پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 بی همتا98
ممالک محروسه چاپ گردید
درخواست حذف اطلاعات

ممالک محروسه 1

 

سرمقاله

     نمی‌دانم چرا هر پنج‌شنبه که می‌رسد بیْ‌دلیل و بادلیلْ، نام و یادِ دو ِ بزرگ، رخنه در ذهن و ضمیرم می‌کنند و از خودْ، بیْ‌خودم می‌کنند. راحتْ نمی‌گذارند مرا و فسرده‌ام می‌کنند. مچاله می‌شوم و می‌خواهم چنگی در هوا زنم، شاید دستم به جایی رسد و در حلقه‌ی آنان، درآویزم. بزرگْ‌ انِ ایرانْ‌دوستِ بی‌نظیر، روانْ‌شادان و زندهْ‌یادان، محمّدجواد شیخ‌ال ی و ایرج افشار. چاپ و پخشِ ممالکِ‌محروسه مانندِ بسیاری دیگرْ از نشریه‌های پرشمارِ امروزِ جامعه‌ی ما، بی‌دلیل و بیْ‌مایه نیست. ماجرایِ انتشارِ ممالکِ‌محروسه، به دو زمینه‌ی ازْپیشْ‌موجود، بازگشت می‌کند: یکی، شاگردیِ سردبیرْ بوده است نزدِ ِ بیْ‌مانندِ تاریخِ ایرانِ معاصر، ‌شادروانِ جاویدْ‌یاد محمّدجواد شیخ‌ال ی؛ در زمانی که شاگرد ایشان بودم در دوره‌ها‌ی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و ی علوم در تهران. در ترمِ سوم دوره‌ی کارشناسی، از آن بزرگْ‌مردِ بیْ‌جانشین، خواستم که به من، مراجع و منابعی را معرفی کنند تا بهتر بتوانم از قراردادِ رژی سردربیاورم. ایشان، به‌رسمِ یْ، چند کتاب به من شناساندند. با خج و شرمِ بیشْ‌ازاندازه، به حضرت ی عرض که خوانده‌ام. اندکی شگفتی در صورت ایشان دیدم. بدون درنگ فرمودند که بهْ‌تر است به‌جایِ دانستنِ قرارداد رژی و ِ تنباکو، بروی بر سر اصلِ ماجرا، یعنی، قاجاران را، بایستْ از بیخ‌وبُن، بشناسی. بدون درنگ فرمودند باید قاجاریه‌شناس شوی تا بتوانی درک کنی که رژی چیست و حکمِ الیوم استعمال تنباکو به‌ایِّ نحو کان به چه معناست و زمینه و زمانه‌ی قاجاران را بایستْ به‌طرزی دقیق، درک و دریافت کنی. خواندنِ ناسخ‌ ّواریخ و ا یر ّواریخ و تاریخ عضدی و تاریخ نو و تاریخ محمّدی و حقایق‌الاخبار ناصری و مرآت‌البلدان، محصول توصیه‌ی انه‌ی ایشان بود. از همان زمان، قاجاریه برای من شد منبع درک و دریافت دیگری از تاریخ معاصر؛ به‌ویژه آن‌که، از محضر ایشان یاد گرفتم که نمی‌توان بر تاریخ، حکمْ راند، بلکه این تاریخ است‌که بایست بر ذهن ما چیره شود و نگذارد که حکم‌های دُگمِ ازْپیش‌تعیینْ‌شده، سرشت و سرنوشتِ رخْ‌دادهای تاریخ را رقم زند. قاجاریه‌شناسی را بدونِ شکّ، مدیونِ شیخ‌ال ی، رحمت‌اللّه علیه، هستم. از شگفتی‌های روزگار هم هست که ایشان به‌واسطه‌ی کتاب سیمای احمدشاه قاجار و هواداریِ ایرانْ‌دوستانه از پهلوی اول، نزدِ بازماندگانِ قاجار، چندان مقبول نبود و به‌تعبیرِ خودشان، گاه‌گاهی، ایشان را قلقلکی می‌دادند و از درگاه می‌راندند. امّا، بنده با راهْ‌نماییِ عالمانه‌ی ایشان بود که گام در شناسایی دودمان قاجاریه گذاشتم و تاکنون هم ادامه دارد. از ایشان که بگذریم، دوستِ قدیمی و صمیمیِ مرحومِ شیخ‌ال ی، یعنی ِ بی‌نظیرْ شادروان ایرج افشار هم در شکلْ‌گیری نشریه‌ی ممالکِ‌محروسه، نقشی اساسی داشتند. داستانِ آن، برای خودم آنْ‌قدر جذّاب است که بارها صحنه‌ی آن‌را در ذهنم مرور می‌کنم و از تکرارِ بیْ‌شمار آن، لذّت فراوان می‌برم. بنده، برای شرکت در ششمینْ کنفرانسِ اروپایی مطالعات ایرانی در وینِ اتریش که در 18 تا 22 سپتامبر 2007 برگزار می‌شد، مقاله‌ای ارائه کرده بودم با عنوانِ مناسباتِ فرامرزیِ روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟* و در هنگامِ ارائه‌ی سخنْ، دیدم افشارِ کتابْ‌پژوه و نشریه‌شناس و ایرانْ‌شناسِ سرشناس، آرام نشسته‌اند و گوش می‌کنند و گاه‌گاهی یادداشتی می‌نویسند. بدونِ درنگ، پس از پایانِ سخن، مرا تشویق د و از این‌که کوشش با داشته‌ها و یافته‌های علوم ، تلاش‌های قاجاران را در عرصه‌ی نظام بین‌الملل، بازْتفسیر کنم، آشکاراْ شادمان بودند و فرمودند این نوع نگاه به دورانِ قاجار را، می‌بایست ژرفْ‌ شانه‌تر از آن‌که تاکنون می‌ شیدی، پیْ‌گیری کنی؛ زیرا، آن‌چه که در نگاهِ به قاجاران، رسم بوده است یعنی، جاریْ‌ ِ یک حکمِ ذهنیِ ارزشْ‌داورانه به سراسرِ دورانِ قاجار، به‌شدّت نادرست است. از بس خوشْ‌حال شده بودم اندکی دستْ‌پاچه شدم  و لحظاتی چند نمی‌دانستم چه بگویم. فقط یادم هست سر بالا و ناگهانی گفتم جنابِ ! من شاگردِ جواد شیخ‌ال ی بوده‌ام و در دوره‌ی کارشناسی این اجازه و افتخار را داشته‌ام که روزهای چهارشنبه در نشست‌های چهارشنبهْ‌نشینِ شما در محلِ کتابْ‌فروشیِ فرزندتان بابک، حضور یابم و از مباحثاتِ بسیارْدانش‌ورزانه‌ی جناب‌عالی و باستانی پاریزی و شیخ‌ال ی، خوشهْ‌چینی کنم. جورِ دیگری به من نگاه د. من هم ناگهانی گفتم ! قصد دارم نشریه‌ای منتشر کنم ویژه‌ی مطالعاتِ قاجار و اسم آن را هم گذاشته‌ام ممالکِ‌محروسه. حضرتْ‌‌عالی می‌پذیرید عضو هیأت تحریریه شوید؟ شما به من کمک می‌دهید؟ مطمئن هستم خواننده‌ی محترم قبول می‌کند که بنده، تا چه اندازه هول کرده بودم و دستْ‌پاچه شده بودم و تُندتُند حرف می‌زدم. خب! طبیعی بود! ی به منزلت و مقامِ ایرجِ افشار، اندکْ‌توجهی نموده بود و من هم نمی‌دانستم که از این فرصت، چگونه باید بهره بگیرم. نیمْ‌نگاهی د و وراندازانه، دیدی زدند و تشویقم د و فرمودند عضویت در هیأت تحریریه نه، زیرا، اشتغالات و سنّ‌وسال، اجازه نمی‌دهد، ولی به حرمتِ رفیقِ قدیممْ شیخ، در هر شماره برای من یک مقاله کنار بگذار. نمی‌دانید به ی دنیا را دادن یعنی چه. ولی دنیا را به من دادند. از اتّفاق، نخستینْ خبرِ انتشارِ ممالکِ‌محروسه را نیز ایشان در بخارای عزیز(بخارا، شماره‌ی64، آذر/اسفند1386، ص140)، لطف د و درج فرمودند. امّا، موافقت با انتشارِ ممالکِ‌محروسه، بیْ‌هوده، به‌قدری به درازا کشید(فروردین 1387 کجا و مهر1393 کجا؟) که ایرج افشار آن‌را ندید؛ و، افسوس آن‌که ممالکِ‌محروسه مفت به انتشارِ نوشتاری از او نشد.

     خوانندگانِ گرامی! نویسندگانِ محترم! پژوهشْ‌گرانِ گرانْ‌قدر!

ما در آغاز راه هستیم. نیاز به کمک داریم. برای بهْ‌ترشدن راه بسیار داریم و کار بسیار. شماره‌ی نخستِ ممالکِ‌محروسه را، پایه‌یِ داوری قرار ندهید. نوشتارهای این شماره را بخوانید. کاستی و کژی دیدید دریغ نکنید و بنویسید. سخن بر سرِ برتری و اشرافِ یکی از رشته‌های موجود در علوم انسانی، بر رشته‌ی دیگر نیست. در این مجله، نه تاریخ و نه علوم و نه جامعه‌شناسی، هیچْ‌کدام، کرسیْ‌نشین نیستند. ممالکِ‌محروسه می‌خواهد بر محورِ دودمانِ قاجار، آشتی‌دهنده‌ی همه‌ی دانش‌های موجود در گستره‌ی علوم انسانی باشد؛ بنابراین، پذیرایِ نوشتارها و جُستارهای شما پژوهشْ‌گران است. اگر درباره‌ی موضوعیْ از انبوهْ‌موضوعاتِ پژوهشیِ موجود در زمینه‌ی قاجاریه‌شناسی، دغدغه‌ای دارید و پرسمانی(مسأله) در ذهنِ‌تان شکل گرفته است، دستْ‌به‌قلم شوید، در بندِ ظرایفِ روش‌شناختی نباشید و از اسطوره‌ی چارچوب بیرون بزنید. قیام کنید علیه معیارهایِ دست‌وپاگیرِ روش‌شناسانه. ممالکِ‌محروسه نمی‌خواهد زینتِ قفسه‌ها باشد و زندانیِ فُرم. مستند و مستدلّ بنویسید و از عیب‌جویی‌هایِ همهْ‌گاهیِ افسانه‌ی پوزیتیویسم نهراسید. بدونِ تعارفْ منتظریم.

سردبیر

محسن خلیلی

 

 

رهْ‌یافت و راهْ‌بُردِ دوفصلْ‌نامه‌ی ممالکِ‌محروسه

 

ممالکِ‌محروسه، آماده‌ی دریافتِ نوشتارهایِ(تألیف, بازْنشرِ[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیحِ [نسخه‌های خطّی] و ترجمه) پژوهشیِ پژوهشْ‌گرانِ قاجاریه‌شناس است. ممالکِ‌محروسه، ویژه‌ی پژوهش‌های تاریخِ قاجار است و از چاپِ نوشتارهایی که دیگرْ دوران‌های تاریخِ ایران را دربرداشته باشد، خودداری می‌کند. دو استثناء وجود دارد؛ یکی، پیشینه و سرنوشتِ ایل قاجار است‌که می‌تواند دورانِ پیشاقاجار و پساقاجار را پوشش دهد؛ و، دوم، مواردی است‌که درباره‌ی یکی از موضوعاتِ پژوهشی، میانِ قاجاران و دیگر کشورها، مقایسه‌ صورت می‌پذیرد. نوشتارهایِ مقایسه‌ایِ ایرانْ‌محورانه، که به تاریخِ ایران مرتبط می‌شود، می‌بایستْ مقایسه‌هایِ درونْ‌قاجاری باشند و نه مقایسه‌ی قاجاران با دیگرْ دوران‌های حکومتْ‌گری در ایران. منظور از دورانِ قاجار، آغاز سلطنت آقامحمّدخان‌قاجار تا سوم آبان1304خورشیدی است.

ممالکِ‌محروسه، نوشتارهای پژوهشیِ (تألیف و بازْنشر[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیح [نسخه‌های خطّی] و پارسی‌گردانی) پژوهشْ‌گران را، پس از داوری‌هایِ بیْ‌طرفانه، منتشر می‌کند: تاریخْ‌نگاریِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، علم، ن، دینی و مذهبی، اداری و دیوانْ‌سالاری، نهادهای مدنی و و حقوقی، رخْ‌دادهای ، روابط خارجی و دیپلماسی، اقتصاد ، شه‌ی ، جامعه‌شناسی و تاریخی، محلّی، ادبیات، هنر و معماری و موسیقی، حقوق و قانون، مطبوعات و نشریات، نظامی، حکومت‌های محلّیِ ایالات و ولایات، شرحِ‌حالْ‌نویسی و نخبگان و رجال قاجار، ایل و خاندانِ قاجار، القاب و عناوین و مناصب و مراتب، مرزها و جغرافیای ، مکاتبات سلطنتی، فرمان‌ها، اسنادِ معاهدات و قراردادها، انواع نوشتار‌های اداری و دیوانی، گزارش‌های اقتصادی، شجرهْ‌نامه‌های قاجاری، منشوراتِ فرهنگی، اوراق و اسنادِ نظامی، اسنادِ قضایی، گزارش‌ها و اسناد و مکتوباتِ مالی، مکاتبات خصوصی و خانوادگی، مردمْ‌شناسی، آداب ‌و رسوم و فرهنگِ عامّه، پژوهش‌های زبانْ‌شناختی و زبانْ‌شناسیِ تاریخی.

ممالکِ‌محروسه، نشریه‌ای است آزاد و بدون وابستگی‌هایِ معمول و مصطلح؛ به هیچ گروه و دسته و حزب و جناح و عقیدتی، وابستگی و گرایش ندارد و از هیچ گروه و شه‌ی ویژه‌ای پیروی نمی‌کند.

ممالکِ‌محروسه، نوشتارهایی را دانشْ‌ورزانه و چاپْ‌شدنی می‌داند که اصیل، پژوهشی، مستدلّ و شه‌انگیز باشند و دانش و آگاهی خوانندگان را اعتلاء بخشند. چاپِ نوشتارها در ممالکِ‌محروسه، نشانْ‌گرِ پذیرشِ دیدگاه‌های پدیدآورندگان نیست. مسؤولیت مقاله‌ی منتشرشده، از منظرِ محتوای علمی و نظرات مطرح‌شده در متن آن، به‌عهده‌ی نویسنده است.

سردبیرِ ممالکِ‌محروسه، به نوشتارهایی اجازه‌ی چاپ می‌دهد که توسطِ هیأت تحریریه و داورانِ گزینشْ‌شده، بررسی شده باشد. فرآیندِ داوریِ نوشتارهای ارسالی، زیرِ نظرِ سردبیر و پنهان است.

نوشتار و جُستارِ ارسالی، می‌بایست برگرفته از پژوهش در حیطه‌های موضوعیِ ممالکِ‌محروسه باشد. نوشتارِ ارسالی، نبایستی پیش از این در نشریه‌های داخلی و خارجی و یا مجموعه مقالات همایش‌ها، منتشر شده باشد. نیز، نبایست در انتظارِ چاپْ در نشریه‌ای دیگر باشد. مقاله‌ی ارسالی، نبایستْ همْ‌زمان برای انتشار به مجله‌ای دیگر فرستاده شود. متن‌های برگرفته از نسخه‌های خطّی و اسناد, نباید پیش‌ از این، به‌صورتِ مستقلّ یا در بخش‌هایی از کتاب‌ و نشریه‌ و مجموعه مقالاتِ دیگر، چاپ شده باشد. بازْچاپِ انتقادیِ و تصحیحِ دوباره‌ی نسخه‌های خطّی و اسناد, به‌شرطِ نوبودن, به‌تشخیصِ سردبیر و داورانِ ممالکِ‌محروسه، آزاد است. نیز، بایستی متن‌های برگرفته از نسخه‌های خطّی و اسناد، چنان‌که مرسوم است به شیوه‌ی رسم‌الخطِّ(دبیره) امروزی بازنویسی شوند و در دیباچه‌ی نوشتار، درباره‌ی شیوه‌ی نوشتاری و دبیره‌ی متنِ اصلی، توضیح داده شود.

نوشتارهای فرستادهْ‌شده برای ممالکِ‌محروسه، پس از پذیرش، یکْ‌سانْ‌سازی، ویراسته و پیراسته‌ می‌شوند. اگر، ویرایشِ نوشتارْ به تغییر بنیادینِ مقاله بینجامد، چاپ آن، با آگاهیِ صاحبِ نوشتار خواهد بود. مقاله‌های فرستادهْ‌شده، بازگردانده نمی‌شوند. تکثیر و بازْچاپِ نوشتارهای ممالکِ‌محروسه، ممنوع است؛ مگر، با اجازه‌ی کتبیِ سردبیر. نقلِ‌قول و استناد به بخش‌هایی از نوشتارِ منتشرشده در ممالکِ‌محروسه، به‌شرطِ وفاداریِ کامل به محتوا و مضمونِ مقاله‌، با ذکر کامل و دقیقِ نشانیِ نوشتار، مجاز است.

 

 

 

 

راهْ‌نمایِ نگارشِ نوشتار

      الف) ساختارِ نوشتار

عنوان: کوتاه و گویا؛ نام نویسنده(نویسندگان): نام و نام‌خانوادگی نویسنده(گان) همراه با مشخصات علمی و وابستگی سازمانی و نشانیِ پستی و شماره‌ی همراه و رایانامه‌ی نویسنده‌ی مسئول؛ چکیده‌ی فارسی: 150 تا 200 واژه و 5 تا 7کلیدْواژه‌ به‌شکل مفرد(قاجاریه، تاریخْ‌نگاری)؛ مقدّمه: مسأله، پیشینه‌ی پژوهش، پرسش(ها)، روش و شیوه‌ی گردآوری و تحلیلِ داده‌ها، در یک بخش و بدون ذکر عناوین فرعی؛ ج ‌ها(شماره و عنوان در بالای ج )، ع و نقشه و تصویر و یا نمودار(شماره و عنوان در پایین آن)؛ نتیجه‌گیری: تبیین یافته­ها؛ پیوست‌ها: نامه‌ها، اسناد، قراردادها، متون قوانین و دیگرْ موادِ خامِ به‌کاررفته در نوشتار.

     ب) ریختِ نوشتار

مقاله‌ها با بهره‌گیری از واژهْ‌پردازِ word 2013،  و با قلمِ(فونتِ) n im حروفْ‌نگاریِ رایانه‌ای(تایپ‌) شود. بیش از 10000 واژه نباشد. اندازه‌ی قلم (سایز فونت) در عنوانِ مقاله(14 توپُر یا bold)، ریزْعنوان(سوتیتر12 معمولی)، متن مقاله(13)، تیترها(12 توپُر یا bold)، تیترهای فرعی11معمولی، و در پانویس‌ها برای ارجاعات 1 و برای رفرنس‌های غیرفارسی، 10 باشد. برابرْنهاده‌هایِ غیرفارسیِ اصطلاح‌ها را در متن مقاله و در کمانک (با اندازه‌ی قلمِ 10) بیاورید. تمامیِ ع ‌ها، نقشه‌ها، نمودارها، ج ‌ها، تصاویر، فرمول‌ها، و پیوست‌ها باید در متن مقاله، به‌صورتِ عنوانْ‌دار و شمارهْ‌دار نوشته شود. تصاویرِ ع و نقشه و سند و ...(رنگی یا سیاه‌وسفید) با وضوحِ 300 dpi و با فرمت tif و جدای از متن مقاله، ارسال گردد. مطالب فارسیِ درونِ ج ‌ها با سایزِ فونت 12معمولی و انگلیسی با فونت 11معمولی ارائه شود. ارجاع‌دهی به‌شیوه‌ی پانوشتْ است. برای پانویسْ‌گذاری در نوشتار، گزینه‌ی references را انتخاب نمایید و سپس  footnotesو در بخش number of format گزینه‌ی عددی(1,2,3) را انتخاب نمایید. سپس در بخشِ numbering از گزینه‌ی  restart each pageاستفاده نمایید. بنابراین، پانوشتْ‌های هر صفحه، از عددِ 1 آغاز می‌گردد. ارجاعِ به‌شکلِ پانویس، از قرار زیر است:

الف) کتاب و پایان‌نامه: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، نام کتاب، ترجمه‌ی(محل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت چاپ، سال)ص10 یا صص10-12.

                      نمونه: محسن محسنی، کتاب الف، ترجمه‌ی جلال جلالی(تهران: سفید، ج.2، چاپ دوم،1394)ص35.

                                 سهیل سهیلی، ایل قاجار(تبریز: الفبا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، پایان‌نامه‌ی ی تاریخ،1394)ص456.

ب) مقاله: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله»، ترجمه‌ی، عنوان نشریه(دوره، سال، شماره، شماره‌ی پیاپی، روز یا هفته یا ماه یا فصل و یا دوفصل و سالِ چاپ)ص10 یا صص10-12. 

                     نمونه: محسن محسنی، «الف»، ترجمه‌ی رضا رضوی، الفبا(دوره‌ی4، سال2، شماره‌ی1، شماره‌ی پیاپی5، بهار1394)ص24.

ارجاع بعدی: الف) بدون فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی، همان، ص11. ب) با فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی، پیشین، ص23.

پ) دانشنامه: نام و نام‌خانوادگی نویسنده، «مدخل»، نام دائرة‌المعارف، ترجمه‌ی(محل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت چاپ، سال)ص10 یا صص10-12.

                    نمونه: جلال جلالی، «ایل»، دانشْ‌نامه‌ی قاجار، ترجمه‌ی حسین حسینی(مشهد: گنبد، ج. 1، چاپ دوم،1394)ص456.

ت) اسناد: نامِ سازمان دارنده‌ی سند، شماره‌ی بازی ، تاریخِ سند.

ث) نسخه‌های خطّی: نامِ نسخه، نامِ نویسنده‌ی اثر، محلِّ نگهْ‌داریِ نسخه‌ی خطّی، شماره‌ی صفحه.

ج) لاتین: در ارجاعاتِ غیر زبان فارسی، به روش زیر عمل شود. در دیگرْ ارجاعات به همان منابع، از ibid(ارجاعِ بلافاصله به همان منبع) و op.cit(ارجاعِ با فاصله به منبع پیشین) استفاده شود.

samuel harter, “psychological relevance and information science”, journal of the american society for information science (vol.2, no. 4, winter 1992)pp. 602-615.

gabriel salton, introduction to modern information (new york: mcgraw-hill, 1983) p.87.

چ) منابع برخطّ(online): مریم شاهبداغی، «تلفنی که هیچ‌ برنمی‌دارد»، بازی 21 تیر 1383، از persianblog.com/maryamnaji

american psychological ociation (2001). electronic reference. retrieved november 1, 2001, from http://login.ez .library.ualberta.ca/loing://www .apastyle.org/elecref.html 

ح) فرستادنِ متنِ اصلیِ نوشتارهایی که به پارسی، بازگردانی می‌شوند، همْ‌راه با آگاهی‌ها و ویژگی‌های کتابْ‌شناختی، بایسته است.

 

 *extra territorial relations under the qajar: foreign relations or foreign policy?: sixth european conference of iranian studies ,vienna, austria, institute of iranian studies of the austrian academy of sciences,18-22 september 2007.

 مشاهده متن کامل ...
مجنس المحمره من ابداع ابن الفلاحیة"توفیق النصاری"
درخواست حذف اطلاعات
'' مجنس المحمّره ''
هو قالب رباعی مجنس وزنه " مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ " و من بحر الرَّجز . کتبه توفیق النصّاری تأثرا بالموال " الّی حظى ابوصلک حظى " الذی غناه الفنان ریاض احمد . یتألف هذا القالب من أربعة أشطر ، الثلاث الأولى ذات قواف مجنسة والشطر الرابع لا بدّ أن یختم بکلمة تنتهی بالراء و الألف أو الراء و الهاء المهملة . و هذه نماذج منه :

شِعرچ غدا لْگلبی یسر

صبری بعد عسرچ یسر

لأهل العشگ إنتِ یسر

یَا أم الأدب یَا مْحمَّرَه

***

یَا أغنج نشگ عطرک وجب

گلبی بلمس چفّک وجب

هذا الغنج یَا أدعج وجب

چبدی یمر گلبک درا ؟!

تقطیع البیت الأول :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

> /* / */ /* /* /* / /*

شِعْ رچْ غِدلْ گَلْ بیْ یسرْ

صبْ ریْ بعدْ عِسْ رچْ یسرْ

لهْ لِلْ عشگْ انْ تی یسرْ

یمْ ملْ ادبْ یمْ حمْ مره

تقطیع البیت الثانی :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

> /* / */ /* /* /* / /*

یغْ نجْ نشگْ عطْ رکْ وجبْ

گلْ ببْ لمسْ چفْ فَکْ وجبْ

هاْ ذلْ غنجْ یدْ عجْ وجبْ

چبْ دیْ یمرْ گلْ بکْ درا ؟

توفیق النصاری

‏ ‏
‏ ‏(مجنّس المحمره)

دهری ر ظلعی وصل.

اوعسری حرگ روحی وصل.

أنحب گمت وادعی وصل.

عبدک یلاهی سَتّره...

کلمات الشاعر موسىٰ الحزباوی..

حبچ نهر یجری ومل.

صدری او فلاعوفچ ومل.

وصلچ فرح روحی ومل.

شوگچ وسط گلبی جرىٰ...

کلمات الشاعر موسىٰ الحزباوی)مشاهده متن کامل ...
شعر محلی • وِصّیَت •
درخواست حذف اطلاعات
مُو کِه مالُ و مِنآلیم نی ، چِه بِختَر

کِه هآیَم سی زِِنُوم ، یآ کِه سی دُختَر

مُو کِه رآسی زِنُوم نی ، بوُی ! چِه : اِم گو؟

وِصیّت هآکُنُوم سی کِه ؟ توُوُ دَفتَر

حآلآم فَهمی ! مینیسُوم جآش یِه شِعری

بُخوُنَن تآ پری ، جُوُنُوم جُو ; کُومتَر

ری کَبْرُوم حکّکتوُ نی ، کِه بِنیسین :

جِووُن بی ، یارُ و نوُرانی چو اَختَر !

اَز ایی شِعرآ کِه بَعد ِمَرگ سُهرآب

مینیسَن ری مِزآرآ ، سی چشِ تَر !

خُلآصِه ، ری مِزآرِ مُو بِنیسین :

اِسَد ; فَرزندِ غَم ، بَرقکآرِ بَرتَر !

✍ ترجمه شعر :

من که مال و ثروتی ندارم" چه بهتر

که آنها را برای همسرم" یا برای دخترم بدهم!

وآی" چه گفتم ؟! من که همسرم ندارم! راستی...

حالا برای چه ی وصیت کنم؟ توی دفترم !

آهان" حالا فهمیدم, به جای آن شعری می نویسم"

برای وقتی که جان من مانند کبوتر می پرد !

اما حق ندارید که روی قبر من بنویسید :

جوان بود" دوستی مهربان و شخصی مؤمن...

از این اشعار هست, که بعد از مرگ سهراب( مرگ عزیزان)

روی مزار ها می نویسند" برای گریاندن ملّت !

خلاصهء مطلب : روی مزار من بنویسید :

اَسَدْ : فرزند غم " برقکار برتر... ツ

✍ ترجمه کلمات :

مُو : من

نی : نیست [ندارم]

بِخْتَر : بهتر

هایَم : بدهم

سی : برای

رآسی : راستی

اِم گُو : گفتم

هآکُنُوم : کنم

توُو : توی [داخل]

فَهمی : فهمیدن

مینیسُوم : می نویسم

جآش : جای آن

بُخوُنَن : بخوانند [مطالعه]

پِری : پرید

کُومتَر : کبوتر

ریّ : روی

کَبرُوم : قبر من

حکْکِتوُ نیّ : حق ندارید

بِنیسین : بنویسید

بیّ : بود

ایی : این

مینیسَن : می نویسند

چِشْ : چشم

✍ شعر از : a100

http://www.barqkar100.مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
فیگو:بی تردید رونالدو توپ طلا را خواهد برد
درخواست حذف اطلاعات

فیگو:بی تردید رونالدو توپ طلا را خواهد برد

لوئیز فیگو، هافبک پرتغالی اسبق رئال به تمجید از زیدان پرداخت.

:”من هم اگر باشم همیشه آنها را فی می کنند. اگر این سه آماده باشند باید بازی کنند. زیدان عالی کار کرده است. به تفکراتش پایبند است و اگر فکر می کند باید همیشه بازی کنند باید همین کار را کند.”

زیدان:”او را زیاد نمی بینم اما یک روز در والدبباس به تمرین سر زدم. آرامش دارد. همیشه آرام بوده است و عالی کار کرده است. به عنوان یک دوست برایش ارزوی موفقیت می کنم. به خبوبی رئال مادرید و فوتبال را می شناسد.”

رونالدو:”ّبی تردید توپ طلا را خواهد برد. قرار نیست که در هر بازی سه گل بزند. فکر نمی کنم استرس داشته باشد. مهاجمان دوره هایی گذرا دارند اما بازیکنی با کیفیت او نباید استرس داشته باشد.”

مثلث هجومی بارسا:”بازیکنان فوق العاده ای هستند. از فوتبال زیبا و بازیکنان خوب لذت می برم. نیمار سبک فوتبال خود را دارد. ی که از عملکردش ناراحت می شود مشکل خودش است. لوئیز انریکه هم تیمی من بوده و رابطه خوبی با او دارم. سرحالاست. شخصیت پیروز خود را دارد.”

پرز:”به عنوان یک بازیکن سابق رابطه خوبی با او دارم. این طور نیست که هر روز با هم صحبت کنیم اما وقتی هم را می بینیم دست می دهیم. هنوز در مورد انتقالم به رئال با من صحبت می شود . انتقال من بخش مهمی از تاریخ فوتبال اسپانیا بود اما به گذشته فکر نمی کنم. همیشه تصمیماتی که گرفتم را درست می دانم.”

بچه هایش:”دختر کوچکم رئالی است اما دو فرزند دیگرم بارسایی هستند.”

مربیگری:”هرگز به آن فکر ن . مدیریت ورزشی را بیشتر دوست دارم. مدرک مربیگری ندارم و نخواهم گرفت.”

http://www.ronaldo7.net/news/2016/10/1159-cristiano-ronaldo-lifting-the-uefa-champions-league-2016.jpgمشاهده متن کامل ...
بیانات ی انقلاب در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
درخواست حذف اطلاعات

بیانات ی انقلاب  در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیم
الحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین
قال الله الحکیم فی الکتاب المبین:
«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:
«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲).

 در آغاز لازم میدانم، به همه ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، ان گروه های مختلف فلسطینی، شمندان، فرزانگان و شخصیّت های برجسته ی جهان و دیگر شخصیّت های خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم.

 قصّه ی پُرغصّه ی فلسطین و اندوه جان کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان خواه و حق طلب و عد جو را می آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشاند. تاریخ فلسطین و ظالمانه ی آن و آواره میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه ی این ملّت قهرمان، پُر فرازونشیب است. کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشان میدهد که در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک از ملّتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه مواجه نبود ه اند که در یک توطئه ی فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل شود و ملّتی از خانه و کاشانه ی خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند، امّا این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده، با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد؛چه آنکه : إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقًا.(۳) وَ قال: اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبَادِیَ الصَّٰلِحُون.(۴)

 کنفرانس شما در یکی از سخت ترین شرایط جهانی و منطقه ای برگزار میشود. منطقه ی ما که همواره پشتیبان ملّت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه ی جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحرانهای متعدّد است. بحرانهای موجود در چندین کشور ی منطقه موجب شده است تا حمایت از مسئله ی فلسطین و آرمان مقدّس قدس کم رنگ شود. توجّه به نتیجه ی این بحرانها، به ما تفهیم میکند که قدرتهای سودبرنده از آن کدامند. آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدّت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پسِ فتنه های موجود قرار دارند. فتنه هایی که موجب شده است تا توانمندی های ملّتهای منطقه در درگیری های عبث و بیهوده به خنثی یکدیگر مصروف شود و با فشل شدن همه، آنگاه فرصت برای قدرت گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آید. همچنان در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امّت ی هستیم که دلسوزانه در پی حلِّ این اختلافات هستند؛ امّا متأسّفانه، توطئه های پیچیده ی دشمن، توانسته است با بهره گیری از غفلت برخی تها، جنگهای داخلی را بر ملّتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امّت ی را کم اثر کند. آنچه در این میان حائز اهمّیّت است، تضعیف جایگاه مسئله ی فلسطین و تلاش برای وج آن از اولویّت است. باوجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه ی دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین میتواند و باید، محور وحدت همه ی آنان باشد. یکی از دستاوردهای این نشست ارزشمند، مطرح اولویّت نخست جهان و خواهان جهان، یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقّق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق طلبانه و عد جویانه ی آنان است. هرگز نباید از اهمّیّت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که در جهان امروز از اولویّت ویژه ای برخوردار است. ملّتهای مسلمان و خواه با هر سلیقه و روش، امّا میتوانند در یک هدف گرد هم آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آن است. با پدیدار شدن نشانه های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متّحدان اصلی آن بویژه ایالات متّحده ی حاکم شده است، مشاهده میشود که اندک اندک، فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل میکند، البتّه هنوز جامعه ی جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته اند به مسئولیّت خود در برابر این مسئله ی انسانی عمل کنند.

 سرکوب وحشیانه ی ملّت فلسطین، دستگیری های گسترده، قتل و غارت، غصب سرزمین های این ملّت و بنای شهرک در آنها، تلاش برای تغییر چهره و هویّت شهر مقدّس قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدّس ی و ی در آن، سلب حقوق اوّلیّه ی شهروندان و بسیاری از مظالم دیگر همچنان ادامه دارد و از پشتیبانی همه جانبه ی ایالات متّحده ی و برخی دیگر از تهای غربی برخوردار است و متأسّفانه با ع العمل شایسته ی جهانی مواجه نیست. ملّت فلسطین مفت است که خدای متعال بر آنان منّت گذارده و رس عظیم دفاع از این سرزمین مقدّس و مسجدالاقصی را بر دوش آنان نهاده است. این ملّت، راهی جز این ندارد که با اتّکال به پروردگار متعال و اتّکاء به توانمندی های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله ی مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده است. انتفاضه ای که اینک در سرزمین های ی برای سوّمین بار آغاز شده، مظلوم تر از دو انتفاضه ی گذشته، امّا درخشان و پُرامید در حرکت است و به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله ی بسیار مهمّی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غدّه ی سرطانی، از هنگام آغاز، مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله ای باشد، که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمّی را محقّق سازد و همچنان توفنده به پیش میتازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقّق سازد.

 ملّت بزرگ فلسطین که بتنهایی، بار سنگین مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن را به دوش میکشد، صبور و بردبار، امّا مستحکم و استوار به تمامی مدّعیان فرصت داده است تا ادّعای خود را به محک تجربه بسپارند. آن روز که با ادّعای نادرست واقع بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرحهای سازش به طور جدّی مطرح شد، ملّت فلسطین و حتّی همه ی جریانهایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود، به آن فرصت دادند. البتّه ایران، از همان ابتدا بر نادرستی این نوع روشهای سازش کارانه تأکید کرد و آثار زیان بار و خسارتهای سنگین آن را گوشزد نمود. فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م ّبی در مسیر مقاومت و مبارزه ی ملّت فلسطین به همراه داشت، امّا تنها فایده ی آن، اثبات نادرستی تصوّر واقع بینی در عمل بود. اساساً روش و طریقه ی شکل گیری رژیم صهیونیستی به گونه ای است که نمیتواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقّه ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا موجودیّت و هویّت آن در گروِ نابودی تدریجی هویّت و موجودیّت فلسطین است. چه، آنکه موجودیّت نامشروع رژیم صهیونیستی، در صورتی قابلیّت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه های هویّت و موجودیّت فلسطین بنا شود. به همین دلیل است که حفاظت از هویّت فلسطینی و پاسداری از همه ی نشانه های این هویّتِ بر حق و طبیعی، امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدّس است. تا وقتی که نام فلسطین، یاد فلسطین و شعله ی فروزان مقاومت همه جانبه ی این ملّت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه های رژیم گر، مستحکم گردد.

 مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حقّ یک ملّت، به رژیم غاصب مشروعیّت میدهد،که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله ی فلسطین ندارد و خصلتهای توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمیگیرد؛ امّا این ملّت، با اغتنام فرصت توانسته است نادرستی ادّعای مدّعیان سازش را به اثبات رساند و در نتیجه، نوعی اجماع ملّی در مورد روشهای درست مبارزه برای احقاق حقوق حقّه ی ملّت فلسطین شکل گرفته است.

 اینک مردم فلسطین در کارنامه ی سه دهه ی گذشته ی خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته اند. در مقابل روند سازش، الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمرِ انتفاضه ی مقدّس قرار دارد که دستاوردهای عظیمی برای این ملّت داشته است. بی دلیل نیست که این روزها مشاهده میکنیم که از سوی مراکز معلوم الحال، «مقاومت»، مورد هجوم و یا «انتفاضه»، مورد سؤال قرار میگیرد. از دشمن انتظاری جز این نیست؛ زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد؛ امّا گاه مشاهده میکنیم که برخی از جریانها و حتّی کشورهایی که در ظاهر ادّعای همراهی با مسئله ی فلسطین را دارند، ولی در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملّت را منحرف کنند، به مقاومت حمله میکنند. ادّعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقّق سازد؛ پس این روش نیازمند بازنگری است! در پاسخ باید گفت: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غائی خود یعنی کلِّ فلسطین دست یابد، لیکن مقاومت توانسته است مسئله ی فلسطین را زنده نگه دارد. باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر میبردیم؟ مهم ترین دستاورد مقاومت، ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی است. موفّقیّت مقاومت، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کلِّ منطقه بود، به ش ت بکشاند. در این روند، باید بحق، از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره های مختلف و از همان ابتدای اجرای ی تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، تجلیل شود. نقش مقاومت در دوره های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمیتوان حتّی نقش مقاومت را در پیروزیِ ولو مختصرِ جنگ سال ۱۳۵۲ مصادف با ۱۹۷۳ میلادی نادیده انگاشت؛ و از سال ۱۳۶۱ مصادف با ۱۹۸۲ میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزبالله- از راه رسید تا یاریگر فلسطینیان در مسیر مبارزاتی شان باشد. اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن به دیگر سرزمین های منطقه بودیم؛ از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره؛ آری این دستاورد بسیار مهم است، امّا این تنها دستاورد مقاومت نیست و جنوب لبنان و غزّه، تحقّق دو هدف مرحله ای مهم در روند فلسطین به شمار میرود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع گرداند. از اوایل دهه ی ۶۰ هجری شمسی مصادف با دهه ی ۸۰ میلادی به بعد، دیگر نه تنها رژیم صهیونیستی قادر نبوده است به سرزمین های جدیدی دست اندازی کند، بلکه عقب گرد آن با وج ذلّت بار از جنوب لبنان آغاز شد و با وج ذلّت بار دیگر از غزّه استمرار یافت. هیچ نمیتواند منکر نقش اساسی و تعیین کننده ی مقاومت در انتفاضه ی نخست باشد. در انتفاضه ی دوّم نیز نقش مقاومت، اساسی و برجسته بود. انتفاضه ای که در نهایت، رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا از غزّه خارج شود. جنگ ۳۳ روزه ی لبنان و جنگهای ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه در غزّه، همگی صفحات درخشانی از کارنامه ی مقاومت است که موجب افتخار تمام ملّتهای منطقه، جهان و همه ی انسانهای خواه جهان است.

در جنگ ۳۳ روزه، عملاً همه ی راه های امدادرسانی به ملّت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، امّا به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ایالات متّحده ی ، ش ت مفتضحانه ای را متحمّل شدند که دیگر به آسانی جرئت حمله به آن دیار را نخواهند کرد. مقاومتهای پی در پی غزّه، که اینک به قلعه ی ش ت ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف تر از آن است که در مقابل اراده ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد. قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند. جای آن دارد که از همه ی گروه های مقاومت فلسطین، سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزّالدّین قسّام از حماس، کتائب ء الاقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه ی خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در این جنگها داشتند، تقدیر به عمل آید.

میهمانان گرامی!
خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه ی ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ی ملّتها و تهای منطقه و همه ی خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملّت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت، ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است که خودْ فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است. تأمین نیازهای مردم فلسطین و مقاومت فلسطین، وظیفه ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم. در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه ی ِ باختری بی توجّه بود که اینک بار اصلی انتفاضه ی مظلوم را بر دوش میکشد. مقاومت فلسطین نیز باید با عبرت گیری از گذشته ی خود به این نکته ی مهم توجّه داشته باشد که «مقاومت» و «فلسطین»، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود. فلسطینیان، بخصوص گروه های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند. کشورهای ی و عربی و همه ی جریانهای ی و ملّی، موظّفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. حمایت از مقاومت، وظیفه ی همه ی ما است و هیچ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه ای داشته باشد. آری، تنها شرط کمک این است که این کمکها در جهت تقویت بُنیه ی مردم فلسطین و ساختار مقاومت هزینه شود. پایبندی به شه ی ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ی ابعاد آن، ضامن استمرار این کمکها است. موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی است و ربطی به گروه خاصّی ندارد. هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است. عمق رابطه ی ما با گروه های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

 نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، اختلاف میان گروه های مختلف فلسطینی است. تفاوت دیدگاه به دلیل تنوّع سلیقه در میان مجموعه ها امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود، لیکن مشکل از زمانی آغاز میشود که این اختلافات، به نزاع و خدای ناکرده درگیری بینجامد؛ که در این صورت جریانهای مختلف، با خنثی قدرت و توان یکدیگر، عملاً در مسیری گام برمیدارند که خواست دشمن مشترک همه ی آنها است. مدیریّتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه ی جریانهای اصلی باید آن را به کار گیرند و به گونه ای برنامه های مختلف مبارزاتی خود را برنامه ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود. اتّحاد ملّی بر اساس برنامه ی جهادی، ضرورتی ملّی برای فلسطین است که انتظار میرود همه ی جریانهای مختلف در جهت عمل به خواست همه ی مردم فلسطین برای تحقّق آن بکوشند.

 مقاومت، این روزها با توطئه ی دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه ی مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه ی معاملات سرّی خود با دشمنان ملّت فلسطین بنمایند. مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فروافتد؛ بویژه آنکه ملّت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان میدهد که این ملّت با درک دقیق از شرایط، مانع از این گونه انحرافات میشود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریانهای مقاومت در این دام فروافتد، این ملّت همچون گذشته میتواند نیاز خود را بازتولید کند. اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلسطین بر می آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.

 مطمئناً شما حضّار محترم، در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسّفانه در چند سال اخیر، کوتاهی هایی در توجّه لازم و ضروری نسبت به آن صورت پذیرفته است. یقیناً بحرانهای موجود در جای جای منطقه و امّت ی شایسته ی توجّه است، لیکن آنچه موجب این گردهمایی است، مسئله ی فلسطین است. این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا با تأسّی به آن، رفته رفته همه ی مسلمانان و ملّتهای منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود، اختلافات را مهار کرده و با حلِّ تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امّت محمّدی (صلوات الله علیه) را فراهم آورند.

 در پایان لازم میدانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه ی شما میهمانان عالی قدر تشکّر کنم. همچنین از رئیس محترم مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم به دلیل زحمتی که برای تشکیل این کنفرانس انجام دادند، تشکّر میکنم. توفیق همه ی شما را در خدمت به مسئله ی فلسطین به عنوان اصلی ترین مسئله ی جهان و محور وحدت همه ی مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.

 درود و رحمت خداوند نثار روح پُرفتوح همه ی ی باد، بویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه ی رزمندگان صادق جبهه ی مقاومت و نیز روح مطهّر بنیان گذار که بیشترین اهتمام را به قضیّه ی فلسطین مبذول داشت. موفّق و پیروز باشید.

 والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
 

۱) سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۳۹
۲) سوره ی محمّد، آیه ی ۳۵
۳) سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی ۸۱
۴) سوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۱۰۵مشاهده متن کامل ...
بیانات معظم انقلاب در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
درخواست حذف اطلاعات

بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیم

الحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین
قال الله الحکیم فی الکتاب المبین:
«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:
«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲).

در آغاز لازم میدانم، به همه ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، ان گروه های مختلف فلسطینی، شمندان، فرزانگان و شخصیّت های برجسته ی جهان و دیگر شخصیّت های خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم.

قصّه ی پُرغصّه ی فلسطین و اندوه جان کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان خواه و حق طلب و عد جو را می آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشاند. تاریخ فلسطین و ظالمانه ی آن و آواره میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه ی این ملّت قهرمان، پُر فرازونشیب است. کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشان میدهد که در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک از ملّتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه مواجه نبود ه اند که در یک توطئه ی فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل شود و ملّتی از خانه و کاشانه ی خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند، امّا این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده، با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد؛چه آنکه : إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقًا.(۳) وَ قال: اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبَادِیَ الصَّٰلِحُون.(۴)

کنفرانس شما در یکی از سخت ترین شرایط جهانی و منطقه ای برگزار میشود. منطقه ی ما که همواره پشتیبان ملّت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه ی جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحرانهای متعدّد است. بحرانهای موجود در چندین کشور ی منطقه موجب شده است تا حمایت از مسئله ی فلسطین و آرمان مقدّس قدس کم رنگ شود. توجّه به نتیجه ی این بحرانها، به ما تفهیم میکند که قدرتهای سودبرنده از آن کدامند. آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدّت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پسِ فتنه های موجود قرار دارند. فتنه هایی که موجب شده است تا توانمندی های ملّتهای منطقه در درگیری های عبث و بیهوده به خنثی یکدیگر مصروف شود و با فشل شدن همه، آنگاه فرصت برای قدرت گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آید. همچنان در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امّت ی هستیم که دلسوزانه در پی حلِّ این اختلافات هستند؛ امّا متأسّفانه، توطئه های پیچیده ی دشمن، توانسته است با بهره گیری از غفلت برخی تها، جنگهای داخلی را بر ملّتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امّت ی را کم اثر کند. آنچه در این میان حائز اهمّیّت است، تضعیف جایگاه مسئله ی فلسطین و تلاش برای وج آن از اولویّت است. باوجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه ی دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین میتواند و باید، محور وحدت همه ی آنان باشد. یکی از دستاوردهای این نشست ارزشمند، مطرح اولویّت نخست جهان و خواهان جهان، یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقّق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق طلبانه و عد جویانه ی آنان است. هرگز نباید از اهمّیّت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که در جهان امروز از اولویّت ویژه ای برخوردار است. ملّتهای مسلمان و خواه با هر سلیقه و روش، امّا میتوانند در یک هدف گرد هم آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آن است. با پدیدار شدن نشانه های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متّحدان اصلی آن بویژه ایالات متّحده ی حاکم شده است، مشاهده میشود که اندک اندک، فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل میکند، البتّه هنوز جامعه ی جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته اند به مسئولیّت خود در برابر این مسئله ی انسانی عمل کنند.

سرکوب وحشیانه ی ملّت فلسطین، دستگیری های گسترده، قتل و غارت، غصب سرزمین های این ملّت و بنای شهرک در آنها، تلاش برای تغییر چهره و هویّت شهر مقدّس قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدّس ی و ی در آن، سلب حقوق اوّلیّه ی شهروندان و بسیاری از مظالم دیگر همچنان ادامه دارد و از پشتیبانی همه جانبه ی ایالات متّحده ی و برخی دیگر از تهای غربی برخوردار است و متأسّفانه با ع العمل شایسته ی جهانی مواجه نیست. ملّت فلسطین مفت است که خدای متعال بر آنان منّت گذارده و رس عظیم دفاع از این سرزمین مقدّس و مسجدالاقصی را بر دوش آنان نهاده است. این ملّت، راهی جز این ندارد که با اتّکال به پروردگار متعال و اتّکاء به توانمندی های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله ی مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده است. انتفاضه ای که اینک در سرزمین های ی برای سوّمین بار آغاز شده، مظلوم تر از دو انتفاضه ی گذشته، امّا درخشان و پُرامید در حرکت است و به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله ی بسیار مهمّی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غدّه ی سرطانی، از هنگام آغاز، مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله ای باشد، که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمّی را محقّق سازد و همچنان توفنده به پیش میتازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقّق سازد.

ملّت بزرگ فلسطین که بتنهایی، بار سنگین مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن را به دوش میکشد، صبور و بردبار، امّا مستحکم و استوار به تمامی مدّعیان فرصت داده است تا ادّعای خود را به محک تجربه بسپارند. آن روز که با ادّعای نادرست واقع بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرحهای سازش به طور جدّی مطرح شد، ملّت فلسطین و حتّی همه ی جریانهایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود، به آن فرصت دادند. البتّه ایران، از همان ابتدا بر نادرستی این نوع روشهای سازش کارانه تأکید کرد و آثار زیان بار و خسارتهای سنگین آن را گوشزد نمود. فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م ّبی در مسیر مقاومت و مبارزه ی ملّت فلسطین به همراه داشت، امّا تنها فایده ی آن، اثبات نادرستی تصوّر واقع بینی در عمل بود. اساساً روش و طریقه ی شکل گیری رژیم صهیونیستی به گونه ای است که نمیتواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقّه ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا موجودیّت و هویّت آن در گروِ نابودی تدریجی هویّت و موجودیّت فلسطین است. چه، آنکه موجودیّت نامشروع رژیم صهیونیستی، در صورتی قابلیّت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه های هویّت و موجودیّت فلسطین بنا شود. به همین دلیل است که حفاظت از هویّت فلسطینی و پاسداری از همه ی نشانه های این هویّتِ بر حق و طبیعی، امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدّس است. تا وقتی که نام فلسطین، یاد فلسطین و شعله ی فروزان مقاومت همه جانبه ی این ملّت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه های رژیم گر، مستحکم گردد.

مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حقّ یک ملّت، به رژیم غاصب مشروعیّت میدهد،که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله ی فلسطین ندارد و خصلتهای توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمیگیرد؛ امّا این ملّت، با اغتنام فرصت توانسته است نادرستی ادّعای مدّعیان سازش را به اثبات رساند و در نتیجه، نوعی اجماع ملّی در مورد روشهای درست مبارزه برای احقاق حقوق حقّه ی ملّت فلسطین شکل گرفته است.

اینک مردم فلسطین در کارنامه ی سه دهه ی گذشته ی خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته اند. در مقابل روند سازش، الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمرِ انتفاضه ی مقدّس قرار دارد که دستاوردهای عظیمی برای این ملّت داشته است. بی دلیل نیست که این روزها مشاهده میکنیم که از سوی مراکز معلوم الحال، «مقاومت»، مورد هجوم و یا «انتفاضه»، مورد سؤال قرار میگیرد. از دشمن انتظاری جز این نیست؛ زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد؛ امّا گاه مشاهده میکنیم که برخی از جریانها و حتّی کشورهایی که در ظاهر ادّعای همراهی با مسئله ی فلسطین را دارند، ولی در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملّت را منحرف کنند، به مقاومت حمله میکنند. ادّعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقّق سازد؛ پس این روش نیازمند بازنگری است! در پاسخ باید گفت: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غائی خود یعنی کلِّ فلسطین دست یابد، لیکن مقاومت توانسته است مسئله ی فلسطین را زنده نگه دارد. باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر میبردیم؟ مهم ترین دستاورد مقاومت، ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی است. موفّقیّت مقاومت، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کلِّ منطقه بود، به ش ت بکشاند. در این روند، باید بحق، از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره های مختلف و از همان ابتدای اجرای ی تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، تجلیل شود. نقش مقاومت در دوره های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمیتوان حتّی نقش مقاومت را در پیروزیِ ولو مختصرِ جنگ سال ۱۳۵۲ مصادف با ۱۹۷۳ میلادی نادیده انگاشت؛ و از سال ۱۳۶۱ مصادف با ۱۹۸۲ میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزبالله- از راه رسید تا یاریگر فلسطینیان در مسیر مبارزاتی شان باشد. اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن به دیگر سرزمین های منطقه بودیم؛ از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره؛ آری این دستاورد بسیار مهم است، امّا این تنها دستاورد مقاومت نیست و جنوب لبنان و غزّه، تحقّق دو هدف مرحله ای مهم در روند فلسطین به شمار میرود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع گرداند. از اوایل دهه ی ۶۰ هجری شمسی مصادف با دهه ی ۸۰ میلادی به بعد، دیگر نه تنها رژیم صهیونیستی قادر نبوده است به سرزمین های جدیدی دست اندازی کند، بلکه عقب گرد آن با وج ذلّت بار از جنوب لبنان آغاز شد و با وج ذلّت بار دیگر از غزّه استمرار یافت. هیچ نمیتواند منکر نقش اساسی و تعیین کننده ی مقاومت در انتفاضه ی نخست باشد. در انتفاضه ی دوّم نیز نقش مقاومت، اساسی و برجسته بود. انتفاضه ای که در نهایت، رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا از غزّه خارج شود. جنگ ۳۳ روزه ی لبنان و جنگهای ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه در غزّه، همگی صفحات درخشانی از کارنامه ی مقاومت است که موجب افتخار تمام ملّتهای منطقه، جهان و همه ی انسانهای خواه جهان است.

در جنگ ۳۳ روزه، عملاً همه ی راه های امدادرسانی به ملّت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، امّا به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ایالات متّحده ی ، ش ت مفتضحانه ای را متحمّل شدند که دیگر به آسانی جرئت حمله به آن دیار را نخواهند کرد. مقاومتهای پی در پی غزّه، که اینک به قلعه ی ش ت ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف تر از آن است که در مقابل اراده ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد. قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند. جای آن دارد که از همه ی گروه های مقاومت فلسطین، سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزّالدّین قسّام از حماس، کتائب ء الاقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه ی خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در این جنگها داشتند، تقدیر به عمل آید.

میهمانان گرامی!
خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه ی ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ی ملّتها و تهای منطقه و همه ی خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملّت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت، ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است که خودْ فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است. تأمین نیازهای مردم فلسطین و مقاومت فلسطین، وظیفه ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم. در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه ی ِ باختری بی توجّه بود که اینک بار اصلی انتفاضه ی مظلوم را بر دوش میکشد. مقاومت فلسطین نیز باید با عبرت گیری از گذشته ی خود به این نکته ی مهم توجّه داشته باشد که «مقاومت» و «فلسطین»، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود. فلسطینیان، بخصوص گروه های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند. کشورهای ی و عربی و همه ی جریانهای ی و ملّی، موظّفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. حمایت از مقاومت، وظیفه ی همه ی ما است و هیچ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه ای داشته باشد. آری، تنها شرط کمک این است که این کمکها در جهت تقویت بُنیه ی مردم فلسطین و ساختار مقاومت هزینه شود. پایبندی به شه ی ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ی ابعاد آن، ضامن استمرار این کمکها است. موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی است و ربطی به گروه خاصّی ندارد. هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است. عمق رابطه ی ما با گروه های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، اختلاف میان گروه های مختلف فلسطینی است. تفاوت دیدگاه به دلیل تنوّع سلیقه در میان مجموعه ها امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود، لیکن مشکل از زمانی آغاز میشود که این اختلافات، به نزاع و خدای ناکرده درگیری بینجامد؛ که در این صورت جریانهای مختلف، با خنثی قدرت و توان یکدیگر، عملاً در مسیری گام برمیدارند که خواست دشمن مشترک همه ی آنها است. مدیریّتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه ی جریانهای اصلی باید آن را به کار گیرند و به گونه ای برنامه های مختلف مبارزاتی خود را برنامه ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود. اتّحاد ملّی بر اساس برنامه ی جهادی، ضرورتی ملّی برای فلسطین است که انتظار میرود همه ی جریانهای مختلف در جهت عمل به خواست همه ی مردم فلسطین برای تحقّق آن بکوشند.

مقاومت، این روزها با توطئه ی دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه ی مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه ی معاملات سرّی خود با دشمنان ملّت فلسطین بنمایند. مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فروافتد؛ بویژه آنکه ملّت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان میدهد که این ملّت با درک دقیق از شرایط، مانع از این گونه انحرافات میشود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریانهای مقاومت در این دام فروافتد، این ملّت همچون گذشته میتواند نیاز خود را بازتولید کند. اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلسطین بر می آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.

مطمئناً شما حضّار محترم، در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسّفانه در چند سال اخیر، کوتاهی هایی در توجّه لازم و ضروری نسبت به آن صورت پذیرفته است. یقیناً بحرانهای موجود در جای جای منطقه و امّت ی شایسته ی توجّه است، لیکن آنچه موجب این گردهمایی است، مسئله ی فلسطین است. این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا با تأسّی به آن، رفته رفته همه ی مسلمانان و ملّتهای منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود، اختلافات را مهار کرده و با حلِّ تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امّت محمّدی (صلوات الله علیه) را فراهم آورند.

در پایان لازم میدانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه ی شما میهمانان عالی قدر تشکّر کنم. همچنین از رئیس محترم مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم به دلیل زحمتی که برای تشکیل این کنفرانس انجام دادند، تشکّر میکنم. توفیق همه ی شما را در خدمت به مسئله ی فلسطین به عنوان اصلی ترین مسئله ی جهان و محور وحدت همه ی مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.

درود و رحمت خداوند نثار روح پُرفتوح همه ی ی باد، بویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه ی رزمندگان صادق جبهه ی مقاومت و نیز روح مطهّر بنیان گذار که بیشترین اهتمام را به قضیّه ی فلسطین مبذول داشت. موفّق و پیروز باشید.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته


۱) سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۳۹
۲) سوره ی محمّد، آیه ی ۳۵
۳) سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی ۸۱
۴) سوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۱۰۵


مشاهده متن کامل ...
بعضی وقتا ...
درخواست حذف اطلاعات

 از حس رها شدگی بعد گریه و زاری ،

 خوشم نمیاد ...

احساس میکنم باید « کینه » ای به دل بگیرم ؛

.

.

.

ولی نمیشه ...


__________________________

اِی مَن ! بِگِریْ ...

بیٖ آنانْ چِه غَمْگِنانِه می گِرْییٖ ...

مشاهده متن کامل ...
جلب دل ها با اخلاق حسنه و خصال نیک
درخواست حذف اطلاعات

#چهارشنبه_ها_شرح حدیث -جلب دل ها

#بیان_و_تفسیر_روایات 24
#محتوای_تبلیغی
#مقام_معظم_ ی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین


دریافت

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30402/13940213_5294.3gp


عَن الصّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحمّدٍ عَن أَبیه عَن آبائِهِ عَلَیهِم ُالسّلام قَال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه إنَّکُم لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَموالِکُم فَسِعُوهُم بِأَخلَاقِکُم (۱)
یعنی شما این ظرفیت را ندارید که همه ی مردم را [با امو ان] در حیطه ی محبّت خود و در حیطه ی ارتباط با خود نگه ندارید؛ با مال این کار را نمی توانید ید اما یک وسیله ای دارید برای اینکه بتوانید دل های همه یا اکثر مردم را به خودتان نزدیک کنید. آن چیست؟ آن «اخلاق» است.
اگر شما تواضع بورزید، اگر آدم صادقی باشید، اگر علیه این و آن حرکت م ّبی انجام ندهید، اگر ی باشید که بر روی حرف خودتان می ایستید -اینها صفاتی است که مردم این صفات را دوست می دارند- پس می توانید با این خُلق خوب، با این اخلاق حسنه و خصال نیک، دل مردم را به طرف خودتان جذب کنید.


۱) الامالی شیخ صدوق، صفحه ی ۶۲مشاهده متن کامل ...
نان سنگک درمان یبوست و رافع عصبی و نان بربری کنجدی تقویت مفاصل
درخواست حذف اطلاعات

⬅️بی خیال نان های سنتی نشوید 

 ⏪نان سنگک : درمان یبوست و بیماری های عصبی

⏪نان بربری کنجد دار : تقویت استخوان و مفاصل

https://t.me/joinchat/aaaaadxbxfvdyikjum7sjaمشاهده متن کامل ...
شهادت حضرت فاطمه(س)تسلیت
درخواست حذف اطلاعات


▪️یا صاحب ا مان ▪️

▪️بی شک غم مادر برایت فرق دارد

▪️فاطمیه شکل عزایت فرق دارد


▪️درد گلو داری ز سوز ناله هایت


▪️آه می کشی،لحن صدایت فرق دارد!


▪️رخت سیه داری به تن از داغ مادر
▪️فاطمیه رنگ عبایت فرق دارد

▪️ای مرد تنهای زمین جانم فدایت


▪️این یک دهه درد و بلایت فرق دارد


▪️این روزها را در بقیع هستی عزادار


▪️حال و هوای کربلایت فرق دارد


▪️مادر حرم می خواهد و آقا یقینأ


▪️این روزها ذکر دعایت فرق دارد!


▪️جای حسن می گی به زهرا پاشو از جا


▪️مادر منم مهدی!،عصایت فرق دارد!!مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.