پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 به من عش ق تعارف نکنید قبلا ص رف شده
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
سایت کورنگ منتشر کرد...
درخواست حذف اطلاعات
غاری ناشناخته در کبودراهنگ
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
تصاویری که می بینید متعلق به غار علیصدر کبودراهنگ نیست! این تصاویر مربوط به غار دودزای روستای آقبلاغ آقداق کبودراهنگ است که چند سال پیش به علت خواب مسئولین شهرستان کبودراهنگ و استان همدان، مسئولین استان زنجان این غار را به نام زرین غار استان زنجان معرفی کرده اند.

کورنگ: ع از افشین نظری و مسعود حمیدی

اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع


مشاهده متن کامل ...
شعرای سبک کلاسیک در ایران
درخواست حذف اطلاعات


شعر کهن پارسی یا شعر کلاسیک پارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از ۱۱۰۰ سال دارد. این گونه شعر کاملاً موزون بوده و وزن آن ب ایهٔ ساختاری است که عروض (وزن شعر فارسی)، نام دارد.


ساختار اوزان عروضی ب ایهٔ طول هجاهاست. هر مصراع به قالب هایی تقسیم می شود که هجاها باید در آن قالب ها قرار گیرند. تفاوت شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالب هاست که شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته می شود. در پایین به معرفی شعرای سبک کلاسیک در ایران می پردازیم.شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم


رودکی
بلخی
دقیقی
ایی مروزی
رابعه قزداری
فردوسی
فرخی سیستانی
عنصری
منوچهری دامغانی

ابوسعید ابوالخیر شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم


ف الدین اسعد گرگانی
باباطاهر
ناصر خسرو
مسعود سعد سلمان
حکیم عمر خیام
سنایی غزنوی
انوری
ظهیرالدین فاری
خاقانی
نظامی

عطار


شعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری
مولوی
سعدی
سیف فرغانی
شیخ محمود شبستری
خسرو دهلوی
خواجوی کرمانی
ابن یمین
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
حافظ


شعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری


شاه نعمت الله ولی
جامی
هلالی جغتایی

اهلی


شعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری


لسانی
وحشی بافقی
محتشم کاشانی
عرفی
شیخ بهایی
طالب آملی
کلیم کاشانی

صائب


شعرای بازگشت ادبی


مشتاق اصفهانی
فتحعلی خان صبا
نشاط اصفهانی
وصال
فروغی بسطامی
سروش اصفهانی
قا آنی

یغمای جندقی


شعرای دوره مشروطه


نسیم شمال

ملک الشعرای بهار
عارف قزوینی
فرخی یزدی
علی اکبر دهخدا
میرزاده عشقی
ابوالقاسم لاهوتی

ایرج میرزا


شعرای دوره معاصر


ملک الشعرای بهار
علی معلم
پروین اعتصامی
مظاهرمصفا
شهریار
مهدی حمیدی
نصرالله مردانی
حسین منزوی
سهیل محمودی
حمیدسبزواری
حسن حسینی
مهرداد اوستا


منبع: دانش نامه رشد، دانش نامه آزاد ویکی پدیا

مشاهده متن کامل ...
شعرای سبک کلاسیک در ایران
درخواست حذف اطلاعات


شعر کهن پارسی یا شعر کلاسیک پارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از ۱۱۰۰ سال دارد. این گونه شعر کاملاً موزون بوده و وزن آن ب ایهٔ ساختاری است که عروض (وزن شعر فارسی)، نام دارد.


ساختار اوزان عروضی ب ایهٔ طول هجاهاست. هر مصراع به قالب هایی تقسیم می شود که هجاها باید در آن قالب ها قرار گیرند. تفاوت شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالب هاست که شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته می شود. در پایین به معرفی شعرای سبک کلاسیک در ایران می پردازیم.
شعرای سده چهارم و نیمه اول سده پنجم


رودکی
بلخی
دقیقی
ایی مروزی
رابعه قزداری
فردوسی
فرخی سیستانی
عنصری
منوچهری دامغانی

ابوسعید ابوالخیر شعرای میانه قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم هجری


ف الدین اسعد گرگانی
باباطاهر
ناصر خسرو
مسعود سعد سلمان
حکیم عمر خیام
سنایی غزنوی
انوری
ظهیرالدین فاری
خاقانی
نظامی

عطارشعرای سده هفتم تا پایان قرن هشتم هجری


مولوی
سعدی
سیف فرغانی
شیخ محمود شبستری
خسرو دهلوی
خواجوی کرمانی
ابن یمین
عبید زاکانی
سلمان ساوجی
حافظشعرای قرن نهم تا اوایل قرن دهم هجری


شاه نعمت الله ولی
جامی
هلالی جغتایی

اهلیشعرای قرن دهم تا اوایل قرن دوازدهم هجری


لسانی
وحشی بافقی
محتشم کاشانی
عرفی
شیخ بهایی
طالب آملی
کلیم کاشانی

صائبشعرای دوره بازگشت ادبی


مشتاق اصفهانی
فتحعلی خان صبا
نشاط اصفهانی
وصال
فروغی بسطامی
سروش اصفهانی
قا آنی

یغمای جندقیشعرای دوره مشروطه 


نسیم شمال

ملک الشعرای بهار
عارف قزوینی
فرخی یزدی
علی اکبر دهخدا
میرزاده عشقی
ابوالقاسم لاهوتی
ایرج میرزاشعرای معاصر


ملک الشعرای بهار
علی معلم
پروین اعتصامی
مظاهرمصفا
شهریار
مهدی حمیدی
نصرالله مردانی
حسین منزوی
سهیل محمودی
حمیدسبزواری
حسن حسینی
مهرداد اوستا


منبع: دانش نامه رشد، دانش نامه آزاد ویکی پدیا

مشاهده متن کامل ...
استدراج
درخواست حذف اطلاعات

استدراج


استدراج در لغت به معنای نزدیک تدریجی و گرفتن آرام آرام است [۱] و در قرآن به قرینه مقام در آیه ۱۸۲ سورۀ اعراف، نزدیک تدریجی و مهلت دادن برای نابود ساختن است؛ [۲] چه با عذاب دنیوی باشد یا ا وی. برخی در تفسیر آیۀ یاد شده گفته اند: مقصود از استدراج این است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار شده و در حال غفلت به هلاکت و عذاب الهی گرفتار شود. [۳] در این مدخل از مشتقّات «استدراج»، «املاء»، «امهال»، «مدّ»، «نذر» و برخی جملات مشتمل بر واژه هایی مانند: «تمتّع» و «متاع» استفاده شده است.

اهمّ عناوین: عوامل استدراج، فلسفۀ استدراج، مشمولان استدراج.

---------------

[۱]: ۱) مفردات راغب؛ لسان العرب.

[۲]: ۲) الکشّاف، ج ۲، ص ۱۸۲؛ مفردات راغب.

[۳]: ۳) لسان العرب.


عوامل استدراج


۱. استهزا

۱) گرفتار شدن منافقان به استدراج و افزایش تحیر و طغیان، به سبب استهزای مؤمنان:

وإذا لقوا الَّذین ءامنوا قالوا ءامنَّا وإذا خلوا إلیٰ شیٰطینهم قالوا إنَّا معکم إنَّما نحن مستهزءون اللّه یستهزئ بهم ویمدّهم فی طغیٰنهم ی ون. [برخی «یمدّهم» را در آیه به املاء و مهلت دادن، تفسیر کرده اند. (مجمع البیان، ذیل آیه)] بقره (۲) ۱۴ و ۱۵

۲) ابتلای کافران به هلاکت و کیفر استدراج، بر اثر استهزای ان:

ولقد استهزئ برسل مّن قبلک فأملیت للّذین کفروا ثمّ أخذتهم فکیف کان عقاب. رعد (۱۳)

۲. تکذیب

۳) تکذیب آیات الهی، سبب ابتلا به عذاب استدراج:

والّذین کذّبوا بایٰتنا سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. اعراف (۷) ۱۸۲ و ۱۸۳

فذرنی ومن یکذّب بهٰذا الحدیث سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. قلم (۶۸) ۴۴ و ۴۵


۳. ظلم

۴) ظلم و ستم پیشگی پیشینیان، از عوامل گرفتار شدن آنان به عذاب استدراج:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸

۵) ظلم انسانها، باعث مهلت یافتن آنان در دنیا جهت مبتلا شدن به عذاب ا وی:

ولاتحسبنّ اللّه غٰفلا عمّا یعمل الظّٰلمون إنّما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبصٰر مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم وأفدتهم هواء.

ابراهیم (۱۴) ۴۲ و ۴۳


۴. فسق

۶) رواج فسق در جامعه، عامل گرفتاری آن به عذاب دنیوی:

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا. اسراء (۱۷) ۱۶


۵. کفر

۷) کفرورزی، از عوامل استدراج و ابتلا به عذاب ا وی:

وإذ قال إبرٰهیم ربّ اجعل هٰذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرٰت من ءامن منهم باللّه والیوم الأ قال ومن کفر فأمتّعه قلیلا ثمّ أضطرّه إلیٰ عذاب النّار وبئس المصیر. بقره (۲) ۱۲۶

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۸

لایغرّنّک تقلّب الّذین کفروا فی البلٰد متٰع قلیل ثمّ مأویٰهم جهنّم وبئس المهاد. آل عمران (۳) ۱۹۶ و ۱۹۷

رّبما یودّ الّذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتّعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون. حجر (۱۵) ۲ و ۳

لایؤمنون به حتّیٰ یروا العذاب الألیم أفرءیت إن مّتّعنٰهم سنین ثمّ جاءهم مّا کانوا یوعدون. شعراء (۲۶) ۲۰۱ و ۲۰۵ و ۲۰۶

ومن کفر فلایحزنک کفره إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه علیم بذات الصّدور نمتّعهم قلیلا ثمّ نضطرّهم إلیٰ عذاب غلیظ. لقمان (۳۱) ۲۳ و ۲۴

أو تقول حین تری العذاب لو أنّ لی کرّة فأ من المحسنین. زمر (۳۹) ۵۸

۳۸. کفر و انکار حق، سبب گرفتار شدن به کیفر استدراج:

ولو یعجّل اللّه للنّاس الشّرّ استعجالهم بالخیر لقضی إلیهم أجلهم فنذر الّذین لایرجون لقآءنا فی طغیٰنهم ی ون. یونس (۱۰) ۱۱

ولقد استهزئ برسل مّن قبلک فأملیت للّذین کفروا ثمّ أخذتهم فکیف کان عقاب. رعد (۱۳) ۳۲

و أصحٰب مدین و کذّب موسیٰ فأملیت للکٰفرین ثمّ أخذتهم فکیف کان ن . حج (۲۲) ۴۴


۶. کفران نعمت

۹) کفران نعمت، باعث مهلت یافتن در دنیا و مبتلا شدن به عذاب در آ ت:

ثمّ إذا کشف الضّرّ عنکم إذا فریق مّنکم بربّهم یشر لیکفروا بمآ ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. نحل (۱۶) ۵۴ و ۵۵

لیکفروا بما ءاتینٰهم ولیتمتّعوا فسوف یعلمون. عنکبوت (۲۹) ۶۶

لیکفروا بما ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. روم (۳۰) ۳۴


۷. گمراهی

۱۰) گمراهی و ضل انسان، باعث ابتلای وی به مهلت یافتن در زندگی و عذاب شدن پس از آن:

قل من کان فی الضّلٰلة فلیمدد له الرّحمٰن مدًّا حتّیٰ إذا رأوا ما یوعدون إمّا العذاب وإمّا السّاعة فسیعلمون من هو شرٌّ مّکانا وأضعف جندا. مریم (۱۹) ۷۵


۸. گناه

۱۱) ابتلای جوامع و انسانها به هلاکت و عذاب استدراج، بر اثر جرم و گناه:

وکذٰلک جعلنا فی کلّ قریة أکٰبر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلّابأنفسهم وما یشعرون وإذا جآءتهم ءایة قالوا لن نّؤمن حتّیٰ نؤتیٰ مثل مآ أوتی رسل اللّه اللّه أعلم حیث یجعل رس ه سیصیب الّذین أجرموا صغار عند اللّه وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. انعام (۶) ۱۲۳ و ۱۲۴

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا وکم أهلکنا من القرون من بعد نوح وکفیٰ بربّک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. اسراء (۱۷) ۱۶ و ۱۷


۹. مکر

۱۲) خدعه و نیرنگ انسانها برای ارتکاب هرگونه گناه و جرم، سبب گرفتار شدن آنان به عذاب استدراج:

وکذٰلک جعلنا فی کلّ قریة أکٰبر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون إلّابأنفسهم وما یشعرون وإذا جآءتهم ءایة قالوا لن نّؤمن حتّیٰ نؤتیٰ مثل مآ أوتی رسل اللّه اللّه أعلم حیث یجعل رس ه سیصیب الّذین أجرموا صغار عند اللّه وعذاب شدید بما کانوا یمکرون. انعام (۶) ۱۲۳ و ۱۲۴

۱۳) نقشۀ خدعه آمیز ولیدبن مغیره برای انکار قرآن، سبب ابتلای وی به عذاب استدراج:

ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا مّمدودا وبنین شهودا ومهّدتّ له تمهیدا سأرهقه صعودا إنّه فکّر وقدّر. [شأن نزول این آیات، در مورد «ولیدبن مغیره» است. (مجمع البیان؛ الکشّاف، ذیل آیه)] مدثر (۷۴) ۱۱ - ۱۴ و ۱۷ و ۱۸


فلسفۀ استدراج

۱۴) غوطه ور شدن هرچه بیشتر کافران در گناه و عذاب شدن بر اثر آن، فلسفۀ استدراج:

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۸


مشمولان استدراج


۱. ابلیس

۱۵) مهلت یافتن ابلیس در دنیا و کیفر دیدن وی در قیامت:

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رَجِیمٌ وَإِنَّ عَلَیْکَ اللَّعْنَةَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ حجر (۱۵) ۳۴ -۳۸

وإنّ علیک لعنتی إلیٰ یوم الدّین قال ربّ فأنظرنی إلیٰ یوم یبعثون قال فإنّک من المنظرین إلیٰ یوم الوقت المعلوم. ص (۳۸) ۷۸ -۸۱


۲. امّت های پس از نوح

۱۶) قرار گرفتن امتهایی پس از نوح (ع) در رفاه دنیوی و نزدیک شدن تدریجی آنان به عذاب دردناک:

قیل یٰنوح اهبط بسلٰم مّنّا وبرکٰت علیک وعلیٰ أمم مّمّن مّعک وأمم سنمتّعهم ثمّ یمسّهم مّنّا عذاب ألیم. هود (۱۱) ۴۸


۳. پیشینیان

۱۷) دچار شدن بسیاری از اقوام و گذشتگان به مرگ غافلگیرانه در حال رفاه و غفلت از راز و نیاز با خدا:

ومآ أرسلنا فی قریة مّن نّبیٍ ّ إلآّ أخذنآ أهلها بالبأسآء والضَّرَّاء لعلَّهم یضَّرَّعون ثمَّ بدَّلنا مکان السَّیّئة الحسنة حتَّیٰ عفوا وَّقالوا قد مسَّ ءابآءنا الضّرّاء والسّرّاء فأخذنٰهم بغتة وهم لایشعرون. اعراف (۷) ۹۴ و ۹۵

۱۸) مهلتن یافتن بسیاری از اقوام ظالم برای زندگی دنیا و مبتلا شدن آنان به عذاب استدراج:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸


۴. ظالمان

۱۹) گرفتاری ظالمان به عذاب استدراج به خاطر ستم پیشگی آنان:

وکأیّن مّن قریة أملیت لها وهی ظالمة ثمّ أخذتها وإلیّ المصیر. حج (۲۲) ۴۸

۲۰) مهلت یافتن ظالمان در دنیا برای دچار شدن به عذاب ا وی:

ولاتحسبنّ اللّه غٰفلا عمّا یعمل الظّٰلمون إنّما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبصٰر مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم وأفدتهم هواء.

ابراهیم (۱۴) ۴۲ و ۴۳


۵. فاسقان

۲۱) گرفتاری فاسقان به عذاب استدراج:

وإذا أردنآ أن نّهلک قریةً أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحقّ علیها القول فدمّرنٰها تدمیرا. اسراء (۱۷) ۱۶


۶. قوم ثمود

۲۲) گرفتار شدن قوم ثمود به عذاب استدراج:

ما تذر من شیء أتت علیه إلّاجعلته کالرّمیم وفی ثمود إذ قیل لهم تمتّعوا حتّیٰ حین فعتوا عن أمر ربّهم فأخذتهم الصّٰعقة وهم ینظرون فما استطٰعوا من قیام وما کانوا منتصرین. ذاریات (۵۱) ۴۲ -۴۵


۷. کافران

۲۳) گرفتار شدن کافران به عذاب ا وی پس از مهلت یافتن توأم با رفاه و بهره مندی در زندگی دنیا:

وإذ قال إبرٰهیم ربّ اجعل هٰذا بلدا ءامنا وارزق أهله من الثّمرٰت من ءامن منهم باللّه والیوم الأ قال ومن کفر فأمتّعه قلیلا ثمّ أضطرّه إلیٰ عذاب النّار وبئس المصیر. بقره (۲) ۱۲۶

ولایحزنک الّذین یسٰرعون فی الکفر إنّهم لن یضرّوا اللّه شیا یرید اللّه ألّا یجعل لهم حظًّا فی الأ ة ولهم عذاب عظیم

ص: ۱۲۱

ولایحسبنّ الّذین کفروا أنّما نملی لهم خیر لاّنفسهم إنّما نملی لهم لیزدادوا إثما ولهم عذاب مّهین. آل عمران (۳) ۱۷۶ و ۱۷۸

لایغرّنّک تقلّب الّذین کفروا فی البلٰد متٰع قلیل ثمّ مأویٰهم جهنّم وبئس المهاد. آل عمران (۳) ۱۹۶ و ۱۹۷

رّبما یودّ الّذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتّعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون. حجر (۱۵) ۲ و ۳

ألم تر أنّآ أرسلنا الشّیٰطین علی الکٰفرین تؤزّهم أزًّا فلاتعجل علیهم إنّما نعدّ لهم عدًّا. مریم (۱۹) ۸۳ و ۸۴

فإن تولّوا فقل ءاذنتکم علیٰ سواء وإن أدری أقریب أم بعید مّا توعدون وإن أدری لعلّه فتنة لّکم ومتٰع إلیٰ حین. انبیاء (۲۱) ۱۰۹ و ۱۱۱

ومن کفر فلایحزنک کفره إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه علیم بذات الصّدور نمتّعهم قلیلا ثمّ نضطرّهم إلیٰ عذاب غلیظ. لقمان (۳۱) ۲۳ و ۲۴

هل أتیٰک حدیث الجنودفرعون وثمود بل الّذین کفروا فی تکذیب واللّه من ورائِهم مّحیط. بروج (۸۵) ۱۷ -۲۰

إنّهم یکیدون کیدا وأکید کیدا فمهّل الکٰفرین أمهلهم رویدا. طارق (۸۶) ۱۵ -۱۷

۲۴) کافران، مشمول کیفر استدراج در دنیا:

وأقسموا باللّه جهد أیمٰنهم لئن جآءتهم ءایة لّیؤمننّ بها قل إنّما الأیٰت عند اللّه وما یشعرکم أنّهآ إذا جآءت لایؤمنون ونقلّب أفدتهم وأبصٰرهم کما لم یؤمنوا به أوّل مرّة ونذرهم فی طغیٰنهم ی ون. انعام (۶) ۱۰۹ و ۱۱۰

ولو یعجّل اللّه للنّاس الشّرّ استعجالهم بالخیر لقضی إلیهم أجلهم فنذر الّذین لایرجون لقآءنا فی طغیٰنهم ی ون. یونس (۱۰) ۱۱

بل متّعنا هٰؤلاء وءابآءهم حتّیٰ طال علیهم العمر أفلایرون أنّا نأتی الأرض ننقصها من أطرافهآ أفهم الغٰلبون. انبیاء (۲۱) ۴۴

و أصحٰب مدین و کذّب موسیٰ فأملیت للکٰفرین ثمّ أخذتهم فکیف کان ن . حج (۲۲) ۴۴

فذرهم فی غمرتهم حتّیٰ حینأیحسبون أنّما نمدّهم به من مّال وبنین نسارع لهم فی الخیرٰت بل لّایشعرون. مؤمنون (۲۳) ۵۴ -۵۶


۸. گمراهان

◄ همین مدخل، عوامل استدراج، گمراهی


۹. گنا اران

۲۵) غافلگیر شدن گنا اران با عذاب خدا در پی مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات در دنیا:

کذٰلک سلکنٰه فی قلوب المجرمین لایؤمنون به حتّیٰ یروا العذاب الألیم فیأتیهم بغتة وهم لایشعرون فیقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا یستعجلون أفرءیت إن مّتّعنٰهم سنین ثمّ جاءهم مّا کانوا یوعدون. شعراء (۲۶) ۲۰۰ -۲۰۶


۱۰. مشرکان

۲۶) ابتلای مشرکان به هلاکت و عذاب استدراج در پی مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات دنیوی:

قالوا سبحٰنک ما کان ینبغی لنا أن نّتّخذ من دونک من أولیاء ولٰکن مّتّعتهم وءاباءهم حتّیٰ نسوا الذّکر وکانوا قوما بورا. فرقان (۲۵) ۱۸

۲۷) مشرکان، از مشمولان استدراج و عذاب ا وی در پی بهره مند شدن از نعمتهای دنیوی و کفران آنها:

فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللّه مخلصین له الدّین فلمّا نجّیٰهم إلی البرّ إذا هم یشر لیکفروا بما ءاتینٰهم ولیتمتّعوا فسوف یعلمون. عنکبوت (۲۹) ۶۵ و ۶۶

وإذا مسّ النّاس ضرٌّ دعوا ربّهم مّنیبین إلیه ثمّ إذا أذاقهم مّنه رحمة إذا فریق مّنهم بربّهم یشر لیکفروا بما ءاتینٰهم فتمتّعوا فسوف تعلمون. روم (۳۰) ۳۳ و ۳۴

قل ان کان للرّحمن ولد فأنا اوّل العابدین سبحٰن ربّ السّمٰوٰت والأرض ربّ العرش عمّا یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتّیٰ یلٰقوا یومهم الّذی یوعدون. ز ف (۴۳) ۸۱ -۸۳


۱۱. مکذّبان

۲۸) مکذّبان آیات خدا، از مشمولان عذاب استدراج:

والّذین کذّبوا بایٰتنا سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. اعراف (۷) ۱۸۲ و ۱۸۳

۲۹) نزدیک تدریجی مکذّبان قرآن به ورطۀ هلاکت و عذاب از سوی خداوند:

فذرنی ومن یکذّب بهٰذا الحدیث سنستدرجهم مّن حیث لایعلمون وأملی لهم إنّ کیدی متین. قلم (۶۸) ۴۴ و ۴۵

۳۰) گرفتار شدن مکذّبانِ صاحب مُکنت به انواع عذابهای ا وی پس از مهلت یافتن در دنیا:

وذرنی والمکذّبین أولی النّعمة ومهّلهم قلیلا إنّ لدینا أنکالا وجحیما وطعاما ذا غصّة وعذابا ألیما. مزمل (۷۳) ۱۱ -۱۳


۱۲. منافقان

۳۱) منافقان، مشمول کیفر استدراج:

وإذا لقوا الَّذین ءامنوا قالوا ءامنَّا وإذا خلوا إلیٰ شیٰطینهم قالوا إنَّا معکم إنَّما نحن مستهزءون اللّه یستهزئ بهم ویمدّهم فی طغیٰنهم ی ون. بقره (۲) ۱۴ و ۱۵

۳۲) ابتلای منافقان به عذاب استدراج در دنیا پس از مهلت یافتن و برخوردار شدن از امکانات:

فلاتعجبک أموٰلهم ولآ أولٰدهم إنَّما یریداللَّه لیعذّبهم بها فی الحیوٰة الدّنیا وتزهق أنفسهم وهم کٰفرون ولاتعجبک أموٰلهم وأولٰدهم إنّما یرید اللّه أن یعذّبهم بها فی الدّنیا وتزهق أنفسهم وهم کٰفرون. توبه (۹) ۵۵ و ۸۵


۱۳. ولیدبن مغیره

۳۳) گرفتار شدن ولیدبن مغیره به عذاب سخت پس از مهلت یافتن و بهره مند شدن از رفاه و امکانات فراوان در دنیا:

ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له ما لا مّمدودا وبنین شهودا ومهّدتّ له تمهیدا سأرهقه صعودا. مدثر (۷۴) ۱۱ -۱۴ و ۱۷
مشاهده متن کامل ...
کلسیت چیست
درخواست حذف اطلاعات
کلسیت
تازه چاپ
علوم طبیعت > شیمی > شیمی معدنی (cached)

ریشه لغوی

نام کلسیت از کلمه لاتین کال (calx) به معنی آ سوزان گرفته شده است.

سیستم تبلور

کلسیت در سیستم تری گونال ، رده اسکالنوئدریک متبلور می شود. دارای بلورهای درشت و مشخص و یا بصورت توده های دانه ای می باشد. فرمهای رومبوئدر و اسکالنوئدر کلسیت فراوانتر است. دارای ماکلهای گوناگون و متنوع نیز می باشد.

ساختار کلسیت

ساختار کلسیت به صورت رومبوئدر است و در آن یونهای کلسیم و بنیان (co3)2- بطور یک در میان قرار دارند. در بنیان co3 هر کربن بوسیله سه ا یژن ، به صورت مثلث احاطه شده است و مثلثها در صفحه های عمود بر محور c قرار دارند. این ساختار را می توان با شبکه تبلوری نمک طعام مقایسه نمود که در آن یونهای کلسیم در موقعیت یونهای سدیم و مثلثهای co3 در موقعیت مکانی یونهای کلر قرار دارند.

مشخصات ماکروسکوپی کلسیت

 • کلیواژ : دارای کلیواژ کامل موازی با سطوح رومبوئدری (1011) است و زاویه بین سطوح کیلواژ 74 درجه می باشد. در اثر کلیواژ کلسیت به آسانی به صورت متوازی السطوح لوزی می شکند.
 • سختی : سختی کلسیت در سطح کلیواژ 3 می باشد و در سطوح دیگر 2.5 است. که به آسانی توسط چاقو خط برمی دارد، ولی توسط ناخن خط برنمی دارد.
 • رنگ : رنگ آن سفید یا بی رنگ است، اما در اثر وجود بعضی ناخالصیها می تواند به رنگهای سبز ، زرد ، آبی و حتی قهوه ای تا سیاه نیز دیده شود، رنگ خاکه آن نیز بی رنگ است.
 • ماکل : ماکل در بلورهای کلسیت به صورت فراوان دیده می شود. فراوانترین آنها با سطح ماکل (0001) است که در این صورت شبیه به دی تری گونال پایرامیدال می باشد. همچنین ماکل پلی سنتتیک ، ماکل قلبی شکل و پروانه ای نیز در آن دیده می شود.
 • فرم : کلسیت علاوه بر فرمهای بلوری ، به صورت دانه ای ، ساقه مانند ، رشته ای ، استالاکتیتی و توده ای نیز تشکیل می شود.
 • خاصیت مشخصه کلسیت : کلسیت در اسیدها ، حتی در ح سرد ، با ایجاد گاز co2 ، به آسانی حل می شود. اگر کمی اسید کلریدریک رقیق و سرد روی کلسیت بریزیم با آن واکنش داده و می جوشد.

مشخصات میکروسکوپی کلسیت

 • نور طبیعی

  کلسیت در نور طبیعی بی رنگ است، اما بعضی اوقات به صورت مه آلود دیده می شود. گاهی به صورت االیتی یا اسفرولیتی دیده می شود. کلیواژ کامل آن به موازات سطح (1011) به صورت دو سری متقاطع با زاویه ́55 , ˚74 دیده می شود. گاهی دارای جدایش به موازات سطح (0112) می باشد، که به خاطر ماکل است. برجستگی بلور از جهات گوناگون ، متفاوت است. از اینرو ، برجستگی ضعیف تا متوسط ، منفی یا مثبت دارد. مقاطع موازی با سطح (0001) برجستگی ثابت دارد.

 • نور قطبیده

  بیرفرژانس فوق العاده قوی دارد و رنگهای تداخلی آن رنگهای سفید سریهای فوقانی می باشد. خاموشی نسبت به اثر کلیواژ متقارن است. ماکل پلی سنتتیک زیاد دیده می شود. تیغه های ماکل به ویژه در کلیستهای تولید شده در اثر دگرگونی بطور معمول موازی با قطر بزرگ لوزی است، اما گاهی نسبت به آن مایل دیده می شود. این تیغه ها اغلب خیلی ظریف هستند و تیغه های ماکل به علت نازکی زیاد از خود رنگ تداخلی سری اول را نشان می دهند.

 • نور متقارب : یک محوری منفی است و اغلب دوایر رنگین دارد. گاهی به صورت دو محوری دیده می شود.

نحوه و محل پیدایش کلسیت

کلسیت یکی از کانیهای فراوان سنگهای رسوبی و دگرگونی است. سنگ آ ، تراورتن و مرمر فقط از کلسیت ساخته شده اند. حدود 50 درصد ترکیب مارنها ، کلسیت است. بخش اعظم ماسه سنگ های آ ی را کلسیت می سازد. کلسیت در سنگهای آذرین بیرونی بطور ثانوی تشکیل می شود. اسکلت آ ی موجودات زنده ، ممکن است کلسیتی باشد.

گل سفید یک نوع آ متخلخل و نرم و خاکی است که از پوسته آ ی روزن داران تولید شده است. مرمر اونی یک نوع آ است که از رشته های ظریف کلسیت ساخته شده است. تراورتن نیز کلسیت است که در محل چشمه های آ ی تشکیل می شود. در ایران سنگهای آ ی که از کلسیت همراه با ناخالصی تشکیل شده اند، بسیار فراوان هستند و تقریبا در همه استانها وجود دارند.

کاربرد کلسیت

کلسیت به صورت سنگ آ در صنایع سیمان و کارخانجات آ پزی به مقدار زیاد مصرف دارد. در صنایع شیمیایی مانند کارخانه قند ، برای تصفیه و جداسازی ترکیبات فسفاتی و اسیدهای آلی ، در صنایع نفت برای خنثی ترکیبات آلی ، سولفیدها و بی اثر ساختن گاز انیدرید سولفوره و تهیه گریس ویژه بکار می رود. در کارخانه های ذوب ف ات ، به عنوان کمک ذوب ، در صنایع رنگ به عنوان پرکننده و نیز در صنایع چرم ، برای جدا مو و پشم استفاده می شود. همچنین به صورت پودر مل در نقاشی و نیز در خمیردندان ، لاک شیمیایی ، عطر و لاستیک سازی مصرف می شود. در صنایع ساختمانی به عنوان سنگ نما به نام مرمریت یا تراورتن ، سنگ چینی ، مرمر و نیز در بتن به صورت سنگدانه مصرف می شود. انواع شفاف آن به نام اسپات دیسلند قبلا در ساخت وسایل نوری ، از جمله نیکل ، برای تولید نور پلاریزه به کار می رفت. اما امروزه به جای آن از صفحات پلاروید استفاده می شود.

مباحث مرتبط با عنوانمشاهده متن کامل ...
اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
درخواست حذف اطلاعات
درست است؛ شما می توانید به چشم سر همه این تصاویر را در ایران عزیز خودمان ببیند و از زیبایی هایی آن لذت ببرید. اما پیش از آنکه رخت سفر بربندید، چند مکان دیدنی از ای ایران را ببینید و عزم سفر به آنجا کنید.
اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است درست است؛ شما می توانید به چشم سر همه این تصاویر را در ایران عزیز خودمان ببیند و از زیبایی هایی آن لذت ببرید. اما پیش از آنکه رخت سفر بربندید، چند مکان دیدنی از ای ایران را ببینید و پس از آن تصمیم به سفر بگیرید.

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
دیلمان... گیلان

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
قلعه رودخان، فومن، گیلان

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
ماسوله، گیلان

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
جاده جنگلى عباس آباد. غرب مازندران

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
قلعه رودخان، فومن، گیلان

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
شهرستان رامسر

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
زیپ لاین تله ک ن... رامسر

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
پل طبیعت... تهران

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
کلبه چوپانان... بابل ... سنگچال به امل

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
متل قو

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
بندر انزلی

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
دریاچه عباس آباد بهشهر

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
خ شانزلیزه... رشت

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
اشتباه نکنید، اینجا یه شهر اروپایی نیست! اینجا تبریز است.

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
سد شهید عباس پور، مسجد سلیمان، خوزستان

اشتباه نکنید؛ اینجا ایران است
ماسال...گیلانمشاهده متن کامل ...
شهادت غم انگیز حضرت فاطمه صغری و یا رقیه علیها سلام، دختر حسین(ع) چنین است:
درخواست حذف اطلاعاتعصر روز در ابه در کنار حضرت زینب(س) نشسته بود. جمعی از ک ن شامی را دید که در رفت و آمد هستند.

پرسید: جان! اینان کجا می روند؟ حضرت زینب(س)فرمود: عزیزم این ها به خانه هایشان می روند. پرسید: ! مگر ما خانه نداریم؟ فرمودند: چرا عزیزم، خانه ما در مدینه است. تا نام مدینه را شنید، خاطرات زیبای همراهی با پدر در ذهن او آمد.

بلافاصله پرسید: ! پدرم کجاست؟ فرمود: به سفر رفته. طفل دیگر سخن نگفت، به گوشه ابه رفته زانوی غم بغل گرفت و با غم و اندوه به خواب رفت. پاسی از شب گذشت. ظاهراً در عالم رؤیا پدر را دید. سراسیمه از خواب بیدار شد، مجدداً سراغ پدر را از گرفت و بهانه جویی نمود، به گونه ای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل ابه به شیون و ناله پرداختند.

خبر را به یزید رساندند، دستور داد سر بریده پدرش را برایش ببرند. رأس مطهر سید ال را در میان طَبَق جای داده، وارد ابه د و مقابل این دختر قرار دادند. س وش طبق را کنار زد، سر مطهر سید ال را دید، سر را برداشت و د رآغوش کشید.

و در «منتخب» آمده است که او پدرش را مخاطب قرار داده می فرمود:«یا أبَتاهُ، مَنْ ذَاالَّذی خَضبکَ بِدِمائکَ»
«پدر جان، کی صورت منوّرت را غرق خون ساخته؟».
«یا أبتاهُ، منْ ذَا الَّذی قَطع و ریدَیْکَ!»
«پدر جان، چه ی رگهای گردنت را بریده است؟».
«یا أبتاه، منْ ذا الَّذی أیْتمنی علی صغر سِنّی»
«پدر جان، کدام ظالم مرا در کودکی یتیم کرده است؟».
«یا أبتاهُ، منْ لِلْیَتیمة حتّی تَکْبُر»
«پدرجان، کی متکفّل یتیمه ات می شود تا بزرگ شود؟».
«یا أبتاهُ، منْ للنّساءِ الحاسرات»
«پدر جان، چه ی به فریاد این ن سر می رسد؟»
«یا أبتاهُ، منْ للْأَرامِلِ المسْبیّاتِ»
«پدر جان، چه ی دادرسی از این ن بیوه و اسیر می کند؟».
«یا أبتاهُ، منْ للْعیونِ الْباکیاتِ»
«پدر جان، چه ی نظر مرحمتی به سوی این چشمهای گریان (ما کند که شب و روز در فراق تو گریه) می کند؟».
«یا أبتاهُ، مَنْ لِلضّایعاتِ الْغریبات»
«پدرجان، کی متوجّه این ن بی صاحب، غریب خواهد شد؟»
«یا أبَتاهُ، مَنْ لَلشُّعورِ الْمَنْشورات»
«پدرجان، کی از برای این موهای پریشان خواهد بود؟».
«یا أبتاهُ، منْ بَعْدکَ واخَیْبَتاهُ»
«پدر جان، بعد از تو داد از نا امیدی!».
«یا أبتاهُ، منْ بَعدکَ وا غُرْبَتاهُ»
«پدر جان، بعد ا زتو داد از غریبی و بی ی!».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی کُنت لَک الْفِداء»
«پدر جان، کاش من فدای تو می شدم».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی کَنت قَبل هذا الْیَومِ عمیاءَ»
«پدر جان، کاش من پیش از این روز کور شده بودم، و تو را به این حال نمی دیدم».
«یا أبتاهُ، لَیْتنی وُسدتُ الثَّری و لا أری شَیبکَ مُخضَّباً بِالدّماء»
«پدر جان، کاش مرا در زیر خاک پنهان کرده بودند و نمی دیدم که محاسن مبارکت به خون خضاب شده باشد».
آن معصومه نوحه می کرد و اشک می ریخت تا آن که نَفَس او به شماره افتاد و گریه راه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده، گاهی سر را به طرف راست می نهاد و می بوسید و بر سر می زد، و زمانی به چپ می گذارد و می بوسید...
پس آن نازدانه لب بر لب پدر نهاد، زمان طویلی از سخن افتاد گریست «فَنادیِ الرَّأسُ بِنْتَهُ، إلیَّ إلیَّ، هَلُمّی فَأنا لَک بِالانْتظار. فغُشیَ علیها غشْوةً لمْ تُفقْ بعدها، فحرَّ کوها فَإذا هیَ قدْ فارقتْ روحها الدُّنیا...»
«آن رأس شریف دختر را صدا کرد که به سوی من بیا، من منتظرت هستم، او غش کرد و دیگر به هوش نیامد، چون او را حرکت دادند متوجّه شدند که روح شریفش از بدن مفارقت کرده و به خدمت پدر شتافته است»

مشاهده متن کامل ...
دوربین
درخواست حذف اطلاعات

دید کلی:


ما برای دیدن اجسام دور از دوربین دو چشمی استفاده می کنیم ، که به اختصار به آن دوربین می گویند. دوربین از یک عدسی شیئی بافاصله کانونی بزرگ و یک عدسی چشمی با فاصله کانونی کوچک تشکیل یافته است. این عدسی ها اجسام دوری را که کوچک دیده می شوند، نزدیکتر ولذا بزرگتر نشان می دهند.همجنین قدرت تفکیک را بالا می برند یعنی دو نقطه روی جسم دور که بدون دوربین بصورت یک نقطه دیده می شدند ، با درشتنمایی که دوربین اعمال می کند، جدا از هم دیده می شوند.

از آنجا که جسم درفاصله زیادی از دوربین قرار دارد، می توانیم تصور کنیم که عدسی شیئی نور را از بینهایت دریافت می کند. این عدسی تصویری حقیقی و مع از جسم، روی سطح کانونی خود تشکیل می دهد، عدسی چشمی از این تصویر، تصویری مجازی و مستقیم در فاصله بین حداقل روئیت و حداکثر روئیت ناظر«عمق دید) تشکیل می دهد، از این رو تصویر حاصل از دوربین تصویری مع خواهد بود.

انواع دوربین:

دوربین زمینی:


در این نوع دوربین باید تصویر نهایی مستقیم باشد. سه روش برای این کار وجود دارد:

 • اضافه یک عد سی به سیستم:
  می توانیم یک عد سی کمکی، م ن عد سی شیئی و چشمی قرار دهیم تا تصویر نهایی را بصورت مستقیم ببینیم. این عد سی باید یک عد سی همگرا کننده باشد.

 • استفاده از منشور:
  در این روش در مسیر پرتوها دو منشور بکار می برند، که در وضعیت بازتابش داخلی کلی هستند و می توانند پرتوها را به یکدیگر نزدیک«کانونش پرتوها) و آنها را جابه جا کنند ، در نهایت تصویر مستقیمی از شیی ایجاد کنند. از این روش اغلب در دوربینهای دو چشمی استفاده می شود.

 • استفاده ازدوربین گالیله:
  دراین نوع دوربین عدسی چشمی را از یک عدسی واگرا کننده و عد سی شیی را ازیک عدسی همگرا کننده انتخاب می کنند. عدسی شیئی، تصویری حقیقی و مع از جسم دور را در کانون خود تشکیل می دهد، عدسی چشمی تصویر نهایی را بصورت مستقیم و مجازی در عمق دید ناظر تشکیل می دهد.

دوربین نجومی:


در دوربین نجومی هر دو عدسی چشمی و شیئی، عدسی های محدب هستند. عدسی شیئی دارای فاصله کانونی زیاد است و تصویر شیی دور را روی سطح کانونی خود تشکیل می دهد، عدسی چشمی از این تصویر، تصویری مجازی در فاصله بین حداقل و حداکثرروئیت تشکیل می دهد. در این دوربین ها نیازی به مستقیم تصویرنهایی نیست.

دوربین نیوتن:


هر اندازه قطر سطح مقطع عدسی شیئی ( که برابر قطردهانه دوربین است ) بزرگتر باشد، نور بیشتری وارد دوربین می شود وتصویر جسم دور روشنتر می شود. در این نوع دوربین ها برای دیدن تصویر نهایی از یک آینه کوچک تخت مورب که در فاصله کانونی آینه مقعر قرار دارد، استفاده می شود. این آینه تصویر جسم دور را در پشت عدسی چشمی تشکیل می دهد. این نوع دوربین را دوربین نیوتن یا دوربین بازت می گویند.

دوربین عکاسی:


دوربین عکاسی از یک جعبه تاریک تشکیل شده که بر جدارهای آن یک عدسی محدب با فاصله کانونی ثابت قرار دارد. در جدار مقابل این عدسی و بین و عدسی دیافراگم وجود دارد. علاوه بر این دوربین ، به دستگاه تنظیم فاصله ، شاتر یا بندان، نورسنجطیف سنج) و منظره یاب مجهز است.

دوربین های پیشرفته:


با رشد حیرت انگیز علم و ظهور اپتیک مدرن اعم از اپتیک هندسی ، اپتیک موجی و اپتیک کوانتومی و اختراعات جدید در اندازه گیری ها از جمله مسافت یاب های نوری و مسافت یاب های لیزری دقیق ، طیف سنج های نوین ، انواع مختلف اجزای نوری با کیفیت بالا ، مباحث نوین علمی و کشفیات جدید ، صنعت ساخت دستگاه های نوری از جمله دوربین ها همگام با سایر شاخه های علوم پیشرفت چشمگیری یافتند.مشاهده متن کامل ...
سایت کورنگ منتشر کرد...
درخواست حذف اطلاعات
غاری ناشناخته در کبودراهنگ
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
تصاویری که می بینید متعلق به غار علیصدر کبودراهنگ نیست! این تصاویر مربوط به غار دودزای روستای آقبلاغ آقداق کبودراهنگ است که چند سال پیش به علت خواب مسئولین شهرستان کبودراهنگ و استان همدان، مسئولین استان زنجان این غار را به نام زرین غار استان زنجان معرفی کرده اند.

کورنگ: ع از افشین نظری و مسعود حمیدی

اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع
اشتباه نکنید اینجا غار علیصدر نیست! + ع


مشاهده متن کامل ...
چگونه وقتی حرفی برای گفتن ندارید، مکالمه را آغاز کنید..
درخواست حذف اطلاعات

 

چگونه وقتی حرفی برای گفتن ندارید، مکالمه را آغاز کنید

 


چه میزبان باشید و چه میهمان، موقعیت های اجتماعی بسیاری هست که در آن نیاز به برقراری ارتباط پیدا می کنید، حتی اگر انجام آن برایتان دشوار باشد. مثلاً در یک میهمانی میخواهید که نامزد دوستتان احساس راحتی کند و به او خوش بگذرد یا ممکن است غریبه ای را کنار یک اتاق شلوغ ببینید و با خودتان فکر کنید که او تنها شانس شما برای تحت تاثیر قرار دادن ی است که به او علاقه مندید. اما متوجه می شوید که نمی دانید چه باید بگویید.
 
مراحل
1. با یک مقدمه شروع کنید و خیلی ساده خودتان را به فرد مورد نظر معرفی کنید. دستتان را جلو برده و با او دست بدهید. اگر او را می شناسید این مرحله را نادیده گرفته و از قدم دوم شروع  کنید. 
2. به اطراف نگاهی بیندازید. ببینید آیا چیزی هست که ارزش صحبت داشته باشد یا نه. حرف زدن درمورد آب و هوا دیگر خیلی کلیشه شده است اما اگر نکته جالبی درمورد آن وجود داشت هیچ اشکالی ندارد می توانید سر صحبت را باز کنید.
 
3. از طرفتان تعریف کنید. اما دقت کنید که دروغ نگویید مثلاً اگر می بینید که موهای طرفتان به طرز مس ه ای زشت است، از موهایش تعریف نکنید اما اگر مثلاً از کفش هایش یا هر چیز دیگری خوشتان آمده با لبخند عنوان کنید. یک تمجید بی ریا و خالصانه راه بسیار خوبی برای نزدیک شدن به طرف مقابل است. اما دقت کنید این تمجید درمورد مسئله ای خیلی شخصی نباشد که او را بترساند یا باعث شود که احساس ناراحتی کند.
 
4. سوال بپرسید. اکثر افراد عاشق این هستند که درمورد خودشان حرف بزنند پس این اجازه را به آنها بدهید. اما توجه کنید که زیاد درمورد خودتان حرف نزنید که فرد اجازه صحبت پیدا نکند. مثلاً بپرسید، "امسال چه درس هایی برداشتی؟" یا "آیا فلان را دیدی؟" "نظرت درموردش چه بود؟" سوالهایی بپرسید که بتوانند راحت درموردش حرف بزنند و فقط به یک بله یا خیر معمولی ختم نشود. مثلاً می توانید بپرسید "چه کیف خوشگلی، از کجا یدی؟" و خواهید دید که دقایق متمادی درمورد آنروز که برای یدن آن کیف به بازار رفته بود و اتفاقاتی که در آن روز افتاد صحبت می کند. اما اگر می بینید که طرفتان تمایل چندانی به پاسخ دادن به سوالهایتان ندارد، خیلی سوال نکنید.
 
5. حرف طرف مقابل را دنبال کنید. موافقت کنید، مخالفت کنید، و نظرتان را ابراز کنید. تلاش کنید که با بی توجهی از آن نگذرید.
 
6. به چشمان دوست جدیدتان نگاه کنید. اینکار باعث ایجاد اعتماد بینتان می شود. اما دقت کنید که به چشمهایش زل نزنید. همچنین طی گفتگو یکی دوبار نامش را بر زبان بیاورید. اینکار باعث می شود هم اسمش را به خاطر بسپارید و هم توجه او را به حرفی که می زنید معطوف کنید. لبخند بزنید و در صورت وم بخندید.
 
7. لبخند زدن و لذت بردن از گفتگو را فراموش نکنید.
 
8. فقط خودتان باشید و سوالهایی بپرسید که فکر می کنید با موقعیت جور است. قبل از اینکه حرفی را به زبان بیاورید، کمی به آن فکر کنید.
 
نکات
 
·     ریل باشید. این احتمال وجود دارد که هر گفتگوی کوچکی که دارید تا چند ماه بعد در ذهن مخاطبتان نماند. چیزی که به ذهنتان می رسد را بیان کنید.
 
·     یادتان باشد اگر موقع حرف زدن در ذهنتان به چیزی فکر می کنید. به احتمال زیاد مرتبط است.
 
·     نگاه به تلویزین، گوش دادن به موسیقی و مطالعه—رو مه، مجله و کتاب– کمک بسیار زیادی به شما می کند. می توانید از قبل چیزهایی که دوست دارید در موردش با ی صحبت کنید را برنامه ریزی کنید.
 
·     اگر خج ی هستید، بهتر است از قبل چند موضوع برای بحث آماده کنید.
 
·     به واکنش طرف مقابلتان دقت کنید. اگر به موضوع علاقه نشان داد ادامه دهید اما اگر مشاهده کردید که مدام یا به سعت خود نگاه می کند یا به دنبال راهی برای فرار است، باید دست نگه دارید.
 
·     عبارات و جملات جالب و خنده دار می تواند حال و هوای مکالمه را عوض کند و موضوعات جدیدی را برای صحبت پیش رویتان قرار دهد.
·     اگر مکالمه پشت تلفن است باید هرطور که شده طرف مقابل را هم در مکالمه درگیر کنید. اگر موضوع جالبی به ذهنتان نمی رسد، از بازی "سوال " استفاده کنید. از طرفتان سوال بپرسید. دقت کنید که سوالهایی که می پرسید مناسب زمان و مکان باشد. سوال ها باید طوری باشد که فرد بتواند به راحتی درمورد آن حرف بزند و به یک بله یا خیر عادی ختم نشود. 
·     برخورد و رفتار شما هم در موفقیت گفتگو سهیم است. سعی کنید رفتاری دوستانه و با محبت داشته باشید تا حرفهایتان تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
 
·     نکات و چیزهای جالب و جدیدی که در طول روز با آنها برخورد می کنید را جایی یادداشت کنید. مثلاً حرف خنده داری که ی به شما گفته است، کار جالبی که یکی از دوستهایتان انجام داده یا هر چیز جالب توجه دیگر. این نکات می تواند در مکالمه های آتی به دردتان بخورد.
 
·     یادتان باشد، طرف صحبتتان هر ی که باشد، همیشه می توانید نقاط مشترکی با او پیدا کنید. همه ما از یک آب و هوا استفاده می کنید، غذای خوب را دوست داریم و از خندیدن لذت می بریم. مثلاً اگر طرفتان را در ایستگاه اتوبوس ملاقات کردید، می توانید بپرسید که کجا می روند. اگر خارج از شهر زندگی می کنند، می توانید درمورد زندگیشان از آنها سوال کنید.
 
·     یادتان باشد احساس راحتی کنید و همیشه مرتب و شیک باشید.
 
·     آ ین نکته اینکه شروع مکالمه نیازمند تمرین است. ممکن است اول کار احساس گیجی و ناشی بودن به شما دست بدهد اما با تمرین رفته رفته برایتان راحت تر خواهد شد.
 
هشدارها
 
·     طرف مقابل را با سوال بمباران نکنید.
 
·     با لحنی صحبت کنید که طرف مقابل تصور نکند که مجبورید که حرفی بزنید. با آرامش و وقف های مناسب حرف بزنید.
 
·     سوال های خصوصی نپرسید.
 
·     ارتباط چشمی برقرار کنید.
 
·     درمورد ظاهر طرف مقابل یا دیگری اظهار نظر منفی نکنید چون ممکن است طرفتان با ی که از او انتقاد می کنید، آشنا باشند.
 
·     هیچوقت قسم نخورید، بی احترامی نکنید، توهین نکنید، بحث های و مذهبی یا ملیتی را به میان نکشید.
 
·     در برخورد با افراد هیچوقت مغرورانه رفتار نکنید که انگار همه چیز دان هستید.
 
·     بچگانه و خام رفتار نکنید، حرف نزنید و لباس نپوشید.
 
·     صحبت دو نفر دیگر را قطع نکنید. اجازه بدهید مکالمه آنها تمام شود و بعد حرفتان را بزنید.
 
·     همیشه الفاظ "خواهش می کنم"، "متشکرم" "لطف می کنید" و امثال این را در صحبت هایتان بگنجانید. مودب بودن نشانه هوش و کمال شماست.
 
·     به اطرافیانتان احترام بگذارید.
 
·     مرتب و تمیز باشید و خوب لباس بپوشید. ش گی، بوی بد دهان و بدن همه را از شما دور می کند.
 
·     گاهی اوقات وقتی مکالمه ای را آغاز می کنید، طرف صحبتتان ممکن است به نظر خسته کننده برسد. اما اشکالی ندارد. می توانید سراغ دیگری بروید چون ممکن است طرفتان را اشتباه انتخاب کرده باشید.

مشاهده متن کامل ...
علت اهمیت فراوان آب
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.
img/daneshnameh_up/5/55/values_fall.jpg

ماده ای شگفت انگیز

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر ا یژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص ا یژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم ا یژن، یک مولکول آب بوجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و ا یژن و تشکیل آب از قرار زیر است:هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمیدان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم ا یژن قرار گرفته باشند (hــoــh). بلکه مولکول آب ح خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های ا یژن در سر منفی مولکول آب پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه ح جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً بصورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.

آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات است اج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:


 • حلال بسیار خوبی است.

 • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.

 • گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.

 • نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن ه روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای ه، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما نمی شود.

 • آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

 • یکی دیگر از خواص جالب آب، ح جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را می کند.

  بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از ح مایع آن بیشتر است.

  این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط ، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

 • دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد:


 • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر

 • تأمین انرژی: 2400 لیتر

 • صنایع و معادن: 700 لیتر

 • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منبع کمیاب

در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.

آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها است اج می کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می باشند.

آب ، فرهنگ و مذهب

در بیشتر ادیان از جمله ، یت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در یت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه را بجا آورد.

در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.

شناخت محیط رشد:آب

اهمیت آب در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید می باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشید ، انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین می کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو ح زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این ح ممکن است در اثر کم بودن شاخساره نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این ح فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این ح ، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خو دگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این ح ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا گیاه پیش بیاید. این ح باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.مشاهده متن کامل ...
توضیحات کلی در مورد آب
درخواست حذف اطلاعات

سلام دوست عزیز در صورت امکان از شما تقاضا میکنم با نظرات خوبتون به پیشرف این وبلاگ،کمک کنید ممنون♥

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آب

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.


img/daneshnameh_up/5/55/values_fall.jpg

ماده ای شگفت انگیز

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر ا یژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص ا یژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم ا یژن، یک مولکول آب بوجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و ا یژن و تشکیل آب از قرار زیر است:هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمیدان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم ا یژن قرار گرفته باشند (hــoــh). بلکه مولکول آب ح خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های ا یژن در سر منفی مولکول آب پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه ح جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً بصورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.

آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات است اج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:

 • حلال بسیار خوبی است.

 • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.

 • گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.

 • نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن ه روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای ه، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما نمی شود.

 • آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

 • یکی دیگر از خواص جالب آب، ح جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را می کند.

  بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از ح مایع آن بیشتر است.

  این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط ، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

 • دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد:

 • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر

 • تأمین انرژی: 2400 لیتر

 • صنایع و معادن: 700 لیتر

 • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منبع کمیاب

در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.

آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها است اج می کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می باشند.

آب ، فرهنگ و مذهب

در بیشتر ادیان از جمله ، یت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در یت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه را بجا آورد.

در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.

شناخت محیط رشد:آب

اهمیت آب در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید می باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشید ، انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین می کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو ح زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این ح ممکن است در اثر کم بودن شاخساره نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این ح فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این ح ، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خو دگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این ح ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا گیاه پیش بیاید. این ح باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آبمشاهده متن کامل ...
توضیحات کلی در مورد آب
درخواست حذف اطلاعات

سلام دوست عزیز در صورت امکان از شما تقاضا میکنم با نظرات خوبتون به پیشرف این وبلاگ،کمک کنید ممنون♥

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آب

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.


img/daneshnameh_up/5/55/values_fall.jpg

ماده ای شگفت انگیز

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر ا یژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص ا یژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم ا یژن، یک مولکول آب بوجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و ا یژن و تشکیل آب از قرار زیر است:هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمیدان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم ا یژن قرار گرفته باشند (hــoــh). بلکه مولکول آب ح خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های ا یژن در سر منفی مولکول آب پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه ح جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً بصورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.

آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات است اج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:

 • حلال بسیار خوبی است.

 • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.

 • گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.

 • نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن ه روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای ه، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما نمی شود.

 • آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

 • یکی دیگر از خواص جالب آب، ح جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را می کند.

  بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از ح مایع آن بیشتر است.

  این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط ، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

 • دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد:

 • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر

 • تأمین انرژی: 2400 لیتر

 • صنایع و معادن: 700 لیتر

 • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منبع کمیاب

در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.

آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها است اج می کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می باشند.

آب ، فرهنگ و مذهب

در بیشتر ادیان از جمله ، یت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در یت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه را بجا آورد.

در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.

شناخت محیط رشد:آب

اهمیت آب در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید می باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشید ، انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین می کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو ح زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این ح ممکن است در اثر کم بودن شاخساره نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این ح فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این ح ، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خو دگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این ح ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا گیاه پیش بیاید. این ح باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آبمشاهده متن کامل ...
توضیحات کلی در مورد آب
درخواست حذف اطلاعات

سلام دوست عزیز در صورت امکان از شما تقاضا میکنم با نظرات خوبتون به پیشرف این وبلاگ،کمک کنید ممنون♥

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آب

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.


img/daneshnameh_up/5/55/values_fall.jpg

ماده ای شگفت انگیز

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر ا یژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص ا یژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم ا یژن، یک مولکول آب بوجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و ا یژن و تشکیل آب از قرار زیر است:هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمیدان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم ا یژن قرار گرفته باشند (hــoــh). بلکه مولکول آب ح خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های ا یژن در سر منفی مولکول آب پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه ح جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً بصورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.

آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات است اج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:

 • حلال بسیار خوبی است.

 • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.

 • گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.

 • نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن ه روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای ه، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما نمی شود.

 • آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

 • یکی دیگر از خواص جالب آب، ح جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را می کند.

  بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از ح مایع آن بیشتر است.

  این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط ، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

 • دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد:

 • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر

 • تأمین انرژی: 2400 لیتر

 • صنایع و معادن: 700 لیتر

 • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منبع کمیاب

در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.

آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها است اج می کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می باشند.

آب ، فرهنگ و مذهب

در بیشتر ادیان از جمله ، یت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در یت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه را بجا آورد.

در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.

شناخت محیط رشد:آب

اهمیت آب در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید می باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشید ، انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین می کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو ح زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این ح ممکن است در اثر کم بودن شاخساره نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این ح فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این ح ، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خو دگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این ح ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا گیاه پیش بیاید. این ح باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آبمشاهده متن کامل ...
توضیحات کلی در مورد آب
درخواست حذف اطلاعات

سلام دوست عزیز در صورت امکان از شما تقاضا میکنم با نظرات خوبتون به پیشرف این وبلاگ،کمک کنید ممنون♥

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آب

مقدمه

آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و... دیده می شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود، اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد. انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند، یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله ، سبب نگرانی بسیاری از ت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی بدلیل مشکلات کمبود آب ، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.


img/daneshnameh_up/5/55/values_fall.jpg

ماده ای شگفت انگیز

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر ا یژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص ا یژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم ا یژن، یک مولکول آب بوجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد.

معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و ا یژن و تشکیل آب از قرار زیر است:هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمیدان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم ا یژن قرار گرفته باشند (hــoــh). بلکه مولکول آب ح خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های ا یژن در سر منفی مولکول آب پیدا نموده اند.

اشکال متغیر

آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه ح جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از ح ی به ح دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.

از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً بصورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ،برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.

آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.

به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات است اج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.

آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها ، خود ، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.

اهمیت آب در زندگی

آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:

 • حلال بسیار خوبی است.

 • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.

 • گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد. گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.

 • نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن ات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن ه روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای ه، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما نمی شود.

 • آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را براحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را بدقت تحت کنترل دارد.

 • یکی دیگر از خواص جالب آب، ح جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد، بدین معنا که حجم بیشتری را می کند.

  بنابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است، جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از ح مایع آن بیشتر است.

  این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط ، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

 • دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، 1 درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای 1 گرم آب را 1 درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود 10 برابر مقدار گرمایی است که برای 1 گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.تقریباً 70 درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن ، روزانه به 1 تا 7 لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن ، دمای هوا ، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار ، مدفوع ، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کند. امروزه ، با توجه به رشد روز افزون جمعیت ، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب ، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب

تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر ، حدود 300 لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر ، حدود 6000 لیتر و از قرار زیر می باشد:

 • آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی: 2600 لیتر

 • تأمین انرژی: 2400 لیتر

 • صنایع و معادن: 700 لیتر

 • امور بازرگانی و خدمات: 34 لیتر

منبع کمیاب

در بسیاری از کشورها ، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ 6 روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که بدلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.

آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها ، قنات ها و یا چاه ها است اج می کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می باشند.

آب ، فرهنگ و مذهب

در بیشتر ادیان از جمله ، یت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در یت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن ، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه را بجا آورد.

در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.

شناخت محیط رشد:آب

اهمیت آب در تولید محصولات گیاهی غیر قابل انکار است. میزان آب موجود در هر منطقه معرف آن است که از نظر اقتصادی چه گیاهی را می توان کاشت و چه گیاهی را نمی توان. بسیاری از اعمال حیاتی گیاه توسط آب کنترل می شود. آب از مواد اصلی تشکیل دهنده یاخته زنده می باشد و میزان آن در بافت های مختلف متفاوت بوده از 2% در بعضی بذور خشک تا 40% در بافت های چوبی در حال خواب و 95% در میوه های آبدار (مانند هندوانه) دیده می شود. آب هم حلال است و هم وسیله ای برای انتقال مواد در داخل گیاه کمبود آب در گیاه باعث توقف رشد، و ادامه این کمبود منجر به اختلالات برگشت ناپذیر می گردد و گاهی هم موجب مرگ گیاه می شود. این عمل در نواحی گرم و خشک و گیاهانی که بر اساس ویژگی گونه ای دارای تبخیر شدید می باشند‏، به سرعت اتفاق می افتد میزان مصرف آب در گیاهان مختلف متفاوت است برای مثال برای تولید هر گرم ماده خشک در سوزنی برگها 50 گرم آب و در سبزهای برگی 2500 گرم آب مصرف می شود بطورکلی، برای بیشتر گیاهان‏، این مقدار بین 300 تا 1000 گرم می باشد. وقتی گیاه در حال رشد است پیوسته آب از زمین جذب کرده و از برگ ها آن را تبخیر می کند. میزان تبخیر آب از سطح برگ بستگی به دما‏ جریان هوا و عوامل دیگری مانند تعداد و چگونگی روزنه ها‏، رطوبت نسبی هوا و غیره دارد. خورشید ، انرژی لازم را برای تبخیر آب از سطح برگ تامین می کند. اگر بین جذب آب و تبخیر تعادل برقرار باشد تمام فرآیندهای گیاهی بطور طبیعی پیش می رود و گرنه یکی از دو ح زیر پیش می آید :
الف : اگر مقدار جذب بیشتر از مقدار دفع باشد : این ح ممکن است در اثر کم بودن شاخساره نسبت به ریشه، پیرایش (هرس) بی قاعده، حمله آفات و امراض و یا بالا بودن رطوبت نسبی هوا اتفاق بیفتد در این ح فشار آب درون یاخته ها یا آوندها بالا می رود. علایم عمومی این ح ، درازی و باریکی و نرمی ساقه گیاه و خو دگی آن روی زمین و ترک خوردن میوه (به علت به هم خوردن رابطه سطح و حجم) است.
ب : مقدار دفع بیشتر از جذب باشد : این ح ممکن است در اثر خشک بودن خاک، کمبود ریشه نسبت به شاخساره، یا در اثر جابجا گیاه پیش بیاید. این ح باعث تیرگی رنگ برگها و در صورت ادامه باعث پژمردگی آنها و خشک شدن گیاه می شود. کم آبی مزمن در بعضی از انواع هندوانه و گوجه فرنگی باعث پوسیدگی گلگاه می شود.

زیباترین تصاویر از برخورد قطره با آبمشاهده متن کامل ...
هخا ان
درخواست حذف اطلاعات

پارسیان مردمانی آریایی نزاد بودند که تاریخ آمدن ایشان به ایران معلوم نیست. در کتیبه های آشوری از سده ی نهم پیش از میلاد آمده است. از همان تاریخ آنان در ناحیه ی انشان که در مشرق شوشتر و حوالی کارون واقع بود ت کوچکی تشکیل دادند که در ابتدا از ت ماد اطاعت می د . جد ایشان هخامنش همه ی قبیله های پارسی را زیر فرمان خود در آورد.

img/daneshnameh_up/a/a4/gard.jpg

تمدن و فرهنگ هخا

شاه : این نام که از سه هزار سال پیش در زبانهای ایرانی رواج دارد ، از پارسی باستان گرفته شده است که پس از تحولات تاریخی بسیار به صورت « شاه » در آمده است .
چون پس از اتحاد ماد و پارس بدست کوروش بزرگ، (550 ق . م ) اصطلاح شاهنشاه بکار رفت . این بدان جهت بود که مردم آریایی و غیر آریایی فلات ایران و پیرامون آن به کشور هخا پیوستند و خصوصا پادشاهان و شهریاران آنها نیز برتری کوروش را پذیرفتند .
شاهنشاه در پارسی باستان خشایه ثیه یعنی شاه شاهان آمده است.

لباس ویژه شاهنشاه
شاهنشاه درهنگام صلح جامعه ای بلند از دیبای ارغوانی که آستینهای فراخ داشت و در زیر آن پیراهن بلندی می پوشید که تا زانو می رسد و مغزی سفید داشت و کمر بندی روی آن می بست . کفش شاه نیز ، زرین و پاشنه دار و نوک تیز بود . یونانیــان تـاج شاهنشاهیان هخــا راتیار و یا گیسداریس خوانده اند .
شاه ، ریش دراز و موهای مجعد داشت و بر تخت زرین می نشست و عصای زرین به دست می گرفت .

فرمانها و نامه های سلطنتی به مهر شاه می رسید و نسخه ای از آن در دفاتر شاهی نگهداری می شد .

کشورداری

داریوش پس از اینکه بر اوضاع کشور ایران مسلط شد، ایران را به سی و سه خشتره یا استان تقسیم کرد و ادارة آنها را به افرادی که مورد اعتماد شاهنشاه بودند واگذار نمود.
از زمان جانشینان خشایارشاه که ت هخا روی به ضعف نهاد استانداران یک نوع خود مختاری پیدا کرده حتی ریاست محلی را که بر عهدة ی به نام کارانا بود نیز بدست گرفتند.

اختیارات شاهان یا ان محلی با قوت یا ضعف حکومت مرکزی تغییر می کرد. ضرب سکه طلا از مختصات شاهنشاه بود . اما استانداران می توانستند گاهی سکه هایی از نقره یا مس بزنند .
در اوایل دورة هخا سالی دوبار بازرسان شاهنشاهی که چشم و گوش شاه خوانده می شدند به استانها گسیل می گشت .

img/daneshnameh_up/a/a4/sarbazghermez.jpgایران

جاویدان
پیش از داریوش ایران منظمی نداشت و آن بصورت افراد غیر حرفه ای اداره می شد . داریوش به تشکیل جاودان پرداخت که شمار ایشان به ده هزار تن می رسید . در هر شهر پادگانی وجود داشت که در ارگ آن شهر جای داشتند و فرماندة آن دژها را ارگبد می گفتند .

لشکر ایران به دو دستة پیاده و سواره تقسیم می شدند و مسلح به تیر و کمان و نیزه و شمشیر و زوبین و خنجر و کمند و سپر و کلاهخود و زره بودند .
اسب و فیل و شتر را هم زمان در جنگ بکار می بردند .

ایرانیان در تیر اندازی مهارت داشتندچنانکه هرودت می نویسد پارسیان از کودکی به فرزندان خود سه چیز می آموختند که :

 • راست بگویند
 • راست بر اسب سوار شوند
 • راست تیر بیندازند .

از زمان داریوش دوم ، جن ران یونانی نیز بعنوان مزدور در ایران راه یافتند و همین امر باعث تن پروری ایرانیان و انحطاط ایشان گردید .

در ایران از زمان کوروش گردونه های جنگی نیز به کار می رفت . چرخهای این گردونه ها غالباً مجهز به داسهای برنده بودند .


img/daneshnameh_up/2/2b/achaemenid_battleship.jpgنیروی دریایی :

در زمان هخا ایران به دستیاری رعایای فینیقی و یونانی خود دارای نیروی دریایی مهمی گردید . این نیرو ، ایران مرکب از سه گونه کشتی بود :

اول - کشتیهای جنگی که پارو ن آن در سه ردیف یکی بالای دیگری قرار می گرفتند.

دوم - کشتیهای دراز که برای حمل و نقل اسبها و سواره نظام بکار می رفت .

سوم - کشتیهای کوچکتر که برای حمل و نقل خوار و بار استعمال می شد .


میراث تمدنهای گذشته

ت هخا وارث تمدنهای قدیم پیش از خود بود و همة علوم و معارف ملل پیش ، مانند : آشور و بابل و عیلام ، در بین اهل آن ، در آن کشور پهناور رواج داشت .

بزرگترین شهر علمی و ی آن ، امپراتوری بابل بود . در این شهر تعلیم معارف قدیم ، به دست کاهنان بابلی و مغان بود .
آثار و تألیفات قدیم را به زبانهای اکدی و سومری و عیلامی و آرامی می خواندند .
ستاره شناسان و ریاضیدانان بابلی در عصر خود مــشهور آفاق بودند و علوم خود را همراه با سحر و جادو به شاگردان خود می آموختند .مشاهده متن کامل ...
انرژی هسته ای
درخواست حذف اطلاعات

انرژی پر قدرت جهانی

مراسم آغاز فاز علمی طرح ملی گداخت هسته یی شنبه برگزار می شود:

مراسم آغاز فاز علمی طرح ملی گداخت هسته یی روز شنبه در سازمان انرژی اتمی با حضور علی اکبر صالحی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی مراسم آغاز فاز علمی طرح ملی گداخت هسته یی و افتتاحیه ی دوره ی آموزشی و شروع به کار گروه های استخدامی جدید طرح ملی گداخت هسته یی روز شنبه در سالن حس سازمان انرژی اتمی با حضور رییس سازمان و معاونان وی برگزار می شود.

خبر راه اندازی طرح ملی گداخت هسته یی مهرماه سال گذشته در مراسم تودیع و معارفه معاون علمی رییس جمهور اعلام شد.


نامه ایران درباره تبادل سوخت هسته ای براساس بیانیه تهران، روز دوشنبه به یوکیاآمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تحویل داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت به نقل از واحد مرکزی خبر، نامه ایران را "پورمند" ، نفر دوم نمایندگی کشورمان در آژانس روز دوشنبه 3 داد باحضور نمایندگان برزیل و ترکیه در محل اقامتگاه مدیرکل آژانس به وی تحویل داد.

متن کامل نامه به شرح زیر است :

متن کامل جدیدترین گزارش آژانس اتمی درباره برنامه هسته ای ایران

خبرگزاری فارس: مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در اولین گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران با تاکید بر همکاری ایران و آژانس تاکید کرد همه 4 بازرسی سرزده آژانس از تاسیسات غنی سازی سوخت ایران پس از آ ین گزارش "محمد البرادعی " با موفقیت انجام شده است.

به گزارش فارس، "یوکیا آمانو " مدیر کل ژاپنی آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین گزارش خود درباره برنامه هسته ای ایران را پنجشنبه منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

اجرای توافقنامه پادمان های ان پی تی و مفاد مرتبط با قطعنامه های 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و 1835(2008) شورای امنیت در ایران

نیروگاه اتمی در واقع یک بمب اتمی است که به کمک میله های مهارکننده و وج دمای درونی بوسیله مواد ‏خنک کننده مثل آب و گاز ، تحت کنترل در آمده است. اگر روزی این میله ها و یا پمپهای انتقال دهنده مواد ‏خنک کننده وظیفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددی بوجود می آید و حتی ممکن است نیروگاه نیز ‏منفجر شود، مانند فاجعه نیروگاه چرنوبیل شوروی سابق

ساختار نیروگاه اتمی

نیروگاه اتمی از مواد مختلفی شکل گرفته است که همه آنها نقش اساسی و مهم در تعادل و ادامه حیات آن را دارند. ‏این مواد عبارتند از:

ماده سوخت

ماده سوخت متشکل از اورانیوم طبیعی ، اورانیوم غنی شده ، اورانیوم و پلوتونیم است. که سوختن اورانیوم بر ‏اساس واکنش شکافت هسته ای صورت می گیرد.‏

است اج اورانیوم از معدن

اورانیوم که ماده خام اصلی مورد نیاز برای تولید انرژی در برنامه های صلح آمیز یا نظامی هسته ای است، از طریق است اج از معادن زیرزمینی یا سر باز بدست می آید. اگر چه این عنصر بطور طبیعی در سرتاسر جهان یافت می شود تنها حجم کوچکی از آن بصورت متراکم در معادن موجود است.

نوشته شده در شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:45 توسط رضایی| نظر بدهید |

یکی از چگ رین ف ات رادیو اکتیو است که در طبیعت یافت می شود. این ف در بسیاری از قسمتهای دنیا در ص ه ها، خاک و حتی اعماق دریا و اقیانوس ها وجود دارد. اگر بخواهید از میزان موجودیت آن ایده ای بدست آورید باید بگوییم که میزان وجود و پراکندگی آن از طلا، نقر یا جیوه بسیار بیشتر است.

اورانیوم در طبیعت بصورت ا ید و یا نمک های مخلوط در مواد معدنی (مانند اورانیت یا کارونیت) یافت می شود. این نوع مواد اغلب از فوران آتشفشانها بوجود می آیند و نسبت وجود آنها در زمین چیزی معادل دو در میلیون نسبت به سایر سنگها و مواد کانی است. این ف به رنگ سفید نقره ای است و کمی نرم تر از استیل بوده و تقریباً قابل انعطاف است. اورانیوم در سال 1789 توسط مارتین کلاپورت (martin klaproth) شیمی دان آلمانی از نوعی اورانیت بنام pitchblende کشف شد. وجه تسمیه این ف به کشف سیاره اورانوس بازمی گردد که هشت سال قبل از آن، ستاره شناسان آن را کشف کرده بودند. اورانیوم یکی از اصلی ترین منابع گرمایشی در مرکز زمین است و بیش از 40 سال است که بشر برای تولید انرژی از آن استفاده می کند.

دانشمندان معتقد هستند که اورانیوم بیش از 6.6 بیلیون سال پیش در اثر انفجار یک ستاره بزرگ بوجود آمده و در منظومه شمسی پراکنده شده است. برای درک بهتر از توانایی اورانیوم در تولید انرژی لازم است نگاهی به ساختمان اتمی این ف داشته باشیم.

هدف از غنی سازی تولید اورانیومی است که دارای درصد بالایی از ایزوتوپ ۲۳۵ u باشد. اورانیوم مورد استفاده در راکتورهای اتمی باید به حدی غنی شود که حاوی ۲ تا ۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ باشد، در حالی که اورانیومی که در ساخت بمب اتمی بکار میرود حداقل باید حاوی ۹۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ باشد.

یکی از روشهای معمول غنی سازی استفاده از دستگاههای سانتریفوژ گاز است. سانتریفوژ از اتاقکی سیلندری شکل تشکیل شده که با سرعت بسیار زیاد حول محور خود می چرخد.

هنگامی که گاز هگزا فلوئورید اورانیوم به داخل این سیلندر دمیده شود نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش آن باعث میشود که مولکولهای سبکتری که حاوی اورانیوم ۲۳۵ است در مرکز سیلندر متمرکز شوند و مولکولهای سنگینتری که حاوی اورانیوم ۲۳۸ هستند در پایین سیلندر انباشته شوند.

( شکل 3 ) اورانیوم ۲۳۵ غنی شده ای که از این طریق بدست می آید سپس به داخل سانتریفوژ دیگری دمیده میشود تا درجه خلوص آن باز هم بالاتر رود. این عمل بارها و بارها توسط سانتریفوژهای متعددی که بطور سری به یکدیگر متصل میشوند تکرار میشود تا جایی که اورانیوم ۲۳۵ با درصد خلوص مورد نیاز بدست آید.

آنچه که پس از جدا سازی اورانیوم ۲۳۵ باقی میماند به نام اورانیوم خالی یا فقیر شده شناخته میشود که اساساً از اورانیوم ۲۳۸ تشکیل یافته است. اورانیوم خالی ف بسیار سنگینی است که اندکی خاصیت رادیو اکتیویته دارد و از آن برای ساخت گلوله های توپ ضد زره پوش و اجزای برخی جنگ افزار های دیگر از جمله منع کننده نوترونی در بمب اتمی استفاده می شود.

یک شیوه دیگر غنی سازی روشی موسوم به دیفیوژن یا روش انتشاری است. دراین روش گاز هگزافلوئورید اورانیوم به داخل ستونهایی که جدار آنها از اجسام متخلخل تشکیل شده دمیده میشود. سوراخهای موجود در جسم متخلخل باید قدری از قطر مولکول هگزافلوئورید اورانیوم بزرگتر باشد.

در نتیجه این کار مولکولهای سبکتر حاوی اورانیوم ۲۳۵ با سرعت بیشتری در این ستونها منتشر شده و تفکیک میشوند. این روش غنی سازی نیز باید مانند روش سانتریفوژ بارها و باره تکرار شود.

سانتریفیوژ هایی که برای غنی سازی اورانیوم استفاده می شود ح خاصی دارند که برای گاز تهیه شده اند که به آنها hyper-centrifuge گفته می شود. پیش از آنکه دانشمندان از این روش برای غنی سازی اورانیوم استفاده کنند از تکنولوژی خاصی بنام gaseous diffusion به معنی پخش و توزیع گازی استفاده می د.

راکتور هسته ای وسیله ایست که در آن فرایند شکافت هسته ای بصورت کنترل شده انجام می گیرد. انرژی حرارتی بدست آمده از این طریق را می توان برای بخار آب و به گردش درآوردن توربین های بخار ژنراتورهای الکتریکی مورد استفاده قرار داد.

اورانیوم غنی شده ، معمولا به صورت قرصهائی که سطح مقطعشان به اندازه یک سکه معمولی و ضخامتشان در حدود دو و نیم سانتیمتر است در راکتورها به مصرف میرسند. این قرصها روی هم قرار داده شده و میله هایی را تشکیل میدهند که به میله سوخت موسوم است.

میله های سوخت سپس در بسته های چندتائی دسته بندی شده و تحت فشار و در محیطی عایقبندی شده نگهداری می شوند.

در بسیاری از نیروگاهها برای جلوگیری از گرم شدن بسته های سوخت در داخل راکتور، این بسته ها را داخل آب سرد فرو می برند. در نیروگاههای دیگر برای خنک نگه داشتن هسته راکتور ، یعنی جائی که فرایند شکافت هسته ای در آن رخ میدهد ، از ف مایع (سدیم) یا گاز دی ا ید کربن استفاده می شود. برای تولید انرژی گرمائی از طریق فرایند شکافت هسته ای ، اورانیومی که در هسته راکتور قرار داده میشود باید از جرم بحرانی بیشتر (فوق بحرانی) باشد.

یعنی اورانیوم مورد استفاده باید به حدی غنی شده باشد که امکان آغاز یک واکنش زنجیره ای مداوم وجود داشته باشد. برای تنظیم و کنترل فرایند شکافت هسته ای در یک راکتور از میله های کنترلی که معمولا از جنس کادمیوم است استفاده میشود.

این میله ها با جذب نوترونهای آزاد در داخل راکتور از تسریع واکنشهای زنجیره ای جلوگیری میکند. زیرا با کاهش تعداد نوترونها ، تعداد واکنشهای زنجیره ای نیز کاهش می یابد. حدوداً ۴۰۰ نیروگاه هسته ای در سرتاسر جهان فعال هستند که تقریبا ۱۷ درصد کل برق مصرفی در جهان را تامین می کنند.

از جمله کاربردهای دیگر راکتورهای هسته ای، تولید نیروی محرکه لازم برای جابجایی ناوها و زیردریایی های اتمی است.

کاربردهای انرژی هسته ای

انرژی هسته ای در پزشکی : کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی به دو بخش تقسیم می شود : تشخیص و درمان. پزشکی هسته ای یکی از شاخه های علم پزشکی است که در آن از مواد رادیواکتیو برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود

.به گزارش تارنمای سازمان انرژی اتمی ایران ، در زمینه تشخیص بیماری ها از رادیوداروهای (داروهایی متشکل از مواد رادیواکتیو ) مختلف درتصویر برداری جهت تشخیص و بررسی تومورهای سرطانی ، بررسی بیماری های کبد و کیسه صفرا ، بررسی عفونت و هاب مفصلی استفاده می شود. هم چنین این مواد در تشخیص گرفتگی عروق خونی ، تشخیص نارسائی های قلب، کلیه و سایر ارگان های بدن کاربرد دارند. در آنالیز خون، پروتئین ها و سرم ها از پرتوهای رادیواکتیو استفاده می شود.

هم چنین برخی از رادیوداروها تولید شده اند که برای تشخیص بیماری هایی مثل تیروئید به کار می روند. mri نیز یکی از روش های تشخیصی در پزشکی هسته ای است .

در حوزه درمان بیماری ها، رادیو داروهای مختلفی ساخته شده اند که برای از بین بردن کیست ها وتومورهای سرطانی استفاده می شوند. هم چنین در برخی از بیماری های مغزی می توان بدون نیاز به باز جمجمه از اشعه برای جراحی استفاده کرد . در بیست سال اخیر جراحی پرتوی، اولین راه درمان پس از استفاده از شیمی درمانی ، پرتو درمانی و جراحی بوده است .

دانشمندان پزشکی هسته ای در حال بررسی روش های تشخیصی جدیدی هستند تا بتوانند میزان عناصر اصلی و مهم موجود در بدن جنین را اندازه گیری کرده و با تغییر آنها پیش از تولد، از بروز ناهنجاری ها در نوزادان جلوگیری کنند.

فیزیک هسته ای چیست؟

درون هر اتم می توان سه ذره ریز پیدا کرد: پروتون، نوترون و الکترون.
پروتونها در کنار هم قرار می گیرند و هسته اتم را تشکیل می دهند، در حالی که الکترونها به دور هسته می چرخند. پروتون بار الکتریکی مثبت و الکترون بار الکتریکی منفی دارد و از آنجا که بارهای مخالف ، یکدیگر را جذب می کنند، پروتون و الکترون هم یکدیگر را جذب می کنند و همین نیرو، سبب پایدار ماندن الکترونها در حرکت به دور هسته می گردد.

در اغلب ح ها تعداد پروتونها و الکترونهای درون اتم ی ان است، بنابراین اتم درح عادی و طبیعی خنثی است.


نوترون، بار خنثی دارد و وظیفه اش در هسته، کنار هم نگاه داشتن پروتونهای هم بار است.می دانیم که ذرات با بار ی ان یکدیگر را دفع می کنند .در نتیجه وظیفه نوترونها این است که با فراهم آوردن شرایط بهتر، پروتونها را کنار هم نگاه دارند. ( این کار توسط نیروی هسته ای قوی صورت می گیرد )
تعداد پروتونهای هسته نوع اتم را مشخص می کند.

سوخت هسته ای اورانیوم:‏

اگر ایزوتوب اورانیوم 235 ( موجود در اورانیوم طبیعی ) قابل ش ت نمی بود حتی با داشتن کوهی از اورانیوم طبیعی ی ‏نمی توانست از انرژی نهانی آن استفاده نماید. این ایزوتوپ به وسیله نوترون هایی با هر مقدار انرژی به خوبی ش ته می شود.‏

ف طبیعی اورانیوم محتوی مقادیر بسیار کمی از آن است. فقط 0.7 درصد باقیمانده درصد اورانیوم طبیعی شامل 99.3 ‏درصد اورانیوم 238 می باشد که فقط به وسیله نوترون های سریع ش ته می شود.‏

اورانیوم 238 به طور بسیار موثری نوترون های کند با انرژی یک تا ده الکترون ولت را جذب می کند.

سوخت هسته ای پلتونیوم:‏

اگر نوترون های پر انرزی حاصل از ش ت اورانیوم 235 را به کمک کند کننده هایی از جمله گرافیت ، آب معمولی یا ‏آب سنگین یا مواد دیگر به این مقدار انرژی (1 تاev 10) کند کنیم، معجزه شروع می شود. هسته اورانیوم 238 چنین نوترون ‏های آهسته ای را جذب می کند. سپس تحریک و تجزیه شده و بالا ه به پلتیونیوم با نیم عمر 24.4 سال تبدیل می شود.

نکته قابل توجه این که اورانیوم 235 هم به وسیله نوترون های سریع و هم آهسته ش ته می شود. بدین ترتیب در حین ‏مصرف اورانیوم 235 در راکتور ، مقدار معینی اورانیوم 238 (غیر قابل ش ت در عمل ) به پلتونیوم 239 ( قابل ش ت ) ‏تبد یل می شود.

در روش فوق در طی مصرف تدریجی اورانیوم 235 (0.7 درصد) و پلتونیوم 239 که به طور غیر راکتور هسته ای ، ‏تبدیل مقدار قابل ملاحظه ای از اورانیوم 238 طبیعی به سوخت هسته ای مناسب ممکن می گردد.‏

پلتونیوم 238 خالص یک سم قوی است و به سادگی در هوا آتش می گیرد و در حین تجزیه ذرات آلفایی با انرژی حدود mev‏ 5 آزاد می کند. ‏

ورود پلتونیوم بویژه در ارگانیسوم انسان یا حیوان خطرناک می باشد. زیرا نمی تواند به وسیله اعمال طبیعی از بدن خارج ‏شود. پلتونیوم در بدن ، به طور شدیدی اشعه گاما ساطع کرده و باعث بیماری های تشعشعی حاد و یا حتی مرگ می شود. ‏

کاربردهای سوخت هسته ای:

در راکتور هسته ای از این مواد جهت تامین انرژی گداخت هسته ای وشکافت هسته های سنگین استفاده می شود.‏

در نیروگاه هسته ای جهت تولید انرژی هسته ای و راه اندازی ژنراتورها ، موتورها و دیناموها به کار برده می شود.‏

در صنایع نظامی کاربرد وسیعی داشته و در ساخت مهمات و سلاحهای پرقدرت از جمله انواع چاشنی ها ، راکت ها ، نارنجک ها ، ‏زیر دریایی های هسته ای ، سفینه های فضایی ، موشکهای دور برد و بمب های هسته ای استفاده فراوان می شود. ‏

انرژی شکافت هسته ای

کشف انرژی هسته ای در جریان جنگ جهانی دوم صورت گرفت و اکنون برای شبکه برق بسیاری از کشورها هزاران کیلو وات تهیه می کند (نیروگاه هسته ای). بحران انرژی بر اثر بالارفتن قیمت نفت در سال 1973 استفاده از انرژی شکافت هسته ای بیشتر وارد صحنه کرد. در حال حاضر ممالک اروپایی انرژی هسته ای را تنها انرژی می داند. که می تواند در اکثر موارد جایگزین نفت شود. استفاده از انرژی شکافت هسته ای که بر روی یک ماده قابل احتراق کانی که بصورت محدود پایه گذاری می شود. برای سایر کشورها خطرات بسیار دارد در حال حاضر تولید الکتریسته با استفاده از شکافت هسته ای کنترل شده به میزان زیادی توسعه یافته و مورد قبول واقع شده است. تولید انرژی هسته ای در کشورهای توسعه یافته بخش مهمی از طرح انرژی ملی را تشکیل می دهد.

انرژی بستگی هسته ای

می توان تصور کرد که جرم هسته ، m ، با جمع z (تعداد پروتونها) ضربدر جرم پروتون و n تعداد نوترونها ضربدر جرم نوترون بدست می آید.


m = z×mp + n×mn


از طرف دیگر m همیشه کمتر از مجموع جرمهای تشکیل دهنده های منزوی هسته است. این اختلاف به توسط فرمول انیشتین توضیح داده می شود که رابطه بین جرم و انرژی هم ارزی جرم و انرژی را برقرار می سازد. اگر یک دستگاه مادی دارای جرم باشد در این صورت دارای انرژی کلی e است. e = m c2 که در آن c سرعت نور در خلا و m جرم کل هسته مرکب از نوکلئونها و e مقدار انرژیی است که در اثر فروپاشی جرم m تولید می شود. بنابر این اصول انرژی هسته ای بر آزاد سازی انرژی پیوندی هسته استوار است. هر سیستمی که دارای انرژی پیوندی بیشتر باشد پایدار می باشد. در واقع جرم مفقود شده در واکنشهای هسته ای طبق فرمول e = m c2 به انرژی تبدیل می شود. پس انرژی بستگی اختلاف جرم هسته و جرم نوکلئونهای تشکیل دهنده آن است، که معرف کاری است که باید انجام شود تا نوکلئونها از هم جدا شوند.

چرخه سوخت هسته اى چیست؟

اورانیومى که از زمین است اج مى شود، بلافاصله قابل استفاده در نیروگاه هاى تولید انرژى نیست. براى آنکه بتوان بیشترین بازده را از اورانیوم به دست آورد، فرآیندهاى مختلفى روى سنگ معدن اورانیوم صورت مى گیرد تا غلظت ایزوتوپ u235 که قابل شکافت است، افزایش یابد. چرخه سوخت اورانیوم نسبت به سوخت

هاى رایج دیگر، از جمله زغال سنگ، نفت و گاز طبیعى به مراتب پیچیده تر و متمایزتر است. چرخه سوخت اورانیوم را چرخه سوخت هسته اى نیز مى گویند. چرخه سوخت هسته اى از دو بخش انتهاى جلویى و انتهاى عقبى front end) و (back end تشکیل شده است. انتهاى جلویى چرخه، مراحلى است که منجر به آماده سازى اورانیوم به عنوان سوخت رآکتور هسته اى مى شود و شامل است اج از معدن، آسیاب ، تبدیل، غنى سازى و تولید سوخت است.

هنگامى که اورانیوم به عنوان سوخت مصرف شد و انرژى از آن به دست آمد، انتهاى عقبى چرخه آغاز مى شود تا ضایعات هسته اى به انسان و محیط زیست آسیبى نرسانند. این بخش عقبى شامل انباردارى موقتى، بازفرآورى و انبار نهایى است.

 • اکتشاف و است اج

ذخایر طبیعى اورانیوم، سنگ معدن اورانیوم است که بر اساس مقدار قابل استحصال از معدن محاسبه مى شود. با تکنیک ها و روش هاى زمین شناسى، معدن اورانیوم شناسایى مى شود و نمونه هایى از سنگ معدن به آزمایشگاه فرستاده مى شود. در آنجا، محلولى از سنگ معدن تهیه مى کنند و اورانیوم ته نشین شده را مورد

بررسى قرار مى دهند تا بفهمند چه مقدار اورانیوم را مى توان از آن معدن است اج کرد و چقدر هزینه مى برد. اورانیوم موجود در طبیعت معمولاً از دو ایزوتوپ u235 و u238 تشکیل مى شود که فراوانى آنها به ترتیب ۷۱/۰ درصد و ۲۸/۹۹ درصد است. هنگامى که معدن شناسایى شد، به سه روش مى توان اورانیوم را

است اج کرد. است اج از سطح زمین، است اج از معادن زیرزمینى و تصفیه در معدن. دو روش نخست همانند دیگر روش هاى است اج ف ات هستند ولى در روش سوم که در ایالات متحده استفاده مى شود، سنگ معدن در خود معدن تصفیه مى شود و اورانیوم به دست مى آید. سنگ معدن اورانیوم معمولاً از ا ید اورانیوم (u3o8) تشکیل شده است و غلظت آن در سنگ معدن بین ۰۵/۰ تا ۳/۰ درصد تغییر مى کند. البته این تنها

منبع اورانیوم نیست. اورانیوم در برخى معادن فسفات با منشاء دریایى نیز وجود دارد که البته فراوانى بسیار کمى دارد، به طورى که حداکثر به ۲۰۰ ذره در یک میلیون ذره مى رسد. از آنجایى که این معادن فسفات مقادیر انبوهى تولید دارند، مى توان اورانیوم را با قیمت معقولى استحصال کرد.

برای تولید یک بمب اتمی موارد زیر نیاز است:


• یک منبع سوخت که قابلیت شکافت یا همجوشی را داشته باشد.
• دستگاهی که همچون ماشه آغازگر حوادث باشد.
• راهی که به کمک آن بتوان بیشتر سوخت را پیش از آنکه انفجار رخ دهد دچار شکافت یا همجوشی کرد.
در اولین بمب های اتمی از روش شکافت استفاده می شد.

اما امروزه بمب های همجوشی از فرآیند همجوشی به عنوان ماشه آغازگر استفاده می کنند.بمب های شکافتی (فوزیونی): یک بمب شکافتی از ماده ای مانند اورانیوم 235 برای خلق یک انفجار هسته ای استفاده می کند.

اورانیوم 235 ویژگی منحصر به فردی دارد که آن را برای تولید هم انرژی هسته ای و هم بمب هسته ای مناسب می کند. اورانیوم 235 یکی از نادر موادی است که می تواند زیر شکافت القایی قرار بگیرد.

اگر یک نوترون آزاد به هسته اورانیوم 235 برود،هسته بی درنگ نوترون را جذب کرده و بی

آشنایی با برق هسته ای

برق هسته ای به هر فناوری طراحی شده به منظور استحصال انرژی از هسته اتم ها بوسیله واکنش های کنترل شده گفته می شود.

تنها روشی که امروزه به کار برده می شود، تولید برق از طریق شکافت هسته ای است، با این وجود روشهای دیگر مانند گداخت هسته ای و دیگر روشهای رادیواکتیو در آینده می توانند به کار روند.

در سال 2007 بیش از 14 درصد الکتریسیته جهان از نیروی هسته ای تامین شد و این در حالی است که 15 راکتور جدید در جهان در حال ساخت است.

راکتور هسته ای


:
فناوری هسته ای

فناوری هسته ای

فناوری هسته ای

بمب اتمی چیست؟

بمب اتمی در اصل یک راکتور هسته ای کنترل نشده است که در آن یک واکنش هسته ای بسیار وسیع در مدت یک میلیونیم ثانیه در سراسر ماده صورت می گیرد. بنابراین ، این واکنش با راکتور هسته ای کنترل شده تفاوت دارد. در راکتور هسته ای کنترل شده ، شرایط به گونه ای سامان یافته است که انرژی حاصل از شکافت بسیار کندتر و اساسا با سرعت ثابت رها می شود. در این راکتور ، ماده شکافت پذیر به گونه ای با مواد دیگر آمیخته می شود که بطور متوسط ، فقط یک نوترون گسیل یافته از عمل شکافت موجب شکافت هسته دیگر می شود، و واکنش زنجیری به این طریق فقط تداوم خود را حفظ می کند. اما در یک بمب اتمی ، ماده شکافت پذیر خالص است، یعنی یک متعادل کننده آمیخته نیست و طراحی آن به گونه ای است که تقریبا تمام نوترونهای گسیل یافته از هر شکافت می تواند در هسته های دیگر شکافت ایجاد کند.


:ادامه مطلب:
تهرانی ها حتما حتما بخوانند !
درخواست حذف اطلاعات

تهرانی ها حتما حتما بخوانند !

امیدوارم که این اتفاق توی تهران هیچوقت نیفته ولی از اونجا که خودم با خوندن این نوشته چندین نکته که اصلا" بهش فکر نمی رو یاد گرفتم ، پیشنهاد می کنم یه بار بخونینش هرچند که باید به خدا توکل کرد وبه چیزای بد خیلی فکر نکرد تا پیش نیاد ولی دانایی بهتر از نادانیه توی هر شرایطی و در مورد هر چیزی

****
لطفا با دقت و بدون عجله تا پایان مطالعه نمائید ****

این نوشته خاص ز له در تهران نوشته شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان حدود بیست و دو سال تأخیر داشته است و این تأخیر اصلاً خبر خوبی نیست، چون تاخیر باعث انباشته شدن انرژی می شود. انتظار می رود ز له -اگر بیاید- با قدرتی بالاتر از 7 (در مقیاس ریشتر) خواهدبود.
پیش از آن که ز له اتفاق بیفتد...

اول از همه به فکر مکانی باشید که در آن زندگی می کنید. بسیاری از بناهای تهران خصوصاً در مرکز و جنوب شهر قدیمی هستند، خانه هایی بدون اسکلت ف ی. تا قبل از تصویب قانون ایمن سازی منازل در دهه شصت، بسیاری از خانه هایی که با اسکلت ف ی ساخته می شدند هم اصول ایمن سازی را رعایت نمی د. ضمن اینکه اصولاً بساز و بفروش های تهران افرادی هستند که اصولاً صلاحیت ساخت مسکن را ندارند و غالباً تشکیل شده اند از افراد کم سواد و سودجو که برای سود بیشتر حاضرند با جان شما معامله کنند.
اما چیزی که مسلم است خانه های قدیمی حتی تاب مقاومت در برابر ز له پنج ریشتری را ندارند. اگر در چنین مکانی زندگی می کنید حتماً به فکر تهیه یک مکان ایمن باشید. شاید یک روز معیار انتخاب مسکن مناسب را برایتان نوشتم، اما فعلاً دست به نقد اگر می توانید نقشه ای از گسل های تهران تهیه کنید و به شدت از تهیه مسکن روی مرز گسل ها خودداری کنید. هیچ ساختمانی با هر درجه ضریب ایمنی در مرز گسل ها سالم نخواهندماند.

شصت در صد ز له ها در نیمه شب اتفاق افتاده است. بعید نیست که ز له تهران هم جزو همین شصت درصدی ها باشد. فراموش نکنید که بعد از این لباس کامل را در کنار تخت و در دسترس قرار دهید.

همین الان که این نوشته را تمام کردید بروید دو تا بطری نوشابه خانواده خالی را از آب پر کنید و داخل ماشین بگذارید. حواستان باشد که همیشه آن را پر نگه دارید و دو بطری دیگر هم پر آب کنید و در مکانی امن در خانه قرار دهید. من فکر می کنم ک نت های آشپزخانه جای بدی نباشد.

مکان های امن خانه را از همین الان شناسایی کنید.

یک کوچک تهیه کنید. سعی کنید از نوعی باشد که دسته بلند دارند و روی دوش قرار می گیرند. یا یکی از این کوله پشتی ها که قدیم ها برای کوه نوردی و در حال حاضر برای مدارس استفاده می شود. چند تا کنسرو تن ماهی،کمپوت، کمی خشکبار، قند و آب نبات،بیسکوئیت و یک رادیوی کوچک، سوت و یک چراغ قوه داخل آن بگذارید. برای تمام این وسایل باطری تهیه کنید و حواس تان باشد هر دو ماه باطری را عوض کنید. قوطی های تن ماهی را قبل از سررسید مهلت مصرف عوض کنید.
اگر جا شد بطری های آب را هم داخل همین قرار دهید. پیچ گوشتی، شمع، چاقو، سوت، آچار فرانسه را هم داخل همین قرار دهید.

لوازم کمک های اولیه را در این قرار بدهید. شامل یک قیچی کوچک، باند استریل، چسب، قرص و پماد آنتی بیوتیک،پماد سوختگی، استامینوفن، قرص اسهال، الکل و داروی مسکن و قطره استریل چشمی. اگر دارویی دارید که عدم مصرفش باعث مرگتان می شود از آنها هم چند تایی در قرار بدهید. اگر از سوییچ ماشینتان دو تا دارید یکی را داخل قرار دهید. اگر ندارید بروید یکی تهیه کنید بعد آن را داخل این قرار دهید. یک بسته دستمال کاغذی رولی فراموش نشود. چند متر طناب، (حوله کوچک و صابون و مسواک و خمیر دندان برای روزهای آتی)، مقداری پول و طلا و کفش راحت و سبک و محکم ، مدارک ضروری مثل شناسنامه و ... یک یا دو قطعه خیلی کوچک از یادگاری که خیلی برایتان ارزش دارد. (بیخود بارتون رو سنگین نکنین. شاید ناچار بشین روزها این رو حمل کنین. به نظر من اگر ازدواج کردین سی دی عروسیتون، بهترین چیزه .

داخل اتاق خواب را از لوستر و تابلو و اکواریوم و آینه و هر چه وسایل اینطوری است خالی کنید. تنها یک تخت برای اتاق خواب کافی است و احیاناً یک میز آرایش بدون آینه. همین لوازم را از اتاق خواب بچه بردارید. در مورد اتاق خواب او با سخت گیری بیشتری کار کنید.

با خیال نسبتاً راحت بخو د.

اگر ز له اتفاق افتاد...

قبلاً برایتان گفتم تمام جاهای امن خانه را مشخص کنید.(مثلث حیات) چهارچوب درها، زیر میز نهارخوری و کنار ستون ها بهترین مکان ها هستند.

اگر هنگامی که خواب بودید دیدید که زمین می لرزد زیاد به خودتان زحمت ندهید، تا از گیجی خواب بیدار شوید ز له تمام شده است. مدت ز له بین سی ثانیه تا یک دقیقه است. اگر از شانس بدمان ز له یک دقیقه ای نصیبمان شد باز هم از جایتان تکان نخورید در جایی که هستید بمانید و سرتان را حفظ کنید. چون ساختمانی که سی ثانیه جلوی ز له ایستادگی کرده است سی ثانیه دیگر هم ایستادگی خواهد کرد (انشاءا...). اگر دسترسی شما به یکی از این نقاط امن فقط با یک گام امکان پذیر است به طرف آن بروید.
اگر قرار است چند قدم تا آن مکان بردارید شاید بهتر باشد در جای خود سنگر بگیرید. حرکت در هنگام زمین لرزه کار بسیار سختی است.

اگر عادت دارید کنار تختتان پارچ آب بگذارید حتما از این به بعد از پارچ و لیوان پلاستیکی استفاده کنید.

بعد از این که ز له اتفاق افتاد...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
بعد از ز له بسیار دقت کنید بیشتر آسیب ها از این زمان به بعد شروع میشود.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

اول اینکه مراقب هر حرکت خود باشید. به هیچ وجه از تخت خارج نشوید. احتمالاً این نوشته را در مورد پا ازی اتاق خواب از تابلو و آینه زیاد جدی نگرفتید، یا شب قبل پارچ آب و لیوان را کنار تخت گذاشته اید و اینها حالا تبدیل شده اند به بلورهای زیبای شیشه. بعد از ز له برق ها قطع شده است و از نور و این حرف ها خبری نیست. حواستان باشد که یک حرکت اضافی می تواند باعث بریدگی بسیار بد در پایتان بشود. باز هم حواستان باشد که در این شرایط که شهر تبدیل شده به تل عظیمی از خاک، زخم بسیار راحت عفونی می شود. تا حالا اسم کزاز و قانقاریا به گوشتان خورده؟ دوا و دارو هم که دیگر خوابش را ببینید. پس حواستان باشد به این راحتی خودتان را زخمی نکنید.

اگر دمپایی روفرشی تان را پیدا نمی کنید، یک تکه از ملافه روی دشکتان را ید و دور پایتان بپیچید. سعی کنید قسمت کف را بسیار کلفت بپیچید. اگر همسر دارید به او هم توصیه کنید همین کار را د. بسیار سریع عمل کنید اما هول نشوید تا حال هر چه می خواست بشود شده.

به سرعت فرزند کوچکتان (تا ده سال) را بغل کنید و به طرف در بروید به همسرتان یت بدهید به طرف و آب برود. اگر فرزندتان بزرگتر از ده سال است اجازه بدهید خودش راه برود.


احتمالاً چهارچوب در خانه از شکل خارج شده است. شاید ناچار شدید با کمی زور آن را باز کنید. اگر خواستید با زور شانه آنرا باز کنید، دقت کنید که خیلی محکم ضربه نزنید. هیچ از آن سمت در خبر ندارد.
*
زیاد نگران بسته نشدن در خانه نشوید. نسبت خانه نیمه ویران به افراد بیشتر از آن است که به خانه شما هم دستبرد بزنند.

به هیچ وجه به این تصور نباشید که خانه شما که جلوی ز له ایستادگی کرده بعد از این هم جای امنی است. از خانه خارج شوید. حتماً حتماً با لباس گرم خارج شوید. اگر توانستید یک پتو هم همراه بردارید، سرما هم به اندازه ز له کشنده است. به گونه ای از خانه خارج شوید که گویی بار آ است که این خانه را ترک می کنید.

شما جلو حرکت کنید. بعد فرزندتان بعد همسرتان. اگر ناچار شدید کودکتان را در بغل بگیرید بهتر است فردی که کودک را در بغل می گیرد از عقب حرکت کند. در حین حرکت بسیار دقت کنید حتما دستان خود را به دیوار (اگر باقی مانده باشد) یا نرده یا به چیزی بگیرید. بسیار احتمال دارد که زیر پایتان ناگهان خالی شود و این دست گرفتن کمک می کند که پرتاب نشوید.

اگر در طبقات بالا زندگی می کنید به آرامی سقوط را شروع کنید. چراغ قوه را شما در دست بگیرید و هر قدم را حساب شده بردارید و بعد نور را به عقب بیندازید که همسر و فرزندتان بتوانند شما را تعقیب کند. به هیچ وجه ندوید.

اگر بوی گاز شنیدید چراغ قوه را خاموش کنید و سعی کنید در تاریکی راهتان را پیدا کنید. به هیچ عنوان از کبریت یا فندک استفاده نکنید.

•••
اگر در طی حرکت از کنار واحدهای همسایه صدای ناله یا کمک آنها را شنیدید توجه نکنید. دقت کنید که در حال حاضر نجات جان خودتان و خانواده تان در اولویت قرار دارد. یک مکث کوچک برای نجات جان آنان می تواند به قیمت جان افراد خانواده خودتان تمام شود.

••
در حیاط آپارتمان بسیار مراقب باشید. دهانه تمام چاه ها حالا دیگر باز شده است، ممکن است با کمی آجر یا سیمان پوشیده شده باشد و شکل کامل یک دام را برای فرو بردن شما تشکیل داده باشد. از کنار دیوار حرکت کنید تا به در برسید و زیاد سرعت نداشته باشید. اگر برایتان امکان دارد همین الان مکان چاه منزلتان را پیدا کنید و آنرا شناسایی کنید.
وقتی به محوطه بیرون خانه رسیدید...
*
اگر فکر می کنید که می توانید با دست خالی به کمک همسایه بروید حتماً این کار را ید.

••
خیلی خیلی خیلی مراقب بوی گاز باشید. اگر این بو را حس کردید به سرعت به طرف جهت مخالف آن فرار کنید. هنگام حرکت سعی کنید از وسط خیابان یا کوچه عبور کنید (کنارهای پیاده رو معمولاً یکی از هزاران دهانه چاهی هستند که حالا دیگر س وش ندارند .

••
زمانی که از کار نجات همسایه فارغ شدید به دقت این اعمال را انجام دهید.

•••
اگر در مرکز شهر هستید هر چه سریعتر خود را به سمت خارج شهر برسانید. به ذهنتان هم خطور نکند که به همراه زن و بچه برای نجات برادر یا خواهر یا پدر و مادری که دو خیابان بالاتر یا پایینتر هستند بروید. من شما را درک می کنم که دوست دارید برادر، خواهر، مادر یا پدر خود را هم نجات دهید، اما فرزندان خود را فراموش نکنید. شما من نیستید. در ضمن اگر مجرد هستید حتماً برای نجات افراد خانواده اقدام کنید. عموماً خطاب من در این نوشته افراد متأهل است.

••
در صورت بروز ز له بیش از سیصد هزار علمک گاز در تهران منفجر خواهدشد. همانطور که می دانید برای اینکه گاز در لوله ها جریان پیدا کند تحت فشار به مایع تبدیل می شود و ش تن لوله باعث انفجار آن خواهدشد. چون در آن زمان در تهران آبی پیدا نمی شود که آتش را مهار کند رفته رفته همه چیزهای سوختنی در تهران خواهدسوخت. حواستان باشد که حتی آسف خیابان هم که از مواد قیری تهیه شده اند در حرارت خاصی شروع به سوختن میکند. اما بهترین هیزم دم دست برای آتش سوزی وسایل خانه و اتومبیل های پر از بنزین هستند. زمانی که آبی برای خاموشی این آتش نباشد آتش های کوچک با هم متحد می شوند و آتش بزرگتر تشکیل می دهند و این روند ادامه دارد. احتمالاً کمتر از دوازده ساعت بعد از ز له آتش سوزی های بزرگ تمام سطح شهر را پوشانده. اگر در فرار به فضای باز تعلل کنید احتمالاً در حلقه این آتش گرفتار خواهیدشد. فرار از این حلقه های آتش چندان کار راحتی نخواهدبود. دودی که از این آتش سوزی بلند خواهدشد به شدت مسموم کننده و کشنده است. پس اگر در حلقه آتش گرفتار شدید زیاد نگران نباشید؛ قبل از اینکه زنده زنده بسوزید خفه خواهیدشد.

نمی توانید زیاد به ماشینتان امید داشته باشید، اما اگر در حاشیه شهر زندگی می کنید و به فرض محال دیدید که خیابان ها باز هستند حتماً از ماشینتان استفاده کنید و به طرف وجی های شهر در جنوب یا غرب شهر بروید. زیاد به وجی های شرق تهران امید نداشته باشید. احتمالاً تمام جاده های کوهستانی مسدود خواهدشد.

••••
حتماً حتماً حتماً همین الان با تک تک افراد خانواده که می شناسید قرار یک فضای باز که بعد از ز له بتوانید همدیگر را در آنجا ملاقات کنید بگذارید. مثل وجی اتوبان کرج یا ورزشگاه یا پارک ملت یا ... .
پارک های بزرگ و ورزشگاه ها برای اینگونه قرارها تقریبا مناسبند . بعد از ز له نه اتوبوسی هست که به طرف آنان بروید نه تلفنی هست که از هم خبردار شوید. این بهترین راه برای پیدا همدیگر است. بهتر است قرار ملاقات را برای تنها یک یا دو روز بعد از ز له بگذارید، اما اگر فکر می کنید که در محل امنی زندگی می کنید می توانید قرار را برای اولین ساعات بعد از ز له بگذارید. اگر فضای خاصی را مشخص نکرده باشید بعید است به این سادگی از زنده بودن آنان باخبر شوید.

اگر فکر می کنید که نیاز دارید برای برداشتن ای وسایل به داخل ساختمان بازگردید حتماً تا صبح صبر کنید. روشنایی هوا بسیاری از خطرهای ناپدید را آشکار خواهدکرد.

به هیچ وجه در طی مراسم ز له و بعد از آن برای نظافت شخصی از آب استفاده نکنید. آب موجود را فقط برای آشامیدن استفاده کنید.
*
هر از گاهی به رادیوتان یک سر بزنید اما بعید است برنامه ای از تهران برایتان پخش شود. به فرض محال اگر ایستگاه پانزده داد سالم بماند مجری باید خیلی بیرحم باشد که زن و بچه اش را ول کند و بیاید برای شما موسیقی بگذارد. اما ممکن است دو روز بعد از ز له بتوانند جوری رادیو را راه بیندازند.

اگر آنقدر شانس داشتید که ماشینتان سالم بود و مسیر باز بود، در حرکت از تهران درنگ نکنید. برای اینکه شک شما را به یقین تبدیل کنم چند نکته را یادآوری می کنم:
از جمعیت دوازده میلیونی تهران حدود هشت ملیون نفر بعد از ز له زنده خواهندماند. هر سه سد اطراف تهران ضد ز له نیستند و از بین خواهندرفت. حتی دسترسی به چاه ها برای استفاده از آب آنها غیرممکن خواهدبود. برای تأمین آب این جمعیت عظیم هیچ کاروان تانکری روی زمین کافی نخواهدبود. در نتیجه استفاده از آب غیربهداشتی اجتناب ناپذیر خواهدشد. ضمن اینکه مسئله اسکان و تغذیه این جمعیت عظیم بعد از چند روز مشکلی غیرقابل حل خواهدشد. از طرفی استفاده از آب آلوده باعث همه گیر شدن بیماری های عفونی و اسهال و وبا خواهدشد و ...
چاره ای نیست. باید این شهر را به قصد یکی از ای نزدیک تهران ترک کرد. می توانید بعد از اینکه همراهانتان را در آنجا اسکان دادید برای کمک به عملیات نجات بازگردید.

در حین عملیات نجات حواستان به آتش باشد. از دست شما یکنفری کار زیادی برنمی آید. اگر با مصالح ساختمانی سر و کار داشته باشید منظور من را خوب درک می کنید. به همین جهت اگر در جایی دیدید که چند نفر سعی می کنند فردی را از خاک بیرون بکشند به کمک آنها بروید. می توانید بعد از آنها خواهش کنید که برای کمک عزیزان شما بشتابند. بسیاری از نجات ها در این زمان با همکاری جمعی معنی پیدا می کند.■■■ اگر خواستید برای وج فردی که از زیر آوار فریاد می کشد بروید دو نکته را فراموش نکنید:
اگر واقعا فکر می کنید می توانید اینکار را ید، حتماً یک کلنگ داخل ماشینتان بگذارید. بعد از ز له می فهمید مخترع آن چه نعمتی را اختراع کرده است.
اگر نیمی از بدن فردی را بیرون از آوار دیدید با کمک کلنگ و احتمالاً دو سه نفر دیگر شاید بتوانید از زیر خاک خارجش کنید. اگر تنها از زیر هزاران کیلو آوار صدایش را شنیدید بهتر است دست به هیچ اقدامی نزنید تا شاید کمک های خاص با وسایل ویژه برسند.
هنگام وج همان فردی که نیمه در آوار قرار دارد بسیار حساب شده عمل کنید. یک حرکت اشتباه می تواند باعث شود که دیوار نیمه اب روی سرش اب شود و برای همیشه صدایش قطع شود. می دانستید یکی از بیماری های روانی رایج بعد از ز له مختص انی است که با همین حرکت اشتباه باعث مرگ عزیزی شدند و تا آ عمر خود را سرزنش می کنند که چرا آن روز آن حرکت اشتباه را د؟

****
یک نکته دیگر: همین الآن به همه دوستانی که دوستشان دارید این نکته ها را بگویید. به برادر، خواهر و مادر و پدر.مشاهده متن کامل ...
ابوریحان بیرونی
درخواست حذف اطلاعات
بیرونی

img/daneshnameh_up/8/88/biroony.jpg

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی از دانشمندان بزرگ ایران در علوم حکمت و اختر شناسی و ریاضیات و تاریخ و جغرافیا مقام شامخ داشت، در سال 326 هچری قمری در حوالی خوارزم متولد شده و از این جهت به بیرونی یعنی خارج خوارزم معروف شده. هیچ اطلاعی در باره اصل و نسب و دوره کودکی بیرونی در دست نیست. نزد ابو نصر منصور علم آموخت در 17 سالگی از حلقه ای که نیم درجه به نیم درجه مدرج شده بود، استفاده کرد تا ارتفاع خورشیدی نصف النهار رادرکاث رصد کند، و بدین ترتیب عرض جغرافیایی زمینی آن را استنتاج نماید چهار سال بعد برای اجرای یک رشته از این تشخیص ها نقشه هایی کشید و حلقه ای به قطر 15 ذراع تهیه کرد. در 9 داد 376 بیرونی ماه گرفتگی(خسوفی)رادرکاث رصد کرد و قبلاٌ با ابوالوفا ترتیبی داده شده بود که او نیز در همان زمان همین رویداد را از بغداد رصد کن. اختلاف زمانی که از این طرق حاصل شد به آنان امکان داد که اختلاف طول جغرافیایی میان دو ایستگاه را حساب کنند وی همچنین باابن سینا فیلسوف برجسته و پزشک بخارایی به مکاتبات تندی در باره ماهیت و انتقال گرما و نور پرداخت در دربار مامون خوارزمشاهی قرب و منزلت عظیم داشته چند سال هم در دربار شمس المعالی قابوس بن وشمگیر به سر برده، در حدود سال 404 هجری قمری به خوارزم مراجعت کرده، موقعی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت در صدد قتل او برآمد و به شفاعت درباریان از کشتن وی در گذشت و او را در سال 408 هجری با خود به غزنه برد در سفر محمود بههندوستان، ابوریحان همراه او بود و در آنجا با حکما و علماء هند معا کرد و زبان سانسکریت را آموخت ومواد لازمه برای تالیف کتاب خود موسوم به تحقیق ماللهند جمع آوری کرد.

بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر کرد و در آنها اقامت گزید و عرض جغرافیایی حدود 11 شهر هند را تعیین نمود خود بیرونی می نویسد که در زمانی که در قلعه نندنه به سر می برد، از کوهی در مجاورت آن به منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد. نیز روشن است که او زمان زیادی را در غزنه گذرانده است تعداد زیاد رصدهای ثبت شده ای که به توسط او در آنجا صورت گرفته است با رشته ای از گذرهای خورشید به نصف النهار شامل انقلاب تابستانی سال 398 آغاز می شود و ماه گرفتگی روز 30 شهریور همان سال را نیز در بر دارد. او به رصد اعتدالین و انقل ن در غزنه ادامه داد که آ ین آنها انقلاب زمستانی سال 400 بود.

بیرونی تالیفات بسیار در نجوم و هیات و منطق و حکمت دارد از جمله تالیفات او قانون مسعودی است در نجوم و جغرافیا که به نامه سلطان مسعود غزنوی نوشته، دیگر کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه در تاریخ آداب و عادات ملل و ای مسائل ریاضی و نجومی که در حدود سال 390 هجری به نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر تالیف کرده این کتاب را مستشرق معروف آلمانی زاخائو در سال 1878 میلادی دررلیپزیک ترجمه وچاپ کرده و مقدمه ای بر آن نوشته است. دیگر کتاب ماللهند من مقوله فی العقل اومر ذوله در باره علوم و عقاید و آداب هندیها که آن را هم پروفسور زاخائو ترجمه کرده و در لندن چاپشده است دیگر فهیم فی اوائل صناعه نجیم در علم هیات و نجوم و هندسه. بیرونی هنگامی که شصت و سه ساله بود کتابنامه ای از آثار محمد بن زکریای رازی پزشک تهیه نمود و فهرستی از آثار خود را ضمیمه آن کرد این فهرست به 113 عنوان سر می زند که بعضی از آنها بر حسب موضوع گه گاه با اشاره کوتاهی به فهرست مندرجات آنها تنظیم شده اند این فهرست ناقص است زیرا بیرونی دست کم 14 سال پس از تنظیم آن زنده بود و تا لحظه مرگ نیز کار می کرد به علاوه 7 اثر دیگر او موجود است و از تعداد فراوان دیگری هم نام برده شده است. تقریباٌ چهار پنجم آثار او از بین رفته اند بی آن که امیدی به بازیافت آنها باشد از آنچه بر جای مانده در حدود نیمی به چاپ رسیده است. علایق بیرونی بسیار گسترده و ژرف بود و او تقریباٌ در همه شعبه های علومی که در زمان وی شناخته شده بودند سخت کار می کرد وی از فلسفه و رشته های نظری نیز بی اطلاع نبود اما گرایش او به شدت به سوی مطالعه پدیده های قابل مشاهده در طبیعت و در انسان معطوف بود در داخل خود علوم نیز بیشتر جذب آن رشته هایی می شد که در آن زمان به تحلیل ریاضی درآمدند. در کانی شناسی،داروشناسی و زبان شناسی یعنی در رشته هایی که در آنها اعداد نقش چندانی نداشتند نیز کارهایی جدی انجام داد اما در حدود نیمی از کل محصولات کار او در اختر شناسی، اختر بینی و رشته های مربوط به آنها بود که علوم دقیقه به تمام معنی آن روزگاران به شمار می رفتند ریاضیات به سهم خود در مرتبه بعدی جای می گرفت اما آن هم همواره ریاضیات کاربسته بود از آثار دیگر بیرونی که هنوز هم در دسترس هستند و می توان اینها را نام برد: اسطرلاب، سدس، تحدید، چگالیها، سایه ها، وترها، پاتنجلی، قره ا یجات، قانون، ممرها، الجماهر و صیدنه، بیرونی در باره حرکت وضعی زمین و قوه جاذبه آن دلالیل علمی آورده است و می گویند وقتی کتاب قانون مسعودی را تصنیف کرد سلطان پیلواری سیم برای او جایزه فرستاد ابوریحان آن مال را پس فرستاد وگفت: من از آن بی نیازم زیرا عمری به قناعت گذرانیده ام و ترک آن سزاوار نیست.

نظر پردازی، نقش کوچکی در تفکر او ایفا می کرد وی بر بهترین نظریه های علمی زمان خود تسلط کامل داشت اما دارای ابتکار و اص زیادی نبود و نظریه های تازه ای از خود نساخت ابوریحان بیرونی در سال 440 هجری در سن 78 سالگی در غزنه بدرود حیات گفت.مشاهده متن کامل ...
برق
درخواست حذف اطلاعات
توان الکتریکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتریکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی، تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی، پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرایندهای صنعتی بکار می رود.

تاریخچه


اگرچه که الکتریسته به عنوان نتیجه واکنش شیمیایی ای که در یک پیل الکترولیک از زمانی که الساندرو ولتا در سال1800م این آزمایش را انجام داد، شناخته می شده است، اما تولید آن به این روش گران بوده و هست. در سال 1831م، میشل فارادی ماشینی ابداع کرد که از حرکت چرخشی تولید الکتریسته می کرد، اما حدود پنجاه سال طول کشید تا این فن آوری از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شود. در سال 1878م، توماس ادیسون جایگزین عملی تجاری ای را برای روشنایی های گازی و سیستم های حرارتی ایجاد کرد و به فروش رساند که از الکتریسته جریان مستقیمی استفاده می کرد که بطور منطقه ای تولید و توزیع شده بود، استفاده می کرد. در سیستم جریان مستقیم ادیسون، ایستگاه های تولید توان اضافی می بایست نصب می شدند. بدلیل اینکه ادیسون قادر نبود سیستمی را تولید کند که به ژنراتورهای چندگانه اجازه بدهد که به یکدیگر متصل شوند، گسترش سیستم او نیاز داشت که تمامی ایستگاه های تولید جدید مورد نیاز ساخته شوند.

نیاز به نیروگاه های اضافی ابتدا توسط قانون اهم بیان شده است: بدلیل اینکه تلفات با مربع جریان یا بار و با خود مقاومت متناسب است، بکار بردن کابل های طولانی در سیستم ادیسون به مفهوم داشتن ولتاژهای خطرناک در برخی نقاط یا کابل های بزرگ و گران قیمت و یا هر دوی اینها بود.

نیکولا تسلا که مدت کوتاهی برای ادیسون کار می کرد و تئوری الکتریسته را بگونه ای درک کرده بود که ادیسون درک نکرده بود، سیستم جایگزینی را ابداع کرد که از جریان متناوب استفاده می کرد. تسلا بیان داشت که دو برابر ولتاژ جریان را نصف می کند و منجر به کاهش تلفات به میزان 4/3 می شود و تنها یک سیستم جریان متناوب اجازه انتقال بین سطوح ولتاژ را در قسمت های مختلف آن سیستم ممکن می سازد. او به توسعه و تکمیل تئوری کلی سیستم اش ادامه داد و جایگزین تئوری و عملی ای را برای تمامی ابزارهای جریان مستقیم آن زمان ابداع کرد و ایده های بدیعش را در سال 1887م در 30 حق انحصاری اختراع به ثبت رساند.

در سال 1888م کار تسلا مورد توجه جرج وستینگهاوس که حق انحصاری اختراع یک ترانسفورماتور را در اختیار داشت و یک کارخانه روشنایی را از سال 1886م در گریت بارینگتون، ماساچوست راه اندازی کرده بود، قرار گرفت. اگرچه که سیستم وستینگهاوس می توانست از روشنایی های ادیسون استفاده کند و دارای گرم کننده نیز بود، اما این سیستم دارای موتور نبود. توسط تسلا و اختراع ثبت شده اش، وستینگهاوس یک سیستم قدرت برای یک معدن طلا در تلورید، کلورادو در سال 1891 ساخت که دارای یک ژنراتور آبی 100 اسب بخار(75 کیلو وات) بود که یک موتور 100 اسب بخار (75 کیلو وات) را در آنسوی خط انتقالی به فاصله 5/2 مایل (4 کیلومتر) تغذیه می کرد. سپس در یک قرارداد با جنرال الکتریک که ادیسون مجبور به فروش آن شده بود، شرکت وستینگهاوس اقدام به ساخت یک نیرگاه در نیاگارا فالس کرد که دارای سه ژنراتور تسلای 5000 اسب بخار بود که الکتریسته را به یک کوره ذوب آلومینیوم در نیاگارا ، نیویورک و به شهر بوفالو، نیویورک به فاصله 22 مایل (35 کیلومتر) انتقال می داد. نیروگاه نیاگارا در 20 آوریل 1895م شروع به کار کرد.

انرژی الکتریکی در حال حاضر


امروزه سیستم انرژی الکتریکی جریان متناوب تسلا کماکان مهمترین ابزار ارایه انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در سراسر جهان است. با وجود جریان مستقیم ولتاژ بالا (hvdc) برای ارسال مقادیر عظیم الکتریسته در طول فواصل بلند بکار می رود، اما قسمت اعظم تولید الکتریسته، انتقال توان الکتریکی، توزیع الکتریسته و داد و ستد الکتریسته با استفاده از جریان متناوب محقق می شود.

در بسیاری از کشورها شرکت های توان الکتریکی کلیه زیرساخت ها را از نیروگاه ها تا زیرساخت های انتقال و توزیع در اختیار دارند. به همین علت، توان الکتریکی به عنوان یک حق انحصاری طبیعی در نظر گرفته می شود. صنعت عموماْ به شدت با کنترل قیمت ها کنترل می شود و معمولا مالکیت و عملکرد آن در دست ت است. در برخی کشورها بازارهای الکتریسته وسیع با تولید کننده ها و فروشندگان الکتریسته، الکتریسته را مانند پول نقد و سهام معامله می کنند.مشاهده متن کامل ...
چگونه زندگی کنیم
درخواست حذف اطلاعات
هر روز 1440 دقیقه است. این یعنی ما در هر روز 1440 بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان میکنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدمهای نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاهتر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما میگیرند. اگر ی بخواهد که در زندگیاش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده میگیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما میمانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشیها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبهرو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بینقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شدهایم که ناراحت، ناامید و ش تخورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبهرو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا میتوانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر میشود که از فرصتها استفاده کنیم و سختترین و اولین فرصتی که میتوانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناکترین مسئله این است که وقتی شدیدا درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالشهای زندگی این است که در دنیایی که تلاش میکند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوشتر، جوانتر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگیتان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعهای از ش تها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشتهتان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشتهاید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کردهاید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک میکنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه میکنیم، دچار مشکل میشویم و خیلی وقتها افسوس گذشته را میخوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آیندهتان را آنطور که میخواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلا در زندگیتان افتاده است شما را برای این لحظه آماده میکرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعا ما را خوشحال و راضی میکنند کاملا رایگاناند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختیتان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا زندگی ثبات خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکلتراشی میکند. موقعیتها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمیتوانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش میآید، 100٪ آماده نیست. چون بیشتر موقعیتهای عالی زندگی ما را مجبور میکند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، میافتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیتآمیز نبودهاند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی میفهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان میکنند، بعضی از شما سوءاستفاده میکنند و بعضی به شما درس میدهند. اما از همه اینها مهمتر، بعضی از آنها بهترین اتفاقها را برایتان به ارمغان میآورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام میدهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزهای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمتهای دیگران به جای نعمتهای خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را میخورند"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش میآیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق دادهاند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قویتر از دیروز هستید.

18. کینهتوزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمیدهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینهها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرفهای شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان میگوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقا همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضحتر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه میکنید و میفهمید که چیزهای بزرگی بودهاند. بهترین قسمت زندگیتان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند میزنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بینقص باشد. دنیای واقعی به ایدآلگراها جایزه نمیدهد، به انی پاداش میدهد که کار انجام میدهند.

24. آسانترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصا وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامهریزی میکنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش میرود. نگران اینکه بقیه چه فکر میکنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگیتان را قبول میکنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان میافتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی میکنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگیتان را میدهید.

27. لازم نیست برای همه، هم س باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خستهتان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران میتواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئنا تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذتهای امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمیخواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که میخواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمههای هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوقالعاده در زندگیتان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگیتان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را میخورند.مشاهده متن کامل ...
جذبه چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
بعضی وقتها آدمها در یک نگاه عاشق میشوند. شاید به خاطر اینکه شما با تصویری که از زن یا مرد رؤیایی، در ذهنشان دارند، مطابقت دارید؛ یا شاید به خاطر خصوصیات ظاهریتان ؛ یا به خاطر اینکه در شرایط خاصی شمارا دیدهاند و…بعضی وقتها نیز یکروند نسبتاً طولانی باید بگذرد تا ی به شما علاقه مند شود. طرف مقابل شما هر طور که عاشق شما شده باشد، شما میتوانید عشق او نسبت به خودتان را، هم سوزان تر کنید و هم برایش جذابتر شوید.


اما حالا برویم سراغ اصل مطلب یعنی تعریف جذبه:


“توانایی و قابلیتی است که بعضی از افراد برای ایجاد رابطهی دوستانهتر برخوردارند و باعث میشود دیگران در حضور آنها احساس بینظیری داشته باشند ”


جذبه یک خصوصیت و مهارت شخصیتی است که میتوانید با انجام تکنیکهای ارائه شده، به آن دستی د


انواع سطوح جذ ت:


جذ ت ایه (سطح) دارد: لایهی اول سطحیتر است و به خصوصیات ظاهری شما برمیگردد؛ اما لایهی دوم که عمیقتر است، به رفتارها، طرز تفکر و درونیات شما برمیگردد. شما برای اینکه جذابتر شوید باید روی هر ایه کارکنید یعنی هم بر روی زیبایی و تناسب اندامتان و هم بر روی خلق وخو و رفتارتان


لایه ی اول تأثیر آنیتر و وسیعتری دارد درحالیکه لایهی دوم تأثیر ماندگارتر و عمیقتری دارد. به همین دلیل است که اگر میخواهید خیلی زود دیگران را مجذوب خود کنید، باید بر روی زیبایی ظاهریتان کارکنید.


اما در این قسمت تو را با را ارهایی کاملاً عملی آشنا میکنم که با انجام و کاربست هرکدام از  بتونی بر جذ ت خود بیفزایی. نکتهی قابل تأمّل این است که در این فایل فقط راحلها را ، آنها به طور مختصر برمیشماریم ولی هرکدام از آنها را در فایل تخصصی مربوط به خودش، بهطور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.


اما این راه حل ها کدامند:


با اعتماد به نفس باشید


این مهمترین راز جذ ت در تمام دنیاست. برای اینکه با اعتمادبه نفس باشید، باید خودتان را قبول داشته باشید و برای اینکه خودتان را قبول داشته باشید، باید آدم قابل قبولی باشید. اگر احساس میکنید که زیاد خودتان را قبول ندارید، نگاهی بیندازید و ببینید که چرا این حس را دارید؟


اگر اخلاق خوبی ندارید، تغییر خصوصیات اخلاقی نیز ممکن است (اگرچه کار سختی است) اما زمان میبرد ولی ارزشش را دارد چون یکی از عوامل تأثیرگذار در جذ ت است. اخلاق بدتان را با کمک دیگران پیدا کنید و آنها را تغییر دهید. یک تغییر کوچک، مساوی است با یک تحول بزرگ در رابطه ی شما.


همچنین میتوانید تمام دستاوردهایی را که در زندگیتان به دست آوردید، بر روی کاغذ نوشته و آن را بر روی دیوار اتاقتان بچسبانید تا با دیدن آنها انرژی مضاعفی بگیرید. از کلمات تأکیدی نیز استفاده کنید. با این کار با ناخودآگاهتان حرف میزنید و بهتدریج میتوانید ذهنیت و رفتار خود را تغییر دهید؛ و… (تمام راز و رمزهای مربوط به اعتمادبه نفس در کتاب مربوط به خودش بهطور مفصل بحث میشود)


در ابراز احساسات، سخاوت داشته باشید


هیچ یک از افراد از آدمهایی که برای ابراز احساسات جانشان بالا میاید، خوششان نمی آید. مطمئن باشید (دوست یا همسرتان ) برای پی بردن به آنچه که در دل شماست، اگر مجبور باشند بهطور مدام اصرار و ماس کنند (و شما در ابراز احساسات ناز کنید)، خیلی زود فرسوده میشوید و دیگر جذبه ی سابق را نخواهید داشت.


شاید آدم هایی که دور خودشان یک قلعه با دیوار بلند کشیده اند، بعضی وقت ها جذاب و دست نیافتنی به نظر بیایند اما مطمئنا در یک رابطه ی صمیمانه ی طولانی مدت، واقعا خسته کننده می شوند، گاهی خوب است که برای غریبه ها این طور باشید نه برای (دوست یا همسرتان)


احساسات ازجمله چیزهایی است که هرچه بـــــیشتر به دیگران بدهید، نه تنها کم نمیشود بلکه بیشتر و بیشتر هم میشود؛ بنابراین از ابراز احساسات به دوست یا همسرتان نترسید (چه احساسات خوب و چه احساسات بد!)


صمیمیت با اشتراک گذاشتن احساسات ایجاد میشود پس برای ایجاد و حتی حفــــظ رابطهی دوستانه، از ابراز احساسات نترسید (البته در جای مخصوص به خود)


راحت باشید


سخت گیری ها، رسمی بازی ها، تعارفات و پنهان کاری ها به تدریج جذ ت شما را کاهش می دهند و در دراز مدت نیز باعث قطع رابطه می شود.


انیکه تازه ازدواج می کنند، در ابتدا اصلا راحت نیستند، بطوریکه از لفظ شما استفاده می کنند که البته زمان کار خود را خواهد کرد و رفته رفته راحتی بین شما برقرار می شود البته شما نیز باید در این امر، فعالانه تلاش کنید و راه حل هایی که در آینده ای نزدیک به شما اراده می شود را موبه مو اجرا کنید تا بر این امر هرچه زودتر فائق آیید.


خیال پرداز باشید


هیچ چیز به اندازه ی همراهی با یک آدم خیال پرداز و امیدوار به آینده، به آدم روحیه نمیدهد. زیادی واقع گرا بودن اصلاً چنین فردی، جذاب نیست زیرا دراینصورت اینطور به نظر میرسد که زندگی خشک و بی هیجانی داشته باشد.


البته منظورم این نیست که خیالبافی کنید که دراین صورت نه تنها به خواسته ی خود نزدیکتر نمیشوید بلکه باعث میشود که اطرافیانتان از شما دوری گزینند. منظورم این است که خیالپردازی هایی کنید که به واقعیت نزدیک و با آن رابطه داشته باشد. درواقع خیالپردازیای منطقی داشته باشید. اینطوری هم جذابتر میشوید و هم زندگی بهتری خواهید داشت و هم رابطه ی دوستانهی بادوامتری با دوست یا همسرتان خواهید داشت.


همانطور که تأکید ؛ خیالبافی و خیالپردازی باهم فرق اساسی دارند. خیالبافی هیچ اساس و منطقی در ورای آن وجود ندارد درحالیکه در پشت خیالپردازی یک ماجرای منطقی  وقتی میخواهند آن را برای ، و اساسی وجود دارد. مثلاً: وقتی ک ن کامیونی را میبینند مادر خود توصیف کنند، میگویند:”در بین راه ماشینی دیدم که هزارتا چرخ داشت ” شاید این گفته ی ک ن از طرف مادران دروغ تلقی شود ولی روانشناسان به تازگی اثبات کرده اند که این گفته های ک ن یک نوع خیالپردازی محسوب میشود که در آینده نیز بر میزان هوش و قدرت تکلم و… تأثیر میگذارد.محصولات پیشنهادی:


ماسک بلکخوش تیپ باشید


همه ی ما از افراد خوشتیپ بیشتر خوشمان میاید بنابراین برای اینکه جذاب شوید، باید شیک باشید و لباسهای شیک هم بپوشید. پوشیدن لباس شیک هرگز به این معنی نیست که لباسهای گران قیمت ب ید و یا لباسهای مدشده را بپوشید بلکه منظور من این است که به دنبال لباسهایی باشید که به تن شما میاید و همچنین برازندهی شخصیت شماست.


در انتخاب لباس از دیگران نیز [همسر و یا یک دوست صمیمی ]م بگیرید چون ازنظر او مهم است که جذاب شوید یا نه. همانطور که اشاره ؛ شیک بودن به هیچ وجه به معنای زیاد ج نیست بلکه به این معنی است که لباسهایی را انتخاب کنیم که به ما میاید [نه مد است و یا گرانقیمت و یا برند بخصوصی]


تناسب اندام


تناسب اندام هم یک عامل بسیار مؤثر در جذ ت میباشد. اگر  نگاهی به اطراف داشته باشید، خواهید دید که افراد زیادی بر روی این عامل سرمایه گذاری زیادی میکنند زیرا به این نتیجه  رسیدند که تناسب اندام رابطه ی مستقیمی با جذ ت دارد.


ذکر این نکته نیز ضروری است که علاوه بر وجود رابطه ی مستقیم بین تناسب اندام و جذ ت، رابطه ی غیرمستقیم نیز بین آنها حاکم است. چگــــــونه؟


تناسب اندام یکی از گام های مهم و اصلی رسیدن به اعتمادبه نفس میباشد و از طرفی اعتمادبه نفس نیز رابطه ی مستقیمی با جذ ت دارد بنابراین تناسب اندام با تأثیر گذاشتن بر   به طور غیرمستقیم نیز (علاوه بر اینکه به طور مستقیم نیز بر آن تأثیر ، روی اعتمادبه نفس میگذارد) بر جذ ت تأثیر دارد. پس بیجا نیست که افراد بر روی تناسب اندام خود سرمایه گذاری کرده و به طرق مختلف در پی ایجاد و حفظ آن هستند.


لازم به ذکر است که کلیه ی راههای مربوط به تناسب اندام در فایل مربوط به خودش بحث میشود. بهطور مختصر با آنچه که در جذ ت تأثیرگذار بود، آشنا شدید ولی فقط این عوامل نیستند که در جذ ت تأثیرگذارند بلکه عوامل دیگری نیز هستند که در این امر تأثیر میگذارند و میتوانید آنها را در را ارهای زیر جستجو کنید.


فاکتورهای جذ ت مردان از نگاه نشان


در این قسمت شمارا با فاکتورهایی آشنا میکنم که میتواند مردان را یک گام به جذ ت نزدیکتر کند. البته این را ارها فقط مختص مردها نیست بلکه خانمها نیز میتوانند برخی از آنها را برای خودشان به کار بگیرند و در زندگی شویی خود از آنها بهره گیرند؛ اما این فاکتورها کدام اند:


با او موافق باشید


هر کاری که دوست دارید انجام دهید ولی وقتی زنتان به شما اعتراض کرد و خطای شمارا دید، معذرت خواهی کنید. این را بدانید که خانمها خیلی کم فراموش میکنند بنابراین ماجرا را کش ندهید و همان موقع با عذرخواهی، قضیه را فیصله دهید. اگر دقت کرده باشید بسیاری از دعواهای شویی از همین [عدم معذرت خواهی] شروع میشود. صادق (علیهالسلام )میفرماید:”بر شوهر، در تعامل با همسرش سه چیز ضروری است که یکی از آنها موافقت با وی است تا محبت و میل او را به خود جلب کند ” ابتدا کاری که میخواهد را انجام دهید بعد کارهای خودتان را. البته اگر کارهای شما مهمتر است، با آرامش به وی بفهمانید که بعد از انجام کار شخصیم، به کار تو میرسم.


در اشتباهات شجاع باشید


مرد واقعی ی نیست که اشتباه نمیکند بلکه ی است که آنقدر شجاعت دارد که اشتباهات خود را با فروتنی بپذیرد. مطمئن باشید که راه خطایی نمیروید و به یاد داشته  . هیچوقت یک نفر مقصر نیست و دیگری کاملاً بیگناه ، باشید که در یک رابطه ی دوطرفه ولی اگر همسرتان مقصر باشد، بازهم معذرت خواهی شما، مفید خواهد بود چون هم او به اشتباهش پی میبرد و همچنین در اعماق قلب خود، به شجاعت و مهربانی شما افتخار خواهد کرد.


تصمیم خود را به سرعت نگیرید


کمتر زنی پیدا میشود که اینگونه سؤالات را برای مهمانی فردا شب چه بپوشم یا « نپرسد باید بدانید  » برای ناهار چه چیزی درست کنم؟ هر « که هرگز از این جوابها استفاده نکنید برای  » چه دوست داری بپوش (یا درست کن) اینکه جواب اینگونه سؤالات از اهمیت بالایی برخوردار است و با چنین جوابهایی ناراحت میشوند.


در تعریف بخیل نباشید


از رفتار و کارهایی که همستران می کند، تعریف و تمجید کنید، برای این کار لازم نیست که سرویس طلا ب ید! فقط کافی است کمی فکر کنید و کارهایی را به یادآورید که او تابه حال انجام داده است و شما بی توجه بوده اید. مثلاً اگر هرروز صبح زود، از خواب بیدار میشود تا برای شما و فرزندان صبحانه آماده کند، میتوانید بگویید:”عزیزم از اینکه با تو ازدواج کرده ام خیلی خوشحالم “مطمئن باشید که اگر همسرتان بفهمد چقدر قدردان زحمتشان هستید، برای دفعات بعد بسیار پرانرژی و با عشق بیشتر به شما لطف میکند.


وقتی همسرتان سر شما داد می کشد


درست است که شما مرد خانواده اید و احترام لازم دارید ولی این را نیز به خاطر بسپارید که همسر شما یک زن است میباشد و با تمام حساسیتها و ظرافتهای روحی یک زن، گاهی فشارهای روحی زندگی، مشکلات اقتصادی، جروبحث با شما، تربیت بچه ها و… او را آنقدر تحت فشار میگذارد که نیاز به کیسه بو دارد بنابراین اجازه دهید سر شما داد بزند و خود را تخلیه کند و شما نیز هیچ کاری نکنید و فقط آرام باشید. این داد زدن بیش از چند دقیقه طول نمیکشد و درنهایت نیز از شما معذرتخواهی به شما می کند و از اینکه شوهری به این خوبی دارد که او را درک می کند، به شما می بالد.


ارزشمندتر بودن وقت در مقابل پول


آیا تابهحال شده که به خانه بیایید و ببینید زنتان سرش درد میکند؟! در این ح شما چه پیشنهادی میکنید؟ شک ندارم که میگویید قرص بخور و یا قرص را برای او میاورید و یا در بهترین ح به او میگویید که برویم !ولی این را بدانید که در چنین حالاتی، همسرتان به قرص و نیازی ندارد بلکه فقط کافی است، وقت بیشتری را در اختیار وی بگذارید و بیشتر به او محبت کنید. شک نکنید بعد از مدتی سردردش خوب خواهد شد.


من عاشق تو هستم


اگر میخواهید یک عمر در کنار همسرتان زندگی خوشبختانه ای داشته باشید، یاد بگیرید که هرلحظه با رفتارتان نشان دهید که دوستش دارید و عاشق وی هستید. این را بدانید که محبتی که فقط در قلب بماند و در گفتار و عمل نشان داده نشود، فایدهای ندارد؛ بنابراین هر، ازچندگاهی با زبان به او بگویید که عاشق وی هستید و از اینکه با وی ازدواج کرده اید خوشحال هستید.


کاری به تناسب اندام همسرتان نداشته باش


اگرچه تناسب اندام یکی از راههای بسیار سریع برای جذاب شدن میباشد ولی نباید به برنامه های همسرتان برای جذاب شدن دخ کنید و فقط شما باید کارهایی که در این راستا از شما درخواست می کند، انجام دهید مثل دادن پول برای ید ژل لاغری، تهیه ی کلاس های ورزشی و …


پس به او نگویید چه بخورد و چه نخورد/موی خود را چه رنگی کند/لباس چه رنگی بپوشد و…البته این را نیز مدنظر داشته باشید که اگر همسرتان از شما نظر خواست حتماً نظرتان را اعلام کنید و یا میتوانید در هریک از زمینه های بالا، به همسرتان م دهید. مثلاً  “. خیلی جذاب به نظر میرسی ، بگویید:”


نه یا مردانه؟


کاری به این امر نداشته باشید که او چقدر نه یا مردانه است. اگر همسرتان از آن دسته از آدمهایی است که حوصلهی آرایش و پیرایش ندارد، وی را سرزنش نکنید. شاید یکی از راهحلها در این زمینه این باشد که مرد در آرایش و پیرایش به همسر خود کمک کند. دراینصورت زن برای این کار ترغیب میشود.


حامی او باشید


هیچوقت سعی نکنید که تمام اطرافیانتان را تحت کنترل خود دربیاورید. این کار ازنظر ن، زشتترین کار محسوب میشود زیرا در آنان احساس عدم امنیت به وجود میاورد.


زن ستیز نباشید


زن را برای پخت و پز و رفت و روب نخواهید و وی را به عنوان فردی که جایگاهی در اجتماع ندارد، نگاه نکنید. آشپزی جزو وظیفه ی یک زن نیست بنابراین یک زن میتواند قدر دان او باشید، به طور کاملاً قانونی از این امر امتناع کند. حالا اگر زنی آشپزی میکند چون این قدردانی چیزی از ارزش هایتان کم نمیکند بلکه همانطور که قبلاً به آن اشاره ، زیادتر هم میکند و باعث میشود که همسرتان با انرژی و شوق بیشتری برای شما و فرزندتان غذا آماده کند.


فقط گوش دهنده حرفه های او نباشید


همه از اینکه ی با دقت به سخنانشان گوش دهد، لذت میبرند. ن از اینکه مردان علاوه بر گوش دادن، با آنها تعامل برقرار کرده و جواب هم میدهند؛ لذت میبرند ولی از طرفی تنها سر تکان دادن و آهان گفتن کافی نیست. وارد بحث شوید، مخصوصاً اگر علاقهای به بحث موردنظر ندارید چون این کار به زن میفهماند که برای شما مهم است.


رمانتیک باشید


خانمها نیاز دارند که مورداحترام قرار بگیرند بنابراین مردی که سر سفره ی غذا شمع روشن کند، دائماً برای او گل و شیرینی ب د، برای اینکه نشان دهد به یاد اوست با وی تماس تلفنی برقرار کند، به چشمان همسرش خیره شود و…؛ باعث میشود که یک مرد، رمانتیک شود و در مقابل خانم نیز برای قدردانی، گرایشها رمانتیک خودش را در طبقه ی اخلاص قرار میدهد.


هنرمند باشید


یک مرد برای اظهار عشق و علاقه اغلب از خلاقیت خود  باید استفاده کند. برای مثال: برای همسرش شعر بسراید، نقاشی میکشد و خلاصه کارهایی میکند که هیچ مردی تابه حال آن را انجام نداده است.


بامزه باشید


برخی از مردان در خانه به گونه ای هستند که هر وقت ستون خانه به حرف آمد، آنها نیز به حرف میایند. به هیچ وجه اینطور نباشید و همانطور که در ابراز احساسات نباید بخیل باشید؛ در حرف زدن نیز نباید بخیل بود. تعریف یک جوک، داستان عاشقانه و از این قبیل کارها میتواند جذ ت شما در نزد همسرتان را منجر شود.


تناسب اندام


مطالعات نشان می دهد افرادی که از جذ ت جسمانی برخورداد هستند، به احتمال بیشتری به عنوان دوست یا معشوق انتخاب می شوند زیرا دوست داشتنی تر، اجتماعی تر، شادتر، احساسی تر و همچنین لایق تر به نظر می رسند.


 


ظاهری آراسته داشته باش


تمیز و مرتب باشید. هماهنگی و پاکیزگی شما، ناخودآگاه شمارا جذب میکند. برخی افراد بر اساس تصوری اشتباه، برای جذاب شدن به زحمت زیادی میافتند و خود را به شکلهای عجیب و غریبی درست میکنند؛ غافل از اینکه آنها هیچ جذ تی را برای خودشان به ارمغان نیاورده و همهی این کارها، کار بیهودهای بوده است.


مهمترین مسئله در این قسمت این است که مرتب و هماهنگ و درعین حال ساده باشید. نامرتب بودن، حتی حرفهای قشنگ و مثبت شمارا نیز اب میکند.


سکوت را ترجیح دهید


غالب افراد به اشتباه برای اینکه جذابتر شوند، بیشتر شلوغ  میکنند و با صحبت زیاد و بیجا، به بیراهه میروند. سکوت یک تأثیر ذهنی و روانی بسیار قوی دارد. در سکوت، فرد در پیرامون خود خلأ ایجاد میکند و هر خلأیی، جذ ت را سبب میشود؛ بنابراین آنهایی که بیشتر صحبت میکنند و کمتر میشنوند؛ از جذ ت خود میکاهند .حال آنکه سکوت و گوش دادن بیشتر شمارا عاقل تر و قابل اطمینان تر جلوه میدهد و این زمینه ی مساعدی برای صمیمیت بیشتر و درنهایت جذ ت است.


نرم و ملایم صحبت کن


هنگامی که نرم و ملایم صحبت می کنید، افراد را جذب می کنید و به راحتی می توانید بر روی آن ها تاثیر بگذارید، آدم های خشن و زودجوش، افراد مناسبی برای اطمینان نیستند.


محترم باشید


با احترامی چه به خود و چه به دیگران، باعث کاهش جذ ت شما میشود. شما هم باید در ظاهر آراسته باشید و هم در باطن وارسته. افراد مؤدب و متین و محترم، بدون تردید جذابترند و این جذ ت از درون آنها موج میزند. زیاد شوخی نکنید ولی بسیار لبخند بزنید. شوخی فراوان از انرژی ذهنی و جذ ت شما مرزهای لازم بین افراد را از بین میبرد. متبسم ، می کاهد چراکه شوخی فراوان به تدریج باشید که تبسم به چهره ی شما جذ ت عمیقی میبخشد. در تبسم؛ سنگینی، متانت و همچنین جذ ت است.

مشاهده متن کامل ...
20نکته طلایی برایطول عمر باتری لپتاپ
درخواست حذف اطلاعات

تهیه وتدوین شده توسط : حمیددهیری ده نوی


 


اگر می‌خواهید برای مدت خیلی طولانی (مثلا چند هفته) از باتری استفاده نکنید، آن را از لپ‌تاپ خود جدا کنید. البته باید شارژ آن 40 درصد باشد و سپس آن را جدا کنید.


به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران، برای تمام کاربران لپ‌تاپ و مینی‌لپ‌تاپ حتما بارها و بارها پیش آمده است که هنگام کار با لپ‌تاپ، زمانی که انتظارش را ندارند و فکر می‌کنند باتری لپ‌تاپ حالا حالاها از آنها پشتیبانی می‌کند با خاموش شدن ناگهانی لپ‌تاپ مواجه شوند.
این اتفاق باعث بروز مشکلات زیادی برای کاربران می‌شود.اما با پیشگیری و رعایت برخی از موارد می‌توان از این اتفاق ناخوشایند ( اب شدن زود هنگام باتری لپ‌تاپ) جلوگیری کنیم و یا حداقل آن را به تعویق بیندازیم.نکاتی که در این بخش برخی از آنها را به اختصار به شما گوشزد می‌کنیم:
نکاتی برای افزایش طول عمر باتری‌های لپ‌تاپ
1. همیشه اول دوشاخه را به پریز برق بزنید، سپس فیش آداپتور برق را به لپ‌تاپ متصل کنید. یک دلیل ساده برای آن وجود دارد؛ زیرا وقتی دوشاخه را به پریز متصل می‌کنید، برقی که به طور ناگهانی وارد می‌شود دارای نوسان است. اما وقتی اول دوشاخه به برق متصل شده باشد، بعد از چند لحظه کوتاه، برق توسط آداپتور از ac به dc تبدیل و نوسان آن گرفته می‌شود.
2. وقتی می‌خواهید باتری جدیدی را به کار گیرید، دفعه اول کاملا از باتری استفاده کنید؛ طوری که سیستم شما خاموش شود. سپس اجازه دهید باتری 12 ساعت در ح شارژ بماند (حتی اگر شارژ آن کامل شد، باز هم بگذارید تا 12 ساعت در شارژ باشد.) سپس از آن استفاده کنید.
3. تصور عامه این است که باتری‌ها را تا زمانی که شارژ آنها به طور کامل تخلیه نشده‌ است نباید به شارژ زد. یا اینکه هر چند وقت یک‌بار باید این باتری‌ها کاملا شارژ و دشارژ(تخلیه) شوند، اما این تصورات اشتباه است. حتی این کار صدمه بیشتری به باتری وارد می‌کند و از عمر آن کم می‌کند.
در واقع این مساله در مورد باتری‌های نیکل صدق می‌کند، ولی در باتری‌های قابل شارژ لیتیوم یونی که در لپ‌تاپ‌ها نیز استفاده می‌شوند، نباید تا زمان اتمام شارژ صبر کرد و می‌توان هر موقع آن را به شارژ متصل کرد.
4. در مکان‌هایی که می‌توانید لپ‌تاپ خود را به برق متصل کنید، سعی کنید از باتری استفاده نکنید و به جای آن سراغ آداپتور ac لپ‌تاپ بروید.
5. تنظیمات ذخیره انرژی را که در سیستم ‌عامل وجود دارد در بالاترین ح خود قرار دهید.
6. اگر درخشش نور صفحه‌نمایش خیلی برای کار شما مهم نیست، آن را کاهش دهید.
7. ابزارهایی را که استفاده نمی‌کنید غیرفعال کنید. به عنوان مثال زمانی که از مودم وایرلس یا بلوتوث استفاده‌ای ندارید، آنها را خاموش کنید.
8. تنظیمات اتوماتیکی مانند چک‌کننده هجی کلمات (spell checker) یا محاسبه خ ر (autorecalculate) را غیرفعال کنید. فعال بودن این موارد به دلیل تکرار و تعداد محاسبات باعث افزایش مصرف باتری می‌شوند. پس حتما به دنبال غیرفعال این موارد بروید.
9. سعی کنید ابزارهایی مانند برخی از گوشی‌ها را که قابلیت شارژ شدن از طریق usb دارند با لپ‌تاپ شارژ نکنید.
10. اگر شما یک باتری دیگر دارید، آنها را به طور مشترک استفاده کنید. به این صورت که یک بار از باتری اول و بار دیگر از باتری دوم استفاده کنید.
11. هیچ‌گاه از شارژرهای دیگر مدل‌ها و برندهای لپ‌تاپ استفاده نکنید، زیرا مقدار ولتاژ و شدت جریان آنها متفاوت است و به باتری و لپ‌تاپ شما صدمات جبران‌نا‌پذیری وارد می‌کند.
12. اگر کاری برایتان پیش آمد و باید چند دقیقه از لپ‌تاپ استفاده نکنید، آن را به ح hibernate ببرید.
13. سعی کنید در یک لحظه کمترین برنامه ممکن در حال اجرا باشد.
14. هر از چندگاهی لپ‌تاپ را با آداپتور به برق متصل کنید و سپس عملیات defragment هارددیسک را انجام دهید.
defrag باعث می‌شود اطلاعات مرتبط با هم، داخل هارد در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هنگامی که آنها فراخوانی می‌شوند، کمترین زمان و حرکت مکانیکی هد هارد دیسک انجام بگیرد و در نتیجه انرژی کمتری مصرف شود.
15. اگر می‌خواهید برای مدت خیلی طولانی (مثلا چند هفته) از باتری استفاده نکنید، آن را از لپ‌تاپ خود جدا کنید. البته باید شارژ آن 40 درصد باشد و سپس آن را جدا کنید. همچنین توجه داشته باشید که باید باتری را در مکانی به دور از رطوبت قرار دهید. در کل دمای بسیار مناسب برای نگهداری آن بین صفر تا 10 درجه سانتی‌گراد است.
16. سعی کنید باتری را در کمترین دمای ممکن نگهداری و استفاده کنید. (اگر از باتری لپ‌تاپ خود خسته شده‌اید و می‌خواهید از بین برود، در یک روز داغ و مرطوب تابستانی، لپ‌تاپ خود را که به آن باتری نیز متصل است، در داخل ماشین خود جا بگذارید.)
17. این نکته را مد نظر قرار دهید که ابزارهای خارجی غیرضروری را به لپ‌تاپ وصل نکنید. ابزارهای usb (مانند موس) باتری لپ‌تاپ‌تان را خالی می‌کنند.
18. رم سیستم را افزایش دهید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا به جای اینکه سیستم مرتب از حافظه مجازی استفاده کند، پردازش‌ها را بیشتر با رم انجام دهید.
19. اتصالات باتری را تمیز نگه دارید.
20. از ید باتری کارکرده جدا خودداری کنید، چرا که معمولا باتری‌های کارکرده عمر چندانی ندارند.:: موضوعات مرتبط: نرم افزار های کاربردی، مطالب علمی، اطلاعات عمومی، فناوری اطلاعات
:: برچسب‌ها: 20نکته طلایی برای‌طول عمر باتری لپ‌تاپ
مشاهده متن کامل ...
نانو
درخواست حذف اطلاعات
تازه چاپ
علوم طبیعت > فیزیک > فیزیک نوین > مکانیک کوانتومی
ی و فن آوری
علوم طبیعت > شیمی > شیمی آلی > شیمی پلیمر
(cached)
nano کلمه ای یونانی به معنی کوچک است و برای تعیین مقدار یک میلیاردیم یا 9-10 یک کمیت استفاده می شود. چون یک اتم تقریبا 10 نانو متر است، این اصلاح برای مطالعه عمومی روی ذرات اتمی و مولکولی بکار برده می شود.
مقدمه

نانو تکنولوژی مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات نانو تکنولوژی شکل دهی ترکیبات جدید یا ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. نانو تکنولوژی در الکترونیک ، زیست شناسی ، ژنتیک ، هوانوردی و حتی در مطالعات انرژی بکار برده می شود.

تصویر
در نیم قرن گذشته شاهد حضور حدود پنج فناوری عمده بودیم، که باعث پیشرفتهای عظیم اقتصادی در کشورهای سرمایه گذار و ایجاد فاصله شدید بین کشورهای جهان شد. متأسفانه در کشور ما بدلیل فقدان جرات علمی و عدم تصمیم گیری بموقع ، به این فرصتها پس از گذشت سالیان طلائی آن بها داده می شد که البته سودی هم برای ما به ارمغان نمی آورد، همچون فنآوری الکترونیک و کامپیوتر در دو سه دهه گذشته که امروزه علیرغم توانائی ی و داشتن تجهیزات آن ، هیچگونه حضور تجاری در بازارهای چند صد میلیاردی آن نداریم. فناوری نانو جدیدترین این فرصتهاست، که کشور ما باید برای حضور یا عدم حضور در آن خیلی سریع تصمیم خود را اتخاذ کند.

علم و فناوری نانو (نانو علم و نانو تکنولوژی) توانائی بدست گرفتن کنترل ماده در ابعاد نانومتری (ملکولی) و بهره برداری از خواص و پدیده های این بعد در مواد ، ابزارها و سیستمهای نوین است. این تعریف ساده خود در برگیرنده معانی زیادی است. به عنوان مثال فناوری نانو با طبیعت فرا رشته ای خود ، در آینده در برگیرنده همه فناوریهای امروزین خواهد بود و به جای رقابت با فن آوریهای موجود ، مسیر رشد آنها را در دست گرفته و آنها را بصورت «یک حرف از علم» یکپارچه خواهد کرد.

میلیونها سال است که در طبیعت ساختارهای بسیار پیچیده با ظرافت نانومتری (ملکولی) _مثل یک درخت یا یک میکروب_ ساخته می شود.

علم بشری اینک در آستانه چنگ اندازی به این عرصه است، تا ساختارهائی بی نظیر بسازد که در طبیعت نیز یافت نمی شوند. فناوری نانو کاربردهای را به منصه ظهور می رساند که بشر از انجام آن به کلی عاجز بوده است و پیامدهائی را در جامعه بر جا می گذارد که بشر تصور آنها را هم نکرده است.تصویر
به عنوان مثال:


 • ساخت مواد بسیار سبک و محکم برای مصارف مرسوم یا نو
 • ورش تگی صنایع قدیمی همچون فولاد با ورود تجاری مواد نو
 • کاهش یافتن شدید تقاضا برای سوختهای فسیلی
 • همه گیر شدن ابر کامپیوترهای بسیار قوی ، کوچک و کم مصرف
 • سلاحهای سبکتر ، کوچکتر ، هوشمندتر ، دور بردتر ، ارزانتر و نامرئی تر برای رادار
 • شناسائی فوری کلیه خصوصیات ژنتیکی و اخلاقی و استعدادهای ابتلا به بیماری
 • ارسال دقیق دارو به آدرسهای مورد نظر در بدن و افزایش طول عمر
 • از بین بردن کامل عوامل خطرناک جنگ شیمیائی و می
 • از بین بردن کامل ناچیزترین آلاینده های شهری و صنعتی
 • سطوح و لباسهای همیشه تمیز و هوشمند
 • تولید انبوه مواد و ابزارهائی که تا قبل از این عملی و اقتصادی نبوده اند
 • و بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی دیگر!

  drexler در همایش جهانی نظام علمی در زمینه نانوتکنولوژی اظهار کرده است: "در جهان اطلاعات ، تکنولوژیهای دیجیتالی کپی برداری را سریع ، ارزان ، کامل و عاری از هزینه بری یا پیچیدگی محتوایی نموده اند. حال اگر همین وضعیت در جهان ماده اتفاق بیافتد چه می شود. هزینه تولید یک تن تری بیت تراشه های ram تقریبا "معادل با هزینه بری ناشی از تولید همان مقدار فولاد می شود".

  smalley رئیس هیئت تحقیقاتی رایس و کاشف buckyballs می گوید: "نانوتکنولوژی روند زیانبار ناشی از انقلاب صنعتی را مع خواهد کرد". در مقدمه مقاله نانوتکنولوژی که توسط آقایان peterson و pergamit در سال 1993 نگاشته شده چنین آمده است: "تصور کنید قادرید با نوشیدن دارو که در آب میوه مورد علاقه تان حل شده است سرطان را معالجه کنید. یک ابر کامپیوتر را که به اندازه یک سلول انسان است در نظر بگیرید. یک سفینه فضایی 4 نفره که به دور مدار زمین می گردد با هزینه ای در حدود یک خودروی خانوادگی تجسم کنید".

  موارد فوق، فقط تعداد محدودی از محصولات انتظار رفته از نانوتکنولوژی هستند. انسان در معرض یک انقلاب اجتماعی تسریع شده و قدرتمند است که ناشی از علم نانوتکنولوژی است. در آینده نزدیک گروهی از دانشمندان قادر به ساخت اولین آدم آهنی با مقیاس نانومتری می گردند که قادر به همانند سازی است. طی چند سال با تولید پنج میلیارد تریلیون نانو روبات ، تقریبا" تمامی فرآیندهای صنعتی و نیروی کار کنونی از رده خارج خواهند شد.

  کالاهای مصرفی به وفور یافت شده ، ارزان ، شیک و با دوام خواهند شد. دارو یک جهش سریع و کوانتومی را به جلو تجربه خواهد نمود. سفرهای فضایی و همانندسازی امن و مقرون به صرفه خواهند شد. به این دلایل و دلائلی دیگر ، سبکهای زندگی روزمره در جهان بطور زیربنایی متحول خواهد شد و الگوی رفتاری انسانها تحت الشعاع این روند قرار خواهد گرفت.

سه فناوری تسخیر کننده

از طرفی شاید بتوان گفت تسخیر کنندگان علم و فناوری آینده در سه گروه فناوری اطلاعات ، نانو فناوری و زیست فناوری خلاصه می شوند. قرارگیری مقادیر و حجم زیادی از اطلاعات در فضائی کوچک از ابعاد همگرایی نانو فناوری و فناوری اطلاعات می باشد، از طرفی در زیست فناوری و یا به عبارتی برای زیست شناسان قرار گیری حجم زیادی از اطلاعات در یک فضای بسیار کوچک موضوعی بسیار آشنا می باشد.

در کوچکترین سلول انسانی همه اطلاعات مربوط به یک موجود زنده از قبیل رنگ مو ، رشد استخوان و عصبها وجود دارد. حتی در قسمت بسیار کوچکی از سلول به نام dna که شامل حدودا پنجاه اتم می باشد، همه این اطلاعات ذخیره می گردد (نه تنها سطح یا به عبارتی تعداد اتمها بلکه نحوه قرار گرفتن این زنجیره ها در ذخیره سازی اطلاعات زیستی اهمیت دارد). شاید یکی از علل همگرائی این فناوری و فناوری اطلاعات وجود همین مسائل مشترک این سه فناوری است.تصویر
ابزارهای جدید برای کارهای ظریف

اگر شما از دانشمندان علوم سطح بپرسید که چه پیشرفتهای عمده دستگاهی باعث شده اند تا نانوتکنولوژی در خطوط مقدم تحقیقات علوم فیزیکی قرار گیرد، تقریبا" همه آنها به داستان میکروسکوپ پروب اسکن کننده spm (scanning probe microscope) spm: در spm یک پروب نانوسکوپی در ارتفاع ثابتی بر بالای بستری از اتمها حفظ می شود. این فاصله می تواند آنقدر کم باشد که الکترونهای اتمهای تیرک و سطح باهم تعامل داشته باشند. این تعاملات می تواند آنقدر قوی باشد، که اتمها از جا کنده شده و به جای دیگری بروند) اشاره می کنند. علیرغم تازه واردگی به عرصه تحلیل دستگاهی ، استفاده از میکروسکوپی تونل زنی اسکن کننده stm ، (scanning tunneling microscope) stm : وسیله ای برای تهیه تصویر از اتمهای روی سطوح مواد ، که نقش مهمی در درک توپوگرافی و خواص الکتریکی مواد و رفتار قطعات میکرو الکترونیکی دارند.

stm بر خلاف یک میکروسکوپ نوری ، برای تهیه تصویر نیروهای الکتریکی را با یک پروب نازک شده به حد تیزی یک اتم آشکار می کند. پروب سطح را جاروب کرده ، بی نظمیهای الکتریکی حاصل از پوسته های الکترونی یا ابر الکترونی پیرامون اتمها را به کمک یک کامپیوتر به تصویر مبدل می کند. به دلیل یک اثر مکانیک کوانتومی موسوم به «تونل زنی» ، الکترونها می توانند بسادگی از تیرک به سطح و بالع بجهند. درجه وضوح تصاویر در حدود nm1 یا کمتر است. از stm می توان برای جابجایی تک به تک اتمها و تهیه نقشه های پر وضوح از سطوح مادی استفاده کرد) ، میکروسکوپی نیروی اتمی (afm) و دیگر تکنیکهای مشتق شده از این دو مورد اصلی در بسیاری از آزمایشگاهها ، به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که از مقیاس نانومتر بدست می دهند، متداول و حتی گریز ناپذیر شده است.

ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی در همایش جامعه فیزیک در 1959 در مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا که بعد در آنجا فیزیک شد، ایده هایی بنیادی در زمینه کوچک سازی نوشتجات ، مدارها و ماشینها ایراد کرد: " آنچه من می خواهم به شما بگویم ، مسئله دستکاری و کنترل اشیاء در مقیاس کوچک است. تردیدی وجود ندارد که در نوک یک سوزن آنقدر جا هست که بتوان تمام دایرة المعارف بریتانیکا را جا داد."

فاینمن برای به تفکر واداشتن محققین و تأکید نمودن بر عقیده اش مبنی بر امکان فیزیکی چنین معجزه ای ، جایزه هایی 1000 دلاری برای اولین افرادی که به اه مشخص شده ای در کوچک سازی کتابها و موتورهای الکتریکی دست یابند تعیین کرد. فاینمن تأکید کرد: "من در حال خلق ضد جاذبه نیستم که به فرض روزی اگر قوانین (فیزیک) آنچه ما می پنداریم، نبودند عملی شود. من صحبت از چیزی می کنم اگر قوانین آنچه ما می پنداریم باشند، عملی خواهد بود. ما به آن دست پیدا نکرده ایم چون خیلی ساده هنوز در صدد انجام آن نبوده ایم."

نانوتکنولوژی از کجا آمده است؟

برای اولین بار ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک پتانسیل نانو علم را در یک سخنرانی تکان دهنده با نام "د ایین اتاقهای زیادی وجود دارد"، مطرح کرد. فاینمن اصرار داشت، که دانشمندان ساخت وسائلی را ، که برای کار در مقیاس اتمی لازم است، شروع کنند. این موضوع مسکوت ماند، تا اینکه اریک در لر (دانشجوی تحصیلات تکمیلیmit) ندای فاینمن را شنید و یک قالب کاری برای مطالعه "وسایلی که توانایی حرکت دادن اشیاء مولکولی و مکان آنها را با دقت اتمی دارند" ایجاد کرد، که در سپتامبر 1981 در مقاله ای با نام "پروتئین راهی برای تولید انبوه مولکولی ایجاد می کند" آن را ارائه داد.

در لر آن را با کت بنام "موتورهای خلقت" دنبال کرد و توسعه مفهوم نانو تکنولوژی را همانند یک کوشش علمی ادامه داد. اولین نشانه های ثبت شده از این مفهوم نانو تکنولوژی تغییر مکان دادن اشیا مولکولی ، در سال 1989 بود، موقعی که دانشمندی در مرکز تحقیقات آلمادن ibm اتمهای منفرد گزنون را روی صفحه نیکل حرکت داد، تا نام ibm را روی سطح نیکل نقش کند.

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی

از فناوری نانو به عنوان "رنسانس فناوری" و "روان کننده جریان سرمایه گذاری" یاد می شود. ورود محصولات متکی بر این فناوری جهشی بس عظیم در رفاه و کیفیت زندگی و توانائیهای دفاعی و زیست محیطی به همراه خواهد داشت و موجب بروز جابجائیهای بزرگ اقتصادی خواهد شد. هم اکنون بخشهای تی و خصوصی کشورهای مختلف جهان شامل ژاپن ، ، اتحادیه اروپا ، چین ، هند ، تایوان ، کره جنوبی ، استرالیا ، و روسیه در رقابتی تنگاتنگ بر سر ب پیشتازی جهانی در لااقل یک حوزه از این فناوری به سر می برند.

هم اکنون روی هم رفته حدود 30 کشور دنیا در زمینه فناوری نانو دارای "برنامه ملی" یا درحال تدوین آن هستند، وطی پنچ سال گذشته بودجه تحقیق و توسعه در امر فناوری نانو را به 3.5 برابر افزایش داده اند. کشورهای ژاپن و نیز فناوری نانو را اولین اولویت کشور خود در زمینه فناوری اعلام کرده اند.

تفاوت بین نانو علم و نانو تکنولوژی چیست؟

نانو علم صرفا" تحقیق است، ولی نانو تکنولوژی کاربرد تحقیقات برای حل مسائل و ساخت مواد جدید است.

آیا نانو تکنولوژی خیالی تر از علم است؟

از موقعی که اولین مقاله در دهه گذشته منتشر شد، از نانو تکنولوژی همانند چوبدست سحر آمیزی برای ساخت ک ن طراح تا ماشینهای تولید ا یژن برای استعمار کره مریخ ، تصور می شد. هیجانات از واقعیات جلوتر بود، اما پیشرفت واقعی با مسائلی پیش پا افتاده شروع شد. چند سال پیش محققین در های کالیفرنیا، رایس وmit موفق به ساخت نانوذراتی شدند، که به دانشمندان کمک می د. تعدادی از اساتید این ها شرکتهایی تأسیس د، که وسایل موردنیاز برای تحقیقات مقیاس نانو را می ساختند. اکنون آنها به شدت دنبال حفاظت کارهایشان از طریق ثبت اختراع هستند، تا زمینه تولید فرآیندهایشان را فراهم کنند. کاربردهای علمی نانو علم هنوز کم است. اما مقداری از تولیدات اولیه اکنون وارد بازار می شوند.

کارهای علمی انجام شده بوسیله نانو تکنولوژی چیست؟

بیشترین کار علمی روی ایجاد تغییراتی در مواد شیمیایی یا نقشه برداری از ترکیبات زیستی ، مانند dna و سلولهای سرطانی است. بعضی از اولین محصولات تجاری، بهبود تولیدات شیمیایی کنونی یا روشهای پزشکی است.

مباحث مرتبط با عنوانمشاهده متن کامل ...
بسیار خواندنی در حق خودمان
درخواست حذف اطلاعات

هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان می کنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر ی بخواهد که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشی ها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبه رو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم که ناراحت، ناامید و ش ت خورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبه رو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا می توانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالش های زندگی این است که در دنیایی که تلاش می کند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی تان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعه ای از ش ت ها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته تان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک می کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه می کنیم، دچار مشکل می شویم و خیلی وقت ها افسوس گذشته را می خوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آینده تان را آنطور که می خواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلاً در زندگی تان افتاده است شما را برای این لحظه آماده می کرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می کنند کاملاً رایگان اند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختی تان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا ثبات زندگی خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل تراشی می کند. موقعیت ها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمی توانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، می افتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت آمیز نبوده اند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی می فهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان می کنند، بعضی از شما سوءاستفاده می کنند و بعضی به شما درس می دهند. اما از همه اینها مهم تر، بعضی از آنها بهترین اتفاق ها را برایتان به ارمغان می آورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می دهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه ای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را می خورند؟"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش می آیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق داده اند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قوی تر از دیروز هستید.

18. کینه توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمی دهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینه ها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرف های شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان می گوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقاً همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضح تر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه می کنید و می فهمید که چیزهای بزرگی بوده اند. بهترین قسمت زندگی تان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند می زنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل گراها جایزه نمی دهد، به انی پاداش می دهد که کار انجام می دهند.

24. آسان ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامه ریزی می کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می رود. نگران اینکه بقیه چه فکر می کنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگی تان را قبول می کنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان می افتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی می کنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگی تان را می دهید.

27. لازم نیست برای همه، همه باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذت های امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگی تان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را می خورند.

پرشین استارمشاهده متن کامل ...
خودسازی درونی
درخواست حذف اطلاعات


کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهیدگروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org


هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان می کنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر ی بخواهد که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشی ها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبه رو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم که ناراحت، ناامید و ش ت خورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبه رو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا می توانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالش های زندگی این است که در دنیایی که تلاش می کند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی تان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعه ای از ش ت ها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته تان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک می کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه می کنیم، دچار مشکل می شویم و خیلی وقت ها افسوس گذشته را می خوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آینده تان را آنطور که می خواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلاً در زندگی تان افتاده است شما را برای این لحظه آماده می کرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می کنند کاملاً رایگان اند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختی تان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا ثبات زندگی خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل تراشی می کند. موقعیت ها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمی توانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، می افتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت آمیز نبوده اند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی می فهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان می کنند، بعضی از شما سوءاستفاده می کنند و بعضی به شما درس می دهند. اما از همه اینها مهم تر، بعضی از آنها بهترین اتفاق ها را برایتان به ارمغان می آورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می دهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه ای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را می خورند؟"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش می آیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق داده اند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قوی تر از دیروز هستید.

18. کینه توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمی دهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینه ها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرف های شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان می گوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقاً همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضح تر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه می کنید و می فهمید که چیزهای بزرگی بوده اند. بهترین قسمت زندگی تان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند می زنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل گراها جایزه نمی دهد، به انی پاداش می دهد که کار انجام می دهند.

24. آسان ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامه ریزی می کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می رود. نگران اینکه بقیه چه فکر می کنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگی تان را قبول می کنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان می افتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی می کنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگی تان را می دهید.

27. لازم نیست برای همه، همه باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذت های امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگی تان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را می خورند.مشاهده متن کامل ...
کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید
درخواست حذف اطلاعات
کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهیدگروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-star.org


هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان می کنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر ی بخواهد که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشی ها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبه رو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم که ناراحت، ناامید و ش ت خورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبه رو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا می توانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالش های زندگی این است که در دنیایی که تلاش می کند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی تان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعه ای از ش ت ها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته تان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک می کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه می کنیم، دچار مشکل می شویم و خیلی وقت ها افسوس گذشته را می خوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آینده تان را آنطور که می خواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلاً در زندگی تان افتاده است شما را برای این لحظه آماده می کرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می کنند کاملاً رایگان اند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختی تان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا ثبات زندگی خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل تراشی می کند. موقعیت ها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمی توانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، می افتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت آمیز نبوده اند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی می فهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان می کنند، بعضی از شما سوءاستفاده می کنند و بعضی به شما درس می دهند. اما از همه اینها مهم تر، بعضی از آنها بهترین اتفاق ها را برایتان به ارمغان می آورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می دهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه ای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را می خورند؟"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش می آیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق داده اند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قوی تر از دیروز هستید.

18. کینه توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمی دهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینه ها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرف های شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان می گوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقاً همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضح تر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه می کنید و می فهمید که چیزهای بزرگی بوده اند. بهترین قسمت زندگی تان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند می زنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل گراها جایزه نمی دهد، به انی پاداش می دهد که کار انجام می دهند.

24. آسان ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامه ریزی می کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می رود. نگران اینکه بقیه چه فکر می کنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگی تان را قبول می کنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان می افتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی می کنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگی تان را می دهید.

27. لازم نیست برای همه، همه باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذت های امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگی تان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را می خورند.مشاهده متن کامل ...
کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید
درخواست حذف اطلاعات
هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان می کنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر ی بخواهد که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشی ها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبه رو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم که ناراحت، ناامید و ش ت خورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبه رو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا می توانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالش های زندگی این است که در دنیایی که تلاش می کند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی تان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعه ای از ش ت ها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته تان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک می کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه می کنیم، دچار مشکل می شویم و خیلی وقت ها افسوس گذشته را می خوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آینده تان را آنطور که می خواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلاً در زندگی تان افتاده است شما را برای این لحظه آماده می کرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می کنند کاملاً رایگان اند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختی تان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا ثبات زندگی خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل تراشی می کند. موقعیت ها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمی توانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، می افتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت آمیز نبوده اند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی می فهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان می کنند، بعضی از شما سوءاستفاده می کنند و بعضی به شما درس می دهند. اما از همه اینها مهم تر، بعضی از آنها بهترین اتفاق ها را برایتان به ارمغان می آورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می دهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه ای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را می خورند؟"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش می آیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق داده اند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قوی تر از دیروز هستید.

18. کینه توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمی دهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینه ها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرف های شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان می گوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقاً همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضح تر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه می کنید و می فهمید که چیزهای بزرگی بوده اند. بهترین قسمت زندگی تان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند می زنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل گراها جایزه نمی دهد، به انی پاداش می دهد که کار انجام می دهند.

24. آسان ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامه ریزی می کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می رود. نگران اینکه بقیه چه فکر می کنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگی تان را قبول می کنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان می افتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی می کنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگی تان را می دهید.

27. لازم نیست برای همه، همه باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذت های امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگی تان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را می خورند.مشاهده متن کامل ...
کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید
درخواست حذف اطلاعات
کارهایی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید
هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. این یعنی ما در هر روز ۱۴۴۰ بار فرصت داریم که یک تاثیر مثبت بگذاریم. متاسفانه بسیاری از ما به راحتی این فرصت ها را از کف می دهیم و حتی متوجه از بین رفتن شان نمی شویم. چرا؟ چون درگیر روزمرگی شده ایم! اما در واقع همان روزمرگی های زندگی واقعی است که انسان ها را از رسیدن به کمال دور نگه می دارد. خوشبختانه راه حل هایی وجود دارد که هر روزتان را به تازگی، اشتیاق و اراده مزین می کند. در اینجا لیستی از 30 کاری را عنوان می کنیم که هیچوقت نباید در حق خودتان انجام دهید.

1. با آدم های نادرست نشست و برخاست نکنید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید وقتتان را با انی بگذرانید که خوشبختی را از شما می گیرند. اگر ی بخواهد که در زندگی اش باشید، برای شما جا باز خواهد کرد. نباید برای پیدا جایی در زندگی ی بجنگید. هیچوقت برای بودن با ی که ارزش شما را نادیده می گیرد اصرار نکنید. و یادتان باشد، آنهایی که در زمان خوشی کنار شما می مانند مهم نیستند، مهم انی هسند که در ناخوشی ها و ناملایمات زندگی کنارتان هستند. آنها دوستان واقعی شما هستند.

2. از مشکلاتتان فرار نکنید. باید با مشکلاتتان روبه رو شوید. البته این کار ساده نخواهد بود. هیچ در دنیا نیست که بتواند همه کارها را بی نقص انجام دهد. هیچکدام از ما قادر نیستیم که مدام در حال حل مشکل باشیم. درواقع، ما جوری ساخته شده ایم که ناراحت، ناامید و ش ت خورده شویم. چون این معنی واقعی زندگی است. روبه رو شدن با مشکلات، درس گرفتن از آنها، سازگاری و حل آنها به مرور زمان.

3. به خودتان دروغ نگویید. به هر دیگری در دنیا می توانید دروغ بگویید به جز خودتان. زندگی ما زمانی بهتر می شود که از فرصت ها استفاده کنیم و سخت ترین و اولین فرصتی که می توانیم از آن استفاده کنیم این است که با خودمان صادق باشیم.

4. نیازهای خودتان را پنهان نکنید. دردناک ترین مسئله این است که وقتی شدیداً درگیر دوست داشتن ی هستید، خودتان را فراموش کنید و یادتان برود که شما هم فردی خاص هستید. بله، باید به دیگران کمک کنید اما به خودتان هم همینطور. اگر قرار باشد که زمانی بیاید که به خودتان برسید و چیزهایی که به آن علاقه دارید را دنبال کنید، آن زمان همین حالاست.

5. سعی نکنید ی باشید که نیستید. یکی از بزرگترین چالش های زندگی این است که در دنیایی که تلاش می کند شما را مثل بقیه کند، خودتان باشید. همیشه انی هستند که از شما زیباتر، باهوش تر، جوان تر، و ... باشند اما این افراد هیچوقت شما نیستند. خودتان را تغییر ندهید تا آدمها دوستتان داشته باشند. خودتان باشید و مطمئن باشید آنهایی که باید، دوستتان خواهند داشت.

6. درگیر گذشته نشوید. اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی کتاب زندگی تان را بخوانید، هیچوقت نخواهید توانست فصل جدید زندگیتان را شروع کنید.

7. از اشتباه نترسید. اینکه کاری انجام دهید اما اشتباه کنید ده مرتبه بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید. هر پیروزی پشت سر خود مجموعه ای از ش ت ها داشته است و هر ش تی پلی به سمت موفقیت است.

8. خودتان را بخاطر اشتباهات گذشته تان سرزنش نکنید. ممکن است فرد نادرستی را در گذشته دوست داشته اید و بخاطر مسائل نادرستی گریه کرده اید اما هر اتفاق بدی هم که بیفتد، یک چیز مسلم است: اینکه اشتباهات به ما کمک می کنند فرد یا چیزهایی را پیدا کنیم که برایمان مناسب هستند. همه ما اشتباه می کنیم، دچار مشکل می شویم و خیلی وقت ها افسوس گذشته را می خوریم. اما باید بدانید که شما اشتباهاتتان نیستید، مشکلاتتان هم نیستید و الان اینجایید و قدرت این را دارید که بتوانید روز و آینده تان را آنطور که می خواهید بسازید. هر اتفاق کوچکی که قبلاً در زندگی تان افتاده است شما را برای این لحظه آماده می کرده است.

9. سعی نکنید خوشبختی را ب ید. خیلی از چیزهایی که آرزو داریم داشته باشیم گران هستند. اما حقیقت این است که چیزهایی که واقعاً ما را خوشحال و راضی می کنند کاملاً رایگان اند: مثل عشق، خنده و تلاش در جهت علایقمان.

10. سعی نکنید برای خوشبختی تان به دیگران تکیه کنید. اگر با ی که درونتان است خوشبخت و شاد نباشید، با هیچ رابطه بادوامی هم خوشحال و راضی نخواهید بود. باید ابتدا ثبات زندگی خودتان را بسازید تا بعد بتوانید آن را با ی قسمت کنید.

11. وقت تلف نکنید. زیاد فکر نکنید چون اینکار فقط مشکل تراشی می کند. موقعیت ها را ارزی کنید و تصمیمات قاطع بگیرید. هیچوقت نمی توانید چیزی که شهامت رویارویی با آن را ندارید تغییر دهید. پیشرفت نیازمند خطر است.

12. فکر نکنید آماده نیستید. هیچ هیچوقت وقتی فرصتی پیش می آید، 100% آماده نیست. چون بیشتر موقعیت های عالی زندگی ما را مجبور می کند که فراتر از محدوده امنمان قدم برداریم و این یعنی احساس راحتی نخواهیم داشت.

13. به دلایل نادرست درگیر هیچ ارتباطی نشوید. روابط باید هوشمندانه انتخاب شوند. تنها بودن خیلی بهتر از این است که با فردی نادرست باشید. هیچ نیازی به عجله نیست. اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، می افتد، آن هم در زمان درست خود، با فردی مناسب شما و به بهترین دلایل. زمانی عاشق شوید که آمادگی آن را داشته باشید نه وقتی که تنها هستید.

14. بخاطر اینکه روابط قبلی تان موفقیت آمیز نبوده اند، روابط جدید را رد نکنید. در زندگی می فهمید که ملاقات شما با هر فردی دلیلی دارد. بعضی از آنها آزمایشتان می کنند، بعضی از شما سوءاستفاده می کنند و بعضی به شما درس می دهند. اما از همه اینها مهم تر، بعضی از آنها بهترین اتفاق ها را برایتان به ارمغان می آورند.

15. سعی نکنید با همه رقابت کنید. نگران کارهایی که دیگران از شما بهتر انجام می دهند نباشید. سعی کنید هر روز رکورد خودتان را بالا ببرید. موفقیت مبارزه ای است بین خودتان و خودتان.

16. به دیگران حسادت نکنید. حسادت هنر شمردن نعمت های دیگران به جای نعمت های خودتان است. از خودتان بپرسید: "من چه چیزهایی دارم که بقیه حسرت آن را می خورند؟"

17. دست از شکایت و دلسوزی برای خودتان بردارید. مشکلات زندگی به دلیلی پیش می آیند. برای عوض مسیر شما به سمتی که باید بروید، ممکن است همان موقع علت یک اتفاق را نفهمید و ممکن است برایتان خیلی سخت باشد اما اگر به گذشته و اتفاقات بد دیگری که برایتان افتاده بود نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها شما را به سمت فضا، فرد، تفکر و موقعیت بهتر سوق داده اند. پس لبخند بزنید! بگذارید همه بدانند که امروز خیلی قوی تر از دیروز هستید.

18. کینه توزی نکنید. زندگیتان را با نفرت پیش نبرید چون آ کار خودتان را خیلی بیشتر از انی که از آنها نفرت دارید، اذیت خواهید کرد. بخشش این نیست که بگویید، "کاری که در حق من کردی اشکالی ندارد." بخشش گفتن این است: "من اجازه نمی دهم کاری که در حقم کردی خوشبختی من را برای همیشه نابود کند". بخشش بهترین را ار است. کینه ها را دور بریزید، به دنبال آرامش باشید و خودتان را آزاد کنید. و یادتان باشد، بخشش فقط برای دیگران نیست، برای خودتان هم هست. اگر لازم بود، خودتان را هم ببخشید و سعی کنید دفعه بعد بهتر رفتار کنید.

19. نگذارید دیگران شما را تا سطح خودشان پایین بکشند. برای راحتی انیکه نمی خواهند خودشان را بالا بکشند، استانداردهایتان را پایین نیاورید.

20. وقتتان را برای توضیح دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید. دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان هم حرف های شما را باور نخواهند کرد. همان کاری را ید که ته دلتان می گوید درست است.

21. هیچوقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سر هم انجام ندهید. وقت نفس کشیدن دقیقاً همان زمانی است که وقتی برای آن ندارید. اگر مدام پشت سر هم به کارتان ادامه دهید، همیشه چیزهای ی انی به دست خواهید آورد. گاهی لازم است از کارتان دست بکشید تا همه چیز را واضح تر ببینید.

22. زیبایی لحظات کوچک را نادیده نگیرید. از چیزهای کوچک لذت ببرید چون یک روز به عقب نگاه می کنید و می فهمید که چیزهای بزرگی بوده اند. بهترین قسمت زندگی تان همان لحظات کوچک و بی نام و نشانی است که به ی که برایتان مهم است لبخند می زنید.

23. سعی نکنید همه چیز ایدآل و بی نقص باشد. دنیای واقعی به ایدآل گراها جایزه نمی دهد، به انی پاداش می دهد که کار انجام می دهند.

24. آسان ترین راه را دنبال نکنید. زندگی آسان نیست، مخصوصاً وقتی برای به دست آوردن چیز باارزشی برنامه ریزی می کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. کاری غیرعادی انجام دهید.

25. اگر همه چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که اینطور است. هیچ اشکالی ندارد که هر از گاهی د شوید. لازم نیست همیشه وانمود کنید که قوی هستید و نیازی هم نیست که مداوم ثابت کنید که همه چیز خوب پیش می رود. نگران اینکه بقیه چه فکر می کنند هم نباشید. اگر لازم است گریه کنید. هر چه زودتر این کار را ید، زودتر قادر خواهید بود دوباره لبخند بزنید.

26. دیگران را بخاطر مشکلاتتان مقصر نکنید. اینکه تا چه اندازه بتوانید به آرزوهایتان دست پیدا کنید به این بستگی دارد که تا چه اندازه مسئولیت زندگی تان را قبول می کنید. وقتی دیگران را بخاطر اتفاقاتی که برایتان می افتد مقصر بدانید یعنی از مسئولیت شانه خالی می کنید و به دیگران قدرت نفوذ به آن بخش از زندگی تان را می دهید.

27. لازم نیست برای همه، همه باشید. اینکار غیرممکن است و فقط خسته تان خواهد کرد. اما لبخند زدن به دیگران می تواند دنیا را تغییر دهد. شاید نه کل دنیا را، ولی دنیای آن آدمها را مطمئناً تغییر خواهد داد.

28. زیاد نگران نباشید. نگرانی مشکلات آینده را حل نخواهد کرد، فقط لذت های امروز را هم از شما خواهد گرفت. یک راه اینکه بفهمید چیزی ارزش نگران بودن را دارد یا نه این است که از خودتان بپرسید، "این مسئله در یک سال آینده مهم خواهد بود؟ در سه سال آینده چطور؟ در پنج سال چه؟" اگر اینطور نبود، پس ارزش نگران بودن را ندارد.

29. روی چیزی که نمی خواهید اتفاق بیفتد متمرکز نشوید. روی چیزهایی متمرکز شوید که می خواهید اتفاق بیفتند. تفکر مثبت از لازمه های هر موفقیت است. اگر هر روز صبح با این فکر بیدار شوید که اتفاقی فوق العاده در زندگی تان خواهد افتاد و به آن توجه دقیق کنید، خواهید دید که حق با شما بوده است.

30. قدرناشناس نباشید. زندگی تان خوب باشد یا بد، هر روز شکرگزار بخاطر آن از خواب بیدار شوید. مطمئن باشید ی در جایی دیگر از جهان وضعیتی بسیار بدتر از شما دارد. بجای اینکه به چیزهایی که ندارید فکر کنید، سعی کنید به چیزهایی فکر کنید که دارید و دیگران افسوس آن را می خورند.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.