پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 حجاب چیست
نقش فرهنگ حجاب و در تحکیم بنین خانواده و جامعه
درخواست حذف اطلاعات
نقش فرهنگ حجاب و در تحکیم بنیان خانواده

حجاب از تاسیسات نیست بلکه حجاب زن امری است که از ارتماز مرد زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن تشخیص می دهد که برهنگیش فساد انگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اعیار همسر او را بیند .
به دلیل اهمیت حجاب در برخود واجب داشته ایم موضوع حجاب را به عنوان یک امر مهم در نظر بگیریم و در مورد آن بحث کنیم .
ما در این روش تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) توانستیم با مطالعه ی کتابها و مقالات گوناگون و مطرح سوالاتی به پاسخ های مناسب برسیم .
خداوند برای انسان دو نوع لباس را معرفی می نماید :
الف) لباس ظاهری که برای پوشاندن بدن و حفظ آن نیز مایه زینت ظاهری انسان است .
ب) لباس باطن که از آن به تقوا تعبیر فرموده است .
تقوا روح انسان را از بیماری و آفت و زشتی مصون می دارد و از آنجا که تنها توشه انسان در مسیرش به سوی آ ت و ابدیت و تنها سبب خوشبختی از داشتن روح سالم می باشد ، اهمیت و ارزش لباس باطن بیشتر خواهد بود . حیات واقعی روح انسان فقط در سایه اطاعت از خداوند و استواری وی امکان دارد ، و زیبایی و جمال آن در داشتن تقوا و ایمان است .
ما نیز نتیجه می گیریم که حجاب جایگاه ویژه ای در جامعه ی ی دارد و ماهم باید به عنوان یک مسلمان حجاب ی را رعایت کنیم .مسئله حجاب که یک دستور دینی ایست از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائل پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اجتماعی و فرهنگی شده است . این مسئله از آن جهت که خطابش با ن است ، به تبعی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد و به همه افراد جامعه مربوط میشود . این کلمه الهی که به زن دستور می دهد در بر خوردهای با مرد و در پوشش خود حدودی را رعایت کند ، همواره به عنوان یم مسئله جنجال برانگیز و پر هیاهو در بین طرفداران و مخالفان حجاب در داخل و خارج از کشور مطرح بوده است . حتی دشمنان ما به این مسئله توجه زیادی دارند و علت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب به عنوان یکی از مهمترین نشانه های اص و مقاومت فرهنگی در برابر جهانی خواران است .
البته در بین غیر مسلمانان هستند انی که حجاب را به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد مطالعه قرار داده و اظهار نظریه هایی کرده اند ، ولی بیشتر آنها نتوانستند از توجیه و تفسیر صحیحی از مسئله حجاب ی ارائه دهند .
وقتی حجاب و پوشش مناسب نباشد ، قدرت تخیل در مردان زیاد میگردد و تحریک ها آغاز میشود و در این تحریک ها مقدمه ای برای از بین رفتن امنیت و احترام و ارزش زن خواهد شد .ادبیات و سوابق موضوع :
مسئله ی حجاب که یک دستور دینی است از مسائل مهم جامعه ماست و با بسیاری از مسائلی پیوند خورده ، دارای ابعاد ، اقتصادی و فرهنگی شده است . این مسئله ازآن جهت که خطابش با ن است ، به نیمی از جمعیت جامعه مربوط است و از آن جهت که در تنظیم روابط زن و مرد نقش دارد به همه افراد جامعه مربوط میشود .
آنچه که اهمیت دارد ، در این تحقیق به بررسی حجاب ی پرداخته شده است . در زمینه ی سوابق موضوع مورد نظر ما دو کتاب مورد استفاده منبع تحقیق خویش را می نویسم .
جناب آقای محمد شجاعی در کتاب درد صدف در بخش اول کتاب به بررسی حجاب به عنوان یک حکم تکلیفی پرداخته در مورد این موضوع بحث کرده و در بخش دوم کتاب نیز مورد ریشه ی پیدایش فرهنگ بی حج در جهان به بجث پرداخته .
کتاب دیگر از آقای همدانی است که در کتاب پاسخ به پرسش های دینی در صص 189 – 192 پیرامون موضوع حجاب بحث کرده است .روش تحقیق
روش تحقیقم روش کتابخانه ای (اسنادی) است که در این روش من با مطالعه ی کتابها و مقاله های گوناگون و طرح سوالاتی به پاسخ های مناسب دست یافته ایم
معنی حجاب و مصلحت آن
(( از آیات شریف ی قرآنی بر می آید که حجاب از تاسیسات نیست بلکه همان طور قبلاً گفتیم – حجاب زن امری است که از ارتکاز مرد و زن سرچشمه می گیرد ، هم شخص زن - البته اگر گرفتار کوران هوی و هوس نشده باشد – تشخیص می دهد که برهنگیش فسادانگیز است و هم مرد به حکم غریزه اش راضی نیست که اغیار همسر او را ببینند .
و همان طور که خود شما اشاره کردید این سنت را تایید و امضا نموده و آن را قانونی و واجب کرده است به لحن آیه ی زیر توجه فرمایید :
« یا ایهاالنبی قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی أن یعرفن فلایوزین دکان الله غفوراً رحیماً »
« ای ! به همسران و دخترانت و ن مومنین بگو جلبابهای خود را پیش بکشند تا علاوهبر سوی سروپیشانی ، گردن و ی آنان را نیز بپوشاند . این برای شناخته نشدن آنان بهتر است و در نتیجه از ناحیه ی مردان اجنبی اذیت نمی شوند و اصابتی نمی بینید و خدای متعال همواره آمرزنده ی مهربان بوده است »
نقش حجاب در جامعه ی ی
« حجاب در جامعه ی ما چه نقشی ایفا کی کند ؟ »
حجاب علاوه بر اینکه جامعه را از فسادهای روحی ، اخلاقی و اجتماعی پاک می سازد ، زن و مرد جامعه را به سوی واقع گرایی سوق می دهد و باعث میشود انسانها بتدریج دریابند که علاقه ی مرد به زن و زن به مرد ، عبث خلق نشده و وسیله ی بازی و رانی نیست بلکه برای این است که این دو جنس مخالف به سوی یکدیگر کشیده شوند و خدای تعالی از بین این دو سنگ آسیاب ، آرد خود را که همان بقای نسل است بگیرد و علاوه برآن این دو جنس انسان را مورد امتحان قرار دهد . معلوم کند که آیا خدای را در این کوشش اطاعت می کنند و خلقت خدای را وسیله ی قرب به خدا قرار می دهند و یا آنکه آن را بازیچه ساخته در هنگام طغیان خدای را زیاد می برند . آری خدای متعال آنچه آفریده به مقتضای حکمت و مصلحت بوده ؛ محبت و علاقه ی شویی و آن کششی که در زن برای مجذوب ساختن جنس مرد قرار داده بیهوده و لغو نیست ، به شهادت اینکه این علاقه و این کشش را در انواع گوناگون حیوانات مختلف و متفاوت قرار داده است در بعضی حیوانات مدت آن دو ماه است ، مانند کبوتر که جوجه اش بعد از دو ماه به پرواز در میآیند و در بعضی دیگر سه ماه است مانند گوساله و بره که بعد از سه ماه دندان در می آورد و در بعضی دیگر کمتر و در بعضی دیگر بیشتر و نیز در بعضی از حیوانات علاقه ای میانه ی حیوان و بچه اش بین حیوان ماده و بچه ی اوست . مانند حیوانات دامی که رزق بچه زیرشکم مادر و در اوست و لذا پدر هیچ علاقه ای به فرزند ندارد و فرزند پدر خود را نمی شناسد و در بعضی دیگر مشترک میانه ی حیوان ماده و حیوان نر است مانند کبوتر که تخم و همچنین جوجه اش ، باید زیر بال پدر و مادر رشد کند و انسان که فرزندش هم به مادر محتاج است و هم به پدر .
اگر در جوامع ی تلقی و درک مرد و زن از مسئله شویی چنین درکی بشود آن وقت دیگر معیار در انتخاب همسر تنها زیبایی ظاهری همسر و یا ثروت و مقام شوهر نخواهد بود ، بلکه معیار کمالات معنوی و ارزشهای روحی او خواهد بود ، حال چه آنکه ظارش زیباتر باشد و یا نباشد و چه اینکه شوهر ثروت و مقای داشته باشد یا نه و اگر چنین نشود دیگر فقدان فاقد جمال ، خانه نخواهند ماند و دختران فاقد کمال با پارسنگ ج ه به خانه شوهر نخواهند رفت و ج ه ی زیاد جبران کننده ی نواقص و جایگزین کمالات واقعی نخواهد شد.
آثار و فوائد حجاب
آثار سوء رفع حجاب و بی بند و باری زن بسیار است که به مختصری از آن اشاره میشود . و همه این چیزها را می دانند . همه اینها حاکی از نقش موثر زن در جامعه است . زن وقتی به خارکشیده شد ، جامعه به فساد کشیده خواهد شد وقتی اصلاح شد ، جامعه اصلاح خواهد شد . به فرموده « سعادت و شقاوت کشورها بسته به حجور زن است » [4] « و نیز فرمودند زن مربی جامعه است» [5] به طوری که می توان گفت تمام آثار سوئی که بر بی حج و بدحج مترتب است به وسیله حجاب رفع خواهد شد . از جمله فواید حجاب برای زن : 1) حجاب امکال ، زن 2) حجاب و امنیت زن .تمثیل هایی درباره حجاب :
دیوار و سیم خاردار
« شما چرا به دور خانه هایتان دیوار می کشید و برروی دیوارها سیم خاردار نصب می کنید ؟ اگر درب های خانه تان چوبی باشد ، چرا آهنی می کنید ؟ و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند می کنید ؟ آیا این همه برای راحتی شماست ، یا برای ناراحتی ؟ حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است ، حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید ، یا سیم خاردار داشت ، برداشتید و یا درب بسته بود ، باز کردید ، این موجب راحتی ، آرامش و آسایش شما خواهد بود یا موجب ناآرامی ؟ اگر درب ها ، دیوارها و . . . برای راحتی خانه ها باشد حجاب هم برای راحتی و آسودگی بانوان است . پس اگر برای زن حجاب آورده ، برای راحتی است نه مشقت ، مشقت در بی حج و بدحج است .»چادر ، حجاب برتر
« چادر به جهت اینکه هم مانع برهنگی و نمایان شدن بدان است و هم حجم بدن را می پوشاند و در ضمن مشکلاتی که برای پوشش با منتو ذکر شد در چادر نیست ، کامل ترین و بهترین پوشش برای خانم ها می باشد . و علاوه براینکه او را از بسیاری از آفات حفظ کرده ، مانع از مفسده انگیزی و ایجاد تحریک و تهییج و به گناه انداختن دیگران می شود . چادر بسیاری از دغدغه های فکری ناشی از علاقه به خودنمایی و تکلف های بیجا در این مورد را از بین میبرد . همچنین نمی توان انکار کرد که وقار و متانتی که زن در چادر می یابد ، در هیچ نوع پوشش دیگری نمی توان یافت .حیا
حیا بنا بر آنچه که مرحوم راغب اصفهانی می گوید « به معنای نگه داشتن نفس از زشتی و ترک عمل زشت است » . تعریف حیا در کلام المومنین نیز چنین است : « حیا (انسان را) از عمل زشت باز می دارد .» [7]
در آیه 60 سوره مبارکه نور می فرماید :« ن سالخورده که از ولادت بچه و عادت ماهانه بازنشسته اند و امید به ازدواج ندارند برآنان باکی نیست که لباس های خود بر زمین نهند مشروط بر اینکه خودنمایی و خودآرایی نکنند و اگر جانب را رعایت کنند خود را پوشیده دارند بهتر است و خداوند شنوا و داناست .»
در روایات ی حدود برداشتن پوشش برای ن سالخورده تعیین نشده که جایزاست روسری خود را بردارند . این آیه که استثنا در حجاب را بیان می کند و آن را مربوط به ن سالخورده ای است که امیدی به ازدواجشان نیست ، چند نکته آموزنده دارد که به بعضی از آن نکات اشاره می کنیم .
1) استثنا در حجاب ن سالخورده نشانه این است که دختران و ن جوان که به این مرحله نرسیده اند ، نمی توانند روسری خود را در برابر نامحرم بردارند و بر آنان واجب است تمام سروگردن خود را بپوشانند 2) این استثناه و تخفیف تا جایی است که ن سالخورده اقدام به آرامش و زینت مکنند . بنابراین حتماً جوانان نیز مجازند آرایش و زینت در منظر نامحرم نیستند .
3) این که آیه می فرماید اگر ن سالخورده با وجود اجازه ای که دارند عفت پیشه کنند و یر خود را بپوشانند بهتر است نشان دهنده این است که نپوشاندن سر و موها از طرف ن و دختران عملی خلاف عفت است و باید این فکر ی و جاهلانه را که حجاب و چادر مخصوص پیر ن است کنار بگذارند .
ضرورت حجاب در
حجاب, گویاى انتخاب یک عقیده است و آدمى, عقیده و مرام را با دو خصیصه (شناخت) و (انتخاب) بر مى گزیند, بدان مى بالد و براساس آن زندگى مى کند و تمامى رفتارهاى خود را براساس آن شکل مى دهد. هرچه شناخت و اختیار انسان, عمیق تر شود, عقیده و مرام او نیز پایدارتر است. حجاب نیز این چنین است; یعنى محصول شناخت و بینش هایى است که (زن) از هستى, انسان, روابط اجتماعى و چگونگى تکامل و رشد صحیح خود دارد. او بدین باور رسیده است که با پوشش دادن به خود, سیر معنوى جامعه را سرعت مى بخشد و مانعى بر سر راه به وجود نمى آورد, چرا که هر ـ چه زن و چه مرد ـ جاذبه هاى ثروت, شهرت, مقام و یا بدن را به چشم دیگران آورد, رهزنى کرده و آدمیان را از مسیر رشد و فلاح باز داشته است. مشغول داشتن انسان ها به جاذبه ها و به نمایش گذاشتن آن ها, چشم و دل انسان هاى کم ظرفیت را کور مى کند و از نور معرفت محروم مى دارد; از همین رو است که (حجاب) و (پوشش) واجب شده است.
این چنین پوشش, براى سیه دلانى که به (فلاح) و (رستگارى) نمى شند و در صدد تاراج سرمایه و جاذبه ها هستند, همیشه مانع بزرگى بوده است, از این رو در طول تاریخ همواره در صدد کشف حجاب از ن بوده اند. استعمارگران که چادر و حجاب کامل را دژى آهنین بر سر راه اه شوم و پلید خود مى دیدند, کوشیدند تا آن را از بین ببرند. در ایران این کار به دست رضاخان صورت گرفت, به طورى که با رواج تجددطلبى و گرایش به مظاهر غربى در کشور, بازار غرب زدگى رونق یافت و حتى هم زمان در مصر, تونس و اندونزى نیز آغاز شد.
در زمانى که رژیم شاه سخت مى کوشید تا فرهنگ برهنگى و بى بندوبارى و بى حجابى را ترویج کند, شهید مطهرى همواره تلاش مى کرد تا با این منکر مبارزه کند. او معتقد بود چون دانشکده الهیات مکانى محترم و مقدس است, خانم هاى دانشجو باید حجاب ى را رعایت کنند.
سید محمد باقر حجتى در این باره مى نویسد:
(در یکى از سال ها که شمار داوطلب ورود به الهیات, نخست رو به فزونى نهاده بود… و داوطلب ها عبارت از چندصد نفر بودند که شمارى از آن ها [را] دختران و… تشکیل مى دادند. و قهراً در آن روز شمارى از ن بى حجاب بودند, بزرگوار شهید آیة اللّه مطهرى این مطلب را قبلاً پیش بینى د و از آن جا که سخت تلاش مى نمودند فضاى دینى با ورود ن بى حجاب آسیب نبیند, در یکى از جلسات شورا پیش نهاد د که دختران و نى که مى خواهند در این دانشکده به تحصیلات خود ادامه دهند, باید با پوشش محتشم (داراى حجاب شرعى) باشند وگرنه از ادامه تحصیل آن ها معذور است. این پیش نهاد مورد تصویب اعضاى شورا و رئیس وقت ـ که شخصى آرام و متین بود و به آیة اللّه شهید مطهرى بسیار احترام مى گذاشت ـ قرار گرفت. قبل از شروع کنکور اختصاصى دانشکده, گران مایه تعداد زیادى روسرى تهیه د و در روزهایى که از کشف حجاب در رسانه هاى گروهى ـ اعم از مطبوعات و رادیو تلویزیون ـ تعریف و تمجید مى د, بخشى از این روسرى ها را به نگهبان درب جنوبى و بخشى را به نگهبان درب شمالى دانشکده سپرد و به آن ها
فرمود: هر داوطلب زن که بدون حجاب وارد دانشکده مى شود, یکى از این روسرى ها را به او هدیه کنید تا سر و گردن خود را با آن بپوشاند و بدون حجاب به دانشکده اى که بسان یک مکان مقدس است, نیاید. در آن روز از این روسرى ها استقبال خوبى به عمل آمد.)1

مستر همفر, جاسوس انگلیس مى گوید: (در مسئله بى حجابى ن باید کوشش فوق العاده اى به عمل آوریم تا ن مسلمان به بى حجابى و رها چادر مشتاق شوند… پس از آن که حجاب زن با تبلیغات و سعى [ما] از میان رفت, وظیفه مأموران ما آن است که جوان را به عشق بازى و با ن تشویق کنند و بدین وسیله فساد را در جوامع ى گسترش دهند. لازم است ن غیرمسلمان کاملاً بدون حجاب ظاهر شوند تا ن مسلِم از آنان تقلید کنند.)2
متأسفانه همان تفکر امروزه با ترفندها و شیوه هاى جدید ـ بى آن که سخنى از برداشتن حجاب بیاورند ـ به وسیله بعضى از دگر شان کج ش القا مى شود تا از این طریق زمینه تضعیف اصل حجاب و ترویج فرهنگ برهنگى و هرزگى فراهم شود و حیثیت ن پایمال گردد.
فلسفه حجاب
حجاب یعنى پوششى که کرامت, عفت و وقار ن و دختران را تضمین کند و هر چیزى که این نظر را تأمین کند حجاب است. اما ریشه حجاب چیست و چه دلایلى آن را به وجود آورده است؟ شهید مطهرى در این خصوص مى گوید:
(مخالفان حجاب سعى کرده اند جریانات ظالمانه اى را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند, و در این جهت میان حجاب ى و غیر ى فرق نمى گذارند; چنین وانمود مى کنند که حجاب ى نیز از همین جریانات ظالمانه سرچشمه مى گیرد… ما مجموع آن ها را ذکر مى کنیم… بعضى فلسفى و بعضى اجتماعى و بعضى اخلاقى و بعضى اقتصادى و بعضى روانى است که ذیلاً ذکر مى شود:
1. میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفى);
2. عدم امنیت و عد اجتماعى (ریشه اجتماعى);
3. پدرشاهى و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروى وى در جهت منافع اقتصادى مرد (ریشه اقتصادى);
4. حسادت و خودخواهى مرد (ریشه اخلاقى);
5. عادت نگى زن و احساس او به این که در خلقت از مرد چیزى کم دارد, به علاوه مقررات خشنى که در زمینه پلیدى او و ترک معا با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانى)).3
شهید مطهرى معتقد بود که: (علل نام برده یا به هیچ وجه تأثیرى در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بى جهت آن ها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضى از سیستم هاى غیر ى تأثیر داشته است, در حجاب ى تأثیر نداشته است.)4
فلسفه اى را که براى حجاب و پوشش ى بیان مى کند غیر از موارد یاد شده است. خداوند و حیا را براى زن جزو خصلت وجودى او قرار داده است, از این رو همه ن مسلمانى که داراى فطرت پاک هستند داراى این خصلت مى باشند. , روح پوشش است و پوشش کالبد آن; , فلسفه حجاب است و حجاب, تضمین کننده و حیا مى باشد.
با شناخت فلسفه حجاب از نظر معلوم شد که هیچ یک از مواردى را که روشن فکران به عنوان عامل پیدایش حجاب بیان داشته اند, با روح سازگار نیست و با فلسفه حجاب از دیدگاه منافات دارد. البته حجابى که براى ن تعیین فرموده به معناى در خانه ماندن و نداشتن فعالیت اجتماعى نیست, بلکه ن با رعایت کامل حجاب مى توانند در اجتماع و هرجا که ضرورت داشته باشد, حضور داشته باشند. هنگامى که خلیفه دوم درباره فدک در مسجد با مردم صحبت مى کرد, حضرت زهرا(ع) براى دفاع از خود به همراه عده اى از ن با پوششى که حتى کفش آن حضرت نیز معلوم نبود, به طرف مسجد رفت, و یا حضرت زینب(ع) که بعد از شهادت حسین(ع) در بین راه کوفه و شام و در مجلس یزید به سخنرانى پرداخت. این دو نمونه روشن نشان دهنده آن است که با حضور زن در اجتماع مخالف نیست, اما شرط آن این است که حجاب ى را به طور کامل رعایت کنند.
اهمیت حجاب

در قرآن مجید چند آیه پیرامون حجاب وجود دارد که اهمیت آن را به خوبى روشن مى کند. در این جا به سه آیه اشاره مى کنیم:
* (وإذا سأَلتُمُوهنَّ متاعاً فَسْئلُوهنَّ مِن وراء حجابٍ ذلکم أطهرُ لِقلوبِکم و قلوبهنَّ;5 و هنگامى که چیزى از وسایل زندگى را از آنان [همسران ان] مى خواهید, از بخواهید; این کار براى پاکى دل هاى شما و آن ها بهتر است.)

در این آیه, خداوند به مؤمنان فرمان مى دهد که با همسران از وراى حجاب سخن گویند. این حکم درباره سایر ن نیز قابل تعمیم است, زیرا خداوند متعال طهارت و پاکى را براى همه ن مى خواهد. البته مراد از بودن ن به مفهوم در منزل ماندن نیست, زیرا (ص) همسران خود را به مسافرت و بعضى از جنگ ها مى بردند. در خصوص سایر ن نیز همین طور است.
* (یا ایها النَّبى قُل لازواجک وبناتک و نساء المؤمنین یُدنینَ علیهِنَّ مِن جل بهنَّ ذلک اَدنى اَن یُعرفنَ;6 اى ! به همسران و دخترانت و ن مؤمن بگو: جلباب ها [روسرى هاى بلند] خود را بر خود فرو پوشند, این مناسب تر است تا شناخته شوند.)

اما این که (جلباب) چیست, نظرها مختلف است; بعضى به پیراهن و جامه گشاد و بزرگ7 معنا کرده اند, عده اى دیگر پیراهن یا لباس گشاد8 را صحیح مى دانند و برخى آ به جامه اى از چارقد بزرگ تر و از عبا کوچک تر9 مى گویند; لکن از مجموع این معانى معلوم مى شود که (جلباب) از روسرى امروزى بسیار بزرگ تر بوده به طورى که حجم زیادى از بدن را مى پوشانده و معمولاً در خارج از منزل از آن براى پوشش استفاده مى کرده اند.


* (وقُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن ابصارهِنَّ و یَحفَظنَ فروجهُنَّ و لایُبدینَ زینَتَهُنَّ اِلاّ ما ظَهَر مِنها ولْیَضرِینَ بِخُمُرهِنَّ على جیوبِهِنَّ ولا یُبدینَ زینتَهُنَّ الاّ لِبُعولَتِهِنَّ;10 به ن مؤمن بگو دیدگان خود فرو خوابانند و دامن هاى خود حفظ کنند و زیورهاشان آشکار نکنند مگر آن چه پیدا است, س وش هاى خود بر گریبان ها بزنند و زینت هاى خود را آشکار نکنند مگر براى شوهران.)

مى خواهد زن, وقار, کرامت و شخصیت خود را حفظ کند, از این رو پوشش را براى او واجب کرد و هیچ پوششى نیز بهتر از چادر سیاه نیست, که تضمین کننده است
نتیجه گیری
از آنچه که گفته نتیجه می گیریم بی حجاب و بدحجاب و اصولاً هر ی که ارزش های ی را کنار می گذارد ، هرگز منتظر زمان(عج) نیست . چرا که زمان(عج) برای اصلاح و هدایت بشر به سوی خداوند و معنویت و ارزش های ی می آید و این افراد در فکر و عمل با این اصلاحات مخالف هستند . چگونه ی که رفتارش دل زمان(عج) را به درد می آورد خاطر شریفش را می رنجاند ، می تواند دوستدار و منتظر او باشد ؟
حجاب نیز یک امر کاملاً مهم در است و یک مسلمان وظیفه دارد حجاب ی را رعایت کند .
منابع :
_ شهید پاک نژاد سید رضا اولین و آ ین
_ حائری ثمیلات
_ شجاعی محمد درد صدف چاپ 85 انتشارات نشر _ محیی
_ صحیفه ی نور
_ قرآن کریم
_ مسئله حجاب, شهید مطهرى.
_ نظام حقوق زن در , شهید مطهرى.
_ بلوغ دختران, مهدى مهریزى.
_ بحثى پیرامون مناسب ترین پوشش ن و اهمیت چادر و حجاب ن, على دوانى, رو مه
_ رس , 23/2/1373.
_ بررسى فلسفه پوشش و حجاب در , احمد حیدرى گرجى, رو مه اطلاعات, 39/6/1373.
_ آئین بهزیستى , احمد صبورى.
_ حجاب شرعى در , محمدباقر بهبودى, مجله حوزه, 1/11/1369.
_ حجب از دیدگاه قرآن و سنت, فتحیه فتاحى زاده.
_ مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص ۸۹.
_ نور‎/ ۳۱.
_ زن در آئینه جلال و جمال، ص ۳۷۰.
_ احزاب‎/ ۵۹.
_ غرر الحکم و درر الکلم، ج ،۴ ص ۱۰۵.
_ احزاب‎/ ۳۳.
_ کشاف، ج ،۳ ص ۵۳۷.
_ تفسیر المیزان، ج ،۱۶ ص ۳۰۹.
_ وسائل الشیعه، ج ،۳ ص ۹.
_ حجاب در عصر ما، محمد علی اکبری، ص ۹۳.
_ پوشش در ، محمد محمدی اشتهاردی، ص ۵۲.
_ ر. ک: مسأله حجاب، مطهری، ص ۹۴.
_ سفینه البحار، ج ،۱ ص ۶۵ .مشاهده متن کامل ...
مفهوم وفلسفه وفواید حجاب.
درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری فارس: حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.

مفهوم و ابعاد حجاب

مفهوم حجاب چیست و از نظر قرآن و حدیث، حجاب و پوشش ی دارای چه ابعاد و اقسامی است؟
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است[1]. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است[2]. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد[3].
در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش ی است، و مراد از پوشش ی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی ، این است که زن، هنگام معا با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد.
بنابراین، حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
گاهی مشاهده می‎کنیم که بسیاری از ن محجبه در پوشش خود از رنگ‎های شاد و زیبا و تحریک برانگیز استفاده می‎کنند که به اندامشان زیبایی خاصی می‎بخشد و در عین پوشیده بودن بدن زن، زیبایی‎اش آشکار است، گویی که اصلاً لباس نپوشیده است[4]؛ و این دور از روح حجاب است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛
مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده ‎اند:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[5]؛ ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ[6]؛ ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:
فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ[7]؛ پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند:
وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ[8]؛ و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.

رابطه ‎ی حجاب و

چشم و دل را می‎بایست امّا از
چادر پوسیده بنیاد مسلمانی نبود[9]
شبهه: بعضی با تمسک به شعر فوق، ادعا نموده‎اند که بین حجاب و رابطه‎ای نیست؛ لازم است، اما حجاب لازم نیست. گاه همین مطلب با تمسک به حجاب و پوشش ن روستایی و ن شالیزار شمال کشور توجیه می‎شود که آنها حجاب کامل ندارند، ولی عفیف هستند.[10] آیا ادعای مذکور صحیح است؟
پاسخ: قبلاً ذکر شد که حجاب در کتاب های لغت به معنای پوشش، و مانع آمده است. به نگهبان، حاجب می‎گویند؛ چون مانع ورود اغیار و بیگانگان در یک حریم و محیط خاص می‎گردد.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد[11]؛ بنابراین، دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛[12] بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد. قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.[13]
علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسیترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد.[14] بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.[15]
وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِی خَبُثَ لا یَخْرُجُ إِلاَّ نَکِداًً؛[16] زمین پاک نیکو گیاهش به اذان خدا نیکو برآید و زمین خشن ناپاک بیرون نیاورد، جز گیاه اندک و کم ثمر.

هدف و فلسفه‎ی حجاب

هدف از تشریع حجاب ی و فلسفه ی حجاب و پوشش چیست؟
‎ هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ؛[17] بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ4؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛[18] ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.
وَ إِذا سَأَلُْتمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ؛[19] و هرگاه از ن رسول متاعی می‎طلبید از پس بطلبید، که حجاب برای آن که دل های شما و آنها پاک و پاکیزه بماند بهتر است.
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛[20] و ن سالخورده که از ولادت و عادت بازنشسته اند و امید ازدواج و نکاح ندارند، بر آنان باکی نیست که اگر اظهار تجملات و زینت خود نکنند، نزد نامحرمان جامه‎های خود را از تن برگیرند و اگر بازهم عفت و تقوای بیش تر گزینند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان خلق شنوا و آگاه است.
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً؛[21] ای پیغمبر با ن و دختران خود و ن مؤمنان بگو که خویشتن را به چادرهای خود فروپوشند که این کار برای این که آنها به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس‎رانان) آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده و مهربان است.
چون نگاه به نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج آنان و در نتیجه منجر به فساد می‎شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، به مردان نیز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام کرده است؛ چنان‎که از رضا(ع) نقل شده است:
حُرّم النظر الی شعور النساء المحجوبات بالازواج و غیرهنّ من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعوا هییج الی الفساد و ال فیما لا یحلّ و لا یجمل؛[22] نگاه به موهای ن با حجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی‎انگیزد و آنان را به فساد فرا می‎خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته.
از مجموع آیات و حدیث فوق به خوبی استفاده می‎شود که هدف و فلسفه ی وجوب حجاب ی، ایجاد تزکیه ی نفس، طهارت و عفت و پاکدامنی در بین افراد جامعه، و ایجاد صلاح و پیش گیری از فساد است.

آثار و فواید حجاب در ابعاد مختلف

حجاب و پوشش دارای چه آثار و فوایدی است؟
حجاب و پوشش، در ابعاد مختلف، دارای آثار و فواید زیادی است که بعضی از مهم ترین فواید آن عبارت اند از:

الف) فایده‎ی حجاب در بُعد فردی

یکی از فواید و آثار مهم حجاب در بُعد فردی، ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه است که یکی از عوامل ایجاد آن عدم تهییج و تحریک است؛ در مقابل، فقدان حجاب و معا ‎های بی‎بندوبار میان زن و مرد، هیجان‎ها و هاب‎های را فزونی می‎بخشد و تقاضای س را به صورت عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی درمی‎آورد. غریزه ی ، غریزه‎ای نیرومند، عمیق و دریا صفت است که هرچه بیش تر اطاعت شود بیش تر سرکش می‎گردد؛ هم چون آتشی که هرچه هیزم آن زیادتر شود شعله‎ورتر می‎گردد. بهترین شاهد بر این مطلب این است که در جهان غرب که با رواج بی‎حیایی و برهنگی، اطاعت از غریزه ی بیش تر شده است، هجوم مردم به مسئله ی س نیز زیادتر شده و تیراژ مجلات و کتب بالاتر رفته است. این مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادی است که قایل‎اند همه ی گرفتاری هایی که در کشورهای ی و شرقی بر سر غریزه ی وجود دارد، ناشی از محدودیت‎هاست؛ و اگر به کلی هرگونه محدودیتی برداشته شود و روابط آزاد شود، این حرص و ولعی که وجود دارد، از بین می‎رود.
البته از این افراد باید پرسید؛ آیا غرب که محدودیت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع در بین آنان فروکش کرده است یا افزایش یافته است؟![23]
پاسخ هر انسان واقع‎بین و منصفی به این سؤال این است که نه تنها حرص و ولع در غرب افزایش یافته است، بلکه هر روز شکل‎های جدیدتری از تمتّعات و بهره‎برداری‎های در آنها رواج و رسمیت می‎یابد.
یکی از ن غربی منصف، وضعیت جامعه‎ی غرب را در مواجهه با غریزه‎ی این‎گونه توصیف کرده است:
انی می گویند مسئله ی غریزه ی و مشکل زن و حجاب در جوامع غربی حل شده است؛ آری، اگر از زن روی گرداندن و به بچه و سگ و یا هم جنس روی آوردن حل مسئله است، البته مدتی است این راه حل صورت گرفته است!![24]

ب) فایده‎ی حجاب در بُعد خانوادگی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد خانوادگی، اختصاص یافتن ذاذهای ، به محیط خانواده و در کادر ازدواج مشروع است. اختصاص مذکور، باعث پیوند و اتصال قوی تر زن و شوهر، و در نتیجه استحکام بیش تر کانون خانواده می‎گردد؛ و برع ، فقدان حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است. یکی از نویسندگان، تأثیر برهنگی را در اضمحلال و خشکیدن درخت تنومند خانواده، این گونه بیان کرده است:
در جامعه‎ای که برهنگی بر آن حاکم است، هر زن و مردی، همواره در حال مقایسه است؛ مقایسه ی آنچه دارد با آنچه ندارد؛ و آنچه ریشه ی خانوده را می‎سوزاند این است که این مقایسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن می‎زند. زنی که بیست یا سی سال در کنار شوهر خود زندگی کرده و با مشکلات زندگی جنگیده و در غم و شادی او شریک بوده است، پیداست که اندک اندک بهار چهره‎اش شکفتگی خود را از دست می‎دهد و روی در خزان می‎گذارد. در چنین حالی که سخت محتاج عشق و مهربانی و وفاداری همسر خویش است، ناگهان زن جوان‎تری از راه می‎رسد و در کوچه و بازار، اداره و مدرسه، با پوشش نامناسب خود، به همسر او فرصت مقایسه‎ای می‎دهد؛ و این مقدمه‎ای می‎شود برای ویرانی اساس خانواده و بر باد رفتن امید زَنی که جوانی خود را نیز بر باد داده است؛ و همه ی خواهران جوان لابد می‎دانند که هیچ جوانی نیست که به میانسالی و پیری نرسد و لابد می‎دانند که اگر امروز آنان جوان و با طراوت اند در فردای بی‎طراوتی آنان، باز هم جوانانی هستند که بتوانند برای خانواده ی فردای آنها، همان خطری را ایجاد کنند که خود آنان امروز برای خانواده‎ها ایجاد می‎کنند.[25]

ج) فایده‎ی حجاب در بُعد اجتماعی

یکی از فواید مهم حجاب در بُعد اجتماعی، حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه است. در مقابل، بی‎حج و بدحج باعث کشاندن لذت‎های از محیط و کادر خانواده به اجتماع، و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه می‎گردد. بدون تردید، مردی که در خیابان، بازار، اداره، کارخانه و … همواره با قیافه‎های محرّک و مهیّج ن بدحجاب و آرایش کرده مواجه باشد، تمرکز نیروی کار او کاهش می‎یابد. برخلاف نظام‎ها و کشورهای غربی، که میدان کار و فعالیت‎های اجتماعی را با لذت‎جویی‎های درهم می‎آمیزند،[26] می‎خواهد با رعایت حجاب و پوشش، محیط اجتماع از این‎گونه لذت‎ها پاک شده، و لذت‎های ، فقط در کادر خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود[27].

د) فایده‎ی حجاب در بُعد اقتصادی

استفاده از حجاب و پوشش، به ویژه در شکل چادر مشکی، به دلیل سادگی و ایجاد یکدستی در پوشش بانوان در بیرون منزل، می‎تواند از بُعد اقتصادی نیز تأثیر مثبت در کاهش تقاضاهای مدپرستی بانوان داشته باشد؛ البته به شرط این‎که خود چادر مشکی دست خوشِ این تقاضاها نگردد. متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستی در چادرهای مشکی نیز مشاهده می‎گردد، به گونه‎ای که برخی از بانوان به جای استفاده از چادرهای مشکی متین و باوقار، به چادرهای مشکی، توری، نازک و دارای طرح‎های جِلف و سبک که با هدف و فلسفه حجاب و پوشش تناسبی ندارند روی می‎آورند.
یکی از دانشجویان محجبه درباره ی رواج فرهنگ مدگرایی در خاطرات خود گفته است:
یادم می آید آن وقت ها که حجاب نداشتم، اگر دو روز پشت سر هم قرار بود که به خانه ی ی بروم، لباسی را که امروز پوشیده بودم، حاضر نمی شدم فردا بپوشم! احساس می مس ه است و سعی داشتم حتی اگر شده، لباس دیگران را به عاریه بگیرم و بپوشم، تا من هم با لباس جدیدی رفته باشم. این کارها واقعاً رفاه حال و راحتی را از خانم ها سلب کرده بود.[28]
علاوه بر فواید یاد شده، به طور فهرست‎وار فواید و آثار دیگری نیز برای حجاب و پوشش می‎توان نام برد، که مهم‎ترین آنها عبارتند از:
ـ حفظ ارزش‎های انسانی؛ مانند عفت، حیا و متانت در جامعه و کاهش مفاسد اجتماعی.
ـ هدایت،کنترل و بهره‎مندی صحیح و مطلوب از امیال وغرایز انسانی.
ـ تأمین و تضمین سلامت و پاکی نسل افراد جامعه.[29]

پی نوشتهامشاهده متن کامل ...
مقاله و تحقیقی کامل درباره حجاب و
درخواست حذف اطلاعات

مقاله و تحقیقی کامل درباره حجاب و

مقدمه

پیشینۀ حجاب و پوشش انسان به اندازۀ تاریخ و آفرینش است . پوشش و لباس هر انسانی پرچم کشور است . پرچمی که او بر در خانۀ خودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند ؛ هم چنان که هر ملّتی ، وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتماد خود را به هویت ملی خویش افزار می کند . هر انسانی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و وابسته است ، لباس متناسب آن ارزشها و بینش ها را به تن خواهد کرد . حجاب و پوشش بارزترین نشانۀ فرهنگ و نماد ملّی که سرعت تحت تأثیر سایر پدیدۀ فرهنگ قرار می گیرد . هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگ و اجتماعی ، با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد چنانچه استیلایی فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحه ، از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید . هدف ، سعادت و تکامل انسان است و دستورهای دینی و احکام فقهی در همین راستا عرضه شده است . در حقیقت هدف تمامی آموزه هایی که از سوی خداوند متعال نازل شده ، در جهت تعالی و رشد انسان در همۀ ابعاد مادی - معنوی ، فردی و اجتماعی می باشد . در نتیجه احکام الهی مرتبط با پوشش زمان نیز در همین راستا صادر گردید . حجاب امری فطری و از ضروریات دین می باشد ، با این وجود در طول تاریخ این مسئله همواره مورد تهاجم دشمنان دین بوده است . از مسئلۀ کشف حجاب در کشورهای ی مثل ایران ، ترکیه و ... و تا وضع قانون : نوبت حجاب در کشورهای غربی و ترویج فرهنگ و ایجاد شبهات گوناگون در ذهن نوجوان ، همه گرمای ؟ است . از ؟ تهیۀ این مجموعه نگاهی هرچند کوچک در تبیین ، ترویج فرهنگ و حجاب و برداریم .


مقاله و تحقیقی کامل درباره حجاب و

مقدمه

پیشینۀ حجاب و پوشش انسان به اندازۀ تاریخ و آفرینش است . پوشش و لباس هر انسانی پرچم کشور است . پرچمی که او بر در خانۀ خودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیت می کند ؛ هم چنان که هر ملّتی ، وفاداری و احترام به پرچم خود ، اعتماد خود را به هویت ملی خویش افزار می کند . هر انسانی که به یک سلسله ارزش ها و بینش ها معتقد و وابسته است ، لباس متناسب آن ارزشها و بینش ها را به تن خواهد کرد . حجاب و پوشش بارزترین نشانۀ فرهنگ و نماد ملّی که سرعت تحت تأثیر سایر پدیدۀ فرهنگ قرار می گیرد . هر نوع دگرگونی در ساختار فرهنگ و اجتماعی ، با تغییر در پوشش مردم مشخص می گردد چنانچه استیلایی فرهنگی و سلطه پذیری نیز در اولین مرحه ، از طریق تغییر در پوشش مردم چهره می نماید . هدف ، سعادت و تکامل انسان است و دستورهای دینی و احکام فقهی در همین راستا عرضه شده است . در حقیقت هدف تمامی آموزه هایی که از سوی خداوند متعال نازل شده ، در جهت تعالی و رشد انسان در همۀ ابعاد مادی - معنوی ، فردی و اجتماعی می باشد . در نتیجه احکام الهی مرتبط با پوشش زمان نیز در همین راستا صادر گردید . حجاب امری فطری و از ضروریات دین می باشد ، با این وجود در طول تاریخ این مسئله همواره مورد تهاجم دشمنان دین بوده است . از مسئلۀ کشف حجاب در کشورهای ی مثل ایران ، ترکیه و ... و تا وضع قانون : نوبت حجاب در کشورهای غربی و ترویج فرهنگ و ایجاد شبهات گوناگون در ذهن نوجوان ، همه گرمای ؟ است . از ؟ تهیۀ این مجموعه نگاهی هرچند کوچک در تبیین ، ترویج فرهنگ و حجاب و برداریم .


پوشش

واژۀ پوشش ، در عرفه متشرعه به « حجاب » و در کلمات به « سَتْر » تعبیر شده است . مراد از پوشش ، چگونگی پوشاندن بدن است و نوع پوشش ، مشخصات آن اعم از رنگ ، دخت و حجم لباس را دربر می گیرد بنابراین ، هم کمیّت مدِّ نظر است و هم کیفیت . پوشاک از نیازهای اساسی زندگی و از نعمت های خداوند است :

«
یا بَنِی آدَمَ قَدْ أنزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِباساً یُوَاری سَوْءاتِکُم وَ رِیشاً ولِبَاسُ َّقْوَی ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ الله لَعَلَّهُمْ یَذَکَّروُنَ»

ای فرزندان آدم ! در حقیقت ، ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که های شما را پوشیده می دارد و [برای شما] زینتی است ، [ولی] بهترین جامه ، [لباس] تقوا است . این از نشانه های[قدرت] خداست ، باشد که متذکّر شوند .

در این آیه ، پوشاندن شرمگاه و نیز زینت بخشی ، دو کارکرد اصلی لباس برای انسان شمرده شده است . فرهنگ برهنگی و برملا ساختن زشتی های آدمی ، رهاورد و نفوذ و سلطۀ او است .

«
یَا بَنِی آدَمَ لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَیْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِیُرِیَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا» (اعراف :27)

ای فرزندان آدم ! زنهار شما را به فتنه نیندازد ؛ چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند ، و لباسشان را از ایشان برکند تا هایشان بر ایشان نمایان کند . علاوه بر این ، انسان موجودی است اجتماعی ، و ناگزیر باید در عرصۀ اجتماع به گونه ای ظاهر شود که هم بدنشان از سرما یا آفتاب سوزان در امان بماند و هم مستور تا انگشت نمای دیگران نگردد . از اینرو ، حجاب و پوشش علاوه بر خاستگاه فطری ، خاستگاه عقلانی و اجتمائی نیز دارد .


«
چارچوب پوشش »

موضوع چارچوب پوشش را در دو حوزۀ پوشش مردان و پوشش ن پی می گیریم .

1. «
پوشش مردان »

حدِّ پوشش برای مردان ، پوشاندن و شرمگاه خویش از دیگران است . قرآن کریم می فرماید :

«
قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ » (نور: 30)

به مردان باایمان بگو « دیده فرونهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر است . »

فقها از جمله حداقل پوشش واجب برای مردان را ستر ین ، و پوشیدن ناف تا زانو را افضل دانسته و افزوده اند : احوط ، پوشش کامل است ، خصوصاً در جایی که احتمال فتنه و فشاد فساد می رود .

این مقدار از پوشش در قلمرو احکام تکلیفی وجوب و استحاب مطرح است . صرف نظر از عرف و سیره متشرعه و فرهنگ عمومی جامعۀ ی ، توجه به این جهات در کنار حکم تکلیفی ایجاب می کند که انسان مکتبی علاوه بر آنچه شروع بر او واجب کرده ؛ جانب احتیاط را رعایت نموده در عرصۀ اجتماع حتّی در میان خانوادۀ خود به گونه ای ظاهر شود که علاوه بر تقویت روحِ ایمان و ب معرفت ، حریم عفت و اخلاق جامعه و خانواده نیز جایگاه ارزشی و پیشگامی وی در نشر فرهنگ ی حفظ شود . برای تحقق این هدف لازم است از پوشیدن لباس های مغایر با شئون متدینین و عرف متشرعه یعنی لباس های تنگ - که حجم بدن را آشکار می سازد - با رنگ های تند و مدل های جلف و محرک و نیز پیراهن های آستین کوتاه ، رک ، یقه باز و شلوارک که بخشی از بدن را می گذارد ، اجتناب ورزد . در روایت بهترین لباس برای انسان ، لباس مردم آن زمان دانسته شده است . صادق می فرماید :

«
فَخیرُ لِباسِ کُلِ زمانٍ لِباسُ اَهْلِهِ »

مراد از لباس اهل زمان ، ملاک ها و ملاحضاتی است که عرف و تودۀ مردم در هر عصری از موضوع پوشش دارند .

«
پوشش های ممنوع برای مرد »

دین پوشیدن برخی لباس ها و برخی چیزهای دیگر را برای مردان ممنوع کرده است . ممنوعیّت تقلید از بیگانگان ، تشبیه پیدا به ن و تفا و تکبر و مانند آن از جمله دلایل ؟ ممنوعیت است . پوشیدنی های ممنوع مردان عبارتند از :

1.
لباس کفار : تسلّط فرهنگی و اقتصادی کفار بر مؤمنان خطرناک ترین نوع تسلّط است که تقلید از آنان در نوع پوشش از همین مقوله است . آمارهای رسمی نشان داده است که تقلیدهای کورکورانه و مُد پرستی غربی ، منشأ بسیاری از بحران های اخلاقی و اقتصادی است . پوشیدن لباس کفار علاوه بر تشبه به اهل کفر و الحاد تأیید عملی روش آنان به شمار می رود و چه بسا به تدریج به تشبه در فکر و شه بینجامد . علی (ع) می فرماید :

«
قَلَّ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ اِلّا اَوْشَکَ اَنْ یَکوُنَ مِنْهُم »

«
کم شده ی که خود را شبیه قومی کند و از آن به شمار نیاید . »

نکتۀ درخور توجه این است که مطلق استفاده از نوع پوشش کشورهای غیر ی حرام نیست ؛ آنچه ممنوع است الگو قراردادن بیگانگان و مُدپرستی در پوشش است به گونه ای که غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط فرهنگی بیابد . برخی از مصادیق پوشش بیگانگان عبارت است از : مدل و طرح هایی که معروف مذهب ، فرقه یا گروهی خاص از کفار است ؛ استفاده از نقش حرف لاتین و مانند آن که بعضاً دارای مفاهیم و پیامدهای قبیح و منکرند ؛ کراوات و پاپیون و لباس هایی که به تصویر جانداران ، انسان به خصوص ن به شکلی نامناسب نقش شده اند .

2.
لباس ن : استفادۀ مردان از پوشش ویژۀ ن ممنوع و حرام است .

رسول اکرم (ص) می فرماید : « لعنت خدا بر مردی که لباس زن را می پوشد . » نیز به تبعیت از آموزه های دینی پوشیدن لباس ن را برای مردان حرام می داند .

3.
طلا و ابریشم خالص : پوشیدن برخی لباس ها و زیورآلات برای مردان حرام است ، مانند لباس زرباف یا ابریشم خالص ، آویختن زنجیر طلا به گردن و به دست انگشتر و ساعت مچی طلا .

علی (ع) می فرماید : « روزی خارج شد . درحالیکه در دست راستش قطعه ای طلا و در دست چپش تکّه ای ابریشم داشت . سپس قفرمود : این دو نوع لباس بر مردان امت من حرام است . »

حکم فقهی پوشیدن طلاو ابریشم خالص از این قرار است :

-
زینت به طلا مثل آویختن زنجیر طلا بر و انگشتر طلا به دست و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام است و خواندن [مرد] با آنها باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند . حتی عرقچین و بند شلوار و نیز قسمتی یا تمام آستر لباس او نباید ابریشم خالص باشد و در غیر هم پوشیدن آن بر مرد حرام است .

2.
لباس شهرت : منظور از لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای فرد معمول نیست و موجب انگشت نما شدن وی در جامعه می گردد . حسین (ع) کیفر لباس شهرت را چنین بیان می دارند :

مَنْ لَبِس شََوباً یَشْهَرُه کَساهُ اللُّه یَوْمَ الْقِیمَهِ شَوباً مِنَ النّارِ

« اگر ی لباس بپوشد که او را انگشت نما سازد خداوند روز قیامت لباسی آتش بر اندام او میپوشاند . »

(ره) می فرماید :

«
بنابراین احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای ی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست ولی اگر با آن لباسی بخواند اشکالی ندارد . »

2. «
پوشش ن »

بر زن واجب است بدن و زینت خود را از نامحرم بپوشاند . از صورت و دست ها که به طور طبیعی نمایان است و شامل گردی صورت و دست ها تا مچ می شود . به ن باایمان بگو : « دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند ، مگر آنچه که [طبعاً] از آن پیداست و باید روسری خود را بر گردن خویش [فرو] اندازند و زیورهایشان را جز برای شوهرانشان و پدرانشان یا پدرشوهرانشان یا پسرانشان یا پسرشوهرانشان یا برادرشان یا پسر برادرانشان یا پسر خواهرانشان یا ن [هم کیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بی نیازند یا کودکی که بر های ن وقف حاصل نکرده اند آشکار نکنند و پای خود را [به گونه ای به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته می دارند معلوم گردد . »

مفاد آیۀ شریفه درخصوص پوشش آن است که ن باید بدن و زینت های خود را از دید نامحرمان بپوشانند و در مورد تحریک و جلب توجه آنان برنیایند . در این آیۀ وم پوشش دو مورد استثناء شده است : یکی با جملۀ « الا ما ظهر منها » که نسبت به عموم مردان امت و دیگری با جملۀ « الا لبعولتهن ... » که نداشتن پوشش زن را بر زن نسبت به افراد خاصی تجویز می کند . زینت مطرح در آیه ، هم شامل زیورآلات جدا از بدن می شود مانند طلا و جواهرات و هم آرایش های متصل به بدن از قبیل سرمه و خضاب منظور از « ما ظهر منها » بنا بر مشهور ، گردی صورت و دست ها تا مچ است .

در دومین استثناء ، اشخاص معینی نام برده شده و از حرمت آشکار زینت ها استثناء شده اند . این افراد عبارتند از : شوهر ، پدر ، پدرشوهر ، پسر ، پسرشوهر ، برادر ، پسربرادر ، پسرخواهر ، زن مسلمان ، مملوک ، خدمتکار و مردی که نیاز به زن ندارد و کودک غیر ممیز ضمناً افراد دیگری همچون پدربزرگ ، با پدر بزرگ شوهر را می توان مشمول حکم آیه دانست . از سوی دیگر ، از آنجا که آیۀ شریفه پسر برادر و پسر خواهر را - که زن نسبت به آنها عمو و به شمار می رود - محرم دارند ، به دست می آید که عمو و هم از زن هستند . این حکم شامل عمو و پدر نیز می شود . برخی دیگر از مردان که با ازدواج بر زن محرم می شوند عبارتند از : شوهر مادر (ناپدری) و شوهر دختر « داماد » . البته علاوه بر نسبی و سببی ممکن است افراد دیگر به سبیب شیرخوردن بر زن محرم گردند که به این گروه « رضاعی » می گویند . مانند دختری که در کودکی با شرایطی از زنی شیر خورده است . این دختر وقتی به سن بلوغ برسد بر شوهر و فرزندان زن محرم است .

سؤال زن : نسبت به خود تا چه اندازه می تواند پوشش نداشته باشد ؟

جواب : روایات و فتواها در این باره مختلف است و هر باید طبق فتوای مرجع تقلید خود عمل کند . مفاد برخی روایات و نیز فتوای مراجع معاصر از جمله احتیاط در پوشیدن از ناف تا زانو از غیرشوهر است .

«
حجاب برتر »

آنچه ذکر شد مربوط به کمیت و مقدار واجب حجاب بر ن است ، امّا دیدگاه دربارۀ کیفیت حجاب از حیث رنگ ، نوع دوخت ، مدل و مانند آن - آنگونه که درخور یک زن مسلمان پیرو فاطمه و حافظ و حریم وی باشد - بحث دیگری است که لازم است بدان اشاره کنیم . ابتدا باید توجه داشت که فلسفۀ تشریع حجاب برای زن ، حفظ عفت ، متانت و شخصیت و در یک کلمه « مصونیت » او است ، نه محدود ساختن و نشین وی . در میان دژ مستحکم حجاب ، عفت زن محفوظ و شخصیت وی از تیرهای هوس به دور می ماند ، ضمن آنکه پوشیدگی زن موجب می گردد وی محو جلوه گیری و زیبایی خویش نگردد ، بلکه به ژرفای ارزش های والای به ودیعت نهاده شده در وجود خود از سوی آفرینندۀ توانا بین ید و چون خدیجۀ کبری و فاطمۀ زهرا و مریم عذرا سر بر آسمان افتخاراتی برتر از چهره و زلف ظاهری خویش بنهد . پوشش برتر برای زن پوششی است که هم حیا و عفت او را در سطح جامعه حفظ کند و هم زمینه و وسیله ای برای تقرب وی به خدا و دوری از صفات رذیله عجیب و رؤیا و تزیین و تفا گردد . پوشش که در شرایط کنونی جامعۀ ی از چنین ویژگی هایی برخوردار است و کمترین خودنمایی و تحریک را دارد ، چادر است . چادر نشانۀ ملی و در میان انواع پوشش ها ، حجاب برتر به شمار می رود ؛ چنانکه در کلمات بزرگان دین نیز از آن با همین ویژگی یاد شده است . گرچه پوشیدن لباس بلند و گشاد با طرح و رنگ ساده - که امروزه به مانتو معروف است - در صورتیکه دستها را تا مچ و پاها را تا ساق بپوشاند برای حجاب زن کفایت می کند ، اما حجاب برتر پوشانندۀ حجم اعضای بدن نیز خواهد بود و پوشیدن شلوار و نیز کفش بی صدا همراه با چادر ، حجاب زن را تکمیل و به از بین بردن زمینۀ هر نوع طمع ورزی نامحرمان و آلودگی به گناه کمک می کند .

دربارۀ برترین شلوار و نپوشیدن کفش صدادار به این دو سخن توجه کنید : « " خدایا ن شلوا وش را بیامرز. " سه باراین جمله را تکرار د . ای مردم شلوار بپوشید که شلوا وشاننده ترین جامۀ شماست و ن خود را هنگام بیرون آمدن منزل ، با شلوار حفظ کنید . » اکرم ن را از پوشیدن زیور آلات صدا دار ، نهی کرده است .

«
پوشش های ممنوع برای زن »

پوشیدن لباس نازک و بدن نما و نیز لباس ویژۀ مردان ، همچون لباس شهرت که باعث جلوه نمایی زن گردد و او را در انظار انگشت نما کند و نیز استفاده از لباس بیگانه در جهت تبلیغ و اشاعۀ فرهنگ کند ، برای زن ممنوع است . به این روایات توجه کنید :

روزی به یکی از صحابه پیراهنی نه بخشید و چون نازک بود به او توصیه کرد به همسرت دستور بده زیر آن لباس دیگری بپوشد تا بدنش از زیر آن نمایان نگردد . چند گروه را از جمله نی که خود را شبیه مردان سازند لعنت کرد . در روایتی رسول خدا دو گروه دوزخی را که در آینده در جامعۀ ی پدید می آیند معرفی می کند . ایشان دربارۀ گروه دوم می فرماید : « زمانی که پوشش دارند امّا اند ، کجراهه میروند ، دیگران نیزبه کجروی تشویق میکنند . گیسوانشان همچون کوهان شتر اسانی برآمده و مشخص است . [این ن] به بهشت وارد نخواهند شد و بوی آن را استشمام نخواهندکرد . »

در این روایات چند نکته نهفته است :

1.
برخی ن در عین داشتن پوشش، اند ؛ بدین جهت که یا پوشش آنان کامل نیست ، یا نازک است و یا آنقدر چسبان ، کوتاه و جلف است که برجستگیهای بدنشان کاملاً پیدا است .

2.
اینان علاوه بر پوشش نامناسب ، منشأ بروز حرکات نامناسب هم هستند . اشاره به این خصوصیت دارد که آنان با کرشمه راه می روند و دل مردان را می ربایند یا روسری و مقنعۀ خود را کج و تا نیمه بر سر می نهند یا با آرایش و زیور بیرون می آیند و خود را به نمایش می گذارند .

3.
آنان علاوه بر منحرف بودن خود از خط ، سعی در انحراف و همسو دیگران با خود دارند . تعبیر « همیلات » اشاره به این است که آنان به دیگران نیز می آموزند که همچون آنان رفتار کرده ، از ایشان الگو بگیرند .

4.
اینان موهای خود را به گونه ای آراسته و در پشت سر جمع می کنند که همچون کوهان شتر برجستگی آن از زیر مقنعه و روسری نمایان است .

«
پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی »

«
سعدی »

«
رویی که روز شبنم گر بکشد نقاب پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری

حیف باشد بر چنان تن پیرهن ظالم باشد بر چنان صورت نقاب

گر تو پری چهره نپوشی نقاب تو به صوفی به زیان آور

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

بارها گفته اند این روی به هر منمای تا ؟ نکند دیده هر بی بصیرت

ماه رخسار نپوشی تربت یغمایی تا دل خلقی از این شهر به یغما نرود »

«
ناصر خسرو »

«
زیر سخن است عقل پنهان عقل است عروس و قول است چادر

دانای سخن نکو کند باز از روی عروس عقل معجز

تو روی عروس خویش بنمای ای گشته جهان و خوانده دفتر

تا تو نیایی ننمایند هیچ دختر کان رویکهاتی از حجاب »

«
برگی از شریعت »

1.
اگر شوهر از زن خود بخواهد که برایش آرایش کند ، آیا اطاعت او در این زمینه هم واجب است ؟

همۀ مراجع ، اگر شوهر درخواست کند اطاعت او در این زمینه واجب است .

2.
بیرون بودن مقنعه و روسری از زیر چادر چه حکمی دارد ؟

همۀ مراجع : اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود اشکال ندارد ولی پوشاندن مو واجب است .

3.
پوشش بدن برای ن باید چگونه باشد ؟

همۀ مراجع : زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند .

آیت الله صافی : زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابراحتیاط واجب باید دست و صورت را نیز بپوشاند .

4.
پوشش لباس های تنگ و تحریک کننده که برجستگی های بدن در آن پیداست ، چه حکمی دارد ؟

همۀ مراجع : پوشیدن این نوع لباسها درفرض مذکور جایز نیست و باید آنان را با چادر یا مانتوی مناسب و گشاد بپوشد .

5.
زیورآلات زن اگر در معرض دید نامحرم باشد ، چه حکمی دارد ؟

آیات عظام بهجت صافی ، فاضل و وحید : باید از دید مرد نامحرم پوشانده شود .

آیات عظام مکارم و نوری : پوشاندن زیورآلات پنهانی از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن حلقۀ ازدواج و انگشتر واجب نیست .

آیت الله سیستانی : پوشاندن گردنبند از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن النگو ، دستبند ، حلقۀ ازدواج و انگشتر واجب نیست .

آیت الله تبریزی : پوشاندن زیورآلات پنهانی از دید نامحرم واجب است ولی پوشاندن انگشتری که پیش ن بزرگسال یا کمی پایینتر متعارف است واجب نیست .

6.
چادر بهتر است یا مانتو ؟

همۀ مراجع : برای زن کافی است که حجاب کامل را با هر لباس مناسبی در برابر مرد نامحرم رعایت کند . ولی بی شک چادر به عنوان حجاب برتر از ارزش والایی برخوردار است .

7.
نگاه های ممنوع و حرام کدام است ؟

- نگاه به چهرۀ آرایش کردۀ زن

- نگاه به زیورآلات زن

- نگاه به ع بی حجاب زن آشنا

- نگاه باریبه ( ترس افتادن به حرام )

-
نگاه به بدن مرد نامحرم ( به جز صورت و دست ها )

-
نگاه به تمام بدن زن نامحرم ( به جز صورت و دست ها تا مچ )

-
نگاه هوس آلود ( هر چند به صورت و دست ها و یا به بدن نجس )

هر وقت گفتم حجاب و عفت ...

حجاب برای زن به معنای ذلت نیست ؛ بلکه به معنای عصمت و حفظ زن است و نه فقط عصمت و حفظ زن بلکه ، عصمت و حفظ زن و مدد هر دوست . حجاب به معنی چادر نیست ؛ امّا چادر در نزد ما ایرانی ها که زن های ما از قدیم داشتند ، بهترین نوع حجاب است ؛ بدون چادر هم حجاب ممکن است . حجاب به معنای پوشیدن سالم [است] ، نه پوشیدنی که از نپوشیدن بدتر است .

به تعبیر روایات پوشیبدۀ که در عین پوشیدگی ، مثل انسان و است آن پوشیدنی به درد نمی خورد ؛ حجاب نیست ، پوشیدن سالم که سر و گردن و بدن و تمام سر تا پای بدن زن را پوشانده باشد ؛ البته صورت و دو دست را بسیاری فقها مستثنا می دانند ؛ البته در مواردی که صورت بدون آرایش و ساده باشد ؛ این هم معنای حجاب است . البته زن های ایرانی ، روش چادر را پیدا د که بسیار هم روش خوبی است . هم زیباست و هم منافی با زیبایی زن نیست و هم حجاب حافظۀ کامل است . نه هر حجاب را چه به شکل ایرانی ، چه به شکل عربی ، چه به شکل کشورهای دیگر که در هریک از کشورهای ی زنها یک جور حجاب خدا را حفظ می کنند . هرجوری که حجاب حفظ بشود . این نظ ، تأمین شده است . این ، یکی از پیش گیری های است .

«
چادر حجاب برتر »

بهترین گزینۀ حجاب ی در عصر حاضر که در قرآن و سیرۀ ن اهل بیت به ویژه فاطمه زهرا ریشه دارد چادر است . چادر بیش از هر لباسی حجم و حرکت بدن را می پوشاند و بزرگواری و فروتنی زن را در برابر احکام و ارزش های اخلاقی آشکار می سازد . چادر بیش ترین بار فرهنگی حیا و را با خود به همراه دارد و بیش از هر پوششی دست رد بر سینۀ نامحرم می زند درحالیکه پوشش هایی مانند مانتو این ویژگی را بصورت کامل ندارد زیرا وقار و معنویتی که در چادر مخصوصاً چادر مشکی هست در مانتو نیست .

چادر مشکی ، نگاه شکن است مرز بین رنگها ، رنگ های تیره و مشکی . در تأمین حجاب حداکثری بانوان در بیرون منزل ، مؤثر هستند . علاوه بر این ، رنگ مشکی پوشانندۀ رنگ های دیگر است و زیر آن ، هر لباس رنگی دیگری را که باشد ، می پوشاند . ضرب المثل معروف « بالاتر از سیاهی رنگی نیست » اشاره به همین واقعیت است که رنگ سیاه ، بدترین رنگهاست و تمام رنگهای دیگر ، در مقابل آن رنگ می بازند .

«
تاریخچۀ حجاب در اقوام و ادیان »

دورۀ اشکانیان : در این دوره نیز همانند گذشته حجاب ن ایرانی کامل بوده است . در اینباره چنین می خوانیم :

لباس ن اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین ، گشاد ، پرچین ، آستین دار و یقه راست بوده است . پیراهن دیگری نیز داشته اند که روی اوّلی می 1وشیدند و قد این یکی نسبت به اوّلی کوتاه و ضمناً یقه باز بوده است . روی این دو پیراهن چادری سر می د .

در جای دیگر آمده است : « چادر ن اشکانی به رنگ های شاد و ارغوانی و یا سفید بوده است . گوشۀ چادر در زیر یک تختۀ ف ی بیضی منقوش با دکمه که به وسیلۀ زنجیری به گردن افکنده شده بند است . این چادر به نحوی روی سر می افتاد که عمامه نوعی کلاه نه را در قسمت عقب و پهلوها می پوشانیده است . »

در کتاب « دپارتیلان » نیز آمده است : « ن عهد اشکانی قبایی تا زانو برتن می د با شنلی که برافکنده می شود و نیز نق داشتند که معمولاً به پس سر می آویختند . »

«
حجاب در قرآن »

حجاب برای ن از ضروریات است . واجب بودن حجاب از نظر قرآن ، سیره و سنت (ص) و ان معصوم (ع) و نیز به حکم عقل و اجماع رأی فقها و علمای امری ثابت است . واژۀ حجاب هفت بار در قرآن کریم آمده است و معنای کلمه در این هفت مورد چیزی است که از هرجهت مانع دیده شدن چیز دیگر شود . در قرآن کریم حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دل دارد . اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن ، بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد . آیاتی که بر وجوب حجاب برای ن دل دارند عبارتند از : آیۀ 31 سورۀ نور و آیات 59 ، 23 و 33 سورۀ احزاب که به هرکدام اشارۀ اجمالی می نماییم .


«
گرین ویل شمالی ا »

طبق اعلام این در سال 2008 - 2007 موارد ذیل استانداردهایی است که در « گرین ویل شمالی » به کار گرفته می شود و قاطعانه اعمال خواهد شود . همچنین در صورت وم ، حق اضافه موارد دیگر را دارد . - پوشش و آرایش دانشجویان باید تمیز و مرتب باشد و هیچ نوع پیراهن و بلوزی که شکم و ناف را نمایان سازد مجاز نیست و تاپ های مدل تنگ و مدل بند اسپاگتی ، تاپ های ورزشی با جلیقۀ بدون پیراهن مجاز نخواهد بود . کلاه و عینک آفت و بیگودی های مو در هیچ مکانی نباید استفاده شود به جز در محیط خوابگاه دانشجویان و باشگاه ها . هیچگونه لباس یا زینت آلاتی که نشان دهندۀ هرنوع بی حرمتی و کفر گویی یا دربرگیرندۀ عبارت وسوسه انگیز ، تبلیغات مشروبات الکلی ، تنباکو ، یا دیگر عبارت و نمادهای نامناسب است مجاز نمی باشد . امکان وجود شلوارک وجود دارد به شرط آنکه آنها به صورت مناسب و خوش سلیقه استفاده شود .لباسی که به صورت نامناسب اندام را نشان می دهد مجاز نمی باشد . دامن ها باید زیبا ، موقرانه و با اندازۀ مناسب بوده و کوتاه نباشد . رنگ مو مجاز نمی باشد . لباس و پوشش از نوع پیژامه خارج از خوابگاه مجاز نمی باشد . انواع شلوار ، شلوارهای راحتی و شلوارک ها باید تا خط کمر باشند . به دلایل امنیتی لباس ها و شلوارهای بگ مجاز نمی باشند . لباس نباید روی زمین کشیده شود . موارد و اقلام مربوط نامربوط آویزان از لباس از قبیل زنجیر یا دیگر موارد به نظر مناسب نیامده و مجاز نمی باشد . پوشیدن لباس های سبک گوتیک و آرایش مجاز نیست و زینت آلات بدن و صورت به جز گوشواره مجاز نمی باشد . آقایانی که رسماً نمایندۀ می باشد اجازۀ سوراخ گوششان را ندارند .

«
چهار سال حجاب ترکیه »

نتایج یک بررسی جدید در ترکیه نشان می دهد در چهار سال اخیر تعداد بانوان باحجاب در این کشور افزایش یافته است . تحقیق جدید که به عنوان دین ، « ییسیته و حجاب در زندگی روزمره » از سوی مؤسسۀ تحقیقاتی « جی . او . ان . دی . ای » ترکیه صورت گرفت نشان می دهد که در چهار سال اخیر تعداد بانوان باحجاب این کشور با هشت درصد افزایش از 2/64 درصد به رقم 4/69 درصد افزایش یافته است . این نظرسنجی در هشتم و نهم سپتامبر سال 2007 میلادی در 268 محله و روستای 176 شهرستان واقع در 41 استان ترکیه اجرا شده است . از روستا دو هزار و 639 زن و از محلات دو هزار و 65 زن و در مجموع 5 هزار و 289 زن در این بررسی شرکت نموده اند . در مقایسۀ این بررسی جدید با نظرسنجی سال 2003 میلادی مشخص می شود که تعداد بانوان بی حجاب با 16 درصد کاهش از 8/35 درصد به 6/3 درصد سیر نزولی داشته است .

7/4
درصد : میانگین افزایش رشد حجاب در میان بانوان ترکیه

4/4 افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان

2/6 درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان دبیرستان.

1/6
درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان راهنمایی

9/3 درصد افزایش رشد حجاب در میان تحصیل کردگان ابت .

حجاب در روایات ی

عفت نسبت به ن مردم : اعظم فرمودند : « نسبت به ن مردم ، عفیف باشید تا ن شما عفیف بمانند . »

شیوۀ پوشش : رسول گرامی « برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده نماید و به بدنش بچسباند . »

بوی جهنم : گرامی می فرمایند : « هر زنی که عطر استعمال کند و از منزل خارج شود و بر گروهی از افراد نامحرم عبور کند تا بوی عطر وی را استشمام نمایند چنین زنی کار است . »

توصیف ن نزد نامحرمان : رسول اکرم می فرمودند : « ی که زنی را برای مردی وصف نماید و آن مرد به واسطۀ آن وصف ، آلوده به گناه شود از دنیا نمی رود مگر اینکه مورد غضب الهی واقع شود . »
آیا بدحجاب بی دین است ؟!
درتوجیه بی حج می گویند خدا بزرگتر و مهربانتر از آن است که مثلاً به خاطر چند تارِ مو و ... انسان را مجازات کند . باید توجه داشت که این توصیه را می توان دربارۀ همۀ دستورات دینی به کار برد . مثلاً بگوییم خدا بزرگتر از آن است که به خاطر نخواندن چند رکعت ، خوردن چند تکه نان در ماه رمضان ، چند جمله غیبت ، تهمت زدن یا دروغ گفتن ، انسان را مجازات کند . خدا ارحم الراحمین است . آن وقت چه چیزی از دین باقی خواهد ماند و این درحالی است که حجاب از جمله دستورات دینی است که اثرات فقط فردی نیست و ابعاد اجتماعی مهمی دارد .
چادری ها خودشان ... ؟! بعضی می گویند چادری ها خودشان از همه بدترند . رعایت حجاب فقط با چادر میسّر نیست بلکه چادر حجاب برتر است . در تمامی اقشار مختلف جامعه ، از جمله پزشکان ، نظامیان و... ازهمه بدترند و هیچ نباید دیگر پزشک شود ؟! درقشر افراد بی حجاب هم رفتارهایی دیده می شود . نکتۀ اساسی و مهم اینجاست که ملاک است نه او که مدعی مسلمانی است . اگر فرد چادری به گناه های دیگری آلوده است حتماً به خاطر آن گناهان خداوند او را مجازات خواهد کرد ولی بخاطر حجابش به او پاداش خواهد داد .
چرا حجاب را بر ن واجب کرده است ؟
زیرا حجاب بهترین حافظ و حصاری که زن را ازخطر بیگانه حفظ می کند و زن بی حجاب همچون میوۀ درختی است که شاخۀ آن از دیوار با نخ به بیرون آویزان است و هر رهگذری به سوی آن دست درازی میکند یا مانند گلی است که هر به چیدن آن تمایل دارد .([1])
پوشیده بودن زن در جامعه نه تنها موجب تقویت بنیان خانواده است بلکه سبب حفظ ارزش زن و جلوگیری از ابتذال و تباهی او نیز می باشد . حجاب برای ن مانند صافی است که گوهر وجودش را از گزند خطرها و آسیب ها در برابر نامحرمان و بیگانگان مصونیت بخشیده و بیمه اش می نماید . به جامعه خصوصاً جوان ، آرامش می بخشد و مانع هرگونه گسترش فساد و گرایش به ا می شود .
عفت و حجاب
حضرت علی (ع) فرمودند : « روزی محضر اکرم (ص) بودم . آن حضرت پرسیدند : " چه چیزی برای ن بهتر از همه چیز است ؟ " هیچ یک از اصحاب نتوانست جواب مورد نظر (ص) را بگوید . پس پایان مجلس نزد فاطمه زهرا (س) آمدم و جریان سؤال نبی مکرم (ص) پدر بزرگوارشان را نقل . فاطمه زهرا (س) گفت : " بهترین چیز برای ن آن است که نه مرد نامحرمی آنها را ببیند و نه آنها مرد نامحرمی را ببینند " من نزد بازگشتم و پاسخ را گفتم . حضرت فرمود : " این جواب ازکیست؟ " گفتم : " از دخترتان فاطمه است . " (ص) تعجب د و گفتند : " فاطمه پارۀ تن من است ([2] ) . زن درّ است و جای آن در صندوق است . زن باید در حجاب و چادر حفظ شود و این احترام و تکریم او است و نه محدودیّت او . " »

صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل فرمودند : « اگر زنی بخواهد با وضع نامناسب در عروسی ، فواتح بازار ، گردشگاه ها و حتی های عمومی برود و شوهرش جلوگیری نکند یا از شوهرش بخواهد لباسهای نامناسب و نازک برای او تهیه کند و شوهرش چنان نماید ، خداوند او را با صورت به جهنم می افکند ([3] ) »

حضرت علی (ع) فرموده اند : « زن باید بخیل باشد ، چه در ج پول شوهر و چه نسبت به عفت خود . ([4] ) ن باید از نشان دادن بدن خود به غیر شوهرش بخل بورزد . »
حضرت جعفر صادق (ع) می فرمایند : « اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد وگرنه به خاک هم نمی ارزد .

و در این رابطه تفاوتی بین مردهای غریبه با نامحرم های فامیل ، مثل برادرشوهر و یا شوهرخواهر وجود ندارد و زن باید عفت خود را کاملاً حفظ کند تا موجودی ارزشمند در نزد خداوند و مردم به حساب آید .

روش های ترویج حجاب

1. آموزش حجاب در مدارس

2. تشویق

3. فعالیت های علمی ، فرهنگی ، هنری

4. ترویج فرهنگ غیرت « یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم و قودها و الحجاره » نگهداری خویش به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش است و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی در فضای خانه و خانواده است . اکرم فرموده است : « خداوند بینی هریک از مؤمنین را که غیرت نمی ورزند به خاک میمالد . » و نیز می فرماید : « غیرت از ایمان است . »

5.
نظارت لازم بر رسانه های جمعی

6. فعالیت های مؤثّر قوای سه گانه

7. تقویت پایه های حجاب

8. امر به معروف و نهی از منکر

« پایه های حجاب »

1.
ایمان به خدا و آ ت : ایمان به خدا و ترس از آ ت از مهمترین پایه های حجاب به شمار می رود . وقتی زن به خدای متعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای انسان تشریع کرده است ، بدون نقص و دارای فواید و آثار مثبتی است و همچنین باور کند که بی توجهی به احکام خدای تعالی خزلان دنیا و عذاب آ ت را به همراه دارد از حکم الهی حجاب استقبال می کند .

المؤمنین (ع) می فرماید : « انسان به وسیلۀ ایمان به کارهای خوب رهنمون می گردد . »

2.
آگهی

3. تقوا : پرهیزکاری یکی دیگر از پایه های حجاب است ی است . تقوای آدمی ضامن اجرای احکام خدا است و تا این پایۀ قوی در قلب خانمی شکل نگیرد ، لباس تقوا در برنخواهد کرد . ایمان بدون تقوا ، انسان را به سر منزل مقصود نخواهد رساند . حضرت المؤمنین (ع) فرمودند : « لا ینفع الایمان بغیر تقوی ایمان » بدون تقوا سودی نمی بخشد و در حدیث دیگری فرمودند : « شریفی بالاتر از تقوا نیست . »

چکیده

پوششی که از آن در کلمات فقها به « سنت » و در عرف متشرعه به « حجاب » تعبیر می شود ، از نیازهای اساسی زندگی و از نعمت های خداوند به بندگان خویش است . در مقابل ، فرهنگ برهنگی ، رهاورد دانسته شده است .

-
پوشش ، اختصاص به ن ندارد ، مردان نیز در این زمینه مسئولیت و تکلیف دارند . حد واجب پوشش در مردان در قلمر احکام تکلیفی ، پوشاندن از دید ناظر محترم است و لیکن حفظ عفت عمومی ایجاب می کند مرد به گونه ای در محیط خانه و اجتماع ظاهر شود که روح ایمان و فرهنگ در دل افراد و سطح جامعه تقویت گردد . و متدیینین و عرف متشرعه آن را منکر و بی حیایی تلقی نکنند .
-
پوشش لباس کفر ، لباس ویژۀ ن و زرباف و حریر و لباس شهرت برای مردان ممنوع اعلام شده است .
-
حد واجب پوشش زن در قلمرو احکام تکلیفی ، پوشیدن بدن از نامحرم جز گردی صورت و دست ها تا مچ است . نسبت به غیر از شوهر نیز احتیاط در پوشیدن بدن از ناف تا زانو است

- از بعد کیفی ، یعنی رنگ ، نوع دوخت ، مدل و مانند آن ، پوشش زن باید به گونه ای باشد که درخور شأن یک زن مسلمان پیرو فاطمه و حافظ حریم وی باشد و بیمار دلان به وی طمع نکنند . در چنین فضایی است که چادر به عنوان حجاب برتر برای زن مطرح است ، زیرا هم حیا و عفت او را در سطح جامعه حفظ می کند و هم زمینه ای برای تقرب او به خدا می گردد و پوشیدن شلوار و کفش بی صدا همراه چادر ، حجاب زن را تکمیل و زمینۀ هر نوع طمع ورزی نامحرمان هوس باز به وی را منتفی می سازد .

-
پوشیدن لباس نازک و بدن نما ، لباس ویژۀ مردان ، همچنین لباس شهرت و لباس بیگانه که موجب تبلیغ فرهنگ کفر می گردد ، برای زن ممنوع است .مشاهده متن کامل ...
بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گنابا
درخواست حذف اطلاعات
با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1453 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 178
بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر آزاد مجمتع ولی عصر تهران و گناباد

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

پیشگفتار

فصل اول کلیات پژوهش

1- مقدمه ................................. 2

2- بیان مسئله ............................ 4

3- اه پژوهش ........................... 7

الف) اه کلی........................... 7

ب) اه جزئی............................ 7

4- اهمیت موضوع پژوهش .................... 8

الف) ضرورت و اهمیت نظری.................. 8

ب) ضرورت و اهمیت عملی.................... 8

5- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش........... 9

6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها.......... 10

7- خلاصۀ پژوهش............................ 13

8- محدوده مطالعاتی پژوهش................. 14

فصل دوم ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

1- مقدمه ................................. 16

2- تعریف حجاب............................. 17

3- تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان 18

1) ادیان غیر الهی ........................ 18

2) ادیان الهی ............................ 21

4- انواع حجاب ............................ 29

5- اشکال پوشش ............................ 30

6- علت و فلسفه پیدایش حجاب................ 35

7- آثار و تبعات حجاب در جامعه ............ 41

8- 1) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه ... 42

1-1) آثار فردی رعایت حجاب در جامعه ....... 42

2-1) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه ...... 48

2) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه .... 56

9- عوامل تاثیرگذار در بدحج و بی حج .... 59

1) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحج و بی حج 60

2) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحج و بی حج 75

10- وضعیت حجاب در ایران و جهان ............. 104

11- چهارچوب نظری............................ 110

12- نتیجه گیری............................. 117

فصل سوم روش شناسی پژوهش

1- روش پژوهش ............................. 120

2- جامعه آماری ........................... 120

3- حجم نمونه و روش نمونه گیری ............ 120

4- ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)......... 121

5- روش جمع آوری اطلاعات.................... 122

6- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات... 123

فصل چهارم تحلیل یافته های پژوهش

1- مقدمه ................................. 125

2- ج گرایشی............................ 126

3- ج توصیفی یک بعدی.................... 127

4- جداول دو بعدی.......................... 136

فصل پنجم- نتایج پژوهش

1- بحث و نتیجه گیری ...................... 155

2- تنگناها و محدودیت های پژوهش ........... 158

3- پیشنهادهای پژوهش....................... 159

4- خلاصه پژوهش............................. 161

5- فهرست منابع ........................... 163

ضمائم.................................... 168

مقدمه

با مطالعه در انسان های نخستین مشاهده می کنیم آنها از برگ درختان و پوست حیوانات برای پوشش بدن خود و محافظت از تغییرات جوی و موانع طبیعی بهره می گرفته اند،تا عصر حاضر که با استفاه از تکنولوژی لباس ها و پو شش های متنوعی را تولید و استفاده می کنند و این نکته بر اهمیت استفاده از پوشش می افزاید.

ادیان نیز از پوشش به عنوان حجاب یاد می کنند و استفاده از آن را متذکر و عاملی جهت امنیت زن و جامعه و کاهش فساد جامعه می دانند و ن و مردانی که حجاب را رعایت
نمی کنند مورد نکوهش قرار می دهد.

حجاب پوششی است بین زن و مرد و زن طی آن زیبایی های جسمی خود را از مرد نامحرم می پوشاند در دین ،قرآن ن را به حجاب توصیه کرده است(آیه 31 سوره نور).

بدحج پوششی است که علاوه بر اینکه شکل و جنس پوشش رعایت شده ولی نحوه ی استفاده از آن صحیح نمی باشد و زنی که از پوشش استفاده می کند ولی به علت نادانی و ناآگاهی یا تعمداً آن را رعایت نمی کند. دچار حجاب زدگی شده است. و حتی ن دیگر از آن ها به عنوان بی عفت یاد می کنند که این خود نشان دهنده ی این است که حجاب در جامعه به عنوان ارزش پذیرفته شده است جزء فرهنگ ایرانی می باشد. طبق نظریه دورکیم در صورتی که فردی ارزش و هنجارهای جامعه ای را نادیده بگیرد جامعه را دچار تز ل می کند و جامعه او را تهدید می کند.

حجاب زدگی در جامعه آثاری بر جای می گذارد که عبارتند از سست شدن بنیاد خانواده ، به خطر افتادن نسل آینده ،افزایش فساد و بی بند وباری و ... .

از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حجاب زدگی می توان تبلیغات استعمارگران ،غرب زدگی ،خودنمایی و ...رانام برد.(ham mihan forum .htm)

کتابها و مطالب و تحقیقات بسیاری در زمینه حجاب نوشته و تالیف شده است. که از آن جمله می توان به کتاب مسئله حجاب از آیت الله مرتضی مطهری،حجاب در عصرما از محمدرضا اکبری ،فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی از غلامرضا حداد عادل،نام برد.


بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را م م می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حج شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه بدن خود را بپوشاند تا عزت و کرامتش درمقابل مرد بیگانه محفوظ بماند نه این که در مقابل مرد موجودی باشد و در عین حال هرگز مجبور به کناره گیری از جامعه نمی شود.

در ایران از اوا دوره ی قاجاریه به بعد هایی توسط خواهان و متجددین برای ن و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای ن ایران به فرهنگ باز شد و فکر زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط ن فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف ن به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین ن را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذ ت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از ن قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذ ت زن در نظر مرد این اه خنثی می شود زیرا حجاب سبب کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود.( عسگریwww.bashgah.net,1384,)

بدحج به خصوص در ده تا پانزده سال اخیر رشد زیادی کرده است به گونه ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردیده است. در ابتدا موضوع در حدی نبود که احساس خطر شود اما رشد پدیده بدحج در ایران روبه افزایش رفت ولی متولیانی که وظیفه شرعی و قانونی شان اجرای برنامه هایی برای علاج این پدیده بود هیچ اقدام را صورت ندادند ودر واقع اصلاً در این 28 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است که نتیجه هم بدهد.

طبق آمار ی که به دست آمده است فعلاً پدیده بدحج نیمی از جمعیت نه نه مردانه ویا این که فعلاً بخش نه ،را مورد توجه قرار داده است. ن نیمی از جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل می دهند.پدیده ی بدحج عمدتاً به سنین 15 تا 30 سال مربوط می شود چرا که ک ن و میانسالان و کهنسالان را با این مقوله کاری نیست. درهمان حال باید از رقم آنان 43 درصد جمعیت روستا نشین کشور را کم کرد و همچنین آمار دختران در شهر های کوچک هم باید از این آمار کم کرد و درنهایت عدد باقی مانده را میان حداقل 10 و حداکثر 15 شهر تقسیم نمود آنگاه در خواهیم یافت که ما در هر شهرستانی که بدحج در آن یک روند نامطلوب و غیر قابل تحمل است،با تعداد کمی افراد به نسبت آنچه تصور می شود مواجه می باشیم . در این جا به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم که در شر ایطی که اکثریت قاطع افراد در جامعه و از جمله خانواده های افراد بد حجاب از این موضوع رنج می بر ند،دستگاههای مسئول در نظام می توانند برنامه ریزی کنند و دریک دوره ی زمانی نه چندان طولانی شاهد کاهش چشم گیر این پدیده باشند.( بنی حسwww.mnarjes )

طبق نظریه دورکیم: مجموعه اعتقادات و احساساتی که درمیان معدل اعضای یک جامعه مشترک است و این مجموعه را می توان وجدان جمعی یا مشترک نامید و وجدان جمعی در پهنه جامعه شایع و منتشر است .این و جدان،مستقل از شرایط و وضع افراد است.افراد گذرا هستند و وی ماندنی و از نسلی به نسل دیگر نیز دگرگون نمی شود و نسل های متوالی را به یکدیگر مربوط می کند.

طبق این نظر فرهنگ نیز نسل به نسل به افراد منتقل می شود و به نسل های بعد می رسد و به عنوان وجدان جمعی در جامعه محسوب می شود.منشأ همبستگی اجتماعی اشتراک عده ای از حالات وجدان درمیان کلیه اعضای یک جامعه است.

بنا بر نظر دورکیم حجاب یک هنجار اجتماعی است که وجدان جمعی آن را قبول دارند.در جوامع چنانچه حجاب و ارزش رعایت شود جامعه از همبستگی برخوردار می شود یعنی حجاب به عنوان یک وجدان جمعی مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر حجاب رعایت نشود و تعدادی از آن تخطی کنند آن همبستگی از بین می رود.

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل و آثار سوء حجاب زدگی در دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی پرداخته می شود.


اه پژوهش

الف) اه کلی:

بررسی و شناخت علل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به منظور آگاهی و ارائه راه کار جهت پیشگیری از آثار سوء اجتماعی آن در خانواده و جامعه.

ب) اه جزئی:

1- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر .

2- بررسی و شناخت رابطه وضعیت تاهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر.

3- بررسی و شناخت رابطه درآمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر

4- بررسی و شناخت رابطه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

5- بررسی و شناخت رابطه استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر.


اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد.

1- آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

2- چرا در جامعه حجاب زدگی وجود دارد؟

3- به چه شکلی حجاب زدگی در جامعه توسعه می یابد؟

4- حجاب زدگی به چه میزان باعث تشنح در جامعه و خانواده می شود؟

5- عوامل اثر گذار در حجاب زدگی چه مواردی می باشد؟

ب) ضرورت و اهمیت عملی:سعی بر آن است که با استفاده از این تحقیق و اطلاعات ذکر شده درباره علت حجاب زدگی در خانواد ه و جامعه و آثار سوء آن در جامعه بکاهیم.

فرضیات :

1- به نظر می رسد بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

2- به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

3- به نظر می رسد بین میزان در آمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

4- به نظر می رسد بین محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.

5- به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد.


تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

1- سال ورودی به :یعنی سالی که فرد در کنکور ورودی قبول شده و برای ادامه تحصیل وارد می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) سال 81 و قبل از آن 2) از سال 81 تا 82 3) از سال 83 و بعد از آن

2- رشته تحصیلی : به آن شاخه ای که فرد هنگام قبولی در انتخاب می کند و در آن مشغول به تحصیل می شود گفته می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) ی 2)علوم اجتماعی و روانشناسی 3)سایر موارد

3-سن :

نظری: تعداد سالهای عمری که فرد در زمان تولد تاکنون گذرانده است.

عملی : سن با معرفه هایی نظیر سال ،ماه و روز سنجیده می شود که این جا منظور محقق از سن ،تعداد سالهای عمر می باشد که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) کمتر از 20 سال 2) از 20 تا 22 سال 3) از 22 سال به بالا

4- وضعیت شغلی:

نظری : منظور چگونگی پیشه و فعالیت مستمر و سازمان یافته فرد که دارای بعد اقتصادی است.

عملی : منظور از آن شامل طبقات زیر می باشد که اشتغال یا عدم اشتغال فرد در یکی از ارگانها لحاظ می باشد.

1) آزاد 2 ) تی 3)بیکار ،خانه دار و سایر موارد

5- وضعیت تأهل:

نظری : منظور از تاهل این است که دو نفر زن ومرد با یکدیگر قانوناً ازدواج کرده و با یکدیگر زندگی کنند.

عملی : منظور محقق در این جا از وضعیت تاهل از دو طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) مجرد 2) متأهل

6- اعضای خانواده :

نظری: اعضای خانواده انی هستند که یک خانواده را تشکیل می دهند که از معرفه های زیر خارج نمی باشد .

عملی : در این جا منظور محقق ازاعضای خانواده تعداد افراد خانواده است که در کنار هم زندگی می کنند که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) چهار نفر وکمتر 2) از پنج نفر تا شش نفر 3) از هفت نفر به بالا

7- در آمد خانواده :

نظری: در آمد خانواده مقدار پولی است که هر ماه یک خانواده از یک منبع در آمد برای گذران زندگی دریافت می کنند.

عملی : در آمد خانواده در این پژوهش منظور مقدار پول دریافتی بابت حقوق و اضافه کاری است و یا در آمدی است که با واحد ریال (تومان ) محاسبه می شود که از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) کمتر از سیصد هزار تومان 2) از سیصد هزار تا چهار صد هزار تومان

3) از چهار صد هزار تومان به بالا

8- وضعیت مسکن:

نظری: منظور از مسکن در این جا یعنی مکانی که تعدادی از افراد در آن کنار هم زندگی می کنند.

عملی: این متغیر از معرفه هایی نظیر دیوار،اتاق،آشپزخانه و مالکیت و استیجاری مشخص می شود که در این تحقیق منظور محقق از وضعیت مسکن مالکیت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد.

1) شخصی 2) رهن و اجاره 3) سایر موارد

9- تماشای تلویزیون :

به افرادی که در طول شبانه روز تلویزیون و برنامه های آن را تماشا می کنند اطلاق می شود. که این متغیر با معرفه هایی نظیر ساعات تماشای تلویزیون ،دفعات تماشای تلویزیون ،مکان تماشای تلویزیون و برنامه های مورد مشاهده شده سنجیده می شود که منظور محقق در این جا ساعات تماشای تلویزیون می باشد.

1) کمتر از یک ساعت 2) از یک ساعت تا دو ساعت

3) از سه ساعت به بالا

خلاصه پژوهش

1-روش پژوهش :

در این تحقیق از معیارهای کلی ،اکتشافی و توصیفی استفاده شده است .در معیار اکتشافی به بررسی میزان گرایش به حجاب زدگی در دانشجویان دختر جوان آزاد تهران و گناباد پرداخته شده است .

2- جامعه آماری:

در این تحقیق شامل دانشجویان جوان دختر از آزاد مجتمع ولی عصرتهران و آزاد گناباد می باشد که به صورت طبقه ای 100 نفر دانشجوی دختر جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند.

3- حجم نمونه :

شامل دانشجویان جوان دختر آزاد تهران به تعداد 50 نفر و دانشجویان جوان دختر آزاد گناباد به تعداد 50 نفر می باشد.روش نمونه گیری به صورت طبقه ای می باشد.

4- ابزار اندازه گیری(ابزارسازی):

ابزاراندازه گیری لیکرت و با استفاده از پرسشنامه می باشد و برای تحلیل داده ها از برنامه نرم افزارspss( تحلیل آماری) استفاده شد که در نتیجه جداول یک بعدی و دو بعدی و نمودارهایی را ارائه داد.

5-روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات به طریق پیمایشی می باشد و براساس سوالاتی که در مورد موضوع تحقیق مطرح شد به آثار مکتوب موجود در کتابخانه مراجعه شد . اسناد مکتوب در این تحقیق شامل رو مه ها ،مجلات،کتب و اینترنت می باشد.

6- روش تجزیه و تحلیل (آماری )اطلاعات:

شیوه سنجش و اندازه گیری متغیرها ،پرسشنامه و آزمون و تحلیل و تفسیر داده ها با کد گزاری و spss به لحاظ روش های آماری می باشد و مقیاس های اندازه گیری اسمی ،ترتیبی و رتبه ای می باشد .

محدوده مطالعاتی پژوهش:

این تحقیق در حوزه جامعه شناسی انحرافات و جامعه شناسی دینی و به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

مقدمه:

مفهوم پوشش زن در این است که زن در معا با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

علت و فلسفه ایجاد حجاب حفظ آرامش و امنیت زن، تحکیم خانواده و احترام به زن و سلامت نسل آینده می باشد.

با بررسی و مقایسه حد و کیفیت حجاب در ادیان ملاحظه می گردد که حجاب د رادیان دیگر به نسبت از شدت بیشتری برخوردار بوده است و دین سعی در تسهیل آن نموده است. پس به این ترتیب این نیست که حجاب را به وجود آورده بلکه آن را به شکلی قانونمند کرده تا به صورت متعادل با روحیه ی زن ها سازگار باشد.

وضعیت حجاب در کشور ما به نسبت کشورهای غربی از وضعیت بهتری برخوردار می باشد. ولی با این حال این وضعیت برای یک کشور انقل و ی مناسب نیست و در این چند سال ارزشها و فرهنگ ما رشد چندانی نداشته اند.

زن ها به علت این که از لحاظ عاطفی احساس امنیت نمی کنند می خواهند با پناه بردن به بدحج احساس آرامش و امنیت نمایند. یا این که ن با طرز لباس و آرایش های زننده و جلف که نمود بدحج می باشد می خواهند با اقدامات ت مخالفت کنند که از عوامل اثرگذار در حجاب زدگی خانواده گروه دوستان، رسانه های جمعی، عدم نظارت دقیق اجتماعی، ضعف باورها و اعتقادات دینی و مذهبی، خودنمایی و .... می توان نام برد.

حجاب زدگی در همه طبقات اجتماعی به چشم می خورد ولی در طبقات مرفه بیشتر می باشد و افرادی که از طبقات پایین جامعه دچار بدحج شده اند به علت ناآگاهی و نادانی دست به این کار زده اند. برای حل این معضل باید آگاه سازی و فرهنگ سازی، صورت بگیرد و نیز الگوهای بهتری برای مردم مدنظر قرار داد.

تعریف حجاب[1]:

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حجاب. بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست. آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت می گیرد. (مطهری، 1373، ص 78).

پوششی را که برای ن مقرر کرده بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. مفهوم پوشش زن در این است که زن در معا با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد. (کوهستانی، 1383، ص 134).

بنابراین حجاب زن 1- حجاب، حافظ وقار، شخصیت، کرامت، اص و عظمت زن و حافظ زیبایی و منافع او برای شوهر است. 2- حجاب در مصونیت است نه محدودیت (همان منبع، همان صفحه)

تاریخ پوشش حجاب ن به آفرینش اولین انسان های روی زمین یعنی آدم و حوا برمی گردد. بنابر مفاد آیات قرآن کریم آنان دارای لباس بوده اند اما بر اثر خوردن از شجره ممنوعه پوشش خود را از دست داده و بلافاصله به پوشاندن خود اقدام کرده اند. قبل از نیز در میان بعضی از ملل حجاب وجود داشته است. طبق شواهد تاریخی در ایران باستان نیز حجاب بوده است. در نیز از آغاز نزول قرآن آیات شریفه بیانگر وجوب حجاب در میان ن مسلمان است و ن نیز به رعایت این قوانین الهی اهتمام ورزیده اند و این سنت حسنه درمیان ن مسلمان استمرار یافته است. دستورهای پیرامون آیات حجاب در احیای فرهنگ و پاکدامنی و سلامت خانواده و اجتماع بسیار مؤثر بود و تحول چشم گیری ایجاد شد به طوری که عایشه همسر در ارتباط با این وضعیت چنین نقل می کند «مرحبا به ن انصار همین که آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان مانند گذشته بیرون نیامد و همه ی آنان سرخود را با روسری های مشکی پوشاندند» (جلیلی، 1383، ص 79).

تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان

باورها و اعتقادات در عرصه جهانی دو دسته اند که دارای منشأ الهی و آسمانی اند، مثل اعتقادات مربوط به یهود، یت و حتی از جهاتی زرتشتی و آئین مقدس در و دسته دیگر زائیده افکار فلاسفه، صاحب نظران، خیرخواهان، مصلحان و احیاناً سیاست بازان، مدعیان دروغین، جاهلان که ساخته دست بشرند مثل آئین کنفوسیوس، بو ، برهمایی، بهایی و .....

عقیده و باور ما این است که در ادیان الهی آن ها که به دور از تحریف و دست خوردگی هستند به حمایت از زن برخواستند و او را آفریده ای الهی که مورد احترام خداوند است معرفی کرده اند دلیل آن هم بسیار روشن است زیرا خدا را بالاتر و بزرگتر از آن می بیند که آفریده هایی چون زن و مرد داشته و یکی را بر دیگری بی حساب ترجیح دهد و یا به شکنجه و آزار و استثمار زن توسط مرد رضایت دهد. در مورد ادیان غیرالهی که انعکاسی از شه و روحیه ی مردم است، مسئله ممکن است به صورت های دیگری باشد. ما ذیلاً به چند مورد از آن اها اشاره می کنیم.
مشاهده متن کامل ...
حجاب و پوشش در ادیان زرتشت، یهود و یت
درخواست حذف اطلاعات

 


 چکیده

براساس جهان‏بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده‌دار رس ب معرفت، تهذیب نفس و اصلاح جامعه است. و حیات او در جهان آ ت نیز استمرار دارد. علاوه بر حفظ کرامت انسان، استعدادهای معنوی و عقلانی بشر در پرتو رهیافت‏های فطری و هدایت‏های وحیانی شکوفا می‌شود. حجاب و پوشش از جمله موضوعاتی است که رعایت آن موجب حفظ کرامت انسان است.

برخی معتقدند پوشش و حجاب، صرفاً نتیجه تعامل فرهنگی بین فرهنگ‌هاست. در نتیجه ادیان الاهی در مورد چگونگی حضور زن در برابر نامحرم، قانونی خاص ندارند. از دیدگاه ایشان، آنچه امروز به صورت دستوری شرعی درآمده، مستندی شرعی ندارد. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی، به تحقیق درباره صحت و سقم این نظر پرداخته و مستندات دینی پوشش و حجاب را در سه دین زرتشت، یهود، یت تبیین و تشریح کرده است.

کلید واژه‌ها: حجاب، پوشش، ، زرتشت، یهود، یت.

 

مقدمه

حجاب به معنای «پوشاندن بدن زن در برابر نامحرم» از احکام ضروری دین است. در دیگر ادیان الاهی از جمله آیین زرتشت، یهود و یت نیز، این حکم با تفاو‌ت‌هایی کم‌و‌بیش وجود دارد. پوشش و از آن جهت که امری فطری و برای حیات اجتماعی انسان ضروری است، در ادیان و مذاهب الاهی دارای جایگاه خاصی است. همة ادیان آسمانی، حجاب و پوشش را بر زن واجب و لازم شمرده‏اند و جامعه بشری را به سوی آن فراخوانده‏اند؛ زیرا حیا و وم پوشش به طور طبیعی در نهاد ن به ودیعت نهاده شده و احکام و دستورهای ادیان الاهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است.

بر اساس اصل وم هماهنگی و تناسب آفرینش و قانون‌گذاری که قرآن بدان اشاره دارد، «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ...» (روم: 30)، خداوند لباس و پوشاک را در لابه‌لای نعمت‏های بی‌کرانش به بشر ارزانی داشت و فرمود: «یا بنی ءادمَ قد انزلنا علیکم لباساً یُوارِی سوءَاتکم و ریشاً و‌...» (اعراف: 26‌). خداوند اشتیاق درونی ن به «حجاب» را با تشریع قانون پوشش مستحکم ساخت تا گوهرِ هستی «زن» در صدفِ پوشش حفظ شود و جامعه از فرو رفتن در گرداب فساد و تباهی نجات یابد. بی‌تردید جهان‌بینی و انسان‌شناسی هر فرهنگ و مکتب، نقش اساسی و مهمّی در انتخاب نوع و کیفیت پوشش دارد.1

گرچه انتخاب لباس و پوشاک برآیند‌ شه و اراده آدمی‌است، ولی بر بینش و اراده انسانی نیز تأثیر می‏گذارد و می‏تواند به عنوان زمینه‏ساز تعالی یا انحطاط فردی و اجتماعی نقش‌آفرینی کند. بنا به گواهی متون تاریخی، در بیشتر قریب به اتفاق ملت‏ها و آیین‏های جهان، حجاب در بین ن معمول بوده است. حجاب در طول تاریخ، فرازونشیب‏های زیادی را طی کرده و گاهی با اِعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته؛ ولی هیچ‏گاه به‏طور کامل از بین نرفته است.

در آیین زرتشت، یهود و یت، حجاب بر ن امری لازم بوده است. کتاب‏های مقدس مذهبی، دستورات و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان، بهترین گواه بر اثبات این مدعاست.

مفهـوم‌شناسی حجاب

حجاب، واژة عربی است و زبان‌شناسان عرب، برای آن، دو معنای اصلی برشمرده‌اند:

1. حجاب، به مفهوم مانع و حایل میان دو چیز است؛ خواه از امور مادی و اشیای محسوس باشد و یا از امور معنوی و غیر محسوس. «حجب و حجاب به معنای منع از وصول و رسیدن دو چیز به همدیگر است».2

همچنین در مصباح آمده است:

حَجَبَ به معنای منع است؛ از این‌رو، به پوشش، حجاب گفته می‌شود؛ زیرا پوشش، مانع از مشاهده می‌شود. به دربان، حاجب گفته می‌شود؛ چون مانع و بازدارندة از ورود دیگران است. اصل معنای حجاب، جسمی است که بین دو جسد حائل می‌شود و گاه بر امور معنوی نیز به کار می‌رود؛ از این‌رو، گفته شده است: «عجز» حجاب میان انسان و مراد او، و «معصیت» حجاب بین بنده و پروردگار اوست.3

2. حجاب به معنای ستر و پوشش

صحاح اللغه معنای پوشش را برای حجاب یادآور شده و گفته است: «حجاب یعنی پوشش وحجاب درون انسان؛ یعنی آنچه که بین قلب و سایر آن حائل می‌شود.»4

چنان‌که ابن‌منظور نیز در لسان العرب، حجاب را به معنای ستر دانسته و گفته است: «حجاب به معنای ستر و پوشش است؛ «حجبه» یعنی آن را پوشانید؛ زن محجوب، زنی است که پوشیده باشد».5

اما استفاده از واژة حجاب، در مورد پوشش زن، اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و به خصوص در اصطلاح فقها، کلمه «ستر» که به معنای پوشش است، به کار می‌رفته. فقیهان چه در کتاب الصلوة6 که این مطلب را بیان کرده‌اند، واژه «ستر» را به کار برده‌اند، نه کلمه «حجاب» را. قرآن کریم، در سوره مبارکه نور و احزاب، حدود پوشش و تماس‌های زن و مرد را ذکر کرده است؛ بدون آنکه کلمه «حجاب» را به کار برده باشد. آیه‌ای که در آن واژة «حجاب» به کار رفته است، مربوط به ن اکرمˆ است.7 معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه‌گری و خودنمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است؛ بی‌تردید حجاب در این اندازه، یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری بوده و همه طوایف ی بر آن اتفاق نظر دارند. رسول اکرمˆ به اسماء فرمود: همین که دختر به حد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود؛ مگر این و آنگه حضرت اشاره به مچ دست به پایین و صورتشان د.8 از صادق(ع) پرسیده شد. آیا آرنج زن تا مچ از قسمت‌هایی است که باید از نامحرم پوشاند؟ فرمودند: بلی، آنچه زیر روسری قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشانده شود.9

مفهوم‌شناسی

« » نیز واژه‌ای عربی است که با فرهنگ ی و دینی وارد زبان فارسی شده است. « » را به معنای خود نگه‌داری و بازداشتن نفس انسانی از محرمات و خواهش‌های دانسته‌اند. راغب در مفردات می‌گوید:10 «عفّت، ح نفسانی است که مانع تسلّط بر انسان می‌شود و انسان عفیف ی است که با تمرین و تلاش مستمر و پیروزی بر ، به این ح دست یافته باشد.» در قاموس قرآن آمده است: «عفّت، به معنای مناعت است. در شرح آن گفته‌اند: ح نفسانی است که از غلبة بازدارد. پس باید عفیف به معنای خودنگهدار و با مناعت باشد».11

« » اصطلاحی اخلاقی است. عالمان اخلاق، را در شمار مهم‌ترین فضایل اخلاقی جای داده‌اند و فیلسوفان در حکمت عملی به آن پرداخته‌اند. ملاصدرا در اسفار  را چنین تعریف می‌کند: « ، است که منشأ صدور کارهای معتدل می‌شود؛ نه ‌دری می‌کند و نه گرفتار خمودی می‌شود».12

خواجه نصیرالدین طوسی در تعریف آن می‌نویسد: « آن است که نیروی مطیع عقل باشد تا تصرف او به اقتضای رأی او بود و اثر خیریت در او ظاهر شود و از تعبد هوای نفس و استخدام لذات فارغ».13

علامه سیدمحمد‌حسین طباطبائی، را از اصول سه گانه فضیلت‌های اخلاقی می‌داند که صبر، حیا، ایثار، سخاوت، و... بر شاخه آن می‌روید. او پس از آنکه قوای ، غضبی و فکری را منشأ و خاستگاه تمام اخلاق انسانی برمی‌شمرد، می‌گوید: «حد اعتدال در قوة « » و افراط و تفریط در آن«شَرَه» و «خمود» نامیده می‌شود».14 بر این اساس ، معنایی فراخ‌تر از پاک‌دامنی و پالودگی از ا و دارد. قرآن کریم و نصوص روایی نیز، را در معنای وسیع‌تر از و پاکی به کار برده و آن را به معنای در پیش گرفتن رویه اعتدال، خودنگه‌داری، تسلط بر خویشتن، صبوری و ایستادگی در برابر کام‌جویی ناروا می‌داند که در حوزه تمایلات جسمی‌ و می‌گنجد و نفس انسانی خواهان برآورده شدن بی‌قید و شرط آن نیازهاست. در شمار شواهد قرآنی که بیان‌گر این معناست، می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

1. در سورة مبارکة « نور» پس از آن‌که خداوند مسلمانان را ترغیب به ازدواج و همسرگزینی می‌کند و به مؤمنان دستور می‌دهد ن و مردان بی‌همسر را همسر دهند، می‌فرماید: «و انی که زمینه‌ای برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاک‌دامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند» (نور:33).

چنان‌که در این آیه، به معنای خویشتن‌داری از گناه و شکیبایی در برابر کمبودهای زندگی و نیازهای آمده است.

2. در سورة مبارکة بقره، گروهی از نیازمندان و فقیران، به و خویشتن‌داری توصیف و ستایش شده‌اند. آنان انی هستند که از یک‌سو توان و نیرو برای کار و ب معاش ندارند و از سوی دیگر، در عین نیازمندی و تهی‌دستی، از گ و اظهار نیاز پرهیز می‌کنند. چندان که اگر ی از نزدیک به حال ایشان آگاهی نداشته باشد، آنان را بی‌نیاز می‌انگارند. «(انفاق شما، مخصوصاً باید) برای نیازمندانی باشد که در تنگنا قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای به دست آورند) و از شدت خویشتن‌داری، افراد ناآگاه، آنان را بی‌نیاز می‌پندارند؛ اما آنها را از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند». (بقره:273). در این آیه، واژة « » در معنایی فراتر از به کار رفته است، و آن عبارت است از: معیشتی و اقتصادی.

پوشش و حجاب پیش از آیین زرتشت

نخستین مردمی که به سرزمین ایران آمدند، آریایی‏ها بودند. آنان به دو گروه عمده «مادها» و «پارس‏ها» تقسیم می‏شدند.15 با اتّحاد مادها، ت «ماد» تشکیل شد. پس از مدّتی پارس‏ها توانستند ت ماد را از بین ببرند و سلسله‏های هخا ان، اشکانیان و ساسانیان را بنیان‌گذاری کنند.16 پژوهش‏ها نشان می‏دهد که ن ایران‌زمین از زمان مادها، که نخستین نان این دیار بودند، دارای حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چین‏دار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی لباس‏ها بوده‏اند.17 این حجاب در دوران سلسله‏های مختلف پارس‏ها نیز معمول بوده است. بنابراین در زمان بعثت زردشت و قبل و بعد از آن، ن ایرانی حج کامل داشته‌اند. برابر متون تاریخی، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند، شلوار و چادر رایج بوده است. ن هر چند با در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‏ د و هم‌پای مردان به کار می‏پرداختند، ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط‌های فسادانگیز همراه بوده است.

جایگاه فرهنگی پوشش در میان ن نجیب ایران‌‏زمین به گونه‏ای است که در دوران سلطه کامل شاهان، هنگامی که خشایارشاه به ملکه «وشی» دستور داد که بدون پوشش به بزم بیاید تا حاضران، زیبایی اندام او را بنگرند، وی امتناع کرد و از انجام فرمان پادشاه سر باز زد. به دلیل این س یچی، به حکم دادوَران، عنوان «ملکه ایران» را از دست داد. نقل این داستان در عهد عتیق چنین آمده است:«... امر فرمود وشتئ ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را به خلایق و سروران نشان دهد؛ زیراکه نیکو منظر بود اما؛ وشتئ نخواست...»18

پوشش و حجاب پس از نبوت زرتشت

در زمان ساسانیان که پس از نبوت زردشت است، افزون بر چادر، پوشش صورت نیز در میان ن اشراف معمول شد. به گفته ویل دورانت، پس از داریوش، ن طبقات بالای اجتماع، جرئت نداشتند جز در تختِ روانِ روپوش‌دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنان اجازه داده نمی‏شد که آشکارا با مردان آمد و رفت کنند. ن شوهردار حق نداشتند هیچ مردی حتی پدر و برادرشان را ببینند. در نقش‏هایی که از ایران باستان بر جای مانده است، هیچ صورت زنی دیده نمی‏شود و نامی از ایشان نیامده است.19 تجلیّات پوشش در میان ن ایران چنان چشم‏گیر است که برخی از‌ شمندان و تمدن‏نگاران، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب در جهان معرفی کرده‏اند.20

از آن‌جا که مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است و ایشان در زمینه اصل حجاب و پوشش ن در جامعه خویش کمبودی نمی‏دیده است، با تأیید حدود و کیفیت حجاب رایج آن دوران، کوشید با پندهای خود، ریشه‏های درونی حجاب را تعمیق و مستحکم کند و عامل درون را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواری حجاب معمول قرار دهد.

البته در دین زرتشت، لباس با کیفیت خاصی برای حجاب ن واجب نشده است؛ بلکه لباس رایج آن زمان که شامل لباس بلند، شلوار و س وش (یعنی چادر یا شنلی بر روی آن) بوده، مورد تقریر و تنفیذ قرار گرفته است. هر چند استفاده از «سِدرِه و کُشتی» (لباس مذهبی ویژه زرتشتیان) توصیه شده است.21 البته بر هر مرد و زن واجب است که هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش، سر خود را بپوشاند. بنا به گفته مؤبد «رستم شهرزادی» پوشش ن باید به گونه‏ای باشد که هیچ‌یک از موهای سرِ زن از س وش بیرون نباشد.22 در ده اوستا، به طور صریح چنین آمده است: «نامی زت واجیم، همگی سر واپوشیم و همگی و کریم بدادار هورمزد»؛23 یعنی همگان نامی ز تو بر گوییم و همگان سر خود را می‏پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا می‏کنیم.

براساس آموزه‏های دینی، یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به ن دوری جوید و حتی از به کارگیری چنین مردانی خودداری کند. در ‌اندرز «آذر بادمار اسپند» مؤبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم (نگاه ناپاک ) را به معاونت خود قبول مکن».24

پوشش موی سر و داشتن نقاب بر چهره، پس از سقوط ساسانیان نیز ادامه یافته است. به این نمونه بنگرید: پس از فتح ایران، هنگامی که سه تن از دختران ری‏، شاهنشاه ساسانی را برای عمر آوردند، شاه‌زادگان ایرانی همچنان با نقاب، چهره خود را پوشانده بودند. عمر دستور داد تا پوشش از چهره برگیرند تا یداران پس از نگاه، پول بیشتری مبذول دارند. دوشیزگان ایرانی خودداری د و به مأمور اجرای حکم عمر، مشت زده، آنان را از خود دور ساختند. عمر بسیار خشمناک شد. ولی علی(ع) او را به مدارا و تکریم آنان سفارش فرمود.25

در کیش آریایی ن محجوب و محترم بودند. ن ایرانی برای حفظ حیثیت طبقه ممتاز و ایجاد حدودی که آنان را از ن عادی و طبقه چهارم امتیاز دهد، صورت خود را می‌پوشاندند و گیسوان خود را پنهان می‌داشتند؛ از این‌رو، محجوب بودن «پوشش صورت» به ن برتر جامعه اختصاص داشته است. آیین زردشت که تاریخ آن را بین 1300 تا 2300 قبل از گفته‌اند. آیین پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است؛ از این‌رو، انسان‌ها را به پاکی و پاک‌دامنی فرا می‌خواند. در نقاشی‌ها و کنده‌کاری‌های باستانی ایران بسیار کم از زن تصویری به چشم می‌خورد. اگرچه ن کدبانوی خانه و مدیر و مدبر امور خانواده بودند، ولی حفظ حرمت ایشان با پوشیده داشتن ایشان رعایت می‌شد تا پاک‌دامنی آنها حفظ شده و از هر آسیبی در امان باشند.26

رابطه حجاب و عفت در آیین زرتشت

، طهارت درونی و نوعی حجاب باطنی است. از آنجای که انسان، ذاتاً موجودی است دارای دو بعد الاهی و مادی، باید به او آموخت که اگر همه یک‌سان آمده‌ایم، اما برای رجعت بهتر، آنانی در اولویت هستند که دارای درونی آراسته‌تر باشند و در صورت تلاش و برنامه‌ریزی صحیح، نفس خویش را در مسیر انسانیت رشد دهند؛ اما آنانی که در مسیر حیوانیت و خواسته‌های نفسانی خود حرکت کنند، این نشان از نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای تأدیب نفس خویش است. درواقع واژه «عفت» بر کنترل شهوات و جلوگیری آن در وج از مرز اعتدال تلقی می‌شود از این‌رو، به پند و ‌اندرزهای «اشو زرتشت» بنگرید تا تلاش وی برای تعالی و آموزش مبانی حجاب و بیان وم توأم نمودن حجاب ظاهری با عفّت باطنی، روشن‏تر شود. او می‏فرماید:

ای نوعروسان و دامادان! ... با غیرت، در پی زندگانی پاک‏ بر آیید.... ای مردان و ن! راه راست را دری د و پیروی کنید. هیچ گاه گردِ دروغ و خوشی‏های زودگذری که تباه‌کننده زندگی است، نگردید؛ زیرا لذّتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده‏ای است که با شیرینی درآمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این‌گونه کارها، زندگانی گیتی خود را تباه مسازید. پاداش رهروان نیکی، به ی می‏رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس نخواهد بود. فریب‌خوردگانی که دست به کردار زشت زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان وش و فریاد و ناله است.27

مستندات فقهی پوشش در آیین زرتشت

چنین استناد فقهی رسماً به عنوان احکام حجاب در این دین قابل دسترسی نیست؛ اما از مطالب مذکور می‌توان چنین حکمی‌را اقتباس کرد؛ زیرا همان‌طورکه بیان شد، مرکز بعثت «اشو زرتشت» ایران بوده است28 و حضرت در زمینه اصل حجاب و پوشش ن در جامعه خویش کمبودی نمی‏دیده است؛ از این‌رو، با تأکید حدود و کیفیت حجاب متداول آن زمان، کوشید با ‌اندرز خود، پایه‌های درونی حجاب را تعمیق و مستحکم کند و عامل درونی را ضامن اجرا و پشتوانه استمرار و استواری حجاب معمول قرار دهد. به این دلیل، در این خصوص صریحاً امری صادر نشده و صرفاً با چنین کلماتی، پاکی را متذکر می‌شود: « از تو، ‌ای مرد خواهش می‌کنم پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز و از تو، ‌ای زن خواهش می‌کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز».29

بر این اساس یک زردشت مؤمن باید به این امور ملتزم باشد: 1. دوری از نگاه به زن نامحرم؛ 2. پرهیز از ازدواج با مردانی که چشم نا‌پاک دارند. در ‌اندرز «آذربادمار اسپند» مؤبد موبدان آمده است: «مرد بدچشم( نگاه ناپاک) را به معاونت خود قبول مکن»؛30 از این‌رو، برای مردان لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در این آیین، لباس متداول زمان یعنی شلوار و س وش یا چادر یا شنل مورد تأکید قرار گرفته است؛ از این‌رو، می‌توان گفت به لحاظ رعایت حجاب هیچ ومی به امر وجوب آن صورت نگرفته است. هر چند استفاده از سِدرِه و کُشتی (لباس مذهبی ویژه زرتشتیان) سفارش شده است. البته بر هر مرد و زن واجب است هنگام انجام مراسم عبادی و نیایش، سر خود را بپوشاند و پوشش ن باید به گونه‏ای باشد که هیچ‌یک از موهای سرِ زن از س وش بیرون نباشد. در ده اوستا، به طور صریح چنین آمده است: «نامی زت واجیم، همگی سر واپوشیم و همگی و کریم بدادار هورمزد»، یعنی همگان نامی ز تو برگوییم و همگان سر خود را می‏پوشیم و آنگاه به درگاه دادار اهورمزدا می‏کنیم.31

حال آیا صرفا ًبا تأکید بر امر حجاب، می‌توان گفت دین زردشت حجاب زن را ا امی می‌داند؛ چون بر امری که مردم ملتزم بودند، باز تذکر داده است؟ از طرفی، پوشش در معابد نه تنها برای ن واجب است، بلکه برای مردان نیز این مهم و واجب شمرده شده است. البته می‌توان گفت امر وجوب در این نص، تذکری است برای پوشش مردان در معابد که با ابعاد معنوی زمان مرتبط باشند؛ یعنی نوع پوشش و چگونگی حضور در معابد و مراسم در جذب و احساس معنویت مؤثر بوده است. البته یک نمونه افراطی از حجاب را نیز می‌توان مشاهده کرد؛ آنجا که ن شوهردار حق نداشتند، هیچ مردی ـ حتی پدر و برادرشان ـ را ببینند. به احتمال زیاد این مقدار تأکید، صرفاً از تمایزات فرهنگی پدید آمده باشد.32

گونه‌های حجاب در زرتشت

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان یک تقسیم‌بندی دیگری از مباحث ارائه داد و حجاب در آیین زردشت را به پوششی، رفتاری و گفتاری تبیین و تقسیم کرد.

حجاب پوششی: آن گونه که متون تاریخی یاد د، در همه آن زمان‏ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند، شلوار و چادر امری رایج در فرهنگ و دین مردمِ آن زمان بود و ن هر چند با ، در محیط بیرون خانه رفت و آمد می‏ د و همپای مردان به کار می‏پرداختند. ولی این امور با حجاب کامل و پرهیز شدید از اختلاط‌های فسادانگیز صورت می‌یافت.33

حجاب رفتاری و گفتاری: در نظام دینی و فرهنگی زمان آیین زرتشت، ن طبقات بالای اجتماع، می‌بایستی در تختِ روانِ پوشیده و محفوظ از خانه بیرون بیایند و هرگز مجاز نبودند با مردان رفت و آمد و گفت‌وگو داشته باشند. ن پس از ازدواج، اجازه نداشتند هیچ مردی ـ حتی پدر و برادرشان ـ را ببینند.34

پوشش وحجاب درآیین یهود

همه مورخان از حجاب سخت ن یهودی سخن گفته‏اند.35 ویل دورانت می‏گوید:

گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از طرف فقهای دین ممنوع گردیده بود....‌.دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها ب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می‏شمردند. با این‌همه تدریس خصوصی برای اِناث مجاز بود.36

نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت.37 زندگی آنان، علی‏رغمِ تعدد زوجات، به طرز شایان توجّه‌، منزّه از خطایا بود. ن آنان، دوشیزگانی محجوب، همسرانی کوشا، مادرانی پُرزا و امین بودند و از آنجاکه زود وصلت می‏ د، ا به حدّاقل تخفیف پیدا می‏کرد.38

تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی نموده، می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروهِ خداوند خدای توست.39خداوند می‏گوید:

از این جهت که دختران صهیون متکبرند و با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏ امند و به پای‏های خویش خلخال‏ها را به صدا می‏آورند* بنابراین، خداوند فرق سر دختران صهیون را کَلْ خواهد ساخت * و در آن روز، خداوند زینت خلخال‏ها و پیشانی‏بندها و هلال‏ها را دور خواهد کرد* و گوشوارها و دستبندها و روبندها را * و دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردان‏ها و تعویذها را * و انگشترها و حلقه‏های بینی را * و رخوت نفیسه و رداها و شال‏ها و کیسه‏ها را * و آینه‏ها و کتان نازک و عمامه‏ها و برقع‏ها را * و واقع می‏شود که به عوض عطریّات، عفونت خواهد شد و به عوض کمربند، ریسمان و به عوض موی‏های بافته، کَلی و به عوض ‏بند، زنّار پلاس و به عوض زیبایی، سوختگی خواهد بود * مردانت به شمشیر و شجاعانت در جنگ خواهند افتاد * و دروازه‏های وی، ناله و ماتم خواهند کرد و او اب شده، بر زمین خواهد نشست.40

افزون بر این در کتاب مقدس، وجوب پوشاندن موی سر41  وم پرهیز از ن فریب‌کار و بیگانه:42 نهی از لمس و تماس‌43 و واژه چادر44 نقاب45 و برقع‏46آمده است. به عنوان مثال، در میشنه تورات از جمله مواردی که مرد موظف است برای زنِ خود تهیه کند، پوشش سر است47.48در حکم سخت‏گیرانه تلمود، اگر رفتار زن فضیحت‌آمیز باشد، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد و نی که در موارد زیر به رفتار و کردار آنها اشاره می‏شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ مهریه به ایشان تعلّق نمی‏گیرد؛ زنی که از اجرای قوانین دینی یهود س یچی می‏کند، برای مثال، بدون پوشاندن سرِ خود، به میان مردان می‏رود؛ در کوچه و بازار پشم می‏ریسد و با هر مردی از روی سبک‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و زن بلندصدا که در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور شویی صحبت می‏کند و همسایگانِ او می‏شنوند که چه می‏گوید.49 زن عاقل خانه خود را بنا می‌نماید. اما [زن] ابله آن را با دست‌های خود ویران می‌نماید.50

برخورد حضرت موسی(ع) به سبب رعایت حیا و عفت با دختران شعیب، که به آنان فرمود، تا پشت سر او حرکت کرده و از پشت سر، او را به منزل پدرشان هدایت کنند و نیز، سیره عملی یهودیان مبنی بر استفاده از چادر و برقع و روبند،51 تفکیک و جدا بودن محل عبادت ن از مردان در کنیسه، ناشایسته شمردن اشعاری که در تمجید زیبایی ن سروده شده است و ایراد خطابه توسط ن از ، همگی بیانگر کیفیت شدید و سخت‏گیرانه حجاب نزد یهودیان است. همچنین ممنوعیت زن در فعالیت‌های اجتماعی و مجاز نبودن به اخذ شغل اجرایی و قضایی، تأکیدی‌ است بر این مطلب.52

مستندات فقهی حجاب و پوشش در آیین یهود

رعایت عفت و حجاب توسط ن انبیاء و بزرگان بنی‌ در تورات کنونی و تلمود کاملاً مشهود است؛ به طوری که رعایت ن عفت، یکی از عوامل نزول عذاب الاهی بر بنی‌ دانسته‌ شده است. «زن نی یرت، عزت را نگاه می‌دارد. مثل نیرومندان که اموال را محافظت می‌نمایند»53 در بخش ناشیم از کتاب میشنِه، نوشتة ابن میمون چنین آمده است. مرد، لازم است لباسی را برای پوشش سر و پیشانی و حتی چشم زن تهیه کند.54و55

همان‌طورکه روشن شد، قانون سخت حجاب ن یهودی، به اعتراف مورخان، غیر قابل انکار است. اصلی‏ترین کتاب فقهی یهودیان که تلمود نام دارد، بر وم پوشاندن سر از نامحرمان، وم سکوت زن و پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، پرهیز از نگاه زن به مردان بیگانه، اجتناب از نگاه مرد به ن نامحرم‏ و وم پرهیز از هر امر تحریک‏آمیز، تأکید شده است.گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، از سوی فقهای دین ممنوع شده است. هر چند این مقدار از ممنوعیت ممکن است از فرهنگ زمان یا مکان در فقه یهودیت تأثیر گرفته باشد. تورات تشبه مرد و زن به یکدیگر را نهی کرده و می‏گوید: متاع مرد بر زن نباشد و مرد لباس زن را نپوشد؛ زیرا هر که این را کند، مکروهِ «یَهْوَه» خدای توست.56 بی‏حج ، سبب نزول عذاب معرفی شده است. طبق قوانین یهودی، عدم رعایت عفت عمومی، دارای مجازات بوده و حجاب از ضروریات زندگی ن خصوصاً ن متأهل است. اگر عفت عمومی‌از سوی مرد یا زن آسیب ببیند، برای هریک از آنها کیفر و تنبیه در نظر گرفته شده است.57

حجاب افراطی و تفریطی در یهود

گفت‏وگوی علنی میان ذکور و اِناث، حتّی بین زن و شوهر از سوی فقهای دین ممنوع شده بود... دختران را به مدرسه نمی‏فرستادند و در مورد آنها ب اندکی علم را به ویژه چیز خطرناکی می‏شمردند. در تفسیری دیگر بیان شده که چون محیط فعالیت زن، در خانه او بود، این ترس در میان بود که اگر زن، وقت و نیروی خود را صرف تحصیل علم کند، ممکن است به امور خانه‌داری نرسد.58 نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب آن را مستوجب طلاق می‏ساخت. این نگاه افراطی در جامعه دینی و فرهنگی زمان یهود‌، محدودیت ن را در عرصه‌های شدت مردسالاری آن دوران می‌رساند که بعضاً از ممنوعیت مدرسه دختران کاملاً آشکار است.59

اما این افراط ادامه نیافت. علی‌رغم نظام سخت‌گیرانه حجاب در یهودیت، پس از رنسانس و تحولات اجتماعی اروپا و ایجاد فضای دین‌گریزی در غرب، شعائر دینی از جمله سنت رعایت پوشش عفیفانه، رو به ضعف نهاد و ن یهودی تحت تأثیر فضای اجتماعی دوران تجدد، بعضاً حجاب خود را کنار گذاشته و از کلاه‌گیس به عنوان شکلی از پوشش سر استفاده د. اکنون بسیاری از بانوان یهودی ارتود در از پوشش سر استفاده می‌کنند. در واقع شاید آن تفسیری که بی‌میلی ان مذهبی یهود را در خصوص اموری مانند تحصیلات عالیه ابراز می‌ د، تحقق یافت؛ زیرا دلیل آنان این بود که آمیخته شدن زن و مرد موجب فساد اخلاقی بی‌بند و باری و خیانت می‌شود.60

گونه‌های حجاب در یهود

با توجه به آنچه گذشت می‌توان گونه‌هایی از حجاب را این چنین اقتباس کرد:

1. حجاب پوششی:مطابق مبنای حجاب در شریعت یهود، کاربرد واژه «چادُر» و «برقع»، که به معنای روپوش صورت است، کیفیت پوشش ن یهودی را نشان می‏دهد، و بر وم پوشاندن سر از نامحرمانو پرهیز از هرگونه آرایش برای دیگر مردها، تأکید شده است.61

2. حجاب رفتاری: مطابق آیین یهود، خداوند دختران متکبری را که با گردن افراشته و غمزات چشم راه می‏روند و به ناز می‏ امند و به پای‏های خویش خلخال‏ها به صدا می‏آورند، خداوند فرقه‌ها سر آنان را در آ ت، کَلْ خواهد ساخت و آنان که از آرایش و عطر استفاده د، به عوض عطریّات، عفونت، و به عوض کمربند، ریسمان، و به عوض موی‏های بافته، کَلی، و به عوض ‏بند، زنّار پلاس، و به عوض زیبایی، سوختگی نصیب‌شان خواهد بود.62

3. حجاب گفتاری: در دین یهود، شواهدی وجود دارد که رعایت عفت و حجاب گفتاری را تأیید می‌کند؛ در گنجینه تلمود نقل شده است: زنی که از اجرای قوانین دینی یهود س یچی می‏کند، برای مثال، با هر مردی از روی سبک‌سری به گفت‏وگو می‏پردازد، زنی که در حضور شوهر خود، به والدین او دشنام می‏دهد و در خانه با شوهر خود به صدای بلند درباره امور شویی صحبت می‏کند و همسایگانِ او می‏شنوند که چه می‏گوید، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت مبلغ مهریه طلاق دهد.63زن ممتار از برای شوهرش تاج است.64

پوشش وحجاب پیش از آیین یت

در آیین یت، پوشش اهمیت زیادی داشته و ن معتقد به حضرت (ع) می‌کوشیدند مانند حضرت مریمƒ موی خود را بپوشانند و باحجاب وارد جامعه شوند. نقاشان ی‌ ـ به خصوص نقاشان قدیمی‌تر‌ ـ تصویر حضرت مریمƒ را با پوشش و حجاب کامل می‌کشیدند‌. همچنین از گذشته تا زمان حاضر ن راهبه و قدیس، یکی از کامل‌ترین حجاب‌ها را انتخاب کرده‌اند‌. این امر نشان می‌دهد که از نظر آنان‌، داشتن حجاب‌، به دین‌داری نزدیک‌تر و در پیشگاه خدا پسندیده‌تر است.

یت، نه تنها احکام شریعت یهود در مورد حجاب را تغییر نداد، بلکه قوانین شدید آن را استمرار بخشید و در برخی موارد، گام را فراتر نهاد و با سخت‏گیری بیشتری، وجوب حجاب را مطرح ساخت؛ زیرا در شریعت یهود، تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس شمرده می‏شد و طبق نوشته ویل دورانت، در سن بیست سالگی اجباری بود.65

بنابراین یت، برای از بین بردن زمینه هرگونه تحریک و تهییج، ن را به صورت شدیدتری به رعایت کامل پوشش و دوری از هرگونه آرایش و تزیین فراخواند. در متون تاریخی، چادر و روبند، برای همگان - حتّی برای خاتون‏های اشراف - ضروری بود. در اعیاد نیز، ی آن را کنار نمی‏گذاشت؛ بلکه با طلا و نقره و پارچه‏های زربافت آن را تزیین می‏نمودند و حتّی برای تفریح نیز با حجب و حیای کامل در مجالس انس یا گردش‏هایی دور از چشم نامحرمان، شرکت می‏جستند.66

انجیل در موارد فراوان، بر وجوب حجاب و پوشش تأکید و پیروانش را به تنزّه از اِعمال و فراخوانده است. در عهد جدید می‏خوانیم:


مشاهده متن کامل ...

هیس گاهی ع ها فریاد میزنند
درخواست حذف اطلاعات

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بهاره افشاری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بیتا بادران

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

بهنوش بختیاری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

باران کوثری

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

الناز شاکردوست

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

حدیث میرامینی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیلا بلوکات

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیلا حاتمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لیندا کیانی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

لادن مستوفی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهناز افشار

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهتاب کرامتی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

مهراوه شریفی نیا

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

ملیکا شریفی نیا

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

نیکی کریمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

نیوشا ضیغمی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

سحر قریشی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

شبنم قلی خانی

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانی

شیلا خداداد

 ع های با حجاب و بی حجاب بازیگران زن ایرانیمشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره حجاب چیست
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره حجاب چیست با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره حجاب چیست


 مقاله کامل درباره حجاب چیست

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :84

 

بخشی از متن مقاله

حجاب چیست؟

حجاب یکی از احکام ی است که برای مردان و ن وضع شده است. بخشی از این احکام که در سوره نور مورد اشاره قرار گرفته اند مربوط به حجاب ن میباشند که در بحث از حجاب معمولا بیشتر به این آیات اشاره می شود. اگرچه حجاب اختصاص به مردان نداشته و بین مرد و زن مشترک است ولی از آنجا که احکام مربوط به ن مشکلتر بوده و نمود بیشتری دارد بسیاری از حجاب فقط متوجه احکام مربوط به ن میشوند. مهمترین منبع فارسی را می توان کتاب شهید مطهری با عنوان «مساله حجاب» دانست که ابتدا به صورت مقالاتی در یکی از مجلات ایران به چاپ رسید و سپس در قالب یک کتاب منتشر شده است. حج که به آن اشلره کرده است بسیار متنوع بوده و زن یا مرد را مانع از انجام هرگونه فعالیتی نمی کند.ولی حج که در بعضی از کشورها مانند ایران تحمیل شده حج تحکیلی است که بسیار زننده است


تاریخچه حجاب

آنچه مسلّم است و از کتاب های موجود پیداست حجاب در قبل از در بین ملّت های یهود ، ایران باستان و هند وجود داشته است .

و این قانون حجاب از قانون حجاب ی بسی سخت تر بوده است .

ویل دورانت می گوید : 1 ( اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت مثلا بدون آنکه چیزی بر سر داشته باشد به میان مردم می رفت و یا در خانه آنقدر بلند صحبت می کرد که همسایگانش صدایش را می شنیدند شوهر حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد .)

و همچنین در جای دیگر می گوید : 2 (در زمان زرتشت ن با منزلتی عالی به میان مردم می رفتند .)

و بعد از آن می گوید : (مقام زن در زمان داریوش تنزّل پیدا کرد و در زمان وی ن  پادشاهان حق نداشتند از ها خارج شوند و در مواقعی ن از خویش نیز محروم  بوده اند. و ن حائض در اتاق هایی محبوس می شده اند و این امر خود مبنای پوشی میان مسلمانان به شمار می رود .)

آیا این جمله ویل دورانت که می گوید : ( و این امر خود مبنای پوشی میان مسلمانان به شمار می رود ) درست است ؟

طبیعتا خیر. زیرا در ن حائض از برخی عبادات مانند: و روزه معاف می باشند ولی آنها می توانند در هر موقعی با دیگران معا کنند و در رابطه با اینکه به عقیده ویل دورانت حجاب از ایرانیان قبل از به مسلمانان بعد از سرایت کرده صحیح نمی باشد ، چون قرآن قبل از آوردن ایرانیان ، آیات حجاب را تبیین کرده بود . ویل دورانت در قسمت دیگری می گوید : 3 ( بعد از هجرت ، ن را از پوشیدن جامه گشاد نهی می کرد امّا بعضی از عرب ها با وضع بسیار زیبا و دلربایی از خانه هایشان خارج می شده اند .)

این سخن ویل دورانت غلط است زیرا عایشه همواره ن انصار را اینچنین ستایش می کرد:

 ( مرحبا بر ن انصار که بعد از نزول آیات سوره ی نور4  دیگر دیده نشد که مانند سابق بیرون بیایند و سر خود را با روسری های سیاه پوشاندند .)

حجاب یا پوشش ی یکی از دستورات حکیمانه و سعادت بخش دین مبین است که از هنگام آوردن مردم ایران در دو قرن نخست هجری به گونه ای همیشگی و مستمر توسط اهالی این سرزمین مورد پذیرش واقع شده و بدان عمل می شده است. در واقع رعایت حجاب ی در بین مسلمانان ایرانی و کلیت این جامعه از جمله عوامل مهم پاسداری از شأن و کرامت انسانی ن و رعایت سالم حقوق و حدود در روابط میان مردان و ن بوده است.

امواج مهاجم استعمار بورژوایی و شکل تقلیدی آن در ایران یعنی غرب زدگی شبه مدرن دلایل متعددی  برای مخالفت با حجاب ی خانم ها داشت: اولاً حجاب زن مسلمان هویت بخش و عزت آفرین بود و موجب می شد زن مسلمان ایرانی در برابر هجوم افکار و مدل های رفتاری بیگانه، گرفتار از خودبیگانگی و ضعف و بی هویتی و یا آلودگی نگردد. از این رو از عوامل حفظ استقلال هویتی مردم ما بود و شبه مدرنیست ها که سودای وابستگی ایران را در سر داشتند، دل خوشی از آن نداشته و ندارند. ثانیاً حجاب زن ایرانی به عنوان لباس عفت و پاکدامنی و ساده زیستی او موجب مصونیت ن و حتی مردان مسلمان در مقابل هجوم مصرف زدگی و فرهنگ کالای می گردید. از این رو خود به خود راه را بر سیطره ی نظام سرمایه سالاری و تبعات آن می بست. ساختار تولید سنتی و همچنین ساختار ساده و خودکفا و مستقل زندگی مردم ما بود. حجاب ی، زن ایرانی مسلمان و به تبع آن حتی مرد مسلمان ایرانی را در مقابل گسترش فرهنگ مصرفی و کالازدگی و سرمایه سالاری محافظت می کرد. ثانیاً در جوامع مسلمان تحت سلطه ی امپریالیزم هر نوع تأکید بر عناصر فرهنگ بومی و ملی مردمان چونان شمشیر برنده ای علیه سیاست ها و امیال استعمار مدرن غربی عمل کرده و می کند. زیرا استعمارگران به دنبال تهی و بیگانه ساختن مردم از هویت کلاسیک خود بوده اند تا آنان را اسیر هویت تقلبی غرب زدگی شبه مدرن نموده و از کانال آن این ملت ها را برای همیشه به خود وابسته نمایند. حجاب زن مسلمان در چنین وضعیتی حکم یک اسلحه ی نیرومندی برای جریان انقل و ضداستعمار را پیدا می کرده است.

اساساً غربی ها به منظور برقراری سیطره ی تام و تمام و فراگیر خود بر مقدرات تاریخی جوامع غیرغربی می بایست که نظام منسجم ارزش های دینی آنها را در هم ش ته و فرهنگ قل ظاهرگرا و دنیازده و به تعبیری ی خود را جانشین آن نمایند و یکی از منفذها و روزنه های مقاومت اصیل فرهنگ خودی در جوامع ی همانا حجاب ن مسلمان بوده است که آنان را از م گی و شیئی شدگی و تبدیل شدن به موجودی کالایی باز می داشته است. از این رو بود که از آغاز برقراری سیطره ی فرهنگی ـ غرب زدگی شبه مدرن در ایران [پس از سقوط استبداد صغیر و ب قدرت توسط اعضای لژ بیداری در سال 1327 ق] ای ی برای نفی و انکار حجاب و ت یب و تخطئه ی آن آغاز گردید. به گونه ای که تاریخ برای ما روایت می کند از حدود سال 1329 ق مطبوعات منورالفکری جسته و گریخته اما به طور تقریباً مستمر حملات خود علیه حجاب ی را آغاز د.

آن گونه که از بررسی اسناد و مدارک تاریخی به دست می آید در سال 1303 ش در تهران سخن از «انجمن ضدحجاب» بوده است و به ویژه با اعلام کشف حجاب در افغانستان، در ایران نیز فعالیت ها و تهاجمات منورالفکران علیه حکم الهی حجاب بیشتر گردید. البته این امری کاملاً بدیهی بود که امپریالیزم غربی برای برقراری سیطره ی خود در ایران که از مجرای حاکمیت فرماسیون غرب زدگی شبه مدرن عملی می گردید، هدفی جز نابودی حجاب ی و به تبع آن در هم ش تن هویت زن مسلمان ایرانی را دنبال نمی کرد. باز هم طبیعی بود که به میزانی که غرب زده ها و عوامل استکبار در ایران قدرت می گرفتند و هم زمان با افزایش تهاجم آنها علیه دین و آئین هویت و اعتقادات و استقلال این مردم، هجوم تبلیغاتی و اعمال زور فیزیکی و علیه حجاب نیز بیشتر می گردیده است. در این بین روشنفکران شبه مدرنیست ایرانی به عنوان کارگزاران اصلی بسط سیطره ی فرماسیون غرب زدگی و عمله ی دانسته یا نادانسته تحقق وابستگی ایران به نظام سرمایه داری جهانی، بیشترین نقش را در مبارزه علیه هویت دینی مردم و حکم ی حجاب ن بر عهده گرفته و می گیرند.

در این ایام در رو مه ها و نشریات منفورالفکری شاهد هجوم تبلیغاتی نسبتاً مداوم روشنفکران لائیک و ناسیونالیست علیه حجاب ی هستیم. در این هجمه ی ناجوانمردانه که حتی قبل از مسلط شدن رضاخان و برقراری رژیم پهلوی در ایران، آغاز گردید از همه ی صور فعالیت های ژورنالیستی [اعم از درج مقاله یا انتشار سالانه و یا نشر هجویات و فکاهیات و به س ه گرفتن حکم الهی] استفاده می گردید.

از این گونه اشعار می توان به چند نمونه اشاره کرد. مثلاً عارف قزوینی شاعر و تصنیف سرای متجددمآب و ناسیونالیست آن دوره در قطعه ای که به سال 1336 ق(برابر با 1297 ش) علیه حجاب سروده چنین گفته است:

بفکن نقاب و بگذار در اشتباه ماند                        

تو بر آن ی که می گفت رخت به ماه ماند

بدر این حجاب و آ بدرا زابر چون خود           

که تمدن ارنی بی تو به نیم راه ماند

تو از این لباس خواری شوی عاری و برآری           

 بدر همه گل سر از تربتم ارگیاه ماند

 

عارف و شاعر سکولاریست عهد مشروطه در شعر دیگری به سال 1302 ش این چنین علیه حجاب سخن دری کرده است:

ترک حجاب بایدت ای ماه رو مگیر                  

در گوش وعظ و واعظا بی آبرو مگیر

بالا بزن به ساعد سمین نقاب را                    

گر هر چه شد به گردنم آن را فرو مگیر

بیات، به توهین و هتاکی علیه ت پرداخته و باز علیه حکم آسمانی حجاب سخن گفته است. از این قبیل اشعار علیه حجاب در آثار دیگر شاعران شبه مدرنیست این دوره نیز دیده می شود.

چرا پوشش سر (حجاب) اجباری نیست؟

دلیل اول نوشتار جناب آقای احمد قابل : نظر فقهی شخصی من این است که پوشش سر واجب نیست.

دلیل دوم- اجبار در احکام دین عمل ضد ی است. نه فقط اجبار بلکه هر اکراهی در دین جایز نیست. مسائل دینی باید با قبول قلب صورت گیرد و نه از روی اجبار و زور.

 

دلیل سوم- اهل کتاب و کنیزان مسلمان و غیر مسلمان و حتی مؤمنینی که سنی از آنها گذشته است نباید اجبار به پوشش سر بشوند و این عمل غیر ی و حرام است.

دلیل چهارم - احترام به حقوق ن که نصف جامعه را تشکیل می دهند و هر انسانی برای انسان بودن خود محترم است و اگر خانمی نخواهد پوشش سر داشته باشد باید محترم شناخته شود و مورد احترام عقیده قرار گیرد زیرا پوشش سر و گردن هیچگاه در دنیا باعث آزار جامعه نیست و مسلمانان روزانه هایی نگاه می کنند که پوشش سر در آن نیست. اگر موجب آزار بود این نوع ها را تماشا نمی د.

دلیل پنجم- بقای حجاب در اختیاری بودن آن است و تبدیل به زور باعث تضعیف و اب احکام پوشش سر می شود. نه اجباری می شود پوشش سر را برداشت و نه اجباری می شود آنرا با فشار برگذار کرد و این در دنیا ثابت شده است. قاتلان حجاب انی هستند که حرمت آنرا از قبول قلبی به اجبار تبدیل می کنند.

دلیل ششم- برای درهم ش تن استبداد دینی و دیکتاتوری قرون وسطا باید پوشش سر از ح اجباری خارج شود و به اختیاری تبدیل شود. تمام تلاشها برای دموکراسی و ازادی نتیجه نخواهد داد هنگامی که پوشش سر اجباری حاکم باشد زیرا تضاد در است.

دلیل هفتم- حجاب از ضروریات دین نیست و پوشش سر از ضروریات دین هیچ وقت نبوده است و امروز مراجع فتوا داده اند که حجاب از ضروریات دین نیست.

دلیل هشتم- (ص) و ان (ع) هیچ یک پوشش سر اجباری برگذار ن د و همه مخالف اجباری بودن آن بودند. ی تا بحال نگفته است که روش معصومین غیر از این بوده و آنها به اجبار و زور تکیه کرده باشند.

دلیل نهم- مخالف است که پوشش سر اجباری صورت گیرد. چه پوشش سر و چه بدون پوشش سر هر دو باید اختیاری باشد زیرا از حقوق اولیه بشر محسوب می شود.

دلیل دهم- پوشش خود متغیر است و پوشش مردم جهان بستگی به زمان و مکان دارد و نمی شود یک نوع لباس و دوخت و رنگ را ی دانست زیرا دین مردمسالاری است و به زمان و مکان و تفکر جامعه ها و فرهنگها احترام می گذارد.

دلیل یازدهم- هیچ تی حق ندارد در امور شخصی افراد دخ کند. به حقوق شخصی و خدادادی ظلم عیان است و حرام می باشد. ورود به زندگی و انتخاب شخصی مردم دیکتاتوری است و جایز نمی باشد.

دلیل دوازدهم- آیت الله و ایت الله طالقانی در سال 1358 گفتند که حجاب باید اختیاری باشد و در رو مه های کشور چاپ شد.

دلیل سیزدهم- موها و گردن ن محسوب نمی شود زیرا اگر اینچنین باشد پس نظر به اهل کتاب و کنیزان مسلمان و ن بالا سن مسلمان حلال محسوب می شود.

دلیل چهارهم- قانون اجبار غیر قابل اجرا است و در هیچ جامعه ممکن نیست بتوان تمام موهای سر ن را به اجبار پوشش داد. چیزی که غیر قابل اجرا است مس ه است با زندان مجازات شود.

دلیل پانزدهم- وجه محبت را تغییر می دهد به زور و خشونت. تمام تلاش اکرم این بود که محبت ی را محور قرار بدهد و اجبار یک نوع حرکت علیه روش است. خداوند در قران گفته است که زیبایی برای همه است . نباید فردی خود را تحقیر شده و کوچک محسوب کند.

دلیل پانزدهم- امر به معروف و نهی از منکر واجب می کند که حجاب اختیاری باشد. و حجاب اجباری امر به معروف و نهی از منکر را نابود می کند و به لجن می کشد. فساد در پوشش سر نهفته نیست بلکه است که انسان را از فساد دور می کند ولی حتی نیز نباید اجباری باشد و حتی در اجبار حرام می باشد.

دلیل شانزدهم- برداشت و قرائت دینی افراد یک جامعه در سطوح مختلف جامعه ی ان نیست. بعضی پوشش سر را بر خود واجب می دانند و بعضی امر مستحبی می دانند. حتی فتوا داریم که پوشش سر و گردن مستحب است و نه واجب. حتی برای مردان پوشش سر مستحب است.

دلیل هفدهم- اصولا تندروی و تحکم در مسائل اجتماعی و اعتقادی مردم نتیجه ع می دهد. هر تحکمی واکنش منفی در جامعه بوجود می آورد. چرا باید مردم را به واکنش منفی سوق داد؟ اجبار در پوشش باعث واکنشهای منفی از طرف خانمها می شود که با روح در تضاد است. مردم را نباید به سمت لجبازی و فاصله گرفتن از حجاب سوق داد.

دلیل هجدهم-روش بر اساس استدلال و منطق و خارج از شعار با گذشت زمان از بین نمی رود. اجباری بودن پوشش سر هیچ منطق و استدلالی ندارد و بانوان محترم را بسوی بد حج و بی حج سوق می دهد.

دلیل نوزدهم- شرع ی هیچ وقت با اجبار حجاب و وحج و غیره موافقت نکرده است. اجبار و زور خارج از شرع ی است.

دلیل بیستم- هدف پوشش سر در اصل بر طبق ایات قران کریم برای حرمت بانوان و اینکه باعث آزار نشوند آمده است پس اجبار خود حرمت ش تن و باعث اجبار و آزار بانوان می گردد.

دلیل بیست و یکم- حجاب اجباری اثرات روانی بر نسل جوان و پیر دارد. چگونه دختر جوان بتواند و آگاهی را یاد بگیرد هنگامی که در زنجیر اجبار محکوم می گردد. برای ش ت و فشار به دختران اجبار پیاده می شود و می خواهند با دستور اجباری گردن تفکر آزاد و آگاهی از مسائل اجتماعی را نابود کنند.

دلیل بیست و دوم- دفاع از حجاب اختیاری برای دفاع از بد حج و بی حج نیست بلکه برای دفاع از اصل حجاب ی است که به و لجبازی کشیده نشود.

دلیل بیست و سوم - روزه گرفتن بدون پوشش سر و حتی خواندن در محلی که نامحرم نباشد هیچ اشکالی ندارد و نباید قوانین ساخته شده درست کرد که بعضی بانوان برای همین احکام به ظاهر ی از و روزه فراری بشوند.

دلیل بیست و چهارم- انسان موجود منطقی است و بخصوص نسل جوان فقط روش منطقی را می پذیرند. انسان ی نیست که باید به صورت خشن و زور با او برخورد کرد. حجاب اختیاری یعنی احترام به انسانیت. و اجبار در پوشش یعنی دیدگاه حیوانی به بانوان داشتن و تفکر اینکه فساد در موهای ن جای دارد و نه چشمهای مردم. در حالیکه قران کریم اول چشم را حجاب می داند.

دلیل بیست و پنجم- ترس از نباید باشد. نباید طوری را بیان کرد که بانوان از بترسند. حجاب از روی فشار هیچ اثری که ندارد بلکه فقط رسیدن به یک هدف دیکتاتوری است و آن اینست که بانوان را با اجبار عادت بدهند که از روی عادت پوشش داشته باشند. ولی عبادت از روی روش عادت جایز نیست و در مکانی دیگر بسادگی عادت زور را بکلی فراموش می کنند.

دلیل بیست و ششم- دستورات دینی قداستی دارد زیرا از روی قلب و منطق اجرا می شوند. حجاب قداست دینی دارد. اجبار و تهدید با نیروی انتظامی بکلی قداست دینی و احترام مولیان دینی را از بین می برد. در مکانی که حجاب اجباری است تمام ها قداست خود را نیز بباد می دهند.

دلیل بیست و هفتم- فاشیستهای دینی( و متحجران دیکتاتور پرست)، مذهب خود را پرستش می کنند. تکالیف شرعی را به مردم واگذاشته است و ورود سیاست و حکومت در آن بجز خطر برای حکومت چیزی دیگر محسوب نمی شود. هیچ حکومتی با ظلم نمی ماند ولی با ازادی ادامه پیدا می کند.

دلیل بیست و هشتم- با حجاب اجباری برای خود در دنیا دشمن می سازیم. و کشورهای دیگر را برای بر داشتن حجاب دعوت می کنیم که آنها نیز اجبار در برداشتن حجاب برگذار کنند و حکومتها قانون برای بی حج برگذار کنند.

دلیل بیست و نهم- رضا خان نتوانست با زور حجاب را بگیرد. آقای و حسین عنکوبتمداری نیز نمی توانند با اجبار موهای ن ایرانی را بپوشانند.

دلیل 30- آیت الله منتظری پیرامون حجاب نوشتند: پوشش سر به خودی خود و قطع نظر از پیامدهایی که ممکن است داشته باشد و اجباری نیست. آقای اشکوری برای بیان حجاب اختیاری به سالها زندان محکوم شد. اقای احمد قابل مورد شدیدترین سختیهای اجتماعی قرار گرفتند چون حجاب را مستحب می دانند. محسن کدیور و سروش نیز حجاب را اختیاری می دانند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره حجاب چیست


مشاهده متن کامل ...
من چادر را دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات

حجاب


 


1- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم


2- به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


3- غنچه نهان شده دربرگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


4- حجاب نیمی از ایمان است.


5- اص زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.


6- ای ن زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .


7- حجاب وا ن مقابله با تیر نگاههای آلوده.


8- حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.


9- حجاب بوته خوش بوی گل است.


10- حجاب یعنی حیای جوان باعفت.


11- بدحج زن از بی غیرتی مرد است.


12- ی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.


13- حجاب امن ترین پناهگاه زن


14- حجاب بیانگر و قار و افتخار زن است.


15- زن در حجاب مانند گوهر در صدف است.


16- حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.


17- حجاب سرچشمه کمال زن است.


18-  چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.


19- عفت باید در فکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.


20- حجاب جاذبه خوبی ها و عه خطاهاست.


21- ای زن به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.


22- حجاب مادر پاکیهاست.


23- حجاب تلالو شبنم بر چهره گل


24- حجاب مظهر است.


25- حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر است.


26- حجاب یعنی حیا و جوانمردی و شرف و و بصیرت.


27- حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.


28- حجاب یعنی حریت و و افتخار و بندگی.


29- حجاب برای زن تاج بند گی خداست.


30- اقتدار زینب به حجاب او بود.


 


 


حجاب
31- حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.


32- حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.


33- هیچ نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)


34- زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.


35- غنچه ای تا هست پنهان در حجاب / می کند از او خزان هم اجتناب


36- ن مانند گل اند / برمقام حفظ عصمت سنبل اند.


37- حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.


38- حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.


39- در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچ عصبانی نیست،هیچ سوار بر اسب نیست. هیچ رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر نیست یادمان باشدکه چه بودیم و چه شدیم.


40- خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام (


41- در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.


42- همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.


43- زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.


44- خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام( پیام )


45- .  ر بررو دژی است در برابر یورشهای ی.


46- یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو / از خس و خاشاک پنهان کند رو


47- چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.


48- فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر ن افضل طاعات، حجاب است.


49- حفظ چادر حفظ دین و مذهب است / شیوه زهرا و درس زینب است.


50- تا نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.


51- تیری است نظر،ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.


52- گل در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود ن محجبه را قیمتی می کند.


53- نمی دهد اجارت چشم ها را به سیرو سفر/ حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.


54- زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادار می کند.


55- حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزشهایش دفاع کند.


56- روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.


57- گل فرشهای وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علفهای هرز درامان می ماند.


58- آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.


59- حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.


60- حجاب منشور والای اگاهی است.


61- حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.


62- حجاب مهر عنایت حق برقامت فرشتگان زمین است.


63- من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت و ، من نیکو پا سبانم


64- ای به ن و دختران خود و ن مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه 59 )


65- حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله ی و تهاجم فرهنگی است.


66- ن خوب میراث دار فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.


67- العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشا تمام نیکهاست.


68- ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.


69- هرشاخه ای که از باغ برون آردسر/ درمیوه آن طمع کند را هگذر/ بی حج مانند شاخه ای است بیرون از حصارباغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.


70- و الذینهم لفرو جهم حافظون آنان ((مومنین )) انی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.


71- حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است..(وصیت )


72- مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.


73- با حجاب، زیبا تر بودن را تجربه کنید.


74- حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فا ضله است.


75- پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر بادنده تا ندهی بربادم.


76- حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.


77- غنچه زیباست چون گلبرگها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.


78- حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.


79- غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حج است اگر عمر گل کم است.


80- حجاب یعنی وقار فاطمه (س).


 


 


حجاب
81- حجاب یک فرهنگ است که نیز به آن افتخار د.


82- حجاب حفظ ارزشهای انقلاب ی است.


83- حجاب و یکی از محورهای زندگی قرآنی است.


84-حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.


85- حجاب نشانه شخصیت انسان است.


86- خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.


87- برای هر چیز زکاتی است وزکات زیبایی پا کدامنی وحجاب است.


88- ن باحجاب مرزبانان شرف اند.


89-حجاب برتر به ن ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.


90-به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.


91-حجاب محافظی ستبر است که از غنچه حفاظت می کند.


92-حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.


93-حجاب زن کوبنده تر از خون شهید است.


94-حجاب کلید به فاطمه زهرا (س) است.


95- زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.


96- حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.


97- حجاب مایه عفت ن است.


98- حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.


99- دختران خودنما در چشم ها جای دارند ولی دختران عفیف در دل ها


100 – حجاب مصونیت است نه محدویت.مشاهده متن کامل ...
نقش و اهمیت و حجاب در امنیت اخلاقی و سلامت جامعه
درخواست حذف اطلاعات

فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

آثار حجاب:

حجاب، امنیت اخلاقی و فکری:

برای اینکه اختلاط بین ن و مردان پیش نیاید و حدود اخلاقی حفظ شود، برای ن حجاب را معین کرده است. خود این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زن مسلمان، هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مرد مسلمان امنیت پیدا میکند. آنجایی که حجاب را از ن دور می کنند، آنجایی که زن را به ی و برهنگی نزدیک می کنند در درجه اول ، امنیت از خود زن و در درجه بعد از مردم و جوانان گرفته خواهد شد. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسئولیت های خود را انجام بدهد، حجاب را معین کرده که این حجاب، یکی از آن احکام برجسته است  چنانچه دختری مثلا مایل است پزشک شود و یا در فعالیت های دیگر علمی، اقتصادی شرکت کند برای او میدان ها باز است به شرط رعایت عفت و و عدم اختلاط و انتزاج زن و مرد، در جامعه ی میدان برای زن و مرد باز است.2

حجاب، امنیت روانی فرد:

به روان انسانها توجه ویژه دارد همان گونه که سلامت جسمی را در نظر دارد. خداوند متعال در« نظام تکوین» دو سرمایه و حیا را برای زن و مرد و غیرت را برای مردان قرار داد تا نگهبان روح و روان انسان ها و ضامن سلامت روانی آنهاباشد و در «نظام تشریع» نیز با حکم «حجاب» و «حدود حریم ارتباط با نا محرم» از ایجادزمینه هایی که به جسم و روح آسیب میرساند پیشگیری نمود.                              

اضطراب و ترس های مرضی ناشی از مزاحمت های خیابانی و دغدغه ی مداوم نسبت به پذیرفته شدن از سوی مردان و یا عدم پذیرش و استفاده ی بی حد و مرز و افراطی از لذت های و جسمی و مورد بی مهری قرار گرفتن پس از سوء استفاده مردان بیمار «الذی فی قلبه مرض» و .. از عوامل مهم در بیماریهای روانی و افسردگی است که در صورت باور حجاب و پذیرفتن آن، همه ی این آسیب پذیری ها از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از فلسفه های تشریع حکم حجاب، ایجاد آرامش روانی فرد و در نتیجه سلامت و امنیت روانی جامعه است.

حجاب عامل مصونیت و امنیت:

حجاب در ذات خود دارای مصونیت است به این معنا که نیروی محافظ و نگهبان وجودی زن می باشد. با نگاهی به قطعات و برش های تاریخی می توان به این بعد و ویژگی حجاب پی برد و آن را مورد تحلیل بررسی قرار داد. واژه ی معادل مصونیت، نگاهداشت ، حافظ و امنیت ساز است اما هیچ یک از این معادل ها به تنهایی نمی تواند معنای کلمه مصونیت را برساند. امنیت و مصونیت در ابعاد گسترده ی خود جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و در حکم حجاب وجود دارد. ن پوشیده از آن جهت که جسم و پیکر آنها توسط پوشش به هر نوعی محافظت می شود، کمتر در معرض ناراحتی های جسمی قرار خواهند گرفت و از آسیب های طبیعی و اجتماعی در امان خواهند بود و پوشیدگی مانع از آسیب پذیری جسم افراد میشود. از نظر روانی نیز ن با حجاب کمتر در معرض اضطراب ها و ترس ها قرار می گیرند مثلا اضطراب از اینکه به هنگام مقایسه با دیگران مورد قبول واقع نشوند و یا اشکالی در لباس باشد که دیده شود و ... از جمله موارد اضطراب افراد بدون حجاب است. افزون بر اینکه جهت برنده شدن در مسابقه دلبری و خود نمایی بیشتر دقت خود را به انتحاب لباسی که شرایط جلب نظر را داشته باشد اختصاص داده و از دیگر امور زندگی مانند تحصیل ، زندگی شویی، وظیفه های شخصی (فرزندی،مادری،همسری و ...) باز می مانند و عدم موفقیت در این امور نیز موجب اضطراب بیشتر می شود. به طور مسلم این که یک زن پیوسته در میدان مسابقه و امتحان بیشتر باشد و احساس کند مورد مقایسه قرار می گیرد فرسودگی روحی می آورد . شهید مطهری(ره) معتقد است گاهی حرکات و سکنات انسان، زباندار است و گاه وضع لباس، راه رفتن و سخن گفتن زن معنا دار است و با زبان بی زبانی می گوید: «دلت را به من بده، در آرزوی من باش ، مرا تعقیب کن.» و گاه برع ، با زبان بی زبانی می گوید

« دست تعرض از این حریم کوتاه است». بنابراین، ن با حجاب از مسابقه و امتحان مستمر در امان هستند و از این رو آرامش روحی و روانی بیشتری دارند و به جای اتلاف وقت در پشت ویترین های مغازه ها و م های ملال آور در مورد رنگ سال، مد سال و مدلهای جدید برای همه ی امور زندگی اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی برنامه ریزی خاص داشته باشند و این مسأله آرامش روحی ، روانی و نشاط درونی را به وجود خواهد اورد. افزون بر آرامش روانی فرد با حجاب، در جامعه نیز می توان مصونیت ناشی از حجاب را موجب بهداشت و سلامت روانی جامعه بر شمرد، ومشاهده نمود زیرا جامعه از مجموعه افراد تشکیل می شود و سلامت فردی به دنبال خود بهداشت روانی جامعه را خواهد داشت. پوشش ن از تحریک مستمر مردان جلوگیری کرده و زمینه ی هیجان های افراطی را نابود می کند. گفته شده است که: هیجان و تحریکات روانی، عامل عوارض جسمی همچون بیماری معده و روده از جمله زخم معده میباشد. بنابراین آرامش روحی و بهداشت روان، موجب سلامت جسم و ایجاد جامعه ای سالم خواهد بود که افرادی با جسم و روح سالم در آن بزیند.

توماس آکمبس در مورد آسیب های روحی می نویسد: لذتهای جسمانی، در ابتدای کار بر ما لبخند میزند ولی عاقبت، نیش زهرآلود خود را در روح ما فرو برد. وهلاکمان می کند. در صورتی که ن و مردان از نیش زهرآگین این لذت های زود گذر آگاه باشند، هرگز خود را در معرض  خطر قرار نداده وبا پوشش صحیح ومناسب،خود و جامعه ی بیرون را وا ینه می کنند.در واقع این خصوصیّت که فردی دغدغه ی جلب نگاه و نظر دیگران به ویژه نامحرم را نداشته باشد و انتخاب وسایل شخصی را بر اساس نیاز و سلیقه خودانجام میدهد نه آنچه جامعه به او تحمیل می کند،آرامش بخش روح و روان فرد و در نتیجه ساختار جامعه خواهد بود.

حجاب و امنیت اقتصادی:

از نظر اقتصادی نیز مصونیت فردی در حجاب مشاهده می گردد .بدیهی است در صورت انتخاب حجاب،نوع لباس و کیفیت آن در معرض دید عموم قرار نمی گیرد وچون جلوه گری،خودنمایی و مسابقه ای که پیش از این بیان کردیم وجود ندارد،هزینه ی سنگینی که صرف تهیه لباس متناسب با مد روز،رنگ سال وکیفیت تلقین شده از طریق ورودهای فرهنگ غرب( ها، ژورنالیست ها،نرم افزار ها، اینترنت و...) می شد،تبدیل به هزینه ی مختصری می گردد که نیاز انسان به پوشش حس زیبایی شناسانه ی او را درحدّ متعادل بر طرف می سازد.در این صورت هم از نظر اقتصاد مزدی برای شخص با حجاب از اسراف جلوگیری شده و هم در اقتصاد کلان ک أثیرگذار خواهد بود.از سویی وقت و امکانات تولید کننده،واردکننده و مصرف کننده به جای صرف در کالاهای مصرفی، غیر واقعی و کاذب و احیاناً خطر آفرین(به علت استفاده ازمواد شیمیایی نامرغوب)در امور مهم و اصلی و اساسی و سالم مصرف خواهد سد و این یعنی مصونیت اقتصادی فرد و جامعه از انحراف های اقتصادی.

 حجاب و مصونیت :

مصونیت نیز یکی از ابعاد مصونیت است که در مقوله ی حجاب وجود دارد و ما در بخش مربوط به حجاب و سیاست تحت عنوان « و حجاب،سلاحی برای دفع سیاست غربی» نمونه هایی را ذکر می کنیم؛تاریخ اندلس،الجزیره ایران،افغانستان و دیگر کشورهای ی بهترین گواه برای این مطلب است.گفته شده که توطئه ی کشف حجاب توسط استعمارگران انگلیس و پروتکل یهودیان طراحی گردید.اجرای این توطئه توسط مهره های استعمار در منطقه های ی صورت می گرفت،امان الله خان در افغانستان،آتاتورک در ترکیه(1313) و رضا خان پهلوی در ایران توطئه ی «کشف حجاب» را عملی د.مسترهمفر در کتاب خاطرات خود به این نکته اشاره می کند که: پس از آنکه ن رااز چادر و عبا بیرون آوردیم بایدجوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول، ن غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا ن مسلمان از آنان یادگیرند.استراتژی امروز صهیونیست ها نیز به همین شیوه است به گونه ای که نتانیاهو نخست اسبق رژیم صهونیستی در جلسه ای در با حضور کارشناسان فرهنگی ،امنیتی و نظامی این کشوردر رابطه با شیوه های براندازی جوامع ی و تضعیف بنیه ی فرهنگی_دینی و اخلاقی مسلمانان گفت:  به جای هزینه های سنگین نظامی و بمباران ا و مراکز کشورهای ی پیشنهاد می کنم بازار مسلمانان رااز لباس های غربی ودامن های کوتاه،لوازم آرایشی،   مشروبات الکلی و پر کنید.این بهترین شیوه ی بمباران واز بین رفتن مقاومت است.بنابراین با عمل به نقطه ی مقابل سخنان استعمارگران کهن و نوین می توان دست سلطه رااز سرزمین خود کوتاه کرده و در ضمن حفظ ارزش ها و باورهای مقدّس و انجام تکلیف الهی به عنوان ابزارمبارزه از حجاب بهره برد.3 حجاب خود عاملی ارزشمند است در تقویت امنیت جامعه.

آثار بی حج و بدحج :

طلاق و از هم گسیختگی خانواده:

آگاهی نسبت به آثاربی حجاب بودن مطمئناً یک گام مؤثر  به سمت حجاب و امنیت جامعه است.آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان،طلاق و از هم گسیختگی زندگی شویی در دنیا مدام رو به افزایش است؛چرا که به قول بابا طاهر «هرآنچه دیده بیند دل کند یاد» و هرآنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که باشد در پی آن خواهد رفت و بدین ترتیب،هر روز دل به دلبری می بندد و از دیگری دل می برد. در محیطی که فرهنگ حجاب و ،مطرح است.دو همسر،متعلق به یکدیگرند و احساسات و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. در چنین محیطی،همسران یک تن واحدند وج شان کمتر اتفاق می افتد؛ ولی در «بازار آزادبرهنگی»که عملاً ن به صورت کالای مشترکی در آمده اند،دیگر قداست پیمان شویی،مفهومی ندارد و خانواده ها به سستی تار عنکبوت به سرعت از هم متلاشی می شوندو ک نی بی س رست بر جای می مانند.

 

فساد اجتماعی:

از دیگر آثار بی حج و بد حج فساد اجتماعی است.هنگامی که در یک جامعه،خانواده ها سست و بی بنیاد شدند و از هم پاشیدند،اعضای خانواده به فساد کشیده می شوند و شعله ی این فساد به تدریج دامنه اش  اجتماع رادربر گرفته،به آتش خواهدکشید.گسترش دامنه ی ا وافزایش فرزندان نامشروع،قتل و خونریزی اعتیاد و بز اری و...از دردناک ترین پیامدهای بی حج در چنین جوامعی است.

سقوط شخصیت زن:

ودرآ سقوط شخصیت زن،طبیعی است هنگامی که جامعه،زن را فقط برای زیباییها و اندام اش بخواهد این

موجود،تمایلش برای آرایش و خودنمایی روز به روز افزایش می گردد و بدبن ترتیب به خاطر جاذبه ای که دارد به صورت یک کالا و وسیله ی تبلیغات مورد سوء استفاده ی دیگران قرار می گیرد.در چنین جامعه ای شخصیت زن تا مرز یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند وارزشهای والای انسانی در وی بکلِّی به دست فراموشی س می شودو همین کالای عروسکی نیز تا زمانی که از زیبایی بهرهای دارد،در دست سودجویان مبادله  می شود و با از بین رفتن این زیبایی ظاهری،آن ارزش ظاهری هم از بین خواهد رفت و ازآن پس به وی به چشم یک شی ء زاید و دور افتادنی نگاه می کنندودر چنیین جوامعی چگونه یک زن می تواندازطریق ویژگیهای اخلاقی، علم وآگاهی و دانایی اش جلوه کند و حائز مقام والایی گردد؟هرگز!1

راههای مؤثر در حجاب جهت ایجاد امنیت جامعه:

برای اینکه جامعه ای باحجاب ی وبه تبع آن امنیت داشت باید زمینه های فردی،خانوادگی،اجتماعی و حکومتی رادر افراد جامعه تقویت نمود و همچنین الگوهای حجاب و را هرچه بیشتر در قالب ها،داستانها،نمایشها و برنامه های عملی به مردم شناساند.

بالابردن درجه ی ایمان در فرد:

ایمان به خداو زندگی پس از مرگ از مهمترین و قویترین عوامل پیشگیری ازشهوات و هوسهاست.شخص با ایمان،خداوند متعال را همه جا حاضر و ناظر می بیندوباور دارد که همه ی کارهای او به وسیله فرشتگان الهی د رونده ای ثبت می شود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و سرنوشت نیکوکاران،بهشت و کیفر تب اران،دوزخ است.این تعبیر از را به خاطر بسپاریم که: «عالم محضر خداست،در محظر خدا معصیت نکنیم.»این اعتقاد،بهترین مانع در برابر فسادهای اخلاقی و اجتماعی است و هرقدر تقویت شود مقاومت انسان دربرابر شهوات بیشتر می شود.

ازسوی دیگر با ضعف ایمان،عفت و مقاوت در برابر شهوات کاهش می یابد.

آگاهی ازفوائد حجاب و مضرّات نبود آن:

آگاهی از فواید وحجاب ومضرّات بی حج و بی عفتی یکی دیگراز راههای معرفت به حجاب است.این آگاهی را می توان از طریق مختلف به دست آورد،گاهی با مطالعه ی کتابها و نشریّاتی که در این زمینه ها نوشته شده و گاهی با عبرت گرفتن از حوادث زمان وتجربیاتی که دیگران داشته اند؛چون به فرموده ی علی(ع)عبرت،موجب پاکدامنی می شود. صادق (ع) فرمد:اموال و دامن خود و همسرانتان را با خواندن سوره ی نور حفظ کنید؛زیراهر که روزی یک باراین سوره را قرائت کند(و به احکام و جزای بی عفتی آشنا شود)به ا کشیده نخواهد شد .جهت آگاهی از مضرّات بی عفتی و بی حج به قسمتی از حدیث معراج اشاره می کنیم تا عبرتی باشد برای ما انسانها: علی (ع)فرمود:همراه حضرت زهرا(ع)به حضور (ص) رفتیم،دیدیم حضرت گریه می کند،عرض ؛پدر و مادرم به فدایت!چرا گریه می کنی؟حضرت فرمود:ای علی!درشب معراج نی رادر عذابهای گوناگون دیدم.از این رو گریه می کنم.از جمله:زنی رادیدم از مویش آویزان است، ومغز سرش ازشدت گرما می جوشد.علتش را سؤال . حضرت فرمود:به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشانید.

تربیت فرزند در دامن پاک مادر و خانواده سالم:

در خانواده عفت و با حج مادر آن قدر اهمیّت دارد که حتی دایه ی فرزند هم که مدت کوتاهی مواظبت از او را به عهده می گیردواو را شیر می دهد،باید فردی صالح و عفیف باشد. اکرم(ص) سفارش فرمود:ازشیر ن بدکار و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید؛زیرا شیر اثر خود را می گذارد.

امر به معروف ونهی از منکر:

یکی ازعوامل اجتماعی مؤثردرامرحجاب،امربه معروف و نهی از منکر است.اگر بپذیریم که افراد جامعه،همانند اعضای یک بدن می باشند هنگامی که فردی دچاربیماری روحی،روانی و اخلاقی شود ، بر عموم مردم لازم است که در جهت نجات وی تلاش کنند تا رنج و عذاب این بیماری، گریبانگیر دیگر اعضای جامعه نشود و عامل بیماری به آنها سرایت نکند. اکرم(ص) فرمود:اگر شخصی در نهان ،معصیتی مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملأعام گناهی را انجام دهد و دیگران او را نهی از منکر نکنند همه ی مردم زیان می بینند.           وبازفرمودند:«چگونه بر شما می گذرد زمانی که نتان فاسد و آلوده شوند وجوانتان به طرف فسق و فجور روی آوردندو این هنگامی است که شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.سؤال شد:یا رسول الله!آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟حضرت فرمود:بلی؛بلکه بدتر از آن هم خواهد شد و آن زمانی است که معروف را منکر و منکر را معروف می دانند.» اگر خانواده،این واحدهای کوچک اجتماع،از مفاسد اخلاقی اصلاح گردد،کلّ جامعه اصلاح خواهد شد و به تبع آن جامعه ای آرام و با امنیت خواهیم داشت.1

حجاب حق خداوند است:

ازآنجا که حکم الهی برای سعادت بشروضع می شودوخداوند متعال،رحمت را بر خویش واجب می داند و احکام الهی همان رحمت های خداوندی بر بندگان و یا مقدمه ای برای قرار گرفتن در دامن رحمت خدا هستند،پس حجاب حق خدا بر بندگان او می باشد البته نه به این معنا که در کنار حق بندگان،حقّی را هم برای خدا تصور کنیم که او خالق همه چیزاست و نقصی ندارد تا باادای حقّ او،کامل گردد. امّا اینکه ایا می توان حقّ خدا را ادا کرد یا نه.در روایاتی با اشاره به انجام وظایف و اطاعت از امرالهی برای ادا شدن این حق اشاره شده است.آیت الله جوادی آملی معتقد است که: (حجاب زن مربوط به خود او نیست

تا گفته شود از حق خود صرف نظر .حجاب زن مربوط به مردنیست تابگوید من راضی به بی حج هستم حجاب رن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده اعّم از همسر،برادر،فرزندو... راضی به بی حج باشند،قرآن مجید راضی نخواهد بود زیرا زن وحیثیّت او حق خدااست و خدازن را مظهر احساس و عاطفه آفرید نه مظهر بی عفّتی و رانی.»3 وقتی حّق خداوند با حجاب اداءنشود یعنی بنده ی خدا که آرامش و امنیت جسمی و روحی و روانی در خانواده و اجتماع است اداء نمی شود.

غیرت و حجاب:

غیرت و تعصّب ی یکی از عوامل اساسی عفت است. ی که برای خود حرمت قایل است و نسبت به آن تعصب دارد،به خود اجازه نمی دهد که به دیگران خیانت کند.او می داند که اگر به دیگران نظر سوئی داشته باشد مطمئناً اونیز مورد سوء نظر دیگران  قرار خواهد گرفت؛بنابراین غیرتش به اواجازه ی بی عفتی نمی دهد. علی(ع)فرمد: « ما ذنی غیور قط »شخص با غیرت هرگز نمی کند.به فرموده ی (ص) : « ی که از زنش غافل باشد و مراقب او نباشد بی غیرت است. » غیرت از جلوه های مردی و مردانگی و حسّ درونی است که خداوند برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده و پاسداری از نسل در وجود مرد به ودیعت نهاده است که اگر رشد کند تمام جامعه را خود می داند و اجازه ی هتک حرمت به احدی را نمی دهد.خلاصه«غیرت»یک حساسیت انسانی نسبت به پاکی و طهارت خود جامعه است و اگر این قدرت ضعیف شود نه تنها اگر همسرش مورد ،کام جویی و نگاه دیگران قرارگیرد ناراحت نمی شود بلکه لذت هم می برد.پوشش زن نباید از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر باشد.پوشش زن اگر متأثر از هجوم تبلیغاتی غرب شد، اب خواهد شد.مثلاً بیاییم باخودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم،اما چادر نباشد.این فکر غلطی است.البته می توان محجبه بود و چادر هم نداشت؛منتها همین جاهم بایستی آن مرز را پیدا کرد.بعضی ها هم از چادر که فرار می کنند هیچ،به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند،چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.شما خیال کرده اید که اگر ما چادر را کنارگذاشتیم،فرضاًآنمقنعه ی کذایی و آن لباسهای «وَلَیَضر بنَ بخمرِ هنَّ عَلی جبو بهنَّ» و همانهایی که در قرآن هست،درست کردیم،دست از سر ما بر می دارند؟نه آنها به این چیزها قانع نیستند آنها می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً اینجا عمل بشود مثل زمان شاه که عمل می شد.درآن زمان،زن اصلاً پوشش وحج نداشت.حتی دراین جاها وقتی نوبت به این کارها می رسد،بی بند وباری خیلی بیشتر می شود؛ کما اینکه بی بند وباری در زمان شاه در تهران و بعضی از ای دیگر ما از معمول ای اروپا بیشتر بود!                   

زن معمولی در اروپا ،لباس و پوشش خودش را داشت؛اما در اینجا آن طوری نبود. بنابراین حجاب یک ارزش است که نباید متأثر از فرهنگ بیگانه باشد.4

 نتیجه:

عقل حکم می کند که در تعارض بین حقوق فردی و اجتماعی و فرد و جامعه،حقوق جامعه مقدم شود.یعنی خواسته های جمع بر فرد مقدم است. از نظر نقل ن مؤمن باید روسری های خود را به گردن و ی خود اندازند تا از بر کات حجاب،خود و جامعه بهره مند

شود،از جمله:امنیت روانی خودو جامعه،امنیت اقتصادی و اخلاقی وفکری.وقتی افرادجامعه نسبت به مضّرات بد حج که چند مورد آن طلاق واز هم گسیختگی جامعه،فساد اجتماعی و سقوط شخصیت زن می باشد آگاه باشد و همین طور با امر به معروف و نهی از منکر و داشتن

غیرت مرد و زن نسبت به خانواده ی خود و تربیت فرزند در دامان مادری پاک و خانواده ای سالم می توان حجاب را برای داشتن جامعه آرام و منظم اجرایی کرد.

 منابع و مآخذ

 1.اکبری،محمد،مروارید ،قم،مؤسسّه انتشارانی ظفر چاپ سوم،1383

2 زن ریحانه آفرینش مجموعه سخنرانیهای یدرباره ی زن دفتر نشر آثار ی   1387     

3.طیبی،ناهید،عطر ،با همکاری واحد پاسخ به سؤالاتجامعةا هرا(س)،قم،انتشارات جامعة ا هرا،گلبرگچاپ اول،1386

4.وحیدی،محمد،احکام خانواده،قم،نشرهاجر،چاپ سومجلد دو،1388مشاهده متن کامل ...
حجاب در قرآن
درخواست حذف اطلاعات
حجاب در قرآن
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای ، به ن و دخترانت و نیز به ن مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.


حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت
دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب ن سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بز اری های اجتماعی است؟
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.مشاهده متن کامل ...
حجاب در قرآن
درخواست حذف اطلاعات
حجاب در قرآن
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.
یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای ، به ن و دخترانت و نیز به ن مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)
جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.
در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجاب در لغت به معنای مانع، و پوشش آمده است. استعمال این کلمه، بیش‎تر به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که ، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق واقع شدن صورت ‎گیرد.
حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بُعد ایج و سلبی است. بُعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا حجاب ی محقق شود؛ گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، در این صورت نمی‎توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می‎تواند اقسام و انواع متفاوتی داشته باشد. یک نوع آن حجاب ذهنی، فکری و روحی است؛ مثلاً اعتقاد به معارف ی، مانند توحید و نبوت، از مصادیق حجاب ذهنی، فکری و روحی صحیح است که می‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎های روحی و فکری، مثل کفر و شرک جلوگیری نماید.
علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می‎کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و ن در مواجهه با نامحرم به آن توصیه شده‎اند.

هدف و فلسفه حجاب
هدف اصلی تشریع احکام در ، قرب به خداوند است که به وسیله ی تزکیه ی نفس و تقوا به دست می‎آید:

إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ (حجرات؛13) بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

-=هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ؛
اوست خ که میان عرب امّی (قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند) پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند و آنها را (از لوث جهل و اخلاق زشت) پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه ی جه و گمراهی بودند.=-
از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب ی، دست ی به تزکیه ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی هم‎چون:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لَهُمْ؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان اصلح است.

حجاب چشم
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ (نور؛30) ای رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ(نور؛31) ای رسول به ن مؤمن بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.


حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است:

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ(احزاب؛32) پس زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد.


حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند

وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ(نور؛31) و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه ‎رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در ریشه ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛

حجاب و عفت
دو واژه ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک ح درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش تری دارد؛ و بالع هر چه عفت درونی و باطنی بیش تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

حجاب ن سالمند
قرآن مجید به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثّر اشاره فرموده است. نخست به ن سالمند اجازه می‎دهد که بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.(نور؛60)

علاوه بر رابطه ی قبل، بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی علامت و صاحب علامت نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، نشانه‎ای از مرحله ی خاصی از عفت باطنی صاحب حجاب است. البته این مطلب به این معنا نیست که هر زنی که حجاب و پوشش ظاهری داشت، وماً از همه ی مراتب عفت و پاکدامنی نیز برخوردار است.

آیا حجاب مانع همه بز اری های اجتماعی است؟
با توجه به همین نکته، پاسخ این اشکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهری، تخلفات بعضی از ن با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از ن، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلاً گذشت که حجاب ی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار می کند؛ و اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، وماً به معنای برخورداری از همه ی مراتب نیست، بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که یا نیمه در انظار عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های است، و بین مقدار و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی و حجاب را از نوع رابطه ی ریشه و میوه دانسته اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه ی ، و ، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب، تنها پوسته و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای کرده و با تع ری، مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد»، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس شه ی خود این نکته ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاکِ بی حج نخواهد شد.مشاهده متن کامل ...
و حجاب
درخواست حذف اطلاعات

فلسفه اجتماعی حجاب:

الف)تعدیل جاذبه طبیعی بین ن و مردان:

بر اساس قانون خلقت بین زن و مرد جاذبه ای طبیعی قرار داده شده که ضامن سعادت و سلامت خانوادگی آن دو خواهد شد اما محور و مدار این جذب طبیعی زن است. از این رو در آیات شریفه برای حفظ آرامش زن و مرد، اص به زن داده شده است. پوشش ن موجب تعدیل جاذبه های طبیعی شده و این نعمت الهی را در مسیر و مجرای طبیعی خود قرار می دهد به این معنا که حس خودآرای و زیبا پسندی زن و زیبایی های ظاهری او و جاذبه های طبیعیش محدود به خانه و خانواده شد و همین امور که در جامعه ی بیرون، فساد آور است در درون خانواده نقش مثبت ایفا می کند.

ب) ایجاد زمینه مشارکت _ اجتماعی ن:

لازمه حضور اجتماعی ن، حفظ حدود و پوشش و دوری از اختلاط و خودنمایی و تبرج است. هر حضوری دارای شرایط و قوانین است مانند سربازی که به محض حضور در پادگان باید ملتزم به قوانین باشد یک زن هم باید با حجاب خود در جامعه حضور داشته و از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند.

ج) بهداشت روانی جامعه:

پاک نمودن جامعه از جاذبه های کاذب و محرک های و روانی مانع از غرق شدن جامعه در مسائل و ضد اخلاقی خواهد شد. پوشش و حجاب در تمام ابعاد ارتباطات تضمین کننده سلامت جامعه خواهد بود.1

آثار حجاب:

حجاب، امنیت اخلاقی و فکری:

برای اینکه اختلاط بین ن و مردان پیش نیاید و حدود اخلاقی حفظ شود، برای ن حجاب را معین کرده است. خود این حجاب، یکی از وسایل امنیت است. با حجاب زن مسلمان، هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مرد مسلمان امنیت پیدا میکند. آنجایی که حجاب را از ن دور می کنند، آنجایی که زن را به ی و برهنگی نزدیک می کنند در درجه اول ، امنیت از خود زن و در درجه بعد از مردم و جوانان گرفته خواهد شد. برای اینکه محیط سالم و دارای امنیت باشد، زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد، مرد هم بتواند مسئولیت های خود را انجام بدهد، حجاب را معین کرده که این حجاب، یکی از آن احکام برجسته است چنانچه دختری مثلا مایل است پزشک شود و یا در فعالیت های دیگر علمی، اقتصادی شرکت کند برای او میدان ها باز است به شرط رعایت عفت و و عدم اختلاط و انتزاج زن و مرد، در جامعه ی میدان برای زن و مرد باز است.2

حجاب، امنیت روانی فرد:

به روان انسانها توجه ویژه دارد همان گونه که سلامت جسمی را در نظر دارد. خداوند متعال در« نظام تکوین» دو سرمایه و حیا را برای زن و مرد و غیرت را برای مردان قرار داد تا نگهبان روح و روان انسان ها و ضامن سلامت روانی آنهاباشد و در «نظام تشریع» نیز با حکم «حجاب» و «حدود حریم ارتباط با نا محرم» از ایجادزمینه هایی که به جسم و روح آسیب میرساند پیشگیری نمود.

اضطراب و ترس های مرضی ناشی از مزاحمت های خیابانی و دغدغه ی مداوم نسبت به پذیرفته شدن از سوی مردان و یا عدم پذیرش و استفاده ی بی حد و مرز و افراطی از لذت های و جسمی و مورد بی مهری قرار گرفتن پس از سوء استفاده مردان بیمار «الذی فی قلبه مرض» و .. از عوامل مهم در بیماریهای روانی و افسردگی است که در صورت باور حجاب و پذیرفتن آن، همه ی این آسیب پذیری ها از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از فلسفه های تشریع حکم حجاب، ایجاد آرامش روانی فرد و در نتیجه سلامت و امنیت روانی جامعه است.

حجاب عامل مصونیت و امنیت:

حجاب در ذات خود دارای مصونیت است به این معنا که نیروی محافظ و نگهبان وجودی زن می باشد. با نگاهی به قطعات و برش های تاریخی می توان به این بعد و ویژگی حجاب پی برد و آن را مورد تحلیل بررسی قرار داد. واژه ی معادل مصونیت، نگاهداشت ، حافظ و امنیت ساز است اما هیچ یک از این معادل ها به تنهایی نمی تواند معنای کلمه مصونیت را برساند. امنیت و مصونیت در ابعاد گسترده ی خود جسمانی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و در حکم حجاب وجود دارد. ن پوشیده از آن جهت که جسم و پیکر آنها توسط پوشش به هر نوعی محافظت می شود، کمتر در معرض ناراحتی های جسمی قرار خواهند گرفت و از آسیب های طبیعی و اجتماعی در امان خواهند بود و پوشیدگی مانع از آسیب پذیری جسم افراد میشود. از نظر روانی نیز ن با حجاب کمتر در معرض اضطراب ها و ترس ها قرار می گیرند مثلا اضطراب از اینکه به هنگام مقایسه با دیگران مورد قبول واقع نشوند و یا اشکالی در لباس باشد که دیده شود و ... از جمله موارد اضطراب افراد بدون حجاب است. افزون بر اینکه جهت برنده شدن در مسابقه دلبری و خود نمایی بیشتر دقت خود را به انتحاب لباسی که شرایط جلب نظر را داشته باشد اختصاص داده و از دیگر امور زندگی مانند تحصیل ، زندگی شویی، وظیفه های شخصی (فرزندی،مادری،همسری و ...) باز می مانند و عدم موفقیت در این امور نیز موجب اضطراب بیشتر می شود. به طور مسلم این که یک زن پیوسته در میدان مسابقه و امتحان بیشتر باشد و احساس کند مورد مقایسه قرار می گیرد فرسودگی روحی می آورد . شهید مطهری(ره) معتقد است گاهی حرکات و سکنات انسان، زباندار است و گاه وضع لباس، راه رفتن و سخن گفتن زن معنا دار است و با زبان بی زبانی می گوید: «دلت را به من بده، در آرزوی من باش ، مرا تعقیب کن.» و گاه برع ، با زبان بی زبانی می گوید

« دست تعرض از این حریم کوتاه است». بنابراین، ن با حجاب از مسابقه و امتحان مستمر در امان هستند و از این رو آرامش روحی و روانی بیشتری دارند و به جای اتلاف وقت در پشت ویترین های مغازه ها و م های ملال آور در مورد رنگ سال، مد سال و مدلهای جدید برای همه ی امور زندگی اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی برنامه ریزی خاص داشته باشند و این مسأله آرامش روحی ، روانی و نشاط درونی را به وجود خواهد اورد. افزون بر آرامش روانی فرد با حجاب، در جامعه نیز می توان مصونیت ناشی از حجاب را موجب بهداشت و سلامت روانی جامعه بر شمرد، ومشاهده نمود زیرا جامعه از مجموعه افراد تشکیل می شود و سلامت فردی به دنبال خود بهداشت روانی جامعه را خواهد داشت. پوشش ن از تحریک مستمر مردان جلوگیری کرده و زمینه ی هیجان های افراطی را نابود می کند. گفته شده است که: هیجان و تحریکات روانی، عامل عوارض جسمی همچون بیماری معده و روده از جمله زخم معده میباشد. بنابراین آرامش روحی و بهداشت روان، موجب سلامت جسم و ایجاد جامعه ای سالم خواهد بود که افرادی با جسم و روح سالم در آن بزیند.

توماس آکمبس در مورد آسیب های روحی می نویسد: لذتهای جسمانی، در ابتدای کار بر ما لبخند میزند ولی عاقبت، نیش زهرآلود خود را در روح ما فرو برد. وهلاکمان می کند. در صورتی که ن و مردان از نیش زهرآگین این لذت های زود گذر آگاه باشند، هرگز خود را در معرض خطر قرار نداده وبا پوشش صحیح ومناسب،خود و جامعه ی بیرون را وا ینه می کنند.در واقع این خصوصیّت که فردی دغدغه ی جلب نگاه و نظر دیگران به ویژه نامحرم را نداشته باشد و انتخاب وسایل شخصی را بر اساس نیاز و سلیقه خودانجام میدهد نه آنچه جامعه به او تحمیل می کند،آرامش بخش روح و روان فرد و در نتیجه ساختار جامعه خواهد بود.

حجاب و امنیت اقتصادی:

از نظر اقتصادی نیز مصونیت فردی در حجاب مشاهده می گردد .بدیهی است در صورت انتخاب حجاب،نوع لباس و کیفیت آن در معرض دید عموم قرار نمی گیرد وچون جلوه گری،خودنمایی و مسابقه ای که پیش از این بیان کردیم وجود ندارد،هزینه ی سنگینی که صرف تهیه لباس متناسب با مد روز،رنگ سال وکیفیت تلقین شده از طریق ورودهای فرهنگ غرب( ها، ژورنالیست ها،نرم افزار ها، اینترنت و...) می شد،تبدیل به هزینه ی مختصری می گردد که نیاز انسان به پوشش حس زیبایی شناسانه ی او را درحدّ متعادل بر طرف می سازد.در این صورت هم از نظر اقتصاد مزدی برای شخص با حجاب از اسراف جلوگیری شده و هم در اقتصاد کلان ک أثیرگذار خواهد بود.از سویی وقت و امکانات تولید کننده،واردکننده و مصرف کننده به جای صرف در کالاهای مصرفی، غیر واقعی و کاذب و احیاناً خطر آفرین(به علت استفاده ازمواد شیمیایی نامرغوب)در امور مهم و اصلی و اساسی و سالم مصرف خواهد سد و این یعنی مصونیت اقتصادی فرد و جامعه از انحراف های اقتصادی.

حجاب و مصونیت :

مصونیت نیز یکی از ابعاد مصونیت است که در مقوله ی حجاب وجود دارد و ما در بخش مربوط به حجاب و سیاست تحت عنوان « و حجاب،سلاحی برای دفع سیاست غربی» نمونه هایی را ذکر می کنیم؛تاریخ اندلس،الجزیره ایران،افغانستان و دیگر کشورهای ی بهترین گواه برای این مطلب است.گفته شده که توطئه ی کشف حجاب توسط استعمارگران انگلیس و پروتکل یهودیان طراحی گردید.اجرای این توطئه توسط مهره های استعمار در منطقه های ی صورت می گرفت،امان الله خان در افغانستان،آتاتورک در ترکیه(1313) و رضا خان پهلوی در ایران توطئه ی «کشف حجاب» را عملی د.مسترهمفر در کتاب خاطرات خود به این نکته اشاره می کند که: پس از آنکه ن رااز چادر و عبا بیرون آوردیم بایدجوانان را تحریک کنیم که دنبال آنان بیفتند تا در میان مسلمانان فساد رواج یابد و برای پیشبرد این نقشه لازم است اول، ن غیر مسلمان را از حجاب بیرون آوریم تا ن مسلمان از آنان یادگیرند.استراتژی امروز صهیونیست ها نیز به همین شیوه است به گونه ای که نتانیاهو نخست اسبق رژیم صهونیستی در جلسه ای در با حضور کارشناسان فرهنگی ،امنیتی و نظامی این کشوردر رابطه با شیوه های براندازی جوامع ی و تضعیف بنیه ی فرهنگی_دینی و اخلاقی مسلمانان گفت: به جای هزینه های سنگین نظامی و بمباران ا و مراکز کشورهای ی پیشنهاد می کنم بازار مسلمانان رااز لباس های غربی ودامن های کوتاه،لوازم آرایشی، مشروبات الکلی و پر کنید.این بهترین شیوه ی بمباران واز بین رفتن مقاومت است.بنابراین با عمل به نقطه ی مقابل سخنان استعمارگران کهن و نوین می توان دست سلطه رااز سرزمین خود کوتاه کرده و در ضمن حفظ ارزش ها و باورهای مقدّس و انجام تکلیف الهی به عنوان ابزارمبارزه از حجاب بهره برد.3 حجاب خود عاملی ارزشمند است در تقویت امنیت جامعه.

آثار بی حج و بدحج :

طلاق و از هم گسیختگی خانواده:

آگاهی نسبت به آثاربی حجاب بودن مطمئناً یک گام مؤثر به سمت حجاب و امنیت جامعه است.آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان،طلاق و از هم گسیختگی زندگی شویی در دنیا مدام رو به افزایش است؛چرا که به قول بابا طاهر «هرآنچه دیده بیند دل کند یاد» و هرآنچه دل از آن یاد کند به هر قیمتی که باشد در پی آن خواهد رفت و بدین ترتیب،هر روز دل به دلبری می بندد و از دیگری دل می برد. در محیطی که فرهنگ حجاب و ،مطرح است.دو همسر،متعلق به یکدیگرند و احساسات و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. در چنین محیطی،همسران یک تن واحدند وج شان کمتر اتفاق می افتد؛ ولی در «بازار آزادبرهنگی»که عملاً ن به صورت کالای مشترکی در آمده اند،دیگر قداست پیمان شویی،مفهومی ندارد و خانواده ها به سستی تار عنکبوت به سرعت از هم متلاشی می شوندو ک نی بی س رست بر جای می مانند.

فساد اجتماعی:

از دیگر آثار بی حج و بد حج فساد اجتماعی است.هنگامی که در یک جامعه،خانواده ها سست و بی بنیاد شدند و از هم پاشیدند،اعضای خانواده به فساد کشیده می شوند و شعله ی این فساد به تدریج دامنه اش اجتماع رادربر گرفته،به آتش خواهدکشید.گسترش دامنه ی ا وافزایش فرزندان نامشروع،قتل و خونریزی اعتیاد و بز اری و...از دردناک ترین پیامدهای بی حج در چنین جوامعی است.

سقوط شخصیت زن:

ودرآ سقوط شخصیت زن،طبیعی است هنگامی که جامعه،زن را فقط برای زیباییها و اندام اش بخواهد این

موجود،تمایلش برای آرایش و خودنمایی روز به روز افزایش می گردد و بدبن ترتیب به خاطر جاذبه ای که دارد به صورت یک کالا و وسیله ی تبلیغات مورد سوء استفاده ی دیگران قرار می گیرد.در چنین جامعه ای شخصیت زن تا مرز یک عروسک یا یک کالای بی ارزش سقوط می کند وارزشهای والای انسانی در وی بکلِّی به دست فراموشی س می شودو همین کالای عروسکی نیز تا زمانی که از زیبایی بهرهای دارد،در دست سودجویان مبادله می شود و با از بین رفتن این زیبایی ظاهری،آن ارزش ظاهری هم از بین خواهد رفت و ازآن پس به وی به چشم یک شی ء زاید و دور افتادنی نگاه می کنندودر چنیین جوامعی چگونه یک زن می تواندازطریق ویژگیهای اخلاقی، علم وآگاهی و دانایی اش جلوه کند و حائز مقام والایی گردد؟هرگز!1

راههای مؤثر در حجاب جهت ایجاد امنیت جامعه:

برای اینکه جامعه ای باحجاب ی وبه تبع آن امنیت داشت باید زمینه های فردی،خانوادگی،اجتماعی و حکومتی رادر افراد جامعه تقویت نمود و همچنین الگوهای حجاب و را هرچه بیشتر در قالب ها،داستانها،نمایشها و برنامه های عملی به مردم شناساند.

بالابردن درجه ی ایمان در فرد:

ایمان به خداو زندگی پس از مرگ از مهمترین و قویترین عوامل پیشگیری ازشهوات و هوسهاست.شخص با ایمان،خداوند متعال را همه جا حاضر و ناظر می بیندوباور دارد که همه ی کارهای او به وسیله فرشتگان الهی د رونده ای ثبت می شود و روزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و سرنوشت نیکوکاران،بهشت و کیفر تب اران،دوزخ است.این تعبیر از را به خاطر بسپاریم که: «عالم محضر خداست،در محظر خدا معصیت نکنیم.»این اعتقاد،بهترین مانع در برابر فسادهای اخلاقی و اجتماعی است و هرقدر تقویت شود مقاومت انسان دربرابر شهوات بیشتر می شود.

ازسوی دیگر با ضعف ایمان،عفت و مقاوت در برابر شهوات کاهش می یابد.

آگاهی ازفوائد حجاب و مضرّات نبود آن:

آگاهی از فواید وحجاب ومضرّات بی حج و بی عفتی یکی دیگراز راههای معرفت به حجاب است.این آگاهی را می توان از طریق مختلف به دست آورد،گاهی با مطالعه ی کتابها و نشریّاتی که در این زمینه ها نوشته شده و گاهی با عبرت گرفتن از حوادث زمان وتجربیاتی که دیگران داشته اند؛چون به فرموده ی علی(ع)عبرت،موجب پاکدامنی می شود. صادق (ع) فرمد:اموال و دامن خود و همسرانتان را با خواندن سوره ی نور حفظ کنید؛زیراهر که روزی یک باراین سوره را قرائت کند(و به احکام و جزای بی عفتی آشنا شود)به ا کشیده نخواهد شد .جهت آگاهی از مضرّات بی عفتی و بی حج به قسمتی از حدیث معراج اشاره می کنیم تا عبرتی باشد برای ما انسانها: علی (ع)فرمود:همراه حضرت زهرا(ع)به حضور (ص) رفتیم،دیدیم حضرت گریه می کند،عرض ؛پدر و مادرم به فدایت!چرا گریه می کنی؟حضرت فرمود:ای علی!درشب معراج نی رادر عذابهای گوناگون دیدم.از این رو گریه می کنم.از جمله:زنی رادیدم از مویش آویزان است، ومغز سرش ازشدت گرما می جوشد.علتش را سؤال . حضرت فرمود:به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشانید.

تربیت فرزند در دامن پاک مادر و خانواده سالم:

در خانواده عفت و با حج مادر آن قدر اهمیّت دارد که حتی دایه ی فرزند هم که مدت کوتاهی مواظبت از او را به عهده می گیردواو را شیر می دهد،باید فردی صالح و عفیف باشد. اکرم(ص) سفارش فرمود:ازشیر ن بدکار و دیوانه برای فرزندانتان پرهیز کنید؛زیرا شیر اثر خود را می گذارد.

امر به معروف ونهی از منکر:

یکی ازعوامل اجتماعی مؤثردرامرحجاب،امربه معروف و نهی از منکر است.اگر بپذیریم که افراد جامعه،همانند اعضای یک بدن می باشند هنگامی که فردی دچاربیماری روحی،روانی و اخلاقی شود ، بر عموم مردم لازم است که در جهت نجات وی تلاش کنند تا رنج و عذاب این بیماری، گریبانگیر دیگر اعضای جامعه نشود و عامل بیماری به آنها سرایت نکند. اکرم(ص) فرمود:اگر شخصی در نهان ،معصیتی مرتکب شود فقط به شخص او ضرر وارد می شود و اگر در ملأعام گناهی را انجام دهد و دیگران او را نهی از منکر نکنند همه ی مردم زیان می بینند. وبازفرمودند:«چگونه بر شما می گذرد زمانی که نتان فاسد و آلوده شوند وجوانتان به طرف فسق و فجور روی آوردندو این هنگامی است که شما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید.سؤال شد:یا رسول الله!آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟حضرت فرمود:بلی؛بلکه بدتر از آن هم خواهد شد و آن زمانی است که معروف را منکر و منکر را معروف می دانند.» اگر خانواده،این واحدهای کوچک اجتماع،از مفاسد اخلاقی اصلاح گردد،کلّ جامعه اصلاح خواهد شد و به تبع آن جامعه ای آرام و با امنیت خواهیم داشت.1

حجاب حق خداوند است:

ازآنجا که حکم الهی برای سعادت بشروضع می شودوخداوند متعال،رحمت را بر خویش واجب می داند و احکام الهی همان رحمت های خداوندی بر بندگان و یا مقدمه ای برای قرار گرفتن در دامن رحمت خدا هستند،پس حجاب حق خدا بر بندگان او می باشد البته نه به این معنا که در کنار حق بندگان،حقّی را هم برای خدا تصور کنیم که او خالق همه چیزاست و نقصی ندارد تا باادای حقّ او،کامل گردد. امّا اینکه ایا می توان حقّ خدا را ادا کرد یا نه.در روایاتی با اشاره به انجام وظایف و اطاعت از امرالهی برای ادا شدن این حق اشاره شده است.آیت الله جوادی آملی معتقد است که: (حجاب زن مربوط به خود او نیست

تا گفته شود از حق خود صرف نظر .حجاب زن مربوط به مردنیست تابگوید من راضی به بی حج هستم حجاب رن مربوط به خانواده نیست تا اعضای خانواده اعّم از همسر،برادر،فرزندو... راضی به بی حج باشند،قرآن مجید راضی نخواهد بود زیرا زن وحیثیّت او حق خدااست و خدازن را مظهر احساس و عاطفه آفرید نه مظهر بی عفّتی و رانی.»3 وقتی حّق خداوند با حجاب اداءنشود یعنی بنده ی خدا که آرامش و امنیت جسمی و روحی و روانی در خانواده و اجتماع است اداء نمی شود.

غیرت و حجاب:

غیرت و تعصّب ی یکی از عوامل اساسی عفت است. ی که برای خود حرمت قایل است و نسبت به آن تعصب دارد،به خود اجازه نمی دهد که به دیگران خیانت کند.او می داند که اگر به دیگران نظر سوئی داشته باشد مطمئناً اونیز مورد سوء نظر دیگران قرار خواهد گرفت؛بنابراین غیرتش به اواجازه ی بی عفتی نمی دهد. علی(ع)فرمد: « ما ذنی غیور قط »شخص با غیرت هرگز نمی کند.به فرموده ی (ص) : « ی که از زنش غافل باشد و مراقب او نباشد بی غیرت است. » غیرت از جلوه های مردی و مردانگی و حسّ درونی است که خداوند برای محافظت و نگهبانی از حریم خانواده و پاسداری از نسل در وجود مرد به ودیعت نهاده است که اگر رشد کند تمام جامعه را خود می داند و اجازه ی هتک حرمت به احدی را نمی دهد.خلاصه«غیرت»یک حساسیت انسانی نسبت به پاکی و طهارت خود جامعه است و اگر این قدرت ضعیف شود نه تنها اگر همسرش مورد ،کام جویی و نگاه دیگران قرارگیرد ناراحت نمی شود بلکه لذت هم می برد.پوشش زن نباید از هجوم تبلیغاتی غرب متأثر باشد.پوشش زن اگر متأثر از هجوم تبلیغاتی غرب شد، اب خواهد شد.مثلاً بیاییم باخودمان فکر کنیم که حجاب داشته باشیم،اما چادر نباشد.این فکر غلطی است.البته می توان محجبه بود و چادر هم نداشت؛منتها همین جاهم بایستی آن مرز را پیدا کرد.بعضی ها هم از چادر که فرار می کنند هیچ،به آن حجاب واقعی بدون چادر هم رو نمی آورند،چون آن را هم غرب مورد تهاجم قرار می دهد.شما خیال کرده اید که اگر ما چادر را کنارگذاشتیم،فرضاًآنمقنعه ی کذایی و آن لباسهای «وَلَیَضر بنَ بخمرِ هنَّ عَلی جبو بهنَّ» و همانهایی که در قرآن هست،درست کردیم،دست از سر ما بر می دارند؟نه آنها به این چیزها قانع نیستند آنها می خواهند همان فرهنگ منحوس خودشان عیناً اینجا عمل بشود مثل زمان شاه که عمل می شد.درآن زمان،زن اصلاً پوشش وحج نداشت.حتی دراین جاها وقتی نوبت به این کارها می رسد،بی بند وباری خیلی بیشتر می شود؛ کما اینکه بی بند وباری در زمان شاه در تهران و بعضی از ای دیگر ما از معمول ای اروپا بیشتر بود! زن معمولی در اروپا ،لباس و پوشش خودش را داشت؛اما در اینجا آن طوری نبود. بنابراین حجاب یک ارزش است که نباید متأثر از فرهنگ بیگانه باشد.4

نتیجه:

عقل حکم می کند که در تعارض بین حقوق فردی و اجتماعی و فرد و جامعه،حقوق جامعه مقدم شود.یعنی خواسته های جمع بر فرد مقدم است. از نظر نقل ن مؤمن باید روسری های خود را به گردن و ی خود اندازند تا از بر کات حجاب،خود و جامعه بهره مند

شود،از جمله:امنیت روانی خودو جامعه،امنیت اقتصادی و اخلاقی وفکری.وقتی افرادجامعه نسبت به مضّرات بد حج که چند مورد آن طلاق واز هم گسیختگی جامعه،فساد اجتماعی و سقوط شخصیت زن می باشد آگاه باشد و همین طور با امر به معروف و نهی از منکر و داشتن

غیرت مرد و زن نسبت به خانواده ی خود و تربیت فرزند در دامان مادری پاک و خانواده ای سالم می توان حجاب را برای داشتن جامعه آرام و منظم اجرایی کرد.

منابع و مآخذ

1.اکبری،محمد،مروارید ،قم،مؤسسّه انتشارانی ظفر چاپ سوم،1383

2 زن ریحانه آفرینش مجموعه سخنرانیهای یدرباره ی زن دفتر نشر آثار ی 1387

3.طیبی،ناهید،عطر ،با همکاری واحد پاسخ به سؤالاتجامعةا هرا(س)،قم،انتشارات جامعة ا هرا،گلبرگچاپ اول،1386

4.وحیدی،محمد،احکام خانواده،قم،نشرهاجر،چاپ سومجلد دو،1388مشاهده متن کامل ...
چرا از حجاب می ترسند؟
درخواست حذف اطلاعات
مرد چاقوکش جلو چشمان قاضی با 18 ضربه، او را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. شوهر مروه برای نجات همسرش به سمت او شتافت اما توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت.
روز سوم ماه رمضان امسال، مقارن با سالروز حادثه ای بزرگ و متاثر کننده است، حادثه ای که غرور مسلمانان عالم را جریحه دار کرد و سندی برای مظلومیت مسلمانان در دنیای بی رحم و نژاد پرستانه غرب شد. شهادت «مروه شربینی»، شهیده حجاب آن حادثه تلخ است. زنی که همچون الگوی خویش، حضرت زهرا(س) زندگی کرد و به تأسی از او در حالی که باردار بود، در اوج ناجوانمردی، در پیش چشم همسر و فرزندش به شهادت رسید.

این بانوی بزرگوار، در سال 1977 میلادی در شهر اسکندریه متولد شد. پدرش علی شربینی و مادرش لیلا شمس هر دو شیمی دان بودند. او بعد از فارغ حصیلی، در سال 2003 به همراه همسرش به آلمان مهاجرت کرده و ابتدا در شهر برمن و از سال 2008 در شهر «درسدن» ن شدند. همسرش، وابسته فرهنگی مصر در یکی از های آلمان بود که با استفاده از بورس تحصیلی در رشته ی ژنتیک تحصیل می‏کرد و جهت انجام پایان نامه ای خود همراه مروه به آلمان آمده بود.

چندی پیش از شهادتش، شربینی به دادگاهی مراجعه کرده و یک آلمانی نژادپرست را متهم به این کرد که «زمانی که در پارک با پسرش بازی می کرده، آل دبلیو او را مورد توهین قرار داده و بخاطر حجاب مروه او را تروریست و ی خطاب کرده است». دادگاه شکایت شربینی را پذیرفته و آل را محکوم به پرداخت ۷۵۰ یورو کرد. آل دبلیو این حکم را نپذیرفت و تقاضای تجدید نظر نمود.

در حین برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر در یک دادگاه درجه دو در شهر درسدن، فرد آلمانی در جلوی چشمان قاضی و سایر حاضرین به شربینی حمله کرده و با ضربات چاقو وی را که سه ماهه باردار بود از پا در آورد. در حین ضربات شوهر مروه برای نجات همسرش به طرف او شتافت که توسط پلیس آلمان مورد تیراندازی قرار گرفت. پس از آن شوهرش با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری گردید. همچنین فرزند دسال سه ساله شان که شاهد این ماجرای خونبار بوده، برای معالجه تحت نظر روانشناس است.

این در حالی است که دستگاه قضایی آن کشور گویی که اتفاق خاصی روی نداده، حتی دستور به ممنوعیت اطلاع رسانی و پخش اخبار مرتبط با این موضوع را صادر نمود.

حال پس از گذشت 5 سال از به شهادت رسیدن این بانوی بزرگوار به دلیل حجاب، وی همچنان «شهیده حجاب» و نماد اعتراض به ستیزی غرب است. به همین بهانه به سراغ معرفی کتاب هایی با موضوع حجاب آمده ایم تا در ادامه مسیر حرکت این بانوی شهید، گامی هرچند کوچک در جهت ترویج حجاب واقعی و درست ن مسلمان برداریم.

1. سرمایه فکری مطهری
در فضای آن روزهای انقلاب ی که بحث های در رابطه با حجاب ن بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، گذشته از انحراف‏های عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده بود، این مسئله و دیگر مسائل مربوط به ن، وسیله‏ای در دست برخی افراد ناپاک شده بود تا بتوانند بر ضد دین مبین تبلیغات منفی ‏کنند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟
به همین خاطر مطهری که همواره چشم بینای انقلاب ی بودند، به سراغ تالیف کت در رابطه با حجاب رفت که بعدها «مسئله حجاب» نام گرفت. این کتاب در دو بخش تالیف شده است. در بخش اول ابتدا مسئله پوشش زن از نگاه سایر ادیان و ملت ها بررسی می شود، سپس به عده‏ای که طرفدار بی‏حج زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه در جامعه هستند، پاسخ می‏دهد و در بخش دوم، به سراغ بررسی مقوله حجاب خارج از عرف که منجر به خانه نشینی زن می شود، رفته است. دیدگاهی که صاحبان آن معتقدند، ن باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‏نشینی زن عقیده دارند.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

مطهری در این کتاب هر دوی این دیدگاه ها را رد می کند و با دلایل و استدلال هایی محکم، ثابت می‏کند که نظر ، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است و نه هیچکدام از این دو تفکر اشتباه.

کتاب «مسئله حجاب» همواره یکی از اصلی ترین منابع مربوط به بحث حجاب است که مورد استفاده و استناد محققین و دانشجویان زیادی قرار گرفته و می گیرد.

2. بی حجاب، به حجاب بپردازیم
«زمانی که روسری اقتصاد کمی کنار رفت و مانتوی سیاست کمی تنگ و کوتاه شد و نظام اداری چکمه پوشید و سیستم قضایی گردن و بازویش را کرد، به طور طبیعی این واقعیت های تلخ در تصویر ن کوچه و خیابان خودشان را نشان می دهند. قضیه همین قدر ساده است. باور کنید...»

این بخشی از مقدمه کت است که سعی کرده بی و بدون تعارف به موضوع حجاب و معضلات آن در جامعه فعلیمان بپردازد و همین موضوع باعث شده است که حجت ال محمدرضا زائری، نام «حجاب بی حجاب» را برای کتابش انتخاب کند.

جنبه های اجتماعی و فرهنگی حجاب محور اصلی هشت مقاله موجود در این کتاب 107 صفحه ای است که علاوه بر بررسی این موضوعات به معرفی و بررسی عملکرد یکی از مؤسسات موفق در طراحی و تولید حجاب ی برای دختران نوجوان در بیروت، پرداخته است تا علاوه بر مورد خطاب قراردادن بانوان، تمام فعالان فرهنگی کشور را به افزایش تحقیق و مطالعه در رابطه با این حکم مهم ی تشویق کند.

در واقع همانگونه که زائری در پیشگفتار کتابش می گوید: «اهمیت حجاب از جهات مختلف، اقتضا می کند که با نگاهی جامع بدان پرداخته شود و چه در مقام پژوهش و چه در مقام آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی خاص آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد...»

3. نقش و رس زن
یکی از بحث های مهمی که همواره در ادیان مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، بحث نقش و رس زن به عنوان مهمترین رکن جامعه در ترویج و تحکیم پایه های عفت و حیا در جامعه است.
به همین خاطر دانستن نظرات ی در رابطه با این موضوع به عنوان ی جامعه که علاوه بر جنبه ، ی مذهبی مردم را نیز بر عهده دارند؛ بسیار مفید و پر اهمیت است.

جلد اول کتاب «نقش و رس زن» به همین موضوع پرداخته است و نظرات ی را در ارتباط با موضوع و حجاب در سبک زندگی ایرانی به طور کامل شرح داده است.

در بخشی از این کتاب با عنوان «مقابله قاطع با بی احترامی نسبت به حجاب در ها» نظر ی در رابطه با جایگاه و اهمیت حجاب در ها آمده است: «محیط ها بسیار مهم است. در محیط ها خانم های دانشجو و باید سعی کنند همین روحیه و فرهنگ ی را ترویج کنند. اگر انی خدای ناکرده در های کشور هستند که نسبت به حجاب ی و ن و دانشجویان دختر مسلمان بی احترامی میکنند، به آنها اجازه ندهید افکار فاسد خود را منتشر کنند. محیط باید محیط ی باشد. باید محیطی برای رشد انسان و زن ی باشد.»

گردآوری مطالب این کتاب بر عهده حسین بانکی پور فرد است. وی در حال حاضر مدیرعامل موسسه شفا (شبکه فعالین ازدواج) است.

4. چرا غرب از حجاب می ترسد؟
وقتی خبر شهادت مروه شربینی به در برخی از رسانه ها مطرح شد، بسیاری از طرفداران غرب سعی بر س وش گذاشتن بر این جنایت داشتند و با این بهانه که دنیای غربی، دنیایی آزاد برای همه ادیان و باورهاست، این گونه جنایت ها را یک نوع تسویه حساب شخصی جلوه دادند. این در حالی است که عملکردهای بسیار تند و خشن برخی کشورهای غربی و در رأس آن فرانسه و آلمان علیه حجاب تبدیل به نوعی قانون در این کشورها شده است. قانونی که قرار است در عین بی قانونی حقوق مردم این سرزمین ها را در حق برخورداری از حجاب ی نفی کند.
علی غلامی که یکی از اساتید صادق(ع) است؛ به سراغ این موضوع رفته است و کتاب «مسأله حجاب در غرب (بررسی حقوقی- جامعه شناختی)» را در همین راستا تالیف کرده است.

سیر کلی فصول چهارگانه این کتاب، به موضوعاتی همچون چرایی سیر تطور حجاب، دلایل رویگردانی از حجاب و مخالفت با آن در غرب، دلایل اقبال به حجاب در غرب و عملکردهای قانونی برخی کشورهای غربی در رابطه با حجاب پرداخته است و سپس این روند قانونی و امنیتی با استفاده از مبانی خود غربی ها و مبانی ی، عقلی و فطری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

5. پیدایش حجاب از نظر پزشکی
یکی از ابتکارات جالب در مورد مسائل دینی بررسی دلایل پزشکی آن هاست. موضوعی که می توان به وسیله آن و با استناد به آیات قرآن و کمک گرفتن از نکات پزشکی، شگفتی های علمی فراوانی را بیان کرد.

مجموعه «اولین و آ ین » از مجموعه های بی نظیر پزشکی است که شهید، سید رضا پاک نژاد آن را تألیف نموده است. او در مقدمه کتاب خود هدفش از این کار را اینگونه شرح می دهد: «چند دهه قبل زمانی که برخی دچار غرب زدگی و علم زدگی بودند و بر طبل تعارض علم و دین می کوبیدند، یک پزشک تحصیل کرده ی دست به کاری ابتکاری و بدیع زد وتصمیم گرفت تا رساله و ای پزشکی خود را به موضوع انطباق آموزه های با یافته های علمی روز قرار دهد...»

جلد 19 و 20 این مجموعه در ارتباط با موضوع حجاب است. مهمترین مسائلی که در این دو جلد بیان شده است عبارتند از: «حجاب در قرآن، علت پیدایش حجاب، چرا در باید خود را پوشاند؟، دختر امروز، چشم چرانی، بی حج سبب پیشرفت علمی است؟، زیان های بهداشتی و غیر بهداشتی برهنگی، ضرر اقتصادی بی حج ، آیا چادر داشتن؛ شرط ایمان و لازمه اعتقاد به مذهب است، آیا حجاب سد راه ترقی زن است؟، آیا بی حج سبب پیشرفت علمی و اجتماعی ن می شود؟، دختران بی حجاب روشنفکرند و احساس غرور می کنند، آیا همه بی حجاب باشند ی به ی نگاه نمی کند؟ و ...» است.

6. بهم میاد؟!
نگاه به وضعیت فعلی حجاب در جامعه مان نشان دهنده این است که این عرصه ایده ها و فکرهایی نو را برای ایجاد تغییر می طلبد. یکی از این ایده ها تبلیغ و نشر سخنان بانوانی است که روزی حجاب نداشته اند و حالا حجاب ی را به عنوان برترین پوشش برای خود انتخاب کرده اند.

ایده کتاب «بهم میاد؟!» پرداختن به همین موضوع از زبان دختری 16 ساله و مسلمان است که در کشور استرالیا زندگی می کند و تا قبل از رسیدن به این سن همواره بدون حجاب در مدرسه و جامعه حضور پیدا می کرده است و حالا که تصمیم به انتخاب حجاب و پوشش ی رفته است، درگیر اتفاقات و مسائل مختلفی می شود و البته این اتفاقات به او کمک می کنند که نسبت به تصمیم خود مصمم تر شود و بیش از پیش با با حقانیت حجاب ی آشنا شود.

چرا غرب از حجاب می ترسد؟

گذشته از این که نویسنده این کتاب «رنده عبدالفتاح»، زنی سنی است و حوادث آن را بیشتر از نگاه یک سنی بیان می کند ولی نوع نگاه ویژه و قابل تحسین او به مسئله حجاب و اینکه این مسئله، فقط موضوعی اعتقادی نیست و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و .... آن بسیار در خور توجه است و نباید با آن همانند یک موضوع ساده برخورد کرد.

در بخشی از این کتاب جذاب که نشر آرما آن را منتشر کرده است، می خوانیم: «در مدرسه هدایت، حجاب بخشی از یونیفرم مان بود. اما من به محض این که از در مدرسه پایم را بیرون می گذاشتم، آن را برمی داشتم؛ چون اصلا جگرش را نداشتم آن طوری در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس یا تراموا قدم بگذارم... وقتی درس خواندن در هدایت را شروع ، از حجاب پوشیدن بدم آمد. سرم می خارید و از پوشیدن آن در زنگ ورزش به شدت تنفر داشتم. فکر می که روی سرم ترسناک به نظر می رسد و در دو هفته اول همیشه گیسوهایم را ح می دادم و می گذاشتم شان بیرون، طوری که هر ی من را با آن وضع ببیند، بداند موهای قشنگی دارم. پریشان بودم، اما بعد از مدتی که با بچه های دیگر آشنا شدم، این کار به نظرم احمقانه آمد. کم کم به آن عادت و دخترهایی را دیدم که آن را فول تایم و حتا داوطلبانه بیرون از مدرسه می پوشیدند. به خاطر شجاعت شان احترام زیادی برای آن ها قائل بودم. حتا کمی به آن ها حسودی ام می شد؛ چون من بلافاصله بعد از مدرسه می خواستم روسری ام را م، ولی آن ها می توانستند کاملا آرام و حتا با افتخار سوار قطاری شوند که پر بود از دانش آموزان مدارس دیگر، بدون این که حتا ذره ای تردید یا ترس داشته باشند. به نظر می رسید آن ها بسیار با هویت خودشان در صلح اند و هر ی آن ها را می شناسد، در چارچوب های خودشان به آن ها احترام می گذارد...»


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر


 مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

 

بخشی از متن مقاله

پیشینة تحقیق

الف – مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه حجاب دانش آموزان مدارس:

در زمینه بررسی وضعیت حجاب دانش آموزان مدارس دخترانه تاکنون می توان به تحقیقی که توسط دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش در سال 1370 تحت عنوان “بررسی علل گرایش یا عدم گرایش به حجاب در میان دختران شهر تهران” در مناطق ششگانه 5، 4، 11، 14 ، 18 انجام شده است اشاره نمود.

نمونه مورد بررسی این تحقیق شامل 537 نفر دانش آموز دختر مقطع راهنمائی و متوسطه می باشد که از این تعداد با توجه به ملاکهای انتخاب شده 145 نفر حذف و در مجموع تعداد پرسشنامه های قابل بررسی به 392 مورد رسید از این تعداد 186 پرسشنامه توسط دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و 206 مورد توسط دانش آموزان مقطع متوسطه تکمیل شده و جهت تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از این تحقیق از روش آمار توصیفی استفاده گردیده است.

نتایج حاصله از این تحقیق نشان میدهد که :

اکثریت دانش آموزان گرایش به رعایت حجاب دارند. اما علت عدم رعایت کامل حجاب می تواند ناشی از عواملی چون عدم آگاهی نسبت به حدود شرعی ع العمل در مقابل فشارهای موجود در سطح جامعه در زمینه حجاب، الگو های نامناسب در جامعه و نیازهایی چون توجه و ... میباشد و همچنین گرایش به حجاب در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی بیش از دانش آموزان مقطع دبیرستانی است.

در این تحقیق میزان تحصیلات پدران دانش آموزانی که دارای گرایش به حجاب هستند بیشتر در حد زیر دیپلم بوده اما تحصیلات پدران دانش آموزانی که عدم گرایش به حجاب نشان می دهند در حد دیپلم و فوق دیپلم می باشد و میزان تحصیلات مادران دانش آموزانی که دارای گرایش به حجاب هستند در حد خواندن و نوشتن بوده اما تحصیلات مادران دانش آموزانی که عدم گرایش به حجاب نشان میدهند در حد دیپلم و فوق دیپلم می باشد.

بیشترین مخالفت دانش آموزانی که گرایش به حجاب ندارند مربوط است به چادر و معتقدند که چادر دست و پاگیر است در این مورد 7/44% دانش آموزان موافق با حجاب نیز نظر موافق داده اند ولی اکثر دانش آموزان موافق و مخالف حجاب، مخالف آن هستند که چادر سر نوعی توهین به شخصیت زن است.

نوع خانواده و اقوام در نحوه پوشش دانش آموزان بسیار موثر است به خصوص دانش آموزانی که در مقطع راهنمایی تحصیل می کنند و از نظر نوع محل مس ی خانواده ها ملاحظه می گردد که درصد بیشتری از خانواده هایی که دانش آموزان آنها عدم گرایش به حجاب دارند در منازل آپارتمانی زندگی می کنند یکی از عوامل مهم زدگی دانش آموزان از حجاب رفتار نامناسب افراد باحجاب است و برخورد تحقیرآمیز یا احترام آمیز مردم جامعه با ن باحجاب و بدحجاب در گرایش یا عدم گرایش دانش آموزان به حجاب موثر است.

دانش آموزان موافق حجاب حدود 40% بیشتر از دانش آموزان مخالف حجاب بر این عقیده اند که حجاب لازم است چون فرمان خدا و پیشوایان دین است و موجب خوشبختی انسان در آ ت است همچنین اکثر دانش آموزان حجاب و رعایت آنرا به دلیل آنکه فرمان خداوند می باشد پذیرفته اند و کمتر نسبت به علل فرهنگی یا آن آگاهی دارند و حتی گرایش نشان می دهند پیروی از مد یکی از عوامل مؤثر در گرایش دانش آموزان به بدحج است و احساس زیبائی در انتخاب یا عدم انتخاب از نظر دانش آموزان مهم است.

هر چه سن دانش آموزان موافق حجاب بیشتر شده در عقیده خود راسخ تر شده اند و بر ع دانش آموزان مخالف حجاب هر چه سنشان بیشتر شده تز ل بیشتری در عقاید نشان می دهند.

بنابراین با توجه به مقایسه نتایج به دست آمده از این تحقیق و تحقیقی که در تیرماه 73 بر روی 300 نفر از دانش آموزان دختر پایة اول، دوم، سوم و چهارم دبیرستانهای دخترانه شهرستان یزد انجام شد میتوان نتیجه گرفت که در هر دو تحقیق عواملی چون وضعیت مطلوب ظاهری دانش آموزان، میزان تحصیلات در حد عادی مادران، عدم پیروی از مد و مدگرائی ، برخورد مناسب اطرافیان با افراد با حجاب و بدحجاب، برخورد منطقی و برنامه ریزی صحیح مسئولین مدرسه در اجرای امر حجاب افزایش شناخت دانش آموزان نسبت به دلایل رعایت و میزان رعایت حجاب افراد خانواده در رعایت حجاب دانش آموزان مؤثر می باشد.

در مورد تفاوتهای این دو تحقیق می توان اظهار داشت که در این تحقیق میزان تحصیلات پدر عاملی مؤثر در رعایت حجاب فرزندان بوده در حالیکه در تحقیق حاضر این عامل تأثیر چندانی در رعایت حجاب نداشته است و همچنین تفاوت دیگری که مشاهده میگردد مربوط به نظرات دانش آموزان در مورد مناسبترین نوع پوشش برای ن در جامعه می باشد که در این تحقیق اکثراً معتقد به پوشش مانتو و شلوار و مقنعه بوده در حالیکه در تحقیق حاضر اکثراً هر دو پوشش چادر مانتو شلوار و مقنعه را مناسب می دانند.


بررسی حجاب از دیدگاه

پیش از این که استنباط خود را در این باره ذکر کنیم، لازم است یک نکته را یادآوری می کنیم، آن نکته این است که معنای «لغوی» حجاب که در عصر ما این کلمه برای پوشش زن معروف شده است، چیست؟

کلمه ی «حجاب» هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب. بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله ی پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن، صورت گیرد. در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: حتی توارت بالحجاب؛ یعنی تا آن وقتی که خورشید در مخفی شد. ی حاجز میان قلب و شکم را حجاب می نامند.

در دستوری که حضرت علی (ع) به مالک اشتر نوشته است، می فرماید : «در میان مردم باش، کمتر خود را درون خانه پنهان کن، حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند، بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعیفان و بیچارگان بتوانند نیازمندی ها و شکایات خود را به گوش تو برسانند و تو نیز از جریان امور بی اطلاع نمانی».[1]

ابن خلدون در مقدمه ی خویش فصلی دارد تحت عنوان :

«فی الحجاب کیف یقع فی ال و انه یعظم عندالهرم» ، در این فصل بیان می کند که حکومت ها در بدو تشکیل میان خود و مردم حائل و فاصله ای قرار نمی دهند ولی تدریجاً حائل و ی میان حاکم و مردم ضخیم تر می شود تا بالا ه عواقب ناگواری به وجود می آورد.

ابن خلدون کلمه ی حجاب را به معنی و حائل نه «پوشش » به کار برده است. استعمال کلمه ی حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح نسبتاً جدید است، در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ی «ستر» که به معنی پوشش است به کار رفته است. فقها چه در کتاب الصلاه و چه در کتاب النکاح که معترض این مطلب شده اند کلمه ی ستر را به کار برده اند نه کلمه ی حجاب را.

بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه کلمه ی پوشش را به کار می بردیم زیرا چنان چه گفتیم معنی شایع لغت «حجاب» است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده است که عده ی زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه باشد و بیرون نرود.

وظیفه ی پوشش که برای ن مقرر کرده است به این معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی و حبس زن در مطرح نیست. در برخی از کشورهای قدیم مثل ایران قدیم و هند چنین چیزهایی وجود داشته است ولی در وجود ندارد. پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد.

آیات مربوطه همین معنی را تکرار می کند و فتوای فقها هم مزید و مؤید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و منابع سنت ذکر خواهیم کرد. در آیات مربوطه «لغت حجاب » به کار نگرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره ی نور و چه در سوره ی احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است، بدون آن که کلمه ی حجاب به کار رفته باشد. آیه ای که در آن کلمه «حجاب » به کار رفته مربوط است به ن که در قرآن کریم درباره ی آنها دستورات خاصی وارد شده است.

اولین آیه خطاب به ن با این جمله آغاز میشود : «شما با سایر ن فرق دارید»؛ عنایت خاصی داشته است که ن پیغمبر چه در زمان حیات آن حضرت و چه از وفات ایشان در خانه های خود بمانند و در این جهت بیشتر منظورهای اجتماعی و در کار بوده است. قرآن صریحاً می گوید: «در خانه های خود بمانید» می خواسته است «امهات المؤمنین» که خواه ناخواه احترام زیادی در بین مسلمانان داشته اند از احترام خود سوء استفاده نکنند و احیاناً ابزار استفاده عناصر خودخواه و ماجراجو در مسائل و اجتماعی واقع نشوند و چنانکه می دانیم یکی از آنها یعنی عایشه که از این دستور تخلف کرد ماجراهای ناگواری برای جهان به وجود آورد. او همیشه اظهار تأسف می کرد و می گفت دوست داشتم فرزندان زیادی از داشتم و می مردند اما به چنین ماجرایی دست نمی زدم.

سر ّ این که ن ممنوع شدند از این که بعد از آن حضرت با شخص دیگری ازدواج کنند همین است؛ یعنی شوهر بعدی از شهرت و احترام زنش سوء استفاده می کرد و ماجراها می آفرید بنابراین اگر درباره ی ن دستور اکیدتر و شدیدتری وجود داشته باشد بدین جهت است.

به هر حال آیه ای که در آن آیه کلمه ی «حجاب» به کار رفته آیه 52 سورة احزاب است که می فرماید : «اگر از آن متاع و کالای مورد نیازی مطالبه می کنید از از آنها بخواهید».

در اصطلاح تاریخ و حدیث ی هر جا نام «آیه حجاب» آمده است مثلاً گفته شده قبل از نزول آیه حجاب چنان بود و بعد از نزول آیه حجاب چنین شد، مقصود آیه این است که مربوط به ن است.

* نهج البلاغه – نامة 53.

* مسئله حجاب – شهید مرتضی مطهری.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره بررسی عوامل مؤثر در رعایت حجاب دانش آموزان دختر


مشاهده متن کامل ...
را ار برای حجاب به جز شعار عامه پسند چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
سیر تحول نظرات رییس جمهور درباره حجاب

موضوع این است که که هم هرگونه برخوردی برای مقابله با بدحج را نفی می کند و هم معتقد است مردم این سرزمین برای حجاب مبارزه کرده اند، دقیقا چه را اری برای عدم بازگشت "میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی" دارد؟

"به هر حال اول بار، علمای قم به بی حج ن اعتراض د و گفتند: درحکومت ی همه ن باید باحجاب باشند. نیز در یکی از بیانات خود به وم حجاب برای ن اشاره د و همین باعث شد عده ای از ن بی حجاب در خیابان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست ی تحصن نمایند.

آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت: ما نمی توانیم ن اهل کتاب را مجبور به پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را می توانیم تشویق کنیم که حجاب داشته باشند و در هر صورت نباید ی را به زور باحجاب کنیم. * با وجود این، در ستاد با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب ا امی کنیم، که آغازی برای وزاتخانه ها و ادارات تی باشد.

طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه ن کارمند مستقر در ستاد مشترک را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. ن کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع د به غر زدن و شلوغ ، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک جلوگیری کند. پس از ستاد ، نوبت به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت . در آنجا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور است و س یچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حج را به پایگاه راه ندهند.

در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت و با خواندن آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل مختلف درباره وم حجاب، موضوع را تبیین و دست آ نیز با بخشنامه، رعایت حجاب ا امی شد. بحمدالله این تلاش ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه ن کارمند در با روسری به محل کار خود می آمدند. در وزاتخانه ها و سازمان های تی و حتی صداوسیما نیز به تدریج حجاب عملی شد و همه ن با روسری از خانه بیرون می آمدند. البته در روزهای رفراندوم هنوز شماری از ن بی حجاب بودند و با سر در پای صندوق های رای حاضر شدند، ولی این معضل اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی رسید."


اینها بخشی از خاطرات است که در صفحات ۵۷۱ تا ۵۷۳ کتاب خاطراتش مکتوب شده است. به صراحت "تصمیم" اجباری شدن حجاب در را به خود و "دوستانش" در ستاد نسبت داده است. تا اینجا، یک انقل معتقد به حجاب اجباری – یا قانونی یا هر اسم دیگری که روی آن گذاشته شود – شمرده می شود.

سال ها بعد اندکی پیش از نشستن روی صندلی ریاست جمهوری در پاستور، حجاب و را از هم تفکیک کرد و از مردان و ن حرف زد که دارند ولی حجاب نه؛ و به ع . او گفت: "به نظرم، عفیف بودن چیزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی یا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعایت نکند، عفیف بودنش زیر سؤال نمی رود. ن زیادی در جامعه ما حجاب نداشتند، ولی آیا انسان های عفیفی نبودند؟ من هشدار می دهم که حجاب را عین ندانیم. به نظر من ن زیادی از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولی عفیف هستند. عفت شاخص های زیادی دارد. کما این که می توان انی را هم یافت که ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولی اصول عفت را رعایت نمی کنند."

نوع تبلیغات انتخاباتی او و اکثر هواخواهانش نیز نشانی از معتقدان به حجاب قانونی – اگر نگوییم شرعی(!) – نداشتند.

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////

را ار برای حجاب چیست؟//////////////////////////////


در همان زمان او وعده داد که "من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری بی نام و نشان از ی سئوال کند. دختران خود حافظ حجاب و هستند" اما بعد از جلوس روی صندلی ریاست جمهوری، در یکی از اولین واکنش ها به نوع برخورد ناجا با بدحجابان و هنجارشکنان، با تاکید بر حساسیت موضوع اخلاقی، اجتماعی و حجاب و وم اهتمام به آن، از طرفی، از همه مردم اخلاق مدار و به ویژه جوانان رشید و فهیم کشور دعوت کرد با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند و از سوی دیگر، از نیروی انتظامی خواست در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هر گونه افراط و تفریط پیگیری کند و سرآ نیز به کشور یت داد تا موضوع را در شورای اجتماعی کشور مطرح کند.

واکنش نرم به انجام وظیفه ناجا، اندکی بعد رنگ دیگری به خود گرفت. ابتدا گفت که "صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند" و سپس حرف آ را این گونه بر زبان راند که "نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. (ص) شلاق در دست نداشت، (ص) بشیر و نذیر بود و ما نیز باید بشیر و نزیر باشیم."

حال مجموعه مواضع درباره حجاب مانند چیزی شبیه جمع نقیضین در مشهد بیان شد. رییس حقوقدان ت اعتدالگرا ابتدا در جمع ایثارگران استان اسان رضوی گفت که "این سرزمین برای حجاب و عفت جنگید و مبارزه کرد و پیکرهای بی جان روی سنگ های مسجد گوهرشاد به زمین افتاد اما از ش دفاع کرد و دفاع می کند و نخواهد گذاشت آن میراث شوم خاندان جنایتکار پهلوی در این سرزمین خودنمایی کند." اما ساعتی بعد این بار در جمع نخبگان و برگزیدگان این استان، تأکید کرد: "آیا راه ترویج در جامعه، ون است؟ راه دیگری نداریم؟ بانوان ما که خودشان فرهیخته و ی و و محقق هستند آیا برای گسترش و حجاب راهی ندارند؟ آ اگر آدم چیزی را تجربه کرد و نشد، فردا دیگر عین آن را نباید انجام دهد بلکه باید به اصلاح راه قبلی اقدام کند."

اینکه در بیش از سه دهه گذشته چگونه از آن جمله تاکیدی " این دستور است و س یچی از آن جایز نیست" به جمله ملاطفت آمیز "نمی توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد" رسید، نکته چندان مهمی نیست.

نکته قابل تامل این است که حال که رییس جمهور به همه برخوردها با هنجارشکنان و بدحجابان معترض است و از طرفی معتقد است ما برای حجاب و مبارزه کرده ایم، چه را اری برای جلوگیری دوری جامعه از حجاب دارد؟ شاید پاسخ فرهنگ سازی باشد؛ البته که را ار بلندمدت فرهنگ سازی است اما طبیعی است که شعارهایی عامه پسند که جنبه روشنفکرانه آنها بر جنبه عملیاتی آن چربش دارد، مانند کلی گویی در باره فرهنگ سازی، آن هم بدون هیچ گونه دستورالعملی، جلوی فاجعه را نخواهد گرفت.مشاهده متن کامل ...
وصیت نامه در مورد حجاب
درخواست حذف اطلاعات

سخنان (ره) در باره ی وصیت نامه :

این وصیت نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. پنجاه سال عبادت کردید

و خداوند قبول کند یک روز هم یکی از وصیت نامه ها را بگیرید ومطالعه کنید و فکر کنید.

این وصیت نامه ها انسان را می لرزاند و بیدار می کند ...

شهید عبدالله رحمانی منش

خواهرانم، مبادا حجابتان را فراموش کنید، چون ما سربازان به خاطر حجاب و حفظ مملکت و دین با دشمن می جنگیم.


شهید یعقوب ابراهیم نژاد

اگر می دانستم با هر بار که خونم ریخته می شود بی حج آغوش حجاب در بر می گیرد، حاضر بودم هزاران هزار بار کشته شوم.

شهید احمد پناهی

حجاب شما سنگری است آغشته به خون من که اگر آن را حفظ نکنید به خون من خیانت کرده اید.

شهید محمد محمودی

حجاب شما از خون ما که در جبهه می ریزد برای دشمن کوبنده تر است.

شهید ابراهیم هاشمی

حجاب شما به خون ما رنگ می بخشد.

شهید تقی سیفی

خواهران در حجاب و برادران در نگاه می توانند را سرکوب کنند.

شهید منصور رنجبران

این دنیا زودگذر است و به زودی همگی ما برای پاسخ در میز محاکمه الهی حاضر می شویم و آن موقع است که از شما سوال می شود ای ن آیا پیرو حضرت فاطمه(س) بودید یا نه؟ چه جو دارید بدهید؟

شهید محمدرضا جمشیدیان

آ تا کی؟ چقدر وصیت کنند که خواهران حجاب، حجاب. چرا از زینب و زهرا(سلام الله علیهما) درس نمی آموزید؟ دیگر بقیه با وجدان خودتان... آ کمی هم به آ ت فکر کنید.

شهید عبدالله محمودى

« و تو ا ى خواهر دینى‏ام: چادر سیاهى که تو را احاطه کرده است ازخون سرخ من کوبنده‏تر است.»

شهید رحیم آنجفى

« خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادرسیاهتان و تقوایتان مى‏کُشید.» «حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل‏حجاب دشمن را مى‏بینى و دشمن تو را نمى‏بیند.»

شهید محمد کریم غفرانى

« حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.»

شهید حمید رضا نظام

« خواهرم: از بى‏حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل‏باش.»

شهید سید محمد تقى میرغفوریان

«از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب ، این لباس رزم را حافظ باشند.»

طلبه شهید محمد جواد نوبختى

«خواهرم: هم چون زینب باش و در سنگر حجابت ‏به خدمت کن.»

شهید صادق مهدى پور

«یک دختر نجیب باید باحجاب باشد.»

شهید بهرام یادگارى

« خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان ‏مى‏زند.»

شهیدابوالفضل سنگ‏تراشان

«تو اى خواهرم... حجاب تو کوبنده‏تر از خون سرخ من است.»

شهید حمید رستمى

«به پهلوى ش ته فاطمه زهرا(س) قسمتان مى‏دهم که ، حجاب را حجاب‏را ، حجاب را ، رعایت کنید.»

شهید على اصغر پور فرح آبادى

خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بى‏اعتنایى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.»

شهید على رضائیان

«شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنویت و صفا مى‏کشاند.»

شهید على روحى نجفى

«از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند ، زیرا که‏حجاب خون‏ بهاى شهیدان است.»

شهید غلامرضا عسگرى

«مادرم... من با حجاب و عزت نفس و فداکارى شما رشد پیدا .»

شهید محمد حسن جعفرزاده

« اى خواهرم: قبل از هر چیز استعمار از سیاهى چادر تو مى‏ترسد تا سرخى خون من.»

شهید محمد على فرزانه

« خواهرم: زینب‏گونه حجابت را که کوبنده‏تر از خون من است‏حفظ کن.»

رییس جمهور شهید محمد على رجایى

« خواهران ما در حالى که چادر خود را محکم برگرفته‏اند و خود را هم چون فاطمه و زینب حفظ مى‏کنند... هدف‏دار در جامعه حاضرشده‏اند.»

شهید خلبان عباس بابایی

حجاب ، حجاب را خیلی زیاد رعایت کن .

شهید ابراهیم نجاتی :

از خواهرانم می خواهم با رعایت حجاب و مسائل دینی و ی مشت محکمی به

دهن شمنان انقلاب بزنند.

شهید حسین عنایتی

ای خواهران حزب الله، از شما نیز تقاضا دارم قدم بر خون شهیدان نگذارید و با حفظ حجاب از خون شهیدان پاسداری کنید

و همیشه در صحنة انقلاب باشید.

شهید محمد کشوری

خواهر حزب الّلهی ام، ممکن است شما فکر کنید که چرا این سعادت (فیض شهادت) تنها نصیب برادران می شود، لکن ای خواهرم، این را بدان که شما در سنگر حجاب و مسجد ومدرسه کوشا باش و فعالیّت شما از خون ما پُر ارج تر و کوبنده تر است. و نیز فیض آن از شهادت کمتر نیست.

شهید حمیدرضا قلی زاده

خواهرم، حجابت را حفظ کن و به دشمنان و انسانیّت بفهمان که زن مسلمان ایرانی زنی است آزاده، با شخصیّت، باایمان و الهام گرفته از مکتب بانوی بزرگ زهرای اطهر(س) که هرگز اجازه نخواهد داد – همانند ن به لجن کشیده- از او عروسکی کوکی بسازند و وسیله ای برای فروش بیشتر کالاهای تجارتی شود.

شهید حمیدرضا نظام

خواهرم، حجاب نشانگر زیبایی روح و شه توست. خواهرم، حجاب تضمین کنندة سلامت و پارسایی جامعه است. جامعه رابه ویرانی مکش. خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت استو آیا واقعاً بهشت نمی خواهی؟ خواهرم، حجاب مجوز ورود تو به بهشت است. آیا واقعاً بهشت نمی خواهی؟
خواهرم، «غنچة نهفته در برگ را نچینند، از بی حج است اگر عمر گل کم است؛ نهفته باش و همیشه گل باش».

شهید محمد علی زاده

خواهرم! با حفظ حجاب و نجابت و عفت خود، حضرت زینب را خشنود کن

شهید عباس شعیبی

تو را سفارش می‏کنم که حجابت را و دیگر رس ‏هاى زینبى را فراموش نکنى، و جنگ تو مبارزه با بى ‏بند و بارى ‏ها و بى‏ حجابى ‏ها و خلاصه نبرد با خود فروختگان داخلى است. این وظیفۀ شما و همه پیروان زینب است.

شهید محمد حسن آذری

مسئولیت زمانی و مکانی خود را کاملاً حس کرده و در تثبیت این انقلاب که ثمرة خون ی است در حدّ توانتان کوشا باشید.

شهید محمودباقر شادمی

ای مردم می خواهید تا کی در خواب گوشی بسر برید و به این همه مسائل بی اهمیت باشید. چرا باید این همه فساد جامعه را فرا گیرد، ولی ما بی تفاوت باشیم مگر نه این است که پیام خون آنها ادامه دهندة راهشان است؟ کاری نکنیم که در آن دنیا شرمندة روی شهیدان باشیم. بیایید تا دیر نشده از یک سری کارهایی که باعث گناه می شود دوری کنیم.

شهید احمد عظیمی جوزانی

از تمامی خواهرانم می خواهم که حجاب –این لباس رزم- را حافظ باشند. می خواهم هر زمان که آنها را می بینم به وجودشان افتخار کنم، و می خواهم زمانی که آنها را می بینم آن چنان پوشیده ظاهر و باطن باشند که باعث خشم دشمن و خوشحالی دوستان شوند، و البته اینها همه باید برای خدا باشد.

شهید حمیدرضا بااطمینان

با رعایت حجاب خود، پاسدار خون باشید.

شهید محمدعلی یوسفی

خواهران عزیزم! حجاب خود را حفظ کنید، چون سیاهى چادر تو، کوبنده‏تر از سرخى خون من است.

شهید مهدی ابراهیمی گیو

خواهرم! با حجاب باش.

شهید محمد حسین راستگو

تو اى خواهرم! حجابت مقدس‏تر از خون من است. شما مى‏توانید با این سنگر مقدس، کمر دشمن را بشکنید

طلبه شهید محمود قطب الدینی

«شما خواهران گرامی باید که زینب وار در زندگی با تمام مسائل آن برخورد

کنید با حفظ حجاب خویش که این سلاح برنده برای نابودی دشمنان

به کوری چشم آنها به نحشو احسن از آن استفاده نمائید وهمیشه رفتار

و اخلاق فاطمه (س) وزینب دخت گرامیش را سرمشق خویش قرار دهید »

شهید آبیاران

توصیه ای که به خواهران دارم این است که اگر می خواهند خون شهیدان را پایمال نکنند این است که حجاب خود را حفظ کنند.

شهید داود عبداللهی

خواهر جان، حجابت را حفظ کن تا جزو یاران خدا باشی، اگر می خواهی در دنیا سرافراز شوی، حجابت را حفظ کن.

شهید کریم دلبازجو

از همه برادران و خواهران عزیز می خواهم که همیشه آماده باشید چه در جهاد اکبر و چه در جهاد اصغر. بالاخص یک سفارشی که همیشه در و ان معصوم(ع) و از صالحین نقل شده مساله حجاب است. از همه خواهران غیور می خواهم که عفت را پیشه خود قرار دهید.

شهید اسماعیل اسکندری

و شما خواهران حجاب خود را حفظ کنید که حجاب شما سلاح شماست.

شهید علی آقاباقری

وصیت من به خواهرانم این است که در شهادت من مثل زینب (س)عمل کنید و حجاب که اصلی ترین مسئله است را رعایت کنید که حجاب حمایت از خون شهیدان است.

شهید نادرعلی اکبرنژاد

به خواهرانم بگو که اگر از من بدی دیدند مرا ببخشند و همیشه حجاب خود را حفظ کنند، چون ما برای می جنگیم.

شهید محمد بی آبادی

و خواهران، شما در جامعه باید حجابتان را رعات کنید و از همه پدران خواهران می خواهم که فرزندانشان را حسین وار پرورش دهند.

دانشجوی شهید علی اسماعیلی رنجبر

و شما ای خواهران متدین و متعهدم، خدا را به عفت زهرای اطهر(س) و شجاعت زینب (س) قسم می دهم تا توفیق حفظ حجاب و عفیف بودن و استقامت به شما عنایت فرماید و آنگونه که زینب را قهرمان کربلای تاریخ کرد، شما را قهرمان عفت و استقامت و صبوری گرداند. بر شما باد حفظ حجاب و دعا بر امت و رزمندگان.


شهید میرطاهر سرمست زاده

اما پیامم به جوانان عزیز: خواهران و برادران: جبهه ها را خالی نگذارید و جهاد اکبر را هم فراموش نکنید از نفسهای ی دور باشید و به نامحرم نگاه نکنید. خواهران، حجاب خود را حفظ کنید.


شهید علی اصغر عد یان

خواهران عزیز، حجاب خود را حفظ کنید، شما باید در مقابل شایعه پراکنی ها و بی حج ها مبارزه کنید و رس زینبی را در جامعه ایفا نمایید.

شهید خان بابا خانی

وشما ای خواهران با حجاب خود را حفظ کنیدمشاهده متن کامل ...
مقاله جایگاه حجاب در ادیان
درخواست حذف اطلاعات

مقاله جایگاه حجاب در ادیان

مقدمـــــــه:

صرف نظر از مباحثی چون ادله حجاب، محدوده حجاب ی، فلسفه آن و مباحث دیگر، یکی از مباحث لازم در این باره، بررسی پیشینه این حکم است; به این معنا که آیا خود قانون و دستور خاصی برای پوشش ن در برابر مردان نامحرم ارائه داده است یا نه، رسم موجود بین بانوان مسلمان ریشه ای دیرینه دارد؟ ضرورت طرح این بحث از آن جا ناشی می شود که برخی مدعی شده اند: «ارتباط عرب با ایران از موجبات رواج حجاب در قلمرو شد»2 و معتقدند که «حجاب رایج میان مسلمانان عادتی است که از ایرانیان، پس از مسلمان شدنشان به سایر مسلمانان سرایت کرد». برخی دیگر نیز گفته اند: «حجاب از ملل غیر مسلمان روم و ایران به جهان وارد شده است».3 این مقاله در صدد کشف اثبات این مسئله است.

مفهوم شناسی :

قبل از ورود به بحث لازم است معنای واژه حجاب و مقصود از حجاب بیان شود.

مفهوم لغوی حجاب :

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدی و به معنای در قرار دادن به کار می رود. ابن درید می گوید: «حجبت الشیء. .. اذا سترته، و الحجاب: السِّتر...، احتجبت الشمس فی السحاب اذا تستترت فیه.4 حجاب، پوششی است که روی شیء را فرا می گیرد و حجاب یعنی ...، زمانی که خورشید در ابر فرو می رود عرب می گوید: احتجبت الشمس فی السحاب». فیومی این واژه را چنین توضیح می دهد:
حجب فعلی متعدی است و به معنای مانع شدن به کار می رود. به ، حجاب می گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته می شود، زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می گردد، ولی برخی مواقع به موانع معنوی نیز حجاب گفته می شود.
از گفتار اهل لغت می توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششی گفته می شود که مانع از دیدن شیئی پوشانده شده می شود. شهید مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خود را درباره این واژه، چنین بیان می کند:
کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب، بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد.

این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته و معنای خاصی پیدا نکرده است. شهید مطهری می فرماید:
در قرآن کریم در داستان سلیمان غروب خورشید را این طور توصیف می کند: «حتی توارت بالحجاب» یعنی تا آن وقتی که خورشید در مخفی شد. تعبیر حجاب با همین معنا در آیه 51 سوره شوری و نیز در آیه 53 سوره احزاب به کار برده شده است... . در دستوری که المومنین(علیه السلام) به مالک اشتر نوشته است می فرماید: «فلا تطولن احتجابک عن رعیتک» یعنی در میان مردم باش کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده.

مفهوم اصطلاحی حجاب :
حجاب در علومی چون عرفان و طب و شاید دیگر علوم، اصطلاح خاصی دارداما در مسئله مورد بحث این نوشتار که مسئله ای فقهی است دارای معنای خاصی نیست. این واژه در فقه در معنای لغوی خود که همان حائل میان دو چیز باشد به کار رفته و معنای جدیدی برای آن ایجاد نشده بود. در دوران متأ این واژه معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرده و به پوشش خاص ن اطلاق شده است. شهید مطهری در این باره می فرماید:
استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جدیدی است. در قدیم و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنی پوشش است به کار می رفته است. فقها چه در کتاب الصلوة و چه در کتاب النکاح که متعرض این مطلب شده اند کلمه ستر را به کار برده اند نه کلمه حجاب را. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنان که گفتیم معنی شایع لغت حجاب، است و اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به اعتبار واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده زیادی گمان کنند که خواسته است زن همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خود نمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می کند و فتوای فقها هم مؤید همین مطلب است... در آیات مربوطه، لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در این باره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب حدود پوشش و تماس های زن و مرد را ذکر کرده است بدون آن که کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به ن پیغمبر .
معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کند و از جلوه گری و خود نمایی بپرهیزد. در این نوشتار نیز همین معنای اصطلاحی مورد نظر است، نه نشینی ن. تردیدی نیست که حجاب در این اندازه یکی از احکام مشترک ادیان ابراهیمی و از احکام ضروری بوده و همه طوایف ی بر آن اتفاق نظر دارند.


حجاب در ادیان الهیفطری بودن پوشش:
حجاب و پوشش در تمام ادیان و مذاهب، دارای جایگاه خاصی است، و یکی از دلایل اساسی آن این است که حجاب و ، یک امر فطری است.
داستان حضرت آدم و حوا نیز فطری بودن پوشش را اثبات می کند. در تورات (کتاب مقدس یهودیان که برای یان نیز مقدس است)، می خوانیم:
«و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نی ت و به نظر، خوش نما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس، از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد * آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که اند، پس برگهای انجیر به هم دوخته، سترها برای خویشتنن ساختند...».

بعد ادامه می دهد:
«و آدم، زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است* و خداوند رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید».

بر طبق این متن، آدم و حوا لباسی نداشتند و بعد از خوردن شجره ممنوعه چشمشان باز شد و فهمیدند که اند که بلافاصله با برگ درختان خود را پوشاندند و بعدا خداوند لباسی از پوست به ایشان ارزانی داشت.

در قرآن کریم در مورد داستان حضرت آدم و حوا چنین آمده است:

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة
آن گاه که آدم و حوا از درخت ممنوعه چشیدند، پوشش خود را از دست داده ( شان آشکار گردید) و به سرعت، با برگ درختان بهشتی خود را پوشاندند.

طبق آیات شریفه قرآن کریم، حضرت آدم و حوا قبل از چشیدن درخت ممنوعه دارای لباس بوده اند، اما با خوردن از آن درخت ممنوعه (بر اثر اغوای ) لباس خود را از دست دادند که بلافاصله به پوشاندن خود اقدام نمودند.

به هر حال، مطابق هر دو نقل، پس از احساس برهنگی (خواه طبق نقل تورات قبل از آن دارای لباس نبوده و یا طبق قران کریم دارای لباس بوده اند) بلافاصله خود را با برگهای درختان بهشتی پوشاندند. این احساس شرم از برهنگی حتی بدون حضور ناظر بیگانه، و سرعت در پوشاندن خود به وسیله برگ ها (ولو بطور موقت)، از آن جهت که تحت هیچ آموزش یا فرمانی از جانب خداوند یا فرشته وحی و یا تذکر هریک به دیگری صورت گرفته است، بیانگر فطری بودن پوشش در انسان است و ثابت می کند که لباس و پوشش، به تدریج و بر اثر تمدن ها ایجاد نشده است، بلکه انسان های نخستین، یا به تعبیر بهتر، نخستین انسان ها، به طور فطری بدان گرایش داشته اند. و بنا به گواهی متون تاریخی، در اکثر قریب به اتفاق ملت ها و آیین های جهان، حجاب در بین ن، معمول بوده است. هر چند حجاب در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حاکمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی هیچ گاه بطور کامل از بین نرفته است.
اگر به لباس ملی کشورهای جهان بنگریم، به خوبی حجاب و پوشش زن را در آن می بینیم. دقت در لباس ملی کشورها ما را از ورق زدن کتب تاریخی برای یافتن ملل و اقوامی که ن آنها دارای حجاب بوده اند، بی نیاز می سازد و به خوبی اثبات می کند که حجاب در میان اکثر ملت های جهان، معمول بوده و اختصاص به مذهب یا ملت خاصی نداشته است.
تمام ادیان آسمانی، حجاب و پوشش زن را واجب و لازم شمرده اند و جامعه بشری را به سوی آن دعوت کرده اند؛ زیرا وم پوشش و حجاب به طور طبیعی در فطرت ن به ودیعت نهاده شده است و احکام و دستورهای ادیان الهی هماهنگ و همسو با فطرت انسانی تشریع شده است، پس در همه ادیان الهی پوشش و حجاب زن واجب گشته است.
در ادیان زرتشت، یهودیت، یت و ، حجاب ن امری لازم بوده است. کتاب های مقدس مذهبی، دستورها و احکام دینی، آداب و مراسم و سیره عملی پیروان این ادیان الهی، بهترین شاهد و گواه اثبات این مدعاست.
حجاب در شریعت زرتشت:

«آشو زرتشت» با توصیه ها و اندرزهای خود، کوشیده است تا پایه های حج را که ن ایرانی به عنوان یک فرهنگ ملی در ظاهر عرف خود رعایت می کنند، در عمق روح آنان مستحکم نماید و از این راه، ضمانت اجرای قانون حجاب را در آینده نیز تامین نماید و بدین سان، جامعه خویش را در مقابل امکان انحرافهای اخلاقی پنهان، بیمه کند.
قسمتی از پند و اندرزهایی که «آشو زرتشت» به پیروان خود توصیه نموده را نقل می کنیم، تا این اقدام مهم «آشو زرتشت» بهتر نمایان گردد و حرکت او در جهت تعالی و آموزش ریشه های «حفظ حجاب» و بیان وم توام نمودن حجاب ظاهری با عفت باطن، روشن ترشود.
او می فرماید:

◄ ای نوعروسان و دامادان! روی سخنم با شماست. به اندرزم گوش دهید و گفتارم را به خاطر بسپارید و با غیرت، در پی زندگانی پاک برآیید. هر یک از شما باید در کردار نیک و مهرورزی، بر دیگری پیشدستی جوید تا آن زندگانی مقدس شویی، با خوشی و می همراه باشد.

◄ ای مردان و ن! راه راست را دری د و پیروی کنید. هیچ گاه گرد دروغ و خوشی های زودگذری که تباه کننده زندگی اند، نگردید، زیرا لذتی که با بدنامی و گناه همراه باشد، همچون زهر کشنده ای است که با شیرینی در آمیخته و همانند خودش دوزخی است. با این گونه کارها زندگانی گیتی خود را تباه مسازید.

◄ پاداش رهروان نیکی، به ی می رسد که هوا، هوس، خودخواهی و آرزوهای باطل را از خود دور ساخته، بر نفس خویش چیره گردد. کوتاهی و غفلت در این راه، پایانش جز ناله و افسوس، چیز دیگری نخواهد بود.

◄ فریب خوردگانی که دست به کردار زشت می زنند، گرفتار بدبختی و نیستی خواهند شد و سرانجامشان وش و فریاد و ناله است، ولی ن و مردانی که به اندرز و راهنمایی من گوش فرامی دهند، آرامش و خوشی زندگی بهره شان خواهد بود و سختی و رنج از آنان دور خواهد گشت و به نیکنامی جاودانی خواهند رسید.3

و در کتاب «وندی داد» این جمله به طور مکرر آمده است: «کلام ایزدی است که کردار زشت را نابود می کند: از تو- ای مرد! – خواهش می کنم پیدایش و فزونی را پاک و پاکیزه ساز! از تو- ای زن! خواهش می کنم تن و نیرو را پاک و پاکیزه ساز! آرزو دارم صاحب فرزند باشی و شیر تو فراوان شود!»4

در کتاب پوشاک باستانی ایرانیان در ذیل عنوان «پوشاک اقلیت های میهن ما» در مورد حجاب ن زرتشتی چنین می خوانیم:
«این پوشاک که بانوان زرتشتی از آن استفاده می کنند، شباهتی بسیار نزدیک به پوشاک بانوان نقاط دیگر کشور ما دارد، چنانکه روسری آنان از نظر شکل و طرز استفاده، نظیر روسری بانوان بختیاری است و پیراهن، شبیه پیراهن بانوان لر در گذشته نزدیک است و شلوار، از لحاظ شکل و برش، همان شلوار بانوان کرد آذربایجان غربی است و کلا ، همان کلا بانوان بندری است».

دین زرتشت، بر سه اصل اساسی، « شه نیک»، «گفتار نیک» و «کردارنیک» استوار گشته است.

موبدان در تفسیر شه و کردار نیک می گویند:
«یک زرتشتی مؤمن، باید از نگاه ناپاک به ن دیگر دوری جوید».

در اندرز «آذرباد مارا سپند» موبد موبدان آمده است: «مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن»5حجاب در شریعت یهود:
رواج حجاب در بین ن قوم یهود، مطلبی نیست که ی بتواند آن را مورد انکار یا تردید خود قرار دهد. مورخین، نه تنها از مرسوم بودن حجاب در بین ن یهود سخن گفته اند، بلکه به افراط ها و سخت گیریهای بی شمار آنان نیز در این زمینه تصریح کرده اند. در کتاب «حجاب در »، آمده است:
«گرچه پوشش در بین عرب مرسوم نبود و آن را به وجود آورد، ولی در ملل غیر عرب، به شدیدترین شکل، رواج داشت. در ایران و در بین یهود و مللی که از فکر یهود پیروی می د، حجاب به مراتب شدیدتر از آنچه می خواست وجود داشت. در بین این ملتها وجه و کفین (صورت و کف دستها) هم پوشیده می شد. حتی در بعضی از ملتها سخن از پوشیدن زن و چهره زن نبود، بلکه سخن از قایم زن بود و این فکر را به صورت یک عادت سفت و سخت درآورده بودند»

ویل دورانت، که معمولا سعی می کند موارد برهنگی یا احیانا تزیینات و آرایش های ن هر قوم را با آب و تاب نقل کند تا آن را طبیعی جلوه دهد، در این مورد می گوید:
«در طول قرون وسطا، یهودیان همچنان ن خویش را با البسه فا می آراستند، لکن به آنها اجازه نمی دادند که با سر به میان مردم روند. نپوشاندن موی سر، خلافی بود که مرتکب را مستوجب طلاق می ساخت. از جمله تعالیم شرعی یکی آن بود که مرد یهودی نباید در حضور زنی که موی سرش هویداست، دست دعا به درگاه خدا بردارد»

او در توصیف ن یهودی می گوید:
«زندگی آنان علی رغم تعدد زوجات، به طرز شایان توجه، منزه از خطایا بود. ن آنان دوشیزگانی محجوب، همسرانی ساعی، مادرانی پرزا، و امین بودند و از آنجا که زود وصلت می د، ا به حد اقل، تخفیف پیدا می کرد»

فرمت این مقاله به صورت word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 55 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین کنید


فایل

* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن ب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.

* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.

* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما


برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران


ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
عوامل گمنام ترویج حجاب +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. در نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی، برای فعالیت در این زمینه خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فرهنگ نیوز، "موسسه خیبر" با توجه به مشکلات فکری و عقیدتی که فرا روی نسل جوان است و در راستای مبارزه با جنگ نرم دشمنان ، اقدام به تعریف پروژه هایی می نماید که اساس این پروژه ها بر تحقیق و پژوهش استوار است، قالب پروژه های تحقیقاتی از قبیل خانواده، و حجاب، نقد فمینیسم، صهیونیزم و ... است.در گام بعد، پروژه ها کاربردی شده و در قالب پوسترهای نمایشگاهی، کتاب، مقاله، لوح فشرده، کلیپ، انیمیشن و ... با رویکردی هنری به جامعه عرضه می گردد.به بهانه روز و حجاب با "سرکار خانم نعیمه لو" مدیر مسئول و مدیر پژوهشی مؤسسه فرهنگی-هنری- کاربردی خیبر به گفتگو نشسته ایم.
1- با توجه به وضعیت حجاب در جامعه امروز، بهترین را ار حل مسئله بی حج در جامعه چیست؟
به قول ی که فرمودند: هر چیزی، هر زمان به شکل هنر در نیاید، تاثیر گذاری خودش را ندارد، عمق و ریشه ندارد. این مسئله مهم امروز مورد غفلت قرار گرفته است، ما برای ترویج حجاب از روش های هنرمندانه استفاده نکردیم. خودمان را به جای یک دختر بی حجاب و در شرایطی که او هست، قرار ندادیم، نیازهای او را نسنجیده ایم تا بتوانیم به سوالات ذهن او جواب بدهیم. بلکه بر اساس تصویری که خودمان از شرایط داریم و با نگاه خودمان شروع به فعالیت در زمینه حجاب کردیم بنابراین به نتیجه مطلوب نرسیدیم. بهترین را ار حل مسئله حجاب کار عالمانه مخاطب شناسانه و هنرمندانه است.
2- اگر بخواهید درصد بدهید به انی که در موضوع حجاب نقش دارند، چگونه تقسیم بندی می کنید؟
متأسفانه حجاب مسئله ای است که از اول انقلاب ی تا کنون، روی آن کار اساسی صورت نگرفته است و دشمن از آن به عنوان یکی از حربه های فرهنگی بهره گرفت تا به ریشه و اساس و ایران ضربه بزند. چرا که در این 35 سال رفتارهای سلیقه ای مسئولین مختلف و مردم باعث شده تا فلسفه حقیقی حجاب برای افراد مختلف در جامعه قابل درک و فهم نباشد. نتیجه این رفتارهای غلط فرهنگی باعث شده است تا اگر هم ی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، خیلی از ملاحظات را باید رعایت کرد.
این قدر روش های غلط و سلیقه ای در طی این سال ها در مورد ترویج حجاب استفاده شده و با ش ت مواجه شده است که باعث شده تا این روحیه بین متدینین و از آن بیشتر بین متولیان فرهنگی در حال گسترش است که نمی توان درباره حجاب کاری کرد. اما مسئله اینجاست که باید روش ها را اصلاح کرد از کارهای کلیشه ای، تذکرات بدون برنامه و معیار، تصویب فلان قانون، رفتارهای انتظاماتی با حجاب پرهیز کرد، این فعالیت های تکراری جواب نمی دهد.
امروزه با وجود عدم توجه مسئولین به مسئله حجاب که با روش های بعضا غلط خود دچار سرخوردگی شده اند، باز هم مردم انقل کشورمان که در تمام برهه های انقلاب در صحنه حاضر هستند این بار باز هم وارد میدان شده اند. خوشبختانه نهادهای مردمی کارهای بزرگی انجام داده اند، من می توانم یک لیست بلند بالا از تمام نهادهای مردمی در سراسر کشور برای شما بیاورم تا ببینید که افراد متدین و دغدغه مند در سراسر کشور برای تبلیغ حجاب چه کارهای خوبی انجام می دهند ، حتی این نهادها لیستی از نتایج فعالیت خود را از افرادی که به حجاب ترغیب شده اند را هم برای ما ارسال کرده اند.
3- با توجه به فعالیت 15 ساله موسسه خیبر توانسته اید با تحولات جامعه در بحث حجاب همراه شوید؟
هدف ما از فعالیت در دبیرستان ها تغییر نگرش دختران است. اگر تا چند سال پیش این دختران می گفتند که اصل حجاب غلط است ، از خودتان درآورده اید و در هیچ جای دنیا قانونی برای پوشش وضع نمی کنند. الان دختران نجابت به این نتیجه رسیده اند که حجاب اصل درستی است اگر چه در کشورهای مختلف اشکال گوناگون پوشش وجود دارد. این تغییر نگرش بهترین و مهمترین نتیجه ای است که گرفته ایم.
در مدارس نظر سنجی هایی را بدون ذکر نام انجام می دهیم و بر اساس این نظرسنجی بالای 75درصد می گویند نگرش شان به موضوع حجاب عوض شده است و به سوالات ذهنی مان پاسخ داده شده است. این نتیجه به خاطر این است که ما بر روی مسئله حجاب متمرکز شده ایم(نیامدیم ی ال درباره حجاب، ی ال درباره ، ی ال درباره روزه بحث کنیم).
در دبیرستان های تهران هم این استمرار و متمرکز بودن یکی از نمودهای فعالیت ماست. شاید مهمترین راهبرد ما برای به روز بودن این است که کارشناسان ما که در دبیرستان های مختلف در طول هفته فعالیت می کنند، آ هفته با هم درباره شبهات و سوالاتی که از طرف دانش آموزان مدارس مختلف مطرح می شود را با هم درمیان می گذارند و درباره پاسخ هایش با هم همفکری می کنند.
دومین را ار ما روند مستمر ما در فعالیت مان است، این کار باعث شده که ما ارتباط خیلی با دختران دبیرستانی داشته باشیم که ما را از نظر ذهنی به هم رسانده است. این ارتباط با دبیرستانی ها خیلی تاثیرگذار بوده و این موفقیت تمام سختی ها را برایمان همواره کرده است.
سومین راهبرد ما طبق تحقیقاتی که داشتیم آن است که دختران دبیرستانی از رمان استقبال خوبی می کنند و کمبود کتاب با موضوع حجاب هم در جامعه احساس می شود، بنابراین ما رمان هایی با موضوع حجاب تالیف کرده و در دست تالیف داریم.
4- دقیقا حرکتی که در مدارس شکل گرفته است چیست؟ چه اندازه موثر بوده و به اه تان نزدیک شده اید؟برای آینده چه برنامه هایی مد نظر دارید؟
در فضای دبستان حرف شنوی و تاثیر پذیر بودن حاکم است، در فضای منطق و استدلال حاکم است اما در دبیرستان نه به آن صورت حرف شنوی حاکم است نه منطق بلکه دانش آموزان به مسائل نگاه احساسی دارند در عین حال که می خواهند منطق کار را هم بدانند.. ما سخت ترین مقطع را انتخاب کردیم و خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که اثرگذار است. می شود کار کرد و نتیجه هم گرفت.
ما ابتدا یک پژوهشی در مورد شبهات و سوالات جوانان و نوجوانان ایرانی را از منظر افرادبی حجاب انجام دادیم. بعد یک سری کلاس های آموزشی با موضوعات؛ روانشناسی جوان و نوجوان، شیوه جذب آنان و تغییر تفکر برای مبلغین خود ترتیب دادیم و در ادامه وارد دبیرستان های دخترانه تهران شدیم. با دختران دبیرستانی وارد گفتگو شدیم، نه تنها پای صحبت با دخترانی که م م به رعایت حجاب نبودند می نشستیم بلکه با دخترانی که نمی خواندند یا کاهل به بودند هم حرف می زدیم به طوری موفق شدیم نگاه شان را تغییر دهیم.
موسسه خیبر طی 4سال در 500 دبیرستان دخترانه تهران فعالیت مستمر داشته است و با دختران درباره کرامت و جایگاه زن صحبت کردیم و خوشبختانه با استقبال خیلی خوب دانش آموزان مواجه شدیم. البته برای تداوم حضورمان سامانه پیامکی را ساماندهی کردیم که از طریق آن با دختران در ارتباط هستیم. این سامانه علاوه بر اینکه محتواهای خوبی در مورد هدف زندگی، مهارت های زندگی، روابط دختر و پسر و...پیام های پرمحتوایی را ارسال می کند، به سوالات و شبهات آنان پاسخ می دهد.
دوره تکمیلی طرح دختران نجابت ما امسال برای اولین بار در مدارس برگزار گردید که درباره ارتباط دختر و پسر و مهارت های زندگی است.نتیجه این تلاش ها و هم صحبتی ها این شده است که بالای 90 درصد از دختران دبیرستانی می گویند که حرف شما درست است و بالای 85 درصد دختران می گویند که نگرش ما نسبت به حجاب عوض شد. تاحالا ی این طوری و با این گفتمان با ما صحبت نکرده بود.
یکی از روش های دشمن پروژه عظیم حیاز است که با ارائه شخصیت های کارتونی الگوسازی می کنند. موسسه خیبر دو سال است که شخصیت های ثنا و ثمین و سینا را طراحی و ارائه کرده است و طبق فرموده ی در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب در سال 92 داشتند و شخصیت های ما را دیدند، فرمودند باید از این شخصیت ها انیمیشن بسازیم. مسلما تاثیرگذاری انیمیشن و آموزش سبک زندگی این شخصیت ها خیلی مهم است. یکی دیگر از برنامه های آینده ما این است که به خانواده ها درباره مضرات کارتون ها ،شخصیت های الگوساز فضای مجازی و عروسک ها به صورت مکتوب و صوتی- تصویری اطلاع رسانی کنیم.
دومین برنامه ما پژوهش درباره کتاب های پرخوانش جوانان است. نویسنده هایی که در این عرصه خیلی تاثیرگذارند را در دست نقد داریم تا بتوانیم متدهای منتقدانه قابل پذیرش برای دانش آموزان را به صورت ویژه نامه ارائه دهیم تا مضرات مستقیم این رمان ها را به مسئولین و خانواده اطلاع رسانی کنیم. زیرا به این نتیجه رسیده ایم که واقعا یکی از آسیب های بزرگی که دختران را در این سنین تهدید می کند، تاثیر این رمان ها است که نظر آنها را در مورد روابط دختر و پسر تحت شعاع قرار داده و حتی زندگی آینده آنان را تحدید می کند. تجربیات خودمان را با برگزاری کلاس های آموزشی در اختیار مبلغان حجاب و می خواهیم قرار دهیم و البته پژوهش هایمان نیز مرتب تقویت و بروزرسانی می شود.
مسئله غیرت موضوع مهمی است. امروزه مسئله تنها از ن مطالبه می شود. اما به موضوع غیرت مردان هم که نسبت به و حجاب دختران و ن خود بی تفاوت شده اند نیز باید پرداخته شود، زنده غیرت در میان مردان و بررسی ابعاد مختلف آن نیاز به یک پروژه جامع دارد که ما در تدارک تهیه کتاب، نمایشگاه و محصولات مختلف دیگر با موضوع غیرت مردان می باشیم.
5- میزان استقبال نسل جوان از موضوع حجاب تا چه اندازه بوده است؟
ما معتقدیم که بر اساس صحبت ی، بهترین روش ترویج حجاب، راه استدلال و منطق است،با شناسایی روحیات و نیازهای جوان باید با استدلال و منطق با آنان برخورد کرد. دشمن نیز دقیقا از همین روش وارد عمل شده است و با شناسایی نیازهای مادی و جسمانی نسل جوان و نوجوان آنان را تحریک می کنند تا به نتیجه مطلوب خود برسند.
تداوم سامانه پیامکی و کتاب های تاثیرگذار و ماندگاری که در مبحث حجاب تالیف نموده ایم نتیجه خیلی خوبی برایمان داشته است. معلمان در مدارس بودند که می گفتند ما هر موقع با دختران مان درباره حجاب صحبت می کردیم، گارد می گرفتند ولی وقتی کتابچه شما راخواندند، مشتاق بودند که با کارشناسان ما صحبت کنند.
6- نقش الگو و الگو سازی را در میزان اثرگذاری حجاب افراد چگونه دیده اید؟ شما چه الگویی را به دختران نجابت معرفی می کنید؟
الگوسازی خیلی مهم است چرا که انسان همیشه به الگو نیاز دارد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا(احزاب21) «قطعا براى شما در رفتار رسول خدا مایه اقتدا و سرمشق زندگى است براى ى که به خدا و روز واپسین امید (قلبى و عملى) دارد و خدا را بسیار یاد مى‏کند».
مشکل ما این است که می خواهیم اسوه های بزرگ تاریخ مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) را به عنوان الگو مطرح کنیم اما نمی دانیم چگونه این اسوه ها را معرفی کنیم که برای نسل امروز ملموس و قابل فهم باشد. اولا اینکه باید این الگوها را بتوانیم به زبان جوانان و ن امروز معرفی کنیم.
ثانیا باید الگوهایی که در میان خودشان هست را به جوانان مان معرفی کنیم. افرادی که در شرایط سخت به خاطر ارزش های اخلاقی حجاب شان را رعایت کرده است، معرفی کنیم در این زمینه ما از دختران چادری که در مسابقات بین المللی ورزشی شرکت کرده و مدال آورده بودند یک کلیپ تهیه کردیم که خوشبختانه کلیپ تاثیرگذاری بود.
7- میزان تاثیرگذاری تبلیغات و فروش محصولاتی که مروج بی حج هستند را چگونه ارزی می کنید؟ شما هم از این روش استفاده کرده اید تا تاثیرگذار باشید؟
ما در مدارس مستقیما در مورد چادر صحبت نمی کنیم که بیایید چادری شوید، مستقیما تبلیغ چادر نمی کنیم. برای ما مهم این است که بتوانیم تغییر نگرش بدهیم اینکه چند نفر چادری می شوند نمی تواند وما به معنای تنها نتیجه مثبت کار باشد.
در میان محصولات خود از جمله کتاب و cd هایی که در جوانان تاثیرگذار هست، محصولات حجاب را می بریم و برای چادرهایمان هم 50 درصد تخفیف قائل می شویم و در هر مدرسه با توجه به هزینه ای که بانی کار تقبل کرده است تنها می توانیم 15 چادر را با این قیمت می فروشیم. جالب این جاست که استقبال این قدر خوب است که در بسیاری از مدارس ت ش از30 چادر مطالبه و دریافت شده است.
8- چه را ارهایی را برای ترویج حجاب به مبلغین و دیگر افراد توصیه می کنید؟
مسئله مهم این است که عمیق، عالمانه و هنرمندانه عمل کنیم تا تاثیرگذار باشیم و از رفتارهای نمایشی پرهیز کنیم. اعتراض آمیز به تنهایی دردی را دوا نمی کند. بحث حجاب از لحاظ فلسفی و منطقی در اذهان خوب جا نیافتاده است .به قول حاج آقا قرائتی ما را بد معرفی کردیم، اگر به انسان تشنه ای در آفتابه آب بدهیم، او خود را سیراب نمی کند به خاطر اینکه ظرف بدی را انتخاب کردیم. در مورد حجاب هم همین اتفاق افتاده است، دانش آموزان حقایق را نشنیده بودند یا اگر شنیده بودند، بد شنیده بودند ما برای ارائه حجاب به جوانان، ظرف خوبی را انتخاب نکردیم.
طی این دوسال به این نتیجه رسیده ایم که در بحث حجاب تنها دانش آموز تصمیم گیرنده نیست بلکه یک مثلث سه ضلعی است که والدین، اولیای مدرسه و دانش آموز سه ضلع آن را تشکیل می دهد. بنابراین بر اساس این تجربه طی دو سال اخیر ما جلسات ویژه سخنرانی را برای والدین دانش آموزان ترتیب می دهیم که در این جلسات کلیات روانشناسی نوجوانان را برای والدین توضیح می دهیم. ارزش و جایگاه زندگی حیامند و مضرات نداشتن حیا در زندگی را تبیین می کنیم. خیلی اوقات دختران می خواهند چادری شوند اما والدین مخالفت می کنند. ما از طریق علمی، دینی و منطقی خانواده ها را توجیه می کنیم که حجاب به نفع دختران شماست.
برای مدیران و معاونین و معاونان پرورشی مدارس نیز که بعضا اعتقاد محکمی ندارند و یا افراد معتقدی هستند ولی بلد نیستند که دانش آموز را مجاب کند جلسات آموزشی گذاشته ایم که کتاب های خوبی را هم در این زمینه ارائه می دهیم.
رسانه ملی و سایت های خبری می توانند با نهادهای مردمی که در زمینه حجاب فعالیت می کنند در ارتباط باشند و از فعالیت های آنان، کارهای خوبی که با خلاقیت انجام می دهند و مهمتر اینکه این کارها بر اساس فرهنگ و آداب ا بومی سازی شده است، گزارشی تهیه کنند و با انعکاس این اخبار هم به اقشار مختلف امیدواری بدهند که می شود با کمترین امکانات، در سخت ترین شرایط کارهای بزرگ انجام داد و به عنوان الگوهای موفق در زمینه اصلاح حجاب در کشور باعث ترغیب دیگر افراد و حتی مسئولین کشور شود.
به نیروی جوان اعتماد کنیم ، به نیروهای انقل و دغدغه داری که در کشور برای حجاب دارند کار می کنند اعتماد کنیم و به انها کمک کنیم.


مشاهده متن کامل ...
ریشه های بدحج ن
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ ریشه های بدحج ن با و پر سرعت .

ریشه های بدحج ن


ریشه های بدحج ن

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :223

مقدمه

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .

چرا که هر ی احساس می کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان « ریشه های بدحج ن » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند .

بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبة مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیة جوانان می گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .

بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه انی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .

نامه چارلی چاپلین یکی از هن یشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می دهد فقط به خاطر هنر می توان و به روی صحنه رفت و تاکید می کند این ی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می باشد  . می نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن تو باید از آن ی باشد که رو ا دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی کند . بهر حال امیدوارم تو آ ین ی باشی که از تبعة غریزه ی بشوی »

وم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم ی است و در قرآن کریم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آیات چنان فهمیده می شود که « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، باید از چشم چرانی ، نظربازی اجتناب کند و مرد و زن باید پاکدامن باشند و ن باید پوشش خود را بر دیگران آشکار نکنند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان نباشند » .

پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه و رعایت وم حریم میان مردان و ن اجنبی و عدم جواز خلوت میان مرد و زن بیگانه بیان شده است .

با توجه به اینکه مردم کمتر به این موضوعات اهمیت می دهند ولی با معضلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم باید به دنبال کشف علت باشیم که چرا اینگونه مفاسد رخ می دهد و با بررسی و تحقیق می فهمیم که علتهای گوناگون در کار است که « بدحج و بی حج » روحیه افراد تأثیر منفی و م ب می گذارد .

با توجه به موانعی که در ادامه راه بود گاهی دچار تردید می شدم اما دریافتم که بخاطر تازگی موضوع ارزش تحقیق در این باره چند برابر است . چرا که به عوامل و ریشه های معضلات آگاهی می یابم و حداقل توان خویش را در رفع این    معضلات می آزمایم .

این طرح در 3 بخش ارائه می شود که بخش اول در مورد حجاب بعنوان یک پوشش برای فرد می باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ، می باشد . این حجاب و پوشش ، از ابتدای بوده و برای سلامتی و حفظ خانواده ، بهداشت روانی در جامعه و پیشرفت علمی در ترقیات فکری و حفظ حریم زن و مرد و پیشرفت کارهای اقتصادی می باشد « چرا حجاب بعنوان یک پوشش است و از نظر تا چه حدی شخص باید رعایت حجاب نماید » .

جایگاه زن در جامعه کجاست و حجاب چقدر جلونظر بازی را می گیرد و حجاب چرا برای زن بعنوان یک الگو می باشد.

بخش دوم در مورد بی حج که نداشتن روسری و چادر و امثال آن است .

این بی حج در ایران از زمان رضاخان شروع شد ، بی حج که باعث بی بند و باری و فساد و طلاق و ترویج و فرهنگ برهنگی شد .

راه های مبارزه با عوامل بی حج و بدحج

تقویت ایمان و اعتقاد و احیاء ارزشهای ی و شناسایی الگوهای والا و ... می باشد و پیامدهای بی حج که از نظر عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش سوم در مورد بد حج که به پوشش غیر صحیح از چادر گفته می شود که باعث شده محیط زندگی اجتماعی را آنقدر ناامن سازد که به دختران ما و ن ما را اغفال می کنند با بررسی منشاء حرکتهای بدحج که اث ذیری از تبلیغات کشورهای غربی و گرایش به اشراف نمایی با انواع بدحج ها و برخی عقده ای می باشند و بدحج را برای گشودن عقده هایشان انتخاب کرده اند برخی بر اساس رفتارهای خانواده واطرافیان ، رفت و آمدها ، تبلیغات سوء . گرفتار بدحج شده اند و ریشة اصلی بدحج عبارتند از مدگرایی ، غریزه ، هوسرانی ، تقلید ، کمبود شخصیت غرب زدگی ، خودنمایی ، زن در روابط و ... و علتهای دیگری نیز هست که باعث بدحج شده است از قبیل: 1-عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی ، تشکیل احزاب و گرو های منافقین  و ... و اینکه اشخاص چه انگیزه ای از استفاده ناصحیح از حجاب دارند و آفتهایی که این معضل را بر روی فرد و جامعه داشته و راه های مبارزه با عوامل و ریشه های بدحج بیان شده و نتیجه و تأثیری که بر روی افراد گذاشته مورد تحقیق قرار گرفت .

بخش اول : حجاب

فصل اول : تعریف حجاب ، تاریخچه حجاب ، حجاب چرا

فصل دوم : عوامل حجاب

فصل سوم : منافع حجاب

فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب

فصل اول :

1.تعریف حجاب

2.تاریخچه حجاب

3.حجاب چرا

 

1-تعریف حجاب

حجاب از نظر لغوی به معنای پوشش ، ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند[1] .

و آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت می گیرد و معنای دیگر : آن چه که با آن چیزی بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد و در اصطلاح ی ، نوعی از پوشش است که در محیطی که نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضی از قسمتها .

2-تاریخچه حجاب

تاریخ تاریک است نمی توان در حقیقت مبداء و آغازی برای حجاب زن آن چنان که امروزه تصور می شود بدست آورد . زیرا همه ملل ن خود را از حفظ طغیان شهوات مردان دیگر به صورتی پوشانده اند و تاریخ زن در جهان و مظهران در ملل که تمایل کیفیت پوشش زن در قدیم الایام است . تمام پدران ن خود را از دید نامحرمان محجوب داشته اند تا موجب تهییج و تحریک نشود و این از غیرت و عصمت فطری مرد است . برخی دیگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفة اقتصاد و مسایل اجتماعی و ب و کار وجدانیات و نفسانیات نام برده اند باز هم خالی از قضاوت دربارة انگیز بودن بی حج نبوده است[2] .

حجاب چرا

1-حجاب باعث بقاء و سلامت حیات خانواده می باشد .

نی که خواهان حفظ عصمت خویش می باشند و از حریم حجاب بعنوان دژ امنیت زن پاسداری می کنند ، لازم و واجب است که بیش از همه طبقات اجتماعی با انی که با یکی از مقدس ترین ارزشهای اجتماعی ن مبارزه می کنند و آرامش روانی و عرضی آنها را در جامعه به مخاطره می اندازند ، مقابلة جدی و گسترده نمایند و به دیگر ن بدحجاب که بدون توجه به حساسیت شدید روحی مردان نسبت به اندام زن ، از حجاب شرعی خود استفاده مناسب نمی کنند و با مردم کوچه و بازار برخوردی عادی و صمیمانه می نمایند ، بفهمانند که رعایت دقیق حجاب به مصلحت خود آنها و تک تک افراد جامعه است و مهم ترین عاملی است که می تواند سلامت زن را در جامعه و خانواده تامین نماید و راه نفوذ نظرهای پلید و مسموم بیگانگان را به حریم عفت آنان ببندد .

به شرط آنکه ن محجوبه و صالحه خود نیز عملاً الگوی دیگران باشند و حجاب ظاهری خود را با عفت باطنی همراه سازند زیرا همانطوریکه حجاب کامل ظاهری ، امنیت خارجی زن و سلامت روانی مردان جامعه را تأمین می کند ، عفت باطن نیز تضمین کننده سلامت و امنیت حجاب ظاهری می باشد ؛ لذا همواره با رعایت شرایط باطنی حجاب باید از لباسهایی استفاده کرد که فاقد رنگهای پرزرق و برق و جالب توجه باشد .

چادر مشکی که انتخاب عمومی ن ، مسلمان اکثرا ممالک ی است اگر چه از حیث رنگ و ظاهر دلپذیر نیست ولی از نظر تأثیر قابل توجهی که در تخفیف تحریکات مردان دارد می تواند یکی از بهترین نوع حجاب باشد .چادر مشکی که بدن زن را بطور یک سطح و یکنواخت بپوشاند تأثیر معجزه آسایی در تخفیف نظرهای مردان داشته و می تواند مانع بزرگی در مقابل آنها باشد . اگر ن محجوب تمام شرایط حجاب را رعایت نمایند بر وقارشان افزوده می شود وحتی مردان لاابالی هم در برابر آنها به شدت مراقب رفتار و برخوردهای خود می باشند و دست و پای خود را بیشتر جمع می کنند بطوریکه ی جرأت نمی کند مزاحمتی برای آنان بوجود آوردتا چه رسد به اینکه مورد سوءظن یا سوءقصدقرار بگیرند[3].

بنا به فرمایش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

« انما مثل المرأه الصالحه مثل الغراب الاعصم الذی لایکاد یقدر علیه »

« مثل زن باعفت ، صالح ، محجوب مثل کلاغ اعصم است که ی را قدرت دسترسی به آن نیست »

ب : حجاب برای بهداشت روانی جامعه لازم است

چرا که عدم رعایت پوشش نه تنها مردان را دچار مشکلات روانی ساخته . بلکه دل و ذهن شخص را از مسیر صحیح کار منحرف ساخته و جوانان اجتماع را نسبت به زن بی اعتماد کرده است . مخصوصاً اگر ن بی حجاب در خانواده شأن یک جوان باشد مثلاً برادری داشته باشند یا باید روح غیرت و عفت دوستی را به تدریج در  او از بین ببرند و یا اینکه روح انتقام جویی و کینه را نسبت به مردمی که به نظاره اندام بزک کرده وی (خواهرش یا دخترش) می پردازند در او بوجود می آورد و لذا دست به انتقامگیری و اقداماتی فاجعه انگیز می زند پس با بوجود آوردن یک جامعه سالم و داشتن بهداشت روانی صحیح می توان از حجاب برای پیشبرد اه استفاده کرد .

ج – حجاب برای حفظ جان زن لازم است .

بی حج گذشته از اینکه زن را در معرض نگاه ها و تعرضات بیگانگان قرار می دهد چه بسا موجب خطرات جانی برای آنها می شود اغلب نی که کشته شده یا خودکشی می کنند معمولاً انی هستند که مراقب رفتار و حرکات و حالات حجاب خویش نبوده اند پس در نتیجه زن با حفظ حجاب خویش می تواند جان خویش را از چشم چرانیهای مردان نجات دهد[4] .

د : حجاب برای پیشرفت علمی و ترقیات فکری جامعه لازم است .

عدم تأمین صحیح و به موقع غریزه در مردان بزرگترین مشکل روانی بوده و مانع تفکر و خلاقیت می باشد . در نتیجه هر چه مناظر انگیز در جامعه بیشتر باشد به همان میزان مشکلات روانی و عقب ماندگی فکری و فرهنگی بیشتر خواهد بود . عدم رعایت حجاب و پوشش صحیح نه تنها خود و خانواده را آلوده می کند بلکه بر سرنوشت یک کشور هم تأثیر می گذارد پس حجاب باعث پیشرفت علمی جامعه می باشد و زمانیکه از طرف پوشش خود در آسایش باشی بهتر می توانی فکر کنی و تصمیم بگیری که می خواهی در چه زمینه ای مشغول به تحصیل و کار باشی و پیشرفت خود را به راحتی می توان با دارا بودن حجاب صحیح تضمین کرد .

هـ : حجاب باعث پیشرفت کار و تولید و ایجاد روح و تلاش اقتصادی لازم است . زیرا وقتی حجاب نباشد نه تنها موجب مضرات شدید اقتصادی و بهداشت جسمی می شود بلکه موجب صرف ساعتها وقت برای خودآراییهای افراطی و وقت گیر می شود در نتیجه چنین نی با این همه وقت هرگز راضی نمی شوند دست به کارهای فیزیکی و تولیدی بزنند و با آن ح بزک کرده به کار و تلاش بپردازند[5] .

 

 


[1] -حسن ، عمید ؛ « فرهنگ لغت  عمید » ، ج اول ، حرف ج .

[2] -فیلروزه ، گواهی ، « حقیقت و واقعیت زن در » ، ستاد ناحیه مقاومت بسیج خواهران (جزوه)

[3] -سیدمجتبی ، هاشمی و کارندی ، « روانکاوی زن » جلد اول ، صص 212-210 .

[4] -ستار ، هدایت خواه ، « زیور » ، صص اول ، صص 200-197.

[5] -همان منبع ، صص 203-201. 


با


ریشه های بدحج ن


مشاهده متن کامل ...
حجاب
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم لغوى حجاب:

به گفته اهل لغت این واژه به صورت متعدى و به معناى در قرار دادن به کار مى رود. ابن درید مى گوید: «حجبت الشىء… اذا سترته، و الحجاب: السِّتر، احتجبت الشمس فى السحاب اذا تستترت فیه. حجاب، پوششى است که روى شىء را فرا مى گیرد و حجاب یعنى …، زمانى که خورشید در ابر فرو مى رود عرب مى گوید: احتجبت الشمس فى السحاب». فیومى این واژه را چنین توضیح مى دهد:حجب فعلى متعدى است و به معناى مانع شدن به کار مى رود. به ، حجاب مى گویند، زیرا مانع از دیدن است، و به دربان، حاجب گفته مى شود، زیرا وى مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانى اطلاق مى گردد، ولى برخى مواقع به موانع معنوى نیز حجاب گفته مى شود. از گفتار اهل لغت مى توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششى گفته مى شود که مانع از دیدن شیئى پوشانده شده مى شود.

شهید مطهرى نتیجه تحقیقات لغوى خود را درباره این واژه، چنین بیان مى کند:

کلمه حجاب هم به معنى پوشیدن است و هم به معنى و حاجب، بیشتر استع به معنى است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مى دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست; آن پوشش حجاب نامیده مى شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد. این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معناى لغوى به کار رفته و معناى خاصى پیدا نکرده است.

تاریخچه حجاب:

طلاع تاریخی ما آنگاه کامل است که بتوانیم درباره ی همه ی مللی که قبل از بوده اند اظهار نظر کنیم. قدر مسلم این است که قبل از در میان بعضی ملذ حجاب وجود داشته است. تا آنجا که در کتابهای مربوط وجود دارد در ایران باستان و در میان قوم یهود و احتمالا در هند حجاب وجود داشته و از آنچه در قانون قانون آمده سخت تر است. اما در جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته است و به وسیله ای در عرب پیدا شده است. ویل دورانت در صحفه 30 جلد 12 “تاریخ تمدن” راجع به قوم قوم یهود و قانون تلمود می نویسد: “اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت چنان که مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت میان مردم می رفت و یا در شارع عام نغ می رشت یا با هر سخنی از مردان درد دل می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه اش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخانا او را بشنود، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد.” علیهذا حج که در قوم یهود معمول بوده است از حجاب ی بسی سخت تر و مشکل تر بوده است. در جلد اول تاریخ تمدن صحفه ی 552 راجع به ایرانیان قدیم می گوید: “در زمان زدشت ر منزلتی عالی داشتند. با کمال خود را حفظ د ولی در مورد ن دیگر، گوشه نشینی زمان حیض که بر ایشان واجب بوده رفته رفته امتداد پیدا کرد سراسر زندگی اجتماعی شان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پوشی در میان مسلمانان به شمار می رود. ن طبقات بالای اجتماع جرات آن را نداشته باشند ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مانده هیچ صورت زن دیده نمی شود ونامی از ایشان به نظر نمی رسد… “چنانچه ملاحظه می فرمایید حجاب سخت و شدیدی در ایران باستان حکم فرما بوده حتی پدران نسبت به زن نامحرم شمرده اند.

در جلد 11 صفحه ی 112 می گوید: “ارتباط عرب با ان از مواجب رواج حجاب و لواط در قلمرو بوده. عربان از دلفریبی زن بیم داشتند و پیوسته دلباخته ی آن بودند و نفوذ طبیعی وی را با تردید معمول مردان درباره ی و فضلیت زن تلاقی می د عمر به قوم خود می گفت: با ن م کنند خلاف رای ایشان رفتار کنند ولی به قرن اول هجری مسلمانان زن را در حجاب نکرده بودند، مردان و ن با یکدیگر ملاقات می د و در کوچه های پهلو به پهلوی هم می رفتند و در مسجد با هم می د حجاب و خواجه داری در ایام ولیعهد دوم معمول شد. گوشه گیری ن از آنجا پدید آمد که در ایام حیض و فاس بر مردان حرام بودند. “در صحفه ی 111 می گوید: “پیغمبر از پوشیدن جامعه ی گشاد نهی کرده بود، اما بعضی عربان این دستور را ندیده می گرفتند، هی طبقات زیور ها داشتند ن پیکر خود را به نیم تنه و کمربند براق و جامعه ی گشاد ورنگارنگ می آراستند. موی خود را به زیبایی دسته می د یا به رف سر می ریختند، یا به دسته ها ببافته به پشت سر می آویختند و گاهی اوقات با رشته های سیاه ابریشم نمایش آنرا بیشتر می د. غالبا خود را به گل جواهر می آراستند. پس از سال 97 هجری چهره ی خویش را از زیر چشم به نقاب م پوشیدند. از آن پس این عادت هم چنان رواج بود.” ویل دورانت طوری 10 تاریخ تمدن” صحفه ی 233 راجع به ایران باستان می گوید: “داشتن بلامانع بود. این مانند معشوقه های یونانی آزاد بودند که در میان مردم ظاهر ودر ضیافت مردان حاضر شوند، اما ن قانونی معمولا در اندرون خانه نگهداری می شوند. این رسم دیرین ایرانی به منتقل شد.” ویل دورانت طوری سخن می گوید که گویی در زمان پیغمبر کوچکتری دستوری دباره ی پوشیدگی زن وجود نداشته است و پیغمبر فقط از پوشیدن جامعه فقط از پوشیدن جامه گشاد نهی کرده بود است و ن مسلمان تا اوا قرن دوم هجری با بی حج کامل رفت و آمد می ده اند و حال آن که قطعا چنین نیست. تاریخ قطعی بر خلاف آن شهامت می هند.

بدون شک زن جاهلیت همچنان بوده که ویل دورانت توصیف می کند ولی در این جهت تحولی به وجود آورد. عایشه همواره ن انصار را این چنان ستایش می کرد: “مرحبا به ن انصار، همینکه آیات سوره ی نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید. سر خود را با روسری های مشکی می پوشیده ند. گویی کلاغ روی سرشان نشسته است”.

در سخن ابو داوود جلد 2 صحفه 382 همین مطلب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید: “پس از آنکه آیه ی سوره ی احزاب نازل شد ن انصار چنین د.”

جواهر لعل نهرو” نخست فقید هند معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان: روم و ایران، به جهان وارد شد. در کتاب “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ضمن ستایش از تمدن همین مطلب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید: “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ضمن ستایش از تمدن همین ملب را از ام سلمه نقل می کند با این تفاوت که ام سلمه می گوید “پس از آنکه آیه 6 سوره احزاب نازل شد ف ن انصار چنین د. “

جواهر لعل نهرو” نخست هند نیز معتقد است که حجاب از ملل غیر مسلمان: روم و ایران ، به جهان وارد شد. در کتاب “نگاهی به تاریخ جهان” جلد اول صحفه 328 ستایش از تمدن ی به تغییراتی که بعد ها پیدا شد اشاره می کند واز آن جمله می گوید “یک تغییر بزرگ و تاسف وار نیز تدریجا روی نمود آن در وضع ن بود. در میان ن عرب رسم حجاب و وجود نداشت. ن عرب جدا از مردان و پنهان از ایشان زندگی نمی د بلکه در اماکن عمومی حضور می یافتند، به مسجد ها و مجالس وعظ و خطابه می رفتند و حتی خودشان به وعظ و خطابه می پرداختند. اما عربها نیز بر اثر موفقیت ها تدریجا بیش از پیش رسمی را که دو امپراتوری مجاورشان یعنی امپراتوری روم شرقی و امپراتوری ایران وجود داشت اقتباس د. عربها امپراتور را ش ت دادند و به امپراتوری ایران پایان بخشیددند. به قراری که نقل شده است بر اثر نفوذ امپراتوری قسطنطنیه و ایران بود که رسم ج ن از مردان و پس هم نشینی ایشان در میان عربها رواج پیدا کرد.

تدریجا سیستم “حرم” آغاز گردید و مردها و زنها از هم جدا گشتند. سخن درستی نیست. فقط بعدها براثر معا اعراب مسلمانان غیر عرب، حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم وجود داشت شدیدتر شد به اینکه اساسا به پوشش زن هیچ عنایتی نداشته است. از سخنان نهرو بر می آید که رومیان نیز حجاب داشته اند و رسم حرم سراداری نیز از روم و ایران به دربار خلفای ی راه یافت. این نکته را دیگران نیز تایید می کنند. در هند نیز حجاب سخت و شدیدی حکم فرما بوده است. ولی درست روشن نیست که قبل از نفوذ در هند وجود داشته است و بعدها پس از نفوذ در هند رواج یافته است و هندوان غیر مسلمان تحت تاثیر مسلمانان و مخصوصا مسلمانان ایرانی حجاب زن را پذیرفته اند. آنچه مسلم است این است که حجاب هندی نیز نطیر حجاب ایران باستان سخت وشدید بوده است. از گفتار ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن بر می آید که حجاب هندی به وسیله ی ایرانیان مسلمان در هند رواج یافته است. نهرو پس از سخنانی که از او نقل کردیم می گوید: “متاسفانه این رسم ناپسند است کم کم یکی از خصوصایت جامعه ی ی و هند نیز وقتی نیز وقتی مسلمانان به این جا آمدند آن را آموختند.” به عقیده نهرو حجاب به واسطه مسلمانان به هند آمده است.

ولی اگر تمایل به ریاضت و ترک لذت را یکی از غلل پدید آمدن حجاب بدانیم باید قبول کنیم که هند از قدیم ترین ایام حجاب را پذیرفته است. زیرا هند از مرا قدیم ریاضت و پلیمر شمردن لذات مادی بوده است.

علت پیدایش حجاب:

علت پیدایش حجاب چیست؟ چه طور شد که در میان همه یا بعضی از ملل باستانی پدید آمده است؟ که دینی است که در همه ی دستورهای خویش فلسفه و منظوری دارد چرا و روی چه مصلحتی حجاب را تایید و یا تاسیس کرد؟

مخالفان حجاب سعی کرده اند جریانات ظالمانه ای را به عنوان علت پیدا شدن حجاب ذکر کنند، و در این جهت میان حجاب ی و غیر ی فرق نمی گذارند، چنین وانمود می کنند که حجاب ی نیز از همین جریانات ظالمانه ای سر چشمه می گیرد. در باب علت پیدایش حجاب نظریات گوناگونی ابراز شد است و غالبا این علت ها برای ظالمانه یا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شد است. ما مجموع انها را ذکر می کنیم. نظریاتی که به دست آورده ایم بعضی فلسفی و بعضی اجتماعی و بعضی اخلاقی و بعضی اقتصادی روانی است که ذیلا ذکر می شود:

1- میل به ریاضت و هبانیت (ریشه ی فلسفی)

2- عدم امنیت و عد اجتماعی (ریشه ی اجتماعی)

3- پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منافع اقتصادی مرد (ریشه ی اقتصادی)

4- حسادت و خوداهی (ریشه اخلاقی)

5- عادت نگی زن و احساس او به این که در خلقت از مرد چیزی کم دارد به علاوه ی مقرارت خشنی که در زمینه پلیدی او و ترک معا با او در ایام عادت وضع شده است. (ریشه روانی)

علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه از جهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضا در پدید آمدن بعضی از سیستم های غیر ی تاثیر داشته است در حجاب ی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در سبب تشریع حجاب شده نبوده است. همان طور که ملاحظه می شود مخالفان حجاب گاهی آن را زائیده ی یک طرز فکر فلسفی خاص درباره ی جهان و لذات جهان معرفی می کنند گاهی آن را معمول علل اقتصادی می دانند وگاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن دخ می دهند. در ادامه به یک علت اساسی اشاره گاهی آن را معمول علل اقتصادی می دانند و گاهی جنبه های خاص اخلاقی یا روانی را در پدید آمدن آن دخ می دهند. در ادامه به یک علت اساسی اشاره کنیم که از نظر ما موجه ترین آنها به شمار می رود.مشاهده متن کامل ...
کشور : برای مقابله با بی حج باید از روشن های دینی استفاده کنیم
درخواست حذف اطلاعات

ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

گسترش بد حج در بین دختران ایرانی

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

ع ع : دختران بد حجاب در ایران

برای مقابله با بی حج باید از روش های دینی استفاده کنیم » سرویس: - سیاست داخلی کد خبر: 93042313802 دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۴ کشور با بیان این که باید با عوارض اجتماعی با روش های دینی و هدایتی برخورد کنیم اظهار کرد: ما نمی توانیم باخشونت و فشارهای بیش از حد با مساله حجاب برخورد کنیم. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی در نهمین نشست دبیران ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی با بیان این که مسائل فرهنگی اعم از مساله حجاب و است، اظهار کرد: دامنه فرهنگ صرفا حوزه اخلاق و اعتقادات نیست و درحال حاضر از فرهنگ اقتصادی، فرهنگ ، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ امنیت صحبت می شود. وی افزود: فرهنگ بسترساز هر فعالیتی است و مهم ترین مشکل کشور ما هم در مساله فرهنگ است. بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما در مساله فرهنگ ریشه دارد. این که ما قانون را رعایت نمی کنیم، ریشه در مساله فرهنگی دارد. کشور با بیان این که ی در مقاطع مختلفی به تهاجم فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سبک زندگی اشاره کرده اند، خاطرنشان کرد: اما هیچ گاه این صحبت های ی مورد توجه قرار نگرفت و پیگیری نشد. رحمانی فضلی با بیان این که باید همه درباره حجاب و نگران باشیم، زیرا این مسائل در جامعه قوام ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: رفتار اجتماعی ما که فرهنگ عمومی را تشکیل می دهد دچار اشکال است. ما باید به فرهنگ جامعه حساس باشیم. مساله حجاب را برای رضای خدا دنبال کنیم و دنبال کاری نباشیم. وی همچنین اظهار کرد: با مساله حجاب نباید برخورد قهری کرد، اما با عده ای که منسجم و به صورت تشکیلاتی با حجاب مخالفت می کنند، باید برخورد سختی شود. اکنون این مساله به صورت جدی دنبال می شود. کشور با بیان این که مساله حجاب را باید به خوبی بشناسیم و آن را به دیگران نیز بشناسانیم، اظهار کرد:طبق نظرسنجی ها فقط 5 درصد بانوان به حجاب اعتقاد ندارند. عده ای از بانوان به حجاب اعتقاد داشته و به آن عمل می کنند و عده ای نسبت به حجاب با آن که به آن اعتقاد دارند، خیلی حساسیت نشان نمی دهند. دسته ای دیگر از بانوان به حجاب اعتقاد ندارند، اما به خاطر رعایت آداب اجتماعی حجاب را رعایت می کنند و عده ای هم به حجاب اعتقاد نداشته و با آن مقابله می کنند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد: در حکومت پهلوی فرهنگ بدحج تبلیغ می شد، اما اص دینی و فرهنگ مردم با ندای (ره) به انفجار نور رسید. کشور با اشاره به این که حجاب حتی پیش از نیز در ایران وجود داشته است، گفت: ما در شناساندن مساله حجاب کوتاهی کرده ایم، حتی حجاب را به روشی شناس م که در روح افراد قرار نگرفت. اکنون مساله حجاب مسئولان کشورهای ترکیه و فرانسه را نگران کرده چون حجاب با فطرت انسان هماهنگی دارد اما ما آن را به خوبی نشناسانده ایم. رحمانی فضلی در ادامه با بیان این که بخشی از ایمان مردم به عملکرد مسئولان بازمی گردد، اظهار کرد: وقتی ما مسئولان اخلاق را رعایت نمی کنیم و همدیگر را متهم کرده و بی عد ی هم در حوزه اقتصادی وجود دارد از مردم نمی توان انتظار داشت، زیرا رفتار مسئولان بر مردم تاثیر می گذارد. چه قدر افراد شریف را به خاطر مسائل ت یب کردیم و به مبانی اعتقادی جوانان تیشه زدیم. وی در ادامه با بیان این که من پیگیر و متولی مساله حجاب هستم خاطرنشان کرد: ما برای پرداختن به مساله حجاب کمبود بودجه نداریم، ولی باید بدانیم که بودجه عامل تعیین کننده نیست. وی در پایان افزود: ما باید همه اراده کرده و به هم کمک کنیم و شان ملت را رعایت کرده و با متخلفان هم برخورد کنیم تا مساله حجاب حل شود. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین در جمع خبرنگاران با بیان این که شبکه های انحراف و توطئه در حوزه فرهنگی فعال هستند گفت: وزارت کشور با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با این شبکه ها برخورد می کند. وی همچنین گفت: سمن ها یکی از مراکزی هستند که می توانند مردم را به صورت متشکل به صحنه آورده ، بنابراین وزارت کشور از سمن هایی که در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند برای مقابله با بی حج استفاده کرد و از آن ها حمایت می کند.مشاهده متن کامل ...
لحظه کشف حجاب درسا درخشانی
درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها:  لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کلیپ لحظه کشف حجاب درسا درخشانی, کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,کلیپ کشف حجاب درسا درخشانی,ع های بی حجاب درسا درخشانی,کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز,علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی,ا اج درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی به خاطر کشف حجاب,


لحظه کشف حجاب درسا درخشانی

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها کنار مزار مختار ثقفی

bartarina.com
رتبه: ۳٫۷ - ‏۳ رأی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - شعار مختار دمت گرم گفتن ایرانی ها در کنار مزار مختار ثقفی که ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

معذرت خواهی از بهزاد فراهانی بخاطر رفتار زشت خبرنگار

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ... طواف هواپیمای ایرباس دور حرم رضا در حالا خورشید · لحظه فرو ریختن ... جهت مشاهده پربازدیدترین ع و امروز اینجا کلیک کنید ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه 29 آذر 95 + ع

bartarina.com
رتبه: ۴٫۵ - ‏۲ رأی
۳۰ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - ترور آندری گنادی اوویچ کارلوف سفیر روسیه در آنکارا ترکیه که شامگاه روز دوشنبه 29 ... لحظه ترور سفیر روسیه در آنکارا ترکیه ۲۹ آذر ۹۵ + ع ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین مسجدجامعی به قالیباف با خالی بند در شورای شهر

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران به قالیباف شهردار تهران که در شورای ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

توهین به ی معاون رئیس جمهور در یزد

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۴ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - توهین به حسینعلی ی معاون رئیس جمهور در یزد ... لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران بر اثر آتش سوزی · مداحی ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

درگیری و جنجال اکران خصوصی سلام بمبئی در پردیس ...

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - درگیری در اکران خصوصی سینمایی سلام بمبئی و جنجال اکران ... دستفروشی مادر شهید معظمی در بازار تهران + حاشیه ها · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

| برترین ها,ع , , ,آهنگ,خبر

bartarina.com/category/ /
. ... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. دوشنبه ، ۲ اسفند; ۰ دیدگاه ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

خواستگاری از مجری زن هواشناسی در برنامه زنده

bartarina.com
رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - خواستگاری از مجری زن هواشناسی که این مجری زن در حین گفتن اخبار ... فاطمه غرار دختری که با صدای خدا آواز می خواند · لحظه فرو ریختن ... کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی + برنا درخشانی.

saeed، نویسنده در دلبرانه - صفحه 3 از 95

delbaraneh.com/author/saeed/page/3/
علت و ماجرای کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز ایرانی بازی برنا درخشانی با ... یدن و قتل دو کودک در کرمان+علت ماجرا بچه ی در کرمان ربوده شدن کودک در مارکت کرمان لحظه یدن بچه در مارکت لحظه ربوده ...

عآتشنشانان پالاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q=عآتشنشانان+پالاسکو
کلیپ لحظه فرو ریختن مجتمع پلاسکو در تهران 30 دی 95. 19-1-2017 ... سانحه پلاسکو ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی.

ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها - ...

baztabonline.net/search/?q= + +ریختن+پلاسکو+از+روب+رو+ ...
ریختن پلاسکو از روب رو گرفتم همسایه ها. ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 بازتاب آنلاین کلیدنیوز 1557. ع و  ...

جدید از داخل ساختمان پلاسکو - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q= + +جدید+از+داخل+ساختمان+پلاسکو
۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ع و لحظه فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 19-1-2017 ... / ویدئوی جدید یکی از به پلاسکو از داخل ساختمان قبل از ریزش. 3 هفته پیش ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های کشف حجاب ...

لحظه مرگ منصور پورحیدری بایگانی - seehd.ir

seehd.ir/category/ -لحظه-مرگ-منصور-پورحیدری
نوشته saw: legacy 2017 اولین بار در فردا رایگان و سریال با لینک ...... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران.

لحظه انتخاب بهترین بازیکن سال فیفا 2016 بایگانی ...

seehd.ir/category/ -لحظه-انتخاب-بهترین-بازیکن-سال-ف
م استیل ۲۰۱۶ با کیفیت عالی ۷۲۰p. م ..... ع های کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز تیم ملی ایران. کشف حجاب درسا ...

کشف حجاب بازیگر زن با گوگوش | سایت تفریحی فاندل

www.fundel.ir/tag/کشف-حجاب-بازیگر-زن-با-گوگوش/
بازیگر زن بدون روسری و حجاب در کنار گوکوش + کشف حجاب و ع . بازیگر زن ... و کلیپ · کلیپ ... لحظه ریزش سد خاکی روستای ریزه تایباد مشهد +ع .... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ۱ اسفند ...

لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه ::

mahmoharam95.blog.ir/.../ %20لحظه%20ترور%20سفیر%20روسیه%20در%20...
۲۹ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - لحظه ترور سفیر روسیه در ترکیه لحظه تیراندازی و ترور سفیر روسیه در ترکیه + ع ترور سفیر روسیه لحظه ترور سفیر روسیه ...

آهنگ جدید با

کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ... ایرانی و خارجی سانسور; 14 ساعت پیش. انیمیشن ازی ۲۰۱۶ ... لحظه سرقت از صرافی خیابان فردوسی.

تصادف فرحناز ارباب | لحظه تصادف وحشتناک فرحناز ...

namnak.com/تصادف-فرحناز-ارباب.p20507
رتبه: ۳٫۹ - ‏۳۲ نقد
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - تصادف فرخناز ارباب سرمربی تیم ملی کاتای بانوان در مسیر محمودآباد به آمل زمانی که داخل خودروی خود در حال استراحت بود رخ داد. در این مطلب لحظه ...

سنینم - تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹)

saninam.ir/show/36662/تک-ع -های-جدید-بازیگران-ایرانی-(۱۱۲۹)
تک ع های جدید بازیگران ایرانی (۱۱۲۹) سری هزار و صد و بیست و نهم تک ع های جدید بازیگر. ... برای فایل راهنمای ب درآمد روی ع پایین کلیک کنید. image result for .... لحظه ترور برادر کره شمالی در فرودگاه توسط یک زن. لحظه ترور ... ع های کشف حجاب درسا درخشانی دختر شطرنج باز ایرانی. ع های ...

کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب ...

www.tafrihi-center.ir/.../ -کلیپ-شلیک-و-انهدام-هلیشات-در-خیابان-انقلاب-دوشن...
۲۷ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ماجرای کشف حجاب برنا و درسا درخشانی شطرنج بازان ایران + ع · سریال روزهای بی ... کلیپ لحظه شلیک و انهدام هلی شات در خیابان انقلاب دوشنبه 27 دی 95 ... لحظه تیراندازی سامانه پ ندی قرارگاه پ ند هوایی + ع .

رئیس فدراسیون شطرنج می گوید با برنا و درسا درخشانی «جدی ...

www.sarzaminjavid.com/chess-players-would-be-punished-over-unveiling-and-playin...
۶ روز پیش - کشف حجاب درسا درخشانی بازیکن شطرنج باز ایرانی و بازی ... با برنا و درسا درخشانی به دلیل بی حج و بازی با برخورد می شود ... امسال سمیرا حیدری در مسابقات جهانی آلیش، یک لحظه کلاهش در جریان ... .

شکار لحظه ای ناب از چهره نرگس محمدی! +ع

www.iran16.com/شکار-لحظه-ای-ناب-از-چهره-نرگس-محمدی-ع /
و سریال ... بازدید : 27 کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع ; بازدید : 87 ع های ترلان پروانه بازیگر زن زیبا و مدلینگ ... نرگس محمدی با انتشار ع زیر در صفحه اجتماعی اش، که زیرکی عکاس را در شکار لحظه های ناب نشان […] ...

خلاصه تایلندی آره یا نه - مجله خبری و تفریحی آی وی نیوز

ivnews.ir/search/?q=خلاصه+ +تایلندی+آره+یا+نه
the curse of sleeping beauty 2016 the curse of ... ۲۴ بهمن ۹۵ خلاصه بازی پرسپولیس استقلال ۲۴ بهمن + لحظه برخورد شدید با تماشاچی که به .... درسا درخشانی کشف حجاب کرد + ع و بیوگرافی.

لحظه سوختن دو سرباز ترکیه | روزانه

dlroozane.com/tag/ -لحظه-سوختن-دو-سرباز-ترکیه/
۳ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - زنده سوزاندن دو سرباز ترکیه توسط ... جدید زنده زنده سوزاندن دو نظامیه ترک ... · کشف حجاب درسا درخشانی شطرنج باز + ع · خلاصه بازی پرسپولیس الهلال عربستان 3 اسفند 95 ...

پورتال پرشین وی

وارهول هنرمند نویسنده و ساز بزرگ یی چگونه زندگی کرد؟ مجید مظفری بازیگر خوب بد جلف از زندگی و کارنامه درخشانش میگوید ..... ناسا از ۷ خواهر کشف شده برای زمین تصویرسازی کرد ! +ع ... لحظه سرقت مسلحانه از صرافی میدان فردوسی تهران! .... لباس مجلسی با حجاب بهترین انتخاب برای خانم های خوش پوش+تصاویر.

حذف نماد پرچم ایران از روی بطری های آبجو و مشروبات - سماتک

www.samatak.com/news/diverse/delete-icon-of-the-iranian-flag-on-beer-bottles.html
... قرار ملاقات اینستاگرامی (ع ) · درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر ... ع های رابطه مرد ی با 200 زن شوهردار · آب گل آلود اهواز سوژه جدید ...

ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب - سماتک

www.samatak.com/p os/amorously/p o-a-word-love-written.html
ع نوشته عاشقانه چند کلمه حرف حساب,جدیدترین ع عاشقانه,ع های فانتزی عاشقانه,ع نوشته جدید رمانتیک,ع نوشته دختر و پسر,ع نوشته های زیبا و جدید. ... + شویی و خانواده. - آهنگ; - کلیپ. + .... تور لحظه آ ی و ارزان استانبول · زیباترین ... درسا درخشانی شطرنج باز کشف حجاب کرد + تصاویر · samatak ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · ...

https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
دست. اخبار. زبان. برای. روی. تلفن. . ,. شرکت. رو. کرد. بازی. ) دارد. . (. همه ... کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم. بیشتر. بین. راه. اطلاعات. ی. حال. اصلی. ایران ..... لحظه. نامهای. رسید. دچار. شاخه. سرویس. بهترین. چی. اطلاعاتی. هشت. تفاوت. مرکز ..... حجاب. میگویند. ریاست. فوت. پذیرفته. دیده. جمشید. ممنون. ضروری. افکار. ذکر.

موتور جستجوی قطره

ع ها و ویژگی های moto g5 و g5 plus به بیرون درز کرد .... 19 - کشف جسد نوجوان غرق شده در سیل بستک ..... در همان لحظه بود که فهمیدم دوست قدیمی ام مدت هاست که بزرگترین خیانتکار زندگی من شده است. ..... 78 - راموس: باید از این اشتباهات درس بگیریم ... محسن مسلمان در بازی پرسپولیس و الهلال عربستان درخشان ترین مهره برانکو بود؛ ...

my stealthy freedom یواشکی ن در ایران | ...

https://fa-ir.facebook.com/stealthyfreedom
هنوز هم هستند انی که می گویند ن داخل ایران اعتراضی به حجاب اجباری ندارند؟ ... شما هم می توانید هر نظری که دارید از طریق ویدیو و ع بفرستید. ..... islam is the absolute worst, at the moment, but being demented humans i'm sure we ...... ایران اعلام کرد: برنا درخشانی 15 ساله به خاطر بازی با حریف اسراییلی و درسا درخشانی 18 ...

کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع – مجله ...

morahem.com/majale/endless-female-veil-singer-in-a-foreign-network-p os/
۶ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - تصاویر هنرمندان · شکار لحظه ها · گزارش تصویری · ع های جالب ... کشف حجاب دختر شجریان در یک شبکه بیگانه + ع ... endless female veil singer in a foreign network + p os٬ ع های .... به هلاکت رسیدن دست راست رجوی + تصاویر · ا اج درسا و برنا درخشانی از تیم ملی شطرنج , ا اج درسا و برنا درخشانی ...

کلیپ - تفریحی سنتر

www.tafrihicenter.ir/tag/کلیپ
تفریحی سنتر, جدید, سریال ایرانی , آهنگ و موزیک ویدیو جدید, نرم افزار ... لحظه تیراندازی در رستوران مک دونالد مونیخ (آلمان) +  ...

آزاد ی واحد تهران مرکزی

www.iauctb.ac.ir/fa/thesis/
۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه .ش. - 489, کار کودک از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران, درسا امین رضایی .... ان بر سینمای معاصر مورد مطالعه: های بزرگراه گمشده اثر دیوید لینچ. ...... آلیاژهای مفرغ در ایران باستان مطالعه موردی، تابوتهای مفرغی کشف شده در ارجان و چوب ...... ساجده درخشان نژاد, دانشکده روانشناسی, علوم تربیتى, 1394-09-12.
تعریف حجاب
درخواست حذف اطلاعات


فلسفه حجاب :اولا:چون ما درعقاید خویش برای وحی جایگاهی ویژه قائل هستیم آنچه را که از این طریق به ما برسد با منت می پذیریم ؛ زیرا می دانیم که خداوند جز به مصلحت بندگان خویش فرمان نمی راند. ثانیا:بسیاری از حکمت ها و فلسفه های حجاب امروزه روشن شده است :
الف ) پوشش ، امری غریزی و فطری برای بشر است ؛ کاوش های باستان شناسی نشان می دهد که از دیر زمان بشر در حد امکان نسبت به مساله پوشش اهتمام ورزیده است و همه صاحبان ادیان نیز آن را سرلوحه عمل قرار داده اند.
ب ) مستور بودن زیباییها و جذبه های زن و مرد آنها را از معرض دید و طمع ورزی پرستان هرزه محافظت می کند و امنیت و بهداشت روانی جسمی آنان را تامین می نماید.
ج ) برهنگی ، راهبر به سوی بی بند و باری و لجام گسیختگی است که عواقب شوم و زیانباری دارد؛ از جمله :
1- گسترش فساد و ناهنجاری های اجتماعی ،
2- شیوع بیماری هایی چون سفلیس ، سوزاک ، ایدز و...،
3- سست شدن پیمان مقدس خانواده ، گسترش آمار طلاق و بالا گرفتن عقده های روحی در ک ن ،
4- زیاد شدن فرزندان نامشروع .
اینها و ده ها مشکل اجتماعی دیگر عواقب شومی است که جهان غرب را سخت برآشفته و ستاره تمدنش را به افول می کشاند تا آن جا که حتی فریاد متفکرین ماتریالیستی چون راسل را برآورده و جهان را سخت بر آنان تنگ کرده است . ولی مکتب گرانقدر در پرتو هدایت های نورانی اش همچون حجاب از اساس با این جریان ویرانگر به مبارزه برخاسته و حجاب را دژی استوار برای صیانت فرد وجامعه از آسیب های بی شمار قرار داده است . از همین روست که استعمارگران برای تخدیر جوانان ، در بند کشیدن آنان و گسترش اه ظالمانه خویش از بی حج و برهنگی به عنوان ابزاری قوی سود می جویند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر . ک :
1- فلسفه حجاب ، شهید مرتضی مطهری
2- فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ، غلامعلی حداد عادل
3- مجله پرسمان ، دی ماه 1380 (مقاله ای درخصوص چرائی پوشش )
4- کتاب های تفسیر قرآن در ذیل آیات 31، 32، 59 و 60 سوره نور و 32 و 33 سوره احزاب
آنچه که اه فوق را تأمین می کند حجاب برتر یعنی چادر است چه این که چادر حجم بدن و برجستگی های آن را پوشانده، تحریک و انگیزش را در طرف مقابل ایجاد نمی کند. آرایش گرچه فی نفسه خوب است اما نباید به نحوی باشد که نامحرم را به سوی او بکشاند. این است که گفته اند زن باید تمام بدن را از نامحرم بپوشاند و فقط صورت و دست ها تا مچ را در صورتی که فاقد زینت باشند می تواند نپوشاند.
برای تکمیل بحث ر.ک:مجله پرسمان، پیش شماره پنجم، مقاله چرایی پوشش بانوان، (مقاله ذیل).
1) کارکردهای پوشش لباس چیست؟
2) مفهوم حجاب و رابطه آن با پوشش ی (مقرر برای بانوان) را توضیح دهید.
3) حجاب یا پوشش ی بانوان ریشه ایرانی دارد یا ی؟
4) آیا در قرآن کریم، دستور خاصی درباره پوشش بانوان وجود دارد یا فقط بر اساس یکی دو روایت چنین حکمی به نسبت داده می‏شود؟
5) به چه دلیل پوشش ی بانوان از احکام ضروری است؟
6) آیا حجاب به بانوان صدر اختصاص دارد یا حکمی عام و غیر قابل تغییر است؟آیا با از میان رفتن مسأله برده‏داری این حکم نیز منتفی است؟
7) آیا برای مردان نیز حکم پوشش وجود دارد؟در این صورت، آیا پوشش مردان و ن متفاوت است؟
8) فلسفه پوشش ی، تابو (محرومیت بی منطق) است یا طهارت روح و ایجاد متانت و قار؟
9) به چه دلیل، پوشش ی مو را نیز شامل می‏شود؟
10) آیا با خود آرایی که بر اساس تمایل به زیبایی خواهی امری فطری است، مخالفت دارد؟پس چرا با آشکار زینت‏ها مخالفت کرده است؟
11) فلسفه مخالفت با آرایش غلیظ و استفاده بانوان از عطرهای تند چیست؟
12) آیا فُرم خاصی از چادر یا روسری یا مانتو و... را در پوشش بانوان مد نظر قرار داده است؟مقصود از جلباب چیست؟فرق روسری و مقنعه با جلباب چیست؟
13) آیا هر چادر بپوشد، پوشش ی را رعایت کرده است؟نحوه صحیح پوشش ی چیست؟
14) پوشش ی بانوان با چشم چرانی مردان چه ارتباطی دارد؟
پوشش بانوان و چرایی آن‏
اشاره:
لباس پوشیدن سابقه‏ای به اندازه حیات انسان دارد و جز پیروان یکی از مکاتب فکری که بر وم زیستی پای می‏فشارند،(1) همه افراد به نوعی آن را تجربه می‏کنند. این پدیده، به رغم ارتباطش با خصوصیات مختلف فردی و اجتماعی انسان، دست کم به سه نیاز وی پاسخ می‏دهد:
1. حفاظت در سرما و گرما و برف و باران(2)
2. حفظ عفت و شرم(3)
3. آراستگی، زیبایی و وقار(4)
این نوشتار به بررسی معنای حجاب ی و دلیل‏های ضرورت آن می‏پردازد. «حدود پوشش در » و نیز نوع پوشش‏هایی که پیشوایان دین سفارش یا نکوهش کرده‏اند، در شماره‏های آینده بررسی خواهد شد.
رابطه حجاب و پوشش ی‏
«حجاب» به معنای ، حاجب، پوشیدن و پنهان و منع از وصول است.(5) این واژه تنها به معنای پوشش ظاهری یا پوشاندن زن نیست و در اصل به مفهوم پنهان زن از دید مرد بیگانه است. بدین سبب، هر پوششی حجاب نیست. حجاب پوششی است که از طریق واقع شدن تحقق یابد؛ ولی بر خلاف تصور عموم و نیز آنچه مشهور است، آیه حجاب(6) در قرآن «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ...؛(7) چون از ن پیغمبر(ص) متاعی خواستید، از پس بخواهید». درباره ن آن حضرت و بیش‏تر به منظور مسائل و اجتماعی فرود آمده است(8) نه پوشش زن در مقابل نامحرم. به کارگیری کلمه «حجاب»(9) در خصوص پوشش زن اصطلاحی نسبتاً جدید است و همین سبب گردیده بسیاری گمان کنند خواسته است زن همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود؛(10) یا مثل «ویل دورانت» بگویند:«این امر خود مبنای پوشی در میان مسلمانان به شمار می‏رود»؛(11) و یا مدّعی شوند حجاب به وسیله ایرانیان به مسلمانان و اعراب سرایت کرده است؛ در حالی که آیات مربوط به حجاب (پوشش ی ن در مقابل نامحرمان) قبل از مسلمان شدن ایرانیان نازل شده است. در عهد جاهلیت نیز - همان طور که ویل دورانت می‏گوید(12) و کتب تفسیر شیعه و سنی(13) تأیید می‏کند - اعراب چنین پوششی نداشتند و عادتشان تبرّج و خودنمایی بود که آن را ممنوع ساخت:«وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی‏.»(14)
آنچه از قدیم به ویژه نزد فقها در بحث (کتاب الصلوة) و ازدواج (کتاب النکاح) رواج داشته، واژه «ستر» و «ساتر» به معنای پوشش و وسیله پوشش زن در مقابل نامحرمان بوده است. بنابراین، وظیفه پوشش ی بانوان به معنای حبس و زندانی و قرار دادن آنان و در نتیجه عدم مشارکت این گروه عظیم در فعالیت‏های اجتماعی نیست. این وظیفه بدان معنا است که زن در معا با مردان بدنش را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی نپردازد و مشارکتش در فعالیت‏ها بر اصول انسانی و ی استوار باشد.(15)
ضرورت پوشش ی در قرآن‏
پوشش ی از احکام ضروری (16) است و هیچ مسلمانی نمی‏تواند در آن تردید کند؛ زیرا هم قرآن مجید به آن تصریح کرده است و هم روایات بسیار بر وجوب آن گواهی می‏دهند. به همین جهت، فقیهان شیعه و سنی به اتّفاق به آن فتوا داده‏اند. همان طور که و روزه به دورانی خاص اختصاص ندارد، دستور پوشش نیز چنین است و ادعای عصری بودن آن بی‏دلیل و غیر کارشناسانه می‏نماید.
خداوند متعال در آیه 30 سوره نور نخست به مردان مسلمان و سپس در آیه بعد به ن مسلمان فرمان می‏دهد از چشم چرانی اجتناب کنند و در رعایت پوشش بدن از نامحرمان کوشا باشند:قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ.
[ای ] به مردان مؤمن بگو دیدگان خود فرو خوابانند و عفت پیشه ساخته، دامن خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند. این کار برای پاکی و پاکیزگی‏شان بهتر است و خداوند بدانچه می‏کنند، آگاه است».
«غضّ» در لغت عرب - چنان که مرحوم طبرسی در مجمع البیان(17) و راغب اصفهانی در مفردات(18) گفته‏اند - به معنای «کاستن» است و «غضّ بصر» یعنی کاهش دادن نگاه نه بستن چشم. البتّه متعلق این فعل و این‏که از چه چیز چشمان خود را فرو بندند، ذکر نشده است؛ امّا با توجّه به سیاق آیات، به ویژه آیه بعد، روشن می‏گردد مقصود آن است که خیره خیره ن نامحرم را تماشا نکنند و از چشم چرانی(19) بپرهیزند. از سوی دیگر، ممکن است مقصود از «حفظ فرج» در این آیه پاکدامنی و حفظ آن از آلودگی به و ا باشد؛ ولی عقیده مفسران اولیه و نیز مفاد روایات از جمله سخن صادق(ع)(20) این است که مراد از «حفظ فرج» در همه آیات قرآن کریم پاکدامنی و حفظ آن از آلودگی به ا است؛ جز در این دو آیه که به معنای حفظ از نظر و وجوب پوشش در مقابل نامحرم است. آنگاه خداوند متعال فلسفه این آموزه را نظافت و پاکی روح می‏داند و بر خلاف اهل جاهلیت قدیم و جدید - مانند «برتراند راسل» که این ممنوعیت را یک نوع محرومیت و اخلاق بی‏منطق و به اصطلاح «تابو» (تحریم‏های ترس آور رایج در میان ملل وحشی) می‏داند - می‏گوید:این پوشش به منظور طهارت روح بشر از این‏که پیوسته درباره مسائل مربوط به اسافل اعضا بین د،(21) واجب شده است. سپس در آیه بعد می‏فرماید:
«وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی‏ جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ َّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی‏ عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛
[ای ] به ن مؤمن بگو دیدگان خود فرو خوابانند و عفت پیشه ساخته، دامن خود را از نگاه بیگانگان بپوشانند و زیور خویش را جز برای شوهران و سایر آشکار نکنند، مگر آنچه پیدا است؛ و روسری‏های خویش را به گریبان‏ها اندازند تا سر و گردن و و گوش‏ها پوشیده باشد و پاهاشان را به زمین نکوبند تا آنچه از زینت پنهان می‏کنند، معلوم شود. ای بندگان مؤمن، همه به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید».
در این آیه خداوند تعالی، در خصوص پوشش بانوان، آنچه را بر مردان مؤمن لازم است، به دو شکل گسترش می‏دهد:
1. پوشیدگی سر و گردن؛ 2. پوشاندن زینت‏ها.
«خُمُر» جمع «خِمار» و به معنای روسری و س وش(22) است. «جیوب» از واژه «جیب» به معنای قلب و و گریبان است.(23) در تفسیر مجمع البیان چنین می‏خوانیم: ن مدینه اطراف روسری‏های خود را به پشت سر می‏انداختند و و گردن و گوش‏های آنان آشکار می‏شد. بر اساس این آیه، موظف شدند اطراف روسری خود را به گریبان‏ها بیندازند تا این مواضع نیز مستور باشد.(24) ف رازی یاد آور می‏شود:خداوند متعال با به کارگرفتن واژه‏های «ضَرب» و «عَلی‏» که مبالغه در القا را می‏رساند، در پی بیان وم پوشش کامل این نواحی است.(25) ابن عبّاس در تفسیر این جمله می‏گوید:«یعنی زن مو و و دور گردن و زیر گلوی خود را بپوشاند».(26)
برخی ادّعا می‏کنند، حجاب به معنای مقابله با برهنگی را قبول داریم؛ ولی در هیج جای قرآن از پوشش مو سخن به میان نیامده است؛ نا درستی این سخن آشکار می‏نماید؛ زیرا، با چشم پوشی از گفتار ابن عبّاس و نیز شأن نزول آیه، این واقعیت که ن مسلمان حتّی قبل از نزول این آیه موهای خود را می‏پوشاندند و آشکار بودن گردن و گوش و زیر گلو و گردنشان تنها مشکل به شمار می‏آمد، تردیدناپذیر است. در آیه از رو سری سخن به میان آمده است، باید پرسید:آیا روسری جز آنچه بر سر می‏افکنند و موها را می‏پوشانند، معنایی دارد. افزون بر این، حکم میزان پوشش در روایات متعدد وارد شده است.(27) اگر قرار باشد مانند برخی از صحابه یا گروهی روشنفکر مآبان جدید فقط به قرآن اکتفا کنیم، در کشف جزئیات ضروری‏ترین احکام مانند رکعات نیز ناکام می‏مانیم.
در خصوص «زینت» پرسشی مهم مطرح است. آیا مفهوم آن واژه «زیور» فارسی (زینت‏های جدا از بدن مانند جواهرات) را نیز در بر می‏گیرد یا تنها آرایش‏های متصل به بدن، مانند سرمه و خضاب، را شامل می‏شود.؟(28) در پاسخ باید گفت:حکم کلی آن است که خودآرایی جایز و خودنمایی در مقابل نامحرم ممنوع است.
آرایش امری فطری و طبیعی است(29) و حسّ زیبایی دوستی سرچشمه پیدایش انواع هنرها در زندگی بشر شمرده می‏شود. این گرایش طبیعی، افزون بر آن که آثار مثبت روانی در دیگران پدید می‏آورد، به تحقق آثار گرانبهای روانی در شخص آراسته نیز می‏انجامد. آراستن خود و پرهیز از آشفتگی و پریشانی در نظام فکری و ذوق سلیم انسان ریشه دارد. پرهیز از خودآرایی نه دلیل وارستگی از قید نفس است و نه علامت بی‏اعتنایی به دنیا. وضع ژولیده و آشفته و عدم مراعات تمیزی و نظافت ظاهری، خود به خود شخصت افراد را در نگاه دیگران خوار می‏سازد و زبان طعن و توهین دشمن را می‏گشاید.(30) بر این اساس، پوشیدن جامه زیبا، بهره‏گیری از مسواک و شانه، روغن زدن به مو و گیسوان، معطر بودن، انگشتر فا به دست و سرانجام آراستن خویش هنگام عبادت و معا با مردم از مستحبات مؤکد و برنامه‏های روزانه مسلمانان است.(31) حضرت حسن مجتبی(ع) بهترین جامه‏های خود را در می‏پوشید و در پاسخ انی که سبب این کار را می‏پرسیدند، می‏فرمود:«اِنَّ اللَّهَ جَمیلٌ وَ یُحِبُّ الْجَمالَ فَاَتَجمَّلُ لِرَبّی‏؛ خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد. پس خود را برای پروردگارم زیبا می‏سازم».(32)
بنابراین، خداوند زینت و خودآرایی را نهی نمی‏کند؛ آنچه در شرع مقدس ممنوع شده است، تبرّج و خودنمایی و تحریک و تهییج به وسیله آشکار ساختن زینت در محافل اجتماعی است؛ چنان که می‏فرماید:«وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی‏.»(33)
و نیز می‏فرماید:«وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ.»(34)
این آیه ن عرب را که معمولاً خلخال به پا می‏ د و برای این‏که بفهمانند خلخال گرانبها دارند، پای خود را محکم به زمین می‏کوفتند، از این کار نهی می‏کند. فقیه بزرگوار علامه مطهری می‏گوید:«از این دستور می‏توان فهمید هر چیزی که موجب جلب توجّه مردان می‏گردد، مانند استعمال عطرهای تند و همچنین آرایش‏های جالب نظر در چهره، ممنوع است. به طور کلی زن در معا ، نباید کاری د که موجب تحریک و تهیج و جلب توجّه مردان نامحرم گردد.»(35)
در آیه 31 سوره نور می‏فرماید:«وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها». زینت‏های زن دو گونه است:یک نوع زینتی که مانند لباس و سرمه و انگشتر و دست بند آشکار است و پوشانیدن آن واجب نیست؛ و نوع دیگر زینتی که پنهان است مگر آن که عمداً بخواهد آن را آشکار سازد؛ مانند گوشوار و گردن بند. پوشانیدن این نوع زینت واجب است. البتّه استثناهایی دارد که بعداً بیان خواهد شد.(36) قرآن کریم، با همین معیار، در خصوص پوشش بانوان سالمند و از کار افتاده که امید شویی ندارند، سهل‏گیری کرده، به آن‏ها اجازه داده است روی سرها را برگیرند؛(37) ولی در عین حال آن‏ها نیز اجازه خودنمایی و تهییج ندارند:«وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ».(38)
آیات دیگری که با صراحت کامل دستور پوشش ی و فلسفه آن را بیان می‏کنند، چنین است:
«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً.
ای ، به ن و دخترانت و به ن مؤمنان بگو:پوشش‏های (روسری و چادر) خود را برخود فروتر گیرند. این برای آن که شناخته گردند و اذیت نشوند، [به احتیاط] نزدیک‏تر است؛ و خدا آمرزنده و مهربان است.(39)
با این حال، ممکن است گروهی از ارازل و اوباش به هتک حیثیت ن مؤمن ادامه دهند. در این صورت، حاکم ی وظیفه دارد با شدت تمام با این افراد بیمار دل برخورد کند. بنابراین، مسأله حفظ پوشش و عدم مزاحمت برای بانوان تنها یک توصیه اخلاقی نیست و حکمی ی و حکومتی به شمار می‏آید:«لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لا یُجاوِرُونَکَ فِیها إِلاَّ قَلِیلاً * مَلْعُونِینَ أَیْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلاً؛ اگر منافقان و بیماردلان و انی که در شهر نگرانی به وجود می‏آورند، از کارهای خود دست برندارند، ما تو را علیه آن‏ها بر خواهیم انگیخت و تو را سخت بر آنان مسلط می‏کنیم تا جز مدتی اندک در همسایگی تو زندگی نکنند؛ از رحمت خدا دور گردیدند و هر کجا یافت شوند دستگیر و به سختی گشته خواهند شد».(40)
در این آیات، سه مطلب مهم قابل توجّه می‏نماید:
1 - «جلباب» چیست و نزدیک آن یعنی چه؟
2 - فلسفه پوشش ی‏
3 - مجازات افراد مزاحم(41)
چه نوع پوششی توصیه شده است؟
در مفهوم جلباب اختلاف نظر وجود دارد. آنچه، با توجّه به کتب لغت(42) و گفتار مفسران شیعه مانند علامه طباطبایی(43) و فیض کاشانی(44) و اهل سنّت مانند قرطبی(45) صحیح‏تر به نظر می‏رسد، آن است که «جلباب» ملحفه و پوششی چادر مانند است نه روسری و خمار. از ابن عبّاس و ابن مسعود روایت شده که منظور عبا است. پس جلباب لباس گشاد و پارچه‏ای است که همه بدن را می‏پوشاند. ضمناً همان طور که مفسران بزرگ مانند شیخ طوسی و طبرسی فرموده‏اند، در گذشته دو نوع روسری برای ن معمول بود:روسری‏های کوچک که آن‏ها را «خِمار» یا «مقنعه» می‏نامیدند و معمولاً در خانه از آن استفاده می‏ د؛ و روسری‏های بزرگ که مخصوص بیرون خانه به شمار می‏آمد. ن با این روسری بزرگ که جلباب خوانده می‏شد و از «مقنعه» بزرگ‏تر و از «رداء» کوچک‏تر است و به چادر امروزین شباهت دارد، مو و تمام بدن خود را می‏پوشاندند.(46)
نزدیک ساختن جلباب - «یدنین علیهنّ من جل بهنّ» - کنایه از پوشیدن چهره و سر و گردن با آن است.(47) یعنی چنان نباشد که چادر یا رو پوش‏های بزرگ (مانتو) تنها جنبه تشریفاتی و رسمی داشته باشدو همه پیکرشان را نپوشاند. ن حق ندارند چنان چادر بپوشند که نشان دهد اهل پرهیز از معا با مردان بیگانه نیستند؛ از نگاه چشم‏های نامحرم نمی‏پرهیزند و از مصادیق «کاسیات عاریات»(48) شمرده می‏شوند. قرآن فرمان می‏دهد:بانوان با مراقبت جامه‏شان را بر خود گیرند و آن را رها نکنند تا نشان دهد اهل و حفظ به شمار می‏آیند. تعلیل پایانی آیه نیز بیانگر همین امر است؛ یعنی آن پوششی مطلوب است که خود به خود دورباش ایجاد می‏کند و ناپاکدلان را نومید می‏سازد.(49)
2. چرا پوشش ضرورت دارد؟
خداوند متعال درباره علت ضرورت پوشش ی می‏فرماید:«ذلِکَ أَدْنی‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْنَ.» برخی این آیه را چنین معنا کرده‏اند:«بدین وسیله شناخته می‏شوند آزادند نه کنیز؛ پس با آزار و تعقیب جوانان رو به رو نمی‏شوند. بنابراین، در عصر حاضر که مسأله بردگی از میان گرفته، این حکم نیز منتفی می‏شود؛ ولی باید گفت:(50) ایجاد مزاحمت و آزار کنیزان نیز روا نیست. حقیقت آن است که وقتی زن پوشیده و با وقار از خانه بیرون رود و جانب و پاک دامنی را رعایت کند، فاسدان و مزاحمان جرأت هتک حیثیت او را در خود نمی‏یابند. بیمار دلانی که در پی شکار می‏گردند، فرد دارای حریم را شکاری مناسب نمی‏بینند. در روایات آمده است:«المرأة ریحانه؛(51) زن همچون ریحانه یا شاخه گلی ظریف است.» بی‏تردید اگر باغبان او را پاس ندارد، از دید و دست گلچین مصون نمی‏ماند. قرآن کریم، ن ایده آل را که در بهشت جای دارند، به مروارید محجوب و پوشیده در صدف تشبیه می‏کند:«کَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ.»(52) افزون بر این، گاه آن‏ها را به جواهرات اصیلی چون یاقوت و مرجان که جواهر فروشان در پوششی ویژه قرار می‏دهند تا همچون جواهرات بَدَلی به آسانی در دسترس این و آن قرار نگیرند و ارزش و قدرشان کاستی نپذیرد، تشبیه می‏کند.(53) بر این اساس، مرحوم علامه طباطبایی(54) همین تفسیر را بر می‏گزیند. شهید مطهری در این باره می‏فرماید:«حرکات و سکنات انسان گاهی زبان‏دار است. گاهی وضع لباس، راه رفتن، سخن گفتن زن معنا دار است و به زبانِ بی‏زبانی می‏گوید:دلت را به من بده، در آرزوی من باش، مرا تعقیب کن؛ گاهی بر ع ، با زبان بی‏زبانی می‏گوید:دست تعرّض از این حریم کوتاه است.»(55)
البته باید اعتراف کرد تاکنون بیشتر نوشته‏های مربوط به پوشش، نقطه نظر را بر حجاب زن معطوف کرده و کمتر به پوشش مرد توجه نموده‏اند که البته این یک امر عادی و طبیعی است چرا که زن مظهر جمال و زیبایی و مرد مظهر شیفتگی است. ولی پوشش مردان نیز در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی حائز اهمیت است. ازاین‏رو برای ثبات و پایداری جامعه درباره پوشش زن و مرد توجه بسیار نموده خداوند متعال می‏فرماید: «یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا؛ ای فرزندان آدم!لباسی برای شما فرستادیم که اندام ( ) شما را می‏پوشاند و مایه‏ی زینت شماست، (اعراف / 26).
خداوند متعال در حق مردان می‏فرماید: (قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم) «به مؤمنان بگو چشم‏های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و ( ) خود را حفظ کنند» ، (نور / 30) . و در حق ن نیز می‏فرماید: (و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ) «و به ن با ایمان بگو چشم‏های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند و دامان ( ) خویش را حفظ کنند»، (نور / 31).
در این راستا ذکر چند نکته ضروری می‏نماید:
1. فقها فرموده‏اند زن نباید به بدن مرد نامحرم (به جز سر و صورت و گردن) نگاه کند و این حکم دلیل قطعی دارد که در جای خود بیان شده است.
2. ممکن است نگاه زن به بدن مرد نامحرم حرام باشد ولی پوشش آن از سوی مرد واجب نباشد همان گونه که نگاه مرد به صورت و دست‏های زن از روی حرام است ولی پوشش آن از سوی زن واجب نیست.
3. مردان می‏توانند با لباس آستین کوتاه در مجامع عمومی نمایان گردند.
اکنون این پرسش پیش می‏آید که اگر مردی با این وضعیت بیرون آید و بداند ن از روی تعمّد و لذت به بدنش نگاه می‏کنند، آیا از نظر شرعی مرتکب گناه شده؟
دو نظر در اینجا مطرح است. برخی فتوا به حرمت داده و عده‏ای از جواز سخن گفته‏اند. اصلی‏ترین مستند و مبنای این حکم قاعده فقهی «اعانه بر اثم» است که در فقه کاربرد فراوانی دارد. معنای قاعده این است که هر زمینه تحقق و پیاده شدن گناه را برای دیگری فراهم سازد. خود نیز مانند انجام دهنده‏ی آن گنا ار است.
در مقابل برخی مراجع اظهار می‏دارند که آنچه حرام است «تعاون بر اثم» بوده نه «اعانه بر اثم» این دو با یکدیگر متفاوت است.
«تعاون بر اثم» یعنی همکاری و شرکت چند نفر در انجام گناه به گونه‏ای که همگی به طور مستقیم آن را انجام دهند.
به همین جهت برخی مراجع گفته‏اند اگر مردان با لباس آستین کوتاه بیرون آیند به قصد این که ن به او نگاه کنند، شریک گناه گردیده و قاعده فقهی در حقش پیاده می‏شود. اما اگر به این انگیزه نباشد، اشکالی ندارد. و از آنجا که تشخیص انگیزه افراد مشکل است به جوانانی که در خیابان و پارک‏ها به بازی فوتبال مشغول بوده و یا در جاده‏ها به دوچرخه سواری مشغول هستند. وجوب امر به معروف محرز نمی‏شود.
بر اساس آن چه گفته شد فتوای مراجع درباره پوشش لباس آستین کوتاه مردان متفاوت است و هر باید به نظر مرجع تقلید خود عمل کند. ولی مسئولان ‏ها و مدیران مدارس و... حق دارند مقرراتی را طبق مصالحی که در نظر دارند برای محدوده‏ی خود وضع نمایند. و شرایطی برای نوع لباس دانشجویان مقرر نمایند. و این کار به آن معنی نیست که حلالی را حرام کرده و بر خلاف نظر شرع عمل نموده‏اند بلکه این حق برای مدیریت هر مجموعه محفوظ است. البته باید از افراط و تفریط و اعمال سلیقه‏های شخصی اجتناب شود. و مصالح کل مجموعه در نظر گرفته شود، و تنها به منظور ایجاد فضای سالم و آرامش روانی مجموعه حدود و مقررات تعیین گردد.
در پایان توجه شما را به استفتائات برخی مراجع جلب می‏کنیم:
ـ آیت‏الله فاضل ـ آیت‏الله نوری همدانی:
پوشش بدن بر مرد واجب نیست هر چند بداند ن از روی تعمّد و لذت به او نگاه می‏کنند، (العروة الوثقی، حاشیه، احکام النکاح، مسئله 51).
آیت‏الله خویی، آیت‏الله گلپایگانی، آیت‏الله اراکی و آیت‏الله وحید اسانی:
پوشش بدن بر مرد واجب نیست ولی اگر بداند ن از روی تعمّد و لذت به او نگاه می‏کنند پوشش آن به جز صورت، دستها، گردن و پا واجب است، (العروة الوثقی، حاشیه، احکام النکاح، مسئله 51 و هدایة العباد، ج 2، مسأله 1068 و استفتاء از محضر آیت‏الله وحید اسانی).
آیت‏الله بهجت:احتیاط واجب است که مرد بدن خود را (به جز مواردی که به طور غالب باز است مانند سر و صورت) در برابر نامحرم بپوشاند هر چند کمک بر حرام نباشد (یعنی هر چند نداند به او نگاه می‏کنند)، (توضیح المسائل، مسأله 1933 و 1937).
ی، آیت‏الله مکارم:استفاده از لباس آستین کوتاه برای مردان اشکالی ندارد مگر در مواردی که بدانیم مفاسد خاصی بر ان مترتب می‏شود، (استفتاءات، ج 1، س 834، آیت‏الله مکارم و دفتر استفتاءات ی).
آیت‏الله تبریزی:سزاوار نیست برای مؤمن که با لباس آستین کوتاه در مجامع عمومی ظاهر شود، (دفتر استفتاءات آیت‏الله تبریزی).
آیت‏الله صافی:احتیاط واجب است که مرد لباس آستین دار بر تن کند در جایی که معرض نگاه ن نامحرم است، (جامع‏الاحکام، ج 2، ص 1722).
البته باید دانست اختلاف نظر مراجع پیرامون پوشش مرد در جای است که هیچ‏گونه مفسده‏ای به همراه نداشته باشد و گرنه همه اتفاق دارند چنانچه جوانان با لباس آستین کوتاه در مجامع عمومی ظاهر شوند و مفسده‏ای در فضای جامعه ایجاد نمایند، پوشیدن این نوع لباس‏ها حرام می‏باشد.
--------------------------
پی نوشت‏ها:
1. انسانیت از دیدگاه ی، مصطفوی، ص 129.
2. نحل (16):80.
3. سوره نور (24):31 و 30 و 59؛ احزاب (33):59 و 60.
4. سوره اعراف (7):26.
5. ر. ک:المفردات فی غرائب القرآن، راغب اصفهانی و قاموس قرآن، سید علی اکبر قرشی.
6. در اصطلاح تاریخ و حدیث ی، هر جا نام «آیه حجاب آمده است مقصود این است نه آیات سوره نور که در خصوص پوشش ی است.
7. احزاب (33):53.
8. مسأله حجاب، مرتضی مطهری، ص 74.
9. واژه حجاب هفت بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ ولی هرگز به معنای حجابِ ی مصطلح نیست.
10. مسأله حجاب، ص 73.
11. تاریخ تمدن؛ ویل دورانت، مترجمان احمد آرام (و دیگران)، ج 1، ص 433 و 434.
12. مسأله حجاب، ص 22.
13. ر. ک:تفاسیر مجمع البیان (طبرسی) و کشّاف (ز مخشری) ذیل آیات 33 احزاب و 60 نور.
14. سوره احزاب (33):33.
15. مسأله حجاب، ص 73. نیز ر. ک:تفسیر نمونه، ج 17، ص 401 - 403.
16. اصل قانون حجاب ی، صرفاً از ضروریات فقه نیست؛ بلکه از ضروریات دین مبین است؛ چه این‏که نصّ صریح قرآن بر آن گواهی می‏دهد و تنها ظهور آیات قرآن دلیل بر آن نیست تا جای اختلاف برداشت و محل تردید باشد.
17. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، طبرسی، ج 7 - 8، ص 216.
18. المفردات فی غریب القرآن؛ راغب اصفهانی، ص 361.
19. مسأله حجاب، ص 125 - 128.
20. تفسیر مجمع البیان، ص 216 و 217.
21. مسأله حجاب، ص 129.
22. المفردات فی غرائب القرآن، ص 159؛ مجمع البیان، ص 217.
23. مجمع البیان، ص 217.
24. همان.
25. فسیر الکبیر، ج 23، ص 179.
26. مجمع البیان، ص 217. (قال ابن عبّاس:تفطّی شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها).
27. ر. ک:تفسیر الصافی، فیض کاشانی، ج 3، ص 430 و 431.
28. مسأله حجاب، ص 131.
29. علامه طباطبائی(ره) در تفسیر آیه 32 سوره اعراف می‏فرماید:خدای متعال در این آیه زینت‏هایی را معرفی می‏کند که برای بندگان ایجاد و آنان را فطرتاً به وجود آن زینت‏ها و استعمال و استفاده از آن‏ها ملهم کرده است؛ و روشن است که فطرت جز به چیزهایی که وجود و بقای انسان نیازمند آن است، الهام نمی‏کند. (ر. ک:المیزان، ج 8، ص 79)
30. آیین بهزیستی در ، احمد صبور اردوبادی، ج 1 (جنس پوشاک)، ص 57.
31. حلیة المتقین، محمدباقر مجلسی، ص 3 - 5 و 10 - 12 و 91 - 107.
32. مجمع البیان، ج 4 - 3، ص 673.
33. سوره احزاب(33):33.
34. سوره نور(24):31.
35. مسأله حجاب، ص 146 - 147.
36. ر. ک:تفسیر الصافی، ج 3، ص 430 و 431.
37. وسایل الشیعه، حر عاملی، ج 14، ص 140.
38. سوره نور (24):60.
39. سوره احزاب(33):59.
40. سوره احزاب (33):60 و 61.
41. مجازات این گونه افراد از نظر بسیار شدید است و بعد از ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر، چنانچه این بیماردلان از عمل زشت خویش دست برندارند، باید از جامعه ی تبعید شوند؛(مسأله حجاب، ص 164) و در صورت استمرار، در ردیف محاربان با حکومت ی جای می‏گیرند و به حکم قرآن می‏گردند. (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 361 و 362)
42. ر. ک:مسأله حجاب، ص 158 و 159؛ قاموس قرآن، قرشی، ج 2، ص 41 و 42. (این کتاب‏ها کلمات اهل لغت را ذکر کرده‏اند؛ مانند تعبیر به «الجلباب:القمیص أوالثواب الواسع» یا «الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الردّاء تُغطّی به المرأة رأسها و صدرها)
43. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 361. (هو ثوب تشتمل به المرأة فیغطّی جمیع بدنها)
44. تفسیر الصافی، فیض کاشانی، ج 4، ص 203.
45. الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج 14؛ ص 156.
46. درباره جلباب گفته‏اند:آن روسری خاصی که بانوان هنگامی که برای کاری به خارج از منزل می‏روند، سر و روی خود را با آن می‏پوشند؛ «الجلباب خمارالمرأة الذی یفطّی رأسها و وجهها اذا جت لحاجة» ( بیان فی تفسیر القرآن، طوسی ج 8، ص 361؛ مجمع البیان، ج 8 - 7، ص 578)
47. مجمع البیان، ص 580؛ المیزان، ج 16، ص 361.
48. نی که ظاهراً پوشیده هستند ولی در واقع ‏اند، روی عن رسول اللّه(ص):صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات، ممیلات مائلات، رؤسهنّ کأسنمة البُخت المائلة....» (میزان الحکمة، ری شهری، ج 2، ص 259)
49. مسأله حجاب، ص 160 و 161.
50. آسیب‏شناسی حجاب، ص 19
51. وسائل الشیعة، ج 14، ص 120.
52. سوره واقعه(56):23.
53. گستره به گستردگی زندگی، حمیده عامری، کتاب ن، شورای فرهنگی اجتماعی ن، ش 12، ص 117.
54. المیزان، ج 8، ص 361.
55. مسأله حجاب، ص 163.مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی نقش حجاب در جامعه
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی نقش حجاب در جامعه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی معارف ی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
مقاله بررسی نقش حجاب در جامعه

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی نقش حجاب در جامعه در 14 صفحه ورد قابل ویرایش


کلیات تحقیق


تعریف و موضوع تحقیق:

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی و حاجب است. بیشتر استع به معنی است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل هر پوششی حجاب نیست، آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق واقع شدن صورت گیرد. و این مطلب باعث شده افرادی گمان کنند که برای زن چنین مقرر کرده است که که همیشه و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود. پوششی که برای زن واجب کرده است به این معنی نیست که از خانه بیرون نرود زندانی و حبس در مطرح نیست پوشش زن در این است که زن در معا خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به ؟؟ نپردازد. همچنین در جایی حجاب را به این صورت تعریف کرده اند : حجاب عاملی است که خالق به وسیله آن تنظیم عادلانه حیات را انجام می دهد تا تعقل، عاطفه، اخلاق، ایثار و انسانیت همه بصورت منطقی در جایگاه خود قرار گرفته و انجام وظیفه نمایند بنابراین میتوان حجاب را ضامن پویایی و تکامل جامعه انسانی به سوی اه الهی دانست.


فرضیات تحقیق:

1) آیا رابطه معنی داری بین نقش حجاب و توسعه در جامعه وجود دارد.

2) آیا ارتباط معناداری بین حجاب و سلامت روان در جامعه وجود دارد.

3) آیا ارتباط معنی داری بین حجاب و نفی مردسالاری در جامعه وجود دارد.

4) آیا ارتباط معنی داری بین حجاب در جامعه و سلامت نسل و تحکیم خانواده وجود دارد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

موضوع حجاب از ابعاد مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و کتاب ها و مقاله های فراوانی در این زمینه تدوین شده است این پژوهش در پی آن است تا با بررسی نقش پوشش و حجاب گامی کوچک را در بر طرف ساختن این نیاز بزرگ در جامعه بردارد. و به مربیان و مسئولان فرهنگی جامعه بینش تازه ای درباره تأثیر روانی حجاب بر ن و دختران ارائه دهد. ن به عنوان نیمی از پیکرة جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش عفت، پاکدامنی و اخلاق در بین جوامع بشری دارند. عفت و حیای زن که یکی از مهمترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است، نه تنها در تمام ادیان و مذاهب الهی تأکید شده است بلکه عقل و فکر بشری نیز آن را تأیید می کند.

از نظر اهمیت این موضوع به حدی است که برخی روایات آن را تمام دین می دانند. روایتی از اکرم (ص) آمده که فرمودند الحیاء هوالدین کله یعنی اینکه حیا تمام دین است و همچنین علی (ع) نیز در مورد عفت و پاکدامنی می فرماید: «العفه رأس کل خیر» یعنی عفت و پاکدامنی منشأ هر خیری است. به همین منظور در تمام ادیان و مذاهب آسمانی قوانین گوناگونی برای حفظ وبقای عفت و حیای عمومی وضع شده است که حجاب و پوشش زن از جمله آنهاست.

حجاب زن از آن جهت اهمیت دارد که نه تنها حافظ اخلاق و تجسم تقوا وعقت در سطح جامعه است بلکه وجود چنین حکمی در نوعی بزرگداشت زن مسلمان و محفوظ نگه داشتن وی از نگاه مردان وسوسه انگیزاست.

اه تحقیق:

هدف از این تحقیق نشان دهنده مسئله حجاب به عنوان نه تنها عامل حفظ اخلاق و تجسم بلکه عامل تقوا و عقت در جامعه و محفوظ نگهداشتن زن از نگاههای مردان حریص بواسطه همین مسئله حجاب است. همچنین هدف از این تحقیق نشان دادن یکی از حقوقهای مسلم زن در جامعه که هم باید خود زن و هم مرد آن را رعایت کند و این چیزی نیست جز مسئله حجاب. همچنین هدف دیگر از این تحقیق معرفی مسئله حجاب زن مسلمان ؟؟ به عنوان یک مسئله فردی است که به عنوان بارزترین نکته برای تبلیغ دین شمرده می شود. همچنین از اطراف این تحقیق نشان دادن رابطه بین حجاب و سلامت روانی زن در جامعه است که به موضوع این تحقیق اهمیت بیشتری داده است و نشان دادن حجاب بعنوان یک عامل برای خارج زن از تبعیض به سوی سادات و همچنین آزاد ساختن زن از نگرش منفی به عنوان یک ابزار است می باشد.

) نمونه گیری تصادفی طبقه ای:

این روش زمانی اتفاق می افتد که جامعه آماری از طبقات مختلف یا گروه هایی تشکیل شده باشد. در این روش به این صورت عمل می شود که جامعه آماری و نمونه آماری را مشخص کرده و سپس درصد هر طبقه را به دست آورده و در نمونه آماری ضرب می کنیم تا تعداد نمونه هر طبقه به دست آید پس از اینکه نمونه برای هر طبقه مشخص شد وارد هر طبقه یا گروه که می شویم و نمونه گیری تصادفی ساده را برای هر گروه به شکل های قبل انجام می دهیم.

5) نمونه گیری ناحیه ای: در صورتی که حجم جامعه آماری بزرگ باشد یا نامحدود یا تعداد افراد جامعه مشخص نباشد و یا توزیع جغرافیایی اعضاء به صورت پراکنده باشد که دسترسی به آنها مقدور نباشد در این صورت بین نواحی مختلف چند ناحیه به طور تصادفی و اتفاقی انتخاب می شود و نتایج به دست آمده آن به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود. در ضمن نتایج آن نمی تواند قدرت تعمیم پذیری قوی داشته باشد.

انواع روش تحقیقی:

1) تحقیق تاریخی:

صرفاً رویداد تاریخی نیست بلکه گردش یکپارچه بین زمان ها و رویدادهاست.

به عبارتی دیگر تحقیق تاریخی در مورد موضوع معینی که در گذشته اتفاق افتاده است تحقیق می کند. تلاش یک محقق در تحقیق تاریخی این است که حقایق گذشته را از طریق تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار دهد تا صحت و سقم آن به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد.

2) تحقیق توصیفی: توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می باشد و به این منظور محقق تلاش می کند بدون هیچ کم و کاستی و بدون دست کاری در آن اصلاحات را جمع آوری کرده و نتیجه گیری کند.

3) تحقیق تداومی: این روش مراحل و نمونه های مورد مطالعه و یا اندازه آنها در گذشت زمان را مورد بررسی قرار می دهد مانند مطالعه طولانی رشد اخلاقی و جسمی در مراحل مختلف سنی و تعمیرات حاصله از زمان کودکی تا بزرگسالی و افرادی که به عنوان نمونه انتخاب می کنیم.

4) تحقیق موردی: در این روش محقق بیشتر به نکات گذشته و مختلف در گذشته و حال و همچنین مطالعه میزان تعمیرات یک مورد خاص را دنبال می کند.

به عبارت دیگر در این تحقیق شناسایی قسمتی از اتفاق مورد نظر بررسی می شود که می تواند فرد، گروه و یا مؤسسه باشد.

روش این تحقیق: روش این تحقیق که موضوع آن حجاب در جامعه می باشد علی می باشد.
مشاهده متن کامل ...
آیا حجاب در زمان پیغمبر(ص) اجباری بود؟/ درباره حجاب چه انی اشتباه می کنند؟
درخواست حذف اطلاعات
پاسخ به شبهه ای پیرامون حجاب؛
در زمان حکم وجوب حجاب نازل شد، وقتی حکمی واجب می شود یعنی لازم الاجرا است... حجاب در جامعه ما به یک شعار (به معنای شعیره و نماد) تبدیل شده، و بسیار به شعار توجه دارد.

گروه آئین و شه فرهنگ نیوز؛  حتما بارها با این سوالات و شبهات روبرو شده اید که "آیا زمان پیغمبر حجاب اجباری بود؟" و " آیا گیر ما یک تار مو است؟ " و ... . حجت ال کاشانی با بیان نکات و دلایل گوناگون به این شبهات پاسخ گفته و چندین نمونه از تاریخ را بر وجوب و اهمیت رعایت حجاب در زمان اکرم (ص) بیان می کند.

حجاب یک مسئله اجتماعی حکیمانه است

ابتدا چند گزاره برای پاسخ به این شبهات مطرح می‌شود؛ اول اینکه، احکام تابع مصالح و مفاسدند، وقتی در حکمی مطرح میشود مصلحتی دارد. ولو اینکه ما آن مصلحت را ندانیم از آنجا که خداوند حکیم کار عبث نمی کند و سخن او سدید و با دلیل است باید سخن او را پذیرفت.

دوم اینکه، در احکام اجتماعی و معاملات این حکمت روشنتر بیان میشود. برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی دستوراتی بیان شده که البته این فرامین برای سخت وضع زندگی ما و ایجاد مانع بر سر راه ما نیست. مثلا در معاملات اقتصادی بیان شده که غش در معامله، ربا و ... حرام است. عدم رعایت هر یک از این احکام باعث اب شدن وضع اقتصادی می شود. رعایت احکام اجتماعی هم برای اصلاح وضع اجتماع لازم است.

در نتیجه، حجاب یک حکم اجتماعی است چون وجوب آب در جایی مطرح می شود که عده ای جمع باشند واگرنه یک زن یا مرد تنها که حجاب لازم ندارد. پس طبق دو نکته بالا اولا مصلحتی در وجوب امر حجاب قرار دارد و ثانیا چون یک حکم اجتماعی است مصلحتی بارز در آن وجود دارد که اگر رعایت نشود مفسده ای به همراه خواهد داشت.

قوانین اجتماعی ا ام آورند، و عاقلانه است که گروهی بر صحت اجرای آنها نظارت کند

نه تنها در احکام بلکه هر قانون اجتماعی که هر گروهی وضع کند ( مثلا شرکتی که ی ری قوانین برای کارکنان خود وضع میکند)، اگر این قوانین ا ام آور باشد، حتما باید اجرا شود و برای بررسی صحت انجام آن بازرس هم قرار می دهند، و این امری کاملا عقلانی است. مثلا: دانش آموز باید سر ساعت معین به مدرسه برود، ناظم این امر را کنترل می کند. / رعایت قانون چراغ قرمز توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کنترل می شود. / شکار بی رویه ممنوع است، محیط بان این را مراقبت می کند. / پرداخت مالیات ا امی است، ممیز مالیاتی بر آن نظارت می کند. / و .... وجود بازرس برای نظارت بر صحت اجرای این قوانین اجتماعی به این دلیل است که این قوانین طبق مصالحی وضع شده اند و عدم اجرای آنها موجب آسیب و فساد میشود. پس وجود بازرس برای کنترل آنها عاقلانه است و حتی به بازرس بسط ید هم داده می شود به این معنی که اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکنید، پلیس اجازه جریمه و حتی توقیف ماشین را نیز دارد. حال اگر شما بگویید من این ماشین را با پول خودم یدم و اجازه توقیف ماشین را ندهید آیا هیچ عاقلی در عالم حرف شما را میپذیرد؟ وقتی با ماشین خودتان در خیابان آمدید باید قوانین اجتماعی مربوط به آن را رعایت کنید. از طرفی با اینکه تصرف در مال دیگران حرام است اما چون راننده تخلف کرده است پلیس طبق قانون اجازه دارد ماشین او را توقیف کند.

پس در نتیجه وقتی حکم اجتماعی واجبی در احکام ی وضع می شود باید گروهی را برای کنترل اجرای آن در نظر بگیریم.

سه آیه از قرآن صراحتا به موضوع حجاب اشاره دارد

حال این سوال مطرح می شود که آیا برای رعایت قوانین رانندگی، محیط بانی، قوانین مالیاتی و ... آیه قرآن داریم؟ اما چون این قوانین اجتماعی هستند ی به آنها اعتراض نمی کند و همه اجرای آنها را ضروری می دانند. مسئله حجاب علاوه بر اینکه یک امر اجتماعی عقلانی است، حکمی واجب است که سه آیه در قرآن به آن اشاره دارد. در قرآن به وجود بازرس برای کنترل احکام واجب نیز امر شده است و در آیه 104 سوره آل عمران میفرماید: «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ...»، (و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند) یعنی علاوه بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر کار همه است، باید سازمانی هم برای آن وجود داشته باشد. البته سازمان امر به معروف و نهی از منکر ما به خواب چندین ساله فرو رفته و ص از آن در نمی آید!

امر به ایجاد سازمان امر به معروف و نهی از منکر در قرآن

باید بر اجرای قوانین اجتماعی که وضع آنها براساس حکمت و مصالحی بوده است و عدم اجرای آنها مفسده انگیز است گروهی مراقبت کنند. به عنوان مثال اگر نیروی انتظامی به فردی مشکوک شود اجازه دارد از ماشین او هم بازرسی کند. درحالیکه یک قاعده فقهی تحت عنوان "الناس مسلطون علی اموالهم" داریم، به چه عنوان نیروی انتظامی حق بازرسی و تصرف در اموال افراد را دارد؟ پاسخ این است که در جائیکه پای مسائل و مصالح اجتماعی درمیان است، همه افراد این کار نیروی انتظامی را طبیعی می دانند، و تا تخلفی رخ ندهد هم نیروی انتظامی چنین کاری را انجام نمی دهد. متقابلا گروه نهی از منکر را هم برای تذکر به همه مردم قرار نمی دهند بلکه با متخلف برخورد می کند. نهی از منکر مراتبی دارد، ممکن است اشتباهی با چشم غره و لب گزیدن و نهایتا تذکر زبانی که وظیفه همه است برطرف شود. اما در مواجه با یک فرد شرور که به نوامیس می کند، دری می کند و امنیت اجتماع را بر هم میزند چه باید کرد؟ لازم است عده ای به مرحله سوم نهی از منکر که مرحله عملی است بپردازند لذا پلیس را قرار میدهند. همه عقلای عالم اینکار را انجام می دهند و ما به لحاظ شرعی به عنوان نهی از منکر به آن میپردازیم. حتی ممکن است ی که ماشین گران قیمتی یده باشد اما با چند تخلف بزرگ رانندگی اجازه رانندگی از او سلب شود و گواهی نامه رانندگی اش باطل شود. در اینجا ی اعتراض نمی کند و این برخورد پلیس را کاملا صحیح میدانند، چرا وقتی به حجاب میرسد از لفظ "اجبار" استفاده می شود؟ هر حکم اجتماعی وقتی لازم الاجرا باشد، باید اجرا شود. چرا ی به رعایت قواعد راهنمایی و رانندگی اعتراض نمی کند و آنها را اجباری نمیخواند؟ چون همه میدانند این موارد عقلایی است. آیا ی میتواند بگوید من دلم میخواهد ویروس ابولا را در خیابان پخش کنم؟ مطمئنا اجازه چنین کاری به ی داده نمیشود. یک جا هم حکم اجتماعی قرار داده، چرا به اینجا که می رسند میگویند "حجاب اجباری"؟ به نظر می رسد ی که این سوال را دارد در واقع سوالی ندارد چون همه احکام اجتماعی اجباری است.

وقتی حکمی واجب میشود، مقدمات آن نیز واجب میگردد

قرآن کریم در سوره نحل آیه 90 میفرماید: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ...» مصداق بارز ا همین گناهان اخلاقی است. وقتی حکمی ا امی است مقدمات آن نیز باید اجرا شود. مثلا وقتی به سرایدار گفته میشود ساعت 8 صبحانه آماده باشد باید قبل از آن برود نان بگیرد چای را آماده کندو ... پس این مقدمات هم لازم است هرچند که تک تک بیان نشده باشد. در قرآن آمده است که باید به پا داری و بدون طهارت باطل است. وضو به خودی خود واجب نیست اما وقتی می گوید اگر موقع طهارت شرعی نداشته باشی باطل است پس وضو گرفتن برای خواندن واجب است. وقتی می گوید ینهی عن ال ا آیا می شود جامعه را رها کنیم تا هر اختلاط و بی بند وباری در آن وجود داشته باشد بعد وقتی که رخ داد مجازات شلاق را اجرا کنیم؟ یا وقتی قرآن می گوید « السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» یعنی در بانکها را باز بگذاریم و دوربین و گیر قرار ندهیم و اگر ی ی کرد دستش را قطع کنیم؟ یا برع به این معناست که از دوربین و گیر استفاده کن، جلوی بانک پلیس قرار بده، از صندوق هم استفاده کن و اگر با همه اینها ی ی کرد با او برخورد کن. پس وقتی اصلی را نهی کرده مقدمات آنن  را هم نهی کرده است.

اینکه گفته می شود "یک تار مو چه اشکالی دارد؟" حرف عوامانه ایست

برخی می گویند حالا یک تار مو چه اشکالی دارد؟! باید پرسید پس مشکل شما چند تار مو است؟  به نظر شما حد یقف کجاست؟ آنجا خط بکشیم بگوییم پایینترش مشکل دارد. مثل اینکه بگوییم چراغ قرمز رد ش ممنوع است، بعد ی بگوید فقط سپرم رد شد یا فقط چرخم رد شد. آیا این پذیرفته است؟ این حرف عوامانه استت چون وقتی برای چیزی حدی قرار میدهند، بیشتر از آن ایراد دارد. شک نیست که وقتی گناهان درر اجتماع زیاد شود، خانواده که از مهمترین ارکان جامعه است، متز ل میشود. و وقتی خداوند حکیم حکمی را قرار میدهد حتما حکیمانه است و برای مصلحتی آن را قرار داده است.

بدترین گناهان، گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد

از سوی دیگر «اشد الذنوب ما استخف به صاحبه» بدترین گناهان، گناهی است که صاحبش آن را کوچک بشمارد. «لا تنظروا الى صغر الذنب ولکن انظروا الى من اجترأتم» به کوچکی گناه نگاه نکن، ببین به چه ی گستاخی کردی، ولی نعمتی که هرآنچه داری از اوست، دستوری داده که آن هم برای مصلحت خودت است.

امروز حجاب در به یک شعار و نماد تبدیل شده است

حجاب در جامعه ما به یک شعار (به معنای شعیره و نماد) تبدیل شده، و بسیار به شعار توجه دارد. مثلا در حدیثی از حسن عسکری (ع) داریم که یکی از علامات مومن این است که، بلند بسم الله بگوید. به این دلیل که در زمان بنی امیه میخواستند این مستحب (نه واجب) را از بین ببرند لذا شیعیان بلند بسم الله می گفتند تا یک مستحب از دست نرود. یکی دیگر از علامات شیعه انگشتر به دست راست است. این همه کار مهمتر از انگشتر به دست راست وجود دارد، اما چون این امر یک شعیره و علامت گروه مومنان است، اینقدر اهمیت پیدا می کند. آیت الله سبحانی حفظه الله فرمود امروز حجاب در شعار شده لذا مخالفت با آن علاوه بر گناه عدم رعایت آن، گناه اضافی نیز دارد.

آیا عدم رعایت یک قانون توسط عده ای، مجوزی برای حذف آن قانون است؟

آیا اگر در جامعه ای 45 درصد راننده ها چراغ قرمز را رد کنند این قانون را حذف می کنند؟ و صورت مسئله را پاک می کنند؟ آیا اگر کشوری 70 درصد فرار مالیاتی داشته باشد سازمان مالیاتی را منحل می کنند؟ یا بازرس ها را بیشتر و جریمه ها را سنگین می کنند؟ وقتی یک مفسده اجتماعی رخ دهداینطور نیست که اگر کثرت متخلفف زیاد شد آن قانون حذف شود. آیا عاقلانه است که ی بگوید مسئله کشور ما 3 هزار میلیارد دلار است، پنجج میلیون و ده میلیون که پولی نیست؟ پس چطور به حجاب که می رسد یک تار و دو تار می کنند؟ چطور حکم اجتماعی که یک انسان وضع کرده اینطور محترم و لازم الاجرا شمرده میشود  اما حکمی که خداوند حکیم وضع نموده و سه آیه قرآن بدان پرداخته را کم و زیاد و نقض می کنند؟ آیا قرآن به اندازه مجلس فلان کشور هم ارزش ندارد؟ به نظر می رسد جریانی که دنبال شبهه افکنی است نمیخواهد به حق برسد. همانطور که با ویروس ابولا مقابله می شود و اجازه انتشار آن داده نمی شود، وقتی بی عفتی و چشم چرانی در جامعه رواج پیدا کند قلب معنوی جامعه از بین میبرد، و این از ویروس ابولا هم خطرناکتر است با ابولا ی بمیرد عاقبت به شر نمی شود ، اما اینجا معنویت از بین می رود. البته با ویروس ابولا هم باید به شدت برخورد شود و جلوی انتشار و سرایت آن گرفته شود. اما چرا در مورد حجاب نباید سفت گرفت؟

در آلمان بازرس مالیاتی از قاضی جنایی قدرت بیشتری دارد، یعنی ی مالیات ندهد اموالش را نگه میدارند حق تصرف در مال خودش راندارد اما همه این را میپذیرند و اعتراضی ندارند! فوتبالیستی که مالیات ندهد اجازه بازی فوتبال ندارد. همه می گویند مملکت که بی قانون اداره نمیشود. پس چرا وقتی به حجاب که می رسند از واژه "حجاب اجباری" استفاده می کنند؟ و برا این لفظ یک بار منفی قرار داده اند.

همه قوانین اجتماعی اجباری هستند، چرا فقط در مورد حجاب از این لفظ استفاده می شود؟

غرب به چند لفظ بار منفی القا کرده که ما از آنها بترسیم. یکی همین لفظ "اجبار" است. این همه اجبار خودتان  برای قوانین اجتماعی دارید. مثلا در آلمان بازرس مالیاتی از قاضی جنایی قدرت بیشتری دارد، یعنی ی مالیات ندهد اموالش را نگه میدارند حق تصرف در مال خودش راندارد اما همه این را میپذیرند و اعتراضی ندارند! فوتبالیستی که مالیات ندهد اجازه بازی فوتبال ندارد. همه می گویند مملکت که بی قانون اداره نمیشود. پس چرا وقتی به حجاب که می رسند از واژه "حجاب اجباری" استفاده می کنند؟ در فرانسه با ی که جلوی درر خانه اش گوسغند قربانی کند برخورد می کنند و ی اعتراض نمی کند؟ همه میگویند بالا ه مملکت بیی حساب و کتاب که نیست. خوب اینجا هم خدا یک حرفی زده چرا آنرا رها می کنید؟ آیا از لفظ "اجبار" می ترسید؟ هر قانون اجتماعی اجبار دارد. یک وقتی 95 درصد مردم ما کمربند نمی بستند جریمه آن را چندبرابر د الان همه می بندند. آیا این اجبار نیست؟ چرا وقتی با بی حج برخورد می شود می گویند نباید خشن برخورد کرد؟ بله با مردم عادی نباید خشن بود اما با قاچاقچی و از بین برنده امنیت اجتماعی که باید خشن برخورد کرد. کدام کشور چنین قوانین اجتماعی ندارند؟ پلیس همه کشورها تفنگ به کمرشان می بندند . این یعنی خشونت. اما این خشونت را در مواجهه با مردم عادی بروز نمی دهند بلکه با متخلف برخورد می کنند. الان در کشور ما همه مراجع می گویند ربای تاخیر بانک ها حرام است اما همه به اجبار می گیرند و ی صدایش در نمی آید. 

قوانین اجتماعی مسلمان و غیر مسلمان ندارد/ همه در جامعه موظف به اجرای قانونند

ممکن است سوال پیش بیاید که در این کشور عده ای مسلمان نیستند چرا حجاب برای آنها اجباری است؟ چون یک قانون اجتماعی است باید رعایت شود منتها قانونی نیست که فردی آنرا وضع کرده باشد بلکه قانونی است که خداوند قرار داده است. مثل ممنوعیت کشتن جلوی در خانه در فرانسه با این تفاوت که آنرا یک آدم  عادی وضع کرده و به این دلیل که مثلا خونش باعث آلایندگی میشود، اما قانون حجاب را اعقل عقلا فرموده است. نا مسلمانان هم در خانه هرطور که میخواهند باشند اما در جامعه همانطور که بقیه عمل می کنند باید رفتار کنند.

نمونه هایی از اهمیت حجاب در تاریخ

به عنوان نمونه ای تاریخی، به آیات ابت سوره توبه نگاه کنید، این آیات چگونه نازل شد؟ پس از قوت یافتن و فتح مکه در سال هشتم هجری و با از بین بردن بتها، کمر بت پرست ها ش ت. اما پس از آن هم بت پرست ها می آمدند و خانه خدا را زیارت می د. سال ده هجری گروهی از بت پرست ها که برای زیارت خانه خدا آمدند، خانمی از بین آنها هر چه داشت صدقه داد حتی لباس هایش را هم به نیابت از بتش صدقه داد و شدو در همان حال قصد طواف خانه خدا را کرد و به دور خانه خدا آمد، آیه نازل شد که همه قوانینی که شما یکطرفه نقض کردید ما هم نقض می کنیم. آیا در عرصه اجتماع مسلمین بی بندو باری می کنید؟ در صورتیکه این خانم بت پرست طبق قوانین خودشان دینی عمل کرده و لباسش را صدقه داده بود ولی وقتی در جامعه مسلمین زندگی می کنی حق هتک قانون مسلمین را نداری. آیات اول تا 27 ام سوره توبه را ببینید شاید کمتر جایی در قرآن با این خشونت و لحن تند سخن گفته باشد.البته این برخورد قرآن عاقلانه است، چون وقتی آن خانم آمده در شهر مثل این است که ی در شهر ویروس ابولا پخش کند باید سریع جلوی آن را گرفت و اجازه انتشار ندهند. پس آیه نازل شد، همانطور که شما حرمت مارا رعایت نکردید ما هم حرمت شما را رعایت نمیکنیم، و تمام عهدنامه هایی که نوشته بودند باطل شد.

حالا مدام میپرسند آیا زمان حجاب واجب بود؟اصلا قبل از اینکه حجاب واجب شود حجابشان از امروز جامعه ما کاملتر بود. روسری سرشان بود اما پشت گوششان می انداختند و گردنشان پیدا بود و آمد گفت روی گردنت را بپوشان. اصلا بد میدانستند و ی که پوشش مناسبی نداشت را حسابب می د به همین خاطر بیرون نمی آمدند. با این حال اگر کوچکترین موردی مثل این نمونه رخ میداد، ر بلافاصله واکنش نشان میدادند. باید از این افراد که چنین شبهه ای مطرح میکنند پرسید آیا رد ن چراغ قرمز در زمان واجب بود؟ آیا شکار در زمان ممنوع بود؟ آیا حجاب حکم خدا هست یا نیست؟

نمونه هایی دیگر از تاریخ؛ شان نزول آیات حجاب چگونه است؟

جوانی در خیابان راه میرفت، از مقابل خانمی می آمد که حجابش کامل نبود و این جوان محو دیدن او بود همینطور که اینها از کنار هم رد شدند جان سرش را گرداند و با نگاهش این خانم را بدرقه میکرد و متوجه اطرافش نبود و اشتباهی به سطح ناصاف دیواری برخورد کرد و شیی که در دیوار بود به گوشه صورتش اصابت کرد با همین صورت خونی نزد  آمد ، آیات 30 و 31 سوره نور نازل شد که ای به مومنین بگوو چشمهای خود را فرو گیرند و میدان دیدشان را کمتر کنند و به همسرانت و دخترانت و ن با ایمان بگو روسریی را از پشت گوش رد نکنند و از رو رد کنند. یعنی چیزی شبیه جامعه ما رخ داده بود و زمینه برای چشم چرانی فراهم شده بود، آیه آمد که مراقبت کنید.

از موارد دیگر این بود که روسری سر می د گاه ممکن بود لباسشان تنگ باشد، شبها که برای می رفتند مسجد بعضی جوانها سخنان زشت میزدند و خانمها را اذیت می د، هم برای ادب این جوانها کارهایی کرد و هم دستوراتی به خانمها داد. چون بحث حجاب است به این دستورات میپردازیم که آیه 59 سوره احزاب نازل شد که از جلباب استفاده کنید. جلباب یعنی "ثوب واسع"، پارچه بلندی که از سر تا پا را بپوشاند، با هر اسمی که بر آن نهاده شود. قوانین حجاب تدریجی نازل شد یعنی یکبار نازل شد کافی نبود، یک مرحله افزایش یافت. و اتفاقا در وضعی شبیه وضع ما نازل شد. پس زمان حکم وجوب حجاب نازل شد. باز میپرسند زمان حجاب اجباری بود؟ وقتی حکمی واجب می شود یعنی لازم الاجرا است.

نمونه ای دیگر؛ ماجرای جنگ با یهود بنی قینقاع چیست؟ سال دو هجری با اینکه هنوز به قدرت چندانی هم نرسیده بود، با یهودیان قرارداد بسته بودند که شما با بت پرستان تبانی نکنید و علیه ما خیانت نکنید و در کنار هم زندگی کنیم. خانمی از مسلمانها برای ید به بازار یهودیان رفت، در زمانیکه هنوز حکم وجوب حجاب صادر نشده بود، یک تاجر یهودی همینطور که این خانم مشغول ید بود، پایین لباس او را به بالای آن دوخت، وقتی این خانم جا به جا شد لباسش کنار رفت و بخشی از بدن او دیده شد گفت: "یا للمسلمین" یکی از مسلمین آمد آن مرد یهودی را کشت، بازاریان یهود هم این مرد مسلمان را کشتند. اعلام جنگ فرمود و یهودیان هم جریمه دادند و هم از مدینه ا اج شدند.

نمونه ای دیگر؛ در  این زمان در کشور ما حکومت ی وجود دارد، اما در زمان صاحب جواهر که حکومت ی وجود نداشت، با این حال صاحب جواهر در جلد دو جواهر در قسمت کتاب الجهاد بخش اج در پاسخ به این سوالات که آیا یهودیان و یانی در جامعه مسلمین زندگی می کنند، حق دارند سالی یک کلیسا اضافه کنند؟ پاسخ می دهد خیر. آیا اینها حق دارند به اعمال عبادی خویش بپردازند؟ پاسخ می دهد آن قسمت که مفسده انگیز نباشد در کلیسای خودشان ایراد ندارد. مثلا اگر خواری را حرام نمیدانند آیا می توانند موکب بزنند و توزیع کنند؟ پاسخ می دهد اجازه چنین کاری را ندارند. اصلا نیاز نیست صاحب جواهر اینها را پاسخ دهد، چون کاملا عقلانی است که نمی شود اینکارها را ند. و فقط کارهایی را میتوانند انجام دهند که به فضای جامعه ی ضربه نزند. اگر قرار باشد اینها حجاب نداشته باشند در خانه هاشان نداشته باشند و به ما ربطی ندارد. اما نمی شود اینها جزیه بپردازند و به خیابان بیایند. حکم حجاب را واجب کرده که فساد از بین برود نه اینکه مسلمانها چادر بپوشند و ی ری هم در جامعه ظاهر شوند.

از این نمونه ها در تاریخ بسیار است و اصلا بحث تاریخی نیاز ندارد. چون حجاب یک حکم اجتماعی است و آنرا یک حکیم علی الاطلاق صادر کرده پس باید رعایت شود.مشاهده متن کامل ...
حجاب و در قرآن کریم
درخواست حذف اطلاعات


حجاب و در قرآن کریم
حجاب و در قرآن کریم

نویسنده:نفیسه زروندی«یا ایها النبی، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّّ من جل بهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحیماً؛ ای به ن و دختران خود و به ن مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، این عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان است» . (1) (سوره احزاب، آیه ی 59)
در این نوشته، بر آنیم که آیه ی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و برخی از نکات پیرامون آن را که نتیجه ی مطالعه ی کتب تفسیر ی می باشد، به رشته ی تحریر درآوریم. شایسته ی یادآوری است که این نوشته، قصد تفسیر آیه را ندارد و تنها به بیان نکات اجمالی آن بسنده می کند، اما پیش از طرح نکات، لازم است مفهوم حجاب بررسی گردد.

مفهوم حجاب

حجاب ، در لغت به معنای مانع و و پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش ی بانوان، دارای دو بعد ایج و سلبی است. بعد ایج آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشند؛ تا حجاب ی محقق شود. گاهی، ممکن است یک بعد باشد ولی دیگری نباشد که در این صورت، نمی توان گفت که حجاب ی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می تواند اقسام متفاوتی داشته باشد، از جمله حجاب ذهنی، فکری و روحی، علاوه بر این، در قرآن از انواع دیگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می کند، نام برده شده است، مثل حجاب و پوشش در نگاه که به مردان و ن، در مواجهه با نامحرم توصیه شده است.
«جل ب» جمع جلباب، به معنای مقنعه ای است که سر و گردن را می پوشاند. (2) و یا پارچه ی بلندی است که تمام بدن و سر و گردن را می پوشاند. (3) مرحوم امین ال طبرسی، در «مجمع البیان» ، در ذیل آیه می نویسد، «جلباب» عبارت از روسری بلند است که هنگام وج از خانه، ن به وسیله ی آن، سر و صورت خود را می پوشانند ... مقصود این است که با روپوشی که زن بر تن می کند، محل گریبان و گردن را بپوشاند. با توجه به معانی جلباب و از جمله، این معنی که پارچه ی بلندی برای پوشیدن تمام بدن و سر و گردن است، در معنای امروزی، می توان پوشش «چادر» را با «جلباب» همانند و مشابه در نظر گرفت و از آن جا که در این آیه، به طور مشخص به استفاده ی ن و دختران از جلباب اشاره شده است، می توان نتیجه گرفت که طبق فرموده ی معظم انقلاب ی، چادر به عنوان یک حجاب برتر مطرح شده است.
پوشش، معرف شخصیت و عفت زن مؤمن است و موجب می گردد که افراد لاابالی جرأت نکنند به او جسارت کرده و به دید و هوسرانی به او بنگرند. این آیه، بیان می دارد: ن مؤمن برای این که مورد آزار افراد هرزه قرار نگیرند، به گونه ای خود را بپوشانند که زمینه ای برای بی حرمتی به آنها فراهم نگردد.
خداوند در این فرموده اش، ابتدا فلسفه ی حجاب را تبیین می کند و با تهدید و زور، دستور حجاب را مطرح نمی کند و سپس، به بیان الگوی عملی پوشش، یعنی جلباب که پوشش خاص آن زمان بوده است، اشاره می کند. در اینجا، می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد را نسبت به این موضوع، محکم کنیم و این، یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق. بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان اولین را ار، اثر بخش نخواهد بود.
این آیه، به فرموده است که ابتدا، به ن و دختران خود و بعد، به ن مؤمن بگو که حجاب را رعایت کنند. یعنی، در امر به معروف، اول از خودی ها و نزدیکان شروع کنیم، سپس به سراغ دیگران برویم. همچنین در احکام الهی ، تفاوتی میان همسران و دختران ، با دیگر ن وجود ندارد . احکام دینی، باید مورد توجه و استفاده ی همه قرار گیرد. (4)
هر پدیده ای، آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. حجاب نیز، به عنوان یک را ار عملی، آثار فردی و اجتماعی مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

آثار و پیامدهای رعایت حجاب

الف- آثار فردی
در خصوص آثار فردی رعایت حجاب، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. احترام به شخصیت زن، به واسطه ی رعایت حجاب، 2. مصونیت ارتباطات زن با مردان غریبه، 3. حفظ اعتقادات مذهبی برای افراد، 4. حفظ عفت زن و جلوگیری از فساد و ناهنجاری.
ب - آثار اجتماعی
آثار اجتماعی رعایت حجاب فراوانند که برخی از آنها عبارتند از:
1. سلامت نسل جدید جامعه، 2. پیشگیری از فساد اخلاقی، 3. مبارزه با مظاهر بی دینی، 4. حفظ کیان خانواده.
در این نوشتار، آیه ی 59 سوره ی احزاب و نکات پیرامون آن را بررسی کردیم، اما در مورد انواع حجاب، با مطالعه ی کتب تفسیری و آیات قرآنی دیگر، مشخص می شود که انواع حجاب در قرآن، به سه بخش تقسیم شده است.

انواع حجاب قرآنی

1. حجاب چشم
«قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم؛ ای رسول، به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند» . (سوره ی نور، آیه ی 30)
«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ؛ ای رسول، به ن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند» . (سوره ی نور، آیه ی 31)
2. حجاب در گفتار
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری ن در مقابل نامحرم است.
«فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛ زنها که نازک و نرم با مردان سخن نگویید، مبادا آن که دلش بیمار (هوا و هوس) است، به طمع افتد» . (سوره ی احزاب، آیه ی 32)
3. حجاب رفتاری
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری ن در مقابل نامحرم است. به ن دستور داده شده است به گونه ای راه نروند که با نشان دادن زینت های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.
«و لا یضربن بارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زینتهنّ؛ و آن طور پای به زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود» . (5) (سوره ی نور، آیه ی 31)
از مجموع این مباحث، به روشنی استفاده می شود که مراد از حجاب ی، پوشش و حریم قایل شدن در معا ن با مردان نامحرم، در خلال رفتارهای مختلف آنها، مثل نحوه ی پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است.
بنابراین، حجاب و پوشش زن، به منزله ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرمی است که قصد نفوذ و تصرف در حریم دیگران را دارند.
در انتها، این نوشتار را با بیان سخنانی از شهید «مرتضی مطهری» که در تبیین فلسفه ی حجاب در ، تلاش علمی فراوانی داشت، به پایان می رسانیم: «عده ای می گویند: چون حجاب، به معنی است، خواسته است زن باحجاب باشد، یعنی همواره بوده و در عزلت و گوشه نشینی باشد، اما باید بدانیم آنچه درباره ی پوشش زن است کلمه «ستر» به کار می رود. پوشش زن، در آن است که در معا با مردان، بدن خود را پوشانده و از جلوه گری، پرهیز کند» . (6)

پی نوشتها:

1. تفسیر نور، ج 8.
2. مجمع البیان، ذیل آیه.
3. تفسیر المیزان.
4. تفسیر نور،ج 8.
5. المیزان، 19.
6. شهید مطهری، مسأله حجاب، انتشارات صدرا.

منبع: مجله ی بشارتمشاهده متن کامل ...
فلسفه حجاب :
درخواست حذف اطلاعاتفلسفه حجابفلسفه حجاب چیستفلسفه حجاب مطهریفلسفه حجاب در فلسفه حجاب و فلسفه حجاب در قرآنفلسفه حجاب ن در فلسفه حجاب چیستفلسفه حجاب در چیست؟فلسفه حجاب از دیدگاه قرآنفلسفه ی حجاب چیست؟فلسفه حجاب ن در چیست؟فلسفه حجاب در چیستفلسفه حجاب از نظر شما چیست؟کتاب فلسفه حجاب مطهری کتاب فلسفه حجاب مطهریکتاب فلسفه حجاب شهید
دسته بندی دین و مذهب
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21
فلسفه حجاب :فروشنده فایل


کد کاربری 1079کاربر

فلسفه حجاب :


وم پوشیدگی زن در مقابل مرد، یکی از مسایل مهم ی است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کرده است. البته حجاب، قبل از در میان اقوام دیگر چون یهود، هندو، ایرانی و ... وجود داشته و اختصاص به ندارد. این دین مبین، تنها برای آن مرز معین کرده است. اقوام گوناگون از گذشته های دور نظرات مختلفی پیرامون مساله حجاب داشته اند. گروهی زن را به شدت محصور کرده و بعضی نیز، حجاب را مایه اس دانسته اند. کتاب تاریخ تمدن در این باره می گوید: «اگر زنی با هر گروه از مردان سخن می گفت و درددل می کرد؛ یا صدایش آن قدر بلند بود که چون در خانه سخن می گفت همسایگان می شنیدند؛ شوهرش حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد». [1]


در ایران باستان، ن نسبت به پدر و برادر خود نامحرم بودند. شاید در اینجا این سؤال مطرح شود که پوشش و حجاب از کجا آمده؟ آیا مردان آن را بر ن تحمیل کرده اند یا اینکه ن با میل خودشان انتخاب کرده اند؟ نظر دوم منطقی تر است. زیرا ن با وجود اینکه خود را در مقابل مردان ضعیف می دیدند؛ اما جمال و نگی، قوت و قدرت دیگری به آنها بخشید. لذا فهمیدند اگر بدون حجاب باشند ط اقویا خواهند شد و تنها با حجاب است که می توانند از چنگال ایشان رهایی یابند و تنها آنها را عاشق خود نموده اما نگذارند به راحتی به عشق خود برسند؛ مگر با رسوم خاص و این خود باعث عزت بیشتر زن و محدود نگه داشتن قدرت مرد بود. پس با حجاب خود را از مهلکه رانی مردان دور نگه داشتند. اما چرا بر مساله حجاب مهر تایید زد؟ در پاسخ باید به چند علت اشاره کرد:


1.آرامش روانی:


وقتی بین زن و مرد حریم نباشد؛ میل و غریزه ای که در طرفین است افزایش می یابد. غریزه به گونه ای است که هر چه بیشتر از آن استفاده شود؛ سرکش تر می شود و هر چه بر روی آن مهر زده شود مهار می گردد؛ به همین علت مردانی که ن متعدد می گیرند نه تنها آتش هوس آنها خاموش نمی شود؛ بلکه شعله ورتر شده و آماده ازدواجهای مجدد می شوند. اگر به تاریخ نظری بیفکنیم؛ پادشاهانی را خواهیم دید که با وجود داشتن هزاران زن در هایشان، باز هم در آرزوی به دست آوردن ن جدید بودند.


2. پایداری خانواده:


اگر حجاب با کیفیت خاص خود در خانواده برقرار باشد و زن به جز مرد خود به ی نگاه نکند و تمام توجهش به مردش باشد؛ عشق و محبت خود را در او خلاصه خواهد کرد و مرد هم اگر این طور باشد؛ زندگیشان بسیار شیرین و با صفا خواهدشد.


3. استواری جامعه:


 


مشاهده متن کامل ...
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟
درخواست حذف اطلاعات

سلیقه خود را به هیچ عنوان به دخترتان تحمیل نکنید. تنها شرط شما، پوشش ی است. از او برای یداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه خانواده و اختصاص وقت به این امر، خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود. چادرهای آستین دار، ساق دست های توری و رنگی، مقنعه های مدل جدید و دیگر اقلام جدید بازار، رضایت او را از داشتن حجاب بیش تر می کند.


سرویس سبک زندگی فردا؛ سیده زهرا برقعی: در روزگاری که تقریبا همه شکل تبلیغات منفی در مورد آیین اصلی مسلمانی وجود دارد، ما پدر و مادرها چطور می توانیم ک ن مان را معتقد و مقید بار بیاوریم؟ مثلا درباره موضوع حجاب. مسئله ای که در مورد آن موضع گیری های مختلفی وجود دارد، اما همه ما قبول داریم که جزو آیین مسلمانی ماست و باید به شکل هنرمندانه و ظریفی روی آن کار کرد؛ بسپاریم به معلم و مدیر مدرسه که یاد دخترک مان بدهند؟ یا باید به شکلی فعال و آگاهانه خودمان دست به کار شویم و با برنامه، این مطلب را برای آنها جا بیندازیم؟ این یادداشت، چند پیشنهاد عملی برای شما دارد. پیشنهاداتی که می توانید به کمک آنها، فرزندتان را به حجاب علاقه مند کنید.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 
 
۱. از تاثیرات اطرافیان غافل نشوید
حجاب شرعی اطرافیان شما چگونه است؟ این خیلی مهم است که شما با انی بیش تر رفت وآمد داشته باشید که حجاب متناسبی دارند و می توانند برای دختر شما که در آستانه سنّ تکلیف است، الگو باشند. گروه هم بازی ها هم مهم اند. آن ها هم باید به حجاب تمایل داشته باشند. انتخاب مدرسه این جا اهمیت پیدا می کند؛ چرا که دوستان دخترتان، اگر در محیطی فارغ از تقیدات مذهبی باشند، شما نمی توانید او را مجبور به داشتن تقیدات کنید، ولی مدرسه ای که نکات ظریف دینی را به بچه ها یاد می دهد و به رعایت آن حساس است، تأثیری به مراتب بهتر می تواند داشته باشد.
 
۲. پوشیدن لباس های تنگ را محدود کنید
ید لباس های آستین حلقه ای، ساق های تنگ و شلوارک های کوتاه برای دختران را از پنج سالگی به بعد برای خودتان تحریم کنید. اگر هم بچه ها دوست داشته باشند چنین لباس هایی بپوشند، به آن ها آگاهی لازم را بدهید که فقط در محیط خانه و نه جلوی دیگران، مجاز به پوشیدن لباس های تنگ و کوتاه هستند. بگذارید پایه های شرم و حیا در دختران تان از همان کودکی شکل بگیرد؛ چرا که آلودگی بصری در خیابان ها و کوچه ها و محیط های مختلط آن قدر زیاد است که فرزندان باید در خانه و تحت نظر والدین آموخته باشند که امر خدای مهربان را در هر جایی باید اطاعت کرد، وگرنه دچار تعارض خواهد شد.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟
 
 
۳. از هفت سالگی پوشاندن موها را شروع کنید
در هفت سالگی با پوششی مانند کلاه یا روسری های کوتاه و فانتزی موهای دخترتان را بپوشانید. همواره به این نکته توجه کنید که:
- حجاب فرزند شما باید زیبا باشد
- مورد تشویق دیگران واقع شود
- حجابش، دست و پای او را نگیرد
- احساس خفگی و خستگی نکند
 
۴. دلایل باحجاب بودن را برای خودتان فهرست کنید
دلایل حجاب داشتن را برای خودتان فهرست کنید. وقتی توانستید آن را برای خودتان جا بیندازید، برای فرزندتان هم آن را با مثال و داستان شرح دهید. بگذارید دختران دلیل اصلی حجاب را بفهمند. می توانید برای او از فواید حجاب و مستور بودن زیبایی ها، رضایت خدا، سلامت فرد و آثار زیان بار بدحج بگویید.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 

۵. نگویید حجاب داشتن راحت است
مدام نگویید حجاب داشتن راحت است. معلوم است که وقتی برادر او می تواند با آستین کوتاه در خیابان بگردد، داشتن مقنعه و چادر سخت است. در این موارد، بهتر است که جنس مخالف، یعنی پدر، دخترش را به این امر تشویق کند و به او جایزه بدهد.
 
۶. صبور باشید
عادت دادن کودک به حجاب بسیار مهم است. ما نمی توانیم حجاب را به صورت فشرده و ناگهانی به او اعمال کنیم؛ پروسه ای طولانی است که باید با صبر، حوصله، دلیل و منطق آوردن، آن را برای فرزندتان جا بیندازید.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 
 
۷. را از خانه حذف کنید
را از خانه حذف، یا حداقل آن را به اتاق شخصی خودتان منتقل کنید. نگذارید چشم فرزندتان به ی و عشوه گری های نه عادت کند.
 
۸. به او کمک کنید تا استعدادهایش را پرورش دهد
 نگذارید فرزندتان با جلوه گری در میان افراد نامحرم، خودش را ممتاز نشان بدهد. به او آن قدر شخصیت بدهید که خود را غنی از استعداد ها و توانایی ها ببیند و ناچار نباشد برای هر ی ابراز وجود و جلوه گری کند.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 
 
۹. لباس های زیبا با رنگ های شاد برای دخترتان ب ید
لباس های زیبا، شاد و متفاوت با رنگ های متنوع ب ید. میل به آراسته بودن دخترتان را درک کنید. و شور و شوق کودکی او را مدّنظر قرار دهید؛ مثلا از انواع چادرهای رنگی تزیین شده با تور و روبان یا مانتو های زیبا با پارچه ها و دکمه های رنگارنگ استفاده کنید تا دخترتان بداند که حجاب زیبایی های او را کم نکرده، بلکه به آن چیزی افزوده است. در حال حاضر پارچه های زیبایی در بازار موجود است که می توانید تونیک و مانتوهای قشنگی با آنها بدوزید.
۱۰.  سلیقه خودتان را به او تحمیل نکنید
سلیقه خود را به هیچ عنوان به دخترتان تحمیل نکنید. تنها شرط شما، پوشش ی است. از او برای یداری پوشش نظرخواهی و از حجاب اش تعریف کنید. هزینه خانواده و اختصاص وقت به این امر، خیلی مهم و نتیجه بخش خواهد بود. چادرهای آستین دار، ساق دست های توری و رنگی، مقنعه های مدل جدید و دیگر اقلام جدید بازار، رضایت او را از داشتن حجاب بیش تر می کند.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 
 
۱۱. نقاط قوت و ضعف او را در حجاب بررسی کنید
هر سال، روز جشن تکلیف دخترتان به او یادآوری کنید که در طول سال گذشته، در چه زمینه هایی قوت یا ضعف داشته و قرار است چگونه باشد. چشم اندازی که برای او تعریف می کنید، به او در خوب بودن و خوب ماندن کمک بسزایی خواهد کرد.
 
۱۲. فرزندتان را با زندگی اولیای دین آشنا کنید
اولیای دین را به زبان ساده معرفی کنیم. ارتباط فرزندان با اولیای دینی، آن ها را در پایبندی به ارزش ها حفظ خواهد کرد. اگر اهمیت اولیای دین و ان برای او جا بیفتد، فرزندتان بی آن که شما اصرار کنید، به آنان تأسی و در امر حجاب هم به آن ها رجوع می کند.
 
۱۳. خدا را به عنوان یک آفریدگار مهربان به او معرفی کنید
خدا را به عنوان یک خالق مهربان، قدرتمند و ناظر، به فرزندتان بشناسانید. در این صورت، وقتی بگویید خدا گفته حجاب داشته باشی، او می پذیرد؛ چون در مهربان بودن خدا شک ندارد.
 
چگونه دخترم را به حجاب علاقه مند کنم؟ 
 
نتیجه اینکه:
حجاب، باید به عنوان پوششی که باعث برتری زن مسلمان می شود، به او معرفی شود. باید به دخترتان آموزش دهید که با حجابش می تواند زیبا، جذاب و گل سرسبد مجلس باشد. شیوه های مختلف بستن شال و روسری را اگر یاد بگیرید و آن را برای خودتان و دخترتان اعمال کنید، خواهید دید که رغبت او به حجاب بیش از پیش خواهد شد. فراموش نکنید که اصل حجاب، پوشاندن موهای سر، پوشاندن گردن و گوش، ساق دست ها و پاها و برجستگی های بدن است. پس سخت گیری ممنوع!


مشاهده متن کامل ...
حجاب قرآنی و نقش آن در نهاد خانواده
درخواست حذف اطلاعات


حجاب قرآنی و نقش آن در نهاد خانواده


 

نویسنده: مرضیه قاسمی /حجة ال سید محمد رضا علاءالدین)
 

بسمه تعالی
 

چکیده:
 

پوشش و حجاب پرتوئی از آفرینش الهی است که فلسفه وجودی آن حفظ مقام و ساحت مادی و معنوی زن و مرد و زمینه ساز رشد و کمال آن ها تا مراتب عالی انسانیت است. یکی از قوانین ربانی در شرایع الهی مسأله حجاب و پوشش بوده است و خالق بشر که بر تمای اسرار و رموز آفرینش، عالم خبیر است، زیبایی، امنیت، رشد و تعالی انسان ها به خصوص زن را در پوشش و و حجاب دانسته است، آیات نورانی قرآن کریم این حکم الهی را به نحو مطلوب تبیین و سیره ی قرآنی معصومین (علیهم السلام) به ویژه سیره معصومه کبری فاطمه زهرا (س) آن را به بهترین شکل به منصه ظهور و اجراء در صحنه زندگی رسانده اند. در این مقاله، پوشش به عنوان یک خواسته فطری و عقلانی انسان مورد توجه قرار گرفته و بر همین اساس این حکم امضائی در شرایع و ادیان آسمانی قبل از نیز مورد جستجو و بیان، واقع گردیده و آن گاه معنای لغوی و اصطلاحی حجاب در قرآن کریم مشخص و آثار و برکات حجاب از جمله رشد و حفظ و حیا مورد توجه و نقش آن در پایداری نهاد مقدس خانواده بیان گردیده است و در پایان آثار زیانبار بی حج و بد حج ارائه شده است. از آن جا که این موضوع قرآنی نقش بارز و آشکاری در نهاد خانواده (از حیث آبادانی و رشد یا ت یب آن) دارد سعی شده همه این موضوعات با رویکرد به جایگاه نهاد خانواده از منظر قرآن ارائه گردد.

کلید واژگان:
 

حجاب و پوشش، حیا جایگاه خداوند در قرآن و روایات

مقدمه:
 

وضع و جعل احکام دین از طرف شارع مقدس حضرت حق تبارک و تعالی منطبق با فطرت، عقل و حکمت بوده و هر کدام از آن ها از هدفمندی خاصی برای رشد و تعالی انسان برخوردار بوده اند حجاب و پوشش قرآنی یک حکم از مجموعه احکام واجب الاجراء الهی است که از اه ، آثار، برکات و نقش آفرینی های خاصی برخوردار است و اگر حقیقت این حکم برای انسان ها روشن و آشکار گردد بعید است که فطرت های سالم و خداخواه تسلیم آن نشوند و آن را اطاعت ننمایند. قرآن کریم دین را فطری می داند یعنی دین بنیان کننده ی طبیعی ترین قوانین وجود بشری است و به عبارت دیگر دستورات ی منطبق بر مسیر شکوفائی فطرت بشری است و با کمی دقت بر این دستورات و احکام فطری، اه ، آثار و نتایج عقلانی و حکمیانه آن ها نیز آشکار می گردد. بر همین اساس حجاب و پوشش ی که یکی از اوامر انسان ساز الهی و یکی از احکام حیات بخش در زندگی طیبه است و منطبق بر فطرت بشر و مبتنی بر نیازها و شرایط روانی او و زمینه ساز پویائی و کمال انسانی خواهد بود و اصولاً عمل به قوانین یک عمل اعتباری و قراردادی نیست بلکه عمل به قوانین یعنی پاسخ گوئی به نیاز فطرت است.
جنس زن از دیدگاه ی دارای شخصیت شایسته و موقعیتی الهی است که می تواند مدارج کمال را طی کرده و به مراتب عالی انسانیت راه یابد. دامن زن مدرسه انسان کمال جو است و جایگاه الهی و والای این گوهر آفرینش اقتضاء دارد که در قلعه مستحکم حجاب و پوشش قرار گیرد تا ارزش های او مصون و محفوظ بمانند.

طرح یک سؤال
 

اگر میل به پوشیدگی و حجاب ریشه در فطرت آدمی دارد پس چرا میلیون ها انسان در سراسر جهان نیم و بی حجاب هستند؟
پاسخ به این سؤال جواب های متنوع و متعددی را می طلبد که به ترتیب به طرح آن های می پردازیم:
*ج1) میله به پوشیدگی ریشه در فطرت انسان دارد و تمایل به پوشش و حجاب کامل بازگشتی به فطرت اصیل انسانی است. قرآن کریم انسان را صاحب فطرتی می داند که نیازهای او و پاسخ گوئی به آن ها را براساس آن (فطرت) و در امر به پوشش و حجاب به عنوان یک امر و نیاز فطری و وجودی انسان آن را سبب ساز برمی شمرد.
سلامت جسمی، روحی و روانی و فکری و زمینه ساز پویائی و کمال انسانی قلمداد می کند انی که این فطرت الهی را در ساختار وجودی خود نادیده گرفته و به آن پشت پا زده و به انکار آن پرداخته اند به سمت برهنگی و نیمه ی روی آورده و انحراف آنان ربطی به واقعیت وجدان طبیعی و ساختمان فطری ایمان و اخلاق بشر ندارد.
*2) غفلت از نیازهای فطری و یا تغییر دادن نحوه پاسخگوئی به آن نیازها ناشی از ناآگاهی و دوری از آموزش ها و هدایت های الهی است که موجب گردیده ناخواسته در مسیری بر خلاف فطرت الهی خود گام بردارند.
*3) دین زدائی و تبلیغات علیه دین و ارزش های دینی که منطبق با فطرت است از یک سو و تمایلات نفسانی و ی انسان و گرایش او به هوس رانی و تنوع طلبی بی حد و حصر و تلقین های رنگارنگ در قالب آموزش های اجتماعی از سوی دیگر موجب دوری انسان از فطرت و سقوط در برهنگی و ی و بی حج عصر حاضر شده است.

حجاب و پوشش حکم امضائی :
 

لباس پوشیدن و پوشش اندام، شأنی از شئون انسانی و پدیده ای است که تقریباً به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه ی جغرافیای امروزین زمین گسترش داشته و دارد و این موضوع رابطه مستقیمی با سلامت خانواده و تحکیم و استمرار او دارد. و اما پرداختن به این موضوع مست م نگرشی به تاریخ مستند حجاب و پوشش در ادیان الهی است. با بررسی متون دینی اعم از تورات، انجیل و قرآن کریم و بررسی قوانین مدنی در جوامع قبل از مانند هند، یونان و ایران که تابع ادیان الهی و متون مقدس بوده اند در خواهیم یافت که حجاب و پوشش ن و مردان یک فضیلت اخلاقی و انسانی در تمدن های بشری به حساب می آمده و مردم خود را مُقید به آن می دانسته و انحراف از آن به نوعی بداخلاقی و مقابله با ارزشهای تثبیت شده تمدن های بشری بوده که مؤاخذه و مجازات به همراه داشته است. قرآن کریم حجاب و پوشش را در خصوص اولین رسول الهی و خانواده او مطرح می سازد و حضرت آدم (ع) و همسر گرانقدر او (حضرت حوا) را دارای حجاب و پوشش مناسب دانسته که با امکانات زمانه مظاهر شرم و حیا و عفت را به خوبی پوشش داده و خود را با آن پوشش و حجاب محفوظ داشته اند. همچنین قرآن کریم در آیه 31 نور تاریخ حجاب را در جزیرة العرب قبل از تشریع حکم حجاب را مطرح ساخته که ن عرب با استفاده از روسری بلند خود را می پوشانده اند.
(و قل للمومنات ... و لیضربن بخمر هن علی جیوبهن) (نور – 31) از این که ن مومن به قرار دادن روسری های خود بر گریبان ها ( ها) امر شده اند معلوم می شود این نحوه پوشش متعارف بوده است (خُمُر) جمع خمار به معنای مقنعه است که پوششی برای سر ن و دو طرف آن در جلوی رها بوده است (مجمع البیان، ج 7 و 8، ص 217) همچنین آیه 59 سوره احزاب اشاره بر این موضوع دارد ن در جاهلیت و صدر برای پوشاندن بدن خود از روپوش های بلند استفاده می نمودند.
عزیز با قوانین و احکام وحیانی اش به جنس زن احترام بخشید و او را به مقام واقعی اش رساند و برای حفاظت و حراست از او و ارزش های او حکم حجاب را امضاء و آن را به کمال رساند. زن مسلمان آن گاه که پیکر خویش را در حصار امین حجاب قرار می دهد ارزشمندی و جایگاه رفیع خود را می یابد و احساس می کند.

حجاب در قرآن کریم:
 

حجاب در لغت به معنای ، پوشش و حایل بین دو شیء است. زن محجوب، زنی است که با پوششی مناسب خود را به طور پوشانده باشد، مقصود از حجاب در این جا پوشاندن در طبق موازین شرع در برابر نامحرم است. ما در بررسی قرآنی حجاب ابتداء فلسفه حجاب، اهمیت حجاب و آثار حجاب و نقش آن در نهاد خانواده و احکام حجاب خواهیم پرداخت:

فلسفه حجاب:
 

در سوره احزاب آیه ی 59 آمده است:(یا ایها النبی قل لاَزواجک و بناتک و نساء المومنینَ یدنین علیهن من جل بهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یُوذَین)
ای به ن و دختران بگو که فلسفه حجاب و پوشش کامل، امنیت، مصونیت و سلامت شما از آزار و اذیت دیگران است و موجب پاکی و عفت شما می شود و ای تو موظف به آموزش و تعلیم کیفیت و کمیّت حجاب و پوشش هستی و بایستی فرمان خدا را به آنان ابلاغ نمائی. آیات 6 سوره نور، 53 و 55 و 59 سوره احزاب بر این مفاهیم دل دارند.

اهمیت حجاب:
 

قرآن کریم پوشش زن را نشانه عفت و پاکدامنی او دانسته و برآن تأکید دارد.
(و القواعد من النساء الّاَتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرّجات بزینه ...) (سوره نور – 60)
همچنین قرآن رعایت حجاب از سوی ن و دختران را نشانه پرهیزگار و تقوا پیشگی آن ها می داند
(لا جناح علیهن فی آبائهن و لا ابنائهن و لا ... و اتقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا) (احزاب – 55)
در آیه 60 سوره نور حجاب و پوشش حتی برای ن سالخورده و بی رغبت به شوئی مایه ی خیر و صلاح شمرده شده است.
(والقواعد من النساء الاتی لا یرجون نکاحاً ... و ان یستعفِفن خیر لهن) (سوره نور – 60)مشاهده متن کامل ...
حجاب از کجا تا به کجا!
درخواست حذف اطلاعات

 

حجاب‌ واقعی‌ زن‌ موجب‌ حفظ حرمت‌ ومتانت‌ اوست‌ و حتی‌ نسبت‌ به‌ طمع‌ هوسبازان‌،نقش‌ باز دارنده‌ای‌ دارد و به‌ ویژه‌ حجاب‌ ن‌جوان‌ این‌ دل ‌ را برای‌ مردان‌ عیاش‌ و ران‌ خیابانی‌ دارد که‌ من‌ زن‌ مسلمانم‌ و حلال‌و حرام‌ خداوند را رعایت‌ می‌کنم‌ و اهل‌ مجالست‌با لهو و حرام‌ نیستم‌ و حتی‌ به‌ طور معمول‌ در عرف‌مردان‌ فاسد و ران‌ نیز حریم‌ ن با حجاب‌،عفیف‌ و با غیرت‌ محفوظ است‌ و آنان‌ مورد اذیت‌و آزار قرار نمی‌گیرند.

حجاب

اینگونه حجاب قانون شد

مجلس شورای ی ایران در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات ی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هر در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهدشد.

در حالی قانون مجازات ی به تصویب رسید که از سال ۱۳۵۹، یعنی چهار سال پیش از تصویب قانون حجاب  در مجلس، به دستور از ورود ن بدون حجاب به ادارات تی جلوگیری می‌شد.

به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشرشده در رو مه‌های سال ۱۳۵۷ اولین جرقه‌های قانونی شدن حجاب در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده ‌شد. 16  اسفند رو مه کیهان با این تیتر منتشر شد: « ن باید با حجاب به ادارات بروند».

در صفحه اول این رو مه به نقل از نوشته‌شده‌ بود: «در وزارتخانه ی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌ها زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» (کیهان ۱۶ اسفند ۵۷ شماره ۱۰۶۵۵ صفحه ۱)

« نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد»

جرم بدحج

بد حج هم از نظر آموزه های ی و هم از نظر قوانین موضوعه و قانون مجازات ی، به عنوان گناه و یک جرم اجتماعی است که برای مرتکبین آن مجازات مشخص شده است. این موضوع را در قالب عناوین زیر توضیح می دهم:

تحلیل جرم، از زاویه قانون مجازات ی

الف) رکن قانونی:

1) تبصره ماده 638 قانون مجازات ی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده: « هر علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».

تبصره ـ « نی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حج محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام « بد حج » نداریم .

قانون

2) اولین قانونی که در خصوص پوشش ن به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات ی مصوب 1375 الحاق شده است.

ماده 102 نی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلا ق دانسته بود. این ماده قانون صرفا ن (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر نموده است واگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آن که خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می کاهد.

ب ) رکن مادی :

1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.

2 ـ شخصیت بز ار :

الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات ی : « قوانین جزائی درباره کلیه انی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه نی که در قلمرو حاکمیت هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم دخ ی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است. .

سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد

ب ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات ی معاون در جرم ی است که :

1 ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2 ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات ی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.

حجاب

4 ـ وسیله ارتکاب جرم : به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .

5 ـ مکان ارتکاب جرم : مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود ( اصول قضائی عبده ، ص 222 )

6 ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نیفتد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد

ج ) رکن روانی :

جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری

مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخورد با مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بز ار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است.در حال حاضر نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که س یچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.

بی حج یک پدیده فرهنگی- اجتماعی است

معضل « بی حج » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند  بکارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است . آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حج ، ، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حج اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد .

نداپاکنهاد / پایه یک دادگستری

گروه جامعه و سیاستمشاهده متن کامل ...
نظر در مورد حجاب اجباری ن در ایران
درخواست حذف اطلاعات

نظر در مورد حجاب اجباری ن در ایران • اتون

 

 

 • نظر در مورد حجاب اجباری ن در ایران • اتون


  نظر در مورد حجاب اجباری ن در ایران


  ن کارمند که بی حجاب بودند، شروع د به غر زدن و شلوغ ، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک جلوگیری کند.


  مساله «حجاب» یکی از مسائلی بود که در همان آغاز پیروزی انقلاب ی مرکز بحث ها و اظهارنظرهای گوناگون قرار داشت. برخی از گروه ها و افراد به حجاب اجباری اعتقادی نداشتند و معتقد بودند که باید این امر در اختیار و انتخاب خود افراد باشد، برخی دیگر هم با تکیه بر دستور اکید احکام و معارف ی بر حفظ حجاب و محیط عفیفانه اجتماعی معتقد بودند که اجباری بودن حجاب، بهترین را ار برای این منظور است.


  نظر در مورد حجاب


  ، در کتاب خود به بخشی از این مجادلات اشاره کرده است. او که مسئول اجرای طرح اجباری حجاب در ادارت مربوط به پس از انقلاب بوده است، افزون بر اینکه نظر و اقدامات خود در این باره را شرح داده است به برخی نقل قول های جالب توجه افراد و گروه ها در آن زمان هم اشارتی کرده است که متن زیر، دربرگیرنده این مطالب است:«طرح مساله پوشش و حجاب ن در اسفند ۱۳۵۷ بدون مشکل نبود و تا مدت ها مسئولین را به خود مشغول کرد.


  پس از ۲۲ بهمن که سازمان ها و ادارات تی کار خود را آغاز د و مدارس نیز از اواسط اسفند به فعالیت پرداختند، شمار زیادی از خانم های کارمند و دانش آموزان دختر، بدون حجاب و با سر در ادارت و سازمان های تی حاضر می شدند و در میان آن ها گاهی ن باحجاب در اقلیت بودند. بعضی پرستاران بیمارستان ها و پزشکان و معلمان زن نیز بدون روسری به محل کار خود می رفتند و در خیابان ها هم ن بی حجاب رفت و آمد داشتند. البته ن باحجاب نیز فراوان بودند و در همه جا به چشم می خوردند.


  به هر حال اول بار، علمای قم به بی حج ن اعتراض د و گفتند: در حکومت ی همه ن باید با حجاب باشند. نیز در یکی از بیانات خود به وم حجاب برای ن اشاره د و همین باعث شد عده ای از ن بی حجاب در خیابان ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست ی تحصن نمایند. در این هنگام نیز آقای طالقانی پای پیش گذاشت و سخنانی درباره حجاب ابراز کرد و گفت:«حجاب اجباری نداریم و خانم ها باید خودشان حجاب را انتخاب کنند.» در اینجا نظر آقای طالقانی با نظر علمای دیگر متفاوت بود.


  به یاد دارم روزی آقای بنی صدر به سازمان رادیو-تلویزیون در جام جم رفته بود و در آنجا ن بی حجاب دور وی جمع شده و پرسیده بودند که دلیل وم حجاب ن چیست. بنی صدر در پاسخ بحثی کرد و در ضمن گفت: زن ها باید روسری سر کنند، زیرا از موی سر آنان اشعه ای متصاعد می شود که باعث می شود چنین و چنان شود! این سخنان موجب تعجب همه شده بود.


  گرو ها و مجاهدین خلق هم اطلاعیه می دادند که حجاب نباید اجباری باشد. در ت موقت هم بحث بود که آیا حجاب باید اجباری شود یا نه. خلاصه همان طور که اشاره ، آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت: ما نمی توانیم ن اهل کتاب را مجبور به پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را می توانیم تشویق کنیم که حجاب داشته باشند و در هر صورت نباید ی را به زور باحجاب کنیم. با وجود این، در ستاد با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب ا امی کنیم، که آغازی برای وزاتخانه ها و ادارات تی باشد.


  حجاب از دیدگاه


  طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه ن کارمند مستقر در ستاد مشترک را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند.


  ن کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی حجاب بودند، شروع د به غر زدن و شلوغ ، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک جلوگیری کند. پس از ستاد ، نوبت به نیروهای سه گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت .


  در آنجا زن ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور است و س یچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حج را به پایگاه راه ندهند.


  در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت و با خواندن آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل مختلف درباره وم حجاب، موضوع را تبیین و دست آ نیز با بخشنامه، رعایت حجاب ا امی شد.


  بحمدالله این تلاش ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه ن کارمند در با روسری به محل کار خود می آمدند. در وزاتخانه ها و سازمان های تی و حتی صداوسیما نیز به تدریج حجاب عملی شد و همه ن با روسری از خانه بیرون می آمدند. البته در روزهای رفراندوم هنوز شماری از ن بی حجاب بودند و با سر در پای صندوق های رای حاضر شدند، ولی این معضل اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی رسید.»

  منبع : خاطراتمشاهده متن کامل ...
احکام پوشش و آرایش از نظر انقلاب
درخواست حذف اطلاعات

احکام پوشش و آرایش از نظر ینظر ی درباره میزان پوشش لازم برای بانوان، مصادیق آرایش، لباس های تنگ و چسبان، ، حلقه ازدواج، پوشیه، چادر رنگی، تکلیف وضو و غسل با ناخن ، تاتو و آرایش، ریش پرفسوری برای مردان، مراجعه به پزشک غیر و حد و اندازه و شرایط آن و مانند اینها را می توانید در زیر بخوانید:

حجت ال والمسلمین محمدحسین فلاح زاده (عضو دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی و رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی) به پرتکرارترین سؤالات مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی پاسخ داده است که متن پاسخ ها همزمان با ۲۱ تیرماه، روز و حجاب به شرح زیر منتشر می شود.

1. محدوده ی پوشش خانم ها و آقایان چقدر باید باشد؟
خانم­ ها در نگاه نامحرم تمام بدن را باید بپوشانند غیر از دو موضع که واجب نیست پوشانده شود البته در صورتی که آرایشی یا زیوری نداشته باشد. آن دو موضعی که واجب نیست یکی گردی صورت است به مقداری که در وضو لازم است شسته شود، یکی هم دست­ ها از نوک انگشتان تا مچ. این مقدار هم البته اگر آرایش و زینتی داشته باشد حتماً باید پوشانده شود.
به دست داشتن انگشتر هم اگر ساده باشد، چشمگیر نباشد، به نظر حضرت آقا پوشاندنش واجب نیست اما اگر ساده نیست و چشمگیر است باید پوشانده شود.
اصل حجاب درباره ی آقایان پوشاندن ین است اما اگر در جایی قرار می­ گیرند که در معرض نگاه نامحرم یا در معرض نگاه آلود دیگران یا به گونه­ ای است که طرف انگشت نما می­شود، باید به مقدار لازم و متعارف بدن را بپوشاند.

۲. آیا پوشاندن پا از نگاه نامحرم برای خانم ها واجب است یا خیر؟ و حکم پوشش پا برای خانم ها در هنگام در صورتی که نامحرم در آنجا نباشد چیست؟
خانم ها در مقابل نامحرم باید پاها را بپوشانند؛ تنها دو موضع برای پوشش خانم ها در حضور نامحرم استثنا شده است: «گردی صورت و دست ها تا مچ» البته به شرط اینکه آرایش و زیوری که جلب توجه کند و چشمگیر باشد نداشته باشند.
اما در سه موضع استثنا شده که پوشاندن آن واجب نیست؛ «گردی صورت» به مقداری که در وضو شسته می شود، «دست ها تا مچ» و «پاها تا مچ، به شرط اینکه نامحرمی نباشد».

.

.

۳. مرد تا چه اندازه اختیار دارد همسر خود را م م به پوشش و آرایش خاصی نماید؟ و زن تا چه حد باید به حرف شوهرش در این باره گوش دهد و رعایت حجاب یا رعایت ن آن را ا امی بداند؟
مسئله ی پوشش و آرایش ربطی به دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا است و خانم ها باید در جاهایی که حجاب واجب است یعنی در نگاه نامحرم مراعات کنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.
بع در جاهایی که حجاب واجب نیست، اطاعت از امر شوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛ مگر اینکه موردی باشد که اگر خانم اطاعت نکند، اختلاف یا مشاجره به وجود می آید و خدای ناکرده منجر به ج خواهد شد یا ترس از این باشد، در اینجا چون امر مهمی در میان است اطاعت لازم می باشد.

۴. آیا استفاده از حلقه ی ساده ی ازدواج برای خانم زینت محسوب می شود؟
انگشتر خانم ها اگر چشمگیر نبوده و ساده باشد -حالا فرقی نمی کند که مربوط به ازدواجش بوده یا خودش تهیه کرده و یا هدیه گرفته است- پوشاندنش واجب نیست. اما اگر انگشتر چشمگیر و خاص است باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

۵. برخی از خانم ها در شبکه های مجازی با قصد خیر و هدف ترویج حجاب ی و چادر مشغول به فعالیت هستند و ع های خود را با حجاب کامل منتشر می نمایند. لکن در برخی موارد همین تصاویر موجب سوءاستفاده قرار می گیرد؛ تکلیف چیست؟
اگر این تصاویر مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا تحریک آمیز باشد یا مفسده ای برای خانم داشته باشد، جایز نیست.

.

.

۶. آیا استفاده ی نوع خاصی از حجاب با رنگ های متنوع جهت جذب دیگران به مقوله ی حجاب جایز است؟
استفاده از رنگ های متنوع اگر به گونه ای باشد که موجب جلب توجه نامحرم شده به طوری که خانم انگشت نما شود جایز نیست. درست است که برخی قصد خیر دارند و می خواهند حجاب تمیز و شیک داشته باشند و مرتب باشند و با این کار دیگران را جذب کنند تا حجاب ترویج پیدا کند، اما باید به این نکته توجه داشته باشند طوری نشود که در نگاه دیگران حتی بین خانم ها انگشت نما شوند؛ یا موجب جلب توجه نامحرم شوند که در این دو صورت جایز نیست. اما اگر این گونه نیست و حجابشان عادی است و دیگران هم جذب این حجاب می شوند، قطعاً اشکالی ندارد.

۷. حکم پوشیدن و شلوار لی یا شلوار جین و روسری و کفش رنگی و مانتوی کوتاه در زیر چادر چیست؟
برای پوشش شرایطی ذکر شده ازجمله اینکه برجستگی های بدن مشخص نباشد. در مورد ، این گونه است که تمام هندسه ی بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست اما نسبت به نوع های رنگی شلوار جین و لی، اگر زیر چادر باشد و پیدا نباشد، حکم خاصی ندارد؛ به فرض اینکه پیدا هم باشد اگر به قدری چسبان نباشد که هندسه ی بدن مشخص باشد -یعنی یک مقداری گشاد باشد که برجستگی بدن مشخص نباشد- و اینکه رنگش به گونه ای نباشد که فرد انگشت نما شود و به اصطلاح لباس شهرت نباشد، اشکالی ندارد.

۸. آیا پوشیدن چادر در کشورهای غربی و یا استفاده از پوشیه در ایی که متداول نیست، حکم لباس شهرت را پیدا می کند و اشکال دارد؟
اصل مراعات حجاب لازم است یعنی اگر فرد به جایی رفت که افراد بی حجاب هستند، او باید حجاب را مراعات کند؛ اگرچه چادر حجاب برتر و بهتر است اما اگر در جایی پوشیدن چادر یا پوشیه برایش مفسده دارد و ممکن است مورد تعرض قرار گیرد یا اینکه انگشت نما شود یعنی لباس شهرت محسوب شود، در آنجا به خاطر وجود مفسده، استفاده از چادر یا پوشیه جایز نیست.

۹. آیا منظور از نگاه پزشک به بیمار غیر ، نگاه به قسمت های خاص بدن است و یا نگاه همراه با لذت و گناه به بیمار؛ در این صورت تشخیص توسط بیمار چگونه خواهد بود؟
نگاه حرام -چه برای پزشک و چه برای غی زشک- نگاه به قسمت هایی از بدن زن است که در نگاه نامحرم باید بپوشاند؛ یعنی نگاه به غیر از صورت و دست ها، یا نگاه آلود به خانم؛ این به حکم اولی نگاه حرام است. اما در صورت اضطرار و ناچاری که پزشک موجود نباشد یا اگر هست در دسترس نیست و فرد ناچار است، در این صورت پزشک قسمت های دیگر بدن را هم به ضرورت می تواند برای معاینه و معالجه ی لازم نگاه کند.
تشخیص نگاه آمیز هم به خود پزشک برمی گردد و معمولاً تشخیصش برای بیمار مشکل است. اگر خانم می خواهد به پزشک مراجعه کند و می داند پزشک برای درمان او باید به جاهایی که نگاه نامحرم به آن حرام است نگاه کند، در صورتی که پزشک وجود داشته باشد، نمی تواند به پزشک غیر مراجعه کند ولو اینکه پزشک با تأخیر حاضر می شود، اما اگر تأخیر ممکن نیست و چاره ای ندارد، این مراجعه اشکال ندارد. اگرچه وظیفه ی پزشک هم این است که در نگاه به مقدار ضرورت اکتفا کند.

۱۰. در صورتی که پزشک متخصص و غیر برای خانم ها وجود دارد اما پزشک مرد برای معاینه و معالجه از تخصص بالاتری برخوردار است، آیا در این صورت مراجعه به پزشک مرد برای خانم ها جایز است؟
در صورتی که پزشک وجود دارد و می تواند معاینه و معالجه کند هرچند ممکن است پزشک غیر تخصص بالاتری داشته باشد، مراجعه به پزشک غیر در صورتی که مست م لمس و نظر حرام باشد جایز نیست.
اما اگر تخصص پزشک خیلی پایین است و مطمئن هستند که نمی تواند معالجه کند، در این صورت در حقیقت پزشک که بتواند این بیمار را معالجه کند وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت بهانه ی اینکه پزشک غیر تخصص بالاتری دارد و بهتر عمل می کند، مجوزی برای مراجعه به او نیست.

۱۱. در ای کوچک که متخصص خانم کم است، آیا باید کل شهر را بگردیم تا پزشک خانم پیدا کنیم؟ و در صورت نبود متخصص خانم، آیا لازم است به ای همجوار برویم؟
به هر حال لمس بدن نامحرم حرام است و نگاه به آن قسمت هایی که باید پوشانده شود حرام است. خانم هم اگر بیمار باشد بدون مجوز شرعی نمی تواند خودش را در معرض نگاه یا لمس حرام قرار دهد؛ مثلاً اگر در آن طرف شهر و یا در ای همجوار، پزشک متخصصی هست و ایشان هم بیماریش شدید نیست و از نظر مالی نیز برایش امکان دارد و به طور معمول هزینه اش را دارد و امکان مراجعه هم هست، این چنین شخصی نمی تواند مرتکب فعل حرام شود.

۱۲. گرفتن نبض و یا دیدن چشم و گوش و دهان و دندان خانم ها توسط پزشک مرد اشکال دارد؟
گوش ازجمله قسمت هایی است که خانم باید از نگاه نامحرم بپوشاند؛ بنابراین اگر مجوزی ندارد، مراجعه به پزشک غیر جایز نیست اما اگر اضطرار باشد (پزشک موجود نباشد) اشکالی ندارد.
درباره ی معاینه ی دهان و دندان و چشم هم بنابر احتیاط واجب پزشک غیر برای معاینه و معالجه نگاه نکند ولی اگر پزشک ی وجود ندارد باز هم مثل سایر موارد اشکالی ندارد.
درباره ی گرفتن نبض هم اگر از روی لباس باشد یا پزشک دستکش داشته باشد و مفسده ای وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد. اما اگر پزشک دستکش ندارد و از روی لباس هم نیست و بدن خانم لمس می شود، این کار جایز نیست مگر در صورت اضطرار.

۱۳. چه نوع پوششی از حیث رنگ، جنس و نوع برای خانم ها در مقابل نامحرم اشکال دارد؟
به طورکلی اگر لباس به گونه ای باشد که فرد را در نگاه دیگران انگشت نما نموده و یا جلب توجه نامحرم کند -حتی در کیفیت پوشیدن- پوشیدن آن جایز نیست. در پوشش بیرون شرایطی برای لباس گفته اند: اینکه بدن را به مقدار کامل بپوشاند، خیلی نازک نبوده و بدن نما نباشد، از نظر حجم طوری باشد که برجستگی ها و برآمدگی های بدن را بپوشاند، خیلی تنگ و چسبان نباشد و همچنین این لباس مروج فرهنگ ابتذال و یا فرهنگ دشمنان نباشد. یعنی خودتان استقلال داشته باشید.

۱۴. آیا استفاده از چادر براق و رنگارنگ در برابر نامحرم اشکال دارد؟
نه، اشکالی ندارد مگر اینکه به گونه ای باشد که جلب توجه نامحرم کند یا در حدی است که فرد انگشت نما می شود.

۱۵. در استفاده از لباس های تنگ و چسبان چه معیارهایی باید رعایت شود؟
به طورکلی لباس نباید به قدری چسبان باشد که حجم و هندسه ی بدن مشخص شده و یا موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت نما شدن شود.

۱۶. آیا پوشیدن جوراب نازک برای خانم­ ها به طوری که پا در مقابل نامحرم مشخص باشد جایز است؟
از جمله شرایط پوشش و لباس این است که بدن­ نما و نازک نباشد که پوست بدن پیدا باشد. بنابراین پا باید از نگاه نامحرم پوشانده شود، اگر خانمی جوراب نازک بپوشد که پا دیده شود، حجابش کامل نیست و جوراب باید در حدی باشد که پا پیدا نباشد.

۱۷. خانم­ هایی که موی بلند دارند و موی خود را در زیر روسری یا چادر در پشت سرشان می­ بندند به گونه ای که یک برآمدگی زیر روسری یا چادر ایجاد می­ شود، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟
اگر این وضع به گونه­ ای باشد که جلب توجه نامحرم ­کند یا خانم انگشت نما شود و شکل و شمایل خاصی پیدا کند حرام است اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد.

۱۸. پوشیدن کفش­ های پاشنه بلند برای بانوان چه حکمی دارد؟
اگر موجب جلب توجه نامحرم شود یا خانم انگشت­ نما می­شود جایز نیست اما اگر در آن حد نباشد اشکالی ندارد.

۱۹. پوشیدن تی­ ­ های کوتاه برای پسران و مردان به نحوی که بخشی از بدن در معرض دید قرار می­ گیرد چه حکمی دارد؟
به طورکلی اگر انسان لباسی بپوشد که مثلاً کوتاه است یا قسمتی از بدن پیدا است یا شکل و شمایل خاصی دارد و جلب توجه می­ کند و ممکن است انگشت نما شود و مردم بگویند این چه وضعیت و لباسی است، اگر در آن حد باشد حرام است.

۲۰. پوشش دختر در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟
دختری که هنوز عقدش با پسری که به خواستگاری او آمده خوانده نشده -ولو انگشتر هم آورده باشند- بنا بر حکم اولی نامحرم هستند و حدود و ثغور شرعی در رابطه با حجاب، نگاه و حتی صحبت باید رعایت شود، اما یک استثنائی وجود دارد؛ زمانی که خواستگار آمده، همه ی صحبت­ ها شده و توافق صورت گرفته، فقط مانده که پسر نامزدش را خوب ببیند که آیا کاملاً مورد پسند است یا خیر؛ گفته اند یک نگاه به مو و اینها اشکالی ندارد آن هم احتیاط این است که لباس توری داشته باشد و از روی آن ببیند اما این بدان معنا نیست که هر روز خواست صبح و شب راه بیفتد دخترها را ببیند بعد راجع به شرایط صحبت د.

۲۱. آیا دختربچه ها را قبل از رسیدن به سن بلوغ باید م م به رعایت حجاب کرد؟
کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد، ولی از نظر تربیتی اگر در معرض نگاه نامحرم است، باید تا حدودی حجاب را رعایت کند. این کار وظیفه ی پدر و مادر یا س رست کودک است. اما زمانی این کار واجب است که رعایت ن حجاب برای کودک مفسده­ داشته باشد یا در معرض نگاه حرام قرار گیرد یا خوف این باشد که اگر الان حجاب را رعایت نکند در آینده بی­ حجاب بار می­ آید و حجاب را مراعات نمی­ کند؛ در این صورت حجاب لازم است و در غیر این صورت خیر.

۲۲. بعضاً دیده می­­ شود بعضی از فروشگاه­ ها یا شرکت­ ها برای جذب مشتری از دختران و ن کارمند می خواهند نوع خاصی از آرایش و پوشش را داشته باشند که حدود شرعی در آن رعایت نمی­ شود. درآمدی که شرط به دست آمدنش قبول انجام چنین چیزی باشد برای دو طرف کارفرما و کارمند چه حکمی دارد؟
نه کارمند مجاز است اینجا دستور کارفرما را اطاعت کند و حجاب را رعایت نکند یا در مقابل نامحرم با آرایش ظاهر شود، نه کارفرما شرعاً مجاز است و چنین حقی دارد که چنین دستوری دهد؛ اگر هم دستور داد آنها نمی­ توانند اطاعت کنند و لذا اگر اطاعت کرده و حجاب را رعایت ن د یا در مقابل نامحرم با آرایش حاضر شدند، کار حرامی مرتکب شده اند. اما درآمدشان، اگر کاری که انجام می­ دهند و شغلشان خلاف نباشد و کالایی که می­ فروشند فروش آن کالا اشکالی نداشته باشد، درآمد و مزدی که می­ گیرند حلال است. اما اقدام او به آرایش یا اجبار کارمندان به آرایش ، کار خلافی است و شایسته نیست که انسان درآمدی ب کند که در طریق آن، کار حرام مرتکب می شود.

۲۳. دختری در بیرون از منزل چادری است و حجاب کامل دارد اما در داخل منزل و در مقابل نامحرم­ های فامیل لباس هایی می­ پوشد که حجابش کامل نیست یا حجم بدنش مشخص است. حکم این کار چیست و آیا تفاوتی بین نامحرم­ های فامیل و غریبه وجود دارد؟
تفاوتی بین نامحرم­ ها وجود ندارد و نامحرم نامحرم است؛ ممکن است در معا مسائلی وجود داشته باشد؛ مثلاً اینکه یک خانم وقتی شوهر خواهرش به منزلشان می آید، با حفظ حجاب کامل، با او سر یک سفره می­ نشیند و غذا می­ خورد، اما با نامحرم غریبه سر یک سفره نمی نشیند. اما اینکه آیا محرم و نامحرم درجه­ بندی دارد و یکی بیشتر نامحرم است آن یکی کمتر، خیر.

۲۴. پوشش خانم ها در مقابل غیر از همسر چگونه باید باشد؟
قسمت­ های خاص بدن باید پوشیده باشد و نگاه به غیر آن قسمت ها اشکال ندارد. ولی گاهی همان جا هم حکم ثانوی بار می­ شود؛ زمانی که خانمی در معرض نگاه بد محرم خود قرار ­بگیرد یا احتمال ­دهد که محرمش نگاه بد دارد یا برای او تحریک آمیز باشد یا از نظر تربیتی مشکلی وجود داشته باشد باید آن مواضع را هم بپوشاند.

۲۵. مصداق آرایش چیست؟
مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم -افرادی که در محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثلاً کرم ساده و معمولی را ی آرایش نمی­ گوید.

۲۶. منظور از عرف در بحث آرایش و زینت، عرف متشرعین است یا عرف کوچه و خیابان؟
سؤال د این عرف چه انی هستند؟ متدین­ ها هستند یا مردم عادی؟ جواب این است که همه ی مردم هستند، آنهایی که آرایش را تشخیص می­ دهند -ولو متشرع هم نباشند ولی آرایش را می شناسند- اگر بگویند این کار آرایش است، آرایش محسوب شده و در غیر این صورت آرایش نیست.

۲۷. آرایش ن و ظاهر شدن در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر خانمی آرایش داشته باشد، باید آرایشش را از نگاه نامحرم بپوشاند. اگر او آرایش کند به قصد اینکه نامحرم ببیند، این کار حرام است؛ اگر عمداً در نگاه نامحرم چهره ی آرایش شده اش را نپوشاند آن نیز حرام است؛ مواردی هم که در بحث پوشش خانم ها استثنا شده (گردی صورت و دست­ ها تا مچ) در صورتی است که آرایش و زینتی نداشته باشند.

۲۸. کاشت ناخن و مژه ی چه حکمی دارد و تکلیف چنین افرادی نسبت به وضو و غسل چیست؟
اگر این کار در وقت صورت نمی گیرد و شخص می­ داند که برداشتن مانع بعداً مشکل است، بهتر است این کار را نکند. ولی اگر این کار را انجام داده است، حال وقت شده و می­ خواهد بخواند و به وضو یا غسل احتیاج دارد؛ در این وضعیت باید این مانع را برطرف کند، فرقی هم نمی­ کند ناخن کاشته باشد یا مژه ی ، ولو اینکه این برطرف با صرف وقت یا هزینه یا کمک گرفتن از دیگران ممکن بشود، به هر حال باید این مانع را برطرف کند زیرا وجود این مانع نمی گذارد آب به مژه­ های اصلی و پوست برسد.
اما اگر متوجه ­شود وقت دارد می­ گذرد و فرصت برداشتن این مانع نیست یا هزینه ی بسیار بالایی لازم است که الان این هزینه را ندارد یا برداشتنش بسیار دشوار و سخت است و نتواند بردارد، آن وقت تکلیف و وظیفه عوض می­ شود؛ به این معنا که چون مانع وجود دارد باید وضو و غسل جبیره انجام دهد و ش را بخواند.

۲۹. حکم استفاده از لوازم آرایشی و انواع کرم­ ها و لاک چیست و تکلیف وضو و غسل ی که استفاده کرده است چه می­ باشد؟
آراستگی و آرایش برای خانم­ در صورتی که نخواهد در نگاه نامحرم ظاهر شود، برای شوهر یا حضور در مجلس نه­ که هیچ مرد نامحرمی وجود ندارد اشکالی ندارد؛ اما اگر خدای ناکرده این آرایش برای نامحرم باشد یا می­ داند در معرض نگاه نامحرم قرار می­­ گیرد، آرایش برای نامحرم حرام است.
حالا اگر شخص آرایش کرده باشد، تکلیفش برای وضو و غسل چیست؟ اگر آرایش در حدی است که آب به پوست نمی رسد حتماً باید آن را برطرف کند اما اگر وضعیتی دارد که نمی­ تواند آرایش را برطرف کند، مثلاً وقت می­ گذرد یا اینکه اینها الان برطرف نمی­­ شود یا خیلی سخت است و یا موادی لازم دارد که الان در دسترس نیست یا هزینه­ اش را ندارد، در این وضعیت از باب ناچاری تکلیف عوض می­ شود و با همان وضعیت وضو می­ گیرد یا غسل می­ کند و حکم وضو و غسل جبیره را پیدا می کند.

۳۰. استفاده از عطر و ادکلن برای خانم­ ها چه حکمی دارد؟
استفاده از عطر و ادکلن اگر برای شوهر یا حضور در مجلس نه یا در جمع محرم ها باشد اشکالی ندارد اما عطر و ادکلنی که موجب توجه نامحرم شود یا ممکن است نامحرم استشمام ­کند و تحریک شود حرام است.

۳۱. حکم استفاده از لوازم آرایشی که بعضاً مضر هستند چیست؟
اگر ضرر قابل توجه داشته باشند، استفاده از آنها حرام است؛ ممکن است برخی آرایش­ ها سوزش یا درد مختصری داشته باشد ولی ضرر معتنابهی نداشته باشد، که اشکالی ندارد.
به هر حال تشخیص با خود مکلف است یا به تشخیص متخصص اعتماد کنند. ممکن است ی بیماری پوستی داشته باشد و استفاده از یک نوع لوازم آرایش برای او مضر باشد نه برای افراد دیگر که در این صورت استفاده از آن برای او حرام است.

۳۲. تتو ابرو و سایر اعضای بدن چه حکمی دارد و وظیفه ی مکلف نسبت به وضو و غسل چیست؟
تتو اگر برای بدن ضرر قابل توجهی داشته باشد یا تصاویر مستهجن یا مطالب باطلی را بر بدن تتو کنند جایز نیست؛ اما اگر برای بدن ضرری نداشته باشد و مطالبی که نوشته شده، مطالب یا نماهای حرامی نباشد و مفسده­ ی دیگری بر این کار مترتب نشود اصلش اشکالی ندارد؛ اگرچه مستحب و پسندیده هم نیست.
تتو همچنین نسبت به وضو و غسل -آن چیزی که امروزه متداول است در تتو که جوهر زیر پوست می رود- مانع نیست و وضو و غسل فرد اشکالی ندارد.
اما حکم تتو از جهت دیگر این است که اگر خانمی ابرو یا دستش را تتو کرده و آرایش محسوب شود ولو آرایش ثابت، باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

.

۳۳. آیا اپیلاسیون بدن جایز است؟
اپیلاسیون با لحاظ دو شرط جایز است:
اول اینکه این کار ضرری نداشته باشد. اگرچه این برمی­ گردد به تشخیص خود مکلف یا متخصصان؛
دوم اینکه مست م کار حرامی نباشد؛ یعنی نگاه یا لمس حرام در بین نباشد.
اما اگر ضرر داشته باشد یا مست م کار حرامی مثل لمس و نظر حرام باشد جایز نیست.

۳۴. آیا بلند بودن ناخن خانم­ ها جایز است؟ آیا زینت محسوب می­ شود و از نگاه نامحرم باید پوشانده شود؟
بلند بودن ناخن خانم­ ها اشکال ندارد اما به شرط اینکه غیرمتعارف نباشد که انگشت نما شوند؛ به هر حال اگر زینت محسوب شود باید از نگاه نامحرم بپوشانند.

۳۵. حکم پوشش برای ابروی برداشته شده یا رنگ شده ی خانم­ ها چیست؟
اگر در حدی است که عرفاً می­ گویند آرایش یا رنگ کرده و یا ابرو برداشته باید از نگاه نامحرم بپوشاند، اما اگر نه مختصر است که عرفاً نمی­ گویند آرایش کرده، پوشاندنش واجب نیست.

۳۶. حکم استفاده از موی توسط خانم­ ها و نمایش دادن آن به نامحرم چیست؟
اصل استفاده از موی اگر مانع وضو نباشد و مفسده­ نداشته باشد اشکال ندارد اما بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه نامحرم پوشانده شود.

۳۷. حکم تراشیدن ریش یا قسمت­ هایی از گونه یا ریش پروفسوری چیست؟
تراشیدن با تیغ یا وسایل و ماشین­ هایی که مثل آن می­ تراشند بنا بر احتیاط جایز نیست اما اصلاح گونه­ ها و زیر گلو اشکالی ندارد و ریش به اصطلاح پروفسوری بنابر احتیاط جایز نیست.

۳۸. آیا از نظر شرعی فرقی بین آرایش کم و زیاد وجود دارد؟
فرقی بین آرایش کم و زیاد نیست اگر خانم کاری کرده که عرفاً می­ گویند آرایش کرده مثلاً ابروها یا چشم را مداد کشیده یا رژ لب زده است و مقابل نامحرم نپوشانده است حرام است. اما اگر در حدی نیست که عرفاً بگویند آرایش کرده مثلاً کرمی زده و کمی زیباتر شده است پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست.

۳۹. برخی بانوان پلک پایین را با مداد سیاه می­ کنند؛ آیا این کار برای وضو مشکل ایجاد می­ کند؟
اگر جرم داشته باشد در حدی که روی پوست را گرفته و مانع رسیدن آب شود یا در حدی است که شک دارد مانع است یا نه، باید برطرف کند تا مطمئن شود چیزی روی پوست نیست اما اگر صرفاً رنگ است و مانع جرمی نیست اشکالی ندارد.

۴۰. آیا محو لک­ های پوست با کرم­ های آرایشی و حضور با این حد از آرایش در جایی که نامحرم حضور دارد اشکال دارد؟
اگر صرفاً لک­ های صورت را برطرف کند یا کرمی زده و صورتش کمی شفاف شده است یا مثلاً کرم ضدآفتاب یا سفیدکننده زده اما در حدی نیست که بگویند آرایش کرده است، پوشاندنش از نگاه نامحرم واجب نیست اما اگر بیش از این مقدار است که می­ گویند آرایش کرده ولو آرایش کم باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

۴۱. برخی از خانم­ ها خط چشم و خط لب را تتو می­ کنند. آیا پوشاندن صورت با این وضعیت از نگاه نامحرم واجب است؟
به هر حال اگر کاری انجام دهد که بگویند آرایش کرده باید از نگاه نامحرم بپوشاند.

۴۲. اخیراً رایج شده است که برخی پسران و مردان ابرو برمی­ دارند؛ آیا این کار اشکال دارد؟
به طورکلی آرایش نه برای مردان و آرایش مردانه برای ن حرام است. از نظر آن شخصیت و تشخص مردانه برای مردان باید حفظ شود و آن شخصیت نه هم برای ن؛ همچنان که گفته اند لباس خاص خانم ها را آقایان نپوشند و لباس خاص مردان را ن نپوشند مگر برای یک غرض عقلایی مثلاً اجرای یا نمایش.

۴۳. چه زینت ­، آرایش و زیورآلاتی برای مردان حرام است؟
آرایشی که متناسب با مردان باشد، جلف و سبک نباشد که فرد انگشت نما شود، اشکالی ندارد اما اگر مثل برخی که موی سرشان را به گونه ­ای ماشین می کنند که در جامعه انگشت نما می­ شوند و همه نگاه می­ کنند که این چه شکلی است، حرام است.
از نظر زیورآلات طبق حکم کلی استفاده ی طلا برای مردان حرام است؛ حال انگشتر، حلقه یا گردنبند باشد، مربوط به دامادی باشد یا غیر از آن، یک بار بپوشد یا ده بار، کلاً طلا برای مردان حرام است از هر نوعی که باشد؛ چه طلای سفید باشد چه طلای زرد و در هم اگر مرد زیور طلا داشته باشد مثلاً گردنبند، حلقه، انگشتر یا... ش باطل است.
در مورد طلای سفید، اگر چیزی که طلای سفید نامیده می شود همان طلای زرد است که بر اثر مخلوط ماده ای، رنگ آن سفید شده، حرام است ولی اگر عنصر طلا در آن به قدری کم است که عرفاً به آن طلا نمی گویند مانع ندارد و پلاتین نیز اشکال ندارد.

.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.