پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جستجو برای ذرات دارای بار الکتریکی با مضرب غیر صحیح بسیار کوچک از بار الکترون
پدیده فتوالکتریک
درخواست حذف اطلاعات

پدیده فتوالکتریک

در اوا قرن 19هانریش هرتز مشاهده نمود که هرگاه نور فرابنفش به کلا ف ی الکتروسکوپ باردار با بار منفی بتابد الکتروسکوپ خنثی میشود یعنی نور فرودی میتواند الکترونهای اضافی را از الکتروسکوپ جدا کند . در سال 1905 میلادی انیشتین با استفاذه از نظریه کوانتمی نور توانست چگونگی بوقوع پیوستن این پدیده را توضیح دهد. 

نظریه انیشتین: 

وقتی به صفحه ف ی نور با طول موج کوتاه بتابانیم تعدادی از کوانتومهای انرژی نور فرودی جذب صفحه ف ی می شود که می تواند الکترونهای منفرد اتمهای ف را از محل خودشان جدا سازد زیرا وقتی یک فوتون به یک الکترون منفرد برخورد کند از حرکت باز میایستد و انرژی خود را به الکترون میدهد. اگر این انرژی (e) بیشتر از انرژی مقید الکترون(انرژی که تحت ان در مدار قرار گرفته) باشد پس از جدا الکترون بقیه انرژی فوتون به انرژی ی الکترون تبدیل میشود. 
هانریش هرتز
e=انرژی فوتون فرودی 

hf=انرژی مقید الکترون در ف  

k=انرژی ی الکترون 

e=hf+k 

1-لامپ کوارتز (خالی شده از هوا) 2-ولتمتر 3-گالوانومتر 4-مقاومت 5- باطری 6-دوالکترود از جنس ف سدیم 

مشاهدات ازمایش : 

1-تا زمانیکه نور بر الکترود a که کاتد انتخاب شده نتابد با وجود ولتاژ بالا هیچ جریانی ازلامپ عبور نمی کند. 

2-در اثر تابش نور بر سطح ف سدیم امپر متر عبور جریان در کمتر از 10 نانو ثانیه نشان می دهد. 

3- اگر ولتاژ مثبت را زیادتر کنیم فتو الکترونهای بیشتری از a به b شارش می یابند و گالوانومتر عدد بیشتری را نشان میدهد. 

4-وقتی ولتاژ مثبت به حدی زیاد شود که بتواند تمام فتوالکترونها را به سمت الکترود b بکشاند بیشترین جریان فتوالکتریکی را گالوانومتر از خود عبور میدهد که به ان جریان اشباع گفته میشود و پس از ان مقدار جریان ثابت خواهد ماند. 

5- اگر جای قطبین باطری را عوض کنیم بطوریکه الکترود b ولتاژ منفی شود (v<0)خواهیم دید جریان فتو الکترون از مقدار بیشینه رو به کاهش می گذارد و در یک ولتاژ معین v- که به ان ولتاژ متوقف کننده گویند جریان فتوالکترون صفرمیشود و اگر ولتاژکمتر از -v شود جریان صفر خواهد ماند. 

6- اگر از ف ات دیگری به جای الکترود a استفاده شود به ازای بعضی از انها گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نمیدهد. 

7 -اگرنور قرمز با شدت زیاد ، به الکترود ف سدیم بتابانیم اگر چه تعداد بیشتری الکترون ازاد می سازد ولی نسبت به نور با شدت کم، الکترونهای با انرژی کمتر تولید می کند. 

8- مقدار ولتاژ متوقف کننده تابع جنس الکترود ف a نیست و به شدت نور فرودی وابسته است. 

ev(stop) = hf - w 

اگر شدت موج فرودی بزرگتر باشد الکترونها با انرژی بیشتری از سطح ف a جدا خواهند شد.و اگر شدت موج فرودی کم باشد زمان بیشتری طول می کشد تا اینکه الکترونها به اندازه کافی انرژی ب نمایند. 
 


بطور خلاصه نتایج حاصل از نظریه انیشتین: 

1- برای جدا یک الکترون مقید به ف باید انرژی نور فرودی بزرگتر و یا مساوی با بسامد الکترون مقید به ف باشد. 

هما نطور که در شکل می بینم نور قرمز چون طول موجش بلندتر ودر نتیجه بسامد و انرژی کوچکتری نسبت به نور سبز و بنفش دارد نمی تواند الکترون مقید ف پتاسیم را جدا کند در مقایسه نور سبز و بنفش می بینیم که چون طول موج نور بنفش کمتر وبسامد ان بیشتر است وانرژی بیشتری دارد نه تنها الکترون را از سطح ف جدا میکند بلکه سرعت بیشتری هم به ان میدهد. انرژی فوتون فرودی را میتوان به صورت زیر هم نوشت*f همان یا بسامد فرودی نورهای قرمز وسبز و بنفش است : 

ep on=h*f 

2-هر چقدر شار نور فرودی مناسب بیشتر باشد تعداد الکترونهای بیشتری از سطح ف ازاد خواهند شد. 

منبع : وبلاگ فرازهائی از علم فیزیک و ملاصدرا 

 

 

 

 

دو توجیه جدید برای پدیده فتوالکتریک

 

 

 

پدیده فوتوالکتریک چیست ؟

 

در سال 1887 هانریش هرتز در حین انجام آزمایشی متوجه شد که تاباندن نور با طول موج‌های کوتاه مانند امواج فرابنفش به کلا ف ی یک الکتروسکوپ که دارای بار الکتریکی منفی است ، باعث تخلیه الکتریکی الکتروسکوپ می‌شود . وی با انجام آزمایش‌های بعدی نشان داد که تخلیه الکتروسکوپ به خاطر جدا شدن الکترون از سطح کلا ف ی آن است . این پدیده را فتوالکتریک می‌نامند . نخستین برخوردها برای توجیه اثر فوتوالکتریک از  دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک صورت گرفت که توانایی توجیه آن را نداشت . سپس انیشتین این پدیده را با توجه به دیدگاه کوانتومی پلانک توجیه کرد .

 

 

 

نارسایی الکترومغناطیس کلاسیک در توجیه اثر فتوالکتریک :

 

پس از کشف پدیده فوتوالکتریک توسط هرتز ، وقتی که فیزیکدانان به تکرار این آزمایش پرداختند ، با کمال تعجب متوجه شدند که شدت نور ، تاثیری بر انرژی الکترون‌های صادر شده ندارد . اما تغییر طول موج نور ، بر انرژی الکترون‌ها موثر است ، مثلا سرعتی که الکترون‌ها بر اثر نور آبی بدست می‌آورند ، بیشتر از سرعتی است که بر اثر تابش نور زرد به دست می‌آورند .

 

همچنین تعداد الکترون‌هایی که در نور آبی با شدت کمتر از سطح ف جدا می‌شوند  ، کمتر از تعداد الکترون‌هایی است که بر اثر نور زرد شدید صادر می‌شوند ، اما باز هم سرعت الکترون‌هایی که بر اثر نور آبی صادر می‌شوند ، بیشتر از سرعت الکترون‌هایی است که توسط نور زرد صادر می‌شوند . علاوه بر آن نور قرمز ، هر قدر هم که شدید باشد ، نمی‌تواند از سطح بعضی از ف ات الکترون جدا کند .

 

الکترونهای ظرفیت در داخل ف حرکت دارند ، اما به ف مقید هستند . برای جدا آنها از سطح ف بایستی انرژی به اندازه‌ای باشد که بتواند بر انرژی بستگی چیره شود ، در صورتی که این انرژی کمتر از مقدار لازم باشد ، نمی‌تواند الکترون را از سطح ف جدا کند . طبق نظریه الکترومغناطیس کلاسیک ، انرژی الکترومغناطیسی کمیتی پیوسته است ، لذا هر تابشی می‌بایست در الکترون ذخیره و با انرژی قدیمی که الکترون داشت ، جمع می‌شد تا زمانی که انرژی مورد نیاز تامین گردد و الکترون از سطح ف جدا شود . از طرف دیگر چون مقدار انرژی مقید الکترون‌های داخل ف ، برابر هستند اگر انرژی لازم برای جدا شدن آنها به اندازه کافی می‌رسید ، میبایست با جدا شدن یک الکترون از سطح ف ، تعداد زیادی الکترون آزاد شود .

 

همچنین با توجه به اینکه انرژی کمیتی پیوسته است ، میبایست انرژی تابشی بین الکترون‌های آزاد ، توزیع می‌شد تا هنگامی که انرژی همه الکترونها به میزان لازم نمی‌رسید ، نمی‌بایست انتظار جدا شدن الکترونی را داشته باشیم ، به عبارت دیگر نمی‌بایست به محض تابش ، شاهد جدا شدن الکترون از سطح ف بود .

 

 

 

توجیه کوانتومی پدیده فتوالکتریک توسط انیشتین :

 

انیشتین در سال 1905 با استفاده از نظریه کوانتومی انرژی ، پدیده فتوالکتریک را توضیح داد . بنابر نظریه کوانتومی ، امواج الکترومغناطیسی که به ظاهر پیوسته‌اند ، کوانتومی می‌باشند . این کوانتوم‌های انرژی را که فوتون می‌نامند ، از رابطه پلانک تبعیت می‌کنند . بنابر نظریه کوانتومی پلانک ، یک باریکه نور با بسامد ν شامل تعدادی فوتون های ذره گونه است که هر یک دارای انرژی e=hν می‌باشد . یک فوتون تنها می‌تواند با یک الکترون در سطح ف برهمکنش کند . این فوتون نمی‌تواند انرژی خود را بین چندین الکترون تقسیم کند . چون فوتون‌ها با سرعت نور حرکت می‌کنند ، بر اساس نظریه نسبیت ، باید دارای جرم ح س صفر باشند و تمام انرژی آنها ی است . هنگامی که ذره‌ای با جرم ح س صفر از حرکت باز می‌ماند ، موجودیت آن از بین می‌رود و تنها زمانی وجود دارد که با سرعت نور حرکت کند و از این رو وقتی فوتونی با یک الکترون مقید در سطح ف برخورد می‌کند و پس از آن دیگر با سرعت منحصر به فرد نور حرکت نمی‌کند ، تمام انرژی hν خود را به الکترونی که با آن برخورد کرده است می‌دهد و اگر انرژی که الکترون مقید از فوتون می‌گیرد ، از انرژی بستگی به سطح ف بیشتر باشد ، زیادی انرژی به صورت انرژی ی فتوالکترون در می‌آید . اگر فرض کنیم انرژی بستگی الکترون بر سطح ف  باشد که این مقدار برابر باشد با انرژی  w=hν ، آنگاه یک فوتون با انرژی hν زمانی میتواند الکترون را از سطح ف جدا کند که :

 

 

 

hνw=hν0

 

 

 

چنانچه انرژی فوتون فرودی بیشتر از انرژی بستگی الکترون باشد ، مابقی انرژی به صورت انرژی ی الکترون ظاهر می شود و خواهیم داشت .

 

 

 

hν=1/2m0v²+hν0

 

 

 

که در آن ee=1/2m0 انرژی ی الکترون ، پس از جدا شدن از سطح ف است . به همین دلیل اگر انرژی نور تابشی کمتر از انرژی بستگی الکترون باشد ، با هر شدتی که بر سطح ف بتابد ، پدیده فتوالکتریک روی نمیدهد . علاوه بر آن به محض رسیدن فوتون با انرژی کافی بر سطح ف ، گسیل فتوالکتریک بی‌درنگ اتفاق می‌افتد .

 

هر چند در اینجا بحث در مورد اثر تابش بر سطح ف بود ، اما این اثر به ف ات محدود نمی‌شود . به طور کلی هر گاه فوتونی با انرژی کافی به الکترون مقید برخورد کند ، الکترون را از اتم جدا می‌کند و اتم یونیزه می‌شود . با توجیه انیشتین شدت موج الکترومغناطیسی در نظریه مکانیک کوانتوم مفهوم جدیدی پیدا کرد . در مکانیک کوانتوم شدت موج تکفام الکترومغناطیسی برابر است با حاصلضرب انرژی هر فوتون در تعداد فوتون‌هایی که در واحد زمان از واحد سطح عبور می‌کنند .

 

 

 

برسی  اثر فتوالکتریک :

 

برای برسی بیشتر پدیده فتوالکتریک ، میتوان دستگاهی مطابق شکل زیر تهیه نمود و دست به آزمایش زد . این دستگاه شامل دو الکترود a , b است که داخل یک محفظه خلاء قرار دارند . این دو الکترود به یک منبع ولتاژ قابل تنظیم در خارج محفظه وصل شده‌اند .

 

 

 

 

 

 

اگر بین این دو الکترود ، اختلاف پتانسیل برقرار شود ، هیچ جریانی در مدار برقرار نمی‌شود ، حتی اگر ولتاژ خیلی بالا باشد . ولی اگر نور تکفام با بسامد مناسب بر الکترود به تابانیم ، جریان در مدار برقرار می‌شود و افزایش ولتاژ باعث افزایش شدت جریان در مدار خواهد شد . این موضوع نشان می‌دهد که نور ت ده روی الکترود a باعث کنده شدن الکترون از آن می‌شود و ولتاژ بین دو الکترود نیز ( با ایجاد میدان الکتریکی ) الکترون‌های آزاد شده را از کنار الکترود a به الکترود bمی‌رساند و جریان در مدار برقرار می‌شود . طبق آزمایش وقتی نور با بسامد مناسب به الکترود a بتابد در مدار جریان برقرار می‌شود بدون آنکه نیاز باشد اختلاف پتانسیلی بین دو الکترود برقرار گردد . با افزایش ولتاژ شدت جریان نیز افزایش می‌یابد . در نهایت اینکه توجیه انیشتین چندان مورد پذیرش پلانک نبود ، ولی توضیح انیشتین در مورد کوانتومی بودن انرژی ، زمینه پذیرش ذره‌ای بودن نور را فراهم آورد .

 

 

 

و حال این سوال مهم مطرح میشود که چرا توجیه انیشتین چندان مورد پذیرش پلانک نبود ؟

 

علت آن میتواند این باشد که چگالی الکترون ظرفیت یا الکترون آزاد بر سطح ف و حتی چگالی ذرات فرضی فوتون در فضا خیلی کم است و احتمال اینکه این ذرات با الکترونها تصادم داشته باشند در حد صفر است . هر چند که در غیر ف ات این مشکل حادتر میشود و علت آن این است که چنین به نظر می‌رسد الکترونهای ظرفیت با سرعت زیادی پیرامون هسته در حال چرخش هستند که این موضوع باعث کمتر شدن احتمال برخورد م ن فوتون و الکترون میشود . همانطور که میدانیم نوترون 5 تا 7  سانتی متر میبایست در سوخت غنی شده اورانیوم نفوذ و حرکت کند تا بتواند با یک هسته برخورد داشته باشد و این در حالی است که طیف های مریی نور توانایی گذر و نفوذ به ف ات را ندارند تا احتمال برخورد فوتونها با الکترونها افزایش یابد . 

 

 

 


 

 

 

توجیه جدید اول :

 

ابتدا میبایست مبحث اصل تبادل انرژی کوانتومی توسط لایه‌ها و زیر لایه‌ها در اتم‌ها را مطالعه فرمایید . به طور خلاصه موج الکترومغناطیس تولید شده توسط یک لایه یا یک زیر لایه از یک اتم ( تراز انرژی ) ، فقط قابل جذب توسط همان لایه یا زیر لایه از اتم دیگر است . به بیان دیگر موج الکترومغناطیس تولید شده توسط یک لایه یا یک زیر لایه از یک اتم ، فقط در همان لایه یا زیر لایه از اتم دیگر القا یا شارژ میشود . یعنی شکل زیر :

 

 

 

 

 

 

یک لایه یا یک زیر لایه نمی‌تواند امواج گسیل شده توسط لایه‌ها یا زیر لایه‌های نا از اتم دیگری را جذب کند . همانطور که از شکل فوق برمی‌آید تبادل انرژی فقط در لایه‌ها و زیر لایه‌های و مشابه مجاز و عملی است . علت اصلی این موضوع مربوط به دو پدیده مشاهده شده ، یعنی طیف نشری خطی و طیف جذبی عناصر است .

 

 

 

 

 

 

در واقع هم در طیف گسیلی و هم در طیف جذبی هر عنصر ، طول موج‌های معینی وجود دارد که از ویژگی‌های مشخصه آن عنصر است . طیف‌های گسیلی و جذبی هیچ دو عنصری مثل هم نیست . اتم هر عنصر دقیقا همان طول موج‌هایی را جذب می‌کند که اگر دمای آن به اندازه کافی بالا رود و یا به‌هر صورت دیگر برانگیخته شود ، آنها را تابش می‌کند  .

 

با دانستن این موضوع مهم ، ف ی را در نظر می‌گیریم که در مقابل تابش نور مستقیم خورشید قرار گرفته است . مسلما این ف محدوده مشخصی از نور خورشید را منع و توسط چشم ما دیده میشود ، ولی محدوده دیگری توسط ف جذب و باعث بالا رفتن حرارت آن میشود ، اینک اگر این ف را به محیط کاملا تاریک انتقال دهیم ، توسط چشم ما غیر قابل رویت خواهد بود ، ولی میتوانیم حرارت آن را با دستمان حس کنیم و اگر با چشمی مادون قرمز به آن بنگریم ، ف کاملا قابل رویت بوده و حتی میتوانیم حرارت آن را بسنجیم . این پدیده بیانگر این است که انرژی جذب شده در لایه‌ها و زیر لایه‌ها در اتمها میتواند به لایه‌ها و زیر لایه‌های دیگر از همان اتم انتقال یابد . به طور مثال ما میتوانیم با تابش شدید یک لیزر تکفام با نور آبی یا هر طیف دیگری بر سطح یک ف یا عنصر ، طیفهایی همچون مادون قرمز و قرمز و حتی نور سفید تولید کنیم و این بستگی به حرارت ایجاد شده خواهد داشت نه رنگ یا طیف لیزر ت ده شده . در واقع اگر ما لایه‌ها و زیر لایه‌ها را همانند سیم لوله‌های تو در تو در نظر بگیریم ، میتوانیم چنین استنباط کنیم که میدانهای الکترومغناطیسی القا شده در هر سیم پیچ ، میتواند توسط آن سیم پیچ به سیم پیچ‌های دیگر نیز القا شود ( انتقال یابد ) ، به شکل زیر توجه نمایید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر لایه یا زیر لایه اتم به منزله یک سلف ( سیم لوله ) یا یک خازن میتواند انرژی مشخصی را به صورت میدان الکتریکی ( پتانسیل الکترومغناطیسی ) در خود جذب و ذخیره کند که با افزایش آن ، یکجا و به صورت یک بسته ( کوانتوم ) از انرژی دفع میشود که در این ح هرقدر به هسته و مرکز اتم نزدیک شویم بر شدت میدان الکتریکی افزوده و هر چه از مرکز هسته فاصله بگیریم از شدت میدان الکتریکی کاسته میشود . پس میتوان نتیجه گرفت که کوانتوم‌های انرژی دفع شده از لایه‌ها و زیر لایه‌های پایین اتم ، پر انرژی‌تر از کوانتوم‌های انرژی دفع شده از لایه‌ها و زیر‌لایه‌های بالاتر اتم است . آنچه که اتفاق می‌افتد این است که امواج الکترومغناطیسی بسته به ‌شان در لایه و یا زیر لایه مربوطه اتم القا و شارژ میشوند و باعث بالا رفتن پتانسیل میدان الکتریکی در لایه یا زیر لایه میشوند که این افزایش پتانسیل باعث شتاب الکترونها در صورت وجود در لایه و زیر لایه‌ها میشود که اگر این انرژی و شتاب الکترون به اندازه کافی باشد ، الکترون به مدار بالاتر جهش می‌کند که در نهایت با تخلیه انرژی به صورت میادین و امواج الکترومغناطیسی ، الکترون به مدار قبلی تنزل می‌کند . در واقع بجای اینکه  e=hν را مربوط به انرژی ی ذره مادی به نام فوتون تعبیر کنیم ، می‌توانیم آن را انرژی پتانسیل الکتریکی ذخیره شده در لایه یا زیر لایه اتم بدانیم که با افزایش موج یا  شدت میدان الکتریکی لایه و زیر لایه رابطه مستقیم داشته ولی با افزایش محیط مدار ، یعنی افزایش شعاع مدار رابطه مع دارد . پس می‌توان نتیجه گرفت که میادین الکتریکی به صورت دایره‌وار پیرامون هسته اتم‌ها شکل می‌گیرند که اگر به صورت کره بود این انرژی میبایست با مجذور فاصله ( شعاع مدار ) رابطه مع داشته باشد که چنین نیست . به طور مثال طول موج طیف بنفش مریی از 390 الی 430 نانومتر و طول موج طیف قرمز 650 الی 800 نانومتر است ، در واقع طیف بنفش مریی تقریبا دو برابر تواتر طیف قرمز مریی است که طبق رابطه پلانک ، انرژی طیف بنفش مریی تقریبا دو برابر طیف قرمز مریی خواهد بود که بیانگر این موضوع است که پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در لایه اول اتم درست دو برابر پتانسیل و شدت میدان الکتریکی در لایه هفتم اتم است ، برای اینکه شعاع مدار و محیط مدار ، دو برابر و بدنبال آن پتانسیل و شدت میدان الکتریکی نصف و بدنبال آن سرعت زاویه‌ای الکترون کاهش و و تواتر نیز نصف شده است . یعنی اگر شدت میدان الکتریکی در پیرامون یک بار الکتریکی ن با ع مجذور شعاع متناسب باشد یعنی  e≈1/r²  ، شدت میدان الکتریکی در پیرامون یک بار الکتریکی دوار ( با اسپین ) یعنی هسته اتم با ع شعاع مدار متناسب است یعنی  e≈1/r . که در ح کلی بیانگر این موضوع است که شدت میدان الکتریکی در مدارهای اتم با شعاع مدار رابطه ع دارد نه با مجذور شعاع مدارها .

 

اینک ف ی را در نظر می‌گیریم که انرژی بستگی الکترون در آن میباشد . طیف نوری با انرژی e=hν بر آن تابانده میشود . آنچه که مسلم است اینکه این انرژی بسته به خود در لایه یا زیر لایه ( تراز انرژی ) مخصوص به خود القا و جذب میشود .  . اینک اگر hν<w  باشد ، بدیهی است که تراز انرژی مربوط به انتشار و جذب موج ، بالاتر از تراز انرژی مربوط به تراز ظرفیت ف یا انرژی بستگی الکترون است . در شکل زیر :

 

 

 

 

 

 

به طور مثال اگر انرژی بستگی الکترون در سطح ف ی برابر انرژی طیف زرد باشد ، تابش نور قرمز نمی‌تواند آن را از ف جدا کند ، برای اینکه انرژی طیف زرد بیشتر از طیف قرمز است و طیف قرمز نمی‌تواند در این ح تراز مربوط به طیف زرد را برانگیخته کند .

 

اینک اگر hνw باشد ، بدیهی است که این انرژی به صورت پتانسیل میدان الکترومغناطیسی به لایه‌ها و زیر لایه‌های دیگر القا و در نهایت به تراز انرژی فوقانی می‌رسد که الکترون ظرفیت ف به آن وابستگی دارد ، در این ح تراز انرژی مربوط به انتشار و جذب موج ، پایین تر از تراز انرژی مربوط به تراز ظرفیت ف یا انرژی بستگی الکترون است . در شکل زیر :

 

 

 

 

 

 

به طور مثال اگر انرژی بستگی الکترون در ف ی برابر انرژی طیف زرد باشد ، تابش نور بنفش می‌تواند آن را از ف جدا کند ، برای اینکه انرژی طیف زرد کمتر از طیف بنفش است و طیف بنفش می‌تواند بعد از جذب به تراز انرژی مربوط به خود ، به تراز طیف زرد القا و ارتقا یابد و  آن را برانگیخته کند . که حاصل کار ، کنده شدن الکترون از ف میشود که در این وضعیت اگر  hν=w  باشد الکترون انرژی قابل توجهی نخواهد داشت ، ولی اگر  hν>w  باشد آنگاه الکترون به مقدارhν-w انرژی دریافت می‌کند . یعنی :

 

ee=hν -w انرژی ی الکترون کنده شده

 

از این رو لازم نیست که ما حتما خاصیت ذره‌ای برای نور قائل شویم ، برای اینکه میتوانیم با داشتن خاصیت موجی نور ، این پدیده را توجیه کنیم . با کوتاه شدن طول موج طیف و افزایش آن ، انرژی طیف  افزایش نشان داده در نتیجه مقدار ee=hν -w نیز زیاد خواهد شد که به دنبال آن انرژی ی و سرعت الکترون افزایش نشان خواهد داد . با افزایش شدت طیف تابانده شدن به الکترود ( سطح ف ) ، فقط به تعداد الکترونهای جدا شده از ف افزوده میشود و هیچ افزایش سرعتی نخواهیم داشت . 

 

بزرگترین ایراد وارده به فیزیک کلاسیک و فیزیک مدرن در رابطه با توجیه این پدیده ، این است که آنها سعی دارند برهمکنش مستقیم نور با الکترون را تحت برسی و کنکاش قرار دهند که درست به نظر نمی‌رسد . برای اینکه چنین به نظر میرسد که تابشهایی همچون گاما و ای به واسطه زیاد و طول موج کمی که دارند ، میتوانند با میدان الکترومغناطیسی الکترون برهمکنش داشته باشند و علت آن سرعت زاویه‌ای ( اسپین ) بسیار زیاد الکترون است که مسلما سرعت زاویه‌ای ( چرخش ) الکترون به دور هسته بسیار کمتر بوده و به این دلیل طیفهای مریی نور نمی‌توانند مستقیما با خود الکترون برهمکنش داشته باشند ، بلکه میبایست با ترازهای انرژی اتم بر نش داشته باشند و از طریق این لایه‌ها و زیر لایه‌ها انرژی طیف ( نور ) به الکترون منتقل شود .

 

 

 


 

 

 

توجیه جدید دوم :

 

با توجه به آزمایش ، وقتی نور با بسامد مناسب به الکترود a بتابد ، در مدار جریان برقرار می‌شود بدون آنکه نیاز باشد اختلاف پتانسیلی بین دو الکترود برقرار گردد و این پایه و اساس کار کرد سلول‌های خورشیدی ( آفت ) است . ولی کار کرد این نوع سلول میبایست فراتر از تصورات ما باشد که سعی می‌کنیم این فرایند جالب را توجیه کنیم . به شکل زیر توجه نمایید :

 

 

 

 

 

 

در مرحله اول ، تابشی با انرژی hν به تراز مخصوص به خود القا و جذب میشود ، الکترون تراز برانگیخته میشود ، ولی چون تراز بالا پر است ( برانگیخته نشده است ) ، الکترون مجبور است به بیرون پرتاب شود ، این در حالی است که تمام انرژی hν را به صورت انرژی ی همراه خود دارد . در مرحله دوم در مسیر حرکت خود با الکترون آزاد یا الکترون ظرفیت تصادم می‌کند و تمام انرژی ی خود را به آن منتقل می‌کند و جایگزین ( جانشین ) آن میشود . در مرحله سوم مقداری از این انرژی صرف خنثی انرژی بستگی الکترون به سطح ف ( یعنی w ) میشود و بقیه به صورت انرژی ی الکترون کنده شده از سطح ف آشکار میشود . در مرحله چهارم الکترونی پیرامون هسته به طرف داخل کشیده شده و سقوط می‌کند و تراز خالی را پر خواهد کرد که در این صورت جریان الکتریکی یکنواخت و یکطرفه در مدار بر قرار میشود . با این روش میتوان انرژی تابشی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد که جهت بالا بردن راندمان سلول ، میبایست از عناصر و ترکیباتی استفاده نمود که با کمترین انرژی تابشی ممکن ( طیف نارنجی و قرمز ) جریان الکتریسیته تولید کنند و صد البته با طیفهای دیگر میتوانند جریان الکتریکی با شدت بیشتری تولید کنند . این عناصر و یا ترکیبات میبایست بخش عمده نور خورشید را جذب و در نتیجه تیره دیده شوند .

 

 

 

 

 

 

در ح کلی تابشی با انرژی hν به تراز مخصوص به خود القا و جذب میشود ، الکترون تراز برانگیخته میشود ، ولی چون تراز بالا پر است مجبور است به بیرون پرتاب شود در حالی که تمام انرژی hν را به صورت انرژی ی همراه خود دارد . در مسیر حرکت خود انرژی بستگی الکترون به سطح ف در مقابل فرار و وج آن مقاومت می‌کند که تفاضل این دو انرژی ، انرژی ی نهایی الکترون خارج شده از ف است .    

 

بزرگترین ایراد توجیه پدیده فتوالکتریک توسط انیشتین این است که الکترون در خلاف جهت اصابت فوتون پرتاب میشود . یعنی پدیده‌ای که هیچ قانون فیزیکی ( مکانیکی ) فعلا نمی‌تواند آن را توجیه کند ، یعنی شکل زیر :

 

 

 

 

 

 

در توجیه پدیده فتوالکتریک توسط انیشتین ، فوتونها جرم پیدا می‌کنند و همچنین تکانه دارند و تمام انرژی ی خود را به الکترون منتقل کرده و خود نابود میشوند . میتوانیم توپ گلفی را تصور کنیم که با سرعت زیاد به توپ فوتبال برخورد کند و آن را به بیرون چمن پرتاب کند و خود از حرکت باز ایستد ، ولی زاویه مسیر حرکت توپ گلف و مسیر پرتاب توپ فوتبال همواره بیشتر از 90 درجه است و به احتمال زیاد به این دلیل مهم میباشد که پلانک از پذیرش توجیه پدیده فوتوالکتریک توسط انیشتین خودداری و امتناع نموده است .

 

در اثر کامپتون ، برخلاف اثر فتوالکتریک ، فوتون نابود نمی‌شود ، بلکه فوتون بوسیله الکترون پراکنده می‌شود . در اینصورت مقداری از اندازه حرکت فوتون به الکترونی که در ابتدا ن است ، منتقل می‌شود . بنابراین اندازه حرکت و در نتیجه انرژی فوتون پراکنده کمتر از اندازه حرکت و انرژی فوتون فرودی بوده و الکترون نیز دیگر ن نخواهد بود . تغییر در طول موج فوتونهای پراکنده شده به وسیله الکترونها از رابطه زیر تبعیت می‌کند :

 

 

 

 

 


در رابطه فوق me جرم س الکترون ، c سرعت نور ، h ثابت پلانک ، θ زاویه پراکندگی ، λ طول موج فوتون تابشی و λَ طول موج فوتون پراکنده است .
 

 

بر اساس رابطه فوق ماکزیمم مقدار انتقال انرژی و یا تکانه فوتون ، در زاویه انحراف 180 درجه ای فوتون است ( برخورد شاخ به شاخ ) . ولی هرگز تمام انرژی و تکانه فوتون انتقال نخواهد یافت ولی در پدیده فتوالکتریک ، انرژی و تکانه فوتون به طور کامل منتقل میشود و اصولا زاویه تابش ، برخورد و ... اصلا مطرح نیست . پس میتوان به این نتیجه کلی رسید که در پدیده فتوالکتریک امواج الکترومغناطیس هرگز به طور مستقیم با خود الکترونها برهمکنش و تبادل انرژی ندارند بلکه برهمکنش و انتقال انرژی به واسطه و از طریق مدارها ( ترازهای ) اتمی صورت می‌گیرد فلذا توجیه انیشتین در پدیده فتوالکتریک کامل نبوده و نیاز به بازنگری دارد.

 

 

 

 

 

محمدرضا طباطبایی    24/3/87

 

 


دید کلی

بعد از اینکه پلانک فرمول اساسی خود را در مورد تابش جسم سیاه ارائه داد و چنین استدلال نمود که تابش دارای طبیعت کوانتومی‌ است، یعنی تابش الکترومغناطیسی از مجموعه‌ای از کوانتومهای انرژی به نام فوتون تشکیل شده است، تحول شگرفی در علم فیزیک حاصل شد. بطوری که با استفاده از این مفهوم اندرکنشهای مختلف تابش با ماده که نظریه کلاسیک در توجیه آنها ناتوان بود، بطور کامل تشریح گردید. از جمله این اندرکنشها ، اندرکنشی است که به نام فوتوالکتریک معروف است. تصویر

اگر یک صفحه ف ی را تحت تابش امواج پر انرژی قرار دهیم، پرتو کاتدی و یا الکترونهای شتابدار از صفحه ف ی منتشر می‌شود. و همچنین اگر بین دو صفحه ف ی اختلاف پتانسیل الکتریکی بسیار زیادی ایجاد کنیم، الکترونهای لایه ظرفیت اتمهای ف ، انرژی زیادی دریافت می‌کنند و در نتیجه سطح ف را ترک می‌کنند و به سمت آند پیش می‌روند. در این عمل چون هم نور و الکتریسیته دخ دارند به این پدیده ، اثر فوتو الکتریک می‌گویند. در واقع تمام مواد (جامد ، مایع و گاز) می‌توانند در شرایط خاصی تحت تأثیر اثر فوتوالکتریک ، پرتو کاتدی از خود گسیل کنند، گاهی به پرتو کاتدی ، فتوالکترون نیز می‌گویند.

اثر فتوالکتریک هر جسمی با گسیل   مشخصی از موج انجام می‌شود. اگر موج برای جسم خاصی کمتر از حد معین باشد، که به آن بسامد قطع می‌گویند، اثری از فتوالکتریک مشاهده نخواهد شد. اما طبق قوانین الکترودینامیک کلاسیک ، موج با برخورد به صفحه ف ی مقداری انرژی به آن منتقل می‌کند و به مرور زمان این انرژی انباشته می‌شود تا اینکه انرژی مورد نیاز برای گسیل الکترون فراهم شود. اما در آزمایشگاه خلاف آنچه که در فیزیک کلاسیک گفته شد، روی می‌دهد، یعنی گسیل موج با کمتر از حد معین به ف ی هرگز پرتو کاتدی منتشر نمی‌کند. 

تاریخچه

در سال 1887 ، اثر فوتو الکتریک توسط هرتز کشف شد. او در حالی که سرگرم آزمایشهای معروف خود درباره امواج الکترومغناطیسی بود، دریافت که طول جرقه القا شده در مدار ثانویه هنگامی ‌کاهش می‌یابد که دو انتهای شکاف جرقه در برابر نور ماورا بنفش که از جرقه در مدار اولیه می‌آمد، پوشانده شود. 

ساختار فوتو الکتریک
img/daneshnameh_up/4/48/ph_a_f_e_02.jpg

یک محفظه شیشه‌ای در نظر بگیرید که در دو انتهای آن ، آند و کاتدی تعبیه شده است و داخل محفظه خلا می‌باشد. اگر بر سطح کاتد ، نوری با معین بتابانیم، با احراز شرایط خاص ، ف کاتد الکترون گسیل می‌کند. اگر آند و کاتد را به یک مدار خارجی وصل ، الکترون گسیل شده ، جذب آند شده و یک جریان فوتو الکترونی در مدار خارجی برقرار می‌گردد. 

مشخصات اثر فوتوالکتریک

 • هر ف ی دارای یک ‌ ویژه است، بطوری که اگر نور تابشی کمتر از این مقدار ویژه باشد، هیچ الکترونی از سطح کاتد گسیل نمی‌شود. این ‌ ویژه را ‌ آستانه می‌گویند. شایان ذکر است که ‌ آستانه از ف ی به ف دیگر ، تغییر می‌کند و هر ف ی دارای ‌ آستانه مخصوص به خود است. بر اساس نظریه کلاسیک این خصوصیت غیر قابل ‌توجیه بود.

 • بزرگی جریان فوتو الکترونی با شدت نور ت ده بر سطح کاتد مناسب است، بطوری که اگر شدت افزایش یابد، مقدار جریان فتو الکترونی نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع توسط نظریه کلاسیک قابل توجیه بود.

 • انرژی فوتو الکترونها از شدت نور ت ده بر سطح کاتد مستقل است، ولی با نور تابشی بصورت خطی تغییر می‌کند. این خاصیت در نظریه کلاسیک غیرقابل‌توجیه بود.

 • گسیل الکترون از سطح کاتد بصورت آنی صورت می‌گیرد، یعنی بلافاصله بعد از تابش ، الکترون گسیل می‌شود. به عبارت دیگر ، تأخیر زمان بین تابش و گسیل الکترون هرگز مشاهده نشده است، یا لااقل زمانی بیشتر از 10-9 ثانیه ، حتی با تابش فرودی با شدت بسیار کم نیز مشاهده نشده است.

 • اثر فتو الکتریک توسط الکترونهای تقریبا آزاد صورت می‌گیرد، یعنی الکترونهای لایه‌های داخلی ف در این اثر دخ ندارند.

اساس کار فوتو الکتریک
img/daneshnameh_up/6/69/ph_a_f_e_03.jpg

انیشتین تابش را متشکل از مجموعه‌ای از کوانتومهایی با انرژی hv در نظر گرفت که در آن v ‌ نور و h ثابت پلانک معروف است. جذب تک کوانتوم بوسیله الکترون ، فرآیندی که ممکن است در زمانی کمتر از 10-9 ثانیه صورت گیرد، انرژی الکترون را به اندازه hv افزایش می‌دهد. مقداری از این انرژی باید صرف جدا الکترون از ف شود. از طرف دیگر ، گفتیم که هر ف ی دارای یک آستانه است که در های پایینتر از آن فتوالکتریک غیر ممکن است.

بنابراین اگر ‌ آستانه را با v0 نشان دهیم، در این صورت کمیت w = hv0 به عنوان تابع کار ف تعریف می‌شود. بنابراین شرط ایجاد اثر فوتوالکتریک این است که hv (انرژی نور تابشی بر سطح کاتد) بیشتر یا مساوی w باشد. اگر سرعت الکترون گسیل شده از کاتد را با v نشان دهیم، همواره بین ‌ نور تابشی ، سرعت فتوالکترونها و تابع کار رابطه زیر برقرار است: 


mv2/2 = hv - wرابطه فوق از قانون بقای انرژی حاصل می‌گردد. این رابطه به فرمول انیشتین نیز معروف است. میلیکان آزمایشهای جامعی انجام داد و صحت فرمول انیشتین را تثبیت نمود. آنچه آزمایشهای میلیکان و پیشینیان ثابت کرد این بود که بعضی اوقات نور نظیر مجموعه‌ای از ذرات رفتار می‌کند و این ذرات می‌توانند بطور انفرادی عمل کنند، طوری که می‌توان به موجودیت یک تک فوتون فکر کرد و به دنبال خواص آن بود. (ماهیت ذره‌ای نور) نتیجه جنبی این آزمایشها حاکی از اطلاعاتی در مورد ف ات بود، آشکار شد که تابع کار w از مرتبه چند الکترون ولت است (1ev=1.6x10-19j) و این می‌توانست با سایر خواص ف ات هم بسته باشد. 

مباحث مرتبط با عنوان

کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات

کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی


کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی

کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی
دسته: برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 51 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 36

دکمه پرداخت


گزارش کارآموزی رشته الکترونیک

آشنایی با تاسیسات الکتریکی

بخش اول : آشنایی با تاسیسات الکتریکی

آشنایی با جریان سه فاز
روشهای اندازه گیری توان
مزایای سیستم سه فاز
عایق کابلها
علایم اختصاری کابلها
فیوز
-فیوز حرارتی بی متال
فیوز مغناطیسی
فیوز توان بالا
فیوز فشار قوی
انتخاب نوع فیوز
تعیین افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادی

بخش دوم : وسایل کنترل ساده

کلیدها
کلید اهرمی ساده
کلیدغلطکی
کلید زبانه ای

راه اندازی موتورها با استفاده از کلید ستاره – مثلث

بخش سوم : کلیدهای مرکب
کلیدهای مرکب
تعریف رله
تعریف کنتاکتور
ساختمان داخلی کنتاکتور

مشخصات الکتریکی و حرارتی و مکانیکی هر کنتاکتور

آشنایی با قطع کننده های ولتاژ ( ونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها)

ونر ساده
موارد استعمال ونرها

ونرهای قابل قطع زیربار

کلید قدرت یا دیژنکتور
انواع دیژنکتورها
تایمر(کلید زمانی)


دکمه پرداختabout 318,000 results (0.94 seconds) search results گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی - پروژه دات کام www.prozhe.com › ... › رشته ی برق و الکترونیک translate this pagejul 18, 2010 - آشنایی با جریان سه فاز جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت به هم 120 درجه الکتریکی ... پروژه برق گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی - مکاله ... makale.ir/training+report+introduction+electrical translate this pageوبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته ی برق و الکترونیک، با عنوان گزارش کارآموزی( آشنایی با تاسیسات الکتریکی ) ، نموده است. گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی | پدیران pediran.ir › translate this pageapr 13, 2016 - عناوین و سرفصلهای گزارش.بخش اول آشنایی با تاسیسات الکتریکی و جریان سه فاز مزایای سیستم سه فاز روشهای اندازه گیری توان عایق کابلها علایم ... آشنایی با تاسیسات الکتریکی - فایل های قابل www.pershya.ir/index.php/productscomercial/57 translate this pageمقاله آشنایی با تاسیسات الکتریکی , گزارش کاراموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی , رایگان. مقاله کارآموزی تاسیسات الکتریکی www. article.ir › مقالات کارآموزی translate this page مقاله کارآموزی تاسیسات الکتریکی از سری مقالات کارآموزی رشته برق و الکترونیک با 45 صفحه و فرمت اجرایی word ورد. آشنایی با تاسیسات الکتریکی. گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی - فروشگاه علمی ... daneshmandan.sellfile.ir/prod-323234- %20گزارش%20کارآمو... translate this page گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی. آزاد ی واحد اردبیل. عنوان : گزارش کار کارآموزی. (آشنایی با تاسیسات الکتریکی). در زیر به ... گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی - پایان نامه های ... 20mishi.sellfile.ir/prod-750672- +گزارش+کارآموزی+تاسیسات... translate this page گزارش کارآموزی رشته الکترونیک. آشنایی با تاسیسات الکتریکی. حجم فایل : 51 کیلو بایت. تعداد صفحات : 36. فرمت فایل : doc. قیمت فایل : 12,000 تومان ... گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی – پروژه گزارش کارآموزی ... doc4.ir/category/تاسیسات-الکتریکی/ translate this pageاین گزارش کارآموزی با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد موضوع : گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی روشهای اندازه گیری ... گزارش کارآموزی برق ابزار دقیق و سیستم کنترل در یک شرکت – ... doc4.ir/1395/05/.../گزارش-کارآموزی-برق-ابزار-دقیق-و-سیستم-ک... translate this pageaug 13, 2016 - فصل اول : در این فصل در مورد اشنایی کلی با مکان کار آموزی و شرکت میسان توضیحاتی آمده است . فصل دوم: در این فصل آشنایی کلی با سیستم برق ... گزارش و پروژه کارآموزی ی برق www.karenamoozi.ir/ -گزارش-پروژه-کارآموزی/.../ ی-برق translate this pageپروژه کارآموزی بررسی تاسیسات الکتریکی در شرکت جابون ... فصل اول: آشنایی با محیط کار تاریخچه صنعت برق پیدایش صنعت برق در جهان اگر ی بخواهد تاریخ ... گزارش و پروژه کارآموزی ی تاسیسات www.karenamoozi.ir/ -گزارش...کارآموزی/48/ ی-تاسیسات translate this pageپروژه کارآموزی بررسی تاسیسات الکتریکی در شرکت جابون ... فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی مقدمه : شرکت ساحل سرمای بندر در سال 1353 با هدف تولید و عرضه ... گزارش کامل کار ورزی برق در ساختمان goo.gl/7eisvy translate this page گزارش کامل درباره کارآموزی رشته برق , گزارش کامل کار ورزی برق در ... گزارش کارآموزی درباره آشنایی با تاسیسات الکتریکی; گزارش کارآموزی ... گزارش کار آموزی تاسیسات الکتریکی 2684 بازدید irdoc.net/electrical-installations/ translate this pageبخش اول : آشنایی با تاسیسات الکتریکی. آشنایی با جریان سه فاز. جریان سه فاز در مداری که سیم بندی القاء شونده آن (آرمیچر) از سه دسته سیم پیچ جدا که هر کدام نسبت ... گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی ساختمان - برگزیده ها www.bargozideha.com/.../گزارش-کارآموزی-تاسیسات-الکتریکی-... translate this pageعنوان : گزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) بخش اول : آشنایی با تاسیسات الکتریکیآشنایی با جریان سه فازجریان سه فاز در مداری که سیم بندی ... گزارش کارآموزی - آشنایی با تابلوهای برق - ی برق powerengineering. /post-337.aspx translate this pageبا سلام. یک گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با تابلوهای برق را که در 75 صفحه ... دیگران را نیز با این وبلاگ آشنا سازید تا انها نیز از مطالب ارائه شده استفاده نمایند. گزارش کارآموزی - ی برق powerengineering. /post-89.aspx translate this page ی برق - گزارش کارآموزی - شبکه های توزیع برق - نرم افزار - کتاب - e-book ... آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوکد الکتریکال ... سوالات تاسیسات الکتریکی آزمون پایه 3 نظام ی اسفند ماه 1387 ... همان طور که قول داده بودم امشب برای شما دوستان یک گزارش کارآموزی آمده که در ارتباط با شبکه های توزیع هست و در ۷۰ صفحه ... آموزشی طراحی تاسیسات ساختمان با کمک اتوکد - ی برق powerengineering. /post-537.aspx translate this page ی برق - آموزشی طراحی تاسیسات ساختمان با کمک اتوکد - نرم افزار - کتاب - e-book - پایان نامه ... گزارش کارآموزی - آشنایی با تابلوهای برق ... سوالات تاسیسات الکتریکی آزمون پایه 3 نظام ی اسفند ماه 1387 ... مجموعه ای از های آموزشی برای طراحی و ترسیم تاسیسات ساحتمان با کمک نرم افزار اتوکد را برای شما ... پروژه کارآموزی پست برق فوق توزیع 2 - الکتروتکنیک و الکترونیک www.ahmadsaman.loxblog.com/cat/21/0/پروژه%20کارآموزی.htm translate this pageامروز براتون یه گزارش کار آموزی که در کارخانه آلومینیوم ارک با عنوان "پست برق فوق توزیع" تهیه شده، ... آشنایی با سیکل بخارو بررسی تجهیزات الکتریکی نیروگاه. [pdf]3( ﺎﻪ ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ) دوره ﺎرآﻣﻮزی ﺻﻼﺣﺖ اﺟﺮا ﻫﺎی ﺳﺮﻓﺼﻞ www.mrud.ir/portals/0/.../pdf%20files/4.pdf?ver=1396-04... translate this pageدوره ﺎرآﻣﻮزی ﺻﻼﺣﺖ اﺟﺮا. (. ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ... ﺑﺎ. ﺷﺮح. وﻇﺎﻒ. ﻤﺎﻧﺎر. ﻣﺪت. 12: (. ﺳﺎﻋﺖ. ) 1. آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﻒ. و ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ. ﻫﺎ. ی ﻤﺎﻧﺎر. 2 .... ﻣﻘﺮرات ﻣﻠ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﺴﺎت ﺑﺮﻗ. 11. ﺳﻢ. مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم و فنون قزوین - نگارش و قوانین کارآموزی و ... www.quast.ac.ir/index.php?option=com_k2&view... translate this pageنگارش و قوانین کارآموزی و پروژه و کاربینی (3) ... مرکز آموزش علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین با توجه به اه جامع و بر اساس نیاز محیط بازار کار بویژه در ... آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین https://www.msc.ir/ایین-نامه--ایمنی--تاسیسات--الکتریکی--با-ات... translate this pageبخش اول - کلیات 1- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی باتوجه به مقررات ودستورالعمل های این آیین نامه می باشد. 2- دامنه کاربرد - این آیین نامه برای اجرا در کلیه ... [pdf]تاسیسات consult.irantvto.ir/uploads/94_435_tasi .pdf translate this pageﺗﺄﺳﻴﺴﺎت. ٨٨. ﻧﺎم دوره. : ﻛﺶ ﻟﻮﻟﻪ. و ﻧﺼﺎب وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. درﺟﻪ. 2. ﻛﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻬﺎرﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ. : 2/2/06/71- 8. -1 .... اﻳﻦ دوره. ﻧﻴﺎز ﻴﺶ. ﻻزم ﻧﺪارد اﻣﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺮق دوره. ﻋﺎﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮی. در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮد. ﻛﺎرآﻣﻮز .ﺑﺎﺷﺪ. -3 ..... ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﺘﻪ و ﺳـﻴﻢ ﻛﺸـﻲ ﻣـﺪارات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ. ،. ﻋﻴـﺐ ﻳـﺎﺑﻲ و. گزارش کار آموزی آشنایی با تابلو برق قطعات و نحوه نصب collegeprozheh.ir/ -گزارش-کار-آموزی-آشنایی-با-تابلو/ translate this page گزارش کار آموزی آشنایی با تابلو برق قطعات و نحوه نصب رشته ی برق. ... و توسط پیچ و مهره به همدیگر متصل شوند تا حداکثر هدایت الکتریکی به وجود آید ... [pdf]– واحد 78 ی تأسیسات الکتریک های تحصیلی رشته کاردانی پیوسته ... www.aryan.ac.ir/upload/files/285.pdf translate this pageتأسیسات الکتریک. ی. 78. واحد ... )مدارهای الکتریکی پیش ی و ریاضی عمومی(. 215153 .... دانشجویان برای آشنایی با مراحل کار، قبل از اخذ این دروس. نسبت به ... گروه بین المللی ونکو: اتوماسیون صنعتی و اداری، تاسیسات ... www.altonco.ir/ translate this pageآشنایی با اتوماسیون صنعتی. اتوماسیون صنعتی به بهره گیری از رایانه ها بجای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایندهای صنعتی گفته میشود. اتوماسیون ... آموزشکده فنی بهشهر- ره p-behshahr.tvu.ac.ir/ translate this pageج دروس تاسیسات الکتریکی · pdf ... سامانه جای کارآموزی ... اطلاعیه شماره 1 نکات راهنمای دانشجو یان جدید (آشنایی با ج دروس) در هر رشته ی تحصیلی از هر مقطعی ... چارت درسی گروه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی ... www.be .ac.ir/index.php/component/k2/item/36 translate this pagefeb 18, 2016 - ارتباط با ; خدمات الکترونیکی. ورود به سامانه آموزشی · نکات مهم در ... آشنایی. آمارها. -. اعضای هیأت علمی. روابط عمومی. -. جامعه فارغ حصیلان ... آز اندازه گیری الکتریکی. 1. عملی .... کارگاه تاسیسات الکتریکی. 2. عملی ... حداکثر تعداد واحدها در نیمسالی که کارآموزی اخذ می کنید بایستی 14 واحد باشد. تخصصی ... گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی - مقاله و پروژه mfile.sidonline.ir/product-19711-گزارش-کارآموزی-آشنایی-با-تاس... translate this pageگزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی در 32 صفحه ورد قابل ویرایش. بخش اول : آشنایی با تاسیسات الکتریکی آشنایی با جریان سه فاز جریان سه فاز در ... [pdf]رشته الکتروتکنیک آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد ایذه www.samaizeh.ac.ir/linkclick.aspx?link=docs%2felec... translate this pageآزمایشگاه مدارهای الکتریکی. 1). (. تحلیل مدارهای الکتریکی. 3) ... کارگاه تاسیسات الکتریکی. 2). (. آزمایشگاه ... دروس وصایا و آشنایی با قرآن را می توان عالوه بر سقف. [pdf]نمای دروس رشته کاردانی پیوسته فنی برق صنعتی - آزاد ی ... www.iaubkh.ir/.../ i_payvaste_bargh_sanati_markaz_khamir.... translate this pageﻫﺪروﻟ و. ﻨﻮﻣﺎﺗ. 0 1. اﺻﻠ. -. 0. 2. ﺎرﺑﺮد راﺎﻧﻪ در ﺑﺮق. -. آز ﻣﺪارﻫﺎی. اﻟﺘﺮ. 1 1. اﺻﻠ ... داﻧﺸﺠﻮﺎﻧ ﻪ درس ﺎرآﻣﻮزی را اﺧﺬ ﻣ ﻧﻤﺎﻨﺪ ﺣﻖ اﺧﺬ ... ﺎرﺎه ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﻘﺪ. رایگان جزوه تاسیسات ساختمانی(تاسیسات الکتریکی و تاسیسات ... www.arsha .com/index.php?/...تاسیسات-ساختمانیتاسی... translate this page نقشه، جزوه، قرارداد پیمانکاری، گزارش کارآموزی، سوالات ارشد، قوانین، ... رایگان جزوه تاسیسات ساختمانی(تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی) ... این امر نشان دهنده وم آشنایی ین معماری و عمران با مباحث تاسیسات ساختمان است. آشنایی با رشته ی الکتروتکنیک هنرستان | نوجوان شاد nojavanshad.ir/آشنایی-با-رشته ی-الکتروتکنیک-هنرستان/ translate this pagejul 24, 2017 - معمولاً انرژی الکتریکی در نیروگاههایی که با فاصله زیاد از ا ساخته شده اند تولید مشن. برای همین با استفاده از شبکه انتقال ، این انرژی را به خانه ها و تاسیسات صنعتی ... از مباحث مهم رشته الکتروتکنیک ، آشنایی با ماشین های الکتریکی و طرز ... ۸, کارآموز, نارمک–خ ﻠﺴﺘﺎن– خ ﺷﻬﺪ اﻣﺎﻣ- روﺑﻪ روی ﺎرک ﻓﺪک, ۸, ٩۴٩۴۷۷۸۱ ... رشته فیزیک – کالج پروژه collegeprozhe.ir/? _category=رشته-فیزیک translate this pageمقاله پیرامون نمایش سیگنالهای vag با استفاده از تبدیلات زمان - . ۱-۱- مقدمه در این ... گزارش کارآموزی پیرامون آشنایی با تاسیسات الکتریکی. بخش اول ... [pdf]چک لیست کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- تاسیسات الکتریکی www.iau-shoushtar.ac.ir/file/ /.../1482578584-.pdf translate this page1. 1. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﺑﺎ آز. -. ﻣﺪا. ر. اﻟﺘﺮ. 20. ﻣﺒﺎﻧ دﺠﺘﺎل. 2. -. اﻟﺘﺮوﻧ ﻋﻤﻮﻣ. 21. ﺎرﺎه ورق ... ﺎر آﻣﻮزی. 2. -. ﺗﺮم آﺧﺮ. ﺪ. دروس. ﺟﺒﺮاﻧ. ﻧﻈﺮی. ﻋﻤﻠ. ﺶ. ﻧﺎز. 42. ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ. 2. -. -. 43. ﻣﺎﺷﻦ ... ﺗﺤﻠﻞ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ. 53. ﺎرﺑﺮد ﻣﺮوﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ. 2. -. ﻣﺒﺎﻧ دﺠﺘﺎ. ل. 56. آﺷﻨﺎ. ﺑﺎﻣﺒﺎﻧ. تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی - کارآموزی برق رایگان tahghighstan. /tag/کارآموزی-برق-رایگان translate this pageکارآموزی plc در ماشین سازی اراک 50 ص; کارآموزی آسانسور 30ص; کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی 35ص; کارآموزی آشنایی با دوربین های مدار بسته در شرکت ... گزارش کارآموزی تاسیسات الکتریکی رشته برق و الکترونیک www.dlbartar.com/کارآموزی-تاسیسات-الکتریکی/ translate this pageaug 5, 2015 - گزارش کارآموزی ای از رشته برق و الکترونیک درباره آشنایی با تاسیسات الکتریکی را برای شما دوستان محترم آماده کرده ایم. گزارش کاراموزی ... وب سایت سامان حسینی همتی - رزومه tch.iauksh.ac.ir/samanhosseini/cv translate this pageپست الکترونیکی [email protected] ... مسلط به طراحی شبکه کابل، سیم، تأسیسات و تجهیزات الکتریکی; آشنایی کامل با تاسیسات الکتریکی ساختمان; آشنا ... دانشکده ی برق - آموزش - لیست کلیه دروس ee.sharif.ir/courses_f.htm translate this pageاندازه گیری الکتریکی ... نقشه کشی صنعتی 1. 2. 532-25. ساختار و زبان ماشین. 521-25. 3. 040-25. کارآموزی. 0 ... تاسیسات الکتریکی ... آشنایی با جبر خطی. [pdf]لیست دروس رشته کارشناسی پیوسته ی برق iaushab.ac.ir/uploads/1_19_barg_godrat_mohandes.pdf translate this pageوﻫﻤﻨﻴﺎز. ﺑﺎ. 10. اﺻﻠﻲ. 19. اﻧﺪازه ﻴﺮی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. 3. -. ﻫﻤﻨﻴﺎز ﺑﺎ. 18. اﺻﻠﻲ. 20. آزﻣﺎﻳﺸﺎه ﻓﻴﺰﻳﻚ. 2. -. 1. 09. ﺎﻳﻪ. 21 ... ﻫﻤﻨﻴﺎز ﺑﺎ. 41. ﺗﺨﺼﺼﻲ. 50. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. 3. -. 35. ﺗﺨﺼﺼﻲ. اﺧﺘﻴﺎری. 51. ﺣﻔﺎﻇﺖ و رﻟﻪ ﻫﺎ. 3. -. 42. ﺗﺨﺼﺼﻲ ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺧﻮاﻧﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ. 1. -. -. ﻋﻤﻮﻣﻲ ... ﺟﻤﻊ واﺣﺪ ﺑﺎ. 2. 6 ﺗﺎ. واﺣﺪ دروس ﻴﺶ داﻧﺸﺎﻫﻲ. 152-148. *. اﻧﺘﺨﺎب درس ﻛﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ درﺳﻬﺎی دﻳﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ از. 16. واﺣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ... [pdf]95 ﻓﻬﺮﺳﺖ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه ی ﺗﺮم ﺗﺎﺑ - حکیم سبزواری www.hsu.ac.ir/.../فهرست-دروس-ارائه-شده-ی-ترم-تابستانی-95-94-... translate this pageﻛﺎرآﻣﻮزی. 2.00. 305038 30. ﻓﺰﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻚ. 3.00. 305043 30. ﻣﻌﻤﺎری ﻛﺎﻣﻮﺗﺮ. 3.00. 305047 30 ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺪﺳ ﺑﺮق. 1.00. 305102 30 ... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. 3.00. 308033 30. [pdf]کارشناسی ناپیوسته معماری ج دروس رشته iaudariun.ac.ir/_douranportal/documents/کارشناسی%20معماری.pdf translate this pageآشنایی با معماری اسالمی ). (2. 2 ... تأسیسات مکانیکی و الکتریکی. 1. 1. 2. عناصر و ... تخصصی. 3. کارآموزی. -. 2. 2. ترم آ . -. تخصصی. 4. طراحی نهایی )پایان نامه(. آشنایی با شغل کارشناس تأسیسات - ای استخدام www.e-estekhdam.com/کارشناس-تأسیسات/ translate this pagedec 31, 2014 - ای استخدام : آشنایی با شغل کارشناس تأسیسات ... یادگیری این کار می توانید دوره های فنی لازم را گذرانده و نزد یک کار به کارآموزی بپردازید. [pdf]تاسیسات گرایش الکتروتکنیک پیوسته کاردانی رشته دروس دروس رشته www.chehelsotoon.ac.ir/images/chart/k-p-tasi .pdf translate this pageتاسیسات. مؤسسه. آموزش عالی چهل. ست. ون. گذراندن درس پروژه و کارآموزی، بر اساس مقررات و تنها پس از گذراندن حداقل. 05. واحد مجاز می ... آز اندازه گیری الکتریکی ... d8. آشنایی با دفاع مقدس. 9999988. 2. 2. 2. اختیاری. d9. کارآموزی. 8584324. 2. 245. [pdf]آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺎز www.nigc.ir/portal/file/showfile.aspx?id=5cf7b5a4-3207... translate this pageآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ واﺣﺪ. hse. و. اﻳﻤﻨﻲ و آﺗﺶ. ﻧﺸﺎﻧﻲ. 3. -. آ. ﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﻤﻊ. آوری ﺎز. 4. -. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﺎه ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﺸﺎر. 5 ... آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻧﺘﻘـﺎل ـﺎز و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎی واﺣـﺪﻫﺎی ﻓﻨـﻲ و. کارآموزی تاسیسات ساختمان :: گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمانی ... facilities-building-3-4-2.blog.ir/.../کارآموزی%20تاسیسات%20ساخت... translate this page۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «کارآموزی تاسیسات ساختمان» ثبت شده است - گزارش کارآموزی ... پروژه تاسیسات الکتریکی ساختمان کامل (طراحی و محاسبه) چکیده: استفاده از ... فهرست مطالب • مقدمه • فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی • فصل دوم ارزی ... [pdf]ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس iaubir.ac.ir/files/amoozeshi/syllabus/karshenasi/memari.pdf translate this pageآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری. ﻣﻌﺎﺻﺮ. 2 ... ﺗﺎﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧ و اﻟﺘﺮ. 2. آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧ دﻓﺎع ... . 6. ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺎزه. 2. آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﻪ. ﺲ از ﺷﺮوع ﺗﺮم دوم. 3. ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم. 2. ﺎرآﻣﻮزی. 2. ﻓﺮآﻨﺪ و روش ﻫﺎی ... آشنایی با واحدهای سازمانی - شرکت برق منطقه ای فارس www.frec.co.ir/index.aspx?page_=form&lang=1... translate this pageآشنایی با واحدهای سازمانی; مدیریت عامل شرکت برق منطقه ای فارس. مدیریت عامل · درخواست و پیگیری ملاقات با مدیر عامل · احداث و توسعه ... آشنایی با واحد های سازمانی ... پروژه و مقاله و گزارش کارآموزی - وبلاگ تخصصی برق www.prjbargh. /category/3 translate this pageوبلاگ تخصصی برق - پروژه و مقاله و گزارش کارآموزی - پروژه.جزوه.نرم افزار به همراه آموزش.سوالات آزمون های ... گزارش کار آشنایی با تاسیسات الکتریکی. گزارش کارآموزی( نحوه ی تولید تابلو های برق صنعتی) www.g-m-u.ir/بایگانی/3312 translate this pageاهمیت و ضرورت این طرح این است که بتوان با نحوه تولید تابلوهای صنعتی بزرگ و کوچک به منظور توزیع انرژی الکتریکی بعد از خط انتقال به واحد های صنعتی آشنا شد. گزارش کارآموزی رشته برق | کانون تخصصی دانشجو https://danesh-ju.com › گزارش کارآموزی translate this pageگزارش کارآموزی رشته ی برق آشنایی با تاسیسات الکتریکی در ۳۶ صفحه در قالب ورد (word) و قابل ویرایش به صورت کامل این گزارش کارآموزی رشته ی برق ... [pdf]کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان - آزاد ی واحد ... www.iauj.ac.ir/.../40264-1422282061-14599-15144-1422282219-... translate this pageدانشجویان محترم کارآموزی را در ترم تابستان و یا در ترم آ اخذ نمایند !( جمع واحد برای ... کارگاه تاسیسات برقی. 0. 1. 1 ... آشنایی با مبانی معماری و پروژه. تکنولوژی و ... وبلاگ تخصصی ی برق قدرت - برق ساختمان foodaji. /cat-9.aspx translate this pageبررسی کامل تابلو های برق به همراه گزارش کارآموزی (کارخانه). منبعی مناسب جهت ... 4- آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه. 5- آشنایی با دروسی ... پروژه تاسیسات الکتریکی با نرم افزار dialux - صفحه اصلی electric.4kia.ir/.../ -پروژه-تاسیسات-الکتریکی-با-نرم-افزار... translate this pageپروژه کلاسی در تاسیسات الکتریکی و شبیه سازی در نرم افزار دیالو . ... این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم ... سازمان نظام ی ساختمان آذربایجانشرقی www.azarnezam.ir/ translate this pageآشنایی با قانون و مقررات مالیات ... اطلاعیه ارسال گزارشات مرحله ای بصورت الکترونیکی ... ورود به حرفه اسفند ماه 1395 اطلاعیه ثبت نام در دوره های کارآموزی صلاحیت اجرا ویژه قبولین آزمون ورود به حرفه اسفند ماه 1395 اطلاعیه برگزاری " کنفرانس ملی ساخت .... دستور العمل نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی .... ارتباط با ریاست سازمان ... تحقیق آشنایی با تاسیسات الکتریکی رشته برق و الکترونیک | 3manage.com/تحقیق-آشنایی-با-تاسیسات-الکتریکی-رشته.html translate this pageتحقیق پیرامون آشنایی با تاسیسات الکتریکی رشته برق و الکترونیک. ... تحقیق گزارش کارآموزی در اداره ثبت احوال · تحقیق فایروال های نرم افزاری و ... درباره ما - پایگاه اطلاع رسانی هنرستان فنی مولای متقیان vtsm.ir/page-1/درباره_ما translate this pagejan 10, 2015 - طرح و اجرا و تعمیرات تاسیسات الکتریکی اماکن مس ی ، تعمیر و نگهداری و ... های مدارهای کنترل و فرمان الکتریکی کارگاه ها، آشنایی با بهداشت صنعتی و حفاظت ... در تابستان سال سوم هنرستان هنرجویان باید دوره کار آموزی که 2 واحد درسی ... دانشکده ی برق - آموزش - برنامه پیشنهادی ee.sharif.edu/yearcourses_f.htm translate this page25502, 1, آز مدارهای منطقی, 0, کارآموزی (در تابستان). 25003, 1, آز ماشینهای ... 3, حفاظت و رله ها. 25213, 3, الکترونیک صنعتی, 25314, 3, تاسیسات الکتریکی * ... واحد. نام درس. 25256یا 25255, 3, آشنایی با جبر خطی, 25415, 3, کنترل دیجیتال و غیرخطی. فایل های دسته بندی برق و الکترونیک - نیکان لینک nikanlink.com/group/445/برق-و-الکترونیک translate this page گزارش کارآموزی آشنایی با تأسیسات الکتریکی، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل بخش اول: آشنایی با تاسیسات الکتریکی،آشنایی با جریان سه ... لیست عناوین گزارش کارآموزی،کارورزی(738 عنوان) صفحه 1 - فروشگاه ... tahghighsara.ir/printable.php?view_content=12 translate this page16 - شرکت تکنو زیست یکی از اولین شرکتهای فعال در زمینه تاسیسات 100 17 - طراحی صفحات وب html .... 140 - کارآموزی آشنایی کلی با سیستم قدرت الکتریکی 49 تحقیق در مورد تاسیسات الکتریکی ساختمان bir .epage.ir/.../incl.news_connector.newsprintversion.ht... translate this pageapr 29, 2015 - مقاله ورد در مورد گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی .... کلیدهای دائمی که معمولاً از نظر ساختمان بصورتهای اهرمی و غلطکی و زبانه ای ساخته . جزوه کارگاه تاسیسات الکتریکی iaubl-ee.vcp.ir/.../694195-جزوه-کارگاه-تاسیسات-الکتریکی.html translate this pageاعلام نمرات دروس · آشنایی با اساتید گروه · منابع و جزوات درسی ... کل نظرات : 384. بخش ویژه پروژه و کارآموزی. جزوه کارگاه تاسیسات الکتریکی. بازدید : 3187 مرتبه. [pdf]ﻗﺪرت - ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮق ﻟﺴﺖ ﻞ دروس دوره ﺗﺤﺼﻠ ﺎ www.iaua.ac.ir/term-chart/22.pdf translate this pageآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاﺖ و روﺧﻮاﻧ ﻗﺮآن ﺮﻢ. 1. -. 11. وﺻﺖ ﻧﺎﻣﻪ. 1 ... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ و ﺮوژه. 3 ... آزﻣﺎﺸﺎه ﻣﺎﺷ. ﻨ. ﻬﺎی اﻟﺘﺮ. -. 1. ﻣﺎﺷﻨﻬﺎی اﻟﺘﺮ. 2. -. 36. ﺎرآﻣﻮزی. -. 2. ﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ. 60. واﺣﺪ. آزاد ی واحد شازند - ی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و ... iaushazand.ac.ir/index.php?option...electrical... translate this pagejan 2, 2012 - دانشنامه و گزارش کارآموزی تا94/3/31 به دفتر ارتباط با صنعت می باشند. ... انرژی الکتریکی، ضرورت تامین نیروی متخصص کاربردی و آشنا با ... و رشته الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی ، تاسیسات الکتریکی و الکتروتکنیک. پروژه طراحی و محاسبه تاسیسات الکتریکی یک بیمارستان 60 ... www.prozheha.ir/3381/ -پروژه-طراحی-و-محاسبه-تاسیسات-ال translate this pageگزارش کارآموزی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون – ی شیمی ... پروژه طراحی و محاسبه تاسیسات الکتریکی یک بیمارستان ۶۰ تخته خو مدرن مشتمل بر ۴ ... مقدمه : هدف از درس سیستم های ساختمانی پیشرفته عبارت است از : آشنایی با مبانی ... [pdf]دروس عمومی https://www.qiau.ac.ir/affairs/educational/.../electrical/.../4302.pdf translate this pageاﻟﺘﺮﺴﺘﻪ و ﻣﻐﻨﺎﻃﺲ ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق. 1 .7 ... ﺮوه آﻣﻮزﺷ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓـﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎﻗﻤﺎﻧـﺪه. در ... واﺣﺪ درﺳ. 2. ﺎرآﻣﻮزی. 2. ﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ. 100. واﺣﺪ درﺳ. 3. ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ. 3. اﻟﺘﺮوﻧ. 2 ... 1. ﻫﻤﻨﺎز ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗ. 11. ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. 3. ﻫﻤﻨﺎز ﺗﺤﻠﻞ ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی. اﻟﺘﺮ. 1. [pdf]93 ورودی ﻣﻬﺮ - ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻋﻤﺮان www.moghan.ac.ir/ s/suggestion932.pdf translate this pageاﻟﺘﺮ. 3 .4. 1. 5133117. ﺗﺨﺼﺼ. ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ و ﺮوژه. 3. ﻣﺪار اﻟﺘﺮ. 2 .5. 1. 5133116 ... ﺎرآﻣﻮزی. 2. ﺗﺮم اﺧﺮ .3. 1. 5123117. ﺗﺨﺼﺼ. آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ اﺑﻨﻪ. 3 .4. 1. 5123116. طراحی تاسیسات مکانیکی و لوله کشی صنعتی (پایپینگ) fsaraei.persianblog.ir/ translate this pagedec 14, 2016 - در ادامه سلسله گزارشات کارآموزی نظارت بر لوله کشی گاز طبیعی با فشار یک ... استان تهران و به منظور آشنایی بیشتر ایشان با روش تهیه گزارش های کارآموزی ..... نقشه های کامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی یک پروژه مرکز ید ... گزارش کارآموزی برق و الکترونیک - فروشگاه اینترنتی پروژه ، مقاله ... vikidoc1. /post/2 translate this pageآشنایی با تاسیسات الکتریکی 35ص 2) گزارش کارآموزی آشنایی با مدارات plc در شرکت تولیدی مینا پلاست ابهر 40ص 3) گزارش کارآموزی برق (پست، ... حفاظت و ایمنی www2.tavanir.org.ir/generation/support/security/aeen.../aeen-sec.as... translate this page... از روزی که بشر با کار آشنا شده با آن دست به گریبان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. ... فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و ... و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان ا امی است». ... آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین. [pdf]1392 ورودی ﺳﻼﺑﺲ ﺗﺮﻣ دروس ﺗﺨﺼﺼ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﻣﺨﺎﺑﺮا engineering.iiau.ac.ir/files/1/content/mokhaberat92bebad.pdf translate this pageدروس. ﺸﻨﺎز. ﻫﻤﻨﺎز. 62. ﺮوژه ﺎرﺷﻨﺎﺳ. -. 3. ﺗﺨﺼﺼ. ﺬراﻧﺪن. 100. واﺣﺪ. -. 64. ﺎرآﻣﻮزی. -. 2. ﺗﺨﺼﺼ. ﺬراﻧﺪن ... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. 3. -. اﺧﺘﺎری. ﺗﺤﻠﻞ ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. 2. -. اﺧﺘﺎری. وبلاگ تخصصی برق قدرت - عمومی power2technology. /category/6 translate this pageگزارش کار کارآموزی (آشنایی با تاسیسات الکتریکی) ... اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی، ترانسفورماتور ها، خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که ... [pdf]( ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻕ ) ﻴﻮﺳﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﻭﺱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳ iau-saveh.ac.ir/.../2011-11-10_08.31.17_کارشناسی%20الکترونی... translate this pageﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺭﺱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺩﻳﺮ ﺟﺎﻳﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩ ... ﻛﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ. (. ۲۴۰. ﺳﺎﻋﺖ). ۲. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺬﺭﺍﻧﺪﻥ. ۱۰۰. ﻭﺍﺣﺪ. ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﻭﺱ ﺎﻳﻪ. ﻛﺪﺩﺭﺱ. ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺱ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ... ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻭﺭﻭﺧﻮﺍﻧﻲ ... ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. الکترونیک | الکترونیک soroosh.hamkelasisoftware.com/portal?pid=68&cid=233... translate this pageهنرجویان در این رشته به گذراندن واحد های عمومی و اختصاصی و طی دوره های کارآموزی توانایی خواندن نقشه های الکترونیکی بر روی فیبر نوار چاپی و آشنایی با سیستم های ... پاو وینت آشنایی با آسانسور و تاسیسات - ی عمران omrandl.ir omrandl.ir/آشنایی-با-آسانسور-و-تاسیسات/ translate this pa ay 1, 2015 - آسانسور معمولاً به کمک موتور الکتریکی باعث حرکت عمودی ک ن می شود. با پاو وینت آشنایی با آسانسور و تاسیسات در خدمت شما دوستان ... گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمان mechanical-building-1-1-3.najiblog.com/.../ +گزارش+کارآموز... translate this pageoct 13, 2016 - مقدمه فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی فصل دوم : ارزی بخشهای مرتبط با ... مقالات فارسی | گزارش کار آموزی تاسیسات الکتریکی [doc]کارشناسی پیوسته ی برق www.iaukhoy.ac.ir/.../چارت%20درسی%20کارشناسی%20پیوسته%... translate this pageآشنایی با ی برق. 1. اصلی ... فیزیک2(الکتریسیته و مغناطیس). 3. پایه. فیزیک 1. ریاضی عمومی2 .... کارآموزی. 2. تخصصی ا امی. گذراندن حداقل 100 واحد. -. درس اختیاری. 2. اختیاری. -. -. درس اختیاری. 3 ... تاسیسات الکتریکی. 3. تحلیل سیستم ... سایت شخصی حسین رجب زاده - آشنایی با ساختمان کابل های برق power45. /category/2/آشنایی-با-ساختمان-کابل-های-برق translate this pageاشنایی با قطعات اسانسور (1) ... گزارش کار آموزی دادگستری رشته تاسیسات ساختمان ... کند سبب تلفات انرژی الکتریکی، کوتاهی عمر کابل و یا سوختن آن می شود. [pdf]کارشناسی معماری ترم تحصیلی 5 چارت ترم اول ترم دوم www.me.ac.ir/public-files/pages/document/1394/06/ksmem.pdf translate this pageآشنایی با معماری معاصر. 2. اصلی. -. -. شه اسالمی. 2. 2. عمومی ... تاسیسات مکانیکی و. الکتریکی. 2. اصلی ... کارآموزی با یک درس دیگر می باشد . -. پیش نیاز برای ... کارآموزی سیم پیچی و نصب تابلو های برق | گروه ی انوشک anooshak.com/?p=274 translate this pagedec 10, 2015 - 3- آشنایی با تجهیزات الکتریکی و عملکرد آنها و نحوه انتخاب صحیح آنها 4- آشنایی با تاسیسات الکتریکی وآُشنا با محاسبات مربوطه 5- آشنایی با ... اطلاعیه برگزاری ترم تابستان 1396 - موسسه آموزش عالی اسان www.khorasan.ac.ir/training-and.../631-summerterm96.html translate this pa ay 27, 2017 - برق, کارشناسی پیوسته و ناپیوسته, مدارهای الکتریکی 2، ریاضی ی، ... سازی و پروژه، کارگاه تأسیسات مکانیکی، کارگاه تأسیسات برقی، کارآموزی ... عمومی, کارشناسی و کاردانی, دانش خانواده و جمعیت، آشنایی با دفاع مقدس، ... تاسیسات الکتریکی | مستقیم word-amade.ir/ /tag/تاسیسات-الکتریکی/ translate this pageجزوه تاسیسات الکتریکی زهرا قیابکلو تهران با موضوع جزوه ... گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی با موضوع , گزارش کارآموزی ... میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ... www.mihantahghigh.ir/karamozi.htm translate this page16 - شرکت تکنو زیست یکی از اولین شرکتهای فعال در زمینه تاسیسات 100 17 - طراحی صفحات وب html .... 140 - کارآموزی آشنایی کلی با سیستم قدرت الکتریکی 49 کتاب اجرای تاسیسات برقی ساختمان,آشنایی با برق خانه ... stcomputer.rozblog.com/.../ -کتاب-اجرای-تاسیسات-برقی-سا... translate this page کتاب اجرای تاسیسات برقی ساختمان,آشنایی با برق خانه,تاسیسات الکتریکی,تاسیسات برقی ساختمان,سیستم برق خانه ها,نقشه برق کشی خانه, مدار برق ... [doc]لیست ترم بندی ,واحد های درسی کارشناسی رشته ی برق قدرت www.iauazar.ac.ir/documents/tasavirzirportal/1_1126.doc translate this page1. مدارهای الکتریکی 1. اصلی. آشنایی با ی برق1. 1 ... تاسیسات الکتریکی. 3 .... کار آموزی. 2. وصایای (ره). 1. نقشه کشی ی. 1. پروژه. 3. روخوانی قرآن. 1. آشنایی با صنعت تابلو سازی و مباحث فروش - جذب کاراموز برق قدرت iecatex. /post-433.aspx translate this pageآشنایی با صنعت تابلو سازی و مباحث فروش - جذب کاراموز برق قدرت - آموزش تخصصی تابلوهای برق فشار متوسط،فشار ضعیف و تجهیزات ضد انفجار و انواع کابل. آشنایی با وسایل، ابزار آلات و تاسیسات مورد نیاز در باغبانی ... https://www.noandishaan.com › ... › باغبانی › باغبانی عمومی translate this page oct 9, 2009 - 6 posts - ‎1 author موضوع: آشنایی با وسایل، ابزار آلات و تاسیسات مورد نیاز در باغبانی : ... چمن زن دستی : تیغه ها بصورت ما یچ هستند و با حرکت [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی .... گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی. هنرآموز - رشته های هنرستان در یک نگاه www.honaramoz. /post-76.aspx translate this page12, کارآموزی, 0, 1 ... 1-آشنایی با ماشین های الکتریکی و راه اندازی انواع موتور ها. ... رشته تاسیسات در کشور ما حاصل سالها تجربه و پیشرفت دستگاهها و وسایل و قوانین ... جزوه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان - ی عمران icivil.ir/omran/ -جزوه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ساخ/ translate this pagesep 23, 2010 - برای آشنایی با بحث تاسیسات در ساختمان (مکانیکی و الکتریکی) میتوانید دو جزوه زیر را که برای شما عزیزان آماده کرده ام کنید . " [pdf]کارشناسی ناپیوسته معماری - آزاد ی واحد ساری www.iausari.ac.ir/userfiles/file/amozesh/sarfasl/kar-n/623.pdf translate this page108542. آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣ 2. اﺻﻠ ... ﺗﺎﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧ و اﻟﺘﺮ. اﺻﻠ. 2. 1. 1 ... ﻃﺮاﺣ ﻣﻌﻤﺎری 4 / ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی / ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧ. 32. 106615. ﺎرآﻣﻮزی. ﺗﺨﺼﺼ. 2. 2. 33. 108561. [pdf]) 95 )ویرایش عمران ی اجرایی راهنمای ترمی کارشناسی ناپیوسته iaumalard.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/omranejraee.pdf translate this pageکارآموزی. 1. -. 1. اصلی. تابستان سال اول تحصیل )پس از ترم دوم(. ترم سوم. ترم چهارم ... آشنایی با ز له و اثر آن بر سازه ها. 2 ... نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان. 2. اخبار و اطلاعیه ها - سازمان نظام ی ساختمان استان هرمزگان www.nezam-hormozgan.com/training.news.php translate this pageبرگزاری دوره آموزشی "نکات اجرایی در ت یب بناهای فرسوده و آشنایی با ... برگزاری دوره آموزشی "نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1 "جهت کارآموزی دوره اجراء ... نحوه ورود به شغل و وضعیت استخدام کارشناس تأسیسات - دنیای کار info.donyayekar.ir › مشاغل › فنی و خدماتی translate this pageaug 13, 2015 - برای ورود به شغل کارشناس تأسیسات باید مهارتهای ویزه ای داشته باشید و ... به صورت کاملا تجربی و نزد یک کار ماهر از طریق کارآموزی یاد بگیرید. کارشناس تاسیسات باید بتواند مطابق با نقشه های فنی ساختمان عمل کرده و در .... رایگان گزیده ای از کتاب آشنایی با 3+10 رشته برتر ی علوم تجربی. اینترلاک مکانیکی و الکتریکی - آپارات ‫video for کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی‬‎▶ 1:17 www.aparat.com/v/xb6tr/اینترلاک_مکانیکی_و_الکتریکی mar 12, 2017 مثلث زرد این ویدئو برگرفته از دوره ی کلیدهای فشار ضعیف می باشد، جهت ب اطلاعات بیشتر به وب سایت مثلث زرد مراجعه فرمایید.www. پکیج ویژه ین برق – فروشگاه نرم افزار های برق bargh4ever.ir/shop/?product=پکیج-ویژه- ین-برق translate this pageکتاب ی تأسیسات الکتریکی ... جزوه آشنایی با رله و مدارهای راه انداز آن با ترانزیستور و میکروکنترولر .... گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکی ... [pdf]ورودی 92 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ - آزاد ی واحد علی آباد www.aliabadiau.ac.ir/images/برق-قدرت_-_92.pdf translate this pageﺎرآﻣﻮزی. 2. ﺬراﻧﺪن ﺣﺪ اﻗﻞ 100 واﺣﺪ. 1. اﻧﺪﺸﻪ اﺳﻼﻣ( 1). 2. 26. ﺎرﺎه ﺑﺮق. 1. 25. 53. ﻣﺎﺷﻦ اﻟﺘﺮ( 3). 3. 39 ... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. 3. 48. 4 ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. 2. 15. رﺎﺿ( 1). [doc]ترم سوم نام درس واحد پیشنیاز همنیاز احتمال ی 3 ریاضی عمومی 2 ... www.arakut.ac.ir/edu/files/power.docx translate this pageآشنایی با ی برق, 1 ... تاسیسات الکتریکی, 3, تحلیل سیستم های انرژی 1. اختیاری (5), 3 ... نکته 4: درس کارآموزی بعد از گذراندن حداقل 100 واحد اخذ می گردد. [doc]علمی - کاربردی معماری - وب سایت رسمی موسسه علم گستر مهاجران egm.ac.ir/uploads/hs/memari.docx translate this page3, سازه های ف ی, 2, عناصر و جزئیات. 4, تاسیسات مکانیکی و الکتریکی, 2, عناصر و جزئیات ... سازه های ف ی. سازه های بتونی. 4, آشنایی با مرمت ابنیه, 3. 5, کارآموزی, 2. [pdf]www.iauil.ac.ir داﻧﺸﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻠﺨﻲ - آزاد ی - واحد ایلخچی www.iauil.ac.ir/ /ilkhichi923.pdf translate this page2. زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼ. ﻣﺒﺎﻧ اﻟﺘﺮوﻧ. ﺮوژه ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داده ﻫﺎ. ﺎرآﻣﻮزی. ذﺧﺮه و ﺑﺎزﺎﺑ اﻃﻼﻋﺎت. ﺮوژه. ﺎرآﻣﻮزی ... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻨﺘﺮل ﺧﻄ. -آز. اﻟﺘﺮوﻧ. 3. ﺗﺤﻠﻞ ﻣﺪارﻫﺎی. اﻟﺘﺮوﻧ. اﻟﺘﺮوﻧ ﺻﻨﻌﺘ. ﺑﺮرﺳ. 1. ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻨﺘﺮل ﺧﻄ. -آز ... آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺮﻢ. ﻓﺰ ﻋﻤﻮﻣ. [pdf]چارت دروس کارشناسی پیوسته ی برق - آزاد ی واحد لنگرود www.iaul.ac.ir/files/chart.../karshenasi-peyvasteh-bargh-92.pdf translate this pageآﺷﻨﺎ. ﺑﺎ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای وردﻬﺎی. ﺳﺎل. 87. و. ﺑﻌﺪ. از آن. اﻟﺰاﻣ ﺑﻮده. و ﺟﺰو درس ﻫﺎی اﺧﺘﺎری داﻧﺸﺠﻮﺎن ﻣﺤﺴﻮب ... واﺣﺪ درس ﺎرآﻣﻮزی در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻠ، ﺲ از ﺬراﻧﺪن .... ﺗﺎﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮ. 3. جزوه نقشه کشی سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی | | هر آنچه ... www.mohandes.org/جزوه-نقشه-کشی-سازه،-تاسیسات-الکتریکی-و/ translate this pagesep 19, 2014 - جزوه نقشه کشی سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی. جزوه نقشه کشی ... پلان تجهیزات الکتریکی – سیم کشی تلفن ... آشنایی با استپر موتور. 1 2 3 next


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد پــیوندهــای شـیـمیـایـی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد پــیوندهــای شـیـمیـایـی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

پــیوندهــای شـیـمیـایـی

اتم ها به جای آنکه به صورت منفرد بمانند، تمایل دارند به یدیگر بپیوندند، به هم پیوستن اتم ها با تشکیل پیوندهای شیمیایی صورت می گیرد. پیوندهای شیمیایی نبروهای جاذبه ای هستند که در تمام مواد، اتم ها را به یکدیگر متصل می کنند. تشکیل پیوند بین اتم ها با تغییر آرایش الکترونی آنها همراه است. در حقیقت، این الکترون های لایه ی ظرفیت اتم ها هستند که سبب تشکیل پیوندهای شیمیایی می شوند.

انواع پیوندها

1- پیوند یونی: نیروی جاذبه قویی است که بین یون های با بار مخالف وجود دارد. این پیوند نتیجه ی انتقال الکترون از اتم ف به اتم ناف است. پیوند یونی را پیوند الکترووالانسی نیز می نامند. ترکیبات یونی متشکل از تعداد زیادی آنیون وکاتیون هستند که با طرح معین هندسی در کنار هم قرار گرفته اند و یک بلور بوجود می آورند. هر بلور ، به سبب جاذبه های منفی ـ مثبت یونها به هم ، نگه داشته شده است. فرمول شیمیایی یک ترکیب یونی نشانه ساده ترین نسبت یونهای مختلف برای به وجود آوردن بلوری است که از نظر الکتریکی خنثی باشد.

خواص ترکیب های یونی

الف- رسانایی الکتریکی :رسانایی الکتریکی مواد مرکب یونی مذاب به این علت است که وقتی قطب هایی با بار مخالف در این مواد مذاب قرار گیرد و میدان الکتریکی برقرارشود، یون ها آزادانه به حرکت در می آیند. این حرکت یونها بار یا جریان را از یک جا به جای دیگر منتقل می کنند. در جسم جامد که یونها بی حرکت اند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند، جسم خاصیت رسانای الکتریکی ندارد.

ب- سختی :سختی مواد مرکب یونی به علت پیوند محکم میان یونهای با بار مخالف است. برای پیوندهای قوی انرژی بسیاری لازم است تا یون ها از هم جدا شوند و امکان حرکت آزاد ح مذاب را پیداکنند. انرژی زیاد به معنی نقطه جوش بالا است که خود از ویژگی های مواد مرکب یونی است.

ج- شکنندگی :مواد مرکب یونی شکننده اند. زیرا که ساختار جامد آنها آرایه منظمی از یونهاست. مثلا ساختار سدیم کلرید (nacl) را در نظر بگیرید. هرگاه یک سطح از یونها فقط به فاصله یک یون در هر جهت جابجا شود، یونهایی که بار مشابه دارند درکنار یکدیگر قرار می گیرند و یکدیگر را دفع می کنند و چون جاذبه ای در کار نیست بلور می شکند. سدیم کلرید را نمی توان با چکش کاری ، به ورقه های نازک تبدیل کرد. با چنین عملی بلور نمک د و از هم پاشیده می شود.

گروههای حاوی پیوند یونی

پس از جدا شدن یک الکترون از یک اتم معین ، جداشدن الکترونهای بعدی به ترتیب مشکل تر می شود. زیرا با از دست رفتن هر الکترون بار مؤثر زیادتری می شود و الکترونهای باقیمانده را محکمتر نگاه می دارد. بطور خلاصه یونهای مثبت وقتی تشکیل می شوند که اتم های ف ی یک الکترون گروه(ia ) ، دو الکترون گروهiia) ) و یا سه الکترون گروه (iiia) به اتم های غیر ف ی می دهند. یونهای حاصل آرایش الکترونی ی ان با یک گاز نجیب دارند.

a- عناصرگروه( ia ) ف ات قلیایی li : ، na ، k ، rb ، cs ، هر یک به ترتیب یک الکترون بیشتر از گازهای نجیب (he ، kr ، ne ، ar ، xe ) دارند. اگر هر یک از این ف ات از هر اتم یک الکترون از دست بدهند، جزء باقیمانده آرایش الکترونی گاز نجیب متناظر خود را پیدا می کند. مثلا ، li یک الکترون والانس در آرایش ح پایه دارد. از دست دادن یک الکترون موجب می شود که li ساختار الکترونی he را پیداکند. یک اتم li که فقط دو الکترون و سه الکترون داشته باشد، بار+ 1 خواهد داشت.

b- عناصر گرو(iia) ف ات قلیایی خاکی : هریک دو الکترون والانس دارند. پس برای اینکه mg ، ca ، sr ، ba ساختار گاز نجیب را به دست آورند اتم های هرعنصر باید دو الکترون از دست بدهند. از دست رفتن دو الکترون موجب می شود که دو پروتون در هسته خنثی نشده بماند. پس هر یون بار + 2خواهد داشت. برای جدا شدن سومین الکترون لازم است جفت الکترونهای تراز اصلی با انرژی پایین تر ش ته شود. این امر انرژی زیادتری می خواهد.

c- عناصر گروه( viia) هالوژنها

یونهای مثبت در حضور یونهای منفی پایدار می شوند. خنثی شدن بار ، هر دو نوع یون را پایدار می کند. یونهای منفی پایدار ، از اتم هایی که شش یا هفت الکترون والانس دارند، تولید می شوند. این گونه اتم ها آنقدر الکترون بدست می آورند تا ساختار گاز نجیب را پیدا کنند. مثلا اتم های عناصر گروه viia (هالوژن ها) هفت الکترون والانس دارند و هر یک ، یک الکترون می خواهند تا آرایش الکترونی یک گاز نجیب را پیدا کنند.اگر اتم های f ، cl ، br ، i هر یک ، یک الکترون بدست آورند، یونهای حاصل یعنی f-، cl-، br وi- به ترتیب آرایش الکترونی گازهای نجیب (ne ، ar ، kr ، xe ) را خواهند داشت.

d- عناصر گروه (via) گروه ا یژن

اتم عناصر (via) برای رسیدن به ساختار الکترونی یک گاز نجیب هریک دو الکترون نیاز دارند. اضافه شدن دو الکترون به هر اتم ، سبب تولید آنیون (یون دو بارمنفی) می شود.

بطور خلاصه غیرف ات یک ، دو ، یا سه الکترون از ف ات می گیرند و یون منفی ایجاد می کنند.این یون های منفی همگی الکترون های والانس جفت شده و آرایش هشت الکترونی پایدار گازهای نجیب را دارند.

2- پیوند کووالانسی:

میلیون ها ماده مرکب شناخته شده است که فقط از غیر ف ات ترکیب یافته اند. این مواد مرکب فقط شامل عناصری هستند که در هر اتم 4، 5 ،6 یا 7 الکترون والانس دارند. بنابراین الکترون های والانس اتم های غیر ف ی ، آنقدر زیاد است که اتم ها نمی توانند با از دست دادن آنها ساختار یک گاز نجیب را به دست آورند. معمولا غیر ف ات با جفت الکترون ها پیوند ایجاد می کنند و در این فرآیند به ساختار یک گاز نجیب می رسند.

یکی دیگر از راه هایی که یک اتم می تواند به آرایش الکترونی پایدار برسد، این است که با یک یا چند اتم دیگر الکترون به اشتراک بگذارد. هنگامی که دو اتم الکترون به اشتراک می گذارند، نیروی جاذبه ای بین آنها بوجود می آید که سبب به هم پیوستن آن دو اتم به یکدیگر می شود و این نیروی جاذبه به پیوند کووالانسی نام دارد. آنچه اتم های یک ملکول را به هم نگه می دارد، پیوند کووالانسی است، در تشکیل پیوند کووالانسی الکترون ها ، به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته می شوند. استحکام پیوند کووالانسی ناشی از جاذبه متقابل دو هسته مثبت و ابر منفی الکترون های پیوندی است. یا به عبارت دیگر مربوط به آن است که هر دو هسته الکترونهای مشترکی را جذب می کنند.

شرط تشکیل پیوند کوولانسی: لازمه تشکیل پیوند کوولانسی بین دو اتم ، این است که هر یک از دو اتم در آ ین تراز انرژی خود لااقل یک اوربیتال نیمه پر داشته باشند.

انواع پیوند کووالانسی

الف- پیوند یگانه کووالانسی

پیوند یگانه کووالانسی متشکل از یک جفت الکترون (دارای اسپین مخالف) است که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را می کند. ساده ترین نمونه اشتراک در مولکول های دو اتمی گازهایی از قبیل f2 ، h2 و cl2 دیده می شود. اتم هیدروژن فقط یک الکترون دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترون های خود را به اشتراک بگذارند، یک جفت الکترون حاصل می شود. h ― h , h : h پیوند یگانه این جفت الکترون پیوندی متعلق به کل مولکول هیدروژن است و به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب هلیم می رسد. هراتم هالوژن ، هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتم ها ، هر اتم به آرایش الکترونی هشت تایی ، که ویژه گازهای نجیب است، می رسد.

ب- پیوند چند گانه

بین دو اتم ، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته می شود که اتم ها با پیوند چند گانه به هم متصل اند. دو جفت الکترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه می نامند. اغلب می توان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک مولکول بوجود می آورد از تعداد الکترون های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم ، پیش بینی کرد.چون برای نا ف ات شماره گروه در ج با تعداد الکترون های والانس برابر است، می توان پیش بینی کرد که عناصر گروه viia مثل) cl با هفت الکترون والانس) ، برای رسیدن به هشت تای پایدار ، یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه via مثل o و) s با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر va مثل n و) p با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه iva مثل c (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد. :ö=c=ö: پیوند دو گانه ، پیوند سه گانه ، چهار پیوند کربن که یک پیوند سه گانه و یک پیوند یگانه تشکیل داده ااست.

3- پیوند داتیو (کووالانسی کوئوردینانس):

کلمه ی داتیو به زبان یونانی یعنی بخشنده این پیوند زمانی تشکیل می شود که یک اتم دارای زوج الکترون تنها و اتم دیگر اوربیتال خالی داشته باشد.

پیوند داتیو

شرط تشکیل پیوند داتیو:در تشکیل پیوند داتیو باید اتمی که الکترون به اشتراک می گذارد، در آ ین لایه ، حداقل یک جفت الکترون غیر پیوندی داشته باشد و اتم دیگر نیز حداقل دارای یک اوربیتال خالی در آ ین لایه باشد ).اوربیتال: فضایی است که احتمال حضور بیشترین الکترون را داشته باشد .)

اتم نیتروژن با سه اتم هیدروژن ، پیوند کووالانسی معمولی تشکیل می دهد و به آرایش الکترونی گاز بی اثر می رسد. پس از این عمل ، برای نیتروژن یک جفت الکترون غیر پیوندی باقی می ماند که می تواند آن را بصورت داتیو در اختیار اتمهایی که به آن نیاز دارند، قرار دهد. از سوی دیگر ، اتم هیدروژن که یک الکترون در اوربیتال آن موجود است، هر گاه این الکترون را از دست بدهد، به یون h+تبدیل می شود که اوربیتال 1s آن خالی است.حال هرگاه این یون به مولکول آمونیاک نزدیک شود، با آن پیوند داتیو برقرار می کند و خود را به آرایش الکترونی گاز بی اثر می رساند (nh4+) این مجموعه که یون آمونیوم نامیده می شود، در بسیاری از ترکیبات مانند کلرید آمونیومnh4cl) ) و هیدرو ید آمونیوم(nh4oh) وجود دارد.اندازه گیری های انجام شده نشان می دهد که انرژی و طول هر چهار پیوند نیتروژن _ هیدروژن در یون آمونیوم کاملا ی ان است. این امر منطقی نیز به نظر می رسد، زیرا پیوند داتیو نیز مانند پیوند کووالانسی معمولی یک جفت الکترون است که بین هسته اتم نیتروژن و هسته اتم هیدروژن قرار گرفته استکلرید آلومینیوم نیز با یون cl- ترکیب می شود و یون alcl 4- تولید می کند که در آن هر چهار پیوند al - cl از نظر طول و انرژی ی ان هستند.

4- پیوندهای ف ی

پیوند ف ی: نیروی جاذبه ای که از تأثیر متقابل الکترون های غیر مستقر (یعنی همان الکترون های لایه ی ظرفیت) و ذره های مثبت شبکه ی بلور ف به وجود می آید عامل پیدایش پیوند ف ی می باشد

ف ات به وسیلة رسانایی الکتریکی بالا، جلای ف ی و چکش خواری مشخص می شوند. کدام آرایش پیوندی می تواند پدید آورندة این خواص باشد؟ ف ات در ح جامد بلورهایی تشکیل می دهند که در آنها هر اتم با هشت یا دوازده اتم ف احاطه شده است.

نظر به این که ف ات در تراز بیرونی خود فقط 1،2 یا 3 الکترون دارند، اتم های آنها با اتم های مجاور خود پیوندهای کووالانسی عادی تشکیل نمی دهند و چون اتمهای یک عنصر نیروی جاذبة ی انی نسبت به الکترونهای خود دارند، اتم های ف تمایلی به تشکیل یون در بلور ف ندارند. در اینجا، بلور ف وقتی تشکیل می شود که اتمها در کنار یکدیگر جمع می شوند و اوربیتال های تراز بیرونی تمام اتم ها با یکدیگر همپوشانی می کنند. در این ح الکترون ها می توانند به راحتی از یک اتم به اتم دیگر حرکت کنند. در اینجا گفته می شود که الکترون ها غیرمستقرند زیرا این الکترونها در یک «مکان» به عنوان بخشی از یک یون یا پیوند کووالانسی معین قرار نگرفته اند. اگر یک میدان الکتریکی خارجی اعمال کنیم، الکترونها در درون ف به جریان می افتند و جریان الکتریکی به وجود می آید. الکترونها غیرمستقر به آسانی با نور بر هم کنش داشته، جلای ف ی را به وجود می آورند. وقتی ف ات را با چکش می کوبیم، اتمها تغییر آرایش می دهند و الکترونها نیز در اوربیتالهای اتمها در مکانهای جدید جابجا می شوند. الکترونهای غیرمستقر که اتمهای ف ی را به یکدیگر متصل نگه می دارند پیوند ف ی را به وجود می آورند.

خواص ف ات با تعداد الکترونهای بیرونی آنها معین می شود. ف ات گروه (ia)1 در هر اتم فقط یک الکترون بیرونی دارند. این ف ات نرم هستند. ف ات گروه(iia)2 دو الکترون بیرونی دارند و در مقایسه با ف ات گروه (ia)1 سخت ترند. اما، در ف ات واسطه، الکترونهای اوربیتالهای d ممکن است در تشکیل پیوند ف ی شرکت کنند. بسیاری از این ف ات بسیار سخت هستند.

عناصر گروه (iiib) 3 تا (vib)6 سه تا شش الکترون غیرمستقر دارند. در عناصر گروههای (viib)7 تا (viiib)10، تعداد الکتروهای غیرمستقر همان شش الکترون است زیرا الکترونهای تراز فرعی d این عناصر در پیوند ف ی شرکت ندارند. تعداد الکترونهای غیرمستقر به ازای هر اتم با ف ات گروههای (ib)11 و (iib)12 رو به نقصان می گذارد. گروههای (iiia)13 تا (viiia)18، ناف ند و از خواص ف ی آنها به سرعت کاسته می شود.

پیوند ف ی قوی در ف ات ساختمانی مانند آهن، کروم و نیکل، این ف ات را سخت و محکم ساخته است. به طورکلی، عناصر واسطه، سخت ترین و محکمترین عناصر هستند. بعضی از ف ات که الکترونهای غیرمستقر کمتری دارند را می توان با سایر ف ات ترکیب کرد و آلیاژ تشکیل داد و به این ترتیب باعث استحکام ف شد. خواص این آلیاژها از خواص عناصر خالص سازندة آلیاژ متفاوت است.


با


تحقیق درمورد پــیوندهــای شـیـمیـایـی


مشاهده متن کامل ...
خودروهای هیبریدی چگونه کار می کنند
درخواست حذف اطلاعات خودروهای هیبرید برقی (hybrid electric vehicles) شامل موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی همراه با باتری هستند. این ترکیب باعث می‌شود که هم از مزایای خودروهای امروزی که الکتریکی است بهره‌مند شویم و هم از خاصیت‌های خوب موتورهای احتراق داخلی سنتی استفاده کنیم. این ترکیب به موتور الکتریکی و باتری این امکان را می‌دهد تا موتور احتراق داخلی را در بهینه‌ترین محدوده خود نگه دارد. این عمل موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود. این ترکیب که شامل موتور احتراق داخلی است می‌تواند معایب خودروهای الکتریکی خالص را برطرف نماید و همانند خودروهای معمولی دارای قدرت و سرعت مناسب باشد.


سیستم هیبریدی در خودروها
در نهایت تکنولوژی هیبریدی به شما این امکان را می‌دهد تا مسافت 800 کیلومتر یا بیشتر را با مصرف سوخت بهتر نسبت به خودروهای معمولی و بدون شارژ طی کنید.
مفهوم تکنولوژی هیبریدی:


طبیعتاً درجه هیبرید سازی خودروهای ترکیبی گوناگون است. مثلاً یک خودرو کامل (فول) و یا خودروی دیگر mild هیبریدی شده و دیگری در سطح میکروهیبرید می‌باشد. البته بسته به نوع سیستم هیبریدی مورد استفاده نیز سیستم انتقال قدرت آن‌ها با هم متفاوت است. برای اینکه بهتر متوجه شویم که تکنولوژی هیبریدسازی چگونه عمل می‌کند، بهتر است که به پنج شاخصه (تکنولوژیکی) که خودروهای هیبریدی را از خودروهای معمولی جدا می‌کند نگاهی بیندازیم.
برای اینکه یک خودروی هیبریدی واقعی داشته باشیم می‌بایست خودروی ما سه مشخصه اول را حتماً داشته باشند. اما ویژگی‌های چهارم و پنجم موجب می‌شوند تا خودروی شما مصرف انرژی فوق‌العاده بهینه و عملکرد میدانی مناسبی داشته باشد.
5 ویژگی هیبریدسازی:


قابلیت idle-off
استفاده از انرژی بازیافتی ترمزها
دستیار انرژی و کوچک‌سازی موتور (تا این مرحله هیبریدسازی درجه mild صورت گرفته است)
رانندگی در ح الکتریکی به‌تنهایی (تا این مرحله هیبریدسازی درجه full صورت گرفته است)
استفاده از انرژی الکتریکی و باتری (تا این مرحله هیبرید سازی plug-in hybrid گفته می‌شود؛ یعنی خودروهای هیبریدی که به متصل شدن به برق شهر نیازمند هستند.)


قابلیت idle-off


مانند یک سوییچ هنگامی که در یخچال بسته می‌شود، چراغ داخل یخچال را خاموش می‌کند، این قابلیت به خودرو این امکان را می‌دهد تا در زمانی که خودرو متوقف شده موتور احتراق داخلی را خاموش کند تا سوخت خودرو ذخیره شود. در سیستم‌هایی که به خوبی طراحی شده باشند، موتور احتراق داخلی دوباره در زمان بسیار کمی وارد مدار می‌شود (روشن می‌شود)، طوری که این زمان روشن شدن موتور کمتر از ح ی است که پای شما از روی پدال ترمز به سمت گاز حرکت می‌کند!
هرچند خودرو در ح الکتریکی خالص، موتور الکتریکی خود، نیازمند انرژی 100 ولت برای کار خودرو است، در حالی که خودروهای معمولی نیازمند انرژی 12 یا 42 ولتی برای تأمین برق مورد نیاز است. (که بیشتر آن برای روشن شدن موتور استفاده می‌شود)
برخی از سازندگان در تلاش هستند تا از مزیت‌های فناوری idle-off که به وسیله موتور الکتریکی برای هیبریدی نامیدن وسیله نقلیه در جاده تهیه می‌شود، استفاده کنند. ادعا بر هیبریدی بودن خودرو تا بدین جا (یعنی داشتن تنها اولین مشخصه) نمی‌تواند خیلی صادق باشد چون تا نداشتن دو ویژگی بعدی نمی‌توان خودرو را هیبریدی دانست. به یاد داشته باشید که تا بدین جا نیمی از قلب تپنده هیبریدسازی تحقق یافته است.


خودرو
انرژی ترمز بازیافتی


انرژی که متناسب با حرکت خودرو است انرژی ی نام دارد. هرچه خودرو سریع‌تر حرکت کند، خودرو دارای انرژی ی بیشتری است. در خودروهای معمولی شما از اصطکاک موجود در ترمزها استفاده می‌کنید تا خودرو را متوقف کنید. در حقیقت قسمتی از انرژی ی در ترمزها به گرما تبدیل می‌شود و در نهایت انرژی ی آن کاسته می‌شود و خودرو متوقف می‌شود.
در ترمزهای بازیافتی در حقیقت از موتور الکتریکی برای ترمز به‌جای نیروی اصطکاک استفاده می‌شود. برای رسیدن به این امر می‌بایست موتور الکتریکی در نقش ژنراتور عمل کند، انرژی ی خودرو را بازی کند و پس از تبدیل انرژی ی (مکانیکی چرخ‌ها) به الکتریکی آن‌ها را در باتری ذخیره کند. این انرژی ذخیره شده در باتری در ادامه به خودرو کمک می‌کند تا بتواند انرژی ی تولید نماید.
برای صرفه‌جویی واقعی در مصرف سوخت در خودرو، باید از موتور الکتریکی به اندازه کافی بزرگ استفاده کنیم تا در ولتاژ بالا کار کند و بتواند از انرژی ترمزی با بازده مناسب بهره ببرد. همچنین خودرو به یک پک باتری با ظرفیت کافی نیازمند است تا انرژی لازم را تا مواقع ضرورت ذخیره نماید. برخی از سازندگان ادعا می‌کنند که از ترمزهای بازیاب انرژی استفاده می‌کنند ولی وقتی به سیستم دقیق‌تر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با این انرژی ذخیره شده نمی‌توان سوخت را قطع نمود و خودرو را حرکت داد.


بازیافت انرژی ترمزها
دستیار توان و کوچک‌سازی موتور:


یکی از تعاریف پایه ای خودروهای هیبریدی این است که بتوانند از دو منبع انرژی برای رساندن توان به چرخ‌ها استفاده نمود. توانایی تقسیم قدرت برای دخ دادن موتور الکتریکی به طوری که بخشی از بارگذاری روی خودرو را بتواند پاسخ دهد در واقع یکی از اقدامات مهم برای پیشبرد تکنولوژی هیبرید است. خودرو تنها در زمانی می‌تواند از موتور الکتریکی به طور کارا استفاده کند که دارای ظرفیت بالا باشد و همچنین ظرفیت مناسب باتری، تا موتور الکتریکی در مواقع ضروری به شتابگیری خودرو کمک کند.
در ح دستیار توان در واقع استفاده از موتور احتراق داخلی به حداقل می‌رسد و یا موتور احتراق داخلی با بازدهی بالا کار می‌کند. در این مواقع تأمین انرژی خودرو همانند خودروهای معمولی با موتور بزرگ‌تر است. فرآیند کوچک‌سازی موتور به صورت فیزیکی صورت می‌گیرد یعنی تعداد سیلندرها یا حجم موتور به منظور دستی به سیکل پربازده کاهش می‌یابد.
به طور مثال تویوتا و فورد در اکثر خودروهای هیبریدی خود موتور را کوچک‌تر کرده‌اند در حالی که از چرخه آتکینسون جهت بهبود بازدهی موتور احتراق داخلی بهره برده‌اند. نحوه کار این چرخه بدین صورت است که مرحله مکش و تراکم در موتورهای چهار زمانه کوتاه تر از مرحله احتراق و تخلیه طراحی شده است. این عمل به تنهایی موجب کم توان وجی موتور می‌شود ولی در عوض مصرف سوخت بهینه می‌شود. خودروهایی که سه ویژگی فوق‌الذکر را تا بدین جا داشته باشند به درجه هیبرید سازی mild دست یافته‌اند که می‌توان به خودروهای سیویک و آکورد از خودروسازی هوندا اشاره نمود.


ح استفاده از موتور درون سوز به تنهایی
ح الکتریکی خالص


این تکنولوژی به خودرو این اجازه را می‌دهد تا در هنگام حرکت تنها از موتورهای الکتریکی جهت تولید انرژی پیشران استفاده کند. با این ویژگی درجه هیبریداسیون به full ارتقاء پیدا می‌کند مانند تویوتا پریوس و فورد اسکیپ. شاید متعجب شدن یداران این گونه خودروها بدون دلیل نباشد، چون در هنگامی که خودرو روشن است هیچ‌گونه نویز یا ص تولید نمی‌شود. در این ح از انرژی موجود در باتری استفاده می‌شود و موتور احتراق داخلی کاملاً خاموش می‌شود. در سرعت‌های پایین و شروع حرکت، موتورهای الکتریکی وارد عمل می‌شوند و در سرعت‌های خیلی بالا موتور احتراق داخلی نیز وارد مدار می‌شود.


استفاده از انرژی الکتریکی خالص
افزایش محدوده مسافتی خودروهای باتری-الکتریک


قدم آ در درجه هیبریداسیون استفاده از موتور الکتریکی با توان بالا به وسیله شارژ باتری از طریق plug-in است. در این ح خودرو می‌تواند 20 تا 60 مایل را با تکیه بر باتری‌ها طی کند. البته مزایای اصلی این نوع هیبریدسازی زمانی مشخص می‌شود که چه قدر راننده بتواند خودرو خود را به شبکه برقی متصل نماید تا باتری‌ها شارژ شود. بزرگ‌ترین مشکل در این مرحله از هیبریدسازی هزینه می‌باشد، چون این درجه از هیبریداسیون نیازمند پک‌های باتری بزرگ و گران‌قیمت به علاوه موتورهای الکتریکی با توان بالا و حجیم است تا خودرو بتواند خواسته راننده را اجابت کند.


ح ترکیبی در زمان شتابگیری
سیستم انتقال قدرت:


تاکنون در مورد تکنولوژی خودروهای هیبرید به طور پایه ای بحث شده است. سیستم انتقال قدرت خودروهای هیبریدی متشکل از اجزاء فراوانی است که وظیفه انتقال توان تولید شده را بر سر چرخ‌ها دارند. در خودروهای هیبریدی سه نوع سیستم انتقال قدرت به چشم می‌خورد: سیستم انتقال قدرت سری، سیستم انتقال قدرت موازی، سیستم انتقال قدرت سری/موازی.


سیستم انتقال قدرت سری:


این نوع دارای ساده‌ترین ساختمان است. در هیبریدهای سری، موتور الکتریکی به تنهایی مسئول تولید نیروی کشش خودرو است. موتور الکتریکی منبع الکتریسیته خود را از باتری‌ها که به وسیله موتور احتراق داخلی شارژ می‌شود به دست می‌آورد و هم به طور مستقیم از ژنراتور که خود به وسیله موتور احتراق داخلی رانده می‌شود. در حقیقت سیستم کنترلی مشخص می‌کند که چه میزان توان باید از سوی باتری گرفته شود یا موتور/ژنراتور. موتور/ژنراتور و ترمزهای بازیاب وظیفه شارژ باتری را به عهده دارند. در هیبرید سری معمولاً از موتور احتراق داخلی کوچک استفاده می‌کنند (چون در واقع بار اصلی جاده بر روی موتور الکتریکی است) ولی در عوض از باتری‌هایی با ظرفیت بالاتر نسبت به هیبرید موازی بهره می‌برند. موتور الکتریکی و باتری بزرگ به همراه استفاده از ژنراتور به قیمت هیبریدهای سری نسبت به هیبریدهای موازی افزوده است.
از طرفی موتورهای احتراق داخلی معمول به خاطر افزایش یا کاهش سرعت و بارهای متفاوتی که از سوی جاده بر روی موتورها اعمال می‌شود اغلب دارای بازده مناسبی نیستند. در هیبریدهای سری موتور احتراق داخلی در بهترین شرایط کارای کار می‌کند چون چرخ‌ها به موتور احتراق داخلی به طور مستقیم متصل نیستند. این بدان معناست که موتور احتراق داخلی در هیبرید سری در بازه تغییراتی زیاد توان کار نمی‌کند و در بارگذاری‌های مختلف که روی خودرو اعمال می‌شود موتور احتراق داخلی توان ثابت و پایداری تولید می‌کند و در این شرایط موتور در بهینه‌ترین ح خود کار می‌کند. در هیبرید سری نیاز به سیستم انتقال قدرت چند سرعته و کلاچ نیست. سیستم انتقال قدرت هیبرید سری بهترین عملکرد در خودروهای شهری دارد. این سیستم می‌تواند برای اتوبوس‌ها و خودروهای شهری مصرف بیشتری داشته باشد. در ح کلی برای مصارفی که خودرو نیاز به ایستادن و حرکت در سیکل‌های بسیار زیاد است سیستم هیبرید سری مناسب است.
سیستم انتقال قدرت موازی:


در سیستم انتقال قدرت موازی هم موتور الکتریکی و هم موتور احتراق داخلی در به حرکت آوردن خودرو نقش دارند. در حقیقت سیستم کنترلی دقیق موجود در این نوع سیستم‌های هیبرید، تصمیم‌گیری لازم را برای کار این دو منبع توان انجام می‌دهد. شرکت هوندا سیستم یکپارچه موتور الکتریکی دستیار را ima نامیده است. در سیستم‌های هیبرید موازی می‌توان از پک‌های باتری کوچک‌تری استفاده کرد. در زمانی که انتظار زیادی از شتاب نداشته باشیم هیبرید موازی موتور الکتریکی را به عنوان ژنراتور استفاده می‌کند تا باتری‌ها شارژ شود.
به خاطر اینکه موتور به طور مستقیم به چرخ‌ها متصل است، اتلاف انرژی در اثر تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالع بسیار ناچیز است که موجب می‌شود هیبرید موازی در عملکرد اتوبانی موفق‌تر باشد. به علت اتصال مستقیم موتور احتراق داخلی به چرخ‌ها می‌توان بیان کرد که سرعت نهایی خودرو افزایش چشم‌گیری خواهد یافت و این نوع هیبریدها برای مصارف شهری نسبت به هیبرید سری بسیار ناکارآمد پیش‌بینی می‌شوند.


وضعیت انرژی های سیستم هیبریدی در ح س
سیستم انتقال قدرت سری/موازی:


این نوع سیستم انتقال قدرت تلفیقی از مزایای هیبرید موازی و هیبرید سری را دارا می‌باشد. با ترکیب دو طراحی، چرخ‌ها به طور مستقیم به موتور احتراق داخلی متصل شوند همچنین موتور احتراق داخلی می‌تواند به طور غیرمستقیم به چرخ‌ها متصل شود تا موتور الکتریکی به تنهایی بتواند خودرو را حرکت دهد. تویوتا پریوس و فورد اسکیپ از این سیستم انتقال قدرت بهره می‌برند. نتیجه ای که از این سیستم انتقال قدرت دوگانه می‌توان گرفت که موتور احتراق داخلی در این سیستم در بازه نزدیک به بهینه کار می‌کند که برای ما بسیار ارزشمند است. در سرعت‌های پایین این سیستم در ح سری کار می‌کند در حالی که با افزایش سرعت (چون سیستم سری کم بازده‌تر است) موتور احتراق داخلی بر اوضاع مسلط می‌شود و اتلاف انرژی حداقل می‌شود (در حقیقت سیستم به ح موازی می‌رود). این سیستم نسبت به سیستم موازی دارای هزینه بیشتری است چون از پک باتری بزرگ‌تر، ژنراتور و سیستم‌های کنترلی بیشتر ساخته می‌شود.
+تکنولوژی خودروهای هیبریدی
+ یدو فروش خودرو
+سیستم انتقال قدرت خودروهای هیبریدی
+موتور الکتریکی"/>

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه خودروهای هیبریدی
درخواست حذف اطلاعات خودروهای هیبرید برقی (hybrid electric vehicles) شامل موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی همراه با باتری هستند. این ترکیب باعث می‌شود که هم از مزایای خودروهای امروزی که الکتریکی است بهره‌مند شویم و هم از خاصیت‌های خوب موتورهای احتراق داخلی سنتی استفاده کنیم. این ترکیب به موتور الکتریکی و باتری این امکان را می‌دهد تا موتور احتراق داخلی را در بهینه‌ترین محدوده خود نگه دارد. این عمل موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود. این ترکیب که شامل موتور احتراق داخلی است می‌تواند معایب خودروهای الکتریکی خالص را برطرف نماید و همانند خودروهای معمولی دارای قدرت و سرعت مناسب باشد.


سیستم هیبریدی در خودروها
در نهایت تکنولوژی هیبریدی به شما این امکان را می‌دهد تا مسافت 800 کیلومتر یا بیشتر را با مصرف سوخت بهتر نسبت به خودروهای معمولی و بدون شارژ طی کنید.
مفهوم تکنولوژی هیبریدی:


طبیعتاً درجه هیبرید سازی خودروهای ترکیبی گوناگون است. مثلاً یک خودرو کامل (فول) و یا خودروی دیگر mild هیبریدی شده و دیگری در سطح میکروهیبرید می‌باشد. البته بسته به نوع سیستم هیبریدی مورد استفاده نیز سیستم انتقال قدرت آن‌ها با هم متفاوت است. برای اینکه بهتر متوجه شویم که تکنولوژی هیبریدسازی چگونه عمل می‌کند، بهتر است که به پنج شاخصه (تکنولوژیکی) که خودروهای هیبریدی را از خودروهای معمولی جدا می‌کند نگاهی بیندازیم.
برای اینکه یک خودروی هیبریدی واقعی داشته باشیم می‌بایست خودروی ما سه مشخصه اول را حتماً داشته باشند. اما ویژگی‌های چهارم و پنجم موجب می‌شوند تا خودروی شما مصرف انرژی فوق‌العاده بهینه و عملکرد میدانی مناسبی داشته باشد.
5 ویژگی هیبریدسازی:


قابلیت idle-off
استفاده از انرژی بازیافتی ترمزها
دستیار انرژی و کوچک‌سازی موتور (تا این مرحله هیبریدسازی درجه mild صورت گرفته است)
رانندگی در ح الکتریکی به‌تنهایی (تا این مرحله هیبریدسازی درجه full صورت گرفته است)
استفاده از انرژی الکتریکی و باتری (تا این مرحله هیبرید سازی plug-in hybrid گفته می‌شود؛ یعنی خودروهای هیبریدی که به متصل شدن به برق شهر نیازمند هستند.)


قابلیت idle-off


مانند یک سوییچ هنگامی که در یخچال بسته می‌شود، چراغ داخل یخچال را خاموش می‌کند، این قابلیت به خودرو این امکان را می‌دهد تا در زمانی که خودرو متوقف شده موتور احتراق داخلی را خاموش کند تا سوخت خودرو ذخیره شود. در سیستم‌هایی که به خوبی طراحی شده باشند، موتور احتراق داخلی دوباره در زمان بسیار کمی وارد مدار می‌شود (روشن می‌شود)، طوری که این زمان روشن شدن موتور کمتر از ح ی است که پای شما از روی پدال ترمز به سمت گاز حرکت می‌کند!
هرچند خودرو در ح الکتریکی خالص، موتور الکتریکی خود، نیازمند انرژی 100 ولت برای کار خودرو است، در حالی که خودروهای معمولی نیازمند انرژی 12 یا 42 ولتی برای تأمین برق مورد نیاز است. (که بیشتر آن برای روشن شدن موتور استفاده می‌شود)
برخی از سازندگان در تلاش هستند تا از مزیت‌های فناوری idle-off که به وسیله موتور الکتریکی برای هیبریدی نامیدن وسیله نقلیه در جاده تهیه می‌شود، استفاده کنند. ادعا بر هیبریدی بودن خودرو تا بدین جا (یعنی داشتن تنها اولین مشخصه) نمی‌تواند خیلی صادق باشد چون تا نداشتن دو ویژگی بعدی نمی‌توان خودرو را هیبریدی دانست. به یاد داشته باشید که تا بدین جا نیمی از قلب تپنده هیبریدسازی تحقق یافته است.


خودرو
انرژی ترمز بازیافتی


انرژی که متناسب با حرکت خودرو است انرژی ی نام دارد. هرچه خودرو سریع‌تر حرکت کند، خودرو دارای انرژی ی بیشتری است. در خودروهای معمولی شما از اصطکاک موجود در ترمزها استفاده می‌کنید تا خودرو را متوقف کنید. در حقیقت قسمتی از انرژی ی در ترمزها به گرما تبدیل می‌شود و در نهایت انرژی ی آن کاسته می‌شود و خودرو متوقف می‌شود.
در ترمزهای بازیافتی در حقیقت از موتور الکتریکی برای ترمز به‌جای نیروی اصطکاک استفاده می‌شود. برای رسیدن به این امر می‌بایست موتور الکتریکی در نقش ژنراتور عمل کند، انرژی ی خودرو را بازی کند و پس از تبدیل انرژی ی (مکانیکی چرخ‌ها) به الکتریکی آن‌ها را در باتری ذخیره کند. این انرژی ذخیره شده در باتری در ادامه به خودرو کمک می‌کند تا بتواند انرژی ی تولید نماید.
برای صرفه‌جویی واقعی در مصرف سوخت در خودرو، باید از موتور الکتریکی به اندازه کافی بزرگ استفاده کنیم تا در ولتاژ بالا کار کند و بتواند از انرژی ترمزی با بازده مناسب بهره ببرد. همچنین خودرو به یک پک باتری با ظرفیت کافی نیازمند است تا انرژی لازم را تا مواقع ضرورت ذخیره نماید. برخی از سازندگان ادعا می‌کنند که از ترمزهای بازیاب انرژی استفاده می‌کنند ولی وقتی به سیستم دقیق‌تر نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که با این انرژی ذخیره شده نمی‌توان سوخت را قطع نمود و خودرو را حرکت داد.


بازیافت انرژی ترمزها
دستیار توان و کوچک‌سازی موتور:


یکی از تعاریف پایه ای خودروهای هیبریدی این است که بتوانند از دو منبع انرژی برای رساندن توان به چرخ‌ها استفاده نمود. توانایی تقسیم قدرت برای دخ دادن موتور الکتریکی به طوری که بخشی از بارگذاری روی خودرو را بتواند پاسخ دهد در واقع یکی از اقدامات مهم برای پیشبرد تکنولوژی هیبرید است. خودرو تنها در زمانی می‌تواند از موتور الکتریکی به طور کارا استفاده کند که دارای ظرفیت بالا باشد و همچنین ظرفیت مناسب باتری، تا موتور الکتریکی در مواقع ضروری به شتابگیری خودرو کمک کند.
در ح دستیار توان در واقع استفاده از موتور احتراق داخلی به حداقل می‌رسد و یا موتور احتراق داخلی با بازدهی بالا کار می‌کند. در این مواقع تأمین انرژی خودرو همانند خودروهای معمولی با موتور بزرگ‌تر است. فرآیند کوچک‌سازی موتور به صورت فیزیکی صورت می‌گیرد یعنی تعداد سیلندرها یا حجم موتور به منظور دستی به سیکل پربازده کاهش می‌یابد.
به طور مثال تویوتا و فورد در اکثر خودروهای هیبریدی خود موتور را کوچک‌تر کرده‌اند در حالی که از چرخه آتکینسون جهت بهبود بازدهی موتور احتراق داخلی بهره برده‌اند. نحوه کار این چرخه بدین صورت است که مرحله مکش و تراکم در موتورهای چهار زمانه کوتاه تر از مرحله احتراق و تخلیه طراحی شده است. این عمل به تنهایی موجب کم توان وجی موتور می‌شود ولی در عوض مصرف سوخت بهینه می‌شود. خودروهایی که سه ویژگی فوق‌الذکر را تا بدین جا داشته باشند به درجه هیبرید سازی mild دست یافته‌اند که می‌توان به خودروهای سیویک و آکورد از خودروسازی هوندا اشاره نمود.


ح استفاده از موتور درون سوز به تنهایی
ح الکتریکی خالص


این تکنولوژی به خودرو این اجازه را می‌دهد تا در هنگام حرکت تنها از موتورهای الکتریکی جهت تولید انرژی پیشران استفاده کند. با این ویژگی درجه هیبریداسیون به full ارتقاء پیدا می‌کند مانند تویوتا پریوس و فورد اسکیپ. شاید متعجب شدن یداران این گونه خودروها بدون دلیل نباشد، چون در هنگامی که خودرو روشن است هیچ‌گونه نویز یا ص تولید نمی‌شود. در این ح از انرژی موجود در باتری استفاده می‌شود و موتور احتراق داخلی کاملاً خاموش می‌شود. در سرعت‌های پایین و شروع حرکت، موتورهای الکتریکی وارد عمل می‌شوند و در سرعت‌های خیلی بالا موتور احتراق داخلی نیز وارد مدار می‌شود.


استفاده از انرژی الکتریکی خالص
افزایش محدوده مسافتی خودروهای باتری-الکتریک


قدم آ در درجه هیبریداسیون استفاده از موتور الکتریکی با توان بالا به وسیله شارژ باتری از طریق plug-in است. در این ح خودرو می‌تواند 20 تا 60 مایل را با تکیه بر باتری‌ها طی کند. البته مزایای اصلی این نوع هیبریدسازی زمانی مشخص می‌شود که چه قدر راننده بتواند خودرو خود را به شبکه برقی متصل نماید تا باتری‌ها شارژ شود. بزرگ‌ترین مشکل در این مرحله از هیبریدسازی هزینه می‌باشد، چون این درجه از هیبریداسیون نیازمند پک‌های باتری بزرگ و گران‌قیمت به علاوه موتورهای الکتریکی با توان بالا و حجیم است تا خودرو بتواند خواسته راننده را اجابت کند.


ح ترکیبی در زمان شتابگیری
سیستم انتقال قدرت:


تاکنون در مورد تکنولوژی خودروهای هیبرید به طور پایه ای بحث شده است. سیستم انتقال قدرت خودروهای هیبریدی متشکل از اجزاء فراوانی است که وظیفه انتقال توان تولید شده را بر سر چرخ‌ها دارند. در خودروهای هیبریدی سه نوع سیستم انتقال قدرت به چشم می‌خورد: سیستم انتقال قدرت سری، سیستم انتقال قدرت موازی، سیستم انتقال قدرت سری/موازی.


سیستم انتقال قدرت سری:


این نوع دارای ساده‌ترین ساختمان است. در هیبریدهای سری، موتور الکتریکی به تنهایی مسئول تولید نیروی کشش خودرو است. موتور الکتریکی منبع الکتریسیته خود را از باتری‌ها که به وسیله موتور احتراق داخلی شارژ می‌شود به دست می‌آورد و هم به طور مستقیم از ژنراتور که خود به وسیله موتور احتراق داخلی رانده می‌شود. در حقیقت سیستم کنترلی مشخص می‌کند که چه میزان توان باید از سوی باتری گرفته شود یا موتور/ژنراتور. موتور/ژنراتور و ترمزهای بازیاب وظیفه شارژ باتری را به عهده دارند. در هیبرید سری معمولاً از موتور احتراق داخلی کوچک استفاده می‌کنند (چون در واقع بار اصلی جاده بر روی موتور الکتریکی است) ولی در عوض از باتری‌هایی با ظرفیت بالاتر نسبت به هیبرید موازی بهره می‌برند. موتور الکتریکی و باتری بزرگ به همراه استفاده از ژنراتور به قیمت هیبریدهای سری نسبت به هیبریدهای موازی افزوده است.
از طرفی موتورهای احتراق داخلی معمول به خاطر افزایش یا کاهش سرعت و بارهای متفاوتی که از سوی جاده بر روی موتورها اعمال می‌شود اغلب دارای بازده مناسبی نیستند. در هیبریدهای سری موتور احتراق داخلی در بهترین شرایط کارای کار می‌کند چون چرخ‌ها به موتور احتراق داخلی به طور مستقیم متصل نیستند. این بدان معناست که موتور احتراق داخلی در هیبرید سری در بازه تغییراتی زیاد توان کار نمی‌کند و در بارگذاری‌های مختلف که روی خودرو اعمال می‌شود موتور احتراق داخلی توان ثابت و پایداری تولید می‌کند و در این شرایط موتور در بهینه‌ترین ح خود کار می‌کند. در هیبرید سری نیاز به سیستم انتقال قدرت چند سرعته و کلاچ نیست. سیستم انتقال قدرت هیبرید سری بهترین عملکرد در خودروهای شهری دارد. این سیستم می‌تواند برای اتوبوس‌ها و خودروهای شهری مصرف بیشتری داشته باشد. در ح کلی برای مصارفی که خودرو نیاز به ایستادن و حرکت در سیکل‌های بسیار زیاد است سیستم هیبرید سری مناسب است.
سیستم انتقال قدرت موازی:


در سیستم انتقال قدرت موازی هم موتور الکتریکی و هم موتور احتراق داخلی در به حرکت آوردن خودرو نقش دارند. در حقیقت سیستم کنترلی دقیق موجود در این نوع سیستم‌های هیبرید، تصمیم‌گیری لازم را برای کار این دو منبع توان انجام می‌دهد. شرکت هوندا سیستم یکپارچه موتور الکتریکی دستیار را ima نامیده است. در سیستم‌های هیبرید موازی می‌توان از پک‌های باتری کوچک‌تری استفاده کرد. در زمانی که انتظار زیادی از شتاب نداشته باشیم هیبرید موازی موتور الکتریکی را به عنوان ژنراتور استفاده می‌کند تا باتری‌ها شارژ شود.
به خاطر اینکه موتور به طور مستقیم به چرخ‌ها متصل است، اتلاف انرژی در اثر تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالع بسیار ناچیز است که موجب می‌شود هیبرید موازی در عملکرد اتوبانی موفق‌تر باشد. به علت اتصال مستقیم موتور احتراق داخلی به چرخ‌ها می‌توان بیان کرد که سرعت نهایی خودرو افزایش چشم‌گیری خواهد یافت و این نوع هیبریدها برای مصارف شهری نسبت به هیبرید سری بسیار ناکارآمد پیش‌بینی می‌شوند.


وضعیت انرژی های سیستم هیبریدی در ح س
سیستم انتقال قدرت سری/موازی:


این نوع سیستم انتقال قدرت تلفیقی از مزایای هیبرید موازی و هیبرید سری را دارا می‌باشد. با ترکیب دو طراحی، چرخ‌ها به طور مستقیم به موتور احتراق داخلی متصل شوند همچنین موتور احتراق داخلی می‌تواند به طور غیرمستقیم به چرخ‌ها متصل شود تا موتور الکتریکی به تنهایی بتواند خودرو را حرکت دهد. تویوتا پریوس و فورد اسکیپ از این سیستم انتقال قدرت بهره می‌برند. نتیجه ای که از این سیستم انتقال قدرت دوگانه می‌توان گرفت که موتور احتراق داخلی در این سیستم در بازه نزدیک به بهینه کار می‌کند که برای ما بسیار ارزشمند است. در سرعت‌های پایین این سیستم در ح سری کار می‌کند در حالی که با افزایش سرعت (چون سیستم سری کم بازده‌تر است) موتور احتراق داخلی بر اوضاع مسلط می‌شود و اتلاف انرژی حداقل می‌شود (در حقیقت سیستم به ح موازی می‌رود). این سیستم نسبت به سیستم موازی دارای هزینه بیشتری است چون از پک باتری بزرگ‌تر، ژنراتور و سیستم‌های کنترلی بیشتر ساخته می‌شود.
+تکنولوژی خودروهای هیبریدی
+ یدو فروش خودرو
+سیستم انتقال قدرت
+موتور الکتریکی"/>

مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد فیزیک الکتریسته ن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد فیزیک الکتریسته ن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

 

موضوع:الکتریسیته ی ن

فهرست عناوین

1-مقدمه:تاریخچه الکتریسیته ن صفحه 3

2- قانون کولن " 4

3-آزمایشات کولن " 6-5

4-میدان الکتریکی " 6

5-علت بسیار کوچک بودن بار آزمون " 7

6-مشخصات میدان الکتریکی " 7

7-میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ای " 8-7

8-میدان الکتریکی حاصل از توزیع های مختلف بار " 8

9-محاسبه ی نیروی الکتریکی با استفاده از میدان الکتریکی " 8

10-ساختار میدان الکتریکی ساده " 9-8

11-خواص خطوط میدان الکتریکی " 11-10

12-توزیع بار در اجسام رسانا " 12-11

13-مولد وان دو گراف " 13-12

14-انرژی پتانسیل الکتریکی " 14-13

15-خازن " 15

16-پر خازن " 15

17-ظرفیت خازن " 16-15

18-عواملی که بر ظرفیت خازن اثر می گذارد " 16

19-ظرفیت خازن کروی " 16

20-ظرفیت خازن استوانه ای " 16

21-ظرفیت یک کره متروی " 16

22-کد رنگی خازن ها " 17-16

23 -نقش دی الکتریک در خازن " 17

24-مکانیزم علمی افزایش ظرفیت با گذردهی عایق " 18-17

25-تغییرات پارامترهای خازن توسط دی الکتریک " 18

26-انواع خازن " 20-19

27-منابع " 21

مقدمه:تاریخچه الکتریسیته ن

یونانیان باستان ازمشاهدات خود نتیجه گرفتند که هرگاه کهربا را با پارچه پشمی یا پوست دهند، اجسام سبکی را به خود جذب می کند.واژه الکتریسیته ازکلمه یونانی الکترون به معنی کهربا گرفته شده است.این واژه اولین بار درنوشته های تالس به کار رفته است.(547-640ق.م). ویلیام گیلبرت (1544-1603م) با انتشار کت درباره مغناطیس نظریات گذشتگان را مورد بررسی قرارداد ونتیجه گرفت که نیروهای الکتریکی ومغناطیسی ازهم جدا می باشند.برای مثال سنگ مغناطیس می تواند آهن و فقط چند ماده دیگررا جذب کند.درصورتی که کهربا واجسامی که خاصیت الکتریکی دارند میتوانند ذرات کوچک و سبک اجسام گوناگون را جذب کنند.وی عقیده داشت که اجسام الکتریکی اثر عه ندارد.در سال 1646 سر توماس برادن تجربه های خود را درباره اثر عه الکتریکی منتشر کرد و اظهارکرد که بین مواد الکتریکی نیزمانند موادمغناطیسی نیروهای عه وجاذبه وجود دارند.درسال 1663اتونون گریکه ماشینی ساخت که به وسیله آن بارالکتریکی زیادی تولید می شد.آنگاه دانشمندان دیگری چون استن گری (1670 -1736)وشارل دونی(1698-1739)تجربه های دقیق تری انجام دادند،به خودونوع الکتریسیته پی بردند. برای ایجادالکتریسیته ن تری که می توانستند جرقه ها وتکان های ترسناک الکتریکی تولید کنند.برای مثال یکی از ان فیزیک لندن بارهای الکتریکی این گونه ماشینها را دریک بطری جمع کرد. مقدارالکتریسیته دربطری لیدن آنقدرزیاد بودکه اگرشخصی بطری رادردست می گرفت ودست دیگرخود رابه میله سربطری میزد تکان شدیدی دربدن خوداحساس میکرد.درقرن هجدهم میلادی بطری لیدن مورد توجه بنیامین فرانکلین (1756-1790) قرارگرفت،وی پس ازآزمایشهای متعدد نتایج کارخود را در سال 1747منتشر کرد.اومعتقد بود که دونوع الکتریسیته که قبل ازوی کشف شده بود اساساً باهم تفاوتی ندارد، بلکه حتی جسمی دراثر دارای الکتریسیته میشود.یکی ازدوجسم دارای الکتریسیته اضافی یعنی بار مثبت ودیگری دارای الکتریسیته منفی میشود.دونوع بارالکتریکی وجود دارد واین بارهای الکتریکی که می توانند ن یا متحرک باشند وآثاری ازخود ظاهرمیسازند.ازنظریه فرانکلین این نتیجه درست نیزبه دست آمدکه:بارهای الکتریکی ایجاد نمیشوندوازبین نمیروندازقسمتی ازیک جسم به قسمت دیگرمنتقل می شوند،همچنین بارهای مثبت ومنفی یکدیگررا خنثی میکنند، ولی هیچگاه نابود نمیشوند.این نتایج امروزه قانون بقای بارالکتریکی نامیده میشود که مانند قانون بقای جرم وانرژی ازقوانین اساسی طبیعت محسوب میشود.پدیده وضع الکتریکی نخستین باردرسال (1672م) توسط گریکه بیان شد.اومشاهده کرد که پرهای مرغ نخست جذب یک گلوله گوگردی باردارشده وسپس ازآن رانده میشوند.صدوپنجاه سال بعد،درفرانسه محققی به نام شارل دونی کشف کرد که دوجسم باردارهمیشه یکدیگررا نمیرانند بلکه گاهی یکدیگررا می ربایند وبه این نتیجه رسید که دو نوع بارالکتریکی وجود دارد.بطوری که بارهای الکتریکی ممنوع یک دیگرر انندوبارهای الکتریکی که نوع آنها مختلف است یکدیگرر بایند.دونی برای تشخیص این دو نوع الکتریسیته یکی راالکتریسیته شیشه ای ودیگری را الکتریسیته صمغی نامید.الکتریسیته شیشه ای از شیشه به پارچه اب شمی تولیدمیشودوالکتریسیته صمغی از کهربا،گوگرد،لاک و...به پشم یا پوست حیوان به دست میآید.بعدها معلوم شدکه این طرف نام گذاری در ای ازموارد گمراه کننده است. زیرامثلا شیشه سنگی زبردراثر ،الکتریسیته صمغی تولیدمیکندوابونیت بسیارصیقلی شده دارای نوع الکتریسیته شیشه ای میشود.ازاینروفرانکلین دانشمند یی اصطلاح امروزی الکتریسیته مثبت ومنفی رابه جای دونوع شیشه ای وصمغی وضع کرد.

قانون کولن:

قانون کولن بیان می کند که نیرویی که دو بار الکتریکی بر هم وارد میکنند،با حاصل ضرب اندازه دو بار نسبت مستقیم و با مجذور فاصله ی آنها نسبت ع دارد.

دراوا قرن هجدهم علوم تجربی به درجه ای ازرشد وپیشرفت رسیده بود که بتوان مشاهدات دقیقی در باره ی نیروهای میان بارهای الکتریکی به عمل آورد. نتایج این مشاهدات را که درآن زمان فوق العاده مجادله آمیزبودند،نمیتوان به این صورت بیان نمود.دونوع وفقط دونوع بارالکتریکی وجود داردکه ما این هارا به نام بارهای الکتریکی مثبت ومنفی میشناسیم.همچنین دوبارنقطه ای نیروهایی بریکدیگراعمال می کنندکه بزرگی این نیروها بامربع فاصله بین دو بارنسبت ع وباحاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم دارد.این نیروبرای بارهای همنام عه ودرمورد بارهای غیرهمنام جاذبه است.(نیروی کولن).آنچه گفته شدبه افتخارشارل آرگوستن کولن که ازپیشروان الکتریسیته درقرن هجدهم بود،به نام قانون کولن معروف است.کولن دستگاهی ساخت که به وسیله آن میتوانست نیرویی راکه دوذره بارداربریکدیگرواردمی کنند، اندازه بگیرد.درترازوی کولن میله ای دمبل مانند قرارداردکه به دوانتهایش کره های کوچک متصل شده است.این دمبل به وسیله یک رشته که ازوسط دمبل میگذرد،آویخته شده است.هرگاه کره ی بارداردیگری را به یکی ازاین کره ها که قبلا باردارشده است،نزدیک کنیم،براساس قانون کولن با توجه به نوع بارها، این دویکدیگرراجذب یا دفع میکنند،بنابرین دراثراین نیرودنبل خواهدچرخید ورشته تاب میخورد.با اندازه گیری زاویه انحراف دنبل میتوان نیروی بین دو بارالکتریکی را سنجید.لازم به ذکراست که دقت اندازه گیری ترازوی کولن به زحمت ازچند درصد میکند.به عنوان مثال،چنین اندازه گیریهایی نمی تواند مارا متقاعد سازد که دررابطه قانون کولن توان فاصله بارها ازیکدیگردقیق برابر2است.قانون کولن در مورد بارهای نقطه ای به کارمیرود.ازلحاظ ماکروسکوپی بارنقطه ای باری است که ابعاد فضایی آن در مقایسه باهرطول دیگردرمسأله موردنظربسیارکوچک است.قانون کولن درمورد برهمکنش ذرات بنیادی مانند پروتن ها والکترونها نیزصادق است درمورد دفع الکترواستاتیکی میان هسته ها درفواصل بیشتراز نیزاین قانون صدق میکند،اما در فواصل کمترنیروهای پرقدرت وکوتاه برد هسته ای عمل میکند.

نیرویی که قانون کولن بیان می کند، به نیروی کولن معروف است. نیروی کولن بسته به نوع بارهای الکتریکی میتواندجاذبه یا عه باشد.قانون کولن یک قانون تجربی است،ولی با وجوداین شواهد تجربی و نظری هردونشان میدهندکه قانون ع مجذورکولن دقیق است.آنچه قانون کولن بیان میکند،یک رابطه ی تناسبی است.با ضرب طرف دوم دریک ثابت تناسب این رابطه تناسبی به یک تساوی تبدیل می شود.مقدارثابت تناسب بستگی به دستگاه یکایی دارد که مورداستفاده قرارمیگیرد.به عنوان مثال،درسیستم یکای سی این مقدارثابت رابراریک فرض میکنندویکای بارالکتریکی رابه گونه ای انتخاب میکنند که رابطه باتجربه سازگارباشد.اما دستگاه اس آی که بارالکتریکی را برحسب کولن،فاصله را برحسب مترو نیرورابرحسب نیوتون بیان میکنند،ثابت تناسب باید کمیتی باشدکه دارای بعداست.به وسیله ی آزمایشهای تجربی مقداراین ثابت تناسب به صورت زیرمحاسبه میشود:

 

در بعضی از موارد به منظور ساده تر محاسبه به جای مقدار فوق عبارت به ظاهر پیچیده

 

راقرارمیدهندکه درآن 0کمیتی است که به عنوان ضریب گذردهی الکتریکی خلأمعروف است و مقدار عددی آن برار است با:

 

مفهوم قانون کولن فراترازتوصیف نیروهای میان کره های بارداراست.این قانون می تواند درفیزیک کوانتومی نیروهای الکتریکی که الکترونهای یک اتم رابه هسته آن پیوندمی دهد،نیروهایی که اتم هارا به هم پیوند میدهند تامولکول تشکیل شود ونیروهایی که برای تشکیل جامدات،مایعات،اتم ها یامولکولهارابه هم پیوند میدهند،رابه درستی توصیف کند.ازاین روبیشترنیروهایی که درزندگی روزمره خود با آنها سرو کارداریم،گرانشی نیستند،بلکه الکتریکی هستند.درهسته اتم نیروی جدیدی وجود داردکه نه دارای ماهیت گرانشی است ونه الکتریکی.این نیروی جاذبه قوی که پروتونها ونوترونهای تشکیل دهنده هسته رابه هم پیوند میدهد،نیروی هسته ای یا برهمکنش قوی هسته ای نام دارد.اگراین نیرو وجود نداشت،هسته دراثر نیروی عه کولنی قوی میان پروتونهایش به یکباره متلاشی میشد.

آزمایشات کولن:

کولن دانشمند فرانسوی درابتدا دررشته ی خدمت میکرد وس رست امورآبها وچشمه ها بود. اومدت 9 سال درهندغربی خدمت کرد تا آنکه درسال 1789 از استعفا کرد وبه امورعلمی و تحقیقی پرداخت وتحقیقاتش درزمینه الکتریسیته ومغناطیس واصطکاک به نتیجه رسید.کولن درالکتریسیته موفق به کشف قانون نیروی جاذبه و عه الکتریکی شد. بنابراین قانون دوبارالکتریکی یکدیگررا با نیرویی متناسب با اندازه بارها وع مجذورفاصله جذب و یا دفع میکنند. اوبرای تحقیق دراندازه نیروی الکترواستاتیکی نوعی ترازوی پیچشی اختراع کرد.این ترازوی پیچشی را برای اندازه گیری نیروی مغناطیسی نیزبه کار برد وقانونی مشابه آنچه درمورد الکتریسیته به دست آورده بود برای مغناطیس به دست آورد.(اساس کار این ترازوی پیچشی دقیقاهمانندترازوی کاون است. با این تفاوت که اینجا گوی بارداررابه کره نزدیک میکنند.)کولن با تکرارآزمایشهای مختلف دریافت که :

نیروی جاذبه یا عه بین دوبارنقطه ای،متناسب باع مجذور فاصله بین دوبارالکتریکی  است.

اندازه نیروی جاذبه یا عه بین دوبارالکتریکی با حاصل ضرب اندازه دوبارالکتریکی نسبت مستقیم دارد.

نیروی جاذبه یا عه، بین دوبارالکتریکی باجنس عایق میان دوباربستگی دارد.

قانون کولن دردستگاه یکاهای بین الملی (si)به شکل زیر نوشته می شود:

f=qq'/(40r2)

دراین رابطه q و q' اندازه بارها برحسب کولن،r فاصله بین مرکزدوبارالکتریکی برحسب متراست.

0 قابلیت گذردهی فضای آزادازبارالکتریکی ویا قابلیت گذردهی خلا مینامندومقدارآن برابراست با :

(8.854  -0.00002)*10-12  c2/nm2

عدد بدون واحدی است که به جنس عایق بین دوباربستکی دارد ونشان میدهدکه چنانچه درفاصله بین دو بارعایقی غیرازخلاء باشد،نیروی جاذبه یا عه چندمرتبه کوچکترخواهد شد. تفاوت این قانون با قانون قبلی آن بود که به جای بارهای الکتریکی کمیت جرم مغناطیسی را وارد رابطه نیروکرد. ازجمله دیگر کارهای کولن اندازه گیری نیروی اصطکاک بین سطوح مختلف وقانونی است که دراین موردبه دست داده است. بنابراین قانون نیروی اصطکاک بین سطح دو جسم با نوع سطح تماس بستگی دارد و مستقل ازبزرگی سطح تماس است. دنیای علم به پاس خدمات کولن واجد مقدارالکتریسیته راکولن نامید تا هرروزدرمدارس کشورهای جهان نام اوبرزبان ها رانده شود.

میدان الکتریکی:

برای تعریف میدان الکتریکی دریک نقطه معین ازفضا، یک بارالکتریکی مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرارداده،سپس مقدارنیروی الکتریکی وارد براین واحد باررا به عنوان شدت میدان الکتریکی تعریف میکنند.بارمثبت را نیزبه عنوان بارآزمون تعریف می کنند. به بیان دقیقترمیتوان میدان الکتریکی را به صورت حد نسبت نیروی الکتریکی وارد بریک بارآزمون براندازه بارآزمون،زمانی که مقداربار آزمون به سمت صفرمیل میکند،تعریف کرد.

ازقانون کولن میدانیم که دو بارالکتریکی بر یکدیگرنیرو واردمی کنند.این نیرو رامی توان با استفاده ازمفهوم جدیدی به نام میدان الکتریکی توضیح داد،یعنی واسطه ای که بارهای الکتریکی بواسطه آن بر یکدیگرنیرووارد میکنند.به بیان دیگرهربارالکتریکی درفضای اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد میکند که هرگاه بارالکتریکی دیگری درمحدوده این میدان قرارگیرد،برآن نیروی وارد می شود. معمولا خطوط میدان الکتریکی دراطراف هربارالکتریکی بااستفاده ازمفهوم خطوط نیرونشان داده میشود. به عنوان مثال اگربارالکتریکی نقطه ای مثبتی رادرنقطه ای ازفضا درنظربگیریم دراین صورت خطوطی از این نقطه به طرف خارج رسم میشوند. این خطوط بیانگرجهت میدان الکتریکی هستند. همچنین با استفاده ازچگالی خطوط میدان الکتریکی میتوان به شدت میدان الکتریکی نیزپی برد.

 

علت بسیار کوچک بودن بار آزمون:

فرض کنید یک توزیع باربا چگالی حجمی یا سطحی معین دریک نقطه ازفضا قرارداردوما میخواهیم میدان الکتریکی حاصل ازاین توزیع باررا دریک نقطه معین پیدا کنیم.اگرچنانچه مقداربارآزمون خیلی کوچک نباشد،به محض قراردادن بارآزمون در توزیع بار،توزیع بارح اولیه خودرا ازدست داده وتحت تاثیربارمثبت آزمون قرارمیگیرد. لذا فرض بسیارکوچک بودن بارآزمون بدین خاطراست که بتوانیم ازاثرات بارآزمون برتوزیع بارصرف نظرکنیم.البته با تعریف میدان بصورت حد نیروبربار زمانی که باربه صفرمیل می کند،این اشکال رفع می شود.

مشخصات میدان الکتریکی:

میدان الکتریکی کمیتی برداری است،یعنی درمیدان الکتریکی علاوه برمقداردارای جهت نیزمیباشد. برداری بودن این کمیت رامیتوان ازتعریف آن نیزفهمید.چون میدان الکتریکی رابه صورت نسبت نیرو بربارتعریف کردیم ونیزچون نیروبرداراست،لذا میدان الکتریکی نیزبردارخواهد بود. میدان الکتریکی در داخل یک جسم رسانا همواره برابر صفراست. چون اگردرون جسم رسانا میدان الکتریکی وجود داشته باشد،دراین صورت برهمه بارهای درون آن نیرو وارد میشود.این نیرو باعث به حرکت درآمدن بارهای آزاد میشود.حرکت باررا جریان میگویند.بنابراین دراثرایجاد جریان درداخل جسم رسانا بارها به سطح آن منتقل میشوند،بازمیدان درون آن صفرمیشود.دربیشترموارد میدان الکتریکی ازنظراندازه و جهت ازیک نقطه به نقطه دیگرتغییرمیکند.اما اگرچنانچه اندازه جهت میدان درمنطقه ای ثابت باشد، در این صورت میدان الکتریکی را یکنواخت یا ثابت می گویند.

میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ای:

فرض کنید که یک بارالکتریکی به اندزه 'q درنقطه ای ازفضا که با بردارمکان 'r مشخص میشود، قرارداشته باشد. حال میخواهیم میدان الکتریکی حاصل ازاین بار را در نقطه دیگری که با بردارمکان (r) مشخص میشود، تعیین کنیم. طبق تعریف یک بار نقطه ای مثبت آزمون در این نقطه قرارمی دهیم. فرض کنیدکه اندازه بارآزمون (q) باشد.دراین صورت ازطرف بار q براین بارآزمون نیرویی وارد میشود که ازقانون کولن بصورت زیرمحاسبه میشود.

f = 1/4πε0 x q'q2/(r-r')

چون نیروی f یک کمیت برداری است،لذاعلاوه براینکه مقدارآن ازرابطه گفته شده حاصل میشود، دارای یک جهت نیزهست که جهت آن با رابطه|(r-r')/|(r-'r) نشان داده میشود.درواقع این کمیت یک بردار یکه است. حال اگرنیروی f را بر (q) تقسیم کنیم،کمیتی حاصل می شود که همان میدان الکتریکی است. یعنی اگرمیدان الکتریکی را با e نشان دهیم،دراین صورت میدان الکتریکی حاصل

از بار نقطه ای به فاصله 'r از مبدا از رابطه زیر محاسبه می شود.

'f=1/4πε0xq'q(r-r')3/|r-r|

میدان الکتریکی حاصل از توزیع های مختلف بار:

اگرچنانچه به جای بارنقطه ای یک توزیع باربه صورت حجمی یا سطحی وجود داشته باشدویا اینکه چندین بارنقطه ای وجود داشته باشد وبخواهیم میدان حاصل ازاینها را محاسبه کنیم،برای این منظوردر مورد چند بارنقطه ای ،میدان حاصل ازهرباررا تعیین نموده وهمه را بصورت برداری جمع می کنیم. اما درمورد توزیع بارها باید ازیک رابطه انتگرالی استفاده کنیم. بدیهی است که درمورد توزیع حجمی بارانتگرال حجمی بوده ودرمورد توزیع سطحی بار،انتگرال سطحی خواهد بود.

 

محاصبه نیروی الکتریکی با استفاده از میدان الکتریکی:

اگربخواهیم مقدارنیروی الکتریکی را که ازطرف یک توزیع باربرباردیگری که دریک نقطه معین قراردارد محاسبه کنیم،کافی است که میدان الکتریکی حاصل ازتوزیع باررا درنقطه معین تعیین کرده، مقدارنیروی وارده را ازحاصلضرب میدان الکتریکی دراندازه باری که نیروی وارده برآن را محاسبه می کنیم،مشخص کنیم.

ساختار میدان الکتریکی ساده:

اگرکره ازاشیا دیگرجدا باشد(مثلاازاگرروی یک پایه عایق خوب گذاشته شود یاازنخ بلندی آویزان شود) وکاوه الکتریکی رادرنقاط هم فاصله ازمرکزکره جابه جا کنیم،الکترومترهمواره مقادیری انی را برای اختلاف پتاسیل الکتریکی بدست میدهد.این به این معناست که دراین ح سطوح هم پتاسیل کره های

هم مرکزندومیدان الکتریکی حاصل ازکره باردارفقط به فاصله ازمرکزکره وابسته است « تقارن شعاعی میدان الکتریکی)اما باحرکت دادن کره درراستای شعاعی تغییرواضحی د تاسیل مشاهده میشود، یعنی حرکت درامتداد خط میدان صورت میگیرد. سطوح هم پتاسیل و خطوط میدان الکتریکی دراطراف کره باردارطوری آرایش یافته اند که خطوط میدان الکتریکی برسطوح هم پتاسیل عموداست. باید توجه داشت که با نزدیک شدن به اشیای دیگرنظیردیواره های اتاق سطوح هم پتاسیل شکل کروی خود را ازدست می دهند وساختاردرهمی پیدا میکنند.ولی با دورشدن ازاشیا در کره ساختارسطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی برای کره وبارنقطه ای واقع درمرکزکره یکی است. یک کره باردارمجزا ازاشیا دیگردر فضای پیرامون همان میدانی را به وجود می آوردکه اگرهمه بارآن درمرکزش جمع میشد نیزهمان میدان را ایجاد میکرد.ساختارسطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی دو صفحه موازی تخت که بین این دو صفحه،اختلاف پتاسیل معینی وجود دارد،کاملا درهم است. با وجوداین بین صفحات سطوح هم پتاسیل با سطوح متوازی با صفحات فرقی وجود ندارد. در صورتی که خطوط میدان الکتریکی مستقیم برصفحات عمودند.معلوم شده است که اگرابعاد صفحات درمقایسه با فاصله بین آنها بزرگ باشد،میدان الکتریکی بین صفحات(به استثنای نواحی نزدیک به کناره صفحات) یکنواخت میشود.یعنی میدان درنقاط مختلف بزرگی وراستای ی انی دارد.چون شدت میدان الکتریکی با افت پتاسیل الکتریکی درواحد طول یک خط میدان برابراست.بنابراین اگرفاصله ی بین صفحات را با واختلاف پتانسیل بینشان رابا نشان دهیم،شدت میدان الکتریکی دربین دوصفحه موازی عبارت خواهد بود:

ازاین ساختارجهت ایجاد میدان های یکنواخت باخطوط نیروی الکتریکی موازی هم استفاده میشود. این ساختارهمان ساختاریک خازن تخت میباشد.

سطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی تولید شده بین دواستوانه هم محوردروسط (نه خیلی نزدیک به لبه های استوانه)دارای ساختاراستوانه های هم محوراست درحالیکه دربالا وپایین استوانه ها این پیکربندی به توسط سطوح گنبدی شکل میگیرند.با قطع سطوح هم پتاسیل با صفحه ای که ازمحوراستوانه ها میگذرد ،خطوطی به دست میآیند که به خطوط هم پتاسیل بین دوصفحه باردارشبیه هستند.درمیان استوانه ها (دور ازلبه ها)این خطوط به شکل مستقیم وموازی با محوراستوانه ها هستند.اما خطوط هم پتاسیل دراین ح ، برخلاف سطوح هم پتاسیل درمیدان الکتریکی یکنواخت هم فاصله نیستند.آنها حول استوانه داخلی متراکم ترند وبا نزدیک شدن به استوانه بیرونی کم کم تراکمشان کاهش می یابد. این امرنشان می دهد که میدان الکتریکی درراستای شعاعی غیریکنواخت است.ودراستوانه داخلی قویتراست.وبا حرکت به سمت استوانه بیرونی به تدریج ضعیف میشود.درمقطع استوانه هابا صفحه عمودبرمحورشان سطوح هم پتاسیل بصورت خطوط هم پتاسیل وبه شکل دوایرهم مرکزدرمیآیند.خطوط میدان الکتریکی که به همه سطوح هم پتاسیل عمودهستند،خطوط مستقیمی هستند که درامتداد شعاع استوانه ها قراردارند.به راحتی ملاحظه میشودکه در سطح استوانه داخلی این خطوط بیشترهستند.درصورتیکه درسطح استوانه بیرونی کمترین تراکم مشاهده میشود.این امربه این معنا ست که شدت میدان الکتریکی دراستوانه داخلی به حداکثرمقدارخود میرسد،وبا دورشدن ازمحورآن به تدریج کاهش مییابد. هرچه قطراستوانه داخلی درمقایسه با دایره بیرونی کوچکتر باشد،این نایکنواختی میدان الکتریکی بیشتراست.به این صورت که میتوان میدان الکتریکی خیلی قوی در اطراف یک قطعه سیم نازک به وجود آورد.همین اثردر اشیای نوک تیزنیزمشاهده میشود.اگرابعاد وحتی شکل استوانه بیرونی را تغییردهیم میدان درمجاورت رشته سیم به مقدارناچیزی تغییرمیکند.بویژه دیوارهای اتاق میتوانند نقش استوانه بیرونی را داشته باشند.میدان الکتریکی در رشته سیم همان ساختارمیدان الکتریکی استوانه های هم محوررا دارد.

خواص خطوط میدان الکتریکی:

به نظرمیرسد نقشه ای که بتواند جهت وشدت میدان رادرهرنقطه نشان دهد،بسیارمفید باشد.مایکل فارادی یک ایده برای چنین نقشه ای ارائه داد و نام آن را خطوط میدان الکتریکی نهاد . ازآنجا که شدت میدان الکتریکی برابرنیروی وارد برواحد بارمیباشد، لذا گاهی به خطوط میدان الکتریکی،خطوط نیرونیزگفته میشود.برای معرفی خط میدان الکتریکی دراطراف بارنقطه ای به شکل زیرتوجه کنید.

 

درمحلهای شماره گذاری شده 1الی 8،به بارآزمون نیروی عه ای وارد میشود که فلشها جهت این نیرو را نشان می دهند.لذا میدان الکتریکی حاصل از بار به صورت شعاعی از بار مزبورخارج می شوند. خطوط میدان الکتریکی طوری رسم میشوند تا این جهت را نشان دهند.این خطوط ازمحل بار شروع شده وبه صورت شعاعی خارج می شوند. شکل زیرخطوط میدان دراطراف باررا نشان میدهد.

 

دراین ح ،خطوط به سمت داخل وشعاعی هستند زیرا نیروی وارد بریک بارآزمون مثبت، به صورت جاذبه میباشد که نشان میدهد جهت میدان به سمت داخل میباشد.بطورکلی خطوط میدان الکتریکی همیشه به سمت خارج بارمثبت وبسوی بارمنفی میباشد.درشکل های بالا،برای سادگی ،میدان حاصل ازبارمثبت ومنفی فقط دردوبعد رسم شده اند.درحقیقت خطوط میدان درفضا سه بعدی میباشند وبه صورت شعاعی در اطراف بارنقطه ای وجود دارند.تعداد خطوط میدان نیز بیشمارهستند.اما برای سادگی و وضوح تنها تعداد محدودی ازاین خطوط رسم می شوند.


با


تحقیق و بررسی در مورد فیزیک الکتریسته ن


مشاهده متن کامل ...
فیزیک الکتریسته ن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو فیزیک الکتریسته ن با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

 

موضوع:الکتریسیته ی ن

فهرست عناوین

1-مقدمه:تاریخچه الکتریسیته ن صفحه 3

2- قانون کولن " 4

3-آزمایشات کولن " 6-5

4-میدان الکتریکی " 6

5-علت بسیار کوچک بودن بار آزمون " 7

6-مشخصات میدان الکتریکی " 7

7-میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ای " 8-7

8-میدان الکتریکی حاصل از توزیع های مختلف بار " 8

9-محاسبه ی نیروی الکتریکی با استفاده از میدان الکتریکی " 8

10-ساختار میدان الکتریکی ساده " 9-8

11-خواص خطوط میدان الکتریکی " 11-10

12-توزیع بار در اجسام رسانا " 12-11

13-مولد وان دو گراف " 13-12

14-انرژی پتانسیل الکتریکی " 14-13

15-خازن " 15

16-پر خازن " 15

17-ظرفیت خازن " 16-15

18-عواملی که بر ظرفیت خازن اثر می گذارد " 16

19-ظرفیت خازن کروی " 16

20-ظرفیت خازن استوانه ای " 16

21-ظرفیت یک کره متروی " 16

22-کد رنگی خازن ها " 17-16

23 -نقش دی الکتریک در خازن " 17

24-مکانیزم علمی افزایش ظرفیت با گذردهی عایق " 18-17

25-تغییرات پارامترهای خازن توسط دی الکتریک " 18

26-انواع خازن " 20-19

27-منابع " 21

مقدمه:تاریخچه الکتریسیته ن

یونانیان باستان ازمشاهدات خود نتیجه گرفتند که هرگاه کهربا را با پارچه پشمی یا پوست دهند، اجسام سبکی را به خود جذب می کند.واژه الکتریسیته ازکلمه یونانی الکترون به معنی کهربا گرفته شده است.این واژه اولین بار درنوشته های تالس به کار رفته است.(547-640ق.م). ویلیام گیلبرت (1544-1603م) با انتشار کت درباره مغناطیس نظریات گذشتگان را مورد بررسی قرارداد ونتیجه گرفت که نیروهای الکتریکی ومغناطیسی ازهم جدا می باشند.برای مثال سنگ مغناطیس می تواند آهن و فقط چند ماده دیگررا جذب کند.درصورتی که کهربا واجسامی که خاصیت الکتریکی دارند میتوانند ذرات کوچک و سبک اجسام گوناگون را جذب کنند.وی عقیده داشت که اجسام الکتریکی اثر عه ندارد.در سال 1646 سر توماس برادن تجربه های خود را درباره اثر عه الکتریکی منتشر کرد و اظهارکرد که بین مواد الکتریکی نیزمانند موادمغناطیسی نیروهای عه وجاذبه وجود دارند.درسال 1663اتونون گریکه ماشینی ساخت که به وسیله آن بارالکتریکی زیادی تولید می شد.آنگاه دانشمندان دیگری چون استن گری (1670 -1736)وشارل دونی(1698-1739)تجربه های دقیق تری انجام دادند،به خودونوع الکتریسیته پی بردند. برای ایجادالکتریسیته ن تری که می توانستند جرقه ها وتکان های ترسناک الکتریکی تولید کنند.برای مثال یکی از ان فیزیک لندن بارهای الکتریکی این گونه ماشینها را دریک بطری جمع کرد. مقدارالکتریسیته دربطری لیدن آنقدرزیاد بودکه اگرشخصی بطری رادردست می گرفت ودست دیگرخود رابه میله سربطری میزد تکان شدیدی دربدن خوداحساس میکرد.درقرن هجدهم میلادی بطری لیدن مورد توجه بنیامین فرانکلین (1756-1790) قرارگرفت،وی پس ازآزمایشهای متعدد نتایج کارخود را در سال 1747منتشر کرد.اومعتقد بود که دونوع الکتریسیته که قبل ازوی کشف شده بود اساساً باهم تفاوتی ندارد، بلکه حتی جسمی دراثر دارای الکتریسیته میشود.یکی ازدوجسم دارای الکتریسیته اضافی یعنی بار مثبت ودیگری دارای الکتریسیته منفی میشود.دونوع بارالکتریکی وجود دارد واین بارهای الکتریکی که می توانند ن یا متحرک باشند وآثاری ازخود ظاهرمیسازند.ازنظریه فرانکلین این نتیجه درست نیزبه دست آمدکه:بارهای الکتریکی ایجاد نمیشوندوازبین نمیروندازقسمتی ازیک جسم به قسمت دیگرمنتقل می شوند،همچنین بارهای مثبت ومنفی یکدیگررا خنثی میکنند، ولی هیچگاه نابود نمیشوند.این نتایج امروزه قانون بقای بارالکتریکی نامیده میشود که مانند قانون بقای جرم وانرژی ازقوانین اساسی طبیعت محسوب میشود.پدیده وضع الکتریکی نخستین باردرسال (1672م) توسط گریکه بیان شد.اومشاهده کرد که پرهای مرغ نخست جذب یک گلوله گوگردی باردارشده وسپس ازآن رانده میشوند.صدوپنجاه سال بعد،درفرانسه محققی به نام شارل دونی کشف کرد که دوجسم باردارهمیشه یکدیگررا نمیرانند بلکه گاهی یکدیگررا می ربایند وبه این نتیجه رسید که دو نوع بارالکتریکی وجود دارد.بطوری که بارهای الکتریکی ممنوع یک دیگرر انندوبارهای الکتریکی که نوع آنها مختلف است یکدیگرر بایند.دونی برای تشخیص این دو نوع الکتریسیته یکی راالکتریسیته شیشه ای ودیگری را الکتریسیته صمغی نامید.الکتریسیته شیشه ای از شیشه به پارچه اب شمی تولیدمیشودوالکتریسیته صمغی از کهربا،گوگرد،لاک و...به پشم یا پوست حیوان به دست میآید.بعدها معلوم شدکه این طرف نام گذاری در ای ازموارد گمراه کننده است. زیرامثلا شیشه سنگی زبردراثر ،الکتریسیته صمغی تولیدمیکندوابونیت بسیارصیقلی شده دارای نوع الکتریسیته شیشه ای میشود.ازاینروفرانکلین دانشمند یی اصطلاح امروزی الکتریسیته مثبت ومنفی رابه جای دونوع شیشه ای وصمغی وضع کرد.

قانون کولن:

قانون کولن بیان می کند که نیرویی که دو بار الکتریکی بر هم وارد میکنند،با حاصل ضرب اندازه دو بار نسبت مستقیم و با مجذور فاصله ی آنها نسبت ع دارد.

دراوا قرن هجدهم علوم تجربی به درجه ای ازرشد وپیشرفت رسیده بود که بتوان مشاهدات دقیقی در باره ی نیروهای میان بارهای الکتریکی به عمل آورد. نتایج این مشاهدات را که درآن زمان فوق العاده مجادله آمیزبودند،نمیتوان به این صورت بیان نمود.دونوع وفقط دونوع بارالکتریکی وجود داردکه ما این هارا به نام بارهای الکتریکی مثبت ومنفی میشناسیم.همچنین دوبارنقطه ای نیروهایی بریکدیگراعمال می کنندکه بزرگی این نیروها بامربع فاصله بین دو بارنسبت ع وباحاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم دارد.این نیروبرای بارهای همنام عه ودرمورد بارهای غیرهمنام جاذبه است.(نیروی کولن).آنچه گفته شدبه افتخارشارل آرگوستن کولن که ازپیشروان الکتریسیته درقرن هجدهم بود،به نام قانون کولن معروف است.کولن دستگاهی ساخت که به وسیله آن میتوانست نیرویی راکه دوذره بارداربریکدیگرواردمی کنند، اندازه بگیرد.درترازوی کولن میله ای دمبل مانند قرارداردکه به دوانتهایش کره های کوچک متصل شده است.این دمبل به وسیله یک رشته که ازوسط دمبل میگذرد،آویخته شده است.هرگاه کره ی بارداردیگری را به یکی ازاین کره ها که قبلا باردارشده است،نزدیک کنیم،براساس قانون کولن با توجه به نوع بارها، این دویکدیگرراجذب یا دفع میکنند،بنابرین دراثراین نیرودنبل خواهدچرخید ورشته تاب میخورد.با اندازه گیری زاویه انحراف دنبل میتوان نیروی بین دو بارالکتریکی را سنجید.لازم به ذکراست که دقت اندازه گیری ترازوی کولن به زحمت ازچند درصد میکند.به عنوان مثال،چنین اندازه گیریهایی نمی تواند مارا متقاعد سازد که دررابطه قانون کولن توان فاصله بارها ازیکدیگردقیق برابر2است.قانون کولن در مورد بارهای نقطه ای به کارمیرود.ازلحاظ ماکروسکوپی بارنقطه ای باری است که ابعاد فضایی آن در مقایسه باهرطول دیگردرمسأله موردنظربسیارکوچک است.قانون کولن درمورد برهمکنش ذرات بنیادی مانند پروتن ها والکترونها نیزصادق است درمورد دفع الکترواستاتیکی میان هسته ها درفواصل بیشتراز نیزاین قانون صدق میکند،اما در فواصل کمترنیروهای پرقدرت وکوتاه برد هسته ای عمل میکند.

نیرویی که قانون کولن بیان می کند، به نیروی کولن معروف است. نیروی کولن بسته به نوع بارهای الکتریکی میتواندجاذبه یا عه باشد.قانون کولن یک قانون تجربی است،ولی با وجوداین شواهد تجربی و نظری هردونشان میدهندکه قانون ع مجذورکولن دقیق است.آنچه قانون کولن بیان میکند،یک رابطه ی تناسبی است.با ضرب طرف دوم دریک ثابت تناسب این رابطه تناسبی به یک تساوی تبدیل می شود.مقدارثابت تناسب بستگی به دستگاه یکایی دارد که مورداستفاده قرارمیگیرد.به عنوان مثال،درسیستم یکای سی این مقدارثابت رابراریک فرض میکنندویکای بارالکتریکی رابه گونه ای انتخاب میکنند که رابطه باتجربه سازگارباشد.اما دستگاه اس آی که بارالکتریکی را برحسب کولن،فاصله را برحسب مترو نیرورابرحسب نیوتون بیان میکنند،ثابت تناسب باید کمیتی باشدکه دارای بعداست.به وسیله ی آزمایشهای تجربی مقداراین ثابت تناسب به صورت زیرمحاسبه میشود:

 

در بعضی از موارد به منظور ساده تر محاسبه به جای مقدار فوق عبارت به ظاهر پیچیده

 

راقرارمیدهندکه درآن 0کمیتی است که به عنوان ضریب گذردهی الکتریکی خلأمعروف است و مقدار عددی آن برار است با:

 

مفهوم قانون کولن فراترازتوصیف نیروهای میان کره های بارداراست.این قانون می تواند درفیزیک کوانتومی نیروهای الکتریکی که الکترونهای یک اتم رابه هسته آن پیوندمی دهد،نیروهایی که اتم هارا به هم پیوند میدهند تامولکول تشکیل شود ونیروهایی که برای تشکیل جامدات،مایعات،اتم ها یامولکولهارابه هم پیوند میدهند،رابه درستی توصیف کند.ازاین روبیشترنیروهایی که درزندگی روزمره خود با آنها سرو کارداریم،گرانشی نیستند،بلکه الکتریکی هستند.درهسته اتم نیروی جدیدی وجود داردکه نه دارای ماهیت گرانشی است ونه الکتریکی.این نیروی جاذبه قوی که پروتونها ونوترونهای تشکیل دهنده هسته رابه هم پیوند میدهد،نیروی هسته ای یا برهمکنش قوی هسته ای نام دارد.اگراین نیرو وجود نداشت،هسته دراثر نیروی عه کولنی قوی میان پروتونهایش به یکباره متلاشی میشد.

آزمایشات کولن:

کولن دانشمند فرانسوی درابتدا دررشته ی خدمت میکرد وس رست امورآبها وچشمه ها بود. اومدت 9 سال درهندغربی خدمت کرد تا آنکه درسال 1789 از استعفا کرد وبه امورعلمی و تحقیقی پرداخت وتحقیقاتش درزمینه الکتریسیته ومغناطیس واصطکاک به نتیجه رسید.کولن درالکتریسیته موفق به کشف قانون نیروی جاذبه و عه الکتریکی شد. بنابراین قانون دوبارالکتریکی یکدیگررا با نیرویی متناسب با اندازه بارها وع مجذورفاصله جذب و یا دفع میکنند. اوبرای تحقیق دراندازه نیروی الکترواستاتیکی نوعی ترازوی پیچشی اختراع کرد.این ترازوی پیچشی را برای اندازه گیری نیروی مغناطیسی نیزبه کار برد وقانونی مشابه آنچه درمورد الکتریسیته به دست آورده بود برای مغناطیس به دست آورد.(اساس کار این ترازوی پیچشی دقیقاهمانندترازوی کاون است. با این تفاوت که اینجا گوی بارداررابه کره نزدیک میکنند.)کولن با تکرارآزمایشهای مختلف دریافت که :

نیروی جاذبه یا عه بین دوبارنقطه ای،متناسب باع مجذور فاصله بین دوبارالکتریکی  است.

اندازه نیروی جاذبه یا عه بین دوبارالکتریکی با حاصل ضرب اندازه دوبارالکتریکی نسبت مستقیم دارد.

نیروی جاذبه یا عه، بین دوبارالکتریکی باجنس عایق میان دوباربستگی دارد.

قانون کولن دردستگاه یکاهای بین الملی (si)به شکل زیر نوشته می شود:

f=qq'/(40r2)

دراین رابطه q و q' اندازه بارها برحسب کولن،r فاصله بین مرکزدوبارالکتریکی برحسب متراست.

0 قابلیت گذردهی فضای آزادازبارالکتریکی ویا قابلیت گذردهی خلا مینامندومقدارآن برابراست با :

(8.854  -0.00002)*10-12  c2/nm2

عدد بدون واحدی است که به جنس عایق بین دوباربستکی دارد ونشان میدهدکه چنانچه درفاصله بین دو بارعایقی غیرازخلاء باشد،نیروی جاذبه یا عه چندمرتبه کوچکترخواهد شد. تفاوت این قانون با قانون قبلی آن بود که به جای بارهای الکتریکی کمیت جرم مغناطیسی را وارد رابطه نیروکرد. ازجمله دیگر کارهای کولن اندازه گیری نیروی اصطکاک بین سطوح مختلف وقانونی است که دراین موردبه دست داده است. بنابراین قانون نیروی اصطکاک بین سطح دو جسم با نوع سطح تماس بستگی دارد و مستقل ازبزرگی سطح تماس است. دنیای علم به پاس خدمات کولن واجد مقدارالکتریسیته راکولن نامید تا هرروزدرمدارس کشورهای جهان نام اوبرزبان ها رانده شود.

میدان الکتریکی:

برای تعریف میدان الکتریکی دریک نقطه معین ازفضا، یک بارالکتریکی مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرارداده،سپس مقدارنیروی الکتریکی وارد براین واحد باررا به عنوان شدت میدان الکتریکی تعریف میکنند.بارمثبت را نیزبه عنوان بارآزمون تعریف می کنند. به بیان دقیقترمیتوان میدان الکتریکی را به صورت حد نسبت نیروی الکتریکی وارد بریک بارآزمون براندازه بارآزمون،زمانی که مقداربار آزمون به سمت صفرمیل میکند،تعریف کرد.

ازقانون کولن میدانیم که دو بارالکتریکی بر یکدیگرنیرو واردمی کنند.این نیرو رامی توان با استفاده ازمفهوم جدیدی به نام میدان الکتریکی توضیح داد،یعنی واسطه ای که بارهای الکتریکی بواسطه آن بر یکدیگرنیرووارد میکنند.به بیان دیگرهربارالکتریکی درفضای اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد میکند که هرگاه بارالکتریکی دیگری درمحدوده این میدان قرارگیرد،برآن نیروی وارد می شود. معمولا خطوط میدان الکتریکی دراطراف هربارالکتریکی بااستفاده ازمفهوم خطوط نیرونشان داده میشود. به عنوان مثال اگربارالکتریکی نقطه ای مثبتی رادرنقطه ای ازفضا درنظربگیریم دراین صورت خطوطی از این نقطه به طرف خارج رسم میشوند. این خطوط بیانگرجهت میدان الکتریکی هستند. همچنین با استفاده ازچگالی خطوط میدان الکتریکی میتوان به شدت میدان الکتریکی نیزپی برد.

 

علت بسیار کوچک بودن بار آزمون:

فرض کنید یک توزیع باربا چگالی حجمی یا سطحی معین دریک نقطه ازفضا قرارداردوما میخواهیم میدان الکتریکی حاصل ازاین توزیع باررا دریک نقطه معین پیدا کنیم.اگرچنانچه مقداربارآزمون خیلی کوچک نباشد،به محض قراردادن بارآزمون در توزیع بار،توزیع بارح اولیه خودرا ازدست داده وتحت تاثیربارمثبت آزمون قرارمیگیرد. لذا فرض بسیارکوچک بودن بارآزمون بدین خاطراست که بتوانیم ازاثرات بارآزمون برتوزیع بارصرف نظرکنیم.البته با تعریف میدان بصورت حد نیروبربار زمانی که باربه صفرمیل می کند،این اشکال رفع می شود.

مشخصات میدان الکتریکی:

میدان الکتریکی کمیتی برداری است،یعنی درمیدان الکتریکی علاوه برمقداردارای جهت نیزمیباشد. برداری بودن این کمیت رامیتوان ازتعریف آن نیزفهمید.چون میدان الکتریکی رابه صورت نسبت نیرو بربارتعریف کردیم ونیزچون نیروبرداراست،لذا میدان الکتریکی نیزبردارخواهد بود. میدان الکتریکی در داخل یک جسم رسانا همواره برابر صفراست. چون اگردرون جسم رسانا میدان الکتریکی وجود داشته باشد،دراین صورت برهمه بارهای درون آن نیرو وارد میشود.این نیرو باعث به حرکت درآمدن بارهای آزاد میشود.حرکت باررا جریان میگویند.بنابراین دراثرایجاد جریان درداخل جسم رسانا بارها به سطح آن منتقل میشوند،بازمیدان درون آن صفرمیشود.دربیشترموارد میدان الکتریکی ازنظراندازه و جهت ازیک نقطه به نقطه دیگرتغییرمیکند.اما اگرچنانچه اندازه جهت میدان درمنطقه ای ثابت باشد، در این صورت میدان الکتریکی را یکنواخت یا ثابت می گویند.

میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه ای:

فرض کنید که یک بارالکتریکی به اندزه 'q درنقطه ای ازفضا که با بردارمکان 'r مشخص میشود، قرارداشته باشد. حال میخواهیم میدان الکتریکی حاصل ازاین بار را در نقطه دیگری که با بردارمکان (r) مشخص میشود، تعیین کنیم. طبق تعریف یک بار نقطه ای مثبت آزمون در این نقطه قرارمی دهیم. فرض کنیدکه اندازه بارآزمون (q) باشد.دراین صورت ازطرف بار q براین بارآزمون نیرویی وارد میشود که ازقانون کولن بصورت زیرمحاسبه میشود.

f = 1/4πε0 x q'q2/(r-r')

چون نیروی f یک کمیت برداری است،لذاعلاوه براینکه مقدارآن ازرابطه گفته شده حاصل میشود، دارای یک جهت نیزهست که جهت آن با رابطه|(r-r')/|(r-'r) نشان داده میشود.درواقع این کمیت یک بردار یکه است. حال اگرنیروی f را بر (q) تقسیم کنیم،کمیتی حاصل می شود که همان میدان الکتریکی است. یعنی اگرمیدان الکتریکی را با e نشان دهیم،دراین صورت میدان الکتریکی حاصل

از بار نقطه ای به فاصله 'r از مبدا از رابطه زیر محاسبه می شود.

'f=1/4πε0xq'q(r-r')3/|r-r|

میدان الکتریکی حاصل از توزیع های مختلف بار:

اگرچنانچه به جای بارنقطه ای یک توزیع باربه صورت حجمی یا سطحی وجود داشته باشدویا اینکه چندین بارنقطه ای وجود داشته باشد وبخواهیم میدان حاصل ازاینها را محاسبه کنیم،برای این منظوردر مورد چند بارنقطه ای ،میدان حاصل ازهرباررا تعیین نموده وهمه را بصورت برداری جمع می کنیم. اما درمورد توزیع بارها باید ازیک رابطه انتگرالی استفاده کنیم. بدیهی است که درمورد توزیع حجمی بارانتگرال حجمی بوده ودرمورد توزیع سطحی بار،انتگرال سطحی خواهد بود.

 

محاصبه نیروی الکتریکی با استفاده از میدان الکتریکی:

اگربخواهیم مقدارنیروی الکتریکی را که ازطرف یک توزیع باربرباردیگری که دریک نقطه معین قراردارد محاسبه کنیم،کافی است که میدان الکتریکی حاصل ازتوزیع باررا درنقطه معین تعیین کرده، مقدارنیروی وارده را ازحاصلضرب میدان الکتریکی دراندازه باری که نیروی وارده برآن را محاسبه می کنیم،مشخص کنیم.

ساختار میدان الکتریکی ساده:

اگرکره ازاشیا دیگرجدا باشد(مثلاازاگرروی یک پایه عایق خوب گذاشته شود یاازنخ بلندی آویزان شود) وکاوه الکتریکی رادرنقاط هم فاصله ازمرکزکره جابه جا کنیم،الکترومترهمواره مقادیری انی را برای اختلاف پتاسیل الکتریکی بدست میدهد.این به این معناست که دراین ح سطوح هم پتاسیل کره های

هم مرکزندومیدان الکتریکی حاصل ازکره باردارفقط به فاصله ازمرکزکره وابسته است « تقارن شعاعی میدان الکتریکی)اما باحرکت دادن کره درراستای شعاعی تغییرواضحی د تاسیل مشاهده میشود، یعنی حرکت درامتداد خط میدان صورت میگیرد. سطوح هم پتاسیل و خطوط میدان الکتریکی دراطراف کره باردارطوری آرایش یافته اند که خطوط میدان الکتریکی برسطوح هم پتاسیل عموداست. باید توجه داشت که با نزدیک شدن به اشیای دیگرنظیردیواره های اتاق سطوح هم پتاسیل شکل کروی خود را ازدست می دهند وساختاردرهمی پیدا میکنند.ولی با دورشدن ازاشیا در کره ساختارسطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی برای کره وبارنقطه ای واقع درمرکزکره یکی است. یک کره باردارمجزا ازاشیا دیگردر فضای پیرامون همان میدانی را به وجود می آوردکه اگرهمه بارآن درمرکزش جمع میشد نیزهمان میدان را ایجاد میکرد.ساختارسطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی دو صفحه موازی تخت که بین این دو صفحه،اختلاف پتاسیل معینی وجود دارد،کاملا درهم است. با وجوداین بین صفحات سطوح هم پتاسیل با سطوح متوازی با صفحات فرقی وجود ندارد. در صورتی که خطوط میدان الکتریکی مستقیم برصفحات عمودند.معلوم شده است که اگرابعاد صفحات درمقایسه با فاصله بین آنها بزرگ باشد،میدان الکتریکی بین صفحات(به استثنای نواحی نزدیک به کناره صفحات) یکنواخت میشود.یعنی میدان درنقاط مختلف بزرگی وراستای ی انی دارد.چون شدت میدان الکتریکی با افت پتاسیل الکتریکی درواحد طول یک خط میدان برابراست.بنابراین اگرفاصله ی بین صفحات را با واختلاف پتانسیل بینشان رابا نشان دهیم،شدت میدان الکتریکی دربین دوصفحه موازی عبارت خواهد بود:

ازاین ساختارجهت ایجاد میدان های یکنواخت باخطوط نیروی الکتریکی موازی هم استفاده میشود. این ساختارهمان ساختاریک خازن تخت میباشد.

سطوح هم پتاسیل وخطوط میدان الکتریکی تولید شده بین دواستوانه هم محوردروسط (نه خیلی نزدیک به لبه های استوانه)دارای ساختاراستوانه های هم محوراست درحالیکه دربالا وپایین استوانه ها این پیکربندی به توسط سطوح گنبدی شکل میگیرند.با قطع سطوح هم پتاسیل با صفحه ای که ازمحوراستوانه ها میگذرد ،خطوطی به دست میآیند که به خطوط هم پتاسیل بین دوصفحه باردارشبیه هستند.درمیان استوانه ها (دور ازلبه ها)این خطوط به شکل مستقیم وموازی با محوراستوانه ها هستند.اما خطوط هم پتاسیل دراین ح ، برخلاف سطوح هم پتاسیل درمیدان الکتریکی یکنواخت هم فاصله نیستند.آنها حول استوانه داخلی متراکم ترند وبا نزدیک شدن به استوانه بیرونی کم کم تراکمشان کاهش می یابد. این امرنشان می دهد که میدان الکتریکی درراستای شعاعی غیریکنواخت است.ودراستوانه داخلی قویتراست.وبا حرکت به سمت استوانه بیرونی به تدریج ضعیف میشود.درمقطع استوانه هابا صفحه عمودبرمحورشان سطوح هم پتاسیل بصورت خطوط هم پتاسیل وبه شکل دوایرهم مرکزدرمیآیند.خطوط میدان الکتریکی که به همه سطوح هم پتاسیل عمودهستند،خطوط مستقیمی هستند که درامتداد شعاع استوانه ها قراردارند.به راحتی ملاحظه میشودکه در سطح استوانه داخلی این خطوط بیشترهستند.درصورتیکه درسطح استوانه بیرونی کمترین تراکم مشاهده میشود.این امربه این معنا ست که شدت میدان الکتریکی دراستوانه داخلی به حداکثرمقدارخود میرسد،وبا دورشدن ازمحورآن به تدریج کاهش مییابد. هرچه قطراستوانه داخلی درمقایسه با دایره بیرونی کوچکتر باشد،این نایکنواختی میدان الکتریکی بیشتراست.به این صورت که میتوان میدان الکتریکی خیلی قوی در اطراف یک قطعه سیم نازک به وجود آورد.همین اثردر اشیای نوک تیزنیزمشاهده میشود.اگرابعاد وحتی شکل استوانه بیرونی را تغییردهیم میدان درمجاورت رشته سیم به مقدارناچیزی تغییرمیکند.بویژه دیوارهای اتاق میتوانند نقش استوانه بیرونی را داشته باشند.میدان الکتریکی در رشته سیم همان ساختارمیدان الکتریکی استوانه های هم محوررا دارد.

خواص خطوط میدان الکتریکی:

به نظرمیرسد نقشه ای که بتواند جهت وشدت میدان رادرهرنقطه نشان دهد،بسیارمفید باشد.مایکل فارادی یک ایده برای چنین نقشه ای ارائه داد و نام آن را خطوط میدان الکتریکی نهاد . ازآنجا که شدت میدان الکتریکی برابرنیروی وارد برواحد بارمیباشد، لذا گاهی به خطوط میدان الکتریکی،خطوط نیرونیزگفته میشود.برای معرفی خط میدان الکتریکی دراطراف بارنقطه ای به شکل زیرتوجه کنید.

 

درمحلهای شماره گذاری شده 1الی 8،به بارآزمون نیروی عه ای وارد میشود که فلشها جهت این نیرو را نشان می دهند.لذا میدان الکتریکی حاصل از بار به صورت شعاعی از بار مزبورخارج می شوند. خطوط میدان الکتریکی طوری رسم میشوند تا این جهت را نشان دهند.این خطوط ازمحل بار شروع شده وبه صورت شعاعی خارج می شوند. شکل زیرخطوط میدان دراطراف باررا نشان میدهد.

 

دراین ح ،خطوط به سمت داخل وشعاعی هستند زیرا نیروی وارد بریک بارآزمون مثبت، به صورت جاذبه میباشد که نشان میدهد جهت میدان به سمت داخل میباشد.بطورکلی خطوط میدان الکتریکی همیشه به سمت خارج بارمثبت وبسوی بارمنفی میباشد.درشکل های بالا،برای سادگی ،میدان حاصل ازبارمثبت ومنفی فقط دردوبعد رسم شده اند.درحقیقت خطوط میدان درفضا سه بعدی میباشند وبه صورت شعاعی در اطراف بارنقطه ای وجود دارند.تعداد خطوط میدان نیز بیشمارهستند.اما برای سادگی و وضوح تنها تعداد محدودی ازاین خطوط رسم می شوند.


با


فیزیک الکتریسته ن


مشاهده متن کامل ...
لوگوی اسم ، طراحی اسم ، مهر اسم ، استیکر اسم
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از متخصصین طراحی اسم بیان کرده است که حتی استیکر اسم نوشته شده و مبتنی بر فونت از شرکت نیز می تواند بیش از حد ژنریک باشد. او باور دارد که مشتریان باید بتوانند با نگاه به مهر اسمشما مشخص کنند شما چه فعالیتی انجام می دهید.
لوگوی اسم  تصویری از هر چیزی است که شما به آن باور داشته و از آن پیروی می کند.
این نوع سمبل ها در اصل معنایی ندارد اما بعد از توضیح داده شدن، با معنای خاص لوگو اسم یا مهر اسم برند آشنا می شوند.
تایپوگرافی اسم هنر و فن حروف‌چینی (حروف‌نگاری) برای نمایش زبان است. چینش حروف شامل ح قلم، پوینت، مقدمه می‌شود.
در نهایت می توان گف داشتن یک اسم پروفایل به واسطه طراحی اسم برای پروفایل امروزه یک هنر و حتی شغل به حساب می آید.
سایت ها و نرم افزارهای زیادی وجود دارند که ساخت استیکر تلگرام اسم شما را میتوانند انجام دهند
شما هم می‌توانید نمادی جذاب برای نام خود داشته باشید و دوستانتان را به تحسین وادارید
اسم حمیدرضا برای پروفایل – اسم حمیدرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل تلگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حمیدرضا – لوگوی اسم حمیدرضا – مهر اسم حمیدرضا – ع اسم حمیدرضا برای پروفایل – لوگو اسم حمیدرضا – مهر نستعلیق اسم حمیدرضا
اسم آزیتا برای پروفایل – اسم آزیتا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آزیتا برای پروفایل تلگرام – اسم آزیتا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آزیتا – لوگوی اسم آزیتا – مهر اسم آزیتا – ع اسم آزیتا برای پروفایل – لوگو اسم آزیتا – مهر نستعلیق اسم آزیتا
اسم روناک برای پروفایل – اسم روناک برای پروفایل اینستاگرام – اسم روناک برای پروفایل تلگرام – اسم روناک برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم روناک – لوگوی اسم روناک – مهر اسم روناک – ع اسم روناک برای پروفایل – لوگو اسم روناک – مهر نستعلیق اسم روناک
اسم ژاله برای پروفایل – اسم ژاله برای پروفایل اینستاگرام – اسم ژاله برای پروفایل تلگرام – اسم ژاله برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ژاله – لوگوی اسم ژاله – مهر اسم ژاله – ع اسم ژاله برای پروفایل – لوگو اسم ژاله – مهر نستعلیق اسم ژاله
اسم مهنا برای پروفایل – اسم مهنا برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهنا برای پروفایل تلگرام – اسم مهنا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهنا – لوگوی اسم مهنا – مهر اسم مهنا – ع اسم مهنا برای پروفایل – لوگو اسم مهنا – مهر نستعلیق اسم مهنا
اسم نسترن برای پروفایل – اسم نسترن برای پروفایل اینستاگرام – اسم نسترن برای پروفایل تلگرام – اسم نسترن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نسترن – لوگوی اسم نسترن – مهر اسم نسترن – ع اسم نسترن برای پروفایل – لوگو اسم نسترن – مهر نستعلیق اسم نسترن
اسم مهدی برای پروفایل – اسم مهدی برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهدی برای پروفایل تلگرام – اسم مهدی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهدی – لوگوی اسم مهدی – مهر اسم مهدی – ع اسم مهدی برای پروفایل – لوگو اسم مهدی – مهر نستعلیق اسم مهدی
اسم آرین برای پروفایل – اسم آرین برای پروفایل اینستاگرام – اسم آرین برای پروفایل تلگرام – اسم آرین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آرین – لوگوی اسم آرین – مهر اسم آرین – ع اسم آرین برای پروفایل – لوگو اسم آرین – مهر نستعلیق اسم آرین
اسم پویان برای پروفایل – اسم پویان برای پروفایل اینستاگرام – اسم پویان برای پروفایل تلگرام – اسم پویان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پویان – لوگوی اسم پویان – مهر اسم پویان – ع اسم پویان برای پروفایل – لوگو اسم پویان – مهر نستعلیق اسم پویان
اسم پیام برای پروفایل – اسم پیام برای پروفایل اینستاگرام – اسم پیام برای پروفایل تلگرام – اسم پیام برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پیام – لوگوی اسم پیام – مهر اسم پیام – ع اسم پیام برای پروفایل – لوگو اسم پیام – مهر نستعلیق اسم پیام
اسم فرنوش برای پروفایل – اسم فرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم فرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرنوش – لوگوی اسم فرنوش – مهر اسم فرنوش – ع اسم فرنوش برای پروفایل – لوگو اسم فرنوش – مهر نستعلیق اسم فرنوش
اسم کامیار برای پروفایل – اسم کامیار برای پروفایل اینستاگرام – اسم کامیار برای پروفایل تلگرام – اسم کامیار برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم کامیار – لوگوی اسم کامیار – مهر اسم کامیار – ع اسم کامیار برای پروفایل – لوگو اسم کامیار – مهر نستعلیق اسم کامیار
اسم مادر برای پروفایل – اسم مادر برای پروفایل اینستاگرام – اسم مادر برای پروفایل تلگرام – اسم مادر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مادر – لوگوی اسم مادر – مهر اسم مادر – ع اسم مادر برای پروفایل – لوگو اسم مادر – مهر نستعلیق اسم مادر
اسم پدر برای پروفایل – اسم پدر برای پروفایل اینستاگرام – اسم پدر برای پروفایل تلگرام – اسم پدر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پدر – لوگوی اسم پدر – مهر اسم پدر – ع اسم پدر برای پروفایل – لوگو اسم پدر – مهر نستعلیق اسم پدر
اسم عشق برای پروفایل – اسم عشق برای پروفایل اینستاگرام – اسم عشق برای پروفایل تلگرام – اسم عشق برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم عشق – لوگوی اسم عشق – مهر اسم عشق – ع اسم عشق برای پروفایل – لوگو اسم عشق – مهر نستعلیق اسم عشق
اسم نجمه برای پروفایل – اسم نجمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم نجمه برای پروفایل تلگرام – اسم نجمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نجمه – لوگوی اسم نجمه – مهر اسم نجمه – ع اسم نجمه برای پروفایل – لوگو اسم نجمه – مهر نستعلیق اسم نجمه
اسم سامره برای پروفایل – اسم سامره برای پروفایل اینستاگرام – اسم سامره برای پروفایل تلگرام – اسم سامره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سامره – لوگوی اسم سامره – مهر اسم سامره – ع اسم سامره برای پروفایل – لوگو اسم سامره – مهر نستعلیق اسم سامره
اسم سایه برای پروفایل – اسم سایه برای پروفایل اینستاگرام – اسم سایه برای پروفایل تلگرام – اسم سایه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سایه – لوگوی اسم سایه – مهر اسم سایه – ع اسم سایه برای پروفایل – لوگو اسم سایه – مهر نستعلیق اسم سایه
اسم فرزین برای پروفایل – اسم فرزین برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرزین برای پروفایل تلگرام – اسم فرزین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرزین – لوگوی اسم فرزین – مهر اسم فرزین – ع اسم فرزین برای پروفایل – لوگو اسم فرزین – مهر نستعلیق اسم فرزین
اسم هدیه برای پروفایل – اسم هدیه برای پروفایل اینستاگرام – اسم هدیه برای پروفایل تلگرام – اسم هدیه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم هدیه – لوگوی اسم هدیه – مهر اسم هدیه – ع اسم هدیه برای پروفایل – لوگو اسم هدیه – مهر نستعلیق اسم هدیه
اسم تشکر برای پروفایل – اسم تشکر برای پروفایل اینستاگرام – اسم تشکر برای پروفایل تلگرام – اسم تشکر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم تشکر – لوگوی اسم تشکر – مهر اسم تشکر – ع اسم تشکر برای پروفایل – لوگو اسم تشکر – مهر نستعلیق اسم تشکر
اسم مهرشاد برای پروفایل – اسم مهرشاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل تلگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرشاد – لوگوی اسم مهرشاد – مهر اسم مهرشاد – ع اسم مهرشاد برای پروفایل – لوگو اسم مهرشاد – مهر نستعلیق اسم مهرشاد
اسم ترانه برای پروفایل – اسم ترانه برای پروفایل اینستاگرام – اسم ترانه برای پروفایل تلگرام – اسم ترانه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ترانه – لوگوی اسم ترانه – مهر اسم ترانه – ع اسم ترانه برای پروفایل – لوگو اسم ترانه – مهر نستعلیق اسم ترانه
اسم ماشا برای پروفایل – اسم ماشا برای پروفایل اینستاگرام – اسم ماشا برای پروفایل تلگرام – اسم ماشا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ماشا – لوگوی اسم ماشا – مهر اسم ماشا – ع اسم ماشا برای پروفایل – لوگو اسم ماشا – مهر نستعلیق اسم ماشا
اسم فاطمه برای پروفایل – اسم فاطمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم فاطمه برای پروفایل تلگرام – اسم فاطمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فاطمه – لوگوی اسم فاطمه – مهر اسم فاطمه – ع اسم فاطمه برای پروفایل – لوگو اسم فاطمه – مهر نستعلیق اسم فاطمه
اسم ساناز برای پروفایل – اسم ساناز برای پروفایل اینستاگرام – اسم ساناز برای پروفایل تلگرام – اسم ساناز برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ساناز – لوگوی اسم ساناز – مهر اسم ساناز – ع اسم ساناز برای پروفایل – لوگو اسم ساناز – مهر نستعلیق اسم ساناز
اسم زهرا برای پروفایل – اسم زهرا برای پروفایل اینستاگرام – اسم زهرا برای پروفایل تلگرام – اسم زهرا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم زهرا – لوگوی اسم زهرا – مهر اسم زهرا – ع اسم زهرا برای پروفایل – لوگو اسم زهرا – مهر نستعلیق اسم زهرا
اسم مریم برای پروفایل – اسم مریم برای پروفایل اینستاگرام – اسم مریم برای پروفایل تلگرام – اسم مریم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مریم – لوگوی اسم مریم – مهر اسم مریم – ع اسم مریم برای پروفایل – لوگو اسم مریم – مهر نستعلیق اسم مریم
اسم پریسا برای پروفایل – اسم پریسا برای پروفایل اینستاگرام – اسم پریسا برای پروفایل تلگرام – اسم پریسا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پریسا – لوگوی اسم پریسا – مهر اسم پریسا – ع اسم پریسا برای پروفایل – لوگو اسم پریسا – مهر نستعلیق اسم پریسا
اسم سحر برای پروفایل – اسم سحر برای پروفایل اینستاگرام – اسم سحر برای پروفایل تلگرام – اسم سحر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سحر – لوگوی اسم سحر – مهر اسم سحر – ع اسم سحر برای پروفایل – لوگو اسم سحر – مهر نستعلیق اسم سحر
اسم شهرزاد برای پروفایل – اسم شهرزاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل تلگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم شهرزاد – لوگوی اسم شهرزاد – مهر اسم شهرزاد – ع اسم شهرزاد برای پروفایل – لوگو اسم شهرزاد – مهر نستعلیق اسم شهرزاد
اسم علی برای پروفایل – اسم علی برای پروفایل اینستاگرام – اسم علی برای پروفایل تلگرام – اسم علی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علی – لوگوی اسم علی – مهر اسم علی – ع اسم علی برای پروفایل – لوگو اسم علی – مهر نستعلیق اسم علی
اسم محمد برای پروفایل – اسم محمد برای پروفایل اینستاگرام – اسم محمد برای پروفایل تلگرام – اسم محمد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم محمد – لوگوی اسم محمد – مهر اسم محمد – ع اسم محمد برای پروفایل – لوگو اسم محمد – مهر نستعلیق اسم محمد
اسم حسین برای پروفایل – اسم حسین برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسین برای پروفایل تلگرام – اسم حسین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسین – لوگوی اسم حسین – مهر اسم حسین – ع اسم حسین برای پروفایل – لوگو اسم حسین – مهر نستعلیق اسم حسین
اسم رضا برای پروفایل – اسم رضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم رضا برای پروفایل تلگرام – اسم رضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم رضا – لوگوی اسم رضا – مهر اسم رضا – ع اسم رضا برای پروفایل – لوگو اسم رضا – مهر نستعلیق اسم رضا
اسم ستاره برای پروفایل – اسم ستاره برای پروفایل اینستاگرام – اسم ستاره برای پروفایل تلگرام – اسم ستاره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ستاره – لوگوی اسم ستاره – مهر اسم ستاره – ع اسم ستاره برای پروفایل – لوگو اسم ستاره – مهر نستعلیق اسم ستاره
اسم برای پروفایل – اسم برای پروفایل اینستاگرام – اسم برای پروفایل تلگرام – اسم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم – لوگوی اسم – مهر اسم – ع اسم برای پروفایل – لوگو اسم – مهر نستعلیق اسم
اسم احسان برای پروفایل – اسم احسان برای پروفایل اینستاگرام – اسم احسان برای پروفایل تلگرام – اسم احسان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم احسان – لوگوی اسم احسان – مهر اسم احسان – ع اسم احسان برای پروفایل – لوگو اسم احسان – مهر نستعلیق اسم احسان
اسم آیدا برای پروفایل – اسم آیدا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آیدا برای پروفایل تلگرام – اسم آیدا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آیدا – لوگوی اسم آیدا – مهر اسم آیدا – ع اسم آیدا برای پروفایل – لوگو اسم آیدا – مهر نستعلیق اسم آیدا
اسم نازنین برای پروفایل – اسم نازنین برای پروفایل اینستاگرام – اسم نازنین برای پروفایل تلگرام – اسم نازنین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نازنین – لوگوی اسم نازنین – مهر اسم نازنین – ع اسم نازنین برای پروفایل – لوگو اسم نازنین – مهر نستعلیق اسم نازنین
اسم مهرنوش برای پروفایل – اسم مهرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرنوش – لوگوی اسم مهرنوش – مهر اسم مهرنوش – ع اسم مهرنوش برای پروفایل – لوگو اسم مهرنوش – مهر نستعلیق اسم مهرنوش
اسم سعید برای پروفایل – اسم سعید برای پروفایل اینستاگرام – اسم سعید برای پروفایل تلگرام – اسم سعید برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سعید – لوگوی اسم سعید – مهر اسم سعید – ع اسم سعید برای پروفایل – لوگو اسم سعید – مهر نستعلیق اسم سعید
اسم علیرضا برای پروفایل – اسم علیرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم علیرضا برای پروفایل تلگرام – اسم علیرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علیرضا – لوگوی اسم علیرضا – مهر اسم علیرضا – ع اسم علیرضا برای پروفایل – لوگو اسم علیرضا – مهر نستعلیق اسم علیرضا
اسم حسن برای پروفایل – اسم حسن برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسن برای پروفایل تلگرام – اسم حسن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسن – لوگوی اسم حسن – مهر اسم حسن – ع اسم حسن برای پروفایل – لوگو اسم حسن – مهر نستعلیق اسم حسنمشاهده متن کامل ...
مقاله لامپ های فلورسنت با word
درخواست حذف اطلاعات

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله لامپ های فلورسنت با word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله لامپ های فلورسنت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله لامپ های فلورسنت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله لامپ های فلورسنت با word :

لامپ های فلورسنت

یکی از انواع لامپ ها که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به ان نیاز داشته باشید لامپ فلورسنت می باشد.

لامپ های فلورسنت در ابعاد و اشکال مختلفی موجود می باشند.

یک لامپ فلورسنت برای تولید نور مرئی به سه چیز نیاز دارد: الکترود، گاز، فسفر

الکترود:
الکترود عضو ساطع کننده الکترون می باشد. الکترود ها نیز خود دو نوعند یک نوع در دمای 900 درجه سانتی گراد و نوع دیگر در دمای 150 درجه سانتی گراد الکترون ساطع می کند. لامپ های فلورسنت معمولاً از نوع اول استفاده می کنند.

گاز:
مقادیر بسیار کمی جیوه درون لامپ فلورسنت موجود می باشد. در هنگام روشن شدن لامپ جیوه در فشار بسیار پایینی تبخیر می شود و در این فشار، عبور جریان از این بخار سبب می شود تا جیوه انرژی را در طول موج خاصی تابش نماید. این انرژی در ناحیه فرا بنفش می باشد و طول موج آن 2537 نانومتر می باشد.

مقداری گاز آرگون یا آرگون- نئون بسیار خالص نیز درون حباب این لامپ ها وجود دارد. این گاز به سادگی یونیزه می شود و به عبور جریان و بخار شدن جیوه کمک می کند.

فسفر:
پوشش داخل حباب لامپ را تشکیل می دهد. هنگامی که فسفر توسط تابش فرا بنفش در طول موج 2537 نانومتر تحریک شود، تولید نور مرئی مهت می نماید.

با ایجاد تغییر در فسفر لامپ فلورسنت می توان نورهایی با رنگ های دیگر تولید نمود و یا مصرف انرژی لامپ را تغییر داد.

از خصوصیات این لامپ ها می توان به مصرف انرژی کم آن ها و تولید نور مناسب اشاره نمود. حباب این لامپ ها سمی می باشند و نباید آن ها را شکاند.

یک عدد لامپ فلورسنت مقدار کافی جیوه برای آلوده نمودن 30000 لیتر آب را دارا می باشد.
لامپ های کم مصرف نیز نوعی از لامپ های فلورسنت می باشند که در ابعاد بسیار کوچک تر و نور دهی بهینه تر تولید می شوند.
برای تهیه این لامپ ها باید به فروشگاه های لوازم الکتریکی مراجعه نمایید. مرکز فروش این لامپ ها در تهران، میدان ، خیابان لاله زار می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

امروزه روشنایی بسیاری از مکان ها توسط لامپ های فلئورسان صورت می گیرد. وم آشنایی با اتفاقات درون آن برای یک دانشجوی رشته ی برق بر ی پوشیده نیست؛ در پایان این مقاله می دلیل داغ نشدن این لامپ ها نسبت به نوع نئونی را خواهید دانست. همچنین دلیل تاثیر بیشتر این لامپ ها نسبت به لامپ های نئونی را خواهید یافت.
نور:
برای یادآوری بد نیست درباره ی نور بنویسم. نور نوعی از انرژی است که می تواند از یک اتم خارج شود. این ازتعداد زیادی ذره های کوچک مثل بسته هایی که دارای انرژی و اندازه حرکت هستند ولی جرمی ندارند. این ذرات فوتون های نوری نام دارند و واحد های اساسی نور هستند.
اتم ها وفتی فوتون آزاد می کند که الکترون های آن ها برانگیخته شود. الکترون ها ترازهای انرژی متفاوتی دارند که به چند عامل وابسته است از جمله سرعت آن ها و فاصله ی آن ها از هسته. الکترون های با ترازهای متفاوت انرژی اوربیتال های مختلفی را می کنند. به طور کلی الکترون با انرژی بالاتر در اوربیتال دورتری نسبت به هسته قرار دارد.
وقتی اتمی انرژی بگیرد یا از دست بدهد، این با تغییر سرعت آن دیده می شود. دریافت انرژی (گرما برای مثال) ممکن است باعث شود به طور لحظه ای آن را به یک اوربیتال بالاتر (دورتر از هسته) ببرد. الکترون فقط برای ری از ثانیه در اوربیتال بالاتر باقی می ماند و به اوربیتال اصلی خودش بر می گردد. البته با برگشت خود انرژی دریافتی را به صورت فوتون آزاد می کند که در برخی موارد فوتون نوری است.
طول موج نور گسیل شده به مقدار انرژی خارج شده بستگی دارد که این هم به مکان قرارگیری الکترون وابسته است. در نتیجه انواع گوناگون اتم ها فوتون های نوری متفاوتی را آزاد می کنند. به عبارت دیگر رنگ نور با نوع اتم برانگیخته شده مشخص می شود.
این مکانیزم اساسی کاری اکثر منابع نوری است.تفاوت اصلی این منابع در فرآیند برانگیختن اتم هاست. در یک منبع نور نئونی مثل لامپ های حب یا لامپ گازی اتم ها با گرما تحریک می شوند؛ در light stick با واکنش شیمیایی این کار انجام پذیرد. در لامپ های فلئورسان از یکی از خلاقانه ترین سیستم ها در تحریک اتم ها استفاده می شود..
داخل لامپ ها:
المان اصلی لامپ فلئورسان یک لوله ی شیشه ای کاملا درز بندی شده است. این لوله حاوی مقدار اندکی جیوه و یک گاز نجیب (معمولا آرگون) است که در فشار خیلی کمی نگه داشته شده اند. با پودر فسفر داخل این لامپ را پوشانده اند. دارای دو الکترود است که در انتهای لامپ قرار دارند و به مدار الکتریکی متصل می شوند. تغذیه ی مدار الکتریکی آن ،که در ادامه بیشتر از آن خواهم گفت، با یک منبع تغذیه متناوب است.
وقتی لامپ را روشن می کنید، جریان از طریق مدار الکتریکی به داخل الکترودها شارش می کند. یک ولتاژ قابل توجهی دو سر الکترودها ایجاد شده لذا الکترون ها از یک انتها به طرف دیگر ( در داخل گاز) می روند. این انرژی مقداری از جیوه را از ح مایع به گازی تبدیل می کند. هنگام حرکت الکترون ها و اتم های باردار داخل لامپ، تعدادی با اتم های گازی جیوه برخورد می کنند. این برخورد اتم ها را برانگیخته می کند و الکترون ها را به تراز انرژی بالاتر می برد و همانگونه که در ابتدا گفته شد با بازگشت الکترون ها به اوربیتال اصلی فوتون های نوری از خود آزاد می کنند.
گفتیم که طول موج فوتون گسیلی به نوع قرارگیری اتم بستگی دارد. الکترون های اتم جیوه به گونه ای قرار گرفته اند که بیشتر فوتون هایی با طول موج در رنج ماورای بنفش آزاد می کنند. این نور مرئی نیست، پس باید به نور مرئی تبدیل شود.
فلسفه ی وجود لایه ی فسفری داخل لامپ اینجا مشخص می شود. الکترون های فسفر هنگام قرار گرفتن در معرض فوتون های گسیلی از الکترون های اتم جیوه به اوربیتال بالاتر رفته و هنگام بازگشت فوتون نوری مرئی (سفید) آزاد می کنند. البته تمام انرژی دریافتی از فوتون های آزاد شده از اتم جیوه به صورت نور آزاد نمی شود بلکه مقداری از آن در برخورد با لایه ی فسفری به صورت گرما هدر می رود. کارخانه ها نور لامپ با انتخاب ترکیبات مختلف فسفر تغییر می دهند.
لامپ های نئونی مرسوم نیز مقدار قابل توجهی نور ماورای بنفش ساطع می کنند ولی آن ها آن را به نور مرئی تبدیل نمی کنند. لذا مقدار زیادی از انرژی بدون آنکه نقشی در روشنایی داشته باشد هدر می رود. لامپ فلئورسان نور ماورای بنفش خود را به کار می گیرد و موثرتر است. لامپ های نئونی انرژی بیشتری نیز نسبت به لامپ های فلئورسان به صورت گرما تلف می کنند. روی هم رفته یک لامپ فلئورسان 4 تا 6 برابر موثرتر از لامپ نئونی است.با این حال مردم در خانه هاشان از لامپ های نئونی استفاده می کنند چون نور ملایم تری ایجاد می کند. نوری با قرمزی بیشتر و آبی کمتر.
گفتیم تمام سیستم لامپ فلئورسان به جریان شارش شده داخل لامپ بستگی دارد. در قسمت بعدی خواهیم دید که لامپ فلئورسان چه چیزهایی برای تولید آن نیاز دارد.
آماده سازی گاز:
جریانی که تا به حال صحبت آن بود از مدیومی گازی می گذرد و هادی های گازی با هادی های جامد در برخی موارد تفاوت دارند. در هادی جامد حامل های جریان الکترون ها هستند در حالی که در نوع گازی علاوه بر الکترون های آزاد، یون ها نیز در هدایت الکتریکی نقش دارند. برای ایجاد جریان در لامپ فلئورسان به دو چیز نیاز داریم:
1- الکترون های آزاد و یون ها
2- اختلاف پتانسیل بین دو سر لامپ
به طور کلی مقدار اندکی الکترون آزاد و یون در گاز وجود دارند زیرا اتم ها به طور طبیعی خنثی هستند. بنابراین گذراندن جریان از اغلب گازها دشوار است. پس اولین چیزی که باید تولید شود حامل جریان در دو الکترود است.
روشن آن:
در طراحی کلاسیک لامپ فلئورسان از یک استارتر برای روشن سازی لامپ استفاده می شود. می توانید در دیاگرام پایینی ببینید این سیستم چگونه کار میکند.
هنگامی که لامپ را روشن کنیم جریان از طریق مدار بایپس داخل الکترودها شارش می کند. این الکترودها رشته های (فیلامان های) ساده ای هستند که می توانید در لامپ نئونی ببینید. با عبور جریان فیلامان ها داغ شده و الکترون ها را از سطح آهنی خود رها کرده و به داخل لامپ می فرستد که گاز را نیز یونیزه می کند. حال ببینیم در استارتر چه می گذرد. استارتر مرسوم یک لامپ تخلیه ای کوچک است که از نئون یا گاز دیگری تشکیل شده است. این لامپ دارای دو الکترود است که روبروی هم قرار دارند. وقتی در آغاز ولتاژ دو سر آن بیفتد قوص الکتریکی ایجاد شده مسیر جریان ایجاد می شود. این قوص به شکلی همانی است که در مقیاس بزرگ تر باعث روشن شدن لامپ فلئورسان می شود. از الکترودها ورقه ای از نوع بی متال است و هنگام گرم شدن خم می شود. آن مقدار گرمای ایجاد شده از جرقه کافیست تا این الکترود دا الکترود دیگر تماس برقرار کند. لذا دیگر جرقه ای ایجاد نشده و این باعث سرد شدن نوار بی متال شده و اتصال دو کنتاکت قطع می شود. هنگامی که مدار باز می شود فیلامان گاز داخل لامپ را یونیزه کرده و مدیومی، هادی الکتریسیته ایجاد کرده است.لامپ تنها به یک ضربه ی ولتاژ بین الکترودها نیاز دارد تا یک قوص الکتریکی ایجاد کند. این ضربه نوسط بالاست (چوک)، ترنسفورمری که در مدار قرار دارد، زده می شود. وقتی جریان از مدار بایپس می گذرد، میدان مغناطیسی را در داخل چوک ایجاد می کند. این میدان توسط جریان در حال شارش حفظ می شود. باز شدن سوئیج استارت باعث قطع شدن جریان داخل چوک می شود انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی به صورت ولتاژ بزرگی دو سر چوک آزاد می شود که میزان اختلاف ولتاژ لازم را برای تشکیل قوص الکتریکی درون لامپ فلئورسان را فراهم می کند و از این به بعد به جای عبور جریان از مدار بایپس، از داخل لامپ فلئورسان خواهد گذشت. این باعث حرکت الکترون های آزاد و برخورد آن ها با اتم ها و تشکیل فضایی از یون ها و الکترون های آزاد می شود (پلاسما). با برخورد الکترون ها با فیلامان ها، آن دو گرم باقی مانده و به گسیل الکترون به داخل پلاسما ادامه می دهند. تنها مشکل این نوع لامپ ها این است که برای روشن شدن چند ثانیه زمان لازم دارند. امروزه اغلب لامپ های فلئورسان به گونه ای طراحی می شوند که مینیمم زمان را برای روشن شدن بگیرند. در قسمت بعدی در باره ی این خواهم نوشت. عملکرد سریع امروزه طراحی لامپ های فلورسان به گونه ای است که زمان روشن شدن آن ها سریع باشد. این طراحی دارای اصولی مانند همان لامپ فلورسان دارای استارتر قدیمی است، ولی این دارای سوئیچ استارتر نیست و به جای آن بالاست لامپ، جریان را داخل دو الکترود به طور ثابت برقرار می کند. این شارش جریان به گونه ای تنظیم شده که بین دو الکترود اختلاف ولتاژ ایجاد می کند. وقتی لامپ فلورسان روشن می شود، هر دو فیلامان به سرعت داغ می شوند و شروع به گسیل الکترون ها می کنند که گاز درون لامپ را یونیزه می کند. وقتی که گاز یونیزه شد اختلاف ولتاژ بین الکترودها یک قوص الکتریکی ایجاد می کند. ذرات شارش کننده باردار (قرمز) اتم های جیوه (نقرهای) را تحریک کرده، فرآیند روشن شدن را آغاز میکنند. یک روش جایگزین که در استارت لحظه ای لامپ های فلورسان اعمال ولتاژ بسیار بالای اولیه به الکترودها است. این ولتاژ به علت فزونی الکترون های روی سطح فیلامان (گرادیان ولتاژ بالا) یک تخلیه ی هاله ای (کرونا) را بوجود آورده و باعث یونیزاسیون گاز شده و به علت اختلاف ولتاژ بالا ،تقریبا به طور لحظه ای، باعث ایجاد جرقه بین الکترود ها می شود. بدون توجه به آنکه چگونه مکانیزم استارت تنظیم شده است نتیجه ی ان است: شارشی از جریان الکتریکی درون گاز یونیزه شده. این نوع از تخلیه ی گازی یک مشکل غریب کیفی نیز دارد: اگر جریان با دقت کنترل نشود، می تواند پیوسته زیاد شده و باعث منفجر شدن لامپ گردد. در قسمت بعدی در باره ی این مطلب روشن می شویم و می بینیم چگونه یک لامپ فلورسان به راحتی کار می کند. چوک (بالاست) تنظیم همان طوری که می دانیم هادی های گازی در مقایسه با نوع جامد به طور ی ان جریان را هدایت نمی کنند. یک تفاوت عمده ی آن ها مقاومت الکتریکی آن ها است. در هادی ف ی جامد مثل یک سیم، مقاومت در هر دمایی ثابت است و با طبیعت و اندازه ی آن هادی ارتباط دارد. در تخلیه ی گازی مانند در لامپ فلورسان، جریان باعث کاهش مقاومت می شود. این به دلیل آن است که وقتی تعداد بیشتری الکترون و یون داخل محیط خاصی شارش کنند، به اتم های بیشتری برخورد کرده که الکترون ها را آزاد کرده و باعث ایجاد ذرات باردار بیشتری می شود. اینگونه، جریان، مادامی که ولتاژ کافی (جریان ac خانگی ولتاژ زیادی دارد) وجود دارد، بالا می رود. اگر این جریان کنترل نشود، می تواند اجزای الکتریکی متنوعی را منفجر کند. چوک لامپ فلورسان برای کنترل این به کار می رود. این نوع ساده ی چوک را به طور کلی چوک مغناطیسی می نامند که رفتاری شبیه یک سلف دارد. سلف (القاگر) به طور کلی از یک کلاف سیم که می تواند روی یک ف پیچانده شده باشد تشکیل شده است. می دانید که عبور جریان از یک سیم میدان مغناطیسی ایجاد می کند و قرار دادن سیم ها به طور حلقه های هم مرکز این میدان را فقویت می کند. این نوع میدان نه تنها روی اطراف حلقه، بلکه روی خود حلقه نیز اثر می گذارد. افزایش جریان حلقه افزایش میدان را در پی دارد که باعث ایجاد ولتاژی دو سر حلقه می شود که با این افزایش مخالفت می کند. یعنی در جهتی که جریان بر ع جریان فعلی باشد. به طور مختصر یک سلف در مدار با تعییرات جریان در خود مخالفت می کند. عناصر ترانسفورمر در چوک مغناطیسی اینگونه جریان را در لامپ فلورسان تنظیم می کنند. یک بالاست تنها می تواند سرعت تغییرات جریان را کم کند. نمی تواند آن را متوقف کند. ولی به دلیل این که جریان ما متناوب است مدام در حال ع شدن است و بالاست تنها جلوی جریان افزایش شونده را برای زکان کوتاه و در جهت مشخص می گیرد. بالاست های مغناطیسی جریان الکتریکی را در نسبتا کمی میزان می کنند که می تواند باعث یک فلیکر قابل توجهی شود. چوک ها ممکن است لرزش با کم داشته باشند که منبع صدای وز وزی است که مردم از لامپ های فلورسان می شنوند. در طراحی بالاست های مدرن از الکترونیک پیشرفته برای تنظیم دقیق جریان عبوری از مدار الکتریکی استفاده شده است. وقتی با بالاتری کار می کنند شما متوجه فلیکر یا صدای وز وز از یک بالاست الکترونیکی نمی شوید. لامپ های مختلف به طراحی بالاست ویژه ی خود نیاز دارند تا سطح ولتاژ و جریان مشخصی را بسته یه طرح های متفاوت لامپ، ایجاد کنند. لامپ های فلورسان در تمامی شکل ها و رنگ ها موجود هستند که تمامی آن ها طبق اصلی ی ان کار می کنند: جریان الکتریکی اتم های جیوه را تحریک میکند، که باعث آزاد فوتون های ماورای بنفش می شود. این فوتون ها اتم های فسفر را تحریک کرده تا نور سفید رنگی منتشر کنند.

فلورسنت یا تیوب فلورسنت لامپ تخلیه الکتریکی در گازی است که از برق برای تحریک بخار جیوه در گاز نئون یا آرگون استفاده می کند که در نتیجه پلاسمایی تولید می شود که اشعه ماوراء بنفش موج کوتاه می سازد.این نور باعث ایجاد پدیده فسفری در ماده فلورسنس داخل لامپ می شود که نور مرئی تولید می کند.

لامپ دو پین 100 وات f71t12ho معمول که برای تخت های دباغی مورد استفاده قرار می گیرد.نکته : سمبل (hg) نشان می دهد که است.در آن جیوه به کار رفته .در ایالات متحده این سمبل برای تمام فلورسنت هایی که جیوه دارند لازم است.
برخلاف لامپ های ه ،لامپ های فلورسنت همیشه نیاز به یک بالاس برای کنترل شار توان عبور کننده در لامپ دارند.
در سیستم های رایج (عموماً 4 فوت ( 122 سانتی متر) یا 8 فوت (244 سانتی متر) طول) بالاست در درون سیستم قرار داده شده است. لامپ های فلورسنت فشرده ممکن است بالاستی مرسوم داشته باشند که در درون سیستم است یا اینکه بالاستی مجتمع شده با لامپ داشته باشند که آنها را قادر به استفاده در درون س یچ هایی که برای لامپ های ه ساخته شده اند می سازد.
تاریخچه:
اصول کاری:
قاعده اصلی کار لامپ فلورسنت بر اساس پراکندگی ناکشسان الکترون هاست.یک الکترون تصادفی (که از پوشش سیم پیچی شکل الکترود کاتود ساطع شده) با یک اتم در گاز برخورد میکند(مانند جیوه،آرگون یا کریپتون) وبه عنوان یک منبع ماوراء بنفش کار می کند.این باعث می شود که یک الکترون در اتم به طور موقت به تراز انرژی بالاتری بپرد تا تمام یا قسمتی از انرژی ی دریافت شده را که از طریق الکترون برخورد کننده بدست آورده را جذب کند.به همین خاطر این برخورد را ‘ناکشسان ‘ می نامند زیرا قسمتی از انرژی جذب شده است.این ح انرژی ناپایدار است و اتم یک فوتون ماوراء بنفش به ازاء بازگشت الکترون به تراز پایین تر ساطع می کند.این فوتون ها که از مخلوط گازی انتخاب شده ساطع می شوند به سمت طول موج ماوراء بنفش گرایش دارد.این نور توسط دید انسانی قابل رویت نیست،پس باید به نور مرئی تبدیل شود.این کار با استفاده از فلورسنس امکان پذیر است.این تبدیل فلورسنس در پوشش فسفری سطح داخلی تیوب اتفاق می افتد،که در ان فوتون های ماوراء بنفش با الکترون های اتم فسفر جذب می شوند و باعث پرشی مشابه می شود،سپس با تشعشع یک فوتون دیگر سقوط می کند.فوتون ساطعه از واکنش دوم انرژی کمتری نسبت به فوتون اولیه دارد.شیمیدان هایی که ماده فسفری را می سازند مخصوصاً آن را طوری انتخاب د که فوتون تولید شده در طول موج نور مرئی قرار بگیرد.اختلاف انرژی فوتون ماوراء بنفش و فوتون قابل رویت به صورت گرما در پوشش فسفری در می آید.
مکانیسم تولید نور:
نمای نزدیک کاتد و آند در لامپ جرمی (که اساسی مشابه دارد ولی فسفر فلورسنت (که در شیمی به نام فلوفور شناخته می شود)ندارد و اجازه می دهد الکترود ها دیده شوند)
لامپ فلورسنت با گازی که شامل بخار جیوه کم فشار و آرگون (یا زنون) ، یا به ندرت آرگون نئون ، یا گاهاً کریپتون پر شده است.سطح داخلی حباب با فلورسنت پوشش داده شده است (یا گاهی اوقات فسفرسنت) که این پوشش اکثراً از مخلوطی از ف ات و نمک های فسفری کمیاب تولید می شود.کاتد حباب اکثراً از تنگستنی که با مخلوطی از ا یدهای باریوم،استرونتیوم و کلسیوم پوشیده شده ساخته می شود (که به دلیل کم بودن نسبی تشعشع گرمایی انتخاب شدند.).وقتی لامپ روشن می شود توان الکتریکی باعث می شود کاتود به اندازه کافی برای تشعشع الکترون گرم شود.ابن الکترون ها با گاز نجیب احاطه کننده رشته برخورد و آنها را یونیزه می کنند تا تحت فرآیند یونیزاسیون ضربه ای ، به شکل پلاسما دربیایند.

درخشش ماوراء بنفش نشده لامپ جرمی که با تخلیه الکتریکی بخار جیوه کم فشار(مشابه آنچه در لامپ فلورسنت اتفاق می افتد.) درون یک محفظه کوآرتز سیم کشی شده تولید شده است.
در نتیجه یونیزاسیون بهمنی،رسانایی گاز یونیزه شده زیاد می شود و اجازه عبور جریان بیشتری از میان گاز را می دهد.جیوه که در نقطه توازن فشار بخار پایدار در حدود یک در هزار، در درون تیوب قرار دارد(در ح ی که فشار گاز نجیب حدوداً 03% فشار استاندارد اتمسفر است)،به صورت مشابه یونیزه می شود که باعث می شود در محدوده ماوراء بنفش طیف نوری در طول موج عمدتاً 2357 تا 185 نانومتر ساطع کند.بازده فلورسنت مدیون این حقیقت است که تخلیه الکتریکی جیوه کم فشار حدوداً 65% کل نور تولید شده را در 254 نانومتر تشعشع می کند(همچنین حدوداً 10-20% نور ماوراء بنفش در 185 نانومتر ساطع می شود).نور ماوراء بنفش توسط پوشش فلورسنت داخل حباب جذب می شود، که دوباره نوری با انرژی در طول موج های طولانی تر به صورت نور مرئی ساطع می کند.ترکیب فسفر ها رنگ نور را کنترل می کند و در طول کل شیشه حباب از فرار اشعه ماوراء بنفش مضر جلوگیری می کند.
کارکرد الکتریکی :
لامپ های فلورسنت مقاومت هایی با شیب منفی هستند ، به همین خاطر هم هر چه جریان بیشتری از میان آنها عبور می کند ، مقاومت الکتریکی لامپ فلورسنت کاهش می سابد و این یعنی افزایش مکرر جریان .اگر این لامپ ها مستقیم به یک خط تغذیه ولتاژ ثابت وصل شوند به علت افزایش کنترل نشده جریان عبوری به سرعت خود به خود اب خواهند شد.برای جلوگیری از این امر ، لامپ فلورسنت باید از یک وسیله کمکی به نام بالاست استفاده کند تا جریان عبوری از تیوب را تنظیم کند؛ و ولتاژ بالاتری برای شروع به کار لامپ تأمین کند.
از آنجا که بالاست می تواند (و گهگاه) یک مقاومت ساده است،توان اساسی در بالاست مقاومتی تلف می شود پس اکثراٌ بالاست ها از یک سلف به جای مقاومت استفاده می کنند.برای کار در ولتاژ منبع ac ،استفاده از یک بالاست ساده مغناطیسی رایج است.در کشورهایی که از ولتاژ 120 ولت متناوب استفاده می کنند، ولتاژ اصلی به اندازه کافی برای روشن لامپ های فلورسنت بزرگ تر زیاد نیست، پس بالاست لامپ های فلورسنت بزرگتر اکثراً یک اتوترانس افزاینده با یک اندوکتانس نشت داخلی (برای کاهش شار جریان) استفاده می کنند.نوع دیگری از بالاست سلفی ممکن است از یک خازن برای اصلاح ضریب توان استفاده کند.
در گذشته ،گهگاه لامپ های فلورسنت مستقیماً با یک منبع dc با ولتاژی بالا برای ایجاد تخلیه الکتریکی کار می د.بالاست می باید به جای سلفی مقاومتی می بود که باعث اتلاف توان در مقاومت بالاست می شد (بالاست مقاومتی حدوداٌ توانی به بزرگی توان مصرفی لامپ هدر می داد).همچنین هنگامی که مستقیما با ولتاژ dc کار می کرد می بایست جهت منبع تغذیه را هر بار که لامپ شروع به کار می کرد مع کرد،وگرنه جیوه در یک سمت تیوب جمع می شد.لامپ های فلورسنت عموماً مستقیماً با ولتاژ مستقیم کار نمی د؛ به جای آن یک اینورتر ولتاژ مستقیم را به متناوب تبدیل می کند و تابع محدود کننده جریان بالا را آنگونه که در باره بالاست الکترونیک شرح داده می شود تامین می کند.
برای کاربرد در خط ، بالاست های می بایست ترانزیستور یا قطعات نیمه رسانا های دیگری را برای تبدیل ولتاژ اصلی به ولتاژ متناوب بالا و همچنین تنظیم جریان عبوری از لامپ به کار بگیرند.به این بالاست ها “بالاست الکترونیکی” گفته می شود، و این مزیت را دارد که باعث افزایش اثر لامپ ها با افزایش می شوند.
سوسو زدن :
لامپ های فلورسنتی که مستقیماً از منبع متناوب استفاده می کنند با دو برابر اصلی منبع سوسو خواهد زد ، چون در هر سیکل توانی که به لامپ می رسد در هر سیکل دو بار صفر می شود. یعنی نور در کشور هایی که از 60 هرتز استفاده می کنند 120 بار و در کشورهایی که از 50 هرتز استفاده می کنند 100 بار سوسو می کند.اگر لامپ بالاستی مغناطیسی داشته باشد ممکن است ص ناخوشایند هم تولید کند.بالاست های مغناطیسی اکثراً از یک ترکیب قیری استفاده می کنند تا صدای تولید شده را کم کند.این سوسو زدن ها و صداهای ناخوشایند در لامپ هایی که از بالاست های الکتریکی بالا استفاده می کنند برطرف شده.مثل لامپ های فلورسنت فشرده ای(کم مصرف) همه گیر شده اند.
در بعضی محیط ها،بعضی لامپ های فلورسنتی که از خط استفاده می کنند می توانند حتی در 50-60 هرتز هم سوسو بزنند که توسط اکثر مردم قابل توجه است.این اتفاق در آ ین ساعات عمر لامپ که پوشش پرتوده کاتود در یک سمت به پایان خود نزدیک شده و کاتود در پراکندن الکترون کافی به گاز مشکل دارد اتفاق بیافتد که باعث ایجاد نوعی ی وسازی و در نتیجه نور متفاوت در هر سیکل مثبت و منفی می شود.این سوسو زدن ها می تواند بعضی اوقات از انتهای هر طرف تیوب نیز در نتیجه عملکرد مثبت و منفی آند و کاتد در هر نیمه سیکل تشکیل شود و نوری اندکی متفاوت در اند و کاتد تولید کند.این سوسو زدن هایی که اصلی دارند در دید جانبی بیشتر از وسط تیوب به چشم می آیند.
لامپ های فلورسنت جدید ممکن است طرحی به شکل ما یچ دوار ایجاد کنند.این به خاطر مواد سست کاتد است و اکثراً پس از چند ساعت کار ناپدید می شود.
اثر نوری :
اثر نور لامپ قلورسنت بین 16 لومان بر وات برای لامپ های 4 وات با بالاست عادی، تا 100 لومان بر وات برای لامپ 32 وات با بالات مدرن الکترونیکی متغیر است ،متوسط رایج 50 تا 67 لومان بر وات کلی است.اکثر لامپ های فلورسنت 13 وات یا بیشتر، با بالاست های الکترونیکی مجتمع به 60 لومان بر وات دست می یابند.بدلیل کاهش کیفیت فسفر در طول عمر لامپ ، نور متوسط لامپ در طول عمر لامپ عملا 10% کم می شود.لامپ ها پس از 10 ساعت کار بر اساس لومان دسته بندی می شوند.برای یک لامپ فلورسنت داده شده ، یک بالاست مدرن الکترونیکی حدوداً 10% اثر نور را نسبت به یک بالاست سلفی بهبود می دهد.

پایان عمر:
پایان عمر برای یک لامپ فلورسنت بر اساس چگونگی کار آنها و تجهیزات کنترلی بکارگرفته شده به همراه آنها متغیر است.هم اکنون 3 نوع پایان کار وجود دارد و چهارمین نوع هم در حال شکل گیری است :
الف)مخلوط انتشار:

نمای نزدیک یک رشته در لامپ تخلیه گاز جیوه کم فشار که اختلاط انتشار سفید پوشش سیم پیچ را در مرکز آن نشان می دهد.عموماً این پوشش از ترکیب ا یدهای باریوم،استرونتیوم و کلسیم تشکیل می شود و در طی یک مصرف عمومی هم به بیرون تراوش می شود،که اغلباً انتهای کار لامپ است.
” مخلوط انتشار” (مخلوط ف ات مورد استفاده برای پوشش رشته) در رشته/کاتد مورد نیاز است تا اجازه دهد الکترون ها توسط انتشار گرمایی در ولتاژ کاری لامپ به گاز نفوذ کنند.مخلوط پوشش به کندی توسط بمباران الکترونی و یون های جیوه ای که در حین فعالیت انجام می پذیرد به بیرون تراوش می کند،اما اکثر این انتشار زمانی رخ می دهد که لامپ با کاتد های سرد روشن می شود.(روش استارت لامپ و همین طور تجهیزات کنترل لامپ تأثیر زیادی بر این فرآیند دارند).لامپ هایی که اکثراً کمتر از سه ساعت در هر بار روشن شدن مورد استفاده قرار میگیرند معمولاً به دلیل مخلوط انتشار زودتر از قسمت های دیگر لامپ اب می شوند.در لامپ های کهنه این نشت تأخیر انتشار بصورت علامت هایی سیاه در دو انتهای لامپ دیده می شوند.هنگامی که تمام مخلوط از بین می رود ، کاتد نمی تواند الکترون مورد نیاز برای ایجاد تخلیه الکتریکی را به درون گاز در ولتاژ کاری معمول بفرستد.در ح ایده آل تجهیزات کنترلی می بایست هنگامی که این اتفاق رخ می دهد لامپ را خاموش کند.اما بعضی از این تجهیزات ولتاژ زیادتری را که برای ادامه کار در ح کاتد سرد نیاز باشد تامین می کنند ،که باعث ایجاد گرمای اضافی در لامپ و در نتیجه از هم پاشیدن سریع الکترودها و سیم های حمایت کننده آن ها تا زمانیکه کاملاً از بین بروند یا ش تن شیشه یا اب شدن گاز کم فشار و توقف تخلیه گاز می شود .
ب) الکترونیک بالاست :
این مبحث فقط مربوط به لامپ های فلورسنت فشرده با بالاست های الکترونیکی مجتمع می شود. الکترونیکی بالاست فرآیندی تصادفی است که مانند استاندارد برای هر وسبله الکترونیک دیگر است.بالاست الکترونیکی مجتمع بیشتر به خاطر بر اساس رطوبت زیاد عمر خود را از دست می دهد.در ابتدا یک کوچک ناگهانی زودتر از موقع وجود دارد که سپس کمتر می شود و با یک ریتم ثابت در طول عمر لامپ ها بیشتر می شوند.عمر تجهیزات الکترونیکی شدیداً به دمای کار وابسته است که به ازای 10 درجه افزایش دما حدوداً نصف می شود.اکثراً عمر متوسط نشان داده شده بر روی لامپ برای 25 درجه سانتیگراد درج شده است (ممکن است برای هر کشوری متفاوت باشد).عمر متوسط تجهیزات الکترونیکی در این دما معمولاً بیشتر از این هاست،پس در این دما تعداد معدودی از لامپ ها به دلیل الکترونیکی اب می شوند.در بعضی نقاط که دما بیشتر از اینها است ممکن است الکترونیکی عامل اصلی لامپ باشد.بصورت مشابه پایه های فشرده لامپ فلورسنت باعث افزایش دمای تجهیزات الکترونیکی و عمر متوسط کمتری می شود(مخصوصا در انواع توان بالا).این بالاست های الکترونیکی همان طور که در بالا گفته شد می توانند لامپ را در موقع مخلوط انتشار خاموش کنند.در این نوع بالاست ها،از ان جهت که آنها دیگر ا امی به ادامه کار ندارند،این کار با سوزاندن عمدی قطعه ای از بالاست انجام می شود تا برای همیشه از ادامه کار لامپ جلوگیری شود.
ج) فسفر :
بازده ماده فسفری در طول استفاده کاهش می یابد.در حدود 25000 ساعت کارکرد،روشنایی عموماً نصف یک لامپ نو خواهد بود(هر چند بعضی سازندگاک به نیمه عمر بیشتری برای لامپ هایشان دست یافته اند).لامپ هایی که مخلوط انتشار یا بالاست الکترونیکی مجتمع انها اب نشده است، در نهایت به سوی این پیش می روند.انها همچنان کار می کنند، اما تار و نا کارآمد.این فرآیند آهسته رخ می دهد،اما اغلب پس از تعویض لامپ با لامپ جدید به چشم می آید.
د) زوال جیوه :
در طول عمر لامپ جیوه داخل گاز از دست می رود، از ان جهت که به ارامی جذب شیشه ، فسفر یا الکترودهای لامپ می شود، که باعث عدم کارایی بیشتر آن می شود.در طول تاریخ این امر مشکلی ایجاد نمی کرده است زیرا جیوه داخل لامپ بیشتر بوده است.اما تاثیرات محیطی ان باعث شده است که جیوه کمتری در تیوب ریخته شود و با دقت بیشتری مقدار ان انتخاب شود تا جیوه کافی تا آ عمر مورد انتظار لامپ باقی بکاند.اثر ت یب مشابه است ،الا این که در ابتدای کار کمبود جیوه باعث می شود مدت زمان روشن شدن بیشتر شود (زمانی که به نور کامل برسد) ، و در نهایت باعث می شود لامپ بر اثر نبود جیوه نور بنفش تاری از خود ساطع کند و گازی که بر پایه آرگون است تخلیه الکتریکی ابت را انجام دهد.
ماده فسفری و طول موج نور انتشاری :
کاربرد :
لامپ های فلورسنت در سایزها و شکل های زیادی تولید می شوند.حباب های فلورسنت فشرده (cf ) مردم پسند ترند.بسیاری از این لامپ ها مداری الکترونیکی کمکی در پایه خود دارند و اجازه می دهد این لامپ ها از سوکت های عادی استفاده کنند.

در ایالات متحده،استفاده خانگی لامپ های فلورسنت کم باقی مانده است (اکثراً به آشپزخانه ها،زیرزمین ها و تالار های ورودی و جاهای دیگر محدود است)،اما مدارس و مراکز تجاری ذخیره ارزی لامپ های فلورسنت را مهم ارزی می کنند و بندرت از لامپ های ه استفاده می کنند.

تنظیمات نو ردازی از لامپ های فلورسنت در ترکیب لامپ سفید استفاده می کنند.این به این خاطر است که ارزش تفاوت و اهمیت انواع مختلف لامپ را نمی دانند.استفاده از مخلوطی از انواع این لامپ ها در محفظه های آنها رنگ نور تولید شده توسط لامپ های کم کیفیت تر را بهبود می بخشد.انگیزه های مالیاتی و آگاهی های محیطی باعث استفاده بیشتر از آنها در کالیفرنیا شده.

در کشورهای دیگر،استفاده خانگی از لامپ های فلورسنت بسته به قیمت انرژی، علایق مالی و محیطی اکثریت مردم و مقبولیت نور وجی متفاوت است.در شرق و جنوب شرق آسیا به ندرت از لامپ های ه استفاده می شود.
در فوریه 2007 ، قاونی که اکثر فروش لامپ های ه را تا 2010 ممنوع می کند وضع کرد.در صورتی که این قانون هیچ جایگزینی برای استفاده استرالیایی ها مشخص نگرده ،به نظر می رسد لامپ های فلورسنت فشرده اولین جایگزین باشند.در آپریل 2007 کانادا طرحی مشابه را برای ممنوعیت فروش لامپ های 2012 تا سال 2012 تصویب کرد.پارلمان فنلاند هم درباره ممنوعیت فروش لامپ های ه تا ابتدای 2011 تبادل نظر می کند.


این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید


مشاهده متن کامل ...
تحقیق ارتیاط الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق ارتیاط الکترون با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش

الکترون خواهی یا آفینیته مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک یون منفی (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می آید. در حالیکه انرژی یونش مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.

علامت قراردادی الکترون خواهی

در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی فلوئور برابر است با 328kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای نئون عبارت است از 29kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب الکترون اضافی شود.

علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی

الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می گردد. اگر جاذبه بیش از عه باشد، وقتی یون منفی بوجود می آید، انرژی آزاد می شود. برع اگر عه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.

تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از ج تناوبی

قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه شعاع اتمی عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.

موارد استثنایی

مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، نیتروژن (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و نئون (با تمام پوسته های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی کنند. این عناصر ، آرایش الکترونی نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی پذیرند.موارد استثنایی همانند را می توان در مورد عناصر مشابه به دوره های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه viiia دیده می شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش گاز نجیب یک الکترون کم دارد.

تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از ج تناوبی

در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه viiia الکترون خواهی فلوئور ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می شود.زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، چگالی بار الکترونهای والانس نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر عه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می کند.

دومین الکترون خواهی

این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می شود. برای نمونه در مورد ا یژن برابر است با 845kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل جمع جبری تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.

مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در ح اصلی مبادله می شود، الکترون گیری آن اتم نامیده می شود. در این فرایند، معمولا، انرژی آزاد می شود و بنابراین، الکترون گیری بیشتر عناصر دارای علامت منفی است. ولی الکترون گیری را اغلب به صورت انرژی آزاد شده تعریف می کنند ؛ در منابع علمی که از چنین تعریفی استفاده شده است، مقادیر الکترون گیری که مربوط به آزاد شدن انرژی است، با علامت ثبت نشان داده می شود. تعیین مستقیم الکترون گیری دشوار است و تنها برای معدودی از عناصر انجام شده است. الکترون گیری برخی از عناصر دیگر به طور غیر مستقیم از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده اند. بنابراین ، مقادیر الکترون گیری فقط برای معدودی از عناصر در دست است و اغلب این مقادیر دقت زیادی ندارند. تمایل یک اتم کوچک برای پذیرش الکترون بایستی بیشتر از یک اتم بزرگ باشد زیرا در یک اتم کوچک، الکترون افزوده شده، به طور متوسط، به هسته مثبت نزدیک تر است. این گرایش در هر دوره از چپ به راست ، تقریبا پیروی می شود. ولی در دوره دوم ، موارد استثنائی درباره بریلیم (با لایه فرعی2s پر شده)، نیتروژن( با پوسته فرعی 2p نیمه پر) و نئون (با مام لایه های فرعی پر شده) مشاهده می شوند. چنین مواردی برای عناصر نظیر آنها در دوره سوم نیز وجود دارد. عناصری که آرایش الکترونی آنها نسبتا پایدار است، الکترونهای اضافی را به سهولت نمی پذیرند. چون آرایش الکترونی هر یک از عناصر گروه هالوژنها یک الکترون کمتر از آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی دارد، هر یک از عناصر این گروه در دوره خود، بیشترین تمایل را برای به دست آوردن یک الکترون را داراست. مقادیر الکترون خواهی هالوژنها، روند کلی الکترون خواهی را در یک گروه نشان می دهد. توانایی جذب الکترون در عناصر گروه هالوژنها، به استثنای فلوئور، از پایین به بالا با کوچک شدن اندازه اتمی افزایش می یابد. ولی تأثیر کوچک شدن اندازه اتم، ممکن است توسط عه الکترونهای موجود در اتم تا اندازه ای خنثی شود. مورد استثنائی فلوئور و سایر عناصر دوره دوم را


با


تحقیق ارتیاط الکترون


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش

الکترون خواهی یا آفینیته مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک یون منفی (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می آید. در حالیکه انرژی یونش مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.

علامت قراردادی الکترون خواهی

در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی فلوئور برابر است با 328kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای نئون عبارت است از 29kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب الکترون اضافی شود.

علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی

الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می گردد. اگر جاذبه بیش از عه باشد، وقتی یون منفی بوجود می آید، انرژی آزاد می شود. برع اگر عه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.

تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از ج تناوبی

قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه شعاع اتمی عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.

موارد استثنایی

مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، نیتروژن (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و نئون (با تمام پوسته های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی کنند. این عناصر ، آرایش الکترونی نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی پذیرند.موارد استثنایی همانند را می توان در مورد عناصر مشابه به دوره های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه viiia دیده می شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش گاز نجیب یک الکترون کم دارد.

تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از ج تناوبی

در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه viiia الکترون خواهی فلوئور ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می شود.زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، چگالی بار الکترونهای والانس نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر عه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می کند.

دومین الکترون خواهی

این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می شود. برای نمونه در مورد ا یژن برابر است با 845kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل جمع جبری تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.

مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در ح اصلی مبادله می شود، الکترون گیری آن اتم نامیده می شود. در این فرایند، معمولا، انرژی آزاد می شود و بنابراین، الکترون گیری بیشتر عناصر دارای علامت منفی است. ولی الکترون گیری را اغلب به صورت انرژی آزاد شده تعریف می کنند ؛ در منابع علمی که از چنین تعریفی استفاده شده است، مقادیر الکترون گیری که مربوط به آزاد شدن انرژی است، با علامت ثبت نشان داده می شود. تعیین مستقیم الکترون گیری دشوار است و تنها برای معدودی از عناصر انجام شده است. الکترون گیری برخی از عناصر دیگر به طور غیر مستقیم از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده اند. بنابراین ، مقادیر الکترون گیری فقط برای معدودی از عناصر در دست است و اغلب این مقادیر دقت زیادی ندارند. تمایل یک اتم کوچک برای پذیرش الکترون بایستی بیشتر از یک اتم بزرگ باشد زیرا در یک اتم کوچک، الکترون افزوده شده، به طور متوسط، به هسته مثبت نزدیک تر است. این گرایش در هر دوره از چپ به راست ، تقریبا پیروی می شود. ولی در دوره دوم ، موارد استثنائی درباره بریلیم (با لایه فرعی2s پر شده)، نیتروژن( با پوسته فرعی 2p نیمه پر) و نئون (با مام لایه های فرعی پر شده) مشاهده می شوند. چنین مواردی برای عناصر نظیر آنها در دوره سوم نیز وجود دارد. عناصری که آرایش الکترونی آنها نسبتا پایدار است، الکترونهای اضافی را به سهولت نمی پذیرند. چون آرایش الکترونی هر یک از عناصر گروه هالوژنها یک الکترون کمتر از آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی دارد، هر یک از عناصر این گروه در دوره خود، بیشترین تمایل را برای به دست آوردن یک الکترون را داراست. مقادیر الکترون خواهی هالوژنها، روند کلی الکترون خواهی را در یک گروه نشان می دهد. توانایی جذب الکترون در عناصر گروه هالوژنها، به استثنای فلوئور، از پایین به بالا با کوچک شدن اندازه اتمی افزایش می یابد. ولی تأثیر کوچک شدن اندازه اتم، ممکن است توسط عه الکترونهای موجود در اتم تا اندازه ای خنثی شود. مورد استثنائی فلوئور و سایر عناصر دوره دوم را


با


تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش

الکترون خواهی یا آفینیته مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک یون منفی (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می آید. در حالیکه انرژی یونش مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.

علامت قراردادی الکترون خواهی

در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی فلوئور برابر است با 328kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای نئون عبارت است از 29kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب الکترون اضافی شود.

علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی

الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می گردد. اگر جاذبه بیش از عه باشد، وقتی یون منفی بوجود می آید، انرژی آزاد می شود. برع اگر عه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.

تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از ج تناوبی

قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه شعاع اتمی عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.

موارد استثنایی

مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، نیتروژن (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و نئون (با تمام پوسته های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی کنند. این عناصر ، آرایش الکترونی نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی پذیرند.موارد استثنایی همانند را می توان در مورد عناصر مشابه به دوره های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه viiia دیده می شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش گاز نجیب یک الکترون کم دارد.

تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از ج تناوبی

در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه viiia الکترون خواهی فلوئور ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می شود.زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، چگالی بار الکترونهای والانس نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر عه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می کند.

دومین الکترون خواهی

این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می شود. برای نمونه در مورد ا یژن برابر است با 845kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل جمع جبری تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.

مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در ح اصلی مبادله می شود، الکترون گیری آن اتم نامیده می شود. در این فرایند، معمولا، انرژی آزاد می شود و بنابراین، الکترون گیری بیشتر عناصر دارای علامت منفی است. ولی الکترون گیری را اغلب به صورت انرژی آزاد شده تعریف می کنند ؛ در منابع علمی که از چنین تعریفی استفاده شده است، مقادیر الکترون گیری که مربوط به آزاد شدن انرژی است، با علامت ثبت نشان داده می شود. تعیین مستقیم الکترون گیری دشوار است و تنها برای معدودی از عناصر انجام شده است. الکترون گیری برخی از عناصر دیگر به طور غیر مستقیم از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده اند. بنابراین ، مقادیر الکترون گیری فقط برای معدودی از عناصر در دست است و اغلب این مقادیر دقت زیادی ندارند. تمایل یک اتم کوچک برای پذیرش الکترون بایستی بیشتر از یک اتم بزرگ باشد زیرا در یک اتم کوچک، الکترون افزوده شده، به طور متوسط، به هسته مثبت نزدیک تر است. این گرایش در هر دوره از چپ به راست ، تقریبا پیروی می شود. ولی در دوره دوم ، موارد استثنائی درباره بریلیم (با لایه فرعی2s پر شده)، نیتروژن( با پوسته فرعی 2p نیمه پر) و نئون (با مام لایه های فرعی پر شده) مشاهده می شوند. چنین مواردی برای عناصر نظیر آنها در دوره سوم نیز وجود دارد. عناصری که آرایش الکترونی آنها نسبتا پایدار است، الکترونهای اضافی را به سهولت نمی پذیرند. چون آرایش الکترونی هر یک از عناصر گروه هالوژنها یک الکترون کمتر از آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی دارد، هر یک از عناصر این گروه در دوره خود، بیشترین تمایل را برای به دست آوردن یک الکترون را داراست. مقادیر الکترون خواهی هالوژنها، روند کلی الکترون خواهی را در یک گروه نشان می دهد. توانایی جذب الکترون در عناصر گروه هالوژنها، به استثنای فلوئور، از پایین به بالا با کوچک شدن اندازه اتمی افزایش می یابد. ولی تأثیر کوچک شدن اندازه اتم، ممکن


با


تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش

الکترون خواهی یا آفینیته مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک یون منفی (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می آید. در حالیکه انرژی یونش مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.

علامت قراردادی الکترون خواهی

در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی فلوئور برابر است با 328kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای نئون عبارت است از 29kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب الکترون اضافی شود.

علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی

الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می گردد. اگر جاذبه بیش از عه باشد، وقتی یون منفی بوجود می آید، انرژی آزاد می شود. برع اگر عه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.

تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از ج تناوبی

قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه شعاع اتمی عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.

موارد استثنایی

مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، نیتروژن (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و نئون (با تمام پوسته های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی کنند. این عناصر ، آرایش الکترونی نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی پذیرند.موارد استثنایی همانند را می توان در مورد عناصر مشابه به دوره های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه viiia دیده می شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش گاز نجیب یک الکترون کم دارد.

تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از ج تناوبی

در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه viiia الکترون خواهی فلوئور ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می شود.زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، چگالی بار الکترونهای والانس نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر عه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می کند.

دومین الکترون خواهی

این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می شود. برای نمونه در مورد ا یژن برابر است با 845kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل جمع جبری تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.

مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در ح اصلی مبادله می شود، الکترون گیری آن اتم نامیده می شود. در این فرایند، معمولا، انرژی آزاد می شود و بنابراین، الکترون گیری بیشتر عناصر دارای علامت منفی است. ولی الکترون گیری را اغلب به صورت انرژی آزاد شده تعریف می کنند ؛ در منابع علمی که از چنین تعریفی استفاده شده است، مقادیر الکترون گیری که مربوط به آزاد شدن انرژی است، با علامت ثبت نشان داده می شود. تعیین مستقیم الکترون گیری دشوار است و تنها برای معدودی از عناصر انجام شده است. الکترون گیری برخی از عناصر دیگر به طور غیر مستقیم از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده اند. بنابراین ، مقادیر الکترون گیری فقط برای معدودی از عناصر در دست است و اغلب این مقادیر دقت زیادی ندارند. تمایل یک اتم کوچک برای پذیرش الکترون بایستی بیشتر از یک اتم بزرگ باشد زیرا در یک اتم کوچک، الکترون افزوده شده، به طور متوسط، به هسته مثبت نزدیک تر است. این گرایش در هر دوره از چپ به راست ، تقریبا پیروی می شود. ولی در دوره دوم ، موارد استثنائی درباره بریلیم (با لایه فرعی2s پر شده)، نیتروژن( با پوسته فرعی 2p نیمه پر) و نئون (با مام لایه های فرعی پر شده) مشاهده می شوند. چنین مواردی برای عناصر نظیر آنها در دوره سوم نیز وجود دارد. عناصری که آرایش الکترونی آنها نسبتا پایدار است، الکترونهای اضافی را به سهولت نمی پذیرند. چون آرایش الکترونی هر یک از عناصر گروه هالوژنها یک الکترون کمتر از آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی دارد، هر یک از عناصر این گروه در دوره خود، بیشترین تمایل را برای به دست آوردن یک الکترون را داراست. مقادیر الکترون خواهی هالوژنها، روند کلی الکترون خواهی را در یک گروه نشان می دهد. توانایی جذب الکترون در عناصر گروه هالوژنها، به استثنای فلوئور، از پایین به بالا با کوچک شدن اندازه اتمی افزایش می یابد. ولی تأثیر کوچک شدن اندازه اتم، ممکن


با


تحقیق و بررسی در مورد ارتیاط الکترون


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره ارتیاط الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره ارتیاط الکترون با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش

الکترون خواهی یا آفینیته مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک یون منفی (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می آید. در حالیکه انرژی یونش مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.

علامت قراردادی الکترون خواهی

در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی فلوئور برابر است با 328kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای نئون عبارت است از 29kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب الکترون اضافی شود.

علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی

الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می گردد. اگر جاذبه بیش از عه باشد، وقتی یون منفی بوجود می آید، انرژی آزاد می شود. برع اگر عه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.

تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از ج تناوبی

قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه شعاع اتمی عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.

موارد استثنایی

مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی بریلیوم (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، نیتروژن (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و نئون (با تمام پوسته های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی کنند. این عناصر ، آرایش الکترونی نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی پذیرند.موارد استثنایی همانند را می توان در مورد عناصر مشابه به دوره های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه viiia دیده می شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش گاز نجیب یک الکترون کم دارد.

تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از ج تناوبی

در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه viiia الکترون خواهی فلوئور ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می شود.زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، چگالی بار الکترونهای والانس نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر عه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می کند.

دومین الکترون خواهی

این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می شود. برای نمونه در مورد ا یژن برابر است با 845kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون

انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل جمع جبری تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.

مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در ح اصلی مبادله می شود، الکترون گیری آن اتم نامیده می شود. در این فرایند، معمولا، انرژی آزاد می شود و بنابراین، الکترون گیری بیشتر عناصر دارای علامت منفی است. ولی الکترون گیری را اغلب به صورت انرژی آزاد شده تعریف می کنند ؛ در منابع علمی که از چنین تعریفی استفاده شده است، مقادیر الکترون گیری که مربوط به آزاد شدن انرژی است، با علامت ثبت نشان داده می شود. تعیین مستقیم الکترون گیری دشوار است و تنها برای معدودی از عناصر انجام شده است. الکترون گیری برخی از عناصر دیگر به طور غیر مستقیم از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده اند. بنابراین ، مقادیر الکترون گیری فقط برای معدودی از عناصر در دست است و اغلب این مقادیر دقت زیادی ندارند. تمایل یک اتم کوچک برای پذیرش الکترون بایستی بیشتر از یک اتم بزرگ باشد زیرا در یک اتم کوچک، الکترون افزوده شده، به طور متوسط، به هسته مثبت نزدیک تر است. این گرایش در هر دوره از چپ به راست ، تقریبا پیروی می شود. ولی در دوره دوم ، موارد استثنائی درباره بریلیم (با لایه فرعی2s پر شده)، نیتروژن( با پوسته فرعی 2p نیمه پر) و نئون (با مام لایه های فرعی پر شده) مشاهده می شوند. چنین مواردی برای عناصر نظیر آنها در دوره سوم نیز وجود دارد. عناصری که آرایش الکترونی آنها نسبتا پایدار است، الکترونهای اضافی را به سهولت نمی پذیرند. چون آرایش الکترونی هر یک از عناصر گروه هالوژنها یک الکترون کمتر از آرایش الکترونی گاز نجیب بعدی دارد، هر یک از عناصر این گروه در دوره خود، بیشترین تمایل را برای به دست آوردن یک الکترون را داراست. مقادیر الکترون خواهی هالوژنها، روند کلی الکترون خواهی را در یک گروه نشان می دهد. توانایی جذب الکترون در عناصر گروه هالوژنها، به استثنای فلوئور، از پایین به بالا با کوچک شدن اندازه اتمی افزایش می یابد. ولی تأثیر کوچک شدن اندازه اتم، ممکن


با


تحقیق درباره ارتیاط الکترون


مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی برق قدرت وزارت نیرو - نشـــــر استخـــــــــــدام

سوالات-استخدامی- -برق-قدرت-وزارت...

اگر داوطلب آزمون های استخدامی وزارت نیرو هستید می توانید سوالات استخدامی ... قدرت + پاسخنامه; ۱۰۰ عدد نمونه سوالات نمونه سوالات ماشین های الکتریکی + پاسخنامه ...

رایگان سوالات ازمون ماشین های الکتریکی » کندو | مرجع سوالات و


1) نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کلیک کنید

1) نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کلیک کنید

1) نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کلیک کنید

1) نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کلیک کنید

?...سوالات...ماشین...الکتریکیسایت نیازمندی استخدام و نمونه سوالات استخدامی اخبار استخدام عمران برق و برنامه نویس و ... سوالات کنکور کاردانی فنی حرفه ای ماشین های الکتریکی - تی 89.

نمونه سوال ماشین های الکتریکی 1 | استخدام در شبکه، ی و علوم ...

ponisha.ir/job/ ی-برق/.../نمونه-سوال-ماشین-های-الکتریکی-1/

translate this page

3 دوره امتحان ماشین های الکتریکی 1 پیام نور که برای امشب نیاز دارم سوال های تستی و تشریح رو می خواهم و تشریحی هایی که فرمول داره فرمول و حلش رو هم...

سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت (کاملترین مجموعه ممکن)

topsoal.ir/سوالات-تخصصی-استخدامی- ی-برق-قدرت/

translate this page

سوالات تخصصی استخدامی ی برق قدرت به همراه پاسخنامه نمونه سوالات ... ۱۳۲ عدد سوال ماشین های الکتریکی ویژه آزمون تخصصی استخدامی ی برق قدرت ...

ید - سوالات استخدامی ماشین های الکتریکی

سوالات-استخدامی-ماشین-های-الکتریکی

ید - سوالات استخدامی ماشین های الکتریکی - فروشگاه اینترنتی ایران سنتر ... تاسیسات الکتریکی و روشنایی ... بخش سوم: نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی.

رایگان کتابچه نکات تستی ماشین های الکتریکی - ی برق ...

www.prozheha.ir/9358/ -رایگان-کتابچه-نکات-تستی-ماشین-ه

translate this page

این کتابچه شامل نکات تستی درس ماشین های الکتریکی است که شامل مباحثی همچون : مدارهای مغناطیسی، ... رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری.

نمونه سوال درس ماشین های الکتریکی پیام نور

www.20file.org/bcat/plp/1313

translate this page

نمونه سوال درس ماشین های الکتریکی پیام نور. 19 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. جهت رایگان جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور مراجعه ...

رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

bartarinketab.ir/post/1551

translate this page

رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بخش زبان و ادبیات فارسی ... رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ماشین های الکترونیکی: 20 سوال به همراه پاسخ.

برچسب سوال استخدامی ماشین های الکتریکی - نمونه سوالات استخدامی

estekhdam200.blogsky.com/.../سوال-استخدامی-ماشین-های-الکتریک...

translate this page

نمونه سوالات استخدامی تعمیرکار الکترومکانیک فولاد مبارکه اصفهان. مجموعه نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد اصفهان ( رده اپراتوری). گروه امتحانی = تعمیرکار ...

نمونه سوالات استخدامی نیروگاه اتمی بوشهر – ی برق گرایش قدرت

www.esoal24.ir › نمونه سوالات استخدامی

translate this page

dec 8, 2014 - نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۴۸ سوال همراه پاسخنامه ... برای نمونه سوالات نیروگاه اتمی بوشهر – گرایش برق قدرت بر روی لینک زیر کلیک ...

سوالات و پاسخنامه آزمون های قبلی استخدامی وزارت نیرو+

barghnews.com/.../سوالات-و-پاسخنامه-آزمون-های-قبلی-استخدامی-وزا...

translate this page

برق نیوز نمونه سوالات آزمون های استخدامی سال های گذشته وزارت نیرو را برای استفاده .... شبکه های کامپیوتری - امنیت شبکه ، مدار های منطقی - مدارهای الکترونیکی ...... دروس بررسی سیستم های قدرت ماشین الکترونیک کنترل زبان تخصصی و مدار از دورس ...

برچسب سوالات استخدامی ماشین الکتریکی - نمونه سوالات استخدامی رایگان

www.file99.ir/tag/سوالات-استخدامی-ماشین-الکتریکی

translate this page

149 سوال استخدامی ماشین الکتریکی 1 و 2. جزوه استخدامی – اندازه گیری الکتریکی. 55 سوال استخدامی الکترومغناطیس. +++ چطور میتونم نمونه سوالات استخدامی ...

رایگان نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو | جزوه ها دات کام

www.jozveha.com › نمونه سوالات استخدامی

translate this page

jul 3, 2017 - تگ ها : بانک نمونه سوال استخدامیبانک نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوال استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه ...

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی - خوشه برق + اصل دفترچه

talafile.ir/سوالات-استخدامی-دستگاههای-اجرایی-برق/

translate this page

feb 7, 2016 - نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی - خوشه برق - دروس تخصصی و ... + 35 سوال ماشین های الکتریکی به همراه پاسخ ( ویژه آزمون سال 95 )

نمونه سوالات درس ماشین 2 - سایت تخصصی برق

www.power2.ir › جزوات دروس

translate this page

نمونه سوالات درس ماشین2 کنید حجم: 777.39 kb رمز: www.power2.ir تعداد صفحات: 55 ... استخدام فروش،رشته برق،صنایع،در شرکت فریار آزما - شنبه, 10 تیر 1396 05:52 .... local_library جزوه ماشین مخصوص - علم و صنعت تهران ..... آموزش همزمان نکات مربوط به بخش های الکتریکی، مکانیکی و نرم افزاری آسانسور شما را ...

نمونه سوالات استخدام وزارت نیرو – ی برق (کلیه گرایش ها ...

tnews.ir/news/bf0a33251266.html

translate this page

این مجموعه دارای نمونه سوالات پرتکرار طرح شده توسط طراحان سوالات پیام نور و ... ماشین های الکتریکی ۴۸ سوال همراه پاسخنامه نمونه سوالات کنترل خطی ۳۶ سوال همراه ...

سوالات استخدامی وزارت نیرو برق(قدرت، کنترل،الکترونیک،مخابرات)

fileazmon.ir/.../سوالات-استخدامی-وزارت-نیرو- -برقق-2.html

translate this page

نمونه سوالات مدارهای الکتریکی ۱۲۰ سوال با پاسخنامه. نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ۷۰ سوال با پاسخنامه به همراه جزوء ۹۰ صفحه ایی. نمونه سوالات کنترل خطی ۵۷ ...

رایگان سوالات آزمون استخدامی ی برق و الکترونیک با پاسخنامه

freeemployment.blog.ir/.../ -رایگان-سوالات-آزمون-استخدامی-مه...

translate this page

apr 16, 2015 - رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ی برق و الکترونیک خوشه 1264 ... سیستم های کنترل خطی، ماشین های الکتریکی، مدار الکتریکی.

رایگان جزوه ماشین های الکتریکی 2 | کالج پروژه | ترجمه مقاله ...

collegeprozheh.ir/ -رایگان-جزوه-ماشین-های-الکتریکی-2/

translate this page

جزوه ماشین های الکتریکی 2 که شامل دو جزوه متفاوت بر اساس کتاب چپمن می باشد. ماشین های ... کالج پروژه | ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه | استخدام. صفحه اصلی ... رایگان پاو وینت مدیریت مالی ۱ پیام نور با پاسخ تمرینات و نمونه سوال ...

نمونه سوالات استخدامی ی صنایع - مانو 2

www2.manudl.ir/object-52934/description.amp

translate this page

may 9, 2017 - شما در گوگل به دنبال نمونه سوالات استخدامی ی صنایع می ... سوالات ریاضیات، مدارهای الکتریکی، مدار منطقی، ماشینهای الکتریکی، ...

سوالات استخدامی رشته ی برق شهرداری - ایران عرضه

iranarze.ir/shahrdari/98-municipal-engineering-recruitment.html

translate this page

سوالات تخصصی این بسته: مدارهای الکتریکی ۱ و ۲، الکترونیک ۱ و ۲، ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ و ... ۴- نمونه سوالات تستی استخدامی هوش به شرح زیر: (با پاسخنامه).

سوالات استخدامی برق قدرت (سوالات تخصصی برق قدرت)

www.e-soal.ir/سوالات-تخصصی-برق-قدرت/

translate this page

کامل ترین مجموعه نمونه سوالات تخصصی برق قدرت که جهت آزمون های استخدامی وزارت نیرو و . ... نمونه سوالات ماشین های الکتریکی ( ۱۳۰ عدد به همراه پاسخنامه تشریحی).

رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان ...

www.karsar.ir/1395/09/08/post-36/

translate this page

nov 28, 2016 - سوالات استخدامی اپراتور ماشین ابزار گروه مکانیک رشته ساخت و تولید ... مبارکه، سوال مدارهای الکتریکی، سوال ماشین های الکتریکی ac و dc

سوالات امتحان نهایی ماشین های الکتریکی ac رشته الکتروتکنیک دی ...

www.iranmodares.com/ -index.php?id=3627

translate this page

صفحه کنونی: بانک سوالات- نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان سوالات امتحان نهایی ماشین های الکتریکی ac ...

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو+سال96 - سوال دونی

https://soaldoon.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-وزارت-نیروسال96.html

translate this page

mar 8, 2017 - ۱۲۵ عدد سوال بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲ ویژه آزمون استخدامی وزارت نیرو به همراه پاسخ نامه تشریحی. ۱۳۲ عدد سوال ماشین های الکتریکی ۱ و ۲ ویژه ...

نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت + هدیه سوالات تخصصی - ای استخدام

www.e-estekhdam.com/نمونه-سوالات-آزمون-استخدامی-نفت/

translate this page

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، ی برق. یک فایل پی دی اف حاوی سوالات زیر به همراه ... ۲۰ سوال به همراه پاسخ ماشین های الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ ...

جستجوی عبارت نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کد شغل ...

peyvast.xyz/.../نمونه-سوالات-استخدامی-ماشینهای-الکتریکی-کد-ش...

translate this page

ماشینهای الکتریکی-105سوال با جواب برای به لینک زیر مراجعه کنید نمونه سوالات استخدامی ماشینهای الکتریکی کد شغل 3277 متصدی امور بانکی-فنی نمونه سوالات ...

نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه ...

www.vinaweb.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-تخصصی-فولاد-مبا/

translate this page

dec 5, 2016 - نمونه سوالات استخدامی تخصصی فولاد مبارکه اصفهان -دیپلم گروه برق- همه ... سوال مدارهای الکتریکی ،سوال ماشین های الکتریکی ac و dc ،سوال ...

نمونه سوالات درس ماشین آلات ساخت،ماشین های ابزار،ماشین های الکتریکی ...

hidanesh.ir › ... › پارت اول رشته هامدیریت پروژه و اجرایی

translate this page

jun 10, 2016 - در این مطلب قصد داریم تا مجموعه نمونه سوالات امتحانی دروس ماشین آلات ساخت،ماشین های ابزار،ماشین های الکتریکی از رشته مدیریت ... ارائه نمونه سوالات استخدامی بانک،نیروهای مسلح،سوالات استخدامی عمومی و مصاحبه،ادارات و ارگانها و .

نمونه سوال امتحانی از درس ماشین های dc برای الکتروتکنیک

www.kanoon.ir › نمونه سوال امتحانیالکتروتکنیکماشین های dc

نمونه سوال و پاسخنامه تشریحی امتحانی از درس ماشین های dc برای الکتروتکنیک.

نمونه مسایل حل شده سوالات ماشین سه فاز - آرشیو وبلاگهای ایرانی

alvarssport-blogfa-com.2p -ir.parsblogs.ir/.../نمونه+مسایل+حل...

translate this page

نمونه مسایل حل شده سوالات ماشین سه فاز. ... سوالات ماشین های الکتریکی سه فاز 1- نسبت تبدیل ترانس ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو + سوالات تخصصی رایگان.

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو با پاسخنامه تشریحی - برق نیوز | خبر ...

khabarfarsi.com/u/34628520 - translate this page

mar 6, 2017 - جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و ... پاسخنامه مربوط به دروس تخصصی رشته برق شامل ماشین های الکتریکی، بررسی سیستم ... از هر درس حداقل 50 نمونه سوال از آزمون های استخدامی گذشته وزارت نیرو با ...

: نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی ی برق - شبکه فایل

dl596.filenetwork.ir/article262355-تخصصی...استخدامی.../view.ht...

translate this page

feb 28, 2017 - نمونه سوالات آزمون استخدامی رشته ی برق در 42 صفحه و 192 سوال شامل: سوالات ریاضیات مدارهای الکتریکی مدار منطقی ماشینهای الکتریکی ...

نمونه سوالات درس تاسیسات الکتریکی

yeptei.blogpen.ir/

translate this page

may 24, 2017 - مجموعه نهم کتاب های ی برق؛ ماشین ها، موتورها و تجهیزات الکتریکی ... نمونه سوالات آزمون استخدامی بقیه الله با پاسخ به همراه جزوه منابع ...

مجموعه نمونه سوالات درس ماشین های الکتریکی - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/2913/مجموعه-نمونه-سوالات-درس-ماشین-های-الکت/

translate this page

مجموعه نمونه سوالات درس ماشین های الکتریکی. karshenasi-[www.rdaneshjoo.ir]. سوالات بهمراه پاسخنامه تستی و تشریحی درس ماشین های الکتریکی پیام نور ...

جزوات و سوالات ی و ارشد سراسری و آزاد|سنجش3

https://sanjesh3.org/

translate this page

جزوات و سوالات ی و ارشد سراسری و آزاد|سنجش3-جامع ترین سایت جزوات و سوالات ... جامع ترین بانک نمونه سوالات آزمون های استخدامی و کامل ترین منابع آزمون .... الکتریکی، نمونه سوال الکترونیک، نمونه سوال ماشین های الکتریکی، نمونه سوال ابزار ...

نمونه سوالات تخصصی استخدامی راه آهن سال 94 - چکیده و مشخصات ...

cdlc.ir/85/33/ -نمونه-سوالات...استخدامی-راه.../html_description

translate this page

نمونه سوالات تخصصی استخدامی راه آهن سال 94 نمونه سوالات تخصصی ... شامل سوالات: سوالات ریاضیات، مدارهای الکتریکی، مدار منطقی، ماشینهای الکتریکی، ...

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس ماشین های الکتریکی ac سال سوم فنی ...

soalsara.ir/post/510

translate this page

سوالات و پاسخنامه امتحان نهایی درس ماشین های الکتریکی ac سال سوم فنی حرفه ای ... برچسب ها: نمونه سوالات و پاسخنامه ماشین های الکتریکی dc سال سوم. permanent ...

سوالات استخدامی هنرآموز کار ماشین های کشاورزی | نمونه سوالات پر ...

testmedu.ir/سوالات-استخدامی-هنرآموز- کار-ماش/153

translate this page

oct 29, 2016 - نمونه سوالات استخدامی هنرآموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش – طلا فایل ..... رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی ماشین های الکترونیکی: 20 ...

سوالات ارشد آزاد 92 ی برق-قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی - کنکور

kur.in › آزمون برتر

translate this page

نتایج اولیه آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور اعلام شد. 29 تیر 1396. مجلس مجازات ... اعلام نتایج تمام مدارس نمونه تی تا فردا. 26 تیر 1396. فردا آ ین ..... دسته : آزمون برتر · سوالات ارشد آزاد – 40182- ی برق-قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی ...

نمونه سوالات استخدامی شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر اصفهان با جواب

netdl.ir/نمونه-سوالات-شرکتهای-تعاونی-سفیران-نو/

translate this page

این مجموعه کمک آموزشی استخدامی با نام نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکتهای تعاونی ... الکترونیک-مدار الکتریکی-مبانی ماشینهای الکتریکی-تجهیزات پست-مبانی ...

نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی شرکت نفت - میهن پروژه

mihanproje.ir/post-158- +نمونه+سوالات+تخصصی+و+عمومی+ا...

translate this page

شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت، ضمن آشنایی بیشتر با نحوه طرح ... ماشین های الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ.

کنکور الکتروتکنیک (برق صنعتی) - نمونه سوال ماشین های dc

barghfam. /tag/نمونه-سوال-ماشین-های-dc

translate this page

کنکور الکتروتکنیک (برق صنعتی) - نمونه سوال ماشین های dc - کلاس های ... برچسب ها: نمونه سوال امتحانی, نمونه سوال مدارهای الکتریکی, نمونه سوال ماشین های ac, نمونه ...

استخدامی نمونه سوالات استخدامی برق با پاسخ تشریحی تخصصی ...

you.sellfile.ir/prod-675376-نمونه+سوالات+استخدامی+برق+با+پاس...

translate this page

مجموعه منابع و نمونه سوالات آزمون های استخدامی رشته برق با پاسخ تشریحی. ... ایران خودرو سایپا و شرکت های خودرو سازی. شرکت مخابرات ، وزارت ... ماشین های الکتریکی.

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/12155/نمونه-سوالات-ماشین-های-الکتریکی/

translate this page

نمونه سوالات درس ماشین های الکتریکی با پاسخنامه ، پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نیمسال اول 96-95 با جواب سوالات نیمسال دوم 95-94.

آگهی استخدام جدید - مطالب ابر سوالات استخدامی برق ماشین های الکتریکی

estekhdamejadid.mihanblog.com/.../سوالات%20استخدامی%20برق...

translate this page

کاردانی برق: مدارهای الکتریکی-الکترومغناطیس-مدارهای فرمان-ماشین های ... برچسب ها:آگهی استخدام مترو ،استخدام مترو91 ،کار در مترو ،نمونه سوالات ازمون استخدامی مترو ...

نمونه سوالات تعمیرکار ماشینهای الکتریکی درجه 2 - openpost

openpost.ir/result/نمونه-سوالات-تعمیرکار-ماشینهای-الکتریکی-درجه-2.html

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی با پاسخ به همراه . نمونه سوالاتجزوه تعمیر برق خودرو درجه 2 نمونه سوالاتجزوه تعمیر برق خودرو ...

نمونه سوالات امتحانی بایگانی - پروژ ده پروژ ده - projectkade.ir

projectkade.ir/category/نمونه-سوالات-امتحانی/

translate this page

برچسب ها: 800 سوال استخدامی رشته برق, سوالات استخدامی برق, نمونه سوالات استخدامی برق, نمونه سوالات استخدامی ... نمونه سوالات تحلیل مدار های الکتریکی مقطع کاردانی ... برچسب ها: نمونه سوالات امتحانی هنرستان, نمونه سوالات ماشین های acهنرستان.

نمونه سوالات استخدامی شهرداریها/ بهمن ۹۴ | شبکه خبری تحلیلی نیوز

ostadnews.ir/نمونه-سوالات-استخدامی-شهرداریها-بهمن/

translate this page

مسیر شما : جزوات اساتید : نمونه سوالات استخدامی شهرداریها/ بهمن ۹۴. ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ۰ رضا ... لسانی/تیر ۹۶/ جزوه طراحی جامع ماشین های الکتریکی · شهرتاش ...

نمونه سوالات تستی ماشینهای اللکتریکی - matlabevizhe

ساختار اتم
درخواست حذف اطلاعات

مطالعه روی عنصرها به حدود ۲۵۰۰ سال پیش برمی گردد. د ون با استفاده از واژه یونانی اتم که به معنای تجزیه ناپذیر است، ذره های سازنده عنصرها را توضیح داد. وی نظریه ی خود را در هفت بند بیان کرد. اگر چه امروز می دانیم که اتم ها خود از ذرات کوچکتری تشکیل شده اند اما هنوز باور داریم که اتم کوچکترین ذره ای است که خواص شیمیایی و فیزیکی یک عنصر به آن بستگی دارد.

الکترون نخستین ذره زیر اتمی

اجرای آزمایش های بسیاری با الکتریسته، مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است. کشف الکتریسته ن، وقوع واکنش شیمیایی به هنگام عبور جریان برق از میان محلول یک ترکیب شیمیایی ف دار(برقکانت)، و آزمایش های بسیار روی لوله ی پرتو کاتدی منجر به شناخت الکترون شد.

لوله پرتو کاتدی لوله ای شیشه ای است که بیشتر هوای آن خارج شده است. در دو انتهای این لوله دو الکترود ف ی نصب شده است. هنگامی که یک ولتاژ قوی بین این دو الکترود اعمال شود، پرتوهایی از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جریان می یابد که به آن پرتوهای کاتدی می گویند. این پرتوها بر اثر برخورد با یک ماده ی فلوئور سنت نور سبز رنگی ایجاد می کنند.

تامسون موفق شد نسبت بار به جرم الکترون را به کمک این آزمایش ها اندازه گیری کند.

پس از آن رابرت میلیکان توانست مقدار بار الکتریکی الکترون را اندازه بگیرد. به این ترتیب جرم الکترون نیز با کمک نسبت بدست آمده تامسون محاسبه شد. بار الکترون ۱۹-۱۰*۶۰۲/۱ کولن و جرم الکترون ۲۸-۱۰*۱۰۹/۹ گرم است.

پرتو زایی

در حالی که تامسون روی پرتوهای کاتدی آزمایش کرد، هم زمان هانری بکرل فیزیکدانی که روی خاصیت فسفرسانس مواد شیمیایی کار می کرد با پدیده ی جالبی روبرو شد. این پدیده پرتوزایی و مواد دارای این خاصیت پرتوزا نامیده شدند.

بعد از آن رادرفورد به این موضوع علاقه مند شد و پس از سال ها تلاش فهمید، این تابش خود ترکیبی از سه نوع تابش مختلف آلفا ، بتا، و گاما می باشد. (شکل زیر):

مدل اتمی تامسون
تامسون پس از کشف الکترون ساختاری برای اتم پیشنهاد کرد که در آن الکترون ها با بار منفی در فضای ابر گونه ای با بار مثبت پراکنده اند و جرم اتم را مربوط به جرم الکترون ها می دانست، حال آنکه فضای ابرگونه مثبت را بدو ن جرم می دانست.

مدل اتمی رادرفورد

رادرفورد نتوانست تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند. و پس از آزمایش های بسیار، نادرست بودن مدل تامسون را اثبات کرد. او در آزمایش خود ورقه نازکی از طلا را با ذره های آلفا بمباران کرد، به امید آنکه همه ی ذره های پرانرژی و سنگین آلفا که دارای بار مثبت نیز هستند با کمترین انحراف از این ورقه نازک طلا عبور کنند. اما مشاهده کرد که تعداد کمی از ذرات منحرف شده خارج می شوند و تعداد بسیار کمی از آن به طور کامل منحرف شده و به عقب برمی گردند.

پس نتیجه گرفت که حتماً یک هسته کوچک در مرکز اتم وجود دارد که محل تمرکز بارهای مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم نیز در درون این هسته است که توانایی به عقب راندن ذره های سنگین و پرانرژی آلفا را دارد.

رادرفورد با استفاده از نتایج این آزمایش مدل «اتم هسته دار» را پیشنهاد کرد.

دیگر ذره های سازنده اتم

پروتون ذره ای با بار نسبی +۱ و جرمی ۱۸۳۷ بار سنگین تر از جرم الکترون، دومین ذره ی سازنده اتم است.

نوترون ذره ای است که بار الکتریکی ندارد و جرم آن برابر جرم پروتون است، سومین ذره ی سازنده اتم است.

عدد اتمی ، عددی است که تعداد پرتون ها را در اتم مشخص می کند و با z نشان داده می شود.

از آنجا که اتم ذره ای خنثی است، بنابر این تعداد الکترون ها و پروتون های آن باید برابر باشد، پس عدد اتمی تعداد الکترون ها در یک اتم را نیز مشخص می کند.

عدد جرمی و ایزوتوپ ها

به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی می گویند. عدد جرمی با a نشان داده می شود. a = z+ n

اندازه گیری جرم اتم ها با کمک دستگاه طیف سنج نشان می دهد که همه اتم های یک عنصر جرم ی انی ندارند. از آنجا که عدد اتمی در واقع تعداد پروتون ها در همه اتم های یک عنصر ی ان است، پس تفاوت جرم باید مربوط به تعداد نوترون های موجود در هسته ی اتم باشد. این مطالعات به معرفی مفهوم ایزوتوپ انجامید. ایزوتوپ ها اتم های یک عنصر هستند که عدد اتمی ی ان و عدد جرمی متفاوت دارند.

برای مثال آزمایش ها وجود دو ایزوتوپ کلر – ۳۵ (۳۵۱۷cl) و کلر – ۳۷ (۳۷۱۷cl) را به اثبات رسانده است.

شیمی دان ها اطلاعات هر اتم را بصورت زیر می نویسند:

جرم یک اتم

شیمی دان ها برای بیان جرم عنصرها بدین صورت عمل د که فراوان ترین ایزوتوپ کربن یعنی کربن ۱۲ (126c) را به عنوان استاندارد انتخاب د و جرم عنصرهای دیگر را با استفاده از نسبت هایی که در محاسبات آزمایشگاهی بدست آمده بود، بیان د.

به عنوان مثال جرم اتم ا یژن ۳۳/۱ برابر جرم اتم کربن است. با توجه به اینکه جرم اتم کربن ۱۲ می باشد می توان جرم اتم ا یژن را محاسبه کرد. در این مقیاس جرم اتم ا یژن برابر ۰۰/۱۶ خواهد شد.

واحد جرم اتمی amu است که کوتاه شده ی عبارت atomic m unit است. در این مقیاس جرم پروتون و نوترون ۱amu است.

با توجه به وجود ایزوتوپ ها و تفاوت در فراوانی آنها، برای گزارش جرم نمونه های طبیعی از اتم عنصرهای مختلف جرم اتمی میانگین به کار می رود.

طیف نشری خطی

رابرت بونزن شیمیدان آلمانی دستگاه طیف بین را طراحی کرد. هنگامی که او مقداری از یک ترکیب مس دار مانند کات کبود را در شعله ی مشعل دستگاه قرار داد، مشاهده کرد که شعله از آبی به سبز تغییر رنگ داد. او این نور سبز رنگ را از یک منشور عبور داد و الگویی مانند شکل ۴ بدست آورد. او این الگو را طیف نشری خطی نامید. هر ف طیف نشری خطی خاص خود را داراست و مانند اثر انگشت می توان از این طیف برای شناسایی ف مورد نظر بهره گرفت.

مدل اتمی بور

در سال ۱۹۱۳ نی بور دانشمند دانمارکی مدل تازه ای را برای اتم هیدروژن با فرض های زیر ارائه کرد:

1– الکترون در اتم هیدروژن در مسیری دایره ای شکل به دور هسته گردش می کند.

2– انرژی الکترون با فاصله ی آن از هسته رابطه مستقیم دارد.

3– این الکترون فقط می تواند در فاصله های معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند. در واقع الکترون تنها مجاز است که مقادیر معینی انرژی را بپذیرد. به هریک از این مسیرهای دایره ای، تراز انرژی می گویند.

4– این الکترون معمولاً در پائین ترین تراز انرژی ممکن قرار دارد. به این تراز انرژی ح پایه می گویند.

5– با دادن مقدار معینی انرژی به این الکترون می توان آن را از ح پایه (ترازی با انرژی کمتر) به ح برانگیخته (ترازی با انرژی بالاتر) انتقال داد.

6– الکترون در ح برانگیخته ناپایدار است، از این رو همان مقدار انرژی را که پیش از این گرفته بود از دست می دهد و به ح پایه برمی گردد.

به این گونه انرژی که بصورت یک بسته ی انرژی مبادله می شود، انرژی کوانتومی یا پیمانه ای می گویند. بور با کوانتیده در نظر گرفتن ترازهای انرژی توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند.

مدل کوانتومی اتم

این مدل در سال ۱۹۲۶ توسط اروین شرودینگر مطرح شد. وی در این مدل از حضور الکترون در فضایی سه بعدی به نام اوربیتال سخن به میان آورد. همان گونه که برای مشخص موقعیت یک جسم در فضا به سه عدد (طول ، عرض و ارتفاع) نیاز است، برای مشخص هر یک از اوربیتال های یک اتم نیز به چنین داده هایی نیاز داریم. شرودینگر به این منظور از سه عدد m1 و l و n استفاده کرد که عددهای کوانتومی خوانده می شوند.

عدد کوانتومی اصلی (n)

عددی است که بور برای مشخص ترازهای انرژی یا همان لایه های الکترونی به کار برد. ۱= n پایدارترین لایه انرزی را نشان می دهد. هر چه n بالاتر رود سطح انرژی لایه های الکترونی افزایش می یابد و فاصله ی آن لایه از هسته دورتر می شود. لایه های الکترونی خود از گروه های کوچک تر به نام زیر لایه تشکیل شده اند.عدد n تعداد زیر لایه های هر لایه را هم مشخص می کند. مثلاً در لایه الکترونی ۲= n دو زیر لایه وجود دارد.

عدد کوانتومی اوربیتالی (l)

نشان دهنده ی شکل ، انرژی و تعداد اوربیتال ها است.

l می تواند مقادیر ۰ تا 1 - n را در بر بگیرد.

1 اوربیتال کردی l=0 s

اوربیتال دمبلی l=1 p

5 اوربیتال l=2 d

7 اوربیتال l=3 f

عدد کوانتومی مغناطیسی (۱m)

جهت گیری اوربیتال ها را در فضا معین می کند. ۱m می تواند مقادیری از l – تا l + دارا باشد. با در نظر گرفتن محورهای x ، y ، z قرار می گیرد و به صورت px ؛ py ؛ pz نشان داده می شود.

برای آدرس دادن اوربیتال ها به شیوه ی زیر عمل می شود:

برای مثال2px نشان می دهد که این اوربیتال دمبلی شکل در لایه الکترونی دوم و در زیرلایه ی p قرار دارد و در راستای محور xها جهت گیری کرده است.

عدد کوانتومی مغناطیسی اسپین (ms)

مربوط به جهت حرکت الکترون به دور خودش است. دانشمندان افزون بر حرکت اوربیتالی ، یک حرکت اسپینی نیز به الکترون نسبت داده اند (حرکت الکترون به دور خود ms تنها دو مقدار (½+ برای چرخش در جهت عقربه های ساعت و ½- برای چرخش در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت) دارد.

طبق اصل پائولی در هر اوربیتال حداکثر دو الکترون آن هم با اسپین مخالف قرار می گیرند.

اگر برای رسم آرایش الکترونی اتم عنصرهای دیگر از اتم هیدروژن شروع کنیم و سپس یک به یک بر تعداد پروتون های درون هسته بیفزائیم، بدین گونه اتم عنصرهای سنگین تر از هیدروژن را به ترتیب افزایش عدد اتمی ساخته ایم. به این شیوه، اصل آفبا می گویند.

آرایش الکترونی عناصر

آرایش الکترونی نحوه چنیش الکترون ها را در لایه های اطراف هسته اتم نشان می دهد.کار را با اتم هیدروژن که یک الکترون در اوربیتال s1 دارد، آغاز می کنیم. با افزودن یک الکترون، آرایش الکترونی اتم عنصر بعدی he که 2s1 است بدست می آید. به این ترتیب از عنصری به عنصر بعدی می رویم تا به آرایش الکترونی اتم مورد نظر می رسیم. این روش در ابتدا از طرف ولفگانگ پائولی مطرح شد و به روش «بناگذاری» موسوم است.

الکترون متمایز کننده

الکترونی که در روش بناگذاری ، به آرایش الکترونی یک عنصر افزوده می شود تا عنصر بعدی بدست آید، الکترون متمایز کننده نامیده می شود.

این الکترون، آرایش الکترونی اتم یک عنصر را از اتم عنصر پیشین متمایز می کند. الکترون متمایز کننده در هر مرحله به اوربیتال خالی دارای کمترین انرژی افزوده می شود.

آرایش الکترونی صحیح عناصر

آرایش الکترونی صحیح عناصر به صورت زیر است:

1s ، 2s ، 2p ، 3s ، 3p ، 4s ، 3d ،4p ، 5s ، 4d ، 5p ، 6s ، 4f ، 5d ، 6p ، 7s ،5f ، 6d ، 7p

انرژی لایه های فرعی

انرژی همه اوربیتال های یک زیرلایه ی ان است. مثلا انرژی هر اوربیتال p3 برابر انرژی هر یک از دو اوربیتالp3 دیگر است. تمام پنج اوربیتالd3 نیز انرژی ی ان دارند. اما در یک لایه اصلی ، زیرلایه های مختلف انرژی متفاوت دارند.

برای هر مقدار n ، انرژی زیرلایه ها به ترتیب s < p < d < f افزایش می یابند.

در n = 3 ، اوربیتال s3 کمترین انرژی، اوربیتال هایp3 ، انرژی متوسط و اوربیتال های d3 حداکثر انرژی را دارند.

گاهی انرژی اوربیتال های مربوط به لایه های مختلف، همپوشانی دارند. مثلا" در بعضی از اتم ها ، اوربیتالs4 ، کم انرژی تر از اوربیتالd3 است.

ترتیب قرار دادن اوربیتال ها

ترتیب معینی برای قرار دادن متوالی اوربیتال ها برحسب انرژی که برای تمام اتم ها صدق می کند، وجود ندارد. در فرآیند فرضی بناگذاری ، خصلت اتم به موازات افزایش یافتن تعداد پروتون و نوترون در هسته و نیز اضافه شدن تعداد الکترون ها تغییر می کند. خوشبختانه، تغییرات ترتیب انرژی اوربیتالی از عنصری به عنصر بعد به تدریج و بطور منظم صورت می پذیرد. این ترتیب تنها برای موقعیت های اوربیتالی که الکترون متمایز کننده در فرآیند بناگذاری در آن جا می گیرد صادق است .به این ترتیب که ازs1 شروع می کنیم و به تدریج اوربیتال های بالاتر را پر می کنیم. باید توجه کنیم که در زیرلایه p سه اوربیتال، در d پنج اوربیتال و در f هفت اوربیتال وجود دارد. هر زیرلایه را پیش از آنکه به زیرلایه بعدی الکترون داده شود، پر می کنیم.

ج تناوبی و آرایش الکترونی

برای بدست آوردن آرایش الکترونی می توان ج تناوبی را مورد استفاده قرار داد. نوع الکترون متمایز کننده به موقعیت عنصر در ج تناوبی ارتباط داده می شود. توجه کنید که ج را می توان به یک دسته «s» ، یک دسته «p» ، یک دسته «d» ، و یک دسته «f» تقسیم کرد. برای عناصر دسته «s» ، و دسته «p» ، عدد کوانتومی اصلی الکترون متمایز کننده ، مساوی شماره تناوب ، برای عناصر دسته «d» برابر با شماره تناوب منهای یک و برای عناصر دسته «f» مساوی با شماره تناوب منهای دو است.

· برای آنکه بتوانید بحث را برای بدست آوردن آرایش الکترونی تعقیب کنید، باید یک ج تناوبی دم دست داشته باشید. به عنوان مثال ، اولین تناوب از دو عنصر تشکیل شده است، (هیدروژن و هلیوم)که هر دوی آنها ، از عناصر دسته «s» هستند. آرایش الکترونی هیدروژن1s1 و از آن هلیوم2s1 است.

· تناوب دوم با لیتیم (1s1 2s1) و بریلیم (1s2 2s2) آغاز می شود که در آنها الکترون ها به اوربیتال s2 افزوده می شوند. در شش عنصری که این تناوب را تکمیل می کنند، یعنی بور (1s2 2s2 2p1) تا گاز نجیب نئون (1s2 2s2 2p6) الکترونها یک به یک به سه اوربیتالp2 افزوده می شوند.

· الگوی تناوب دوم در تناوب سوم نیز تکرار می شود. دو عنصر دسته «s» ، سدیم(1s2 2s2 2p6 3s1 ) و منیزیم (1s2 2s2 2p6 3s2) هستند. شش عنصر «دسته p» از آلومینیوم (1s2 2s2 2p6 3s2 3p1) تا گاز نجیب آرگون (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) را در بر می گیرند.

· در بحث مربوط به آرایش الکترونی بقیه عناصر ، تنها اوربیتالهای بیرونی نشان داده خواهند شد.مشاهده متن کامل ...
آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن
درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن

گسترش و توسعه شهر‌ها، سبب افزایش میزان مصرف انرژی الکتریکی می شود و لازمة تأمین آن احداث و توسعة شبکه های انتقال و توزیع نیرو می باشد در ای بزرگ انجام این مهم به سادگی عملی نمی باشد کمبود زمین، گرانی قیمت زمین، مشکلات زیست محیطی، مشکلات تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم همه با‌هم گاهی احداث خطوط انتقال نیرو را آنقدر پیچیده می سازند که حتّی ب
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 158
فرمت فایل doc
حجم فایل 6206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58
آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آنفروشنده فایل


کد کاربری 51کاربر

گسترش و توسعه شهر‌ها، سبب افزایش میزان مصرف انرژی الکتریکی می شود و لازمة تأمین آن احداث و توسعة شبکه های انتقال و توزیع نیرو می باشد. در ای بزرگ انجام این مهم به سادگی عملی نمی باشد. کمبود زمین، گرانی قیمت زمین، مشکلات زیست محیطی، مشکلات تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم همه با‌هم گاهی احداث خطوط انتقال نیرو را آنقدر پیچیده می سازند که حتّی بدون توجّه به مسائل اقتصادی هم اجرای آن به سهولت میسر نمی باشد.


طبیعی است هر‌چه بر میزان انرژی الکتریکی درخواستی افزوده گردد، لازمة تأمین آن افزایش ولتاژ خطوط انتقال جدید می‌باشد که در چنین ح ی مشکلات زیر پدیدار می شود: • افزایش فواصل فازی

 • افزایش پهنای برج

 • افزایش حریم خطوط

 • افزایش باند عبور


این عوامل سبب افزایش مساحت زمین ی در طول مسیر خطوط انتقال نیرو گشته و در نتیجه تهیه و تدارک آن را با مشکلات زیادی همراه می سازند. بنابراین اگر قرار باشد احداث خطوط انتقال در مسیر‌های جدید صورت گیرد، با توجّه به قیمت بسیار بالای زمین در شهر‌های بزرگ، تنها قیمت زمین در یک کیلومتر از طول مسیر به چندین برابر بهای یک کیلومتر از خطوط عادی افزایش می‌یابد که در بسیاری موارد برق‌رسانی را از دیدگاه اقتصادی توجیه نمی‌نماید.


در چند دهة اخیر، مطالعات گسترده‌ای در زمینة توسعه شبکه‌های شهری بصورت مقالات و گزارشات علمی در کنفرانس‌ها و مجلّات معتبر منتشر گردیده که در تمامی آنها تلاش در کاهش مساحت زمین در طول مسیر خطوط انتقال نیرو بوده است. استفاده از خطوط انتقال فشرده یا کمپکت (compact) و نزدیک‌سازی فاز‌ها با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف، روشهایی هستند که در تقلیل مساحت زمین ی، به کار گرفته می‌شوند که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند.


1-1- تعریف خطوط انتقال کمپکت


کمپکت سازی خطوط به کلیة ترفند‌ها و روش‌هایی اتلاق می‌گردد که در نزدیک‌سازی فواصل افقی و عمودی فاز‌ها مؤثر باشند. طبیعی است نزدیک‌سازی فاز‌ها خود به عوامل بسیار متعدد دیگری بستگی دارد که در مجموعه دانش‌های متعلّق به خطوط انتقال کمپکت جای می‌گیرند. بنابراین حاصل بکارگیری تمام این روش‌ها، تقلیل پهنا و ارتفاع پایه‌ها یا برج‌ها و در نتیجه تقلیل مساحت زمین ی در طول مسیر می شوند.


خطوط انتقال کمپکت به پایه‌ها یا برج‌های خاصّی اتلاق نمی‌شود، بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپکت‌سازی چه باشد می‌توان روش‌های مختلفی را بکار گرفت. بعبارت دیگر پهنای برج یا فاصله فاز‌های کناری که عملاً در محاسبه عرض باند عبور دخ دارند، بر حسب اینکه خطوط انتقال معمولی یا خیلی کمپکت باشند می‌توانند، در محدوده وسیعی تغییر نمایند. بنابراین خطوط انتقال کمپکت از نظر ظاهری از انواع مختلفی تشکیل می گردد که بر حسب شرایط جغرافیائی و جوی منطقه و سایر پارامتر‌های فنّی و اقتصادی می‌تواند تغییر نماید. از آنجا که لازمة کمپکت‌سازی خطوط انتقال، بکارگیری طرحهای ویژه و در برخی موارد استفاده از تجهیزات اضافی است، لذا ممکن است در برخی موارد سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث آنها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی افزایش یابد، امّا اگر در محاسبات اقتصادی، قیمت زمین نیز منظور گردد، در اغلب موارد بکارگیری خطوط انتقال کمپکت ضمن اینکه دارای مزیت‌های فنّی است، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشد.


1-2- مزایا و معایب خطوط انتقال کمپکت


تجارب کشور‌های پیشرفته جهان نشان می‌دهد که استفاده از خطوط انتقال کمپکت، بخصوص در مناطق شهری، جنگلی یا مناطقی که محدودیت زمین وجود داشته باشد، اغلب موارد اقتصادی و موجه است. اصولاً نزدیک شدن فاز‌های خطوط انتقال نیرو به یکدیگر ضمن اینکه مزایای زیادی را بهمراه دارد، در برخی موارد دارای معایبی نیز می‌باشند که ذیلاً بطور اختصار به آنها اشاره می‌گردد.


1-2-1- مزایای خطوط انتقال نیروی کمپکت


وقتی خطوط انتقال نیرو بصورت کمپکت طراحی می‌شوند یا بعبارت دیگر فواصل افقی و عمودی فاز‌ها بهم نزدیک می‌شوند، مزایائی را نیز بهمراه خواهند داشت که برخی از آنها بشرح زیر می‌باشند:


1. فواصل افقی و در نتیجه پهنای (فواصل فاز‌های کناری) برجها یا پایه‌ها کاهش می‌یابد؛


2. فواصل عمودی فاز‌ها و در نتیجه ارتفاع پایه‌ها کاهش می‌یابد؛


3. وزن پایه‌ها یا برج‌ها کمتر می شود؛


4. پهنای باند عبور کاهش می‌یابد؛


5. مساحت زمین ی کاهش می‌یابد؛


6. قیمت زمین ی در طول مسیر کاهش می‌یابد؛


7. امکان نصب خطوط با ولتاژ بالاتر در مسیر خطوط توزیع موجود مسیر می‌گردد؛


8. پایه‌های خطوط کمپکت دارای نمای ظاهری بهتری می‌باشند؛


9. ابعاد کم برجها امکان نصب آنها را در وسط اتوبانهای شهری میسّر می‌سازد؛ 1. نیاز به فونداسیون کمتری دارند؛

 2. توان انتقالی از واحد زمین ی بیشتر می‌شود؛

 3. در مناطق شهری یا مناطقی که قیمت زمین زیاد است، هزینه انتقال انرژی کاهش می‌یابد؛

 4. راکتانس سلفی خط کاهش می‌یابد؛

 5. ظرفیت خازنی خط افزایش می‌یابد؛

 6. قدرت طبیعی یا sil خط افزایش می‌یابد؛

 7. افت ولتاژ بهبود می‌یابد؛

 8. تلفات انرژی قدری کاهش می‌یابد؛

 9. توان انتقالی و ظرفیت خطوط افزایش می‌یابد.


  1. 1-2-2- معایب خطوط انتقال نیروی کمپکت


در کنار مزایائی که در بالا بدانها اشاره گردیده است خطوط انتقال نیروی کمپکت دارای معایبی هم می‌باشند که برخی از آنها بشرح زیر می‌باشند:


1. بدون احتساب قیمت زمین، سرمایه‌گذاری خطوط قدری افزایش می‌یابد؛


2. فاصلة پایه های خط انتقال در برخی موارد باید کاهش یابد؛


3. تعداد پایه‌ها افزایش می‌یابد؛


4. در شرایط طراحی ی ان قابلیت اطمینان برق‌رسانی ممکن است قدری کاهش یابد؛


5. جریان اتصال کوتاه افزایش می‌یابد؛


6. حریم ناشی از میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی افزایش می‌یابد؛


7. گرادیان ولتاژ در سطح هادی افزایش می‌یابد و در نتیجه برای شرایط ی ان ممکن است در برخی موارد لازم شود تا قطر ‌هادی افزایش یابد؛


8. تلفات کرونا و اغت ات رادیوئی ناشی از آن افزایش می‌یابد (برای هادی مشخص)؛


9. تعداد فونداسیون‌ها بیشتر می‌شود (به‌دلیل افزایش تعداد پایه‌ها).


گرچه وجود ویژگی‌های مطلوب خطوط انتقال کمپکت، بکارگیری آنها را در اغلب موارد توجیه‌پذیر می‌سازد، امّا گاهی اوقات ممکن است در مناطقی که قیمت زمین ارزان است، استفاده از خطوط خیلی کمپکت توجیه اقتصادی نداشته باشد. امّا در مناطق شهری، صنعتی، جنگلی، مناطق ویژه و یا مناطقی با زمین‌های گرانقیمت، ویژگی‌های مثبت آنها سبب می‌شوند تا مورد توجه جدی مسئولین و طراحان، قرار گیرند. اگر هدف تقلیل مساحت زمین ی در طول مسیر باشد، تنها راه عملی بهره‌گیری از خطوط انتقال کمپکت نمی‌باشد، بلکه بر حسب مورد می‌توان از روش‌های مختلف دیگری نیز استفاده نمود. بعنوان مثال وقتی یک خط انتقال چند مداره به جای چند خط انتقال یکمداره نصب می‌شود، عملاً مساحت زمین ی کاهش می‌یابد هرچند که برج انتخ از نوع کمپکت نباشد. بهمین دلیل قبل از آنکه به خطوط انتقال کمپکت اشاره شود روش‌های مختلف کاهش ابعاد برج و مساحت زمین ی در طول مسیر خطوط انتقال نیرو بطور اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند.


1-3- روشهای کاهش مساحت زمین ی


گرچه با احداث خطوط انتقال نیروی کمپکت، امکان کاهش مساحت زمین ی در طول مسیر، میسّر می‌شود. امّا این اقدام تنها متکی یا وابسته به نزدیک‌سازی فاز‌ها نمی‌باشد، بلکه با شیوه‌های مختلفی که ذیلاً به چند مورد از آنها اشاره می‌گردد، نیز می‌توان مساحت زمین ی را کاهش داد.


1-3-1- احداث خطوط انتقال دو مداره


در بسیاری از موارد به جهت افزایش قابلیت اطمینان برق‌رسانی مصرف کنندگان، از چندین خط انتقال یک مداره آن هم در یک مسیر مشخص استفاده می شود (از جمله خطوط انتقال نیروگاه نکا به تهران). در صورتیکه هدف تقلیل مساحت زمین باشد، با تبدیل دو خط انتقال یک مداره به یک خط انتقال دو مداره نیز می‌توان مساحت زمین ی را کاهش داد. در شکل (1) تصویر دو خط انتقال یک مداره ه در یک مسیر مشخص و در کنار یکدیگر نصب شده‌اند را نشان می‌دهد. شکل (2) نیز تصویر یک خط انتقال دو مداره را نشان می‌دهد. از مقایسه این دو تصویر چنین برداشت می‌شود که برای انتقال توان معین هر دو روش می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، امّا در صورت انتخاب خط انتقال دو مداره مساحت زمین ی کاهش می‌یابد که از این دیدگاه یک مزیت می‌باشد، هر چند قابلیت اطمینان برق‌رسانی، دو خط انتقال نیرو یک مداره بیش از یک خط انتقال دو مداره می‌باشد. علاوه بر آن بر حسب اینکه آرایش فاز‌ها، زنجیره مقره‌ها و یا نوع برج خطوط انتقال دو مداره نیز چه باشند، باز هم می‌توان مساحت زمین را کاهش داد، شکلهای (3) و (4) دو نمونه از برج‌های دو مداره متفاوت را نشان می‌دهد. همانطور که از این شکلها پیدا است حتّی برای فواصل معیّنی از فاز‌ها در صورت استفاده از پایه‌های تلسکوپی پهنای برج کمتر می‌شود که این موضوع نشانگر اهمیت نقش و نوع پایه‌ها در کاهش مساحت زمین ی در طول مسیر خطوط انتقال می‌یابد.


بنابراین اگر هدف تقلیل مساحت زمین باشد با تبدیل خطوط انتقال یک مداره به دو مداره یا با انتخاب آرایش مناسبی از فاز‌ها یا زنجیرةمقره‌ها می توان مساحت زمین ی را در طول مسیر کاهش داد. بعبارت دیگر تبدیل دو خط یک مداره به یک خط دو مداره نوعی کمپکت سازی است، اگرچه این شیوه در تعاریف خطوط کمپکت جایی نمی‌گیرد.


فهرست:


فصل 1-تعاریف اولیه در مورد خطوط کمپکت4
1-1-کلیّاتی در خصوص خطوط انتقال نیروی کمپکت4
1-2-تعریف خطوط انتقال کمپکت5
1-3-مزایا و معایب خطوط انتقال کمپکت6
1-3-1-مزایای خطوط انتقال نیروی کمپکت6
1-3-2-معایب خطوط انتقال نیروی کمپکت7
1-4-روشهای کاهش مساحت زمین ی8
1-4-1-احداث خطوط انتقال دو مداره8
1-4-2-احداث خطوط انتقال باندل10
1-4-3-احداث خطوط چند مداره12
1-5-موانع نزدیک‌سازی فازها15
فصل 2-مشخصه های الکتریکی خطوط کمپکت16
2-1-مقدمه 16
2-2-راکتانس سلفی16
2-3-راکتانس خازنی18
2-4-رابطه راکتانس سلفی و خازنی22
2-5-امپدانس موجی23
2-6-قدرت طبیعی خط24
2-7-مقادیر عددی پارامترهای الکتریکی28
فصل 3-نقش شرایط محیطی در تنظیم فاصله فازها32
3-1-مقدمه 32
3-2-سرعت باد32
3-3-درجه حرارت محیط33
3-4-ارتفاع منطقه34
3-5-فشار هوا34
3-6-چگالی هوا35
3-7-رطوبت هوا36
3-8-آلودگی محیط36
3-9-قطر یخ 38
3-10-نشستن برف روی زنجیره مقره ها39
3-11-علل افزایش فواصل فازی41
فصل 4-آرایش فازها در خطوط انتقال و تاثیر در کمپکت سازی43
4-1-مقدمه 43
4-2-آرایش افقی فازها43
4-2-1-مزایای آرایش افقی43
4-2-2-معایب آرایش افقی44
4-3-آرایش عمودی فازها47
4-3-1-مزایای آرایش عمودی48
4-3-2-معایب آرایش عمودی49
4-4-آرایش مثلثی فازها50
4-4-1-مزایای آرایش مثلثی50
4-4-2-معایب آرایش مثلثی51
4-5-آرایش ترکیبی فازها:53

آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن estekhdami.sellufile.com/product-464-آشنایی-با-خطوط-کمپکت-و-مشخصه-های-الکتریکی-آن.aspx‏ تعریف خطوط انتقال کمپکت مزایا و معایب خطوط انتقال کمپکت مزایای خطوط انتقال نیروی کمپکت ... نام محصول : آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن پروژه مشخصه های الکتریکی و آرایش فازها در خطوط کمپکت ... wikipower.ir/ -پروژه-مشخصه-های-خطوط-کمپکت/‏ - ذخیره شده - مشابه پروژه مشخصه های الکتریکی و آرایش فازها در خطوط کمپکت ... از تجهیزات اضافی است، لذا ممکن است در برخی موارد سرمایه‌گذاری لازم جهت احداث آنها در مقایسه با خطوط ... ی برق - مشخصه های الکتریکی و آرایش فازها در خطوط کمپکت www.eea-tehrani.ir/post/558‏ - ذخیره شده پروژه آشنایی با خطوط کمپکت. مقدمه ای بر خطوط کمپکت : با گسترش و توسعه ا و افزایش مراکز صنعتی میزان مصرف انرژی الکتریکی نیز افزایش می یابد ... مزایای خطوط انتقال نیروی کمپکت بایگانی - فروشگاه فایل sellufileblog.ir/tag/مزایای-خطوط-انتقال-نیروی-کمپکت/‏ - ذخیره شده آشنایی با خطوط کمپکت و مشخصه های الکتریکی آن. گسترش و توسعه شهر‌ها، سبب افزایش میزان مصرف انرژی الکتریکی می شود و لازمة تأمین آن احداث و توسعة شبکه های ... آشنایی با خطوط کمپکت - سایت تخصصی برق www.power2.ir/مقالات-متفرقه/آشنایی-با-خطوط-کمپکت‏ - ذخیره شده - مشابه از آنجا که لازمه کمپکت سازی خطوط انتقال ، بکارگیری طرح های ویژه و در برخی موارد ... کمپکت ضمن اینکه دارای باند عبور کمتری هستند ، از نظر الکتریکی نیز دارای ... خطوط کمپکت - سایت تخصصی برق www.power2.ir/مقالات-متفرقه/خطوط-کمپکت‏ - ذخیره شده - مشابه 5 ژانویه 2014 ... استفاده از خطوط انتقال فشرده یا کمپکت (compact) و نزدیک‌سازی فاز‌ها با ... موانع نزدیک‌سازی فازها; فصل 2; مشخصه های الکتریکی خطوط کمپکت; مقدمه ... مقاله کمپکت سازی خطوط انتقال فشارقوی و تاثیر آن روی پارامترهای ... www.civilica.com/paper-dsconf01-dsconf01_010=کمپکت-سازی-خطوط-انتقال-فشارقوی-و-تاثیر-آن-روی-پارامترهای-الکتریکی-خطوط-ا...‏ - ذخیره شده کمپکت سازی خطوط انتقال فشارقوی و تاثیر آن روی پارامترهای الکتریکی خطوط ... محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی ... برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید. ... بررسی میزان اسانس، ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد شوید تحت ... [ppt] پاو وینت خطوط انتقال کمپکت - مادسیج madsg.com/wp-content/uploads/.../خطوط-انتقال-کمپکت1.pptx‏ - ذخیره شده - مشابه هر چه به میزان انرژی الکتریکی درخواستی افزوده گردد ، لازمه تامین آن افزایش ولتاز ... خطوط انتقال کمپکت به پایه ها یا برجهای خاصی اطلاق نمی شود بلکه بر حسب اینکه هدف ... گردد در اغلب موارد بکارگیری خطوط انتقال کمپکت ضمن اینکه دارای مزیت های فنی است ... امکان نصب خطوط با ولتاژ بالاتر در مسیر; راکتانس سلفی کاهش می یابد . انتقال - به سایت «آمار صنعت برق» خوش آمدید amar.tavanir.org.ir/pages/project/generation/taarif/enteghal.php‏ - ذخیره شده - مشابه عبارت است از تعدادی از هادی های بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک که یک سیم سه فاز یا ... محلی است که با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها ... 1- پست ss (switch station) (کلید خانه) این پست فقط شـــــامل خطوط انتقال و کلید و ... عبارتست از ظرفیت نصب شده نامی راکتور، حک شده بر روی پلاک مشخصه آن بر ... ی برق خطوط انتقال - انواع خطوط هوایی عایق شده www.transmission2. /post-3.aspx‏ - ذخیره شده هدف از تشکیل این وبلاگ آشنا شدن با دوستانی چون شما که علاقه به برق دارید و همچنین تبادل اطلاعات می باشد. ... اتصالات ثابت در شبکه های الکتریکی · مقایسه خطوط انتقال هوایی و زمینی ... پس از ساخت هادی و کمپکت نمودن آن ابتدا یک لایه نسبتاً نازک از جنس نیمه هادی بر روی هادی کشیده شده و ... ویژگی های الکتریکی خطوط هوایی روکش دار: .


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد بار الکتریکی 11 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد بار الکتریکی 11 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بار الکتریکی

 

 

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

 

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

 

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

 

 

 

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

 

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

 

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

 

 

 

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

 

 

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

 

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

 

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

 

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

 

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

 

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

 

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

 

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

 

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

 

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 

 این اصل "پایستگی بار الکتریکی" نامیده می شود.

 

مواد جامد را بر اساس رسانای الکتریکی آن به سه گروه رسانا، نیمه رسانا و نارسانا تقسیم بندی می کنند.

 

1- در بعضی از مواد جامد الکترونهای آ ین لایه هر اتم (الکترونهای آزاد) می توانند به آسانی با گرفتن اندکی انرژی از اتم خود جدا شده و در داخل ماده جامد آزادانه جابه جا شوند. جابه جایی الکترون موجب رسانش الکتریکی ماده می شود. این گونه مواد را رسانای الکتریکی می نامیم. جسم هایی مانند مس و سایر ف ات که به علت داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی درون آن ها شارش می کند رسانا می نامند.

 

2- در مواد جامد دیگر، الکترون ها برای رها شدن از اتم یا مولکول خود، انرژی زیادی لازم دارند و چون معمولا این انرژی را به دست نمی آورند نمی توانند آزادانه جابه جا شوند، این گونه مواد را نارسانای الکتریکی (عایق یا دی الکتریک) می نامند.

جسم هایی مانند میله پلاستیکی و شیشه ای که الکترون ها نمی توانند در آن ها آزادانه حرکت کند و در نتیجه بار الکتریکی را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می نامند.

 

3- دسته دیگری از مواد وجود دارند که در آن ها مقدار کمی الکترون به دلیل ارتعاش های گرمایی یا عوامل دیگر، انرژی لازم برای رها شدن را به دست می آورند و در رسانش الکتریکی شرکت می کنند. این مواد را نیمه رسانا می نامیم.

سیلیسیوم وژرمانیوم از این گروه مواد هستند. از نیم رسانا در ساختمان دیود، ترانزیستور و مدارهای الکتریکی استفاده می شود.

 

نکته: وقتی به یک جسم نارسانا بار ریکی داده می شود، بار در محل داده شده بـه جـسـم باقی       می ماند و در جسم جابه جا نمی شود ولی وقتی به جسم رسانا بارالکتریکی داده می


با


تحقیق در مورد بار الکتریکی 11 ص


مشاهده متن کامل ...
بار الکتریکی 11 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو بار الکتریکی 11 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بار الکتریکی

 

 

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

 

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

 

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

 

 

 

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

 

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

 

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

 

 

 

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

 

 

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

 

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

 

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

 

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

 

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

 

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

 

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

 

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

 

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

 

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 

 این اصل "پایستگی بار الکتریکی" نامیده می شود.

 

مواد جامد را بر اساس رسانای الکتریکی آن به سه گروه رسانا، نیمه رسانا و نارسانا تقسیم بندی می کنند.

 

1- در بعضی از مواد جامد الکترونهای آ ین لایه هر اتم (الکترونهای آزاد) می توانند به آسانی با گرفتن اندکی انرژی از اتم خود جدا شده و در داخل ماده جامد آزادانه جابه جا شوند. جابه جایی الکترون موجب رسانش الکتریکی ماده می شود. این گونه مواد را رسانای الکتریکی می نامیم. جسم هایی مانند مس و سایر ف ات که به علت داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی درون آن ها شارش می کند رسانا می نامند.

 

2- در مواد جامد دیگر، الکترون ها برای رها شدن از اتم یا مولکول خود، انرژی زیادی لازم دارند و چون معمولا این انرژی را به دست نمی آورند نمی توانند آزادانه جابه جا شوند، این گونه مواد را نارسانای الکتریکی (عایق یا دی الکتریک) می نامند.

جسم هایی مانند میله پلاستیکی و شیشه ای که الکترون ها نمی توانند در آن ها آزادانه حرکت کند و در نتیجه بار الکتریکی را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می نامند.

 

3- دسته دیگری از مواد وجود دارند که در آن ها مقدار کمی الکترون به دلیل ارتعاش های گرمایی یا عوامل دیگر، انرژی لازم برای رها شدن را به دست می آورند و در رسانش الکتریکی شرکت می کنند. این مواد را نیمه رسانا می نامیم.

سیلیسیوم وژرمانیوم از این گروه مواد هستند. از نیم رسانا در ساختمان دیود، ترانزیستور و مدارهای الکتریکی استفاده می شود.

 

نکته: وقتی به یک جسم نارسانا بار ریکی داده می شود، بار در محل داده شده بـه جـسـم باقی       می ماند و در جسم جابه جا نمی شود ولی وقتی به جسم رسانا بارالکتریکی داده می


با


بار الکتریکی 11 ص


مشاهده متن کامل ...
150 پایان نامه ماشین های الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات

150 پایان نامه ماشین های الکتریکی

به مدت سه روز رایگان


جهت و مشاهده روی لینک زیر کلیک کنید


پایان نامه ماشین الکتریکیپایان نامه کارشناسی رشته ی برق درباره موتور الکتریکی ......www.jahandoc.com/21 ژوئن 2015 ... ماشین های القائی سه فاز ، ماشین هایی با سرعت آسن هستند که در ح موتوری زیرسرعت سنکرون ودر ح ژنراتوری بالای سرعت سنکرون کار می ...
پایان نامه خودرو برقیthesisdoc.ir/پایان نامه خودرو برقی چکیده : این پروژه بر اساس تحقیق و طراحی یکی از برنامه های ... کننده) ، موتور الکتریکی ، جعبه دنده با نسبت کاهنده روی ا ل ها و جعبه تقسیم ...


پایان نامه ماشین الکتریکی - سورن داکwww.sorendoc.ir/articles/q/براساس جستجو موارد زیر برای پایان نامه با موضوع ماشین الکتریکی در سایت ... پایان نامه کارشناسی رشته ی برق – قدرت فصل اول مقدمه 1-1 انواع ژنراتور ها ...
پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها - 20میخوام2028 دسامبر 2015 ... این پروژه به بررسی خودرو های برقی و طراحی و ساخت آنها وهم چنین به بررسی ... در خودروهای برقی سیستم تأمین قدرت شامل یک موتور الکتریکی ...


پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آن ها – طوس جابtusjob.ir/?p=382302424 ژانویه 2017 ... این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 130 صفحه می باشد. فهرست مطالب : فصل اول : تقویت کننده های چرخشی (دورانی) ۱٫۱٫اطلاعات عمومی و طبقه بندی
رایگان پایان نامه انواع روش های راه اندازی موتورهای القایی - linkedinlinkedinhttps://www.linkedin.com/.../23 دسامبر 2015 ... رایگان پایان نامه انواع روش های راه اندازی موتورهای القایی ... ماشینهای الکتریکی سه فاز به دو گروه اصلی (ماشینهای سنکرون و ماشینهای القایی) ...


پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده انها | پایان نامه ......webpal.ir/7841/25 ژانویه 2014 ... پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده انها. فهرست. تقویت کننده های چرخشی (دورانی). ۱٫۱٫اطلاعات عمومی و طبقه بندی. ۲٫۱- تقویت کننده ...
جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز(کاردانی) – سایت تخصصی برق ......powerjam.ir/18 ژوئن 2017 ... پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد برق; ی برق ... جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی بصورت دست نویس در قالب فایل pdf میباشد در ...


بایگانیها انجام پایان نامه ماشین های الکتریکی | متلب تو matlabtools.com/tag/سایت تخصصی نرم افزار متلب ، انواع پروژه ها و مقالات به همراه آموزش. ... برچسب خورده: انجام پایان نامه ماشین های الکتریکی. مشاوره پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد ...
پایان نامه برق درباره ماشین الکتریکی جریان ی و - مکاله ......makale.ir/flow+electric+machine+lightning+paper+ پایان نامه برق درباره ماشین الکتریکی جریان ی و ... ماشینهای الکتریکی جریان ی و ژنراتورهایی هستند که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی جریان ی و ...
فهرست اشکال
شکل (1-1-1) 54
شکل (1-1-2) 55
شکل (1-1-3) 59
شکل (1-1-4) 61
شکل (1-1-5) 62
شکل 3-1-1طرح اصلی یک آرایش تریستوری برای لوکوموتیو 88
شکل(3-1-2)سیستمهای برشگر 90
شکل(3-1-3)موتور تغذیه شده با برشگر 92
شکل(3-1-4) برشگر دو فاز 96
شکل(3-1-5) ترمز در ح ژنراتوری 97
شکل(3-2-1)سطح مقطع یک موتور رلوکتانسی سوئیچ دار (srm) 100
شکل(3-2-2) موقعیتهای روتور 101
شکل (3-2-3) 103
شکل(3-2-4) 104
شکل (3-3-1) 110
شکل (3-3-2) مشخصه گشتاور سرعت موتورهای القائی باکنترل ولتاژ و 111
شکل (3-3-3) 113
شکل (3-3-4) تغییرات مشخصات و پارامترهای اصلی موتور 125
شکل (3-3-5) تغییرات مشخصات و پارامترهای اصلی موتور 126
شکل (3-4-1) 130
شکل (3-4-2) 132
شکل (3-4-3) 134
شکل (3-4-4) 135
شکل (3-4-5) 136
شکل (3-4-6) 137
شکل (3-4-7) 138
شکل (3-4-8) 138
شکل (3-4-9) 140
شکل (3-4-10) 140
شکل (3-4-11) 142
شکل (3-4-12) 145
شکل (3-4-13) 146
شکل (3-4-14) 147
شکل (3-4-15) 149
شکل (3-4-16) 150
شکل (3-4-17) 151
شکل (3-5-1) 157
شکل (3-5-2) 159
شکل (3-5-3) 159
شکل (3-5-4) 160
شکل (3-5-5) 162
شکل (3-5-6) 163
شکل (3-5-7) 164
شکل (3-5-8) 165
شکل (3-5-9) 165
شکل (4-1-1) 175
شکل (4-1-2) 176
شکل (4-1-2) 179
شکل (4-1-3) 179
شکل (4-1-4) 180
شکل (4-1-5) 181
شکل (4-1-6) 182
شکل (4-1-7) 185
شکل (4-1-6) 186
شکل (4-1-7) 187
شکل (4-1-8) 187
شکل (4-1-9) 188فهرست جداول
ج (1-1) 18
ج (1-1-1) 57
ج (1-1-2) 61
ج (1-1-3) 63
ج (1-1-4) 64
ج (1-1-5) 65
ج (1-1-6) 65
ج (1-1-7) 66
ج (1-1-8) 66
ج 3-3-1 مقایسه نتایج طراحی بهینه پنج روش مختلف 114
ج 3-3-2 نتایج طراحی بهینه برای شیارهای استاتور و روتور مستطیلی 122
ج 3-3-3 نتایج طراحی بهینه برای شیارهای استاتور مستطیلی و روتور گرد و با سرعت اسمی 1800 rpm 123
ج 3-4-1 152
ج 3-4-2 152
ج (4-1-1) 178
ج (4-1-2) 178
ج (4-1-3) 181
ج (4-1-4) 182


رایگان پایان نامه انواع روش های راه اندازی موتورهای القایی | کالج ......collegeprozheh.ir/ رایگان پایان نامه حقوق انتقال در بازار برق جهت اخذ درجه کارشناسی رشته ی برق ... ماشینهای الکتریکی سه فاز به دو گروه اصلی (ماشینهای سنکرون و ماشینهای ...
مقاله با موضوع ماشینهای الکتریکی | مرجع کامل پایان نامه های کامل ......payannamehfull.ir/shop/مقاله ی برق کاردانی با موضوع ماشینهای الکتریکی ماشین الکتریکی به انگلیسی: electric machineیک نام کلی برای دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به ...


پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد ماشین های الکتریکیwww.karenthesis.ir/برای پایان نامه و پروپوزال در مورد ماشین های الکتریکی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد ماشین های الکتریکی در مقطع کارشناسی ارشد و ا و ...
|آزمایشگاه ماشین های الکتریکی - pdf| نخست pdf5 آگوست 2017 ... داﻧﻠﻮد ﻓﺎﻞ دی اف - ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص آزﻣﺎﺸﺎه ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ - ﻓﺮﻣﺖ اﺻﻠ: pdf ... ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت pdf ﻏﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺮاﺶ درﻣﻮرد آزﻣﺎﺸﺎه ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ.
مقدمه
یکی از موضوعات مورد تمرکز محققان وسایل نقلیه الکتریکی، خودروهای هیبرید است. بسیاری از تولیدکنندگان این خودروها، hev ها را به طور موفقیت آمیزی تولید می کنند. طرح های مونتاژ در این خودروها بسیار قوی است. و انتظارات متفاوتی از ماشین های الکتریکی این خودروها وجود دارد که برخی از آنها به قرار ذیل می باشند:
گشتاور بزرگ ـ سرعت بالا ـ چگالی، قدرت بالا، پاسخ سریع، قابلیت اطمینان خوب و emc در این بخش کاربرد موتور سنکرون آهن ربای دائم در این خودروها نشان داده شده است. در این خودروها دو ماشین الکتریکی وجود دارد که یکی از آنها به وسیله یک تسمه با موتور احتراق داخلی و starter به صورت مجمع کوپل شده است و دیگری با یک گیرب کند کننده به محور چرخها کوپل شده است و به عنوان موتور کمکی کار می کند. هر دوی این ماشین های الکتریکی موتور سنکرون آهن ربای دائم هستند برای این طرح هیبرید، منحنی های گشتاور سرعت الکتریکی از طریق شبیه سازی به دست می آید. نوع موتور وکنورتور پیشرفت کرده است. ماشین های الکتریکی با ice جمع شده اند و قدرت انتقالی، تلفیقی از قدرت دو موتور الکتریکی و ice است و فضای شده کاهش می یابد. کنورتور توسط canbus به واحد کنترل وسیله نقلیه ارتباط می یابد. کنترل گشتاور و کنترل ضعیف جریان انتظارات کنترلی وسیله را فراهم می کند. ماکزیمم کنترل راندمان، موجب بهینه سازی سیستم محرک می شود. تحقیقات آزمایشی انجام شده است. منحنی های گشتاور ـ سرعت و نقشه راندمان سیستم آورده شده است. آزمایشها نشان می دهد که سیستم محرک موتور سنکرون آهن ربای دائم در خودروهای برقی هیبرید کاربرد بهتری دارد.
مصرف بالای سوخت ضایعات کم و عملکرد بالا همگی از ویژگی های وسایل نقلیه الکتریکی هیبرید (hev) می باشند. hev ها به خاطر ایجاد پیشرفت در ساختار وسایل نقلیه توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند. سیستم های محرک هیبرید می توانند در ادوات جنگی نیز به کار روند. در سیستم محرک هیبریدی قدرت بالا با استفاده از موتور کوچکتر و مصرف کمتر سوخت نسبت به موتور احتراقی تنها به دست می آید. محرک پذیری بهتر و دامنه مبارزه وسیع تری می تواند حاصل شود. تنها با ح چرخش موتور نزدیک شدن کامل به دشمن می تواند به دست آید.
علاوه بر استفاده از ماشین های الکتریکی و باتری ها برای مونتاژ محرک و استراتژی کنترل پیشرفته و hev ها عملکرد وسایل نقلیه را نیز بهبود بخشیده اند. خصوصیات ماشین های الکتریکی بر عملکرد وسیله نقلیه به خصوص بر مصرف سوخت تأثیر می گذارد.
متدهای طراحی ماشین های الکتریکی نرمال برای hev کارساز نیستند، به این علت که ماشین های الکتریکی به کار رفته در این وسایل نقلیه به تناوب از مُد موتوری به مد ژنراتوری و بالع می روند و رنج سرعت و گشتاور آنها در سطح وسیعی است و تناسب طراحی برای تمام نقاط کار در ماشین های الکتریکی کلاسیک وجود ندارد.
در این فصل نقاط کاری معمول ماشین های الکتریکی از طریق شبیه سازی نشان داده شده و طراحی ویژه گشتاور و سرعت بر همین مبنا می باشد. موتور سنکرون آهن ربای دائم (pm sm) به خاطر راندمان بالا و قدرت ویژه بر حجم بالایش در hev به کار رفته است. به منظور دستی به رنج وسیعی از قدرت های ثابت، کنترل تضعیف جریان پذیرفته می شود.
4-1-2-مونتاژ محرک خودروی برقی هیبرید
شکل (4-1-1) ساختار مونتاژ محرک یک خودرو برقی هیبرید را نشان می دهد. سه ماشین الکتریکی، ژنراتور و استارتر (m/g)، استارتر و موتور اصلی (m)، در شکل وجود دارند. g/m تلفیقی است از استارت و ژنراتور (iso) که با یک تسمه به موتور احتراق داخلی متصل شده. استارتر یک پشتیبان است. m که موضوع این بخش است موتور اصلی (main motor) نام دارد که از طریق چرخ دندة انتهای شفت به محور چرخها متصل می شود موتور اصلی یک موتور سنکرون آهن ربای دائم است و یک باتری 288v، loah و از نوع nih است.

شکل (4-1-1)

خودرو برقی هیبرید 8 مدکاری دارد: مد توقف خلاص ، حرکت ice حرکت موتور، مد سری، مد موازی، مد سری موازی، محرک ice و مد شارژ باتری و ترمز بازیافتی شکل (4-1-2) چهار تا از مدها را نشان می دهد.
ice زمانی از حرکت می ایستد که خودرو در وضعیت خلاصی باشد و می تواند در کمتر از 100ms به وسیله restart m/g شود. مد توقف خلاص مصرف سوخت و ایجاد تلفات و ضایعات را در ح چرخش هرز کم خواهد کرد.
مد حرکت، ice شبیه خودروهای قدیمی است و در زمان انجام مؤثرترین کار توسط بخشی از ice رخ خواهد داد. مد حرکت موتور شبیه خودروهای برقی با باتری است و در سرعتهای بسیار پایین رخ خواهد داد. مد سری که در شکل ((a) 4-1-2 ) نشان داده شده m/g ice را به منظور شارژ باتری می چرخاند و موتور اصلی چرخها را می راند.


شکل (4-1-2)

در مد موازی که در شکل ((b )4-1-2)نشان داده شده است و هر دوی ice و موتور چرخها را می رانند. مد موازی زمانی اتفاق می افتد که قدرت وجی زیادی مورد نیاز باشد مد سری موازی در شکل ((c)4-1-2)نشان داده شده است. زمانی که وضعیت شارژ باتری کم است m/g ice را می چرخاند، باطری شارژ می کند و هم زمان چرخها را نیز به حرکت در می آورد. در مد ترمز بازیافتی نشان داده شده در شکل ((d)4-1-2)، m/g و موتور اصلی در مد ژنراتوری کار می کنند تا باطری را شارژ کنند. این ح ها باعث کاهش مصرف سوخت می شوند.
4-1-3-شبیه سازی بر مبنای استراتژی کنترل وسیله نقلیه
به منظور طراحی رنج سرعت و گشتار ماشین الکتریکی، مخصوصاً سرعت پایه، شبیه سازی مبتنی بر مدهای حرکت وسیله و استراتژی کنترل در simulink advisor که یک نرم افزار شبیه سازی وسایل نقلیه الکتریکی است انجام شده است.
تحت چرخه حرکتی ece-eudc، نقاط کاری ماشین الکتریکی شبیه سازی می شود سرعت پایه ماشین الکتریکی بر مبنای شبیه سازی می باشد. سیستم محرک ماشین الکتریکی از طریقی بهینه سازی نقاط کار معمول طراحی می شود. پرسه طراحی m/g ساده تر از طراحی ماشین الکتریکی اصلی است.
در خودروهای هیبرید، قدرت موتور اصلی 20kw است؛ و حداکثر سرعت چرخش 5000rpm است. با توجه به شبیه سازی، ببیشترین گشتاور و سرعت پایه کم ماشین الکتریکی برای خودرو مناسب است. نتایج شبیه سازی دو ماشین الکتریکی با قدرتهای نامی مشابه در اینجا آمده است. یکی با سرعت پایه 1280rpm به نام ماشین الکتریکی با سرعت پایه پایین و دیگری با سرعت پایه 4000rpm به نام ماشین الکتریکی با سرعت پایه بالا پارامترهای پایه ای وسیله نقلیه در ج (4-1-1) نشان داده شده است.


ماشین های الکتریکی - پایان نامه| پروژهalifile.ir/tag/چکیده:تهیه نرم افزار های آموزشی یکی از نیازهایی است که در امر آموزش باید بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. که در این زمینه کارهای خوبی نیز انجام گرفته است اما با ...
استفاده از موتورهای دو روتور در کاربردهای خودرو هیبرید الکتریکیhttps://ganj.irandoc.ac.ir/articles/608600استفاده از موتورهای دو روتور در کاربردهای خودرو هیبرید الکتریکی ... و مزایای انواع ماشین، ماشینهای dc، القایی، مغناطیس دایم و سوییچ رلوکتانس مورد استفاده قرار می- گیرد. ... در این پایان-نامه کاربرد ماشین الکتریکی با دو پورت مکانیکی (موتور دو ...


ماشین های الکتریکی - صنعتی نوشیروانی بابلwww.nit.ac.ir/index.aspx/index.aspx?page_=form...آزمایشگاه ماشین های الکتریکی آزمایشگاهی جذاب، کاربردی و از اولین ... راه اندازی شده است که در این قسمت دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول انجام پایان نامه می باشند.
پایان نامه ماشینهای هیبرید- دارای شش فصل 100 صفحه - .:رویال آی تی:.100در یک طراحی موازی ، واحد تبدیل انرژی و سیستم محرکه الکتریکی مستقیما به چرخ های خودرو مرتبط شده اند. موتور اصلی برای رانندگی در بزرگراه ها استفاده می شود ...


پروژه بررسی انواع ماشین های مخصوص dc | ویکی پاورdcدر این مطلب پروژه ای با عنوان بررسی و شناخت انواع ماشین های مخصوص dc برای آماده شده است. ... شماره پایان نامه : 126 ... پروژه بررسی انواع ماشین های الکتریکی مخصوص (به زبان انگلیسی) پروژه زیبای موتورهای dc بدون جاروبک (bldc) ...
pdf: ماشین های الکتریکی | من و او !pdfﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ ﻮ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﻬﺎ داﻧﻠﻮد ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده داﻧﻠﻮد. ﺎﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ ﻮ و ﻣﻮارد... ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﺮ q. داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﻖ ...


قدرت- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی - صفحه اصلی گروهee.eng.usc.ac.ir/news/59242a8403e89e8f608b4573/staticpage2323 مه 2017 ... 5, تئوری جامع ماشین های الکتریکی, 3, تخصصی ا امی, همنیاز با ماشین 3 ... دو درس انتخ را اخذ و با احتساب سمینار و پایان نامه 32 واحد را بگذراند.
پایان نامه ماشین های الکتریکی کوچک و موارد استفاده آن ها127922oeby.nablink.ir/این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 130 صفحه می باشد. فهرست مطالب : فصل اول : تقویت کننده های چرخشی (دورانی) ۱٫۱٫اطلاعات عمومی و طبقه بندی ۲٫۱- تقویت کننده ...


مشاوره درانجام پایان نامه ماشین های الکتریکی | انجام پایان نامه و انجام ......yaramoozan.ir/4 فوریه 2017 ... مشاوره در انجام پروژه های کنترل (طراحی کنترلر) موتور القایی بر اساس کنترل برداری مستقیم در امتداد شار روتور و کنترل مستقیم گشتاورdtc.
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس - وبسایت ......ece.ut.ac.ir/آزمایشگاه مبانی ماشین و الکترومغناطیس باهدف آشنایی بیشتر دانشجویان رشته ی برق با مبانی فیزیک الکترومغناطیس و ماشینهای الکتریکی تجهیز شده است .


دانشکده ی برق و کامپیوتر: آزمایشگاه ماشین های الکتریکیwww.hsu.ac.ir/ece/آزمایشگاه ماشین های الکتریکی. copyright 2014 hakim sabzevari university. ایران - اسان رضوی- سبزوار- توحید شهر - حکیم سبزواری. کد پستی: ...
پژوهش در زمینه ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت با هدف چاپ ......www.applyabroad.org/.../showthread.phpسلام دوستانی که در زمینه های تحقیقاتی ماشین های الکتریکی و ... اسم نفرات در مقاله ، موضوعات مطرح شده می توانند به عنوان پایان نامه تعریف شوند.


آزاد ی واحد لنگرود - زارع بازقلعه, www.iaul.ac.ir/تحصیلات: گیلان. دانشجوی ی ی برق-قدرت الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ... پایان نامه: "طراحی بهینه یک نمونه موتور القایی خطی" (19/75).
ی برق- قدرت - اصفهانpdfتئوری جامع ماشین. های. الکتریکی. 1. 4. سمینار. 2. 5. پایان نامه کارشناسی ارشد. 6. مابقی واحدهای درسی را با نظر راهنما ، از میان دروس تحصی تکمیلی.
منابع
1- محمد هـ رشید ، 1385 الکترونیک صنعتی
2ـ سن، پاوش چاندرا (1373) ماشین های الکتریکی. (مهرداد عابدی، محمدتقی نبوی). تهران : کارآفرینان بصیر
3ـ لندر، سریل. (1384) الکترونیک صنعتی . ( محمدرضا تقی آبادی). مشهد : اسان
4ـ چاپمن، استفن ج . (1383) ماشین های الکتریکی . ( علیرضا صدوقی، محمود دیانی). تهران : نص
5ـ بناء شریفیان، محمدباقر؛ فیض، جواد. ( 1382). طراحی بهینه موتور القایی سه فاز قفس سنج برای خودروی برقی.
6ـ نشریه ی برق و ی کامپیوتر ایران، ( ص 620 ـ ص 680)
7- handbook of automotive power electronics and motor drives[dr. mehrdad ehsani texas a&m university- 2005 by taylor & francis group, llc]
8- modern electric, hybrid electric, and fuel cell vehicles fundamentals, theory, and design[ ali emadi, illinois institute of technology-2005 by boca raton london new york washington, d.c.
9- qianfan zhang. permanent magent synchronous motor drive - system applging on hybird electric car. 2006.
10-avalble at: url : http//www.emlsymposium.org. accessed december 10,2007ی برق قدرت|پایان نامه برق|پروژه برق - جزوه ماشین های ......power-jam. /post/63درس ماشینهای الکتریکی ۳ در دوره کارشناسی تدریس میشود که یکی از دروس بسیار مهم در گرایش قدرت میباشد. جزوه ای که در ادامه برای قرار دادیم مربود به ...
متن کامل پایان نامه تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر ... - متلبmatlab1.ir/3613/2020 دسامبر 2015 ... در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است.
مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد . انتخابات 29 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات
 
نتیجه آراء تمام نامزدهای عضویت در شورای شهر یزد
 
غلامعلی سفید
 
1_ آقای غلامعلی سفید نام پدر محمدحسین دارای 34475 رای
2_ خانم الهه جور نام پدر محمد دارای 32936 رای
3_ خانم ونوس عامری نام پدر سید محمد دارای 29599 رای
4_ آقای مرتضی شایق نام پدر میرزا علی دارای 26734 رای
5_ آقای محسن عباسی هرفته نام پدر محمدرضا دارای 24696 رای
6_ آقای حمیدرضا قمی نام پدر حسین دارای 23279 رای
7_ آقای سپنتا نیک نام نام پدر ارشام دارای 21717 رای
8_ آقای محسن ابوتر نام پدر حسن دارای 21307 رای
9_ آقای مهدی کاشفی زاده نام پدر محمد دارای 20087 رای
10 _ آقای سیدحسین نام پدر میرزاسیدعلى خان دارای 19608 رای
11 _ آقای سیدمحمدعلی پاک نژاد نام پدر سید رضا دارای 19075 رای
*
12 _ خانم سعیده غالبی نام پدر احمدعلی دارای 19058 رای
13 _ خانم فاطمه زارع بیدکی نام پدر اکبر دارای 17062 رای
14 _ آقای سیدمحمدرضا مدرسی مصلی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 16898 رای
15 _ آقای عباس زارع گاریزی نام پدر غلامرضا دارای 16103 رای
16 _ آقای سیدمصطفی فاطمی فیروزآبادی نام پدر سیدجواد دارای 15038 رای
*
17 _ آقای محمدحسین کریمی نام پدر غلامرضا دارای 14710 رای
18 _ آقای حسین رادمنش نام پدر حسن دارای 14647 رای
19 _ آقای محمدمحسن حائری زاده نام پدر محمدصالح دارای 14553 رای
20 _ آقای حمیدرضا مطهریان نام پدر محمد رضا دارای 14328 رای
21 _ خانم ف السادات خامسی هامانه نام پدر سید مهدی دارای 14116 رای
22 _ آقای حمید دهقان بنادکی نام پدر عباس دارای 13511 رای
23 _ آقای ناصر پارسائیان نام پدر على اصغر دارای 12961 رای
24 _ آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی نام پدر حسینعلى دارای 12887 رای
25 _ آقای علیرضا پورسلمانی نام پدر دارای 12514 رای
26 _ آقای عباس ملازینلی نام پدر علی دارای 12168 رای
27 _ خانم سیده حمیده ی نام پدر سیدمحمدحسین دارای 11725 رای
28 _ آقای محمدرضا حسینی بغدادآبادی نام پدر ناصر دارای 11667 رای
29 _ خانم الهه ی نام پدر حسین علی دارای 10979 رای
30 _ آقای ابوالقاسم محی الدینی اناری نام پدر محمد مهدی دارای 10208 رای
31 _ آقای سیدعلی محمد میرحسینی نام پدر سید یحیی دارای 9365 رای
32 _ آقای احمدعلی دهقان منشادی نام پدر غلامحسین دارای 9315 رای
33 _ آقای حسین ابرقوئی نام پدر علی دارای 9053 رای
34 _ آقای عباس ی ساغند نام پدر میرزا حسین دارای 9041 رای
35 _ آقای مهدی دهقان خاوری نام پدر محمد على دارای 8788 رای
36 _ آقای سیدعلی پاکزادمقدم نام پدر سیداحمد دارای 8786 رای
37 _ آقای محمدرضا کوچک زاده نام پدر محمدعلی دارای 8691 رای
38 _ آقای محمود فلکیان نام پدر محمدرضا دارای 8378 رای
39 _ خانم مریم احمدی میل سفیدی نام پدر ابوالقاسم دارای 8364 رای
40 _ آقای محمد فقیه اسانی نام پدر حسین دارای 8095 رای
41 _ آقای غلامرضا محمدی نام پدر اکبر دارای 8019 رای
42 _ آقای سیدمحمد سجاد نام پدر سیدحسین دارای 7961 رای
43 _ خانم مهدیه وحیدی نژاد نام پدر حسن دارای 7919 رای
44 _ خانم اعظم گلابگیریان نام پدر محمد دارای 7729 رای
45 _ آقای علی اصغر باقری نام پدر عبداله دارای 7707 رای
46 _ خانم رقیه کفیل الناس نام پدر رضا دارای 7590 رای
47 _ آقای سیدحسن حسینی حسین آباد نام پدر سیدقیوم دارای 7510 رای
48 _ آقای سیدمرتضی سجاد نام پدر سید کاظم دارای 7467 رای
49 _ آقای حسنعلی مسلمان یزدی نام پدر حبیب دارای 7178 رای
50 _ آقای یدالله راحمی نام پدر حسین دارای 7109 رای
51 _ آقای سیدحسین سعیدنامه نام پدر سید محمد دارای 7098 رای
52 _ آقای مرتضی عبدالرضازاده نام پدر حسن دارای 6994 رای
53 _ آقای محمود توحیدفر نام پدر على اکبر دارای 6910 رای
54 _ آقای فرامرز رمضانی نام پدر حیدر دارای 6709 رای
55 _ آقای حمید اولیائی نام پدر محمد دارای 6700 رای
56 _ آقای سیدمحمدرضا فهیمی بافقی نام پدر سیداحمد دارای 6609 رای
57 _ آقای عبدالصمد لطیفی نام پدر محمود دارای 6483 رای
58 _ آقای سیدحسین اعلائی نام پدر سید علی اکبر دارای 6369 رای
59 _ آقای شاهرخ باستانی نام پدر ابادان دارای 6166 رای
60 _ آقای وحیدرضا خباززاده یزدی نام پدر آقامرتضی دارای 6110 رای
61 _ خانم طیبه باستان نام پدر شجاع دارای 5383 رای
62 _ آقای سیدمحمود زاده نام پدر سیدرضا دارای 5209 رای
63 _ خانم عزیزه درهمی نام پدر صمد دارای 5189 رای
64 _ آقای سیدحسین کلانتری همت آبادی نام پدر سیدمحمد دارای 5056 رای
65 _ آقای رامین رحمت زاده نام پدر علی اکبر دارای 4882 رای
66 _ خانم فاطمه بنادکیان نام پدر محمود دارای 4758 رای
67 _ آقای محمد اصلانی نام پدر اسکندر دارای 4650 رای
68 _ خانم رقیه شایق نام پدر محمدعلی دارای 4649 رای
69 _ آقای مهدی رستم آبادی نام پدر ماشاءاله دارای 4595 رای
70 _ آقای علی حسن آبادی نام پدر محمد حسین دارای 4547 رای
71 _ آقای محمدحسین عارفی نام پدر عباس دارای 4540 رای
72 _ خانم الهام احمدی ندوشن نام پدر علی دارای 4465 رای
73 _ خانم زهراء میرحسینی نام پدر ولى اله دارای 4222 رای
74 _ آقای کاظم فرات یزدی نام پدر محمود دارای 4101 رای
75 _ آقای محسن رستگاری نام پدر حمید دارای 3950 رای
76 _ خانم لیلاالسادات هاشمیه نام پدر سید رضا دارای 3916 رای
77 _ آقای سیدمصطفی صالحی نام پدر سید مجتبى دارای 3908 رای
78 _ آقای رضا یوسفی نام پدر قدیر دارای 3711 رای
79 _ خانم زهرا حیدری فیروزابادی نام پدر قاسم دارای 3354 رای
80 _ آقای ابوالفضل ابوئی نام پدر محمد دارای 3346 رای
81 _ آقای عماد تشکری نام پدر جواد دارای 3302 رای
82 _ خانم شیما عزیزی بندرآبادی نام پدر حسن دارای 3279 رای
83 _ آقای عباسعلی وصال نام پدر اکبر دارای 3241 رای
84 _ آقای سیدفرزین فائزی نام پدر سیدابوالفضل دارای 3218 رای
85 _ آقای سیدمحمد آیت اللهی نام پدر سیدعلى دارای 3016 رای
86 _ خانم افسر کوچکی پور نام پدر حسین دارای 3004 رای
87 _ آقای رامش هدشیان نام پدر علی دارای 3001 رای
88 _ آقای محمدعلی رحمت آبادی نام پدر غلامرضا دارای 2948 رای
89 _ خانم ملیحه امینی اصیل نام پدر حسین دارای 2930 رای
90 _ آقای ابوالفضل حافظی منشادی نام پدر غلامحسین دارای 2920 رای
91 _ آقای محمدحسن پارسائیان نام پدر مرتضى دارای 2803 رای
92 _ آقای حامد سلطانی نام پدر احمدرضا دارای 2758 رای
93 _ آقای محمدحسن قیصری نام پدر على آقا دارای 2642 رای
94 _ آقای سیدمحمدجواد عرفان فر نام پدر سید حسین دارای 2636 رای
95 _ آقای جلال یاوری نام پدر حسین دارای 2621 رای
96 _ خانم فاطمه نصیری نام پدر محمدرضا دارای 2605 رای
97 _ آقای حسین نخعی سرو نام پدر عبدالله دارای 2593 رای
98 _ آقای سیدعبداله طباطبائی نام پدر سید حسین دارای 2573 رای
99 _ آقای سیدمحمدحسین زاده نام پدر سیدمحمد دارای 2568 رای
100 _ آقای محمدجواد پیوندی نام پدر غضنفر دارای 2459 رای
101 _ آقای محمدحسین سلیمیان نام پدر محمدکاظم دارای 2402 رای
102 _ آقای سیدمهدی دهقان بنادکی نام پدر سیدمحمد دارای 2342 رای
103 _ آقای محمدسعید آد نام پدر غلامحسین دارای 2293 رای
104 _ آقای سعید سلیمان زاده نام پدر میرزا على اصغر دارای 2288 رای
105 _ خانم سکینه مقنی زاده بافقی نام پدر علی دارای 2243 رای
106 _ آقای کمال حرزاده نام پدر على دارای 2238 رای
107 _ خانم نرگس حسینی جوشانی زاده نام پدر سید عبدالحمید دارای 2235 رای
108 _ آقای علی اکبر کریمی یزدی نام پدر غلامرضا دارای 2197 رای
109 _ آقای کاظم کمالی علی آباد نام پدر محمدعلى دارای 2197 رای
110 _ آقای سیدمهدی حسینی بافقی نام پدر سید احمد دارای 2158 رای
111 _ آقای سعیدرضا یاوری نام پدر عباس دارای 2142 رای
112 _ آقای ابراهیم پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2117 رای
113 _ آقای عباس پیمان فر نام پدر ناصر دارای 2096 رای
114 _ آقای علی خباز نام پدر جلال دارای 2055 رای
115 _ آقای ابوالفضل سلیمی نام پدر محمدد دارای 2042 رای
116 _ آقای مهدی جاور نام پدر حسین دارای 2026 رای
117 _ آقای محمدرضا زارع منش نام پدر عباس دارای 1996 رای
118 _ آقای احمد میرزائی سخویدی نام پدر عباس دارای 1982 رای
119 _ آقای عباس یزدانی نام پدر محمد دارای 1963 رای
120 _ آقای محمدمهدی سالاری نام پدر حبیب دارای 1952 رای
121 _ آقای مهرداد ذوالفقاری نام پدر منصور دارای 1907 رای
122 _ آقای احمد ابوئی نام پدر حسین علی دارای 1899 رای
123 _ خانم بهاره صفاری نام پدر حسینعلی دارای 1884 رای
124 _ آقای سعید عد نیا نام پدر جمال الدین دارای 1801 رای
125 _ خانم مریم فرات یزدی نام پدر اکبر دارای 1796 رای
126 _ آقای محمدعلی باقری اتابک نام پدر جواد دارای 1777 رای
127 _ آقای سیداحمد هاشمی نام پدر سید عباس دارای 1761 رای
128 _ آقای سیدحسن میرزاده نام پدر سیدعباس دارای 1715 رای
129 _ آقای محمد گل آفتاب نام پدر احمدعلی دارای 1691 رای
130 _ آقای رضا صادقیان نام پدر عباس دارای 1690 رای
131 _ خانم سمانه صرامی نام پدر حمیدرضا دارای 1644 رای
132 _ آقای نادر سلمانی سریزدی نام پدر حسن دارای 1625 رای
133 _ آقای سیدعلیرضا آقائی میبدی نام پدر سید هادی دارای 1619 رای
134 _ آقای احسان نام پدر عباس دارای 1618 رای
135 _ آقای سعید نشاسته گر نام پدر ابوالقاسم دارای 1607 رای
136 _ آقای حسن جانفدا نام پدر غلامرضا دارای 1597 رای
137 _ آقای محمدرضا ف آبادی نام پدر على دارای 1585 رای
138 _ آقای محمدرضا خاکی نام پدر على اکبر دارای 1574 رای
139 _ آقای سیدمحمد حسینی پورهدش نام پدر سیدعلی دارای 1565 رای
140 _ آقای سیدحسین بکائی نام پدر سید على اکبر دارای 1550 رای
141 _ آقای سهیل شریعتمداری نسب نام پدر محمد دارای 1515 رای
142 _ آقای کاظم کرمی نام پدر عباس دارای 1511 رای
143 _ خانم نجمه خاندل نام پدر محمدعلى دارای 1508 رای
144 _ آقای محمد حسین اللهی نام پدر جلیل دارای 1501 رای
145 _ آقای سعید مطهری نام پدر حسن دارای 1491 رای
146 _ خانم مرضیه مهدی زاده نام پدر على جان دارای 1486 رای
147 _ آقای محمدعلی شاهنده نام پدر احمد دارای 1461 رای
148 _ آقای وحید کریمی زارچی نام پدر محمدعلی دارای 1446 رای
149 _ آقای اسداله قندهاری یزدی نام پدر غلامرضا دارای 1415 رای
150 _ آقای محمد نام پدر حسین دارای 1403 رای
151 _ آقای محمدحسین نام پدر عبد الحسین دارای 1402 رای
152 _ خانم تاج الملوک اعتمادالعلماء نام پدر میرزا احمد دارای 1402 رای
153 _ آقای داود بیک خورمیزی نام پدر محمدعلی دارای 1390 رای
154 _ آقای سیدعلی قرشی نام پدر سیدجمال الدین دارای 1385 رای
155 _ آقای محمدرضا ارجمند نام پدر غلامرضا دارای 1383 رای
156 _ آقای ابراهیم خوانین زاده نام پدر عباس دارای 1373 رای
157 _ آقای محمد شهرآبادی نام پدر مرتضى دارای 1372 رای
158 _ آقای سعید زارع میرک آباد نام پدر جواد دارای 1359 رای
159 _ آقای محمدرضا سالک اردکانی نام پدر مهدی دارای 1353 رای
160 _ آقای محمد ی نام پدر حسن دارای 1323 رای
161 _ آقای محمدرضا تیموری نام پدر حسین دارای 1304 رای
162 _ آقای مجید عباسی نام پدر علمى محمد دارای 1301 رای
163 _ آقای حسین بابائی نام پدر محمد علی دارای 1301 رای
164 _ آقای مجید آرمان نسب نام پدر علی رضا دارای 1254 رای
165 _ آقای مهدی میرف ائی نام پدر محمود دارای 1252 رای
166 _ آقای محمدحسین جعفری ندوشن نام پدر محمدرضا دارای 1212 رای
167 _ آقای امین دهقان نام پدر على دارای 1210 رای
168 _ آقای محمدامین جلیلی نام پدر حسین دارای 1188 رای
169 _ آقای جواد معتمدزاده نام پدر محمدعلی دارای 1184 رای
170 _ خانم طاهره علی پور نام پدر على اکبر دارای 1183 رای
171 _ آقای محمدرضا توان بخش نام پدر احمد دارای 1181 رای
172 _ خانم مریم زیلوباف نام پدر احمد دارای 1173 رای
173 _ آقای هادی ملانوری شمسی نام پدر محمد دارای 1153 رای
174 _ آقای علیرضا میرحسینی نام پدر محمد دارای 1144 رای
175 _ آقای سیدمحمد فرح نام پدر سیدحسین دارای 1141 رای
176 _ آقای سیدوحید میرآتشی یزدی نام پدر سیدمسعود دارای 1127 رای
177 _ آقای محمد لباف زاده نام پدر محمدرضا دارای 1122 رای
178 _ آقای محمدمهدی حامی نیا نام پدر اکبر دارای 1120 رای
179 _ خانم بی بی لیلا میرف الدینی نام پدر سید مهدی دارای 1096 رای
180 _ خانم زهراء بنده خدا نام پدر محمد دارای 1096 رای
181 _ آقای مرتضی خبری نام پدر محمود دارای 1080 رای
182 _ خانم نجمه السادات گلذاری اشکذری نام پدر سیدمحمد دارای 1079 رای
183 _ آقای حسین گلستان پور نام پدر علی اصغر دارای 1078 رای
184 _ آقای علی محمد اقبالی فرد نام پدر محمد دارای 1070 رای
185 _ آقای مهدی مفیدی فر نام پدر محمدباقر دارای 1065 رای
186 _ آقای محمد اسدی پور نام پدر کاظم دارای 1059 رای
187 _ خانم وحیده حسینی فهرجی نام پدر احمد دارای 1030 رای
188 _ خانم رقیه عارف نیا نام پدر حسن دارای 1024 رای
189 _ آقای حمید عابدینی نام پدر محمد حسین دارای 1023 رای
190 _ آقای حسن ملک پوربهابادی نام پدر حسین دارای 1023 رای
191 _ آقای عباسعلی ادیبان نام پدر محمد رضا دارای 1011 رای
192 _ خانم فاطمه منتظری نام پدر مرتضى دارای 1011 رای
193 _ خانم فاطمه حمزهء نام پدر قاسم دارای 1007 رای
194 _ آقای مجتبی شیخ ال ی نام پدر محمد دارای 1006 رای
195 _ آقای حجت جلوداری بردستان نام پدر محمدحسن دارای 1005 رای
196 _ خانم راضیه غیاثی نام پدر على اصغر دارای 1005 رای
197 _ خانم گیتی سعیدی راد نام پدر محمدکاظم دارای 1000 رای
198 _ آقای علی سعیدی راد نام پدر محمد دارای 986 رای
199 _ خانم عاطفه السادات سالاری نام پدر سیدعلى دارای 980 رای
200 _ آقای فرزاد فرهادی نام پدر على دارای 973 رای
201 _ خانم نجمه صالحی آسفیڃی نام پدر احمدرضا دارای 973 رای
202 _ آقای سعید سعادت مقدم نام پدر علی اصغر دارای 967 رای
203 _ آقای امین احمدی نام پدر محمدرضا دارای 949 رای
204 _ آقای سیدعلی حسین آبادیان زاده نام پدر سید حسن دارای 942 رای
205 _ آقای محمدعلی شرقی نام پدر حسین دارای 932 رای
206 _ خانم طیبه پورمحمدعلی تفتی نام پدر محمود دارای 929 رای
207 _ آقای محمودرضا دهقان بنادکی نام پدر حسین دارای 923 رای
208 _ آقای سعید امتحانی نام پدر اصغر دارای 920 رای
209 _ آقای مصطفی دهقان طرزجانی نام پدر على اکبر دارای 920 رای
210 _ آقای سیدضیاءالدین نام پدر سید على محمد دارای 909 رای
211 _ آقای محمد بابائی زارچ نام پدر مرتضی دارای 905 رای
212 _ خانم سمانه السادات دهقان بنادکی نام پدر سیدعلیرضا دارای 899 رای
213 _ آقای باقر دبیری نژاد نام پدر عبدالله دارای 893 رای
214 _ آقای محمدرضا خواجه امینیان نام پدر کاظم دارای 881 رای
215 _ آقای فرهاد خسرومنش نام پدر قیطاس دارای 875 رای
216 _ آقای محمد احمدی نام پدر ستار دارای 852 رای
217 _ آقای محمدحسن زاده جعفری نام پدر اکبر دارای 848 رای
218 _ آقای علی غیاث ندوشن نام پدر محمدعلى دارای 843 رای
219 _ آقای محسن نوه آقائی نام پدر احمدعلى دارای 843 رای
220 _ آقای سیدعلی دهقان منشادی نام پدر سید مجید دارای 841 رای
221 _ آقای شیخعلیشاهی نام پدر حسنعلى دارای 820 رای
222 _ آقای حمیدرضا قاسمی ندوشن نام پدر میرزاجوادخان دارای 802 رای
223 _ آقای شهاب مصدق منشادی نام پدر ناصر دارای 794 رای
224 _ خانم سمیه بیدکی نام پدر اضغر دارای 792 رای
225 _ آقای مهدی رضائی نام پدر علی دارای 791 رای
226 _ آقای سیدحمزه حسینی نسب نام پدر سیدحسین دارای 788 رای
227 _ آقای مجید منظورالحجه نام پدر علیرضا دارای 785 رای
228 _ آقای محمودرضا شیخیان نام پدر محمد مهدی دارای 784 رای
229 _ آقای سعید خادم چهارمنار نام پدر محمدحسین دارای 784 رای
230 _ آقای مجتبی ربیعا نام پدر محمد دارای 771 رای
231 _ آقای محسن حاجی یوسفی نام پدر حسین آقا دارای 761 رای
232 _ آقای حسن شریف بیگی نام پدر علی دارای 750 رای
233 _ آقای مهدی بیگی خبری نام پدر محمد دارای 735 رای
234 _ آقای سیدحسین پورمسجدی میبد نام پدر سید مهدی دارای 735 رای
235 _ آقای محمدعلی امینی نام پدر حسین دارای 731 رای
236 _ آقای امین مدنی نام پدر عباسعلی دارای 723 رای
237 _ آقای مرتضی بابائی زارچ نام پدر حسین دارای 717 رای
238 _ آقای امید دادفر نام پدر محمدرضا دارای 716 رای
239 _ خانم شهین دهقانی سانیج نام پدر عباس دارای 703 رای
240 _ آقای میرزاعلی آیت اللهی نام پدر میرزا جواد دارای 689 رای
241 _ خانم ندا رضائی نام پدر سهراب دارای 687 رای
242 _ آقای محمد برزگربفروئی نام پدر علی بمان دارای 681 رای
243 _ آقای حجت زحمت کش سردوراهی نام پدر محمدمهدی دارای 680 رای
244 _ آقای محمدمهدی تقوی شوازی نام پدر حسین دارای 677 رای
245 _ آقای سیدرضا مشکات نام پدر سیدمحمود دارای 663 رای
246 _ خانم سمیه السادات آثاری رکن آبادی نام پدر اقا حسین دارای 654 رای
247 _ آقای سیدعلی اصغر مصطفوی نژاد نام پدر سید مصطفى دارای 654 رای
248 _ آقای احمد ابراهیمی صدرآبادی نام پدر على دارای 646 رای
249 _ آقای محمدرضا مهدی پور نام پدر حسین دارای 645 رای
250 _ آقای مجید حکیمی مزرعه نو نام پدر حسن دارای 644 رای
251 _ آقای رضا فخارمحی الدینی نام پدر على دارای 639 رای
252 _ آقای محمدرضا محمدی علی آباد نام پدر محمدحسین دارای 631 رای
253 _ آقای مسلم رعیتی بنادکوکی نام پدر اکبر دارای 629 رای
254 _ آقای مجتبی اخیری اردکانی نام پدر حسین دارای 628 رای
255 _ آقای عباس رحمانی طاحونه نام پدر علی بمان دارای 614 رای
256 _ آقای مصطفی ادرسی نام پدر محمدعلى دارای 607 رای
257 _ آقای علی مرادی مزرعه نو نام پدر غلامرضا دارای 607 رای
258 _ آقای محمدحسین فرقانی نام پدر محمدعلى دارای 599 رای
259 _ آقای مهدی یان مجرد نام پدر غلامحسین دارای 592 رای
260 _ آقای ناصر سلطانی اسمعیلی نام پدر على دارای 583 رای
261 _ آقای مصطفی عباسی نام پدر محمدباقر دارای 583 رای
262 _ آقای مجید بیارش نام پدر محمد علی دارای 578 رای
263 _ آقای محمود زارع بیدکی نام پدر علی محمد دارای 573 رای
264 _ آقای سیدمصطفی میربلوکی نام پدر سیدجمال دارای 565 رای
265 _ آقای وحید زارع علی آبادی نام پدر عباسعلی دارای 559 رای
266 _ آقای مصطفی نامداری نام پدر منصور دارای 554 رای
267 _ خانم مهدیه حشمتی نام پدر احمد دارای 541 رای
268 _ آقای علی باقری کشکولی نام پدر کرامت اله دارای 538 رای
269 _ آقای حسن طل نام پدر لطف الله دارای 529 رای
270 _ آقای سیدمهدی قریشیان نام پدر سیدمحمد دارای 527 رای
271 _ آقای محمدحسین باغیانی نام پدر على محمد دارای 524 رای
272 _ آقای مهدی ملکی سورکی نام پدر علی دارای 515 رای
273 _ آقای محمدعلی صولتی سانیج نام پدر محمد دارای 510 رای
274 _ آقای حسین نایبی نام پدر جعفر دارای 500 رای
275 _ خانم زهرا پیرمرادیان نجف آبادی نام پدر حسینعلى دارای 497 رای
276 _ آقای فرهاد صالحی نام پدر امید على دارای 485 رای
277 _ آقای محمدجواد کاظمی اشکذری نام پدر محمدرضا دارای 480 رای
278 _ آقای حسین رنجبر نام پدر محمدرضا دارای 470 رای
279 _ آقای حمید اسماعیلی د ی نام پدر حسین دارای 470 رای
280 _ آقای حسین مصطفوی یزدی نام پدر محمد جلال دارای 453 رای
281 _ آقای کامران شهبازی شوراخلو نام پدر مراد حاصل دارای 448 رای
282 _ آقای محمدعلی شربی نام پدر احمد دارای 435 رای
283 _ آقای جلال افشاری پور نام پدر على دارای 434 رای
284 _ آقای مصطفی هدایتی نام پدر حسین دارای 433 رای
285 _ آقای هادی پاک طینت مهدی آبادی نام پدر محمد على دارای 421 رای
286 _ آقای محمد خانی فر نام پدر مرتضی دارای 413 رای
287 _ آقای مرتضی دشتکیان نام پدر تقی دارای 410 رای
288 _ آقای حسین غلامی نام پدر محمد على دارای 407 رای
289 _ آقای ابوالفضل محسن زاده هدشی نام پدر عباس دارای 405 رای
290 _ آقای اصغر خوش خواهش نام پدر افراسیاب دارای 398 رای
291 _ آقای سعید شریفی فرد نام پدر کاظم دارای 388 رای
292 _ آقای محمدتقی حمیدی فر نام پدر محمد صادق دارای 383 رای
293 _ آقای مصطفی دره شیری نام پدر کاظم دارای 378 رای
294 _ آقای احسان اشرف نام پدر محمد حسن دارای 372 رای
295 _ خانم سمیه میرزااسمعیل نام پدر هوشنگ دارای 372 رای
296 _ آقای سیدمسعود جفی نام پدر سید رضا دارای 368 رای
297 _ آقای ابوالفضل احمدی علی آباد نام پدر احمد دارای 366 رای
298 _ آقای محمدحسن فرجی نام پدر محمد حسین دارای 363 رای
299 _ آقای مهدی عسکری اشکذری نام پدر حسن دارای 353 رای
300 _ آقای مجتبی بیکی منشادی نام پدر على دارای 320 رای
301 _ آقای مصیب بوشهری زاده نام پدر على محمد دارای 315 رای
302 _ آقای شهاب الدین خوارزمی نام پدر رسول دارای 315 رای
303 _ خانم سمیه طایفی نصرآبادی نام پدر محمدعلی دارای 308 رای
304 _ آقای بهزاد دانشی کهنی نام پدر حسن دارای 290 رای
305 _ آقای هادی امین الرعایائی نام پدر احمد دارای 280 رای
306 _ آقای علی اصغر رضائی صدرآبادی نام پدر حسین دارای 272 رای
307 _ آقای حسین زارعی محمودآبادی نام پدر احمد دارای 263 رای
308 _ آقای محمد عربی نام پدر علی دارای 261 رای
309 _ آقای رحیم لاری نام پدر محمد دارای 256 رای
310 _ آقای حسن صابری حسین آباد نام پدر غلامرضا دارای 241 رای
311 _ آقای مصطفی محمدیان نام پدر محمد دارای 238 رای
312 _ آقای مهدی مهردادفر نام پدر محمدحسین دارای 227 رای
313 _ خانم شهین حقانی نژاد نام پدر امید على دارای 204 رای
314 _ خانم طیبه پارسائیان نام پدر غلامرضا دارای 133 رای
315 _ آقای محمدعلی اعتباری نام پدر حسین دارای 133 رای
316 _ آقای عباس م حبیب آبادی نام پدر حسین دارای 91 رای
317 _ آقای حامد صدری زاده نام پدر محمد دارای 27 رای


مشاهده متن کامل ...
فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)
درخواست حذف اطلاعات


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)
مترجم: حبیب الله علیخانی

چکیده


نانوتیوب های کربنی (cnts)، فلرن هایی هستند که دارای نسبت طول به عرض بسیار بالایی هستند. این مواد به طور گسترده از زمان کشف یعنی سال 1991، مورد مطالعه قرار گرفته اند. علت اصلی استفاده از این مواد، خواص فیزیکی فوق العاده ی آنهاست. این خواص موجب بروز خواص الکترونیکی، مکانیکی و گرمایی ممتاز در این مواد شده است. برای کاربردهای مختلف، خواص و ساختارهای مختلف بسیار مهم می باشند. نانوتیوب های کربنی کامل دارای م یانگ بالایی هستند اما سایر نانوتیوب های کربنی ممکن است عیوب زیادی داشته باشند که در این شرایط، امکان ایجاد عملکردهای کوالانسی و غیر کوانسی وجود ندارد. نانوتیوب های منفرد دارای اثرات کوانتمی هستند و ساختارهای سازماندهی شده ای ایجاد می کنند که دارای میلیون ها نانوتیوب هستند و می توان با این سازماندهی، هماهنگی این اجزا را افزایش داد. این ویژگی های ساختاری دارای اهمیت بالایی هستند مثلا خواص الکتریکی نانوتیوب ها به طور ناگهانی به عنوان تابعی از قطر و خواص تیوب، تغییر می کند.
در این مقاله، ما به طور خلاصه تاریخچه و مهم ترین دستآوردهای چند دهه ی گذشته در زمینه ی رشد نانوتیوب های کربنی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مقاله بر روی روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار (cvd) تمرکز داریم. در این روش های رسوب دهی، کاتالیست در طی فرایند رسوب دهی، به داخل بخار وارد می شود. ما نشان داده ایم که روش هنرمندانه ی ارائه شده در این مقاله می تواند هم برای تولید نانوتیوب های کربنی تک دیواره و هم چند دیواره، کاربرد دارد. برای بیان کاربردهای ممکنه برای نانوتیوب های کربنی و ساختارهای آنها، ما در مورد های با بازده بالا، فنرها و جاروبک های با اندازه ی نانو، وسایل بر پایه ی نشر میدانی، سنسورهای تفکیک گاز با فشار پایین و استفاده از نانوتیوب ها به عنوان تقویت کننده ی کامپوزیتی.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


خواص اصلی و کاربردهای الکتریکی نانوتیوب های کربنی


یک نانو تیوب تک دیواره (swnt) ممکن است به عنوان یک مولکول عظیم یک بعدی در نظر گرفته شود که به طور کامل از کربن با هیبریداسیون فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) تشکیل شده اند؛ این در حالی است که خواص نانوتیوب های چند دیواره (mwnts) به گرافیت نزدیک ترند. برای تولید ساختارهای گرافیتی با انتهای بسته، نیاز است تا عیوب کریستالی توپولوژیک در داخل ساختار هگزاگونال صفحات گرافیتی ایجاد شود. خواص فیزیکی و شیمیایی فوق العاده و کاربردهای ممکنه می تواند به خاطر وجود یک بعدی بودن و نحوه ی قرارگیری صفحه ی گرافیتی می باشد. علاوه بر خواص فوق العاده ی نانوتیوب های منفرد، رفتار ی آنها نیز در بیشتر سیستم ها مهم می باشد. همچنین برهمکنش آنها با همدیگر و محیط آنها نیز مهم می باشد برای مثال، یک زمینه ی پلیمری. در شکل 1 چند کاربرد نانوتیوب های کربنی نشان داده شده است. برای مثال، مورد اول که در سمت بالا- چپ نشان داده شده است، نانوتیوب های کربنی چند دیواره را نشان می دهد که با الکترودهای ف ی در تماس هستند. این ساختارهای نانوتیوبی ممکن است به عنوان بخش های اتصال دهنده ی الکتریکی داخلی یا به عنوان وسایل نیمه رسانای فعال، مورد استفاده قرار گیرند، اما پی بردن به خواص ویژه و تعریف شده ی نانوتیوب به صورت منفرد، کاری سخت است. آزمون الکتریکی این ساختارها و ساختارهای مشابه، نشان می دهد که دانسیته ی کنونی نانوتیوب های کربنی می تواند تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) افزایش یابد (شکل سمت راست- بالا) بدون آنکه آسیبی ایجاد گردد. نانوتیوب های کربنی چند دیواره ی مورد استفاده در این آزمایشات با استفاده از روش تخلیه ی قوس الکتریکی، تولید شده اند. قطر دو نمونه از این نانوتیوب ها برابر با 8.6 و فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) می باشد. مقاومت های 2 و 4 ترمینالی در هوا و در دمای محیطی فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، اندازه گیری شد. اندازه گیری به مدت 334 ساعت ادامه یافت و نانوتیوب هایی که این جریان های بالا را دریافت د، ت یب شدند.
به عبارت دیگر، وقتی دانسیته جریان در پوسته ای خاصی از نانوتیوب کربنی چند دیواره یا در یکی از نانوتیوب های کربنی تک دیواره موجود در گروهی از نانوتیوب ها، افزایش یابد، آن پوسته از نانوتیوب چند لایه یا نانوتیوب تک دیواره، ت یب می شود. با انجام این کار، بخش باقی مانده از نانوتیوب تک دیواره یا چند دیواره، به طور کامل نیمه رسانا یا ف ی می شود. یک روش جالب، ایجاد آرایه ای از نانوتیوب ها به صورت عمودی است. در این روش، نانوتیوب ها کربنی به عنوان بخش های اتصال دهنده ی داخلی و یا المان های فعال عمل می کنند. دو کاربرد آ که در شکل 1 نشان داده شده است، در بخش پایینی قرار گرفته اند. در این کاربردها، از نانوتیوب های کربنی برای تولید فیلامنت هایی استفاده می کنند. این فیلامنت ها، برای تولید لامپ های برق معمولی، استفاده می شود (شکل پایین سمت چپ). خواص مکانیکی و مقاومت به ا یداسیون این نانوتیوب ها بهتر از هر نوع ف ی است. نانوتیوب های چند دیواره ممکن است به صورت نخ های نانوتیوبی خالص و یا پارچه ایجاد شوند. یک کاربرد ممکنه از پارچه های تولید از این نانوتیوب ها، تولید دستگاه های تابش نور صفحه ای است. این صفحات دارای کاربردهای جالبی است. موفقیت اخیر در این زمینه، تولید های نازک شفافی است که از نانوتیوب های چند دیواره ی کربنی تولید می شوند. این وسایل دارای کاربردهای بالقوه ای در وسایل تابش نور می باشد.

روش های مختلف در تولید نانوتیوب های کربنی


روش های تولید نانوتیوب های کربنی می تواند بر اساس نوع نانوتیوب (تک دیواره و چند دیواره)، طبقه بندی شوند. این مسئله باید تذکر داده شود که هر دو نوع نانوتیوب تک دیواره و چند دیواره می تواند از طریق روش تخلیه ی الکتریکی قوسی، تولید شوند. این قوس میان دو الکترود کربنی انجام می شود که الکترودها دارای کربن و مواد کاتالیسیتی است و بین الکترودها، گاز خنثی قرار گرفته است. امروزه نانوتیوب ها و مواد مشتق شده از آنها از طریق روش های مختلفی تولید می شوند. این روش ها عبارتند از روش های تخلیه ی قوسی در دمای بالا، تبخیر لیزری هدف های گرافیتی و تکنیک های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار. تولید با روش های قوس الکتریکی و لیزری عموما با سختی بیشتری افزایش مقیاس پیدا می کنند. به هر حال، حتی این روش ها نیز به طور متداول برای تولید مقادیر در حد گرم از نانوتیوب ها مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه های نانوتیوب تولید شده با روش های مختلف هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، به دلیل اهمیت تولید نانوتیوب های کربنی با استفاده از روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار (cvd) در سال های اخیر، ما بر روی این روش های تولید تمرکز می کنیم.

رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار به عنوان یک ابزار آسان برای رشد نانوتیوب ها


رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار یک ابزار قدرتمند در شیمی، ی شیمی، ی مواد و نانوتکنولوژی است. این روش، روشی متداول در تولید نانوتیوب های کربنی و روشی شناخته شده در تولید های کربنی است. برخلاف سایر روش ها، رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می تواند در مقیاس تولید بالا مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون از این روش به صورت تجاری در تولید نانوالیاف استفاده می شود. نانوالیاف نیز موادی هستند که در اندازه ی نانوتیوب ها هستند. علاوه بر این، رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می تواند برای تولید آرایه هایی از نانوتیوب های مسطح، زیرلایه های سه بعدی و غیره، استفاده شود.
روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار برای رشد نانوتیوب های کربنی، روشی ساده است. در این روش، یک گاز هیدروکربنی به مخزن وارد می شود و یک گاز خنثی دیگر مانند هلیوم یا آرگون نیز به عنوان گاز حامل به داخل مخزن وارد می شود. واکنش در داخل مخزنی انجام می شود که توانایی حرارت دهی آن وجود دارد. سایر مزیت های روش رسوب دهی شیمیایی این است که این روش نیازی به استفاده از تمپلیت ندارد و در واقع رسوب دهی بر روی زیرلایه انجام می شود. در واقع با استفاده از این روش، امکان رسوب دهی مستقیم نانوتیوب های کربنی بر روی محل های پیش تعیین شده، وجود دارد. نانوتیوب ها می توانند همچنین بر روی si، فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، sic، mgo، فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، زئولیت، کوارتز و شیشه، ف ات کاتالیستی مانند fe، co، ni و mo و یا ترکیبی از آنها، رسوب دهی شوند. پارامترهای اصلی برای کنترل فرایند رشد، منبع هیدروکربنی، سرعت جریان گازها، دمای واکنش، کاتالیست مورد استفاده و زیرلایه می باشد. در دماهای پایین، استیلن یا اتیلن، ممکن است به عنوان منبع کربن در تولید نانوتیوب های کربنی چند دیواره، مورد استفاده قرار گیرند در حالی که، در دماهای بالاتر، متان یا مونو ید کربن ممکن است برای تولید نانوتیوب های تک دیواره مورد استفاده قرار گیرند. ورود مواد آلی گوگرد دار یا بخار آب، تولید نانوتیوب های تک دیواره را تسهیل می کند. برای تولید نانوتیوب های کربنی تک دیواره، الکل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه قطر نانوتیوب های تولید شده، به طور قابل توجهی به اندازه ی ذرات کاتالیستی مورد استفاده بستگی دارد، سنتز نانوتیوب های کربنی تک دیواره، نیازمند استفاده از لایه های ف ی کاتالیستی نازک و مناسب می باشد. لایه های ف ی کاتالیستی ضخیم معمولا موجب تولید نانوتیوب های چند دیواره و یا تولید الیاف کربنی می شود. یکی دیگر از مزیت های روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، امکان تولید لایه های تشکیل شده از نانوتیوب های موازی می باشد. چند مثال از رشد کنترل شده ی لایه های نانوتیوب کربنی در شکل 2 و 3 نشان داده شده است. در حال حاضر، هم لایه های تولیدی از نانوتیوب های تک دیواره و هم چند دیواره، با میزان موازی بودن بالا، تولید شده اند. شکل 2، تصاویر sem از های تولیدی از نانوتیوب های کربنی چند دیواره، را نشان می دهد. شکل 3 مثال هایی از رشد نانوتیوب های کربنی چند دیواره با استفاده از روش اصلاح تمپلیت را نشان می دهد. در این روش، اندازه ی ذرات کاتالیست کنترل می شود.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


نتایج اخیر نشان دهنده ی قابلیت انعطاف پذیری بالای روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار است. با قرار دادن ذرات کاتالیست بر روی زیرلایه و کنترل شرایط رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، می توان کنترل دقیقی بر روی معماری نانوتیوب، ایجاد کرد. با کنترل های بیشتر بر روی این فرایند، می توان ساختارهایی با تعداد نانوتیوب معین، نانوتیوب هایی با قطر معین و خواص دیگر تولید کرد.

رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار با فراهم آمدن کاتالیست از فاز بخار


علارغم انجام کارهای فراوان بر روی بهینه سازی میزان کاتالیست و نسبت کاتالیست به زیرلایه در فرایند سوب دهی شیمیایی از فاز بخار، کنترل دقیق و استحاله های انجام شده در لایه ی کاتالیستی، قبل و در طی فرایند رشد، هنوز هم به عنوان یک چالش مطرح می شود. یک روش دیگر که در آن، رشد نانوتیوب ها انجام می شود، این است که زیرلایه تحت مخلوط بخاری فروزن- زایلن قرار گیرد. این فرایند در دمای فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) انجام می شود. در عمل، نانوتیوب ها به صورت گرمایی بر روی ویفرهای سیلی ی ا ید شده، رشد داده می شوند. این کار با استفاده از زایلن به عنوان منبع کربن و فروزن به عنوان کاتالیست آهن، انجام می شود. یک مثال از این نوع مواد تولید شده در شکل 2 (پایین- سمت راست) نشان داده شده است. برای انجام فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، فروزن در داخل زایلن و با غلظت 0.01 گرم بر میلی لیتر حل می شود و در دمای فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) پیش گرم می شود. همراه با این فرایند، فرایند تبخیر انجام می شود و بخارات حاصله به داخل محفظه ی رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار وارد می شود. این محفظه به طور تدریجی تا دمای مناسب تا 800 الی فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) حرارت دهی می شود. در این روش، ذرات کاتالیستی به طور مستقیم به داخل نقطه ی رشد، وارد می شود و از چسبیدن آنها به همدیگر جلوگیری می شود.

رشد انتخ با روش تحویل کاتالیستی


در حالی که روش تحویل کاتالیستی فاز بخار، مشکل کنترل اندازه ی کاتالیست را برطرف می کند، این روش قابلیت کنترل محل قرارگیری کاتالیست را ندارد و از این رو الگوی نانوتیوب ها به طور انتخ بر روی زیرلایه ها ایجاد می شود. به هر حال، بسته به الگوهای لایه ی کاتالیستی قرار گرفته بر روی زیرلایه که با استفاده از لیتوگرافی نوری ایجاد شده اند، محل قرارگیری نانوتیوب های کربنی تولید شده با روش رشد کاتالیستی فاز بخار، می تواند با ایجاد تفاوت در زیرلایه، قابل کنترل می باشد. این مسئله باید تذکر داده شود که رشد نانوتیوب ها به طور قابل توجهی به زیرلایه وابسته است. این به طور واضح نشان داده شده است که نانوتیوب های کربنی می تواند بر روی زیرلایه های سیلیسی رشد داده شود ولی این رشد بر روی زیرلایه های سیلی ی مشاهده نشده است. رشد نانوتیوب ها بر روی سیلیس به صورت موازی با هم انجام می شود. آنالیز tem نشاندهنده ی این است که نانوتیوب های تولید با این روش دارای قطری بین 30 تا 50 نانومتر و طول آنها چند صد میکرون می باشد.

خواص رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار با روش تحویل کاتالیستی فاز بخار


رشد انتخ بر روی زیرلایه های سیلی ی و سیلیسی


این تمپلیت دارای نقش غریبی در فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می باشد. و به دلیل انتخ بودن رشد بر روی سیلی و سیلیس، این فرایندها به طور جزئی مورد آنالیز قرار گرفته است. یک تصویر بسته از سطح نمونه ها بعد از رشد با استفاده از روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، نشان می دهد که بسیاری از ذرات (مواد ف ی که از پیش ماده ی فروزنی ایجاد شده اند)، بر روی سطح سیلی تشکیل شده اند، اما این ذرات ظاهرا به رشد نانوتیوب های کربنی، کمک نمی کنند. به عبارت دیگر، یک لایه ی پر دانسیته از نانوذرات آهن بر روی سطح ا ید سیلی مشاهده شده است که موجب می شود تا نانوتیوب ها به صورت موازی قرار گیرند. اندازه ی ذرات مشاهده شده در ناحیه ی ا ید سیلی در حدود 20 تا 40 نانومتر بود اما در ناحیه ی سیلی ، قطر این نانوتیوب ها بزرگتر است. تصاویر tem از سطح مقطع نمونه ها اطلاعات بیشتری در مورد ذرات آهن دار به ما می دهد. تصاویر tem از سطح مقطع این بخش ها، نشاندهنده ی زیرلایه ی نانوتیوبی و ذرات دارای آهن است. در اینجا مهم ترین ویژگی، حضور ذرات با اشکال غیر منظم با قطری بین 20 تا 40 نانومتر بر روی سطح ناحیه ی ا یدی و بخش های داخلی نانوتیوب می باشد. بر روی سطح تمپلیت های سیلی ی، هیچ اثری از نانوتیوب ها مشاهده نشده است. به هر حال، ذرات بزرگتر و زیرمیکرونی در زیر سطح مشاهده شده است. نتایج حاصل از تفرق اشعه ی الکترونی نشان داده است که این ذرات نانومتری و با شکل غیر منظم که بر روی سطح ا ید سیلی قرار دارند، از آهن گاما (fcc) تشکیل شده اند؛ اما بر روی سطح سیلی ، الگوهای تفرق نشاندهنده ی تشکیل آهن سیلیسید و آهن سیلیکات است.
بر روی تمپلیت سیلیسی، کربن از فاز گازی در داخل ذرات آهن حل می شود. ذرات آهن از تجزیه ی فروزن تشکیل می شوند. ذرات آهن ممکن است به سهولت از کربن اشباع یا فوق اشباع شوند. و بعد از آن، رسوب دهی کربن از سطح ذرات آهن منجر به تشکیل ساختارهای کربنی تیوبی مانند با پیوند sp^2 می شود. تشکیل نانوتیوب ها نیز ممکن است زیرا ذرات آهن به صورت شیمیایی پایدار است و در طی فرایند رشد، اندازه ی مناسبی دارند. در همین زمان، در سطح سیلی ، یک واکنش شیمیایی میان سیلی ، آهن و ا یژن باقیمانده ایجاد می شود و موجب تشکیل ترکیباتی می شود که از لحاظ شیمیایی برای رشد نانوتیوب ها، غیر فعال هستند.

استفاده از زیرلایه های مختلف


همانگونه که در بخش قبل نشان داده شد، در روش تحویل کاتالیستی، تمپلیت نقش حیاتی در رشد نانوتیوب ها ایفا می کند. علاوه بر این، همانگونه که قبلا گفته شد، یک گستره ی وسیعی از زیرلایه ها برای اه مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برای بدست آوردن ویژگی های رشد مختلف، ما از زیرلایه های mgo با جهت گیری های کریستالی مختلف، صفحات sic، تمپلیت های سه بعدی و صفحات طلا با ضخامت های مختلف، استفاده می کنیم. همانگونه که از طبیعت انتخ بودن سیلی و سیلیس، می توان پیش بینی نمود، سرامیک های پایدار گزینه های مناسبی برای استفاده در ساخت تمپلیت هستند. این مواد واکنش اندکی با کاتالیست می دهند. به عنوان یک روش ثانویه، ما فهمیدیم که تفاوت های میان فعالیت رشد بر روی جهات کریستالی مختلف mgo، مشکل است. مثلا صفحات (111) فعال تر از صفحات (100) هستند. مهم ترین تفاوت میان دو صفحه ی کریستالی از این نقطه نظر این است که (100) یک صفحه ی طبیعی است در حالی که (111) از لحاظ ا یژن غنی است.

ساختارهای شگفت آور تولید شده از رشد چند لایه


با استفاده از روش های توصیف شده در بالا، تولید ساختارهای مورد نظر، ممکن می شود. برای مثال، می توان با این روش، مواد چند لایه تولید کرد. در مطالعه ی ما، ما قادریم تا لایه های جدید از جنگل های نانوتیوبی تولید کنیم. به هر حال، این شگفت آور است که لایه ی جدید بر بالای لایه ی قبلی رشد داده نمی شود اما این لایه به عنوان یک لایه ی جدید در زیر آن، تولید می شود. در بخش پایینی شکل 4، ما تصاویر sem از ستون هایی را نشان دادیم که در آنها فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار به تعداد 8 بار انجام می شود و بنابراین، 8 لایه از جنگل های نانوتیوبی قابل تمیز دادن است. لایه ی بالایی ابتدا رشد داده شده است و لایه های دیگر در زیر آن رشد داده می شوند. این مکانیزم رشد شگفت آور در هر فرایند رشد از فاز بخار بر روی زیرلایه، قابل پیش بینی نمی باشد. چیزی که ما در طی رشد مشاهده می کنیم، این است که هر لایه شامل آرایه های منظمی از نانوتیوب های میکرونی است و رشد از صفحات زیرلایه ای اولیه، آغاز می شود. این رشد حتی بعد از پوشیده شدن کامل زیرلایه با لایه های پیوسته و چند گانه از نانوتیوب ها، ادامه می یابد. برای این که این مسئله رخ دهد، این ضروری است که هیدروکربن و پیش ماده ی ف ی کاتالیستی از طریق نانوتیوبی چند میکرونی، نفوذ کند و رشد از بالای زیرلایه، انجام شود. این مسئله همچنین بدین معناست که هر زمان، یک لایه ی جدید از عمق جوانه زنی و رشد کند و لایه های دیگر از زیرلایه به سمت بالا حرکت داده می شوند و به سمت لایه های نانوتیوبی که اخیرا ایجاد شده اند، حرکت می کنند. وقتی یک لایه ی جدید به سمت لایه ای قدیمی تر حرکت می کند، یک واکنش که عمدتا بر اساس نیروهای واندروالس می باشد، در میان لایه های مجاور ایجاد می شود و بدین صورت تمام ساختار پا بر جا می ماند. در همین زمان، این لایه ها ممکن است به آسانی از همدیگر جدا شوند و این نشاندهنده ی این است که نانوتیوب های منفرد به طور مداوم از یک لایه به لایه ی بعدی، رشد نمی کنند. اخیرا چندین گزارش در مورد اثبات این نظریه ارائه شده است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


رشد نانوتیوب های چند دیواره نسبت به نانوتیوب های تک دیواره


هدف از کنترل رشد نانوتیوب ها، قرار دادن نانوتیوب ها بر روی جهات ترجیحی با جهت گیری خاص، با حفظ خواص ساختاری، ابعادی و مولکولی نانوتیوب ها و نوع نانوتیوب (تک دیواره یا چند دیواره) می باشد. برخی از این ویژگی ها هم اکنون نیز قابل کنترل می باشند مثلا دانسیته، جهت گیری و اندازه ی دسته های نانوتیوب. پارامترهای کنترلی اصلی عبارتند از دما و کاتالیزور. برای تولید نانوتیوب های تک دیواره، عموما نیاز به دماهای بالاتر (در حدود 1000 تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ) و استفاده از منابع کربنی است که در آنها نسبت کربن به هیدروژن کم تر باشد. نیاز است تا ذرات کاتالیست در اندازه ی نانومتری باشند تا بدین صورت بتوان نانوتیوب های تک دیواره ای با گستره ی قطر بین 0.7 تا 2 نانومتر تولید کرد. برای حفظ اندازه ی کاتالیست در دمای بالا، نیاز است تا لایه های بسیار نازکی از ف بر روی زیرلایه ایجاد شود یا از فاز کاتالیستی استفاده شود که در دخل ساختارهای خاصی مانند کوپلیمرها یا کامپوزیت های پلیمری، جای داده شده اند. این کار از آگلومره شدن نانوذرات جلوگیری می کند. با اصلاح پارامترهای غوطه وری در روش کاتالیستی، می توان نانوتیوب های تک دیواره تولید کرد. با افزایش دمای واکنش تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، یک مخلوط از نانوتیوب های تک دیواره و چند دیواره تولید می شود. به عبارت دیگر، محصولات این واکنش متنوع هستند. در سال های اخیر، این سطح از کنترل که محققین برای تولید نانوتیوب های با استفاده از روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، بدست آورده اند، شگفت آور است. با استفاده از این روش، امکان رشد انواع مختلفی از ساختارهای نانوتیوبی با ابعاد مختلف وجود دارد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


نانوتیوب ها و ساختارهای نانوتیوبی تولید شده از طریق رشد تحویلی کاتالیست در فاز بخار


رشد ساختارها بر روی زیرلایه های صفحه ای


برای استفاده از ویژگی رشد انتخ در روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، که در آنها از غوطه وری کاتالیستی استفاده می شود، ویفرهای سیلی ی که بر روی آنها لایه ای نازک از ا ید قرار گرفته اند، با استفاده از روش لیتوگرافی نوری، تولید می شود و الگوهای سیلی و سیلیس ایجاد شده، برای رسوب دهی ساختارهای نانوتیوبی کربنی چند دیواره، استفاده می شود. شکل 5 مثال هایی از نانوتیوب های موازی با هم را نشان می دهد که به طور انتخ بر روی محل های ترجیحی قرار داده شده اند. تصاویر sem نشان می دهد که نانوتیوب های موازی با هم، به سهولت بر روی جزیره های سیلیسی و در جهت عمود بر سطح، رشد کرده اند. هیچ رشد نانوتیوبی بر روی سطوح دست نخورده ی سیلیس یا لایه ی ا یدی محلی، مشاهده نشده است. این نانوتیوب ها به خوبی جهت گیری کرده اند و با دانسیته ای یکنواخت قرار گرفته اند. ارتفاع این بلوک ها با دقت بالا می تواند به نحوی کنترل گردد که بین 10 تا 100 میکرون باشد. این کنترل با تغییر زمان رسوب دهی انجام می شود. تنها ابعاد صفحه ی تمپلیت است که تعداد نانوتیوب را در هر بلوک تعیین می کند. جدایش بین بلوک ها با استفاه از فرایند لیتوگرافی انجام می شود. چسبندگی نانوتیوب به زیرلایه درست بعد از رشد، به سهولت انجام می شود. به هر حال، با اعمال عملیات حرارتی بر روی آنها، این نمونه ها در طی استفاده نیز سالم باقی می مانند. ویژگی های رشد که در شکل 5 نشان داده شده اند، بیان کننده ی کنترل بسیار مناسب بر روی قرارگیری نانوتیوب ها در مکان های مناسب و حفظ الگوهای تمپلیت و انتقال آنها به نانوتیوب ها می باشد. این روش می تواند برای ساخت لایه های نانوتیوبی متخلخل با اندازه ی تخلخل های قابل کنترل و با شکل معین مورد استفاده قرار گیرد. ساختارهای متخلخل با استفاده از یک تمپلیت با یک لایه ی سیلیسی تولید می شوند که این لایه دارای حفراتی با شکل های مختلف است. این حفرات با استفاده از فرایند اچ ، تولید شده است.

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن
درخواست حذف اطلاعات

یکی از مراجعان محترم وبلاگ، در بخش نظرات پُست قبل، مقاله‌ای را معرفی د که به نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن پرداخته است؛

"نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

پس از مطالعة آن تصمیم گرفتم نقدی بر نقد مذکور و نقدهای مشابه که بر اعجاز ریاضی قرآن می‌شود، بنویسم که از طریق فایل زیر نیز قابل دریافت است؛

"نقدی بر نقد اعجاز علمی و ریاضی قرآن"

در مقدمة نوشتة مذکور آمده است که «مسلمانان عزیز در نظر داشته باشند که نقد و رد اعجاز علمی و ریاضی قرآن به معنی نفی حقانیت قرآن نیست».

در پاسخ باید بگوییم که اولا اعجاز ریاضی قرآن فراتر از تصور نویسندة مقالة مذکور است و ثانیا اگرچه ممکن است بسیاری از مسلمانان، بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را بپذیرند(چه اینکه بر اساس ادلة دیگر باشد یا بنا بر آیین نیاکان)، عمدة غیر مسلمانان و بعضی از مسلمانان در زمان حاضر بدون اعجاز علمی و ریاضی، حقانیت قرآن را نخواهند پذیرفت به ویژه آن که جنبة لفظی(فصاحت و بلاغت) قرآن برای بسیاری بخصوص غیرعربها روشن نیست و جنبة محتوایی و معنایی آن به‌تنهایی برای اثبات حقانیت کافی نیست و به نویسندة نقد مذکور باید بگوییم اگر اعجاز علمی را تفسیرگونه می‌دانید جنبة محتوایی و حتی لفظی نیز چنین خواهد بود و در نتیجه حقانیت قرآن را نپذیرفته‌اید.

در مقدمه همچنین گفته است: «کما این که تا 50 سال قبل هیچ خبری از اعجاز علمی و ریاضی در قرآن نبود و هیچ یک از علمای نیز وجود آنها را لازمه حقانیت قرآن ندانسته بود.»

پاسخ: پیداست که اعجاز علمی و ریاضی برای عصر علم و رایانه است و بنابراین قرار نبوده است که تا 50 سال قبل، خبری از آن بوده باشد. نیز اولا؛ علمای قایل به وجود مواردی از علم و نظم ریاضی در قرآن بوده و هستند و آن موارد را مؤید حقانیت قرآن دانسته‌اند و معتقدند که تحقیق در اعجاز ریاضی 19 باید ادامه یابد و آن را رد نکرده‌اند چنان‌که در تفسیر نمونه، ذیل آیة اول سورة آل‌عمران به بعضی از کشفیات رشاد اشاره شده و رد نشده بلکه قابل تحقیق هم دانسته شده است. ثانیا؛ حقانیت قرآن بسی فراتر از تایید یا عدم تایید علمای است و محقق حقیقی منتظر تایید آنها نمی‌ماند بلکه می‌داند که خود باید به دنبال حقیقت باشد. آیا اگر امروز راز حروف مقطعه‌ای که مفسران و علمای به رازآلود بودن آنها اعتراف دارند آشکار شود باز هم نباید آن را قبول کنیم صرفا به این خاطر که آنها چیزی نگفته‌اند؟

در ادامه مطالبی آمده است که ماحصل آن همان جمله‌ای است که در عنوان آورده است: «اعجاز علمی اعجازی قطعی نیستند، بلکه اعجازی تفسیری هستند.»

پاسخ: اگر اعجاز علمی را اعجاز تفسیری هم بدانید اشکالی بر اعجاز بودن آن نیست زیرا لازم نیست که اعجاز برای همگان صریح، روشن و بدون ابهام باشد و هیچگاه قرار نبوده است معجزات برای همگان اینگونه باشد بلکه برای انی ویژگی صراحت را داشته که از ایمان لازم به خداوند برخوردار باشند مثلا معجزات موسی در زمانی محقق می‌شده است که سحر و جادو رواج داشته است لذا بعضی افراد معجزات را چنان می‌پنداشته‌اند که سحر است. یا این که قرآن، معجزه‌ای بوده است که همیشه بعضی افراد، اعجاز آن را از هر جهت که شما بگویید نمی‌پذیرفته‌اند. مومنان و مسلمانان حقیقی اعجاز علمی و ریاضی قرآن را می‌پذیرند و آن را بهترین دلیل حقانیت قرآن می‌دانند.

در ادامة تفسیرگونه دانستن اعجاز علمی، به مثالی استناد شده است که در همین مثال هم دقت کافی صورت نگرفته است؛ در این مثال آمده است :«حرکت خورشید مبهم است؛ آیا منظور، حرکت خورشید به دور زمین است یا حرکت آن در ک شان؟!». جواب: اگر این فرد به قرآن توجه کافی می‌داشت متوجه می‌شد که در ادامة آیاتی که از حرکت خورشید سخن می‌گوید عبارت «کل فی فلک» آمده که به وضوح نشان می‌دهد حرکت خورشید به دور زمین منظور نیست:

یس: 40: لَا الشَّمسُ یَنبَغى لَها أَن تُدرِکَ القَمَرَ وَلَا الَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وَکُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ نه خورشید را سزد (در مدار خود سریعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد که بر روز پیشی گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هر یک در مداری شناورند (و مسیر خود را بدون کمترین تغییر ادامه می‌دهند).

انبیاء: 33: وَهُوَ الَّذى خَلَقَ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ کُلٌّ فى فَلَکٍ یَسبَحونَ؛ خدا است که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده‌است و همه در مداری می‌گردند (که او برای آنهاتعیین کرده است).

آن‌گاه از همین مثال نتیجة کلی گرفته که: «واقعیت این است که تمام آنچه در مورد اعجاز علمی قرآن تاکنون گفته شده هیچ کدام صریح و روشن نیست همچنین هیچ اعجاز علمی صریح و روشنی در قرآن وجود ندارد.»

این مطلب اگر حاکی از بی‌خبری این نویسنده نباشد بیانگر بی‌انصافی او خواهد بود به‌ویژه آن‌که از آینده و معلوم شدن موارد بیشتر اعجاز علمی قرآن بی‌خبریم. حقیقت این است که در مقام نقد اعجاز علمی قرآن نباید پس از ذکر یک مثال (که آن هم صحیح نبود) چنین نتیجه‌گیری کلی شود. حقایق روشن اعجاز علمی قرآن مانند بیگ بنگ، کرویت زمین، زوجیت، لقاح، مراحل آفرینش انسان، ممنوعیت خواری و... (ن.ک. http://islam-pdf.persiangig.com/) نادیده گرفته شده است.

اگرچه وی سپس با عنوان «بررسی یکی دیگر از اعجازهای علمی قرآن» مسالة پیشگویی قرآن در مورد ش ت ایران از روم پرداخته است اما اولا «پیشگویی تاریخی» را با «اعجاز علمی» خلط کرده است و ثانیا در اینجا نیز دقت کافی صورت نگرفته است؛ زیرا ایشان با این که به خبر دادن قرآن از پست‌ترین نقطة زمین که همان سواحل بحر المیت است و تصاویر ‌ای آن را تایید کرده، اعتراف کرده است بهانه گرفته است که چرا قرآن دقیقا همة جزئیات را نگفته است؟ و می‌گوید:

«اگر این آیه به این صورت نوشته شده بود یک اعجاز علمی بود: "بحر المیت در مرز اردن و فلسطین و در کرانه باختری رود اردن واقع شده است. سواحل اطراف آن پست‌ترین نقطة خشکی‌های زمین است".»

شما چگونه از اعتراف خود به یک حقیقت به سرعت عبور کرده‌اید و چنان بهانه‌هایی را گرفته‌اید؟ می‌توانستید بهانة روشن‌تری را مطرح کنید و بفرمایید که چرا خداوند هر لحظه بر انسانها نازل نمی‌شود و برای انها عصایی را تبدیل به اژدها نمی‌کند...؟ پاسخ این سخن شما همان است که قرآن می‌فرماید:

یَسـَٔلُکَ أَهلُ الکِتٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَیهِم کِتٰبًا مِنَ السَّماءِ فَقَد سَأَلوا موسىٰ أَکبَرَ مِن ذٰلِکَ فَقالوا أَرِنَا اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلمِهِم ثُمَّ اتَّخَذُوا العِجلَ مِن بَعدِ ما جاءَتهُمُ البَیِّنٰتُ فَعَفَونا عَن ذٰلِکَ وَءاتَینا موسىٰ سُلطٰنًا مُبینًا... (نساء:153)؛ اهل کتاب از تو می‌خواهند که (اگر پیغمبری، یکجا) کت را از آسمان بر آنان نازل کنی. (البتّه این درخواست، استهزاء و بهانه‌ای بیش نیست) چرا که از موسی چیز بزرگتر از این را خواستند و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده....

نیز می‌فرماید:

وَلَو نَزَّلنا عَلَیکَ کِتٰبًا فى قِرطاسٍ فَلَمَسوهُ بِأَیدیهِم لَقالَ الَّذینَ کَفَروا إِن هٰذا إِلّا سِحرٌ مُبینٌ (انعام: 7)؛ حتی اگر کت ، نوشته بر کاغذ، برایشان فرو می فرستادیم، و با دستان خود آنرا لمس می د، انی که کافر شدند میگفتند، « این جز افسونی زیرکانه نیست.»

هر پاسخی که به بهانه‌های یهودیان عصر موسی و محمد در آیات فوق می‌دهید پاسخ شما نیز هست. پاسخ من به شما این است که خداوند راه اختیار را بر انسان نمی‌بندد انسان اگر راه تقوا را در پیش گیرد از همان معجزاتی که خداوند قرار داده حقیقت را پیدا می‌کند و برای خدا تعیین تکلیف نمی‌کند. همان اشاره به پست‌ترین منطقه برای او کافی است و انتظار ندارد که مرز اردن و فلسطین... را هم در آیه بیاورد.

در ادامه، دو داستان از ملا نصر الدین نقل شده که آنها را مشابه مواردی دانسته که در قرآن از آنها به عنوان اعجاز علمی یاد می‌شود. اشکال این مقایسه در آن است که اولا شما و همگان می‌دانید که در اعمال ملا نصر الدین اشتباهات بسیاری وجود دارد که به همان جهت این موارد را تفسیری و اتفاقی می‌دانیم و معجزه محسوب نمی‌کنیم و این مطلب در صورتی در مورد قرآن هم صحیح است که در آن اشتباه و تناقضاتی پیدا کنید که بتوانیم آن را با حکایات ملانصرالدین مقایسه کنیم در حالی که قرآن چنین نیست و اشتباه و تناقضی در قرآن وجود ندارد و لذا مواردی هم که تحت عنوان اعجاز علمی در قرآن هست حمل بر صحت و دقت و علمی بودن آنها می شود. ثانیا اگر در قرآن موارد اعجاز علمی و ریاضی اندک بود می‌توانستیم حمل بر تفسیر شخصی یا تصادفی بودن انطباق آنها با واقعیت کنیم اما در قرآن به ویژه در جنبة ریاضی موارد بسیار فراوانی از اعجاز وجود دارد که احتمال تفسیری و تصادفی بودن آنها مطابق علم آمار بسیار ضعیف است به‌طوری که اگر ی آنها را تصادفی بداند مثل این است که آفرینش را تصادفی دانسته باشد؛ مواردی که نویسندة متن مذکور و بسیاری از خوانندگان از آنها بی‌خبرند و در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد و بعضی از موارد هم در وبلاگ آمده است که باید با حوصله مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir  

در مورد شعر هاتف اصفهانی نیز پاسخ شبیه مطالب فوق است.

اعجاز ریاضی قرآن

در ادامة متن مورد بحث، به اعجاز ریاضی قرآن پرداخته شده و تحت عنوان ترفند به مواردی اشاره شده است که در ادامه بیان می‌شود:

اولین مورد که آن را ترفند نامیده این است که ادعا شده است محققان اعجاز ریاضی از عوام الناس بهره‌برداری کرده‌اند و مواردی را مطرح کرده‌اند که عوام در صدد تحقیق آنها برنمی‌آیند.

در پاسخ به مطلب مذکور می‌گوییم که مخاطب اعجاز ریاضی قرآن، گروه خاصی مانند عوام الناس نیستند ضمن این که مگر عوام الناس اصل پذیرش حقانیت قرآن و بسیاری مسایل و احکام شرعی را با دلیل عقلی قبول کرده‌اند یا اینکه تقلید می‌کنند؟! آیا در آنجا از عوام بهره‌برداری نشده و در اینجا می‌شود؟! البته بعضی از عوام هستند که حقیقت خدا و قرآن و نبوت و معاد را با تعقل خود و بدون استفاده از گفتار عالمان فقه و فلسفه و قرآن پذیرفته‌اند و با عقل عملی خود به عبادت خدا و عمل صالح مشغولند و اعجاز ریاضی قرآن را نه رد می‌کنند و نه اثبات می‌کنند. مخاطب اعجاز ریاضی قرآن 5 گروه هستند که در آیة 30 و 31 سورة مدثر پس از ذکر عدد 19 نام برده شده‌اند(http://submission.org/qi#74%3a30-31 ) مخاطب قرآن و اعجاز آن بیشتر عالمان و محققان هستند زیرا عالمان هستند که در مقابل خدا خشوع دارند. البته عالمان همانا عاقلان هستند نه وما باسوادها. محققان نیز انی هستند که صرفا به مطالعه چند وبلاگ و مشاهدة چند مورد تحت عنوان اعجاز بسنده نمی‌کنند و حقیقت را در بسیاری سایتها و مقالات که بعضی از آنها غیرفارسی هستند هم دنبال می‌کنند. بعضی افراد، خود را عوام نمی‌دانند در حالی که محقق هم نیستند و هیچ تحقیق دقیقی در این زمینه نکرده‌اند بلکه یا دیدن چند مورد از موارد منتسب به اعجاز، آن را عددسازی دانسته‌اند.

اعجاز ریاضی قرآن که امروزه مورد بحث است مربوط به عدد 19 است که یک بخش اصلی آن در مورد حروف مقطعه است نه تعداد کلمة یوم یا مساوی بودن کلمات متضاد و مانند آنها که بعضا ممکن است چنین هم نباشد.

یکی از مثالهای مضرب 19 که مورد نقد قرار گرفته است مربوط به تعداد آیات قرآن است اما باید بدانیم که در بحث اعجاز ریاضی قرآن، انی که تعداد آیات را مضرب 19 می‌دانند، دو آیة آ سورة توبه را قبول ندارند به‌خاطر ادله‌ای که بعضی از آنها در این آدرس آمده است:

http://message-of-god.com/00a%20farsi%202%20ayats.htm

بنابراین تعداد آیات قرآن از نظر آنها شامل 6234 آیة شماره‌دار و 112 آیة بدون شماره(بسم الله الرحمن الرحیم در 112 سوره، بدون شماره است) که جمع آنها 6346 است که مضرب 19 است. معلوم می‌شود منتقد مورد نظر هیچ آگاهی از اصول اعجاز ریاضی قرآن و نرم‌افزارهای مربوطه ندارد و گمان کرده است منظور از مضرب 19 بودن تعداد آیات قرآن همان چیزی است که همگان گفته‌اند(6236) و آن‌گاه که دیده است عدد 6236 مضرب 19 نیست خود را محقق دانسته و پنداشته که مدعیان اعجاز عددی خواسته‌اند عوامفریبی کنند.

دومین مورد که به عنوان ترفند دوم از آن یاد کرده این است که بسیاری از آمار و ارقام در شمارش کلمات و حروف، مبهم است که آن هم ناشی از زبان عربی است بخاطر مشتقاتی که وجود دارد. مانند تعداد واژة «نظم»...

پاسخ: نظم ریاضی قرآن بر مبنای عدد 19 چنان‌که گفتیم مربوط به شمارش کلماتی مانند یوم، شهر، دنیا، آ ت، نظم و... نیست اگرچه همینها هم در مواردی که از تایید زبان عربی برخوردار است داخل در اعجاز است اما متاسفانه برخی مواردی را به اعجاز ریاضی نسبت داده‌اند که کاملا سلیقه‌ای است و گاهی یک لفظ خاص یا مشتق مورد نظر را جستجو کرده و به خواست خود نایل شده‌اند و همین سبب شده است که بعضی افراد مانند منتقد مذکور را به اشتباه اندازند و به اعجاز ریاضی قرآن هم آسیب بزنند و از دقت و تنوع زبان عربی سوء استفاده شود اما محققان در اعجاز ریاضی قرآن می‌دانند که اینها ربطی به حقیقت اعجاز عددی ندارد و  اعجاز ریاضی فراتر از اینها و به‌صورتی است که اشکالی از حیث مذکور بر آن وارد نیست مثلا حرف مقطعة "ط" اولین بار در سوره ۲۰ آمده است و نکته مهم آن است که از اول قرآن تا ابتدای  آیه 20 (طه) تعداد ۶۳۶ حرف «ط» و بعد از این آیه نیز تا آ قرآن ۶۳۶ حرف «ط» دیده می شود نه یکی کم و نه یکی زیاد:  ۶۳۶ط۶۳۶ . ضمن این که دقیقا ۱۲۷۳ حرف ط در کل قرآن مشاهده می شود که مضرب 19 هم هست.

این مطلب در مورد حرف «ط» که حتی به‌تنهایی هم یک اعجاز است، هیچ ربطی به زبان عربی و رسم الخطها و این که دو آیة آ توبه جزء قرآن باشد یا نباشد، ندارد و حتی از برنامة word هم برای محاسبه می‌توانید استفاده کنید به این صورت که متن قرآن را در آن قرار دهید و پنجرة replace را باز کنید.

سومین مطلب که آن را مهمترین ترفند قلمداد کرده است، استفاده از خاصیت احتمال است و مدعی شده که رشاد خلیفه(کاشف اعجاز عدد 19 در قرآن) از آن استفاده کرده است. نویسنده خواسته است بگوید که رشاد عدد 19 را به این خاطر انتخاب کرده که اعداد دیگر جور در نمی‌آمده و عدد 19 مطابق خواست او بوده و بر اساس احتمال بالا ه یک عددی را که به طور احتمال می‌توان مواردی را برای آن در هر کت پیدا کرد.

پاسخ: یک مثال ساده که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مستشکل است همان وسط قرار گرفتن حرف «ط» در آیة «طه» است؛ لطفا دقت فرمایید که اولا این مطلب را رشاد خلیفه نگفته است و دیگران کشف کرده‌اند و ثانیا کدام عقل سلیم باور می‌کند که حرف مقطعة «ط» در این آیه که یک آیة کلیدی در مورد حرف مقطعة «ط» است(آیة 1 سورة طه)، صرفا بر اساس تصادف، حرف طای وسط قرآن باشد؟!

در همین حرف «ط» تعداد آیاتی که با حرف ط شروع یا به آن ختم می شوند؛  19 آیه اند اما فعلا از این مطلب را ملاک قرار نمی‌دهیم زیرا منتقد می‌گوید بالا ه تعداد این آیات، 17 یا 18 یا 19 یا هر عددی خواهد بود که همان را مدعی اعجاز می‌تواند ملاک قرار دهد اگرچه این مطلب اولا به ذهن رشاد خلیفه هم نرسیده است که بخواهد به آن خاطر عدد 19 را انتخاب کند، با اینحال ما گفتیم حرف مقطعة «ط» حرف طای وسط قرآن نیز هست و این اعجازی است که هر مضرب و عددی که در دیوان حافظ و غیر آن بی د نمی‌تواند اعجاز باشد. آن‌گاه وقتی می‌بینیم تعداد حرف «ط» نیز در قرآن مضرب 19 است و تعداد آیاتی که با این حرف شروع یا به آن ختم می‌شود نیز 19 است و در موارد دیگر نیز چنین نظمی را می‌بینیم می‌فهمیم که 19 مبنای ریاضی قرآن است.

مثال دوم: در سطور قبلی به آیة 30 سورة مدثر که عدد 19 ذکر شده است و آیة 31 که علت انتخاب 19 آمده است، اشاره کردیم؛ اکنون به آیة 1 این سوره (سورة 74) توجه کنیم که به راز قرآن اشاره می‌کند: (یایها المدثر؛ ای راز نهفته). شمارة سوره و آیه عدد 741 را به ما می‌دهد(آیة 1 سورة 74). این آیه از آ قرآن 741مین آیة قرآن و مضرب 19 است در حالی که هیچ آیة دیگری اینگونه نیست؛ آیا تصادفی است که این آیة کلیدی چنین تناسب عددی داشته باشد و مضرب 19 هم باشد؟!

مثال سوم: در آیة 2 سورة شوری حروف مقطعة عسق آمده است؛ اکنون:

1- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شمارة 2 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟ (آیة 2 سوره کهف از جمله 19  آیه شماره دویی است که هر سه حرف ع س ق را دارند و کلمه "قیما" که در ابتدای این آیه آمده چه بسا بهتر بود به لحاظ معنا در آیه 1 بعد از کلمة «الکِتٰبَ» می آمد اما اگر اینگونه می‌شد تعداد این آیات 18 می شد!)

2- آیا تصادفی است که در همة قرآن فقط 19 آیة شمارة 1 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟( حروف ع س ق را در آیه های شماره 1 هم به صورت مقطعه داریم: ق ، کهیعص ، یس ، طس ، طسم و به این خاطر به آیات شماره 1 سخن می‌گوییم).

3- آیا تصادفی است که در تمام قرآن فقط 19 آیة شماره 19 هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟

4- آیا تصادفی است که در سوره شوری که از آن صحبت می‌کنیم فقط 19 آیه هست که هر سه حرف ع س ق را داراست؟!

5- آیا تصادفی است که از آیة 2 سورة شوری(سورة 42) که با حرف ع شروع می شود(عسق)  تا آیة 30 سوره مدثر (سورة 74) که آن هم با حرف ع شروع می شود (علیها تسعة عشر) و در آن عدد 19 ذکر شده است، دقیقا 19 آیه هست که با حرف ع شروع می شوند؟!

6- آیا تصادفی است که در قرآن فقط 19 آیه هست که مانند42:2 و 74:30 با حرف ع شروع شود و دارای حرف س نیز که مشترک دو آیه هست باشد؟!...

 http://alzekr.persianblog.ir/post/75

فراموش نکنید که ما از مضرب 19هایی صحبت می‌کنیم که کلید آن حروف مقطعه است که همگان به رازگونه بودن آنها معترفند نه مثل اشعار حافظ که به دنبال چنین مساله‌ای نبوده است؟ ما از کت به نام قرآن صحبت می‌کنیم که تحدی کرده است و از نویسندة کت صحبت می‌کنیم که خالق قادر مطلق است و می‌توانسته در پرتو فصاحت لفظی و محتوای معنوی نظم عددی نیز در کلام خویش به‌کار گیرد و با حروف مقطعه به چنین اعجازی اشاره کرده باشد؛ پس چرا چنین نکند؟!

مثال چهارم: سورة البینة سورة 98 قرآن است؛ آیا همین یک مورد دلیل روشنی بر اعجاز عددی قرآن نیست که اولا؛ مقدار عددی (ابجد) کلمه «البینه» مساوی شماره این سوره در قرآن یعنی: 98 است؟! (سوره 57  قرآن نیز سوره الحدید است که شماره سوره برابر مقدار عددی «الحدید» است و ابجد «حدید» نیز 26 است که برابر عدد اتمی حدید(آهن) است .این مطلب که دو سوره از قرآن، مقدار عددی مساوی با شماره سوره دارند به معنای احتمال 2 به 114 نیست بلکه بسیار بالاتر است. می‌توانید 114 کلمه را به طور تصادفی کنار 114 عدد بگذارید و ابجد آنها را محاسبه کنید)

ثانیا؛ تعداد کلمات این سوره نیز 98 است؟! (حرف واو به کلمه بعدش می چسبد در تمام موارد اعجاز عددی اینگونه محاسبه می‌شود و در قرآن و تمام کتابهای بزرگ عربی این قاعده رعایت شده است)

 ثالثا؛ وقتی از آ قرآن هم 98 آیه بشمارید دقیقا به سوره 98 می رسید؟! اگر آیات بدون شماره (بسم الله الرحمن الرحیم) را هم شمارش کنید 114 آیه میشود که مضرب 19 و برابر تعداد سوره های قرآن است. اکنون اگر بگوییم البینة که به معنای مدرک و دلیل است به مدرک ریاضی قرآن اشاره دارد؛ آیا باید برخی انکار کنند به جای اینکه فروتنی پیشه نمایند؟! با توجه به موارد معنادار فوق و این‌که  سوره 19 نیز 98 آیه دارد و این‌که با قرار دادن تعداد آیات این سوره در کنار شماره سوره به عدد 988 و مضرب 19 بودن آن می‌رسیم و صدها مورد دیگر در قرآن؛ آیا اشکالی دارد که عدد 19 مبنای ریاضی قرآن و دلیل حقانیت آن باشد؟

مثال پنجم: تعداد آیاتی که در قرآن همة 14 حرف مقطعه را دارند، دقیقا 114 آیه هستند که مساوی تعداد سوره‌های قرآن و نیز مضرب 19 است! اولین آیه از این مجموعه آیات هم آیة 19 سورة بقره است. آیا چنین مساله‌ای تصادفی است؟! از نرم افزار openquran مطابق فرمول needall این مورد را می‌توانید بررسی کنید. اگر در منوی جستجو، کلید f1 را بزنید راهنماییهای لازم وجود دارد می‌توانید امتحان کنید. این نرم افزار به صورتی است که هر متن دیگری به جای قرآن را هم می توانید به آن بدهید و هر عددی را که بخواهید مبنا قرار دهید و بحث اعجاز؟ یا احتمال؟ را تحقیق کنید:  http://openquran.codeplex.com

مثال ششم: اگر شماره آیه و سوره را در 114 آیه‌ای که همة حروف مقطعه را دارند جمع ببندید می‌شود 9702 که برابر 14*693 است: اکنون اگر بگوییم منظور از 14 همان 14 حرف مقطعه است و 693 ابجد آن 14 حرف است آیا علم آمار نمی‌گوید که احتمال تصادفی بودن چنین پدیده‌ای بسیار بعید است؟!

مثال هفتم: حرف مقطعه قاف نوزدهمین حرف در سیستم ابجد است و نوزدهمین ق نیز در آیه 19 بقره است و یکی از حروف مقطعه و کلیدی است که در اوایل دو سورة 42 و 50 آمده است؛ اکنون آیا احتمال و تصادف است که:

1- در سوره 50 تعداد حرف قاف 57 (19*3) است و در سوره 42 هم تعداد حرف قاف 57 (19*3) است که جمع آن با سوره ی 50 برابر با تعداد سوره های  قرآن(114= 6 × 19) است. (در سوره ی 50 که تعداد حرف قاف 57 (19*3) است خداوند به جای عبارت "قوم لوط" که در سوره های دیگر قرآن به کار رفته از عبارت اخوان لوط استفاده فرموده است تا نظم عدد نوزده این سوره بر هم نخورد!)

2- شماره سوره قاف (50) با تعداد آیات آن (45) برابر 95 می شود و شماره سوره شوری (42) نیز با تعداد آیات آن (53) برابر 95 (19×5) می شود.

3- در تمام قرآن آیاتی که شماره آیه در آن 19 است (مثل 2:19 و 3:19 و 4:19 و ....) تعداد حرف قاف 76 (19*4)  است و تعداد قاف در شش سوره ای که شماره سوره فاکتوری از 19 است (19 ,38 ,57 ,76 ,95 و 114) برابر  228 (19*12) است و در تمام قرآن کل آیاتی که شماره آیه 19 و یا فاکتوری از نوزده باشد (مثل 2:19 و 2:38 و 2:57 و ....) باز هم 323‌ (19*17) حرف قاف داریم.

4- در آیه ی دوم سوره ی شوری عبارت «عسق» به کار رفته است که مجموع تکرار این حروف در این سوره 209 (11*19) مرتبه است و در آیة اول سوره ی شوری عبارت «حم» به کار رفته است که علاوه بر این سوره در شش سوره پس از آن هم ( یعنی فصلت، شوری، ز ف، دخان، جاثیه و احقاف) تکرار شده است. مجموع تکرار این دو حرف در این هفت سوره برابر با 2147 است که مضربی از نوزده است و دارای مطالب ریاضی دیگری هم هست که مربوط به بحث حوامیم می شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/124

موارد دیگر در مورد حرف مقطعة قاف نیز در اینجا مطالعه شود: http://alzekr.persianblog.ir/post/112

مثال هشتم: انکارکنندگان اعجاز عددی قرآن قایل به عددسازی هستند و مثال اصلی آن را، آیة 1 سورة قلم میدانند که رشاد خلیفه معتقد است باید حرف مقطعة «ن» به صورت «نون» نوشته شود و در این صورت است که تعداد این حرف در این سوره، 133 و مضربی از 19 می‌شود.

پاسخ: البته منتقد مقالة مورد بحث به این مورد آگاهی ندارد و آن را مطرح نکرده است ولی از آنجا که در نقدهای دیگر به آن اشاره کرده‌اند این مورد و همچنین اشکال املایی کلمة «بصطة» را روشن می‌کنیم:

مواردی که در مبنای ریاضی قرآن بر اساس عدد 19 در حروف مقطعه از نظر رشاد خلیفه و باورمندان به اعجاز عددی قرآن، املای آنها باید تغییر کند دو مورد است؛ یکی همین حرف مقطعة «ن» و دیگری کلمة «بسطة» در آیة 69 سورة اعراف است که نباید با حرف صاد و به صورت «بصطة» نوشته شود؛ اکنون به این دو مطلب می‌پردازیم تا معلوم شود که «عددسازی» است یا «اعجاز عددی»؟

نون والقلم وما یسطرون

اگرچه نوشتن حرف مقطعة «ن» به صورت "نون" تایید تاریخی دارد و رسم‌الخطی از قرن اول هجری با این نوشتار یافت شده است اما تاییدات ریاضی بسیاری دارد که به‌جای این که عدد سازی باشد آشکارکنندة اعجاز ریاضی قرآن است و در ادامه بعضی از آن موارد می‌آید و موارد دیگری هم در

 http://alzekr.persianblog.ir/post/95  

و http://alzekr.persianblog.ir/post/87

و در سایتهای دیگر مانند http://quranmessage. .com

و http://nun.hanif.de

و http://godistheone. .com قابل ملاحظه است.

اگر «ن» به صورت «نون» نوشته ‌شود، تعداد حرف "ن" در سوره 68 برابر با 133 (19*7) می‌شود؛ اکنون:

آیاتی که در قرآن با سه حرف "نون" خاتمه می یابند 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. علاوه بر این مطلب،

133مین آیه‌ای که به «نون» ختم می‌شود آیة 6 سورة تین می‌باشد؛ معجزه است که این آیه از آ قرآن 133مین آیه است!!!!!!!!!! این‌گونه مواردی در قرآن وجود دارد که هر دمند مؤمنی را بی‌نیاز از جستجوی هر نوع رابطة ریاضی در اشعار حافظ و غیر آن می‌نماید و تفاوت معجزه با تصادف را در می‌یابد.

تعداد آیاتی که در آنها "نون" وجود دارد چه در آ آیه یا غیر آن 228 (19*12) است و آیة نون والقلم وما یسطرون یکی از آنها می باشد.

آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم قرار دارد: ننـ ، نن 133 است یعنی هم مضرب 19 است و هم دقیقا همان تعداد حرف «ن» در سورة قلم. تعداد آیات زوج از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 76 (19*4) است و تعداد آیات فرد از 133 آیه ای که دارای دو ن کنار هم (ننـ) هستند 57 (19*3) است. همچنین تعداد کلمه الله در 133 آیه ای که در آن دو تا "ن" کنار هم قرار دارد 76 (19*4) است.

تعداد آیاتی که در آنها دو تا "ن" بغل هم (با فاصله و بی فاصله) وجود دارد 361 (19*19) است. (در نرم افزار openquran از فرمول cutspace برای حذف فاصله ها استفاده شود. از برنامه word هم از پنجرة replace می توان کمک گرفت). اگر به قرآن نگاه کنید در آیه 21:88 کلمه ننجی با یک حرف "ن" نوشته شده است و حرف دیگر بالای کلمه قرار گرفته است و اگر این‌طور نبود این رابطه و رابطة قبل به هم میخورد.

و موارد بسیار دیگری که نشان میدهد که حرف نون نوشتار و رسم الخط قرآن را تایید میکند و به جمع آوری قرآن اشاره دارد به‌ویژه آن که خدای مهربان بعد از حرف "ن" به قلم اشاره می‌کند.

چرا می گوییم کلمات "یبسط" و"بسطة" با سین درست است ؟

 پاسخ: این اختلاف ظاهرا به این جهت است که برخی کلمات(با معنای ی ان یا نزدیک به هم) دو شکل املایی دارند مثلا در فرهنگ المنجد کلمه سراط به معنای سبیل(راه) آمده وصراط به معنای طریق(راه) ویا کلمه سطر وصطر که در المنجد هر دو شکل آن آمده؛ در المنجد می خوانیم: «صطر: صَطَرَ ـُـ صَطرًا وصَیطَر والمُصطار هی بمعنی سطر وسیطر والمسطار (بالسین).» لیکن در فرهنگ المنجد ریشه "بصط" را نمی بینیم. ه ن شدن حرف سین با حرف طا نیز که از حروف استعلاست ممکن است سبب شود که آن را با صاد بنویسیم چنان که در آ قرآن که نکاتی تجویدی را ذکر کرده اند در مورد علامت "س" که بالا یا پایین حرف صاد در برخی کلمات مثلا "بصطة"، "یبصط" و"مصیطرون" گذاشته اند مفهوم آن را چنین نوشته اند: «س: علامت وجوب تلفظ به سین بجای صاد واگر علامت در پایین کلمه باشد تلفظ به صاد مشهورتر است.»

 اعجاز ریاضی ثابت می کند که حتی در املای کلمات نیز دقت وهماهنگی وجود دارد که باید آن را حفظ نمود. ریشه "بسط" در قرآن 25 بار به کار رفته که در همه موارد با سین نوشته می شود. گفته می شود یکی از نسخه های قدیمی قرآن معروف به قرآن سمرقند یا تاشکند مربوط به قرن اول هجری این کلمه را در 7:69 به صورت "بسطة" نگارش کرده است واین خود نشان می دهد که خطای انسانی در نوشتن قرآن این اشتباه را به وجود آورده است. اختلاف اصلی در املا، مربوط به کلمه ی "بسطة" در 7:69 می باشد که در ادامه با اعجاز ریاضی قرآن در مورد این اختلاف قضاوت می کنیم: 

 1 – سوره 7 (اعراف) با حروف مقطعه المص شروع شده! دو سوره ی دیگر هم هست که حرف مقطعه صاد دارند: 19(سوره مریم با حروف کهیعص) و38(سوره ص با حرف ص)؛ تعداد حرف صاد در این سه سوره 152(19*8) است که اگر "بسطة" با صاد نوشته شود دیگر مضرب 19 نخواهیم داشت!!! به اعداد 19 و38 نیز دقت کنید گویی حرف صاد از اهمیت خاصی در اعجاز ریاضی برخوردار است که این شماره سوره ها را به خود اختصاص داده!

 2 - جمع شماره آیه و سوره در 7:69 برابر 76(19*4) است. نیز مقدار عددی کلمه بسطة، 76 (19*4) است .

 3 - کلمه ی "بسطة" در دو آیه ی قرآن آمده یکی در 2:247 و دیگری در 7:69 ؛ خیلی عجیب است که از 2:247 تا 7:69 دقیقا 769 آیه هست!!! عدد 769 به 7:69 اشاره می کند که املای این کلمه در این آیه باید مانند 2:247 باشد. عدد 76 را نیز داخل این ارقام می بینیم که این اصل را با دو اصل قبل اتصال می دهد. نیز بین 2:247و7:69 به تعداد 285(19*15) آیه ی دارای حرف صاد وجود دارد (با احتساب 2:247 که حرف صاد نیز دارد. 7:69 نیز حرف صاد ندارد واگر "بسطة" با صاد نوشته می شد اشکال می شد که چرا آن را محاسبه نکنیم؟ وآن گاه مضرب 19 به هم می خورد) .

 4 - وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم این آیه یک حرف سین دارد وحرف صاد ندارد؛ اکنون تعداد آیاتی را بشماریم که که یک حرف سین دارند وحرف صاد ندارند: عجیب است که در کل سوره نیز 38 (19*2) آیه داریم! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 37 می شود). نیز شگفت انگیز است که وقتی در 7:69 کلمه ی "بسطة" را با سین می نویسیم در کل سوره به تعداد 19 آیه داریم که یک حرف صاد دارند و حرف سین ندارند!! (اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 20 می شود). این یعنی با یک تیر دو نشان!

 5- علاوه بر این دو رابطه؛ وقتی در 7:69 می نویسم: "بسطة"؛ گفتیم که در آیه حرف سین داریم و حرف صاد نداریم وبنابراین حرف سین از حرف صاد بیشتر است حال در کل سوره 7 آیاتی را ببینیم که حرف سین بیشتر از حرف صاد باشد خیلی عجیب است که دقیقا 114(19*6) آیه داریم!!! (در حالی که اگر "بسطة" را با صاد بنویسیم تعداد 113 می شود).

 6- وقتی از 7:69 صحبت می کنیم یعنی سوره اعراف که از سوره های پاراف دار (دارای حروف مقطعه) است؛ تعداد حرف صاد در این سوره ها(29 سوره) به تعداد 988(19*52) بار آمده!! یعنی در 7:69 "بسطة" صحیح است. ضمنا 988 می تواند اشاره داشته باشد به سوره 98 که دارای 8 آیه است ونام این سوره "البینة" با مقدار عددی 98 است! وبه معنای دلیل ومدرک!(مدرک ریاضی قرآن).

 7- حرف مقطعه ص همراه با 7 حرف دیگر ا ل م ک ه ی ع آمده است؛ مقدار ابجد این 8 حرف 266 (19*14) می باشد. در 29 سوره مقطعه دار؛ تعداد آیاتی که این 8 حرف را دارند برابر است با 456 = 19*24 = 3*152 = 3*19*8= 6*76 .(عدد 76 با کلمه "بسطة" ارتباط دارد، تعداد 152 ص در 3 سوره ای که این حرف مقطعه را دارد وخانواده ص 8 عضو دارد).

 8- تا قبل از حرف "ص" عبارت"وأحصی کل شیء عددا" (19×103) 1957 صاد در قرآن هست واز آ 114مین صاد است(آری! او تعداد همه چیز را شمرده است). نیز تا قبل از حرف "ص" عبارت" وأحصی کل شیء عددا" 969 (19×51) صاد در سوره های بدون پاراف هست چنان که سوره 72 نیز بدون پاراف است.  همه این موارد به شرط املای درست کلمات است. آیه ی آ سوره ی جن(72:28) چنین است:

 [72:28]   لیعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم واحاط بما لدیهم واحصى کل شیء عددا .

ترجمه :  این برای آن است که ثابت شود آنها پیام های پروردگارشان را تحویل داده اند. او به آنچه آنها دارند، کاملا آگاه است. او تعداد همه چیز را شمرده است.

9- تا آ سوره 74 (مدثر=راز نهفته) که در آن عدد 19 را ذکر کرده است تعداد 1974 حرف صاد داریم و می دانیم که عدد 19 در سوره 74 آمده!!! و اعجاز عددی قرآن سال 1974 کشف شد!! یعنی 1406 سال پس از نزول قرآن و 1406 = 19×74 !!!! 

10- بین 38:1 (ص والقرءان ذی الذکر) و 74:30(علیها تسعة عشر) 456 (19*24) صاد وجود دارد .

 11– حرف صاد در همه قرآن به تعداد 2071(19*109) بار به کار رفته است. با املای صحیح کلماتی که در ابتدا ذکر کردیم واختلاف اصلی در کلمه "بسطة"(7:69) بود. در 2:245 در بعضی رسم الخطها کلمه "یبسط" را با صاد نوشته‌اند اما در تمام قرآن؛ تعداد آیاتی که هر 14 حرف مقطعه در حروف آنها یافت می شود فقط 114(19*6) آیه است!!! به تعداد سوره های قرآن! جمع شماره سوره(بدون تکرار) وشماره آیه هم در این 114 آیه 9702 = 693*14 است  که 693 مقدار عددی همان 14 حرف مقطعه است!!!!!!!!!!!!! حال اگر در 2:245 کلمه ی "یبسط" را با صاد بنویسیم این آیه نیز همه ی حروف مقطعه را دارد و در این صورت تعداد آیات 115 می شود وجمع شماره سوره وآیه نیز تغییر می کند(9947) که خاصیت های مذکور را ندارد.

12- مشتقات "بسط" در 15 سوره، در 23 آیه وبه تعداد 25 بار آمده(در دو آیه دو بار) که جمع شماره سوره وآیه (بدون تکرار) برابر 1691 (19*89) می باشد یعنی این که مشتقات بسط همه جا با س نوشته می شود نه با ص. (15+23=38 نیز که بیانگر تعداد سوره ها وآیات است مضرب 19 است) (ضمن این که 2:245 و7:69 که دو مورد از 25مورد است شماره آیه وسوره در اولی 247(19*13) ودر دومی 76(19*4) است واگر این دو مورد را از آمار حذف کنیم مضرب 19 در بقیه موارد نیز به هم می خورد زیرا شماره سوره بقره (2) باید با بقیه محاسبه شود وبنابراین به عدد 1370 می رسیم که مضرب 19 نیست (1370= 69-7-245-1691)

(موارد بیشتر و لیست آیات در: http://alzekr.persianblog.ir/post/73/ )

مثال نهم: طرح ریاضی «بسم الله الرحمن الرحیم»

این طرح ریاضی مافوق توانایی بشر بر اساس تعداد کلمات، حروف و مقدار عددی حروفی است که چهار کلمه "بسم الله الرحمن الرحیم" را می سازند:

اصل ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم ... از ۱۹ حرف تشکیل شده است. 19= 6+6+4+3

اصل ۲ - ترتیب ردیف کلمات و بدنبال آن تعداد حروف هر کلمه عدد ۸ رقمی را می سازد که دو بار مضرب ۱۹ است: ۱۳۲۴۳۶۴۶ =۱۹×۱۹×۳۶۶۸۶

اصل ۳ - در اصل ۲ بجای تعداد حروف هر کلمه ، مقدار عددی آنرا قرار می دهیم عدد بدست آمده ۱۵ رقم خواهد داشت که آن هم مضربی از ۱۹ خواهد بود.   

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹

اصل ۴ -  بجای مقدار عددی کلمه مقدار عددی هر حرف را بدنبال یکدیگر پس از ردیف آن کلمه قرار می دهیم . عدد حاصل ۳۷ رقم دارد و مضربی از ۱۹ است.  ۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰

اصل ۵ - در اصل ۴ ، ردیف هر حرف هر کلمه را نیز قبل از مقدار عددی آن قرار می دهیم : عدد حاصل ۵۶ رقمی بوده و حاصل مضربی از ۱۹ است .

۱۱۲۲۶۰۳۴۰۲۱۱۲۳۰۳۳۰۴۵۳۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۴۰۶۵۰۴۱۱۲۳۰۳۲۰۰۴۸۵۱۰۶۴۰

اصل ۶ - پس از ردیف کلمه، جمع مقدار عددی حرف اول و آ آن کلمه را قرار می دهیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۴۲۲۶۳۵۱۴۴۱   

اصل ۷ - بدنبال ردیف کلمات جمع مقدار حروف و مقدار عددی هر کلمه را می نویسیم : حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵     

اصل ۸ - بدنبال شماره ردیف هر کلمه تعداد کلی حروف کلمات را تا کلمه مورد نظر قرار می دهیم.  حاصل مضربی از ۱۹ است: ۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹     

اصل ۹ - همان کاری که در اصل ۸ با تعداد حروف هر کلمه انجام دادیم با مقدار عددی کلمات انجام می دهیم : عدد حاصل مضربی از ۱۹ است:  ۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶      

اصل ۱۰ - حروف بسم الله الرحمن الرحیم را به ترتیب از 1 تا 19 شماره گذاری می کنیم و ارزش عددی هر حرف را قبل از آن قرار می دهیم با این کار عدد ۶۲ رقمی بدست می آید که مضربی از ۱۹ می باشد:

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹

اصل ۱۱ - در اصل ۱۰ در انتهای ارقام مربوط به هر کلمه شماره ردیف آن کلمه را اضافه می کنیم نتیجه آن یک عدد ۶۶ رقمی است که مضربی از ۱۹ می باشد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴

اصل ۱۲ - اعداد مورد استفاده در اصل ۱۱ را در نظر بگیرید و ترتیب ردیف کلمات را با مقدار عددی آنها عوض می کنیم در حالیکه بقیه اعداد را تغییر نمی دهیم نتیجه ۷۳ رقمی و مضربی از ۱۹ خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره بارالکتریکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره بارالکتریکی با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره بارالکتریکی


 مقاله کامل درباره بارالکتریکی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

 

بخشی از متن مقاله

بار الکتریکی

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 این اصل "پایستگی بار الکتریکی" نامیده می شود.

مواد جامد را بر اساس رسانای الکتریکی آن به سه گروه رسانا، نیمه رسانا و نارسانا تقسیم بندی می کنند.

1- در بعضی از مواد جامد الکترونهای آ ین لایه هر اتم (الکترونهای آزاد) می توانند به آسانی با گرفتن اندکی انرژی از اتم خود جدا شده و در داخل ماده جامد آزادانه جابه جا شوند. جابه جایی الکترون موجب رسانش الکتریکی ماده می شود. این گونه مواد را رسانای الکتریکی می نامیم. جسم هایی مانند مس و سایر ف ات که به علت داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی درون آن ها شارش می کند رسانا می نامند.

2- در مواد جامد دیگر، الکترون ها برای رها شدن از اتم یا مولکول خود، انرژی زیادی لازم دارند و چون معمولا این انرژی را به دست نمی آورند نمی توانند آزادانه جابه جا شوند، این گونه مواد را نارسانای الکتریکی (عایق یا دی الکتریک) می نامند.

جسم هایی مانند میله پلاستیکی و شیشه ای که الکترون ها نمی توانند در آن ها آزادانه حرکت کند و در نتیجه بار الکتریکی را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می نامند.

3- دسته دیگری از مواد وجود دارند که در آن ها مقدار کمی الکترون به دلیل ارتعاش های گرمایی یا عوامل دیگر، انرژی لازم برای رها شدن را به دست می آورند و در رسانش الکتریکی شرکت می کنند. این مواد را نیمه رسانا می نامیم.

سیلیسیوم وژرمانیوم از این گروه مواد هستند. از نیم رسانا در ساختمان دیود، ترانزیستور و مدارهای الکتریکی استفاده می شود.

نکته: وقتی به یک جسم نارسانا بار ریکی داده می شود، بار در محل داده شده بـه جـسـم باقی       می ماند و در جسم جابه جا نمی شود ولی وقتی به جسم رسانا بارالکتریکی داده می شود آن بارالکتریکی در محل داده شده ن نمی ماند و در سطح خارجی جسم توزیع می شود. در یک جسم رسانای باردار در مکان های برجسته و تیز, بار بیش تر از سایر نقاط است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره بارالکتریکی


مشاهده متن کامل ...
الکتروپولیش
درخواست حذف اطلاعات

شرکت ایده پویان ارائه کننده خدمات الکتروپولیش انواع استنلس استیل و مس و ... 

 

پولیش الکتریکی(electropolish)

الکتروپولیش یا پولیش الکتریکی اغلب با عنوان "آبکاری مع " شناخته می شود. پولیش الکتریکی که ماهیتی الکتروشیمیایی دارد، از ترکیب جریان مستقیم و الکترولیت حاوی مخلوطی از مواد شیمیایی برای حذف عیوب سطحی قطعات ف ی استفاده می کند.

از زمان توسعه پولیش الکتریکی در دهه 1950، اصلاحات قابل توجهی رخ داده است. طیف وسیعی از الکترولیت ها وجود دارند که از آنها برای الکتروپولیش انواع ف ات استفاده می شود. انواع جدید تر آنها برای گستره وسیعی از محصولات ف ی توسعه یافته اند.

به تازگی پولیش الکتریکی در بسیاری از روش های تولیدی، شامل ریخته گری دقیق، ماشینکاری فتوشیمیایی، قالبگیری تزریقی، برش لیزری، پانچ ف ات، چاپ سه بعدی، زینتر لیزری مستقیم ف ات و وایرکات مورد استفاده قرار گرفته است. بعد از فرایند پولیش الکتریکی، قطعات ف ی سطحی بسیار تمیز و با مقاومت به خوردگی بالا پیدا می کنند.

آلیاژهایی که فرایند الکتروپولیش بر روی آنها انجام می گیرد

 • فولادهای زنگ نزن سری های 200 و 300
 • فولادهای زنگ نزن سری 400
 • فولادهای زنگ نزن رسوب سختی شونده
 • آلیاژهای مس
 • آلیاژهای نیکل
 • فولادهای کربنی
 • فولادهای ابزار
 • آلومینیوم
 • تیتانیم
 • نایتینول

روش کار

سیستم پولیش الکتریکی اساساً مشابه خط آبکاری است. یک منبع تغذیه جریان متناوب را به جریان مستقیم در ولتاژهای پایین تبدیل می کند. از وانی فولادی که با لاستیک پوشانده شده است به عنوان وان الکتروپولیش و از صفحاتی از جنس مس یا فولاد زنگ نزن که در داخل محلول به قطب منفی منبع تغذیه وصل می شوند به عنوان کاتد استفاده می شود. یک یا تعدادی قطعه به آویز ساخته شده از جنس تیتانیم، مس یا برنز متصل می گردند. این سیستم آویز به قطب مثبت منبع تغذیه متصل می شود.

همانند شکل1، قطعه ف ی(قطب مثبت، آند) در داخل محلول غوطه ور شده و الکترولیت همانند رسانا عمل کرده و امکان جدا شدن یون های ف ی را از روی سطح قطعه فراهم می سازد. مادامیکه این یون ها به طرف کاتد می روند، الکترولیت ف ات حل شده در محلول را حفظ می کند. ایجاد حباب های گاز ا یژن در سطح ف نیز فرایند ثانویه تمیزکاری است.

پس از اتمام فرایند پولیش، قطعه از میان یک سری مراحل تمیزکاری و خشک عبور می کند تا اضافه الکترولیت از روی سطح قطعه زدوده شود. سطح نهایی تمیز و براق می باشد. در حقیقت، سطح براق مهم ترین ویژگی بارزی است که سبب شده تا این فرایند پولیش الکتریکی نامیده شود.

 

شکل1- مراحل پولیش الکتریکی

از آنجاییکه این فرایند به دلیل سطح کاملا براق حاصل از آن شناخته می شود، چندین مزیت مهم دارد که اغلب نادیده گرفته می شود. این مزایا عبارتند از: پلیسه گیری(deburring)، کنترل اندازه، بهبود های سطحی در مقیاس میکرو و .... این موارد به سبب کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید، برای ین طراح و ساخت و تولید اهمیت زیادی دارد.

پلیسه گیری

فرایند پولیش الکتریکی، روشی مفید برای پلیسه گیری است. در حین این فرایند، انتقال یون های ف ی در لبه ها یا گوشه های قطعات ف یسریعتر صورت می گیرد. دانسیته جریان یا تمرکز توان الکتروشیمیایی در این نقاط بیشتر است. شبیه به برخورد رعد و برق با درختان و ساختمان های بلند. این مساله ایجاد سریعتر یون های ف ی بر روی لبه ها یا پلیسه ها در حین فرایند آبکاری، یا برداشته شدن یون های ف ی از روی این سطوح در فرایند پولیش الکتریکی(ع فرایند آبکاری) را توضیح می دهد. در صورت کنترل مناسب، این فرایند توانایی حذف پلیسه ها از روی قطعات شکننده یا پیچیده که به روش های معمول پرداخت کاری یا ارتعاشی امکان برداشتن آنها وجود ندارد، را دارا می باشد. این فرایند برای زدودن پلیسه های حاصل از روش های منگنه زنی، نورد، پرداخت کاری، سوراخ کاری یا سنگ زنی بسیار مناسب می باشد. از آنجاییکه این روش مکانیکی نیست، باید توجه نمود که سختی قطعه ف ی هیچ تاثیری در جداسازی پلیسه از روی سطح آن ندارد. این فرایند بر روی قطعات آنیل یا سخت شده نیز بخوبی عمل می کند. این نکته دلیلی است برای این مطلب که چرا فرایند پولیش الکتریکی به عنوان پلیسه گیری یا خاتمه کاری نهایی کلیه فرایندهای ساخت یا عملیات حرارتی بکار می رود.

این حقیقت که پولیش الکتریکی، روشی بدون اعوجاج است نیز اغلب نادیده گرفته می شود. بسیاری از قطعاتی که امروزه تولید می شوند، دارای عیوب سطحی بسیار ریزی هستند، یا از مواد سبک تر و شکننده تر ساخته می شوند. در این حالات، فرایندهای تکمیلی قطعه نظیر جلاکاری یا پرداخت لرزشی سبب اعوجاج یا تاب دار شدن قطعه نهایی شده و می تواند اش ها یا ش تگی های ریزی ایجاد نماید. ولی از آنجاییکه در روش پولیش الکتریکی قطعات با یکدیگر برخورد نکرده و در تماس نیستند، هیچگاه در معرض تنش های ناشی از محیط پرداخت کاری قرار نمی گیرند.

لازم به ذکر است که جداسازی پلیسه ها به اندازه و شکل آنها بستگی دارد. پلیسه های بزرگتر حاصل از روش های نورد سخت یا ف جابجا شده در اثر عملیات های مته کاری، اغلب باید پیش از پولیش الکتریکی به روش های دیگر آماده سازی شوند. بعلاوه، جداسازی یا حذف پلیسه های بزرگ ناشی از ش ت قالب که به دلیل نگهداری نادرست ابزارآلات اتفاق می افتد تنها به روش پولیش الکتریکی بسیار سخت می باشد.

مثال عملی 1

قطعات فولادی زنگ نزن سری 400 که در شکل 2 نشان داده شده است، قسمت داخلی یک سر مته دو طرفه هستند که برای جراحی مغز انسان استفاده می شوند. پلیسه های حاصل از سنگ زنی و(یا) ماشینکاری علاوه بر جلوگیری از چرخش آزادانه قطعات چفت شده در هم(یک مته در داخل مته دیگر)، وجود پلیسه ها بویژه در لبه های برشی سبب کاهش نرخ برش می شود. افزایش فشار بر روی سر مته به سبب اثرات ناشی از لبه های"ماشین کاری شده" بر عملکرد دستگاه برش تاثیر می گذارد. تیزی سر مته بطور مستقیم با عملکرد مابقی قطعات در ارتباط است. بعلاوه، اگر پلیسه ها بدرستی حذف نشوند، از سر مته جدا شده و سبب خطرات زیستی برای بیمار می شوند.

با حذف دقیقاً 0.0001 ± 0.0005 اینچ ماده از قطر خارجی سر مته به روش پولیش الکتریکی از خطرات ناشی از پلیسه ها جلوگیری بعمل می آید. در این ح خاص، پولیش الکتریکی اغلب به عنوان جایگزینی برای پلیسه گیری دستی بکار می رود. فرایند پولیش الکتریکی سازگاری یا هماهنگی قطعات با یکدیگر را افزایش می دهد که این موضوع بسیار مقرون بصرفه است. در خصوص حذف پلیسه ها توام با حفظ تیزی لبه های برش نیز فرایند پولیش الکتریکی روشی ایمن و کارآمد می باشد.

 شکل2

مثال عملی 2

قطعه نشان داده شده در شکل 3 یک تیغه از جنس فولاد زنگ نزن 420 است که بر روی لبه تیز پوست کن سبزیجات استفاده می شود. بعد از عملیات سنگ زنی، لبه تیغه ها تیز و خشن می باشد. تصویر قبل از پولیش الکتریکی پلیسه های مرحله سنگ زنی می باشند. برای حرکت و برش صاف، باید پلیسه های سنگ زنی تیغه حذف شوند. همچنین در این محصول خاص به دلیل تماس مستقیم با غذا، تمیز بودن و عاری بودن از هر گونه تراشه ف ی بسیار اهمیت دارد. تولید کننده محصول پس از بررسی روش های مختلف پلیسه گیری، دریافت که پولیش الکتریکی بهترین و موثرترین روش برای عملیات پایانی تیغه پوست کن می باشد. پولیش الکتریکی به عنوان یک روش تکمیلی هم پلیسه ها را حذف می کند و هم سطح قطعه را تمیز می کند. در این ح ، به اندازه 0.002 اینچ از ضخامت تیغه برداشته می شود که در میان روش های مشابه، دقیق ترین روش می باشد. بعد از انجام فرایند پولیش الکتریکی، تیغه ها عاری از پلیسه و تیزتر از ح سنگ زده شده می شود.

 

شکل3

 

عملیات تکمیلی میکرونی یا مویی(microfinishing)

در مجموعه هایی که در آنها تماس سطوح ف ی با هم بحرانی است، بهینه سازی سطوح تماسی از اهمیت خاصی برخوردار است. به واقع کلیه عملیات های ف کاری مشتمل بر برش، پانچ، جوشکاری و شکل دهی سبب زبر شدن سطح ف می شوند. وقتی این سطح ف ی در شرایط کاری با اصطکاک بالا قرار می گیرد، اغلب عملکرد محصول را پایین می آورد.

یکی از قدیمی ترین ابزارهای اندازه گیری زبری سطح زبری سنج یا پروفیلومتر(profilometer) است. زبری سنج از یک سوزن الماسه برای ثبت ناهمواری های سطح استفاده می کند و نتایج را اغلب بر حسب میکرواینچ یا میکرومتر نشان می دهد. هر چه این عدد بزرگ تر باشد، زبری سطح بیشتر است. پولیش الکتریکی سبب کاهش 50 درصدی این عدد می شود. یعنی زبری سطح معادل 16 میکرواینچ پیش از پولیش الکتریکی به 8 میکرو اینچ می رسد.

شکل4 سطح مقطع عرضی سطح ف را نشان می دهد. در فرایند پولیش الکتریکی تمرکز جریان در نواحی برجسته سطح سبب کاهش پیک ها یا برجستگی ها و صاف شدن سطح می شود. با کاهش این برجستگی های سطحی، مقدار عددی زبری نیز کاهش می یابد.

شکل4

بعبارت کلی، اگر پولیش الکتریکی بدرستی انجام شود، می تواند مقادیر زبری را تا 50 درصد یعنی لایه برداری حدود 0.0005” از روی سطح کاهش دهد. نمودار شکل5 بوضوح بهترین مزیت پولیش الکتریکی در این حوزه را که حذف زواید سطحی تا رسیدن به سطحی صاف و براق است، نشان می دهد.

نکته مهم اینکه فرایند پولیش الکتریکی برای بهوبد زبری سطح قطعات پیچیده بسیار مناسب می باشد. بسیاری از روش های تکمیلی سطح نظیر سنگ زنی یا پرداخت کاری برای قطعات چند وجهی یا پیچیده مناسب نیستند.

 

 شکل5

مثال عملی3

ماهیت پولیش الکتریکی بگونه ای است که کلیه سطوح قطعه را صاف و براق می سازد. این فرایند بویژه در ح ی که قطعات ظریف یا پیچیده بوده و امکان استفاده از روش های پولیش مکانیکی یا ارتعاشی وجود نداشته باشد، بسیار مطلوب است. در مورد قطعه نشان داده شده در شکل 6 که نسبتا ظریف بوده و به روش ماشینکاری تخلیه الکتریکی از فولاد زنگ نزن 301 ساخته شده است، به دنبال روشی برای حذف لایه سطحی انجماد مجدد شده و بهبود زبری سطحی آن هستیم. از این قطعه برای ایجاد تماس الکتریکی با یک پد پوشیده شده با ف بر روی زیرلایه سرامیکی استفاده می شود. سطح حاصل از روش تولید ماشینکاری تخلیه الکتریکی زبر بوده و می تواند درحین نصب سبب صدمه دیدن پد و(یا) بستر سرامیکی شود. بعلاوه سطح زبر می تواند سبب ایجاد قوس و اتصال ضعیف نیز شود. به کمک روش پولیش الکتریکی و برداشتن لایه ای به ضخامت 0.0005 اینچ از روی سطح قطعه، لایه انجماد مجدد برداشته شده و سطحی صاف و مناسب برای کارهای بعدی فراهم می شود.

 شکل6

ابر تمیزکاری(ultracleaning)

یک قطعه پولیش الکتریکی شده ویژگی های زیر را دارد:

بدون پوشش

سطحی که به روش پولیش الکتریکی آماده سازی می شود، برخلاف رنگ ها، پوشش های آبکاری یا تفلونی، پوسته نشده و از روی سطح ساییده نمی شود. این مورد بویژه در شرایطی که جدا شدن ذرات پوشش می تواند سبب نقص یا عملکرد نادرست تجهیزات یا ایجاد خطرات دیگر شود، بسیار اهمیت دارد. برخی از این موارد عبارتند از: فرایندهای غذایی یا دارویی، تجهیزات خلاء بالا، سیستم های گاز/آب خالص و مجموعه سوییچ های حساس.

بدون اعوجاج یا تاب برداشتن

روش پولیش الکتریکی را می توان بر روی قطعات پیچیده یا ظریفی که امکان استفاده از سایر روش های تکمیلی برای آنها وجود ندارد، بکار برد. این روش هیچگونه تاثیری بر سختی سطحی نداشته و هیچ نوع تنشی در قطعه ایجاد نمی شود.

مقاوم به خوردگی

ازآنجاییکه فرایند پولیش الکتریکی ناخالصی های سطحی را حذف کرده و سطحی صاف و صیقلی ایجاد می کند، سطح نهایی به خوردگی یا ا یداسیون بسیار مقاوم خواهد بود. این ویژگی ها بخصوص در مورد فولادهای زنگ نزن بدیهی است، ولی در مورد فولادهای کربنی، برنج، آلومینیوم و مس نیز صحت دارد. علیرغم اینکه کلیه آلیاژهای فوق مقاومت خوردگی خوبی دارند، هیچگاه توصیه نمی شود که در محیط های خورنده، فرایند پولیش الکتریکی را جایگزین روش های پوشش دهی نمود.

افزایش جوش پذیری

در خال جوش های حساس، قطعات پولیش الکتریکی شده هدایت بیشتری دارند. بهبود رسانایی یا هدایت امکان ایجاد جوش های مستحکم تر در ولتاژهای پایین تر را ممکن می سازد. در سایر عملیات های جوشکاری یا لحیم کاری، سطوح تمیز شده به روش پولیش الکتریکی راحت تر و با پاشش جوش و صدمات سطحی کمتر جوشکاری می شوند.

سطح نهایی براق

شاید شناخته شده ترین کاربرد پولیش الکتریکی سطح صیقلی و تزیینی آن باشد. با وجود اینکه صافی سطح نهایی نشانه تجاری این فرایند است، ولی تمیزکاری سطحی مزیتی به مراتب مهم تر از ظاهر زیبا می باشد. از آنجاییکه این فرایند سطح ف را پاک می کند، ناخالصی های سطحی را بطور کامل حذف می کند. پوسته های ا یدی ظریف، زنگ، ذرات خارجی، روغن، ترکیبات سنگ زنی و سایر مواد را نظیر ف زیرلایه حذف می کند. اگرچه سطح نهایی خالص نمی باشد، ولی کیفیت آن بگونه ای است که برای مونتاژ یا آبکاری مناسب می باشد.

مثال عملی 4

قطعه نشان داده شده در شکل7 از آلیاژ بریلیوم-نیکل ساخته شده و در ساخت سوییچ بکار می رود. داندانه های این قطعه به روش edm سیمی بریده و شکل دهی شده و درنهایت عملیات حرارتی می شود. مشتری در خواست حذف زواید و آلودگی های حاصل از روش edm و جابجایی بعد از آن را دارد.

 شکل7

تصاویر نشان داده شده در شکل8، آلودگی های سطحی، پلیسه ها و نواحی انجماد مجدد یافته سطوح و لبه های این داندانه ها را در بزرگنمایی های 100x و 500x بوضوح نشان می دهد. به دلیل آلیاژ نرم بکار رفته در این قطعه و شکل بحرانی آن، نمی توان از هر روش تمیزکاری مکانیکی(به دلیل مشکل اعوجاج یا تاب خوردگی لبه ها) استفاده نمود. همچنین ابعاد بحرانی آن استفاده از هرگونه اچ شیمیایی برای زدودن عیوب سطحی را غیر ممکن می سازد.

به روشی دقیق و کنترل شده می توان عیوب سطحی و زیر سطحی را برطرف نمود. لایه آمورف به اندازه ف پایه از روی سطح جدا می شود. در این ح و حالات مشابه، قطعات آماده سازی شده به روش پولیش الکتریکی، استانداردهای سختگیرانه اتاق تمیز را پاس می کنند.

 

الف- قبل از پولیش، ب- بعد از پولیش الکتریکی

 مقاومت خوردگی

پولیش الکتریکی به دلیل افزایش مقاومت خوردگی طیف وسیعی از آلیاژهای ف ی شناخته شده است. اگرچه اغلب از این روش برای فولادهای زنگ نزن استفاده می شود، بر روی مقاومت خوردگی سایر آلیاژها نیز تاثیر مثبتی دارد. به دلیل مزایای بیشمار، روش پولیش الکتریکی به سرعت جایگزین فرایند پسیوسازی گردید.

پسیوسازی فرایندی شیمیایی است که سالها است برای کمک به ترمیم فولادهای زنگ نزن آلوده شده و رسیدن به مشخصات خوردگی ابت مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل تنوع منابع آلودگی، اغلب ین فرایند پسیوسازی را توصیه می کنند. منظور از پسیوسازی، زدودن آهن آزاد یا سایر مواد خارجی از روی سطح ف و ایجاد سطحی غنی از کروم برای افزایش مقاومت خوردگی است. اما پسیو سازی برای حذف آهن آزاد زیر سطحی و آلودگی ها مناسب نبوده و نمی تواند رنگ های حرارتی یا پوسته ا یدی سطح فولاد زنگ نزن را حذف نماید.

انی که به دنبال راهی برای پاس نمودن شرایط تست های س اسپری و رطوبت شدید بودند، روش پولیش الکتریکی را با پسیوسازی جایگزین ساختند. فرایند پولیش الکتریکی پوسته خارجی ف را حل کرده و آلودگی های زیرسطحی را بطور کامل جدا می سازد. سطوح به شدت آلوده ای نظیر قطعات ماشینکاری شده، جوشکاری یا لحیم کاری شده که پاسخ درستی به روش های پسیوسازی بدون آماده سازی نمی دهند، گزینه های مناسبی برای پولیش الکتریکی هستند. برخلاف پسیوسازی، تمامی آلیاژهای زنگ نزن شامل سری های 400 و رسوب سختی شونده را می توان بدون اعوجاج، اثرات خوردگی یا تردی هیدروژنی به روش پولیش الکتریکی آماده سازی نمود.

به همان اندازه که پولیش الکتریکی برای افزایش مقاومت خوردگی فولاد زنگ نزن کاربرد دارد، برای سایر آلیاژها نیز گزینه مناسبی است. بسیاری از شرکت ها از این فرایند برای به تاخیر انداختن یا کند ساختن خوردگی مس، برنج، آلومینیوم و فولادهای کربنی استفاده می کنند. در این نوع آلیاژها و سایر موارد دیگر، حذف پوسته و ناخالصی های سطحی سبب افزایش خواص خوردگی قطعات می شود.

قطعات نشان داده شده در شکل 9 از فولاد زنگ نزن 303 ساخته می شوند. بعد از یک سری عملیات های ماشینکاری، قطعات نیازمند تمیزکاری و حذف ناخالصی های زیرسطحی می باشند.

در بزرگنمایی 40x با میکروسکوپ الکترونی روبشی می توان زبرتر بودن سطح قطعه پسیو شده را بخوبی مشاهده نمود که ای ن مساله ناشی از خوردگی شیمیایی فولاد زنگ نزن 303 به روش پسیوسازی متداول است. بالع ، قطعه الکترو پولیش شده صاف و تمیز می باشد. بررسی دقیق مقدار و نرخ ف حذف شده از روی سطح نشان می دهد که روش پولیش الکتریکی پوسته و ناخالصی های سطحی، شامل ذرات فولادی فرو رفته در سطح و سایر آلودگی ها را جدا می سازد.

 

 شکل9

مثال عملی 5

برای مقایسه مزایای پسیوسازی با پولیش الکتریکی، دو مجموعه از قطعات را مطابق با تست س اسپری(astm b117) هر یک در محفظه ای جداگانه تست نمودیم. قطعات تست شامل مته شکل دهی شده از جنس فولاد زنگ نزن 430 و سیم جوشکاری شده از جنس فولاد زنگ نزن 304 می باشند(شکل10). فرایند تست بر روی هر قطعه در ح های خام، پسیو شده و الکترو پولیش شده انجام شد.

تصاویر شکل10 مته را بعد از 144 ساعت قرار گرفتن در محفظه س اسپری نشان می دهند. همانگونه که مشاهده می شود، بعد از 144 ساعت قرار گرفتن در محفظه تست، علایم خوردگی قرمز بر روی لبه ها و داخل حفره قطعات خام و پسیو شده بخوبی مشهود است. در قطعه الکترو پولیش شده خوردگی قرمز ضعیفی بر روی لبه ها و حفره ها دیده می شود.

بعد از 72 ساعت قرار گرفتن در تست س اسپری، قطعات سیمی جوشکاری شده خام و پسیو در نواحی جوشکاری مقاومتی شده دچار خوردگی قرمز شدند. ولی بر روی قطعات الکترو پولیش شده بعد از گذشت 144 ساعت هیچگونه علایم خوردگی مشاهده نشد.

فرایند پولیش الکتریکی در حذف رسوب های کاربیدی تشکیل شده در ناحیه متاثر از جوش در حین جوشکاری بسیار موثر است. همچنین این روش در بهبود نسبت کروم به آهن سطح که سبب بهبود مقاومت خوردگی می شود نیز تاثیر دارد.

شکل10 

بهبود عمر خستگی

پولیش الکتریکی یک فرایند تکمیلی متداول برای بهبود عمر قطعات ف ی است که تحت بارهای خمشی، پیچشی یا سیکلی قرار دارند. این قطعات در اشکال متنوعی شامل سیم، لوله های برش لیزری شده و حتی ماشینکاری شده وجود دارند. در طول فرایند تولید عیوب ریزی بر روی سطح این قطعات ایجاد شده و بجا می ماند. این عیوب اغلب در اشکال حفرات یا ترک های ریزی هستند که می توانند مکان های جوانه زنی یا رشد ترک یا خوردگی باشند. با حذف این عیوب سطحی به روش پولیش الکتریکی می تاون عمر کاری این قطعات را افزایش داد.

 شکل11 نشان می دهد که چگونه یک شیار یا ترک کوچک می تواند شرایطی را ایجاد نماید که تنش های ایجاد شده در سطح قطعه به ش ت آن منجر شود. این "اثر شیار" را می توان با حذف مقدار اندکی از ماده سطح قطعات ف ی و ایجاد سطحی صاف و عاری از عیب کاهش داد.

 شکل11

مثال عملی 6

یکی از صنایع خودروسازی از قطعات سیمی شکلی از جنس فولاد زنگ نزن 17-7 ph استفاده می کند که شرایط خواسته شده تست سیکلی عمر خستگی تحت شرایط بار زیاد و کم را پاس نمی کند. ان شرکت تصمیم گرفتند از قطعات سیمی الکتروپولیش شده جهت تحمل بارهای زیاد و کم در کلیه مناطق تحت فشار در موتور استفاده کنند. پولیش الکتریکی ریز ترک های سطحی را حذف می کند. سطح قطعه به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد. قطعات جدید تحت تست خستگی قرار گرفته و بیش از 900,000 سیکل را با موفقیت پاس نمودند. در نهایت روش آماده سازی پولیش الکتریکی به طرح نهایی اضافه شد(شکل12).

 شکل12

اندازه سازی(sizing)

در سالهای گذشته، پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تکنولوژی پولیش الکتریکی، امکان حذف کنترل شده ف به مقدار 0.0001 اینچ را مهیا نموده است. این نحوه کنترل بر فرایند حذف ماده به همراه توانایی فرایند برای کار با قطعاتی با اشکال پیچیده، زمینه را برای کاربردهای جدید در این حوزه شامل اندازه سازی قطعات فراهم نمود. در قطعات پیچیده یا ظریفی که رسیدن به اندازه نهایی مشکل یا هزینه بر می باشد، پولیش الکتریکی می تواند روشی مقرون بصرفه باشد. سایز نمودن در موارد زیر بسیار اهمیت دارد:

بازی قراضه آهن

قطعاتی که بواسطه خطای اپراتور یا دستگاه خارج از سایز هستند و انبساط ناشی از عملیات حرارتی یا سایر علل ناخواسته را می توان به روش پولیش الکتریکی به اندازه نهایی رساند. با اینکه روش های سنگ زنی ثانویه، پرداخت کاری(لیسه کاری) یا سایر فرایندها اغلب برای کاهش اندازه قطعات خارج از سایز استفاده می شوند، اکثر این روش ها در ح ی که قطعه تحت عملیات تکمیلی قرار گرفته یا سخت کاری شده بلااستفاده می شوند. سایز نمودن قطعات را می توان صرفنظر از مقدار سختی انجام داد و فرایند پولیش الکتریکی تاثیری در هندسه قطعات نخواهد داشت. سوراخ ها یا حفره ها را می توان همزمان با کاهش ضخامت سطوح دیگر بزرگ نمود.

 اندازه سازی محصول

بسیاری از قطعات ظریف ماشینکاری شده را نمی توان به روش های مرسوم اندازه سازی به اندازه نهایی رساند. زیرا دراین روش ها احتمال صدمه دیدن قطعات یا ایجاد تنش ها یا آلودگی های سطحی وجود داشته و در برخی موارد نیز به ابزارآلات خاصی نیاز می باشد. قطعاتی با ابعاد نهایی بحرانی که به روشهای مرسوم امکان تغییر اندازه آنها وجود ندارد، بهترین گزینه برای پولیش الکتریکی هستند. بعلاوه، درمواردی که تیراژ محصول کم بوده یا نمونه آزمایشی می باشد نیز به دلیل هزینه های بالای تنظیم و راه اندازی و زمانبر بودن عملیات های ماشینکاری یا سنگ زنی ثانویه، استفاده از روش پولیش الکتریکی توصیه می شود.

کاهش ماده مصرفی

در این مورد بخصوص، قطعات تولیدی به روش قالب زنی یا پولک زنی با تلرانس ابعادی زیاد که از ماده خام سفارش شده ساخته می شوند، حائز اهمیت هستند. در این حالات، می توان با سفارش گیج استاندارد اندکی ضخیم تر از حد نهایی، از هزینه های سرسام آور و هدر رفت زمان در فرایندهای لازم برای رسیدن به یک ضخامت خاص جلوگیری نمود. این قطعات را می توان به یکی از روش های پولک زنی یا شکل دهی تولید کرده و با کمک پولیش الکتریکی به ضخامت نهایی رساند. میزان کاهش هزینه های مواد و زمان های تحویل گیری ماده استاندارد اغلب هزینه های مربوط به پولیش الکتریکی را پوشش می دهد.

مراجع

1- electropolish

2- electropolishing theory

3- electropolishing of stainless steels

4- electropolishing faqs

5- tubing electropolish

 

منبع :  سایت coatingclinic.irمشاهده متن کامل ...
اوربیتال اتمی
درخواست حذف اطلاعات

اوربیتال اتمیimg/daneshnameh_up/c/c7/orbital-lumo5.jpg


از نظر لغوی ، اوربیتال به معنای خانه الکترون می باشد و ناحیه ای است که احتمال یافتن الکترون در آن زیاد است. معادله شرودینگر پایه مکانیک موجی است. این معادله بر حسب یک تابع موجی (ψ) برای الکترون نوشته می شود. از حل معادله شرودینگر اتم هیدروژن یک سلسله جواب به عنوان تابع موج بدست می آید. تابع موج ناحیه ای در اطراف هسته را نشان می دهد که در آن ناحیه ، احتمال یافتن الکترون وجود دارد. تابع موجی یک الکترون ، آنچه را که اوربیتال نامیده می شود، توصیف می کند.

مقدمه

اوربیتال محدوده ای از فضای اطراف هسته می باشد که احتمال یافتن الکترون در آن وجود دارد. این احتمال در هسته بیشترین مقدار را دارد. ولی برای تمام نقاطی از فضا که فاصله معینی از هسته دارند، احتمال معینی وجود دارد. هر اوربیتال می تواند حداکثر دو الکترون را در خود جای دهد. دو الکترونی که در یک اوربیتال جای می گیرند، دارای اسپین مخالف هستند.

هر الکترون را می توان با چهار عدد کوانتومی مشخص کرد که به منزله شناسنامه الکترون هستند و فاصله نسبی الکترون از هسته (n) ، لایه فرعی و شکل اوربیتال (l) ، جهت گیری اوربیتال در فضا (s) را بیان می کنند. بر اساس اصل طرد پاولی در یک اتم هیچ دو الکترونی را نمی توان یافت که تمام چهار عدد کوانتومی آنها ی ان باشد.

تاریخچه

در مورد ساختمان اتم و نحوه قرار گرفتن الکترون ها و پروتون ها در آن بررسی های زیادی توسط دانشمندان انجام شده و نظریه های مختلفی ارائه شده است. تامسون اتم را به شکل کره ای یکنواخت از بارهای مثبت تا شعاع تصور می کرد که بارهای منفی در محیط خارجی کره پراکنده اند. رادرفورد در سال 1911 با استفاده از ذرات آلفا دلایل قانع کننده ای مبنی بر وجود هسته اتم ارائه داد. او اتم را بصورت کره ای تصور می کرد که هسته در وسط آن قرار دارد و الکترون ها به فواصل نسبی بینهایت زیاد در خارج از هسته قرار دارند. نی بوهر در سال 1913 نظریه ساختمان الکترونی اتم را پیشنهاد کرد.

این نظریه بر اساس مدل اتمی رادرفورد ، نظریه کوانتومی پلانک و داده های تجربی حاصل از مطالعه طیف های اتمی قرار داشت، و بیان می کرد که الکترون اتم هیدروژن فقط می تواند در مدارهای کروی معین (مدارها یا ترازهای انرژی) که بطور متحدالمرکز دور هسته قرار دارند، وجود داشته باشد. این مدارها تابع محدودیت کوانتومی است. شرودینگر در سال 1926 با طرح معادله ای که در آن محدودیت کوانتومی انرژی الکترون و تصور الکترون بصورت موج ن ، با هم تلفیق شده بود، تابع موجی الکترون (ψ) را معرفی کرد که مختصات مکان الکترون در فضایی که الکترون در آن یافت می شود و انرژی الکترون از لحاظ ریاضی را به هم مربوط کرد.

اگر الکترون را بصورت ذره ای در حال حرکت به دور هسته در نظر بگیریم، ψ2 متناسب با احتمال یافتن الکترون در جزو معینی از فضاست و احتمال یافتن الکترون در ناحیه ای که ابر الکترونی غلیظ تر باشد بیشتر است.تصویر

تفسیر مکانیکی اوربیتال

شدت هر موج با مجذور دامنه آن متناسب است. تابع موجی (ψ) ، تابع دامنه است. مجذور دامنه یا مجذور تابع موجی برای یک حجم کوچک در هر موقعیتی از فضا با چگالی بار الکترونی در آن حجم متناسب است. می توان تصور کرد که بار الکترونی به سبب حرکت سریع الکترون بصورت ابر باردار در فضای دور هسته گسترده شده است. این ابر در برخی نواحی غلیظ تر از برخی نواحی دیگر است.

احتمال یافتن الکترون در هر ناحیه معین متناسب با چگالی ابر الکترونی در آن ناحیه است. این احتمال در ناحیه ای که ابر الکترونی غلیظ تر باشد، بیشتر خواهد بود. این تفسیر کوششی برای توصیف مسیر الکترون به عمل نمی آورد، بلکه فقط پیش بینی می کند که احتمال یافتن الکترون در کجا بیشتر است.

از نظر مکانیک کوانتومی هیچ محدودیتی برای وجود الکترون در فضا اطراف هسته وجود ندارد. پس بی نهایت اوربیتال وجود دارد.

اعداد کوانتومی

مکانیک موجی که نظریه شرودینگر اساس آن می باشد با استفاده از چهار عدد کوانتومی وضعیت الکترون را توصیف می کند. این اعداد عبارتند از :

عدد کوانتومی اصلی

این عدد نشان دهنده ترازهای انرژی است که الکترون ها در آن ترازها به دور هسته گردش می کنند و عدد صحیحی می باشد. این عدد می تواند کلیه مقادیر اعداد صحیح مثبت به استثنای صفر را قبول کند.

عدد کوانتومی اندازه حرکت زاویه ای مداری

آرنولد زمر فیلد در سال 1916 پیشنهاد کرد که هر مدار بوهر (n) با شرط n>1 از لایه هایی فرعی با اختلاف انرژی کم تشکیل شده است. به هر لایه فرعی یک عدد کوانتومی (l) نسبت داده می شود. این عدد نشان دهنده شکل هندسی توزیع تابع احتمال پیدا الکترون در فضای اطراف هسته می باشد وکلیه مقادیر l=0,1,2, … , n-1 را اختیار کند.

عدد کوانتومی مغناطیسی مداری

تعداد اوربیتال های یک تراز فرعی را می توان از این عدد استنتاج کرد که در اثر میدان مغناطیسی هر تراز l به این ترازها شکافته می شود. بعنوان مثال میدان مغناطیسی بر اوربیتال کروی s که با عدد l=0 مشخص می شود، تاثیری ندارد چون s تقارن کروی دارد و در تمام جهت ها بطور ی ان تحت تاثیر خطوط نیرو قرار می گیرد. این عدد که با m نشان داده می شود، مقادیر ممکن این عدد عبارتند از :


m=+l,…,0,…,-lعدد کوانتومی مغناطیسی اسپینی

این عدد مشخص کننده حرکت تقدیمی الکترون است و با نشان داده می شود و می تواند مقادیر 2/1+ , 2/1- را اختیار کند.

ابر الکترونی و مکان الکترون

در مورد یک الکترون در ح n=1 هیدروژن ، ابر باردار بالاترین چگالی را در هسته دارد و بتدریج که فاصله از هسته افزایش می یابد، رقیق تر می شود. احتمال یافتن الکترون در حجم کوچکی از فضا ، در هسته ، بیشترین مقدار را دارد و با افزایش فاصله از هسته به سمت صفر میل می کند.

لایه های کروی بسیار نازکی را که یکی پس از دیگری بطور متحدالمرکز به دور هسته قرار دارند، تصور کنید. احتمال یافتن الکترون در واحد حجم فضای نزدیک به هسته بیشترین مقدار خود را دارد. ولی در عوض یک لایه نزدیک به هسته ، در مقایسه با لایه های دورتر ، تعداد کمتری واحد حجم را در بر می گیرد. احتمال شعاعی هر دو این عوامل را با هم به حساب می آورد.

نمودار سطح مرزی

احتمال یافتن الکترون در تمام نقاطی که از هسته به فاصله برابر مقداری است که از طریق نظریه بور برای شعاع لایه n=1 تعیین شده است. در نظریه بوهر ، فاصله ای است که همواره الکترون لایه n=1 از هسته دارا است. در مکانیک موجی فاصله ای از هسته است که الکترون در آن حضور بیشتری دارد.

از آنجا که اصولا در هر فاصله معین از هسته ، الکترون امکان حضور دارد، ترسیم ناحیه ای با مرز مشخص که احتمال 100 درصد وجود الکترون را در بر بگیرد، ناممکن است. اما می توان سطح مرزی را ترسیم کرد که بتواند نقاط با احتمال ی ان را به هم بپیوندد و در برگیرنده حجمی باشد که در آن ، احتمال یافتن الکترون زیاد و مثلا در حدود 90 درصد است. چنین شکلی که نمودار سطح مرزی نامیده می شود، برای الکترون اتم هیدروژن در ح n=1 بصورت کروی می باشد.

انواع اوربیتال

اوربیتال s

اوربیتال های s دارای تقارن کروی می باشد، تراز n=1 حداکثر دارای دو الکترون است. بنابراین تراز فرعی 1s و 2s و 3s و... هم تقارن کروی دارند، با این تفاوت که اندازه آنها بزرگتر از اوربیتال 1s می باشد.

اوربیتال p

اوربیتال p از سه اوربیتال فرعی تشکیل شده است. هر اوربیتال p به شکل دو کره تغییر شکل یافته است که می توان آنها را در امتداد یکی از محورهای سه گانه مختصات (z,y,x) تصور کرد از این رو اوربیتال های p را با مشخص می کنند که در سه جهت مختلف قرار گرفته اند. اوربیتال های p از لحاظ انرژی برابرند و در غیاب میدان مغناطیسی نمی توان تفاوتی بین الکترون هایی که این اوربیتال ها را کرده اند قایل شد. ولی در بررسی های طیفی که تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرند، هر اوربیتال p به سه خط شکافته می شوند.تصویر

اوربیتال d

اوربیتال های d از 5 اوربیتال فرعی تشکیل شده اند که جهت گیری های متفاوتی در فضا دارند ولی از لحاظ انرژی باهم هم ارز هستند. این اوربیتال ها عبارتند از:

اعداد کوانتومی برای ترازهای n=1 , 2 , 3
درجه انحطاط یا چندگانگی تعداد اوربیتال m ms l نام اوربیتال n
2 1 0 ±1/2 0 s 1
8 4 0 ±1/2 0 s 2
8 4 1 ±1/2 1- ، 0 ، 1+ p 2
18 9 0 ±1/2 0 s 3
18 9 1 ±1/2 1- ، 0 ، 1+ p 3
18 9 2 ±1/2 2 ، 1 ، 0 ، 1- ، 2- d 3

درجه انحطاط

تعداد الکترونهایی که مقدار انرژی برابر داشته باشند، درجه انحطاط یا چندگانگی نامیده می شوند. حداکثر تعداد الکترونهای هر تراز از فرمول بدست می آیند.


مشاهده متن کامل ...
الکتروشیمی
درخواست حذف اطلاعات
الکتروشیمی
دسته بندی ی شیمی
بازدید ها 4
فرمت فایل docx
حجم فایل 3859 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103
الکتروشیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

فصل اول

بخش تئوری

1-1 : مقدمــه

الکتروشیمی ، شاخه ای از علم شیمی است و به مطالعه پدیده هایی می پردازد ، که در نتیجه تماس یک هدایت کننده الکترونی و یک هدایت کننده الکترولیتی رخ می دهد . مهمترین مباحث الکتروشیمی به فرآیندهای انجام یافته روی الکترود ها هنگام تولید جریان الکتریسیته در پیل الکتروشیمیایی و یا عبور آن از محلول و انجام پدیده تجزیه الکتریکی معروف به الکترولیز می باشد .

بسیاری از مفاهیمی که امروزه به عنوان اصول شیمی در جهان پذیرفته شده اند ، از الکتروشیمی نشأت گرفته اند و توسعه ای که در بسیاری از زمینه ها نظیر جلوگیری از خوردگی ، تولید نیرو ، بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی ، در آینده به دست خواهد آمد ، همه بستگی زیادی به استفاده از اصول الکتروشیمی دارند . شیمی دانها اندازه گیری های الکتروشیمیایی را بر روی سیستمهای شیمیایی به دلایل مختلفی انجام می دهند ، آنها ممکن است داده های ترمودینامیکی یک واکنش را بدست بیاورند ، یا ممکن است که بخواهند یک حد واسط ناپایدار مانند یک یون رادیکال را بوجود آورند ، یا سرعت از بین رفتن آن و خواص اسپکتروسکوپی آن را مطالعه کنند و یا ممکن است یک محلول برای اندازه گیری مقادیر کم یونهای ف ی و یا ترکیبات آلی موجود در آن را مورد بررسی قرار دهند . [1]

1-2 : کاربرد الکتروشیمی در شیمی آلی

با اجرای الکتروسنتزها ، می توان محصولات آلی متعددی را بدست آورد . در واقع دامنه کاربرد الکتروشیمی ، در سنتز مواد آلی بسیار وسیع است . بطور کلی ، کلیه اجسا می که قادر به دریافت الکترون ویا از دست دادن الکترون باشند، باید آمادگی مشارکت در یک عمل الکترولیز را داشته باشند . به عبارت دیگر ، تمام واکنشهای ا یداسیون ـ احیاء مواد آلی به روش شیمیایی باید به طریق الکتروشیمی نیز امکان پذیر باشند . الکتروشیمی آلی سابقه ای بسیار قدیمی دارد . در سال 1834 ، فاراده تشکیل اتان از ا یداسیون یون استات در محیط آبی را گزارش کرد [3]

2ch 3coo – 2e 2co2 + c2 h 6

در سال 1843 الکترولیز معروف کلب ¹ انجام گرفت که واکنش ا یداسیون کربو یلیک اسیدها در حلال دی متیل فرمامید با آندی از جنس پلاتین بود . [4]

2rcoo – 2e 2co2 + r-r

در این واکنش نمک کربو یلیک ا ید می شود و یک هیدروکربن تولید می گردد. یک ترکیب آلی در اثر ا یداسیون ، نهایتاٌ به دی ا ید کربن و آب تبدیل میشود ، حال آنکه این دو محصول واقعا آن چیزی نمی باشند که ما می خواهیم از یک واکنش الکتروشیمیایی به دست آوریم . وقتی به واکنش کلب نگاه می کنیم ، می بینیم که حلال ، درجه حرارت و غلظت واکنشگرها می تواند بر نتیجه سنتز تأثیر بگذارد .

در ابتدای قرن 20 ، تغییر ماهیت بسیاری از مواد آلی ، به طریق الکتروشیمی بررسی گردید . در سال 1940 میلادی در یک بررسی انجام شده توسط فیچتر ² [5] اطلاعات مهمی در ارتباط با سنتزهای الکتروشیمیایی ارائه شده است و در سال 1952 میلادی ا یداسیون آندی فوران بعنوان یک واکنش کلیدی انجام شد و به تبع آن یک سری واکنشهای سنتزی دیگر نیز صورت گرفت [6]

این واکنشها از اولین موارد واکنشهای الکتروشیمیایی بر روی ترکیبات آلی بوده و تحت عنوان سنتزهای الکتروارگانیک شناخته می شوند .

با این وجود ، الکتروشیمی به عنوان یک روش متداول در سنتز ترکیبات آلی بکار گرفته نشد. می توان عدم توجه به توسعه سنتزهای الکتروارگانیک را به علل زیر نسبت داد :

1-دلایل تکنیکی : تحقیقات با امکانات ناقص صورت می پذیرفت . بدین معنی که الکترودها را در یک محلول الکترولیت شامل مواد آلی غوطه ور می ساختند و الکــترودها را به یک باتری متصل می ساختــند و در نتیــجه ، در اکثر موارد ، مخـلوطی از چند جسم ، با رانــــدمان کم حاصل می گشت.

2- دلایل نظری : توجیه چگونگی سرعت واکنشهای انجام یافته ، در الکترودها از ابتدای سال 1930 معمول گردید و مطالعه سیستماتیک ، مخصوصاٌ تحقیق در خصوص مکانیسم واکنشهای آلی از سال 1950 توسعه یافت .


1- kolb 2- fitchter

3- فقدان تجهیزات : ضرورت تحمیل یک پتانسیل معین به منظور اجرای یک واکنش خاص در سال 1900 اعلام گردید ، ولی به علت فقدان تجهیزات ، به ناچار مطالعات تجربی فقط به صورت مقایسه ای انجام می گرفت و از سال 1950 به بعد سنتزهای الکتروارگانیک با توسعه وسایل الکترونی و ظهور پتانسیواستات ها که امکان می دهند الکترولیز را در هر پتانسیل دلخواهی به صورت ثابت اجراء ساخت ، پیشرفت چشمگیر و پر دامنه ای را آغاز نمود .

در سال 1970 مفاهیم و روشهای جدید دیگری در زمینه سنتزهای الکتروارگانیک بوجود آمد. این مفاهیم شامل تبدیل دو قطبی ارائه شده توسط سیبج ¹ و کوری ² است که از اهمیت اساسی برخوردار بوده و به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است . از سال 1980 با روشن شدن کارایی روشهای الکتروشیمیایی در سنتز ترکیبات آلی ، بسیاری از روشهای شیمیایی با روشهای مستقیم یا غیر مستقیم الکتروشیمیایی جایگزین شدند که در روشهای غیر مستقیم از حا ملین الکترون استفاده می شود

پیشرفت تکنولوژی الکترولیز نیز در این سالها انجام شد . این پیشرفت ها شامل بوجود آمدن انواع مختلف سل ها و روشهای اجرایی گوناگون است ، که سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی پیچیده را ممکن می سازد . برای ب اطلاعات بیشتر در رابطه با سنتزهای الکتروارگانیک منابع نسبتاٌ زیادی وجود دارد . [ 7- 15]

1- seebach

2- corry

1-3 : مقایسه واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی

تفاوت بین واکنشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی در منابع مختلف ، الکترون هاست . در واکنشهای شیمیایی منبع الکترون ، ترکیب ا ید شونده می باشد ولی در واکنشهای الکتروشیمیایی الکترون از یک منبع خارجی مانند پیل تأمین می گردد . یک سیستم ا یداسیون ـ احیاء شیمیایی از دو سیستم کاملاٌ مجزا تشکیل شده است :

ox 1 + ne ˉ red 1

red 2 – ne ˉ ox 2

و در مجموع :

ox 1 + red 2 red 1 + ox 2

جداسازی دو فرآیند شرکت کننده از یکدیگر امکان پذیر نیست ، زیرا تغییرات در یک سیستم فقط در صورت زوج شدن آن با سیستم درگیر دیگر قابل مشاهده است . از لحاظ الکتروشیمیایی فرآیند های معینی را می توان از یکدیگر جدا ساخت . به عنوان مثال غالباٌ می توان یک هادی ف ی را در داخل محلولی از یک عامل ا نده و یا احیاء کننده فرو برد و بدین ترتیب الکترونها را با چنین گونه هایی مبادله نمود و آنها را به طور مؤثری تحت عمل ا یداسیون و یا احیاء قرار داد .

در صورتیکه الکترود به عنوان تنها منبع تولید کننده و یا جذب کننده الکترونها در نظر گرفته شود ، این واکنشها ساده تر انجام می گیرد . کنترل نسبتاٌ دقیق سرعت تولید و یا مصرف الکترونها توسط الکترود در اثر تغییرات پتانسیل اعمال شده از طریق یک منبع خارجی نیز امکان پذیر می باشد . این عمـل به نوبه خود امکان کنتــرل سرعت فرآینــدهای شیـــمیایی را با دقت خوبی فراهـم می سازد [ 16 ]

از جمله مزایای واکنش های الکتروشیمیایی به شرح زیر است :

الف ) سرعت یک واکنش الکتروشیمی به پتانسیلی بستگی دارد که الکترون مبادله می شود . نقش پتانسیل می تواند مطابق عملکرد درجه حرارت در واکنشهای شیمیایی در فاز یکنواخت تلقی شود . به بیان دیگر برای افزایش سرعت یک واکنش الکتروشیمی به جای افزایش درجه حرارت کافی است که پتانسیل اعمال شده را در ا یداسیون ها افزایش ودر واکنشهای کاتدی کاهش داد .

ب ) یک روش الکتروشیمیایی می تواند انتخ باشد . زمانی که یک مولکول دارای یک یا چند عامل باشد که می توانند در مراحل مختلف ، ا ید ویا کاهش یابند در این ح بسیار مشکل است که بتوان یک ا ید کننده ویا کاهنده شیمیایی را پیدا نمود که دارای نقش انتخ باشد ، یعنی به کمک آن بتوان واکنش ا یداسیون و احیاء را ، تنها تا مرحله دلخواهی پیشرفت داد و بدین ترتیب موادی را بدست آورد که تهیه آنها بسیار مشکل و یا حتی به روشهای دیگر امکان پذبر نمی باشد .

ج ) معمولاً جداسازی و خالص سازی محصولات واکنش بعد از اجرای الکترولیز آسان می باشد زیرا به منظور اجرای واکنش ا یداسیون و یا کاهش از مواد شیمیایی استفاده نمی شود وهمچنین راه اندازی یک روش الکتروشیمیایی ارزانتر از روشهای شیمیایی می باشد ، زیرا به منظور اجرای واکنشهای

شیمیایی به کاهنده هایی نظیر هیدرورها و ا ید کننده هایی نظیر pb ( ch 3co2 ) 4 احتیاج می باشد

د ) کاربرد تکنیکهای الکتروشیمیایی باعث انجام روشهای انتخ در مطالعه مکانیسم واکنش های ا یداسیون و یا کاهش می شود . در این خصوص کاربرد الکتروشیمی ، اهمیت فراوان پیدا می کند . شناخت تعداد و ماهیت واکنش های انجام یافته در مراحل مختلف ، امکان می دهد که نقش انتخ یک مرحله را مشخص و در نتیجه بهره واکنش ا یداسیون و یا کاهش را در مرحله مورد نظر ، در صورت امکان بالا برد .

و به طور کلی می توان مزایای زیر را نام برد :

1- الکترولیز تکنیکی است که به نحو بهتری می تواند مواد خیلی فعال نظیر رادیکال های خنثئ و یا رادیکال های باردار ، کربوکاتیون ها و کربوآنیون ها را تولید سازد .

2- در واکنش های الکتروشیمیایی انتخاب محیط برای اجرای الکترولیز خیلی آسانتر از روش شیمیایی می باشد زیرا ا نده یا کاهنده ای به عنوان معرف بکار برده نمی شود ، تا قابلیت انحلال آنها مطرح باشد .

1-3 : معایب الکتروشیمی در تهیه ترکیبات آلی

1 ) انتقال الکترون در تماس با الکترود اجرا می شود یعنی در الکتروشیمی مبادله الکترون در سطح و به صورت دوبعدی عملی می گردد و حال آنکه در مورد واکنش های شیمیایی در فاز یکنواخت یعنی در فضا و به صورت سه بعدی ، صورت می پذیرند . باطبع، سرعت واکنش های الکتروشیمی باید کمتر از فاز یکنواخت و در ظرف اجرای واکنش باشد . البته می توان این مشکل را با کاربرد الکترود های متخلخل ، که دارای وسعتی به مراتب خیلی بیشتر از الکترود های مسطح صاف هستند در بسیاری از موارد برطرف ساخت .

2 ) دامنه پتانسیل قابل دسترس در حلال های موجود عملاً محدود به 3 ± ولت نسبت بهecs است که از لحاظ انرزی با سد انرزی 300 کیلو زول مطابقت می کند . بنابراین امکان تغییر ماهیت مواد تا همین مقدار محدود می شود یعنی بسیاری از مواد الکتروآکتیو نبوده و نمی توانند در اعمال الکتروشیمی مشارکت کنند .

3 ) اگر اجرای الکترولیز تحت پتانسیل کنترل شده در محیط های آبی و یا نسبتاً پروتیک ، معمولاً انتخ می باشد . بالع در حلال های آلی اندکی پروتیک و یا کاملاً فاقد خاصیت پروتیک (آپروتیک ) غالباً مخلوطی از چند جسم حاصل می شود .

4 ) وسایل مورد احتیاج گرانقیمت هستند . برای اجرای پتانسیل های کنترل شده به یک دستگاه پتانسیواستات نیاز می باشد که در زمره گرانترین وسایل الکتروشیمی می باشد . بعلاوه ظرف الکترولیز ، بنحوی که در همه موارد قابل استفاده باشد وجود نداشته و در هر مورد ، بر حسب نیاز باید ظرف الکترولیز خاص ساخته شود و بالا ه برای آنکه محصولات بدست آمده توسط الکترود معرف در سطح الکترود معین تغییر شکل و ماهیت پیدا نکند در اکثر موارد لازم است مناطق کاتدی وآندی را توسط دیافراگم جدا نمود . ضرورت رعایت چنین امری یعنی جداسازی مناطق کاتدی و آندی در مورد واکنش های الکتروشیمی بازگشتی کاملاً روشن می باشد .

5 ) محلول الکترولیت باید هدایت الکتریکی داشته باشد . در انتخاب حلال ، بیشتر متوجه حلال های قطبی می شوند که قادر به انحلال الکترولیت ها می باشند . معهذا ، توسط غشاءهای تعویض یون در آینده ، می تواند امکان دهد که الکترولیز را در محیط های با قابلیت هدایت الکتریکی اندک و در نتیجه در حلال های غیر قطبی نیز عملی ساخت .

1-4 : واکنش های الکترودی

واکنشهای الکترودی یک فرایند شیمیایی غیر همگن است که شامل انتقال الکترونها به سطح الکترود یا از سطح الکترود ، که عموماً یک ف یا نیمه هادی است ، می شود . واکنش الکترودی ممکن است فرایندی آندی باشد که در آن گونه ها با از دست دادن الکترونها به سطح الکترود ا ید می شوند . به عنوان مثال :

2 h2o – 4e‾ o2 + 4 h 

ce ³  – eˉ ce 4+

2 cl ˉ – 2 eˉ cl 2

pb + so4 ² ˉ − 2eˉ pbso4

یا فرایند کاتدی باشد که گونه ها با گرفتن الکترون از سطح الکترود احیاء می گردند ، بعنوان مثال :

2 ch 2 ═ chcn + 2h2o + 2eˉ ( ch2 ch2 cn ) 2 + 2ohֿ

2 h2o + 2eˉ h 2 + 2 oh ‾

گونه های الکترواکتیو ممکن است آلی یا معدنی ، خنثئ یا باردار ، قابل حل در محلول ، خود حلال ، بصورت یک لایه نازک در سطح الکترود یا در واقع خود الکترود باشد . همچنین ممکن است محصول در محلول حل شود و یا یک گاز یا یک فاز جدید در سطح الکترود باشد . [ 17 ]

1-4-1 : طبیعت واکنش های الکترودی

شاید ساده ترین واکنش الکترودی تبدیل گونه های o و r به یکدیگر در سطح یک الکترود بی اثر باشد ، گونه هایی که کاملاً پایدار بوده و در محیط الکترولیز ، حاوی مازاد الکترولیت غیر الکترو فعال ، حل شده اند .

ox + neˉ red

واکنش الکترودی در این ح شامل بیش از یک مرحله اساسی است و واکنشگرباید از چندین مرحله عبور کند . برای بقای جریان لازم است واکنشگر به سطح الکترود برسد ، محصول از سطح الکترود دور شود و نیز واکنش انتقال الکترون در سطح الکترود انجام شود . از اینرو وقتی در شرایط آزمایش ، مثلاً o به r احیاء می شود . واکنش الکترودی سه مرحله دارد :

انتقال جرم الف ) سطح الکترود o داخل محلولo

انتقال الکترون

ب ) سطح الکترود r سطح الکترود

انتقال جرم

ج ) داخل محلول r سطح الکترود r

بنابراین سرعت احیاء و در نتیجه جریان کاتدی از روی سرعت کلی مراحل واکنش تعیین می شود که بستگی به سرعت کندترین مرحله دارد . واکنش های الکترودی عمدتاً ساده نیستند و ضمن انتقال چندین الکترون ممکن است حداقل شامل سه مرحله اساسی دیگر نیز باشند :

1-4-1-1 : واکنش های شیمیایی همراه

گونه های تشکیل شده به وسیله انتقال الکترون ممکن است در محیط الکترولیز پایدار نباشد و فقط حد واسطی باشد که با تغیییر شیمیایی به محصول نهایی تبدیل می شود . در شرایط مناسب ممکن است مسیر واحدی برای رسیدن به یک محصول وجود داشته باشد ، اما با حد واسط های آلی معمولاً وجود واکنش های رقابتی امری عادی است که در نتیجه ، مخلوطی از محصولات به دست می آید ، برای مثال احیاء پارایدونیتروبنزن در محیط آبی اسیدی ، ابتدا سبب تشکیل آنیون رادیکالی می گردد که می تو د را از دست داده یا پروتنه گردد و در نتیجه منجر به پیدایش محصولات نهایی متفاوت می گردد . [17]

1-4-1-2 : جذب سطحی

ممکن است برای پیشرفت واکنش لازم باشد واکنشگرها ، حد واسط ها یا محصولات ، روی سطح الکترود جذب سطحی شوند . علاوه بر این ، جذب سطحی ، نقش مهمی در صنعت الکتروشیمی دارد . از جذب سطحی گونه هایی که مستقیماً در فرآیند انتقال الکترون مشارکت ندارند ، برای اصلاح واکنش الکترودی ، تغییر محصول ، اصلاح ساختار ف ات رسوب کرده و کند واکنش های انتقال الکترون (مانند ممانعت از خوردگی) ، استفاده می شود .

1-4-1-3 : تشکیل فاز

واکنش الکترودی ممکن است شامل تشکیل فاز جدید (برای مثال ترسیب الکتریکی ف ات در آبکاری ، تصفیه و حباب سازی ¹ یا تشکیل حباب در صورت گازی بودن محلول) ، یا تبدیل یک فاز جامد به فاز جامد یا به فاز دیگری باشد . تشکیل فاز جامد شامل فرآیند چند مرحله ای مشتمل بر هسته بندی و مراحل رشد است .

همچنین رشد لایه ف ی رسوب کرده ممکن است شامل انتشار اتم های الحاقی2 ف ی (ناشی از احیای یون های ف ی در محلول) ، بر روی سطح و نیز مشارکت اتمها در جایگاه مناسب شبکه باشد . [17]


1- wining

2- adatoms

1- 5 : الکترولیز

الکترولیز تکنیکی برای افزایش یا حذف الکترون ها از مولکولهاست که در الکترولیز ترکیبات آلی ، گروه های عاملی الکتروفعال آنها ا ید یا احیاء می شوند ، وواسطه های فعال (آنیون یا کاتیون ، رادیکالها و …) حاصل می شوند که با توجه به نوع حد واسط ایجاد شده ، واکنشهای مختلفی روی مولکول انجام می شود . به عنوان مثال جفت شدن دو رادیکال ، حلقوی شدن درون مولکولی یا بین مولکولی ، دیمریزاسیون ، واکنشهای افزایشی و … انجام می شوند . طرح شماتیک ساده ای از الکترولیز در شکل (1-1) نشان داده شده است . [18]

شکل 1-1 : طرح شماتیک سل الکتروشیمیایی تک خانه ای ، b منبع جریان مستقیم

دو الکترود ف ی a وc در محلول الکترولیت قرار گرفته اند که به اتصالات مثبت و منفی منبع جریان مستقیم متصل شده اند . در این صورت مدار الکتریکی کامل می شود . یونهای مثبت به سمت الکترود منفی (کاتد) مهاجرت می کنند و احیاء می شوند و یونهای منفی به سمت آند رفته ، الکترون ازدست داده وا ید می شوند . الکترو لیز فقط در سل حاوی آندوکاتد امکانپذیر است ، زیرا این کار به موازنه بار نیاز دارد ، یعنی مقدار احیاء در کاتد و ا یداسیون در آند باید مساوی باشد . همچنین زمانی که الکترولیزانجام می شود.علاوه بر انتقال الکترون درسطوح آند و کاتد ، یونها باید بین الکترودها درمحلول والکترونها درسیم خارجی رابطه بین الکترود ( به منظور تثبیت خنثی بودن الکتریکی درتمام نقاط سیستم) عبورکنند .

از این رو جریان (i ) در مدار خارجی با رابطه زیر داده می شود :

i = a.ij سطح الکترود است ) a چگالی جریان و i j )

1-6 : انواع واکنش های الکتروارگانیک ( الکتروشیمی آلی )

می توان کاربرد متنوع الکتروشیمی آلی را ، ناشی از تولید مواد واسطه ای دانست که در اثر اجرای الکترولیز در سطح الکترود حاصل می شوند . در اولین مرحله عملکرد ساده یک واکنش کاتدی و یک واکنش آندی را بررسی می نماییم و سپس بطور خلاصه به عملکرد عامل های الکترواکتیو اساسی در شیمی آلی ، می پردازیم .

1- واسطه های فعال :

الف) در مورد یک واکنش کاتدی دریافت دو الکترون را ، طی دو واکنش متوالی در نظر می گیریم:

e + e +

- روی یک مولکول : rˉ r² ˉ r

e + e +

- روی یک کاتیون : r´ˉ r´ r´

که مواد حاصل رادیکال ها ، رادیکال کاتیون ها و یا رادیکال آنیون ها هستند .

ترکیبات آنیونی ، خاصیت بازی داشته و می توانند پروتون دریافت کنند . بدین ترتیب در محیط های پروتیک امکان دارد که یک عاملی را هیدروژندار نمود ( در مورد واکنش بالا ، تشکیل rh2 یا r´ h ) . همچنین امکان پذیر است که یک واکنش استخلافی انجام داد و یک x برداشت و  h جانشین نمود :

( به عنوان مثال یک هالوژن ) rx + h  + 2e rh + x ˉ

ترکیبات آنیونی نوکلئوفیل هستند ، زیرا برای آنها امکان دارد تا در محیط های آپروتیک ، در واکنش های افزایشی با مواد الکتروفیل شرکت نمایند :

r² ˉ + 2e  re2

r´ˉ + e  r´e

همچنین امکان دارد که واکنش جانشینی صورت گیرد :

rx + e  + 2e re + x ˉ

ترکیبات آنیونی کاهنده هستند زیرا اگر به سیستمهای غیر برگشتی تعلق داشته باشند ، می توان از آنها برای اجرای واکنش های کاهش غیر مستقیم در محلول استفاده نمود . به عنوان مثال یک زوج « «مولکول – رادیکال آنیون » را در نظر می گیریم :

در الکترود : r + e r ˉ

در محلول : ox + nrˉ red + nr

در حقیقت رادیکال آنیون ترکیب ox را احیاء می کند و مولکول هایr بدست آمده در سطح الکترود ، مجدداً بهˉr کاهش می یابند ( کاتالیز الکتروشیمیایی ) ولذا زوج ˉ r / r ، « واسطه » خوانده می شود . و بالا ه ، به کمک رادیکال ها می توان واکنش های « دو به دو شدن » (duplication ) مربوط به تهیه ترکیبات آلی ف ی ، وحتی واکنش های زنجیری را عملی ساخت .

ب ) در مورد یک واکنش آندی ، مشابه با ح کاتدی ، از دست رفتن دو الکترون را طی دو واکنش

متوالی در نظر می گیریم : -e -e

r r  r² 

-e -e

r˙´ r´ r´ 

بدیهی است که به کمک این رادیکال ها می توان واکنش هایی مشابه آنچه را که در بالا ذکر شد عملی ساخت . واسطه های کاتیونی همان رادیکال های کاتیونی ، کاتیون ها و یا دی کاتیون هستند .

این واسطه های کاتیونی ، خاصیت اسیدی دارند و می توانند پروتون از دست بدهند و لذا نتیجه واکنش ا یداسیون عبارت از تغییر ماهیت یک جسم با از دست دادن هیدروژن می باشد :

rh2 – 2e r + 2h 

برای آنکه ترکیبات واسطه راحتتر الکترون از دست بدهند ، افزایش مقدار کمی قلیا ( ترکیبات با خواص نوکلئوفیلی ضعیف ) مفید می باشد . چون ترکیبات کاتیونی ، الکتروفیل هستند ا یداسیون آندی ممکن است منجر به انجام واکنش های استخلافی و یا افزایشی با مواد نوکلئوفیل گردد :

r²  + 2nu ˉ rnu2

r´  + nu ˉ r´ nu

ry + nuˉ – 2e rnu + y 

مخصوصاً ، آب می تواند به منزله یک ماده نوکلئوفیل عمل نماید :

r²  + 2h2o 2h  + r( oh )2

r ( oh )2 ro + h2o

ry + h2o – 2e roh + y  + h 

و بالا ه ، رادیکال کاتیون ها ، ا ید کننده هستند و لذا زوج های r/r می توانند جهت ا یداسیون های غیر مستقیم بکار روند .

2- عامل های کاهش پذیر :

ج (1-1 ) فهرست برخی عوامل اساسی کاهش پذیر را ، در اختیار می گذارد . این ج ، همچنین محدوده الکترواکتیویته تقریبی آنها را از لحاظ پتانسیل نشان می دهد .

این واکنش ها اکثراً در محیط های پروتیک عملی می شوند و غالباً چندین الکترون مبادله می کنند .

در واقع ، افزایش یک الکترون و سپس یک پروتون به یک مولکول موجب بدست آمدن جسمی می شود که معمولاً به مراتب بهتر از جسم اولیه کاهش پذیر می باشد و لذا الکترون دوم در همان پتانسیل افزایش اولین الکترون دریافت می شود و جسم حاصل مجدداً می تواند پروتون دریافت کند و...و بدین ترتیب ، مراحل مختلفه در پتانسیل های متمایز از یکدیگر صورت نمی پذیرد . بالع ، در محیط های آپروتیک ، نظر به اینکه امکان دریافت پروتون توسط واسطه ها وجود ندارد علیهذا دریافت الکترون دوم ، که پس از دریافت پروتون به آسانی صورت می گرفت ، مشکل تر عملی می شود . بنابراین واسطه ها پایداری بیشتری پیدا می کنند و می توانند در واکنش های دیگری شرکت کنند ، مخصوصاً با اجسام الکتروفیل .

ج ( 1- 1 ) : محدوده های پتانسیل ، در مورد عامل های مختلف آلیکه الکترواکتیو و کاهش پذیرند


1- 7 : دسته بندی سیستم های الکترولیز بر اساس واکنش های الکترودی بارزترین دسته بندی سیستمهای الکترولیز بر اساسواکنشهای الکترودی ، شامل دو دسته مستقیم و غیر مستقیم است .

1-7-1 : الکترولیز مستقیم

در الکترولیز مستقیم ، نیاز به هیچ گونه ا ید کننده نیست و گونه مورد نظر خود ، مستقیماً در سطح الکترود وارد واکنش الکتروشیمیایی و متعاقب آن ، واکنشهای بعدی می شود . در ج زیر دسته ای از واکنشهای الکترولیز مستقیم با مثال آورده شده


ج 1-1 : دو نمونه الکترولیز مستقیم

1-7-2 : الکترولیز غیر مستقیم

درالکترولیز غیر مستقیم ، یک زوج ردو به عنوان کاتالیزور یا حامل الکترون ¹ برای ا یداسیون یا احیاء گونه دیگر استفاده می شود و نقش الکترود تبدیل پیوسته واکنشگر به فرمی است که بتواند با گونه آلی مورد نظر واکنش دهد و آن را به فرم مطلوب تبدیل کند . در ج 1-2 چند واکنش الکترولیز غیر مستقیم با واکنشگر ردو و شرایط آورده شده است .

ج 1-2 : الکترولیز غیر مستقیم

1-8 : طراحی سل ها بر اساس نوع واکنش الکتروشیمیایی

سل الکتروشیمیایی اساساٌ شامل الکترودها و الکترولیت ، همراه با یک ظرف است و معمولاٌ ممکن است یک یا جدا کننده ² از جنس شیشه گداخته برای جداسازی آنولیت از کاتولیت به آن اضافه شود .با توجه به نوع واکنش انجام گرفته در الکترولیز می توان سل مورد نظر را طراحی نمود .

1- electroncarr

2- separator

واکنشهای الکترولیز می توانند به دو صورت برگشت پذیر ¹ یا برگشت ناپذیر ² باشند . در واکنشهای برگشت پذیر، سل مورد نیاز برای الکترولیز سل معمولی یا تک خانه ای می باشد و برای واکنشهای برگشت ناپذیر سل چند خانه ای کاربرد دارد .

1-8-1 : سل تک خانه ای یا سل معمولی

زمانی که واکنشها برگشت ناپذیر باشند ، از یک سل معمولی یا تک خانه ای برای الکترولیز استفاده می شود . شکل (1-1 ) یک سیستم الکترولیز معمولی را نشان می دهد . آند و کاتد هر دو داخل یک سل قرار دارند .در مورد واکنشی مانند زیر که محصول تولید شده به ماده اولیه دیگر تبدیل نمی شود ، می توان از این سل استفاده نمود .

as (3) – 2e as (7)

از طرفی، ممکن است واکنشهای آندی وکاتدی شامل تولید گونه های خنثئ باشد (این ح در الکتروسنتزهای آلی معمولاٌ ‏‏صورت می گیرد ) در این صورت انتقال جریان در محلول توسط یونهای الکترولیت انجام می شود که شامل نمکی محلول با هدایت بالا است .

1- reversib

2- irreversible

1 -8-2 : سل چند خانه ای

گاهی ممکن است واکنشهای الکترولیز شامل واکنشهای برگشت پذیر باشند ، در این صورت از سلهایی که دارای غشاء جدا کننده باشند ، استفاده می شود . از طرفی ممکن است گونه های تشکیل شده در یک الکترود با مهاجرت به الکترود دیگر به فرم اولیه یا فرمهای دیگر تبدیل شوند . در ابن

صورت برای جلوگیری از این فرایند نا خواسته از سل هایی استفاده می شوند که دارای دیواره ( غشاء)

کننده آنولیت (آند و محلول خانه آندی ) از کاتولیت هستند (شکل 1-2)

شکل 1-2 : سل الکتروشیمیایی با خانه های آندی و کاتدی جدا از هم

.انواع جدا کننده ها ی مورد استفاده در طراحی سلها عبارتند از :

1- دیافراگم های متخلخل ¹

2- غشاءهای مبادله کننده یون ²

1-9 : روش های الکترولیز

الکترولیز عمدتاٌ به دو صورت اجراء می شود :

1- الکترولیز در شدت جریان ثابت

2- الکترولیزدر پتانسیل کنترل شده ( پتانسیل ثابت )

تا چندی پیش منحصراٌ الکترولیز با جریان ثابت به دلیل سادگی استفاده می شد ، در این روش جریان ثابتی برقرار می شود و بــرای این کار از یک منبع تــغذیه با ولتاژ متغیر که با سل سری می شود ، استفاده می گردد .الکترولیز با پتانسیل کنترل شده ، نسبت به الکترولیز با جریان ثابت ، بخصوص در تشخیص مکانیزم واکنشهای الکتروشیمیایی پیچیده بویژه آنهایی که بیشتر از یک انتقال الکترون دارند ، مزایایی دارد . در این روش در طی عمل الکترولیز ، پتانسیل اعمال شده به سیستم در مقدار مشخصی

1 - porous diaphragm

2-ion exchaing mem

ثابت نگه داشته می شود و جریان متناوب با تولید محصول به تدریج کاهش می یابد و در پایان الکترولیز

جریان به حدود صفر می رسد . همچنین با کاهش جریان که به صورت نمایی می باشد ، سرعت

واکنش نیز کمتر شده در نتیجه زمان انجام الکترولیز طولانی می گردد . در روش الکترولیز در جریان ثابت ، کنترل واکنش میسر نیست وزمانی که در الکترولیز نیاز است واکنش با گزینش پذیری زیاد انجام شود ، استفاده از روش الکترولیز در پتانسیل کنترل شده اجتناب ناپذیر است . بعنوان مثالی از گزینش پذیری واکنش ، که با انجام الکترولیز در پتانسیل کنترل شده می توان بدان دست یافت ، الکترولیز سابستریت را در نظر می گیریم ، که دارای دو دماغه آندی است و هر دماغه به انتقال یک الکترون مربوط است . ا ایش در پتانسیل مربوط به دماغه اول بطور انتخ ، سبب ا ایش تک الکترونی سابستریت می گردد ، در حالیکه ا ایش در دماغه دوم باعث ا ایش دو الکترونی سابستریت خواهد شد . اما اگر همین سابستریت در شرایط جریان ثابت الکترولیز شود ، جداسازی محصول ا ایش های یک و دو الکترونی از هم مشکل خواهد بود .

1-10 : مفاهیم اصلی و طرح واکنش های سنتز الکتروشیمیایی

1-10-1 : تعویض قطبیت ماده اولیه

درواکنش های الکتروشیمیایی ، پدیده های الکترودی معمولاً پیچیده بوده و با مشارکت واکنشهای شیمیایی عمــلی می شوند . بطور کلی مبــادله الکترون عبارت از تولید یک ترکیـب واسطه فعال می باشد که بعداً می تواند با موادی که در اطراف آن وجود دارند ، یک واکنش شیمیایی انجام دهد .

در سنتز های الکتروشیمیایی ، اولین مرحله تشکیل ویا ش تن پیوند نیست ، بلکه مبادلات الکترونی بین سابستریت و الکتروداست ، ودرجریان این انتقال همانطور که درمعادله(1) نشان داده شده، سابستریت ممکن است بسته به نوع فرآیند الکترودی (ا ایش یا کاهش) و تعداد الکترون مبادله شده ، به کاتیون رادیکال ، دی کاتیون ،آنیون رادیکال و یا دی آنیون تبدیل شود ، همچنین وقتی ماده اولیه یک رادیکال یا گونه های یونی باشد ، تبدیل از الگویی که در معادله (2) نشان داده شده است ، تبعیت می کند .

[19-20]

s²  ) s ² ˉ sˉ˚ s s  1

) s ˉ s s  2

بعنوان مثال ، حد واسطهای s ˚ و s معمولا از ا ایش یک یا دو الکترونی کربو یلاتها ، الکلاتها ، فنولاتها ، هالیدها و غیره در آند بوجود می آیند و گونه های ˚ s و  s نیز ممکن است از ا ایش یک و یا دو الکترونی ترکیباتی مانند : آروماتیک ها ، ترکیبات غیر اشباع ویا حاوی هترواتم ها بوجود آیند . از نقطه نظر سننتز ، شرایط تشکیل اختصاصی یکی از این حد واسط ها در اثر الکترولیز حائز اهمیت است .

معادله های (1) و (2) بخوبی مشخص می کنند که در یک واکنش الکتروارگانیک ، تشکیل گونه های فعال در اثر مبادله الکترون بین ماده اولیه و الکترود ، توام با تغییر قطبیت ماده اولیه است . بنابراین بدنبال انتقال الکترون ، قطبیت ماده اولیه تغییر می کند و این نکته ای است که الکتروشیمی را بعنوان وسیله ای بی مانند در سنتز ترکیبات آلی معرفی کرده است .

1-10-2 : انتقال الکترون (فرآیند e ) و واکنش شیمیایی (فرآیند c )

اغلب ، ا ایش الکتروشیمیایی ترکیبات آلی از دو مرحله ناشی می شود که در طی آن ابتدا ترکیبات آلی الکترون از دست داده (فرآیند e ) و بدنبال آن واکنش شیمیایی ( فرآیند c ) روی می دهد (شکل 1-3) در فرآیند e لازم است که گونه های فعال دلخواه ، بطور انتخ تولید شود و در فرآیند c نیز ، کنترل فعالیت گونه ایجاد شده و هدایت آن در جهتی که به محصول مورد نظر تبدیل شود ، ضروری است . اهمیت فرآیند c زمانی روشن می شود که بدانیم هر گاه محیط الکترولیز که در آن یک حد واسط فعال بوجود می آید ، تغییر کند ، نتایج کاملاٌ متفاوتی بدست می آید . ظاهراً سرنوشت حد واسطهای فعال ، همیشه تحت تأثیر حلال ، [21-22] الکترولیت ، [ 23] مواد افزودنی ، [24] و الکترودها قرار دارد .

شکل 1-3 : طرح کلی یک واکنش الکتروارگانیک متشکل از مراحل انتقال الکترون و واکنش شیمیایی

بر خلاف واکنش های الکتروشیمیایی وابسته به سیستم های ردو ف ی در محلول های آبی ، اغلب واکنش های الکترو شیمیایی وابسته به ترکیبات آلی در مرحله e خاتمه نمی پذیرد و حد واسطه های فعال بوجود آمده در مراحل بعد تحت واکنش های شیمیایی گوناگون ( جانشینی ، حذفی ، افزایشی ، ترکیب مجدد ، جوشخوردگی و نوآرایی ) به محصول پایدار تبدیل می شوند .

یک چنین واکنشی به عنوان نمونه برای سابستریت s – h که تحت مکانیسم ecec قابل ا ایش است . درمعادله (3) نشان داده شده است .

s-h [s-h] s˚ s  s-y

روی این اصل برای سنتز گزینشی محصول در سنتز های الکتروشیمیایی باید شناخت و کنترل بیشتری روی مرحله c نسبت به مرحله e داشته باشیم و در انتخاب بهینه عواملی مانند : حلال ، الکترولیت ، ph محلول و نیز شرایط الکترولیز مانند : چگالی جریان ، مقدار پتانسیل ، سیستم الکترودی و غیره که نقش مهمی را روی فرایند c ایفا می کنند ، دقت شود .

1-10-2-1 : کنترل فرایند e

در عمل برای کنترل فرایند e از دو روش متفاوت استفاده می گردد . یکی روش پتانسیل ثابت بوده ، که پتانسیل سیستم توسط یک پتانسیواستات از خارج کنترل می شودکه در این ح پتانسیل ثابت می ماند . روش بعدی ، الکترولیز در شدت جریان ثابت است که پتانسیل سیستم ، خود کنترل می شود .

روش اول را روش ‹ اهدای پتانسیل› ¹ و روش دوم را روش پتانسیل خود کنترل ² می نامند. روش دوم به علت سادگی عمل و نیز سادگی دستگاههای مورد نیاز ، در مواردی که شرایط الکترولیز اجازه دهد ، ارجحیت دارد . علاوه بر این ، پتانسیل ردو ماده اولیه تحت تأثیر شرایط الکترولیز مانند : حلال ، الکترولیت ، افزودنی ها ، p h ، الکترود و غیره قرار دارد . چنین فاکتورهایی در کنترل فرآیند e مهم هستند . حال آنکه این عوامل فاکتورهایی هستند که گاهی به طور شدید و گاهی خفیف فرآیند c را کنترل می کنند .
مشاهده متن کامل ...
کاربرد لعاب های پودری الکترو استاتیک
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه :

پوشش های پودری از سال 1960 در صنایع رنگ رایج شد . در آن موقع تولیدکنندگان  به دنبال محصولی بودند که در آن از حلال های آلی استفاده نشده باشد .این محصول به علت داشتن ضایعات کم، محیط زیست را کمتر آلوده می کند و در ضمن به خاطر اینکه بازیافت می شود هزینه کمتری خواهد داشت .

در اواسط سالهای 1970  کاربرد لعاب های پودری الکترو استاتیک در بعضی از صنایع فرانسه تجربه گردید . در آن زمان این تکنولوژی به عنوان یک کاربرد خیلی مدرن در جهان شناخته شد . در طی سالها این تکنولوژی در صنایع مختلف مثل صنایع تولید چراغ های خوراک پزی ، لوازم بهداشتی ، آبگرمکن و صنایع لعابکاری موفق و موفق تر گردید . در طی سال ها با افزایش دانش و تجربه ، هم اکنون تقریبا برای همه نوع قطعه امکان لعابکاری به این روش وجود دارد .

 این رساله  به بررسی این روش اعمال لعاب پرداخته و به عنوان یک راهنما برای دستی به محصول با کیفیت خوب می توان از آن بهره گرفت

اصول بار دار ذرات

یک ولتاژ منفی dc با قدرتkv 60-100 به نوک الکترود کرونا اعمال می شود . در این شرایط الکترون ها هوای اطراف خود را یونیزه می کنند .یون های نیتروژن های بار دار شده با بار مثبت به سمت  الکترود کرونا  جذب شده و سریعا بار خود را از دست می دهند .یون های ا یژن  باردار شده با بار منفی ، خودشان  را به ذرات لعاب چسبانده و توسط هوای حامل پراکنده شده و به سمت قطعه کار که به زمین متصل شده و دارای بار مثبت است توسط ترکیبی از نیرو های الکتریکی و آیرو دینامیکی  شتاب می گیرد . ( شکل 1 )

شکل 1 – ظهور پدیده crona

 

 

 

نشست پودر :

ذرات باردار شده منفی لعاب ، محکم به سطح ف می چسبند . ذرات پودر  لعاب دارای مقاومت الکتریکی بالایی هستند لذا تا زمانی که به آهستگی بار خود را از دست می دهند ، بر روی قطعه چسبیده و باقی می مانند .  این کار با پوشش دادن ذرات لعاب با مقدار کمی محلول سیلی میسر می شود . علاوه بر آن این ماده باعث می شود که پودر چسبندگی مکانیکی معینی بدست آورد . این اثر چسبندگی نباید خیلی قوی باشد ، و گرنه ذرات پودر لعاب باعث مسدود شدن افشانک و لوله ها ، وچسبیدن به صفحات منحرف کننده لعاب روی تفنگ اسپری می شود .

شکل 1

شکل 2

 بنابراین یک بالانس تعریف شده مناسب بین قدرت چسبندگی و سیالیت پودر لازم می باشد .

از انجایی که یک سمت یک ذره ، بار چندین یون را دریافت نموده و دارای بار منفی است ، تحت تاثیر عه ناشی از الکترود منفی قرار می گیرد . در نتیجه این نیروی عه همانطور که ذره در حال حرکت در میدان الکتریکی است ، شروع به چرخیدن می کند  و در نتیجه قسمت بار دار نشده ذره  نیز در معرض گلوله باران یون های ناشی از میدان مغناطسی قرار می گیرد و در نتیجه  یک باری بدست می آورد که بر روی سطح ذره نسبتا یکنواخت توزیع شده است . هر چه شکل ذره  کروی تر باشد ، توزیع بار در سطح ذره یکنواخت تر خواهد بود . ذرات کشیده و ذرات با لبه تیز، توزیع یکنواختی از بار بر روی سطحشان ندارند  و بار بر روی نقاط لبه متمرکز می شود .

ذرات باردار شده منفی لعاب ، محکم به سطح ف می چسبند . ذرات پودر  لعاب دارای مقاومت الکتریکی بالایی هستند لذا تا زمانی که به آهستگی بار خود را از دست می دهند ، بر روی قطعه چسبیده و باقی می مانند .

اگر ذرات لعاب یک دی الکتریک قوی باشند ، غلظت بار در نقاط لبه تیز ذرات ، باعث افزایش شدت میدان مغناطیسی بین لایه نشسته شده بر روی ورق شده و در نتیجه برگشت یونزاسیون سریع تر ظهور می کند .( شکل 3)

شکل 3

شکل 3- لبه های تیز به خاطر بار غیر یکنواخت ذره پودر ، در اطراف خود شدت میدان قوی تری ایجاد می کنند . یک میدان الکتریکی قوی در اطراف نقاط تیز باعث افزایش تنش کلی در لایه پودر شده و منجر به ایجاد سریع تر برگشت یونیزاسیون ی گردد .

پس از اینکه یک نشست اولیه از لعاب بر روی قطعه تشکیل شد ، با افزایش نشست لعاب روی قطعه ، جذب لعاب به سمت ورق بر اساس قانون کلمب کاهش می یابد . ذرات لعاب پوشش شده بر روی ف آنهایی که در لایه خارجی هستند با قدرت کمتری به  ف چسبیده اند و توسط ذرات بار دار نزدیک تر به سطح ف ، به شدت دفع می شوند . نهایتا برگشت یونیزاسیون اتفاق خواهد افتاد و نتیجه ضخامت لعاب به صورت خ ر محدود می گردد .

ضخامت لعاب را می توان با تغییر ولتاژ ، وزن و جریان شارژ تنظیم نمود .

ذرات لعاب ف معمولا در سطوحشان  لبه های تیز دارند . هنگامیکه بر روی سطحی که به  زمین متصل شده اند ،  می نشینند ، این لبه های تیز تنش میدانی بین لایه های نشسته شده را افزایش می دهند . از آنجایی که ذرات کپسوله شده لعاب با محلول سیلی ،  خواص دی الکتریکی خوبی دارند و بار خودشان را تخلیه نمی کنند ، میدان الکتریکی قوی تر داخل لایه نشسته شده بر روی ورق باعث ایجاد برگشت  یونیزاسیون می شود .

ذرات کوچکتر معمولا مساحت سطح کمتری دارند و مقدار بار کمتری در خود نگه می دارند و همچنین سبک تر نیز هستند . از آنجایی که جرم ذره تابعی از حجمش بوده و بار تابعی از مساحت سطح مقطع ذره است ، ذرات کوچکتر نسبت بار به جرم بالا تری نسبت به ذرات درشت تر دارند .

به خاطر بالا تر بودن نسبت بار به جرم ذرات ریز تر ، دانسیته بار در یک لایه ذرات ریز  نشسته شده  بر روی ورق نیز بیشتر خواهد بود . و این باعث ایجاد سریع تر  برگشت یونیزاسیون بر روی لایه های تشکیل شده از ذرات ریز می شود .

چنانچه قطعه ، در قسمتی از سطح ، تورفتگی  داشته باشد ، میدان های ناشی از الکترود گان و بار های موجود در فضا در لبه های تورفتگی  همگرا می شوند . نتیجه اینکه لایه پودر سریعا در اطراف لبه ها کرده و سریعا در این ناحیه برگشت یونیزاسیون اتفاق می افتد . برگشت  یونیزاسیون به این علت اتفاق می افتد که نه تنها ذرات پودر به سمت لبه ها سرازیر می شوند تا در آنجا که شدت میدان ماکزیمم است  بنشینند ، بلکه یون های آزاد، خطوط میدان را دنبال کرده و به سمت نزدیک ترین نقطه متصل شده به زمین حرکت می کنند .  یون های آزاد ، لایه پودر نشسته بر روی ورق را با بار اشباع کرده و باعث گسترش سریع یونیزاسیون برگشتی می شود . ( شکل 4 ) 

شکل 4

شکل 4- حصار فارادی / corona

 

هنگامیکه فاصله بین گان و قطعه کمتر باشد برگشت یونیزاسیون سریع تر گسترش می یابد . به دو دلیل :

 1. جریان زیاد تری به تعداد بیشتری از یون های آزاد روان شده از گان به سمت قطعه برگردانده می شود .
 2. فاصله کوتاه تر بین گان و قطعه راه باریک تری را برای جاری شدن یون های آزاد ایجاد می کند و بنابراین دانسیته جریان یون در واحد سطح قطعه افزایش می یابد .

ضخامت لعاب را می توان با تغییر ولتاژ ، وزن و جریان شارژ تنظیم نمود .

با کنترل اتوماتیک جریان ، گان ها در اپتیمم سطح جریان به طور ی ان عمل می کنند . ایجاد  برگشت یونیزاسیون به تاخیر می افتد و راندمان انتقال به ماکزیمم خود می رسد .. کیفیت لعاب پس از پخت و یکنواختی در تمام قسمت های سطح قطعه بهبود می یابد .

 

خود محدود کننده لایه  لعاب

 

در ابتدای فرایند اعمال لعاب ، ذرات لعاب با بار منفی به سطح قطعه فولادی می رسند و یک لایه لعاب اولیه ایجاد می کنند (l1) که توسط نیرو های جاذبه (fa1 ) بدست می آید . چسبندگی این لایه لعاب فراهم و حفظ می گردد ، ذرات لعاب با بار منفی توسط سطح ورق نمی توانند تخلیه شوند . این شرایط تنها اگر رزیستیویته لعاب خیلی بالا باشد می تواند ایجاد شود .

پس از تشکیل این لایه اولیه ، نیروهای الکتریکی در لایه بعدی متفاوت خواهند بود :

-         فاصله بین قطعه فولادی و ذرات جدید بیشتر است لذا نیروهای جاذبه fa2 کمتر خواهند بود ( قانون کلمب ).

همزمان بارهای منفی از لایه  l1  یک  نیروی عه fr2  که باعث کاهش نیروی جاذبه می شود  از خود صاتع می کنند .

ln آ ین بخش از لایه لعاب است و حال  ما با موقعیت زیر سرو کار داریم :

-         نیروی جاذبه fan ، مساوی با نیروی عه frn است به طوریکه تاثیر خالص منجر به خود محدودیت می شود . 

شکل5

نصب دستگاه پا شش:

در شکل 5 قسمت های اصلی  دستگاه نشان داده شده است .قطعات از نقاله اتومات آویز می شوند و توسط آن به داخل ک ن لعاب کاری وارد می شوند . در آنجاقطعات به وسیله تفنگ های پاشش و توسط مخلوطی از لعاب نو موجود در مخزن و پودر برگشتی از سیستم ، لعاب کاری می شوند . قطعات باید عاری از مواد شوینده باشند .

پودر لعاب از مخزن لعاب (8) به ظرف بستر شناور(1) منتقل شده و از طریق انژکتور به سمت تفنگ پاشش(3) می رود . مقدار پودر وجی  از تفنگ اسپری و یکنواختی آن با تنظیم دقیق مقدار خوراک و هوا و همچنین شارژ الکتریکی از طریق دستگاه کنترل (2) صورت  می گیرد . هوای فشرده مصرفی برای انتقال پودر و شناور آن در مخزن باید بخار آب  خیلی کمی داشته باشد ( کمتر از 1 گرم در هر متر مکعب هوا ) و میزان روغن آن نیز کم باشد ( کمتر از 0.1 ppm ).

فقط بخشی از لعاب پودری اسپری شده ، بر روی قطعه می نشیند . تفنگ های اسپری در ک ن لعاب کاری(4) نصب هستند . ک ن لعاب کاری اجازه می دهد که پودر بدون اعمال هیچگونه نفوذ عامل خارجی  به قطعه برسد و همچنین هوای اطراف که می تواند ایجاد  اثر منفی در نشست لعاب بر روی قطعه بگذارد را می توان کنترل و یا تثبیت کرد .

هوای اطراف باید حداکثر دارای 12 گرم آب در هر m3  باشد .

پودری که بر روی قطعه نشست نکرده (  تقریبا ⅔  کل لعاب اسپری شده ) توسط مکنده بیرون کشیده شده(7) و باید به ظرف بستر شناور برگشت داده شود (5) . از آنجایی که ، پودر لعاب ساینده است ، برگشت آن از ک ن لعاب کاری به بستر شناور باید با دقت انجام شود . برای این کار باید سرعت انتقال خیلی آهسته باشد و تغییرناگهانی  در  جهت شیب  جریان انتقال لعاب ،  صورت نگیرد و در ساخت تجهیزات انتقال پودر لعاب برگشتی به بستر شناور باید  از مواد مناسب و ضد سایش  استفاده شده باشد . در طی برگشت لعاب ، توزیع دانه بندی پودر و ساختار لعاب تغییر می کند بنابراین حجم لعاب برگشتی را باید به مینیمم رسانده و بیشتر از لعاب تازه استفاده گردد . هر گونه آلودگی وارد شده به لعاب برگشتی را باید با الک و گذراندن از یک جدا کننده مغناطیسی جدا نمود . لعاب های نشسته بر روی چنگک های آویز را باید با روش مکانیکی یا به کمک جریان هوا خارج نمود (6).

پس از اعمال لعاب، قطعات را باید به زنجیر پخت انتقال داد  . تکان های مکانیکی یا لرزش نباید باعث کم شدن مقدار زیادی از لعاب از سطح قطعه گردد . در عین حال باید از اعمال شوک های مکانیکی شدید خود داری گردد .

همانطور که قطعات وارد ناحیه پیش گرم کوره می شوند ، فشار هوا نباید آنقدر زیاد باشد که باعث ریزش لعاب از سطح قطعه گردد .

شکل 2

 شکل 5

طراحی واحد :

 طراحی یک واحد لعاب کاری و بخش های اختصاصی آن ها برای تولید کنندگان دستگاه ها اهمیت زیادی دارد . بدیهی است که لعابکاران باید جزئیات پارامتر های فرایند ، تولرانس های محدوده قابل قبول و نیاز های مورد نیاز لعاب پودری برای  قطعات خاصی از کارخانه را مشخص نمایند . و در نهایت باید یک مشخصه نهایی در اشل صنعتی بین تولید کننده دستگاه و لعابکار و تولید کننده لعاب ایجاد گردد .یک کار مهم در طراحی ، معلوم این است که چه متغیر هایی در رابطه با سرعت تولید و تنوع قطعاتی که تولید می شود ، نیاز است .

خصوصیات مهم برنامه تولید با پارامتر های مربوط به دستگاه در زیر لیست شده است .

پارامتر های خط لعاب خصوصیات برنامه تولید

سرعت نقاله

فشار هوا

میزان لعاب پاشش شده در واحد زمان

سرعت نشست لعاب بر روی قطعه

تعداد تفنگ اسپری

سطحی که باید در واحد زمان پوشش شود

تفنگ های اسپری ثابت

تفنگ های اسپری رباتیک

محور های متفاوت x,y,z

نوع تفنگ اس÷ری و شکل تیغه منحرف

کننده

 

شکل قطعه ای که باید پوشش شود :

مسطح یا تو گود

برنامه ثابت

تغییر دستی برنامه

تغییر اتوماتیک برنامه

شکل ک ن اندازه و نوع آن

تنوع شکل و قطعات

در یک دستگاه  خوب طراحی شده ، شرایط آب و هوایی باید سازگار و ثابت گرفته شده باشد . دستگاه باید در جایی نصب شود که هوای اطراف آن مساعد باشد . مکنده که هوا را از داخل ک ن خارج می کند ، باعث مکیدن هوا به داخل ک ن می شود . محدوده رطوبت هوا باید در حداقل ممکن نوسان داشته باشد و به همین دلیل دستگاه نباید خیلی نزدیک به کوره ، اتاق بالمیل ها ، ک ن های پاشش لعاب تر و یا نزدیک به درب ورودی سالن نصب گردد .

با توجه به انتخاب مواد لعاب باید در نظر داشت که ذرات لعاب سخت و ساینده هستند و باید سایش مواد استفاده شده در ساخت ک ن در حداقل ممکن باشند تا از ایجاد عیوب در سطح لعاب جلوگیری شده و همچنین عمر مواد استفاده شده در ک ن افزایش یابد .

 مشخصه های پودر :

لعاب پودری برای اعمال به روش الکترو استاتیک باید دارای خصوصیات ویژه ای باشد که به صورت خلاصه عبارتند از :

 • خصوصیات لعاب باید با نیاز های کاربردی  متعارف ی ان باشد .
 • لعاب باید دارای مقاومت الکتریکی سطحی بالایی باشد تا اینکه بتواند بار را به مدت طولانی در خود نگه دارد .
 • توزیع دانه بندی مناسبی داشته باشد .
  • دارای سیالیت ثابتی باشد .
  • دارای خصوصیات نشست پایداری باشد .
  • در زمان به اندازه کافی طولانی دارای قدرت چسبندگی بالایی باشد .

  لعاب پودری جهت استفاده در خط الکترواستاتیک باید برای نیاز های خاص خط پودری بهینه شود . مشخصه های پودر مورد نیاز تا حد امکان باید کامل باشد زیرا مشخصه ها نه تنها از یک کارگاه به کارگاه دیگر فرق می کند بلکه با قطعات مختلف و نوع پاشش متفاوت می باشد .

  تولیدکنندگان لعاب مسئولیت سازگاری مشخصه های پودر لعاب را با فرایند تولید به عهده دارند .

   مقاومت الکتریکی :

  مقاومت سطحی لعاب پودری آسیاب شده به روش خشک بسیار پایین است  . به همین علت ذرات باید با یک سیلی غیر قطبی  پوشش داده شوند تا مقاومت آن از 1010  به بالاتر از    1014  اهم سانتیمتر  افزایش یابد .

  مقاومت الکتریکی لعاب تازه ، همیشه بیشتر از لعاب برگشتی از سیستم پاشش می باشد . تباهی پودر و همچنین رطوبت موجود در هوا می تواند باعث کاهش مقاومت الکتریکی لعاب گردد .

  به همین دلیل هوای فشرده مصرفی برای شناور سازی لعاب و انتقال لعاب به تفنگ اسپری باید کاملا خشک و تمیز و عاری از روغن باشد .

   توزیع دانه بندی :

  این مشخصه تاثیر زیادی بر سرعت نشست ، ماکزیمم ضخامت پودر و همچنین قدرت چسبنگی پودر لعاب به قطعه دارد . ترجیحا  ذرات درشت تر به سطح ورق می نشینند ، اما ذرات ریز تر تامین کننده چسبندگی پودر هستند . در طی گردش مجدد پودر در سیستم ، توزیع دانه بندی پودر به سمت ریز تر می رود .

 • ( شکل 3 )

  چنانچه تعداد ذرات ریز خیلی زیاد شوند ، با مشکلات متعددی مواجه خواهید شد:

  • در تیغه منحرف کننده تفنگ اسپری ، لعاب به صورت توده به هم چسبیده باقی می ماند و باعث می شود که لعاب بر روی قطعه به صورت توده پاشش شود .
  • برگشت یونیزاسیون سریع تر  اتفاق خواهد افتاد .
  • ایجاد بستر شناور نا متعارف در ظرف پودر که خود باعث بی ثباتی در وجی تفنگ اسپری و نحوه پاشش می شود. به همین دلایل،  لازم است که یک مخلوط لعاب با توزیع دانه بندی ثابت داشته باشید  که این امر با کم نگه داشتن میزان لعاب برگشتی به سیستم و استفاده بیشتر از لعاب تازه میسر می شود .

شکل 3

شکل 3

 

 • سیالیت :

  سیالیت یک پودر، عبارتست از قابلیت داشتن حرکت گرد و پراکنده شدن ذرات جامد پودر در یک جریان هوا .

  برای اینکه میزان لعاب وجی از تفنگ اسپری ثابت بماند ، باید پودر دارای سیالیت مناسبی باشد . از طرفی، لعاب باید از داخل لوله های باریکی عبور کرده و به سر نازل برسد . این بدان معنی است که سیالیت ،  ارتباط مستقیم با سرعت انتقال و سرعت نشست  دارد .

  برای هر مخزن پودر مقدار سیالیت باید بهینه شود .

  نشست لعاب ( راندمان انتقال ) :

  برای اینکه ضخامت لعاب بر روی تمام قطعات ی ان باشد باید سرعت نشست لعاب بر روی قطعات ثابت باشد . در این شرایط همیشه مقدار پودر ی انی بر روی قطعه خاص در شرایط ثابت نشست می کند .

  سرعت نشست مستقیما به تمامی مشخصه هایی که در بالا بحث شد ارتباط دارد .

  چسبندگی :

  مکانیزم جذب ذرات بر روی ف   قبلا توضیح داده شد  . چسبندگی بستگی به مقاومت الکتریکی ، چسبندگی پودر و رطوبت نسبی هوا دارد .

   زمان ماندگاری :

  تمامی پارامتر های ذکر شده باید در طی زمان مشخص ثابت بمانند تا یک لعابکاری با کیفیت داشته باشید .

   عیب ی :

  اکثر مشکلات را می توان با استفاده از پارامتر های مناسب ک ن اسپری رفع نمود . چنانچه لعاب دارای خصوصیات بهینه و قابل قبول برای یک واحد لعاب کاری است مشکلات پیش آمده را می توان با تنظیم و اصلاح  پارامتر ها مرتفع نمود .

  اکثر مشکلات و عیوب که ممکن است ایجاد شوند در زیر لیست شده است :

  • چسبندگی کم پودر
  • سرعت نشست کم پودر
  • سرعت نشست بالای پودر
  • عیوب سطحی پس از پخت
  • اختلاف رنگ در جاهای مختلف یک قطعه
  • تغییر رنگ در حین تولید

  چسبندگی کم پودر :

   الف : اصطکاک بین ذرات پودر در حضور هوای مرطوب ، مقاومت الکتریکی لعاب را کاهش می دهد . با فرض اینکه ، شدت اصطکاک ذرات با توجه به طراحی سیستم اعمال لعاب و سیستم برگشت لعاب تعیین می گردد ، اپراتور می تواند با کنترل رطوبت هوا ی مصرفی همان طور که قبلا توضیح داده شد ، نگذارد مقاومت الکتریکی لعاب کم شود . مخصوصا رطوبت موجود در تانک هوای فشرده که برای شناور سازی لعاب استفاده می شود  می تواند باعث کاهش چسبندگی لعاب گردد .

  چنانچه از سیستم خشک هوا به روش یخ زدگی استفاده می شود باید توجه داشته باشید که هوای فشرده در لوله های انتقال ، میعان نشود : چنانچه اختلاف دما زیاد است ، لوله مسیر هوا را ایزولاسیون نمایید .

  ب : چنانچه پودر برای مدت زمان زیادی در سیستم به گردش در آمده است ، لعاب فاسد شده و چسبندگی خود را از دست می دهد . همانطور که قبلا توضیح داده شد همیشه ترکیبی از لعاب برگشتی و لعاب تازه باید استفاده شود . چنانچه قطع تولید برای زمان نسبتا طولانی صورت می گیرد و  لازم است  که نقاله ها خاموش گردند ، سیستم پاشش لعاب نیز باید قطع گردد تا از فساد لعاب جلوگیری گردد .

  ج : شدت جریان و ولتاژ نشان داده شده توسط دستگاه با آنچه که سیستم به طور واقعی کار می کند متفاوت می باشد . راه حل برای این عیب آن است که شدت میدان را با افزایش ولتاژ زیاد نمایید .

  د: آشکار نیست اما هنگامی که قطعه به طور کافی زمین نشده باشد چسبندگی پودر مشکل خواهد داشت . نقاط تماس آویز ها به چنگک را کنترل نمایید . تماس آنها با ا یده شدن از بین می رود .

  سرعت بسیار کم نشست پودر بر روی قطعه :

  الف : بر ع عیب قبلی در اینجا  رطوبت نسبی محیط خیلی پایین است . در شرایط خشک ( رطوبت نسبی کمتر از 35 % ) یونیزاسیون خیلی شدید خواهد بود و ذرات خیلی زیاد شارژ می شوند . به همین علت مقدار زیادی نیرو های عه بین ذرات وجود دارد به طوریکه نشست پودر بر روی قطعه به سختی انجام می شود .

  ب : چنانچه تنش خیلی زیاد باشد ، پدیده برگشت یونیزاسیون اتفاق خواهد افتاد و در این ح امکان ندارد که بتوانید پودر بیشتری بر روی قطعه بنشانید .

  ج: چنانچه تنش خیلی کم باشد ، ذرات به اندازه کافی بار دار نشده  و همچنین میدان الکتریکی خیلی ضعیف خواهد بود .

  د: چنانچه شناور سازی پودر در مخزن به شدت انجام شود در این صورت مقدار زیادی هوا به تفنگ اسپری منتقل شده که خود باعث می شود که مقدار پودر کمتری از تفنگ اسپری خارج شود .

  ه : چنانچه سرعت است اج هوا کافی نباشد ، توده ابر بار دار بین تفنگ اسپری و قطعه ممکن است باعث کند شدن نابهنگام تشکیل لایه پودر بر روی قطعه گردد ، و بدینسان سرعت ته نشست پودر بر روی قطعه کاهش یابد .

  چنانچه سرعت است اج هوا زیاد باشد ، سرعت نشست پودر بر روی قطعه همچنان نا کافی خواهد بود .

  و: همچنین در مورد  این عیب ، چنانچه قطعه بدرستی زمین نشده باشد  ، این عیب اتفاق می افتد .

  چنانچه هیچ یک از عوامل ذکر شده بالا باعث کم شدن سرعت نشست پودر نیست ، می توان با نزدیک تفنگ اسپری به قطعه و یا با کم سرعت حرکت نقاله  قطعات ، سرعت نشست را بهبود بخشید .

  سرعت نشست پودر بر روی قطعه خیلی زیاد است :

  الف : قبلا خاطر نشان کردیم که رطوبت نسبی بالا باعث بد چسبیدن پودر به قطعه می شود ، و همچنین بر  سرعت نشست پودر بر روی قطعه  نیز اثر می گذارد . زیرا فضای بار دار و بار روی سطح قطعه  کافی نیستند که بتوانند ایجاد عه نمایند . افت مقاومت الکتریکی پودر باعث می شود که بار سریع تر حرکت نماید . رطوبت نسبی بالا علاوه بر ایجاد ضخامت زیاد در سطح ورق ،  نیز باعث ایجاد ضخامت زیاد تر از حد معمول در لبه های قطعه می گردد . 

  حد مطلوب رطوبت نسبی بین 40 تا 50 درصد ( در دمای 25 درجه سانتیگراد ) می باشد .

  ب: در مقایسه با عیب قبلی  ، فشار هوا در اینجا  نیز اهمیت دارد . با کم فشار هوا ، وجی لعاب از تفنگ اسپری کاهش می یابد و در نتیجه باعث کاهش ضخامت لعاب می گردد .

  نهایتا راه حل این عیب ، زیاد فاصله بین تفنگ اسپری و قطعه و یا زیاد سرعت حرکت نقاله می باشد .

   عیوب سطحی :

  سه نوع عیوب سطحی در سیستم پاشش لعاب پودری وجود دارد :برگشت  یونیزاسیون ، سطح موجدار( پوست پرتقالی ) ، و توده برآمده .

 

شکل 4

شکل 4

برگشت یونیزاسیون :

الف : علت ایجاد این عیب به طور معمول بار دار شدن بیش از حد ذرات لعاب ویا ضخامت زیاد لعاب می باشد . پارامتر های مختلفی در یک سیستم پاشش مستقیما به ایجاد  این عیب  مربوط می شوند : تنش تفنگ اسپری ، فاصله بین تفنگ اسپری و قطعه ، رطوبت نسبی و وجود تعداد  ذرات ریز تر در اثر چرخش مواد در سیستم . ذرات توسط ورق دفع شده و توسط کرونا جذب می گردند . حفره های آتشفشانی در سطح پودر باقی می ماند .ذرات لعاب تازه در این حفره ها نمی توانند بنشینند و حفره ها در سطح پودر باقی می ماند . در طی پخت لعاب حفره ها به طور کامل پر نشده و به شکل نقش ستاره ای و همچنین پوست پرتقالی در سطح قابل مشاهده می باشد . به طور خلاصه علل ایجاد این عیب به شرح زیر می باشد :

1.      ضخامت زیاد لعاب اعمال شده

2.      ولتاژ تفنگ اسپری زیاد است

3.      فاصله تفنگ اسپری با قطعه کم است

4.      رطوبت نسبی محیط کم است

5.      قطعه بدرستی زمین نشده است

6.      مقاومت سطحی لعاب زیاد است

  ب : نه تنها برگشت  یونیزاسیون  می تواند باعث موج دار شدن سطح گردد بلکه پاشش  متغییر ابر پودر لعاب در طی اعمال لعاب می تواند دلیل ایجاد این عیب باشد .

این پاشش متغیر لعاب می تواند به خاطر بد شناور بودن لعاب و یا مربوط به خاصیت سیالیت کم لعاب باشد . احتمال دیگری که باعث پاشش نا متعارف پودر از تفنگ اسپری می شود ، این است که در جاهایی از  لوله انتقال پودر به تفنگ اسپری بریدگی ایجاد شده باشد . تفنگ اسپری با ش ته شدن  و یا  مفقود شدن تیغه منحرف کننده و یا خارج شدن الکترود کرونا از مرکز تفنگ نیز می تواند معیوب شود .

ج: عیب توده برجسته لعاب اکثرا در اثر اگلومره شدن و چسبیدن به بالای تیغه منحرف کننده تفنگ اسپری ایجاد می شود . هر چند وقت  این آگلومره ها بر روی قطعه پاشش می شوند . برای از بین بردن این عیب باید تیغه های منحرف کننده را با استفاده از دمیدن هوا تمیز نمود . طبعا بهتر است که از ایجاد اگلومره جلوگیری نمود ، برای این کار لازم است که رطوبت و روغن هوای مصرفی و همچنین لعاب های چرخش شده در سیستم را کنترل نمایید زیرا ذرات ریز می توانند تشکیل اگلومره دهند . همچنین باید در هنگام جابجایی قطعات به زنجیر مربوط به کوره دقت لازم شود . با جابجایی نادرست قطعات پودر از چنگک آویز قطعه کنده شده و بر روی سطح پودر می ریزد .

اختلاف رنگ در قطعات مشابه :

اختلاف رنگ در قطعات اکثرا مربوط به اختلاف ضخامت لعاب پوشش داده شده می شود . این اختلاف ضخامت می تواند در اثر تنظیم نادرست تفنگ اسپری ، که می تواند باعث پاشش متغییر پودر بر روی قطعه و یا ایجاد برگشت یونیزاسیون گردد ، صورت گیرد . در جاهایی که پدیده برگشت یونیزاسیون اتفاق می افتد ، بیشتر علائمی تیره تر و به شکل ستاره می بینیم .

همچنین مشکل نفوذ لعاب بخصوص در قطعات پیچیده و یا تو گود  ایجاد مزاحمت می کند . در نواحی گود قطعه ، باید بر اثر قفس فاراده غلبه کنیم . این اثر دریک فضای تو گود و مجزا که خطوط میدان الکتریکی نمی توانند وارد آن شوند اتفاق می افتد و بنابراین  ذرات لعاب  به این ناحیه از قطعه  انتقال نمی یابند . از طرف دیگر خطوط میدان در لبه ها متمرکز هستند . ( شکل 4 )  این نواحی را باید با وارد تفنگ اسپری با الکترود کرونا در داخل گودی قطعه پوشش داد .

خطر بزرگی وجود دارد که تفنگ اسپری خیلی نزدیک به سطح  قطعه شده و  باعث ایجاد برگشت یونیزاسیون شدید گردد با استفاده از شکل و طرح مناسب  تیغه های منحرف کننده می توان به تدریج بر این مشکل غلبه نمود .این نواحی باید با نیروهای ایرو دینامیکی  پوشش شوند و پودر باید بیشتر با قدرت چسبندگی که دارد به قطعه بچسبد نه از طریق اثر الکترواستاتیک . چنانچه قدرت نفوذ پودر به اندازه کافی نباشد ، لعاب در گوشه های قطعه می سوزد زیرا ضخامت لعاب در گوشه ها کم خواهد بود . یک اختلاف رنگ به علات اختلاف ضخامت مشهود خواهد بود . 

 تغییر رنگ در طی تولید :

تغییر رنگ در طی پروسه طولانی تولید می تواند در اثر متغیر بودن پارامتر های ک ن اسپری و یا پودر باشد . چنانچه سرعت نشست پودر در طی زمان  ثابت نباشد ( مثلا با تغییر شرایط آب و هوایی ) با تغییر در ضخامت لعاب ، تغیر رنگ صورت می گیرد

همچنین تغییر در فشار هوا می تواند باعث تغییر رنگ شود . فشار بیشتر هوا رنگ لعاب را روشن تر  می کند . محصوصا در مورد رنگ های تیره . چنانچه مقدار ذرات ریز تر افزایش یابد همین اثر نیز ظاهر خواهد شد . با تغیر در سرعت است اج لعاب برگشتی تغییر رنگ نیز می تواند صورت گیرد .

نهایتا افتراق ذرات پودر لعاب می تواند ایجاد اختلاف در رنگ نماید .چنانچه در سرعت نشست اجزاء تشکیل دهنده پودر اختلاف شدید وجود داشته باشد افتراق ذرات پودر صورت گرفته و در نهایت ایجاد اختلاف در رنگ می شود . پودر لعاب از لعاب های متفاوت و یا از لعاب های متفاوت و رنگ تشکیل شده باشد و بالا ه چنانچه نسبت ترکیب رنگ و لعاب عوض شده باشد ، تغییر رنگ صورت خواهد گرفت .

 مزایای استفاده از لعاب الکترواستاتیک پودری در مقایسه با لعاب های متداول

این فرایند دارای مزایای زیادی است اما هزینه سرمایه گذاری بالایی دارد . چنانچه پیاده سازی این سیستم برای لعابکار ارزشمند است لازم است که محاسبات مربوط به هزینه های اقتصادی صورت گیرد .

کیفیت :

خصوصیات کاربردی منحصر به فرد لعاب های پودری  محصولی فراهم می آورد که سطح لعاب آن بسیار هماهنگ و یکدست بدون عیوب سظحی می باشد . این نوع لعاب بسیار بادوام و محکم بوده و دارای کیفیت بالایی می باشد .به طور کلی خواص فیزیکی و شیمیایی لعاب های پودری از جمله  مقاومت در برابر ضربه ، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی ، در مقایسه با لعاب های مایع بهتر  است . قطعات لعاب کاری شده به روش پودری در مقابل آسیب دیدگی در حین حمل و نقل و شرایط کاری نرمال مقاوم می باشند . در خیلی از موارد سازنده کالا اعلان " لعاب کاری شده به روش پودری " را جهت نشان دادن کیفیت بالای محصول تبلیغ می نماید .

 جنبه اقتصادی :

پوشش های لعاب  پودری در مقایسه با لعاب های مایع از نظر صرفه جویی در انرژی ، نیروی کارگری ، مواد ، دفع فاضلاب و راندمان کلی خط تولید مقرون به صرفه می باشند . فایده  این نوع لعاب ها برای تولید کننده و مصرف کننده کالا ، پوششی است با کیفیت بسیار بالا با هزینه قابل قبول .

حفظ محیط زیست :

امروزه حفظ محیط زیست برای حکومت ها و مردم بسیار اهمیت دارد  .بر خلاف اغلب واحد های لعابکاری به روش تر  ، لعاب کاری به روش پودر موافق قوانین محیط زیست  می باشد .

مزایای این روش را به طبقات مختلف می توان تقسیم نمود .

الف : محصول آماده کاربرد می باشد .

 • نیازی به آماده سازی و سایش ندارد .
 • نیازی به مواد افزودنی ندارد .
 • بدون پسماند و فاضلاب است
 • بدون منبع ایجاد خطا در طی آماده سازی

ب: فرایند بر اساس میدان الکتریکی کار می کند .

 • مواد داخل ک ن اسپری را می توان جمع آوری نمود .
 • تولید بیشتر با استفاده از روش تمام اتوماتیک .
 • راندمان تولید بالا : تقریبا 100% قابل گردش
 • از آنجایی که لعاب به صورت پودر است نیازی به خشک کن ندارد .

ج : کیفیت سطح محصول نهایی عالی است

 • بخاطر این که قطعات پس از لعابکاری مستقیما به نقاله کوره پخت انتقال می یابند، هیچگونه آلودگی گرد و خاک بر روی آن نمی نشیند .
 •   دارای سطح بسیار صاف و ضخامت ثابت است
 • پوشش کامل لعاب در لبه های .....
 • دوباره کاری کمتر و بنابراین افزایش ضخامت لعاب نخواهید داشت
 • ساختار حب ، منظم و ثابت است

د: بدون نیاز به شستشو و آماده سازی قطعات

 • نیازی به مواد شوینده و چربی گیر ندارید .
 • نیازی به اسید شویی قطعات نمی باشد .
 • نیازی به خنثی سازی نمی باشد .
 • بدون فاضلاب

ه: افزایش میزان تولید

 • کم تر بودن زمان پخت در مقایسه با لعاب های تر( تقریبا نصف )

بهتر است جهت پخت قطعات لعابکاری شده به این روش از کوره های پیوسته استفاده شود .   

 


 

 


 

 

 

 

 


 


l unit 


 مشاهده متن کامل ...
فوائد علمى
درخواست حذف اطلاعات

 


و آثار آن در جوانی هنگامی که برای برمی‌خیزید صورت و دست‌های خود را تا آرنج‌ها می‌شویید و بخشی از سر و پاهای خود را مسح می‌کشید. از انسان پیوسته نور و امواج و انرژی ساطع می‌شود، امواجی که دستگاه، پس از وضو گرفتن نشان می‌دهد بیانگر آرامش یافتن است. یعنی وضو گرفتن که شستن صورت و دست‌ها و مسح فرق سر و پاها است به انسان آرامش می‌دهد.در بدن همه‌ی افراد هفت نقطه وجود دارد که مولد انرژی است و شما با وضو گرفتن با واسطه‌های بی‌نظیر و پاک مانند آب این نقاط را فعال می‌نمایید و بعد در پیشگاه خداوند با تمرکز، آیات الهی را می‌خوانید. اگر در زمان وضو و در سر تمرکز کافی داشته باشید و این کار را پنج بار در در روز و هر بار به طور مداوم انجام دهید، بهترین روش برای تقویت این توانایی را انجام داده‌اید تاثیر بر بیماری افسردگی دانش پزشکی در چند دهه‌ی اخیر موفق به اکتشاف مهمی پیرامون خواب شده است و آن کشف بخش مهمی در طول خواب انسان به نام خواب (رم) بوده است. پس از آن‌که حدود 45 دقیقه از خواب رفتن انسان گذشت، مرحله‌ی «رم» آغاز می‌شود و به مدت کوتاهی حدود 10 تا 15 دقیقه ادامه می‌یابد. در طول این مرحله از خواب به طرز اسرارآمیزی تمام عضلات اسکلتی بدن از کار افتاده و شخص کاملا بی‌حرکت می‌شود ولی نوارمغزی شخص به جای ح خواب، ح بیداری را نشان می‌دهد، به طوری که در این ح مغز از فعالیت بالایی برخوردار است و حرکات سریعی در چشمان فرد دیده می‌شود و چنان‌چه فرد را در این ح از خواب بیدار کنیم حتما خواهد گفت در حال دیدن خواب بوده.در طول خواب 8 ساعته این مراحل کلا 90 دقیقه است که نزدیک صبح می‌باشد، امروزه دانش پزشکی نشان داده که در بیماری افسردگی یکی از تظاهرات مهم افزایش یافتن طول خواب «رم» نسبت به میزان طبیعی است به طوری که فرد افسرده به میزانی بیش از سایر افراد خواب می‌بیند، یعنی زمان بیشتری را در مرحله‌ی «رم» می‌گذراند. بیدار شدن در زمان صبح که در سوره‌ی مبارکه‌ی «اسراء» ذکر شده و در  مورد تاکید فراوان قرار گرفته است، سبب کاهش قابل ملاحظه در میزان خواب «رم» در اشخاص می‌شود و چنانچه فرد خود را م م به بیداری صبحگاهی کند در حقیقت جلوی ورود خود را به مرحله‌ی اصلی از خواب «رم» گرفته و از این جهت بیداری صبحگاهی برای  ، خود به تنهایی می‌تواند به عنوان وا نی در پیشگیری از بیماری افسردگی و حتی دارویی در درمان افسردگی باشد و در این‌جا نقش در پیشگیری از ازدیاد خواب و پیشگیری از افسردگی مطرح می‌شود. وقت‌های چه تاثیری بر روی جسم و روح انسان دارد؟ اگر یک نگاه کلی به جداول اوقات شرعی بیندازیم کاملا متوجه می‌شویم که اوقات  صبح در تمام طول سال با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از حرکات وضعی و انتقالی زمین، زمان ثابتی است و اقامه کننده‌ی صبح با برخاستن از خواب پس از اذان برای  در واقع گامی اساسی در جهت رعایت بهداشت خواب و در نتیجه سلامت بدنی و تعادل روانی برداشته است.و دقیقا ساعاتی که اذان گفته می شود در ان ساعات کره زمین در موقعیتی قرار می گیرد که می تواند بیشترین انرژی را دریافت کند و همین طور انرژی های مضر را دفع کند. تاثیر سجده بر بدن انسان علاوه بر اجر و ثواب، صحت و یکی از لطف و کرمهای خداوند به بندگانش این است که در ادای سلامتی نیز می دهد. نتیجه به دست آمده که سجده در بسیاری از بیماریها مثل سردرد، گرفتگیهای عضلانی، تورم گردن، خستگی، کم هوشی(آ ایمر) و بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی را از بین می برد. واضح است که موجهای الکتریکی برای جسم انسان ضروری است، تا جایی که بدن انسان قادر است لامپی را با قدرت معینی روشن کند. بدین خاطر است که وقتی قلب انسان از حرکت می ایستد با چند شوک الکتریکی با اذن و اراده خداوند قلب دوباره به کار می افتد و زندگی مجدد شروع می شود. اما هرگاه این بارهای الکتریکی در بدن زیاد شود برای بدن انسان مضر است. بر انسان لازم است که این بارهای الکتریکی را ازبدنش خارج کند. انسان بارهای الکتریکی زائد را، به خصوص در عصری که بدن وی در محاصره امواج مختلف الکتریکی است، احساس میکند.قابلیتی که خاک دارد قدرت جذب بالای آن است که در هنگام سجده تمامی انرژی های مضر بدن را می گیرد 


. مثالهایی برای درک بارهای الکتریکی در بدن: 1- هنگام باز درب ماشین یا خانه احساس برق گرفتگی میکنیم. 2- هنگام لباس پوشیدن بعضی وقتها احساس جرقه های الکتریکی میکنیم. 3- هنگام شانه  سروصدای جرقه های الکتریکی را احساس میکنیم. 4- هنگام برخورد ناگهانی با چیزی انسان احساس برق گرفتگی میکند. 5- هنگام سلام با دستان گاهی انسان همین احساس را میکند والی آ . بهترین راه خالی بدن از این بارهای الکتریکی خارج آنبدور از داروها و آرامش بخشها عوارض جانبی آنهاست. سجده بارهای الکتریکی را از بدن خارج میکند. در این مطالعات به این نتیجه رسیده اند که انسان در ح سجده با تماس با زمین تمام بار الکتریکی زائد بدنش خارج می شود چون در سجده هفت عضو انسان با زمین در تماس است. (ص)فرمود (امر شدهام به سجده بر هفت عضو: پیشانی، با دستش اشاره به بینی اش کرد و دست، دوپا و دو زانو).بارهای الکتریکی به آسانی از این هفت عضو به زمین دفع می شوند و بدین خاطر انسان از بیماریهایی همچون سردرد و گرفتگی عضلات رهایی مییابد. سجده همچنین باعث افزایش جریان خون در سر شده که این امر با تغذیه این غدد باعث حفظ شاد , زیبایی و طراوت پوست می شود.حالات سجده به واسطه باز شدن مهره ها از یکدیگر باعث کشیده شدن اعص که قسمتهای مختلف بدن را به مغزوصل می کند,شده و این اعصاب را در یک ح تعادلی قرار می دهد که این عم برای سلامت انسان بسیار حائز اهمیت است سجده باعث آسودگی و آرامش در فرد شده و عصبانیت را تسکین می دهد. استحکام بخشیدن و تقویت عضلات پاها و ران ها , کمک به نفخ معده و روده , بهبود فتق , از خواص نشستن بعد است.آیا این دلیلی برای صدق نبوت آن حضرت نمی باشد؟(وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى. نجم 3و4} ( و از روی هوی و هوس سخن نمی گوید* آن جز وحی و پیامی نیست که (از سوی خدا بدو) وحی و پیام می گردد.او از روی هوا حرفی نمی زند و آنچه می گوید فقط وحی از طرف خداوند می باشد.اهمیت رو به سوی مکه مکرمه (قبله) در نکته عجیب اینکه بهترین راه برای خالی بارهای الکتریکی زمانی است که انسان رو به قبله و در ح سجده باشد. این نتیجه نیز از مطالعات صورت گرفته به دست آمده است. رو به سوی مکه مکرمه یعنی قبله، بهترین ح خالی شدن بارهای الکتریکی می باشد. زیرا آنجا هم مرکز جهان است و هم مرکز جاذبه زمین. در این مطالعات آمده است که: های پنجگانه ای که خداوند بر بندگانش فرض نموده برای خارج تمامی بارهای الکتریکی بدن کافی می باشد بخصوص اینکه این ها با فاصله از هم قرارگرفته اند. و از اینجاست که علاوه بر اینکه ارتباط بین خداوند با بنده اش می باشد همچنین در حکم هدیه ای از جانب خداوند به انسان داده شده است تا به وسیله ی سلامتی و صحت را برایش فراهم کند. انسان با انجام دادن های پنجگانه خود را از مشکلات روحی، جسمی و عصبی رهایی می دهد و به راحتی و آرامش می رسد. توجه خوانندگان به چند نکته در این زمینه جلب می کنیم: نکته اول: راست گفت صلی الله علیه و سلم آنگاه کهفرمود:(جعلت قرة عینی فی الصلاة) نور چشمان من در است. یعنی در شادی و محبت، خوشبختی و آرامش برایم قرار داده شده است. آیا این نشانه نبوت او نیست؟ براستی باری سنگین و یا سبب بیکاری و اتلاف وقت نیست چنانکه دشمنان خدا و منافقین تلاش میکنند که آن را چنین تعریف کنند. نکته دوم: بسیار دیدهایم که کامیونها بخصوص تانکرهای سوخترسانی سیمی را در عقبشان وصل کرده‎‎اند و انتهای آن را برروی زمین می اندازند این را به خاطر ترس از انفجار انجام می دهند. زیرا در حین حرکت بارهای الکتریکی زیادی جمعمی شوند که اگر با این سیم دفع نشوند منجر به آتش سوزی می شود. بدن انسان نیز نیاز به خالی بارهای الکتریکی دارد که اگر این بارهای الکتریکی خالی نشوند انسان دچار خطر و بیماری می شود. نکته سوم: از امالمؤمنین عایشه روایت شده است: (همانا رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای  و با دمپایی راه میرفت) ما امروز حکمت این کار را میفهمیم زیرا او گاهی با پای راه می رفت و گاهی هم به اصحابش این را امر می کرد. روایتی است که ( صلی الله علیه و سلم گاهی ما را به راه رفتن با پای امر می کرد) و این فواید زیادی دارد که یکی از آنها خالی شدن بارهای الکتریکی از بدن انسان که در حین حرکت به وجود میآید و دیگر به دست آوردن صحت و سلامتی است. پس چه ی این را به محمد صلی الله علیه و سلم یاد داده که بشر قادر به درک و فهم آن نبود آنهم در قرنی که صلی الله علیه و سلم بی سواد بود و خواندن و نوشتن را نمی دانست، آیا این معجزه نیست؟ هفتم: کعبه و حجرالاسود دانشمندان انگلیسی ( ریچارد دیبرتونمخفیانه در لباس مراکشی به عربستان مسافرت کرد و ادعا کرد که مسلمان است و زبان عربی نیز می داند، خود را در بین حجاج مخفی کرد و توانست قطعه ای از حجرالاسود را به دست آورد و آن را مخفیانه به لندن برد و در کارگاه ژئولوژی مورد مطالعه قرارداد و به این نتیجه رسید که این سنگ زمینی نیست بلکه از آسمان آمده است. او اینها را در کتابش تحت عنوان (الحج الی مکه والمدینه) و به زبان انگلیسی درسال 1856 میلادی چاپنمود.و این صدق قول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که فرمود: (حجرالاسود از بهشت آمده است.) اما بعد ای دوست گرامی: این اکتشافات فقط قطره ای از اقیانوس علم خداوند است که علم انسان تا به امروز به فضل خداوند آن را کشف کرده است. و چه راست گفت خداوند عزوجل {و َمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً /الإسراء85} جز دانش اندکی به شما داده نشده. اثبات علمی خواندن و رکوع ایستادن در ح باعث تقویت ح تعادلی بدن شده و قسمت مرکزی مخچه که محل کنترل اعمال و حرکات ارادی است را تقویت می کند و این عمل باعث می شود فرد با صرف کمترین نیرو و انرژی به انجام صحیح حرکات بعدی بپردازد. قسمت فوقانی بدن را پرورش داده و ستون مهره ها را تقویت کرده و آن را در ح مستقیم نگاه می دارد.تقویت أحشاء و ماهیچه های شکم , حفظ سلامت دستگاه گوارش و رفع یبوست مزمن سوء هاضمه و بی اشتهایی از دیگر خواص خواندن و رکوع در است.کارشناسان می گویند در ح رکوع ماهیچه های اطراف ستون مهره ها منبسط می شود کخ در متعادل و آرام سمپاتیک موثر است.مدت زمان خواندن ذکر رکوع نیز باعث تقویت عضلات صورت و گردن ساق پا و رانها میشودو به این ترتیب به جریان خون در قسمتهای مختلف بدن سرعت می بخشد.تنظیم متابولیسم بدن فراهم نمودن زمینه از بین رفتن اکثر بیماری ها از بدن , کمک به افزایش ح  استواری و استحکام مغز و بهبود ناراحتی های و نارسایی های تخمدان از دیگر خواص رکوع در است. علل ثابت بودن چشم در بر بدن برخی از کارشناسان معتقدند خواندن تنها غذای روح انسان نیست , بلکه جسم انسانها را نیز تقویت می کند.و آنها را در مبارزه با مشکلات روزمره یاری می دهد . وقتی چشمها در ح  ثابت می ماند جریان فکر هم خود به خود آرام شده و در نتیجه تمرکز فکر افزایش می یابد. ثابت ماندن چشم باعث بهبود ضعف و نواقصی مانند نزدیک بینی می شود و به لحاظ روانی این ح باعث افزایش مقاومت عصبی فرد شده و بی خو و افکار نا آرام را از انسان دور می کند. چرا باید را به زبان عربی بخوانیم علل وم عربی خواندن  به شرح زیر است: 1- همانطور که می دانید انسانها از نژادها و طوایف مختلف هستند و هر طائفه ای از انسانها زبان مخصوص به خود را دارند. اما برای برقراری یک ارتباط مشترک بین نژادهای مختلف نمی شود از زبان مادری استفاده کرد و نیاز به یک زبان بین المللی است تا یک اتحاد و هماهنگی بین این طوایف به وجود آید و بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند واز اینرو امروزه زبان بین المللی بین کشورهای مختلف زبان انگلیسی است. در این میان جوامع ی هم نیازمند یکپارچگی و اتحاد با یکدیگر هستند و همانطور که برنامه هائی همچون برقراری ، مردم یک شهر را جهت اتحاد گرد هم می آورد، برنامه هائی همچون حج هم مسلمانان جهان را در یکجا گرد هم می آورد و بین آنها اتحاد ایجاد می کند. در این اتحاد و یکپارچگی که مسلمانان نقاط مختلف جهان در یکجا باهم پیدا می کنند، لباس احرام که مدلهای مختلف لباس را در این مکان به یک صورت در می آورد، یکی از ابزاری است که این اتحاد را تقویت می کند و برابریبین مسلمانان را استحکام می بخشد. در کنار برنامه حج، مسأله قبله نیز یکی از لوازم ایجاد اتحاد بین مسلمانان است. یکی از چیزهائی که موجب یکدستی بین انسانها می شود زبان مشترک است و زبان واحد در اقامه نقش عمده ای در اتحاد میان مسلمانان دارد. ممکن است سؤال شود: با توجه به اینکه زبان بین المللی در عصر امروز زبان انگلیسی است، پس چرا این زبان واحد در اقامه زبان انگلیسی نباشد؟ - با صرف نظر از اینکه ابتدائاً در سرزمین عرب ظهور کرد تا عرب وحشی در دوران جاهلیت را متحول گرداند و ثابت گردد که وقتی وحشی ترین و جاهل نرین انسانها را می سازد، ساختن مابقی بشر برایش سهل است و توان ایجاد تکامل در تمامی انسانها را دارد، باید گفت که در اتحاد بین مسلمانان سخن از تمام کشورها نیست و صرفاً سخن از اتحاد بین کشورهای ی است و حال آنکه اغلب کشورهای ی عرب زبان هستند و اگر این هم نبود، بر فرض مثلاً فارسی بودن این زبان، عربها نیز می گفتند: چرا باید زبان قرآن و  فارسی باشد. از طرفی عمر به رسمیت شناختن زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی به 2 قرن نمی رسد. اما قرآن در قرنها قبل از آن نازل شده است و اینکه یک کشور قلدر می خواهد زبان و فرهنگ و همه چبز خود را به تمام دنیا تحمیل کند، دلیل موجهی برای تغییر زبان قرآن پس از نزول آن نیست. البته مخالفتی با آموختن زبان انگلیسی نیست و بنا بر این نیست که ارتباط ما با کشورهای غیر ی کاملاً قطع گردد. چه بسا آموختن آن برای تبلیغ شعائر ی در کشورهای غربی و اروپائی ضرورتهم دارد. اما نه به آن قیمت که شعائر ی به خاطر زبان آن کشورها تغییر کند. لذا در کنار زبان انگلیسی زبان عربی را هم باید بیاموزیم تا مفاهیم قرآن و اذکار  را متوجه شویم و کورکورانه الفاظ عربی را به زبان نیاوریم و بفهمیم که با خدای خود چه می گوئیم. وم عربی بودن زبان دلائل دیگری نیز دارد که علاوه بر اینکه به نوبه خود استدلالی مستقل است، این علت و توجیه را نیز تأئید و کامل می کند که در ذیل به شرح آن دلائل می پردازم. 2- زبان عربی کامل ترین زبان دنیا است و لذا در مفاهیم و خطاب و درافعال و شناسه ها و همچنین در قرائن حالیه و قالیه، بسیار شفاف تر و دقیق تر از زبانهای دیگر مقصود کلام را می رساند و حتی در ظرائف هیچ نقطه ابهامی باقی نمی گذارد. 3- در حروف زبان عربی رمزهائی است به نام حروف ابجد. تلفظ هر حرفی نوعی ایجاد می کند که این ها انرژی هائی به نام سیگنال تولید می کنند و کیفیت و کمیت این ها و انرژی ها، از طریق رموز عددی حروف ابجد محاسبه می گردد. از این جهت نوع چینش حروف در قالب کلمات عربی و همچنین تلفظ حروف از مخارج مخصوص زبان عربی، تأثیرات ویژه ای را در بر دارد و یکی از وجوه معجزه بودن قرآن و مخصوصاً رموز حروف مقطعه قرآن نیز به همین موضوع ربط پیدا می کند. البته با همه این حرفها در یکجا اجازه دعا به زبان فارسی به ما داده شده و آن در قنوت است. تاثیر بر بیماری های تیروئید تلقین های امید بخش و زندگی ساز توام با که در صورت حضور قلب و توجه به مفاهیم تجلی می کنند، به گزار حس همه جانبه امنیت روانی را هدیه می دهد که در مطلب قبلی به اختصار پیرامون، آن سخن گفته ایم در اصطلاح لغوی مردم کرمان (به ویژه در گویش سیرجانی)، از بیماری گواتر تیروئید باعنوان "غمباد"‌(غم + باد) نام برده می شود. چرا که تجربه به آنها نشان داده این بیماری که تظاهر عمده ی آن به صورت بزرگی منتشر غده تیرویید است، بیشتر در اشخاصی بروز می کند که در معرض غم و غصه و ناراحتی بیشتری در طول زندگی خود بوده اند! این باور قدیمی کرمانیان، توسط منابع علمی جدید نیز تا حدودی تأیید می شودچرا که" طی سالیان دراز، پزشکان بروز پُرکاری تیرویید را متعاقب ناراحتی های هیجانی، استرس و شوک های مختلف، گزارش کرده اند؛ مثل داغدیدگی، گرفتاری ها و بحران های شویی، نگرانی های خانوادگی و مالی، تصادف و ... . هر چند که عوامل مختلفی، بصورت پدیده های زنجیره ای و پی د ی، در تیرویید، بیماری ایجاد می کنند، ولی شواهد محکم نشان می دهد که استرس های روانی ـ اجتماعی و گرفتاری های هیجانی می تواند اثر آشکاری در شروع بیماری داشته باشد. بنابراین هر عاملی که سبب تخفیف و کاهش استرس ها شود، می تواند به عنوان پیشگیری کننده از برخی بیماری های غده تیرویید مطرح گردد.تلقین های امید بخش و زندگی ساز توام با که در صورت حضور قلب و توجه به مفاهیم  تجلی می کنند، به گزار حس همه جانبه امنیت روانی را هدیه می دهد که در مطلب قبلی به اختصار پیرامون، آن سخن گفته ایم. در پاییز 1994 یک پزشک محقق  یی بهنام"ارنست - لی ـ رسی" پس از سال ها تحقیق، مقوله ای به نام "پزشکی انسانی" را پیشنهاد داد که در آن "احساس" به عنوان پل ارتباطی میان "جسم و روحمعرفی شده. بدین معنا که این محقق یی و همکارانش به اثبات رسانده اند که روان از طریق تصورات و احساسات انسان بر "ژن ها" تاثیر می گذارد و انقلاب نوین که متحول کننده عرصه علم خواهد بود، ورود احساس و روان در دنیای پزشکی است. بدین ترتیب روح و روان قدرتمند گزار می تواند پیشگیری کننده و حتی درمانگر بسیاری از بیماری های جسمی(از جمله بیماری های تیروئید) باشد. تاثیر بر روی بدن گزار پل ارتباطی قوی بین خداوند و گزار ایجاد می کند. در هنگام انسان با ح ی تمنا گونه درخواست خود را ابراز می دارد که باید علت این ح را بررسی کرد. خداوند در قرآن می فرمایند: {الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]." آن ها که ایمان آورده اند، دل هایشان با یاد خدا آرام می گیرد، به درستی که با یاد خدا دل ها آرام می گیردهمچنین خداوند در جای دیگری می فرمایند: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا * وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا}[الإسراء: 78-79]." را اقامه کن، از غروب خورشید تا تاریکی شب و خواندن صبح را، که صبح را همگان گواه اند. ??. قسمتی از شب را برای خواندن بیدار باش، که ی اضافه برای تو است، باشد که به زودی پروردگارت مقام تو را به جایگاهی بالا ببرد."حضرت محمد (سلام و درود خداوند بر او و خاندانش باد) زمانی که ناراحتی ایشان را فرا می گرفت می فرمودند:وقال النبی صلى الله علیه وسلم: (یا بلال أقم الصلاة أرحنا بها)[سنن أبی داود]"ای بلال، اذان بگو و با آن ما را به آرامش برسان." مطالعه علمی با بررسی چندین مورد مشخص شده است که و دعا بر روی پایایی مغز و نحوه کارکرد آن تاثیر به سزایی دارد و همچنین مشخص شده است که تاثیراتی بر روی بدن می گذارد. در بین این تاثیرات، اثر تنظیمی خون در بعضی قسمت های مغز است. تاثیر دعا در فعالیت فکری این تحقیق توسط پروفسور newbergدر بخش اشعه ای مرکز پزشکی پنسیلوانیا بر روی تعدادی از انسان هایی که ایمان قوی به خدا دارند و دارای ادیان مختلفی هستند، در هنگام عبادت انجام شده است. این تحقیق با استفاده از دستگاه single p on c.t. scanانجام شده که جریان خون در قسمت پیشینی مغز را با رنگ های مختلف نشان می دهد به طوری که رنگ قرمز نمایانگر بیشترین فعالیت و رنگ های زرد و سبز بیانگر کم ترین فعالیت هستد. 


 مشاهده متن کامل ...
مروری بر ساختار اتم و ویژگی هایش
درخواست حذف اطلاعات

اتم چیست؟

اتم کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر شیمیایی است که خواص منحصر به فرد آن عنصر را حفظ می کند. تعریف دیگری آن را به عنوان کوچکترین واحدی در نظر میگیرد که ماده را میتوان به آن تقسیم کرد بدون اینکه اجزاء بارداری از آن خارج شود.[2] اتم ابری الکترونی، تشکیل شده از الکترون ها با بار الکتریکی منفی، که هسته? اتم را احاطه کرده است. هسته نیز خود از پروتون که دارای بار مثبت است و نوترون که از لحاظ الکتریکی خنثی است تشکیل شده است. زمانی که تعداد پروتون ها و الکترون های اتم با هم برابر هستند اتم از نظر الکتریکی در ح خنثی یا متعادل قرار دارد در غیر این صورت آن را یون می نامند که می تواند دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشد. اتم ها با توجه به تعداد پروتون ها و نوترون های آنها طبقه بندی می شوند. تعداد پروتون های اتم مشخص کننده نوع عنصر شیمیایی و تعداد نوترون ها مشخص کننده ایزوتوپ عنصر است. [3]
نظریه فیزیک کوانتم تصویر پیچیده ای از اتم ارائه میدهد و این پیچیدگی دانشمندان را مجبور میکند که جهت توصیف خواص اتم بجای یک تصویر متوسل به تصاویر شهودی متفاوتی از اتم شوند. بعضی وقت ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره متحرک به دور هسته نگاه کرد و گاهی مناسب است به آنها عنوان ذراتی که در امواجی با موقعیت ثابت در اطراف هسته (مدار: orbits ) توزیع شده اند نگاه کرد. ساختار مدار ها تا حد بسیار زیادی روی رفتار اتم تأثیر گذارده و خواص شیمیایی یک ماده توسط نحوه دسته بندی این مدار ها معین میشود.

ریشه لغوی

این کلمه ، از کلمه یونانی atomos ، غیر قابل تقسیم ، که از a- ، بمعنی غیر و tomos، بمعنی برش ، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم های شیمیایی یعنی اساسی ترین اجزاء مولکول ها و مواد ساده می باشد.

تاریخچه ی شناسایی اتم
اتم - ملکول - ساختار اتم

از مدتها قبل ،انسان می داند که تمام مواد از ذرات بنیادی یا عناصر شیمیایی ساخته شده اند. از میان این مواد،مثلاً می توان از ا یژن ،گوگرد ،و آهن نام برد .کوچکترین ذره آهن ،یک اتم آهن و کوچکترین ذره گوگرد ،یک اتم گوگرد نامیده می شود .
آهن خالص فقط دارای اتمهای آهن است و گوگرد خالصل نیز فقط اتمهای گوگرد دارد . اتمها جرمهای گوناگونی دارند .سبکترین آنها اتم هیدوژن است .
اتمهای آهن بسیار سنگینتر از هیدروژن و اتمهای "اورانیم" از اتمهای آهن سنگینترند ،یعنی جرمشان بیشتر ایت .واژه اتم ،از بان یونانی گرفته شده و معنای آن در واقع "نا ستنی" یا "تقسیم ناپذیر" است .
امروزه ما می دانیم که امها را هم می توان به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد.ولی به هر حال ،اگر مثلاً یک اتم آهن را درهم بشکنیم ،اجزاء ش ته شده ،و دیگر آهن نسیتند و خصوصیات آهن را ندارند به این دلیل است که در بسیاری از کتابهای شیمی تعریف زیر در باره واژه "اتم" آورده شده است :
"یک اتم کوچکترین سنگ بنای یک عنصرشیمیایی است که کلیه خصوصیات ویژه آن عنصر را دارا بوده و در صورت تقسیم آن به اجزاء کوچکتر ،این خصوصیات را از دست خواهد داد ".
اتمها در مقایسه با کلیه چیزهایی که ما در زندگی معمولی خود با آنها برخورد می کنیم ،خیلی خیلی کوچک هستند .قطر یک اتم تقریباً سانتیمتر یا 8 - 10×1 سانتیمتراست . با ذکر یک مثال می توان پی برد که اتمها چقدر کوچک هستند :
برروی کره زمین تقریباً 5 میلیارد نفر زندگی می کنند. اگر هر نفر را یک اتم حساب کنیم و با این اتمها یک زنجیر بسازیم طول این زنجیر به زحمت 50 سانتیمتر خواهد شد .
مولکول چیست؟ اتمها می توانند برای ایجاد ذرات بزرگنر با یکدیگر پیوند پیدا کنند و به اصطلاح "مولکولها " را تشکیل دهند.به عنوان مثال ،دو اتم ا یژن با یکدیگر تشکیل یک مولکول ا یژن را می دهند. در طبیعت اغلب اوقات اتفاق می افتد که امهای عناصر مختلف به صورت مولکول با یکدیگر اتحاد می یابند .
یکی از معروفترین این اتحادها مولکول آب است . که ازیک اتم ا یژن و دو اتم هیدوژن تشکیل شده است . یک مولکول آمونیاک ،یک اتم نیتروژن وسه اتم هیدوژن دارد .
آب و آمونیاک برخلاف ا یژن و کربن عناصر شیمیایی نیستند بلکه ترکیبات شیمیایی از عناصر متقاوت هستند .کوچکترین ذره چنین ترکیبی مولکول نامیده می شود .چنانچه یک مولکول آب را تجزیه کنیم خصوصیات آب از دست می رود و فقط ذرات تشکیل دهنده آن یعنی هیدروژن و ا یژن باقی می مانند که خصوصیاتی کاملاً متفاوت با آب دراند .
مولکولهانیز مثل اتمها به طرز غیرقابل تصوری کوچک هستند دریک لیوان ـآب معمولی تقریباً 6000000000000000000000000 یا 24 10×6 مولکول آب وجود دارد . اگر این لوان آب را به میزان مساوی بر روی تمام اقیانوسها و دریاهای کره زمین پخش کنیم درهر لیتر از آب دریاها ،چندین هزار مولکول از آب لیوان وجود خواهد داشت .
ساختار اتم چیست ؟ تقریباً 75سال پیش "ارنست رادر فورد " در انگلستان مطلبی را کشف کرد که فیزیک اتمی جدید را نبیان گذارد . اما اکنون به این مطلب می پردازیم .این فیزیکدان بریتانیایی یک ورق نازک طلایی را مورد اصابت ذرات آلفا قرار داد تا در ون اتمها را شناسایی کند .
اگر مواد در یک چنین ورق ف ی بطور متناسب و یکنواخت پخش بودند ذرات آلفا درهمان مسیر پرواز خود به حرکت ادامه می دادند،اگر چه در این ح کمی از سرعت ذرات آلفا کاسته می شد. تمام "ذرات آلفا" تقریباً به همین شکل رفتار د .البته تعداد کمی نیز کاملاً از مسیر خود منحرف شدند درست مثل اینکه به یک گلوله کوچک اما خیلی سنگین برخورد کرده باشند "رادرفورد " از این آزمایش چنین نتیجه گیری کرد که تقریبا تمام جرم اتم طلا در یک هسته بسیار کوچک وناچیز تمرکز یافته است .
هسته اتم کشف شده بود.امروز ه ما دقیقاً می دانیم ساختار اتم چیست ."اتم مانندیک منظومه شمسی کوچک است ". در مرکز اتم یک هسته بسیار کوچک قرار دارد که از نظر الکتریکی دارای با ر مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم را تشکیل می دهد به دور این هسته ذرات کوچک و بسیار سبکی که دارای بار الکتریکی منفی هستند یعنی الکترونها در حرکت هستند.
اتمها ی سنگین تر ین ف ات در وقاع دارای "ساختمانی اسفنجی " هستند و تقریبا فقط از فضای خالی تشکیل شده اند اگر هسته اتم را به برزگی یک گیلاس فرض کنیم ،ساختمان اتم با مدارهای اکترونی خود تقریبا به بزرگی "کلیسای دم " در شهر کلن خواهد بود .
قطر هستهه اتم تقریبا برابر سانتیمتر یا 12- 10سانتیمتر می باشد به عبارت دیگر 100میلیارد هسته اتم درکنار هم زنجیری به طول یک میلیمترخواهند ساخت .
ساده ترین اتم هیدروژن است . دراین اتم فقط یک الکترون به دور هسته بسیار کوچکی می گردد . در شرایط عادی این اکترون فقط پنج میلیارددم سانتیمتر یا 9- 10×5 سانتیمتر از هسته فاصله دارد .اما این الکترون می تواند روی مدارهای دور تری نسیت به هسته نیز قرار گیرد و در اینجاست که متاسفانه و جه تشابه بین اتم و منظومه شمسی از بین می رود .
حرکت الکترون فقط روی مدارهای ویژه و معین یا به عبارت دیگر"تراز انرژی " مشخصی امکان پذیر می بادش در حالی که سیاره ها در هر فاصله دلخواهی از خورشید می توانند حرکت کنند مثلا اگریک الکترون از یک مدار داخلی یا به عبارت دیگراز یکتراز پر انرژی تر به یک مدارداخلی یا یک تراز کم انرژی تر منتقل شود مقدار انرژی به شکل یک ذره یا "کوانت نوری " یا "فوتون" رها می وشد چون فقط مدارها یا ترازهای انرژی کاملاً معینی وجود دارد در نتیجه فقط ذره های نوری یا انرژی کاملاً معینی نیز منتشر خواهند شد و به عبارت دیگردرنمودار موجی طول موجهای کاملا معینی پدیدار می شوند که انسان ار روی آنها می تواند درتمام کیهان یک انم هیدروژن را باز شناسایی کند.
این مطلب برای سایر عناصر شیمیایی نیزصادق است زیر بنای علم "طیف نگاری و طیف شناسی " می باشد که به کمک آن مثلا می توان تشخیص داد چه نوع اتمهایی در آتمسفر خورشید وجود دارند .
مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند دموکریتوس (democritus) ، لئوسیپوس (leucippus) و اپیکورینز (epicureanism) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن ، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ (rudjer boscovich) آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان د ون (john dalton) در شیمی بکار برده شد.
راجر بوسویچ نظریه خود را بر مبنای مکانیک نیوتنی قرارداد و آنرا در سال 1758 تحت عنوان:
theoria philosophiae naturalis redacta ad uni le virium in natura existentium
چاپ نمود.

براساس نظریه بوسویچ ، اتمها نقاط بی اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر ، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می کنند. جان د ون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب گازها در نسبتهای ساده ، استفاده نمود. در اثر تلاش آمندو آواگادرو (amendo avogadro) در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم ها و مولکول ها را درک نمایند. در عصر مدرن ، اتم ها ، بصورت تجربی مشاهده شدند.

اندازه اتم

اتم ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میان 10pm تا 100pm متفاوت است.

ذرات درونی اتم

در آزمایش ها مشخص گردید که اتم ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده اند. در مرکز یک هسته کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته ای ( پروتون ها و نوترون ها ) و بقیه اتم فقط از پوسته های متموج الکترون تشکیل شده است. معمولا اتم های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر الکتریکی خنثی هستند.

طبقه بندی اتم ها

اتم ها عموما برحسب عدد اتمی که متناسب با تعداد پروتون های آن اتم می باشد، طبقه بندی می شوند. برای مثال ، اتم های کربن اتم هایی هستند که دارای شش پروتون می باشند. تمام اتم های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع ی ان بوده و واکنش شیمیایی ی ان از خود نشان می دهند. انواع گوناگون اتم ها در ج تناوبی لیست شده اند.
اتم های دارای عدد اتمی ی ان اما با جرم اتمی متفاوت (بعلت تعداد متفاوت نوترون های آنها) ، ایزوتوپ نامیده می شوند.

ساده ترین اتم

ساده ترین اتم ، اتم هیدروژن است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل گیری نظریه کوانتوم ، بسیار مورد علاقه بوده است.

واکنش شیمیایی اتم ها

واکنش شیمیایی اتم ها بطور عمده ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون های آن می باشد. خصوصا الکترون هایی که در خارجی ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام الکترون های ظرفیتی ، بیشترین اثر را در واکنش های شیمیایی نشان می دهند. الکترون های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند.

پیوند میان اتم ها

اتم ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و هلیم جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم های مجاور و یا با جدا کامل الکترون ها از اتمهای دیگر فراهم می شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک پیوند کووالانسی میان دو اتم تشکیل می گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می باشند.

یون

هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می گردد، یون ها ایجاد می شوند. یون ها اتم هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن ها و الکترون ها ، دارای بار الکتریکی ویژه می شوند. یون هایی که الکترون ها را برمی دارند، آنیون (anion) نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون ها را از دست می دهد کاتیون (cation) نامیده شده و بار مثبت دارد.

پیوند یونی

کاتیون ها و آنیون ها بعلت نیروی کولمبیک (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می نمایند. این جذب پیوند یونی نامیده می شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است

مرز م ن انواع پیوندها

همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در ح ی ایجاد میشود که در آن الکترون ها بطور ی ان میان اتمها به اشتراک گذارده می شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می گردد که الکترون ها کاملا در انحصار آنیون قرار می گیرند. بجز در موارد محدودی از ح های خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم های با بار الکتریکی منفی تر می کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می گردد بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت تر می چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می گردد.مشاهده متن کامل ...
اتم چیست
درخواست حذف اطلاعات

اتم کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر شیمیایی است که خواص منحصر به فرد آن عنصر را حفظ می کند. تعریف دیگری آن را به عنوان کوچکترین واحدی در نظر میگیرد که ماده را میتوان به آن تقسیم کرد بدون اینکه اجزاء بارداری از آن خارج شود.[۲] اتم ابری الکترونی، تشکیل شده از الکترون ها با بار الکتریکی منفی، که هستهٔ اتم را احاطه کرده است. هسته نیز خود از پروتون که دارای بار مثبت است و نوترون که از لحاظ الکتریکی خنثی است تشکیل شده است. زمانی که تعداد پروتون ها و الکترون های اتم با هم برابر هستند اتم از نظر الکتریکی در ح خنثی یا متعادل قرار دارد در غیر این صورت آن را یون می نامند که می تواند دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشد. اتم ها با توجه به تعداد پروتون ها و نوترون های آنها طبقه بندی می شوند. تعداد پروتون های اتم مشخص کننده نوع عنصر شیمیایی و تعداد نوترون ها مشخص کننده ایزوتوپ عنصر است. [۳]
نظریه فیزیک کوانتم تصویر پیچیده ای از اتم ارائه میدهد و این پیچیدگی دانشمندان را مجبور میکند که جهت توصیف خواص اتم بجای یک تصویر متوسل به تصاویر شهودی متفاوتی از اتم شوند. بعضی وقت ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره متحرک به دور هسته نگاه کرد و گاهی مناسب است به آنها عنوان ذراتی که در امواجی با موقعیت ثابت در اطراف هسته (مدار: orbits) توزیع شده اند نگاه کرد. ساختار مدار ها تا حد بسیار زیادی روی رفتار اتم تأثیر گذارده و خواص شیمیایی یک ماده توسط نحوه دسته بندی این مدار ها معین میشود.

ریشه لغوی

این کلمه ، از کلمه یونانی atomos ، غیر قابل تقسیم ، که از a- ، بمعنی غیر و tomos، بمعنی برش ، ساخته شده است. معمولا به معنای اتم های شیمیایی یعنی اساسی ترین اجزاء مولکول ها و مواد ساده می باشد.

تاریخچه شناسایی اتم
اتم - ملکول - ساختار اتم

از مدتها قبل ،انسان می داند که تمام مواد از ذرات بنیادی یا عناصر شیمیایی ساخته شده اند. از میان این مواد،مثلاً می توان از ا یژن ،گوگرد ،و آهن نام برد .کوچکترین ذره آهن ،یک اتم آهن و کوچکترین ذره گوگرد ،یک اتم گوگرد نامیده می شود .
آهن خالص فقط دارای اتمهای آهن است و گوگرد خالصل نیز فقط اتمهای گوگرد دارد . اتمها جرمهای گوناگونی دارند .سبکترین آنها اتم هیدوژن است .
اتمهای آهن بسیار سنگینتر از هیدروژن و اتمهای "اورانیم" از اتمهای آهن سنگینترند ،یعنی جرمشان بیشتر ایت .واژه اتم ،از بان یونانی گرفته شده و معنای آن در واقع "نا ستنی" یا "تقسیم ناپذیر" است .
امروزه ما می دانیم که امها را هم می توان به اجزاء کوچکتر تقسیم کرد.ولی به هر حال ،اگر مثلاً یک اتم آهن را درهم بشکنیم ،اجزاء ش ته شده ،و دیگر آهن نسیتند و خصوصیات آهن را ندارند به این دلیل است که در بسیاری از کتابهای شیمی تعریف زیر در باره واژه "اتم" آورده شده است :
"یک اتم کوچکترین سنگ بنای یک عنصرشیمیایی است که کلیه خصوصیات ویژه آن عنصر را دارا بوده و در صورت تقسیم آن به اجزاء کوچکتر ،این خصوصیات را از دست خواهد داد ".
اتمها در مقایسه با کلیه چیزهایی که ما در زندگی معمولی خود با آنها برخورد می کنیم ،خیلی خیلی کوچک هستند .قطر یک اتم تقریباً سانتیمتر یا 8 - 10×1 سانتیمتراست . با ذکر یک مثال می توان پی برد که اتمها چقدر کوچک هستند :
برروی کره زمین تقریباً 5 میلیارد نفر زندگی می کنند. اگر هر نفر را یک اتم حساب کنیم و با این اتمها یک زنجیر بسازیم طول این زنجیر به زحمت 50 سانتیمتر خواهد شد .
مولکول چیست؟ اتمها می توانند برای ایجاد ذرات بزرگنر با یکدیگر پیوند پیدا کنند و به اصطلاح "مولکولها " را تشکیل دهند.به عنوان مثال ،دو اتم ا یژن با یکدیگر تشکیل یک مولکول ا یژن را می دهند. در طبیعت اغلب اوقات اتفاق می افتد که امهای عناصر مختلف به صورت مولکول با یکدیگر اتحاد می یابند .
یکی از معروفترین این اتحادها مولکول آب است . که ازیک اتم ا یژن و دو اتم هیدوژن تشکیل شده است . یک مولکول آمونیاک ،یک اتم نیتروژن وسه اتم هیدوژن دارد .
آب و آمونیاک برخلاف ا یژن و کربن عناصر شیمیایی نیستند بلکه ترکیبات شیمیایی از عناصر متقاوت هستند .کوچکترین ذره چنین ترکیبی مولکول نامیده می شود .چنانچه یک مولکول آب را تجزیه کنیم خصوصیات آب از دست می رود و فقط ذرات تشکیل دهنده آن یعنی هیدروژن و ا یژن باقی می مانند که خصوصیاتی کاملاً متفاوت با آب دراند .
مولکولهانیز مثل اتمها به طرز غیرقابل تصوری کوچک هستند دریک لیوان ـآب معمولی تقریباً 6000000000000000000000000 یا 24 10×6 مولکول آب وجود دارد . اگر این لوان آب را به میزان مساوی بر روی تمام اقیانوسها و دریاهای کره زمین پخش کنیم درهر لیتر از آب دریاها ،چندین هزار مولکول از آب لیوان وجود خواهد داشت .
ساختار اتم چیست ؟ تقریباً 75سال پیش "ارنست رادر فورد " در انگلستان مطلبی را کشف کرد که فیزیک اتمی جدید را نبیان گذارد . اما اکنون به این مطلب می پردازیم .این فیزیکدان بریتانیایی یک ورق نازک طلایی را مورد اصابت ذرات آلفا قرار داد تا در ون اتمها را شناسایی کند .
اگر مواد در یک چنین ورق ف ی بطور متناسب و یکنواخت پخش بودند ذرات آلفا درهمان مسیر پرواز خود به حرکت ادامه می دادند،اگر چه در این ح کمی از سرعت ذرات آلفا کاسته می شد. تمام "ذرات آلفا" تقریباً به همین شکل رفتار د .البته تعداد کمی نیز کاملاً از مسیر خود منحرف شدند درست مثل اینکه به یک گلوله کوچک اما خیلی سنگین برخورد کرده باشند "رادرفورد " از این آزمایش چنین نتیجه گیری کرد که تقریبا تمام جرم اتم طلا در یک هسته بسیار کوچک وناچیز تمرکز یافته است .
هسته اتم کشف شده بود.امروز ه ما دقیقاً می دانیم ساختار اتم چیست ."اتم مانندیک منظومه شمسی کوچک است ". در مرکز اتم یک هسته بسیار کوچک قرار دارد که از نظر الکتریکی دارای با ر مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم را تشکیل می دهد به دور این هسته ذرات کوچک و بسیار سبکی که دارای بار الکتریکی منفی هستند یعنی الکترونها در حرکت هستند.
اتمها ی سنگین تر ین ف ات در وقاع دارای "ساختمانی اسفنجی " هستند و تقریبا فقط از فضای خالی تشکیل شده اند اگر هسته اتم را به برزگی یک گیلاس فرض کنیم ،ساختمان اتم با مدارهای اکترونی خود تقریبا به بزرگی "کلیسای دم " در شهر کلن خواهد بود .
قطر هستهه اتم تقریبا برابر سانتیمتر یا 12- 10سانتیمتر می باشد به عبارت دیگر 100میلیارد هسته اتم درکنار هم زنجیری به طول یک میلیمترخواهند ساخت .
ساده ترین اتم هیدروژن است . دراین اتم فقط یک الکترون به دور هسته بسیار کوچکی می گردد . در شرایط عادی این اکترون فقط پنج میلیارددم سانتیمتر یا 9- 10×5 سانتیمتر از هسته فاصله دارد .اما این الکترون می تواند روی مدارهای دور تری نسیت به هسته نیز قرار گیرد و در اینجاست که متاسفانه و جه تشابه بین اتم و منظومه شمسی از بین می رود .
حرکت الکترون فقط روی مدارهای ویژه و معین یا به عبارت دیگر"تراز انرژی " مشخصی امکان پذیر می بادش در حالی که سیاره ها در هر فاصله دلخواهی از خورشید می توانند حرکت کنند مثلا اگریک الکترون از یک مدار داخلی یا به عبارت دیگراز یکتراز پر انرژی تر به یک مدارداخلی یا یک تراز کم انرژی تر منتقل شود مقدار انرژی به شکل یک ذره یا "کوانت نوری " یا "فوتون" رها می وشد چون فقط مدارها یا ترازهای انرژی کاملاً معینی وجود دارد در نتیجه فقط ذره های نوری یا انرژی کاملاً معینی نیز منتشر خواهند شد و به عبارت دیگردرنمودار موجی طول موجهای کاملا معینی پدیدار می شوند که انسان ار روی آنها می تواند درتمام کیهان یک انم هیدروژن را باز شناسایی کند.
این مطلب برای سایر عناصر شیمیایی نیزصادق است زیر بنای علم "طیف نگاری و طیف شناسی " می باشد که به کمک آن مثلا می توان تشخیص داد چه نوع اتمهایی در آتمسفر خورشید وجود دارند .
مواد متنوعی که روزانه در آزمایش و تجربه با آن روبه رو هستیم، متشکل از اتم های گسسته است. وجود چنین ذراتی برای اولین بار توسط فیلسوفان یونانی مانند دموکریتوس (democritus) ، لئوسیپوس (leucippus) و اپیکورینز (epicureanism) ولی بدون ارائه یک راه حل واقعی برای اثبات آن ، پیشنهاد شد. سپس این مفهوم مسکوت ماند تا زمانیکه در قرن 18 راجر بسکوویچ (rudjer boscovich) آنرا احیاء نمود و بعد از آن توسط جان د ون (john dalton) در شیمی بکار برده شد.
راجر بوسویچ نظریه خود را بر مبنای مکانیک نیوتنی قرارداد و آنرا در سال 1758 تحت عنوان:
theoria philosophiae naturalis redacta ad uni le virium in natura existentium
چاپ نمود.

براساس نظریه بوسویچ ، اتمها نقاط بی اسکلتی هستند که بسته به فاصله آنها از یکدیگر ، نیروهای جذب کننده و دفع کننده بر یکدیگر وارد می کنند. جان د ون از نظریه اتمی برای توضیح چگونگی ترکیب گازها در نسبتهای ساده ، استفاده نمود. در اثر تلاش آمندو آواگادرو (amendo avogadro) در قرن 19، دانشمندان توانستند تفاوت میان اتم ها و مولکول ها را درک نمایند. در عصر مدرن ، اتم ها ، بصورت تجربی مشاهده شدند.

اندازه اتم

اتم ها ، از طرق ساده ، قابل تفکیک نیستند، اما باور امروزه بر این است که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده است. قطر یک اتم ، معمولا میان 10pm تا 100pm متفاوت است.

ذرات درونی اتم

در آزمایش ها مشخص گردید که اتم ها نیز خود از ذرات کوچکتری ساخته شده اند. در مرکز یک هسته کوچک مرکزی مثبت متشکل از ذرات هسته ای ( پروتون ها و نوترون ها ) و بقیه اتم فقط از پوسته های متموج الکترون تشکیل شده است. معمولا اتم های با تعداد مساوی الکترون و پروتون ، از نظر الکتریکی خنثی هستند.

طبقه بندی اتم ها

اتم ها عموما برحسب عدد اتمی که متناسب با تعداد پروتون های آن اتم می باشد، طبقه بندی می شوند. برای مثال ، اتم های کربن اتم هایی هستند که دارای شش پروتون می باشند. تمام اتم های با عدد اتمی مشابه ، دارای خصوصیات فیزیکی متنوع ی ان بوده و واکنش شیمیایی ی ان از خود نشان می دهند. انواع گوناگون اتم ها در ج تناوبی لیست شده اند.
اتم های دارای عدد اتمی ی ان اما با جرم اتمی متفاوت (بعلت تعداد متفاوت نوترون های آنها) ، ایزوتوپ نامیده می شوند.

ساده ترین اتم

ساده ترین اتم ، اتم هیدروژن است که عدد اتمی یک دارد و دارای یک پروتون و یک الکترون می باشد. این اتم در بررسی موضوعات علمی ، خصوصا در اوایل شکل گیری نظریه کوانتوم ، بسیار مورد علاقه بوده است.

واکنش شیمیایی اتم ها

واکنش شیمیایی اتم ها بطور عمده ای وابسته به اثرات متقابل میان الکترون های آن می باشد. خصوصا الکترون هایی که در خارجی ترین لایه اتمی قرار دارند، به نام الکترون های ظرفیتی ، بیشترین اثر را در واکنش های شیمیایی نشان می دهند. الکترون های مرکزی (یعنی آنهایی که در لایه خارجی نیستند) نیز موثر می باشند، ولی بعلت وجود بار مثبت هسته اتمی ، نقش ثانوی دارند.

پیوند میان اتم ها

اتم ها تمایل زیادی به تکمیل لایه الکترونی خارجی خود و (یا تخلیه کامل آن) دارند. لایه خارجی هیدروژن و هلیم جای دو الکترون و در همه اتمهای دیگر طرفیت هشت الکترون را دارند. این عمل با استفاده مشترک از الکترونهای اتم های مجاور و یا با جدا کامل الکترون ها از اتمهای دیگر فراهم می شود. هنگامیکه الکترونها در مشارکت اتمها قرار می گیرند، یک پیوند کووالانسی میان دو اتم تشکیل می گردد. پیوندهای کووالانسی قویترین نوع پیوندهای اتمی می باشند.

یون

هنگامیکه بوسیله اتم ، یک یا چند الکترون از یک اتم دیگر جدا می گردد، یون ها ایجاد می شوند. یون ها اتم هایی هستند که بعلت عدم تساوی تعداد پروتو ن ها و الکترون ها ، دارای بار الکتریکی ویژه می شوند. یون هایی که الکترون ها را برمی دارند، آنیون (anion) نامیده شده و بار منفی دارند. اتمی که الکترون ها را از دست می دهد کاتیون (cation) نامیده شده و بار مثبت دارد.

پیوند یونی

کاتیون ها و آنیون ها بعلت نیروی کولمبیک (coulombic) میان بارهای مثبت و منفی ، یکدیگر را جذب می نمایند. این جذب پیوند یونی نامیده می شود و از پیوند کووالانسی ضعیفتر است

مرز م ن انواع پیوندها

همانطور که بیان گردید، پیوند کوالانسی در ح ی ایجاد میشود که در آن الکترون ها بطور ی ان میان اتمها به اشتراک گذارده می شوند، درحالیکه پیوند یونی در حالی ایجاد می گردد که الکترون ها کاملا در انحصار آنیون قرار می گیرند. بجز در موارد محدودی از ح های خیلی نادر ، هیچکدام از این توصیف ها کاملا دقیق نیست. در بیشتر موارد پیوندهای کووالانسی ، الکترون ها بطور نامساوی به اشتراک گذارده میشوند، بطوریکه زمان بیشتری را صرف گردش بدور اتم های با بار الکتریکی منفی تر می کنند که منجر به ایجاد پیوند کووالانسی با بعضی از خواص یونی می گردد بطور مشابهی ، در پیوندهای یونی ، الکترون ها اغلب در مقاطع کوچکی از زمان بدور اتم با بار الکتریکی مثبت تر می چرخند که باعث ایجاد بعضی از خواص کووالانسی در پیوند یونی می گردد.


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.