پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 حمله شیمیایی به ادلب با ده ها کشته و زخمی
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
حمله موشکی به + واکنش کشورها
درخواست حذف اطلاعات

۷ نظامی سوری در حمله موشکی به کشته شدند /تعلیق اجرای تفاهم‌نامه همکاری مسکو - واشنگتن در / هشدار فرانسه به + تصاویر

ع های حمله موشکی به

یک مقام یی مدعی شد ترامپ حمله به را به رئیس‌جمهور چین اطلاع داده بود.

رسانه های یی نیمه های شب گذشته از شلیک بیش از 59 فروند موشک از نوع «توما هوک» به پایگاه هوایی «الشعیرات» در استان «حمص» خبر دادند.

وزارت دفاع مدعی شد حمله موشکی به پاسخی مناسب به اقدام فجیع اسد در استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان است. این حمله عامل بازدارنده برای اسد در استفاده مجدد از تسلیحات شیمیایی است.

وزارت دفاع همچنین، مدعی شد پیش از حمله موشکی به ، به مسکو درباره این حمله اطلاع داده شده بود. این در حالی است که «ر تیلرسون»، خارجه ، پیش‌تر اعلام کرده بود درخصوص این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.

«جف دیویس»، سخنگوی پنتاگون، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات، آسیب زیادی به جنگنده‌ها و زیرساخت‌های نظامی وارد کرده است.

در همین حال، تروریست‌های احرار الشام در مصاحبه با ان بی سی، با استقبال از دخ نظامی در ، مدعی شدند این حملات عامل بازدارنده برای ت اسد در هدف قرار دادن غیرنظامیان و راهی برای کاستن از درد و رنج مردم است.

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، حمله موشکی به ، بهای جهانی نفت را در جهشی ناگهانی بیش از 2 درصد افزایش داد.

هافینگتون پست در گزارشی نوشت: درحالی ترامپ بدون اجازه کنگره به حمله کرد که اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه زمانی که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار حمله به شده بود با آن مخالفت د.

«مارکو روبیو»، رقیب سابق انتخاباتی ترامپ و سناتور جمهوری‌خواه یی، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه تنها برای حمله شیمیایی ت نبود، بلکه به طور بالقوه (مانعی) برای حملات آینده شیمیایی بود.

روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله موشکی به شد.

اخبار لحظه به لحظه از تهاجم به را در این قسمت مشاهده کنید:

 

شون اسپایسر، سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، این ع را از جلسه دونالد ترامپ با مشاوران امنیت ملی توییت کرده است که در حال دریافت آ ین تحولات حمله به است.

19:30 «جاستین ترودو»، نخست کانادا، روز گفت که کشورش از حمله به یک پایگاه هوایی در کاملا حمایت می کند. وی در عین حال افزود که ت کانادا به تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران ادامه خواهد داد.
 
19:20 «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد، از طرف های درگیر در خواست از هرگونه اقدامی که سبب تعمیق رنج مردم این کشور شود،‌ پرهیز کنند. گوترش از همه طرف ها در خواست از خود خویشتنداری نشان دهند.
 
19:15 دمیتری مدودف، نخست روسیه، گفت: حملات به بسیار نزدیک بود که به درگیری نظامی با روسیه منجر شود. حملات به با سازوکاری که بر اساس آن باید ت به کنگره اطلاع دهد، تناقض دارد. بسیار تاسف آور است که روابط ما با با این سقوط کامل روبرو شود.
 
19:00 5 ستاره ایتالیا، بزرگترین گروه اپوزیسیون این کشور حملات موشکی را محکوم کرد و از ایتالیا خواست وارد این مناقشه نشود. حزب اتحاد شمال که از احزاب راست میانه و اپوزیسیون ایتالیا است نیز این حملات را «هدیه ای به » توصیف کرد.
 
18:10 شورای امنیت امروز نشست فوق العاده ای برای بررسی حمله به برگزار می کند.
 
17:25 اردوغان در جدیدترین اظهارات خود مدعی شد حمله موشکی به اقدامی مثبت اما ناکافی است.
 
17:20 فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنان با راه حل نظامی برای مناقشه مخالف است.
 
17:20 فیصل المقداد، معاون امور خارجه در مصاحبه ای گفت: به کشورهای عربی که از تهاجم به حمایت د هشدار می دهیم در صورت ادامه این سیاست هایشان، تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.
 
17:05 وزارت امور خارجه سوئد روز اعلام کرد این مسئله که حمله موشکی به مبتنی بر حقوق بین الملل بوده یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
16:50 یک عضو پارلمان روسیه از تصمیم مسکو مبنی بر استقرار سامانه های دفاع موشکی اس-300 و اس-400 در پایگاه های هوایی روسیه در خبر داد.
 
16:10 جرمی کوربین، حزب کارگر انگلیس با صدور بیانیه ای حمله موشکی به پایگاه هوایی را محکوم کرد.

16:00 بشار اسد: عزم ما را برای پا ازی از تروریستها تقویت کرد

15:40 ریاست جمهوری روز اعلام کرد حملات موشکی به اقدامی «‌غیرمسئولانه»‌ و «‌احمقانه»‌ است.
 
15:25 چاووش‌ اوغلو روز اعلام ‏کرد به اطلاع اعضای ‏ائتلاف بین‌المللی ‏‏رسانده ‏شده بود که ‏قرار است به یک پایگاه ‏هوایی در حمله ‏موشکی کند.
 
15:21 مولود چاووش اوغلو، امور خارجه ترکیه، با مثبت خواندن حمله هوایی به گفت: برای جلوگیری از کشتارهای بیشتر در خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه حائل در این کشور هستیم.
وی  در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت که باید نظام بشار اسد را نابود کرد و ت انتقالی در تشکیل داد.
 
15:00 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوا وقت امروز، نشست شورای امنیت ملی روسیه را به منظور بررسی حمله موشکی به تشکیل خواهد داد.
وی اعلام کرد روسیه کانال‌های ارتباطی نظامی و فنی را با واشنگتن همچنان باز نگه خواهد داشت ولی از طریق آنها هیچگونه اطلاعاتی با مبادله نخواهد کرد.
سخنگوی کرملین تصریح کرد: ‌«‌در پی حملات موشکی، خطر (برخورد جنگنده‌های روسی و یی) بر فراز منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافته است.»
 
14:52 العالم گزارش داد: با وجود حمله نان الشعیرات همچنان در این روستا حضور دارند. اهالی روستای الشعیرات تاکید د حمله موشکی ، آنان را از ایستادگی و دفاع از خاک کشورشان باز نمی‌دارد.
 
14:47 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری به نقل از منابع خبری در اعلام کر، در حمله موشکی ، 9 غیرنظامی از جمله 44 کودک در روستاهای حمرات، شعیرات و منزول به شهادت رسیدند و 7 نفر نیز زخمی شدند.
 
14:21 وزارت دفاع اعلام کرد: (از 59 موشک شلیک شده از سوی واشنگتن) فقط 233 موشک از ناوهای نیروی دریایی به پایگاه هوایی الشعیرات اصابت کرده است و مشخص نیست 36 موشک بقیه در کجا سقوط کرده‌اند.
 
14:18 نخست ایتالیا امروز اعلام کرد این کشور به همراه فرانسه و آلمان بر این باور هستند که باید بحران از طریق مذاکره و با همکاری و مشارکت سازمان ملل و روسیه حل و فصل شود.
 
 
14:14 بثینه شعبان، مشاور رسانه‌ای و رئیس جمهور ، در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: هر سوری که از تهاجم به حمایت کند خائن است.
وی افزود: کشورهایی که خود را عربی می‌خوانند و جنگ در ، یمن و لیبی را تامین مالی می کنند، ارتباطی به هویت عربی ندارند.
این مقام سوری اضافه کرد: ما می دانستیم که هدف طرح قرار داریم، اما اکنون آشکار شد که در صف واحدی با تروریست‌ها ایستاده است. 
شعبان افزود: تهاجم پس از پیروزی‌های در حما و عقب راندن تروریست‌هایی که برای حمله به دمشق تلاش می‌ د، صورت گرفت.
 
14:01 وزارت دفاع یونان هرگونه دخ نظامی در را مردود دانست. یک منبع در وزارت دفاع یونان روز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت کشورش با هرگونه مداخله نظامی در مخ است. این منبع تاکید کرد بحران باید از طریق گفتگو و راه حل پایان یابد.
 
13:37 روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی امروز   در واکنش به حمله موشکی به پایگاه هوایی ادعا کرد اقدامات نمونه‌ای از رویکرد کل جهان آزاد برای حمایت از اقدامات به منظور پایان دادن به «جنایات در » به شمار می‌رود.
آویگدور لیبرمن،‌ جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به حمله موشکی اعلام کرد دونالد ترامپ با این اقدام این پیام را فرستاد که «جنایات جنگی» بشار اسد، رئیس جمهور ، تحمل نخواهد شد.
 
13:22 لاوروف امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست.

تیلرسون: نیازی به موافقت روسیه برای حمله هوایی نداریم
13:57 خارجه اعلام کرد برای انجام حملات هوایی در منطقه نیازی به موافقت روسیه ندارند.

مایکل فالون: انگلیس در جریان تصمیم ت برای حمله موشکی به بود

13:55 'مایکل فالون' دفاع انگلیس صبح روز فاش کرد که لندن در جریان تصمیم ت برای حمله موشکی علیه یک پایگاه هوایی در غرب بوده است.

حمایت ژاپن از حملات موشکی به
13:25 نخست ژاپن از اقدام علیه تسلیحات شیمیایی حمایت کرده است.

هشدار چین نسبت به تشدید اوضاع در
چین امروز نسبت به بدتر شدن اوضاع در پس از حملات موشکی به یک پایگاه هوایی در حمص هشدار داده است.

13:22 لاوروف امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست.

۷ نظامی سوری در حمله موشکی به کشته شدند
ت از کشته شدن ۷ نظامی سوری و زخمی شدن ۹ نفر دیگر در حمله موشکی به پایگاه هوایی خبر دادند.

تقاضای روسیه برای نشست فوری شورای امنیت
روسیه خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت در پی حمله هوایی به شد.

پایگاه الشعیرات به شکل کامل منهدم شده است
یکی از نیروهای پایگاه هوایی الشعیرات حمص امروز اعلام کرد که موشک‌های توماهاک خسارات شدید و گسترده‌ای را به این پایگاه و تمامی تجهیزات داخل آن وارد د.
به نقل از خبرگزاری نووستی، این منبع در پایگاه هوایی الشعیرات اظهار داشت: تمامی جنگنده‌های پایگاه هدف قرار گرفته و می‌توان گفت که آنها به شکل کامل منهدم شده‌اند.

13:12 ستاد کل در بیانیه‌ای حملات موشکی به پایگاهی هوایی در حمص را مغایر تمام قوانین و اصول بین‌المللی دانست.

اولین واکنش مسکو به به سوری؛
روسیه پروتکل هماهنگی پرواز بر فراز با را لغو کرد

روسیه در اولین واکنش به موشکی به ، پروتکل مربوط به هماهنگی پرواز بر فراز با را لغو کرد.
12:58 سرگئی لاوروف، امور خارجه روسیه، بزودی درباره حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در ، بیانیه‌ای ویژه صادر خواهد کرد.

12:40 تلویزیون روسیه اعلام کرد در حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در استان حمص ، 9 فروند هواپیمای منهدم شد.

12:30 نخستین تصاویری که از اصابت موشک های کروز «تاماهوک» به فرودگاه «الشعیرات» در استان حمص، منتشر شده تصاویری است که تروریست‌های ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. در این تصاویر تروریست‌ها با شعارهای «الله اکبر» از اصابت موشک به پایگاه هوایی الشعیرات اظهار شادمانی می‌کنند. هنوز صحت این تصاویر تایید نشده است.

12:25 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرف روسی یادداشت تفاهم با را بر سر پیشگیری از برخورد و امنیت پروازها در عملیات در را که از سوی نیروی هوایی روسیه و انجام می‌شود، به حال تعلیق در می‌آورد.»
وی تاکید کرد حضور نظامی در غیرقانونی است.

12:20 تولسی گابارد، یکی از نمایندگان کنگره ، امروز تصمیم دونالد ترامپ را در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی اشتباه خواند.

12:15 رییس جمهور فرانسه با محکوم ضمنی حمله موشکی به ، درباره عواقب این حمله و تشدید این آتش‌افروزی، هشدار داد. همچنین فضای و انتخاباتی فرانسه نیز تا حدودی نشان از محکومیت اقدام یکجانبه و خودسرانه ضد است. این در حالیست که «مارین لو پن»، نامزد جبهه ملی در انتخابات فرانسه، نیز حمله به را محکوم کرد.

12:05 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، معتقد است نادیده گرفتن کامل واقعیت استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی در ، اوضاع را به شدت پیچیده می‌کند. پوتین حمله هوایی به را تهاجم ضد یک کشور دارای حق حاکمیت و نقض قوانین بین‌المللی به بهانه‌های واهی می‌داند.

12:02 خبرنگار شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم» با اشاره به هماهنگی رژیم صهیونیستی با در حمله به خاک ، گزارش داد روز پنج شنبه تماس تلفنی تندی بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته است که در آن پوتین نتانیاهو را سرزنش کرده است.

12:01 ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین، تهاجم را به محکوم و بر حمایت از دمشق تاکید د.

11:00 شبکه تلویزیونی العالم به نقل از خبرنگار خود در اعلام کرد، آمار قربانیان حمله موشکی به فرودگاه شعیرات در به پنج شهید و هفت مجروح افزایش یافت.

10:25 ت انگلیس حمایت کامل خود را از حمله هوایی به اعلام کرد. ت انگلیس تاکید کرد حمله هوایی پاسخ مناسب به حمله شیمیایی نظام به خان شیخون بود.

10:22 «طلال البرازی»، استاندار حمص ، تاکید کرد حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در این استان، احتمالا به درخواست ترکیه، عربستان سعودی، قطر و با هماهنگی کامل صورت گرفته است.

10:20 آتش سوزی بزرگی در پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص در پی حملات هوایی به این پایگاه، به علت آتش گرفتن مخازن سوخت هواپیماها ایجاد شده است.

دودستگی در ت
10:19 رو مه واشنگتن پست به نقل از مقامات یی تاکید کرد دودستگی در ت درباره حمله هوایی به وجود دارد.
این رو مه افزود: مقامات یی از واکنش روسیه که سامانه های پ ند ضد هوایی در مستقر کرده است، ابراز نگرانی کرده بودند.

پیش بینی قبل از حمله
10:17 منابع اختصاصی المیادین تاکید د فرماندهی از قبل حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات را پیش بینی می کرد و به همین علت، بیشتر هواپیماها را به مکان های امن منتقل کرده بود.

ضربه به ائتلاف واشنگتن و مسکو
10:16 منابع رسانه‌ای روسیه می گویند حمله هوایی به ، ائتلاف بین واشنگتن و مسکو ضد تروریسم را که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ مطرح شده بود، پیش از شکل گیری این ائتلاف دفن کرد.

10:15 عربستان سعودی اعلام کرد از حملات هوایی به به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند.

کشته شدن چهار نظامی
10:10 سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر وابسته به مع ن سوری، از کشته شدن چهار نفر از نیروهای این کشور و انهدام کامل فرودگاه الشعیرات در استان حمص خبر داد.

ویکتور آزروف: حمله اقدامی کارانه است
10:05 «ویکتور آزروف»، رئیس کمیته امنیتی شورای فدراسیون روسیه، امروز اعلام کرد حملات هوایی به یک پایگاه هوایی تلاشها برای مبارزه با تروریسم را تضعیف می کند. آزروف ضمن تاکید بر اینکه روسیه برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل را خواستار می شود اعلام کرد می توان این حمله را به مثابه اقدام گرانه بر ضد یک کشور عضو سازمان ملل قلمداد کرد.

حمله به برای کمک به نتانیاهو
10:00 شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: حمله هوایی به ، بنیامین نتانیاهو نخست را از تحقیقات در پرونده‌های فساد مالی نجات داد.

نشست فوق العاده در روسیه
09:55 وزرات امور خارجه روسیه برای بررسی پیامدهای حمله هوایی به نشست فوق العاده برگزار کرد.

کمک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به
09:50 رسانه های ی تاکید د هماهنگی یی- ی برای حمله هوایی به وجود داشت.
به گفته این منابع، با برای تعیین اه حمله هوایی به همکاری کرده است.محافل ی برای حمله هوایی به جشن گرفته اند.

09:30 یک کمیسیون پارلمان روسیه تاکید کرد حملات هوایی به ، به جنگ ضد تروریسم ضربه می زند.

09:25 «هیثم حسون»، کارشناس مسایل نظامی در واشنگتن، گفت: حمله به باعث افزایش روحیه گروه های تروریستی می‌شود که در واقع ابزاری در دست هستند. حسون افزود: عربستان سعودی، ترکیه و از حمله هوایی به خوشحال هستند.

اطلاع روسیه از حمله به حمص
09:20 «ر تیلرسون»، امور خارجه ، اعلام کرد واشنگتن پیش از حملات هوایی به پایگاه نظامی در ، مسکو را در جریان مداخله نظامی قریب الوقوع خود در قرار داده بود. وی پیش‌تر گفته بود در این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.

09:10 مخالفان جنگ در برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به حمله هوایی به آماده می شوند. جمعیت های مردم نهاد در خواستار تظاهرات گسترده در ای مختلف این کشور در اعتراض به فرمان دونالد ترامپ برای حمله به شدند.

انهدام برج مراقبت فرودگاه الشعیرات
حمله موشکی به پایگاه هوایی شعیرات در به ت یب برج مراقبت و انهدام چهارده فروند جنگنده سوخو منجر شد.

09:05 رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قبل از آغاز حمله نظامی به ، تل آویو را از زمان حمله مطلع کرده بود

09:02 دائم سوئد در سازمان ملل متحد نگرانی کشورش را از آغاز حمله نظامی به اعلام کرد.

09:00 «آدام شیف»، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ، اعلام کرد در پی حمله شامگاه پنج‌شنبه به یک پایگاه نظامی نزدیک حمص، این کشور در حال حاضر قصد ندارد حملات موشکی بیشتری در انجام دهد. وزارت دفاع نیز اعلام کرد فعلا طرحی برای حملات هوایی بیشتر به ندارد.

رند پال: ترامپ باید مجوز کنگره را می گرفت
08:55 سناتور «رند پل» اظهار داشت دونالد ترامپ قبل از حمله نظامی به باید موافقت کنگره را ب می کرد.
این سناتور یی افزود، بر اساس قانون اساسی در ، هرگونه اقدام نظامی از طرف رئیس جمهوری باید با موافقت کنگره همراه باشد.

تعداد تلفات هنوز مشخص نیست
08:45 استاندار حمص اعلام کرد حملات به یک پایگاه نظامی در شماری «کشته» بر جا گذاشت است.طلال برازی گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.»

تیم کین: حمله به غیرقانونی است
08:40 تیم کین سناتور دموکرات تاکید کرد عملیات نظامی که با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور ضد آغاز شد بدون تایید کنگره و بر خلاف قانون اساسی ست.

08:33 بولیوی نشست غیر علنی شورای امنیت را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری رویترز از سازمان ملل، یک دیپلمات ارشد شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد بولیوی امروز برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره حملات موشکی به خواستار شده است.

08:32 استقبال رژیم صهیونیستی از حمله موشکی به
در پی حملات موشکی به پایگاه نیروهای تی ، رژیم صهیونیستی اعلام کرد از «پیام قوی» دونالد ترامپ، رئیس جمهور ، به طور کامل حمایت می‌کند. رو مه هاآرتص چاپ اسراییل نیز اعلام کرد پیش از حمله موشکی به پایگاه هوایی تل آویو را از این حمله مطلع کرده بود.

08:30 ادعای مع ن سوری: انهدام 14 جنگنده در حمله موشکی
شبکه تلویزیونی الجزیره عربی لحظاتی قبل گزارش داد مع ن مسلح سوری اعلام د در حمله هوایی به چهارده فروند جنگنده سوخو منهدم شد.

08:22 وزارت دفاع اعلام کرد حمله موشکی به تا ابلاغ دستور بعدی، متوقف شده است.

08:20 عملیات اطفا حریق در پایگاه هوایی
استاندار حمص گفت عملیات اطفاء و نجات در پایگاه هوایی از بیش از دو ساعت پیش ادامه دارد.

08:15 پل رایان: حمله به عادلانه بود
«پل رایان»، رئیس مجلس نمایندگان ، مدعی شد حمله موشکی واشنگتن به ، مناسب و عادلانه بود.

ادعای مقام یی: ترامپ حمله به را شخصا به رئیس‌جمهور چین اطلاع داده بود
07:40 به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ یک مقام یی مدعی شد دونالد ترامپ حمله به را شخصا به رئیس جمهور چین خبر داده بود.

استقبال ائتلاف مع ن از حملات موشکی
07:30 شبکه تلویزیونی العالم فوری گزارش داد: ائتلاف مع ن ضمن حمایت از حملات موشکی به پایگاه هوایی در حمص خواستار ادامه این حملات شد.

استاندار حمص: اراده ملت تز ل ناپذیر است
07:09 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: طلال البرازی استان دار حمص در گفتگوی تلفنی با العالم گفت که حمله موشکی به پایگاه های نظامی نه اولین حمله است و نه آ ین آن. البرازی افزود: نیروهای دشمن هر قدر از تروریست ها حمایت کند باز هم نمی تواند اراده ملت را متز ل کند.

شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد: طلال البرازی اظهار داشت حملات در راستای خدمت به گروه های تروریستی از جمله است. وی افزود: با حملات هوایی به سیاست ما هیچ تغییری نخواهد کرد.

البرازی در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.»

پایگاهی که هدف حمله قرار گرفت در استان حمص واقع است. فرماندار حمص می‌گوید پایگاه هوایی که هدف حمله قرار گرفت از عملیات علیه گروه (تکفیری صهیونیستی) حمایت می کرد.

07:08 ادعای :‌ خسارات زیادی به نیروهای سوری وارد شد
به گزارش رویترز، اعلام کرد حمله به خسارات شدیدی به هواپیماهای سوری، زیرساخت های پشتیبانی و تجهیزات پایگاه هوایی الشعیرات وارد کرده است.

07:07 شبکه تلویزیونی به نقل از یک منبع نظامی این کشور گزارش داد: یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه مرکزی امروز صبح هدف حمله موشکی قرار گرفت که در پی آن خسارت هایی به این پایگاه وارد شد.

07:05 تیلرسون: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد
شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: ر تیلرسون امور خارجه گفت: ما خبرهای دقیقی داریم که در حمله شیمیایی در از گاز سارین استفاده شده است. تیلرسون افزود: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد. وی گفت حمله به به نوبه خود به‌جا بود. در حمله موشکی به ما از روسیه هیچ نظر خواهی نکردیم و در پی اعلام موافقت آن نبودیم. تیلرسون افزود: واکنش منطقه ای به این اقدام به صورتی دلگرم کننده با حمایت گسترده‌ای همراه بود.

06:46 ترامپ: دستور حمله نظامی به پایگاهی در را صادر
رئیس‌جمهور : کشورهای متمدن برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در به ما ملحق شوند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور در پی حمله موشکی به ، در نطقی کوتاه درخواست کرد کشورهای دیگر برای مقابله با کشتار و خونریزی در و گسترش تروریسم به ملحق شوند.

ترامپ مدعی شد: روز ، بشار الاسد ... حمله ای شیمیایی ضد غیر نظامیان بیگناه انجام داد که در آن از عامل کشنده اعصاب استفاده کرد و زندگی مردان، ن و ک ن بی گناه را نابود کرد. برای بسیاری این مرگی تدریجی و دردناک بود. حتی ک ن زیبا رو در این حمله بسیار وحشیانه سلاخی شدند.

وی گفت هیچ کودک دیگری نباید دیگر چنین وحشتی را تجربه کند. امشب من دستور حمله هدفمند نظامی را به پایگاه هوایی در صادر که حمله شیمیایی از آن صورت گرفته بود.

ترامپ اضافه کرد: این به سود منافع اساسی امنیت ملی ست که از گسترش و استفاده از تسلیحات کشنده شیمیایی جلوگیری کند. جای هیچ بحثی درباره اینکه از تسلیحات ممنوعه شیمیایی استفاده کرده است، وجود ندارد که نقض تعهداتش بر اساس کنوانسیون منع استفاده از تسلیحات شیمیایی است و درخواست شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفت. تلاش های پیشین برای تغییر در رفتار اسد همه ناکام ماندند و این ناکامی بسیار غمبار بود. در نتیجه، بحران پناهجویان همچنان رو به گسترش است و منطقه همچنان رو به بی ثباتی است که و متحدانش را تهدید می کند. امشب من از همه ملت های متمدن می خواهم در تلاش برای پایان دادن به این کشتار و خونریزی در و نیز پایان دادن به تروریسم در همه اشکال و انواع به ما بپیوندند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما د را در مقابله با چالش ها در دنیایی پر از دشواری خواستاریم. ما برای زخمی ها و انی که جان باخته اند دعا می کنیم و امید داریم تا زمانی که برای عد بایستد، صلح و هماهنگی در نهایت پیروز باشد. شب بخیر و خدا نگهدار و سراسر دنیا باشد.

06:46 تلویزیون حملات موشکی را توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، تلویزیون تی حملات موشکی به خاک را توصیف کرد.

06:40 هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل در مورد پیامدهای منفی حملات به هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مقر سازمان ملل در نیویورک، ولادیمیر سافرونکوف، معاون دائم روسیه در سازمان ملل، پیش از حملات موشکی امریکا به مواضعی در ، گفت: «ما باید در مورد پیامدهای منفی (حمله امریکا به ) فکر کنیم و در صورت وقوع اقدام نظامی، هر گونه مسئولیت آن بر گردن انی است که دست به این حمله تاسف بار و نامعلوم می زنند».

وی، که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، به پیامدهای حمله نظامی به عراق و لیبی اشاره کرد.

در همین حال، استیفن هایکی، دیپلمات انگلیسی، در حساب توییتری خود نوشت: «شورای امنیت سازمان ملل امشب (پنج‌شنبه شب به وقت نیویورک) در مورد رای گیری نخواهد کرد. رایزنی ها میان اعضای شورا ادامه دارد».

06:35 شبکه العربیه گزارش داد: ترامپ از کشورهای پیشرفته خواست با پیوستن به جلوی ریختن خون را در بگیرند.
رئیس جمهور مدعی شد: حملات موشکی به در راستای تامین امنیت ملی و حیاتی صورت گرفته است.
وی افزود: بشار اسد از گاز سارین برای کشتار مردم استفاده کرده است.

06:25 شبکه پرس تی وی اعلام کرد موشک های یی از یک ناو شکن شلیک شدند.

06:20 شبکه اعلام کرد: شنیده‌ایم که به شلیک موشک‌های توماهاوک برضد یک پایگاه هوایی در ، اقدام کرده است. گفته می‌شود که این حمله نزدیک حمص صورت گرفته است. گفته می‌شود که این پایگاه هوایی همان پایگاه هوایی است که حمله شیمیایی این هفته از آنجا صورت گرفته بود. تعداد موشک های شلیک شده پنجاه یا بیشتر اعلام شده است.

برخلاف مواضع متفاوت دو نامزد انتخاباتی پیشین ، فا نیوز اعلام کرد ساعاتی پیش از حمله موشکی به ، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی ترامپ، خواهان بمباران شده بود.

منبع: سایت خبر فوریمشاهده متن کامل ...
با نقض آشکار قوانین بین المللی، به یک پایگاه هوایی در حمص حمله موشک
درخواست حذف اطلاعات
رسانه های یی نیمه های شب گذشته از شلیک بیش از 59 فروند موشک از نوع «تاماهاک» به پایگاه هوایی «الشعیرات» در استان «حمص» خبر دادند.
وزارت دفاع مدعی شد حمله موشکی به پاسخی مناسب به اقدام فجیع اسد در استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان است. این حمله عامل بازدارنده برای اسد در استفاده مجدد از تسلیحات شیمیایی است.
وزارت دفاع همچنین، مدعی شد پیش از حمله موشکی به ، به مسکو درباره این حمله اطلاع داده شده بود. این در حالی است که «ر تیلرسون»، خارجه ، پیش‌تر اعلام کرده بود درخصوص این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.

 

«جف دیویس»، سخنگوی پنتاگون، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات، آسیب زیادی به جنگنده‌ها و زیرساخت‌های نظامی وارد کرده است.
در همین حال، تروریست‌های احرار الشام در مصاحبه با ان بی سی، با استقبال از دخ نظامی در ، مدعی شدند این حملات عامل بازدارنده برای ت اسد در هدف قرار دادن غیرنظامیان و راهی برای کاستن از درد و رنج مردم است.

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، حمله موشکی به ، بهای جهانی نفت را در جهشی ناگهانی بیش از 2 درصد افزایش داد.

هافینگتن پست در گزارشی نوشت: درحالی ترامپ بدون اجازه کنگره به حمله کرد که اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه زمانی که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار حمله به شده بود با آن مخالفت د.

«مارکو روبیو»، رقیب سابق انتخاباتی ترامپ و سناتور جمهوری‌خواه یی، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه تنها برای حمله شیمیایی ت نبود، بلکه به طور بالقوه (مانعی) برای حملات آینده شیمیایی بود.
روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله موشکی به شد.
اخبار لحظه به لحظه از تهاجم به را در این قسمت مشاهده کنید:
18:10 شورای امنیت امروز نشست فوق العاده ای برای بررسی حمله به برگزار می کند.
17:25 اردوغان در جدیدترین اظهارات خود مدعی شد حمله موشکی به اقدامی مثبت اما ناکافی است. 
17:20 فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنان با راه حل نظامی برای مناقشه مخالف است.
17:20 فیصل المقداد، معاون امور خارجه در مصاحبه ای گفت: به کشورهای عربی که از تهاجم به حمایت د هشدار می دهیم در صورت ادامه این سیاست هایشان، تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد. 
17:05 وزارت امور خارجه سوئد روز اعلام کرد این مسئله که حمله موشکی به مبتنی بر حقوق بین الملل بوده یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
16:50 یک عضو پارلمان روسیه از تصمیم مسکو مبنی بر استقرار سامانه های دفاع موشکی اس-300 و اس-400 در پایگاه های هوایی روسیه در خبر داد.
16:10 جرمی کوربین، حزب کارگر انگلیس با صدور بیانیه ای حمله موشکی به پایگاه هوایی را محکوم کرد.
16:00 بشار اسد: عزم ما را برای پا ازی از تروریستها تقویت کرد
15:40 ریاست جمهوری روز اعلام کرد حملات موشکی به اقدامی «‌غیرمسئولانه»‌ و «‌احمقانه»‌ است. 
15:25 چاووش‌ اوغلو روز اعلام ‏کرد به اطلاع اعضای ‏ائتلاف بین‌المللی ‏‏رسانده ‏شده بود که ‏قرار است به یک پایگاه ‏هوایی در حمله ‏موشکی کند. 
15:21 مولود چاووش اوغلو، امور خارجه ترکیه، با مثبت خواندن حمله هوایی به گفت: برای جلوگیری از کشتارهای بیشتر در خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه حائل در این کشور هستیم.
وی  در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت که باید نظام بشار اسد را نابود کرد و ت انتقالی در تشکیل داد.
15:00 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوا وقت امروز، نشست شورای امنیت ملی روسیه را به منظور بررسی حمله موشکی به تشکیل خواهد داد. 
وی اعلام کرد روسیه کانال‌های ارتباطی نظامی و فنی را با واشنگتن همچنان باز نگه خواهد داشت ولی از طریق آنها هیچگونه اطلاعاتی با مبادله نخواهد کرد. 
سخنگوی کرملین تصریح کرد: ‌«‌در پی حملات موشکی، خطر (برخورد جنگنده‌های روسی و یی) بر فراز منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافته است.»
14:52 العالم گزارش داد: با وجود حمله نان الشعیرات همچنان در این روستا حضور دارند. اهالی روستای الشعیرات تاکید د حمله موشکی ، آنان را از ایستادگی و دفاع از خاک کشورشان باز نمی‌دارد.
14:47 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری به نقل از منابع خبری در اعلام کر، در حمله موشکی ، 9 غیرنظامی از جمله 4 کودک در روستاهای حمرات، شعیرات و منزول به شهادت رسیدند و 7 نفر نیز زخمی شدند.
14:21 وزارت دفاع  اعلام کرد: (از 59 موشک شلیک شده از سوی واشنگتن) فقط 23 موشک از ناوهای نیروی دریایی به پایگاه هوایی الشعیرات اصابت کرده است و مشخص نیست 36 موشک بقیه در کجا سقوط کرده‌اند.
14:18 نخست ایتالیا امروز اعلام کرد این کشور به همراه فرانسه و آلمان بر این باور هستند که باید بحران از طریق مذاکره و با همکاری و مشارکت سازمان ملل و روسیه حل و فصل شود. 
14:14 بثینه شعبان، مشاور رسانه‌ای و رئیس جمهور ، در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: هر سوری که از تهاجم به حمایت کند خائن است. 
وی افزود: کشورهایی که خود را عربی می‌خوانند و جنگ در ، یمن و لیبی را تامین مالی می کنند، ارتباطی به هویت عربی ندارند.
این مقام سوری اضافه کرد: ما می دانستیم که هدف طرح قرار داریم، اما اکنون آشکار شد که در صف واحدی با تروریست‌ها ایستاده است.  
شعبان افزود: تهاجم پس از پیروزی‌های در حما و عقب راندن تروریست‌هایی که برای حمله به دمشق تلاش می‌ د، صورت گرفت.
14:01 وزارت دفاع یونان هرگونه دخ نظامی در را مردود دانست. یک منبع در وزارت دفاع یونان روز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت کشورش با هرگونه مداخله نظامی در مخ است. این منبع تاکید کرد بحران باید از طریق گفتگو و راه حل پایان یابد.
13:37 روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی امروز  در واکنش به حمله موشکی به پایگاه هوایی ادعا کرد اقدامات نمونه‌ای از رویکرد کل جهان آزاد برای حمایت از اقدامات به منظور پایان دادن به «جنایات در » به شمار می‌رود. 
 آویگدور لیبرمن،‌ جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به حمله موشکی اعلام کرد دونالد ترامپ با این اقدام این پیام را فرستاد که «جنایات جنگی» بشار اسد، رئیس جمهور ، تحمل نخواهد شد.
13:22 لاوروف امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست. 
13:12 ستاد کل در بیانیه‌ای حملات موشکی به پایگاهی هوایی در حمص را مغایر تمام قوانین و اصول بین‌المللی دانست.
12:58 سرگئی لاوروف، امور خارجه روسیه، بزودی درباره حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در ، بیانیه‌ای ویژه صادر خواهد کرد.

12:40 تلویزیون روسیه اعلام کرد در حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در استان حمص ، 9 فروند هواپیمای منهدم شد.
12:30 نخستین تصاویری که از اصابت موشک های کروز «تاماهوک» به فرودگاه «الشعیرات» در استان حمص، منتشر شده تصاویری است که تروریست‌های ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. در این تصاویر تروریست‌ها با شعارهای «الله اکبر» از اصابت موشک به پایگاه هوایی الشعیرات اظهار شادمانی می‌کنند. هنوز صحت این تصاویر تایید نشده است.
12:25 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرف روسی یادداشت تفاهم با را بر سر پیشگیری از برخورد و امنیت پروازها در عملیات در را که از سوی نیروی هوایی روسیه و انجام می‌شود، به حال تعلیق در می‌آورد.»
وی تاکید کرد حضور نظامی در غیرقانونی است.
12:20 تولسی گابارد، یکی از نمایندگان کنگره ، امروز  تصمیم دونالد ترامپ را  در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی اشتباه خواند. 
12:15 رییس جمهور فرانسه با محکوم ضمنی حمله موشکی به ، درباره عواقب این حمله و تشدید این آتش‌افروزی، هشدار داد. همچنین فضای و انتخاباتی فرانسه نیز تا حدودی نشان از محکومیت اقدام یکجانبه و خودسرانه ضد است. این در حالیست که «مارین لو پن»، نامزد جبهه ملی در انتخابات فرانسه، نیز حمله به را محکوم کرد.
12:05 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، معتقد است نادیده گرفتن کامل واقعیت استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی در ، اوضاع را به شدت پیچیده می‌کند. پوتین حمله هوایی به را تهاجم ضد یک کشور دارای حق حاکمیت و نقض قوانین بین‌المللی به بهانه‌های واهی می‌داند.
12:02 خبرنگار شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم» با اشاره به هماهنگی رژیم صهیونیستی با در حمله به خاک ، گزارش داد روز پنج شنبه تماس تلفنی تندی بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته است که در آن پوتین نتانیاهو را سرزنش کرده است.
12:01 ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین، تهاجم را به محکوم و بر حمایت از دمشق تاکید د.
11:00 شبکه تلویزیونی العالم به نقل از خبرنگار خود در اعلام کرد، آمار قربانیان حمله موشکی به فرودگاه الشعیرات در به پنج شهید و هفت مجروح افزایش یافت.
 10:25  ت انگلیس حمایت کامل خود را از حمله هوایی به اعلام کرد. ت انگلیس تاکید کرد حمله هوایی پاسخ مناسب به حمله شیمیایی نظام به خان شیخون بود.
10:22 «طلال البرازی»، استاندار حمص ، تاکید کرد حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در این استان، احتمالا به درخواست ترکیه، عربستان سعودی، قطر و با هماهنگی کامل صورت گرفته است. 
10:20 آتش سوزی بزرگی در پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص در پی حملات هوایی به این پایگاه، به علت آتش گرفتن مخازن سوخت هواپیماها ایجاد شده است.
دودستگی در ت  
10:19 رو مه واشنگتن پست به نقل از مقامات یی تاکید کرد دودستگی در ت درباره حمله هوایی به وجود دارد. 
این رو مه افزود: مقامات یی از واکنش روسیه که سامانه های پ ند ضد هوایی در مستقر کرده است، ابراز نگرانی کرده بودند.
پیش بینی قبل از حمله 
10:17  منابع اختصاصی المیادین تاکید د فرماندهی از قبل حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات را پیش بینی می کرد و به همین علت، بیشتر هواپیماها را به مکان های امن منتقل کرده بود.

ضربه به ائتلاف واشنگتن و مسکو 
10:16 منابع رسانه‌ای روسیه می گویند حمله هوایی به ، ائتلاف بین واشنگتن و مسکو ضد تروریسم را که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ مطرح شده بود، پیش از شکل گیری این ائتلاف دفن کرد. 
10:15 عربستان سعودی  اعلام کرد از حملات هوایی به به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند. 
کشته شدن چهار نظامی  
10:10 سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر وابسته به مع ن سوری، از کشته شدن چهار نفر از نیروهای این کشور و انهدام کامل فرودگاه الشعیرات در استان حمص خبر داد.
ویکتور آزروف: حمله اقدامی کارانه است 
 10:05 «ویکتور آزروف»، رئیس کمیته امنیتی شورای فدراسیون روسیه، امروز اعلام کرد حملات هوایی به یک پایگاه هوایی تلاشها برای مبارزه با تروریسم را تضعیف می کند. آزروف ضمن تاکید بر اینکه روسیه برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل را خواستار می شود اعلام کرد می توان این حمله را به مثابه اقدام گرانه بر ضد یک کشور عضو سازمان ملل قلمداد کرد. 

حمله به برای کمک به نتانیاهو 
10:00 شبکه تلویزیونی المیادین  گزارش داد: حمله هوایی به ، بنیامین نتانیاهو نخست را از تحقیقات در پرونده‌های فساد مالی نجات داد.
نشست فوق العاده در روسیه 
09:55 وزرات امور خارجه روسیه برای بررسی پیامدهای حمله هوایی به نشست فوق العاده برگزار کرد.

کمک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به  
09:50 رسانه های ی تاکید د هماهنگی یی- ی برای حمله هوایی به وجود داشت. 
به گفته این منابع، با برای تعیین اه حمله هوایی به همکاری کرده است.محافل ی برای حمله هوایی به جشن گرفته اند.
09:30 یک کمیسیون پارلمان روسیه تاکید کرد حملات هوایی به ، به جنگ ضد تروریسم ضربه می زند.
09:25 «هیثم حسون»، کارشناس مسایل نظامی در واشنگتن، گفت: حمله به باعث افزایش روحیه گروه های تروریستی  می‌شود که در واقع ابزاری در دست هستند. حسون افزود: عربستان سعودی، ترکیه و از حمله هوایی به خوشحال هستند.
اطلاع روسیه از حمله به حمص 
09:20 «ر تیلرسون»، امور خارجه ، اعلام کرد واشنگتن پیش از حملات هوایی به پایگاه نظامی در ، مسکو را در  جریان مداخله نظامی قریب الوقوع خود در قرار داده بود. وی پیش‌تر گفته بود در این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.
09:10 مخالفان جنگ در برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به حمله هوایی به آماده می شوند. جمعیت های مردم نهاد  در خواستار تظاهرات گسترده در ای مختلف این کشور در اعتراض به فرمان دونالد ترامپ برای حمله به شدند.

انهدام برج مراقبت فرودگاه الشعیرات
حمله موشکی به پایگاه هوایی شعیرات در به ت یب برج مراقبت و انهدام چهارده فروند جنگنده سوخو منجر شد.
09:05  رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قبل از آغاز حمله نظامی به ، تل آویو را از زمان حمله مطلع کرده بود
09:02  دائم سوئد در سازمان ملل متحد نگرانی کشورش را از آغاز حمله نظامی به اعلام کرد.
09:00 «آدام شیف»، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ، اعلام کرد در پی حمله شامگاه پنج‌شنبه به یک پایگاه نظامی نزدیک حمص، این کشور در حال حاضر قصد ندارد حملات موشکی بیشتری در انجام دهد. وزارت دفاع نیز اعلام کرد فعلا طرحی برای حملات هوایی بیشتر به ندارد.

رند پال: ترامپ باید مجوز کنگره را می گرفت 
08:55 سناتور «رند پل» اظهار داشت دونالد ترامپ قبل از حمله نظامی به باید موافقت کنگره را ب می کرد.
این سناتور یی افزود، بر اساس قانون اساسی در ، هرگونه اقدام نظامی از طرف رئیس جمهوری باید با موافقت کنگره همراه باشد.
تعداد تلفات هنوز مشخص نیست 
08:45 استاندار حمص اعلام کرد حملات به یک پایگاه نظامی در شماری «کشته» بر جا گذاشت است.طلال برازی   گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.» 
تیم کین: حمله به غیرقانونی است 
08:40  تیم کین سناتور دموکرات تاکید کرد عملیات نظامی که با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور ضد آغاز شد بدون تایید کنگره و بر خلاف قانون اساسی ست.
 08:33 بولیوی نشست غیر علنی شورای امنیت را خواستار شد
 به گزارش خبرگزاری رویترز از سازمان ملل، یک دیپلمات ارشد شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد بولیوی امروز برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره حملات موشکی به خواستار شده است. 
08:32 استقبال رژیم صهیونیستی از حمله موشکی به  
در پی حملات موشکی به پایگاه نیروهای تی ، رژیم صهیونیستی اعلام کرد از «پیام قوی» دونالد ترامپ، رئیس جمهور ، به طور کامل حمایت می‌کند. رو مه هاآرتص چاپ اسراییل نیز اعلام کرد پیش از حمله موشکی به پایگاه هوایی تل آویو را از این حمله مطلع کرده بود.
08:30 ادعای مع ن سوری: انهدام 14 جنگنده در حمله موشکی  
شبکه تلویزیونی الجزیره عربی لحظاتی قبل گزارش داد مع ن مسلح سوری اعلام د در حمله هوایی به چهارده فروند جنگنده سوخو منهدم شد.
08:22 وزارت دفاع اعلام کرد حمله موشکی به تا ابلاغ دستور بعدی، متوقف شده است.

08:20 عملیات اطفا حریق در پایگاه هوایی  
استاندار حمص گفت عملیات اطفاء و نجات در پایگاه هوایی از بیش از دو ساعت پیش ادامه دارد. 
08:15 پل رایان: حمله به عادلانه بود
«پل رایان»، رئیس مجلس نمایندگان ، مدعی شد حمله موشکی واشنگتن به ، مناسب و عادلانه بود. 
ادعای مقام یی: ترامپ حمله به را شخصا به رئیس‌جمهور چین اطلاع داده بود
 07:40 به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ یک مقام یی مدعی شد دونالد ترامپ حمله به را شخصا به رئیس جمهور چین خبر داده بود.
استقبال ائتلاف مع ن از حملات موشکی  
07:30  شبکه تلویزیونی العالم فوری گزارش داد: ائتلاف مع ن ضمن حمایت از حملات موشکی به پایگاه هوایی در حمص خواستار ادامه این حملات شد.
استاندار حمص: اراده ملت تز ل ناپذیر است
07:09 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: طلال البرازی استان دار حمص در گفتگوی تلفنی با العالم گفت که حمله موشکی به پایگاه های نظامی نه اولین حمله است و نه آ ین آن. البرازی افزود: نیروهای دشمن هر قدر از تروریست ها حمایت کند باز هم نمی تواند اراده ملت را متز ل کند.
شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد: طلال البرازی اظهار داشت حملات در راستای خدمت به گروه های تروریستی از جمله است. وی افزود: با حملات هوایی به سیاست ما هیچ تغییری نخواهد کرد.
البرازی در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.»
پایگاهی که هدف حمله قرار گرفت در استان حمص واقع است. فرماندار حمص می‌گوید پایگاه هوایی که هدف حمله قرار گرفت از عملیات علیه گروه (تکفیری صهیونیستی) حمایت می کرد.

07:08 ادعای :‌ خسارات زیادی به نیروهای سوری وارد شد
به گزارش رویترز، اعلام کرد حمله به خسارات شدیدی به هواپیماهای سوری، زیرساخت های پشتیبانی و تجهیزات پایگاه هوایی الشعیرات وارد کرده است.

07:07 شبکه تلویزیونی به نقل از یک منبع نظامی این کشور گزارش داد: یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه مرکزی امروز صبح هدف حمله موشکی قرار گرفت که در پی آن خسارت هایی به این پایگاه وارد شد.

07:05 تیلرسون: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد
شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: ر تیلرسون امور خارجه گفت: ما خبرهای دقیقی داریم که در حمله شیمیایی در از گاز سارین استفاده شده است. تیلرسون افزود: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد. وی گفت حمله به به نوبه خود به‌جا بود. در حمله موشکی به ما از روسیه هیچ نظر خواهی نکردیم و در پی اعلام موافقت آن نبودیم. تیلرسون افزود: واکنش منطقه ای به این اقدام به صورتی دلگرم کننده با حمایت گسترده‌ای همراه بود. 
 06:46 ترامپ: دستور حمله نظامی به پایگاهی در را صادر   
  رئیس‌جمهور : کشورهای متمدن برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در به ما ملحق شوند 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور در پی حمله موشکی به ، در نطقی کوتاه درخواست کرد کشورهای دیگر برای مقابله با کشتار و خونریزی در و گسترش تروریسم به ملحق شوند. 
ترامپ مدعی شد: روز ، بشار الاسد ... حمله ای شیمیایی ضد غیر نظامیان بیگناه انجام داد که در آن از عامل کشنده اعصاب استفاده کرد و زندگی مردان، ن و ک ن بی گناه را  نابود کرد. برای بسیاری این مرگی تدریجی و دردناک بود. حتی ک ن زیبا رو در این حمله بسیار وحشیانه سلاخی شدند. 
وی گفت هیچ کودک دیگری نباید دیگر چنین وحشتی را تجربه کند. امشب من دستور حمله هدفمند نظامی را به پایگاه هوایی در صادر که حمله شیمیایی از آن صورت گرفته بود.
ترامپ اضافه کرد: این به سود منافع اساسی امنیت ملی ست که از گسترش و استفاده از تسلیحات کشنده شیمیایی جلوگیری کند. جای هیچ بحثی درباره اینکه از تسلیحات ممنوعه شیمیایی استفاده کرده است، وجود ندارد که نقض تعهداتش بر اساس کنوانسیون منع استفاده از تسلیحات شیمیایی است و درخواست شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفت. تلاش های پیشین برای تغییر در رفتار اسد همه ناکام ماندند و این ناکامی بسیار غمبار بود. در نتیجه، بحران پناهجویان همچنان رو به گسترش است و منطقه همچنان رو به بی ثباتی است که و متحدانش را تهدید می کند. امشب من از همه ملت های متمدن می خواهم در تلاش برای پایان دادن به این کشتار و خونریزی در و نیز پایان دادن به تروریسم در همه اشکال و انواع به ما بپیوندند. 
رئیس جمهور ادامه داد: ما د را در مقابله با چالش ها در دنیایی پر از دشواری خواستاریم. ما برای زخمی ها و انی که جان باخته اند دعا می کنیم و امید داریم تا زمانی که برای عد بایستد، صلح و هماهنگی در نهایت پیروز باشد. شب بخیر و خدا نگهدار و سراسر دنیا باشد. 

 06:46 تلویزیون حملات موشکی را توصیف کرد
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، تلویزیون تی حملات موشکی به خاک را توصیف کرد.

06:40 هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل در مورد پیامدهای منفی حملات به هشدار داد
به گزارش خبرگزاری رویترز از مقر سازمان ملل در نیویورک، ولادیمیر سافرونکوف، معاون دائم روسیه در سازمان ملل، پیش از حملات موشکی امریکا به مواضعی در ، گفت: «ما باید در مورد پیامدهای منفی (حمله امریکا به ) فکر کنیم و در صورت وقوع اقدام نظامی، هر گونه مسئولیت آن بر گردن انی است که دست به این حمله تاسف بار و نامعلوم می زنند».
وی، که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، به پیامدهای حمله نظامی به عراق و لیبی اشاره کرد.
در همین حال، استیفن هایکی، دیپلمات انگلیسی، در حساب توییتری خود نوشت: «شورای امنیت سازمان ملل امشب (پنج‌شنبه شب به وقت نیویورک) در مورد رای گیری نخواهد کرد. رایزنی ها میان اعضای شورا ادامه  دارد».
06:35 شبکه العربیه گزارش داد: ترامپ از کشورهای پیشرفته خواست با پیوستن به جلوی ریختن خون  را در بگیرند.
رئیس جمهور مدعی شد: حملات موشکی به در راستای تامین امنیت ملی و حیاتی صورت گرفته است.
وی افزود: بشار اسد از گاز سارین برای کشتار مردم استفاده کرده است.

06:25 شبکه پرس تی وی اعلام کرد موشک های یی از یک ناو شکن شلیک شدند. 
 06:20 شبکه اعلام کرد: شنیده‌ایم که  به شلیک موشک‌های تاماهاک برضد یک پایگاه هوایی در ، اقدام کرده است. گفته می‌شود که این حمله نزدیک حمص صورت گرفته است. گفته می‌شود که این پایگاه هوایی همان پایگاه هوایی است که حمله شیمیایی این هفته از آنجا صورت گرفته بود. تعداد موشک های شلیک شده پنجاه  یا بیشتر اعلام شده است. 
برخلاف مواضع متفاوت دو نامزد انتخاباتی پیشین ، فا نیوز اعلام کرد ساعاتی پیش از حمله موشکی به ، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی ترامپ، خواهان بمباران شده بود.
استاندار حمص: اراده ملت تز ل‌ناپذیر است/ تیلرسون: در حمله موشکی به ، از مسکو نظرخواهی نکردیم/جهش ناگهانی بهای نفت
لحظه شلیک موشک یی به پایگاه الشعیرات
استاندار حمص: اراده ملت تز ل‌ناپذیر است/ تیلرسون: در حمله موشکی به ، از مسکو نظرخواهی نکردیم/جهش ناگهانی بهای نفت
نقشه پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص
استاندار حمص: اراده ملت تز ل‌ناپذیر است/ تیلرسون: در حمله موشکی به ، از مسکو نظرخواهی نکردیم/جهش ناگهانی بهای نفت
پایگاه الشعیرات پیش از حمله موشکی
استاندار حمص: اراده ملت تز ل‌ناپذیر است/ تیلرسون: در حمله موشکی به ، از مسکو نظرخواهی نکردیم/جهش ناگهانی بهای نفت
پایگاه الشعیرات پس از حمله موشکیمشاهده متن کامل ...
گالری ع گرگ با متن وحشتناک زیبا زخمی برای پروفایل
درخواست حذف اطلاعات

گالری ع گرگ با متن وحشتناک زیبا زخمی برای پروفایل

در این مطلب از سایت جسارت تصاویر بسیار زیبایی از ع گرگ را در دسته ع حیوانات برای شما تهیه کرده ایم.امیدواریم این مطلب مورد توجه همه شما عزیزان قرار گیرد

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ

رفاقت را ازگرگ بیاموز!

گرگ باهمنوعان خودبه شکار میرود,

خومیگیرد,

زندگی میکند؛

وقع خواب یک چشمش رابازمیگذارد!

گویی گرگ معنای رفاقت راخوب درک کرده است…

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ با متن

هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن

این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ زخمی

گرگــ ها را دوستـــــ دارم ،

مرگــــ را می پذیرند ،

امـــا ..

تن به قلاده نمیدهند ..

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای پروفایل

دنـــدانپزشکـــ آ ین دندان گــــــرگ را کشید!

نگاهی به صورت گرگ انداخت و پوزخندی زد

گرگ زیر لب گفت:بخنــــــــد…اینست عاقبت گرگی که عـــــــــاشق ی شده باشد….

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه

گرگ روزگار بودم شغال ها هم جرات رویارویی را با من نداشتن

حال که توبه کرده ام

آهوها هم برایم خط و نشان میکشند

درست است که ما رفته ایم و توبه کرده ایم

اما به آهوها بگوید در قلمرو ما درست عبور کنند

مگر نمیدانند توبه گرگ مرگ است

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ ها

به سلامتی گرگ که فهمید چوپان خواب است ولی زوزه اش را کشید تا از پشت خنجر نزند.

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای تاتو

آدم ها دو دسته هستن…

نصفشون گرگن…!

نصف دیگشون …!

اما من ترجیح میدم چوپان باشم…

شماها همدیگرو بدرید

منم میشینم نی میزنم

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ وحشتناک

سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت… آهویت را ربودم… آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟ تو اگر عرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی…!!! گرگ،لبخندی زد و گفت… من ( خداى ) غرورم… رقیب ببینم نمیجنگم… پا روی عشق و احساسم میگذارم و میدان را خالى میکنم… آهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگى کند… حقش آن است خوراک همان سگ شود!!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای تصویر زمینه

گرگ ؛

عاطفه ندارد

رحم ندارد ؛

فکر ندارد …

ولی !

اگر بفهمد ” دوستش داری” رام می شود

حتی اگر بیرحم ترین گــــــــــرگ باشد ….

” آدم ” ؛

عقل دارد

شعور دارد

فکر دارد

ولی !

اگر بفهمد ” دوستش داری ” گــــــــــــرگ می شود …

حتی اگر رام ترین آدم زمین باشد …

فرق است میان گرگی که گرگ به دنیا آمد ،

و آدمی که گرگ شد

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ با جمله

نه صدایش را نازک می کرد

و نه دستانش را ” آردی ” . . .

از کجا باید به ” گرگ ” بودنش شک می ؟!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع های گرگ با متن

این روزھا ھـوا خیلی غبار آلـود است

گرگ را از ســگ نمیتوان تشخیــص داد

ھنگامی گـرگ را میشناسـیم

که دریده شده ایم . . !

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

تصاویر گرگ با متن

اینجا سرزمین واژه های وارونه است :

جایی که {گنج} {جنگ} میشود!

{درمان} {نامرد} {قهقه} {هق هق}!

اما { } همان{ } است !

{درد} همان {درد} است!

{گرگ} همان {گرگ} است !

اری:

سرزمین واژ]ه های وارونه ،

سرزمینی که {من} {نم} زده است ،

{راه} کوهی {هار} شده ،

{روز} به {زور} میگذرد ،

{اشنا }را جز در{انشا} نمیبینی

و چه {سرد} است این {درس}زندگی!

و اینجاست که {مرگ} برایم {گرم} میشود……….

چرا که {درد} همان {درد} است!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ همراه با متن

♚گـــرگ باش ♚

تا محتاج نوازش نباشے

♚گرگ یعنے ♚

تڪ نفـــره

تنهـــــــا

اما

♚وحشے♚

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ با متن

عشق من کودک بمان دنیابزرگت میکند

بره باشی یا نباشی گرگ گرگت میکند

عشق من کودک بمان دنیا مدادرنگی است

بهترین نقاش باشی باز رنگت میکند

عشق من کودک بمان دنیا دلت را میزند

سخت بی رحم است میدانم که سنگت میکند.

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ زخمی

روزی چوپانی از خود پرسید :

چه چیز باعث شده که از گرگ تا این حد بترسی و سگ را همچون خانواده خود ببینی ؟؟

گفت :

بعععععع

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های زخمی

بدون حضور خدا

جایی نرو

به خی که به آبادی میرسی …؟

نه رفیق …

چراغی که در سیاهی می درخشد

چشم گرگ است …

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع های گرگ زخمی

*بسم الله*

+چادر مشکی تو

برایت امنیت می آورد

خی راحت،

گرگ ها همیشه به دنبال شنل قرمزی هستند…

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع از گرگ زخمی

زوزه ی گرگــــ از تنهــاییستــــــ

ولی گرگــــ هــا دستــه جمعــــی زوزه میکشنــــد ..

در دنیــــای گرگــــ ها اعتمـــاد مســاوی ستــــ با مرگـــــ ..

بــا همه بــــاش امـــا تنهـــــــــا ..

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ پروفایل

من ترسم از گرگ ها نیست ، میدانم کارشان د است ، اما با ماهیت روباه ها چه کنم وقتی مدام لباس عوض می کنند ؟ !

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه سفید

گرگ عاشق شده بود

عاشق ط اش …

نزدیکش شد

بوییدش

بوسیدش و

با دندان گلویش را درید …

افسوس …

ذات احساس نمی شناسد…!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه و سفید

گرگها این روزها دیگر شکار نمیروند، بلکه دل به نی چوپان س اند و گریه میکنند با گرگها گشتیم، با ببرها خوردیم، با شیرها نعره کشیدیم و شب باکفتارها دربیابان خو دیم؛ ولی افسوس که عاقبت، خود، شکار گوشها شدیم!!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه وحشتناک

شیرها ادعا میکنند سلطان جنگلند!

ببر را قوی ترین حیوان دنیا میدانند!

اما خنده ام میگیرد وقتی میبینم به دستور یک انســـان در سیرک بالا و پایین میپرند!

ولی گرگ رام نمیشد!

برای ی عوض نمیشود و …

همه میدانند بازی با گرگ حکمش مرگ است

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه ایرانی

بگذار کفتارها برای خود حکمرانی خیالی کنند!! نمیدانند سکوت گرگ اغاز یک فاجعه است…

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه قلم

زندگی را باید از ” گـُـــرگ ” آموخت و بَس !!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه hd

گرگ با همنوعانش شکار میکند !

خو میگیرد ، زندگی میکند !

ولی چنان به آنان بی اعتماد است

که شب هنگام خواب

با یک چشم باز میخوابد !!!

شاید گرگ معنی رفاقت را خوب درک کرده است…..!!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع های گرگ سیاه

همیشه در گرگم به هوا

از گرگ شدن فرار می کردیم

و اکنون

ناخواسته در تمامی بازی ها

گرگیم

بی آنکه از خودمان بترسیم

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه

به سلامتی گرگی که فهمید چوپان خواب است

اما زوزه اش را کشید

تا از پشت خنجر نزند…

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ سیاه

آهویم رفت . . .

بگذار برود . . .

حسابش بماند با گرگ های بی احساس

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های وحشی

پشیمون نباش؛

گرگ بودن تقاصش مرد بودن و؛ مرد بودن تقاصش گرگ بودن،

پشیمونیو بزا برا روزگار که به هر کفتاری وفا کرد و به ما نه؛

زوزه بکش که یه روزی این جنگل زوزه هاتو به گوش دنیا میرسونه…

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های زیبا

در شهر ما گرگهایمان !

نه دستشان آردی است و نه صدایشان را ظریف میکنند !!

یکدفعه به دل نفوذ میکنند و تو را می کشند!!!

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های وحشتناک

سگ نگاه خنده داری به گرگ کرد و گفت،،، آهویت را ربودم،،،

آیا باز هم میگویی گرگها برترند؟؟؟

تو اگرعرضه داشتی آهویت را حفظ میکردی…!!!

گرگ،لبخندی زدو گفت،،،

من ( خدای ) غرورم

رقیب ببینم نمیجنگم …

پا رویه عشقو احساسم میگذارم ومیدان راخالی میکنم

آهویی که به سگ چشمک بزند!!! لیاقت ندارد زیر سایه (( گرگ )) زندگی کند

حقش آن است خوراک همان سگ شود

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های درنده

بوی بغض میدهی بانو….

نبینم اشک هایت راحرام انی کنی…

که بی ارزشند…

احساست را ج آنهایی کن که قدربدانند

روحت را اسیر آدم ها نکن…

این آدم ها.آدم های سابق نیستند…

بوی گرگ میدهند…

روحت را میدرند.احساست رازخمی میکنند…

آدم های اینجا امن نیستند…

چاره ای نیست….

دلتنگ نباش بانو…دنیاهمین است…..

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های ایرانی

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های قطبی

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های خشن

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های سفید

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ های سیاه

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای خالکوبی

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ تاتو

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع سر گرگ برای تاتو

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برا تاتو

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع های وحشتناک گرگ

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ وحشتناک

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای تصویر زمینه کامپیوتر

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع های گرگ برای تصویر زمینه

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ برای پس زمینه

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع گرگ تصویر زمینه

ع گرگ , ع گرگ با متن , ع گرگ وحشتناک زخمی , ع گرگ برای پروفایل

ع سگمشاهده متن کامل ...
اخبار لحظه به لحظه از حمله موشکی به پایگاه هوایی + واکنش ها و تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

اخبار لحظه به لحظه از حمله موشکی به پایگاه هوایی + واکنش ها و تصاویر


می گوید که در واکنش به حمله شیمیایی اخیر در یک پایگاه هوایی را بمباران کرده است. دو ناو یی از شرق دریای مدیترانه یک پایگاه هوایی در غرب را هدف ۵۹ فروند موشک کروز قرار داده است.

به گزارش ـ م عون ـ سخنگوی پنتاگون اعلام کرد در جریان شلیک 59 موشک تاما هاوک به ، هواپیماها، آشیانه بتونی هواپیما، مراکز سوخت و بنزین و مناطق ذخیره لجستیک، زرادخانه های مهمات، سامانه های دفاع هوایی و رادارها هدف گرفته شد.

این حمله موشکی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و کنگره و از ناوهای یی مستقر در دریای مدیترانه و به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب انجام شده است.

این درحالی است که ت بکارگیری هرگونه سلاح شیمیایی را رد کرده است.

خبرگزاری رسمی اعلام کرد که در حمله موشکی به خاک این کشور 9 شهروند غیرنظامی از جمله چهار کودک شهید و هفت شهروند دیگر زخمی شدند.

استقرار سامانه های اس 300 و اس 400 در پایگاه های روسیه در

ــ 16:00 : یک عضو پارلمان روسیه امروز در واکنش به حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در اعلام کرد پایگاه هوایی روسیه در لاذقیه و نیز پایگاه دریایی این کشور در منطقه طرطوس ، با استقرار سامانه های دفاع موشکی اس - 300 و اس - 400 مورد محافظت قرار خواهند گرفت.

ریاست جمهوری حمله موشکی را اقدامی غیرمسئولانه دانست

ــ 15:40 : ریاست جمهوری روز اعلام کرد حملات موشکی به اقدامی غیرمسئولانه و احمقانه است.

ــ 15:50 : بشار اسد رئیس جمهور : ما را برای نابودی تروریسم مصمم تر کرد/ غیرمسئولانه و احمقانه بود که ناشی از کوته بینی، تنگ نظری و بستن چشم به روی واقعیت و نظامی است.

اطلاع اعضای به اصطلاح ائتلاف ضد از حمله موشکی

ــ 15:25 : ‏مولود چاووش اوغلو ‏، امور خارجه ‏ترکیه، روز اعلام ‏کرد به اطلاع اعضای ‏ائتلاف بین المللی ‏‏مبارزه با به ‏‏ ی ‏ رسانده ‏شده بود که ‏قرار است به یک پایگاه ‏هوایی در حمله ‏موشکی کند. ‏

پوتین نشست شورای امنیت ملی روسیه را تشکیل می دهد

ــ 15:00 : دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوا وقت امروز ، نشست شورای امنیت ملی روسیه را به منظور بررسی حمله موشکی به تشکیل خواهد داد.
پسکوف اعلام کرد روسیه کانال های ارتباطی نظامی و فنی را با واشنگتن همچنان باز نگه خواهد داشت ولی از طریق آنها هیچگونه اطلاعاتی با مبادله نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: در پی حملات موشکی ، خطر (برخورد جنگنده های روسی و یی) بر فراز منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

در یک صف با تروریست ها ایستاد

ــ 14:04 : بثینه شعبان مشاور رسانه ای و رئیس جمهور گفت: ما می دانستیم که هدف طرح قرار داریم، اما اکنون آشکار شد که در صف واحدی با تروریست ها ایستاده است.
وی افزود: تهاجم پس از پیروزی های در حماه و عقب راندن تروریست هایی که برای حمله به دمشق تلاش می د، صورت گرفت.

مخالفت یونان با دخ نظامی در

ــ 13:50 : وزارت دفاع یونان هرگونه دخ نظامی در را مردود دانست.

یک منبع در وزارت دفاع یونان روز گفت کشورش با هر گونه مداخله نظامی در مخالف است. این منبع تاکید کرد بحران باید از طریق گفتگو و راه حل پایان یابد.

استقبال جنگ و رئیس رژیم صهیونیستی از حمله به

ــ 13:37 : روون ریولین رئیس رژیم امروز در واکنش به حمله موشکی به پایگاه هوایی ادعا کرد اقدامات نمونه ای از رویکرد کل جهان آزاد ، برای حمایت از اقدامات به منظور پایان دادن به جنایات در به شمار می رود.

به موجب این گزارش آویگدور لیبرمن ، جنگ نیز در واکنش به حمله موشکی اعلام کرد دونالد ترامپ با این اقدام این پیام را فرستاد که جنایات جنگی بشار اسد رئیس جمهور تحمل نخواهد شد.

از توضیح می خواهیم

ــ 13:22 : سرگئی لاوروف امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست .

لوپن حمله به را محکوم کرد

ــ 13:01 : جبهه ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، حمله موشکی را به پایگاه هوایی محکوم کرد.

مارین لوپن گفت: هنوز بازرسی و تحقیقات بین المللی درباره سناریوی حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب به پایان نرسیده است که ، پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را هدف حمله موشکی قرار داد.

وی افزود: جای تعجب نیست زیرا دونالد ترامپ بارها نشان داده است که مانند ژاندارم جهانی دست به هر کاری می زند که نمونه اش حمله موشکی شب گذشته به است.

«مارین لوپن» گفت: ، سناریویی در پیاده کرده است که به هرج و مرج منتهی خواهد شد.

تعلیق تفاهم روسیه و درباره

ــ 12:25 : ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: «طرف روسی یادداشت تفاهم با را بر سر پیشگیری از برخورد و امنیت پروازها در عملیات در را که توسط نیروی هوایی روسیه و انجام می شود، به حال تعلیق در می آورد.

هشدار
ــ 12:20 : تولسی گابارد یکی از نمایندگان کنگره امروز تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور را در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی اشتباه خواند.

هشدار تلویحی فرانسه

ــ 12:15 : رییس جمهور فرانسه با محکومیت تلویحی حمله موشکی به ، درباره عواقب این حمله و تشدید این آتش افروزی هشدار داد. همچنین فضای و انتخاباتی فرانسه نیز تا حدودی نشان از محکومیت اقدام یکجانبه و خودسرانه ضد است. این در حالیست که «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی در انتخابات فرانسه نیز حمله به را محکوم کرد.

تاکید روسیه بر استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی

ــ 12:05 : دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معتقد است نادیده گرفتن کامل واقعیت استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی در ، اوضاع را به شدت پیچیده می کند. پوتین حمله هوایی به را تهاجم ضد یک کشور دارای حق حاکمیت و نقض قوانین بین المللی به بهانه های واهی می داند.

برخورد تند پوتین با نتانیاهو

ــ 12:02 : خبرنگار شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم» با اشاره به هماهنگی با در حمله به خاک گزارش داد روز پنج شنبه تماس تلفنی تندی بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته است که در آن پوتین نتانیاهو را سرزنش کرده است.

مخالفت گروه های فلسطینی

ــ 12:01 : ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین، تهاجم را به محکوم و بر حمایت از دمشق تاکید د.

واکنش ایران به حمله

ــ 11:40 : وزارت خارجه ایران حمله به پایگاه هوایی در را محکوم کرد و تاکید کرد: اینگونه اقدامات به بهانه حمله شیمیایی مشکوک در خان شیخون در ادلب که زمان بندی، عاملان و منتفعان از آن کاملا در ای از ابهام قرار دارند به تقویت تروریست های رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در و منطقه خواهد افزود.

12 شهید و مجروح در حمله

ــ 11:00 : شبکه تلویزیونی العالم به نقل از خبرنگار خود در اعلام کرد، آمار قربانیان حمله موشکی به فرودگاه شعیرات در به پنج شهید و هفت مجروح افزایش یافت.

حمایت ترکیه

ــ 10:50 نعمان کورتولموش معاون نخست ترکیه حمله موشکی به پایگاه هوایی در حمص را اقدامی مثبت خواند

مخالفت اندونزی

ــ 10:40 : اندونزی، در واکنش به حملات موشکی به اعلام کرد جاکارتا در خصوص توسل به هر گونه اقدام یکجانبه از سوی هر یک طرفها احساس نگرانی می کند.

مخالفت ضمنی فرانسه با حمله

ــ 10:33 : ژان مارک ارو امور خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه طرف جنگ در نیست و فقط عضو ائتلاف ضد است.

پوتین : حمله به به یک کشور مستقل است
ــ 10:35 : خبرگزاری های روسی به نقل از کاخ کرملین اعلام د ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حملات در را « به یک کشور مستقل» تلقی می کند.

مخالفت یونان

ــ 10:32 : وزارت دفاع یونان ضمن مخالفت با هرگونه مداخله نظامی خارجی، خواستار گفتگو و برقراری صلح در شد.

تخلیه پایگاه الشعیرات قبل از حمله

ــ 10:30 : پایگاه خبری «النشره» لبنان به نقل از شبکه تلویزیونی «ای.بی.سی» اعلام کرد پیش از حمله هوایی به پایگاه الشعیرات، این پایگاه را تخلیه کرده بود.

حمله بدون مجوز کنگره

ــ 10:27 : پلوسی اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان گفت: حمله به مست م گرفتن موافقت کنگره بود. بحران با حمله هوایی یک شبه به این کشور حل نخواهد شد.

حمایت انگلیس

ــ 10:25 : ت انگلیس حمایت کامل خود را از حمله هوایی به اعلام کرد. ت انگلیس تاکید کرد حمله هوایی پاسخ مناسب به حمله شیمیایی نظام به خان شیخون بود.

حمله به درخواست ترکیه، عربستان و قطر

ــ 10:22 : طلال البرازی استاندار حمص در مصاحبه با این شبکه تاکید کرد حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در این استان، احتمالا به درخواست ترکیه، عربستان سعودی، قطر و با هماهنگی کامل صورت گرفته است.

آتش سوزی در فرودگاه الشعیرات

ــ 10:20 : آتش سوزی بزرگی در پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص در پی حملات هوایی به این پایگاه، به علت آتش گرفتن مخازن سوخت هواپیماها ایجاد شده است.

دودستگی در ت

ــ 10:19 : رو مه واشنگتن پست به نقل از مقامات یی تاکید کرد دودستگی در ت درباره حمله هوایی به وجود دارد.

این رو مه افزود: مقامات یی از واکنش روسیه که سامانه های پ ند ضد هوایی در مستقر کرده است، ابراز نگرانی کرده بودند.

پیش بینی قبل از حمله

ــ 10:17 : منابع اختصاصی المیادین تاکید د فرماندهی از قبل حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات را پیش بینی می کرد و به همین علت، بیشتر هواپیماها را به مکان های امن منتقل کرده بود.

ضربه به ائتلاف واشنگتن و مسکو

ــ 10:16: منابع رسانه ای روسیه می گویند حمله هوایی به ، ائتلاف بین واشنگتن و مسکو ضد تروریسم را که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ مطرح شده بود، پیش از شکل گیری این ائتلاف دفن کرد

ذوق زدگی سعودی ها
10:15 : عربستان سعودی اعلام کرد از حملات هوایی به به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند

کشته شدن چهار نظامی
10:10 :سازمان دیده بان وابسته به مخالفان از کشته شدن چهار نفر از نیروهای این کشور و انهدام کامل فرودگاه الشعیرات در استان حمص خبر داد.

حمله اقدامی کارانه است
10:05 : ویکتور آزروف رئیس کمیته امنیتی شورای فدراسیون روسیه امروز اعلام کرد حملات هوایی به یک پایگاه هوایی تلاشها برای مبارزه با تروریسم را تضعیف می کند. آزروف ضمن تاکید بر اینکه روسیه برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل را خواستار می شود اعلام کرد می توان این حمله را به مثابه اقدام گرانه بر ضد یک کشور عضو سازمان ملل قلمداد کرد.

حمله به برای کمک به نتانیاهو

ــ 10:00 : شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: حمله هوایی به ، بنیامین نتانیاهو نخست را از تحقیقات در پرونده های فساد مالی نجات داد.

نشست فوق العاده در روسیه

ــ 09:55 : وزرات امور خارجه روسیه برای بررسی پیامدهای حمله هوایی به نشست فوق العاده برگزار کرد.

کمک به

ــ 09:50 : رسانه های ی تاکید د هماهنگی یی- ی برای حمله هوایی به وجود داشت.

به گفته این منابع، با برای تعیین اه حمله هوایی به همکاری کرده است.محافل ی برای حمله هوایی به جشن گرفته اند.

تقاضای روسیه برای نشست فوری شورای امنیت

ــ 09:45 : روسیه خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت در پی حمله هوایی به شد.

روسیه: ضربه به ائتلاف ضد تروریست

ــ 09:30 : یک کمیسیون پارلمان روسیه تاکید کرد حملات هوایی به ، به جنگ ضد تروریسم ضربه می زند

خوشحالی تروریست ها

ــ 09:25 : هیثم حسون کارشناس مسایل نظامی در واشنگتن گفت: حمله به باعث افزایش روحیه گروه های تروریستی می شود که در واقع ابزاری در دست واشنگتن هستند. حسون افزود: عربستان سعودی، ترکیه و از حمله هوایی به خوشحال هستند.

اطلاع روسیه از حمله به حمص

ــ 09:20 : ر تیلرسون امور خارجه اعلام کرد واشنگتن پیش از حملات هوایی به پایگاه نظامی در ، مسکو را در جریان مداخله نظامی قریب الوقوع خود در قرار داده است.

تظاهرات در

ــ 09:10 : مخالفان جنگ در برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به حمله هوایی به آماده می شوند. جمعیت های مردم نهاد در خواستار تظاهرات گسترده در ای مختلف این کشور در اعتراض به فرمان دونالد ترامپ برای حمله به شدند.

انهدام برج مراقبت فرودگاه شعیرات

ــ 09:07 : حمله موشکی به پایگاه هوایی شعیرات در به ت یب برج مراقبت و انهدام چهارده فروند جنگنده سوخو منجر شد

آگاهی رژیم صهیونیستی از حمله

ــ 09:05 : رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قبل از آغاز حمله نظامی به ، تل آویو را از زمان حمله مطلع کرده بود

ابراز نگرانی سوئد

ــ 09:02 : دائم سوئد در سازمان ملل متحد نگرانی کشورش را از آغاز حمله نظامی به اعلام کرد

قدرت حمله بیشتری ندارد

ــ 09:00 : آدام شیف عضو دموکرات مجلس نمایندگان اعلام کرد در پی حمله شامگاه پنجشنبه به یک پایگاه نظامی نزدیک حمص، این کشور در حال حاضر قصد ندارد حملات موشکی بیشتری در انجام دهد.
وزارت دفاع نیز اعلام کرد فعلا طرحی برای حملات هوایی بیشتر به ندارد.

ترامپ باید مجوز کنگره را می گرفت

ــ 08:55 : سناتور رند پل اظهار داشت دونالد ترامپ قبل از حمله نظامی به باید موافقت کنگره را ب می کرد.

این سناتور یی افزود، بر اساس قانون اساسی در ، هرگونه اقدام نظامی از طرف رئیس جمهوری باید با موافقت کنگره همراه باشد.

تعداد تلفات هنوز مشخص نیست

ــ 08:45 : استاندار حمص اعلام کرد حملات به یک پایگاه نظامی در شماری کشته بر جا گذاشت است.طلال برازی گفت: عده ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی ها را نداریم.

حمله به غیرقانونی است

ــ 08:40 : تیم کین سناتور دموکرات تاکید کرد عملیات نظامی که با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور ضد آغاز شد بدون تایید کنگره و بر خلاف قانون اساسی ست.

بولیوی نشست غیر علنی شورای امنیت را خواستار شد

ــ 08:33 : به گزارش خبرگزاری رویترز از سازمان ملل ، یک دیپلمات ارشد شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد بولیوی امروز برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره حملات موشکی به خواستار شده است.

واکنش رژیم صهیونیستی

ــ 08:32 : در پی حملات موشکی به پایگاه نیروهای تی ، اعلام کرد از پیام قوی دونالد ترامپ رئیس جمهور به طور کامل حمایت می کند.

ادعای مخالفان: انهدام 14 جنگنده سوری

ــ 08:30 : شبکه تلویزیونی الجزیره عربی لحظاتی قبل گزارش داد مخالفان مسلح سوری اعلام د در حمله هوایی به چهارده فروند جنگنده سوخو منهدم شد.

عملیات اطفا حریق در پایگاه هوایی

ــ 08:20 : استاندار حمص گفت عملیات اطفاء و نجات در پایگاه هوایی از بیش از دو ساعت پیش ادامه دارد.

رایان: حمله به مناسب بود

ــ 08:15 : پل رایان رئیس مجلس نمایندگان گفت اقدامی که در اتخاذ کرده مناسب و عادلانه است

ترامپ حمله به را شخصا به رئیس جمهور چین اطلاع داده بود

ــ 07:40 : به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام یی گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور حمله به را شخصا به رئیس جمهور چین خبر داده بود.

استقبال ائتلاف مخالفان از حملات موشکی

ــ 07:30 : ائتلاف مخالفان ضمن حمایت از حملات موشکی به پایگاه هوایی در حمص خواستار ادامه این حملات شد.

استاندار حمص: اراده ملت تز ل ناپذیر است

ــ 07:09 : طلال البرازی استان دار حمص در گفتگوی تلفنی با العالم گفت که حمله موشکی به پایگاه های نظامی نه اولین حمله است و نه آ ین آن.

البرازی افزود: نیروهای دشمن هر قدر از تروریست ها حمایت کند باز هم نمی تواند اراده ملت را متز ل کند.

: خسارات زیادی به نیروهای سوری وارد شد

ــ 07:08 : به گزارش رویترز، اعلام کرد حمله به خسارات شدیدی به هواپیماهای سوری، زیرساخت های پشتیبانی و تجهیزات پایگاه هوایی شعیرات وارد کرده است.

ــ 07:07 : شبکه تلویزیونی به نقل از یک منبع نظامی این کشور گزارش داد: یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه مرکزی امروز صبح هدف حمله موشکی قرار گرفت که در پی آن خسارت هایی به این پایگاه وارد شد.

تیلرسون: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد

ــ 07:05 : ر تیلرسون امور خارجه گفت: ما خبرهای دقیقی داریم که در حمله شیمیایی در از گاز سارین استفاده شده است. تیلرسون افزود: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد.

وی گفت حمله به به نوبه خود به جا بود.

در حمله موشکی به ما از روسیه هیچ نظر خواهی نکردیم و در پی اعلام موافقت آن نبودیم.

تیلرسون افزود: واکنش منطقه ای به این اقدام به صورتی دلگرم کننده با حمایت گسترده ای همراه بود.

وی گفته است این کشور برای برکناری بشار اسد همچنان به فرایند توافقات ژنو متکی است.

ترامپ: دستور حمله نظامی به پایگاهی در را صادر

ــ 06:46 : رئیس جمهور : کشورهای متمدن برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در به ما ملحق شوند

دونالد ترامپ، رئیس جمهور در پی حمله موشکی به ، در نطقی کوتاه درخواست کرد کشورهای دیگر برای مقابله با کشتار و خونریزی در و گسترش تروریسم به ملحق شوند.

ــ 06:46 :تلویزیون حملات موشکی را توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، تلویزیون تی حملات موشکی به خاک را توصیف کرد.

ــ 06:40 : هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل در مورد پیامدهای منفی حملات امریکا به هشدار داد.

ولادیمیر سافرونکوف، معاون دائم روسیه در سازمان ملل پیش از حملات موشکی امریکا به مواضعی در ، گفت: ما باید در مورد پیامدهای منفی (حمله امریکا به ) فکر کنیم و در صورت وقوع اقدام نظامی، هر گونه مسئولیت آن بر گردن انی است که دست به این حمله تاسف بار و نامعلوم می زنند.

ــ 06:25 : شبکه پرس تی وی اعلام کرد، موشک های یی از یک ناوشکن شلیک شدند.

ــ 06:20 : شبکه اعلام کرد: ما شنیده ایم که به شلیک موشک های توماهاوک برضد یک پایگاه هوایی در ، اقدام کرده است. گفته می شود که این حمله نزدیک حمص صورت گرفته است. گفته می شود که این پایگاه هوایی همان پایگاه هوایی است که حمله شیمیایی این هفته از آنجا صورت گرفته بود. تعداد موشک های شلیک شده پنجاه یا بیشتر اعلام شده است.مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره سلاح های شیمیایی در دوران باستان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از جهان فایل مقاله کامل درباره سلاح های شیمیایی در دوران باستان با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره سلاح های شیمیایی در دوران باستان


 مقاله کامل درباره سلاح های شیمیایی در دوران باستان

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :35

 

بخشی از متن مقاله

سلاح های شیمیایی در دوران باستان

گرچه تاریخ دقیق نخستین کاربرد مواد سمی در ادوار گذشته نامعلوم است، با این حال می توان به کارگیری آتش از جانب انسان را به عنوان نخستین حربه شیمیایی نام برد.

کاربرد مواد شیمیایی سمی حدود 600 سال قبل از میلاد در کتاب های پوزانیاس (pausanias) مولف یونانی در شهر دلفی گزارش شده است.

 در آن زمان مهاجمان یونانی برای از پای در آوردن م عان دلفی آب رودخانه را به ریشه گیاه ق سفید (veratrum از جنس hellebore) که حاوی مواد سمی بود آغشته د و بدین گونه به سادگی شهر محاصره شده را تصرف د.

همچنین پروکیپوس، مورخ روم شرقی، در مورد جنگ های ساسانیان و رومیان می نویسد که؛ ساسانی برای تسخیر دژهای رومی ها زیر دیوار آن نقب می زدند.

 گاهی این نقب ها با نقب دشمن که برای مقابله حفر شده بود برخورد می کرد، در چنین شرایطی دو طرف می کوشیدند با سوزاندن گوگرد، سربازان حریف را بیرون رانند.

همچنین در تاریخ حمل و نقل دریایی از آتش مشهور یونانی (the greek fire) فراوان صحبت شده است.

مخلوط آتش زا معمولاً شامل قیر، گوگرد و مواد چسبنده همراه با روغن خام و آ زنده بوده است. آتش یونانی در تماس با آب، خود به خود مشتعل می شد.

در 1453 میلادی که ترک های عثمانی به قسطنطنیه یا استانبول امروزی، آ ین سنگر روم شرقی (بیزانس) حمله بردند، به کندن نقب پرداختند؛ م عان شهر برای مقابله با آنها، در نقب ها با پخش دود حاصل از سوزاندن گوگرد که همان so2 می باشد، ترک ها را دچار خفگی نمودند.

در 1862 و در جریان جنگ داخلی پیشنهاد به کارگیری گاز کلر در عملیات نظامی مطرح شد. گرچه، کلر مورد استفاده واقع نشد ولی بدون شک فکر کاربرد گسترده و تولید صنعتی عوامل شیمیایی متعلق به یی هاست. بعدها یک دوره تلاش جدی در مورد توسعه عوامل شیمیایی و وسایل حمل آنها به صورت نارنجک، گلوله توپ و غیره آغاز گردید.

در اوا قرن نوزدهم انگلیسی ها در جنگ بوثر از گلوله های توپ محتوی اسید پیکریک استفاده د. بدین گونه به کارگیری متفرقه از عوامل شیمیایی بتدریج زمینه را برای کاربرد گسترده آن در فاجعه 1915 فراهم آورد.

 1ـ2 سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی اول:

با آغاز قرن بیستم و توسعه بیش از پیش دانش شیمی، زنگ خطر به کارگیری احتمالی و گسترده مواد شیمیایی در جنگ ها برای تمردان اروپایی به صدا درآمد و آنها را واداشت طی قراردادی به کارگیری این مواد را منفع کنند. این  قرارداد در سال 1907 بسته شد و به تصویب بیشتر کشورهای اروپایی رسید. با این حال برخلاف قرارداد منع کاربرد سلاح شیمیایی، این جنگ افزار مخوف در مقیاس گسترده ای طی جنگ جهانی اول به کار گرفته شد و چنانچه در تاریخ ثبت شده، جنگ شیمیایی نخستین بار، زمانی که آلمانی ها در اکتبر 1914 در نوشاپل گلوله های حاوی گاز اشک آور به سوی فرانسوی ها پرتاب د، آغاز شد ولی به سبب پراکندگی سربازان و محدود بودن شمار گلوله ها این تاکتیک چندان کارساز نبود و حتی فرانسوی ها متوجه کاربرد آن نشدند. با این حال آلمانی ها دست از تلاش برنداشته و گاز کلر را نیز نخستین بار در 22 آوریل 1915 در یپرس (ypres) بلژیک علیه سربازان مستعمراتی فرانسه و پیاده نظام کانا که هیچ ماسکی برای حفاظت نداشتند به کار بردند. علاوه بر این آلمانی ها به سرعت به فسژن و دل روی آورده و آنها را در جبهه آزمودند. [1] به طوری که عامل تاول زای دل گوگردی به وسیله آلمانی ها در 1917 و در د ده یپرس بر ضد سربازان فرانسوی به کار گرفته شد و به همین دلیل فرانسویان نام ایپریت (yperite) را نیز به عامل دل دادند. همچنین دل با نام دیگری به نام صلیب زرد (yellow cross) نیز شناخته شده بود چرا که برای مشخص مخازن حاوی آن علامت صلیب زرد به کار می رفته است.

به طور کلی در جنگ جهانی اول حدود 125000 تن عوامل سمی مشتمل بر 45 نوع عامل شیمیایی مختلف به کار رفت که در بین آنها 18 عامل کشنده و 27 عامل تحریک کننده بود. از میان عوامل ذکر شده به طور عمده فسژن و دل حدود یک میلیون و 300 هزار سرباز را از صحنه نبرد خارج کرد که تعداد بیشماری از آنها برای همیشه ن نا شدند و تقریباً 100 هزار نفر جان باختند.

1ـ3 سرنوشت سلاح های شیمیایی پس از جنگ جهانی اول

روند سریع ساخت جنگ افزارهای شیمیایی جدید و کاربرد وسیع آن طی جنگ جهانی اول و مهمتر از همه برانگیخته شدن احساسات عمومی باعث شد بیش از پنجاه کشور معاهده ای مبنی بر عدم کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی را در ژنو امضا کنند که به پروتکل 1925 ژنو (geneva protocol) معروف شد. اما تصمیمی درباره منع ساخت این سلاح ها گرفته نشد. علاوه بر این با توجه به ویژگی های مواد شیمیایی جنگی (پوشش وسیع، خواص مصدوم کنندگی شدید، افت روحیه شدید دشمن و نیاز به نیروی متخصص و کارآمد جهت درمان و رفع آلودگی) نظر کارشناسان نظامی پس از جنگ جهانی اول، به شدت به طرف این جنگ افزارها معطوف و موجب توسعه این سلاح ها در کشورهای غربی شد و بدین شکل روش های تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی به دست آمد. بعضی ها گمان می د که در پناه این معاهده جهانی در جنگ ها و درگیری ها از این سلاح استفاده ای به عمل نخواهد آمد ولی تاریخ شاهد وقایع ناخوشایند دیگری بود.

در 1936، 650 تن عامل شیمیایی توسط ایتالیا در جنگ علیه اتیوپی به کار رفت که جان 15 هزار نفر را گرفت.

در جنگ های یمن، (67 ـ 1963) مصری ها از سلاح شیمیایی استفاده د.

در 1938 ژاپنی ها بمب های حاوی عوامل شیمیایی، بر روی سربازان چینی فرو ریختند.

در جنگ های داخلی اسپانیا که از 1936 آغاز شد و سه سال به طول انجامید به فرمان استالین و در حمایت از جمهوری خواهان که علیه ملی گرایان به ی فرانکو می جنگیدند، در دو منطقه اسپانیا گازهای سمی و همچنین عامل دل به کار برده شد که طی آن شمار زیادی از افراد غیرنظامی به هلاکت رسیدند.

1ـ4 سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی دوم

در جریان جنگ جهانی دوم مراکز پژوهشی ـ نظامی در آلمان، انگلستان، و ژاپن به کوشش های خود جهت تهیه عوامل شیمیایی با سمیت زیاد ادامه دادند. در آلمان سنتز عوامل بسیار سمی اعصاب تابون و ساربن آغاز و با تهیه سومان در سال 1944 دنبال شد که سمی ترین عامل شیمیایی در جنگ جهانی دوم بود. آلمانی ها همراه با تلاش های پژوهشی جدی، کارخانه بزرگی برای تولید جنگ افزارهای شیمیایی و مهمات آن تاسیس د که تولید سالیانه آن در 1943 حدود 180 هزار تن (این مقدار 5/1 برابر عوامل شیمیایی به کار رفته به وسیله متخاصم طی جنگ جهانی اول) بوده است. طبق گزارش ورماخت (wehrmaht) در اوا جنگ، ذخیره عوامل شیمیایی آلمان 70 هزار تن شامل 32 هزار تن ایپریت یا دل و 13 هزار تن گازهای اعصاب بوده است.

اسپی یر (speer) صنایع هیتلر در دادگاه بین المللی نورنبرگ اعلام کرد که هیتلر خود طی جنگ جهانی اول مصدوم شیمیایی بوده و بدین جهت به جنگ افزارهای شیمیایی جدید اهمیت زیادی قائل بود. نیروهای هیتلری همواره ذخایر جنگ افزارهای شیمیایی خود را افزایش می دادند. آلمانی ها در جریان جنگ دوم مرتکب بیرحمانه ترین جنایات علیه بشریت شدند. اتاق های گاز در اردوگاه های بوخن والد (buchenwald)، آشویتس (auschwitz)، زا زن هاوزن (sachsenhausen)، نوین گام (neuengamme)، لوبلین (lublin)، گروسه روزن (grosse -rosen)، راونز بروخ (ravensbruck) و تربلینکا (treblinka) کار می د.

در 14 ژوئیه 1942 هیملر (himmler) اجازه داده بود که در برخی اردوگاهها از زندانیان برای آزمایش عوامل شیمیایی استفاده کنند. در کل، تا پایان جنگ تنها 5/4 میلیوم زندانی بر اثر به کارگیری انواع عوامل سمی به وسیله شرکت دگش وابسته به مجتمع صنعتی فاربین در اردوگاه آشویتس مسموم شده بودند.

انگلیسی ها سنتز تابون و سارین را تکرار د و علاوه بر آن مکانیسم اثر عوامل شیمیایی ترکیبات آلی فسفردار را کشف نموده و بر این اساس شیوه های جدیدی را برای سنتز عوامل شیمیایی پیشنهاد د. گرچه کوشش های انگلیسی ها سری نگه داشته شد با این حال گزارش های پژوهشی منظم و کاملی از طریق وزارت دفاع انگلستان به یی هایی که در همین زمینه کار می د فرستاده می شد. ژاپنی ها نیز در سال های جنگ هزاران ماده شیمیایی سمی سنتز د، با این حال ماده ای سمی تر از عوامل شیمیایی جنگ جهانی اول به دست نیاوردند.

در کل طی جنگ جهانی دوم با این که طرف های درگیر (بویژه انگلستان، ، شوروی، ژاپن، آلمان و ایتالیا) همگی دارای ذخایر عوامل شیمیایی بودند، ولی از این جنگ افزارها استفاده چندانی به عمل نیامد؛ بویژه آلمان نازی در حین جنگ دوم جهانی با وجود ذخایر عظیم جنگ افزارهای شیمیایی هرگز از این تسلیحات استفاده نکرد چرا که توازن قوا و وحشت آلمانی ها از مقابله به مثل نیروهای متفقین عامل بازدارنده این اقدام وحشتناک احتمالی بود. به طوری که نخست وقت انگلستان “وینستون چرچیل” در سال 1942 یعنی هنگامی که انگلیسی ها از لحاظ توانایی در زمینه سلاح های شیمیایی قدرت لازم را داشتند، چنین بیان داشت که :

ت روسیه مدعی است که آلمانی ها در صورت ناامیدی از حملات خود، ممکن است از گاز سمی بر ضد مردم و روسیه استفاده کنند. ما خود قاطعانه تصمیم داریم از این سلاح نفرت انگیز استفاده نکنیم، مگر این که ابتدا آلمان آن را به کار گیرد. به هر حال با شناختی که از دشمن خود داریم، فراهم آوردن تدارکات لازم به مقیاس بسیار وسیع را نادیده نگرفته ایم. بنابراین تصمیم گیری در این خصوص که هراس ناشی از به کارگیری سلاح های شیمیایی نیز به جنگ هوایی افزوده شود، بر عهده هیتلر است.

تنها کاربرد عمده تسلیحات شیمیایی از جانب آلمانی ها در جریان جنگ جهانی دوم، علیه نیروهای شوروی صورت گرفت؛ ماجرا بدین قرار بود که در ماههای مه و ژوئن سال 1942، آلمانی ها علیه واحدهای نظامی و غیرنظامی شهر کرچ (krauch) که در یکی از معادن پنهان شده و دلیرانه در مقابل دشمن مقاومت می د، جنگ افزارها شیمیایی به کار بردند.

1ـ5 سلاح های شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم

در جنگ ویتنام در دهه 1960 و سال های نخست دهه 1970 یی ها با به کارگیری عوامل شیمیایی خطرناک بویژه عامل نارنجی آنچنان خسارات جبران ناپذیری به مراتع، جنگل ها و محیط زیست ویتنام وارد د که هنوز پس از گذشت سه دهه و با وجود طرح های بزرگ ترمیم، آثار شوم آن برطرف نگردیده است.

همچنین گزارش های تایید نشده ای از کاربرد عوامل شیمیایی توسط ویتنامی ها در کامبوج (1976)، و لائوس (1979) و به کارگیری نوعی عامل شیمیایی توسط شوروی و نیروهای تی افغانستان، علیه مجاهدان افغانی اعلام شده است.

همچنین مهمترین آزمایش یی ها در شمال شرقی برزیل در اکتبر 1984 انجام شد که طی آن 7000 نفر کشته شدند. در این آزمایش علاوه بر این که دو طایفه بومی به طول کامل از بین رفتند، گیاهان و جانوران منطقه نیز دچار ضایعات جبران ناپذیری گردیدند.

با این حال گسترده ترین و فجیع ترین کاربرد عوامل شیمیایی ثبت شده پس از جنگ جهانی اول که علیه نوع بشر به کار رفته، در دهه 80 میلادی به وسیله رژیم عراق بوده است.

طی سندی که توسط ایران به کنفرانس خلع سلاح ارایه شد تعداد تک های شیمیایی عراق از ژانویه 1981 تا مارس 1988، 242 مورد تک با حدود 44 هزار قربانی ذکر شده که هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه از پایان جنگ، شاهد مرگ دردناک جانبازان شیمیایی سال های جنگ هستیم. ت عراق در پی ش ت هایی که در خوزستان، مناطق مرزی س ل ذهاب، قصر شیرین و کردستان متحمل شد؛ بارها از عوامل شیمیایی علیه سربازان ایرانی و همچنین مردم غیرنظامی استفاده نمود و از همه دهشت بارتر فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه در اول مارس 1988 (25/12/1366) بود. [2] این وخیم ترین مورد به کارگیری سلاح شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون بود که طی آن 5000 نفر از اهالی حلبچه در اثر عوامل شیمیایی جان باختند و 7000 نفر هم برای همیشه معیوب و فلج شدند و بدین ترتیب روح بشریت جریحه دار شد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره سلاح های شیمیایی در دوران باستان


مشاهده متن کامل ...
گیلاس :کاشت ،داشت و برداشت
درخواست حذف اطلاعات

کاشت داشت برداشت گیلاس

پیشگفتار:

اهمیت درخت گیلاس نه تنها به عنوان اولین محصولات تولیدی در اوا فصل بهار بلکه بدلیل ارزش غذایی بالا و منبع سرشار از عناصر معدنی نظیر کلسیم ,پتاسیم,منیزیم مورد توجه است. حفظ جایگاه گیلاس با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و سطح قابل توجه زیر کشت در دنیا ,نیاز به توجه تمامی دست اندر کاران تولید گیلاس درکشور را دارد. علاوه بر آن تلاش برای بهبود روش های کاشت,داشت , برداشت و کاهش هزینه های تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح باشد در این راستا داشتن یک منبع علمی که در برگیرنده دستورات جدید کشت و پرورش درختان گیلاس باشد می تواند کمک موثری برای نیل به این هدف باشد.

این مجله, حاصل بیش از 14 سال نگارندگان بوده و در تدوین آن از بسیاری از منابع علمی داخلی و خارجی استفاده شده است. این مجموعه می تواند مورد استفاده دانشجویان محققان باغبانی و باغدارانی که در تولید محصولات هسته دار به خصوص گیلاس قرار گیرد.

مقدمه:

گیلاس یکی از محصولات مهم و جذاب باغبانی در دنیا می باشد.در کشور ما نیز این محصول بدلیل طعم و مزه مطلوب و دوره رسیدگی کوتاه میوه و تولید در اوایل فصل از اهمیت بالایی برخوردار است طبق گزارش های موجود در حال حاضر این محصول بیش از 40 نقطعه از جهان بطور تجاری کشت می شود.

مطالعات نشان می دهد که وجود شرایط بسیار متنوع اقلیمی بوم شناختی و تنوع وسیع شرایط آب و خاک در مناطق مختلف کشور امکانات بسیار وسیعی برای تولید گیلاس فراهم نموده است.بطوری که ایران جز 3 کشور اول تولید کننده گیلاس در دنیا می باشد.علیرغم این که کیفیت و نوع گیلاس صادرات از مرغوبیت بالایی برخوردار می باشد ولی متاسفانه بدلیل عدم برنامه ریزی مناسب در زمینه بازاری این محصول نام ایران در دنیا به عنوان صادر کننده عمده گیلاس شناخته نشده است.

کمبود مواد غذایی ,شرایط نامطلوب اقتصادی,گرسنگی,فقر فرهنگی در نهایت رشد روز افزون جمعیت موجب نیاز غذایی شدیدشد و این امر نیز باعث کاربرد وسیع نهادهای کشاورزی بخصوص افزایش کاربرد سموم و انواع کودهای شیمیایی گشته است.که علاوه بر آلوده سازی رودخانه و دریاها,فرسایش و ﮋنتیکی و نابودی گونه های زیادی از جانوران و حتی گیاهان و ایجاد عدم تعادل اکولوژیکی در محیط انسان, موجب بیماری های مهلک لاعلاج را فراهم ساخته است.

تلاش انسان برای تامین معاش سبب برهم خوردن ا یستم شده است.در نتیجه بسیاری از موجودات بخصوص اتی که زمانی کم خطر یا بی خطر بوده اند به آفات عمده خسارت زا تبدیل شده اند.

عوارض سموم:

برای حفظ محصولات از گزند آفات و بیماری های گیاهی گرایش به سمت مبارزه شیمیایی علیه آفات بیشتر شده است. مصرف سموم خسارت ناشی از آفات و بیماری را کاهش می دهد ولی در عوض آلودگی محیط زیست٬ انسان٬ دام٬ جانوران خونسرد (ماهیان) ات و غیره را سبب می شود و در نتیجه بر هم خوردن تعادل طبیعی بین آفات و دشمنان طبیعی٬ پیدایش آفات جدید و یا افزایش خسارت ناشی از آفات همچنان سیر صعودی را می پیماید.مقارن شدن سریع آفات و سموم مصرفی جدید, سازندگان سموم را ناگزیر از ساخت و عرضه فورمولاسیون های قوی با طیف و تاثیر گسترده کرده است.

مصرف بی رویه و غیر معقول آفت کش و عدم توجه کافی به مسائل زیست محیطی سبب شده است تا آفت کش ها به بدن جانوران و آبزیان راه یابد وبعدا از طریق زنجیره غذایی به بدن انسان منتقل می شود.

از آنجا که برنامه های مبارزه با آفات و کاربرد سموم شیمیایی عمدتا با اجتماعات کشاورزان و دیگر نان سرو کار دارد خطر اولیه سموم شیمیایی از طریق مختلف به خود آنها بر می گردد.

بعضی از سموم بر سیستم اعصاب تاثیر دارند و بعضی از طریق سوخت و ساز بدن جذب می شود وبرخی از سموم دارای ف ات سنگین هستند که به یاخته های در حال تقسیم حمله می کنند .

سمپاشی بی رویه باعث از بین رفتن ماهیهای آبهای شیرین , کرم ابریشم , دام , بندپایان شکاری و انگلی و گرده افشان می شود.هنگامی که دشمنان طبیعی آفات قربانی سموم می شوند و از بین میبرند جمعیت آفات از قید طبیعی آنان رها می شوند و تعدادشان رو به افزونی می گردد.

احداث باغ:

زمین غرس نهال گیلاس باید صاف و تسطیح شده باشد و اگر شیب دار است کرت بندی شود تا حین آبیاری یا بارش دچار فرسایش نشود.

نکته مهم: بهتر است قبل از غرس از زمین آزمایش خاک بگیرم تا کمبود ها مشخص شود.

بهتر است قبل از غرس نهال ٬ 30-40 تن کود دامی پوسیده در تار به زمین اضافه کرد.وهنگام غرس فاصله مناسب را رعایت نمود ( 6*6-8*8 بسته به زمین ) تا در آینده بهترین محصول را با کمترین مشکل برداشت نمود.

چاله ها باید 60*60 و به عمق 60 سانتی متر حفر شود وحتما خاک 30 سانتیمتر سطحی را جدا کرد که بعد از حفر چاله به همراه کود وکمی ماسه کف چاله ریخت تا نهال راحتر ریشه بزند

نکته مهم: در ید نهال دقت نموده٬ریشه نهال را هنگام انتقال حتما با کیسه بپوشانید و قبل از غرس در محلول زیر ضد عفونی کنید** بنومیل(200گرم)+خاک(10کیلوگرم)+کود حیوانی الک شده (5کیلوگرم)+100 لیتر آب

نکته مهم: محل پیوند باید حداقل 10 سانتی متر بالا تر از سطح زمین باشد.

قیم:

قیم بسیار مهمتر از آن است که فکر می کنیم درصد بالایی از خشک شدن نهال٬ بدلیل عدم استفاده از قیم و یا نصب نادرست آن است.قیم باید با فاصله 30 سانتی متر از نهال در خلا ف جهت بادی که به نهال می وزد طوری نصب شود که به طور مورب وسط نهال را قطع کند بطوری که یک سوم قیم از نهال بگذرد.و حتما با گره ای شبیه 8 انگلیسی به هم وصل شود حال شدید ترین باد هم نمی تواند نهال را زیاد جابجا کند.

هرس:

هرس جز مهمترین عملیات باغات است که عمیق ترین تاثیر فیزیولوژیکی را روی درختان دارد.

مزایای هرس درست و به موقع:

1.تربیت و فرم دهی مناسب به درخت که موجب کاهش هزینه نگهداری و سمپاشی و غیره می شود.

2.ایجاد تعادل مناسب بین ریشه و شاخسار ها

3.افزایش نور گیری و تهویه بین شاخه های داخلی که موجب افزایش عملکرد و کاهش بیماری های قارچی می شود.

4.افزایش عمر مفید درخت

انواع هرس:

1.هرس فرم دهی:

نوعی هرس زمستانه است که در چند سال اول جهت ایجاد فرم اصلی درخت انجام می شود.

سال اول:بعد از کاشت نهال باید از ارتفاع80-100 سانتی متری از زمین سر برداری صورت گیرد

سال دوم:از دو یا سه شاخه فرعی ایجاد شده از بالای محل جوانه ای که به سمت خارج است قطع می کنیم.

سال سوم:مانند سال دوم دوباره شاخه های فرعی را ازبالای محل جوانه به سمت خارج قطع می کنیم٬حال ما درختی خوش فرم با شاخه های پایه و اصلی زیبا و محکم داریم که نوید دهنده محصول وعمر بالاست.

2.هرس تابستانه: همان سربرداری که اوا تابستان جهت کنترل رشد و تحریک شکوفه دهی در فصل جاری انجام می شود.

3.هرس پاییزه: دراوایل فصل پاییز با حذف شاخه های آسیب دیده و آلوده جهت از بین برن کانون آفت وبیماری در باغ

4.هرس زمستانه: این هرس همانطور که از اسمش پیداست در فصل زمستان(خواب) قبل از باز شدن درخت انجام می شود انجام هرس سبک موجب افزایش محصول درفصل جاری می شود.

نکته مهم: محل برش را حتما با چسب باغبانی بپوشانید٬ چون محل و ورود عوامل بیماری زاست

نکته مهم:گاهی در ماهای سرد سال همزمان با پوشش برف روی زمین بر اثر انعکاس اشعه خورشید روی تنه درختان سوختگی ها وترک خوردگی هایی ایجاد می شود که علاوه بر کاهش عمر مفید درخت محل آفات و عوامل بیماری زا میشود(که در این منطقه بسیار رویت شده)٬ لذا پیشنهاد می شود تنه درخت را تا ارتفاع 60-100 سانتی متر با یک محافظ بپوشانیم برای این منظور ترکیب زیر را با قلم مو به تنه درخت بمالید:

گل سفید(10 کیلوگرم)+آ (1.5 کیلوگرم)+ آب(10 لیتر)

کود دهی:

میزان کود بسته به خاک زمین متغییر است اما آن چیز که مسلم است بهترین کود همان کود پوسیده دامی است که موجب بهبود بافت خاک می شود.

نکته مهم:بخش فعال ریشه٬ریشه مویی است که در سایه انداز درخت وجود دارد بسته به نوع آبیاری سطحی یا عمقی است.به همین دلیل بر وم آبیاری قطره ای تاکید می شود چون هم مصرف آب را کاهش می دهد و هم میزان جذب کود های شیمیایی بیشتر می شود و جلوی مصرف بی رویه و آلودگی محیط زیست هم گرفته می شود.

نکته مهم: علائم کمبود ازت: درختان مواجه با کمبود ازت دارای برگ های کوچک هستند و احتمالا ریزش زودرس یکی دیگر از علایم کمبود ازت است.

نکات مهم در کود دهی:

1.به دستور آزمایشگاه خاک شناسی عمل کنید٬کود اضافه علاوه بر زیان مالی موجب ت یب بافت خاک و همچنین آلوده شدن محیط زیست می شود.

2.نهال در 3 سال اول چون رشد رویشی داشته٬ فقط نیاز به کود ازته(اوره) دارد٬ 100-200 گرم هر سال(بهتر است در 3 نوبت )و از سال چهارم چون درخت شروع به میوه دهی می کند کود فسفره وپتاسه هم نیاز است.

3.مقدار کود مورد نیاز درختان بارور گیلاس بطور تقریبی در هر تار 80 کیلو گرم ازت٬ 70 کیلو گرم فسفر و 120 کیلو گرم پتاس می باشد.

نکته مهم: برای گیلاس مصرف کود حیوانی در اوایل فصل پاییز مناسب است٬ وکودهای ازته هر ساله نیاز است.

3.درخت علاوه بر ازت پتاس و فسفر به عناصر ریز مغذی هم نیاز دارد که باید هر ساله تامین شود و یکی از بهترین روش کودهی ریز مغذی محلول پاشی به وسیله سمپاش وجذب توسط برگ است.

محلول پاشی با س ترون آهن 1 % و سولفات روی 20% در بهار در صورت مشاهده علایم کمبود در برگ (زمینه زرد رنگ بدون تغییر رنگ رگبرگ) به فاصله 14 روز 2-3 بار تکرار شود.

4.بهترین راه کودهی چالکود است

نکته مهم:قبل از به خواب رفتن درخت یکی از بهترین زمانها برای کود دهی است که موجب ذخیره کود در داخل تنه درخت می شود.

آفات وبیماری های گیلاس:

آفات:

مهمترین آفت در درخت گیلاس٬ مگس گیلاس است و بعد از آن به ترتیب کرم سفید ریشه٬سر طومی٬کنه قرمز٬سوسک چوبخوار و شته است.

نکته مهم:در مبارزه با همه این آفات مبارزه فیزیکی(غیر شیمیایی) می تواند بسیار موثرتر از مبارزه شیمیایی باشد.

مبارزه فیزیکی:

1-از بین بردن علف های هرز و نظافت باغ به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد درختان

2.جمع آوری برگ و میوه های ریخته در پای درخت قبل از وج لاروها از آنها و رفتن داخل خاک

3-شخم زدن پای درخت

نکته: همه اینکارها محل و کانون زمستان گذرانی این آفات را از بین می برد و با برهم زدن سیکل زندگی آنها موجب نابودی آنها می شود

4- غرق آب باغ در شبهای زمستان٬ چون تخم یا شفیره این ات در عمق خاک (3-5 سانتی متری) هستند ایجاد یخ در سطح باغ موجب نابودی تخم و شفیره ها می شود.

مگس گیلاس:

زمستان گزرانی این ه به صورت شفیره و در عمق (3-5 سانتی متری)خاک است ودر فصل بهار به ه بالغ(مگس) تبدیل می شود این مگس با طوم خود در سطح میوه نارس شکافی ایجاد کرده وبعد تخم گذاری می کند بعد از چند روز تخم به لارو تبدیل شده و وارد میوه می شود و موجب کاهش مرغوبیت میوه می گردد.

علامت بارز مگس گیلاس نقطه ای زرد رنگ در وسط بدن آن است.

مبارزه:

1.غیر شیمیایی:

الف. مبارزه فیزیکی که در بالا گفته شده

ب.تله ها که آفات را به دام می اندازند(نوارهای رنگی چسبنده و فرمونی)

2.شیمیایی:استفاده از سمومی همچون دیازینون ٬ اتیون آمبوش٬دیپتر و ... به همراه 1 % ملاس یا شکر که اثر بخشی سمپاشی را بیشتر می کند.

نکته مهم:با مبارزه همزمان شیمیایی و غیر شیمیایی (تلفیقی ipm) می توان با کمترین هزینه سالم ترین میوه را تهیه نمود.یعنی فقط یکبار سمپاشی آن هم 20 روز قبل از برداشت میوه.

البته تجربه نشان داده سمپاشی در زمانی که گلها تلقیح شده و یک سششوم گلبرگها در حال ریزش هستند هم می تواند نتایج رضایت بخشی به همراه داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از محلول مویان با هر نوع سم و کود برگی اثر آن سم و یا کود برگ را در حد %70-100 % افزایش داده و استفاده از آن برای کشاورزان توصیه می شود.

سر طومی گیلاس:

سوسکی است قرمز طلایی رنگ که مقابل نور به سبز ف ی در می آید.

زمستان گذرانی در 5-10 سانتی متری خاک و به صورت شفیره است.

زمان فعالیت این ه در شب هاست و با تغذیه از گوشت میوه موجب بد شکل شدن میوه می شود. این سوسک پس از بلوغ روی سطح میوه با طوم شکاف ایجاد کرده و تخم می گذارد. بعد از 10 روز این تخمها به لارو تبدیل می شود ولاروهم از گوشت میوه استفاده کرده و علاوه بر کاهش مرغوبیت اغلب موجب ریزش میوه می شود.

مبارزه:

1.مبارزه فیزیکی که در بالا ذکر شده.

2.شیمیایی: مصرف سمومی مثل دیازینون

باز هم تاکید می شود مبارزه غیر شیمیایی بسیار موثر تر است چون ه در ح خواب زمستانه بسیار آسیب پذیر تر است.

کرم سفید ریشه:

ه بالغ همان سوسک های خالداری هستند که اندازه یک بند انگشت بوده و پرواز می کنند.

خسارت این ه در مرحله لاروی است بخصوص لارو سن 3

این ه پس از بلوغ داخل شکافهای زمین یا درخت تخم گذاری می کند که این تخم ها به لارو تبدیل شده و وارد خاک شده و از ریشه درخت تغذیه می کنند خسارت این لار بگونه ایست که 3-4 عدد از این لاروهای سن 3 می توانند یک درخت را خشک کنند.

مبارزه:

1.غیر شیمیایی:بهترین نوع مبارزه از بین بردن ه بالغ قبل از تخم گذاری است.چون مبارزه با لاروی که داخل عمق زمین است مشکل است.

2.شیمیایی:استفاده از سمومی همچون دیازینون٬ ایمیداکلوپراید و ... بر روی زمین

نکته: باید پس از مصرف سم درخت را آبیاری کرد تا سموم به عمق خاک نفوذ کند٬ البته مقدار آبیاری نباید بیش از 10 میلیمتر( درسایه انداز درخت ) باشد چون اثر سم کم می شود.

سوسک شاخک بلند رزاسه:

سوسک از شیره شکوفه ها استفاده می کند پس از بلوغ روی برگ وشاخه ها تخم گذاری می کند این تخم ها بعد از 8 روز به لارو تبدیل می شوند .لاروها با ایجاد شکاف وارد ساقه و تنه درخت می شوند با استفاده از بافت چوبی منافذی در درخت ایجاد می کنند که به مرور موجب نا بودی درخت می شوند.

خسارت این آفت در مرحله لاروی است.

مبارز:

1.غیر شیمیایی: نابود ه بالغ(سوسک)

2.شیمیایی:مصرف ه کشهای فسفره مثل دیازینون٬ اتیون و ...

زمستان را به صورت لارو در داخل شاخه یا تنه درختان خانواده رزاسه به سر می برد

نکته: فاصله زیاد کاشت سبب تبخیر سطحی بالا شده و درختان را نسبت به حمله چوبخواران حساس می نماید. باغهای بدون حصار به علت جریان هوا و باد آلودگی بیشتر خواهند داشت.
نکته: کم آبی درختان را در مقابل آفات چوبخوار حساس می سازد.
نکته: با انجام صحیح و پیگیر اصول داشت، فاصله، آب، کود و غیره می توانیم درختانی سالم داشته باشیم و از حمله ات چوبخوار جلوگیری کنیم.

کنه قرمز:

یکی ازمهمترین آفات باغ کنه قرمز اروپایی است زمستان گذرانی این آفت به صورت تخم روی سرشاخه ها ولی در زمستانهای ملایم بصورت پوره و جانور کامل نیز دیده می شوند .
خسارت:
خسارت کنه قرمزمرکبات ازطریق مکیدن شیره برگها ومیوه ها می باشد.با تغذیه کنه،لکه های کم رنگ روی سطح بالایی برگ ظاهرمی شود ودرآلودگی های شدید لکه های بزرگتر خشک شده وممکن است موجب قاشقی شدن،ریزش برگها وخشک شدن سرشاخه های جوان میگردد.فعالیت این کنه ها دربهاروپاییزبیشتراززمستان وتابستان است.میزان خسارت کنه قرمز بستگی به سلامت درخت،مدیریت آبیاری ووضعیت آب وهوایی دارد.برای مثال یک جمعیت نسبتاَ کم ازکنه ها باعث خسارت جدی روی درختهای ضعیف می شود.

مبارزه:

روغن پاشی در زمستان گاهی به همراه سموم کنه کش و استفاده از کنه کش های همچون نیسورون٬اورتوس و ... در زمان فعالیت آفت

شته:

ات کوچک به رنگ سبز و سیاه هستند که عموما در پشت برگ کرده و از شیره گیاهی استفاده نموده و سبب پیچ خوردگی برگ و سر شاخه ها٬ ضعف عمومی٬ ریزش شکوفه و میوه های تازه و انتقال بیماری های ویروسی می شوند.

در تراکم کم آسیب آنچنانی ایجاد نمی کنند اما در صورت طغیان حتما باید با آن مبارزه کرد.

مبارزه :

1.غیر شیمیایی:

الف: فیزیکی

ب. مبارزه بیولوژیک ( ات شکارچی که آفات را می خورند مثل کفشدوزک)

2.شیمیایی

استفاده از یکی از شته کش اختصاصی زیر توصیه می شود.

پی متروزین(چس) به نسبت 5/0-75/0 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

پریمور(پریکارب) به نسبت 5/0 کیلو گرم در 1000 لیتر آب

شته کشها را هیچگاه با روغن به صورت ترکیبی استفاده نکنید

شانکر باکتریایی درختان گیلاس:

عدم آشنایی باغداران با این بیماری و همچنین نحوه کنترل نسبتا مشکل از جمله مهمترین عوامل افزایش خسارت و نابودی درختان بر اثر ابتلا به این بیماری گزارش گردیده است

عواملی مانند طول دوره سرما ٬آب٬هوای مرطوب وبهاره با یخبندان نقش موثری در ایجاد بیماری دارند و دمای خنک توام با باد برایر ایجاد آلودگی و پراکندگی پاتوژن بسیار مطلوب است.

شانکرها زخم هایی هستند که نسبت به بافتهای سالم اطراف کمی فرو رفته بوده و رنگ آنها از نارنجی روشن تا قهوه ای تیره متغییر است.

این بیماری با ایجاد شکاف های روی تنه و شاخه شروع می شود و از محل شکاف صمغ درخت تراوش میکند(بیشتر در بهار) به مرور برگ های بالا دست کمرنگ (سبز مایل به زرد) شده به داخل پیچ می خورد بعد از چند هفته آن منطقه بوی ترشیدگی می دهد ودر صورت عدم کنترل تعداد واندازه شکاف آنقدر زیاد می شوند که درخت نابود می شود.

عملیات زراعی مناسب و اعمال روشهای کنترل در پایین نگه داشتن میزان و شدت آلودگی نقش دارد

1.انتخاب زمان مناسب هرس: اگر هرس در اوا بهار و یا اوا تابستان ویا اوایل پاییز انجام شود آلودگی کمتر خواهد بود٬ هرس در پاییز و زمستان منجر به شدت بیماری می شود.پیش آگاهی در طول دوره هرس در مدیریت بیماری نقش دارد.

2.انتخاب پایه مقاوم

3.کشت در خاک مناسب: در خاکهای اسیدی شنی و خاک با ز شی ضعیف کشت انجام نشود.

4. مدیریت علف های هرز

5. استفاده از قلمه سالم برای تکثیر٬ تا جایی که امکان دارد ارتفاع پیوند افزایش یابد.

کنترل شیمیایی:

بیشتر برای جلوگیری گسترش آن است با چند نوبت سمپاشی با ترکیبات مسی همچون ا ی کلورایت مس و محلول بردو در طی سال و سمپاشی با استربتومایسین در بهار صورت می گیرد.

پیشنهاد: سمپاشی با ا ی کلورایت در هنگام خزان بعد از انجام هرس و بعد در اوایل بهار سمپاشی با ترکیبی از محلول بردو و استربتومایسین می تواند بسیار موثر باشد.

نکته مهم: در این بیماری مبارزه شیمیایی نمی تواند بسیار موثر باشد و فقط جهت جلوگیری از گسترش بیماری است.

شانکرهای موجود روی تنه و شاخه های اصلی را می توان با سوزاندن توسط مشعل های گازی کنترل کرد شعله به مدت 5-10 ثانیه روی شانکرها وحاشیه آن گرفته شود تا زمانی که صدای سوخته سدن بافت زیرین شنیده شوند.زمان این کار اوایل تا اواسط بهار است.در صورت نیاز 2-3 هفته بعد تکرار شود.

پوسیدگی ریشه:

این بیماری قارچی در خاک های بسیار مرطوب باعث آسیب به ریشه و ضعف درخت می شود.

بسته به نوع قارچ با نامهای مختلف همچون آرمیلاریا٬رزولیا٬فوزاریوم و ...

پیشگیری:

1.ضد عفونی ریشه قبل از غرس با محلول ذکر شده در بالا

2.عدم آبیاری پای درخت و رعایت فاصله 5/0 متری تا تنه درخت هنگام آبیاری

3.قوی نگه داشتن درخت با کودهی وآبیاری مناسب

4. در صورت ظهور علایم پوسیدگی همچون زردی برگها از پایین به بالا٬ بوی پوسیدگی از خاک و ریشه٬ 50 گرم بنومیل را تا فاصله 5/0 متری اطراف درخت بپاشید و بعد آبیاری کنید و یا محلول ریزی 100 گرم بنومیل در 100 لیتر آب در ناحیه سایه انداز

نکته :درختانی که رو به خشکی رفتن دیگر با بنومیل درمان نمی شوند و ازبین می روند.

مبارزه با بیماری پوسیدگی ریشه در قطعات کوچکک

گود کاشتن نهال و قرار گرفتن طوقه وتنه در زیر خاک موجب ضعف درخت شده و شرایط حمله قارچ را فراهم می شود.

روشهای عملی حفاظت از گل و میوه درختان از سرما زدگی

1.خوداری از پاکنی و شخم در دوره باز شدن گلها٬تشکیل میوه چون با افزایش هوادهی خاک موجب تشدید سرما زدگی می شود لذا بهتر است کوددهی اوا پاییز باشد تا خاک به اندازه کافی فشرده شود.

2.محلول پاشی با محلول بردو 2 % (2 کیلو آ +2 کیلو سولفات مس+ 100 لیتر آب) در زمان تورم جوانه به منظور کاهش باکتری های مولد هسته یخ

3.دود دادن با کاه و کلش و پوسته برنج

4.بهتر است تا قبل از گلدهی درخت خوب آبیاری شود ودر دوران گل دادن به درخت آب داده نشود تا ریزش گل کمتر شود.

5.در صورتی که درخت قبل از گل دهی در اوایل بهار دچار سرمازدگی شد بهتر است برای کاهش اثر سرما زدگی و افزایش ماندگار شکوفه ها درخت را محلول زیر سمپاشی(محلول پاشی) کنیم .

5/0 کیلو اوره + 5/0 کیلو اسید بوریک +5/0 کیلو سولفات روی + 100 لیتر آب


منابع:

1.بوذری 1386 . ارزی ارقام گیلاس و آلبالوی به بیماری شانکر باکتریایی.هفدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. کرج

2. طلایی.ع.1377.فیزیولوژی درختان میوه معتدله . اتشارات تهران

3.گنجی مقدم.1383. اصول تربیت و هرس درختان گیلاس و آلبالو.نشریه فنی.موسسه تحقیقات.آموزش و ترویج کشاورزی

4.اشکان.م.1381.بیماری درختان میوه هسته دار.مرکز نشر تهران

5. تهیه ع از اینتر نت .مشاهده متن کامل ...
بمباران شیمیایی حلبچه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل بمباران شیمیایی حلبچه با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بمباران شیمیایی حلبچه

قبل از جنگ جهانی اول در سال 1763 میلادی امریکایی ها سلاح شیمیایی را علیه سرخپوستان که صاحبان اصلی سرزمین امریکا بودند، به کار گرفتند.

در جنگ جهانی اول در سال 1915 میلادی سلاح شیمیایی از سوی نیروهای آلمانی به کار گرفته شد و سپس دیگر کشورها استفاده از آن را در برنامه های جنگی خود گنجاندند.

پس از جنگ جهانی دوم، انگلیسی ها در سال 1951 میلادی از ماده ی فیتوتو ین در مالایا علیه استقلال طلبان این سرزمین استفاده د.

امریکا در جنگ ویتنام، کامبوج و لائوس، مواد شیمیایی و می را به کار برد. در سال 1975، ویتنامی ها مواد شیمیایی را در کامبوج علیه خمرهای سرخ، به کار بردند.

در سال 1979، شوروی (سابق)، در افغانستان از این گونه سلاح ها استفاده کرد.

رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی در 8 مارس 1982 میلادی از یک نوع ماده ی سمی علیه نیروهای سواپو در نامیبیا بهره گرفت.

رژیم بعث عراق، در طول جنگ تحمیلی به طور مکرر علیه رزمندگان از انواع سلاح های شیمیایی استفاده کرد.

اولین تلاش ها برای اعمال ممنوعیت استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک در اعلامیه های 1868 سن پطرزبورگ، 1874 برو ل و 1898 لاهه نمایان شد، امّا هیچ کدام از آن ها به تنظیم یک معاهده ی بین المللی نیانجامید.      

/

در نتیجه ی کوشش های فراوان، سرانجام در سال 1907، یک معاهده ی بین المللی که از نظر حقوقی تعهد آور بود تنظیم شد. با شروع جنگ جهانی اول، کنوانسیون 1907 لاهه نتوانست از وقوع جنگ شیمیایی ممانعت کند. کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی کشورها را به امضای پروتکل 17 ژوئن 1925 ژنو درباره ی منع کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک وادار کرد، امّا این پروتکل، توسعه، تولید یا ذخیره سازی جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیک را منع نکرد.

در 16 دسامبر 1917، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ی منع، توسعه، تولید و انباشت جنگ افزارهای میکربی و سمی و نابود سازی آن ها را تصویب کرد.

در 11 نوامبر 1987، سازمان ملل قطعنامه ای در مورد جنگ افزارهای شیمیایی به تصویب رساند.

کنوانسیون منع جنگ افزارهای شیمیایی        

/

این کنوانسیون دارای یک مقدمه، 24 ماده و 3 متن پیوست است و دبیر کل سازمان ملل، دبیر این کنوانسیون است. تهیه و تنظیم فنی کنوانسیون مزبور قریب 24 سال به درازا انجامید و مذاکرات تدوین آن در ماه ژوئن 1992 در کنفرانس خلع سلاح پایان پذیرفت. سپس طی قطعنامه ای در اجلاس چهل و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا به تصویب رسید.

چگونگی ب توانایی عراق در زمینه ی جنگ افزارهای شیمیایی

عراق در سال 1980، با انتقال مقادیری از عوامل شیمیایی و مواد اولیه ی مربوطه از ذخایر شوروی سابق، و هم چنین ید تجهیزات ویژه از کشورهای اروپایی و ایالات متحده ی امریکا برای نیل به تولید مستقل جنگ افزارهای شیمیایی، اقدام کرد.   

/

در سال 1982، با کمپانی «درای رایخ» آلمان که تأمین کننده ی وسایل فنی شیمیایی است قراردادی منعقد کرد و جهت تولید عوامل اعصاب به ید مواد شیمیایی از منابع غربی از جمله امریکا اقدام کرد. یکی از مقام های برجسته ی پنتاگون می گوید:(1)

« ما می دانیم کارخانه های آلمان غربی عراق را  در تولید جنگ افزارهای شیمیایی یاری می کنند. یکی از آن ها نقش برجسته ای در این امر دارد و هنوز هم در عراق به کار خود ادامه می دهد.»

عراق با ید مواد شیمیایی از امریکا، آلمان غربی، هلند و کمک کارشناسان آلمان موفق شد چندین تن گاز اعصاب در هر هفته تولید کند.

توانایی شیمیایی عراق در آغاز جنگ تحمیلی

عراق در 31 شهریور 1359، تهاجم سراسری خود را از سه جبهه آغاز کرد. مرکز ثقل این تهاجم جبهه ی جنوب بود. در آن زمان عراق، دارای مشخصات توانایی تهاجمی جنگ افزارهای شیمیایی به شرح زیر بود:

1- توانایی حفاظتی و رفع آلودگی، وسایل حفاظتی انفرادی – یگانی برای کلیه ی پرسنل در داخل خودروهای زرهی، وجود گروهان شیمیایی و رفع آلودگی در لشکرهای رزمی.

2- داشتن مناسبات تجاری دراز مدت با شوروی که بزرگ ترین تدارک کننده ی جنگ افزارهای شیمیایی مورد نیاز عراق بود.

3- داشتن مناسبات تجاری با غرب از جمله انگلستان، هلند، آلمان غربی و امریکا به منظور ید مواد شیمیایی و تجهیزات حفاظتی مورد وم جهت نیل به خودکفایی در زمینه ی ساخت جنگ افزارهای شیمیایی.

4- در اختیار داشتن انواع سیستم های پرتاب مهمات شیمیایی از جمله هواپیماهای دور پرواز، توپ خانه، راکت های سطح به سطح و موشک ها.

کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی توسط عراق

در اوایل جنگ تحمیلی، در منطقه ی شلمچه رژیم عراق برای اولین بار به طور محدود اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی کرد و برای دومین بار در منطقه ی میمک تکرار شد.

عراقی ها از آذر سال 1361، به طور پراکنده از عوامل شیمیایی کشنده استفاده د. ابتدا مقدار محدودی از سولفورموستارد (عامل تاول زا) را به منظور درهم ش تن سازمان رزمی رزمندگان ایران در تک های شبانه مورد استفاده قرار دادند.

در سال 1362، عراق به کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی در پیرانشهر و حوالی پنجوین مبادرت ورزید. ایران حادثه ی پنجوین را «جنایت جنگی» نامید و مجروحین جنگ شیمیایی به بیمارستان های تهران اعزام شدند.      

/

در اوا 1363، عراق به دو علت از کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی موقتاً منصرف شد:

1- در رابطه با اعتراض های قبلی اروپا.

2- علنی شدن ابعاد گسترده ی کاربرد این جنگ افزارها در جنگ با ایران.

استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در بُعد وسیع توسط عراق از اوایل زمستان 1364 که رزمندگان ایران توانستند شهر فاو را تصرف نمایند، مجدداً آغاز شد.

در اوایل سال 1366، عراق بار دیگر از جنگ افزارهای شیمیایی به طور انبوه در جبهه ی مرکزی سومار استفاده کرد.

پس از عملیات والفجر 8، نیروهای عراقی به طرز بی سابقه ای از مواد سمی شیمیایی استفاده د. حدود 7000 گلوله ی توپ و خم حاوی مواد سمی علیه مواضع نیروهای ایران شلیک شد. در طول 20 روز هواپیماهای عراقی بیش از هزار بمب شیمیایی در صحنه ی عملیات فرو ریختند و م از 30 تهاجم شیمیایی علیه هدف های غیر نظامی در ایران انجام شد.

بمباران شیمیایی شهر سردشت توسط عراق در هفتم تیر 1366 فجیع ترین و وحشتناک ترین تهاجم از این نوع بود که سبب کشته و مجروح شدن عده ی بسیاری از مردم غیر نظامی شد. ایران شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته ای هیروشیما نامید.

وحشیانه ترین مورد استفاده در اسفند 1366، در حلبچه بوده است که وسیع ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول تاکنون به شمار می رود که حداقل 5000 تن از مردم کُرد و مسلمان این شهر را کشته و 7000 تَن دیگر را مجروح کرد.

فاجعه ای که در حلبچه رخ داد بدون شک با فجایعی همچون بمباران اتمی ای «هیروشیما و ناکازاکی» ژاپن به دست امریکا، قابل مقایسه است.

به کارگیری سلاح های شیمیایی از سوی عراق، در حالی صورت می گرفت که این کشور جزو 120 کشور امضا کننده ی پروتکل ژنو راجع به منع استفاده از سلاح های سمی، خفه کننده و ترکیبات باکتریولوژیک قرار داشت. پروتکل 1925 ژنو که طی قطعنامه ی 2161 (21)b سازمان ملل متحد مجدداً به تصویب رسیده است، صراحتاً استعمال سلاح های شیمیایی را منع می کند. قسمت هایی از پروتکل 1925 ژنو به شرح زیر است:

امضا کنندگان تام الاختیار زیر به نام ت های خود اعلام می دارند:

«نظر به این که در موقع جنگ، استعمال گازهای خفه کننده و مسموم یا امثال آن ها و هم چنین هر قسم مایعات و مواد یا عملیات شبیه به آن حقاً مورد تنفر افکار عمومی دنیای متمدن است،

دوَل متعاهد تقبل می نمایند ممنوعیت استعمال گازهای خفه کننده و مسموم شبیه آن را به موجب این اعلامیه به رسمیت شناخته و هم چنین


با


بمباران شیمیایی حلبچه


مشاهده متن کامل ...
سلاح های شیمیایی در دوران باستان 33 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل سلاح های شیمیایی در دوران باستان 33 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

1-1سلاح های شیمیایی در دوران باستان:

گرچه تاریخ دقیق نخستین کاربرد مواد سمی در ادوار گذشته نامعلوم است، با این حال می توان به کارگیری آتش از جانب انسان را به عنوان نخستین حربه شیمیایی نام برد.

کاربرد مواد شیمیایی سمی حدود 600 سال قبل از میلاد در کتاب های پوزانیاس (pausanias) مولف یونانی در شهر دلفی گزارش شده است.

 در آن زمان مهاجمان یونانی برای از پای در آوردن م عان دلفی آب رودخانه را به ریشه گیاه ق سفید (veratrum از جنس hellebore) که حاوی مواد سمی بود آغشته د و بدین گونه به سادگی شهر محاصره شده را تصرف د.

همچنین پروکیپوس، مورخ روم شرقی، در مورد جنگ های ساسانیان و رومیان می نویسد که؛ ساسانی برای تسخیر دژهای رومی ها زیر دیوار آن نقب می زدند.

 گاهی این نقب ها با نقب دشمن که برای مقابله حفر شده بود برخورد می کرد، در چنین شرایطی دو طرف می کوشیدند با سوزاندن گوگرد، سربازان حریف را بیرون رانند.

همچنین در تاریخ حمل و نقل دریایی از آتش مشهور یونانی (the greek fire) فراوان صحبت شده است.

مخلوط آتش زا معمولاً شامل قیر، گوگرد و مواد چسبنده همراه با روغن خام و آ زنده بوده است. آتش یونانی در تماس با آب، خود به خود مشتعل می شد.

در 1453 میلادی که ترک های عثمانی به قسطنطنیه یا استانبول امروزی، آ ین سنگر روم شرقی (بیزانس) حمله بردند، به کندن نقب پرداختند؛ م عان شهر برای مقابله با آنها، در نقب ها با پخش دود حاصل از سوزاندن گوگرد که همان so2 می باشد، ترک ها را دچار خفگی نمودند.

در 1862 و در جریان جنگ داخلی پیشنهاد به کارگیری گاز کلر در عملیات نظامی مطرح شد. گرچه، کلر مورد استفاده واقع نشد ولی بدون شک فکر کاربرد گسترده و تولید صنعتی عوامل شیمیایی متعلق به یی هاست. بعدها یک دوره تلاش جدی در مورد توسعه عوامل شیمیایی و وسایل حمل آنها به صورت نارنجک، گلوله توپ و غیره آغاز گردید.

در اوا قرن نوزدهم انگلیسی ها در جنگ بوثر از گلوله های توپ محتوی اسید پیکریک استفاده د. بدین گونه به کارگیری متفرقه از عوامل شیمیایی بتدریج زمینه را برای کاربرد گسترده آن در فاجعه 1915 فراهم آورد.

 1ـ2 سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی اول:

با آغاز قرن بیستم و توسعه بیش از پیش دانش شیمی، زنگ خطر به کارگیری احتمالی و گسترده مواد شیمیایی در جنگ ها برای تمردان اروپایی به صدا درآمد و آنها را واداشت طی قراردادی به کارگیری این مواد را منفع کنند. این قرارداد در سال 1907 بسته شد و به تصویب بیشتر کشورهای اروپایی رسید. با این حال برخلاف قرارداد منع کاربرد سلاح شیمیایی، این جنگ افزار مخوف در مقیاس گسترده ای طی جنگ جهانی اول به کار گرفته شد و چنانچه در تاریخ ثبت شده، جنگ شیمیایی نخستین بار، زمانی که آلمانی ها در اکتبر 1914 در نوشاپل گلوله های حاوی گاز اشک آور به سوی فرانسوی ها پرتاب د، آغاز شد ولی به سبب پراکندگی سربازان و محدود بودن شمار گلوله ها این تاکتیک چندان کارساز نبود و حتی فرانسوی ها متوجه کاربرد آن نشدند. با این حال آلمانی ها دست از تلاش برنداشته و گاز کلر را نیز نخستین بار در 22 آوریل 1915 در یپرس (ypres) بلژیک علیه سربازان مستعمراتی فرانسه و پیاده نظام کانا که هیچ ماسکی برای حفاظت نداشتند به کار بردند. علاوه بر این آلمانی ها به سرعت به فسژن و دل روی آورده و آنها را در جبهه آزمودند. [1] به طوری که عامل تاول زای دل گوگردی به وسیله آلمانی ها در 1917 و در د ده یپرس بر ضد سربازان فرانسوی به کار گرفته شد و به همین دلیل فرانسویان نام ایپریت (yperite) را نیز به عامل دل دادند. همچنین دل با نام دیگری به نام صلیب زرد (yellow cross) نیز شناخته شده بود چرا که برای مشخص مخازن حاوی آن علامت صلیب زرد به کار می رفته است.

به طور کلی در جنگ جهانی اول حدود 125000 تن عوامل سمی مشتمل بر 45 نوع عامل شیمیایی مختلف به کار رفت که در بین آنها 18 عامل کشنده و 27 عامل تحریک کننده بود. از میان عوامل ذکر شده به طور عمده فسژن و دل حدود یک میلیون و 300 هزار سرباز را از صحنه نبرد خارج کرد که تعداد بیشماری از آنها برای همیشه ن نا شدند و تقریباً 100 هزار نفر جان باختند.

1ـ3 سرنوشت سلاح های شیمیایی پس از جنگ جهانی اول

روند سریع ساخت جنگ افزارهای شیمیایی جدید و کاربرد وسیع آن طی جنگ جهانی اول و مهمتر از همه برانگیخته شدن احساسات عمومی باعث شد بیش از پنجاه کشور معاهده ای مبنی بر عدم کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی را در ژنو امضا کنند که به پروتکل 1925 ژنو (geneva protocol) معروف شد. اما تصمیمی درباره منع ساخت این سلاح ها گرفته نشد. علاوه بر این با توجه به ویژگی های مواد شیمیایی جنگی (پوشش وسیع، خواص مصدوم کنندگی شدید، افت روحیه شدید دشمن و نیاز به نیروی متخصص و کارآمد جهت درمان و رفع آلودگی) نظر کارشناسان نظامی پس از جنگ جهانی اول، به شدت به طرف این جنگ افزارها معطوف و موجب توسعه این سلاح ها در کشورهای غربی شد و بدین شکل روش های تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی به دست آمد. بعضی ها گمان می د که در پناه این معاهده جهانی در جنگ ها و درگیری ها از این سلاح استفاده ای به عمل نخواهد آمد ولی تاریخ شاهد وقایع ناخوشایند دیگری بود.

در 1936، 650 تن عامل شیمیایی توسط ایتالیا در جنگ علیه اتیوپی به کار رفت که جان 15 هزار نفر را گرفت.

در جنگ های یمن، (67 ـ 1963) مصری ها از سلاح شیمیایی استفاده د.

در 1938 ژاپنی ها بمب های حاوی عوامل شیمیایی، بر روی سربازان چینی فرو ریختند.

در جنگ های داخلی اسپانیا که از 1936 آغاز شد و سه سال به طول انجامید به فرمان استالین و در حمایت از جمهوری خواهان که علیه ملی گرایان به ی فرانکو می جنگیدند، در دو منطقه اسپانیا گازهای سمی و همچنین عامل دل به کار برده شد که طی آن شمار زیادی از افراد غیرنظامی به هلاکت رسیدند.

1ـ4 سلاح های شیمیایی در جنگ جهانی دوم

در جریان جنگ جهانی دوم مراکز پژوهشی ـ نظامی در آلمان، انگلستان، و ژاپن به کوشش های خود جهت تهیه عوامل شیمیایی با سمیت زیاد ادامه دادند. در آلمان سنتز عوامل بسیار سمی اعصاب تابون و ساربن آغاز و با تهیه سومان در سال 1944 دنبال شد که سمی ترین عامل شیمیایی در جنگ جهانی دوم بود. آلمانی ها همراه با تلاش های پژوهشی جدی، کارخانه بزرگی برای تولید جنگ افزارهای شیمیایی و مهمات آن تاسیس د که تولید سالیانه آن در 1943 حدود 180 هزار تن (این مقدار 5/1 برابر عوامل شیمیایی به کار رفته به وسیله متخاصم طی جنگ جهانی اول) بوده است. طبق گزارش ورماخت (wehrmaht) در اوا جنگ، ذخیره عوامل شیمیایی آلمان 70 هزار تن شامل 32 هزار تن ایپریت یا دل و 13 هزار تن گازهای اعصاب بوده است.

اسپی یر (speer) صنایع هیتلر در دادگاه بین المللی نورنبرگ اعلام کرد که هیتلر خود طی جنگ جهانی اول مصدوم شیمیایی بوده و بدین جهت به جنگ افزارهای شیمیایی جدید اهمیت زیادی قائل بود. نیروهای هیتلری همواره ذخایر جنگ افزارهای شیمیایی خود را افزایش می دادند. آلمانی ها در جریان جنگ دوم مرتکب بیرحمانه ترین جنایات علیه بشریت شدند. اتاق های گاز در اردوگاه های بوخن والد (buchenwald)، آشویتس (auschwitz)، زا زن هاوزن (sachsenhausen)، نوین گام (neuengamme)، لوبلین (lublin)، گروسه روزن (grosse -rosen)، راونز بروخ (ravensbruck) و تربلینکا (treblinka) کار می د.

در 14 ژوئیه 1942 هیملر (himmler) اجازه داده بود که در برخی اردوگاهها از زندانیان برای آزمایش عوامل شیمیایی استفاده کنند. در کل، تا پایان جنگ تنها 5/4 میلیوم زندانی بر اثر به کارگیری انواع عوامل سمی به وسیله شرکت دگش وابسته به مجتمع صنعتی فاربین در اردوگاه آشویتس مسموم شده بودند.

انگلیسی ها سنتز تابون و سارین را تکرار د و علاوه بر آن مکانیسم اثر عوامل شیمیایی ترکیبات آلی فسفردار را کشف نموده و بر این اساس شیوه های جدیدی را برای سنتز عوامل شیمیایی پیشنهاد د. گرچه کوشش های انگلیسی ها سری نگه داشته شد با این حال گزارش های پژوهشی منظم و کاملی از طریق وزارت دفاع انگلستان به یی هایی که در همین زمینه کار می د فرستاده می شد. ژاپنی ها نیز در سال های جنگ هزاران ماده شیمیایی سمی سنتز د، با این حال ماده ای سمی تر از عوامل شیمیایی جنگ جهانی اول به دست نیاوردند.

در کل طی جنگ جهانی دوم با این که طرف های درگیر (بویژه انگلستان، ، شوروی، ژاپن، آلمان و ایتالیا) همگی دارای ذخایر عوامل شیمیایی بودند، ولی از این جنگ افزارها استفاده چندانی به عمل نیامد؛ بویژه آلمان نازی در حین جنگ دوم جهانی با وجود ذخایر عظیم جنگ افزارهای شیمیایی هرگز از این تسلیحات استفاده نکرد چرا که توازن قوا و وحشت آلمانی ها از مقابله به مثل نیروهای متفقین عامل بازدارنده این اقدام وحشتناک احتمالی بود. به طوری که نخست وقت انگلستان “وینستون چرچیل” در سال 1942 یعنی هنگامی که انگلیسی ها از لحاظ توانایی در زمینه سلاح های شیمیایی قدرت لازم را داشتند، چنین بیان داشت که :

ت روسیه مدعی است که آلمانی ها در صورت ناامیدی از حملات خود، ممکن است از گاز سمی بر ضد مردم و روسیه استفاده کنند. ما خود قاطعانه تصمیم داریم از این سلاح نفرت انگیز استفاده نکنیم، مگر این که ابتدا آلمان آن را به کار گیرد. به هر حال با شناختی که از دشمن خود داریم، فراهم آوردن تدارکات لازم به مقیاس بسیار وسیع را نادیده نگرفته ایم. بنابراین تصمیم گیری در این خصوص که هراس ناشی از به کارگیری سلاح های شیمیایی نیز به جنگ هوایی افزوده شود، بر عهده هیتلر است.

تنها کاربرد عمده تسلیحات شیمیایی از جانب آلمانی ها در جریان جنگ جهانی دوم، علیه نیروهای شوروی صورت گرفت؛ ماجرا بدین قرار بود که در ماههای مه و ژوئن سال 1942، آلمانی ها علیه واحدهای نظامی و غیرنظامی شهر کرچ (krauch) که در یکی از معادن پنهان شده و دلیرانه در مقابل دشمن مقاومت می د، جنگ افزارها شیمیایی به کار بردند.

1ـ5 سلاح های شیمیایی پس از جنگ جهانی دوم

در جنگ ویتنام در دهه 1960 و سال های نخست دهه 1970 یی ها با به کارگیری عوامل شیمیایی خطرناک بویژه عامل نارنجی آنچنان خسارات جبران ناپذیری به مراتع، جنگل ها و محیط زیست ویتنام وارد د که هنوز پس از گذشت سه دهه و با وجود طرح های بزرگ ترمیم، آثار شوم آن برطرف نگردیده است.

همچنین گزارش های تایید نشده ای از کاربرد عوامل شیمیایی توسط ویتنامی ها در کامبوج (1976)، و لائوس (1979) و به کارگیری نوعی عامل شیمیایی توسط شوروی و نیروهای تی افغانستان، علیه مجاهدان افغانی اعلام شده است.

همچنین مهمترین آزمایش یی ها در شمال شرقی برزیل در اکتبر 1984 انجام شد که طی آن 7000 نفر کشته شدند. در این آزمایش علاوه بر این که دو طایفه بومی به طول کامل از بین رفتند، گیاهان و جانوران منطقه نیز دچار ضایعات جبران ناپذیری گردیدند.


با


سلاح های شیمیایی در دوران باستان 33 ص


مشاهده متن کامل ...
اسید کلریدریک.اسید سولفوریک. اسید فرمیک.اسید سیتریک. اسید فسفریک
درخواست حذف اطلاعات
برای مشاهده آگهی های مرتبط با اسید ستریک بر روی لینکهای زیر کلیک کنید.

فروش اسید لاکتیک، اسید سیتریک خشک

فروش اسید لاکتیک شرکت بازرگانی برلیان آمادگی خود را جهت فروش اسید لاکتیک خوراکی اعلام می نماید . لیست سایر محصولات قابل تامین در ذیل تقدیم حضور می گردد...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش ویژه انواع اسیدها اسید نیتریک.اسید کلریدریک.اسید سولفوریک. اسید فرمیک.اسید سیتریک. اسید فسفریک.و...... اسید نیتریک 65% فروش به صورت تانکر.بشکه.گالن 20لیتری و 4...
فروش ویژه انواع کلر ایران,چین,هند,ژاپن,انگلیس, کلر ۷۰درصدجهت ضد عفونی است با بهترین کیفیت وشفافیت آب بدون رسوب وفروش انواع مواد شیمیایی انواع سولفاتها...
فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک اسید سولفوریک - اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - فروش اسید سولفوریک - اسید نیتریک - اسید نیتریک غلیظ - اسید...
واردات و فروش اسید سالیسیلیک شیمی تجهیز توچال واردات و فروش مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه تاریخ دار سود کاستیک پرک اسید سیتریک اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


اسید فسفریک رکت کیمیا تهران اسید عرضه کننده مستقیم اسید فسفریک و انواع اسید ها می باشد. اسید فسفریک از جمله پرمصرف ترین مواد شیمیایی در صنعت است. این ماده به عنوان...
فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک فروش انواع اسید با کیفیت و قیمت مناسب اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک | اسید کلریدریک | اسید استیک | اسید جوهر...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


اسید استیک - اسید فرمیک -اسید نیتریک -اسید سولفامیک - اسید بنزویک- اسید بنزوات - اسید اگزالپک و مواد شیمیایی دیگر می باشد . این شرکت این محصولات را به صورت جزیی و عمده...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


واردات و فروش مواد اولیه صنایع غذایی بازرگانی امید واردکننده و فروشنده مواد اولیه صنایع غذایی بصورت مستقیم در خدمت شما تولید کنندگان می باشیم اسید سیتریک اسید...
واردات و فروش اسید سالیسیلیک شیمی تجهیز توچال واردات و فروش مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه تاریخ دار سود کاستیک پرک اسید سیتریک اسید...
فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک فروش انواع اسید با کیفیت و قیمت مناسب اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک | اسید کلریدریک | اسید استیک | اسید جوهر...
سود پرک - انواع مواد شیمیایی پارافین سود پرک کربنات سدیم اسیدسیتریک اسیداستیک اسید نیتریک اسید بوریک اسید فرمیک سولفات سدیم اسیدکلریدریک اسید هیومیک اسید...
شیمیایی فرزانه اسیدها: اسید سولفوریک ، اسید نیتریک ، اسید کلرئیدریک ، اسید فسفریک صنعتی ، اسید فسفریک خوراکی ، اسید استیک ، اسید مالئیک ، اسید سیتریک خشک ، اسید...
فروش مواد شیمیائی مقدارکم جهت دانشجویان انواع اسید(بوریک-نیتریک-استیک-سولفوریک-کلریدری ک-اولئیک-سولفونیک-سیتریک-و....)برا -سدی م سیلیکات-سدیم متا سیلیکات-سدیم...
هوگو شیمی تهیه و توزیع مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی پرکلر ایران(نیرو کلر)-هندی(aquafit) edta2&4 پلی سوربات(توئین) هندی 20-60-80 نشادر تری سدیم فسفات سیترات سدیم هیدرو...
شیمیائی فروش مواد اولیه شیمیائی فروشنده انواع اسید و مواد شیمیایی جوش شیرین – سود سوز آور – سود مایع کاستیک- اسید چرب خوراکی ایرانی – اسید سیتریک چینی خوراکی...
شیمیایی جام عرضه کننده انواع مواد شیمیایی ، صنعتی ، دارویی و غذایی به شما مصرف کننده محترم می باشد. فروش ویژه: سولفات مس ا ید روی اسید سیتریک
شیمیایی جام عرضه کننده انواع مواد شیمیایی غذایی ، صنعتی ، آزمایشگاهی و دارویی اسید سیتریک . اسید فسفریک . بنزوات سدیم . پتاس . هگزا متا . سود کاستیک . ا ید روی . فسفات...
فروش زیر قیمت مواد شیمیایی

به استحظار می رساند شیمیایی جام مواد شیمیایی مورد نیاز شما را با قیمتی باورن ی به شما عرضه می دارد. اسید سیتریک . اسید فسفریک . بنزوات سدیم . پتاس . هگزا متا . سود...
شرکت شیمیایی جام افتخار داردارائه دهنده ی انواع مواد شیمیایی غذایی ، صنعتی ، بهداشتی و آزمایشگاهی به شما مشتری محترم باشد. فروش ویژه و زیر قیمت: اسید سیتریک خشک و...
فروش روغن جانشین کره کاکائو روغن جایگزین

فروش روغن جانشین کره کاکائو روغن جایگزین کره کاکائو cbs فروش کره کاکائو کره کاکائو پودرکاکائو روغن جایگزین کره کاکائو , روغن پالم کرنل در صنعت شکلات سازی کره کاکائو...
فروش متریال شیمیایی اسید سیتریک خشک ؛ اسید سیتریک آبدار ؛ اسید سیتریک چینی ؛ جوش شیرین پتروشیمی شیراز ؛ جوش شیرین اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار مارک...

فروش اسید سیتریک آبدار و خشک فروش اسید سیتریک آبدار (مونو هیدرات ) و خشک (آنهیدروز) با قیمت مناسب--------------------------------- فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک |...
فروش ویژه اسید سیتریک خشک و آبدار اسید فسفریک ، اسید تارتاریک ، اسید سیتریک خشک و آبدار،اسید پیرو فسفات، اسید استیک، منو هیدرات ، لاکتوز، پروپیلن گلیکوز، آسپارتام...
اسید سیتریک خشک - اسید سیتریک آبدار - جوهر لیمو احترامأ به استحضار میرساند، شرکت نیوساد تجارت با چندین سال سابقه در زمینه واردات و عرضه انواع مواد شیمیایی و تامین...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش اسید سیتریک و اسید فسفریک خوراکی شرکت ی - بازرگانی تکفا در زمینه تهیه و عرضه مواد شیمیائی ( بخصوص اسید سیتریک ، اسید فسفریک / خوراکی و صنعتی / ، شیرین کننده...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش اسید سیتریک گروه بازرگانی شیمی تجارت ایران عرضه کننده اسید سیتریک خشک و آبدار موجود در بندر و انبارهای تهران و قابل ارسال به سراسر کشور
اسید سیتریک اسید سیتریک خشک و ابدار با برند های مختلف به فروش میرسد اسید سیتریک casel اسید سیتریک rzbc اسید سیتریک shandong اسید سیتریک a اسید سیتریک ensign قبول سفارش...
فروش اسید سیتریک ، انواع اسید فروشنده اسید ... اسید بوریک ، اسید اسیتیک ، اسید اگزالیک ، اسید هیومیک ، اسـید ترفتالیک ، اسـید فسفریـک ، اسید سولفامیـک ، اسید...
اسید سیتریک خشک وآبدار بسته بندی یه ۲۵کیلویی و بسته بندی ۲کیلویی کاربرد اسید سیتریک در صنایع : در صنعت نوشابه و آبمیوه در صنعت آرایشی و بهداشتی و داروئی در...
فروش اسید فسفریک 85% خوراکی (اسید فسفریک 85% خوراکی) اسید فسفریک 85% خوراکی با قیمت غیرقابل رقابت و کیفیت عالی موجود است. تلفن :
اسید سیتریک، ماده ای بی ضرر است که در صنایع غذایی، صنایع داروسازی، صنایع آرایشی بهداشتی و شویند ها مورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی های این ترکیب عبارتند از: طعم...
اسید سیتریک صد درصد فاین اولین وارد کننده اسید سیتریک صد درصد فاین شیمیایی برتر اولین و بزرگترین وارد کننده اسید سیتریک صد درصد فاین با مارک ای بهمراه...
اسیدسیتریک در دو نوع " مونوهیدرات ( آبدار ) " و " آن هیدروز ( خشک یا بدون آب ) " میباشد. کاربرد:اسید سیتریک به عنوان طعم دهنده در غذاهای کنسروی، انواع آبمیوه، پنیر،...
اسید سیتریک خشک و ابدار اسید سیتریک خشک و ابدار خشک و آبدار موجود است. تعریف کامل محصول: اسیدیته اسید سیتریک ناشی از وجود سه گروه کربو ی می باشد که می توانند...
اسید سیتریک بازر شیمیایی elsapa، اسید سیتریک اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است در لیموترش و پرتقال وجود دارد. یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


مواد شیمیایی واردات اسید سیتریک و اسید فسفریک بازرگانی مواد شیمیایی شکریان مفت است در هفتمین سال فعالیت در زمینه توزیع مواد اولیه کارخانجات اقدام به واردات دو...
فروش اسید سیتریک بازرگانی امید واردکننده و فروشنده مواد اولیه صنایع غذایی بصورت مستقیم در خدمت شما تولید کنندگان می باشیم فروش اسید سیتریک مونوهیدرات فروش ...
اسید کلریدریک اسید کلریدریک و یا جوهر نمک طرز تهیه اسید کلریدریک و یا جوهر نمک شبیه طرز تهیه اسید نیتریک است. اسیدکلریدریک ترکیبی از کلرید هیدروژن در آب است....

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش اسید سولفوریک 98 درصد شرکت زرین مهد شیمی با بیش از 16 سال فعالیت در زمینه تولید اسید سولفوریک صنعتی 98 درصد در خدمت مصرف کنندگان و تجار محترم میباشد اسید تولیدی...
فروش اسید فسفریک phosphoric acid فروش اسید فسفریک phosphoric acid گالن 35 کیلویی ساخت چین موجود در انبار شورآباد تهران تلفن : -------------------------------- فروش اسید سیتریک اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش اسیدها: فروش اسید کلریدریک، اسید بوریک اسید فسفریک ، اسید استیک اسید سیتریک ، اسید سولفامیک ، اسید فرمیک ، اسید هیومیک اسید سولفوریک ، اسید ...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش انواع اسید سیتریک شرکت تهران اسید عرضه کننده مستقیم اسید سولفوریک - اسید کلریدریک - اسید سولفونیک - اسید فلوئوریدریک - اسید فسفریک - اسید سیتریک به صورت (خشک وآب...
اسید سیتریک ابدار و خشک فروش اسید سیتریک ابدار و خشک چین( جوهر لیمو) a.rzbc.aha.ttca........... با قیمت مناسب ده و کلی فروش و ارسال به سراسر کشور --------------------------- فروش...
اسید سیتریک (جوهر لیمو) citric acid واردات و فروش عمده اسید سیتریک آبدار و خشک ------------------------------------------- پیرو فسفات سدیم - سدیم اسید پیرو فسفات احترامأ به...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروشنده اسیدسولفوریک تحویل درب کارخانه یدار شرکت بازرگانی شیمیایی الساپا( elsapa) فروشنده اسید سولفوریک به صورت فله، تانکر و جزیی و تحویل درب انبارهای تهران،...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


اسید بنزوئیک شرکت کیمیا تهران اسید عرضه کننده مستقیم اسید سولفوریک - اسید کلریدریک - اسید سولفونیک - اسید فلوئوریدریک - اسید فسفریک - اسید سیتریک به صورت (خشک...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش ویتامین c سی اسید اسکوربیک اسید فروش ویتامین c سی اسکوربیک اسید چینی کارتن 25 کیلوئی ده و کلی فروشی ارسال به سراسر کشور حسینی ------------------------------- اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


اسید سیتریک آبدارچینی فروشنده اسید سیتریک خشک ؛اسید سیتریک آبدارچینی انواع اسید درگرید صنعتی وغذایی ؛اسیدهای تولیدشده درداخل کشور(ایرانی) یاخارجی بابرندهای...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:


فروش ویژه اسید سیتریک خشک و آبدار

شیمیایی جام - فروش ویژه اسید سیتریک خشک و آبدار عرضه ی اسید سیتریک خشک و آبدار با کیفیت بالا و تایید وزارت بهداشت
اسید سیتریک

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است با فرمول شیمیاییc6h8o7 ..یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده آن کشور چین میباشد .اسید سیتریک در صنایع نوشابه ، آبمیوه ،...۱۳۹۴/۵/۱۵

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای الی است که در لیمو ترش و پرتغال وجود دارد. اسید سیتریک یکی هیدرو ی اسید است. رنگ: سفید ح : جامد شکری- کریستال. کاربرد: در...

مشاهده متن کامل ...
تاریخچه شیمی
درخواست حذف اطلاعات

تاریخچه شیمی

واژه شیمی خود داستان درازی دارد. ریشه این نام در واژه کیمیاست. خاستگاه واژه کیمیا از زبان فارسی باستان است. این واژه و داستان دانش شگفت انگیز پشت آن به همراه دانشش به زبان عربی نوشته شد و اروپاییان با این واژه و دانش آن از راه مسلمانان آشنا شدند و این دانش را با نام alchemy شناختند. آنگاه آن را در میان خود پروردند تا در سده های نزدیک به ریخت فرانسه شیمی به زبان ما بازگشت. دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض و شیمی کاربردی تقسیم می شود.علم شیمی از ابتدا تا کنون به ۵ دوران تقسیم می شود ۱.دوران رشد کارهای تجربی ۲.دوران رشد جنبه های تئوری شیمی ۳.دوران کیمیا گری ۴.دوران اصل اتش ۵.دوران شیمی مدرن

شیمی یکی از علومی است که هموراه در زندگی بشر دخ کامل داشته و وارد و به اندازه که تمدن کنونی بیشتر شود دخ آن در شئون مختلف زندگی نیز زیادتر خواهد شد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مواد شیمیایی گوناگون است. بعضی از این مواد مانند آب کاملاً برایمان آشنا است اما بسیاری مواد دیگر وجود دارند که چندان آشنا نیستند. واقعیت آن است که ما از هر لحاظ با مواد شیمیایی روبرو هستیم. لباسی که می پوشیم، غذایی که مصرف می کنیم، کاغذی که مطالب را روی آن می خوانیم همگی مواد شیمیایی به شمار می روند. علم شیمی از اجسام و خواص و ساختمان آنها و واکنشهایی که آنها را به اجسام دیگر تبدیل می نماید بحث می کند. طی هزاران سال، دانش شیمی تنها منحصر به تهیه ا یرها، عطرها و جوهر های ای از ف ات بود. یونانیان قرن پنجم که همواره در صدد پی بردن به رموز و اسرار طبیعت بودند آب را که مایه حیات سایر موجودات است عنصری ساده می پنداشتند حال آنکه آب ترکیبی از دو عنصر ساده ا یژن و هیدروژن است.

فکر اولیه وجود عناصر ساده ابتدا از امپدوکل و سپس از ارسطو می باشد. ارسطو معتقد بود که چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش مظهر خواص اصلی از قبیل رنگ، استحکام و ح اجسام می باشند و از ترکیب آنها مواد گوناگون به وجود می آید.

شیمی در طول تاریخ طولانی و تکاملی خود دورانهای گوناگونی را پشت سر گذاشته که می توان آن را به سه بخش عمده تقسیم کرد: دوران باستان که هنوز شیمی به صورت یک علم مشخص درنیامده بود. دوران کیمیاگری از آستانه پیدایش یت تا سالهای 1700 میلادی و دوران شیمی جدید.

در سراسر دوران تاریک قرون وسطی دانش شیمی نیز همچون دیگر رشته های علوم پیشرفت قابل ملاحظه ای ننمود. کشف الکل و جوهر گوگرد به وسیله کیمیاگر ایرانی محمد زکریای رازی و کشف فسفر در سال 1675 میلادی توسط براند آلمانی از آثار دوره کیمیاگری است. کیمیاگری تنها در اوا قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بود که به صورت دانشی حقیقی و واقعی به نام شیمی در آمد. رابرت بویل انگلیسی نخستین ی بود که دلیرانه با نظرات و عقاید قدما درباره وجود عناصر چهارگانه و تبدیل ف ات مخالفت نمود. به عقیده بویل عنصر جسمی است غیرقابل تجزیه و از ترکیب آنها اجسام مختلف پدید می آید. نظریات بویل در کتاب شیمیدانان شکاک کم و بیش یادآور نگرش ابن سینا در کتاب «ابطال کیمیا» است که در شش قرن پیش از آن به رشته تحریر درآورد. ژوزف بلاک شیمیست اسکاتلندی در سال 1757 گاز کربنیک را به دست آورد و آن را هوای ثابت نامید. ژوزف پریستلی انگلیسی در سال 1774 گاز ا یژن را ضمن حرارت دادن ا ید قرمز جیوه برای نخستین بار تهیه کرد. هنری کاو ش دانشمند انگلیسی نیز در سال 1766 هیدروژن خالص را کشف نمود و خواص آن را معلوم و مشخص نمود. برگمان شیمیست سوئدی این نظر را ارائه کرد که هوا مخلوطی از سه گاز است. هوای معیوب (ازت)، هوای خالص (ا یژن) و اسید هوایی (گاز کربنیک) بالا ه شارک گیوم سئل شیمیست دیگر سوئدی درباره بی ا ید منگنز مطالعاتی کرد و همین موضوع راهنمای او برای تهیه ا یژن گردید. لاووازیه که در حقیقت بنیانگذار شیمی جدید محسوب می شود گامهای بلندی در راه آزمایش و پژوهش علمی برداشت. کشف گازهای ا یژن و هیدروژن به لاووازیه این امکان را داد که به تفسیر علمی درستی برای پدیده سوخت و ارتباط آن با هوا نائل آید. لاووازیه ثابت نمود که عمل سوختن ترکیب جسم است با ا یژن و در این مورد یکی از قوانین اصلی شیمی یعنی اصل بقاء ماده را به شرح زیر وضع کرد:

هیچ چیز از بین نمی رود و هیچ چیز خلق نمی شود. در تمام واکنشهای شیمیایی مجموع وزنهای مواد پیش از فعل و انفعال شیمیایی مساوی وزنهای مواد به دست آمده است.

در آغاز قرن هجدهم یعنی در سال 1800 میلادی ولتا فیزیکدان انگلیسی نخستین پیل را کشف کرد و از آن پس الکتروشیمی در دسترس جهانیان قرار گرفت. دیوی انگلیسی از تجزیه الکتریکی پتاس مذاب ف پتاسیم و سپس از سود گداخته ف سدیم را به دست آورد. او با تجزیه الکتریکی ثابت کرد که برخلاف عقیده لاووازیه که ا یژن را عامل ترشی می نامید تمام اسیدها ا یژن ندارند. همچنین وهلر آلمانی در آغاز این قرن با استفاده از پتاسیم موفق به کشف آلومینیوم گردید و از آن پس عناصر یکی پس از دیگری پیدا شدند. در اوا نوزدهم دیمتری مندلیف شیمیست نابغه روس با تنظیم ج تناوبی معروف خود عده زیادی از عناصر را از خاصیت تکرار اتمها پیش بینی کرد و با کشف آنها شیمی در ردیف علوم مدرن و درجه اول قرار گرفت. بالا ه در حدود سال 1760 برتلو شیمیست بزرگ فرانسوی توانست از ترکیب مستقیم کربن و هیدروژن استیلن را تهیه نماید. شیمی جدید به عنوان یک علم نظام یافت طی 200 سال گذشته شکل گرفت و از همان آغاز به کلی از شیوه های کیمیاگری دور شد. از آغازقرن نوزدهم تا کشف و نوآوری در علم شیمی و کاربردهای آن در تکنولوژی و زندگی با سرعت هرچه تمامتر ادامه دارد.

نگاه گذرا

تئوری اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند.)

این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا به دست آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز تغییر نمی کند. شیمی کنش و واکنش میان اتم ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به همراه دیگر اتم ها و به صورت یون یا مولکول (ترکیب) بررسی می کند.

این اتم ها اغلب با اتم های دیگر واکنش هایی را انجام می دهند. (برای نمونه زمانی که آتش چوب را می سوزاند واکنشی است بین اتم های ا یژن موجود در هوا که نور بر روی مواد شیمیایی عکاسی ایجاد می کند شکل می گیرد.)

یکی از یافته های بنیادین و جالب دانش شیمی این بوده است که اتم ها روی هم رفته همیشه به نسبت برابر با یکدیگر ترکیب می شوند. سیلیس دارای ساختمانی است که نسبت اتم های سیلیسیوم به ا یژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده است که استثناهایی در زمینهٔ قانون نسبت های معین وجود دارد(مواد غیر استوکیومتری).

یکی دیگر از یافته های کلیدی شیمی این بود که زمانی که یک واکنش شیمیایی مشخص رخ می دهد، مقدار انرژی که بدست می آید یا از دست می رود همواره ی ان است. این امر ما را به مفاهیم مهمی مانند تعادل ، ترمودینامیک می رساند.

شیمی فیزیک بر پایهٔ فیزیک پیشرفته (مدرن) بنا شده است. اصولاً می توان تمام سیستم های شیمیایی را با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم شرح داد. این تئوری از لحاظ ریاضی پیچیده بوده و عمیقاً شهودی است. به هر حال در عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم های سادهٔ شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم امکان پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد(مانند تئوری کاری دانسیته). بنابراین درک کامل مکانیک کوانتوم برای تمامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص اربیتال اتمی) با استفاده از مفاهیم ساده تری قابل درک و به کارگیری هستند.

با اینکه در بسیاری موارد ممکن است مکانیک کوانتوم نادیده گرفته شود، مفهوم اساسی که پشت آن است، یعنی کوانتومی انرژی، چنین نیست. شیمی دان ها برای بکارگیری کلیه روش های طیف نمایی به آثار و نتایج کوانتوم وابسته اند، هرچند که ممکن است بسیاری از آنها از این امر آگاه نباشند. علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توجهی واقع شود، اما به هر حال برآیند نهایی آن (مانند رزونانس مغناطیسی هسته ای) پژوهیده و مطالعه می شود.

یکی دیگر از تئوری های اصلی فیزیک مدرن که نباید نادیده گرفته شود نظریه نسبیت است. این نظریه که از دیدگاه ریاضی پیچیده است، شرح کامل فیزیکی علم شیمی است. مفاهیم نسبیتی تنها در برخی از محاسبات خیلی دقیق ساختمان هسته، به ویژه در عناصر سنگین تر، کاربرد دارند و در عمل تقریباً با شیمی پیوند ندارند.

بخش های اصلی دانش شیمی عبارت اند از:

شیمی تجزیه، که به تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهنده آن ها می پردازد.

شیمی آلی، که به مطالعهٔ ترکیبات کربن دار، غیر از ترکیباتی چون دو ا ید کربن (دی ا ید کربن) می پردازد.

شیمی معدنی، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکید نشده و برخی خواص مولکولها می پردازد.

شیمی فیزیک، که پایه و اساس کلیهٔ شاخه های دیگر را تشکیل می دهد، و شامل ویژگی های فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.

دیگر رشته های مطالعاتی و شاخه های تخصصی که با شیمی پیوند دارند عبارت اند از: علم مواد، ی شیمی، شیمی بسپار، شیمی محیط زیست و داروسازی.

شاخه های شیمی

شیمی آلی - شیمی معدنی - شیمی تجریه- شیمی فیزیک - شیمی گاز - نانو طراحی فرآیندهای صنایع نفت - فیتو شیمی - شیمی کاربردی - شیمی پالایش - زیست شیمی (بیوشیمی) - شیمی محض - شیمی دریا - شیمی آموزش

کلمهٔ کیمیا از کلمها ی فارسی بوده و به معنای طلا می باشد.و به خاطر قدمت این علم در ایران ان را علم بومی ایران دانسته اند.

عنصر شیمیایی

عنصر شیمیایی، در دانش شیمی، به ماده ای گفته می شود که اتم های آن تعداد پروتون های برابر در هسته ی خود داشته باشند. گاهی نیز برای سادگی، به عنصر شیمیایی صرفاً عنصر گفته می شود. به تعداد پروتون های درون هستهٔ یک اتم، عدد اتمی گفته می شود. به عنوان مثال، تمام اتم هایی که ۶ عدد پروتون در هستهٔ خود داشته باشند، عنصر شیمیایی کربن هستند. هم چنین تمام اتم هایی که تعداد پروتون های درون هستهٔ آن ها ۹۲ عدد باشد، عنصر اورانیوم به شمار می روند. هم اکنون تعداد عناصر شیمیایی در ج تناوبی حدود ۱۱۵ عنصر برآورد می شود.

مولکول

مولکول، کوچک ترین ذره یک ماده شیمیایی خالص است که ویژگی های آن ماده را دارد. یک مولکول از دو یا چند اتم تشکیل شده که با پیوند شیمیایی به هم متصلند. البته مولکول بعضی عناصر (همچون گازهای بی اثر) تنها از یک اتم تشکیل شده است.

اتم های تشکیل دهنده یک مولکول، ممکن است از یک عنصر (به طور مثال در ا یژن) یا چند عنصر (مثلاً در آب) تشکیل شده باشند.

نسبت اتم ها در یک مولکول خاص همیشه ثابت است. برای مثال در مولکول آب نسبت اتم های هیدروژن به ا یژن همیشه 2 است. تعداد اتم های موجود در یک مولکول به وسیله فرمول شیمیایی آن نشان داده می شود. البته باید توجه داشت که تنها فرمول شیمیایی نشان دهنده ویژگی های ماده نیست. ممکن است دو ماده فرمول شیمیایی ی انی داشته باشند، اما ویژگی های آنها کاملاً متفاوت باشد. برای مثال اتانول و دی متیل اتر فرمول شیمیایی ی ان، اما خواص شیمیایی متفاوت دارند. به این مواد ایزومر گفته می شود.

مولکول

یک مولکول ، مجموعه ای از اتم های یک ماده ی مشخص دارای فرمول شیمیایی است. کلمه مولکول از زبان لاتین گرفته شده وبه معنی یک توده ی کوچکی از مواد می باشد برای مثال مولکول متان(ch4) از یک اتم کربن و چهار اتم هیدروژن تشکیل شده است.

یک مولکول ذره ای از موادی است که دارای قابلیت حرکت و مستعد دادن واکنش شیمیایی با مواد دیگرهستند در حالی که اتم از ذرات کوچک ثابت تری تشکیل شده و جابجای انها نیازمند انرژی بسیار زیادی است که برای انجام واکنش های هسته ای ضروری است

خاصیت مولکولها

مولکول های یک ماده در حال و حرکت دایمی هستند این مولکول ها حرکت براون نام دارد که برای اولین بار توسط روبرت براون در سال 1821میلادی کشف شده است. وقتی ماده به شکل گاز است مولکول ها دارای بسیار زیاد هستند و فضای ما بین مولکولها زیاد است در ح مایع فضای بین مولکولی کمتر و مولکول ها نیز کمتر است در ح جامد مولکولها به صورت منظمی چیده شدند و دارای چرخش به دور یک فضای مشخص هستند دمای یک ماده نشانگر میزان مولکول های آن ماده است

نیروی واندروالس یک نیروی ضعیفی است که بیانگرفاصله ی بین مولکول هاست .

ماکرومولکول ها

مولکولهای که دارای اندازه ی خیلی بزرگ هستند و حداقل از چندین هزار اتم تشکیل شدند : مثل پروتئینها , اسید های نوکلئیک و کربوهیدراتها

ترکیبات غیر مولکولی

شامل دو دسته ی بزرگ هستند ; ف ات و ترکیبات یونی

ف ات که از دسته ای از اتم های مرتبط با هم تشکیل شده و دارای پیوند ف ی میباشد

ترکیبات یونی مجموعه ای از اتم های دارای پیوند های یونی می باشند.

شیمی و آلودگی محیط زیست

شیمی در محیط زیست ما نقش اساسی دارد. در واقع در بین مردم متداول است که بیشتر مسائل آلودگی جاری را به گردن مواد شیمیایی سنتزی و پدید آورندگان آنها بیاندازند. اما این نکته ناگفته می ماند که بیشتر مسائل زیست محیطی ، قرنها و دهه های گذشته ، مانند آلودگی می آب آشامیدنی ، تنها زمانی برطرف شدند که روشهای علمی بطور کلی و شیمی بطور اخص در مورد آنها بکار گرفته شد. افزایش شگفت انگیز عمر انسان و بهبود کیفیت زندگی در دهه های اخیر به مقدار زیاد به علت پیشرفت شیمی و پدید آمدن مواد شیمیایی جدید بوده است.

محصولات فرعی اجسامی که برای بهتر شدن سلامتی و بالا رفتن استاندارد زندگی ما بکار گرفته شده اند، در مواردی بوسیله تنزل دادن سلامتی ما و همچنین سلامتی گیاهان و حیوانات ، همچون شبهی ما را دنبال می کنند. بطور خلاصه ، غلبه ما بر آلودگی گسترده زیست شناختی و بالا بردن استانداردهای سلامتی و ثروت مادی در کشورهای توسعه یافته به قیمت آلودگی شیمیایی گسترده کره زمین در سطح کم تمام شده است.

مواد شیمیایی و نظرات دانشمندان

تا به حال در بین دانشمندان در این باره که آیا آلودگی بوسیله مواد شیمیایی در سطح کم بر روی سلامتی انسانها یا سایر موجودات زنده اثر مضر و نامطلوب دارد، اتفاق نظر نیست. بعضی از دانشمندان ، خطر هر گونه اثرهای زیان آوری را به علت تاثیر مواد شیمیایی سنتزی (بویژه موادی که در ایجاد سرطان دخ دارند) بطور کامل رد می کنند. این مواد به غلظتهای خیلی بیشتر اجسام سمی طبیعی مانند آفت کشهایی که بوسیله گیاهان تولید می شود و ما در معرض آنها قرار داریم، اشاره می کنند. در انتهای دیگر این طیف ، دانشمندانی هستند که معتقدند مواد شیمیایی در محیط زیست نقش عمده ای در شروع انواع معینی از سرطانها و نواقص در انسانها و حیات وحش دارند

راههای جلوگیری از آلودگی

این نکته روشن است که احتمالا سلامتی و رفاه انسانها از راههای ظریف اما موثری بوسیله غلظتهای کم از مواد شیمیایی در محیط زیست ما تحت تاثیر قرار می گیرد. از نظر تاریخی بطور ضمنی یا به طور صریح اینطور فرض شده بود که مواد شیمیایی منتشر شده در محیط زیست بوسیله طبیعت تحلیل خواهند رفت. اما امروزه می دانیم که چنین نیست. بسیاری از مواد پلیمری که امروزه در جامعه و صنعت تولید می شوند قرنها قابل تجزیه و بازگشت به چرخه طبیعی نیستند.

راهبرد اولیه این بود اغلب بوسیله جمع آوری و دور ریختن توده های زیادی از این مواد ، پیش از اینکه در محیط زیست پخش شوند، از رها شدن آنها جلوگیری شود. پس از جمع آوری ، آنها را به صورت اجسام جامد درمی آورند و در زمینهای بایر می ریزند. یک اشکال این قبیل راهبردها این است که آلاینده ها معمولا در این فرآیند منهدم نمی شوند بلکه صرفا به صورت مطلوب تری درمی آیند یا اینکه در محیط متفاوتی رسوب داده می شوند. راهبرد شیمی سبز که اکنون جای راه حل بالا را می گیرد، تجدید نظر در فرمول بندی راههایی است که در سنتز مواد شیمیایی در درجه اول محصولات فرعی سمی تولید نشوند.

قلمروهای شیمی زیست

موضوع شیمی محیط زیست هم شامل اجسام و فرآیندهای طبیعی است که در یک محیط زیست پاکیزه حائز اهمیتند و هم اینکه مسائل آلودگی قابل ملاحظه ای را که مبنای شیمیایی دارند، دربرمی گیرد. اگر چه طبیعت اکثرا موضوعهای مورد بحث به گونه ای است که بیش از یک محیط فیزیکی یا یک ترکیب را دربرمی گیرند، اما مطالب مورد بحث شیمی محیط زیست به اینگونه طبقه بندی کلی می شوند:

شیمی اتمسفر

مواد شیمیایی آلی سمی - شیمی آب ، از جمله ف ات سنگین و نقش خاکها و رسوبها

منابع سوخت و انرژی ، از جمله انرژی هسته ای - مسائل محیط زیستی بطور کلی ناشی از افزایش جمعیت دنیاست افزون بر این بسیاری از مسائل زیست محیطی وجود دارند که مورد بحث شیمی محیط زیست نیستند، زیرا این مسائل عمدتا منشا شیمیایی ندارند.مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره بمب شیمیایی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مقاله کامل درباره بمب شیمیایی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

مقدمه

بمب شیمیایی ابزارها یا موادی شیمیایی هستند که به وسیله آنها مثلاً با انفجاربمبی که حاوی مواد سمی و یا شیمیایی هستند انسان ها و یا سربازان دشمن را هدف قرار می دهند که به آن مواد آلوده می شوند و به انواع بیماریها و یا بیماریهای مخصوص به همان مواد دچار می شوند.

اسلحه شیمیایی به آن دسته از جنگ افزارها گفته می شود که در آنها یک یا چند ماده شیمیایی برای کشتن و یا ناتوان انسان ها به کار می رود. ماده شیمیایی را در مخزن هایی کوچک یا بزرگ انبار می کنند که به وسیله انسان یا وسیله ای موتوری حمل می شود و پس از شلیک و انفجار ماده شیمیایی را می پراکند. با راکت یا هواپیما هم آن مخزن ها را پرتاب می کنند. نخستین بار در جنگ جهانی اول این جنگ افزار به کار برده شده است. در جنگ جهانی دوم کاربرد چندانی نیافته است اما در جنگ ویتنام نیروهای یی آن را بسیار گسترده به کار می برده اند که بمب های ناپالم معروف ترین آن ها بوده است. جنگ افزارهای شیمیایی را می توان به جنگ افزارهای دارای سم های چشمی، بینی و دهانی، ریه ای و یا پوستی تقسیم کرد، بسته به آن که به کدامیک از اندام ها تأثیر می گذارد. برخی از گونه های عصبی آن کشنده است و بسیار زود انسان ها را از پا در می آورد، برخی دیگر تنها برای مدتی کوتاه یا بلند ناتوان می سازد. برخی از گونه های آن اگرچه کشنده نیست اما ناتوانی های جسمی ماندگار پدید می آورد و زندگانی را بسیار سخت می کند. گونه هایی از آن در افزارهای پلیس ضد شورش هم به کار برده شده است و اعتراض های گسترده ای به دنبال آورده است. جنگ افزارهای شیمیایی مانند بمب های اتمی و می در رده سلاح کشتار جمعی رده بندی می شود و کوشش نیروهای ضد جنگ و صلح خواه و سازمان های مدنی و شهروندی همواره برای ممنوع ساختن آن ها بوده است. ۱۳۷ ت در سال ۱۹۹۳ پیمانی را امضا د که تکامل، تولید و انبار جنگ افزارهای شیمیایی را ممنوع می کرد و از ت ها می خواست در یک دوره ده ساله، یعنی تا سال ۲۰۰۳، همه جنگ افزارهای شیمیایی انبار شده را نابود سازند. گفتنی است که حکومت صدام در جنگ عراق و ایران این گونه جنگ افزار برای کشتار جمعی را نه تنها در آوردگاه ها برای کشتن سربازان بلکه در روستاها و ا نیز به کار می گرفت و هنوز هم هستند ن و مردان هم میهن ما که از ناتوانی برآمده از آن رنج ها می برند. امروزه انتشار دستورهای ساخت و انبار جنگ افزارهای شیمیایی کاری جنایت کارانه است و انساندوستان نگران دستی تروریست ها و آدم کشان به چنان جنگ افزارها هستند.

عوارض و خطراط پسماند شیمیایی و . . . .

احتمالا شما هم درباره زباله های شیمیایی یا پسماندهای ناشی از یک واکنش شیمیایی چیزهایی شنیده اید.

خود ف اورانیوم مقداری پرتوزایی طبیعی دارد. این مقدار بسیار اندک بوده و تشعشعات و پرتوهایی که از آن خارج می شوند ، در حد خطرناکی نیست. تنها در صورت تماس مداوم است که ممکن است اثرات ناخوشایند و بیماری ببار آورد.

اما همین ف اورانیوم پس از آنکه مورد شکافت اتمی قرار گرفت تبدیل به مواد دیگری میشود که برخی از آنها به شدت پرتوزا هستند. خواه این شکافت در رآکتور اتمی انجام شود ، خواه در بمب اتم و خواه در آزمایشگاه. این مواد که عناصری چون رادیوم و کریپتون در آن به مقدار فراوان وجود دارند بسیار بسیار فعال و پرتو زا هستند. حتی لمس آنها برای چند ثانیه میتواند عوارض مرگباری به بار آورد.

دانشمندان و تکنسین های نیروگاه اتمی برای خارج میله های سوختی از درون رآکتور و قراردادن آنها در محفظه های بسیار محکم و غیر قابل نفوذ ار ربات و دوربین مدار بسته استفاده می کنند. این میله های سوختی پس از مرحله سرد شدن (که ممکن است تا چند روز طول بکشد) به دقت در بسته های محکم و نفوذ ناپذیر قرار گرفته و سپس وارد یک کانتینر فولادی بسیار ضخیم و ضد زنگ و ضد ضربه میشوند.

دفن این زباله ها که تا هزاران سال به شدت پرتو زا و کشنده هستند تابع مقررات بسیار سخت و بسیار پیچیده ای است. آنها عموما به صورت ذرات ریز در آمده و با شیشه مذاب مخلوط میشوند. سپس در یک بشکه قطور فولادی بسته بندی شده و آنها نیز به نوبه خود در لایه های ضد پوسیدگی و ضد نفوذ قرار می گیرند. حمل این مواد با اسکورت های ویژه امنیتی پلیس و حتی همراه است. زیرا چنانچه این مواد بدست تروریسها بیفتد میتواند فاجعه به بار آورد و حتی زندگی روی کره زمین را مختل کند. کافی است یکی از این بسته ها پوسیده شده و وارد طبیعت گردد. ممکن است آبزیان را آلوده نماید. نه ببخشید ممکن نیست ؛ بلکه حتما چنین می کند. در نتیجه پرندگان و در مرحله بعد گوشتخواران را نیز آلوده می کند. مرحله بعد آب های کره زمین است و در نتیجه نابودی.

بسته های ضایعات اتمی ، سپس در لایه های عمیق زمین همچون گنبدهای نمکی که تا قرنها تغییر نمیکنند انباشه میشوند. در بسیاری از کشورها به واسطه همین پسماندهای اتمی گروههای طرفدار محیط زیست با تاسیس نیروگاههای اتمی مخالفت می کنند.

اگر یک ت افراطی و یا یک گروه تروریستی بخشی از این مواد آلوده کننده و پرتوزا را به صورت بمب منفجر نماید می تواند باعث مرگ و میر گسترده و اختلال در زندگی همه مردم جهان شود.

عراق و ایران امروز وش.م.ر

اشاره: با شروع جنگ تحمیلی (31 شهریور 1359) و حملا ت گسترده صدام به مناطق مرزی و جنوب و غرب ایران، مقاومت مردم و نیروهای رزمنده مانع پیش روی نیروهای عراقی شد. رژیم بعث عراق برای در هم ش تن مقاومت مردم و نیروهای رزمنده از سلا ح های نوین و ممنوعه استفاده کرد. با شدت گرفتن کاربرد سلا ح های شیمیایی از سوی رژیم بعث عراق، مسئولین نظامی ایران برای مقابله با آن، دست به آموزش نیروهای رزمنده و تشکیل واحدهای تخصصی در هر گردان زدند. پس از کودتای 1958 و با روی کار آمدن حزب بعث عراق، این کشور به لحاظ اینکه وابسته به اروپای شرقی بود از همان ابتدا به واحدی به نام «جنگ های شیمیایی» مجهز بود. اما ایران با وجود اینکه مجهز به سیستم نظامی غربی و یی بود به لحاظ اینکه تجربه ای در مورد این نوع سلا ح ها نداشت تنها دارای یک تشکیلا ت محدود شیمیایی بود. اصطلا ح «ش.م.ه» مخفف سه واژه شیمیایی، می و هسته ای است که پیش از جنگ این واحد در به صورت بسیار محدود حضور داشت اما با شدت گرفتن حملا ت شیمیایی عراق در طول جنگ تحمیلی، پاسداران انقلا ب اسلا می، سازمانی را در سال 61 به نام «ش. م.ر» که مخفف کلمات شیمیایی، می و رادیو اکتیو می باشد، راه اندازی کرد.

رژیم بعث عراق تا پیش از عملیات والفجر 2 از این سلا ح ها به صورت محدود و آزمایشی استفاده می کرد اما بعد از اینکه عراق در تاریخ 29 تیر 61 در عملیات والفجر 2 از این سلا ح ها در منطقه پیرانشهر(پادگان حاج عمران عراق و در برخی ارتفاعات جبهه های غربی)، علیه مرزنشینان کرد استفاده نمود، سازمان رزم برای مقابله با این نوع سلا ح ها به پ ند «ش.م.ر» مجهز شد. شروع به تهیه تجهیزات برای نیروهایش کرد و در هر لشکری یک واحد، و در هر قرارگاهی یک گردان پ ند شیمیایی تشکیل شد و به مرور با گسترش حجم بکارگیری سلا ح های شیمیایی عراق، این واحدها به تیپ گسترش یافت. نخستین گزارش غیر رسمی استفاده عراق از این سلا ح ها در 14/7/59 در مرز شلمچه با عامل دل عنوان شده است و اولین گزارش رسمی که بتوان به آن استناد نمود بمباران هوایی جبهه مهران در تاریخ 20/10/59 با عامل اعصاب است که 40 مصدوم و 10 شهید بر جای گذاشت.

محمد باقر نیکخواه از جمله افرادی است که از ابتدای تشکیل پاسداران و از روزهای نخست جنگ تحمیلی در بخش های مختلف به خصوص ستاد تبلیغات جنگ فعالیت داشته و پس از آن از اولین افرادی است که با تشکیل واحد« ش.م.ر» در وارد این بخش می شود و بسیاری از اطلا عات مربوط به کاربرد عراق از سلا ح های شیمیایی در 8 سال جنگ تحمیلی را در دارد.

وی در گفت وگو با مهر در خصوص چگونگی حضور خود در جبهه های جنگ خاطر نشان کرد: «قبل از جنگ دانشجوی علوم بودم که با شروع انقلا ب فرهنگی تعطیل شد و با آغاز جنگ به همراه دیگر دوستان خود در قسمت تبلیغات جنگ وارد شدم و چون در آن شرایط سخت و خاص به جوانان اعتماد د بنده را مسئول تبلیغات جبهه و جنگ جنوب قرار دادند که پس از آن نیز به ترتیب مسئولیت تبلیغات جنگ خوزستان، قرارگاه کربلا و قرارگاه خاتم الا نبیا (ص) را تا عملیات فاو بر عهده داشتم. از عملیات فاو به بعد به دلیل گستردگی حجم استفاده عراق از سلا ح های شیمیایی بنده مسئول جنگ های نوین شدم.»

وی جنگ های شیمیایی را دارای بخش های مختلف از جمله عملیات شیمیایی (آفند)، مقابله با سلا ح های شیمیایی (پ ند)، آموزش و درمان شیمیایی عنوان کرد و افزود: «مصدومیت شیمیایی از دردآورترین مصدومیت هایی است که در جنگ با آن مواجه می شویم چراکه در سلا ح انفجاری عضوی از بدن صدمه می بیند اما بر اثر کاربرد سلا ح های شیمیایی نه تنها تورم های پوستی بلکه سیستم عصبی و تنفسی و کبد نیز دچار اختلا ل می شود و عمدتا عوارض آن نیز دراز مدت است و شاید پس از 30-20 سال بروز کند و برخی از این عوامل شیمیایی به صورت توارثی منتقل می شود. نمونه آن جنگ ویتنام است که نه تنها علفزارها و خاک آلوده شد بلکه نسل انی که در معرض آلودگی بودند نیز به انواع سرطان ها مبتلا شدند.»

نیکخواه با اشاره به آموزش عمومی و تخصصی در مقابله با سلا ح های شیمیایی، تصریح کرد: «این آموزش تخصصی برای انی که مجریان پ ند هستند انجام می شد و این افراد باید در شرایط انبوه گازهای کشنده قرار گرفته و مراحل شناسایی، هشدار، رفع آلودگی، خنثی و بعد معدوم بقایای بمبهای شیمیایی را انجام می دادند.»

وی با بیان اینکه در بخش تولیدات پ ندی مثل البسه و لوازم و تجهیزات دفاعی ما در محدودیت شدیدی قرار داشتیم، گفت: «اوایل جنگ عمده این تجهیزات را به سختی از کشورها می گرفتیم و حتی برخی کشورها ماسک های آموزشی به ما می فروختند که در جنگ نمی توانستیم استفاده کنیم. در اواسط جنگ معاونت صنعتی و تولید در وزارت شروع به تولید تجهیزات انفرادی و عمومی (نظیرماشین آلا ت خنثی کننده عوامل، لباس ضد شیمیایی و ماسک) نمود.»

وی عملیات خیبر را اولین عملیات گسترده ای خواند که عراق در آن از سلا ح های شیمیایی استفاده کرد و افزود: «در طول جنگ گسترده ترین کاربرد عراق از سلا ح های شیمیایی در عملیات والفجر 8 (فتح فاو) بود و همچنین کربلا ی 5 در شرق دجله منطقه شلمچه صورت گرفت.»

مسئول سابق «ش.م.ر» با بر شمردن برخی از تیپ های پ ند شیمیایی در زمان جنگ افزود: «این نیروها در زمان جنگ و در عملیات ها حد قرارگاه یت خود را پوشش عمومی می دادند مثلا اگر قرار بود قرار گاه نوح عملیاتی انجام دهد تیپ حجربن عدی که مخصوص قرارگاه بود محدوده آن را پوشش می داد. بعلا وه اینکه هر لشکر و تیپی که عملیات داشت گردان شیمیایی این لشکر محدوده عملیات را تحت پوشش قرار می داد. این نیروها علا وه بر تحرکات نظامی تحت آموزش مقابله با این نوع سلا ح ها قرار گرفته بودند و کارهای امداد شیمیایی را نیز انجام می دادند.»


با


مقاله کامل درباره بمب شیمیایی


مشاهده متن کامل ...
انواع روش های تصفیه آب
درخواست حذف اطلاعات

www.ind.clinicab.ir


انواع روش های تصفیه آب


• تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی


فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.


پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.


از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.


الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.


نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.


یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.


این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی آب شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.


در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.


در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و... را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.


توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای tds های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.


ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.


در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.


امروزه از این روش در وجی آب تصفیه شده توسط ro به منظور تولید آب با ec<0.2 استفاده می شود.


• دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از:


o تولید آب بدون یون (demineralization)


حذف سختی آب


o حذف کاتیون های خارجی از آب


o حذف قلیائیت


o بازی مجدد آب در صنایع ف ی


o حذف نیترات و سولفات


o بازی و یا جداسازی مواد دارویی


o بازی ف ات با ارزش در صنایع ف ی


• تصفیه آب به روش سیستم نانو اسیون :


در همه روش های پیشرفته تصفیه آب مهمترین هدف تصفیه، حذف املاح محلول در آب می باشد ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کاربردهای مختلف، آب با درجه خلوص متفاوتی مورد نیاز می باشد برای مثال در صنعت داروسازی و یا تولید سوخت هسته ای آب مورد نیاز، آب فوق خالص (ultra pure) می باشد لذا طبیعی است برای تولید آب با درجه خلوص بیشتر باید هزینه بیشتری صرف شود، ولی برای برخی دیگر از کاربردها آب با خلوص بسیار زیاد مورد نیاز نمی باشد.


برای مثال آب استفاده شده در برج های خنک کننده (cooling tower ) باید صرفاً از لحاظ حذف سختی مورد تصفیه قرار گیرد.


در چنین کاربردهایی می توان از سیستم‌ هایی با درصد حذف پایین تر و به تبعِ آن هزینه کمتر استفاده نمود.


یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو اسیون می باشد.


یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانو هاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است. نانو ها براساس منافذشان طبقه بندی شده اند.


نانو اسیون نسبت به اسمز مع و اولترا اسیون مزایای ویژه‌ای دارد، از جمله آن ‌که در اولترا اسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بالاتر بوده و در اسمز مع میزان خلوص آب حاصله بیشتر از حد معمول است که پیامد آن افزایش قیمت این روش است.


از دیگر مزایای استفاده از نانو اسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کشها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان، از بین بردن اثرات م ب زیست محیطی، حذف کدورت، سختی و شوری آب، پایین بودن هزینه تصفیه و در مجموع همانگونه که اشاره شد عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان.


• تصفیه آب به روش edi :


همچنان که در مطالب قبلی نیز قید شد یکی از مهمترین نیازهای صنایع مادر : مانند صنعت هسته ‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه رسانا و .... داشتن آبی با خلوص بسیار زیاد می‌‌باشد.


برای تولید چنین آب ‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌ های پیشرفته مانند اسمز مع ، نانو اسیون، edr و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.


وجی چنین تصفیه‌‌ هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.


لذا آب وجی در یکی از سیستم‌‌های تبادل یونی یاedi مورد تصفیه مجدد قرار می ‌‌گیرد تا آب با خلوص بسیار بالا را تولید نماید.


معایب سیستم ‌‌های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می‌‌باشد.


سیستم edi ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و اسیون غشایی می‌‌باشد که وجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کمتر از µs/cm 2/0 است.


در سیستم edi نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند. با این تفاوت که ممبرین‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبرین ‌‌ها را از بین می برد.


هر واحد edi متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.


• تصفیه آب به روش (edr (electro dialysis reverse:


کلمه dialysis در لغت به معنی جدا مواد از یک محلول می باشد و روش edr در واقع بیانگر جدا املاح از آب با استفاده از انرژی برق می‌‌باشد.


در این روش با استفاده از جریان برق dc و همچنین غشاهای آنیونی و کاتیونی، عملیات جداسازی املاح از آب صورت می ‌‌پذیرد.


کلمه reverse در انتهای این روش بدین معنی می باشد که در اثر عبور آب از ممبرین ‌‌های سیستم، ی ری از املاح بر روی ممبرِین‌‌ هارسوب می‌ نمایند.


در روش های سنتی که به ed معروف بود از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شد ولی در این روش به ازای حدوداً هر 15 دقیقه کار سیستم، پلاریته سیستم یا همان جای قطب‌‌های مثبت و منفی تعویض می‌‌گردد و املاح رسوب کرده بر روی سیستم از آن جدا می‌‌شوند.


نکته‌‌ ای که در مورد روش edr قابل توجه می باشد این است که در هر مرحله از تصفیه تنها 50% از املاح می ‌‌تواند دفع گردد لذا برای رسیدن به خلوص بالاتر باید آب در چندین مرحله تصفیه شود.


روش edr بیشتر برای تولید آب شرب در دنیا استفاده می شود.


از آنجایی که tds مناسب آب شرب بین 100 تا 500 می‌‌باشد وtds وجی این روش بالاتر از100 می‌باشد، این روش بهترین روش تولید آب شرب در حجم‌‌ های بالا می باشد.


حداقل حجم آب تولیدی به روش edr حدود 15 متر مکعب در شبانه روز می باشد.


o معایب روش edr


حداکثر tds ورودی به سیستم 12000 ppm می باشد .


ما یمم درصد حذف املاح در هر مرحله 50% می باشد در حالی که در روشro، 99% می باشد.


این روش فقط توانایی حذف عناصری را دارد که از لحاظ الکتریکی خنثی نیستند.


مثلاً اگر شکر در آب حل شود یون های سازنده آن از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند، لذا اگر آب شیرین بارها و بارها از این سیستم عبور نماید به هیچ وجه املاح آن حذف نمی ‌‌گردد.


همچنین این روش توانایی حذف میکرو ارگانیزم های موجود در آب مانند باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ویروس ها را به علت اینکه از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند را ندارد.


o مزایای روش edr


یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش edr ریکاوری بالای سیستم می باشد که تا حد 94% می ‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند 94% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط 6% آن را به صورت پساب دفع نماید.


مزیت دوم سیستم، عمر ممبرین‌‌ های استفاده شده می‌‌باشد که حدود 10 سال می‌‌باشد .


فشار کاری این سیستم کم می‌‌ باشد، لذا هزینه های نگهداری اتصالات و پایپینگ آن بسیار پایین می ‌‌باشد و برای جلوگیری از خوردگی می‌‌توان از اتصالات upvc در کل سیستم استفاده نمود.


هزینه نگهداری این دستگاه نسبت به ro بسیار پایین‌‌ تر می ‌‌باشد.


تزریق مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب که مواد گران قیمتی هم می باشند نیاز نمی باشد.


• تصفیه آب به روش سیستم اسمز مع ( ro )


اسمز مع چیست :


اسمز مع ، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک ز آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.


از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز مع در تولید مشترک جهانی به بیشتر از 7/1 میلیون گالن در هر روز رسیده است.


با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز مع در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.


پیشینه تاریخی اسمز مع  :


تحقیق در مورد اسمز مع در سال 1950 در فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک ز ممبرین استات سلو را شرح دهند، آغاز شد.


لوب و سوریرجان، گسترش تکنولوژی اسمز مع را با ایجاد نخستین ممبرین استات سلو نا متقارن ادامه دادند.


تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار کننده منجر به ایجاد پیکربندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز مع شد، به طوریکه امروزه این صنعت اکثرا اجزای ما یچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می کنند. دراوایل سال 1980 تحقیق و بررسی در لابراتوارهای تی ، منجر به تولید نخستین ممبرین پلی آمیر مرکب شد. این ممبرین ها عمدتاً نسبت به ممبرین های سلو یک، از جریان تراوش و نمک ز بالاتری برخوردارند.


امروزه با معرفی espa3 توسط هیدراناتیک ها، این صنعت با ترتیب کاهش بزرگی در مسیر نمک، به افزایش 20 دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرین های سلو یک اصلی رسیده است.


o نیمه تراوا چیست :


نیمه تراوا به ممبرینی اشاره می کند که به طور انتخ به اقسام خاصی اجازه عبور می دهد در حالیکه الباقی گونه ها باقی می مانند.


در واقع بیشتر گونه ها از ممبرین خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.


در اسمز مع ، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرین ها عبور می کنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید می شود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می شود.


o اسمز چیست :


اسمز یک روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یک محلول غیلظ از میان مانع ممبرین نیمه تراوا می باشد. یک مخزن آب خالص را با ممبرین نیمه تراوا که به دو قسمت تقسیم شده، تصور کنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یک ممبرین نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرین ها عبور نمی کند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.


اگر نمک قابل حل به یک قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمک کاهش پیدا می کند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمک حرکت می کند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.


در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در کل سیستم می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود که نا ی و تفاوت فشار هیدرواستاتیک ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یک تناسب خاصیت محلول به غلظت نمک و استقلال ممبرین است.


o اسمز مع چیست :


در مخزن، آب به سمت قسمت نمک دار ممبرین حرکت می کند تا تعادل برقرار شود. به کارگیری فشار خارجی برای سازی قسمت محلول نمک با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.


فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمک می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن ح دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.


این پدیده اسمز مع نامیده می شود.


نیروی محرک شیوه اسمز مع ، فشار کاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفکیک اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار ی ان آب از حلال با غلظت بالای نمک لازم است.


o اسمز مع چگونه کار می کند:


برای درک اسمز مع بهتر است با اسمز نرمال شروع کنیم. بر طبق دیکشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حرکت و حلال از ممبرین نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است که تمایل به سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرین دارند. این یک تعریف صحیح محسوب می شود.


در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی که در آب نیمه غوطه ور است. همانطور که انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.


در آنجا، انتهای مخزن به ممبرین نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمکی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمک و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی می دهد.


آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.


ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم ها یا مولکول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.


ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.


مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.


ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.


ممبرین به غیر از مولکول های نمک به مولکول های آب اجازه عبور میدهد.


یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول های آب را بر روی دو طرف ممبرِین‌‌ ها تصور کنید.


این تصور در تضاد با brownian motion است.


بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.


بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می کند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.


آب موجود در قسمت نمکی افزایش می یابد تا یکی از این دو ح روی دهد:


1. غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این ح روی نمی دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.


2. همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.


به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می دهید (آب بدنتان خشک می شود) و می میرید.


در اسمز مع ، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه ی برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.


آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می شود و فشار برای متوقف اعمال می شود.


سپس وارونه می شود، یعنی جریان اسمزی روی می دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می گیرد و نسبتاً کند پیش می رود اما به هر حال این کار انجام می شود.
کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفت به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی, اسیون پیشرفتهufوnfاسمز مع roالکترودیونیزاسیونediسختی گیر ها و های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.


جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.مشاهده متن کامل ...
حمله شیمیایی به ادلب یا انفجار در محل ساخت موشک های سمی؟ + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

حمله شیمیایی به ادلب یا انفجار در محل ساخت موشک های سمی؟ + تصاویر

طبق ادعای رسانه های معارض دستکم ۵۸ نفر در حمله ای هوایی به منطقه خان شیخون در استان ادلب، کشته و تعدادی هم مجروح شدند.

به گزارش ـ م عون ـ رسانه های معارض نظامی ازجمله شبکه های الجزیره و العربیه با فضاسازی گسترده و پخش تصاویر مبهم مدعی شدند که از سلاح شیمیایی در مناطقی از ادلب استفاده کرده است.

طبق ادعای این رسانه ها دستکم ۵۸ نفر در حمله ای هوایی به منطقه خان شیخون در استان ادلب، کشته و تعدادی هم مجروح شدند. خان شیخون در ۷۰ کیلومتری جنوب ادلب قرار دارد.

گروه ناظر بر نیز مدعی شد هواپیماهای روسی یا سوری عامل حمله با استفاده از گازهای شیمیایی بوده اند.

یکی از مقام های سرویس آمبولانس ادلب گفت که وضعیت در شهر خان شیخون بسیار بد است. او گفت بسیاری، اغلب از ک ن، در حال خفگی در خیابان ها رها شده اند.

در همین حال پیش تر اعلام کرد: از سلاح شیمیایی استفاده نمی کند، در گذشته استفاده نکرده است و در آینده نیز استفاده نخواهد کرد.

یک منبع نظامی سوری ادعاهای مطرح شده درباره حمله شیمیایی این کشور به منطقه خان شیخون را کاملا بی اساس دانست.

این منبع نظامی گفت: سلاح شیمیایی یا گاز سمی ندارد و هیچ حمله ای علیه خان شیخون ادلب انجام نداده است. تمام ادعاهایی که در این باره مطرح می شود، عاری از صحت است.

این منبع نظامی افزود: ادعاهایی که در این باره مطرح شده، کار مخالفان است و با هدف توجیه ش ت های بزرگشان، به ویژه در عملیات اخیر در ریف شمالی حماه، مطرح می شود.

وی گفت: مخالفان در وضعیت ش ت به سر می برند. عادت کرده ایم که آن ها پس از هر ش ت کاری برای فضا سازی علیه ت انجام دهند. بعید نیست که آنان خود این کار را انجام داده باشند تا موجی تبلیغاتی علیه به راه اندازند.

مسکو نیز حمله هوایی جنگنده بمب افکن های روسیه به شهر خان شیخون در ادلب را تکذیب کرد.

انفجار در محل ساخت موشک های سمی تروریستها در ادلب

از سوی دیگر برخی رسانه ها اعلام د انفجار در محل ساخت موشک های سمی متعلق به تروریستها در حومه ادلب باعث مسمومیت و مرگ تعدادی کودک شد.

طبق این گزارش، مواد اولیه برای ساخت موشکهای حامل گازهای سمی مورد استفاده توسط تروریستها از مرزهای ترکیه به دست آنها رسیده است. گروههای مسلح در خان شیخون به ساخت این موشکها مبادرت می د تا از آنها علیه استفاده کنند. انفجار در محل ساخت این موشکها در حومه ادلب منجر به انهدام آن شده است.مشاهده متن کامل ...
اسید سولفوریک
درخواست حذف اطلاعات
۱۳۹۵/۷/۶
فروش اسید سولفوریک

اسید سولفوریک که در گذشته به نام جوهر گوگرد معروف بوده است، دارای فرمول شیمیایی h2so4 ، اسیدی بسیار قوی و قابل انحلال در آب میباشد. عمده ترین کاربرد اسید سولفوریک در...

کانگورو - تهران - تلفن: 021-88064800

۱۳۹۵/۶/۲۱
اسید سولفوریک با بهترین آنالیز

اسید سولفوریک اسید معدنی است که با هر درصدی در آب حل میشود.واکنش اسید سولفوریک با آب بسیار گرمازا میباشد و اضافه آب به اسید سولفوریک غلیظ بسیار خطرناک است زیرا...

خانم نیکنام - تهران - تلفن: 88861325-9

۱۳۹۵/۶/۴
اسید نیتریک اسید کلریدریک اسید سولفوریک

فروش انواع مواد شیمیایی: اسید نیتریک اسید کلریدریک اسید سولفوریک اسید فسفریگ سود پرک اند نیکل چربی گیر سولفات ها سولفیت ها و.... جاده خاوران.بعداز میدان...

شیمیایی خورشید - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۵/۱۷
تولید کننده اسید سولفوریک

تولید کننده اسید سولفوریک - فروش اسید سولفوریک-اسید سولفوریک با مدیریت فروش آقای زنگنه داخلی 3 021-44467654 021-44469194 021-44469264 021-44469529 09123624690

نیکان فرآیند نو ش زنگنه - تهران - تلفن: 02144617449

۱۳۹۵/۴/۸
اسید سولفوریک، اسید استیک، جوش شیرین

فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک فروش انواع اسید با کیفیت و قیمت مناسب اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک | اسید کلریدریک | اسید استیک | اسید جوهر...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۲۴
اسید سولفوریک، اولئوم، اسید کلریدریک

فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک اسید سولفوریک - اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک غلیظ - فروش اسید سولفوریک - اسید نیتریک - اسید نیتریک غلیظ - اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
اسید سولفوریک 98 درصد، انواع اسید

فروش اسید سولفوریک 98 درصد فله و بشکه شده اسید سولفوریک, سولفوریک اسید, فروش اسید سولفوریک, قیمت اسید سولفوریک, ید اسید سولفوریک, اسید سولفوریک غلیظ, اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
سولفوریک اسید ، اسید فسفریک - ایزوپروپیل

اسید سولفوریک سولفوریک اسید یا جوهر گوگرد وزن مخصوص:cm/g8/1 ظاهر: مایع بیرنگ وزن مولکولی:mol/g98 نقطه ذوب:c 100 نقطه جوش:c 3350 مصارف اسید سولفوریک : تولید کودهای...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
اسید سولفوریک%98، اسید فرمیک اسید نیتریک

اسید سولفوریک%98 اسید سولفوریک98% به صورت عمده و جزئی با قیمت بسیار مناسب عرضه می شود. این ماده در صنایع شیمیایی، چرم وپوست، است اج ف ات، فولاد، شوینده ها و تصفیه...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
فروش اسید سولفوریک و اسید سولفونیک

فروش و تولید اسید سولفوریک شرکت کیمیا پژوهان خاور شیمی در تاریخ 23/5/1386 با مدیریت آقای بهزاد نهروانیان دارای مدرک ی شیمی با اخذ مجوز تاسیس کارخانه اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
اسید سولفوریک، اسید سولفوریک 98٪ و 60%

اسید سولفوریک سولفوریک اسید و یا جوهر گوگرد فرمول:4so 2h = وزن مخصوص:cm/g8/1 ظاهر: مایع بیرنگ - وزن مولکولی:mol/g98 نقطه ذوب:c 100 = نقطه جوش:c 3350 کاربرد اسید سولفوریک : تولید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
فروش اسید سولفوریک، اسیدسولفوریک

فروش اسید سولفوریک تولید کننده اسید سولفوریک - فروش اسید سولفوریک تولید کننده اسید سولفوریک - فروش اسید سولفوریک-اسید سولفوریک با مدیریت فروش آقای...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
سولفوریک اسید، اسید سولفوریک 98 درصد

سولفوریک اسید و یا جوهر گوگرد4so 2h کاربرد اسید سولفوریک تولید کودهای شیمیایی، تصفیه مواد نفتی، صنایع شیمیایی، صنعت آهن و فولاد، مواد منفجره و ... به مصرف می رسد....

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
اسید سولفوریک، جوهرگوگرد، اسید استیک

اسید سولفوریک سولفوریک اسید جوهر گوگرد فرمول:4so 2h = وزن مخصوص:cm/g8/1 ظاهر: مایع بیرنگ - وزن مولکولی:mol/g98 نقطه ذوب:c 100 = نقطه جوش:c 3350 کاربرد اسید سولفوریک : تولید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
اسید کلریدریک (جوهرنمک)، اسید سولفوریک

فروش مواد اولیه صنایع شیمیایی، پلیمری ، غذایی و دارویی اسید ها صنعتی با درصد خلوص مختلف: اسید کلریدریک (جوهرنمک)، اسید سولفوریک، اسید سولفونیک، اسید فلوریدریک،...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
فروش اسید سولفوریک، فله و بشکه

فروش اسید سولفوریک جهت صنایع روی،مس،فولادو اسیدفسفریک کارخانه تولید اسید سولفوریک فاطر شیمی در مجاورت شهر اصفهان، قابلیت تولید روزانه 100 تن اسید سولفوریک جهت...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۳/۹
فروش اسید سولفوریک، اسید فسفریک

فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک فروش انواع اسید با کیفیت و قیمت مناسب اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک | اسید کلریدریک | اسید استیک | اسید جوهر...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۹
فروش اسید سولفوریک، اسید سیتریک

فروش اسید سولفوریک 98 درصد شرکت زرین مهد شیمی با بیش از 16 سال فعالیت در زمینه تولید اسید سولفوریک صنعتی 98 درصد در خدمت مصرف کنندگان و تجار محترم میباشد اسید تولیدی...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۹
اسید سولفوریک، فروش اسید هاش اف

تولید کننده اسید سولفوریک - فروش اسید سولفوریک تولید کننده اسید سولفوریک - فروش اسید سولفوریک-اسید سولفوریک با مدیریت فروش آقای...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۹
اسید سولفوریک، اسید بوریک، اسید نیتریک

فروش اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک فروش انواع اسید با کیفیت و قیمت مناسب اسید سولفوریک | اسید سیتریک | اسید نیتریک | اسید کلریدریک | اسید استیک | اسید جوهر...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۲
اسید سولفوریک، مواد شیمیایی، حلال ها

شیمیایی فرزانه اسیدها: اسید سولفوریک ، اسید نیتریک ، اسید کلرئیدریک ، اسید فسفریک صنعتی ، اسید فسفریک خوراکی ، اسید استیک ، اسید مالئیک ، اسید سیتریک خشک ، اسید...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۱
اسید سیتریک، اسیدسولفوریک، اسید استیک

فروش انواع اسید سیتریک شرکت تهران اسید عرضه کننده مستقیم اسید سولفوریک - اسید کلریدریک - اسید سولفونیک - اسید فلوئوریدریک - اسید فسفریک - اسید سیتریک به صورت (خشک وآب...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۰
اسیدسولفوریک، اسید فلوئوریدریک، سیتریک

فروشنده اسیدسولفوریک تحویل درب کارخانه یدار شرکت بازرگانی شیمیایی الساپا( elsapa) فروشنده اسید سولفوریک به صورت فله، تانکر و جزیی و تحویل درب انبارهای تهران،...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۰
اسید سولفوریک، اسید فرمیک، اسید آسکوربیک

فروش اسید سولفوریک 98.5% و اولئوم 20 % با کیفیت برتر محصولات اولین و معتبرترین کارخانه تولید موادشیمیایی ایران با بیش از 50 سال سابقه تولید و صادرات با کیفیت برتر . -...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۰
اسید سولفوریک، اسید بنزوئیک، فسفریک

اسید سولفوریک %98 این ماده در صنایع شیمیایی، صنایع چرم و پوست، صنایع است اج ف ات، صنایع فولاد، صنایع شوینده، صنایع تولید کودهای شیمیایی و تصفیه خانه ها مورد...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۰
اسید سولفوریک، فسفریک، لاکتیک اسید

اسید سولفوریک و کاربرد آن chemicals elsapa / اسید سولفوریک و کاربرد آن اسید سولفوریک اسید معدنی قوی بسیار خورنده با فرمول h₂so₄ مولکولی است. این مایع چسبناک کمی زرد تند -...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۲/۲۰
اسید سولفوریک، جوهر گوگرد، اسید استیک

اسید سولفوریک اسید سولفوریک سولفوریک اسید و یا جوهر گوگرد فرمول:4so 2h = وزن مخصوص:cm/g8/1 ظاهر: مایع بیرنگ - وزن مولکولی:mol/g98 نقطه ذوب:c 100 = نقطه جوش:c 3350 کاربرد اسید ...

مواد شیمیایی - تهران - تلفن:

۱۳۹۴/۱۰/۲
اسید کلریدریک و اسید سولفوریک

فروش نقدی اسید سولفوریک،اسید کلریدریک و سولفات سدیم اسید کلریدریک و اسید سولفوریک

الیاس قباخلو - سمنان - تلفن: 09123322836

۱۳۹۴/۹/۱۷
اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک ، سود

واردات ، تامین ، تولید انواع مواد شیمیایی اسید سولفوریک ، اسید کلریدریک ، سود مایع ، سولفات پتاسیم و مواد دیگر تلفن تماس :09126964051

حامد - تهران - تلفن:

۱۳۹۴/۵/۱۸
فروش اسید سولفوریک قیمت مناسب

اسید سولفوریک در زمره مواد خطرناک قرار دارد. این ماده شیمیایی خورنده و واکنش دهنده است. ظاهر آن مایع بی رنگ است. کاربرد: در تولید کودهای شیمیایی، تصفیه مواد نفتی،...مشاهده متن کامل ...
همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در تهران
درخواست حذف اطلاعات

همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در تهران

گزارش تصویری کُردپرس

تهران / با سخنان و مطالب حجت ال و المسلمین «علی یونسی» دستیاری ویژه ریاست ایران در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، «جگرخوین» (محمد صدیق احمد) جانشین نمایندگی اقلیم کردستان در ایران، «اسعد اردلان» و کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل، «احسان هوشمند» محقق، نویسنده و تحلیلگر اجتماعی و مسائل اقوام، «عثمان مزین» دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، «میراسماعیلی» مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران و رئیس مرکز ارتباطات بنیاد شهید و همچنین با حضور «محمد کریمیان» مردم سردشت و پیرانشهر در سه دوره مجلس شورای ی ایران، تعدادی از کارمندان نمایندگی اقلیم کردستان عراق در تهران، رسانه های گروهی و تعدادی از علاقمندان مسائل اجتماعی و حقوقی، ساعت 4 بعدازظهر روز چهارشنبه 4 تیزماه جاری، همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در سالن دفتر دستیاری ویژه رئیس جمهور در تهران برگزار شد.

11 / 13

نمایش اتوماتیک توقف


مشاهده متن کامل ...
همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در تهران
درخواست حذف اطلاعات

همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در تهران

گزارش تصویری کُردپرس

تهران / با سخنان و مطالب حجت ال و المسلمین «علی یونسی» دستیاری ویژه ریاست ایران در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی، «جگرخوین» (محمد صدیق احمد) جانشین نمایندگی اقلیم کردستان در ایران، «اسعد اردلان» و کارشناس ارشد مسائل حقوق بین الملل، «احسان هوشمند» محقق، نویسنده و تحلیلگر اجتماعی و مسائل اقوام، «عثمان مزین» دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، «میراسماعیلی» مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران و رئیس مرکز ارتباطات بنیاد شهید و همچنین با حضور «محمد کریمیان» مردم سردشت و پیرانشهر در سه دوره مجلس شورای ی ایران، تعدادی از کارمندان نمایندگی اقلیم کردستان عراق در تهران، رسانه های گروهی و تعدادی از علاقمندان مسائل اجتماعی و حقوقی، ساعت 4 بعدازظهر روز چهارشنبه 4 تیزماه جاری، همایش بیست و هفتمین سالگرد فاجعه بمباران شیمیایی سردشت در سالن دفتر دستیاری ویژه رئیس جمهور در تهران برگزار شد.

11 / 13

نمایش اتوماتیک توقف


مشاهده متن کامل ...
اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی
درخواست حذف اطلاعات

اصول سنتز نانوذرات با روش ترسیب شیمیایی :

 

سنتز شیمیایی نانوذرات در برگیرنده روشهای ترسیب محصول از محلولی حاوی پیش مادههاست .ترسیب محصول )و به صورت ویژه فرآیندهای سنتز همرسوبی( بر پایه واکنشهای رسوبی )جانشینی(، ا ایش-کاهش، گرماکافت، آبکافت،بسپارش وتراکم اتفاق میافتد. این واکنش ها بهصورت مختصر در این مقاله معرفیشده اند.

 

-1 مقدمه:

 

در بسیاری از سنتزهای نانو ، هدف تهیه نانوذرات تکپخش (monodisperse) است .همچنین یک روند سنتز زمانی ارزشمند است که تغییرات در اندازه (size variation) ذرات محصول کمتر از %5 باشد. نانوذراتی که گستره اندازه (size distribution) محدود دارند، خصوصیات همگن و ویژهای را از خود نشان میدهند. تنها چنین نانوساختارهایی این قابلیت را دارند که به طور گسترده در محصو صنعتی به کار

 

روند. از این رو ارائه روش

های سنتز نانومواد در

مقیاس باال (large scale) که منجر به تولید ذرات

تکپخش و همگن میشوند بسیار قابل توجه است .

 

 

به طور کلی سنتزهای شیمیایی روشهایی را در بر میگیرند که شامل رسوبگیری (precipitation) از فاز مایع )یا محلول (است. این روشها در مقابل روشهای مکانیکی سنتز نانومواد )معموال رویکردهای باال به پایین( و روشهای فیزیکی )معموال روشهای سنتز از فاز گازی( قرار میگیرند. در برخی متون این روش ها با نام روش های سنتز تر یا مرطوب (wet synthesis methods) و یا سنتز از فاز محلول (solution phase synthesis)نامگذاری میشوند. می توان گفت که در این ح گونههای محلول به فرم شیمیایی نامحلول )یا کممحلول( تبدیل میشوند. روشهای شیمیایی سنتز نانومواد، از آن جهت که از رویکردهای پایین به باال محسوب میشوند، توانایی ی نانوساختار و همچنین اصالح سطح (surface modification) را فراهم میآورند. همچنین روشهای سنتز از فاز محلول همانند روشهای فیزیکی )و برخالف بسیاری از روشهای مکانیکی(، عالوه بر نانوپودرها قابلیت ساخت الیهنازک (thin film) با فناورینانو را نیز دارا میباشند. این در حالی است که روشهای شیمیایی در مقایسه با روشهای فیزیکی اساسا به امکانات سادهتر و ارزانتری نیازمندند که این خود یک مزیت عمده در مقیاس تحقیقات آزمایشگاهی و همچنین تولیدات صنعتی محسوب میشود .

 

روش  های  ت یب  حرارتی    (thermal   decomposition)   ،  سولوترمال  و  هیدروترمال

 

(solvothermal and hydrothermal)، سنتز در میکروامولسیون (microemulsion) یا مایسل مع (reverse micelle)، سل-ژل (sol-gel) و روش های ترسیب شیمیایی (chemical precipitation) از این

 

دسته اند .

 

 

1

 

-2 روش ترسیب شیمیایی : (chemical precipitation synthesis )

 

میتوان گفت که روش ترسیب شیمیایی، اصلی ترین و جزء اولینها در میان روشهای شیمیایی ساخت نانوذرات است. این روش گاه به طور دقیقتر روش هم رسوبی (co-precipitation)نیز نامیده میشود، چرا که همرسوبی فرآیندیاست که در آن یکماده محلول در محیط به یک ساختار نامحلول تبدیل میشود. اصول این روش سنتزی در بسیاری از روشهای دیگر سنتز از فاز محلول نیز تکرار میشود. به طور عمومی، تشکیل محصو کممحلول از فاز آبی اساس این روش است. فرآیند رسوبگیری شیمیایی مراحل هستهزایی (nucleation) و رشد (growth) را در بر دارد. کنترل همین دو مرحله است که منجر به تولید محصو با کیفیت می گردد .بسیاری از ترکیباتی که با این روش )خصوصا در دماهای پایین ایجاد میشوند، ح بیشکل (amorphous) دارند. لذا برای بهدست آوردن محصو ی با ساختار بلوری مناسب، انجام فرآیندهای حرارتی ثانویه همچون کل شدن (calcination) یا بازپخت (post annealing) ضروری است. هرچند چنین فرآیندهای حرارتی ثانویهای میتوانند منجر به کلوخهای شدن و کاهش کیفیت ذرات محصول شوند. از همین رو تهیه ذرات تکپخش با روش ترسیب شیمیایی به سختی مهیا میشود .

 

-3 واکنشهای شیمیایی در سنتزهای نانو :

 

اساس روشهای شیمیایی تر جهت سنتز نانوذرات، بسیاری از واکنشهای شیمیایی پایهای است. همانگونه که ذکر شد، بسیاری از این واکنشها در نهایت منجر به رسوب دادن ذرات جامد از فاز محلول میشوند. گاه این واکنشها به صورت کلی فرآیندهای سنتزی همرسوبی نامیده میشود. اینها مواردی همچون واکنشهای رسوبی (precipitation) ، ا ایش-کاهش (redox) و فرآیندهایی همچون آبکافت

 

(hydrolysis)، گرماکافت (thermolysis) ، بسپارش  (polymerization) و تراکم (conden ion) را

 

شامل میشود. در زیر هریک از این واکنشها بهصورت مختصر آورده شده است.

 

-1-3 واکنشهای رسوبی : (precipitation reactions)

 

زمانی که غلظت ترکیب از حاللیت آن فراتر میرود، ماده شروع به رسوب میکند. گاه رسوب گیری در شرایط فوق اشباع صورت میگیرد. معموال واکنشهای جانشینی متقابل ( (metathesis reaction میتوانند منجر به تولید جامد یونی کممحلول شوند که محصول رسوبی را ایجاد میکند. گاه این واکنش بهطور ساده واکنش جانشینی دوگانه (double displacement) خوانده میشود. در زیر شمای کلی واکنش جانشینی دوگانه و واکنش بین نمک نیترات نقره و سدیم کلرید به عنوان یک مثال آورده شدهاست :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

در اینجا کلرید نقره کم محلول است و تقریبا به محض تولید در محلول، رسوب میکند که با حرف (s) در معادله نمایانده شده است. محصول سدیم نیترات که با (aq) در معادله نمایانده شده، در محیط آبی محلول است و به صورت یونهای مجزای +na و -no3 وجود دارد. در اصل میتوان گفت که این یونها تنها نقش همراه (contour ion) یا ناظر (spectator ion) را داشتهاند و خود در واکنش شرکت نکرده اند .با حذف یونهای ناظر میتوان واکنش کلی را بهصورت زیر نوشت:

 

 

 

 

 

در اینجا یونهای نقره و کلرید )بر خالف کاتیون سدیم و نیترات( تنها در غلظت بسیار پایین میتوانند در کنار یکدیگر در محلول آبی حضور داشته باشند و سریعا تشکیل رسوب می دهند. از طرف دیگر در جهت ع معادله باال میتوان گفت که رسوب کلرید نقره بهمیزان کم در محیط آبی محلول است و یونهای نقره و کلرید آزاد کمی برا اثر انحالل ناچیز آن در محیط ایجاد میگردد. یک واکنش جانشینی ترسیبی ساده با در نظر گرفتن ضرایب استوکیومتری میتواند به صورت زیر بیان شود:

 

 

 

 

 

رابطه تعادل ترمودینامیکی بین محصول و اجزای تشکیل دهندهی واکنش باال بر حسب غلظت )بهجای فعالیت( با عبارت حاصلضرب حاللیت (solubility product) بیان میگردد:

 

 

 

 

عبارات درون براکت نشان دهنده غلظت گونههای a و b میباشند. مقادیر ksp و درنتیجه حاللیت برای برخی ترکیبات از جمله هیدرو یدها((hydroxides ، کربناتها((carbonates ، اگزا ها (oxalates) و کلکوژناید ها (chalcogenides)در حالل آبی کوچک میباشد. مقادیر حاصلضرب حاللیت در جداول مربوطه در کتابهای شیمی تجزیه آورده شدهاست.

 

-2-3 واکنشهای ا ایش-کاهش : (redox)

 

همانگونه که در باال ذکر شد، هرچند واکنشهای جانشینی دوگانه میتوانند منجر به تشکیل ترکیبات کممحلول شوند، اما واکنشهای دیگری نیز ترکیبات کممحلول را فراهم میآورند. واکنشهای ا ایش-کاهش با تغییر در عدد ا ایش اجزاء ب ار رفته در واکنش همراه هستند )برای مرور بر مفهوم اعداد ا ایش میتوانید به کتب شیمی عمومی مراجعه نمایید(. برای تهیه فرم نامحلول از یون ف ی در محیط آبی به طور معمول از واکنش کاهش (reduction) استفاده میشود. نیمواکنش احیای ف در زیر آورده شدهاست:

 

3

 

 

 

 

 

 

الکترون (-ne) در معادله باال میتواند از ا یداسیون یک عامل کاهنده شیمیایی فراهم میشود. در اصل همیشه در یک فرآیند ا ایش-کاهش شیمیایی((redox ، دو ترکیب شیمیایی در کنار یکدیگر ا ید و احیا میشوند. ترکیبی که ا ید میشود الکترون آزاد میکند و لذا کاهنده (reducing agent) نامیده میشود. در مقابل میتوان گفت که ترکیب دوم )در اینجا یون ف ی به عنوان ا نده( باعث ا یداسیون عامل کاهنده میشود. اینکه دو ماده در کنار یکدیگر در طی یک فرآیند ا ید و احیا نقش الکتروندهنده و الکترونگیرنده را بازی کنند به پتانسیل استاندارد الکترودی (standard electrode potential – e0) مربوط است. این کمیت (e0) در اصل شاخصی از تمایل ترکیب شیمیایی جهت گرفتن و یا آزاد الکترون است که از جداول مربوطه در کتب شیمی تجزیه قابل است اج است .

 

-3-3 فرآیند آبکافت(: (hydrolysis

 

در فرآیند آبکافت، با افزایش یک مولکول آب در ساختار مولکول شیمیایی، ش ت در پیوند خاصی از مولکول اولیه اتفاق میافتد. بهبیان ساده تر با دخ یکمولکول آب، مولکول اولیه )معموال( به دو بخش میشکند. در بسیاری موارد مولکول آب نیز خود میشکند و هر جزء آن به بخشی از مولکول اولیه متصل میشود. حتی در محیط آبی خالص نیز، آب به یونهای هیدرو یل (-hydroxyl, oh) و هیدرونیوم ) (+hydronium, h3o تفکیک (dissociation) میشود. گاه یونهای هیدرونیوم بهراحتی به صورت یون پروتون ( (+proton, h نمایش داده میشوند. واکنش تفکیک مولکولهای آب در زیر آمده است:

 

 

 

 

 

همچنین شکل 1، فرآیند آبکافت را برای یک مولکول بزرگتر نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل-1 شمایی از فرآیند آبکافت یک گروه عاملی بر سطح ابرمولکول فولرن

 

آبکافت یکی از مراحل پایهای در روش سنتزی سل-ژل (sol-gel) است. این فرآیند به طور گسترده تر در مقاله اختصاصی "سنتز نانوذرات با روش سل-ژل" آورده شده است. همچنین فرآیند آبکافت در بسیاری موارد در مورد کاتیونهای ف ی اتفاق میافتد. شمایی از این فرآیند در شکل زیر )شکل )2 آمده است:

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل-2 فرآیند آبکافت برای یونهای ف ی

 

در این مورد یون ف ی آبپوشیده (hydrated) معموال در نهایت )بسته به ph محیط( به هیدرو ید ف (hydroxide) تبدیل میگردد. در بسیاری موارد، هیدرو ید ف ی پیشماده مناسبی برای سنتز ا یدهای ف ی است. تبدیل هیدرو ید به ا ید ف ی معموال با فرآیندهای ت یب حرارتی (thermal decomposition) صورت میگیرد. تبدیل مستقیم تیتانیوم کلرید (ticl3) به ا ید تیتانیوم (tio2) بر اثر آبکافت در حضور nh4oh اتفاق میافتد.

 

-4-3 فرآیند گرماکافت : (thermolysis)

 

واکنش گرماکافت )یا گاه تحت عنوان ت یب حرارتی، )thermal decomposition) ، به ت یب شیمیایی و برگشتناپذیر یک ماده در دمای باال اطالق میشود. اگر محصول باقیمانده از این فرآیند یک رسوب جامد باشد )مانند فرآیند ت یب حرارتی کمپل های ف -آلی کربونیل ف ات(، میتواند به عنوان رویکردی جهت سنتز نانومواد مورد بررسی قرار گیرد. مقاله "سنتز نانوذرات با روش ت یب حرارتی" بهطور مناسبی این مبحث را پوشش داده است.

 

-5-3 فرآیند بسپارش : (polymerization )

 

در طی فرآیند بسپارش )پلیمریزاسیون(، مولکولهای اولیه با پیوند شیمیایی بهیکدیگر متصل شده و یک درشتمولکول را ایجاد میکنند. به مولکولهای اولیه تکپار (monomer) و به مولکول نهایی بسپار (polymer) می گویند. فرآیندهای بسپارش میتوانند افزایشی (addition polymerization) و یا تراکمی (conden ion polymerization)باشند. در فرآیند بسپارش افزایشی، مولکولهای اولیه به سادگی به یکدیگر افزوده میشوند اما در بسپارش تراکمی این اضافهشدن با از دست دادن مولکولهای ساده )مثل آب، الکل و ...( همراه است. شکل 3 هردونوع فرآیند بسپارش را نمایش میدهد:

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -3 شمایی از واکنشهای بسپارش افزایشی و بسپارش تراکمی

 

 

نانوذرات پلیمری بهخصوص در نانوپزشکی با استقبال فراوانی مواجه شدهاند و این به دلیل زیست سازگاری و کاربرد گسترده آنها در فرآیندهای انتقال دارو (drug delivery) میباشد.

 

-6-3 فرآیند تراکم : (conden ion )

 

:بهطور کلی در فرآیند تراکم با اتصال مولکولهای تکپار به یکدیگر، مولکولهایی بهعنوان محصول جانبی ایجاد میشوند. اگر مولکول آزاد شده آب باشد، این فرآیند ع واکنش آبکافت بهحساب میآید )در فرآیند آبکافت، بر اثر جذب آب، پیوند شیمیایی در مولکول ش ته میشود و در فرآیند تراکم، تشکیل پیوند باعث آزادسازی مولکول آب میشود(. این فرآیند پایهای ترین مرحله در فرآیند سل-ژل است. معموال این مرحله همزمان و یا پس از فرآیند آبکافت اتفاق میافتد و منجر به تشکیل ساختارهای درشتمولکول بهعنوان محصول میشود. بر اثر این پدیده، محلول اولیه )سل( به مرور دارای گرانروی (viscosity) بیشتر میشود و بهسمت فاز جامد حرکت میکند. معمولترین مثال از این روند فرآیند تراکمی گروه های سیالنول (si-oh)و تشکیل شبکه sio2 میباشد. گروههای سیالنول خود حاصل آبکافت گروههای آلکو ید-(si or)است. در شکل زیر این واکنش آورده شده است.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -4 واکنش تراکم و آبکافت به عنوان پایهای ترین فرآیندها در روش سنتزی سل-ژل

 

-4 نتیجهگیری :

 

سنتزهای شیمیایی از مطلوبترین روشهای ساخت نانوذرات هستند. این روشها که به روشهای سنتز تر نیز معروفند، بر پایه ترسیب ترکیبی با حاللیت کم از محلولهای آبی و غیر آبی عمل میکنند. از این دسته میتوان به روشهای سنتزی هم رسوبی، سنتز در میکروامولسیون، سنتز با گرماکافت، روش سل-ژل و روشهای سولوترمال-هیدروترمال اشاره نمود. عالوه بر واکنشهای رسوبی معمول که در شیمی واکنش های جانشینی خوانده می شوند، واکنشهایی نظیر ا ایش-کاهش نیز در روند سنتز نانوذرات ب ار گرفته میشوند. همچنین روشهای شیمیایی سنتز نانوذرات میتوانند فرآیندهایی همچون آبکافت، تراکم، بسپارش و گرماکافت مولکولهای پیشماده را در بر بگیرند. در مقا اختصاصی مربوط به هر روش سنتزی، این مباحث به صورت مبسوط تر توضیح داده شدهاست.

 

منابـــــع:

 

1. cui , h, feng, y., ren , w., zeng, t., lv, h., pan , y., “strategies of large

 

scale  synthesis  of  monodisperse  nanoparticles”,  recent  patents  on

 

nanotechnology, vol. 3, pp. 32-41, (2002).

 

2. cushing, b.l., kolesnichenko v.l., o'connor, c.j., “recent a nces in

 

the liquid-phase syntheses of inorganic nanoparticles”, chemical reviews,

 

vol. 104, pp. 3923-3243 (2004).

 

3. skoog d.a., west d.m., holler f.j., crouch s.r., “fundamentals of

 

analytical chemistry”, 9th edition, usa, thomson learning, (2004).

 

4.چا مورتیمر، شیمی عمومی ،ترجمه علی پورجوادی، احمد خواجهنصیر طوسی، منصور عابدینی، عبدالجلیل مستشاری، جبار نفیسی موقر، چاپ هشتم، جلد اول و دوم، تهران، مرکز نشر ی )1390(

 

 

7

 

5.عبدالرضا سیمچی، آشنایی با نانوذرات )خواص، روشهای تولید و کاربرد(، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات علمی صنعتی شریف )1391(

 

3.مسعود صلواتی نیاسری، زینب فرشته، نانوشیمی، روشهای ساخت، بررسی خواص و کاربردها، چاپ اول، تهران،انتشارات سخنوران )1320(

 

مکانیسم فرآیندهای رسوبی در مقاله پیشرو بهصورت مختصر آورده شدهاست. کنترل متغییرهای مختلف در یک سامانه سنتزی میتواند نقشی عمده در کنترل اندازه ذرات ایجاد شده و حتی ریخت شناسی (morphology) این ذرات داشته باشد .محصو فرآیندهای رسوبی میتوانند بر اساس را ارهای مختلف سنتزی گسترهای از بلورهای درشت تا ذرات کلوئیدی ریز نانوساختار را در بر بگیرند.

 

-1 مقدمه :

 

اندازه ذراتی که با واکنشهای مختلف ترسیب شیمیایی بهدست میآید، میتواند تاحد زیادی متغییر باشد. این گستره محدودهای از نانوکلوئیدها تا رسوبهای درشت کریستالی را در بر میگیرد. کلوئیدهای ریز که معموال با چشم نیز تشخیص داده نمی شوند، تمایلی به نشست از خود نشان نمیدهند )به دلیل حرکت براونی( و در طول روزها و ماهها پایدار باقی میمانند، اما رسوب های درشت دانه به سرعت و بهطور خود به خودی رسوب میکنند. برخالف رسوبهای کلوئیدی، رسوبهای درشتتر را میتوان به راحتی با فرآیندهایی همچون صاف (filtration)، سانتریفیوژ (centrifugation) و سرریز

 

(decantation)جداسازی نمود .

 

همانگونه که در مقاله پیشین از این بحث مطرح شد، فرآیندهای سنتز نانوذرات با ترسیب شیمیایی، سازوکار )مکانیسم (پیچیدهای دارند که در بسیاری موارد نیز ناشناخته مانده است. این مقاله بهصورت اختصاصی و با زبانی ساده به بیان مکانیسم چنین فرآیندهایی می پردازد. انتخاب صحیح متغیرهای واکنش میتواند منجر به کنترل مراحل مختلف شده و محصولی نانوساختار با شکل و اندازه مورد انتظار را فراهم میآورد .

 

-2 مکانیسم فرآیندهای ترسیبی :

 

هرچند مکانیسم پیچیده ترسیب از محلول هنوز بهطور کالمل شناخته نشده است، اما به عنوان رویکردی پایین به باال، مراحل هستهزایی (nucleation) و رشد (growth)دو بخش اصلی این فرآیند هستند.

 

-1-2هستهزایی : (nucleation)

 

هستهها اولین ذرات از فاز مشخصی از ماده هستند که طی فرآیند )در اینجا فرآیندهای سنتزی( ایجاد میشوند. در هستهزایی، تعداد کمی از یونها، اتمها یا ملکولها )انگشتشمار( بهدور یکدیگر جمعشده و هستهی اولیه را تشکیل میدهند. این فرآیند میتواند از محیط گازی یا محیط محلول صورت بگیرد. در صورتی که هستهها بر جایگاههای خاصی از سطوح موجود در محیط واکنش (nucleation sites)ایجاد شوند، فرآیند تحت عنوان هستهزایی ناهمگن (heterogeneous nucleation)شناخته میشود. در بسیاری

8

 

 

(dislocation defect)

موارد هسته اولیه بر سطح یک ناخالصی )مثل یک ذره غبار و ...( یا سطوح ناصاف ظرف واکنش تشکیل میشوند. در رویکرد دیگر، هستهزایی به جایگاه خاصی نیاز ندارد و تعداد زیادی از هستههای اولیه بهطور همزمان بر اثر تغییرات فیزیکی شدید )مثال تغییرات دمایی( به صورت تودهای متولد میشوند. بهاین فرآیند هسته زایی همگن (homogeneous nucleation) گفته میشود. هسته زایی ناهمگن فرآیند محتمل تری است چرا که بهانرژی پایینتری در مقایسه با رویکرد همگن نیازمند است.

 

معموال رسوبگیری از محلول تحت شرایط فوق اشباعیت (super uration) باال صورت میپذیرد. به عبارت دیگر میتوان گفت که فاز مایع بر اثر پیشرفت یک واکنش خاص از محصول کم محلول (sparingly soluble) اشباع میشود. از این نقطه به بعد، محصول ایجاد شده از فاز محلول مستقیما به فاز جامد وارد میشود )رسوب میکند(. در اصل میتوان گفت که این فوقاشباعیت است که فرآیند هستهزایی را کلید میزند. فوق اشباعیت (s) نسبت غلظت حل شوندهها در ح اشباع نسبت به این غلظت در ح تعادل است. هرچه نسبت فوق بزرگتر باشد، محلول سریعتر به سمت رسوبگذاری پیش میرود. گاه نیز از مفهوم فوقاشباعیت نسبی (relative super uration) برای این منظور استفاده میشود. معادله کمی برای فوق اشباع نسبی در زیر آورده شده است:

 

 

 

 

در این معادله، qغلظت حل شونده را در هر لحظه، و s حاللیت تعادلی آن را نشان میدهد. اندازه ذرات بهطور مع با این کمیت مرتبط است. بنابراین زمانی که فوق اشباع نسبی بزرگ است، رسوب کلوئیدی است و زمانی که کوچک است، رسوب بلوری بدست میآید. از دیدگاه کمی، سرعت هسته زایی به صورت نمایی با فوق اشباعیت نسبی تغییر میکند .

 

–2-2 رشد : (growth)

 

فرآیند رشد از هستهزایی هم پیچیدهتر است. فرآیند رشد با افزوده شدن واحدهای ساختاری بلور به یکدیگر )گاه اجزای ساختاری پلیمر و ...( و قرارگیری آنها در جایگاه مناسب با جهتگیری درست اتفاق میافتد. از آنجا که در بسیاری موارد رشد بلور بهسرعت پیش میرود، جهتگیریها به درستی صورت

نگرفته و بلور دارای نقصهایی همچون نقص جابجایی                                                         میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -1 شمای نقص بلوری و تصویر میکروسکوپ الکترونی )با قدرت تفکیک باال(

9

 

گاه رشد تنها در یک جهت بلور صورت میگیرد و لذا محصول نهایی در جهات مختلف خصوصیات منحصر بهفرد از خود نشان میدهد (anisotropic). رشد میتواند با فرآیندهای انتقال جرم (m -transfer) یا با سینتیک واکنش مربوطه محدود شود )فرآیندهای انتقال جرم در کل سهم مهمتری دارند(. در بسیاری موارد، فرآیند رشد با پدیده نفوذ محدود میشود (diffusion controlled). در این ح ، فوقاشباعیت در لبههای بلور بیش از وجوه آن است. همین مسئله به جوانهزنی بلور از گوشهها منتهی میشود و از ایجاد ساختار چند وجهی (polyhedral) منظم جلوگیری میکند. در ح پیشرفته، این روند منجر به تشکیل بلورهای درختسانی (dendritic) میشود. در شکل 2 بلورهای چندوجهی )الف( و درختسانی )ب( نشان دادهشدهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -2 ساختار بلورهای چند وجهی )الف( و درختسانی )ب( با درنظر گرفتن مراحل تشکیل

 

3-2-عملآوری استوالد : (ostwald ripening)

 

حتی با کنترل کامل بر مراحل هسته زایی و رشد، بازهم اندازه ذرات میتواند دستخوش تغییراتی قرار گیرد. زمانی که محلول کلوئیدی مدت زمانی باقی میماند، به مرور ذرات کوچکتر حذف شده و ذرات باقی مانده بزرگ میشوند. این فرآیند تحت عنوان عملآوری استوالد (ostwald ripening) شناخته میشود. در اصل این ذرات کوچکترهستند که قربانی میشوند تا در مقدار محدودی از ماده ذرات بزرگتر قابلیت رشد را داشته باشند. اساس فرآیند هضم رسوب (digestion) نیز فرآیند عملآوری استوالد است. در مواردی که بلور درشت اندازه نیاز است برخالف رویکرد سنتزی در نانومواد(، رسوبهای کلوئیدی را برای چند ساعت در حضور حالل و حرارت قرار میدهند. در شکل زیر شمایی از عملآوری استوالد آورده شدهاست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -3 فرآیند عملآوری استوالد. مصرف ذرات ریز در محصول به تولید ذرات درشتتر میانجامد.

 

 

10

 

عملآوری استوالد اساسا ب ایه تمایل ذاتی ذرات محلول به تشکیل ساختار پایدار )و با انرژی کمتر( حاصل میشود. اصوال هرچه ذرات ریزتر باشند، نسبت اتمها )یا مولکولهای سطحی( نسبت به توده (bulk) با ر است و این بهمعنی انرژی بیشتر برای کل ذرات تشکیل دهنده محلول میباشد. نتیجتا فرآیند عملآوری استوالد که در آن ذرات در کل بهسمت افزایش اندازه پیش میروند، باعث حذف برخی ذرات با اندازههای کوچکتر و افزایش اندازه ذرات باقیمانده می شود .این پدیده نهتنها باعث انحراف در اندازه مورد انتظار برای ذرات محصول میشود، بلکه میتواند گستره پخش اندازه (size distribution) ذرات را تغییر دهد. در موارد پیشرفته، حتی دو گستره مجزا از ذرات با اندازه ریز و اندازه درشت از محصو فراهم میآید .

 

-3 کنترل عملی اندازه ذرات :

 

-1-3 کنترل متغییرهای سنتز :

 

در طول مرحله هستهزایی، تقریبا تمامی ذرات محصول متولد میشوند. در این مرحله است که تعداد بسیار زیادی از ذرات با اندازه بسیار کوچک تولید میشود. این در حالی است که کنترل بر مرحله رشد میتواند ذرات با اندازه همگن را ایجاد نماید. کنترل فرآیند هستهزایی نقشی اساسی در محصول نهایی دارد. همچنین فرآیندهای ثانویهای همچون کلوخهای شدن و عملآوری استوالد (ostwald ripening) نیز در اندازه محصول نهایی دخیل است. به دلیل آنکه فرآیندهای پیچیده هستهزایی، رشد و کلوخهای شدن همه تقریبا همزمان صورت میگیرند، کنترل زیادی جهت تهیه ذرات تکپخش مورد نیاز است .

 

جهت کنترل کیفیت محصول سنتزی، در بسیاری از موارد سعی میشود تا فرآیند هستهزایی بهطور کامل پیشاز فرآیند رشد بهاتمام برسد. در این ح میتوان امیدوار بود که ذراتی با اندازه ی ان بهدست بیاید. در صورتی که این فرآیندها بایکدیگر تداخل داشته باشند، اندازه ذرات گستره وسیعی خواهد داشت. برای مثال بسته به نوع سنتز طراحی شده، در ابتدا شرایط شدیدی اعمال میشود تا بر اثر فوق اشباعیت باال، هسته زایی در زمان کمی به اتمام برسد .در مرحله بعد، شرایط مالیمتری اعمال میشود. در این شرایط هستهزایی تا حد زیادی اتفاق نیفتاده اما فرآیند رشد پدیده قالب است. هستههای ایجاد شده در مرحله اولیه میتوانند به صورت همگن رشد کنند و در نتیجه ذراتی با اندازههای کم ش مشابه تهیه میشود.

 

همانگونه که در تبیین مکانیسم واکنشهای رسوبی بیان شده، فوقاشباعیت نقشی عمده را در آغاز و پیشرفت این فرآیند و همچنین کیفیت محصول نهایی بازی میکند. در سنتز نانومواد، فراهم آوردن ذرات بسیار ریز نانوکلوئیدی از واکنش رسوبی مطلوب است. اصوال هر عاملی که فوق اشباعیت را در محلول افزایش دهد، به ریز شدن محصول نهایی )بدون در نظر گرفتن فرآیندهای ثانویه مثل عملآوری و کلوخهای شدن( یاری رسانده است. بهطور تجربی ثابت شده که عواملی همچون حاللیت رسوب (precipitate solubility)، دما، غلظت واکنشگرها، شدت بهمخوردن محلول و اختالط واکنشگرها و همچنین حضور

 

 

11

 

عوامل کمپل دهنده (complexing agents) و پایدار کننده (stabilizers) میتواند در تعیین اندازه

 

نهایی ذرات موثر باشد.

 

زمانی که محصول ذاتا یک ترکیب نامحلول در آب است )با ksp بسیار پایین(، فوق اشباعیت نیز عمال باالست. در مقابل برای ترکیباتی که تاحدی در محیط آبی انحالل پذیرند، کنترل ویژه شرایط جهت نیل به محصولی با کیفیت مطلوب، ضروری بهنظر می رسد .برای مثال گاه با کنترل ph و دما میتوان حاللیت محصول را تغییر داد و لذا بهین ردن این مقادیر در فرآیند سنتز ضروری بهنظر میرسد. در مقادیری از ph یا دما که حاللیت کمتر است، فوق اشباعیت با ر بوده و ذرات ریزتری به دست میآیند. در مقابل گاه اعمال دماهای با ر واکنش تشکیل رسوب را تسریع نموده و با باالبردن فوق اشباعیت بلورهای ریزتر را فراهم میآورد .

 

هنگامی که فرآیند هسته زایی بر رشد ارجحیت دارد، تعداد زیادی از هستههای ریز و در شرایطی که رشد پدیده قالب است، تعداد کمی از ذرات درشت تهیه میشود. سرعت هستهزایی به طور شدید با فوق اشباع نسبی نتغییر است، این در حالی است که فرآیند رشد تنها کمی با افزایش فوق اشباع نسبی افزایش مییابد.

 

-2-3 پایدارسازی سطح نانوذرات :

 

نانوذرات به دلیل انرژی سطحی بسیار باال تمایل بسیاری جهت بههم چسبیدن و کلوخهای شدن (aggregation)دارند. در مقابل در نانوفناوری، ما به محلولهای کلوئیدی پایدار و همچنین نانوپودرهای جداسازی شده از محلول نیازمندیم. در ح کلی دو رویکرد برای پایدارسازی سطح نانوذرات و درنتیجه پیشگیری از پدیده کلوخهای شدن ارائه شده است. رویکرد اول ایجاد عه فضایی (steric repulsion) بین نانوذرات است. بر این اساس ذرات در محلول از یکدیگر مجزا مانده و کلوخهای شدن اتفاق نمیافتد. جهت نیل به این هدف از ترکیبات شیمیایی مانند سورفکتانتها((surfactants ، پلیمرها یا برخی ترکیبات آلی دیگر در محیط تشکیل نانوذرات استفاده میشود. این ترکیبات معموال تحت عنوان عوامل پوشاننده (capping agents)نیز شناخته میشوند. رویکرد دوم ایجاد عه الکترواستاتیک )واندروالس( در میان نانوذرات است. در بسیاری موارد این پدیده بر اثر جذب شیمیایی (chemisorption) یونهایی نظیر هیدرو یل (-oh) و پروتون (+h) یا دیگر عوامل باردار بر سطح نانوذرات اتفاق میافتد. لذا نانوذرات تشکیل شده همبار بوده و یکدیگر را دفع میکنند. معموال جذب یونهای هیدرو یل یا پروتون در ph های بسیار باال یا پایین در محلولهای آبی اتفاق میافتد .شمایی از هر دو رویکرد در شکل 4 آورده شده است. گاه نیز عامل پایدار کننده میتواند هر دو نقش را بهصورت همزمان ایفا نماید.

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -4 عوامل پایدار کننده سطح نانوذرات

 

حتی در عدم حضور هر عامل پایدار کننده، الیهای از یونها اطراف ذرات کلوئیدی را فرا میگیرد. از آنجا که این الیه از دوبخش الیه یونهای اولیه (primary layer) و الیه یونهای متقابل (counter ion layer) تشکیل شدهاست، الیه دوگانه (double layer) نامیده میشود. الیهیونهای اولیه و الیه یونهای متقابل دارای بار ناهمناماند و الیه دوگانه در کل خنثی است. الیه دوگانه به دلیل عه الکترواستاتیکی از نزدیک شدن ذرات به یکدیگر جلوگیری میکند و لذا مانع از کلوخهای شدن میشود. در نتیجه میتوان گفت که ضخیم شدن این الیه نقشی عمده را در ممانعت از الحاق نانوذرات به یک دیگر و کلوخهای شدن بازی میکند. در ح ع ، کاهش ضخامت الیه دوگانه احتمال کلوخهای شدن را افزایش میدهد. شکل 5 این مورد را نشان میدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل -5 ساختار دوالیه پیرامون ذرات کلوئیدی

 

الیه دوگانه در محلولی با قدرت یونی (ionic strength) پایین ضخیم است. قدرت یونی یک کمیت در شیمی تجزیه است که به مقدار یونهای آزاد در محلول بستگی دارد. در یک محلول با قدرت یونی باال،

 

13

 

غلظت یونهای آزاد زیاد است و لذا این باعث می شود تا الیه دوگانه فشرده شده و ضخامت کمتری داشته باشد. به صورت ع ، در قدرت یونی پایین، الیه دوگانه چگالی کمتری داشته و ضخیم میشود )امکان برخورد و کلوخهای شدن ذرات کلوئیدی کاهش مییابد(. معموال الیه دوگانه ضخیم در ph های خنثی دست یافتنی است. در این مورد یونهای +hیا -ohکمی در محلول حضور دارند و لذا قدرت یونی محلول پایین است. همچنین هنگامی که در فرآیند سنتز نسبت افزودن پیشمادهها بهخوبی با یکدیگر تنظیم شده است، یون واکنشگر اضافی در محلول وجود ندارد و قدرت یونی پایین است. هرچند در این ح نیز، هنوز یونهای متقابل (counter ion) زیادی در محلول وجود دارند که )در صورت امکان( با شستشوی رسوب میتوانند تا حد زیادی حذف شوند.

 

-3-3 فرآیندهای حرارتی ثانویه :

 

بسیاری از ترکیباتی که با روشهای همرسوبی خصوصا در دماهای پایین ایجاد میشوند، ح بیشکل (amorphous)دارند. لذا برای بهدست آوردن محصو ی با ساختار بلوری مناسب، انجام فرآیندهای حرارتی ثانویه همچون کل شدن (calcination)یا بازپخت (post annealing) ضروری است. همچنین برای دستی به ساختارهای ا یدی، معموال رسوب بدست آمده در مراحل اولیه تحت ت یب حرارتی قرار می گیرد. چنین فرآیندهای حرارتی ثانویهای میتوانند منجر به کلوخهای شدن و کاهش کنترل بر اندازه ذرات محصول شوند. فرآیندهایی همچون فرآیندهای هیدروترمال (hydrothermal) و سولوترمال (solvothermal)که فاقد مراحل عملآوری ثانویه هستند از این رو بر سایر روشها ارجحیت دارند.

 

-4 نتیجهگیری :

 

اندازه و شکل محصو فرآیندهای همرسوبی با کنترل متغیرهای متعددی قابل پیشبینی است. هرچند بسته به سامانه سنتزی و طبیعت محصول، شرایط بسیار متغیر است، اما اصولی بهعنوان مکانیسم کلی بیان شده اند. مراحل هستهزایی، رشد از گامهای اصلی سنتزهای رسوبیهستند. فوقاشباعیت عامل اصلی در این فرآیندهاست. همچنین فرآیندهای ثانویه ای همچون عملآوری استوالد، بازپخت و کل میتوانند منجر به کلوخهای شدن ) ( و رشد ناخواسته اندازه ذرات شوند. کنترل دقیق متغییرهای سنتز و همچنین استفاده از عوامل پایدار کننده میتواند کیفیت محصول نهایی را باال ببرد.  منابـــــع:

 

 

1. cushing, b.l., kolesnichenko v.l., o'connor, c.j., “recent a nces in

 

the liquid-phase syntheses of inorganic nanoparticles”, chemical reviews,

 

vol. 104, pp. 3923-3243 (2004).

 

2. skoog d.a., west d.m., holler f.j., crouch s.r., “fundamentals of

 

analytical chemistry”, 9th edition, usa, thomson learning, (2004).

 

14

 

3.عبدالرضا سیمچی، آشنایی با نانوذرات )خواص، روشهای تولید و کاربرد(، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات علمی صنعتی شریف )1391(

 

4.مسعود صلواتی نیاسری، زینب فرشته، نانوشیمی، روشهای ساخت، بررسی خواص و کاربردها، چاپ اول، تهران،انتشارات سخنوران )1320(

 

نانوذرات ف ی، ا یدف ی و همچنین بسیاری از ترکیبات نیمهرسانای ف ی میتوانند با روشهای شیمیایی همرسوبی در شرایط متفاوت و با خصوصیات مختلف تهیه شوند .اساس این روشها تهیه محصو کممحلول از پیشمادههای محلول است. در این فرآیندها از سامانههای متفاوتی همچون تجهیزات الکتروشیمیایی، تابش ریزموج، فراصوت و پرتوهای پرانرژی نیز بهره گرفته میشود.

 

-1 مقدمه :

 

در دو مقاله پیشین این بحث، به معرفی و بررسی تئوری واکنشهای همرسوبی بهعنوان پایه بسیاری از فرآیندهای شیمیایی سنتز نانوذرات پرداختیم. در این مقاله بهصورت موردی )و مختصر( به معرفی بسیاری از فرآیندهای عملی ساخت نانوذرات پرداخته شدهاست. لذا برای توضیح اصطالحات آورده شده، مطالعه دو مقاله پیشین ضروری بهنظر میرسد .

 

-2 سنتز نانوذرات ف ی از محلول آبی : -1-2 سنتز با کمک کاهندههای شیمیایی :

 

شاید یکی از سادهترین نانوساختارهایی که امروزه در صنایع نیز بهطور گسترده مورد استفاده است، نانوذرات ف ی (metal nanoparticles - mnps) باشد .بسیاری از نمک ف ات در محیط آبی محلول هستند. در سنتز های شیمیایی به منظور دستی به یک ساختار جامد ف ی، یک ترکیب شیمیایی کاهنده (reducing agent)ب ار گرفته میشود. گاز هیدروژن (h2) همواره به عنوان یک عامل کاهنده استاندارد در شیمی شناخته میشود. مقدار e0 برای نیمواکنش کاهش یون پروتون به هیدروژن صفر ولت است. واکنش مربوط در زیر آورده شدهاست:

 

 

 

 

برای ترکیباتی که مقادیر e0 مثبت دارند، هیدروژن نقش یک کاهنده را بازی میکند. بسیاری از نمکهای ف ی در محیط آبی از این دستاند. از دیگر ترکیبات کاهنده شیمیایی میتوان به هیدرازین (hydrazine – n2h4)و نمکهای بوروهیدرید با فرمول abh4 اشاره کرد. در یک ترکیبabh4 ، aبیانگر یک ف قلیایی )معموال) na است. مقدار e0 برای هیدرازین و بوروهیدرید به ترتیب-230 و -490 میلیولت میباشد.

 

برای مثال یون -aucl4که معموال به عنوان فرم یونی محلول در آب از طال مورد استفاده قرار میگیرد، با e0در حدود +1 ولت به عنوان یک ا نده قوی محسوب میشود. عالوه بر عوامل کاهنده فوق، بسیاری از

15

 

ترکیبات دیگر توسط نمک طال ا ید میشوند و از این رو میتوانند نمک طال را به طالی ف ی (au0) تبدیل کنند. بسیاری از اسیدهای آلی که با نام کربو یلیک اسیدها شناخته می شوند )یا در برخی موارد یونهای کربو ی مربوطه( و همچنین بسیاری از الکلها میتوانند نقش کاهنده را در مقابل یون طال به عنوان یک عامل ا نده قوی بازی کنند. به عنوان یک یون کربو ی ی مرسوم، میتوان از سدیم سیترات نام برد. عالوه بر نقش یک عامل کاهنده، سیترات همزمان نقش یک عامل پوشاننده )پایدارکننده( را نیز بازی میکند. درخصوص یونهای ف ی واسطه دیگر، مقدار e0 معموال مقادیر منفیتری دارد و لذا در خصوص انتخاب عامل کاهنده باید دقت بیشتری ب ار گرفته شود.

 

-2-2 کاهش ف ات با فرآیندهای الکتروشیمیایی :

 

در صورتی که الکترون مورد نیاز برای کاهش یونف ی در ازای یکماده شیمیایی )کاهنده( بر سطح یک الکترود فراهم آید، سنتز یک فرآیند الکتروشیمیایی نامیده میشود. همانگونه که ذکر شد، کاهندههای شیمیایی مختلف توانایی های متفاوتی برای کاهش کاتیونهای ف ی دارند )برحسب مقادیر) e0 و برای انواع مختلف سنتز باید کاهنده مناسبی انتخاب شود. در سامانههای الکتروشیمیایی، قدرت کاهندگی یکالکترود تابعی از پتانسیل الکتریکی اع ده بر سطح است. عاملی همچون چگالی جریان (current density)نیز در حکم غلظت عوامل کاهنده دخ دارد و می تواند بهطور مستقیم بر فرآیندهای هستهزایی و رشد اثر بگذارد. همچنین نحوه اعمال پتانسیل (waveform) نیز میتواند اثرگذار باشد. الکترودی که فرآیند احیا بر سطح آن اتفاق میافتد اصطالحا تحت عنوان کاتد (cathode) شناخته میشود. در این روشها نیز استفاده از عوامل پایدار کننده ضروری بهنظر میرسد.

 

- 3-2 کاهش ف ات با استفاده از فرآیندهای نوری :

 

زمانی که پرتو نور پر انرژی به محلول آبی برخورد میکند، میتواند منجر به ت یب مولکولهای آب و درنتیجه آزاد سازی الکترون هایی )به صورت ناپایدار و گذرا( در محلول شود. اگر کاتیونهای ف ی همزمان در محیط آبی مورد تابش حضور داشته باشند، میتوانند با الکترونهای ایجاد شده وارد واکنش شده و در نتیجه بدون حضور هیچ عامل کاهنده دیگری احیا شوند. مولکولهای آب در این فرآیند خود به ترکیباتی مثل هیدروژن گازی، پرا ید هیدروژن((h2o2 ، رادیکال هیدرو یل(.(oh ، رادیکال پروتون (h.) و ...

 

تبدیل میشوند. هرچند در این زمینه گزارشاتی از فرآیند احیا توسط نور فرابنفش (uv) برای ف اتی همچون نقره بیان شدهاست، پرتوهای قدرتمند تر همچون اشعه گاما برای فرآیند کاهشی مطلوب بهنظر میرسد. تقریبا نانوذرات تمامی ف ات نجیب (noble metals) و برخی دیگر از ف ات الکترونگاتیو با این روش تهیه میشود. در این مورد نیز حضور عوامل پایدار کننده امری ضروری بهنظر میرسد. همچنین افزودن الکلهای کوتاهزنجیر )مثل متانول( نیز میتواند در فرآیند کاهشی نقشی موثر را بازی کند .

 

 

16

 

-3 سنتز ا یدها از محلول آبی :

 

در مقایسه با سنتز نانوذرات ف ی، سنتز ا یدها فرآیندی پیچیدهتر است. در یک رویکرد سنتزی، ماده ا یدی به عنوان محصول اصلی مستقیما ایجاد میشود. در رویکرد دیگر در ابتدا نانوذرات ف ی به عنوان پیش ماده سنتز شده و در مرحله بعد تحت تاثیر فرآیندهایی به نانوساختارهای ا یدی تبدیل میشوند. حضور عوامل پایدار کننده در این مورد نیز برای کنترل ساختار و همگنی در ابعاد نانو )پیشگیری از کلوخهای شدن( ضروری است .در رویکرد دوم یا به طور کلی در مواردی که فرآیندهای دمایی (annealing, calcination)مورد نیاز است، میزانی از کلوخهای شدن همواره دیده میشود. تهیه نانوذرات تکپخش با این روش به مهارت و کنترل ویژه نیاز دارد.

 

الف( بسیاری از نانوذرات ا ید ف ی، با اعمال فرآیندهای دمایی )کلسین ردن( بر ذرات هیدرو ید ف ی (m(oh)n)رسوب داده شده، سنتز میشوند.

 

ب( همچنین تشکیل ا ید ف ی میتواند بر اثر ت یب حرارتی رسوبهای نانوساختار کربنات، بیکربنات و اگزا ف باشد.

ج( سنتز مستقیم ا ید های ف ی )مثل) tio2 میتواند بر اثر فرآیند آبکافت (hydrolysis) برخی نمکها )مثل ) ticl3 اتفاق بیفتد.

 

د( در رویکردی متفاوت جهت تولید نانوذرات ا ید ف ی، میتوان از کاهش نمکهای محلول با عدد ا ایش با ر )برای ف مرکزی( به محصول غیر محلول استفاده کرد. برای مثال نمکهای k2cr2o1 و kmno4در آب محلول میباشند و بر اثر کاهش به ترتیب به ترکیبات cr2o3 و mn2o3 تبدیل می شوند )که این ترکیبات در محیط آبی کممحلول و بهصورت رسوب هستند(.

 

-4 سنتز کلکوژنایدهای ف ی : (metal chalcogenides )

 

عناصر همگروه گوگرد((s ،همچون سلنیم (se) و تلوریوم (te) با عنوان کلکوژن (chalcogen)و ترکیبات آنها با ف

مشاهده متن کامل ...

با این فرد نباید ازدواج کرد
درخواست حذف اطلاعات
با این فرد نباید ازدواج کرد

☑️با ی که مدام در گذشته شما دنبال اینست که ببنید با ی رابطه داشتید یا خیر

☑️با ی که دنبال آتو گرفتن از شما است تا ثابت کند که فکر منفیش در مورد شما درست بوده

☑️با ی که هر لحظه باید به اون ثابت کنید که راست می گویید

☑️با ی که برای کنار او ماندن باید خودتان را تغییر دهید

☑️با ی که اگر پشت خط تلفن شما بیاید و شما نتوانید پاسخ وی را بدهید بعد از آن از شما بازجویی می کند

☑️با ی که هر لحظه باید گزارش دهید کجا بودید با کی بودید

☑️با ی که مدام به شما شک دارد

☑️با ی که مدام به شما می گوید این رفتارت اشتباه است

☑️با ی که در هر بحثی اگر حتی خودش خطا کرده باشد باز طوری رفتار میکند که شما مجبور به عذرخواهی بشوید و احساس کنید این شما هستید که اشتباه کردید

☑️ با ی که تصویری از همسر آینده اش در ذهن خود ساخته که با شما متفاوت است و تمایل دارد شما شبیه آن همسر خیالی وی شویدمشاهده متن کامل ...
آمارکشته شدگان حرم و مجلس
درخواست حذف اطلاعات

آمارکشته شدگان حرم و مجلس 17 داد 96 ، وکلیپ مصدومان در حرم و انتهاری در مجلس 17 داد 96

یک کشته و 5 مصدوم در حرم حضرت (ره)/ تد ر امنیتی نهاد ر

ر بر اثر حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت  (ره) یک نفر کشته و 5 ... شدگان این حادثه نیز گفت: از آمار کشته شدگان این حادثه 
اخبار حادثه و انتهاری امروز در کانال زیر

7 شهید و 4 گروگان در مجلس/ تیراندازی و انفجار انتحاری در حرم ر

فردی مسلح لحظاتی پیش با ورود به حرم (ره) و تیراندازی چند تن را مجروح .... رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت درباره آمار کشته شدگان این ...

ع و اسامی مصدوم شدنگان حادثه تروریست حرم داد ۹۶ر

آ ین خبر از تیراندازی امروز در حرم  و مجلس تهران | ۱۷ داد ۹۶ | جزئیات انتهاری … اسامی کشته شدگان و مصدومان حادثه تیراندازی و تروریستی مجلس و حرم .

اسامی مصدومان و فوت شدگان دو حادثه ی امروز - نمناکر

  اسامی مصدومان حادثه ی مجلس و حرم  و اسامی کشته شدگان حادثه مجلس و حرم  را در نمناک بخوانید.

حرم سید روح الله - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزادر

حرم سید روح الله   نامور به مرقد   بنایی است که در گورستان بهشت زهرای تهران قرار دارد. هم اکنون مجموعه های گسترده دیگری شامل ، موزه و شهر آفتاب نیز همراه ...

تصاویر کشته شدگان حادثه تروریستی حرم (۱۸+) - فردار

  تصاویر دل اش زیر تعدادی از کشته شدگان حادثه تروریستی صبح امروز در درمانگاه حرم  راحل را نشان می دهند.

اسامی مصدومان و ی حوادث تروریستی تهران | آفتاب

www.aftabir.com/news/article/view/2017/06/07/1711044
translate this page
1 hour ago - ۱۳ سید عبدالله میرحسینی ۵۶   حسین. ۱۴ مرتضی فلاحتی ۵۷   حسین. ۱۵ عباس نظریان ۵۷   حسین. ۱۶ مرد مجهول الهویه ۳۵   حسین ... جزئیات تیراندازی در حرم آمار کشته ها و مصدومان احتمالی/ مهاجم خود را ... آ ین خبرها از عملیات تروریستی و انتحاری تهران آمار کشته شدگان و ... تیراندازی در مجلس و حرم .

حرم مطهر (س) - پرتال

www.imam-khomeini.ir/fa/c2704/اماکن.../حرم_مطهر_ _ _س_
translate this page
aug 14, 2012 - آرامگاه   کبیر که در ایران به "حرم مطهر" است، در جنوبی ترین نقطه تهران و در کنار گ ار ی بهشت زهرا (س) بنا شده است و در نوع خود، در ...

آنا | آمار کشته شدگان حادثه وج قطار از ریل به 31 نفر رسید

www.ana.ir › اجتماعی › حوادث
translate this page
nov 25, 2016 - پرداخت حق بیمه ی آتش نشان پلاسکو به کجا رسید؟ استقرار نیروهای اورژانس در حرم مطهر  (ره) از فردا آغاز می شود. مدیر روابط عمومی اورژانس ...

تیراندازی های پی در پی در مجلس و حرم (ره)/ مسئولیت حوادث ...

titreshahr.ir/.../تیراندازی-های-پی-در-پی-در-مجلس-و-حرم- - ر...
translate this page
5 hours ago - فردی مسلح لحظاتی پیش با ورود به حرم (ره) و تیراندازی چند تن را مجروح کرده است. ... پس از اعلام دو حادثه تیراندازی در حرم  و مجلس شورای ی، اورژانس تهران مجموعا 17 دستگاه .... آمار کشته شدگان توسط تب کریمه کنگو.

تیراندازی در حرم (ره) - تیتر شهر

titreshahr.ir/fa/news/44127/تیراندازی-در-حرم- - ره
translate this page
6 hours ago - بعد از تیراندازی در مجلس، فردی مسلح لحظاتی پیش با ورود به حرم (ره) و تیراندازی چند تن را مجروح کرده است. ... قطعی می باشد. برچسب ها: تیراندازی حرم  ، حادثه تروریستی .... آمار کشته شدگان توسط تب کریمه کنگو.

تصویر جدید از حادثه تروریستی در حرم (ره) - تیتر شهر

titreshahr.ir/.../تصویر-جدید-از-حادثه-تروریستی-در-حرم- -خمین...
translate this page
5 hours ago - تصویر جدید از حادثه تروریستی در حرم (ره). کد خبر: ۴۴۱۳۵ .... آمار کشته شدگان توسط تب کریمه کنگو · علت حادثه مترو طرشت مشخص شد.

مصدومان حادثه تروریستی مجلس و حرم +اسامی - مجله تفریحی ایرو مگ

iromag.ir/news/178706
translate this page
25 mins ago - n\n\n تروریستی صبح امروز در حرم مطهر   راحل و مجلس شورای ی، تعدادی مجروح داشته است. ... مجلس وحرم  (ره) به بیمارستان منتقل شده اند. ... وزارت بهداشت درباره آمار کشته شدگان این حادثه نیز گفت: از آمار کشته شدگان ...

آ ین آمار کشته شدگان درگیرهای - خبرگزاری اهل بیت (علیهم السلام ...

fa.abna24.com/service/middle/archive/2014/05/20/.../story.html
translate this page
may 20, 2014 - آ ین آمار کشته شدگان درگیرهای طبق آمار منتشر شده از سوی یک ... گزارش تصویری/ بزرگداشت سالگرد ارتحال  (ره) در حرم مطهر رضوی.

تیراندازی در ضلع غربی حرم / یک نفر کشته و ۵ نفر مجروح شدند ...

khabarland.com › اجتماعی
translate this page
4 hours ago - تیراندازی در حرم  (ره)/ چند نفر زخمی شدند/یک ضارب خود را ... فوت یکی از مصدومان حادثه تیراندازی اراک/ آمار کشته شدگان به 6 نفر رسید ...

بالاترین: ع اجساد کشته شدگان م عان حرم …

namnaak.xyz/بالاترین:+ع +اجساد+کشته+شدگان+م عان+حرم+ا...
translate this page
بالاترین: ع اجساد کشته شدگان م عان حرم  … بالاترین: ع ... آمار کشته شدگان م عان حرم - wtaar.com. آمار کشته شدگان... تصاویر نوه دختری   .

اسامی کشته شدگان مجلس - مجله تفریحی فیشت

https://fisht.ir/search/?q=اسامی+کشته+شدگان+مجلس
translate this page
35 مجروح حادثه تیراندازی امروز در مجلس و حرم  (ره) به بیمارستان منتقل شده اند. عباس زارع نژاد مشاور بهداشت و رییس روابط عمومی وزارت بهداشت در ...

ایرنا - مهم ترین مطالبه (ره) از مسوولان ، ی بودن نظام است

www.irna.ir/tehran/fa/news/82554487/
translate this page
3 days ago - مهم ترین مطالبه  (ره) از مسوولان ، ی بودن نظام است ... م ع حرم ادامه دهنده راه و    یی هستند که فضای معنوی شهادت را در جامعه حاکم و دسیسه دشمنان را از بین می برند. ... : چین آمار کشته شدگان تیان آنمن را اعلام کند ...

ایرنا - حوزه و : شه راحل نشات گرفته از سیره نبوی بود

www.irna.ir/tehran/fa/news/82554512/
translate this page
3 days ago - گناوه-ایرنا- حوزه و گفت: شه و افکار   راحل که به پیروزی انقلاب ... از ساحت حرم اهل بیت (ع) و مقاومت و پایمردی در برابر ظالمان و مستکبران از دیگر شه های ناب ... : چین آمار کشته شدگان تیان آنمن را اعلام کند ...

تیراندازی در حرم (ره) - تیتر شهر - تی نیوز

tnews.ir/news/29e987324292.html
translate this page
6 hours ago - بعد از تیراندازی در مجلس، فردی مسلح لحظاتی پیش با ورود به حرم  ... تیراندازی در حرم (ره) .... آمار کشته شدگان توسط تب کریمه کنگو.

کشته شدن52نفردرحماه توسط - دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/sitekhan/1209588
translate this page
may 18, 2017 - تعداد کشته شدگان ۵۲ نفر است که در میان آنها ۱۵ کودک بین ۳ تا ۱۳ سال به چشم می خورد.منابع سوری از افزایش آمار کشته و زخمی شدگان یورش به روستای عقارب الص... ... اشک های سیدحسن   روی آنتن تلویزیون/ کنایه های سنگین نوه   به ... رشته آزمون ارشد · چرا سیدحسن   امروز در حرم  سخنرانی نکرد؟

جام نیوز :: jamnews - تعداد کشته شدگان افزایش یافت/ انفجار در مجلس

www.jamnews.ir/detail/news/799016
translate this page
2 hours ago - حادثه تروریستی تهران تعداد کشته شدگان افزایش یافت/ انفجار در مجلس ... تروریستی تهران خبر داده بودند اما اکنون خبرگزاری ایلنا، آ ین آمار کشته شدگان را هشت تن اعلام کرده است. ... حمله تروریستی مسلحانه در حرم  (ره).

آمارکشته شدگان حادثه پلاسکو تا این لحظه - shomanews

shomanews.com/fa/.../آمارکشته-شدگان-حادثه-پلاسکو-تا-این-لحظه
translate this page
jan 24, 2017 - آمارکشته شدگان حادثه پلاسکو تا این لحظه. سخنگوی .... زائران حرم مطهر حضرت   (ره ) تحت پوشش بیمه البرز قرار گرفتند · تجدید میثاق ...

آمار کشته شدگان سقوط مینی بوس حامل زائران به 8 تن رسید/ امدادگران در ...

www.yjc.ir › اجتماعی › حوادث و انتظامی
translate this page
dec 3, 2015 - آمار کشته شدگان سقوط مینی بوس حامل زائران به 8 تن رسید/ امدادگران در .... سنگین است/ ترافیک پرحجم در مسیرهای منتهی به حرم مطهر  (ره).

سیل مردم مازندران،گلستان و سمنان را گرفتار کرد/ افزایش آمار کشته ...

www.yjc.ir › اجتماعی › حوادث و انتظامی
translate this page
sep 2, 2016 - *افزایش کشته شدگان به 4 تن ... ترافیک در محورهای شمالی کشور نیمه سنگین است/ ترافیک پرحجم در مسیرهای منتهی بهحرم مطهر  (ره).

آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار به ۳۶ نفر رسید - خبرگزاری مهر ...

www.mehrnews.com/.../آمار-کشته-شدگان-حادثه-برخورد-۲-قطار-به...
translate this page
nov 25, 2016 - س رست مرکز اورژانس کشور، آ ین آمار کشته شدگان حادثه برخورد ۲ قطار مسافربری در محور سمنان - دامغان را ۳۶ نفر اعلام ... جزییات ترافیکی مسیرهای منتهی به حرم  (ره) ... بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی   (ره) -۲ ...

ع و اسامی مصدوم شدنگان حادثه تروریست حرم داد ۹۶ ...

iraniax.ir › اخبار روز
translate this page

مشاهده متن کامل ...
کفپوش سالن های تولید صنعتی
درخواست حذف اطلاعات

 کفپوش سالن های تولید صنعتی


 


از بتون در کف سازی بسیاری از کارخانجات صنعتی در سراسر دنیا استفاده می شود. متأسفانه در بسیاری از موارد در زمان ساخت، به اندازه لازم به طراحی و ساخت کف کارخانه ها با توجه نوع کاربری آن توجه نمی شود و به دنبال آن در زمان بهره برداری کف دچار مشکلات مختلفی می گردد. از جمله این مشکلات ش ت بتون، ترک خوردن، ناهمواری سطح و بوجود آمدن گرد و غبار زیاد در محیط در اثر سایش سطح است که کاربری محیط را محدود می سازد. شرکت بساپلیمر با ارائه سیستم های کفپوش صنعتی پلیمری یکپارچه برای کاربردهای مختلف تلاش نموده است تا این مشکلات را برطرف نماید. این سیستم ها در لایه های مختلف (با توجه به نوع کاربری) در محل نصب می گردند. همچنین امکان نصب بر سطوح بتونی، سنگ، موزائیک و سرامیک از سایر ویژگی های این کفپوش های می باشد. از سایر ویژگی های سیستم کفپوش های صنعتی بساپلیمر  می توان به موارد زیر اشاره نمود:


·         مقاومت به سایش بالا


·         دوام و کاربری بالا


·         قابلیت آب بندی سطح و عدم ایجاد گرد و غبار


·         تنوع رنگی


·         نگهداری و نظافت آسان


·         هزینه های نگهداری پایین و صرفه اقتصادی


·         نصب سریع و آسان 


·         یکپارچگی و عدم وجود درز


 


 


کفپوش صنعتی با کاربری بسیار سنگین


 


 کفپوش های صنعتی با کارایی سنگین پایدارترین نوع کفپوش های رزینی هستند که دارای مقاومت ضربه و مقاومت شیمیایی بالایی بوده و طول عمر بالایی در بین کفپوش های رزینی دارند. این کفپوش ها عمدتاً دارای ضخامت بین 4 تا 10 میلی متر می باشند ولی در موارد خاص می توان این ضخامت را افزایش داد. منظور از پایداری و دوام بالا این است که از این کفپوش می توان در مکان هایی با تردد سنگین به مدت 10 تا 12 سال استفاده نمود. کفپوش های صنعتی با کارایی سنگین بساپلیمر بر پایه رزین های اپو ی و آکریلیک بوده و براساس شرایط سرویس دهی کفپوش صنعتی، ضخامت و پایه رزین آن تعیین می شود.


ویژگی های کفپوش های صنعتی با کارایی سنگین:


·         مقاومت به ضربه عالی


·         قابلیت شست و شو با بخار


·         مقاومت شیمیایی بالا


·         مقاومت سایش بالا


·         مقاومت لغزشی مناسب


·         مقاومت حرارتی عالی در درجه حرارت های پایین و بالا


 


 


کفپوش آنتی استاتیک


 


تخلیه بار الکتریکی ن در واقع جرقه ای است که از سطح رسانای باردار شده به سطح دیگر می رود. این انتقالِ فوق العاده سریع، که قبلاً نوعی بار ن بوده ممکن است منجر به آتش سوزی و انفجار شده و یا حرارت و نور و صدا تولید کند. همچنین تجهیزات الکترونیکی فعال مانند میکرو تراشه ها، مدارهای مجتمع و ماشین آلات به پدیده تخلیه بار الکتریکی حساس هستند. حتی زمانی که محیط و افراد با تجهیزات و لباس های حفاظتی مجهز شده باشند، در هنگام کار با دستگاه های حساس به الکتریسیته ن، امکان تماس ناخواسته و ایجاد رخداد خطرناک وجود دارد.  بنابراین برای ایمنی بیشتر بایستی از این وقوع این جرقه جلوگیری کرد.


سطوح بتنی در ح کلی به اندازه کافی دارای قابلیت رسانش الکتریکی هستند. بتن ضد الکتریسیته ن بوده  و با توجه به رطوبت موجود در آن تخلیه بار الکتریکی بر سطح آن اتفاق می افتد.  این در حالی است که بیشتر کفپوش های رزینی که بر سطح بتن اعمال می شوند ، با وجود داشتن مقاومت سایشی و شیمیایی بالا، بهداشتی بودن و امکان نظافت آسان  از نظر الکتریکی عایق هستند.


   کفپوش های رزینی ضد الکتریسیته ن، کفپوش های آنتی استاتیک، توانایی جلوگیری از تخلیه بار الکترواستاتیکی و یا جرقه را دارند. کفپوش های آنتی استاتیک، از طریق رساناش (کفپوش های هادی) بار الکتریکی ن را متقل کرده و یا با  اتلاف آن ( کفپوش های نیمه هادی) از بروز خطر جلوگیری می کنند.


   کفپوش آنتی استاتیک بسا پلیمر به طور خاص برای برای توزیع الکتریسیته ن طراحی شده اند و جهت استفاده در محیط هایی که تجهیزات حساس در آن به کار گرفته شده اند از جمله صنایع الکترونی و یا بخش صنایع شیمیایی مناسب هستند.


 


 


 


کفپوش ضد اسید


 


کفپوش صنایع شیمیایی،کفپوش هایی با درجه مقاومت مختلف در برابر خوردگی، مواد شیمیایی و حلال های قوی هستند. یک کفپوش مناسب برای صنایع شیمیایی بایستی در برابر خطرات شیمیایی پایدار بوده و همچنین به راحتی تمیز شود.


  کفپوش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی بایستی زمانی که در معرض مواد شیمیایی قرار می گیرند، فرصت کافی را برای حذف عامل خورنده از سطح در اختیار کاربر قرار  دهند.


   کفپوش های رزینی ضد اسید بسا پلیمر، به طور خاص برای کاربرد در محیط های شیمیایی طراحی شده اند. کفپوش های رزینی ب ایه اپو ی با درجه اتصالات عرضی بالا و ملات های غنی از رزین می توانند راه حل های مناسبی برای کفپوش های محیط های صنایع شیمیایی با شرایط خشن باشند، برای مثال ارائه مقاومت بلند مدت در برابر اسید سولفوریک 96-99%.


   کفپوش های رزینی دیگری نیز در گستره محصولات بسا پلیمر جای می گیرند که دارای خاصیت مقاومت شیمیایی بالایی هستند، از جمله سیستم های متیل متاکریلاتی، که از مزایای آن سرعت بالای نصب آن ها و در نتیجه امکان بهره برداری از محل در بازه زمانی کوتاهی بعد از اجرا می باشد. مشاهده متن کامل ...
پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی
درخواست حذف اطلاعات
پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی صنایع شیمیایی
بازدید ها 7
فرمت فایل doc
حجم فایل 598 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

پروژه کارآفرینی تولید کود شیمیایی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه :

برای کمک به تولید مقدار مواد غذایی کلان ، کشاورزی ما باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی ، از جمله کودهای گوناگون ، انواع داروی بیماری های حیوانی و گیاهی ، مواد آفت کش ، مواد مکمل غذایی و بسیاری دیگر از این قبیل نیازمندیم که باید آنها را به طریق صنعتی تهیه کنیم. بدیهی است که تهیه غذای کافی برای جمعیت در حال انفجار روی زمین ، فقط با درک شیمیایی تولید مواد غذایی و بکار بستن همه جانبه فنون جدید تولید مواد غذایی میسر می شود.

گیاهان ، منبع اصلی مواد غذایی ما هستند. ما گیاهان یا گوشت جانوران گیاهخوار را می خوریم. رشد گیاهان مست م دمای مناسب ، مواد مغذی ، هوا ، آب ، و گرفتار نشدن به انواع بیماری ناشی از آفات مضر علف های هرز است. برای گیاهان ، مواد مغذی مناسب و موادی برای رهانیدن آنها از ابتلا به بیماریهای گوناگون فراهم می آورد.1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید کود شیمیاییمحل اجرا :1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید کود شیمیایی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های صنعتی و کشاورزی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغا ایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :

تعداد اشتغا ایی این طرح 22 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

تاریخچه

بعضی از تمدن های باستانی به تجربیات مفیدی در کارهای کشاورزی دست یافته اند که بطور مستقیم در تاریخ ثبت نشده است. در عصر رومیان ، "کاتوی کبیر" اشاراتی دارد به انتخاب تخم ، تهیه کود سبز با گیاهان تیره نخود ، آزمایش خاصیت اسیدی خاک ، استفاده از خاکهای آ ی ، ارزش یونجه و شبدر ، ترکیب نگهداری و استفاده از کود حیوانی ، ترتیب چرای حیوانات ، اهمیت چا ایان در عملیات کشاورزی و مانند آنها. این گونه پیشرفت ما که مبنای تجربه عملی داشته، گاه به گاه در جریان تاریخ ، بدست آمده و از میان رفته است.

"آرتوریانگ" ، در قرن هیجدهم در انگلیس ، علم جدید کشاورزی را بنیان نهاد. او به عنوان نخستین پژوهشگر مشهور کشاورزی گسترده ، سیستمی برای اشاعه اطلاعات کشاورزی به راه انداخت که امروزه گسترشی جهان مشمول یافته است. در سال 1840 "یوستوس فون لیبیگ" ، کتاب خود را به عنوان کاربردهای شیمی آلی در کشاورزی و فیزیولوژی منتشر کرد. لیبیگ را به خاطر کارهایی را که انجام داده بود، پدر علم جدید خاک شناسی نامیده اند.

انقلاب صنعتی ، ابزار و توان بهتری فراهم آورد که کارهای فیریکی-کشاورزی را نسبتا آسان کرد. اما ، حتی امروزه با بهترین تخمین ، دو سوم کشاورزی جهان عقب مانده است.

خاکهای طبیعی منبع مواد مغذی برای گیاهان است. خاک سطحی شامل بیشترین مقدار ماده زنده و هوموس ، حاصل از موجودات مرده است. خاک زیرین شامل مواد غذایی و مواد آلی است.

ا ایش جزئی مواد آلی در فضای بسته زیر خاک و مصرف ا یژن آن ، باعث تولید دی ا ید کربن می شود. افزایش این گاز در خاک ، باعث اسیدی شدن آبهای جاری زیر زمین می شود.

علت عمده جذب و جذب سطحی آب در خاک ، وفور ا یژن در ساختمان شیمیایی غالب مواد خاکی است که چند نمونه آنها سیلیکات ها (sio3-2) ، فسفات ها (po4-3) و کربنات ها (co3-2) هستند. خاکهای که تراوایی خوبی دارند، آب را در جریان طبیعی از تمام منافذ کوچک خود می گذارنند.

جاری شدن آب از میان خاک ، امری ضروری است، زیرا برای کشت و تهیه یک کیلو گرم ماده غذایی ، صدها لیتر آب لازم است. خاکها ، نه تنها به علت ا ید شده مواد آلی ، بلکه به علت آب شویی گزینشی توسط جریان آب در زمین ، نیز اسیدی می شوند.گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از محل تولید کود شیمیایی

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید کود شیمیایی به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در محل پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزی قرار دادیم ،جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش زراعت نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی و استفاده از شیوه های نوین صنعتی و کشاورزی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .
مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد بمب شیمیایی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد بمب شیمیایی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

جنگ افزار شیمیایی

جنگ افزارهای شیمیایی ابزارها یا موادی شیمیایی هستند که به وسیله آنها مثلاً با انفجار بمبی که حاوی مواد سمی و یا شیمیایی هستند انسان ها و یا سربازان دشمن را هدف قرار می دهند که به آن مواد آلوده می شوند و به انواع بیماریها و یا بیماری های مخصوص به همان مواد دچار می شوند.

اسلحه شیمیایی به آن دسته از جنگ افزارها گفته می شود که در آنها یک یا چند ماده شیمیایی برای کشتن و یا ناتوان انسان ها به کار می رود. ماده شیمیایی را در مخزن هایی کوچک یا بزرگ انبار می کنند که به وسیله انسان یا وسیله ای موتوری حمل می شود و پس از شلیک و انفجار ماده شیمیایی را می پراکند. با راکت یا هواپیما هم آن مخزن ها را پرتاب می کنند. نخستین بار در جنگ جهانی اول این جنگ افزار به کار برده شده است. در جنگ جهانی دوم کاربرد چندانی نیافته است اما در جنگ ویتنام نیروهای یی آن را بسیار گسترده به کار می برده اند که بمب های ناپالم معروف ترین آن ها بوده است. جنگ افزارهای شیمیایی را می توان به جنگ افزارهای دارای سم های چشمی، بینی و دهانی، ریه ای و یا پوستی تقسیم کرد، بسته به آن که به کدامیک از اندام ها تأثیر می گذارد. برخی از گونه های عصبی آن کشنده است و بسیار زود انسان ها را از پا در می آورد، برخی دیگر تنها برای مدتی کوتاه یا بلند ناتوان می سازد. برخی از گونه های آن اگرچه کشنده نیست اما ناتوانی های جسمی ماندگار پدید می آورد و زندگانی را بسیار سخت می کند. گونه هایی از آن در افزارهای پلیس ضد شورش هم به کار برده شده است و اعتراض های گسترده ای به دنبال آورده است. جنگ افزارهای شیمیایی مانند بمب های اتمی و می در رده سلاح کشتار جمعی رده بندی می شود و کوشش نیروهای ضد جنگ و صلح خواه و سازمان های مدنی و شهروندی همواره برای ممنوع ساختن آن ها بوده است. ۱۳۷ ت در سال ۱۹۹۳ پیمانی را امضا د که تکامل، تولید و انبار جنگ افزارهای شیمیایی را ممنوع می کرد و از ت ها می خواست در یک دوره ده ساله، یعنی تا سال ۲۰۰۳، همه جنگ افزارهای شیمیایی انبار شده را نابود سازند. گفتنی است که حکومت صدام در جنگ عراق و ایران این گونه جنگ افزار برای کشتار جمعی را نه تنها در آوردگاه ها برای کشتن سربازان بلکه در روستاها و ا نیز به کار می گرفت و هنوز هم هستند ن و مردان هم میهن ما که از ناتوانی برآمده از آن رنج ها می برند. امروزه انتشار دستورهای ساخت و انبار جنگ افزارهای شیمیایی کاری جنایت کارانه است و انساندوستان نگران دستی تروریست ها و آدم کشان به چنان جنگ افزارها هستند.

بمب های شیمیایی وعوارض آنها روی بدن

 

سال هاست که از پایان جنگ تحمیلی می گذرد اما هنوز که هنوز است بسیاری از مجروحان شیمیایی در میان ما زندگی می کنند و بسیاری دیگر سال ها پیش از جمع ما خارج شدند و به مقام رفیع شهادت رسیده اند . بر اساس آمار به دست آمده امروز حدود صد وبیست هزار مجروح شیمیایی در میان ما زندگی می کنند که حال بسیاری از آنها نیز وخیم است . ما در این نوشته قصد داریم با دیدی زیست شناختی کمی از سختی های زندگی جانبازان شیمیایی را به شما معرفی کنیم . مطمئنا ً ما نمی توانیم همه ی سختی ها و رنجی های را که یک جانباز شیمییایی در راه خدمت به وطنش متحمل شده و میشود به شما معرفی کنیم ولی در این راه همه ی تلاش خود را می کنیم .

این اثر مانند بقییه کار های آدمی خالی از اشکال نمی باشد . اگرشما در این نوشته با اشتباه یا اشکالی روبرو شدید خواشمند است این اشتبا ه را به ما گوشزد فرمایید .

تاریخچه ی استفاده از عوامل شیمیایی

به ادعا می توان گفت که قدمت سلاح های شیمیایی به اندازه سلاح ها ی معمولی است ، به طوری که شواهدی مبنی بر استفاده از مواد آتش زا توسط یونانیها (موسوم به آتش یونانی) در سال های ???? و ??? قبل از میلاد (ع) بدست آمده است. بر طبق همین شواهد « اسپارتها» نیز در جنگهای خود گوگرد و زغال نارس را بر دیوار و حصار دشمن می سوزاندند تا گازهای سمی متصاعد شده وبر دشمن تاثیر نما ید . تاریخ جدید جنگ های شیمیایی از سال ???? در جنگ انگلیس با بوئرها(مهاجرین هلندی در افریقای جنوبی ) شروع شده که در آن انگلیس از توپهای حاوی اسید پیکریک استفاده کرد که اثر تهوع زا داشت.

با این حال استفاده ی گسترده از عوامل شیمیایی در جنگها ، تا جنگ جهانی اول سابقه نداشت است . به هنگام جنگ حهانی اول به دلیل پیشرفت دانش و تکنولوژی لازم برای تهیه ی مواد شیمیایی خطرناک امکان کاربرد آنها به مقدار فروان فراهم گردید . اولین مورد استفاده از گاز های شیمیایی در سطح وسیع در آوریل ???? توسط قوای آلمانی صورت گرفت در این حمله شش هزار سیلندر حاوی گاز کلر برای مسموم نیرو های طرف مقابل به کار گرفته شد که در نتیجه ی آن پنج هزار نفر از نیروهای متفقین به هلاکت رسیدند . بعد از این حمله در سبتامبر همان سال نیروهای انگلیسی نیز از گاز گلر استفاده کزدند . با لا ه آلمان در سال ???? گاز فسژن و در سال ???? گاز دل را وارد صحنه کار زار نمود . استفاده از کاز های شیمیایی برای اولین بار وم استفاده از ماسک های محافظتی را مطرح ساخت . انگلیس از این ماسکها برای اولین بار به منظور حفاظت از اسبها و افراد استفاده نمود. در مجموع می توان گفت که گاز های کلر، دل و فسژن توسط آلمان و انگلیس و گاز های موثر در خون از قبیل هیدروژن سیانید و کلرید سیانوژن توسط فرانسوی ها به کار گرفته شد . مطابق آمار حاصل حدود صد هزار نفر کشته و دویست هزار نفر زخمی حاصل استفاده از این گازها بود .

رژیم جنایتکار بعث عراق که انواع سلاح های مدرن غرب و شرق را بر ایمان خلل ناپذیر رزمندگان دلیرمان امتحان کرده بود و به یاس کامل رسیده بود ، در پی ش تهای مداوم و عجز و ناتوانی در مقابل سلحشوران توحید بکاربرد سلاح های شیمیایی متوسل گردید. صدام عفلقی در بین سال های آغاز جنگ تا پایان آن در بیش از صدها مورد از سلاح های شیمییایی استفاده کرد ه که در عملیات خیبر ، بدر ، والفجر ? و سلسله عملیات های کربلا ابعاد این جنایت به اوج خود رسید .حملات مذکور با استفاده از


با


تحقیق درمورد بمب شیمیایی


مشاهده متن کامل ...
بیشتر قربانیان، دختران نوجوان بودند
درخواست حذف اطلاعات

22کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس/

منابع خبری از وقوع انفجار در شهر منچستر انگلیس و بر جا ماندن ده ها کشته و زخمی خبر دادند.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از راشاتودی، رسانه های محلی بامداد از شنیده شدن صدای انفجار در شهر منچستر واقع در شمال انگلیس خبر دادند.
19 کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس/ بیشتر قربانیان، دختران نوجوان بودند
بر اساس این گزارش، شاهدان از شنیده شدن صدای دست کم دو انفجار در سالن «منچستر آرنا» جایی که یک کنسرت در حال برگزاری بوده است خبر دادند. پلیس منچستر از شهروندان خواسته است از محل حادثه دور شوند.
هنوز علت این حادثه مشخص نیست اما پلیس انگلیس از احتمال تروریستی بودن این حادثه خبر داده است.
در همین حال شبکه ان. بی. سی گزارش داد که این حادثه دست کم ۲۰ کشته و ده ها زخمی برجای گذاشته است. پلیس انگلیس نیز از بر جا ماندن شماری کشته و ۵۰ زخمی در پی این حادثه خبر داد.
19 کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس
همچنین ایستگاه قطار «ویکتوریا» که در محل حادثه قرار دارد، از مسافران تخلیه شده است.
19 کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس
طبق گزارش پلیس، این انفجار در کنسرت "آریانا گراند" که بیشتر مخاطبان آن نوجوانان هستند رخ داده است.
در حال حاضر، پلیس معتقد است یک عامل انتحاری مرتبط با در پس این انفجار قرار دارد.
"ترزا می" نخست انگلیس از پلیس خواسته است حتی در صورت فقدان شواهد کافی، با این حادثه مانند یک حادثه تروریستی برخورد کند.
19 کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس
بنابر اعلام خبرگزاری رویترز، حامیان گروه تروریستی وقوع این انفجار را در شبکه های اجتماعی جشن گرفتند. اما این گروه تروریستی تاکنون مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
22 کشته و دهها زخمی بر اثر وقوع انفجار در منچستر انگلیس/ بیشتر قربانیان، دختران نوجوان بودند
تصویری از قربانیان حمله خونین منچستر
رئیس پلیس منچستر انگلیس در کنفرانسی خبری جزئیات جدیدی از انفجار مرگبار در این شهر ارائه کرد.
وی در کنفرانس خبری درباره انفجار در این شهر گفت این انفجار ساعت 10:33 شب دوشنبه (به وقت محلی) به وقوع پیوسته است و تاکنون شماری که اکثر آن ها نوجوان و دختر بوده اند، در این انفجار در مرکز شهر منچستر کشته شده اند.
رئیس پلیس منچستر همچنین اعلام کرده است که 50 نفر هم در انفجار این شهر زخمی شده اند.
آ ین خبار در خصوص این انفجار مرگبار را در اینجا مشاهده کنید:
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۱:۱۴
نخست فرانسه از شهروندان این کشور در انگلیس خواست جانب احتیاط را رعایت کنند.
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۵۴
گروه تروریستی با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، مسئولیت انفجار منچستر را برعهده گرفت.
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۴۹
پلیس انگلیس اعلام کرد شمار تلفات انفجار نزدیک وجی سالن کنسرت منچستر به 22 تن رسید.
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۴۸
پلیس انگلیس اعلام کرد ک ن نیز از جمله قربانیان حمله به یک سالن کنسرت در منچستر هستند و حمله بدست یک مرد انجام شده است.
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ - ۱۰:۴۷
پلیس انگلیس اعلام کرد عامل حمله منچستر با منفجر یک بمب کشته شده است.


مشاهده متن کامل ...
دلایل شبیخون ترامپ به پایگاه نظامی "الشعیرات"
درخواست حذف اطلاعات

چند شب گذشته یک حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات داشته که نشان دهنده آن است که شدیدا از موفقیت های سوری ها مقابل گروه های تروریستی خشمگین هستند.

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ اخیرا یک حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات داشته که نشان می دهد که ان ها شدیدا از موفقیت های روسیه و در مقابل و تکفیری ها خشمگین هستند.
مسئولان نظامی شب گذشته از شلیک هفتاد موشک کروز به سمت اه ی در خبردادند. منابع خبری مختلف، تعداد موشک های شلیک شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ فروند ذکر کرده اند. بنابر این گزارش، حمله موشکی به ، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفت.
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه

سخنگوی پنتاگون در این زمینه اعلام کرد: در جریان شلیک ۵۹ موشک تاما هاوک به ، هواپیماها، آشیانه بتونی هواپیما، مراکز سوخت و بنزین و مناطق ذخیره لجستیک، زرادخانه های مهمات، سامانه های دفاع هوایی و رادارها هدف گرفته شد.
حمله موشکی به در حالی اتفاق افتاد که جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی حادثه شیمیایی "خان شیخون" اخیرا بدون رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه های پیشنهادی پایان یافته بود.
در حقیقت به دنبال آن بود تا اقتدار ظاهری خود را به رخ ت بکشد . موضوعی که جز نفرت و متحد شدن هر چه بیشتر متحدان نتیجه ای نداشت.

مجموعا به بهانه واهی وجود تسلیحات شیمیایی و حمله شیمیایی از طریق پایگاه هوایی "الشعیرات" به این پایگاه حمله کرد و این در حالی بود که از مدت ها پیش سلاح های شیمیایی از خارج شده بود.

دلیل دیگری که می تواند منجر به حمله موشکی به پایگاه نظامی در "الشعیرات" باشد ؛ اهمیت راهبردی پایگاه نظامی "الشعیرات" و روسیه برای مبارزه با تروریست های است که این موضوع می تواند موجب حمایت بیشتر از تروریست های شود.

روسیه و با ایجاد پایگاه هوایی در حومه "حمص" تلاش می کنند تا خطوط تدارکاتی و پشتیبانی در حمله به مواضع تروریست شمال و شرق را تقویت کنند تا از این طریق پشتیبانی از عملیات آزادسازی (قریب الوقوع) "ادلب" را انجام دهند.
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه


علاوه بر این پایگاه الشعیرات یک پشتیبان برای جبهه جنوبی خواهد بود تا در موقع وم مواضع تروریست ها از طریق یک مسیر سهل الوصول همچون پایگاه حومه "حمص" بمباران شود و این موضوع برای جبهه "درعا" و "دمشق" نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه


دونالد ترامپ با علم به اینکه این پایگاه نظامی نقش مهمی در مبارزه با جبهه تکفیری صهیونیستی ایفا می کند ؛ "الشعیرات" را با 59 موشک هدف قرار داد که نتیجه آن آسیب هایی گسترده به این پایگاه نظامی بود.
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد اینکه دستور حمله نظامی به پایگاه نظامی و روسیه در "الشعیرات" برای پشتیبانی هوایی از تروریست های تکفیری آزاد و جبهه النصره نیز صورت گرفته است. در حقیقت استان ادلب عمدتا در کنترل گروه های تکفیری مورد حمایت ترکیه و عربستان سعودی است و این حمله به معنای حمایت از "ریاض-آنکارا" است.
جالب است که پیروزی های در نبرد با تروریست های نیز می تواند علت پنهان حمله موشکی به پایگاه "الشعیرات" باشد. "واشنگتن" دو بار تاکنون مواضع را در حمص و دیرا ور هدف قرار داده و در هر دو مورد پس از حملات ؛ تروریست های و همپیمانانش شروع به پیشروی در "دیرا ور" و "تدمر" داشته اند.
"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه به به واکنش نشان داد و تاکید کرد: حمله به حاکمیت و نقض قوانین بین المللی است. حملات به تلاش است برای گمراه توجهات از کشتار مردم در عراق.
وی در ادامه سخنان خود خطاب به مقامات کاخ سفید تصریح کرد: حمله به به روابط مسکو-واشنگتن آسیب می رساند. چشم پوشی کامل از حقیقت به کارگیری سلاح های شیمیایی در از سوی تروریست ها، اوضاع را بسیار پیچیده می کند و سلاح شیمیایی ندارد.

برخی تحلیلگران و صاحبنظران معتقذدند که حمله موشکی به پایگاه "الشعیرات" شرایط جنگ در این کشور را پیچیده تر می کند.
"علاالدین بروجردی" ریس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره حمله موشکی اخیر ناوهای یی به "پایگاه هوایی الشعیرات" اظهارداشت: در جنگ ها عموما طرف بازنده از سلاح شیمیایی استفاده می کند همانطور که در جنگ تحمیلی ایران و عراق صدام درست زمانی ایران را هدف حمله شیمیایی قرار داد که عملا واضح بود مغلوب صحنه نبرد شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ت در موضع قدرت قرار گرفته و موفق به آزاد سازی حلب شده است و همچنین روز به روز به تعداد مناطق و روستاهای آزاد شده می افزاید طرح اتهام استفاده از سلاح شیمیایی به ت با هیچ یک از موازین عقلی و عرفی و تجربی منطبق نبوده و نیست، تصریح کرد: ت رسما تمامی سلاح های شیمیایی خود را تحویل داده و سازمان ملل بر این اقدام مهر تایید زده است. بنابراین به نظر می رسد که این حمله یک توطئه طراحی شده توسط و هم پیمانان اروپایی اش است. یی ها با تصمیمات کور خود فقط معادله را پیچیده تر کرده اند (بیشتر بخوانید).


"حسین عبداللهیان" مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای ی در این زمینه می گوید: این اقدام شتابزده نظامی مغایر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل است و افراط گرایی و تروریسم را در منطقه تقویت می کند. اتهام کاربرد سلاح شیمیایی از سوی در شرایطی که پیش از این خلع سلاح شیمیایی شده است، نیازمند بررسی دقیق سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی و سازمان ملل بود. بی تردید اقدام نظامی علیه به ضرر امنیت منطقه و جهان است و این اقدام تلاش ها برای حل را نا دیده گرفت و نشان داد کماکان اولویت امریکا مبارزه با نیست.
به نظر نمی رسد که برای نگرانی ی دست به چنین اقدامی زده چرا که در دوران دفاع مقدس "صدام حسین" و بعثی بارها از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرد و سوال اینجاست که چرا در آن زمان اقدامی نکرد؟
در حقیقت علاوه بر اینکه فرضیه حمله شیمیایی از به "خان شیخون" دروغ است؛ اما یی ها به دنبال بهانه ای احمقانه برای نشان دادن قدرت خود در بودند و این موضوع را دستمایه قرار دادند که وجی آن به نظر می رسد حمایت از تروریست های تکفیری و بود.
شبیخون ترامپ وحشی به پایگاه
بعید هم نیست که ل صهیونیستی در حمله هوایی به پایگاه "الشعیرات" دست داشته باشد؛ چرا که پ ند هوایی اخیرا یکی از جنگنده های ی را در خاک منهدم کرده بود. مجموعا "دونالد ترامپ" با اتخاذ تصمیمات احمقانه به دنبال رویارویی با جبهه مقاومت است و ممکن است در آینده پاسخ اقدامات نظامی خود را دریافت کند.

شبکه تلویزیونی یی فا نیوز، ‏بزرگترین نگرانی فرماندهان را واکنش ‏احتمالی دمشق و متحدان آن به حمله موشکی به خاک ‏دانست و گفت: در این صورت، سربازان یی ‏مستقر در خاک و عراق، ‘بشدت آسیب پذیر’ ‏خواهند بود. ‏ "جنیفر گریفین" گزارشگر تلویزیون ‏فا نیوز گفت: ما بیش از هزار سرباز در ‏خاک و بیش از شش هزار سرباز در خاک عراق ‏داریم؛ اگر متحدان بشار اسد ‏بخواهند به این نیروها حمله ند، آنها بشدت آسیب ‏پذیر خواهند بود.

البته باید منتظر روزهای آتی باشیم و ببینیم واکنش و روسیه و محور مقاومت به این حملات چه خواهد بود؟


مشاهده متن کامل ...
شیمی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

شیمی (به فرانسوی: chimie) یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد. گسترهٔ  زیاد این دانش باعث شده است تا تعریف یکپارچه برای آن مشکل گردد.

 

واژه‌شناسی

نوشتار اصلی: واژه شیمی

واژهٔ شیمی از کیمیا که نام یکی از علوم پنجگانه خفیه در دوران کهن است، اقتباس شده است. در زبان مصری باستان، کیمیا از واژهٔ خامه یا خَمِه به معنای زمینِ سیاه برگرفته شده است. پس از تسلط ایرانیان بر مصر در ۵۲۰ پیش از میلاد ، این واژه به صورت کیمیا به شرق آمده است و پس از تسلط یونانیان در۳۳۰ پیش از میلاد به صورت خومِیا (به یونانی: χυμεία) در یونانی نیز وارد گردیده است. در دوران تسلط خلافت ی در خاور میانه، به صورت الکیمیاء درآمده است و با جنگ‌های صلیبی به صورت الشمی(به انگلیسی: alchemy) مجدداً به اروپا آمده است.

تاریخچه

نوشتار اصلی: تاریخ شیمی

کوشش‌های نخستین بشر برای فهمیدن طبیعت مواد و بیان چگونگی دگرگونی آن‌ها ناموفق بود. اندک اندک کوشش‌ها برای تبدیل مواد کم ارزش، به مواد ارزشمندی چون زر و سیم، منجر به پی دانش کیمیا گردید. هر چند در ظاهر دانش کیمیا به خواست اصلی خود نرسید، اما دستاوردهای کیمیاگران در این راه به اندوخته گرانبهایی تبدیل شد که پایه‌گذار شیمی مدرن گردید.

نظریه اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به‌سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می‌کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی‌کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می‌ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند)

این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده‌هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده‌هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا به‌دست‌آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز تغییر نمی‌کند. شیمی کنش و واکنش میان اتم‌ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به‌همراه دیگر اتم‌ها و به‌صورت یون یا مولکول (ترکیب) بررسی  می‌کند.

این اتم‌ها اغلب با اتم‌های دیگر واکنش‌هایی را انجام می‌دهند. (برای نمونه زمانی‌که آتش چوب را می‌سوزاند واکنشی است بین اتم‌های ا یژن موجود در هوا و مواد آلی چوب؛ که نور بر روی مواد شیمیایی  عکاسی ایجاد می‌کند شکل می‌گیرد)

یکی از یافته‌های بنیادین و جالب دانش شیمی این بوده‌است که اتم‌ها روی‌هم‌رفته همیشه به نسبت برابر با یکدیگر ترکیب می‌شوند. سیلیس دارای ساختمانی است که نسبت اتم‌های سیلیسیوم به ا یژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده‌است که استثناهایی در زمینهٔ قانون نسبت‌های معین وجود دارد(مواد غیر استوکیومتری).

یکی دیگر از یافته‌های کلیدی شیمی این بود که زمانی که یک واکنش شیمیایی مشخص رخ می‌دهد، مقدار انرژی که بدست می‌آید یا از دست می‌رود همواره ی ان است. این امر ما را به مفاهیم مهمی مانند تعادل، ترمودینامیکو سینتیک شیمیایی می‌رساند.

شیمی فیزیک بر پایهٔ فیزیک پیشرفته (مدرن) بنا شده‌است. اصولاً می‌توان تمام سیستم‌های شیمیایی را با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم شرح داد. این تئوری از لحاظ ریاضی پیچیده بوده و عمیقاًشهودی است. به هر حال در عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم‌های سادهٔ شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم امکان‌پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد (مانندتئوری کاری دانسیته). بنابراین درک کامل مکانیک کوانتوم برای تمامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص اربیتال اتمی) با استفاده از مفاهیم ساده‌تری قابل درک و به‌کارگیری هستند.

با اینکه در بسیاری موارد ممکن است مکانیک کوانتوم نادیده گرفته شود، اما از مفهوم اساسی آن، یعنی کوانتومی انرژی، نمی‌توان صرف نظر کرد. شیمی‌دان‌ها برای بکارگیری کلیه روش‌هایطیف نمایی به آثار و نتایج کوانتوم وابسته‌اند. علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توجهی واقع شود، اما به هر حال برآیند نهایی آن (مانند رزونانس مغناطیسی هسته‌ای) پژوهیده و مطالعه می‌شود.

یکی دیگر از تئوری‌های اصلی فیزیک مدرن که نباید نادیده گرفته شود نظریه نسبیت است. این نظریه که از دیدگاه ریاضی پیچیده‌است، شرح کامل فیزیکی علم شیمی است. مفاهیم نسبیتی تنها در  برخی از محاسبات خیلی دقیق ساختمان هسته، به‌ویژه در عناصر سنگین‌تر، کاربرد دارند و در عمل تقریباً با شیمی پیوند ندارند.

بخش‌های اصلی دانش شیمی عبارت‌اند از:

دیگر رشته‌های مطالعاتی و شاخه‌های تخصصی که با شیمی پیوند دارند عبارت‌اند از: علم مواد،  ی شیمی، شیمی بسپار، شیمی محیط زیست و داروسازی.

شاخه‌های شیمی

جستارهای وابستهمشاهده متن کامل ...
تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص
درخواست حذف اطلاعات
تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص تحقیق تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص مقاله تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص
دسته بندی ی شیمی
فرمت فایل zip
حجم فایل 19 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
 تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا 23 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

تاریخچه و سیر تکاملی درجنگهای شیمیایی دنیا جنگ شیمیایی با جنگ جهانی اول در اوایل قرن بیستم آغاز شد و با جنگ شیمیایی عراق علیه ایران در اوا قرن بیستم به اتمام رسید.
اگر چه در تاریخ، تا قبل از شروع جنگ اول جهانی مواردی از بکار گیری اسلحه شیمیایی ذکر شده است ولی انجام جدی حملات شیمیایی به جنگ اول باز می گردد.
جنگ جهانی اول و نخستین حملات شیمیایی از اوایل جنگ جهانی گازهای شیمیایی وارد میدان شدند.
دراگوست 1914 فرانسویها گازهای اشک آور مختلفی ر ااستفاده نمودند.
در ژانویه 1915آلمانها در لهستان علیه روسها از گاز کلر استفاده نمودند که بی نتیجه بود.
نخستین حمله موفق آلمان ها و تلفات سنگین با گاز کلر در بعد از ظهر 27 آوریل 1915 آلمانها در شهری به نام ‎yp res در بلژیک علیه متفقین (که بیشتر سربازان انگلیسی و بلژیکی بودند) گاز کلرین را بکار بردند که نخستین حمله وسیع گازی در تاریخ دنیا محسوب می شود.
در این حمله حدود 6000 سیلندر حاوی کلرین مایع را در طول یک خط 6کیلومتری مستقر نموده، 180 تن کلرین را آزاد نمودند که بخاطر جو مناسب بصورت ابر سبز رنگی خط مقدم متفقین را پوشانید.
چون متفقین هیچگونه آمادگی نداشتند، شدیدا آسیب دیدند بطوری که تلفاتشان به 5000 کشته و 15000 مصدوم رسید.
این حادثه نقطه عطفی در تاریخ جنگهای دنیا بشمار رفت زیرا بر تمامی کشورها روشن شد که اکنون یک عامل جدید وارد میدان شده است که محاسبات روشهای مقابله با آن پرداختند.
پس از حمله شمیمیایی 27 آوریل، در ظرف چند روز هزاران ماسک توسط زنهای انگلیسی ساخته شد و در اختیار سربازان قرار گرفت.
این ماسکها عبارت بودند از یک پدنخی که با محلولی از هیپوسولفیت سدیم، گلیسیرین و بیاکر بنات سدیم آغشته شده بود.
در نتیجه در حمله بعد با گاز کلرین که چند روز بعد در ماه (می) انجام شد فقط 1200 مصدوم شیمیایی از متفقین بجای ماند.
در ماههای بعد نیز همچنان حملات با گاز کلر توسط آلمانها ادامه یافت.
نتیجه تحقیق انگلیسها روی گاز های جنگی سرانجام در 25 سپتامبر 1915 بصورت نخستین حمله آنها با گاز کلر علیه آلمانها نمایان شد.
در این میان آلمان ترکیب جدیدتری را به نام phosgene)) در دسامبر 1915 برای نخستین بار بکار برد که بعلت آمادگی نسبی سربازان نتیجه مطلوب را عاید آلمانها نکرد.
در فوریه 1916 فرانسه نیز استفاده از گاز شیمیایی را شروع کرد و گازفسژن را علیه آلمانها بکار برد.
کلر وفسژن هر دو در دمای عادی بصورت بخار می باشند و این مطلب مشکلاتی را هم در نقل و انتقال آنها و هم در پایداری در میدان نبرد بوجود می آورد، لذا آلمانها گاز diphosgene)) را تهیه د که در دمای عادی بصورت مایع می باشد و سرانجام در 7 می 1916 نخستبن حمله خود ار با این گاز انجام دادند.
در جولای 1916 آلمانها و متفقین هر دو مجهز به توپخانه گازهای جنگی شدند و از عوامل مختلف خفه کننده و اشک آور علیه یکدیگر استفاده د.
در اوا سال 1916 در انگلیس از سلاح جدیدی به نام گاز افکن یا iuvensproiectors)) بمنظور پرتاب همزمان تعداد زیادی گلوله های بزرگ گازی استفاده شد.
آنها با استفاده از این روش قادر بودند غلظت بسیار بالایی از گاز سمی (غالبا فسژ
مشاهده متن کامل ...
عملیات والفجر هشت؛ فتح «فاو/fao» در یک نگاه
درخواست حذف اطلاعات

ساعت 10: 22 دقیقه روز 20/11/64 توسط فرماندهی کل، فرمان حمله با قرائت رمز عملیات صادر شد:

«بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و قاتلوهم حتی لا ت فتنه، یا فاطمه ا هرا(س)، یا فاطمه ا هرا(س)، یا فاطمه ا هرا(س)،»

پس از عبور موفقیت آمیز غواصان از رود وشان اروند، یگان های نیروی زمینی پاسداران با پشتیبانی آتش تهیه و شلیک هزاران گلوله، تهاجم خود را در محورهای مورد نظر، آغاز و مبادرت به ش تن خط مقدم دشمن د.

با توجه به احتمالاتی که در زمینه هوشیاری دشمن مطرح بود، ش تن خط، پا ازی و گرفتن سر پل مناسب در سریع ترین زمان ممکن، ضمن عبور از رود اروند در تضمین موقعیت علمیات، نقش اساسی داشت. در این راستا غواصان ضمن عبور از رود اروند باید معابر را باز می د تا نیروهای قایق سوار بتوانند با عبور از این معابر، به ساحل دشمن وارد و تا فرا رسیدن روشنایی صبح، منطقه را برای استحکام سر پل پا ازی کنند.

ع العمل عراقی ها در لحظات اولیه عملیات و رویارویی با موج های گسترده قوای ایرانی که سرتاسر خط دشمن را مورد تهاجم قرار داده بودند غیر منتظره و تعجب برانگیز بود. به دلیل گستردگی محورهای هجوم و انجام تک پشتیبانی در منطقه «ام القصر»، دشمن تا سه روز در تشخیص فلش اصلی حمله سردرگم بود و نتوانست در برابر هجوم نیروهای ایرانی، اقدامی جدی صورت دهد.

گسترش وضعیت و تامین هدف های عملیات در همان شب اول، چنان غیرمنتظره بود که نیروهای «پشتیبان» برای تامین مراحل بعدی عملیات در صبح یا شب دوم علمیات، در ساعت 24 وارد منطقه شده و به سمت اه خود حرکت د.

در لحظه ش تن خط و درگیری با عراقی ها، هوای مه آلود و نم نم باران، غواصان را برای انجام بهتر عملیات یاری کرد. نیروهای دشمن که غافلگیر شده بودند، با مقاومتی اندک پا به فرار گذاشتند، یکی، دو ساعت پس از درگیری، شنود بی سیم دشمن، حکایت از اوضاع نابسامان و به هم ریخته خطوط دفاعی عراقی داشت. هر یک از فرماندهان عراقی، نسبت به منطقه یت خود، سلب مسوولیت کرده و پی در پی از فرماندهان بالاتر، درخواست کمک می د.

روز نخست عملیات در شرایطی سپری شد که دشمن به دلیل سر درگمی در تشخیص هدف اصلی حمله و نیز اصل غافل گیری ناآگاهی نسبت به اوضاع و ابری بودن آسمان، هیچ مهلتی برای ع العمل در مقابل حمله های زمینی و هوایی به دست نیاورد؛ حتی از حمایت نیروهای پیاده موجود و تجهیزات نیز عاجز ماند. قوای ایرانی پس از تصرف کامل «فاو» در محورهای «بصره»، «ام القصر» و «البحار» به پیشروی خود ادامه دادند تا نظامیان عراق را هر چه بیشتر از شهر فاو دور نگه دارند.

پیشروی نیروهای ایرانی، زنگ خطر سقوط بصره را به صدا درآورد و عراق به سختی تلاش می کرد تا از سرعت پیشروری قوای ایران بکاهد. در روزهای بعد، درگیری های سختی بین طرفین روی داد. این جنگ و گریزها در کنار خورعبدالله و منطقه ای به نام «کارخانه نمک» به اوج خود رسید؛ اما دشمن دیگر نتوانست به خطوط دفاعی سابق خود در منطقه باز گردد و سرانجام به ش ت خود در شهر فاو اعتراف کرد.

حدود دو ماه منطقه زیر آتش سنگین و پاتک های سخت و بمباران وحشتناک قرار داشت، تا آن که رفته رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پ ندی تثبیت شد. در آن میان، توپخانه نیروی زمینی جمهوری ی ایران با تلاش بی وقفه خود، سعی داشت تا حد امکان از نیروهای خودی مستقر در خط، حمایت و پشتیبانی کند.

در طی عملیات والفجر هشت، نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد. عراق در جریان این عملیات، بیش از 50هزار تن کشته زخمی و اسیر بر جای گذاشت. در میان کشته شدگان، یک فرمانده لشکر و 5 فرمانده تیپ، و در میان اسیران، چندین سرهنگ، خلبان هواپیما و چرخبال و تعدادی درجه دار وجود داشت و در مجموع، 10 تیپ پیاده کماندویی و نیروی مخصوص و 2 تیپ زرهی، 4 گردان ضد هوایی، 10 گردان جیش الشعبی و 5 گردان توپخانه دشمن منهدم شد.

در جریان عملیات والفجر هشت (فاو) همچنین بیش از 50 فروند هواپیما و چرخبال، صدها دستگاه تانک، نفر بر و خودرو نظامی، توپ صحرایی، توپ ضدهوایی و ناوچه موشک انداز منهدم گردید و ده ها دستگاه تانک و نفربر،180 دستگاه خودرو، 20 عراده توپ صحرایی، 120 عراده توپ ضدهوایی، 3 دستگاه رادار موشک و 34 دستگاه ی از میان تجهیزات عراق به غنیمت قوای ایران درآمد.

در فرایند بیش از 75 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق با توان قوای ایرانی بود، ایران بر سواحل شمالی خورعبدالله در شبه جزیزه فاو (شهر فاطمیه) مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس بسته شد.


جمع آوری اطلاعات

فعالیت عناصر شناسایی، با فاصله اندکی پس از عملیات بدر آغاز شد. در این مدت اقدامات زیر صورت گرفت:

الف- دیده بانی مستمر از فعالیت های گوناگون دشمن:

ب- تهیه شناسنامه نهرها و جاده ها و زمین منطقه خودی؛

ج- تهیه نقشه و کالک منطقه؛

د- کنترل فعالیت های دریایی دشمن توسط را دارهای دریایی.

گذشته از این، شناسایی های لازم از زمین منطقه و تأثیر گذاری باران بر آن، طول و عر و میزان فشردگی نخل ها، طول و عرض نهرها و تأثیر جزر و مد بر روی آن انجام شد.

شناسایی انواع مختلف جاده ها اعم از شنی، آسف و نیز ارتفاع آن از سطح زمین، روییدنی های کنار ساحل، وسعت و چگونگی گل و لای آن و تأثیرگذاری جزر و مد بر روی آن و ... صورت گرفت.

در این مدت، عمدتاً در سه زمینه به طور مشخص اطلاعات لازم به دست آمد:

1- خط مقدم دشمن

2- موانع و استحکامات موجود در منطقه

3- مشخص نمودن معابر وصولی عملیات


اعلام رمز عملیات

ساعت 22 است. با این که تماس ها اکثراً قطع شده، ولی باز نیروهای غواص به صورتی هماهنگ در کنار سیل بند و سنگرهای دشمن، منتظر علامت حتمی شروع حمله هستند.

در ساعت 05: 22 نیروهای غواص در محور لشکر ثارالله(علیه السلام) در خط دفاعی عراقی ها نفوذ کرده اند؛ به طوری که تعدادی از افراد دشمن، جمعی از برادران را مشاهده می کنند؛ اما چنان ترس و وحشت بر آنان غلبه کرده که قدرت هر نوع ع العملی از آنان سلب شده است.

دیدن غواصان سیاهپوش با اندام های غیر طبیعی (به دلیل شکل خاص لباس غواصی) برای نیروهای دشمن چنان وحشتناک و غیر منتظره است که آنان فقط سعی می کنند تا با هم از صحنه بگریزند. برادر ت یب چی در گزارش به فرماندهی لشکر، این صحنه را چنین توصیف می کند:

«نیمی از گروهان ما در چولان ها و نیمی هم در جاده بودند. همین طور که می رفتیم، 4 نفر عراقی آمدند نزدیک ما. به یکی، دومتری که رسیدند، ایستادند، و استراحت د. بعد بلند شدند. در حالی که با هم صحبت می د، رفتند به طرف محور دیگر، آن جا هم به استراحت پرداختند. اینها که رفتند، یک نفر را تنها دیدیم که از عقب می آمد. به محور ما که رسید، برادران در یک ستون، کاملاً مشخص بودند. بعد دست هایش را به طرف بچه ها (به نشانه علامت یا اظهار تعجب) گرفت و از اول تا آ گروهان را نگاه کرد. تمام بچه ها را یکی یکی دید؛ حتی شاید هم شمرد. رفت به طرف آن 4 نفر. بعد عراقی های دیگر را صدا زد. آن 4 نفر هم آمدند و سریع از پهلوی ما رد شدند. آنها به سرعت سوار «ایفا» شدند. فقط تعدادی نارنجک داشتند. انداختند برای ما که افتاد داخل آب؛ ولی دیگر نایستادند و خیلی سریع محل را ترک د. اینها حتی یک چراغ قوه بچه های خودمان را که کنارشان روشن شد، دیدند. ولی به روی خودشان نیاوردند و رفتند. کل گروهان، از داخل محور یک رد شد. به محض این که گروه تأمین خواست برود داخل سنگرها، یک گلوله آر. پی. جی به طرفش شلیک شد. من هم با صدای بلند به یکی از بچه ها گفتم: آن را بزن. بچه های دیگر فوری با آر. پی. جی زدند داخل سنگر، از اطراف گروه دو هم آن سنگر را زدند. خود برادر موذن هم یک نارنجک انداخت. بچه ها هم تا دیواره سیل بند پشروی د. در این جا بود که دیدیم عراقی ها دارند فرار می کنند.»

در حالی که تیراندازی های پراکنده در برخی محورها، قریب الوقوع بودن حمله را به شکلی اجتناب ناپذیر خبر می دهد، فرماند قرارگاه خاتم الانبیا (صلی الله علیه وآله) در صدد است تا آمادگی و هماهنگی بین یگان ها را به حداکثر مطلوب برساند. تا این زمان، قرارگاه مرکزی این آمادگی ها را به وسیله قرارگاه های پایین تر پیوسته کنترل کرده است. اکثر یگان ها آمادگی شان به میزان 70، 80 و 90درصد گزارش شده است. اما فرمانده قرارگاه مرکزی، مرتب به وسیله تلفن و با ارسال پیک به محوطه قرارگاه، که به منطقه درگیری بسیار نزدیک و زیر برد خم قرارگاه، که به منطقه درگیری بسیار نزدیک و زیر برد خم های دشمن است، جویان علت عدم آمادگی برخی از یگان ها از جمله لشکر 33 المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است. نیروهای این یگان در حساس ترین منطقه اروند رود (یعنی نقطه اتصال رودخانه به آب های پهناور خلیج فارس) در جدال با امواج شدید آب است تا عر زیاد رودخانه را در این محور با موفقیت پشت سر بگذارد.

به رغم تلاش های انجام شده از هر سو، این یگان برای اجرای یت خود، آمادگی لازم را احراز می کند و با توجه به وضعیت خاص زمان و به تشخیص فرمانده عملیات، از ادامه حرکت آن جلوگیری به عمل می آید. تصمیم گیری برای اعلام رمز عملیات در چنین اوضاعی، بسیار دشوار و حساس است. از سویی، یکی از قرارگاه های پایین تر، اصرار می کند که فرمانده عملیات فرمان را صادر و رمز عملیات را اعلام کند و از سوی دیگر 10 دقیقه تأخیر، به نیروهای عقب مانده فرصت می دهد تا هر چه سریعتر خود را به موازات دیگر نیروها، به پای کار برسانند. در این زمان، در شورای عالی دفاع (حجت ال و المسلمین هاشمی رفسنجانی) در انتظار اعلام آغاز حمله لحظه شماری می کند. ایشان که امکان تماس و مکالمه تلفنی با قرارگاه های تابعی را ندارد، گزارش هایی را که از خطوط مقدم به وسیله عناصر پیک به قرارگاه می رسد، به دقت مورد بررسی قرار می دهد.

سرانجام در ساعت 10: 22 تاریخ 20/11/1364 برادر محسن رضایی از سوی قرارگاه خاتم الانبیا(صلی الله علیه وآله) فرمان حمله را چنین صادر می کند؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و قاتلو هم حتی لا ت فتنه»

«یا فاطمه ا هرا یا فاطمه ا هرا،» وی سپس به کلیه ان و پاسداران شرکت کننده در عملیات، با لحنی حماسی خطاب می کند:

«امروز، روزی است که 7 سال پیش در چنین زمانی، ( ) فرمان داد حکومت نظامی باید لغو شود (اشاره به 21 بهمن 1357). شما برادران نیز حکومت نظامی صدام را لغو کنید و ان شاء الله بریزید توی شهر و روستا و همه حکومت نظامی را به هم بریزید.»

اعلام رمز عملیات در فضایی کاملا و در عین حال پر هاب انجام می شود. قرارگاه های تابعه به فرماندهان لشکرها و آنان به رده های پایین تر، رمز پر معنای یا «فاطمه ا هرا» را منتقل می کنند. نام حضرت زهرا (سلام الله علیها) در کلیه بی سیم ها تا رده گروهان، به صدا در می آید . فرمانده عملیات فورا به دیدگاهی خارج از سنگر می رود و از نزدیک، درگیری در کلیه خطوط را ملاحظه می کند. تبادل گلوله های رسام 15 و تبادل آتش توپخانه خودی و دشمن مشهود است.

بی اختیار وی به همراه حاضران به قرائت دعای فرج می پردازد. فریاد «الهی عظم البلا» در میان صدای رگبار و تبادل آتش خودی و دشمن، ندای مظلومیت امتی است که به رغم تحمل همه سختی ها و مشکلات چند ساله ان جان بر کف را برای خدمت به ، انقلاب و ، این چنین به پیشگاه خداوند هدیه می کنند. در این زمان، یکی از گروهان های غواص توانسته است خود را به پشت کمین و سنگرهای دشمن برساند. این گروهان با شنیدن صدای موتور قایق های خود حامل نفرات گردان های پیاده پی به آغاز حمله می برد و به دستور فرمانده خود، بلافاصله حمله را آغاز می کند.

در حالی که دشمن کاملاً غافلگیر شده است، غواصان خط شکن با رگبار کلاشینکف و پرتاب نارنجک و شلیک گلوله های آر. پی. جی 7 یکی پس از دیگری اقدام به پاک سازی سنگرهای نیروهای عراقی می کنند. یکی از فرماندهان رزمندگان غواص درباره چگونگی آغاز درگیری می گوید: «من خودم به داخل یکی از سنگرهای اجتماعی دشمن رفتم. در را باز ، همه خو ده بودند. وقتی بیدار شدند، خیال د از خودشان هستم. با من صحبت د. اصلاً ما متعجب مانده بودیم؛ زیرا درگیری را که شروع کردیم، هنوز فکر می د ما از نیروهای خودشان هستیم و ما را نمی زدند. البته بسیاری از ما را هم نمی دیدند.»

دو تن از برادران غواص نیز نحوه شروع و انجام درگیری را چنین توصیف می کنند:

«تا سیم خاردارها رفتیم، عراقی ها داشتند کار می د و موانع مخصوص کار می گذاشتند. کارشان که تمام شد، بعد خوب نگاه د و رفتند. برادر مسعودی رفت جلو، بچه ها با کمی فاصله همه رفتند پشت سرش. بعد برگشت و گفت: همه خواب اند. بعضی از سنگرهایشان خالی بود. بچه ها رفتند داخل آن و مستقر شدند. داشتیم صحبت می کردیم که یک نفر عراقی آمد و شروع کرد به عربی صحبت . اسلحه اش به اسلحه یکی از بچه ها خورد و متوجه ما شد. در این جا یک درگیری تن به تن انجام شد. همزمان صدای تیراندازی از نقاط دیگر شنیده می شد و اجرای آتش خودی شروع شده بود. یکی از بچه ها آن عراقی را با خنجر زد و دادش که بلند شد، عراقی های دیگر شروع د به این طرف و آن طرف رفتن. بچه ها هم با آر. پی. جی 7 و نارنجک از دور و نزدیک آنها را به هلاکت رساندند.»

از ساحل خودی، مشاهده انفجار نارنجک در سنگرهای نگهبانی دشمن که یکی پس از دیگری، برای چند ثانیه سنگرها را روشن و سپس منهدم می کند، صحنه ای تکان دهنده و غرورانگیز ایجاد کرده است. در نقاطی که آثاری از آتش و درگیری مشابه وجود ندارد، اجرای آتش از ساحل خودی، حجم زیادی از گلوله های تانک و تفنگ 106 میلیمتری و خم و تیربارهای کالیبر بزرگ را روی آن نقاط متمرکز کرده است. آتشی سهمگین و مهلک همراه با آتش مسلسل های سبک افراد پیاده نزدیک به 20 کیلومتر طول جبهه را پوشانده و در مدتی کوتاه، سکوت و آرامش عمیق منطقه به صحنه ای هولناک و فضایی آکنده از دود و انفجار وحشت زا تبدیل شده است. در این لحظه دو تن از برادران غواص که به دلیل تلاطم و حرکت سریع آب اروند، که به سمت چپ، منحرف و در نقطه ای دیگر، به ساحل رسیده بودند، بدون اسلحه، خسته و نفس ن در پی یافتن محل اصلی یت خویش هستند. کمی آن طرف تر، سنگری از دشمن در معر تیر اندازی گلوله های مستقیم خودی است؛ ولی از داخل سنگر، همچنان علائمی از تیراندازی متقابل به وسیله کلاش مشاهده می شود. این دو نفر در محدوده ای قرار گرفته اند که هیچ اثری از نیروی پیاده خودی نیست و فقط آتش ساحلی روی دشمن اجرا می شود. کمی به سنگر نزدیک می شوند و تصمیم می گیرند که به تنهایی دست به کار شوند. این دو جز چند عدد نارنجک، هیچ سلاح دیگری با خود ندارند. هر کدام یک نارنجک به داخل پرتاب می کنند و به این وسیله سربازان دشمن کشته می شوند. بعد وارد سنگر می شوند و اسلحه و قشنگ های موجود را با خود برداشته و به پا ازی دیگر سنگرها می پردازند. در حالی که آتش شدید از ناحیه ساحل خودی هنوز قطع نشده است و پیوسته گلوله های تیر مستقیم در اطراف این برادران به زمین می نشیند، آنها تصمیم می گیرند پاک سازی را ادامه دهند و به همین ترتیب، 150متر دیگر از خط دشمن را پاک سازی می کنند. این دو به کمک هم بدون توقف، به راه خود ادامه می دهند و در آ پس از مدت کمی، به برادران همرزم خویش پیوسته و همراه دیگر برادران به ادامه یتشان می پردازند. در محور دیگر، از یک دسته برادران غواص، تنها سه تن موفق به استقرار کامل در ساحل دشمن گردیده اند. یک فرمانده دسته و دو رزمنده دیگر پس از کمی سردرگمی، به هم پیوسته و بدون اتلاف وقت، اقدام به ش تن خط کنند.

درباره نحوه ش تن خط در یکی دیگر از محورها، مسوول گروه غواص چنین توضیح می دهد:

«حدود سه ربع ساعت زیر موانع خو دیم. در این فرصت، بچه ها را تقسیم و افراد آر. پی. جی زن را برای هر سنگر مشخص کردیم. در این حال، یک مرتبه دیدیم همه جا روشن شد. متوجه شدیم عملیات آغاز شده است. دیگر فرصت نبود که ت یب چی ها کاملاً سیم خاردارها را قطع کنند. از قبل هم به دلیل ایجاد سر و صدا از ب آن خودداری کرده بودیم. همه هجوم بردیم به طرف سیم خاردارها. چون بلند بود، نتوانستیم رد شویم، یکی از بچه ها از همان جا به طرف سنگری که تیراندازی می کرد، آر. پی. جی شلیک کرد و سنگر فورا ت شد. بلافاصله یکی دیگر از بچه ها از داخل سه ردیف سیم خاردار عبور کرد و به شدت زخمی شد؛ ولی رفت. به دنبال او، من و سه نفر دیگر، از لابه لای سیم خاردارها عبور کردیم. اولین کاری که کردیم، با نارنجک سنگرهای اول را زدیم. سپس سیم خاردارها را بریدیم و بقیه بچه ها هم به ما پیوستند و با استفاده از نارنجک های عراقی، پا ازی سنگرها را ادامه دادیم.»

در بقیه محورها نیز، در مجموع رزمندگان به محل اطلاع از شروع عملیات، به صورت گسترده و همه جانبه از پشت و رو به رو، به خط دفاعی دشمن هجو می برند و با سرسختی هر چه تمام تر در پی یافتن عناصر دشمن و پا ازی کامل سنگرها، به جستجو می پردازند. در این لحظه، بسیاری از تیر بارهای دشمن با مشاهده میزان نفوذ غواصان به تصور هلی برن16 نیروها، به طرف آسمان نشانه می گیرند و برای رویت آثاری از چرخ بال برفراز اروند، به جستجو ادامه می دهند. نیروهای دشمن وحشت زده، نگاه شان به آسمان و به آتش خودی دوخته شده است و چنان سرگرم یافتن حمله کنندگان هستند که حتی از پرتاب و انفجار نارنجک برادران غواص به درون سنگرشان، غافل مانده اند و پیوسته بدون حساب تیراندازی می کنند. از یک سو، گلوله های آر. پی. جی و تفنگ 106 بر سنگرهای سه دهنه با ضخامت تقریباً یک متر، چندان موثر نمی افتد و از سوی دیگر، دالانی کوچک به وسیله پیچ 2متری، محیط خارج و داخل سنگر را به هم مرتبط کرده است و مانع ورود نارنجک در محوطه اصلی سنگر می شود.

این تحرکات که در زمانی کوتاه صورت می گیرد، پر از هیجان و هاب است در این جا بار دیگر رزمندگان غواص شجاعت، اعتماد به نفس و سرعت عملشان به نمایش می گذارند. آنان برای رفع چنین مساله ای، به بام سنگر رفته و از طریق دهانه های سنگر که لوله های کلاش یا تیربار از آن بیرون آمده است، به داخل آن نارنجک پرتاب می کنند و با انفجار اولین نارنجک، سکوتی همیشگی بر سنگر مستولی می شود.

شهید بنفشه (از مسوولان گروهان غواص) از جمله انی است که پس از پاک سازی 9 سنگر فعال دشمن، به این نحو یکی دیگر از سنگرهای دشمن را خاموش می کند و عاقبت مورد اصابت گلوله ای از داخل نخلستان واقع می شود. وی در حالی که دستانش قطع شده، یک دستش در دهانه سنگر آویزان کرده و دست دیگرش بر بام سنگر قرار گرفته است؛ نمایی از یک شهادت شجاعانه و قهرمانانه را در معر دید شاهدان قرار می دهد.


حرکت نیرو به طرف محورهای عملیاتی

از صبح روز، 20/11/1364 تمام گردان های رزمی و غیره با شور و هیجان و گام های استوار نوید پیروزی سر داده و خود را برای انجام یک عملیات دیگر آماده می د. همه به رغم آن که می دانند تا مرز شهادت فاصله چندانی نیست؛ اما با روحیه ای عالی، یکدیگر را در آغوش می گیرند و از هم حلالیت می طلبند. عده دیگری از نیروها در حال نوشتن وصیت نامه های خود هستند.

حال و هوای نیروهای غواص حال و هوای دیگری است.

این آ ین دعای توسلی است که می خوانند و چند شبی بیشتر به لحظه موعود نمانده است. آنها می دانند که احتمال بازگشتشان نسبت به نیروهای دیگر بسیار ضعیف تر است. آنها با بدن های نحیف و دستان پینه بسته جز شهادت به هیچ چیز دیگری نمی شند. هم چنین به خوبی می دانند که پس از حدود یک ساعت جنگیدن با امواج آب و موانع جنگ با نیروهای دشمن را در پیش دارند. زمانی که فرمانده لشکر گفت: «شاید این آ ین دعای توسل شما باشد و.» نیروهای غواص حالات عجیبی داشتند؛ به طوری که انسان می توانست شب عاشورای حسین(علیه السلام) را تجسم کند.

لحظات حرکت فرا رسیده بود. نیروها با توجه به سازمان رزم خود، گردان به گردان به صورت ستون، به طرف محورهای عملیاتی حرکت د. همه چیز طبق روال از پیش تعیین شده پیش می رفت؛ یگان دریایی قایق های خود را با موتور خاموش- با پارو یا طناب- درون نهرها و محورهای عملیاتی برای استقرار در پیچ های نزدیک اروند، به طرف جلو حرکت می داد. گردان های خط شکن به صورت ستونی به طرف محورهای عملیاتی خود در حرکت بودند تا در زمان مقرر، سوار بر قایق ها شوند و سپس با اعلان فرمانده عملیات را آغاز کنند.


پیروزی احتمالی ایران و تأثیر آن در عراق

در پی عملیات قوای ایران، رژیم عراق که خود را با خطری جدی مواجه می دید، دست به تحرکات وسیعی زد؛ از جمله: احضار روسای نمایندگی عربی به وزارت خارجه این کشور، ملاقات عزیز با سفرای پنج کشور عضو دایم سازمان ملل در بغداد، دیدار عزت ابراهیم (معاون صدام) با ولیعهد عربستان و ... نمونه هایی از تأثیرات احتمالی این عملیات را که منجر به هراس رژیم عراق شده بود، می توان در گزارش ها و تحلیل های مفسرین رسانه های خارجی مشاهده کرد: رو مه اسراییلی معاریو (28/11/64): «اگر ایرانیان موفق شوند پایگاهی را که به تصرف درآورنده اند، حفظ کنند، موقعیت صدام را متز ل خواهند ساخت و راهی برای نفوذ در کشورهای ثروتمند خلیج فارس، به دست خواهند آورد.»

رادیو امریکا (25/ 11/64):

«واضح است که پس از چهار روز جنگ، عراقی ها درد سر بزرگی را در عقب راندن ایران تجربه می کنند و آگاه هستند چنانچه ایران موقعیت خود را در آن منطقه تحکیم بخشد، چه مشکلات بعدی به وجود خواهد آمد.»


هوشیاری دشمن

در آغاز کار، شواهد نشان می داد که دشمن هنوز نسبت به محدوده عملیاتی یگان آگاه نشده است؛ اما به زودی با فرستادن هلی کوپتر شناسایی، شلیک چند گلوله خم و همچنین با توجه به نزدیک شدن علمیات، شلوغ شدن منطقه و از دیاد ترددها، تقریباً هوشیارتر شد؛ به طوری که فرمانده لشکر در این مورد در تاریخ 17/11/1364 می گوید:

«پریروز، دو فروند هلی کوپتر به منطقه آمده و آن جا را شناسایی د. هلی کوپتر شناسایی، برای کنترل ویژه ساحل خودی آماده بود، اینها حساسیت های دشمن است، آتش دشمن، ثبت تیرهای آن که اخیراً انجام می دهد، نشان دهنده آن است که دشمن حساس شده است.»


دلایل موفقیت عملیات والفجر هشت

هنگام طراحی عملیات والفجر هشت و نیز همزمان با تلاش های پس از آن، واقعیاتی رخ نمود که به تدریج نقش اساسی خود را در رابطه با پیروزی های این عملیات و نیز ضرورت های مورد نظر جهت ادامه جنگ نشان داد. در نهایت آنچه فتح فاو را به دنبال داشت، عوامل متعددی بود که بعضاً به طور مستقیم یا عیرمستقیم تأثیر خود را بر جای گذاشت. در این رهگذر به ای از آن عوامل اشاره می شود:

1- غافل گیر شدن دشمن و عدم آمادگی آن؛

2- ضعف اطلاعاتی دشمن؛

3- عملیات پشتیبانی از ام الرصا ص، شلمچه و محورهای دیگر؛

4- اتخاذ تاکتیک های ویژه، خصوصاً به هنگام عبور از رودخانه اروند؛

5- موقعیت زمین منطقه که امکان مانور مناسب را از دشمن سلب می کرد؛

6- امکان استفاده مناسب از آتش خودی؛

7- سیستم نسبتاً مناسب پ ند هوایی؛

8- وسعت نسبتاً مناسب منطقه؛

9- پشتیبانی بیشتر ت و مردم نسبت به گذشته در فراهم آودن امکانات و نیرو؛

10- اقدامات ی؛

11- آموزش و سازماندهی مناسب نیروها؛

12- اقدامات پیش گیرانه در مقابل تک های شیمیایی دشمن؛

13- استفاده مناسب از نیروی هوایی و هوانیروز؛

14- به کارگیری سلاح های ضدزره.

جنگ در مقایسه با سه سال گذشته خود، از ابعاد و پیچیدگی های روزافزون برخوردار شده بود. در این روند تغییر زمین مانور از دشت و خشکی به هور و رودخانه اروند- که طبعاً تاکتیک های ویژه ای را برای عبور، تأمین عقبه ها و ... نیاز دارد- بارزترین وجه آن بوده است. ناتوانی عراق در انطباق خود با شرایط به وجود آمده و رویارویی با تاکتیک های برتر قوای ایرانی، ابتکار عمل را در اختیار قوای نظامی ایران قرار داده بود؛ به طوری که در این شرایط، فریب و غافل گیری دشمن و به دنبال آن، در هم ریختگی خطوط دفاعی عراق، از جمله مهمترین عوامل هراس و نگرانی حاکمان بغداد و قدرت های شرق و غرب را تشکیل می داد.

عملیات والفجر هشت تجارت متفاوتی را در پی داشت که در این قسمت، نظر به اهمیت موضوع، تنها به «ضرورت تجزیه قوای دشمن» و نیز «ضرورت پشتیبانی همه جانبه از جنگ» اشاره می شود:

1- ضرورت تجزیه قوای دشمن

تجزیه قوای دشمن، عملاً تضمین پیروزی عملیات را افزایش و جنگ را به سمت تعیین تکلیف نهایی سوق می داد. بر این اساس عملیات والفجر نه و حملات به جزیره ام الرصا ص همزمان با عملیات والفجر هشت، در غرب و جنوب کشور طراحی و انجام شد. از آن جا که منطقه فاو برای دشمن اهمیت خاصی داشت، لذا عمده قوای خود را در آن جا متمرکز کرد و این پیشامد، فرصت مناسب را برای نیروهای خودی برای پیشروی در منطقه عملیاتی غرب کشور (والفجر نه) فراهم کرد.

تحمیل وضعیت مشابه به دشمن با انجام عملیات از دو یا چند محور به طور همزمان، عملاً میزان تأثیر گذاری ابزار تکنولوژیک عراق را کاهش داده و توان این کشور را تضعیف می کرد؛ در نتیجه مانع از دفاع متمرکز قوای دشمن در یک محور می شد.

لازمه محقق چنین وضعیتی، عبارت از گسترش سازمان رزم با بسیج نیرو و افزایش توان سازماندهی آنان بود؛ چنانچه پس از عملیات والفجر هشت، تلاش گسترده ای به منظور سازماندهی 500 گردان رزمی و افزایش آن به 1000 گردان صورت می گرفت.

2- پشتیبانی همه جانبه از جنگ تأکیدهای مکرر فرماندهی کل قوا مبنی بر این که «جنگ در راس امور است.» به معنای بسیج تمام کشور در خدمت جنگ و نیز ضرورت های اجتناب ناپذیر آن، انجام این مهم را که برآمده از ارتباط تنگاتنگ جنگ با ارگان های گوناگون کشور بود، روشن تر کرد.

در این میان، آنچه در عملیات والفجر هشت محقق شد. نشانگر ضرورت به کارگیری تمام امکانات کشور در خدمت جنگ و تأثیر گذاری فزاینده آن در ب پیروزی بود.

طبیعتاً تحقق وضعیت یاد شده، به طور مطلوب و شایسته در گرو ایجاد سیستم مناسب با امر جنگ و ضرورت های آن بود. در این صورت، گذشته از این که فاصله جبهه و پشت جبهه کاهش می یافت، امکان حل برخی از معضلات که قطعا ناشی از ناهماهنگی بود نیز میسر شد و در نتیجه، در زمانی نه چندان طولانی، امکان دستی به موقعیت های چشم گیر و سرنوشت ساز فراهن گردید.


روز شمار عملیات والفجر هشت

7/10/1364

- ستاد تبلیغات جنگ ادعای عراق مبنی بر گلوله باران شهر فاو توسط ایران را تکذیب کرد.

8/10/1364

- طی مراسمی در یوم و با حضور رئیس جمهوری؛ نیروی 12 هزار نفری ان از تهران عازم جبهه های نبرد شدند.

- یک کشتی دانمارکی حامل محموله نظامی برای عراق، توسط پرسنل نیروی دریایی ایران متوقف شد.

- تبادل آتش توپخانه و سلاح های سنگین در مناطق جزایر مجنون، کوشک و طلائیه با شدت ادامه داشت.

- با هوشیاری پ ند هوایی هواپیمای مهاجم عراقی به پیرانشهر دفع شد.

در جبهه مرزی باختران و ایلام، 15 موضع جنگ افزار و پست دیده بانی دشمن درهم کوبیده و حدود 30 تن از نفرات آنان را به هلاکت رسیدند.

- بیش از 400 مدرسه ابت در مناطق دهوک و اردبیل، تعطیل و معلمان آنها اجباراً عازم جبهه شدند.

- رادیو مسکو؛ ادامه جنگ ایران و عراق در همکاری های بازرگانی- اقتصادی شوروی و ایران تأثیر منفی بسیار دارد.

9/10/1364

- س رست ستاد تبلیغات جنگ: صدام از توافق های بر سر حکومت آینده عراق نگران است.

- مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی، با رئیس جمهوری، نخست و رئیس مجلس شورای ی، دیدار و گفتگو کرد.

- تیپ ویژه برای هر گونه عملیات رزمی اعلام آمادگی کرد. این تیپ پس از توطئه کردستان شکل گرفت و در رابطه با جنگ های کوهستانی، دریایی، منظم و نامنظم دارای تخصص های ارزنده ای است.

- در میان بدرقه پرشکوه مردم مشهد دومین کاروان 11 هزار نفری راهیان کربلا از اسان عازم جبهه ها آزاد شد.

- یک ستون موتوری دشمن در جاده نظامی فاو- بصره، هدف آتش سلاح های سنگین ایران قرار گرفت و منهدم شد.

3/11/1364

- کاروان راهیان کربلا عازم جبهه ها شد.

- ت سودان سفر اتباع این کشور را به عراق ممنوع کرد.

20/11/1364

- با فتح مشهر، دشمن در صحنه رویارویی با رزمندگان ایران، به لاک دفاعی فرو رفت. پیروزی هایی که پس از آن به دست آمد، برتری قدرت ایران را در جبهه های جنوب آشکار کرد. این روند تا سال 1364، یعنی شروع حمله ایران به شبه جزیره «فاو» ادامه داشت. عملیات در اروند، پس از بررسی های لازم و استفاده از تجربیات و به کارگیری تد ر مهم نظامی و اطلاعاتی، انجام شد. این تد ر در سه بخش مهم، یعنی آموزش، شناسایی و تدارک متمرکز شد. آموزش نیروهای ایرانی در یگان های مختلف، با روحیه های بالا ادامه یافت و تعدادی از گردان ها، آموزش های تخصصی و ویژه دیدند. به موازات آن، شناسایی منطقه و بررسی همه عوامل دخیل در عملیات، انجام گرفت.

این کار با حساسیت و وسواس زیاد، از سوی فرماندهان دنبال می شد. سعی بر آن بود که دشمن به هیچ وجه متوجه کوچکترین حرکتی در منطقه نشود؛ چرا که این قطعه از جبهه، برای عراق اهمیت ویژه ای داشت. فاو، زمینی است محصور در میان رودخانه اروند، خلیج فارس و خور عبدالله، که از سمت خشکی به بصره منتهی می شود. در شمال این منطقه، رودخانه اروند و جزیره آبادان واقع شده و در فاصله 90 کیلومتری شمال غربی آن، شهر صنعتی بصره قرار دارد. همچنین در جنوب فاو، خور عبدالله، خلیج فارس و در جنوب غربی، بندر ام القصر قرار دارد. گذشته از همه این موارد، دو دلیل همده به بصره و گذرگاه اتصال به خلیج فارس، کافی بود که عراق تد ر شدید و امکانات وسیعی را در منطقه لحاظ کند. نکته دیگر در شناسایی ها که قوای ایران باید بر آن اشراف و آگاهی کامل می یافتند، وجود عوار طبیعی بود، که از مهمترین آنها، می توان به رودخانه وشان اروند اشاره کرد. رودخانه ای که با اتصال به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد و به لحاظ عمق و عرض نیز با رودخانه های دیگر متفاوت است و شاید یکی از دلایل غافل گیری دشمن، همین بود که عراق تصور نمی کرد یگان های رزمی ایران، قادر به عبور از اروند باشند. از ماه ها پیش، یگان های ی و تدارکاتی، مشغول آماده سازی منطقه و تأمین نیروها بودند، که از جمله می توان به احداث چند جاده در میان نخلستان ها و تدارک چندین اسکله اشاره کرد.

سرانجام عملیات والفجر هشت در ساعت 10: 22 دقیقه روز 20/11/1364 آغاز شد. نیروهایی که مدت ها منتظر چنین شبی بودند، با شنیدن رمز عملیات، هجوم گسترده خود را آغاز د: «بسم الله الرحمن الرحیم . لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، و قاتلو هم حتی لات فتنه. یا فاطمه ا هرا، یا فاطمه ا هرا، یا فاطمه ا هرا». با آغاز عملیات، لشکرها و تیپ های نیروی پاسداران، با پشتیبانی آتش توپخانه ، مبادرت به ش ت خط دشمن مطرح بود، ش تن خط، پاک سازی و گرفتن س ل مناسب، نقش اساسی را در تضمین موقعیت عملیات داشت؛ غواصان باید معابر را برای نیروهای قایق سوار باز می د تا آنها بتوانند از این معابر، وارد ساحل دشمن شده و تا روشنایی صبح، منطقه را برای تثبیت و استحکام سر پل، پاک سازی کنند. در لحظه، ش تن خط و درگیری با عراقی ها. هوای مه آلود و نم نم باران، غواصان را برای انجام بهتر عملیات یاری کرد. عراقی ها که غافل گیر شده بودند، بی هیچ مقاومتی پا به فرار گذاشتند. یکی، دو ساعت پس از درگیری. شنود بی سیم دشمن، حکایت از اوضاع نابسامان و به هم ریخته خطوط دفاعی عراق داشت. هر یک از فرماندهان عراقی، نسبت به منطقه تحت الحفظ خود، سلب مسوولیت نموده و ی ره از رده های بالای خود، درخواست کمک د. روز نخست، عملیات در شرایطی سپری شد که دشمن به دلیل غافل گیری طولانی، ناآگاهی نسبت به اوضاع و ابری بودن آسمان، برای هر گونه ع العمل زمینی و هوایی، مهلتی نیافت؛ حتی از سرمایه گذاری جدی در خصوص نیروهای پیاده و تجهیزات موجود عاجز ماند. پیشروی رزمندگان، زنگ خطر سقوط بصره را به صدا در آورد و عراق مجبور شد تا به هر قیمتی، از پیشروی قوای ایران بکاهد. در روزهای بعد، درگیری های سختی بین طرفین روی داد؛ ولی این جنگ و گریزها در کنار خود عبدالله و منطقه ای به نام «کارخانه نمک» به اوج خود رسید. اما عراق دیگر نتوانست به خطوط دفاعی سابق خود در منطقه باز گردد و به ش ت خود در شهر فاو اعتراف کرد. حدود 2ماه منطقه زیرآتش سنگین و پاتک های سخت و بمباران های وحشتناک شیمیایی قرار داشت، تا آن که رفته رفته اوضاع آرام گرفت و خطوط پ ندی تثبیت شد.در آن میان، توپخانه نیروی زمینی جمهوری ی ایران، با تلاش بی وقفه خود، سعی داشت تا حد امکان از رزمندگان مستقر در خط، حمایت و پشتیبانی کند. طی عملیات والفجر هشت، نزدیک به 800 کیلومتر مربع از خاک عراق آزاد و تلفات و خسارات سنگینی بر دشمن وارد شد. عراق در جربان این عملیات، نزدیک به 52000 تن کشته، زخمی و اسیر بر جای گذاشت که در میان کشته شدگان، 1 فرمانده لشکر و 5 فرمانده تیپ، و در میان اسیران، چندین سرهنگ ستاد، سرهنگ دوم، سرگرد و افسر جزء خلبان هواپیما و چرخ بال چندین درجه دار وجود داشت.

در مجموع،10 تیپ پیاده، کماندویی و نیروی مخصوص و 2 تیپ زرهی، 4 گردان ضد هوایی، 10 گردان جیش الشعبی و 5 گردان توپخانه دشمن 100 درصد منهدم شدند. هم چنین در جریان عملیات والفجر هشت (فاو) تعداد 74 فروند از هواپیماهای دشمن، 11 فروند چرخبال، 600 دستگاه تانک و نفر بر، 500 دستگاه خودرو نظامی، 20 عراده توپ صحرایی، 55 عراده توپ ضدهوایی، 2 فروند ناوچه موشک انداز و 5 دستگاه ی، منهدم و 140 دستگاه تانک و نفربر، 250 دستگاه خودرو، 35عراده توپ صحرایی، 150 عراده توپ ضدهوایی و 3 دستگاه رادار موشک و دستگاه ی از میان تجهیزات عراق به غنیمت رزمندگان ایران درآمد.

طی 84 روز نبرد گسترده که صحنه واقعی رویارویی نیروی نظامی و ماشین جنگی حزب بعث عراق با توان رزمندگان قوای ایرانی، ایران بر سواحل شمالی خور عبدالله و شبه جزیره فاو (شهر فاطمیه) مسلط و راه ورود عراق به خلیج فارس مسدود شد.

طراحی این عملیات، ابتدا در سال 1361از سوی شهید حسن باقری پس از شناسایی منطقه اروند و فاو، آغاز و بعد از آن در سال 1364، تکمیل و اجرا شد.

تاریخ 21/11/1364

- در این روز، قرارگاه تیپ 111 کاملاً به محاصره رزمندگان درآمد و دیگر گردان ها نیز منهدم شدند؛ زیرا نیروهای خودی اجازه نشان دادن کوچک ترین واکنشی را به دشمن ندادند. در نخستین مرحله پاتک، دشمن مذبوحانه به بمباران شیمیایی متوسل شد و منطقه را آلوده کرد.

- از سوی دیگر، تلاش زیاد نیروهای عراق برای نجات فرمانده تیپ 111 و بردن سایت موشکی نتیجه ای نداشت و تیپ 38 کماندویی به دلیل حجم زیاد آتش خودی، به منطقه پاتک نرسید.

تاریخ 22/11/1364

- قرارگاه تاکتیکی ستاد مشترک عراق در شهر ناصریه، پس از کشف تک اصلی نیروهای خودی و تشخیص محور اصلی عملیات، به فرماندهی نیروهای گارد ریاست جمهوری اعلام کرد که باید هر چه سریع تر با تمام امکانات، برای سد راه دشمن و باز پس گرفتن اه قبلی، زیر امر هفتم وارد عمل شود. در این روز، ستاد عملیات جنوب در پی تصمیمی عجولانه تیپ 3 نیروی مخصوص و تیپ 4 پیاده را وارد عمل کرد و در بدترین موضع دفاعی قرار داد. این 2 تیپ برای جلوگیری و سد تک نیروهای خودی در دو طرف جاده استراتژیک گسترش یافتند؛ اما با اجرای آتش موثر توپخانه خودی، در نخستین روز، حدود 30درصد تلفات جانی را متحمل شدند. در همین روز، به گردان کماندویی تیپ 10 زرهی دستور داده شد تا در سه راهی منتهی به جاده قرارگاه لشکر 26 گسترش پیدا کند و مانع دور زدن رزمندگان به پشت تیپ های 3 و 4 گارد ریاست جمهوری شوند. در طول 24ساعت پ ند، تیپ های 3 و حدود 35 درصد از نیروهایشان توسط آتش دقیق و قدرتمند توپخانه های ما منهدم شدند سرانجام، 2 تیپ مزبورتا روز 24/11/1364 به صورت دقیقه شمار از سوی نیروها و توپخانه خودی متحمل تلفات شدند.

تاریخ 23/11/1364

- در سحرگاه 23/11/1364، رزمندگان ایران جاده منتهی به قرارگاه لشکر 26 و جاده استراتژیک (فاو- بصره) را تسخیر، گردان کماندویی تیپ 10 زرهی را در سه راهی، منهدم و تیپ های 3 و 4 گارد ریاست جمهور را کاملاً محاصره د. در مقابل، 2 تیپ مزبور، با ماس درخواست نیروی بیشتر را داشتند. بین این 2 تیپ، 1 گروهان مستقر شده بود که هیچ گونه کارایی نداشت. در اواسط روز، دشمن اعلام کرد باید به هر ترتیبی که شده است، مواضع پ ندی دو تیپ مزبور حفظ شود و نیروها برای تحکیم مواضع، تا اطلاع ثانوی در محل خود قرار گیرند.

24/11/1364

- در ساعت 30: 5 روز 24/11/1364 دشمن حمله شیمیایی وسیعی را انجام داد. این تک شیمیایی برای باز محاصره تیپ های 3 و 4 انجام شد؛ ولی به دلیل آن که دست خداوند بالای همه دست هاست، معجزه عظیمی مواد مزبور را به سوی 2 تیپ هدایت کرد و حدود 70 درصد آنها به مواد شیمیایی آلوده و بیشترشان ن نا شدند.

پس از این واقعه، دشمن سخت وحشت زده شد و مرتب درخواست کمک می کرد؛ اما به دلیل آن که محاصره رزمندگان ایران قرار داشت، نتوانست از حمایت نیروی چشم گیر کمکی بهره مند شود، تا این که با تلاش مستمر فرماندهی گارد ریاست جمهوری، تیپ 443 به کمک این 2 تیپ فرستاده شد، که سحرگاه همان روز، هدف حمله رزمندگان قرار گرفت و در پی انهدام یکی از گردان هایش، فرار کرد. نیروهای خودی با کامل الحاق و رسیدن به قرارگاه لشکر 26، وحشت عجیبی در رده فرماندهی هفتم ایجاد د و از آن به بعد، فرماندهی و مسوولیت منطقه مستقیماً زیر نظر هفتم قرار گرفت.

25/11/1364

- نیروهای خودی که در سحرگاه این روز به تیپ 443 حمله کرده بودند، توانستند حدود 50 درصد آن را منهدم و حلقه محاصره 2 تیپ گارد ریاست جمهوری را تنگ تر کنند.

تیپ 443 بدون اطلاع هفتم، 2 کیلومتر از مقابل سه راهی و تیپ 34 کماندویی نیز حدود 3 کیلومتر از مواضع خود در جناح چپ کارخانه نمک عقب نشینی کرد. در ساعت 2 بعدازظهر، گردان کماندویی تیپ 10زرهی در تقاطع جاده دوم مستقر شد. در این روز، آتش توپخانه (خودی) تلفات سنگینی را به دشمن وارد آورد و هر گونه حرکتی را از آن سلب کرد. در این روز، بیشتر فعالیت دشمن، تحکیم مواضع پ ندی و تقویت عقبه ها با تیپ 10زرهی و تیپ 2 گارد ریاست جمهوری و تیپ 66 نیروی مخصوص بود.

26/11/1364

دو تیپ های 3 و 4 گارد ریاست جمهوری، که در محاصره قرار داشتند، در پی انجام تقویت هایی توانستند حداکثر 2گردان از نیروهی خود را از حلقه محاصره نجات دهند. هم چنین یت حفظ جاده استراتژیک را تا انتهای حوضچه نمک به تیپ های 34 کماندو، تیپ 10زرهی، تیپ 704 و تیپ 409 واگذار کرد. هواپیماهای عراق نیز بسیار فعال عمل د؛ به طوری که حدود 30 یت بمباران روی مواضع ما داشتند. تا این تاریخ، اثری از فعالیت توپخانه دشمن وجود نداشت و بیشتر آتش های ایذایی با تانک شلیک می شد. تیپ های 141و 110 پس از عقب نشینی، حفظ سیلند حوضچه نمک و جنوب پل کانال آب حوضچه نمک شدند؛ زیرا به آنها دستور داده شده بود که از این مناطق مراقبت کنند.

27/11/1364

در سحرگاه این روز، رزمندگان ایران با ادامه تک، جاده ام القصر- فاو تا انتهای حوضچه نمک را پاک سازی و دشمن را در این منطقه منهدم د؛ به طوری که تیپ های 110 و 34 و یکی از یگان های گارد ریاست جمهوری، تلفات سنگینی را متحمل شدند و تعداد بسیار زیادی از تانک ها و نفربرهای آنها منهدم شد. در این روز دشمن در جناح چپ خود و در امتداد جاده قدیم بصره- فاو، دست به تلاش مذبوحانه ای زد که از سوی رزمندگان به شدت سرکوب شد. به این ترتیب، تیپ های 65 و 66 و تیپ 2 گارد ریاست جمهوری که در خط پ ندی کنار نخلستان مستقر بودند، بدون این که بتوانند کوچک ترین واکنش یا پاتکی را انجام دهند، تلفات سنگینی را متحمل شدند. در این روز، لشکر5 سوم، بیشتر یگان های خود را در منطقه مستقر کرد و تیپ 30 زرهی اش را در رده احتیاط تیپ 10زرهی گارد ریاست جمهور قرار داد.

در این عملیات، جانشین زرهی قرارگاه خاتم النبیا صلی الله علیه و آله رضا امانی و مسوول لجستیک قرارگاه خاتم، محمد اثری نژاد و شهید رضا چراغی، فرمانده لشکر 27 حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وآله به شهادت رسیدند.

در خاتمه، این عملیات به این نتایج منجر شد:

1- آزاد سازی شهربندری فاو و اسکله و تاسیسات نفتی آن به همراه کارخانه نمک و پایگاه های نیروهی دریایی و 3 سکوی پرتاب موشک؛

2- انهدام 74 هواپیما، 7 ناوچه جنگی، 11 چرخبال، 600 تانک و نفربر و500 خودرو نظامی؛

3- به غنیمت گرفتن 140 تانک و نفربر، و 250 خودرو نظامی؛

4- کشته و زخمی شدن بیش از 50 هزار عراقی..؛

5- اسارت 2 هزار نظامی.

1/12/1364

- حمله وحشیانه عراق به هواپیمای مسافری ایران که به شهادت آیت الله محلاتی و جمعی از مسوولان نظام جمهوری ی ایران انجامید.

5/12/1364

- آغاز عملیات والفجر نه در جبهه شمالی (منطقه پنجوین)، با رمز «یاالله، یا الله»، با تلاش رزمندگان پاسداران انقلاب ی ایران، که به انهدام 1 هواپیما، 1 چرخبال و 20 تانک و کشته و زخمی شدن 2500 بعثی و آزادسازی بخشی از منطقه چوارته انجامید.

- تشکیل جلسه شورای امنیت و تصویب قطع نامه 582، درباره آن آتش بس فوری و قطع جنگ دریایی و هوایی و زمینی، بازگشت به مرزهای بین المللی مبادله اسرای جنگ و منع استفاده از سلاح های شیمیایی.

13/12/1364

شهادت محمود (عبدالله نوریان) فرمانده گردان ت یب و یگان ی- رزمی لشکر 10سید ال (ع) پاسداران.

24/4/1365

محسن رضایی: جنگ هفتاد و پنج روزه در فاو، 50 درصد افسران عراقی را نابود کرد.

- کشور گفت:

- «در چند ماهه اخیر، 300 هزار نفر از مشمولان خدمت نظام وظیفه، خود را به مراکز آموزشی معرفی کرده اند. به منظور آمادگی برای عملیات بزرگ، فرمانده نیروی زمینی ، دستور تشکیل گردان های قائم را صادر کرد.»

- بازتاب عملیات ایران در گزارش های خبرگزاری فرانسه، رسانه های خبری آلمان، استرالیا، کویت و هند: خبرگزاری فرانسه: تمام قدرت خود را برای جنگ به کار گرفته است.

مفسر رادیو آلمان: هدف ایران خاموش توپخانه 30 کیلومتری بردی عراق است.

شبکه دوم تلویزیون آلمان: تهران به تهدید های خود عمل کرد و جنگ وارد مرحله جدید شد.

نشر دی ولت چاپ آلمان، حمل ایران را یک حرکت ریسکی خواند. مفسران رسانه های همگانی استرالیا عقیده دارند که قوای ایران زمان سختی را در پیش دارند.

رو مه کویتی «السیا» حمله ایران را در ردیف حمله به لبنان خواند و افزود:

«عرب ها حتی فریاد زدن را فراموش کرده اند. وقتی عراق در خاک ایران بود، عرب ها از عراق حمایت ن د» هندوستان تایمز: حمله ایران، برگزاری کنفراس غیر متعهدها (در بغداد) را به خطر انداخته است. صدام فکر می کرد که می تواند انقلاب ایران را از بین ببرد. ولایتی در اجلاس فوق العاده ان خارجه کشورهای عضو عدم تعهد، مواضع ایران را درباره مسائل مهم منطقه ای تشریح کرد و خسارت های جانی و اقتصادی وارده بر ایران را در اثر حملات عراق برشمرد.

- دبیر کل سازمان ملل درباره چگونگی اجرای قطعنامه 514 به شورای امنیت گزارش داد.

-معاون خارجه انگلستان: عراق از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و

مشاهده متن کامل ...

درگیری های درون گروهی مسلحین در ریف حماه و ادلب از سر گرفته شد ؛ جند الاقصی و تح
درخواست حذف اطلاعات

پس از آنکه هیئت تحریر الشام در بیانیه ای لواء الاقصی را به ارتباط با و حمله به گروه های تحت ائتلاف هیئت متهم کرد، درگیری ها بین این دو گروه تروریستی افراطی وارد مرحله جدیدی شده است.
درگیری ها شش روز پیش و از آنجا آغاز شد که لواء الاقصی با حمله به مقرهای گروه های تحت ائتلاف هیئت تحریرالشام در ریف حماه شمالی و ریف ادلب جنوبی و تصرف آنها، تعدادی از اعضای این گروه ها را بازداشت یا کرد.

⭕️ دیروز و پس از اعلان جنگ هیئت تحریرالشام درگیری ها با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده و هیئت تحریرالشام ستون هایی برای سرکوب لواء الاقصی روانه مناطقی در ریف حماه شمالی و ریف ادلب جنوبی کرد، در تمانعه واقع در ریف ادلب جنوبی و کفرزیتا در ریف حماه شمالی لواء الاقصی با منفجر خودروهای بمبگذاری شده در اطراف مقرهای گروه های تحت ائتلاف هیئت تحریر الشام تعدادی از اعضای این گروه ها را کشته و زخمی کرد.

⭕️ در خان شیخون واقع در ریف ادلب جنوبی هم درگیری های شدید بین این دو گروه گزارش شده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از اعضای دو گروه شده است، همچنین از شهر موقا در شمال خان شیخون گزارش هایی مبنی بر تصرف محکمه شرعی تابع هیئت تحریرالشام توسط لواء الاقصی و 22 نفر از عناصر تحریرالشام مخابره شده است.
⭕️ درگیری های شدیدی نیز در شهر کفرسجنه و معره النعمان در ریف ادلب جنوبی گزارش شده است.

منشاء درگیری ها :
ریشه درگیری ها به سه هفته پیش و تشکیل هیئت تحریرالشام بر می گردد، جایی که هاشم الشیخ(ابوجابر) سرکرده پیشین احرار الشام از این گروه جدا شده و تشکیلاتی موسوم به هیئت تحریرالشام ایجاد کرد که بلافاصله گروه های تندروی جهادی مانند جبهه فتح الشام(جبهه النصره سابق)، حرکت نورالدین زنکی،لوا الحق،جبهه انصار الدین و تعدادی از گروه های کوچکتر موجود در ریف حماه و ادلب به این گروه پیوستند، در مقابل احرار الشام نیز متقابلا دست به یارگیری زده و تعدادی از گروه های کمتر افراطی مانند صقور الشام،جیش المجاهدین، ثوارالشام و گروه های کوچکتر مستقر در ریف ادلب و حماه به این گروه پیوستند.
⭕️ در این شرایط تنها گروهی که نتوانست در میان این تغییر و تحولات اتحاد و انسجام خود را حفظ کند جندالاقصی بود که سه شد :
قسمت اول : این بخش که اکثریت اعضای جندالاقصی را شامل شده و اکثر عناصر ریف حماه را در بر می گیرند با نام لواء الاقصی تشکیلات جدیدی ایجاد کرد.
قسمت دوم : کمتر از 20% کل جندالاقصی سابق را شامل می شود و راهی منطقه سهل الغاب در ریف حماه شمال غربی و مناطقی در جبال کبانی لاذقیه شده و با حزب ی تر تانی (اویغورهای چینی) بیعت د.
قسمت سوم : در اقلیت مطلق و تنها شامل حدود 200 نفر از اعضای عمدتا مستقر در ریف ادلب بوده و با هیئت تحریرالشام بیعت د.

به دنبال این چندپارگی در میان جندالاقصی و تشکیل گروه جدید لواء الاقصی که از نظر ایدئولوژی شباهت زیادی به دارد این گروه به دنبال توسعه طلبی در مناطق تحت نفوذش در ریف حماه و ادلب برآمده است، برای گروه های مسلح و تحت ائتلاف تحریر الشام بیم این وجود دارد که این گروه با تعداد نفرات قابل توجهی که در اختیار دارد به این راحتی سرکوب نشده و پس از بیعت رسمی با گروهی مانند جیش خالد بن ولید در ریف جنوب غرب درعا تشکیل داده و تبدیل به تهدیدی جدی شود.

بیانه تحریرالشام در مورد لوا الاقصی و اخطار به این گروهمشاهده متن کامل ...
حمله موشکی به ؛ دلایل و پیامدها
درخواست حذف اطلاعات
حمله نظامی بامداد به ، جان تازه ای به ائتلاف کم رمق غربی- عربی مخالف حکومت می بخشد و می تواند موقعیت جدیدی را برای ی این ائتلاف در اختیار ت ترامپ قرار دهد.
عصر ایران؛ مازیار آقازاده - حمله موشکی بامداد به یک پایگاه اصلی نیروی هوایی در استان حمص درست 3 روز پس از انجام حمله شیمیایی به شهرک "خان شیخون" در استان ادلب صورت گرفته است.

درباره دلایل احتمالی و پیامدهای این حمله که به دستور مستقیم دونالد ترامپ رییس جمهور صورت گرفته می توان به نکاتی چند اشاره کرد:

1- این نخستین مداخله نظامی مستقیم در بحران از زمان آغاز ناآرامی و جنگ داخلی این کشور در 6 سال گذشته محسوب می شود. پیشتر نیز حملات هوایی زیادی را به مواضع برخی گروه های تروریستی از جمله در انجام داده بود اما این حمله نخستین حمله نظامی مستقیم به یک پایگاه نظامی با اعلام رسمی است که در نوع خود مهم است و می تواند نشان از تغییر سیاست باشد و دارای پیامدهای خاص خود نیز باشد.

2- دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود و پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری همواره از سیاست ها و رویکرد باراک اوباما سلف خود در موضوع بحران انتقاد کرده و به ویژه نوک تیز پیکان حملات خود را به ماجرای " ترسیم خط قرمز دروغین و شعاری " اوباما علیه بشار اسد درباره استفاده از سلاح های شیمیایی (در سال 2012) و سپس ماجرای حمله شیمیایی تابستان 2013 و عدم مداخله نظامی معطوف می کرد.

با سخنان روز چهارشنبه ترامپ در نشست خبری مشترک با پادشاه اردن و تهدیدها و خط و نشان های او کاملا قابل پیش بینی بود که رییس جمهور طرح هایی در دست اجرا دارد و حمله بامداد امروز( ) به تفاوت آشکار او را با اوباما در زمینه عمل به شعارها و وعده ها نشان داد. ترامپ با این حمله به صورت نمادین تفاوت معنادار خود با اوباما را هم در عرصه افکار عمومی و هم در عرصه جهانی به رخ کشید.

3- حمله بدون هشدار و غافلگیر کننده ترامپ پیام معناداری برای دوستان و دشمنان در منطقه دارد. ترامپ پیشتر بارها نسبت به انجام " پروپاگاندا" پیش از انجام حملات نظامی انتقاد کرده و گفته بود او انجام حملات را پیشتر اعلام نخواهد کرد تا این حملات برای دشمنان غافلگیر کننده باشد. حمله بامداد به نیز در چارچوب همین رویکرد ترامپ صورت گرفته است و تنها گفته می شود ساعاتی پیش از حمله به صورت محرمانه به برخی از متحدان در منطقه از جمله اسراییل اطلاع داده شده بود.
حمله موشکی به ؛ دلایل و پیامدها
4- با حمله اخیر به دوستان واشنگتن در منطقه جان تازه ای یافتند و دشمنان نیز با واقعیت ی جدید ترامپ و سیاست های متفاوت واشنگتن با دوره 8 ساله ت باراک اوباما مواجه شدند. این حمله می تواند به صورت نمادین پیام های صریحی به دوستان و متحدان از سویی و به دشمنان از سوی دیگر داشته باشد.

5- با این حمله ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد در منطقه جان تازه ای می گیرد. از سال 2014 بدین سو و به ویژه از زمان ورود روسیه به کارزار نظامی در ، ائتلاف مخالفان حکومت در منطقه در حاشیه قرار گرفته و ابتکار عمل در  جنگ داخلی در دست روسیه و ایران قرار داشت. انجام این حمله نظامی تا حدودی به لحاظ روانی در بازسازی توان ائتلاف مخالفان حکومت موثر خواهد بود و در صورت تداوم می تواند ابتکار عمل را از دست ت روسیه خارج کرده و توازن موجود در عرصه بحران را به سمت نیروهای مخالف حکومت بچرخاند.

6- استقبال ت های متحد از حمله نظامی این کشور به می تواند محور متروک سابق "جبهه غربی- عربی مخالفان حکومت بشار اسد" را با محوریت و ی بازسازی کند. استقبال، عربستان سعودی، ترکیه، اسراییل و متحدان اروپایی واشنگتن از جمله فرانسه و بریتانیا از این اقدام نظامی، ظرفیت جدیدی را در اختیار جدید قرار می دهد تا ی جبهه مخالفان ایران در منطقه را به دست گرفته و فشار بیشتری را متوجه جمهوری ی ایران و گروه های متحد آن کند.

7- هنوز مشخص نیست که اقدام نظامی علیه ادامه دار خواهد بود یا اینکه تنها یک بار و به منظور ترمیم وجهه و پاسخی به حمله شیمیایی روز به ادلب صورت گرفته است. با وجودی که به نظر نمی رسد دونالد ترامپ به دنبال گشودن یک جبهه جدید از نبرد نظامی برای نیروهای یی در خاورمیانه باشد، اما در مورد خاص بحران هر گونه اقدام نظامی بیشتر در این محیط جغرافیایی، این کشور را با ت روسیه "سرشاخ" کرده و  واشنگتن را رودرروی مسکو قرار خواهد داد. پیامدی که به نظر نمی رسد ترامپ و ک نه او به دنبال آن باشند.

8- یکی از نیازهای و متحدان این کشور برای تغییر توازن موجود در عرصه جنگ داخلی تضعیف موقعیت و توان هوایی این کشور است. در سال ها و ماه های گذشته نیروی هوایی با کمک نیروی هوایی روسیه توانسته است حملاتی هدفمند و موفق را به مواضع گروه های مخالف بشار اسد انجام داده و دست بالا را در جنگ داخلی به نفع ت حفظ کند. نابودی توان هوایی این برگ برنده را از دست حکومت بشار اسد خارج خواهد کرد ؛ همان طور که برقراری منطقه پرواز ممنوع در صورت تحقق می توانست حریمی را در اختیار مخالفان حکومت قرار دهد تا از گزند حملات هوایی در امان باشند. هم اکنون در موازنه موجود بین نیروهای مخالف و حکومت این توان هوایی و موشکی است که دست برتر را در اختیار قرار داده است و در صورت تضعیف این دو نیرو، برتری کنونی نیروهای حامی حکومت تداوم نخواهد یافت.

9- مهم ترین تاثیر و پیامد حمله اخیر به پیامدها و تاثیرات روانی روی جبهه مخالفان حکومت   خواهد بود. گویی پس از 4 سال "عسرت" و پراکندگی و بی ی، ایالات متحده بالا ه قصد آن دارد که به نقش نخستین خود در دو سال نخست آغاز بحران بازگردد و به ی نیروهای پراکنده و ائتلاف بی رمق افتاده مخالفان حکومت جان تازه ای بدهد.
در روزها و هفته های آتی و با برداشتن گام های احتمالی دیگر ت جدید ، مشخص خواهد شد، آیا ت ترامپ قصد تداوم بازی تازه شروع شده در را خواهد داشت یا اینکه حمله نظامی اخیر به تنها به قصد تنبیه بشار اسد بابت حمله به ادلب بوده است.– گفتنی است ت اتهام حمله شیمیایی به ادلب را رد می کند ولی ت و متحدان این کشور می گویند این حمله کار نیروی هوایی بوده است.

پرواضح است که با توجه به نقش کنونی روسیه در بحران ت ترامپ پیش از گسترش بیشتر اقدامات نظامی مستقیم علیه حکومت ، خود را با هیمنه روسیه در پهنه مواجه خواهد دید و از این رو ادامه اقدامات نظامی یکجانبه علیه حکومت در واقع صف آرایی نظامی مستقیم این کشور علیه روسیه خواهد بود، اقدامی که به نظر می رسد مورد خواست ت جدید نیست و به نظر می رسد ت جدید برای اجتناب از رویارویی با روسیه، در صورت داشتن طرح هایی برای مداخلات مستقیم بیشتر در   باید مسایل را پشت میز مذاکره با روس ها و بده– بستان های احتمالی با مسکو حل کند.مشاهده متن کامل ...
تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب
درخواست حذف اطلاعات

www.ind.clinicab.ir


تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب


مقدمه


امروزه حفظ منابع آب ، یعنی حیاتی ترین ماده ای که بشر به آن نیاز دارد بطور فزاینده ای مورد توجه مجامع مختلف بین المللی قرار گرفته است . رشد روزافزون جمعیت و در نتیجه بهره برداری بیش از حد از منابع محدود آب از یک طرف و آلوده شدن آنها بسبب فعالیتهای گوناگون زیستی ، کشاورزی و صنعتی بشر از طرف دیگر همگی دست به دست همدیگر داده و زنگ خطر بحران آب را در سالهای آینده به صدا در آورده است.


بنابراین حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب سرلوحه فعالیت بسیاری از سازمانهایی است که به نحوی با این منابع سرو کار دارند.


این مهم از دو جنبه کلی قابل توجه است:


1 -افزایش کیفیت آبی که باید به مصارف گوناگون برسد که تحت تاثیر سه عامل عمده بوده است


-افزایش آلاینده ها در منبع طبیعی آب.


-آزمایشهای کیفی آب و فاضلاب با دقت بالا.


-افزایش سطح استاندارد آب آشامیدنی.


تحولاتی که در چند سال اخیر موجب پیشرفت تکنولوژی تصفیه آب و افزایش کیفیت آب


آشامیدنی شده است بشرح ذیل می باشد:


-    حذف مرحله کلر زنی در ابتدای تصفیه خانه  استفاده از کلر فقط در آ ین مرحله تصفیه


برای بهره برداری از کلر باقی مانده در شبکه.


-    استفاده از ازون و پرتودهی فرابنفش در مراحل مختلف تصفیه.


-    استفاده بیشتر از سیستم ازن ، بویژه استفاده از ا یژن برای تغذیه دستگاه و بهره گیری


از برق با متوسط ،باعث شده تا غلظت ازون بالا رفته و در نتیجه طراحی دستگاههای تولید ازن کوچکتر شود که نهایتا منجر به کاهش سرمایه گذاری اولیه برای تصفیه بروش ازن می گردد.


2 -افزایش کیفیت فاضلاب تصفیه شده گوناگون شهری ، روستایی ، کشاورزی و صنعتی.


پر واضح است که اهمیت این جنبه زیاد بوده و اگر تمام توجه به آن معطوف می شد هیچگاه بشر با بحران کم آبی روبرو نمی شد..


2 -تصفیه فاضلاب


ضلاب جمع آوری شده چه از مراکز جمعیتی یا کارخانجات نهایتا باید به منابع آب یا خاک باز گردانده شود . در هر مورد باید به این سوال پیچیده پاسخ داد که : برای حفظ محیط زیست ، کدام یک از آلاینده های فاضلاب ، و تا چه حد باید حذف شوند؟ پاسخ به این سوال مست م بررسی شرایط و نیازهای محلی ، همراه با کاربرد دانش علمی ، قضاوتهای ی متکی به تجربه و رعایت شرایط و مقررات کشوری می شود.


گرچه جمع آوری آبهای سطحی و ز شی از زمانهای قدیم شروع شده است ، ولی پیدایش نظریه می توسط کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم آغازگر عصر جدیدی در زمینه بهداشت عمومی شد . قبل از آن زمان رابطه آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده و از علم نوپای باکتری شناسی نیز برای تصفیه فاضلاب استفاده نشده بود.


روشهای تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد تصفیه شناخته شده اند . روشهای تصفیه که در آن حذف آلاینده ها از طریق واکنشهای شیمیایی و زیست شناسی صورت می گیرد با عنوان فراینده های واحد تصفیه معروف اند در حال حاضر ، عملیات و فرآیندهای واحد تصفیه در هم ادغام شده و آنچه را که امروزه مراحل اولیه ، و نهایی تصفیه نامیده می شود تشکیل داده اند . در تصفیه اولیه از عملیات فیزیکی تصفیه همچون گیری و ته نشینی برای جدا مواد شناور و قابل ته نشینی موجود در فاضلاب بهره گرفته می شود . در تصفیه ثانویه از فرآیندهای شیمیایی و زیست شناختی استفاده  می شود تا قسمت اعظم مواد آلی از فاضلاب جدا شود . در تصفیه نهایی از واحدهای اضافی عملیات و فرآوری استفاده می شود . تا سایر آلاینده ها مانند نیتروژن و فسفر ، که مقدار آنها در تصفیه ثانویه کاهش چشمگیری پیدا نکرده است ، حذف شوند .


روشهای تصفیه زمینی ، که امروزه بیشتر به " سیستمهای طبیعی " معروف شده اند ، مجموعه ای از مکانیسم های تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و زیست شناسی را به خدمت گرفته و آب را با کیفیتی مشابه آبی که از تصفیه نهایی فاضلاب حاصل شود تولید می کنند.


3- گندز به روش کلر 


کلر زنی اگر چه بسیار رایج است اما نیاز به تجهیزات متعدد و جاگیر و از همه مهمتر نقل و انتقال و کاربرد گاز خطرناک کلر دارد ایمنی کامل در طراحی سیستمهای ذخیره و نگهداری کلر بایستی رعایت گردد بدلیل آنکه گاز کلر بسیار سمی و خورنده است . در کاربرد کلر به عنوان ضد عفونی کننده رعایت موارد زیر ا امی است .


 - کلریناسیون روزمره بایستی نزدیک نقطه کاربرد صورت گیرد .


- ذخیره کلر و تجهیزات کلریناتور بایستی در اتاقهای جداگانه صورت گیرد.


- تهویه بایستی کف اتاق تعبیه گردد بدلیل اینکه گاز کلر سنگینتر از هوا می باشد .


- ذخیره کلر باید جدا از تغذیه کننده های کلر صورت گیرد .


- اتاق کلر یناتور باید از نظر حرارت کنترل گردد. حداقل دمای 21 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود .


- از تابش خورشید بطور مستقیم روی سیلندرهای گاز کلر جلوگیری به عمل آید . وهرگز حرارت به طور مستقیم در تماس با سیلندرها نباشد .


کلر گازی است سمی و چنانچه در کاربرد آن رعایت نکات ایمنی نشود ممکن است باعث انفجار و مسمومیت گردد . به علاوه مانند تمام روشهای شیمیایی ماده ای به آب افزوده شده و طعم آن را تغییر می دهد و هزاران ترکیب خطرناک و بعضا سرطان زا پدید می آورد . امروزه مشخص شده که کلر با مواد آلی درون آب ترکیب و واکنش نشان داده و با تشکیل تری هالو متانهای چیزی حدود 850 ترکیب کارسینوژن ایجاد می کند که سرطان زا هستند.


اثرات زیست محیطی ناشی از گاز کلر در منابع آبی بدین صورت است که مقدار بیشتر از 5 میلی گرم در لیتر باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصا ماهی می گردد .


بنابراین استفاده از پرتودهی فرابنفش و گاز ازون بطور روز افزون مورد توجه قرار گرفته وجایگزین کلر می شوند .


3- گندز به روش ازن :


- ازون چیست ؟


ازون گازی است تقریبا بی رنگ با بوی ترش با قدرت ا یداسیون بالا. مولکول ازون پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار یا حمل نمود . این امر باعث می گردد که تولید ازن همواره در محل انجام گیرد . لذا مرحله حمل و انبار مواد شیمیایی در این روش حذف می شود.


بطور کلی دلایل استفاده از گاز ازون به شرح زیر است :


- ا یداسیون جزیی یا کلی مواد محلول در آب .


- ته نشینی مواد محلول .


- ه سازی مواد آلی .


- ناپایدار ساختن اجسام کلوئیدی .


- ضد عفونی و از بین بردن باکتریها ، انگلها و قارچها و...


بر خلاف کلر و مواد شیمیایی دیگر ، ا یداسیون بوسیله ازون ، هیچگونه مواد سمی یا مضر در آب بجای نمیگذارد و نیاز به پالایش مجدد آب ندارد . تجربه نشان داده است که ازن سریعا اجزای محلول در محیط را ا ید می نماید و حاصل این ا یداسیون تنها ا ید اجزا و ا یژن می باشد لذا برای استفاده در مواردی که عناصر باقی مانده دیگر ممکن است مشکلات جنبی دیگر بوجود آورند مناسب می باشد . مولکول ازون پایدار نیست و پس از مدت کوتاهی ش ته می شود و تبدیل به مولکول پایدار ا یژن می گردد .


- منابع تولید ازن


موجود در نور u.v. vacuum گاز ازون بطور طبیعی در زمان رعد و برق یا بوسیله اشعه ویا تخلیه u.v خورشید بوجود می آید . اما بطور تولید ازون به دو طریق لامپهای الکتریکی صورت می گیرد. تولید ازون در حجم بالا عموما با تخلیه الکتریکی برروی دو قطب شناخته شده است . تولید کننده silent electrical discharge (sed) انجام می پذیرد که بنام های ازون با استفاده از این روش با بهره برداری از الکترودهایی با ولتاژ بالا که به فاصله معین از هم قرار گرفته اند کار می کنند . در دستگاههای جدید تولید ازون ، ا یژن در بین این فاصله جریان می یابد و با استفاده از تخلیه الکتریکی ازون تولید می شود .


3- گندز به روش پرتو دهی : -


در میان روشهای فیزیکی ، پرتو دهی از دیر باز مورد توجه بوده است . پرتوهای مورد استفاده در این روش به دو دسته پرتو یونیزان ( شامل پرتو ای ، گاما ، بتا و آلفا ) و پرتو فرابنفش تقسیم میشوند . پرتو یونیزان به دلایل گوناگون از جمله عدم دسترسی عموم به منابع تولید آنها ( عمدتا ایزوتوپهای رادیو اکتیو ) ، خطر کاربرد آنها توسط عموم مردم در نتیجه نیاز به تخصصهای بالا و همچنین قدرت کم نفوذ برخی از آنها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند . اما کابرد پرتو فرابنفش چیزی نزدیک به حدود یک قرن است که مورد توجه قرارگرفته است گندز بوسیله این پرتو را میتوان استفاده از یک روش طبیعی پنداشت چرا که در طبیعت و در نور خورشید نیز گندز بطور طبیعی انجام می شود.


پرتو فرابنفش :


سازوکارعمل پرتو فرابنفش به این ترتیب است که به دلیل نزدیک بودن انرژی این پرتو به انرژی الکترون های پیوندی ترکیبات آلی، این پرتو روی این ترکیبات اثرگذاشته و باعث گسستن برخی پیوندها و ایجاد پیوندهای جدید می شود. پیوندهای دوگانه یا سه گانه بین اتمهای کربن و یا پیوندهای بین کربن و دیگر اتمها مستعدترین پیوندهای اسیب پذیر توسط پرتوفرابنفش می باشند.


جذب پرتو فرابنفش توسط ترکیبات آلی و تشکیل طیفهای جذبی که برای هر ماده مخصوص به همان ماده است به همین منوال بوده و اساس یکی از روشهای تجزیه دستگاهی است.


3 - تولید پرتو فرابنفش :


پرتو فرابنفش به طور طبیعی درنور خورشید وجود دارد. در واقع در طبیعت انجام عمل ضدعفونی و کنترل رشد میکروارگانیسم ها به همین طریق انجام میشود. دلیل موثر بودن نور آفتاب در پاکیزگی بهتر لباس های شسته شده و همچنین زرد شدن و تغییر رنگ کاغذ و برخی از پارچه هایی که مدام در نور آفتاب قرار دارند وجود همین پرتو در نور خورشید است. تولید این پرتو با تخلیه الکتریکی در بخار جیوه در لامپهای مربوطه انجام می شود.


مشخصه فیزیکی تخلیه الکتریکی در بخار جیوه تولید چند طیف مشخص و ناپیوسته است که 253 نانومتر) آن در ناحیه پرتو فرابنفش قرار / دو طیف 185 و 254 نانومتر (به طور دقیق تر 7 می گیرد و بقیه در ناحیه مرئی. طول موج 254 نانومتر بیشترین شدت را نسبت به دیگر طول موج ها داشته و واجد خاصیت میکروب کشی است.


لامپهای مولد پرتو فرابنفش سه دسته اند :


1 - لامپهای کم فشار.


2 - لامپهای بافشارمتوسط.


3 - لامپهای پرفشار.


لامپهای کم فشارخود شامل دو دسته کاتد گرم وکاتد سرد می باشند.حدود 95 % طول موج تولید شده در ناحیه 7 نانومتر قرار دارد. کارآیی این لامپها شدیدا وابسته به ولتاژ ورودی دمای محل استفاده و عمر لامپ و تعداد دفعات خاموش و روشن آنها است که با کنترل هر یک از این عوامل در یک طراحی صحیح می توان اثرات هر عامل را به حداقل رسانید.


کارآیی لامپهای با فشار متوسط مستقل از 3 فاکتور یاد شده است اما بازدهی آنها نسبت به انرژی مصرفی آنها کم می باشد. در عوض نفوذ پذیری پرتو ساتع شده از آنها به خاطر شدت بالای آن بیشتر از لامپهای کم فشار است.__


3- ساز و کار اثر پرتو فرابنفش :


میکروارگانیسم ها سبب غیرفعال rna یا dna پرتو فرابنفش با اثر بر روی رشته وراثتی شدن میکروارگانیسم ها می شود. رشته های وراثتی در تمام موجودات اعم از تک سلولی و پرسلولی از واحدهایی به نام نوکلئوتید شامل یک باز آلی، یک ملکول قند 5 کربنی و یک دنباله فسفریل تشکیل شده اند. قندها و دنباله فسفریله آنها وظیفه پیوند دادن واحدهای نوکلئوئید را به عهده دارند و بازهای آلی در نگهداری دو رشته وراثتی در کنار یکدیگر با استفاده از پیوندهای هیدروژنی نقش دارند بازهای آلی به کار رفته در نوکلوئیدها در دو دسته بازهای پورین شامل آدنین و گوانین و بازهای پیریمیدین شامل


سیتوزین، تیمین، و اوراسیل قرار می گیرند. تمامی این بازها پرتو فرابنفش را در ناحیه 260 نانومتر جذب می کنند که بسیار نزدیک به پرتو خارج شده از لامپهای مولد این پرتو میباشد.


جذب پرتو فرابنفش توسط بازهای پیریمیدین بیش از بازهای پورین است. در نتیجه جذب انرژی پرتو فرابنفش هرجا که در طول رشته وراثتی بازهای پیریمیدین در مجاورت هم باشند به یکدیگر جوش می خورند بنابراین دو رشته وراثتی در این مکان ها به هم متصل شده و جدا نمی شوند و به این ترتیب میکروارگانیسم مربوطه قادر به تکثیر نخواهدبود. دیمرهای سیکلوبوتان تیمین - تیمین وتیمین - اوراسیل در مورد در (tdht) اشکال فعال و غیر اسپورباکتریها و ترکیب 5 - تیمینیل - 5 و 6 - دی هیدروتیمین مورد اشکال اسپورباکتریها و یا غیراسپور اما در ح انجماد آنها شناسایی شده است.


حساسیت میکروارگانیسم های گوناگون به این پرتو به دلیل وجود ساز و کارهای گوناگون 6 وات در ثانیه برمترمربع متغییراست. در - ترمیمی در آنها با بکدیگر متفاورت بوده و از 6000 برای سنجش میزان تاثیر پرتو به کار می رود که معادل i×t واقع در مورد پرتو فرابنفش فاکتور شدت پرتو می باشد. i در مورد روشهای شیمیایی می باشد و درآن c×t فاکتور به طور کلی ساز و کارهای ترمیمی در دودسته قرار می گیرند:


1 . واکنشهای ترمیم در نور که معمولا به طول موج زیر 510 نانومتر نیاز دارند.


2 . واکنشهای ترمیم در تاریکی که شامل یک سری عملیات ترمیمی و اصلاحی روی ژنوم میکروارگانیسم ها می شوند.


عموما توسط ساز و کارهای ترمیمی در نور از بین می ut و tt جالب توجه است که دیمرهای توسط ساز و کارهای ترمیم در تاریکی و آنهم به سختی از بین می رود. tdht روند اما ترکیب اگرچه نقطه ضعف روش پرتودهی فرابنفش تنها همین مسئله مقاومت برخی از گونه های میکروارگانیسم ها است، اما با افزایش زمان پرتودهی، شدت آن و یا هر دو (بر اساس فاکتور عملا هیچ میکروارگانیسمی نمی تواند جان سالم به در ببرد. (i×t


3- عوامل موءثر بر کار آیی پرتو فرابنفش:


آنچه در مورد کاربرد این پرتو مهم است فاکتورهایی است که می توانند عبور این پرتو را از محیط آبی تحت تاثیر قرار دهند. 4 فاکتور عمده عبارتند از:


1 . کدورت آب .


2 . غلظت ترکیبات آلی موجود در آب .


3 . میزان آهن موجود در آب .


4 . غلظت یونهای نیترات و نیتریت .


هریک از این فاکتورها به شدت از میزان عبور این پرتو می کاهند. از طرفی تمیز بودن لامپهای مولد پرتو نیز مهم می باشد. امروزه با نصب بازوهای متحرک روی دستگاه ضدعفونی با پرتو فرابنفش به خوبی با این مشکل مقابله می شود و لامپها یا پوشش کوارتز آنها به طور خ ر یا دستی بدون نیازبه پیاده دستگاه پاک می شوند.


3- کاربرد پرتو فرابنفش جهت ضد عفونی منابع آب و فاضلاب:


کاربرد پرتو فرابنفش به عنوان یک روش ضدعفونی کننده فیزیکی در تصفیه منابع آب و فاضلاب به طور مستقل و یا به عنوان مکمل سایر روشها از دیرباز مورد توجه بوده است. جدیدا به کمک این پرتو در کنار استفاده از هیدروژن پرو اید برای از بین بردن ترکیبات آلی کلردار نیز استفاده می کنند


کاربرد این پرتو در زمینه های زیر می باشد:


1 . ضدعفونی آب آشامیدنی در پایان مراحل تصفیه به عنوان روش اصلی ضدعفونی و پیش از توزیع به شبکه مصرف. در این خصوص تنها دوز کمی از کلر، کلردی ا اید یا کلرامین جهت توزیع آب به شبکه مورد نیاز است.


2 . ضدعفونی آبهای سطحی و چاه، به ویژه در مزارع و روستاها به شرطی که کدورت و غلظت ترکیبات آلی و میزان آهن و یونهای نیتریت و نیترات آن در حد استاندارد معمول باشد.


3 . ضدعفونی آبی که در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، الکترونیک و غیره به کارمی رود.


4 . گندز پسابهای گوناگون در آ ین مرحله تصفیه فاضلاب. طرح شماتیک کاربرد پرتو فرابنفش برای چنین منظوری در شکل 4 نشان داده شده است.


- ضدعفونی آب است های شنا به منظور کم میزان کلر به کار برده شده در حد کلر باقی مانده.


فواید کاربرد پرتو فرابنفش در هر یک از موارد اشاره شده به شرح زیر می باشند:


1 . انجام موثر عمل ضدعفونی.


2 . سرعت عمل، سرعت ضدعفونی شدن با پرتو فرابنفش از هر روش شیمیایی و فیزیکی دیگر کوتاه تر بوده و در حد ثانیه است.


3 . اقتصادی بودن روش.


4 . عدم کاربرد مواد شیمیایی.


5 . امن بودن.


6 - راحتی نصب دستگاه ها نگهداری آسان و بدون نیاز به پرسنل متخصص.


7 . فضای کم.


8 . خ ر بودن کار دستگاه.


9 . سازگاری با محیط زیست.


مقایسه موارد فوق با روشهای دیگر به ویژه کلرزنی قابل درک است.


3 - از بین بردن ترکیبات آلی کلردار:


جدیدا مشخص شده است که چنانچه پرتو فرابنفش در مقادیری بیش از آنچه برای عمل 2 برابر) به همراه هیدروژن پرو اید به کار رود، غلظت - ضدعفونی لازم است ( 10 ترکیبات آلی کلر دار مانند تری کلرو اتیلن، تتراکلرواتیلن، دی کلرواتیلن، کلروفرم و غیره را در آب طبق معادلات زیر در نهایت به دی ا ید کربن و اسید کلریدریک تجزیه کرده و به زیر مقادیر


مجاز و استاندارد می رساند:


c2hcl3 + 3h2o2 uv > 2co2 + 3hcl + 2h2o .1


c2hcl3 + o3 + h2o or > 2co2 + 3hcl •


3 نمودار مربوط به کاهش موثر غلظت سه نوع از ترکیبات آلی کلردار به وسیله پرتو ، درشکل 5 فرابنفش نشان داده شده است.


فواید کاربرد پرتو فرابنفش علاوه بر مواردی که برای کاربرد آن به عنوان عامل ضدعفونی کننده بیان شد شامل موارد زیرمی باشد:


1 . اطمینان به ازبین رفتن ترکیبات کلردار.


2 . عدم نیازبه تغییرات اساسی در سیستم اصلی.


3 . ت یب شیمیایی به موازات عمل ضدغفونی.


کاربرد این روش جدید در ژاپن به طور عملی در شهر کوماموتو در استان کیوشو به اثبات رسیده است.


:references مراجع


1 - ی فاضلاب، جلد اول، شرکت ی متکاف وادی (تجدید نظر توسط جورج


چوبانوگلوس، فرانکلین ال. بورتن) ترجمه احمد ابریشم چی، عباس افشار، بهشید جمشید -


.1374


597– 8 ، 411 - صفحات 15


2 - disinfection , sterilization, and preservation, block, seymour stanton, 4 th ed,


 
کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفت به ارائه سیستم های ضد عفونی کننده آب و.. در صنایع مختلف است.


جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاهده متن کامل ...
آموزش بازی آنلاین کلش آف کلنز
درخواست حذف اطلاعات

clash

معرفی ساختمانها و استراتژیهای حمله و دفاع در بازی کلش آف کلنز

در این پست میخواهیم تمام ساختمانها و تله ها در بازی کلش آف کلنز و هر چه در مورد آنها میدانیم برای شما شرح دهیم و تمامی استراتژیهای حمله و دفاع در بازی کلش آف کلنز clash of clans را که بسیار هم کاربردی هستند را به شما آموزش دهیم . کامنتهای شما دوستان ما را در ادامه پستهای این چنینی ترغیب میکند.

ساختمانها در بازی کلش آف کلنز clash of clans به چهار دسته تقسیم می شوند :

1- ساختمانهای دفاعی defense

2- ساختمانهای مربوط به منابع resources

3- ساختمانهای army

4- و دیگر ساختمانها

حال در زیر به توضیحی مختصر در مورد هر یک میپردازیم.

1– ساختمان های دفاعی defense :

250px-mpb-defense3

ساختمانهای دفاعی وظیفه دفاع از کاپ های به دست آمده در جنگها و دفاع ها و نیز منابع شما نظیر طلا و ا یر را بر عهده دارند.

هر کدام از این سازه ها نقاط قوت و ضعف مختص به خود را دارند و جایگیری مناسب و هوشمندانه آنها در د ده شما میتواند به نقاط قوت آنها بیفزاید یا از نقاط ضعف آن بکاهد. برای مثال سازه ی mortar 100px-mortar8شعاع دفاعی کمی دارد ولی آنقدر بمب افکن قدرتمندی است که برای از بین بردن دشمنان زمینی بسیار مفید عمل میکند. اما نقطه ضعف آن اینست که تا 4 مربع یا کاشی بعد از خود را نمی تواند بزند و همینطور دشمنان هوایی را نمیتواند مورد اصابت قرار دهد. بنابراین باید آن را در مرکز د ده خود قرار دهید و در عین حال از آن به کمک air defense 100px-air_defense8محافظت کنید. از طرف دیگر cannon 130px-cannon12 و archer tower 100px-archer_tower11 با اینکه قدرت صدمه کمتری نسبت به mortar دارند ولی سریعتر و موثر تر میتوانند هدف را از بین ببرند. wizard tower 100px-wizard_tower8نیز به شدت قدرتمند است . تنها ضعف آن اینست که در شعاع خیلی کوچکی میتواند صدمه بزند.

این ساختمانهای دفاعی عبارتند از :

cannonarcher towermortarair defensewizard towerhidden teslax-bowinferno towerwallst s : bombspring t giant bombair bombseeking air mine

130px-cannon12100px-archer_tower11100px-mortar8100px-air_defense8100px-wizard_tower8100px-hiddentesla8100px-xbow4100px-inferno2 100px-wall11 120px-bomb590px-spring_t 100px-giantbomb3and490px-seeking_air_mine-transparentairbomb3and4

ع این سازه ها به ترتیب اسم آنها در بالا ، از راست به چپ مشاهده مینمایید. لازم به ذکر است که ع های بالا لول ماکزیمم هر کدام از سازه ها هستند.

حالا به توضیحی مختصر از هر کدام از سازه های دفاعی میپردازیم.

بمب افکن ها cannons :

130px-cannon12

در زیر روند تغییرات cannon را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

cannon update

cannon اولین سازه دفاعی است که هر ی هنگام شروع بازی آن را میسازد.

این سازه ارزانترین و سریعترین سازه دفاعی برای آپدیت شدن در مراحل پایین است .

این سازه میتواند تمامی دشمنان زمینی را بزند . این سازه قابلیت زدن هدف های هوایی را ندارد.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

این سازه در شعاع خیلی وسیعی قادر به حمله و دفاع بوده و در نتیجه مناسب برای از بین بردن دشمنانی است که قصد ت یب دیوارها را دارند.

این سازه برای از بین بردن غول ها giant ها هنگام حمله آنها به mortar و wizard tower است . بنابراین سعی کنید همیشه این دو سازه دفاعی را در تیررس cannon هایتان قرار دهید.

سعی کنید همیشه cannon هایتان را در محافظت و در شعاع و تیررس air defense یا archer tower یا wizard tower ها قرار دهید چرا که cannon ها نمیتوانند دشمنان هوایی را بزنند و در نتیجه سازه های هوایی دیگر که نام بردیم، به شما کمک خواهند کرد.

توصیه هایی در هنگام حمله :

دقت داشته باشید که cannon ها فقط میتوانند یک دشمن را مورد هدف قرار دهند . در نتیجه حمله به cannon ها با یک گروه از barbarian ها یا archer ها بسیار مفید است.

ج زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند cannon هستید :

لول town hall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد cannon های مجاز 2 2 2 2 3 3 5 5 5 6

سازه دفاعی برج تیرانداز archer tower :

archer_tower12

در زیر روند تغییرات archer tower را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

archer update

این سازه دفاعی بسیار قدرتمند و مفید است . مفید از این لحاظ که شعاع دفاعی بسیار بالایی دارد و اینکه هم دشمنان هوایی و هم زمینی را مورد اصابت قرار میدهد.

بنابراین با توجه به شعاع دفاعی بالای آن میتواند در چهار گوشه د ده قرار گیرد و با قدرت از آن دفاع کند. در نتیجه بهترین جا برای قرار دادن این سازه دفاعی بیرونی ترین قسمت د ده است .

توصیه هایی در هنگام دفاع :

به شدت توصیه میشود که قبل از آپدیت cannon هایتان به فکر آپدیت archer tower تان باشید. حتی اگر این آپدیت طولانی تر و گرانتر از آپدیت یک cannon باشد .

بسیار خوب است که این سازه را در mortar یا cannon قرار دهید و این ضعف آنها در حمله به حملات هوایی را بپوشانید.

توصیه هایی در هنگام حمله :

ضعف این سازه در اینست که تنها یه دشمن را در آن واحد میتواند بزند و در نتیجه اگر گروهی از بربرها یا تیراندازها به آن حمله کنند به راحتی میتوانند آن را از بین ببرند چرا که این سازه با یک دشمن مشغول است و تا او را نکشد سراغ دیگری نمیرود!

در هنگام حمله به شدمن، هیچ وقت بالون هایتان را در معرض archer tower قرار ندهید . چرا که بالون با سرعت پایینی که در حرکت دارد ، تا به مقصد برسد، به سرعت از بین میرود. بنابراین بهتر است هنگام حمله با بالون با یک گروه از بالون حمله کنید که هنگامی که archer tower با یک یا دو تا از بالون ها مشغول است بتوانید با بقیه بالون ها به سرعت آن را از بین ببرید. پس از آن بالون های شما به سراغ بقیه د ده میروند. اگر چه که wizard tower ها میتوانند مصیبت باشند و میتوانید با دسته ای از تیراندازها کلکشان را ید!

ج زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند archer tower هستید :

town hall level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد archer tower های مجاز 0 1 1 2 3 3 4 5 6 7

در زیر نیز میتوانید روند تغییرات این سازه را در مراحل مختلف آپدیت و میزان منابع هزینه شده برای هر مرحله و قدرت هر مرحله را مشاهده نمایید :

level ت یب در هر ثانیه ت یب در هر ضربه hitpoints میزان طلای مورد نیاز

gold

زمان آپدیت میزان تجربه به دست آمده xp لول town hall مورد نیاز برای آپدیت
1 11 11 400 1,000 15 دقیقه 30 2
2 15 15 450 2,000 30 دقیقه 42 2
3 19 19 500 5,000 45 دقیقه 51 3
4 25 25 550 20,000 4 ساعت 120 4
5 30 30 590 80,000 12 ساعت 207 5
6 35 35 610 180,000 1 روز 293 5
7 42 42 630 360,000 2 روز 415 6
8 48 48 660 720,000 3 روز 509 7
9 56 56 690 1,500,000 4 روز 587 8
10 65 65 720 2,500,000 5 روز 657 8
11 75 75 750 5,000,000 6 روز 720 9
12 86 86 790 7,500,000 7 روز 777 10

سازه دفاعی بمب افکن mortar :

mortar8

در زیر روند تغییرات mortar را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

mortar update

این سازه یک سازه دفاعی سنگین است. اگر دشمنی در محدوده و تیررس این سازه قرار بگیرد با شدت بسیار زیادی از بین میرود.

بنابراین اگر گروهی از دشمنان مانند گروهی از بربر ها یا تیراندازها یا ها در تیررس آن باشند با تیرهای سهمگین این سازه به شدت از بین میروند.

این سازه تنها تا 4 کاشی میتواند دشمنان را بزند.

از آنجایی که mortar بیشتر از یک ثانیه وقت تلف میکند تا دشمنان را نشانه بگیرد و بزند در نتیجه دشمنان تند و تیزی مثل goblin یا میتوانند به سرعت فرار کنند و در نتیجه تیرها را به خطا بزنند.

توصیه های هنگام دفاع:

دقت داشته باشید همیشه یک mortar را آپدیت کنید و همه را با هم آپدیت نکنید چرا که موقعی که ی به شما حمله کند خیلی بد صدمه میبینید. چرا که mortar ها قدرت ت یب بالایی دارند و در دفاع به شما کمک میکنند.

از آنجایی که این سازه محدوده دفاعی کمی دارد بهتر است در پشت دیوارها از آن استفاده کنید تا بتواند به خوبی از ساختمانهای دیگرتان محافظت کند.

یک توصیه هوشمندانه اینست که با mortar های خود یک مثلث به دور مرکز د ده تان درست کنید که بتوانند در هنگام حمله به شما، به یک نقطه ضربه بزنند و در نتیجه بیشترین دفاع را داشته باشید.

در هر مرحله ای که یک mortar قرار داشته باشد میتواند یک تیرانداز دشمن را در همان مرحله با یک تیر نابود کند. مثلاً mortar لول 1 میتواند با یک تیر دشمن تیرانداز یا archer مرحله 1 را نابود کند و به همین ترتیب…

ترکیب mortar و wizard tower با هم ترکیب بسیار خوبی است . چرا که wizard tower محدوده دفاعی کمی دارد و mortar با محدوده دفاعی بالاتر این ضعف را میپوشاند و در مقابل wizard tower با قابلیت حمله هوایی میتواند این ضعف mortar را در ناتوانی حمله هوایی بپوشاند.

به طور کلی قرار دادن mortar ها در کنار هم به طوری که محدوده دفاعی آنها هم پوشانی (نه به طور کامل) داشته باشد قدرت ت یب بسیار بالایی دارد و موثر است.

توصیه های هنگام حمله:

بربرها و ها به دلیل سرعت زیاد میتوانند هنگام حمله وارد نقطه کور mortar شوند و در نتیجه به ت یب دیگر جاها بپردازند.

ناتوانی این سازه در حمله هوایی میتواند باعث شود به راحتی و اگر در تیررس و محافظت air defense نباشد، توسط بالون ها و اژدها از بین برود.

ج زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند mortar هستید :

town hall level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد mortar های مجاز 0 0 1 1 1 2 3 4 4 4

سازه دفاعی دفاع هوایی air defense :

airdefence8

در زیر روند تغییرات air defense را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

airdefense update

این سازه یکی از قویترین سازه هاست که قدرت حمله به دشمنان هوایی را دارد. بیشترین قدرت ت یب در ثانیه در بین سازه های هوایی را دارد.

این سازه تنها میتواند از حملات هوایی دفاع کند و قادر به دفاع در برابر حملات زمینی نیست و دشمنان زمینی خیلی راحت میتوانند آن را از بین ببرند.

این سازه تنها قابلیت حمله به یک دشمن در آن واحد را دارد.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

این سازه قدرت ت یب و شعاع دفاعی بسیار بالایی دارد. بنابراین باید آنها را جایی قرار دهید که بیشترین قیمت د ده تان را پوشش دهد. یک استراتژی خوب برای town hall مرحله 8 به بالا این است که آنها را به صورت راس های یک مثلث یا در مراحل بالاتر که 4 تا دارید، به صورت رئوس یک لوزی در اطراف town hall خود قرار دهید .

دقت کنید air defense برای دشمنان زمینی شما بهترین هدف هستند چرا که نمیتواند دشمنان زمینی را مورد حمله قرار دهد. از طرف دیگر سعی کنید ضعف wizard tower و mortar را که شعاع دفاعی کمی دارند را با در تیررس قرادادن این سازه بپوشانید.

بهتر است این سازه را پشت اولین سد دفاعی خود قرار دهید مثلاً در پشت cannon یا archer tower . به نحوی که بین دو سد دفاعیتان دیوار باشد.

این باعث میشود غول ها به راحتی air defense شما را نابود نکنند و healer ها به سرعت وارد عمل نشوند.

توصیه هایی در هنگام حمله :

در هنگام حمله مراقب air defenseها باشید . چرا که اولین تیری که به شما شلیک میشود از طرف این سازه است. بخصوص healer ها برای این سازه اهمیت و اولویت دارند.

سعی کنید در حمله هایتان تا air defense را از بین نبرده اید از بالون استفاده نکنید چرا که سرعت بالن کم است و با دو تیر از جانب air defense از همان فاصه دور، از بین میرود !

شما میتوانید با یک اژدها یا بالون air defense را سرگرم کنید و سپس با حمله زمینی این سازه را از پا در آورید.

بهترین راه برای از بین بردن air defense حمله گروهی با minion minion هاست. چرا که هم پرقدرتند هم اینکه air defense تنها میتواند در آن واحد یک دشمن هوایی را بزند.

ج زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند air defense هستید :

town hall level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد air defense های مجاز 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4

سازه دفاعی wizard tower:

wizard_tower8

در زیر روند تغییرات wizard tower را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

wizard tower update

این سازه یه ص ه کریستالی است که یک جادوگر روی آن قرار دارد .

قدرت ت یب در ثانیه این سازه از mortar کمتر است.

این سازه هم میتواند حملات زمینی و هم هوایی را خنثی کند.

mortar و wizard tower به خوبی مکمل هم خواهند بود. چرا که هریک میتواند ضعف دیگری را تامین کند.

به یاد داشته باشید برای حمله به کار گرفتن یک غول و 5 تیرانداز به خوبی از پس این سازه بر می آیند.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

بهترین جا برای قرار دادن wizard tower قراردادنش در کنار town hall است. چرا که قدرت بالایی دارد. از طرفی چون شعاع دفاعی کمی دارد بهتر است در بیرونی ترین قسمت د ده تان قرار بگیرد.

استراتژی دیگر برای دفاع ، قرار دادن این سازه در کنار mortar است.چرا که هریک میتواند ضعف دیگری را تامین کند.

جای دیگر قراردادن آن کنار منابعتان برای حفاظت از آنها در مقابل هاست.

بهتر است همیشه mortar و wizard tower در دید و راستای دفاعی یکدیگر باشند. به این صورت که در فواصل دور و تا رسیدن دشمنان، mortar به آنها حمله میکند و تا آنها به mortar نزدیک شوند ، wizard tower کلک آنها را میکند. خصوصاً در حملات هوایی که mortar در دفاع از آنها عاجز است.

توصیه هایی در هنگام حمله :

برای حمله سعی کنید از نیروهایی مثل بربرها و ها برای پرت حواس wizard tower استفاده کنید و آن را با تیراندازهایتان از بین ببرید.

دقت کنید که wizard tower قابلیت حمله به صورت گروهی را دارد . اگر گروهی از بربرها را بفرستید همگی را میتواند گروهی نابود کند.

ج زیر نشان میدهد که در هر مرحله از آپدیت town hall ، شما مجاز به داشتن چند wizard tower هستید :

town hall level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
تعداد wizard tower های مجاز 0 0 0 0 1 2 2 3 4 4

سازه دفاعی مخفی hidden tesla

150px-hidden_tesla8

این سازه دفاعی مخفی ، هم دشمنان زمینی و هم هوایی را تهدید میکند . به این نحو که وقتی به اندازه کافی به آن نزدیک شوند، با قدرت کشنده برق آنها را نابود میکند.

در زیر روند تغییرات hidden tesla را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

tesla

تنها فرقی که این تله دفاعی با دیگر تله ها دارد اینست که نیاز به تعمیر ندارد.

این تله با آپدیت به تاون هال لول 7 فعال میشود.

این تله تنها وقتی فعال میشود که دشمن به فاصله 6 کاشی یا کمتر از آن قرار داشته باشد.

دقت داشته باشید که این تله دفاعی بر روی p.e.k.k.a پکاها قدرت ت یب دو برابری نسبت به بقیه دشمنان دارد!

hidden tesla به اندازه ی یک مربع 2 در 2 کاشی جا میگیرد.

توصیه هایی در هنگام دفاع :

بهترین مزیت دفاعی hidden tesla اینست که برای دشمنان یک سو رایز است و اگر در جای درستی قرار بگیرد میتوانند کاملاً نقشه های دشمن را ش ت دهد.

متاسفانه خیلی از بازیکنان بازی کلش آف کلنز ، در طراحی د ده خود مکانهایی را با فضای خالی قرار میدهند و در آن قسمتها بمب و hidden tesla قرار میدهند تا به خیال خود دشمن خود را گول بزنند . در حالیکه این حقه کاملاً لوس و قدیمی شده وبهتر است در جاهایی از تله ها استفاده کنید که بتوانید دشمن را به خوبی گول بزنید و قابل حدس نباشد.

مثلاً شما میتوانید به اندازه یک فضای 2 در 2 کاشی را درون سرزمین خود باز بگذارید که دشمن فکر کند حتماً در این نقطه باید تله ای وجود داشته باشد ، ولی به جای این فضای 2 در 2 ، تله ها را در جای دیگر قرار دهید . با این کار دشمن را گول میزنید و کاملاً شگفت زده خواهد شد و از آنجایی که فکر میکند تله ها در آن فضای خالیست ، راه دیگری را انتخاب میکند . میتوانید در آن راه دیگر تله هایتان را قرار بدهید !

دقت داشته باشید وقتی hidden tesla در حال آپگرید به لول بالاتر است ، مخفی نیست و همه میتوانند آن را ببینند . بنابراین قبل از آپدیت جای اصلی آن را عوض کنید و پس از آپدیت به جای اصلی برگردانید.

بسیاری از بازیکنان لول بالای بازی کلش آف کلنز ، hidden tesla های خود را نزدیک تاون هالشان قرار میدهند.

توصیه هایی در هنگام حمله :

همیشه قبل از حمله ، مکانهای محتمل به وجود تله ها و hidden tesla را بررسی کنید سپس حمله کنید. دقت داشته باشید تا وقتی به hidden tesla نزدیک نشوید فعال نمیشود و خوشبختانه نقطه دید وسیعی ندارد و به راحتی میتوانید از فعال شدن آن جلوگیری کنید.

هر جا ، جای خالی 2 در 2 دیدید باید به وجود hidden tesla در آن نقطه شک کنید. قبل از حمله تاون هال رقیب را بررسی کنید و به یاد داشته باشید hidden tesla تنها از تاون هال لول 7 به بعد فعال میشود . بنابراین اگر تاون هال ی که به آن حمله میکنید لول 6 است بدانید که حتماً بمب در آنجا کار گذاشته شده و با حرام یک سرباز میتوانید از شر آن بمب خلاص شوید.

اگر شانس این را دارید که قبل از حمله ، د ده حریفتان را ببینید ( مثل انتقام گرتن از ی که به شما حمله کرده ) بهتر است به حرکت کارگر هایش دقت کنید . اگر روی نقاط خالی حرکت کنند یعنی در آنجا hidden tesla کار گذاشته نشده است!

دقت داشته باشید spell رعد و برق روی hidden tesla ای که هنوز ظاهر نشده تاثیری نخواهد داشت.

لول town hall12345678910
تعداد hidden tesla های مجاز 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4


سازه دفاعی ای بو x-bow

250px-xbow4

x-bow یه سازه دفاعی است که اجسام ف ی را با قدرت زیاد به دشمن شلیک میکند. این سازه با ا یر شارژ و پر میشود و اتوماتیک کار میکند. در دو ح عمل میکند : زمینی و هوایی یا هردو. اگر فقط آن را روی زمینی یا فقط روی هوایی تنظیم کنید ، در محدوده وسیعی یعنی تا 14 واحد کاشی اینکار را انجام میدهد ولی اگر آن را روی ح زمین و هوا تنظیم کنید در محدوده کوچکتری یعنی 11 کاشی قادر به شلیک است. x-bow تنها در لول تاون هال 9 به بالا قابل دسترس خواهد بود. x-bow به اندازه یک مربع 3 در 3 کاشی جا میگیرد.

در زیر روند تغییرات x-bow را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

x

توصیه هایی در هنگام دفاع :

این سازه یعنی x-bow بهتر است پشت سازه های دفاعی دیگر و به عبارت دیگر در مرکز سرزمین شما قرار گیرد.

دقت داشته باشید همیشه x-bow خود را با ا یر پر کنید در غیر اینصورت یک سازه بدردنخور و جاگیر خواهد بود.

توصیه هایی در هنگام حمله :

x-bow در واقع هیچ گونه معایب یا نواقصی ندارد که هنگام حمله بخواهید از آن بهر ببرید مگر اینکه روی ح زمینی تنظیم شده باشد.

دقت داشته باشید این سازه به شدت قوی است و طیف گسترده ای را تحت نظر خود دارد . بنابراین سعی کنید آن را با پکا یا غول ها مشغول کنید. سپس با یه دسته از بربرین ها و آرچری ها آن را نابود کنید.

دقت کنید قبل از حمله و ببینید x-bow ی که به آن حمله میکنید پر است یا خالی ! شاید میپرسید چطور؟ خب وقتی x-bow پر باشد یک جعبه روی آن قرار دارد که در واقع تیرهای ا یری در آن قرار دارد و x-bow خالی فاقد آن جعبه است. ع زیر را ببینید که x-bow خالی به چه شکل است:

em

ع سمت راست x-bow خالی و ع سمت چپ x-bow پر را نشان میدهد.

لول town hall12345678910
تعداد x-bow های مجاز 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

سازه دفاعی inferno tower :

inferno3

infrno tower یک سازه دفاعی است که توسط ا یر تیره dark elixir شارژ و پر میشود و با حرارت بسیار بالای خود دشمنان را به صورت تک تک یا چند تایی میسوزاند.

inferno tower تنها در لول 10 تاون هال و به تعداد 2 عدد قابل دسترس است.

شلیک به دشمنان در ح single یعنی شلیک تکی مدت زمانی به طول مینجامد تا آماده شلیک شود ولی بسیار قدرتمند تر از شلیک چند تایی است.

در شلیک چند تایی inferno tower میتواند همزمان 5 دشمن را مورد حمله قرار دهد و به یک اندازه به آنها آسیب برساند. بنابراین چون یک میزان قدرت را بین 5 دشمن تقسیم میکند میزان آسیب کمتری به دشمنان نسبت به ح شلیک تکی وارد می آورد . زیرا در شلیک تکی همان میزان قدرت بدون تقسیم شدن به یک دشمن وارد می آید.

هر دشمنی که توسط inferno tower در حال آسیب دیدن باشد ، نمیتواند توسط جان دهنده ها و اسپل های جان دهنده ، بهبود یابد.

مانند x-bow ها ، inferno tower نیز نیازمند لود شدن با ا یر است . البته ا یر سیاه .

در زیر روند تغییرات inferno tower را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

inferno

توصیه هایی در هنگام دفاع:

دقت کنید که inferno tower در مقابل دسته اول سربازها یعنی بربرین ها ، آرچری ها و گابلین ( ها) ضعیف تر است . در نتیجه سعی کنید همیشه با mortar یا wizard tower از inferno tower خود محافظت کنید.

سعی کنید همیشه wizard tower و inferno tower را نزیدک هم قرار دهید تا هر دو از هم محافظت کنند . در واقع این دو سازه میتوانن از یکدیگر در مقابل دشمنان دفاع کنند و ضعف های یکدیگر را بپوشانند.

inferno tower و داغی ساطع شده از آن بر روی دشمنان، امکان هرگونه بهبود جان آنها را توسط جان دهنده ها میگیرد . در نتیجه قرار دادن inferno tower در تاون هال و سازه های مهم مثل انبار ا یر و طلا بسیار مناسب است.

ح multiple یا شلیک چند تایی inferno tower برای از بین بردن گروهی از سربازهای مرحله اول یعنی بربرین ، آرچر و گابلین ( ها) و نیزخوک سوارها بسیار مناسب است که هم جان کمتری دارند و هم به صورت گروهی حمله میکنند.

در نتیجه بهترین توصیه دفاعی ما به شما در مورد جایگاه inferno tower اینست که آن را د اطراف منابع حساس و مهم و تاون هال قرار دهید و هر کدام را روی یک مد بگذارید یعنی یکی روی single و یکی روی multiple. سپس با تله های مختلف در اطراف آن و نیز سازه های دفاعی دیگر منجمله wizard tower از آن محافظت نمایید.

توصیه هایی در هنگام حمله:

بهترین روش و استراتژی حمله به انی که تاون هال لول 10 هستند و inferno tower دارند و این سازه توسط دیوارهای مختلف پوشیده شده است اینست که ابتدا با یه سرباز بزرگ و قوی مثل hero به آن حمله کنید تا حواسش پرت شود سپس گروهی از minion ها را بفرستید و سپس با کمک spell رعد و برق کارش را تمام کنید. البته این برای ح ی است که inferno tower روی ح single و تک تیری ست شده باشد.

دقت کنید که 4 تا اسپل رعد و برقی لول 4 به بالا میتواند یک inferno tower لول 1 را از بین ببرد.

5 تا اسپل رعد و برق لول 4 به بالا میتواند یک inferno tower لول 2 را از بین ببرد.

5 تا اسپل رعد و برق لول 5 به بالا میتواند یک inferno tower لول 3 را از بین ببرد.

در ح single یعنی تک تیر بودن inferno tower ، سربازهای کوچکتر یعنی بربرین ، آرچری و گابلین یا ، قوی تر هستند. چرا که در ح شلیک تکی، هر بار که inferno tower روی یک دشمن جدید تمرکز میکند ، مدتی طول میکشد تا دوباره برای شلیک آماده شود. برای مثال golem ها که همان سربازهای سنگی و بزرگ هستند، در عرض چند ثانیه توسط inferno tower از بین میروند ولی اگر شما آن را با گروهی از بربرین ها و آرچری ها محاصر کنید سریع تر آن را از بین میبرید.

inferno tower ، یک سازه 2 در 2 است.

لول تاون هال12345678910
تعداد inferno tower های مجاز 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

دیوارها walls در بازی کلش آف کلنز به عنوان سازه دفاعی:

wall11

دیوار ها در بازی کلش آف کلنز مهم ترین سازه دفاعی هستند که د ده شما را امن نگه داشته و دشمنانتان را بیرون از د ده در معرض آتش قرار میدهند.

طراحی دیوارها در بازی کلش آف کلنز یکی از مهم ترین نکات کلیدی در ایجاد امکانات دفاعی در د ده شماست. طراحی دیوارها میتوانند در میزان آسیب دیدن دشمنان شما موثر یا غیر موثر باشند. بنابراین چیدن دیوارها در بازی کلش آف کلنز بسیار بسیار مهم است.

هر جای خالی در دیوارها د ده شما میتواند کل دیوارها را بی معنی و بی استفاده کند چرا که از همان جای خالی، دشمن شما میتواند به د ده و قلب سرزمین شما راه یابد.

البته این خالی گذاشتن و باز گذاشتن دیوارها یک استثنا هم دارد و آن اینست که گاهی اوقات جایی را باز میگذاریم تا سربازهای دشمن ترغیب شوند از آن قسمت به د ده ما راه یابند که ما قبلاً آن فضای خالی را پر از تله کرده ایم در نتیجه همگی را از بازی بیرون می اندازیم !

دقت داشته باشید که دیوارها در مقابل برخی از سربازهای دشمن بی معنی هستند چرا که این سربازها میتوانند از روی دیوارها رد شوند. مثل بالون ها، اژدها ، خفاش های آبی به نام minion یا هر کدام از سربازهای سواره مثل سرباز سوار بر خوک . حتی سربازهای زمینی هم میتوانند به کمک اسپل سبزرنگ پرشی از روی دیوارها بپرند.

همانطور که میدانید قاتل دیوارها همان wall breaker ها یا به اصطلاح دیوار شکنها هستند که اسکلتهایی هستند که در واقع به صورت انتحاری خود را هم به کشتن میدهند و بمب حمل میکنند. در نتیجه ی حفره ای که در دیوار ایجاد میکنند ، بقیه سربازهای حمله کننده زمینی میتوانند وارد د ده طرف مقابل شوند.

اگر دیواری دو لایه باشد ، دیوارشکن به راحتی هر دو لایه را از بین میبرد.

در زیر روند تغییرات دیوارها walls را پس از هر آپدیت و در هر مرحله مشاهده میکنید :

wall

توصیه هایی در هنگام دفاع:

همانطور که میدانید هدف اصلی از دیوارکشی در بازی کلش آف کلنز اینست که دشمنان دیرتر به سرزمین شما نفوذ کنند و مادامی که پشت دیوارها مشغول هستند، توسط سازه های دفاعی دیگر تحت حمله قرار بگیرند. به محض اینکه یک شکاف در دیوار ایجاد شود ، کلیه سربازها وارد سرزمین شما میشوند و به صدمه زدن و ت یب دیگر سازه های دفاعی و منابع و غارت میپردازند. بنابراین طراحی دیوارها در بازی کلش آف کلنز بسیار مهم است و تنها نباید یک دیوار کشید و کار را تمام کرد. بنابراین بهتر است که دیوارهای چند لایه و چند ردیفه یا چند سلولی ایجاد کرد. یعنی سرزمینتان را چند بخشه کنید که هر سربازی وارد هر قسمتی شد و آن را ت یب کرد، دوباره مجبور شود برای نفوذ به بخش بعدی ، دیوار دیگری را اب کند.

از طرفی بسیار خوب است که بلافاصله بیرون از دیوارها ، سازه هایی غیر دفاعی و غیر از منابع را قرار دهید تا به اندازه کافی برای نفوذ برخی سربازها سرشان را گرم کنید. مثل خانه کارگرها ، کمپ سربازهایتان ، لابراتوار و غیره

دقت داشته باشید که آرچر ها و ویزارها به راحتی از روی دیوارها هم میتوانند به سازه ها آسیب برسانند و نیازی نیست که دیوار را اب کنند. بنابراین اگر از این سازه های بی اهمیت که در بالا معرفی کردیم در جایگاهی درست بلافاصله بعد از دیوارها استفاده کنید ویزارد و آرچر نمیتوانند سازه های دفاعیتان را اب کنند و مجبورند ابتدا این ساختمانهای بی اهمیت را اب کنند و چه بسا که در این مدت توسط سازه های دفاعی شما از بین بروند. بنابراین سعی کنید از سازه های دفاعی با دید گسترده در پشت دیوارها استفاده کنید .

همانطور که شاید دقت کرده باشید، هر ساختمانی با هر حرکت دارای 1 مربع کاشی سفیدرنگ دور تا دور خود است که وقتی روی زمین قرار گیرد به اندازه همان یک کاشی دور تادور خود به هیچ سربازی غیر از ی ری سرباز خاص، اجازه عبور نمیدهد. بنابراین وقتی ساختمانی داخل مرز دیوارهای خود میگذارید دقت کنید که بیتر از یک کاشی دور تا دور خود جای خالی نداشته باشد چرا که وقتی ی به شما حمله میکند دقیقاً در همان نقطه میتواند یک سرباز خود را بکارد و در نتیجه حمله کند آنهم بدون از بین بردن دیوارها. گاهی اوقات یک دیوار تک نیز میتواند فضای دور تا دور سرزمین شما را افزایش دهد تا سربازها نتوانند جلوتر بیایند.

دقت داشته باشید که سربازهای دیوارشکن فقط آن دیوارهایی را اب میکنند که واقعاً پشت آنها چیزی باشد و سراغ دیوارها یا بخش های خالی بدون ساختمان نمیروند. بنابراین نمیتوانید آنها را گول بزنید!

اشتباه برخی از تازه کارهای بازی کلش اف کلنز اینست که سعی میکنند شکافهای دیوار خود را که در واقع در نتیجه کمبود دیوار ایجاد شده را با اجسام دکوری ،

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.