را بصورت عمودی تنظیم می کند؟
الف) page setup ب) portrait ج)landscape د) layout


45-کدام زبانه در پنجره page setup برای تنظیم اندازه صفحه بکار می رود؟
الف)margin ب)paper ج)layout د) home

46- برای ایجاد فایل جدید از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف) ctrl + m ب) n + ctrl ج) ctrl + c د) ctrl +z

47- برای ذخیره فایل از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف) m + ctrl ب) ctrl +z ج) ctrl + w د) ctrl +s

48- در کدام نما ، پیش نمایش سند را در قالب یک صفحه وب می توان دید؟

الف) print layout ب)out line ج) full screen reading د) web layout

49- برای انتخاب کلمات غیر مجاور از کدام کلید به همراه درگ استفاده می کنیم؟

الف) ctrl ب) shift ج) alt د) space bar

50- برای انتخاب کل سند کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) insert®editing®select®select all ب) home®editing®select®select all

ج) office on ®editing®select د) view®editing®select®select all

51- کلید میانبر برای مورب متن کدام است؟

الف) ctrl+z ب) ctrl+r ج) ctrl +i د) ctrl+b

52- برای باز کادر font از کدام کلید میانبر استفاده می کنیم؟

الف) ctrl + f ب) ctrl + d ج) ctrl + m د) ctrl + n

53- کلید میانبر عمل وسط چین کدام است؟

الف) shift +v ب) ctrl +v ج)ctrl +r د) ctrl +e

54- انتخاب کدام گزینه در کادر parag h کمترین فاصله بین خطوط را تنظیم می کند؟

الف) single ب) double ج) at least د) exactly

55- برای کپی قالب بندی یک متن کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) copy ب) paste ج) cut د) format painter

56- کلید میانبر عمل paste کدام است؟

الف) ctrl +z ب) ctrl + v ج) ctrl + y د) ctrl +xمشاهده متن کامل ...
منطقه آسیای جنوب شرقی
درخواست حذف اطلاعات
درجه حرارت متوسط در سراسر سال در تمام کشور بالاست متوسط درجه حرارت در نواحی پست بین 78 تا 82 درجه فارنهایت (25 تا 28 درجه سانتیگراد )است میزان رطوبت نیز بالاست و در حدّ میان 82 تا 86 درصد می باشد در نتیجه آب و هوای منطقه گرم و مرطوب است
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 149 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 202
منطقه آسیای جنوب شرقی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

آشنایی با منطقه آسیای جنوب شرقی

1- موقعیت جغرافیایی

2- جغرافیای انسانی

الف- جمعیت

ب- ترکیب نژادی

ج- زبان

3- اوضاع ، اجتماعی، و اقتصادی

اوضاع اجتماعی

الف- شهر نشینی و عوارض اجتماعی ، و اقتصادی آن

ب- عوارض زندگی شهری در آسیای جنوب شرقی

اوضاع

اوضاع اقتصادی

الف- تحولات اقتصادی

ب- کالاهای صادراتی

4- ادیان و مذاهب

الف- تنوع مذاهب

ب- تاثیر مذهب در آسیای جنوب شرقی

ما ی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی و اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- همسایگان

الف- طول مرزها با همسایگان

4- عوارض طبیعی و کوهها

5- آبهای داخلی و رودخانه ها

6- آب و هوا

الف- ما ی غربی

ب- ما ی شرقی

7- ای بزرگ

8- بنادر مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- تراکم جمعیتی

4- رشد جمعیت و پراکندگی آن

الف- ما ی شرقی

ب- ما ی غربی

5- اقوام و نژادها و روابط آنها

الف- ما ی غربی

ب- ما ی شرقی

6- زبان

الف- زبان رسمی

ب- زبانهای غیر رسمی

ج- اقوام و زبانها

فصل سوم

جغرافیای

1- موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک

2- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

3- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- خصوصیات ویژه اجتماعی

ب- روابط عاطفی و روانی مردم با یکدیگر

ج- نقش ن در جامعه

د- وضعیت بهداشت عمومی

2- اوضاع فرهنگی

الف- تاثیر فرهنگها

ب- مهمترین رسانه ها ونشریات

ج- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل ت بر رسانه های گروهی

3- نظام آموزشی

الف- ها

ب- کتابخانه ها

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک از ادیان و مذاهب

الف-

ب- آیین بودا

ج- آیین هندو

د- یت

هـ - سایر ادیان و مذاهب

3- تشیع

الف- پیشینه و وضعیت شیعیان ما ی

ب- فعالیت های ضد شیعی درما ی

4- نفوذ ادیان در اوضاع جامعه

5- سیاست مذهبی حکومت

6- روابط پیروانی ادیان و مذاهب مختلف با یکدیگر

7- آداب و سنن مذهبی و میزان پابندی مردم به مذهب

8- نقش مذهب در تحولات اجتماعی و فرهنگی

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و

اوضاع اقتصادی

1- ویژگی های سیستم اقتصادی

2- بخش های مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- بخش های دیگر کشاورزی

ج- جنگل

د- دامپروری

هـ- معدن

3- اوضاع مالی و شاخصهای اقتصادی

الف- واحد پول

ب- تولید ناخالص داخلی

ج- بودجه ملی

د- بدهی های خارجی

4- حمل و نقل و ارتباطات

الف- راه آهن

ب- راههای زمینی

ج- هوانوردی کشوری و فرودگاهها

5- مهم ترین شاخص های اقتصادی

اوضاع و ساختار

1- تشکیلات حکومتی

الف- حکومت

ب- اختیارات پادشاه

ج- اختیارات نخست

د- تقسیمات کشوری و اداری

2- روابط ایران و ما ی

الف- روابط دو کشور

ب- روابط دو کشور بعد از انقلاب

اندونزی

فصل اول

جغرافیای طبیعی، اقلیمی، و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- همسایگان

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و آتشفشانها

4- آبهای داخلی

الف- رودها

ب- جزایر

ج- آبهای داخلی و دریاچه ها

5- شرایط اقلیمی

6- بنادر مهم

7- ای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت و پراکندگی آن

3- ترکیب جمعیت

4- انتقال جمعیت

5- مهاجرت

6- اقوان و نژادها و روابط آنها

7- زبان و خط

فصل سوم

جغرافیایی

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

2- نقش تعیین کننده عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- ها

ب- فقر

ج- بهداشت عمومی

د- نماد خانواده

2- اوضاع فرهنگی

الف- مطبوعات

ب- خبرگزاریهای داخلی و خارجی

رسانه های گروهی

الف- رادیو

ب- تلویزیون

ج- میزان کنترل ت و نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه

3- نظام آموزشی

الف- سطح علمی و فرهنگی جامعه

ب- میزان باسوادها

فصل پنجم

اوضاع اقتصادی و

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

صنعت

الف- نفت

ب- گاز طبیعی

ج- زغال سنگ

د – بوکیست

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- درآمد سرانه

ب- نرخ سرانه

ج- بودجه

د- بدهی های خارجی

3- حمل و نقل وارتباطات

الف- بنادر

ب- راه آهن

ج- جاده ها

د- فرودگاهها

هـ تعداد وسایل نقلیه زمینی- دریایی و هوایی

4-اه اقتصادی ت تا سال 2000

الف- جمعیت

ب- رشد درآمد

ج- خود کفایی

د- انرژی

هـ - سرمایه گذاری

اوضاع و ساختار :

1- قانون اساسی، تحولات و ویژگی های آن

2- تشکیلات حکومتی

الف- قوه مجریه

ب- قوه مقننه

ج- قوه قضائیه

3- تقسیمات کشوری و اداری

4- ساختار

الف- مجمع م ی مردم

ب- رئیس جمهور

ج- مجلس نمایندگان مردم

د- شورای عالی مشاوره

هـ- هئیت عالی بازرسی

5- چگونگی موضع گیری در سازمانهای بین المللی برله یا علیه ایران.

برونئی

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

الف- منطقه غربی

ب- منطقه شرقی

2- شرایط اقلیمی

3- پوشش گیاهی

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- جمعیت

2- تراکم جمعیت

3- اقوام و نژادها و روابط آنها

4- ای مهم

فصل سوم

ادیان و مذاهب

1- تاریخچه در برونئی

2- وضعیت ادیان

فصل چهارم

اوضاع آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و

1- وضعیت آموزشی

2- وضعیت اجتماعی

الف- وضعیت بهداشت و رفاه عمومی

3- وضعیت اقتصادی

الف- منابع زیرزمینی

ب- دیگر منابع اقتصادی

4- اوضاع

نگاهی به تاریخ معاصر

الف- شورای خصوصی سلطنتی

ب- شورای خصوصی اجرائی ان

ج- شورای قانونگذاری

د- شورای مذهبی

هـ - شورای جانشینی

و- احزاب

فیلیپین

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمینی

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

الف- کوهها و سلسله جبال

4- آبهای داخلی

5- آب و هوا

6- ای مهم

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

2- جمعیت

3- توزیع جمعیت

4- ترکیب جمعیت

5- خط و زبان

فصل سوم

جغرافیایی

1- موقعیت ژئوپلتیک

2- پایگاه های نظامی

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- اعتقادات و طبقه بندیهای اجتماعی

ب- تامین اجتماعی

2- اوضاع آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- نرخ سواد

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد ادیان و مذاهب مختلف

2- پراکندگی مسلمانان

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و

اوضاع اقتصادی

1- کشاورزی

2- معادن

3- انرژی

4- صنایع

5- توریسم

6- شاخصهای اقتصادی فیلیپین طی سالهای 2004 و 2003 و 2001

الف- کالاهای عمده صادراتی در سال 2003

ب- کالاهای عمده وارداتی در سال 2003

ج- مهمترین بازارهای صادراتی در سال 2003

د- مهمترین بازارهای وارداتی در سال 2003

هـ- مهمترین شرکای تجارتی در سال 2003

اوضاع و ساختار

1- تشکیلات حکومتی

الف- نوع حکومت

ب- ت

2- سیاست خارجی

الف- روابط با کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

ب- روابط با ایالات متحده

ج- روابط با کشورهای اروپایی.

سنگاپور

فصل اول

جغرافیایی طبیعی، اقلیمی و سرزمین

1- موقعیت جغرافیایی

2- مساحت

3- عوارض طبیعی

4- آب و هوا

5- بنادر

فصل دوم

جغرافیای انسانی

1- میزان جمعیت و ترکیب آن

2- میزان رشد جمعیت

3- ترکیب پراکندگی جمعیت

4- زبان

5- مهاجرت

فصل سوم

جغرافیای

1- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

فصل چهارم

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- نژادهای اصلی

ب- ازدواج

2- اوضاع فرهنگی

الف- مهمترین مراسمات فرهنگی ملی

چینگ

عید فطر مسلمانان

مراسم حج

اعیاد تامیلی ها

ب- مراکز فرهنگی

موزه ها

3-نظام آموزشی

الف- آموزش و پرورش

ب- تحصیلات ی

فصل پنجم

ادیان و مذاهب

1- درصد پیروان ادیان، مذاهب و فرقه های دینی

2- تاریخچه رشد هر یک ازادیان و مذاهب

الف-

مالایی های مسلمان

هندی های مسلمان

عرب های مسلمان

چینی های مسلمان

ایرانی های مسلمان

ب- بودیسم

ج- هندوئیسم (بو ها)

د- یت

فصل ششم

اوضاع اقتصادی و

اوضاع اقتصادی

1- بخشهای مختلف اقتصادی

الف- کشاورزی

ب- صنعت

ج- توریسم

2- اوضاع مالی و شاخصه های اقتصادی

الف- واحد پول

ب- نظام اقتصادی

3- بازرگانی خارجی

اوضاع و ساختار

1- تشکیلات حکومتی

الف- تاریخچه

ب- حکومت

2- سیاست خارجی

3- روابط با جمهوری سالامی ایران

روابط

الف- روابط تاریخی بین دو کشور

ب- روابط پیش از انقلاب

ج- روابط بعد از انقلاب

روابط اقتصادی

پیوست ها

درجه حرارت متوسط در سراسر سال در تمام کشور بالاست. متوسط درجه حرارت در نواحی پست بین 78 تا 82 درجه فارنهایت (25 تا 28 درجه سانتیگراد )است. میزان رطوبت نیز بالاست و در حدّ میان 82 تا 86 درصد می باشد. در نتیجه آب و هوای منطقه گرم و مرطوب است.

ب- ما ی شرقی

ما ی شرقی در همان عرض جغرافیایی ما ی قاره ای واقع شده است و بنابراین آب و هوای مشابه دارد. درجه حرارت بالا، رطوبت ، بارانهای شدید و الگوی آب و هوایی موسمی شمال شرقی و جنوب غربی از ویژگی های آن است. در نواحی ساحلی حداقل درجه حرارت بین 72 تا 76 درجه فارنهایت (22 تا 24 درجه سانتیگراد) و حداکثر درجه حرارت بین 88 تا 92 درجه فارنهایت (31 تا 33 درجه سانتیگراد) می باشد، ولی درجه حرارت درون جزیره به دلیل وجود ارتفاعات به مراتب کمتر است. متوسط ریزش باران سالیانه در ای صباح بین 60 تا 120 اینچ است، در حالی که بیشتر قسمتهای ای ساراواک ریزش بارانی بین 100 تا 160 اینچ در سال است.

بادهای موسمی شمال شرقی موجب ریزش بارانهای سنگینی در سواحل جنوب غربی ساراواک وشمال و شمال شرقی ای صباح می شود. بادهای موسمی جنوب غربی تاثیر عمده ای بر آب و هوای جنوب غربی صباح می شود. سیلاب بخصوص در ساحل غربی ای صباح امری دائمی است. هیچ یک از دو قسمت ما ی در کمربند طوفانی قرار ندارند ولی سواحل کشور گاهی اوقات در معرض طوفانهای شدید قرار می گیرد.

7- ای بزرگ:

ما ی دارای 14 ای و سه منطقه فدرالی است که مهم ترین ای آن عبارتند از: جوهوربارو (مرکز ای جوهور)، آلورستار (مرکز ای کداح)، کوتابارو(مرکز ای کلانتان)، ملاکا(مرکز ای ملاکا)، کوانتان (مرکز ای پهنگ)، کنگر (مرکز ای پرلیس)، کوچینگ (مرکز ای ساراواک)، شاه عالم (مرکز ای سلانگور)، و کوالالامپور (مرکز منطقه کوالالامپور).

8- بنادر مهم:

بندر پینتولو، بندر جوهور، بندر کمامان، بندر کوآنتان، بندرکوچین، بندر لابوآن، بندر لنکاوی، بندر مالاکا، بندر پیننگ، بندر کلانگ وبندر صباح.


فصل دوم: جغرافیایی انسانی

1- سابقه تاریخی تشکیل جمعیت

مردم بومی ما ی در واقع از حدود 6000 سال پیش در این منطقه ن شده اند. تحقیقات باستان شناسی شواهدی از تمدنهای عصر برنز و نیز فرهنگهای کهن را در ما ی نشان می دهد. هندی ها در قرن دوم پیش از میلاد به ما ی مهاجرت کرده اند. نه تنها ما ی، بلکه بیشتر مناطق جنوب شرقی آسیا بیش از هزارسال نفوذ و ورود هندی ها را مشاهده بوده اند و درواقع خون و فرهنگ هندی با عناصر بومی آن منطقه عجین شده و ترکیب جدیدی رابه وجود آورده است که خود منجر به ب ایی تها و امپراتوری هایی در منطقه شده است. در طول هزار سال اول پس ازمیلاد حداقل سی ت کوچک در ساحل شرقی ما ی تشکیل شده است. درقرن 15 میلادی با ورود به ما ی تحول جدیدی در تمام منطقه ایجاد شد.

مرکزیت ما ی درجنوب شرقی آسیا از نظر جغرافیایی باعث شده است تا اقوام مختلفی به تدریج به ما ی مهاجرت کنند و تنوع خاصی به ترکیب جمعیتی آن نبخشند. علاوه بر نژاد مالایو که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهندو غالباً مسلمان هستند، تعداد بی شماری چینی و سپس گروههای دیگر هندی از قرن نوزدهم به دلیل منافع اقتصادی و نیازهای استعمار انگلیس، به این کشور مهاجرت کرده اند.

اقلیتهای نژادی دیگری نیز به ما ی مهاجرت کرده اند که از جمله می توان بنگالی ها، پا تانی ها و عربها را نام برد. بنابراین ما ی از کشورهایی است که خصیصة چندنژادی دارد.

2- جمعیت :

جمعیت ما ی تا سال 4-2 میلادی برابر با 25 میلیون و 450 هزار و 482 تو برده است. جنس هنگام تولد معادل 16 درصد پسر و 25 درصد دختر می باشد در ما ی نیز هنچون کشورهای در حال توسعه توجه خاصی به کاهش میزان باروری شده است و فعالیتهایی از طریق مجمع ملی برنامه ریزی خانواده به عمل آمده است. با وجود این سرعت رشد جمعیت در حال حاضر به مراتب بیش از 2% پیش بینی شده است.

3- تراکم جمعیتی:

0 تا 14 سال 4/33% (حدود 4 میلیون نفر مرد و حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر زن) 15 تا 64 سال 1/62% (حدود 7 میلیون و 300 هزار نفر مرد و حدود 7 میلیون و 200 هزارنفر زن).

65 سال به بالا 5/4% (حدود پانصد هزار نفر مرد و حدود 597 هزار نفر زن).

4- رشد جمعیت و پراکندگی آن

الف- ما ی شرقی

رشد جمعیت در ما ی شرقی نسبتاً بالاست. میزان باروری گروههای عمده قومی ما ی شرقی از 1945 تا 1960 رو به افزایش بود، ولی در طول دهه 1970 شدیداً رو به کاهش گذاشت. به گونه ای که در حال حاضر متوسط میزان باروری حدود 32 نفر در هزار است. میزان مرگ و میر نیز کاهش یافته و تا حد کمتر از 5 در هزار نفر رسیده است.

تا قبل از جنگ رفت و آمد مردم به ما ی شرقی آزاد بود و در نتیجه رشد جمعیت بالا بود، ولی امروزه مهاجرت به ما ی شرقی و یا ترک آن عامل مهمی در تغییرات جمعیت نیست. رشد جمعیت در سالهای اخیر شدیداً کاهش یافت و به طور متوسط به 9/2% در سال رسید که بیشتر به دلیل رشد طبیعی جمعیت بود تا مهاجرت.

تراکم جمیعت در ما ی شرقی بیشتر در نواحی ساحلی و اطراف رودخانه ها است و اراضی تپه ای و مرتفع داخلی کشور جمعیت اندکی دارد. پراکندگی جمعیت در ساراواک حدود 27 نفر (10 نفر در هر کیلومتر مربع) و در ای صباح 38 نفر در مایع مربع است. در ای ساراواک تمرکز جمعیت در جنوب غربی این منطقه را به مهمترین بخش کشور تبدیل کرده است. خارج از این منطقه هر منطقه ای به جز میری اوربان پراکندگی جمعیت ناچیزی دارد. در صباح نیز در جمعیت انبوهی در سواحل ن شده اند، ولی تراکم جمعیت ن کنار رودخانه ها کمتر از مورد مشابه در ای ساراواک می باشد. نصف جمعیت ای در قسمت ساحلی باریکه غربی و یا سن داکان، یعنی پایتخت سابق، زندگی می کنند. قسمتهای عمده داخلی ای صباح و ساحل شرقی آن جمعیت اندکی دارند. ما ی شرقی هنوز قابلیت جذب جمعیت را داردو می تواند علاوه بر اینکه ضریب طبیعی رشد جمعیت خود را حفظ کند، قسمتی از جمعیت ما ی غربی را نیز جذب نماید.

ب- ما ی غربی

آمارهای مربوط به ما ی غربی تغییرات قابل توجهی در بهبود وضعیت بهداشتی و بهسازی را نشان می دهد و به همین دلیل رشد جمعیت شدیداً افزایش یافته است به گونه ای که بعد از دهه 1960 میزان مرگ و میر همه نژادها کاهش یافته و از 12 در هزار، در بعد از دهه 1950 به 6 در هزار در 1980 رسیده است. چینی ها کمترین میزان مرگ و میر را دارند در حالی که روستاییان مالایایی بالاترین میزان مرگ و میر را در سطح کشور دارند.

ازدهه 1960 تاکنون میزان باروری کاملاً رو به کاهش گذاشته است که خصوصاً در میان چینی ها کاملاً مشهود است. بعد از چینی ها کمترین میزان باروری متعلق به هندی ها و پا تانی ها و در مرتبه بعدی به گروههای مالایایی تعلق دارد.

میزان باروری از 8/4 در سال 1970 به 6/3 در 1980 رسیده است. میزان رشد جمعیت در ما ی شبه جزیره ای کند است و به حدود 6/2% در سال می رسد. علت میزان متوسط رشد جمعیت غلبه ضریب تولد بر مرگ است که کاملاً رو به کاهش بوده و از 5/3% در 1956 به حدود 4/2% در 1980 رسیده است. به هر صورت میزان رشد سالیانه جمعیت ای صباح و ساراوارک به نحو چشمگیری بیش از ما ی غربی است.

5- اقوام و نژادها وروابط آنها:

الف- ما ی غربی

موقعیت ما ی به عنوان یک گذرگاه اصلی و مهم در آبهای جنوب شرقی آسیا باعث شده است تا اقوام و نژادهای مختلف از نقاط دیگر آسیا در این کشور جمع شوند. امروزه به طور کلی چهار گروه مختلف: ارانگ اصلی، مالایو، 58 درصد، چینی24 درصد، و هند و پا تانی 8 درصد در ما ی زندگی می کنند.

گروه ارانگ اصلی کوچکترین گروه است و به لحاظ قومی به گروههای جاکیون، سمانگ، و سنویی تقسیم می شود. این گروهها اساساً پیرو مذاهب سنتی هستند ولی بخشی از آنها نیز آورده اند. قوم مالایو که هم در شبه جزیره و هم در جزیره زندگی می کنند، بیش از نیمی از جمعیت ما ی را تشکیل می دهند و به لحاظ مهمترین گروه کشور هستند. آنها زبان و فرهنگ مشترک دارند و قویاً به پایبندند بنابراین ویژگی مهمی است که نژاد مالایو را از اقوام دیگر متمایز می سازد.

چینی ها که حدود 3/1 جمعیت شب جزیره را تشکیل می دهند و گروه همگونی هستند از استانهای جنوبی چین به ما ی مهاجرت کرده اند. ولی نسبت به مالایوها از نظر زبان و مذهب کمتر همگن می باشند. مهمترین گروههای فرهنگی و زبانی چینی های ما ی به قرار زیر است:

- گروه هوک کین که از استان فوکین مهاجرت کرده اند.

- گروه کانتونی ها از منطقه کانتون استان کوانگ تونگ مهاجرت کرده اند.

- گروه هاکاکه از ناحیه واقع در میان کانتون و سواتو مهاجرت کرده اند.

- گروه تی چیو که از استان کوانگ تونگ مهاجرت کرده اند

- گروه هایناتس از جزیره ای به همین نام مهاجرت کرده اند.

- گروه کوانگ سی از استانی به همین نام مهاجرت کرده اند

- گروه هوک چیو از استان فوکین مهاجرت کرده اند.

گروههای هندی، پا تانی و تامیلی که از شبه قاره هند به ما ی مهاجرت کرده اند، حدود 10% جمعیت ما ی غربی را تشکیل میدهند. علاوه بر این گروههای کوچکی از اروپایی ها امریکایی ها، استرالیایی ها عربها و تامیلی ها در ما ی زندگی می کنند.

ب- ما ی شرقی

جمعیت ما ی شرقی از نظر قومی به مراتب از ما ی غربی متنوع تر است. ت سعی می کند تا آنها را در هفت گروه قومی در ساراواک و هفت گروه در صباح تنظیم کند، در حالی که در حقیقت 25 گروه قومی در ساراواک و صباح، صرفنظر از بسیاری قبایل کوچک زندگی می کنند. گروه قومی عمده ساراواک چینی ها هستند که 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند. چینی های ساراواک از استانهای جنوبی چین مهاجرت کرده اند، و بنابراین ریشه منطقه ای مشترکی با چینی های شبه جزیره دارند ولی تفاوت اندکی درگویش خود دارند. گروههای هاکا و فوچو روی هم رفته 3/2 جمعیت چینی های ساراواک را تشکیل می دهند.

6- زبان

الف- زبان رسمی

زبان رسمی مردم ما ی، ملایو است البته با لهجه های گوناگون. گفتنی است زبان های بومی نیز در این کشور به خصوص در شرق آن بسیار رایج بوده است که از جمله مهمترین آن ها زبان های ایبان و کدازن می باشد.

ب- زبانهای غیر رسمی:

بسیاری از مردم ما ی، به ویژه قشر تحصیل کرده با زبان انگلیسی آشنائی دارند، طوری

که تکلم با این زبان در کشور رایج است. چینی تبارهای این کشور به زبان چینی و هندی تبارها به زبان تامیلی نیز تکلم می کنند.

ج- اقوام و زبانها:

قوم اورانگ اصلی به زبان باستانی مالایو تکلم می کنند، در حالی که قوم سیمانگ و سنیویی به زبان مون ی صحبت می کنند. چینی های ما ی به زبان مادری خود یعنی سبک کانتون یا ماندرین صحبت می کنند ولی نظر به گوناگونی اقوام، گویشهای متفاوتی دارند. گروه بابا چینی به زبان محلی مالایو تکلم می کنند ولی از نظر آداب و رسوم، عادات و شیوه های زندگی چینی باقی مانده اند. برخی از چینی ها نیز زبان انگلیسی و یا مالایو را در محاورات شفاهی خود به کار می برند. مدارس چینی زبان نیز تا سطح دبیرستان در ما ی وجود دارد.

هندی ها، پا تانی ها و تامیلی ها به لحاظ زبانی با تامیلی، تلوگو، وزبانهای هند و اروپایی یعنی پنج ، بنگالی، پشتو تکلم می کنند. گروههای بومی قومی ما ی شرقی به زبان آسترونزین تکلم می کنند. زبان تکلم قوم ایبان، سوماترایی مالایی قبل از است.

یکی از مسائل مهم که مانع از وحدت ملی کامل ما ی می شود و بعضاً اختلافاتی را میان نژادهای مهاجر مخصوصاً چینی ها و مالایوها به وجود می آورد، اجباری بودن آموزش زبان مالایو نیز عدم امکان به کارگیری وسیع زبان محلی از سوی این اقوام است.


فصل سوم:

جغرافیایی

1- موقعیت ژنوپلیتیک وژنواستراتژیک

کشور ما ی در قلب جنوب شرقی آسیا واقع شده است و به دو بخش جغرافیایی تقسیم

گردیده است، ما ی شبه جزیره ای و ما ی شرقی مشتمل بر ای های صباح و ساراواک در شمال جزیزره بورنئو. این دو قسمت در فاصله ای به مسافت 650 کیلومتری، به واسطه دریای چین جنوبی، از یکدیگر جدا شده اند.

همسایگان ما ی شبه جزیره ای، سنگاپور و تایلند هستند.ای های صباح و ساراواک با رشته کوه های کلیمانجارو در اندونزی هم مرز بوده و از سوی دیگر ساراواک با کشور کوچک بروئنی همسایه است.

ما ی شبه جزیره ای 40% زمین های این کشور را تشکیل می دهد. همچنین رشته کوه های متعددی از شمال به جنوب در این منطقه وجود دارد. جلگه حاصلخیز وسیعی از سمت سواحل غربی وجود دارد که در امتداد شرق نازک می شود. بخش صباح و ساراواک جنگل های وسعی پوشیده شده است و شبکه های آبی متعددی در آن وجود دارد.

رودخانه همچنان به عنوا مهم ترین راه حمل و نقل نان دو بخش جدا شده می باشد بیشتر از 60% از این کشور پوشیده از جنگل های انبوهی است که در طول سال بارندگی های بسیار زیاد است. گفتنی است در این کشور تنها در منطقه شبه جزیره بالاکان 8000 گونه گیاهی وجود دارد.

2- اهمیت استراتژیک کشور در منطقه

کشور ما ی در منطقه حاصلخیز آسیای جنوب شرقی با معادن سرشار زمینی و زیرزمینی خود از دیرباز مورد توجه قدرتهای و اقتصادی بوده اس. علاوه بر وجود منابع و ذخایر فراوان در ما ی، این کشوربر سر راههای تجاری دریایی مهمی (از جمله تنگه مالاکا) قرار دارد که دو اقیانوس هند و آرام را به هم متصل می سازد و خصوصاً مناطق آسیای غربی و خاورمیانه از این طریق قادر به تماس با شرق آسیا، ژاپن و ساحل غربی قاره یی می باشند.

همچنین مجاورت ما ی با کشورهای کمونیستی هند و چین بر اهیم استراتژیک این کشور می افزاید.

با توجه به اینکه ما ی از دو ناحیه جدا از هم (شبه جزیره ما ی و ما ی شرقی) تشکیل شده است که از نظر ویژگی های اقتصادی اجتماعی امکاناتی برابر ندارند و نیز این کشور مرزهای طولانی (زمینی ودریایی) با تایلند، اندونزی، برونئی و فیلیپین دارد. مسئله حفظت امنیت ملی وتمامیت ارضی همواره از اهمیت خاصی در سیاست این کشور برخوردار بوده است.

3- نقش تعیین کننده هریک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی

ما ی به دلیل دارا بودن منابع طبیعی فراوان از تولید کنندگان مهم مواد اولیه (مثل قلع، کائوچو و نفت) در منطقه آسیای جنوب شرقی می باشد. و به دلیل قرار داشتن بر سر راههای دریایی و نیز موقعیت خاص جغرافیایی کشور ( دو تکه بودن سرزمین و هم مرز بودن با کشورهای تایلند، اندونزی، برونئی و فیلیپین به ناچار به دنبال یافتن توان دفاعی کافی برای حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور است. وجود اختلافات مرزی با اندونزی و فیلیپین و مهاجرتهای غیر قانونی کارگران اندونزیایی به ما ی و نیز بحرانی بودن بالقوه منطقه مرزی ما ی و تایلند که غالباً صحنه فعالیتهای چریکهای کمونیست و جدائی طلبان مسلمان تاینلدی است، باعث می شود که این کشور در یک رقابت منطقه ای با همسایگان خود، همواره به دنبال به دست آوردن قدرت کافی برای حفظ منافع ملی خود باشد تا خطرات ناشی از تهدیدهای بالقوه علیه خود را به حداقل برساند.


فصل چهارم

اوضاع اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی

1- اوضاع اجتماعی

الف- خصوصیات ویژه اجتماعی

یکی از خصوصیات عمده ما ی تنوع قومی این کشور است که مانع از تقسیم بندی طبقاتی می شود که آثار مهم و اجتماعی به وجود می آورد. در واقع تنوع قومی بر تقسیم بندی طبقاتی پیش دستی گرفته است. برخی از صاحبنظران معتقدند گروههای حاکم بر ما ی از تقسیمات قومی به آن علت پشتیبانی می کنند تا بتواند زمانی را که به نظر آنه تقسیمات طبقاتی به مرحله ظهور می رسد، به تعویق اندازند. البته این فرض خیلی بعید است زیرا تنوع و تقسیمات قومی نیرومندتر از آن است که نیاز به پشتیبانی و تقویت داشته باشد.

دلایل تاریخی برای عدم وجود تقسیمات و تعارض طبقاتی موثر وجود دارد. درواقع عوامل موثر در تعیین منزلت اجتماعی نظیر احترام به بزرگسالان، آموزش ، ثروت و مالکیت، اقتدار مذهبی و غیره که جزو آداب سنتی ما ی است، هنوز نفوذ گسترده ای دارد. به یک معنی حاکمان و ان ما یایی مسئله احترام و وفاداری در یک سیستم و روش فئودالی گونه را در گذشته حفظ کرده اند. کما اینکه از حدود دو هزار سال پیش رسم بوده است که جوایز و نشان افتخار به سلاطین و حکام اعطا می شده و به این وسیله موقعیت اجتماعی آنها تثبیت می شده است که امروزه هم همین سنت مورد احترام و اجرا است. شواهد نشان می دهد که حداقل چهار اولیه سازمان متحد ملی ما ی از خانواده های سطح بالا بودند.

با این حال وجود طبقات اجتماعی با معرفی برنامه های جدید اقتصادی شکل ملموس تری به خود گرفته است. در جامعه امروزین ما ی ثروتمندان مالایو، تاجران، و آریستوکراتها به روشنی از طبقه متوسط شامل خدمه شهری و گروههای شغلی، و نیز طبقه پایین نظیر کشاورزان و نیز کارگران قابل تمیزند.

علاوه بر این وجود مقر نسبتاً گسترده در میان کشاورزان قابل ملاحظه است. هر چند فرهنگ مالایو تحت تاثیر فرهنگهای هندی و بو افراد را به سه گروه حاکم، افرادوالامقام و عامه مردم تقسیم می کند، با این حال امکان تحرک اجتماعی برای افراد وجود دارد و مردم عادی می توانند از راههای مختلف از جمله با انتخاب شدن در مجامع ای ی و پارلمان از منزلت بالاتری برخوردار شوند.

یکی از مشخصه های جامعه ما یایی تفاوتی است که میان نان ا و روستاییان مشاهده می شود. همچنین در جوامع شهری نخبگان غربگرا موقعیت برجسته ای دارند و در روستاها نیز افراد برجسته و زمین داران ثروتمند از چنین منزلتی برخوردارند.

ب- روابط عاطفی و روانی مردم با یکدیگر

مردم ما ی خصوصاً افراد مالایو نژاد همانند بسیاری از نان اصلی منطقه آسیای جنوب شرقی از روحیه آرام و مسمالمت جویانه ای برخوردارند، ولی خود را صاحبان اصلی ما ی می دانند و از مهاجرت اقوام چینی و هندی و دیگر اقوام به این کشور نسد نیستند.

در واقع مسائل نژادی از همان ابتدای استقلال مطرح بود. ائتلاف حاکم در مالایا پس از استقلال، شامل بر کارمندان تی مالایو و اشراف از یک طرف و تجار چینی و هندی و متخصصان از سوی دیگر بود. هنگام استقلال، در نتیجه مصالحه ای توسط چینی ها که نمایندگی آنها را جامعه چینی های مالایا به عهده داشت و کنگره هندی های مالایا به نمایندگی هندی ها، حق حاکمیت مالایوها و حقوق و امتیازات ویژه ای برای آنها در مقابل ب شهروندی کامل و نقش داشتن در ت به رسمیت شناخته شد.

از آنجایی که به لحاظ تاریخی اقلیتهای چینی و هندی با کار خود رد معادل قلع و کشت کائوچو موجبات شروع موج توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورند، ولی مالایوها همچنان به فعالیتهای سنتی خود یعنی ماهیگیری و کاشت برنج و تولید میوه ادامه داده و تمایلی به کار در شرایط سخت و طاقت فرسای معادن و مزارع کائوچو نداشتند، در نتیجه از همان آغاز نوعی ج بین آنها به وجود آمد که تاثیراتی بر روابط اجتماعی آنها داشت.

در حقیقت مشارکت گروههای مهاجر آسیایی در بخش مدرن اقتصادو اجتناب مالایوها از این بخش به طور ارادی و هم در نتیجه سیاستهای استعماری انگلیس سرانجام منجر به تقسیم مناقشه برانگیز درآمدها و گروههای نژادی بود، به گونه ای که سهم مالایوها در صنعت و تجارت بسیار کم بود. در جریان بحرانهای مربوط به ناتوانی ت در به دست آوردن 3/2 اکثریت آراء شورشهای نژادی بین چینی ها و مالایوها در کوالالامپور در گرفت و به دنبال آن وضعیت اضطراری اعلام شد که از 1957 تا سال 1960 ادامه یافت. بنابراین متعاقب بازگشت حکومت پارلمانی به کشور موادی به قانون اساسی اضافه شد که بحث د رمورد مسائل حسصاس نژادی نظیر حقوق مالایوها، مذهب و موقعیت سنتی سلاطین مالایو و سلطان را ممنوع ساخت. همین تحول بود که تاثیر خاصی برروند مسائل ، اجتماعی و اقتصادی مالایو به جای گذاشت و باعث سیاست تازه اقتصادی شد.

ج- نقش ن در جامعه

تا قبل از دهه 1980 ن ما یایی بیش از 3/1 نیروی کار کشور را تشکیل می دادند ولی موقعیتهای اجتماعی مهم را نسبت به ن فیلیپینی کمتر داشتند، و نیز در امور تجاری کمتری از ن تایلندی فعال بودند. در طول دهه 1970 سهم ن در امور اداری و تکنیکی فقط 2% در مقایسه باسهم 2% مردان بود.

تنوع قومی در ما ی باعث شده است تا نقش ن مالایو در نیروی کار کشور کاملاً متفاوت از ن چینی باشد. از نظر سنتی ن مالایو بیشتر در امور کشاورزی بخصوص در زمینه وجین مزارع و کشت فعالیت دارند. با گسترش تکنولوژی و توسعه ماشینیسم، نیاز به نیروی کار کاهش یافته است. در نتیجه بخشی از ن به ا مهاجرت کرده در صنایع الکترونیک مشغول به کار شده اند که خود منجر به بروز مشکل نحوه اسکان آنها گردیده است.

ن مالایایی در گسیختن از فرهنگ و مذهب روستایی و انطباق با اصول و مبانی زندگی شهری و اشتغال صنعتی چه بسا با مشکلاتی مواجه شده اند، با وجود این بیشتر آنها زندگی شهری را با همه مشکلاتی که دارد به زندگی در روستا ترجیح می دهند. بر ع ن چینی سهم کمی از اشتغال در کارخانه ها را دارند و غالباً در شرکتهای تجاری چینی فعالیت می کنند.

این حقیقت را باید مورد نظر قرار داد که از نقطه موفقیتهای شغلی، ن در رده های پایین تری نسبت به مردان قرار دارند و تبعیضهایی در پرداخت دستمزد در مقابل کار مساوی و نیز امنیت شغلی در مورد آنان وجود دارد. علاوه بر این برای تصدی مشاغل تکنیکی، مدیریت و خدمات برجسته شهری، اشتغال در امور قضایی، مطبوعات ووسایل ارتباط جمعی مجال کمتری داشته اند. با تقویت موضوع سازمان متحد ملی ما ی در ت، ن مالایو موضوع بهتری نسبت به غیر مالایوها در موقعیتهای به دست آورده اند، با این حال شاخه ن سازمان نقش اندکی در تصمیم گیری های حزبی دارد.

آمار نشان می دهد که از نظر آموزشی ن با مردان برابر نیستند، زیرا اولاً میزان بیسوادی دو برابر مردان است، ثانیاً تعداد مردانی که دوره دوم سیستم آموزشی ما ی را طی کرده اند بیشتر از ن است، ثالثاً تعداد مردانی که دوره سوم سیستم آموزشی ما ی را گذرانده اند دو برابر ن می باشد.

اختلاف موقعیت ن روستایی و شهری همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه متفاوت است. نقش ن روستایی غالباً در حد وظایف سنتی است ولی در اجتماعات شهری ن تحصیل کرده می توانند تا منصبهای بالای اداری و حتی وزارت نیز ارتقا یابند.

در زمینه حضور ندر صحنه این کشور، لازم به ذکر است که تعداد سیاستمداران ن در ما ی نشان دهنده عدم توجه به شناخت و آگاهی از این قشر می باشد. در حال حاضر تنها 9 نفر از 180 عضو مجلس نمایندگان ما ی زن می باشند و از 461 نفر اعضای مجلس قانونگذاری ای ها فقط 12 نفر زن هستند. در هیات ان نیز تنها دو زن و سه معاون زن وجود دارند.

همچنین در ما ی سازمانی به نام سازمان هوا تاسیس شد که کار آن حمایت از حقوق ن این کشور است. در مقدمه اساس نامه این سازمان آمده است که از سیاست ملی ن به منظور توسعه عد ، و برای آحاد ن این کشور حمایت می شود.

د- وضعیت بهداشت عمومی

وزارت بهداشت ما ی مسئول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است. در این کشور 93 بیمارستان تی وجود دارد که در مجموع شامل 25201 تحت می شود. به علاوه بیمارستانهای خصوصی متعددی نیز در ما ی دایر است. همچنین تعداد زیادی مراکز بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف کشور وجود دارد.

ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی در مناطق روستایی دور دست بر عهده تیمهای پزشکی است و این گروهها به صورت سیار و مستقر در این مناطق فعالیت دارند. در ما ی به طور متوسط برای هر 339 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد.

2- اوضاع فرهنگی:

الف- تاثیر فرهنگها

حضور همزمان سه جریان فرهنگی عمده در ما ی که به ترتیب اهمیت و نفوذ عبارت اند از: فرهنگ مالایو، فرهنگ چینی و فرهنگ هندی، بافت فرهنگی متنوعی را در این کشور به وجود می آورد که خالی از مخاطرات بالقوه و اجتماعی نیز نمی باشد.

پیوند میان دین و قوم مالایو سبب شده است که این فرهنگ از هویت مستقل و متمایزی برخوردار شود، خصوصاض که جمعیت افراد مالایو نژاد نیز نسبت به جمعیت سایر نژادها، از اکثر برخوردار است. بنابراین جریان فرهنگی غالب در ما ی اختصاص به فرهنگ مالایو دارد، اگرچه وجود فرهنگهای چینی و هندی در کشور مانع از آن است که این غلبه به صورت کامل و همه جانبه باشد.

هر یک از سه جریان فرهنگی اصلی در ما ی هنوز هویت اصلی خویش را حفظ کرده اند ولی همزیستی آنها و تاثیر متقابل در یکدیگر باعث پیدایش تغییراتی دربرخی مظاهر هر یک شده است. به نحوی که بعضاً به صورت پدیده هایی بین فرهنگی و تعدیل یافته نمودار می شود. برای مثال گرایش افراد چینی الاصل به فعالیتهای اقتصادی و اشتغال بیشتر آنها در مشاغل تجاری و خصوصی باعث پیدایش نوعی فرهنگ سوداگرانه متمایل به ارزشهای غربی در میان آنها شده است.

این روحیه در طبقات متوسط مالایوها یعنی در قشرهای تحصیل کرده و بوروکرات و نیز در میان شهر نشینان شاغل در بخش خصوصی و تجاری تاثیر قابل توجهی نهاده و دامنه نفوذ آن نسل جوان مالایوها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ب- مهمترین رسانه ها و نشریات

مطبوعات ما ی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی از نسبی برخوردار هستند، اما ت تلاش می کند ضمن تصویب قوانین جدید، کنترل بیشتری بر نشریات داشته باشد. بیان در مطبوعات، تا زمانی که مخل وحدت و منافع ملی و ضد ت نباشد، رعایت می شود. مواردی چون زبان ملی، حقوق افراد مالایو نژاد، موقعیت خاص سلاطین و اعضای خانواده سلطنتی در این مقوله قرار دارد.

ما ی دارای رو مه ها و نشریات متعددی است که به زبان های گوناگون ملایو، انگلیسی، چینی و تامیلی منتشر می شود. اولین رو مه این کشور در سال 1806 در پنینگ منتشر شد. جراید ما ی در ابتدای انتشار، عمدتاً به زبان انگلیسی بودند اما اکنون غالب نشریات به زبان ملایو منتشر می شود.

در این کشور 63 عنوان رو مه انتشار می یابد که 42 مورد در شبه جزیره ما ی و 21 مورد در ایالات صباح و ساراواک منتشر می شودو پرشمارگان ترین آنها عبارتند از:

  • رو مه نیواستریتز تایمز (به زبان انگلیسی)
  • رو مه بریتاهاریان (به زبان ملایو)
  • رو مه اتوسان مالیزیا (به زبان ملایو)
  • رو مه نانیانگ سیانگ پائو (به زبان چینی)
  • رو مه استار (به زبان انگلیسی)
  • رو مه مالای میل (به زبان انگلیسی)

همچنین 63 عنوان مجله و نشریه از سوی سازمانهای مختلف تی و نهادهای خصوصی در زمینه های گوناگون منتشر می شود که 45 عنوان به زبان ملایو، 9 عنوان به زبان انگلیسی 8 عنوان به زبان چینی و یک عنوان به زبان تامیل می باشد.

ج- خبرگزاریهای

مشاهده متن کامل ...

نمونه سئوالات مبانی سازمان و مدیریت 6
درخواست حذف اطلاعات

- قدیمی ترین نظریه ی مدیریت نظریه ........است؟

الف. سنتی ب. مدرن ج. کلاسیک د. گزینه الف وب

2- یکی ازشاخه های نظریه سنتی.مدیریت اداری است. این شاخه توسط کدام یک ازگزینه ها گسترش یافته است؟

الف. امریکا ب.فرانسه ج. انگلیس د. آلمان

3-هدف نظریه ی مدیریت علمی تعریف جنبه های مختلف رابطه بین ........بوده است؟

الف. کارگر-کارفرما ب. ماشین-کارفرما ج. ماشین-کارگر د. ابزاراستانداردشده-کارگر

4- کدام یک ازموارد جزء شیوه های مورد نظر برای تعیین بهترین روش اجرای هر کار محسوب نمیشود؟

الف. س رستی عمومی ب. مطالعات زمان وحرکت ج. انگیزه های فردی د. اصول مدیریت علمی

5- کدام یک از گزینه های زیراز اصول مدیریت علمی به شمار نمی آید؟

الف. گزینش علمی کارکنان وآموزش وتربیت آنان برای اجرای بهتر وظایف خود

ب. حوزه ی خاص تخصصی هر س رست حوزه ی اختیار اوست

ج. ایجاد علم واحدی برای اجرای هر جزء از کار که جایگزین روش غیر علمی متداول شود

د. تقسیم تقریبا مساوی کار ومسئولیت بین مدیریت و کارکنان

6- کدام یک از فعالیت های سازمان های تجاری مست م تحقیق و مطالعه ی بیشتر است؟

الف. فعالیت های امنیتی ب. فعالیت های حسابداری ج. فعالیت های مدیریتی د. فعالیت های مالی

7- کدام یک از فعالیت های سازمان های تجاری به بررسیهای لازم برای سرمایه گذاری واستفاده ی مطلوب از سرمایه می پردازد؟

الف. فعالیت های بازرگانی ب. فعالیت های مالی ج. فعالیت های حسابداری د. فعالیت های فنی

8- کدام یک از موارد از توانایی های خاص مدیریت محسوب نمیشود؟

الف. برنامه ریزی ب. هماهنگی ونظارت ج. هدایت د. حفظ اموال وافراد

9- کدام یک از اصل های مدیریت در گزینه های زیر باعث میشود میزان تولید افزایش یابد؟

الف. انظباط ب. تقسیم کار ج. روحیه ی کار گروهی د. ابتکار

10- عدم رعایت اصل ........موجب تضاد و کشمکش وضعف انضباط و به خطرافتادن اصل اختیار درسازمان میشود؟

الف. انضباط ب. وحدت جهت ج. وحدت فرماندهی د. انصاف

11- تعیین مناسب ترین درجه ی........برای سازمان خود بر عهده ی مدیران است؟

الف. نظم ب. تمرکز ج. تقسیم کار د. انضباط

12- (در هر سازمان باید اقداماتی برای تشویق کارکنان، به ویژه مدیران، به خدمت دراز مدت صورت گیرد)جزء کدام دسته از اصل های مدیریت محسوب میشود؟

الف. روحیه ی کار گروهی ب. اولویت منافع عمومی بر منافع فردی ج. ثبات شغلی واستخدامی

د. جبران خدمات کارکنان

13- بوروکراسی نظامی .......مانند همه ی دستگاه های مرکزی است؟

الف. علمی ب. اداری ج. فنی د. مالی

14- بوروکراسی شکلی از سازمان با ویژگی های خاص مانند........،اختیار، مقررات و جز آن است؟

الف. سلسله مراتب ب. نظم ج. وحدت فرماندهی د. تقسیم کار

15- کدام یک از موارد زیر جزء مشخصه های مدیریت بوروکراتیک محسوب میشود؟

الف. ساختار اختیار ب. تقسیم کار ج. منطقی بودن د. س رستی تخصصی

16- کدام یک ازموارد زیرکه همگی ازمشخصه های مدیریت بوروکراتیک هستند ،راهنمای اصلی برای تعریف وکنترل رفتار همه ی کارکنان هنگام اجرای وظایف است؟

الف. تعهدبرای کارمادام العمر ب. تقسیم کار ج.قوانین ومقررات د. منطقی بودن

17- اتکا به قوانین و مقررات ،سازمان را به سوی............ هدایت می کند؟

الف. ساختار سلسله مراتب ب.غیر شخصی بودن ج.تقسیم کار د.منطقی بودن

18- چه چیزی عینیت مدیران را افزایش می دهد و فرد گرای انان را به حداقل میرساند؟

الف.قوانین و مقررات ب.قیر شخصی بودن ج.تقسیم کار د. ساختار اختیا ر

19- فرایند تبدیل وظایف به کارهای ساده تر و تخصصی تر را........می گویند؟

الف. تقسیم کار ب. ساختار سلسله مراتبی ج. ساختار اختیار د. شخصی بودن

20- چه چیزی به سازمان قدرت می دهد تا کارایی شخص را به حد مطلوب برساند؟

الف. نظم ب. تقسیم کار ج. اختیار د. قوانین ومقررات

21- انتقال مقام پدر به پسر در کدام یک از سه طریق صورت مشروع اختیار قرار دارد؟

الف.اختیار شخصیتی ب. اختیار سنتی ج. اختیار عقلایی د. اختیار مشروع

22- کدام نوع اختیار در سازمان های نو به ندرت وجود دارد؟

الف. اختیار شخصیتی ب. اختیار قانونی ج. اختیار مشروع د. اختیار سنتی

23- کدام نوع اختیار قائم به زات است واز این رو ناپایدار است؟

الف. اختیار مشروع ب. اختیار قانونی ج. اختیار سنتی د. اختیار شخصیتی

24- کدام نوع اختیاراست که در آن قوانین فقط در حیطه ی مشخص و حدود معینی اعمال میشود؟

الف. اختیار عقلایی ب. اختیار سنتی ج. اختیار مشروع د. اختیار شخصیتی

25- سازمانی که در آن روابط اختیار بر مبنای قوانین برقرار شود،بنام سازمان.........معروف است؟

الف. تی ب. بوروکراسی ج. تخصصی د. علمی

26- کدام یک از گزینه های زیر از نتایج دور اول مطالعات هاثورن به شمار می آید؟

الف. نیاز های اجتماعی باعث افزایش عملکرد کارکنان شده است

ب. تغییرشرایط فیزیکی در عملکرد کارکنان موثر بوده است

ج. عوامل دیگری غیر از تغییر شرایط فیزیکی در عملکرد کارکنان موثر بوده است

د. بالا رفتن روحیه ی کارکنان موجب افزایش عملکرد آنان شده است

27- این متن که میگوید(( انسانها از فشار اجتماعی گروه همکاران خود بیشتر از تشویق ونظارت مدیریت سازمان متاثر می شوند )) نتیجه گیری از کدام مطالعات است؟

الف.مطالعات مدیریت علمی ب. مطالعات مدیریت اداری ج. مطالعات بوروکراسی د. مطالعات هاثورن

28- چه چیزی در پدیدآمدن روابط انسانی وبر تفکر مدیریتی دهه ی 1950-1960 تاثیر مهمی داشت؟

الف. مطالعات مدیریت اداری ب. مطالعات بوروکراسی ج.مطالعات هاثورن د. مطالعات مدیریت علمی

29- کدام یک از گزینه های زیر ویژگی اصلی نگرش رفتاری را نشان میدهد؟

الف.کاربرد روش تحقیق علمی وکشف بهترین نوع ارتباطات سازمانی

ب.کاربرد روش تحقیق علمی و کشف بهترین نوع ساختار سازمانی

ج. کاربرد روش تحقیق علمی وکشف روابط صحیح بین اعضای سازمان و محیط

د. کاربرد روش تحقیق علمی وکشف روابط علتی با استفاده از رشته های علمی مربوط

30- فکر بنیادی نگرش ........آن است که چون مدیر باید ((کار را بوسیله دیگران انجام دهد )) بنابراین مدیریت به واقع ،کاربرد .........است؟

الف. روابط انسانی-روش تحقیق ب. رفتاری-علم رفتار ج.رفتاری-روش تحقیق د. سیستمی-علم رفتار

31- کدام شاخه از مدیریت کمی مفهوم کاربرد یک نگرش علمی برای حل مسائل مدیریتی است؟.

الف. مدیریت عملیاتی ب. علم مدیریت ج. مدیریت علمی د. سیستم های اطلاعاتی مدیریت

32- کدام شاخه از مدیریت کمی موجب میشود که داده ها به کالاها و خدمات نهایی تبدیل شوند؟.

الف. علم مدیریت ب. مدیریت علمی ج. مدیریت عملیاتی د. سیستم های اطلاعاتی مدیریت

33- کدام شاخه از مدیریت کمی میتواند اطلاعات را جمع آوری وپردازش کند؟

الف. مدیریت علمی ب. سیستم های اطلاعاتی مدیریت ج. مدیریت عملیاتی د. علم مدیریت

34- مدیران از کدام بخش مدیریت کمی استفاده میکنند تا بتوانند جزئیات بسیاری درباره ی سازمان، مشتریان ومحیط سازمان بدست آورد؟

الف. مدیریت عملیاتی ب. علم مدیریت ج. سیستم های اطلاعاتی مدیریت د. مدیریت علمی

35- کدام یک از گزینه ها،مدل های ریاضی را در موقعیت های مختلف مدیریتی به کار می برد؟

الف. مدیریت علمی ب. مدیریت عملیاتی ج. علم مدیریت د. سیستم های اطلاعاتی مدیریت

36- کدام یک از گزینه ها به معنای تحقق اه است؟

الف. بهره وری ب.کار آمدی ج. کارآیی د. اثربخشی

37- ...........مجموعه ای از اجزاست با ارتباط و پیوند متقابل یک..........واحد را تشکیل میدهد ونقش ........را ایفا می کند؟

الف. سیستم- کل- معینی ب. سیستم- سازمان- تصمیم گیری

ج.سازمان- سیستم- معینی د. سازمان- کل- تصمیم گیری

38- براساس نظریه مدیریت علمی کدام یک از گزینه های زیر موجب برانگیختن کارگران میشود؟

الف. تأمین منافع شخصی ب. انگیزه های مالی ج. فشار گروه د. ابزار استاندارد شده

39- حق دستور دادن وبه اجرا دراوردن آن را با کمک پاداش یا تنبه ..........می گویند؟

الف. ابتکار ب. اختیار ج. نظم د. تمرکز

40- نظامی که براساس قوانین ومقررات،غیر شخصی بودن،تقسیم کار و ساختار سلسله مراتبی بنا شده باشد،با ساختار..........ارتباطی نزدیک دارد؟

الف. مدیریت ب. سلسله مراتب ج. سازمان د. اختیار

41- حق تقدس پادشاهان ناشی از کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف. اختیار سنتی ب. اختیارقانونی ج. اختیار مشروع د. اختیار شخصیتی

42- کدام یک از گزینه های زیر درنهضت روابط انسانی نادیده گرفته میشود؟

الف. اجزای سازمان وارتباط آن ها با محیط ب. کار آیی مدیریت و ارتباط آن با محیط

ج. کل سازمان و ارتباط آن با محیط د. کل سازمان و ارتباط آن با مدیریت

43- در سیستم های باز مرزها .........و تشخیص آن ها ..........است؟

الف. سخت- آسان ب. نامشخص- دشوار ج. قابل انعطاف- دشوار د. قابل انعطاف- آسان

44- کدام یک از گزینه های زیر کلید نظارت سیستم، و برای حفظ تعادل پویای سیستم ضروری است.

الف. جریان ب. مرز سیستم ج. هم افزایی د. باز خورد

45- کدام یک از گزینه های زیر جنبه ی اجتماعی سازمان را نشان میدهد؟

الف. روش های کنترل تولید ب. انتظارات کارگران ج. روش های تولید د. نوع ماشین آلات

46- کدام یک از گزینه های زیر هدف اصلی نگرش کمی را توضیح میدهد؟

الف. بررسی علمی برای یافتن بهترین شیوه های اجرای کار

ب. بررسی علمی برای یافتن اثربخش ترین شیوه های مدیریت

ج. کاربرد روش علمی برای حل مسائل فنی مدیریت

د. کاربرد روش علمی برای حل مسائل انسانی 47- کدام یک از گزینه های زیر مبنای روابط انسانی را توضیح میدهد؟

الف. روابط انسانی خوب در سازمان موجب کارایی مدیران میشود

ب. کارایی مدیران موجب روابط انسانی خوب در سازمان میشود

ج. روابط انسانی خوب در سازمان موجب بهره وری مدیران میشود

د. بهره وری مدیران موجب روابط انسانی خوب در سازمان میشود

48- با توجه به کدام گزینه، تأکید میشود که مهارت مدیریتی را مانند سایر مهارت ها میتوان آموزش داد؟

الف. اصول مدیریت ب. اختیار مدیریت ج. فعالیت های مدیریت د. تواناییهای مدیریت

49- کدامیک از گزینه های زیر علت عدم توجه ها و مدارس به مدیریت است؟

الف. نبود اصول مدیریت ب. نبود نظریه ی مدیریت ج. اهمیت نداشتن مدیریت د. قابل آموزش نبودن مدیریت

50- استفاده از کدام یک از گزینه های زیر شیوه های س رستی و خستگی از کار را تحلیل وحرکاتی را که موجب کاهش تولید میشد حذف کرده اند؟

الف. مطالعه ی زمان و حرکت ب. مطالعه ی روحیه ی کار گروهی

ج. مطالعه ی س رستی تخصصی د. مطالعه ی انگیزه های مالیمشاهده متن کامل ...
نمونه سوال ورودی نمونه پایه نهم - شیمی
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا تست های فصل اول علوم نهم- مواد و نقش آنها در زندگی

1- کدام ویژگی مربوط به ف مس نیست؟

الف) رسانای الکتریکی بسیار خوبی است ب) در برابر خوردگی مقاوم است

ج) براق و سرخ رنگ است د) به صورت خالص در طبیعت وجود دارد

2- کدام گزینه در مورد عناصر هوا نادرست است؟

الف) مولکول ا یژن تقریباً یک پنجم آنرا تشکیل میدهد ب) گاز اوزون درلایه های بالایی جو وجوددارد

ج) مولکول گاز نیتروژن(n) بیشترین درصد گاز های هوارا می سازد د) علاوه بر ا یژن و هیدروژن گازهای دیگری در هوا وجود دارد

3- در سولفوریک اسید کدام عنصر وجود ندارد؟

الف) ا یژن ب) نیتروژن ج) گوگرد د) هیدروژن

4- عنصری دارای سه لایه الکترونی است و در لایه آ آن سه الکترون وجود دارد.نام عنصر و شماره گروه آن در ج تناوبی کدام است؟

الف) آلومینیم- 3 ب) بور – 3 ج) فسفر- 4 د) گوگرد- 6

5- در کدام گزینه پلیمر ها همه طبیعی اند؟

الف) پشم-پلاستیک-ابریشم ب) نایلون-پنبه-پشم ج) سلو -پشم-پنبه د) پشم-پلی اتیلن-ابریشم

6- کدهای ویژه ای که برای محصولات پلاستیکی در نظر گرفته می شود به چه منظور است؟

الف) بهبود بازیافت آنها ب) نام گذاری محصول ج) نوع عناصر سازنده د) معرف نوع پلاستیک و شرکت سازنده

7- در ج تناوبی عناصری که ویژگی های شیمیایی مشابه دارند در یک گروه قرار می گیرندوبه آنها یک خانواده می گویند.کدام دو عنصرزیرهم خانواده است؟

الف) گوگرد – کلر ب) هیدروژن- هلیم ج) نئون- سدیم د) منیزیم- کلسیم

8- در کدام ترکیب نوع اتم های نوشته شده درست است؟

الف) متان: نیتروژن وهیدروژن ب) پلی تن: کربن-هیدروژن –ا یژن ج) آمونیاک: کربن وهیدروژن د) سولفوریک اسید:h-o-s

9- درکدام گزینه واکنش پذیری آهن، منیزیم و روی با محلول کات کبود به ترتیب از راست به چپ از کمترین به بیشترین مرتب شده است؟

الف) mg-fe-zn ب) fe-zn-mg ج) mg-zn-fe د) fe-mg-zn

10- کدام جمله در مورد cu نادرست است؟

الف) اولین ف است اج شده از سنگ معدن است ب) از ذوب سنگ معدن آن در دمای معمولی بدست می آید

ج) درحال حاضردر ایران از معدن سرچشمه ی کرمان است اج می شود د) قابلیت مفتول شدن دارد ورسانای الکتریکی آن زیاد است

11- کدام یک از گازهای موجود در هوا به صورت عنصری وجود ندارد؟

الف) اوزون ب) کربن دی ا ید ج) نیتروژن د) آرگون

12- ا یژن و گوگرد دریک گروه از ج تناوبی قرارداشته و هرکدام در لایه آ شان شش الکترون دارند.نسبت عدداتمی ا یژن به گوگرد چند است؟ الف) 1به2 ب) 2 ج) 1 د) 2به6

13- کدام گزینه از کاربرد های گازنیتروژن یا ترکیبات آن در صنعت نیست؟

الف) سردخانه و یخچال ب) تهیه کود شیمیایی ج) دباغی چرم د) ساخت مواد منفجره

14- عنصر موجود در خمیر دندان با کدام یک ار عناصر زیر هم گروه است؟

الف) cl2 ب) n2 ج) si د)p

15- کاربرد کدام ناف نادرست است؟

الف) فسفر در کبریت سازی ب) کربن در مغز مداد ج) کلر در سم پاشی مزارع د) فلوئور در ضدعفونی میوه و سبزی

16- کدام عنصر زیر بافسفر از نظر خواص شیمیایی مشابه است؟

الف) si ب) n ج) ne د) o

17- کدام عنصر ف ی به ترتیب بیشترین عنصر تشکیل دهنده ی پوسته زمین و بدن انسان است؟

الف) ا یژن- ا یژن ب) کلسیم- آلومینیم ج) آلومینیم- کلسیم د) کلسیم- سیلیسیم

18- دلیل عمده ی تولیدپلیمرهای نفتی چیست؟

الف) افزایش جمعیت ب) افزایش نیاز انسان ج) پرهزینه بودن پلی مرهای طبیعی د) تجزیه شدن راحت تر پلی مرهای طبیعی

19- کدام یک از معایب پلیمرهای است؟

الف) تجزیه نمی شوند ب)همواره در طبیعت باقی می مانند ج) باسوزاندن آنها بخارات سمی وارد هوا می شود د) هرسه مورد

20- عنصری در خانه ی 20 ج تناوبی قرار دارد.این عنصر قطعاً ...................است.

الف) ف ب) ناف ج) شبه ف د) گازی شکل

21- برای تولید گاز آمونیاک به کدام ماده احتیاج داریم؟

الف) نیتروژن و ا یژن ب) آب و هیدروژن ج) هوا و آب د) هوا و نیتروژن

22- در واکنش منیزیم با محلول کات کبود، کدام ماده تولید می شود و رنگ محلول چگونه تغییر می کند؟

الف)مس- پررنگ تر ب) مس سولفات- کم رنگ تر ج)مس سولفات- پررنگ تر د) مس- کم رنگ تر

فصل 2- رفتار اتم ها با یکدیگر

1- کاربرد کدام ترکیب درست بیان نشده است؟

الف) اتیلن گلیکول در ضدیخ ب) آ برای ترد شدن کدو حلوایی ج) اتانول برای ضدعفونی لوازم پزشکی د) آمونیاک برای رشد بهتر گیاه

2- کدام گزینه یک ترکیب مولکولی است؟

الف) سدیم کلرید ب) کات کبود ج) پتاسیم پرمنگنات د) آمونیاک

3- مدار آ یون کلرcl-17 و اتم سدیم na11 به ترتیب چند الکترون دارد؟

الف) 17-11 ب) 8- 11 ج) 8- 1 د)7- 1

4- درهیدروکربن ها هرکربن 4 پیونددارد.اگردرترکیبی تعدادپیوندهای کربن-کربن نصف پیوند های کربن-هیدروژن باشد فرمول شیمیایی این ترکیب کدام است؟

الف) ch4 ب) c2h4 ج) c4h10 د) c2h6

5- در کدام ماده مشارکت الکترونی گسترده تری وجود دارد؟(تعداد پیوند کووالانسی بیشتر است)

الف)کربن دی ید ب) متان ج) آمونیاک د) ا یژن

6- ظرفیت شیمیایی کربن 4 و هیدروژن 1 است.با فرض داشتن دو اتم کربن و تعداد کافی از اتم های هیدروژن؛ جند ترکیب مولکولی 2 کربنه می توان ساخت؟ الف) 3 ب) 4 ج) 5 د)6

7- وقتی اتم ف ی به یون تبدیل می شود چه روی می دهد؟

الف) پروتون های آن کم می شود ب) پروتون های آن زیاد می شود

ج) الکترون های آن کم می شود د) الکترون های آن زیاد می شود

8- درباره یک ترکیب یونی همواره می توان گفت که:

الف) از ترکیب دو اتم ف ی بدست می آید ب) از ترکیب دو اتم ناف ی بدست می آید

ج) مجموع بارهای مثبت و منفی در آن برابر است د) تعداد یون های مثبت ومنفی در آن برابر ند

9- ماده «الف» جامد است،رسانای الکتریکی نیست و در آب حل می شود؛ ولی مذاب آن رسانای الکتریکی محسوب می شود.این ماده...

الف) ترکیب یونی است ب) آلیاژف ی است ج) ترکیب مولکولی است د) ترکیبی با پیوند کووالانس است

10- اتم..............با................الکترون به آنیون تبدیل می شوند.

الف) ف ات-گرفتن ب) ف ات-ازدست دادن ج) ناف ات- گرفتن د) ناف ات- ازدست دادن

11- درمعادله مقابل رسوب زرد رنگ مربوط به کدام ماده است؟ پتاسیم نیترات + سرب یدید→ سرب نیترات + پتاسیم یدید

الف) پتاسیم نیترات ب) سرب یدید ج) سرب نیترات د) پتاسیم یدید

12- در ترکیب یونی ا یدمنیزیم(mgo) کدام یک کاتیون است و چه تعدادالکترون مبادله می کند؟

الف)mg- 2 الکترون ب) mg- 1 الکترون ج) o- 2 الکترون د) o- 1 الکترون

13- در کدام ترکیب یونی کاتیون و آنیون آرایش الکترونی مانند هم دارند؟

الف) cacl2 ب) cao ج)mgcl2 د) li2s

14- با توجه به ترکبیب یونی x+y- کدام نتیجه گیری نادرست است؟

الف)x+ کاتیون است ب) y-یک یون ناف ی است

ج) لایه های الکترونی x+وy- برابر است د) هردوممکن است در یک دوره از ج تناوب قرار گیرند

15- درمولکول آب چند پیوند کووالانسی وجود دارد؟مدار آ اتم ا یژن در مولکول آب چند الکترون دارد؟( ازراست به چپ)

الف)2- 8 ب) 8-2 ج) 1-6 د) 6-1

16- در کدام مولکول، دو اتم پیوند کووالانسی بیشتری وجود دارد؟

الف) آب ب) ا یژن ج) آمونیاک د) کربن دی ا ید

17- مولکولی با دو اتم کربن و دو اتم هیدروژن چند پیوند کووالانسی تشکیل می دهد؟

الف) 6 ب)4 ج)5 د) 3

فصل3- به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

1- کدام گزینه نادرست است؟

الف) در چرخه کربن، مقدار کربن در مجموع ثابت است ب) در چرخه کربن تغییرات گوناگونی در هواکره، سنگ کره و آب کره رخ می دهد

ج) کربن به شکل کربن دی ا ید تولید یا مصرف می شود د) تغییرات اندک درچرخه کربن بر فعالیت طبیعی چرخه های دیگر اثری ندارد

2- به طور متوسط نسبت نفت مصرفی در جهان که صرف سوختن و تامین انرژی می شود به نفتی که صرف ساختن فراورده های سودمند و تازه از آن می شود؛ در دنیای امروزی چگونه است؟

الف) 4برابر ب) 5برابر ج) 20 برابر د) 10برابر

3- به چه دلیلی از نفت خام بیشتر برای سوزاندن استفاده می شود؟

الف) افزایش جمعیت ب) آسانی دسترسی به نفت خام ج) افزایش نیاز به انرژی د) هر سه مورد

4- چند سال از کشف و مصرف نفت خام می گذرد و از چند سال قبل میزان اکتشاف آن از مصرفش پیشی گرفته است؟(ازراست به چپ)

الف) بیش از 100سال- بیش از 50سال ب) بیش از 100سال- کمتر از 50 سال ج) کمتر از 100سال- کمتز از 50 سال د) کمتراز100سال-بیشتراز50سال

5- کدام جمله نادرست است؟

الف) نفت خام مخلوطی از صدهاکربوهیدرات است ب) همواره همراه نفت خام مقداری گوگرد و آب پیدامی شود ج) هرچه تعدادکربن مشتقات نفت زیاد شود، نقطه ی جوش آن بیشتر می شود د) هرچه تعداد کربن مشتقات نفت خام کمتر شود راحت تر جاری می شوند

6-در کدام گزینه ، هیدروکربن نام برده نقطه ی جوش کمتری دارد؟

الف) متان ب) اکتان ج) بوتان د) هگزان

7- کدام منبع تولید برق در مقایسه، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدا گاز کربنیک را وارد هوا می کنند؟

الف) نفت خام – باد ب) نفت خام – گرمای زمین ج) زغال سنگ- باد د) زغال سنگ- گرمای زمین

8- کدام ویژگی پلاستیک بر سبک زندگی ما براساس مصرف آن طراحی نشده است؟

الف) قیمت ارزان ب) استحکام بالا ج) ماندگاری بالا د) عمر کوتاه

9- کدام هیدروکربن مایع است؟

الف)c3h8 ب)c4h10 ج) c2h6 د)c6h14

10- از کدام گاز در بسته بندی موز برای رسیدن موز نارس استفاده می شود؟

الف) پلی اتیلن ب) اتیلن ج) متان د) اتان

11- ماده اصلی الیاف پلاستیک چه نام دارد؟

الف) اتان ب) اتن ج) اتیلن د) ب و جمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات چهار گزینه ای (تستی)-مطالعات هفتم
درخواست حذف اطلاعات

1اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟

الف)انتخاب نام خوب ب)استفاده از خدمات بهداشتی ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه د)تحصیل و شکوفایی

2.مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟

الف)حق داشتن غذا لباس و مسکن ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل ج)حق داشتن امنیت د)حق حیات یا زندگی

3.این که «هیچ حق ندارد ی را مس ه کند»از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است ؟

الف)خانواده و کشور ب)خانواده و مدرسه ج)محیط زندگی و خانواده د)مدرسه و محیط زندگی

4.به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم چه می گویند ؟

الف)حقوق متقابل ب)حقوق طبیعی ج)مسولیت د)حق

5.«عبادت خداوند وشکرگزاری از نعمت هایش» مربوط به کدام گزینه است ؟

الف)مسولیت ما در نزد خداوند ب)مسولیت ما در نزد دیگران

ج)مسولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش د)مسولیت ما نسبت به خودمان

6.گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف)من وظیفه دارم استعداد های خود را بشناسم و آنها را شکوفا کنم ب) من نسبت به مسلمانان جهان مسؤل نیستم

ج)من در برابر خون شهیدان مسؤل هستم. د)ازوظایف من در خانواده ،احترام به والدین است

7.شکرگزار بودن یعنی:

الف)استفاده صحیح از نعمت های خدا ب)قدر نعمت ها را دانستن ج)به هدر ندادن نعمتها د)همه ی موارد

8.مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات در جامعه کدام اند ؟

الف)ایجاد عد ب)برقراری نظم ج)حفظ حقوق افراد د)برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

9.کدام یک از موارد زیر از پیامد های عدم رعایت قوانین در جامعه نمی باشد ؟

الف)خللی در جامعه ایجاد نمی شود ب)موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

ج)تنها امنیت اجتماعی از بین می رود د)فقط باعث به هم زدن نظم می شود

10. حقوقدان های شورای نگهبان از طرف......معرفی می شود ؟

الف) ب)مجلس خبرگان ج)قوه ی قضاییه د)مجلس شورای ی

11.نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای ی برای چند مدت از سوی مردم انتخاب می شوند ؟

الف)یک دوره چهار ساله ب) دودوره ج)هشت سال د)4 سال

12.دو بخش مهم قوه ی مقننه کدام اند ؟

الف)مجلس شورای ی و مجلس خبرگان ب)مجلس خبرگان و شورای نگهبان

ج)شورای نگهبان و مجلس شورای ی د)هیچکدام

13.امروزه همدردی شکل جدیدی پیدا کرده و ........ مختلفی برای آن پدید آمده است.

الف)مؤسسات ب)ادارات ج) ها د)وزارتخانه ها

14.طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند.

الف)اختیاری ب)اجباری ج)احتمالی د)داوطلبانه

15.کدام یک از موارد زیر سرمایه محسوب نمی شوند ؟

الف)ماشین آلات ب)ابزار کار ج)زمین یا ساختمان د)معادن

16.استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها را چه می گویند ؟

الف)مصرف ب)تولید ج)توزیع د)استاندارد

17.فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی های زیر است ؟

الف)انسانی ب)طبیعی ج) د)اجتماعی

18.استان از چه طریق اداره می شود ؟

الف)شهردار ب)شورای شهر ج)فرماندار د)استانداری

19.کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟

الف)ارتفاع و بارش ب)دما و بارش ج)ارتفاع و دما د)دوری از دریا و ارتفاع

20.در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟

الف)با نابودی درختان جنگل ب) با کشیدن راه و ساختن خانه ها و شهر ها

ج)با نابودی جانوران د)با نابودی درختان جنگل و جانوران

21.فقهای شورای نگهبان از طریق چه ی انتخاب می شوند ؟

الف) ب)رییس مجلس ج)رییس جمهور د) هیچکدام

22.جمعیت سنین بین (25 تا 65 سال ) جزو کدام گروه سنی هستند ؟

الف)ک ن ب)بزرگسالان ج)جوانان د)سالمندان

23.کدام یک از موارد زیر جزء آبهای زیرزمینی نیست ؟

الف)رود ها ب)چاه ج)چشمه د)قنات

24.گردشگری نقش مهمی در افزایش ................مردم یک منطقه دارد.

الف)تولید ب)درآمد ج)توزیع د)خدمات

25.از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟

الف)سواحل دریای خزر ب)سواحل خلیج فارس و دریای عمان ج)جلگه ی مغان د )جلگه ی گرگان

26.کدام یک از گزینه های زیر جزء چیز های غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد ؟

الف)اعتقادات ب)زبان ج)آداب و رسوم د)بنا های تاریخی

27.یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟

الف)صنایع دستی ب)موزه ها ج)سازمان گردشگری د)حفاظت از محیط زیست

28.کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟

الف)جیرفت ب)سیلک ج)شهر سوخته د)ایلام

29.آ ین حکومت پیش از ورود به ایران کدام است ؟

الف)اشکانیان ب)هخا ان ج)ساسانیان د)سلوکیان

30.در زمان هخا ان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد ؟

الف)روم ب)اعراب ج)یونان د)آشوریها

31.پایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟

الف)صد دروازه ب)تخت جمشید ج)شوش د)تیسفون

32.اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند.

الف)جن ری ب)معماری ج)کشورداری د)کشاورزی

33.در ایران باستان چه انی می نوانستند شاه راعزل کنند؟

الف)بزرگان و دبیران ب)دبیران و موبدان ج)بزرگان و موبدان د) ان و رؤسای دربار

34.کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند ؟

الف)فرماندهان نظامی ب)دبیران ج)بازرگانان د)موبدان

35.درکدام دوره ی تاریخی اختلاف طبقاتی به اوج خود رسید؟

الف)پارت ها ب)ساسانیان ج)سلوکیان د)هیچکدام

36.مهم ترین پیشه و وسیله ی معیشت در ایران باستان چه بود ؟

الف)تجارت ب)دام داری ج)کشاورزی د)صادرات ابریشم

37.منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ی باستان چه بود ؟

الف)فروش محصولات کشاورزی ب)مالیات ج)صادرات قالی و قالیچه د)صادرات ابریشم

38.دین رسمی کشور در دوره ی ساسانیان چه بود ؟

الف)زرتشتی ب) یهودی ج)مانوی د) ی

39.غذای اصلی مردم در ایران باستان چه بود ؟

الف)گندم ب)برنج ج)جو د)گندم و جو

40.کدام یک از بازی های زیر را ایرانیان ابداع کرده اند ؟

الف)تیراندازی ب)پرتاب سنگ ج)چوگان بازی د)فلاخن

41.کدام یک از بنا های زیر از نظر معماری وسعت و عظمت شهرت جهانی دارند ؟

الف)طاق بستان ب)پاسارگاد ج)تخت سلیمان د)تخت جمشید

42.زبان ایرانیان در دوره ی ی چه بود ؟

الف)پارسی میانه ب)پهلوی ج)دری د)پارسی باستان

43.سنجش و تعیین زمان ایرانیان را با کدام علم آشنا می ساخت ؟

الف)پزشکی ب)هنر ج)نجوم د)معماری

44.کدام پادشاه ساسانی اقدام به ساختن مدرسه و بیمارستان نمود ؟

الف)خسرو پرویز ب)اردشیر بابکان ج)یزدگرد سوم د)شاپور

45..همه ی موسسات بیمه زیر نظر ..... فعالیت می کنند.

الف) ت ب) ج)بانک مرکزی د)بیمه مرکزی

46..موسسه بیمه تعهد می کند درقبال دریافت ... خسارت را بپردازد.

الف)پول اضافی ب)حق بیمه ج)چک د)حقوق

47..کدام یک از موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟

الف)اورژانس ب)پلیس ج)آتش نشانی د)همه ی موارد

48..این جمله کدام مفهوم را می رساند ؟«پس از درکِ احساسِ فرد حادثه دیده به کمک او بشت م.»

الف) همدلی ب) همدردی(همیاری) ج) انسان دوستی د) احساس مسولیّت

49..شعر «بنی آدم اعضای یک پیکرند .....» از کیست ؟

الف)سعدی ب)مولانا ج)حافظ د)خیام

50. کدام موردمی فرماید:«هر جان یکنفر را نجات دهد مانند این است که جان همه مردم را نجات داده است »

الف) ب) علی ج)قرآن کریم د)حضرت زرتشتمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات چهار گزینه ای (تستی)-مطالعات هفتم
درخواست حذف اطلاعات

1اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است ؟

الف)انتخاب نام خوب ب)استفاده از خدمات بهداشتی ج)داشتن محیطی سالم و پاکیزه د)تحصیل و شکوفایی

2.مهم ترین حق انسان ها کدام اند ؟

الف)حق داشتن غذا لباس و مسکن ب)حق برخورداری از سواد و تحصیل ج)حق داشتن امنیت د)حق حیات یا زندگی

3.این که «هیچ حق ندارد ی را مس ه کند»از حقوق مشترک کدام یک از موارد زیر است ؟

الف)خانواده و کشور ب)خانواده و مدرسه ج)محیط زندگی و خانواده د)مدرسه و محیط زندگی

4.به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم چه می گویند ؟

الف)حقوق متقابل ب)حقوق طبیعی ج)مسولیت د)حق

5.«عبادت خداوند وشکرگزاری از نعمت هایش» مربوط به کدام گزینه است ؟

الف)مسولیت ما در نزد خداوند ب)مسولیت ما در نزد دیگران

ج)مسولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش د)مسولیت ما نسبت به خودمان

6.گزینه نادرست را انتخاب کنید.

الف)من وظیفه دارم استعداد های خود را بشناسم و آنها را شکوفا کنم ب) من نسبت به مسلمانان جهان مسؤل نیستم

ج)من در برابر خون شهیدان مسؤل هستم. د)ازوظایف من در خانواده ،احترام به والدین است

7.شکرگزار بودن یعنی:

الف)استفاده صحیح از نعمت های خدا ب)قدر نعمت ها را دانستن ج)به هدر ندادن نعمتها د)همه ی موارد

8.مهم ترین علل به وجود آمدن مقررات در جامعه کدام اند ؟

الف)ایجاد عد ب)برقراری نظم ج)حفظ حقوق افراد د)برقراری نظم و حفظ حقوق افراد

9.کدام یک از موارد زیر از پیامد های عدم رعایت قوانین در جامعه نمی باشد ؟

الف)خللی در جامعه ایجاد نمی شود ب)موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود

ج)تنها امنیت اجتماعی از بین می رود د)فقط باعث به هم زدن نظم می شود

10. حقوقدان های شورای نگهبان از طرف......معرفی می شود ؟

الف) ب)مجلس خبرگان ج)قوه ی قضاییه د)مجلس شورای ی

11.نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای ی برای چند مدت از سوی مردم انتخاب می شوند ؟

الف)یک دوره چهار ساله ب) دودوره ج)هشت سال د)4 سال

12.دو بخش مهم قوه ی مقننه کدام اند ؟

الف)مجلس شورای ی و مجلس خبرگان ب)مجلس خبرگان و شورای نگهبان

ج)شورای نگهبان و مجلس شورای ی د)هیچکدام

13.امروزه همدردی شکل جدیدی پیدا کرده و ........ مختلفی برای آن پدید آمده است.

الف)مؤسسات ب)ادارات ج) ها د)وزارتخانه ها

14.طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند.

الف)اختیاری ب)اجباری ج)احتمالی د)داوطلبانه

15.کدام یک از موارد زیر سرمایه محسوب نمی شوند ؟

الف)ماشین آلات ب)ابزار کار ج)زمین یا ساختمان د)معادن

16.استفاده از کالا و خدمات به منظور رفع نیازها را چه می گویند ؟

الف)مصرف ب)تولید ج)توزیع د)استاندارد

17.فعالیت های اقتصادی مربوط به کدام یک از ویژگی های زیر است ؟

الف)انسانی ب)طبیعی ج) د)اجتماعی

18.استان از چه طریق اداره می شود ؟

الف)شهردار ب)شورای شهر ج)فرماندار د)استانداری

19.کدام یک از موارد زیر از مهم ترین عناصر آب و هوا به شمار می آید ؟

الف)ارتفاع و بارش ب)دما و بارش ج)ارتفاع و دما د)دوری از دریا و ارتفاع

20.در چه صورتی تعادل طبیعت به هم می خورد ؟

الف)با نابودی درختان جنگل ب) با کشیدن راه و ساختن خانه ها و شهر ها

ج)با نابودی جانوران د)با نابودی درختان جنگل و جانوران

21.فقهای شورای نگهبان از طریق چه ی انتخاب می شوند ؟

الف) ب)رییس مجلس ج)رییس جمهور د) هیچکدام

22.جمعیت سنین بین (25 تا 65 سال ) جزو کدام گروه سنی هستند ؟

الف)ک ن ب)بزرگسالان ج)جوانان د)سالمندان

23.کدام یک از موارد زیر جزء آبهای زیرزمینی نیست ؟

الف)رود ها ب)چاه ج)چشمه د)قنات

24.گردشگری نقش مهمی در افزایش ................مردم یک منطقه دارد.

الف)تولید ب)درآمد ج)توزیع د)خدمات

25.از مراکز مهم گردشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است ؟

الف)سواحل دریای خزر ب)سواحل خلیج فارس و دریای عمان ج)جلگه ی مغان د )جلگه ی گرگان

26.کدام یک از گزینه های زیر جزء چیز های غیرمادی میراث فرهنگی نمی باشد ؟

الف)اعتقادات ب)زبان ج)آداب و رسوم د)بنا های تاریخی

27.یکی از بخش های سازمان میراث فرهنگی کدام است ؟

الف)صنایع دستی ب)موزه ها ج)سازمان گردشگری د)حفاظت از محیط زیست

28.کدام یک از تمدن های زیر در خوزستان می زیستند ؟

الف)جیرفت ب)سیلک ج)شهر سوخته د)ایلام

29.آ ین حکومت پیش از ورود به ایران کدام است ؟

الف)اشکانیان ب)هخا ان ج)ساسانیان د)سلوکیان

30.در زمان هخا ان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد ؟

الف)روم ب)اعراب ج)یونان د)آشوریها

31.پایتخت ساسانیان کدام شهر بود ؟

الف)صد دروازه ب)تخت جمشید ج)شوش د)تیسفون

32.اشکانیان در تاریخ جهان به آن مشهور بودند.

الف)جن ری ب)معماری ج)کشورداری د)کشاورزی

33.در ایران باستان چه انی می نوانستند شاه راعزل کنند؟

الف)بزرگان و دبیران ب)دبیران و موبدان ج)بزرگان و موبدان د) ان و رؤسای دربار

34.کدام یک از موارد زیر از طبقه ی بزرگان نبودند ؟

الف)فرماندهان نظامی ب)دبیران ج)بازرگانان د)موبدان

35.درکدام دوره ی تاریخی اختلاف طبقاتی به اوج خود رسید؟

الف)پارت ها ب)ساسانیان ج)سلوکیان د)هیچکدام

36.مهم ترین پیشه و وسیله ی معیشت در ایران باستان چه بود ؟

الف)تجارت ب)دام داری ج)کشاورزی د)صادرات ابریشم

37.منبع اصلی درآمد حکومت در دوره ی باستان چه بود ؟

الف)فروش محصولات کشاورزی ب)مالیات ج)صادرات قالی و قالیچه د)صادرات ابریشم

38.دین رسمی کشور در دوره ی ساسانیان چه بود ؟

الف)زرتشتی ب) یهودی ج)مانوی د) ی

39.غذای اصلی مردم در ایران باستان چه بود ؟

الف)گندم ب)برنج ج)جو د)گندم و جو

40.کدام یک از بازی های زیر را ایرانیان ابداع کرده اند ؟

الف)تیراندازی ب)پرتاب سنگ ج)چوگان بازی د)فلاخن

41.کدام یک از بنا های زیر از نظر معماری وسعت و عظمت شهرت جهانی دارند ؟

الف)طاق بستان ب)پاسارگاد ج)تخت سلیمان د)تخت جمشید

42.زبان ایرانیان در دوره ی ی چه بود ؟

الف)پارسی میانه ب)پهلوی ج)دری د)پارسی باستان

43.سنجش و تعیین زمان ایرانیان را با کدام علم آشنا می ساخت ؟

الف)پزشکی ب)هنر ج)نجوم د)معماری

44.کدام پادشاه ساسانی اقدام به ساختن مدرسه و بیمارستان نمود ؟

الف)خسرو پرویز ب)اردشیر بابکان ج)یزدگرد سوم د)شاپور

45..همه ی موسسات بیمه زیر نظر ..... فعالیت می کنند.

الف) ت ب) ج)بانک مرکزی د)بیمه مرکزی

46..موسسه بیمه تعهد می کند درقبال دریافت ... خسارت را بپردازد.

الف)پول اضافی ب)حق بیمه ج)چک د)حقوق

47..کدام یک از موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟

الف)اورژانس ب)پلیس ج)آتش نشانی د)همه ی موارد

48..این جمله کدام مفهوم را می رساند ؟«پس از درکِ احساسِ فرد حادثه دیده به کمک او بشت م.»

الف) همدلی ب) همدردی(همیاری) ج) انسان دوستی د) احساس مسولیّت

49..شعر «بنی آدم اعضای یک پیکرند .....» از کیست ؟

الف)سعدی ب)مولانا ج)حافظ د)خیام

50. کدام موردمی فرماید:«هر جان یکنفر را نجات دهد مانند این است که جان همه مردم را نجات داده است »

الف) ب) علی ج)قرآن کریم د)حضرت زرتشتمشاهده متن کامل ...
ارتباط شناسی و بین المللی
درخواست حذف اطلاعات
بین الف و ب و ... ارتباط وجود دارد:
الف) بیگانه ترسی   ب) پوپولیسم
الف) حکومت دیکتاتوری دینی   ب) فقر و فساد و تبعیض
الف) فقر   ب) فرمالیسم
الف) لجاجت و کینه توزی   ب) دشمن تراشی
الف) اعتبار   ب) جایگاه
الف) قدرت مطلق   ب) حق السکوت   ج) سکوت مطلق
الف) خودسری   ب) خشونت   ج) ابکاری
الف) دیکتاتوری   ب) داغ و درفش
الف) مهارت   ب) ممارست
الف) practice   ب) perfect
الف) صلح و ثبات   ب) توسعه
الف) قدرت   ب) سوء استفاده از قدرت
الف) تبلیغات   ب) عوام فریبی
الف) مذهب   ب) عوام فریبی
الف) طبیعت   ب) تعادل
الف) فرقه مذهبی مسلح   ب) جنگ   ج) گروگانگیری
الف) نظام نامتعادل   ب) نقض   
الف) ایدئولوژی افراطی   ب) بحران   ج) جنگ
الف) انقلاب   ب) بی ثباتی   ج) آشفتگی
الف) حکومت حاد   ب) هوای حاد
الف) تعصب مذهبی   ب) عوام فریبی
الف) ی    ب) رنگ
الف) religiosity   ب) clear history
الف) قدرت مطلق   ب) قتل و غارت
الف) peace   ب) progress
الف) ایدئولوژی   ب) ازدحام
الف) انقلاب   ب) ازدحام
الف) جامعه متعادل   ب) خانواده متعادل
الف) جامعه بین المللی متعادل   ب) خانواده متعادل
الف) روابط بین الملل متعادل   ب) خانواده متعادل
الف) حکومت افراطی و تروریستی   ب) تباه شدن جوانان
الف) تحلیل دقیق   ب) دانش کافی
الف)    ب) شر
الف) تعصب   ب) لجبازی
الف) ان بی تربیت   ب) شرارت
الف) ان قومی و مذهبی بی تربیت   ب) شرارت
الف) ان بی شخصیت   ب) شرارت
الف) ان قومی و مذهبی بی شخصیت   ب) شرارت
الف) انقل گری   ب) کارهای شتابزده
الف) تشخیص اشتباه   ب) درمان اشتباه
الف) حکومت متعصب دینی   ب) نزاع دینی
الف) حکومت متعصب مذهبی   ب) نزاع مذهبی
الف) democracy   ب) development
الف) حکومت نظامی مذهبی   ب) خون
الف) حکومت پلیسی مذهبی   ب) خون
الف) حکومت استبدادی مذهبی   ب) خون
الف) حکومت افراطی و تروریستی مذهبی   ب) خون
الف) تهدید   ب) عوام فریبی
 
 


مشاهده متن کامل ...
تست شخصیت شناسی: چقدر روحیه کارآفرینی دارید؟
درخواست حذف اطلاعات
تست شخصیت شناسی: چقدر روحیه کارآفرینی دارید؟

برخی از مردم دارای یک روحیه کارآفرینی ذاتی هستند. اما برای دیگران، این یک رفتار اکتس و آموختنی ست. برای برخی از مردم شرایط فعالیت های کارآفرینانه ممکن است منبعی برای ناامیدی و ناکامی بسیار باشد. این آزمون را انجام بدهید تا پی ببرید که در قلمروی استعدادهای کارآفرینانه، کجا هستید و چه ضعف هایی دارید. نتیجه این آزمون به شما نشان می دهد که در میان کدام نمونه از کارآفرین ها هستید.

متن پرسش نامه:

۱. چند ساله هستید؟
الف) ۳۰-۲۱
ب) ۴۰-۳۱
ج) ۵۰-۴۱
د) بالای ۵۱ سال
۲. شما فرزند _______ خانواده تان هستید.
الف) ارشد
ب) میانی
ج) جوان ترین
د) سایر
۳. شما:
الف) متأهل هستید
ب) طلاق گرفته اید
ج) مجرد هستید
۴. سطح تحصیلات شما چقدر است؟
الف) زیر دیپلم
ب) دیپلم
ج) کارشناسی
د) کارشناسی ارشد
ﻫ) ا
۵. دوران شغلی شما __________ است:
الف) اصولا در ب وکارهای کوچک (کمتر از ۱۰۰ کارمند)
ب) اصولا در ب وکارهای متوسط (بین ۵۰۰-۱۰۰ کارمند)
ج) اصولا در ب وکارهای بزرگ (بیش از ۵۰۰ کارمند)
۶. آیا قبل از ۲۰ سالگی تان، هیچ گونه ب وکاری را اداره کرده اید؟
الف) بسیار زیاد
ب) تعداد اندکی
ج) ابدا
۷. آیا تا به حال از شغل تان ا اج شده اید؟
الف) بلی، بیش تر از یک بار
ب) بلی، یک بار
ج) خیر
۸. انگیزه اصلی شما برای شروع یک ب وکار چیست؟
الف) ب درآمد
ب) دوست ندارم برای شخص دیگری کار کنم
ج) مشهور شدن
۹. رابطه شما با ی که بیش تر درآمد خانواده تان را فراهم می کند، چگونه است؟
الف) تیره و تار
ب) راحت
ج) رقابتی
د) هیچ رابطه ای ندارم
۱۰. اگر می توانستید بین سخت کوشی و کار هوشمندانه یکی را انتخاب کنید، انتخابتان کدام بود؟
الف) سخت کوشی
ب) کار هوشمندانه
ج) هردو
۱۱. برای نصایح حیاتی مدیریتی، روی فکر یا کمک چه ی می توانید حساب کنید؟
الف) تیم های مدیریت داخلی
ب) تیم های مدیریت خارجی
ج) متخصصان مالی خارجی
د) فقط خودم
۱۲. تنها عنصری که برای شروع یک ب وکار هم لازم است و هم کافی:
الف) پول
ب) مشتری
ج) یک ایده یا یک محصول
د) انگیزه و سخت کوشی
۱۳. اگر یک تنیسور حرفه ای بودید و این فرصت را داشتید که با یک تنیسور فوق حرفه ای بازی کنید، چه می کردید؟
الف) انصراف می دادید زیرا او می توانست به راحتی شما را ش ت دهد
ب) این چالش را می پذیرفتید اما روی آن شرط نمی بستید
ج) بر روی پیروزی تان شرط می بستید
۱۴. شما معمولا خیلی زود علاقه مند ________ می شوید.
الف) ایده های محصولات جدید
ب) کارمندان جدید
ج) ایده های تولیدی جدید
د) برنامه های مالی جدید
ﻫ) تمامی موارد بالا
۱۵. کدام یک از انواع سبک های شخصیتی، بهترین انتخاب برای معاون اصلی شماست؟
الف) باهوش و جدی
ب) باهوش و کم تکاپو
ج) ت و جدی
۱۶. شما وظایف تان را بهتر به انجام می رسانید زیرا:
الف) همیشه به موقع و سروقت حاضر هستید
ب) بسیار سازماندهی شده و منظم هستید
ج) سوابق خوب را نگه می دارید
۱۷. شما متنفر هستید که بحث کنید درباره ی:
الف) مشکلات کارمندان
ب) امضا حساب مربوط به هزینه ها
ج) شیوه های جدید مدیریتی
د) آینده ب وکار
۱۸. اگر حق انتخاب داشتید، کدام یک را ترجیح می دادید؟
الف) ریختن تاس با احتمال پیروزی سه به یک
ب) تلاش برای حل یک مشکل با احتمال حل یک به سه در زمان تخصیص داده شده
۱۹. اگر می توانستید بین این حرفه های رقابتی، یکی را انتخاب کنید، انتخاب شما کدام بود؟
الف) گلف حرفه ای
ب) فروش
ج)مشاوره شخصی
د) تدریس
۲۰. اگر این فرصت را داشتید که بین کار با یک دوست صمیمی و یا یک غریبه که در فیلد کاری شما یک متخصص است همکاری کنید، کدام را انتخاب می کردید:
الف) دوست صمیمی
ب) کارشناس
۲۱. شما از بودن با دیگران لذت می برید:
الف) وقتی که کار معناداری برای انجام دادن داشته باشید
ب) وقتی که بتوانید کار جدید و متفاوتی انجام دهید
ج) حتی وقتی که هیچ چیزی را برنامه ریزی نکرده باشید
۲۲. در موقعیت های مهم ب وکار که نیازمند اقدام سریع است، شفاف سازی این که چه ی متصدی امور است، در تولید نتایج مورد نظر کمک می کند.
الف) موافقم
ب) موافقم، البته تحت شرایطی
ج) مخالفم
۲۳. در یک بازی رقابتی معمولا نگران چه چیزی هستید:
الف) این که چقدر خوب بازی می کنید
ب) برد یا باخت
ج) هر دو
د) هیچ کدام

محاسبه امتیازات:
امتیازات ب شده شما، خصوصیات کارآفرینانه تان را تعیین می کنند. با توجه به فهرست زیر، نمره هر یک از پاسخ های تان را پیدا کنید و امتیاز کلی تان را محاسبه کنید. این امتیاز کلی، به شما نشان می دهد که در میان کدام نمونه از کارآفرین ها هستید.

۱. الف(۸)، ب(۱۰)، ج(۵)، د(۲)
۲. الف(۱۵)، ب(۲)، ج(۰)، د(۰)
۳. الف(۱۰)، ب(۲)، ج(۲)
۴. الف(۱۰)، ب(۳)، ج(۱۰)، د(۸)، ﻫ(۴)
۵. الف(۱۰)، ب(۵)، ج(۰)
۶. الف(۱۰)، ب(۷)، ج(۰)
۷. الف(۱۰)، ب(۷)، ج(۰)
۸. الف(۰)، ب(۱۵)، ج(۰)
۹. الف(۱۰)، ب(۵)، ج(۱۰)، د(۵)
۱۰. الف(۰)، ب(۵)، ج(۱۰)
۱۱. الف(۰)، ب(۱۰)، ج(۰)، د(۵)
۱۲. الف(۰)، ب(۱۰)، ج(۰)، د(۰)
۱۳. الف(۰)، ب(۱۰)، ج(۳)،
۱۴. الف(۵)، ب(۵)، ج(۵)، د(۵)، ﻫ(۱۵)
۱۵. الف(۲)، ب(۱۰)، ج(۰)
۱۶. الف(۵)، ب(۱۵)، ج(۵)
۱۷. الف(۸)، ب(۱۰)، ج(۱۵)، د(۰)
۱۸. الف(۳)، ب(۱۰)
۱۹. الف(۰)، ب(۱۵)، ج(۰)، د(۰)
۲۰. الف(۸)، ب(۱۰)
۲۱. الف(۰)، ب(۱۰)، ج(۱۰)
۲۲. الف(۳)، ب(۳)، ج(۰)
۲۳. الف(۱۰)، ب(۲)، ج(۱۵)، د(۰)

تحلیل امتیازهای ب شده:
۲۶۰-۲۱۰: کارآفرین موفق. ی که می تواند ب وکارهای بسیاری را با موفقیت آغاز کند.
۲۰۹-۱۷۵: کارآفرین. ی که می تواند یک ب وکار را با موفقیت راه اندازی کند.
۱۷۴-۱۶۰: کارآفرین پنهان. ی که همیشه می خواهد یک ب وکار را شروع کند.
۱۵۹-۱۴۵: کارآفرین بالقوه. ی که توانایی اش را دارد اما هنوز به شروع یک ب وکار فکر نکرده است.
۱۴۴-۱۳۰: کارآفرین مرزی: صلاحیت و شرایط لازم را ندارد، اما برای موفقیتش به عنوان یک کارآفرین، به تمرین ها و آموزش های زیادی نیاز دارد.
پایین تر از ۱۲۹: کارمند!مشاهده متن کامل ...
سوال ریاضی علوم فارسی دوم
درخواست حذف اطلاعات

فارسی)

1-حرف (ی) درکدام کلمه صدای (آ) می دهد؟

الف) مهدی ب)هادی ج) عیسی د)علی

2- شکل (ه) درکدام کلمه صدای(اِ) می دهد؟

الف)نگاه ب) ماه ج) راه د)

3- کدام کلمه تشدید می گیرد؟

الف)کنند ب) اذیت ج) ممکن د)تغییر

4- درکدم یک از کلمات زیر حرف (و) صدای (آُ) می دهد؟

الف)وقت ب) خورشید ج)حیوان د)وفا

5- حرف (واو) درکدام کلمه بی صدا است؟

الف)نانوا ب)دوست ج)خواهر د)خود

6-هم معنی کلمه بلند کدام گزینه است ؟

الف)دراز ب) کوتاه ج) کوچک د)بلندتر

7- درکدام کلمه (ی) صدای (ای) می دهد؟

الف) کبری ب) چای ج)قوی د)حتی

8- برروی کدام کلمه باید تشدید گذاشت ؟

الف) کنند ب) مواظبت ج ) تعجب د) گذاشته ای

9- جمله را کامل کنید ؛ خدادرقرآن می فرماید: به پدر ومادر خود ...............کنید.

الف)خوبی ب)نیکی ج) سپاسگذاری د) احترام

10- جمله روبرو را کامل کنید ؛ من هرروز .......................

الف) می خو ب) می خوانیم ج) می خوانم د) خواند

11- ....................از کتاب فروشی کتاب یدند.

الف) من ب) تو ج)ما د) آنها

12-املای کدام کلمه درست نیست ؟

الف) ماهر ب) حوسله ج) امتحان د) مثل

13- ترتیب رنگهای چراغ راهنما را بنویسید (از بالا به پائین )

الف)سبز، زرد، قرمز ب) قرمز ، سبز، زرد

ج) زرد ، قرمز، سبز د) قرمز ؛ زرد، سبز

14-چراغ زرد در چراغ راهنمایی چه معنایی دارد ؟

الف) خطر ب) عبور ج ) احتیاط د) ایست

15- معنی کلمه داخل پرانتز چیست ؟ علی از خیابان ( عبور ) کرد .

الف ) گذشتن ب) گذشت ج) گذشتند د) گذاشت

16- کلمه ی (مهمان نوازی ) دارای چند بخش است ؟

الف ) 5 بخش ب)2 بخش ج) 4 بخش د) 3 بخش

17- کدام دسته از کلمات زیر هم معنی نیستند ؟

الف ) آشیانه ، لانه ، خانه ، ب) سریع ، یواش ، آرام

ج ) تابان ، روشن ، درخشان د) سرزده ، بی خبر ، ناگهانی

18- ما ک ن فلسطینی مسلمان .............

الف) هستند ب) هستیم ج) هستند د ) هستم

19- در الفبای فارسی قبل از حرف (ق) و بعد از آن به ترتیب چه حرف هایی قرار دارند ؟

الف ) ص، ظ ب) ف ، ک ج) ف ، ع د ) گ ، ل

20- اگر دانه را بکار یم ...................به وجود می آید .

الف ) شکوفه ب) گیاه جدید ج) میوه د ) درخت

21- چرا در بیابان گیاهان و جانوران کمی زندگی می کنند؟

الف) آب و درختان زیادی وجود دارد ب) آب و باران کم است

ج) ازمیوه های آن استفاده می کنند د) غذا فراوان است

22- به جانورانی که در کنار انسان زندگی می کنند جانوران .............. می گویند .

الف ) وحشی ب) اهلی ج ) شهری د) آبی

23- کدامیک از جانوران زیر در بیا بان زندگی می کنند ؟

الف ) س ب) رتیل ج) ماهی د ) مرغ

24- دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد ؟

الف)آب و هوا ب) خاک ج ) نور د) هر سه مورد

25- کدام یک از دانه های زیر یک قسمتی است ؟

الف ) لوبیا ب) عدس ج) گندم د ) باقلا

26- کدامیک از جانوران زیر در آب زندگی می کنند ؟

الف ) کبوتر ب) میمون ج) نهنگ د) موش

27- پوشش بدن کدامیک از جانوران زیر سخت می باشد ؟

الف ) شتر ب) مار ج) گربه د)میگو

28- میوه های چند دانه ای را علامت بزن .

الف) هلو و هندوانه ب) آلبالو و شلیل ج ) لیمو و گیلاس د) لیمو و پرتغال

29- کدامیک از جانوران زیر هم در آب و هم در خشکی زندگی می کند؟

الف) دارکوب ب) تمساح ج) ماهی د) سگ

30- چه چیزی زندگی جانوران و گیاهان را به خطر می اندازد ؟

الف )آب و هوا ی آلوده ب) خاک و آب آلوده

ج) هوا و خاک آلوده د) خاک و غذای آلوده

31- پوشش بدن کدامیک از جانوران زیر درست نیست ؟

الف ) زنبور ب) چنگ ج) گوش د) ماهی

پر سخت مو پولک

32- کدامیک از جانوران زیر بدنش در داخل صدف است ؟

الف ) ملخ ب) لاک پشت ج) چنگ د) ح ون

33- دانه از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

الف ) ریشه ، ساقه ، برگ ب) پوسته ، گیا ، غذای دانه

ج) دانه ، میوه ، گل د) گلبرگ ، گل ، ساقه

ریاضی

34- با دو عدد 6 و7 چند عدد دو رقمی می توان نوشت ؟

الف ) 6 تا ب) 7 تا ج) 8 تا د ) 9 تا

35- عدد مربوط به شکل کدامیک از اعداد زیر است ؟

الف) 42 ب) 24 ج) 14 د) 41

36- برای تساوی زیر کدام گزینه درست است ؟

الف ) 4=5-9 ب) 9=4+5 ج) 5=4-9 د) 9=5+4

37 عدد شصت و پنج چند رقم دارد ؟

الف) 5 رقم ب) 6 رقم ج) 2 رقم د) 1 رقم

38- در باشگاه فوتبال دیروز 7 نفر و امروز صبح 3 نفر و بعد از ظهر 8 نفر عضو شدند . چند نفر در باشگاه عضو شده اند ؟ ( گزینه درست را علامت بزنید )

الف =8+( 3-7) ب) =8-(3+7)

ج) = 8+(3+7) د) =3+(8+7)

39- چند عدد یک رقمی داریم ؟

الف ) 8 تا ب) 99 تا ج) 10 تا د) 9 تا

40 -جمع نظیر تفریق 5=9-14 را علامت بزنید .

الف ) 9=5+14 ب) 14= 9+5 ج) 5= 9-14 د) 19=14+5

41- مریم 8 گل و3 گلدان دارد .چند گلدان دیگر باید تهیه کند تابرای هرگل یک گلدان داشته باشد؟

الف) 4تا ب) 11تا ج)5تا د) 10تا

42- 10تا بیشتر ازعدد390 کدام است ؟

الف) 380 ب) 309 ج) 903 د)400

43-با توجه با ترتیب اعدادزیردرمربع چه عددی باید نوشت ؟

□ - 9-12-15

الف) 21 ب) 20 ج) 19 د)9

44-به جواب جمع چه می گوییم ؟

الف) باقیمانده ب) مساوی ج) حاصل جمع د) حاصل تفریق

45- وقتی عقربه بزرگ ساعت روی 12 وعقربه کوچک آن روی 7 باشد ساعت چند است ؟

الف) 12 ب)8 ج) 7 د)9

46- 27 برابر است با ....................

الف)2یکی و7ده تایی ب) 2ده تایی و7یکی

ج) 7ده تایی و2یکی د) 3یکی و8ده تاییمشاهده متن کامل ...
نمونه سوال ویندوز 7
درخواست حذف اطلاعات

windows 7

1- کدام یک از گزینه های زیر برنامه ­های در حال اجرا در محیط ویندوز 7 را نشان می­دهد؟

الف) quick launch ب ) system tray

ج ) task bar د ) desktop

2- این قسمت ____________ نام دارد و گزینه ­های نرم افزار از این منوها انتخاب می­شود مانند edit , cut , copy

الف) menu bar ب ) standard bar

ج ) quick lunch د ) task bar

3- کدام یک از گزینه ­های زیر روی نوار وظیفه قرار دارند­؟

الف) ساعت ب ) اطلاعات خاصی ندارد

ج ) اطلاعات دسک تاپ د ) وظایف ویندوز

4- پس از بزرگ هر پنجره چه اتفاقی برای دکمه maximize می افتد؟

الف) حذف می­شود. ب ) به دکمه minimize تبدیل می­شود

ج ) به دکمهdown restore تغییر نام می­دهد. د ) تغییری نمی­کند.

5- دکمه close در کدام یک از نوارهای زیر قرار دارد؟

الف) address bar ب ) status bar

ج ) title bar د ) standard bar

6- هر گاه از دستور cut استفاده کنیم شئی انتخاب شده به کجا منتقل می­شود؟

الف) اصلا انتقال نمی­یابد . ب ) به روی desktop منتقل می­شود.

ج ) به محل مورد نظر منتقل می­شود. د ) در کلیپ بورد کپی می­شود.

7- پس از اجرای دستور paste برای محتویات کلیپ بورد چه اتفاقی می­افتد؟

الف)به محل مورد نظر کپی می­شود .

ب )در حافظه موقت باقی مانده و تا کپی موضوع بعدی تغییر نمی­کند.

ج )محتویات حافظه موقت تغییر نمی کند بلکه کپی آن به محل مورد نظر ارسال می­شود

د ) محتویات حافظه موقت حذف شده و با موضوع جدید جایگزین می­شود.

8- کلیپ بورد چیست ؟

الف) همان حافظه موقت یا حافظه اصلی است.

ب ) نرم افزاری است که انجام کارهای ویرایشی را ساده تر می­کند.

ج ) بخشی از حافظه اصلی است که توسط ویندوز برای کارهای ویرایشی در نظر گرفته شده است.

د ) حافظه دایمی که داده ها را به صورت موقت در آن قرار دارند

9- برای استفاده بهتر ذخیره و دسترسی بهتر اطلاعات هارد دیسک از کدام روش استفاده می شود؟

الف)استفاده از دستور save as

ب ) تخصیص فضای هارد دیسک به قسمتهای کوچکتر بنام drive یا partition

ج ) پاک فایلهای temp

د ) پاک محتویات recycle been

10- تقسیم ­بندی­های کوچکتر در داخل یک درایو را چه می­نامیم؟

الف) file ب ) icon

ج ) s cut د ) folder

11- مراحل ایجاد یک فولدر جدید کدام است؟

الف) right click / new / folder ب ) right click / folder

ج ) double click / new / folder د ) click / new / folder

12- اجزای تشکیل دهنده نام فایل کدامند؟

الف) نام فایل . * ب ) * . پسوند

ج ) نام فایل . پسوند د ) پسوند . نام فایل

13- برای جدا نام فایل از پسوند آن از کدام علامت استفاده می­شود؟

الف) * ب ) ؟

ج ) . (نقطه) د ) /

14- ورود به یک برنامه ، درایو ، فولدر و یا فایل با کدام شیوه امکان پذیر است؟

الف) clicking ب ) right click

ج ) double click د ) click

15- با استفاده از دستور rename می­­توان ............................از استفاده کرد.

الف) فایل یا فولدر انتخاب شده را پاک کرد. ب ) فایل یا فولدر را انتخاب کرد.

ج ) فایل یا فولدر انتخاب شده را تغییر نام داد. د ) فولدر جدیدی ساخت.

16- جستجوی یک فایل یا فولدر با کدامیک از دستورهای زیر امکانپذیر است؟

الف) disk defragmenter ب ) search

ج ) start د ) rename

17- برای جستجوی فایلی که نامش را نمی­دانیم از کدام گزینه استفاده می­کنیم؟

الف) * . * ب ) پسوند . *

ج ) * . نام فایل د ) پسوند

18- کلید ctrl + a مربوط به کدام دستور است ؟

الف) delete ب ) select all

ج ) copy د ) rename

19- استفاده از کدام گزینه باعث خاموش شدن کامپیوتر می­شود؟

الف) sleep یا standby ب ) restart

ج ) turn off یا shut down د ) power

20- با استفاده از کدام دستور می­توان فایلها را از recycle bin به آدرس قبلی­شان برگرداند؟

الف) restore ب ) delete

ج ) rename د ) properties

21- با استفاده از کدام دستور می­توان ناحیه های آسیب دیده روی دیسکت را جستجو و آنها را به عنوان مناطق غیرقابل استفاده علامت­گذاری کرد؟

الف) scan disk ب ) defrag

ج ) save as د ) format

22- اگر فلاپی دیسک ویروس داشته باشد با کدام دستور می توان ویروس فلاپی را پاک کرد؟

الف) format ب ) scan disk

ج ) delete د ) search

23- برای از بین بردن پراکندگی­های موجود بین اطلاعات یک کامپیوتر از کدام دستور استفاده می­کنیم؟

الف) disk defragmenter ب ) scan disk

ج ) format د ) check

24- برای مشاهده های چاپگرهای تعریف شده چگونه باید عمل کرد؟

الف) از طریق پوشه control panel ب ) از طریق مسیر printer and faxes

ج ) ازطریق my computer د ) از طریق پوشه printerاز پنجره my computer

25- کدام یک از گزینه های زیر درباره standbyنادرست است؟

الف) با کلید بر روی این گزینه کامپیوتر در حال آماده باش قرار می گیرد

ب ) در ح standby با زدن کلید یا حرکت ماوس کامپیوتر به ح عادی برمی گردد

ج ) در این ح مصرف انرژی برق کاهش میابد
د ) در این ح ما مجبور به راه اندازی سیستم ویندوز xp می باشیم و زمان زیادی مصرف میگردد

26- برای انتخاب غیر متوالی فایلها هنگام کلیک نمودن کدام کلید را باید پایین نگه داریم؟

الف) alt ب ) del

ج ) shift د ) ctrl

27- جهت وج از یک برنامه در حال اجرا که به پاسخ کاربر جواب نمی دهد چگونه عمل می شود؟

الف) کلید ماوس بر روی دکمه close

ب ) فشردن هم زمان کلید هایctrl+alt+del و کلیک بر روی دکمهtask manager و سپس انتخاب نام برنامه از تبapplication و کلیک بر رویend task

ج ) انتخاب exit از منوی file د ) همه موارد

28- برنامه جانبی ویندوز در کدام قسمت قرار دارند؟

الف) start/my computer ب ) all programs/my document

ج ) all programs/accessories د ) all programs /my recent document

29- در نرم افزار word pad برای ذخیره یک متن با نام جدید چگونه باید عمل کرد؟

الف) از فرمان parag h از منوی format ب ) از فرمان save as از منوی file

ج ) از فرمان save از منوی file د ) از فربمان font از منوی format

30- توسط گزینه send to از منوی file می توان.................

الف) فایل انتخاب شده را به محل های موجود در گزینه send to کپی یا انتقال داد

ب ) فایل انتخاب شده را به دراید a کپی کرد

ج ) فایل انتخاب شده را از محلی از یک درایو به محل دیگر از همان درایو منتقل نمود د ) الف و ب

31- در نرم افزار calculator عبارت ms ................

الف) باعث افزوده شدن عدد جاری به عدد حافظه می گردد ب ) حافظه را پاک می کند

ج ) عدد جاری را در حافظه ذخیره میکند د ) باعث فراخوانی عدد نوشته شده از حافظه می شود

32- از طریق کدام یک از مسیرهای زیر می توان به پنجره control panel دسترسی پیدا کرد؟

الف) . start/all programs/control panel ب ) my computer/control panel

ج ) start/control panel د ) ب و ج

33- تنظیمات یک پنجره از قبیل ابنکه کادر نام چه رنگی باشدو پنجره باچه فونتی نوشته شده باشد از کدام تب کادر محاوره ای display properties امکان پذیر است؟

الف) appearance ب ) setting

ج ) themes د ) desktop

34- با دوبار کلیک بر روی آیکن پرینتر پنجره ای ظاهر می شود که می توان عملیات .......را بر روی فایل هایی که در صف چاپ قرار دارند انجام داد؟

الف) جابجایی اولویت فایل های در صف چاپ با درگ و رها

ب ) حذف فایل مورد نظر از صف چاپ

ج ) متوقف عملیات چاپ د ) همه موارد

35-جهت نوسازی و باز سازی محتوات پوشه ها یا نمایش آنها از کدام طریق می توان اقدام نمود؟

الف) از منوی view و انتخاب گزینهrefresh ب ) از منوی tools و انتخاب گزینه folder option

ج ) از منوی edit و انتخاب گزینه redo د ) از منوی favorite و انتخاب گزینه link

36- کدام یک از گرینه های روش مرتب سازی باعث نمایش یا مخفی شدن آیکن ها در روی desktop میشود؟

الف) show desktop icon ب ) align to grid

ج ) auto arrange د ) modified

37- در کدام ناحیه از taskbarمی توان میانبرهایی برای برنامه های اجرایی قرار داد؟

الف) system tray ب ) toolbars

ج ) task manager د ) چنین ناحیه ای وجود ندارد

38-برای اینکه اطلاعات حذف شده در recycle bin قرار نگیرد...........................

الف) در موقع حذف کلید ctrl را پایین نگه می داریم ب ) در موقع حذف کلید alt را پایین نگه می داریم

ج ) در موقع حذف کلیدshift را پایین نگه می داریم د ) امکان پذیر نیست

39-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) در ویندوز xp منظور از پوشه همان فایل است ب ) دوبار فشردن و رها کلید سمت چپ ماوس را drag & drop گویند

ج ) امکان تغییر محل نوار وظیفه وجود ندارد د ) هر فایل در کامپیوتر دارای نام و پسوند است که پسوند آن معمولأ نوع فایل را مشخص می کند

40-برای اجرای خ ر یثک برنامه پس ازشروع ویندوز چگونه باید عمل کرد؟

الف) باید فایل اجرایی یا میان بر آن را در پوشه start up قرار دهیم

ب ) باید مسیر آن را در دستور run قرار دهیم

ج ) باید میان بر آن را روی نوار وظیفه قرار دهیم

د ) باید میان بری برای آن بر روی desktop ایجاد کنیم

41-برای بستن پنجره ها توسط منوی کنترل از کدام مورد استفاده می شود؟

الف) end ب ) close

ج ) exit د ) restore

42-با انتخاب گزینه ...........از پنجره shut down کامپیوتر در حال آماده باش قرار می گیرد؟

الف) turn off ب ) stand by

ج ) shut down د ) restart

43-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف) در ویندوزxp منظور از پوشه همان فایل است

ب ) دوبار فشردن و رها کلید سمت چپ ماوس راdrag & drop گویند

ج ) امکان تغییر محل نوار وظیفه وجود ندارد

د ) هر فایل در کامپیوتر دارای نام و پسوند است که پسوند آن معمولأ نوع فایل را مشخص می کند

44- جهت وجاز یک برنامه در حال اجرا که به پاسخ کاربر جواب نمی دهد چگونه عمل می شود؟

الف)کلید ماوس بر روی دکمه close

ب ) انتخاب exit از منوی file

ج )فشردن هم زمان کلید هایctrl+alt+del و کلیک بر روی دکمهtask manager و سپس انتخاب نام برنامه از تبapplication و کلیک بر رویend task

د ) همه مواردمشاهده متن کامل ...
ایین نامه اجرایی
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

آزمون آیین نامه اجرایی مدارس شهریور 90

1

آشنایی مدیران مدارس باحدود واختیارات خود وارکان مدرسه ومقررات تحصیلی............موفقیت یک مدیراست.

الف)شرط کافی                ب)شرط لازم                  ج)شرط لازم وکافی                         د)شرط محدود    

2

آیین نامه اجرایی مدارس دارای.................

الف)100ماده و52تبصره         ب)110ماده و50تبصره            ج)52ماده و110تبصره            د)110ماده و52تبصره

3

کدامیک جزءارکان مدرسه نیست.

الف)مدیرمدرسه            ب)شورای مدرسه                     ج)انجمن اولیا ومربیان                     د)شورای معاونین

4

صدور تاییدیه ارزش تحصیلی برعهده ....................می باشد.

الف)مدیرمدرسه              ب)آموزش وپرورش استان          ج)آموزش وپرورش منطقه             د)شورای مدرسه

5

درتنظیم برنامه سالانه یک مدیرچه انی دخ دارند؟

الف)کارکنان مدرسه               ب)اولیای دانش آموزان                ج)شورای مدرسه                       د)همه موارد

6

تعداد کارکنان مدرسه وشرح وظایف هریک ازآنان توسط......................ابلاغ می شود.

الف)اداره کل آموزش وپرورش                                                    ب)آموزش وپرورش منطقه                                                ج)وزارت آموزش وپرورش                                                        د)معاونین اداره کل آموزش وپرورش 

7

هرمدرسه چند شورا دارد؟  الف)3 تا                  ب)2 تا                              ج)4 تا                   د)1 تا

8

شرایط اعزام دانش آموزان جهت بازدید وگردش های علمی ،تربیتی وتفریحی درمحدوده شهرستان محل تحصیل کدام است ؟

الف)موافقت شورای مدرسه                                                     ب)رضایت کتبی اولیای دانش آموزان                                                                   ج)موافقت اداره آموزش وپرورش                                              د)الف وب

9

کدامیک جزءاعضای اصلی شورای مدرسه به شمار نمی رود؟

الف) شورای معلمان          ب) شورای دانش آموزی     ج) معاونین مدرسه        د) مربی پرورشی                            

 

10

من به عنوان یک مدیر:

الف) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را به اطلاع ولی او می رسانم.

ب) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را امحاء می کنم.

ج) سوابق تخلف و تنبیه دانش آموز در پایان هر سال تحصیلی را در پرونده تحصیلی او درج تا در سال آینده مورد نظر قرار گیرد.

د) الف و ب درست است.

11

بررسی و تایید برنامه های مربوط به مسابقات علمی، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه از وظایف ........ است.

الف) مدیر مدرسه                 ب) معاونین                     ج ) شورای مدرسه                    د) شورای معلمان

12

در انتخاب رنگ مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر توجه به کدام مورد ضروری است؟

الف ) شرایط خانوادگی              ب) شرایط سنی               ج) شرایط جغرافیایی                       د ) ب و ج

 

13

صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است...... ............ پس از پایان ایام امتحانات صورت می گیرد.

الف) دو هفته          ب) حداکثر پنج روز                 ج) حداکثر ده روز                     د) سه هفته

14

چنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طریق مراجع قضایی به طور موقت بازداشت شود مدت بازداشت او ........ محسوب می شود.

الف) ترک تحصیل     ب) وقفه تحصیلی                ج ) عدم وقفه تحصیلی                       د ) الف و ب

15

گزارش نحوه فعالیت شوراها و انجمن اولیاء هر .................. به اداره آموزش و پرورش ارسال می گردد.

الف) یک ماه                ب) سه ماه                      ج ) 45 روز                     د)  در پایان هر نوبت امتحانی

16

ملاک محاسبه سن دانش آموزان جهت ثبت نام ....... .............خواهد بود.

الف) سال تحصیلی                ب ) مهرماه                    ج ) نیم سال اول                    د ) اول مهر ماه

17

شورای مدرسه ............. ....پس از بازگشایی مدارس تشکیل و ................ یکبار تکرار می شود.

الف) حداکثر یک ماه – حداقل دو هفته                                        ب) حداقل یک ماه – حداکثر دو هفته                                            ج) حداکثر 15 روز –حداقل دو هفته                                             د) حداقل 15 روز – حداکثر دو هفته

18

ا اج موقت دانش آموز از مدرسه در چه صورتی مقدور است:

الف) با تایید شورای مدرسه و به مدت سه روز                     ب) با تایید شورای مدرسه و معلمان حداکثر 2 روز                               ج) با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر به مدت 3 روز          د) با تایید شورای معلمان حداکثر یک روز.

 

19

ایثارگران مجازند یک سال بیش از سایر دانش آموزان در مدارس ................ تحصیل کنند.

الف) شبانه روزی                         ب) روزانه                ج) بزرگسالان            د ) غیر انتفاعی

20

بررسی و تایید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام ا.... و مناسبتهای مختلف دینی و انقل و ملی بر عهده ..... است.

الف ) مدیر مدرسه             ب) شورای مدرسه             ج) شورای معلمان                    د) شورای دانش آموزی

21

کدامیک از وظایف انجمن اولیاء و مربیان مدرسه نمی باشد؟

الف) مشارکت در برگزاری کلاسهای فوق برنامه               ب) تصمیم و نظارت برسرویس رفت و آمد دانش آموزان 

  ج) تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده    د) بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با             مشکلات اخلاقی و رفتاری خاص مواجه اند.

22

مدیرمدرسه هنگام ثبت می تواند اقدام به ........................کند.

الف)برگزاری آزمون ورودی          ب)مصاحبه                ج)دریافت وجه بیمه                          د)هیچکدام   

23

کدام مورد ترک تحصیل محسوب نمی شود ؟

الف)غیبت غیرموجه                ب)وقفه تحصیلی                  ج)غیبت موجه                            د)ب وج

24

مشارکت درتنظیم برنامه های پرورشی،تقویت اعتقادات دینی واخلاقی وآداب ی دردانش آموزان ازوظایف.....................است.

الف)شورای مالی                ب)شورای معلمان               ج)شورای معاونین                   د)انجمن اولیا ومربیان

25

درمدرسه بایدحداقل  ..............درسال ازدانش آموزان معاینه بهداشتی ودرمانی بعمل آید.

الف) 2بار                              ب)3 بار                                          ج)4  بار                           د)1 بار

26

لازم است اولین جلسه شورای معلمان .......................  تشکیل شود.

الف) قبل از بازگشایی مدارس                                                ب) حداکثر10روز پس از بازگشایی مدارس            ج) حداقل 10 روز پس از بازگشایی مدارس                                د) با نظر مدیر و در اولین فرصت ایجاد شده

27

مهمترین اقدام مدیران مدارس در ابتدای سال تحصیلی کدام است ؟

  الف) تهیه و توزیع مواد خوراکی                                                 ب ) تجهیز و تکمیل کتابخانه مدرسه                                              ج) تهیه لباس برای کارگاه                                                            د) بیمه حوادث دانش آموزان

28

انجام کدام فعالیت زیر موجب افزایش و تقویت اعتماد به نفس ، خودباوری و..... در دانش آموزان می گردد.

الف) تشکیل شورای دانش آموزی                                                   ب) تشکیل شورای انجمن اولیاء                                                                           ج) مشارکت دانش آموزان در امور جاری مدرسه                                  د) تشکیل کلاسهای فوق برنامه

29

کدامیک از وظایف دانش آموزان نیست؟

الف) رعایت شعائر دینی                                  ب) ید و فروش وسایل تجملی و آرایشی و غیر خوراکی            ج) حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس          د) رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان.

 

30

...................... نقش م ی و مشارکت در امور اجرایی مدرسه را دارا می باشد.

الف ) شورای دانش آموزی           ب) شورای معلمان             ج) انجمن اولیاءو مربیان             د) معلمان

31

راههای ترغیب و تشویق دانش آموزان

الف) تشویق شفاهی و کتبی در حضور کلیه دانش آموزان             ب) تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره           ج ) معرفی برای شرکت در اردوهای تربیتی                              د) همه موارد

32

کدام روش تشویق دانش آموزان باید به تایید شورای مدرسه برسد؟

الف) تشویق شفاهی در مراسم آغازین                               ب)تشویق کتبی و اعطای لوح تقدیر از طرف اداره    ج) تشویق کتبی  در حضور کلیه دانش آموزان                       د) تشویق شفاهی در کلاس

 

33

مدیر مدرسه می تواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتبی از ولی دانش آموزی که فاقد شناسنامه و مدارک تحصیلی است از وی به صورت مشروط و حداکثر برای مدت ........................ثبت نام نماید.

الف) دو ماه               ب) یک ماه                  ج) پانزده روز                             د) حداکثر بیست روز

 

34

طبق ماده 39 آیین نامه: غیبت غیرموجه ................ماه متوالی دانش آموز از نظر نظام وظیفه .............. تلقی می شود.

الف) 2 ماه-  وقفه تحصیلی      ب) 3 ماه – ترک تحصیل     ج)2ماه – ترک تحصیل     د) 3 ماه – وقفه تحصیلی

 

35

اولویت ثبت نام با کدام نوع دانش آموز است:

الف) نزدیک بودن محل س ت     ب) نزدیک بودن محل کار والدین به مدرسه   ج ) داشتن معدل بالا  د) الف و ب

 

 

 

 

36

کدام درست است:

الف) حداکثرسن ثبت نام در دوره ابت در مناطق شهری 13 سال و در مناطق روستایی 15 سال می باشد.

ب) حداقل سن در پایه اول دبستان 6 و در مناطق شهری حداکثر آن 9 سال می باشد.

ج) حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی به ترتیب 16 و17 و 18 سال می باشد.

د) حداکثر سن ثبت نام در پایه های اول و دوم و سوم متوسطه به ترتیب 18 و19و 20 سال می باشد

37

 در مورد تنبیه کدام نادرست است:

الف) فاصله زمانی بین وقوع تخلف و اجرای تنبیه معنایی ندارد.        ب) اعمال تنبیه متکی به یافته های علمی باشد.

ج) با اعمال تنبیه دانش آموز به اشتباه خود پی ببرد.                        د) تغییر رفتار در دانش آموز پدیدار گردد.

38

حداکثر تعداد سال های مردودی مجاز در هر پایه تحصیلی در دوره های ابت و راهنمایی تحصیلی .............. سال می باشد.

الف) سه سال                    ب) یک سال                     ج )دو سال                                  د)  چهار سال

39

مدیر مدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و ....... .............. برنامه سالانه خود را در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش تنظیم و به تصویب شورای مدرسه برساند.

الف) مشارکت معاونین    ب) مشارکت اولیاء  دانش آموزان   ج) مشارکت مدیران منطقه     د) مشارکت دانش آموزان

40

به عنوان آموزش و پرورش و مسئول اجرای فعالیت های  آموزشی و پرورشی و مالی در مدرسه می باشد.

الف) مدیر               ب) معاون پرورشی                       ج) معاون آموزشی                      د)  الف و بمشاهده متن کامل ...
نمونه سئوال سازماندهی و اصلاح تشکبلات و روشها
درخواست حذف اطلاعات

1-با توجه به ابعاد ساختاری،در کدام بعد به سطح تحصیلات رسمی و آموزشی کرکنان اطلاق میشود؟

الف)نسبتهای پرسنلی ب)تخصصی بودن ج)داشتن استاندارد د)حرفه ای بودن

2-با توجه به ابعاد محتوایی،مشتری جزء کدام یک از ابعاد میباشد؟

الف)تکنولوژی سازمان ب)فرهنگ ج)اه و استراتژی سازمان د)محیط

3-نو آوری جزء کدام دسته از اه سازمان قرار میگیرد؟

الف)هدفهای سازمانی ب)هدفهای استراتژیک ج)هدفهای عملیاتی د)هدفهای کوتاه مدت

4-باتوجه به استراتژیهایی برای سازمانهای موفق،در حال حاضر سازمانهای موفق چه عاملی را به عنوان مهمترین عامل ذی نفع در سازمان به حساب می آید؟

الف)سهامداران ب)کارکنان ج)مشتری د)مدیریت

5-داشتن استاندارد جزء کدام یک از ابعاد طرح سازمان میباشد؟

الف)اعاد محتوایی ب)ابعاد عمودی ج)ابعاد افقی د)ابعاد ساختاری

6-تکنولوژی یازمان جزء کدام یک از ابعاد طرح سازمان میباشد؟

الف)ابعاد محتوایی ب)ابعاد فنی ج)ابعاد ساختاری د)ابعاد تکنیکی

7-کدام یک ازسازمان های مجازی زیر به مدیریت قدرت میدهد تا نیرو و توان خود را بر زمینه هایی متمرکز کند که سازمان مزیت رقابتی دارد؟

الف)حلقوی ب)پارندی ج)شبکه ای د)بدون مرز

8-کدام یک از عناصر زیر جزء عناصر سازمان یاد گیرنده نمیباشد؟

الف)کار گروهی ب)یاد گیری تیمی ج)چشم انداز مشترک د)تسلط فردی

9-در کدام سازمان باید هر کدام از اعضا با هدف موفق شدن کل مسولیت را بپذیرند؟

الف)باد گیرنده ب)کار آفرین ج) فرا بوروکراتیک د)مجازی

10-این گفته که نوآوری فرایندی است که باید سازکمان داده شود از کیست؟

الف)دی گرین ب)پیترد راکور ج)وبر د)آولین تافلر

11-کدام یک از اصول زیر جزءچهارده اصل مدیریتی فایول نمیباشد؟

الف)عدم تمرکز ب)امنیت شغلی ج)پاداش د)تقسیم کار

12-کدام یک از ابعاد سازمانی زیر جزء ابعاد ساختاری نمیباشد؟

الف)تکنولوژی سازمان ب)تخصصی بودن ج)اندازه سازمان د)محیط

13-اگر بخش میانی سازمان قدرت را در دست گیرد و غالب شود چه ساختاری میگردد؟

الف)ساختار بخشی یا شعبه ای ب)ادهو کراسی ج)ساختار ساده د)بورو کراسی حرفه ای

14-طبق نظر تامپسون دیدگاه سیستم باز مناسب کدام سطح سازمانی میباشد؟

الف)فنی ب)نهادی ج)انسانی د)مدیریتی

15-کدام یک از اجزا زیر،جزء اجزاء و عناصر سازمان غیر رسمی محسوب میشود؟

الف)تعاریف و شرح مشاغل ب)خط مشی ها و روش های اجرایی

ج)خط مشی ها و قدرت رسمی د)استاندارد و معیار هی گروهی

16-کدام اصطلاح در نظریه سازمان بر تعریف و تشریح تفصیلی ساخت رسمی سازمان و شرح شغلها و محدوده اختیارات و تدوین رویه ها و مقررات و آیین نامه ها و تعیین روابط سازمانی دل دارد؟

الف)نظریه روابط انسانی ب)مدیریت علمی ج)نظریه اداری د)بورو کراسی

17-به کدام ساخت سازمانی گاهی سیستم تعاملی اثر بخش می گویند؟

الف)سازماندهی بر مبنای برنامه ب)سازماندهی با گروه های متداخل

ج)سازماندهی بر مبنای دانش د)سازماندهی خزانه ای

18-وودوارک کدام یک از عوامل اقتضایی و طرحی سازمانی را مورد مطالعه قرار دارد؟

الف)محیط ب)فن آور ج)راهبرد د)اندازه و چرخ حیات

19-فاقد سلسله مراتب بودن و دارای هویت واحد از ویژگی های کدام سازمان میباشد؟

الف)سازمان مبتنی بر اعتماد ب)سازمان یاد گیرنده ج)سازمان مجازی د)سازمان کل گرا

20-کدام گزینه عبارت است از یک برنامه عملی که به موجب آن شیوه تخصیص منابع و فعالیتهای شرکت در رابطه با محیط و در راه رسیدن به اه ش تعیین میگردد؟

الف)فرهنگ ب)استاندارد ج)تکنولوژی د)استراتژی

21-در تعریف سازمان به کدام یک از عوامل زیر اشاره نشده است؟

الف)نهاد اجتمائی ب)نوآوری ج)هدف د)ساختار آگاهانه

22-کدام گزینه سازمانها سیستم های تبدیل داده ها به ستاده ها هستند که برای بقاء خود به محیطشان متکی هستند؟

الف)سیستم های باز ب)نظام های تولید کننده مفهوم ساز ج)ائتلاف ذینفع های قدرتمند

23-مکاتب و دیدگاه های کلاسیک مدیریت کدام است؟

الف)فایول-وبر-سایمون-تیلور ب)سایمون-تیلور-ون هلمونت

ج)ون هلمونت-لوبلان وی -مورهد-تیلور د)تیلور سایمون-مورهد-ون هلمونت

24-دومین دیدگاه مدیریتی که همزمان با مدیریت علمی توسعه یافت و بروظایف مدیریت تاکید داشت کدام است؟

الف)مدریت علمی تیلور ب)مدیریت علمی مورهد ج)نظریه اداری فایول د)نظریه برو ی وبر

25-ابعاد ساختاری سازمان کدام اند؟

الف)محیط-تکنولوژی سازمان-اندازه سازمان

ب)اه و استراتژی سازمان-فرهنگ-حرفه ای بودن

ج)متمرکز بودن-نسبت پرسنلی-تکنولوژی سازمان

د)نسبت پرسنلی-داشتن استاندارد-رسمی بودن

26-الگوهای ارگانیکی در جائیکه مهارت و شایستگی و تخصص وجود دارد کدام است؟

الف)نوع ارتباطات ب)گرایش ج)مرکز مشروئیت و پذیرش د)میزان استاندارد

27-تاکتیک سازمانی چیست؟

الف)اه فرد تیم ها وواحد های سازمانی

ب)رهنمود های دراز مدت تیم ها وواحدهای سازمانی

ج)برنامه های عملیاتی کوتاه مدت سازمان

د)الگو های رفتاری مورد انتظار جهت اعمال روی پرسنل

28-کدام ساختار یک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحد های تامین کننده خدمات اساسی سازمان است؟

الف)ساختار تیمی ب)ساختار شبکه ای ج)ساختار مجازی د)ادهوکراتیک

29-فراگردی که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آن ها برای ب اه تلاش میشود؟

الف)منابع انسانی ب)قدرت و توان کنترل ج)سازماندهی د)فراگرد تولید مستمر

30-نوآوری فرایندی است که باید سازمان داده شود گفته کیست؟

الف)آلوین تافلر ب)دی گرین ج)پیتردارکر د)تافلر

31-((عدم وجود قوانین ومقررات کافی))در کدام یک از سازمانهای زیر بیشتر مشاهده میشود؟

الف)سازمانهای مجازی ب)سازمانهای با ساخت هی بلند ج)ساز مانهای سنتی د)سازمانهای حرفه ای

32-دارای هویت واحد بوده و مبتنی بر فنآوری اطلاعات است ویژگی کدام یک از سازمانهای زیر است؟

الف)سازمانهی بسته ب)سازمانهای مجازی ج)سازمانهای علمی د)سازمانهی عمودی

33-ساختاری که ارتباطات موربی را جایگزین ارتباطات عمومی و روابط کنترلی میکند چه نوع ساختاری است؟

الف)ساختار ماتریسی ب)ساختار وظیفه ای ج)ساختار شبکه ای د)ساختار پیوندی

34-در سازمان فرابورو کراتیک ارزی کارمند چگونه انجام میگیرد؟

الف)توسط همکاران ب)توسط رئیس مافوق ج)توسط زیر دستان د)توسط میر کل سازمان

35-تکنولوژی سازمان نشان دهنده کدام بعد سازمان میباشد؟

الف)بعد ساختاری ب)بعد تمرکز ج)بعد محتوایی د)بعد رسمی بودن

36-اگر بخش میانی در سازمان غالب شود چه نوع ساختاری ایجاد میگردد؟

الف)بخشی یا شعبه ایب)بروکراسی حرفه ای ج)بورو کراسی ماشینی د)سازمان ویژه

37- چهره دوم سازمان که در دل سازمان بوجود می آید چه نامیده میشود؟

الف)ادهو کراسی ب)سازمان حرفه ای ج)سازمان غیر رسمی د)سازمان نهادی

38-((به مدیریت قدرت میدهد تا نیرو و توان خود را بر زمینه هایی متمرکز کند که سازمان مزیت رقابتی دارد))ویژگی کدام یک از سازمانهای مجازی میباشد؟

الف)پارندی ب)بدون مرز ج)شبکه ای د)پست مدرن

39-فرایندی است که طی آن فرد کارآفرین بدون حضور فیزیکی خود در محل و صرفا از راه دور به کار آفرینی مشغول میشود چه نوع کار آفرینی است؟

الف)کار آفرینی فناورانه ب)ما آفرینی زوجی ج)کار آفرینی اطلاعاتی د)کار آفرینی از راه دور

40-تفاوت ساختار سازمانی با نمودار تشکیلاتی چیست؟

الف)در ساختار به چگونگی تجزیه یم سازمان پرداخته میشود ولی در نمودار کلیه اجزاء در مدیریت مشخص میشود

ب)در ساختار کلیه اجزاءدو مدیریت مشخص میشود ولی در نمودار به چگونگی تجزیه یک سازمان پرداخته میشود

ج)بین ساختار سازمانی و نمودار تشکلاتی تفاوتی وجود ندارد

د)ساختار سازمانی همان نمودار تشکیلاتی میباشد

41-در کدام یک از مناطق مدیریت و سیاست کلی سازمان تدوین میشود؟

الف)منطقه مدیران اداری ب)منطقه مدیران اجرایی

ج)منطقه عملیات د)منطقه مدیران س رست

42-ابزار رسمی سازمان کدام اند؟

الف)نمودار سازمانی ب)راهنمای سازمان

ج)سازمان رسمی و غیر رسمی د)نمودار سازمان-راهنمای سازمان

43-در کدام یک از نمودار سازمانی ردیف مشاغل و عنوان شغل قید میگردد؟

الف)نمودار وظایف ب)نمودار سازمانی ج)نمودار نیروی انسانی د)نمودار تلفیقیمشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی

1-فراوانترین کاتیون داخل سرم خون انسان کدام است؟

الف) ب) ج) د)

2-فشار اسمزی یک محلول از چه رابطه ای بدست می آید ؟

الف)=nmrtת ب)=mrtת ج)pv=nrt د)هیچکدام

3-علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟

الف)si ب)se ج)s د)sc

4-در بیوسنتز کلروفیل کدام عنصر شرکت نمی کند؟

الف)cu ب)fe ج)mn د)co

5-برای سنتز تریپتوفان کدام عنصر ضروری است؟

الف)cu ب)zn ج)fe د)mn

6-از کدام فرمول زیر می توان برای محاسبه ی ph اسیدی ضعیف استفاده نمود؟

الف)ph=pk+log ca/cs ب)ph=pk-log ca/cs

ج)ph=½(pka=log ca) د)poh=½(pkb-logcb)

7-کدامیک از هورمونهای زیر گلیکوپروتئین است؟

الف)tsh ب)fsh ج)lh د)

8-کدامیک از قندهای زیر مونو ارید پنتوز است؟

الف) ارز ب)فروکتوز ج)گزیلوز د)مانوز

9-سوربیتول در اثر احیا کدام مونو ارید ایجاد می شود؟

الف)مانوز ب)گزیلوز ج)فروکتوز د)ریبوز

10-کدامیک از ویتامینهای زیر کربوهیدراتها می باشد؟

الف)a ب)b ج)c د)d

11-کدامیک از پلی اریدهای زیر بیشتر در زنجبیل وجود دارد؟

الف)گلیکوژن ب)نشاسته ج)فلئان د)اینولین

12-کدامیک از پلی اریدهای زیر ضد انعقاد است؟

الف)هیالورونیک اسید ب)هپارین ج)کندرای تین سولفات د)اینولین

13-رامینوز کدامست؟

الف)f-g-cal ب)f-g-c ج)cal-f-g د)c-g-f

14-تره هالوز در شیرابه ی کدام گیاهان وجو دارد ؟

الف)جلبکها و قارچها ب)اسفناج ج)نخود و باقلا د)سیب زمینی ترشی

15-کدام گزینه در ساختمان مواد پکتیک وجود ندارد؟

الف)گالاکتانها ب)آرابانها ج)گالاکتوروفانها د)مانانها و گلوکومانها

16-کدام نوع از لیپید استری شدن داخلی هیدرو ی اسیدها حاصل می شود؟

الف)مومها ب)کوتین ج)استزوئیدها د)ت نها

17-اسید ابسیسیک جزء کدام دسته از ت نها است؟

الف)مونوت ن ب)سزکویی ت ن ج)دی ت ن د)تری ت ن

18-ژیبرلینها جزء کدام دسته از ت نها هستند؟

الف)مونوت ن ب)سزکویی ت ن ج)دی ت ن د)تری ت ن

19-کدامیک از موارد زیر اسکالوئیدی با ساختار ت نی است؟

الف)اسید ژیبرلیک ب)ایتزین ج)اسکوالن د)لیمونن

20-کدامیک از اسیدهای چرب زیر ضروری ترین اسید چرب برای انسان است؟

الف)اسید اولئیک ب)اسید لینولئیک ج)اسید لینولنیک د)اسید آراشیدونیک

21-فراوانترین فسفولیپید نیمه ی خارجی غشا چیست؟

الف)کاردیولیپین ب)سفالین ج)لسیتین د)استروئید

22-سربروزیدها جزء کدام دسته از لیپیدها می باشند؟

الف)استروئید ب)ت ن ج)گلیکولیپید د)فسفولیپید

23-کدامیک از آمینواسیدهای زیر گوگرد دار است؟

الف)thr ب)cys ج)ser د)asp

24-ردیف مکرر آمینواسیدهای کلاژن کدام است؟

الف)pro-x-y ب)gly-x-y ج)lys-x-y د)هیچکدام

25-عامل استحکام و ایجاد ساختار نو دوم پروتئین ها چیست؟

الف)پیوند هیدروفوب ب)پیوند هیدروژنی ج)یونی د)واندروالسی

26-در ساختمان هم چند متیل وجود دارد؟

الف)3 ب)4 ج)5 د)2

27-حلالهای آلی از چه طریق باعث دناتوره شدن پروتئینها می گردند؟

الف)یونی ب)هیدروفوب ج)هیدروژنی د)کووالانسی

28-در حضور مهار کننده ی برگشت ناپذیر km و vmax آنزیم چه تغییری می کند؟

الف) km افزایش و vm ثابت ب)kmزیاد و vm کاهش

ج)kmثابت و vm کاهش د)kmکاهش و vm کاهش

29-کینازها جزء کدام طبقه ازآنزیمها می باشند؟

الف)هیدرولازها ب)ترانسفرازها ج)لیگازها د)ا یدوردوکتازها

30-عمل مالیک آنزیم چیست؟

الف)تبدیل پیرووات به مالات ب)تبدیل فسفوانول پیرووات به مالات

ج)تبدیل گلوتامات به α-کتوگلوتارات د)تبدیل مالات به اگزالواستات

31-adp کدام آنزیم چرخه ی سیتریک اسید را فعال می کند؟

الف)سیترات سنتتاز ب)آ یتاز ج)ایزوسیترات دهیدروژناز د)kc-αدهیدروژناز

32-کدامیک از موارد زیر جزء چرخه ی کربس نیست؟

الف)سو ینات ب)فومارات ج)فرمات د)اگزالواستات

33-کدامیک از موارد زیر از طریق کمپل iv زنجیره ی تنفسی باعث مهار آن نمی شوند؟

الف)سیانور ب)روتنون ج)هیدروژن سولفید د)کربن مونوا ید

34-حاصل واکنش مقابل چیست؟........... اسید ایزوسیتریک

الف)α-کتوگلوتارات ب)اگزالات+سو ینات

ج)سو ینات+گلی اگزالات د)مالات+سو ینات

35-در گیاهان کدام چرخه باعث تبدیل لیپیدها به گلوسیدها می شود؟

الف)کربس ب)کوری ج)گلی او یلیک د)گلو ئوژنز

36-منشاء هیدروژنهای مواد آلی (هیدروکربنها و.....)موجود در گیاهان و بدن جانوران از چیست؟

الف)آب ب) ج)الکل د)اوره

37-کدام عنصر بیشتر در جلبکهای دریایی و گیاهان شو سند وجود دارد و در بقیه ی گیاهان کم است؟

الف)na ب)k ج)ca د)p

38-خوردن علوفه ی خشک شده در زمینهای حاوی کدام عنصر منشاء مسمومیتهای چهار پایان است؟

الف)سدیم ب)سلنیم ج)سیلیسیم د)سرب

39-تنها شکل قابل جذب فسفر توسط گیاهان کدامست؟

الف)فسفیتها ب)فسفاتها ج)ا یدهای فسفر د)هیچکدام

40-کدام عنصر به عنوان کاتالیزور در فتوسنتز در احیای آب دخ دارد؟

الف)b ب)cl ج)mn د)ca

41-نام آنزیم واکنش مقابل چیست؟ udp+ ارز فروکتوز+گلوکز udp-

الف)سوکروز فسفاتاز ب)سوکروز فسفاسنتتاز ج)سوکروز سنتتاز د)گلوکزپیروفسفریلاز

ch –c-cooh

42- h فرمول چیست؟

n

الف)tyr ب)trp ج)phe د)asp

سوالات تشریحی

1-چرخه ی گلی اگزالات را رسم کنید(با تمام مشخصات و توضیحات).

2-چرخه ی کربس را رسم کنید(با تمام مشخصات).

3-در مورد چند نمونه از پروتئینهای گیاهی توضیح دهید.

4-اثر مهارکننده ها بر آنزیمها را با رسم نمودارهای مربوطه توضیح دهید.

5-احیا و انواع ا یداسیون مونو اریدها را ذکر مثال توضیح دهید.

6-واکنشهای تولید اروز را بنویسید(3واکنش)

7-واکنشهای سنتزنشاسته را بنویسید وتوضیح دهید.

8-انواع آمیلازها و کار آنها را بنویسید.

9-راه تولید اسدهای چرب در گیاهان را بنویسید.

10-کدام اسید آمینه در هنگام تولید در گروه گلوتامات قرار ندارد؟

الف)آرژنین ب)پرولین ج)هیسترین د)آسپارتات

11-واکنشهای تولید لیزین را بنویسید.(فرمولها لازم نیست)

12-واکنشهای تولید متیونین را بنویسید(بدون فرمولها)

13-واکنشهای احیا نیترات و تبدیل آن به را بنویسید؟

14-نحوه ی مصرف آمونیاک در گیاهان از طریق چرخه گلوتامات سنتتاز را بنویسید.

15-واکنش بین پیرووات و گلوتامات را بنویسید.


با


مقاله کامل درباره سوالات درس بیوشیمی رشته ی کشاورزی


مشاهده متن کامل ...
نمونه سوال گلستان احکام سوم تا ششم ابت سال تحصیلی 96-95دبستان عارف یک شهرستان لا
درخواست حذف اطلاعات

مسابقه ی احکام مرحله ی آموزشگاه نام و نام خانوادگی: کلاس:

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1- در .................. ، خواندن حمد و سوره به عهده ی جماعت می باشد

الف) آیات ب) جماعت ج) مستحبی د) فرادی

2- تسبیح حضرت زهرا (س) شامل چیست؟

الف)34 الله اکبر ب)33 الحمدلله ج)33 سبحان الله د)همه ی موارد

3- در آ هر پس از .............. باید سلام دهیم و را به پایان بیریم.

الف)تشهد ب)رکوع ج)سجده د) قنوت

4- در سجده باید .................. قسمت از بدن روی زمین باشد.

الف)پنج ب)هفت ج)هشت د)چهار

5- پسرها و مردان در .......................................... باید حمد و سوره را بلند بخوانند.

الف)صبح ب) مغرب ج)عشا د)همه ی موارد

6- دوایی که بر زخم می زنند و چیزی که با آن زخم را می بندند ................ نام دارد.

الف)جبیره ب)پماد ج)پانسمان د)داروی گیاهی

7- وقت صبح از .............................. است.

الف)از ظهر تا شب ب)از صبح تا شب ج) اذان صبح تا غروب آفتاب د)اذان صبح تا طلوع آفتاب

8- مرجع تقلید باید مرد، بالغ، عاقل ، زنده و عادل باشد.

الف) مرد و بالغ ب)عاقل و عادل ج)زنده و شیعه دوازده ی د)همه ی موارد

9- ............ ،کاری است که حتماً باید انجام دهیم و انجام ندادن آن گناه می باشد

الف) مستحب ب)حرام ج)واجب د)مکروه

10- ...............، کاری است که نباید آنرا انجام دهیم چون زیان های فراوانی دارد و اگر انجام دهیم گناه می باشد.

الف)واجب ب)حرام ج)مستحب د)مباح

11- ..................،کاری است که انجام دادن آن بهتر است و ثواب دارد.

الف)مکروه ب)مباح ج)واجب د)مستحب

12- فوت در غذا و خوردن غذای داغ ................ است.

الف)مستحب ب)حرام ج)واجب د)مکروه

13- خواندن و روزه گرفتن ................. است.

الف)واجب ب)حرام ج)مستحب د)مباح

14- سلام و صدقه دادن ................. است.

الف)مکروه ب)مباح ج)واجب د)مستحب

15- دروغ گفتن و غیبت .............. است.

الف)مستحب ب)حرام ج)واجب د)مکروه

16- و روزه جزء ....................... هستند.

الف) فروع دین ب)اصول دین ج)مستحبات د)هیچکدام

17- اصول دین و مذهب در ............... مورد است.

الف )چهار ب)سه ج)پنج د)شش

18- اصول دین و مذهب دین کدامند؟

الف)توحید ب)عدل نبوت ج) ت معاد د) توحید - عدل نبوت - ت معاد

19- به دستورهای عملی برای زندگی فردی و اجتماعی ............گفته می شود.

الف)احکام ب)فقه و اصول ج)رساله د)تقلید

20- اولین و آ ین کدامند؟

الف) حضرت نوح (ع) ب)حضرت عیسی(ع) ج)حضرت یعقوب (ع) د)حضرت آدم(ع) و حضرت محمد(ص)

21- ............... ؛ یعنی خداوند جهان یکتاست و شریک و همتایی ندارد.

الف)نبوت ب)عدل ج) ت د)توحید

22- اولین .............................. و آ ین ............................................ می باشد.

الف) حسن (ع) ب) حسن عسکری(ع) ج) علی(ع) زمان(عج) د) جواد(ع)

23- پسران از آغاز ............................ قمری باید به احکام و تکالیف الهی عمل کنند.

الف)شانزده سالگی ب)پانزده سالگی ج)ده سالگی د)نه سالگی

24- حسین علیه السلام و حسن عسکری علیه السلام به ترتیب چندمین معصوم هستند؟

الف) 3و9 ب) 2و12 ج)5و13 د)2و 10

25- روزه گرفتن چه آثار و برکاتی دارد؟

الف)آمرزش گناهان ب)استجابت دعاها ج)پرورش روح اخلاص در مردم د)همه ی موارد

26- عید فطر و قربان ........... رکعت است و با ........... قنوت.

الف)2- 5 ب)2-9 ج) 9-9 د)3-5

27- به زبان آوردن نیت در و سایر عبادات ....................

الف)لازم نیست ب)واجب است ج)به زبان هم بگوییم اشکال ندارد د)گزینه های الف و ج

28-وقت مغرب و عشا از ....................................است.

الف)اذان مغرب تا فردا صبح ب)اذان صبح تا مغرب ج)اذان مغرب تا نیمه شب شرعی د)گزینه های الف و ب

29- گزار قبل از خواندن باید:

الف)با طهارت باشد ب)لباس گزار نباید غصبی باشد ج)رو به قبله بایستد د)همه ی موارد

30- انسانها را از .............................. دور می کند.

الف)بدی ها و خوبی ها ب)بدی ها ج)زشتی ها د)بدی ها و زشتی ها

31- معصوم یعنی ی که ....................؟

الف)قرآن می خواند ب)روزه می گیرد ج) می خواند د)هیچ گناه و اشتباه و کار خطایی انجام نداده باشد

32- معنی حدیث " صوموا تصحوا " کدام است؟

الف) روزه بگیرید تا سالم بمانید ب) را ترک نکنید ج)کتاب بخوانید د)دروغ نگویید

33- (ص) به کدامیک از یارانش فرمود: خداوند، به ازای هر نفس تو در مسجد 10 حسنه در نامه اعم می نویسد.

الف) سلمان ب) علی علیه ج)حضرت خدیجه (س) د) ابوذر

34- آیات ...... رکعت است و در هر رکعت ....... رکوع دارد.

الف)2-2 ب)3-5 ج)2-5 د)2-1

35- علی علیه السلام در کدام جنگ به ابن عباس فرمود: که ما برای با دشمن می جنگیم.

الف)احد ب)صفین ج)بدر د)خندق

36- ...... رکعت است که به جای ....... با جماعت خوانده می شود.

الف) چهار صبح ب) دو مغرب ج) دو عصر د) دو ظهر

37- علت جهنمی شدن جهنمیان ................است.

الف) نخواندن ب)دروغ گفتن ج)کار و تلاش ن د) درس نخواندن

38- خواندن چه آثار و برکاتی دارد؟

الف )نورانی شدن دل ها ب)نزدیک شدن به خداوند ج)بازداشتن انسان از گناه د)همه موارد

39- به مجتهدی که دیگران از او تقلید می کنند ..................... می گویند.

الف) ب) ج) عالم د)مرجع تقلید

40- کدام دین بهترین برنامه زندگی برای انسان و کامل ترین دین هاست.

الف) ب) یت ج)بو د) یهود


نمونه سوال گلستان احکام سوم تا ششم ابت سال تحصیلی 96-95دبستان عارف یک شهرستان لارستان استان فارس

خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
امتحان مفاهیم پایه
درخواست حذف اطلاعات

کلاس : دوم کامپیوتر امتحان : مفاهیم پایه نام و نام خانوادگی:....................... تاریخ : ..../..../92

ساعت شروع:.../.... زمان:25 دقیقه هنرستان :مرحوم درزیان

1 – lap tap جزء کدام دسته از کامپیوترها محسوب می شود؟

الف) super computer ب)main frame ج) micro computer د) mini computer

2-هدف از پردازش داده ها دریافت …………. وتبدیل آنها به ……. است؟

الف) اطلاعات مفید، داده ب) اطلاعات ، دستورالعملها ج) داده ها ، اطلاعات مفید د) داده ها ، واحد وجی

3- ram یک حافظه ………. است؟

الف) جانبی ب) دائمی ج) موقت د) تنها ماندنی

4-پردازش اطلاعات در کدام یک از واحدهای زیر در کامپیوتر صورت می گیرد؟

الف) alu ب) واحدکنترل(cu) ج) ram د) rom

5-ظرفیت کدام حافظه از بقیه حافظه ها بیشتر است ؟

الف)ram ب)hard ج)floppy د)cd

6-کارتی که برای اتصال به مانیتور بکار میرود؟

الف)شبکه ب)مودم ج)صدا د)گرافیک

7-کدام حافظه زیر جزء حافظه های مغناطیسی نیست؟

الف)hard disk ب) floppy disk ج) cd rom د) نوار مغناطیسی

8ـ هر نقطه روی صفحه را یک …. می نامند ؟

الف) نوع فسفر ب) پرتو الکترونی ج) مولکول د) پی ل

9-برای تایپ علائم بالایی در صفحه کلید از کدام کلید استفاده می شود؟

الف) shift ب)ctrl ج)alt د)space

10-کدام یک از دستگاه های زیر جهت انتقال تصاویر به کامپیوتر به کار می رود؟

الف)اسکنر ب)پلاتر ج)صفحه کلید د)ماوس

11-واحد سرعت ریز پردازنده چیست؟

الف)نانوثانیه ب)مگابایت ج)مگاهرتز د)بیت در ثانیه

12-کدامیک از حافظه های زیر از جنس ic است؟

الف)dvd ب)ram ج)harddisk د)floppy

13-کدامیک از حافظه های زیر جانبی هستند؟

الف)rom ب)cd ج)ram د)cache

14-بهترین نوع چاپگر از نظر سرعت و کیفیت کدام است؟

الف)ماتریس نقطه ای ب)لیزری ج)جوهر افشان د)حرارتی

15- شبکه ای که محدود به یک شهریا استان باشد……… نام دارد؟

الف)lan ب)wan ج)man د)interanet

16-هر کیلو بایت معادل چند بایت است؟

الف) 512 بایت ب) 8 بایت ج) 1024 بایت د) 1000 بایت

17-مهمترین نرم افزار روی هر سیستم که وظیفه مدیریت و کنترل و ایجاد ارتباط بین نرم افزارو سخت افزار و کاربر را دارد چه نام دارد؟

الف)برنامه مترجم ب)cpu ج)زبان برنامه نویسی د)سیستم عامل

18-cpu به واحد ......... اطلاق می شود.

الف)پردازشگر مرکزی ب)کنترل ج)محاسبه ومنطق د)حافظه

19-ict مخفف چه کلمه ای است؟

الف)فناوری ارتباطات و اطلاعات ب)فناوری اطلاعات ج)فناوری کامپیوتر د)ارتباطات مخابرات

20-کدام گزینه جز حافظه اصلی است؟

الف)harddisk ب)dvd-rom ج)cd-rom د)rom

21-واحد کنترل قسمتی است از.....................

الف)واحد ورودی ب)واحد وجی ج)حافظه د)واحد پردازش مرکزی

22-هر گیگا بایت ………. است؟

الف) 210 بایت ب) 210 کیلو بایت ج)210 مگا بایت د)210 کلمه

23- در مهارت های هفتگانه icdl کدام نرم افزار به عنوان ((بانک اطلاعاتی)) تدریس می شود؟

الف)ms_word ب)outlook express ج)ms_excel د)ms-access

24-برای تایپ متن و یا ویرایش آن از نرم افزار های …… استفاده می شود.

الف) صفحات گسترده ب) زبان های برنامه نویسی ج) واژه پرداز ها د) مدیریت پایگاه داده ها

25- برای چاپ نقشه های معماری یا ی از کدام دستگاه استفاده می شود ؟

الف)چاپگر ب) اسکنر ج) رسام د) پلاتر

26- کدامیک در مورد هارددیسک صحیح نمی باشد ؟

الف)هرچه ظرفیت هارد بیشتر باشد مقدار اطلاعات بیشتری را می توان در آن ذخیره کرد .

ب) برای نگهداری اطلاعات با حجم زیاد و برای مدتهای طولانی می باشد .

ج) جزء حافظه اصلی می باشد و وظیفه آن نگهداری اطلاعات با حجم زیاد می باشد .

د) اطلاعاتی که در این قسمت قرار می گیرند با قطع جریان برق از بین نمی روند .

27- کیفیت تصویر ارائه شده به کدام عوامل زیر بستگی دارد ؟

الف) کارت گرافیکی ب) نوع مانیتور ج) cpu د) الف و ب

28- کدامیک از دستگاههای زیر مثل ماوس عمل می کند(درکامپیوترlaptop

الف)digitizer ب)touchpad ج)scanner د)touch screen

29- یک cd rom چه ظرفیتی دارد ؟

الف) 700 مگابایت ب)5/4 گیگابایت ج) 44/1 مگابایت د) محدودیت ندارد

30- قلم نوری و موس چه دستگاههایی هستند؟

الف) وجی- وجی ب) وجی- ورودی ج) ورودی- ورودی د) ورودی- وجی

31-انواع نرم افزار سیستمی شامل:

الف) کاربردی-سیستم عامل-مترجم ب)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-مترجم

ج)سیستم عامل-کمکی یا سودمند-کاربردی د)کاربردی-واژه پرداز-مترجم

32- پوینده (اسکنر) و قلم نوری و رسام به ترتیب :

الف) دستگاه ورودی، دستگاه ورودی ودستگاه وجی هستند.

ب) دستگاه وجی، دستگاه ورودی ودستگاه وجی هستند.

ج) دستگاه وجی ، دستگاه ورودی ودستگاه ورودی هستند. د) هرسه ورودی هستند.

33-حافظه ای که بین cpu و ram قرار می گیرد وجهت بالا بردن سرعت انتقال اطلاعات بکار می رود؟

الف) cache ب) register ج) rom د) حافظه کمکی

34- محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟

الف) rom ب) prom ج) ram د) eprom

35- به مجموعه 8 بیت مجاور هم که یکی از علائم یا اعداد یا حروف را نمایش می دهد……گفته می شود؟

الف) file ب)word ج) byte د) bit

36-کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه چیست؟

الف)بیت ب)بایت ج)word د)کیلو بایت

37-کارتی که برای اتصال به اینترنت بکار میرود؟

الف)شبکه ب)مودم ج)صدا د)گرافیک

38- کدامیک از کامپیوترهای زیر از نظر پردازش قوی تر است ؟

الف)mainframe ب) pc ج) laptop د)mini computer

39- فرق حافظه rom,ramچیست؟

الف) ram از نوع نیمه هادی و rom از نوع مغناطیسی است.

ب) rom فقط خواندنی است ولی ramفقط نوشتنی است .

ج) romفقط خواندنی است ولی ram خواندنی ونوشتنی است

د) هیچکدام

40-سخت افزار به............................. گفته می شود.

الف)فقط بدنه کامپیوتر ب)کلیه قسمتهای فیزیکی و تجهیزات الکترونیکی

ج)فقط بورد های کامپیوتر د)فقط آی سی ها(id) داخل بردهای کامپیوتر

((سرآغاز هر گناه،دوستی دنیاست)) صادق(ع)

موفق باشید

رضایی چراتیمشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات آشنایی با آزمون ضمن خدمت کتاب به سوی فهم قرآن
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

 

متن نوشتاری کتاب به سوی فهم قرآن را از این جا دریافت کنید

 

نمونه سوالات آزمایشی آزمون ضمن خدمت کتاب"به سوی فهم قرآن به همراه تفسیر سوره صف"

1-    معجزات ان الهی به ویژه ان اولوالعزم:

الف- بر امور حسی استوار است

ب- بر امور عقلی محض استوار است

ج- بر امورماورایی استوار است

د- بر همه امور ذکر شده استوار است

 

2-    معجزه :

الف – از جنس امور حسی است

ب- از جنس کتاب و شه است

    ج- از جنس امور مادی صرف است

د- از جنس امور دیدنی است

 

3-    همه موضوعاتی که زندگی عرب جاهلی را تشکیل می داد

الف- بادیه نشینی،چوپانی،غارت

ب- شعر، ،شمشیر

ج- شهر نشینی،شمشیر زنی، شعرسرایی

د- زن بارگی،شعر سرایی، تجارت

 

4-    برای اهل د اعجاز قرآن

الف- منحصر در معانی و بیان و فصاحت آیات است

ب- در موزون و سجع داشتن اکثر آیات آن است

ج- در انسجام ونظم و در کمال معانی آیات آن است

د-در موضوعات علمی و تاریخی آن است

 

5-    جمله" قرآن شفای دردهای جامعه است و این قرآن رامورد خطاب قرار دهید و سوالات خود را از آن بپرسید. " از کدام معصوم روایت شده است:

الف- علی علیه السلام

ب- صادق علیه السلام

ج- رضا علیه السلام

د- حضرت محمد صلی الله علیه و آله

 

6-     در آیه35 سوره نساء این موضوع به طور مطلوبی بیان شده است

الف-اصلاح و روابط بین الملل

ب- روابط ت ها

ج- روابط کارگر و کارفرما

د-راه اصلاح بین زوجین

 

7-    این گروه که به آیاتی همچون "لا یمسّه الا المطهرون" ،"و ما یعلم تاویله الاالله" و موارد مشا به و نیز برخی احادیث مانند: (انما یعرف القرآن من خوطب به) ؛ استناد می کنند.منظورشان آن است که

الف- فهم قرآن برای همه انسان ها ممکن و میسر است

ب- فهم قرآن منحصر به تعداد اندکی از بشر(معصومان) می باشد

ج-هیچ بشری چه عادی و چه معصوم نمی توانند قرآن را بفهمند

 

8-    منظور از عبارت "لا یمَسُّه الا المُطَّهرون":

الف- همان قرآن موجود در دست ماست

ب- قرآن موجود در لوح محفوظ است

ج- مقصود حقیقت ملکوتی قرآن (قرآن مکنون)است

د- موارد "ب" و "ج" هر دو

 

9-    در تاویل آیات متشابهات به چه انی باید مراجعه کنیم

الف – به مفسران

ب- راسخان در علم

ج- به لغت شناسان

د- به قرآن پژوهان

 

10-         عبارت" هرچند فهم قران به طور کامل برای انسان میسر نیست، اما انسان ها می توانند به تبع مخاطبان اصلی وحی و با کمک آن ها به حقایق قران دست یایند و خداوند نیز از روی حکمت خود، قرآن را به گونه ای نازل کرده است که دربردارنده ظاهر و باطن است و از ظاهر آیات و قران منّزل نیز هر به قدر فهم و اشتهای خود بهره می برد."از کدام شخصیت زیر است

الف- صدر المتالهین

ب-

ج- فیض کاشانی

د- آیت الله خویی

 

11-کدام گزینه جزء ادله فهم قرآن به شمار نمی آید

الف- تمایل غریزی انسان به درک ناشناخته های آفاق و انفس

ب- تمایل فطری انسان به شناخت هرچه بیشتر

ج- امکان ناپذیر بودن عمل بدون فهم

د- فهم مقدمه انس با قران است

 

12-از توصیه قرآن در آیه "انِّا انزلنآه قُرانآً عربیًّا لعلَّکم تَعقِلون."

الف- سفارش قرآن به یادگیری زبان عربی فهمیده می شود

ب- سفارش قرآن به تفکر و تعقل فهمیده می شود

ج- توصیه به سواد آموزی فهمیده می شود

د-سفارش به همه موارد بالا فهمیده می شود

 

13- در آیه شریفه" ا فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. (الغاشیه 17)"به چه امری تشویق شده ایم.

الف- به بررسی امور جانوران ریز

ب- به بررسی امور ماورای ک شان ها

ج- به تامل و تفکر در پدیده های جهان

د-به بررسی امور زمین شناسی

 

14- کدامیک از ادله فهم قرآن در باره آیات زیر صحیح است

-         و من ایات الله خلق السماوات و الارض و اختلاف الستنکم و الوانکم. (روم 1)

-         افرایتم الماء الذی تشربون(واقعه۴٨ )

-         اءنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. (واقعه ۴٨ )

-         و فی الارض ،آیات للموقنین(20 )

-         و فی انفسکم افلا تبصرون. (ذاریات آیه20 )

-         ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الیل و النهار لایات لاولی الالباب.( آل عمران 190)

الف- سفارش قران به تفکر و تعقل

ب- فهم مقدمه انس با قران است

ج- امکان ناپذیر بودن عمل بدون فهم

د- تمایل فطری انسان به شناخت هرچه بیشتر

 

15- پرسش های فراوان مردم عصر بعثت کدام یک از ادله امکان فهم قرآن را می رساند

الف- امکان ناپذیر بودن عمل بدون فهم

ب- سفارش قران به تفکر و تعقل

ج- تمایل فطری انسان به شناخت هرچه بیشتر

د- فهم مقدمه انس با قران است

 

16- فواید و نتایج فهم قرآن

الف- ایمان بیشتر به حقایق معنوی و ملکوتی

ب- مقدمه عمل صحیح و کامل به قران

ج- گشودن افق های نو در شه و زندگی انسان

د-همه موارد

 

17- کدام گزینه با فواید و نتایج فهم قرآن مرتبط نمی باشد

الف- گشودن افق های نو در شه و زندگی انسان

ب-ژرف شی در علوم طبیعی و مادی

ج- افزایش دانش و رتبه معنوی انسان

د- مقدمه عمل صحیح و کامل به قران

 

 

18- آیات زیر ما را به کدام یک از فواید فهم قرآن راهنمایی می کند

-         لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا

-          الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر

-         افی الله شک فاطر السموات والارض

-         لله انه لا اله الا هو و الملائکته

الف- ایمان بیشتر به حقایق معنوی و ملکوتی

ب- افرایش دانش و رتبه معنوی انسان

ج- مقدمه عمل صحیح و کامل به قران

د- گشودن افق های نو در شه و زندگی انسان

 

19- بنابر آیه شریفه" لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِه عِلم "

الف-ایمان به قرآن ملاک عمل و سلوک و زندگی است

ب-معجزه بودن قرآن ملاک عمل و سلوک و زندگی است

ج-علم و فهم قرآن ملاک عمل و سلوک و زندگی است

د-برداشت های شخصی ملاک عمل و سلوک و زندگی است

 

20-عدم تخصص،کشیده شدن به تفسیر به راءی و ضرورت مراجعه به متخصصان از جمله دلایل انی است که:

الف-فهم قرآن را برای همه ممکن می دانند

ب-فهم قرآن را برای هیچ ممکن نمی دانند

ج-فهم قرآن را منحصر به علما و مفسران می دانند

د-فهم قرآن را منحصر در (ص)می دانند

 

21- خطر تفسیر به رای و برداشت شخصی از قرآن آنگاه پیش می آید که:

الف- محور و مبنای فهم آیات استفاده از دانش لغت و چهارچوب علمی و منطقی علم تفسیر باشد

ب- محور و مبنای فهم آیات استفاده از روایات و بررسی آیات به وسیله آیات دیگر قرآن باشد

ج- محور و مبنای فهم آیات، منافع شخصی و فرقه ای یا هوی و هوس نفسانی باشد

د- همه موارد

 

22- عبارت"بینش ها هرچه پیش رفته تر و وسیعتر و عمیق تر گشته، خود رابا قران متجانس تر یافته است و حقآ کتاب آسمانی که در عین حال معجزه ماندگار آفریده خویش است باید چنین باشد. برزگ ترین دشمن قران، جمود و توقف بر بینش مخصوص یک زمان و یک دوره معین است" از کدام شخصیت زیر است.

الف-شهید مرتضی مطهری

ب-شهید آیت الله بهشتی

ج-شهید شریعتی

د-شهید چمران

 

23-رسیدن به حقیقت قرآن و درک مراتب آن و امکان فهم عمیق قرآن از دیدگاه (ره)چگونه میسر می شود

الف- ادراک عقلی و برهانی

ب-مشاهده و شهود قلبی

ج- مشاهده حسی و چشمی

د-شهود تجربی و برهانی

 

24- تفاوت ظرفیت ها و پیشرفت علوم و معارف بشری از عوامل و عناصر موثر در

الف- پیدایش فهم های متعدد از آیات قرآن به شمار می آید

ب- امکان فهم قرآن مجید به شمار می آید

ج- فواید و نتایج امکان فهم قرآن می باشد

د- پیدایش زمینه های اعجاز ادبی و بلاغی قرآن به شمار می آید

 

25- ذریح محاربی از

الف- اصحاب علی علیه السلام است

ب- از اصحاب صادق علیه السلام است

ج- از اصحاب صلی الله علیه و آله است

د- از اصحاب جواد علیه السلام است

 

26- روایت "ای جابر: برای قران بطن است و برای ان بطن هم بطن است و برای قران ظهر است و برای ظهر ان نیز ظهر است." از کدام نقل شده است.

الف- حسین علیه السلام

ب- جواد علیه السلام

ج- باقر علیه السلام

د- حسن عسکری علیه السلام

 

27- بر اساس دیدگاه این شخصیت قرآنی، قران سفره گسترده الهی است که برای همه طبقات قابل استفاده است و هریک به قدر فهم و ظرفیت خود از آن بهره می جویند و عامی و عالم و فیلسوف و عارف و فقیه از ان فیض می برند.

الف-شهید مطهری

ب-شهید صدر

ج-شهید ثانی

د- (ره)

 

28- بر اساس دیدگاه این شخصیت تدبر در قران مجید حق هرفرد مسلمانی است و در انحصار فرد یا گروهی نیست و ایشان معتقد است که برداشت ها ی تفسیری هر اندازه بی غرضانه باشد یک جور از آب در نمی آید هر ممکن است دیدگاه ویژه ای داشته باشد.

الف- (ره)

ب-شهید مطهری

ج-آیت الله طالقانی

د-فیض کاشانی

 

29- عبارت" آیات قران کریم با دست اعجاز الهی به گونه ای تنظیم شد ه که تا پایان جهان، معارف نورانی ان فرا راه انسان است و در هرزمان، فهم از قران چه ازنظر کیفی و چه ازنظر کمی در تکامل و زیادشدن است. هرچه فطرت انسان ها شکوفاتر می شود و عقل و علم انان از انسان و جهان، افزون تر می گردد، فهم از قران نیز شکوفاتر می شود و نه تنها تعداد یافته های او از این کتاب جاودانه رو به فراوانی می نهد که فهم های گذشته ی او نیز ژرف تر و پرفروغ تر می گردد."از کدام شخصیت است.

الف-آیت الله جوادی آملی

ب- آیت الله حسن زاده آملی

ج-آیت الله مطهری

د-آیت الله طالقانی

 

30- از سجاد علیه السلام روایت شده است" عزوجل می دانست که در آینده دور متعمقان و ژرف شانی خواهند بود پس نازل فرمود سوره ی ---- و آیاتی از اول سوره --- را تا انجا که می فرماید: "علیم بذات الصدور" پس هر بیش از این معارف را قصد کند تحقیقآ هلاک شده است.

الف- حمد،کوثر

ب-اعلی،انشراح

ج-توحید،حدید

د-توحید،

 

31-عمده ترین موانع فهم پذیری قرآن عبارت است از:

الف- معصیت و ناپاکی

ب-خودبینی و حجاب دل

ج- جمود بر اقوال مفسران

د-همه موارد

 

32- ،این عامل را از موانع اساسی بهره گیری عمیق از قران را با توجه به آیات الهی دانسته است.

الف-حب دنیا و تمایلات نفسانی

ب- جمود بر اقوال مفسرین

ج- معصیت و ناپاکی

د-حجاب دل

 

33- می فرماید:"از موانع و حجاب های بزرگ فهم قرآن، ----- است که موجب می گردد آدمی خود را از راهنمایی های قران بی نیاز بداند، بی نیازی از بهره گیری از این خوان نعمت الهی از این طریق به وجود می آید که کمالات موهوم را برای انسان جلوه دهد و او رآیهان ها راضی و قانع سازد و کمالات و مقامات واقعی را از چشم او ساقط کند."

الف-خودبینی

ب-حجاب دل

ج-ناپاکی و گناه

د-جمود و تعصب

 

34- در نگاه ......... یکی دیگر از حجاب ها که میان ما و معارف و مواعظ قران، همچون ضخیمی قرار گرفته، حجاب حب دنیاست که به واسطه ان، قلب آدمی تمام همت خود را صرف ان می کند و وجهه قلب، ی ره دنیایی می شود و به واسطه این محبت از ذکر خدا غافل می شود و هرگاه علاقه به دنیا و امور دنیایی بیشتر شود، پرد ه و حجاب قلب، ضخیم تر می گردد.

الف- (ره)

ب- آیت الله ی

ج- آیت الله مطهری(ره)

د- علامه طباطبایی(ره)

 

35- از ویژگی های قرآن نیست

الف-علمی بودن

ب-الهی بودن

ج-جاودانگی

د-جاذبه چشمگیر

 

36-آیات شریفه:"لانذرکم به و من بلغ "تا شما و هران که قران به او رسد بیم دهم و با قران آگاهی بخشم، "و" ما هو الا ذکر للعالمین " و نیست ان قران مگر یادآوری برای همه جهانیان . و آیه شریفه: "تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لی للعالمین نذیرا"مبارک و خجسته است خ که قران را بر بنده اش نارل کرد تا برای همه جهانیان آگاهی بخش باشد؛ "نذیرا للبشرا" و "ان هو الا ذکر للعالمین ."دل بر کدام ویژگی قرآن می کند.

الف- جاودانگی قران

ب- الهی بودن قران

ج-تاثیرگذاری قرآن

د-جامعیت قرآن

 

37- عناصر جاودانگی قرآن

الف-وحی و اتصال آن به اراده و علم الهی

ب-عصمت

ج-هماهنگی عقل و شرع

د-همه موارد

 

38-آیه شریفه"و نزلنا علیک الکتاب تیبنا لکل شی و هدی و رحمه و بشری للمسلمین "در باره کدام عنصر جاودانگی قرآن است

الف- جامعیت قرآن

ب- هماهنگی عقل و شرع

ج-عصمت

د- وحی و اتصال قرآن به علم و اراده الهی

 

39- آیه شریفه"وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحیُ یوحی " هرگز از روی هوس سخن نمی گوید. سخن او نیست مگر وحی الهی که بدو الهام می شود. در باره کدام عنصر جاودانگی قرآن است

الف- جامعیت قرآن

ب- هماهنگی عقل و شرع

ج-عصمت

د- وحی و اتصال قرآن به علم و اراده الهی

 

40- دیدگاه مفسران و دانشمندان ی در باره آیه " لا رطبٍ و لا یابسٍ"

الف- جزئیات تمام امور مرتبط با زندگی انسان چه ازلحاظ مادی و چه ازلحاظ معنوی در قرآن و جود دارد

ب- قران حاوی کلیات و رهنموده"هدایت ها وراهگشای جامع زندگی است که به حیات انسان جهت می دهد، روح می بخشد و پاکی ارزانی می دارد

ج- همه امور مرتبط با تاریخ و سرگذشت آدمیان در قرآن وجود دارد

د- همه موارد

 

41- دیدگاه علامه طباطبایی در باره آیه " لا رطبٍ و لا یابسٍ"همه چیز در قرآن وجود دارد

الف- با توجه به اینکه قران کتاب هدایت است، مراد از همه چیز اموری است که برای هدایت لازم است

ب-منظور از همه چیز کلیه اموز جزیی زندگی است

ج-مراد از همه چیز کلیه امور مربوط به عالم ملکوت اشیاء است

د- همه موارد

 

توجه:

سوالات فوق تا صفحه 30 کتاب به سوی فهم قرآن می باشد. به حول و قوه الهی بقیه سوالات در همین صفحه منتشر می شود.مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه برگزاری مسابقه یادواره
درخواست حذف اطلاعات

باسمه تعالی

برگزاری مسابقه فرهنگی یازدهمین یادواره ی مهدی آباد

با سلام و احترام به استحضار علاقمندان می رساند به مناسبت یازدهمین یادواره ی مهدی آباد مسابقه فرهنگی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید.

الف) مسابقه کتاب خوانی و زندگی نامه و وصیت نامه ی یادواره

1 – مسابقه از کتاب آشنایی با قرآن (جلد3)، تفسیر سوره های انفال و توبه از شهید مرتضی مطهری، 25 سؤال 4 گزینه ای

2 – مسابقه از زندگی نامه و وصیت نامه ی عزیز یادواره:

شهید علی کریمی، شهید ابوطالب مبینی، شهید حاج غلامرضا محمدی، شهید علیرضا مخدومی و شهید حسین مرادی.

برای دریافت کتاب مسابقه با تخفیف حدود 50 درصد و با قیمت پنج هزار تومان، در روستا به آقای حاج غلامرضا فلاح پور (خادم مسجد) به شماره تلفن (09127611279) و در کاشان به آقای حاج احمد احمدی (09133630135) و در شهرری به آقای ابوالفضل مبینی (09125097402) مراجعه فرمایید.

ضمنا برای مطالعه زندگی نامه و وصیت نامه به وبلاگ روستای مهدی آباد مراجعه فرمایید.

مکان برگزاری مسابقه:

1.مهدی آباد مسجد صاحب الامر (عج). 2.شهرری (آدرس کامل متعاقبا به ثبت نام کنندگان اعلام خواهد شد).

جهت شرکت در مسابقه به وبلاگ روستا مراجعه و فرم مربوطه را که شامل مشخصات و ... است تکمیل و ارسال نمایید. (مهلت ثبت نام تا 5/11/1395)

لینک ثبت نام در پایین همین اطلاعیه درج شده است

زمان برگزاری مسابقه:

8/11/1395، ساعت 9:30 صبح

هدایای مسابقه:

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات-هزینه سفر به مشهد مقدس با هواپیما-هزینه اعزام به مناطق عملیاتی در قالب کاروان های راهیان نور- بسته های فرهنگی و ...

تذکرات:

1.بنا بر تصمیم کمیته فرهنگی یادواره افرادی که در سال های قبل کمک هزینه سفر به عتبات عالیات دریافت کرده اند،چنانچه در این مسابقه رتبه اول را ب نمایند هدیه شان با هدیه رتبه دوم جا به جا خواهد شد.

2.داوطلبانی که هدیه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس دریافت می نمایند تا پایان تابستان 1396 فرصت دارند سفر نمایند یا به شخص مورد نظر خود واگذار کنند.در غیر این صورت کمیته فرهنگی هدیه را به قید قرعه به شخصی که در مسابقه شرکت کرده واگذار خواهد کرد.

3.داوطلبانی که هدیه شان هزینه سفر به مناطق عملیاتی است در فاصله 25 اسفندماه 1395 تا 13 فروردین ماه 1396 به مدت حداقل چهار روز انجام می شود.

4.افراد بدون ثبت نام حق شرکت در مسابقه را ندارند.

ب) مسابقه تلاوت و روخوانی قرآن کریم مخصوص خواهران وبرادران زیر 15 سال

این مسابقه فقط به صورت حضوری برگزار می شود.

زمان و مکان برگزاری مسابقه: روز 8/11/1395 ساعت 10 صبح در مسجد صاحب الامر (عج) روستا

افرادی که مایل هستند در این مسابقه شرکت کنند، در وبلاگ روستا ثبت نام نمایند.

ان شاءالله با حضور در مسابقات بکوشیم تا از نسیم حیات بخش و قرآن استفاده نموده و یاد را گرامی بداریم...

کمیته فرهنگی یازدهمین یادواره ی مهدی آباد

.

.

.

.

مهلت ثبت نام به پایان رسید

درصورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت نام با شماره 09133708343 تماس حاصل فرمایید
لیست ثبت نام تا امروز

r موبایل سن تحصیلات مسابقه مکان تاریخ ثبت نام
1 921***2580 41 کارشناسی الف شهرری 9آذر
2 912***9350 41 کارشناسی الف شهرری 16آذر
3 912***9788 14 زیردیپلم الف شهرری 17آذر
4 912***9788 36 دیپلم الف شهرری 17آذر
5 935***1959 31 دیپلم الف شهرری 17آذر
6 913***0701 28 دیپلم الف مهدی آباد 5آذر
7 913***3681 18 دیپلم الف مهدی آباد 8آذر
8 933***7500 42 زیردیپلم الف مهدی آباد 8آذر
9 913***5413 30 دیپلم الف مهدی آباد 8آذر
10 918***0872 20 کارشناسی الف مهدی آباد 12آذر
11 918***0872 10 زیردیپلم ب مهدی آباد 12آذر
12 935***2582 34 زیردیپلم الف مهدی آباد 12آذر
13 935***2582 7 زیردیپلم ب مهدی آباد 12آذر
14 935***2582 14 زیردیپلم الف مهدی آباد 12آذر
15 913***1588 43 کاردانی الف مهدی آباد 22آذر
16 938***0198 28 کاردانی الف مهدی آباد 24آذر
17 913***8014 49 دیپلم الف مهدی آباد 25آذر
18 936***0479 21 کارشناسی الف مهدی آباد 25آذر
19 913***1588 12 زیر دیپلم ب مهدی آباد 2دی
20 921***6654 30 ارشد الف شهرری 3دی
21 939***5611 18 زیر دیپلم الف مهدی آباد 5دی
22 913***1703 21 کاردانی الف مهدی آباد 12دی
23 933***7218 30 کارشناسی الف مهدی آباد 12دی
24 913***5441 40 دیپلم الف مهدی آباد 20دی
25 913***5441 12 زیر دیپلم ب مهدی آباد 20دی
26 919***9250 37 کارشناسی الف مهدی آباد 22دی
27 919***9250 17 دیپلم الف مهدی آباد 22دی
28 919***9250 10 زیر دیپلم ب مهدی آباد 22دی
29 913***0311 31 ارشد الف مهدی آباد 26دی
30 903***9734 22 کارشناسی الف مهدی آباد 26دی
31 913***4351 24 کارشناسی الف مهدی آباد 26دی
32 936***6674 31 کارشناسی الف مهدی آباد 26دی
33 918***2592 25 کارشناسی الف مهدی آباد 26دی
34 913***9175 41 ا الف مهدی آباد 26دی
35 913***9175 13 زیردیپلم الف مهدی آباد 26دی
36 913***3709 10 زیردیپلم ب مهدی آباد 26دی
37 913***1755 21 کارشناسی الف مهدی آباد 26دی
38 930***1602 19 دیپلم الف مهدی آباد 26دی
39 918***0358 40 زیردیپلم الف مهدی آباد 27دی
40 918***0358 46 دیپلم الف مهدی آباد 27دی
41 918***7972 17 زیردیپلم الف مهدی آباد 27دی
42 918***8368 23 زیردیپلم الف مهدی آباد 27دی
43 938***3636 30 کارشناسی الف مهدی آباد 27دی
44 912***7402 35 کارشناسی الف شهرری 3بهمن
45 912***9350 6 زیردیپلم ب شهرری 3بهمن
46 912***7402 10 زیردیپلم ب مهدی آباد 3بهمن
47 912***7402 8 زیردیپلم ب مهدی آباد 3بهمن
48 913***0983 38 دیپلم الف شهرری 4بهمن
49 913***0983 32 دیپلم الف مهدی آباد 4بهمن
50 919***5969 9 زیردیپلم ب مهدی آباد 5بهمن
51 912***7402 10 زیردیپلم ب مهدی آباد 5بهمن
52 912***7402 8 زیردیپلم ب مهدی آباد 5بهمنمشاهده متن کامل ...
نمونه سؤالات امتحان پایانی مهارت جوشکاری برق e3
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

هنرستان کاردانش

امتحان تئوری مهارت جوشکاری برق e3 پایه دوم رشته بازرسی جوش

نام هنرآموز : تاریخ : زمان : 60 دقیقه

نام و نام خانوادگی : کلاس : شماره صندلی :

1– برای اولین بار چه ی و درچه سالی جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود زغالی را اختراع کرد؟

الف ) برنادوس 1887 ب) برنادوس 1891

ج) کوفین 1887 د) کوفین 1891

2 – در جوشکاری ترمیت از چه نوع انرژی برای ذوب لبه های مورد اتصال استفاده می شود ؟

الف) انرژی شیمیایی ب) انرژی الکتریکی

ج) انرژی پرتوالکترونی د) انرژی نورانی

3 – برای ایجاد جرقه در شمع اتومبیل از چه فاکتوری استفاده می شود ؟

الف) آمپر بالا ب) آمپر پایین

ج) ولتاژ بالا د) ولتاژ پایین

4 – به تعداد الکترونهایی که از یک نقطه از مدار در زمان واحد می گذرد چه می گویند ؟

الف) ولتاژ جریان ب) شدت جریان عبوری

ج) کولن د) فشار الکتریکی

5 – عامل عبور الکترونها در یک هادی چه نامیده می شود ؟

الف) مقاومت الکتریکی ب) شدت جریان عبوری

ج) کولن د) فشار الکتریکی

6 – ولتاژ مدار باز چه مقدار است ؟

الف) 20 تا 50 ولت ب) 30 تا 60 ولت

ج) 40 تا 70 ولت د) 50 تا 80 ولت

7 – با افزایش طول قوس چه تغییراتی در ولتاژ و شدت جریان ایجاد می شود ؟

الف) ولتاژ افزایش یافته و شدت جریان کاهش می یابد

ب) هردو افزایش می یابند

ج) ولتاژ کاهش یافته و شدت جریان افزایش می یابد

د) هردو کاهش می یابند

8 – افزایش ولتاژ قوس موجب افزایش کدام گزینه می شود ؟

الف) نفوذ جوش ب) شدت جریان

ج) طول قوس د) گزینه های الف و ج صحیح است

9 – در کدام نوع جوشکاری 67 درصدگرما در محل ذوب و 33 درصد گرما در الکترود توزیع می شود ؟

الف) جوشکاری با جریان متناوب

ب) جوشکاری با قطب مستقیم

ج) جوشکاری با قطب مع

د) در هیچ نوع جوشکاری این توریع گرما صورت نمی گیرد

10 – عمل تمیزکاری از ویژگیهای کدام نوع جوشکاری می باشد ؟

الف) جوشکاری با جریان متناوب

ب) جوشکاری با قطب مستقیم

ج) جوشکاری با قطب مع

د) جوشکاری با جریان مستقیم

11 – کدام گزینه از معایب جوشکاری با جریان مستقیم dc است ؟

الف) خطر شوک الکتریکی بالاتر است

ب) پاشش ذرات بیشتر است

ج) امکان تغییر قطب وجود ندارد

د) وزش قوس وجود دارد

12 – زمانی که قوس برقرار می شود کدام گزینه کاهش می یابد ؟

الف) شدت جریان ب) ولتاژ

ج) سرعت حرکت الکترونها د) گازهای یونیزه شده

13 – از چه فاصله ای می توان بدون ماسک جوشکاری به قوس الکتریکی نگاه کرد ؟

الف) 5 متر ب) 10 متر ج) 20 متر

د) از هیچ فاصله ای نباید بدون ماسک جوشکاری به قوس الکتریکی نگاه کرد

14 – کدام شمارۀ شیشه ماسک جوشکاری برای جوشکاری برق بین 75 تا 250 آمپر مناسب است ؟

الف) شماره 8 ب) شماره 10

ج) شماره 12 د) شماره 14

15 – اشعه ماورای بنفش ناشی از قوس الکتریکی باعث تبدیل ا یژن به کدام گاز خطرناک می شود؟

الف) اوزن ب) ازت

ج) گاز کربنیک د) منو ا ید کربن

16 – فراوانترین علت تب بخارات ف ی مربوط به کدام ف است ؟

الف) کادمیوم ب) روی

ج) کرم د) آلومینیوم

17 – برق شهر به کدام قسمت ترانسفورماتورهای جوشکاری وصل می شود ؟

الف ) سیم پیچ اولیه ب) سیم پیچ ثانویه

ج) هسته د) جریان فوکو

18 – در یک ترانسفورماتور ایده آل ، کدام گزینه ها با هم برابرند ؟

الف) ولتاژ ورودی با ولتاژ وجی

ب) قدرت در سیم پیچ اولیه با قدرت در سیم پیچ ثانویه

ج) توان ورودی با توان وجی

د) گزینه های ب و ج صحیح است

19 – استفاده از ترمینال hight در ترانسفورماتورهای جوشکاری به جای low چه تفاوتهایی دارد ؟

الف) شدت جریان زیادتر است

ب) ولتاژ زیادتر است

ج) شدت جریان زیاد و ولتاژ کمتر است

د) شدت جریان و ولتاژ زیادتر است

20 – تغییر آمپر پله ای در ترانسفورماتورهای جوشکاری چگونه عملی می شود ؟

الف) با استفاده از مقاومت

ب)کاهش خطوط مغناطیس

ج) حوزۀ مغناطیس

د) تأثیر متقابل هسته بر جریان عبوری

21 – ترانسفورماتورهایی که به سیستم ی و کننده مجهزند چه نامیده می شوند ؟

الف) رکتی فایر ب) مولد

ج) مبدل د) ژنراتور

22 – برای تولید جریان ac کدام گزینه درست است ؟

الف) کموتاتور از دو نیم حلقه تشکیل شده است

ب) کموتاتور از دو حلقه کابل تشکیل شده است

ج) جاروبکها از هم جدا هستند

د) جاروبکها مشترک هستند

23 – در ژنراتور ها میزان جریان تولید شده بستگی دارد به ................

الف) شدت حوزۀ مغناطیس دستگاه

ب) تعداد کلافهای در حال گردش

ج) سرعت دوران کلافها

د) تمام موارد ذکر شده

24 – تغییر آمپر در دینامهای جوشکاری به چه وسیله ای انجام می شود ؟

الف) کلید ستاره ب) کلید مثلث

ج) رئوستا د) پله ای

25 – کدام گزینه جزو هادیهای ضعیف است ؟

الف) نیکرم ب) مس

ج) نقره د) آلومینیوم

26 – کدام قسمت انبر جوشکاری در مقابل ضربه حساس است ؟

الف) دسته ب) دهانه

ج) روپوش دسته د) فنر انبر

27 – ماده ای که اگر به طور فرضی آن را بشکنیم به اجزای مشابه تقسیم نمی گردد ، چه نامیده می شود ؟

الف) عنصر ب) ترکیب

ج) مخلوط د) گاز بی اثر

28 – کدام ماده بیشترین درصد وزنی هوا را تشکیل می دهد ؟

الف) ا یژن ب) ازت

ج) بی ا ید کربن د) آرگون

29 – اتم آهن تا چند درصدوزنی خود می تواند ا یژن را درخود نگه دارد؟

الف) 20 درصد ب) 10 درصد

ج) 5 درصد د) 2/0 درصد

30 – هرچه درجه حرارت آهن افزایش یابد ..............

الف) مقدار جذب ا یژن و سرعت آن کمتر می شود

ب) مقدار جذب ا یژن و سرعت آن بیشتر می شود

ج) مقدار جذب ا یژن بیشتر ولی سرعت آن کمتر می شود

د) جذب ا یژن کمتر ولی سرعت آن بیشتر می شود

31 – استحکام کم پوشش از معایب کدام روش ساخت الکترود می باشد ؟

الف) روش e ب) روش r ج) روش d

د) گزینه های الف و ب صحیح است

32 – کدام گزینه اندازۀ قطر مفتول الکترود نمی باشد ؟

الف) 5/2 ب) 25/3

ج) 5 د) 7

33 – الکترودهای با کدام نوع پوشش ، خواص مکانیکی ضعیف اما ظاهر جوش بسیار عالی بدست می دهند ؟

الف) الکترودهای ا یدی ب) الکترودهای روتایلی

ج) الکترودهای سلو ی د) الکترودهای پرنفوذ

34 – در مواردی که نیاز به نفوذ زیاد جوش باشد از کدام نوع الکترود استفاده می شود ؟

الف) الکترودهای بازی ب) الکترودهای سلو ی

ج) الکترودهای روتایلی د) الکترودهای اسیدی

35 – نرخ رسوب الکترودهای با نرخ رسوب بالا چقدر است ؟

الف) 8/0 ب) 98/0

ج) 1 د) بیشتر از 1

36 – در استاندارد الکترودهای فرانسوی ، علائم شناسایی الکترودها برچه مبنایی است و در چند طبقه دسته بندی شده اند ؟

الف) برمبنای نرخ رسوب و در 3 طبقه

ب) بر مبنای خواص مکانیکی ف جوش و در 3 طبقه

ج) برمبنای خواص مکانیکی ف جوش و در 5 طبقه

د) برمبنای نرخ رسوب و در 5 طبقه

37 – بر روی الکترودی که با استاندارد انگلیسی شماره گذاری شده است علامت e413p درج شده است . پوشش این الکترود از چه نوعی است ؟

الف) سلو ی ب) روتایلی

ج) ا یدی د) اسیدی

38 – کدام گزینه در مورد الکترود سؤال قبل غلط است ؟

الف) این الکترود با روش e ساخته شده است

ب) این الکترود برای جوشکاری در تمام ح های جوشکاری مناسب است

ج) این الکترود برای جوشکاری با جریان ac مناسب است

د) این الکترود از گروه الکترودهای پرنفوذ است

39 – بر روی الکترودی که با استاندارد یی شماره گذاری شده است علامت e6013 درج شده است . این الکترود برای کدام ح جوشکاری مناسب است ؟

الف) فقط ح سطحی

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.