پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 حقایق جالب در مورد تکنولوژی بیومتریک
اندرو فینبرگ؛ رویکردی ویژه در مطالعات تکنولوژی
درخواست حذف اطلاعات

اندرو فینبرگرویکردی ویژه در مطالعات تکنولوژی

اَندرو فینبرگ؛ رویکردی ویژه در مطالعات تکنولوژی

جلال نبهانی زاده

رابطه بین علم، تکنولوژی و فرهنگ در جامعه مدرن معاصر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به خصوص با پایان دوران جنگ سرد رابطه بین نظام های علمی، تکنولوژیکی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات تکنولوژی، پژوهش درباره چگونگی تاثیرگذاری ارزش های فرهنگی، و اجتماعی بر نوآوری تکنولوژیکی و بررسی نتایج آن است. مطالعات تکنولوژی، با تاکید بیشتر بر زمینه های اجتماعی علم و تکنولوژی، به تاریخ و فلسفه علم و تکنولوژی وابسته است. در این حوزه، پرسش های متعددی مطرح هستند. در سال های اخیر پاسخگویی به برخی از این پرسش ها در میان صاحبنظران چالش برانگیز شده است. در اینکه متخصصان، چگونه باید نسبت به شرح و توضیح ارزی های خود، در رابطه با تکنولوژی های خاص با افکار عمومی ارتباط برقرار کنند و جامعه چگونه استاندارد ریسک ها و ایمنی را بسنجد، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. خصوصا در میان صاحبنظران در پاسخ به این پرسش که چه انی باید در تصمیم گیری های تکنولوژیکی سهیم باشند، نام پروفسور اَندرو فینبرگ بیشتر به چشم می خورد. اَندرو فینبرگ از جمله فیلسوفان معاصری است که به طور ویژه، پژوهش های خود را به مطالعات تکنولوژی اختصاص داده است. تاکید بر دگرگونی تکنولوژی با رویکردی دموکراتیک، بحث اصلی فینبرگ در مطالعات تکنولوژی است. پروفسور اَندرو فینبرگ در سال 1943میلادی متولد شد. وی در سال 1965میلادی لیسانس خود را از جان هاپکینز دریافت کرد و ای خود را با ارایه رساله ای با عنوان «گفت وگوی نظریه و عمل» در سال 1973میلادی دفاع کرد. وی اسبق ای ی سن دیگو از سال 1961میلادی تا سال 2003میلادی بود و در حال حاضر کرسی پژوهشی فلسفه تکنولوژی در کانادا را در اختیار دارد. همچنین او فلسفه تکنولوژی در دانشکده ارتباطات سیمون فریزر در ونکوور کاناداست. فینبرگ با ارایه نظریه ای با عنوان «نظریه انتقادی تکنولوژی» که در کت با همان نام در سال 1991میلادی و در کتاب «دگرگونی تکنولوژی» در سال 2002میلادی مطرح کرد به شهرت رسید. از شناخته شده ترین کتب انتشاریافته وی می توان به کتاب «پرسش از تکنولوژی» (در سال 1999 میلادی) و کتاب «تجدد و تکنولوژی» (در سال 2003 میلادی) اشاره کرد. وی بیش از صد عنوان مقاله و یادداشت پژوهشی و فلسفی در حوزه فلسفه تکنولوژی و در نقد مدرنیته و فیلسوفان معاصر ارایه داده است. او در کتاب اخیرش با نام «اختراع (دوباره ی) اینترنت» با رویکردی عمل گرایانه به مطالعه موردی درباره تکنولوژی اینترنت و دموکراتیک سازی اینترنت پرداخته است. در مقالات تازه انتشاریافته وی، سرشت و روش ارتباط در عصر دیجیتال با شه ا ی انتقادی بررسی می شود. همچنین او از «ده تناقض نمای تکنولوژی» در سمینارها و همایش های بزرگ بین المللی نام برده و در های مشهور اروپا و شرق آسیا سخنرانی کرده است. وی از منتقدان شگردهای ارتباطاتی قرن بیست ویکم نیز هست و البته معتقد است تکنولوژی را می توان تحت سلطه انسان درآورد و به این موضوع امیدوار است. مطالعات فلسفی تکنولوژی در نظر فینبرگ از طریق اتخاذ چهار رویکرد قابل بررسی است. این رویکردها عبارتند از: 1- ساخت گرایی هرمنوتیک، 2- تاریخ گرایی، 3- دموکراسی فنی، 4- فرانظریه تکنولوژی. در ادامه به صورت مختصر به بیان این رویکردها پرداخته می شود.

ساخت گرایی هرمنوتیک
تکنولوژی محصول عقلانیتی منحصربه فرد نیست، بلکه ترکیبی از عوامل فنی و اجتماعی است. مطالعه این عوامل حتما باید روش های تجربی علم اجتماعی را در بر گیرد. علاوه بر این، مطالعات در این زمینه روش های قابل ترجمه از علوم انسانی در معنا اشیای فنی و فعالیت های مشارکتی در این عرصه را نیز در بر می گیرد. چیزی که به عنوان خودرو یا تلویزیون نام گذاری شده، در فرآیندهای اجتماعی که آغازگر تعاریف آن اشیا هستند، معنا می یابد. به عبارت دیگر نقش ویژه ای که اجتماع انسانی به اشیا اعطا می کند به آنها معنا می بخشد. تکنولوژی به خودی خود نمی تواند تعیین کننده برآمد این فرآیندهای اجتماعی پیچیده باشد. یعنی تکنولوژی نمی تواند تعیین کند که از این فرآیندهای اجتماعی ویژه چه چیزی حاصل خواهد شد. در حالی که دیدگاه های متضاد جهان بینی، جایگزین هایی را برای تکنولوژی شکل می دهند، نمی توان نتیجه فهم چگونگی این جهان بینی ها را بدون در نظرگرفتن اشیا در تکنولوژی خاص درک کرد. این مشکلات ادراکی باید به اندازه کافی در مطالعات تکنولوژی در نظر گرفته شوند. فینبرگ در این رابطه تاکید می کند «مطالعات تکنولوژی سهم ویژه ای در علوم انسانی دارد».

تاریخ گرایی
به نظر فینبرگ «اتخاذ رویکرد تاریخ محورانه توماس کوون در تاریخ علم در سال های اخیر برای مطالعات تکنولوژی سودمند بوده است.» به بیان وی به جای توجه به پیشرفت تکنولوژیکی به عنوان دنباله قطعی از تحولات، به ما آموخته شده است تا آن را یک فرآیند محتمل که می تواند در جهات مختلف راهبری شود، در نظر بگیریم. فینبرگ این رویکرد را در موضوعات مختلف و مهم تکنولوژی به کار برده است. فعالیت های او نشان می دهد که چگونه توهم بی طرفی و خودمختاری حرفه های فنی از مسیری که تاریخ شان را می سازد، خود را نمایان می کنند. مطالعات تاریخی نشان می دهد که افکار عمومی اثری عمیق بر روی جهت توسعه فنی خواهد گذاشت. فینبرگ در این رابطه مطالعاتی را انجام داده است. بیان مسایلی متنوع در ارتباط با فرض معارضه بین ایدئولوژی و تکنولوژی نقش تاریخ گرایی را روشن تر خواهد کرد. آنچه فینبرگ از این معارضه دریافته، این است که توسعه فنی از آنچه تاکنون تصور می شد به مراتب انعطاف پذیرتر است و از قابلیت درونی سازی طرح های عمومی در ارزش های حمایتی جامعه برخوردار است.

دموکراسی فنی
جامعه ای فنی به یک فضای عمومی دموکراتیک و حساس به امور فنی نیاز دارد. اما این دشوار است که به بسط دموکراسی به تکنولوژی از طریق روش هایی مانند رای دادن متوسل شد. با وجود چند مورد استثنا، موضوعات فنی برای عموم مردم آنقدر جذ ت ندارند که به صورت معضل مطرح باشند. با این وجود مردم محلی به پیشرفت های فنی که به ایشان مربوط می شود واکنش نشان می دهند. از این رو به جلسات عمومی در حوزه هایی مانند محیط زیست رجوع گسترده ای می شود. فینبرگ در این رابطه بحث های بیشتری را ارایه می دهد و در این رابطه می گوید: «دگرگونی هایی که شاهد ظهور آرام و آهسته آنها در فضای عمومی جامعه هستیم تا حد زیادی به خاطر شکل ناملموس و تکه تکه خود، نادیده گرفته می شوند.»

فرانظریه تکنولوژی
تلاش های بسیاری در فلسفه برای تعریف ماهیت تکنولوژی شده است. تشخیص تفاوت های ویژه تکنولوژی های جدید و تکنولوژی های پیشامدرن مورد توجه فیلسوفان معاصر بوده است. فینبرگ استدلال می کند که این نظریه های متنوع در زمینه تعریف ماهیت تکنولوژی همه جانبه هستند و قادر به درک کامل پیچیدگی عینیت خود نیستند. وی از دو سطح از ابزاری سازی فنی نام می برد و هشت جنبه مختلف این دو سطح را تعریف می کند. در سطح اول تکنولوژی، عینیت های خود را با زمینه ز و دستکاری شان جسمیت می بخشد و در سطح دوم با فراهم شان در ابعاد زیبایی شناختی و اخلاقی باعث می شود دوباره اشیای فنی در زمینه قرار گیرند. در تکنولوژی پیشامدرن این دو سطح فقط به صورت تحلیلی تشخیص داده می شوند؛ اما با توسعه تکنولوژی مدرن به درجه ای از نهادهای جداگانه تبدیل می شوند. انتظام های مختلف و متنوع سطوح و اجزایشان، عقلانیت های مجزا را معرفی می کنند. در این شرایط ممکن است یک نقد سازنده از فرهنگ تکنولوژی در جامعه و به تصور وجود یک جایگزین، تعمیم داده شود. طرح این نظریه، فینبرگ را قادر ساخت تا در ابعاد مهم نظریات شمندانی چون هایدگر، لاتور، بورگمن و دیگران کنکاش کند. اَندرو فینبرگ درباره نقش پژوهش در حوزه تکنولوژی می گوید: «مطالعات علم و تکنولوژی این قابلیت را دارد تا برای توسعه ایده ای مشابه به عقلانیت فنی به کار گرفته شود.» لازم به ذکر است تاکنون تنها چهار مقاله کوتاه از مقالات و کتب متعدد او در مجلات، انتشارات و رو مه ها به زبان فارسی برگردان و منتشر شده است. پژوهشگران رشته های ارتباطات، فلسفه و مدیریت تکنولوژی و سایر علاقه مندان به مباحث مختلف مطالعات تکنولوژی می توانند با توجه به حوزه تخصصی و رویکرد نظریات اَندرو فینبرگ، نسبت به پژوهش درباره آثار ارزشمند وی اقدام کنند.
منابع در دفتر رو مه موجود است

رو مه شرق ، شماره 2020 به تاریخ 30/2/93، صفحه 7 ( شه)مشاهده متن کامل ...
تعریف تکنولوژی
درخواست حذف اطلاعات

تعریف تکنولوژی

باچارچوب های قدیمی نمی توان تکنولوژی را بسط و توسعه داد و بدون بسط و تکامل تکنولوژی، نمی توان توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکل داد. تکنولوژی چارچوب های خاص خودش را می خواهد تا بتواند امر توسعه را تحقق بخشد، توان و قدرت تکنولوژی یک جامعه به وجوه و ابعاد چهارگانه آن، که برآیند آنان سطح تکنولوژی جامعه را تعیین می کنند بستگی دارد. این چهار وجه عبارتند از:
۱- کمیت و کیفیت ماشین آلات و ابزار.
۲- مهارت ها و توانایی های انسانی.
۳- اطلاعات و دانش فنی.
۴- سازماندهی و مدیریت.
چگونگی ارتباط، هماهنگی و توازن و رشد مستمر این چهار جنبه است که می تواند، توانائی تکنولوژیکی یک کشور را بالا برده و موجبات رشد و توسعه پایدار یک کشور را فراهم سازد.

نقش تکنولوژی در توسعه
کار در مرور تاریخی خود در اهمیت نقش تکنولوژی چنین می گوید:
“تمدن چین که تمدن باستانی، وسیع و انعطاف پذیر بود، چند اختراع بزرگ به جهان عرضه کرد که می توان از اختراع کاغذ و باروت نام برد، با این وجود علی رغم نبوغ آشکار یکایک مخترعان چینی، دستاورد کلی این اختراعات برای جامعه چین نومیدکننده بود، زیرا این فنون نتوانست بر موانعی غلبه کند که جامعه ایستا در آن بسر می برد. زیرا قدرت اختراع از هدف اصلیش که برآوردن و ساختن خواست ها و نیازها بود، دور شده بود و ظاهراً در عوض کوشش فراوانی در راهی صرف شده است که می توان آن را اختراع برای سرگرمی نامید. یعنی ساختن وسایل سرگرم کننده ای مانند بادپرک و بازی های معمایی. در مورد چین بنا به حدس و گمان می توان بر این فرض بود که انحراف از مسیر و سرانجام سترون شدن انگیزه خلاق، ناشی از ارزش هائی بود که حکومت و دیوان سالاری قدرتمند آن کشور القا می کرد، یعنی نتیجه احترام کمی بود که چین به انگیزه های سودطلب می گذاشت و به سبب فقدان انگیزه واقعی فعالیت اقتصادی بود. تجارب می گوید علم و فن برای اینکه شکوفا شوند به چندین رکن عالی رقیب نیاز دارند. یکی از این عوامل آمادگی برای تقلید است که بطور کلی برای اشاعه ابداع و برای پیشرفت فنون لازم است. با تقلید ، گونه برداشتن و اقتباس است که طبقه ای از فن ورزان می تواند بوجود آید و در اصل از چنین طبقه ای است که می توان انتظار پدیدارشدن طبقه ابداع گران را داشت. “از این رو نخستین سؤالی که درباره هر ابداع باید پرسید، این نیست که ابداع گر آن کیست؟ بلکه این است که کاربرد آن چگونه رواج یافته است؟” تمدن های ی و شرقی در رابطه با اروپا بسیار ابداع گر بودند و لیکن نتوانستند آن را کاربردی کنند. به گفته فرانسیس بیکن، اختراع ها کم و بیش در دو مقوله متفاوت قرار می گیرند. دسته ای که فقط در صورتی عملی می شوند که دانش مناسب آنان بوجود آمده باشد. او این دسته را، اختراع های مبتنی بر علم نامید و دسته ای دیگر از اختراعات که مستقل از شناخت علمی است و می تواند در هر زمان از تاریخ تمدن به وجود آیند، او این دسته از اختراع ها را تجربی نامید. اگر بتوان گفت که انقلاب صنعتی از یک صنعت بخصوص آغاز شده است، این صنعت بیشتر پارچه بافی بوده تا صنعت نیرو یا معدن و انقلاب پارچه بافی در اصل مبتنی بر ابداع های تجربی بوده است. ممکن است علم در اختراع ماشین آلات پارچه بافی دخیل نبوده اما در حل مشکلات مربوط به “نیرو” نقش مهمی داشته (انرژی برای ماشین ها).
نوآوری تکنولوژیک اشکال مختلفی دارد. ابداع ها چه تجربی و چه عملی بیش از سده ۱۷ از راه تقلید و اقتباس اشاعه می ‎یافت، اما پیشرفت از راه بقای اصلح تثبیت می شد. اما تکنولوژی اکنون به مجموعه ای پیچیده اما آگاهانه و هدایت شده تبدیل شده است که مصداق آن پژوهش علمی، تخصص مدیریت و توانایی های علمی و ابداعی است و به نظر می رسد که قدرت های تکنولوژیکی حد و حصر نداشته باشند”. (۱)
یکی از درس ‎های مسلم تاریخ این است که برتری بازرگانی و پیروزی های نظامی غالباً از آنِ ملت هایی بوده است که منابع کمتری برخوردار بوده اند. هاف تامس می گوید: در بررسی‎های کلی، این نتیجه حاصل می شود که کشورها به دلیل داشتن آهن یا انرژی یا فولاد یا مواد کانی … به درجه توسعه یافتگی نرسیده اند. بلکه بر اثر “تکنولوژی” توانستند به مدارج پیشرفت نائل شوند. (۲)
صنعتی شدن بخشی از فرآیند بی انتهای توسعه است، مرحله اول آن از نیمه دوم قرن ۱۸ در انگلستان و با به کارگیری روش های جدید ریسندگی و ت دن پنبه همراه با تخصصی تر شدن روزافزون تولید که به سرعت بهره وری کار را افزایش داد، شروع شده و در مرحله دوم که بین سالهای ۱۹۱۳-۱۸۷۰ صورت گرفت، همراه بود با توسعه علوم و گسترش همه جانبه آن، که دستاوردهای آن در خدمت صنعت و توانایی های تکنولوژیکی قرار گرفت، به زندگی تکاملی خود، ادامه داده و پس از جنگ دوم جهانی دوره ای تازه از گسترش تولید و تجارت را که در تاریخ جهان بی سابقه بوده ورق زده است. در مرحله پس از جنگ دوم جهانی این فرآیند بیشتر مبتنی بر درک و جذب نوآوری ها و ابداعات شکل گرفته است و در عصر حاضر، جهان در آستانه سومین مرحله انقلاب صنعتی عصر اطلاعات، کامپیوتر، … قرار گرفته است.
کشورهای توسعه یافته کنونی طی دوره ای کمتر از سه قرن با حرکتی تدریجی و تکاملی و از طریق علل و عوامل زیر توانسته اند از آغاز فرآیند صنعتی شدن خود، نتایج سودمند و قطعی کنش متقابل تغییرات تکنولوژیک، تقسیم کار ملی و بین المللی و تحولات تجارت جهانی را در چارچوب تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی خود تجربه کنند:
۱- پیوند مستمر و ارتباط منطقی بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی با علوم و صنایع از گذرگاه تکنولوژی.
۲- تجربه روند تکاملی در کم و کیف واحدهای صنعتی از شکل خانوادگی به پیشه وری، کارگاه های کوچک به کارخانجات بزرگ و در نهایت به فراملیتی ها.
۳- بهره جویی از ساده ترین اشکال سرمایه گذاری و انباشت سرمایه.
۴- گردآوری نتایج تجربیات، انتخاب و ایجاد سیستم های اطلاعات علمی، فنی و تکنولوژیکی و به هنگام و نگهداری و امکان دسترسی سریع به این دانش فنی.
۵- وجود تقاضاهای مؤثر و انعطاف پذیر.
این فرآیند در کشورهای توسعه نیافته بدین صورت ورق نخورده است و این کشورها تاکنون یا نتوانسته اند فضا و شرایط لازم را فراهم سازند و یا اگر اقداماتی صورت گرفته باشد با تأخیر زمانی بسیار طولانی دو الی سه قرن به جریان صنعتی شدن پیوستند و یا می خواهند به آن پیوندند. تاریخ صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته عمدتاً به دوره ی پس از جنگ جهانی دوم خلاصه شده و در این دوره برای اجازه یافتن به جریان صنعتی چند عارضه عمده فرا راه آنان قرار داشته است:
الف: امکان ناپذیری تجربه الگوهای رشد صنعتی کشورهای توسعه یافته به دلیل فقدان پیش نیازهای لازم و متفاوت بودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع.
ب: تحولات و تغییرات کمی و کیفی و شتاب انگیز تکنولوژی که منجر به عمیق شدن شکاف صنعتی بین جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته شده است.
ج: به لحاظ ارتقای کیفی و کمی سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی و تکنولوژی در جهان توسعه یافته و عدم توسعه این متغیرها در جهان توسعه نیافته ها، امروزه وابستگی این جوامع از هر نظر عمیق ‎تر شده است تا بدان حد که جوامع توسعه نیافته امروزی، بدون اجازه از آنان، تا حد گسترده ای نمی توانند کاری به پیش ببرند.
د: ناپایداری تجارت بین المللی و منافع و مصالح کشورهای توسعه یافته باعث شده است که جوامع توسعه نیافته یا نتوانند کاری را به پیش ببرند و یا اگر اقداماتی در راستای صنعتی شدن خود برداشته باشند، مانند انتخاب استراتژی های خاص صنعتی، و یا استراتژی جایگزینی واردات کالاهای صنعتی، و یا استراتژی توسعه صادرات، از هر نظر، به خاطر این ناپایداری، این اقدامات مورد تهدید قرار می گیرند. در این سو، می توان از بحران بدهی ها، رکود اقتصاد جهانی، موج جدید حمایت گرایی در اقتصادهای پیشرفته، کاهش مستمر قیمت کالاهای اولیه و افزایش مستمر قیمت کالاهای نهایی و … نام برد که هر کدام شوک های تعیین کننده ای برای نابود و ضربه زدن جدی به اقدامات صنعتی شدن جوامع توسعه نیافته بوده است.
و عوارض متعدد دیگر …
در این فضا و جغرافیاست که بدبینی های جدی پیش روی الگوها و مدل های رشد و توسعه جوامع توسعه نیافته بروز کرده و می کند. مسائل مبتلا به کشورهای توسعه نیافته علاوه بر مسائل ساختاری درونی آنان که عمیق، جدی و تاریخی است و در متغیرهایی مانند انفجار جمعیت، بیکاری فزاینده، عدم توانایی در توسعه سرمایه انسانی و توسعه ظرفیت های تکنولوژی، فروپاشی ساختارهای طبیعی و سنتی گذشته بدون جایگزین مناسب، دوگانگی و چندگانگی … نمود دارد، با مسائل بیرونی آنان نیز گره خورده و می خورد. مسائلی که از تجدید ساختار اقتصاد جهانی، محدودیت استفاده از امکانات مالی، تداوم وخامت رابطه مبادله بین کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته، تغییرات سریع تکنولوژی و شوک های خارجی ناشی از آن، بازارهای جهانی و الگوهای مسلط بر آنان، معضلات حضور در تقسیم کار جهانی … بروز کرده و تقریباً نقش نظاره گری و تسلیم پذیری را برای جوامع توسعه نیافته پدید آورده است. و این سئوال امروزه مطرح است که آیا جوامع توسعه نیافته، فرصت لازم برای حفظ دست آوردهای کنونی خود را خواهند داشت، چه رسد به تسریع رشد و اعتلای سطح آن؟
با توجه به چنین محدودیت هایی است که جوامع توسعه نیافته نخواهند توانست بر ساختارهای کهن و سست، ناپایدار و غیربالنده داخلی تکیه کنند و تکیه گاهی بر پویایی های خارج از اقتصاد ملی خود، داشته باشند، پویایی هایی که از هر نظر با شرایط زمانی و مکانی آنان بیگانه است. اگر پویایی هایی نیز مشاهده شود، بر اثر اعمال سیاست های حمایت از محصولات داخلی، از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی کشورهای توسعه نیافته، افق روشنی پیدا نکرده و استفاده از تکنولوژی های جدید که متکی بر دانش میکروالکترونیک است در جهت از بین بردن مزیت های نسبی تولیدکنندگان کشورهای توسعه نیافته حرکت کرده و می کند. بدهی های فراوان کشورهای توسعه نیافته و نقش سازمان های بین المللی مالی و اعتباری بر محدودیت های صنعتی شدن این جوامع افزوده است. این فرآیند خشن و ظالمانه اقتصاد بین المللی به معنی مقابله با تلاش های صادراتی نیست، بلکه تلاشی است برای شناخت این مسئله که افزایش صادرات به نحوی روزافزون پرهزینه تر و پیچیده تر شده و پیگیری استراتژی های درون نگر مبتنی بر توسعه تکنولوژی داخلی و در بلندمدت دستی به خوداتکایی در علوم و تکنولوژی ممکن است امکان بالقوه بیشتری را برای صادرات ارائه کند، آرتور لوئیس برنده ی جایزه نوبل برای ساختارهایی با چنین ویژگی این پیام را داشته و در نهایت می گوید:
“… بطور خلاصه در قرن ۱۹ تجارت بین المللی به عنوان موتور رشد درآمد ملی محسوب می شد. اما این نقش مناسبی نبود. موتور رشد می بایستی تغییرات تکنولوژیکی باشد و تجارت بین الملل می بایستی مانند روغن چرخ دنده های موتور و نه بعنوان بنزین موتور، مورد استفاده قرار گیرد.
راه گذر برای تحولات تکنولوژیک، انقلاب کشاورزی و صنعتی است که هر دو متقابلاً وابسته به یکدیگرند. تجارت بین المللی نمی تواند جایگزین تحولات تکنولوژیک شود و آنهایی که امید اصلی خود را به آن بسته اند، محکوم به یأس و ش ت خواهند بود.
مهمترین عامل در برنامه توسعه اقتصادی این است که بخش مواد غذایی متحول شود و مازاد محصولات کشاورزی، ایجاد شده تا جامعه شهری را تغذیه نموده و در نتیجه پایه های داخلی جهت گسترش صنایع و خدمات مدرن ایجاد نماید. با انجام این تحولات داخلی نظام جدید اقتصادی بین المللی پی ریزی خواهد شد”. (۳)
این دو فرآیند، پویایی و ایستایی تکنولوژیکی در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، باعث شده است که عظمت و سترگی کشورهای ، ژاپن و آلمان مدیون پیشرفت شگرف تکنولوژی و رشد صنعتی شتابان آنان شده و امروزه در عصر دانایی، میزان برخورداری از ظرفیت ها و توان های تکنولوژیکی است که سلسله مراتب اقتدار جهانی و تقسیم کار بین المللی را تعیین می کند و هر کشوری که خواهان پله ای بالاتر در این نردبان ترقی است ناچار و ناگزیر به پیمودن و ب این ظرفیت های فکری و ابزاری است.

معنی و مفهوم تکنولوژی
تکنولوژی از دو واژه یونانی techne به معنی فن و هنر و logy به معنای استفاده از عقل در به کارگیری و شناخت است، از این رو تکنولوژی در فارسی “فن شناسی” یا “فن شناخت” ترجمه شده است.
از دیدگاه اقتصاددانان معمولاً تکنولوژی دانشی است که در امر تولید، تجاری و توزیع کالاها و خدمات به کار می رود و وسیله ای است جهت ارتقای توانایی های فیزیکی و فکری انسان و ابزاری است برای تبدیل منابع ساده به منابع و کالاهای پیچیده. از این رو، تکنولوژی دانش فنی است که می تواند هم به یک محصول ختم شده، چون مانند یک کالا یا ماشین آلات و هم تبدیل به یک فرآیند شود از اینرو تکنولوژی می تواند دو درجه داشته باشد تکنولوژی محصول و تکنولوژی فرآیندها.
تکنولوژی شامل دانش کاربردی قابل اعمال در تمام زمینه های “ساخت” (۴) “استفاده ” (۵) و “انجام دادن” (۶) کار می باشد. بنابراین تکنولوژی به مثابه یک کالاست که موضوع ید، فروش و اجاره واقع می شود، ولیکن این کالا با سایر کالاهای دیگر و کالای متعارف کمتر شبیه است، زیرا برای هر کالا یک قیمت وجود دارد، ولیکن تکنولوژی برای هر یداری، قیمت متفاوتی دارد.
تعاریف مختلفی از تکنولوژی شده است، ولیکن هنوز تعریف همه جانبه و دقیقی که مورد اتفاق همگان باشد، از آن به دست داده نشده است، چرا که این کالا هر روز و هر لحظه از خود یک چهره و یک ماهیت نشان می دهد، در ذیل به بعضی از این تعاریف اشاره خواهد شد:
۱- تعریف ساده از تکنولوژی این است که تکنولوژی، مجموعه ای از علوم و فنون برای نیل به یک محصول تولیدی یا خدماتی است.
۲- تکنولوژی ارتباط شعور انسانی به ابزار و آگاهی در کاربرد و کنترل آن است.
۳- تکنولوژی، عقلی است که به جهان و تکامل آن حاکم است. (۷)
۴- تکنولوژی، مهارت دانش و روشن ساختن و به کارگرفتن و انجام دادن چیزهاست، این تعریف در وسیع ترین معنای آن شامل همه فعالیت هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می کند.
۵- تکنولوژی ابزاری است برای تبدیل منابع طبیعی به کالاهای قابل استفاده.
۶- تکنولوژی منبعی است برای افزایش ثروت.
۷- تکنولوژی عاملی است، برای ایجاد تغییرات اجتماعی.
۸- تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای از فراگردهای فیزیکی روش ها، فنون و ابزار و تجهیزات که با آنها محصولی ساخته می شود و یا خدماتی عرضه می گردد.
۹- تکنولوژی عبارت است از مهارت ها، دانش ها و شیوه های لازم برای تهیه و تولید کالاها و عرضه خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد.
۱۰- تکنولوژی یعنی فوت و فن انجام کارهای تولیدی و خدماتی بنابراین بیشتر، مربوط به بخش اطلاعات است تا ماشین آلات.
۱۱- تکنولوژی یعنی داشن مربوط به طراحی و طرز کار، طرز ساخت، طرز تعمیر و طرز نگهداری و استفاده از وسایل و ابزار و ماشین آلات.
۱۲- تکنولوژی عموماً ترکیبی است از نرم افزار و سخت افزار که سهم نسبی هریک از دامنه وسیعی برخوردار است. سخت افزار آن در برگیرنده نوع محصول نهایی از قبیل اتومبیل، کامپیوتر، … و نوع ابزار، وسیله ی تولید است از قبیل ابزارآلاتی که برای تولید محصول نهایی به کار می روند. جنبه نرم افزار آن دربرگیرنده، “دانش فنی” (۸) از قبیل به کارگیری روش ها و تکنیک ها و “مهارت های کاربردی” (۹) از قبیل مهارت تجربه و آگاهی است.
۱۳- تکنولوژی باید بر سه قاعده استوار باشد. (۱۰)
الف- قاعده دانش علمی
ب- قاعده توان مدیریت
ج- قاعده بازاری
۱۴- لغت نامه و بستر (۱۱) تکنولوژی را به دانش علمی یا کاربردی (۱۲) تعریف کرده است.
۱۵- تکنولوژی، “فن شناخت” است و ساده ترین تعریف آن دانش کاربردی و یا استفاده از یافته های علمی و پژوهشی برای دستی به کاربردهای فنی است. به همین دلیل دربرگیرنده ی دانش ها، تجربه ها، مهارت ها و اطلاعات است.
۱۶- تکنولوژی، از یک سو مجموعه ای از ماشین و ابزار است و از سوی دیگر مجموعه ای از فرآیندها، روش ها، دانش ساخت نصب و راه اندازی، بهره گیری، نگهداری، تعمیر، اصلاح، خلق و مدیریت ماشین آلات و ابزار فنی است. بنابراین تکنولوژی، عین صنعت نیست، بلکه پایه و قاعده ی صنعت است، صنعتی که بدون اهتمام کافی در ب و جذب تکنولوژی مربوطه ایجاد شود، بی پایه و بی قاعده خواهد بود که نمی تواند به حیات تکامل بخش، ادامه دهد.
۱۷- تکنولوژی جزو معارف و دانش بشری است و ب و جذب مؤثر آن وقتی عملی است که جامعه در ب علم و دانش و کاربردهای آن توانمند باشد.
۱۸- تکنولوژی حاصل تشریک مساعی علمی و تبلور تجارب فنی انسان ها، خود پدیده ای است علمی و به ناچار باید با برخوردهای علمی نیز با آن مواجه شود.
۱۹- تکنولوژی، شکل و محتوای زندگی روزمره جوامع انسانی را مشخص می کند، وسایل و ابزار کار، حمل و نقل، درمان، جنگ و دفاع، زراعت و فراغت همگی نتایج و ثمرات تکنولوژی آن جامعه است.
از دیدگاه یک اقتصاددان با نگرش د، تکنولوژی یک عامل تولید در تابع تولید است. تابع تولید در اقتصاد د با عامل کار و سرمایه و یا هر دو عامل تعریف می شود. در این صورت تغییرات تولید از دو طریق قابل مطالعه است:
الف- از طریق تغییر ترکیبات مقدار عوامل (تولید کار و سرمایه …) در این صورت جانشین پذیری عوامل مطرح خواهد بود.
ب- از طریق تحولات و اکتشافات جدید که منحنی تولید را تغییر داده و در نتیجه مقدار تولید تغییر پیدا می کند. در این صورت اثر تکنولوژی مطرح است. و در سطح کلان می توان گفت تکنولوژی، کاربرد سیستماتیک دانش علمی و دانش منظم برای امور عملی زندگی بشر از طریق سازمان ها و سیستم های منظم است که شامل مردم، سازمان ها، اشیاء و ماشین آلات می شود. (۱۳)
برای اینکه کشورهای توسعه نیافته، از فقر خود را رها سازند و به دنیای بهتر قدم بگذارند، باید صنعتی شوند و برای صنعتی شدن باید تکنولوژی داشته باشند. برای این تکنولوژی، انتقال تکنولوژی کافی نیست، زیرا تکنولوژی شیئی نیست که بتوان آن را انتقال داد، بلکه تکنولوژی نوعی “معرفت و شناخت” است که باید آن را آموخت و راه ب این شناخت، علم و پژوهش و خلاقیت است. بدون توسل به روش های علمی و بدون اشاعه ی روح علمی در جامعه نمی توان فراگرد صنعتی شدن را، درون زا کرد و تکنولوژی را جذب کرد. از سوی دیگر تا این فراگرد، درون زا و بومی نشود، جامعه ی توسعه نیافته همچنان به خارج وابسته خواهد بود.
تعاریف فوق، اگرچه در عبارت با یکدیگر فرق می کنند ولی در مفهوم تقریباً ی انند و بنابراین نباید از تعاریف بالا استنباط های مختلفی داشت، بلکه از این تعاریف می توان چنین برداشت کرد که تکنولوژی در کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرد، جامعه و جهان دخ داشته و هیچ بخشی از جامعه نیست که تکنولوژی در آن راه نیافته باشد.
از تعمق در تعاریف فوق می توان این تلفیق را از مفهوم تکنولوژی حاصل کرد که تکنولوژی دربرگیرنده دانش ها، مهارت ها و روش های ساخت کارآمدتر و کاربرد آن در تولیدات اقتصادی و اجتماعی (۱۴) است. ولیکن باید این مطلب را درنظر داشت که تکنولوژی در عصر ما، موضوعی است که دامنه ی آن بسیار گسترده شده است و هرچه می گذرد بر وسعت آن، چه در عرصه ی نظری و چه در عرصه عملی افزوده می شود. به تعبیر یکی از صاحب نظران (۱۵) تکنولوژی، دریایی است که:
۱- یک ساحل آن علم.
۲- یک ساحل آن فکر و شه.
۳- ساحل دیگرش انسان و محیط زیست.
۴- سواحل دیگر آن صنعت و اقتصاد و سایر جنبه های زندگی است.
در این فرآیند، علم، روشی است برای تحصیل شناخت و گسترش افق های انسانی.
در حالی که تکنولوژی ابزاری است برای دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختن جامعه ای پایدار و قوی. در این فرآیند علم، رس تلاش برای شناختن قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی و یافتن حقیقت را، در دست دارد، امّا تکنولوژی رس به کارگیری مستقیم اصول و قوانین علمی در زندگی بشر و یا فراگرد تولید را عهده دار است. رس علم، “شناخت چرا” و وظیفه ی تکنولوژی “شناخت چگونگی” است. امروزه علم و دانش با تکنولوژی، به نحو غیرقابل تفکیکی درآمیخته اند و نقش راهنما را در توسعه و فراگردهای جدید اقتصادی عهده دار گردیده اند. این امتزاج علم و تکنولوژی موجبات پیشرفت های حیرت آوری در هر دو زمینه علم و تکنولوژی را نیز فراهم ساخته است.
رس علم و تکنولوژی در اقتصاد همانا دستی به توسعه بهینه ی همه نوع منابع است. برای دستی این هدف، علم زمینه ی تلاش برای گسترش اطلاعات را فراهم می سازد، که این اطلاعات و دانش، ابزاری برای تکنولوژی است تا بتواند چگونگی رفتن و چگونگی شدن را مقدور سازد. در این فرآیند دانش علمی، بطور کلی پیرو نشر گسترده بوده و مرز نمی شناسد. اما تکنولوژی، کالای قابل مبادله ای است که عنصر مالکیت و قیمت در آن مطرح است. در حالی که فعالیت های علمی را معمولاً بر اساس ارزش ماهوی و ذاتی آن ارزی می کنند تکنولوژی را با توجه به کمک های آن به اه مورد نظر اقتصادی و اجتماعی یک کشور، اندازه گیری می نمایند.
تکنولوژی دانشی است که جنبه کاربردی دارد و حاصل این کاربرد می تواند یک نوع کالا، روش یا فرآیند باشد. بر این مبنا می توان گفت، تکنولوژی هم جنبه سخت افزاری دارد و هم نرم افزاری، زیرا تمام روش ها، فراگردها، دانش فنی و سخت افزاری را دربرمی گیرد. در این معنا تکنولوژی نه محدود به علم است و نه محدود به صنعت. هرچند با هر دو پیوند نزدیک دارد. تکنولوژی به علم متکی است زیرا بدون یافته ی علمی نمی تواند موجودیت یابد، این یافته ها در مؤسسات تحقیق و توسعه r&d جنبه کاربردی پیدا کرده و به کالا، روش یا فرآیند تبدیل می شوند.
تکنولوژی پدیده ای است ساخته ی دست بشر و از دو رکن اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. سخت افزار عبارت است از هرگونه وسیله و ابزار مادی و نرم افزار عبارت است از داشتن شیوه انجام کار یا فوت و فن به کارگیری ابزارها. هر تکنولوژی به درجات گوناگون، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است. نیرومندترین عامل تحول در یک جامعه تکنولوژی است و پیشرفت آن فرایندی پیوسته و مداوم است. و از آنجا که تکنولوژی هسته اصلی مجموعه نظام توسعه است تغییرات آن به همه ارکان و اجزای جامعه اثر می گذارد و با تغیر شکل مداوم خود، جامعه را نیز پیوسته تغییر می دهد. (۱۶)

عوامل تعیین کننده سطح تکنولوژی
سازمان یونسکو، معارف و دانش بشری را به سه گروه تقسیم کرده است: (۱۷)
– گروه اول دربرگیرنده دانش فرهنگی (ادبیات، مذهب، فلسفه، تاریخ …).
– گروه دوم دانش علمی (فیزیک، شیمی، ریاضی، طبیعی، پزشکی، کشاورزی …).
– گروه سوم دربرگیرنده مجموعه دانش ها و مهارت های تکنیکی و صنعتی است که شامل ی تولید کالا و عرضه خدمات می‎شود.
تحقق توسعه همه جانبه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در هر کشور نیاز به ترکیبی مناسب از سه گروه فوق دارد و فقدان یا کمبود هریک می تواند مانعی برای توسعه همه جانبه باشد.
تعیین شاخص تکنولوژی و یا تعیین سطح تکنولوژی در یک کشور در گرو عوامل ذیل است:
– سطح سواد (کمی و کیفی) جمعیت کشور (درصد باسوادان …)
– سطح بودجه تحقیقاتی کشور (درصد بودجه تحقیقاتی به درآمد ملی …)
– سهم ارزش افزوده صنایع سنگین که عمدتاً تولیدکننده کالاهای سرمایه ای هستند به ارزش افزوده کل صنایع.
– سطح آموزش عالی کشور برحسب تعداد دانشجویان آموزش عالی به کل جمعیت
– سطح علمی کشور تعداد پژوهشگران در هر ده هزار نفر از جمعیت کشور.
در واقع عوامل فوق مولّد اطلاعات تکنولوژیکی، تحقیق و توسعه، طراحی و ی، ساخت ماشین آلات، احداث تأسیسات صنعتی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری مورد نیاز تکنولوژی اند.

سیر تکامل تکنولوژی
رابطه ی بین تکنولوژی و فراگرد تغییرات اجتماعی، علی رغم اینکه بسیار پیچیده اند ولی در عین حال، مکمل یکدیگرند. استفاده از تکنولوژی، تکامل جوامع بشری از بدوی، به در حال توسعه، و توسعه یافته را امکان پذیر ساخته است. از دیدگاه تاریخی فعالیت های بشر، تغییرات کاملاً مشخصی را؛ از وابستگی به طبیعت تا وابستگی به تکنولوژی، شاهد بوده است. در این فرآیند و در قرون اولیه در واکنش به تغییرات تدریجی جوامع، پیشرفت های تکنولوژی به کندی صورت می گرفت. از ویژگی های بارز تحولات این دوران، ساخت استفاده از ابزارهای مختلف فیزیکی برای تقویت نیروی فکری و عضلانی است. تکنولوژی از طریق توسعه توانایی های جسمی و روحی فردی و گروهی پیشرفت های بشر را از مرحله تکامل صرفاً زیست شناختی [بیولوژیکی] به مرحله تکامل فکری امکان پذیر ساخته است و در جریان این سیر تکاملی، تکنولوژی نیز خود از این قاعده مستثنی نبوده و از سیر تکاملی برخوردار است و هنوز هم خواهد بود. هر تکنولوژی مانند هر تولید و محصول دیگر عمری معین دارد که روند حیات آن را می توان بدین گونه نمودار ساخت.
تکنولوژی، پدیده ای است پویا که بعد از آنکه خلق شد وارد بازار می شود و به سرعت مراحل رشد خود را طی کرده تا آنکه به دوران بلوغ خود برسد. در این دوران تغییرات پیش برنده ای در تکنولوژی دیده نشده و دوران افول و زوال آن با ورود تکنولوژی های کارآتر، مناسبتر، جدیدتر … به بازار به سر آمده و در نهایت دیر یا زود از مدار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خارج می شود. در مرحله ۱، متقدمین تکنولوژی (۱۸) قرار دارند در حالی که در مرحله ی دوم متأ ین تکنولوژی (۱۹) و در مرحله ی سوم مقلدین (۲۰) قرار خواهند گرفت.
امروزه رشد شتابان تکنولوژی به گونه ای است که دیگر نمی توان خود را به راحتی با آن تطبیق داد. به بیان دیگر امروزه تکنولوژی سریعتر از نیازها و سریعتر از توان انطباق ها، در حال رشد و توسعه است. این شکاف بین رشد تکنولوژی و توان های جوامع بشری برای جذب آن، باعث بروز بحران های فرهنگی و اجتماعی شده است، بطوری که از نظر گروهی این مسائل، از جدی ترین مسائل عصر حاضر است.
کشورهای تولیدکننده تکنولوژی معمولاً تولیدات خود را در مرحله رشد و بلوغ صادر می کنند. ممکن است کشورهای توسعه یافته، در مرحله ی افول، تکنولوژی خود را به کشورهای توسعه نیافته، صادر کنند و خود درصدد تولید تکنولوژی جدید و کارآمدتر و یا وارد آن برآیند. در زمانی که تکنولوژی به مرحله ی بلوغ خود می رسد ارزش افزوده آن کم است. از این رو کشورهای توسعه یافته درصدد دستی به تکنولوژی هایی هستند، که ارزش افزوده بالاتری برای آنان خلق کند.
هر موقع یک تکنولوژی جدید خلق شود معمولاً در هنگام ورود به بازار یا مرحله ی رشد، از سوی سایر کشورهای توسعه یافته کپی برداری می شود و آنان خود به تولید یا ید آن اقدام می کنند. در زمانی که این تکنولوژی در کشور مبدأ مراحل رشد خود را طی می کند، این گروه کشورها اقدام به معرفی آن می کنند. به دلیل توانایی های علمی و فنی و زیرساختی، مرحله معرفی تکنولوژی در این کشورها کوتاه بوده و سریعاً وارد مرحله رشد می شوند و حتی ممکن است مراحل بلوغ تکنولوژی در کشور مبدأ صورت نگرفته و سایر کشورها به این کار مبادرت ورزند.
معمولاً کشورهای توسعه نیافته در مرحله بعد از رشد تکنولوژی، واردکننده آن می باشند. اینکه در مرحله رشد یا بلوغ یا افول تکنولوژی نسبت به وارد آن اقدام شود بستگی زیادی به مراحل توسعه، توانایی های علمی و فنی، توانایی های اقتصادی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی، این جوامع دارد و کشورهای توسعه یافته که مبتکر تکنولوژی می باشند در مراحل بلوغ به تدریج از تولید آن کاسته و برای اینکه حداکثر سود را از تکنولوژی تولیدشده ببرند، تکنولوژی را به صورت حق امتیاز و یا فروش ماشین آلات و دانش فنی و یا سرمایه گذاری مشترک به کشورهای توسعه نیافته انتقال می دهند. دریافت کنندگان این تکنولوژی کشورهایی هستند که یا مواد اولیه لازم برای تولید و یا نیروی کار ارزان و یا بازار مناسبی برای آن دارند. از این رو هنگامی که تولید کالاهای مزبور در کشورهای توسعه یافته سیر نزولی را طی می کند و ارزش افزوده قابل توجهی ندارد، تولید این کالا در کشورهای توسعه نیافته مطرح می شود و ممکن است به مرحله رشد برسد، اما رشدی کوتاه مدت و کم فایده.
تکنولوژی به علت اتکا به یافته های علمی در آن دسته از کشورهای توسعه نیافته می تواند ساخته و خلق شود که زیرساخت های علمی پیشرفته ای دارند و نهادهای پژوهشی فعالی، دائماً سیل دانش جدید را به سوی آن جامعه روان سازد و مراکز پژوهش و توسعه r&d کارآ، این دانش ها را به تکنولوژی مورد نیاز جامعه تبدیل کند. کشورهایی که فاقد چنین توانایی هایی هستند، به اجبار روی به کشورهای خالق تکنولوژی می آورند، در این صورت کشورهای خالق تکنولوژی بر بازارهای این کشورها بطور طبیعی چیرگی پیدا خواهند کرد. در این بازار، تکنولوژی هایی وجود دارند و عرضه می شوند که به مرحله ی بلوغ و افول رسیده باشند و نکته ی مهم اینکه دستی به آنها از سوی کشورهای توسعه نیافته برای توسعه یافته ها، تهدیدی محسوب نشود.
جنبه بسیار مهم تکنولوژی، صرفنظر از کاربرد آن در تولیدات صنعتی و کشاورزی که قابلیت تولیدی و رقابتی محصولات هر دو بخش را افزایش می دهد، صادراتی بودن است که جنبه ی ذاتی تکنولوژی است و این مزیت از دانش نهفته در تکنولوژی یعنی “دانش فنی” (۲۱) و “مهارت های کاربردی” (۲۲) حاصل می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی پیشرفته، امروزه به عنوان کالای صادراتی درآمده است و از این رو دارندگان تکنولوژی های پیشرفته به شدت از دستاوردهای خود در این زمینه حراست و مراقبت می کنند و به شیوه ها و طرق مختلف سعی در انحصاری بودن آن داشته و دارند و یا خواهند داشت.
پیشرفت های تکنولوژیک و رابطه ی دارندگان آن با آنهایی که بدان دسترسی ندارند. باعث شده است که هر روز تقسیم کار جهانی تحت تأثیر قرار گرفته و بطور مداوم و مستمر ساختارها و فرآیندهای صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی تغییر یابد و میدان رقابت و مبارزه طلبی را تنگتر سازد. در این پهنه، کشورهایی که از این متاع برخوردارند، به اصطلاح دست بالا می گیرند و آنهای که فاقد آنند هر روز عرصه ها را بر خود بسته تر و خود را در بند مدارهای اقتصاد کشورهای پیشرفته تر از خود می بینند. چگونگی کیفیت این سلطه و زیرسلطه بودن، بستگی به چگونگی سطح تکنولوژی که هریک از آن برخوردارند، دارد. “سطح تکنولوژی” می تواند به گونه ی زیر تقسیم بندی شود:

۰ – سطح سفر: بی اطلاعی و عدم شناخت از تکنولوژی

۱- سطح یک: شناخت از وجود و چگونگی کاربرد آن در کشور دارنده آن.
الف- مرحله اول: شناخت از وجود عملکرد کلی.
ب- مرحله دوم: شناخت از چگونگی کاربرد.

۲- سطح دوم: شناخت از راهبری و مدیریت و بهره برداری (operation).
الف- مرحله اول: شناخت از راهبری.
ب- مرحله دوم: شناخت از مدیریت تولید و بهره برداری از یک مجموعه.

۳- سطح سوم: شناخت از نگهداری و تعمیر.
الف- مرحله اول: نگهداری.
ب- مرحله دوم: سرویس ادواری.
ج- مرحله سوم: تعمیرات.
د- مرحله چهارم: مدیریت تعمیرات.
هـ- مرحله پنجم: مدیریت تولید و تعمیر.

۴- سطح چهارم: شناخت از روش مونتاژ.
الف- مرحله اول: مونتاژ قطعات نیمه منفصله (semi-knoked-down) (skd).
ب- مرحله دوم: مونتاژ قطعات منفصله (completed-knocked-down)(ckd).
ج- مرحله سوم: تولید با مجوز قطعات.

۵- سطح پنجم: شناخت از روش های تکرار و کپی سازی (copying).
الف- مرحله اول: کپی از قطعات.
ب- مرحله دوم: کپی از مجموعه ها.
ج- مرحله سوم: کپی از ماشین آلات.

۶- سطح ششم: شناخت از روش های اقتباس.
الف- مرحله اول: اقتباس (imitation).
ب- مرحله دوم: تطابق (adaption).

۷- سطح هفتم: شناخت از طراحی.
الف- مرحله اول: اصلاح (modification).
ب- مرحله دوم: طراحی (design).
ج- مرحله سوم: توسعه (development).
د- مرحله چهارم: نوآوری (innovation).

۸- سطح هشتم: شناخت از تحقیقات صنعتی و کاربردی.

۹- سطح نهم: شناخت از تحقیقات پایه ای و علمی.

۱۰- سطح دهم: تلفیق و هماهنگی موزون و منسجم دستاوردهای نه گانه فوق.
چگونگی کمیت و کیفیت سطح بالای ابعاد دهگانه ی فوق است که کشوری را در رده ی بالای نردبان ترقی بشری، و سطح پائین آن کشوری را در مرحله ی عقب افتادگی و وابستگی قرار می دهد.

انواع تکنولوژی
انواع تکنولوژی از لحاظ، اص آفرینش، ترکیب، نوآوری و از لحاظ کالا و تولید بدین شرح است:
۱- تکنولوژی از لحاظ اص آفرینش در هر زمان به دو نوع تقسیم می شود:
الف: تکنولوژی وارداتی سازگار شده، که به صورت ماشین آلات، دانش فنی و احیاناً همراه با تکنسین ها از یک کشور پیشرفته وارد می شود و به صورت کارخانه یا کارگاه یا سیستم مستقر می شود.
ب: تکنولوژی ملی یا درون زا که به صورت یک آفرینش جدید و بر اساس مطالعه در روش های سنتی و پژوهش و یا اختراع ماشین آلات و ابزار مربوط، در داخل کشور شکل می گیرد.
۲- تکنولوژی از نظر ترکیب نیز به دو نوع تقسیم می شود:
الف: سخت افزار که عبارت از مواد و ماشین آلات دانش فنی و روش استفاده از آن است.
ب: نرم افزار که عبارت است از مدیریت استعدادها و مهارت …
۳- تکنولوژی از نظر نوآوری ممکن است دوگونه باشد:
الف: تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه کاملاً جدید مانند تکنولوژی برق پس از کشف جرقه مغناطیس برق، که قبل از آن وجود نداشت.
ب: تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه قدیمی ولیکن با روش مدرن مانند تکنولوژی پختن نان به روش ماشینی
۴- تکنولوژی از لحاظ کالا و تولید نیز به دوگونه تقسیم می شود:
الف: تکنولوژی مصرفی که به شکل موجود در راستای رفع نیازها از آن بهره گیری می شود.
ب: تکنولوژی تولیدی که به تولید تکنولوژی های دیگر، اعم از مصرفی و تولیدی منجر می شود.مشاهده متن کامل ...
تکنولوژی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

تعریف تکنولوژی

باچارچوب های قدیمی نمی توان تکنولوژی را بسط و توسعه داد و بدون بسط و تکامل تکنولوژی، نمی توان توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شکل داد. تکنولوژی چارچوب های خاص خودش را می خواهد تا بتواند امر توسعه را تحقق بخشد، توان و قدرت تکنولوژی یک جامعه به وجوه و ابعاد چهارگانه آن، که برآیند آنان سطح تکنولوژی جامعه را تعیین می کنند بستگی دارد. این چهار وجه عبارتند از:
۱- کمیت و کیفیت ماشین آلات و ابزار.
۲- مهارت ها و توانایی های انسانی.
۳- اطلاعات و دانش فنی.
۴- سازماندهی و مدیریت.
چگونگی ارتباط، هماهنگی و توازن و رشد مستمر این چهار جنبه است که می تواند، توانائی تکنولوژیکی یک کشور را بالا برده و موجبات رشد و توسعه پایدار یک کشور را فراهم سازد.

نقش تکنولوژی در توسعه
کار در مرور تاریخی خود در اهمیت نقش تکنولوژی چنین می گوید:
“تمدن چین که تمدن باستانی، وسیع و انعطاف پذیر بود، چند اختراع بزرگ به جهان عرضه کرد که می توان از اختراع کاغذ و باروت نام برد، با این وجود علی رغم نبوغ آشکار یکایک مخترعان چینی، دستاورد کلی این اختراعات برای جامعه چین نومیدکننده بود، زیرا این فنون نتوانست بر موانعی غلبه کند که جامعه ایستا در آن بسر می برد. زیرا قدرت اختراع از هدف اصلیش که برآوردن و ساختن خواست ها و نیازها بود، دور شده بود و ظاهراً در عوض کوشش فراوانی در راهی صرف شده است که می توان آن را اختراع برای سرگرمی نامید. یعنی ساختن وسایل سرگرم کننده ای مانند بادپرک و بازی های معمایی. در مورد چین بنا به حدس و گمان می توان بر این فرض بود که انحراف از مسیر و سرانجام سترون شدن انگیزه خلاق، ناشی از ارزش هائی بود که حکومت و دیوان سالاری قدرتمند آن کشور القا می کرد، یعنی نتیجه احترام کمی بود که چین به انگیزه های سودطلب می گذاشت و به سبب فقدان انگیزه واقعی فعالیت اقتصادی بود. تجارب می گوید علم و فن برای اینکه شکوفا شوند به چندین رکن عالی رقیب نیاز دارند. یکی از این عوامل آمادگی برای تقلید است که بطور کلی برای اشاعه ابداع و برای پیشرفت فنون لازم است. با تقلید ، گونه برداشتن و اقتباس است که طبقه ای از فن ورزان می تواند بوجود آید و در اصل از چنین طبقه ای است که می توان انتظار پدیدارشدن طبقه ابداع گران را داشت. “از این رو نخستین سؤالی که درباره هر ابداع باید پرسید، این نیست که ابداع گر آن کیست؟ بلکه این است که کاربرد آن چگونه رواج یافته است؟” تمدن های ی و شرقی در رابطه با اروپا بسیار ابداع گر بودند و لیکن نتوانستند آن را کاربردی کنند. به گفته فرانسیس بیکن، اختراع ها کم و بیش در دو مقوله متفاوت قرار می گیرند. دسته ای که فقط در صورتی عملی می شوند که دانش مناسب آنان بوجود آمده باشد. او این دسته را، اختراع های مبتنی بر علم نامید و دسته ای دیگر از اختراعات که مستقل از شناخت علمی است و می تواند در هر زمان از تاریخ تمدن به وجود آیند، او این دسته از اختراع ها را تجربی نامید. اگر بتوان گفت که انقلاب صنعتی از یک صنعت بخصوص آغاز شده است، این صنعت بیشتر پارچه بافی بوده تا صنعت نیرو یا معدن و انقلاب پارچه بافی در اصل مبتنی بر ابداع های تجربی بوده است. ممکن است علم در اختراع ماشین آلات پارچه بافی دخیل نبوده اما در حل مشکلات مربوط به “نیرو” نقش مهمی داشته (انرژی برای ماشین ها).
نوآوری تکنولوژیک اشکال مختلفی دارد. ابداع ها چه تجربی و چه عملی بیش از سده ۱۷ از راه تقلید و اقتباس اشاعه می ‎یافت، اما پیشرفت از راه بقای اصلح تثبیت می شد. اما تکنولوژی اکنون به مجموعه ای پیچیده اما آگاهانه و هدایت شده تبدیل شده است که مصداق آن پژوهش علمی، تخصص مدیریت و توانایی های علمی و ابداعی است و به نظر می رسد که قدرت های تکنولوژیکی حد و حصر نداشته باشند”. (۱)
یکی از درس ‎های مسلم تاریخ این است که برتری بازرگانی و پیروزی های نظامی غالباً از آنِ ملت هایی بوده است که منابع کمتری برخوردار بوده اند. هاف تامس می گوید: در بررسی‎های کلی، این نتیجه حاصل می شود که کشورها به دلیل داشتن آهن یا انرژی یا فولاد یا مواد کانی … به درجه توسعه یافتگی نرسیده اند. بلکه بر اثر “تکنولوژی” توانستند به مدارج پیشرفت نائل شوند. (۲)
صنعتی شدن بخشی از فرآیند بی انتهای توسعه است، مرحله اول آن از نیمه دوم قرن ۱۸ در انگلستان و با به کارگیری روش های جدید ریسندگی و ت دن پنبه همراه با تخصصی تر شدن روزافزون تولید که به سرعت بهره وری کار را افزایش داد، شروع شده و در مرحله دوم که بین سالهای ۱۹۱۳-۱۸۷۰ صورت گرفت، همراه بود با توسعه علوم و گسترش همه جانبه آن، که دستاوردهای آن در خدمت صنعت و توانایی های تکنولوژیکی قرار گرفت، به زندگی تکاملی خود، ادامه داده و پس از جنگ دوم جهانی دوره ای تازه از گسترش تولید و تجارت را که در تاریخ جهان بی سابقه بوده ورق زده است. در مرحله پس از جنگ دوم جهانی این فرآیند بیشتر مبتنی بر درک و جذب نوآوری ها و ابداعات شکل گرفته است و در عصر حاضر، جهان در آستانه سومین مرحله انقلاب صنعتی عصر اطلاعات، کامپیوتر، … قرار گرفته است.
کشورهای توسعه یافته کنونی طی دوره ای کمتر از سه قرن با حرکتی تدریجی و تکاملی و از طریق علل و عوامل زیر توانسته اند از آغاز فرآیند صنعتی شدن خود، نتایج سودمند و قطعی کنش متقابل تغییرات تکنولوژیک، تقسیم کار ملی و بین المللی و تحولات تجارت جهانی را در چارچوب تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی خود تجربه کنند:
۱- پیوند مستمر و ارتباط منطقی بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی با علوم و صنایع از گذرگاه تکنولوژی.
۲- تجربه روند تکاملی در کم و کیف واحدهای صنعتی از شکل خانوادگی به پیشه وری، کارگاه های کوچک به کارخانجات بزرگ و در نهایت به فراملیتی ها.
۳- بهره جویی از ساده ترین اشکال سرمایه گذاری و انباشت سرمایه.
۴- گردآوری نتایج تجربیات، انتخاب و ایجاد سیستم های اطلاعات علمی، فنی و تکنولوژیکی و به هنگام و نگهداری و امکان دسترسی سریع به این دانش فنی.
۵- وجود تقاضاهای مؤثر و انعطاف پذیر.
این فرآیند در کشورهای توسعه نیافته بدین صورت ورق نخورده است و این کشورها تاکنون یا نتوانسته اند فضا و شرایط لازم را فراهم سازند و یا اگر اقداماتی صورت گرفته باشد با تأخیر زمانی بسیار طولانی دو الی سه قرن به جریان صنعتی شدن پیوستند و یا می خواهند به آن پیوندند. تاریخ صنعتی شدن کشورهای توسعه نیافته عمدتاً به دوره ی پس از جنگ جهانی دوم خلاصه شده و در این دوره برای اجازه یافتن به جریان صنعتی چند عارضه عمده فرا راه آنان قرار داشته است:
الف: امکان ناپذیری تجربه الگوهای رشد صنعتی کشورهای توسعه یافته به دلیل فقدان پیش نیازهای لازم و متفاوت بودن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع.
ب: تحولات و تغییرات کمی و کیفی و شتاب انگیز تکنولوژی که منجر به عمیق شدن شکاف صنعتی بین جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته شده است.
ج: به لحاظ ارتقای کیفی و کمی سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی و تکنولوژی در جهان توسعه یافته و عدم توسعه این متغیرها در جهان توسعه نیافته ها، امروزه وابستگی این جوامع از هر نظر عمیق ‎تر شده است تا بدان حد که جوامع توسعه نیافته امروزی، بدون اجازه از آنان، تا حد گسترده ای نمی توانند کاری به پیش ببرند.
د: ناپایداری تجارت بین المللی و منافع و مصالح کشورهای توسعه یافته باعث شده است که جوامع توسعه نیافته یا نتوانند کاری را به پیش ببرند و یا اگر اقداماتی در راستای صنعتی شدن خود برداشته باشند، مانند انتخاب استراتژی های خاص صنعتی، و یا استراتژی جایگزینی واردات کالاهای صنعتی، و یا استراتژی توسعه صادرات، از هر نظر، به خاطر این ناپایداری، این اقدامات مورد تهدید قرار می گیرند. در این سو، می توان از بحران بدهی ها، رکود اقتصاد جهانی، موج جدید حمایت گرایی در اقتصادهای پیشرفته، کاهش مستمر قیمت کالاهای اولیه و افزایش مستمر قیمت کالاهای نهایی و … نام برد که هر کدام شوک های تعیین کننده ای برای نابود و ضربه زدن جدی به اقدامات صنعتی شدن جوامع توسعه نیافته بوده است.
و عوارض متعدد دیگر …
در این فضا و جغرافیاست که بدبینی های جدی پیش روی الگوها و مدل های رشد و توسعه جوامع توسعه نیافته بروز کرده و می کند. مسائل مبتلا به کشورهای توسعه نیافته علاوه بر مسائل ساختاری درونی آنان که عمیق، جدی و تاریخی است و در متغیرهایی مانند انفجار جمعیت، بیکاری فزاینده، عدم توانایی در توسعه سرمایه انسانی و توسعه ظرفیت های تکنولوژی، فروپاشی ساختارهای طبیعی و سنتی گذشته بدون جایگزین مناسب، دوگانگی و چندگانگی … نمود دارد، با مسائل بیرونی آنان نیز گره خورده و می خورد. مسائلی که از تجدید ساختار اقتصاد جهانی، محدودیت استفاده از امکانات مالی، تداوم وخامت رابطه مبادله بین کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته، تغییرات سریع تکنولوژی و شوک های خارجی ناشی از آن، بازارهای جهانی و الگوهای مسلط بر آنان، معضلات حضور در تقسیم کار جهانی … بروز کرده و تقریباً نقش نظاره گری و تسلیم پذیری را برای جوامع توسعه نیافته پدید آورده است. و این سئوال امروزه مطرح است که آیا جوامع توسعه نیافته، فرصت لازم برای حفظ دست آوردهای کنونی خود را خواهند داشت، چه رسد به تسریع رشد و اعتلای سطح آن؟
با توجه به چنین محدودیت هایی است که جوامع توسعه نیافته نخواهند توانست بر ساختارهای کهن و سست، ناپایدار و غیربالنده داخلی تکیه کنند و تکیه گاهی بر پویایی های خارج از اقتصاد ملی خود، داشته باشند، پویایی هایی که از هر نظر با شرایط زمانی و مکانی آنان بیگانه است. اگر پویایی هایی نیز مشاهده شود، بر اثر اعمال سیاست های حمایت از محصولات داخلی، از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی کشورهای توسعه نیافته، افق روشنی پیدا نکرده و استفاده از تکنولوژی های جدید که متکی بر دانش میکروالکترونیک است در جهت از بین بردن مزیت های نسبی تولیدکنندگان کشورهای توسعه نیافته حرکت کرده و می کند. بدهی های فراوان کشورهای توسعه نیافته و نقش سازمان های بین المللی مالی و اعتباری بر محدودیت های صنعتی شدن این جوامع افزوده است. این فرآیند خشن و ظالمانه اقتصاد بین المللی به معنی مقابله با تلاش های صادراتی نیست، بلکه تلاشی است برای شناخت این مسئله که افزایش صادرات به نحوی روزافزون پرهزینه تر و پیچیده تر شده و پیگیری استراتژی های درون نگر مبتنی بر توسعه تکنولوژی داخلی و در بلندمدت دستی به خوداتکایی در علوم و تکنولوژی ممکن است امکان بالقوه بیشتری را برای صادرات ارائه کند، آرتور لوئیس برنده ی جایزه نوبل برای ساختارهایی با چنین ویژگی این پیام را داشته و در نهایت می گوید:
“… بطور خلاصه در قرن ۱۹ تجارت بین المللی به عنوان موتور رشد درآمد ملی محسوب می شد. اما این نقش مناسبی نبود. موتور رشد می بایستی تغییرات تکنولوژیکی باشد و تجارت بین الملل می بایستی مانند روغن چرخ دنده های موتور و نه بعنوان بنزین موتور، مورد استفاده قرار گیرد.
راه گذر برای تحولات تکنولوژیک، انقلاب کشاورزی و صنعتی است که هر دو متقابلاً وابسته به یکدیگرند. تجارت بین المللی نمی تواند جایگزین تحولات تکنولوژیک شود و آنهایی که امید اصلی خود را به آن بسته اند، محکوم به یأس و ش ت خواهند بود.
مهمترین عامل در برنامه توسعه اقتصادی این است که بخش مواد غذایی متحول شود و مازاد محصولات کشاورزی، ایجاد شده تا جامعه شهری را تغذیه نموده و در نتیجه پایه های داخلی جهت گسترش صنایع و خدمات مدرن ایجاد نماید. با انجام این تحولات داخلی نظام جدید اقتصادی بین المللی پی ریزی خواهد شد”. (۳)
این دو فرآیند، پویایی و ایستایی تکنولوژیکی در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته، باعث شده است که عظمت و سترگی کشورهای ، ژاپن و آلمان مدیون پیشرفت شگرف تکنولوژی و رشد صنعتی شتابان آنان شده و امروزه در عصر دانایی، میزان برخورداری از ظرفیت ها و توان های تکنولوژیکی است که سلسله مراتب اقتدار جهانی و تقسیم کار بین المللی را تعیین می کند و هر کشوری که خواهان پله ای بالاتر در این نردبان ترقی است ناچار و ناگزیر به پیمودن و ب این ظرفیت های فکری و ابزاری است.

معنی و مفهوم تکنولوژی
تکنولوژی از دو واژه یونانی techne به معنی فن و هنر و logy به معنای استفاده از عقل در به کارگیری و شناخت است، از این رو تکنولوژی در فارسی “فن شناسی” یا “فن شناخت” ترجمه شده است.
از دیدگاه اقتصاددانان معمولاً تکنولوژی دانشی است که در امر تولید، تجاری و توزیع کالاها و خدمات به کار می رود و وسیله ای است جهت ارتقای توانایی های فیزیکی و فکری انسان و ابزاری است برای تبدیل منابع ساده به منابع و کالاهای پیچیده. از این رو، تکنولوژی دانش فنی است که می تواند هم به یک محصول ختم شده، چون مانند یک کالا یا ماشین آلات و هم تبدیل به یک فرآیند شود از اینرو تکنولوژی می تواند دو درجه داشته باشد تکنولوژی محصول و تکنولوژی فرآیندها.
تکنولوژی شامل دانش کاربردی قابل اعمال در تمام زمینه های “ساخت” (۴) “استفاده ” (۵) و “انجام دادن” (۶) کار می باشد. بنابراین تکنولوژی به مثابه یک کالاست که موضوع ید، فروش و اجاره واقع می شود، ولیکن این کالا با سایر کالاهای دیگر و کالای متعارف کمتر شبیه است، زیرا برای هر کالا یک قیمت وجود دارد، ولیکن تکنولوژی برای هر یداری، قیمت متفاوتی دارد.
تعاریف مختلفی از تکنولوژی شده است، ولیکن هنوز تعریف همه جانبه و دقیقی که مورد اتفاق همگان باشد، از آن به دست داده نشده است، چرا که این کالا هر روز و هر لحظه از خود یک چهره و یک ماهیت نشان می دهد، در ذیل به بعضی از این تعاریف اشاره خواهد شد:
۱- تعریف ساده از تکنولوژی این است که تکنولوژی، مجموعه ای از علوم و فنون برای نیل به یک محصول تولیدی یا خدماتی است.
۲- تکنولوژی ارتباط شعور انسانی به ابزار و آگاهی در کاربرد و کنترل آن است.
۳- تکنولوژی، عقلی است که به جهان و تکامل آن حاکم است. (۷)
۴- تکنولوژی، مهارت دانش و روشن ساختن و به کارگرفتن و انجام دادن چیزهاست، این تعریف در وسیع ترین معنای آن شامل همه فعالیت هایی است که با تولید و توزیع اجتماعی ارتباط پیدا می کند.
۵- تکنولوژی ابزاری است برای تبدیل منابع طبیعی به کالاهای قابل استفاده.
۶- تکنولوژی منبعی است برای افزایش ثروت.
۷- تکنولوژی عاملی است، برای ایجاد تغییرات اجتماعی.
۸- تکنولوژی عبارت است از مجموعه ای از فراگردهای فیزیکی روش ها، فنون و ابزار و تجهیزات که با آنها محصولی ساخته می شود و یا خدماتی عرضه می گردد.
۹- تکنولوژی عبارت است از مهارت ها، دانش ها و شیوه های لازم برای تهیه و تولید کالاها و عرضه خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد.
۱۰- تکنولوژی یعنی فوت و فن انجام کارهای تولیدی و خدماتی بنابراین بیشتر، مربوط به بخش اطلاعات است تا ماشین آلات.
۱۱- تکنولوژی یعنی داشن مربوط به طراحی و طرز کار، طرز ساخت، طرز تعمیر و طرز نگهداری و استفاده از وسایل و ابزار و ماشین آلات.
۱۲- تکنولوژی عموماً ترکیبی است از نرم افزار و سخت افزار که سهم نسبی هریک از دامنه وسیعی برخوردار است. سخت افزار آن در برگیرنده نوع محصول نهایی از قبیل اتومبیل، کامپیوتر، … و نوع ابزار، وسیله ی تولید است از قبیل ابزارآلاتی که برای تولید محصول نهایی به کار می روند. جنبه نرم افزار آن دربرگیرنده، “دانش فنی” (۸) از قبیل به کارگیری روش ها و تکنیک ها و “مهارت های کاربردی” (۹) از قبیل مهارت تجربه و آگاهی است.
۱۳- تکنولوژی باید بر سه قاعده استوار باشد. (۱۰)
الف- قاعده دانش علمی
ب- قاعده توان مدیریت
ج- قاعده بازاری
۱۴- لغت نامه و بستر (۱۱) تکنولوژی را به دانش علمی یا کاربردی (۱۲) تعریف کرده است.
۱۵- تکنولوژی، “فن شناخت” است و ساده ترین تعریف آن دانش کاربردی و یا استفاده از یافته های علمی و پژوهشی برای دستی به کاربردهای فنی است. به همین دلیل دربرگیرنده ی دانش ها، تجربه ها، مهارت ها و اطلاعات است.
۱۶- تکنولوژی، از یک سو مجموعه ای از ماشین و ابزار است و از سوی دیگر مجموعه ای از فرآیندها، روش ها، دانش ساخت نصب و راه اندازی، بهره گیری، نگهداری، تعمیر، اصلاح، خلق و مدیریت ماشین آلات و ابزار فنی است. بنابراین تکنولوژی، عین صنعت نیست، بلکه پایه و قاعده ی صنعت است، صنعتی که بدون اهتمام کافی در ب و جذب تکنولوژی مربوطه ایجاد شود، بی پایه و بی قاعده خواهد بود که نمی تواند به حیات تکامل بخش، ادامه دهد.
۱۷- تکنولوژی جزو معارف و دانش بشری است و ب و جذب مؤثر آن وقتی عملی است که جامعه در ب علم و دانش و کاربردهای آن توانمند باشد.
۱۸- تکنولوژی حاصل تشریک مساعی علمی و تبلور تجارب فنی انسان ها، خود پدیده ای است علمی و به ناچار باید با برخوردهای علمی نیز با آن مواجه شود.
۱۹- تکنولوژی، شکل و محتوای زندگی روزمره جوامع انسانی را مشخص می کند، وسایل و ابزار کار، حمل و نقل، درمان، جنگ و دفاع، زراعت و فراغت همگی نتایج و ثمرات تکنولوژی آن جامعه است.
از دیدگاه یک اقتصاددان با نگرش د، تکنولوژی یک عامل تولید در تابع تولید است. تابع تولید در اقتصاد د با عامل کار و سرمایه و یا هر دو عامل تعریف می شود. در این صورت تغییرات تولید از دو طریق قابل مطالعه است:
الف- از طریق تغییر ترکیبات مقدار عوامل (تولید کار و سرمایه …) در این صورت جانشین پذیری عوامل مطرح خواهد بود.
ب- از طریق تحولات و اکتشافات جدید که منحنی تولید را تغییر داده و در نتیجه مقدار تولید تغییر پیدا می کند. در این صورت اثر تکنولوژی مطرح است. و در سطح کلان می توان گفت تکنولوژی، کاربرد سیستماتیک دانش علمی و دانش منظم برای امور عملی زندگی بشر از طریق سازمان ها و سیستم های منظم است که شامل مردم، سازمان ها، اشیاء و ماشین آلات می شود. (۱۳)
برای اینکه کشورهای توسعه نیافته، از فقر خود را رها سازند و به دنیای بهتر قدم بگذارند، باید صنعتی شوند و برای صنعتی شدن باید تکنولوژی داشته باشند. برای این تکنولوژی، انتقال تکنولوژی کافی نیست، زیرا تکنولوژی شیئی نیست که بتوان آن را انتقال داد، بلکه تکنولوژی نوعی “معرفت و شناخت” است که باید آن را آموخت و راه ب این شناخت، علم و پژوهش و خلاقیت است. بدون توسل به روش های علمی و بدون اشاعه ی روح علمی در جامعه نمی توان فراگرد صنعتی شدن را، درون زا کرد و تکنولوژی را جذب کرد. از سوی دیگر تا این فراگرد، درون زا و بومی نشود، جامعه ی توسعه نیافته همچنان به خارج وابسته خواهد بود.
تعاریف فوق، اگرچه در عبارت با یکدیگر فرق می کنند ولی در مفهوم تقریباً ی انند و بنابراین نباید از تعاریف بالا استنباط های مختلفی داشت، بلکه از این تعاریف می توان چنین برداشت کرد که تکنولوژی در کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرد، جامعه و جهان دخ داشته و هیچ بخشی از جامعه نیست که تکنولوژی در آن راه نیافته باشد.
از تعمق در تعاریف فوق می توان این تلفیق را از مفهوم تکنولوژی حاصل کرد که تکنولوژی دربرگیرنده دانش ها، مهارت ها و روش های ساخت کارآمدتر و کاربرد آن در تولیدات اقتصادی و اجتماعی (۱۴) است. ولیکن باید این مطلب را درنظر داشت که تکنولوژی در عصر ما، موضوعی است که دامنه ی آن بسیار گسترده شده است و هرچه می گذرد بر وسعت آن، چه در عرصه ی نظری و چه در عرصه عملی افزوده می شود. به تعبیر یکی از صاحب نظران (۱۵) تکنولوژی، دریایی است که:
۱- یک ساحل آن علم.
۲- یک ساحل آن فکر و شه.
۳- ساحل دیگرش انسان و محیط زیست.
۴- سواحل دیگر آن صنعت و اقتصاد و سایر جنبه های زندگی است.
در این فرآیند، علم، روشی است برای تحصیل شناخت و گسترش افق های انسانی.
در حالی که تکنولوژی ابزاری است برای دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختن جامعه ای پایدار و قوی. در این فرآیند علم، رس تلاش برای شناختن قوانین حاکم بر پدیده های طبیعی و یافتن حقیقت را، در دست دارد، امّا تکنولوژی رس به کارگیری مستقیم اصول و قوانین علمی در زندگی بشر و یا فراگرد تولید را عهده دار است. رس علم، “شناخت چرا” و وظیفه ی تکنولوژی “شناخت چگونگی” است. امروزه علم و دانش با تکنولوژی، به نحو غیرقابل تفکیکی درآمیخته اند و نقش راهنما را در توسعه و فراگردهای جدید اقتصادی عهده دار گردیده اند. این امتزاج علم و تکنولوژی موجبات پیشرفت های حیرت آوری در هر دو زمینه علم و تکنولوژی را نیز فراهم ساخته است.
رس علم و تکنولوژی در اقتصاد همانا دستی به توسعه بهینه ی همه نوع منابع است. برای دستی این هدف، علم زمینه ی تلاش برای گسترش اطلاعات را فراهم می سازد، که این اطلاعات و دانش، ابزاری برای تکنولوژی است تا بتواند چگونگی رفتن و چگونگی شدن را مقدور سازد. در این فرآیند دانش علمی، بطور کلی پیرو نشر گسترده بوده و مرز نمی شناسد. اما تکنولوژی، کالای قابل مبادله ای است که عنصر مالکیت و قیمت در آن مطرح است. در حالی که فعالیت های علمی را معمولاً بر اساس ارزش ماهوی و ذاتی آن ارزی می کنند تکنولوژی را با توجه به کمک های آن به اه مورد نظر اقتصادی و اجتماعی یک کشور، اندازه گیری می نمایند.
تکنولوژی دانشی است که جنبه کاربردی دارد و حاصل این کاربرد می تواند یک نوع کالا، روش یا فرآیند باشد. بر این مبنا می توان گفت، تکنولوژی هم جنبه سخت افزاری دارد و هم نرم افزاری، زیرا تمام روش ها، فراگردها، دانش فنی و سخت افزاری را دربرمی گیرد. در این معنا تکنولوژی نه محدود به علم است و نه محدود به صنعت. هرچند با هر دو پیوند نزدیک دارد. تکنولوژی به علم متکی است زیرا بدون یافته ی علمی نمی تواند موجودیت یابد، این یافته ها در مؤسسات تحقیق و توسعه r&d جنبه کاربردی پیدا کرده و به کالا، روش یا فرآیند تبدیل می شوند.
تکنولوژی پدیده ای است ساخته ی دست بشر و از دو رکن اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. سخت افزار عبارت است از هرگونه وسیله و ابزار مادی و نرم افزار عبارت است از داشتن شیوه انجام کار یا فوت و فن به کارگیری ابزارها. هر تکنولوژی به درجات گوناگون، ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است. نیرومندترین عامل تحول در یک جامعه تکنولوژی است و پیشرفت آن فرایندی پیوسته و مداوم است. و از آنجا که تکنولوژی هسته اصلی مجموعه نظام توسعه است تغییرات آن به همه ارکان و اجزای جامعه اثر می گذارد و با تغیر شکل مداوم خود، جامعه را نیز پیوسته تغییر می دهد. (۱۶)

عوامل تعیین کننده سطح تکنولوژی
سازمان یونسکو، معارف و دانش بشری را به سه گروه تقسیم کرده است: (۱۷)
– گروه اول دربرگیرنده دانش فرهنگی (ادبیات، مذهب، فلسفه، تاریخ …).
– گروه دوم دانش علمی (فیزیک، شیمی، ریاضی، طبیعی، پزشکی، کشاورزی …).
– گروه سوم دربرگیرنده مجموعه دانش ها و مهارت های تکنیکی و صنعتی است که شامل ی تولید کالا و عرضه خدمات می‎شود.
تحقق توسعه همه جانبه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در هر کشور نیاز به ترکیبی مناسب از سه گروه فوق دارد و فقدان یا کمبود هریک می تواند مانعی برای توسعه همه جانبه باشد.
تعیین شاخص تکنولوژی و یا تعیین سطح تکنولوژی در یک کشور در گرو عوامل ذیل است:
– سطح سواد (کمی و کیفی) جمعیت کشور (درصد باسوادان …)
– سطح بودجه تحقیقاتی کشور (درصد بودجه تحقیقاتی به درآمد ملی …)
– سهم ارزش افزوده صنایع سنگین که عمدتاً تولیدکننده کالاهای سرمایه ای هستند به ارزش افزوده کل صنایع.
– سطح آموزش عالی کشور برحسب تعداد دانشجویان آموزش عالی به کل جمعیت
– سطح علمی کشور تعداد پژوهشگران در هر ده هزار نفر از جمعیت کشور.
در واقع عوامل فوق مولّد اطلاعات تکنولوژیکی، تحقیق و توسعه، طراحی و ی، ساخت ماشین آلات، احداث تأسیسات صنعتی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری مورد نیاز تکنولوژی اند.

سیر تکامل تکنولوژی
رابطه ی بین تکنولوژی و فراگرد تغییرات اجتماعی، علی رغم اینکه بسیار پیچیده اند ولی در عین حال، مکمل یکدیگرند. استفاده از تکنولوژی، تکامل جوامع بشری از بدوی، به در حال توسعه، و توسعه یافته را امکان پذیر ساخته است. از دیدگاه تاریخی فعالیت های بشر، تغییرات کاملاً مشخصی را؛ از وابستگی به طبیعت تا وابستگی به تکنولوژی، شاهد بوده است. در این فرآیند و در قرون اولیه در واکنش به تغییرات تدریجی جوامع، پیشرفت های تکنولوژی به کندی صورت می گرفت. از ویژگی های بارز تحولات این دوران، ساخت استفاده از ابزارهای مختلف فیزیکی برای تقویت نیروی فکری و عضلانی است. تکنولوژی از طریق توسعه توانایی های جسمی و روحی فردی و گروهی پیشرفت های بشر را از مرحله تکامل صرفاً زیست شناختی [بیولوژیکی] به مرحله تکامل فکری امکان پذیر ساخته است و در جریان این سیر تکاملی، تکنولوژی نیز خود از این قاعده مستثنی نبوده و از سیر تکاملی برخوردار است و هنوز هم خواهد بود. هر تکنولوژی مانند هر تولید و محصول دیگر عمری معین دارد که روند حیات آن را می توان بدین گونه نمودار ساخت.
تکنولوژی، پدیده ای است پویا که بعد از آنکه خلق شد وارد بازار می شود و به سرعت مراحل رشد خود را طی کرده تا آنکه به دوران بلوغ خود برسد. در این دوران تغییرات پیش برنده ای در تکنولوژی دیده نشده و دوران افول و زوال آن با ورود تکنولوژی های کارآتر، مناسبتر، جدیدتر … به بازار به سر آمده و در نهایت دیر یا زود از مدار فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خارج می شود. در مرحله ۱، متقدمین تکنولوژی (۱۸) قرار دارند در حالی که در مرحله ی دوم متأ ین تکنولوژی (۱۹) و در مرحله ی سوم مقلدین (۲۰) قرار خواهند گرفت.
امروزه رشد شتابان تکنولوژی به گونه ای است که دیگر نمی توان خود را به راحتی با آن تطبیق داد. به بیان دیگر امروزه تکنولوژی سریعتر از نیازها و سریعتر از توان انطباق ها، در حال رشد و توسعه است. این شکاف بین رشد تکنولوژی و توان های جوامع بشری برای جذب آن، باعث بروز بحران های فرهنگی و اجتماعی شده است، بطوری که از نظر گروهی این مسائل، از جدی ترین مسائل عصر حاضر است.
کشورهای تولیدکننده تکنولوژی معمولاً تولیدات خود را در مرحله رشد و بلوغ صادر می کنند. ممکن است کشورهای توسعه یافته، در مرحله ی افول، تکنولوژی خود را به کشورهای توسعه نیافته، صادر کنند و خود درصدد تولید تکنولوژی جدید و کارآمدتر و یا وارد آن برآیند. در زمانی که تکنولوژی به مرحله ی بلوغ خود می رسد ارزش افزوده آن کم است. از این رو کشورهای توسعه یافته درصدد دستی به تکنولوژی هایی هستند، که ارزش افزوده بالاتری برای آنان خلق کند.
هر موقع یک تکنولوژی جدید خلق شود معمولاً در هنگام ورود به بازار یا مرحله ی رشد، از سوی سایر کشورهای توسعه یافته کپی برداری می شود و آنان خود به تولید یا ید آن اقدام می کنند. در زمانی که این تکنولوژی در کشور مبدأ مراحل رشد خود را طی می کند، این گروه کشورها اقدام به معرفی آن می کنند. به دلیل توانایی های علمی و فنی و زیرساختی، مرحله معرفی تکنولوژی در این کشورها کوتاه بوده و سریعاً وارد مرحله رشد می شوند و حتی ممکن است مراحل بلوغ تکنولوژی در کشور مبدأ صورت نگرفته و سایر کشورها به این کار مبادرت ورزند.
معمولاً کشورهای توسعه نیافته در مرحله بعد از رشد تکنولوژی، واردکننده آن می باشند. اینکه در مرحله رشد یا بلوغ یا افول تکنولوژی نسبت به وارد آن اقدام شود بستگی زیادی به مراحل توسعه، توانایی های علمی و فنی، توانایی های اقتصادی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی، این جوامع دارد و کشورهای توسعه یافته که مبتکر تکنولوژی می باشند در مراحل بلوغ به تدریج از تولید آن کاسته و برای اینکه حداکثر سود را از تکنولوژی تولیدشده ببرند، تکنولوژی را به صورت حق امتیاز و یا فروش ماشین آلات و دانش فنی و یا سرمایه گذاری مشترک به کشورهای توسعه نیافته انتقال می دهند. دریافت کنندگان این تکنولوژی کشورهایی هستند که یا مواد اولیه لازم برای تولید و یا نیروی کار ارزان و یا بازار مناسبی برای آن دارند. از این رو هنگامی که تولید کالاهای مزبور در کشورهای توسعه یافته سیر نزولی را طی می کند و ارزش افزوده قابل توجهی ندارد، تولید این کالا در کشورهای توسعه نیافته مطرح می شود و ممکن است به مرحله رشد برسد، اما رشدی کوتاه مدت و کم فایده.
تکنولوژی به علت اتکا به یافته های علمی در آن دسته از کشورهای توسعه نیافته می تواند ساخته و خلق شود که زیرساخت های علمی پیشرفته ای دارند و نهادهای پژوهشی فعالی، دائماً سیل دانش جدید را به سوی آن جامعه روان سازد و مراکز پژوهش و توسعه r&d کارآ، این دانش ها را به تکنولوژی مورد نیاز جامعه تبدیل کند. کشورهایی که فاقد چنین توانایی هایی هستند، به اجبار روی به کشورهای خالق تکنولوژی می آورند، در این صورت کشورهای خالق تکنولوژی بر بازارهای این کشورها بطور طبیعی چیرگی پیدا خواهند کرد. در این بازار، تکنولوژی هایی وجود دارند و عرضه می شوند که به مرحله ی بلوغ و افول رسیده باشند و نکته ی مهم اینکه دستی به آنها از سوی کشورهای توسعه نیافته برای توسعه یافته ها، تهدیدی محسوب نشود.
جنبه بسیار مهم تکنولوژی، صرفنظر از کاربرد آن در تولیدات صنعتی و کشاورزی که قابلیت تولیدی و رقابتی محصولات هر دو بخش را افزایش می دهد، صادراتی بودن است که جنبه ی ذاتی تکنولوژی است و این مزیت از دانش نهفته در تکنولوژی یعنی “دانش فنی” (۲۱) و “مهارت های کاربردی” (۲۲) حاصل می شود. به عبارت دیگر، تکنولوژی پیشرفته، امروزه به عنوان کالای صادراتی درآمده است و از این رو دارندگان تکنولوژی های پیشرفته به شدت از دستاوردهای خود در این زمینه حراست و مراقبت می کنند و به شیوه ها و طرق مختلف سعی در انحصاری بودن آن داشته و دارند و یا خواهند داشت.
پیشرفت های تکنولوژیک و رابطه ی دارندگان آن با آنهایی که بدان دسترسی ندارند. باعث شده است که هر روز تقسیم کار جهانی تحت تأثیر قرار گرفته و بطور مداوم و مستمر ساختارها و فرآیندهای صنعت، کشاورزی، خدمات و بازرگانی تغییر یابد و میدان رقابت و مبارزه طلبی را تنگتر سازد. در این پهنه، کشورهایی که از این متاع برخوردارند، به اصطلاح دست بالا می گیرند و آنهای که فاقد آنند هر روز عرصه ها را بر خود بسته تر و خود را در بند مدارهای اقتصاد کشورهای پیشرفته تر از خود می بینند. چگونگی کیفیت این سلطه و زیرسلطه بودن، بستگی به چگونگی سطح تکنولوژی که هریک از آن برخوردارند، دارد. “سطح تکنولوژی” می تواند به گونه ی زیر تقسیم بندی شود:

۰ – سطح سفر: بی اطلاعی و عدم شناخت از تکنولوژی

۱- سطح یک: شناخت از وجود و چگونگی کاربرد آن در کشور دارنده آن.
الف- مرحله اول: شناخت از وجود عملکرد کلی.
ب- مرحله دوم: شناخت از چگونگی کاربرد.

۲- سطح دوم: شناخت از راهبری و مدیریت و بهره برداری (operation).
الف- مرحله اول: شناخت از راهبری.
ب- مرحله دوم: شناخت از مدیریت تولید و بهره برداری از یک مجموعه.

۳- سطح سوم: شناخت از نگهداری و تعمیر.
الف- مرحله اول: نگهداری.
ب- مرحله دوم: سرویس ادواری.
ج- مرحله سوم: تعمیرات.
د- مرحله چهارم: مدیریت تعمیرات.
هـ- مرحله پنجم: مدیریت تولید و تعمیر.

۴- سطح چهارم: شناخت از روش مونتاژ.
الف- مرحله اول: مونتاژ قطعات نیمه منفصله (semi-knoked-down) (skd).
ب- مرحله دوم: مونتاژ قطعات منفصله (completed-knocked-down)(ckd).
ج- مرحله سوم: تولید با مجوز قطعات.

۵- سطح پنجم: شناخت از روش های تکرار و کپی سازی (copying).
الف- مرحله اول: کپی از قطعات.
ب- مرحله دوم: کپی از مجموعه ها.
ج- مرحله سوم: کپی از ماشین آلات.

۶- سطح ششم: شناخت از روش های اقتباس.
الف- مرحله اول: اقتباس (imitation).
ب- مرحله دوم: تطابق (adaption).

۷- سطح هفتم: شناخت از طراحی.
الف- مرحله اول: اصلاح (modification).
ب- مرحله دوم: طراحی (design).
ج- مرحله سوم: توسعه (development).
د- مرحله چهارم: نوآوری (innovation).

۸- سطح هشتم: شناخت از تحقیقات صنعتی و کاربردی.

۹- سطح نهم: شناخت از تحقیقات پایه ای و علمی.

۱۰- سطح دهم: تلفیق و هماهنگی موزون و منسجم دستاوردهای نه گانه فوق.
چگونگی کمیت و کیفیت سطح بالای ابعاد دهگانه ی فوق است که کشوری را در رده ی بالای نردبان ترقی بشری، و سطح پائین آن کشوری را در مرحله ی عقب افتادگی و وابستگی قرار می دهد.

انواع تکنولوژی
انواع تکنولوژی از لحاظ، اص آفرینش، ترکیب، نوآوری و از لحاظ کالا و تولید بدین شرح است:
۱- تکنولوژی از لحاظ اص آفرینش در هر زمان به دو نوع تقسیم می شود:
الف: تکنولوژی وارداتی سازگار شده، که به صورت ماشین آلات، دانش فنی و احیاناً همراه با تکنسین ها از یک کشور پیشرفته وارد می شود و به صورت کارخانه یا کارگاه یا سیستم مستقر می شود.
ب: تکنولوژی ملی یا درون زا که به صورت یک آفرینش جدید و بر اساس مطالعه در روش های سنتی و پژوهش و یا اختراع ماشین آلات و ابزار مربوط، در داخل کشور شکل می گیرد.
۲- تکنولوژی از نظر ترکیب نیز به دو نوع تقسیم می شود:
الف: سخت افزار که عبارت از مواد و ماشین آلات دانش فنی و روش استفاده از آن است.
ب: نرم افزار که عبارت است از مدیریت استعدادها و مهارت …
۳- تکنولوژی از نظر نوآوری ممکن است دوگونه باشد:
الف: تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه کاملاً جدید مانند تکنولوژی برق پس از کشف جرقه مغناطیس برق، که قبل از آن وجود نداشت.
ب: تکنولوژی مربوط به انجام یک وظیفه قدیمی ولیکن با روش مدرن مانند تکنولوژی پختن نان به روش ماشینی
۴- تکنولوژی از لحاظ کالا و تولید نیز به دوگونه تقسیم می شود:
الف: تکنولوژی مصرفی که به شکل موجود در راستای رفع نیازها از آن بهره گیری می شود.
ب: تکنولوژی تولیدی که به تولید تکنولوژی های دیگر، اعم از مصرفی و تولیدی منجر می شود.مشاهده متن کامل ...
حقایق جالب در مورد تکنولوژی بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات

تکنولوژی بیومتریک به مطالعه و شناخت ویژگی های رفتاری و فیزیکی منحصر به فرد انسان اشاره دارد. این امر برای نظارت، کنترل دسترسی و مدیریت دسترسی تشخیص هویت استفاده می شود. تکنولوژی بیومتریک می تواند افراد را بر اساس الگوهای بانک های اطلاعاتی ذخیره شده، بررسی و شناسایی کند. کشورهایی که تکنولوژی بیومتریک را بکار می برند عبارتند از: ایالات متحده، برزیل، آلمان و انگلستان.

طبقه بندی

تکنولوژی بیومتریک فیزیولوژیکی را می توان به بیومتریک های دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اسکن عنبیه، بیومتریک های شبکیه، اسکن دست، تشخیص صدا، تشخیص الگوی عروقی، تطبیق dna و انگشت نگاری بیومتریک، طبقه بندی کرد. تکنولوژی بیومتریک رفتاری، معیارهای صدا، راه رفتن و ریتم تایپ افراد از طریق تشخیص حرف زدن، ضربه زدن به صفحه کلید و امضا، را آنالیز می کند.

دستگاه ها

دستگاه های بیومتریک، اطلاعات را ضبط، ذخیره و مقایسه می کنند. این نوع داده های بیومتریک، برای مثال اثرانگشت یا صدا روشی تعیین کننده ای است که توسط دستگاه ضبط شده و برای فرایندها بکار برده می شوند. دستگاه های بیومتریک رایج شامل: اسکنرهای انگشت نگاری، اسکنرهای مربوط به صورت، اسکنرهای عنبیه/شبکیه، اسکنرهای هندسه دست و روشن سازی(توضیح) بافت های عمیق است.

کاربردها

زمان و حضور تکنولوژی یا سیستم های بیومتریک توسط ب و کارهای متعدد به منظور رسیدگی به این کمبودها در سیستم های حضور و غیاب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. تکنولوژی بیومتریک، کنترل دسترسی برای ورود کاربران غیر مجاز را محدود می کند و اجازه می دهد تا فقط کاربران مجاز به داخل ملک یا تاسیسات رفت و آمد داشته باشند. این امر نیز تمام وجی ها و ورودی ها را ردی می کند. دسترسی به کنترل تکنولوژی بیومتریک با بهره گیری از تشخیص دست، اسکن عنبیه و بیومتریک های انگشت نگاری صورت می گیرد. قفل های درب بیومتریکی، که همچنین قفل های درب انگشت نگاری نامیده می شوند، در داخل منازل مس ی و تاسیسات دیگر بجای کلیدها استفاده می شوند. این سیستم پایگاه اطلاعاتی از اثرانگشتان مجاز را حفظ می کند و اجازه می دهد تا فقط انی که ثبت اثرانگشت آنها بر روی فایل موجود است، وارد شوند. کاربردهای دیگر تکنولوژی بیومتریک شامل احراز هویت بیومتریک و سیستم های امنیتی، گزارشات بیومتریک، گزارش های معتبر و متقاعد کننده بیومتریکی و ارائه های بیومتریک است.

کاربردها

تکنولوژی بیومتریک در فرودگاه ها، شبکه های بی سیم و مخابراتی، ادارات، منازل، بانک ها، مدارس، سیستم های کارت شناسایی ملی، کنترل مرزی، خدمات مهاجرت، کتابخانه ها، مراکز تماس(تلفن)، خدمات درمانی و/ یا تبلیغات/انجمن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا

تکنولوژی بیومتریک امنیت را افزایش می دهد، تقلب را کاهش می دهد، دردسر از دست دادن کلیدها و کارت های شناسایی از بین می رود، هزینه های ت کاهش می یابد، نیاز برای بخاطر سپردن رمز عبور از بین می رود و دسترسی قابل اطمینان به اطلاعات حفاظت شده را فراهم می کند. داده های بیومتریک جهانی ، منحصر به فرد، دائمی است و جعل آن غیرممکن می باشد.

محدودیت ها

تکنولوژی بیومتریک دارای برخی از محدودیت ها است. این مسئله اجرای آن، مدیرت و نگهداری را پر هزینه ساخته است؛ پیاده سازی اسکن اثرانگشت در گروه های قومی خاص و جمعیت سالمندان دشوار است، و اینکه کیفیت اثر انگشت بهترین راه حل برای اسکن انگشت نگاری نیست؛ اثرانگشت می تواند به مرور زمان تغییر کند- این امر بخصوص در مورد کارگرانی که اصولا با دست های خود کار می کنند، صدق می کند؛ اگر یک کاربر مدل موی خود را تغییر دهد، آرایش خود را پاک کند یا پوشیدن کلاه، سیستم های تشخیص چهره ممکن است مشکلی را مطرح کنند؛ و سیستم های بیومتریک شبکیه، فنی هستند و استفاده از آن بسیار دشوار است. تکنولوژی بیومتریک همچنین با مسائل حریم خصوصی در ارتباط است، و داده های بیومتریک می تواند بدون اطلاع یا رضایت صاحبان استفاده شود.مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
مقدمه سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم نوشتن استفاده می کند
دسته بندی کامپیوتر و it
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
مقاله در مورد بیومتریک

فروشنده فایل

کد کاربری 4421
کاربر

مقاله در مورد بیومتریک

مقدمه:

سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند: صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم نوشتن استفاده می کند.
سیستم بیومتریک به جای مقایسه تصویرهای واقعی از الگوریتم ها و کدهای عددی برای تحلیل اطلاعات استفاده می کند. این اطلاعات فضایی بسیار کم و در حد چند بیت می کند.


فهرست:

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................4

بیومتریک تشخیص هویت.........................................5

نحوه عملکرد شناسایی از طرق مختلف......................6

آینده بیومتریک.......................................................10

آیا بیومتریک به حریم شخصی میکند...................10

تصدیق هویت،تشخیص هویت..................................11

بیومتریک چه میکند..............................................11

ترکیب چند اسکن با یکدیگر....................................12

منابع..................................................................13
مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
مقدمه سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم نوشتن استفاده می کند
دسته بندی کامپیوتر و it
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
مقاله در مورد بیومتریک

فروشنده فایل

کد کاربری 4421
کاربر

مقاله در مورد بیومتریک

مقدمه:

سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند: صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم نوشتن استفاده می کند.
سیستم بیومتریک به جای مقایسه تصویرهای واقعی از الگوریتم ها و کدهای عددی برای تحلیل اطلاعات استفاده می کند. این اطلاعات فضایی بسیار کم و در حد چند بیت می کند.


فهرست:

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................4

بیومتریک تشخیص هویت.........................................5

نحوه عملکرد شناسایی از طرق مختلف......................6

آینده بیومتریک.......................................................10

آیا بیومتریک به حریم شخصی میکند...................10

تصدیق هویت،تشخیص هویت..................................11

بیومتریک چه میکند..............................................11

ترکیب چند اسکن با یکدیگر....................................12

منابع..................................................................13
مشاهده متن کامل ...
نمود حضور و غیاب بیومتریک در مدیریت نیروی کار
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از شرکت ‏ها در حال به کارگیری فناوری بیومتریک با نرم ‏افزارهای مدیریت نیروی کار خود هستند. بیومترهای اثر انگشت، ح انگشت، کف دست در سراسر جهان مدل‏ های مورد توجه بیومتریک هستند که می ‏توان برای شناسایی افراد در حوزه ‏های گوناگون مانند مدیریت شناسایی، حضور و غیاب کارمند، دسترسی ‏های نقطهی فروش و غیره به کار رود.

نه تنها به دلیل دقت در شناسایی و امنیت، بلکه برای تضمین مسئولیت‏ پذیری کارمندان، افزایش بهره ‏وری و بالا بردن سود شرکت، بیومتریک‏ ها گرایشی در حال رشد در مدیریت نیروی کار هستند.

چرا شرکت‏ها به بیومتریک‏ها برای مدیریت نیروی کار توجه دارند؟

فاکتورهای اصلی که شرکت‏ ها را بر آن می‏ دارد تا این فناوری بی‏ نظیر را مورد توجه قرار دهند، دسترسی به شبکه‏ های کامپیوتری و جایگزینی آن به جای زمان‏گیری کاغذی سنتی مانند کلمه عبورها، شماره‏ شناسایی شخصی(pin)، و کارت‏ های حضور و غیاب است که برای ثبت ساعت به کار می ‏رفتند. بدون این سیستم برای بسیاری از شرکت ‏ها کوتاه دست کارمندان از کارت زدن به جای دوستان و تقلب کاری دشوار است. شرکت ‏ها برای افزایش بهره‏ وری، در حالی که مشکلاتی گوناگون مانند تقلب کارمندان، ثبت حضور و غیاب به جای دوستان و شناسایی‏ های نادرست دارند، از عدم مدیریت موثر بر کارمندان رنج می ‏برند. طبق گزارش fbi هزینه‏ تقلب زمانی کارمندان شرکت ‏های ای متحده سالیانه ۵۰۰ میلیارد دلار است. همچنین انحرافات زیادی در اختصاصی دستگاه حضور و غیاب نیروی کار وجود دارد و در اینجا است که سامانهی حضور بیومتریک کارآمد می‏ شود.

گرفتن یک سامانه‏ مدیریت نیروی کار بیومتریک می ‏تواند سود سهام مشهود و غیر مشهود را برای آنهایی که در آن سرمایه‏ گذاری می‏ کنند بپردازد، و مثال‏ های بسیاری از چگونگی سوددهی سامانه‏ های بیومتریک به صاحبان شرکت ‏ها وجود دارد.

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

مشخصه ‏های بیومتریک برای هر فرد متفاوت است و نمی‏ توان تقلب کرد و مانع کارت زدن دیگران به جای کارمندی که حضور ندارد می ‏شود. بنابراین این فناوری فرد را بر اساس ی که هست شناسایی می‏ کند و نه بر اساس آنچه که می ‏داند؛ مانند شمارهی پرسنلی، نام عبور، id. این سامانه از آنجا که شاخصهی بیومتریک قابل اشتراک‏ گذاری نیست می ‏تواند از تقلب زمانی در مدیریت نیروی کار نیز جلوگیری کند. اگر اکنون با سامانه‏ کاغذی حضور و غیاب کار می‏ کنید و به دنبال فناوری هستید تا در کنترل این محدودیت‏ ها به شما کمک کند، احتمالا باید استفاده از بیومتریک ‏ها را برای منافع بلند مدت و سود بیشتر در سرمایه‏ گذاری مدنظر قرار دهید.

فواید به کار گیری دستگاه حضور و غیاب بیومتریک برای مدیریت نیروی کار

فناوری شناسایی بیومتریک در نقطه فروش یا محیط مدیریت نیروی کار شاید در ابتدا گزینه ‏ای کم هزینه نباشد ولی بارها و بارها زمان را ثبت می‏ کند و برگشتی بیشتری از سرمایه، افزایش بهره‏ وری کارمند و وفاداری بیشتری را به دست می ‏دهد.

در اینجا فواید اصلی که شرکت ‏ها را به استفاده از این فناوری ترغیب کرده است آمده است:

 • افزایش بهره ‏وری: با حذف زمان مدیریت دستی سوابق حضور، بیومتریک ‏ها زمان کارمند را حفظ می‏ کند، کار بیش از زمان برنامه ‏ریزی شده را کاهش می‏ دهد، و داده‏ های کاری دقیقی را به سامانه‏ لیست حضور ارائه می‏ دهد تا اعمال شرکت به طوری دقیق و موثر مدیریت شود و بهره ‏وری افزایش یابد. طبق یک مطالعهی موردی، از طریق ترکیب بهره ‏وری افزایش یافته و کاهش تقلب، میزان حفظ سرمایه در یک سال با صرف هزینهی ۵۰۰۰ دلار بابت سامانهی بیومتریک معادل ۱۵۰۰۰ دلار برآورد شده است. شرکت ساختمانی و سازندگی بحرین را ار بیومتریک را برای حضور و غیاب یکپارچه‎سازی کرده که به افزایش بهره‏ وری کارمندان انجامیده است.
 • رسیدن به برگشت بیشتر سرمایه(roi): فناوری بیومتریک می‏تواند roi مثبتی را با حذف تقلب، حاضر زدن دوستان، و دیگر مشکلات به علت دقیق نبودن سامانه ‏های سنتی که باعث اتلاف غیر ضروری پول شرکت‏ ها می‏ شود به دست دهد.
  در واقع، roi تئوری تا %۶۰ در به کارگیری سامانه‏ی بیومتریک نسبت به سامانه‏های سنتی تخمین زده ‏شده است.
  بنیاد call poly pomona برای رسیدن به roi بالاتر با سامانهی بیومتریک و اعمال آن در سامانه‏ مدیریت نیروی کار به این هدف نائل شد.
 • جلوگیری از اتلاف: زمان ی کارمندان میلیاردها دلار به طور سالانه به شرکت‏ ها ضرر می ‏زند. طبق اعترافات سازمان تجارت ای متحده، عدم صداقت و زمان ی کارمندان سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار به شرکت ‏های یی ضرر می ‏زند. آمار مشابهی نشان می‏ دهد که %۳۷ این سرقت‏ ها در زمان‏ های گوناگون از طرف کارمندان روی می ‏دهد. تکیه بر دوربین‏ های امنیتی، کارت های بارکد، یا پین ‏ها برای مدیریت صورت دارایی و تراکنش‏ های مالی، نقاط ضعفی در جلوگیری از ی کارمندان دارند که اینها را تبدیل به را ارهایی کم بازده می ‏کنند. برع ، فناوری بیومتریک می ‏تواند با ارائه‏ی ویژگی‏ های حسابرسی محکم تر و پیگیری دقیق هر کارمند از این اتلافات جلوگیری کند.
 • مسئولیت ‏پذیری: این فناوری می‏ تواند حسابرسی روشنی را برای انتقالات pos تضمین کند و مشکلات مبادلات id، کلمهی عبور و یا pin کارمندان را برطرف سازد. به علاوه این فناوری می ‏تواند اطلاعاتی دقیق ‏تر در مورد این که چه ی چه کاری را انجام ‏می ‏دهد به دست دهد، از این رو کارمندان شما را در فعالیت ‏های اخلاقی که به افزایش مسئولیت‏ پذیری می‏ انجامد، ترغیب می‏ کند. شرکت مدیریت را ارهای نیروی کار gtick در سامانه‏ مدیریت نیروی کار خود بر پایه‏ ویندوز برای کارگران معدن محلی از سامانهی بیومتریک استفاده کرده تا مسئولیت‏ پذیری کارمندان را بهبود بخشد.
 • افزایش بهره ‏وری کاری: دستگاه حضور و غیاب بیومتریک صرف وقت اتلافی ثبت ساعت و ثبت کاغذها را حذف می‏ کند، که یکپارچگی بهتر و برابری را به نیروی کار می ‏دهد و به افزایش بهره ‏وری کاری کمک می‏ کند. انجمن ایمان کلیسا برای خدا با این سامانه توانست فرآیندحضور و غیاب را در خدمات جوانان تسریع کرده و بهره‏ وری کاری را افزایش دهد.
 • هماهنگی با قانون کار: سامانه‏ بیومتریک ویژگی ‏های حسابرسی تمام تبادلات مالی را تضمین می‏ کند، که به تقویت هماهنگی، کاهش اشتباه، و افزایش پس ‏اندازها می‏ انجامد و این امر با حذف جریمه‏ ها صورت می‏ گیرد. در بنگلادش شرکت ready made garments از این سامانه استفاده می‏ کند که با قانون کار هماهنگی دارد.

روشن است که شرکت ‏های بیشتر و بیشتری به دنبال افزایش بهره ‏وری، سودها و مسئولیت ‏پذیری کارمندان از طریق حذف زمان ی کارمندان، ساعت زدن دوستان به جای یکدیگر و دیگر مشکلات هستند. دستگاه حضور و غیاب بیومتریک برای مدیریت نیروی کار به روشنی مطمئن ‏ترین و تاثیرگذارترین روش برای حذف ساعت زدن دوستان و به حداکثر رساندن roi شرکت ‏ها می ‏باشد. در آینده سامانه‏ های بیومتریک المان ضروری یک شرکت برای تضمین بهره ‏وری خواهند شد.مشاهده متن کامل ...
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد
درخواست حذف اطلاعات

معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد

معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد1 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
www.entekhab.ir/fa/news/231890
‎2 روز پیش ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
محمد عبداللهی در مراسم گرامیداشت شهید همدانی که در حسینیه حضرت ...
تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این تکنولوژی را ندارد و ی ...
2 . ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ...
khabarfarsi.com/ext/14626022
‎معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی
برای کمک به مردم نیروی پشتیبانی جهت رفع نیازمندی های مردم ...
3 . ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد
prona.ir/معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری/
‎لینک قبلی · لینک بعدی. اخبار مرتبط. رزمایش الی بیت المقدس در کرمانشاه برگزار
شد · رییس جمهور در نامه به ی: انجام تعهدات طرف مقابل با هوشیاری کامل رصد می ...
4 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
kblog.in/.../معاون+ستاد+کل+نیروهای+مسلح+ایران+اژدری+ساخته+که+ +هم+تکنولوژی+آن+را+ندارد.html
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی
...
5 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
www.shomaokhabar.com/.../معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری-ساخته-که- -هم-تکنولوژی-آن-را-ندارد
‎2 روز پیش ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
ایسنا نوشت:معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل ...
6 . ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد - گردآورنده هوشمند ...
www.khabartab.com/.../معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری-ساخته-که- -هم-تکنولوژی-آن-را-ندارد
‎ و تروئیکای اروپا خواستار واکنش کمیته تحریمی سازمان ملل به آزمایش
موشکی ایران شدند ... همکاری های ایران و روسیه به طور همه جانبه گسترش می یابد.
images for معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را نداردimage result for ‫معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد‬‎image result for ‫معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد‬‎image result for ‫معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد‬‎image result for ‫معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد‬‎
7 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
www.rahefarda.com/political-news/558288
‎ایسنا نوشت:معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح ...
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
8 . اخبار پارسیک - معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که ...
https://news.parseek.com/url/?id=11355148
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.


10 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
msurl.ir/.../معاون+ستاد+کل+نیروهای+مسلح+ایران+اژدری+ساخته+که+ +هم+تکنولوژی+آن+را+ندارد.html
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی

11 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
www.persianj.ir/معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری.html
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی
...
12 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن
alpgroup.ir/.../معاون+ستاد+کل+نیروهای+مسلح+ایران+اژدری+ساخته+که+ +هم+تکنولوژی+آن.html
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی
...
13 . یوز - آ ین اخبار نیرو مسلح
www.yooz.ir/news/?t=0&i=1&s=0...نیرو%20مسلح...
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که امریکا هم تکنولوژی ان را ندارد.
معاون اماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همدانی
...
14 . ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد - بصائر - پارسه
rezvanmehdi.pars3.com/page-134070.html
‎... کلیک کنید اگر مطلبی را مشاهده کردید که مغایر با قوانین کشور است اطلاع دهید ...
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
15 . ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد
hozurghiab.ir/ایران+اژدری+ساخته+که+ +هم+تکنولوژی+آن+را+ندارد
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم ... توافق ایران با 6 قدرت
جهان، عربستان را خشمگین ساخته … (ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ...
16 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که ... - کت م نیوز
news.ketabim.com/معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری/
‎ایسنا نوشت:معاون آماد و.
17 . «عامریه» فلوجه به کنترل عراق در آمد - شهرخبر
www.shahrekhabar.com/political/1445695020032220
‎13 ساعت قبل ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ... در
«عامریه» در شهر فلوجه استان الانبار عراق از تسلط و نیروهای عراقی بر این شهر
... خارجه امارات: ایران اجازه ندارد از حجاج سخن بگوید / ما به همراه ...
18 . اول بلاگ | هم این تکنولوژی بی نظیر ایران را ندارد
javadzare1369.avalblog.ir/page-69319.html
‎معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ... دریا،
اژدری را بسازد که تنها روسیه این تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این ...
19 . ستاد کل نیروهای مسلح ایران - nividar نیویدار
www.nividar.com/.../ستاد%20کل%20نیروهای%20مسلح%20جمهوری%20 ی%20ایران
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
تکنولوژی بی نظیر ایران در ساخت اژدر دریایی/ این تکنولوژی را ندارد ...
20 . مدیر کل استانداری مازندران برکنار شد | پایگاه خبری تحلیلی ...
setareshiraz.ir/16868/
‎2 روز پیش ... طی حکمی از سوی استاندار مازندران مدیر کل این استانداری امروز ... معاون ستاد
کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ...

21 . cyberwit.in - معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که ...
cyberwit.in/.../معاون-ستاد-کل-نیروهای-مسلح-ایران-اژدری-ساخته-که- -هم-تکنولوژی.../1
‎2 روز پیش ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
ایسنا نوشت:معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل ...
22 . درخشش بانوان لنگرودی تیم دارت شه سبز خزر | - ویوا 98
langardarts.viva98.ir/page-14785.html
‎ویوا98 حاوی مطالب وبلاگهای ایرانی هست که در سال 94 کار خود را شروع کرده است. ...
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
23 . افکارنیوز - هم این تکنولوژی بی نظیر ایران را ندارد
www.afkarnews.ir/vdcfvcdj1w6dtva.igiw.html
‎3 روز پیش ... معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید ... ساخت
اژدر دریایی گفت: حتی نیز این تکنولوژی را ندارد و ی فکر ... دریا، اژدری
را بسازد که تنها روسیه این تکنولوژی را دارد، افزود: حتی ...
24 . دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ملت ایران با نهضت حسین (ع ...
www.ghatreh.com/.../ -دفاع-پشتیبانی-نیروهای-مسلح-ملت-ایران-نهضت- -حسین
‎2 روز پیش ... دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نهضت حسین (ع) این امکان را می ...
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
است که هر دو ح عزت، بزرگی و خوبی بوده که بالاتر از آن وجود ندارد.
25 . معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی ...
www.titreakhbar.com/view/31926817
‎2 روز پیش ... معاون آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ...
تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این تکنولوژی را ندارد و ی فکر ... معاون
ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
26 . سیداحمد خاتمی: نامه ی درباره موضع ملت ایران است/ محاکمه ...
www.eghtesadi.org/.../سیداحمد-خاتمی-نامه- ی-درباره- -موضع-ملت-ایران-است-محاکمه-مسئولان-سعودی-مرتبط-با-فاجعه-منا
‎1 روز پیش ... سیداحمد خاتمی: نامه ی درباره موضع ملت ایران است/ محاکمه مسئولان ... معاون
ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ... که در
طول این ایام دو طرف مطرح می د ، نزد ی جایگاهی ندارد.
27 . نخستین واکنش مسوولان ایرانی به سخنان اوباما درباره بیانیه مشترک ...
vista.ir/news/20775262
‎2 روز پیش ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
یی ها با توجه به سوابق خودشان که هر فعالیت هسته ای را برای آزمایش سلاح ...
اند، اینکه ایران گرایشی به فعالیتهای هسته ای غیرصلح امیز ندارد.
28 . پایگاه خبری تحلیلی ستاره شیراز | جدیدترین خبرها و تحلیل ها
www.setarekhabar.ir/
‎مدیر کل محیط زیست فارس: مرزبندی برخی مناطق حفاظت شده دقیق نبوده است. آبان ۱ ....
معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
29 . پو اس ام اس | هم این تکنولوژی بی نظیر ایران را ندارد
javadzare1369.poosms.ir/page-7433.html
‎معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ... دریا،
اژدری را بسازد که تنها روسیه این تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این ...
30 . سلطان وبلاگ ها | هم این تکنولوژی بی نظیر ایران را ندارد
javadzare1369.soltanblog.ir/page-13933.html
‎معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ... دریا،
اژدری را بسازد که تنها روسیه این تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این ...

31 . سلطان وبلاگ ها | هم این تکنولوژی بی نظیر ایران را ندارد
javadzare1369.soltanblog.ir/page-13933.html
‎معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ... دریا،
اژدری را بسازد که تنها روسیه این تکنولوژی را دارد، افزود: حتی نیز این ...
32 . یک جوان سوری را با عبور تانک کرد - نامه نیوز
parsijoo.ir/khabar/showpost?pid...title= ...را...
‎10 ساعت قبل ... ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ·
ناوگروه صلح و دوستی نیروی دریایی در روسیه پهلو گرفت ...
33 . ابلاغ سند صیانت با فرمان انقلاب ی - نامه نیوز
khabar.parsijoo.ir/khabar/showpost?pid...title...با...
‎1 روز پیش ... باهنر: مجلس دهم حتی دست اصلاح طلبان معتدل هم نباید بیفتد ... خارجه امارات:
ایران اجازه ندارد از حجاج سخن بگوید / ما به همراه عربستان با تهران مقابله ... معاون ستاد
کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد.
34 . جان کری: حضور ایران در مذاکرات جدید درباره بعید نیست | خبر 5
khabar5.com/news/526841/b
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد. به
روز شده در: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۵. کد خبر: ۲۸۰۰۳۶. تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶.
35 . کری: تل آویو و امان به توافق هایی برای کاهش تنش در بیت المقدس دست ...
khabar5.com/news/527172/b
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد. به
روز شده در: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۳. کد خبر: ۲۸۰۱۰۰. تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۲.
36 . پادشاه عربستان با کودتای خانوادگی برکنار می شود/احمد بن عبدالعزیز ...
khabar5.com/news/526785/b
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد. به
روز شده در: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۲. کد خبر: ۲۸۰۰۲۸. تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱.
37 . لاوروف و کری تلفنی در مورد صحبت د | خبر 5
khabar5.com/news/527173/b
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد. به
روز شده در: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۳. کد خبر: ۲۸۰۱۰۱. تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۳.
38 . موشک - ایران ابرقدرت فاتح
ir1n.parsiblog.com/category/موشک/?p=2
‎28 ژانویه 2013 ... معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: امروز دشمن در و ... موشک بالستیک
مافوق صوت خلیج فارس هیمنه دشمن را در هم خواهد ش ت ... موشک ناوشکن sunburn/
موشکی که می تواند را در خلیج فارس زمین گیر کند ... ایران نیز یکی از
کشورهایی است که به تکنولوژی موشک های sunburn دست پیدا کرده است.
39 . ایران مقتدر - اخبار و تحلیل های توانمندی نظامی ایران
www.iranemogtader. /.../اخبار-و-تحلیل-های-توانمندی-نظامی-ایران?...
‎معاون ستادکل نیروهای مسلح در مراسم افتتاحیه قرارگاه عملیاتی پ ند غیرعاملگفت
: .... وی خاطرنشان کرد: امروز خود مسئولان نظامی هم زیاد علاقه ای برای تبعیت از
... دهقان در حوزه توانمندی موشکی نیز گفت: ما در طراحی و ساخت انواع موشک های ...
گونه ای که امروز در منطقه هیچ کشوری جنین توانمندی و دسترسی به تکنولوژی را ندارد.
40 . ایران مقتدر - قدرت موشکی ایران و سپر موشکی دشمنان ایران
iranemogtader. /category/12?p=2
‎حدود 2 سال بعد ایران ساخت موشک «شهاب 4» را با هدف پرتاب ، در برنامه هاى خود
قرار داد ..... که این موشکها به ترتیب بر پایه تکنولوژی موشکهای اسکاد بی و اسکاد

41 . خیلج پارس وتنگه هرمز کانون تنش یا شاه کلید اینده [بایگانی] - سایت ...
www.aerospacetalk.ir/vb/archive/index.php/t-35828.html
‎16 جولای 2005 ... ایران: نیروی هوایی این کشور به خاطر تحریم اقتصادی امریکا در این 27 سال .... شورای
همکاری خلیج فارس در سال 1981 تاسیس شد و دبیرخانه آن هم اکنون در ریاض واقع است.
.... منع آزمایشهای موشکی ایران که در آن از تکنولوژی بالستیک استفاده شده باشد. ...
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به ...
42 . صنایع موشکی ایران - instagram profile - ink361
ink361.com/app/users/ig-1581621776/military_missiles/p os
‎view the instagram profile for صنایع موشکی ایران on ink361. ... ایران، نوشت: «
انتشار این تصاویر چند روز پس از آزمایش موشکی ایران که آن .... reza.rr453 -
رضا محمدزاده ساخت روسیه هستش ایران به روسیه پول داد روسیه هم به ...... 2 weeks ago -
خبر جزایری درباره رزمایش موشکی معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما در
آینده ...
43 . پیشرفت های نظامی ایران [بایگانی] - باشگاه جوانان ایرانی / تالار ...
www.iranclubs.org/forums/archive/index.php/t-11467.html
‎گروه خبر- در رژه امروز نیروهای مسلح موشکی به نمایش گذاشته شد که 500 کیلومتر ... با
ساخت این جنگنده صنایع هوایی ایران به پیشرفت قابل ملاحظه ای دست یافته است.
...... که نه فقط بلکه هیچ کشور دیگری توان حمله به ایران را ندارد و به ...... معاون
سابق ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که در آن دوره قدرت نظامی ما دچار ...
44 . حضور در حیات خلوت / ارتقا موشک ها و اژدرها در زیردریایی ...
www.military.ir/.../25496-حضور- -در-حیات-خلوت- -ارتقا-موشک ها-و-اژ/
‎وی خاطرنشان کرد: ساخت اینگونه تجهیزات در نیروهای مسلح و همچنین ... حضور ناوهای
ایران در حیات خلوت ... جانشین فرمانده نیروی دریایی با بیان
اینکه این تکنولوژی در مدت زمان ... دریایی است که متناسب با شرایط و سیاست های
ستاد کل نیروهای مسلح .... نداجا فعلا نیازی به سیستم رانش هسته ای ندارد
45 . صنایع نظامی و دفاعی ایران - قدرت نظامی ایران
iranian-empire. /category/1
‎این پهپاد به عنوان یکی از ادوات دفاعی کشور ساخته شده است؛ تمام تجهیزاتی که ما
داریم در ... هم می توانیم در ورژن های مختلف پهپاد تولید کنیم و بسته به نوع مأموریت
ماژول هایی که ...... معاون ستادکل نیروهای مسلح گفت: اگر چند سال پیش نگران تهاجم
زمینی و ... دهقان گفت: توان نظامی جهت را ندارد و به بهانه
استفاده از ...
46 . مالوهای گس با بیوک میرزایی در تماشاخانه مشایخی - ان
an.arifun.in/p1648050_ مالوهای-گس-با-بیوک-میرزایی-در-تماشاخانه-مشایخی
‎نامه امریکا انگلیس فرانسه و المان ازمایش موشکی ایران ناقض تحریم سال 2010 شورای
... معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران اژدری ساخته که امریکا هم تکنولوژی ان را ندارد, ...
47 . پرواز پهپاد ایرانی توسط حزب الله لبنان 100 ها کیلومتر بر فراز ...
forum.hammihan.com/thread50598-8.html
‎بنا بر گفته سیدحسن نصرالله، پهپاد ایوب ساخت ایران و مونتاژ جوانان ... معاون شبکه
اجتماعی ... موازی بین دست اندرکاران هم میهن و جناب ادمین ؛ امکان هیچیک وجود ندارد] ...
از طرف رادارها و ردیاب ها و در آ هم که زده شد بوسیله چشم مسلح شناسایی شد .....
سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان عالی ...
48 . wowgame.ir - موشک دفاع عماد دفاعی نیروهای وزارت وزارت دفاع ...
wowgame.ir/.../موشک%20,دفاع%20,عماد%20,دفاعی%20,نیروهای%20,وزارت%20,وزارت%20دفاع%20,پشتیبانی%20نیروهای%20,...
‎به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع،
حسین ... سرتیپ پاسدار حسین دهقان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در
... اعلام د که این موشک بومی و ساخته دست متخصصان ایرانی، قادر به ... "پایگاه های
" در تیررس موشک "عماد" + تصاویر ..... برتر تکنولوژی موشکی جهان قرار می دهد.
49 . مطالب جدیدتر - ایران توانا - blogfa
www.fraeesi. /cat-6.aspx?p=2
‎28 ژوئن 2011 ... وی خاطرنشان کرد: فناوری ساخت این سیلوها از 15 سال پیش در اختیار ... اما بیگانگان
هم که همواره در صدد تشکیک پیشرفت های علمی ایران هستند گاه .... روز بیشتر از یک و
نیم ساعت دسترسی به وجود ندارد که نیمی در شب و نیمی ..... سرتیپ سید
مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، در خصوص راه ...
50 . قدرت دریایی و توانایی تبدیل دریای عمان به گورستان ناوها : اخبار ...
www.centralclubs.com/topic-t110747.html
‎15 دسامبر 2013 ... متن کامل بخش اول این سلسله گزارش ها که به بررسی توان نظامی نیروی دریایی ...
سخت افزار و هم نرم افزار در راستای تشکیل یک قوه دریایی در نیروهای مسلح انجام داد. ...

51 . admirals army
admiralsarmy. /?p=2
‎سلاح خیبر ساخت صنایع دفاعی ایران در سال 1380 طراحی و در سال 1381 به مرحله
تولید .... سجیل 2 دوربرد ترین موشک ایران با سوخت جامد است که تاکنون مورد آزمایش
قرار ... «رابرت گیتس»، دفاع هم اعلام داشت گزارش های اولیه حاکی از آن
است ..... و پس از تصویب در ستاد کل تعدادی از پرسنل زبده نیروی دریایی به روسیه و
بندر ...
52 . آهنگ سرگرمی اخبارجدید ع صفا
rezvannader.2weblog.ir/
‎منبع : صفامراقب باشیم به سبک «شیرفرهاد برره ای» با موشک های ایران
برخورد نکند ..... محمد حجازی معاون سابق ستاد کل نیروهای مسلح ...... حجت ال
دسمی که هم اکنون معاون تربیت و آموزش بسیج نیز هست، اقدامات ارزنده ..... شهردار تهران
از دستور فوری فرمانده کل درباره ساختمان درحال ساخت پادگان ولیعصر(عج) خبر
داد.
53 . سیاست خارجی پایگاه خبری - گردآوری هوشمند اخبار فارسی
hipost.ir/news/03e3dd6bf04ee6964ee5293611cb40ee_12/
‎حدود 2 سال بعد ایران ساخت موشک «شهاب 4» را با هدف پرتاب ، در برنامه هاى خود
قرار داد و .... که این موشکها به ترتیب بر پایه تکنولوژی موشکهای اسکاد بی و اسکاد
سی ساخته شده اند ..... معاون عملیات نیروی دریایی ادامه داد: اژدرهای ضد زیرسطحی و
ضد سطحی که نیاز .... فعالیت قرارگاه های دریایی خاتم تحت نظر ستاد کل نیروهای
مسلح.
54 . وبلاگ خبری پایگاه نیوز - مطالب بخش نظامی
rahbasij.mihanblog.com/post/category/4/page/3
‎1 فوریه 2013 ... معاون ستادکل نیروهای مسلح می گوید، بارها توصیه کرده ایم که زیرسطحی های ..... در
مباحث نظامی، دستی کشورها به فناوری تولید و ساخت جنگنده ها از مهمترین گام ها در
... ناو هواپیمابر در برابر مین های دریایی ایران مصونیت ندارد .... از دهه 90 میلادی
تکنولوژی تولید بومی مین های دریایی بزرگ و اژدرها را بدست آورده است.
55 . "ارتداد در محکمه اجتهاد" در شماره جدید مجله پنجره - وب سایت ظهور
zohur.net/1.htm
فرماندهی لشکر 41 ثارالله در این نبرد ها را قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ....
ارسطو کتاب سیاست را با موضوع شهر polis آغاز کرده است: «هر شهری هم چنان که می ......
را تشکیل دهد، و توضیح داد: «ما با دفاع تلاش می کنیم تا ستاد کل شورای ملی
...... (معاون سخنگوی وزارت خارجه ) نیز گفت: «واشنگتن به ایران اعلام کرده بود
...
56 . قرارگاه پ ند سایبری کمیل - نیروی دریایی
iranehman. /category/2?p=2
‎16 فوریه 2013 ... بدنه این شناور براساس استانداردهای جهانی طراحی و ساخته شده است و از .... وی تصریح
کرد: ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد ، وزارت دفاع، وزارت علوم، ....
سیاری با بیان اینکه ما باید بازدارندگی خود را هم به دوستان و هم به دشمنان ..... صراحتا
57 . اعلام می کند که توانایی مقابله با مین های دریایی ایران را ندارد.
58 . mhaji/slm - pasargad
pasargad.cse.shirazu.ac.ir/~mhaji/slm/41k_dic.txt
‎و می به در که از را این است با آن های ها ی هم سروش برای یک بود ای تا شود من او کند
... ست سایت مطالب ایران سه نمایش قسمتی داد طور درباره نشریه مقاله بازگشت
بار ... توان ندارد خانم کنار کاری دلیل موسیقی شروع انتخاب موضوع طرف زیادی کشور
شدن رفت .... تکنولوژی رسیدند طرحی آسیا پاریس برداشته دیروز ستون فقیه مایل
معاون ...
59 . زیردریایی جدید ایران در حال آزمایش | داورنیوز
bartarmodel-sky.web.davernews.in/.../زیردریایی%20جدید%20ایران%20در%20حال%20آزمایش-0.html
‎فرمانده نیروی دریایی ایران هم 22 اردیبهشت ماه اعلام کرد که موج
سوم .... ثبت کند، اژدری که نه تنها ، بلکه کشورهای صاحب فناوری های نوین نظامی
هم تاکنون ... رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آزمایش های موشکی ایران برابر
مصوبات ..... تکنولوژی ساخت زیردریایی هسته ای حامل موشک های بالستیک
به هند .
60 . ظهور نزدیک است ، آنچه باید بدانیمآرشیو وبلاگهای ایران
12hom.tizblog.ir/
آنکارا دلیل این حملات را که هنوز هم ادامه دارد، «مقابله با تروریست های تکفیری» عنوان
کرده است. .... سالگرد اولین آزمایش هسته ای این حقیقت را برجسته ساخت که

61 . سا موزیک | قدرت موشکی ایران را بشناسیدتمام موشکهای ایرانتصویر ...
saa .ir/.../قدرت+موشکی+ایران+را+بشناسیدتمام+موشکهای+ایرانتصویر+و+قابلیت+ها.html
‎شکی نیست که امروز ایران از قابلیت های موشکی تهاجمی و دفاعی بالایی برخوردار
است. ... ژورنال نیروی هوایی :ایران، بزرگ ترین قدرت موشکی خاورمیانه
است/ ... موشک دوربرد عماد، نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع با موفقیت
آزمایش شد .... به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر
سیدحسن ...
62 . سبد وبلاگ | جزایری اولین شلیک به ایران به نابودی ...
sabadblog.ir/.../ +جزایری+اولین+شلیک+ +به+ایران+به+نابودی+کامل+این+رژیم+منجر+می شود.html
‎22 سپتامبر 1980 ... جزایری: اولین شلیک به ایران به نابودی کامل این رژیم منجر می شود
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت اولین شلیک رژیم صهیونیستی علیه ... ۱۹ تن از
اعضای کنگره امریکا که تحت تاثیر گروه اعمال نفوذ ی، کمیته امور .... ایران،
حالا یک نوجوان گنبدی هم در آکادمی بارسلونا حضور دارد که می تواند در آینده ...
63 . ظهور نزدیک است ، آنچه باید بدانیمجدید ترین مطلب
12hom.me- .ir/
رأی الیوم می نویسد: بنابراین جای شگفتی ندارد که هواپیماهای روسیه، نیروهای
آزاد و جبهه ... نویسنده این یادداشت می نویسد: 5 سال است که عربستان، قطر و در
.... پادشاه سعودی به واشینگتن می رود تا با اوباما درباره راه های مقابله با ایران
مذاکره کند. ..... معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تحولات میدانی در جنگ ...
64 . 10 شغل درآمدزا که نیاز به مدرک ندارند!
www.zamoone.com/news/46115
‎کارشناس یی: حل مسئله مست م مشارکت ایران و روسیه است ... سالانه 90
در کشور ساخته می شود .... به هوش ترساندن و آمادگی جسمی بستگی دارد و به
آموزش هایی که در نیروهای مسلح دیده ... پلیس کشته شد · ثبت یک رکورد عجیب در
گینس/ پوشیدن 245 تی روی هم! ... یادداشت فرزاد اژدری به بهانه جشنواره نوجوان
وکودک؛.
65 . جدید ترین وآ ین اخبار ایران وجهان - 2
www.arch88raf.rzb.ir/forum/post/74/page/2
‎17 ژانویه 2013 ... از سال 1971 است که در حال کار روی پروژه های ضد مین دریایی کار کرده تاکنون
... می نویسد،" در زمان کنونی توانایی مقابله با این مین ها را ندارد. مسئله این ....
نیاز نیروهای مسلح، توسط متخصصان متعهد کشورمان در معاونت جهاد خودکفایی ...
کارشناسان نظامی جهان اذعان دارند، ایران با دستی به تکنولوژی ساخت و
66 . ظهور نزدیک است ، آنچه باید بدانیمآرشیو وبلاگهای ایران
12hom.kapsid.ir/
امارات متحده عربی نیز به عنوان یکی از هم پیمانان عربستان در حمله به یمن، 300
میلیون دلار از ..... ششم برای دفع حملات موشک بالستیک از سوی ایران و
آمادگی کامل دارد. ... رأی الیوم می نویسد: بنابراین جای شگفتی ندارد که هواپیماهای
روسیه، نیروهای ..... معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تحولات
میدانی در جنگ ...
67 . خانه مشاورآرشیو وبلاگهای ایران
pirastefar.artiblog.ir/
4 سپتامبر 2012 ... ی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و بی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و .....
معاون شورای فرهنگی اجتماعی ن گفت: اگر به دختری نگاه محبت آمیز شود و ......
موشک جدید ایران از لحاظ تکنولوژی قادر است به هر هدف یی در شرق اروپا و ...... در
جایی هیاتی از ستاد کل نیروهای مسلح برای بازرسی آمده بودند که شهید ...
68 . findrss | کاخ آرزوهای یی زیر بُرد موشک های ایرانی | جستجو |
findrss.ir/.../کاخ+آرزوهای+ یی+زیر+بُرد+موشک های+ایرانی.html
‎5 ا کتبر 2015 ... پاسخ فرماندهان ایرانی به یی ها کاخ آرزوهای یی زیر بُرد موشک های ... فاتح
110 در چند نسل مختلف در سال های قبل ساخته و تحویل نیروهای مسلح شده است. .... بُرد
هوشمند vantek بر مبنای تکنولوژی پیشرفته الکترومغناطیسی طراحی ..... معاون
ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد هر جای که قدرت دفاعی کشور را ...
69 . سرد بلاگ | اژدر دفاع دریایی والفجر پیشرفته تولید تولید انبوه ...
sardblog.ir/.../اژدر%20,دفاع%20,دریایی%20,والفجر%20,پیشرفته%20,تولید%20,تولید%20انبوه%20,پیشرفته%20والفجر%20,...
‎14 ا کتبر 2015 ... به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، خط تولید انبوه اژدر پیشرفته ... خط
تولید انبوه نسل جدید اژدرهای ایرانی با نام «والفجر» افتتاح شد+ع .... موشک
دوربرد عماد، نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع با موفقیت آزمایش شد. ...
حسین دهقان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با ...
70 . هیچ محدودیتی در شلیک موشک ندارد موشک منحصر به فردی داریم که ...
4id.ir/.../ +هیچ+محدودیتی+در+شلیک+موشک +ندارد+موشک+منحصر+به+فردی+داریم+که+شاید+فقط+روسیه+و+ +مثل+آن+را+داشته+با...
‎22 آگوست 2015 ... هیچ محدودیتی در شلیک موشک ندارد/ موشک منحصر به فردی داریم که شاید ... چین
موشک « زن هسته ای» را آزمایش کرد/ همه در تیررس موشک .... سامانه نیز

71 . ایرانیوم - و نظامی
iraniom. /cat-3.aspx?p=2
هم و هم می خواهند اطمینان یابند که ایران به سلاح اتمی دست نمی یابد.
...... نظامی - معاون فنی نیروی دریایی از ساخت و تجهیز 10 ناوشکن بومی دیگر
..... و فرماندهی نیروهای مسلح (ممانعت از ادغام و و تشکیل ستاد کل نیروهای
..... جواب داد که حق ندارد از یگان گارد جاویدان برای مأموریت فرمانداری نظامی استفاده
کند.
72 . مطالب جدیدتر - حضرت زهرا(س) - blogfa
borojerdi. /?p=5
‎و اگر هم لازم شد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و یا روی ناو امریکا در خلیج ...
نیروی هوایی ایران طی نامه ای از ستاد کل نیروهای مسلح خواست تا
این ..... مارک فا معاون فرمانده نیروی دریایی می گوید: آن ها تعداد
زیردریایی های خود ... نصر1 موشک کروز بسیار دقیق و رادار گریز ساخت داخل ایران
است، که قابلیت از ...
73 . کیهان
rezvanhamid. /tag/اقتدار
‎s300 یک سامانه مدرن موشکی پ ند هوایی ساخت روسیه است که برای مقابله با اه در
ارتفاع ... برچسب ها: اقتدار, , ایران, نیروی پ ند هوایی, کیهان .... معاون هماهنگ
کننده نیروی هوایی با بیان اینکه یی ها نقاط ضربه پذیر زیادی دارند، ......
با پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح و تلاش ستاد کل از اولین روز مهر ماه امسال
...
74 . fazaey man
www.solaha225. /1392/01/4
‎به نقل از پایگاه خبری لبنانی ارض کنعان، گروه های جهادی – تکفیری که هم اکنون در ...
به حرکه النضال العربی لتحریز الاحواز که بعد از آموزش های لازم، اقدام به ساخت موشک
کوتاه ... «واشنگتن پست» می نویسد محمود ، رئیس جمهوری ایران، در مراسمی
که .... این در حالی است که ژنرال مارتین دمپسی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح امریکا
در ...
75 . نظامی - خبرنامه ایران
khabarnamehiran.persianblog.ir/tag/نظامی
‎معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه راه شهید همدانی ادامه دارد، افزود: برکت خون
.... خبرگزاری فارس: شیراز؛ جدیدترین ناو در دست ساخت نیروی دریایی / «سهند
..... و به جملات فرمانده معظم کل قوا درباره قاسم سلیمانی دوخت: «خود شما هم که آقای
سلیمانی ...... بعد از انتقال این تکنولوژی به به سرعت از آن در سامانه های
گوناگونی ...
76 . دمادم | چرا ایران و برای مبارزه با همکاری نمی کنند؟
damadam.ir/گذارنیوز.../اخبار...ایران... ...همکاری.../796935
‎21 سپتامبر 2015 ... بنابراین منطق همکاری استراتژیک ایران و ایالات متحده علیه ، ارزشی کمتر ...
ت نی ون برای فهم چین مائو به عنوان وزنه تعادلی در مقابل شوروی ندارد. .... معاون
ستاد کل نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ...
77 . viprss | ت منتقدین دشمن تهدیدات تهدید حمله نظامی بیان اینکه ...
viprss.ir/.../ %20, ت%20,منتقدین%20,دشمن%20,تهدیدات%20,تهدید%20,حمله%20نظامی%20,بیان%20اینکه%20,جواب%20منتقدی...
‎بی توجهی به دشمنان اصلی که همان و ایادی هستند و دشمن تراشی در داخل از
... از رسانه ها، رشد چشمگیر تکنولوژی، گسترش جوامع خواه و نیز افزایش قدرت
..... از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان ایران کرده اند و ت هم مخالفتی ندارد، البته
با .... ع جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ا بیان اینکه عظمت ایران
...
78 . کارشناس یی ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی از ...
khabarontime.ir/.../کارشناس- یی-ابراز-امیدواری-کرد-کشورهای-اروپایی-از- -دنباله-روی-نکنند-
‎6 روز پیش ... کارشناس یی ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی از دنباله روی ... این
موشک هیچ ربطی به توافقنامه وین یا قطعنامه سازمان ملل متحد ندارد. .... معاون ستاد کل
نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ندارد ...
79 . نیروهای دفاعی - بلاگ, بلاگ ریدر, آرشیو وبلاگ های ایرانی
blogreader.ir/tags/نیروهای%20دفاعی%20
معاون اموربسیج ستادکل نیروهای مسلح: خارجه سخن ا توانی درحمله نظامی
به ..... در آ همیشه مطمن شوید که بعد از ارتقا و یا ساخت ساختمان ها به اندازه ی کافی .
..... که می خواهد برود و مذاکره کنند و پشتوانه ای ندارد دو تا هم بر سرش می زنند اما وقتی
.... ورود به عرصه صنایع دفاعی سعی د به بخش صنعتی و تکنولوژی نفوذ کنند.
80 . ۱۵۵ کشته، ۴۸ مجروح و ۳۱۶ مفقود ایرانی تا این لحظه در فاجعه ... - 98 پارسی
rezvannader.98parsi.ir/
‎اما این تنها مدل ساخته شده از روی الگوی اسکن ایگل نیست که در این نمایشگاه در معرض
... جنگ تحمیلی به ماههای پایانی خود رسیده بود که ناوگان دریایی برای

81 . تاپیک جامع رزمایش بزرگ نیروی دریایی ( ولایت 90) [بایگانی ...
www.iranpardis.com/archive/index.php/t 4623.html
‎سیاری نمایش عزت و اقتدار نیروهای مسلح و قدرت بازدارندگی نداجا در آب های آزاد، ....
اشاره به آغاز رزمایش "ولایت 90" تاکید کرد: نیروهای دریایی ایران هم اکنون در مدار ...
ناوشکن جماران که توسط نیروی دریایی ساخته شده است و در رزمایش 'ولایت ......
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای پرهیز ...
82 . اختصاصی رجانیوز از لحظه شلیک موشک به ناو امریکایی/ ...
bestcms.in/more/3170_9/ -اختصاصی-رجانیوز-از-لحظه.html
‎9 مارس 2015 ... ماجرای فرار ناوهای امریکایی از خلیج فارس همزمان با رزمایش اعظم ... پیام این
رفت و آمدها این است که خودش را متعهد می داند به باز نگاه داشتن این .... بیشتر
که حجم وحشتناک آتش آن می تواند ظرف چند روز کل زیر ساخت های یک .... توپ فالان
هست که اونها هم توسط نیروهای مسلح ما نقاط ضعفشون شناسایی شده.
83 . ظهور نزدیک است ، آنچه باید بدانیمآرشیو وبلاگهای ایران
12hom.appts.ir/
‎برچسب ها : عربستان ,کشور ,زمینی ,حملات , , ,نیروهای مقاومت ,مقاومت
مردمی .... را می دهد که به سراغ تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته دیگر نیز برود و وقتی
هم که .... صهیونیستی: توانایی استفاده از بمب های سنگرشکن علیه ایران را
ندارد ...... معاون ستاد کل نیروهای مسلح می گوید، با توجه به نفوذ رژیم غاصب
صهیونیستی ...
84 . پرستوهای عاشق
sajjad-114-ba.irfacebook.ir/
‎دی ماه سال گذشته نیز فرماندهان نیروی زمینی اعلام د که پهپاد یسیر هم
انتحاری ... موشک کروز یا بمب متحرک هستند که به لطف خدا ساخته و پرداخته خودمان
هستند. .... معاون ستاد کل نیروهای مسلح از دستور این ستاد به نیروهای هوایی برای
انتقال و ... پس از آن که طرف یی به قول خود به تیم مذاکره کننده ایرانی عمل
نکرد ومتن ...
85 . خبرآنلاین نگاه
moeinmahroom.ir/خبرآنلاین-نگاه/
‎4 روز پیش ... در کافه خبر بررسی شد؛ سیل،طوفان و ز له در ایران زیادتر می شوند؟ .... معاون ستاد کل
نیروهای مسلح: ایران اژدری ساخته که هم تکنولوژی آن را ...
86 . تیک تاک(بی بهونه کلیک کن) - دفاع
www.systuny. /tag/دفاع
‎با شروع جنگ تحمیلی، وی در پست افسر خلبان شکاری و معاونت عملیات فر

مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی
درخواست حذف اطلاعات
مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
 مبانی نظری دلایل مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

مقاومت معلمان (1 )

بنابر ادبیات ویژه تکنولوژی اموزشی و تجربیات مصرف کنندگان و تولید کنندگان وسایل آموزشی معلمان در کلاسهای درس در برابر تکنولوژی آموزشی جدید آموزشی مقاومتهایی از خود نشان می دهند،که این امر دلایل گوناگون دارد :

1. مهمتر از همه، خصلت محافظه کارانة مؤسسات آموزشی

2. هراس از اثرات تکنولوژی آموزشی بر نقش و بر مسؤلیتهای آنان

3. خشکی و انعطاف ناپذیری دست اندرکاران سخت افزارها

4. عدم دخ یا دخ بسیار ناچیزمعلمان در تمام مراحل ساخت و ساز روشهای آموزشی متأثر از تکنولوژی جدید آموزشی هنگام بحث در مورد محافظه کاری مؤسسات آموزشی «بیبای» پنج علت اساسی برای ایجاد حس مقاومت نزد معلمان در برابر نوآوریهای فنی برمی شمارد : ابهام در هدفهای آموزشی ،که باعث تردید معلمان در کاربرد تکنولوژی جدید می شود، سؤتفاهم یا سؤتعبیر دربارة روشهای اصلاحی، همبستگی معنوی با نظام های سنتی آموزش و پرورش، مجزا شدن از دیگران و پهن شدن حاشیة کارایی و قابلیت تطابق بین معلمان مختلف.

یک دلیل دیگر مقاومت معلمان در هراسی نهفته است که در برابر وسایل و ابزار جدید احساس می کنند. معلمان از قبول مسؤلیتهایی که برای آن آمادگی قبلی نداشته باشند سرباز می زنند . آنان اغلب نگران هستند که مبادا تکنولوژی بجای کمک و گسترش حرفه معلمی جانشین آن شود . آنان همچنین نگرانند که مبادا آنچه

را که« جوهر هستی حرفه ای » خود می شناسند ، از دست بدهند ، معلم از رقابت یک حریف غیر انسانی و ش ت ناپذیر وحشت دارد .

معلمان از خلال تکنولوژی آموزشی قدرت و نفوذ خود را درکلاس درس و نیز استقلال عمل و خصوصیت حرفه ای خود را در معرض خطر می بیند و تکنولوژی را حائلی بین خود وشاگردانشان می پندارند و بالا ه تنزل موقعیت شغلی ، از دست رفتن حس حق شناسی و اعتبار نظام و پیش بینی کاهش بازار کار نیز مسائلی هستند که افکار معلمان را در برابر تکنولوژی آموزشی بخود مشغول می دارند .

معلمان از نظر گاه های معنوی و مادی همان چیزهایی را از زندگی و کار انتظار دارند که دیگران انتظار دارند و بنابراین تکنولوژی جدیدآموزشی را تهدیدی می پندارند

برای الگو های سنتی و آینده حرفه خود .معلمان می دانند یا احساس می کنند که وظیفه اموزشی دراثر کاربست تکنولوژی آموزشی تغییر می یابد
-جیمزو آرفری- نورمن سی دال- پژوهشی در باره تکنولوژی آموزشی – ترجمه ناصر موفقیان تهران-فرانکلین1353

آنان بیش ازپیش مبدل می شوند به کارشناسان تشخیص مسائل آموزشی ، به برنامه نویسان درسی به مدیران فعالیت های آموزشی . ولی اگر معلم در موقعیتی که متوجه « خلاصی حق شناسانه » از وظایف سنتی خود شد ، بدون شک با اشتیاق از وظایف جدید خوداستقبال خواهد کرد . علاوه براین ، بعضی از معلمان واقعا صلاحیت لازم برای انجام وظایف جدید خود را ندارند و همین امر باعث تشدید هراس و خصومت و مقاومت آنان می شود .

سومین دلیل عمده مقاومت معلمان را در برابر تکنولوژی آموزشی وا می دارد ، عبارت است از عدم حساسیت و جه تولید کنندگان ، فروشندگان و عرضه کنندگان وسایل و لوازم کمک آموزشی جدید . یک گروه ی ویژه خاطر نشان می دارد که « بسیاری از کوشش هایی که برای کار برد تکنولوژی جدید آموزشی بکاررفته چیزی نبوده است جز انتقال تعبد آمیز و خشک لوازم و دستگاه هایی از دنیای صنعت یا از دنیای تفریحات و نمایش ها ، به کلاس درس ، کاربرد این لوازم اغلب بدون هرگونه توجه به روانشناسی معلمان صورت گرفته است ، در بسیاری از موارد با نتایج نامطمئن و گاه حتی م ب » فروشندگان تکنولوژی خیلی دیر به فکر تولید سیستم های بدیع و مفید با قیمت مناسب افتادند ، ساختن فرایند آموزشی آنرا یا غنی تر سازند .

چهارمین دلیل عمده مقاومت معلمان در برابر تکنولوژی آموزشی این است که غالبا آنان نقش های درجه دومی در برنامه ریزی و استعمال تکنولوژی تدریس داشته اند و یا حتی گاه کاملا از جریان کار برکنار نگه داشته شده اند .

معلمان ، نه فقط در برنامه ریزی ، در برنامه نویسی درسی ودر تصمیم گیری دخ داده نمی شوند ، بلکه غالبا هیچگونه تعلیمات نیز در کاربرد تکنولوژی جدید به آنان داده نمی شود . بدین طریق ظهور واکنش هایی مانند سردی و کناره گیری و خصومت یا مخالفت مغالانه امری بدیهی خواهد بود .

« شورای بین المللی توسعه آموزش در گزارشی یادآور می شود که مابطور کلی در آموزش معلمان خودبرای کاربرد وسایل ارتباطی جدید اهمال کرده ایم و این امر با عوامل دیگر ، باعث شده است که مقاومت در مقابل تکنولوژی جدید به صورت یکی از وجوه مشخصه بسیاری از کلاس های درس درآید . »

یکی ازموانع عمده کاربرد تکنولوژی آموزشی عبارت است ازآهنگ سریع تغییرات در زمینه تکنولوژی آموزشی است یک نوآوری جاری ممکن است خیلی زود کهنه شود ، به عنوان مثال ، تلویزیون کابل دار ، ضبط تصویر به طریقه ویدئو و آموزش به کمک کامپیوتر ، همه تغییراتی هستند که مکن است به زودی سیستم فعلی پخش و انتشار رادیو – تلویزیون را به صورت یک روش کهنه درآورند .

یکی دیگر از موانع عمده کاربرد تکنولوژی آموزشی : هزینه زیادانواع واقسام سخت افزارها بنابر عقیده ای که درگزارش آکادمی ملی ی منع شده است ،

چیز لازم در حقیقت « واحد کوچک و کم هزینه است که شامل یک وسیله ضبط کم ج و قابل استفاده برای دانش آموزان متوسط غیر منفی باشد .......»

بنابراین مشکل است که معلمان و مدیران مؤسسات آموزشی را به سرمایه گزاری در تکنولوژی موجود دعوت کرد ، درحالیکه همه آنها می دانند که تمام سخت افزارهای جدید و امروزی آنها تا دوسال دیگرممکن است به صورت چیزهایی قدیمی و ازمد افتاده درآیند .

« جیمز میلر » انجام پژوهش های دائمی رادرمورد تکنولوژی نرم افزارها ضروری می داند .

« یوجین کوگان » اینطور نتیجه گیری می کند که کلید تکنولوژی آموزشی مؤثر ومفید در نرم افزار نهفته است .

بدون پژوهش در مورد نرم افزارها نویدهای ه درلوازم ووسایل کمک آموزشی جدیدهرگر شکوفا نمی شود .

گذری برتحقیقات صورت گرفته

صاحب نظران معتقدند که مسائل ومشکلات کشورهای قاره آسیا درمورد کاربرد تکنولوژی آموزشی در مدارس رامی توان به شرح زیر برشمرد :

1- ناهماهنگی موارد تدریس شده بانیازهای جوامع وغیرقابل انعطاف بودن این مواد که خودمانع گسترش مواد درسی درآینده است .

2- کمبود مواد آموزشی مناسب .

3- کمبود معلم ناصلاحیت و آموزش دیده .

کیوان سعیدی زند (1378 ) در مقاله ای تحت عنوان مسائل ومشکلات تدریس تکنولوژی آموزشی درایران مفهوم تکنولوژی آموزشی رادرکشور ایران مورد بررسی قرار داده است و ضمن انتقادهایی در زمینه شیوه های تدریس تکنولوژی آموزشی در مراکز تربیت معلم و ها اظهار می دارد که محدوه فهم تکنولوژی آموزشی در کشور ایران درترجمه چند کتاب و ید دستگاههای نورتاب وغیرنورتاب برون نرفته ، که این خود بیانگر نگرش نادرست نسبت به مفهوم تکنولوژی آموزشی است .

درادامه مقاله ضمن اشاره به تلقی نادرست دست اندرکاران مسائل آموزشی از مفهوم تکنولوژی اظهار می دارد ، تغییرات عمده ای که دردهه اخیر درایران انجام گرفته است تنها نام وسائل سمعی وبصری یا وسایل کمک آموزشی به تکنولوژی آموزشی را شامل شده است . آموزش ومفهوم تکنولوژی آموزشی دربسیاری از مراکز تربیت معلم ودانشکدههای تربیت نیز به همین ترتیب است ،دانشجو که درطی تحصیل بایستی دست آوردهای تکنولوژی آموزشی وشیوه های بکارگیری آنها رابشناسد و بکارگیرد ، به غیراز ای از اصلاحات و تعاریف وتصاویری از سخت افزارها و نرم افزارها درک دیگری ازتکنولوژی آموزشی در حیات آموزش خود ب نمی کند ودر پایان نتیجه می گیرد که طریق بهره گیری از تکنولوژی آموزشی می توان به والدینی که باهم اقتصادی ، اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده فرزندان خویش می کوشند تا مطلوبترین شرائط را برای ارتقا مدارج تحصیلی فرزندانشان فراهم نمایند کمک نمود .

خسرو قلعه نوعی1 از مقالات تحت عنوان تکنولوژی آموزشی وضرورت تحول در نظام آموزش وپرورش که در شماره سال 1379- 1379 وشماره 20 سال تکنولوژی ش شده ضمن اشاره به ضرورت به کارگیری تکنولوژی آموزش دراکثر آحاد ونهادهای جامعه متذکر شده است که ازجمله نهادهایی روبه رو شده ، کمتر دستخوش تغییر و تحول شده است ، نهاد آموزش و پرورش می باشد،سپس سوالی مطرح کرده اند که چه عاملی یا عواملی باعث شده اند که درطول این مدت فضاهای آموزشی ما بدونتغییر باقی بماند در صورتی که انتظار معقول در آنست که نطفه هرگونه تحول و نوآوری وابداع اکتشافات ابتدا در فضاهای آموزشی منعقد شده است و درهمین جا کند

1-شجاعی قلعه نوعی خسرو – تکنولوژی آموزشی و ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش- مجله رشد و تکنولوژی آموزشی- شماره های2،5 سال79-78

وسپس حاصل آن بصورت علم تکنولوژی آموزش به سایر نهادهای جامعه عرضه گردد ایشان در ادامه بحث خود علل عدم رشد تکنولوژی آموزش و بکارگیری مناسب آن درنظام آموزش و پرورش ناشی از مشکلات می دانند که مبتلا به آن است . اهم این مشکلات عبارتند از :

الف ) افزایش متقاضیان آموزش و پرورش : که این خود نیز به دلیل تغییر در نگرش مردم نسبت به تصمیم و تربیت طی چند دهه اخیر و افزایش سریع جمعیت می باشد .

ب ) توسعه هوم : اشیان به نقل از آقای استر stehor رئیس سابق ایندیانا اظهار می دارد که پس از گذشت 5 سال میزان علم و اطلاعات بشریت به جهان هستی به عنوان علم یا ناقص اند و یا کهنه ومنسوخ شده اند .

در ادامه بیان می دارد که در هرجامعه نقش انتقال میراث فرهنگی نسل های آینده را نهادهایی آموزشی به عهده دارند ، میراثی که لحظه لحظه در افزایش است . بنابراین هرچه حجم آن بیشتر باشد ، دشواری و زحمت نهادهای آموزشی بیشتر می شود . این میزان زمانی به روشنی مشخص می شود که انتظار داشته باشیم جامعه هم در صحنه رقابت های علمی و بین المللی هماهنگ و پیشتاز باشد .

حضور در زمان ایجاب می کند که نهادهای آموزشی ارتباط بسیار نزدیک و مداومی با سایر محافل علمی و تحقیقی بین المللی داشته باشند و هرگونه تغییر و نوآوری و اکتشافات را بدون تاخیر در زمینه علوم مختلف دریافت و دربرنامه تحصیلی و آموزش خود وارد کنند . نظام آموزش و پرورش ما به سبب حفظ قالب اولیه خود در ارائه خدمات آموزشی از جنبه های کمی و کیفی با دشواریها روبروست و از این دشواریها می توان افزایش متقاضیان توسعه علوم ، افزایش هزینه سرانه تحصیل ، جذب و نگهداری نیروی انسانی کمبود فضاهای آموزشی ناشی از آنها با تحولات علمی و تکنولوژی اشاره نمود و عوامل درون سیستم آموزشی است عبارتند از :

الف ) کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود نظام ارزشی صحیح از کارشاغلان آموزشی

ب ) اعمال شیوه ای مدیریت غیرعلمی

ج ) احداث واحدهای آموزشی و ضوابط حاکم بر تاسیس آنها

د ) افت تحصیلی و اثار آن

ه ) توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی

نعمت همت زاده1 در مقاله ای تحت عنوان وم به کارگیری تکنولوژی پیشرفته در آموزش و پرورش و موانع کاربرد آن در کشور ایران در مجله رشد تکنولوژی آموزشی شماره 4 سال تحصیلی (81 – 80 ) به موارد زیر اشاره نمود :

1- یکی از دلایل به کارنگرفتن تکنولوژی آموزشی در مدارس ونبودن متخصص کافی ومعلم تکنولوژیست است .

1همت زاده نعمت- وم بکارگیری تکنولوژی آموزشی پیشرفته در آموزش و پرورش و موانع کاربرد آن در ایران مجله رشد تکنولوژی آموزشی ،شماره4 سال1381

2- نبودن انگیزه های کافی در بهره گیری از تکنولوژی آموزشی که به نوعی با انگیزه های شغلی ودلایل دیگر ارتباط دارند ازجمله :

الف ) نبودن روان کار منظم و سیتماتیک که خود سبب می شود بعضی از ابزارها و وسایلی که برای رسیدن به هدف اصلی قرارگیرند ، خود هدف واقع می شوند : برای مثال امتحان که وسیله ای برای هدایت و یادگیری خود هدف واقع می شود و معلمانی که قبولی بیشتری بدهند یا بتوانند شاگردان را قالبی تر بار بیاورند مورد تقدیر قرار می گیرند . همچنین اغلب مسئولان آموزش و پرورش که از مراکز تربیت معلم بازدید می کنند به جای اینکه به اصول و فلسفه وجودی تشکیل این مراکز و تحقیق اه ی که براساس آن این مراکز ایجاد شده است ، توجه داشته باشند به ظاهر امر می پردازند و تا به حال دیده نشده است که از کیفیت برنامه های آموزشی و تدریس و میزان بار علمیدانشجویان این مراکز و تحقیق اه اصلی وکارایی افراد فارغ حصیل ارزشی دقیق و علمی به عمل آید .

ب ) مسائل اقتصادی و جاذبه های مادی نه تنها در کابرد تکنولوژی آموزشی بلکه در تمام ابعاد دیگر تعلیم و تربیت تاثیر می گذارد و این امر خود یکی از دلایل عمده افت تحصیلی نیز هست .

3 اعمال شیوه های مدیریت غیر علمی و ناآگاهی مدیران از مفهوم تکنولوژی آموزشی و نقش آن د یشبرد و اه آموزشی و محافظه کاری و تحجر عده ای در قبال هر گونه تحول و تغییر روشها و بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در امر تدریس و یادگیری .

4 - نبودن نظام ارزشی صحیح از کار معلمان به طوری که میان آن که آب می آورد با آنکه کوزه می شکند ، تفاوتی موجود نیست .

5 کمبود امکانات مالی و اقتصادی به منظور ایجاد و تجهیزات فضاهای آموزشی مناسب .

6 ساختار نا مناسب نظام تعلیم وتربیت فعلی که یک نظام معلم و به قول پائولوفر « یک نظام بانکی » است و از یک خصوصیات نقالی و نق برخوردار است چنین سیستم آموزشی به مفهوم جویدن آن بی نیاز است .

7 نبودن زام های لازم و قانونی در بکارگیری تکنولوژی آموزشی به طوری که هیچ خود را م م به هیچ گونه حرکتی در این مورد نمی بیند .

8 نبودن زام های لازم و فراهم نبودن موقعیت و زمینه مساعد برای بکار گیری تکنولوژی آموزشی .

9-آگاه نبودن جریان معلمان ودیگردست اندرکاران ازنقش و تاثیر و روش بکار گیری تکنولوژی آموزشی اصولا معلمان همان طور که آموزش دیده اند ، همان طور آموزش می دهند ، در حالی که کارورزی و بازآموزی معلمان باید مداوم باشد .

10 رفتن معلمان به شغل دوم به منظور تامین هزینه اوقات آنان را می کند و مجال تفکر و استفاده از تکنولوژی آموزشی را به آنان نمی دهد ، متاسفانه دانشجویان تربیت معلم از روزی که وارد مراکز تربیت معلم می شوند به تدریج یادمی گیرندکه چگونگی معلمی را به عنوان یک شغل چنینی بپذیرند و .........

11 جایگزین غلط تخصص ها که سبب هدررفتن سرمایه های ملی میشوند و میزان بهره دهی افراد را در جامعه به حداقل کاهش می دهد .

12 ازدیاد نسل ک ن ، حضور سالانه یک میلیون کودک اضافی در مدارس و نبودن پیش بینی و برنامه ریزی آموزشی لازم و توسعه و تجهیز مدارس مطابق افزایش جمعیت .

علی اکبر شعاری نژاد1 در مقاله ای تحت عنوان چرا تکنولوژی ؟ در خصوص مشکلات کابرد تکنولوژی آموزشی یا تدریس که در مجله رشد تکنولوژی آموزشی شماره 2/1 سال تحصیلی ( 72 – 71 ) درج شده است موارد زیر را برشمرده است .

1 تغییر فکر : تغییر کلیشه ای هرگز به فرد اجازه نمی دهد در غیر آنچه هست بین د ، کاربرد تکنولوژی با تفکر کلیشه ای سازگار نیست .

2 تغییر گرایش : معلم وقتی می تواند روشهای عادی خود را تغییر دهد و به صورت یک تکنولوژیست کار کند که نسبت به تکنولوژی آموزشی گرایش یا نگرش مثبت داشته باشد و ضرورت استفاده از ان را صادقانه بپذیرند .

3 تغییر عادات و روشهای عادی : تغییر این دو فرایند مست م تغییر عادات است و معلم ناگزیر خواهد شد شیوه های معتاد خود را کنار بگذارد و با تحمل و صبر و حوصله جدید تدریس را کنار بندد .

4 مطالعه مجدد در روانشناسی یادگیری : این نکته اساسی را فراموش نکنیم که تکنولوژی آموزشی محصول و مرهون یافته های جدید روانشناسی یادگیری یعنی استفاده از وسایل فنی آموزشی گوناگون با مبانی روانشناختی است وچیزی نیست که تحصیلات دانشمندان آن خلق کرده باشد . بنابراین یادگیری مؤثر اطلاعات و مهارتهای متعدد و متنوع و روز افزون بدون استفاده از تکنولوژی آموزشی غیر ممکن است .

برای اینکه معلم این حقیقت رابپذیرد باید مجددا به مطالعه روانشناسی یادگیری و این درس در مراکز تربیت معلم کشور بطور جدی برگزار شود .

5 مطالعه مداوم :معلم امروز نمی تواند به آنچه که زمانی آموخته ، قانع باشد و به همین اکتفا کند . بلکه ناگزیر است همیشه در حال مطالعه همه جانبه باشد و معلمومات پیشین خود را کهنه تلقی کند . زیرا انسان معاضر نیازهای علمی و روانشناختی خود را دارد واطلاعات کهنه و قبلی برای ی آنها کافی نیست .

6 تجدید نظر در مفاهیم درس : استفاده مؤثر از تکنولوژی آموزشی زمانی امکان پذبر است که در مفاهیم درسی تجدید علمی اساسی به عمل آید نه اینکه مقدار صفحات کتابها کم


1شعاری نژاد علی اکبر، چرا تکنولوژی آموزشی؟ مجله رشد و تکنولوژی آموزشی، شماره2/1 سال تحصیلی 72-71

یا زیاد شود ، کارشناسان یا برنامه ریزان درسی و معلمان ناگزیرند بدانند ک ن و نوجوانان

امروز به چه مفاهیمی ، در علوم و متون مختلف نیاز دارند تا اموروز و فردا از زندگی مطلوبی برخوردارند .

7 کشف وسایل ، روشها وتکنیک های آموزشی : معلم معتقد به آموزش و پرورش و وم استفاده از تکنولوژی آموزشی ناگزیر است پیوسته برای کشف وسایل ، روشها و تکنیک های آموزشی مؤثرتر بکوشد که این نیز طبعا چندان کار آسانی نیست .

8 ساخت وسایل : این حقیقت را هرگز فراموش نکنیم که وسایل ماشینی امروز ابتدا به صورت کامل نبوده اند و بتدریج و با گذشت زمان به این صورت پیچیده و کامل درآمده اند . بنابراین ، هر معلم به خصوص در دوره ابت و راهنمایی می تواند بعضی وسایل آموزشی ساده را شخصا درست کند و دانش آموزان نیز می توانند و حتی با اشتیاق می خواهند که او را در این امر یاری کنند . این مست م تلاش و وقت بیشتر در خارج از کلاس است . وزارت آموزش و پرورش می تواند با دادن امتیاز معلمان به کشف و ساخت وسایل آموزشی و استفاده از آنها تشویق کند .

9 کاربرد وسایل آموزشی :کاربرد مؤثر تکنولوژی آموزشی مست م یادگیری و تمرین است که تشکیل کارگاه های ویژه معلمان در طول سال تحصیلی ( حتی در روزهای کار نه در تعطیلات ) می تواند مفید باشد و علی اکبرشعاری نژراد در انتها چنین نتیجه می گیرد که تکنولوژی آموزشی زمانی به مدارس ما راه خواهد یافت :

_ معلمان با آن آشنا شوند و آن را دریابند .

_ به تکنولوژی آموزشی و ضرورت استفاده از آن معتقد باشند .

_ به این اعتقاد عمل کنند زیرا عمل مظهر اعتقاد است .

حافظه باطنی ( 1372 ) تحقیقی پیرامون بررسی میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی در مدارس استان آذربایجان شرقی انجام داده است . حاصل این تحقیق که زیر نظر شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مذکورانجام گرفته به قرار زیر می باشد :

_ بالغ بر هشتاد درصد افراد گروه نمونه اظهار داشتند معلمینی که از تکنولوژی آموزشی در تدریس استفاده می کنند مورد تشویق مسؤلین بالا قرار نمی گیرند .

_ وسایل کارگاه ها و آزمایشگاهی موجود در مدارس استان متناسب با تعداد دانش آموزان نیست .

_ بسیاری از مدارس استان آذربایجان شرقی در تهیه وسایل کمک آموزشی با مشکلات مالی مواجه هستند .

_ بسیاری از مدارس استان آذربایجان شرقی فاقد کارگاه آزمایشگاه ، و کتابخانه بوده اند .

پرویز مشایخی ( 1372 ) در رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود که با همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در مورد عوامل بازدارنده استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند بازدهی و یادگیری از دیدگاه معلمان ابت انجام داده است به نتایج زیر دست یافته است :

_ فقدان امکانات فیزیکی مناسب و تجهیزات آموزشی موجب عدم استفاده از آنهان گردیده است .

_ بسیاری از آموزگاران با مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی آشنایی ندارند .

_ بسیاری از آموزگاران به اهمیت تکنولوژی پی نبرده اند .

_ بسیاری از آموزگاران به دلیل سادگی اجرای روش سنتی برآن عادت کرده اند .

در تحقیقی که جمشید نظری(1372 ) با عنوان بررسی علل عدم تمایل معلمان به استفاده از وسایل کمک آموزشی زیر نظر شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کرمانشاه انجم شده به نتایج زیر دست یافته است .
مشاهده متن کامل ...
فهرست دستگاه های بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات

فن آوری بیومتریک وسیله ای است که مشخصات اندازه های بیومتریک را روی بدن انسان به کار می برد و انقل در امنیت به وجود می آورد. برخی ویژگی های بدن انسان مانند شکل عنبیه و اثر انگشت غیر ممکن است که ساخته شوند که فن آوری بیومتریک وسیله ای امن تر از تکنیک های موجود مانند صفحه کلید برای اندازه گیری به وجود آورده است. دستگاه ها و فن آوری های متعدد مختلف بیومتریک  وجود دارند که در دسترس هستند. هر اندازه ای مشخصات متفاوتی دارد.

بیومتریک های اثر انگشت

رایج ترین نوع دستگاه های بیومتریک اسکنر اثر انگشت است. این اسکنر نوک انگشتان یک فرد را اندازه گیری می کند و دست به دست[۱] با پسورد یا آی دی[۲] کار می کند. اسکنر اثر انگشت اغلب به عنوان یک جایگزین ساعت های زمانی به کار می رود در نتیجه می توان به عنوان برای ذخیره داده ها مورد استفاده قرار داد. حتی می شود ساده تر بیان کرد طوری که اسکنر اثر انگشت می تواند برای استفاده شخصی در خانه یداری شود. این اسکنرها بیشتر از طریق اتصال پورت usb به یک کامپیوتر عمل می کنند و بدون در نظر گرفتن محل آن امنیت را برای کامپیوتر شما فراهم می کنند.

بیومتریک صورت
یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین نوع بیومتریک ها که سریع پیشرفت می کند، بیومتریک تشخیص چهره است. دستگاه های تشخیص چهره می توانند در فرودگاه ها و کازینوهای ( خانه)[۳] سراسر جهان پیدا شوند، این دستگاه ها تقلب ها و افرادی که می خواهند فرار کنند و کامپیوتر ع آن ها را ذخیره نموده است را بگیرند. این تکنولوژی از طریق یک دوربین کار می کند که داده های ریاضی فراهم می کند. هنگامی که دوربین از یک تصویر یا ع از چهره یک فرد تصویر برداری می کند، کامپیوتر “برآمدگی هایی[۴]”  بر روی صورت فرد ایجاد می کند. نقاط برآمده بین اعضا خاص مانند بین مکان چشم ها، فاصله بین لب تا بینی و عرض بینی دور می شوند. این برآمدگی ها در مقایسه با افراد دیگر متقاطع[۵] هستند که بلافاصله شخص شناخته می شود.

بیومتریک های تایپی

اگرچه اکثر بیومتریک ها در حیطه بیومتریک های فیزیکی هستند انواع دیگری از اندازه گیری های بیومتریک جایگزین از جمله بیومتریک تایپ وجود دارد. این نوع در پویایی ضربه زدن به کلید، تمرکز دارد. با استفاده از تایپ بیومتریک می توانید کامپیوتر را امن نگه دارید طوریکه این نوع میتواند بیشتر از یک فاکتور اندازه بگیرد این نوع بیومتریک زمان توقف [۶]در نظر میگیرد که ریتم های خاصی را در مردم مختلف ثبت می کند. این اندازه گیری ها مانند این که چگونه مردم بلند قد یک کلید را پایین نگه می دارند نیز در نظر گرفته می شوند. ” زمان سفر”[۷] زمان حرکت بین کلیدهای مختلف را ثبت می کند. بسیاری از این بیومتریک های تایپی هم چنین می توانند میزان خطا را نیز ثبت نمایند که درصد خطا را نیز در مردمی که تایپ می کنند ثبت می کند.

 

جهت ب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس بگیرید
35265524
35261677

ما نمایندگی فروش ساعت های حضور و غیاب در تبریز هستیم.
ما نمایندگی فروشدستگاه های حضور و غیاب در تبریز هستیم.مشاهده متن کامل ...
تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»
درخواست حذف اطلاعات

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

تصاویری جالب و دیدنی از چهره های مطرح ایرانی از بازیگران معروف سینما و تلوزیون گرفته تا ورزشکاران و … در شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و …

سایت برترین هاسی و پنجمین جشنواره فجر با همه خوبی ها و بدی هایش تمام شد و به تاریخ پیوست. جشنواره ای که امسال بدی هایش بر خوبی های آن می چربید ولی خب دیگر همه چیز تمام شده و غر زدن نسبت انتخاب ها، ها، نقد ها و داوری ها، فایده ای نخواهد داشت. تبریک صمیمانه ای داریم به همه برندگان سیمرغ، علی الخصوص معدود انی که بر خلاف سایرین سیمرغ حقشان بود! با ع های از روز های آ جشنواره و مراسم اختتامیه مطلب امروز را شروع میکنیم.

فهیمه رحیم نیا در نشست خبری “شنل” در روز آ جشنواره. نشستی که بدون بازیگر اصلی آن یعنی باران کوثری برگزار شد. خانم رحیم نیا همسر بهزاد فراهانی و مادر عزیز شقایق، گلشیفته و آذرخش فراهانی هستند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

علیرضا شجاع نوری به عنوان تهیه کننده این در نشست خبری حاضر شده بود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
هانیه توسلی، بازیگر خونگرم و پرکار سینمای ایران در این ده روز، روزی نبود که به کاخ میلاد نرود. این ع هم مربوط به حضورش در آ ین روز جشنواره برای فرش قرمز “بن بست وثوق” یکی از های خوب و کمتر دیده شده ی جشنواره است.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

الویس پریسلی خد امرز هم در برج میلاد رؤیت شد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 سؤتفاهم، شوخی، اشتباه و یا هر اسم دیگری که میخواهید برایش بگذارید، این کاری که با ساره بیات شد، یک توهین بزرگ بود. اینکه نامه ی مخصوص ک داهای سیمرغ را برایش ارسال کنند و پس از باز ببیند که داخلش پوچ است و ک د هیچ عنوانی نشده است! با اینکه استحقاق ک دا شدن برای بازی در “یک روز بخصوص” را داشت، حداقل از پریناز ایزدیار و هدیه تهرانی خیلی بهتر بود. بسیار ممنونیم از وی که بغض و احترام تنها واکنش اش به این ماجرا بود و بسیار متأسفیم برای مسئولین برگذاری جشنواره که حتی یک عذرخواهی خشک و خالی هم از ساره ن د.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

 مجید مظفری و پیمان قاسمخانی، بازیگر و کارگردان “خوب، بد، جلف” در آ ین روز جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
حسین آرمان بازیگر محبوب تلویزیونی در آ ین روز یک جشنواره سینمایی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 یک عده هم هستند که مدام منتظرند ببینند رامبد جوان چه عملی انجام میدهد تا فعل “اسکی رفتن” را روی آن صرف کنند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران که پس از فاجعه پلاسکو حس معروف و محبوب شده است، در روز آ جشنواره در برج میلاد حاضر شد. هنوز هیچ ی دلیل اصلی این حضور را نفهمیده است! مگر اینکه جناب ملکی برنامه های تبلیغاتی برای شورای شهر داشته باشند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
رضا یزدانی به همراه همسر و دختر عزیزش در پردیس ملت حاضر شد تا به عنوان “ول نکن ترین خواننده” در جشنواره امسال، شناخته شود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

مهران احمدی، صبح روز آ جشنواره، در برج میلاد. با این کلاه هایی که در سال های گذشته از آن برای ی استفاده میشد ولی امروزه کاربرد زیبایی پیدا کرده است.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

بهرنگ علوی در آ ین روز جشنواره. با شال گردنی که میتوان از آن به عنوان سلاح سرد هم استفاده کرد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

تینا پاکروان، سمیرا حسنی و متین ستوده در آ ین اکران “بدون تاریخ، بدون امضا” در پردیس ملت.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
احسان کرمی مجری دوست داشتنی که اجرای اختتامیه جشنواره را بر عهده داشت، در کنار همسر محترم در کاخ میلاد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 ملیکا و نیمرخ اش در پردیس کوروش.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

لوس بازی های ساره بیات و مهدی قربانی در نشست خبری “بیست و یک روز بعد”.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

آرشا اقدسی یک سندرُم خاص دارد. سندرُمی که حین دیدن دوربین او را وادار به انداختن شلنگ تخته میکند. برای سلامتی اش دعا کنید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

– عه برزو، تو هم اینجایی؟ مامان کلی سراغتو میگرفت!
 
+ آره آبجی، جشنواره ست، کلی عکاس داره. اومدیم ع مفتی بندازیم.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

سارا صوفیانی بازیگر سینما و تلویزیون در کنار همسرش حسین شریفی، تهیه کننده کهنه کار سینما. از آن ع هایی که پس از آن باید آنتراکت داد که مخاطبین هوایی تازه کنند و سیگاری بکشند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
ونوس کانِلی و یک روباه بیگناه، در آ ین روز جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

یوسف مرادیان عزیز، ستاره محبوب و خوش چهره ی سال های دور سینما با حضورش حال و هوایی نوستالژیک به اختتامیه جشنواره داد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

علیرضا داوودنژاد، کارگردانی که برای “فِراری” برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد تا شگفتی های جشنواره امسال ادامه داشته باشد! تبریک به داوودنژاد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

آقایی، ستاره ای که با اتفاق آرا برنده سیمرغ بهترین بازیگر مرد بود که ناگهان در لحظات آ رأی ها برگشت و او را اینچنین مبهوت کرد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
رأی ها برگشت تا محسن تنابنده برای “فِراری”، محبوب هیئت داوران، برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد بشود. تبریک به محسن عزیز.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
به آرشا اقدسی توصیه میکنیم که در تغذیه خود بیشتر دقت کند و از خوردنی های با طبع گرم دوری کند. پر که هم باعث کاهش میزان شلنگ تخته و هم مانع چنین جوش های ضایعی می شود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

غزل شاکری، یکی از نامزد های سیمرغ بهترین بازیگر زن در مراسم اختتامیه.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
هومن بهمنش سیمرغ بهترین تصویربرداری را برای “تابستان داغ” گرفت.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
تبریک، تبریک و هزاران تبریک به لیلا حاتمی عزیز که به حقش رسید و سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را برای بازی در خارق العاده ی “رگ خواب” از آن خود کرد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

شگفتی های جشنواره امسال وقتی کامل شد که نام مریلا زارعی هم برای بهترین بازیگر نقش اول زن صدا زده شد! برای اولین بار یک جایزه به دو نفر تعلق یافت. تبریک به مریلا زارعی عزیز.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای دومین سال پیاپی به نوید محمدزاده رسید. بازیگری که کارشناسان کمترین شانس را برای او در بین سایر ک دا ها قائل بودند، ولی خب از هیئت داوران هیچ کاری بعید نبود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

بلورین برایت کم بود. لایق سیمرغ طلا بودی که از هیئت داوران جشنواره امسال بر نمی آمد. #هادی_حجازی_فر

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

تبریک فرهاد آئیش به لیلا حاتمی و مریلا زارعی بابت سیمرغ هایشان.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

بانو ثریا قاسمی هم برنده سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن برای “ویلایی ها” شدند در حالی که به گفته خودشان به مراسم دعوت نشده بودند! تبریک به خانم قاسمی. برای این عنوان هم نباید از شایستگی های مینا ساداتی برای بازی اش در “تابستان داغ” ساده بگذریم، ولی خب باید به چنین انتخاب هایی عادت کنیم.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
یک خسته نباشید حس به تمامی عکاس های عزیز که در این یازده روز تلاش د تا جشنواره به صورت تمام و کمال خدمتتان تقدیم شود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

رویا نونهالی، یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره در کنار همسرش در روز اختتامیه.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 سلفی ک داهای قشنگ در حاشیه مراسم اختتامیه.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
اجمد جان مهرانفر پس از اعلام برنده سیمرغ نقش مکمل مرد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
پست وحدت بخش حمید فرخ نژاد پس از اینکه خودش و هیچ کدم از هایش در هیچ بخشی برنده سیمرغ نشدند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 جشنواره ای که با نام علی حاتمی آغاز و با سیمرغ یادگار ماندگارش پایان یافت. آرزوی سلامتی داریم برای خانواده عزیز حاتمی. غوغا کردی لیلا. هم خودت را ماندگار کردی، هم ماندگارترین روایتی که سینمای ایران از عشق یک دختر داشته، افتخاری بود برای سیمرغ که به دستان تو رسید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
اشکان خطیبی و همسرش آناهیتا درگاهی در حاشیه اختتامیه جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
شبنم خانم مقدمی، یکی دیگر از ک داهایی که دستش خالی از سیمرغ ماند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

ظریف، محترم امور خارجه هم در مراسم حضور داشتند و نام برنده بهترین از نگاه ملی توسط ایشان خوانده شد. جایزه ای که به “ماجرای نیمروز” رسید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
کریستف رضاعی برنده بهترین موسیقی متن برای “نگار”. انتخ خوب که باعث شد کمی از حرصمان بابت ک د نشدن سهراب اظری برای “رگ خواب”، کاسته شود. تبریک به جناب رضاعی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
جواد عزتی و همسرش در حاشیه اختتامیه.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
سیدمحمود رضوی تهیه کننده “ماجرای نیمروز” به همراه دختر فسقلی اش برای دریافت جایزه بهترین بر روی سِن رفتند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
مهتاب کرامتی در حاشیه مراسم.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

مهرداد صدیقیان هم دستش به سیمرغ نرسید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
مریلا و این شئ با ارزش بلوری که یک سال سینمای ایران را به تکاپو وا می دارد. تکاپویی که با توجه به حواشیِ امسال، در سال های آینده کم رمق تر خواهد بود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
بابک حمیدیان و مینا ساداتی در اختتیامیه جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
احترام نظامی بانو فاطمه معتمد آریا به ابراز احساسات مردم حاضر در مراسم. آرزوی سلامتی داریم برای سیمینِ سینمای ایران.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

بانو پوران درخشنده، خوشحال از جوایزی که به ِ معمولی اش رسید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
سارا بهرامیِ بی حوصله، پس از خوانده شدن اسامی برندگان و خالی ماندن دستش.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
وحید جلیلوند، برنده سیمرغ بهترین کارکردانی برای “بدون تاریخ، بدون امضا”. و در پایان ادای احترام میکنیم به “سد معبر”، ی با موضوع اجتماعی و نگاه منتقدانه نسبت به برخی رفتار های مأمورین شهرداری که در عین شایستگی در هیچ بخشی برنده نشد تا شبهه تصمیمات جهت دارِ هیئت داوران به واقعیت نزدیک تر شود. علی الخصوص حامد بهداد عزیز برای بازی بی نقص اش در این که به نظرم حقش سیمرغ بود.
 
دفتر جشنواره امسال را همین جا می بندیم، به امید روزهای خوش تر برای سینمای ایران.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 شما به بزرگی خودت ببخش مهدی جان. گزارشگر یک خبطی کرده، شما بزرگی کن و نادیده بگیر!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
واکنش عجیب حامد بهداد به انتخاب های هیئت داوران جشنواره. کلا حامد برای اعتراض به هر اتفاق و پدیده ای از عباس کیارستمی مایه میگذارد. مثلا در واکنش به گران شدن و بی آب شدن پرتقال های امسال هم ع ی از جناب کیارستمی در حال قاچ پرتقال میگذارد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
این هم واکنش حمیدرضا آذرنگ به قلع و قمع شدن نقش اش در “قاتل اهلی”.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
ع مجله ای خاطره اسدی از قاب دوربین نیما مرادپور.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

مینا ساداتی با این ع اعلام کرد که به کمپین اهدای عضو پیوسته است. تشکر از مینای عزیز، امیدواریم هیچ گاه از امکانات این کارت استفاده نشود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

تبریک بهاره رهنما به “قدیمی ترین رفیقش” بابت دوم شدن در بخش آراء مردمی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

حدیثه تهرانی و همسر عزیزش در کنار منصور ضابطیان در پشت صحنه یک مجموعه تلویزیونی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
سلفی سیروس کهوری نژاد بازیگر جنوبی سینما و تلویزیون در کنار همسر عزیزش در یک رستوران.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 پولاد جان شما بیا و کلاً به هیچ چیزی واکنش نشان نده. قبول؟!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

رز رضوی با به اشتراک گذاشتن این سلفی در کنار بهنوش بختیاری از مردم خواست قضاوت و توهین های خود را به بعد از دیدن موکول کنند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
  در ادامه سریالِ “لطفا به من توجه کنید”ِ خاطره حاتمی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
جناب دهنمکی هر چرندی که در تلگرام و اینستاگرام دیدید، بدون تحقیق پخش نکنید و چرخه ی دروغ ها را ادامه ندهید. این نامه هیچ ارتباطی به کبیر ندارد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
تورهای ارزان قیمتِ پیش از نوروز گزینه ای خوب برای خارجگردی بسیاری از چهره هاست. حسین رفیعی کشور امن ما ی را انتخاب کرده است. امن از لحاظ جاذبه های بصری!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 

 فقط علی انصاریان میتوانست پای توپ فوتبال را به چنین فضا و چنین ع ی بکشد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

سحر تشاهی تبریک گفتن به برندگان سیمرغ را بهانه ای خوب برای گذاشتن ع جدیدش دید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
 رامین پرچمی و افشاگری هایی که پس از بیست سال به هیچ دردی نمیخورند! روح عمو حسن جوهرچی هم در رحمت و آرامش باشد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

اگر شهرام یک “هِه.. زاخارا برین خونه هاتون” به کپشن اش اضافه میکرد، همه چیز تمام میشد!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
یکی از شیرین ترین دیدار های عمر ژاوی در هتل اقامتش در تهران رقم خورد. همانطور که شاهد هستید برای رضا عنایتی، استقلال قبلِ بارسا اوله!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
شرلوک جهانبخش.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 واکنش محمدرضا شریفی نیا به دیده نشدن حامد بهداد در جشنواره امسال. همان بحث چای و گپ و سیاست!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۱»

 
آنا نعمتی این ع از خودش را به اشتراک گذاشته و زیرش هشتگ زده “چالش انسانیت”. احتمالاً یک چالش جدید است که مفاد حضور در آن اصلاً قابل تصور نیست. خدایا خودت ختم به خیر کن!

مشاهده متن کامل ...

پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک (فرمت فایل word و پاو وینت )تعداد صفحات 31
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک (فرمت فایل word و پاو وینت )تعداد صفحات 31 با و پر سرعت .

 پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک (فرمت فایل word و پاو وینت )تعداد صفحات 31


 پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک (فرمت فایل word و پاو وینت )تعداد صفحات 31

عنوان مقاله : بیومتریک

قالب بندی : word , power point

تعداد صفحات word : 12

تعداد صفحات پاو وینت 19

شرح مختصر : سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اثر انگشت الگوی دست، ساختار عنبیه، رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری مانند: صدا دست خط یا حتی آهنگ و ریتم نوشتن استفاده می کند. سیستم بیومتریک به جای مقایسه تصویرهای واقعیی از الگوریتم ها و کدهای عددی برای تحلیل اطلاعات استفاده می کند. این اطلاعات فضایی بسیار کم و در حد چند بیت می کند. امروزه ممکن است بارها در زندگی روزمره خود مثلا در فرودگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها و مارکت های بزرگ و حتی در پارک دیسنی disney با این فناوری مواجه شوید. این اماکن هر روز بیش از گذشته خود را به سیستم شناسایی بیومتریک مجهز می کنند. این سیستم برای افزایش ضریب امنیت بر پایه ویژگی های فیزیکی و رفتاری شما بنا نهاده شده است. بیومتریک از دست خط، الگوی دست، الگوی صدا و ساختار عنبیه و رگ های شما برای شناسایی استفاده می کند. در این پروژه از چگونگی کارکرد این سیستم و اینکه چرا اکثر ساختمان های تجاری و حکومتی از این فناوری استفاده می کنند، باخبر می شویم.

کلمات کلیدی : بیومتریک و تشخیص هویت، نحوه عملکرد شناسایی از طرق مختلف، الگوی دست، الگوی صدا، اسکن از عنبیه، اسکن از شبکیه چشم، آینده بیومتریک، آیا بیومتریک به حریم شخصی می کند، تصدیق هویت، تشخیص هویت، دست خط ، بیومتریک،

 

با


پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک (فرمت فایل word و پاو وینت )تعداد صفحات 31


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل پاو وینت بیومتریک با و پر سرعت .

 پاو وینت بیومتریک


 پاو وینت بیومتریک

 

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاو وینت : 

 

تعداد اسلاید : 41 صفحه

بیومتریک دستاوردی نوین در فنآوری اطلاعات بسم الله الرحمن الرحیم تاریخچه بیومتریک : متون علمی در مورد اندازه گیری کمی رفتار و عادات و ویژگیهای ظاهری انسانها به منظور شناسایی، به سال های 1870 و سیستم اندازه گیری آلفونس برتیلون (alphonse bertillon) بر می گردد .
درامریکا سیستم برتیلون برای اندازه گیری بدن، از جمله اندازه گیری قطر جمجمه و طول بازو و پا برای شناسایی زندانیان تا سال های 1920 استفاده می شد.
هنری فولدز (henry faulds)، ویلیام هرشلر (william herschel) و سرفرانسیس گ ون (sir francis galtan) شناسایی کمی از طریق اثرانگشت و اندازه گیری های صورت را در سال های 1880 پیشنهاد د.
توسعه تکنیک های پردازش سیگنال های دیجیتال در سال های 1960 به سرعت به کار در زمینه شناسایی خ ر انسان انجامید .
سیستم های شناسایی صوت و اثرانگشت، جزء اولین ها در این زمینه بودند.
پتانسیل کاربرد این تکنولوژی برای کنترل فزاینده در ایمنی بالای دسترسی، قفل های شخصی و معامله های مالی در اوایل1960 شناخته شد.
دهه ی 70 سال های توسعه و گسترش بکارگیری سیستم های هندسه دست و آغاز آزمایش در مقیاس بالا و افزایش علاقه به استفاده تی از این تکنولوژی های شناسایی خ ر شخصی بود.
سیستم های تایید امضاء در دهه ی 80 و سپس سیستم ها ی تشخیص صورت، به میان آمدند و سیستم های شناسایی عنبیه در دهه ی 90 توسعه یافتند .
در سالهای اخیر در ایران نیز فعالیت هایی در زمینه فناوری بیومتریک در حال شکل گیری است، به طوری که اولین نشست راهبردی فناوری بیومتریک در کشور دادماه 85 توسط دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و جمعی از نهادهای مرتبط برگزار شد؛ همچنین تاکنون در کشور فعالیتهای عملی مانند ساختن دستگاه تشخیص چهره و یا شناخت افراد با استفاده از خطوط کف دست انجام شده است.
تعریف بیومتریک (biometric): ” فنآوری بیومتریک” عبارتست از: روشهای خ ر بررسی صحت یا شناسایی هویت یک شخص زنده (انسان ها) بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی یا رفتاری.
روشهای معمولی که امروزه برای شناسایی هویت افراد استفاده می شود بر دو اساس است: اول چیزهایی که شما مالک آن هستید، مثل کلید خانه و کارت اعتباری که اگر گم بشوند بقیه می توانند تحت شرایطی ازآن استفاده کنند.
دوم چیزهایی که شما از آن اطلاع دارید مثل نام کاربر و رمز عبور که اگر خیلی ساده باشند با حدس زدن یا امتحان به راحتی بدست می آیند و اگر خیلی پیچیده باشند به خاطر سپردن آنها مشکل خواهد بود و مجبور می شویم جایی آنها را بنویسیم.
در این صورت هم امکان گم یا یده شدن آنها وجود دارد. حالا تصور کنید بدن شما تبدیل به کلید یا رمز عبور بشود.
خصوصیات فیزیولوژیک بدن (مانند چهره و اثر انگشت) و عادات و رفتارهای شما ( مانند دست خط و صد ا) آنقدر پیچیده هستند که ضریب امنیت را بالا ببرند و مطمئنا نه آنها را جا می گذارید و نه فراموش می کنید.
در واقع سیستمهای بیومتریک از خود شما برای تایید هویت شما استفاده می کنند.
مولفه های کیفیت بیومتریک : 1 – ثبات robustness: ثبات به معنای عدم تغییر در طول زمان است.
نحوه ی اندازه گیری کمّی این کیفیت با ”نرخ عدم انطباق“ محاسبه می شود؛ زیرا احتمال عدم تطابق نمونه گرفت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه ایران پاو وینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. فایل  پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت بیومتریک


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت در مورد تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی در 90 اسلاید
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی

پاو وینت تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی
دسته: پزشکی
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 3132 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

این پاو وینت در مورد تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی در 90 اسلاید می باشد ید

پاو وینت تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگیدر بیومتریک از دو نوع ویژگی مختلف فرد استفاده می کنند.

پارامترهای فیزیولوژیکی : مشخصه های ثابت یک شخص (اثر انگشت ، عنبیه چشم ، شبکه ی چشم ، هندسه دست ...)
پارامترهای رفتاری: شناسایی الگوهای رفتاری فرد (نوع راه رفتن، شدت ضربات دست بر روی کیبورد ، امضا، صدا ...)

این مشخصات همیشه همراه شما و مختص شماست ، پس نه گم می شود ، نه فراموش می شود و نه ی نسخه جعلی آن را دارد !معرفی علم بیومتریک

اینجا به معرفی سیستمهای تشخیص هویت که مهمترین و دقیق ترین آنها بیومتریک است خواهیم پرداخت. پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماری سیستم های بیومتریک می پردازیم و درمی ی م که هر سیستم بیومتریک با چه معماری ای کار می کند. در این مقاله همچنین در مورد چند تکنولوژی بیومتریک هم توضیح داده می شود مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و ... اما به دلیل اینکه سیستم اثر انگشت از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر سیستم ها برخوردار است بیشتر به تجزیه و تحلیل این سیستم خواهیم پرداخت و ابتدا به معرفی خطوط و نقاط مشخصه انگشت که در اصطلاح به آنها ریزه کاری گفته می شود می پردازیم و سپس روش های پردازش این نقاط برای رسیدن به الگویی برای شناسایی هویت را بیان خواهیم نمود. پس از آن سنسورهای مختلف که همگی همراه با شکل برای فهم بیشتر مطرح شده اند مورد بحث قرار خواهند گرفت و سپس این سنسورها با هم مقایسه می شوند و

بهتر است کمی بیشتر راجع بیومتریک بدانیم. نه به خاطر اینکه لازم است بلکه جالب است!

پارامترهای مهم در سیستم بیومتریک

در همه سیستمهای بیومتریک پارامترهایی موجودند که ویژگیها و قابلیتهای سیستم شما را معرفی می کنند
۱- نرخ پذیرش اشتباه این پارامتر تعیین کننده امکان پذیرش کاربر جعلی از کاربر اصلی می باشد. این پارامتر باید تا جای ممکن کوچک باشد.
۲- نرخ عدم پذیرش اشتباه این مقیاس نمایانگر این است که تا چه اندازه شخص اصلی اشتباها پذیرش نمی شود (حساسیت بسیار بالا). این پارامتر نیز باید تا حد مورد نیاز کم باشد.
۳- نرخ خطای مساوی: کاهش نرخ پذیرش اشتباه باعث افزایش غیر تعمدی نرخ عدم پذیرش اشتباه میشود. نقطه ای که میزان نرخ عدم پذیرش اشتباه با نرخ پذیرش اشتباه برابر می شود نقطه نرخ خطای مساوی است. هرچه میزان این پارامتر کمتر باشد نمایانگر این است که سیستم دارای یک حساسیت بهتر و توازن خوبی است.
۴- نرخ ثبت نام نادرست احتمال خطایی که در هنگام نمونه بردای جهت ثبت در پایگاه داده، در خصوص تشخیص صحیح ممکن است رخ هد.

این نکته نیز جالب است که چرا پزشکان تاکید بر سلامتی ما می کنند! دلایل دیگر را نمی دانم و اکنون خیلی مهم نیست، چیزی که مهم است این است که خیلی به درد بیومتریک و امنیت می خورد، امروزه از:

اثر انگشت، هندسه دست، اندازه گیری شبکیه چشم، اندازه گیری عنبیه، تشخیص چهره، تشخیص امضاء، تشخیص صدا، آزمایش دی- ان-ای، تشخیص از روی سیاهرگدست، نمودار حرارتی چهره، شدت ضربه بر روی صفحه کلید،شکل گوش، بوی بدناستفاده ممی شود، پس اگر بیومتریک را انتخاب کرده اید مراقب سلامتی خود باشید زیرا تمامی امید این سیستم به بخشی از بدن شما باز می گردد.

البته من که در حال نوشتن این نوشته هستم از این سیستم استفاده نمی کنم! چرا !؟ بگذارید شرایط را ببینیم ، شاید با شما سازگارتر از من باشد. یک مقایسه ج ی در بین خود بیومترکی ها انجام می دهیم تا مشخص شود کدام بومتریک بهتر است سپس به کنه بیومترک می پردازیم!

تکنولوژی بیومتریک


دقت


هزینه


دستگاه مورد نیاز


میزان دسترسی افراد

dna


زیاد


زیاد


تجهیزات تست


کم

عنبیه چشم


زیاد


زیاد


دوربین


متوسط-کم

شبکیه چشم


زیاد


زیاد


دوربین


کم

شناسایی چهره


کم-متوسط


کم-متوسط


دوربین


زیاد

شناسایی صدا


متوسط


متوسط


میکروفن-تلفن


زیاد

هندسه دست


کم-متوسط


کم


اسکنر


زیاد

اثر انگشت


زیاد


متوسط


اسکنر


متوسط

شناسایی امضا


کم


متوسط


مداد نوری،مداد لمسی


زیاد

جداول بسیاری در این زمینه است که به پارامترهای بسیاری از قبیل: اطمینان پذیری، آسانی استفاده، پیش بینی حمله، پذیرش، پایداری، عوامل مشکل زا (مانند عینک، زخم)، قیمت به عدد و ...که در آنها اثر انگشت یکی از سیستم های معقول به شمار می رود.

به بزرگی اسکنر چشم دقت کنید:

گرچه با وجود مزیت های بسیار باید توجه داشت که هنوز کلمه عبور از محبوب ترین سیستم های احراز هویت است کافی است به درستی استفاده شود. اوج داستان روزی می رسد که خود کلمه عبور و نحوه تایپ ( ضربات به صفحه کلید ) که با یکدیگر ترکیب شده اند، همه گیر شود.

قیمت فایل فقط 5,500 تومان

 ید

برچسب ها : پاو وینت تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی , تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگیمشاهده متن کامل ...
تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 01 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری های جالب

extreme transportation 02 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب

extreme transportation 03 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های دیدنی

extreme transportation 04 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 05 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر جالب و دیدنی

extreme transportation 06 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب

extreme transportation 07 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب تیر ماه 93

extreme transportation 08 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و جدید

extreme transportation 09 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری های جالب

extreme transportation 10 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع هایی از باربری های جالب

extreme transportation 11 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های خنده دار

extreme transportation 12 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 13 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

www.radsms.com

extreme transportation 14 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 15 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 16 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 17 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 18 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب

extreme transportation 19 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع خنده دار

extreme transportation 20 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 21 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و دیدنی

extreme transportation 22 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 23 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 24 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

بهترین تصاویر جالب

extreme transportation 25 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین تصاویر جالب

extreme transportation 26 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های تیر ماه 93

extreme transportation 27 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب از باربری های جالب

extreme transportation 28 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع خنده دار

extreme transportation 29 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 30 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری جالب

extreme transportation 31 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و جدید

extreme transportation 32 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 33 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصویر جالب

extreme transportation 34 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب

extreme transportation 35 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 36 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب از باربری

extreme transportation 37 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 38 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 39 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 40 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 41 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

گلچین ع های خنده دار

extreme transportation 42 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 43 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

بهترین ع های خنده دار

extreme transportation 44 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب تیر ماه 93

extreme transportation 45 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر جالب تیر ماه 93

extreme transportation 46 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع تیر ماه 93

extreme transportation 47 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 48 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 49 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعیمشاهده متن کامل ...
تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 01 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری های جالب

extreme transportation 02 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب

extreme transportation 03 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های دیدنی

extreme transportation 04 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 05 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر جالب و دیدنی

extreme transportation 06 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب

extreme transportation 07 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب تیر ماه 93

extreme transportation 08 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و جدید

extreme transportation 09 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری های جالب

extreme transportation 10 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع هایی از باربری های جالب

extreme transportation 11 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های خنده دار

extreme transportation 12 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 13 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

www.radsms.com

extreme transportation 14 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 15 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 16 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 17 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 18 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب

extreme transportation 19 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع خنده دار

extreme transportation 20 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 21 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و دیدنی

extreme transportation 22 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 23 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 24 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

بهترین تصاویر جالب

extreme transportation 25 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین تصاویر جالب

extreme transportation 26 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های تیر ماه 93

extreme transportation 27 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب از باربری های جالب

extreme transportation 28 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع خنده دار

extreme transportation 29 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر خنده دار

extreme transportation 30 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

باربری جالب

extreme transportation 31 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب و جدید

extreme transportation 32 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 33 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصویر جالب

extreme transportation 34 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب

extreme transportation 35 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 36 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع جالب از باربری

extreme transportation 37 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 38 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 39 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 40 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 41 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

گلچین ع های خنده دار

extreme transportation 42 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

جدیدترین ع های خنده دار

extreme transportation 43 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

بهترین ع های خنده دار

extreme transportation 44 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع های جالب تیر ماه 93

extreme transportation 45 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویر جالب تیر ماه 93

extreme transportation 46 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

ع تیر ماه 93

extreme transportation 47 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

راد اس ام اس

extreme transportation 48 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعی

extreme transportation 49 تصاویری جالب از باربری های غیر طبیعیمشاهده متن کامل ...
پاو وینت فناوری بیومتریک وتعیین هویت افراد - 26 اسلاید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت فناوری بیومتریک وتعیین هویت افراد - 26 اسلاید با و پر سرعت .

 پاو وینت فناوری بیومتریک وتعیین هویت افراد - 26 اسلاید


 پاو وینت فناوری بیومتریک وتعیین هویت افراد - 26 اسلاید

 

 

 

 

 

uمقدمه
uکلید واژه ها
uچکید ه
uتعاریف و اصطلاحات
uتکنولوژی بیومتریک
uبازشناسی هویت از طریق اثر انگشت  - چشم – چهره و صورت
u روشهای است اج خصوصیات از چهره
uبازشناسی هویت از طریق امضاء
uکاربردهای بیومتریک
uکارت شناسایی بیومتریک
uمزایای کارت شناسایی بیومتریک
uمراحل ایجاد یک کارت شناسایی بیومتریک
uمراحل بررسی یک کارت شناسایی بیومتریک
uامتیازات فناوری بیومتریک
uنتیجه گیری
u

برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:


با


پاو وینت فناوری بیومتریک وتعیین هویت افراد - 26 اسلاید


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی - در90 اسلاید-powerpoin-
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی - در90 اسلاید-powerpoin-ppt با و پر سرعت .

پاو وینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی - در90 اسلاید-powerpoin-ppt


پاو وینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی - در90 اسلاید-powerpoin-ppt

در بیومتریک از دو نوع ویژگی مختلف فرد استفاده می کنند.

 • پارامترهای فیزیولوژیکی : مشخصه های ثابت یک شخص (اثر انگشت ، عنبیه چشم ، شبکه ی چشم ، هندسه دست ...)
 • پارامترهای رفتاری: شناسایی الگوهای رفتاری فرد (نوع راه رفتن، شدت ضربات دست بر روی کیبورد ، امضا، صدا ...)

این مشخصات همیشه همراه شما و مختص شماست ، پس نه گم می شود ، نه فراموش  می شود و نه ی نسخه جعلی آن را دارد !

 

معرفی علم بیومتریک

اینجا به معرفی سیستمهای تشخیص هویت که مهمترین و دقیق ترین آنها بیومتریک است خواهیم پرداخت. پس از تعریف بیومتریک به تعریف معماری سیستم های بیومتریک می پردازیم و درمی ی م که هر سیستم بیومتریک با چه معماری ای کار می کند. در این مقاله همچنین در مورد چند تکنولوژی بیومتریک هم توضیح داده می شود مانند اثر انگشت، عنبیه چشم، نحوه راه رفتن، چهره و ... اما به دلیل اینکه سیستم اثر انگشت از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر سیستم ها برخوردار است بیشتر به تجزیه و تحلیل این سیستم خواهیم پرداخت و ابتدا به معرفی خطوط و نقاط مشخصه انگشت که  در اصطلاح به آنها ریزه کاری گفته می شود می پردازیم و سپس روش های پردازش این نقاط برای رسیدن به الگویی برای شناسایی هویت را بیان خواهیم نمود. پس از آن سنسورهای مختلف که همگی همراه با شکل برای فهم بیشتر مطرح شده اند مورد بحث قرار خواهند گرفت و سپس این سنسورها با هم مقایسه می شوند و

بهتر است کمی بیشتر راجع بیومتریک بدانیم. نه به خاطر اینکه لازم است بلکه جالب است!

پارامترهای مهم در سیستم بیومتریک

در همه سیستمهای بیومتریک پارامترهایی موجودند که ویژگیها و قابلیتهای سیستم شما را معرفی می کنند
۱- نرخ پذیرش اشتباه این پارامتر تعیین کننده امکان پذیرش کاربر جعلی از کاربر اصلی  می باشد. این پارامتر باید تا جای ممکن کوچک باشد
۲- نرخ عدم پذیرش اشتباه این مقیاس نمایانگر این است که تا چه اندازه شخص اصلی  اشتباها پذیرش نمی شود (حساسیت بسیار بالا). این پارامتر نیز باید تا حد مورد نیاز کم باشد
۳- نرخ خطای مساوی: کاهش نرخ پذیرش اشتباه باعث افزایش غیر تعمدی نرخ عدم پذیرش  اشتباه میشود. نقطه ای که میزان نرخ عدم پذیرش اشتباه با نرخ پذیرش اشتباه برابر می شود نقطه نرخ خطای مساوی است. هرچه میزان این پارامتر کمتر باشد نمایانگر این است که سیستم دارای یک حساسیت بهتر و توازن خوبی است.
۴- نرخ ثبت نام نادرست احتمال خطایی که در هنگام نمونه بردای جهت ثبت در پایگاه  داده، در خصوص تشخیص صحیح ممکن است رخ هد.

این نکته نیز جالب است که چرا پزشکان تاکید بر سلامتی ما می کنند! دلایل دیگر را نمی دانم و اکنون خیلی مهم نیست، چیزی که مهم است این است که خیلی به درد بیومتریک و امنیت می خورد، امروزه از:

اثر انگشت، هندسه دست، اندازه گیری شبکیه چشم، اندازه گیری عنبیه، تشخیص چهره، تشخیص امضاء، تشخیص صدا، آزمایش دی- ان-ای، تشخیص از روی سیاهرگدست، نمودار حرارتی چهره، شدت ضربه بر روی صفحه کلید،شکل گوش، بوی بدناستفاده ممی شود، پس اگر بیومتریک را انتخاب کرده اید مراقب سلامتی خود  باشید زیرا تمامی امید این سیستم به بخشی از بدن شما باز می گردد.

البته من که در حال نوشتن این نوشته هستم از این سیستم استفاده نمی کنم! چرا !؟ بگذارید شرایط را ببینیم ، شاید با شما سازگارتر از من باشد. یک مقایسه ج ی در بین خود بیومترکی ها انجام می دهیم تا مشخص شود کدام بومتریک بهتر است سپس به کنه بیومترک می پردازیم!

تکنولوژی بیومتریک

دقت

هزینه

دستگاه مورد نیاز

میزان دسترسی افراد

dna

زیاد

زیاد

تجهیزات تست

کم

عنبیه چشم

زیاد

زیاد

دوربین

متوسط-کم

شبکیه چشم

زیاد

زیاد

دوربین

کم

شناسایی چهره

کم-متوسط

کم-متوسط

دوربین

زیاد

شناسایی صدا

متوسط

متوسط

میکروفن-تلفن

زیاد

هندسه دست

کم-متوسط

کم

اسکنر

زیاد

اثر انگشت

زیاد

متوسط

اسکنر

متوسط

شناسایی امضا

کم

متوسط

مداد نوری،مداد لمسی

زیاد

جداول بسیاری در این زمینه است که به پارامترهای بسیاری از قبیل: اطمینان پذیری، آسانی استفاده، پیش بینی حمله، پذیرش، پایداری، عوامل مشکل زا (مانند عینک، زخم)، قیمت به عدد و ...که در آنها اثر انگشت یکی از سیستم های معقول به شمار می رود.

 

 

به بزرگی اسکنر چشم دقت کنید:

گرچه با وجود مزیت های بسیار باید توجه داشت که هنوز کلمه عبور از محبوب ترین سیستم های احراز هویت است کافی است به درستی استفاده شود. اوج داستان روزی می رسد که خود کلمه عبور و نحوه تایپ ( ضربات به صفحه کلید ) که با یکدیگر ترکیب شده اند، همه گیر شود.


با


پاو وینت-تکنولوژی بیو متریک و تاثیر آن برامنیت در زندگی - در90 اسلاید-powerpoin-ppt


مشاهده متن کامل ...
تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»
درخواست حذف اطلاعات

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

تصاویری جالب و دیدنی از چهره های مطرح ایرانی از بازیگران معروف سینما و تلوزیون گرفته تا ورزشکاران و … در شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و …

سایت برترین ها :  سلامی دوباره خدمت همه شما خوبان. مفت یم که بار دیگر فرصت عرض ادب خدمت شما را پیدا کرده ایم، ممنون از اینکه امروز هم با مجله اینترنتی برترین ها همراه هستید. با ع هایی از روز دهم جشنواره فجر و سایر ع های دنیای چهره ها در خدمتتان هستیم.

 

با اعلام نامزدهای جوایز و سیمرغ های جشنواره فجر، کاملاً فِس جشنواره در آمد و شور و شوق ها تماماً خو د. خیلی ها از حضور در بخش های مختلف مسابقه انصراف دادند و خیلی ها با بیانیه ها و صحبت های تند هیئت داوران جشنواره و انتخاب های فشل این هیئت را مورد نقد قرار دادند. تیر خلاص بر پیکر نیمه جان جشنواره زمانی زده شد که یکی از سایت های نزدیک به خانه سینما در اقدامی عجیب اسامی برنده های سیمرغ در بخش های مهم جشنواره را اعلام کرد تا بساط هشلهفت جشنواره امسال تکمیل شود و مراسم اختتامیه و اعلام برندگان زیر سوال برود.

البته هنوز این برندگان تایید رسمی نشده اند ولی خب بعید است اطلاعات درز کرده دروغ باشد. ولی ما تا اختتامیه رسمی صبر میکنیم تا شا ار جدید هیئت داوران، یعنی انتخاب برندگان سیمرغ را آن موقع خدمتتان عرض کنیم. جشنواره ی امسال در واقع همان پریشب به پایان رسید و این چند روز را اضافه کاری کرده اند تا ی نگوید کم آورده اند.

 

گوهر خیر ش و دخترش آزاده اسماعیل خانی در کاخ میلاد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

این تصویری که میبینید مربوط به مجری و میهمانان برنامه کودک شبکه پویا نیست، بلکه مربوط به فرش قرمز “انزوا” است.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

در جشنواره ای که رادان و گ ار نداشته باشد، عکاسان به علی دانایی رضایت میدهند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

محمدرضا در حاشیه فرش قرمز “آباجان” ساخته متوسطِ هاتف علیمردانی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

فاطمه معتمد آریا در همین فرش قرمز، در پردیس ملت. متاسفانه بازی خانم معتمد آریا در این بسیار دور از انتظار بود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

مهدی قربانی در فرش قرمز خوبِ “بیست و یک روز بعد” ساخته محمدرضا دمندان و یکی دیگر مهجور شده ها در انتخاب نامزدهای جوایز.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

لوون هَفتوان و سایر عوامل “کوپال” ساخته کاظم مولایی در فرش قرمز این در دهمین روز از جشنواره فجر. یکی از های متفاوت و خوش ساختِ جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

– شما خانم… نه اون یکی، شال قرمزه.. بله شما. شما ازم ع نگرفتین.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ماهچهره خلیلی پرواز مسکو اش چند ساعتی تاخیر داشت که تصمیم گرفت در این مدت تاخیر یک سر تا نشست خبریِ “یادم تو را فراموش ” برود و بازگردد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

حسین یاری و مازیار فلاحی در نشست خبری همین .

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

سیمرغ مال توئه، حق توئه، سهم توئه!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 روشنک گرامی در روز دهم جشنواره.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ع رنگاروارنگ پوریا شکیبایی، مارال فرجاد، شبنم قلیخانی، حدیث میرامینی و همسرش مجتبی رجبی از قاب دوربین کوروش جوان.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

برخی تصاویر و وقایع باعث میشود روزی هزاران مرتبه خدا را شکر کنیم که هر عزیزی امکان و توانایی رفتن به مراسم سینمایی بین المللی را ندارد. هر چه باشد آبروی یک مملکت در میان است!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ملیکا زارعی با این پست نامزد شدن خواهرش برای سیمرغ بهترین بازیگر زن را تبریک گفت. سیمرغی که تنها در ح ی به مریلا خواهد رسید که حق لیلا حاتمی در “رگ خواب” کشته شود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 

ع جالب پوریا شکیبایی با علی پسر کوچک شهاب حسینی که هر روز به پردیس ملت می رود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

رعنا ور ب هم به برج میلاد رفت.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

هم ی در کاخ جشنواره به روایت تصویر.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 تنها عایدی که “سوفی و دیوانه” برای سینما داشت، معرفی یک چهره جدید و آینده دار بود. “به آفرید ان” که در آینده بیشتر از او خواهید شنید.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

رویا افشاری، ژاله صامتی، رها خدایاری و شیرین ی بازیگران “ایستگاه اتمسفر” در نشست خبری این بی سر و صدا.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

– خانم خبرنگار باور کنید من کاری با ا ندارم، فقط اومدم برای تیم هنرمندان نیروی خوب و آینده دار جذب کنم!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

محمدرضا و ملیکا شریفی نیا در دهمین روز جشنواره در کاخ میلاد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

نشانه های از نفوذ دستفروش های مترو به برج میلاد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

روز گذشته مراسمی در حاشیه جشنواره برگزار شد و در آن از انی که نامزده شده اند، تقدیر شد. یک نوآوری عجیب!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

شبنم خانم مقدمی، یکی از توانا ترین بازیگران حال حاضر سینمای ایران که تک ستاره   “آباجان” بود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 با این ع از علی دانایی و مادرش در حاشیه فرش قرمز “انزوا”، ع های روز کم رمقِ جشنواره به پایان رسید. بعید است در روزهای آتی شرایط از این بهتر باشد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

یه که همین لحظه از ورزش بو متنفر شد!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

بله علی جان، وخامت اوضاع از عینک زدنتان در داخل هواپیما قابل تشخیص است.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ع ی عالی از کیانوش رستمی، قهرمانی که روز گذشته توسط سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به عنوان بهترین وزنه بردار سال جهان انتخاب شد. (البته با رأی مردم!)

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

فرهاد کوه کن هم بلایی بوده برای خودَش! به ما فقط جنبه های وفاداری، سختکوشی و حمالی شخصیت اش را گفته بودند، این موضوع را نمیدانستیم!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 

– (همه مردم یک صدا) غربتِ تموم دنیاااا، از دریچه  ی….

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

خب سارا جان شما که انقدر دغدغه ک ن کار را داری به جای گرفتن این ع با نیش باز دستشان را میگرفتی و به یک مرکز خیریه (که ماشاالله تعدادش از تعداد نیازمندان بیشتر شده) معرفی شان میکردی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ع عالی کوروش سلیمانی و کلوچه ی فسفلی اش در حال گردش و تفریح.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 

سلفی امید حاجیلی با خانم ها هنرمند در حاشیه کنسرت اش. امید برای دستمال جیب و سایر ا سوری های ظاهری اش از هنرمند شهیر کشورمان، “عین الله باقرزاده” الگو گرفته است. در کنار آزاده زارعی، مریم خدارحمی و هستی مهدوی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

سلفی مارال بنی آدم، علی سر ، ستاره پسیانی و نوید محمدزاده در کنار آبشار نیارگارا در کانادا. تئاترِ دوستان تمام شده و احتمالاً طی یکی دو روز آینده شاهد بازگشت شلوار و مانتوی جودی آبوت به جشنواره خواهیم بود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

نمیدانم چرا این پستِ رز رضوی باعث شد ناگهان به یاد سوال روز شماره قبل بیافتم. اگر نبود احتمالاً باز مثل اکثر مواقع فراموشش می :)) آن فسقلی تپل کودکی های خانم پوراندخت مهیمن بود. با ذکر یک عدد “پیشته” میرویم سراغ ع بعد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

گویا سوزش جناب پرستویی پس از نامزد نشدن برای سیمرغ، به مرحله ی اشتعال رسیده است! بازی پرویز پرستویی در “قاتل اهلی” کیمیایی واقعا خوب و بی نقص بود و تنها هیئت داوران امسال میتوانست ایشان را نامزد نکند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

مسئولین عزیز یوم را با اینکه بلیط هم داشت، به یوم راه ندادند. احتمالاً بخاطر ترس از تحت تاثیر قرار گرفتن محبوبیت مجیدی دست به این اقدام زده اند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

حمایت سفت و سخت سیدمحمد از کارلوس کی روش، با مصداق گرفتن ماجرای ولاسکو و دورانی که برای والیبال کشورمان دوام نداشت.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

ی نسرین مقانلو را تابحال ندیده بودیم. واقعاً همگی خیلی خوشوقتیم بخاطر این اتفاق و این آشنایی.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

جشن تولد هایمان دارد به سمت و سویی میرود که متولد را در جشن تولدش از اینکه به دنیا آمده سخت پشیمان می شود. پرداختن آن عبارت “مسی والیبال” هم که خودش یک مطلب جدا میخواهد!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

سلفی حسین رستمی و ع هایش در روزهای برداری “لیسانسه ها” که نیمه کاره رها شد و باقی داستان برای فاز دوم آن ماند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

آزمون یک جوان خوش شانس است، چون به صورت اتفاقی عقاب آسیا را در فرودگاه (ره) زیارت کرده.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

امروز روزی است که قلب تاریخ صنعت حمل و نقل کشور، ش ت و دیگر هیچگاه مثل قبل نخواهد شد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

لحظاتی پیش از د شدن لنز دوربین.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

جعفری و مهراوه شریفی نیا در نمایی از تئاتر “ترن” که این شب ها در حال اجراست.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

حسین پاکدل و عاطفه رضوی در نمایشگاه ع های رضا کیانیان. میگویند هر به این گالری برود با دمنوش های مخصوصی از وی پذیرایی می شود.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

فقط واکنش سعید سهیلی :))

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

یغما گلرویی وقتی متوجه شد تمامی دیالوگ ها و بازی اش در “قاتل اهلی” را از در آورده اند و به جایش کنسرت پولاد را گذاشته اند :))

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 

مادر سحر قریشی و سحر دختر نازش.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

تبریک بی پایان به فوتبال ایران که روز گذشته بار دیگر یکدلی را معنی کرد و توانست تیم قطری را با ژاوی اش ش ت بدهد. آرزوی موفقیت داریم برای سایر های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، یعنی پرسپولیس، استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

چه کودکی کم دغدغه ای داشتی لیلا جان، من در کودکی کلی دغدغه داشتم. دغدغه ی نجات از شاخ و برگ درختان هنگام کول سواری، دغدغه ی آموزش پرواز به مرغ و وس ها، دغدغه دمپایی ای که مسافت بیشتری را روی آسف حرکت کند تا کارت های بیشتری را جمع کند و … کلی دغدغه دیگر.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

دیگه قسمت نبود. ایشالا این سری یه طوری میام که قشنگ چند روز بمونم.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

مطمئناً گندم چیز دیگری جز مادرش در پشت دوربین دیده که این شکلی شده است. شک ندارم!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

حنیف و فرهاد و فرزاد به یوم رفتند و تیم محبوبشان را در این بازی حساس تنها نگذاشتند.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

 

سرطان و ر وایت را نکشت ولی این ع ِ کاظمی، چرا.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

جسارتاً بهاره جان این پست را با چه چیزی در اینستا آپلود کرده ای؟! با آفتابه مِسی؟!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

از شکارچیان مستقر در شمال تهران خواهشمندیم در صورت مشاهده یک س قطبی کاری با آن نداشته باشند، الناز حبیبی است.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

خدا میداند چقدر طول کشیده که مجید واشقاتی نانوا ها را متقاعد کند که بازیگر است تا با او ع یادگاری بگیرند!

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

باور کنید همین را اگر یک دلفین میکشید ۴۰ میلیون تومان قیمت داشت ولی حالا که محمد کشیده فقط به درد سبزی پاک میخورد.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

پیش از جامه د و سر به بیابان گذاشتن بر اثر خواندن این پست سیاوش خیر ، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم، تا مطلب بعدی یا حق.

تصاویری جالب و دیدنی از بازیگران ایرانی در اینستاگرام «۴۰۰»

با سپاس از همراهی تان.مشاهده متن کامل ...
پاو وینت تحقیق درباره روش های تشخیص هویت بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل پاو وینت تحقیق درباره روش های تشخیص هویت بیومتریک با و پر سرعت .

روش های تشخیص هویت بیومتریک

 (biometric methods)

41اسلاید

یکی از مباحث مهم در جامعه امروزی که دغدغه بسیاری از کارشناسان و همچنین کاربران می باشد بحث امنیت و تشخیص و تایید هویت است.

   امروزه در امور مربوط به امنیت اماکنی مانند ها، فرودگاه ها، وزارتخانه ها و حتی شبکه های کامپیوتری استفاده از روش های بیومتریک در تشخیص هویت یا تایید هویت افراد بسیار متداول شده  است.
سیستم های پیشرفته حضور و غیاب ادارات، سیستم های محافظتی ورود وج اماکن خاص، نوت بوک های مجهز به finger print و ... از روش های مختلف تشخیص هویت بیومتریک استفاده می کنند.    
در این مقاله سعی می کنیم به صورت مختصر، مروری بر روش های مختلف بیومتریک داشته  باشیم.

 

کلمه biometric از ترکیب دو کلمه یونانی bios (زندگی) و metri (تخمین) شکل گرفته  است.
بیومتریک عبارت است از، تشخیص هویت افراد با استفاده از ویژگی های فیزیولوژی و رفتاری آنها.
این یک تعریف کلی از واژه بیومتریک است. با استناد به این تعریف می توان گفت که همه افراد در زندگی روزمره خود، ناخودآگاه از بیومتریک استفاده می کنند.به عنوان مثال هویت افرادی که با آنها سرو کار داریم را می توان از روی صدا، چهره و حتی طرز راه رفتن شان تشخیص دهیم بنابراین می توان تاریخچه استفاده از بیومتریک را به قدمت تاریخ بشر دانست.

سیستم های بیومتریک باید با درصد قابل توجهی قابل اعتماد باشند تا سیستم در تشخیص افراد و اجازه دسترسی آنها اشتباه نکند.
در مقایسه با روش های سنتی تشخیص هویت مانند رمز عبور و کارت شناسایی می توان به این مزایای بیومتریک اشاره کرد:
• قرض داده نمی شوند.
•  یده نمی شوند.
• گم و یا فراموش نمی شوند
•  اب نمی شوند.

معمولا یک سیستم بیومتری به کمک الگوریتم های تشخیص الگو    (  pattern recognition)  
سعی در است اج ویژگی هایی(features) از رفتار یا ساختار فیزیولوژی فرد می کند و سپس این ویژگی ها را در دیت سی ( برای  تشخیص و تایید هویت) ذخیره می کند. سیستم هایی که بر اساس علائم فیزیولوژی عمل می کنند بسیار مطمئن تر از سیستم های رفتاری هستند.

module : قسمت نمونه برداری که اطلاعات خام مورد نیاز را جمع آوری می کند. مانند تصویر اثر انگشت.
 feature extraction module : قسمت پردازش برای است اج ویژگی ها از اطلاعات مرحله قبل.
 matching module : قسمت مطابقت که بررسی می کند آیا اطلاعات جمع آوری شده با اطلاعات الگو مطابقت می کند یا خیر؟ مثلا تشخیص می دهد که آیا اطلاعات بدست آمده می تواند متعلق به یک اثر انگشت باشد یا خیر، در صورت مطابقت بر حسب نیاز آن را ذخیره می کند و یا به مرحله بعدی برای تشخیص هویت می رود.
 decision-making module : قسمتی که اطلاعات ورودی (ویژگی ها) را با اطلاعات ذخیره شده مقایسه می کند و اگر شباهت از درصد معلومی بالاتر بود به فرد اجازه دسترسی می دهد در غیر اینصورت پیغام خطا می دهد.


با


پاو وینت تحقیق درباره روش های تشخیص هویت بیومتریک


مشاهده متن کامل ...
عملکرد دستگاه حضور و غیاب چگونه است؟
درخواست حذف اطلاعات

عملکرد دستگاه حضور و غیاب چگونه است؟

دستگاه های بیومتریک تکنولوژی نسبتا مدرنی هستند که در نیمه دوم قرن بیستم مورد استفاده بوده، با این حال، توسعه گسترده و استفاده مشترک سیستم های شناسایی بیومتریک واقعا در اوایل قرن ۲۱  آغاز شد. در حال حاضر، بیومتریک ها عملکردهای

بسیاری دارند.

تشخیص اثر انگشت در دستگاه حضور و غیاب

یکی از اشکال ارزان تر و شایع تر از دستگاه های بیومتریک دستگاه های تشخیص اثر انگشت است. آنها بخشی از انگشت یک فرد را برای شناسایی مناسب استفاده می کنند.

چشم ها در دستگاه حضور و غیاب

از اشکال اصلی دیگر برای شناسایی توسط نرم افزار های بیومتریک عنبیه و خواندن شبکیه چشم است. این نرم افزار به طور کلی بسیار گران قیمت و نسبتا غیر معمول است، به جز در سازمان ها و شرکت های با امنیت بالا.

دقت در دستگاه حضور و غیاب
هدف بیومتریک است ارائه سریع، خوانش دقیق و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز می باشد. بیومتریک اجازه سطح امنیتی بیشتر از حد ممکن را می دهد.

فوری
از آنجا که بیومتریک بدون نیاز به کد امنیتی یا کلید اسکن انجام می دهد پس می تواند یک سیستم سریع تر و ساده برای دسترسی به مناطق و اطلاعات به وجود آورد.

مدیریت و دستگاه حضور و غیاب
بیومتریک در حال حاضر نقش کلیدی در مدیریت دارد. از آنجا که سیستم ها الکترونیکی هستند، داده ها را ذخیره می کنند بنابراین برای کارفرمایان استفاده از سیستم های بیومتریک به عنوان ساعتهای زمان، یک راه خ ر برای ردی کارمندان با دقت، بسیار معمول است.

فهرست دستگاه حضور غیاب

فن آوری بیومتریک وسیله ای است که مشخصات اندازه های بیومتریک را روی بدن انسان به کار می برد و انقل در امنیت به وجود می آورد. برخی ویژگی های بدن انسان مانند شکل عنبیه و اثر انگشت غیر ممکن است که ساخته شوند که فن آوری بیومتریک وسیله ای امن تر از تکنیک های موجود مانند صفحه کلید برای اندازه گیری به وجود آورده است. دستگاه ها و فن آوری های متعدد مختلف بیومتریک  وجود دارند که در دسترس هستند. هر اندازه ای مشخصات متفاوتی دارد.

 


جهت ب اطلاعات بیشتر و مشاوره با کارشناسان ما با شماره های زیر تماس بگیرید
35265524
35261677

ما نمایندگی فروش ساعت های حضور و غیاب در تبریز هستیم.
ما نمایندگی فروشدستگاه های حضور و غیاب در تبریز هستیم.مشاهده متن کامل ...
پروژه-مقاله-تحقیق- اسلاید2
درخواست حذف اطلاعات
فرمت فایل اصلی: docx, orcadتعداد صفحات: 18حجم فایل: 361.9 بخشی از متن: گزارش کامل آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری بهمراه تصویر و نمودارهای مربوطهفهرست:آزمایش  اول: تحقیق قضیه اهمآزمایش دوم: تحقیق قضیه kvl  و  تقسیم ولتاز و kcl و تقسیم جریان آزمایش سوم: محاسبه متغیر در مدارآزمایش چهارم: نظریه ی تونن و نورتنآزمایش پنجم: توان مقاومتآزمایش ششم: محاسبه دامنه، ولتاژ و امواج آزمایش هفتم: محاسبه جریان و اختلاف فاز با اسیلوسکوپضمیمه: فایلهای نرم افزار orcad 9.2 به تف ...
فرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 19حجم فایل: 49 بخشی از متن: قسمتی از متن:ستارگان اجرامی هستند آسمانی که دارای منبع انرژی بوده (به سه صورت انرژی گرانشی ، حرارتی و هسته ای) و این انرژی را با تابش خود بصورت امواج الکترومغناطیسی ج می کند (از امواج رادیویی تا اشعه گاما).بطور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی ، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتین ، دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور (انرژی) پخش می& ...
فرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 22حجم فایل: 95 بخشی از متن: نگاه کلی:فاضلاب یا پالایشگاه نفت دارای زیادی روغن و چربی به صورت ذرات معلق ، هیدروکربن های سبک و سنگین ، فنل و مواد آلی حل شده دیگر است که اگر بدون تصفیه در محیط تخلیه شود، خطر آلودگی محیط زیست را در پی خواهد داشت. برای تصفیه این فاضلابها ، ابتدا از یک بخش جدا کننده روغن و به دنبال آن ، از یک فرایند تصفیه بیولوژیکی برای حذف کامل مواد آلی باقیمانده ، استفاده می کنند که شامل دو بخش است:مخزن هوادهی: که در این مخزن ، فاضلاب ورو ...
فرمت فایل اصلی: docxتعداد صفحات: 20حجم فایل: 40 بخشی از متن: مقدمه:در پزشکی کاربرد رادیو ایزوتوپ ها ( اتم های یک عنصر را که عدد اتمی ی ان و عدد جرمی متفاوت دارند ، ایزوتوپ های آن عنصر می نامند (بارهای مثبت که همان تعداد پروتون ها می باشند را عدد اتمی و مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های هسته یک اتم را عدد جرمی آن می گویند) در سه زمینه متمرکز است که عبارتند از تشخیص ، درمان و تحقیق ...فهرست مطالب:مقدمهرادیو داروها و چشمه های رادیو اکتیو برای پزشکی هسته ایرادیوایزوتوپ ها  در پزشکی رادیو ای ...
فرمت فایل اصلی: docتعداد صفحات: 23حجم فایل: 250 بخشی از متن: چکیده:لایه های زمین می توانند خطر جدی برای جان و مال انسانها به دنبال داشته باشند. در این میان رویداد ز له در طول تاریخ آثار غیر قابل جبرانی را به همراه داشته است. خوشبختانه در حال حاضر با توجه به پیشرفتهای علم ی ز له، در صورت به کار گیری اصول و پیشگیری، خسارات ناشی از ز له می تواند به حداقل ممکن برسد.فهرست مطالب:مقدمهایمن سازی سازه ای و غیر سازه ایالف - ایمن سازی سازه ب - ایمن سازی غیر سازه ایچگونه درحین وقوع ز له عمل کنیمم ...
فرمت فایل ی: .docxتعداد صفحات: 40حجم فایل: 46 بخشی از متن: چکیده:مسئله بررسی علمی بز اری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته های مختلف خاصه روانشناسان، جامعه شناسان، پزشکان، حقوقدانان و مربیان هر یک از دریچه ای به بررسی این مسئله همت گمارده اند.حاصل این کوششها و تلاشها اگر از ی و کمک به روشن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است که با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص می شود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز ...
فرمت فایل ی: .docxتعداد صفحات: 20حجم فایل: 32 بخشی از متن: چکیده:نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل: فقر ، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب «محرومیت» میشوند، زمینه مناسبی برای پرورش آنواع آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به ، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و غیره را در بطن جامعه فراهم میکند که در این میان میتوان به یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی یعنی خشونت علیه ک ن اشاره کرد که خود نتیجه ناخواسته پدیده هایی چون فقر ...
فرمت فایل ی: .docxتعداد صفحات: 64حجم فایل: 106 بخشی از متن: بخشی از متن:منطقی است که فرض کنیم ی دریایی از وقتی که مردم از اقیانوس ها به عنوان مسیرهای تجاری استفاده می نمودند وجود داشته است، اما قدیمی ترین نمونه های مستند ی های دریایی مربوط به ساحل نشینانی است که در قرن سیزدهم پیش از میلاد، دریای اژه و شرق مدیترانه و مصر را مورد تهدید قرار داده بودند. در عصر باستان ایلیریان ها و تری هینان ها به علاوه یونانیان و رمیان به عنوان ان دریایی شناخته می شدند. جزیره لمون (lemnos)مدت طولان ...
فرمت فایل ی: .docxتعداد صفحات: 30حجم فایل: 322 بخشی از متن: موتورهای القایی ac عمومی ترین موتورهایی هستند که در سامانه های کنترل حرکت صنعتی و همچنین خانگی استفاده می شوند. طراحی ساده و مستحکم، قیمت ارزان، هزینه نگه داری پایین و اتصال آسان و کامل به یک منبع نیروی ac امتیازات اصلی موتورهای القایی ac هستند. انواع متنوعی از موتورهای القایی ac در بازار موجود است.موتورهای مختلف برای کارهای مختلفی مناسب اند.با اینکه طراحی موتورهای القایی ac آسانتر از موتورهای dc است، ولی کنترل سرعت و گشتاور در ...
چکیده :  سرمایه گذاران جهت افزایش دقت در باورهای خود از طریق گرداوری اطلاعات دارای انگیزه بیشتر هستند. اگر آنها بتوانند بیابند که کدام تفسیرها صحیح است، این امر می تواند به سرعت تبدیل به یک فرصت سرمایه گذاری مناسب گردد. تلاش سرمایه گذاران جهت انجام این امر منجر به هدایت ارزش سهم به سمت ارزش کارا خواهد شد. به احتمال فراوان، حداقل بخشی از این اطلاعات از تحلیل صورتهای مالی خواهد آمد. قیمتهای اوراق بهادار در شرایط معاملات پر سروصدا و انتظارات منطقی دارای قدرت اطلاع&zwn ...
سقف های یوبوت (u-boot)             مقدمه یوبوت سقف های مجوف بتن مسلح در روند اجرای دالهای مجوف مزایای استفاده از دال مجوف با یوبوت ا امات اجرای سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن مشخصات انواع یوبوت ج راهنما جهت محاسبه سقف با استفاده از یوبوت: نحوه چیدمان مقاطع یوبوت در سطح پروژه آرماتورگذاری مقطع دال پس از اجرای یوبوت بتن ریزی پس از اجرای آرماتورگذاری و یکپارچه نمودن دال  عبور دادن تاسیسات در سقف مجوف با بلوک ...
سیستمهای اطلاعات مدیریت (رشته ی و علوم کامپیوتر) (mis) بر اساس کتاب: mana ent information systems 8/e 2001 raymond mcleod, jr. and george schell فصل اول : مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر فصل دوم : استفاده از تکنولوژی اطلاعات برا ی موفقیت در رقابت فصل سوم :استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای پرداختن به تجارت الکترونیک فصل چهارم : مفاهیم سیستم و... تعداد صفحات : 295 صفحه در قالب پاو وینت  جهت آموزش به دانشجویان پیام نور     ...
جزوه و اسلاید درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی تعداد واحد : 2 نام منبع : شیوه ارائه مطالب علمی نام مولف : سید محمدتقی رانکوهی    تهیه کننده:   احمد فراهی جهت تدریس و ارائه به دانشجویان پیام نور تعداد صفحات : 317 صفحه     ...
مطالعه و بررسی پاسخ دینامیکی سازه های فولادی دارای میراگر   چکیده      با توجه به خسارات جبران ناپذیر ز له ها مخصوصا زمانیکه در سازه پیچش بوجود می آید ، یافتن راهی برای کنترل پاسخ سازه ضروری می باشد . یکی از روشهای موثر در کاهش پاسخ دینامیکی سازه ها استفاده از میراگرهای الحاقی است .    در پروژه حاضر به مطالعه و بررسی پاسخ دینامیکی سازه ها ، بخصوص سازه های فولادی دارای میراگر پرداخته شده است .    میراگرها عبارتند از اعضای جدیدی در سازه که عامل اتلاف ...
بودجه عملیاتی چکیده :  بودجه شاهرگ حیاتی ت است، زیرا ت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.   تعداد صفحات : 20 صفحه . در قالب مقاله(word)   ...
بودجه عملیاتی چکیده :  بودجه شاهرگ حیاتی ت است، زیرا ت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام می دهد. از سوی دیگر از آنجا که در سیستم بودجه ریزی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع نادیده گرفته می شوند لذا ازمنابع بدرستی استفاده نشده و حتی به هدر می روند. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیانی به جای بودجه ریزی سنتی است.   تعداد صفحات : 20 صفحه . در قالب مقاله(word)   ...
پاو وینت فرانک لوید رایت (زندگی نامه + آثار + پلان ها)   شامل متن و تصویر از آثار و پلان های خانه آبشار ، در 30 اسلاید می باشد.       فهرست مطالب: زندگی نامه فرانک لوید رایت دیدگاه معماری فرانک لوید رایت نظریات و اصول برنامه ریزی سبک فرانک لوید رایت آثار فرانک لوید رایت پلان های خانه آبشار منابع  تعداد استلاید : 30 صفحه ...
پاو وینت رسوب دهنده الکتروستاتیکی   شامل ع و ، در 15 اسلاید می باشد. فهرست مطالب : ž مقدمه ž رسوب دهنده الکتروستاتیکی چیست ؟ ž نحوه عملکرد ž تئوربی ترسیب ž باردار ذرات ž تخلیه (تولید الکترون آزاد ) ž جمع آوری ذره ž حذف ذره ž نتیجه گیری ž منابع تعداد اسلاید : 15 صفحه ...
پاو وینت پل ها و معماری پل ها 2   شامل متن و ع در 62 صفحه   فهرست مطالب: مقدمه/ تاریخچه شکل گیری پل    معماری پل ها  مصالح ساختمانی پل ها پل در دوره های مختلف  موارد استفاده از پل  آسیب پذیری پل ها  منابع تعداد اسلاید : 62 صفحه ...
پاو وینت پل ها و معماری پل ها   شامل متن و تصویر در 34 صفحه. فهرست مطالب تعریف پل ها تاریخچه  شکل گیری پل ها معماری پل ها پل های ایران و..... تعداد اسلاید : 34 صفحه   ...
پاو وینت صفحات لمسیtouch screen   شامل و ع می باشد. فهرست  مقدمه: صفحات لمسی (touch screen) تاریخچه فناوری و انواع صفحات لمسی مقاومتی موج آ تیک سطح خازنی فروسرخ کشش سنجی تصویرسازی نوری (پردازش تصویر) فناوری پخش کنندگی سیگنال تشخیص پالس صوتی نتیجه گیری منابع تعداد اسلاید ها : 30 صفحه   ...
پاو وینت دیواره آتش (firewall) شامل و ع می باشد. فهرست مطالب: žمقدمه žفایروال چیست ؟ žانواع فایروال žفایروال چگونه کار می کند؟ žفایروال چه کاری نمی تواند انجام دهد؟ žمزایا و معایب فایروال ž نکاتی در رابطه با استفاه از فایروال žنحوه پیکربندی بهینه یک فایروال به چه صورت است ؟ žنتیجه گیری žمنابع تعداد اسلاید : 29 صفحه ...
پاور پوینت بررسی سیستم عامل اندروید   شامل ع و می باشد.  فهرست مطالب • مقدمه • تاریخچه سیستم عامل اندروید • برخی از نسخه های مختلف اندروید • معماری سیستم عامل اندروید • نتیجه گیری • منابع   تعداد اسلاید : 37 صفحه   ...
بیو متریک (شناسائی هویت  افراد ) بیومتریک علم شناسایی افراد از طریق مشخصات انسانی اوست که شامل اثر انگشت،کف دست ،صورت ، امضاء ، دست خط ،اسکن عنبیه و شبکیه ، صدا است هر کدام از روشهای مورد استفاده دارای نقاط ضعف و ق وت هستند .   فهرست مطالب: مقدمه تعریف بیومتریک در باره فناوری بیومتریک مزایای کاربری انواع بیومتریکها بیومتریک در حیوانات کارت شناسایی بیومتریک گذرنامه بیومتریک نتیجه فهرست منابع   تعداد صفحات : 28 صفحه ...
فناوری بیومتریک (biometric) چکیده : یکی از مهمترین مسائل امروزجهان سرعت وامنیت است که همه افراد جامعه به آن اهمیت زیادی می دهند و بـرای بالا بردن سرعت وامنیت دنبال را ارهای جدید هستند .  فناوری بیومتریک یـکی از فناوری هایی است که می توانـد امنیت را بیش از حد تصور افراد برایشان فراهم نماید . لازم به ذکر است در بالا بردن سرعت اعمال کنترلی نیز نقش به سزایی دارد که نباید آنرا نادیده گرفت . فهرست مطالب: 1- مقدمه 2- فناوری بیومتریک چیست ؟ 3- انواع بیومتریک    & ...
تحقیق در زمینه گندم و روش های بکارگیری و آسیاب                فهرست خصوصیات گندم آفات و بیماری های گیاه گندم  زمان برداشت محصول  موارد مصرف گندم و مواد مغزی آن  تاریخچه کشت گندم تولیدکنندگان بزرگ گندم در ایران کنترل و نگهداری گندم   آماده سازی و بوجاری گندم فرآیند تهیه ی آرد محصولات فرآیند تهیه ی آرد شرایط ایمنی کارخانجات تولیدی آرد   تعداد صفحات : 31 صفحه ...
پاو وینت و جزوه  سیستمهای اطلاعات مدیریت mis                 عنوان درس : سیستمهای اطلاعات مدیریت نوشته : ریموند مک لوید مترجم : جمشیدیان و مهدی پور عطا آبادی فهرست مطالب : فصل 1:حل مسئله و سیستمهای اطلاعاتی فصل 2: ایجاد نرم افزار شخصی فصل 3:کاربرد نرم افزار نوشته شده از پیش فصل چهارم:سازمانهای بازرگانی و سیستمها فصل 5:مسائل بازرگانی فصل 6:حل کنندگان مسائل بازرگانی فصل 7:مراحل وابزارهای حل مسئله فصل 8 :اصول عملیات پردازش کامپیوتر فصل 11:سیستمهای د ...


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو پاو وینت بیومتریک با و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاو وینت : 

 

تعداد اسلاید : 41 صفحه

بیومتریک دستاوردی نوین در فنآوری اطلاعات بسم الله الرحمن الرحیم تاریخچه بیومتریک : متون علمی در مورد اندازه گیری کمی رفتار و عادات و ویژگیهای ظاهری انسانها به منظور شناسایی، به سال های 1870 و سیستم اندازه گیری آلفونس برتیلون (alphonse bertillon) بر می گردد .
درامریکا سیستم برتیلون برای اندازه گیری بدن، از جمله اندازه گیری قطر جمجمه و طول بازو و پا برای شناسایی زندانیان تا سال های 1920 استفاده می شد.
هنری فولدز (henry faulds)، ویلیام هرشلر (william herschel) و سرفرانسیس گ ون (sir francis galtan) شناسایی کمی از طریق اثرانگشت و اندازه گیری های صورت را در سال های 1880 پیشنهاد د.
توسعه تکنیک های پردازش سیگنال های دیجیتال در سال های 1960 به سرعت به کار در زمینه شناسایی خ ر انسان انجامید .
سیستم های شناسایی صوت و اثرانگشت، جزء اولین ها در این زمینه بودند.
پتانسیل کاربرد این تکنولوژی برای کنترل فزاینده در ایمنی بالای دسترسی، قفل های شخصی و معامله های مالی در اوایل1960 شناخته شد.
دهه ی 70 سال های توسعه و گسترش بکارگیری سیستم های هندسه دست و آغاز آزمایش در مقیاس بالا و افزایش علاقه به استفاده تی از این تکنولوژی های شناسایی خ ر شخصی بود.
سیستم های تایید امضاء در دهه ی 80 و سپس سیستم ها ی تشخیص صورت، به میان آمدند و سیستم های شناسایی عنبیه در دهه ی 90 توسعه یافتند .
در سالهای اخیر در ایران نیز فعالیت هایی در زمینه فناوری بیومتریک در حال شکل گیری است، به طوری که اولین نشست راهبردی فناوری بیومتریک در کشور دادماه 85 توسط دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و جمعی از نهادهای مرتبط برگزار شد؛ همچنین تاکنون در کشور فعالیتهای عملی مانند ساختن دستگاه تشخیص چهره و یا شناخت افراد با استفاده از خطوط کف دست انجام شده است.
تعریف بیومتریک (biometric): ” فنآوری بیومتریک” عبارتست از: روشهای خ ر بررسی صحت یا شناسایی هویت یک شخص زنده (انسان ها) بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی یا رفتاری.
روشهای معمولی که امروزه برای شناسایی هویت افراد استفاده می شود بر دو اساس است: اول چیزهایی که شما مالک آن هستید، مثل کلید خانه و کارت اعتباری که اگر گم بشوند بقیه می توانند تحت شرایطی ازآن استفاده کنند.
دوم چیزهایی که شما از آن اطلاع دارید مثل نام کاربر و رمز عبور که اگر خیلی ساده باشند با حدس زدن یا امتحان به راحتی بدست می آیند و اگر خیلی پیچیده باشند به خاطر سپردن آنها مشکل خواهد بود و مجبور می شویم جایی آنها را بنویسیم.
در این صورت هم امکان گم یا یده شدن آنها وجود دارد. حالا تصور کنید بدن شما تبدیل به کلید یا رمز عبور بشود.
خصوصیات فیزیولوژیک بدن (مانند چهره و اثر انگشت) و عادات و رفتارهای شما ( مانند دست خط و صد ا) آنقدر پیچیده هستند که ضریب امنیت را بالا ببرند و مطمئنا نه آنها را جا می گذارید و نه فراموش می کنید.
در واقع سیستمهای بیومتریک از خود شما برای تایید هویت شما استفاده می کنند.
مولفه های کیفیت بیومتریک : 1 – ثبات robustness: ثبات به معنای عدم تغییر در طول زمان است.
نحوه ی اندازه گیری کمّی این کیفیت با ”نرخ عدم انطباق“ محاسبه می شود؛ زیرا احتمال عدم تطابق نمونه گرفت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
 • هدف فروشگاه ایران پاو وینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. فایل  پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت بیومتریک


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بیومتریک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت بیومتریک با و پر سرعت .

 

دسته بندی : پاو وینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از محتوی متن پاو وینت : 

 

تعداد اسلاید : 41 صفحه

بیومتریک دستاوردی نوین در فنآوری اطلاعات بسم الله الرحمن الرحیم تاریخچه بیومتریک : متون علمی در مورد اندازه گیری کمی رفتار و عادات و ویژگیهای ظاهری انسانها به منظور شناسایی، به سال های 1870 و سیستم اندازه گیری آلفونس برتیلون (alphonse bertillon) بر می گردد .
درامریکا سیستم برتیلون برای اندازه گیری بدن، از جمله اندازه گیری قطر جمجمه و طول بازو و پا برای شناسایی زندانیان تا سال های 1920 استفاده می شد.
هنری فولدز (henry faulds)، ویلیام هرشلر (william herschel) و سرفرانسیس گ ون (sir francis galtan) شناسایی کمی از طریق اثرانگشت و اندازه گیری های صورت را در سال های 1880 پیشنهاد د.
توسعه تکنیک های پردازش سیگنال های دیجیتال در سال های 1960 به سرعت به کار در زمینه شناسایی خ ر انسان انجامید .
سیستم های شناسایی صوت و اثرانگشت، جزء اولین ها در این زمینه بودند.
پتانسیل کاربرد این تکنولوژی برای کنترل فزاینده در ایمنی بالای دسترسی، قفل های شخصی و معامله های مالی در اوایل1960 شناخته شد.
دهه ی 70 سال های توسعه و گسترش بکارگیری سیستم های هندسه دست و آغاز آزمایش در مقیاس بالا و افزایش علاقه به استفاده تی از این تکنولوژی های شناسایی خ ر شخصی بود.
سیستم های تایید امضاء در دهه ی 80 و سپس سیستم ها ی تشخیص صورت، به میان آمدند و سیستم های شناسایی عنبیه در دهه ی 90 توسعه یافتند .
در سالهای اخیر در ایران نیز فعالیت هایی در زمینه فناوری بیومتریک در حال شکل گیری است، به طوری که اولین نشست راهبردی فناوری بیومتریک در کشور دادماه 85 توسط دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و جمعی از نهادهای مرتبط برگزار شد؛ همچنین تاکنون در کشور فعالیتهای عملی مانند ساختن دستگاه تشخیص چهره و یا شناخت افراد با استفاده از خطوط کف دست انجام شده است.
تعریف بیومتریک (biometric): ” فنآوری بیومتریک” عبارتست از: روشهای خ ر بررسی صحت یا شناسایی هویت یک شخص زنده (انسان ها) بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی یا رفتاری.
روشهای معمولی که امروزه برای شناسایی هویت افراد استفاده می شود بر دو اساس است: اول چیزهایی که شما مالک آن هستید، مثل کلید خانه و کارت اعتباری که اگر گم بشوند بقیه می توانند تحت شرایطی ازآن استفاده کنند.
دوم چیزهایی که شما از آن اطلاع دارید مثل نام کاربر و رمز عبور که اگر خیلی ساده باشند با حدس زدن یا امتحان به راحتی بدست می آیند و اگر خیلی پیچیده باشند به خاطر سپردن آنها مشکل خواهد بود و مجبور می شویم جایی آنها را بنویسیم.
در این صورت هم امکان گم یا یده شدن آنها وجود دارد. حالا تصور کنید بدن شما تبدیل به کلید یا رمز عبور بشود.
خصوصیات فیزیولوژیک بدن (مانند چهره و اثر انگشت) و عادات و رفتارهای شما ( مانند دست خط و صد ا) آنقدر پیچیده هستند که ضریب امنیت را بالا ببرند و مطمئنا نه آنها را جا می گذارید و نه فراموش می کنید.
در واقع سیستمهای بیومتریک از خود شما برای تایید هویت شما استفاده می کنند.
مولفه های کیفیت بیومتریک : 1 – ثبات robustness: ثبات به معنای عدم تغییر در طول زمان است.
نحوه ی اندازه گیری کمّی این کیفیت با ”نرخ عدم انطباق“ محاسبه می شود؛ زیرا احتمال عدم تطابق نمونه گرفت

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.

 • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
 • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
 • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
 • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
 • در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.فایل  پرداخت آنلاین 


با


پاو وینت بیومتریک


مشاهده متن کامل ...
دستگاه حضور و غیاب
درخواست حذف اطلاعات

بیومتریک های اثر انگشت در دستگاه حضور و غیاب

رایج ترین نوع دستگاه های بیومتریک اسکنر اثر انگشت است. این اسکنر نوک انگشتان یک فرد را اندازه گیری می کند و دست به دست[۱] با پسورد یا آی دی[۲] کار می کند. اسکنر اثر انگشت اغلب به عنوان یک جایگزین ساعت های زمانی به کار می رود در نتیجه می توان به عنوان برای ذخیره داده ها مورد استفاده قرار داد. حتی می شود ساده تر بیان کرد طوری که اسکنر اثر انگشت می تواند برای استفاده شخصی در خانه یداری شود. این اسکنرها بیشتر از طریق اتصال پورت usb به یک کامپیوتر عمل می کنند و بدون در نظر گرفتن محل آن امنیت را برای کامپیوتر شما فراهم می کنند.

بیومتریک صورت در دستگاه حضور و غیاب

یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین نوع بیومتریک ها که سریع پیشرفت می کند، بیومتریک تشخیص چهره است. دستگاه های تشخیص چهره می توانند در فرودگاه ها و کازینوهای ( خانه)[۳] سراسر جهان پیدا شوند، این دستگاه ها تقلب ها و افرادی که می خواهند فرار کنند و کامپیوتر ع آن ها را ذخیره نموده است را بگیرند. این تکنولوژی از طریق یک دوربین کار می کند که داده های ریاضی فراهم می کند. هنگامی که دوربین از یک تصویر یا ع از چهره یک فرد تصویر برداری می کند، کامپیوتر “برآمدگی هایی[۴]” بر روی صورت فرد ایجاد می کند. نقاط برآمده بین اعضا خاص مانند بین مکان چشم ها، فاصله بین لب تا بینی و عرض بینی دور می شوند. این برآمدگی ها در مقایسه با افراد دیگر متقاطع[۵] هستند که بلافاصله شخص شناخته می شود.

بیومتریک های تایپی در دستگاه حضور و غیاب

اگرچه اکثر بیومتریک ها در حیطه بیومتریک های فیزیکی هستند انواع دیگری از اندازه گیری های بیومتریک جایگزین از جمله بیومتریک تایپ وجود دارد. این نوع در پویایی ضربه زدن به کلید، تمرکز دارد. با استفاده از تایپ بیومتریک می توانید کامپیوتر را امن نگه دارید طوریکه این نوع میتواند بیشتر از یک فاکتور اندازه بگیرد این نوع بیومتریک زمان توقف [۶]در نظر میگیرد که ریتم های خاصی را در مردم مختلف ثبت می کند. این اندازه گیری ها مانند این که چگونه مردم بلند قد یک کلید را پایین نگه می دارند نیز در نظر گرفته می شوند. ” زمان سفر”[۷] زمان حرکت بین کلیدهای مختلف را ثبت می کند. بسیاری از این بیومتریک های تایپی هم چنین می توانند میزان خطا را نیز ثبت نمایند که درصد خطا را نیز در مردمی که تایپ می کنند ثبت می کند.مشاهده متن کامل ...
مزایا و معایب تشخیص هویت بیومتریک چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

مزایا و معایب تشخیص هویت بیومتریک چیست؟

در حال حاضر اکثر دستگاه حضور و غیاب موجود از این تکنولوژی استفاده می کنند. بسیاری از ب وکارها یا سازمان ها به منظور حفظ فرضیه های خود یا اطلاعات حساس، تشخیص هویت بیومتریک را مورد استفاده قرار می دهند. انواع زیادی از اسکنرهای بیومتریک وجود دارد. برخی از آنها اسکن عنبیه را انجام می دهند، در حالیکه انواع دیگر اثرانگشت کاربران، شکل دست های آنها یا حتی روش تایپ انها بر صفحه کلید اسکن می کنند. باوجوداینکه تشخیص هویت بیومتریک، امن تر از ابزارها و روش های سنتی است، آن معایب خاص خود را نیز به همراه دارد.

تعریف

تشخیص هویت بیومتریک، تکنیکی است که با استفاده از ویژگی های منحصر به فرد رفتاری یا فیزیکی در یک فرد به منظور شناسایی او انجام می شود. برای مثال، وقتی که دستگاه بیومتریک اثرانگشتان را اسکن می کند، سپس آنرا با اثر انگشتان هر کاربر مجوزدار در بانک اطلاعاتی خود مقایسه می کند، در این روش پژوهشگر ممکن است اثرانگشتان را مقایسه کند. در صورتی که اثر انگشت اسکن شده مطابق با کاربر مجاز باشد، سپس به آن شخص اجازه دسترسی به دستگاه داده می شود. اما تشخیص هویت بیومتریک، فقط منحصر به ویژگی های فیزیکی نمی باشد. برخی الگوهای رفتاری، مانند گفتار یا روش تایپ فرد بر صفحه کلید، نیز می تواند آنالیز شود.

موارد استفاده

دستگاه های تشخیص هویت معمولا بر روی درب های مکان های امن نصب شده است. آنها به کاربران مجاز اجازه ورود به ساختمان را می دهند، در حالیکه از ورود افراد غیرمجاز به داخل، جلوگیری می کنند. همچنین کاربردهای دیگر برای تشخیص هویت بیومتریک وجود دارد. برای مثال، بعضی از شرکت ها برای تامین امنیت شبکه کامپیوتری خود از بیومتریک ها استفاده می کنند، در حالیکه برخی از مدارس اسکنرهای اثر انگشت را به منظور کنترل حضور و غیاب دانش آموزان بکار می برند.

مزایا

جعل ویژگی های فیزیکی و رفتاری نسبت به روش های تشخیص هویت سنتی بسیار دشوارتر است. همچنین، یک جنایتکار ممکن است قادر به، بدست آوردن رمز عبور بصورت غیر قانونی باشد، در حالیکه ربودن اثرانگشت کاربران امری بسیار پیچیده تر خواهد بود. علاوه براین، برخلاف کارت های شناسایی سنتی یا امضا ، شما عملا نمی توانید ویژگی های فیزیکی ، ایجاد حفظ هزینه بهینه تر برای ب و کار یا سازمان ها، و تکنولوژی راحت تر برای کاربران را از دست بدهید.

نقاط ضعف

ماشین آلات تشخیص هویت بطور سنتی برای ید، گران تر از انواع مرسوم هستند. علاوه براین، برخی از کاربران ممکن است، در کل بیومتریک را رد کنند(نپذیرند)، چون که آنرا به عنوان به حریم خصوصی می دانند. همچنین، ماشین آلات تشخیص هویت بیومتریک همیشه بطور کامل دقیق نیستند. به عنوان مثال، فردی با سرماخوردگی ممکن است قادر نباشد با استفاده از دستگاه تشخیص هویت صدای خودش را شناسایی کند، و افرادی که وزن از دست می دهند یا اضافه وزن پیدا می کنند، به واسطه سیستم آنالیز کننده ویژگی های مربوط به صورت، ممکن است بطور ناگهانی به مکان حفاظت شده عدم دسترسی داشته باشند.مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد تکنولوژی اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو مقاله در مورد تکنولوژی اطلاعات با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی ایرج سلطانی

مقدمه در دنیای فعلی، تکنولوژی اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی به صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است، چون در فرآیند تکنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود، بنابراین، تکنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم تکنولوژی اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود. مفهوم تکنولوژی اطلاعاتتکنولوژی اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات، نظام it نمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در it مهم است تفکر اطلاعات گرا است. تکنولوژی اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه ای از فکرهای مفید تولید شده شکل می گیرد و کامپیوتر و کامپیوترها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در تکنولوژی اطلاعات، فکر انسانهای دمند است که تولید اطلاعات می کند.تکنولوژی اطلاعات (it) یعنی روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن در جامعه و سازمان تکنولوژی اطلاعات با کوچک ، ارزان و کاربری ساده برنامه های کامپیوتری باعث شده دسترسی به اطلاعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد(1). پایگاههای اطلاعاتی برگرفته از مفهوم تکنولوژی اطلاعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل کرده و بااتصال سازمانها به همدیگر، شبکه های سازمانی را بنا نهاده است و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلندمدت بدل شده است. به طور کلی در مفهوم تکنولوژی اطلاعات مولفه های زیر وجود دارد:فرهنگ تولید اطلاعات؛ اطلاعات گرایی؛ جمع آوری اطلاعات؛ خلاصه سازی اطلاعات؛ تحلیل گری؛ حساسیت اطلاعاتی؛ پردازش گری؛ تفکر شبکه ای؛ بهینه سازی؛ یکپارچه سازی؛ پژوهش نگری؛ روش سازی؛ ذخیره سازی؛ انتقال اطلاعات. مفهوم توسعه منابع انسانیدر مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندیها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق یتهای سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه های زیر است:1 - ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛ 2 - تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛ 3 - ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان؛ 4 - ارتقای قابلیتهای کارکنان؛ 5 - توسعه مهارتهای انجام کار؛ 6 - به روز اطلاعات کارکنان؛ 7- توانایی حل مسائل به شکل علمی؛ 8 - درست انجام دادن کار؛ 9 - تصمیم گیری عقلایی؛ 10 - رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛ 11 - توانایی ترکیب اطلاعات وساختن مجموعه های جدید.نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است که اطلاعات در یک فرآیند منطقی به نام تکنولوژی اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمک کند.به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر می شود:1 - توسعه حرفه ای: یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته که به اشتغال کمک می کند و یا فرآیند اشتغال را تسهیل می سازد، داشتن مهارتهایی است که زمینه های رشد و توسعه داشته باشد. زمانی که ظرفیتهای مهارتی آماده توسعه باشد ولی محتوای متناسب با آن فراهم نشود، مهارتها بعد از مدتی کهنه شده و نیاز سازمان و فرد را برآورده نمی کند. در این زمان اطلاعات ظرفیتهای خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارتی کارکنان کمک می رساند و این به خاطر این است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد و بعد از مدتی اطلاعات تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و جبهه های جدید مهارتی و کاری ایجاد می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند و اشتغال و بهره وری تسهیل می یابد.الف - مهارتهای کهنه را بازسازی می کند؛ب - ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد؛ج - مهارتهای جدید به وجود می آورد؛د - بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند؛ هه - مهارت آموزی فرآیندی می شود.ارزش مهارتها با رشد تکنولوژی افزایش یافته است و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند. تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد(2). تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند.2 - نهادینه شدن تغییر و نوآوری: یکی از نشانه های توسعه یافتگی انسانی این است که دائماً افکار جدید را تولید و به کار گیرد به تعبیری خلاق و نوآور باشد. زمینه و محور خلاقیت وجود اطلاعات کافی است تا بتوان اطلاعات را با همدیگر ترکیب و مجموعه های جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کاربردهای جدیدی هستند. نهادینه شدن تغییر و نوآوری بستگی به برخورد انسان با اطلاعات تولیدی دارد. در یک فرآیند تعاملی، تکنولوژی اطلاعات و انسان برروی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری نهادینه می گردد. در شکل شماره (1) تاثیرگذاری تکنولوژی اطلاعات بر نهادینه شدن تغییر و نوآوری نشان داده شده است.همان طوری که در شکل شماره (1) نشان داده شده است زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات و میزان پذیرش از سوی انسانها کم باشد در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و همه تلاش و انرژی صرف حفظ وضع موجود می شود. زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات زیاد ولی افراد زمینه پذیرش نداشته باشند، اطلاعات بدون مشتری می ماند و نتیجه ای عاید نمی گردد و زمانی که نفوذ اطلاعات کم ولی پذیرش آن زیاد باشد در فضای تشنگی اطلاعات خلاقیت حاصل می شود و شکل مطلوب این است که نفوذ تکنولوژی زیاد و میزان پذیرش هم زیاد باشدکه حاصل آن تلفیق خلاقیت و تغییر است.تقویت مهارت ادراکیاز جمله نشانه های انسان توسعه یافته، داشتن مهارت ادراکی است؛ مهارت ادراکی توانایی درک این نکته است که کارکردهای گوناگون سازمان با یکدیگر وابسته است و تغییر در هریک از بخشها ا اماً بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. مهارت ادراکی چیزی نیست که بتوان با یک دوره آموزش نظری آن را ایجاد کرد بلکه فکر کارکنان باید تغییر کند و در واقع شه ادراکی تبدیل به کنش ادراکی شود(3). زیربنای مهارت ادراکی تفکر سیستمی است و از طریق تکنولوژی اطلاعات می توان مهارت ادراکی را ایجاد و پرورش داد و این به خاطر این است که تکنولوژی اطلاعات یک سیستم است که در عمل مهارت ادراکی و سیستمی فکر و عمل را به افراد یاد می دهد. در شکل شماره (2) سیستم تکنولوژی اطلاعات نشان داده شده است.همانطور که در شکل شماره 2 نشان داده شده است سیستم تکنولوژی اطلاعات در عمل موجب می شود که انسانها شروع، فرآیند و عملکرد سیستم اطلاعاتی را در یک مجموعه قرار داده و درک کنند و به مهارت و توانمندی ادراکی مجهز شوند که این مهارت موجب می گردد شروع فرآیند و نتیجه کارها را به هم پیوند دهند. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت مهارت ادراکی کمک می کند:- قدرت شناخت فرد به لحاظ آگاهی از عناصر سیستم اطلاعاتی تقویت می گردد؛- قدرت درک روابط بین اطلاعات و مولفه ها تقویت می شود؛- تصویر کلی و جمع بندی کلی از اطلاعات به دست می آید؛- به لحاظ درک روابط منطقی بین داده ها، فرد به تفکر منطقی مجهز می شود؛ - قدرت پیش بینی بالا می رود.تقویت مهارت تصمیم گیریتصمیم گیری فرآیندی است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. تکنولوژی اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولیدشده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرآیند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد ناوارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی کنـــــد بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین م و ب اطلاعات از افراد غیرمتخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود(4). از شاخصهای انسان توسعه یافته این است که در تصمیــــــم گیری فرآیند ب اطلاعات از منابع غیرموثق و در دسترس را جایگزین ب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترس باشد(5).افراد براساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری کرده و درواقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا با حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. براین اساس، افراد از مهارت تصمیم گیری علمی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر مـی گردد. به طور کلی it در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند:- مسئله ی و فرصت ی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریعتر و دقیقتر انجام می شود؛- برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد؛- کیفیت تصمیمات افزایش می یابد؛- زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد؛- خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد؛- گرایش به سمت فرضهای تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید(6). - از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود.b>به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنانیکی از کیفیتهایی که بیانگر انسان پرورش یافته است، این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته باشند. به وجود آوردن چنین کیفیتی را با کلاس و آموزش رسمی نمی توان ایجاد کرد(7). ولی از طریق پیاده سازی ساختار تکنولوژی اطلاعات کارکنان به راحتی به آن مجهز می شوند. اطلاعات خمیرمایه و اساس تحقیقات است و زمانی که تکنولوژی اطلاعات به راحتی اطلاعات را در اختیار کارکنان قرار دهد و یا تکنولوژی اطلاعات افراد را احاطه کرده باشد، کارکنان به شکل ساختاری و خودجوش به تحقیق روی آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت روحیه پژوهشی کمک می کند:- توانمندی به کارگیری اطلاعات در افراد تقویت می شود؛- توانایی انتخاب اطلاعات بالا می رود؛- قدرت شناخت افراد افزایش می یابد؛- افراد نسبت به اطلاعات حساس می گردند؛- پژوهش گروهی شکل می گیرد.در شکل شماره 3 نحوه تعامل تکنولوژی اطلاعات و انگیزه به کارگیری آن در تقویت روحیه پژوهشی نشان داده شده است.همان طوری که در شکل 3 نشان داده شده است، زمانی که تکنولوژی اطلاعات ضعیف و انگیزه به کارگیری آن نیز کم باشد، روحیه تکرار مطالب قبلی حاکم و در ح ی که تکنولوژی اطلاعات قوی و در دسترس و انگیزه به کارگیری کم باشد، روحیه پژوهش به لحاظ هجوم اطلاعاتی شکل می گیرد و زمانی که انگیزه به کارگیری اطلاعات زیاد ولی تکنولوژی اطلاعات ضعیف باشد، روحیه پژوهش عقیم می ماند. در ح مطلوب تکنولوژی اطلاعات قوی و انگیزه زیاد روحیه پژوهشی را در کارکنان کاربردی می کند.شکل گیری تفکر استانداردگرایکی از شاخصهای انسان توسعه یافته مجهزشدن به تفکر استانداردگرا ست که این امر در گرو وجود تکنولوژی اطلاعات است. استاندارد فکر و عمل موجب می گردد که نیروی انسانی، توانمندیهای خود را بهتر و بیشتر در راستای هدفهای سازمان قرار دهد و از انحراف اقدامات جلوگیری کند. استاندارد عمل تعیین مشخصات کالاها و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگیهای کیفی کالا و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آن از نظر اندازه، شکل، رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی به منظور بهبود کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده می باشد(8) که زیربنای آن وجود تکنولوژی اطلاعات پویایی است که به صورت دائم اطلاعات موردنیاز را برای استاندارد عمل ارائه و از طریق بازخورد اطلاعاتی سطح استانداردگرایی ارتقا می یابد. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت تفکر استانداردگرایی و توسعه منابع انسانی کمک می کند.- چهارچوبهای کلی استاندارد را مشخص می سازد؛- معیارها و شاخصهای موردنیاز را در دسترس قرار می دهد؛- میزان انحراف از استاندارد را تعیین می کند؛- با نظارت اطلاعاتی به عملیات فرد جهت می دهد؛- به تقویت مستندسازی که نوعی استانداردسازی است، می پردازد؛- انسجام فکری ایجاد می کند؛- از دخ ذهنیت در کار جلوگیری به عمل می آورد.تقویت خودنظارتیخودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هرفردی که بدان مجهز شود، دائماً به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خودنظارتی، نوعی ی بر خود است که از آن طریق می توان بر مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خودنظارتی زمانی کاربردی می شود که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این ح می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولیدشده، مقایسه و خود را به روز نگه دارد. باضعیف بودن تکنولوژی اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این ح افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولاً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیماً نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات تکنولوژی اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است(9). در این ح است که نقش


با


مقاله در مورد تکنولوژی اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار با و پر سرعت .

 پاو وینت تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار


 پاو وینت تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار

در این بخش پاو وینتی با موضوع و عنوان تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار برای قرار داده شده است. این پاو وینت در 40 اسلاید تدوین گردیده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.

 

 

فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • درباره فناوری بیومتریک
 • تعاریف اولیه
 • مزایای کاربری
 • انواع بیومتریک ها
 • تکنولوژی اثر انگشت( نگاه اجمالی)
 • اثر انگشت
 • سیستم اسکن اثر انگشت
 • انواع روشهای ثبت اثر انگشت
 • انواع روشهای تشخیص اثر انگشت
 • تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار
 • نتیجه گیری

 


با


پاو وینت تشخیص هویت از روی اثر انگشت در بیومتریک با نرم افزار


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره تکنولوژی اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره تکنولوژی اطلاعات با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی ایرج سلطانی

مقدمه در دنیای فعلی، تکنولوژی اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی به صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است، چون در فرآیند تکنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود، بنابراین، تکنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم تکنولوژی اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود. مفهوم تکنولوژی اطلاعاتتکنولوژی اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات، نظام it نمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در it مهم است تفکر اطلاعات گرا است. تکنولوژی اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه ای از فکرهای مفید تولید شده شکل می گیرد و کامپیوتر و کامپیوترها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در تکنولوژی اطلاعات، فکر انسانهای دمند است که تولید اطلاعات می کند.تکنولوژی اطلاعات (it) یعنی روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن در جامعه و سازمان تکنولوژی اطلاعات با کوچک ، ارزان و کاربری ساده برنامه های کامپیوتری باعث شده دسترسی به اطلاعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد(1). پایگاههای اطلاعاتی برگرفته از مفهوم تکنولوژی اطلاعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل کرده و بااتصال سازمانها به همدیگر، شبکه های سازمانی را بنا نهاده است و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلندمدت بدل شده است. به طور کلی در مفهوم تکنولوژی اطلاعات مولفه های زیر وجود دارد:فرهنگ تولید اطلاعات؛ اطلاعات گرایی؛ جمع آوری اطلاعات؛ خلاصه سازی اطلاعات؛ تحلیل گری؛ حساسیت اطلاعاتی؛ پردازش گری؛ تفکر شبکه ای؛ بهینه سازی؛ یکپارچه سازی؛ پژوهش نگری؛ روش سازی؛ ذخیره سازی؛ انتقال اطلاعات. مفهوم توسعه منابع انسانیدر مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندیها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق یتهای سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه های زیر است:1 - ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛ 2 - تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛ 3 - ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان؛ 4 - ارتقای قابلیتهای کارکنان؛ 5 - توسعه مهارتهای انجام کار؛ 6 - به روز اطلاعات کارکنان؛ 7- توانایی حل مسائل به شکل علمی؛ 8 - درست انجام دادن کار؛ 9 - تصمیم گیری عقلایی؛ 10 - رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛ 11 - توانایی ترکیب اطلاعات وساختن مجموعه های جدید.نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است که اطلاعات در یک فرآیند منطقی به نام تکنولوژی اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمک کند.به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر می شود:1 - توسعه حرفه ای: یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته که به اشتغال کمک می کند و یا فرآیند اشتغال را تسهیل می سازد، داشتن مهارتهایی است که زمینه های رشد و توسعه داشته باشد. زمانی که ظرفیتهای مهارتی آماده توسعه باشد ولی محتوای متناسب با آن فراهم نشود، مهارتها بعد از مدتی کهنه شده و نیاز سازمان و فرد را برآورده نمی کند. در این زمان اطلاعات ظرفیتهای خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارتی کارکنان کمک می رساند و این به خاطر این است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد و بعد از مدتی اطلاعات تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و جبهه های جدید مهارتی و کاری ایجاد می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند و اشتغال و بهره وری تسهیل می یابد.الف - مهارتهای کهنه را بازسازی می کند؛ب - ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد؛ج - مهارتهای جدید به وجود می آورد؛د - بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند؛ هه - مهارت آموزی فرآیندی می شود.ارزش مهارتها با رشد تکنولوژی افزایش یافته است و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند. تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد(2). تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند.2 - نهادینه شدن تغییر و نوآوری: یکی از نشانه های توسعه یافتگی انسانی این است که دائماً افکار جدید را تولید و به کار گیرد به تعبیری خلاق و نوآور باشد. زمینه و محور خلاقیت وجود اطلاعات کافی است تا بتوان اطلاعات را با همدیگر ترکیب و مجموعه های جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کاربردهای جدیدی هستند. نهادینه شدن تغییر و نوآوری بستگی به برخورد انسان با اطلاعات تولیدی دارد. در یک فرآیند تعاملی، تکنولوژی اطلاعات و انسان برروی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری نهادینه می گردد. در شکل شماره (1) تاثیرگذاری تکنولوژی اطلاعات بر نهادینه شدن تغییر و نوآوری نشان داده شده است.همان طوری که در شکل شماره (1) نشان داده شده است زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات و میزان پذیرش از سوی انسانها کم باشد در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و همه تلاش و انرژی صرف حفظ وضع موجود می شود. زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات زیاد ولی افراد زمینه پذیرش نداشته باشند، اطلاعات بدون مشتری می ماند و نتیجه ای عاید نمی گردد و زمانی که نفوذ اطلاعات کم ولی پذیرش آن زیاد باشد در فضای تشنگی اطلاعات خلاقیت حاصل می شود و شکل مطلوب این است که نفوذ تکنولوژی زیاد و میزان پذیرش هم زیاد باشدکه حاصل آن تلفیق خلاقیت و تغییر است.تقویت مهارت ادراکیاز جمله نشانه های انسان توسعه یافته، داشتن مهارت ادراکی است؛ مهارت ادراکی توانایی درک این نکته است که کارکردهای گوناگون سازمان با یکدیگر وابسته است و تغییر در هریک از بخشها ا اماً بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. مهارت ادراکی چیزی نیست که بتوان با یک دوره آموزش نظری آن را ایجاد کرد بلکه فکر کارکنان باید تغییر کند و در واقع شه ادراکی تبدیل به کنش ادراکی شود(3). زیربنای مهارت ادراکی تفکر سیستمی است و از طریق تکنولوژی اطلاعات می توان مهارت ادراکی را ایجاد و پرورش داد و این به خاطر این است که تکنولوژی اطلاعات یک سیستم است که در عمل مهارت ادراکی و سیستمی فکر و عمل را به افراد یاد می دهد. در شکل شماره (2) سیستم تکنولوژی اطلاعات نشان داده شده است.همانطور که در شکل شماره 2 نشان داده شده است سیستم تکنولوژی اطلاعات در عمل موجب می شود که انسانها شروع، فرآیند و عملکرد سیستم اطلاعاتی را در یک مجموعه قرار داده و درک کنند و به مهارت و توانمندی ادراکی مجهز شوند که این مهارت موجب می گردد شروع فرآیند و نتیجه کارها را به هم پیوند دهند. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت مهارت ادراکی کمک می کند:- قدرت شناخت فرد به لحاظ آگاهی از عناصر سیستم اطلاعاتی تقویت می گردد؛- قدرت درک روابط بین اطلاعات و مولفه ها تقویت می شود؛- تصویر کلی و جمع بندی کلی از اطلاعات به دست می آید؛- به لحاظ درک روابط منطقی بین داده ها، فرد به تفکر منطقی مجهز می شود؛ - قدرت پیش بینی بالا می رود.تقویت مهارت تصمیم گیریتصمیم گیری فرآیندی است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. تکنولوژی اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولیدشده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرآیند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد ناوارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی کنـــــد بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین م و ب اطلاعات از افراد غیرمتخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود(4). از شاخصهای انسان توسعه یافته این است که در تصمیــــــم گیری فرآیند ب اطلاعات از منابع غیرموثق و در دسترس را جایگزین ب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترس باشد(5).افراد براساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری کرده و درواقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا با حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. براین اساس، افراد از مهارت تصمیم گیری علمی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر مـی گردد. به طور کلی it در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند:- مسئله ی و فرصت ی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریعتر و دقیقتر انجام می شود؛- برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد؛- کیفیت تصمیمات افزایش می یابد؛- زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد؛- خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد؛- گرایش به سمت فرضهای تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید(6). - از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود.b>به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنانیکی از کیفیتهایی که بیانگر انسان پرورش یافته است، این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته باشند. به وجود آوردن چنین کیفیتی را با کلاس و آموزش رسمی نمی توان ایجاد کرد(7). ولی از طریق پیاده سازی ساختار تکنولوژی اطلاعات کارکنان به راحتی به آن مجهز می شوند. اطلاعات خمیرمایه و اساس تحقیقات است و زمانی که تکنولوژی اطلاعات به راحتی اطلاعات را در اختیار کارکنان قرار دهد و یا تکنولوژی اطلاعات افراد را احاطه کرده باشد، کارکنان به شکل ساختاری و خودجوش به تحقیق روی آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت روحیه پژوهشی کمک می کند:- توانمندی به کارگیری اطلاعات در افراد تقویت می شود؛- توانایی انتخاب اطلاعات بالا می رود؛- قدرت شناخت افراد افزایش می یابد؛- افراد نسبت به اطلاعات حساس می گردند؛- پژوهش گروهی شکل می گیرد.در شکل شماره 3 نحوه تعامل تکنولوژی اطلاعات و انگیزه به کارگیری آن در تقویت روحیه پژوهشی نشان داده شده است.همان طوری که در شکل 3 نشان داده شده است، زمانی که تکنولوژی اطلاعات ضعیف و انگیزه به کارگیری آن نیز کم باشد، روحیه تکرار مطالب قبلی حاکم و در ح ی که تکنولوژی اطلاعات قوی و در دسترس و انگیزه به کارگیری کم باشد، روحیه پژوهش به لحاظ هجوم اطلاعاتی شکل می گیرد و زمانی که انگیزه به کارگیری اطلاعات زیاد ولی تکنولوژی اطلاعات ضعیف باشد، روحیه پژوهش عقیم می ماند. در ح مطلوب تکنولوژی اطلاعات قوی و انگیزه زیاد روحیه پژوهشی را در کارکنان کاربردی می کند.شکل گیری تفکر استانداردگرایکی از شاخصهای انسان توسعه یافته مجهزشدن به تفکر استانداردگرا ست که این امر در گرو وجود تکنولوژی اطلاعات است. استاندارد فکر و عمل موجب می گردد که نیروی انسانی، توانمندیهای خود را بهتر و بیشتر در راستای هدفهای سازمان قرار دهد و از انحراف اقدامات جلوگیری کند. استاندارد عمل تعیین مشخصات کالاها و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگیهای کیفی کالا و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آن از نظر اندازه، شکل، رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی به منظور بهبود کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده می باشد(8) که زیربنای آن وجود تکنولوژی اطلاعات پویایی است که به صورت دائم اطلاعات موردنیاز را برای استاندارد عمل ارائه و از طریق بازخورد اطلاعاتی سطح استانداردگرایی ارتقا می یابد. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت تفکر استانداردگرایی و توسعه منابع انسانی کمک می کند.- چهارچوبهای کلی استاندارد را مشخص می سازد؛- معیارها و شاخصهای موردنیاز را در دسترس قرار می دهد؛- میزان انحراف از استاندارد را تعیین می کند؛- با نظارت اطلاعاتی به عملیات فرد جهت می دهد؛- به تقویت مستندسازی که نوعی استانداردسازی است، می پردازد؛- انسجام فکری ایجاد می کند؛- از دخ ذهنیت در کار جلوگیری به عمل می آورد.تقویت خودنظارتیخودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هرفردی که بدان مجهز شود، دائماً به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خودنظارتی، نوعی ی بر خود است که از آن طریق می توان بر مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خودنظارتی زمانی کاربردی می شود که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این ح می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولیدشده، مقایسه و خود را به روز نگه دارد. باضعیف بودن تکنولوژی اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این ح افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولاً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیماً نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات تکنولوژی اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است(9). در این ح است که نقش


با


مقاله کامل درباره تکنولوژی اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره تکنولوژی اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تکنولوژی اطلاعات با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی ایرج سلطانی

مقدمه در دنیای فعلی، تکنولوژی اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی به صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است، چون در فرآیند تکنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود، بنابراین، تکنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد. براین اساس و باتوجه به نقش و تاثیر تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی در این مقاله سعی بر آن است مفهوم تکنولوژی اطلاعات، مفهوم توسعه منابع انسانی تبیین و به نقش تکنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود. مفهوم تکنولوژی اطلاعاتتکنولوژی اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد یک نظام فکری و فرهنگی است و می توان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات، نظام it نمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در it مهم است تفکر اطلاعات گرا است. تکنولوژی اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه ای از فکرهای مفید تولید شده شکل می گیرد و کامپیوتر و کامپیوترها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در تکنولوژی اطلاعات، فکر انسانهای دمند است که تولید اطلاعات می کند.تکنولوژی اطلاعات (it) یعنی روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن در جامعه و سازمان تکنولوژی اطلاعات با کوچک ، ارزان و کاربری ساده برنامه های کامپیوتری باعث شده دسترسی به اطلاعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد(1). پایگاههای اطلاعاتی برگرفته از مفهوم تکنولوژی اطلاعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل کرده و بااتصال سازمانها به همدیگر، شبکه های سازمانی را بنا نهاده است و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلندمدت بدل شده است. به طور کلی در مفهوم تکنولوژی اطلاعات مولفه های زیر وجود دارد:فرهنگ تولید اطلاعات؛ اطلاعات گرایی؛ جمع آوری اطلاعات؛ خلاصه سازی اطلاعات؛ تحلیل گری؛ حساسیت اطلاعاتی؛ پردازش گری؛ تفکر شبکه ای؛ بهینه سازی؛ یکپارچه سازی؛ پژوهش نگری؛ روش سازی؛ ذخیره سازی؛ انتقال اطلاعات. مفهوم توسعه منابع انسانیدر مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسانهای سازمانی بایستی به کیفیتهایی مجهز شوند که هیچگونه مشکلی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و بینشی علمی، تمام توانمندیها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق یتهای سازمانی قرار دهند و دائماً برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مولفه های زیر است:1 - ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان؛ 2 - تولید رفتارهای علمی و متعادل در کارکنان؛ 3 - ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان؛ 4 - ارتقای قابلیتهای کارکنان؛ 5 - توسعه مهارتهای انجام کار؛ 6 - به روز اطلاعات کارکنان؛ 7- توانایی حل مسائل به شکل علمی؛ 8 - درست انجام دادن کار؛ 9 - تصمیم گیری عقلایی؛ 10 - رشد شخصیت هماهنگ در کارکنان؛ 11 - توانایی ترکیب اطلاعات وساختن مجموعه های جدید.نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی محور توسعه منابع انسانی وجود اطلاعات کاربردی و جدید است که اطلاعات در یک فرآیند منطقی به نام تکنولوژی اطلاعات می تواند به ایجاد و توسعه توانمندیهای جدید در منابع انسانی کمک کند.به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به توسعه منابع انسانی منجر می شود:1 - توسعه حرفه ای: یکی از نشانه های عملیاتی انسان توسعه یافته که به اشتغال کمک می کند و یا فرآیند اشتغال را تسهیل می سازد، داشتن مهارتهایی است که زمینه های رشد و توسعه داشته باشد. زمانی که ظرفیتهای مهارتی آماده توسعه باشد ولی محتوای متناسب با آن فراهم نشود، مهارتها بعد از مدتی کهنه شده و نیاز سازمان و فرد را برآورده نمی کند. در این زمان اطلاعات ظرفیتهای خالی و کهنه شده را جانی دوباره می بخشد و به توسعه مهارتی کارکنان کمک می رساند و این به خاطر این است که اطلاعات جدید توقعات جدیدی را در افراد سازمان ایجاد و بعد از مدتی اطلاعات تبدیل به روش کار و مهارت می گردد و جبهه های جدید مهارتی و کاری ایجاد می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات، در ابعاد زیر به توسعه مهارتی کارکنان کمک می کند و اشتغال و بهره وری تسهیل می یابد.الف - مهارتهای کهنه را بازسازی می کند؛ب - ظرفیتهای خالی قبلی را تکمیل می سازد؛ج - مهارتهای جدید به وجود می آورد؛د - بین مهارت کارکنان پیوند ایجاد می کند؛ هه - مهارت آموزی فرآیندی می شود.ارزش مهارتها با رشد تکنولوژی افزایش یافته است و تکنولوژی اطلاعات پیشرفته به دنبال خود مهارت پیشرفته ایجاد می کند. تکنولوژی اطلاعات دامنه مهارتی انسان را توسعه می دهد(2). تکنولوژی اطلاعات زمینه هایی نظیر مهارت برقراری ارتباط کلامی، مهارت ارتباط کتبی، مهارت ارتباط نمایشی، مهارت قانع سازی و مهارت استفاده از اطلاعات را در کارکنان ایجاد و تقویت می کند.2 - نهادینه شدن تغییر و نوآوری: یکی از نشانه های توسعه یافتگی انسانی این است که دائماً افکار جدید را تولید و به کار گیرد به تعبیری خلاق و نوآور باشد. زمینه و محور خلاقیت وجود اطلاعات کافی است تا بتوان اطلاعات را با همدیگر ترکیب و مجموعه های جدیدی را ساخت که دارای ویژگی و کاربردهای جدیدی هستند. نهادینه شدن تغییر و نوآوری بستگی به برخورد انسان با اطلاعات تولیدی دارد. در یک فرآیند تعاملی، تکنولوژی اطلاعات و انسان برروی همدیگر اثر گذاشته و اگر خوب عمل شود تغییر و نوآوری نهادینه می گردد. در شکل شماره (1) تاثیرگذاری تکنولوژی اطلاعات بر نهادینه شدن تغییر و نوآوری نشان داده شده است.همان طوری که در شکل شماره (1) نشان داده شده است زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات و میزان پذیرش از سوی انسانها کم باشد در این وضعیت تغییری ایجاد نخواهد شد و همه تلاش و انرژی صرف حفظ وضع موجود می شود. زمانی که نفوذ تکنولوژی اطلاعات زیاد ولی افراد زمینه پذیرش نداشته باشند، اطلاعات بدون مشتری می ماند و نتیجه ای عاید نمی گردد و زمانی که نفوذ اطلاعات کم ولی پذیرش آن زیاد باشد در فضای تشنگی اطلاعات خلاقیت حاصل می شود و شکل مطلوب این است که نفوذ تکنولوژی زیاد و میزان پذیرش هم زیاد باشدکه حاصل آن تلفیق خلاقیت و تغییر است.تقویت مهارت ادراکیاز جمله نشانه های انسان توسعه یافته، داشتن مهارت ادراکی است؛ مهارت ادراکی توانایی درک این نکته است که کارکردهای گوناگون سازمان با یکدیگر وابسته است و تغییر در هریک از بخشها ا اماً بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. مهارت ادراکی چیزی نیست که بتوان با یک دوره آموزش نظری آن را ایجاد کرد بلکه فکر کارکنان باید تغییر کند و در واقع شه ادراکی تبدیل به کنش ادراکی شود(3). زیربنای مهارت ادراکی تفکر سیستمی است و از طریق تکنولوژی اطلاعات می توان مهارت ادراکی را ایجاد و پرورش داد و این به خاطر این است که تکنولوژی اطلاعات یک سیستم است که در عمل مهارت ادراکی و سیستمی فکر و عمل را به افراد یاد می دهد. در شکل شماره (2) سیستم تکنولوژی اطلاعات نشان داده شده است.همانطور که در شکل شماره 2 نشان داده شده است سیستم تکنولوژی اطلاعات در عمل موجب می شود که انسانها شروع، فرآیند و عملکرد سیستم اطلاعاتی را در یک مجموعه قرار داده و درک کنند و به مهارت و توانمندی ادراکی مجهز شوند که این مهارت موجب می گردد شروع فرآیند و نتیجه کارها را به هم پیوند دهند. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت مهارت ادراکی کمک می کند:- قدرت شناخت فرد به لحاظ آگاهی از عناصر سیستم اطلاعاتی تقویت می گردد؛- قدرت درک روابط بین اطلاعات و مولفه ها تقویت می شود؛- تصویر کلی و جمع بندی کلی از اطلاعات به دست می آید؛- به لحاظ درک روابط منطقی بین داده ها، فرد به تفکر منطقی مجهز می شود؛ - قدرت پیش بینی بالا می رود.تقویت مهارت تصمیم گیریتصمیم گیری فرآیندی است که در آن نقش اصلی را اطلاعات بازی می کند، یعنی اول بایستی اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری فراهم شود تا بتوان اطلاعات را ترکیب و تصمیم گیری کرد. تکنولوژی اطلاعات موجب می شود که افراد سازمان از بین اطلاعات تولیدشده اطلاعات مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب و پردازش و مورد استفاده قرار دهند. در فرآیند تصمیم گیری، کارکنان نحوه استفاده از اطلاعات را یاد می گیرند. عادت کرده ایم با هر اطلاعاتی که به دستمان می رسد، تصمیم گیری کنیم که این کار حرفه ای نیست. تکیه به عقاید افراد ناوارد و غیرمتخصص نه تنها دردی را دوا نمی کنـــــد بلکه آدمی را به ورطه گمراهی می کشاند. همین م و ب اطلاعات از افراد غیرمتخصص سبب می گردد که انسان در تصمیم گیری به خطا رود(4). از شاخصهای انسان توسعه یافته این است که در تصمیــــــم گیری فرآیند ب اطلاعات از منابع غیرموثق و در دسترس را جایگزین ب اطلاعات از منابع موثق کند که این امر نیازمند وجود ساختار اطلاعاتی است. یعنی زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی وجود داشته و قابل دسترس باشد(5).افراد براساس اطلاعات دقیق تصمیم گیری کرده و درواقع سیستم های اطلاعات مدیریت مانند سیستم های پشتیبان مدیریت و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری می توانند اطلاعات به هنگام، مناسب و سریعی را در اختیار قرار دهند تا با حداقل اشتباه تصمیم گیری کرد. براین اساس، افراد از مهارت تصمیم گیری علمی بهره مند می شوند و از این بابت به مهارت تصمیم گیری در عمل منجر مـی گردد. به طور کلی it در ابعاد زیر به تقویت مهارت تصمیم گیری کمک می کند:- مسئله ی و فرصت ی که سنگ بنای تصمیم گیری استراتژیک است، سریعتر و دقیقتر انجام می شود؛- برنامه ریزی جامع بهتر تدوین می گردد؛- کیفیت تصمیمات افزایش می یابد؛- زمان تصمیم گیری به حداقل می رسد؛- خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمانی کاهش می یابد؛- گرایش به سمت فرضهای تصمیم گیری عقلایی به وجود می آید(6). - از طریق بازخوردهای سریع مهارت تصمیم گیری اصلاح می شود.b>به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنانیکی از کیفیتهایی که بیانگر انسان پرورش یافته است، این است که آنان روحیه پژوهشگری داشته باشند. به وجود آوردن چنین کیفیتی را با کلاس و آموزش رسمی نمی توان ایجاد کرد(7). ولی از طریق پیاده سازی ساختار تکنولوژی اطلاعات کارکنان به راحتی به آن مجهز می شوند. اطلاعات خمیرمایه و اساس تحقیقات است و زمانی که تکنولوژی اطلاعات به راحتی اطلاعات را در اختیار کارکنان قرار دهد و یا تکنولوژی اطلاعات افراد را احاطه کرده باشد، کارکنان به شکل ساختاری و خودجوش به تحقیق روی آورده و روحیه پژوهشگری تقویت می شود. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت روحیه پژوهشی کمک می کند:- توانمندی به کارگیری اطلاعات در افراد تقویت می شود؛- توانایی انتخاب اطلاعات بالا می رود؛- قدرت شناخت افراد افزایش می یابد؛- افراد نسبت به اطلاعات حساس می گردند؛- پژوهش گروهی شکل می گیرد.در شکل شماره 3 نحوه تعامل تکنولوژی اطلاعات و انگیزه به کارگیری آن در تقویت روحیه پژوهشی نشان داده شده است.همان طوری که در شکل 3 نشان داده شده است، زمانی که تکنولوژی اطلاعات ضعیف و انگیزه به کارگیری آن نیز کم باشد، روحیه تکرار مطالب قبلی حاکم و در ح ی که تکنولوژی اطلاعات قوی و در دسترس و انگیزه به کارگیری کم باشد، روحیه پژوهش به لحاظ هجوم اطلاعاتی شکل می گیرد و زمانی که انگیزه به کارگیری اطلاعات زیاد ولی تکنولوژی اطلاعات ضعیف باشد، روحیه پژوهش عقیم می ماند. در ح مطلوب تکنولوژی اطلاعات قوی و انگیزه زیاد روحیه پژوهشی را در کارکنان کاربردی می کند.شکل گیری تفکر استانداردگرایکی از شاخصهای انسان توسعه یافته مجهزشدن به تفکر استانداردگرا ست که این امر در گرو وجود تکنولوژی اطلاعات است. استاندارد فکر و عمل موجب می گردد که نیروی انسانی، توانمندیهای خود را بهتر و بیشتر در راستای هدفهای سازمان قرار دهد و از انحراف اقدامات جلوگیری کند. استاندارد عمل تعیین مشخصات کالاها و خدمات مورد نیاز یا تعیین درجه ویژگیهای کیفی کالا و خدمات و حد مرغوبیت قابل پذیرش و مطلوبیت مورد نظر برای آن از نظر اندازه، شکل، رنگ، خواص فیزیکی و شیمیایی به منظور بهبود کیفیت و حصول اطمینان از مصرف یک فرآورده می باشد(8) که زیربنای آن وجود تکنولوژی اطلاعات پویایی است که به صورت دائم اطلاعات موردنیاز را برای استاندارد عمل ارائه و از طریق بازخورد اطلاعاتی سطح استانداردگرایی ارتقا می یابد. به طور کلی تکنولوژی اطلاعات در ابعاد زیر به تقویت تفکر استانداردگرایی و توسعه منابع انسانی کمک می کند.- چهارچوبهای کلی استاندارد را مشخص می سازد؛- معیارها و شاخصهای موردنیاز را در دسترس قرار می دهد؛- میزان انحراف از استاندارد را تعیین می کند؛- با نظارت اطلاعاتی به عملیات فرد جهت می دهد؛- به تقویت مستندسازی که نوعی استانداردسازی است، می پردازد؛- انسجام فکری ایجاد می کند؛- از دخ ذهنیت در کار جلوگیری به عمل می آورد.تقویت خودنظارتیخودنظارتی یکی از ابعاد توسعه منابع انسانی است و هرفردی که بدان مجهز شود، دائماً به بالندگی و کامل ساختن خود فکر می کند. خودنظارتی، نوعی ی بر خود است که از آن طریق می توان بر مجموعه دانش و اطلاعات و استعدادها مدیریت کرد. خودنظارتی زمانی کاربردی می شود که فرد به اطلاعات مناسب و مفیدی دسترسی داشته باشد، در این ح می تواند وضعیت خود را با اطلاعات تولیدشده، مقایسه و خود را به روز نگه دارد. باضعیف بودن تکنولوژی اطلاعات بازخورد اطلاعاتی و حرفه ای لازم به افراد داده نمی شود و در این ح افراد منتظر نظارت و هدایت مدیران هستند و این امر مطلوبی در نظارت نیست. زیرا معمولاً مدیران سازمان هیچ موقع خود مستقیماً نیاز به داشتن اطلاعات و تخصص در مورد جزئیات تکنولوژی اطلاعات ندارند و همواره برای آنها اطلاعات کلی کافی است(9). در این ح است که نقش


با


تحقیق درباره تکنولوژی اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
مقاله رایگان مدیریت تکنولوژی
درخواست حذف اطلاعات

مدیریت تکنولوژی

مقدمه 

مدیریت تکنولوژی یک مبحث بین رشته ای است که علوم،  ی، و مدیریت را به هم پیوند می زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه ی فکری، استفاده ی موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود
مدیریت تکنولوژی، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق،  ب، و به کارگیری تکنولوژی را ممکن می سازد و شامل مسوولیتی است که این فعالیت ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می دهد. تحقیق، اختراع، و توسعه، اساسی ترین مولفه های خلق تکنولوژی و وقوع پیشرفت های تکنولوژیک هستند. اما در مسیر تولید ثروت، مولفه ی مهم تری نیز وجود دارد که همان به کارگیری یا تجاری سازی تکنولوژی است. به بیان دیگر، مزایای تکنولوژی هنگامی تحقق می یابند که نتیجه ی آن به دست مشتری برسد. مشتری می تواند فرد، شرکت، یا یک نهاد  تی همچون سازمان های دفاعی باشد. اختراعی که در قفسه نهاده شود، ثروت تولید نمی کند و ایده ای که بروز می کند و به کار بسته نمی شود ـ حتی اگر به عنوان اختراع به ثبت برسد ـ بازده مالی ندارد. تکنولوژی هنگامی به تولید ثروت منجر می شود که یا تجاری شود و یا در مسیر تحقق اه  استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار بسته شود
تکنولوژی مهم ترین عامل در سیستم تولید ثروت است ولی عوامل دیگری نیز در این سیستم دخیل هستند. مثلاً، تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. نیروی کار، عامل موثر دیگری در رشد اقتصادی است. مدیریت تکنولوژی دارای ابعاد ملی، سازمانی و فردی است. در سطح ملی یا  تی (سطح کلان)، مدیریت تکنولوژی به شکل گیری سیاست های عمومی کمک می کنددر سطح بنگاه (سطح  د)، به ایجاد و تثبیت بنگاههای رقابت پذیر می انجامد. در سطح فردی، به ارتقاء ارزش فرد در جامعه کمک می کند


مدیریت تکنولوژی در سطح بنگاه 

شورای تحقیقات ملی   ، مدیریت تکنولوژی را چنین تعریف کرده است: "یک حوزه ی بین رشته ای که با طرح ریزی، توسعه و پیاده سازی توانمندی های تکنولوژیک برای شکل دادن و تحقق اه  استراتژیک و عملیاتی یک سازمان سروکار دارد." 
مدیریت تکنولوژی به این دلیل یک حوزه ی بین رشته ای محسوب می شود که دانش حاصل از رشته های علوم،  ی و مدیریت اجرایی را ترکیب می کند. مدیریت تکنولوژی بر بسیاری از اجزاء کارکردی سازمان همچون تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاری ، مالی، پرسنلی، و اطلاع رسانی تأثیر می گذارد. گستره ی آن، هم مقولات استراتژیک و هم مقولات عملیاتی سازمان را شامل می شود. ابعاد عملیاتی با فعالیت های روزمره ی سازمان سروکار دارند و ابعاد استراتژیک بر موضوعات بلندمدت متمرکز هستند. سازمان باید به هر دو بعد توجه داشته باشد
بررسی ها نشان داده اند که اکثر  ان و مدیران صرفاً به ابعاد عملیاتی و نتایج کوتاه مدت توجه دارند و به مقولات استراتژیک بی توجه هستند. این کوته بینی موجب شده است که تأثیرات اقدامات امروز خود را بر آینده ی سازمان نادیده بگیرند. مدیریت تکنولوژی با تأکید بر اه  استراتژیک سازمان، به حذف این نارسایی از سیستم مدیریت کمک می کند. مدیریت تکنولوژی، مدیران را در تلاش هایشان برای بهبود بهره وری، افزایش اثربخشی، و تقویت جایگاه رقابتی بنگاه هدایت می کند
در دهه ی 1970 و 1980، صنایع   به تدریج جایگاه رقابتی خود را در مقابل محصولات ژاپنی و حتی محصولات برخی دیگر از کشورهای آسیایی از دست دادند. این رویداد، بسیاری از سازمان های  یی را تحت تأثیر قرار داد و آن ها را برآن داشت که رویکردهای گوناگونی را برای کمک به صنایع   و بازیافت جایگاه رقابتی آنان در پیش گیرند. از میان این سازمان ها می توان به شورای تحقیقات ملی، فرهنگستان ملی  ی، بنیاد ملی علوم، بسیاری از سازمان های صنعتی، و نهادهای آموزشی   اشاره کرد. تلاش این سازمان ها، آنان را متوجه جهان نمود. در گزارش شورای ملی تحقیقات که در سالی 1987 منتشر گردید، پیشنهاد شده بود که باید شکاف دانش و عملکرد را بین  ی و علوم از یک طرف، و بین  ب و کار، و کشاندن تکنولوژی در قالب محصولات و خدمات به صفحه ی بازار، به تولید ثروت می انجامد
به نظر می رسید که در پارادایم های صنعتی، سیاست های  تی، و نهادهای آموزشی، ارتباط بین تکنولوژی و  ب وکار نادیده گرفته شده است. برنامه های آموزشی در رشته های  ی و مدیریت، و ساختارها و نهادهای صلب مرتبط با آن ها، کارایی خود را از دست داده بودند و به بازنگری های جدی نیاز داشتند. علاوه  براین، معلوم شده بود که به برنامه های آموزشی دست اولی نیاز است که مدیران و  ان را برای برخورد با تحولات تکنولوژیک و نفوذ در بازارهای جهانی آماده سازد. روش های جدیدی برای تفکر درباره ی این برنامه ها و محتویات آن ها پیشنهاد گردید. ظهور برنامه های جدید تخصصی در زمینه ی مدیریت تکنولوژی، یکی از دستاوردهای این خودارزی  است


مدیریت تکنولوژی در سطح ملی یا  تی 


از دیدگاه کلان، مدیریت تکنولوژی به تعریف کلی تری همچون تعریف زیر نیاز دارد: 

"حوزه ای از دانش که با تعیین و اجرای سیاست های لازم برای توسعه و به کارگیری تکنولوژی، و طبیعت سروکار دارد و هدف آن، ترغیب نوآوری، ایجاد رشد اقتصادی، و رواج کاربرد مسوولانه ی تکنولوژی برای رفاه بشر است." 
مدیریت تکنولوژی در سطح ملی بیشتر بر نقش سیاست های عمومی در پیشبرد علم و تکنولوژی متمرکز است و تأثیرات کلی تکنولوژی بر جامعه ـ و به ویژه نقش آن در توسعه ی اقتصادی پایدار، را مورد بحث قرار می دهد. مدیریت تکنولوژی در سطح ملی مقولاتی همچون تأثیر تحولات تکنولوژیک بر مردم، نیازهای آموزشی آنان در ارتباط با تکنولوژی، تأثیر تکنولوژی بر سلامتی و ایمنی، و پیامدهای زیست محیطی تکنولوژی را در برمی گیردسیاست های تکنولوژی در سطح  ت و سازمان در واقع چارچوبی برای استفاده از تغییرات تکنولوژیک در جهت منافع جامعه و کارکنان سازمان هستند


چارچوب مفهومی مدیریت تکنولوژی 

شکل زیر مفهوم اساسی مدیریت تکنولوژی را به عنوان یک حوزه ی بین رشته ای ـ برای مطالعه و کاربرد عملی ـ نشان می دهدچنانکه از این شکل بر می آید، مدیریت تکنولوژی یک حلقه ی ارتباطی بین رشته های علوم،  ی و مدیریت ایجاد می کند. از دیدگاه  ی، شکل فوق نشان می دهد که رشته های مرسوم در علوم و  ی در اکتشافات علمی و خلق تکنولوژی دخیل هستندرشته های مرسوم مدیریت نیز با مقولات مدیریت بنگاه و مباحث اقتصادی، مالی، و بازاری و همچنین سیاست های عمومی سروکار دارند

دانش مبتنی بر رشته 

دانش بین رشته ای 

دانش مبتنی بر رشته 

حسابداری 

مقولات استراتژیک بلندمدت مرتبط با تکنولوژی 

رشته های علوم 

مالی 

سیاست علم و تکنولوژی 

تکنولوژی مواد 

مدیریت

فرآیند نوآوری های تکنولوژیک

تکنولوژی محصول 

بازاری  

مدیریت تحقیق و توسعه

تکنولوژی تولید یا فرایند 

اقتصاد 

زیرساخت های تحقیق و توسعه و تحولات تکنولوژی

تکنولوژی اطلاعات 

حقوق تجارت

کارآفرینی تکنولوژیک و ایجاد شرکت های جدید

تکنولوژی محیطی 

چرخه ی عمر فرآیند و محصول

پیش بینی و طرح ریزی تکنولوژی

انتقال تکنولوژی (درون بنگاهی)

انتقال بین المللی تکنولوژی و نقش شرکت های چند ملیتی

تحلیل و ارزی  ریسک تکنولوژیک

تحلیل اقتصادی تکنولوژی

مقولات انسانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با تکنولوژی

آموزش و تحصیل درزمینه  مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی در صنایع ساخت و تولید

مدیریت

مشاهده متن کامل ...

پاو وینت تکنولوژی تولید کالا،خدمات و اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان تکنولوژی تولید کالا،خدمات و اطلاعات در حجم 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت عمومی مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل pptx
حجم فایل 640 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45
 پاو وینت تکنولوژی تولید کالا،خدمات و اطلاعات

فروشنده فایل

کد کاربری 25199
کاربر

عنوان: پاو وینت تکنولوژی تولید کالا،خدمات و اطلاعات

دسته: مدیریت (مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاو وینت(powerpoint)

تعداد اسلاید: 45 اسلاید

این فایل شامل پاو وینتی با عنوان « تکنولوژی تولید کالا،خدمات و اطلاعات » می باشد که در 45 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و تئوریهای مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف تکنولوژی

سطح تکنولوژی در سازمان

شرکتهای تولیدی

تولید تک محصولی و دسته های کوچک

تولید انبوه و دسته های بزرگ

فرآیند تولید مستمر

استراتژی،تکنولوژی و عملکرد

سازگاری استراتژی، تکنولوژی و ساختار

تکنولوژی جدید تولید

سیستم مکانیزۀ منسجم

مقایسۀ ویژگیهای سازمانی در مورد تولید انبوه و سیستم مکانیزۀ منسجم

شرکتهای خدماتی

نمونۀ تکنولوژی خدماتی و تکنولوژی تولیدی

ویژگی های ساختاری سازمانهای خدماتی و سازمانهای تولیدی

تکنولوژی واحدهای سازمانی (چارچوب چار پرو)

تکنولوژی سازمانی از دید پرو

تکنولوژی ساده(یکنواخت)

تکنولوژی هنری

تکنولوژی ی

تکنولوژی پیچیده

چارچوبی برای تکنولوژی خدمات

الگوهای سازمانی با توجه به تکنولوژی

الگوی ارگانیکی و مکانیکی

رسمی بودن

عدم تمرکز

سطح مهارت

حیطۀ کنترل

سطح مهارت

رابطۀ تکنولوژی خدمات با ویژگیهای ساختاری و مدیریت

وابستگی درون سازمانی

انواع وابستگی از نظر تامپسون

تکنولوژی پیشرفتۀ اطلاعاتی

سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی

سیستم تصمیم گیری گروهی

جریان کار خ ر

فواید تکنولوژی پیشرفتۀ اطلاعاتی مدیران

اثرات شدید تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی بر ساختار

اثر تکنولوژی بر طراحی مشاغل: طراحی مشاغل
اثر تکنولوژی بر طراحی مشاغل : سیستمهای فنی-اجتماعی

پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.