پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 انجمن ها و مشارکت های استان ایلام
ایلام چت|چت ایلام|ایلام|چتروم ایلام
درخواست حذف اطلاعات

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,مشاهده متن کامل ...
گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام
درخواست حذف اطلاعات

گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلام گروه چت تلگرام ایلام.گروه تلگرام ایلام.چت تلگرام ایلام.لینک گروه چت تلگرام ایلام www.yon.ir/chat لینک گروه تلگرام ایلام. گروه چت تلگرام ایلام. گروه تلگرام ایلام.کانال تلگرام ایلام.کانال چت تلگرام ایلاممشاهده متن کامل ...
ایلام چت|چت ایلام|ایلام|چتروم ایلام
درخواست حذف اطلاعات

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,

ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,ایلام چت,چت ایلام,ایلام,چتروم ایلام,


مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام
درخواست حذف اطلاعات

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 (نتایج اعلام شد) | ایران ...

iranestekhdam.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/

translate this page

apr 17, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام- ۲۶ فروردین ۹۶. موسسه خدمات ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام

translate this page

apr 16, 2017 - خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام ... نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در ۱۶ ردیف شغلی – استخدامی ...

estekhdam-asaluyeh.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-د/

translate this page

apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در ۱۶ ردیف شغلی. فروردین ۲۷ .... ۲- سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد. تذکرات:

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/

translate this page

apr 17, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

سامانه ثبت نام استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام

www.ilam96.ir/

translate this page

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بیمارستان : 1- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه خود و همسر ( در صورت تاهل ) - 2 سری. 2- اصل و کپی کارت ملی - 2 سری. 3- اصل و کپی کارت ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 96

https://estexdam.blog.ir/.../استخدام%20بیمارستان%20 ی%20زا...

translate this page

۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام» ثبت شده است - آگهی های استخدامی سراسر کشور.

سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام

ashion.ir/article/.../سوالات-استخدامی-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام

translate this page

سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام. 1 0. دسته بندی: تازه های سایت بازدید: 27 تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۵. سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام. استخدام ...

نیروهای بیمارستان ی زاگرس ایلام از طریق آزمون تخصصی ومصاحبه ...

www.tamin.ir/news/item/39099/104/39099.html

translate this page

بیمارستان ی زاگرس ایلام توسط هیت مدیره موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد ... الکترونیکی www.ilam٩٦.irدرحال انجام است ودوطلبانی که شرایط استخدام دارند می ...

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام+رایگان - رزبلاگ

godaposujykn.rozblog.com/.../نمونه-سوالات-استخدامی-بیمارستان-...

translate this page

apr 20, 2017 - نمونه سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام+رایگان 1 . استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | ایران استخدام 17 آوریل 2017 .

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | سوالات استخدامی وزارت ...

soalniro.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-د-2/12185

translate this page

نویسنده niro یکشنبه , 16 آوریل , 2017 آگهی استخدام ایلام, آگهی های استخدام امروز, استخدام آزمایشگاه, استخدام با مدرک دیپلم, استخدام با مدرک فوق دیپلم, استخدام با ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/12240

translate this page

نویسنده niro یکشنبه , 16 آوریل , 2017 آگهی, آگهی استخدام, آگهی استخدام شرکتهای خصوصی, استخدام, استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام, استخدام در ایلام, ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/05ec83675160.html

translate this page

apr 16, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ... خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام ...

اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام - سایت استخدامی

tnews.ir/news/a9f984593881.html

translate this page

6 days ago - خانه » استخدام در استان ایلام » اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام ... نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام اعلام شد. .... سوالات استخدامی نیرو انتظامی · جزوه و نمونه سوالات درس هوش و ...

نمونه سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام | نمونه سوالات ...

failha.com/نمونه-سوالات-استخدامی-بیمارستان- /7214

translate this page

apr 25, 2017 - سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام +نمونه سوالات تخصصی استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام ,نمونه سوالات عمومی استخدامی ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 - نیوز پو

www.newspu.ir/rdwzgsuxfyoakhbivmteolubscungafjqd.html - translate this page

خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام ... ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ ق. ... ایلاماستخدام در ایلام ... سوالات آزمون تامین اجتماعی 96 · گویا.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - استخدام بیمارستان کبیر ...

aftabmag.com/detail/1006092/article/7

translate this page

6 days ago - زاگرس ایلام امروز: شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۳ دریافتی امروز: ۶۱۴ خبر ... واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از - استخدام ... دلیل جالب نصب آینه در آسانسور مطمئنا این سوال برایتان پیش آمده که چرا در ...

رایگان سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام

ejraii.ir/post/2494

translate this page

apr 25, 2017 - رایگان سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام arshadpdf.mihanblog.comwww.weera.ir انجام و مهلت آن از روز چهارشنبه مورخ ...

بیمارستان ی زاگرس شهر ایلام - ایرنا | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/30855019 - translate this page

jan 3, 2017 - ایلام - ایرنا - بیمارستان 36 تختخو ی زاگرس ایلام (تامین اجتماعی) با ... برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت ...

استخدام بیمارستان های ایلام در سال 96 - سامانه نیروی انسانی

https://www.niroensani.ir/استخدام-بیمارستان-های-ایلام

translate this page

آگهی جدید استخدام بیمارستان های ایلام در سال 96 به همراه شرایط استخدامی بیمارستان های ایلام 96 شامل قوانین استخدام بیمارستان های ایلام و تاریخ جذب و استخدام ...

استخدام استان ایلام شهریور95 - resultfa

resultfa.ir/key/استخدام-استان-ایلام-شهریور95/

آگهی های استخدام استان اصفهان استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 . ... رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب سازمان نظام ی ساختمان استان تهران ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | اخبار امروز ایران و جهان

elim.ir/fa/news/1978330/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/

translate this page

apr 16, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - کاروا

karva.ir/news/179259

translate this page

apr 16, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - اخبار جدید لحظه ای ایران و جهان

akhbartop.com/459031/

translate this page

apr 17, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | ایران استخدام | فیدگاه

feedgah.ir/post/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-در-سال-9...

translate this page

apr 15, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام- ۲۶ فروردین ۹۶. موسسه خدمات ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

اطلاعیه ها :: - علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id...

translate this page

... با بیماریها با اولویت بومی یصورت شرکتی شهرستان الیگودرز درمناطق عشایری و ... فراخوان بکارگیری کاردان یا کارشناس فوریت های پزشکی بیمارستان الشتر ... پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی 21/8/95 با در دست داشتن مدارک و طبق ج ... ( بازگشایی پاکات روز 27/11/95) نفر اول: شرکت م راهیان زاگرس به مدت ...

اعلام نتایج آزمون استخدامی آلومنیوم کاوه خوزستان - اخبار یک

akhbar1.ir › استخدامی

translate this page

jan 19, 2017 - خانه » استخدام در استان خوزستان » اعلام نتایج آزمون استخدامی آلومنیوم کاوه خوزستان ... اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام (جدید) · اعلام نتایج ... سوالات استخدامی فولاد سیرجان ایرانیان · نمونه سوالات ...

استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام - مجله اینترنتی ایرونی ها

iruniha.xyz/search/?q=استخدامی+بیمارستان+ ی+زاگرس+ایلام

translate this page

استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام. کاربر گرامی، شما وارد صفحه جستجو سایت شده اید و این صفحه با توجه به جستجو شما ایجاد شده و به معنای وجود مطلب درخواستی ...

بهره برداری از بیمارستان ی زاگرس تامین اجتماعی ایلام - نیوز مانیتور

monitor.shafaqna.com/fa/ir/9050623

translate this page

بهره برداری از بیمارستان ی زاگرس تامین اجتماعی ایلام. ... ترامپ مصاحبه ای را به خاطر ناراحتی از سوالات خبرنگار نیمه کاره رها کرد! - خبرگزاری صدا و سیما ...

استخدام تبریز - رو مه استخدامی استان آذربایجان شرقی – ۹ اردیبهشت ماه ...

estekhdamtabriz.com/رو مه-استخدامی-استان-آذربایجان-شرقی-۹-ار...

translate this page

6 days ago - خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » رو مه استخدامی استان آذربایجان ... اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام · اعمال افزایش ...

مردم و قانون قربانیان تبلیغات انتخاباتی /برگزاری ... - ایلام رصد

ilamrasad.ir/.../مردم-و-قانون-قربانیان-تبلیغات-انتخاباتی- ...

translate this page

شرکت کنندگان در آزمون استخدامی بیمارستان زاگرس ایلام معتقدند این ازمون خارج از ... ایلام رصد پیرو درخواست مخاطبان و حواشی پیش آمده در خصوص بیمارستان ی ...

استخدام شرکت نفت در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-نفت/

translate this page

dec 29, 2016 - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات .... نیروهای مورد نیاز شرکتهای تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب ... مازنداران – محمود آباد – خیابان – بلوار ی نفتکش – مرکز آموزشی ...

بیمارستان ی زاگرس شهر ایلام | ایرنا | خبروان

khabarone.ir/news/5678573/بیمارستان- ی-زاگرس-شهر-ایلام

translate this page

jan 3, 2017 - بیمارستان ی زاگرس شهر ایلام. main-image. جستجو. search ... ذکر منبع بلامانع است. © تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به خبروان است.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام

www.titreno.com/fa/news/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلا...

translate this page

apr 16, 2017 - برچسب ها: استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلاماستخدام در ایلام ... سوالات آزمون وزارت نیرو 96. سوالات آزمون تامین اجتماعی 96. گویا. سی ار ام دیدار ...

بیمارستان تامین اجتماعی « ی زاگرس» ایلام افتتاح شد - رویداد ۲۴

rooydad24.com/.../بیمارستان_تامین_اجتماعی_ ی_زاگرس_ایلام...

translate this page

3 days ago - رئیس هیئت مدیره بیمارستان تأمین اجتماعی ی زاگرس ایلام گفت: بیمارستان ... منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «رویداد ۲۴» ...

استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام - نیسکده

niskade.ir/search/?q=استخدامی+بیمارستان+ ی+زاگرس+ایلام

translate this page

درمانگاه جدید بیمارستان ی عشایر افتتاح شد استان ها > لرستان - درمانگاه عمومی بیمارستان ی عشایر با حضور ی رئیس علوم پزشکی لرستان ...

هفته نامه ی پیک ایلام /peyk-e ilam

www.peikeilam. /

translate this page

هفته نامه ی پیک ایلام /peyk-e ilam - هفته نامه ی فرهنگی - - اجتماعی پیک ... ایسنا، «محمدرضا مروارید» در مراسم افتتاح بیمارستان تأمین اجتماعی ی زاگرس ایلام ..... و سوال پایانی اینکه پیش بینی شما از دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ ... قانون صورت گرفت و گروهی خاص را بدون رعایت ضوابط به استخدام مترو در آورد.

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | فرهنگی هنری - سینما و تئاتر

www.yjc.ir/fa/art/48

translate this page

بهره برداری از بیمارستان ی زاگرس تامین اجتماعی ایلام · تجلیل از 632 معلم نمونه سیستان و بلوچستان · دستگیری قاتل فراری در شهرستان آباد غرب.

خبرگزاری آریا - رو مه استخدامی استان اسان رضوی و شهر مشهد | دوشنبه ...

www.aryanews.com/.../رو مه-استخدامی-استان- اسان-رضوی-و-شه...

translate this page

aug 8, 2016 - رو مه استخدامی استان اسان رضوی و شهر مشهد | دوشنبه 18 مرداد 95 ... نمونه سوالات استخدامی ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96.

سوالات مصاحبه شرکت پتروشیمی آبادان 95 - رشته های مورد نیاز استخدام ...

8meduir4.niloblog.com/p/114/

translate this page

سوالات مصاحبه شرکت پتروشیمی آبادان" rel="bookmark">سوالات مصاحبه ... نمونه سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام+رایگان · سوالات و جواب مسابقات ...

شرایط استخدام بیمارستان الغدیر ابهر - اخبار ایران و جهان

newsreaders.ir/search/?q=شرایط+استخدام+بیمارستان+الغدیر...

translate this page

... ایلام به منظور […] نوشته استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 اولین بار در ایران استخدام . ... تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی بیمارستان میلاد لاهیجان.

استخدام بیمارستان ها و مراکز درمانی تهران - مرجع آگهی های استخدام - استخدامی

estekhdami.loger.ir/.../استخدام-بیمارستان-ها-و-مراکز-درمانی-تهران-...

translate this page

صفحه اصلی · قوانین و مقررات · نمونه سوالات استخدامی · ارسال آگهی استخدام ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · استخدام شرکت دانش بنیان در پارک علم و ...

جام نیوز :: jamnews

jamnews.ir/

translate this page

قمربنی هاشم (ع) فردای قیامت به درجاتی می رسد که تمام ی عالم به حال حضرت ... پیوندهای جام نیوز , بزرگترین مرجع وب سایت های فارسی / وب سایت خودتان را اضافه.

بیمارستان ی زاگرس شهر ایلام | ir24 | ای ار 24

ir24.news/اخبار-تصویری/بیمارستان- ی-زاگرس-شهر-ایلام/

translate this page

jan 3, 2017 - ایلام – ایرنا – بیمارستان ۳۶ تختخو ی زاگرس ایلام (تامین اجتماعی) با استفاده از تجهیزات و امکانات پزشکی و درمانی مدرن آماده افتتاح شده ...

استخدام تهران - استخدام بیمارستان جم در سال ۹۶

estekhdamtehran.com/استخدام-بیمارستان-جم-در-سال-۹۶-4085.html

translate this page

mar 13, 2017 - بیمارستان جم در تهران به کارشناس رادیولوژی خانم ترجیحا با ۲ سال ... صفحه اصلی · قوانین و مقررات · نمونه سوالات استخدامی · ارسال آگهی استخدام · سفارش آگهی ویژه ... برچسب ها : استخدام بیمارستان ها و مراکز درمانی استخدام خانم استخدام در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · استخدام شرکت دانش بنیان در ...

حالِ خوش با موسیقی درمانی و آوازخوانی (1) - تابستونی

tabestoni.ir/search/?q=حالِ+خوش+با+موسیقی+درمانی+و...

translate this page

تابستونی آرشیو پربازدیدترین مطالب سایت های خبری و سرگرمی تفریحی ایران است. ... استاندار ایلام گفت: با افتتاح بیمارستان جدید تامین اجتماعی ی زاگرس در ایلام .... سوال پیام آسمانی سوم راهنمایی ترم اول سال نحصیلی 96 96 بازدید 6009.

آگهی استخدام داروخانه های شهرکرد و بروجن- تیتر24

www.titr24.com/...==/آگهی-استخدام-داروخانه-های- -شهرکرد-و-برو...

translate this page

dec 15, 2016 - داروخانه های شهرکرد و بروجن به منظور تکمیل کادر فنی خود به استناد ... صفحه اصلی · قوانین و مقررات · نمونه سوالات استخدامی · ارسال آگهی استخدام · سفارش آگهی ویژه ... خانه » استخدام در استان چهار محال بختیاری » آگهی استخدام داروخانه های .... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · استخدام شرکت دانش بنیان در ...

آگهی استخدام شرکت 5040 در #ت… | تلجو

telejo.com/کانال-ها/...استخدام/✅-آگهی-استخدام-شرکت-5040-در-ت

translate this page

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدام آموزش و پرورش: http://iranestekhdam.ir/?p=13635. ✨ ... اعلام نتایج آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام

استخدام پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستان ساسان - بیا تو اخبار

www.bia2akhbar.com/details.php?id=4401971 - translate this page

oct 29, 2016 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

www.tct.ir/?siteid=2&pageid=650

تامپسون به مثالی در بیمارستان رودآیلند در سال 2007 اشاره می کند که سه جراح مختلف ... تصمیم گرفتند برای کمک، از هزاران علاقه مند به بازی آنلاین آماتور سوال کنند.

استخدام سه رده شغلی در بیرون بر سینا - زد سوال | مرجع نمونه سوالات درسی

zsoal.ir/slink/35135

translate this page

jan 16, 2017 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - آزاد ی واحد تهران ...

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

310, مقایسه میزان رضایت دانشجویان از وب سایت دانشکده علوم گردشگری علم ... 326, بررسی کاربرد رنگ و نور در محیط های بیمارستانی مربوط به ک ن, مریم معایر ..... 514, بهبود برداشت نفت و تزریق آب مخازن نصر و ایلام منطقه عملیاتی سیری و ...... 1210, بررسی تطبیقی فرش دستباف و موسیقی فولکلور مناطق زاگرس نشین ...

دلفان امروز | اخبار شهرستان دلفان | delfanemrooz.ir

delfanemrooz.ir/fa/search.php?str_search=دلفان

به گزارش دلفان امروز به نقل از سایت نهاد ریاست جمهوری علت لغو سفر ریس جمهور .... دلفان در استان لرستان به عنوان یک جاذبه گردشگری، همچون الماسی بر دامنه زاگرس می درخشد .... وضعیت بیمارستان شهر، وضعیت گازرسانی به روستاها، مشکلات جوانان در دریافت وام .... یادواره ی اصناف شهرستان دلفان با حضور مسئولین و ان اصناف ...

استخدام حسابدار و همکار خانم مسلط به کامپیوتر در زنجان

sedayeqazvin.ir/pages/othersnews-1389450.aspx

translate this page

apr 17, 2017 - سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت . ... نمونه سوالات استخدامی ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96.

دعای معراج - شگفت انگیز سخنان حکیمانه *wonderful

ehsan-news123. /category/119

translate this page

شرمنده ایم ( کمیل ܓ✿) · حکایت من ( مژگان ... بیمارستان ی دهلران(بهمنܓ✿) ... دفتر فنی ی معدن کاواک زاگرس ( محمد جوادܓ✿) · نگاه دهلران ( حمید ܓ✿) · تاریخ و جغرافیا استان ایلام (علیرضاܓ✿) .... نمونه سوالات آزمون های استخدامی همراه با جواب.

استخدام ۷۸ نفر در بیمارستان ی زاگرس ایلام - شغل نیوز /آ ین اخبار ...

shoghlnews.ir/استخدام-78-نفر-در-بیمارستان- ی-زاگرس/7834

translate this page

استخدام ۷۸ نفر در بیمارستان ی زاگرس ایلام · shoghl دسته بندی نشده فروردین 29, 1396. موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام ... جستجوی نمونه سوال استخدامی ...

سوالات استخدامی استانداری ایلام +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام استانداری ایلام در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-استانداری-ایلام/

aug 24, 2016 - برای دریافت نمونه سوالات استخدامی استانداری ها اینجا کلیک نمایید ... باشگاه خبرنگاران جوان: استاندار ایلام با اشاره به امضای قرارداد ساخت نخستین ...

استخدام شهرداری ایلام در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-ایلام/

translate this page

apr 22, 2015 - خبر ۲۹ فروردین ۹۴ – استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های استان ایلام در سال ... برای دریافت نمونه سوالات استخدامی استانداری ها اینجا کلیک نمایید.

استخدام استانداری ایلام سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-استانداری-ایلام/

translate this page

may 7, 2017 - اخبار استخدامی استانداری ایلام نمونه سوالات تخصصی شهرداری ها بر حسب رشته شغلی. ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد ...

استخدام شهرداری های استان ایلام سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-شهرداری-های-استان-ایلام/

translate this page

apr 25, 2015 - استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی کلیک نمایید ...

مصاحبه تخصصی استخدام استانداری ایلام سال ۹۳ » کندو | مرجع سوالات و ...

kandoocn.com/index.php?newsid=22000

translate this page

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی شهرداری های تازه تاسیس این استان برای انجام مصاحبه تخصصی و پذیرش نهایی ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/

translate this page

استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت خبر ۲۵ اردیبهشت ۹۶: مجوز ... استخدام استانداری ایلام خبر ۲۴ اردیبهشت ۹۶ – اشتغال ۱۱۳۷ نفر در استان ایلام با ...

نمونه سوالات استخدامی استانداری - استخدام دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-استاندار/

translate this page

apr 9, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ثبت نام رایگان ارسال ایمیل استخدام دهوند این بسته شامل نمونه سوالات عمومی آزمون ...لینک مشاهده ...

اسامی قبول شدگان آزمون استخدامی استانداری ایلام داد ۹۱ - خبرهای استخدامی

employmenta.loxblog.com/cat/.../استخدام%20استانداری%20ایلام.ht...

translate this page

title="نمونه سوالات استخدامی برای دریافت سوالات کلیک نمایید"> .... موضوعات مرتبط: استخدام استانداریها , استخدام استانداری ایلام , , :: برچسب ها: استخدام استانداریها، ...

آگهی استخدام استانداری ایلام - مرجع آگهی های استخدامی

www.estekhdami.org/tag/آگهی-استخدام-استانداری-ایلام

translate this page

jun 5, 2012 - آزمون استخدام پیمانی استانداری ایلام و تعدادی از دستگاههای اجرایی استان لینک ثبت نام اینترتی بدینوسیله به اطلاع می رساند آگهی استخدام پیمانی ...

نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ایلام با پاسخ به همراه جزوه منابع ...

www.shoope.ir/detail.php?vendors=41250030&id=4205

translate this page

نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ایلام با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال این مجموعه شامل جزوات منابع استخدام و منتخبی از سوالات آزمون استخدامی سال ...

استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور | رایگان ...

www.pazhang.ir/استخدام-سازمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی/

translate this page

apr 23, 2015 - استخدام در آتش نشانی های استان اسان رضوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اسان رضوی و ... نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی ... استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ایلام(ایلام- بدره ...

کارنامه داوطلبان آزمون استخدامی شهرداری های تازه تاسیس استان ایلام اعلام شد

estekhtami.blog.ir/.../کارنامه-داوطلبان-آزمون-استخدامی-شهرداری-های-...

translate this page

oct 9, 2014 - ایلام - ایرنا - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام گفت: کارنامه همه داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی شهرداری های تازه تاسیس استان ...

سوال شما از استاندار ایلام چیست؟ | پایگاه خبری تحلیلی ایلام بیدار

ilamebidar.ir/news/13188

translate this page

mar 11, 2015 - به استاندار بگید من فلک زده بدبخت که پارتی ندارم چه جوری استخدام شوم؟ .... سوال من از استاندار ایلام این است چرا حکم خانم شادیوند برای فرمانداری دره ...

ای استخدام : اشتغال برای ۵۰۰۰ نفر در ایلام - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1415784540107701

translate this page

nov 12, 2014 - عمران علی محمدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: اهمیت ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

استخدام ایلام

searchjob.ir/cat/98/آگهی-استخدام-ایلام.aspx

translate this page

استخدام ایلام,استخدام ایلام, آگهی استخدام,نیازمندی همشهری. ... نمونه سوالات استخدامی .... نمایش پست :آگهی استخدام فرماندهی انتظامی استان ایلام در رشته بهیاری.

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری های سراسر کشور

all-shahr-94.blogsky.com/

translate this page

dec 8, 2015 - مجموعه ای از تازه ترین نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها،آتش ... های استان بوشهر,نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری های استان ایلام,نمونه ...

آ ین اخبار استخدام استانداری های سال 92

banki.ir/ads/13788-آ ین-اخبار-استخدام-استانداری-های-سال-92

translate this page

مدیر کل دفتر منابع انسانی استانداری ایلام گفت: نتایج آزمون استخدامی سال گذشته .... مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمان با اعلام این مطلب افزود نمرات خام سوالات ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی استانداری خوزستان و دستگاه های اجرایی

talafile.ir/نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی-استاندا/

translate this page

mar 18, 2015 - این مجموعه از گروه طلا فایل جهت آمادگی داوطلبین گرامی برای مصاحبه حضوری استخدامی استانداری و دستگاه های اجرایی استان خوزستان می باشد.

کانال تلگرام آگهی های استخدامی ایلام | سرویس خبری

servicekhabari.com/153112

sep 26, 2016 - کانال تلگرام آگهی های استخدامی ایلام کاربران. ... سوالات استخدامی شهرداری · سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری · سوالات استخدامی استانداری ها ...

سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام archives - نت دی ال | netdl

netdl.ir/...سوالات-استخدامی/...سوالات-استخدامی.../سوالات-آزمون-استخ...

translate this page

این مجموعه سوالات با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام و با نام نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام جهت آشنایی با شیوه و نوع سوالات آزمون ...

آگهی استخدام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور | آگهی های ...

estekhdame.ir/blog/.../آگهی-استخدام-سازمان-آتش-نشانی-و-خدمات-ا/

translate this page

apr 23, 2015 - نمونه سوالات آزمون استخدامی آتش نشانی ... استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ایلام(ایلام- بدره –لومار – آبدانان- ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی استانداری زنجان - arshadpdf group

testiha.ir/page/6

translate this page

may 6, 2017 - apr 9, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ثبت نام رایگان ارسال .... رایگان سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام

آ ین اخبار استخدامی ادارات تی استان ایلام | استخدامی

www.estekhdami.com/استخدام-ادارات- تی-ایلام/

translate this page

may 9, 2015 - این پست جهت گردآوری آ ین اخبار و اطلاع رسانی استان ایلام ایجاد گردید تا جدیدترین آگهی ... سوالات رایج در آزمون استخدام ادارات تی و استانداری.

x استخدام شهرداری سال ۹۴ +استخدام آتش نشانی چند استان ... - سایت استخدام

www.siteestekhdam.ir/.../استخدام-شهرداری-سال--استخدام-آتش-نشانی...

translate this page

دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری ... آگهی استخدام پیمانی جهت ایستگاه های عملیاتی واحدهای آتش نشانی استانداری .... استخدام در آتش نشانی های استان ایلام.

بایگانی ها نمونه سوالات www.failha.com * نمونه سوالات استخدامی وزارت ...

failha.com/tag/نمونه-سوالات-www-failha-com

translate this page

may 28, 2016 - بایگانی ها نمونه سوالات www.failha.com * نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ... استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام · سوالات استخدامی استانداری ...

استخدام استانداری و شهرداری قزوین آذر 94(ثبت نام شروع شد)

www.baroot.com/news/استخدام-استانداری-و-شهرداری-قزوین-آذر94/

translate this page

استخدام استانداری و شهرداری قزوین آذر 94 استانداری قزوین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای قزوین درنظر دارد تعداد ۶۶ نفراز افراد واجد شرایط را از طریق ...

استخدام جدید سازمان تامین اجتماعی سال 96 – 1396 (دریافت کارت آزمون ...

vatanestekhdam.com/استخدام-جدید-سازمان-تامین-اجتماعی/

translate this page

خبر ۱۸ اردیبهشت ۹۶ : دریافت کارت آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی .... ایلام, ایلام, ایلام, ایلام: بلوار پژوهش، ایلام، سازمان مرکزی ، حوزه معاونت آموزشی .... به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد .... آگهی استخدام استانداری ایلام ۹۶ – ۱۳۹۶ · آگهی استخدام استانداری گیلان ۹۶ – ...

استخدام ۳۳ نفر در شهرداری های جدید ایلام - پرتال ی کشور

www.unp.ir/news/job/news-jobs/49930

translate this page

aug 11, 2014 - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای ایلام گفت: مجوز استخدام ۳۳ نفر برای ... و آگهی شرایط استخدام از طریق رو مه ها و سایت استانداری در نیمه دوم مرداد ماه ...

بعدی: استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو - زد سوال | مرجع نمونه سوالات درسی

zsoal.ir/slink/35266

translate this page

jan 29, 2017 - استخدام شرکت آذرخش انتقال نیرو سال ۹۵ (دریافت کارت آزمون) ... ۱- سوالات آزمون عمومی: زبان انگلیسی ،ریاضیات عمومی و ادبیات فارسی .... استخدام استانداری آذربایجان غربی سال 96 · آگهی استخدام استانداری ایلام سال 96 · آگهی استخدام ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی استانداری ها 92 - سخنرانی ...

www.zohur12.ir/77894/سوالات-استخدامی-استانداری

translate this page

aug 27, 2013 - فایلی متشکل از ۱۶۰۰ سوال آزمون استخدامی برای استانداری ها ۹۲ این فایل به صورت رایگان در این وب سایت قرار گرفته است برای دریافت آ ین نمونه ...

شرکت آب و فاضلاب ایلام

www.abfa-ilam.ir/

translate this page

پیام مدیرعامل شرکت آبفا استان ایلام بمناسبت نوروز سال 1396 ۲۸ اسفند ۱۳۹۵. تغییر برگزاری آزمون استخدامی شرکت های آب و فاضلاب شهری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ...

سایت شهرداری ایلام

www.ilam.ir/

translate this page

به سایت شهرداری ایلام خوش آمدید:. ... مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام به پاس مساعدت محمدی شهردار ایلام در امر کمک به ... عیادت سرزده استاندار ایلام از جنگل های بلوط.

ید پستی نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی با ...

padideonlinehen.mahan-agahi.ir/

translate this page

این مجموعه شامل جزوات منابع استخدام و منتخبی از سوالات آزمون استخدامی سال های .... نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی ایلام با پاسخ به همراه جزوه ... آزمون استخدامی استانداری گلستان جزوه زبان انگلیسی جزوه کامپیوتر و فناوری اطلاعات جزوه.

استخدام ایلام - آ ین اخبار استخدامی و نیازمندی ها در ایران

kar24.rozblog.com/cat/56/eilam/

translate this page

سوالات گزینش. موضوعات. ✓ سوالات استخدامی. ✘ سوالات استخدامی بانک ملت ..... استانداری ایلام. اعلام اسامی قبول شدگان آزمون استخدامی داد ۹۱ استانداری ایلام ...

نوندونی | آگهی استخدام سراسری تی و خصوصی - بروز ترین آگهی های ...

noondoni.com/

translate this page

بروز ترین آگهی های استخدام تی و خصوصی. ... استخدام استانداری ایلام در سال ۹۶ ... های شغلی، شرایط احراز تحصیلی و منابع و مواد سوالات تخصصی و کاربردی آزمون ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدام

rahkar24. /tag/استخدام

نمونه سوالات استخدامی استانداری · نمونه سوالات استخدامی ...... ایلام دهلران ۲ ایلام شیروان و چرداول ۲ ایلام مهران ۱ ایلام هلیلان ۲ بوشهر برازجان ۲ بوشهر بوشهر

مجموعه سوالات بدو خدمت استانداری

uprtri.hapin.ir/

translate this page

نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ایلام با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال این مجموعه شامل جزوات منابع استخدام و منتخبی از سوالات ... ادامه مطلب ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط

translate this page

بیمارستان , در راستای تکمیل کادر , خود از افراد واجد شرایط , دعوت به همکاری می نماید: , 1 پزشک بیهوشی , جهت مقیم در بخش icu , 2 کارشناس پرستاری , 3 ...

ایثار - ایلام - بنیاد شهید

www.isaar.ir/states/ilam

translate this page

استاندار ایلام گفت: مشکلات ایثارگران استان ایلام ... غبار روبی و عطر ... استاندار ایلام: مدیران اجرایی از توانمندی نخبگان ایثارگر برای پیشبرد امور بهره بگیرند.

صدا و سیمای ایلام: صفحه اصلی

ilam.irib.ir/

translate this page

یک شنبه ساعت ۱۸:۰۰. برنامه« تجلی حضور » با رویکرد انتخابات در سیمای ایلام تهیه و تولید می شود. به گزارش روابط عمومی مرکز ایلام ؛ شبکه استانی سیمای ایلام با ویژه برنامه «. ... استاندار ایلام: پاسداری از آرای رای دهندگان مهمترین اولویت مجریان انتخابات است. محمدرضا مروارید در نشست .... پیشنهادات و انتقادات · سوالات متداول ...

خبرگزاری آریا - استخدام نیروی انتظامی سال 95 (خبر جدید)

www.aryanews.com/aryanewsfeed.aspx?code=597958&svc...

translate this page

apr 16, 2017 - برای نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی اینجا کلیک کنید. استخدامهای مرتبط با نیروهای ..... استخدام رده های مرزبانی و یگان ویژه ناجا در استان ایلام. برای مشاهده متن آگهی .... استخدام استانداری ها و شهرداری ها. اخبار و استخدامهای ...

استخدام پالایشگاه گاز ایلام - estekhdamiha.com

www.estekhdamiha.com › استخدام خصوصی

translate this page

aug 3, 2015 - استخدامی ها- پالایشگاه گاز ایلام جهت تکمیل کادر خود از میان افراد علاقه مند به کار در پالایشگاه گاز ایلام ... سوالات آزمون استخدامی استانداری ها.

پارتی بازی چقدر در استخدام یا بیکاری شما مؤثر بوده است؟ - سایت خبری ...

www.tabnak.ir › صفحه نخست

may 6, 2015 - تکیه بر روابط تا چه میزان در موفقیت شما در استخدام یا محرومیت شما از ... آذربایجان شرقی · آذربایجان غربی · اردبیل · البرز · اصفهان · ایلام · بوشهر ...... کردی نمیشه بقیه را زیر سوال ببری و تاثیر روشن "معرف" در استخدام ها رو منکر بشی. ..... یک مصاحبه هم در استانداری فارس از تعدادی از قبول شدگان از جمله بنده گرفتند.

اخبار بیشتر - آگهی استخدام|استخدام|سامان استخدام|کاری |کاریاب ...

samankaryab.com/news2.php?id=1

translate this page

آگهی استخدام|استخدام|سامان استخدام|کاری |کاریاب| رایگان سوالات استخدامی ..... جذب سرباز معلم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در ایلام بازدید : 845 | 1395-02-09. ۴۲ نفر سرباز معلم .... استخدام استانداری اسان شمالی سال ۹۴ بازدید : 1124 | 1394-09-24.

پایگاه اطلاع رسانی استانداری مرکزی

ostan-mr.ir/

translate this page

دفاتر پیشخوان استان · افتخارات کارکنان استانداری · خدمات الکترونیکی موجود · مناقصه ها و مزایده ها · چارت سازمانی · سوالات متداول · پایگاههای الکترونیک · آرشیو ...

خبر: آزمون دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۴ - استخدام ...

karyab.net/agahi/خبر-آزمون-دستیاران-ستادی-دستگاههای-اج/

translate this page

استخدام سایت کاریاب خبر: آزمون دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور سال ۱۳۹۴. ... مواد آزمون به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوالات عمومی و یک دفترچه سوالات ...

شرکت ثمین گستر

www.samingostar.com/

translate this page

23 اردیبهشت 1396; 0. استاندار اسان شمالی گفت: ظرفیت تخت های بیمارستانی استان به ازای هر یک هزار نفر به 1.6 تخت رسیده است که از 1.4 کشوری بالاتر هستیم.

سوژه های خبری مردمی خود را اینجا بنویسید - باشگاه خبرنگاران

www.yjc.ir/fa/news/4056677/سوژه-های-خبری-مردمی-خود-را-اینجا-بنویسید

aug 13, 2012 - ب ما از پرسنل مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی هستیم که متاسفانه .... به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون استخدامی استانداری و دستگاه های اجرایی ...

نمونه سوالات تست هوش استخدامی شهرداری

iquy.sipin.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی استانداری ایلام رشته حسابداری با پاسخ به همراه جزوه منابع استخدام - اورجینال. نمونه سوالات استخدامی استانداری ایلام رشته حسابداری با پاسخ به ...

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری + پاسخنامه ...

www.iran-forum.ir › ... › نمونه سوالات استخدامی

searches related to سوالات استخدامی استانداری ایلام

استخدامی پتروشیمی ایلام

استخدامی بانک ملت ایلام

نیازمندیهای ایلام

رو مه بازار کار ایلام

کاری ایلام

آگهی استخدام ایلام

جویای کار در ایلام

استخدام در ایلاممشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی شهرداری ایلام pdf+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام شهرداری ایلام در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شهرداری-ایلام/
translate this page
apr 22, 2015 - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید ... خبر ۲۹ فروردین ۹۴ – استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های استان ایلام در ...

سایت شهردا

سوالات استخدامی شهرداری های استان ایلام کلیک کنید

سوالات استخدامی شهرداری های استان ایلام کلیک کنید

سوالات استخدامی شهرداری های استان ایلام کلیک کنید

ری ایلام - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/tag/سایت-شهرداری-ایلام/
translate this page
aug 21, 2014 - استخدام شهرداری ایلام برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات در … ادامه آگهی .

استخدام در شهرداری ایلام 99 - «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/tag/استخدام-در-شهرداری-ایلام-99/
translate this page
apr 22, 2015 - استخدام شهرداری ایلام برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات در … ادامه آگهی .

استخدام شهرداری های استان ایلام سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-شهرداری-های-استان-ایلام/
translate this page
apr 25, 2015 - استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ایلام(ایلام- بدره –لومار ... جهت نمونه سوالات شهرداری ها اینجا کلیک نمایید.

شرایط استخدام در شهرداری ایلام | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/شرایط-استخدام-در-شهرداری-ایلام/
translate this page
apr 27, 2014 - برای مشاهده اخبار استخدامی شهرداری ایلام در سال ۹۳ اینجا کلیک کنید. شرکت ها و سازمان های مطرح ... نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها. *توجه: کارجوی ...

استخدام شهرداری ها سال 96

iranestekhdam.ir/استخدام-شهرداری-ها/
translate this page
آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان) · لیست رویداد های ... خبر ۸ دی ۹۵: نتایج نهایی آزمون استخدامی شهرداری های استان خوزستان مربوط به آزمون سال ۱۳۹۴ اعلام شد ..... استخدام شهرداری های استان اصفهان · استخدام شهرداری های استان ایلام.

سایت شهرداری ایلام

www.ilam.ir/
translate this page
به سایت شهرداری ایلام خوش آمدید:. ... اخبار شهرداری; شهرداری الکترونیک; شهر الکترونیک; شهروند الکترونیک; ت الکترونیک; گردشگری الکترونیک ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری در سال 96+استخدامی شهرداری ها

https://soaldoon.ir/نمونه-سوال-استخدامی-شهرداری-سال-96.html
translate this page
mar 7, 2017 - نمونه سوالات استخدامی شهرداری+منابع آزمون استخدامی شهرداری ... شهرداری+استخدامی شهرداری کرمانشاه+استخدامی شهرداری ایلام+استخدامی شهرداری ...

استخدام شهرداری سال ۹۳ - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1393776540777781
translate this page
3 days ago - برای نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها اینجا کلیک کنید · برای نمونه سوالات ... استخدام شهرداری ایلام · استخدام شهرداری اصفهان.

مجوز استخدام 33 نفر در شهرداری های ایلام | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/مجوز-استخدام-33-نفر-در-شهرداری-های-ایلام
translate this page
aug 2, 2014 - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای ایلام گفت: مجوز استخدام 33 نفر برای چهار شهرداری تازه تاسیس ایلام اخذ شده است.

دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری ایلام | رایگان نمونه سوالات ...

www.pazhang.ir/tag/دریافت-کارت-آزمون-استخدامی-شهرداری-ای/
translate this page
دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری ها اسان رضوی / کلیک کنید دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری ها بوشهر / کلیک کنید دریافت کارت آزمون استخدامی شهرداری ها ...

استخدام شهرداری های استان ایلام ۹۳ | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-شهرداری-های-استان-ایلام-۹۳/
translate this page
aug 23, 2014 - دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری فایل مجموعه قوانین شهرداری جهت آمادگی در آزمون در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟ استانداری ایلام برای ...

برچسب سوالات استخدامی جدید - نمونه سوالات تخصصی آزمون ...

all-shahr-94.blogsky.com/tag/سوالات-استخدامی-جدید
translate this page
نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری های سراسر کشور - این وبگاه ... مرجع و نمونه سوالات مناسب برای آزمون پیشروی شهردار های کشور ایجاد گردیده است. ... های استان بوشهر,نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری های استان ایلام,نمونه ...

نتایج استخدامی شهرداری استان ایلام » کندو - سایت استخدام و کنکور

kandoocn.com/index.php?do=tags...استخدامی+شهرداری...ایلام - translate this page
سایت کندو سایت جامع اخبار استخدام و کنکور ، سوالات استخدامی و کنکور. ... نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آتش نشانی های شهرداریهای ایلام، بدره، لومار، آبدانان، [.

رایگان نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها - سایت استخدامی باروت

www.baroot.com/news/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-ش/
translate this page
این نمونه سوالات در قالب ۱۰ فایل pdf ارائه می شود جدیدترین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شهرداری و سازمانها برگزار شده در سالهای گذشته که شامل بیش از ۱۹۰۰ سوال مهم ...

نمونه سوالات استخدامی شهرداری - دهوند

dehvand.ir/jobs/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-شهرداری/
translate this page
may 25, 2017 - یکصد سوال مهم و کلیدی از کتاب قانون و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ( رایگان) تعداد کل سوالات 100، همراه با پاسخ نامه تشریحی سوالات تعداد ...

استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های استان ایلام در سال 94 :: اخبار ...

estekhtami.blog.ir/.../استخدام-نیروی-پیمانی-در-شهرداری-های-استان-...
translate this page
استخدام نیروی پیمانی در شهرداری های استان ایلام در سال 94. شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۰۷:۰۸ ب. ... پکیج کامل نمونه سوالات بدو استخدام دستگاههای اجرایی تی. ۹۴/۰۱/۲۹.

سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

www.asheghane-mg. /
translate this page
<سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی مشترک فراگیر 94 نمونه سوالات استخدامی ...... نمونه سوالات استخدامی بانکها استخدام شهرداری ایلام سال ۹۳ استخدام بانک سوالات ...

سوالات آزمون استخدامی شهرداری ها archives - طلا فایل

talafile.ir › سوالات استخدامی
translate this page
برای تصدی ردیف شغلی متصدی امور دفتری ( برای تصدی پست متصدی امور دفتری ، متصدی امور دفتری و بایگانی و امور دبیرخانه شورای ی شهر، متصدی امور ...

نمونه سوالات استخدامی بهورز علوم پزشکی ایلام

istekhdam.ir › سوالات استخدامی علوم پزشکی
translate this page
jan 29, 2016 - سوالات استخدامی بهورزی علوم پزشکی ایلام (جدید ) 94. تیم آموزشی سایت منابع و جزوات استخدامی ... 298 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی ( علوم پزشکی ایلام ) ... سوالات استخدامی شهرداری. سوالات استخدامی ...

استخدام ۳۳ نفر در شهرداری های جدید ایلام - پرتال ی کشور

www.unp.ir/news/job/news-jobs/49930
translate this page
aug 11, 2014 - مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای ایلام گفت: مجوز استخدام ۳۳ نفر برای چهار شهرداری تازه تاسیس ایلام اخذ شده است.

استخدامی شهرداری سال ۹۲ + نمونه سوالات آزمون - yjc

www.yjc.ir › اقتصادینبض بازار
translate this page
may 14, 2013 - استخدام شهرداری سال ۹۲ از ۲۴ اردیبهشت ۹۲،راس ساعت ۱۶ آغاز میشود.

"نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رایگان"نمونه سوالات

failha.com/page/2
translate this page
7 days ago - نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات ... شهرداری استان بوشهر,نمونه سوالات استخدامی شهرداری استان ایلام,نمونه ...

x استخدام شهرداری سال ۹۴ +استخدام آتش نشانی چند استان ... - سایت استخدام

www.siteestekhdam.ir/.../استخدام-شهرداری-سال--استخدام-آتش-نشانی...
translate this page
دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری .... استخدام در آتش نشانی های استان ایلام. استانداری ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهایاستان ایلام(ایلام- ...

سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - استخدام در شهرداری

estekhdam110. /cat-10.aspx
translate this page
براساس این اطلاعیه استخدام در شهرداری های استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، اسان رضوی و جنوبی، خوزستان، زنجان، سیستان بلوچستان، فارس، قزوین، ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی بندر archives - نت دی ...

netdl.ir/tag/ -رایگان-نمونه-سوالات-استخدامی-پ/
translate this page
این مجموعه سوالات با توجه به سرفصل های آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام و با نام نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی ایلام جهت آشنایی با شیوه و نوع سوالات آزمون ...

نمونه سوالات استخدامی

job30.persianblog.ir/
translate this page
dec 28, 2015 - رایگان -سوالات استخدامی شهرداری -سوالات آزمون استخدامی -شهرداریها ..... آزمون،استخدامی، پتروشیمی ایلام ، رایگان نمونه سوالات، استخدامی ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

bartarinketab.ir/
translate this page
نمونه سوالات استخدامی رایگان, رایگان نمونه سوالات استخدامی. ... استخدام شهرداری سال 94 +زمانبندی آزمون و توضیحاتی پیرامون سوالات و منابع آزمون .... آگهی استخدام البرز , آگهی استخدام ایلام ,آگهی استخدام بوشهر, آگهی استخدام تهران,آگهی استخدام ...

روزانه ( جدیدترین استخدامها ) - مطالب استخدام شهرداری ها

for ha.mihanblog.com/post/category/54
translate this page
دریافت ج های ترکیب سوالات آزمون استخدامی برای هفت استان کشور .... داوطلبان بومی متقاضی استخدام در استان های ایلام،آذربایجان غربی، اردبیل،بوشهر، سیستان و ...

ای استخدام : جذب پلیس افتخاری در پلیس فتای ایلام - ای استخدام - تی نیوز

tnews.ir/news/380232961025.html
translate this page
nov 11, 2014 - علی انی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ایلام از جذب پلیس افتخاری ... سوالات استخدامی شهرداری · سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ...

استخدام ایلام - کاری

karyab.net/city/استان-ایلام/
translate this page
استخدام ایلام | استخدام در ایلام | استخدام استان ایلام | بروزترین آگهی های استخدامی ایلام و شهرستان های استان ایلام را می توانید اینجا ببینید.

دفتر نو سازی تحول اداری و فناوری اطلاعات - سازمان شهرداری ها و دهیاری های ...

www.imo.org.ir/daftar-nosazi-tahavole-edari-it.html
translate this page
اولین آزمون تبدیل وضعیت استخدامی در شهرداریهای استان ک یلویه و بویراحمد هفته جاری برگزار می ... ساختار سازمانی شهرداری های استان کرمان ابلاغ شد · نمودار سازمانی شهرداری های ایلام، زاهدان، سبزوار، ... خواهند یافت · ایجاد سازمان های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در شهرداری ها زیر نظر مستقیم شهردار ... سامانه پاسخ به سوالات اداری استخدامی

آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها برگزار می شود ...

www.ilna.ir/.../486226-آزمون-تبدیل-وضعیت-استخدامی-کارکنان-ق...
translate this page
may 6, 2017 - مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری ... سوالات تخصصی و کاربردی این آزمون برای آمادگی کارکنان شهرداری ها در ...

نیروهای تحت پوشش پیمانکاران شهرداری تهران ساماندهی می شوند

www.iribnews.ir/.../نیروهای-تحت-پوشش-پیمانکاران-شهرداری-تهرا...
translate this page
dec 8, 2016 - معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران همچنین با بیان اینکه برگزاری آزمون تغییر وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری تهران با موافقت شهردار تهران ...

استخدام آتش نشانی شهرداری های استان ایلام 94 » استخدام 24 | سایت ...

estekhdam24.com/.../172-استخدام-شهرداری-های-استان-ایلام-94.html
translate this page
apr 21, 2015 - استخدام شهرداری های استان ایلام از 1 اردبیهشت 1394 شروع شد, استخدام ... در هر رشته شغلی به صورت چهار گزینه ای و به تعداد 120 سوال شامل 90سوال به ...

شهردار ایلام می ماند یا می رود | پایگاه خبری تحلیلی ایلام بیدار

ilamebidar.ir/news/7538
translate this page
may 31, 2014 - برخی از رسانه ها علت اصلی سوال از شهردار ایلام را عدم توانایی ... این موضوع جزء سؤالات مطرح شده از شهردار ایلام نبوده و ثانیاً استخدام فامیل و آشنایان را ...

کانال تلگرام آگهی های استخدامی ایلام | ای استخدام

vista.ir/news/30752304/کانال-تلگرام-آگهی-های-استخدامی-ایلام
translate this page
sep 26, 2016 - کانال تلگرام آگهی های استخدامی ایلامکاربران عزیز شما میتوانید با عضویت در ... سوالات استخدامی شهرداری · سوالات تخصصی آزمون استخدامی شهرداری ...

استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

www.environmentalhealth.ir/استخدامی-بهداشت-محیط
translate this page
استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران.

اخبار بیشتر - آگهی استخدام|استخدام|سامان استخدام|کاری |کاریاب ...

samankaryab.com/news2.php?id=1
translate this page
آگهی استخدام|استخدام|سامان استخدام|کاری |کاریاب| رایگان سوالات استخدامی ... تشکیل کارگروه جهت بررسی لایحه استخدامی شهرداری ها بازدید : 641 | 1395-12-01 ..... جذب سرباز معلم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ در ایلام بازدید : 864 | 1395-02-09.

پارتی بازی چقدر در استخدام یا بیکاری شما مؤثر بوده است؟ - سایت خبری ...

www.tabnak.ir › صفحه نخست
may 6, 2015 - تکیه بر روابط تا چه میزان در موفقیت شما در استخدام یا محرومیت شما از ... کردی نمیشه بقیه را زیر سوال ببری و تاثیر روشن "معرف" در استخدام ها رو ...

نتایج نهایی آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری های ایلام اعلام شد - نمایش ...

ilam.irib.ir/-/نتایج-نهایی-ازمون-استخدامی-اتش-نشانی-شهرداری-های-ا...
translate this page
aug 16, 2015 - به گزارش روابط عمومی استانداری ایلام، عباس میرزاد گفت: برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آتش نشانی شهرداری های ایلام، بدره، لومار، آبدانان، ...

منابع و نمونه سوالات استخدامی - استخدام

rahkar24. /tag/استخدام
نمونه سوالات استخدامی شهرداری · نمونه سوالات آزمون ...... ایلام دهلران ۲ ایلام شیروان و چرداول ۲ ایلام مهران ۱ ایلام هلیلان ۲ بوشهر برازجان ۲ بوشهر بوشهر ۶ بوشهر

سوالات استخدامی علوم پزشکی 96

www.radiology87. /
translate this page
نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی اردبیل 1395, نمونه سوالات ... سوالات استخدامی علوم پزشکی ایلام 1395, نمونه سوالات استخدامی ..... حسب مورد ,,, نمونه سوالات استخدامی شهرداری + تامین اجتماعی - تخفیفستان فایل file ...

شروع ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو / پذیرش 660 نفر در بخش برق

barghnews.com/.../شروع-ثبت-نام-آزمون-استخدامی-وزارت-نیرو-پذیرش-660-نفر-در-...
ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو برای سال 94 از امروز صبح ( ) اول اردیبهشت 94 آغاز شد. ... سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | استخدام موسسه - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-...
translate this page
apr 15, 2017 - استخدام موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام دریافت آگهی های استخدامی مهم در ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید" .... کشور قانونی بودن استخدام های شهرداری را تایید نکرده است ...

جزئیات رشته های مورد نیاز و ظرفیت پذیرش آن در آزمون استخدامی آموزش و ...

www.farsnews.com/13940516000042
translate this page
aug 7, 2015 - به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، آزمون استخدامی .... ایران از پاسخگویی به سوالات م?

مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود


استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام- ۲۶ فروردین ۹۶

موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصص ، طی مراحل گزینش ، اخذ تعهد محضری مبنی بر حسن انجام کار و به صورت استخدام قراردادی ( ا الی ۵ ساله ) دعوت به همکاری می نماید.

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی می رساند که ثبت نام در این آزمون از طریق سایت خبری ویرا به نشانی www.weera.ir انجام و مهلت آن از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳آغاز و لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ پایان می پذیرد . کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت سوالات استخدامی کلیک کنید

جهت سوالات استخدامی کلیک کنید

جهت سوالات استخدامی کلیک کنید

جهت سوالات استخدامی کلیک کنید

جهت سوالات استخدامی کلیک کنید

:

۱- تابعیت ایران.

۲- اعتقاد به نظام ایران و دین مبین یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.

۳ – دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی .

۴- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر .

۵- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم غیر پزشکی (ویژه آقایان)

۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به و دخانیات

۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.

۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای ا اج، بازنشستگی، باز ید خدمت و انفصال دائم از خدمات تی محکوم شده اند ممنوع است.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آ ین روز ثبت نام یعنی ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام یعنی ۱۳۹۶/۰۱/۲۳می باشد.

شرایط اختصاصی استخدام:

۱- مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی می باشد .

داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند ، پیشوند کمتر ویا بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:

۱/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۵ سال

۲/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال.

۳/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام

۴/۲- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام

۵/۲- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۲ سال تمام

* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.

جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

توضیحات :

۳- ارائه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ حصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه ا امی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.

۴- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های تی و سازمان های وابسته به ت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مست م ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درموسسه ا امی می باشد.

۵- متقاضیانی که به هنگام شروع بکار، دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند ، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل موسسه ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود . بنابر این رعایت مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج دراین آگهی به هنگام ثبت نام ا امی می باشد.

۶- امتیاز بومی پس از ب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی و به میزان ۲۵ امتیاز لحاظ می گردد

داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

۱-۶- محل تولد داوطلب یکی از شهرستان ها ، بخش ها و یا روستاهای توابع استان ایلام باشد.

۲-۶- محل س ت داوطلب حداقل در ۷ سال اخیر یکی از شهرستان ها ، بخش ها و یا روستاهای توابع استان ایلام باشد.

مراحل ثبت نام:

۱- تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی

۲- فایل ع اسکن شده

داوطلب می بایست یک قطعه ع پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسـال از طریـق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:

– ع ۴ï۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (ع تمام رخ)

– ع اسکن شده فقط باید با فرمت jpg باشد.

– اندازه ع اسکن شده باید حداقل ۲۰۰ï۳۰۰ پی ل و حداکثر ۴۰۰ï۳۰۰ باشد.

– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

– حجم فایل ذخیره شده ع نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد.

– حاشیه های زاید ع اسکن شده باید حذف شده باشد.

– حتی الامکان ع رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره ۱: اسکن ع از روی کارت های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و…) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل ع و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

تبصره ۲: ع خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره ۳: درصورت ارسال ع غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می گردد.

جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

پرداخت وجه ثبت نام:

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط می بایست پس از واریز مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال ( ۶۰ هزار تومان ) به حساب شماره ۲۱۵۷۵۰۶۱۵ باک رفاه کارگران به نام موسسه خدماتی بهداشتی درمانی میلاد ۴ ایلام با مراجعه به سایت خبری ویرا به نشانی www.weera.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.

– به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
مدارک ومستندات لازم:

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز موسسه پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی به میزان چهار برابر موارد مندرج در آگهی بکارگیری نیروی انسانی ، اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی درصورت پذیرش نهایی، داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت خبری ویرا به نشانی www.weera.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ در شهر ایلام برگزار خواهد شد و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون برروی کارت شرکت درآزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است که ثبت نام و صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون بررسی خواهد شد.

* به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی حسب مورد داده خواهد شد.

مواد آزمون عبارتند از:

آزمون عمومی :

۱- ریاضیات وآمارمقدماتی ۲- زبان انگلیسی۳- زبان و ادبیات فارسی ۴- آشنایی مقدماتی با رایانه

۵- معارف ی ۶- اطلاعات عمومی ۷- استعداد و هوش

* اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف ی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
آزمون تخصصی :

۱- در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم (بجز عنوان شغلی بهیار)، علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در این آگهی انجام خواهد شد.

۲- سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.

جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

تذکرات:

۱- آزمون کتبی (عمومی و تخصصی ) به صورت چهارگزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

۲- است اج فهرست افراد دارای حد نصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضمناً امتیاز بومی صرفاً برای داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حد نصاب لازم را ب کرده باشند.

۳- ب حد نصاب نمره لازم در آزمون هیچ گونه حق استخدامی ایجاد نمی کند.

۴- داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چهار برابر تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مندرج در این آگهی مکلفند مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی موسسه اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.

۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد ، حق فسخ قرارداد برای موسسه محفوظ می باشد.

آدرس : ایلام – میدان دادگستری – انتهای بلوار مصلی( فرودگاه قدیم ) – بیمارستان ی زاگرس
تلفن تماس : ۳۲۲۴۰۲۷۳-۰۸۴

جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل عناوین و رشته های شغلی مورد نیاز کلیک کنید

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/

translate this page

apr 17, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام- ۲۶ فروردین ۹۶. موسسه خدمات ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/

translate this page

apr 17, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام

translate this page

apr 16, 2017 - خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام ... نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در ۱۶ ردیف شغلی – استخدامی ...

estekhdam-asaluyeh.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-د/

translate this page

apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در ۱۶ ردیف شغلی. فروردین ۲۷ .... ۲- سوالات آزمون تخصصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد. تذکرات:

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | استخدام موسسه - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-...

translate this page

apr 15, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید" شرایط عمومی ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام :: اخبار و سوالات استخدامی جدید 96

estexdam.blog.ir/.../استخدام%20بیمارستان%20 ی%20زاگرس%...

translate this page

۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام» ثبت شده است - آگهی های استخدامی سراسر کشور.

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در فروردین 96 :: اخبار و سوالات ...

https://estexdam.blog.ir/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-د...

translate this page

jan 28, 1996 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام مهلت ثبت نام: 23 الی 28 فروردین 96 سوالات استخدامی علوم پزشکی سوالات مصاحبه ...

سامانه ثبت نام استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام

www.ilam96.ir/

translate this page

موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون ...

نیروهای بیمارستان ی زاگرس ایلام از طریق آزمون تخصصی ومصاحبه ...

www.tamin.ir/news/item/39099/104/39099.html

translate this page

بیمارستان ی زاگرس ایلام توسط هیت مدیره موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد ... الکترونیکی www.ilam٩٦.irدرحال انجام است ودوطلبانی که شرایط استخدام دارند می ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - سایت استخدامی - تی نیوز

tnews.ir/news/05ec83675160.html

translate this page

apr 15, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید ... خانه » استخدام در استان ایلام » استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام/12240

translate this page

نویسنده niro یکشنبه , 16 آوریل , 2017 آگهی, آگهی استخدام, آگهی استخدام شرکتهای خصوصی, استخدام, استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام, استخدام در ایلام, ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - پامچال نیوز | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/36542576 - translate this page

apr 16, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام. موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ...

استخدام بیمارستان های ایلام در سال 96 - سامانه نیروی انسانی

https://www.niroensani.ir/استخدام-بیمارستان-های-ایلام

translate this page

آگهی جدید استخدام بیمارستان های ایلام در سال 96 به همراه شرایط استخدامی بیمارستان های ایلام 96 شامل قوانین استخدام بیمارستان های ایلام و تاریخ جذب و استخدام ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | ایران استخدام | فیدگاه

feedgah.ir/post/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلام-در-سال-9...

translate this page

apr 15, 2017 - استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام- ۲۶ فروردین ۹۶. موسسه خدمات ... جهت نمونه سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید.

رایگان سوالات استخدامی هلال احمر

www.amorwindows. /

translate this page

رایگان سوالات استخدامی هلال احمر - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر" ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96 | ایران استخدام.

اطلاعیه ها :: - علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id...

translate this page

مرکز آموزشی درمانی ی عشایر · مرکز آموزشی درمانی اعصاب و روان رضا · مرکز ... فراخوان بکارگیری کاردان یا کارشناس فوریت های پزشکی بیمارستان الشتر ... پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی 21/8/95 با در دست داشتن مدارک و طبق ج ... ( بازگشایی پاکات روز 27/11/95) نفر اول: شرکت م راهیان زاگرس به مدت یک ...

استخدام: آزمون استخدامی

estekhdam.8tag.ir/آزمون%20استخدامی

translate this page

#استخدام #کارت_ورود_به_جلسه کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بیمارستان ی زاگرس ایلام ..... شرایط ثبت نام و سوالات متداول آزمون استخدام بانک تجارت

استخدام شرکت نفت در سال 96 | «ای استخدام»

www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-نفت/

translate this page

dec 29, 2016 - برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات .... نیروهای مورد نیاز شرکتهای تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب ... مازنداران – محمود آباد – خیابان – بلوار ی نفتکش – مرکز آموزشی ...

قبلی: استخدام رئیس قطار در یک شرکت حمل و نقل ریلی مسافر - زد سوال

zsoal.ir/slink/1324

translate this page

apr 27, 2015 - استخدام رئیس قطار در یک شرکت حمل و نقل ریلی مسافر .... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ...

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام

www.titreno.com/fa/news/.../استخدام-بیمارستان- ی-زاگرس-ایلا...

translate this page

apr 16, 2017 - برچسب ها: استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلاماستخدام در ایلام ... سوالات آزمون وزارت نیرو 96. سوالات آزمون تامین اجتماعی 96. گویا. سی ار ام دیدار ...

استخدام تبریز - استخدام عمران در ۳ استان

estekhdamtabriz.com/استخدام- -عمران-در-۳-استان-2816.html

translate this page

apr 5, 2017 - خانه » استخدام در استان آذربایجان شرقی » استخدام عمران در ۳ استان ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · استخدام در شرکت عصر گویش ...

خبرگزاری آریا - نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

www.aryanews.com/.../نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-آموزش-و-پرور...

translate this page

oct 22, 2016 - جدید: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (کلیک کنید) .... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام - جدید 96 2017

ghati-pati.ir › استخدامی

translate this page

apr 16, 2017 - موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه بیمارستان ی زاگرس ایلام، افراد واجد شرایط را از ...

رو مه استخدامی هرمزگان و بندرعباس | شنبه 29 آبان 95 - صدای قزوین

sedayeqazvin.ir/pages/othersnews-1166762.aspx

translate this page

nov 19, 2016 - آگهی های استخدام استان هرمزگان و شهر بندرعباس (نیازمندی های استخدامی) ... نمونه سوالات استخدامی ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96.

استخدام پزشک متخصص بیهوشی در بیمارستان ساسان - بیا تو اخبار

www.bia2akhbar.com/details.php?id=4401971 - translate this page

oct 29, 2016 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

هفته نامه استخدامی تبریز | هفته سوم فروردین 96 - با خبر شو

bakhabarshoo.com/هفته-نامه-استخدامی-تبریز-هفته-سوم-فرور/

translate this page

apr 9, 2017 - آگهی های استخدام استان آذربایجان شرقی (نیازمندی های استخدامی) آگهی استخدام در تبریز, استخدام ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱. استخدام دیوان محاسبات (نمونه سوالات گذشته).

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی در اصفهان | خبر 5

khabar5.com/news/721169/b

translate this page

feb 13, 2016 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

استخدام در استان ایلام | مرجع آگهی های استخدام - آزمونچی

azmounchi.loger.ir/.../استخدام-در-استان-ایلام-مرجع-آگهی-های-استخدا...

translate this page

استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام. ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ ق.ظ; ایلام. موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد ۴ ایلام به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه ...

آگهی استخدام شرکت تیم یار | ایران استخدام

vista.ir/news/21142943

translate this page

apr 21, 2015 - نظرات; جدیدترین پاسخ ها; جستجو در نظرات; سوالات متداول. . اگر دیدگاهی در ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام در سال 96. ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

خبرگزاری ایسنا|استان اسان رضوی|khorasan.isna.ir

khorasan.isna.ir/

translate this page

عضو هیئت علمی فردوسی مشهد گفت: پژوهش ها باید سوالات و نکات بدیعی داشته باشد تا حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند، متاسفانه درحال حاضر ما تنها به ...

اخبار لرستان,مخابرات ,استانداری , لرستان,علوم پزشکی , م آباد ...

www.safireaflak.ir/

translate this page

تولید در زاگرس خودرو بروجرد هشت سال است متوقف شده/در بازدیدها می بینیم ... وزرا در این مقطع زمانی جنبه تبلیغاتی دارد و باید سوال کرد دستاورد سفر مسئولان چیست؟ ... میرعمادی, کنگره ی دانشجو لرستان , کنگره 135 دانشجوی شهید لرستان, فرهنگ ایثار و ... استاندار لرستان گفت: بیمارستان آیت اله بروجردی(ره) بیش از 98 درصد ...

رو مه استخدامی استان اصفهان – ۶ اردیبهشت ماه ۹۶

fsh.ir/5087961.html

translate this page

15 hours ago - برچسب ها : استخدام در استان اصفهان استخدام در اصفهان استخدام شهرستان ها ... استخدام بیمارستان ی زاگرس ایلام · استخدام شرکت دانش بنیان در پارک علم ... سوالات استخدامی فولاد سیرجان ایرانیان · نمونه سوالات استخدامی ...

مشاهده پرسش های دسته واری ل صفحه 1 - حسین کرمی

drkarami.com/پاسخ-سوالات?cat=واری ل&show_theme=true&hpage=1...

مشاهده پرسش های دسته واری ل صفحه 1 در وب سایت حسین کرمی. ... آقای سوال من این بود که آیا بایستی برای توقف کوچکشدن بیضه چپ جراحی واری ل انجام دهم ...... سلام شما بنده رو ۹ روز پیش در بیمارستان ی تجریش عمل کردید، خداروشکر تا الان ...... چون من از ایلام میام میخاستم بدونم کلا چند روز باید تهران باشم

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

www.tebyan.net/

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و ...

امروز آ ین فرصت ثبت نام آزمون استخدام وزارت نیرو- تیتر24

www.titr24.com/...==/امروز-آ ین-فرصت-ثبت-نام-آزمون-استخدام-...

translate this page

7 days ago - آگهی استخدام وزارت نیرو پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ... اجتماعی (آمادگی برای آزمون)استخدام دیوان محاسبات (نمونه سوالات گذشته).

استخدام ۷۸ نفر در بیمارستان ی زاگرس ایلام - شغل نیوز /آ ین اخبار ...

shoghlnews.ir/استخدام-78-نفر-در-بیمارستان- ی-زاگرس/7834

translate this page

استخدام ۷۸ نفر در بیمارستان ی زاگرس ایلام · shoghl دسته بندی نشده فروردین 29, 1396. موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد 4 ایلام ... جستجوی نمونه سوال استخدامی ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - آزاد واحد تهران مرکزی

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

302, مقایسه میزان رضایت دانشجویان از وب سایت دانشکده علوم گردشگری علم و ... 318, بررسی کاربرد رنگ و نور در محیط های بیمارستانی مربوط به ک ن ...... 732, بررسی نقش برنامه های شبکه استانی (افق روشن، کار سرمایه جاوید) ایلام در بهبود ...... 1202, بررسی تطبیقی فرش دستباف و موسیقی فولکلور مناطق زاگرس نشین ...

نشست مدیران انجمن های حوزه با مدیر حوزه
درخواست حذف اطلاعات
زه/ در دیدار مدیران انجمن های علمی با مدیر حوزه های علمیه بر تشکیل اتاق فکری برای تعامل انجمن های علمی با مدیریت حوزه تاکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیت الله علیرضا اعرافی با حضور در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه در نشستی با مدیران انجمن های علمی حوزه، گفت وگو کرد، در این نشست صمیمی، مسائلی از سوی مدیران انجمن ها مطرح شدکه مشروح آن به شرح ذیل می باشد:

حجت ال و المسلمین سیدحسین میرمعزی، معاون پژوهشی حوزه های علمیه در ابتدای نشست توضیحاتی درخصوص ماهیت و فعالیت های انجمن های علمی ارائه کرد و سپس حجت ال و المسلمین حسینی کاشانی مسئول جدید دبیرخانه انجمن های علمی حوزه گزارشی از عملکرد 12 ساله این دبیرخانه ارائه نمود.

باید منشوری جامع در تحقق اه حوزه های علمیه تدوین شود

در ادامه حجت ال والمسلمین سید صادق محمدی، مدیر انجمن اصول فقه حوزه، با ابراز سندی از حضور آیت الله اعرافی در این نشست صمیمی، با بیان اینکه بدون حاشیه سراغ ارائه مطالب می روم، اظهارداشت: مدیر حوزه های علمیه، مدیری توانا و آشنا به مسائل داخلی و بین المللی و مسلط به عرصه های مطلوب است، ضمن اینکه از معاونت ها و مسئولان دبیر خانه فعلی و سابق نیز به واسطه تلاش هایشان تقدیر می کنیم.

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه افزود: منشور جامع تحول حوزه از طرف مدیریت حوزه های علمیه آماده شده، جای بسی خوشحالی است، چرا که سالهاست در این فکر هستیم منشوری جامع برای تحقق اه حوزه ها تدوین گردد.

حجت ال والمسلمین محمدی بیان داشت: تحول همواره به معنای روی آوردن به عرصه های نو نیست، بلکه گاهی تحول به معنای رجوع به گذشته و احیای سنت های حسنه سلف صالح می باشد و انجمن ها بستری مطلوب در هر دو جهت تحول به شمار می روند.

وی اظهار داشت: همچنین جهت استفاده بهتر از انجمن ها، مهم تر از حمایت های مالی، تشخص، تعیین و یافتن جایگاه اصلی انجمن ها با توجه به اقتضائات بومی شدن می باشد؛ چرا که انجمن ها وارداتی هستند و باید اقتضائات بومی را در آن لحاظ کرد.

مدیر انجمن اصول فقه حوزه در خصوص دیگر مولفه ها توضیح داد و گفت: از نکات مهم دیگر، همکاری دو جانبه انجمن ها با مراکز حوزوی می باشد نه اینکه به معنای رجوع یک جانبه انجمن ها به مراکز قلمداد گردد، همچنین ایجاد رقابت سالم میان انجمن ها بر اساس نیازسنجی و اولویت گذاری نیاز ها و توجه بسیار زیاد به کیفیت برنامه های ایجاد شده، مد نظر باشد.

وی افزود: ارزی انجمن ها و ارائه فعالیت های آن به سوی کمیت است و کیفیت در این زمینه لحاظ نمی شود در حالی که باید مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

حجت ال والمسلمین محمدی یادآور شد: بایددر انجمن ها طراحی رشته ها صورت بگیرد و نیازسنجی، نظام سازی علوم حوزوی مورد تاکید باشد و آموزش را با پژوهش هماهنگ سازیم، در حال حاضر در کل حوزه های علمیه چند سالی است که توجه زیادی به ساختمان سازی شده و پژوهشکده ها چه در قم و چه در شهرستان ها زیاد مورد اهتمام نیست.

حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر بخواهیم تولید علم و نظریه پردازی را در کل حوزه های علمیه داشته باشیم، به پژوهشکده های موفق نیاز داریم، در این زمینه پیشنهاداتی مدنظر است که بر این اساس اتاق فکر انجمن های همسو راه اندازی گردد، برای نمونه انجمن « اصول فقه» و انجمن « فقه و حقوق» همسو می باشند، این ها یک اتاق فکر مشترک داشته باشند و برنامه هایشان بر اساس نقطه های مشترک ایجاد شود و با هم تعامل داشته باشند.

مدیر انجمن اصول فقه حوزه بیان کرد: همچنین در راس انجمن ها یک اتاق فکر دیگری ایجاد شود تا پیشنهادات انجمن ها در این اتاق فکر اصلی مورد ارزی قرار بگیرد و عملیاتی شدن پیشنهادات را منتقل نمایند.

به انجمن های علمی نوپا توجه ویژه شود

در ادامه این نشست صمیمی، حجت ال و المسلمین سید محمد واعظ ، رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه با گرامیداشت ایام شعبانیه گفت: تشکیل چنین جلساتی فرصتی مغتنم است، جهت رسیدگی به مسائل انجمن ها و استفاده از افکار نوین و بهره گیری از نکته نظرات مدیر حوزه های علمیه و سایر همکاران که بدون تردید نتایج ارزشمندی به ثمر خواهد نشست.

عضو سابق مجلس خبرگان ی افزود: انجمن های علمی، نهادی نوپا در حوزه های علمیه به شمار می رود، اما به اعتبار همین نوپایی نیازمند حمایت های ویژه ای است، البته انجمن های علمی که بیشتر به نظر می رسد کپی برداری از انجمن های علمی ها می باشد، نیازمند تدبیر بیشتر در جهت بومی سازی و بهره گیری از توانمندی های حوزوی و مشوق ها در جذب افکار و شه های موجود در حوزه است.

حجت ال والمسلمین واعظ خاطرنشان کرد: حدود 29 نفر دارای تحصیلات صرفا حوزوی بود و درجه اجتهاد دارند و در کنار آن 1028 نفر افرادی هستند که در کنار تحصیلات حوزوی دارای تحصیلات ی در مراتب کارشناسی ارشد و ی هستند، از این رو باید مشوق های حوزوی برای جذب فرهیختگان و نخبگان حوزوی در مباحث انجمنی، بیشتر مورد توجه قرار دهیم، تا بتوانیم از صاحب فکران حوزوی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد:برای اینکه بتوانیم انجمن ها را پویا تر کنیم، برای اینکه بتوانیم افراد دارای اجتهاد را جذب انجمن ها کنیم، باید جایگاه بالاتری برای انجمن ها تعریف کنیم، اگر انجمن را تحت اشراف دبیرخانه و معاونت پژوهش با چند واسطه قرار دهیم، قطعا بسیاری از بزرگان حوزه حاضر به همکاری با چنین نهادی نخواهند بود، این تفاوت دارد با نهادی که تحت اشراف مثلا خود شورای عالی باشد در عرض برخی از مسئولیت هایی که انجمن ها باید زیر نظر آن قرار بگیرند.وقتی جایگاه خیلی تنزل پیدا کند استقبال از طرف حوزویان کمتر خواهد بود.

رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه گفت: اعتبارات لازم در انجمن ها، نباید همانند اعتبارات انجمن های ها در نظر گرفته شود و بگوئیم خودتان به عنوان «ان جی او» عمل کرده و جذب اعتبارات کنید اینجا با تفاوت زیادی دارد چرا که مشوق های موجود در ها خود به خود برای حضور در انجمن ها ایجاد انگیزه می کند و حتی حاضرند هزینه هایی را متحمل شوند تا نام شان در انجمن ها ثبت شوند در حالی که در حوزه ها قطعا این چنین نیست.

حجت ال والمسلمین واعظ عنوان کرد: از این رو مشوق های مالی و تامین اعتبارات لازم برای هر انجمن و به ویژه بودجه سالانه با موضوع و محور فعالیت های انجمنی و با توجه به آئین نامه بودجه دهی باید در نظر گرفته شود، از طرفی یکی از بیشترین هزینه هایی که بر انجمن ها تحمیل می شود، استفاده از وجود یک دبیر است در این باره تقاضا داریم طلبه هایی که در سطوح عالیه هستند و به عنوان امریه در خدمت مرکز مدیریت قرار می گیرند دو تن از آن ها در اختیار هر کدام از انجمن ها قرار بگیرند تا از وجود آن ها استفاده کرد و هم هزینه ای برای انجمن ها تحمیل نشود.

وی اذعان داشت: انجمن های علمی را با تجهیز کافی مورد عنایت ویژه قرار دهید به ویژه انجمن های تازه تاسیس بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرند، چرا که هر ارگان و نهاد تازه تاسیسی با یک سری مسائل و مشکلات مالی مواجه است، یک انجمن نوپا با انجمن 15 ساله از نظر امکانات و موقعیت و شرایط متفاوت است، لذا در بدو تاسیس بودجه ای برای آن در نظر گرفته شود و امکاناتی را برای آن ها فراهم شود.

این حوزه خاطرنشان کرد: اگر تدبیری شیده شود که نمایشگاهها و جشنواره های سالانه انجمن ها شکل بگیرد و انجمن ها مراودات و ارتباطات بیشتری با هم داشته باشند و اطلاعات را رد و بدل نمایند و از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند بسیار مناسب خواهد بود.

حجت ال و المسلمین واعظ تصریح کرد: ضمن قدردانی از ساختمانی که در اختیار انجمن می باشد با توجه به گسترش انجمن ها و نیاز به امکانات بیشتر این ساختمان دیگر در شان 20 انجمن نیست و بعضا اتاق هایی که در اختیارشان قرار دارد مشترک است و یا تلاقی صوتی دارد و برخی از اتاق ها در مجاورت سالن های جلسات قرار دارند و امکان کار در آن ها وجود ندارد از این رو فضای دیگری که به صلاح دانسته می شود در اختیار انجمن ها قرار بگیرد.

انجمن های علمی حوزه با مراکز علمی و پژوهشی متفاوت هستند

حجت ال و المسلمین رضا برنجکار، مدیر انجمن کلام حوزه نیز در مورد دیدگاه خود پیرامون انجمن ها اظهار داشت: به نظر می رسد انجمن ها با مراکز آموزشی و پژوهشی متفاوت می باشند، مثلا انجمن کلام با موسسه کلام یا موسسه (ره) و یا دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث متفاوت است.

وی در تشریح فعالیت انجمن ها عنوان کرد: انجمن های علمی در واقع نقش ستادی و هماهنگی بین مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه را ایفاء می نمایند، مثلا در انجمن کلام، اقتصاد یا سیاست، اعضاء یا مسئولین و یا دست اندرکاران مراکز آموزشی و پژوهشی کلام حوزه می توانند در آن عضو باشند و یک نوع هماهنگی بین مراکز پژوهشی و آموزشی را انجام دهند.

حجت ال و المسلمین برنجکار تصریح کرد: بر این اساس انجمن در عرض مراکز آموزشی و پژوهشی نیست، بلکه بالاتر از مراکز هستند و می توانیم بگوئیم نقش آکادمی ها را در دنیا دارند آکادمی ها در جهان بالاتر از ها تعریف می شوند، یعنی نقش واسطه ای بین حاکمیت و مراکز علمی قرار می گیرند و حتی حکومت پروژه های آموزشی و پژوهشی را از طریق این آکادمی ها به مراکز توزیع می کند و همه مراکز به آکادمی ها وابسته هستند و چشم شان به آن هاست و چنین نقشی را دارند؛ اگر ما واقعا چنین نگاهی را به انجمن ها داشته باشیم، می توانیم به اه خود دست ی م، اما در حال حاضر در حوزه چنین مراکزی را نداریم که این نقش ها را ایفاء نمایند.

وی با اشاره به برخی از دغدغه ها گفت:انجمن ها در معنای واقعی در حوزه جایگاهی ندارد و در حاشیه حوزه قرار دارند، گرچه دیدگاه های مختلفی و تلاش داشته و گاهی کلاس برگزار می نمایند و یا پروژه ای را به انجام می رسانند، اما باید حداقل حوزه یک جایگاه مشخصی را برای انجمن ها در نظر بگیرد.

مدیر انجمن کلام حوزه بیان کرد: در حال حاضر بر اساس این مباحث می توانیم این جایگاه را در نظر بگیریم و به گونه ای که این مراکز را وابسته کنیم، البته آن وابستگی تشکیلاتی مد نظر نیست.

حجت ال و المسلمین برنجکار گفت: برخی از قوانین با فعالیت انجمن ها سازگاری ندارد و نیاز به اصلاح دارد.

75 گروه علمی قرآنی در استان قم به فعالیت می پردازند

حجت ال والمسلمین فاکر میبدی، رئیس انجمن قرآن پژوهی نیز عنوان کرد: این انجمن یکی از انجمن های باسابقه و درخشان است ما در کنار فعالیت های انجام شده در فصل زمستان حرکت مهم را به ثمر نش م در این راستا متوجه شدیم، بسیاری از کارهایی باید انجام شود نیاز به حمایت و هدایت بالادست ها دارد.

وی افزود: بر این اساس با م ی که با هیات مدیره انجمن شد، اعلام کردیم گروه های علمی که در قم متصدی امور و علوم قرآنی هستند را شناسایی کنیم و ببینیم با یک هم شی چه اقداماتی باید انجام شود ما با شناسایی ظرفیت ها متوجه شدیم که در قم 75 گروه علمی قرآنی متصدی کارهای قرآنی هستند که شامل مراکزالمصطفی و مراکز تخصصی و پژوهشگاه ها و ها می باشند و همگی نیز تاثیر گذار بر کشور می باشند.

حجت ال والمسلمین فاکر اظهار داشت: در این میان در حدود 50 گروه به انجمن دعوت شدند که همگی و تحصیل کرده حوزه و به شمار می رفتند؛ در این زمینه بر آنیم انجمن قرآن پژوهی نقش ستاد هماهنگی این گروه ها را در جهت رس مهم به عهده گیرد.

وی گفت:امروزه تمام تصمیم گیری های کلان قرآنی و حتی در خصوص مسائل علمی در بیرون از حوزه انجام می شود و در نهادهای حوزوی و نیمه حوزوی تحمیل می شود و در آن جا تصمیمات اتخاذ می شود، باید در این زمینه اقدامی به ثمر بنشیند.

رئیس انجمن قرآن پژوهی تصریح کرد:باید با تلاش علمی و فنی این رس به حوزه برگردد، البته این امر نیاز به حمایت های مالی و معنوی دارد.

وی عنوان کرد: زمانی که قصد دارند گزارشی از فعالیت های قرآن بدهند، انجمن های حوزوی و مراکز تخصصی در صدر قرار می گیرند، اما در هنگام حمایت های مالی در ذیل همه برنامه های حوزه قرار می گیرند یا باید فعالیت ها را تعطیل کنیم یا به طور جدی از آن حمایت شود.

به علوم انسانی نگاه تاسیسی داشته باشیم

همچنین در این جلسه حجت ال و المسلمین محمد کاویانی رئیس انجمن روانشناسی ی حوزه نیز بیان کرد: در این عرصه جای قدردانی و همچنین انتظارات زیادی وجود دارد، باید انجمن ها، یک مقدار رنگ و بوی مصداقی، کاربردی و راهبردی تر داشته باشند؛ علوم انسانی می تواند اص ا مربوط به حوزه باشد در بلند مدت در گذشته چنین سوابقی بوده و می تواند باشد.

وی اظهار داشت: ما غیر از آن چیزی است که در بلند مدت خواستیم بگوئیم، قرآن بناست که در جامعه ما پیاده شود، روایات در بخواهد زندگی ما را اداره کند، اگر چنین ایده ای داریم، تردید نیست که از کانال علوم انسانی عبور می کند، باید به علوم انسانی نگاه تاسیسی داشته باشیم.

حجت ال و المسلمین کاویانی خاطرنشان کرد: ممکن است در حوزه روانشناسی، بتوان سخن بیشتری گفت، ولی به نظر من در همه رشته های علوم انسانی نیز به همین صورت است، یکی از کارهای مهم ریشه ای انجمن ها که از عهده شان بر می آید، نگاه بلند مدت و اساسی است.

رئیس انجمن روانشناسی ی حوزه افزود: نگاه دیگر، اینکه اگر در وجود خودمان اساس قدرت و قوت علمی داشته باشیم، ارتباط ما با یان در بسیاری از زمینه ها باز و تنگاتنگ است در حال حاضر در روانشناسی یک منظومه انجمن روانشناسی شکل گرفته که 13 انجمن روانشناسی سراسر کشور را دور خود را جمع کرده و انجمن روانشناسی ی یکی از این هاست.

وی بیان کرد: وقتی در آن جاسخن به میان می آیدچه درخواست هایی را داریم و چه اموری را می توانیم انجام دهیم با یک اشتیاق ویژه ای پیگیر هستند، طبق این گفته ها جایگاه انجمن ها می تواند یک جایگاه بسیار جدی و بالایی باشد، قائدتا حمایت ها همواره این نیست که نگاه، مادی باشد مثلا همین که در چند سخنرانی و جلسه رسمی و جاهایی که مورد توجه است، نگاه محبت آمیز و عنایت مسئولان حوزه نسبت به انجمن ها بیان می شود، افراد خود را کنار نمی کشند در انجمن روانشناسی این گونه است بسیاری از افراد خود را کنار می کشند و می گویند، انجمن کاری نمی تواند انجام دهد به نظرم این دو راهبرد می تواند نگاه ما را تعیین کند.

فعالیت انجمن های علمی حوزه جدی گرفته نشده است

در ادامه این نشست احمد حاجی ده آبادی، قائم مقام انجمن علمی فقه و حقوق ی بیان کرد: ما حصل سخنان دوستان این است که انجمن ها در حوزه جدی گرفته نشده است، ما در نامه ای تقاضا کردیم افراد تحصیل کرده حوزوی جمع شوند و برنامه ای ارائه دهند و از سوی دیگر با بدنه حوزه ارتباط برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: امروز متوجه شده ایم مباحث فقهی ما چه جایگاهی دارد و اثربخش است و من در کلاس مطرح می کنم از وقتی که به رفته ایم علاقه ام نسبت به حوزه چند برابر شده است.

حاجی ده آبادی عنوان کرد: نامه ای به مدارس حوزه نوشته ایم که حاضر هستیم، با تمامی اعضای ما که دارای مقاله و کتاب هستند جلسه ای بگذارید تا مطرح شود، اما هیچ مدرسه ای به نامه ما پاسخ نداد.

وی بیان کرد:حقیقت این است که انجمن ها جدی گرفته نشده اند، برای جدی گرفته شدن می توان کارهایی را انجام داد؛ مثلا چرا ما در جلسات پایان نامه ها و موضوعات لینکی از انجمن ها نداشته باشیم و از انجمن ها استفاده نکنیم در این باره فکری اساسی باید شود.

قائم مقام انجمن علمی فقه و حقوق ی اظهار کرد: مباحث مالی از موضوعات مهم است و با این بودجه اندک نمی توان کاری انجام داد؛ چرا که بخشی از بودجه صرف کارمند و دبیر اجرایی می شود، ما تقاضا داشتیم کارمندان انجمن زیرمجموعه حوزه باشند تا بودجه ای که وعده آن را داده اند صرف این مساله نشود.

وی خاطرنشان کرد: بدون بودجه، نمی توان کاری انجام داد در ها هم انجمن ها شرایط خوبی ندارند و در کل رشته حقوق یک انجمن حقوق داریم که در شهید بهشتی مستقر است و تنها یک همایش حقوق بین المللی زن را انجام داده ، به ویژه در رشته فقه و حقوق کار سخت تر است و افراد مشغول فعالیت های قضاوت و وک می باشند و کار به راحتی انجام نمی گیرد؛ البته در طول این سالها دوستان تلاش د و جلسات متعددی داشته ایم، اما واقعیت این است که اگر فردی بخواهد رئیس انجمن شود و کاری انجام دهد، باید زمینه و بستر ایجاد شود.

حاجی ده آبادی بیان کرد:بی شک با روزی چند ساعت، کار جلو نمی رود و افرادی که بخواهند در انجمن کار کنند، باید بودجه ای نیز در این زمینه باشد، برنامه ریزی به گونه ای باشد تا کار در مراکز دیگر را رها کنند و این کار را جدی بگیرند.

حوزه سنتی با انجمن ها پیوند عمیقی ندارد

در ادامه این نشست حجت ال والمسلمین مهدی رجایی نیا، مدیر انجمن اقتصاد ی حوزه اظهارداشت: این انجمن از انجمن های پیشتاز است و نقش موثری در دوره های مختلف داشته و فعالیت های خوبی را به ثمر نشانده است که یکی از این اقدامات ایجاد مرکز اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی دارم که امید است با انجمن های علمی دیگر این پیشنهادات تجمیع شود و یک پکیج خوب راهبردی ارائه گردد، ما نقشه جامع رشته های حوزه را داریم، حوزه سنتی با انجمن ها پیوند عمیقی ندارد و بسیاری از انجمن ها مانند اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت در متن سنتی حوزه قرار ندارند و در نهادهای پیرامونی هستند، یعنی از نهادهای پیرامونی تغذیه می شوند و نتوانسته اند، نقشی را ایجاد نمایند و این یک ضعف است.

حجت ال والمسلمین رجایی نیا بیان کرد: باید نقش فعالانه تری در بحث طراحی نقشه جامع رشته های حوزه ایفاء کنند، باید مراکز رسمی در حوزه فعال باشد؛ در بحث آسیب شناسی رشته های علمی در حوزه و به ویژه بحث یت بودن آن ها می باشد، هنوز خودمان شناخت صحیح از روند تولید نیروی انسانی و تولید علم از بعد ی توسط انجمن ها ارائه نداده ایم.

وی گفت:باید طرح هایی برای رشد تولیدات علمی و نیروهای انسانی و تربیت این نیرو در ارتباط با توانمندی ها و همچنین طرح هایی ارائه شودکه در جهت حل و مشکلات حوزه کمک کند، تاکنون انجمن ها به کمک مدیریت حوزه نیامده اند، شاید هم استقبالی از آن طرف نمی شود که با نگاه مدیریت حوزه می تواند تقویت شود.

مدیر انجمن اقتصاد ی خاطرنشان کرد: یک بحث هم مسائل راهبردی نظام و جامعه است، همانند اقتصاد مقاومتی، جمعیت و محیط زیست و مسائل فرهنگی، اخلاقی و آسیب های اجتماعی و بحث الگوهای ی پیشرفت که دارای اهمیت هستند.

وی بیان داشت: در آن زمان ارتباط زیادی با انجمن ها برقرار کردیم و انتظار می رفت که نقش ایفاء کنند و باز احساس می کنم خیلی عقب گرد کرده ایم، یعنی هیچ فعالیتی در تولید الگوها در اداره نظام مانند الگوی مردم سالاری و الگوی توسعه اقتصادی و عد اجتماعی و خانواده و اشتغال زن و الگوی فراغت و تفریحات، ارائه ندادیم.

حجت ال والمسلمین رجایی نیا عنوان کرد: هنوز برای گردشگری، الگوی ی نداریم که حاصل این همه شه ها و نظرات علمی به این الگو منجر شود، احساس شد انجمن ها می توانند نقش ایفاء نمایند و به نظرم ورود نداشتیم با توجه به این نکات می توان به مدیریت حوزه و مسائل راهبردی فعال شوند.

وی با بیان این که انجمن ها از لحاظ بودجه ای باید تقویت شوند، گفت: سند راهبردی برنامه پنج ساله انجمن ها باید در اولویت قرار بگیرد و بحث دیگر بازنگری بر آئین نامه است؛ به نظر می رسد این آئین نامه بسیاری از مسائل را پوشش نمی دهد.

مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه خاطرنشان کرد: بحث نظام ارزی انجمن ها نیز باید با کمک انجمن ها مورد بازنگری قرار بگیرد؛ چرا که مساله ارزشی آنها را جهت می دهد، ممکن است اولویت موضوعی باشد، اما می بینیم امتیاز انجمن ها پایین است بعد برنامه هایی که برای رتبه بندی بالاتری باشد را انجام دهیم و این خلاف عقل است باید در این باره فکری شود.

حجت ال والمسلمین رجایی نیاگفت: اگر بخواهیم به انجمن ها جهت بدهیم این خود به خود دست انجمن ها و برتری آنها را می بندد؛ همچنین بحث جایگاه انجمن ها است که دبیر خانه چند کارشناس مسئول و پژوهش دارد، باعث کاهش جایگاه نیست چون انجمن ها جایگاه خود را دارند این هنر ماست که شخصیت ها را عضو انجمن کنیم و افراد قوی تری را وارد کنیم اعضای شورای عالی را عضو نمائیم .

وی افزود: اگر انجمن بیاید به مرکز تخصصی کلان طرف قرار داد شود و به پژوهش های قم جهت بدهد و در توزیع بودجه های ملی سهیم باشد بسیار خوب است.

نگاه ویژه ای به انجمن ها شود

حجت ال والمسلمین خیری

و

حجت ال والمسلمین خیری، قائم مقام انجمن مطالعات اجتماعی عنوان کرد: این انجمن 5 سال قدمت دارد و در عرصه های مختلفی هم وارد شده است.

وی افزود: اگر گفته می شود های کارآفرین و نسل سوم که مطابق با نیاز جامعه حرکت می کنند، به نظر می رسد حوزه انقل و حوزه ای که حلقه مفقوه بین نیازها و جامعه را شناسایی نماید در جایی به نام انجمن می تواند انجام دهد که فرهیختگان علم وجود دارند و محل ستادی، اطلاعات و اتاق فکر و ظرفیت های شناخته شده در انجمن ها است.

حجت ال والمسلمین خیری بیان کرد: انجمن مطالعات اجتماعی دارای مطالعات ویژه ای است که دانش آموختگان این حوزه از آن برخوردار هستند، بسیاری از این مباحث جایش مطالعات اجتماعی است.

قائم مقام انجمن مطالعات اجتماعی با بیان این برخی کارها را نمی توان کلیشه ای و بخش نامه ای پیش برد بیان کرد: به مقتضیات انجمن باید توجه شود، بسیاری از چیزها موجب سوال و دلسردی می شود در حالی که باید عمل به شمندان خود انجمن داده شود و از برخی انجمن ها از نظر مادی و معنوی حمایت شود،انجمن ها می توانند هویت علمی علوم را تقویت کنند.

 1. گزارشی از فعالیت های انجمن ارائه شد
 2. اظهار شد که به اعتقاد ما همانطور که امروز نسل سوم و چهارم ها به عنوان کارآفرین مطرح می شود که تلاش می کند خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد. حوزه نیز نیاز دارد خود را از اینکه مواجهه با تأ فرهنگی شود برحذر دارد و انگهی حوزه انقل حوزه ای است که بدون توجه ره شناخت نیاز و دغدغه رفع نیاز تحقق نمی یابد و انجمن ها می توانند حوزه را به جامعه وصل کرده و به روز رسانند.
 3. حوزه می تواند از طریق انجمن ها خود را با مراکز تصمصم ساز و تصممیم گیر مرتبط سازد.
 4. برخی از مسائل صرفا یا غالبا در توان انجمن مطالعات اجتماعی است. نظیر مسئله شناسی ، آینده پژوهی، افکار سنجی، سیاستگذاری و آشنا سازی طلاب با روش تحقیق و موضوع شناسی و مسئله ی ، همکاری در تحول علوم انسانی
 5. برای رسیدن به حد قابل قبولی از رس انجمنها بایسته هایی وجود دارد از جمل

الف) ضرورت تقویت هویت انجمن و اعتبار بخشی با آن

ب) ارزشی فعالیت های انجمن مطابق مقتضیات انجمن ها و پرهیز از ساختار غیر منعطف و دیکته ای

ج) حمایت از برخی انجمن ها بطور ویژه

د) کنترل و مدیریت تکثر انجمن های هم عرض و متداخل . و توجه به اینکه تفکیک انجمن ها بر پایه مسئله ها باید صورت گیرد و نه رشته ها و چه بسا تفکیکی رشته ای و تجزیه موضوعات در قابل رشته ها به فهم کلیت موضوع ضربه می زند.

ه) تقویت هویت علمی انجمن ها . هنوز هم برخی از شاخه های علمی حاشیه ای و ا ی به شمار می رود.و این وضعیت می بایست اصلاح شود.

در حوزه ترجمه نوپا هستیم

حجت ال والمسلمین حبیب رضا ارزانی مدیر انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی در این جلسه گفت: انجمن ترجمه از نظر حیث ماهیتی با دیگر انجمن ها فرق دارد، در ترجمه، همه شاخصه ها و مولفه ها بسیار متفاوت است حق تالیف ما مشخص می باشد، اما همان تالیف و ترجمه ای که مجددا بازنگری و ترجمه شود کار دشواری است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حوزه های علمیه در مورد زبان بعد از انقلاب پیشرفت خوبی داشته اند، اما نسبت به خیلی کار باید انجام شود.

حجت ال والمسلمین ارزانی خاطرنشان کرد: با توجه به این بحث اول و بازخوانش جایگاه و ساختار و کارکرد انجمن ها،باید به آن نگاه جدیدی شود، قالب انجمن ها در قم مستقر هستند، اگر بخواهیم شعبه هایی را در برخی از استان ها بزنیم به نظر می رسد یک مقدار بازنگری شود، بحث بعدی در ترجمه، استفاده از ظرفیت یان است در حوزه ترجمه نوپا هستیم به ویژه در برخی از زبان ها و با همان زبانی که ی فرمودند، به بحث انگلیسی تنها نپردازید دیگر زبان ها هم هست و باید پرداخته شود ما در بسیاری از زبان ها به طور کامل وارد نشدیم، حالا بخواهیم فرهنگ انقل را منتقل کنیم.

وی اظهار داشت: طبیعتا ترجمه ها را نگاه می کنیم، بسیاری از آن ها مشکل دارد ما می خواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم زبان دارای فوت و فن است، برخی از ترجمه ها واقعا ایراد دارد، گاهی تبلیغ سوء می شود؛ یک اهتمام ویژه می خواهد افرادی که آمده اند از شاخصین هستند.

حجت ال والمسلمین ارزانی گفت:اگر بتوانیم به عنوان «ان جی او» بازوی حوزه باشیم و کارهایی را انجام دهیم، طبیعتا از هزینه ها کاسته می شود، چون ما داوطلبانه کار انجام می دهیم، اگر بخواهد در سیستم اداری باشد متفاوت خواهد بود، واسطه بین حوزه و حاکمیت اهمیت دارد، ی این همه در مورد دغدغه ها گفته اند؛ این افراد را دور هم جمع ، ظرفیت خوبی است و می توان در کاستن از دغدغه های نظام از آن استفاده کرد.

انجمن ها نیازمند امکانات هستند

حجت ال و المسلمین سید باقری رئیس انجمن مطالعات نیز در سخنانی عنوان کرد: امروزه انجمن ها،گاهی با نصف ظرفیت خود حرکت می کنند، باید ظرفیت های کافی و یا امکانات لازم فراهم شود، نبود امکانات و فقدان بودجه و هر مساله ای دیگر که انجمن ها دارند کار می کنند که به نظر نیاز به کار بیشتر دارد.

وی ادامه داد: کار انجمن به درستی و به دقت تعریف نشده، مثلا در حال حاضر انجمن مطالعات از سال 83 فعالیت می کند و برخی از انجمن ها، شاید 45 سال است فعالیت می کنند، اما تنها 11مناظره برگزار شد آن هم مناظره نظریه پردازی، یعنی کل این روند 11 مورد بوده ، این ظرفیت خیلی کم است.

مدیر انجمن مطالعات یادآور شد: هدایتگری تخصصی نیز از ا امات است، فقه حکومتی، فقه و حوزه انقل ، ظرفیت های مهمی است که که می تواند در اقتصاد مقاومتی نیز ورود پیدا کند.

مشکل اصلی انجمن ها بودجه نیست

حجت ال والمسلمین مسعودی، رئیس انجمن حدیث حوزه نیز در سخنانی اظهارداشت: مشکل اصلی انجمن ها را بودجه نمی دانم، اگر انجمن ها مقبولیت علمی و اجتماعی داشته باشند، می توانند بودجه و یا بودجه ها را جذب کنند.

وی عنوان کرد: ما این اوا همایشی را برگزار کردیم که به80 میلیون تومان بودجه نیاز داشت، ما بدون هزینه از سوی انجمن و تنها با همسو فعالیت ها آن را برگزار کردیم.

رئیس انجمن حدیث تصریح کرد: مشکل اصلی انجمن ها، هویت شان است، انجمن ها در سراسر دنیا، یک شخصیت مستقل اجتماعی دارند، خودشان باید به همان اندازه افراد موسس و مدیران و شخصیت های اجتماعی داشته باشند تا به عنوان وزنه فعالیت ها را سوق دهند، اگر این اتفاقات بیفتد، انجمن ها می توانند موفق باشند.

وی گفت: ما فعالیت های زیادی را انجام می دهیم و داریم در حوزه شبیه ها می شویم ما در بخش پایان نامه های 3 و 4 می توانیم از این ظرفیت ها استفاده نمائیم.

حجت ال والمسلمین مسعودی تصریح کرد: در برخی از ها پایان نامه نوشتن منسوخ می شود، ما می توانیم جهت دهی و هدایت پایان نامه ها را به انجمن ها بدهیم از طرفی باید نسبت فعالیت و موفقیت هایش این کار عملیاتی شود، ومی ندارد به هر انجمنی بدهیم ما با این تکثر مخالف هستم پروژه تکثر باید روی اصول باشد.

تهیه و تنظیم : اکبر پوست چیانمشاهده متن کامل ...
آموزش بزرگسال در هندوستان
درخواست حذف اطلاعات

تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حالی بود که طی سال 1939 برای بار دیگر کمیته ای با عنوان (cabe) جهت رفع معضل بی سوادی و تدارک امکانات لازم آموزش بزرگسالان در مقیاس وسیع و به عنوان مقدمه ای برای آموزش رایگان و اجباری تشکیل یافت. ریشه کنی بی سوادی از جمله اصلی ترین اه ت هند از زمان استقلال کشور طی سال 1947 تاکنون بوده است. در طول نخستین طرح 5 ساله، پروژه آموزش اجتماعی که مسأله سوادآموزی را نیز شامل گردید طی سال 1952 به عنوان بخشی از طرح توسعه ملی معرفی گردید. اجرای پروژه مذکور با تدارک جدید تشکیلاتی و سازمانی مشتمل بر نهادهای سازمان دهنده آموزش اجتماعی مردان و ن در سطح پایه و نهاد آموزش اجتماعی اصلی در روند اجرای طرح صورت گرفت. حمایت جامع آموزشی با احداث مراکز آموزش رؤسای آموزش اجتماعی با عنوان (seotcs) به وقوع پیوست. در همین اثنا کتابخانه های روستایی، کالج های janata، باشگاه های ویژه جوانان و مدارس گروهی (قومی) آغاز به فعالیت نمود. مدارس گروهی (قومی) که مطابق الگوی پیشرفته دانمارکی تحت عنوان vidyapeeths فعالیت می نمودند به ارائه و اجرای طرح های آموزش بزرگسالان به جوانان و افراد بزرگسالان روستایی مناطق karnataka و vihars در ای بیهار پرداختند. ت هند نیز به تشکیل شورای آموزش عالی روستایی در جهت ارتقاء سطح سواد افراد روستایی از طریق اجرای پروژه احداث مؤسسات روستایی مبادرت نمود. اجرای این طرح ها خود به توسعه روستایی من جمله توسعه برنامه های سوادآموزی در روستا های کشور منجر گردید. طی سال 1956 کمیته دائمی cabe در حوزه آموزش اجتماعی تشکیل یافت. در همین اثنا مرکز ملی آموزش پایه در جهت تدارک امکانات آموزش پیشرفته و تقبل پژوهش های مربوط به آموزش جوانان آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر این تلاش های مختلفی در جهت نشر سوادآموزی توسط ایالات مختلف کشور صورت پذیرفت که از این میان می توان به منطقه gran shihshan واقع در ای maharashtra اشاره نمود که طی سال 1959 یکی از ایالات موفق کشور در جهت نیل به اه آموزش بزرگسالان به شمار می آمد. هدف اصلی مسوولین منطقه فوق اجرای سیاست سوادآموزی روستا به روستای ای ظرف مدت زمان کمتر از 6 ماه به واسطه بهره گیری از خدمات افتخاری معلمین ابت و متوسطه بود. گفتنی است که عملکرد این منطقه از انعکاس موفقی برخوردار بوده اما با عدم اتمام طرح به علت بحران های مالی نیز مواجه بوده است. علی رغم تمامی تلاش های به عمل آمده در حوزه آموزش بزرگسالان این حوزه آموزشی از پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی برخوردار نبوده است. چرا که طرح های توسعه ملی کاهش یافته و به تدریج از میان رفته اند. تنها در صورتی آموزش بزرگسالان به صورت خ ر جهانی می گردد که آموزش ابت به صورت جهانی و اجباری مطرح گردد. با بررسی نرخ جمعیت باسواد کشور هند درمی ی م که این کشور طی سال 1951 از رشد 37/19 درصدی و طی سال 1961 از رشد 02/24 برخوردار بوده است این در حالی است که بعدها طی سال 1966 کمیسیون kothari بر اهمیت گسترش سواد و برنامه های سوادآموزی تأکید نمود که از جمله اصلی ترین اصول آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. گسترش آموزش عمومی 5 ساله برای ک ن رده های سنی 11-6 سال

· تدارک دوره های آموزش نیمه وقت برای آندسته از ک ن رده های سنی 14-11 سال که یا از تحصیل بازمانده و یا مردود علمی شناخته شده اند

. تدارک آموزش وقت و حرفه ای برای افراد بالغ رده های سنی 30-15 سال

. بهره گیری از رسانه های گروهی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آماده سازی افراد به برخورداری از نعمت سواد

. احداث کتابخانه ها در سراسر کشور

. تأکید بر وم پی گیری برنامه های آموزشی

. نقش بارز و مهم ها و سازمان های داوطلب در سطوح ای ی و منطقه ای

با توسل به معیارهای فوق، نرخ سوادآموزی در کشور طی سال 1971 بر 60 درصد و طی سال 1976 بر 80 درصد بالغ گردید. بعدها کمیته آموزش هند به این موضوع پی برد که اگر چنانچه سواد ارزشمند تلقی گردد می بایستی به صورت عملی به مورد اجرا درآید. با این هدف طی سال 68-1967 پروژه بین سازمانی آموزش حرفه ای سوادآموزی به کشاورزان با هدف تعمیم ارائه برنامه های آموزش به افراد بزرگسال به مورد اجرا درآمد. گفتنی است که پروژه مذکور 144 منطقه کشور شامل 8640 کلاس درس را تحت پوشش قرار داده و به سازماندهی آموزش 6/2 میلیون کشاورز تا سال 1978 منتهی گردید.

نهاد های مرکزی

در می ان کشوره ای جه ان این کشور هندوستان است که با بزرگترین مشکلات آموزشی روبروست. تقریباً یک سوم افراد بی سواد جهان در کشور هندوستان قرار گرفته اند. با توجه به سرشماری به عمل آمده طی سال 1991 بالغ بر 200 میلیون بزرگسال بی سواد در کشور هندوستان وجود دارد. عدم توجه به آموزش در زمان استعمار کشور به کاهش برنامه های آموزشی به ویژه برنامه های ویژه افراد ن مناطق محروم کشور منتهی گردید. بر این اساس نهاد آموزش ملی با عنوان nlm به طور مأموریتی و در چ ارچوب زم انی مشخص و تحت نظارت سازمان ملل در کشور راه ان دازی گردید. هدف اصلی nlm ارائه برنامه های آموزشی به 100 میلیون نفر از افراد بی سواد رده های سنی 30-15 سال تا سال 1991 بود.

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان تا زمان دستی کامل به هدف باسوادی کلیه افراد رده های سنی 35-15 و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموختگان و ارتقاء مهارت های آموزشی آنان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که این طرح با همکاری ngos (سازمان های خصوصی)، سازمان های جوانان، معلمان و دانش آموزان داوطلب صورت می گیرد. دو دسته از فعالیت ها در کانون برنامه های آموزش بزرگسالان قرار گرفته اند. از یک سو در حالی که به نیاز دانش آموختگان جدید آموزش عالی و پیوسته از طریق تدارک امکانات آموزشی مستقل، ایجاد برابری در سیستم باز آموزشی، آموزش های آشنایی با مشاغل و برنامه های توسعه مهارت های آموزشی افراد اهمیت داده می شود، از سوی دیگر برنامه های آموزش عمومی نیز با انرژی و نیروی حرکتی تازه ای تغذیه می گردند. پرداختن به مورد دوّم جهت جذب افراد بی سواد، ضروری است. منظور از افراد بی سواد آندسته از افرادی است که به دلیل ترک تحصیل از عملیات آموزشی بازمانده و یا به هر دلیلی از برنامه های آموزشی مدارس محروم مانده و لایة جدیدی را به اقشار بی سواد جامعه افزوده اند.

طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی

طی دهة اخیر طرح مبارزه با بی سوادی بالغ بر 90 درصد از روستاها و مناطق کشور هندوستان را تحت پوشش قرار داده است. حوزه های ای ی مرکز اجرایی این برنامه ها محسوب می شوند با مشارکت مردم صورت می گیرد. طی 5 سال اخیر، این عملیات به طور چشمگیری در من اطق دورافت اده و ایالاتی که از لحاظ آموزشی عقب افتاده و محروم می باشند به مورد اجرا در آمده است. ایالاتی نظیر بیهار، مدهیا یرادش، آث ار یرادش و راجستان در ای ن دسته ق رار می گیرند. روح همکاری و تعاون داوطلبان در اجرای این طرح عملیاتی، قابل تحسین بوده است. در مناطق دیگر کشور همانند دامکا[5]و بانسوانا[6] در راجستان که از ن با سطح پائین آموزش برخوردار بوده و دسترسی به آن مناطق آسان نمی باشد چندین عملیات بسیج اجتماعی به اجرا درآمده و خیل عظیمی از مردم کشور در آن حضور یافته اند.

نظارت و ارزی بر طرح عملیاتی

با گسترش برنامه های آموزشی نیاز به نظارت و ارزی به طور کامل احساس گردید. لازم به ذکر است که این قبیل نظارت ها به صورت ملاق ات از مناطق عملیاتی و تدارک گزارشاتی در خصوص میزان کارایی و عملکرد آنان صورت می گیرد. جهت س اده و مؤثرتر نمودن هر چه بیشتر نظارت ها، جلسات نظارتی ماهیانه ای در سطح ایالات تشکیل می یابد. بحث هایی که در این جلسات صورت می گیرند، تنها بر جمع آوری اطلاعات متمرکز نگردیده، بلکه جنبه های کیف ی آموزشی هم انند مشکلات آتی پیش روی طرح های عملیاتی نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. ارزی م تقارن و سطحی برنامه های آموزشی در سرتاسر ایالات به اجرا درآمده و میزان موفقیت عملیات انجام ی افته را م ورد ارزی ق رار می دهند. ارزی م تقارن زمان ی صورت می پذیرد که حداقل 50 درصد از ک ن ثبت ن امی به گذراندن م راحل ابتدای ی آموزشی نائل آیند. ارزی نهایی نیز زمانی صورت می گیرد ک ه 60 درصد از دانش آموزان به تکمیل مرحلة سوّم آموزش ابتدای ی نائل آمده و یا در حال تکمیل آن ب اشند.

نتایج یافته های ارزی های ملّی

در خصوص نرخ سواد ملّی می توان از طریق سرشماری هایی که 10 سال یک بار در سطح کشور صورت می گیرد به اطلاعات کافی دست یافت. آ ین سرشماری به سال 1991 صورت گرفته است. از آنجایی که ایجاد اصلاحات در نرخ رشد سوادآموزی منحصرا به تلاش های آموزشی مربوط نشده و معرفه های دیگری همچون مؤثر و کارآمد بودن برنامه های آموزشی نیز در آن دخیل می باشند از این روی می باید به میزان ارتقاء سطح سوادآموزی با دیدی کلّی تر نگریسته شود.

نرخ ارتقاء سوادآموزی در کشور هندوستان از سال 1951 به بعد یکنواخت بوده است. این در حالی است که این نرخ پس از س ال 1991 با جهش عظیمی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد دورة 10 ساله تنها 31/10 درصد ب وده و ای ن در حالیست ک ه بین سال ه ای 97-91 (یک دورة 6 ساله) افزایش 10 درصدی در این میزان به ثبت رسیده است. براساس پیش بینی های به عمل آمده، کشور هندوستان با تلاش بیشتر سعی در افزایش این میزان تا نرخ 70 درصد تا اوا قرن حاضر دارد

آمار جمعیتی افراد بی سواد کشور (برحسب میلیون)

سال تعداد جمعیت بی سواد(بالاتر از 7 سال) جمعیت بالاتر از 7سال جمعیت کل
1961 24940 35685 43893
1971 28303 44565 54816
1981 30531 54104 66529
1997 32888* 77491 95304
2001 25842** 83882 103163
نرخ رشد سواد در مناطق شهری و روستایی برمبنای درصد
نرخ رشد سواد در میان ن و مردان برمبناای درصد

از سال 1991 ب ه بعد ت غییراتی در این روند صورت گرفته است. کاهش نرخ افراد بی سواد کشور طی سال های 97-1991 کاملاً محسوس بوده که این خود نشانگر موفقیت تلاش های صورت گرفته در زمینة ارتقاء سطح سواد و آموزش بنیادی کشور می باشد. مطابق نمودار فوق تفاوت های موجود در مناطق شهری و روستایی، سدّی عظیم در مقابل ارتقاء سطح سواد افراد بوده است. مطابق این نمودار شکاف میان شهر و روستا بتدریج رو به کاهش گذارده است. در این دوره در مقایسه با دهه های پیشین نرخ رشد سواد در مناطق روستایی بیشتر نیز بوده است. این روند احتمالاً از دو عامل تأثیر پذیرفته است. اوّل اینکه پیشرفت عظیمی در آموزش ابت صورت گرفته و دوّم اینکه طی دهة 1990 همکاری و مشارکت مردم در طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی به طور ناباورانه ای افزایش یافته است. این عامل خود بوضوح بیانگر کاهش تفاوت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. با توجه به نمودار مذکور افزایش نرخ ن باسواد در فاصلة سال های 1991 و 1997 نیز مشهود می باشد. نرخ مذکور در فاصلة زمانی مشخص برای ن با 11 درصد و برای مردان با 9 درصد رشد مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهة قبل نیز ن از رشد بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. (6/9 درصد در مقابل 8/7 درصد) از این روی رشد سریع نرخ سوادآموزی ن نه تنها پابرجا مانده بلکه طی دهة اخیر به مقدار آن نیز افزوده گردیده است. دلیل این مورد تأکید nlm بر مشارکت هر چه بیشتر ن و ثبت نام از دختران در مدارس ابت بوده است. از جمله مهم ترین اه آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بسیج اجتماعی برجسته ترین ویژگی طرح عملیات آموزشی این بوده است که از آموزش تحت عنوان جزء لاینفک زندگی یاد نموده و به هدایت مردم جامعه به سوی آموزش و یادگیری مبادرت نموده است. گفتنی است که جهت عملی سازی این طرح از کلیه ابزارهای ممکن من جمله ب ایی مراسم فرهنگی و به اجراگذاشتن بازی های محلّی، خیمه شب بازی و سرودهای دسته جمعی و غیره استفاده گردید.

سیاستهای آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای آموزش بزرگسالان در کشورهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش نرخ ثبت نام مدارس

برنامة آموزش بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده است که به ارتقاء نرخ ثبت نام ک ن در مدارس منجر گردد. یافته های مطالعاتی در کشور هندوستان نشان می دهند که ک ن خانواده های باسواد بیشتر از ک ن خانواده های بی سواد در مدارس ابت ثبت نام نموده اند. به عبارت دیگر در خانواده های باسواد از هر 3 کودک 2 نفر در مدارس ابت ثبت نام می نمایند. در خصوص دختران این تفاوت محسوس تر است. نرخ ثبت نام خانواده های محروم از آموزش بزرگسالان نیز بر 58 درصد و خانواده های سهیم در این آموزش بر 72 درصد بالغ می گردد.

2. افزایش میزان آگاهی مردم جامعه از اهمیّت آموزش

طبق تحقیقات به عمل آمده در کشور هندوستان به اثبات رسیده است که خانواده ها از اهمیت آموزش برای خود و فرزندانشان آگاهی کامل دارند. بزرگترین دستاورد آموزش بزرگسالان تأثیرگذاری آن بر حوزه آموزش دختران است. اعتماد به نفسی که دختران از طریق انجام تکالیف مدرسه و ایفای دیگر نقش ها ب می کنند حاصل آگاهی والدین باسواد از این موضوع است که دختران باید آموزش دیده و وارد محیط اجتماعی شوند. از این روی جهت برقراری شرایط برابر آموزشی برای دختران و پسران باید به مقولة آموزش کمی اهمیت بیشتری داد.

3. ایجاد برابری در حوزه آموزش

مشارکت زن ان در حوزه آم وزش از جمله دیگر نقاط قوّت طرح آموزش بزرگسالان محسوب می گردد. چرا که بالغ بر 62 درصد از شرکت کنندگان طرح مذکور از ن متشکل می گردد. طرح آموزش بزرگسالان به آندسته از نی که از آموزش محروم مانده اند، فرصت ارتقاء موقعیّت اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آموزش، معلومات و یادگیری مهارت ها را فراهم آورد. طرح مبارزه با بی سوادی و طرح عملیاتی آموزش بزرگسالان هر دو بر از میان برداشتن اختلافات و اعطای قدرت به ن تمرکز داشته اند.

4. ارتقاء جایگاه زن در خانواده

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به ایفای نقش مهمی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت زن در خانواده ها منتهی گردیده است. با وجودی که ن از اجازة دخ در تصمیم گیری های خانواده برخوردار نبودند اما با اجرای طرح مذکور این اعتماد به ن داده شد تا از سهمی هر چند ناچیز در امورات داخلی و خارجی خانواده ها برخوردار گردند.

5. ارتقاء سلامتی و بهداشت خانواده و جامعه

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین تأثیر مسلّمی بر سلامتی و بهداشت خانواده به همراه داشته است. چرا که با ارتقاء سواد علمی ی ک جامعه نرخ زاد و ول د و م رگ و می ر آن جامعه نیز کاهش می یابد. اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به گسترش علوم بهداشتی و تغذیه ای منتهی گردیده است. این امر مادران را قادر می سازد تا به مراقبت ه ای لازم بهداشت ی از اعضای خانواده به ویژه ک ن مبادرت نمایند.

اطلاع رسانی عمومی، اراده های و صلاحیت ملّی

طی دهة اخیر شاهد آن بودیم که جامعة متمدن در بسیج عقاید عمومی و تشویق برنامه های آموزش همگانی دست توانایی داشته است. بسیج همگانی آموزش که حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی است خود شاهدی بر این مدّعاست. علاوه بر این اجرای این طرح عملیاتی به آمادگی هر چه بیشتر افراد داوطلب در جهت ارتقاء سطح آموزش منجر گردیده است. علاوه بر این با بررسی این طرح عملیات مذکور همچنین مشخص گردید که میزان درخواست برنامه های آموزش بنیادی در کشور به طور فوق العاده ای بالا می باشد. مأموریت گسترده ای که در پیش روی ت هندوستان قرار دارد، اجرای سیاست برقراری تعادل و هماهنگی میان نرخ درخواست آموزشی بنیادین مناطق حاشیه ای و مناطق محروم کشور می باشد. سیاست مذکور باید از طریق تلاش های نه چندان گسترده اما مؤثر صورت گیرد. دهة 90 شاهد فعالیت های موفقی در این زمینه بوده است. بعلاوه در چندین پروژه آموزش همگانی efa من جمله لاک جامبیش و مبارزه با بی سوادی، سازمان های تی و غیر تی از پتانسیل مشارکتی و همکاری بالایی برخوردار بوده اند. در کل می توان گفت که طی چند سال اخیر شاهد مشارکت گسترده جامعة مدنی در فعالیت های آموزش همگانی efa بوده ایم. گفتنی است که این امر به طور غیرمستقیم به ارتقاء سطح آگاهی مردم و توجه به جانب آموزش همگانی efa منتهی گردیده است. با توجه به سه دسته از فعالیت های عمده ای که توسط ت اتخاذ گردیده اند، آرایش مثبت داخل کشور مشهود می گردد. دستة اوّل معیارهای قانون گذاری بودند که طی سال های اخیر به عرصة ظهور درآمدند. از جمله این قوانین می توان به وم تشکیل شوراهایی اشاره نمود که ت را م م می نمود تا به تدارک برنامه های آموزشی رایگان برای کلیه ک ن رده های سنی 14-5 سال مبادرت نماید. این روند هم اکنون در کشور هندوستان به صورت قاعدة کلّی درآمده و در حال اجراست. در برخی ایالات کشور نیز معیارهای قانون گذاری جدیدی ارائه گردیده است. به عنوان مثال ای تامیل نادو به طراحی طرح آموزش مبادرت نمود، که براساس آن کلیه ک ن م م به حضور در کلاس های ابت بودند. معیار قانون گذار دیگری نیز با عنوان تمرکزز از آموزش ابت در چندین ای کشور به مورد اجرا گذارده شد.

دستة دوّم این فعالیت ها که همانند دستة اوّل جهت گیری مثبتی به ی های بخشید، اختصاص منابع آموزشی بیشتر به حوزه آموزش پایه بود. چرا که منابع در دسترس آموزش بنیادی هرگز کافی نبوده است. از این روی تلاش های صورت گرفته در جهت اختصاص منابع بیشتر به آموزش همگانی efa نسبت به بخش های دیگر آموزشی، نکتة مهمی است که باید بدان توجه داشت. طی سال های اخیر همچنان تلاش در جهت اختصاص منابع هر چه بیشتر به آموزش همگانی آغاز گردیده که جهت هر چه مؤثرتر واقع شدن آن، این روند باید ادامه یابد. همانگونه که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره گردید، حصول پیشرفتی دائمی در آموزش همگانی تنها از طریق ابتکارات پروژه ای صورت نمی گیرد. بلکه می بایستی با روند اصلاحات مدیریتی همراه شده تا بتواند از تغییرات حاصله (پیشرفت های حاصله) در طول عملیات کوتاه مدت پشتیبانی به عمل آورد. روند فوق بعد دیگر این طرح عملیاتی است که جهت ایجاد اصلاحات در ساختار فعلی و روند مدیریتی به آمادگی بالای نهادهای نیازمند است. در اینجا نیز می شود تأثیرات مثبت این روند را در ت های ای ی مشاهده نمود. چرا که تلاش های زیادی در سطح ایالات در زمینة تمرکزز و مقتدرسازی پرسنل مدرسه ای جهت اجرای مدیریتی مؤثر و کارآمد صورت گرفته است. با این حال جهت عملی سازی تلاش ها در زمینة اصلاحات و ایجاد تغییرات در مدیریت گستردة ایالات، این امر کافی به نظر نمی رسد. با وجود کلیه مشکلات و کنش هایی که پیش روی این سیستم قرار دارد، ابتکارات جدید پروژه های آموزش همگانی efa اثبات می نماید که کشور هندوستان در جهت پیشبرد اه آموزش همگانی efa در هر دو زمینة سیاست اجرایی مداوم و در دسترس قرار دادن منابع بشری مورد نیاز از آمادگی لازم برخوردار می باشد.

ارزی آموزشی

توسعة فراهم سازی آموزش بنیادی در کشور هندوستان جریانی تدریجی بوده است که حتی پیش از دهة 90 نیز به مورد اجرا درآمده است. این در حالی است که طی سال های اخیر گام بزرگی در جهت نیل به آموزش ابت در سرتاسر کشور برداشته شده است. به گونه ای که کلیه ک ن می توانند در نزدیکترین مکان ممکن به آموزش ابت دست یابند. گفتنی است سیاست مذکور با خلق امکانات جدید و همیاری اهالی بخش های مختلف کشور صورت پذیرفته است. در کنار ارتقاء دسترسی ک ن به امکانات مدرسه ای نرخ ثبت نام و حضور ک ن در مدارس نیز رو به افزایش گذارده است. از جمله نکات قابل توجه در این خصوص کاهش ناهمگونی های دو جنس زن و مرد در نرخ ثبت نام بوده است. چرا که اکراهی که از قدیم نسبت به آموزش دختران نشان داده می شد، هم اکنون مغلوب گردیده است. این امر می تواند حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت ن بوده باشد. در هر حال این پروژه در ابتدای راه بوده و راه طولانی و دراز مدتی پیش روی دارد. مشکل دیگری که به نظر می رسد به طور کامل مهار نگردیده مشارکت محدود برخی گروه های حاشیه ای در برنامه های آموزشی می باشد. این بدان مفهوم نیست که هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. اما با این حال در جهت مقابله با این مشکل باید بررسی هایی دقیق به عمل آمده و پروژه های قدیمی تجدید و اصلاح گردند. بدون شک بهبود کیفیت آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های آموزش همگانی efa را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری های کلانی در زمینه تجدید زیربناهای آموزشی و تخصیص منابع به مدارس ابت صورت گرفته است. اگر چه بانکداران خارجی در زمره تأمین کنندگان این طرح بوده اند اما نباید فراموش کرد که عمده ترین سرمایه گذاری ها از جانب منابع داخلی صورت گرفته است. علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها، گام های بزرگی در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری برداشته شده است. طی دهة اخیر تلاش عمده ای در جهت آموزش معلمان ضمن خدمت صورت گرفته است. این طرح در کنار پروژة “حداقل سطح یادگیری” به ارتقاء میزان آگاهی مردم نسبت به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری منجر گردیده است. همچنین مراکز محلّی جدیدی همانند crc,brc,diet تأسیس گردیدند که عمده هدف آنها حمایت از معلمین و ارائه خدمات مشاوره به آنان بوده است. گفتنی است که در این خصوص نیز نمی توان میزان دقیق تأثیرگذاری این مراکز در بهبود روند آموزش و یادگیری و میزان دسترسی به آموزش ابت را مشخص نمود. کلیه این تلاش ها باید به مدت طولانی ادامه یابد، تا تأثیر دقیق آن مشخص گردد. تملک اجتماعی برای مدت زمان طولانی در حوزه آموزش همگانی مطرح بوده است. اگر چه این شعار مکرّرا در اسناد و سیاست های کشور لحاظ گردیده است، اما تلاش های محدودی در این زمینه صورت گرفته و تعداد محدودی از این شعارها به عرصه ظهور درآمده اند. تلاش ها و موفقیت های حاصله در سرتاسر کشور ی ان نبوده است. چرا که در این صورت ابتکارات تکنیکی و اجرایی صورت پذیرفته طی چند سال اخیر می باید به مشارکت و واکنش مثبت جامعه منجر می گردید. نوسامانی سیستم مدیریتی فاز دیگر طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی محسوب می گردد که طی چند سال اخیر توجه عموم را مجذوب خود ساخته است. چندین معیار در این زمینه اتخاذ گردیده اند که انتظار می رود تأثیری ماندگار بر کارآیی نظام آموزشی داشته باشند. تقریباً در کلیه ایالات کشور ساختمان مجزایی ویژه ارائه برنامه های آموزش بنیادی اختصاص یافته است. امید می رود که این امر به اقتدار و تکمیل فعالیت های آموزش بنیادی منجر گردد. توسعة دیگری که در این زمینه صورت گرفت، به عرصه ظهور درآمدن اعضای ثانویه در اجرای برنامه های ت های ای ی بود که به ساده و مؤثر نمودن روند سرمایه گذاری ها و مدیریت ابتکارات آموزش همگانی منتهی گردید. در حال حاضر کلیه این امور در مفاد برنامه های آموزش همگانی efa گنجاده شده و به عنوان ابزاری بسیار مفید و مؤثر در بهبود کارایی مدیریت ها دخیل می باشد. فلذا می باید در جهت تداوم این پروژه ها تلاش های عمده ای صورت گرفته و سرمایه گذاری های بیشتری به آن اختصاص می یابد. سومین و شاید مهم ترین توسعه ای که در این زمینه صورت پذیرفته، روند تمرکزز آموزش است که در تعاقب اصلاحات قبلی به عرصة ظهور درآمد. ت های ای ی با اتخاذ معیارهای جدید اصلاحاتی، ساختار مدیریتی جدیدی را تقدیم آموزش همگانی نمودند. انتظار می رود که این امر با ی اعضاء ت های ای ی که بیش از هر بخش دیگری در تغییر مفاد آموزشی و شرایط محلّی توانا می باشند تغییرات عمده ای را در مقام مدیریتی اعمال نماید. از همان ابتدا که بحث بسیج منابع مطرح گردید، روز به روز به اهمیت و حیاتی بودن آن افزوده گردید. اجرای سیاست اقتصادی و تعدیل و تطبیق ساختارها اهمیت آن را به میزان دو برابر افزایش داده است. طی دهه اخیر گام های مثبت در این زمینه برداشته شده است. در این دوره می توان شاهد افزایش نرخ بودجه اختصاص یافته به آموزش بنیادی بود. که این خود می تواند معرف در دسترس بودن سرمایه ها جهت ارتقاء سطح آموزش بنیادی باشد.

جهت گیریهای آموزشی کشور طی قرن بیستم

قانون اساسی هندوستان که به سال 1950 اقتباس گردید، ایالات کشور را بر آن داشت تا ظرف مدت زمان 10 سال به فراهم سازی امکان برخورداری ک ن رده های سنی 14-5 سال از امکانات آموزشی پایه مبادرت نمایند. گفتنی است که این عملیات گسترده سریعاً پی گیری شده و ظرف مدت 50 سال اخیر فرسنگها راه جهت نیل به این منظور پیموده شده است. این عملیات در شرایطی آغاز گردید که از 5 نفر شهروند هندی 4 نفر از نعمت سواد بی بهره بوده و از هر 10 کودک تنها 2 نفر در کلاس های درس حضور می یافتند. با اتخاذ و اجرای عملیات مذکور در کشور هندوستان در جهت نیل به هدف آموزش همگانی مدارس بیشتری در سرتاسر کشور تأسیس گردید. سیستم عملیاتی مذکور از لحاظ وسعت و سطح پوشش از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که در حال حاضر از هر 5 کودک گروه سنی 14-6 چهار نفر در مدارس عادی حضور داشته و از هر سه نفر، دو نفر از نعمت سواد برخوردار می باشند. با وجودی که پیشرفت حاصله ناچیز نبوده اما جهت نیل به هدف آموزش همگانی ناچیز شمرده می شود. در تعقیب هدف تدارک آموزش همگانی، سیاست ملّی آموزش و سایر فعالیت های اصلاحاتی از اهمیت بالایی برخوردار گردیدند. انتشار بیانیه جهانی آموزش همگانی پس از سال 1990، جلوه ویژه ای به جریانات کنونی داخل کشور بخشید. به نحوی که طی دهة اخیر قرن بیستم شاهد پیشرفت عمده ای در زمینة آموزش بنیادی در کشور هندوستان بوده ایم. اما با این حال سفر طولانی و دور و درازی در پیش است. مهم ترین وظیفه حال حاضر ت، از دست ندادن ی است که طی دهة اخیر خلق گردیده است. استراتژی ها باید بگونه ای طراحی شوند که طی قرن آتی دسترسی کامل به اه efa حاصل گردد. سیاست ها و برنامه های آتی کشور نیز باید با توجه به این دیدگاه جهت گیری گردد. از جمله مهم ترین جبهه گیری های efa طی قرن بیست و یکم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک آموزش ابت برای کلیه ک ن - ادامة مأموریت ناتمام

روش های مأخوذه جهت نیل به هدف جهانی سازی آموزش ابت طی سال های اخیر با تبعیت از ضابطه های ذیل صورت پذیرفته است.

الف) عزم ملّی در تدارک آموزش رایگان و اجباری با کیفیتی مطلوب برای کلیه ک ن رده های سنی 14- 5 سال

ب) گنجاندن آموزش ابت در زمرة حقوق بنیادی افراد و پیشبرد آن در قالب معیارهای اساسی

ج) به اجرا گذاردن هفتاد و چهارمین روند اصلاحات آموزشی در جهت تمرکز ز آموزش و برجسته تر نمودن نقش اعضاء محلّی، سازمان های اجتماعی و عاملین داوطلب جهت نیل به vee

علاوه بر این ت مرکزی که بر اهمیّت آموزش ابت واقف می باشد در مانوری مشترک با ت مرکزی در جهت نیل به اه vee می باشد. ت هندوستان نیز در تعاقب مأموریت ناتمام خود به حمایت از ابتکارات آموزش ابت ادامه داده و به ارتقاء صلاحیت ت های ای ی ادامة تلاش و فعالیت مؤثر، مبادرت می نماید. بسیج عمومی منابع جهت رساندن سهم آموزش به 6 درصد درآمد ناخالص ملّی، هدفی است که کشور هندوستان تا زمان دستی به آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نخواهد نمود.

2- درنظر گرفتن ضابطه ها جهت برقراری تعادل

اعمال فعالیت های گسترده پنجاه سال اخیر به توسعة سیستم آموزشی کشور و ارتقاء مقام و منزلت آموزش از لحاظ در دسترس بودن و نرخ مشارکت ک ن در آن، منتهی گردیده است. گفتنی است این گونه فعالیت ها با درنظر گرفتن ضوابطی در جهت برقراری تعادل، هدایت می گردد. با این وجود در نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه شده در می ی م که ناهمگونی گسترده ای در پیشرفت های حاصله وجود داشته است. افراد ن مناطق جغرافیایی خاص در بهره برداری از سرمایه گذاری ها موفق نبوده اند. با توجه به این موضوع باید طی سال های آتی روش جدیدی جهت برطرف نمودن این معضل اتخاذ گردد. روشی که به برطرف نمودن احتیاجات آموزشی دسته های ذیل تأکید داشته باشد:

. ن و دختران

. گروه های قبیله ای

. ک ن مشغول به کار

. ک ن استثنایی

. ک ن متعلق به گروه های اقلیت

. ک ن اقشار محروم و کم درآمد جامعه

. ک ن مناطق عقب افتادة آموزشی در ایالات مختلف کشور

. همگرایی مدیریتی و ارائة برنامه های ارتقاء آموزشی

با توسعه سیستم آموزشی کشور، تشکیلات اجرایی سطوح مختلف نیز گسترش یافته و مدیریت مجزایی به آموزش مدرسه ای، آموزش مشاوره، آموزش تکنیکی و آموزش بزرگسالان اختصاص یافت. شعبات اداری متفاوتی در سرتاسر کشور فعالیت دراند که از ساختاری ی ان برخوردار بوده و اه مشابه را دنبال می نمایند. این روند بویژه در خصوص آموزش ابت ، آموزش غیررسمی و آموزش بزرگسالان مصداق بیشتری دارد. ی زیاده از حدّ تشکیلات فوق سبب شده است تا مراکز مذکور نتیجه ای مع دربر داشته باشند. جهت برطرف نمودن این مشکل، طرحهای تکمیلی و همگرایی قوانین ذیل طراحی گردید:

الف) اجتناب از ایجاد ساختارهای جهت اجرای برنامه های مختلف آموزشی

ب) بررسی مجدد معیارها و الگوهای عملیاتی طرح های مختلف

ج) تشویق ت های ای ی در محکم سازی پایه های مدیریتی آموزشی از جانب ت مرکزی

ارتقاء کیفیت آموزشی

دهة 1990 که از همان ابتدا با طرح “بهره برداری از تخته سیاه[7]” جهت تشکیل مدارس ابت با حداقل زیربنا و امکانات آموزشی همراه شد، شاهد ابتکارات جدیدی در زمینة بهبود کیفیت آموزشی بوده است. با این حال این رشته از عملیات مرحلة آغازین خود را طی نموده و در جهت نیل به اه تعیین شده می باید ادامه یابند. تجارب بدست آمده نشان می دهند که ارتقاء کیفیت آموزشی نه تنها بر نرخ ثبت نام و ماندگاری ک ن در مدارس تأثیر داشته است، بلکه به افزایش قدرت فن آوری و میزان مسئولیت پذیری شهروندان هندی منجر گردیده است. از جمله مهم ترین ضوابط روند ارتقاء کیفیت آموزشی کشور طی دهه 90 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. بهبود کیفی محتویات دروس آموزشی

. مستعدسازی معلمان در حال خدمت و ی ا آمادة به خدمت

. تدارک امکانات زیربنایی و مناسب آموزشی

. تأکید بر مقتدرسازی مدیریت نهادی

. تأسیس نهاد ارزی آموزشی

علی رغم اعمال سیاست مذکور عملکرد کیفی مدارس کشور رضایت بخش نبوده است. از این روی تلاش هایی در جهت اقتدار هر چه بیشتر مدیریت داخلی مدارس و اصلاح روند کیفی آموزش و یادگیری صورت پذیرفته است. علاوه بر این تلاش هایی در جهت سمت و سو دادن به روند توسعه از طریق اجرای طرح های نهادی و نظارتی و اعمال سیاست های مدیریتی ساده و مؤثّر به مورد اجرا گذارده شده است. جهت نیل به این هدف، در حال حاضر طرحی به اجرا درآمده که از طریق آن از معلمان و سرمعلّمان منطقه ای حمایت می گردد.

مدیریت غیر متمرکز آموزشی

مطابق قانون سیاست ملّی آموزش مصوب سال 1986 که در جهت بهبود طرح های آموزشی و سیستم مدیّریتی و ایجاد نهادهای مسئول امور آموزشی کشور به تصویب رسیده است، روند تمرکزز آموزشی لازم و ضروری به شمار می آید. در حال حاضر چندین ت ای ی به اجرای روند تمرکزز از چارچوب مدیریت آموزش ابت مبادرت نموده اند. برخی از ایالات کشور نیز از حمایت های لازم ت در زمینة تمرکزز از مدیریت آموزشی برخوردار می باشند. با توجه به مکانیزم فشرده و متمرکز، عملیات تمرکزز آموزشی کار آسانی نبوده است. کشور هندوستان نیز با ایجاد فضایی جهت همکاری هر چه بیشتر افراد جامعه و تغییر تدریجی تصمیم گیری ها از سطوح ای ی به حوزه ها توسط نهادهای پانچایاتی راج، جهت نیل به هدف تمرکزز آموزشی تلاش می نماید. گفتنی است که تغییر و تحولات به عمل آمده در ساختار مدیریتی نیازمند تلاش های وسیعی در جهت ابقاء و جلب نظر سازمان های آموزشی است. جهت نیل به این هدف از نهادهای محلّی آموزشی و نهادهای هم پیمان به نحو شایسته ای حمایت و پشتیبانی به عمل می آید. همچنین انتظار می رود که سیستم آموزش از راه دور نقش مهمی در جهت مستعدسازی کادر فعال آموزشی ایفا نماید. از این روی برنامه های آموزش از راه دور که در جهت تربیت و آموزش معلمان پایه ریزی گردیده، جهت ایفای مؤثرتر نقش خود مورد تقویت و پشتیبانی قرار گرفته است.

ادامة دستی به هدف “تمرکزز ” از طریق برقراری مشارکت میان ت های مرکزی و ای ی، نیازمند هماهنگی و تنظیم دقیق سیاست ها و برنامه ها می باشد.

حوزه های ای ی

از حوزه های ای ی کشور هند به عنوان مراکزی جهت برنامه ریزی های آموزشی یاد می گردد. در گذشته، چندین طرح توسعة آموزشی در سطوح ت های ای ی به مورد اجرا گذارده شد اما با آغاز عملیّات ملّی مبارزه با بی سوادی این طرح ها در قالب حوزه های ای ی در آمده و کلیه ارزی ها در داخل حوزه ها انجام می گیرند. در تعاقب این روند، کلیه برنامه ریزی های آموزش ابت به ویژه آندسته از برنامه هایی که تحت پوشش طرح آموزش همگانی قرار دارند در سطح حوزه ها به انجام می رسند. برنامه ریزی آموزشی در سطوح حوزه های ای ی از چندین مزیّت به شرح ذیل برخوردار می باشد:

الف) تطابق هر چه بیشتر استراتژی طرح های آموزشی با شرایط محلی

ب) تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی

پ) کمک به کشف و شناسایی ناهمگونیهای داخل حوزه ای ایالات کشور

انتظار می رود که اتخاذ چنین سیاستی سرمایه گذاری های بیشتری را متوجه نیازمندی حوزه های ای ی نموده و از این طریق جوابگوی برنامه ریزی آموزشی در سطوح مناطق در و روستاهای کشور باشد.

طرح های آموزشی

طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ecce )

طراحی و تدارک طرح آموزشی و مراقبت های دوران کودکی ecce به روشی اصولی به اجتماعی تر نمودن گروه های ک ن، ایجاد سلامتی و تندرستی، تشویق روند یادگیری خلاق و ارتقاء شخصیتی انان منتهی می گردد. اجرای طرح مذکور برای اقشار کم درآمد جامعه به جبران نقایص فیزیکی، روانی و عاطفی ک ن منجر می گردد. علاوه بر این اجرای طرح ecce به جهانی شدن آموزش ابت و افزایش نرخ ثبت نام و ابقاء تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابت کمک می نماید. در حال حاضر طرح تکمیلی توسعه خدمات ویژه ک ن با عنوان (icds) عمده ترین هدف طرح ecce به شمار می رود. علاوه بر ت های ای ی، مراکز پیش دبستانی، بالوادیس و غیره نیز که تحت پوشش نهاد مرکزی رفاه اجتماعی قرار دارند به اجرای طرح مذکور مبادرت می نمایند. جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در برنامه های ت و سایر نهادها، بر مشارکت اعضاء محلّی و گروه های پانچایاتی راج تأکید فراوان شده است. بعلاوه طرح ecce که به عنوان طرح ویژه مراقبت های بهداشتی، روانی-اجتماعی، تغذیه ای و آموزشی ک ن به حساب می آید، طی سال های آتی ترویج و رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طرح تشویق سیستم خدمات پیوسته

با وجودی که طی سال های اخیر سیستم خدمات آموزشی مدراس کشور چندین بار گسترش یافته است. اما با این حال نمی توان گفت که این سیستم قادر به برآوردن کلیه نیازهای آموزشی ک ن می باشد. این مورد بیشتر در خصوص حوزه آموزش ابت مصداق می یابد. مطالعات نشان داده اند که با پرداختن انحصاری به برنامه های آموزش رسمی ابت نمی توان سریعاً به اه ملّی دست یافت. چرا که برنامه های آموزشی مدارس می باید برخلاف کالبد آموزش رسمی، انعطاف پذیر و قابل تطبیق باشند. مراکزی همانند مراکز آموزش غیررسمی، مراکز آموزش فصلی ویژه ک ن مهاجر و مشغول به کار، مدارس داوطلبی، سیستم باز آموزشی سطوح بالاتر از ابت ، مراکز آموزش اردوگاهی ویژه دختران جوان و غیره، همگی باید به طریق اصولی ارتقاء یابند. برنامه های آموزش غیررسمی که با حمایت ت مرکزی در اکثر مناطق کشور به اجرا درآمدند، با کوله باری از ش ت و موفقیت توأم بوده است. اگر چه این برنامه ها به گونه ای مؤثر و کارآمد به اجرا درمی آمد، اما به گونه ای که انتظار می رفت در سطح ای ی بدون نتیجه ماند. اگر نه، دهة اخیر می بایست شاهد به روی کار آمدن مدل هایی متناوب در اجرای برنامه های آموزشی می بود. سیستم باز یادگیری (ols) بخش مهمی از فعالیت های آموزش همگانی را به خود اختصاص داده است. سیستم مذکور در جهت تدارک امکانات آموزشی اولیه و برآوردن نیاز آن عده از افرادی که از ادامة آموزش در نظام آموزش تمام وقت محروم مانده و همچنین جهت برقراری تعادل در روند آموزش تقویت گردیده و مورد حمایت ت قرار گرفته است. با این هدف که مراکز شغلی و آکادمیک بیشتری را تحت پوشش قرار داده و از دانش آموزان بیشتری در هر دو بخش آموزش عادی و بزرگسالان حمایت به عمل آورد.

طرح برقراری مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی

عملیات اجرایی برنامه های آموزشی کشور هندوستان چنان عظیم و طاقت فرسا است که نمی توان از بخش عمومی انتظار داشت تا به برآوردن نیازهای روزافزون آموزشی جامعه مبادرت نماید. اگر چه فعالیت های آموزشی کشور همواره با ابتکارات بخش خصوصی همراه بوده اما به گونه ای که پیداست ت قادر به بهره برداری صحیح از این ابتکارات نبوده است که در این خصوص باید راه چاره ای شیده شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی نه تنها از لحاظ تأمین نیروهای متخصص و از طریق ارائة مدیریتی کارآمد و توسعة ابزارهای آموزشی به بهبود کیفیت آموزش کشور کمک می نماید. در حال حاضر جهت بالابردن منحنی ابتکارات خصوصی در آموزش ابت سعی شده است تا در سطح نهادهای آموزشی و نحوة اجرای برنامه های آموزشی تعاون و تقارب برقرار گردد.

طرح برجسته ترسازی نقش سازمان های غیر تی ( ngos )

همانگونه که اشاره شد سازمان های غیر تی به عنوان شرکای ت به حمایت از آن در جهت نیل هدف “آموزش همگانی (efa)” مبادرت می نمایند. از این روی به ویژه طی سال های اخیر ت هندوستان تصمیم دارد تا به ارتقای نقش این سازمان ها در کلیه سطوح اجتماعی مبادرت نماید. هدف اصلی اتخاذ چنین سیاستی گسترش مشارکت عمومی در برنامه های آموزش همگانی و کاستن بار سنگین تقبل هزینه های آن است. از اینرو نقش ngos در برنامه های توسعة آموزشی برجسته تر شده و دامنة فعالیت آن ها به هدایت برنامه های nfe و اجرای بخشی از طرح های آزمایشی ابداعی در مدارس کشور منتهی گردیده است. تلاش ت هند بر این است تا در کنار ادامه برنامه های فعلی، بخش های شایسته و صلاحیت دار ngos را شناسایی نموده و به اعطای نقش های برجسته تر به این سازمان ها در جهت همکاری با عاملین تی مبادرت نماید.

طرح ملّی ارائة آموزش همگانی (ساروا شیکشا ابهیان)

همکاری بخش های خصوصی در اجرای این طرح مشهود می باشد. طرح مذکور از طریق اجرای سیاست های ویژه ای سعی در ملی سازی برنامه های آموزش ابت در کشور دارد. از جمله مهم ترین فعالیت های تحت پوشش طرح ساروا شیکشا ابهیان می توان به اجرای سیاست تمرکزز آموزشی، سرمایه گذاری های ماندگار، هزینه برروی استراتژی های مؤثر ملی سازی، طراحی فنون آموزشی کارآمد، اجرای طرح های آموزشی مختص دختران و گروههای مرزی و اقلیتهای قومی اشاره نمود.مشاهده متن کامل ...
بانک جامع گردشگری ایران نسخه لاتین
درخواست حذف اطلاعات

 بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران +موقعیت هتل ها+هتل های ایران+بهترین هتل های ایران+هتل+آپارتمان+رزرو هتل+رزرو هتل های ایران+معرفی هتل های ایران+معرفی هتل+موقعیت هتل های ایران+اطلاعات هتل ها+اطلاعات هتل های ایران+قیمت هتل های ایران+قیمت هتل ها+هتل های گردشگری+هتل های سنتی+هتل های گردشگری ایران+هتل های سنتی ایران+برترین هتل ایران+برترین هتل های ایران کدامند+نام هتل های ایران+نام هتل ها+اسامی هتل های ایران+اسامی هتل ها+زیباترین هتل ها+زیباترین هتل های ایران+محبوب ترین هتل ها+محبوب ترین هتل های ایران+هتل های 5 ستاره ایران+هتل های پنج ستاره+هتل های 4ستاره+هتل های چهار ستاره+هتل های 4 ستاره ایران+هتل های چهار ستاره ایران+اقامتگاه ها+اقامتگاه های ایران+سوئیت آپارتمان+سوئیت آپارتمان های ایران+شماره تماس هتل های ایران+شماره تماس هتل ها+شماره رزرو هتل ها+مرغوب ترین هتل ها+مناسب ترین هتل ها+لیست هتل ها+لیست هتل های ایران+فهرست هتل ها+فهرست هتل های ایران+هتل هایی با رنک بالا+هتل های رنک بالای ایران +مراکز اقامتی ایران+برترین مراکز اقامتی ایران+بهترین مراکز اقامتی ایران+ جاهای دیدنی ایران+بهترین مکان های دیدنی +بهترین مکان های گردشی+مکان های گردشی+مکان های گردشگری+جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایران+پربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران


بانک جامع گردشگری ایران (نسخه لاتین)


  


 


iran


بانک جامع گردشگری ایران با جمع آوری اطلاعاتی در زمینه های آثار باستانی,مکان های دیدنی,برترین هتل هاو رستوران های تمامی ای ایران توانسته است یک بانک اطلاعاتی کامل در زمینه ی گردشگری ایران برای شما هموطنان عزیز فراهم کند.از این رو شما هموطنان می توانید با انتخاب شهر مورد نظر خود به تمامی مکان های دیدنی و بهترین هتل ها و رستوران ها آشنا شوید و خاطره خوشی از سفر خود داشته باشید.


 


ارتباط با ما:


 


 آدرس:  کاشان،خیابان 22 بهمن,جنب سازمان تامین اجتماعی,ساختمان بهمن,طبقه اول,واحد 7


تلفن :  03155472369  و  03155462505

 

 ایمیل: info@en.virtualcountry.ir

 

موبایل: 09387025400

 

اینستاگرام: https://instagram.com/instavirtualcity

 

:  https://facebook.com/shahrmajazi


  


 جاهای دیدنی ایران، بهترین مکان های دیدنی، بهترین مکان های گردشی،مکان های گردشی، مکان های گردشگری،جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایرانربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران+بهترین هتل های گیلانمشاهده متن کامل ...
ایلام باستان
درخواست حذف اطلاعات

نگاهی به تمدن­­ایلام باستان

یکی از درخشان ترین مقاطع تاریخ ایران باستان، دوران تمدن «ایلام» است. ایلامیان، بنیان گذاران نخستین پادشاهی در گستره ی ایران بوده اند. نام این سرزمین در زبان ایلامی، «hal-tamti» و به معنای «کشور سَرور» بوده است. شکل نوشتاری این نام در خط میخی سومری به صورت «nim.ki» بوده و به گونه ی elam(ma) (در سومری) و elamtu (در اکدی) خوانده و تلفظ می شده است. هخا ان این سرزمین را uja می خواندند که نام کنونی «خوز» (= خوزستان) بازمانده ی همین واژه است. ایلامیان به لحاظ قومی، به تبار «آسیانیک» تعلق داشته اند.

ایلام با همسایگان پرتوان خود چون سومر و اکد - و سپس - بابل و آشور، همواره در ارتباط و میان کنش قرار داشت که این پیوند ها، گاه خصمانه و گاه دوستانه بود. اما به هر حال، روابط موجود میان این سرزمین ها، باعث ارتقا و پیش رفت فرهنگی و تمدنی آن ها می گردید.

با افزایش قدرت «اکد» akad در منطقه، از حدود 2550 پ.م. بخش عمده ای از ایالات ایلامی برای مدتی طولانی تحت سیطره ی شاهان اکد قرار گرفت و حتا خط و زبان اکدی نیز بر ایلامیان غالب گشت. با حمله ی «گوتی»ها در حدود 2120 پ.م. به میان رودان (= بین النهرین)، قدرت و نفوذ اکد در منطقه از میان رفت و باعث گردید که پادشاهی شهر سومری «اور» ur نفوذ خود را به ایلام گسترش دهد. در این زمان، دودمان پادشاهی برآمده از شهر ایلامی «سیمشکی» simashki به عنوان دست نشاندگان سومر، بر بخش هایی از ایلام فرمان می راندند.

ایلامیان در حدود سال 2006 پ.م. توانستند که به شهر اور حمله کنند و با ش ت آن، برای مدتی، مستقل گردند؛ اما کشمکش های طولانی ایلام و سومر، مانع از آن می گردید که ایلامیان، به اه خود دست پیدا کنند. با برآمدن ت آموری در بابل و از میان رفتن قدرت سومر، اینک بابلیان و ایلامیان رویاروی هم قرار گرفته بودند. اما این همور (50-1792 پ.م.) پادشاه بابل، بود که توانست با ش ت ایلامیان، قدرت خود را بر آنان حاکم سازد. در حدود سال 1700 پ.م. «کوتیر نهونته»­­­­ (kutir-nahhunte) پادشاه ایلام این ش ت را جبران کرد و شمار فراوانی از ای بابل را فتح نمود.

با تسلط دراز مدت «کاسی»ها بر بابل (1160-1595 پ.م.) ایلامیان نیز از آسیب این فاتحان جدید میان رودان در امان نمادند. اما در نهایت، ضعف و سستی بابل - هماورد همواره ی ایلام - در دوره ی تسلط کاسی ها، منجر به اعتلای عظمت ایلام و تجدید قوای آن گردید و تحولات عمیقی را در این سرزمین، در پی آورد. در این زمان، پادشاهان ایلام توانسته بودند که قدرت خود را بر دو ای عمده ی شرقی و غربی این سرزمین، یعنی انشان و شوش، گسترش دهند. سده ی سیزدهم پ.م. عصر زرین تمدن ایلام بود، دورانی که در آن، شهریارانی توانا و برجسته، قدرت و عظمت ایلام را به اوج خود رسانده بودند. در سال 1160 پ.م. «شوتروک نهونته» (shutruk-nahhunte) پادشاه ایلام، موفق به برانداختن ت کاسی بابل گردید و فرمان روایی ایلام را بر بابل استوار نمود و اشیاء و تن دیس های مقدس را از معابد بابلی به شوش منتقل کرد. در زمان پادشاهی «شیل اینشوشینک/ shilhak-inshushinak» (حدود 1151-1165 پ.م.) فتوح ایلام به نقاط دور دست گسترش یافت و یان وی در شمال، از ناحیه ی دیاله گذشته و به منطقه ی کرکوک رسیدند و قوای آشور را هر چه دورتر راندند. در نهایت، سراسر دره های دجله، بخش اعظم کرانه های خلیج فارس و دامنه های غربی زاگرس فتح گردید و ایلام، نخستین پادشاهی سرزمین ایران را با متحد ساختن مناطق مفتوح، پدید آورد. هم گام با این دستاوردهای نظامی و ، در اوضاع فرهنگی ایلام نیز تحولات گسترده ای روی داد و واکنش هایی علیه تمدن های بیگانه برانگیخته شد و در نتیجه ی آن، کتیبه ها هر چه بیش تر به خط و زبان ایلامی نگاشته شد و هنر و معماری ایلامی، به ویژه در منطقه ی شوش، به اوج پیش رفت خود رسید. با افزایش دوباره ی قدرت بابل، در حدود 1110 پ.م.، پس از کشمکش هایی طولانی، «نبوکدنزر» (nabuchadnezzar) پادشاه بابل، بر ایلام چیره گشت و ای آن را تاراج کرد. در این روزگار، آشور در شمال و بابل در جنوب میان رودان، به عنوان دو قدرت عمده و برتر منطقه، برای ب برتری، همواره در ستیزه و کشمکش بودند. بر همین زمینه، در سال 710 پ.م. «سارگن» (sargon) پادشاه آشور به جنگ علیه بابل برخاست.

اما پادشاه بابل به ایلام پناه برد و سپس به یاری ایلامیان موفق به ش ت آشور شد. در زمان «سنا یب» (sennacherib) پادشاه آشور، ایلامیان و آشوریان برای تسلط بر بابل وارد جنگ های شدید و بی نتیجه ای شدند اما سرانجام در سال 689 پ.م. بابل به تصرف آشور درآمد. در سال 653 پ.م. «آشور بنیپل» (ashurbanipal) پادشاه آشور، و «تمپتی هومبن اینشوشینک» (tempti-humban-inshushinak) به نبردی سرنوشت ساز وارد شدند که نتیجه ی آن سقوط ایلام و غارت و ویرانی شوش به دست آشوریان بود.

­پس از آن، ت ایلام هرگز نتوانست که خود را کاملاً احیا کند؛ هر چند که استقلال قومی ایلامیان، تا صدها سال بعد، تداوم داشت.­­­­­­­­­­

­­­­­ ***­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ مردمان قوم آریایی «پارس » در آ ین مرحله از مهاجرت خود - از آسیای میانه به نجد ایران - در سده نهم/ هشتم پ.م. در سرزمین های ایلامی مستقر شدند و به زندگی در میان ایلامیان و در ای بزرگ ایلام پرداختند. پارس ها از سده ی هفتم پ.م. به بعد، با اتکا به آموخته ها و دستاوردهای مادی و معنوی خود از تمدن درخشان ایلام، حکومتی خودگردان را در ای «انشان» تشکیل دادند و همین سرزمین، زمانی بعد، تبدیل به خاستگاه امپراتوری عظیم هخا گردید. در اعصار بعد، پیوند پارس ها و ایلامیان آن گونه بود که از زمان داریوش کبیر به بعد، شوش - مرکز ایلام - تبدیل به پای تخت زمستانی پادشاهان هخا شد و ایلامیان در عرصه های مختلف این امپراتوری نوپا - اعم از امور دیوانی و نظامی - به فعالیت و همکاری با پارس ها پرداختند.

­***
در هزاره ی چهارم پ.م.، به موازات ابداع نخستین خط تصویری در سومر، ایلامیان نیز موفق به اختراع خط مشابهی گردیده بودند که از آن برای ثبت و نگه داری حساب ها و معاملات خود استفاده می د. این خط احتمالاً 150 نشانه داشته است. بعدها از این خط صرفاً تصویری، به تدریج یک خط «هجایی» به وجود آمد که حدود هشتاد نشانه داشت.

­از اوا هزاره ی سوم پ.م.، اندک اندک، خط اکدی - که سرانجام به خط میخی معروف تبدیل گشت - جانشین خط پیشین ایلامیان شد اما در طول سالیان بعد، ایلامیان این خط وام گرفته شده را ساده و پیراسته کرده و تا مرز نوشتار الفبایی رساندند.
زبان ایلامی، زبانی بسیار دشوار است که تاکنون شناسایی کامل آن ممکن نشده و پیوند مستقیم آن با دیگر زبان های منطقه، دقیقاً ثابت نگردیده است. این زبان، به لحاظ دستوری، زبانی «پیوندی» است که با افزودن پسوندهای گوناگون به پایان واژه، و نیز میان وندهایی خاص و پسوندهایی ضمیری به ریشه ی فعل، بیان می شده است. زبان ایلامی گرچه به لحاظ دستوری ساختار آسانی را نشان می دهد، ولی از نظر محتوایی، به علت کم بود نوشته های باقی مانده از این زبان، امکان آگاهی کامل بر ابعاد و امکانات آن، مقدور نشده است.

***
بخش عمده ای از باورها و شه های دینی و اسطوره ای ایلامیان بر نوعی عبودیت و احترام به زن و نگی و پرستش «مار» استوار بوده است. در باورهای ایلامی، «مار» موجودی مقدس و حافظ آب و د و ثروت و عامل دور دارنده ی نیروهای اهریمنی دانسته می شد. حضور تصویر مار بر بسیاری از اشیاء و ظروف و نگاره های بازمانده از ایلام، نمودار اهمیت نماد مار و به ویژه نقش برکت بخشی آن می باشد.

ایلامیان نیز چون بسیاری از تمدن های کهن خاورمیانه، معتقد به نظام مادرسالاری بودند؛ چنان که در رأس خدایان شان، ایزدبانوان قرار داشتند و حتا در نظام پادشاهی آنان نیز، مقام سلطنت از تبار ن به ارث می رسید و منتقل می شد و مردان، به نیابت از ن دودمان سلطنتی، به پادشاهی می رسیدند. در نظام اجتماعی ایلامیان نیز ن از اعتبار، منزلت و حقوقی گسترده برخوردار بودند. در هزاره ی سوم پ.م. ایزدبانویی به نام pinikir (از منطقه ی شوش) سرور خدایان ایلام دانسته می شد. ایزدبانوان مشابهی نیز به نام kririsha و parti در منطقه ی بوشهر و انشان پرستیده می شدند. در طول هزاره ی دوم پ.م. با قدرت گرفتن نظام پدرسالاری، خ نرینه به نام «هومبن» (humban) بر خدایان مادینه ی پیشین برتری یافت و پرستش آن در سراسر سرزمین ایلام معمول گشت. سومین خدای بزرگ ایلامیان «این شوشینک» (in-shushinak) بود. این ایزد - که خدای شهر شوش بود - در پی ارتقای شوش از مرتبه ی شهری عادی به مقام پای تختی پادشاهی ایلام در هزاره ی دوم پ.م.، به عنوان ایزدی برتر و سراسری شناخته شد.

­در هزاره ی نخست پ.م.، «هومبن، کریریشَ و اینشوشینک» تثلیثی کاملاً تثبیت شده را به عنوان سران طبقه ی خدایان ایلامی تشکیل می دادند.مشاهده متن کامل ...
بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی
درخواست حذف اطلاعات

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضیحفره های انقباضی و گازی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب می شوند. تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره ها انجام شده است. اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند. این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد. به همین حفره های انقباضی به وجود می آیند. به وجود آمدن حفره های گازی به این صورت می باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد ف از ح اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می آید.
در این مقاله عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه تخلخل می توان متأثر از چند عامل باشد:

1ـ ضخامت قطعه:

هر چه ضخامت کمتر می شود، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

2ـ تعداد جوانه:

با افزایش تعداد جوانه، اندازه دانه کاهش می یابد و بالطبع با کاهش اندازه دانه، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

3ـ عملیات بهسازی:

عملیات بهسازی باعث تشکیل تخلخل های درشت و کروی شکل می شود.
از جمله عواملی که به شکل تخلخل تأثیر می گذارد عملیات بهسازی می باشد. عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزن شکل فازسیلیسم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل و ظریف می گردد. شکل تخلخل های ریز و پراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل و اندازه فضاهای بین دندریتی است. در این ح تخلخل ها عمدتاً ح کشیده و نازک دارند. از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتاً درشت تر و کروی تر بوده و مورفولوژی آن ها کمتر تابع شکل و اندازه و فضاهای بین دندریتی می باشد.
مقدار تخلخل به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ شرایط انجماد هیدروژن مذاب زیادتر باشد اثر استرانسیم برای بهسازی بر مقدار تخلخل بیشتر است.
2ـ عملیات : افزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.
3ـ سرعت انجماد: با افزایش سرعت انجماد، مقدار تخلخل کاهش می یابد.
توزیع تخلخل به چند صورت می باشد:
1ـ پراکنده: که در مورد انجماد خمیری اتفاق می افتد.
2ـ متمرکز: این ح در انجماد پوسته ای ایجاد می شود.
3ـ محیطی: در صورتی انجماد هم از اطراف و هم از مرکز اتفاق بیافتد، این ح به وجود می آید.

1- چگونگی ایجاد مک های گازی:

گازها در ح مذاب نسبت به ح جامد انحلال بیشتری در ف ات دارند.با کاهش درجه حرارت گازهای حل شده در مذاب(به صورت اتمی)به تدریج از ح اتمی خارج می شوند وبه صورت مولکولی(حباب)در می آیند.در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می شوند.سرعت وج حباب های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانروی مذاب اندازه حباب وشکل وعمق پاتیل را می توان نام برد.
بدیهی است با کاهش درجه حرارت گرانروی مذاب افزایش می یابد.در نتیجه سرعت وج حباب های گازی به تدریج کاهش می یابد.با شروع انجماد مذاب دو مشکل مهم در وج حباب های گازی ایجاد می شود:
الف- اختلاف حلالیت در ح مذاب وجامد:در بسیاری از ف ات وآلیاژها اختلاف حلالیت گازها در ح جامدومذاب بسیار زیاد است.بدیهی است در هنگام انجمادگازهای زیادی از ح اتمی (انحلال)به ح مولکولی تبدیل می گردند به گونه ای که به ناگاه مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می یابد.به عبارت ساده تر در یک فاصله زمانی کوتاه مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب های گازی تبدیل می شوند.
ب- محبوس شدن حباب ها: اگر فرض شود که حباب های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد(دامنه انجماد)بتوانند از مذاب خارج شوند در این صورت مشکلی به نام مک وتخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود ندارد.اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب ونیز وجود هسته های جامد به طور جدی حرکت حباب های گازی با مشکل مواجه می شوند وبه عبارت دیگر حباب های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می شوند.

عوامل موثر بر میزان مک های گازی:

1- مقدار اختلاف حلالیت گاز در ح جامد ومذاب
2- نوع انجماد
3- سرعت سرد مذاب
4- آخال ها(ناخالصیها)
5- عناصر آلیاژی
6-سیستم راهگاهی
7-شکل اندازه و وزن قطعه
تشکیل مک های گازی بیشتر در دامنه انجماد های زیاد انجام می شود.


رابطه 1

رابطه فوق مشخص کننده آنست که برای تشکیل حب به شعاع r فشار داخلی حباب باید حداقل برابرpg باشد که حباب های بسیار کوچک فشار داخلی بسیار زیاد خواهد بود وبه دلیل عدم دستی به چنین فشار بالائی عملا حباب ها نمی توانند در اندازه های خیلی کوچک تشکیل شوند به هر صورت این اندازه نمی تواند از اندازه اتم ف کوچک تر باشد.
چنانچه فشار لازم برای حذف تنش های سطحی در فصل مشترک گاز- ف برابر pst منظور شود در جریان انجماد به تدریج تنش سطحی افزایش یافته ودر نتیجه pst بزرگتر وفشار داخلی برای تشکیل حب به شعاع rبیشتر خواهد بود.
با توجه به پدیده انقباض در دامنه انجماد وکاهش فشار نسبی در فصل مشترک مایع- جامد مجموع فشار داخلی سیستم کاهش یافته واز اینرو رابطه فشار به صورت زیر نوشته می شود: که در آن psh فشار انقباضی کاهش موضعی فشار در فصل مشترک مایع- جامد است.

2- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی:

2-1- حفره های انقباضی[8]:

اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند.به عنوان مثال آلومینیوم خالص دارای 14-7% انقباض ضمن انجماد است.این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد.در صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره ای بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویند که خود بنابر عوامل گوناگون از جمله مدل انجماد به دو دسته متمرکز وپراکنده تقسیم می شوند.
حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
حفره های انقباضی پراکنده معمولا در آلیاژهای دارای دامنه انجماد بلند به چشم می خورد.در این آلیاژها حد فاصل هندسی مشخصی بین مایع وجامد وجود ندارد و ری های ناشی از انقباض به طور پراکنده در سراسر قطعه پخش شده وفقط قسمتی از آن در مناطق ضخیم وانتهایی به صورت متمرکز باقی می ماند.

2-2- حفره های گازی[8]:

عموما گازها در ف ات مذاب نسبت به ح جامد دارای حلالیت بیشتری هستند.بنابراین در حین انجماد گاز حل شده به صورت فوق اشباع در مذاب در آمده ودر صورت وجود جوانه مناسب برای ایجاد تخلخل در مذاب وجود نداشته باشد این گازبه صورت فوق اشباع در ساختار جامد باقی خواهد ماند.
حلالیت هیدروژن در مذاب آلیاژهای آلومینیوم cc/100gr69/. ودرجامد درحدود cc/100gr 03/0 می باشد.از طرفی سرعت نفوذ آن در مذاب آلومینیوم نیز بالاست.از این روتقریبا تنها گازی است که در بوجود آمدن حفره های گازی در آلومینیوم موثر است.
مدل تئوریکی تشکیل حباب های گازی به صورت زیر می باشد[6]:
1- هسته های جامد درداخل مذاب تشکیل می شود.
2- رشد شاخه ای بر روی هسته ها آغاز و ادامه می یابد.
3- مذاب محصور در داخل دانه های رشد یافته از عناصر محلولی وهمچنین مقدار گاز غنی شده وبعد از مدتی حباب های گازی تشکیل می شوند.
4- در مراحل پایانی انجماد و هنگامی که حجم مایع کاهش یافته وغلظت ملکولی گاز افزایش می یابد.شرایط برای تشکیل حباب هائی بین بازوهای دندریت فراهم می شود.
مکانیزم رسوب:
بدون توجه به مسئله تغذیه ،تشکیل تخلخل به توزیع هیدروژن در طول انجماد آلومینیوم مربوط می شود. به خوبی شناخته شده است که تشکیل حفره درآلیاژهایآلومینیوم به وسیله نفوذ هیدروژن از زمینه جامد شده به داخل حفره بوجود می آید ،که در حقیقت از طرفی شبیه به رسوب فاز ثانویه در زمینه محلول فوق اشباع می باشد.تقریبا یک تعداد کمی از مقاله ها به این مسئله با مکانیزم جوانه زنی ورشد پرداخته اند. تعدادی از محققان با پدیده های ریاضی به این موضوع پرداخته اند.وانگ و سیگوارد این مسئله را با مدل های ترمودینامیکی حل د.

3- اندازه تخلخل:

3-1- اثر ضخامت قطعه بر اندازه تخلخل:

اندازه حفرات با تغییر ضخامت تغییر می کند.هر چه ضخامت کمتر می شود اندازه حفرات کوچکتر می شود.دلیل آن این است که با افزایش سرعت سرد شدن که با کاهش ضخامت رابطه مستقیم دارد اندازه دندریت ها کوچک تر می شود.با کوچک شدن فضاهای بین دندریتی حباب ها در فضای کمتری رشد می کنند.در نتیجه اندازه آنها کوچکتر می شود.
سرعت رشد ودرشت شدن حباب های گازی عملا با سرعت انجماد رابطه مع دارد.با افزایش سرعت انجماد وایجاد دانه های ریز وهمگن موانعی برای درشت شدن حباب های گازی حاصل شده وفقط ریز مک هایی در بین بازو های شاخه های جامد ممکن است تشکیل می شوند.بطور کلی با افزایش سرعت انجماد امکان جوانه زنی و رشد مستقل حباب ها در بین دانه ها کاهش می یابد.]6[

3-2- تعداد جوانه:

یکی از عواملی که باعث ریز شدن دانه ها می شود تعداد جوانه بیشتر است.در حقیقت وقتی که تعداد جوانه در ذوب کم باشد دانه هائی که شروع به رشد می کنند در زمان دیرتری به یکدیگر برخورد می کنند.پس در این زمان حباب فرصت بیشتری پیدا می کند تا اندازه اش بزرگتر شود.یعنی اینکه آن مقدار هیدروژنی که به صورت اتمی در ذوب حل شده است فرصت بیشتری پیدا می کند تا به صورت مولکولی(حباب)در بیاید وهر چه زمان بیشتر باشد به اندازه حباب افزوده می شود.

3-3- عملیات بهسازی:

افزودن استرانسیم بمنظور اصلاح ساختار سیلیسیم یوتکتیکی از ح درشت وسوزنی به ح ظریف ورشته ای شکل،هم اکنون بعنوان یک فرایند مهم در ذوب آلیا ژهای آلومینیوم- سیلیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اثرات جانبی عملیات بهسازی با استرانسیم،افزایش تخلخل در قطعات ریختگی است.عملیات بهسازی با سدیم،استرانسیم وکلسیم سبب افزایش نسبتا شدید تعداد وابعاد تخلخل های ریز وپراکنده در قطعات ریخته گری می شوند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثرات عملیات بهسازی با سدیم وکلسیم به مراتب بیشتر از عملیات بهسازی با استرانسیم است. البته از آنجائی که در اثر عملیات بهسازی اغلب تخلخل های انقباضی درشت توسط ریز مک های گازی جایگرین می گردند،یک جنبه مثبت این پدیده کاهش نیاز به تغذیه است. [5]
در ذوبی که عملیات بهسازی انجام شده است قبل از اینکه دندریت ها بوجود آیند حباب های بزرگی در ذوب وجود دارد. در ابتدای امردندریت ها زده می شوند.بعد از این مرحله فاز یوتکتیک می خواهد رسوب کند.برای رسوب فاز یوتکتیک باید یک سطح زیرین برای رسوب وجود داشته باشد.به همین دلیل فصل مشترک حباب- مایع محل خوبی برای رسوب فاز یوتکتیک می باشد.پس فاز یوتکتیک به صورت شعاعی اطراف حباب رشد می کند.حباب در میان سلول یوتکتیک مخفی می شود وشکل واندازه اش به همان صورت اولیه باقی می ماند]2.[.می توان گفت که علت بزرگی حفرات در آلیاژهای آلومینیوم بهسازی شده وجود این حباب ها در قبل از بوجود آمدن دندریت ها می باشد.در آلیاژهای بهسازی شده اندازه حفرات کمتر تابع شکل واندازه فضا های بین دندریتی است.

4- شکل تخلخل:

4-1- تاثیر عملیات بهسازی بر شکل تخلخل :

عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزنی شکل فاز سیلیسیم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل وظریف می گردد.شکل تخلخل های ریز وپراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.در این شرایط تخلخل ها عمدتا ح کشیده ونازکی دارند.(شکل 2)از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتا درشت تر وکروی تر بوده(شکل 3)ومورفولوژی آنها کمتر تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.علت این امر در قسمت اندازه تخلخل توضیح داده شد(4)

در آلیاژهای بهسازی نشده بیشتر حباب ها در دامنه انجماد بوجود می آیند.با رشد دندریت ها سطح این حباب ها به سطح دندریت ها برخورد می کنند وشکل دندریت ها را به خود می گیرند.به این گونه مک ها مک های بین دندریتی می گویند که شکل بی قاعده دارند.پس در آلیاژهای بهسازی نشده مک های با شکل بی قاعده یا بین دندریتی وجود دارد ودر آلیاژهای بهسازی شده مک های بزرگ کروی شکل همراه با تعداد کمی مک های بین دندریتی وجود دارد. [2]
نوع دیگری از شکل تخلخل وجود دارد که به صورت سوزنی شکل می باشد. بوجود آمدن این نوع تخلخل بستگی به سرعت انجماد دارد.اگر سرعت انجماد به حدی باشد که جبهه انجماد به حباب برخورد کرده و مجرائی به شکل حباب در یک امتداد بوجود آورد در نهایت یک فضای خالی به شکل یک سوزن خواهیم داشت.

5- توزیع حفرات:

5-1- پراکنده در همه جای قطعه(یکنواخت):

این ح در مواقعی بوجود می آید که انجماد خمیری باشد.وقتی که انجماد از همه جا شروع می شود دندریت ها در همه جا زده می شوند وحباب های گازی در بین دندریت ها احاطه می شوند ودر نهایت به صورت ریز مک های گازی در کل قطعه به صورت پراکنده باقی می مانند.
ح دیگر این است که مذ که در بین دندریت ها وجود دارد دارای انقباض می باشد.چون دندریت ها در همه جا بوجود آمده اند مانع تغذیه شده مذاب بین دندریتی می شوند.در نهایت ریز مک های انقباضی در سراسر قطعه باقی خواهد ماند.
یا می توان گفت که اگر انجماد به طوری باشد که تمام دانه ها به صورت هم محور با شد حفرات گازی وانقباضی به صورت پراکنده درهمه قطعه دیده بشوند.

5-2- متمرکز بودن در وسط قطعه(مرکزی):

حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
این نوع توزیع حفره در ح ی بوجود می آید که انجماد در ابتدا تا حدی به صورت ستونی پیش رفته باشد.سپس به علت وجود ناخالصی های موجود در ذوب باقی مانده یا کاهش شیب دمایی در مرکز قطعه دانه ها به صورت هم محور رشد می کنند.در ابتدا که دانه ها به صورت ستونی رشد می کنند در حین رشد حباب های گازی موجود درذوب را به طرف جلو می رانند. همچنین انقباض موجود درذوب باقی مانده متمرکز می شود.در نهایت که دانه های هم محور در وسط قطعه ایجاد می شوند این حباب ها در بین دانه ها گیر می افتند.امکان دیگری که وجود دارد اینست که چون جبهه انجماد به سمت وسط قطعه است در نهایت مذ که باقی می ماند دارای انقباض می باشد که باعث ایجاد حفرات انقباضی در مرکز قطعه می شود.

5-3- محیطی:

این ح دلیلش این می تواند باشد که ما از مبرد داخلی در مرکز قطعه استفاده کنیم.در این ح انجماد از مرکز قطعه واز اطراف قطعه شروع بشود که در نهایت حلقه ای از مذاب را در محیط قطعه خواهیم داشت و حفرات گازی در این مذاب باقی مانده پیدا کرده اند.در نهایت حلقه ای از حفرات گازی وانقباضی در محیط قطعه خواهیم داشت.البته قابل ذکر است که استفاده از کلمه حلقه اینست که ما قطعه فرضی خود را یک استوانه درنظر گرفته ایم.

6- مقدار تخلخل:

6-1- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[4]:

درآزمایشات میر اسماعیلی تخلخل های نسبتا درشت در نمونه بدون تغذیه برای آلیاژ 319 مشاهده شده است،در حالیکه در نمونه تغذیه دار تخلخلها عمدتا به تغذیه منتقل شده اند وخود قطعه عاری از تخلخل است.بر خلاف قطعات منجمد شده توسط قالب تغذیه دار که عمیلات بهسازی سبب افزایش قابل توجه تخلخل شده است،این عملیات سبب کاهش جزئی تخلخل در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه گردیده است.در قطعات منجمد شده در قالب تغذیه دار،افزایش استرانسیم به مذاب سبب افزایش تخلخل شده است واین افزایش در صورت استفاده از مقادیر بیشتر استرانسیم شدیدتر است.از طرفی در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه،افزایش استرانسیم تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخلخل نداشته است.در کل می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر برای انجام عملیات بهسازی با استرانسیم از یک سیستم تغذیه گذاری نا مناسب استفاده کنیم قطعه ما دارای تخلخل کمتری خواهد بود.
در یک نگاه کلی می توان نتیجه گیری کرد که بهسازی با استرانسیم در نمونه های ریخته شده در قالب تغذیه دار با افزایش تعداد وابعاد تخلخل ها سبب افزایش مقدار کلی تخلخل گردیده است.
عملیات بهسازی سبب افزایش تخلخل در نمونه های حاوی تخلخل های انقباضی نمی شود.در توضیح این پدیده می توان عنوان کرد که عملیات بهسازی چه درقطعات عاری از مکهای انقباضی وچه در قطعات حاوی مکهای انقباضی سبب افزایش تخلخل های گازی می گردد.تشکیل این تخلخل های گازی د رقطعات عاری از مک های انقباضی سبب افزایش تخلخل در قطعه می شوند،در حالیکه در قطعات حاوی مکهای انقباضی،تخلخل های گازی ایجاد شده در اثرعمیلات بهسازی جایگزین مکهای انقباضی موجود گردیده وبنابراین عملیات بهسازی تاثیر قابل توجهی بر مقدار کلی تخلخل نمی گذارد.در واقع در شرایطی که شرایط برای تشکیل مکهای انقباضی وهم گازی فراهم است،هیدروژن محلول در مذاب آلومینیوم می تواند در خلال انجماد بدون هیچ مشکلی در مک های انقباضی تشکیل شده رسوب کند وبدین سان تلفیقی از مک های گازی وانقباضی بوجود می آید.

6-2- اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن[9]:

با افزایش درجه حرارت جنب وجوش اتم ها زیاد می شود وفواصل بین اتم های آلومینیوم زیاد می شود.به همین دلیل هیدروژن به راحتی وارد آلومینیوم می شود.پس هر چه درجه حرارت افزایش یابد میزان هیدروژن موجود در آلومینیوم افزایش می یابد.
در شکل اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن را می توان دید.

6-3- اثرات متقابل مقدار هیدروژن

مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل:
تخلخل های حاصل ازعملیات بهسازی منشا گازی دارند.استرانسیم فقط در صورت وجود هیدروژن کافی قادر به افزایش قابل ملاحظه تخلخل است، پس اثر استرانسیم بر افزایش تخلخل در شرایطی که هیدروژن مذاب بیشتر باشد شدیدتر است.از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که تخلخل های حاصل از عملیات بهسازی با استرانسیم منشا گازی دارند،بنابراین کاهش هیدروژن مذاب می تواند تا حد زیادی اثر عملیات بهسازی برتخلخل را خنثی کند. افزایش ابعاد وتعداد تخلخل ها وهمچنین تغییر مورفولوژی آنها از ح کشیده وترک مانند به ح کروی شکل در اثر افزایش هیدرو ژن بوضوح قابل تشخیص است.(شکل5)

6-4- اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم سرعت انجماد وعملیات [4]:

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که عملیات آخال زدائی وافزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.iwahori وserratos در آزمایشات خود نشان دادند که انجام عملیات فلا زنی پس از عملیات بهسازی با استرانسیم سبب کاهش قابل توجه تخلخل در آلیاژa356 گردیده است.شکل6اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم مذاب وسرعت سرد شدن را بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 نشان می دهد.

شکل 6 – اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم و وسرعت سرد بر مقدار تخلخل در آلیاژa356
همانطور که ملاحظه می گردد گرچه افزایش سرعت انجماد سبب کاهش تخلخل در تمام شرایط گردیده است ولی اثر سرعت انجماد در شرایط بهسازی شده با استرانسیم بر کاهش تخلخل بمراتب بیشتر است.
به بیان دیگر در شرایطی که در نمونه های نزدیک به تغذیه که دارای سرعت انجماد کمتری هستند عملیات بهسازی سبب افزایش نسبتا شدید تخلخل شده است اثر این عملیات در نمونه های مجاور مبرد که دارای سرعت انجماد زیادتری هستند قابل ملاحظه نمی باشد.همچنین نتایج بدست آمده بیانگر اثرات شدید استفاده از در سیستم راهگاهی بر کاهش تخلخل در قطعات بهسازی شده با استرانسیم است.
در واقع حضور در سیستم راهگاهی با کاهش های ا یدی وبا تمیز مذاب درون قالب سبب کاهش نسبتا شدید تخلخل در آلیاژ بهسازی شده با استرانسیم گردیده است.این نتایج از آن نظر حائز اهمیت است که در آلیاژهای بهسازی شده با استرانسیم نمی توان از عملیات فلا زنی بمنظور افزایش تمیزی مذاب استفاده کرد(عملیات فلا زنی سبب استرانسیم زدائی از مذاب می شود).

6-5- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[1]:

در این آزمایش آلیاژ a206(al-4.5%cu-0.4%mn-0.3%mg-0.2%ti)استفاده شده است.عرض،طول وضخامت قطعات به ترتیب 14،20و1سانتی مترمی باشد.سه قطعه با سه نوع قطر تغذیه متفاوت 3،4و6سانتی متری استفاده شدوارتفاع تغذیه ها 5/1برابر قطر تغذیه ها میباشد.قالب های ماسه ای co2 با استفاده از ماسه سیلیسی وهفت درصد وزنی سیلیکات سدیم به عنوان سخت کننده،آماده شد ودرانتهای قالب یک مبرد مسی قرار داده شده است.قالب ها به مدت 8ساعت در دمای پخته شده وتا دمای محیط قبل از ریخته گری سرد می شوند.
فرایند ذوب در کوره الکتریکی مقاومتی انجام شده وشمشa206به طور مستقیم در یک بوته گرافیتی اضافه شد.در حین ذوب شدن،غلظت هیدروژن اولیه ذوب در حدود کنترل می شود.دمای ریختن در حدود کنترل می شود.ترموکوبل ها در قالب قرار داده می شوند تا حرارت موجود در 9مکان قطعه نشان داده شده در شکل بدست آید.برای اندازه گیری وزن مخصوص از روش ارشمیدس استفاده می شود.


شکل 7-شماتیک قطعه[1]

توزیع تخلخل در درصد حجمی از انتهای مبرد تا انتهای تغذیه در قطعات،در شکل 8 نشان داده شده است.در این شکل،با افزایش اندازه تغذیه مقدار تخلخل کاهش پیدا کرده است.درهمه نمونه ها،حداقل تخلخل را در مبرد داریم،تا فاصله کمی از تغذیه به تدریج این مقدار تا یک ماکزیمم افزایش پیدا می کند.

6-6- تئوری ham برای محاسبه مقدار تخلخل[1]:

ر رسوب هیدروژن (f)وزمان واکنش یا به عبارتی زمان انجماد(tf) به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 1
که مقدار هیدروژن اولیه( )، مقدار هیدروژن نفوذ کرده در داخل حفره در یک محل معین ( )، هیدروژن قابل حل در آلومینیوم جامد( )، زمان آسایش(sec)وn یک مقدار ثابت است. قیاسی از چگونگی نفوذ هیدروژن می باشد. مقدار ر تشکیل تخلخل در یک محل معین آلیاژ ریختگی آلومینیوم a356(vp(%))را می توان به صورت زیر تشریح کرد:
معادله 2
که pg فشار حباب گازی(atm)و یک مقدار ثابت می باشد. pg ترکیبی از فشار اتمسفر وفشار هیدرواستاتیکی تغذیه،کاهش فشار مذاب بین دندریتی و فشار تنش سطحی حباب گازی می باشد.k باید معادل با باشد( دانسیته مایع( ))،teدمای یوتکتیک(کلوین) ،273ح استاندارد دما می باشد.پس معادله(2) را می توان به صورت زیر نشان داد:
معادله 3
که برابر با است.درمعادله (3)اگر فرض کنیم که به بینهایت میل کند یعنی که همه هیدروژن داخل حفره نفوذ کرده و ر هیدروژن رسوب کرده در یک محل معین در قطعه ریختگی (f) برابر با یک خواهد بود.به این دلیل ،ماکزیمم تخلخلی است که می تواند در قطعه ریختگی تشکیل شود.راههای مشابه دیگری برای پیش بینی مقدار ماکزیمم تخلخل وجود دارد مانند معادلات ترمودینامیکی.
نتیجه زمان انجماد به صورت نمودار در شکل 9 نشان داده شده است.این منحنی ظاهرا تئوری هام را اثبات می کند.با افزایش زمان تا یک حدی شیب منحنی کاهش می یابد که ممکن است دلیل آن،کم شدن نفوذ هیدروژن محلول در داخل حباب باشد. فشار حباب گازی می تواند به صورت روبه روباشد: که درآن تنش سطحی حباب گازی در نظر گرفته شده است.در عبارت قبلی تنش سطحی مذاب آلیاژ a206( )،c یک مقدار ثابت است( ).بر طبق این توصیف،فشار حباب گاز به ترتیب برای مبرد وتغذیه برای زمان های انجماد متفاوت،28/1و17/1محاسبه شده است.

7- محاسبه فاکتور شکل[3]:

در مقاله[3] محاسبه فاکتور شکل به صورت زیر می باشد:
که در آن aسطح حفره وpمحیط حفره می باشد.حفرات بزرگتر دارای فاکتور شکل کمتری می باشند.همچنین در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم با افزایش ضخامت فاکتور شکل کاهش یافته است.
با توجه به مطالب بالا می توان اینگونه استنباط کرد که حفرات کروی در مقاطع نازک تر می باشند زیرا با کاهش ضخامت فاکتور شکل افزایش می یابد.بیشترین فاکتور شکل را دایره دارد که یک می باشد.

8- تاثیر سرعت سرد بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ356 [2]

روش آزمایش:
هشت ذوب آماده شد:دو ذوب بهسازی نشده ،یکی باsb ریز دانه شده ،دو ذوب با سدیم بهسازی شده وسه ذوب با استرانسیم بهسازی شد.
ذوب ها در کوره سوخت گازی با بوته گرافیتی 8 کیلوگرمی وهمچنین با استفاده ازآمیژان 356 به عنوان شارژ آماده شد.ریز دانه هر ذوب با 1/0%تیتانیم به صورت آمیژانal-ti-b(5:1)انجام شد.در این عملیات ها ،سدیم به صورت ف ی(1/0%) ،استرانسیم به صورت آمیژان(al-sr10%) و25/0% آنتیموان به صورت ف ی اضافه شده اند.زمان انحلال برای آنتیموان واسترانسیم 20دقیقه می باشد.بعد از عملیات ذوب ،مقدار هیدروژن باید در حدود کنترل شود.همچنین از تجهیزات (telegas)تکنیک گردشی گاز و((alscan استفاده شد.نیاز هست که برای گاززدائی از نیتروژن باخلوص بالا استفاده شود.
هرذوب در دمای در پنج فنجان ف ی با دیواره نازک ریخته که نمونه های با وزن 200gr تولیدوبعدا بریده شدند..
درجه حرارت هائی که برای کوئنچ انتخاب شده اند٬با توجه به آنالیز های حرارتی آمیژان بدست آمده اند:درجه حرارت لیکوئیدوس ٬درجه حرارت یوتکتیک (بهسازی نشده وریز دانه شده با sb) یا در محدوده 565-570 (بهسازی شده با na,sr) .
درجه حرارت نمونه هائی که در آب کوئنچ شده اند بر طبق رخدادهای انجماد آلیاژ به صورت زیر می باشد:
: اواسط رشد دندریت- قسمت جامد 30%
:انتهای رشد دندریت- قسمت جامد 50%
شروع انجماد یوتکتیک- قسمت جامد 55%
اواسط انجماد یوتکتیک-قسمت جامد 75%
بعد از انجماد(هوا سرد شده)
برای مشخص دانسیته از روش ارشمیدس استفاده شده است..
نتایج وبحث:
ترکیبات شیمیائی در ج شماره2نشان داده شده است.


ج -2: آنالیز ترکیب شیمیائی

نتایج دانسیته:
بیشترین دانسیته بدست آمده در هر سری برای نمونه های کوئنچ شده از بوده است که این مطابق با مقدار ریز تخلخل صفر می باشدکه با متالوگرافی اثبات می شود.این مقدار را به عنوان دانسیته مرجع استفاده می کنیم.درصد ریز تخلخل های محاسبه شده برای نمونه های دیگردر ج 3نشان داده شده است.
ج 3:مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون


ج 3-1


ج 3-2

مقدار ریز تخلخل بدست آمده برای نمونه های در هوا سرد شده ٬تاثیر نهائی عملیات بهسازی در تشکیل ریز تخلخل ها را نشان می دهد.بیشترین مقدار مشاهده برای ذوب بهسازی شده با سدیم(na) و بعد از آن برای ذوب بهسازی شده با استرانسیم(sr) وبعد از آن برای ذوب بهسازی نشده می باشد.کمترین مقدار مک ها برای نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) بدست آمده است.این ترتیب برای نمونه میله ای ریخته شده در ماسه هم مشاهده می شود
نتایج آنالیزهادر ج 3 نشان داده شده است که سرعت افزایش مقدار مک ها را بعد از شروع واکنش یوتکتیک برای همه ذوب ها نشان می دهد. مقدار مک ایجاد شده در طول انجماد یوتکتیک در محدوده 0.7_0.6% می باشد.
شرایط انجام آزمایش با مقدار هیدروژن از این قرارمی باشد:
برای ذوب های بهسازی نشده ،مقدار جوانه تخلخل در حین رشد دندریت خیلی کوچک می باشد،بنابراین تقریبا همه تخلخل ها به علت جوانه زنی مک ها ورشد در حین واکنش یوتکتیک بوجود می آیند.
در مورد ذوب های بهسازی شده،جوانه زنی تخلخل وشروع رشدپائین تر از است که در شروع واکنش یوتکتیک به مقداری درحدود 48/0% برای نمونه های بهسازی شده با سدیم(na) می رسد. در حین واکنش یوتکتیک ،سرعت رشد، مشابه سرعت رشد ذوب های بهسازی نشده می باشد.
برای ذوب های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) ،شروع جوانه زنی حباب ها بعد از واکنش یوتکتیک انجام می شود.همچنین در این مورد ،سرعت رشد حباب ها مشابه ذوب های بهسازی نشده میباشد.
رویداد انجماد نشان می دهد که تشکیل حفره در آلیاژ های آلومینیوم به این صورت می باشد:
1-برای شروع انجماد در :مقدار انقباض انجماد به وسیله توده مذاب تغذیه کننده وتغذیه بین دندریتی به آسانی جبران می شود(برای همه عملیات ها).
2- از تا شروع واکنش یوتکتیک: در آلیاژهای بهسازی نشده و ریز دانه شده با sb تحرک مذاب بین دندریتی باندازه کافی از تشکیل مک جلوگیری می کند.در ذوب های بهسازی شده ،تحرک به شدت کاهش می یابدو مقدارانقباض بوسیله تشکیل حفره جبران می شود.
3- بطور کلی بعد از واکنش یوتکتیک:نفوذ پذیری بین دندریت ها وبین سلول ها به علت حجم زیاد جامد کاهش می یابد .بعد از آن ،مقدار انقباض انجماد به طور چشمگیری به وسیله تشکیل حفره در همه موارد جبران می شود.
بر اساس این ترتیب رخداد ها ،ما می توانیم بیشترین گرایش تشکیل ریزتخلخل ها را به ذوب های بهسازی شده نسبت دهیم به علت اینکه تحرک مایع بین دندریتی کاهش می یابد که بین دماهای و می باشد.در این محدوده یک فاز مایعی وجود دارد که در آن سیلسیم ،منیزیم ،آهن وعناصر بهساز متمرکز شده اندوهمچنین فاز جامد با شبکه دندریتی وجود دارد.عنصر بهساز می تواندخواص فاز مایع از قبیل ویسکوزیته یا نفوذ پذیری را تغییر بدهدو همچنین بر مورفولوژی دندریتها تاثیر بگذارد.

نتایج متالوگرافی:

در نمونه های کوئنچ شده،مذاب باقی مانده قبل از کوئنچ با آب وجود دارد ،یک ریز ساختار خیلی ریز دانه شده ایجاد شده است که به راحتی نسبت به فازهای که قبلا جامد شده اند قابل تشخیص می باشد.
نمونه های کوئنچ شده از :
ریز ساختار نمونه های کوئنچ شده از مشابه با همه عملیات ها می باشد.این ریز ساختار a-دندریت ها ومایع سریع سرد شده.این نمونه ها هیچ گونه تخلخلی را نشان نمی دهند.

نمونه های کوئنچ شده :

نمونه های کوئنچ شده از همانند نمونه های کوئنچ شده از می باشند،بجزوجودa-دندریت های بزرگ(در حدود 50%) وعدم وجود a-دندریت های خیلی کوچک در داخل منطقه یوتکتیک.
در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان تخلخلی دیده نمی شود ولی در نمونه های بهسازی نشده تخلخل ها به صورت خیلی ریز وجود دارند.در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم تخلخل های بزرگ کروی دیده می شود.
حفراتی که در بین دندریت ها زده می شوند مورفولوژی آن ها تا ایجاد یک شکل نا منظم تغییر می کند(بین دندریتی)
این موضوع برای حفرات در حال رشد ودر تماس با جامد می باشد(a-دندریت ها).
اما در قسمت مایع بیشتر می باشد(در حدود 50%) وبه همین دلیل تماس پیدا حفره با دندریت ها به ندرت اتفاق می افتد. همچنین بیشتر حفرات تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک کروی می باشند.
نمونه های کوئنچ شده در شروع یوتکتیک و اواسط یوتکتیک:
در نمونه های ریز دانه شده با آْنتیموان و بهسازی نشده که در شروع واکنش یوتکتیک کوئنچ شده اند،ساختار کاملا رشد پیدا کرده a-دندریت دیده می شود و همچنین مقدار زیادی هسته های یوتکتیک کوچک با فاز سیلیس لایه ای وجود دارد.
در نمونه های بهسازی نشده،مقدار زیادی ریز تخلخل کوچک در قسمت مایع وجود دارد.در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ریز تخلخل وجود ندارد.نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم وکوئنچ شده در شروع واکنش یوتکتیک( )ساختار دندریتی a ،مک های بزرگ و یک تعداد کمی هسته های یوتکتیک بزرگ را نشان می دهد.تعداد کم هسته های یوتکتیک حاصل واکنش عناصر بهساز می باشند.
فاز سیلیس به علت نیاز داشتن به یک لایه زیرین برای رسوب ، فصل مشترک حباب /مایع را انتخاب می کند.قابل توجه است که فاز سیلیس به صورت شعاعی در اطراف حباب رشد می کند که هم مرکز با هسته یوتکتیک می باشد. .هسته های یوتکتیک جامد شده اطراف حباب های کروی ایجاد می شوند که این موضوع وجود حباب های کروی را در آلیاژ های بهسازی شده تثبیت می کند.
در ادامه انجماد ،مقدار انقباض و سگرگاسیون هیدروژن به جوانه زنی حباب های جدید کمک می کند ،در حالی که حباب های از قبل شکل یافته توسط یوتکتیک جامد احاطه شده اند.بیشتر این حباب های جدید باید شکل نا منظمی داشته باشندزیرا قسمت جامد در حال رشد می باشد.
در آلیاژ های بهسازی نشده (یا ریز دانه شده با آنتیموان) ،هسته های یوتکتیک شکل نا منظمی دارند. همچنین حباب های جدید در حال رشد در تماس با جامد یک شکل نا منظمی پیدا دارند(بین دندریتی).بازو های هسته های یوتکتیکی به اندازه ای کوچک می باشند که حباب ها می توانند اطراف آنها رشد می کنند.ممکن است که حباب ها به صورت تخلخل های خوشه ای شکل درتصاویر متالوگرافی ظاهر شوند.
در آلیاژ های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم، فصل مشترک هسته های یوتکتیک نا منظم می باشد.دراین مورد ،حفره های جدید که شکل نا منظم دارند ،به طور جزئی مورفولوژی بین دندریتی پیدا می کنند.به علاوه اینکه ،چون هسته های یوتکتیک بزرگ می باشند ،حباب های جدید به سختی می توانند اطراف آنها رشد کنند.همچنی در این مورد آنها شکل رشته ای ندارند.در نمونه های کوئنچ شده از اواسط واکنش یوتکتیک ،ساختار دندریت های a ،هسته های یوتکتیک دیده می شود.در نمونه های بهسازی نشده(ریز دانه شده با آنتیموان)حفرات نامنظم در حال رشد و خوشه ای شکل وجود دارد(احاطه شده توسط بازوهای هسته یوتکتیک).
نمونه های بهسازی شده دارای حفرات کروی احاطه شده توسط یوتکتیک می باشند و همچنین حفرات نا منظم در قسمت مایع در حال رشد می باشند.

نمونه های درهوا سرد شده:

ریز ساختار نهائی نمونه ها ،تفاوت ها در اندازه و توزیع حفرات و فاز سیلیس یوتکتیک نشان می دهد.فاز سیلیس در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی نشده لایه ای می باشد ،در حالی که فاز سیلیس در آلیاژ بهسازی شده رشته ای و بسیار ریزمی باشد.حفرات درآلیاژ های بهسازی نشده و ریزدانه شده با آنتیموان ،نا منظم و با مورفولوژی بین دندریتی و خوشه ای می باشند.درآلیاژ های بهسازی شده دو نوع حفره وجود دارد:یکی کروی ودیگری نا منظم(به طور جزئی بین دندریتی).
مقدار حفره شکل یافته بعد از واکنش یوتکتیک برای هر ذوب و همه عملیات ها ی ان می باشد.درمورد مقدار حفره تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک ، درآلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده تفاوت هائی مشاهده می شود.
باید تاکید کرد که آلیاژ هائی که شامل مقدار هیدروژن بالاتر از باشند ،احتمالا در طول انجماد آنها، رخداد هائی روی می دهدکه متفاوت با مطالب قبلی خواهد بود.در آلیاژ های بهسازی نشده با مقدار هیدروژن بالاتر ،حفرات می توانند زودتر تشکیل شوند که در نتیجه تعداد زیادتری حفرات کروی ایجاد خواهد شد.
خلاصه مشخصات اصلی ریز ساختار تکامل یافته آلیاژ های بهسازی نشده ،ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی شده با استرانسیم وسدیم در طول انجماد ،در ج 4 آمده است.بیشترین تفاوت های قابل توجه مربوط به تغییرات ریز ساختاری بهسازی شده است که تعداد هسته های یوتکتیک کاهش ،مورفولوژی یوتکتیک/ مایع و قطعا مورفولوژی فاز سیلیس تغییر یافته است.

حباب های به وجود آمده در همه عملیات ها در ج 5 آمده است.در نمونه های بهسازی نشده یا درنمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ،بیشتر حفرات کروی،بعد از شروع واکنش یوتکتیک جوانه می زنند.در این ح ،حفرات به صورت بین دندریتی وسلولی رشد می کنند.همچنین در این شرایط ،فصل مشترک هسته های کوچک یوتکتیک با مایع نا منظم می با شد.حفرات رشد کرده فصل مشترک هسته های یوتکتیک را احاطه می کنند و به صورت شاخه ای و یا به صورت نا منظم و خوشه ای شده دیده می شوند.
در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم ،حباب های بین دندریتی قبل از انجماد یوتکتیک جوانه می زنند.بدین ترتیب ،وقتی هسته های یوتکتیک شروع به رشد می کنند ،حباب های جدید را احاطه می کنند و بدین ترتیب مورفولوژی اولیه خود را حفظ می کنند(کروی شده).ریز تخلخل های تشکیل شده بعد از جوانه زنی هسته یوتکتیک به صورت دندریتی و سلولی رشد می کنندکه نا منظم می باشند.در حالی که در نمونه های بهسازی شده ،هسته های یوتکتیک بزرگ می باشندو حفرات نمی توانند آنها را احاطه کنند ،.همچنین از مکانیزم شاخه ای شدن جلو گیری شده و حفرات نا منظم به صورت خوشه ای مشاهده نمی شوند.بعلاوه اینکه در آلیاژ های بهسازی شده ،چون فصل مشترک هسته یوتکتیک/ مایع صاف می باشد ،حباب ها نسبت به آلیاژ های بهسازی نشده کمتر نا منظم هستند.

روش آزمایش:

آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 356 می باشد.بدین منظور برای تهیه این آلیاژ از آلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم وهمچنین آلومینیوم ومنیزیم خالص استفاده شد.عملیات ذوب در کوره زمینی با سوخت گازوئیلی انجام شد.مواد شارژ جمعا kg7 می شدند که ابتدا آلومینیوم خالص وآلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم را شارژ وپس از ذوب شدن از کوره خارج شده ومنیزیم به صورت خالص اضافه شد.بر روی ذوب اول هیچ گونه عملیات کیفی انجام نشد.دمای ذوب ریزی ح گازز نشده 720درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
پس از ریختن نمونه پله ای اول مجددا ذوب باقی مانده داخل کوره قرار داده شده تا به دمای فوق ذوب لازم برسد.پس از رسیدن به دمای فوق ذوب لازم بوته بیرون آورده شده وگازز انجام گرفت.برای گازز از قرص دگازر استفاده شد.دمای ریختن ذوب گازز شده م ن730-720درجه سانتی گراد بود.شکل وابعاد مدل استفاده شده برای آزمایش در زیر نشان داده شده است.

نتایج:

در نمونه گازز نشده هیچ گونه مک وحفره مشاهده نشد. همانطور که از شکل الف پیداست هیچ گونه حفره یا ریز مک دیده نمی شود.
در نمونه گازز شده حفره بزرگی در سطح بیشترین ضخامت قطعه مشاهده می شود. علت وجود حفره این می تواند باشد که چون قالب مورد استفاده برای ریخته گری نمونه های آزمایشی ماسه تر می باشد احتمال دارد که رطوبت موجود در ماسه در هنگام تماس با مذاب بخار شده وحفره ای در سطح قطعه بوجود آورده است.
در کل حفره موجود در سطح قطعه گازز شده منشا گازی دارد زیرا در نمونه گازز نشده حفره انقباضی وجود ندارد یعنی اینکه سیستم تغذیه گذاری مناسب بوده است وهمچنین دمای بارریزی هر دو نمونه ی ان می باشد.با این اوصاف حفره موجود در سطح نمونه گازز شده نمی تواند منشا انقباضی داشته باشد.مشاهده متن کامل ...
تشکیلات
درخواست حذف اطلاعات

آنچه یک مسئول انجمن باید بداند

واحد دانش آموزی

اتحادیه انجمنهای ی دانش آموزان

استان قزوین

به کوشش :محمدرضا اهنگرها

تشکیلات انجمن ی

فلسفه انجمن ی همان شکل گیری یک پایگاه فرهنگی ویک امکان برای خود شناسی و خود سازی است محور اصلی کار انجمن ی این است که به محیطی تبدیل شود که دانش آموزان عزیز ما در آنجا با همدیگر مبادله فکری داشته باشند وبه تقویت روحی بپردازند و در مسائل مختلف همکاری لازم را داشته باشند

ساختار وارکان اتحادیه به نحوه طراحی شده است که به اه خود با سرعت برسند ارکان انجمن ی مدرسه به این شرح است : انجمن ی مدرسه به توسط هیئت مرکزی اداره میشود انجمن ی مدرسه متشکل ازمسئول انجمن ی و مسئول واحد فرهنگی و امور اجتمائی و مسئول آموزش و امور علمی است باید شما مسئول انجمن از رس انجمن ی آگاه باشید و رس انجمن ی که از سوی ی در اتحادیه به دانش آموزان ابلاغ کرده است به این شرح است:

نجمن ی, تشکل دانش آموزان مومن وانقل است که برای تحقق , حفظ وتعمیق اه انقلاب ی و پاسداری از ارزش های دینی و انقل به انسجام وتقویت بنیه ی تشکیلاتی خود اهتمام می ورزند وبرنامه های دینی فرهنگی خود را به دانش آموزان معرفی میکنند

افق های آرمانی انجمن ی

اولین گام، خودسازی است

اعضای انجمن های ی باید در زمینه های اخلاقی، ب فضائل اخلاقی، در کنار هم و در حرکت جمعی، یار هم باشند، از نظر فکری ضعف همدیگر را جبران کنند، فرصت هایی را برای مطالعه و بحث در مسائل اصلی فراهم کنند؛ اصلی ترین مسائل مثل توحید، معاد و ت که وقتی از این دنیا رفتیم در ورودی آ ت از ما سؤال می شود و هم چنین مطالعه و بحث راجع به هدف زندگی مان.

انجمن ی باید اعضایش را از لحاظ فکری، غنی کند. مسایلی که به روز مطرح می شود، شبهاتی که مطرح می شود، از کنار این ها نگذرند. آن ها را از اساتید و کتاب ها، پی­گیری کنند، پاسخ هایش را آماده کنند. یعنی از رهگذر این مجموعه، هم به خودشان پاسخ دهند و هم خودشان را آماده­ی خودسازی کنند. سعی کنید در انجمن های ی، انقلاب ی را مطالعه کنید! مطالعه ی تاریخ انقلاب، مطالعه ی جریان های مختلفی که در این انقلاب نورانی شکل گرفت، جریان های مثبت، جریان های منفی، آسیب هایی که انقلاب ی را تهدید می کند، تاریخ مشعشع دوران دفاع مقدس و جاهایی که باید کار بشود. شما بچه های عزیز در این زمنیه ها کار کنید! همین انجمن های ی، فرصتی باشد برای این که شما جمع شوید، هر کدام بخشی را مطالعه کنید، بیاورید، بحث کنید، بگویید و بشنوید. این جلسات داخلی شما، خیلی باید پرشور باشد و شما بچه های تشکیلات، باید آن ها را سازماندهی کنید. این جهت گیری های اصلی در انجمن، حفظ شود، هم چنین در زمینه ی خودسازی درسی، تلاش کنید ، البته درست است که نظام آموزشی ما همراه خودش، عیب ها و نقص های فراوانی دارد، اما ما که به خاطر عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" در جرگه­ی تحصیلی قرار می گیریم، برای این که بتوانیم از توانایی های علمی برخوردار بشویم و فردا بتوانیم وارد میادین علمی گسترده تر و در سطح وسیع تر بشویم، باید خودمان را اوج بدهیم و در رشته های مفیدی که به درد و زمان "عجل الله تعالی فرجه الشریف" و خدمت به مردم بخورد، تحصیل کنیم. ما باید از لحاظ درسی خودمان را تقویت کنیم، الحمدلله ذهن شما قوی است و خدای متعال به این ذهن های نورانی شما استعداد بخشیده که هر چه شما بیشتر از آن استفاده می کنید، توانایی اش بیشتر می شود. پس سعی کنید در انجمن ی، این وجهه حفظ بشود!

ـ ذوق عارفانه در کنار خودسازی تشکیلاتی و علمی

مطلب اول، این است که انجمن ی مدرسه، هیچ وقت از کارهای محتوایی نباید غفلت کند؛ یعنی از خودسازی تشکیلاتی. بچه های ما در انجمن ی باید دائماً کارهای مطالعاتی علمی داشته باشند،در مدرسه، این کار خیلی ضروری است. ان شاء الله خطوط اصلی را هم در اختیارتان خواهیم گذاشت. یک مسأله این است که ما از نظر فکری، باید دائماً خودمان را بسازیم و بچه ها واقعاً مشغول این کار باشند و از آن نباید غفلت کنند. در کنار این خودسازی فکری، باید توجه به کارهای درسی هم داشته باشند، یعنی آن کارهای علمی درسی به معنای خاص. بچه های انجمن ی حقیقتاً باید ستاره های علمی مدرسه ی خودشان باشند و از نظر درسی جلو باشند. اصلاً به خاطر آن معنویاتی که دارند، به خاطر آن رشد فکری که دارند،عملاً این میدان برایشان فراهم می شود که از نظر درسی هم بتوانند پیشتاز باشند. بعد هم چون حرکت جمعی دارند، می توانند همدیگر را کمک کنند. در کنار همه ی این ها، انجمن ی بهترین جا است برای تمرین اخلاق خوب، به خصوص اخلاق اجتماعی، یعنی انسان بتواند خوب ارتباط برقرار کند، هنر برقراری ارتباط را داشته باشد، خیلی ب و سرزنده باشد، در برخوردها، کیاست و زیرکی و زرنگی های خودش را حفظ کند، و این نکته های خیلی مهمی است. بچه ها باید روحیه­ی تعاون و همکاری را در خودشان تقویت کنند. بهترین فرصت هم، همین تشکیلات است، شما در کنار هم، چقدر می توانید تمرین تعاون کنید، تمرین همکاری منسجم، تقسیم شده و ... و البته از رهگذر حضور در انجمن ی، بچه های عزیز ما از آفت هایی که دیگران با آن مواجه می شوند و آسیب می بینند هم، ایمن می­گردند. اما علاوه بر همه ی این ها، آن چیزی که از انجمن ی حقیقتاً توقع است، داشتن یک ح معنوی است، یعنی داشتن یک ذوق عارفانه؛ این چیزی است که ما حتماً باید داشته باشیم.

ـ نقش تشکل های دانش آموزی در خودشناسی دانش آموزان

تشکل های داوطلبانه، مانند تشکل های دانش آموزی، انجمن های ی و سایر موارد، نمونه هایی هستند که بچه ها در تشکل ها می توانند خیلی از نقش ها را تجربه کنند که جای دیگر امکان پذیر نیست. چون داوطلبانه وارد این مجموعه ها می شوند و بعد هم عرصه هایی به رویشان باز می گردد، به خوبی می توانند بفهمند که آیا قدرت مدیریت و ی دارند یا نه؟ چقدر می توانند در نقش های جمعی حضور پیدا کنند؟ چقدر می توانند افکارشان را به دیگران منتقل نمایند؟ این جاها خیلی از نقش ها را از نزدیک تست کنند و خودشان را بسنجند. بنابراین دوستان عزیز، باید این فرصت را غنیمت بشمارند و سعی کنند که به بهترین شکل از آن استفاده نمایند.

ـ پایگاهی برای دشمن شناسی

جلسات انجمن ی را به پایگاه های شناخت بیشتر انقلاب و شناخت دشمن و دشمنی ها تبدیل کنید! جا دارد بچه ها روی این مسأله مطالعه کنند و اسنادش را جمع آوری نمایند. خلاصه این که باید خیلی تلاش کنیم تا بتوانیم دشمن و نوع اقداماتش را بشناسیم.

ـ تبدیل شدن به الگوی آرمانی نوجوانان دنیا

شما نوجوانان عزیز این روزگار و زمان، و شما پرچمداران نورانی انجمن های ی که این پرچم پرارزش و پرسعادت را به دوش گرفته اید، روی خودشناسی و آرمان شناسی خیلی کار کنید، آرمانتان را بشناسید! تمام نوجوانان دنیا به شما نیازمندند. آن ها خیلی بی پناه و دربه در هستند. چیزی ندارند. به چه دل ببندند؟ ی که ولایت ندارد، به چه چیزی می خواهد دل ببندد؟ یک نظام بدون ولایت، می شود یک نظام بی روح. روح و طراوتی ندارد. یک ی رئیس و یک ی مرئوس است. با هم تقسم کار کرده اند. عشق و آرمان و وفا در آن نیست. مگر می شود این ها را با هم مقایسه کرد؟ آن وقت شما بچه های عزیز، پرچمدار یک طرز فکر آرمانی هستید برای همه ی بچه های بی پناه دنیا. ببینید ! بچه های فلسطین، پیام شما را چقدر خوب گرفته اند. فلسطین اگر این روزهای عزیز را پشت سر می گذارد، به برکت انقلاب است. آن بچه های فلسطینی دارند پشت سر بچه های ایرانی ما حرکت می کنند. از شهید فهمیده های ما نور گرفته­اند که امروز می بینید، بدون ترس و با سنگ، جلوی سلاح های آنچنانی ایستاده اند. تمام نوجوان های دنیا می توانند از نوجوان های ایرانی الگو بگیرند. قدر خودتان را بدانید و این راه پرفروغ و نورانی را ادامه دهید. این برای شخص شما باعث خوشبختی است و در خانواده­ی شما باعث سعادت است و در نسل و شهر وکشور شما، بنیان سعادت و خوشبختی است.

ـ حرکت به سمت آرمان های بزرگ

این میدان (انجمن های ی)، میدان شما نوجوانان عزیز است. میدان تمرین اخلاق. تمرین معنویت، تمرین و تحصیل فضایل و کمالات این جا است. شما در این انجمن ها کنار هم جمع شوید، به همدیگر کمک کنید، دست همدیگر را بگیرید. جد و مصمم در راه این آرزوهای بزرگ – ان شاء الله - قدم بردارید.

ـ پرهیز از اه حقیر

حیف نیست شما دانش آموز عزیز که به عنوان یک شخصیت برجسته­ی علمی و فرهنگی و یک مدیر برجسته که قدرت ی و سازماندهی دارد، می تواند منشأ آثار فراوانی بوده و به عنوان یک سرباز نمونه و برجسته در خدمت عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" باشد؛ این راه را انتخاب نکنید و مثلاً به شکل یک شخص عادی، یک آدمی که به هر حال دارد زندگی می کند و فقط در خدمت خانواده اش است، باشید؟ حیف نیست، آن ی که می تواند آن قدر منشأ برکات و خدمات باشد، این قدر کوچک و محدود شود؟ شما آمدید انجمن ی تا بگویید ما نمی­خواهیم این طوری باشیم، ما به هدف های حقیر راضی نیستیم. ما باید آدم های مفید و مؤثر و کارگزار و شایسته­ای در ت کریمه ی عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" باشیم و ان شاء الله بتوانیم این نظام مقدس را بیش­تر از گذشته با حضور علمی و آرمانی خود، تقویت کنیم.

ـ تحصیل بیداری و بصیرت

اگر بصیرت محور قرار بگیرد، به شه اص داده شود، تلاش برای رشد اخلاقی در انجمن ی ما محوریت داشته باشد، در آن صورت یک چنین سنگری، هم می تواند در برابر تهاجم ایستادگی کند و هم می تواند انی که در پیرامونش هستند را حفظ کند. این هم خیلی نکته­ی مهمی است. آقا، انجمن های ی را به سنگرهای فرهنگی تعبیر کرده اند، پس باید محور در کار انحمن های ی، تحصیل بیداری و بصیرت باشد، هم بیداری عرفانی و هم بیداری و اجتماعی؛ یعنی با خبر بودن از آن چه که اتفاق می افتد، تشخیص وظیفه و کار عملی.

ـ حضور فعال و پرنشاط در مدرسه

انجمن ی باید در محیط های جوانانه، حضوری پرنشاط داشته باشد و بتواند با اخلاق خوب و منطق قوی، با بچه ها ارتباط برقرار نماید، بتواند بصیرت و بیداری را در محیط خود ترویج نماید و نیز بتواند به خوبی، توطئه های دشمن را تبیین نماید. اعضای انجمن ی باید یک سر و گردن بالاتر از دیگران باشند، باید اهل مطالعه و فکر باشند و باید بتوانند به خوبی با سایرین ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب، حضور یک انجمن ی فعال و پرنشاط مدرسه، به شکل طبیعی در حفظ بچه های مدرسه سهم دارد. این در راستای همان تعبیری است که عالی قدر داشتند و فرمودند: هر کدام از این انجمن های ی در دبیرستان ها یک سنگر فرهنگی است که بچه ها می توانند با سنگر گرفتن در آن جا از کید دشمنان، مصون و محفوظ بمانند. البته انجمن های ما در بعضی جاها خیلی فعال اند، خیلی شایسته اند و خوب می درخشند و بعضی جاها هم وضعیت شان خیلی مورد رضایت نیست، ما امیدواریم که همه وارد این میدان شوند.

ـ چگونه علمدار باشیم؟

اعضای انجمن ی باید در محیط مدرسه­ی خودشان، واقعاً پرچمدار باشند. اگر ما خودسازی کردیم، آن گاه می توانیم علمدار باشیم. مثلاً فرض کنید یک جمعی بخواهند راجع به یک ارزشی در مدرسه تبلیغ کنند یا از آن دفاع کنند یا شبهه ای پیش آمده و آن ها بخواهند وارد میدان شوند و قصد رفع شبهه را داشته باشند، اگر این جمع از نظر درسی ضعیف باشند، مورد تمس قرار می گیرند و زبان شان بسته می شود. هر که از راه می رسد می گوید: شما فعلاً درس تان را بخوانید! و آن ها این گونه زیر سؤال می روند. در باره­ی یک شبهه ای که در مدرسه مطرح شده، شما اگر خودسازی فکری، نداشته باشید، نمی توانید پاسخگو باشید، اگر قدرت بیان نداشته باشید، نمی توانید پاسخگو باشید، پس بچه ها، دائم باید خودسازی داشته باشند. به ازای این خودسازی، توانایی پیدا می­کنند که در محیط خودشان مؤثر باشند. این تأثیر مثبت، روی محیط خیلی مهم است. یعنی انسان روی محیط زندگی خودش تأثیر مثبت داشته باشد. شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان مؤمن نسبت به آنچه که در اطراف شما در مدرسه می گذرد و امثال این ها نباید بی تفاوت باشید! به عنوان یک وظیفه­ی فرعی، برای اینکه بتوانید نقش مؤثر و مثبت داشته باشید، باید این چیزها را مدنظر قرار دهید! اگر یک ی، هم وضع درسی اش خوب باشد، هم وضع فکری اش قوی باشد، اما اخلاق و ادبش معیوب باشد، او هم نمی تواند کاری انجام دهد، نمی تواند جذب کند، نمی تواند حرفش را به بچه ها برساند، دیگران حرف او را نمی پذیرند. حالا شما تصور کنید اگر این موارد در کنار هم جمع بشود، چه خواهد شد! اگر از نظر تحصیلی، از نظر اخلاقی، از نظر ، از نظر فکری، شخص در یک سطح شایسته ای قرار گرفته باشد، چه خواهد شد؟ ما توقع مان این است که ح های نوجوانانه هم، در آن حفظ بشود؛ آن نشاط، شور، هنر و ابتکار. از این چیزها غفلت نشود. چنان که من در خصوص ورزش اشاره . همه این چیزها در کنار هم است. نوجوانی مقطعی است که به هر حال می طلبد که شما نشاط داشته باشید، شور داشته باشید، جمع تان با صفا و پرنشاط باشد، پرتحرک باشد، ابتکار داشته باشید، کارهای هنری داشته باشید. از این مسایل نباید غفلت بشود. همه­ی این ها برای نوجوان خیلی خوب و لازم است.

ـ هدف اصلی، ایجاد شناخت در نسل جوان

این ی که اتحادیه ی انجمن های ی دانش آموزان به عنوان یک تشکل دینی، انقل ، ریشه دار و متکی بر آرمان های شهیدان و بنیان گذار انقلاب ی، راحل عظیم الشأن، اعلام کرده است خلاصه­ی کلامش عبارت است از شناخت؛ یعنی بیداری این نسل و تحول و تحرکش در شناخت توطئه­ی دشمن، کشف پایگاه های این توطئه در داخل، شناسایی آن مخصوصاً در محیط های آموزشگاهی و مدرسه­ای و بازخوانی ماجرای انقلاب ی، دستاوردهای این انقلاب بزرگ، شناسایی این نعمت بزرگ الهی، بازخوانی پیام آن و ترویج آن در بین سایر بچه ها. این ها کار انجمن های ی است و این تحت عنوان بزرگ دانش آموزان ایران ی اعلام شد. ما از بچه های عزیز انجمن ی- که فرض ما این است که این ها بیدارند، توجه شان بیشتر است، از بصیرت بیشتری برخوردار هستند و از ایمان قوی ترین برخوردار هستند- توقع داریم که با همت بلند وارد میدان بشوند و در پیشبرد این حرکت پیشتاز باشند و این امواج را گسترش بدهند.

ـ بصیرت آفرینی در محیط مدرسه

شما (اعضای انجمن های ی) اگر به میدان نیایید، این کار پیش نخواهد رفت و دشمن، خدای نخواسته ممکن است موفق شود. اگر شما به میدان نیایید، نسل شما و هم کلاسی های شما، اگر به میدان نیایند، اگر این مسأله را خوب متوجه نشود، ما در معرض خطرات زیادی هستیم. این بصیرت آفرینی در محیط مدرسه ها کاری است که شما بچه های عزیز باید ید؛ هم خودتان بصیر باشید و هم در محیط مدرسه، انجمن های ی بصیرت آفرین داشته باشید. الان وقت آن است که شما با همه ی وجود به میدان بیایید و پرچم های ی عزیز را به دست بگیرید و این راه را به شایستگی طی کنید.

ـ بر­افراشتن پرچم بیداری

از جوانان مؤمنی که به برکت نفس روح خدا در این زمان بیدار شدند، جامعه ای که به خودباوری رسیدند، فرهنگ خودشان را کشف د، این همه عزت و افتخار آف د- به رغم همه ی مشکلات- توقع آن است که با بیداری در برابر فرهنگ مهاجم، هم همگی بیمه بشوند و هم محیط پیرامون خود را بیمه کنند. این هدف انجمن های ی است. این جا سنگر بیداری و سنگر بصیرت است.شما باید پرچم بیداری را در مدارس خودتان به دست بگیرید. راهش هم این است که اول خودتان بیدار شوید، چشم خودتان را باز کنید، استعداد ها و فرهنگ خودتان را بشناسید.

ـ سرمایه گذاری با همه ی وجود برای ورود به میدان

اگر بخواهید وسط میدان بیایید، باید سرمایه گذاری کنید و با همه ی وجودتان، با همه ی قلبتان، با همه ی استعدادتان، با همه ی ذهنتان و با همه ی توانایی هایتان وارد این میدان بشوید و انشاء الله این کار بزرگ را پیش ببرید.

ـ درخشش انجمن ی با بسیج استعدادها

طبعاً درخشش انجمن ی به اخلاق، ادب، منطق و روح معنوی و حماسی است، و این با همت اعضای آن محقق خواهد شد. من فکر می کنم راه رسیدن به آن نقطه هم، خود شما (اعضای انجمن) هستید. اگر همت کنید، در آموزشگاه های خود، در انجمن های ی مدارس خود و حقیقتاً این را که اعلام شده است، جدی بگیرید و وارد میدان بشوید، جلسات گفتگو بگذارید، سایر دانش آموزان را به کمک بطلبید، از بچه های با استعداد مدرسه­ی خود دعوت کنید، با معلمان و مربیان ارجمندی که در این زمینه ها حرفی برای گفتن دارند، وارد گفتگو شوید و از آن ها در زمینه های مختلف کمک بگیرید، یک انجمن ی زنده، فعال و پرنشاط در مدرسه خواهید داشت و خواهید درخشید. و من فکر می کنم آموزش و پرورش هم از داشتن یک چنین انجمن هایی استقبال می کند و حقیقتاً در هر مدرسه ای، یک انجمن ی پرفروغ و درخشان، موجب افتخار است. در این راستا ستاد مرکزی اتحادیه ی استان خیلی باید تلاش کند و استعدادها را برای رسیدن به این نقطه بسیج نماید.

ـ عضو انجمن ی در خانواده

یک عضو انجمن ی باید همیشه این سؤال برایش مطرح باشد که من چگونه می توانم به خانواده­ی خودم، بهتر خدمت کنم؟ به هر حال در هر خانواده ای، در یک زمان ، شرایط عادی است و در زمان دیگر شراط بحرانی، ما باید ببینیم که در هر موقعیت ، چه وظیفه ای داریم. مثلاً در شرایط بحرانی برای خانواده، شما باید به عنوان یک نوجوان یا جوان، سعی کنید که در درجه­ی اول، عضوی صبور و بردبار باشید و بعد هم حتی المقدور، بتوانید باری را از دوش اعضای خانواده بردارید و سهم خودتان را ایفا نمایید. در شرایط عادی هم باید هر کدام از شما، وظایف­تان را در قبال دیگر اعضای خانواده به خوبی انجام دهید و به تدریج، استقلال را تمرین کنید.

یک مشکلی که الان در خیلی از خانواده ها هست، این است که متأسفانه به دلیل محبت زیاد و عواطف زیاد، مسئولیت شایسته­ای در خانواده بر عهده­ی بچه ها قرار نمی گیرد و پدر و مادر خودشان بیشتر کارها را انجام می دهند و این موجب می گردد که از این نظر، بچه ها به پختگی لازم نرسند و قدری در این امر، تأخیر صورت پذیرد. لذا باید فرزندان یک خانواده در حد امکان به پدر و مادرشان کمک کنند.

نکته مهم دیگر در این زمینه هم، این است که با بزرگ شدن فرزندان، ابراز عواطف نسب به پدر و مادرشان کم شود. توجه داشته باشید که ما به عنوان فرزند، هر چقدر هم که به پدر و مادرمان احساس محبت کنیم و آن ها را از محبت خودمان برخوردار نماییم، باز هم نمی توانیم حق شان را ادا کنیم؛ حق آن ها بر ما، حق خیلی بزرگی است و خوشا به حال آن هایی که همیشه، پدر و مادر را از خودشان راضی نگه می دارند . در مورد برادرها و خواهرها هم، اگر کوچک تر از شما هستند، باید در قبال آن ها احساس مسئولیت کنید! به اخلاق و رفتار و درس آن ها توجه داشته و حساس باشید! در حل مشکلات کمک شان کنید و یاریشان دهید! و این برای آینده تان هم خیلی مفید خواهد بود. اگر برادر و خواهر هم سن و سال دارید که خوب باید دوست صمیمی یکدیگر باشید و غم خوار یکدیگر، و امین رازهای همدیگر باشید و هم چنین باید در مواقع نیاز به هم کمک کنید. اگر هم، آن ها از شما بزرگ تر هستند، وظیفه شما، احترام گذاشتن به آن ها و اطاعت از آن ها است؛ حتی اگر علم شما و اطلاعات شما بیشتر است، باز هم لازم است که به عنوان بزرگ تر به آن ها احترام بگذارید و کمک حالشان باشید.

ـ برخورد صمیمانه، مؤدبانه و منتقدانه

اعضای تشکیات ما باید درخانواده هایشان کاملاً اصول صمیمیت، مهربانی، تواضع و ادب را نسبت به اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر رعایت کنند. اما در عین حال می توانند به صورتی هنرمندانه و علاوه بر حفظ اصول، حرف های خودشان را هم بزنند و از عقایدشان دفاع کنند. با بزرگ ترها به گفتگو بنشینند و اشکالاتی را که در کار آن ها می بینند، با احترام و تواضع کامل، یادآور شوند. هم چنین، می توانند کتاب ها­ی خوب و محصولات خوب و مفید فرهنگی را به خانه ببرند و در اختیار اعضای خانواده قرار دهند. و یا حتی گاهی بچه های انجمن ی را دعوت کنند و با تشکیل جلسات فکری و مطالعاتی و یا جلسات معنوی و دعا و مناجات ، فضای خانه را معطر نمایند. به هر حال باید سعی کنند که همواره تأثیر مثبتی بر خانواده خود داشته باشند.

ـ توجه ویژه به افزایش مهارت های گفتاری

مهارت های گفتاری عمدتاً در دوران کودکی شکل می گیرد و در دوران نوجوانی تثبیت می شود. بعدها چندان تغییری نمی کند. جز این که بر زیبایی و زینت و محتوایش افزوده می شود، اما خود مهارت ها، غالباً در دوران نوجوانی و ابتدای جوانی تثبت می شوند. بنابراین نسبت به این مسأله بسیار مهم که نقش بسیار عظیمی در شکل گیری شخصیت مثبت آن ها دارد، به عزیزان نوجوان ما باید توجه داده شود. ما معتقدیم انجمن های ی دانش آموزان – که عزیز و مسئولین گران قدر ما ، نسبت به این مجموعه نورانی امیدهای فراوانی بسته اند – وقتی می توانند رس شان را به خوبی پیش ببرند که از اخلاق نیک و معطر ی و محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – برخوردار باشند. مسأله "حسن خلق" باید مسأله ی اول ما باشد. بخش قابل توجهی از حسن خلق مربوط به حوزه های فتاری و روابط کلامی است؛ به ویژه اگر بنا باشد که برادر یا خواهری در قالب انجمن های ی دانش آموزی ، نسبت به شخصیت دیگران نقش ایفا کند و نسبت به تنویر افکار دانش آموزان دیگر نقش داشته باشد. ما رس ی داریم که آن روشنگری و دفاع از آرمان های ی و انقل و حمایت از دانش آموزان عزیزی است که در معرض برخی از خطرها قرار گرفته اند. انجام این رس ، نیازمند مهارت های گفتاری است؛ باید بتوانند هم حرف خوب بزنند و هم خوب حرف بزنند ، باید آیین گفتگو را آموخته باشند و از این فضیلت ارزشمند هم برخوردار باشند. پس از این جهت هم لازم است ما به این مسأله بپردازیم. در جلساتی که با بچه ها داشتیم، مکرر این مسأله، تأکید شده که باید خود را برای مبارزه­ی گفتاری آماده کنند و شرایط زمان و روزگاری که درآن زندگی می کنیم، روزگار مواجهه های فکری است، در این دوران، وقتی می توانند موفق شوند که هم از نظر ساختاری و محتوایی از کلام قوی برخوردار باشند و هم از نظر شکلی کلام دلنشینی داشته باشند. ـ پیگیری جدی جلسات و برنامه ها

دائم به فکرتان رونق بدهید! جلسات جدی و ممتاز برگزار کنید، این جلسات را بین خودتان برگزار کنید، این جلسات را بین خودتان تعریف کنید؛ وقتش را و انضباتش را. برایش آیین نامه بنویسید، کارهای قشنگ و مبتکرانه انجام دهید، بین خودتان آیین نامه هایی بنویسید که مثلاً اگر فلان شخص فلان کارش را به خوبی انجام نداد برایش توبیخ نامه نوشته شود. ما آن وقت ها در این گونه موارد همدیگر را جریمه می کردیم.

سخنان گوهر بار ی در اتحادیه حجت ال حاج علی اکبری

ویژگی های اتحادیه انجمنهای ی دانش آ موزان

1ـ پرچمدار دانش آموزی فراگیر، پایگاه اصلی سهم خواهی نسل چهارم از آرمان راحل (ره)، اه نظام و انقلاب ی و پیگیر مطالبات ولایت و ی در مسیر دانایی، مهرورزی و عد خواهی با محوریت نرم افزاری.

2ـ دارای اعضایی مؤمن و انقل ، با نشاط و امیدوار، خودانگیخته و خلاق، صاحب بصیرت ، مقبول و موثر در خانواده و مدرسه، بهره مند از مهارت های تشکیلاتی به ویژه برقراری ارتباط و جذب دیگران، توانمند در راهبری گروه همسال، فعال و نقش آفرین در بهسازی محیط علمی و تربیتی.

3ـ نمونه در سازماندهی تشکیلات ساده و انقل ، جوشیده از درون انجمن ی، دارای نشاط جوانی و جوان باور، صاحب نظر و کارشناس در حوزه های مرتبط.

4ـ دست یافته به شبکه منسجم تشکیلاتی با منظومه فکری، علمی و فرهنگی مبتنی بر شه های ناب حضرت (ره) و ی از طریق گسترش و تقویت پایگاه های تشکیلاتی، فکری و معنوی دانش آموزان.

5ـ بهره مند از دانش و فناوری نوین با سامانه های نرم افزاری روز آمد و مجهز به زیرساخت های سخت افزاری متناسب با مأموریت های محوله.

6ـ برخوردار از د جمعی به منظور پشتیبانی کارشناسی برنامه ها و تأمین نیازهای فکری و محتوایی اتحادیه.

7ـ پیشرو در برقراری ارتباط دوسویه و هدفمند با تشکل های دانش آ موزی و ایفاگر نقش حلقه ی ارتباطی دانش آموزان با فرزانه انقلاب و مسئولان نظام.

8ـ جریان ساز در نقد نظام آموزشی و پرورشی با معیار قرار دادن نظام آموزشی شه مدار و د محور و نظام پرورشی مصون ساز و مبتنی بر تربیت حماسی، همراه با تقویت هویت دینی و ملی.

9ـ تأثیرگذار در عرصه ی دانش آموزی با ترویج فرهنگ قرآنی و سیره نبوی، علوی و فاطمی با تاکید بر احیای اول وقت و الگوسازی برای دختران جوان به عنوان نمادهای اصلی حیات طیبه.

10- شاخص در تربیت کارگزاران آرمانشهر مهدوی (عج) وتربیت شهروندان شایسته ی عصر ظهور با مخاطب قرار دادن دانش آموزان مسلمان به عنوان آینده سازان جهان .

آشنایی با دانش آموزی

تبیین دانش آموزی

حجت ال آقایی

واژه

، به ضّم اول و ر سوّم از ترکیب جنب+ش(پسوند اسم مصدر) است، به معنای «حرکت»، «تکان»، «لرزه» و «لرزش». پیوند جنب + ش ( )، ح ی است که از حرکت به دست می آید؛ به عبارت دیگر، می توان را نتیجه، محصول و ثمره حرکت دانست.

در کتاب های لغت مثل فرهنگ دهخدا، معین، برهان قاطع و آنندراج واژه کنار کلمه ها و ترکیب هایی مانند جنب و جوش، جنبیدن، اول، آباء، پذیری و... آمده است.

مترادف در عربی «الحرکه » است که معمولاً در کشورهای عربی این نام آشناست، مثل «حرکه المقاومه ال یه»، «حرکه الجهاد ال ی» و «حرکه حزب الله» که به معنای می آید و movement معادل انگلیسی آن است.

را در، دریا می توان به خوبی دریافت. ما در دریا سه ح داریم: «موج»، « » و «جریان». امواج ها را به وجود می آورد و ها جریان ها را می سازند. (جزر و مد)

اصطلاح « »

در فرهنگ اجتماعی و علوم معمولاً، با خود نوعی حرکت هماهنگ و حجمی را همراه دارد. اصولاً هر ، یک حرکت اجتماعی است و به تعبیری، ماهیت هر نوع «اجتماعی بودن» آن است؛ لذا وصف اجتماعی به نظر نگارنده در معرفی ، قید توضیحی برای آن است، بنابراین « » یا « اجتماعی»، «مجموعه ای از کنش ها و تلاش ها از سوی مجموعه ای از افراد است که به شکلی کم و بیش پیوسته به سمت هدفی مشخص حرکت می کنند یا به آن گرایش دارند».

وقتی می گوییم « دانش آموزی» یعنی «مجموعه ای از کنش ها و تلاش های مجموعه ای از دانش آموزان به سمت هدفی مشخص به شکل تقریباً پیوسته و هماهنگ»

پیداست که « دانش آموزی» حرکتی است برخاسته از متن دانش آموزان و تلاشی از میان آنان، با آنان و برای آنان، یا حرکتی که براساس پاسخ گویی نیازها و مطالبات واقعی آنان پدید آمده باشد.

دانش آموزی

اگر ماهیت دانش آموزی را «اجتماعی» بدانیم، هویت و شاخصه ممیزه آن از دیگر ها مثل دانشجویی که است فرهنگی بودن آن است.

بنابراین دانش آموزی با عنایت به منابع چهارگانه قدرت که دارای ابعاد - اقتصادی- نظامی- فرهنگی می باشد، یک اجتماعی- فرهنگی است.

عناصر مقوّم (هستی بخش) دانش آموزی

دانش آموزی مانند هر حرکت اجتماعی دارای سه عنصر اساسی و مقوّم است که با فقدان هر کدام از این سه، این قوام و دوام نخواهد یافت:

1. ی

2. هسته های وفادار

3. شبکه ارتباطی رسانا و قوی

نقش ی در هر ، ایده پردازی، زایندگی فکری، ش تن رکود و خمود در هر حرکت، برقراری ارتباط با عموم مردم با طبقات مختلف است. در این سیر، وجود «اتاق فکر» زیر نظر ی حرکت، ضروری است.

هسته های وفادار جمعی از اعضای خودانگیخته، هوشمند، دارای قدرت بصیرت و تحلیل، برخوردار از تعلق تشکیلاتی، دارای فهم عمیق از دانش آموزی و توانمند در برقراری ارتباط با دیگران برای انتقال مفاهیم، اه و راهبردهای دانش آموزی هستند.

شبکه ارتباطی یعنی نیروهای انسانی و علاقه مند در سطوح وسیع تر که ارتباط، تعامل و گفتگو بین ی و هسته های وفادار را با قشرهای مختلف برقرار می کنند؛ مانند مسئولان انجمن های ی و هیئت های مرکزی با استفاده از مطبوعات، رسانه ها و...

عناصر مقوّی (تقویت کننده) دانش آموزی

1. همراهی فکری مخاطبان ویژه (مسئولان کشوری)

2. نشریات، مطبوعات و رسانه های جمعی

3. امکانات مادی(بودجه و...)

پایان

آشنایی با دانش آموزی

در این بخش به شکل گیری دانش آموزی از آغاز تا به امروز نگاهی می کنیم و در این باره به برخی سؤالات پاسخ خواهیم داد.

تبار دانش آموزی

« دانش آموزی» ترکیبی جدید است، اگر چه ناآشنا نیست. معمولاً، تا به حال، ترکیباتی چون « دانشجویی»، «کارگری»، «کشاورزان»، « ن» و... را شنیده ایم، اما « دانش آموزی» از شهریورماه 1382، به عرصه ادبیات اجتماعی فرهنگی کشورمان وارد شد؛ البته، باید تحقیق کنیم که آیا در کشورهای دیگر نیز از این ترکیب استفاده شده است یا نه؟ جدید بودن این ، با برخورداری از سابقه ای روشن و تباری نورانی و پاک منافات ندارد.

حرکت های ناب دانش آموزی را در قالب انجمن های ی و حرکت های دانش آموزی دهه 1320 می توان یافت؛ نهضت ملی شدن نفت امواجی از حرکت های دانش آموزی را با خود به همراه داشت، اما داد 1342 برای دانش آموزی یک سرآغاز بود، سرآغازی بی نظیر، آن گاه که «ره» فرمود: «سربازان من در گهواره هایند» پانزده سال بعد آنگاه که دانش آموزان دبیرستانی، خفقان برآمده از رعب حکومت نظامی و کشتار هفده شهریور را در سیزده آبان 1357 ش تند و عملاً، مدارس را به صحنه خیابان ها آوردند، شوری دوباره آف د.

از آن پس در اوج انقلاب، در مبارزه با گرو ها و جریان های لیبرالی، در حضور پرشور جبهه های نبرد و دفاع در عرصه های مبارزه با تهاجم فرهنگی حرکت های دانش آموزی که عموماً در قالب انجمن های ی دانش آموزان بود، تأثیر سرنوشت ساز دانش آموزان را به رخ می کشد.

حرکت دانش آموزی بی هرگونه تغییر سخت افزاری در مجموعه و فقط با اصلاح و تغییر دیدگاه ها، نگاه های منفعل را از داخل به بیرون متوجه و تلاش ها را از حرکت های کوچک داخلی به جریان سازی های بزرگ کشوری و حتی بین المللی معطوف کرد.

ب) از جنبه برون تشکیلاتی، به بیان دیدگاه های مهم تربیتی و فرهنگی ای پرداخت که سال ها مطالبات و نیازهای پنهان دانش آموزان بود، نظیر تعلیم و تربیت دینی، هویت دینی و ملّی، نقد فضای آموزشی، بیان دیدگاه های نوین فرهنگی- اجتماعی- تربیتی- که جایگاه اتحادیه را در افکار عمومی و حتی مخاطبان بیرونی ارتقاء داد.

ج) مهم تر از همه، شعارهای «ما می توانیم»، «فردا از آن ماست.» و «تلاش برای خدمت رسانی، مهرورزی و عد خواهی» نزدیک است تا نسل سوم را از نسلی مرعوب و بی توجه به نسلی آرمان خواه و سرنوشت ساز معرفی نماید.

مختصات دانش آموزی

الف) دانش آموزی از نوع گفتمانی است و موجی برای تغییر منطق، ادبیات و گفتمان نسل جوان محسوب می شود و در مسیر خود از روش گفتگو و تعامل بهره می برد.

ب) مختصات دانش آموزی اقتضا می کند که بی نیاز از پشتیبانی رسمی و تی حرکت می کند و گسترش یابد و خودجوش و از متن پویا و با نشاط جوانانه اش سرچشمه گیرد.

ج) دانش آموزی با هدف قرار دادن آرمان مهدوی و سهم خواهی از آرمان های انقلاب و نه فقط از دستاوردهای آن از عمقی بی بدیل برخوردار است.

د) دانش آموزی دارای قابلیت منحصر به فرد تقویت از داخل تشکیلات و عملیات در خارج تشکیلات است. پایگاه ، مدرسه ها، دانش آموزان عضو انجمن ی پرچمداران آن و همه دانش آموزان مخاطبان آن هستند.

هـ) مهم ترین خصوصیات آن، قابلیت زیر پوشش قرار دادن کلیه فعالیت های فرهنگی- اجتماعی شناخته شده با شکل مناسب و قالبی نوین است.

اه دانش آموزی

عمده اه دانش آموزی را در شش هدف می توان خلاصه کرد:

الف) بازخوانی هویت و تبار انقل نسل سوم و مشخص سهم آنان برای نیل به آرمان ها

ب) فراخوان توده دانش آموزان به امید، شه، حرکت، خلاقیت و ابتکار در سایه خودباوری و با روحیه ای حماسی

ج) مقابله با مظاهر ی یأس، وادادگی، قشری نگری، رخوت و ترس در داخل و خارج کشور

د) آفرینش تربیت مصون ساز از طریق هویت بخشی و امید آفرینی

و) نهادینه مشارکت دانش آموزان به صورتی معتدل و با نگاهی تربیتی و مقابله با نگاه های ابزاری

ع العمل های مختلف

گروه اول، موافقان همراه و همدل که این حرکت را به فال نیک گرفته و تأیید و همراهی نمودند.

گروه دوم، موافقانی که این حرکت را نابهنگام، زود، بی پشتوانه و خارج از توان و ظرفیت تشکیلات می دانستند.

گروه سوم، مخالفانی که امیدهای مختلف خود را برای در دست گرفتن فضای دانش آموزی کشور و فتح سنگر مدارس پس از ها نقش بر آب می دیدند.

این گروه در مرحله اول سکوت معناداری برگزیدند؛ در مرحله دوم تلاش د آن را وابسته و حکومتی قلمداد نمایند و در مرحله سوم با راه اندازی حرکت های خود ساخته مانند مستقل دانش آموزان ایران به دنبال شبیه سازی بودند که در هر مرحله ناکام ماندند.

به حمد ا... در این مدت، اتحادیه انجمن ها ی دانش آموزان توانسته است در حرکت « دانش آموزی» دستاوردهای مهمی به ارمغان آورد؛ از قبیل:

1- طرح گفتمان «مهدویت»، «ما می توانیم»، «فردا از آن ماست».

2- طرح گفتمان نقد منصفانه و دانش آموزی دستگاه تعلیم و تربیت

3- طرح گفتمان دفاع از حقوق دانش آموزان

4- طرح گفتمان ارادت عاشقانه به

5- طرح گفتمان مشارکت معتدل و تربیتی- اجتماعی- با جشن تکلیف

6- طرح گفتمان جهان بدون امریکا

7- طرح گفتمان جهان بدون صهیونیسم

8- طرح گفتمان چشم انداز بیست ساله ی نظام

9- طرح گفتمان تحول بنیادین آموزش و پرورش

10 ـ حضور ویژه در پاسداشت بیداری ی

سخن آ ... ما می توانیم

شاید مقاسیه ای اجمالی بین دانش آموزی و انقلاب ی ما را به توانمندی های این حرکت آشناتر سازد:

1- انقلاب با جریان انداختن حرکتی فرهنگی و گفتمانی- در دهه اول- بر پایه مطالبات مردم موفق شد اذهان و افکار عمومی را به سمت خود جلب کند.

جنبس دانش آموزی نیز می تواند با به راه انداختن حرکتی گفتمانی بر پایه مطالبات و نیازهای دانش آموزان افکار عمومی را به خود متوجه کند.

2- در انقلاب ی بسیاری از فعالیت های عادی و مرسوم همانند حضور در مساجد، عزاداری، جلسات مطالعاتی، هیئت ها و... رنگ و بوی انقل می داد.

دانش آموزی نیز می تواند به بسیاری از فعالیت های عادی و مرسوم اتحادیه و آموزش و پرورش رنگ و بویی ی دهد.

3- در انقلاب بیدارسازی و تحریک توده ها را ان انجام دادند و ادامه حرکت را به صورت داوطلبانه و خودجوش، مردم پی گیری د.

در دانش آموزی هم وقتی مسئولان انجمن های ی، دانش آموزان را آماده د، ادامه حرکت را دانش آموزان به صورت خودجوش پیگیری خواهند کرد.

4- انقلاب ی فضای یأس و قالب های کلیشه ای تعریف شده - اجتماعی را برهم زد. نیز می تواند تعریفی تعریفی جدید و بومی را در این مرحله مهم از زمان به ظهور برساند.

خلاصه این که:

بیش از آنکه اجرایی و عینی باشد، گفتمانی و ادراکی است. برای برافراشتن پرچم در سراسر کشور بیش از دست و پا، نیازمند مغز، فکر و زبان هستیم.

اصول تعامل تشکیلاتی مسئول انجمن با مربی قرارگاه

برای زمینه سازی ایجاد تعامل مثبت بین مسئول انجمن با مربی قرارگاه لازم است تا اصولی رعایت شود . در همین رابطه مهمترین اصول تعامل تشکیلاتی مسئول انجمن با مربی قرارگاه را در چهار بخش به شرح زیرمی باشد

1. اصل احترام متقابل و رعایت سلسله مراتببراساس این اصل اداره امور انجمن بر عهده ی مسئول انجمن بوده و مدیریت برنامه های تربیتی تشکل وظیفه مربی قرارگاه است ، پس محدوده کار هر دو ، یعنی مربی قرارگاه و مسول انجمن مطابق رس تشکیلاتی و همین طور شرح وظایف انجمن ی مشخص و معین است به طوریکه در مجموع ، فرآیند کلی فعالیت های انجمن با توجه به اصل احترام متقابل و رعایت سلسله مراتب دستی به اه انجمن را تسریع می بخشد

.اصل پیگیری تخصصی کارها

براساس این اصل ، مسئول انجمن می بایست برنامه ها و تکالیف محول شده از سمت مربی در جلسات قرارگاه را از طریق واحد های مرتبط و متناسب با تشرح وظیفه هر واحد پیگیری و به انجام برساند تا در نتیجه توان تخصصی انجمن ی در انجام کارهای تشکیلاتی ارتقاء یابد . برای این کار لازم است که هنگام انتخاب اعضاء هیأت مرکزی با توجه به نیازهای انجمن ، ابتدا به توان سنجی و شناسایی استعداد دانش آموزان برای استفاده در کادر مدیریتی انجمن بپردازید

.اصل مداومت در آموزش

اصولاً در کار تشکیلاتی بدون آموزش مداوم و به روز دانش ، مسئول انجمن نمی تواند به حصول و دستی اه انجمن امیدوار باشد زیرا که انتقال تجربیات و فراگیری اصول و مبانی کار انجمن ، تنها با آموزش میسر خواهد شد پس حضور فعال در تمامی جلسات قرارگاه ضروری است

.اصل هماهنگی و کنترل

مطابق این اصل در انجمن ی لازم است که کنترل و ارزی برنامه ها بطور مداوم و مستمر ، توسط مربی قرارگاه صورت پذیرد تا بر این اساس هدایت جریان امور به سمت اه از پیش تعیین شده انجمن ، تسریع شده و مطابق نظام ارزشی اتحادیه ، کنترل و نظارت شود

وظایف مسئول انجمن نسبت به اعضاء

1.مسئول انجمن خود را برتر از اعضاء نمی بیند ، بلکه خدمتگزاری مسئول که لطف الهی شامل حال او شده و وسیله ارسال فیض به سایر بندگانش گشته و این بار سنگین که مسئولیت بیشتری بر دوش او گذاشته موجب تواضع بیشتر وی می شود نه تفا و خودبرتربینی2.رفتار ، حرکات و قیافه مسئول انجمن پس از احراز مسئولیت با قبل از آن فرقی نمی کند ، مثل خیلی از افراد که به محض رسیدن به مسئولیتی ، راه رفتن ، قیافه ، لحن صحبت ، طرزنگاه و ... آن ها تغییر می کند نشود.3.مسئول انجمن ضمن حفظ وقار و تحکم به موقع و بجا از تکبر و کلفت صدا خودداری نموده و قاطعیت را با نهایت آرامش و بدون کلمات نیش آمیز و یا اهانت آور به کار می برد و در تمام موارد همچون برادری مهربان که نهایت شفقت را به برادران خویش دارد ولی در مواقع وم از تنبیه و مجازات خطاکار چشم پوشی نمی کند عمل می نماید .4.مسئول انجمن هیچ گونه توقع و انتظاری به جز این که به وظایف خویش عمل نماید و خدا را خشنود کند از اعضا ندارد .5.به مشکلات و مسائل اعضاء توجه نموده و برای رفع آن ها کوشش می کند .6.خیرخواهی ، نصیحت ، مراقبت و مواظبت مسئول انجمن نسبت به اعضاء به نحوی است که بصورت یک (آقا بالاسر) درنیاید ، بلکه به موعظه حسنه و از طریق حکمت عمل می کند و تأمل می کند تا ببیند از چه راهی و چگونه می تواند اعضاء را از لغزش ها حفظ کرده و رشد دهد .7.مسئول انجمن در تشویق و تقدیر اعتدال را رعایت کرده و به گونه ای عمل می کند که نتواند حسادت افراد ضعیف را تحریک نماید و در توبیخ و سرزنش به گونه ای عمل می کند که باعث شرمندگی و روحیه ذلت پذیری در عضو نشود . چرا که مومن نزد خداوند بسی عزیز است و شرمنده و خج دادن به مومن گناه بزرگی است و به همین خاطر مسئول انجمن افراد را به صورت ابزار بی اراده در نمی آورد بلکه آن ها را افرادی حر ، آزاد و انتخابگر می سازد و تذکرات توبیخی را به صورت غیرمستقیم می گوید تا هم موقعیت و احترام وی حفظ شود و هم حیا و شرم بین عضو و مسئول انجمن باقی بماند .8.مسئول انجمن مراقب است تا بیش از اندازه و ظرفیت های گوناگون اعضاء به آن ها کار تحمیل نکند و در حدود دانش ، استعداد و امکانات فکری و زمانی برای اعضاء تکلیف نماید .9.مسئول انجمن از مربی قرارگاه یا مسئولان اتحادیه بدگویی نمی نماید تا خود را به گونه ای برتر از سایرین جلوه دهد و اگر اشکالی نسبت به بعضی مسئولان اتحادیه دارد از طریق مربوط اقدام می کند و شخصیت مسئولان را حفظ و احترام لازم را به آن ها می گذارد .10.از همه مهمتر مسئول انجمن می کوشد تا در تمام زمینه ها اسوه باشد و عمل و رفتارش را مطابق گفتارش کند تا اعضاء و کار تشکیلاتی را به طور عملی از او بیاموزند

مدیریت جلسات هیأت مرکزی:

هفته ای یک بار، با بچه های هیأت مرکزی دورهم جمع شوید ! گپ وگفتی داشته باشید! جوک های سالم برای هم تعریف کنید! اگر دلتان خواست، کمی هم درباره ی برنامه های ات

مشاهده متن کامل ...

سرفصل های ارشد نرم افزار
درخواست حذف اطلاعات

به نام خداوند مهربان

همانطور که می دانید کنکور ارشد شامل سه بخش دروس عمومی و دروس مشترک و دروس تخصصی می باشد .

دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر بین تمام گرایش ها شامل 2 درس زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات می باشد که درس ریاضیات خود شامل 4 درس می باشد و درسی به نام «دروس مشترک» که آن هم شامل 5 عنوان درسی است و مابقی سؤالات با توجه به گرایش به صورت تخصصی هر رشته مطرح شده اند.
___________________________________________________________
« زبان عمومی و تخصصی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی ی کامپیوتر می باشد. بدون تردید اگر دانشجویان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقل هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه گذاری در این درس می تواند منطقی باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصی در اکثر رشته ها در های مختلف فرق می کند و اساتید این درس به صورت سلیقه ای منابع و یا جزوات مورد نظر خود را به دانشجویان معرفی می کنند. خواندن کتاب زبان عمومی و همچنین زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف برای رسیدن به تسلط در این درس کفایت می کند. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست های عمومی رشته های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند. در کتاب زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف علاوه بر بررسی و ارایه پاسخ تشریحی و ترجمه تست های کنکورهای کارشناسی ارشد سال های قبل (از سال 92 ـ 72) لغات، اصطلاحات و متون رایج در رشته ی کامپیوتر به همراه ترجمه آن ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست های چهارگزینه ای تألیفی برای آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر با سئوالات درس زبان تخصصی این رشته آورده شده است. ضریب این درس در کنکور کارشناسی ارشد تی 1 می باشد.

____________________________________________________________

« ریاضیات »
سؤالات درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر شامل 4 درس ریاضیات ی، آمار و احتمال، محاسبات عددی و ساختمان های گسسته می باشد. ضریب درس ریاضیات برای تمام گرایش ها (2) و تعداد آن 16 سئوال می باشد.

« ریاضیات ی »
تعداد سئوالات درس ریاضیات ی در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. کتاب کرویت­ سیک مهمترین مرجع تدریس این درس می باشد که به لحاظ حل مثال های زیاد و تشریح کامل مطالب خصوصاً در بخش توابع مختلط دارای ضعف می باشد و بعضاً به دلیل ترجمه گزینشی در فصول معادلات با مشتقات جزیی مطالب پیچیده تر نیز شده است. در کتاب ریاضیات ی انتشارات مدرسان شریف تمام مطالب درسی با متنی ساده و روان آموزش داده شده، همچنین گنجاندن مثال ها و تست های چهارگزینه ای فراوان با پاسخ های تشریحی در ضمن آموزش درس از دیگر مزیت های این کتاب است. طبقه بندی مطالب و آوردن تمامی تست های کنکورهای کارشناسی ارشد 10 سال اخیر اکثر رشته های فنی و ی و گروه علوم پایه به صورت طبقه بندی شده در پایان هر فصل با پاسخ های کاملاً تشریحی، قرار دادن تست های تکمیلی با پاسخ کلیدی برای داوطلبان آزمون جهت تمرین بیشتر، حل کامل سئوالات آزمون سراسری 1392 (بهمن 91)، ارایه آزمون های خودسنجی در پایان کتاب در سه سطح a و b و c برای آمادگی در هفته های آ نزدیک آزمون، ارایه روش های تستی برای حل تست ها و ... از جمله مشخصات دیگر این کتاب است.
کتاب ریاضی ی شامل 1250 پرسش چهار گزینه ای شامل 950 مسئله حل شده با پاسخ تشریحی و 300 مسئله با پاسخ کلیدی می باشد.

_________________________________________________

« آمار و احتمالات »
تعداد سئوالات درس آمار و احتمالات در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. در ها کتاب های آمار و احتمال نادر نعمت الهی، احتمال و آمار پاشا، آمار و احتمالات ی تألیف شلدون راس تدریس می شود و بعضی اساتید از جزوه های شخصی خود برای تدریس استفاده می کنند. سئوالات این درس در قسمت مفاهیم آماری معمولاً ساده تر و در قسمت احتمال سخت تر به نظر می رسد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز از سالیان گذشته کت را ویژه رشته های کامپیوتر و برق روانه بازار کرده است. در ویرایش اخیر این کتاب، ضمن اضافه شدن مثال های مختلف با حل تشریحی، پاسخ های تشریحی سئوالات سال 1392 نیز در کتاب گنجانده شده است.

_____________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

________________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

_______________________________________________________

« ساختمان گسسته »
از این درس نیز معمولاً در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 5 سئوال مطرح می شود. برای تسلط بر این درس آشنایی با مفاهیم درس ساختمان داده ها لازم است البته مطالب این درس بیشتر حال و هوای ریاضیات دارد و به همین سبب جزء سئوالات ریاضیات در نظر گرفته می شود. از منابع مهم این درس کتاب های ساختمان های گسسته، تألیف بهروز قلی زاده و ریاضیات گسسته اثر رالف.پ. گریمالوی می باشند. با توجه به حجم کم مطالب در این درس وقت گذاشتن برای درس ساختمان گسسته مفید می باشد. انتشارات مدرسان شریف کتاب ساختمان گسسته را با در نظر گرفتن مطالب مورد نیاز داوطلبان به بازار عرضه کرده است. این کتاب در 7 فصل ضمن آموزش خلاصه مطالب با آوردن مثال های متعدد سعی بر آشنایی داوطلبان با سئوالات این درس داشته است. در این کتاب علاوه بر ارائه تمامی سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی کامپیوتر از سال 78 تا 92، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته های ی it و همچنین رشته علوم کامپیوتر نیز در آن گنجانده شده است.

__________________________________________________________

دروس تخصصی مشترک تمام گرایش های ی کامپیوتر
از این دروس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 27 تست مطرح می شود و شامل 5 درس: 1ـ ساختمان داده 2ـ نظریه زبان ها و ماشین ها 3ـ مدارهای منطقی 4ـ معماری کامپیوتر 5ـ سیستم عامل می باشد. ضریب این دروس در آزمون (4) می باشد و با توجه به این ضریب, مهمترین عامل برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

_____________________________________________________________
« ساختمان داده ها »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود. منابع مهم این درس در ها کتاب های اصول ساختمان داده ها تألیف هروتیز، ساختمان داده ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم می باشد. مباحث این درس آرایه ها، صف و پشته، لیست های پیوندی، درخت ها، گراف ها و الگوریتم های مرتب سازی هستند. تسلط بر این درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضریب آن بسیار مهم و در درجه دوم برای فهم بهتر درسی مانند طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته کاملاً ضروری می باشد. برای این درس نیز مانند کتب دیگر انتشارات مدرسان شریف کتاب جامع و بسیار مفید ساختمان داده ها را به قلم آقای بهروز تبریزیان (که ایشان سابقه زیادی در تدریس، تألیف و تحقیق در این درس را دارند) به جامعه علمی کشور عرضه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش ساده و روان خلاصه مطالب درسی مانند کتب دیگر مثال های متعدد در متن درس قرار داده شده است و در پایان هر فصل تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته های ی کامپیوتر، ی it و رشته علوم کامپیوتر مربوط به این فصل گنجانده شده است و پس از ارایه پاسخ تشریحی برای این تست ها مولف تعدادی تست تکمیلی با پاسخ کلیدی برای تمرین هرچه بیشتر دانشجویان در کتاب گنجانده است. بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) در پایان کتب از جمله مزایای دیگر این کتاب می باشد.

_____________________________________________________

« نظریه زبان ها و ماشین ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 6 سئوال می باشد. کتاب های مرجع در این درس مقدمه ای بر زبان های رسمی و ماشین تألیف لینتز، تئوری زبان های رسمی تألیف روسز، مقدمه ای بر تئوری کامپیوتر تألیف کوهن می باشند و تقریباً تمامی آن ها مطالب را پیچیده و غیرقابل فهم بیان کرده اند. البته خود این درس ماهیت این چنین دارد. انتشارات مدرسان شریف از سال ها قبل کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها را به قلم محمدرضا نامی به بازار کتاب ایران عرضه کرده که در سال 92 این کتاب ویرایش مجدد شده و با اضافه مثال های متعدد، توضیح بیشتر درس و بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) مجدداً روانه بازار کتاب شده است. مطالعه این کتاب برای این درس به همه داوطلبان توصیه می شود.

____________________________________________________________

« مدار منطقی »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود، به لحاظ اهمیت در بین دروس ی کامپیوتر در کنار درس ساختمان داده ها جزء مهمترین دروس می باشد. این درس به نوعی پیش نیاز درس معماری کامپیوتر نیز می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های طراحی دیجیتال، تألیف موریس مانو، کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال تألیف ویکتور پرنلسون می باشند. سیستم ها و مبناهای عددی، مدارهای منطقی، ساده سازی توابع منطقی، مدارهای منطقی می باشد. کتاب های مرجع فوق هرچند کتاب های خوبی هستند ولی به دلیل اینکه هر دوی آن ها ترجمه هستند لذا آموزش بعضی مطالب کمرنگ بیان شده است و در ضمن مسائل حل شده آن ها خیلی زیاد نیستند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب مدار منطقی را به داوطلبان ی کامپیوتر ارایه کرده است. در این کتاب ضمن ارایه خلاصه درس تست های تألیفی مولف در فصول مختلف گنجانده شده است. وجود تست های رشته ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها در کتاب به همراه تست های تکمیلی در پایان هر فصل کتاب باعث منحصر به فرد شدن این کتاب در بین کتاب های دیگر بازار شده است.

____________________________________________

« معماری کامپیوتر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 6 یا 7 سئوال می باشد. منابع مهم این درس در ها کتاب های طراحی سیستم های کامپیوتری تألیف مانو، طراحی نرم افزار و معماری کامپیوتر تألیف هنسی می باشند. تسلط و درک مطالب مدار منطقی کمک زیادی به موفقیت در این درس می کند. رئوس مطالب این درس، اطلاعات داده ها، الگوریتم محاسباتی، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد کنترل، خط لوله ای و سیستم های موازی، حافظه پنهان و دستگاه های ورودی و وجی i/d می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب معماری کامپیوتر را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب با نگاهی به سئوالات 15 سال اخیر، سعی شده مطالب در راستای این گونه سئوالات جمع بندی شود. مثال های زیاد، آوردن الگوریتم های مختلف، ترسیم اشکال مورد نیاز از جمله نقاط قوت این کتاب می باشد. در این کتاب سئوالات رشته ی it نیز به طور کامل به همراه پاسخ های تشریحی آن ها آورده شده است.

_______________________________________

« سیستم عامل »
تعداد سئولات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 4 تست می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های سیستم های عامل مدرن تألیف تننباوم، سیستم های عامل تألیف استالینگ، سیستم های عامل تألیف دتیل، مفاهیم سیستم های عامل تألیف سیلبر شاتز می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب سیستم عامل را به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش درس در حدود 860 تست چهارگزینه ای گنجانده شده است. تمامی سئوالات ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 و همچنین سئوالات ی it از سال 1381 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها گنجانده شده است. به لحاظ مثال های حل شده هیچ کت تاکنون در کشور مانند این کتاب تألیف نشده و به همین دلیل برخی اساتید از این کتاب به عنوان کتاب مرجع ی برای تدریس خود در طول ترم های ی استفاده می کنند. روبه رو شدن با تست های مختلف برای موفقیت در این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر کاملاً ضروری می باشد. این کتاب یکی از کتب بی نظیر کامپیوتر در کشور می باشد و مطالعه آن به کلیه داوطلبان با هر سطح علمی و توانایی توصیه می شود.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک، دیجیتال و انتقال داده ها در آزمون کارشناسی ارشد می باشند. ضریب این دروس برای این گرایش 2 می باشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
___________________________________________________
« مدار های الکتریکی»
این درس از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق ارایه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت در این کتاب تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل, آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

________________________________________________

« vlsi »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. از جمله دروسی است که از سال 82 به عنوان مواد درسی در لیست آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است، منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های اصول طراحی vlsi نوشته کامران شریف اشراقیان می باشند.

« الکترونیک دیجیتال »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (6) سئوال می باشد. همان طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن ترکیب دو درس مدار منطقی و الکترونیک می باشد و برای موفقیت در این درس باید به مطالب هردوی این دروس مسلط بود. البته وزن الکترونیک در این درس بیشتر است و آن مقدار مطلبی که در مورد مدار منطقی لازم است را معمولاً دانشجویان رشته کامپیوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در درس الکترونیک دچار مشکل اند. منابع مهم این درس کتاب های الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی، والیزاده و مهدی پور، اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت زاده می باشند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب خلاصه و مفیدی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است.
_______________________________________________
« انتقال داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سئوال می باشد. منابع مهم این درس کتاب های شبکه های کامپیوتری و انتقال داده تألیف فرشاد صفایی و محمود فتحی، شبکه های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه پدرام، ccna – انتقال داده و شبکه های کامپیوتر تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت ا... سپیدفام می باشند. این درس مفاهیم انتقال اطلاعات در دنیای کامپیوتر را مورد بررسی قرار می دهد، تعریف مفاهیم انتقال، انواع شبکه های انتقال، رسانه های انتقال، رمز داده ها، واسط انتقال داده ها، کنترل پیوند داده ها از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد، مطالعه کتاب انتقال داده های انتشارات مدرسان شریف که به شکل کاملاً حرفه ای مباحث وسیع این درس را مطابق آزمون ارشد جمع آوری کرده است را به کلیه داوطلبان آزمون ی کامپیوتر توصیه می کنیم.

_______________________________________________

دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ومحاسبات آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم و پایگاه داده ها می باشند. برای گرایش نرم افزار، این دروس دارای ضریب (2) و برای گرایش الگوریتم و محاسبات این دروس دارای ضریب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
__________________________________________________
« کامپایلر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر معمولاً (4) سئوال می باشد. از منابع مهم این درس می توان به کتاب اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو اشاره کرد. به طور کلی کامپایلر برنامه ای است که متن برنامه نوشته شده به یک زبان که زبان مبدأ نامیده می شود را به عنوان ورودی گرفته و آن را به برنامه معادلش و به یک زبان دیگر که زبان مقصد گفته می شود، ترجمه می کند. این درس جزء دروس سنگین گرایش نرم افزار محسوب می شود.
_____________________________________________
« زبان های برنامه سازی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. مطالب آن نیاز به آشنایی با مطالب برنامه نویسی دارد، مدل های زبان، بررسی معماری ماشین، انواع داده اصلی، بسته بندی و داده های ساخت یافته، وراثت، کنترل ترتیب برنامه و زیربرنامه و مدیریت حافظه از رئوس مطالب این درس می باشند. از منابع مهم این درس کتاب های زبان های برنامه سازی تألیف پرات ترجمه جعفرنژاد قمی، اصول زبان های برنامه سازی تألیف هروتیز می باشند.
_____________________________________________________
« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح درس تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
_____________________________________________________-
« پایگاه داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (4) سئوال می باشد. تعاریف و مفاهیم پایگاه داده ها، مدل های داده ای، زبان های پرس و جوی فرمال، زبان پرس و جوی sql، جامعیت و امنیت و سطوح نرمال و نرمال سازی از مطالبی است که در این درس مورد مطالعه قرار می گیرد. از کتاب های مرجع این درس که در های مختلف به عنوان منبعی برای تدریس مورد استفاده قرار می گیرد می توان به کتاب های پایگاه داده ها تألیف دیت، اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز اشاره کرد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس کت بسیار کامل و جامع را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است. در این کتاب تمامی مطالب از مفاهیم اولیه تا پیشرفته ترین مطالب به صورت کاملاً ساده و روان آموزش داده شده است. ضمن آموزش مطالب، تست های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سایر کتب این انتشارات تمامی سئوالات آزمون های گذشته رشته ی کامپیوتر تا سال 1392 نیز در کتاب آورده شده است. سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز به طور کامل در کتاب گنجانده شده است. همچنین تست های تکمیلی جهت خودسنجی داوطلبان در پایان هرفصل کتاب ارایه گردیده است.
__________________________________________
دروس تخصصی گرایش هوش آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 3 درس مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم و هوش هستند، ضریب تمام دروس برابر 2 می باشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1392، 16 سوال می باشد.
__________________________________________________
« مدارهای الکتریکی »
این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق نیز ارائه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش این درس استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل، آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

_____________________________________________________

« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
___________________________________________________
« هوش »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (7) سئوال می باشد. این درس از سال 81 به عنوان مواد درسی گرایش هوش در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می توان به کتاب های هوش تألیف راست، هوش تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

- ریاضیات شامل: ریاضیات ی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته
- دروس مشترک شامل: ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل
- دروس تخصصی معماری کامپیوتر شامل: مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده
- دروس تخصصی هوش شامل: مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش
- دروس تخصصی نرم افزار شامل: کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده

_____________________________________

برگرفته از سایت مدرسان شریفمشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
اهنگ های جدید
درخواست حذف اطلاعات

دوستان عزیز در سمت چپ وبلاگ روی گزینه تبادل لینک کلیک کنید.مشاهده متن کامل ...
پرفروش ترین مانیتور های آیفون تصویری سیماران
درخواست حذف اطلاعات

آیفون تصویری سیماران به عنوان برترین برند آیفون تصویری کشور از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش با پشتوانه کارخانجات صنایع الکترونیک سیماران با بیش از 55 سال سابقه تولیدات محصولات الکترونیک در کشور در حال حاضر رتبه اول فروش و خدمات پس از فروش و رضایت مشتری را در میان برترین برند های آیفون تصویری داخلی و خارجی بدست آورده است.

 

کارشناس فروش : افشین تر

09136989856

برای مشاهده کلیه محصولات و انتخ آسان لطفا اینجا کلیک کنید

همچنین صنایع الکترونیک سیماران به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات الکترونیک در خاورمیانه تنها برند آیفون تصویری در کشور می باشد که توانسته محصولات آیفون تصویری خود را به کشور های آسیایی و اروپایی همچون امارات ، ترکیه ، عراق ، کویت ، ایتالیا ، عربستان ، روسیه و... صادر کند

کیفیت را با آیفون تصویری سیماران به عنوان بهترین برند آیفون تصویری کشور تجربه کنید

نمونه مانیتور های آیفون تصویری سیماران :

 1. مانیتور آیفون تصویری " 3.5 بدون حافظه سیماران مدل hs-35fl
 2. مانیتور آیفون تصویری " 4 بدون حافظه سیماران مدل hs-40fl
 3. مانیتور آیفون تصویری " 4 تاچ کی حافظه داخلی سیماران مدل hs-40tk/m200
 4. مانیتور آیفون تصویری " 4 لمسی بدون حافظه هنذفری سیماران مدل hf-40
 5. مانیتور آیفون تصویری " 4 لمسی با حافظه هنذفری سیماران مدل hf-40/m
 6. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 بدون حافظه سیماران مدل hs-43
 7. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 تاچ کی حافظه داخلی ع سیماران مدل hs-43tk/m200
 8. مانیتور آیفون تصویری " 4.3 تاچ کی حافظه داخلی و ع سیماران مدل hs-43tk/m100
 9. مانیتور آیفون تصویری " 7 بدون حافظه سیماران مدل hs-71
 10. مانیتور آیفون تصویری " 7با حافظه داخلی سیماران مدل hs-71/m200
 11. مانیتور آیفون تصویری " 7 با حافظه سیماران مدل hs-71/m
 12. مانیتور آیفون تصویری " 7 باحافظه 5 ورودی سیماران مدل hs-71/5m
 13. مانیتور آیفون تصویری " 7 تاچ کی حافظه داخلی ع سیماران با کلید لمسی مدل hs-72/m200
 14. مانیتور آیفون تصویری " 7 تاچ کی حافظه داخلی و ع سیماران با کلید لمسی مدل hs-72/m100
 15. مانیتور آیفون تصویری " 7 صفحه لمسی با حافظه داخلی ع سیماران مدل hs-73/m200
 16. مانیتور آیفون تصویری " 7 لمسی باحافظه هنذفری سیماران مدل hf-75/m
 17. چشمی دیجیتال درب با حافظه سیماران مدل hf-28/m
برای اطلاع از قیمت آیفون تصویری سیماران با ما تماس بگیرید.
برای دریافت لیست قیمت همکار آیفون تصویری سیماران و لیست قیمت مصرف کننده آیفون تصویری سیماران تماس بگیرید.
برای دریافت اطلاعات و مشخصات و راهنمایی در انتخاب آیفون تصویری تماس بگیرید.
رسمی محصولات سیماران در کشور
پرفروش ترین سیماران در کشور
بزرگترین توزیع کننده محصولات سیماران در کشور
نمایندگی آیفون تصویری سیماران در تهران اصفهان کیش قشم بندرعباس شهرکرد شیراز یزد مشهد اهواز ارومیه تبریز زاهدان یاسوج گرگان گلستان مازندران رشت ساری آستارا چابهار
دارای بزرگترین انبار کالای سیماران در کشور
ارسال به سراسر کشور بدون محدودیت
خدمات پس از فروش سیماران در تهران اصفهان کیش قشم بندرعباس شهرکرد شیراز یزد مشهد اهواز ارومیه تبریز زاهدان یاسوج گرگان گلستان مازندران رشت ساری آستارا چابهار
 
 
 
 
خدمات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
 
واحد فروش آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت آیفون تصویری سیماران و لیست قیمت پنل و مانیتور آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت مانیتور آیفون تصویری سیماران و قیمت پنل درب آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کاتالوگ آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کاتالوگ پنل کارت خوان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اثرانگشتی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
خدمات پس از فروش سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مرکزی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
کارخانه سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
تولید کننده آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
ع و مشخصات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل کارت خوان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اتوماتیک سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل دم درب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فراز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فراز سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروز سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروز سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فوژان سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل فروژان سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل اثر انگشتی سیماران با کارت خوان در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت کارت سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت تگ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت همکار سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قیمت مصرف کننده سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت همکار سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
لیست قیمت مصرف کننده سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری ضد آب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
پنل آیفون تصویری ضد آب سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 7 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 4 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور لمسی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور تحت شبکه سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 3.5 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
مانیتور 4.3 اینچ سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری کره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون کره ای در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
قطعات آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون تصویری رنگی سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
آیفون سیاه سفید سیمارن در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد بروجن بروجرد بندر عباس بوشهر بیرجند تبریز م آباد رشت زاهدان زنجان ساری سمنان سنندج شهرکرد قزوین کرمان کرمانشاه گرگان همدان یاسوج ایران کاشان گلپایگان شهر نجف آباد شهرضا تیران سمیرم خوانسار اصفهانک شاهین شهر چادگان خانه اصفهان فردوسی طالقانی لاله زار سمیرم ف تیران فریدون شهر تهران کرج تربت حیدریه اسان ری چابهار بانه خوزستان آستارا آباده
نصب آیفون تصویری سیماران در شهر های تهران اصفهان شیراز مشهد یزد قم   کیش قشم هرمز اسان  خوزستاندرود  شمال کلاردشت همدان میانه آستانه عباس آباد رامسر ساری رشت گرگان کرج کردستان آبادان اراک اردبیل ارومیه تبریز سرین اهواز ایلام بجنورد ب

مشاهده متن کامل ...
مشروح پرسش خبرنگاران و پاسخ رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری
درخواست حذف اطلاعات

خبرنگار ریسک نیوز:
با توجه به اینکه در همه بازار های پولی، موسسات غیر مجاز مطرح است، در خصوص موسسات غیر مجازی که از طریق بیمه مرکزی معرفی شده اند، مانند آتیه سازان حافظ را ار شما چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
این مورد مشابهتی با موسسات مالی غیر مجاز ندارد، وقتی صحبت از غیر مجاز می شود یعنی مجوز فعالیت ندارد. این سازمانی که ذکر کردید مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی دارد و زیر مجموعه بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزار بیمه سلامت مجوز فعالیت دارد ولی براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بیمه، اگر یک موسسه ای بخواهد در زمینه بیمه های تجاری که بیمه های مکمل درمان هم بیمه های تجاری محسوب می شوند،فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و این سازمان در این حوزه وارد فعالیت شده است بدون اینکه مجوز بیمه مرکزی را داشته باشد.

خبرنگار پول پرس:
بانک ها بابت وثایق از س گذاران و متقاضیان تسهیلات آنرا بیمه می کنند اما در قبال حق بیمه ای که دریافت می کنند بیمه نامه را به بیمه گذاران تحویل نمی دهند، را ار بیمه مرکزی برای این مسئله چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
یک بیمه نامه ای به نام مانده بد ار داریم و بانک هایی که به مشتریان وام پرداخت می کنند برای آنها یک بیمه نامه عمر مانده بد ار از یک شرکت بیمه می ند که در صورت فوت یا از کار افتادگی و یا به هر دلیلی که قادر به پرداخت اقساط خود نیستند ، این اقساط را شرکت بیمه بپردازد. این یک بیمه نامه جاری است .طبیعی است در ح هایی که تسهیلات در ازای وثیقه گرفته می شود، بانک ها که این بیمه نامه را می ند برای مشتریان خود در تفاهم نامه بین بانک و بیمه، قید می شود وثایق در اختیار بیمه قرار گیرد. اگر وام گیرنده از پرداخت اقساطش استنکاف کند بیمه گر ریسک آنرا بر عهده گیرد و طبق قانون بیمه ، بیمه گر جایگزین بیمه گذار می شود وقتی که خسارتی را پرداخت می کند و می تواند آن وثایق را وسیله برگشت خسارتی قرار دهد که پرداخت کرده است.

خبرنگار پارس فارس:

به نظر شما در صنعت بیمه انحصار وجود دارد یا خیر و اگر انحصار وجود دارد، موضع شما برای ورود شورای رقابت به نرخ گذاری در صنعت بیمه چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بازار بیمه بازرگانی یک بازاری است که ۲۹ شرکت بیمه در آن مجوز دارند و فعالیت می کنند. اگر ۲ شرکت تخصصی p&i و ۲ شرکت بیمه اتکایی را خارج کنیم، ۲۵ شرکت باقی می مانند که بر سر دو چیز رقابت می کنند.۱- فروش بیمه نامه و ۲- حق بیمه و نرخ است که بیمه ها بر سر آن رقابت می کنند اما تعیین حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از تولیدات و خدمات یک امر تخصصی شناخته شده و پیچیده ای است که بر عهده شرکت های بیمه استو الگوهای جهانی هم این را نشان می دهد که احتمال وقوع حادثه بر تعیین حق بیمه دخ دارد و این احتمال وقوع حادثه مبتنی بر تاریخ و تجربه و اطلاعاتی که جمع آوری شده، می تواند زمینه تعیین نرخ حق بیمه باشد. در زمینه نرخ فنی رقابتی وجود ندارد چرا که این ماهیت ریسک است که تعیین می کند نرخ فنی چقدر است.
رقابتی که شرکت های بیمه باهم دارند بر سر هزینه های بالا سری است. به این معنا که شرکت های بیمه به حق بیمه فنی، هزینه های بیمه گری و سود مورد انتظار سهامداران را اضافه می کنند . اگر یک شرکت بیمه بتواند هزینه هایش را مدیریت کند و هزینه های بالا سری را کاهش دهد در رقابت دست بالاتر را دارد. اگر یک شرکت بیمه سهامدارانش را قانع کند که سود کمتری دریافت کنند، طبیعتا دست بالاتر را دارد. شرکت بیمه است که با اطلاع از سوابق بیمه گذاران خود می تواند نرخ و حق بیمه فنی را تعیین کند و هیچ ارگان دیگری هم صلاحیت حرفه ای ورود به این بحث را ندارند. در زمینه اینکه آیا انحصار وجود دارد، باید گفت خیر. هیچ بازار انحصاری کاملی در اقتصاد دنیا وجود ندارد و نه بازار رقابتی کاملی وجود دارد. همه بازار ها بین این دو در نوسان هستند. ما به لحاظ تعداد در بازارمان، رقابت داریم و همه این رقابت در بخش حق بیمه نیست بلکه در خدمات پس از فروش که در بیمه ارزی و پرداخت خسارت است یکی از مهمترین ملاک ها در صنعت بیمه است. هر چه ما جلو تر می رویم و بر تعداد شرکت های بیمه افزوده می شود الگوهای بیشتری برای خدمت رسانی به مشتری به بازار وارد می شود. مانند: ارسال پیامک پس از صدور بیمه نامه، پرداخت خسارت توسط گروه های سیار، ارزی و پرداخت خسارت در تمام نقاط کشور، کاهش فرآیند پرداخت خسارت، زیباسازی چیدمان شعب شرکت و مکانیزه معرفی به بیمارستان ها. پس، در حوزه صدور انحصار نداریم و در حوزه پرداخت خسارت نیز الگوهای متفاوت داریم پس بازار، بازار انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست. به این دلیل که بخش عمده ای از پرتفوی صنعت بیمه را خودرو و درمان تشکیل می دهد و این دو تابع نرخ گذاری هستند. طبیعتا این موارد، مشخصات بازار رقابتی را خدشه دار می کند. چرا که ت با نرخ گذاری برای بازار و فعالان بازار، تصمیم گیری می کند و در نتیجه در حوزه درمان و شخص ثالث اختیار ارزی ریسک به طور کامل در اختیار شرکت های بیمه نیست.

خبرنگار ایران و جهان:

با توجه به نظارت بیمه مرکزی بر صلاحیت مدیران شرکت های بیمه، صورت های مالی برخی از شرکت های بیمه نشان می دهد که وضعیت مالی خوبی ندارند، آیا بیمه مرکزی در بحث مدیریتی شرکت هایی که وضع مناسبی ندارند ورود پیدا می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در دوره اخیر مدیریت بیمه مرکزی ما سه حوزه را در ایفای وظایف قانونی ما که نظارت است مشخصا برنامه ریزی کردیم و دنبال می کنیم. اول نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه از این بابت که شرکت های بیمه را مانیتور و پایش کنیم به طوری که در هر لحظه توانایی ایفای تعهداتی را که بر عهده دارد داشته باشند. ابزار ما برای این پایش، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه است که مدلی از محاسبه توانگری مالی است که ما آن مدل را درباره شرکت های بیمه پیاده می کنیم. اقدامات دیگری که در حوزه پایش توانگری مالی انجام می دهیم این است که صورت های مالی شرکت های بیمه، نحوه ذخیره گیری را کنترل می کنیم و اگر شرکتی ذخیره کافی لحاظ نکرده باشد برای ریسک ها، باید اصلاح حساب کند و ذخایر کافی در حساب های خود در نظر بگیرد. همین طور سرمایه گذاری های شرکت بیمه را پایش می کنیم که از نصاب های مقرر در آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه فرا تر نرود. درست است که تعدادی از شرکت های بیمه توانگری آنها پایین است اما این ها وضعیت خط قرمز ندارند و اقداماتی برای بهبود توانگری آنها صورت گرفته از جمله کنترل ریسک های انتخ ، محدودیت در صدور بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی. این پایش الان به طور کامل در حال انجام است و اگر شرکتی از رهنمودهای بیمه مرکزی پیروی نکند، یکی از مهمترین را ارهای ما اطلاع رسانی به افکار عمومی است. یعنی بیمه مرکزی سیاست شفاف سازی اطلاعات شرکت های بیمه را اتخاذ کرده و همه این اطلاعات را به صورت شفاف در پرتال خود قرار می دهد تا افکار عمومی، رسانه ها و سهامداران این شرکت ها در جریان تنظیم حساب ها در شرکت های بیمه قرار گیرند. اگر شرکت های بیمه به این رهنمود ها توجه نکنند و برای اینکه نمی خواهیم به بازار بیمه شوک وارد کنیم، به بورس اعلام خواهیم کرد و بورس به عنوان نهاد نظارت مالی می تواند با آنها برخورد کند. بیمه مرکز ی هم می تواند از ثبت صورتحساب های مجامعی که رهنمودهای نظارتی بیمه مرکزی را جدی نگرفته اند، جلوگیری کند. در حوزه دوم بحث توانمند سازی حوزه مدیریتی است. تا کنون بیمه مرکزی فقط شرکت های بیمه غیر تی فعال در سرزمین اصلی را می توانست براساس آیین نامه شماره ۴۰ در انتخاب مدیران آنها (مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام، مدیران فنی و محاسبان فنی) دخ داشته باشد. هفته گذشته ما آیین نامه ای را در شورای عالی بیمه به تصویب رس م که بزودی ابلاغ می شود. این آیین نامه در زمینه مشاغل کلیدی و نحوه تعیین صلاحیت آنهاست. برای اولین بار در این آیین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی دسته بندی شدند و شرایط و مدارک مورد نیاز برای احراز صلاحیت در این مشاغل به تفکیک مشخص شده است که احراز صلاحیت مشاغل کلیدی بر عهده بیمه مرکزی است و احراز صلاحیت مدیران عملیاتی بر عهده شرکت های بیمه با رعایت شرایط موجود در آیین نامه است. پس در حال حاضر و با تصویب این آیین نامه، بیمه مرکزی احراز صلاحیت تمام مدیران کلیدی شرکت های بیمه اعم از خصوصی و تی و سرزمین اصلی و مناطق آزاد را بر عهده دارد. با این آیین نامه نظارت به صورت منظم و یکپارچه در کل صنعت بیمه صورت می گیرد. حوزه بعدی شفافیت و پاسخگویی است. در این حوزه ما ۲ آیین نامه داریم. یکی آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران است که در آن شرکت های بیمه را به پاسخگویی موظف کرده است و بیمه مرکزی به عنوان حافظ حقوق مردم و بیمه گذاران این آیین نامه را در شورای عالی بیمه تصویب و اجرا کرده است. در زمینه شفافیت نیز ما یک آیین نامه با عنوان شفافیت گزارش گری مالی در شورای عالی بیمه تصویب کردیم که بر اساس آن مشخص شده که شرکت های بیمه چه اطلاعاتی را باید در معرض افکار عمومی قرار دهند. با اجرای این ۴ آیین نامه ما این ۴ حوزه را پوشش دادیم، توانگری مالی شرکت های بیمه را رصد می کنیم، توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه را نظارت می کنیم، شفافیت و گزارش گری مالی را به عموم مردم و رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم و پاسخگویی در مقابل مشتریان را با سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران که در پرتال بیمه مرکزی فعال است رصد می کنیم. تا کنون بیش از ۳۰ هزار شکایت دریافت و رسیدگی شده است. در نتیجه می توان این اطمینان خاطر را به جامعه و مردم داد که اتفاقاتی که قبلا رخ داده دیگر تکرار نخواهد شد و از حقوق مردم به طور کامل بر اساس موازینی که در همه جای دنیا رایج است حمایت می کند.
آیا این آیین نامه پایش مدیران ، شامل مدیران فعلی هم می شود؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی شود اما از آنجایی که دوره های مدیریتی معمولا ۲ و یا ۴ ساله است و زمانی که دوره آن مدیر تمام شود مقررات در مورد آن اعمال می شود.

خبرنگار مهر:

به نظر میرسد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مخالف کرده اند و قضیه منتفی شده است. این صحت دارد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

خیر. لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال گذشته و ۲ ماهه امسال بررسی شد و خوشبختانه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا به همه دغدغه های ما در مورد این قانون پاسخ مثبت دادند و الان جمع بندی که ما در اختیار داریم و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم نهایی و به صحن علنی داده شده است بیش از ۹۰ درصد خواسته های صنعت بیمه را در این لحاظ کرده است. هم ریسک بر مبنای ویژگی های راننده ارزی خواهد شد و هم اصلاحاتی چون در صورت افزایش دیه دیگر نیازی به ید الحاقیه نیست و مازاد بر تعهدات بیمه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی خواهد بود و به همین دلیل حق بیمه صندوق به ۷ تا ۸ درصد افزایش می یابد.
ساز و کار های دیگری در این لایحه دیده شده از جمله اینکه تمام اطلاعات حوادث رانندگی در یک سامانه متمرکز خواهد شد و همه سازمان های مرتبط اعم از پلیس، وزارت بهداشت، راه و ترابری، پزشکی قانونی و بیمه ها به این سامانه مرتبط می شوند و تمام اطلاعات حوادث رانندگی و ترافیکی در این سامانه قابل دسترس خواهد بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و پرداخت خسارت های غیر واقعی جلوگیری خواهد شد و اینکه این تمرکز اطلاعات به ما امکان استفاده از داده ها برای ارزی ریسک خواهد داد و برداشت ما این است چنانچه لایحه ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس جمع بندی شد و در صحن علنی به تصویب نمایندگان محترم برسد هم برای مردم و هم برای شرکت های بیمه تسهیلات بهتری فراهم خواهد شد.

خبرنگار دنیای اقتصاد:

با توجه به اینکه فصل مجامع آغاز شده است، بند نحوه ذخیره گیری که مورد اختلاف شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی است، کما کان هست. آیا برنامه ای برای تفاهم سر این موضوع هست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

در مورد ذخیره گیری، آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه در مورد نوع و نحوه ذخیره گیری در شرکت های بیمه را تعیین کرده است. کلا در دنیا بیش از ۲ نوع ذخیره نمی گیرند ما هم یک طرح مطالعاتی را به پژوهشکده بیمه محول کردیم که مطالعه تطبیقی انجام دهد و مستندا به ما بگوید که ذخایر شرکت های بیمه برای اینکه بتوانند در آینده پاسخگوی تعهداتشان باشند چه نوع ذخایری است و باید به چه میزان لحاظ شود. اما در حال حاضر براساس آیین نامه ذخایر عمل می کنیم و همین طور نحوه تنظیم حساب های شرکت های بیمه را براساس قانون تاسیس بیمه گری بر عهده شورای عالی بیمه گذاشته است و شورای عالی بیمه هم در آیین نامه شماره ۲۸ مشخص کرده است صورت های مالی شرکت های بیمه با چه فرم و چارچوبی تنظیم شود و چه ذخایری در آن لحاظ شود.
استاندارد حسابداری که سازمان حسابرسی برای بیمه ها تنظیم کرده است در آن یکی از ذخایر به نام ذخیره فنی تکمیلی را به رسمیت نشناخته است و معتقد است این ذخیره را نباید شرکت های بیمه داشته باشند و دلیل آن این است که در این ۵۰، ۶۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است. این ذخیره بیشتر مربوط به ریسک های فاجعه آمیز است و شرکت های بیمه این ذخیره را می گیرند و انباشت می شود که اگر خدای ناکرده حادثه ای مانند ز له رخ داد بتوان با این وسیله بخشی از آن خسارت ها را جبران کرد. اما چون تا کنون اتفاق نیافتاده است سازمان حسابرسی می گوید نباید این ذخیره محاسبه شود. اما ما در صنعت بیمه اعتقاد داریم همیشه احتمال وقوع حادثه وجود دارد و این ذخیره پشتوانه مالی شرکت های بیمه است و ارقام قابل توجهی است و اگر بخواهیم این ذخیره را حذف کنیم بخش عمده ای از دارایی های شرکت های بیمه آزاد می شود و در حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند و ممکن است تصمیم گرفته شود آنها را به عنوان سود تقسیم کنند و میلیارد ها پول از شرکت های بیمه خارج می شود و بنیه مالی آنها را ضعیف می کند و ما موافق حذف این ذخیره ها نیستیم اما حسابرسان هر سال در همه صورت های مالیشرکت های بیمه یک بند حسابرسی می آورند که این ذخیره طبق استاندارد حسابرسی نباید گرفته می شد و شرکت های بیمه طبق مصوبه شورای عالی بیمه گرفته اند. اما از آنجایی که شرکت های بیمه تابع مصوبات شورای عالی بیمه هستند ارجحیت داده شده است به سازمان حسابرسی. نرخ ذخیره فنی تکمیلی ۵ درصد حق بیمه است.
سازمان امور مالیاتی رد دفاتر بیمه ای را آغاز کرده است، نظر شما چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:
رد رد دفاتر به تازگی انجام شده و من نیز از طریق رسانه ها مطلع شدم و هنوز انعکاسی از شرکت های بیمه نداشته ایم و از آنجایی که شرکت های بیمه همه سهامی عام، بورسی و یا فرابورسی هستند، دفاتر رسمی دارند و این دفاتر در مجامع با تایید حسابرسان مطرح می شود و مجامع با حضور بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان بورس مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد در نتیجه اینکه ما بیاییم و دفتر رسمی و قانونی یک شرکت بیمه را که اساسنامه آن مصوب بورس و بیمه مرکزی است و چارچوب صورت های مالی مصوب شورای عالی بیمه است دفاتر همه قانونی و درست تنظیم می شوند و اینکه این دفاتر را رد کنند مسئله از نظر من غیر قابل قبول است اما اینکه در رسانه ها آمده است که دفاتر یک یا دو شرکت بیمه رد شده است شاید مسئله خاصی وجود داشته است.

خبرنگار آنا:

پارسال اقتصاد قول دادند مالیات را از صنعت بیمه حذف کنند اما همچنان پابرجاست؟ بیمه مرکزی سهم بیمه اتکایی اجباری را کجا سرمایه گذاری می کند؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ارزش افزوده یک بحث قانونی است و باید به تصویب مجلس برسد. ت محترم در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که به مجلس تقدیم کرده است این معافیت را آورده است ولی هنوز در دست بررسی مجلس شورای ی است و امیدواریم با دعوت از ما در کمیسیون اقتصاد و نظر موافق نمایندگان در صحن علنی هم به تصویب برسد.
در مورد بیمه اتکایی، ماهیت بیمه اتکایی آن طور که شما سو ان را مطرح کردید انگار که یک پولی ما از شرکت های بیمه می گیریم و یک درآمد خالص است و در جیبمان می گذاریم. بیمه گر اتکایی مانند بیمه گر مستقیم در مقابل خسارت ها و هزینه های بیمه گری مسئول است. یعنی به همان میزان که بیمه گر مستقیم اولیه که بیمه نامه صادر می کند باید خسارت و کارمزد و حق صدور را بپردازد و بیمه مرکزی هم به همان اندازه که سهم دارد در همه اینها شریک است و از آنجایی که در سالهای اخیر شرکت های بیمه زیان ده شده اند و عملیات بیمه گری سود ده نیست بنابراین بیمه گر اتکایی نیز سودی نمی برد. اما در سالهای قبل که هم سهم اتکایی اجباری بالاتر بود و( در سال ۹۴ سهم اتکایی اجباری از ۵۰ و ۲۵ به ۲۵ و ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است) چنانچه مازادی بر خسارت ها و هزینه بیمه گری به بیمه گر اتکایی برسد، بیمه گر اتکایی هم مانند بیمه گر مستقیم در چارچوب آیین نامه سرمایه گذاری باید اینها را سرمایه گذاری کند.( بازار بورس، بانک، پروژه های ساخت و ساز و ....) بخشی از بیمه مرکزی که بیمه گر اتکایی است یعنی معاونت اتکایی که مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند تابع همان چارچوب هایی است که شرکت های دیگر اتکایی فعال در بازار بیمه ایران هستند.

خبرنگار ایران و جهان:

بیمه ایران زیان هنگفتی داشت که بر روی بیمه اتکایی بیمه مرکزی هم تاثیر گذاشت آیا این برطرف شد؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله بیمه ایران در عملکرد سال ۹۲ خود که در سال ۹۳ به آن رسیدگی شد به دلیل شفاف سازی حساب ها یک زیانی را شناسایی کرد، شرکت در آن سال زیان ده شد و از آنجایی که بیشترین حجم بازار هم به بیمه ایران تعلق داشت آثار آن بر روی صورت های مالی بیمه مرکزی نمایان شد و بیمه مرکزی هم در عملکرد سال ۹۲ خود زیان ده بود.کل عملیات بیمه گری در ایران سود آور نیست و معاونت اتکایی بیمه مرکزی مانند یک شرکت بیمه اتکایی عمل می کند حاصل عملکردش تصویری است از عملکرد صنعت بیمه. اگر عملکرد صنعت بیمه سود ده باشد آن هم سود ده خواهد بود و اگر زیان دهد بیمه مرکزی هم زیان ده می شود.
برای سال ۹۳ باید همه صورت های مالی شرکت های بیمه بررسی و مجامع آنها تشکیل شود و در شهریور نیز مجمع بیمه مرکزی برگزار شود تا بتوانیم رقم واقعی سود و زیان هر شرکت بیمه و صنعت بیمه را اعلام کنیم.

خبرنگار شبکه خبر:

قرار بود تخفیف بیمه ثالث پس از فروش خودرو برای شخص بماند چرا تا کنون اجرایی نشده است؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

اگر منظورتان امتیازاتی است که یک شخص در بیمه نامه شخص ثالث به آن تعلق می گیرد همچون تخفیف عدم خسارت ، اگر در زمان اعتبار بیمه نامه ماشین را فروخت این امتیاز برای آن محفوظ بماند؟ دقیقا از سال گذشته انجام می شود.

خبرنگار نقدینه:

اعلام شده بود سه شرکت جدید وارد صنعت بیمه می شوند و یکی در حال پذیره نویسی است، ممکن است اطلاعاتی در مورد آنها بدهید؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

بله سه شرکت بیمه از شورای عالی بیمه مجوز تاسیس دریافت کرده اند اما شورای عالی بیمه مرحله نهایی نیست و باید سرمایه ای را که تعهد کرده اند واریز کنند و مراحل پولشویی آن انجام شود و بعد از این مراحل امور اقتصادی و دارایی تاسیس این شرکت را تایید کند این مرحله آ است و شرکت می تواند وارد بازار شود و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی دریافت کند از آنجایی که هیچ کدام از این سه شرکت این مراحل را نگذرانده اند، بعد از انجام این مراحل، اعلام می شود.

خبرنگار جهان اقتصاد:

با توجه به افزایش نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه با کمبود نقدینگی روبرو شده اند.راه حل بیمه مرکزی برای حل این مشکل چیست؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

ما به شرکت های بیمه گفتیم بازار را از تعادل خارج نکنید. تخفیف بدون دلیل ندهید. البته هر شرکتی مجاز است ارزی ریسک کند و تخفیف بدهد وگرنه به صورت عمومی اعلام تخفیف از اصول بیمه گری خارج است. متاسفانه برخی شرکت های بیمه این موضوع را در سال گذشته رعایت ن د و بعضا تا سی درصد تخفیف ارائه د.دلیل بعدی این است که نسبت خسارت در سال گذشته پنج درصد کاهش یافته بود و بالا ه با کاهش تورم و امید به تعادل رسیدن بازارها در ایران، صنعت بیمه نیز که یکی از این بازارها محسوب می شود باید با سیاست های کلی ت و نظام همراهی کند به خصوص زمانی که می خواهد از تخفیف خودش صرف نظر کند. وقتی شرکتی سی درصد تخفیف می دهد به جای اینکه ده درصد نرخ را به خاطر دیه بالا ببرد می تواند این مبلغ را از همان سی در صد خود ر کند.لازم بود این مساله به شرکت های بیمه هشدار داده شود که اگر نهاد ناظر هم احساس کند با سیاست هایش همسویی نمی شود و نظم بازار به هم بخورد به موقع و متناسب با وضعیت موجود، واکنش نشان می دهد. در واقع به نفع شرکت های بیمه است که با این سیاست های کلان دستگاه ناظر همراهی کنند.

خبرنگار رادیو سراسری:

در خصوص آ ین وضعیت شرکت بیمه توسعه وضعیت چگونه است و تا آنجا که اطلاع داریم شورای عالی بیمه هم در این خصوص مصوبه ای دارد و قرار بود املاکی را به بیمه ایران منتقل کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی:

همانگونه که استحضار دارید این شرکت به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود در برابر بیمه گذاران و زی دگان و همچنین معرفی ن مدیران واجد شرایط و خودداری از اصلاح وضعیت توانگری مالی خود اشکالات بسیاری داشت. بیمه مرکزی با ورود به این مساله تلاش کرد تا از زیان بیشتر ناشی از فروش بیمه نامه های جدید جلوگیری کند و عده بیشتری گرفتار این حلقه ضعیف صنعت بیمه نشوند ،"صدور" این شرکت را متوقف کرد و فرصت داد تا اصلاحات مالی، مدیریتی و سرمایه ای و بهبود توانگری را انجام بدهد تا مجوز صدورش مجددا برقرار شود.
متاسفانه مدیران شرکت به جای اقدام برای اصلاح مشکلات این شرکت و پاسخگویی به مردم، تعلل د و شورای عالی بیمه برای تعیین تکلیف ده ها هزار زیان دیده بلاتکلیف و مقصران حادثه ای که در زندان بودند، به این مساله ورود کرد و با لغو اجازه صدور بیمه نامه های شخص ثالث و عمر و به استناد ماده ۴۴ قانون تاسیس و بیمه گری، حقوق و تعهدات این رشته را به شرکت بیمه ایران منتقل کرد.
از آنجا که تاکنون چنین اتفاقی در صنعت بیمه نیفتاده بود طبیعتا پیاده این تصمیم دشواری هایی داشت. برای انتقال وجوه و املاک شرکت بیمه توسعه به شرکت بیمه ایران به حمایت قضایی نیاز داشتیم. بدون حکم قاضی که چنین چیزی امکان نداشت و به همین خاطر مساله در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و از آنجا که به دلیل شکایت های متعدد در سراسر کشور ، مساله به مرحله حاد خود رسیده بود، قاضی ویژه ای تعیین و رسیدگی آغاز شد. به این ترتیب تصویر اسناد املاکی سهامداران شناسایی شد و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت. هر چند این اسناد هر یک مشکل حقوقی دارند و دایره حقوقی شرکت بیمه ایران هم اکنون شرایط و شیوه های این انتقال را بررسی می کند.امیدواریم با حمایت قاضی پرونده این فرایند هم طی شود و شرکت بیمه ایران بتواند خسارات باقی مانده و تسویه نشده را هم به نتیجه برساند.ما برآورد می کنیم چیزی حدود پانزده هزار پرونده خسارت رسیدگی شده که باید پرداخت شود و پرونده های دیگری نیز در مسیر دادگاه و پزشکی قانونی و ... وجود دارد و ما پیش بینی می کنیم این روند رسیدن پرونده ها تا سال ۱۳۹۵ هم ادامه پیدا می کند. پیش بینی ما این است که بیمه ایران باید رقمی در حدود هشتصد میلیارد تومان بپردازد که هم اکنون بیمه مرکزی مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان علی الحساب در اختیار بیمه ایران گذاشته که با این مبلغ خسارات مربوط به ۱۳۵۰۰ پرونده پرداخت شده که بیش از ۱۵۰ تن از مقصران حوادث که به دلیل عدم پرداخت هزینه های مربوط به خسارت به زندان افتاده بودند، آزاد شدند.
انشالله با همراهی قوه قضاییه و قاضی محترم، املاک یادشده به شرکت بیمه ایران منتقل می شود و باقی خسارات نیز پرداخت خواهد شد. بیمه ایران باید براساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل کند و در این مصوبه تصریح شده که تعهدات در ازای انتقال املاک و دارایی ها توسط این شرکت قابل پرداخت خواهد بود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که عده ای در یک شرکت، انحرافاتی داشته اند و حقوق مردم را ضایع د و بنا نیست ت متعهد و متکفل تمامی تعهداتی باشد که به واسطه بی کفایتی و بی توجهی عده ای خاص که خود اعتقاد دارند املاک و دارایی هایی بیش از میزان تعهدات خود داریم.
این سهامداران اعلام آمادگی د که املاک خود را تحویل بدهند اما همانطور که پیش از این نیز گفتم مشکلات حقوقی بر سر راه انتقال این اسناد وجود دارد که با تصمیمات خاص قاضی ویژه پرونده حل می شود.

خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان:

در تماسی که هفته گذشته با شرکت بیمه ایران داشتیم اعلام د که دیگر به پرونده های بیمه توسعه رسیدگی نمی کنیم به این دلیل که از سوی بیمه مرکزی حمایت مالی نشدیم.بالا ه مردم امیدوار باشند یا نه؟

رئیس کل بیمه مرکزی:

این حرف را چه ی زده است. آیا این حرف یک مقام مسئول است؟ به هر حال ی که چنین ادعایی کرده باید مسئولیتی داشته باشد. مگر می شود یک مقام مسئول درباره یک مصوبه قانونی اینطوری حرف بزند؟ ما همه تابع قانونیم و خارج از ضوابط و مقررات و مسئولیت های قانونی حرفی نمی زنیم و کاری نمی کنیم. شورای عالی بیمه این تصمیم را گرفته و پرداخت خسارات را به دریافت دارایی ها مشروط کرده است.
پیگیری های لازم هم در حال انجام است و هر سه قوه حمایت و پیگیری می کنند که این اتفاق بیفتد تا خسارات مردم پرداخت شود. تا آن زمان هم در استان ها حضور دارند.پرونده ها را دریافت و ثبت می کنند. حمایت مالی بیمه مرکزی هم در هیچ یک از این ضوابط و مقررات نیامده جز پرداخت علی الحس که شورای عالی بیمه مصوب کرد و بیمه مرکزی هم آن را پرداخته است. این پرونده روال عادی خودش را طی می کند و طبیعی است که تا انتقال این املاک زمان می برد اما این ادعا که دیگر کاری به این پرونده و تعهدات بیمه توسعه نداریم، حرفی نیست که مقامات مسئول آن را بر زبان آورده باشند چون خلاف ضوابط و مقررات است.

خبرنگارایستانیوز:

سالروز تاسیس بیمه مرکزی را تبریک می گویم. بیمه مرکزی علاوه بر بیمه شخص ثالث مجوز صدور بیمه های عمر شرکت بیمه توسعه را نیز ابطال کرده است. با توجه به زمان دار بودن بیمه نامه های عمر چه آینده ای در انتظار بیمه گذاران این شرکت خواهد بود؟ در زمینه منابع ناشی از دریافت حق بیمه اتکایی توسط بیمه مرکزی درباره شیوه سرمایه گذاری و میزان بازدهی و شناسایی سود آن اظهارنظر بفرمایید. درباب احتمال توافق هسته ای و تاثیر آن در بازار بیمه نیز توضیحی ارائه کنید.

رئیس کل بیمه مرکزی:

شما سه سوال مطرح کردید. بیمه توسعه چیزی در حدود سه تا چهارهزار بیمه نامه عمر فروخته که ذخیره ریاضی آن در حدود هفت میلیارد تومان است که اگر قرار به باز ید باشد با این مبلغ می توان این باز ید را انجام داد. من از مدیرعامل درخواست که این مبلغ جزئی را پرداخت کند تا فرایند باز ید انجام بشود و اگر هم نخواستند بیمه نامه جایگزین بیمه ایران (مان) را به آنها بفروشند که خوشبختانه این مساله در هیات مدیره شرکت بیمه ایران به تصویب رسید که به زودی وضعیت این گروه از بیمه گذاران تعیین تکلیف خواهد شد.
در خصوص بازده دارایی های بیمه مرکزی باید بگویم ما فقط در بانک ها س گذاری کرده ایم و مبلغ چهارصد میلیارد تومان نیز در بورس سهام داریم که متاسفانه با نوسانات بازار بورس بازدهی چندانی نداشته و تقریبا در شرایط سر به سر است اما س های بانکی با نرخ رسمی به سوددهی رسیده است.
در خصوص بحث تحریم استحضار دارید پس از سال ۸۸ و ۸۹ تحریم ها شدت گرفت و مدیران بیمه مرکزی نیز تحریم شدند و شرکت های بیمه گر اتکایی که در ایران حضور داشتند، کم کم فاصله گرفتند و از طرفی امکان رد و بدل پول هم وجود نداشت و نمی توانستیم حق بیمه های اتکایی را حواله کنیم و از دیگر سو سهم خسارات آنان را دریافت کنیم بنابراین ارتباطات قطع شد.
از آنجا که ریسک های کشور باید پوشش مناسب بیمه ای داشته باشند چند را ار اتخاذ شد که یکی از آنها ظرفیت های مشترک بازار بود. یعنی تمامی ظرفیت های شرکت های بیمه را جمع کردیم و در واقع صندوقی راه انداختیم و نیازهای اتکایی شرکت های بیمه را در این صندوق واگذار کردیم. ت نیز مبلغی در حدود یک میلیارد دلار در اختیار بیمه مرکزی قرار داد و چنانچه باز هم ریسک های صنعت بیمه از ظرفیت نگهداری و ظرفیت صندوق مشترک فراتر بود به صندوق ویژه اتکایی تحریم با پشتوانه یک میلیارد دلار منتقل می شود.
خدا را شکر تمامی ریسک های کشور در این سال ها پوشش داده شده و ضریب خسارت در این سال ها پایین بوده و در هیچ حوزه ای به مشکل نخورده ایم. در بحث پساتحریم هم برنامه ای مدون داریم که اصولش را به زودی اعلام خواهیم کرد که سیاست های بیمه مرکزی پس از لغو تحریم ها و مواجهه با بازارهای بین المللی چگونه خواهد بود. این سیاست ها از دو وجه که در زمان گذشته غالب بود ، فاصله خواهد گرفت.یکی اینکه دیگر یدار خدمات اتکایی صرف نخواهیم بود و از این پس رابطه ای دوسویه مبتنی بر واردات و صادرات خدمات بیمه ای برقرار خواهیم کرد با شرکت هایی که بخواهند با ما مراودات بیمه ای داشته باشند. استراتژی دوم ما این است که از شرکت ها و ت هایی که از شرایط تحریم ما سوء استفاده د و بعضا در خصوص پرداخت برخی خسارت ها طفره رفتند یا کمک ن د همه و همه را در روابط خود مدنظر قرار خواهیم داد. در حال تدوین برنامه ای مفصل هستیم که از تجارب زمان تحریم و ظرفیت های پدید آمده صنعت بیمه کشور در روزگار پس از تحریم استفاده کنیم.

خبرنگار رو مه آسیا:

کمی در خصوص آسیب شناسی صنعت بیمه بگویید و راه هایی که برای حل مشکلات این صنعت وجود دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی:

یکی از بزرگترین ایراداتی که بر صنعت بیمه های بازرگانی وارد می شود موضوع ترکیب پرتفوی بازار بیمه کشور است.در بازارهای توسعه یافته بیمه های اموال سی تا چهل درصد، بیمه های زندگی چیزی بین پنجاه تا هفتاد درصد که این ترکیب پرتفوی در ایران با یازده درصد بیمه های زندگی ترکیب مناسبی به نظر نمی رسد. اما باید نگاهی به بدیل های اقتصادی بیمه در سطح کشور داشته باشیم.کالای جایگزین بیمه عمر در کشور چیست که مردم از آن بهره مند می شوند و از ید بیمه نامه عمر خودداری می کنند. انی که با سیستم رفاه اجتماعی کشور آشنایی دارند قطعا تصدیق خواهند کرد که بخش عمده ای از مردم تحت پوشش رفاه اجتماعی هستند که این خود بدیل و جایگزین بیمه عمر محسوب می شود.
در جوامعی که خدمات بیمه های تامین اجتماعی وجود ندارد ضریب نفوذ بیمه عمر کم می شود. هر چند کیفیت خدمات بیمه نامه های بازرگانی با تامین اجتماعی شامل بازنشستگی ، از کارافتادگی ، مستمری و عمر و حادثه قابل قیاس نیست. اگر چنین خدماتی ارائه نمی شد تمامی این ظرفیت ها به بیمه های بازرگانی منتقل می شد که این موضوع یکی از دلایل رشد نیافتگی بیمه عمر در کشور به حساب می آید.
ما مقالاتی در این خصوص منتشر کردیم. من چهار سال پیش در مقاله ای محاسبه که ضریب نفوذ بیمه در ایران هفت و نیم درصد است و سال گذشته از پژوهشکده بیمه درخواست کردیم که با در نظر گرفتن شرایطی که ظرفیت بدیل های بیمه عمر را به بیمه های بازرگانی منتقل می کند، بررسی و احصا کنند که پژوهشکده ضریب نفوذ بیمه های عمر را ده درصد اعلام کرد. اینها مسائلی است که نمی توان به آن توجه نداشت اما نمی شود ض

مشاهده متن کامل ...
سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو+رایگان
درخواست حذف اطلاعات

استخدام شرکت مشارکت اپکو سال 95 | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو/

2 days ago - آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید ... مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان :: رایگان سوالات ...

meduir.blog.ir/post/استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو-سوالات-رایگان

translate this page

15 hours ago - استخدام شرکت مشارکت اپکو- ۴ دی ۹۵ شرکت مشارکت اپکو جهت تامین ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه .

رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو :: رایگان سوالات ...

meduir.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-استخدام-شرکت-مشارکت-اپ...

translate this page

15 hours ago - نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15: ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو - نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/1395/09/24/post-1052

translate this page

اگر قصد شرکت در ازمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو دارید این مجموعه سوالات منابع ... 409 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی شرکت مشارکت اپکو + پاسخنامه ... استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان

mp3p.rozblog.com/.../استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو-سوالات-رایگا...

translate this page

3 days ago - برچسب استخدامی شرکت مشارکت اپکو - نمونه سوالات استخدامی رایگان ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - .

رایگان سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو

kolbe-e-doosti.rozblog.com/.../ -رایگان-سوالات-استخدامی-شر...

translate this page

18 hours ago - استخدام شرکت مشارکت اپکو سال 95 | ایران…, رایگان سوالات ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ ...

weblog24.gdn/weblog/meduir/1626127

translate this page

dec 24, 2016 - پست با عنوان استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان در این صفحه نمایش ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه .

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ...

soalha1.blogsky.com/1395/10/12/post-48/

translate this page

jan 1, 2017 - ... شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات استخدامی ...

... رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو # وبلاگ یاد

meduir.weblogyad.xyz/page-347276

translate this page

سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و تجربی و هنرستان شرکت مشارکت اپکو · admin سوالات ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ... .

رایگان سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو - رایگان نمونه ...

testiha.ir/post/2366

translate this page

19 hours ago - 6 hours ago - آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه .

... رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو :: برترین عناوین

weblogyar.xyz/weblog/meduir/347276

translate this page

سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و تجربی و هنرستان شرکت مشارکت اپکو · admin سوالات ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ... .

سوالات مصاحبه استخدامی - نمونه سوالات استخدمی

soal-estekhdam.ir/tag/ -سوالات-مصاحبه-استخدامی-

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15: ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات استخدامی رشته ...

سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و تجربی و هنرستان شرکت مشارکت ...

www.istekhdam.ir › سوالات استخدامی نهادهای تی

translate this page

4 days ago - سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · سوالات مصاحبه .... ***سوالات استخدامی اپراتور تولید و تعمیرات شرکت مشارکت اپکو ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

sky.h5h.ir/view465586.html

translate this page

دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 · آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری.

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - سوالات ...

eshterak90.ir/1395/10/12/post-64/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو.

... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان | پست

behtina.xyz/post/194258

translate this page

دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 · آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری.

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه ... - مرداد 1395

www.e-soal.com/1395/10/12/post-43/

translate this page

jan 1, 2017 - نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. سوالات مصاحبه استخدامی -- ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ...

3-90.ir/1395/10/12/post-46/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو.

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) : خبرها - facebook

weblogyab.xyz/data/ 999/281036

translate this page

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان.

نمونه سوالات استخدامی رایگان

fungood.site/post/12528328.../نمونه-سوالات-استخدامی-رایگان.html - translate this page

dec 28, 2016 - سوالات گزینش آموزش و پرورش نمونه سوالات مصاحبه حضوری اموزش و پرورش نمونه سوالات ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو.

نمونه سوالات استخدامی رایگان

estekhdam96.mihanblog.com/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه ...

click90.ir/1395/10/12/post-44/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 14:58 ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات استخدامی رشته ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

www.scriptland.ir/ -نمونه-سوالات-مصاحبه-استخدامی-ش/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، ۱۲ام دی ۱۳۹۵. 0. سوالات مصاحبه استخدامی — ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو جدید - rocketfix.com

rocketfix.com/search/آزمون+استخدامی+شرکت+مشارکت+اپکو+جدید

translate this page

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو ویژه فولاد سازی چادرملو آ ین مهلت ثبت نام روز ... سوالات مصاحبه استخدامی -- نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی شرکت پتروشیمی مارون \- دیپلم ریاضی ...

www.hastiblog.tk/...سوالات+استخدامی+تخصصی++شرکت...+/-+دی...

translate this page

دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو نمونه سوالات استخدامی رشته سوالات مصاحبه ...

سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو | رایگان نمونه سوالات ...

testdoni.ir/ -سوالات-استخدامی-شرکت-مشارکت-اپ/7163

translate this page

۶ hours ago – آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان – نمونه …

نمونه سوالات استخدامی فولاد مبارکه

8 999c.niloblog.com/last-search/?q...سوالات-استخدامی...

translate this page

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو ویژه فولاد سازی چادرملو آ ین مهلت ثبت نام روز ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی فولاد مبارکه اصفهاننمونه سوالات مصاحبه ...

برچسب سوالات مصاحبه استخدامی - - رایگان نمونه سوالات ...

www.90zoj.ir/tag/ -سوالات-مصاحبه-استخدامی-

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو.

رایگان سوالات استخدامی(عمومی +تخصصی) شرکت مشارکت اپکو

rcs.ava.emeg.ir/post491972.html

translate this page

dec 24, 2016 - به همکاری نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ادامه مطلب را در اینجا ... نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - نمونه .

رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

meduir.coego.com/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15: ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات استخدامی رشته .

نمونه سوالات استخدامی

soale1-blogir.weblognama.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. سوالات مصاحبه استخدامی -- ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) ...

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/

translate this page

سوالات استخدامی قوه قضائیه سوالات آزمون قضاوت + پاسخنامه در مصاحبه استخدامی چه ... شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد ...

you've visited this page 4 times. last visit: 7/5/14

نمونه سوالات استخدامی

estekhdam20.com/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی تخصصی شرکت پتروشیمی مارون - دیپلم ریاضی و تجربی ... نمونه سوالات مصاحبه حضوری و گزینش آموزش و پرورش- نمونه سوالات استخدامی آموزش و .... 450 سوال استخدامی احکام و معارف ی شرکت مشارکت اپکو + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان مکانیک - دیپلم ...

estekhdam-soal.ir/1395/10/20/post-240/

translate this page

5 days ago - نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات ...

آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو در استان یزد - کندو

tnews.ir/news/1ad376698790.html

translate this page

آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو در استان یزد شرکت مشارکت اپکو جهت تامین ... کتبی، مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر ...

رایگان سوالات استخدامی(عمومی +تخصصی) شرکت مشارکت اپکو

rcs.avablog.ir/.../ +رایگان+سوالات+استخدامی(عمومی+%2bتخص...

translate this page

20 hours ago - نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 15: ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی رایگان

azmoon94.ir/1395/10/20/post-286/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو.

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

30900.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان ... نمونه سؤالات آزمون عمومی شرکت پتروشیمی مارون ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی 95

failha.com/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی عمومی مشترک فراگیر ۹۴با جواب نمونه سوالات هواشناسی ... مصاحبه ی استخدامی تامین اجتماعی 93 نمونه سوالات مصاحبه استخدامی بانک سپه 93 نمونه ... سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو + سوالات استخدامی شرکت مشارکت ...

you've visited this page 2 times. last visit: 9/5/15

استخدام های جدید اداره ها

facenama.com/links/id:998

translate this page

سوالات استخدامی قوه قضائیه سوالات آزمون قضاوت + پاسخنامه در مصاحبه استخدامی چه ... شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد ...

صفرنت - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو

www.0net.ir/text/201612271339042429

translate this page

dec 27, 2016 - صفرنت - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... کتبی، مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به ...

نمونه سوالات استخدامی

www.99file.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو- تیتر24

www.titr24.com/news.../s6a==/استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو

translate this page

jan 5, 2017 - شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد ... مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید.

نمونه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی رایگان

www.shomare-mobile.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. سوالات مصاحبه استخدامی -- ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) ...

کتاب گزینش به صورت pdf - sony today

https://ios.sonytoday.com/post/.../ -کتاب-گزینش-به-صورت-...

translate this page

nov 26, 2016 - سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش . سوالات ... نمونه سوالات استخدامی رایگاننمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات ...

آزمونهای استخدامی - سامانه مرکز آموزشهای تخصصی

stc.pwut.ac.ir/exam/main.aspx

translate this page

آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید و بهره برداری برق فراب .... برگزار نمیشود ولی برای متقاضیان واجد شرایط که فرم را ارسال نموده اند بزودی از طریق شرکت مپنا جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد.

استخدام شرکت مشارکت اپکو - مهرجاب

tehran.mehrjob.com/similar/article/.../استخدام-شرکت-مشارکت-اپک...

translate this page

2 days ago - شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه ... مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - رومی

ojaksar313.sky.romexs.ir/view464362.html

translate this page

دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 · آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری.

نمونه سوالات استخدامی رایگان

eshterak-d.sky.ysupport.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان. سوالات مصاحبه استخدامی -- ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) ...

استخدام کارشناس شیمی یا شیمی کاربردی ترجیحا خانم در اصفهان

www.shiralat.com/.../استخدام+کارشناس+شیمی+یا+شیمی+کاربردی...

translate this page

dec 4, 2016 - در مصاحبه های استخدام های تی چه می پرسند؟ ... استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ ۱۱ روز قبل ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ... نمونه سوالات استخدامی.

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه ... - خانه - بلاگ سان

soal-estekhtam-bsk.blogsun.ir/.../ -نمونه-سوالات-مصاحبه-استخ...

translate this page

سوالات مصاحبه استخدامی وزارت بهداشت و های علوم پزشکی. نمونه سوالات مصاحبه استخدامی فولاد مبارکه اصفهان. آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

استخدام شرکت هواپیمایی آتا ۹۵ - آ ین اخبار ایران وجهان

www.khabarjoo24.ir/index.php?p=show_agency&id=259

translate this page

شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد .... ۱ گام جلوتر از همه باشید با، سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن در مصاحبه های ...

تعبیر خواب مصافحه صادق ابن سیرین | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 ...

weblog24.site/list/تعبیر-خواب-مصافحه- -صادق-ابن-سیرین.html

translate this page

... مصافحه صادق ابن سیرین از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر ... آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو (جدید) نمونه سوالات مصاحبه استخدامی فولاد ...

آگهی استخدام شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی ... - اخبار استان لرستان

www.lorestan.info/.../آگهی-استخدام-شرکت-صنایع-غذایی،-لبنی-و-...

translate this page

nov 1, 2016 - آگهی استخدام شرکت صنایع غذایی، لبنی و بستنی میهن در اکثر استان ها .... سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش · سوالات استخدامی نیرو انتظامی ... استخدام شرکت مشارکت اپکو · رو مه استخدامی استان اسان رضوی – ۱۹ دی ...

استخدام انباردار، کمک حسابدار، فروشنده حرفه ای در یزد - بیا تو اخبار

www.bia2akhbar.com/details.php?id=5052057

translate this page

jan 3, 2017 - در مصاحبه های استخدام های تی چه می پرسند؟ ... ۱۳۹۵/۱۰/۱۳. استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ ۹ روز قبل ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ... نمونه سوالات استخدامی.

استخدام در صنایع آرمان سلو یزد | سرویس خبری

قانون مالیاتهای مستقیم
درخواست حذف اطلاعات

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت ها
ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد است اج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا است اج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.
تبصره 1 – فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت ان می رسد.
تبصره 2– معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحد های تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و ای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آ ین سرشماری به استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته درشعاع سی کیلومتری مراکز استانها و ای مذکور نخواهد بود.
تبصره 3– کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد ی هر سال از پرداخت 05 درصد مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره 4– ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع ومعادن تعیین و اعلام می گردد.
ماده 133– صد در صد درآمد شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.
تبصره – ت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.
ماده 134– درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
ماده 135 – حذف شد.
ماده 136 – وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 137 – هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی ت ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی ر می گردد.
در مورد معلولان و بیــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل ر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.
ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.
تبصره 1– در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرا طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 این قانون از شرکت وصول خواهدشد.
تبصره 2– واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در این ماده تاسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.
تبصره 3– کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن ها کمتر از50 نفر نباشند درصورتی که تاسیسات خودرا کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بردرآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 4– از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران وکلیه مناطق رودخانه های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده وحدود آن عبارت است از:
شمالاً: خط الراس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می شود.
شرقاً: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.
غرباً: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
ماده 139–
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبد العظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسی (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت (ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
ب – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمه های دریافتی مربوط توسط آن ها از پرداخت مالیات معاف است.
د– کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم ی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم ی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.
ﻫ – کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب ی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب ی با هیأت ان می باشد.
و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات ی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم وتربیت و بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم ی و مدارس و های تی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی وآبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی ازسیل و ز له، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.
ط – کمک ها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسـسات خیریه وعام الـمنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر این که به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه ی آن ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
ی – کمک ها وهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر تی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق ا حمه اعضاء آن ها ر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک – موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن ها و هیأت های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی ایران، مشروط بر اینکه رسمیت آن ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل – فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 1– وجوهی که ازفعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اه و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب ونشریه های دوره ای و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می باشد.
تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
تبصره 4– مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت (ره) یا ی دارای مجوز می باشند بر اساس نظر ی انجام می گیرد.
ماده 140– حذف شد.
ماده 141–
الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اه صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه های صنعتی به تصویب هیأت ان می رسد.
ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از شمول مالیات معاف است.
تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد انی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت های آنان منظور نخواهد شد.
ماده 142– درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
ماده 143– شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آن ها بخشوده می شود.
تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که دربورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و طرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا درسایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد ارزش اسمی آنها وصول می شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 3– درشرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
ماده 143 مکرر– حذف شده است.
ماده 144– ج ه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یاحق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد بطور کلی و نیز درآمد ناشی از فعـالیت های پژوهـشی و تحـقیقاتی مراکزی که دارای پـروانه تحـقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند، به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی، بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وامور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ان خواهد رسید، ازپرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 145– سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر ازپرداخت مالیات معاف است:
1 – سود متعلق به س های مربوط به ور بازنشستگی و پس انداز کارمندان وکارگران نزد بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2 – سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز وس های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل س هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.
3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه تی و اسناد خزانه.
4 – سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و س ثابت به شرط معامله متقابل.
5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.
تبصره – درمواردی که درقانون مالیات های مستقیم به بانک ها اشاره می شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی ایران تاسیس شده اند یا می شوند نیز خواهد شد.
ماده 146– کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقی است.
تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم – هزینه های قابل قبول و استهلاک
ماده 147– هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از:
هزینه هایی که درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت ان صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 این قانون.
ماده 148– هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1 – قیمت ید کالای فروخته شده و یا قیمت ید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
2 – هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).
ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت ان می رسد تعیین خواهد شد.
ج – هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی ازکار کارکنان.
د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت ا اج و باز ید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ﻫ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
و– معادل یک ماه آ ین حقوق و دستمزد و همچنین ما به فاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت ا اج و باز ید کارکنان مؤسسه ذخیره می شود.
این حکم نسبت به ذخائری که تا کنون درحساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
3 – کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.
4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب و مخابرات و ارتباطات.
6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
7 – حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق وعوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و مؤسسات تی و وابسته به آن ها پرداخت می شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون م م به ر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به ت و شهرداری ها پرداخت می گردد).
8 – هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، ید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاری ، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
9 – هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت ودارایی مؤسسه مشروط براینکه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
10 – هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
11 – ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:
اولاً – مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیاً – احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می رسد.
12 – زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که ازطریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
13 – هزینه های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است درصورتیکه اجاری باشد.
14 – هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه درصورتی که ملکی باشد.
15 – مخارج حمل و نقل.
16 – هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرائی و انبارداری.
17 – حق ا حمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی وخدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق ا حمه بازرس قانونی.
18 – سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
19 – بهای م ومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می روند.
20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
21 – هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.
22 – هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مشکوک الوصول.
24 – زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی.
25 – ضایعات متعارف تولید.
26 – ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
27 – هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن درسال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.
28 – هزینه ید کتاب و سایرکالاهای فرهنگی هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر 5 درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون به ازای هر نفر.
تبصره 1– هزینه های دیگر که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب امور اقتصادی و دارائی جز هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهدشد.
تبصره 2– مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی درصورتی که دارای شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جز ب بند 2 این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3– در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای1و2 ماده 15 قانون شرکت های تعاونی مصوب 16 داد 1350 واصلاحیه های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مصوب سال 13 شهریور 1370 تطبیق داده اند یا بدهند ذخیره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب می شود.
ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:
1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.
2 – مأخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می باشد.
3 – استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. درصورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنای های سینمائی وارده از خارج از کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات، دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد.
4 – هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظایر آن وهزینه های زاید بردرآمد (دوره قبل از بهره برداری ودوره بهره برداری آزمایشی) جز در مواردی که ضمن ج مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثرتا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.
5 – درصورتی که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد.
تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده در سال اول بهره برداری و درصورتی که درآمد تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده 150– طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف – در مواردی که طبق ج مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به فاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب – در مواردی که طبق ج مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده، در هر سال بطور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می گردد.
تبصره 1– هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جز قیمت تمام شده دارائی محسوب می شود.
تبصره 2– مؤسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا 5 سال مستهلک کنند.
تبصره 3– مؤسسات می توانند آن مقدار از دارائی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل یداری گردیده است با دوبرابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در ج استهلاکات موضوع ماده 151 این قانون حسب مورد مستهلک کنند.
تبصره 4– در اجاره های سرمایه ای دارائی های ثابت استهلاک پذیر نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.
ماده 151– ج استهلاکات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می شود.

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی
ماده 152– قرائن مالیاتی عبارتست از:
عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:
1- ید سالانه.
2- فروش سالانه.
3- درآمد ناویژه.
4- میزان تولید در کارخانجات.
5- ارزش حق واگذاری محل ب.
6- جمع کل وجوهی که بابت حق حریر و حق ا حمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
7 – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.
ماده 153– ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره – درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154– ج ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف – برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی ایران، شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان ج ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب – ج مذکور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالیاتی کشوربه ادارات امورمالیاتی شهرستان ها ارسال می گردد.
به محض وصول ج مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور ج رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل درصورت اقتضاء، تغییرات لازم را دراقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد وتا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات ج قانع کننده به نظر برسد ج از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و به عنوان ج ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1– در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آن ها ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2– حضور سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی همچنین بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3– ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق ج ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره 4– کمیسیون تعیین ضرایب اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم – مقررات عمومی
ماده 155– سال مالیاتی عبارت است از:
یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آ اسفندماه همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آن ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرارمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترا مه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.
ماده 156– اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثرتایک سال ازتاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیت ها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراین ح و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امورمالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.
ماده 157 – نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مؤدی ابلاغ شود.
تبصره – در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیأت مزبور مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 158 – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درمورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده 159– وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مؤدی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امورمالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی واشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.
ماده 160– سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.
ماده 161– در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهند بود.
ماده 162– در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن ها مجتمعاً یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آن ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.
ماده 163– سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد ر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آ ین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
ماده 164– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیات های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.
ماده 165– درمواردی که براثر حوادث وسوانح از قبیل ز له سیل، آتش سوزی، بروز آفات، خش الی، طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاص خساراتی وارد گردد وخسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات تی یا شهرداری ها یا سازمان های بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد ر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت ان تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت ان خواهد رسید.
تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ودارائی و تصویب هیأت ان اعلام می گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:
الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد.
ب – به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود.
ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30 شهریور 1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط ر خواهد شد.
د – درمواردی که مؤدیان قادر به ادامه فعالیت درنقاط مذکورنباشد با ارایه دلایل مورد قبول وزارت اموراقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.
ماده 166– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط ر خواهد شد.
ماده 167– وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.
ماده 168– ت می تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با ت های خارجی موافقت نامه های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای ی به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها یا موافقت نامه های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیأت ان رسیده است تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است. ت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شورای ی گزارش نماید.
ماده 169– سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آ دی ماه هرسال دریکی از رو مه های کثیر الانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آن ها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشد.
تبصره– در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 169 مکرر– به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشورموظف به اخذ کارت می شوند مکلف اند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یااستفاده ازشماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام می شود خواهد بود. عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امورمالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره1– استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2– در صورتیکه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که یدار از ارایه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده مشخصات یدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب های مربوط به یدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب های ارایه نشده خواهند بود.
ماده 170– مرجع رسیدگی به هرگ

مشاهده متن کامل ...
جستاری در فرقه شناسی
درخواست حذف اطلاعات

پیش گفتار

«فرقه شناسی» یکی از حوزه های مطالعات ادیان و مذاهب محسوب می شود و ناظر به مطالعه علل پیدایش، نحوه شکل گیری، ادامه حیات و افول انشعابات فرعی از شاخه اصلی در ادیان گوناگون می باشد به همین جهت، این انشعابات به «فرقه»، به مفهوم «پدیده ای که متفرق شده» موسوم شده اند. از دهة 60 میلادی به این سو، حوزه مطالعات ادیان و فرق با پدیده قابل توجه دیگری نیز روبه رو شد. اگرچه این پدیدة جدید أسیس نبود، اما رشد قارچ گونه و انبوه این پدیده، در طول تاریخ ادیان و فرق بی نظیر بوده و تنها در دوره معاصر چنین حجمی از چنین پدیده ای قابل مشاهده است. این پدیده، که به های نوپدید معنوی یا عرفان های نوظهور شهرت یافتند، داعیه کشف یا برساختن بخشی از دینداری هستند که در آن، عوامل اختلاف زای ادیان به حداقل رسیده و مشترکات به طور حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. جنس و ماهیت این معنویت های نوپدید، با فرقه هایی که پیش تر از بدنه اصلی ادیان منشعب می شدند، دو تفاوت عمده دارد: اول آنکه، این معنویت های نوپدید بر پایه جهان بینی ای عاری از شریعت یا دست کم شریعتی بسیار خفیف بنا شده اند و از سوی دیگر، وجود نوعی ساختار فرقه ای حاکم بر روابط میان اعضا و ان آنها، محققان این حوزه را وادار به دسته بندی جدیدی در ماهیت این معنویت ها نموده است که در مقابل فرقه های سنتی، که در زبان انگلیسی به (sect) ترجمه شده اند، این عرفان های نوظهور، به (cult) موسوم گردیدند.

در این مقاله، هر جا سخن از «فرقه» به میان می آید، مراد همان ترجمه دوم از فرقه (cult) است. البته این ساختار فرقه ای، تنها محدود به عرفان های نوظهور نیست، بلکه وقتی راجع به «فرقه» سخن می گوییم، مراد ما بیشتر معطوف به یک ساختار است تا یک نهاد. فرقه یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه نوعی ساختار است که می تواند در قالب یک نهاد هم ظهور داشته باشد. تفکر فرقه ای برای به وجود آمدن، ا اماً متکی به وجود نهاد نیست؛ چون یک ساختار روانی است. اما برای بروز و ظهور خود از ابزار نهادهای اجتماعی استفاده می کند. این مقاله می کوشد به این جنبه ساختاری از فرقه ها بپردازد و ابعاد کلامی و ساختارهای اعتقادی معنویت های نوپدید موردنظر این پژوهش نیستند.

تفکر فرقه ای

«تفکر فرقه ای» می تواند از کوچک ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده برای رشد و گسترش طولی و عرضی خود در جامعه بهره ببرد. مانند مافیای سیسیل، که در اصل یک تشکل فرقه ای خانوادگی با هدف منافع مادی و ثروت اندوزانه و ب قدرت اجتماعی است. و یا از بزرگ ترین نهاد اجتماعی، یعنی ت برای پیشبرد اه خود بهره مند شود. مانند نازیسم و صهیونیسم که ساختاری فرقه ای دارند.

بنابراین، در تعریف «فرقه» باید ابتدا به این نکته توجه کرد که با یک ساختار روانی مواجه هستیم، نه یک نهاد اجتماعی. به عبارت دیگر، فرقه پیش و بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشد، یک ساختار روانی است. این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد، فرقه ای تجاری و اقتصادی خواهد بود. مانند شرکت های هرمی یا گلدکوئیستی. چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد، تبدیل به فرقه ای تروریستی خواهد شد. مانند القاعده و مجاهدین خلق. به همین ترتیب، برای نیل به اه خود در هر قالبی قرار بگیرد، رنگ و فرم آن قالب را به خود می گیرد. اما هرگز ماهیت آن تغییر نمی کند.

شاید بتوان گفت: تفکر فرقه ای، هر قالبی را که به استخدام خود درآورد، آن قالب را مطابق ساختار روانی خود تغییر داده، استحاله می کند. یک فرقه مذهبی، اگرچه از متن و بطن یک دین جا افتاده برای رشد خود استفاده می کند، اما در کوتاه مدت، تمام آموزه های دین پایه را به نفع خود جعل و استحاله می کند. به طوری که آن تعالیم، وقتی در فرقه مورد استفاده قرار می گیرند، دیگر آن معنای اصلی و اصیل خود را ندارند، بلکه مطابق تفسیر فرقه از آن کلیدواژه، قرائتی جدید به دست می آید که معمولاً با نسخه اصلی تفاوت های ماهوی زیادی نیز دارد. جالب اینکه این قرائات عموماً قرائت اصیل و حاق واقع نیز پنداشته می شوند.

عضویت در فرقه

فرقه ها، علی رغم سکت های مذهبی (sects)، که نوعاً متکی به طبقه اجتماعی و اقتصادی و تعداد افراد است (همیلتون، 1387، ص 333)، کمتر به این المان ها متکی هستند. یک سکت مذهبی عموماً، در نسل پیشرو از تعداد اندکی افراد متعلق به طبقات پایین دست جامعه که می پندارند مورد ستم قرار گرفته اند و یا قرائت رسمی از دین را نمی پذیرند، شکل می گیرد. اما فرقه ها (ک ها)، دام خود را در همه جا پهن نموده اند. سن (سینگر، 1388، ص 5)، ت، طبقه اجتماعی، رتبه اقتصادی و سطح سواد هیچ یک برای فرقه ها حد و مرزی به حساب نمی آیند. هر فردی به محض آنکه بتواند روی پا خود بایستد، سخن بگوید، اسلحه حمل کند و خلاصه کوچک ترین ابراز وجودی داشته باشد، می تواند در استخدام فرقه ها درآید.

برای هر در هر مرتبه از دانش، سواد، ت، و طبقه اجتماعی، درون فرقه ها جایی برای ماندن و ایفای نقش وجود دارد. از خُردترین وظایف جاری تا بالاترین مراحل اجرایی. البته این نکته را نباید از ذهن دور نگاه داشت که افراد هرچه در سطوح عالی تری از سواد، ثروت و منزلت اجتماعی باشند، برای رشد و گسترش اجتماعی فرقه، بیشتر به کار می آیند. اما هرگز نباید تصور شود که چنانچه فردی با یک منزلت اجتماعی و یا اقتصادی بالا در فرقه ای عضو شود، می تواند در ی فرقه مشارکت داشته باشد. در فرقه ها، تمام افراد از بالاترین تا پایین ترین مراتب، در خدمت ایده ها و فرامین یک نفرند؛ شما هر چقدر هم که پول، سواد یا شغل اجتماعی مناسبی داشته باشید، نباید تصور کنید که می توانید با فرقه در امر ی شریک شوید. البته ممکن است به اقتضای جایگاه شما، نقش هایی برای شما تعریف کند، تا بتوانند بازی بهتری از شما بگیرند، اما این هم صرفاً برای بهره برداری بیشتر و بهتر از شماست، نه به جهت احترام به شایستگی های شما.

ممکن است یک نهاد اجتماعی، مانند یک سکت مذهبی را بی د که ساختار فرقه ای داشته باشد، یا یک گروه از های نوپدید دینی و یا حتی یک گروه سنتی از دراویش و صوفیه، که می تواند ساختار فرقه ای در مناسبات آنها سریان یافته باشد، اما ا اماً نمی توان گفت: های نوپدید دینی یا تصوف سنتی یا نهادهای ، همگی به صورت فرقه ای اداره می شوند. ممکن است حتی یک مدرسه علوم دینی، یا علوم جدید و یا حتی یک خانواده را بی د که به صورت فرقه ای اداره می شود؛ چراکه برخلاف سکت ها، که می توانند در نقش یک نهاد اجتماعی ظاهر شوند، فرقه یک ساختار روانی است، نه یک نهاد اجتماعی. بنابراین، این مقاله نیز به وجوه روان شناختی موجود در مکانیسم های رفتاری، جذب و تداوم بخشی حضور افراد در فرقه ها می پردازد.

این روش ها و مکانیسم ها، اگرچه نباید به همه فرقه ها تعمیم داد، اما باید دقت نمود که غالب فرقه ها حائز اغلب این روش ها و مکانیسم های هستند. در برخی موارد، فقط شدت و ضعف این موارد، موجب تفاوت در میان فرقه ها می شود، نه ماهیت رفتار و مکانیسم های عملکرد آنها.

ماهیت روان شناختی فرقه ها، ایجاب می کند تا پژوهشگر حوزه فرق (cults)، موازی و یا حتی قبل از وجوه اجتماعی و کلامی این پدیده، نگاه ویژه ای به وجوه روان شناسانه این مسئله داشته باشد. فرقه ها هم محصول یک مجموعه آسیب های روانی اند و هم علت موجبه و زمینه رشد و گسترش آن. اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای، به نوبه خود، از انواعی از آسیب های روانی رنج می برد و متقابلاً مولد و تشدیدکنندة بسیاری از آسیب های روانی در اعضا و هواداران خود نیز می باشد. توجیه وسیله به بهانه هدف متعالی، خط کشی دوگانه روابط به «ما و آنها»، انحصارگرایی مفرط در باب حقانیت و نجات و ناامنی روانی دائمی برگرفته از مناسبات بیمار فرقه ای، که همواره اعضا را تهدید می کند، خود موجب شکل گیری و دامن زدن به بیماری ها و آسیب های روانی در اعضای فرقه هاست.

اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای

یکی از بدیهی ترین و ضداخلاقی ترین باورهای فرقه ها، این است که برای رسیدن به آرمان متعالی فرقه، باید از هر وسیله استفاده نمود و هر چیز را مصادره به مطلوب نماید. تفاوتی نمی کند این وسیله چه چیز باشد. وسیله می تواند آموزه های ادیان و مذاهب باشد که از آنها به نحو زیرکانه و دقیقی در جهت توجیه ایدئولوژی موجود در فرقه سوءاستفاده به عمل می آید. این وسیله می تواند یک حزب ، یک تشکل فرهنگی یا یک شخصیت اجتماعی باشد. فرقه اگر به این نتیجه برسد که با این وسیله خاص می تواند اولاً ادامه حیات دهد و ثانیاً، یک قدم به اه خود نزدیکتر شود، لحظه ای در همکاری یا استفاده ابزاری از وسیله موردنظر تردید نخواهد کرد.

همین خط اصلی در تفکر فرقه ای است که موجب رشد سرطانی انواعی از رذایل اخلاقی و آسیب های روانی در درون فرقه می شود. مدت کوتاهی پس از ورود به فرقه، اعضای فرقه تبدیل به بازیگران ماهری می شوند که به راحتی می توانند خود را پشت نق از تزویر و نفاق پنهان کنند. فرقه ها، هرگز آن چیزی که نشان می دهند، نیستند. ممکن است به شما نشان دهند که چقدر دلباخته معنویت و عرفانند، اما حقیقت این است که عرفان پوششی است برای ی امیال شخصی فرقه. ممکن است خود را یک مؤسسه پول چاپ کنی تمام عیار نشان دهند و طمع شما را تحریک کنند و به شما بقبولانند که می توانید با استفاده از قانون جذب، یک شبه پولدار شوید، اما هرگز باور نکنید. هدف فقط سرازیر شدن مقادیر بی حس از ثروت به جیب بنیانگذار شرکت هرمی است. همه ابزارهای مطرح شده فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت و ثروت بیشترند. در پایان، اگر نیک تأمل کنیم، متوجه می شویم که اعضای فرقه و اساساً خود ساختار فرقه، هم وسیله ای بوده اند برای اه کامجویانه فرقه. همه چیز فقط یک سراب، یک تصویر توهمی و ذهنی موهوم بیش نیست.

بسیاری از انی که عضو فرقه ها می شوند، به سرعت با این مکانیسم خو می گیرند. ازآنجاکه مناسبات فرقه ای به خوبی یکدیگر را پشتیبانی می کنند، برای جلب نظر فرقه، باید پیش درآمدهای دیگری را از قبیل ارائه اقسام پیشکش ها، چاپلوسی و تملق و انقیاد محض در برابر فرامین فرقه، به بهترین شکل اجرا شوند تا مورد توجه قرار گیرند و بتوانند مورد توجه فرقه قرار گیرند.

مکانیسم های تفکر فرقه ای را می توان در این موارد خلاصه کرد: (ر.ک: سینگر، 1388، ص95 و 107ـ109 و 212؛ www.howcultswork.com؛ فرهنگ فرقه از: www.nejatngo.org).

کنترل ذهن؛ هدف وسیله را توجیه می کند؛ فقط باید به فرقه صداقت نشان داد؛ دنیا به دو گروه تقسیم شده: ما و آنها؛ تمام حقیقت در فرقه است (انحصارگرایی معرفتی)؛ فقط اهل فرقه رستگارند (انحصارگرایی نجات)؛ فرقه استحقاق بهره مندی از همه مواهب را دارد؛ خوبی یا بدی افراد، به دوری یا افراد به فرقه بستگی دارد؛ به گوینده بنگر نه به گفته؛ شرایط تعیین کننده همه چیز است (عدم وجود یک استراتژی دائمی در مواجهه با امور)؛ تحت هر شرایطی دیگران مقصرند، نه فرقه؛ تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه (نوعی سیستم نظامی حاکم بر فرقه ها)؛ همواره نزدیک ترین افراد در معرض بیشترین خطراتند؛ همه خائنند، مگر خلاف آن ثابت شود (نگاه امنیتی به همه)؛ همه یا هیچ ؛ عدم هویت مستقل فردی (یا من یا فرقه، در مقابلِ هم من، هم گروه)؛ همه برای یک نفر؛ رازز از عالم (تقلیل مفاهیم متعالی به مصادیق جزیی)؛ مسئله ز از ذهن پرسشگر (حل کاذب مسائل اساسی در ذهن اعضا)؛ شک در آرمان های فرقه کفر است؛ و نگاه ابزاری به انسان.

مکانیسم های نفوذ فرقه ها در شخصیت افراد

فرقه ها، برای جذب افراد، نیازمندند تا از شیوه های اعمال نفوذ در ذهن و شخصیت افراد بهره ببرند که طیف وسیعی از روش های روان شناسانه را شامل می شود. مهم ترین و معروف ترین این روش ها، به روش مغزشویی مشهور شده است. اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در تعامل با شست وشوی مغزی هستند و فقدان این روش ها، عملیات مغزشویی را ناتمام می گذارد (سینگر، 1388، ص157 و 290، بخارایی، 1391، ص 7 و 44، روخلین، 1368، ص 33ـ38).

برخی از این روش های جذب عبارتند از:

القاء کاذب حس مهم بودن به افراد؛ رازآمیزی رفتارها و تعالیم در فرقه؛ سوءاستفاده از ش ت های روانی و اجتماعی افراد؛ پایین نگه داشتن سطح اعتماد به نفس افراد؛ سیاست با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن؛ تحقیر؛ ایجاد عطش؛ تحریک عواطف؛ تحریک حس متفاوت بودن؛ ریاکاری معنوی و زهدنمایی؛ استفاده از روش جای پا باز ؛ و استفاده از روش «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود».

تغییر شخصیت افراد پس از ورود به فرقه

افراد پس از جذب در فرقه ها، به طور محسوس و غلوشده ای دچار تغییرات رفتاری، روانی و شخصیتی می شوند. به طوری که انی که افراد جذب شده را از قبل می شناخته اند، به راحتی متوجه این تغییر ناگهانی، عمیق و پرقدرت می شوند. این تحولات شخصیتی، تقریباً تمام وجوه زندگی افراد جذب شده را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از نوع پوشش، نحوة غذا خوردن و رژیم غذایی و رفتار گرفته تا نوع نوشتار، انتخاب رنگ و تغییر در نوع ارتباطات و پیوندها را شامل می شود. اولین و اصلی ترین کاری که هر فرقه انجام می دهد، دست و پا نوعی تشخص فرقه ای برای خود است تا از این روش به هویت مستقلی برسد (سینگر، 1388، ص 110) و اعلام موجودیت نماید. نوع خاص لباس، آرایش مو و صورت، انتخاب حرکات نمادین و اصلاحات سمبلیک از رایج ترین این کارهاست (سینگر، 1388، ص 101، 102،104، 155؛ www.howcultswork.com).

هیچ اطلاعاتی خارج از فرقه نباید به اعضا برسد، بخصوص آنکه این اطلاعات بر ضد فرقه باشد. پس غالب کانال های ارتباطی با بیرون از فرقه، باید قطع شده، یا به صورت بسیار محدود و مدیریت شده، اطلاعات به صورت قطره ای به اعضا داده شود.

اصلی ترین چیزی که اعضای فرقه باید بیاموزند، این است که آنها با افراد بیرون از فرقه تفاوت دارند. ازاین رو، پررنگ ترین خط کشی در ذهن هر عضو فرقه، خطی فرضی است که بین خود و دیگران رسم می کند. به این ترتیب، دنیای فرقه ها به «ما» و «آنها» تقسیم می شود.

همچنین دنیای جدیدی که اعضای فرقه، آن را تجربه می کنند، نظام جهان شناسی و جهان بینی خاص خود را دارد. ممکن است حتی جهان بینی قبلی اعضای فرقه، با حفظ همان اصطلاحات در تعالیم فرقه، استحاله شوند. موازی با این خط کشی میان ما و آنها، به تدریج نوعی تمامیت خواهی و جزمیت در مقابل تعالیم فرقه شکل می گیرد. اعضای فرقه نسبت به هرگونه نقد و سؤال برون فرقه ای به شدت واکنش نشان می دهند. با تغییر جهان بینی اعضای فرقه، طبعاً ارزش های اخلاقی آنها نیز تغییر می کند. به گونه ای که نوعی نظام اخلاقی متناسب با دنیای جدید را برای خود خلق می کنند.

قطع یا محدودسازی روابط با بیرون از فرقه؛ تشخص فرقه ای؛ محدودسازی دریافت اطلاعات از خارج از فرقه؛ تقسیم دنیا به ما و آنها؛ تمامیت خواهی و جزم در برابر تعالیم فرقه؛ تغییر در جهان بینی اعضای فرقه؛ تغییر در ارزش های اخلاقی اعضای فرقه.

مکانیسم های تداوم حضور اعضا در فرقه

اما صرفاً جذب افراد به فرقه ها نقطه پایان ماجرا نیست. فرقه ها افراد را جذب می کنند تا از آنها بهره برداری نمایند. بنابراین، لازم است تا به هر شکل ممکن افراد در فرقه بمانند و حضوری مداوم همراه با ایمان و اعتقاد داشته باشند. در اینجا نیز تکنیک های روان شناختی با مهارت هرچه تمام تر مورد استفاده ان فرقه ها قرار می گیرند. برای متقاعد سازی و پابند نمودن اعضا در فرقه، روش های مختلفی وجود دارد که از نرم ترین و مخملی ترین روش ها تا سخت ترین و چدنی ترین رفتارها را دربرمی گیرد. از جاذبه هایی مانند ازدواج درون فرقه ای و استحکام پیوندهای خانوادگی بر اساس آموزه های فرقه و یا اعطای پست های اجرایی و عملیاتی برای ی حس جاه طلبی افراد، تا متوسل شدن به روش های خشونت آمیز مانند تحقیر، تهدید، بایکوت، حبس و یا حتی حذف فیزیکی در بسیاری از فرقه ها، از شیوه های معمول برای پایبندسازی اعضا در فرقه است.

ازآنجاکه منطق در فرقه ها منطق زور و اجبار است. ازاین رو، در مقابل نقدها و پرسش های احتمالی افراد، تحقیر و تمس منتقد یکی از معمول ترین شیوه هاست. «ت یب شخصیتی یکی از نشانه های فرقه هاست».

شرطی شدگی جزء نخستین یافته های دانش روانشناسی نوین به شمار می رود که در آزمایشات پاولف به دست آمد (روخلین، 1368، ص 38-33). اعضای فرقه پس از مدت کوتاهی از نوع واکنش هایی که از جانب فرقه دریافت می کنند، درمی یابند که باید چگونه رفتار کنند تا مستحق نگاه های محبت آمیز فرقه شوند و یا از عواقب خشم او در امان بمانند. برای بهره کشی از افراد، هیچ راهی به اندازه اینکه آنها تصور کنند در یک مسابقه قرار گرفته اند که قرار است در صورت برنده شدن، جایزه ویژ ه به آنها تعلق گیرد، افراد را ترغیب به تلاش نمی کند. ان فرقه ها نیز با استفاده از همین روش، چند نفر از نزدیک ترین افراد به خود را به عنوان الگوی سایرین معرفی نموده، بقیه را در مسابقه ای ساختگی با این افراد قرار می دهد. در فرقه ها، معمولاً افراد چند گروه در طبقه اول نزدیک به فرقه دیده می شوند: آنان که چاپلوس ترند، آنان که پولدارترند، آنان که زیباترند و آنان که بی اراده ترند.

«تقویت حس جهل و گناه» (کریمی، 1390، ص 141) در اعضا این حسن را برای روسای فرقه ها دارد که اعضا همواره اشتباهات و خطاها را از جانب خود ببینند و در نهایت، اشکالات طبیعی که در روند امور ممکن است پیش بیاید را در اثر قصورات خود تصور کنند. این حس، موجب می شود تا برای جبران مافات چند برابر تلاش کند تا بتوانند خود را به فرقه اثبات کند؛ ارعاب؛ القاء حس جهل و گناه در اعضا؛ تحقیر، تمس ؛ بایکوت؛ شرطی شدگی اعضای فرقه براساس سیستم محرک و پاسخ؛ مشغول سازی دائمی افراد فرقه جهت پر نمودن اوقات فراغت (سرگرم سازی)؛ طبقه بندی اعضا به مقربین و غیرمقربین؛ ایجاد فضای امنیتی درون فرقه؛ تقویت حس خودمقصربینی در اعضای فرقه؛ و قطع ارتباط با افراد بریده از فرقه.

علل جذ ت فرقه ها

فرقه ها، برای آنکه بتوانند جذب کنند، باید جذاب باشند. به همین دلیل، مکانیسم های جذ ت زا در ساختار و رفتار فرقه ای بهره مند می شوند. مهم ترین عامل جذ ت فرقه ها را شاید بتوان در متفاوت بودن آنها دانست. فرقه ها با سوءاستفاده از این تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن و یا تجربه امور متفاوت و گریز از یکنواختی و تکرار، خود را تافته ای جدابافته از جامعه می نمایانند و بهشتی موعود را به اعضای خود وعده می دهند که هرگز وجود خارجی ندارد. فرقه ها همواره بیرون از کادر هستند. همین ویژگی غیررسمی بودنشان برای انی که از چارچوب های رسمی بخصوص در ابعاد دینی و اجتماعی گریزان هستند، بهترین پناهگاه است. فرقه ها، بخصوص در قرائت امور دینی به شدت سکولار و شخصی اند. تبلیغ یک نوع دین شخصی و ادراک فردی از حقیقت، از مهم ترین آرمان فرقه هاست. همچنین فرقه ها به این امید و یا توهم را در افراد بارور می کنند که می توانند آنها از همه قیود دست وپاگیر مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آزاد کنند. درحالی که، عملاً چنین اتفاقی نمی افتد. برخی از این ویژگی های جذ ت زا عبارتند از: متفاوت بودن؛ غیررسمی بودن؛ توهم از قیود؛ باطن گرایی و رازآلودگی؛ ویژگی های ساختاری فرقه ها.

ویژگی های ساختاری فرقه ها نیز به نوبه خود، قابل توجه و جالب است. فرقه ها در چند ویژگی با هم مشترکند. همین ویژگی هاست که موجب می شود ما میان فرقه ها و تشکل های اجتماعی غیرفرقه ای تمایز قائل شویم. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: ساختار هرمی در فرقه، شخص محوری به جای ایده محوری، جزمی شی و انحصارگرایی، استفاده از روش های شست وشوی مغزی (سینگر، 1388، ص 30) و انحصار و نظارت در ورود و وج اطلاعات از جمله این ویژگی هاست.

نظام های فرقه ای، اساساً بر مبنای ساختار هرمی شکل گرفته اند (همان). از مهم ترین ویژگی های ساختار هرمی، نحوة تنظیم روابط اعضای جامعه با رأس هرم است. رأس هرم، که در اینجا فرقه قلمداد می شود، در قلمرو حکومت خود از قدرتی بی رقیب و تمامیتی بی بدیل برخوردار است که به او این امکان را می دهد که از فراز هرم قدرت، مادی و معنوی فرقه، تمام امور زیردستان خود را تحت نظارت مستقیم داشته باشد (همان، ص 104). فرقه در این ساختار «فاعل ما یشاء» و «یسئل و لایسئل» است. او از همه پاسخ می خواهد و به هیچ پاسخگو نیست. ساختار هرمی فرقه، اقتضا می کند که همه مواهب، امکانات و امتیازات مادی ـ و احیاناً معنوی ـ مخصوص فرقه باشد و دیگران بر حسب فاصله ای که با فرقه دارند و نسبت به طبقه ای که در آن قرار می گیرند، حق بهره مندی از این نعمات را دارند. این امر موجب به وجود آمدن رقابتی فاسد در میان اعضای فرقه می گردد که به موجب آن، اعضای فرقه برای حصول تقرب بیشتر به رأس هرم، به هر وسیله ای متوسل می شوند و از هیچ وسیله ای برای نیل به این هدف روی گردان نیستند. ازاین رو، در میان این فرق شبه عرفانی، پدیده های فاسدی نظیر جاسوس پروری، تهمت و بهتان به هم ردیفان، حسد، دروغ، غیبت، سوء ظن و... بیش از هر چیز ی مورد توجه قرار می گیرند. ناگفته نماند، فرقه هم گرچه از بروز مشاجرات و اختلافات علنی استقبال نمی کند، اما ازآنجاکه همواره کنترل جماعتی که با هم اختلاف دارند راحت تر است، بنابراین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در اینجا نیز با قرائتی عرفانی! مورد استفاده قرار می گیرد.

قدرت، فساد می آورد. قدرت مطلق بدون تقوا، فساد مطلق. جایی که همه امکانات و مواهب به سمت فرقه معطوف باشد، او یگانه مرجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و آمر باشد و دیگران صرفاً مجریان اوامر او باشند و ی را یارای نقد و پرسش از فرقه نباشد، به یقین فساد در همه ارکان آن گروه رسوخ خواهد کرد. فرار از پاسخ گویی به شبهات و مسدود نمودن همه کانال های انتقاد با استفاده از برچسب های الهیاتی، پربسامدی همچون شک، ب ، حال بد، وابسته شدن و... موجب می شود تا اعضای فرقه برای جلوگیری از برچسب خوردن و انگشت نما شدن به خودسانسوری (فاوست، 1387، ص 34) روی بیاورند و هرگونه نقد و پرسش را در درون خود سرکوب کنند.

نکته قابل تأمل و البته خطرناک در این باب اینکه، در این ساختارهای هرمی، که هم فاسدند و هم مفسد، به هر میزان که افراد از لحاظ توانایی های فردی توانمندتر باشند و به میزانی که در روش خود صادق تر باشند، به همان میزان نیز خطرناک تر، جزمی تر و متعصب تر خواهند بود؛ چراکه تمام قدرت و صداقت خویش را به فرقه تفویض نموده و در خدمت مطامع و منافع او مورد استفاده قرار می دهند. این افراد، به راحتی تبدیل به ماشین های بی ادراک و احساسی می شوند که برای انجام هر کاری که از جانب فرقه دستور داده شود، آمادگی کامل را خواهند داشت. ازاین رو، تبعیض حاکم بر روابط اعضای فرقه با فرقه، که بر اساس میزان ثروت، زیبایی و یا تملق بیش تر مریدان صورت می گیرد، خود نوع دیگری از فساد در رفتارهای اجتماعی را در این فرق به نمایش می گذارد. افرادی که به کار فرقه نیایند و کارایی لازم را جهت پیشبرد اه فرقه نداشته باشند، به زودی طرد شده و از جمع بیرون رانده می شوند. تنها انی باید در فرقه بمانند که بتوان از آنها بهره کشی نمود. رقابت بر سر تصاحب قدرت، چه در میان اعضای دون پایه فرقه برای تقرب به فرقه و چه در بین سطوح عالی فرقه بر سر جانشینی فرقه، نیز داستان دیگری است که حتی در برخی اوقات در برخی فرق، کار را به حذف فیزیکی و ترور نیز رسانده است. پرستش فرقه یا حداقل قائل بودن به نوعی از جایگاه مافوق انسانی برای ان فرقه ها نیز از بدیهیات نظام های فرقه ای است.

فرقه ها چه بخواهند و یا نخواهند، چه بدانند و یا ندانند، پس از مدتی که از شکل گیری آنها بگذرد، از رادیکالیسم و آرمان خواهی افراطی، که در آن آرمان ها و ایده ها نقش اساسی دارند، به سمت نوعی شخص پرستی تغییر جهت می دهند. به طوری که فرقه، تبدیل به نمود و نماد تمام عیار همه آرمان های فرقه می شود؛ هرگونه خدشه و نقد بر فرقه به منزله نقد و خدشه بر آرمان ها تلقی شده، غیرقابل تحمل خواهد بود. نمونه روشن این سخن، باید از گرو رجوی، که حالا باید به صراحت آن را فرقه رجوی خواند، نام برد. اه ضدامپریالیستی سازمان مجاهدین، در بدو تأسیس بر هیچ پوشیده نبود. شعارهای پرطمطراق و غرب ستیز این سازمان، تعداد زیادی از افراد را در سطوح مختلف اجتماعی به خود جذب نمود. اما پایان کار سازمان، ختم به شخص محوری و حتی شخص پرستی شد.

ازآنجاکه حرف اول و آ را در فرقه، فرقه می زند، الهیات فرقه نیز مبتنی بر ادراک شخصی فرقه از امور است. بنابراین، متکی بر تفسیر به رأی متون دینی است.

برخی از ویژگی های ساختاری فرقه ها عبارت است از (ر.ک: فاوست، 1387، ص 34؛ انجمن نجات مرکز فارس در: www.howcultswork.com):

ساختار هرمی؛ باطن گرایی؛ تأویل گرایی شدید یا نص گرایی افراطی؛ لایه لایه بودن، پیروی از اصل رازداری؛ مبهم بودن اه ؛ شخص محوری به جای ایده محوری؛ فقدان یا ضعف شدید اخلاقیات؛ فقدان یا ضعف شدید احکام دینی؛ الهیات مبتنی بر ادراک شخصی؛ ساختار تقلیدگرایانه؛ جزمی شی؛ و باور به نوعی از نخبه گرایی انحصاری.

خطرات سیستم های فرقه ای

خطرات بالقوه و بالفعل فرقه ها نیز محدود به افراد نمی شود. فرقه ها خطرات بالقوه ای هم در رابطه با افراد و هم در رابطه با جامعه به وجود می آورند. این امر موجب می شود آنها را دست کم نگیریم و متوجه زیان های آنها در بلندمدت بر روی فرد و جامعه باشیم. نخستین گام سیستم های فرقه ای برای در دست گرفتن عنان تفکر و اختیار افراد، تهی نمودن آنها از هویت فردی و امحا این هویت فردی در یک هویت جمعی جعلی است. در صورت موفق بودن فرقه در این امر، فرد احساس فردیت خود را به شدت از دست می دهد و به نوعی الیناسیون فکری و روانی دچار می گردد. این شیوه، همان طور که گفته شد، گام اول است و فرقه ها در این روش، نوعی سیستم قبیله ای را به کار می برند. در قبایل بدوی نیز با این شکل از هویت جمعی مشترک مواجه هستیم.

پس از استحاله فردیت فرد در یک هویت جمعی، در دومین گام برای نیل به در اختیار گرفتن عنان فکری و روانی افراد، فرقه هویت جمعی را که خود برای افراد و اعضای خود جعل نموده، در هویت شخصی فرقه استحاله می کند. به این ترتیب، هویت جمعی فرقه در وجود فرقه متجلی می شود. از این پس، ماهیت قبیله و فرقه از هم جدا می شود. این مرحله از استحاله، غالباً همراه با یک واقعه تاریخی در فرقه رخ می دهد. از آن پس، فرقه با اعلام چیزی شبیه به انقلاب ایدئولوژیک، که توسط سران مجاهدین خلق در اشرف اعلام شد، نوعی تحول اساسی در روند فرقه را ایجاد می کنند. در این تغییر رویه، اختیارات گروه، که تا این مرحله کما بیش در حدود عرف ی در سایر گروه ها بوده، همراه با بار عظیمی از وجوه کاریزماتیک، به نوعی شخص محوری افراطی تبدیل می شود که همه منافع، قدرت ها و اراده های موجود در گروه به سمت یک نقطه سرازیر می گردد. در مقابل، گروه که از این پس جزمی تر از گذشته شده است، به هیچ پاسخگو نخواهد بود. این مرحله، سرآغاز تبدیل یک گروه به فرقه است. اگر یک گروه بتواند اعضای گروهش را برای عبور از این مرحله متقاعد کند، در مراحل بعدی تقریباً مشکلی نخواهد داشت. همین انقلاب ایدئولوژیک، به مدد همکاری و همرایی تعدادی از مریدان و مطیعان به زودی در بین همه اعضا مشروعیت می یابد.

یکی از نشانه های این تحول اساسی و استحاله روشی، اعلام عمومی برای لغو یک عمل یا اجبار به انجام یک عمل است که تا پیش از این، در عرف و قوانین دینی و اجتماعی گروه مقبول بوده است. نظیر این واقعه را می توان در اعلام قیامت عمومی در فرقه اسماعیلیه، اعلام نسخ شریعت و اعلام قیامت در بهاییت، اعلام چندهمسری در مورمون ها و اعلام طلاق ایدئولوژیک توسط فرقه مجاهدین مشاهد نمود.

الف. خطرات فرقه برای فرد

تز ل کانون خانواده؛ امحا هویت شخصی افراد در جهت نیل به هویت جمعی؛ سیستم قبیله ای؛ امحاء هویت جمعی فرقه در جهت تثبیت شخصیت فرقه؛ تبدیل قبیله به فرقه؛ تعطیل منطق افراد؛ اتلاف عمر افراد؛ اتلاف پول افراد؛ ایجاد محدودیت های اجتماعی؛ ایجاد آسیب های روانی به افراد؛ جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ و بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک.

مهم ترین خطر فرقه برای جامعه، آنجاست که فرقه ها با تشکیل یک هویت فرقه ای جعلی، مانع شکل گیری هویت اجتماعی واحد می گردند و ازآنجاکه جامعه اساساً بر مبنای هویت جمعی شکل می گیرد، با د شدن هویت ها انسجام هویتی جامعه نیز عملاً در معرض فروپاشی قرار می گیرد. فرقه ها با جذب و در اختیار گرفتن نخبگان جامعه و استخدام استعدادهای آنها به نفع خود، جامعه را از این استعداد و دستاوردهای آن محروم نموده و همه توانایی های نخبگان را در جهت منافع و اه ـ غالباً ضداجتماعی خود ـ به کار می گیرد.

فرقه ها همواره در همه حکومت ها، جزء خطرات بالقوه برای ایجاد یک ناامنی اجتماعی و بر هم زدن نظم اجتماعی تلقی شده اند. ازاین رو، به دید یک مسئله امنیتی به آنها نگریسته شده است. بدیهی است وقتی گروهی با هوادارانی از چند ده نفر تا چند میلیون نفر در یک جامعه وجود داشته باشد که اغلب اعضای آن حاضرند برای آرمان های گروهشان دست به هر کاری بزنند، هر لحظه بیم آن می رود که یک آشوب و اغت تمام عیار از دل یکی از همین فرقه ها بروز کند.

فرقه ها بخصوص با ماهیت مذهبی و معنوی، کانون منابع مالی و فکری و اجتماعی می شوند. وجود نذورات و احیاناً موقوفات، سیل ثروت سرشاری را نصیب سران فرقه ها می کند. از سوی دیگر، گروه نخبگانی که جذب این فرقه ها می شوند مسئولیت تبلیغات و معرفی تعالیم فرقه را بر عهده دارند.

ب. خطرات فرقه برای جامعه

جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک؛ تز ل کانون خانواده (ر.ک: سینگر، 1388، ص122، 300، 301، 302، 309، 310، 311).

آسیب های روانی شایع در فرقه

فرقه ها هم در سطح بنیانگذاران و هم در سطح اعضا، متشکل از افرادی هستند که مورد هجوم آسیب های روانی گوناگونی قرار می گیرند. تنها تفاوت میان اعضا و ان فرقه ها را شاید بتوان در تیپ های شخصیتی آنها جست وجو نمود. اعضای فرقه ها غالباً شخصیتی پذیرنده، منفعل و قربانی دارند که آماده دریافت و اجرای فرامین هستند. در مقابل، ان اغلب دارای شخصیتی اقتدارگرا، تمامیت خواه و فرمانده اند. در کنار هم قرار گرفتن این دو تیپ شخصیتی، ساختاری کامل، اما بیمار را شکل می دهد که هر دو طرف، این ساختار را راضی نگه می دارد. تا زمانی که هریک از طرفین در ساختار شخصیتی خود باقی بمانند، چرخه رفتاری فرقه به قوت خود باقی خواهد بود. اما به محض اینکه یکی از طرفین، که غالباً اعضای فرقه هستند، از طبقه و تیپ شخصیتی خود فاصله بگیرند، تع ت و تنش ها بروز خواهد نمود.

برخی از این آسیب های روانی موجود در فرقه ها عبارتند از:

اعتیاد (اقسام گوناگون اعتیاد ذهنی و جسمی و روانی)؛ توهم (منجر به باور رس جهانی برای فرقه)؛ پارانویا و بدبینی (منجر به باورداشت تئوری توطئه)؛ افسردگی (سینگر، 1388، ص 129)؛ مانیایی (بیماری دو اختلال قطبی شخصیت)، (نوسان میان نوعی شادی کاذب بیرونی و افسردگی درونی)؛ نارسیسیسم (خودشیفتگی افراطی افراد و فرقه)؛ اختلال اضطراب فراگیر (دیویسون و کرینگ، 1390، ص 191).

روش های دفاع روانی در مقابله با فرقه ها

این گونه نیست که فرقه ها ش ت ناپذیر و نفوذناپذیر باشند. فرقه ها هم مثل هر ساختار دیگری، نقاط ضعف خود را دارند. بنابراین، انی که در فرقه ها گرفتار می شوند، با کمی جسارت و امید می توانند خود را نجات دهند. شما چه در درون تارهای یک فرقه گرفتار شده باشید و یا نشده باشید و در معرض این خطر باشید، باید برخی مهارت های دفاع روانی در مقابل روش های نفوذ فرقه ها را بشناسید و به کار ببندید. آگاهی از این روش ها، به شما کمک می کند تا در موقع قرار گرفتن در معرض آسیب های فرقه ای، واکنش بهتری از خود بروز دهید. خسارت روانی و جسمی کمتری متوجه شما شود و یا به کلی از آن جلوگیری نمایید.

اگر هنوز گرفتار فرقه ها نشده اید، این روش ها را به مثابه روش های پیشگیرانه استفاده کنید. اگر در یکی از فرقه ها با مختصاتی که پیش تر بررسی کردیم، قرار دارید، این روش های دفاع روانی می تواند در حکم راه های گریز از فرقه باشد. البته باید دقت کنید که این روش ها یک شبه پاسخ نمی دهند. باید تدریجاً نتایج آن را ببینید. افراد ورش ته روانی، بهترین اه فرقه ها هستند. در ح روانی نامتعادل، خودآگاهی ما در پایین ترین سطح قرار دارد. ما آمادگی پذیرش هر چیزی که ما را به آرامش و تخدیر برساند، داریم. برای اینکه در چنین دامی گرفتار نشوید، خودتان را پیدا کنید. تقویت خودآگاهی شخصی و اینکه «کیستید، کجایید و باید چه کار کنید؟»، مهم ترین پیشگیری از گسیختگی روانی و در قرار گفتن در معرض خطر استحاله فرقه هاست.

ی که در مسیر خودآگاهی قرار دارد، حتی اگر در شرایط نامتعادل روانی نیز قرار بگیرد، به سرعت خود را بازمی یابد و بر شرایط بحرانی فائق می آید. خانواده نخستین پناهگاه روحی روانی همه افراد است. اما اگر این پناهگاه، خود تبدیل به شکنجه گاه روانی افراد شود، روشن است که بهترین راه دوری از این شکنجه گاه روانی، دوری گزینی از آن است. جوانان و نوجوانان در سنین بحران عاطفی، مستعدترین افراد برای جذب در فرقه ها هستند. این زنگ خطر برای والدینی است که رابطه مناسبی با فرزندان خود برقرار نمی کنند. اگر فرزند شما در کنار شما احساس آرامش نکند، بی شک در پی مأمنی برای ب آرامش خواهد بود. فرقه ها همواره در کمین افرادی هستند که از عقبه خود فراری هستند و به سوی آینده ای نامعلوم می گریزند. رفتار فرقه ها در بدو امر، بسیار گرم و پذیرنده است. انی را که از بیرون وارد می شوند، تسکین می دهد، اما این تسکین موقتی پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد. بنابراین، پیشگیرانه ترین راه برای جلوگیری از جذب شدن در فرقه ها، تقویت بنیان های عاطفی و روانی در خانواده است.

فرقه ها همواره قرائت های نامعمولی از دین ارائه می دهند. این امر برای انی که از فضای رسمی و دین زده اجتماع خسته و فرسوده شده اند، بسیار خوشایند و خواستنی است. ذهن انسان ذاتاً از یکنواختی و تکرار خسته می شود، و در پی راهی برای کشف لایه های گوناگون پدیده هاست. فرقه ها این وعده را به شما می دهند که لایه های باطنی ادیان را به شما آموزش می دهند. اما یک ذهن وقاد و مجرب به زودی می فهمد که وعده های فرقه ها، در خوشبیانه ترین ح ، خطا و پندار فرقه و ناشی از نامتخصص بودن در اصول و مبانی دینی است، که فرقه خود را به آن منتسب می کند.

فرقه ها بهشت انی هستند که نمی خواهند ذهن خود را با فکر روی مسائل و پیچ و خم های معرفتی ادیان خسته کنند. آنها همواره یک راه ساده و کپسولی پیش پای شما می گذارند. شما فقط با خوردن یک قرص به مقصد می رسید! این در مورد همه فرقه ها، با هر گرایشی صدق می کند.

فرقه های مذهبی به شما می گویند: ما راهی را به باطن یافته ایم و هیچ جز ما با آن آشنا نیست. کافی است تا به تعالیم ما عمل کنید تا به آن راه وارد شوید و در کوتاه ترین مدت به کمال برسید. فرقه های تجاری با ترفندهای مختلف، شما را متقاعد می کنند که اگر روش های آنها را اجرا کنید، یک شبه میلیون ها دلار پول نصیبتان می شود. فرقه های روان شناختی هم وعده آرامشی ابدی را در چند روز به شما می دهند.

فرقه های ، دورنمای دنیایی آباد و آزاد را تحت تعالیم فرقه به شما نوید می دهند و خلاصه فرقه ها دورنمای بهشتی زمینی را برای شما ترسیم می کنند که وجود خارجی ندارد. برای اینکه در دام این وعده ها گرفتار نشوید، معرفت دینی خود را ارتقا دهید.

فرقه ها بخصوص با گرایش های مذهبی، روان شناختی و فراروان شناختی، اغلب شما را با برخی امور خارق العاده شگفت زده می کنند. شاید انی که در دام این فرقه ها گرفتار می شوند، قربانی جاه طلبی و قدرت طلبی خود شده باشند. این افراد، در پی کشف و به دست آوردن قدرت های باطنی خود اسیر وعده ها و تعالیم این فرقه ها می شوند. فرقه های فراروان شناختی راه های ارتباط با موجودات فرامادی را آموزش می دهند. برخی دیگر، با آموزش انواع خاصی از ریاضت و ورزش های جسمی و روانی، ذهن شما را برای درک اسرار آفرینش آماده می کنند. همه اینها خوب است، اما مسئله اینجاست که غالب این وعده ها شعاری بیش نیست و شما نه تنها به آسمان وصل نمی شوید، بلکه از زمین هم کنده شده و در هوا معلق می مانید.

افراد بسیاری در اثر روش های نادرست برقراری ارتباط با موجودات غیرارگانیک، کارشان به تیمارستان کشیده و یا به کلی از فضای اخلاقی و دینی دور شده اند. ی که سطح دانش معنوی و معرفت دینی خود را ارتقا داده باشد، به خوبی می داند که روش برقراری ارتباطات فراانسانی، باید تحت نظارتی دقیق و در چارچوبه ای اخلاقی صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است چشمه های حقیری از قدرت های فراانسانی، نظیر پیشگویی های ساده، باز شدن چشم به اصطلاح باطن بین و..، هم برای فرد حاصل شود. اما ازآنجاکه فرد ابت ترین مراحل خودسازی را طی نموده، به دست آوردن این قدرت ها جز زیان مضاعف نتیجه ای برای او نخواهد داشت. اصل تعادل در عالم ایجاب می کند که هر نیرویی در جای شایسته خود قرار گیرد. در غیر این صورت، موجب خسران و فاجعه های اخلاقی و معنوی خواهد شد. تفاوتی نمی کند که شما در یک فرقه باشید و یا در شرف ورود به یکی از فرقه ها قرار گرفته باشید. جزء هر کدام از این دو گروه باشید، مکانیسم «نه» گفتن، یکی از کارآمدترین مکانیسم های دفاعی در برابر گرفتار شدن در دام فرقه هاست.

فرقه ها از روش های روان شناختی گوناگونی برای نفوذ در شخصیت افراد و بهره برداری از آنها استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها که در روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، موسوم به روش «جای پا باز » (کریمی، 1390، ص 140) است. آنها از درخواست های کوچک شروع می کند تا به خواسته های بزرگتر برسند. آنها همان روز اول، از شما نمی خواهند بمبی را داخل یک ماشین جاسازی کنید و در میان یک خیابان شلوغ منفجر کنید. از کارهای به ظاهر پیش پاافتاده شروع می کنند، تا آستانه تحریک اخلاقی شما را بالا ببرند. شما اگر بتوانید برای جلب رضایت فرقه، از دوست خودتان جاسوسی کنید، حتماً بعدها می توانید برای حفظ رضایت فرقه، هر کار دیگری را هم ید. پس مراقب درخواست هایی که از شما می شود باشید.

روش دیگری که در این فرقه ها مرسوم است، روش «باز جای پا» نامیده می شود. ما در فارسی این روش را با ضرب المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود»، می شناسیم. آنها شما را با یک درخواست بسیار بسیار بزرگ شوکه می کنند. ممکن از شما تقاضای مبلغ بالایی از دارایی تان را نمایند، یا از شما بخواهند یک رفتار ضداجتماعی و غیرقانونی فاحش را انجام دهید. اگر شما آن قدر ساده باشید که این کار را انجام دهید که چه بهتر! وگرنه گام دوم را برمی دارند و درخواست بسیار کوچکی از شما می کنند. وقتی شما در مقابل پرداخت چندین میلیون پول مقاومت کنید، حتماً با پرداخت چند صدهزار تومان مشکل کمتری دارید و برای اثبات صداقت خود، حتماً این کار را انجام خواهید داد (کریمی، 1390، ص 142).

بنابراین «نه» گفتن را از همان کودکی باید به فرزندان خود بیاموزیم و خود هم آن را تمرین کنیم. اگر قرار است ی یا گروهی، به دلیل عدم تمکین شما را طرد کند، بهتر است این اتفاق زودتر بیفتد و شما زودتر از فرقه طرد شوید، تا آنکه سال ها عمر و دارایی خود مصروف اه فرقه کنید و وقتی کارشان با شما تمام شد، شما را طرد کند.

فرقه ها پر است از افرادی که یا به افراط کشیده شده و یا به تفریط. و اساساً فرقه ها محصول همین تندروی ها و کندروی هاست. تندروی در احساس گرایی یا افراط در عقل ورزی همواره مشکل آفرین و خطرساز بوده است. در تعالیم مذهبی و دستورالعمل های اخلاقی، همواره مراقبه و پایش اعمال و رفتار روزانه از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. هر شب از خودتان بپرسید کاری که امروز انجام دادید، جدای از تعالیم فرقه هم کاری مفید بوده یا نه؟ آیا اگر شخص دیگری این کار را در حق شما انجام می داد، باز هم آن را مورد تأیید قرار می دادید، یا چون شما تحت تعالیم فرقه آن را انجام داده اید، رفتاری مثبت تلقی می شود؟

با خودتان صادق باشید و از پاسخ های متفاوتی که درونتان به شما می دهد، نهراسید. اجازه بدهید ناخودآگاهتان با شما سخن بگوید و حقیقت درونی تان را برایتان واگویه نماید. از اینکه یک روز بفهمید کلی از راه ر

مشاهده متن کامل ...

سوالات بدو استخدامی شرکت مشارکت اپکو +رایگان
درخواست حذف اطلاعات

سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو | نمونه سوالات تخصصی ...

failha.com/سوالات-مصاحبه-استخدامی-شرکت-مشارکت-اپ/6760

... مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو. شنبه , ۲۵ دی , ۱۳۹۵ آ ین مطالب سایت بدون نظر ... استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان :: رایگان سوالات

سوالات بدو استخدامی شرکت مشارکت اپکو کلیک کنید

سوالات بدو استخدامی شرکت مشارکت اپکو کلیک کنید

سوالات بدو استخدامی شرکت مشارکت اپکو کلیک کنید

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان :: رایگان سوالات ...

meduir.blog.ir/post/استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو-سوالات-رایگان

2 days ago - استخدام شرکت مشارکت اپکو- ۴ دی ۹۵ شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی ... سوالات بدو خدمت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی رایگان.

رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو :: رایگان سوالات ...

meduir.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-استخدام-شرکت-مشارکت-اپ...

translate this page

2 days ago - سوالات بدو خدمت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی رایگان. ۹۵/۱۰/۲۲. راه اول ب ... dec 27, 2016 - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو. ... استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ - درس 96 | نمونه سوالات امتحانی. dars96.ir ...

رایگان سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو - رایگان نمونه ...

testiha.ir/post/2366

translate this page

2 days ago - 6 hours ago - آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم .... رایگان سوالات بدو خدمت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ ...

weblog24.gdn/weblog/meduir/1626127

translate this page

dec 24, 2016 - استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان. پست با عنوان استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان در این صفحه نمایش داده شده است.

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان

mp3p.rozblog.com/.../استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو-سوالات-رایگا...

translate this page

4 days ago - استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان 1 . استخدام شرکت مشارکت اپکو سال 95 | ایران استخدام 5…,استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات ...

رایگان سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو

zalo1.rozblog.com/.../ -رایگان-سوالات-مصاحبه-استخدامی-شر...

translate this page

3 days ago - رایگان سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو 1 . رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو :: رایگان ... 15 ساعت قبل .

سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو | رایگان نمونه سوالات ...

testdoni.ir/ -سوالات-استخدامی-شرکت-مشارکت-اپ/7163

translate this page

۲۴ ام دی , ۱۳۹۵ دسته بندی نشده بدون نظر .... ۶ hours ago – آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و … جهت نمونه سوالات عمومی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

www.ejraii.ir/

translate this page

به همکاری نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ادامه مطلب را در اینجا بخوانید . .... رایگان سوالات بدو خدمت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ...

... رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو | وبلاگ یاس

weblogyas.xyz/data/meduir/347276

translate this page

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ ... رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می ...

سوالات مصاحبه استخدامی شرکت مشارکت اپکو+رایگان | وبلاگ 24.اطلاعات

weblog24.info/blog/meduir/1633073

translate this page

استخدام شرکت مشارکت اپکو-+سوالات رایگان :: رایگان سوالات . ... 18 hours ago - استخدام شرکت مشارکت اپکو سال 95 | ایران…, رایگان سوالات . ..... ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون آزاد بوئین زهرا بهمن 95-96 · دفترچه انتخاب رشته ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

sky.h5h.ir/view465586.html

translate this page

دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 · آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات استخدامی رشته حسابداری.

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

soalat-faragir95.blogsky.com/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

نمونه سوالات استخدامی

soale1-blogir.weblognama.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... -سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی). -نمونه سوالات پیام ...

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

soal-estekhdam.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی با جواب

www.efaragir.ir/

translate this page

2 days ago - آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید .

استخدام | جدید ترین آگهی های استخدام در ادارات ، سازمانها، ها، بانکها ...

www.estekhtam.com/

translate this page

استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید در سال ۹۵ نمونه سوالات دانش علوم بانکی ... ۴ هزار نفر را استخدام می کند خبرگزاری فارس: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: بدون .... شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد ...

رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96

meduir.coego.com/

translate this page

dec 27, 2016 - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات ... استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ - درس 96 | نمونه سوالات امتحانی. dars96.ir ..... 30 سوال با جواب تستی و 30 سوال تستی بدون جواب و 30 سوال تستی دیگر با جواب تستی.

دی 1395 - رایگان نمونه سوالات استخدامی

topsoal.com/1395/10

translate this page

jan 1, 2017 - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... اما در سایت ما با قیمت باورن ی 60000 تومان بدون دریافت هزینه پستی ارسال میشود. بعد از جستجو ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان - پروژه ...

prozhe-daneshjo.ir/1395/10/12/post-58/

translate this page

jan 1, 2017 - دفترچه سوالات عمومی سومین ازمون استخدامی فراگیر (اموزش و پرورش) ، ابان ماه 95 · آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو · نمونه سوالات استخدامی رشته ...

استخدام های جدید اداره ها

facenama.com/links/id:998

translate this page

استخدام استانداری هرمزگان سال ۹۵ سوالات استخدامی استانداری سوالات رایج در آزمون های استخدامی خبر ۱۸ ... آموزش واقعیت افزوده بدون نیاز به برنامه نویسی .... شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد فوالادسازی در ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو - پرتال ی کشور

www.unp.ir/news/job/yazd/82252

translate this page

dec 28, 2016 - شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی ... کتبی، مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ... استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون .... نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

سوالات استخدامی موسسه بین المللی صلح و دوستی با پاسخنامه

istekhdam.ir › سوالات استخدامی موسسه صلح و دوستی

translate this page

nov 30, 2016 - نمونه سوالات بدو خدمت موسسه بین المللی صلح و دوستی .... سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و تجربی و هنرستان شرکت مشارکت اپکو. ۲۱ دی ۱۳۹۵ ...

آرشیو مطالب وبلاگ - نمونه سوالات استخدامی

estekhdam20.com/posts

translate this page

عناوین یادداشت ها · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (یکشنبه 12 دی 1395 11:17) ... [ بدون عنوان ] ( 10 دی 1395 19:48). نمونه سوالات ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ( 7 دی 1395 17:12). نمونه سوالات ...

دی 1395 - سوالات استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

eshterak90.ir/1395/10

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... اما در سایت ما با قیمت باورن ی 60000 تومان بدون دریافت هزینه پستی ارسال میشود. بعد از جستجو از طریق اینترنت ...

استخدام شرکت مشارکت اپکو سال 95 - قطره

www.ghatreh.com/news/.../استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو-سال

translate this page

dec 24, 2016 - شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل ... جزییات شرایط استفاده انبوه سازان ازتسهیلات ساخت بدون س .... نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق حقوق بین الملل - نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92 ...

استخدام روز یزد | آگهی استخدام و کاری یزد بازار کار | استخدام جدید یزد

www.baroot.com/news/category/استان-ها/استخدام-یزد/

translate this page

آگهی استخدام و رایگان نمونه سوالات استخدامی. استخدام و ... استخدام روز یزد | استخدام های مهم یزد | استخدام جدید یزد | استخدام در استان یزد. استخدام دیوار استخدام شیپور کلیه ... زلفی پور بدون دیدگاه ۲۳ دی, ۱۳۹۵ ۱۰:۴۹ ق.ظ. استخدام ۳ ردیف ... ۲۰ دی ۹۵ – مواد امتحانی و مکان آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو اعلام شد. ضمن آرزوی موفقیت ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی

www.istekhdam.com/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

اپکو پارس | خبر خوان فارسی

seemorgh.top/post/اپکو-پارس/

translate this page

jan 4, 2017 - استخدام شرکت مشارکت اپکو mehrjob com. ... نمونه سوالات استخدامی رایگان و esam ir .... نویسنده - دی ۱۵ ۱۳۹۵ - بدون نظر موضوع: دسته بندی نشده ...

نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

click90.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

دی 1395 - نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای ...

www.3-90.ir/1395/10

translate this page

jan 1, 2017 - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... سوالات نیمسال تابستان ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی).

استخدام شرکت مشارکت اپکو - مهرجاب

www.mehrjob.com/display/250774/استخدام-شرکت-مشارکت-اپکو/

translate this page

9 hours ago - شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد فوالادسازی در استان یزد شهرستان اردکان ...

رشته پزشکی - جستجوگر اخبار تی نیوز

tnews.ir/tags/رشته-پزشکی

translate this page

اصل سوالات عمومی استخدامی دستگاه اجرایی نمونه سوالات عمومی آزمون های ... سال ۹۴ سوالات استخدامی شرکتهای آب و برق خوزستان سوالات استخدامی شرکت ...

رایگان نمونه سوالات آزمون توجیهی بدو خدمت علوم پزشکی ایران

www.iaunews.ir/.../ %20رایگان%20نمونه%20سوالات%20آزمون...

translate this page

نمونه سوالات استخدام علوم پزشکی ایران, نمونه سوالات استخدام علوم پزشکی ایران, ... رایگان سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ( 24 دی 1395 )

نمونه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی رایگان

www.shomare-mobile.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... سوالات نیمسال اول ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی). سوالات نیمسال ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

sky.3tad.xyz/view466270.html

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ... نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان مکانیک - دیپلم گروه مکانیک – همه گرایش ها ...

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد ... - تبلیغات متنی شما

file4sell.sky.emeg.ir/view469682.html

translate this page

نمونه سوالات استخدامی تخصصی شرکت پتروشیمی مارون - دیپلم ریاضی و تجربی · کاملترین بسته ویژه vip نمونه ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

آزمون استخدامی متمرکز موسسه بین المللی صلح سال 95 - زمان اعلام نتایج ...

estekhdamjoo.ir/.../آزمون-استخدامی-متمرکز-موسسه-بین-المللی-ص...

translate this page

5 days ago - استخدام 10 ردیف شغلی در شرکت مشارکت اپکو در یزد ... علمی تایید صلاحیت شرکت نموده اند، رایگان نمونه سوالات آزمون در سایت قرارداده شد .... حضور در دوره های آموزشی بدو استخدام; ارزی داوطلبان در دوره های آموزشی بدو استخدام.

نمونه سوالات استخدامی - رایگان نمونه سوالات استخدامی

www.azmoon94.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

استخدام شرکت نفت - مرجع آگهی های استخدام

www.estekhdami.org/tag/استخدام-شرکت-نفت

translate this page

آگهی استخدام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (تمدید مهلت ثبت نام). زمان ثبت نام در آزمون استخدامی ... نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت. ج مقاطع و رشته های ...

نمونه سوالات استخدامی

99file.ir/

translate this page

نمونه سوالات مصاحبه استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان · نمونه سوالات مصاحبه استخدامی تخصصی آموزش و پروش ... نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ...

نمونه سوالات استخدامی بانکها

e-shirin.ir/

translate this page

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

استخدامی - اخبار روز ایران روشن تاب

www.roshantab.com/tag/استخدامی/

translate this page

... سوالات علوم کردستان · بدون دیدگاه ... سوالات استخدامی دیپلم ریاضی و تجربی و هنرستان شرکت مشارکت اپکو. دسته بندی: اخبار ... ***سوالات استخدامی اپراتور تولید و تعمیرات شرکت مشارکت اپکو – دیپلم با پاسخنامه : ۸۹۹ سوال فیزیک ...

نمونه سوالات استخدامی درجه داری نیروی انتظامی رایگان

medu2.ir/post/743

translate this page

feb 7, 2015 - رایگان سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو ( 24 دی 1395 ) » رایگان سوالات بدو خدمت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی ...

استخدام کارشناس شیمی بدون سابقه - ای-استخدام - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/employment/1432540680200737

translate this page

oct 31, 2016 - به کارشناس شیمی خانم بدون سابقه کار در تهران نیازمندیم. - ای-استخدام. ... استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ ۱۷ روز قبل ۱۳۹۵/۱۰/۰۵. برای دریافت تمام آگهی های ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

شروع استخدام های 17 فروردین

khabarehfarsi.ir/search/?...شروع%20استخدام%20های%2017%20فرو...

translate this page

شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض ... آگهی استخدام شرکت فولاد سیرجان ایرانیان جهت نمونه سوالات استخدامی ... ir_______________ شرکت معتبر بازرگانی , استخدام می نماید : , راننده آقا (بدون […].

تولید شیرینی جات ارگانیک بدون آرد، شکر و گلوکوز!!

espinad.xyz/post/150608

translate this page

پست 'تولید شیرینی جات ارگانیک بدون آرد، شکر و گلوکوز!!' از بلاگ 'تولید ثروت' با ذکر منبع و سایت اصلی آن بازنشر شده است لذا ... سوالات عمومی استخدامی فولاد مبارکه اصفهان (ویژه همه رشته ها ) · نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .

رایگان نمونه سوالات استخدامی

www.90zoj.ir/

نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو .... سوالات نیمسال دوم ۹۵ – ۹۴ پیام نور + پاسخنامه (بــدون هیچگــــــونـه آرم و نشان تبلیغاتی) سوالات نیمسال اول ۹۵ ...

رایگان سوالات استخدامی(عمومی +تخصصی) شرکت مشارکت اپکو

rcs.ava.atesbr.ir/post503007.html

translate this page

3 days ago - iranest. استخدام شرکت مشارکت اپکو- ۴ دی ۹۵. شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد فوالادسازی در استان ...

رایگان سوالات استخدام شرکت مشارکت اپکو - مرجع

darbdar-rzb.blogsreader.tk/list/sar+shomare+95ar.html

translate this page

6 hours ago - آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ... جهت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید .

بعدی: استخدام شرکت آریا کرخه زرین - زد سوال | مرجع نمونه سوالات درسی

zsoal.ir/slink/12400

translate this page

jan 26, 2016 - استخدام شرکت آریا کرخه زرین ... استخدام شرکت هواپیمایی کاسپین ۹۵ · استخدام شرکت پتروشیمی آبادان سال ۹۵ · استخدام شرکت مشارکت اپکو.

رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 96 - وبلاگ

weblog24.click/weblog/meduir

translate this page

30 سوال با جواب تستی و 30 سوال تستی بدون جواب و 30 سوال تستی دیگر با جواب تستی ..... dec 27, 2016 - نمونه سوالات استخدامی شرکت مشارکت اپکو. نمونه سوالات ...

استخدام کارشناس فنی در یک شرکت معتبر صنعتی در یزد - نشرنامه

nashrname.ir/news/detail?id=استخدام+کارشناس...شرکت...

translate this page

oct 31, 2016 - یک شرکت معتبر صنعتی واقع در تهران جهت تکمیل کادر نمایندگی خود در ... درج عنوان ایمیل مطابق عنوان ارائه شده ا امی است و درخواستهای بدون عنوان ... استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ ۴ روز قبل ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ... مدیریت وب سایت «ای-استخدام» از شما کاربران عزیز خواهشمند است با مشارکت و پاسخ گویی به سوالات و ...

استخدام - درس 96 | نمونه سوالات امتحانی

dars96.ir › استخدام بخش خصوصی

translate this page

dec 30, 2016 - مطالب این سایت تابع قوانین ایران میباشد + مطالب این سایت ... ژانویه 2, 2017; استخدام شرکت مشارکت اپکو سال ۹۵ ژانویه 2, 2017 ...

آگهی های استخدامی برق 7 دی ماه 95 - برق نیوز | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/30409972 - translate this page

dec 27, 2016 - در بدو استخدام 1116 تومان حقوق داشتم در حالی که حقوق پزشکان بهداری حدود ... شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه ...

موزن

hamrahfeed.xyz/post/4704

translate this page

اتصال از طریق بلوتوث، بدون نیاز به سیم. ... سوالات عمومی استخدامی فولاد مبارکه اصفهان (ویژه همه رش

مشاهده متن کامل ...

برنامه ت برای پیش بینی پذیری اقتصاد شفانامه اقتصادی ت یازدهم منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سیاست های اقتصادی ت برای وج غیرتورمی از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که مجموعه این گزارش را می توان در دو عبارت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود محیط نامساعد ب و کارخلاصه کرد.

برنامه ت برای وج از رکود از یک سو بر رفع تنگناهای مالی و از سوی دیگر بر ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور(نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و مسکن ) در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به عنوان را اری برای افزایش تقاضای مؤثر) بنا نهاده شده است. این در حالی است که ت سعی دارد زمینه مناسبی جهت پیوند بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.
به اعتقاد ت بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و تی، مداخلات ت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. با این حال آنچه در طرح مذکور آمده است بیشتر ناظر به متعهد شدن ت در چارچوب ارقام بودجه، وصول طلب و پرداخت بدهی ها، افزایش مالیات ها و حذف قیمت گذاری کالاها ست و مهم تر از انشای این را ارهای خوب اجرای آن و متعهد بودن به اجرا و نترسیدن از کاهش مقبولیت با این جراحی جدید است. در این طرح آمده است: برقراری ارتباط بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط ب و کار است و رس اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای وج از رکود، تأمین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رس اصلی فضای ب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد د خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای ب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحرّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه وج از رکود افزایش یابد.
بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش ت در فصول چهارگانه به تشریح سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های بهبود فضای ب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های وج از رکود پرداخته است.
1- سیاست های اقتصاد کلان: این سیاست ها در سه بخش سیاست های پولی، ارزی و مالی ارائه می شود.
1- 1- سیاست های پولی: رویکرد و جهت گیری اصلی ت در تدوین سیاست های پولی «انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد کلان » و «پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم » است. ت از طریق اجرای سیاست هایی چون مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عدم افزایش بدهی بخش تی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها، ی ان سازی و کاهش تدریجی نسبت س قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی، افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی در نظر دارد تا زمینه وج از رکود را فراهم آورد.
1- 2- سیاست های ارزی: ت در این بخش در تلاش است تا با سیاست های ارزی در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه ی ان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار برسد. اصلاح ترکیب ترا مه بانک مرکزی، افزایش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار، کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز از جمله برنامه ها در این بخش است.

1- 3- سیاست های مالی: همچنین در بخش سیاست های مالی ت برنامه های خود را در سیاست های مالیاتی، سیاست های بودجه ای و را ارهای مدیریت و تسویه بدهی های ت دنبال خواهد کرد. آنچه در این گزارش به عنوان سیاست های مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد، مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در «قوانین مالیاتی موجود » در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. این سیاست قرار است از راه اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و در چارچوب قوانین موجود عملی شود. همچنین در این برنامه بر حفظ توازن بودجه در راستای سیاست های کنترل تورم تأکید شده و توازن بودجه ای به عنوان ارتباط دهنده سیاست های پولی و مالی نقش ایفا می کند.
بنابر این گزارش، از دیگر برنامه های مالیاتی ت می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، ی ان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان تی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری، کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات، اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی، حمایت از تعاونی های مرزنشینان، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی، اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزی دارایی ها با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت ها، وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها، تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی بالا، معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود، اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی، اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند و همچنین وضع مالیات بر سود سرمایه ای در املاک و مستغلات.
تسهیلات در واگذاری طرح های نیمه تمام
در بخش دیگری از برنامه به سیاست های بودجه ای اشاره شده و آمده است: رویکرد ت در تدوین سیاست های بودجه ای برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی توسط بودجه های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است (پس از ر تعهدات غیر قابل اجتناب جاری).
همچنین ت در تلاش است با واگذاری طرح های نیمه تمام نسبت به وج از رکود اقدام کند.
تولد نهاد متولی بدهی های تی
در ادامه این طرح آمده است: افزایش بدهی های ت به ویژه به پیمانکاران و بانک ها در کنار آشفتگی حساب های مربوط، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی ت، پیمانکاران و بانک ها شده است. لذا اقدامات متعددی برای این مهم پیش بینی شده است که تعیین نهاد متولی، ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی های ت مورد توجه قرار گرفته است هدف از تشکیل آن احصاء، ثبت و پایش بدهی ها، تسویه بدهی های ت به بخش خصوصی از محل مطالبات ت است.
2- بهبود فضای ب و کار
در بخش دوم این طرح تلاش شده تا با کاهش دخ های ناروای ت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر شود بلکه کارایی را به همراه بیاورد. هر چند که مجموعه سیاست های بهبود شرایط محیط ب و کار ذکر شده را نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتاً طولانی عنوان کرده است.
ت در این بخش یکی از کلیدی ترین برنامه های خود را حذف تدریجی قیمت گذاری تی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری عنوان کرده است. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی ب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و. . . از سوی دفتر بهبود فضای ب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، حذف استعلامات مالیاتی به صورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه ها، مکلف نمودن بانک مرکزی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393، مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی دریافت لیست حقوق در سال 1393، مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای ب و کار به صورت سه ماهه به هیئت ت از دیگر فعالیت های ت در بخش بهبود فضای ب و کار است.
3- تأمین منابع مالی
سیستم بانکی که بار اصلی تأمین مالی را بر دوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولاً پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری - در سطح بنگاه- که تحرک بیشتری ایجاد می کنند، تخصیص دهد. علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تأمین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تأمین منابع برای سرمایه گذاری، به ویژه در بنگاه های بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر این، به خصوص در سال 1393، تأمین سرمایه در گردش از طریق بانک ها اولویت بسیار بالا خواهد داشت.
3- 1- سیاست های بانکی و اعتباری
لذا یکی از اصلی ترین برنامه های ت برای پیشبرد سیاست های وج از رکود « افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها»، « هدایت منابع اعتباری بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی با تأکید بر فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده » و « انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی » است. در کنار این سه رویکرد، « گسترش عمق و سطح بازار بین بانکی » نیز از جمله اه سیاست های بانکی و اعتباری تعیین شده است.
در ادامه اهم سیاست های اعتباری و بانکی ت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف وج از رکود طراحی شده اند، ذکر شده است: کاهش بدهی بخش تی به بانک، تسری معافیت های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول، تسهیل وصول مطالبات معوق بانک ها، ممنوعیت باز ید اوراق مشارکت پیش از سررسید، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک ها و دستگاه قضایی، ا ام بانک ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد، ا ام بانک ها به فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک، افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز، ا ام بانک ها به ب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام، منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد)، منطقی سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی، ا ام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانک ها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاه های اقتصادی، گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای ید کالاهای بادوام تولید داخل و استفاده از ظرفیت گواهی س خاص در تأمین منابع مالی طرح های تولیدی کل سیاست های مد نظر ت جهت بهبود این حوزه پولی می باشد.
3-2- بازار سرمایه
حدود 43سیاست در بخش بازار سرمایه از سوی ت تدوین شده است که اهم آنها از این قرار است: تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار تی - جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر.
4- فعالیت ها و محرک های وج از رکود
در بخش دیگری از این طرح به را ارهای وج از رکود با توجه به محدود بودن منابع و ضعف تخصیص منابع، محدودیت های بین المللی به تعیین برخی « معیارها » و « اولویت ها » در تخصیص منابع محدود پرداخته است. در این بین ت در نظر دارد از طریق اجرای سیاست هایی در چهار حوزه 1- بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی ، 2- صادرات غیرنفتی 3- صنعت و معدن و 4- مسکن، پتانسیل لازم برای ایجاد رونق در اقتصاد را در سال های 93 و 94 ایجاد کند.
4-1- انرژی
بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش هایی چون حمل و نقل و ساختمان، نیروگاه ها که بیشترین سهم را در مصرف انرژی از آن خود کرده اند، افزایش ظرفیت تولید گاز، نفت، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، اجرای سیاست هایی برای تسهیل روند صادرات غیر نفتی نیز از جمله کارهایی است که ظاهراً در دستور کار سریع ت قرار دارد تا از این رهگذر به موهباتی چون افزایش اشتغال، تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به