پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 انجام پروژه دانشجویی با نرم افزار گمبیت و فلوئنت fluent
شبیه سازی جریان تناوبی با استفاده از نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی هنگامی که جریان یا حرارت دارای الگوی تکرار مشخصی میباشد با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی انواع جریان­های تناوبی، مسائل همراه با افت فشار و بدون افت فشار با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی بدون افت فشار برای جریا­ن­های چرخشی و انتقالی با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی حرارتی برای دمای دیواره ثابت یا شار ثابت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

بکارگیری مدلسازی تناوبی برای شبیه سازی مبدل­های حرارتی فشرده و (tube tank) با استفاده از نرم افزار فلوئنت­

periodic flows simulation, fluent, heat, flow, rotational periodic flow fluent simulation, translational periodic flow fluent simulation, pressure drop, constant temperature, constant wall flux, compact heat exchangers

email: [email protected]

tel: 09306792228مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه سیالاتی با فلوئنت(fluent) سی اف ای (cfx) گمبیت (gambit) (جریان های د
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه سیالاتی با فلوئنت(fluent) سی اف ای (cfx) گمبیت (gambit)
(جریان های دو فاضی ، توربو ماشین ها ، توربین های بادی ،احتراق ، سولار ، تحلیل hvac،نوشتن کد udf ،تحلیل موتور های سوخت جامد، جریان های ارام و مقشوش)توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد و ی کبیر .

09365439273مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه دانشجویی با نرم افزار گمبیت و فلوئنت fluent
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی انتقال حرارت جریان عبوری روی سطح با فلوئنت:

در این پروژه جریان دو بعدی سیال لمینار بر روی سطح به صورت دوبعدی شبیه سازی می­شود و انتقال حرارت جابجایی سیال بر روی سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین توسعه یافتگی لایه مرزی حرارتی سیال و تغییرات عدد ناسلت با عدد رینولدز سنجیده می­شود.

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان درون لوله با فلوئنت:

از آنجا که بررسی توسعه یافتگی جریان در ورودی و افت فشار جریان در لوله های مختلف اهمیت بسیاری دارد، در این جا جریان مغشوش سیال بصورت سه بعدی درون سیال شبیه سازی می­گردد و رابطه طول ورودی و افت فشار بر حسب عدد رینولدز تعیین می­شود.

انجام پروژه دانشجویی بررسی جریان تراکم پذیر عبوری از درون نازل با فلوئنت:

در این شبیه سازی عبور جریان سیال از درون نازل بصورت ح متقارن شبیه سازی می­گردد و پیش بینی صحیحی از نقطه شک انجام شود.

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی مانیفولد با فلوئنت:

در این شبیه سازی هدف مدلسازی جریان مغشوش در ورودی مانیفولد است. درون مانیفولد جریان سوخت ترکیبی تا ورودی سوپاپ شبیه سازی شده و نحوه توزیع جریان بررسی می­شود.

fluent, laminar, turbulent, heat transfer, reynolds, manifold, tube, cylinderical

انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه با فلوئنت fluent

tel:09367106581

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه دانشجویی با نرم افزار گمبیت و فلوئنت fluent
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی تحلیل انتقال حرارت جریان عبوری روی سطح توسط نرم افزار شبیه سازی فلوئنت:

در این پروژه جریان دو بعدی سیال لمینار بر روی سطح به صورت دوبعدی شبیه سازی می­شود و انتقال حرارت جابجایی سیال بر روی سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین توسعه یافتگی لایه مرزی حرارتی سیال و تغییرات عدد ناسلت نسبت به عدد رینولدز سنجیده می­شود.

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان درون لوله با فلوئنت:

از آنجا که بررسی توسعه یافتگی جریان در ورودی و افت فشار جریان در لوله های مختلف اهمیت بسیاری دارد، در این جا جریان مغشوش سیال بصورت سه بعدی درون سیال شبیه سازی می­گردد و رابطه طول ورودی و افت فشار بر حسب عدد رینولدز تعیین می­شود.

انجام پروژه دانشجویی بررسی جریان تراکم پذیر عبوری از درون نازل با فلوئنت:

در این شبیه سازی عبور جریان سیال از درون نازل بصورت ح متقارن شبیه سازی می­گردد و پیش بینی صحیحی از نقطه شک انجام شود.

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی مانیفولد با فلوئنت:

در این شبیه سازی هدف مدلسازی جریان مغشوش در ورودی مانیفولد است. درون مانیفولد جریان سوخت ترکیبی تا ورودی سوپاپ شبیه سازی شده و نحوه توزیع جریان بررسی می­شود.

fluent, laminar, turbulent, heat transfer, reynolds, manifold, tube, cylinderical

فلوئنت، سیال، مغشوش، جریان، جریان مغشوش، انتقال حرارت

انجام پروژه دانشجویی ی مکانیک و پایان نامه ی مکانیک با فلوئنت fluent

tel:09306792228

tel:09367106581

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت و گمبیت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه بررسی انتقال حرارت نانوسیالات

انجام پروژه بررسی انتقال حرارت نانوسیال شامل بررسی میزان افزایش انتقال حرارت در اثر افزودن نانوذرات و تعیین مقدار افزایش ضریب انتقال حرارت (عدد بی بعد ناسلت) می­باشد. در این شبیه سازی که با استفاده از نرم افزار فلوئنت انجام می­شود، تاثیر افزودن نانوذزات در سیال بوسیله کدنویسی udf در نرم افزار اعمال می­گردد. شکل هندسی کانال انتقال حرارت ابتدا با استفاده از نرم افزار گمبیت انجام می­شود و مش­بندی­های متفاوتی از جمله مش پروانه ای که باعث افزایش دقت نتایج می­گردد استفاده می­شود.

انجام پروژه دانشجویی مقایسه انتقال حرارت نانوسیالات مختلف با یکدیگر، شامل سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی مقایسه انتقال حرارت ناوسیالات با شرایط مرزی مختلف دمای دیواره ثابت، شار حراتی ثابت و شار متناوب با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی مقایسه انتقال حرارت نانوسیالات در کاانال­های انتقال حرارت با اشکال هندسی مختلف، مانند کانال مثلثی شکل، مربعی، دایره ای با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی انتقال حرارت نانوسیال و بررسی تاثیر قطر نانوذرات بر میزان انتقال حرارت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی بررسی تاثیر افزودن نانوذرات بر خواص سیال با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی انتقال حرارت نانوسیال در ح لمینار و مغشوش با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی بررسی تاثیر پارامترهای مختلف از جمله عدد رینولدز، دمای ورودی و ... بر میزان انتقال حرارت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

tel:09306792228

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
شبیه سازی جریان تناوبی با استفاده از نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی هنگامی که جریان یا حرارت دارای الگوی تکرار مشخصی میباشد با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی انواع جریان­های تناوبی، مسائل همراه با افت فشار و بدون افت فشار با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی بدون افت فشار برای جریا­ن­های چرخشی و انتقالی با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان تناوبی حرارتی برای دمای دیواره ثابت یا شار ثابت با استفاده از نرم افزار فلوئنت

بکارگیری مدلسازی تناوبی برای شبیه سازی مبدل­های حرارتی فشرده و (tube tank) با استفاده از نرم افزار فلوئنت­

periodic flows simulation, fluent, heat, flow, rotational periodic flow fluent simulation, translational periodic flow fluent simulation, pressure drop, constant temperature, constant wall flux, compact heat exchangers

email: [email protected]

tel: 09306792228

http://mechcadcae. /مشاهده متن کامل ...
آموزش گمبیت و فلوئنت (قسمت 2)
درخواست حذف اطلاعات

نکاتی درباره نرم افزارهای فلوئنت-گمبیت و انسیس فلوئنت

و اما نکته بعدی در مورد خود نرم افزار فلوئنت و گمبیت باید بگم...همونطور که میدونید (و اگر نمیدونید بدونید!) گمبیت نرم افزاریه جهت ایجاد هندسه، میدان و مش زدن میدان حل هست... فلوئنت نرم افزاریه که این میدان مش زده رو که وجی نرم افزار گمبیت هست، حل میکنه...مشاهده متن کامل ...
شبیه سازی جریان حول سیلندر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان ناپایا، ویسکوز و تراکم ناپذیر حول سیلندر برای جریان­های آرام و مغشوش با استفاده از نرم افزا فلوئنت

شبیه سازی میدان فشار و نحوه توزیع گردابه در اطراف سیلندر به همراه نمایش خطوط جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت

بررسی پدیده رهایی گردابه (vortex shedding) در پایین دست سیلندر به دلیل ایجاد اغت ات جریان در رینولدز بالا با استفاده از نرم­ افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان حول یک یا چند سیلندر با آرایش بندی­های مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت به گونه ­ای که قابل تعمیم در جریان­های عبوری از لوله­ های مبدل­های حرارتی، کابل­های انتقال (transmission cables) می­باشد.

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار سیال و عملکرد نیروهای هیدرودینامیکی بر بدنه جسم و نحوه تغییرات نیروهای درگ (drag) و لیفت (lift) بر اساس زمان با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان حول یک کره با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان فرا صوتی حول گوه

fluent,simulation,cylinder,path line,inlet,outlet,fluid, fluid flow simulation

email: [email protected]

tel: 09306792228مشاهده متن کامل ...
مدل سازی جریان و انتقال حرارت با نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی مدل سازی جریان و انتقال حرارت یک، نرم افزار فلوئنت fluent

بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند تولید بخار در بویلر یا دستگاه تهویه هوا، شبیه سازی جریان حرارت یک دو بعدی مورد استفاده قرار می­گیرد. در اینجا تحلیل انتقال حرارت یک دو بعدی انجام می­گیرد. به عنوان مثال شبیه سازی مجموعه ای از لوله ها که حاوی سیال تحت دمای ی ان می­باشند، در سیال دارای دمای متفاوت شناور شده اند. جریان بصورت آرام و پایا فرض شده است. در این مدل تغییرات میدان جریان و دما در اثر انتقال حرارت جابجایی بررسی می­شود.

در این مدل:

  • ایجاد نواحی یک
  • تولید جریان یک با دبی مشخص
  • مدل انتقال حرارت یک تحت شرط مرزی دما
  • بدست آوردن نتایج و تغییرات دما

بررسی خواهد شد.

انجام پروژه دانشجویی مدلسازی جریان سیال و انتقال حرارت درون زانویی، نرم افزار فلوئنت fluent

در بسیاری از کاربردها بررسی رفتار میدان جریان و دما در ناحیه ترکیب دو سیال به منظور طراحی مناسب اتصالات اهمیت دارد. در اینجا جریان مغشوش سیال و انتقال حرارت آن درون زانویی ترکیبی مدلسازی می­شود.

  • ایجاد هندسه شکل و مش بندی
  • تعیین جنس ماده و شرایط مرزی مناسب برای جریان جابجایی اجباری
  • ارئه نتایج مربوط تغییرات میدان دما
  • ارئه را ارهایی برای پیش بینی بهتر دما

udf, fluent, simulation, periodic, heat transfer, steady state, laminar, turbulent

انجام پروژه دانشجویی ی مکانیک و پایان نامه ی مکانیک، نرم افزار شبیه سازی فلوئنت fluent و گمبیت

tel:09306792228

tel:09367106581

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
شبیه سازی جریان حول سیلندر با استفاده از نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان ناپایا، ویسکوز و تراکم ناپذیر حول سیلندر برای جریان­های آرام و مغشوش با استفاده از نرم افزا فلوئنت

شبیه سازی میدان فشار و نحوه توزیع گردابه در اطراف سیلندر به همراه نمایش خطوط جریان با استفاده از نرم افزار فلوئنت

بررسی پدیده رهایی گردابه (vortex shedding) در پایین دست سیلندر به دلیل ایجاد اغت ات جریان در رینولدز بالا با استفاده از نرم­ افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان حول یک یا چند سیلندر با آرایش بندی­های مختلف با استفاده از نرم افزار فلوئنت به گونه ­ای که قابل تعمیم در جریان­های عبوری از لوله­ های مبدل­های حرارتی، کابل­های انتقال (transmission cables) می­باشد.

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر رفتار سیال و عملکرد نیروهای هیدرودینامیکی بر بدنه جسم و نحوه تغییرات نیروهای درگ (drag) و لیفت (lift) بر اساس زمان با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان حول یک کره با استفاده از نرم افزار فلوئنت

انجام پروژه دانشجویی شبیه سازی جریان فرا صوتی حول گوه

fluent,simulation,cylinder,path line,inlet,outlet,fluid, fluid flow simulation

email: [email protected]

tel: 09306792228

http://mechcadcae. /مشاهده متن کامل ...
آموزش کاربردی نرم افزار fluent (فلوئنت):
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به درخواست های کاربران محترم مکانیک نوین، محصول جدیدآموزش کاربردی نرم افزار fluent (فلوئنت) همراه با آموزش نرم افزارgambit (گمبیت) تالیف و در سایت قرار گرفت. در این مجموعه آموزشی با استفاده از مثال های گفته شده در قالب سرفصل های زیر می توانید توانایی انجام انواع آنالیز های سیالاتی و حرارتی با استفاده از نرم افزارهای gambit و fluent را به دست آورید. در فصل آ نیز با نحوه مدلسازی و شبکه بندی در نرم افزار ansys workbench و تحلیل مسئله در نرم افزار fluent 14 آشنا خواهید شد. برای انجام هر آنالیز در نرم افزار فلوئنت باید مراحل زیر انجام گردد:

*** یک نمونه آموزشی ***

ایجاد مدل هندسی مسئله

مش بندی مدل، تعیین نوع شرایط مرزی (توسط نرم افزار gambit یا ansys workbench)

انتخاب جنس مواد و سیال، انتخاب روش حل مسئله یا نوع جریان شامل دوبعدی سه بعدی، پایدار، ناپایدار، آرام، آشفته و ....

اعمال شرایط مرزی وداده های مربوطه

حل مسئله مورد نظر و تحلیل و ارزی نتایج حاصل توسط نرم افزار fluent.

قسمت اول: نرم افزار gambit

شروع به کار با نرم افزار گمبیت

آشنایی با روند کار در نرم افزار gambit

مدلسازی سه بعدی در گمبیت (3 مبحث آموزشی)

آموزش فلوئنت

قسمت دوم: نرم افزار fluent

تحلیل دو بعدی جریان عبوری هوای آشفته از روی یک استوانه در ح پایدار (2 مبحث آموزشی)

مدلسازی جریان آب در یک اتصال زانویی (2 مبحث آموزشی)

تحلیل اختلاط دو جریان سرد و گرم آب در داخل یک کالکتور دو بعدی (4 مبحث آموزشی)

بررسی جریان هوای تراکم پذیر عبوری از یک نازل (2 مبحث آموزشی)

تحلیل انتقال حرارت در فلوئنت

آنالیز انتقال حرارت جابجایی در اطراف لوله دارای جریان 3 بعدی ناپایدار و آشفته (3 مبحث آموزشی)

تحلیل خنک کاری (انتقال حرارت) یک صفحه به روش لایه ای (4 مبحث آموزشی)

تحلیل خنک کاری استوانه متصل به دیسک توسط پره یا فین (3 مبحث آموزشی)

قسمت سوم: مدلسازی و شبکه بندی در نرم افزار ansys workbench و تحلیل نتایج در fluent 14 (شش مبحث آموزشی)

همراه با نسخه های 32 و 64 بیتی نرم افزارهای ansys fluent 6.3.26 و gambit 2.4.6

قیمت اصلی (بدون تخفیف) : 18900 تومان

سفارش محصول و پرداخت آنلاین مبلغ سفارش با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب (قیمت با تخفیف عادی + تخفیف ویژه = 16900 تومان):

سفارش محصول و پرداخت وجه پس از دریافت با استفاده از سیستم پرداخت در محل (قیمت با تخفیف عادی: 17900 تومان):

توجه: استفاده از روش پرداخت آنلاین موجب هزینه کمتر سفارش و پست شده و زمان رسیدن محصول را کاهش می دهد. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه راهنمای ید مراجعه فرمایید.مشاهده متن کامل ...
مدل سازی فرایند جوشش در فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات
در این قسمت، به بررسی انتقال جرم و انرژی در جریان دوفازی با استفاده از مدل مخلوط در نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است. برای فایل حل در نرم افزار فلوئنت و فایل مش کلیک کنید. در این قسمت موارد زیر را خواهید آموخت: 1- استفاده از مدل مخلوط جهت حل مسائل جریان دو فازی در نرم افزار فلوئنت. 2- استفاده از مدل تبخیر و میعان در فلوئنت 3- استفاده از حل گر مناسب. 4- نحوه است اج نتایج در جریان دوفازی توصیف مسئله: یک مخزن آب مطابق شکل زیر را در نظر می گیریم که دمای آن نزدیک نقطه جوش در 372 کلوین قراد دارد.

جهت مشاهده متن همراه با تصاویر به سایت زیر مراجعه کنید

آموزش نرم افزار های ی مکانیک

www.mechtech.irمشاهده متن کامل ...
آموزش گمبیت و فلوئنت (قسمت 1)
درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت تمامی هوافضایی های عزیز... خصوصا آیرودینامیکی ها و پیشرانشی های محترم... از امروز سلسله بحثهای آموزشی مکانیک سیالات عددی در قالب آموزش نرم افزار فلوئنت و گمبیت شروع میشه... در این سلسله مباحث قصد آموزش کار با نرم افزارهای گمبیت و فلوئنت رو داریم اما به صورت مسئله محور... شاید بیان یه مسئله خودش به طور کامل خیلی از مباحث آموزشی رو پوشش بده... بر همین اساس تصمیم گرفتیم که ...مشاهده متن کامل ...
معرفی نرم افزار فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

رم افزار فلوئنت (به انگلیسی: fluent)‏ ، یک نرم افزار ی به کمک رایانه در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) برای مدل جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه های پیچیده می باشد.

این نرم افزار امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه های غیرساخت یافته برای هندسه های پیچیده را فراهم می سازد. نوع مش های قابل تولید و دریافت توسط این گروه نرم افزاری شامل شبکه هایی با المان های مثلثی و چهارضلعی (برای هندسه های دوبعدی) و چهاروجهی، شش وجهی، هرمی یا گوه ای (برای هندسه های سه بعدی) می باشد. همچنین فلوئنت به کاربر اجازه ی بهبود شبکه (مثلا ریز یا درشت شبکه در مرزها و مکان های لازم در هندسه) را می دهد.مشاهده متن کامل ...
نمونه ای از کارهای انجام شده
درخواست حذف اطلاعات
1-شبیه سازی سیستم های ذخیره انرژی گرمای نهان با مواد تغییر فاز با فلوئنت(پایان نامه)

2شبیه سازی کلکتور خورشیدی با فلوئنت

3-شبیه سازی کپمرسور شعاعی با فلوئنت

4-شبیه سازی توربین بادی داریوس با فلوئنت

5-شبیه سازی لوله گرمایی با فلوئنت

6-شبیه سازی محیط متخلخل با فلوئنت

7-شبیه سازی کمپرسور محوری با متلب

8-شبیه سازی توربین با متلب

9-انجام بهینه سازی های چند هدفهمشاهده متن کامل ...
آموزش گمبیت فلوئنت - قسمت 4 (ایجاد هندسه در گمبیت)
درخواست حذف اطلاعات

تا اینجا مقدماتی راجع به cfd و نرم افزار گمبیت و فلوئنت گفتیم و بیان کردیم که چه انی می توانند از این نرم افزار استفاده کنند. همچنین مقداری درباره فیزیک جریان و مسئله ای که میخوایم برای مثال جلو بریم صحبت کردیم. مسئله ی ما یک استوانه است که در یک جریانی با رینولدز 25 قرار گرفته... از اینجا به بعد به صورت عملیاتی وارد گمبیت میشیم و قدم به قدم جلو میریم.

روند آموزشی ما تا اینجا به صورت رایگان بود و از حالا ادامه قسمتهای آموزشی در فروشگاه سایت به صورت آنلاین بفروش میرسه به این صورت که با پرداخت 1500 تومن برای هر قسمت، لینک آموزش اون قسمت که به صورت پی دی اف در اومده برای شما ارسال خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
آموزش گمبیت فلوئنت - قسمت 4 (ایجاد هندسه در گمبیت)
درخواست حذف اطلاعات

تا اینجا مقدماتی راجع به cfd و نرم افزار گمبیت و فلوئنت گفتیم و بیان کردیم که چه انی می توانند از این نرم افزار استفاده کنند. همچنین مقداری درباره فیزیک جریان و مسئله ای که میخوایم برای مثال جلو بریم صحبت کردیم. مسئله ی ما یک استوانه است که در یک جریانی با رینولدز 25 قرار گرفته... از اینجا به بعد به صورت عملیاتی وارد گمبیت میشیم و قدم به قدم جلو میریم.

روند آموزشی ما تا اینجا به صورت رایگان بود و از حالا ادامه قسمتهای آموزشی در فروشگاه سایت به صورت آنلاین بفروش میرسه به این صورت که با پرداخت 1000 تومن برای هر قسمت، لینک آموزش اون قسمت که به صورت پی دی اف در اومده برای شما ارسال خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه فلوئنت مدلسازی جریان پایا ناپایا متخلخل تششع
درخواست حذف اطلاعات

انجام پروژه دانشجویی مدلسازی جریان تراکم پذیر پایا و ناپایا و مدلسازی جریان در محیط متخلخل با نرم افزار فلوئنت fluent

مدلسازی جریان تراکم پذیر

مدلسازی جریان تراکم پذیر خارجی

در اینجا جریان تراکم پذیر با سرعت نزدیک به سرعت صوت که از روی ایرفویل با زاویه حمله غیر صفر عبور می­کند، شبیه سازی می­شود.

مدلسازی جریان تراکم پذیر

تعیین شرایط مرزی مناسب ائرودینامیکی

انتخاب مدل مناسب برای شبیه سازی

استفاده از شرایط اولیه (fmg) برای بدست آوردن نتایج بهتر

ارائه نتایج بدست آمده

مدلسازی جریان ناپای تراکم پذیر

در اینجا رفتار جریان وابسته به زمان عبوری از درون نازل دوبعدی بررسی می­شود.

استفاده از حل ح پایا به عنوان شرط اولیه

استفاده از مش دینامیکی برای هر دو ح پایا و گذرا

تولید انیمیشن از جریان ناپایا

مدلسازی جریان در محیط متخلخل

در بسیاری از کاربردهای صنعتی شبیه سازی جریان عبوری از محیط متخلخل، مانند ها و بستر کاتالیست اهمیت دارد. در اینجا تحلیل مساله جریان گاز عبوری از محیط متخلخل بررسی می­گردد. به این صورت که جریان گاز از مبدل کاتالیستی عبور می­کند. مبدل کاتالیستی برای خالص ضایعات تولیدی موتورهای دیزلی و بنزینی از طریق تبدیل گازهای سمی و مضر به فراورده های کم خطر استفاده می­شود. این گازهای تولیدی باید از درون یک لایه که از جنس سرامیک می­باشد و با ف کاتالیست مانند پلاتین یا پالادیم پوشیده است، عبور کند. جنس گازهای تولیدی در بازدهی و کارایی مبدل کاتالیستی اهمیت فراوانی دارد. همچنین گرادیان فشار و توزیع سرعت درون مبدل نیز اهمیت زیادی دارد. در فلوئنت بازدهی مبدل کاتالیستی ارزی می­شود بوسیله مدل گازهای تولیدی، افت فشار و غیریکنواختی جریان عبوری از مبدل.

تولید محیط متخلخل با جنس مناسب

حل مساله جریان عبوری از درون مبدل کاتالیستی

نمایش توزیع فشار و سرعت از یک سطح مشخص

تعیین افت فشار و میزان غیریکنواختی جریان

مدلسازی جابجایی طبیعی و تشعشع در فلوئنت

در اینجا جریان تشعشع و جایجایی طبیعی درون جعبه مربعی به صورت دو بعدی شبی سازی می­شود.

استفاده از مدل تشعشع سطح به سطح درون فلوئنت

استفاده از شرط مرزی مناسب تشعشع و جابجایی طبیعی

تغییر جنس سیال

تحلیل جریان و ارائه بردار سرعت و کانتور جریان و دما

انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه با فلوئنت fluent

tel: 09306792228

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
آموزش برنامه نویسی در فلوئنت
درخواست حذف اطلاعات

برای تعین شرایط مرزی و اولیه در نرم افزار فلوئنت، علاوه بر مقادیر پیش فرض که در

فلوئنت آمده است، با انجام برنامه نویسی می توان شرایط دلخواه و متغیر را در نرم افزار اعمال کرد.

تعریف محیط متخلخل وابسته به مکان

تعریف شرایط مرزی دمایی متغیر ، بصورت تابعی از مکان

تعریف خواص سیال وابسته به دما در فلوئنت

مدل سازی مایع سازی یکنواخت بستر رسوب

.

.بررسی اثر رسوب

تعریف مش دینامیک برای حرکت یک پره در داخل سیال

برای مشاهده ادامه آموزش به سایت www.mechtech.ir مراجعه کنیدمشاهده متن کامل ...
انجام پایان نامه : مشاوره و انجام پروژه های مکانیک سیالات، - پروژه های ی 0936543
درخواست حذف اطلاعات
شاوره و پذیرش انجام پروژه و پایان نامه های ی 09365439273 و صنعتی در زمینه مکانیک سیالات و ... دینامیک سیالات محاسباتی (cfd) 09365439273- شبیه سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت .***09365439273***.. انجام پایان نامه ارشد تبدیل انرژی کدنویسی متلب محاسبات پیشرفته سی اف دی .***09365439273***.. دینامیک سیالات محاسباتی 30% تخفیف پروژه cfd 30% تخفیف پروژه دینامیک. 09365439273مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه هوافضا
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه هوافضا

انجام کلیه پروژه های هوافضا مربوط به گرایش پیشرانش ، دینامیک کنترل پرواز (مکانیک پرواز)، سازه ، فضایی ، آیرودینامیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نرم افزار متلب matlab ، فلوئنت fluent ، انسیس ansys ، آبا . abaqus نوشتن پروپوزال و سیمنار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تلفن تماس : 09331397340

ایمیل : [email protected]مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه هوافضا
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه هوافضا

انجام کلیه پروژه های هوافضا مربوط به گرایش پیشرانش ، دینامیک کنترل پرواز (مکانیک پرواز)، سازه ، فضایی ، آیرودینامیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نرم افزار متلب matlab ، فلوئنت fluent ، انسیس ansys ، آبا . abaqus نوشتن پروپوزال و سیمنار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تلفن تماس : 09331397340

ایمیل : [email protected]مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه های عمرانی
درخواست حذف اطلاعات
1.انجام پروژه های فولاد و بتن بصورت دستی و با نرم افزارهای etabs وsafe

2. انجام پروژه های راهسازی بصورت دستی و با نرم افزار civil 3d

3.انجام پروژه های مثل سوله و سایر پروژه ها با نرم افزارsap

4.به همراه ترسیم نقشه ها با نرم افزار اتوکد

ذکر این نکته لازم است که سوالات رایج از پروژه ها را هم یاد خواهیم داد.

شماره های تماس 09145382407مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه های دانشجویی- انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی- انجام پایان ن
درخواست حذف اطلاعات

مرکز انجام پروژه دانشجویی شریف

انجام پروژه های دانشجویی- انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی- انجام پایان نامه - شبیه سازی مقالات

انجام کلیه پروژه های دانشجویی- انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی- انجام پایان نامه - شبیه سازی مقالات

انجام کلیه پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی با متلب matlab

انجام پروژه های دانشجویی رشته برق کنترل کامپیوتر هوش ی پزشکی و ...

انجام پروژه های کد نویسی و برنامه نویسی - شبکه های عصبی - الگوریتم های تکاملی - الگوریتم ژنتیک - الگوریتم پرندگان - الگوریتم مورچه - و سایر الگوریتم های بهینه سازی هوشمند - منطق فازی - کنترل فازی - الگوریتم های فازی

انجام پروژه های دانشجویی توسط تیم ممتاز شامل دانشجویان و فارغ حصیلان صنعتی شریف. پروژه های دانشجویی به بهترین نحو ممکن پیاده سازی و تحویل داده می شود.

mobail: 0912 546 9415

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
انجام پروژه دانشجویی
درخواست حذف اطلاعات
سلام خدمت دوستان عزیز.

به دلیل اینکه خودم طی دوران دانشجویی برای انجام پروژه، سختی کشیدم، خوشحال میشم با کمک م(در حد توان و وقت) به دانشجویان عمران، از سختی کارشون کم کنم، مخصوصا به همشهریان عزیزم.

پروژه سازه های بتنی و فولادی(انجام محاسبات نرم افزاری با etabs)

پروژه راهسازی(انجام محاسبات و ترسیم پروفیل های طولی و عرضی،منحنی بروکنر و ... با نرم افزار civil 3d )مشاهده متن کامل ...
انجام کلیه پروژه های دانشجویی رشته ی مکانیک
درخواست حذف اطلاعات
انجام پروژه با نرم افزار متلب ( 30% تخفیف نسبت به تمام پایگاه های اینترنتی )

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت ( 30% تخفیف نسبت به تمام پایگاه های اینترنتی )

ترجمه کلیه متون تخصصی ی مکانیک ( 25% تخفیف نسبت به تمام پایگاه های اینترنتی )

tel: 09365439273

email: [email protected]مشاهده متن کامل ...
فلوئنت قسمت 1
درخواست حذف اطلاعات
قبل از هر چیز باید نرم افزار ansys 14 رو روی سیستم خود نصب کنید.( به زودی جهت در سایت قرار داده می شود).

برای درک بهتر موضوع، مسئله ای مطابق شکل نشان داده شده را در نظر بگیرید که دو جریان سیال در یک زانویی با هم ترکیب می شوند و از طرف دیگر خارج می گردند.


جهت سفارش پروژه فلوئنت با شماره 09194720662 تماس بگیرید.
مشاهده متن کامل ...
استفاده از نرم افزار gis در پروژه های درسی
درخواست حذف اطلاعات
استفاده از نرم افزار gis در پروژه های درسی

دوستان عزیز جهت انجام پروژه های gis می توانند با شماره 09197540524 تماس حاصل فرمایند.

هزینه ها به صورت توافقی و دانشجویی محاسبه می گردد.

گروه نو شان gis با بیش از 6 سال سابقه توانایی انجام پروژه رشته های محیط زیست، زمین شناسی، جغرافیا، سنجش از دور و rs ، شهرسازی، عمران، معماری، و پزشکی و تمام رشته ها و گرایشها را دارا می باشد.مشاهده متن کامل ...
استفاده از نرم افزار gis در پروژه های درسی
درخواست حذف اطلاعات
استفاده از نرم افزار gis در پروژه های درسی

دوستان عزیز جهت انجام پروژه های gis می توانند با شماره 09197540524 تماس حاصل فرمایند.

هزینه ها به صورت توافقی و دانشجویی محاسبه می گردد.

گروه نو شان gis با بیش از 6 سال سابقه توانایی انجام پروژه رشته های محیط زیست، زمین شناسی، جغرافیا، سنجش از دور و rs ، شهرسازی، عمران، معماری، و پزشکی و تمام رشته ها و گرایشها را دارا می باشد.مشاهده متن کامل ...
کمک برای انجام پروژه های دانشجویی
درخواست حذف اطلاعات

برای کمک در انجام انواع پروژه های دانشجویی در کمترین زمان با کمترین هزینه، موضوع پروژه خود را به آدرس زیر بفرستید.

همچنین در انجام پروژه ی پایان نامه ی برق نیز به شما کمک می کنیم!

انجام پروژه توسط نرم افزار متلب matlab

پردازش سیگنال های دیجیتال dsp

پردازش سیگنال های صوتی و تصویری

matlab simulink

طراحی انواع کنترل کننده و جبران ساز و مبدل الکترونیک قدرت

پروژه با موضوعات ی کنترل و الکترونیک و قدرت و مخابرات

[email protected]مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.