پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ثبت تراز مثبت تجاری برای دومین سال صادرات غیرنفتی میلیون دلار بیش از واردات شد
میلیون چت،چت میلیون
درخواست حذف اطلاعات

میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،میلیون چت،چت میلیون،مشاهده متن کامل ...
دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پری
درخواست حذف اطلاعات

وره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم


تچت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم  چچت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چمهت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چه ت چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چتروتد چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چتچ  چت دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چهمتر  دوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دودوره همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوچترهم  همی دور هم چت دوره همی چت چت روم ازیتا چت پریسا چت میلیون چت چت میلیون چت روم چت چت روم میلیون چت دوره همی چتدورهم چتدور هم چتدوره هم چت


دوره هم چت چت دوره هرهمیدو چتوهمه ن دچت مشاهده متن کامل ...
علامت های کمبود تمرکز.
درخواست حذف اطلاعات
اختلال کمبود توجه/بیش فعالی از نظر ژنتیکی قابل انتقال سات. برخی مادران قادرند نشانه های اختلال فرزندانشان را در دوران بارداری یا در سنین اولیه بشناسند.اما معمولا" این علائم از زمان رشد طبیعی نوپاها قابل تشخیص نیستند.معمولا" در زمان مهدکودک یا سنین آغازین مدرسه، ک ن دچار اختلال ، علائم نوعی اختلال را بروز خواهند داد; زیرا در پذیرش قوانین اجتماعی با دیگران یا مربیان دچار مشکل خواهند شد.همچنین این امکان وجود خواهد داشت که آنها با پائین بودن گستره توجه، پریشانی و پائین بودن کنترل تحریکات دراای مشکل باشند .

ک ن ( به خصوص دختران ) ممکن است در درازمدت با نوع بی توجهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی قادر به رفع مسائل خویش باشند.بنابراین در مدرسه ک نی هستند که آسیب دیدگی شدید ندارند و در تستها نیز عالی عمل می کنند.با رشد(فیزیکی)و بالا رفتن انتظار یا تفاوت در خواسته خودسازی و عملکرد اجرائی، آنان ممکن است به مشکلات برزی برخورد نمایند.در برخی بانوان جوان در سن 13 یا 14 سالگی با تغییرات هورمونی، مسائل آشکار اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بروز می کند.در این ح که هیچ نوع علائم شدید اختلال قبل از 7سالگی دیده نشده، توافقی بین متخصصان در زمینه طبقه بندی علائم موجود نمی باشد.اگر در بیماران برخی معیارهای شتخیصی اختلال دیده شود و بتوان دلایل اجتماعی دیگر را نادیده انگاشت، بیشتر پزشکان، درمان آزمایشی اختلال را پیشنهاد خواهند کرد.
this faq: adhd-age-onset sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و پیامدهای اصولی آنسوال:
چگونه میتوانم رفتار کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی خویش را تغییر دهم؟ قوانین اساسی تعدیل رفتار چیست؟پاسخ:راسل برکلی متخصص مشهورامریکائی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، نیاز به نتیجه(پیامد) مثبت آنی در تعدیل رفتار ک ن مبتلا به اختلال را مورد تاکید قرار داد.استفاده بیشتر از پیامدهای آنی.کاربرد مکرر پیامدهای بهتر.بکارگیری بیشتر پیامدها یا نتایج جالب توجه.ایجاد انگیزه قبل از تنبیه.تلاش برای تداوم.برنامه ریزی در مورد موقعیت ها و تغییرات دشوار.پیش بینی وضع ناتوانی آنها.تمرین بخشش.
دستی به این امر دشوار است به خصوص زمانیکه یکی از والدین یا هردو دچار این اختلال باشند..
this faq: adhd-basic-rules sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و شب ادراریسوال:
آیا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با شب ادراری یا مشکلات مثانه در ارتباط است؟پاسخ:بسیاری از والدین ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی اظهارمیدارند که ک نشان مشکل کنترل مثانه و شب ادراری دارند. more.
بری دوئل و همکاران در ایروین-دانشکده پزشکی- کالیفرنیا دریافتند، ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی،سه برابر بیشتر از آنانکه دچار اختلال نبودند از مشکلات ضعف کنترل مثانه و شب ادراری رنج می برند. ک ن مبتلا به اختلال، اغلب با مسائل پیشرفته اینچنینی درگیرند.آنها در ب آگهی از کنترل ادرار مشکل خواهند داشت.
ایمیپرامین داروی ضد افسردگی که عموما" برای مشکل شب ادرای بکار میرود، در درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نیز مفید است; بنابراین ممکن است ارتباطی بیولوژیکی بین این دو مشکل موجود باشد. more.
this faq: adhd-bedwetting-pro sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - تعدیل رفتارسوال:
تعدیل رفتار در درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:رفتاردرمانی شیوه ای آزمایش شده برای تغییر رفتارها و عادتهای معینی است که با افزایش تکرار رفتارهای قابل قبول و کاهش میزان رفتارهای غیر قابل قبول صورت می پذیرد.
تعدیل رفتار دانشی است که این نگرش را با برنامه های معین شکل گرفته برای ک ن، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال تشریح میکند.مبنای اساسی تعدیل رفتار، ترکیب نتایج (پیامدها) و پاداش است.واکنش مثبت(ارزشی نوع پاداش آنی)نسبت به رفتار مناسب ارائه میشود;بنابراین کودک تلاش خواهد کرد تا رفتارهای اینچنینی را برای خوشایند والدین و یا دریافت پاداش افزایش دهد.more مقاله رفتاردرمانی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، طب اطفال امریکا
this faq: adhd-behav-modif sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و اختلال در عملکرد لوب پیشانیسوال:
آیا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نتیجه اختلال در عملکرد لوب پیشانی است؟تاثیر اختلال در عملکرد لوب پیشانی چیست؟وظیفه لوب پیشانی چه میباشد؟پاسخ:لوب پیشانی مغز بخش بسیار مهم سیستم فرایند شناختی است و با بخشهای مختلف مغز ارتباط دارد.لوب پیشانی نقش خاصی در برنامه ریزی و فرماندهی عملکردهای متفاوتی مثل نظارت(س رستی) ایفا می کند. بسیاری از امور روزمره، اصولا" توسط لوب پیشانی کنترل میشوند:برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد موقعیت جدیدتشخیص و تصحیح خطا و گسترش برنامه جهت میانجی گری(رفع نقص)موقعیت های دشوار فنی و جدید با نیاز به راه حلهای تازهمقاومت در برابر وسوسه ها و پاسخهای همیشگی کنترل برانگیختگی و حل و فصل ش ت
بنابراین رفتارهای برنامه ریزی شده، تعمدی و هدفدار اصولا" توسط لوب پیشانی کنترل می شوند.این عملکرد عالی مغز * وظیفه اجرائی * آن نیز خوانده می شود.این دسته عملکرد برای مجموعه اه و برنامه ریزی جهت دستی به آنها، تحقق بخشیدن به برنامه ها، مقاصد و گرایش ها و تلاش برای تکمیل وظایف ضروری است.
تضعیف عملکرد اجرائی به ایجاد دشواریهای شدیدی در پذیرش موقعیتهای تازه می انجامد.
this faq: adhd-cause-frontal sourcesقند و بیش فعالیسوال:
آیا قند سبب بیش فعالی میشود؟آیا قند باعث اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می شود؟ممکن است من با محدود استعمال قند بتوانم مشکلات رفتاری را درمان نمایم؟پاسخ:خیر.علیرغم تحقیقات بالینی مخالف، بسیاری از والدین و حتی پزشکان معتقدند مصرف قند با بیش فعالی و تغییرات خلق و خو در ک ن ارتباط دارد.مدتها پیش رژیم غذائی خاصی (feingold) برای کاهش علائم بیماری در این ک ن بکار میرفت.والدین دیگر بر این فرض بودند که فسفات و افزودنیهای خوراکی به علائمی شبیه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی منجر میگردد.این موارد شاید برای یک دوره کوتاه مدت تاثیر داشته باشند اما نمی توانند به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بیانجامد.درحقیقت کنترل آن خیلی دشوار است و ممکن است منجر به مسائل بیشتر روانشناختی گردد بدلیل اینکه کودک شما به هیچ وجه شبیه آنان نخواهد بود.
ممکن است یک گروه فرعی کوچکی از ک ن مبتلا به اختلال موجود باشند که حساسیت خاصی به برخی مواد غذائی داشته باشند.آزمایش کنترل قند یا رژیم های غذائی بهتر است برای 3 یا 4 هفته تحت کنترل باشد.یک گروه فرعی از ک ن (1-3%) ممکن است نتایج اندکی را نشان دهد، پس آزمایش می تواند ارزشمند باشد اما رژیمهای غذائی و الگوهای کاهش تغذیه دلیل اصلی گسترش اختلالات تغذیه می باشند.تا زمانیکه هیچ دلیل اساسی علمی برای اقداماتی اینگونه نداریم بهتر آنست که شما از شیوه درمانی چند نمونه ای استفاده کنید.
more about sugar
this faq: adhd-cause-sugar sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و چاقیسوال:
آیا ارتباطی بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و چاقی وجود دارد؟جواب:
مطالعات اخیر نشان داده، بزرگسالانی که برای چاقی خود به دنبال درمان بودند و همچنین دچار اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نیز بودند، بصورت معنی داری مسائل بیشتری در کاهش وزن دارند.***
اگر معیار تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را بهبود بخشد و سن شروع علائم اختلال را به جای 7سالگی، 12سالگی تعریف نماید،این اختلالدر بین افراد چاق بسیار شایع خواهد بود.27/4% از همه مراجعان(بیماران)اختلال چاقی مبتلا به اختلال کمبود توجه نیز میباشند.چاقی بیش از اندازه(بیش از 40کیلو اضافه وزن) احتمال زیادی خواهدداشت که به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مبتلاشوند.(42.6%از این افرادتحت درمان)این بیماران با هر دو نوع اختلال چاقی و کمبودتوجه/بیش فعالی به مدت بیشتری در بیمارستاننیاز به بستری دارند و مدت طولانیتری تحت درمان قرار میگیرند.ولی نسبت واکنش مثبتشان به دارو پائین است. تا به حال تحقیقات منظم اندکی در دسترس است و فقط تعداد اندکی از پزشکان وروان درمانگران ارزشی (سنجش)در حیطه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در بیماران مبتلا به اختلال تغذیه، انجام خواهند داد.
دلیل چرائی وقوع همزمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با چاقی ناشناخته است.نشانه هائی وجوددارد که تغییرات اعصاب انتقال دهنده در سیستم دوپامین و مراکز پاسخگوئی مغز تحت تاثیر قرار گرفته اند.
this faq: adhd-comorbid-obesity sourcesاختلال کمبودتوجه/بیش فعالی - درمان جایگزین و پزش وال:
بهتر نیست من به پزشکم اطلاع دهم که از درمان رایگان برای بهبود اختلال کمبود توجه/بیش فعالی استفاده میکنیم؟پاسخ:در مطالعات اخیر والدین ک ن مبتلا به اختلال درخواست گفتگو دررمورد استفاده از درمان رایگان و طب سنتی د( ).ما میدانیم که بسیاری از والدین می کوشند تا از شیوه دارودرمانی روانی با محرکهای روانی یا درگر شیوه های ردمان یچند نمونه ای اجتناب کنند.62نفر از 114نفر (54%) از والدین تجربه این نوع درمان را دارند.دلیل آزمایش این شیوه در مانی در اصل:یک جایگزینی طبیعیکنترل بیشتر بر درمانیک نتیجه مهم مطالعه این بود که فقط 14% از والدین در مورد شیوه درمانشان با پزشک خود صحبت می د.این امر ممکن است باعث ایجاد مشکلات شدیدی در ک ن گردد.حتی شیوه های طبیعی چون مکملهای غذائی، استفاده بجا از رژیمهای غذائی و حتی زیاده روی در مصرف ویتامینها نیز میتواند عامل ایجاد تاثیرات متقابل داروها و مسائل جدی گردند. درحالیکه نتایج علمی این جایگزینی در اصل ناامید کننده اند، پزشکان معمولا" این کوششهای والدین را می پذیرند.اما پزشکان اطلاعاتی معتبر در مورد مزایا و پیامدهای منفی احتمالی این شیوه های درمانی را نیز اشاره خواهند کرد.

تا این مرحله از تحقیق، هیچ درمان جایگزینی یا تکمیلی برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی موجود نبود تا نتایج مثبت پایداری را اثبات کند.اگر تبلیغ یا پیشنهاد افراد عادیو غیر متخصص در مورد تضمین این نوع درمان و بهبود علائم اختلال دریافت داشتید، بهتر است بیشتر مراقب باشید.
more: http://www.chadd.org/fs/fs6.htm
this faq: adhd-complement-the y sourcesمصرف 2بار در روز داروی کنسرتا؟سوال:
پسرم روزی دوبار داروی کنسرتا (متیل فنیدیت او-آر-اس) مصرف میکند، درست است؟به پسر 10 ساله ام در یک کلینیک خصوصی مصرف داروی کنسرتا 36میلی گرمی توصیه شده بود.حالا پزشک محلی ما از او خواسته که 18 گرمی آنرا روزی دوبار صبح و ظهر استفاده نماید.یکی از مادران انجمن خودیاری به من گفته سات که مورد تائید نمی باشد.نظر شما چیست؟پاسخ:کنسرتا یک نوع نسبتا" جدید از محرکهای روانی است شامل متیل فنیدیت شناخته شده.اما مدت زمان بیشتری به طول می انجامد.در نتیجه سیستم خاص انتقالی( او-آر-او-اس )بین 10 تا 12 ساعت. اگر پسر شما ظهر دارو را مصرف نماید، ممکن است به مشکلات جدی خو دن گرفتار گردد.
یک دلیل دیگری که بهتر است به میزان مصرف پیشنهادی کلینیک ادامه دهیداین است: 36 میلی گرم بهترین بازده را در بالابردن توانائی تمرکز و حفظ توجه به دنبال دارد.با کمتر از یان میزان مصرف، پسر شما به این بازده نخواهد رسید.
بهتر است با پزشک خود در این مورد صحبت کنید.شاید در زمینه این دارو آگاهی کافی نداشته باشد..اما خیلی ساده است که پزشک شما سریعا" در این زمینه اططلاعات مفیدی ب نماید.البته یکی از اعضاء گروه خودیاری یا یک داروساز محلی نیز میتواند به شما کمک کند و در ارتباط با این موضوع با پزشک شما گفتگو نماید..
اگر پزشک شما تمایلی به تغییر عقیده خود نداشت بهتر این است به دنبال نظریه دومی باشید.
this faq: adhd-concerta-twice sourcesاختلال کمبود توجه و کنترل ادراکی و حرکتیسوال:
فرق بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی چیست؟هسته اصلی علائم اختلال کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی چیست؟پاسخ:damp= کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی نوعی تشخیص است که در کشورهای اسک ناوی رایج است.این تشخیص در دهه 80 توسط پروفسور سوئدی ، گیلبرگ مطرح گردید. علائم اصلی و غیرارادی اختلال کمبود توجه در هر دو نوع بیش فعالی و حرکتی و ادراکی معمول است و ممیزه اصلی اینست که در اختلالdamp (کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی)نقصان حرکتی و ارادی را نیز در برمیگیرد.

یک پزشک خصیصه های اصلی اختلال کمبود توجه/کنترل حرکتی/ادراکی را میتواند بیابد:نقص هماهنگینقصان دستخط و دیگر عملکردهای ظریف و دقیق حرکتینقص در ادراک حسی
گاهی علائم ناشناخته ای نیز حضور می یابند اینان تغییرات عصب شناختی بی اهمیتی اند که نمی توان آنها را با اختلال شدید عصب شناختی توصیف کرد و ممکن است تفاوتهای ادراک حسی در نواحی ویژه ای از بدن ( بین دو ناحیه راست و چپ بدن )را شامل شود.
this faq: adhd-damp-symptom sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - نوع بی توجهیسوال:
نوع بی توجهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟اختلال کمبود توجه چیست؟آیا فرزنم میتواند بدون داشتن علائم بیش فعالی به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مبتلا باشد؟پاسخ:راهنمای تشخیصی و آماری، چاپ چهارم(dsm-iv)سه نوع اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را توصیف میکند:نوع عمدتا" بیش فعالی-غیر اردینوع عمدتا" بی توجهیترکیبی از دو نوع.
ک ن با نوع عمدتا" بی توجهی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، مستعد خیالبافی می باشند و در تمرکز مشکل دارند.معیار ذیل در تشخیص ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نوع عمدتا" بی توجهی بکار رفته است.علائم باید برای حداقل 6ماه تداوم داشته باشند و پیش از 7سالگی آغاز شده باشند.اغلب در توجه به جزئیات با ش ت مواجه میشوند یا در امور مربوط به اداره یا دیگر فعالیتها، از روی بی دقتی مرتکب اشتباه میشوند.در حفظ توجه بر امور یا انجام وظایف دچار مشکل میشوند.به نظر نمیرسد که به صحبت توجهی کنند.از دستورالعمل(آموزشها)پیروی نمی کنند و در اتمام رساندن تکالیف مدرسه،امور روزمره یا وظایف اداری ش ت می خورند(نه در اثر رفتارهای متضاد یا ناکامی در درک آموزشها)در سازماندهی وظایف و امور مشکل دارند.از اموریکه به تلاشهای مداوم ذهنی نیازمندند بدشان می آید و یا با اکراه به آن می پردازند( تکالیف خانه و مدرسه )گم وسایل ضروری برای وظایف و فعالیتها ( مثلا" کتابها-مداد و تکالیف مدرسه ... )به آسانی توسط یک محرک خارجی پریشان میگردند.در امور روزمره فراموشکار و بی توجه اند.
this faq: adhd-def-inattentive sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - ملاک تشخیص ،تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی.سوال:
ملاک تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟اختلال چگونه مشخص میگردد؟شباهت به چه دارد؟پاسخ:طبق dsm- iv برای شناخت ملاک تشخیصی باید دو جنبه را مدنظر قرار داد:
الف) یکی از علائم 1- بی توجهی و یا 2- بیش فعالی باید به مدت 6ماه یا بیشتر تداوم داشته باشد به حدی که با سطح رشدی ناهماهنگ باشد:
* بی توجهی (عدم توجه)* در توجه به جزئیات ناموفقند یا در فعالیتهای مربوط به خانه،محل کار یا دیگر امور از روی بی دقتی مرتکب اشتباه میشوند.در حفظ توجه به وظایف و انجام امور مشکل دارند.به نظر نمیرسد که به صحبتها توجهی کنند.از آموزشها پیروی نمی کنند و در اتمام تکالیف مدرسه،امور روزمره یا وظایف کاری ناموفق عمل می کنند(نه در اثر رفتار متضاد یا ناکامی در فهم آموزشها)در ساماندهی وظایف و فعالیتها اغلب مشکل دارند.در پرداختن به اموریکه نیاز به تلاشهای مداوم ذهنی دارد، پرهیز دارند یا بدشان می آید.چیزهائی که در انجام امور و فعالیتها ضرورت دارند را گم می کنند( تکالیف مدرسه،مدادها،کتاب ...)به سادگی توسط یک محرک خارجی گیج و پریشان میشوند.در امور روزمره فراموشکارو بی توجه اند.
2) بیش فعالی/غیر ارادی بیش فعالیدست و پاهایشان آرام نمی گیرد یا روی صندلی وول میخورند(بی قرارند)در کلاس یا موقعیتهای دیگری که باید حضور داشته باشند،صندلی را ترک می کنند.***در انجام امور یا پرداختن به فعالیتهای آزاد بصورت کامل مشکل دارند.***بیش از حد حرف می زنند.
غیر ارادیقبل از تکمیل پرسشها، جواب میدهند( جواب را می پرانند)در انتظار نوبت مشکل دارند.خود را به دیگران تحمیل می کنند.فضولی یا ایجاد مزاحمت می کنند(مثلا" وسط بازی یا حرف دیگران می پرند
ب) برخی علائم ایجاد آسیب دیدگی قبل از 7سالگی رویت میگردند. more.
ج) آسیب دیدگی از علائم در دو محیط(خانه و مدرسه)نمود می یابد. more.
د) باید مدرک بالینی روشنی بر آسیب دیدگی معنی دار در عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا حرفه ای وجود داشته باشد. more.
ه) رویداد فقط در جریان یک اختلال فراگیر رشدی،اسکیزوفرنی یا اختلال دیگر روان ینیست و بهتر آنست که آنرا با***
اطلاعات اسای در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی توسط انجمن اختلال کمبود توجه امریکا
this faq: adhd-diagn-dsm sourcesتستهای آزمایشگاهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
آیا آزمایشی فیزیکی برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی موجود است؟پاسخ:هیچ تست آزمایشگاهی که بتواند اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را تعیین کند وجود ندارد.اما این امر می تواند اهمیت داشته باشد که برخی علائم بیش فعالی یا مشکلات توجه را مستثنی کنیم.بنابراین پزشک ، آزمایش عصب شناختی فیزیکی و اساسی برای بیمار در نظر میگیرد.چشمها و گوشها،انجام برخی آزمایشات انعکاسی(ع العمل ها) اعمال حرکتی، هماهنگی و تست حواس بیمار ، میتواند اطلاعات مهمی از بیمار در اختیارمان قرار دهد.
سپس آزمایش خون عملکرد تیروئید( tsh و هورمونهای t3 و t4 تیروئید )بهتر است مد نظر قرار بگیرد که این در جریان چکاپ (بررسی کلی بدن) بیمار انجام میگیرد.
اگر بیمار یا خانواده او سابقه بیماری صرع دارند،پزشک آزمایش الکتروآنسفالوگرام مغزی(eeg) نیز انجام خواهد داد.این عمل علائم خاصی از اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را نشان نخواهد داد اما ممکن است اشکالی خاصی از صرع را نمایان کند.اگر شما و پزشکتان تصمیم به استفاده از درمان داروشناختی روانی دارید، باید نوارقلب (ekg) مشکلات معنی دار قلبی راآشکار سازد.
اسکن مغزی(توموگرافی کامپیوتری) برای تشخیص دیگر عوامل ناشناخته مشکلات توجه ( مثل بدفرمی عروق-تومور و مایع مغزی/نخاعی در حفره مغز )مفید است.اما این موقعیتها بسیار نادرند.!
برخی والدین بر این شه اند که تشخیص تصاویر عملکردیspect و pet (ابزارهائی جهت تخمین تغییرات بافتهای سلولی )نشانه هائی از اختلال را نشان خواهد داد.در حال حاضر این ابزار تشخیصی اساسا" برای تحقیق کاربرد دارد.باید عوارض جانبی احتمالی و ناشناخته پزشکی را بخصوص درباره ک ن مورد توجه قرار دهید.بنابراین این ابزار تشخیصی در تعیین مراحل تشخیص اختلال توصیه نمی شود.
this faq: adhd-diagnosis-lab sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی-نواحی آسیب دیدگیسوال:
آیا همه ک ن مبتلا به اختلال، باید داروهای محرک روانی مصرف نمایند؟پاسخ:خیر.اما باید همواره امکان بهبود ناحیه آسیب دیدگی فرد و نشانه اصلی علائم اختلال در کودک را در نظر داشته باشید.برای ایجاد طرح درمانی مناسب جهت ک ن مبتلا به اختلال، تنها امری که می تواند صورت پذیرد،توجه به همه مناطق آسیب دیدگی و منابع و علایق فردی ک ن و محیط آنهاست.بنابراین شیوه درمانی چند نمونه ای با جمع آوری اطلاعات از کودک، والدین،معلمان و دیگر افراددر ارتباط با بیمار، آغاز خواهد شد.این امر در ارزی و تعیین بروز مشکلات خاص یا نسخه برداری از تسهیلات فردی بیمار در نواحی مختلف (آسیب دیدگی) کمک خواهد کرد.
علائم بیماری یا رفتارها در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی (یا تشخیص روانی دیگر) فقط زمانی قابل درمان خواهد بود که آنها سبب بروز مسائلی در زندگی فرد بیمار یا تداخل در رشد فردی او گردند.بنابراین دارو فقط یک بخش از شیوه درمان تکمیلی خواهد بود تا به مراجع کمک کند به کارائی بالقوه خود در همه حوزه های محیط فردی دست پیدا کند.این عمل گاها" بدون دارو نیز میسر خواهد بود اما در بسیاری از موارد، داروهای محرک روانی،اساس خویشتن داری(کنترل نفس) و آگاهی بهتر ک ن میباشند.
ایده های متفاوت فراوانی در مورد تعداد ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی که نیازمند داروهای محرک روانی اند وجود دارد.برخی متخصصان کمتر از 30% ک ن مبتلا را نیازمند این داروها میدانند.دیگر متخصصان اظهار می دارند که بهتر است همیشه راه درمان داروشناسی را پیشنهاد کنید.زیرا این شیوه برای کودک در طولانی مدت، بهترین نتیجه را خواهد داشت.در حدود 80% از ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی که از دارو استفاده می کنند، به بهبودی معنی داری دست خواهند یافت.دیگر شیوه های درمانی برای این ک ن به این صورت سودمند نخواهد بود.
برای معرفی مزایای فردی و عوارض جانبی درمان،یک خط مبنا از علائم خاص باید تعریف شود و(حداقل یکبار در ماه در زمان آغاز)پیوسته دنبال شود.و همه تغییرات مثبت و منفی تحت نظر باشند.
this faq: adhd-domain-impair sourcesشتابزدگی اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بسیار عجول و شتابزده اند؟پاسخ:شتابزدگی،واکنش آنی به افکار و کردار است بدون درنظر گرفتن تناسب و پیامدهای آن.
افراد مبتلا،به صحبت ، واکنش نشان دادن یا حرکت بدون تامل گرایش دارند.خصیصه های ویژه شتابزدگی می تواند شامل:تصمیمات سریع، بدون تامل بر پیامدهای آن.***واکنش بدون شه و تفکردر مورد مطالب و تناسب شرایط بدون فکر حرف زدن.قطع صحبتها(گسیختگی مکالمات)فقدان توانائی در بررسی جزئیات، پذیرش مسئولیتهای اشتباه.
شتابزدگی همچنین می تواند مثبت باشد.توانائی تصمیم گیری سریع یا واکنش برای مدیران و در شرایط اضطراری می تواند بسیار مهم باشد.اما این امر می تواند سبب بروز مشکلات شدید اجتماعی شود که خود یکی از مهمترین مسائل ناتوانی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در همه بیماران است.
this faq: adhd-impulse-symptoms sourcesانعطاف ناپذیری و اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در تطبیق با هر چیز تازه مشکل دارند؟چرا ک ن مبتلا،در موقعیتهای تازه انعطاف ناپذیرند؟پاسخ:یک مساله بسیار شایع در ک ن، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا، مساله تطبیق با هر موقعیت جدید است.در حالیکه بسیاری از افراد مبتلا به اختلال، چیزهای جدید را دوست دارند و به جستجوی محرکهای جدید گرایش دارند، اما در تطبیق با محیط تازه، خانه جدید، مربیان مدرسه یا هر تغییر اساسی دیگر در زندگی روزمره خود دچار مشکل میشوند.حتی لباسهای تازه یا تغییراتی در غذا یا نوشیدنی مورد علاقه آنها می تواند سبب بروز مشکلات شدید عاطفی رنج آوری گردد.
this faq: adhd-inflexible-symptom sourcesاختلال کمبود توجه - آغاز دارودرمانیسوال:
چه کاری قبل از درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نباید انجام شود؟پاسخ:دارودرمانی بخشی از درمان چند نمونه ای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، خطرناک نیست و نباید انتظار داشت که در درازمدت بطول بیانجامد و یا عوارض جانبی جدی داشته باشد.اما باید از آن آگاهی کافی داشت.
برای تشخیص درست اختلال کمبود توجه و اختلال بیش فعالی بعنوان مساله اولیه، متخصصان بهداشت و حفظ سلامت، باید در موارد ذیل گفتگوئی درمانی داشته باشند:*انتظار بیمار و اه دارمانی.گاهی اه واقع گرایانه تری باید معرفی شوند.*این مهم است که اساس عوارض داروهای محرک روانی تشریح گردد اما با تمرکز بر خویشتن داری بیمار.محرکهای روانی، مشکلات رفتاری را تغییر نخواهند داد.همه ک ن قادر به شیطنت و اعمال رفتارهای بد هستند. اما اگر درمان به درستی نتیجه دهد، کودک قادر خواهد بود رفتارهای منفی خود را مهار کرده و تحت کنترل درآورند-اگر واقعا" بخواهند.*باید قانون اساسی خویشتن داری، علائم و عوارض نامساعد احتمالی را پایه ریزی کرد.*آگاهی از خطرات و مزایای دارودرمانی.احتمال وقوع مشکلات و عوارض نامطلوب*** بیمار و یا والدینش بهتر است با علائم فقدان دارو(نتیجه مع گرفتن) و مصرف بیش ازاندازه آن آشنا گردند.
اگر شما یا فرزندتان تحصیل کرده باشید و با اصول اساسی درمان آشنا باشید و با این نوع درمان موافق باشید،درمان را آغاز کنید یا اگر نگرانی تان جدی است، در مورد ب اطلاعات بیشتر دریغ نکنید.بهتر است والدین دیگر در گروه خودیاری را نیز مد نظر قرار دهید.more about medication for adhd
this faq: adhd-med-start sourcesداروی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی/اختلال کمبود توجه: متیل فنیدیت(ریتالین/کنسرتا) و دیگر داروهاسوال:
چه داروئی برای درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی /اختلال کمبود توجه می تواند مصرف شود؟آیا شما متیل فنیدیت(ریتالین،ریتالینا،کنسرتا) یا داروهای دیگر را پیشنهاد می کنید؟جواب:دارودرمانی یکی از گزینه های شیوه درمانی چند نمونه ای در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی است.در حالیکه محرکهای ( متیل فنیدیت یا آمفتامین ) از گزینه های درمانی اند، برخی داروهای ضد افسردگی هم تاثیرات مثبتی بر درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارند.
متیل فنیدیت نام رایجترین داروهای مصرفی در دارودرمانی روانی اختلال است.نامهای گروه داروهای حاوی متیل فنیدیت :ریتالین، ریتالین اس.آر، ریتالین ال.ای یا کنسرتا و متادیت میباشد.برخی داروهای متیل فنیدیت مربوط به ت (زن و مرد) نیز موجود است( اکوایسم-مدیکینت ). متیل فنیدیت محرک سیستم عصبی مرکزی یا (محرک cns ) میباشد.
برای دستی به تاثیرات مثبت در بیماران مبتلا به اختلال، هدف اصلی درمان، سیستم دوپامین مغز است.مطرح ترین مشکل اعصاب زیستی در اختلال، میتواند بدکاری سیستم انتقال دهنده دوپامین عنوان شود.این انتقال دهنده ها وظیفه بازگیری دوپامین از فاصله سیناپسی و انتقال به سلولهای عصبی را برعهده دارند.اگر فعالیت یا تعداد انتقال دهنده ها زیاد باشد، دسترسی به دوپامین بسیار ضعیف خواهد بود.
are parents doping their children?
this faq: adhd-medication-treat sourcesک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و افسانه رایج: والدین مخالف ریتالین- آیا والدین به ک ن خویش داروی محرک میدهند؟سوال:
آیا ریتالین فقط تلاشی است برای از بین بردن(تحریک) مشکل ک ن؟ آیا باید به ادعاهای انجمن " والدین مخالف ریتالین" توجه کرد؟ آیا درست است که والدین به ک ن خود داروی محرک میدهند؟پاسخ:افسانه: والدینی که به ک ن خود داروهای ضد اختلال کمبود توجه/بیش فعالی میدهند مشکل ک ن خود را بیشتر میکنند.*****
برخی مردم ادعا میکنند که درمان ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی تلاشی نومید کننده است جهت توجیه و ناکامی والدین و عدم توجه،ناتوانی و عجز بزرگسالان یا معلمان را در کنترل این ک ن تشریح میکند.این افراد می گویند: والدین می کوشند تا ناکامیهای خویش را مخفی کنند و جهت آرام ک ن از دارو استفاده می کنند.

این منصفانه نیست زیرا بیشتر این افرادهیچگاه با یکی از ک ن مبتلا به اختلال و یا والدین آنها در طولانی مدت در ارتباط نبودند. افراد بدون داشتن ک ن اینچنینی، نمی توانند این ادعا را داشته باشند.
این افراد اکثرا" بر اطلاعات غلطی متاثر از مولفانی چون برگین و حتی اطلاعات گمراه کننده ای که توسط ****** نقل شده ، تکیه می کنند.در رسانه های عمومی تمایل شدیدی برای اینگونه اطلاعات نادرست و مباحث عاطفی مربوط به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و داروهای محرک وجود دارد.اما رسانه های عمومی با انجمنهای خودیاری یا والدین صحبت نمی کنند بلکه فقط از نویسندگانی که در زمینه این اختلال، تجربه ای ندارند و می کوشند برای موسسات و کتابهای خود شهرت و اعتبار ب کنند،سخن می گویند.
در امریکا و سوئد مطالعات نمونه ای کنترل شده ای صورت گرفته که کوشیده اند دارو را به همراه مداخله رفتاری ترکیب نمایند.سپس یکی از آندو را کنار بگذارند.برای کوششهائی که بدون دارو انجام گرفت، مداخلات رفتاری چیزی را تغییر نداد.فقط ترکیب دارودرمانی با مداخله روانی-اجتماعی و مداخلات رفتاری در اختلال مبود توجه/بیش فعالی می تواند به نتایج بهتری برسد.اگر اختلالات دوقطبی(اختلالاتی که همزمان با هم بوقوع می پیوندند)مانند اختلالات رفتاری یا علائم افسردگی جنبی یا اضطراب نمایان شود، رفتاردرمانی اهمیت ویژه ای دارد. اسطوره(افسانه)و شواهد علمی
more اطلاعات از انجمن ک ن و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجهدارو جهت درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی
this faq: adhd-myth-dope sourcesاعتماد به نفس منفی ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی احساسات و باورهای منفی را در خود پرورش میدهند؟پاسخ:اعتماد به نفس منفی با باورهای خودنابودگری(خودکشی) و احساسات نومیدی در بین ک ن و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بسیار رایج است.این امر می تواند در نتیجه ناکامی های ناشی از آشفتگی توجه،رفتار و واکنشهای ناگهانی و طردشدن توسط همکلاسی ها و حتی مربیان آنها باشد.
this faq: adhd-neg-feeling sourcesاختلال کمبود توجه و مرضیسوال:
آیا بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و مشکلات بازی ارتباطی وجود دارد؟پاسخ:مبتلایان به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مستعد اختلالات گوناگون کنترل تکانه ای دیگر نیز می باشند.نرخ اختلالات کنترل تکانه ای در تها ( زن و مرد )فرقی نمی کند اما گزینش رفتارهای تکانه ای ممکن است متفاوت باشد.برخی متخصصان اعتیاد به ، وقوع همزمان مرضی و اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را گزارش می کنند و می گویند که تا 20% از مبتلایان به خصوصیتهای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را بروز میدهند.در 35% از بازان مرضی (وسواس ید یا اختلالات وسواسی یا بی ارادی) اختلال تکانه ای دیگری نیز می تواند تشخیص داده شود،مقایسه شده با 3% شیوع در گروه کنترل.
بسیاری از درمانگران مرضی نمی توانند به این مبحث بپردازند زیرا دانش این حیطه محدود است.اما جستجو برای خصیصه های اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و اتخاذ شیوه درمانی چند نمونه ای شامل دارودرمانی روانی ممکن است بدتر باشد.
this faq: adhd-pathol-gambling sourcesعلل اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
دلایل اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:سوالات در زمینه جنبه های زیست شناسی عصبی و تاثیرات اجتماعی-روانی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی هنوز ترجمه نشده است.انجمن امریکائی خودیاری " ک ن و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی ( chadd ) " اطلاعات اساسی مفیدی در این زمینه مطرح می کنند. more. اگر شما به سهم عوامل ژنتیکی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی علاقه دارید، اطلاعات جمع آوری شده توسط کالیفرنیا را مطالعه کنید. more.
this faq: adhd-patinfo-cause sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - علائم مزمن (پایدار)سوال:
آیا دوره های زمانی کوتاه حواس پرتی ( پریشانی حواس ) یا بیش فعالی برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی کافی است ؟پاسخ:برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، علائم باید به مدت حداقل 6 ماه تداوم داشته باشند. نوسانات طبیعی در ظهور علائم و تغییرات محیطهای متفاوت وجود دارد.*اما معیار شیوع و وخامت آسیب دیدگی ها باید رویت شود و این امکان نیست در اثر تغییرات متناوب محیط اجتماعی یا نتیجه مسائل حاد باشد.
در طول فرایند تشخیص دیگر علل احتمالی بیش فعالی، کمبود توجه یا حواس پرتی و مسائل کنترل غیرارادی نباید در نظر گرفته شوند.عوامل مهم دیگر این علائم می تواند موارد ذیل باشد:اختلالات ارگانیکیلطمه( آسیب ) روحی اخیر همچنین سوءاستفاده یا تجارب تلخ و تکاندهندهسوءاستفاده مالیآغاز اختلال دیگر روانی(افسردگی، اختلال اضطراب)مسائل اجتماعی یا مشکلات بین فردی شدید در خانه.اگر مشکلات فقط در مدرسه بروز یابد اما در تعطیلات همه چیز سیر عادی جلوه نماید، باید فرد مراقب اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی باشد.
برخی والدین یا مربیان می کوشند بعد از خواندن یک کتاب فهرست بازبینی اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی به تشخیص برسند. صرفا" دانستن علائم اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی یا داشتن مسائلی در محدوده های معلوم رفتار یا عملکرد مدرسه، برای تشخیص بالینی کافی نیست.بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید تا اختلالات احتمالی دیگر را مستثنی کند و بهترین کمک را به فرزندتان ارائه دهید.
this faq: adhd-persist-symptoms sourcesجنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
مزایای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟ جنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:در حالیکه ملاک تشخیصی و برنامه های درمانی بر جنبه های منفی بیش فعالی،مسائل و مشکلات غیرارادی یا کمبود توجه متمرکزند، جنبه های مثبت زیادی در مورد ک ن ، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال وجود دارد.همه افراد مبتلا به اختلال دارای همه این خصایص مثبت یا کارائی ها نیستند، اما معمولا" گستره وسیعی از توانائی های مختلف را می توانید پیدا کنید.
این یکی از دلایلی است که والدین نمی خواهند ک نشان با دارودرمانی روانی یا رفتار درمانی تغییر کنند. برخی جنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می تواند موارد ذیل باشد:خلاقیتشخصیت جذاب، مهربان و رئوفقضاوت درست از منشبذله گوئیدرک سریع ضروریاتانعطاف پذیریشهودی بودنحساس بودن نسبت به محیط پیرامونعاشق، چاک ( پرشور و حرارت )بخشنده اشتباهاتمی کوشد تا بهتر از قبل عمل کند.ریسک پذیری و خطر
this faq: adhd-positive-aspects sourcesاختلال کمبود توجه، یک اختلال واقعیسوال:
آیا اختلال کمبود توجه یک اختلال واقعی است؟پاسخ:افسانه: اختلال کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال واقعی نیست.
اشتباه است.همه پزشکان اطفال و انجمنهای روانشناسی و روانپزشکی، اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را تائید می کنند.در حقیقت، این اختلال بسیار شایع روحی در ک ن و نوجوانان است.
برخی افراد م یگویند: کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال واقعی نیست زیرا دانشمندان نمی توانند علت آنرا تعریف نمایند.رفتار بیش فعالی ک ن، باید کمتر یا بیشتر از رفتار طبیعی باشد چیزی مثل "وجود مورچه داخل شلوار" یا علائم تربیتی نادرست یا فقدان انگیزه در مدرسه. این ک ن می توانند با عواملی ناشی از تغییر محیط مثل تعدد تلویزیون یا عدم توجه والدینشان تحریک شوند.

یکی از مخالفان، توماس آرمسترانگ است." کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال است که نمی تواند به شیوه اختلالاتی چون فلج اطفال ، بیماری قلبی یا دیگر بیماریها تعریف شوند.اما تشخیص مشکلات روانشناسی یا بیماریهای روانی چون افسردگی، اختلالات اضطراب یا دیوانگی بر پایه تستهای آزمایشگاهی استوار نیستند. راسل برکلی، متخصص نامی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، تشریح کرد که " ما آزمایشاتی چون سردرد،تصلب چندوجهی بافتها یا آ ایمر نداریم.اگر از طریق آزمایشات فقط میتوانستیم بیماریها را تشخیص داده یا درمان کنیم ، کم ش خواهیم توانست اختلالات روحی را برطرف نمائیم.
اما شواهد قانع کننده ای در مورد آسیب پذیری زیستی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی وجود دارد.شواهد اپیدمولوژی( سرایت )نشان میدهد که اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارای ساختار(مولفه) زیستی قدرتمندیست.محققان کلورادو دریافتند که یک کودک از دوقلوهای ، بین 11 تا 18 بار بیشتر از خواهر یا برادر عادی(غیر دوقلو) به اختلال دچار میشوند.توارث مهمترین محدوده مورد توجه در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می باشد.دانشمندان چند ژن احتمالی که بر علائم بیماری و شدت اختلال تاثیر دارند را شناسائی د.ساختار عملکردی با spect و pet که ابزارهای تشخیصی توسط اسکن مغز میتواند تغیرات آشکار در گردش خون بزرگسالان مبتلا به اختلال و تغییرات سیستم دوپامین ( انتقال دهنده dat )که در اختلال، خاصند، نشان میدهند. البته این امر یک شیوه تشخیصی اختلال کلینیکی به دلیل ****
this faq: adhd-real-disorder sourcesرانندگی و داروهای محرک روانیسوال:
اگر ریتالین مصرف کنم میتوانم رانندگی کنم؟پاسخ:بله.اما باید نسخه پزشک را همراه خود داشته باشی.در غیر اینصورت آزمایش ادرار شما مصرف داروهای روانی را نشان خواهد داد و شما را با مسائل جدی با پلیس درگیر خواهد کرد.
در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و رانندگی تحقیقاتی در دست اقدام است. تاکنون بیشتر دانشمندان یقین دارند که با مصرف دارو عملکرد بهتری در رانندگی خواهید داشت اما بهتر است به این امر توجه داشته باشید که آگاهی و هوشیاری شما در نهایت میتواند متفاوت باشد.اگر قبلا" در تازه ای از محیط نداشتید ( در آغاز درمان داروهای روانی ) بهتر است رانندگی نکنید.

this faq: adhd-ritalin-car sourcesبیقراری و تجویز داروهای محرک روانیسوال:
آیا تحریک پذیری یک نوع عارضه جانبی شایع در اثر استفاده از داروهای محرک روانی است؟دختر 9ساله من " دانیلا " متیل فنیدیت را برای دوهفته تجویز پزشک دریافت کرده است که با 5 میلی گرم آغاز شده، حالا معلم دخترم متوجه بهتر شدن توجه او شده است. اما دخترم عصرها بیقرار و کج خلق میشه.بهتر نیست دارو را متوقف کنیم؟
پاسخ:ظهور تغییرات مزاجی( خلق و خو ) مثل زودرنجی و بیقراری و اضطراب بسیار مطرح است و بهتر است با پزشک در میان گذاشته شود! دلایل احتمالی زیادی وجود دارد که می تواند سبب بروز چنین تغییرات گردد.تعیین میزان مصرف ( دوز ) منطقی و صحیح دارو
تجویز دارو باید آگاهانه باشدو با نیاز فردی منطبق باشد.یک کودک ممکن است به دوز بیشتری از استفاده دارو نیاز داشته باشد ولی کودک دیگر نسبت به دارو محرک روانی حساس باشد. بهتر است این امر مورد ارزی قرار گیرد!واکنش نسبت به دارو
قرصهای متیل فنیدیت به مدت حدودا" 3 تا 4 ساعت موثرند.بعد از این مدت علائم گذشته بیماری میتواند ظهور کند.بیماران نسبت به این امر احساس ناراحتی می کنند. تطابق با مصرف درست ( به میزان کافی ) و وقفه در مصرف ضروری است و *تغییر تمهید انگیزه
برخی ک ن به متیل فنیدیت واکیش نشان نمیدهند اما با آمفتامین خوب عمل می کنند.تخمین صحیح اختلالات کموربیدی مثل افسردگی یا اختلالات اضطراب!!!برآورد میزان خواب مناسب
بسیاری از ک ن مبتلا به اختلال شب هنگام مشکلات زیادی دارند.اگر آنها نتوانند بخوابند ممکن است عصبی و بیقرار شوند.
this faq: adhd-sideeffect-dysphoria sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و فقر خواب؟سوال؟
این اختلال کمبود توجه/بیش فعالی است یا کمبود خواب؟پاسخ:فقدان خواب بر عملکرد شناختی مغز تاثیر دارد! بنابراین بسیار ضروری سات که مسائل خواب یا فقدان آن که ناشی از تماشای تلویزیون یا دیگر فعالیتهای شبانگاهی است را معین نمائیم.محققان در زمینه خواب خاطر نشان د افراد 11 وو 12 ساله هائی که کمتر از 6ونیم ساعت می خوابند، مسائل رفتری و توجهی مشابهی چون مبتلایان به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارند!یک شب نخو دن بین 30 الی 40 درصد از ظرفیت فرایند مغز را کاهش میدهد! دو شب نخو دن بین 60 الی 70 درصد از عملکرد توجه و شناختی را میکاهد!
بنابراین بسیار مهم است که از خواب کافی خود و فرزندتان اطمینان حاصل کنید!
چه میزان خواب کافی است؟نوزاد/ نوپا : 17 ساعتکودک 4ساله: بین 10 الی 12 ساعتکودک 10 ساله : 9 الی 10 ساعتافراد 18 ساله : 8 الی 9 ساعتافراد 30 سال به بالا: 7 الی 8 ساعتو افراد 60 سال به بالا : کمتر از 6 الی 7 ساعت
this faq: adhd-sleep-enough sourcesداروهای محرک و توقف رشدسوال:
آیا داروهای محرک روانی سبب توقف رشد میشوند؟پاسخ:خیر.
ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی معمولا" تاخیر در رشد فردی را نشان میدهند (که شامل تفاوت در رشد الگوهاست). انتقال دهنده دوپامین نقش مهمی در رشد منظم هورمونها و پرولاکتین دارد.میزان مصرف پیشنهادی ( توصیه شده ) داروهای محرک سطح هورمونها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به دلیل بی اشتهائی تاخیری ناچیز در رسیدن به وزن مناسب ممکن است بروز نماید.
مصرف مطلوب دارو بهتر است منطبق بر برنامه 6 ماهه منظمی باشد. به ندرت ک ن بزرگتر به میزان کمتر داروی محرک نیاز دارند.
معمولا" ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی یک تا دو سال دیرتر از دیگر همکلاسهای خود به رشد و وزن مطلوب در سن بلوغ دست خواهند سافت. تعداد بسیار اندکی از ک ن کمی کوچکتر از دیگر همکلاسی های خود باقی میمانند که این امر به دلیل دارو یا درمان نیست، ولی می تواند نتیجه اختلالات دیگر هورمونی باشد.
this faq: adhd-stim-growth sourcesعوارض جانبی داروهای محرک روانی ( مثل ریتالین، کنسرتا، متیل فنیدیت )سوال:
عوارض جانبی محرکهای روانی مثل ریتالین و کنسرتا(متیل فنیدیت) چیست؟عوارض جانبی جدی آنها چیست؟پاسخ:
عوارض نوعی جانبی دارودرمانی روانی با محرکهای روانی مثل متیل فنیدیت (ریتالین،کنسرتا) یا آمفتامین معمولا" خفیف است و محدود به اولین روزها و هفته های درمان است.عوارض نوعی شدید و جدی با تحریک سیستم عصبی خ ر(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) میتواند تشریح شود.
فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک می تواند سبب افزایش ضربان (نبض) شود.برخی از بیماران تپش قلب را گزارش می کنند(لرزش یا تند زدن نامنظم قلب). معمولا" این امر باعث هیچ مشکل جدی نمی گردد.فشار خون ممکن است اندکی افزایش یابدکه بیشتر از 5 میلیمتر جیوه نمی باشد.این امر مربوط به بیماران با فشارخون بالاست.
گاهی این امر می تواند باعث علائم سرگیجه گردد.رایجترین عارضه جانبی ناشی از فعلیت سیستم عصبی سمپاتیکمشکلات خواب(بی خو ) است. بنا براین بطور معمول تجویز محرکهای روانی در عصر و غروب انجام نمی گیرد.( اما برخی بیماران اگر میزان کمی از محرکها را استفاده کنند مشکلات کمتری خواهند داشت زیرا مغز آنها استراحت می کند.) ع العملهای نوعی سیستم پاراسمپاتیک:کم اشتهائی و مشکلات شکمیسردردهای نا منظم عوارض جانبی شدید و پایدار خیلی نادر است.هرچند هر داروئی می تواند سبب واکنش حساسیتی گردد.معمولا" این امور نمی تواننند توسط محرکها ایجاد شوند اما می تواند به خاطر مواد افزودنی قرصها باشد.عوارض شدید سمی متیل فنیدیت در نوشته ها تشریح نشده است.یکی از محرکهای روانی قدیمی تر به نام پمولین(سایلرت)ندرتا" عواقب کبدی در پی دارد ، بنابراین اگر پزشکی از این محرک تجویز نمود مراقبت ویژه نیاز خواهد بود.هرچند متیل فنیدیت باعث هیچ نوع آسیب یا تغییراتی اینچنینی نمی شود.مسمومیت عصبی برخی افراد در استفاده از متیل فنیدیت از تغییرات احتمالی رشد سلول عصبی یا رشد مغزی می ترسند. در واقع یک زیست شناس عصبی آلمانی کوشید تا توجه رسانه ها را به این امر جلب کند که متیل فنیدیت ممکن است سبب پارکینسون شود.بله.دوپامین برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آری ، محرکهای روانی بر انتقال دهنده دوپامین مغز اثر می کنند اما خیر، هیچ ارتباطی بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و پارکینسون وجود ندارد.اما نمونه واحد یوجود ندارد در جائی که کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی علائم پیشرفته پارکینسون را در سالهای آتی بروز دهد.توقف رشدmore.
this faq: adhd-stim-sideeffect sourcesعوارض سمی محرکهای روانیسوال:
آیا محرکهای روانی عوارض سمی نیز دارند؟پاسخ:محرکهای روانی رایج در درمان ک ن،نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی (متیل فنیدیت و آمفتامین) هیچ عارضه سمی ندارند یا خیلی خیلی به ندرت دارند.
هر داروئی می تواند واکنشهای آلرژتیکی سبب شود و گاهی تغییراتی در تعداد گلبولهای سفید یا قرمز بوجود بیاورد اما این امر به ندرت اتفاق می افتد.پزشکان بطور معمول آزمایش خون در چک بیماران خود یک یا دوبار در سال انجام میدهند.
یک نوع قدیمی محرک روانی پمولین، ندرتا" بر کبد تاثیر م ب داشت که مراقبت شدید آنزیم کبد ضروری بود.
.
متیل فنیدیت(ریتالین،کنسرتا) اینگونه تغییرات را بدنبال ندارند!
this faq: adhd-stim-toxic sourcesمحرکها و مشکلات خو دنپاسخ:
آیا محرکهای روانی باعث بی خو یا کابوس می شوند؟پاسخ:به نظر میرسد مشکلات خوبیدن با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در ارتباطند.بسیاری از مبتلایان (ک ن،بزرگسالان و نوجوانان) در آرامش بعدازظهر مشکل دراند و نمونه هائی از آشفتگی خواب و کابوس شبانه را گزارش می کنند.
مشاهده متن کامل ...
میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی
درخواست حذف اطلاعات

میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،میلیون گپ،گپ میلیون، میلیون گپ همیشگی،مشاهده متن کامل ...
میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم
درخواست حذف اطلاعات

میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،میلیون چت،ldgd,k ]j،میلیون چت روم،مشاهده متن کامل ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران 96
درخواست حذف اطلاعات

سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران 96

فرمت سوالات پی دی اف

به مدت سه روز رایگان


جهت مشاهده و کلیک کنید


جهت مشاهده و کلیک کنید
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | استخدامیwww.estekhdami.com/tag/استخدام بانک صادرات ایران – تغییر زمان برگزاری آزمون. استخدام بانک صادرات ایران – آذر ماه داوطلب گرامی :« با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت محترم بانک ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | سایر خدمات در کرج - لوکوپوکwww.sapri.locopoc.com/c-services/c-services.../ads-151730105(آگهی در لوکوپوک) نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات که در سال 87 برگزار شد در قالب فایل pdf گردآوری شده است. این آزمون برای مقاطع دیپلم، کاردانی و ...


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادراتbartarinketab.ir/post/1003 رایگان نمونه سوالات استخدام بانک صادرات. برای این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه | ایران ......iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.htmlنمونه سوالات عمومی + عین دفترچه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی صادرات در سال 87 + پاسخنامه سوالات.


رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک صادرات ایرانcafework.ir/ads/ رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران . سوالات تخصصی استخدامی بانک صادرات متقاضیان کار، فارغ حصیلان ها و علاقه مندان به ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ،نمونه سوالات ......mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadid=628099 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ،نمونه سوالات ادوار گذشته سوالات استخدامی بانک صادرات کامل ترین نمونه سوالات استخدامیهای بانکی + آزمونهای گذشته ی ...


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایرانwww.baroot.com/news/ رایگان نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی بانک صادرات مجموعه کامل و ویژه دفترچه آزمون استخدام مهر و آبان 96.
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران |«ای استخدام»|بسته ویژهwww.e-estekhdam.com/ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکتهای تی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور. آگهی های استخدام ...


سوالات استخدامی بانک صادرات ایران ( مجموعه کامل به همراه سوالات ......www.e-soal.ir/بانک صادرات ایران نیز قطعا از این قضیه مستثنی نخواهد بود و داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی بانک صادرات با امیدواری بالائی جهت پذیرفته شدن در آزمون کتبی پا ...
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - استخدام دهوندdehvand.ir/jobs/14 مارس 2017 ... نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات – مقطع کارشناسی. نمونه سوالات سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات- مقطع کارشناسی تعداد کل سوالات ...


نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - سوالات استخدامی و مصاحبه | تست ......test .ir/tag/بانک صادرات ایران در سراسر کشور استخدام می کند، نمونه سوالات استخدامی ... استخدام بانک صادرات 96، مهلت ثبت نام پایان یافت، آزمون 22 آبان ماه برگزار می ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات | جزوه ها دات کامwww.jozveha.com/23 مارس 2017 ... تگ ها : بانک نمونه سوال استخدامیبانک نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه ...


رایگان نمونه سوالات جدید بانک صادرات - منابع و نمونه ......rahkar24. /.../ منابع و نمونه سوالات استخدامی - رایگان نمونه سوالات جدید بانک صادرات - اطلاعات و منابع و نمونه سوالات جامع و رایج و رایگان آزمون و نمونه سوالات استخدامی.
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات :: رایگان ......free s.blog.ir/.../۱۰ مطلب با کلمهی کلیدی « رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات» ثبت شده است - سوالات رایگان آزمونهای استخدامی.


سوالات استخدامی بانک صادرات ایرانwww.nashr-estekhdam.ir/سوالات استخدامی بانک صادرات ایران یک مجموعه استثنایی می باشد که تنها در وبسایت ... نمونه سوالات حسابداری شرکت ها مختص آزمون استخدامی بانک صادرات (۲۹۰ عدد) ...
فایل مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی بانک صادرات 1387 – پیشرو ...138717 مارس 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی _مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی بانک صادرات ...


نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی | «ای استخدام» | آگهی های ......www.e-estekhdam.com/ نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی، حسابداری. یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات حسابداری مالی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ حسابدرای ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران | «ای استخدام» | آگهی ......www.e-estekhdam.com/ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکتهای تی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور. آگهی های استخدام ...


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کاردانی) - نمونه ......westekhdam.blogsky.com/.../1 دسامبر 2016 ... نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات مقطع کاردانی سال 1387. (مجموعه 240 سوال مهم ازمون استخدامی بانک صادرات ). 20 سوال معارف ی. 20سوال ادبیات ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانکها - صدای مشاوره تحصیلیwww.ssmt.ir/24 نوامبر 2016 ... رایگان جزوه بانکداری بین الملل برای ازمون استخدامی · رایگان ... رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات-سری اول · رایگان ...


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات - تست test.ir/post/85توجه: کاربر گرامی، با توجه به تفاوت منابع اعلام شده برای آزمون استخدامی سال 95 بانک صادرات، برای جزوه ها و سوالات استخدامی بانک صادرات برای آزمون استخدامی ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | linkedinlinkedinhttps://www.linkedin.com/.../11 ا کتبر 2015 ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات. - نام محصول: نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی سال ۱۳۸۷ بانک صادرات. جهت رایگان ...


استخدام بانک صادرات سال ۹۵ + اعلام نتایج | استخدامwww.estekhtam.com/25 ژوئن 2016 ... دعوت به همکاری بانک صادرات سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات | نمونه سوالات استخدامیwww.makhfigah.com/به همت تیم مدیریتی مخفیگاه ، 3 بسته شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات است که در سال 87 در سه مقطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی برگزار شد تقدیم شما ...


نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | سیگنیفیکنت!!significantarticles.ir/.../4108-25 فوریه 2017 ... نام محصول: نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی سال 1387 بانک صادرات مواد امتحانی موجود در این بسته: دفترچه سوالات عمومی: 20 سوال معارف ...
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران | نمونه سوالات ......www.esoal24.ir/10 مه 2015 ... بله،مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات برای مقاطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی گردآوری شده است که در قالب فایل pdf ارائه می شود.


استخدام بانک صادرات ایران (استخدام جدید) - ای-استخدام - شهرخبرwww.shahrekhabar.com/employment/13935309605459231717 مارس 2017 ... برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون بانک صادرات اینجا کلیک کنید.
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - نمونه سوالات آزمونهای ......file.estekhdami.org/این محصول حاوی نمونه سوالات سال ۸۷ آزمون استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه به همراه نمونه سوالات عمومی در آزمون های مشابه می باشد که در سه مقطع دیپلم، کاردانی و ...


محصول ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران - میهن همکارmihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1662نام محصول: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران ... ٢۴٠ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه).
رایگان جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک هاestekhdami92.mihanblog.com/post/1241111 فوریه 2014 ... نمونه سوالات و جزوات آزمون های استخدامی و مصاحبه بانک ها در چهار بخش تقدیم حضور کاربران ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی.


نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات - کالج پروژهcollegeprozheh.ir/مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری ...
wkar | سوالات آزمون عمومی استخدامی بانک صادرات ایرانwkarمرجع و بانک استخدامی های ایران. سوالات آزمون عمومی استخدامی بانک صادرات ایران.


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران - کندوhttps://kandoocn.com/index.php?newsid=4678اکنون هم زمان با استخدامی بانک صادرات نمونه سوالات این آزمون استخدامی را به صورت رایگان در اختیار شما.
سوالات استخدامی بانک صادرات + پاسخنامهshop.iranestekhdam.ir/ منابع و نمونه سوالات استخدامی آزمون بانک صادرات بهراه پاسخنامه استخدامی.


تست | سوالات استخدامی و مصاحبه - استخدام بانک صادرات در ......libemploy.ir/post/694/11 ا کتبر 2015 ... استخدام بانک صادرات سال 95 در ماه آینده برگزار می گردد، ثبت نام در آزمون آغاز شد، برای ثبت نام در ازمون و همچنین جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی24سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات. پست با عنوان سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان ...


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | استخدامیwww.estekhdami.com/tag/استخدام بانک صادرات ایران – تغییر زمان برگزاری آزمون. استخدام بانک صادرات ایران – آذر ماه داوطلب گرامی :« با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت محترم بانک ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | سایر خدمات در کرج - لوکوپوکwww.sapri.locopoc.com/c-services/c-services.../ads-151730105(آگهی در لوکوپوک) نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات که در سال 87 برگزار شد در قالب فایل pdf گردآوری شده است. این آزمون برای مقاطع دیپلم، کاردانی و ...


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادراتbartarinketab.ir/post/1003 رایگان نمونه سوالات استخدام بانک صادرات. برای این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه | ایران ......iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.htmlنمونه سوالات عمومی + عین دفترچه سوالات استخدامی عمومی و تخصصی صادرات در سال 87 + پاسخنامه سوالات.


رایگان نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک صادرات ایرانcafework.ir/ads/ رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران . سوالات تخصصی استخدامی بانک صادرات متقاضیان کار، فارغ حصیلان ها و علاقه مندان به ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ،نمونه سوالات ......mob.ninisite.com/discussion/thread.asp?threadid=628099 نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ،نمونه سوالات ادوار گذشته سوالات استخدامی بانک صادرات کامل ترین نمونه سوالات استخدامیهای بانکی + آزمونهای گذشته ی ...


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایرانwww.baroot.com/news/ رایگان نمونه سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی بانک صادرات مجموعه کامل و ویژه دفترچه آزمون استخدام مهر و آبان 96.
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران |«ای استخدام»|بسته ویژهwww.e-estekhdam.com/ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکتهای تی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور. آگهی های استخدام ...


سوالات استخدامی بانک صادرات ایران ( مجموعه کامل به همراه سوالات ......www.e-soal.ir/بانک صادرات ایران نیز قطعا از این قضیه مستثنی نخواهد بود و داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی بانک صادرات با امیدواری بالائی جهت پذیرفته شدن در آزمون کتبی پا ...
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - استخدام دهوندdehvand.ir/jobs/14 مارس 2017 ... نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات – مقطع کارشناسی. نمونه سوالات سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات- مقطع کارشناسی تعداد کل سوالات ...


نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - سوالات استخدامی و مصاحبه | تست ......test .ir/tag/بانک صادرات ایران در سراسر کشور استخدام می کند، نمونه سوالات استخدامی ... استخدام بانک صادرات 94، مهلت ثبت نام پایان یافت، آزمون 22 آبان ماه برگزار می ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات | جزوه ها دات کامwww.jozveha.com/23 مارس 2017 ... تگ ها : بانک نمونه سوال استخدامیبانک نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه ...


رایگان نمونه سوالات جدید بانک صادرات - منابع و نمونه ......rahkar24. /.../ منابع و نمونه سوالات استخدامی - رایگان نمونه سوالات جدید بانک صادرات - اطلاعات و منابع و نمونه سوالات جامع و رایج و رایگان آزمون و نمونه سوالات استخدامی.
رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات :: رایگان ......free s.blog.ir/.../۱۰ مطلب با کلمهی کلیدی « رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات» ثبت شده است - سوالات رایگان آزمونهای استخدامی.


سوالات استخدامی بانک صادرات ایرانwww.nashr-estekhdam.ir/سوالات استخدامی بانک صادرات ایران یک مجموعه استثنایی می باشد که تنها در وبسایت ... نمونه سوالات حسابداری شرکت ها مختص آزمون استخدامی بانک صادرات (۲۹۰ عدد) ...
فایل مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی بانک صادرات 1387 – پیشرو ...138717 مارس 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی _مجموعه سوالات تستی آزمون استخدامی بانک صادرات ...


نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی | «ای استخدام» | آگهی های ......www.e-estekhdam.com/ نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی، حسابداری. یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه پاسخ سوالات حسابداری مالی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ حسابدرای ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران | «ای استخدام» | آگهی ......www.e-estekhdam.com/ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکتهای تی، خصوصی و استخدام بانکها در تهران و کلیه شهرستان های کشور. آگهی های استخدام ...


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران (مقطع کاردانی) - نمونه ......westekhdam.blogsky.com/.../1 دسامبر 2016 ... نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات مقطع کاردانی سال 1387. (مجموعه 240 سوال مهم ازمون استخدامی بانک صادرات ). 20 سوال معارف ی. 20سوال ادبیات ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانکها - صدای مشاوره تحصیلیwww.ssmt.ir/24 نوامبر 2016 ... رایگان جزوه بانکداری بین الملل برای ازمون استخدامی · رایگان ... رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات-سری اول · رایگان ...


سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات - تست test.ir/post/85توجه: کاربر گرامی، با توجه به تفاوت منابع اعلام شده برای آزمون استخدامی سال 95 بانک صادرات، برای جزوه ها و سوالات استخدامی بانک صادرات برای آزمون استخدامی ...
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | linkedinlinkedinhttps://www.linkedin.com/.../11 ا کتبر 2015 ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات. - نام محصول: نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی سال ۱۳۸۷ بانک صادرات. جهت رایگان ...


استخدام بانک صادرات سال ۹۵ + اعلام نتایج | استخدامwww.estekhtam.com/25 ژوئن 2016 ... دعوت به همکاری بانک صادرات سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات نمونه سوالات دانش علوم بانکی سوالات آزمون استخدامی بانک ها در مصاحبه استخدامی چه ...
رایگان نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات | نمونه سوالات استخدامیwww.makhfigah.com/به همت تیم مدیریتی مخفیگاه ، 3 بسته شامل نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات است که در سال 87 در سه مقطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی برگزار شد تقدیم شما ...


نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | سیگنیفیکنت!!significantarticles.ir/.../4108-25 فوریه 2017 ... نام محصول: نمونه سوالات عمومی و اختصاصی استخدامی سال 1387 بانک صادرات مواد امتحانی موجود در این بسته: دفترچه سوالات عمومی: 20 سوال معارف ...
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران | نمونه سوالات ......www.esoal24.ir/10 مه 2015 ... بله،مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات برای مقاطع دیپلم، کاردانی و کارشناسی گردآوری شده است که در قالب فایل pdf ارائه می شود.


استخدام بانک صادرات ایران (استخدام جدید) - ای-استخدام - شهرخبرwww.shahrekhabar.com/employment/13935309605459231717 مارس 2017 ... برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمون بانک صادرات اینجا کلیک کنید.
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات - نمونه سوالات آزمونهای ......file.estekhdami.org/این محصول حاوی نمونه سوالات سال ۸۷ آزمون استخدامی بانک صادرات همراه با پاسخنامه به همراه نمونه سوالات عمومی در آزمون های مشابه می باشد که در سه مقطع دیپلم، کاردانی و ...


محصول ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران - میهن همکارmihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1662نام محصول: بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران ... ٢۴٠ نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی/سوالات استاندارد و پر تکرار (همراه با پاسخنامه).
رایگان جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک هاestekhdami92.mihanblog.com/post/1241111 فوریه 2014 ... نمونه سوالات و جزوات آزمون های استخدامی و مصاحبه بانک ها در چهار بخش تقدیم حضور کاربران ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی.


نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات - کالج پروژهcollegeprozheh.ir/مزیت منحصر به فرد این فایل: اکثر سایت هایی که در زمینه ی فروش محصولات استخدامی مشغول به فعالیت هستند با کپی یک سری نمونه سوالات مشابه و تکراری ...
wkar | سوالات آزمون عمومی استخدامی بانک صادرات ایرانwkarمرجع و بانک استخدامی های ایران. سوالات آزمون عمومی استخدامی بانک صادرات ایران.


رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات ایران - کندوhttps://kandoocn.com/index.php?newsid=4678اکنون هم زمان با استخدامی بانک صادرات نمونه سوالات این آزمون استخدامی را به صورت رایگان در اختیار شما.
سوالات استخدامی بانک صادرات + پاسخنامهshop.iranestekhdam.ir/ منابع و نمونه سوالات استخدامی آزمون بانک صادرات بهراه پاسخنامه استخدامی.


تست | سوالات استخدامی و مصاحبه - استخدام بانک صادرات در ......libemploy.ir/post/694/11 ا کتبر 2015 ... استخدام بانک صادرات سال 95 در ماه آینده برگزار می گردد، ثبت نام در آزمون آغاز شد، برای ثبت نام در ازمون و همچنین جزوه ها و نمونه سوالات استخدامی ...
سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات | وبلاگ 24 - مرجع وبلاگ فارسی24سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات. پست با عنوان سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان ...مشاهده متن کامل ...
لوگوی اسم ، طراحی اسم ، مهر اسم ، استیکر اسم
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از متخصصین طراحی اسم بیان کرده است که حتی استیکر اسم نوشته شده و مبتنی بر فونت از شرکت نیز می تواند بیش از حد ژنریک باشد. او باور دارد که مشتریان باید بتوانند با نگاه به مهر اسمشما مشخص کنند شما چه فعالیتی انجام می دهید.
لوگوی اسم  تصویری از هر چیزی است که شما به آن باور داشته و از آن پیروی می کند.
این نوع سمبل ها در اصل معنایی ندارد اما بعد از توضیح داده شدن، با معنای خاص لوگو اسم یا مهر اسم برند آشنا می شوند.
تایپوگرافی اسم هنر و فن حروف‌چینی (حروف‌نگاری) برای نمایش زبان است. چینش حروف شامل ح قلم، پوینت، مقدمه می‌شود.
در نهایت می توان گف داشتن یک اسم پروفایل به واسطه طراحی اسم برای پروفایل امروزه یک هنر و حتی شغل به حساب می آید.
سایت ها و نرم افزارهای زیادی وجود دارند که ساخت استیکر تلگرام اسم شما را میتوانند انجام دهند
شما هم می‌توانید نمادی جذاب برای نام خود داشته باشید و دوستانتان را به تحسین وادارید
اسم حمیدرضا برای پروفایل – اسم حمیدرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل تلگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حمیدرضا – لوگوی اسم حمیدرضا – مهر اسم حمیدرضا – ع اسم حمیدرضا برای پروفایل – لوگو اسم حمیدرضا – مهر نستعلیق اسم حمیدرضا
اسم آزیتا برای پروفایل – اسم آزیتا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آزیتا برای پروفایل تلگرام – اسم آزیتا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آزیتا – لوگوی اسم آزیتا – مهر اسم آزیتا – ع اسم آزیتا برای پروفایل – لوگو اسم آزیتا – مهر نستعلیق اسم آزیتا
اسم روناک برای پروفایل – اسم روناک برای پروفایل اینستاگرام – اسم روناک برای پروفایل تلگرام – اسم روناک برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم روناک – لوگوی اسم روناک – مهر اسم روناک – ع اسم روناک برای پروفایل – لوگو اسم روناک – مهر نستعلیق اسم روناک
اسم ژاله برای پروفایل – اسم ژاله برای پروفایل اینستاگرام – اسم ژاله برای پروفایل تلگرام – اسم ژاله برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ژاله – لوگوی اسم ژاله – مهر اسم ژاله – ع اسم ژاله برای پروفایل – لوگو اسم ژاله – مهر نستعلیق اسم ژاله
اسم مهنا برای پروفایل – اسم مهنا برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهنا برای پروفایل تلگرام – اسم مهنا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهنا – لوگوی اسم مهنا – مهر اسم مهنا – ع اسم مهنا برای پروفایل – لوگو اسم مهنا – مهر نستعلیق اسم مهنا
اسم نسترن برای پروفایل – اسم نسترن برای پروفایل اینستاگرام – اسم نسترن برای پروفایل تلگرام – اسم نسترن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نسترن – لوگوی اسم نسترن – مهر اسم نسترن – ع اسم نسترن برای پروفایل – لوگو اسم نسترن – مهر نستعلیق اسم نسترن
اسم مهدی برای پروفایل – اسم مهدی برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهدی برای پروفایل تلگرام – اسم مهدی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهدی – لوگوی اسم مهدی – مهر اسم مهدی – ع اسم مهدی برای پروفایل – لوگو اسم مهدی – مهر نستعلیق اسم مهدی
اسم آرین برای پروفایل – اسم آرین برای پروفایل اینستاگرام – اسم آرین برای پروفایل تلگرام – اسم آرین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آرین – لوگوی اسم آرین – مهر اسم آرین – ع اسم آرین برای پروفایل – لوگو اسم آرین – مهر نستعلیق اسم آرین
اسم پویان برای پروفایل – اسم پویان برای پروفایل اینستاگرام – اسم پویان برای پروفایل تلگرام – اسم پویان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پویان – لوگوی اسم پویان – مهر اسم پویان – ع اسم پویان برای پروفایل – لوگو اسم پویان – مهر نستعلیق اسم پویان
اسم پیام برای پروفایل – اسم پیام برای پروفایل اینستاگرام – اسم پیام برای پروفایل تلگرام – اسم پیام برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پیام – لوگوی اسم پیام – مهر اسم پیام – ع اسم پیام برای پروفایل – لوگو اسم پیام – مهر نستعلیق اسم پیام
اسم فرنوش برای پروفایل – اسم فرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم فرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرنوش – لوگوی اسم فرنوش – مهر اسم فرنوش – ع اسم فرنوش برای پروفایل – لوگو اسم فرنوش – مهر نستعلیق اسم فرنوش
اسم کامیار برای پروفایل – اسم کامیار برای پروفایل اینستاگرام – اسم کامیار برای پروفایل تلگرام – اسم کامیار برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم کامیار – لوگوی اسم کامیار – مهر اسم کامیار – ع اسم کامیار برای پروفایل – لوگو اسم کامیار – مهر نستعلیق اسم کامیار
اسم مادر برای پروفایل – اسم مادر برای پروفایل اینستاگرام – اسم مادر برای پروفایل تلگرام – اسم مادر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مادر – لوگوی اسم مادر – مهر اسم مادر – ع اسم مادر برای پروفایل – لوگو اسم مادر – مهر نستعلیق اسم مادر
اسم پدر برای پروفایل – اسم پدر برای پروفایل اینستاگرام – اسم پدر برای پروفایل تلگرام – اسم پدر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پدر – لوگوی اسم پدر – مهر اسم پدر – ع اسم پدر برای پروفایل – لوگو اسم پدر – مهر نستعلیق اسم پدر
اسم عشق برای پروفایل – اسم عشق برای پروفایل اینستاگرام – اسم عشق برای پروفایل تلگرام – اسم عشق برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم عشق – لوگوی اسم عشق – مهر اسم عشق – ع اسم عشق برای پروفایل – لوگو اسم عشق – مهر نستعلیق اسم عشق
اسم نجمه برای پروفایل – اسم نجمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم نجمه برای پروفایل تلگرام – اسم نجمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نجمه – لوگوی اسم نجمه – مهر اسم نجمه – ع اسم نجمه برای پروفایل – لوگو اسم نجمه – مهر نستعلیق اسم نجمه
اسم سامره برای پروفایل – اسم سامره برای پروفایل اینستاگرام – اسم سامره برای پروفایل تلگرام – اسم سامره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سامره – لوگوی اسم سامره – مهر اسم سامره – ع اسم سامره برای پروفایل – لوگو اسم سامره – مهر نستعلیق اسم سامره
اسم سایه برای پروفایل – اسم سایه برای پروفایل اینستاگرام – اسم سایه برای پروفایل تلگرام – اسم سایه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سایه – لوگوی اسم سایه – مهر اسم سایه – ع اسم سایه برای پروفایل – لوگو اسم سایه – مهر نستعلیق اسم سایه
اسم فرزین برای پروفایل – اسم فرزین برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرزین برای پروفایل تلگرام – اسم فرزین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرزین – لوگوی اسم فرزین – مهر اسم فرزین – ع اسم فرزین برای پروفایل – لوگو اسم فرزین – مهر نستعلیق اسم فرزین
اسم هدیه برای پروفایل – اسم هدیه برای پروفایل اینستاگرام – اسم هدیه برای پروفایل تلگرام – اسم هدیه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم هدیه – لوگوی اسم هدیه – مهر اسم هدیه – ع اسم هدیه برای پروفایل – لوگو اسم هدیه – مهر نستعلیق اسم هدیه
اسم تشکر برای پروفایل – اسم تشکر برای پروفایل اینستاگرام – اسم تشکر برای پروفایل تلگرام – اسم تشکر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم تشکر – لوگوی اسم تشکر – مهر اسم تشکر – ع اسم تشکر برای پروفایل – لوگو اسم تشکر – مهر نستعلیق اسم تشکر
اسم مهرشاد برای پروفایل – اسم مهرشاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل تلگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرشاد – لوگوی اسم مهرشاد – مهر اسم مهرشاد – ع اسم مهرشاد برای پروفایل – لوگو اسم مهرشاد – مهر نستعلیق اسم مهرشاد
اسم ترانه برای پروفایل – اسم ترانه برای پروفایل اینستاگرام – اسم ترانه برای پروفایل تلگرام – اسم ترانه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ترانه – لوگوی اسم ترانه – مهر اسم ترانه – ع اسم ترانه برای پروفایل – لوگو اسم ترانه – مهر نستعلیق اسم ترانه
اسم ماشا برای پروفایل – اسم ماشا برای پروفایل اینستاگرام – اسم ماشا برای پروفایل تلگرام – اسم ماشا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ماشا – لوگوی اسم ماشا – مهر اسم ماشا – ع اسم ماشا برای پروفایل – لوگو اسم ماشا – مهر نستعلیق اسم ماشا
اسم فاطمه برای پروفایل – اسم فاطمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم فاطمه برای پروفایل تلگرام – اسم فاطمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فاطمه – لوگوی اسم فاطمه – مهر اسم فاطمه – ع اسم فاطمه برای پروفایل – لوگو اسم فاطمه – مهر نستعلیق اسم فاطمه
اسم ساناز برای پروفایل – اسم ساناز برای پروفایل اینستاگرام – اسم ساناز برای پروفایل تلگرام – اسم ساناز برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ساناز – لوگوی اسم ساناز – مهر اسم ساناز – ع اسم ساناز برای پروفایل – لوگو اسم ساناز – مهر نستعلیق اسم ساناز
اسم زهرا برای پروفایل – اسم زهرا برای پروفایل اینستاگرام – اسم زهرا برای پروفایل تلگرام – اسم زهرا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم زهرا – لوگوی اسم زهرا – مهر اسم زهرا – ع اسم زهرا برای پروفایل – لوگو اسم زهرا – مهر نستعلیق اسم زهرا
اسم مریم برای پروفایل – اسم مریم برای پروفایل اینستاگرام – اسم مریم برای پروفایل تلگرام – اسم مریم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مریم – لوگوی اسم مریم – مهر اسم مریم – ع اسم مریم برای پروفایل – لوگو اسم مریم – مهر نستعلیق اسم مریم
اسم پریسا برای پروفایل – اسم پریسا برای پروفایل اینستاگرام – اسم پریسا برای پروفایل تلگرام – اسم پریسا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پریسا – لوگوی اسم پریسا – مهر اسم پریسا – ع اسم پریسا برای پروفایل – لوگو اسم پریسا – مهر نستعلیق اسم پریسا
اسم سحر برای پروفایل – اسم سحر برای پروفایل اینستاگرام – اسم سحر برای پروفایل تلگرام – اسم سحر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سحر – لوگوی اسم سحر – مهر اسم سحر – ع اسم سحر برای پروفایل – لوگو اسم سحر – مهر نستعلیق اسم سحر
اسم شهرزاد برای پروفایل – اسم شهرزاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل تلگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم شهرزاد – لوگوی اسم شهرزاد – مهر اسم شهرزاد – ع اسم شهرزاد برای پروفایل – لوگو اسم شهرزاد – مهر نستعلیق اسم شهرزاد
اسم علی برای پروفایل – اسم علی برای پروفایل اینستاگرام – اسم علی برای پروفایل تلگرام – اسم علی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علی – لوگوی اسم علی – مهر اسم علی – ع اسم علی برای پروفایل – لوگو اسم علی – مهر نستعلیق اسم علی
اسم محمد برای پروفایل – اسم محمد برای پروفایل اینستاگرام – اسم محمد برای پروفایل تلگرام – اسم محمد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم محمد – لوگوی اسم محمد – مهر اسم محمد – ع اسم محمد برای پروفایل – لوگو اسم محمد – مهر نستعلیق اسم محمد
اسم حسین برای پروفایل – اسم حسین برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسین برای پروفایل تلگرام – اسم حسین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسین – لوگوی اسم حسین – مهر اسم حسین – ع اسم حسین برای پروفایل – لوگو اسم حسین – مهر نستعلیق اسم حسین
اسم رضا برای پروفایل – اسم رضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم رضا برای پروفایل تلگرام – اسم رضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم رضا – لوگوی اسم رضا – مهر اسم رضا – ع اسم رضا برای پروفایل – لوگو اسم رضا – مهر نستعلیق اسم رضا
اسم ستاره برای پروفایل – اسم ستاره برای پروفایل اینستاگرام – اسم ستاره برای پروفایل تلگرام – اسم ستاره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ستاره – لوگوی اسم ستاره – مهر اسم ستاره – ع اسم ستاره برای پروفایل – لوگو اسم ستاره – مهر نستعلیق اسم ستاره
اسم برای پروفایل – اسم برای پروفایل اینستاگرام – اسم برای پروفایل تلگرام – اسم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم – لوگوی اسم – مهر اسم – ع اسم برای پروفایل – لوگو اسم – مهر نستعلیق اسم
اسم احسان برای پروفایل – اسم احسان برای پروفایل اینستاگرام – اسم احسان برای پروفایل تلگرام – اسم احسان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم احسان – لوگوی اسم احسان – مهر اسم احسان – ع اسم احسان برای پروفایل – لوگو اسم احسان – مهر نستعلیق اسم احسان
اسم آیدا برای پروفایل – اسم آیدا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آیدا برای پروفایل تلگرام – اسم آیدا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آیدا – لوگوی اسم آیدا – مهر اسم آیدا – ع اسم آیدا برای پروفایل – لوگو اسم آیدا – مهر نستعلیق اسم آیدا
اسم نازنین برای پروفایل – اسم نازنین برای پروفایل اینستاگرام – اسم نازنین برای پروفایل تلگرام – اسم نازنین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نازنین – لوگوی اسم نازنین – مهر اسم نازنین – ع اسم نازنین برای پروفایل – لوگو اسم نازنین – مهر نستعلیق اسم نازنین
اسم مهرنوش برای پروفایل – اسم مهرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرنوش – لوگوی اسم مهرنوش – مهر اسم مهرنوش – ع اسم مهرنوش برای پروفایل – لوگو اسم مهرنوش – مهر نستعلیق اسم مهرنوش
اسم سعید برای پروفایل – اسم سعید برای پروفایل اینستاگرام – اسم سعید برای پروفایل تلگرام – اسم سعید برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سعید – لوگوی اسم سعید – مهر اسم سعید – ع اسم سعید برای پروفایل – لوگو اسم سعید – مهر نستعلیق اسم سعید
اسم علیرضا برای پروفایل – اسم علیرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم علیرضا برای پروفایل تلگرام – اسم علیرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علیرضا – لوگوی اسم علیرضا – مهر اسم علیرضا – ع اسم علیرضا برای پروفایل – لوگو اسم علیرضا – مهر نستعلیق اسم علیرضا
اسم حسن برای پروفایل – اسم حسن برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسن برای پروفایل تلگرام – اسم حسن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسن – لوگوی اسم حسن – مهر اسم حسن – ع اسم حسن برای پروفایل – لوگو اسم حسن – مهر نستعلیق اسم حسنمشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

مقدمه

صادرات غیر نفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت، و به طور کلی بحثی است که در آن در مورد تنوع و گسترش صادرات در مقابل صادرات تک محصولی سخن به میان می آید. بعبارت دیگر؛ صادرات غیر نفتی همه تولیدات غیر واحدی که در کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی صورت می پذیرد را در برمی گیرد؛ بنابراین، اتخاذ سیاستهایی جهت تنوع بخشی و گسترش صادرات غیرنفتی با از میان برداشتن موانع و نیز ارائه را ارهای مناسب در این زمینه در همه کشورهای در حال توسعه دارای اقتصاد تک محصولی، ضرورتی اجتناب ناپذیر می یابد.

در زمینه صادرات غیر نفتی که یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است، دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده ای صادرات غیرنفتی را تنها راه توسعه و رشد دانسته و معتقدند فقط با توسعه صادرات غیرنفتی می توان درآمد ناخالص ملی را بالاتر از الگوی مصرف جامعه افزایش داد، این نسخه بخصوص برای کشورهای جهان سوم جهت رهایی از آسیبهای اقتصاد تک محصولی از طرف بسیاری از صاحبنظران و برنامه ریزان اقتصادی تجویز شده است. ایشان با مد نظر قرار دادن ضررهای و آسب پذیری های اقتصاد تک محصولی، رشد و توسعه در این کشورها را منوط به صادرات غیرنفتی دانسته و صادرات نفتی و مواد خام را مضر به رشد اقتصادی می دانند و داشتن نوسانات شدید قیمتی، وابستگی شدید کشور صادر کننده به کشور یدار و... را از جمله آسیب پذیریهای اقتصاد تک محصولی قلمداد می کنند.

گروه دیگری از اقتصاددانان به ضرورت عدم صادرات غیرنفتی پای می فشارند. این صاحب نظران معایب صادرات غیرنفتی را بر محاسن آن غالب دانسته و با ذکر دلایل قائلین به ضرورت صادرات، سعی در پاسخ دادن به آن بر می آیند.

بررسی ادله این گروه از محققان قبل از پرداختن به مشکلات و تنگناها و... ما را به واقع نگری در مسائل دیگر کمک خواهد کرد. این دانشمندان با ذکر چهار هدف از اه عمده توسعه صادرات، آنها را غیر واقع بینانه توصیف کرده و اذعان می دارند که به تجربه خلاف آن ثابت شده است.

الف: اولین هدف از اه صادرات غیرنفتی «فروش مازاد تولید» است؛ یعنی؛ تولید نسبت به مصرف داخلی مازاد داشته باشد آقایان غروی نخجوانی و مهدی تقوی در مقاله مشترکی که در مجله اطلاعات اقتصادی ارائه داده اند اذعان می دارند که: « ... تجربه نشان داده است که صادرات اینگونه کالاها سبب کاهش مصرف داخلی و افزایش قیمت آنها در کشور می شود. بنابراین صادرات در چنین شرایطی حتی می تواند تولید ملی کشور را کمتر از میزان کاهش مصرف داخلی افزایش دهد و به رشد اقتصادی لطمه وارد کند.».[1]

ب: دومین هدف «ارز آوری» صادرات غیرنفتی است؛ در مقاله مذکور به این مسئله نیز خوش بینانه نگاه نشده و پس از تشریح این مسئله می گویند: «... نگاهی به مجموع صادرات کشور طی دو دهه اخیر نشان می دهد که صادرات غیرنفتی در ایران با وجود بیش از یک دهه تلاش و تبلیغات فراوان؛ حتی نمی تواند ارز مصرفی قاچاق کشور را پوشش دهد».[2]

ج: هدف سوم «ارتقای کیفیت و فن آوری» محصولات تولیدی است، که به نظر خیلی ها، برای رشد اقتصادی لازم و ضروری به نظر می رسد؛ ولی همین مسئله نیز در عمل سر بیش نبوده و غیر اتلاف وقت و صرف انرژی های ملی برای این امر چیزی عاید کشور نخواهد شد:

«... در ایران این مسئله به فراموشی س شده است و از یک سو به دلیل درآمدهای نفتی، جذ ت تبلیغات و ذینفع بودن ت در برخی از صنایع سودآور، سیاست جانشینی واردات ادامه می یابد و از سوی دیگر تکیه بر صادرات کالاهایی می شود که تولید آنها مبتنی بر سنتی ترین و ابت ترین فن آوری بر جوامع بشری است.

... در حقیقیت می توان گفت که امید بستن به توسعه صادرات محصولات صنعتی در اقتصاد ایران با ساختار بیمار و رنجور فعلی سر بیش نیست»[3]

د: «رشد اقتصادی» چهارمین انگیزه صادرات غیر نفتی را شامل می شود؛ اما این هدف نیز با مراجعه به آمار و اطلاعات نتیجه مثبتی را نشان نمی دهد؛ چرا که:

«... تحقیقات گسترده انجام شده درباره رابطه میان صادرات و رشد اقتصادی نشان می دهد که بسیاری از پیش داوری ها درباره تأثیر بی چون و چرای صادرات بر رشد اقتصادی اغراق آمیز بوده است. برای نمونه یونک و مارشال رابطه علیت میان صادرات و رشد اقتصادی را در بین سری های زمانی در 37 کشور در حال توسعه بررسی کرده و رابطه علیت میان رشد صادرات و رشد اقتصادی را تنها در چهار کشور به دست آورده است.»[4]

با اندکی تأمل در نظریات هر دو گروه می توان به این نتیجه رسید که مخالفین صادرات غیرنفتی، عدم موفقیت تها در زمینه صادرات را دلیل بر ناکار آمدی این محصولات در جهت توسعه و رشد اقتصادی دانسته اند؛ چرا که سیاستی کارا و مفید است که ما در مقام عمل و نتیجه به نظریه قطعی و قانون کلی دست پیدا کنیم؛ در حالی که در مورد صادرات غیر نفتی این امر محقق نمی شود؛ آنچه که باید در مورد آن دقت بیشتری باید به ج دهیم و مخالفین صادرات غیر نفتی هم تأکید بر آن دارند این است که صادرات غیر نفتی به خودی خود نمی تواند رشدی را برای کشورها در پی داشته باشد و در واقع این سیاست های عمل گرایانه و حساب شده تها و قانون گذاران است که می تواند از این مسئله به اقتصاد کشور بهره برداری کند از سوی دیگر باید به این مسئله هم توجه کنیم که عدم موفقیت تها در یکی از امور اقتصادی نمی تواند دلیل صرف ناکارآمدی آن سیاست باشد و نقایص پیش آمده می تواند دلایل دیگری را در پی داشته باشد. در بسیاری از مواقع این عدم موفقیت ها، نشان از ضعف مدیریت تها و سیاست ضعیف آنهاست تا ضعف برنامه؛ که برای رسیدن به توسعه ای پایدار باید اینگونه نقایص برطرف شوند. برای مثال درباره مورد اول که دلیل مخالفت با صادرات را کاهش مصرف داخلی عنوان کرده بودند به یقین می توان گفت که در بسیاری از موارد کاهش مصرف داخلی، از لحاظ فرهنگ اقتصادی جنبه مثبت جامعه مذکور است، چرا که در اکثر موارد مصارف داخلی به دلیل ارزان بودن مواد اولیه به صورت بی رویه اتفاق افتاده و خیلی از مواد مذکور هدر می رود؛ از سوی دیگر کاهش مصرف داخلی به میزان تولید هم بستگی دارد؛ یعنی اگر تولید به اندازه کافی صورت پذیرد و در سیاست ها مصرف داخلی نیز لحاظ شود می شود هم بازار داخلی را تأمین کرد و هم مازاد آن را به صورت صادرات به بازارهای جهانی عرضه کرد و اساس صادرات نیز در اقتصاد همین است که برنامه ریزی برای صادرات تولید مازاد بر مصرف صورت بگیرد نه همه تولید و صادرات مازاد بر مصرف داخلی وما هم افزایش قیمت را در پی نخواهد داشت؛ زیرا ت می تواند از راه تعرفه های صادرات یارانه های مصرف داخلی را افزایش داده و از مصرف کننده داخلی حمایت کند و یا با افزایش دادن قدرت ید مردم از راه های مختلف از جمله اشتغال، حمایت از بنگاه های کوچک تولیدی و حمایت از صادرات و ... .

اما در مورد دلیل دوم و سوم، پر واضح است که مشکل اساسی به ضعف مدیریت و برنامه ریزی های تها در کشورهای جهان سوم برمی گردد نه محصولات صنعتی و نیمه صنعتی که نوعاً به دلیل ضعف مدیریتها در سطح خیلی پایینی تولید و صادر می شوند.

در مورد دلیل چهارم نیز که در واقع به مشکلات و تنگناهای صادرات غیر نفتی برمی گردد باید را ارهای ارائه شده در بخش مربوطه را مد نظر قرار داد.

یکی از دلایلی که این گروه را دلسرد و ناامید از موفقیت صادرات غیر نفتی کرده، تا حدودی عدم موفقیت صادرات مذکور در عمل است؛ بخصوص در کشور ما ایران که دست یافتن به صادرات غیر نفتی موفق به سر دست نیافتنی تبدیل شده است. به گفته یکی از نظریه پردازان امور اقتصادی:

«بررسی انجام شده در خصوص صادرات کشور نشان داد که در خلال سه دهه گذشته صادرات نفتی بیش از 94 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است، بنابراین به اعتبار اینکه بخش صادرات غیرنفتی سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی و کل صادرات دارد، موتور چندان نیرومندی برای رشد اقتصادی محسوب نمی شود»[5].

اقدامات زیادی در طی برنامه های عمرانی توسعه، برای توسعه و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران صورت گرفته است که گرچه همراه با کمترین موفقیتهایی بوده، ولی به اه مذکور در این برنامه ها نرسیده و همواره ری تراز بازرگانی به ضرر اقتصاد کشور رقم خورده است. برنامه های اول تا سوم بعد از انقلاب، هر کدام برنامه ریزی هایی برای توسعه صادرات غیر نفتی انجام و ارائه داده اند که می شود گفت تأثیر مثبتی بر روی صادرات غیرنفتی نگذاشته و همواره روند صادرات غیر نفتی، یا سیر نزولی داشته و یا ثابت بوده است و اگر دوره هایی هم رشدی دیده می شود بسیار ناچیز بوده است. وزارت اقتصاد و دارایی در بررسی تقریبا جامع، خود، اذعان می دارد:

«بر این اساس کل صادرات غیرنفتی طی دوره پنج ساله برنامه اول بالغ بر 7/11 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با 8/17 میلیارد دلار رقم تعیین شده در برنامه نشانگر تحقق (فقط) 66 درصدی آن می باشد... در برنامه دوم توسعه هم با اینکه توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف شد و خط مشی های توسعه برون نگر مورد تأکید قرار گرفت...؛ علی رغم اقدامات مذکور، صادرات غیرنفتی از یک روند افزایش نه چندان فزاینده در این دوره برخوردار بود به طوری که از میزان 4/3 میلیارد دلار در سال 1378 به 6/5 میلیارد دلار در سال 1372 رسید.»[6]

تحقیق مذکور کاستیهای سه برنامه گذشته در مسئله صادرات غیر نفتی را اینگونه عنوان کرده که به طور خلاصه چنین است[7]:

1. بروز بحران بدهیها؛ کاهش دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز جهت تداوم حجم بالای واردات و حمایت از عرضه در برنامه اول توسعه را به دنبال داشت؛ که بروز آن عرضه را با محدودیت روبرو ساخت.

2. در برنامه اول؛ آزاد سازی های به عمل آمده، آثار خود را معطوف به تحرک بخشی بیشتر طرف تقاضا نمود.

3. باز آوری ارزی صادرات غیرنفتی در برنامه اول توسعه که نمادی از باز آوری ارزی بنگاههای تأمین مالی بوده از عملکرد مطلوبی برخوردار نشد ... این روند نقش جدی در کاهش دسترسی به منابع ارزی، به ویژه در سالهای پایانی برنامه و تقویت روند بحران بدهی های خارجی داشت.

4. در برنامه دوم توسعه نیز علیرغم توجه بیشتر به صادرات غیر نفتی و نیز تأکید بر خط مشی های توسعه برون نگر، ساده سازی روش های تجارت خارجی و گمرکی، یافتن تعرفه های متناسب و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی و زمینه سازی برای بروز مزیتهای نسبی تولیدات کشور در بازارهای بین المللی، پیش بینی تسهیلات برای رشد صادرات غیر نفتی و برقراری نظام ارزی شناور مدیریت شده، از جمله سیاستهای مورد توجه برنامه دوم بود؛ که عمدتاً در برنامه سوم توسعه زمینه های آن فراهم شد.

5. رشد بی رویه واردات طی برنامه سوم که به مراتب فراتر از درآمدهای ارزی دائمی کشور ارزی می شود، عملا منجر به افزایش دامنه ری تراز تجاری کالایی بدون نفت که 5/10 میلیارد دلار در سال 1379 به حدود 20 میلیارد دلار در سال 1381


با


تحقیق درمورد موانع پیش رو صادرات غیر نفتی


مشاهده متن کامل ...
قانون مبارزه با با اصلاحات و الحاقات 89
درخواست حذف اطلاعات

قانون مبارزه با با اصلاحات و الحاقات 89

قانون اصلاح قانون مبارزه با و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید یا روان گردان های صنعتی

غیرداروئی.
2 ـ وارد ، ارسال، صادر ، تولید و ساخت انواع یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.

3 ـ نگهداری، حمل، ید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش یا روان گردان های صنعتی

غیرداروئی.
4 ـ دایر یا اداره مکان برای استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی.

5 ـ استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون

مستثنی کرده باشد.

6 ـ تولید، ساخت، ید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال یا

روان گردان های صنعتی غیرداروئی.

7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت یا روان گردان های صنعتی غیرداروئیکه ند

و یا دستگیر شده اند.

8 ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9 ـ قرار دادن یا روان گردان های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم دیگری.

تبصره1 ـ منظور از در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

تبصره2 ـ رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم می باشد.

ماده 2 ـ هر مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1 ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

2 ـ بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

3 ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4 ـ بار چهارم، .

تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 3 ـ هر بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید یا روان گردان های صنعتی غیرداروئیاز آنها باید احراز شود.

ماده 4 ـ هر بنگ، چرس، ، ، شیره، سوخته، تفاله و یا دیگر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای ی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار

ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تاهفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم، و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی می شوند.

ماده 5 ـ هر و دیگر مواد مذکور در ماده 4 را ید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1 ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
3 ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4 ـ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5 ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6 ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

ماده 6 ـ مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان ت یا شرکتهای تی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به ت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات تی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات تی محکوم می شود.

ماده 8 ـ هر ، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی ا ی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آ تاسی)، گاما هیدرو ی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای ی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، ید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

1 ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

2 ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

4 ـ بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

5 ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

6 ـ بیش از سی گرم، و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (6) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان ت یا شرکتهای تی و شرکتها و مؤسسات وابسته به ت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات تی نیز محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.چنانچه در مرتبه چهارم مجموع در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات محکوم می شود. حکم در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.چنانچه مجموع در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

ماده 10 ـ حذف شد.

ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه است و حکم در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده 12 ـ هر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران ت باشد به انفصال دائم از مشاغل تی نیز محکوم می شود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می شوند.

ماده 13 ـ هرگاه ی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مس ی خود را برای انبار ، تولید و یا توزیع یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز ب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع ت ضبط می گردد.

ماده 14 ـ هر به منظور استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات تی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه ب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع ت ضبط می شود.

ماده 15 ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز تی، غیر تی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.

تبصره۲ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. ت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین نماید.

ماده 16 ـ معتادان به و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز تی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.

تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از وج می باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره۲ـ مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.

ماده 17 ـ چنانچه اتباع ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ال وج می شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع ال وج می شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می باشد.

ماده 18 ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه خواهدبود.

ماده 19 ـ افراد غیرمتعادی که یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:

1 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (4) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی.

ماده 20 ـ هر آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، ید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال ، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 21 ـ هر متهم موضوع این قانون را که یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود. در مورد حبس ابد و مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره 1ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات تی نیز منفصل می شود.

ماده 22 ـ هر متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و ، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات تی محکوم می شود به استثنای مورد که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات تی خواهد بود.

تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده 23 ـ هر عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.

ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای ی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و شورای ی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین ( نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل تی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات تی محکوم می شوند. اعضای شورای ی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای ی محروم می شوند.

ماده 26 ـ هر به قصد متهم دیگری، یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده 27 ـ هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به نفع ت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسی در خصوص اموال تی نمی باشد.

تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.

ماده 29 ـ جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می شود واریز می گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تأیید رئیس جمهور هزینه می شود.

ماده 30 ـ وسائط نقلیه ای که حامل یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی شناخته می شوند به نفع ت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع یک جرم به عنوان معاون در جرم ارتک و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.

ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد

تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 ـ احکام ی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، ید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می باشند:

1 ـ رئیس جمهور

2 ـ دادستان کل کشور

3 ـ کشور

4 ـ اطلاعات

5 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6 ـ آموزش و پرورش

7 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای ایران

8 ـ فرمانده نیروی انتظامی

9 ـ س رست دادگاه انقلاب ی ایران

10 ـ س رست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12 ـ فرهنگ و ارشاد ی

تبصره 1 ـ رئیس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با یک نفر از جانب خود تعیین نماید.

تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرائم ، ت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاه های ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.

ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با اجازه داده می شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

ماده 35 ـ هر اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.

ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می باشد.

تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با ارسال دارند.

ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود.

ماده 38 ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

ماده 39 ـ در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 ـ هر عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، ید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1988 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، ید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با محکوم خواهد شد.

ماده 41 ـ ساخت، تولید، ید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده 42 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرائط سخت و عادی) نگهداری نمایند.

ت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

تبصره 1 ـ اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضائیه است.

تبصره 2 ـ دادگاه ها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین معین نمایند.

ماده۴۳ـ نیروی انتظامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یا چندجانبه بین ایران و سایر ت ها با مشارکت ین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی ای که او تعیین می کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات ان دیگر کشورها در طرح عملیات ا امی می باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود.

ماده۴۴ـ مکلف است ضمن جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی ای که او تعیین می کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده۴۵ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای ی بلامانع است.

تبصره ـ فهرست و روان گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای ی به تصویب خواهدرسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
- see more at: http://www.1vakil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&itemid=88#sthash.rakzldfg.dpufمشاهده متن کامل ...
اختلال کم توجهی یا بیش فعالی در ک ن چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

پرحرفی، کم حوصلگی، پرتحرکی و عدم تمرکز از نشانه‌ها و مشکلاتی است که در ک ن مبتلا به اختلال کم توجهی یا بیش فعالی دیده می‌شود.


بیش فعالی ک ن - درمان بیش فعالی - بیش فعال - اختلال بیش فعالی - علائم بیش فعالیبیش فعالی چیست؟


بیشتر بچه‌ها گاهی اوقات کم حوصله، پرحرف یا بیش از حد پر تحرک می‌شوند. اما اگر بچه‌ای بیشتر وقت‌ها این ح ‌ها را داشته باشد، احتمالاً دچار اختلال بیش‌فعالی و کم توجهی (adhd) است. برای بچه‌هایی که این اختلال را دارند، مشکل است که تمرکز و توجهشان را بر روی یک چیز نگه دارند، تحرک آن‌ها نیز از حد معمول بیشتر است و نمی‌توانند یک‌جا بنشینند. حدود 10? بچه‌های دنیا بیش‌فعالند، یعنی از هر 100 بچه 10 نفر. بنابراین اگر مدرسه شما 300 دانش‌آموز دارد، احتمالاً بین 24 تا 30 نفر آنها بیش‌فعالند. اگر بچه‌ای دچار اختلال بیش فعالی باشد، علائم اولیه آن در دوران قبل از دبستان ظهور می‌کند. معمولاً تعداد پسرهای بیش‌فعال بیشتر از دخترها است. در واقع پسرها سه برابر بیشتر از دخترها دچار بیش‌فعالی می‌شوند، اما هیچ‌ به‌ درستی دلیلش را نمی‌داند. کودکی که یکی از خویشاوندانش اختلال بیش‌فعالی یا مشکلات رفتاری دیگر دارد، احتمال ابتلای او به بیش‌فعالی بیشتر از بقیه است    .


"چرا توجه نمی‌کنی؟"، "حواست کجاست؟"، "باز هم فراموش کردی کیفت را کجا گذاشتی؟"‌، "این‌قدر وول نخور"‌، "این‌قدر وسط حرف بقیه نپر". این‌ها جملاتی است که والدین یک بچه بیش‌فعال مدام به او می‌گویند. بچه‌ای که بیش‌فعال است نه بد است، نه تنبل و نه کم هوش. او فقط قبل از این که فکر کند، عمل می‌کند    !

هیچ‌ به درستی نمی‌داند که چرا بعضی از بچه‌ها بیش‌فعالند، اما دانشمندان و پزشکان فکر می‌کنند به دلیل این که مغز آدم‌ها متفاوت با یکدیگر عمل می‌کند، این مشکل برای بعضی از ک ن اتفاق می‌افتد. بیماری بیش‌فعالی مُسری (واگیردار) نیست.

اگر مادر و پدری حدس می‌زنند که فرزندشان بیش‌فعال است، باید او را پیش یک روانپزشک یا روانشناس ببرند. او تشخیص می‌دهد که آیا بچه بیش‌فعال است یا خیر؛ و در صورت تشخیص بیش‌فعالی به کودک کمک می‌کند که رفتارش را تغییر دهد. گاهی برای بهتر شدن عملکرد کودک، لازم است دارو تجویز شود. تشخیص این که دارو لازم است یا نه، بر عهده پزشک است    .

بیش فعالی ک ن - درمان بیش فعالی - بیش فعال - اختلال بیش فعالی - علائم بیش فعالی
مراقبت‌ها و داروها بیش فعالی در ک ن 


بیشتر داروهایی که برای بیش‌فعالی تجویز می‌شوند، درکنترل علائم بیماری به کودک کمک می‌کنند. بعضی از داروهای این بیماری بر مواد شیمیایی مغز که اسمشان انتقال‌دهنده‌های عصبی است، اثر می‌گذارند. انتقال‌ دهنده‌های عصبی به ارسال پیام بین سلول‌های عصبی در مغز کمک می‌کنند. تجویز یک دوز مناسب از دارو می‌تواند به کودک بیش‌فعال در داشتن تمرکز بیشتر کمک کند.این داروها معمولاً به صورت قرص یا کپسول هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. به کودک بیش‌فعال توضیح خواهد داد که چه زمان‌هایی باید از این داروها استفاده کند. اما ک ن و والدین آنها باید خیلی مراقب باشند که داروها طبق برنامه مصرف شوند. این کار باید به بخشی از برنامه روزانه بچه‌ها تبدیل شود، درست مثل مسواک زدن. ممکن است کمی طول بکشد تا داروی مناسب و دوز مناسب آن برای یک کودک معلوم شود. این زمان شاید برای کودک و والدینش که می‌خواهند هرچه زودتر همه چیز بهتر شود خسته کننده باشد. ولی به محض یافتن نوع و دوز مناسب دارو به سرعت همه چیز برای یک کودک بیش‌فعال رو به بهبود خواهد رفت. هر نوع دارویی که تجویز شود، ها و والدین بچه‌ها نگران عوارض جانبی آن هستند. تمام داروهایی که برای درمان اختلال بیش فعالی به کار می‌روند، عوارض ندارند. اما اگر داشته باشند ممکن است این عوارض شامل کاهش اشتها، درد معده، سردرد، مشکلات خواب، یا تحریک‌پذیری (احساس بد خلقی) باشد.
داروهای محرک (stimulants): داروهایی که معمولا برای درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی تجویز می شوند، عملکرد مغز را تحت تاثیر قرار می دهند. داروهایی که بیش از همه برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرند، محرک‌ها هستند. در صورتی که داروهای محرک به درستی مصرف شوند، در 80 درصد از بیماران علایم را کاهش می دهند. داروهای این گروه شامل متیل فنیدیت، آمفتامین و پمولین هستند. عوارض ناخواسته، اما شایع این داروها شامل بی خو ، کاهش اشتها، کاهش وزن، سردرد، افزایش فشارخون و تحریک پذیری است.


احتمال بروز اختلالات رشد به دنبال مصرف این داروها مورد بحث است. داروهای محرک را باید با معده خالی مصرف کرد و تجویز آنان در مبتلایان به فشارخون بالا یا اختلالات قلبی عروقی ممنوع است. داروی محرکی که بیش از همه مورد استفاده بیماران اختلال کم توجهی و بیش فعالی قرار می گیرد و در ضمن بیشتر از سایر داروها روی آن مطالعه شده، متیل فنیدیت نام دارد. در مقام دوم آمفتامین ها هستند. متیل فنیدیت شامل اشکال کوتاه، متوسط و طولانی اثر است. پمولین، به دلیل عارضه به اثبات رسیده اختلال عملکرد کبدی آن به عنوان خط اول درمان درنظر گرفته نمی شود. در مصرف کنندگان این دارو مانیتورینگ کبدی باید صورت گیرد.


 
داروهای محرک را باید با معده خالی مصرف کرد و تجویز آنان در مبتلایان به فشارخون بالا یا اختلالات قلبی عروقی ممنوع استاشکال کوتاه اثر (با قابلیت رهش سریع)، اولین داروهایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند. شروع اثر آنها در عرض 30 تا60 دقیقه است و اثرشان طی 2 تا 6 ساعت پایان می یابد. اوج اثربخشی بالینی این داروها معمولا یک تا دو ساعت پس از مصرف مشاهده می شود. بنابراین در ک ن مدرسه‌ای زمان مصرف دارو در کارایی آنها بسیار موثر است. به دنبال کاهش غلظت پلاسمایی، پس از 5 تا 6 ساعت، اثرات دارو از بین می روند. بنابراین ممکن است تجویز چند دوز دارو طی شبانه روز لازم باشد. نکته دیگر آنکه احتمال سوء مصرف در مورد اشکال کوتاه اثر بیشتر است. این مشکلات در مورد اشکال کوتاه اثر، باعث گرایش به تولید اشکال با طول عمر بیشتر شد.


اشکال متوسط الاثر که آهسته رهش نیز نامیده می شوند، شروع اثری ظرف مدت 60 دقیقه دارند و طول اثر آنان 6 تا 8 ساعت است. اثر طولانی‌تر دارو، نیاز تجدید دوز روزانه را کمتر می‌کند و به دو دوز در روز می رساند. اشکال متوسط الاثر را نمی‌توان جوید یا د کرد. بنابراین احتمال سوء مصرف آنان کم است. هرچند که مطالعات نشان داده اند اشکال متوسط الاثر در مقایسه با اشکال سریع الاثر اثربخشی کمتری دارند.


طی پیشرفت‌های بعدی صنعت داروسازی اشکال با قابلیت رهش کنترل شده یا اشکال طولانی اثر وارد بازار شدند. این اشکال دارویی شروع اثر سریعی دارند و طول مدت اثر آنها تا 12 ساعت است. رضایت بیماران از مصرف اشکال یکبار در روز بیشتر گزارش شده است. اشکال ترکیبی نظیر متیل فنیدیت متادات (شامل 30 درصد شکل سریع الاثر و 70 درصد آهسته رهش)، ریتالین la و فوکالین xr نیز در مراحل بعدی به بازار عرضه شدند. اشکال با قابلیت رهش اسموتیک (آزادسازی جداره خارجی در عرض یک ساعت و آزادسازی بقیه بخش ها طی 5 تا 9 ساعت) و نیز برچسب پوستی این ترکیبات نیز در بازار دارویی جهان موجود هستند.


با تمام این تفاسیر، یک سوم افراد مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی به داروهای محرک پاسخ درمانی مطلوب نمی‌دهند یا نمی‌توانند این داروها را تحمل کنند. در صورت بروز چنین وضعیتی، ابتدا داروی محرک دیگری باید قبل از تغییر گروه دارویی جایگزین شود.


بیش فعالی ک ن - درمان بیش فعالی - بیش فعال - اختلال بیش فعالی - علائم بیش فعالی


داروهای غیرمحرک (non-stimulant):اولین داروی غیرمحرک که از سوی اداره نظارت بر غذا و داروی برای درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد تایید قرار گرفت، آتومو تین بود. این دارو یک مهارکننده بازجذب نوراپی نفرینی است. آتومو تین نیز مانند داروهای محرک نباید در مبتلایان به فشارخون بالا یا سایر مشکلات قلبی عروقی تجویز شود. با تجویز روزانه یک یا دو قرص، آتومو تین در درمان کوتاه و درازمدت بیماران موثر است. در مقایسه با اشکال مختلف متیل فنیدیت، آتومو تین داروی ضعیف تری نیست و در مقایسه، با شکل سریع الاثر این دارو برابر است. عوارض شایع گزارش شده به دنبال مصرف این دارو عبارت اند از دیس پپسی، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، دردشکم و سردرد. لازم به ذکر است که آتومو تین تنها داروی مورد تایید fda در این زمینه محسوب می‌شود که هشدار در زمینه بروز افکار و رفتارهای مرتبط با خودکشی در برگه اطلاعات دارویی آن ذکر شده است.


 
سایر گروه های دارویی:


سایر گروه‌های دارویی که برای درمان این اختلال تجویز می‌شوند، عبارت‌اند از داروهای ضد افسردگی، هرچند هنوز برای درمان اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد تایید fda قرار نگرفته اند، ولی اثرات آنها در بازجذب نوراپی نفرین و دوپامین کاربردشان را در درمان این بیماری توجیه می‌کند. داروهای ض سردگی سه حلقه ای نظیر دزیپرامین، ایمی پرامین و نورتریپتیلین برای درمان اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی تجویز می‌شوند.


کلونیدین و گوانفاسین دو داروی کاهنده فشار خون هستند که در ک ن دسال مبتلا مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلونیدین برای درمان این بیماری مورد تایید fda نیست، ولی گوانفاسین به شکل آهسته رهش و یکبار در روز آن، در سپتامبر 2009 میلادی مورد تایید قرار گرفت. کاربرد اسیدهای چرب امگا 3 در بهبود علایم این بیماری هنوز مورد بحث است.


 


 


 
رفتار درمانی در کنار دارو درمانی برای درمان بیش فعالی
همراه با دارو، رفتار درمانی می‌تواند به ک ن مبتلا کمک کند. این روش درمانی به معنی یادگیری راه‌های متفاوت برای انجام کارها و یادگیری راه‌های حفظ آرامش و تمرکز است. برای این کار ، بچه باید به همراه پدر و مادر خود به یک متخصص بهداشت روان (روان‌پزشک، روانشناس، درمانگر، مددکار اجتماعی، و یا مشاور) مراجعه کند. به عنوان بخشی از رفتار درمانی، بهتر است معلمان و والدین سیستم‌هایی برای پاداش دادن به کودکی که به اه تعیین شده نزدیک می‌شود، در نظر بگیرند.


در مدرسه بهتر است کودک تمرین کند که بنشیند و تکالیف مدرسه‌اش را به طور کامل انجام دهد. در خانه نیز برنامه این است که کارهای کوچک را به خاطر بسپارد و وظایف کوچکی برعهده او گذاشته شود، مثل قرار دادن تمام لباس چرک‌هایش در سبد مخصوص، تمیز کفش‌‌هایش و انجام کامل تکالیف منزل. وقتی کودک به اه مشخص شده می‌رسد، احساس خوشحالی به او دست می‌دهد که این احساس از هر دارویی برای او بهتر است! همچنین بهتر است به خاطر داشته باشید که تنها انجام درمان‌های پزشکی مثل دارو و رفتاردرمانی کافی نیست، بلکه کودک باید سعی کند با بچه‌های دیگر ارتباط دوستانه برقرار کند. این موضوع به بهبود رفتار او کمک خواهد کرد. به مرور زمان و با بزرگ‌تر شدن کودک، علائم اختلال بیش‌فعالی نیز کمتر و کمتر می‌شود.مشاهده متن کامل ...
میلیون چت
درخواست حذف اطلاعات

میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،میلیون چت،مشاهده متن کامل ...
شب امتحان، قرص ریــتالین و باقی قضایا
درخواست حذف اطلاعات
ریتالین در سال 1954 به بازار دارویی جهان عرضه شد. این دارو ابتدا برای درمان افسردگی، خواب آلودگی در طول روز و نشانگان خستگی مزمن تجویز می شد اما به تدریج و با مطالعات بیشتر، از آن در درمان بچه های بیش فعال هم استفاده شد. در سال 1998، دانشجویان، دانش آموزان دبیرستانی و نوجوانانی که قصد داشتند در امتحان بیدار بمانند هم به مصرف کنندگان این قرص پیوستند!...

اعتقاد به تقویت حافظه، افزایش تمرکز و دقت دانشجویان در هنگام درس خواندن به ویژه در امتحان با ریتالین، از علل گرایش دانشجویان به مصرف این قرص است. ریتالین هم مثل هر دارویی عوارضی دارد که شایع ترین عوارض مصرف خودسرانه اش عبارتند از: عصبانیت و بی خو ، ح تهوع و استفراغ، احساس سرگیجه و سردرد و افزایش ضربان قلب و فشار خون. چهره واقعی ریتالین در پشت داستان های مثبت و منفی که برایش گفته اند در ابهام فرو رفته است ولی کجای این ابهام مشکل زاست؟ آنجا که متاسفانه استفاده بی رویه از این دارو و بدون تجویز و نظارت پزشک از ی و و گفته هایی مبنی بر اعتیادآور بودن این دارو در همه موارد، استفاده این قرص را برای بچه های بیش فعال که به آن نیاز دارند، دچار مشکل و خانواده های آنها را دچار تردید کرده است. شاید این جمله معروف بنیانگذار را همه به یاد داشته باشند که فرمودند: «تلویزیون باید عمومی باشد» اما با توجه به حضور پررنگ شرکت های تجاری در تمام ساعات و در تمام برنامه های این « عمومی»، متاسفانه گاهی سطح آن از دبستان هم پایین تر می رود.گاهی بیان مطالب کمتر علمی و گاهی نشر برخی شایعه ها در این رسانه فراگیر، برخی از داروها را از ردیف داروهای درمانی خارج و دست پزشکان را برای درمان بیش فعالی ک ن خالی کرده است. متاسفانه پزشکان امروزه باید برای تجویزهای دارویی خود علاوه بر در نظر گرفتن شرایط بیمار و بیماری، بیشتر مراقب آنچه در تلویزیون یا رادیو گفته شده است هم باشند. حال که تنور امتحانات ها گرم و توصیه به دوپینگ برای امتحان با ریتالین در اوج است، به این بهانه پرونده ای برای این دارو گشوده ایم و سعی کرده ایم این دارو را به جایگاه یک دارو بازگردانیم.


بچه های بیش فعال را از کجا بشناسیم؟


اختلال بیش فعالی معمولا از 2 سالگی به بعد شروع می شود و 3 نوع دارد؛ بیشتر ک ن بیش فعال دچار مشکل تمرکز هم هستند و شایع ترین نوع بیش فعالی، در ک ن پرتحرک و پرجنب وجوش و همزمان مشکل توجه و تمرکز است. نوع دوم، در ک نی دیده می شود که فقط مشکل پرتحرکی و عملکرد تکانه ای دارند و نوع سوم، در ک نی است که فقط دچار مشکل تمرکزند.

شیوع این اختلال در جامعه 5-3 درصد است. مطالعه ها در نمونه های ایرانی هم نشان داده که 6-5 درصد ک ن کشور ما دچار بیش فعالی هستند. آمارهای ما با آمارهای جهانی مطابقت دارد و این اختلال به طور شایع تر در اولین پسر خانواده ها و به طور کلی در جنس مذکر بیش از جنس مونث دیده می شود.

علائم بیش فعالی متعددند

معمولا ک ن بیش فعال کم تمرکز، پرتحرک و پرجنب وجوش، مرتب در حال دویدن و پ اند. آنها دست به کارهای خطرناک می زنند و نمی توانند عواقب عملکرد خود را پیش بینی کنند. بچه های طبیعی وقتی دست به کار خطرناکی می زنند و دچار آسیبی می شوند، معمولا عبرت می گیرند در حالی که ک ن بیش فعال عبرت پذیر نیستند و ممکن است عمل خطرناکی را چند بار تکرار کنند.

بچه های بیش فعال را در خانه معمولا در حالی که روی ک نت، درراور و به طور کلی در ارتفاع هستند، می بینید. آنها این کارهای خطرناک را در طول روز چندبار انجام می دهند به همین علت احتمال آسیب دیدنشان زیاد است.

خیلی از بچه های بیش فعال، عملکرد تکانه ای هم دارند؛ یعنی رفتارهای ناگهانی از آنها سر می زند. مثلا کودک نشسته و ناگهان کنترل تلویزیون که دستش است، پرتاب می کند. این رفتارها به صورت های دیگر هم بروز می کند؛ مثلا ممکن است کودک ناگهان روی دوش پدر یا جفت پا روی شکم او بپرد! یا وقتی در حال ردشدن از کنار بچه دیگری است، بدون اینکه مشکلی ایجاد شده باشد، به او ضربه ای بزند یا هلش دهد!

این رفتارهای ناگهانی و تکانشی اغلب ک ن بیش فعال، باعث آزار و اذیت دیگران می شود.

مشکل عدم تمرکز از دبستان معلوم می شود

مشکل بچه های بیش فعال که تمرکز ندارند، معمولا خود را از دوران مهدکودک نشان می دهد، آنها حوصله انجام بازی های فکری ندارند و از انجام کارهای فکری که باید روی آن تمرکز داشته باشند، خودداری می کنند. این ک ن معمولا فراموشکار و حواس پرت هستند.

آنها در مهدکودک در یادگیری شعر هم مشکل پیدا می کنند چون این کار به توجه و تمرکز نیاز دارد. در نقاشی هم چندان موفق نیستند چون انجام این کار مست م این است که مدتی یکجا بنشینند، علاوه بر این، برای تمام طرح و رنگ آمیزی کامل هم به مشکل برمی خورند به طوری که می بینیم کودک نقاشی را نصفه رها می کند یا فقط طراحی می کند و اصلا آن را رنگ می کند یا این کار را نیمه کاره و بی دقت انجام می دهد.

بچه های بیش فعال نام دوستانشان را هم فراموش می کنند حتی امکان دارد اسامی افراد نزدیک را هم فراموش کنند و مرتب از پدر یا مادرشان می پرسند اسم این آقا یا خانم چه بود؟

به همین دلایل، گاهی از همان دوران مهد، مربی شکایت می کند کودک بیش فعال نظم کلاس را به هم می زند، سر جای خود نمی نشینند و مرتب راه می رود. بچه های بیش فعال زیاد حرف می زنند، تن صدایشان بلند است و در کار و حرف دیگران دخ می کنند.

برای تشخیص بیش فعالی، این علائم باید حداقل در دو محیط دیده شود؛ مثلا در خانه و مهدکودک، در مدرسه و در مهمانی ها. کنترل بچه های بیش فعال وقتی با مادر خود تنها در منزل هستند، راحت تر است و کمتر مشکل ایجاد می کنند ولی وقتی نفر سومی مثل پدر یا خواهر و برادر وارد می شوند، جنب وجوش و تحرک آنها بیشتر می شود و در مهمانی ها کنترلشان بسیار سخت تر خواهدبود.

یکی از کارهای خطرناکی که جزو عملکرد تکانه ای بچه های بیش فعال است، این است که ناگهان دست پدرومادر را رها و وسط خیابان شروع به دویدن می کنند. متاسفانه بارها چنین رفتارهایی باعث وقوع حادثه شدیدی برای این بچه ها شده است.

ک نی که فقط مشکل تمرکز دارند، می توانند بسیار آرام باشند به همین دلیل مشکل آنها دیر تشخیص داده می شود. بچه های بیش فعال- کم تمرکز رفتارهای نامطلوبی دارند که باعث می شود پدرومادر سریع تر آنها را نزد روان پزشک ببرند در حالی که تشخیص مشکل بچه هایی که فقط عدم تمرکز دارند، به دلیل آرام بودن، حتی ممکن است به سنین اول و دوم دبستان بکشد.

بچه های کم تمرکز در دیکته و ریاضی مشکل دارند

والدین معمولا قبل از این سنین متوجه کم تمرکز ی آنها نمی شوند ولی وقتی سنشان بیشتر می شود، مشکل تمرکز مخصوصا در سال های ابت بروز می کند. دو درسی که بیش از هر چیز به تمرکز نیاز دارد، دیکته و ریاضی است و می بینیم این بچه ها در دیکته هایشان بی دقتی زیادی دارند مثلا کلمات را جا می اندازند، سرکش و نقطه کلمات و تشدید را نمی گذارند و... ممکن است کلمه ای را در جمله ای درست و همان را در جمله ای دیگر غلط بنویسند یا کلمه سختی را درست اما کلمه ساده ای مثل «از» را غلط می نویسند.

این بچه ها در ریاضی هم اشتباه های زیادی می کنند که ناشی از بی دقتی است مثلا به قسمت اول مساله ای که دو بخش دارد پاسخ می دهند ولی اصلا پاسخگویی به قسمت دوم را فراموش می کنند یا راه حل را درست می نویسند اما جواب نهایی را جابجا می نویسند. به طوری که وقتی معلم یا والدین برگه امتحانی او را می بینند، متوجه می شوند علت اشتباه ها، درک ن مفاهیم پایه ای نیست بلکه ناشی از بی دقتی و کم تمرکزی است.

ک ن کم تمرکز در مدرسه وسایل خود را جا می گذارند و مرتب آنها را گم می کنند و صحبت های معلم را در مورد تکالیف روزانه از یاد می برند. معلم ها معمولا آنها را مبهوت و گیج توصیف می کنند و می گویند مجبورند مدام صدایشان کنند تا حواسشان به کلاس جمع شود.

هر چقدر این بچه ها در ردیف های عقب تر کلاس بنشینند و هر چقدر کلاس جمعیت بیشتری داشته باشد، مشکل نداشتن تمرکزشان بیشتر می شود بنابراین برایشان کلاس های خلوت و نشستن در ردیف های اول مناسب تر است. علاوه بر این، معلم مدام باید آنها را موردخطاب قرار دهد.

اینگونه بچه ها در خانه هم برای نشستن سر تکالیف مشکل دارند، خیلی زود خسته می شوند، جمله هایی مثل «حوصله ام سر رفت» و «دوست ندارم» را مرتب می توان از آنها شنید. از طرفی این ک ن به طور مستمر تکالیفشان را انجام نمی دهند و با کوچک ترین ص حواسشان پرت می شود.

این علائم نشان می دهد کودک مشکلی دارد که می تواند مشکل اختلال تمرکز و توجه باشد. پس اگر تعداد زیادی از این علائم در فرزند شما وجود داشت و مشاهده کردید مربی و دیگران از رفتار او شکایت دارند، حتما باید او را نزد روان پزشک کودک ببرید. در صورتی که اختلال بیش فعالی، کمبود توجه و تمرکز یا هر کدام از انواعی که برایتان برشمردیم در او تشخیص داده شد، حتما باید درمان شروع شود.

درمان باید زود شروع شود

خیلی وقت ها پدرومادر حاضر به پذیرش دچار بودن فرزندشان به این اختلال ها و درمان آن نیستند و در صورتی که اگر فرزندشان کم خونی یا دیابت داشته باشد، خیلی راحت تر آن را می پذیرند و درمان دارویی را شروع می کنند.

خیلی از والدین هم رفتارهای فرزندشان را با شیطنت و بازیگوشی طبیعی اشتباه می گیرند و مخصوصا پدرها مساله دچار بودن کودک را به بیش فعالی و مشکل تمرکز را انکار و مشکلاتی سر راه درمان او ایجاد می کنند. علت اصلی بروز بیش فعالی مشخص نیست اما ژنتیک در این زمینه نقش مهمی دارد.

معمولا بهبود آنها هم در سنین کمتر از 12 سال اتفاق نمی افتد و از 12 تا 20 سالگی، بهبود می یابند. اولین علامتی که نشان می دهد شخص مبتلا رو به بهبود است، بهترشدن بیش فعالی، پرتحرکی و پرجنب وجوشی است و در اغلب موارد نداشتن تمرکز، آ ین علامتی است که بهبود می یابد و بهبود آن گاهی تا 20 سالگی هم طول می کشد.

یادمان باشد که برخی از این علائم که درباره شان صحبت کردیم، به صورت تغییریافته در دوره جوانی و بزرگسالی این بچه ها هم ممکن است دیده شود؛ یعنی اختلال بیش فعالی، اختلالی است که در طول دوره عمر فرد او را تا سال های بسیاری درگیر می کند حتی اختلال بیش فعالی بالغان هم وجود دارد.

درمان دیرهنگام عواقب دارد

پس مساله مهم اول، تشخیص زودرس و دوم درمان به موقع است زیرا اگر این بچه ها به موقع درمان نشوند، عواقب روان شناسی زیادی برایشان خواهدداشت مثلا به دلیل بازخوردهای منفی که از محیط اطراف می گیرند، اولا بیشتر در معرض کودک آزاری هستند که ممکن است به صورت سرزنش، تحقیر و حتی تنبیه بدنی باشد. خیلی وقت ها مرتب به این بچه ها می گویند بدی، بی تربیتی و... در حالی که به کار بردن این واژه ها باعث می شود خودانگاره ای که از کودک خود دارد، منفی شود و در طول زمان اعتمادبه نفسش را از دست بدهد. در نتیجه پس از مدتی همان رفتارهای نامطلوبی که جامعه از او انتظار دارد، در وجودش نهادینه می شود و از او سر می زند. بدیهی است که ادامه این سرزنش ها و تحقیرها ممکن است به افسردگی دوران کودکی هم تبدیل شود.

از عوارض بیش فعالی در دوران جوانی، مستعد بودن به اعتیاد، افسردگی و اختلال های دوقطبی است. ک ن بیش فعال- کم تمرکز، در برخی موارد علاوه بیش فعالی و مشکل در تمرکز، دچار اختلال دیگری هم هستند که در بررسی ها حتما باید آن توجه کرد؛ یعنی اختلال یادگیری. بچه هایی که مخصوصا مشکلاتی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضی دارند، معمولا به این اختلال هم مبتلا هستند و اگر کودکی در دوران ابت دچار این اختلال بود، باید درمان خاص آن هم برایش انجام شود.

حرف اول

ریتالین آدمکش نیست صدا و سیمای عزیز!

حامد محمدی کنگرانی - روان پزشک، عضو کمیته های روان درمانی و رسانه انجمن روان پزشکان ایران


خانم میانسالی وارد مطب شد، به رسم همیشگی بلند شدم، سلام و او را دعوت به نشستن . اولین مراجعه او به مطب بود. با کمال تعجب به جای جواب سلام با بمبارانی از کلمات با لحنی تند و عصبانی روبرو شدم: «آخه شما چه جور ی هستین؟ داشتین بچه منو می کشتین. شانس آوردم که زود فهمیدم و داروهاشو قطع . من می توانم از شما شکایت کنم. این بلا رو سر بچه من آوردین ولی سر بچه های دیگر نیارین. اگه بچه من می مرد، کی جواب می داد؟...» چند بار خواهش لحظه ای اجازه دهد من هم صحبت کنم که موفق نشدم. مجبور شدم با لحنی جدی و ص بلندتر از ح عادی بگویم: «خانم محترم! من اصلا شما رو نمی شناسم. لطفا خودتونو معرفی کنین و توضیح بدین...» شستم خبردار شد که مادر یکی از مراجعان حدودا 30 ساله من است که به دلیل علائم واضح بیش فعالی و نداشتن تمرکز بزرگسالی، برایش «ریتالین» تجویز کرده ام و همان داستان تکراری این چند ماهه اخیر است که تلویزیون گفته: «ریتالین آدم را می کشد، ریتالین یک ماده مخدر است، ریتالین در تمام دنیا از رده خارج شده و...»

رسانه ملی و انتظار توجه بیشتر

اهل تئوری توطئه نیستم ولی واقعا نمی فهمم چرا رسانه ملی باید در یک دوره زمانی کوتاه، مجموعه ای از برنامه های مختلف را در نفی و انکار ریتالین بسازد و از شبکه های مختلف پخش کند و کارشناسانی محدود با اطلاعات غلط (تاکید می کنم)، اطلاعات غلط و نادرست علمی را به خورد مردم بدهند. فرض کنیم دلیل آن افزایش سوءمصرف ریتالین در بین جوانان به ویژه افراد تحصیلکرده باشد که باعث نگرانی به جای مسئولان شده است، آیا راه حل آن دادن اطلاعات نادرست به بینندگان است؟ آن هم در زمانه اینترنت؟ این کار فقط باعث نگرانی والدین ک ن بیش فعال و کم تمرکز و افرادی می شود که به شدت به داروی ریتالین نیاز دارند. علاوه بر این، آرامش فضای بهداشت و درمان کشور را مخدوش می کند و اعتماد مردم به رسانه ملی و پزشکان را از بین می برد. اگر قرار باشد به همین روش عمل کنیم، پس باید داروهای آرام بخش و خواب آوری مانند آمپرازولام، دیازپام و میدازولام را به علت سوءاستفاده بعضی افراد، از رده خارج کنیم و برای عمل های جراحی به عنوان داروی بیهوشی یا درمان بیماران مضطرب استفاده نکنیم یا دیگر مورفین و پتدین را که جزو درمان های اصلی و بدون جایگزین در سکته های قلبی و اعمال جراحی هستند، به کار نبریم چون اعتیادآور هستند.

تجویز در بزرگسالان

بسیاری از همکاران من تجربه هایی مشابه را به ویژه در ماه های اخیر در مورد ریتالین داشته اند. من فقط در موارد بسیار نادر از ریتالین در درمان افراد بزرگسال استفاده می کنم اما ریتالین دارویی است که در حال حاضر در تمام کشورهای پیشرفته جهان با نام ها و ترکیب هایی متفاوت (ماده اصلی با نام متیل فنیدیت) استفاده و روز به روز انواع جدیدتر و طولانی اثرتر و کم عارضه تر آن ساخته می شود. در بزرگسالان در موارد خاصی مانند اختلال های خواب (نارکولپسی)، بیش فعالی و نداشتن توجه و تمرکز بزرگسالی و بعضی از افسردگی های شدید (به عنوان داروی کمکی) تجویز می شود و قطعا مانند هر داروی دیگری عوارض جانبی مخصوص خود را دارد مانند بی خو ، اضطراب، تپش قلب و کاهش اشتها. متاسفانه ریتالین دارویی است که امکان سوءاستفاده از آن وجود دارد و باید کاملا زیر نظر پزشک و با احتیاط استفاده شود ولی قطعا روش آگاهی دادن در مورد آن و پاک صورت مساله و دادن اطلاعات غیرعلمی و نادرست و نگران کننده نیست. امیدوارم ساخت چنین برنامه هایی صرفا ناآگاهی سازندگان آن باشد.

از هر 10 دانشجو 6 نفر سابقه مصرف ریتالین دارند

مصطفی فروتن


معمولا تجویز این دارو برای درمان افسردگی است و به خاطر ترکیب هایی که دارد، برای درمان افراد در خودمانده، افسرده ها و ک ن بیش فعال مورد استفاده قرار می گیرد. در سال های اخیر به عنوان ارتقای سطح تحصیلی و میزان مطالعه، شاهد افزایش گرایش دانش آموزان و دانشجویان به این دارو هستیم.

براساس گزارش های عینی از داروخانه های مجاور خوابگاه دانشجویان، مصرف ریتالین با مناسبت های موضوعی مانند فصل امتحانات و کنکور به نوعی ارتباط مستقیمی دارد و در این زمان ها تا 50 درصد مصرف این دارو افزایش می یابد.

براساس همین تحقیق ها از هر 10 دانشجو 6 نفر سابقه مصرف ریتالین دارد که این آمار با توجه به اثر وابستگی به دارو خطرناک است. داروی ریتالین باید فقط با تشخیص پزشک متخصص مصرف شود و فروش این داروها بدون نسخه پزشک مجاز نیست ولی شاهد این معضل هستیم که در برخی از داروخانه ها این دارو به عنوان داروی آزاد با قیمت بالاتری به فروش می رسد.

برخورد چینی با بیش فعالی!

حتما دیگر همه خوانندگان «سلامت» می دانند که بیش فعالی در ک ن چه بیماری ای است و ک ن بیش فعال چه علائمی از خود نشان می دهند؛ بی قراری، کم توجهی، بی دقتی و خیلی از علائم دیگر که البته اگر تشخیص داده نشوند و زیر نظر پزشک درمان نشوند، در برخی موارد ممکن است در بزرگسالی به سمت رفتارهای پرخطر سوق داده شوند. شاید خیلی از والدینی که فرزندان بیش فعال دارند هنوز ندانند در برابر بیش فعالی کودک خود باید چه کنند و چه ع العملی نشان دهند اما در هفته های اخیر خبری تعجب همگان را برانگیخت.

خبرگزاری عصر ایران به گزارش از خبرگزاری رویترز گفته است: «خانواده این کودک چینی در توصیف رفتار و علائم کودک خود به پرخاشگری، بی قراری و کم توجهی او اشاره کرده اند و برای جلوگیری از پرخاشگری، تنها راهی را که برای کنترل او یافته اند بستن وی با طناب به درخت است!» البته این عمل غیرانسانی در شهر «ژجیانگ» چین سابقه دارد و پیشتر نیز کودکی را با زنجیر به در خانه بسته بودند تا مبادا به دیگران حمله کند!

ریتالین، خط اول درمان بیش فعالی

درمان اختلال بیش فعالی و نداشتن تمرکز، هم دارویی و هم غیردارویی است. موثرترین روش درمان این بچه ها، مصرف دارو است و دارویی که بیش از هر چیز در دنیا برای این ک ن تجویز می کنند «ریتالین» است. این دارو در کشورهای مختلف با نام ها و نیمه عمرهای مختلف وجود دارد مثلا در که از آن استفاده می شود، نیمه عمر آن 12 تا 8 ساعت است و بچه ها صبح آن را مصرف می کنند و تا غروب تاثیر آن باقی می ماند اما نیمه عمر نوعی که در ایران وجود دارد،3 تا 4 ساعت است و باید کودک مبتلا قبل از رفتن به مدرسه آن را بخورد و گاهی به دلیل نیمه عمر کوتاه دارو، مجبور می شود در مدرسه و قبل از نشستن سر تکالیف هم دوباره ریتالین بخورد. یعنی گاهی باید تا 3 نوبت این دارو استفاده شود.

«ریتالین» مثل هر داروی دیگری عوارضی دارد اما این روزها تبلیغات منفی درباره آن به حدی زیاد است که خانواده ها در برابر تجویز و مصرف آن برای فرزندشان به شدت مقاومت نشان می دهند.

باورهای غلط ریتالینی

متاسفانه 3 باور غلط در فرهنگ ما درباره «ریتالین» وجود دارد؛ اول اینکه والدین به شدت نگران اعتیاد فرزندشان به این دارو هستند اما این دارو برای ک ن به هیچ وجه اعتیادآور نیست. باور غلط دوم این است که برخی پدرومادرها تصور می کنند مصرف ریتالین ممکن است کودکشان را دچار عوارض کند و حتی معتقدند به نازایی یا بلوغ زودرس مبتلا خواهد شد اما نسبت دادن این عوارض به ریتالین کذب محض است.

شایع ترین عارضه ای که ممکن است با مصرف این دارو در کودک دیده شود، بی اشتهایی است که آن هم بعد از اینکه اثر قرص در بدن کودک از بین رفت، برطرف می شود. گاهی هم رنگ پریدگی، سردشدن دست و پا، دل درد، سردرد و... هم بروز می کند که قابل تحمل اند.

باور غلط دیگری که در فرهنگ ما وجود دارد، این است که می گویند تجویز ریتالین در دنیا منسوخ شده که اصلا این طور نیست و در کشورهایی مثل ، انواع 8 و 12 ساعته آن به وفور تجویز و مصرف می شود. اثر درمانی ریتالین درمورد 75درصد ک ن بیش فعالی مثبت است و خط اول در درمان این اختلال به شمار می رود. در صورتی که کودک به هر دلیلی نتواند آن را مصرف کند، داروهای دیگری تجویز می شود که اثر آنها نسبت به ریتالین کمتر و البته عوارضشان هم امکان دارد کمتر باشد.

درمان غیردارویی بیش فعالی

درکنار دارو، روش های دیگری هم برای درمان اختلال بیش فعالی و مشکل تمرکز وجود دارد که شامل رفتاردرمانی برای کاهش رفتارهای نامطلوب کودک، شناخت و ابراز احساساتشان و استفاده از مهار ت های کلامی آنها برای برقراری ارتباط با همسالان است. در کنار آن، شرکت والدین در کلاس های فرزندپروری کمک می کند شیوه رفتار با کودک بیش فعال را بیاموزند. علاوه بر اینها، کلاس های گروه درمانی برای بچه های بیش فعال وجود دارد. استفاده از دستگاه نوروفیدبک هم می تواند به افزایش توجه و تمرکز این بچه ها کمک کند. به کار بردن هر کدام از این روش های درمانی به درخواست والدین بستگی دارد. با همه اینها، دارودرمانی در کنترل اختلال بیش فعالی و کمبود توجه حرف اول را می زند و در سکوی اول هم داروی ریتالین قرار دارد.

سوءمصرف ریتالین

باتوجه به اینکه مشکل تمرکز ک ن بیش فعال دیر بهبود می یابد، بدیهی است که پسر یا دختر 16 ساله دیگر برای کنترل علائم پرتحرکی، به مصرف دارو نیاز ندارد ولی برای مطالعه درس ها در سال تحصیلی، ممکن است به مصرف ریتالین نیاز پیدا کند. البته با توجه به اینکه در سنین نوجوانی باید مراقب مصرف این دارو باشیم، این کار حتما باید زیرنظر پزشک با کنترل والدین در موارد خاص انجام شود. در این صورت مشکلی ایجاد نخواهدشد.

لازم است بدانید هر دارویی در صورتی که تحت نظر پزشک و برای درمان اختلالی خاص مصرف نشود، امکان دارد اعتیاد و سوءمصرف ایجاد کند. ریتالین هم همین گونه است و در صورتی که نوجوان یا فرد بزرگسالی آن را به مقدار زیاد روزانه مصرف کند، حتما دچار سوءمصرف می شود و در مواردی اعتیاد به آن هم ممکن است اتفاق بیفتد.

متاسفانه گاهی ورزشکاران ریتالین را سوءمصرف می کنند تا انرژی شان برای ورزش افزایش یابد. دانشجویان هم امتحان به آن پناه می برند اما این کار کاملا اشتباه است. این سوءمصرف ها باعث شده رسانه ها درمورد این دارو تبلیغات منفی کنند اما این تبلیغات باعث شده پدر و مادرهایی هم که فرزندشان دچار بیش فعالی و کمبود تمرکز است، تحت تاثیر قرار بگیرند و به شدت نگران مصرف ریتالین فرزندشان شوند اما این دارویی است که روان پزشکان کودک به صورت قانونی و علمی برای این بچه ها تجویز می کنند و مقادیر آن تحت کنترل است.

اگر پای ریتالین به برنامه «کلاه قرمزی» باز شود...

محمدرضا احمدآبادی

آقای مجری: الان فصل امتحاناته، بچه ها باید درس بخونن که نمره های خوب بگیرن

عزیزم ببخشید: صبح بخونن یا شب؟

آقای مجری: هم صبح بخونن هم شب.

عزیزم: پشت میز درس بخونن یا دراز بکشن؟

آقای مجری: پشت میز درس بخونن بهتره.

عزیزم: کم بخونن یا زیاد؟

آقای مجری: هر چی بیشتر بخونن بهتره.

عزیزم: یه دور بخونن یا چند دور؟

آقای مجری: اگه چند دور بخونن نمره بهتری می گیرن

عزیزم: زیر مطالب مهم خط بکشن یا نکشن؟

آقای مجری: اگه خط بکشن خوبه.

عزیزم: با مداد خط بکشن یا با خ ر؟

آقای مجری: با مداد خط بکشن یا خ ر فرقی نداره فقط کتابشونو کثیف نکنن.

عزیزم: خلاصه برداری کنن یا نکنن؟

آقای مجری: خلاصه برداری کنن.

عزیزم: قرص ریتالین بخورن یا نه؟

آقای مجری: شما قسمت بعدی برنامه رو ببینید...

حرف آ

ریتالین؛ داروی موثری که بدنام شده است!

فرشاد روشن ضمیر - علوم پزشکی شهید بهشتی


ریتالین می تواند کمک کند کودک مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی، تمرکز بیشتری داشته باشد. البته این دارو فقط بخشی از برنامه درمانی در چنین ک نی به شمار می رود و در کنار آن مشاوره و سایر درمان ها هم لازم است. مکانیسم اثر این دارو، افزایش «دوپامین» (یک پیام رسان عصبی) در مغز است، اما متاسفانه از سال ها پیش، استفاده از آن برای افزایش تمرکز، در دانش آموزان و دانشجویان که شب امتحان می خواستند به مدت طولانی بیدار بمانند، رواج یافت و بدون توجه به عوارض و خطرهای مصرف، از آن استفاده می د. به حدی که ریتالین، «قرص شب امتحان» نام گرفته و مصرف آن به خصوص در زمان امتحان ها افزایش پیدا می کند. البته ریتالین هم در ایران و هم در سایر کشورها، جزو داروهای کنترل شده است و آن را به تعداد محدود در اختیار بعضی داروخانه ها قرار می دهند و فقط با نسخه روان پزشک قابل تهیه است، اما متاسفانه با وجود همه این محدویت ها، سوءمصرف آن در میان جوانان شایع است. استفاده از این دارو بدون توصیه پزشک می تواند عوارض غیرقابل جبرانی داشته باشد، عوارضی مانند افزایش ضربان قلب، سردرد و تهوع، افزایش فشارخون، توهم و تشنج.

به علاوه، بدن به این دارو وابسته می شود و به مصرف مقادیر بیشتر نیاز خواهدداشت، اما مصرف کنندگان غیرقانونی این دارو از عوارض سوء و اعتیاد آور آن بی خبرند. افزایش سوء مصرف داروی ریتالین، باعث شده این دارو، در صورت تجویز صحیح به وسیله پزشک نیز باعث نگرانی خانواده ها شود، اما باید گفت ریتالین داروی بسیار کارآمدی در درمان ک ن بیش فعال است و اگر به وسیله پزشک متخصص تجویز شده باشد، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و می تواند تا 70درصد مشکل های تمرکزنداشتن را در ک ن با اختلال کم توجهی بیش فعالی رفع کند. البته این دارو همانند سایر داروها می تواند عوارضی داشته باشد یا مصرف آن در مواردی با احتیاط همراه باشد.

سازمان غذا و داروی اطلاعات مهمی را در رابطه با ریتالین منتشر کرده که بسیاری از آنها در کتاب های دارونامه ایران نیز ذکر شده است. شایع ترین موارد احتیاط هنگام مصرف ریتالین از این قرارند:

1. مشکل های قلبی: اگر کودک مشکل قلبی یا فشارخون بالا دارد، به پزشک اطلاع دهید. پزشک معمولا قبل از شروع درمان با ریتالین و هنگام درمان، فشارخون و ضربان قلب را کنترل می کند. در طول مدت مصرف دارو نیز اگر کودک علائمی از مشکل های قلبی (درد قلبی، کوتاهی تنفس) را نشان داد، به پزشک اطلاع دهید.

2. مشکل های رفتاری: اگر کودک بعد از مصرف ریتالین، رفتارهای بدتر، پرخاشگری های جدیدتر یا شدیدتر نشان داد یا چیزهایی که وجود ندارند، دید یا شنید، باید بلافاصله به پزشک اطلاع دهید.

3. مشکل های جریان خون در انگشتان: گاهی انگشتان دست و پا سرد، بی حس، دردناک یا قرمز یا آبی رنگ می شوند. اگر چنین علائمی را دیدید، به پزشک اطلاع دهید. بعضی افراد هم نباید ریتالین مصرف کنند (موارد منع مصرف) مانند بیماران با مشکل چشمی گلوکوم، افراد در شرایط اضطراب شدید، فشارخون بالا، تیک های حرکتی و ک ن زیر 6 سال.

هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به صرع با احتیاط مصرف شود. اگر بعد از یک ماه مصرف مقدار مناسب دارو، بهبود حاصل نشد، باید مصرف را قطع کرد. این دارو را نباید برای درمان خستگی های مفرط طبیعی مصرف کرد.چون احتمال سوءاستفاده و وابستگی به دارو وجود دارد، مصرف آن باید تحت کنترل باشد. نیاز بیمار برای ادامه درمان با این دارو باید مرتب ارزی شود، گاهی در هنگام تعطیلات کاهش مقدار مصرف توصیه می شود.

نحوه مصرف دارو

دارو را دقیقا طبق دستور پزشک با همان مقدار مصرف کنید. مصرف مقادیر بیشتر می تواند خطرناک باشد و باعث وابستگی شود. پزشک با توجه به شرایط و سن کودک، مقدار دارو را تجویز می کند. معمولا این دارو 2 تا 3 بار در روز و بیشتر نیم ساعت قبل از غذا، مصرف می شود. پزشک گاه به گاه ممکن است درمان با ریتالین را متوقف کند تا علائم بیماری را کنترل کند. به علاوه، گاهی چکاپ های فشارخون و قلب هنگام مصرف ریتالین انجام می شود. اغلب هنگام مصرف طولانی مدت ریتالین، پزشک رشد کودک (قد و وزن) را کنترل می کند تا در صورت بروز مشکل خاص، روند درمانی را تغییر دهد. وظیفه قطع دارو نیز فقط برعهده پزشک است و نباید بیمار سرخود دارو را قطع کند.

عوارض جانبی

همان طور که ذکر شد، گاهی مشکلات قلبی، فشارخون، کم شدن رشد، تشنج (در ک نی که سابقه صرع دارند) و تاری دید دیده می شود. سردرد، تهوع، کهیر، مشکل های خواب، کم شدن اشتها و بی قراری نیز از سایر عوارض جانبی ریتالین به شمار می رونداما عوارض جانبی دارو نباید باعث نگرانی خانواده ها شود. در صورت مصرف صحیح بنا به توصیه پزشک، حداقل این عوارض دیده خواهدشد. در خاتمه باید گفت ریتالین داروی بسیار موثر و کارآمدی است که نباید سوءمصرف آن، به وسیله عده ای از افراد، مزایای درمانی آن را زیر سوال ببرد.مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله ای می پردازد. نتایج نشان می دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی داری می گذارند ولی تأثیرات gdp بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارا به بخش های تجاری می گردد که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های روز، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة پرتو نباشد، در این صورت ، بهره وری کل عوامل تولید، می تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون اقتصادی فراهم می سازد. لذا، اتخاذ سیاست هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش های تک معادله ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده اند.

 

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره وری کل می تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد سازی تجاری باعث می شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می کند. وی مشاهده می کند که اتخاذ سیاست های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، ما ی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست های محدودسازی واردات افزایش می دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می پردازد. وی چنین تحلیل می کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد gdp سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به gdp ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد gdp، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، تی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، تی بودن فعالیت های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون نگر و باز بودن تجارت بین المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در ج (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده می شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ کنگ، ما ی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده اند. اندونزی و تایلند با سیاست های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد gdp در این کشورها، طی دوره های اتخاذ سیاست های برون گرا، صحه ای بر این مدعا است.

 

ج 1 – سهم صادرات و سرمایه گذاری در gdp در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی از

محصول ناخالص داخلی

سرمایه گذاری، درصدی از محصول ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

 

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

 

7.3

 

ما ی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

 

6.7

 

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

 

6.4

 

هنگ کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

 

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

 

7.5

 

 

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

 

3.2

مأخذ: unctad, handbook of international trade and development statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه گذاری gdp ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی تر از موضوع به دست می دهد. لذا از gdp غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995، برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری ما ی ، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می دهد.

 

3. پایه های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی های بازاری و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره وری عوامل در بخش غیر صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص تر و همنچنین فن آوری برتری استفاده می نماید و دوم، به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می کند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)y=f(k, l, xoil,xnoil ,m) gdp =yواقعی

=k ذخیره سرمایه در بخش های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=l نیروی کار

=xoil صادرات نفتی واقعی

=xnoil واردات غیر نفتی واقعی

=mواردات کالاهای واسطه ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

 

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎y=akα1 lα2 xα3oil xα4noil ma5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده، خواهیم داشت:

(5) lny=lna + α1lnk+α2lnl+α3lnxoil+α4lnxnoil +α5lnm+vt

برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله، تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین ح می توان تابع عرضة صادرات[2] را به صورت زیر نوشت:


با


مقاله کامل درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله ای می پردازد. نتایج نشان می دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی داری می گذارند ولی تأثیرات gdp بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارا به بخش های تجاری می گردد که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های روز، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة پرتو نباشد، در این صورت ، بهره وری کل عوامل تولید، می تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون اقتصادی فراهم می سازد. لذا، اتخاذ سیاست هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش های تک معادله ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده اند.

 

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره وری کل می تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد سازی تجاری باعث می شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می کند. وی مشاهده می کند که اتخاذ سیاست های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، ما ی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست های محدودسازی واردات افزایش می دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می پردازد. وی چنین تحلیل می کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد gdp سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به gdp ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد gdp، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، تی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، تی بودن فعالیت های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون نگر و باز بودن تجارت بین المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در ج (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده می شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ کنگ، ما ی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده اند. اندونزی و تایلند با سیاست های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد gdp در این کشورها، طی دوره های اتخاذ سیاست های برون گرا، صحه ای بر این مدعا است.

 

ج 1 – سهم صادرات و سرمایه گذاری در gdp در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی از

محصول ناخالص داخلی

سرمایه گذاری، درصدی از محصول ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

 

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

 

7.3

 

ما ی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

 

6.7

 

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

 

6.4

 

هنگ کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

 

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

 

7.5

 

 

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

 

3.2

مأخذ: unctad, handbook of international trade and development statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه گذاری gdp ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی تر از موضوع به دست می دهد. لذا از gdp غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995، برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری ما ی ، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می دهد.

 

3. پایه های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی های بازاری و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره وری عوامل در بخش غیر صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص تر و همنچنین فن آوری برتری استفاده می نماید و دوم، به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می کند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)y=f(k, l, xoil,xnoil ,m) gdp =yواقعی

=k ذخیره سرمایه در بخش های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=l نیروی کار

=xoil صادرات نفتی واقعی

=xnoil واردات غیر نفتی واقعی

=mواردات کالاهای واسطه ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

 

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎y=akα1 lα2 xα3oil xα4noil ma5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده، خواهیم داشت:

(5) lny=lna + α1lnk+α2lnl+α3lnxoil+α4lnxnoil +α5lnm+vt

برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله، تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین ح می توان تابع عرضة صادرات[2] را به صورت زیر نوشت:


با


تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله ای می پردازد. نتایج نشان می دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی داری می گذارند ولی تأثیرات gdp بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارا به بخش های تجاری می گردد که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های روز، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة پرتو نباشد، در این صورت ، بهره وری کل عوامل تولید، می تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون اقتصادی فراهم می سازد. لذا، اتخاذ سیاست هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش های تک معادله ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده اند.

 

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره وری کل می تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد سازی تجاری باعث می شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می کند. وی مشاهده می کند که اتخاذ سیاست های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، ما ی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست های محدودسازی واردات افزایش می دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می پردازد. وی چنین تحلیل می کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد gdp سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به gdp ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد gdp، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، تی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، تی بودن فعالیت های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون نگر و باز بودن تجارت بین المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در ج (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده می شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ کنگ، ما ی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده اند. اندونزی و تایلند با سیاست های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد gdp در این کشورها، طی دوره های اتخاذ سیاست های برون گرا، صحه ای بر این مدعا است.

 

ج 1 – سهم صادرات و سرمایه گذاری در gdp در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی از

محصول ناخالص داخلی

سرمایه گذاری، درصدی از محصول ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

 

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

 

7.3

 

ما ی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

 

6.7

 

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

 

6.4

 

هنگ کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

 

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

 

7.5

 

 

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

 

3.2

مأخذ: unctad, handbook of international trade and development statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه گذاری gdp ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی تر از موضوع به دست می دهد. لذا از gdp غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995، برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری ما ی ، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می دهد.

 

3. پایه های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی های بازاری و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره وری عوامل در بخش غیر صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص تر و همنچنین فن آوری برتری استفاده می نماید و دوم، به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می کند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)y=f(k, l, xoil,xnoil ,m) gdp =yواقعی

=k ذخیره سرمایه در بخش های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=l نیروی کار

=xoil صادرات نفتی واقعی

=xnoil واردات غیر نفتی واقعی

=mواردات کالاهای واسطه ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

 

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎y=akα1 lα2 xα3oil xα4noil ma5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده، خواهیم داشت:

(5) lny=lna + α1lnk+α2lnl+α3lnxoil+α4lnxnoil +α5lnm+vt

برای سطح معینی از تقاضای کل، صادرات واقعی به رابطه مبادله، تولید واقعی و نرخ ارز واقعی بستگی دارد. دراین ح می توان تابع عرضة صادرات[2] را به صورت زیر نوشت:


با


تحقیق درمورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص


مشاهده متن کامل ...
کدام ای جهان گرانترین اجاره بها را دارند؟
درخواست حذف اطلاعات

ممکن است به ذهنتان خطور کرده باشد که با ید بلیط هواپیما خارجی، اخد ویزای کشور مورد نظر برای مدتی در آن مقصد اقامت کنید تا در نهایت در صورت تمایل، برای همیشه به آن جا مهاجرت کنید.


اما شاید امروز که این قصد را دارید، به یک نکته ی مهم توجه کرده باشید، و آن هم اجاره ی یک خانه است، چرا که نمیتوانید تا ابد در یک هتل زندگی کنید و حتما به س ناه نیاز دارید.


لازم به ذکر است که در هر نقطه از این دنیا که زندگی می کنیم باید بهترین مکان را متناسب با میزان سرمایه و موقعیت شغلی خود انتخب کنیم. جالب است بدانید که زندگی در برخی از ا در این د ده ی جهانی مخارج بسیار زیادی را به همراه دارد که مهمترین آن اجاره ی بهای ملک و مسکن است.


روزیاتو در یکی از مقاله های خود به بررسی این موضوع پرداخته است که ما نیز در ادامه ی مطلب به آن اشاره خواهیم کرد:

با گران ترین ای جهان از نظر اجاره بهای ملک آشنا شویدملبورن، استرالیا


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۱ دلار (۸ هزار تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۸۸۰٫۴۶ دلار (۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۶,۴۳۳٫۰۷ دلار (۱۳۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۶۷۰٫۶۳ دلار (۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۶۹,۱۲۹٫۲۵ دلار (۲۶۳ میلیون تومان)
پاریس، فرانسه


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۱۹ دلار (۸۳۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۱۶٫۷۹ دلار (۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۷,۹۶۳٫۰۵ دلار (۱۴۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۷۳۹٫۵۵ دلار (۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۱,۹۸۱٫۱۳ دلار (۲۷۳ میلیون تومان)آمستردام، هلند


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۲۶ دلار (۸۵۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۴۶٫۳۳ دلار (۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۳۹,۱۵۸٫۴۳ دلار (۱۴۹ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۷۹۵٫۶۰ دلار (۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۴,۳۰۰٫۷۲ دلار (۲۸۲ میلیون تومان)
ونکوِر، کانادا


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۲۶ دلار (۸۶۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۶۸٫۶۱ دلار (۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۰۸۰٫۴۰ دلار (۱۵۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۳۷٫۸۷ دلار (۷ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۶,۰۴۹٫۸۸ دلار (۲۸۹ میلیون تومان)توکیو، ژاپن


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۳۳ دلار (۸۸۵۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۷۸٫۲۹ دلار (۳,۷۱۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۴۸۱٫۱۰ دلار (۱۵۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۵۶٫۲۵ دلار (۷ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۶,۸۱۰٫۳۱ دلار (۲۹۲ میلیون تومان)کپنهاگ، دانمارک


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۳۶ دلار (۹۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۹۸۷٫۹۸ دلار (۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۰,۸۸۱٫۹۶ دلار (۱۵۵ میلیون تومان))

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۸۷۴٫۶۳ دلار (۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۷۷,۵۷۰٫۸۹ دلار (۲۹۵ میلیون تومان)شیکاگو،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۴۸ دلار (۹۵۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۰۴۲٫۲۲ دلار (۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۳,۱۲۶٫۴۵ دلار (۱۶۴ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۱,۹۷۷٫۵۵ دلار (۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۸۱,۸۲۹٫۶۳ دلار (۳۱۱ میلیون تومان)
میامی،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۳ دلار (۱۰۷۵۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۸۸ دلار (۴,۵۱۴,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۱۵۸٫۴۹ دلار (۱۸۷ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۵۴٫۱۵ دلار (۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۳,۲۷۵٫۱۵ دلار (۳۵۴ میلیون تومان)لندن، بریتانیا


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۶ دلار (۱۱۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۹۶٫۷۲ دلار (۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۵۱۹٫۲۶ دلار (۱۸۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۷۰٫۶۹ دلار (۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۳,۹۵۹٫۵۹ دلار (۳۵۷ میلیون تومان)،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۸۶ دلار (۱۱۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۱۹۸٫۶۵ دلار (۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۴۹,۵۹۹٫۴۳ دلار (۱۸۸ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۲۷۴٫۳۷ دلار (۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۴,۱۱۱٫۷۳ دلار (۳۵۸ میلیون تومان)
خ، سوییس


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۹۱ دلار (۱۱۰۵۸ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۱۹٫۹۶ دلار (۴,۶۳۶,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۰,۴۱۸٫۱۶ دلار (۱۹۲ میلیون دلار)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۳۱۴٫۸۳ دلار (۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۵,۷۸۴٫۷۴ دلار (۳۶۴ میلیون تومان)
سیدنی، استرالیا


اجاره به ازای هر متر مربع: ۲٫۹۲ دلار (۱۱۰۹۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۲۵٫۲۹ دلار (۴,۶۵۶,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۰,۷۰۱٫۵۶ دلار (۱۹۳ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۳۲۴٫۹۱ دلار (۸,۸۳۵,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۹۶,۲۰۳٫۰۳ دلار (۳۶۶ میلیون تومان)ژنو، سوییس


اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۰۸ دلار (۱۱۷۰۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۲۹۱٫۱۵ دلار (۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۳,۴۲۷٫۰۷ دلار (۲۰۳ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۴۴۹٫۸۸ دلار (۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۱,۳۷۴٫۵۰ دلار (۳۸۵ میلیون تومان)
واشنگتن،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۳۲ دلار (۱۲۶۱۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۳۹۱٫۴۱ دلار (۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۷,۵۷۵٫۳۹ دلار (۲۱۹ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۶۴۰٫۱۰ دلار (۱۰ میلیون تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۹,۲۴۵٫۵۶ دلار (۴۱۵ میلیون تومان)سنگاپور، سنگاپور


اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۳۳ دلار (۱۲۶۵۴ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۳۹۶٫۷۳ دلار (۵,۳۰۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۵۷,۷۹۵,۷۹ دلار (۲۲۰ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۶۵۰٫۲۱ دلار (۱۰,۰۷۰,۷۹۸ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۰۹,۶۶۳٫۸۵ دلار (۴۱۷ میلیون تومان)دبی، امارات متحده عربی


اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۵۱ دلار (۱۳۳۳۸ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۴۷۶٫۶۴ دلار (۵,۶۱۱,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۶۱,۱۰۲٫۴۷ دلار (۲۳۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۲,۸۰۱٫۸۳ دلار (۱۰,۶۴۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۱۵,۹۳۸٫۰۴ دلار (۴۴۱ میلیون تومان)
هنگ کنگ، هنگ کنگ


اجاره به ازای هر متر مربع: ۳٫۸۲ دلار (۱۴۵۱۶ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۶۰۴٫۹۸ دلار (۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۶۶,۴۱۳٫۱۲ دلار (۲۵۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۰۴۵٫۳۵ دلار (۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۲۶,۰۱۴٫۵۵ دلار (۴۷۹ میلیون تومان)
نیویورک،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۴٫۷۳ دلار (۱۸۰۰۰ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۱,۹۸۷٫۱۰ دلار (۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۸۲,۲۲۴٫۸۳ دلار (۳۱۲ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۷۷۰٫۳۹ دلار (۱۴,۳۲۷,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۵۶,۰۱۶٫۲۱ دلار (۵۹۳ میلیون تومان)سان فرانسیسکو،


اجاره به ازای هر متر مربع: ۴٫۹۴ دلار (۱۸۷۷۲ تومان)

اجاره ماهانه برای یک نفر: ۲,۰۷۳٫۳۱ دلار (۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک نفر: ۸۵,۷۹۱٫۹۹ دلار (۳۲۶ میلیون تومان)

اجاره ماهانه برای یک خانواده: ۳,۹۳۳٫۹۶ دلار (۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان)

درآمد سالانه مورد نیاز برای یک خانواده: ۱۶۲,۷۸۴٫۶۹ دلار (۶۱۹ میلیون تومان)مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات ه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان 13 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله ای می پردازد. نتایج نشان می دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی داری می گذارند ولی تأثیرات gdp بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارا به بخش های تجاری می گردد که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های روز، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة پرتو نباشد، در این صورت ، بهره وری کل عوامل تولید، می تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون اقتصادی فراهم می سازد. لذا، اتخاذ سیاست هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش های تک معادله ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده اند.

 

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره وری کل می تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد سازی تجاری باعث می شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می کند. وی مشاهده می کند که اتخاذ سیاست های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، ما ی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست های محدودسازی واردات افزایش می دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می پردازد. وی چنین تحلیل می کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد gdp سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به gdp ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد gdp، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، تی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، تی بودن فعالیت های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون نگر و باز بودن تجارت بین المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در ج (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده می شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ کنگ، ما ی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده اند. اندونزی و تایلند با سیاست های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد gdp در این کشورها، طی دوره های اتخاذ سیاست های برون گرا، صحه ای بر این مدعا است.

 

ج 1 – سهم صادرات و سرمایه گذاری در gdp در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی از

محصول ناخالص داخلی

سرمایه گذاری، درصدی از محصول ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

 

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

 

7.3

 

ما ی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

 

6.7

 

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

 

6.4

 

هنگ کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

 

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

 

7.5

 

 

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

 

3.2

مأخذ: unctad, handbook of international trade and development statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه گذاری gdp ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی تر از موضوع به دست می دهد. لذا از gdp غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995، برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری ما ی ، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می دهد.

 

3. پایه های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی های بازاری و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره وری عوامل در بخش غیر صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص تر و همنچنین فن آوری برتری استفاده می نماید و دوم، به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می کند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)y=f(k, l, xoil,xnoil ,m) gdp =yواقعی

=k ذخیره سرمایه در بخش های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=l نیروی کار

=xoil صادرات نفتی واقعی

=xnoil واردات غیر نفتی واقعی

=mواردات کالاهای واسطه ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

 

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎y=akα1 lα2 xα3oil xα4noil ma5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده، خواهیم داشت:

(5) lny=lna + α1lnk+α2lnl+α3lnxoil+α4lnxnoil +α5lnm+vt


با


تحقیق در مورد بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران با روش معادلات همزمان 13 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران

با روش معادلات همزمان

 

فرزاد کریمی( علی راشدی((

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات با تکیه بر صادرات غیرنفتی وعوامل مؤثر برآنها از طریق روش حداقل مربعات دومرحله ای می پردازد. نتایج نشان می دهند که صادرات غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی هر دو بر روی یکدیگر تأثیرات معنی داری می گذارند ولی تأثیرات gdp بر صادرات غیرنفتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تأثیرات متغیرهای پولی مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در کنار عواملی مانندکار، موجودی سرمایه و واردات بر صادرات غیرنفتی کشور نیز محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و چگونگی ارتباط و میزان تأثیرات هر یک، تعیین می گردد.

مقدمه

امروزه، در ادبیات رشد اقتصادی، توجهی خاص به تجارت خارجی به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از این رو، استراتژی تشویق صادرات به عنوان یک استراتژی موفق، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ی مثال ، می توان به مطالعات فدر (18982)، کاووسی (1984)، ادواردز (1993)، گرین وی (1994) و بیگم (1998) اشاره نمود.

نظریه های رشد سنتی کلاسیکها و نئوکلاسیکها به وجود رابطه ای قوی میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی تأکید داشته و معتقدند که توسعة تجارت بین الملل، منجر به افزایش تخصص و کارایی در بخش های صادراتی شده و در نهایت, باعث تخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارا به بخش های تجاری می گردد که این پدیده می تواند به رشد تولید کمک نماید. به طور کلی، اثرات جانبی رشد صادرات بر رشد تولید عبارتند از: افزایش بهره وری عوامل تولید، کارایی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های روز، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار . به عبارت دیگر، هرگاه تخصیص اولیة منابع از نوع بهینة پرتو نباشد، در این صورت ، بهره وری کل عوامل تولید، می تواند به وسیلة تخصیص مجدد منابع افزایش یابد و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی نیز رشد خواهد یافت.

از جمله مشخصه های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می باشد. از آنجا که نفت بیشتر یک کالای است تا اقتصادی، لذا غالباً افت و خیزهای قابل ملاحظه ای در عواید حاصله وجود دارد که موجبات بروز عدم تعادل ساختاری در بخش های گوناگون اقتصادی فراهم می سازد. لذا، اتخاذ سیاست هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات را فراهم سازد، امری ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه حاضر، با تأکید بر اهمیت حیاتی صادرات غیرنفتی در ایجاد و ابقای رشد صادراتی، سعی گردیده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غیرنفتی ایران، شناسایی و تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غیرنفتی) و رشد تولید در غالب سیستم معادلات همزمان، مورد بررسی قرار می گیرد. البته، در این راستا، تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی از جمله موجودی سرمایه در بخش های تجاری، نیروی کار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا که در روش های تک معادله ای ، به دلیل تأثیرگذای متقابل متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نیستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفته اند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و کلیه ارقام به قیمت ثابت سال 1361 محاسبه گردیده اند.

 

1. مروری بر ادبیات موضوع

مطالعات اخیر ثابت کرده است که تولید ناشی از رشد بهره وری کل عوامل، از اهمیت بیشتری نسبت به افزایش انباشت سرمایه برخوردار است (دورنبوش 2-1991)( (پیچ و پتری 1993). یکی ازمنابع افزایش بهره وری کل می تواند ناشی از آزادسازی تجاری باشد. آزاد سازی تجاری باعث می شود تا بنگاه های داخلی به عوامل تولید خارجی در سطح گسترده ای با هزینه کمتر دست یابند که منجر به انتقال تابع تولید به سمت خارج می گردد (رومر، 1989).

لویز (1991) برای 35 کشور درحال توسعه، شواهدی را در زمینة ارتباط بین تجارت، سیاست های اقتصادی و رشد اقتصادی ارایه می کند. وی مشاهده می کند که اتخاذ سیاست های تشویق صادرات در کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور، ما ی و تایلند به صورت کارایی، رشد را بیشتر از سیاست های محدودسازی واردات افزایش می دهد.

ادواردز (1992) به بررسی تأثیرات سیاست های تجاری در تشریح تفاوتهای رشد کشورهای مختلف می پردازد. وی چنین تحلیل می کند کشورهایی که سیاست آزادسازی تجاری را اتخاذ کرده اند، دانش جهانی را با رشد سریعتر و نرخ بالاتری، انباشت می کنند. ادواردز در تحلیل تجربی خود در 35 کشور در حال توسعه، از طریق برقراری رابطه میان نرخ رشد gdp سرانه با متغیرهایی مانند نسبت سرمایه به gdp ومیزان باز بودن اقتصاد، وجود یک رابطة قوی میان تجارت و رشد اقتصادی را تأیید می کند. کلارک (1992) از طریق یک سیستم معادلات، رابطة میان رشد gdp، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهره وری نیروی کار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش کارخانه ای را در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد بررسی قرارداده و تأثیرات قوی بخش صادرات بر رشد تولید را مورد تأیید قرار می دهد.

بالاسا (1988 و 1985) و پاک و پیج (1993) در تحقیقات خود نقش مهم و اساسی تجارت و رشد صادرات را در کامی کشورهای شرق آسیا به اثبات رسانده اند. آنان در تحقیقات خود نشان داده اند که صادرات این کشورها بیش از دو برابر صادرات دیگر کشورهای در حال توسعه در سه دهة اخیر افزایش یافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلی نیز سه برابر شده است. به عبارت دیگر، جریان تجارت و سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و بهره وری بسیار اساسی بوده است.

پیج و پتری (1993) در مطالعة 87 کشور نتیجه گرفته اند که بییشترین میزان رشد آسیای شرقی را می توان به سرمایه گذاری های وسیع در سرمایه مادی و انسان نسبت داد. کروگر (985) و بانک جهانی (1993) و دیگر طرفداران نظریة نئوکلاسیک نیزاستدلال می کنند که بازبودن تجارت بین المللی مهمترین عامل در معجزة شرق آسیا بوده است.

 

2. شواهدی بر اهمیت سیاست برون نگر

براساس شواهد تاریخی، اصولاً، اقتصاد ایران بیشتر به سیاستهای جایگزینی واردات توجه نشان داده است تا تشویق صادرات. هرگاه به شواهدی که در این زمینه وجود دارد دقت شود، این موضوع قابل تأیید خواهد بود. برای مثال، سیاست های نرخ ثابت ارز و اجرای آن برای سالیان متوالی ،ایجادصنایع مادر مانند فولاد، نساجی و ....، تی شدن و یا ملی شدن بسیاری از صنایع و همچنین، تی بودن فعالیت های نظام بانکی، همه حاکی از توجه به سیاست جانشینی واردات می باشد. اما درسالهای اخیر و به طور مشخص از ابتدای برنامه اول توسعه، توجه به سیاست های گسترش صادرات معطوف شده است. برای مثال، توجه به خصوصی سازی، گسترش سیاست نرخ شناور ارز، تأسیس مناطق آزاد تجاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی و اخیراً تأسیس بانکهای خصوصی، حاکی از توجه به این موضوع می باشد.

طبق شواهد تجربی گسترده، جهت گیری برون نگر و باز بودن تجارت بین المللی طی سه دهة اخیر، موجبات رشد و ترقی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای شرق آسیا بوده است. این امر در ج (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه که مشاهده می شود، پس از سال 1970، کشورهایی نظیر هنگ کنگ، ما ی و سنگاپور، به رغم کوچک بودن، از بالاترین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی (حتی در سطح جهانی) برخوردار بوده اند. اندونزی و تایلند با سیاست های جایگزینی واردات، توسعه خود را شروع اما همگی به سوی گسترش صادرا ت روی آورده اند. این امر که به همراه افزایش سهم سرمایه گذاری در تولیدناخالص داخلی نیز همراه بوده است، در رشد اقتصادی این کشورها به ویژه در دو دهة اخیر، حایز اهمیت بسیار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد gdp در این کشورها، طی دوره های اتخاذ سیاست های برون گرا، صحه ای بر این مدعا است.

 

ج 1 – سهم صادرات و سرمایه گذاری در gdp در چند کشور منتخب

(درصد)

کشور

دورة زمانی

صادرات، درصدی از

محصول ناخالص داخلی

سرمایه گذاری، درصدی از محصول ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشدتولید ناخالص داخلی واقعی 95-1970

 

تایلند

1970

1980

1990

1995

15

24

34

42

26

29

41

43

 

7.3

 

ما ی

1970

1980

1990

1995

42

58

77

96

22

30

31

41

 

6.7

 

اندونزی

1970

1980

1990

1995

13

33

27

28

15

24

30

38

 

6.4

 

هنگ کنگ

1970

1980

1990

1995

-

90

-

147

20

35

-

35

 

-

سنگاپور

1970

1980

1990

1995

102

207

182

169

39

46

40

44

 

7.5

 

 

ایران(

1970

1980

1990

1995

2.3

1.5

5.3

13.2

24

21.2

13.6

16.7

 

3.2

مأخذ: unctad, handbook of international trade and development statistics, 1997

( در محاسبه سهم صادرات وسرمایه گذاری gdp ایران، استفاده از صادرات غیرنفتی، تصویری واقعی تر از موضوع به دست می دهد. لذا از gdp غیرنفتی، صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری در نفت و گاز، برای محاسبه نسبتها استفاده شده است.

همانگونه که گفته شد،ارقام در ایران حاکی از توجه کمتر به باز شدن اقتصاد و سیاستهای برون نگر بوده است. در سال 1995، برابر با 13.2 درصد بوده است در حالی که این رقم در کشورهایی نظری ما ی ، هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند به ترتیب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است که تصویر واضحی از وضعیت کشور را دراین مقوله ارایه می دهد.

 

3. پایه های نظری مدل

در یک اقتصاد کوچک مانند ایران، این فرض معقول به نظر می رسد که تقاضا برای صادرات، باکشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهمیت برخوردار می باشد. از این رو، مطالعه حاضر بر روی طرف عرضة اقتصاد تمرکز خواهد نمود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر جای گذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در حالی که بخش های غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو طریق، از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره می برند: الف) استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی های بازاری و نیز بهبود تکنولوژی و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سریع که به واسطة رشد بخش صادراتی گسترش یافته است . از طرفی، ممکن است که بهره وری عوامل صادراتی به دلایلی با بهره وری عوامل در بخش غیر صادراتی (داخلی) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنایع صادراتی از نیروی کار متخصص تر و همنچنین فن آوری برتری استفاده می نماید و دوم، به علت عدم تحرک کامل عوامل تولید، احتمال اینکه بهره وری عوامل تولید در بخش صادراتی بیشتر باشد، وجود دارد (بیگم، 1998).

به این ترتیب، توضیحات پیش گفته، این نظر را که صادرات، خود به عنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار در تابع تولید کل وارد شود را توجیه می کند. البته، به دلیل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات کل کشور و نیز به جهت تفکیک اثرات این بخش از سایر صادرات، صادرات به دو بخش نفتی و غیرنفتی گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع تولید وارد گردیده است. از طرفی، در کشورهای درحال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای انتقال به مرحلة تولید صنعتی امری ضروری است. زیرا واردات این قبیل کالاها می توانند تنگناهای تولید را برطرف ساخته و با افزایش امکان کاربرد منابع موجود و برقراری ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید، باعث افزایش کارایی و بهره وری در تولید گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در کشورهای در حال توسعه از جمله یانگ لی (1995), صالحی اصفهانی (1991) وگواسمن (1990) نیز حاکی از اهمیت معنی دار واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در افزایش تویلد داخلی این قبیل کشورها ست، بنابراین، تابع تولید کل اقتصاد را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:

(1)y=f(k, l, xoil,xnoil ,m) gdp =yواقعی

=k ذخیره سرمایه در بخش های واقعی صادراتی (شامل کشاورزی، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)[1]

=l نیروی کار

=xoil صادرات نفتی واقعی

=xnoil واردات غیر نفتی واقعی

=mواردات کالاهای واسطه ای واقعی

با گرفتن دیفرانسیل کلی از تابع فوق، خواهیم داشت:

(2)

با تبدیل رابطة فوق به یک معادلة رشد، خواهیم داشت:

(3)

 

رابطه (3) تأثیر هر یک از عوامل تولید را به صورت کشش تولیدی آن عامل نشان می دهد . از طرف دیگر، به منظور کاهش اثرات ناشی از پرداختن به یک تابع کلاسیکی تولید کل و نیز به جهت اطلاعات مفیدی که این تابع می تواند منتقل نماید، تابع تولید مذکور به شکل یک تابع تولید کاب – داگلاس در نظر گرفته می شود (آدامز، 1992) . بر این اساس خواهیم داشت:

(4) ‎y=akα1 lα2 xα3oil xα4noil ma5

با تبدیل رابطه فوق به یک تابع لگاریتمی خطی ساده، خواهیم داشت:

(5) lny=lna + α1lnk+α2lnl+α3lnxoil+α4lnxnoil +α5lnm+vt


با


تحقیق درباره بررسی اثرات متقابل تولید و صادرات در اقتصاد ایران 15 ص


مشاهده متن کامل ...
ثبت علامت تجاری
درخواست حذف اطلاعات
فرم ثبت مشخصات متقاضیان ثبت علائم تجاری برای ثبت برند تجاری خود لطفاً فرم مشخصات زیر را پر نموده تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شده و مدارک برای شروع کار حضورتان ارسال گردد. مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری بنام شخص حقوقی (شرکت - موسسه) 1- تصویر اولین رو مه رسمی شرکت(آگهی تاسیس) 2- تصویر رو مه رسمی آ ین تغییرات هیات مدیره شرکت (دوره آن منقضی نشده باشد.) 3- امضای وک نامه دادگستری توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت 4- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء اوراق بهادار شرکت 5- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد6*6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف 6- تصویربرابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین باشد) 7- ارائه تصویر برابر اصل شده پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ب یا هر نوع مجوز از واحد یا صنف مربوطه 8- امضای قرارداد و ارسال یک نسخه آن بهمراه مدارک و واریز وجه قرارداد مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری جهت اشخاص حقیقی 1- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان جواز 2- تصویربرابر اصل شده پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه ب یا هر نوع مجوز از واحد یا صنف مربوطه 3- امضای وک نامه دادگستری توسط دارنده جواز 4- تصویربرابر اصل شده کارت بازرگانی (در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین باشد) 5- تصویر علامت مورد نظر به ابعاد 6*6 سانتیمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف 6- امضای قرارداد و ارسال یک نسخه آن بهمراه مدارک و واریز وجه قرارداد برند چیست؟ یک نام، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کنندهٔ خدمات یا فروشندهٔ محصولی خاص باشد که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می گردد. عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است. لوگو چیست؟ نمادی تصویری است که برای بیان یک عبارت، موضوع یا القا نمودن یک موضوع و معرف یک شرکت، محصول، سایت یا وبلاگ و غیره است. لوگوها معمولا به گونه ای طراحی می شوند که در عین سادگی حاوی بیشترین اطلاعات و نشانه های تصویری (معمولا با هدف تبلیغاتی) هستند. علامت تجاری چیست؟ علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید. نام تجاری چیست؟ نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده کالا یا خدمات شخص حقیقی یا حقوقی باشد. نمونه ع گواهی ده ساله برند چگونه است؟ ثبت علامت تجاری فارسی برای شرکت (اشخاص حقوقی) نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟ فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد. انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید. انعقاد قرارداد ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. مدارک: کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاء آ ین رو مه رسمی دلیل بر مدیریت آ ین رو مه رسمی تغییرات نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 6*6 سانتی متر ثبت علامت تجاری فارسی برای شخص حقیقی نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟ فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد. انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید. انعقاد قرارداد ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. مدارک: کپی کارت ملی و شناسنامه کپی برابر اصل شده جواز ب و یا سایر مجوزها دال بر فعالیت در رشته مربوطه نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 6*6 سانتی متر ثبت علامت تجاری انگلیسی برای شرکت (اشخاص حقوقی) نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟ فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد. انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید. انعقاد قرارداد ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. مدارک: کارت بازرگانی کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و صاحبان امضاء آ ین رو مه رسمی دلیل بر مدیریت آ ین رو مه رسمی تغییرات نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 6*6 سانتی متر ثبت علامت تجاری انگلیسی برای شخص حقیقی نیازمند چه فرایند و مدارکی میباشد؟ فرایند ثبت علامت در تهران توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید کارشناسان امور ثبتی در آدرس شما حاضر خواهند شد. انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در تهران توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه در صورتیکه به هر دلیلی نتوانستید به صورت حضوری به دفتر مراجعه کنید از طریق پست میتوانید مدارک را ارسال کنید. انعقاد قرارداد ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) مراجعه حضوری به سازمان و تشکیل پرونده (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی اول (30 روز) تائیدیه ثبت علامت تجاری (بین 10 تا 15 روز) ثبت رو مه رسمی دوم (30 روز) گواهی ده ساله علامت تجاری (بین 10 تا 30 روز - کل فرایند بین 5 تا 6 ماه انجام خواهد شد) فرایند ثبت علامت در شهرستان توسط خودتان با کمک کارشناسان امور ثبتی: تماس با کارشناسان امور ثبتی گروه وکلای یاسا گرفتن وقت حضوری از کارشناسان امور ثبتی برای عقد قرارداد و استعلام هزینه انعقاد قرارداد و تحویل مدارک به کارشناسان ثبت نام اولیه علامت تجاری (بین 30 تا 45 روز) بقیه مراحل به عهده خود شخص حقوقی میباشد که با راهنمایی کارشناسان امور ثبتی انجام خواهد شد. مدارک: کارت بازرگانی کپی کارت ملی و شناسنامه نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت درخواستی در ابعاد 6*6 سانتی متر علامت تجاری برای ثبت به چند طبقه تقسیم میشود؟ مشاغل غیر خدماتی: طبقه 1) مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع، علوم، عکاسی و همچنین کشاورزی، باغبانی و جنگلبانی؛ رزین های پردازش نشده؛ پلاستیک های پردازش نشده؛ کودهای گیاه؛ ترکیبات اطفاء حریق؛ مواد آبکاری و جوشکاری ف ات؛ مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی؛ مواد دباغی؛ چسب های صنعتی. طبقه 2) رنگ، روغن؛ جلا؛ لاک؛ مواد ضدرنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگی؛ مواد تثبیت رنگ، رزین یا صمغ های خام طبیعی؛ ف ات به صورت پودر یا ورق برای نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان. طبقه 3) ترکیبات سفیدکننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس؛ مواد مخصوص تمیز ، براق ، لکه گیری و سائیدن؛ صابون؛ عطریات، روغن های اسانس، مواد آرایشی؛ لوسیون های مو؛ گرد و خمیر دندان. طبقه 4) روغن ها و گریس های صنعتی؛ روان کننده ها، ترکیبات گردگیری، مرطوب و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنایی؛ انواع شمع و فتیله چراغ. طبقه 5) مواد داروئی و بیطاری؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشکی؛ مواد رژیمی برای مصارف پزشکی، غذای ک ن؛ انواع گچ ش ته بندی، لوازم زخم بندی؛ مواد پر دندان، موم د ندانسازی؛ ضدعفونی کننده ها؛ مواد نابودکننده ات موذی؛ قارچ کش، مواد دفع نباتات هرزه. طبقه 6) ف ات عادی و آلیاژهای آن ها؛ مواد ساختمانی ف ی؛ ساختمان های ف ی قابل حمل؛ مواد ف ی خطوط راه آهن؛ کابل و سیم های غیربرقی از جنس ف ات عادی؛ آهن آلات، اقلام کوچک ف ی؛ لوله و مجراهای ف ی؛ صندوق؛ اجناس ساخته شده از ف ات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ سنگ های معدنی ف ات. طبقه 7) انواع ماشین و ماشین های افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی)؛ قفل و بست حلقه های اتصال قطعات ماشین ها و قطعات انتقال قوه (به غیر از اتصالات و اجراء اانتقال قوه وسائط نقلیه زمینی)؛ لوازم و ابزار کشاورزی (به استثنای ابزارهای دستی)؛ ماشین جوجه کشی. طبقه 8) انواع ابزار و لوازم دستی (که با دست کار می کنند)؛ سرویس کارد و قاشق و چنگال، سلاح کمری، تیغ. طبقه 9) اسباب و آلات علمی، دریانوردی، مساحی، عکاسی، سینمایی، بصری، وزن ، اندازه گیری، علامت دادن، کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدایت، قطع و وصل، تبدیل، ذخیره سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر؛ اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک های قابل ضبط؛ ماشین های فروش خ ر و مکانیسم دستگاه هایی که به سکه کار می کنند؛ صندوق های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین های حساب، تجهیزات داده پردازی و رایانه ای؛ دستگاه آتش نشانی. طبقه 10) آلات و ابزار جراحی، پزشکی، دندانسازی و بیطاری، اندام های ، دندان و چشم ؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخیه زنی. طبقه 11) دستگاه های روشنایی، حرارتی، مواد بخار، طبخ، خنک ، تهویه، تأمین آب بهداشتی. طبقه 12) وسائط نقلیه، دستگاه های حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی. طبقه 13) اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبیل موشک، خم و غیره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسایل آتشبازی. طبقه 14) ف ات گرانبها و آلیاژهای آن ها و کالاهایی که با ف ات گرانبها ساخته شده یا با آن ها روکش شده اند و در سایر طبقات ذکر نشده اند؛ جواهرات، سنگ های گرانبها؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی. طبقه 15) آلات موسیقی. طبقه 16) کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از آن ها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافی؛ ع ؛ نوشت افزار؛ چسب برای مصارف تحریری یا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشین تحریر و لوازم م ومات دفتری (به استثنای مبلمان) مواد آموزشی و تدریس (به استثنای دستگاه ها)؛ مواد پلاستیکی برای بسته بندی (که در سایر طبقات ذکر نشده اند)؛ حروف و کلیشه چاپ. طبقه 17) لاستیک، کائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، میکا (سنگ طلق) و کالاهای ساخته شده از این مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها؛ مواد بسته بندی، د وش گذاری، انسداد و عایق بندی؛ لوله های قابل ارتجاع غیرف ی. طبقه 18) چرم و چرم و کالاهای ساخته شده از آن ها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ پوست حیوانات؛ چمدان، کیسه و کیف های مسافرتی؛ چتر، چتر آفتابگیر و عصا؛ شلاق، یراق و زین و برگ. طبقه 19) مواد و مصالح ساختمانی (غیرف ی)؛ لوله های غیرف ی سخت و غیرقابل انعطاف برای استفاده در ساختمان؛ آسف ، قیر و قطران؛ ساختمان های متحرک غیرف ی؛ بناهای یادبود غیرف ی. طبقه 20) مبلمان و اثاثیه، آیینه، قاب ع ؛ کالاهای ساخته شده از چوب، چوب پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف مروارید، کف دریا و بدل کلیه این مواد یا ساخته شده از پلاستیک (که در سایر طبقات ذکر نشده اند). طبقه 21) ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه (که از ف ات قیمتی ساخته یا روکش نشده اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو (به استثنای قلم موهای نقاشی)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تمیزکاری؛ سیم ظرفشویی؛ شیشه کار شده یا نیمه کار شده (به استثنای شیشه مورد استفاده درساختمان ها) شیشه آلات، اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند. طبقه 22) طناب، رسیمان، تور، چادر، سایبان، برزنت (تا ولین)، بادبان و شراع، کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است؛ مواد لایی و لایه گذاری و پوشال (به استثنای لاستیک و پلاستیک)؛ مواد خام لیفی برای نساجی. طبقه 23) انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی. طبقه 24) محصولات نساجی و پارچه ای که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ انواع روتختی و رومیزی. طبقه 25) انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر. طبقه 26) انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار) حاشیه و قیطان؛ دکمه، قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد؛ گل های . طبقه 27) انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش ها، آویزهای دیواری (غی ارچه ای). طبقه 28) انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ تزئینات درخت کریسمس. طبقه 29) گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار؛ عصاره گوشت؛ سزیجات و میوه جات به صورت کنسرو، خشک شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و کمپوت؛ تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی؛ روغن ها و چربی های خوراکی. طبقه 30) قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل ما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فراورده های تهیه شده از غلات، نان، نان شیرینی، شیرینی جات، شیرینی یخی؛ عسل، ملاس یا شیره قند؛ مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان؛ نمک، دل؛ سرکه، انواع سس (چاشنی) ادویه جات، یخ. طبقه 31) محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند؛ حیوانات زنده؛ میوه و سبزیجات تازه؛ بذر؛ گیاهان و گل های طبیعی؛ غذای حیوانات؛ م (جو سبز خشک شده). طبقه 32) ماءالشعیر؛ آب های معدنی وگازدار و سایر نوشیدی های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت های میوه ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه. طبقه 33) .... طبقه 34) تنباکو، لوازم تدخین؛ کبریت مشاغل خدماتی: طبقه 35) تبلیغات؛ مدیریت تجاری؛ امور اداری تجارت؛ کارهای دفتری و اداری. طبقه 36) بیمه؛ امور مالی؛ امور پولی؛ امور مربو به معاملات املاک و مستغلات. طبقه 37) ساختمان سازی؛ تعمیر و بازسازی؛ خدمات نصب. طبقه 38) مخابرات از راه دور. طبقه 39) حمل و نقل؛ بسته بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت ها. طبقه 40) بهسازی و عمل آوری مواد. طبقه 41) آموزش و پروش؛ دوره های کارآموزی و تعلیمی؛ تفریح و سرگرمی؛ فعالیت های ورزشی و فرهنگی. طبقه 42) خدمات علمی و فناوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه؛ خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای. طبقه 43) خدمات عرضه اغذیه و نوشابه؛ تأمین مسکن و محل اقامت موقت. طبقه 44) خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان ها یاحیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری. طبقه 45) خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می شوند؛ خدمات امنیتی برای محافظت از افراد، اموال و دارایی ها؛ خدمات حقوقی. چرا گروه وکلای یاسا؟ به دلیل نا آگاهی و کم تجربه بودن عموم متقاضیان و وجود موسسات و افراد سودجو در امر ثبت علامت تجاری، گروه وکلای یاسا با مجرب ترین و برگزیده ترین وکلا و کارشناسان حقوقی به متقاضیان ثبت علامت تجاری کمک خواهد کرد تا در کمترین زمان و هزینه ممکن به هدف خود که همانا ثبت علامت تجاری است، برسند. گروه وکلای یاسا به متقاضیانی که در خارج از استان تهران ن هستند خدمات ویژه ای ارائه خواهد کرد و علامت تجاری مورد نظر آنها را به ثبت خواهد رساند. هزینه های ثبت چقدر است؟ به دلیل اینکه هر علامت تجاری در طبقه ای خاص قرار میگیرد و بسته به اینکه علامت تجاری فارسی و یا انگلیسی باشد لذا میزان مشخص هزینه های ثبت علامت تجاری را نمیتوان به صورت کلی تعیین کرد. شما میتوانید بعد از مشخص علامت تجاری و طبقه آن و اینکه فارسی و یا انگلیسی میباشد با کارشناسان امور ثبتی در گروه وکلای یاسا تماس بگیرید تا میزان دقیق هزینه آن به اطلاع شما برسد. ثبت علامت تجاری چه مزایایی دارد؟ ممکن است برای دریافت وام مفید باشند. ممکن است دارائی ازرشمند ب و کار باشند. جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند. ابزار بازاری و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند. شرکت ها را قادر می سازد محصولات شان را از یکدیگر متمایز سازند. تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند. شرکت ها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند. اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند. سوالات متداول در خصوص ثبت علامت تجاری علامت ثبت شده ای هست که من در حال ید آن هستم چگونه میتوانم برند را به نام خودم تغییر بدهم؟ اول اینکه شما باید همان جوازی را داشته باشید که فرد فروشنده دارد. یعنی در همان شاخه فعالیت کند و بعد اقدام به تغییر نام آن فرمایید. مدارک مورد نیاز برای تغییر مدارک علامت تجاری چیست؟ کپی مدارک شناسایی فرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده ارائه جوازی در همان صنف انتقال دهنده اصل پروانه ده ساله ارائه صلح نامه محضری برای تمدید علامت تجاری چه باید کرد؟ تمام مراحل اجرایی همانند مراحل اولیه ثبت علامت است و همان هزینه هم در بر دارد. آیا ثبت برند حتما باید توسط انجام گیرد؟ خیر ا امی نیست شخص می تواند خود اقدام به ثبت علامت تجاری کند. ثبت علامت تجاری چقدر زمان میبرد؟ ثبت علامت تجاری درمرحله اول به مدت 2 ماه است تا تایید اسم شود. در مرحله بعدی 4ماه و نیم زمان می برد تا پروانه ده ساله صادر شود. آیا برای ثبت علامت تجاری داشتن جواز ا امی است؟ بله برای ثبت برند داشتن جواز یا پروانه بهره برداری ا امی است. آیا می توان علامت تجاری را انتقال داد؟ بله مراحل ثبت آن همانند ثبت اولیه است با این تفاوت که گواهی 10 ساله نیز در مدارک موجود است. رو مه دوم در علامت تجاری چیست؟ رو مه دوم در ثبت علامت تجاری همان رو مه 10 ساله است. آیا میتوان قبل از تشکیل پرونده به گونه ای مطلع شد که علامت تجاری مورد نظرمان قبلا ثبت شده است یا خیر؟ بله می توانید با پرداخت هزینه ای اقدام به گرفتن استعلام علامت تجاری کنید. استعلام در این رابطه که آیا این اسم قبلا ثبت شده است یا خیر. آیا میتوانم نام مغازه خود را ثبت علامت تجاری کنم؟ بله متوانید در صورتی که جواز ب خود را ارائه دهید نام را انحصاری کنید. آیا میتوان فقط با مدارک ثبتی شرکتم علامت تجاری یا لگو ثبت کنم؟ بله در صورتیکه موضوع شرکت با طبقه مشاغل علامت درخواستی همخوانی داشته باشد. چه مجوزی برای ثبت برند یا علامت تجاری باید ارائه بدهیم؟ جوازی در رابط با فعالیتی که در حال انجام آن هستید. آیا گرفتن استعلام از طریق سایت ها ی موجود قابل استناد است؟ خیر در صورتی که بخواهید استعلام معتبر داشته باشید از مجموعه های ثبتی که این خدمات را ارائه میدهد اقدام کنید (مجموعه یاسا بخش ثبت نیز این خدمت را ارائه میدهد) پروانه بهره برداری چیست؟ پروانه بهر برداری در رابط با تولیدی ها و کارخانه ها توسط اتحادیه خاص همان صنف صادر میشود. آیا میتوان در یک علامت تجاری هم نماد شرکتمان باشد هم اسم آن؟ بله متوانید در علامت از هر دو استفاده کنید. آیا میتوان علامتی که در کشور دیگری ثبت شده است را در ایران نیز ثبت کرد؟ در صورتی که ثبت بین المللی شده باشد نمیتوانید در ایران نیز آن را ثبت کنید و در صورت ارجاء آن به ثبت پرونده رد خواهد شد.


مشاهده متن کامل ...
ایران جای خالی همسایههای قطر را پر میکند؟
درخواست حذف اطلاعات

ایران جای خالی همسایه‌های قطر را پر می‌کند؟


 از روز گذشته کشورهای بزرگ عربی حوزه خلیج‌فارس تصمیم گرفتند تا قطر را از جمع متحدان خود خارج کنند و این کشور کوچک عربی خلیج فارس را دیگر به عنوان متحد عربی خود نخوانند؛ تصمیمی که با ایجاد شرایط خاص در قطر همراه شد.

ایران و قطر دو کشور همسایه‌ای هستند که در یکی دو سال گذشته با وجود روابط قدیمی‌شان اما مراودات تجاری چشمگیری با یکدیگر ندارند و تنها بر پایه توافقات قبلی روابط تجاری- اقتصادی دو کشور ادامه یافته است. به گونه‌ای که طبق آمار موجود در اتاق بازرگانی ایران، آ ین آمار موجود از مبادلات اقتصادی و تجاری به پایان سال 94 ختم می‌شود و برای سال 95 هیچ آماری ثبت نشده است.

ایران و قطر مشترکات زیادی دارند؛ از جمله آنکه هر دو عضو اوپک، عدم تعهد و سازمان همکاری ی هستند. قطر همچنین چندین نشست در سطوح بالای مقامات با ایران برای توافقات اقتصادی و امنیتی برگزار کرده است.

در زمان محمدرضاشاه پهلوی، یک توافقنامه بین ایران و قطر منعقد شد. اما در زمان جنگ ایران و عراق، قطر کمک‌های اقتصادی زیادی به صورت وام یا کمک بلاعوض به صدام حسین کرد. یک سال پس از پایان جنگ، ادعای ایران مبنی بر اینکه یک‌سوم مخازن میدان گازی شمال قطر در آب‌های ایران واقع شده است، با توافقنامه‌ای به مضمون بهره‌برداری مشترک طرفین از مخازن خاتمه یافت. پس از پایان جنگ خلیج فارس، حمد بن خلیفه آل ثانی از مشارکت ایران در تامین امنیت خلیج فارس استقبال کرد. هرچند به دلیل مخالفت دیگر کشورهای عربی خلیج‌فارس این امر هیچگاه محقق نشد.

در سال 2010 میلادی و در نشست میان هیلاری کلینتون، امور خارجه ایالات متحده امریکا و نخست قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثانی در دوحه، حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثانی اعلام کرد که اگر ایران تلاش‌های رسیدن به سلاح هسته‌ای را ادامه دهد، این یک رقابت ناسالم در منطقه خواهد بود. او همچنین برقراری مذاکرات مستقیم میان امریکا و ایران را خواستار شد.

هر دو کشور روابط اقتصادی تنگاتنگی در زمینه‌های اقتصادی و به ویژه صنایع نفت و گاز دارند. ایران و  قطر مشترکا بزرگ‌ترین منبع گاز طبیعی جهان را کنترل می‌کنند علاوه بر همکاری‌ها در زمینه نفت و گاز، این دو کشور همکاری‌هایی نیز در زمینه کشتیرانی دارند.

با این حال، از این پس و با تصمیمی که کشورهای بزرگ عربی برای قطع رابطه با قطر گرفته‌اند به نظر می‌رسد فضا برای همکاری‌های بیشتر با ایران وارد فازی جدید خواهد شد. ایران و قطر هم‌اکنون نیز روابط با یکدیگر دارند هر دو دارای سفارتخانه در کشور دیگری هستند و نزدیک به 30 هزار نفر ایرانی در قطر زندگی می‌کنند. پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران روابط بین ایران و قطر نیز به سردی گرایید و قطر به عنوان یکی از کشورهای عربی به حمایت از عربستان سطح روابط خود را با ایران کاهش داد. پس از حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران، قطر این اقدام را محکوم کرد و سفیرش در تهران را فراخواند و همچنین امور خارجه قطر طی نامه‌ای به سفارت ایران در دوحه اعتراض کشورش را اعلام کرد.

سه دهه، فقط 100 میلیون دلار!
بررسی‌ها  نشان می‌دهد که حجم مبادلات تجاری این دو کشور طی سه دهه گذشته، خیلی زیاد نبوده و به کمی بیشتر از 100 میلیون دلار می‌رسد. البته در این میان سهم ایران از صادرات بسیار بیشتر از واردات است. عمده صادرات ایران به قطر را محصولات معدنی، انواع کفپوش، زعفران و پسته تشکیل می‌دهد و البته بخشی از این صادرات نیز مربوط به حیوانات زنده است که در مجموع حجم صادرات در سال گذشته به کشور قطر به بیش از 89 میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر میزان واردات از قطر در همین مدت نیز حدود 18 میلیون دلار بوده که مهم‌ترین کالاهای وارداتی از این کشور محصولات خونی و مکمل‌های دارویی بوده است. از طرف دیگر این وضعیت می‌تواند برای قطر یک فرصت تلقی شود چراکه این کشور با عربستان رقابت اقتصادی دارد و ایران می‌تواند با استفاده از این فرصت، صادرات خود را به قطر گسترش دهد.

اما از این پس به نظر می‌رسد که روابط اقتصادی ایران و قطر وارد فازی جدید خواهد شد و باید دو کشور از موقعیت پیش‌آمده جدید استفاده کنند.
پیش از این نیز در ت دهم قرار بود روابط دو کشور افزایش قابل توجه یابد و حتی به بیش از یک میلیارد دلار برسد اما طبق آمار اتاق بازرگانی ایران حجم مبادلات دو کشور در سال 94 به عنوان سال پایانی که حجم مبادلات تجاری دو کشور در این سایت ثبت شده است میزان صادرات به 146 میلیون و 573 هزار و 26 دلار رسیده است و حجم واردات به 3 میلیون و 95 هزار و 775 دلار رسیده است. به نظر می‌رسد قطع روابط تجاری بعد از حمله به سفارت عربستان موجب شده تا سایت اتاق بازرگانی آماری از مبادلات سال 95 و 96 را منتشر نکند.

همچنین این آمار نشان می‌دهد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 93 در واردات به 18 میلیون و 747 هزار و 248 دلار رسیده است که این رقم در صادرات به 89 میلیون و 617 هزار و 920 دلار بوده است. همین آمار نشان می‌دهد که حجم واردات سال 92 کشور هم 17 میلیون و 678 هزار و 849 دلار بودو در مقابل حجم صادرات 96 میلیون و 661 هزار و 780 دلار است.

بررسی روابط دو کشور در فاصله سال‌های 90 تا 94 نشان از افزایش حجم مبادلات دارد به گونه‌ای که حجم واردات در سال 90 از 7 میلیون و 380 هزار و 118 دلار در سال 91 به 19 میلیون و 747 هزار و 942 دلار و در سال 92 به 17 میلیون و 678 هزار و 849 دلار رسیده بود این روال برای سال‌های 93 و 94 هم ادامه یافت.

 همین روال افزایشی در صادرات هم بود و صادرات دو کشور از 76 میلیون دلار در سال 90 به 85 میلیون دلار در سال 91 و بعد از آن به 96 میلیون دلار در سال 92 رسیده است که همین در سال 93 به 89 میلیون دلار و در سال 94 به 146 میلیون دلار رسیده است.

با این شرایط جدید اما به نظر می‌رسد روابط دو کشور متفاوت شده و از این پس شاهد حضور بیشتر ایرانی‌ها و قطری‌ها در دو کشور هم خواهند بود و شاید این تصمیم بتواند روابط سرد شده دو طرف را کمی گرم کند. روابطی که به نظر می‌رسد می‌توان جای خالی کشورهایی که دیگر قرار نیست با این کشور کوچک عربی روابط تجاری داشته باشند را پر کند.مشاهده متن کامل ...
پروژه شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی. doc
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پروژه شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی. doc با و پر سرعت .

پروژه شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی. doc


پروژه شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

مقدمه:

فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهم آن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358)رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که ازدرصد درسال1373به 09/13 درصد  رسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)

فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لو وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می د.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.

ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لو وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.

حال دراین گزارش اه زیر مورد بررسی قرار می گیرد

بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000

2 - شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف اسان

3 - بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر

 

فهرست مطالب:

عنوان: شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی

فصل اول:

مقدمه

شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه تجارت خارجی استان اسان

پیشینه تحقیق

فصل دوم: روش تحقیق

2-1-مقدمه

2-2- مزیت نسبی

2-3-روش تا ونومی عددی

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- مقدمه

3-2- بررسی روند صادرات فرش دستباف در ایران طی سال های 2005-2000

3-3- اولویت بندی نهایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران ( بااستفاده از شاخص تا ونومی ):

تحول الگوی تجارت خارجی کشور بر اساس طرف های تجاری در سال 1379

شناسایی بازارهای هدف طرف تجاری استان اسان رضوی در سال 1384

واردات فرش دستباف آلمان، ایتالیا ، کانادا

واردات فرش دستباف کانادا

کشورهای اصلی وارد کننده فرش به آلمان طی دوره 2005-2000

(به ترتیب اولویت)

کشورهای اصلی وارد کننده فرش به ایتالیا طی دوره 2005-2000

(به ترتیب اولویت)

کشورهای اصلی وارد کننده فرش به کانادا طی دوره 2005-2000

(به ترتیب اولویت)

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- مقدمه

3-2- بررسی روند صادرات فرش دستباف در ایران طی سال های 2005-2000

2000

3-3- اندازه گیری مزیت نسبی صادرات فرش دستباف ایران

3-4- اولویت بندی نهایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران

5-3- شناسایی بازارهای هدف عمده استان اسان رضوی در سال 1384

ماخذ: یافته های تحقیق

فصل چهارم: نتایج و پیشنهادات

نتایج وبحث

پیشنهادات

ضمیمه1

تعاریف و مفاهیم

بازارهای هدف

ساختار بازار

قانون مزیت نسبی

آنالیز تا ونومی عددی

بازاریاب

الف) بازار یاب بازار های داخلی

ب) بازار یاب بازارهای خارجی

منابع

 

فهرست جداول:

ج (1): صادرات فرش ایران به جهان و کشورهای اصلی طی دوره 2005-2000

ج ( 2):معرفی متغیر های مورد استفاده برای اولویت بندی(2005-2000 )

ج (3) ارزش واردات کشور از طرف های عمده تجاری در سال 1379 (هزاردلار)

ج (4) ارزش صادرات کشور به طرف های عمده تجاری در سال 1379 (هزاردلار)

ج (5) فهرست تعدادی از بازارهای هدف استان در سال 1384

ج (6) فهرست بازارهای هدف مهم استان اسان رضوی در سال 1384

ج (5-5) فهرست بازارهای هدف مهم استان اسان رضوی در سال 1384

ج (5-6 ):کشورهای اصلی وارد کننده فرش به آلمان طی دوره 2005-2000 (به ترتیب اولویت)

ج (5-7)کشورهای اصلی وارد کننده فرش به ایتالیا طی دوره 2005-2000 (به ترتیب اولویت)

ج (5-8)کشورهای اصلی وارد کننده فرش به کانادا طی دوره 2005-2000 (به ترتیب اولویت)

 

فهرست نمودار:

نمودار(1): کل صادرات فرش ایران به جهان طی دوره 2005-2000

نمودار(2):نرخ رشد صادرات فرش د ستباف ایران طی سالهای 2005-2000

نمودار(3): صادرات فرشدستباف ایران ب شورهای مختلف طی دوره 2005-2000

نمودار (4):صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان طی دوره 2005-2000

نمودار (5): صادرات فرش دستباف ایران به کشور ایتالیا طی دوره 2005-2000

نمودار (6): صادرات فرش دستباف ایران به کشورامریکا طی دوره 2005-2000

نمودار (7): صادرات فرش دستباف ایران به کشورکانادا طی دوره 2005-2000

نمودار (8): صادرات فرش دستباف ایران به کشورامارات طی دوره 2005-2000

نمودار (9): صادرات فرش دستباف ایران به کشورژاپن طی دوره 2005-2000

نمودار (10): صادرات فرش دستباف ایران به کشورسوئیس طی دوره 2005-2000

نمودار (11): صادرات فرش دستباف ایران به کشورفرانسه طی دوره 2005-2000

نمودار(12):صادرات فرش دستباف ایران به کشور لبنان طی دوره 2005-2000

نمودار(5-1):ارزش کل صادرات فرش ایران به جهان طی دوره 2005-2000

نمودار(5-2): صادرات فرشدستباف ایران ب شورهای مختلف طی دوره 2005-2000

نمودار( 5-3): نرخ رشد صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای 2005-2000

نمودار (5-4): صادرات فرش دستباف ایران به کشور آلمان طی دوره 2005-2000

نمودار (5-5): صادرات فرش دستباف ایران به کشورامریکا طی دوره 2005-2000

نمودار (5-6): صادرات فرش دستباف ایران به کشور ایتالیا طی دوره 2005-2000

نمودار (5-7): صادرات فرش دستباف ایران به کشورامارات طی دوره 2005-2000

نمودار (5-8): صادرات فرش دستباف ایران به کشور ژاپن طی دوره 2005-2000

نمودار (5-9): صادرات فرش دستباف ایران به کشورکانادا طی دوره 2005-2000

نمودار (5-10): صادرات فرش دستباف ایران به کشورسوئیس طی دوره 2005-2000

نمودار (5-11): صادرات فرش دستباف ایران به کشورفرانسه طی دوره 2005-

ج (5-4): فهرست تعدادی از بازارهای هدف استان اسان رضوی در سال 1384

 

منابع ومأخذ:

" ابراهیمی یزدی.ح (1377) "بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش

افشا ور.ف (1376) "بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران بر صادرات فرش دستباف در سالهای 79-1374

آندرسن(1763)

بالاسا(1965)

بریم نزاد.و (1378 ) "تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر صادرات فرش در ایران"

پاسبان.ف (1382 ) رونق صادرات فرش بر بخش کشاورزی در ایران (بیماری هلندی)

حسینی.م و پرمه.ز(1382 ) ساختار بازار جهانی فرش دستباف و بازارهای هدف صادراتی ایران

دهقانی فیروز آباد ی.ر(1377) "بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه را ارهای مناسب جهت بهبود آن"

رحیمی.م (1382 ) روش علمی سنجش و ارزی بهره¬وری عوامل تولید در فرش دستباف

زیارتی نصرآبادی.ا ( 1382) جایگاه فرش دستباف در توسعه مناطق روستائی

سجادی.س (1382 ) بررسی تأثیر ورود شرکتهای چند ملیتی به بازار صادرات فرش ایران بر کیفیت فرش ( اندازه و رنگ فرش )

ساعی.م (1376) "صنعت فرش دستباف ایران"

شجری.ه وم. قوامی (1382 صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپا و اثر رقابت خارجی بر آن

شمس الدینی.ش (1382 ) بررسی موقعیت ایران در صادرات جهانی فرش دستباف

صابری.م (1382 ) جایگاه فرش دستباف در اشتغال شهری و روستائی

صفائی پور.م(1382 ) بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای 80-1370و جایگاه ان در تجارت جهانی

عبدالشاه.م (1382 ) روش های نوین بازاری در صادرات فرش دستباف،

علوی راد.ع ( 1382) بررسی رابطه بین نرخ ارز آزاد و صادرات فرش دستباف ایران (75-1350)

غربالی مقدم و اقدامی ( ) بررسی روند رقابت¬پذیری در صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای 80-1375

غلامی.س ،و نتاج ی،ا. اسکندری. وا. پیروز. (1382 )بررسی سطح بندی ظرفیت ها و پتانسیل¬های صنعت فرش دستباف کشور به تفکیک استانها و تبیین نقش و جایگاه ت در حمایت و پشتیبانی از آن

(فتحی، 1381).

فساعی و میرلوحی (1382 ) روش های نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دستباف،

کیانی ابری.م وپ. کرباسی ( 1382) بررسی مزیت نسبی فرش دستباف در استانهای مختلف

افشا ور.ف (1376) "بررسی سیاستهای ارزی بانک مرکزی ایران بر صادرات فرش دستباف در سالهای 74-1370

رحیمی.م (1382 ) روش علمی سنجش و ارزی بهره¬وری عوامل تولید در فرش دستباف

ساعی.م (1376) "صنعت فرش دستباف ایران

سجادی.س (1382 ) بررسی تأثیر ورود شرکتهای چند ملیتی به بازار صادرات فرش ایران بر کیفیت فرش ( اندازه و رنگ فرش )

ش جری.ه وم. قوامی (1382) صادرات فرش دستباف ایران به اتحادیه اروپا و اثر رقابت خارجی بر آن

صادقی فروشانی.م( 1385 )بررسی مزیت ها،موانع وپتانسیل بالقوه صادرات کاشی های سرامیکی ایران به بازارهای هدف حوزه خلیج فارس

صفائی پور.م(1382 ) بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای 80-1370و جایگاه ان در تجارت جهانی

" عبدالشاه.م (1382 ) روش های نوین بازاری در صادرات فرش دستباف،

علوی راد.ع ( 1382) بررسی رابطه بین نرخ ارز آزاد و صادرات فرش دستباف ایران (75-1350)

غربالی مقدم و اقدامی ( ) بررسی روند رقابت¬پذیری در صادرات فرش دستباف ایران طی سالهای 80-1375

فتحی.ی(1384 )تجزیه و تحلیل بازارهای صادراتی (هدف) صادرات مزیت دار کشور

فساعی و میرلوحی (1382 ) روش های نوین تجارت و تجارت الکترونیکی فرش دستباف،

فهیمی فر.ج،ولی بیگی. ه وعابدین مقانکی.م.(1383) اولویت بندی بازارهای هدف محصولات منتخب پتروشیمی ایران

کیانی ابری.م وپ. کرباسی ( 1382) بررسی مزیت نسبی فرش دستباف در استانهای مختلف

مظهری.م،م. دیانت وم. ثنائی ( 1380 ) تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی شاغلین کارگاههای خانگی فرش دستباف در استان اسان،

هراتی.ج (1382 ) بررسی جایگاه فرش دستباف در توسعه اقتصادی کشور و دلایل کاهش سهم صادرات جهانی فرش ایران

مآخذ: گمرک ماخذ: یافته های تحقیق ، سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور


با


پروژه شناخت بازارهای فرش استان اسان رضوی. doc


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره مدیریت نام تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درباره مدیریت نام تجاری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مدیریت نام تجاری

چکیدهدر این مقاله به منظور ارائه را ار برای موفقیت مدیران بازاری در دستی به اه نام تجاری(brand) و همچنین اثربخشی تلاشهایی (از قبیل موضع ی ، تبلیغات و ...) که در جهت ارتقای ارزش برند. (نام تجاری) صورت می گیرد، مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد. در این مقاله، با دیدگاه بلند مدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.در ابتدا معیارهایی را برای تعریف ارزشهای هسته ای نام تجاری و چگونگی خلق یک نام تجاری منسجم ارائه کرده ایم و سپس با بیان معیارهایی که مصرف کنندگان با آن نام تجاری را ارزی می کنند، وم انجام تحقیقات بازار را خاطر نشان ساخته ایم. در این تحقیقات، صفاتی را که مورد توجه مصرف کنندگان در مورد هر کدام از معیارها است، شناسایی می کنیم و با استفاده از این صفات و درجه بندی آنها توسط مصرف کنندگان، ارزی ذهنی ایشان را از نام تجاری شناسایی کرده و با استفاده از چارچوبی که بر این معیارها استوار است، راهبرد هایی متناسب با موقعیتهای مختلف هر نام تجاری ارائه کرده ایم. با انتخاب یک راهبرد و اجرای آن نوبت به ارزی و ارائه بازخورد برای کنترل و اصلاح می رسد. معیارهایی را برای این کار ارائه کرده ایم که می توانند در ارزی عملکرد نام تجاری ما را یاری دهند.

مقدمهمشکلاتی که امروزه مدیران بازاری را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزیهای لازم بوده، به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری (brand) و عدم شناخت روشهای صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاری و یا مدیران برند، مفاهیم بازاری را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضع ی ، فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاری محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاری را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. اینها همه از آنجا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است.همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اه سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستی به اه نام تجاری ند، به گونه ای که بدون به هدردادن منابع میزان دستی به اه بیشینه شود.از آنجا که یکی از مهمترین عواملی که می تواند جایگاه برند را در ذهن مصرف کننده ارتقا بخشد، تبلیغات است، در این مقاله با تاکید بر کارکردهای تبلیغات در ایجاد، حفظ و ارتقای ارزشهای برند به چگونگی مدیریت برند در مؤسسات تولیدی خواهیم پرداخت.

مدیریت نام تجارییک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران برند درک درستی از دارائیهایی که آن را تشکیل می دهند، داشته باشند. از جمله مهمترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد :*ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود؛*سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری، هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیب تمام چارچوبهایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می بریم رعایت کرد. همان گونه که مدیریت سازمان ابتدا با بیان مأموریت خود مشخص می کند که سازمان چه رس ی را می خواهد به انجام برساند و سپس اه مجموعه را بر اساس آن بیانیه مأموریت تعریف می کند و با تدوین استراتژی سعی در دستی به اه سازمان دارد، در اینجا نیز، برای نام تجاری یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اه را براساس آن تعریف می کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده، با استفاده از بازخور، کنترل می کنیم که تا چه حد به اه خود دست یافته ایم.در زیر چگونگی فرآیند و ا امات مدیریت نام تجاری را بنابر چارچوب فوق تشریح خواهیم کرد.

بیانیه یتسازمان یا موسسه تولیدی در گام اول با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری ، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیتهای مدیران و به خصوص مدیران بازاری مشخص می سازد. لازم به یادآوری است که در بیانیه مأموریت باید افقی بلندمدت را در نظر داشت و از همین آغاز با طرزتفکری استراتژیک به مدیریت نام تجاری مبادرت ورزید. در حالی که ممکن است مدیریت نام تجاری تحت فشار مدیران عالی سازمان مجبور به ب نتایج کوتاه مدت شود ( مثلاً افزایش سهم بازار در یک سال آینده) واین انتظار نه تنها باعث تقویت نام تجاری نمی شود بلکه آن را رو به نابودی می برد. این از جمله انتظاراتی است که در مورد تبلیغات هم وجود دارد و می تواند در عوض تثبیت، به ت یب نام تجاری منجر شود. هدف : پس از اینکه بیانیه ارزشهای هسته ای نام تجاری را اعلام کردیم ، لازم است که برای برند هدف یا اه ی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. با تعریف بیانیه و اه نام تجاری است که مدیر برند می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عموم مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد و از جانب دیگر حتی با تعویض آژانس تبلیغاتی (به خصوص در مواقعی که هدف احیای مجدد برند است) بازهم از مسیر دستی به هدف منحرف نخواهد شد.تحلیل عوامل داخلی: از آنجا که بسیاری از نامهای تجاری که ش ت خورده اند فقط تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأثیر دارند، از جمله مهم ترین عوامل درونی که می توانند بر دستی به هدف نام تجاری تأثیر بگذارند (جدای از عوامل سازمانی و سایر عوامل مدیریتی) نگرش و دیدگاه اعضای تیم است که روی نام تجاری کار می کنند. لازم است بررسی شود که آیا همه اعضای تیم دیدگاهی سازگار با ارزشهای هسته ای نام تجاری دارند. از این رو لازم است که یک گروه مستقل، دیدگاه اعضا را درباره ارزشها بررسی کنند. به روشنی پیدا است که بیانیه ارزشها و اه نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.تحلیل عوامل خارجی: از آنجا که مشتریان از مهم ترین عوامل خارجی هستند که حتی بیانیه ارزشها و اه نام تجاری در راستای نیاز آنها و توجه به ا امات بازار هدف تنظیم شده است، باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی ی م و هم اطمینان ی م که استراتژی های گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.

/

 

تدوین، ارزی و انتخاب استراتژی: در گام بعد، مدیریت نام تجاری در موسسه تولیدی با ترکیب توانائیها ، شایستگی ها و مهارتهای اعضای تیم برند و عوامل خارجی اثرگذار بر آن ، به تدوین استراتژی هایی که در چارچوب بیانیه ارزشها و اه نام تجاری هستند، خواهد پرداخت. دی ای چرناتونی(de chernatony) مک ویلیام (mc william) به منظور تدوین استراتژی برند روشی را ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان به تدوین وانتخاب استراتژی متناسب با شرایط و مقتضیات مبادرت ورزید. البته پیش از به کارگیری این روش لازم است که با انجام تحقیقات بازار به ارزی جایگاه نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان پرداخت و سپس بنابر شرایط اقتضائی نام تجاری در هر کدام از مؤلفه ها و جایگاه آن در ماتریس تعریف شده، استراتژی مناسب را تدوین کرد.

تدوین راهبرد نام تجاریپیش از هر چیز لازم است بدانیم که نام تجاری پدیده ای است کل نگر و نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری باید تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد به گونه ای که بین آنها هم افزایی ایجاد شود تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند . با تکیه بر را ارهای زیر می توان تشخیص داد که چگونه باید اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند، می توان موضع بهینه ای را در ذهن مصرف کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد. برای موضع ی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل دهندة نام تجاری بهره می بریم:مولفه کارکردی : محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟مولفه روان شناختی : کدام یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟مولفه ارزی کننده : نحوه ارزی مصرف کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزی می شود؟)سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه، نام تجاری بنا می شود. (شکل1)این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف کننده نشأت می گیرد، زیرا مصرف کننده هرکدام از این مولفه ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند. به عنوان مثال، یک نوشیدنی در تبلیغات چنین توصیف می شود که این نام تجاری از نظر کارکردی، سرشار از انرژی است. ادراک مصرف کننده از نام تجاری باعث می شود او فکر کند استفاده از آن باعث سلامت در زندگی می شود. بنابراین، در این ح مؤلفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روان شناختی ارزی می شود. تا اینجا می توان گفت که به خوبی یک نام تجاری منسجم از دو مولفه خلق می شود که مولفه کارکردی و روان شناختی آن در تعامل با هم عمل می کنند. این دقیقاً همان مفهوم پیوند زدن مولفه های ارزشی نام تجاری است که چیزی فراتر از آن است که نام تجاری فقط در برگیرندة دو مولفه مذکور باشد.(reynolds,1995 )گاهی نیز ممکن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان شناختی ارزی شود. به عنوان مثال در مورد خمیر دندان که دارای مولفه های کارکردی یا روان شناختی ارزی بیشتری است، نام تجاری «کلگیت» بدین صورت عمل کرد که هم بر رفع بوی بد دهان توسط محصول تأکید کرد (که یک مولفه روان شناختی است و بر چیزی تأکید دارد که برای فرد اثرات اجتماعی نامطلوبی دارد) و هم بر عدم وم مراجعه به دندان پزشک تمرکز کرد. از این رو از واژه "محافظت" استفاده کرد تا ضمن توجه به مولفه کارکردی و تأکید بر مولفه روان شناختی (ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیون ن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم "محافظت" اشاره کند.امکان آن وجود دارد که در یک طبقه از محصول چند رقیب نام تجاری خود را به صورت منسجمی توصیف و تبلیغ کنند و بنابراین به هر دوی این مولفه ها توجه می کند. در این ح باید به گونه ای عمل کنید که در مورد نام تجاری شما ارزی بهتری صورت گیرد و این کاری نیست جز پیون ن مولفه سوم با این دو مولفه, بنابراین کلگیت برای اینکه به مصرف کننده در مورد ویژگی "محافظت کنندگی" محصول خود اطمینان بدهد ، از واژه " دوست داشتنی " استفاده کرده است. بدین گونه با استفاده از یک بیانیه دو کلمه ای شامل دوست داشتنی و محافظت کنندگی هم به مولفه های کارکردی و روان شناختی توجه کرده و هم به گونه ای معطوف به فرایند ارزی نام تجاری توسط مصرف کننده اشاره کرده است. از نتایج این گونه ترکیب بیانیه، آن است که علاوه بر موضع ی درست برای محصول، مدیران و اعضای تیم را در ب یک دیدگاه کلی نگر یاری می دهد. حال برای اینکه بتوان بهتر بر ذهن مصرف کننده اثر گذاشت و منابع را به خوبی برای این اثرگذاری به کار گرفت، شناخت ابعادی که نام تجاری را در ذهن مصرف کننده تعریف می کنند، ضروری به نظر می رسد.

ابعاد نام تجاریوقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چند گانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهنی خود در نظر می گیرند و با توجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه، آنها نمی توانند فوراً تمامی آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزی کنند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر می آورند و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها ( نامهای تجاری ) آنها را با توجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزی می کنند. (ساترلند، قربانلو،1993) ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نامهای تجاری)، همان ترتیبی است که در ذهن تولید می شود واین ترتیب می تواند در تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. حال برای آنکه احتمال ید محصول بیشتر شود وگزینة نام تجاری خاصی از رتبه بهتری در هنگام تولید گزینه ها برخوردار شود، لازم است که با استفاده از تبلیغ میزان برتری یابندگی آن نام تجاری را افزایش دهیم. یعنی با به کار بردن تبلیغ بتوانیم احتمال این را که نام تجاری زودتر از سایر گزینه ها به ذهن مصرف کننده خطور کند، افزایش دهیم. (ساترلند، قربانلو،1993) ویژگیهایی را که گفتیم، در مورد محصول متفاوت از ویژگی های خدمات هستند. گاروین (garvin) نشان داده است که در مورد محصول ابعاد زیر در ذهن مصرف کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند: *عملکرد : مثل بالاترین سرعت خودرو؛* ویژگیها : مثل اینکه خودرو دارای ضبط استریو باشد یا صندلی راحتی داشته باشد؛* قابلیت اعتماد: هر موقع که خودرو را روشن می کنید ، با مشکل روبرو نشوید؛* تطابق با ویژگی های ادعا شده: اگر ادعا کردیم که بنزین کم مصرف می کند، همیشه همین طور باشد؛* با دوام بودن؛* قابلیت تعمیر؛* زیبایی؛* معروفیت.ویژگی هایی که از نظر مصرف کنندگان در مورد خدمات مهم هستند عبارتند از:* ویژگیهای قابل لمس: مثل امکانات فیزیکی، ابزارها و ظاهر کارکنانی که خدمت را ارائه می کنند؛* قابلیت اعتماد؛* مسئولیت پذیری؛* اطمینان بخشیدن به مشتری؛* داشتن درک متقابل واحترام به مشتری.

حال اگر بخواهیم ارزی کنیم که در چه صورت مصرف کنندگان یک نام تجاری را انتخاب می کنند، پاسخ این است که آنان معمولاً با توجه به دو بعد اساسی تصمیم می گیرند که این دو بعد شامل مواردی که در بالا ذکر شد، نیز می شوند:( de chernatony;1998)* ارزی منطقی: در برگیرنده تمامی مواردی است که مشتری انتظار"کارکرد" مطلوبی از محصول دارد . مواردی مثل عملکرد (سرعت بالای خودرو)، قابلیت اعتماد (همیشه به خوبی کار کند) ومزه (مثل کوکاکولا). در حقیقت این ارزی در ارتباط با مباحث تصمیم گیری عقلایی است.* ارزی احساسی (یا نمایندگی): در برگیرنده تمامی مواردی است که مصرف کننده بنابر ارزی احساسی خود یک نام تجاری را انتخاب می کند و ممکن است با معیارهای عقلایی چندان سازگار نباشد.به خوبی پیداست که هرکدام از این ابعاد، بنابر تعریف، از هم مستقل هستند و مصرف کننده به ندرت ممکن است فقط یکی ازاین ابعاد را به کار بگیرد. درواقع مصرف کننده هر نام تجاری را که جزء فهرست انتخاب خود قرار داده براساس هر کدام از این ابعاد درجه بندی می کند. این درجه بندی در واقع تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به عوامل ترفیعی اشاره کرد که به دلیل نقش نیرومندی که تبلیغات در موضع ی نام تجاری دارد، اثر آن را بر انتخاب یک نام تجاری تجزیه کرده، نحوه تاثیرگذاری آن را بر انتخاب یک برند بررسی می کنیم.در فرایند اثرگذاری بر ذهن مصرف کننده، تبلیغات از برآیند تاثیر بر مؤلفه های زیر و اثر تعاملی که بین این دو مؤلفه ایجاد می شود، احتمال انتخاب یک نام تجاری یا گزینه هایی را که به ذهن وی خطور کرده ، افزایش می دهد: (ساترلند، قربانلو،1993)1. ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها یا نامهای تجاری.2. درجه بندی هر کدام از گزینه ها یا نامهای تجاری بر اساس دو بعد مذکور.در همین جاست که مصرف کننده تحت تأثیر تبلیغات، ممکن است در هر کدام از مراحل (1) و (2) فوق، احتمال انتخاب بیشتری را برای نام تجاری خاصی قائل شود. در مورد ارتباط مرحلة(1) با نام تجاری پیش از این صحبت شد. اما در مرحلة(2) برای اینکه بتوان احتمال انتخاب یک نام تجاری را توسط مصرف کننده افزایش داد، لازم است با تحقیق بازار صفاتی را که ممکن است به درجه بندی یک برند بر اساس دو بعد ارزی منطقی و احساسی منجر شود، شناسایی کنیم. به عبارت ساده تر با انجام تحقیقات میدانی در بازار، پرسشنامه ای تهیه کرده، از مصرف کنندگان می خواهیم صفاتی را که در ارتباط با بعد کارکردی یک محصول خاص مورد توجه قرار می دهند، بیان و سپس نام تجاری را براساس هرکدام از این صفات درجه بندی کنند. در مورد ارزی احساسی یا نمایندگی نیز به همین طریق عمل می کنیم. پس از آن بنابر صفات مذکور و درجه ای که به آن اختصاص داده اند، جایگاه نام تجاری را از نظر عموم مصرف کنندگان روی ماتریسی شبیه آنچه در شکل(2) آمده، مشخص کنند. تمامی استراتژی هایی را که مدیریت برند در جهت دستی به اه آن می تواند به کار گیرد، از همین ماتریس اتخاذ می شود. جایگاه فعلی نام تجاری در ماتریس مبنایی برای تدوین استراتژی نام تجاری در راستای اه آن است. علاوه بر این، استراتژی اتخاذ شده می تواند نحوه تخصیص منابع را برای حمایت از نام تجاری تعیین کند.

ماتریس استراتژی های نام تجاریبسته به جایگاه نام تجاری در ماتریس می توان یکی از استراتژی های زیر را اتخاذ کرد و برای حفظ یا ارتقای ارزش نام تجاری آن را اجرا کرد.

اگر نام تجاری بنابر ارزی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی، سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین ح قرار گرفته است. در این ح لازم است تحقیقات کیفی انجام دهید تا آن سبک زندگی را بشناسید که استفاده کنندگان تمایل دارند نام تجاری شما، سبک زندگی و موقعیت آنان را انعکاس دهد. بنابراین، باید هدف موضع ی نام تجاری تان را آن سبک زندگی قرار دهید. همچنین آمیخته بازاری را به صورتی به کار برید که نیازهای کارکردی و نمایندگی مصرف کنندگان را برآورده سازد.دراینجا لازم استراتژی خلاقی تدوین کنید که ا امات سبک زندگی مصرف کنندگان را تقویت کند. به عنوان مثال یک طبقه خاص را تعریف کنید که استفاده کنندة نام تجاری شما هستند (مثلاً رو رویس اتومبیلی که به شما شخصیت می بخشد) (رایز، بهزاد،1381) و یا وجهه اجتماعی او را نشان دهد (مثلاً لباسهای levise برای آدمهای غیر رسمی و راحت) (رایز، بهزاد،1381) و همچنین لحن تبلیغ آن گویای موضع محصول یا نام تجاری باشد. رسانه ای هم که این تبلیغات را پخش می کند باید رسانه ای خاص باشد. فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی شما باید پیوسته و دائمی باشد تا انتخاب مصرف کننده ای را که هم اکنون استفاده کننده یا مالک نام تجاری است، تقویت و همچنین نشانه های سمبلیک برند را در ذهن بازار حفظ کند. در مورد کیفیت محصول نیز دقت کنید که باید هر روز آن را بهبود بخشید، یا حداقل آن را در همان ح حفظ کرد. باید به صورت منظم تحقیقاتی صورت گیرد تا دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عملکرد نام تجاری سنجیده شود، تا هم از عملکرد بازاری نام تجاری به مدیریت بازخوردی داده شود و هم در صورت بروز تغییر


با


تحقیق درباره مدیریت نام تجاری


مشاهده متن کامل ...
مدیریت نام تجاری
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ مدیریت نام تجاری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

مدیریت نام تجاری اوژن کریمی- غلامحسین خورشیدی- محمد احمدی

چکیدهدر این مقاله به منظور ارائه را ار برای موفقیت مدیران بازاری در دستی به اه نام تجاری(brand) و همچنین اثربخشی تلاشهایی (از قبیل موضع ی ، تبلیغات و ...) که در جهت ارتقای ارزش برند. (نام تجاری) صورت می گیرد، مفهوم مدیریت نام تجاری در مؤسسات تولیدی را مطرح کرده ایم. مدیریت نام تجاری در مجموع تلاش دارد تا با هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا و کنترل، برای نام تجاری ایجاد ارزش کند و سپس در جهت حفظ و ارتقای ارزش آن بکوشد. در این مقاله، با دیدگاه بلند مدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.در ابتدا معیارهایی را برای تعریف ارزشهای هسته ای نام تجاری و چگونگی خلق یک نام تجاری منسجم ارائه کرده ایم و سپس با بیان معیارهایی که مصرف کنندگان با آن نام تجاری را ارزی می کنند، وم انجام تحقیقات بازار را خاطر نشان ساخته ایم. در این تحقیقات، صفاتی را که مورد توجه مصرف کنندگان در مورد هر کدام از معیارها است، شناسایی می کنیم و با استفاده از این صفات و درجه بندی آنها توسط مصرف کنندگان، ارزی ذهنی ایشان را از نام تجاری شناسایی کرده و با استفاده از چارچوبی که بر این معیارها استوار است، راهبرد هایی متناسب با موقعیتهای مختلف هر نام تجاری ارائه کرده ایم. با انتخاب یک راهبرد و اجرای آن نوبت به ارزی و ارائه بازخورد برای کنترل و اصلاح می رسد. معیارهایی را برای این کار ارائه کرده ایم که می توانند در ارزی عملکرد نام تجاری ما را یاری دهند.

مقدمهمشکلاتی که امروزه مدیران بازاری را به خود مشغول کرده، عبارت است از آنکه تلاش آنها برای خلق و نگهداری برند فاقد برنامه ریزیهای لازم بوده، به دلیل عدم شناخت ویژگی های نام تجاری (brand) و عدم شناخت روشهای صحیح مدیریت نام تجاری نمی توانند به صورت اثربخشی، محصول را با نام تجاری پیوند بزنند. اغلب مدیران بازاری و یا مدیران برند، مفاهیم بازاری را از قبیل شناخت نیازهای مشتری ، موضع ی ، فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی به خوبی می دانند و تجربه فراوانی در اجرای آنها دارند، اما در مجموع آنچه آنها را در بازاری محصولات و خدمات دچار مشکل می کند، آن است که نمی توانند مفاهیم بازاری را در راه ارتقای ارزش نام تجاری به کار گیرند. اینها همه از آنجا ناشی می شود که آنها شناخت درستی از نام تجاری به عنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود شرکت ندارند و برداشت آنها از دارایی صرفاً شامل چیزهایی است که درنظر می آید وقابل لمس است.همان گونه که علم مدیریت سازمان می تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری ، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات وکنترل یاری دهد تا به اه سازمان دست یابد. علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر می سازد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستی به اه نام تجاری ند، به گونه ای که بدون به هدردادن منابع میزان دستی به اه بیشینه شود.از آنجا که یکی از مهمترین عواملی که می تواند جایگاه برند را در ذهن مصرف کننده ارتقا بخشد، تبلیغات است، در این مقاله با تاکید بر کارکردهای تبلیغات در ایجاد، حفظ و ارتقای ارزشهای برند به چگونگی مدیریت برند در مؤسسات تولیدی خواهیم پرداخت.

مدیریت نام تجارییک نام تجاری در صورتی موفق می شود که مدیران برند درک درستی از دارائیهایی که آن را تشکیل می دهند، داشته باشند. از جمله مهمترین دارائیهای نام تجاری می توان به این موارد اشاره کرد :*ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود؛*سرمایه گذاری مدیریت نام تجاری به گونه ای که با حفاظت از ویژگی های نام تجاری، هم ارزش آن را حفظ کند و هم وفاداری مشتریان را از دست ندهد.در این راستا باید در مدیریت نام تجاری به ترتیب تمام چارچوبهایی را که در مدیریت یک سازمان به کار می بریم رعایت کرد. همان گونه که مدیریت سازمان ابتدا با بیان مأموریت خود مشخص می کند که سازمان چه رس ی را می خواهد به انجام برساند و سپس اه مجموعه را بر اساس آن بیانیه مأموریت تعریف می کند و با تدوین استراتژی سعی در دستی به اه سازمان دارد، در اینجا نیز، برای نام تجاری یک بیانیه یا گزاره مأموریت بیان کرده، سپس اه را براساس آن تعریف می کنیم. در نهایت از روی آن استراتژی هایی را تدوین کرده، با استفاده از بازخور، کنترل می کنیم که تا چه حد به اه خود دست یافته ایم.در زیر چگونگی فرآیند و ا امات مدیریت نام تجاری را بنابر چارچوب فوق تشریح خواهیم کرد.

بیانیه یتسازمان یا موسسه تولیدی در گام اول با تعیین ارزشهای هسته ای نام تجاری ، مبنایی را برای تمام اقدامات و فعالیتهای مدیران و به خصوص مدیران بازاری مشخص می سازد. لازم به یادآوری است که در بیانیه مأموریت باید افقی بلندمدت را در نظر داشت و از همین آغاز با طرزتفکری استراتژیک به مدیریت نام تجاری مبادرت ورزید. در حالی که ممکن است مدیریت نام تجاری تحت فشار مدیران عالی سازمان مجبور به ب نتایج کوتاه مدت شود ( مثلاً افزایش سهم بازار در یک سال آینده) واین انتظار نه تنها باعث تقویت نام تجاری نمی شود بلکه آن را رو به نابودی می برد. این از جمله انتظاراتی است که در مورد تبلیغات هم وجود دارد و می تواند در عوض تثبیت، به ت یب نام تجاری منجر شود. هدف : پس از اینکه بیانیه ارزشهای هسته ای نام تجاری را اعلام کردیم ، لازم است که برای برند هدف یا اه ی تعیین شود که هم در راستای بیانیه ارزشهای هسته ای آن است و هم مبنایی اجرایی تر نسبت به بیانیه خواهد داشت. با تعریف بیانیه و اه نام تجاری است که مدیر برند می تواند تعبیر شخصی خود را با دیدگاه عموم مقایسه کند و ابزاری برای کنترل داشته باشد و از جانب دیگر حتی با تعویض آژانس تبلیغاتی (به خصوص در مواقعی که هدف احیای مجدد برند است) بازهم از مسیر دستی به هدف منحرف نخواهد شد.تحلیل عوامل داخلی: از آنجا که بسیاری از نامهای تجاری که ش ت خورده اند فقط تحت تأثیر عوامل خارجی نبوده و عوامل داخلی نیز بر آن تأثیر دارند، از جمله مهم ترین عوامل درونی که می توانند بر دستی به هدف نام تجاری تأثیر بگذارند (جدای از عوامل سازمانی و سایر عوامل مدیریتی) نگرش و دیدگاه اعضای تیم است که روی نام تجاری کار می کنند. لازم است بررسی شود که آیا همه اعضای تیم دیدگاهی سازگار با ارزشهای هسته ای نام تجاری دارند. از این رو لازم است که یک گروه مستقل، دیدگاه اعضا را درباره ارزشها بررسی کنند. به روشنی پیدا است که بیانیه ارزشها و اه نام تجاری باید سرلوحه تمامی اعضای گروه قرار گیرد.تحلیل عوامل خارجی: از آنجا که مشتریان از مهم ترین عوامل خارجی هستند که حتی بیانیه ارزشها و اه نام تجاری در راستای نیاز آنها و توجه به ا امات بازار هدف تنظیم شده است، باید با تحقیقات بازار گسترده، ارزشهای مشتریان و نیازهای آنان را به صورتی دقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد تا هم از ارزشهای بازار هدف آگاهی ی م و هم اطمینان ی م که استراتژی های گذشته توانسته اند به خوبی ارزشهای نام تجاری را به مصرف کنندگان انتقال دهند.

/

 

تدوین، ارزی و انتخاب استراتژی: در گام بعد، مدیریت نام تجاری در موسسه تولیدی با ترکیب توانائیها ، شایستگی ها و مهارتهای اعضای تیم برند و عوامل خارجی اثرگذار بر آن ، به تدوین استراتژی هایی که در چارچوب بیانیه ارزشها و اه نام تجاری هستند، خواهد پرداخت. دی ای چرناتونی(de chernatony) مک ویلیام (mc william) به منظور تدوین استراتژی برند روشی را ارائه کرده اند که با استفاده از آن می توان به تدوین وانتخاب استراتژی متناسب با شرایط و مقتضیات مبادرت ورزید. البته پیش از به کارگیری این روش لازم است که با انجام تحقیقات بازار به ارزی جایگاه نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان پرداخت و سپس بنابر شرایط اقتضائی نام تجاری در هر کدام از مؤلفه ها و جایگاه آن در ماتریس تعریف شده، استراتژی مناسب را تدوین کرد.

تدوین راهبرد نام تجاریپیش از هر چیز لازم است بدانیم که نام تجاری پدیده ای است کل نگر و نباید ارزشهای نام تجاری را به صورت جداگانه تحلیل کرد بلکه باید این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری باید تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم کرد به گونه ای که بین آنها هم افزایی ایجاد شود تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند . با تکیه بر را ارهای زیر می توان تشخیص داد که چگونه باید اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد و با خلق یک نام تجاری قدرتمند، می توان موضع بهینه ای را در ذهن مصرف کنندگان و بازار هدف ایجاد کرد. برای موضع ی نام تجاری از پیوند سه مؤلفه تشکیل دهندة نام تجاری بهره می بریم:مولفه کارکردی : محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟مولفه روان شناختی : کدام یک از نیازهای انگیزشی، موقعیتی یا نقش توسط محصول یا خدمت برآورده می شود؟مولفه ارزی کننده : نحوه ارزی مصرف کننده از نام تجاری چگونه است؟ (نام تجاری چگونه ارزی می شود؟)سپس با پیوند زدن و انسجام این سه مولفه، نام تجاری بنا می شود. (شکل1)این تعریف از نام تجاری از طرز تفکر مصرف کننده نشأت می گیرد، زیرا مصرف کننده هرکدام از این مولفه ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند. به عنوان مثال، یک نوشیدنی در تبلیغات چنین توصیف می شود که این نام تجاری از نظر کارکردی، سرشار از انرژی است. ادراک مصرف کننده از نام تجاری باعث می شود او فکر کند استفاده از آن باعث سلامت در زندگی می شود. بنابراین، در این ح مؤلفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روان شناختی ارزی می شود. تا اینجا می توان گفت که به خوبی یک نام تجاری منسجم از دو مولفه خلق می شود که مولفه کارکردی و روان شناختی آن در تعامل با هم عمل می کنند. این دقیقاً همان مفهوم پیوند زدن مولفه های ارزشی نام تجاری است که چیزی فراتر از آن است که نام تجاری فقط در برگیرندة دو مولفه مذکور باشد.(reynolds,1995 )گاهی نیز ممکن است نام تجاری با بیش از یک معیار کارکردی یا روان شناختی ارزی شود. به عنوان مثال در مورد خمیر دندان که دارای مولفه های کارکردی یا روان شناختی ارزی بیشتری است، نام تجاری «کلگیت» بدین صورت عمل کرد که هم بر رفع بوی بد دهان توسط محصول تأکید کرد (که یک مولفه روان شناختی است و بر چیزی تأکید دارد که برای فرد اثرات اجتماعی نامطلوبی دارد) و هم بر عدم وم مراجعه به دندان پزشک تمرکز کرد. از این رو از واژه "محافظت" استفاده کرد تا ضمن توجه به مولفه کارکردی و تأکید بر مولفه روان شناختی (ترس از ایجاد بوی بد دهان) بر پیون ن این دو مفهوم در یک چارچوب منسجم "محافظت" اشاره کند.امکان آن وجود دارد که در یک طبقه از محصول چند رقیب نام تجاری خود را به صورت منسجمی توصیف و تبلیغ کنند و بنابراین به هر دوی این مولفه ها توجه می کند. در این ح باید به گونه ای عمل کنید که در مورد نام تجاری شما ارزی بهتری صورت گیرد و این کاری نیست جز پیون ن مولفه سوم با این دو مولفه, بنابراین کلگیت برای اینکه به مصرف کننده در مورد ویژگی "محافظت کنندگی" محصول خود اطمینان بدهد ، از واژه " دوست داشتنی " استفاده کرده است. بدین گونه با استفاده از یک بیانیه دو کلمه ای شامل دوست داشتنی و محافظت کنندگی هم به مولفه های کارکردی و روان شناختی توجه کرده و هم به گونه ای معطوف به فرایند ارزی نام تجاری توسط مصرف کننده اشاره کرده است. از نتایج این گونه ترکیب بیانیه، آن است که علاوه بر موضع ی درست برای محصول، مدیران و اعضای تیم را در ب یک دیدگاه کلی نگر یاری می دهد. حال برای اینکه بتوان بهتر بر ذهن مصرف کننده اثر گذاشت و منابع را به خوبی برای این اثرگذاری به کار گرفت، شناخت ابعادی که نام تجاری را در ذهن مصرف کننده تعریف می کنند، ضروری به نظر می رسد.

ابعاد نام تجاریوقتی مردم یک نام تجاری را انتخاب می کنند، فقط به یک ویژگی آن توجه نمی کنند بلکه خصیصه های چند گانه ای را وابسته به نوع محصول و میزان درگیری ذهنی خود در نظر می گیرند و با توجه به آنها تصمیم به انتخاب می گیرند. به علاوه، آنها نمی توانند فوراً تمامی آن صفات را در ذهن بیاورند و آنها را ارزی کنند بلکه فقط تعدادی از ویژگی های اصلی آن را در نظر می آورند و به ترتیب قرار گرفتن گزینه ها ( نامهای تجاری ) آنها را با توجه به بعضی از ویژگی های اصلی ارزی می کنند. (ساترلند، قربانلو،1993) ترتیب قرار گرفتن گزینه ها (نامهای تجاری)، همان ترتیبی است که در ذهن تولید می شود واین ترتیب می تواند در تصمیم نهایی تاثیر بگذارد. حال برای آنکه احتمال ید محصول بیشتر شود وگزینة نام تجاری خاصی از رتبه بهتری در هنگام تولید گزینه ها برخوردار شود، لازم است که با استفاده از تبلیغ میزان برتری یابندگی آن نام تجاری را افزایش دهیم. یعنی با به کار بردن تبلیغ بتوانیم احتمال این را که نام تجاری زودتر از سایر گزینه ها به ذهن مصرف کننده خطور کند، افزایش دهیم. (ساترلند، قربانلو،1993) ویژگیهایی را که گفتیم، در مورد محصول متفاوت از ویژگی های خدمات هستند. گاروین (garvin) نشان داده است که در مورد محصول ابعاد زیر در ذهن مصرف کننده از اهمیت بیشتری برخوردارند: *عملکرد : مثل بالاترین سرعت خودرو؛* ویژگیها : مثل اینکه خودرو دارای ضبط استریو باشد یا صندلی راحتی داشته باشد؛* قابلیت اعتماد: هر موقع که خودرو را روشن می کنید ، با مشکل روبرو نشوید؛* تطابق با ویژگی های ادعا شده: اگر ادعا کردیم که بنزین کم مصرف می کند، همیشه همین طور باشد؛* با دوام بودن؛* قابلیت تعمیر؛* زیبایی؛* معروفیت.ویژگی هایی که از نظر مصرف کنندگان در مورد خدمات مهم هستند عبارتند از:* ویژگیهای قابل لمس: مثل امکانات فیزیکی، ابزارها و ظاهر کارکنانی که خدمت را ارائه می کنند؛* قابلیت اعتماد؛* مسئولیت پذیری؛* اطمینان بخشیدن به مشتری؛* داشتن درک متقابل واحترام به مشتری.

حال اگر بخواهیم ارزی کنیم که در چه صورت مصرف کنندگان یک نام تجاری را انتخاب می کنند، پاسخ این است که آنان معمولاً با توجه به دو بعد اساسی تصمیم می گیرند که این دو بعد شامل مواردی که در بالا ذکر شد، نیز می شوند:( de chernatony;1998)* ارزی منطقی: در برگیرنده تمامی مواردی است که مشتری انتظار"کارکرد" مطلوبی از محصول دارد . مواردی مثل عملکرد (سرعت بالای خودرو)، قابلیت اعتماد (همیشه به خوبی کار کند) ومزه (مثل کوکاکولا). در حقیقت این ارزی در ارتباط با مباحث تصمیم گیری عقلایی است.* ارزی احساسی (یا نمایندگی): در برگیرنده تمامی مواردی است که مصرف کننده بنابر ارزی احساسی خود یک نام تجاری را انتخاب می کند و ممکن است با معیارهای عقلایی چندان سازگار نباشد.به خوبی پیداست که هرکدام از این ابعاد، بنابر تعریف، از هم مستقل هستند و مصرف کننده به ندرت ممکن است فقط یکی ازاین ابعاد را به کار بگیرد. درواقع مصرف کننده هر نام تجاری را که جزء فهرست انتخاب خود قرار داده براساس هر کدام از این ابعاد درجه بندی می کند. این درجه بندی در واقع تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از مهم ترین آنها می توان به عوامل ترفیعی اشاره کرد که به دلیل نقش نیرومندی که تبلیغات در موضع ی نام تجاری دارد، اثر آن را بر انتخاب یک نام تجاری تجزیه کرده، نحوه تاثیرگذاری آن را بر انتخاب یک برند بررسی می کنیم.در فرایند اثرگذاری بر ذهن مصرف کننده، تبلیغات از برآیند تاثیر بر مؤلفه های زیر و اثر تعاملی که بین این دو مؤلفه ایجاد می شود، احتمال انتخاب یک نام تجاری یا گزینه هایی را که به ذهن وی خطور کرده ، افزایش می دهد: (ساترلند، قربانلو،1993)1. ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها یا نامهای تجاری.2. درجه بندی هر کدام از گزینه ها یا نامهای تجاری بر اساس دو بعد مذکور.در همین جاست که مصرف کننده تحت تأثیر تبلیغات، ممکن است در هر کدام از مراحل (1) و (2) فوق، احتمال انتخاب بیشتری را برای نام تجاری خاصی قائل شود. در مورد ارتباط مرحلة(1) با نام تجاری پیش از این صحبت شد. اما در مرحلة(2) برای اینکه بتوان احتمال انتخاب یک نام تجاری را توسط مصرف کننده افزایش داد، لازم است با تحقیق بازار صفاتی را که ممکن است به درجه بندی یک برند بر اساس دو بعد ارزی منطقی و احساسی منجر شود، شناسایی کنیم. به عبارت ساده تر با انجام تحقیقات میدانی در بازار، پرسشنامه ای تهیه کرده، از مصرف کنندگان می خواهیم صفاتی را که در ارتباط با بعد کارکردی یک محصول خاص مورد توجه قرار می دهند، بیان و سپس نام تجاری را براساس هرکدام از این صفات درجه بندی کنند. در مورد ارزی احساسی یا نمایندگی نیز به همین طریق عمل می کنیم. پس از آن بنابر صفات مذکور و درجه ای که به آن اختصاص داده اند، جایگاه نام تجاری را از نظر عموم مصرف کنندگان روی ماتریسی شبیه آنچه در شکل(2) آمده، مشخص کنند. تمامی استراتژی هایی را که مدیریت برند در جهت دستی به اه آن می تواند به کار گیرد، از همین ماتریس اتخاذ می شود. جایگاه فعلی نام تجاری در ماتریس مبنایی برای تدوین استراتژی نام تجاری در راستای اه آن است. علاوه بر این، استراتژی اتخاذ شده می تواند نحوه تخصیص منابع را برای حمایت از نام تجاری تعیین کند.

ماتریس استراتژی های نام تجاریبسته به جایگاه نام تجاری در ماتریس می توان یکی از استراتژی های زیر را اتخاذ کرد و برای حفظ یا ارتقای ارزش نام تجاری آن را اجرا کرد.

اگر نام تجاری بنابر ارزی مصرف کنندگان در هر دو بعد کارکردی و نمایندگی، سطوح بالا را به خود اختصاص داده باشد، در ذهن مصرف کننده در بهترین ح قرار گرفته است. در این ح لازم است تحقیقات کیفی انجام دهید تا آن سبک زندگی را بشناسید که استفاده کنندگان تمایل دارند نام تجاری شما، سبک زندگی و موقعیت آنان را انعکاس دهد. بنابراین، باید هدف موضع ی نام تجاری تان را آن سبک زندگی قرار دهید. همچنین آمیخته بازاری را به صورتی به کار برید که نیازهای کارکردی و نمایندگی مصرف کنندگان را برآورده سازد.دراینجا لازم استراتژی خلاقی تدوین کنید که ا امات سبک زندگی مصرف کنندگان را تقویت کند. به عنوان مثال یک طبقه خاص را تعریف کنید که استفاده کنندة نام تجاری شما هستند (مثلاً رو رویس اتومبیلی که به شما شخصیت می بخشد) (رایز، بهزاد،1381) و یا وجهه اجتماعی او را نشان دهد (مثلاً لباسهای levise برای آدمهای غیر رسمی و راحت) (رایز، بهزاد،1381) و همچنین لحن تبلیغ آن گویای موضع محصول یا نام تجاری باشد. رسانه ای هم که این تبلیغات را پخش می کند باید رسانه ای خاص باشد. فعالیتهای ترفیعی و تبلیغی شما باید پیوسته و دائمی باشد تا انتخاب مصرف کننده ای را که هم اکنون استفاده کننده یا مالک نام تجاری است، تقویت و همچنین نشانه های سمبلیک برند را در ذهن بازار حفظ کند. در مورد کیفیت محصول نیز دقت کنید که باید هر روز آن را بهبود بخشید، یا حداقل آن را در همان ح حفظ کرد. باید به صورت منظم تحقیقاتی صورت گیرد تا دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عملکرد نام تجاری سنجیده شود، تا هم از عملکرد بازاری نام تجاری به مدیریت بازخوردی داده شود و هم در صورت بروز تغییر


با


مدیریت نام تجاری


مشاهده متن کامل ...
صورتهای مالی تلفیقی
درخواست حذف اطلاعات

صورتهای مالی تلفیقی:

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری


مقدمه
در دنیای امروز، بسیاری از واحدهای تجاری به منظور افزودن بر ارزش خود به ترکیب واحدهای تجاری روی آورده اند. این واحدها، هدف هم افزایی ناشی از فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای تشکیل دهنده آن را دنبال می کنندکه عموما" در نتیجة ترکیب واحدهای تجاری حاصل می شود. برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارتند از:
حذف برخی از هزینه های ثابت و فعالیتهای تکراری؛
هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید محصولات؛
اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره وری داراییها؛
کاهش مخاطرات در محیطهای تجاری؛
دستی سریعتر به منابع مالی، به کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه های مالی یا افزایش اعتبار؛
انجام توافقهای راهبردی بین واحدهای تجاری به منظور توسعه محصولات و خدمات جدید و ورود به بازارهای جدید؛ و
استفاده از مزایای قانونی و مالیاتی.
طبق استاندارد حسابداری شماره 19، با عنوان ترکیب واحدهای تجاری، ممکن است ترکیب به صورتهای زیر انجام شود:
ید حقوق مالکانه (سهام یا سهم الشرکه) یا خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحددیگر، در ازای صدور سهام، پرداخت وجه نقد یا واگذاری سایر داراییها.
معامله بین سهامداران واحدهای ترکیب شونده یا بین یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاریدیگر.
ایجاد یک واحد تجاری جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده، انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب شونده به واحد تجاری دیگر یا انحلال یک یا چند واحد تجاری ترکیب شونده.
هرگاه ترکیب واحدهای تجاری به رابطه اصلی و فرعی منجر شود، واحد تحصیل کننده یا واحد تجاری اصلی (واحد تجاری دارای یک یا چند واحد فرعی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه ارائه نماید.

صورتهای مالی تلفیقی:

صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی گروه (واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن) که با استفاده از ضوابط تلفیق تهیه می شود. منظور از تلفیق نیز، فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورتهای مالی جداگانه یک واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی است.
هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی، فراهم اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن برای استفاده کنندگان است)، زیرا در مواردی کهواحدهای تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی قرار می گیرند، صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد.
استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، برای تصمیم گیریهای اقتصادی، به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند. این نیاز از طریق صورتهای مالی تلفیقی برآورده می شود که اطلاعات مالی مربوط به گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد و بدون توجه به مرزهای قانونی شخصیتهای حقوقی جداگانه ارائه می کند. معمولا" استفاده کنندگان اصلی صورتهای مالی تلفیقی، سرمایه گذاران واحد تجاری اصلی هستند، زیرا آنان از طریق علایق خود در واحد تجاری اصلی در گروه نیز منافعی دارند. اما، گذشته از سرمایه گذاران، صورتهای مالی تلفیقی اطلاعات مفیدی را برای سایر استفاده کنندگان نیز فراهم می کند.


مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

در مبانی نظری مرتبط با گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی، دو تئوری مالکیت و تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه اهمیت زیادی دارند.
در تئوری مالکیت روی مالکیت صاحبان بر واحد اقتصادی تاکید می شود. در این تئوری، در گروهی که متشکل از چند شخصیت قانونی است، صاحب گروه، همان گروه سهامدار کنترل کننده است که به طور معمول سهامداران شرکت اصلی اند. براساس تئوری مالکیت، منافع سهامداران اقلیت از صورتهای مالی تلفیقی خارج می شود و صورتهای مالی تلفیقی، اساسا" برای سهامداران شرکت اصلی تهیه می گردد؛ به عبارت دیگر، طبق این تئوری، سهم اقلیت از داراییها و بدهیها و سرقفلی نباید در ترا مه تلفیقی نشان داده شود.
در تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه ، داراییها و بدهیهای کل مجموعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و گروه به عنوان یک واحد اقتصادی جداگانه و منافع سهامداران اقلیت به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام تلقی می شود. این تئوری مبتنی بر معادلة زیر است:
حقوق صاحبان+ بدهیها = داراییها
در صورتهای مالی تلفیقی مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، همه افراد ذینفع در واحد اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سهم سهامداران اقلیت نیز درترا مه تلفیقی در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه می شود. براساس این تئوری نباید تفاوتی بین اکثریت و اقلیت قائل شد.
در حال حاضر، صورتهای مالی تلفیقی براساس ترکیبی از دو تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه و تئوری مالکیت تهیه و ارائه می شود. استاندارد حسابداری شماره 18 ایران اساسا" مبتنی بر تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است و در موارد معدودی نیز از مفاهیم تئوری مالکیت استفاده شده است.

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری
در ایران، استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان حسابداری صورتهای مالی تلفیقی و حسابداریسرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی موردعمل قرار می گیرد و در مواردی نیز برای یافتن را اری لازم بخصوص درباره سرقفلی باید به استاندارد حسابداری شماره 19 با عنوان ترکیب واحدهای تجاری مراجعه شود. کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری، درخصوص تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد بین المللی حسابداری شماره 27 را با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی، منتشر کرده که از ابتدای سال 1990 کاربرد داشته است. در انگلستان از سال 1992، استاندارد گزارشگری مالی شماره 2 با عنوان حسابداری واحدهای تجاری فرعی منتشر شده است. در ایالات متحد، مهمترین و اصلی ترین استاندارد حسابداری درخصوص صورتهای مالی تلفیقی، بیانیه استاندارد حسابداری مالی شماره 94 است که از سال 1987 منتشر شده و مورد عمل قرار گرفته است. در زیر وجوه تشابه و افتراق استانداردهای پیشگفته به اختصار ارائه شده است.


ا ام صورتهای مالی تلفیقی
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، کلیه واحدهای تجاری اصلی به استثنای واحدهایی که تمام یا بیش از 90 درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت واحد تجاری اصلی دیگری است، باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و صورتهای مالی خود را همراه آن ارائه کنند. واحد تجاری اصلی واحدی است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است. واحدهای تجاری اصلی مستثنی شده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی باید موافقت تمام سهامداران اقلیت را در صورت وجود به دست آورند.
از لحاظ ا ام اصلی تهیه صورتهای مالی تلفیقی، استاندارد شماره 18 با استاندارد بین المللی، ایالات متحد و انگلستان هماهنگ است. یک ا ام که خاص استاندارد حسابداری شماره 18 است همراه بودن صورتهای مالی جداگانه با صورتهای مالی تلفیقی است. در ایران بنا به ا امات قانونی، تهیه صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی ضروری است. طبق استاندارد شماره 18، به منظور جلوگیری از گمراهی استفاده کنندگان و تلقی نشدن صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی به عنوان نماد وضعیت مالی و عملکرد مالی گروه، صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی باید همراه صورتهای مالی تلفیقی باشد. صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی در استانداردهای ایالات متحد جایگاهی ندارد ولی در استانداردهای بین المللی به دلیل فراگیر بودن ایناستانداردها ضوابطی برای آن مقرر شده است.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، تمام واحدهای تجاری اصلی باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند که از این جنبه با استاندارد شماره 18 و استانداردهای بین المللی متفاوت است. در استانداردهای انگلستان دامنه واحدهای تجاری اصلی مستثنی شده از تلفیق در رعایت موازین قانونی گسترده تر است. از جمله، اغلب گروههایی که از نظر اندازه متوسط و کوچکند، واحدهایتجاری اصلی که صددرصد به واحد تجاری اصلی دیگری تعلق دارند که براساس قوانین اعضایاتحادیه اروپا ایجاد شده اند، و واحدهای تجاری اصلی که اکثریت سهام آن متعلق به واحد دیگری است و واجد شرایط لازم طبق قانون می باشد، مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی نیستند.


تعریف واحد تجاری فرعی
واحد تجاری فرعی عبارت است از یک واحد تجاری که تحت کنترل واحد تجاری اصلی است. بنابراین معیار اصلی برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، کنترل واحد تجاری اصلی بر واحد تجاری فرعی است. طبق تعریف ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 18، کنترل عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور ب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن. هنگامی که یک واحد تجاری اصلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی دیگر خود، دارنده بیش از نصف سهام با حق رأی یک واحد تجاری باشد، فرض بر وجود کنترل بر آن واحد تجاری است مگر در مواردی استثنایی که بتوان آشکارا نشان داد چنین مالکیتی، سبب کنترل واحد تجاری نمی شود. در این مورد استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد (به استثنای یک مورد) مطابقت دارند. طبق استانداردهایحسابداری ایالات متحد، کنترل همراه با مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای، شرط لازم است اما اگر مالکیت زیر 50 درصد باشد شرکت فرعی از تلفیق مستثنی می شود.
موارد مستثنی شدن واحدهای فرعی از تلفیق
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، صورتهای مالی تلفیقی باید واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن را به استثنای موارد زیر دربرگیرد:
الف) کنترل بر واحد تجاری فرعی کنترل موقت باشد.
ب) واحد تجاری فرعی تحت محدودیتهای شدید و درازمدت فعالیت کند که به توانایی آن در انتقال وجوه به واحد تجاری اصلی به نحوی عمده لطمه وارد آورد.
ضوابط استاندارد حسابداری شماره 18 در این مورد با استانداردهای بین المللی مطابقت کامل دارد. طبق استانداردهای انگلستان علاوه بر دو مورد بالا، واحدهای تجاری فرعی دارای فعالیت نامتجانس نیز از تلفیق مستثنی هستند. این استثنا در انگلستان اساسا" از قانون ناشی می شود. در این کشور، صورتهای مالی واحد تجاریِ فرعیِ دارای فعالیت نامتجانسبه طور جداگانه و به صورت پیوست صورتهای مالی تلفیقی ارائه می شود. در استانداردهای ایالات متحد در مواردی که کنترل همراه با مالکیت اکثریت سهام دارای حق رای نیست واحد سرمایه پذیر از شمول تلفیق خارج است. همچنین اگر واحد تجاری فرعی، تحت محدودیتهای ارزی، کنترل یا سایر محدودیتهای تحمیل شده تی فعالیت کند که ابهامات اساسی در مورد توان کنترل واحد تجاری اصلی وجود داشته باشد، از تلفیق مستثنی می شود.
حسابداریِ سرمایه گذاری واحدهای تجاری فرعی که به دلیل کنترل موقت یا محدودیت درازمدت از تلفیق مستثنی می شوند براساس استاندارد حسابداری شماره 15، حسابداری سرمایه گذاریها، انجام می شود.

ضوابط تلفیق
برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی، اقلام مشابه صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی مشمول تلفیق پس از انجام تعدیلات با یکدیگر جمع می شود. برای اینکه صورتهای مالی تلفیقی، اطلاعات مالی گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی منفرد نشان دهد تعدیلات تلفیقی لازم درخصوص معاملات و مانده های درون گروهی، سود و زیان های تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی به عمل می آید. سهم اقلیت نیز، در صورت وجود، باید محاسبه و به طور جداگانه منع شود.


سهم اقلیت
نحوه محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها
طبق استاندارد حسابداری شماره 18، سهم قابل انتساب به اقلیت از خالص داراییهای واحد تجاری فرعی باید متناسب با سهم آنان از مبلغ دفتری خالص داراییهای واحد تجاری فرعی پیش از تحصیل به علاوه سهم آنان از تغییرات درحقوق صاحبان سرمایه از تاریخ تحصیل واحد تجاری به بعد محاسبه شود. در استانداردهای بین المللی حسابداری برای محاسبه سهم اقلیت از خالص داراییها، علاوه بر روش پذیرفته شده در استاندارد حسابداری شماره 18، روش ارزش منصفانه نیز پذیرفته شده است. یعنی می توان سهم اقلیت را براساس ارزش منصفانه داراییهای قابل شناسایی پس از ر ارزش منصفانه بدهیهای قابل شناسایی محاسبه کرد. براساس استاندارد حسابداری انگلستان، سهم اقلیت در تاریخ ترکیب براساس ارزش منصفانه محاسبه می شود. اما طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، محاسبه سهم اقلیت براساس بهای تمام شده،پذیرفته شده است.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در ترا مه
در استاندارد حسابداری شماره 18، خالص داراییهای قابل انتساب به اقلیت در تاریخ ترا مه باید به عنوان سهم اقلیت در ترا مه تلفیقی، در بخش حقوق صاحبان سرمایه ارائه شود. این شیوهارائه متکی به تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است که براساس آن، گروه به عنوان یک واحد اقتصادی یگانه تلقی می شود. در ایالات متحد و کشورهایی که از آن پیروی می کنند سهم اقلیت در ترا مه بین دو بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرد. این شیوه انعکاس، مفاهیم نظری و تعاریف مربوط به عناصر صورتهای مالی را نادیده می گیرد. زیرا عناصر ترا مه تنها به دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام محدود می شود و حضور اقلامی بین اقلام بدهی و حقوق صاحبان سهام از نظر تئوری تفسیری بی معناست. طبق استانداردهای بین المللی حسابداری و انگلستان، سهم اقلیت در ترا مه باید جدای از بدهیها و حقوق صاحبان سهام گزارش شود اما محل ارائه آن مشخص نشده است. هیئت استانداردهای بین المللی در نشستهای اخیر خود به این نتیجه رسیده است که سهم اقلیت باید در ترا مه در بخش حقوق صاحبان سرمایه افشا شود.


نحوه انعکاس سهم اقلیت در صورت سود و زیان
طبق استاندارد حسابداری شماره 18 که براساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه است، سهم اقلیت از سود یا زیان خالص فعالیتهای عادی طی دوره، که قابل انتساب به اقلیت است، باید تحت عنوان سهم اقلیت به طور جداگانه زیرصورت سود و زیان تلفیقی ارائه شود و هرگونه سود یا زیان غیرمترقبه قابل انتساب به اقلیت نیز باید به طور جداگانه زیر صورت مزبور منع شود. بر اساس تئوری شخصیت اقتصادی جداگانه، صورت سود و زیان تلفیقی باید نشاندهنده سود کل گروه باشد. طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد، انگلستان و بین المللی، سهم اقلیت برای رسیدن به سود خالص قابل انتساب به صاحبان واحد اصلی از سود گروه ر می شود.


مانده بد ار سهم اقلیت
طبق بند 19 استاندارد حسابداری شماره 18، سودها و زیانهای واحدهای تجاری فرعی باید به نسبت میزان مالکیت اکثریت و اقلیت در طی دوره، بین آنها تسهیم شود. هرگاه زیانهای قابل انتساب به اقلیت، منجر به ایجاد مانده بد ار سهم اقلیت شود، سهم اکثریت باید به میزان تعهدات قانونی یا تجاری برای جبران زیانهای انباشته بازیافت نشدنی قابل انتساب به سهم اقلیت تعدیل شود. در این مورد، استانداردهای حسابداری بین المللی با استاندارد حسابداری ایران متفاوت است. طبق بند 27 استاندارد حسابداری بین المللی شماره 27، اگر زیانهای قابل انتساب به سهم اقلیت در یک واحد فرعی تلفیق شده بیش از سهم او از حقوق صاحبان سهام واحد تجاری فرعی باشد، این مبلغ مازاد و هرگونه زیان اضافه قابل انتساب به سهم اقلیت از سهم اکثریت درحقوق صاحبان سهام ر می شود مگر اینکه صاحبان سهام اقلیت، در این مورد تعهدات خاصی را به عهده داشته باشند. استانداردهای حسابداری ایالات متحد با استانداردهای بین المللیحسابداری سازگار است، اما استانداردهای حسابداری انگلستان با استاندارد حسابداری شماره 18 ایران مطابقت دارد.


نحوه انتساب سرقفلی به اکثریت و اقلیت
سرقفلی ناشی از تحصیل واحد تجاری فرعی تنها باید در مورد آن بخش که قابل انتساب به اکثریتاست شناسایی شود. طبق استاندارد حسابداری ایران و استانداردهای بین المللی حسابداری، سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن متعلق به گروه نیست تنها به نسبت سهم گروه شناسایی می شود و هیچ مبلغی به اقلیت تخصیص نمی یابد. در استانداردهای حسابداری ایالات متحد و انگلستان نیز همین روش پذیرفته شده است.

سرقفلی یا سرقفلی منفی
تفاوت بین سهم واحد تجاری اصلی از ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل شناسایی و بهای تمام شده سرمایه گذاری در تاریخ تحصیل، سرقفلی یا سرقفلی منفی است. طبق تمام استانداردهای موردمقایسه، سرقفلی یا سرقفلی منفی فقط متناسب با سهم واحد تجاری اصلی محاسبه می شود و در رابطه با سهم اقلیت، سرقفلی یا سرقفلی منفی محاسبه نمی شود. سرقفلی طبق استاندارد حسابداری شماره 19 هماهنگ با استانداردهای بین المللی حسابداری، به صورت خط مستقیم مستهلک می شود و فرض می شود که حداکثر عمر مفید آن 20 سال است مگر اینکه بتوان به روشنی اثبات کرد که عمر مفید آن از 20 سال بیشتر است. با توجه به آ ین تغییرات استانداردهای حسابداری ایالات متحد، سرقفلی مستهلک نمی شود بلکه در هر دوره مالی ارزی و در صورت کاهش ارزش برای آن ذخیره درنظر گرفته می شود. طبق استانداردهای قبلی ایالات متحد، سرقفلی حداکثر طی 40 سال مستهلک می شد.

معاملات و مانده های درون گروهی
ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای اقتصادی گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی جداگانه در صورتهای مالی تلفیقی، مست م تعدیل معاملات و مانده های درون گروهی مربوط به مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. طبق استاندارد حسابداری شماره 18 مانده حسابها و معاملات میان واحدهای تجاری مشمول تلفیق (شامل فروش، هزینه ها و سود سهام) باید حذف شود. همچنین سودهای تحقق نیافته ناشی از معاملات درون گروهی که در مبلغ دفتری داراییها منظور شده است باید کلا" حذف گردد. زیانهای تحقق نیافته نیز باید کامل حذف شود مگر حاکی از کاهش ارزش دارایی باشد.
طبق استانداردهای حسابداری ایالات متحد می توان سودها و زیانهای تحقق نیافته را بین اقلیت و اکثریت تخصیص داد. اما در استاندارد حسابداری شماره 18 و همچنین استانداردهای بین المللی حسابداری این موضوع مسکوت است. طبق استانداردهای حسابداری انگلستان، سودها و زیانهای تحقق نیافته بین اقلیت و اکثریت (گروه) به نسبت سهم آنان تسهیم می شود.

مبلغ دفتری سرمایه گذاری
مبلغ دفتری سرمایه گذاری واحد تجاری اصلی در هر یک از واحدهای تجاری فرعی و سهم واحدتجاری اصلی از حقوق صاحبان سرمایه هر یک از آنها حذف می شود. در این زمینه تفاوتی بین استانداردهای حسابداری مقایسه شده وجود ندارد.

رویه های حسابداری
صورتهای مالی تلفیقی باید با استفاده از رویه های حسابداری ی ان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط ی ان رخ داده اند تهیه شود. چنانچه رویه های حسابداری مورد استفاده یکی از واحدهای تجاری عضو گروه با رویه به کار رفته در تهیه صورتهای مالی تلفیقی برای معاملات و رویدادهای مشابهی که تحت شرایط ی ان رخ داده اند، تفاوت داشته باشد، صورتهای مالی واحد مزبور هنگام استفاده از آن برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به نحو مناسبی تعدیل می شود. چنانچه محاسبه این گونه تعدیلات میسر نباشد، این واقعیت باید همراه با آن بخشی از اقلام منع در صورتهای مالی تلفیقی، که در مورد آن رویه های متفاوت حسابداری به کار رفته است افشا شود. در مورد به کارگیری رویه های حسابداری ی ان، استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد هماهنگ اند.


تاریخها و دوره های حسابداری
صورتهای مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای فرعی آن برای هدفهای تهیه صورتهای مالی تلفیقی به طور معمول باید از نظر دوره مالی با هم ی ان باشند. سودمندی صورتهای مالی تلفیقی مربوط به دوره های زمانی ی ان، بسیار بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است که دوره های زمانی آن با هم متفاوت است، زیرا تفاوت زمانی به امکان مقایسه پذیری صورتهای مالی تلفیقی آسیب می رساند. طبق استاندارد حسابداری شماره 18، هنگامی که تاریخهای گزارشگری ی ان نیست واحد تجاری فرعی برای مقاصد تلفیق غالبا" باید صورتهای مالی خود را به تاریخ صورتهای مالی واحد تجاری اصلی تهیه کند. چنانچه این امر مقدور نباشد صورتهای مالی واحد تجاری فرعی برای آ ین سال مالی آن مورد استفاده قرار می گیرد مشروط بر اینکه پایان سال مالی واحد تجاری فرعی بیشتر از سه ماه قبل از پایان سال مالی واحد تجاری اصلی نباشد. در چنین مواردی، وقوع هرگونه رویدادی در فاصله زمانی مذکور که تاثیر عمده ای بر صورتهای مالی تلفیقی داشته باشد باید از طریق اعمال تعدیلات لازم به حساب گرفته شود. در این رابطه،استانداردهای حسابداری ایران، بین المللی، انگلستان و ایالات متحد رویه واحدی در پیش گرفته اند.


مالکیت سهام واحد تجاری اصلی
چنانچه واحدهای تجاری فرعی، مالک بخشی از سهام واحد تجاری اصلی باشند در صورتهای مالی تلفیقی، این سهام به عنوان سهام خزانه تلقی می شود و به بهای تمام شده، در بخش حقوق صاحبان سهام به عنوان یک رقم کاهنده گزارش می گردد. در این رابطه، استانداردهای مقایسه شده، رویه واحدی را تجویز کرده اند.
حسـابـداری سـرمایـه گـذاری در واحـدهـای تجاری فرعی به منظور انعکاس در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی
براساس استاندارد حسابداری شماره 18، سرمایه گذاری در واحدهای فرعی در صورتهای مالی جداگانه واحد تجاری اصلی را می توان براساس یکی از شیوه های زیر منع کرد:
الف) روش ارزش ویژه (طبق استاندارد حسابداری شماره 20 ایران)،
ب) روش بهای تمام شده یا مبالغ تجدید ارزی و منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه گذار در مورد سرمایه گذاریهای درازمدت (طبق استاندارد حسابداری شماره 15 ایران).
این رویه ها با استانداردهای بین المللی حسابداری مطابقت دارد، اما در استانداردهای حسابداری ایالات متحد، صورتهای مالی جداگانه اصلی جایگاهی ندارد و بنابراین در این زمینه رویه خاصی تعیین نشده است.

خلاصه
در دنیای امروز، انگیزه هایی مانند حذف برخی از هزینه های ثابت، هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید، اعمال مدیریت کارامدتر و افزایش بهره وری، کاهش مخاطره، دستی سریعتر به منابع مالی، ب مزیتهای رقابتی و ورود به بازارهای جدید و نیز بهره مندی از مزایای قانونی و مالیاتی، موجب افزایش ترکیب واحدهای تجاری شده است. در ترکیب واحدهای تجاری، هرگاه ترکیب منجر به ایجاد رابطه اصلی و فرعی شود، واحد تحصیل کننده (اصلی) باید صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارائه کند. هدف از تهیه صورتهای مالی تلفیقی فراهم اطلاعات درباره وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری اصلی و واحدهای تجاری فرعی آن است. نظر به اهمیت موضوع در اکثر کشورهای جهان، تدوین استانداردهای حسابداری در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالیتلفیقی مورد توجه قرار گرفته است. ا امات استانداردهای حسابداری ایران، ایالات متحد، انگلستان و بین المللی در مورد تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شباهتهای زیادی با هم دارند اما در بعضی موارد همانند شیوه محاسبه و انعکاس سهم اقلیت، حذف سود یا زیان تحقق نیافته، استهلاک سرقفلی و نحوه ارائه سرمایه گذاری در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، رویه های متفاوتی تجویز شده است.منابع:
1- بزرگ اصل، موسی، نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی، فصلنامه حسابرس شماره 12، پاییز 1380،31-28.
2-
جمشید ی فرد، سعید، مقررات مالیاتی و ا امات آن در گروه شرکتها، فصلنامه حسابرس شماره 13، زمستان 1380،23-17.
3-
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری، استانداردهای بین المللی حسابداری، سازمان حسابرسی نشریه شماره 88، چاپ اول، مهر1371.
4-
کمیته فنی، استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 145، چاپ اول، 1380.مشاهده متن کامل ...
همایش های سال جاری
درخواست حذف اطلاعات
داد 1393: سومین همایش علمی ی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

بازاری و بازارسازی زیره و زرشک
درخواست حذف اطلاعات
تحقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی که در کشور ما امری ا امی است دراین مورد گرچه در مقاطع مختلف زمانی چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقیقاتی انجام شده است اما اقدامات مؤثری آنچنانکه باید و شایدهنوز صورت نگرفته است تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان داده که تجارت خارجی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در فرا
دسته بندی بازاری و امور مالی
فرمت فایل doc
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225
بازاری و بازارسازی زیره و زرشک

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت و اهمیت مسئله 5

3-1 اه تحقیق.. 8

4- 1 فرضیات تحقیق.. 8

5-1 کاربردهای انجام تحقیق.. 9

6-1 پیشینه تحقیق.. 9

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاری و بازار رسانی محصولات کشاورزی 9

فصل اول

بخش اول. 17

1-2 مقدمه 17

2-2 تاریخچه 18

3-2 خصوصیات گیاهشناسی زیره سبز. 18

1-3-2 ویژگیهای عمومی 18

2-3-2 ارقام زیره سبز. 20

3-3-2 زیستگاه و پراکنش 20

1-4-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی.. 25

2-4-2 اهمیت دارویی 26

5-2 سایر کاربردهای زیره سبز. 26

6-2 ویژگیها وروشهای کشت زیره سبز. 27

1-6-2 کاشت 29

3-6-2 داشت 30

3-6-2 برداشت 31

7-2 آفات و امراض 32

8-2 خصوصیات زرشگ 33

9-2 تاریخچه زرشک 34

10-2 خصوصیات گیاهشناسی و پراکنش جنس زرشک 35

1-10-2 ویژگیهای عمومی 35

2-10-2 گونه های زرشگ 35

3-10-2 زیستگاه و پراکنش 38

11-2 مصارف خوراکی ، ارزش غذایی و اهیمت دارویی زرشک 39

1-11-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی : 40

2-11-2 اهمیت دارویی 40

12-2 سایر کابردهای زرشک : 41

13-2 ویژگیها و روشهای پرورش زرشک بیدانه 42

1-13-2 کاشت و تکثیر. 44

2-13-2 داشت 45

3-13-2 برداشت 46

14-2 آفات و امراض زرشک 48

بخش دوم. 51

1-2 تعریف بازار. 51

2-2 طبقه بندی بازارهای مختلف... 51

1-2-2 طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مکانی: 52

3-2 تعریف بازاری .. 52

4-2 ابعاد مختلف بازاری .. 55

1-4-2 بازاری گرائی.. 56

2-4-2 بازار شناسی.. 56

3-4-2 بازاری .. 56

4-4-2 بازار رسانی.. 57

5-4-2 بازار گردی.. 57

6-4-2 بازار سنجی.. 57

7-4-2 بازار داری.. 58

8-4-2 بازار گرمی.. 58

9-4-2 بازار گردانی.. 58

5-2 عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاری .. 59

6-2 تاریخچه بازاری .. 59

7-2 مفاهیم اساسی بازاری .. 62

8-2 عوامل موثر در بازاری .. 63

1-8-2 فروشندگان اولیه. 63

2-8-2 واسطه های بازاری .. 64

1-2-8-2 دلالان. 64

2-2-8-2 واحدهای توزیع فیزیکی.. 64

3-2-8-2 آژانسهای خدمات بازاری .. 65

4-2-8-2 واسطه های مالی.. 65

3-8-2 مشتریان. 65

4-8-2 رقبا 66

5-8-2 جوامع. 67

9-2 مفهوم جدید بازاری .. 67

10-2 تئوریهای رفتار یدار. 68

1-10-2 تئوری اقتصاد د (microevonmic theory) 68

2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری یدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشکال. 69

2-1-2-10-2 جستجو برای اطلاعات... 70

3-1-2-10-2 ارزی خط مشی های مختلف (عمل تصمیم گیری) 71

11-2 مفهوم بازاری محصولات کشاورزی.. 72

12-2 اهمیت بازاری محصولات کشاورزی.. 73

13-2 عملیات بازاریای.. 75

1-13-2 فعالیت های مبادله ای.. 75

2-13-2 فعالیت های فیزیکی.. 76

14-2 سازمان بازاری .. 78

15-2 فعالیتها و وظایف بازاری محصولات کشاورزی.. 80

1-15-2 جمع آوری اطلاعات... 80

2-15-2 حمل و نقل.. 81

3-15-2 درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات... 82

4-15-2 بسته بندی و تبدیل محصولات... 83

5-15-2 انبارداری.. 85

6-15-2 تبلیغات... 85

7-15-2 اعتبار. 85

8-15-2 قیمت گذاری.. 86

16-2 شبکه های بازاری .. 87

1-16-2 ده فروشان. 87

2-16-2 عمده فروشان. 87

3-16-2 سلف ان. 88

4-16-2 میدان داران. 88

5-16-2 سایر موارد. 88

17-2 اه بازاری محصولات کشاورزی.. 89

1-17-2 آنچه به عهده ت می باشد. 89

2-17-2 آنچه بر عهده تولید کننده می باشد. 90

18-2 نقش شرکتهای تعاونی در بازاری .. 91

19-2 مسیر بازاری .. 91

20-2 هزینه های بازاری .. 92

21-2 حاشیه بازاری .. 93

24-3- کارایی بازاری .. 94

23-2 مدل های حاشیه بازاری .. 96

1-23-2 الگوی مارک- آپ (mark up model) 96

2-23-2 الگوی حاشیه نسبی (relative model) 97

3-23-2 الگوی هزینه بازاری (marketing cost. model) 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (ration expectation model) 98

24-2 شفافیت بازار. 99

25-2 برخی مشکلات اساسی موجود در بازاری محصولات کشاورزی.. 99

فصل سوم

1-3 مقدمه. 103

2-3 روش تحقیق.. 103

3-3 روش جمع آوری اطلاعات... 103

4-3 منابع اطلاعات ثانویه. 104

5-3 منابع اطلاعات اولیه. 105

6-3 جامعه آماری.. 105

7-3 نمونه آماری.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهمیت اقتصادی زیره 108

1-2-4- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره 110

2-2-4- روند تولید و صادرات زیره 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق.. 114

4-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره 115

1-4-4 ویژگی های سنی.. 115

2-4-4 سطح تحصیلات... 116

3-4-4 وضعیت مالکیت اراضی.. 117

5-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره 118

1-5-4 ویژگی های سنی.. 118

2-5-4 سطح تحصیلات... 119

1-6-4 ویژگیهای سنی.. 120

2-6-4 سطح تحصیلات... 120

7-4 انواع بازارهای زیره 121

1-7-4 بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشی.. 124

3-7-4 بازار ده فروشی.. 126

8-4 سازمان بازاری زیره 127

1-8-4 عمده فروشان. 128

2-8-4 یدران محلی.. 129

3-8-4 نمایندگان عمده فروش... 129

4-8-4 میدان داران. 130

5-8-4 دلالان. 130

6-8-4 ده فروشان. 131

9-4 عملیات بازاری زیره 131

1-9-4 حمل و نقل.. 131

2-9-4 درجه بندی.. 132

3-9-4 استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره 133

2-3-9-4 ویژگی های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: 134

4-9-4 بسته بندی.. 134

5-9-4 اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداری.. 135

10-4 اعتبار. 135

11-4 مسیر بازاری زیره 137

1-11-4 مسیرهای اصلی بازاری زیره 138

12-4 قیمت گذاری.. 138

13-4 حاشیه بازاری .. 139

14-4 هزینه بازاری .. 141

15- 4 سود بازاری .. 144

16-4 ضریب هزینه بازاری .. 145

17-4 ضایعات... 146

18-4 عدم کارایی بازاری .. 147

19-4 شفافیت بازار. 148

20-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک... 149

1-20-4 ویژگی های سنی.. 149

2-20-4 سطح تحصیلات... 150

3-20-4 وضعیت مالکیت اراضی.. 151

21-4 ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک... 152

1-21-4 ویژگیهای سنی.. 152

2-21-4 سطح تحصیلات... 153

22-4 ویژگی های نمونه مورد برری ده فروشان زرشک... 153

1-22-4 ویژگی های سنی.. 153

2-22-4 سطح تحصیلات... 154

23-4 انواع بازارهای زرشک... 155

1-23-4 بازار سر مزرعه. 156

2-23-4 بازار ده فروشی.. 158

24-4 سازمان بازاری .. 160

1-24-4 عمده فروشان. 160

2-24-4 یداران محلی.. 161

3-24-4 نمایندگان عمده فروش... 162

4-24-4 میدان داران. 162

5-24-4 دلالان. 163

6-24-4 ده فروشان. 163

25-4 عملیات بازاری زرشک... 164

1-25-4 حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندی.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4 بسته بندی.. 168

5-25-4 انبارداری.. 168

26-4 اعتبار. 169

27-4 مسیر بازاری زرشک... 170

28-4 قیمت گذاری.. 171

29-4 حاشیه بازاری .. 172

30-4 هزینه های بازاری .. 173

31-4 سود بازاری .. 177

32-4 ضریب هزینه بازاری .. 179

33-4 ضایعات... 179

34-4 عدم کارایی بازاری .. 182

35-4 شفافیت بازار. 183

36-4 مشکلات بازاری و صادرات زیره و زرشک... 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5 نتایج و بحث... 188

3-5 پیشنهادات جهت بهبود بازاری زیره و زرشک... 198

منابع. 205


1-1 مقدمه

تحقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی که در کشور ما امری ا امی است . دراین مورد گرچه در مقاطع مختلف زمانی چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقیقاتی انجام شده است اما اقدامات مؤثری آنچنانکه باید و شایدهنوز صورت نگرفته است . تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان داده که تجارت خارجی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در فرایند توسعه این کشورها ایفا کرده و به طور قطع می توان گفت که هیچ ک وسعه یافته و تازه صنعتی شده ای را نمی توان یافت که بدو توسعه تجارت و تکیه بر صادرات خود به این امر نایل شده باشد. الگوی توسعه متکی به صادرات امروزه تقریباً در میان اکثر کشورهای در حال توسعه به صورت مدل غالبی درآمد است و از این رو مشاهده می کنیم که طی 1980 بسیاری از این کشورها بسوی خصوصی سازی و کاهش دخ های ت در اقتصاد، مقررات ز ، آزادسازی تجاری ، تلاش در جهت جلب سرمایه های خارجی و به طور کلی در جهت حاکمیت عناصر اقتصاد بازار اهتمام کرده اند. نظریه تجارت به عنوان متور رشد اقتصادی دارای مخالفین و موافقین زیادی است . پر بیش و سنیگر از جمع مخالفان این نظریه بویژه در کشورهای درحال توسعه بوده اند و دلیل این امر را ت یب رابطه مبادله تجاری این کشورهامی دانند زیرا این کشورها صادر کننده مواد خام و وارد کننده محصولات نهایی می باشند و قیمت مواد خام نسبت به محصولات نهایی روز به روز در حال کاهش است برخی دیگر از نظریه پردازان اقتصادی همانندریکاردو، هگچر اهلین و کروگمن از موافقین رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تجارت خارجی بوده و دلیل این امر را عمدتاً در مزیت های نسبی و فراوانی نسبی عوامل تولید در بین کشورهای مختلف می دانند اما نکته این است که به مرور زمان و بویژه پس از جنگ جهانی دوم از تعداد مخالفین کاسته شده و بر تعداد موافقین افزوده شده است به دیگر سخن دیدگاه صاحبنظران در مورد نقش مثبت و مؤثر تجارت خارجی در رشد اقتصادی روز به روز خوشبینانه تر شده و آنرا به یک اصل تبدیل می نمایند.

در سالهای اخیر جهت توسعه اقتصادی کشور واستفاده از تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، افزایش ذخایر ارزی ، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق ب و کار برای صنایع مختلف و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ، روند پژوهش دراین مورد شتاب بیشتری گرفته است هرمحصولی که صادر می شود در منطقه تولید آن محصول رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می شود. جهت افزایش صادرات به فعالیت بازاری و تدوین استراتژیهای مؤثر برای ورود به بازارهای جهانی باید بیشتر و بهت رداخته شود. جوان بودن جمعیت کشور، توسعه صادرات را می تواند به عنوان یکی از استراتژیهای ایجاداشتغال منظور داشت جهت وارد شدن به بازارهای جهانی نیازمند طراحی استراتژی مناسب بازاری بین المللی می باشیم در شروع قرن 21 جهان با دو تحول تغییر اساسی مواجه است .

1- روند جهانی شدن 2- پیشرفت سریع تکنولوژی

بنابراین اتکا به بازارهای داخلی دیگر کافی است گرچه آسان تر است از این پس باید جهانی شید و ملی و بومی عمل نمود پی ف ارتباطات و توسعه شبکه های اطلاع رسانی جهانی فعالیت های بازاری را بسیارتخصصی و پیچیده نموده است بازاری را به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت بازرگانی و مدیریتی درآورده است . در بازاری جهانی باید به عوامل اصلی محیطی که پیوست در حال تغییر و تحول و تعامل بایکدیگر هستند مانند اقتصاد، تکنولوژی ، سیاست ، قانون و فرهنگ توجه کافی مبذول داشت و استراتژی بازاری برای هر کشور را با توجه به این عوامل طراحی نمودد و به ویژه ارزشهای فرهنگی محیط را برای افزایش فروش در نظر گرفت . فرویپاشی شوروی سابق و حرکت کشور چین به طرف اقتصاد بازار، کشورهای اروپای شرقی ، تشکیل اتحادیه اروپا، رشد و توسعه اقتصادی کشور جنوب شرق آسیا و... همگی فرصت های نوین بازاری را به ارمغان آورده اند. توسعه gatt (موافقن کلی روی تعرفه گمرکی و تجارت ) وسازمان و نهادهای اقتصادی جهانی و منطقه ای همکاریهای اقتصادی و بازرگانی ، wto (سازمان تجارت جهانی ) تسهیلات و تمهیدات فعالیت بازاری و بازرگانی را بوجود آورده اند به همان نسبت هم با رقابت آزادند مواجه شدن ، تمیهدات و محدودیت هایی را بجود آورده اند و رقابت از قیمت به رقابت بد کیفیت وبسته بندی انتقال یافته است پایان جنگ سرد جای خود به جنگ سرد اقتصادی و تبلیغاتی و فعالیت مناسب بازاری داده است در قرن 21 شرکت ها و کشورهایی برنده خواهند بود که با نوآوری و فعالیت مناسب بازاری از طریق طراحی استراتژیهای بازاری بتوانند فرصت های نوین تجاری را کشف نموده و اآنها بهره برداری نمایند و هرچه بیشتر در صحه تجارت و رقابت جهانی وارد شده و فعال باشند و تبوانند سهم مناسبی از این بازار را گرتفه و آرنا حفظ نموده و درآینده توسعه بخشند با توجه به نکات فوق و نیز شرایط بوجود آمده در نظام تجارت جهانی تمامی کشورها و بویژه کشورهای درح وسعه بر آن شده اند که بانگرشی جامعه و با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل برنامه های توسعه اقتصادی خود را مورد ارزی قراردهند بدیهی است ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه که تاکنون اقتصاد غیرنفتی آن نقش و حضور چندانی دراقتصاد بین الملل نداشته نمی توانست از این جریان و تحولات جهانی مستثنی باشداز آنجا که حضور ایران در صحنه اقتصاد بین الملل طی چند دهه گذشته عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع کالاها خلاصه شده است لذا برنامه های توسعه اقتصادی کشور هیچگاه در پیوند ارگانیک و توسعه زا با تجارت خارجی و توسعه صادرات قرار نگرفت به نظر می رسد که دستی به هر گونه راه حل در جهت رفع و یاتخفیف مشکل فوق و نیز برقراری ارتباط میان هر یک از بخشهای اقتصادی کشور و ازجملهبخش کشاورزی بااقتصاد بین الملل مست م ایجاد سیاست های مناسب ، اعمال دیدگاه های مقتضی و اجرای برنامه های زیربنایی و مستمری خواهد بود که براساس بررسیها و پژوهشهای جامع ارائه و تهیه گردیده است بی تردید نتایج مجموعه پژوهشهای این پروژه می تواند شنخت لازم را برای سیاست گذاری و اتخاذ را ارهای پایه برای توسعه تجارت کشاورزی ، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت ، مقابله بااثرات منفی ناشی از اجرای موافقتنامه wto به بخش کشاورزی و سایر مسائل مرتبط در اختیار قرار می دهد.

آنچه پیش روی دارید حاصل پژوهشی است با عنوان بازاری و بازاررسانی زیره و زرشک در استان اسان هدف کلی این مطالعه بررسی وضعیت بازاررسانی و بازاری محصولات فوق الذکر در سطوح مختلف تولید کننده ، عمده فروش ، ده فروش و صادر کننده و نیز تعیین سیر حاشیه ، کارآیی و ضریب هزینه بازاری این دو محصول ، بررسی عوامل مؤثر برحاشیه ده فروشی ، ضایعات و کارآیی بازاری زیره وزرشک بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه و اصلی صادراتی در بازارهای نهایی ، هدف ، برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات محصولات فوق ، شناسایی مسیرهای صادراتی در بازارهای جهانی و بین المللی ودر نهایت ارائه را ارهای مناسب جهت بهبود بازاری و بازاررسانی آنها در داخل و خارج کشور و توسعه صادرات زیره و زرشک می باشد.

2-1 ضرورت و اهمیت مسئله

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد گرچه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی ، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز بدلایل تأمین نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت هایی در رشد اقتصادی کشور از جایگاه خاصی برخوردار است . نظر به اینکه حدود یک سوم صادرات غیرنفتی ایران از بخش کشاورزی است و با توجه به ارزبری پایین این بخش نسبت به سایر بخش های اقتصاد کشور و وابستگی کم آن به تکنولوژی پیچیده می توان با توسعه صادرات محصولاتی که از نظر شرایط اقلیمی ، اقتصادی و فرهنگی دارای مزیتن سبی می باشند باتوجه به بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (wto) بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تأمین ومساعدت قابل توجهی به سایر بخشهای اقتصاد در جراین توسعه اقتصادیا نجام گیرد به منظور افزایش کارآیی و بهبود نظام بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشرو ایران و نیز توسعه صادرات آنها با توجه به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی نیاز به تحقیقات اقتصاد کشاورزی در مورد محصولات و مناطقی که دارای مزیتن سبی از نظر تولید، بازاری ، صادرات هستند روز به روز محسوس تر می شود.

کشور ایران باتنوع وسیع آب و هوایی در ای از مناطق آن در زمینه تولید برخی از محصولات کشاورزی نظیر پسته ، ما، کشمش ، بادام ، گردو و زعفران و زیره و زرشک از مزیت نسبی قابل توجهی برخوردار است لذا جهت اتخاذ سیاست های مطلوب در زمینه بهبود نظام بازاری و بازاررسانی و توسعه صادرات آنها نیاز به مطالعات اقتصادی به صورت علمی حائز اهمیت می باشد.

زیره و زرشک به عنوان یکی از گرانترین ادویه جهان با خصوصیات و ویژگیها و مصارف گوناگون غذایی ه سبز نیز به عنوان ادویه با مصارف گوناگون و استفاده های صنعتی و دارویی می توانند از جایگاه ویژه ای درصادرات محصولات کشاورزی برخوردار باشند سهم تولید کشورمان با بیش از 60 درصد کل تولید زیره وزرشک در جهان به عنوان بزرگترین تولید کننده و صدور بیش از 80 درصد آن و در مورد زیره سبز به عنوان بزرگترین تولید کننده با سهمی حدود 35 درصد تجارت جهانی و صدور حدود 95 درصد در صورت یافتن جایگاه و ارزش واقعی آنها در بازارهای جهانی با توجه به نقش تعیین کننده کشور ما در حال حاضر و تقویت آن در آینده از جمله نکات ارزشمند آن در بین جایگاه محصولات صادراتی کشور است . مزیت نسبی واهمیتی که این محصولات از نظر تولید، سطح زیر کت و اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور بویژه استانهای اسان دارد و نیز قابلیت توسعه صادرات این محصولات در بازار جهانی که می تواند منجر به افزایش درآمدهای ارزی کشور شود آنها را از جایگاه ویژه ای برخوردار نموده است اما وجود مسائل و مشکلات مختلف چه درزمینه های تولید و نحوة عمل آوری این محصولات توسط کشاورزان که عمدتاً بدلیل عدم توجه کافی به ساختار نظام بازاری و بازاررسانی و نداشتن یک تشکیلات منسجم که کلیة مراحل تولید، بازاری ،بازاررسانی و صادرات را تحت پوشش قرار دهد، است و باعث گردیده که علیرغم کیفیت مرغوب این محصولات نسبت به نمونه های خارجی آنها زیره و زرشک ایران وضعیت مناسبی را در بازار جهانی نداشته باشند ایران به عنوان بزگترین تولید کننده زیره و زرشک دنیا هنوز در بازار جهانی جایگاه مشخص و روشنی ندارد ومجبور است بدلایل فوق از جمله تبلیغات منفی رقبا محصول خود را به کمتر از نصف قیمت جهانی به فروش رساند بنباراین باتوجه به اهمیت زیره و زرشک ایران و وضعیت خاص آنها، ساختار اقتصادی این محصولات در عرصه های تولید، بازاری ، بازاررسانی و صادرات نیاز به بازنگری و تحول اساسی دارد لذا دراین مطالعه وضعیت بازاری و بازاررسانی و صادرات این محصولات به صورت مطالعه موردی در مناطق عمده کشت ، در استان اسان مورد بررسی قرار گرفته است اضافه بر آن با توجه به محدودیت منابع مختلف وم افزایش بهره وری استفاده از منابع مختلف از جمله زمین و سرمایه محسوس است به بارو آرنارد وواساوادا (1995) توسعه صادرات از دو طریق عمده می تواند موجب رشد بهره وری گردد آن هامعتقد هستندکه توسعه صادرات از ی و موجب دسترسی به بازارهای جدید و در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی و احدهادر کشورهای صادر کننده می شود این امور موجب کاهش هزینه متوسط تولید هر واحد از محصول و افزایش بهره وری تولید می شود اضافه بر آن با گسترش صادرات و ورود واحدهای تولید به بازارهای جهانی درجة رقابت بین تولید کنندگان افزایش می یابد لذا بنگاه های تولیدی به منظور تضمین ادامه حضور خود در بازار وهمچنین افزایش و یا حداقل حفظ سهم صادراتی خود مجبور به افزایش بهره وری و توان مدیریتی خودمی گردند این امر هب نوبه خود موجب استفاده مناسب تر از منابع تولید و رشد بهره وری خواهد شد از سوی دیگر به عقیده نهدا و دهادش وار (1993)، افزای بهره وری استفاده از نهاده ها م ی تواند موجب کاهش هزینه های تولید محصول و پیشرفت تکنولوژی تولید این محصول و در نتیجه افزایش صادرات شود با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادی جامع در زمینههای فوق در مورد زیره سبز و زرشک ایران ضرورت و اهمیت این تحقیق ضروری است .

3-1 اه تحقیق

1- بررسی وشناخت عملیات بازار رسانی زیره و زرشک.

2- تعیین مسیر، حاشیه، سود، کارایی وضریب هزینه بازازی زیره و زرشک.

3- برآورد هزینه خدمات بازاری و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاری زیره و زرشک.

4-بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه صادراتی در بازارهای نهایی وهدف.

5- تعیین شفافیت یا عدم شفافیت بازار زیره و زرشک.

6- ارائه را ارهای مناسب جهت بهبود وضعیت بازاری زیره و زرشک.

7- برآورد توابع عرضه داخلی، تقاضای داخلی وعرضه صادراتی زیره و تعیین عوامل موثر بر آن.

4- 1 فرضیات تحقیق

1- بازار زیره از شفافیت کامل برخوردار است

2- میزان ضایعات زیره و زرشک کمتراز 10 درصد است.

رابطه حاشیه با؟ به هزینه بازاری وقیمت ده فروشی مثبت است.

بازار زرشک از شفافیت کامل برخوردار است.

5-1 کاربردهای انجام تحقیق

در کشور ما توسعه صادرات و بازاری محصولات کشاورزی و فرآْورده های حاصل از آن در چارچوب برنامه های توسعه کشاورزی و از جهات اجتماعی واقتصادی دیگری نیز نتایج مثبتی برای جامعه رو به توسعه کشور در بر دارد به نظم ی رسد که کشور ازمزیتهای نسبی زیادی در زمینه تولد انحصاری وشبه انحصار این محصولات در بازارهای منطقه ودنیا برخوردار باشد، نتایج تحقیق حاضر می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران برای برنامه ریزی های آتی باشد.

6-1 پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاری و بازار رسانی محصولات کشاورزی

بررسی وسیع منابع از طریق بانک های اطلاعات علمی وچکیده نامه های موجود، موضوعات تحقیقی مختلفی را در مورد زرشک به این شرح مشخص نمود: 43 مقاله در مورد مواد موثر دارویی دارای الکالوئیدها، 32 مقاله در رابطه با مسائل گیاهشناسی که 7 مورد آن در رابطه با زنگ سیاه گندم بود (برخی گونه های زرشک میزبان واسطه این بیماری می باشند). 21 مقاله در مورد گیاهشناسی، 14 مقاله در مورد ازدیاد کشت سلولی جهت است اج مواد موثر دارویی، 12 مقاله در مورد کنترل و آزاد سازی زرشک برای کنترل بیماری سیاه غلات، 11 مقاله در مورد مسائل بیوشیمیایی و نیز بیولوژیکی و 4 مقاله در مورد درمان کلینیکی با مواد دارویی زرشک، اما گزارشی در مورد تولید، بازاری و بازار رسانی زرشک ارائه نگردیده است (بالندری، 1371)

تحقیقات ومطالعات بازاری ، و بازار رسانی محصولات کشاورزی شناخت نسبتا وسیعی از علوم کشاورزی واقتصاد را می طلبند. اهمیت مطالعات در زمینه بازاری و بازار رسانی محصولات کشاورزی زمانی روشن شد که با ورود تکنولوژی به کشاورزی سنتی و بکار گیری روشهای نوین به زراعی توسط کشاورزان فعالیت کشاورزی روند تجاری شدن را به خود گرفت و مسئله مازاد یک یا چند محصول کشاورزی در مناطق خاصی ایجاد شد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت و مهاجرت روستائیان به ا و دورتر شدن فواصل بین قطب های تولید و مصرف، کانالهایی که این محصولات را از مزرعه تا به دست مصرف کننده عبور می دهد را پیچیده تر کرد. بعلاوه سیستم بازاری و بازار رسانی نه تنها محصولات تولید شده را در داخل کشور توزیع می کند بلکه با گسترش دائمی تجارت بین المللی این وظیفه را در سطح جهانی نیز انجام می دهد. از این او اهمیت تحقیقات و مطالعات بازاررسانی محصولات کشاورزی تحقیقاتی روز به روز بیشتری گردیده است (ترکمانی، 1378) در زمینه بازاری و بازار رسانی محصولات مختلف کشاورزی تحقیقاتی نیز انجام شده، اما در رابطه با دو محصول زیره و زرشک تنها در زمینه مسائل فنی و به زراعی آنها تحقیقات اندکی بوسیله نهادهای تحقیقاتی انجام شده است.

(1376)، در تحقیقی وضعیت بازاری ما بویژه در استان فارس با تاکید بر صادرات آن را مورد بررسی قرار داد. به منظور انجام مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای در هر یک از شهرستانهای مورد مطالعه از تولید کنندگان، عمده فروشان و گروهی از صادر کنندگان که بیشتر در شیراز مستقر بودند از طریق تکمیل پرسشنامه، مصاحبه حضوری به عمل آمده، افزون بر آن اطلاعات تکمیلی از سازمانهای مرتبط مانند سازمان کشاورزی و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی جمع آوری شده است. به منظور بر آورد تابع صادرات ما از اطلاعات سری زمانی مربوط به سالهای 74-1355 استفاده شده است.

مدل مورد استفاده جهت تعیین عوامل موثر بر صادرات ما:

y=bo-b1x1-b2x2-b3x3+b1x1+b5x5-d+uii

که در آن:

y: میزان صادرات

x: نرخ رز

x2: تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی

x3 : نرخ تورم

x4 : نرخ سود بانک

x5: قیمت صادراتی

d: متغیر مجازی پیمان ارزی

u: جمله اخلال

بر آورد تابع فوق نشان می دهد، که افزایش نرخ ارز، تسهیلات اعطایی بانک ها وافزایش قیمت صادراتی، بر صادرات ما اثر مثبت و افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی اثر منفی داشته از طرفی وجود پیمان ارزی که نشانگر کاهش سود بدست آمده از صادرات است بر صادرات نیز اثر منفی داشته است.

خزاعی (1376)، در بررسی خود در مورد بازار زعفران توصیه می نماید که جهت رفع مشکلات بازار داخلی و خارجی و افزایش سود زعفران کاران نیاز به بازبینی در تشکیلات موجود در بخش تولید و بازار عرضه است. وی اعتقاد دارد که واسطه های بیشمرای وارد بازار زعفران شده اند که بیشتر در پی کاهش مدت زمان فروش این محصول در بازار خارجی هستند بنابراین اگر تشکیلاتی ایجاد شود که بتواند رقیبی قوی در بازار داخلی وخارجی برای واسطه ها باشد و به مروز زمان آنها را از بازار خارج نماید این واسطه ها حذف خواهند شد. او در پایان پیشنهاد می نماید که با ایجاد مجمعی متشکل از ت و تعاونی ها به منظور سیاست گذاری مناسب، حمایت ونظارت بر آن، تحت عنوان صندوق زعفران می توان به یک سیستم هماهنگ د رتولید، بسته بندی، توزیع و صادرات و حل مشکلات زعفران کاران دست یافت.

ترکمانی (1378)، تولید و بازاری وعوامل موثر بر صادرات زعفران ایران را مورد بررسی قرار داد. در زمینه وضعیت بازاری زعفران در دو استان اسان و فارس به این نتیجه رسید که در نظامن بازار رسانی فعلی- قسمت اعظم منافع نصیب تجار دلالان عمده فروشان و صادر کنندگان غیر مجاز (قاچاق) می گردد و تولید کنندگان از منافع بسیار اندکی برخوردار می باشند. وی سهم عوامل بازاری در قیمت نهایی زعفران را به طور متوسط 25 درصد. هزینه خدمات بازاری وارزش افزوده زعفران صرف هزینه خدمات بازاری این 318 و 4933 محاسبه نمود. که مقدار 645 درصد ارزش افزوده زعفران صرف هزینه خدمات بازاری این محصول شده است و پیشنهاد می کند که با تغییر مسیر بازاری وتشکیل اتحادیه های محلی ید زعفران در شهرستان های تولید کننده، شرکت های سهامی بسته بندی، توزیع و صادرات می توان کشاورزان را در عواید این شرکت سهیم نمود و مدار بازاررسانی کاملا شفافی ایجاد نمود.

دانشور ومظهری (1379)، در تحقیقی تحت عنوان (نگرش اقتصادی- اجتماعی بر جایگاه محصولات کشاورزی راهبردی ویژه اسان) نقشی را که تولید زرشک در ایجاد در آمد، اشتغال زایی و کمک به توسعه اقتصادی- اجتماعی منطقه داشته، بررسی نمودند. این پژوهش نیز در سه مرحله مطالعه اسنادی و واحدهای تولیدی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تولید زرشک باعث افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری پنهان در بخش کشاورزی و ... می گردد و در نهایت چنین اذعان نمودند که توجه بیش از بیش به تولید کشاورزی زرشک و افزایش سطح زیر کشت آن در استان و سرمایه گذاری د راستای صنایع وابسته به آن روند توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق محروم جنوب استان اسان را بهبود خواهد بخشید. در ضمن این مطالعه ارزش افزوده حاصل از زرشک خشک در کل منطقه بیرجند وقاین را 6/5 میلیارد ریال وارزش افزوده زرشک تبدیل شده به افشره در کل منطقه بیرجند و قائن را 22 میلیارد ریال ذکر نموده است.

شریف آزاد و باستان زاده (1375) در تحقیقی تحت عنوان (کشش های قیمتی و در آمدی صادرات غیر نفتی طی دوره 1338 تا 1372 بیان می نمایند که افزایش ارزش صادرات غیر نفتی وتنوع ترکیبات آنها ضرورت شناسایی وتعیین درجه تاثیر گذاری متغیرهای موثر بر روند عرضه و تقاضای صادرات غیر نفتی را اجتناب ناپذیر ساخته است، لذا در این تحقیق از ی و متغیرهای فوق شناسایی شده و از سوی دیگر جهت و شدت تاثیر گذاری هر یک از آنها بر توابع عرضه و تقاضای اقلام صادرات غیر نفتی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنج محاسبه شده است. کشش های قیمتی و در آمدی منتج از ضرایب ت توابع مذ ر جهت و شدت تاثیر گذاری هر یک از متغیرهای فوق را به توابع عرضه و تقاضای صادرات غیر نفتی نشان می دهد.

دهقانیان و کهنسال (1375)، در مطالعه ای با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1360 تا 1373 تاثیر تغییر قیمت های اسمی و واقعی زعفران بر روی سطح زیر کشت آن، تاثیر نرخ تورم بر قیمت اسمی زعفران و تاثیر صادرات زعفران بر روی سطح زیر کشت، قیمت وعملکرد در تار این محصول مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتایج بدست آمده قیمت های واقعی زعفران نسبت به سال پایه کاهش نشان نمی دهد و در مجموع قیمت اسمی زعفران بر روی سطح زیر کشت آن تاثیر بسزایی داشته است. علاوه بر این بین صادرات زعفران با سطح زیر کشت، قیمت و عملکرد در تار سال بعد آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

نوری و کوپاهی (1375)، توابع عرضه و تقاضای صادرات پسته را به صورت سیستمی و از روش 3sls برآورد نموده اند در این مطالعه قیمت صادرات، قیمت صادارت جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور تقاضا کننده نرخ مبادله ارز و تولید جهانی به غیر از ایران به عنوان عوامل موثر بر تقاضای صادرات و قیمت داخلی، تولید داخلی و در آمد حاصل از نفت به عنوان عوامل موثر بر تقاضای صادرات و قیمت داخلی، تولید داخلی و در آمد حاصل از نفت به عنوان عوامل موثر بر عرضه صادرات معرفی شده اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که کشش قیمتی تقاضا و عرضه صادرات به ترتیب 998/0 و 53/1 بوده است. درآمد کشورهای وارد کننده

مهرگان و شیخی (1375)، با توجه به دو فرآیند : الف: تجارت محرک رشد اقتصادی است و ب) تجارت مانعی در برابر رشد اقتصادی است و همچنین با استفاده از نظریه های اقتصادی از یک الگوی اقتصادی در برگیرنده 5 معادله و 4 اتحاد استفاده د و معادله ای بدست آوردند که آن را برای بخش کشاورزی ایران تخمین زدند. نتایج بدست آمده از این تخمین نشان داد که رشد صادرات بخش کشاورزی تاثیر معنی داری روی رشد اقتصادی این بخش ندارد زیرا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات اغلب جذب فعالیت های غیر کشاورزی همچون خدمات و صنعت می شود در این صورت صادرات بخش کشاورزی در نهایت منجر به رشد اقتصادی بخش هایی غیر از کشاورزی خواهد شد و تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی بخش های غیر کشاورزی خواهد گذاشت.

عبدشاهی و ترکمانی (1379). عوامل موثر بر صادرات مرکبات ایران تعیین وجود یا عدم وجود در ناپایداری درآمد و همچنین تعیین تخصص یا تنوع در تولید یا صادرات انواع مرکبات ایرانی را مورد بررسی قرار دادند. آمار و اطلاعات لازم جهت بررسی وضعیت صادرات به صورت سری زمانی از سال 76-1360 از مرکز تحقیقات. گمرک، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزی، بانک مرکزی و سایر سازمانهای مربوطه جمع آوری شده است. جهت بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی تابع عرضه صادرات مرکبات از توابعی به فرم خطی و لگاریتم خطی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی وجود ناپایداری در درآمد صادراتی مرکبات و بررسی علت این ناپایداری از توابع لگاریتم خطی، ارزش صادرات و متغیر روند زمانی و تحلیل واریانس کواریانس استفاده شده است. تعیین تخصص یا تنوع در صادرات انواع مرکبات با استفاده از شاخص هرفیندال نیز صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهای تولید داخلی و شاخص های عمده فروشی کالاها به ترتیب تاثیر مثبت ومنفی بر صادرات لیمو شیرین داشته است. در تابع صادرات مرکبات به طور کلی متغیرهای تولید داخلی، قیمت صادراتی، تولید ناخالص ملی و نرخ ارز با تاثیر مثبت معنی داری شده است از طرفی ناپایداری در درآمد صادرات لیمو شیرین و صادرات پرتقال و کل مرکبات و تقاضای این محصولات بوده است. شاخص هرفیندال نشان می دهد که به مرور زمانی، صادرات به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است، اما تولید به سمت تنوع در حرکت می باشد.بخش اول

1-2 مقدمه

استفاده از گیاهان داروئی به قدمت عمر انسان است تا چند دهه گذشته آنچه که به عنوان دارو موردساتفاده قرار می گرفت ازمنابع طبیعی و بوط رعمده از گیاهان بدست می آمد. با پیشرفت سریع علوم و ساخت داروهای شیمیائی که بصورت سنتز می شود کم کم داروهای شیمیائی جای داروهای گیاهی راگرفت . مدتی پس از مصرف مواد داروئی صناعی ، اثرات نامطلوب جانبی در بعضی از آنها هویدا گردید.بطوریکه در مواردی آثار سوءو وعوارض جانبی بعضی از این داروها برای بیمار خطرناکتر از بیماری مورددرمان بود مجدداً بشر دست بسوی طبیعت دراز کرده و روش گیاه درمانی را بر شیمی درمانی ترجیح داد. که در این رابطه ها، مراکز تحقیقاتی ، کارخانه های داروسازی و سازمان بهداشتجهانی بنرامه های وسیعی جهت استفاده از گیاهان داروئی تدارک دیده و نقش گیاهان داروئی جهت موارد مختلف را در قرن بیست ویکم سرنوشت ساز تلقی نموده اند از میان گیاهان داروئی که امروزه موارد مصرف نسبتاً زیادی پیدا نموده می توان زیره سبز با نام علمی "cuminum cyminum" از خانواده "ammiaceae" را نام برد که در صنایع داروئی ، غذائی و صابونسازی کاربرد دارد.

از طرف دیگر زیره سبز علاوه بر اینکه یک گیاه داروئی می باشد جنبه تجارتی و صادراتی آن نیز برای کشورمان دارای ارزش و اهمیت زیادی می باشد و از آنجا که تجارت و اقتصاد از مهمترین ارکان هر جامعه می باشد ذا ضروری است این گیاه از آنچه دریچه نیز تحت بررسی های دقیق قرار گرفته و راهای شکوفائی بررسی شود (یکی از آن راهها گسترش صادیات کالاهای کشاورزی بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی گردیده و می بایست تمامی امکانات و توان علمی و تحقیقی در این مقوله بکار گرفته شود* تا شاید بتوان مشکلات موجود را شناسایی و راه حلمهای مناسب و بنیادی را برای آن بی م چرا که معتقدیم افزایش هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی و حضور فعال در بازارهای بین المللی تضمین کننده استقلال کشو و سبب پیشبردمقاصد یمان خواهد بود. لذا با توجه به موارد یاد شده فوق جا دارد که در زمینه های به زراعی ، به نژادی و مسائل اقتصادی زیره سبز تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

2-2 تاریخچه

در تعیین منشأ و مبدأ جغرافیایی زیره سبز بین محققین و منابع اختلاف عمده ای وجود دارد ولی به احتمال زیاد منشأ اولیه آن ، ناحیه علیای مصر و سواحل نیل بوده است که امروزه به ح نیمه وحشی در منطقه وسیعی از مدیترانه ، ایران ، عربستان و نواحی مختلف می روید و پرورش داده شده می باشد. مناطق انتشار گونه c.cyminum بحال نیمه وحشی در حال حاضر شرق اسان - 12 کیلومتری جنوب سبزوار (ارتفاع 880متری ) بین سرخس و صالح آباد (ارتفاع 900-700 متری ) سرخه غرب سمنان (1100 متر) - گرمسار بین تهران و سمنان و قندهار (700 متر) توسط پرفسورشینگر (rechinger) در فلورایرانیکا اعلام و گزارش گردیده است .

3-2 خصوصیات گیاهشناسی زیره سبز

1-3-2 ویژگیهای عمومی

زیره سبز گیاهی است علفی و ی اله از جنس cuminum و گونه cyminum از خانواده چتریان (ammiaceae) که در عربی به آن کمون و در برخی از مناطق استان اسان "کراویه " نامیه می شود. تعدادکروموزوم ها در این گیاه 2n برابر 14 گزارش گردیده ارتفاع ان بر حسب شرایط محیطی از 15 تا 40 سانتیمترمتغیر است . ریهش این گیاه راست و بطور قائم که تا عمق 30 سانتیمتری می تواند نفوذ نماید. ضخامت ریشه اصلی آن بزحمت به حدود 5/0 سانتیمتر در محل طوقه می رسد. دراای ریشه های مئوی فراوان بوده و ساقه در این گیاه منشعب به تقسیمات دوتائی و بندرت سه تائی در محل انشعاب بندهائی را تشکیل می دهد که محل وج برگها نیز از محل همین بندهاست . ساقه پس از 3 الی 8 انشعاب بالا ه به گل آذین ختم می شود.گل آذین جتر مرکب بوده ، گلها کوچک به رنگ صورتی مایل به نفش و از نوع پنج تائی می باشد کاسه گل مرکب از 5 کاسبرگ نوک تیز و جام گل از 5 گلبرگ آزاد تشکیل شده است نافه گل از 5 پرچم اپی تپال تشکیل یافته وتخمدان در آن 2 برچه ای و تحتانی است . گل زیره خودگشن و دگرگشنی آن 35/2% می باشد. میوه از نوع دوفندقه است (schizocarp) که براحتی از یکدیگر جدا می شود بذرها پوشیده از کرکهای کوتاه و ضخیم می باشد و به صورت عمودی روی دمگل قرار می گیرند. میوه زیره سبز بیضی شکل و در دو انتها باریک است رنگ بذر از سبز تا زرد تیره تغییر میکند. در سطح دانه شیارهائی نسبتاً عمیق ملاحظه می شود که تعداد این شیارها روی بذر 7-5 عدد است و دیواره این شیارها به صورت دو ردیف دیوارة بلند به موازات شیارهاازنوک دانه تا انتها کشیده شدهاست . میوه زیره سبز بوی معطر داشته و طول تقریبی آن 6-3 میلیمتر و عرضه 2-5/1 میلیمتر می باشد. میوه اغلب پوشیده از تارهای خشن است ولی در بعضی از ارقام این تارها دیده نمی شود، وزن هزاردانه بطور متوسط 5/2 تا 3 گرم می باشد. برگهای زیره سبز باریک و بلند، متناوب ، شفاف ،بی کرک و رشته ای می باشد که هر دو یا سه تای آنها تشکیل دم واحدی را می دهند که از محل بندها روی سابقه می رویند ساقه در انشعابات آ ی و زیر چتر معمولاً حاوی برگهای بیشتری هستند.این برگهای رشته ای که سطح تبخیر گیاه را به حداقل ممکن کاهش می دهند خود عامل مهم دیگر مقاومت این گیاه به خشکی و دیم بودن آن بشمار می روند. از جنس cuminum دو گونه به نامای علمی c. cyminum و c.selifoliumوجود دارد در کشور ما ایران رقم خاص ثبت شده ای وجود ندارد ولی در هندوستان ، بلغارستان و مصر ارقام وواریته های زیادی ذکر گردیده است .
مشاهده متن کامل ...
پیش بینی آینده تجارت ایران در سال 93 ، سال رونق و شکوه صادرات
درخواست حذف اطلاعات
تجارت خارجی همواره بعنوان حوزه ای فرابخشی در اقتصاد ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از اه کلان اقتصادی کشور طی برنامه های پنجساله توسعه، جهت گیری این برنامه ها به سمت توسعه صادرات غیرنفتی و هدفمند واردات بوده است. در سند چشم انداز 1404 به منظور دستی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی همراه با تعامل فعال اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی تاکید شده است.

در تحلیل عملکردهای صادرات و واردات که دو متغیر اصلی درتجارت خارجی کشور هستند میتوان اینگونه مطرح کرد که از برنامه پنجساله دوم توسعه تا پایان برنامه چهارم توسعه مجموعاً با اجرای برنامه های حمایتی ت از جمله توسعه زیرساختهای تجاری، حذف پیمان سپاری و حذف ایستگاهها و مقررات زائد در مسیر صادرات، روند رو به توسعه ای طی شد هرچند در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه این روند کند شده ودر سالهای 90 و 91 با تشدید تحریم ها و ضعف تد ر اتخاذ شده از سوی ت با افت معنی داری در شاخص های حوزه تجارت خارجی مواجه بوده ایم.

از آنجا که توسعه صادرات غیرنفتی شاخص مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید، لازم است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی به دقت ارزی و به منظور رشد سهم آن برنامه ریزی های کلان و مدونی صورت پذیرد. براساس اطلاعات منتشره مرکز آمار ایران، سهم صادرات غیرنفتی از gdp در سال 1380 حدود 1% بوده که این سهم در سال 1381 به 3.8% ، در سال 1387 به 4.8% و در سال 1388 به بالاترین رشد یعنی حدود 7.2% رسیده است.البته این شاخص در سال 1389 با کاهش معنی داری به 5.6 % تنزل یافته است.

همچنین سهم صادرات خدمات از مجموع صادرات غیرنفتی از 31% در برنامه دوم توسعه به رقم 44% در برنامه سوم رسید که مجدداً در برنامه چهارم به حدود 36% کاهش یافت درحالیکه هرچه شاخص سهم صادرات خدمات در کل صادرات غیرنفتی ودر اقتصاد کلان بالاتر باشد نشاندهنده استحکام و پایداری اقتصاد است.

شاید یکی از اصلی ترین شاخص ها درحوزه تجارت خارجی کشور را بتوان سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نام برد. درحال حاضرسهم صنعت ازتولید ناخالص داخلی حدود 18 % است که برای تحقق اه اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی نیازمند رسیدن به رقم 30% سهم صنعت از gdp هستیم.

واردات یکی دیگر از متغیرهای مهم در تجارت خارجی است که در روند توسعه و پایداری تولید کالاها و خدمات و نیز تحقق اه کمی توسعه صادرات غیرنفتی نقش اساسی دارد. مدیریت واردات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یکی از راهبردهای ت طی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه بوده که با افت و خیزهایی روبرو بوده است. سهـم واردات از gdp، ترکیب واردات کالاها و رشد این متغیر متناسب با نیازهای تولیدی و صادراتی کشور از جمله شاخص های مهم د رتجارت خارجی است.

وابستگی زیاد واردات به نرخ ارز و منابع ارزی از چالش های مهم سال های اخیر است که البته اگر به درستی مدیریت شود می توان با تقویت رابطه صادرات غیرنفتی و واردات، ارز مورد نیاز واردات از محل ارزش افزوده تولیدات صادراتی تامین شود.

بررسی عملکرد شاخص ها در حوزه تجارت خارجی طی سالهای 90، 91و 92 و روند جاری این شاخص ها نشان می دهد که مجموعاً با تسهیل فرآیندها و رفع مقررات زائد در مسیر صادرات و واردات، رشد شاخص صادرات که طی ماههای اخیر منفی بوده در ماههای دی و بهمن 1392 مثبت شده که این امر نشاندهنده تاثیر مثبت برنامه ها و تد ر ت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری بر شرایط حاکم بر بخش صادرات است.

البته کاهش نسبت واردات طی یازده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که درحال بهبود می باشد کماکان ناشی از محدودیت های اعمال شده بین المللی است که به نظر میرسد هنوز با محدودیت تامین مالی تولید از سوی شبکه بانکی، مشکلات نقل وانتقال ارز و بوروکراسی و مقررات بازدارنده اداری در داخل کشور نیزدست و پنجه نرم می کند.

صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه 2014 خود کماکان اقتصاد ایران را بواسطه تبعات ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی، اقدامات ت در اجرای طرحهای بلندپروازانه اقتصادی سالهای گذشته، تشدید تحریم های مالی و تجاری، تورم و بیکاری و ضعف بخش های بانکی و مشارکت های مالی در اقتصاد کلان، شکننده و آسیب پذیر عنوان نموده و خواستاراتخاذ و اعمال سیاست های پولی مستحکم و هدفمند، تقویت تولید برای شتاب بخشیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد از سوی ت ایران شده است. البته ب ایه این گزارش همچنان اظهار امیدواری شده که با اعمال تنش ز در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای ب و کارداخلی از سوی ت یازدهم، مسیر رسیدن به اه و را ارهای فوق هموارت شود.

براین اساس تجارت خارجی نیز که بسیار متاثر از محدودیت های داخلی و تحریم های خارجی سالهای اخیر بوده لازم است با نگاه و اراده واقعی برای گسترش تولیدات صادرات محور از سوی ت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی در اولویت قرار گیرد. با توجه به آنچه در فوق اشاره شد پیش بینی وضعیت تجارت خارجی کشور در سال 1393 ازچند منظر قابل تحلیل است.

رویکرد ت به سمت تقویت تولیـد صادرات محور جدی است و ضرورتاً برای تحقق این هدف تولیدکنندگان بخش خصوصی می بایست با توجه به مشکلات فعلی و درک شرایط روز کشور، حداکثر بهره وری و راندمان درتولید و کاهش هزینه ها را مدنظر داشته باشند.

ت برای توسعه تولید ملی و کاهش هزینه های آن و افزایش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی- صادراتی، بایستی هشدارهای جدی را به دستگاههای اجرایی خدمات دهنده و مرتبط با امور تولید و صادرات بدهد تا از ایجاد زمینه های هزینه زا برای تولیدکننده و صادرکننده اجتناب نمایند و در این مسیربه حذف تشریفات و مقررات زائد، بهبود فرآیندها و بهره وری نیروی انسانی شاغل در بخش های تی ذیربط اهتمام داشته باشند.

با توجه به اه کمی صادرات غیرنفتی در سال 1393 که حدود 70 میلیارد دلار است برخی ا امات در سال آینده بایستی تامین شود اولاً اینکه رسیدن به اه صادراتی قابل دسترس است ولی نیازمند بودجه و اعتبارات عملیاتی است و یقیناً اگر قرار باشد در سال آینده ت از محل صادرات کالاها و خدمات حدود 70 میلیارد دلار عایدی ارزی ب نماید در کنار تسهیل فرآیندها وحذف بوروکراسی اداری، برای اجرای برنامه های بازاری ، بازارسازی و تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، شناسایی فرصتهای بازارهای هدف، توسعه مشوقها برای جذب سرمایه گذاران خارجی،توسعه حضور بنگاهها درنمایشگاههای تخصصی و بین المللی خارجی برای معرفی کالاها و بنگاه ها فعال تولیدی - صادراتی و سایر موارد بایستی بودجه و اعتبارات آن تامین و به سازمان متولی تجارت خارجی کشوراختصاص یابد.

براساس مزیتهای کشوردر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی، رسیدن به اه پیش بینی شده صادرات در سال 93 ، شدنی است.

صنعت غذای کشور با بیش از 33 رشته اصلی فعالیت تولیدی، توان صادرات بیش از 5 میلیارد دلارمحصول غذایی را دارد.

بخش صنعت که محصولات با ارزش افزوده مناسبی تولید می نماید قادر است با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توان تولید با حداکثر ظرفیت، اه بالاتر از 30 میلیارد دلار را محقق کنند.

بخش صنایع دستی و فرش های نفیس دستباف کشورمان، مزیت بالقوه مناسبی برای صادرات دارند که درصورت تامین بودجه های حمایتی و تشویقی صادرات و بازاری می تواند بیش از 5 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشند.

بخش گردشگری نیز از اصلی ترین زمینه های ارزآور در حوزه خدمات است که نیازمند نگاه راهبردی در کشور با رویکرد توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور می باشد بگونه ای که مسئولین ارشد کشور و نیز در سطح استانها بایستی یکی از دغدغه اصلی مدیران و مسئولین برای افزایش رفاه عمومی از محل عایدات گردشگری برنامه ریزی شود.

اجمالاً با توجه به فضای امیدوارانه ای که درکشور ایجاد شده، پیش بینی می شود اه صادرات و واردات در سال 1393 محقق شود لیکن نیاز اقتصاد ملی براساس اه سند چشم انداز1404، تحقق عملکردهای بیش از اه پیش بینی شده صادرات برای سال آینده است و امیدواریم افق پیش رو با مشارکت و تعامل سازنده ت و بخش غیر تی در همه عرصه های اقتصادی بویژه توسعه صادرات غیر نفتی ، بر پایه منافع ملی ترسیم و عملیاتی شود.

منبع:سایت خبر آنلاین- ۲۸/۱۲/۱۳۹۲مشاهده متن کامل ...
حرکت لاک پشتی صادرات صنعتی ایران
درخواست حذف اطلاعات

حرکت لاک پشتی صادرات صنعتی ایران

آمارهای منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، نشان از روند لاک پشتی توسعه صادرات صنعتی ایران در مقایسه با ۵ کشور منتخب از جمله ترکیه، مکزیک، ما ی، هند و برزیل دارد.

روند عمومی تجارت صنعتی کشورهای منتخب مربوط به بازه زمانی ۳۵ سال گذشته منتهی به سال ۲۰۱۵ یعنی فاصله سال های ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ نشان از رشد فزاینده صادرات صنعتی دارد به طوری که در دهه اول قرن بیست ویکم تحول قابل توجهی در رشد تجارت صنعتی اکثر کشورها اتفاق افتاده است.

از طرفی رشد صادرات صنعتی همراه ج ناپذیر رشد واردات صنعتی بوده است. همچنین براساس آمارها، مقایسه دو کشور مکزیک و برزیل با عملکرد تقریبا مشابه تجارت صنعتی در سال ۱۹۹۰، نشان دهنده موفقیت چشمگیر مکزیک در زمینه افزایش حجم تجـارت طـی سـال های اخیر به ویژه دستی به رقم ۳۱۲ میلیارد دلار صادرات صنعتی در سال ۲۰۱۵ دارد به طوری که مطابق آمارها، در سال ۱۹۹۰ صادرات صنعتی برزیل ۷/ ۱ برابر صادرات صنعتی مکزیک بود، در حالی که در سال ۲۰۱۵ صادرات صنعتی مکزیک ۵/ ۴برابر صادرات برزیل شده است. از سوی دیگر، حجم تجارت صنعتی دو کشور هند و ما ی در سال ۱۹۹۰ تقریبا مشابه بوده و تا سال ۲۰۱۰ رقم صادرات صنعتی کشور ما ی از کشور هند بالاتر بوده است، اما از سال ۲۰۱۱ به بعد رشد صادرات صنعتی کشور هند افزایش یافته است به نحوی که رقم صادرات صنعتی هند، در سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰ میلیارد دلار از صادرات صنعتی ما ی سبقت گرفته است.

همچنین مقایسه آماری صادرات صنعتی ایران با ترکیه، نشان می دهد که شکاف بین رقم صادرات صنعتی ایران و ترکیه در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۸۲ میلیون دلار به نفع کشور ترکیه بوده که به مرور زمان به دلیل عدم رشد معنادار صادرات صنعتی ایران و در مقابل رشد قابل توجه صادرات صنعتی ترکیه، شکاف مزبور به مرور افزایش یافته است، به نحوی که این شکاف در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار عنوان شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین مطابق آمارها، در سال ۲۰۱۵ صادرات صنعتی کشور برزیل ۸/ ۳ برابر، صادرات صنعتی ترکیه ۶ برابر، صادرات صنعتی ما ی ۴/ ۷ برابر، صادرات صنعتی هند ۱۰ برابر و صادرات صنعتی مکزیک ۱۷ برابر صادرات صنعتی ایران بوده است. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، به بررسی روند صـادرات و واردات کـالاهای صنعتی ۶ کشور منتخب از جمله ایران، ترکیه، مکزیک، ما ی، هند و برزیل پرداخته است که در ادامه به تشریح عملکرد تجاری این کشورها پرداخته می شود.

برزیل

مطابق آمارها، میزان صادرات صنعتی کشور برزیل در سال ۱۹۸۰، معادل ۷ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۵ حجم صادرات صنعتی این کشور به ۶۹ میلیارد دلار رسیده که نشان از رشد صادرات صنعتی در این کشور دارد. از طرفی، میزان واردات صنعتی برزیل، در سال ۱۹۸۰، معادل ۱۰میلیارد دلار عنوان شده که در سال ۲۰۱۵ این رقم به ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد واردات صنعتی کشور برزیل در بازه زمانی سال های ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ دارد.

هند

دومین کشوری که میزان واردات و صادرات صنعتی آن در بازه زمانی ۲۰۱۵ – ۱۹۸۰ مورد بررسی قرار گرفته، هند است که براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، میزان صادرات صنعتی این کشور در سال ۱۹۸۰، معادل ۵ میلیارد دلار ثبت شده است. این در حالی است که حجم صادرات صنعتی این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۱۸۳ میلیارد دلار رسیده که نشان از جهش صادرات صنعتی این کشور در بازه زمانی مذکور دارد. از طرفی براساس آمار، میزان واردت صنعتی هند در سال ۱۹۸۰، معادل ۵ میلیارد دلار عنوان شده که در سال ۲۰۱۵ حجم واردات صنعتی هند به ۱۸۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

ما ی

سومین کشور منتخب مورد مقایسه ما ی است که مطابق آمارها، حجم صادرات صنعتی این کشور در سال ۱۹۸۰، معادل ۲میلیارد دلار گزارش شده که روند صادارت صنعتی این کشور در فاصله سال های ۲۰۱۵- ۱۹۸۰ نشان از رشد قابل توجهی دارد، به طوری حجم صادرات صنعتی این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۳ میلیارد دلار رسیده است. همچنین مطابق آمارها، میزان واردات صنعتی ما ی در سال ۱۹۸۰، معادل ۷ میلیارد دلار ثبت شده که این حجم از واردات صنعتی با یک روند رو به رشد روبه رو بوده است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۵، حجم واردات صنعتی ما ی به ۱۲۲ میلیارد دلار رسیده است.

مکزیک

همچنین مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، حجم صادرات صنعتی کشور مکزیک ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ گزارش شده است که این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۳۱۲ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشان دهنده رشد قابل توجه صادرات صنعتی مکزیک در بازه زمانی ذکر شده است. از سوی دیگر براساس آمار منتشر شده، حجم واردات مکزیک در سال ۱۹۸۰، معادل ۱۷ میلیارد دلار بوده است که در سال ۲۰۱۵ به ۳۲۰ میلیارد دلار رسیده که نشان از رشد واردات صنعتی این کشور دارد.

ترکیه

پنجمین کشور منتخبی که میزان صادرات و واردات صنعتی آن مورد بررسی قرار گرفته، ترکیه است. براساس آمار منتشر شده، حجم صادرات صنعتی ترکیه در سال ۱۹۸۰ یک میلیارد دلار ثبت شده است. این در حالی است که حجم صادرات صنعتی این کشور در سال ۲۰۱۵ با جهش روبه رو بوده و به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان از رشد صادرات صنعتی این کشور دارد. از طرفی مطابق آمارها، میزان واردات صنعتی ترکیه در سال ۱۹۸۰ معادل ۳میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۱۳۵ میلیارد رسیده است.

ایران

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان تجارت جهانی، ایران آ ین کشور منتخبی است که میزان واردات و صادرات صنعتی آن مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق آمارها، میزان صادرات صنعتی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منتخب ذکر شده، روند رو رشدی را تجربه نکرده است به طوری که میزان صادرات صنعتی ایران در سال ۱۹۸۰، تنها معادل ۴/ ۰ میلیارد دلار ذکر شده است. اگرچه حجم صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۵ با رشد مواجه شده و به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است اما در مقایسه با دیگر کشورهای منتخب، اصلا قابل مقایسه نیست و نشان از روند لاک پشتی صادرات صنعتی ایران در بازه زمانی ذکرشده دارد. همچنین مطابق آمارها، میزان واردات صنعتی ایران در سال ۱۹۸۰ معادل ۹ میلیارد دلار عنوان شده که در سال ۲۰۱۵ به ۲۹میلیارد دلار افزایش یافته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

به کانال ما در تلگرام بپیوندید: از وبسایت ما دیدن نمایید:مشاهده متن کامل ...
دو مولفه تغییر روند صادراتی
درخواست حذف اطلاعات
رو مه دنیای اقتصاد - شماره 4033 تاریخ چاپ:1396/02/11 بازدید:261بار کد خبر: den-1098953

دنیای اقتصاد: اه کمی صادرات در سند راهبردی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در حالی منتشر شده که به نظر می‌رسد در برخی از سال‌ها شاهد پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های بلند پروازانه‌ای بوده‌ایم. اه کمی تعیین‌شده برای سال‌های 1395 تا 1396 با شیب نسبتا تندتر و از سال‌های 1397 تا 1404 با شیب ملایم در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که هدف‌گذاری صادراتی برای سال 95 حکایت از رسیدن به صادرات 7/ 68 میلیارد دلار داشت و البته تنها 9/ 43 میلیارد دلار از این رقم تا پایان سال 1395 محقق شد؛ حال آنکه در سال 1396 قرار است 103 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. بر این اساس، رشد صادرات از سال 1395 تا 1396(در بازه زمانی ی اله) حدود 49 درصد پیش‌بینی شده؛ در حالی که در بازه‌های 4 ساله بعدی 1397-1400 و 1401 تا 1404 به‌طور متوسط برای هر سال 9 درصد در نظر گرفته شده است.

 

 

دلیل شیب تندتر صادرات در هدف‌گذاری‌های سال‌های 1395 تا 1396 به رشد درآمدهای نفتی برمی‌گردد. معمولا توجه به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی زمانی اتفاق می‌افتد که صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار مشکل شده باشد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ایران در سال‌های اخیر کاهش یافته، در نتیجه صادرات غیرنفتی در مرکز توجه مسوولان قرار گرفته است. در این مقطع زمانی معمولا سیاست‌های تشویقی و کوتاه‌مدت نظیر کاهش یا حذف عوارض صادراتی، اعطای جوایز صادراتی و... اعمال می‌شود که در کوتاه‌مدت ممکن است موجب افزایش صادرات غیرنفتی شود. اما در بخش دیگر برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد شیب ملایم صادرات از سال‌های 1397 تا 1404 هستیم. در این خصوص باید توجه داشت که ورود به بازارهای بین‌المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه‌هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در سطح بین‌المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره‌وری است. معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و نتیجه نرخ رشد صادرات روندی کاهشی خواهد داشت. براساس این منطق، نرخ رشد صادرات در هر سال نسبت به سال قبل برای سال‌های 1397 تا 1404 با شیب ملایم تری که به صورت متوسط 9 درصد بوده، پیش‌بینی شده است.

بنا بر آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای تحقق سند چشم‌انداز در بخش صادرات کالا و خدمات آورده شده است، میزان صادرات در سال 1392 معادل 53 میلیارد دلار و در سال 1393 معادل 63 میلیارد دلار بوده است. اما در سال 1394 صادرات کاهش یافته و به 56 میلیارد دلار رسیده است. هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در این سند نشان می‌دهد که چنانچه تحریم‌ها رفع و به‌طور کامل اجرا شود، در سال 1396 باید به صادرات 103 میلیارد دلاری دست ی م. در سال 1400 نیز این رقم باید به 130 میلیارد دلار برسد و تا سال 1404 باید صادرات 180 میلیارد دلاری در کارنامه تجاری ایران ثبت شود. براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، قرار است در سال 1396، معادل 86 میلیارد دلار صادرات کالاهای ایرانی محقق شود. این رقم در سال 1400 به 107 میلیارد دلار خواهد رسید و در سال 1404 نیز به 145 میلیارد دلار ارتقا می‌یابد. داده‌های این سند نشان می‌دهد که در سال 1392 معادل 8/ 41 میلیارد دلار و در سال 1393 معادل 5/ 50 میلیارد دلار برای صادرات کالا محقق شده است. وضعیت سال 1394 نیز نشان می‌دهد که صادرکنندگان توانسته‌اند4/ 42 میلیارد دلار کالا را به بیرون مرزها صادر کنند.

صادرات کالا شامل کالاهای صنعتی (شامل پتروشیمی)، معدنی، کشاورزی و دامپروری، میعانات گازی و فرش و صنایع‌دستی است. از این رو اه کمی صادرات نیز برای هریک از این بخش‌ها به تفکیک آورده شده است. در بخش کالاهای صنعتی، در سال 1392 معادل 8/ 25 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. در سال 1393 نیز این رقم به 30 میلیارد دلار رسیده و در سال 1394 هم 5/ 30 میلیارد دلار صادرات کالاهای صنعتی محقق شده است. هدف‌گذاری برای این نوع کالا باید تا پایان سال 1396 معادل 58 میلیارد دلار و در سال 1400 نیز به 81 میلیارد دلار افزایش بیابد. در نهایت براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1404 میزان صادرات کالاهای صنعتی باید به 145 میلیارد دلار برسد.

در بخش کالاهای معدنی نیز براساس برنامه منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1392 معادل 2 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. این میزان در سال 1393 با افت مواجه شده و صادراتی معادل 5/ 1 میلیارد دلار را در کالاهای معدنی رقم زده است. در سال 1394 مجددا شاهد افت صادرات در این بخش کالایی بوده‌ایم و حاصل صادرات کالاهای معدنی تنها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است؛ اما پیش‌بینی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارتخانه برای سال 1396 حاکی از صادرات 5/ 2 میلیارد دلاری صادرات کالا در بخش معدن است. همچنین برای سال 1400 انتظار می‌رود که این رقم به 5/ 3 میلیارد دلار برسد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود که حاصل صادرات در این بخش در سال 1404 معادل 6 میلیارد دلار باشد.

از سویی صادرکنندگان ایرانی معادل 4/ 3 میلیارد دلار صادرات کالاهای کشاورزی و دامپروری را در سال 1392 رقم زده‌اند. در سال 1393 نیز در این بخش، صادرات 6/ 4 میلیارد دلاری رقم خورده است. اما در سال 1394 این میزان با افت روبه‌رو بوده و به 4 میلیارد دلار تنزل یافته است. حال براساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش‌بینی شده این میزان در سال 1396 به 6 میلیارد دلار برسد و در سال 1400 شاهد صدور 8 میلیارد دلار کالاهای کشاورزی و دامپروری باشیم. در عین حال در سال 1404هم قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این بخش، به صادرات 12 میلیارد دلاری دست ی م.

اما پیش‌بینی و هدف‌گذاری وزارتخانه مذکور برای صدور میعانات گازی با سایر کالاها متفاوت است. صادرات در بخش‌های دیگر کالاهایی قرار است تا سال 1404 روند افزایشی را داشته باشد. اما هدف‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که روند صادرات در میعانات گازی باید از سال 1396 تا 1404 کاهشی باشد. صدور میعانات گازی در سال 1392 معادل 3/ 10 میلیارد دلار بوده و در سال 1393 نیز 14 میلیارد دلار را به ثبت رسانده است. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سال 1394 معادل 7/ 6 میلیارد دلار بوده است. اما هدف‌گذاری‌ها برای سال 1396 حکایت از صدور 18 میلیارد دلاری میعانات گازی دارد و در سال 1400 این رقم باید به 12میلیارد دلار برسد. همچنین در سال 1404 باید صادرات میعانات گازی به 8 میلیارد دلار برسد. براساس آنچه در هدف‌گذاری این کالا مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد در این بخش قرار است برای جلوگیری از خام‌فروشی تلاش‌هایی صورت گیرد. در واقع کاهش خام‌فروشی مواد نفتی در دستور کار وزارتخانه مذکور قرار گرفته است.

فرش و صنایع‌دستی از دیگر کالاهایی هستند که صدور آنها در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد توجه قرار گرفته است. 3/ 0 میلیارد دلار سهم صدور این کالا در سال 92 است. همچنین در سال 93 معادل 4/ 0 میلیارد دلار فرش و صنایع‌دستی از ایران به بیرون از مرزها صادر شد. این رقم در سال 1394 به 3/ 0 میلیارد دلار تنزل یافت؛ اما در سال 1396 قرار است این کالای ایرانی صادراتی معادل 5/ 1 میلیارد دلار را تجربه کند. همچنین در سال 1400 این رقم به 5/ 2 میلیارد دلار برسد و در سال 1404 شاهد صدور 4 میلیارد دلار صادرات فرش و صنایع‌دستی باشیم.

در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جز کالا، بخش خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بخش خدمات که شامل خدمات فنی و ی، گردشگری، حمل‌ونقل و ترانزیت، فناوری اطلاعات، نیروی کار و... است، در سال 1392 معادل 2/ 11 میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و در سال 1393 این رقم به 9/ 12 میلیارد دلار رسید. در سال 1394 نیز میزان صادرات در بخش خدمات معادل 5/ 13 میلیارد دلار رقم خورد. پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1396 نشان می‌دهد که قرار است صدور خدمات تا انتهای این سال معادل 17 میلیارد دلار باشد. همچنین در سال 1400 این رقم باید به 23 میلیارد دلار برسد و در سال 1404 صادرات 35 میلیارد دلاری را تجربه کند.

دو مولفه تغییر روند صادراتیمشاهده متن کامل ...
مطالعات, مجتمع ,و ,ساختمان ,تجاری, ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکد
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات مجتمع و ساختمان تجاری ۴۳۵ صفحه فایل وورد و نقشه اتوکدتاریخ ایجاد 09/07/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 435 قیمت: 19000 تومان حجم فایل: 23836 kb تعدادمشاهده 17


این محصول شامل 4 فایل ورد و یک فایل اتوکد می باشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
حوزه اول: بیان موضوع طراحی (paper)
بیان ضرورت مطالعه و طراحی(کمی و کیفی) 2
بیان هدف (ارایه تصویر کلی از محصول نهایی) 3
برنامه زمانبندی 5
منابع و مآخذ 6
حوزه دوم: مطالعه و تحلیل اطلاعات
مرحله اول : مطالعات پایه - زمینه
بخش اول: مطالعات پایه
فصل 1: تعریف بازار- ادبیات بازار
1- واژه بازار از منظر لغوی 8
2- واژه بازار از منظر کالبدی 9
3- واژه بازار از منظر اقتصادی 10
4- واژه بازار از منظر اجتماعی 10
5-تعریف امروزی بازار 10
فصل 2: آشنایی با مفاهیم
1- مفهوم کیفیت در فضای تجاری 11
2- رابطه بین کیفیت و کمیت 12
3- مفهوم فرهنگ شهری 15
4 - بررسی اصول و معیارهای تأثیرگذار در کیفیت فضایی بازار
بخش دوم: مطالعات تکمیلی
فصل اول: سیر تحول بازار در ایران
1- بررسی هویت بازار در ایران 17
2- معنای لغوی بازار 20
3- پیدایش بازار 21
3- خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 22
1-5- شکل بازارها 22
2-5- مصالح و فن ساختمان بازار 23
فصل دوم: تحولات جدید شهر بازار
1- تحولات جدید شهر و بازار 24
2- مرکز تجاری در شکل جدید 27
فصل سوم: مطالعات پایه و بنیادی در زمینه تغییر فضاهای شهری و مراکز رفع مایحتاج
1- پیشنهادات کلی در جهت طراحی شهری 34
2- ضوابط و مقررات اجرایی مجتمع‏های تجاری 44
فصل سوم: بررسی های کلی در مقیاس شهر
1- بررسی‏های تاریخی و روند شکل‏گیری شهر 47
1-1- نقطه آغازین 203-995 هـ.ق 47
2-1- دوران صفویه 995-1110 هـ..ق 48
3-1- دوران قاجاریه 48
2- ساختار کالبدی شهر مشهد 79
1-2- توسعه شهر مشهد در دوره پهلوی اول 49
2-2- توسعه شهر در دوره پهلوی دوم 49
3- جهات توسعه شهر از دیدگاه طرح جامع 51
1-3- محورهای عمده شهر 52
2-3- عناصر شاخص شهر 54
3-3- بررسی‏های جمعیتی شهر مشهد 55
4- مطالعات اقلیمی و جغرافیایی 58
1-4- درجه حرارت 59
2-4- میزان بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر و تعرق 59
3-4- جریان‏های هوا 59
4-4- وزش باد 60
5-4- نتیجه گیری 60
بخش سوم: مطالعات تطبیقی
بررسی مجموعه تجاری bercy 2 63
بررسی مجتمع تجاری زیست خاور 77
بخش چهارم: مطالعات زمینه
1- مکان ی پروژه شهر مشهد 88
1-1- بررسی تاریخی 88
2-1- بررسی تنوع فضاهای تجاری 89
3-1- بررسی کالبدی محدوده مورد نظر 89
4-1- بررسی جمعیت در محدوده مورد نظر 89
5-1- بررسی حوزه نفوذ کارکردی 89
2- شناخت محدوده مورد نظر 90
1-2- شبکه شریان های اصلی اطراف سایت 90
2-2- کاربری اراضی 90
3-2- خصوصیات بافت کالبدی محدوده مورد مطالعات 91
گام سوم: تحلیل و پردازش
1- مبانی طراحی مجتمع های تجاری 93
2- مبانی برنامه ریزی فیزیکی 99
3- برنامه ریزی فیزیکی فضاهای تجاری 102
4- آنالیز محدوده اطراف سایت 103
5- آنالیز و قابلیت سنجی سایت 104
1-5- دسترسی ها 104
2-5- دید 105
3-5- اقلیم 105
منابع و مآخذ 110
مدارک مرحله اول طراحی112

فایل دوم


فهرست مطالب
عنوان صفحه

گام اول : پروپزال
1- بخش اول 17
1- 1عنوان تحقیق : مطالعه و بررسی فضاهای تجاری 17
1-2 گستردگی مشکل 17
1-3 میزان آگاهی و یا خدمات ما در ارتباط مشکل چقدر است؟ 17
1-4 در زمینه تصویر تحقیق به موارد ذیل اشاره می کنیم: 17
1-5 نتیجه یا نتایج تحقیق چگونه می تواند مفید باشد؟ 17
1-6 بیان اه 18
1-7 منابع و پیشینه طرح 18
2- بخش دوم 18
2-1 مبانی نظری ساماندهی و نوسازی فضاهای سایت مورد نظر 18
2-2 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه شهری 18
2-3 مبانی نظری طراحی مجتمعهای تجاری- اداری از منظر جایگاه معماری 19
گام دوم :
1- مطالعات پایه 20
1-1 فضای شهری 20
1-1-1 تعریف فضای شهری 20
1-1-2 از دیدگاه محمد توسلی 20
1-1-3 از دیدگاه زوکر 20
1-1-4 از دیدگاه یوچین راسکین 20
1-1-5 از دیدگاه راب کریر 21
1-2 ادارک فضای شهری 21
1-2-1 ادراک فضایی 21
1-2-2 معماری گذشته بهترین آزمایشگاه فراگیری وادراک فضاهای شهری 21
1-2-3 رابطه زمان و فضا با ادراک فضائی 21
1-3 فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-1 جایگاه فضای شهری وزندگی شهروندان 22
1-3-2 ویژگیهای فضاهای شهری مطابق با نیازهای انسانی 22
1-3-3 تداوم حیات و پایداری فضاهای شهری 23
1-4 فضای شهری و ساخت فضائی شهر 23
1-4-1 تعریف ساخت فضائی شهر 23
1-4-2 عناصر اصلی ساخت فضائی شهر 23
1-5 میدان 24
1-5-1معنی لغوی میدان 24
1-5-2 تعریف میدان 24
1-6 خیابان 24
1-6-1 واژه شناسی خیابان 24
1-6-2 خیابان – فضای شهری 25
1-7 پیاده رو ،فضای عمومی شهری pedestrian way, public urban space 25
1-7-1 نقش حرکت پیاده و پیاده روی در ادراک فضای شهری 25
1-7-2 تعریف پیاده راهها و گونه های مختلف شکل گیری آن 25
1-7-3 ویژگیهای پیاده راهها 25
1-7-4 سابقه تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا 25
1-7-5 جمعیت وفراگیری پیاده راهها 26
1-7-6 جایگاه حرکت پیاده درشهرسازی گذشته و معاصر ایران 26
1-8 شناخت بازار ایرانی 26
1-8-1 تعریف بازار 26
1-8-2 ریشه کلمه بازار 27
1-8-3 پیشینه تاریخی بازار در ایران 27
1-8-3-1 بازار از دوران کهن تا دوره ماد: 27
1-8-3-2 بازار از دوران ماد تا آغاز دوران ی 28
1-8-3-3 دوره هخا ان 28
1-8-3-4 دوره پارتیان 28
1-8-3-5 دوره ساسانیان 28
1-8-3-6 بازار در دوران ی 29
1-8-4 انواع بازار 31
1-8-4-1 از نظر مقیاس عملکردی 31
1-8-4-2 از نظر زمان عملکرد 31
1-8-4-3 از نظر مکان جغرافیایی 32
1-8-4-4 از نظر ریخت شناسی 33
1-8-4-5 از نظر نوع عملکرد 35
1-8-5 خصوصیات شهری بازار 35
1-8-5-1 روند شکل گیری بازارهای شهری 35
1-8-5-2 کارکردهای شهری بازار و همجواری با سایر عناصر شهری 36
1-8-5-3 موقعیت قرارگیری بازار 36
1-8-5-4 نحوه توسعه بازار اصلی در شهر 37
1-8-6 عناصر تشکیل دهنده بازار 37
1-8-6-1 فضاهای مربوط به انبار داری و نگهداری کالا 37
1-8-6-2 فضاهای مربوط به کالا های تولیدی 38
1-8-6-3 فضاهای مربوط به فعالیتهای تجاری 38
1-8-6-4 فضاهای مربوط به فعالیتهای خدماتی 42
1-8-6-5 فضاهای مربوط به فعالیتهای عمومی 42
1-8-6-6 فضاهای ارتباطی 42
1-8-7 برخی از خصوصیات فضایی و کالبدی بازارها 43
1-8-8 ویژگیهای بنیادی کالبد شکل بازار ایرانی 44
1-8-8-1 شباهت به بازارهای قرار گرفته در مسیر راههای تجاری 44
1-8-8-2 بازار به مثابه شهر س وشیده 44
1-8-8-3 ساختار ارگانیک 44
1-8-8-4 منظره های سازماندهی شده 45
1-8-8-5 بام به مثابه عنصری مستقل 45
1-8-8 معماری بازار 46
1-8-9 عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیتهای بازار 47
1-8-9-1 خصوصیات فضایی و موقعیت شهری راسته ها و فضاهای گوناگون بازار 47
1-8-9-2 جاذبه و کشش مراکز و راسته های تخصصی 47
1-8-9-3 همگرایی فعالیتهای سازگار 47
1-8-9-4 واگرایی فعالیتهای ناسازگار 47
1-8-9-5 امنیت و ارزش اقتصادی کالاها و نظارت و کنترل 48
1-8-9-6 تاثیر وطن و مذهب بازرگانان و تولید کنندگان در نحوه آنان 48
1-8-10 نقش و کارکردهای سنتی بازار 48
1-8-10-1 کارکرد تجاری 48
1-8-10-2 کارکرد اجتماعی 49
1-8-10-3 کارکرد 50
1-8-10-4 کارکرد مذهبی- فرهنگی 50
1-8-10-5 کارکرد کالبدی و شبکه ارتباطی 51
1-8-10-6 کارکرد خدماتی 52
1-8-11 سایر ویژگیهای بازار 53
1-8-11-1 نحوه اداره بازار 53
1-8-11-2 نحوه برقراری نظم و امنیت بازار 53
1-8-11-3 بعضی از قوانین و مقررات بازارها 53
1-8-12 مسائل بازارهای امروز 54
1-8-12-1 وضع موجود بازارهای مهم ایران و مقایسه آنها با گذشته 54
1-8-12-2 تغییرات شهری و تاثیرگذاریهای کالبدی بر بازار 54
1-8-12-3 عدم هماهنگی بازارها با شرایط زمان و مکان 54
1-8-13سخن پایانی: 56
1-9 شناخت فضاهای تجاری معاصر 56
1-9-1 مراکز تجاری در شکل جدید 56
1-9-1-1 بازارهای جدید 57
1-9-1-2 منطقه بندی 57
1-9-2 مرکز ید 58
1-9-2-1 شکل گیری مراکز ید 58
1-9-2-2 پیشرفتها و تحولات مراکز ید 59
1-9-2-3 مشخصات اصلی یک مرکز ید 60
1-9-2-4 مراکز ید در پایان هزاره دوم 61
1-9-3 انواع فروشگاه ها 62
1-9-3-1 مارکت 62
1-9-3-2 مغازه های بین راه (convenience stotie) 62
1-9-3-3 فروشگاههای زنجیره ای 63
1-9-3-4 فروشگاههای چند قسمتی 63
1-9-4 پاساژ 64
1-9-4-1 پیشینه پاساژها 64
1-9-4-2 تکامل پاساژها 64
1-9-4-3 پاساژ در اروپا 64
1-9-4-4 پاساژهای تهران 65
1-10 شناخت فضاهای اداری (فضاهای جنبی پروژه) 65
1-10-1 سابقه تاریخی سازمانهای اداری: 65
1-10-2 سابقه تاریخی سازمانهای اداری در ایران: 65
1-10-3 ساختمان های اداری 66
1-10-4 مرور و چکیده مطالب 67
2- مطالعات تکمیلی 68
2-1 گام اول طراحی فضاهای شهری : نحوه ترکیب توده و فضای عمومی 68
2-1-1 مفهوم توده ساختمانی و فضا 68
2-1-2 فضای خارجی – فضای داخلی 68
2-1-3 اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحد های مس ی 68
2-2 مراکز رفع مایحتاج مردم در فضای شهری 69
2-2-1 طراحی تاسیسات مراکز رفع مایحتاج 69
2-2-1-1 تعریف 69
2-2-1-2 میزان ارتباط مراکز با یکدیگر در فضای شهری 69
2-2-1-3 نحوه توزیع و پراکنش مراکز با توجه به شدت مراجعه افراد 70
2-2-1-4 مراتب مختلف مراکز رفع مایحتاج و ارزی تاسیسات و تجهیزات شهری مورد نیاز 71
2-3 مغازه ها در طول یک خیابان مس ی : خیابان ید 72
2-3-1 تعریف 72
2-3-2 نحوه توزیع و پر اکنش کاربری تجاری در طول یک خیابان مس ی 72
2-3-3 نحوه ارتباط فضای تجاری با سایر فضا های عبوری و خدماتی 72
2-3-4 تجهیز و طراحی خیابانهای ید با امکان عبور وسایط نقلیه 73
2-3-5 معماری شهری خیابانهای ید ، معماری هماهنگ 75
2-3-6 چکیده مطالب 77
2-4 اصول مکانی مراکز ید 78
2-4-1 مقدمه: 78
2-4-2 دسترسی: 78
2-4-3 پتانسیل فروش( بررسی اقتصادی): 78
2-4-4 تحلیل جمعیتی منطقه: 79
2-4-5 میزان درآمد منطقه: 79
2-4-6 موقعیتن و وضعیت فروشگاههای موجود: 79
2-5 ایجاد جذ ت برای مراجعه کنندگان: 79
2-5-1 مقدمه: 79
2-5-2عوامل بصری: 80
2-5-2-1 نماد بیرونی: 80
2-5-2-2 نماد داخلی: 80
2-5-3 عوامل غیر بصری: 82
2-5-3-1 ارائه خدمات: 82
2-5-3-2 عرضه کالا با قیمت مناسب: 83
2-5-3-3 جداسازی انواع ترافیک: 83
2-5-3-4 بررسی وضعیت عبور و مرور: 83
2-5-3-5 ترافیک داخلی- پارکینگ ها: 83
2-5-3-6 عوامل موثر در طراحی بهینه روش نمایش کالا: 84
2-5-3-7 عوامل محیطی 86
2-5-3-8 چکیده مطالب 86
2-6 استاندارد های طراحی فضاهای تجاری 87
2-6-1 موقعیت 87
2-6-2 مسیر دسترسی 87
2-6-3 تخصیص فضا: 88
2-6-4 نواحی فروش: 88
2-6-5 ارتفاع طبقات : 88
2-6-6 شبکه سازه ای: 88
2-6-7 گذرگاه: 88
2-6-8 حرکت در میان طبقات فروشگاه: 89
2-6-9 ورودی و وجی ها: 91
2-6-10 فضاهای فرعی: 91
2-6-10-1 مکان قرارگیری: 91
2-6-10-2 سرویسهای بهداشتی: 91
2-6-10-3 قسمتهای خدماتی و تاسیساتی: 91
2-6-11 ارتباطات عمودی: 91
2-6-11-1 آسانسورها: 91
2-6-11-2 پله های برقی: 92
2-6-11-3 پلکان: 92
2-6-12 کالاهای تجاری – نمایش – انبار 92
2-6-12-1 توزیع کالا : 92
2-6-12-2 کالاهای اضافی : 93
2-6-12-3 حمل کالا : 93
2-6-12-4 ویترینها : 93
2-6-12-5 محل های انباری و بسته بندی : 93
2-6-13 فضا های پارک و گاراژها 93
2-6-13-1پارکینگ 93
2-6-13-2 نحوه استقرار و ابعاد توقف گاههای زیر زمینی: 94
2-6-13-3 ابعاد مختلف گاراژ: 94
2-6-13-4 عرضهای پیشنهای برای زوایای مختلف در پارکینگ: 94
2-6-14 پنجره ها (ویترین ها): 95
2-6-15 بوفه و چایخانه: 95
2-6-16 استانداردهای طراحی رستوران: 95
2-6-16-1 احتیاجات فضای رستوران ( بدون در نظر گرفتن فضاهای پخت و پز): 95
2-6-16-2 پیشخوان جهت پیش غذا: 96
2-6-16-3 سرویس کافه: 96
2-6-16-4 کافه تریا یا سلف سرویس: 96
2-10-16-5- سرویس کافی شاپ: 96
2-6-16-6 رستوران ویژه: 96
2-6-16-7 رستورانهای مرسوم( کلاسیک): 96
2-6-16-8 رستوران یا میز سلف سرویس: 96
2-6-16-9 سایر احتیاجات: 97
2-7 استانداردهای و عوامل موثر در طراحی بهینه فضاهای اداری: 97
2-7-1 عوامل کیفی: 97
2-7-2 عوامل کمی (استانداردها): 98
2-7-3 فضاهای مورد نیاز: 98
3- مطالعات تطبیقی 99
3-1 اهمیت تجاری تبریز و دلائل شکل گیری بازار: 99
3-1-1 بازار تبریز، به مثابه بزرگترین مجموعه آجری جهان 99
3-1-2 الگوهای بازار: 100
3-1-2-1 راسته : 100
3-1-2-2 سرا : 100
3-1-2-3 تیمچه: 100
3-1-2-4 دالان: 100
3-1-2-5 سبزه میدان : 101
3-1-2-6 مجموعه ها : 101
3-1-2-7 فضاهای خدماتی بازار: 101
3-1-2-8 حسینیه : 101
3-1-2-9 زورخانه : 102
3-1-3 آسیب های بازار: 102
3-1-4 آسیبهای شهری: 102
3-1-5 مسائل و مشکلات بازار: 102
3-1 -6 اقدامات انجام شده به منظور حفظ و نگهداری بازار: 103
3-2 شناخت تیپولوژی مجتمعهای تجاری- اداری تهران (مطالعه تطبیقی فضاهای تجاری معاصر) 103
3-2 -1 مقدمه: 103
3-2-2 مجتمع تجاری اداری ایران زمین: 103
3-2-3 مجتمع تجاری قائم: 104
3-2-4 مرکز ید ونک: 106
3-2-5 مجتمع تجاری برج آرین: 107
3-2-6 مرکز ید آفریقا: 107
3-2-7 مجتمع تجاری میلاد نور: 107
3-2-8 مجتمع تجاری گلستان: 107
3-2-9 مرور و چکیده مطالب: 108
3-2-10 مجتمع تجاری گلستان تجربه ای موفق در احیای فضای کالبدی بازار 110
3-2-11مرکز ید فونف ، مونیخ funf hofe shopping center , munhch 110
4- مطالعات زمینه 114
4-1 آشنایی با شهر بجنورد 114
4-1-1 موقعیت و مشخصات جغرافیایی 114
4-1-2موقعیت و مشخصات سایت 114
4-1-3 مطالعات اقلیمی 115
4-1-3-1 توده های هوایی موثر براقلیم منطقه 115
4-1-3-2 دما 115
4-1-3-3 بارش 116
4-1-3-4 رطوبت نسبی 116
4-1-3-5 یخبندان 117
4-1-3-6 فشار هوا 117
4-1-3-7 جمع بندی دما و بارش 118
4-1-3-8 باد : 118
4-1-3-9 تفسیر ج بیوکلیماتیک محیط آسایش انسانی 119
4-1-3-10 جمع بندی اصول اقلیم : 119
4-1-3-11 محیط آسایش : 120
4-2 زمین شناسی و هیدروژئولوژی دشت بجنورد 120
4-2-1 لرزه خیزی 121
4-3 استراتژی طراحی اقلیمی در شهر بجنورد: 121
4-3-1 شکل و نحوه قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تلاطم باد در ساختمان 122
4-3-2 شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان به منظور کاهش اثر آفتاب در ساختمان 124
4-3-3 استفاده از فضای زیر بام شیبدار به عنوان فضای حائل بین داخل و خارج 125
4-3-4 استفاده از مواد منع کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب 126
4-3-5 جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام ودیوار دو جداره استفاده شود 127
4-3-6 استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جهت ذخیره حرارت خورشید 128
5- برنامه فیزیکی 130
5-1 مبانی برنامه ریزی 130
5-1-1 تعیین جمعیت مخاطب(گروه هدف): 130
5-1-2 بررسی اقتصادی: 130
5-2 طرح جامع فیزیکی 131
5-2-1 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کیفی 131
5-2-1-1 پیمون واحدهای تجاری: 131
5-2-1-2 انعطاف واحدهای تجاری: 131
5-2-2 برنامه ریزی فیزیکی- فضایی به روش کمی 132
5-2-2-1 تنوع فضاهای ساختمان 132
5-3 پیشنهاد سازه و تاسیسات پروژه 132
5-3-1 مصالح سازه ای مناسب: 132
5-3-2 سیستم سازه ای مناسب: 132
5-3-3 سیستم سقف مناسب: 133
5-3-4 سیستم فونداسیون مناسب 133
5-3-5 سیستم دیوار حائل مناسب: 133
5-4 پیشنهاد تاسیسات مکانیکی: 134
5-4-1 تاسیسات مکانیکی بخش تجاری و اداری : 134
5-4-2 سیستم گرمایشی و سرمایشی 134
5-4-3 سیستم آبرسانی و اطفا حریق: 135
5-4-4 سیستم آب باران و دفع فاضلاب: 136
5-4-5 تخلیه هوای آلوده: 136
منابع
گام سوم : طراحی
1-معرفی طرح
2-مدارک و نقشه ها
منابع و ماخذ

فایل سوم
مشخصه یک مرکز ید 5
تعریف مراکز تجاری 6
تاریخچه مراکز تجاری 6
وم مراکز تجاری و اجتماعی در یک شهر 7
چگونگی پیدایش مجموعه ها و بازارهای تجاری 9
نحوه پیدایش بازارها 9
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 10
نقش و کارکرد بازارهای سنتی 12
مجتمع های تجاری به جای بازارهای سنتی 13
تبعیت از سبک زندگی جدید 15
خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری 15
انتخاب سایت مناسب با دسترسی از اکثر نقاط شهر 17
ایجاد راه های دسترسی راحت به تمامی واحد ها 18
استفاد ازابزارهای تسهیلات رفاهی برای یداران 19
ایجاد فضاهای تفریحی در مجتمع: 20
استفاده از رنگهای جذاب در معماری ساختمان: 20
ورودی ساختمان: 21
طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و ساختمان: 22
نمای ساختمان: 23
محوطه سازی و ایجاد فضای سبز: 23
نو ردازی: 24
بیلبوردها و info box 24
به طور کلی بازار از سه فضای اصلی تشکیل شده است: 27
کالبد بازار 30
بازار 32
سرا یا خان 34
خانبار یا انبار 34
قیصریه 34
چهارسو 35
میدان 35
جلوخان 35
حجره 36
پیشینه شکل گیری مراکز تجاری 38
تاریخچه مراکز تجاری در جهان 41
انواع مراکز ید 46
مراکز ید متوسط یا اجتماعی 46
مراکز ید منطقه ای (حومه ای( 47
پاساژها 47
فروشگاه های بزرگ 48
مراکز تجاری در جوار خیابان ها 49
فروشگاه های زنجیره ای 49
پروژه های نوسازی(مرکز شهر( 51
بررسی نمونه های موردی 51
مرکز ید مونیخ 51
مراکز ید تجاری کوالالامپور 57
خیابان petaling (محله چینی ها) 57
فروشگاه بزرگ mid valley 57
مرکز تجاری suria در برجهای پتروناس 58
مجتمع برجایا: 59
مجتمع bukit bintang و sungai wang 60
مجتمع های ید lot 10 و starhill 61
فروشگاه های pavilion 61
مجتمع تجاری one utama 62
مجتمع تجاری sunway pyramid 63
از دیگر مراکز ید در محله چینی ها 64
بازار seni (بازار مرکزی) 64
مرکز تجاری koto raya: 65
مرکز تجاری national craft complex 66
بازار خوراکی chow kit 67
kampung baru 67
بازار malam 68
مرکز تجاری تفریحی خلیج فارس 68
مجموعه خلیج فارس 70
اه کلی مجموعه خلیج فارس 72
امکانات ویژه ورفاهی 72
4- گونه شناسی مراکز ید 73
airport center 73
arcade 73
community center 74
convenience center 74
enclosed mall 74
استانداردها و ضوابط واحد های تجاری 77
مغازه ها 78
برنامه فیزیکی مرکز تجاری 81
سیر تکاملی مجموعه های تجاری 82
بررسی مجموعه های تجاری گذشته از نظر شهر سازی 85
بررسی خصوصیات ویژه مجموعه های تجاری گذشته از نظر اقتصادی و اجتماعی 87
انواع مجموعه های تجاری و بخش های تشکیل دهنده آن 90
احکام و معیارهای نظری طراحی 95
مبانی طراحی المانهای مهم مراکز ید 96
ساختمانهای مستاجرین 96
جایگاه حرکت پیاده 100
تسهیلات اجتماعی 102
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز ید 103
جلب عناصر تجارت 103
دسترسی مشتریان 103
ورودی ها 105
سیر کولاسیون در مراکز تجاری 105
ویژگی های فضاها 106
سیرکولاسیون داخلی 106
محوطه های میانی 109
بازارچه 110
نورگیری در مراکز تجاری 112
انعطاف پذیری مراکز تجاری 113
ستون بندی واسکلت در مراکز تجاری 113
عمق ساختمان تجاری 114
ویترین در مراکز تجاری 114
آبنما در مراکز تجاری 116
فضای سبز در مراکز تجاری 116
تهویه در مراکز تجاری 117
انسان وطبیعت 118
شهر و طبیعت 119
فضای باز شهری 120
خصوصیات فضای باز شهری 121
تفریح 127
خصوصیات فضاهای طبیعی (تفرجگاهی) پیرامون ا 128
منابع تفریحی یا گردشگاهها 129
تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی و خارجی 132
بررسی نمونه هایی از مراکز تجاری درایران 132
مجتمع تجاری الماس شرق 134
تاسیسات برودتی و حرارتی: 135
فضاهای جانبی: 137
تاسیسات ساختمانی 137
مجتمع تجاری – اداری ونوس 139
مجتمع تجاری – اداری ستاره شمال 144
نمونه هایی از مراکز تجاری درگوشه و کنار جهان 150
مرکز تجاری استکهلم 150
مرکز تجاری سامپو 154
مرکز تجاری سنت وهربلین 157
رنگ و نور 159
اه چیدمان مرکز 159
مرکز پاور مزافیستا در آریزونای ای متحده 160
عناصر طراحی 161
نتیجه گیری 162
هدف از تشکیل این فضاها 162
دسترسیها و ارتباطات 163
نوع فضاهای تشکیل دهنده مجموعه ها 163
نحوه شکل گیری و استقرار فضاها 164
بستر طراحی 165
شناخت و ارزیابــــی شهرستان نیشابور در یک نگاه 165
نیشابور از اوایل قرن حاضر تاکنون 165
وجه تسمیه 167
راههای ارتباطی 168
مراکز شهری 169
شکل شهر 170
بررسی های اقلیمی شهرستان 171
موقعیت جغرافیائی 171
پستی و بلندی 172
اوضاع اقلیمی 172
میزان درجه حرارت 174
رطوبت نسبی 174
میزان بارندگی در شهر نیشابور 175
میزان خشکی 175
وزش باد 176
آبهای سطحی 176
خاک و پوشش گیاهی 176
استنتاج در رابطه با جهت بهینه ساختمان 177
بررسی منطقه آسایش در شهر نیشابور 178
کاهش اتلاف حرارت ساختمان 178
محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب 182
بهره گیری از نوسان روزانه دمای هوا 184
استانداردومبانی مطالعاتی فضاها وبرنامه فیزیکی 185
بررسی استاندارد و مبانی مطالعاتی فضاها 188
واحدهای تجاری 188
ل تجاری 189
ده فروشی ها 189
فروشگاه های مواد غذایی 192
رستوران ها 193
بخش اداری 195
فضا برای مبلمان و اثاثیه: 198
بانک 200
- پله 201
پله برقی 202
- آسانسور 205
سیستم های فراخوانی آسانسور 207
راههای فرار از آتش 208
تبیین موضوع 208
اه طرح 210
اه کلی در مقیاس میانی 211
اه کلی در مقیاس د : 211
عوامل شکل دهنده به طرح 212
معرفی فضاهای مجموعه 212
بخش تجاری 212
بازارچه 212
پارکینگ 213
فضاهای تاسیساتی و خدماتی 213
رستوران 213
پارک 213
منابع و ماخذ : 214


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات کامل مجتمع تجاری ۴۳۵ ص – رساله کامل مجتمع تجاری پایان نامه مجتمع تجاری نقشه فاز دو مجتمع تجاری طرح مجتمع تجاری ,بررسی استانداردها ,معیارهای طراحی مجتمع تجاری ,مقررات ساختمانی در حوزه تجاری ,شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری ,بررسی الگوهای واحدهای تجاری ,مطالعات سازه و تأسیسات , رساله پایا,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی مجتمع تجاری در مقیاس ناحیه شهری – مجتمع تجاری لادن
مطالعات طراحی مرکز ید
مطالعات بازار ایرانی
رساله طراحی مجتمع تجاری
رساله طراحی مراکز ید
مطالعات پایان نامه مجتمع تجاری - رساله پایان نامه مجتمع تجاری
مطالعات طراحی مرکز ید - رساله مرکز ید
مطالعات طراحی مجتمع تجاری ۱۴۵ صفحه
مطالعات مرکز تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری اداری
مطالعات مجتمع تجاری تفریحی
مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری
مطالعات مجتمع تجاری مس ی
رساله مجموعه تجاری اداری
مطالعات طراحی مجتمع تجاری( در مقیاس ناحیه شهری )


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

بازرگانی خارجی فرش

 

فرش دستباف در جهان معمولاً بعنوان کف پوش اتاق و در مواردی برای تزئین دیوار یا میز و یا مبل مورد استفاده قرار می گیرد. این کالا در کشورهای ترکیه، پا تان، افغانستان، هندوستان، چین، نپال، و…. و کشورهای شمال آفریقا (الجزایر، تونس، مراکش) بافته می شود لیکن زادگاه فرش دستباف ایران بوده  و به لحاظ ویژگیهایی که از نظر اص و زیبایی نقوش و کیفیت بافت دارد، فرش ایران کالایی است هنری و با ارزش که با مرور زمان نه تنها مصرف آن به فراموشی س نشده بلکه توانسته با گسترش تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، جای خود را در موزه ها، کاخهای مجال، هتلهای بزرگ و … باز کند.

در حال حاضر رقیبان فرش ایران، با استفاده از نیروی کار ارزان و نیز با استفاده از تکنولوژی و همچنین مدیریت مناسب توانسته اند حضور ایران را در بازار جهانی فرش کمرنگتر کنند.

همانطور که می دانیم در سطح جهان کشورهای زیادی هستند که فرش ایران به آنها صادر میشود، کشورهای که از واردکنندگان قدیمی فرش هستند، کشورهای جدید که خواهان فرش ایران هستند و همچنین کشورهای ناشناخته ای که با تبلیغات مناسب می توان سهم عمده ای از فرش ایران را به آنجا صادر کرد. امید است با چاره جویی و همچنین مدیریت تولید، فروش و صادرات گامی نو در این راه برداشته شود. 

 

- وضعیت فعلی فرش ایران

روزگاری نام ایران با فرش ایران در سراسر جهان عجین بود و شهرت فرش و هنرمندان توانمند ایرانی جهان بود، اما امروزه رقیبانی از گوشه و کنار جهان که سابقه و قدمتی در این صنعت و بازار جهانی ندارند سربرآورده و بیش از 50 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. کشورهایی همچون پا تان، هند و نپال توانسته اند سهم بازار و ایران از این صنعت تنگ تر کنند و سهم چند درصدی دیروزخود را به 50 درصد امروز برسانند.

این در حالی است که  بیش از ده میلیون خانوار در ایران از طریق این صنعت ارتزاق می کنند؛ راه اندازی کارگاه، سرمایه چندانی نمی طلبد و نقش صنعت فرش در اشتغال زایی غیر قابل انکار است.

در طی بیست و سال اخیر روند صادرات فرش ایران نزولی بوده و به پایین ترین حد خود رسیده است. این در حالی است که بازارهای جهانی روبه گسترش است و جمعیت جهان نیز بیشتر از 50 درصد افزایش یافته است. طبیعی است که میزان مصرف فرش باید  به مراتب بیش از20 سال گذشته باشد.

 

 

- بررسی وضعیت فعلی صادرات فرش با استفاده از آمار سال های 78-1370

در سال 1370، صادرات فرش ایران 1117 میلیون دلار بود که 43 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می داد. رقم صدور فرش در سال 1373 به حدود 1674 میلیون دلار رسید که 44 درصد صادرات غیرنفتی کشور بود. این ارقام در سالهای بعد به شدت افت کرده تا آنجا که در سال 1377 به پایین‎ترین حد در این دهه یعنی به 576 میلیون دلار و حدود 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور رسید.

رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز که در سال 1373 به رکود 8/4 میلیارد دلار رسیده بود از سال 1374 به بعد تا به حال در حدود 3 الی 1/3 میلیارد دلار جا زده است و علیرغم تمامی تسهیلات و را ارهای ارایه شده، هیچگاه نتوانسته است به جایگاه سال 1373 نزدیک شود.

ج شماره دو صادرات فرش ایران را طی سالهای 1370 الی 1378 به نمایش می‎گذارد. درصد سهم فرش نسبت به صادرات غیرنفتی کشور نیز در این ج مشخص می‎باشد.

 

ج شماره 2

صادرات فرش ایران در سالهای 78- 1370

 

سال

میلیون دلار

درصد صادرات غیرنفتی

1370

1117

43

1371

1031

36

1372

1383

37

1373

1674

44

1374

919

30

1375

602

20

1376

595

22

1377

576

20

1378

691

56/20

مأخذ: سالنامه آمار خارجی گمرک ایران، سالهای گوناگون

 

وضع پیمان ارزی و اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی ناب دانه و غیرکارشناسی و بکارگیری نرخ ارزی بالا و غیرواقعی جهت پیمان سپاری فرشهای صادراتی و بکارگیری قوانین پیچیده ، نارسا و متغیر را می توان از دلایل افت شدید صادرات به شمار آورد. صادرات فرش در سال 78 نسبت به سال قبل از 3/21 درصد رشد برخوردار شده از 576 میلیون دلار به 691 میلیون دلار رسید.

در 9 ماه نخست سال 80 صادرات فرش و صنایع دستی به 8/402 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 79، 30/15 درصد کاهش را نشان می دهد. بیشترین کاهش صادرات در بین گروههای مختلف کالاهای صادراتی غیرنفتی متعلق به فرش و صنایع دستی بود. صادرات فرش همراه مسافر نیز با کاهش 9/15 درصدی در 9 ماه نخست سال 80 به 65 میلیون دلار کاهش یافت. از مجموع صادرات 8/402 میلیون دلاری فرش در مدت یاد شده سهم صادرات فرش دستباف 3/389 میلیون دلار بوده که از صادرات 16 هزار تن فرش به خارج از کشور ب شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه با مدت مشابه سال 79، از لحاظ وزنی 6/17 و از لحاظ ارزشی 8/14 درصد کاهش نشان می دهد.

سهم صادرات فرش دستباف از 8/17 درصد کل صادرات غیرنفتی در 9 ماه نخست سال 79 به 7/12 درصد در سال 80 کاهش یافته است.

 

 

 

ارزش صادرات غیرنفتی و فرش دستباف و نرخ رشد آنها (میلیون دلار و درصد)

 

سال

ارزش صادرات فرش دستباف

ارزش صادرات غیرنفتی

سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی (%)

نرخ رشد صادرات فرش دستباف (%)

نرخ رشد صادرات غیرنفتی (%)

1360

1494

3395

4401

ـــــــــ

ـــــــــ

1361

67

2737

2448

5515-

1938-

1362

889

3566

2493

3269

3029

1363

898

3611

2487

101

126

1364

1151

465

2475

2817

2877

1365

356

9155

3889

20930

9688

1366

4821

11608

4153

3542

2679

1367

3088

10358

2981

3595-

1077-

1368

3447

10439

3302

1163

078

1369

5091

13122

388

4769

2570

1370

11612

26487

4384

12809

10185

1371

11056

29877

3701

479-

1280

1372

1384

37468

3694

2518

2541

1373

21329

48255

4421

5411

2879

1374

9811

32507

3018

5400-

3263-

1375

6425

31057

2069

3451-

446-

1376

6357

28756

2211

106-

741-

1377

5701

30133

1892

1032-

479

1378

6912

3362

2056

2124

1157

1379

6195

34866

1777

1037-

371

1380

5528

4224

131

1077-

2115

1381

5172

4422

1169

644-

469

 

منبع: سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور – گمرک ایران

 

 


با


تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

بازرگانی خارجی فرش

 

فرش دستباف در جهان معمولاً بعنوان کف پوش اتاق و در مواردی برای تزئین دیوار یا میز و یا مبل مورد استفاده قرار می گیرد. این کالا در کشورهای ترکیه، پا تان، افغانستان، هندوستان، چین، نپال، و…. و کشورهای شمال آفریقا (الجزایر، تونس، مراکش) بافته می شود لیکن زادگاه فرش دستباف ایران بوده  و به لحاظ ویژگیهایی که از نظر اص و زیبایی نقوش و کیفیت بافت دارد، فرش ایران کالایی است هنری و با ارزش که با مرور زمان نه تنها مصرف آن به فراموشی س نشده بلکه توانسته با گسترش تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی، جای خود را در موزه ها، کاخهای مجال، هتلهای بزرگ و … باز کند.

در حال حاضر رقیبان فرش ایران، با استفاده از نیروی کار ارزان و نیز با استفاده از تکنولوژی و همچنین مدیریت مناسب توانسته اند حضور ایران را در بازار جهانی فرش کمرنگتر کنند.

همانطور که می دانیم در سطح جهان کشورهای زیادی هستند که فرش ایران به آنها صادر میشود، کشورهای که از واردکنندگان قدیمی فرش هستند، کشورهای جدید که خواهان فرش ایران هستند و همچنین کشورهای ناشناخته ای که با تبلیغات مناسب می توان سهم عمده ای از فرش ایران را به آنجا صادر کرد. امید است با چاره جویی و همچنین مدیریت تولید، فروش و صادرات گامی نو در این راه برداشته شود. 

 

- وضعیت فعلی فرش ایران

روزگاری نام ایران با فرش ایران در سراسر جهان عجین بود و شهرت فرش و هنرمندان توانمند ایرانی جهان بود، اما امروزه رقیبانی از گوشه و کنار جهان که سابقه و قدمتی در این صنعت و بازار جهانی ندارند سربرآورده و بیش از 50 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند. کشورهایی همچون پا تان، هند و نپال توانسته اند سهم بازار و ایران از این صنعت تنگ تر کنند و سهم چند درصدی دیروزخود را به 50 درصد امروز برسانند.

این در حالی است که  بیش از ده میلیون خانوار در ایران از طریق این صنعت ارتزاق می کنند؛ راه اندازی کارگاه، سرمایه چندانی نمی طلبد و نقش صنعت فرش در اشتغال زایی غیر قابل انکار است.

در طی بیست و سال اخیر روند صادرات فرش ایران نزولی بوده و به پایین ترین حد خود رسیده است. این در حالی است که بازارهای جهانی روبه گسترش است و جمعیت جهان نیز بیشتر از 50 درصد افزایش یافته است. طبیعی است که میزان مصرف فرش باید  به مراتب بیش از20 سال گذشته باشد.

 

 

- بررسی وضعیت فعلی صادرات فرش با استفاده از آمار سال های 78-1370

در سال 1370، صادرات فرش ایران 1117 میلیون دلار بود که 43 درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می داد. رقم صدور فرش در سال 1373 به حدود 1674 میلیون دلار رسید که 44 درصد صادرات غیرنفتی کشور بود. این ارقام در سالهای بعد به شدت افت کرده تا آنجا که در سال 1377 به پایین‎ترین حد در این دهه یعنی به 576 میلیون دلار و حدود 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور رسید.

رقم صادرات غیرنفتی کشور نیز که در سال 1373 به رکود 8/4 میلیارد دلار رسیده بود از سال 1374 به بعد تا به حال در حدود 3 الی 1/3 میلیارد دلار جا زده است و علیرغم تمامی تسهیلات و را ارهای ارایه شده، هیچگاه نتوانسته است به جایگاه سال 1373 نزدیک شود.

ج شماره دو صادرات فرش ایران را طی سالهای 1370 الی 1378 به نمایش می‎گذارد. درصد سهم فرش نسبت به صادرات غیرنفتی کشور نیز در این ج مشخص می‎باشد.

 

ج شماره 2

صادرات فرش ایران در سالهای 78- 1370

 

سال

میلیون دلار

درصد صادرات غیرنفتی

1370

1117

43

1371

1031

36

1372

1383

37

1373

1674

44

1374

919

30

1375

602

20

1376

595

22

1377

576

20

1378

691

56/20

مأخذ: سالنامه آمار خارجی گمرک ایران، سالهای گوناگون

 

وضع پیمان ارزی و اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی ناب دانه و غیرکارشناسی و بکارگیری نرخ ارزی بالا و غیرواقعی جهت پیمان سپاری فرشهای صادراتی و بکارگیری قوانین پیچیده ، نارسا و متغیر را می توان از دلایل افت شدید صادرات به شمار آورد. صادرات فرش در سال 78 نسبت به سال قبل از 3/21 درصد رشد برخوردار شده از 576 میلیون دلار به 691 میلیون دلار رسید.

در 9 ماه نخست سال 80 صادرات فرش و صنایع دستی به 8/402 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 79، 30/15 درصد کاهش را نشان می دهد. بیشترین کاهش صادرات در بین گروههای مختلف کالاهای صادراتی غیرنفتی متعلق به فرش و صنایع دستی بود. صادرات فرش همراه مسافر نیز با کاهش 9/15 درصدی در 9 ماه نخست سال 80 به 65 میلیون دلار کاهش یافت. از مجموع صادرات 8/402 میلیون دلاری فرش در مدت یاد شده سهم صادرات فرش دستباف 3/389 میلیون دلار بوده که از صادرات 16 هزار تن فرش به خارج از کشور ب شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه با مدت مشابه سال 79، از لحاظ وزنی 6/17 و از لحاظ ارزشی 8/14 درصد کاهش نشان می دهد.

سهم صادرات فرش دستباف از 8/17 درصد کل صادرات غیرنفتی در 9 ماه نخست سال 79 به 7/12 درصد در سال 80 کاهش یافته است.

 

 

 

ارزش صادرات غیرنفتی و فرش دستباف و نرخ رشد آنها (میلیون دلار و درصد)

 

سال

ارزش صادرات فرش دستباف

ارزش صادرات غیرنفتی

سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی (%)

نرخ رشد صادرات فرش دستباف (%)

نرخ رشد صادرات غیرنفتی (%)

1360

1494

3395

4401

ـــــــــ

ـــــــــ

1361

67

2737

2448

5515-

1938-

1362

889

3566

2493

3269

3029

1363

898

3611

2487

101

126

1364

1151

465

2475

2817

2877

1365

356

9155

3889

20930

9688

1366

4821

11608

4153

3542

2679

1367

3088

10358

2981

3595-

1077-

1368

3447

10439

3302

1163

078

1369

5091

13122

388

4769

2570

1370

11612

26487

4384

12809

10185

1371

11056

29877

3701

479-

1280

1372

1384

37468

3694

2518

2541

1373

21329

48255

4421

5411

2879

1374

9811

32507

3018

5400-

3263-

1375

6425

31057

2069

3451-

446-

1376

6357

28756

2211

106-

741-

1377

5701

30133

1892

1032-

479

1378

6912

3362

2056

2124

1157

1379

6195

34866

1777

1037-

371

1380

5528

4224

131

1077-

2115

1381

5172

4422

1169

644-

469

 

منبع: سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور – گمرک ایران

 

 


با


تحقیق و بررسی در مورد بازرگانی خارجی فرش


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
آ ین اخبار از سود سهام عد index of index of androrat apk last modified گریم خنده دار آقای بازیگر سال پیش اوزیل بهترین بازیکن آلمان در سال 2016 شد فواید ماساژ انگشتان دست که باورتان نخواهد شد ترک احکام الهی در حکومت ی نقش تبلیغات در تجارت الکترونیک دست از سوت زدن و به افق خیره شدن برمی دارم کیوان ت کتاب های بسیاری برای هنرجویان موسیقی به یادگار گذاشته است آهنگسازی که در خانواده ای هنرم اقبال زبان لاهوری میان پا تان اقبال لاهوری درمورد اقبال رینولد نیکلسون زبان فارسی رشته ی فلسفه درمورد اقبال لاهوری تحقیق درمورد اق درباره ir cut چه می دانید مسائل مربوط به اموال مشترک مداحی همراه با طبل و سنج جدید نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت another live streamed suicide puts spotlight on social media ethics آهنگ جدید حمید هیراد بنام جنجال بهترین دستگاه ف یاب goldengate plus کیف کوله فانتزی کد ۴۷ نمونه سوال درس بسته های نرم افزاری3 جلد اول مبحث html و css devmoviez bairavaa 2017 tamil 1080p hdrip x 264 ac 3 51 25 gb hc esubs
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.