پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جدیدترین های مدل سینک و روشویی دستشویی
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

منابع : cumbriagranite.co.uk

forum.98parsian.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری چهارم
 • جدیدترین های مدل سینک و روشویی دستشویی
 • جشنواره فروش زمستانه بیمکث
 • 8 سینک ظرفشویی خلاقانه و زیبا
 • انتخاب سینک مناسب برای دکوراسیون آشپزخانه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری چهارم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

منابع : cumbriagranite.co.uk

forum.98parsian.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
 • جدیدترین های مدل سینک و روشویی دستشویی
 • جشنواره فروش زمستانه بیمکث
 • 8 سینک ظرفشویی خلاقانه و زیبا
 • انتخاب سینک مناسب برای دکوراسیون آشپزخانه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانمدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

منابع : cumbriagranite.co.uk

forum.98parsian.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری چهارم
 • جدیدترین های مدل سینک و روشویی دستشویی
 • جشنواره فروش زمستانه بیمکث
 • 8 سینک ظرفشویی خلاقانه و زیبا
 • انتخاب سینک مناسب برای دکوراسیون آشپزخانه
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری چهارم
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانمدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

منابع : cumbriagranite.co.uk

forum.98parsian.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
 • جدیدترین های مدل سینک و روشویی دستشویی
 • جشنواره فروش زمستانه بیمکث
 • 8 سینک ظرفشویی خلاقانه و زیبا
 • انتخاب سینک مناسب برای دکوراسیون آشپزخانه
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

مدرن ترین سینک ظرفشویی

شیک ترین سینک های ظرفشویی , طراحی جدیدترین سینک های ظرفشویی

منابع : cumbriagranite.co.uk

forum.98parsian.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
مدرن ترین سینک ظرفشویی - سری سوم
مدل های عجیب شیر روشویی لو
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانشیرهایی که از طرحهایی بسیار زیبا بهره می برند و بنوعی انقل در صنعت طراحی شیرهای آبی که به صورت روزمره از آنها استفاده می کنیم بوجود آورده اند. مطمئنا هر زمانی که می خواهید دست های خود را با چنین شیرهایی بشویید ارزش بالای طراحی چنین شیرهایی را ستایش خواهید کرد. استفاده از ف آلومینیوم در ساخت این شیرها به طراحان اجازه داده شکلی بسیار زیبا و البته جادویی برای وج آب از شیر بوجود بیاورند.

شیرهای روشویی,جدیدترین شیرهای روشویی

مدل شیرآلات ,طراحی جدید شیرآلات

طراحی شیرآلات لو

طراحی شیرآلات لو , جدیدترین مدل شیرآلات

شیرآلات لو روشویی, مدل شیرآلات روشویی

طراحی شیرهای روشویی

جدیدترین شیرهای روشویی, طراحی شیرهای روشویی

طراحی جدید شیرآلات, شیرهای روشویی

طراحی شیرآلات لو

شیرهای روشویی,جدیدترین شیرهای روشویی

مدل شیرآلات ,طراحی جدید شیرآلات

طراحی شیرآلات لو

طراحی شیرآلات لو , جدیدترین مدل شیرآلات

شیرآلات لو روشویی, مدل شیرآلات روشویی

طراحی شیرهای روشویی

منبع : otag.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • مدل شیرآلات
 • سرویس بهداشتی و دستشویی
 • همه چیز در مورد شیرهای آشپزخانه
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مدل های عجیب شیر روشویی لو
مدل های عجیب شیر روشویی لو
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


شیرهایی که از طرحهایی بسیار زیبا بهره می برند و بنوعی انقل در صنعت طراحی شیرهای آبی که به صورت روزمره از آنها استفاده می کنیم بوجود آورده اند. مطمئنا هر زمانی که می خواهید دست های خود را با چنین شیرهایی بشویید ارزش بالای طراحی چنین شیرهایی را ستایش خواهید کرد. استفاده از ف آلومینیوم در ساخت این شیرها به طراحان اجازه داده شکلی بسیار زیبا و البته جادویی برای وج آب از شیر بوجود بیاورند.

 

شیرهای روشویی,جدیدترین شیرهای روشویی

مدل شیرآلات ,طراحی جدید شیرآلات

طراحی شیرآلات لو

 

طراحی شیرآلات لو , جدیدترین مدل شیرآلات

شیرآلات لو روشویی, مدل شیرآلات روشویی

طراحی شیرهای روشویی

 

جدیدترین شیرهای روشویی, طراحی شیرهای روشویی

طراحی جدید شیرآلات, شیرهای روشویی

طراحی شیرآلات لو

 

شیرهای روشویی,جدیدترین شیرهای روشویی

مدل شیرآلات ,طراحی جدید شیرآلات

طراحی شیرآلات لو

 

طراحی شیرآلات لو , جدیدترین مدل شیرآلات

شیرآلات لو روشویی, مدل شیرآلات روشویی

طراحی شیرهای روشویی

 

منبع : otag.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
مدل های عجیب شیر روشویی لو
مدل های جدید روشویی ک نتی تو و دستشویی
درخواست حذف اطلاعات

دکوراسیون خانه : در این پست برای شما مجموعه ای از جدیدترین مدل های روشویی جدید، روشویی ک نت دار تو و دستشویی و مدل های آینه روشویی را ارائه کرده ایم.

http://www.i isdoor.com/mag برای دیدن ادامه مطالب کلیک کنید

مدل روشویی ک نت دار
مدل روشویی ک نت دار
مدلهای روشویی دستشویی
مدلهای روشویی دستشویی
مدلهای روشویی جدید
مدلهای روشویی جدید
دکوراسیون روشویی
دکوراسیون روشویی
سرویس بهداشتی مدرن
سرویس بهداشتی مدرن
مدلهای روشویی تو
مدلهای روشویی تو
سرویس آینه دستشویی
سرویس آینه دستشویی
دکوراسیون سرویس بهداشتی
دکوراسیون سرویس بهداشتی
مدل آینه روشویی
مدل آینه روشویی
سرویس بهداشتی مدرن
سرویس بهداشتی مدرنمشاهده متن کامل ...
مدل های جدید روشویی ک نتی تو و دستشویی
مدل سینک های جدید و شیک آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانشکل دادن به دکوراسیون آشپزخانه در حالی که قلب تپنده ی هر خانه آشپزخانه ی آن است، پس سینک و آبچکان آن هم شاهرگ اصلی آن محسوب می شود!

جدیدترین مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک آشپزخانه

مدل های جدید سینک برای آشپزخانه های شیک,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه

جدیدترین مدل سینک ظرفشویی


مدل سینک های جدید آشپزخانه, طراحی سینک های جدید آشپزخانه

ساخت و ید سینک های ظرفشویی,طراحی سینک های ظرفشویی مدرن

طراحی جدید سینک ظرفشویی


مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک های جدید آشپزخانه

مدل های جدید سینک برای آشپزخانه,جدیدترین مدل سینک آشپزخانه

سینک ظرفشویی


طراحی سینک های جدید آشپزخانه,ساخت و ید سینک های ظرفشویی

مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک های جدید آشپزخانه

مدل سینک دوقلوی ساده

ساخت و ید سینک های ظرفشویی,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه

طراحی سینک های ظرفشویی مدرن,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه های شیک

جدیدترین مدل سینک آشپزخانه

جدیدترین مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک آشپزخانه

مدل های جدید سینک برای آشپزخانه های شیک,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه

مدل سینک ظرفشویی


مدل سینک های جدید آشپزخانه, طراحی سینک های جدید آشپزخانه

ساخت و ید سینک های ظرفشویی,طراحی سینک های ظرفشویی مدرن

طراحی سینک ظرفشویی


مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک های جدید آشپزخانه

مدل های جدید سینک برای آشپزخانه,جدیدترین مدل سینک آشپزخانه

سینک ظرفشویی ح دار


طراحی سینک های جدید آشپزخانه,ساخت و ید سینک های ظرفشویی

مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک های جدید آشپزخانه

مدل سینک دوقلو

ساخت و ید سینک های ظرفشویی,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه

طراحی سینک های ظرفشویی مدرن,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه های شیک

مدل سینک های آشپزخانه

جدیدترین مدل سینک آشپزخانه, مدل سینک آشپزخانه

مدل های جدید سینک برای آشپزخانه های شیک,مدل های جدید سینک برای آشپزخانه

شیک ترین مدل سینک ظرفشویی


گردآوری : بخش مد بیتوته

منابع : jigili.net
otag.ir

مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مدل سینک های جدید و شیک آشپزخانه
نحوه تمیز سینک ظرفشویی
درخواست حذف اطلاعات
برای اینکه سینک ظرفشویی آشپزخانه شما بدون لک و براق باشد باید به چند نکته توجه کنید.در این آموزش به شما خواهیم گفت چگونه بدون استفاده از مواد شیمیایی سینک آشپزخانه تان را تمیز و براق نگه دارید.


هرگز از سفید کننده و جرمگیر برای تمیز سینک استفاده نکنید چون پس از خشک شدن ایجاد لکه های تیره میکند و سینک را کدر و مات خواهد کرد, این لکه های تیره براحتی از بین نمیرود و گاها برای همیشه باقی می ماند.


سینک استیل را با جوش شیرین براحتی تمیز کنید.سطح سینک را خیس کنید و جوش شیرین را روی آن بپاشید سپس با ابر یا دستمال مناسب روی سینک بکشید و تمیز کنید,در انتها سینک را با آب بشویید.


اگر روی سینک لکه و رسوب ایجاد شده است با یک پارچه تمیز آغشته به سرکه سفید روی سینک بکشید تا کاملا تمیز شود و لکه ها از بین بروند.همچنین میتوانید نمک و جوش شیرین را در مقداری آب حل کنید و سینک را با این محلول بشویید تا لکه ها از بین بروند.از این محلول برای تمیز جرم و رسوب شیر آب و اتصالات اطراف سینک نیز میتوانید استفاده کنید.


سینک آلومینیومی و چینی را با پودر لباسشویی تمیز کنید.


مقداری نمک روی سینک ظرفشویی بپاشید و بعد از 15 دقیقه سینک را بشویید, با این روش سینک ظرفشویی ضدعفونی خواهد شد.


در تمام روش ها از مواد طبیعی استفاده شده است که ضرر استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل میرساند.مشاهده متن کامل ...
نحوه تمیز سینک ظرفشویی
دستشویی
درخواست حذف اطلاعات

نیم ساعته از خواب پ .هی خواستم برم دستشویی هی پر بوده :)))) اصلا انتظار نداشتم این موقع صبح!هم صف دستشویی باشه  .

#مشکلات خوابگاهیمشاهده متن کامل ...
دستشویی
دکوراسیون سینک ظرفشویی آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مجموعه ای از زیباترین و کاربردی ترین سینک های ظرفشویی برای استفاده طراحان و معماران و همچنین افراد خوش سلیقه و با ذوق که به دنبال تصاویر طراحی داخلی برای چیدمان خانه خود هستند.

سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه,سینک ظرفشویی آشپزخانه,طراحی سینک آشپزخانه

سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه,سینک ظرفشویی آشپزخانه,طراحی سینک آشپزخانه

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

منبع : bitamarket.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون سینک ظرفشویی آشپزخانه
وضع بیمارستان شهریار اورژانسی است
درخواست حذف اطلاعات
سقف کوتاهش از چند جا ترک برداشته و شاید با باد تندی کنده شود یا فرو بریزد، دری نایلونی که نه جلوی باد را می گیرد و نه گرمای بخاری را داخل اتاق نگه می دارد و روشویی کثیفی که نه آب دارد، نه شیرآب. بالای روشویی هم پنجره ای باز به چشم انداز کولر آبی و کلاف ش ه ای از سیم .

مشاهده متن کامل ...
وضع بیمارستان شهریار اورژانسی است
دکوراسیون و دستشویی کوچک
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


برای داشتن یک طراحی دکوراسیون مدرن و فوق العاده شیک نیاز به فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی خلاقانه با ایده هایی حرفه ای داریم که در این بخش مشاهده می کنید.

اجزای اصلی در یک و دستشویی در قدم اول سرامیک است که با انتخاب درست رنگ و طرح آن می توانید از عرض و طول فضایتان نهایت استفاده را ببرید. برای و دستشویی هایی با عرض کم هرگز از سرامیک هایی با طرحی شلوغ و خطوطی عمود استفاده نکنید.

سرامیک هایی با خطوطی افقی با ایجاد خطای دید به بزرگتر دیده شدن فضای شما کمک خواهد کرد. نکته بعدی انتخاب سینک و وان است که طرح ساده و رنگ روشن هوشمندانه ترین انتخاب است.


دکوراسیون و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک
و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

تصاویر و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

و دستشویی مدرن

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

طراحی و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

دکوراسیون و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک
و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

تصاویر و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

و دستشویی مدرن

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

طراحی و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

دکوراسیون و دستشویی

تصاویر دکوراسیون و دستشویی, دکوراسیون و دستشویی های کوچک

 

منبع : namnak.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون و دستشویی کوچک
دکوراسیون و دستشویی کوچک + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

دکوراسیون و دستشویی کوچک + تصاویر

برای داشتن یک طراحی دکوراسیون مدرن و فوق العاده شیک نیاز به فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی خلاقانه با ایده هایی حرفه ای داریم که در این بخش مشاهده می کنید. اجزای اصلی در یک و دستشویی در قدم اول سرامیک است که با انتخاب درست رنگ و طرح آن می توانید […]

دکوراسیون و دستشویی کوچک + تصاویر

برای داشتن یک طراحی دکوراسیون مدرن و فوق العاده شیک نیاز به فضای زیاد نداریم بلکه نیاز به طراحی خلاقانه با ایده هایی حرفه ای داریم که در این بخش مشاهده می کنید.

 دکوراسیون و دستشویی کوچک + تصاویر

اجزای اصلی در یک و دستشویی در قدم اول سرامیک است که با انتخاب درست رنگ و طرح آن می توانید از عرض و طول فضایتان نهایت استفاده را ببرید. برای و دستشویی هایی با عرض کم هرگز از سرامیک هایی با طرحی شلوغ و خطوطی عمود استفاده نکنید.

سرامیک هایی با خطوطی افقی با ایجاد خطای دید به بزرگتر دیده شدن فضای شما کمک خواهد کرد. نکته بعدی انتخاب سینک و وان است که طرح ساده و رنگ روشن هوشمندانه ترین انتخاب است. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

دکوراسیون و دستشویی کوچک + تصاویر
مدل شیرآلات
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

مدل شیرآلات

شیرآلات بهداشتی,جدیدترین مدل شیرآلات

 

منبع : interiordesigninfo.

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
مدل شیرآلات
دکوراسیون سینک ظرفشویی آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


مجموعه ای از زیباترین و کاربردی ترین سینک های ظرفشویی برای استفاده طراحان و معماران و همچنین افراد خوش سلیقه و با ذوق که به دنبال تصاویر طراحی داخلی برای چیدمان خانه خود هستند.

سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه,سینک ظرفشویی آشپزخانه,طراحی سینک آشپزخانه

سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه,سینک ظرفشویی آشپزخانه,طراحی سینک آشپزخانه

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

سینک آشپزخانه 2013

طراحی سینک آشپزخانه , سینک آشپزخانه 2013

منبع : bitamarket.com

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
دکوراسیون سینک ظرفشویی آشپزخانه
جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی و
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


نمونه هایی از شیک ترین مدل و سرویس های بهداشتی

 

دکوراسیون سرویس بهداشتی و , دکوراسیون و سرویس بهداشتی

جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی, جدیدترین مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی

دکوراسیون و دستشویی

 

دکوراسیون های بزرگ, دکوراسیون سرویس بهداشتی و

دکوراسیون های کوچک, دکوراسیون 2016

دکوراسیون سرویس بهداشتی

 

جدیدترین مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی,دکوراسیون و دستشویی

مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک,مدل و دستشویی

شیک ترین مدل

 

طراحی و دستشویی,شیک ترین مدل

مدل و دستشویی,دکوراسیون و دستشویی

دکوراسیون 2016

 

دکوراسیون و سرویس بهداشتی, جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی

جدیدترین مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی, مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک

دکوراسیون سرویس بهداشتی و

 

دکوراسیون و سرویس بهداشتی, جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی

شیک ترین مدل , دکوراسیون سرویس بهداشتی

جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی

 

دکوراسیون سرویس بهداشتی و , دکوراسیون و سرویس بهداشتی

جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی, جدیدترین مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی

دکوراسیون و دستشویی

 

دکوراسیون های بزرگ, دکوراسیون سرویس بهداشتی و

دکوراسیون های کوچک, دکوراسیون 2016

دکوراسیون سرویس بهداشتی

 

جدیدترین مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی,دکوراسیون و دستشویی

مدل دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک,مدل و دستشویی

شیک ترین مدل

 

گردآوری : بخش مد بیتوته

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
جدیدترین دکوراسیون سرویس بهداشتی و
سرویس بهداشتی و دستشویی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دکوراسیون و چیدمان


 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی

 سرویس بهداشتی و دستشویی 2014

شیرآلات,مدل سرویس بهداشتی


دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

مشاهده متن کامل ...
سرویس بهداشتی و دستشویی
یه همچین زوج مذهبی ای هستیم ما !
درخواست حذف اطلاعات
بو ر یده ام برای دستشویی ، با بوی گل نمی دانم فیلان ؛ اما بوی گلاب می دهد لامصب !

رفته توی دستشویی و صدایش می آید که : « می گم دختر ! دستشویی ت بوی زاده می ده ! »

می گویم : « آری ! فضا بدجور معنویه ! »

داد می زند : « ها ! اصن آدم روش نمی شه جیش کنه ! »منبع: http://injamilan. /


مشاهده متن کامل ...
یه همچین زوج مذهبی ای هستیم ما !
شیر روشویی
درخواست حذف اطلاعات

شیر روشویی

شیر روشویی طراحی شده در سالیدورک
قابل مشاهده در solidworks 2014
همراه فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری .
جهت سفارش پروژه به آدرس [email protected] mail.com اطلاع داده شود تا دراسرع وقت پروژه برای شما ارسال شود

دریافت فایلادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
شیر روشویی
با این کارها سرویس بهداشتی کوجک خود را زیبا و منحصر به فرد کنید+تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

تزیین سرویس بهداشتی

درست است که بیشتر زمان ما در خانه، در دستشویی یا سپری نمی شود اما این دلیل نمی شود که به

دکوراسیون هال و اتاق خواب رسیدگی کنیم؛ در حالی که دستشویی مان تاریک و بی حال است.

اتفاقا سرویس های بهداشتی زیبا و دلنشین موجب می شوند شما بیشتر از قبل به تمیزی خودتان اهمیت دهید!

برای زیباتر

سرویس بهداشتی لازم نیست حتما به عوض شیرآلات و سرویس چینی بهداشتی فکر کنید که کلی هزینه دارند.

با چند تغییر کوچک هم می شود سرویس ها را به محیط زیباتری تبدیل کرد.

گل طبیعی

خیلی ها کنار دستشویی گل های می گذارند اما کمتر ی گل طبیعی را امتحان می کند.

دنبال گل هایی باشید که نور زیادی نمی خواهند و نور لامپ های دستشویی و برای چنین گل هایی کافی است.

با این کارها سرویس بهداشتی کوجک خود را زیبا و منحصر به فرد کنید 

می توانید یک گلدان کوچک کنار روشویی بگذارید یا اصلا به جای یکی از لیوان های سرویس آینه دستشویی، یک گلدان بگذارید.

یک کاکتوس کوچک هم برای این کار مناسب است.

اگر نگران ریختن خاک و کثیف شدن سرویس بهداشتی تان هستید، می توانید سراغ تراریوم (تنگ های شیشه ای دارای خاک و گیاه) بروید؛

این طوری خاک از داخل تنگ بیرون نمی ریزد.

اگر هم گل هایی داشته باشید که در آب زنده می مانند، می توانید آنها را در همان لیوان روشویی بگذارید و کمی

خاک ژله ای رنگی هم داخل آن بریزید.

فیتوس برای این کار انتخاب خیلی خوبی است.

برای روزهایی که مهمان دارید، می توانید به چند شاخه گل زینتی در یک گلدان آب هم فکر کنید.

آینه متفاوت

اغلب، آینه سرویس های بهداشتی در ابعاد کوچک و با لبه های استیل یا طلایی یا بدون لبه است.

اگر دستشویی تان خیلی مرطوب نیست، می توانید این آینه های معمولی را با آینه لبه دار عوض کنید.

قاب های چوبی یا پلاستیک رنگی فضای دستشویی را حس شاد می کند.

با

آینه های خیلی بزرگ هم برای خیلی مناسبند؛ به خصوص اگر کوچکی دارید، یک آینه بزرگ عرضی یا یک

آینه تمام قد، وسعت فضا را تقریبا دوبرابر می کند.

کاغذدیواری

لازم نیست به عوض کاشی ها و هزینه کاغذدیواری فکر کنید.

کاغذدیواری های برچسبی برای دستشویی و مناسبند؛ البته نمی شود این کاغذها را زیر دوش یا پشت روشویی (جاهایی که آب

زیادی روی شان می ریزد) نصب کرد اما دیوارهایی که اغلب خشک می مانند، گزینه های خوبی هستند؛ درضمن می توانید نوارهای باریکی از کاغذ

برچسبی را بگیرید و دورتادور دیوارها بچسبانید.

با این کارها سرویس بهداشتی کوجک خود را زیبا و منحصر به فرد کنید 

اگر هم دل به دریا بزنید و از رنگ های تند استفاده کنید، سرویس تان ناگهان از یک محل سرد و بی روح

به جایی دلنشین و جذاب تبدیل می شود.

حوله های رنگ وارنگ

به جای یک حوله، چند حوله در دستشویی بگذارید و آنها را از رنگ های متنوع انتخاب کنید.

می توانید همه را از یک خانواده رنگ (مثلا طیف آبی) انتخاب کنید یا از رنگ های متضاد (مثلا قرمز، آبی و

زرد) کمک بگیرید تا فضای پرانرژی تری داشته باشید.

 با این کارها سرویس بهداشتی کوجک خود را زیبا و منحصر به فرد کنید

حوله ها را می توانید به صورت لوله شده در یک سبد قرار دهید یا با استفاده از چند گیره روی دیوار

آویزان کنید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

با این کارها سرویس بهداشتی کوجک خود را زیبا و منحصر به فرد کنید+تصاویر
مسواک خاک بر سر
درخواست حذف اطلاعات

نمی دونم چه مرضی دارم که همیشه خمیر دندون یا مسواکم از دستم می افته. تو خونه قبلیه که روشویی و دستشویی از هم دور بود اصلا چنین اتفاقی نمی افتاد اما اینجا کا دستشوییمون خیلی کوچیکه همیشه اینجوری می شه. یا بار خمیر دندون از دستم افتاد رفت تو اون سوراخه. بعد گلاب به روتون می دونین که دستشویی آپارتمان یه جوریه که اون سوراخه خیلی عمیقه جوری که عمرا می تونستیم خمیر دندونو دربیاریم و اون تو گیر کرده بود. یه لوله که آوردیم از ساعت9 صبح تا 1 بعد از ظهر جون کند تا درش آورد. مامانمم کلی دعوام کرد.
حالا از اون به بعد هزار بار در خمیر دندون و در مسواک از دستم افتاده و من توی اون یه وجب جا نمی دونین با چه بدبختی ای تونستم بگیرمشون که نرن اون تو. یا مثلا م افتن کنار دستشویی. ولی خب من دیگه دست و پام می لرزه و واقعا تا مرز سکته می رم.
امشب مسواکم از دستم افتاد قشنگ رفت که بره توی اون سوراخه و من دم اون سوراخه موفق شدم بگیرمش. اما از بس ترسیده بودم اینکارو با جیغ انجام دادم و پشت پام محکم خورد به شیر آب. هنوزم درد می کنه  حالا پام به درک. دستم می لرزه از بس ترسیدم باز اون اتفای بیفته. مامانم فکر کرد سوسک دیدم که جیغ زدم :دی مسواکمم انداختم دور. شانس آوردم یه مسواک دیگه داشتم. خلاصه که هم ناراحتم هم عصبی هم همه چی.
آخه چرا این اتفاق همش واسم می افته مشاهده متن کامل ...
مسواک خاک بر سر
هیت سینک مادربوردهای رایزن amd مشکل دارد
درخواست حذف اطلاعات
هیت سینک مادربوردهای رایزن amd مشکل دارد

با توجه به مشکلاتی که گریبان‌گیر هر پردازنده‌ی جدید می‌شود، هیت‌سینک (گرماخور) شماری از مادربوردها برای پردازنده رایزن دارای مشکل است.مشاهده متن کامل ...
هیت سینک مادربوردهای رایزن amd مشکل دارد
با انواع سینک های ظرفشویی آشنا شوید +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

 سینک های ظرفشویی

در دکوراسیون آشپزخانه ک نت اصلی ترین نقش را در تعیین فضای محیط تعیین می کند.

ک نت خود را مدرن با خطوط ساده و بی نقش انتخاب کنید تا کل آشپزخانه چهره ایی مدرن بگیرد و

یا ک نت هایی سنتی با نقش و خطوط زاویه دار استفاده کنید تا آشپزخانه شما فضای سنتی و کلاسیک بخود

بگیرد.

اما قطع یقین می توان گفت سینک ظرفشویی آشپزخانه یکی از مهم ترین وسایل در دکوراسیون آشپزخانه بعد از

ک نت است.

معمولا در خانه وسایل و ابزاراتی وجود دارد که ما عمدتا از آنها استفاده نمی کنیم و یا استفاده از

آنها محدود به یک یا دو کار می شود، اما آیا شما به اندازه ایی که با انواع سینک ظرفشویی

کارهای مختلفی انجام می دهید با وسایل دیگر هم همینطور هستید؟

می شود از پاسخ این سوال به این

نتیجه رسید که مدل سینک ظرفشویی یکی از مهم ترین وسایلی است که شما برای آشپزخانه تان انتخاب می کنید

و این انتخاب برای مدت زمان بسیار طولانی بروی زندگی روزمره شما تاثیر خواهد گذاشت.

انواع سینک ها در استایل ها و کاربردهای مختلفی به بازار عرضه می شوند بنابراین پیدا و ید

سینک ظرفشویی که با استایل و بودجه شما بخورد کار آن چنان سختی نیست.

سینک ها از جنس های آلومینیومی ساده، سینک استیل، سنگی، مسی و ف ات دیگر و در ابعاد مختلف مانند سینک 

های تک لگنه، گنه و حتی سه لگنه تولید می شوند.

انواع مدل سینک ظرفشویی بزرگ و تک :

این سینک های تک لگنه و عمیق به اندازه ایی هستند که به راحتی می شود ماهی تابه بزرگ را

درون آن بشویید که البته با محدودیت جا برای قرار دادن ظروف کثیف و ظروف شسته شده برای آب کشیدن

مواجه هستید.

پس سعی کنید حداقل از انواع مدل سینک ظرفشویی که دارای سبدی جداگانه برای خشک ظروف و مواد غذایی

هستند استفاده کنید.

با انواع سینک های ظرفشویی آشنا شوید +تصاویر 

انواع مدل سینک ظرفشویی بزرگ و تک

 با انواع سینک های ظرفشویی آشنا شوید +تصاویر

مدل سینک ظرفشویی بزرگ و تک

 با انواع سینک های ظرفشویی آشنا شوید +تصاویر

سینک ظرفشویی بزرگ و تک لگن 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

با انواع سینک های ظرفشویی آشنا شوید +تصاویر
بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی کوچک
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: دکوراسیون و چیدمانهمانطور که حتما مطلع هستید این روزها واحد آپارتمان های مس ی از مساحت بسیار کمتری نسبت به خانه ها و آپارتمان های قدیمی بخصوص خانه های حیاط دار برخوردار هستند. در چنین شرایطی معمولا از محیط هایی که کمتر در دید هستند گرفته می شود و به محیط های ضروری تر خانه مانند نشیمن و آشپزخانه داده می شود. سرویس بهداشتی و یکی از این مکان ها است. برای دکوراسیون سرویس بهداشتی ترفندهایی وجود دارد که با رعایت آنها می توانید به نتیجه ایی تضمین شده و مطلوب برسید بدون اینکه محدودیت فضا آزارتان بدهد. یکی از این نکات استفاده از آینه های بزرگ در دکوراسیون سرویس بهداشتی است. بعنوان آینه بالا روشویی بدون توجه به سایز و کانتر روشویی، از آینه ای در حد امکان بزرگ استفاده کنید. این کار به طرز شگفت انگیزی سبب می شود فضا بزرگ تر به نظر برسد. آینه نه تنها فضا بلکه میزان نور و روشنایی موجود در فضا را دو برابر می کند.

نکته بعدی استفاده از تجهیزات شناور و بدون پایه است. در مورد تو فرنگی و همچنین سینک روشویی ک نت دار که فضای زیادی را در بر می گیرند، می توانید در صورت تمایل بر وجودشان در سرویس بهداشتی از انواع شناور و بدون پایه که با تکیه بر دیوار نصب می شود استفاده کنید تا فضا بزرگ تر و دلبازتر جلوه کند. در دکوراسیون سرویس بهداشتی بهتر است تا جایی که می توانید از اشیا و عناصری با گوشه های گرد و نرم استفاده کنید. اشیای بیضی مانند معمولا جای زیادی می کنند اما بیشتر هم بچشم می آیند و به لحاظ روانی باعث کوچک جلوه فضا می شود. هنگام انتخاب تجهیزات برای سرویس بهداشتی کوچک خود حتما گزینه هایی را انتخاب کنید که گوشه های گرد و نرم داشته باشد. اگر سرویس بهداشتی شما با مشترک است بهتر است از برای تفکیک این دو قسمت استفاده کنید. جایگزین مناسبی برای دیوار حتی از نوع شیشه ایی می باشد.در این صورت مواقعی که نیاز به جداسازی دو قسمت از فضا نیست را کنار بکشید و فضا را وسیع تر جلوه بدهید.

دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک,دکوراسیون دستشویی های کوچک

بزرگ شدن سرویس بهداشتی,بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی

بزرگ شدن سرویس بهداشتی های کوچک

نکاتی برای سرویس بهداشتی های کوچک, طراحی سرویس بهداشتی های کوچک

بزرگ شدن سرویس بهداشتی های کوچک, دکوراسیون و چیدمان سرویس بهداشتی

بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی

دکوراسیون دستشویی های کوچک, نکاتی برای سرویس بهداشتی های کوچک

بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی, دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک

بزرگ شدن سرویس بهداشتی های کوچک

دکوراسیون دستشویی های کوچک, نکاتی برای سرویس بهداشتی های کوچک

طراحی سرویس بهداشتی های کوچک, بزرگ شدن سرویس بهداشتی های کوچک

بزرگ شدن سرویس بهداشتی

بزرگ شدن سرویس بهداشتی,دکوراسیون و چیدمان سرویس بهداشتی

بزرگ شدن سرویس بهداشتی های کوچک,دکوراسیون سرویس بهداشتی های کوچک

دکوراسیون دستشویی های کوچک

بزرگ شدن سرویس بهداشتی,بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی

طراحی سرویس بهداشتی های کوچک


منبع : otag.ir

دکوراسیون ایده آل خود را بسازید

 • دکوراسیون های مدرن و سرویس بهداشتی های کوچک
 • استانداردهایی که در سرویس بهداشتی لازم است
مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
بزرگ جلوه دادن سرویس بهداشتی کوچک
اولین دغدغه ی ۹۶:))
درخواست حذف اطلاعات


ساخت دستشویی تو مترو میتونه تبلیغ خوبی برای ک دهای ریاست جمهوری باشه حتی...
ولی جدی ها...چرا ایستگاه مترو خونه داره ولی دستشویی نه؟! (تلمیح به اون سخن که حین خوندن وقتی دستشویی داری مثل اینه که جام دستته... بیخیال اینم میشیم که منظور از چیه و جام کجاست)
همه نمیخونن ولی همه که دستشویی میرن... اونم با اون وضعیت فشار تو مترو...

با سیگاری خاموش بر لب (نامبرده از بیماری تنفسی رنج میبرد) در کنج کافه ای با حداقل نور زیر لب می کند: دموکراسی ام آرزوست...:))
مشاهده متن کامل ...
اولین دغدغه ی ۹۶:))
ست سینک ظرف شویی، ست سینک ظرف شویی مناسب، ست سینک ظرف شویی جدید
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی
ست سینک ظرف شویی

ید پیامکی: ارسال کد 39692699 به شماره پیامک  10004410
قیمت:  15000 تومان

 ید پستی


زیبا بودن و خاص بودن آشپزخانه هم برای دیزاین و هم روحیه همه انی که در آشپزخانه کار می کنند بسیار لازم است. ست سینک ظرف شویی دارای رنگ بندی متفاوت و زیبا می باشد. .ست سینک ظرف شویی بسیار شیک بوده و مناسب قرار دادن کنار سینک ظرفشویی می باشد . این ست دارای مخزن جا مایع ظرفشویی ، جا اسکاچ و فرچه طرح گل آفتابگردان از جنس pvc می باشد 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ست سینک ظرف شویی زیرفی، ست سینک ظرف شویی دیجی کالا، ید ست سینک ظرف شویی، ست سینک ظرف شویی دیجیکالا، ست سینک ظرف شویی ارزان ، سفارش ست سینک ظرف شویی، ست سینک ظرف شویی مناسب، ست سینک ظرف شویی جدید، 


مشاهده متن کامل ...
ست سینک ظرف شویی، ست سینک ظرف شویی مناسب، ست سینک ظرف شویی جدید
ست سینک ظرف شویی ارزان ، سفارش ست سینک ظرف شویی، ید ست سینک ظرف شویی ارزان
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی
ست سینک ظرف شویی

ید پیامکی: ارسال کد 39692699 به شماره پیامک  10004410
قیمت:  15000 تومان

 ید پستی


زیبا بودن و خاص بودن آشپزخانه هم برای دیزاین و هم روحیه همه انی که در آشپزخانه کار می کنند بسیار لازم است. ست سینک ظرف شویی دارای رنگ بندی متفاوت و زیبا می باشد. .ست سینک ظرف شویی بسیار شیک بوده و مناسب قرار دادن کنار سینک ظرفشویی می باشد . این ست دارای مخزن جا مایع ظرفشویی ، جا اسکاچ و فرچه طرح گل آفتابگردان از جنس pvc می باشد 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ست سینک ظرف شویی زیرفی، ست سینک ظرف شویی دیجی کالا، ید ست سینک ظرف شویی، ست سینک ظرف شویی دیجیکالا، ست سینک ظرف شویی ارزان ، سفارش ست سینک ظرف شویی، ید ست سینک ظرف شویی ارزان، 


مشاهده متن کامل ...
ست سینک ظرف شویی ارزان ، سفارش ست سینک ظرف شویی، ید ست سینک ظرف شویی ارزان
جدیدترین و بهترین انواع مدل سینک ظرفشویی 2017 – 96
درخواست حذف اطلاعات

گالری ع دکوراسیون داخلی : در این پست مجموعه ای از بهترین انواع سینک ظرفشویی خارجی، سینک ظرفشویی سنگی و سرامیکی و استیل را برای شما ارائه کرده ایم.


http://www.i isdoor.com/mag برای دیدن ادامه مطالب کلیک کنید


مدل سینک ظرفشوییمدل سینک ظرفشویی مدل سینک ظرفشویی مدل سینک ظرفشویی مدل سینک ظرفشویی جدیدمدل سینک ظرفشویی جدید سینک ظرفشویی سرامیکیسینک ظرفشویی سرامیکی انواع سینک ظرفشوییانواع سینک ظرفشویی سینک ظرفشویی استیلسینک ظرفشویی استیل سینک ظرفشویی سنگیسینک ظرفشویی سنگی سینک ظرفشویی خارجیسینک ظرفشویی خارجی دکوراسیون آشپزخانه مدرندکوراسیون آشپزخانه مدرن بهترین سینک ظرفشوییبهترین سینک ظرفشوییمشاهده متن کامل ...
جدیدترین و بهترین انواع مدل سینک ظرفشویی 2017 – 96
ست سینک ظرف شویی زیرفی، ست سینک ظرف شویی دیجی کالا، ست سینک ظرف شویی
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی
ست سینک ظرف شویی

ید پیامکی: ارسال کد 39692699 به شماره پیامک  10004410
قیمت:  15000 تومان

 ید پستی


زیبا بودن و خاص بودن آشپزخانه هم برای دیزاین و هم روحیه همه انی که در آشپزخانه کار می کنند بسیار لازم است. ست سینک ظرف شویی دارای رنگ بندی متفاوت و زیبا می باشد. .ست سینک ظرف شویی بسیار شیک بوده و مناسب قرار دادن کنار سینک ظرفشویی می باشد . این ست دارای مخزن جا مایع ظرفشویی ، جا اسکاچ و فرچه طرح گل آفتابگردان از جنس pvc می باشد 

برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

ست سینک ظرف شویی زیرفی، ست سینک ظرف شویی دیجی کالا،


مشاهده متن کامل ...
ست سینک ظرف شویی زیرفی، ست سینک ظرف شویی دیجی کالا، ست سینک ظرف شویی
استند و جا لوازم روی سینک
درخواست حذف اطلاعات
استند و جا لوازم روی سینک

قیمت : 25000 تومان


استند و جا لوازم روی سینک

مخصوص قرار دادن لوازم موردنیاز شستشو

با شکل ال مانند و کم حجم

با قابلیت جدا شدن قطعات از یکدیگر 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
سینک پوش طرح دست
درخواست حذف اطلاعات

سینک پوش طرح دست


قیمت : 8000 تومان


سینک پوش طرح دست


ساخته شده از سیلی


مناسب جهت پوشش وان سینک روشور 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

ست سینک ظرف شویی ارزان ، سفارش ست سینک ظرف شویی، ید ست سینک ظرف شویی ارزان
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی
ست سینک ظرف شویی

ید پیامکی: ارسال کد 39692699 به شماره پیامک  10004410
قیمت:  15000 تومان

 ید پستی

 


زیبا بودن و خاص بودن آشپزخانه هم برای دیزاین و هم روحیه همه انی که در آشپزخانه کار می کنند بسیار لازم است. ست سینک ظرف شویی دارای رنگ بندی متفاوت و زیبا می باشد. .ست سینک ظرف شویی بسیار شیک بوده و مناسب قرار دادن کنار سینک ظرفشویی می باشد . این ست دارای مخزن جا مایع ظرفشویی ، جا اسکاچ و فرچه طرح گل آفتابگردان از جنس pvc می باشد 


برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید

 مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
من آ ین سوته دلم ج قطر وزن وزن مخصوص سطح مخصوص گلوله ها برای کوره های سیمان تعیین ت جنین به روش قدیمی بدون نیاز به سونوگرافی قراخیل عمومی کتابخانه شهید روستای روستای قراخیل همراه کتابداران عمومی شهرستان اداره کتابخانه شهید روستای قراخیل رئیس اداره کتابخانه تو جان هیج نیستی بررسی روند چگونگی آماده سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی ۹۴ ۹۳ داستانی آموزنده از کوروش کبیر الان دیگه به آرزوم رسیدم باور نمی کنی خدا رو دیدم گروه تبلیغاتی حضرت بقیه الله متن زیبا و شایدم اموزنده گمانه زنی هایی درباره گسل ز له یک شنبه شب تهران مشا یا ایوانکی تصویر محل دقیق ز له سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن رشته امور بانکی شیوا و کامل ترین انشا درمورد کودکی من 18 6600 bemerkungen des bundesrechnungshofes 2015 zur haushalts und wirtschaftsf hrung des bundes einschlie lich der feststellungen zur jahresrechnung نقره ای های ووشوی بانوان میهمان علی ضیا شدند خواهران منصوریان در تلویزیون بعد از جنجال ها the ouija experiment 2 theatre of death آمار چک های مبادله ای آبان ماه ۱ ۵ میلیون فقره چک برگشت خورد مجمع جهانی اهل بیت ع با ۱۴۰ کشور و ۳۶۰ موسسه در دنیا ارتباط دارد آدرس نمایندگی های فروش زیورآلات زیندکو کانال تلگرام سازمان سنجش آموزش کشور
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.