پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 خشونت رفتار رفتار خشونت آمیز صورت گیرد خشونت چیست
بررسی پدیده خشونت ؛ علل و راه کارها(بخش اول)
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه
تعاریف خشونت از دانشنامه ویکی پدیا:
• خشونت ح .. ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
• هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.
• خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست شان، است..
انواع خشونت :
خشونت علیه کودک ، خشونت علیه .. ن ، خشونت مذهبی ،خشونت در خانواده ، خشونت در اجتماع ، خشونت پلیسی ،خشونت نژاد پرستی ، خشونت در رسانه ، خشونت در ورزش ،خشونت در برابر دگر .. شان ، خشونت در برابر تب .. اران ، خشونت علیه .. گرایان ، خشونت طبقاتی و ....منبع: http://porseshmehr-17. .. /


مشاهده متن کامل ...
تعریف خشونت
درخواست حذف اطلاعات
خشونت ح .. ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است. هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.

منبع: http://khoshonat9557. .. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت به چه معناست؟
درخواست حذف اطلاعات
خشونت ح .. ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.منبع: http://khoshoonat-porsesh. .. /


مشاهده متن کامل ...
خشونــــت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت رد رفتار خشونت آمیز نام می رد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت رد.


منبع: http://1395violence. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی، فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.هرگونه رفتاریکه با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت رد رفتار خشونت آمیز نام می رد.منبع: http://hanietahery. /


مشاهده متن کامل ...
انواع خشونت خان
درخواست حذف اطلاعات
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می رد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع جزو خشونت های خانواد هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخص ترین نمونه های خشونت خان محدود ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است .منبع: http://khooshoonatm. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
در بدایت امر باید بدانیم اصل تعریف ((خشونت چیست؟))

تنها با شناخت و احاطه بر خشونت میتوانیم بر او غلبه کنیم.

تعاریف زیادی از خشونت وجود دارد اما پرکاربردترین انان :

1)خُشونَت : استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست شان است.

2)خشونت : ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.

3)خشونت : هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت رد رفتار خشونت آمیز نام می رد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت رد.منبع: http://mental4life. /


مشاهده متن کامل ...
تحلیل خشونت
درخواست حذف اطلاعات

از زاویهٔ اثر پذیری و اثر گذاری

از زاویهٔ اث .. ذیری و اثرگذاری می توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود:

 1. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی شود با این وجود مفعول از آن آسیب می بیند.
 2. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می شود و نه مفعول از آن آسیب می بیند.
 3. فاعل خشونت می ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر می کند، از آن آسیبی نمی بیند.
 4. فاعل خشونت می ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می کند و از آن آسیب می بیند.
 5. فاعل خشونت نمی ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر می شود.

از نظر شکل بروز

از نظر شکل بروز نگاهی دیگر رفتار خشونت آمیز را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

 • خشونت ..
 • خشونت پنهان
 • خشونت نمادین

از نظر سطح آگاهی

از نظر سطح آگاهی فاعل هنگام اقدام به خشونت، می توان رفتار خشونت آمیز را به سه دسته تقسیم نمود:

 • خشونت آگاهانه
 • خشونت ناآگاهانه
 • خشونت ناخواسته

از نظر کیفیت آسیب پذیری

خشونت ها را می توان از زاویهٔ کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد:

 • خشونت روانی (روحی)
 • خشونت تنانی (جسمانی)

البته هیچگاه مرز کاملاْ مشخصی میان این دو نوع خشونت وجود ندارد.منبع: http://khoshonat723. .. /


مشاهده متن کامل ...
انواع خشونت خانگی
درخواست حذف اطلاعات
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می گیرد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع جزو خشونت های خانوادگی هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخص ترین نمونه های خشونت خانگی محدود ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است .منبع: http://khooshoonatm. /

مشاهده متن کامل ...
دلیل و منشا خشونت در اجتماع
درخواست حذف اطلاعات
دلیل و منشا خشونت در اجتماع:


چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می رد.

در چنین جامعه ای، نمی توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمایه های اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی اعتماد است. لذا رفتار خشونت آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسایش روانی آنهاست.
...

منبع: http://khoshonatvestadegi. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت
درخواست حذف اطلاعات
خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست شان، است. در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف اغت گران در مقابل نگرانی های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده ای را پوشش می دهد. خشونت می تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلون ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود. شاخص صلح جهانی به روز شده در ژوئن ۲۰۱۰، ۱۴۹ کشور را براساس معیار «عدم خشونت» طبقه بندی کرده است.

 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا نا آگاهانه صورت گیرد.


منبع: http://13violence95. /

مشاهده متن کامل ...
دلیل و منشآ خشونت در اجتماع
درخواست حذف اطلاعات
چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می رد.

در چنین جامعه ای، نمی توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمایه های اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی اعتماد است. لذا رفتار خشونت آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسایش روانی آنهاست.منبع: http://mehrane95. /


مشاهده متن کامل ...
تحلیل خشونت
درخواست حذف اطلاعات

از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری

از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری می توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود:

 1. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی شود با این وجود مفعول از آن آسیب می بیند.
 2. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می شود و نه مفعول از آن آسیب می بیند.
 3. فاعل خشونت می ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر می کند، از آن آسیبی نمی بیند.
 4. فاعل خشونت می ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می کند و از آن آسیب می بیند.
 5. فاعل خشونت نمی ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر می شود.

از نظر شکل بروز

از نظر شکل بروز نگاهی دیگر رفتار خشونت آمیز را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

خشونت

خشونت پنهان

خشونت نمادین

از نظر سطح آگاهی

از نظر سطح آگاهی فاعل هنگام اقدام به خشونت، می توان رفتار خشونت آمیز را به چهار دسته تقسیم نمود:

خشونت آگاهانه

خشونت نا آگاهانه

خشونت خواسته

خشونت ناخواسته

از نظر کیفیت آسیب پذیری

خشونت ها را می توان از زاویهٔ کیفیت آسیب نیز به دو دسته تقسیم کرد:

خشونت روانی(روحی)

خشونت تنایی (جسمانی)منبع: http://kousar3010san1109. /


مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

خشونت

 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.


منبع: http://porsesh13951. /

مشاهده متن کامل ...
انواع خشونت
درخواست حذف اطلاعات
1) خشونت مستقیم(خشونت فیزیکی)

2) خشونت غیرمستقیم

خشونت مستقیم:

خشونتی است که به صورت اشکار دیده میشود. مانند جنگ، زد وخورد، تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و غیره

خشونت :

تعریف خشونت به هرگونه رفتارغیر اجتماعی اطلق می شود که از لمس تا را در برمی گیرد

این نوع خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی شویی و خانوادگی اتفاق بیفتد

خشونت روانی:

تعریف رفتار خشونت آمیزی است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت

انتقاد ناروا، تحقیر، بد دماغی، تمس ، توهین، فحاشی، متلک، تهدید های مداوم به طلق دادن یا ازواج مجدد

اعمال می شود.منبع: http://shahed1381. /

مشاهده متن کامل ...
تحلیل خشونت
درخواست حذف اطلاعات

از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری

از زاویهٔ اث ذیری و اثرگذاری می توان خشونت را به چند دسته تقسیم نمود:

 1. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول خشونت تفسیر نمی شود با این وجود مفعول از آن آسیب می بیند.
 2. فاعل خشونت می ورزد اما این رفتار، از جانب مفعول نه خشونت تفسیر می شود و نه مفعول از آن آسیب می بیند.
 3. فاعل خشونت می ورزد اما مفعول با اینکه آن را خشونت تفسیر می کند، از آن آسیبی نمی بیند.
 4. فاعل خشونت می ورزد و مفعول نیز آن را خشونت تفسیر می کند و از آن آسیب می بیند.
 5. فاعل خشونت نمی ورزد اما این رفتار از سوی مفعول خشونت تفسیر می شود.


منبع: http://porseshmehr957. /


مشاهده متن کامل ...
به مناسبت روز خشونت علیه ن
درخواست حذف اطلاعات

خشونت همیشه یک چشم کبود و سر ش ته نیست!
خشونت،تحقیر و رفتار و سخنان آزار دهنده و گاهی یک نگاه می باشد!
خشونت ترسی است از مردانی که ذره ذره بر جان زن ها می نشیند!
خشونت آن نق است که زن به صورتش می زند تا خودش نباشد آن باشد که مردان می پسندند...
خشونت بر زن زمانی است که زن زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش سکوت می کند و اظهار خوشبختی می کند...
خشونت نگاه مرد مستی است به دختری تنها در کوچه های شهر...
اگر ن بخواهند این خشونت ها از بین خواهد رفت...
منبع: http://afsaalan. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

خشونت

 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.


منبع: http://porsesh13951. /


مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

خشونت

 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.


منبع: http://porsesh13951. /

مشاهده متن کامل ...
خشونت از کجا نشات گرفته است؟
درخواست حذف اطلاعات

چرا خشونت و رفتار خشونت آمیز در بین مردم جامعه ما رواج یافته و منشا روانی آن چیست و از کجا سرچشمه می گیرد.

در چنین جامعه ای، نمی توان انتظاری جز «فساد»، «از بین رفتن سرمایه های اجتماعی» و «طغیانگری مردم» داشت. «خشونت»، ذات جامعه بی اعتماد است. لذا رفتار خشونت آمیز افراد، دلیل بر فقدان آسایش روانی آنهاست.منبع: http://kolbekhoshonat. .. /


مشاهده متن کامل ...
سایر تعاریف خشونت؟
درخواست حذف اطلاعات
 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشماتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودنآسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت رد رفتار خشونت آمیز نام می رد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح اگاهانه یا نا اگاهانه صورت رد.


منبع: http://schoolshariati. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدایت است. لذا این ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال این ها خشونت باشد... این ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمی ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراین خشونت به معناى مانع شکوفایى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشونت نام داردمنبع: http://hanietahery. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت در خانواده
درخواست حذف اطلاعات
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می رد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع جزو خشونت های خانواد هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخاترین نمونه های خشونت خان محدود ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است . همچنین خشونت می تواند همیش یا موقتی باشد و زمان خاصی را شامل نمی شود. باید در نظر داشت که تمام اشکال خشونت جسمی ، ، روانی ، اقتصادی ، عاطفی و... از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود.منبع: http://mehrbagheralolom. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت یاد گرفتنی است
درخواست حذف اطلاعات
خشونت از جمله رفتار هایی است که جامعه شناسان معتقد ند یاد گرفتنی است. بچه ها به صورت ژنتیک در برابر دیگران خشونت به .. ج نمی دهند؛ آنها از پدر و مادرشان یاد گرفته اند که می توان صدا را کمی بالاتر برد، با تحکم داد زد و اگر به نتیجه نرسید اشیا را پرت کرد و... .

نظریه پردازان یادگیری اجتماعی معتقدند که رفتار خشونت آمیز نه پاسخی است به یک انگیزه ناکام و نه نیروی نهفته که باید تخلیه شود، بلکه مانند همه رفتارها و پاسخ های رفتاری، تحت تأثیر یاد گیری است.خشونت در خانه در تمام فرهنگ ها، جوامع، نژادها، طبقات، مذاهب و در میان مردان و .. ن دیده می شود، ولی نوع رفتار خشونت آمیز و زمینه بروز این رفتار، در جوامع مختلف متفاوت است. بنابر آمارهای جهانی، حدود 90درصد از قربانیان خشونت خانگی .. ن و حدود 10درصد مردان هستند. مقایسه گذرا میان جوامع مدرن و جوامع سنتی یا در حال گذار از سنت به مدرنیته، نشان دهنده این است که خشونت در میان خانواده های جوامع سنتی پررنگ تر است. در جوامعی که فرهنگ گفت وگو و بحث دوطرفه و تبادل نظر وجود نداشته باشد، میزان نابرابر قدرت، عامل اعمال خشونت می شود.منبع: http://mehrnabavi95. .. /


مشاهده متن کامل ...
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟
درخواست حذف اطلاعات
خشونت نوجوان رفتارهای مضر است که می تواند در اوایل نوجوانی شروع و تا بزرگسالی ادامه دارد.فرد جوان می تواند یک قربانی، مجرم، و یا شاهد خشونت باشد.اعمال خشونت آمیز می تواند شامل قلدری,بارزه، از جمله مشت زدن، لگد زدن، سیلی زدن، و یا هدف قرار دادن,استفاده از سلاح هایی مانند اسلحه یا چاقو.

نوجوانان خشونت گرا معمولاٌ قدرت کنترل رفتار خود را ندارند و ، رسوم و اخلاقیات جامعه ای را که در آن زندگی می کنند ، زیر پا می گذارند .منبع: http://m1356ss. /

مشاهده متن کامل ...
خشونت خان
درخواست حذف اطلاعات

خشونت خان به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، هدف اصلی خشونت خان ک ن دسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت شوهران علیه ن است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که ن و ک نشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهن شکل هایی از خشونت خان مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که میزان خشونت خان را افزایش می دهد.منبع: http://patoghkhoshoonat. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت در خانواده
درخواست حذف اطلاعات
خشونت در خانواده معنا و مفهوم مختلفی را در بر می گیرد. خشونت والدین با فرزندان ، فرزندان نسبت به هم ، مرد نسبت به زن و برع جزو خشونت های خانوادگی هستند. اما شایع ترین نوع خشونت ، رفتار خشونت آمیز و همراه با سلطه مرد نسبت به زن است . این خشونت می تواند درقالب خشونت های جسمانی ، ، روانی و روحی و عاطفی باشد. اما یکی از شاخاترین نمونه های خشونت خانگی محدود ن در خانواده است . از سوی دیگر زمانی که فردی در خانواده تهدید می شود نیز نوعی خشونت روی داده است . همچنین خشونت می تواند همیشگی یا موقتی باشد و زمان خاصی را شامل نمی شود. باید در نظر داشت که تمام اشکال خشونت جسمی ، ، روانی ، اقتصادی ، عاطفی و... از قدرت طلبی و سلطه گری فرد آزاررسان ناشی می شود.منبع: http://mehrbagheralolom. /

مشاهده متن کامل ...
خشونت چگونه پدید می آید؟
درخواست حذف اطلاعات
علل رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهش علم روانشناسی و جامعه شناسی است. ژان ولاوکا زیست شناس سیستم اعصاب بدین منظور تأکید می کند که «رفتار خشونت آمیز به عنوان رفتار تهاجمی فیزیکی عمدی در مقابل فرد دیگر تعریف شده است».

دانشمندان براین .......برای ادامه روی ادامه مطلب کلیک کنیدمنبع: http://khshonatcom. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
 • خشونت ح .. ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.منبع: http://porseshmehr957. .. /


مشاهده متن کامل ...
چرا جوانان رفتار خشونت امیزی دارند؟
درخواست حذف اطلاعات
چرا جوانان رفتار خشونت آمیزی دارند؟

خشونت نوجوان رفتارهای مضر است که می تواند در اوایل نوجوانی شروع و تا بزرگسالی ادامه دارد.فرد جوان می تواند یک قربانی، مجرم، و یا شاهد خشونت باشد.اعمال خشونت آمیز می تواند شامل قلدری,بارزه، از جمله مشت زدن، لگد زدن، سیلی زدن، و یا هدف قرار دادن,استفاده از سلاح هایی مانند اسلحه یا چاقو.

نوجوانان خشونت گرا معمولاٌ قدرت کنترل رفتار خود را ندارند و ، رسوم و اخلاقیات جامعه ای را که در آن زند می کنند ، زیر پا می گذارند .

antibully5منبع: http://shahed1381. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت روانی
درخواست حذف اطلاعات
خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. بر اساس مطالعات جامعه شناسی، هدف اصلیخشونت خانگی ک ن .. دسال هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده،خشونت شوهران علیه .. ن است. خشونت درون خانواده بازتاب الگوهای کلی تر رفتار خشن است. بسیاری از مردانی که .. ن و ک نشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. پذیرش فرهنگی شکل هایی از خشونت خانگی مانند تنبیه بدنی؛ از عواملی است که میزان خشونت خانگی را افزایش می دهد.منبع: http://ftme-hr. .. /


مشاهده متن کامل ...
خشونت یعنى.
درخواست حذف اطلاعات

خشونت یعنى... مجموعه ‏اى را برخلاف طبع و نُرم آن مجموعه هدایت است. لذا این ‏طور نیست که فقط کشت و کشتار و شکنجه و امثال این ها خشونت باشد... این ها صورت ‏هاى حاد و آلوده ظهور خشونت هستند ولى خشونت در آن ها خلاصه نمی ‏شود و اصناف و انواع و مصادیقى دیگر هم دارد بنابراین خشونت به معناى مانع شکوفایى طبع آدمى و حرکت طبیعى و آزاد فرد بودن است. و در مورد جمع نیز آن چه مانع حرکت و رفتار نرمال جامعه شود و هنجارهاى جامعه را بشکند خشونت نام دارد. این هنجارها گرچه اعتباری‏ اند، هم از حقوق فردى آدمیان الگو گرفته ‏اند و هم از طبایع فردى متأثرند.منبع: http://shirahmadi81. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
انواع معانی مختلف خشونت:

 • خشونت ح ی از رفتار است که با استفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خود را به دیگران تحمیل می کند. خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد. خشونت از نظر لغوی به معنای خشکی، تندی و سختی است.
 • هرگونه رفتاری که با هدف وارد نمودن آسیب به یک یا بیش از یک پدیده صورت گیرد رفتار خشونت آمیز نام می گیرد. رفتار خشونت آمیز می تواند در سطح آگاهانه یا ناآگاهانه صورت گیرد.
 • خشونت از دیدگاه روانشناسى یعنى ناتوانى در کنترل خشم و در کلى‏ترین مفهوم آن، ح ى است که فرد از نظر جسمى و روانى در حد تعادل قرار ندارد. بنابراین تعادل عامل اصلى ضد خشونت و عامل سلامت است. در نگاه گروهى دیگر خشم واکنشى هیجانى به منظور برقرارى تعادل است و از قوه همواستازیس انسان نشأت مى‏گیرد. بر این اساس خشم نه م ب خواهد بود و نه سازنده.

نتیجه تصویری برای انواع خشونتمنبع: http://2porseshemehr9596. /

مشاهده متن کامل ...
سلامت روان و پرهیز از خشونت
درخواست حذف اطلاعات

راه های پرهیز از خشونت
مقاله سلامت روان و پرهیز از خشونت
تحقیق پرهیز از خشونت
مقاله پرهیز از خشونت
تحقیق در مورد پرهیز از خشونت
سلامت روان و خشونت
را ارهای پرهیز از خشونت
پرهیز از خشونت چیست

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
خشونت علیه ک ن
درخواست حذف اطلاعات

خشونت علیه ک ن

خشونت متقابل والدین نسبت به یکدیگر گاهی اوقات به رفتار با فرزندان نیز تعمیم داده می شود و آنها قربانی روابط خشونت و فضای خشونت آمیز در محیط خانواده می شوند. به هر حال خشونت، خشونت می آفریند و در یک رابطه متقابل، ابعاد و اشکال پیچیده تری می یابد. ک نی که در چنین محیط خانوادگی رشد می کنند و شخصیتشان شکل می گیرد، خشونت را می آموزند. آنها یاد می گیرند که هر گاه با رفتار و گفتار ی مخالف باشند، او را مورد تهدید قرار دهند، یا او را به زور وادار به انجام عملی کنند و یا حتی با او برخوردی فیزیکی صورت دهند. ناراحتی و ن یتی از دیگری معمولاً با این نمادها ابراز می شود. کودکی که رفتار خشونت آمیز را در چنین خانواده ای که مدارا و تحمل دیگری در آن معنایی ندارد، می آموزد و در مراحل بعدی زندگی خود آن را به کوچه می کشاند. خشونت در نظام ذهنی و شخصیتی او تبدیل به امری مشروع می شود. او می آموزد که هرگاه حق را به جانب او ندهند، به دیگران پرخاش و حمله کند و اگر نظر او را نپذیرند حتی دیگران را مورد ضرب و شتم قرار دهد. در دومین مرحله، کودک وارد مدرسه می شود. در این محیط، اشکال دیگری از خشونت را مشاهده و تجربه می کند که انجام ندادن تکالیف منجر به تنبیه او می شود و شخصیت او در هنگام تنبیه آسیب می بیند و در یک رابطه متقابل مترصد فرصت می ماند تا خشونتی را که نسبت به او روا داشته شده را علیه دیگری به کار گیرد.منبع: http://shahed1381. /


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.