پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 خنده گریه دار
ع های خنده دار جدید ارین وبلاگ
درخواست حذف اطلاعات


 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع های خنده دار روز دنیا


 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

 


ع خنده دار,ع بامزه,ع خنده دار جدید

کانال ما درتلگرام


@jokstannew


مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار اضافه بار
درخواست حذف اطلاعات
ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار


ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار

ع های خنده دار اضافه بار, ع های خنده دار, اضافه بار خنده دار

ع های خنده دار اضافه بار


منبع:http://iranmatlab.irمشاهده متن کامل ...
فقط بخند
درخواست حذف اطلاعات
ک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده) منبع:tofan-ali.tk با همکاری سایت تکناز:taknaz.ir

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)

یک عالمه ع های خنده دار !!! ( سلامتی با خنده)مشاهده متن کامل ...
جدیدترین وبروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی
درخواست حذف اطلاعات

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)
ع های خنده دار, ترول های خنده دار
ع های خنده دار, ترول های خنده دار

ع های خنده دار, ترول های خنده دار
جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)
ع های خنده دار, ترول های خنده دار

ع های خنده دار, ترول های خنده دار

ع های خنده دار, ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدید

ترول های خنده دار

ترول های جدید و خنده دار, ترول های خنده دار, ترول جدیدترول وطنی جدید

 ترول خنده دار, ع های ترول

 ترول خنده دار, ع های ترول

 ترول خنده دار, ع های ترول

تصاویر ترول آ خنده

 ترول خنده دار, ع های ترول

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)

ع ترول خنده دار و بامزه

 ترول خنده دار, ع های ترول

جدیدترین ترول ها

 ترول خنده دار, ع های ترول

ترول جدید طنز و خنده دار ایرانی

 ترول خنده دار, ع های ترول

ترول طنز وطنی

 ترول خنده دار, ع های ترول

ترول ایرانی

جدیدترین و بروزترین ع ترول های خنده دار ایرانی (تصاویر طنزوبامزه)مشاهده متن کامل ...
بازگشت
درخواست حذف اطلاعات
× سلااااااام :) ×

× ما برگشتیم :) ×

× این مدت خودم هم حسش نبود پست بدم ×

× هم ی قرار بود پست بده ×

× منم پست ندادم ببینم چقدر رو دارن :| ×

× مورد داشتیم براش تو جواب کامنتش قلب گذاشتیم ×

× رفته محلو شیرینی داده :| ×

× خلاصه گفته باشیم :| خبرا میرسه :| ×

× برو ادامه :| ×

× در ضمن پست سبک قدیمه ×

× این دفعه شوخی نمیکنما جدی جدیه :p ×بحث جام جهانی بود تو تا ی

راننده ازم پرسید طرفدار کی هستی؟گفتم هندوراس

گفت خود ملتش خبر ندارن تیمشون تو جام جهانیه

تو چطوری طرفدارشی!؟
این دخترهایی که آستین مانتوشون رو تا بالای آرنج بالا می زنند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من همش فکر میکنم الان میخوان وضو بگیرن.

این قدر ذهن قرآنی و ی دارم من! :)))

khandedar patugh ir 2 ع های خنده دار 91


اسپایدر چسب هستن ایشون !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir ع نوشته های خنده دار آبان 91

نمودار تصویری گلد کوئست !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 1 ع نوشته های خنده دار آبان 91

اتوکوپتر با قابلیت شنا در اعماق اقیانوس !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 2 ع نوشته های خنده دار آبان 91

نیم کیلو باش ولی مرد باش !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 3 ع نوشته های خنده دار آبان 91

رانندگی بانوان در عربستان آزاد شد !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 4 ع نوشته های خنده دار آبان 91

همیشه سعی کنید مشکلاتتون رو به دریا بسپارید !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 5 ع نوشته های خنده دار آبان 91

هرچی فکر میکنم ببینم چه جور پایی مناسبه این کفشه
عقلم به هیچ جا نمیرسه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 6 ع نوشته های خنده دار آبان 91

مرد که گریه نمیکنه خج بکش !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 7 ع نوشته های خنده دار آبان 91

ابزار آلات بدن سازی در عصر حجر !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 8 ع نوشته های خنده دار آبان 91

مسیر راه آهن شهر حیف نون اینا !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 9 ع نوشته های خنده دار آبان 91

به خدا از روی همتون شرمندم !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 10 ع نوشته های خنده دار آبان 91

میگن هیتلر با این سیبیلاشو ردیف میکرده !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 11 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آزار و اذیت که شاخ و دم نداره !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 12 ع نوشته های خنده دار آبان 91

جدیدترین حلقه ازدواج با قابلیت تنظیم برای انگشتان نامزد عزیزتان !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 13 ع نوشته های خنده دار آبان 91

میوه جات هم توهم چاقی دارن ظاهرا !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 14 ع نوشته های خنده دار آبان 91

دقت کنین حنا چه خوشگل میشه !
اینقد این لاک های شیمیایی نزنین به ناخناتون تورو خدا !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 15 ع نوشته های خنده دار آبان 91

از قدیم گفتن بار کج به کارخونه نمیرسه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 16 ع نوشته های خنده دار آبان 91

تمدنِ فیلی

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 17 ع نوشته های خنده دار آبان 91

برداری از مراسم عروسی به سبک اکشن !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 18 ع نوشته های خنده دار آبان 91

غلطگیر دیجیتالی به بازار آمد !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 19 ع نوشته های خنده دار آبان 91

نمونه بارز اعتماد به نفس !
فیگور فَک !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 20 ع نوشته های خنده دار آبان 91

به نفر آ ی دقت کنید
اگر از برخوردش با زمین نمیره
حتما از فشار ناگهانی نفر وسطی هوالباقی خواهد شد !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 21 ع نوشته های خنده دار آبان 91

شیرین کاری جلوی درب کارخانه جوجه کشی !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 22 ع نوشته های خنده دار آبان 91

دستشویی کجاست !؟
روغنم داره میریزه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 23 ع نوشته های خنده دار آبان 91

خاک بر سرت ! دوتا موش هم عرضه نداری بگیری !؟
بزنم دو شقه ات کنم !؟

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 24 ع نوشته های خنده دار آبان 91

در این وضعیت یا باید از دنده هوایی استفاده کنید
با بمیرید !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 25 ع نوشته های خنده دار آبان 91

کاری از واحد ترمیم و بازسازی های ناشی از ز له !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 26 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آبیاری بارانی به روش این دو نفر !
خیلی هم خوبه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 27 ع نوشته های خنده دار آبان 91

فرهنگ استفاده از تو همگانی !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 28 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آخه بدبخت پرشت خوبه برو بسکتبال !
این چه مس ه بازیه در آوردی !؟
خدا میدونه یک ثانیه بعد از این حرکت چه به سرش اومده !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 29 ع نوشته های خنده دار آبان 91

قوری قوری جون کجایی
دلم برات یه ذره شده !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 30 ع نوشته های خنده دار آبان 91

درخت نوردی !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 31 ع نوشته های خنده دار آبان 91

یه گربه ملوس و زیبا
اصلانم آرایش نکرده
مادر زادی اینجوریه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 32 ع نوشته های خنده دار آبان 91

عشوه شتری دیدین !؟
این مدل اسبشه !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 33 ع نوشته های خنده دار آبان 91

اون شماره ۴۰ دقیقا داره چیکار میکنه الان !؟

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 34 ع نوشته های خنده دار آبان 91

واقعا کدومشون !؟

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 35 ع نوشته های خنده دار آبان 91

و باز هم افتخار آفرینی ین !
دستشویی با قابلیت دوش فوری !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 36 ع نوشته های خنده دار آبان 91

خلاقیت !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 37 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آهسته برانید !
کامیون ها خوابند !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 38 ع نوشته های خنده دار آبان 91

ماشین سواری چه حاااااااااالی میده !!

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 39 ع نوشته های خنده دار آبان 91

به نظر شما آیا به مقصد میرسه !؟
فک کنم یه فاتحه براش بفستید بهتره !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 40 ع نوشته های خنده دار آبان 91

ع یادگاری نواده قاشق چنگال !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 41 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آیا شما هم ابر هدفونتون کنده شده !؟
ما برای شما راه حل مناسبی داریم !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 42 ع نوشته های خنده دار آبان 91

دهن کجی یک عدد گوساله به ان
در عید قربان !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 43 ع نوشته های خنده دار آبان 91

به نظر شما هرچه ارتفاع بیشتر باشه بچشو بیشتر دوس داره !؟
یا عقلش کمتره !؟

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 44 ع نوشته های خنده دار آبان 91

ساعت ژیملاستیک کار !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 45 ع نوشته های خنده دار آبان 91

آخیییییی !
خیلی پشیمونه طفلکی !

aksneveshe aban91 www.patugh.ir 47 ع نوشته های خنده دار آبان 91مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

باروج:

ع خنده دار و طنز ی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

جهانی ها -> ع خنده دار

در این گالری ع ، 19 ع خنده دار ی را مشاهده می کنید ، امیدواریم مورد پسند شما قرار گیرد.

ع خنده دار ی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دار جدید

ع خنده دار,ع خنده دار ی

تصاویر طنز و خنده دار

ع خنده دار,ع خنده دار ی

گالری ع خنده دار

ع خنده دار,ع خنده دار ی

جدیدترین ع های خنده دار

ع خنده دار,ع خنده دار ی

تصاویر خنده دار

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دار ی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دار – اینو کی پارک کرده

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده داز از حیوانات

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دارع واسه شناسنامه م خووو میخنده !!!!

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دار طنز – فوتبال دستی جدید قرن 22

ع خنده دار,ع خنده دار ی

funny p os

ع خنده دار,ع خنده دار ی

image funny

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع طنز و خنده دار

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع ی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع گربه ملوس

ع خنده دار,ع خنده دار ی

ع خنده دار !! مار هم شد حیوان خانگی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

تصاویر ی

ع خنده دار,ع خنده دار ی

گالری ع خنده دار جهانی هامشاهده متن کامل ...
ع نوشته های بالیوودی
درخواست حذف اطلاعات

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده

https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

قطره قطره آب "باران" می باره، آبی که به آتش میکشه

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan

https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan

آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآرام

خندهخندهخنده
https://telegram.me/tarjomemahan
https://telegram.me/hindiwithsubtitlemahan
آرامm.a.h.a.nآرامm.a.n.i.aآراممشاهده متن کامل ...
دختر
درخواست حذف اطلاعات

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

تصاویر خنده دار دختر ایرانی

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهران

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو

ع های خنده دار دختر ایرانی در مترو تهرانمشاهده متن کامل ...
ع های طنز و خنده دار اسفند ۹۲
درخواست حذف اطلاعات
ع های طنز و خنده دار اسفند ۹۲

بعد از یه مدت سری جدید ع های خنده دار رو برای شما عزیزان آماده کردیم

لطفا با لبخند وارد شوید

شادی روح مرحوم ، صلوات :d

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,شادی روح مرحوم صلوات

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ونک=ون کوچک !

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ونک=ون کوچک

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند,آ عاقبت !

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,آ عاقبت

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,آرایش در دخترا :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,آرایش در دخترا

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,قول و قرار پسرا :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,قول و قرار پسرا

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ایشون خوردنی تشریف دارن :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ایشون خوردنی تشریف دارن

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,تفاوت ع ها طی سالیان :|

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,تفاوت ع ها طی سالیان

ع های طنز و خنده دار جدید,تفاوت خلاقیت پسرا و دخترا :)

ع های طنز و خنده دار جدید,تفاوت خلاقیت پسرا و دخترا

ع های طنز و خنده دار جدید ۹۳,شرح در خود ع :)

ع های طنز و خنده دار جدید 93,ترول جدید 93

ع های طنز و خنده دار جدید ۹۳,پسر زاست دیگه چه میشه کرد :d

ع های طنز و خنده دار جدید 93,پسر زا

ع خنده دار جدید,خلاقیتو داشته باش!

ع خنده دار جدید,خلاقیتو داشته باش

جدیدترین و باح رین مطالب در ناز بهار دات کام

www.nazbahar.com

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,بدون شرح!

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ایشون میگو شیشه ای تشریف دارن:)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ایشون میگو شیشه ای تشریف دارن

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,بسوزه پدر عشق :(

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,بسوزه پدر عشق

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,گرفتی چی شد؟؟؟

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,گرفتی چی شد

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,خاطرات دهه شصتی و هفتادی

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,خاطرات دهه شصتی و هفتادی

ع های خنده دار جدید وطنی,گارانتی رو دریاب :d

ع های خنده دار جدید,گارانتی رو دریاب

ع های خنده دار جدید,اینم از اخبارمون :|

ع های خنده دار جدید,اینم از اخبارمون

ع های خنده دار جدید,هعیییی یاد باد آن روزگاران یاد باد :)

ع های خنده دار جدید,هعیییی یاد باد آن روزگاران یاد باد

ع های خنده دار جدید

باراک اوباما هستم از اول راهنمایی در کلاس های قلم چی شرکت می :dع های خنده دار جدید,اوباما و قلم چی

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,جایی که پشه ها زمستونا میرن :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,جایی که پشه ها زمستونا میرن

منتظر ع های جدیدتر در ناز بهار دات کام باشین!مشاهده متن کامل ...
متن نوشته های طنز و خنده دار سری جدید 19
درخواست حذف اطلاعات

متن نوشته های طنز و خنده دار سری جدید 19

اس ام اس خنده دار سرکاری , جوکهای خنده دار

اس ام اس خنده دار و جالب

توصیه بابام به من موقع رانندگی:

سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛

.

.

.

شاید اونی که از اون ور میاد بی ش ر از تو باشه

نفهمیدم به من توهین کرد یا به اون راننده!!!؟؟؟

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

یه روز دوتا مگس نشسته بودن باهم صحبت می :

مگس اولی به دومی گفت:

ویزززززززز

مگس دومی به اولی گفت:

ویزویزویییییز

اولی گفت:

ویزویزویزدیز

دومی گفت:

وییییزویزویزززززززززززز

ینی عاشقتم که داری صحبتاشونو میخونی

هم سن های تو الان اورانیوم غنی میکنن ولی تو.....پاشو پاشو ببرمت روانپزشک

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار خفن

یه دوش اب گرم

یه چای خوش رنگ

یه موزیک ملایم

.

.

من امتحان هیشکدوم فایده ندارن پول خوبه پووووووووووووووووووول

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

جک و اس ام اس خنده دار

در خانه ی ما اگر رونق نیست...

.

.

.

مهروصفا هم نیس

کلا هیچی نیست

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار و جالب

خواهرم از صبح خودشو کشت که یه پیتزای خونگی مرغوب درست کنه

.

.

آورد سر سفره بابام گفت ای باریکلا به این میگن یه همبرگرد!!!!!!

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار کوتاه

تو پارک بودم

دیدم یه پسره دستاشو گرفته سمت آسمون

دلم سوخت

فک مشکلی داره ک اینجوری داره ماس خدا میکنه

رفتم جلو

دست گذاشتم رو شونش

گفتم داداش مشکلی هست؟

کمکی از من بر میاد؟

.

.

یهو نگام کردو گفت:

نه عزیزم مرسی لاک زدم! منتظرم خشک بشه

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

جوکهای خنده دار

دنبال نیمه گمشدتون نگردید بعضی هام مثل ما لنگه به لنگه آفریده شدن!

.

.

.

یعنی همون بعضیام مثل من لنگه ندارن

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار و جالب

زنگ زدم رستوران؛ میگم: غذا چی دارین؟

میگه: پیتزا، جوجه کباب، کوبیده، مرغ، استیک ...

.

.

.

منم گفتم: خوش بح ون، ما آش داریم!

نمیدونم چرا قطع کرد!

ملت دیوونه شدن

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

روانشناسا میگن اگه ی رو دیدین که هنوزم داره از وایبر استفاده میکنه باهاش ازدواج کنین

.

.

.

اینا خیلی وفادارن

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار جدید

دیگه سریال کره ای هم نمیذارن

.

.

.

چند وقته قیمت پارچه ابریشم و نمک اصل گوگوریو تو چوسان قدیم از دستمون در رفته

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار خفن

مامان من وقتی الویه درست میکنه...

.

.

.

ناهار چی داریم؟الویه

شام؟الویه

صبحونه؟الویه

گشنمه؟الویه

چی؟الویه

کی؟الویه

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

جک و اس ام اس خنده دار

وقتی ی رو میبینم که بیشتر زندگیشو پای اینترنت گذاشته دلم براش میسوزه

.

.

.

این احساس وقتی بدتر میشه که میرم جلوی آینه

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار و سرکاری

ﻣﻦ ﺯﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻫ ﺩﺭﺩ ﻧﻤﺨﻮﺭﻡ!

ﺮﺍ ﺑﺪﺭﺩ ﻣﺨﻮﺭ،

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸ ﺑﻘﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ

ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺯ ﺭﻓﻘﺎ ﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮ ﺩﺭﻩ ...

ﺩﺪﻡ ﺑﻐﻞ ﺗﺨﺘﺶ ﺧﻮﺍﺑﺪﻩ ﺳﺮ ﺗﺎ ﺎﺵ ﺗﻮ ﻪ ...

ﻫ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻓﻖ ﻣﺎ ﻓﺤﺶ ﻣﺪﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﺮﻩ ,,,

ﺍﺯ ﺭﻓﻘﻢ ﺮﺳﺪﻡ ﺍﻦ ﺸﻪ ؟ ﺮﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻓﺤﺶ ﻣﺪﻩ؟ !

ﻔﺖ ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺮﻓﺘﻢ ﺍﻦ ﻫﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭﺵ ﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ...

ﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﻮﻣﺪ ﻣﺎ ﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﺭﻩ ﺍﻨﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺎ !!!

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار کوتاه

امروز عشقم بهم گفت:

.

.

.

نه وجدانن فک کردین من عشق دارم!!!

آخه اگه من عشق داشتم از صبح تا شب مثل شاطر نونوایی برای شما ها پست میزاشتم؟؟؟!

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار سرکاری

اینقدر خوشم میاد از بچه هایی که با صحبت میکنن

.

.

.

و تمام وقت کلاس رو میگیرن..!!

اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار

جوکهای خنده دار

وسط سرما تو بارون داشتم پیاده میرفتم خونه

یهو دیدم یکی داره بوق میزنه ، برگشتم خیابونو نگاه دیدم بابام با ماشین رد

شد و دست ت داد,

رسیدم خونه,از بابام پرسیدم چرا سوارم نکردی ؟؟؟؟

میگه ماشین تازه هوای ماشین گرم شده بود اگه سوار میشدی هوا سرد میومد تو !!

.

.

.

الان دنبال خانواده ی واقعیممشاهده متن کامل ...
تصاویر خنده دار جدید و بروز ...
درخواست حذف اطلاعات

ع های خنده دار جدید و بروز ...


دنبال ع های خنده دار توپ بودید؟ اگه تماشای این ع های خیلی خنده دار و با حال که با دقت انتخاب شده اند شما را راضی کرد لطف نموده حتما میزان رضایت خودرا با کلمه های( خنده دار)، (خیلی خنده د ار)،(خوشمزه) و (بی خنده) در بخش نظرات اعلان نمایید تا در پستهای بعدی حتما به نتایج نظرات شما عزیزان توجه شود. از اینکه دیگه نمی توانم وبلاگ را سروقت آبدیت کنم عذر می خواهم. برای اینکه کوتاهی هایم را از دل شما دربیارم در این پست چند ع خیلی خنده دار و بامزه می گذارم که از دوسایت بروز ترین ها، آلامتو، لرد فا و تاپ ناپ گلچین کرده ام. امید وارم بتوانم با این ع ها گلی کوچکی خنده بر لبان نازنین شما خوبان بنشانم. برخی از این ع ها در توضیح شان جمله های با حال و خنده داری نیز وجود دارد که نمکش را بیشتر و ع را خنده دار تر می کند. اکنون این شما و این ع های خنده دار با حال. اگه ع های خنده دار بیشتر خواستید به ادامه مطلب مراجعه نمایید به وب یکی از دوستان لینک داده ام که ع های خیلی زیادی از بهترین تصاویر خنده دار گلچین کرده است اما من دیگه وقت زیادی برای تهیه ای مطالب داغ و بروز ندارم. موفق باشید.اولین ع خنده دار، محض تقدیم دختر خانم های گلخنده


http://bayadeday di.persianblog.ir/post/168/+ع خنده دار برای دخترا


http://afghanistan- .blogsky.com/tag/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1


 


بچه های خوشمزه و خنده دار+ع


کودک خنده دار+malistanmalistan. /post/100


آدمیّت کیلوی چند؟/ع خنده دار و دیدنی از بچه ناز


ع +خنده دار و با حال+جدید


واقعا من مونده ام به عقل و نبوغ این کل!!


funny_picture_best


http://s3.picofile.com/file/8101678384/funny.jpg


آ ین تکنولوژی در ساخت دستگاههای آب میوه گیری!


(ع طرح خیلی جالب و خنده دار از یک کتری هنری)


ع های خنده دار


ع های خنده دار


ع های خنده دار/ http://malistanmalistan. /post/100


ع جالب و خنده دار از دوگربه خیلی عاشق !!


http://s5.picofile.com/file/8116053784/%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87_%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1.jpg


خدایا می شه منو هم از این تنهایی در بیاری! مثل اون دوتا گربه بالایی!


این ام ع خنده دار یک گربه با حال اما تنها!


ع های خنده دار


ع خنده دار یک مار طلایی


قابل توجه خانمهای محترم! زیباترین گردنبند دنیا از طلای 24 عیار


http://s5.picofile.com/file/8102381950/funny_art_design_3.jpg


یک هنرنمایی خوشمزه!! به این نقاشی با دقت نگاه کنید چند نقطه ای آن خیلی خنده دار است؟


یک واقعیتی غیر قابل انکار از ادوار مختلف زندگی مردها !سری جدید ع های خنده دار و با مزه


http://s3.picofile.com/file/8101681342/funny_pictures2.jpg


نگاه تیزبین شیوخ عرب به دنبال یک ط چرب!!


چند ع خیلی جالب و خنده دار از خلاقیت های شگفت انگیز در زندگی های روزمره و عکاسی!


 خلاقیت رو حال کنید !


http://bayadeday di.persianblog.ir/post/168/|ع های خنده دار


لطفا به طرحهای موی اینا با دقت بیشتر نگاه کنید. آخه از جمع اونا یه طرح خیلی خنده دار به دست میاد. نکته را گرفتی؟


سری جدید ع های خنده دار و با مزه


خون خون که میگن اینه ها !


ع های خنده دار و با مزهhttp:// -picture. /category/1


مگه می ذارم فرار کنی. بیا بیا پایین!!خندهخندهخنده


http://s5.picofile.com/file/8102740626/%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87.jpg


خوب بید؟!  دخترا ناراحت نشن. منظور همون"خنده دار بید؟" است. مدیونید اگه نظر ندین.


ع های خنده دار و خوشمزه،بهترین ع های طنز خنده دار و جالب،


ع های با حال و خنده دار از موضوعات گوناگون و سوژه های جذاب.


منبع: سایت بروز ترین ها.


چند ع خنده دار و جالب دیگرع های خنده دار وجذاب


به این می گن ای ستبر و مرد با غیرت!؟؟


ع های خنده دار


زن و شوهر خنده دار+ع


 ع خنده دار از با حال ترین زن و شوهر دنیا


خنده دارترین ع های هفته گذشته (52 ع )

funny pictures

ع خیلی خنده دار


این صحنه خیلی خنده دار اگرچه چندش آور است اما وای به حال خودش اگه بفهمد و اگه این ع شون را که صابون ه آر پی واقعا بمب خنده شده در این وبلاگ بیبیند چه ع العملی نشون خواهد داد؟ آقایان محترم! مواظب کت و شلوار رنگ روشن شون همیشه باشنقهقهه


http://s5.picofile.com/file/8102381918/boy_ _on_hand_pictures.jpg


ع خیلی خنده دار و جالب از هنرمندی با پنجه ای دست| خدا ی شما تا حال اینگونه پنجه ای طلایی دیده بودید که از سرهرانگشتش یک هنر ببارد؟!


مجموعه ع های خنده دار بامزه و جالبناک. تصاویر طنز از سوژه های ایرانی و خارجی جالب و بروز. منبع: سایت تاپ ناپع خنده دار دستگیره در بسیار جالب و باحالhttp://bayadeday di.persianblog.ir/post/168/+ع های خنده دار


حال کردین؟ مرد ریشو می خواستید؟امان از چیزهای ندیده و نشنیده


گلچین ع های جالب، دیدنی، کمیاب، خنده دار، باحال و دیدنی


ع های خنده دار و جالب روزگلچین ع های جالب، دیدنی، کمیاب، خنده دار، باحال و دیدنی ع های خنده دار و جالببخش بالا از سایت لردفا نقل شده است.

ع های جدید و جالب سوژه های ایرانی


ع های جدید و جالب سوژه های ایرانی


اینم خنده دار نیست؟! منبع دو ع فوق وبلاگ:axsfan چند تصویر خنده دار هم از مدل های موی خنده دار!
داشتن موهایی زیبا و خوش فرم برای هر مردی یک اولویت در آراستگی است و آراسته بودن هر فرد نیز یکی از معیارهای شخصیتی است ، اما واقعاً چرا برخی از جوانان مدل موهای خود را طوری انتخاب میکنند که انگشت نما شوند ؟


ع های خنده دار


مدلهای موی خنده دار+ع


در زیر نمونه هایی از احمقانه ترین و خنده دار ترین مدل های موی سر را میبینید


ع مدل های خنده دار مو
مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار
درخواست حذف اطلاعات
شادی روح مرحوم ، صلوات :d

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,شادی روح مرحوم صلوات

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ونک=ون کوچک !

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ونک=ون کوچک

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند,آ عاقبت !

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,آ عاقبت

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,آرایش در دخترا :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,آرایش در دخترا

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,قول و قرار پسرا :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,قول و قرار پسرا

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ایشون خوردنی تشریف دارن :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ایشون خوردنی تشریف دارن

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,تفاوت ع ها طی سالیان :|

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,تفاوت ع ها طی سالیان

ع های طنز و خنده دار جدید,تفاوت خلاقیت پسرا و دخترا :)

ع های طنز و خنده دار جدید,تفاوت خلاقیت پسرا و دخترا

ع های طنز و خنده دار جدید ۹۳,شرح در خود ع :)

ع های طنز و خنده دار جدید 93,ترول جدید 93

ع های طنز و خنده دار جدید ۹۳,پسر زاست دیگه چه میشه کرد :d

ع های طنز و خنده دار جدید 93,پسر زا

ع خنده دار جدید,خلاقیتو داشته باش!

ع خنده دار جدید,خلاقیتو داشته باش

جدیدترین و باح رین مطالب در ناز بهار دات کام

www.nazbahar.com

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,بدون شرح!

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,ایشون میگو شیشه ای تشریف دارن:)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,ایشون میگو شیشه ای تشریف دارن

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,بسوزه پدر عشق :(

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,بسوزه پدر عشق

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,گرفتی چی شد؟؟؟

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,گرفتی چی شد

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,خاطرات دهه شصتی و هفتادی

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,خاطرات دهه شصتی و هفتادی

ع های خنده دار جدید وطنی,گارانتی رو دریاب :d

ع های خنده دار جدید,گارانتی رو دریاب

ع های خنده دار جدید,اینم از اخبارمون :|

ع های خنده دار جدید,اینم از اخبارمون

ع های خنده دار جدید,هعیییی یاد باد آن روزگاران یاد باد :)

ع های خنده دار جدید,هعیییی یاد باد آن روزگاران یاد باد

ع های خنده دار جدید

باراک اوباما هستم از اول راهنمایی در کلاس های قلم چی شرکت می :dع های خنده دار جدید,اوباما و قلم چی

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند ۹۲,جایی که پشه ها زمستونا میرن :)

ع های طنز و خنده دار جدید اسفند 92,جایی که پشه ها زمستونا میرنمشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار از نوشته های طنز
درخواست حذف اطلاعات
ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

عشوه شتری که میگن اینه ها :))

لامصب دل آدمو میبره !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

صرفا جهت آب انداختن دهان شما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

عزیزم غصه نخور دفه بعد از ما هم ع میگیرن !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وقتی شما هاتون رو بر ندارین

اینا برش میدارن …

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یاد و خاطر ویندوز 98 بخیر !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

زدم به سیم آ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن دلمه ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ترجمه خودمونی :

هوووش یواشتر حیوون

نکنه میخوای بکشیمون !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سیستم عصبی انسان

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت در ساخت دوش !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلسله مراتب نیاز در عصر دیجیتال !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وس هم وسای قدیم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

همینطور که نشستین یه فاتحه نثار روح این احمق هم ین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم شلعه از کُنده بلند میشه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بر لب آبشار بشین و گذر عمر ببین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

گشمو ببینم واسه خودمه همش

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع دسته جمعی نوستالژی همه ما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

پزستارهای چینی با این حرکت تمرین لبخند میکنند !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

چه جوری میشه آخه !؟

مگه آفتابه است که همینجوری انداختینش اون بالا !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان خوبم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن سلف سرویس !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم مرام سگ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یک پرش معمولی در … !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خدایا اینا حالشون خیلی بده ! یه رحمی

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت جالب برای ج ضرب

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شکار لحظه ها

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یکی از حرکتهای قهرمانانه که متاسفانه همیشه ی اون رو نمیبینه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ماشین عروس ! ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

و باز هم گوجه سبز !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تست کنید ببینید خوشگلید یا نه !؟

شرح کامل در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تی ی که پوشیدنش برای هر کامپیوتر واجب است !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

جیش صبحگاهی !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

:))

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

در ژاپن:

“اتفاقی خوردم به دوچرخه تون٬افتاد زنگش ش ت؛ خیلی متاسفم. پول ید زنگ رو گذاشتم”

اصلا لامصب عین ایران!

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)


دچار مریضی خود شوری شده !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار از نوشته های طنز
درخواست حذف اطلاعات
ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

عشوه شتری که میگن اینه ها :))

لامصب دل آدمو میبره !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

صرفا جهت آب انداختن دهان شما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

عزیزم غصه نخور دفه بعد از ما هم ع میگیرن !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وقتی شما هاتون رو بر ندارین

اینا برش میدارن …

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یاد و خاطر ویندوز 98 بخیر !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

زدم به سیم آ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن دلمه ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ترجمه خودمونی :

هوووش یواشتر حیوون

نکنه میخوای بکشیمون !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سیستم عصبی انسان

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت در ساخت دوش !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلسله مراتب نیاز در عصر دیجیتال !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وس هم وسای قدیم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

همینطور که نشستین یه فاتحه نثار روح این احمق هم ین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم شلعه از کُنده بلند میشه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بر لب آبشار بشین و گذر عمر ببین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

گشمو ببینم واسه خودمه همش

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع دسته جمعی نوستالژی همه ما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

پزستارهای چینی با این حرکت تمرین لبخند میکنند !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

چه جوری میشه آخه !؟

مگه آفتابه است که همینجوری انداختینش اون بالا !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان خوبم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن سلف سرویس !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم مرام سگ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یک پرش معمولی در … !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خدایا اینا حالشون خیلی بده ! یه رحمی

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت جالب برای ج ضرب

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شکار لحظه ها

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یکی از حرکتهای قهرمانانه که متاسفانه همیشه ی اون رو نمیبینه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ماشین عروس ! ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

و باز هم گوجه سبز !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تست کنید ببینید خوشگلید یا نه !؟

شرح کامل در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تی ی که پوشیدنش برای هر کامپیوتر واجب است !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

جیش صبحگاهی !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

:))

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

در ژاپن:

“اتفاقی خوردم به دوچرخه تون٬افتاد زنگش ش ت؛ خیلی متاسفم. پول ید زنگ رو گذاشتم”

اصلا لامصب عین ایران!

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)


دچار مریضی خود شوری شده !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)مشاهده متن کامل ...
خنده دارترین تصاویر از گوشه کنار جهان
درخواست حذف اطلاعات
سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان
خنده دارترین تصاویر از گوشه کنار جهان امیدواریم لذت ببرید

شانس نداریم دیگه :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تورو قران دانشمندان یه فکری به حال این معذل ین :))

بد دردیه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با پوست پرتقال !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی دلم غش میره وقتی به این ع نگا میکنم ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آبی ترین ماهی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

امروز پوستتون کندست !

110 تا ع ه :)) برین پایین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

به منه علیل کمک کنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شرح در ع !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زن ، فک نکن من تنبلم

فقط انگیزه ای برای هیچ کاری ندارم :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شکار صحنه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

میدونین تو ادبیات زرافه ها ”این وجود نداره” !

چون از اون ارتفاع چیزی رو از نردیک نمیبینن ! :))

“این” میشه “اون” :d

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

وایی مامان

بیخیال شو ! دوستام دارن نیگا میکنن !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !

نامه بنویس … به و مادرسگت سلام برسون !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

نوکیا از اینجا شروع به کار کرده ، بعد کم کم پیشرفت کرده :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

من نمیفهمم اینجا چه خبره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بابا بزرگم کشاورزه !

بهش گفتم سر زمین حوصلت سر نمیره ؟ آهنگ گوش بده

اونم فلششو داد براش آهنگ بریزم :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

جرات داری دست بزن بهم

اشکتو در میارم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آقا این ع حکایتش اینه که من داشتم میرفتم یه سفر خارجی

بعدش توراه دیدم گوشیم نیست …. خلاصه برگشتم!

اینم سندش !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

چقد راحت بودااا !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوستی ابره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوست عزیز ، جهت اطلاع … آب قطه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

باید خودمو به المپیک حیوانات برسونم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از صب اعصاب نذاشته برام بیشور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زنم طلاق میخواد :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی ی میفهمه !؟

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یه روز خوب … به به چه هوایی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

موتوراختور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

قبل از شروع زندگی مشترک ، تناسب رو در نظر بگیرید !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ع یادگاری

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یک روز کاری در شهرداری !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با میوه ها

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار خیلی جالب دیگه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تخلیه هوشمندانه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

خیلی هم باحال ! ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

حال ندارم دیگه …. چرا این ع ا تموم نمیشه :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از موانع زندگی بهترین استفاده رو ین

دندوناتون رو هم حتما مسواک بزنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

با این ع ، تمام تحقیقات و تبلیغات ضد سیگار

به فنا رفت !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تقصیر خودشونه میرن گردش منو تنها میذارن :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهانمشاهده متن کامل ...
ع نوشته های طنز و خنده دار
درخواست حذف اطلاعات
کیس هوایی :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چیه میرین “پوو” و “ساب وِی” و … بازی میکنین

بازی ینی این ^.^

گیمرهای قدیم اینو یادشونه !؟

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ک های خلاقانه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از بس حرف عاشقانه شنیدم گوشم اینجوری شده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

خیلی زیباست ، به چ دقت کنید ^.^

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

من میگم ٢٠۶ سفید مقصر بوده!!!
اول ٢٠۶ سفید زده به اون ٢٠۶ سفیده، بعدش ٢٠۶ سفید زده به این ٢٠۶ سفیده که میبینید :))
٢٠۶ سفید هم دیده، ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده بغل نگاه کنه . راننده ٢٠۶ سفید زنگ زده به پلیس و گفت:
یه ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید، زود خودتونو برسونید تا اینا ماشیناشون قاطی نشده!!
حال من میگم مقصر ٢٠۶ سفیدس
نظر شما چیه !!؟

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

میونگ …

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چه پنگ نازیه … !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تصویر کاملا گویاست !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از روی حاشیه های فرش به سادگی نگذرید، اینا یه زمانی پیست اتوموبیل رانی بودن !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مرز بین مکزیک و !

امریکایی ها تا 1 متر مرزشون رو هم استفاده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

نیم وجبی کانگرو رو اسگل کرده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تو میتونی قهرمان یه نفر باشی …

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

می خوام برم تو افق محو شم...

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

کی جرات داره بره اینجا دستشویی !؟

از بیرون هیچی معلوم نیست ولی میری تو انگار رفتی تو اتاق شیشه ای !

ادم استرس میگیره نکنه میبننش ! نمیتونه بجیشه ! :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

وقتی مامان میگه بیا نهار حاظره !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تست اعصاب فوتبالیستا !

“تمارض!”

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

حکایت دیدار فوتبال ایران و آرژانتین !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ایشون با این حرکتش پرونده سلفی رو بست دیگه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بخندین … همین الان !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مصداق بارز جمله “هیکلت تو حلقم !”

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

شهروندان لندن به این صورت کتابهای یک کتابخانه را برایشان جابه جا !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بدون شرح

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

خلاقیت !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

سرویس ویژه مهد کودک با جایگاه vip !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مدل موی 2014

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ایول تعادل !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بدون شرح !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

وقتی یه آدم بیکار عاشق میشه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

آرزو بر جوانان عیب نیست !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

سکوریتی !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

آ تعادل و مهارت !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

اتوی مو فوری !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از ابتکارات جالب !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چتری برای 30 نفر !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

اولویت اول زندگی هر پسری بازیه :))

در هیچ شرایطی نباید دستش بیکار باشه !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بچه بی صاحاب !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

کره س مگه نگفتم شیطونی نکن !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

یخ به خوردش داد !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

صحنه جالب از موتور کراس !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

.

.

.

.

و شستن ظرفها - طنز

این تکفیری ی رو ساعت 11 میگیرن میگه: «منو همین الان بکشید تا برای ناهار پیش رسول الله و اصحاب ایشون باشم.» سرباز عراقی هم میگه: «ساعت 2 میکشیمت تا به شستن ظرف ها برسی!!!»

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

............................مشاهده متن کامل ...
ع نوشته های طنز و خنده دار
درخواست حذف اطلاعات
کیس هوایی :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چیه میرین “پوو” و “ساب وِی” و … بازی میکنین

بازی ینی این ^.^

گیمرهای قدیم اینو یادشونه !؟

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ک های خلاقانه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از بس حرف عاشقانه شنیدم گوشم اینجوری شده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

خیلی زیباست ، به چ دقت کنید ^.^

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

من میگم ٢٠۶ سفید مقصر بوده!!!
اول ٢٠۶ سفید زده به اون ٢٠۶ سفیده، بعدش ٢٠۶ سفید زده به این ٢٠۶ سفیده که میبینید :))
٢٠۶ سفید هم دیده، ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده بغل نگاه کنه . راننده ٢٠۶ سفید زنگ زده به پلیس و گفت:
یه ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید و ٢٠۶ سفید زده به ٢٠۶ سفید، زود خودتونو برسونید تا اینا ماشیناشون قاطی نشده!!
حال من میگم مقصر ٢٠۶ سفیدس
نظر شما چیه !!؟

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

میونگ …

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چه پنگ نازیه … !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تصویر کاملا گویاست !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از روی حاشیه های فرش به سادگی نگذرید، اینا یه زمانی پیست اتوموبیل رانی بودن !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مرز بین مکزیک و !

امریکایی ها تا 1 متر مرزشون رو هم استفاده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

نیم وجبی کانگرو رو اسگل کرده !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تو میتونی قهرمان یه نفر باشی …

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

می خوام برم تو افق محو شم...

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

کی جرات داره بره اینجا دستشویی !؟

از بیرون هیچی معلوم نیست ولی میری تو انگار رفتی تو اتاق شیشه ای !

ادم استرس میگیره نکنه میبننش ! نمیتونه بجیشه ! :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

وقتی مامان میگه بیا نهار حاظره !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

تست اعصاب فوتبالیستا !

“تمارض!”

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

حکایت دیدار فوتبال ایران و آرژانتین !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ایشون با این حرکتش پرونده سلفی رو بست دیگه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بخندین … همین الان !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مصداق بارز جمله “هیکلت تو حلقم !”

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

شهروندان لندن به این صورت کتابهای یک کتابخانه را برایشان جابه جا !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بدون شرح

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

خلاقیت !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

سرویس ویژه مهد کودک با جایگاه vip !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

مدل موی 2014

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

ایول تعادل !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بدون شرح !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

وقتی یه آدم بیکار عاشق میشه :))

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

آرزو بر جوانان عیب نیست !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

سکوریتی !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

آ تعادل و مهارت !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

اتوی مو فوری !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

از ابتکارات جالب !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

چتری برای 30 نفر !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

اولویت اول زندگی هر پسری بازیه :))

در هیچ شرایطی نباید دستش بیکار باشه !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

بچه بی صاحاب !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

کره س مگه نگفتم شیطونی نکن !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

یخ به خوردش داد !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

صحنه جالب از موتور کراس !

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

.

.

.

.

و شستن ظرفها - طنز

این تکفیری ی رو ساعت 11 میگیرن میگه: «منو همین الان بکشید تا برای ناهار پیش رسول الله و اصحاب ایشون باشم.» سرباز عراقی هم میگه: «ساعت 2 میکشیمت تا به شستن ظرف ها برسی!!!»

ع نوشته های طنز و خنده دار(107)

............................مشاهده متن کامل ...
ع خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

عشوه شتری که میگن اینه ها :))

لامصب دل آدمو میبره !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

صرفا جهت آب انداختن دهان شما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

عزیزم غصه نخور دفه بعد از ما هم ع میگیرن !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وقتی شما هاتون رو بر ندارین

اینا برش میدارن …

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یاد و خاطر ویندوز 98 بخیر !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

زدم به سیم آ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن دلمه ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ترجمه خودمونی :

هوووش یواشتر حیوون

نکنه میخوای بکشیمون !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سیستم عصبی انسان

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت در ساخت دوش !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلسله مراتب نیاز در عصر دیجیتال !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

وس هم وسای قدیم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

همینطور که نشستین یه فاتحه نثار روح این احمق هم ین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم شلعه از کُنده بلند میشه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بر لب آبشار بشین و گذر عمر ببین !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

گشمو ببینم واسه خودمه همش

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ع دسته جمعی نوستالژی همه ما !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

پزستارهای چینی با این حرکت تمرین لبخند میکنند !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

چه جوری میشه آخه !؟

مگه آفتابه است که همینجوری انداختینش اون بالا !؟

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

سلام دوستان خوبم !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

به این میگن سلف سرویس !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

بازم مرام سگ !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یک پرش معمولی در … !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خدایا اینا حالشون خیلی بده ! یه رحمی

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

خلاقیت جالب برای ج ضرب

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شکار لحظه ها

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

یکی از حرکتهای قهرمانانه که متاسفانه همیشه ی اون رو نمیبینه !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

ماشین عروس ! ^.^

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

شرح در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

و باز هم گوجه سبز !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تست کنید ببینید خوشگلید یا نه !؟

شرح کامل در ع !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

تی ی که پوشیدنش برای هر کامپیوتر واجب است !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

جیش صبحگاهی !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

:))

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)

در ژاپن:

“اتفاقی خوردم به دوچرخه تون٬افتاد زنگش ش ت؛ خیلی متاسفم. پول ید زنگ رو گذاشتم”

اصلا لامصب عین ایران!

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)


دچار مریضی خود شوری شده !

ع های خنده دار از نوشته های طنز (104)مشاهده متن کامل ...
سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان
درخواست حذف اطلاعات

شانس نداریم دیگه :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تورو قران دانشمندان یه فکری به حال این معذل ین :))

بد دردیه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با پوست پرتقال !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی دلم غش میره وقتی به این ع نگا میکنم ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آبی ترین ماهی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

امروز پوستتون کندست !

110 تا ع ه :)) برین پایین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

به منه علیل کمک کنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شرح در ع !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زن ، فک نکن من تنبلم

فقط انگیزه ای برای هیچ کاری ندارم :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شکار صحنه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

میدونین تو ادبیات زرافه ها ”این وجود نداره” !

چون از اون ارتفاع چیزی رو از نردیک نمیبینن ! :))

“این” میشه “اون” :d

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

وایی مامان

بیخیال شو ! دوستام دارن نیگا میکنن !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !

نامه بنویس … به و مادرسگت سلام برسون !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

نوکیا از اینجا شروع به کار کرده ، بعد کم کم پیشرفت کرده :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

من نمیفهمم اینجا چه خبره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بابا بزرگم کشاورزه !

بهش گفتم سر زمین حوصلت سر نمیره ؟ آهنگ گوش بده

اونم فلششو داد براش آهنگ بریزم :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

جرات داری دست بزن بهم

اشکتو در میارم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آقا این ع حکایتش اینه که من داشتم میرفتم یه سفر خارجی

بعدش توراه دیدم گوشیم نیست …. خلاصه برگشتم!

اینم سندش !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

چقد راحت بودااا !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوستی ابره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوست عزیز ، جهت اطلاع … آب قطه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

باید خودمو به المپیک حیوانات برسونم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از صب اعصاب نذاشته برام بیشور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زنم طلاق میخواد :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی ی میفهمه !؟

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یه روز خوب … به به چه هوایی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

موتوراختور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

قبل از شروع زندگی مشترک ، تناسب رو در نظر بگیرید !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ع یادگاری

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یک روز کاری در شهرداری !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با میوه ها

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار خیلی جالب دیگه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تخلیه هوشمندانه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

خیلی هم باحال ! ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

حال ندارم دیگه …. چرا این ع ا تموم نمیشه :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از موانع زندگی بهترین استفاده رو ین

دندوناتون رو هم حتما مسواک بزنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

با این ع ، تمام تحقیقات و تبلیغات ضد سیگار

به فنا رفت !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تقصیر خودشونه میرن گردش منو تنها میذارن :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهانمشاهده متن کامل ...
سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان
درخواست حذف اطلاعات

شانس نداریم دیگه :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تورو قران دانشمندان یه فکری به حال این معذل ین :))

بد دردیه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با پوست پرتقال !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی دلم غش میره وقتی به این ع نگا میکنم ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آبی ترین ماهی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

امروز پوستتون کندست !

110 تا ع ه :)) برین پایین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

به منه علیل کمک کنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شرح در ع !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زن ، فک نکن من تنبلم

فقط انگیزه ای برای هیچ کاری ندارم :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

شکار صحنه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

میدونین تو ادبیات زرافه ها ”این وجود نداره” !

چون از اون ارتفاع چیزی رو از نردیک نمیبینن ! :))

“این” میشه “اون” :d

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

وایی مامان

بیخیال شو ! دوستام دارن نیگا میکنن !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

داداش خیلی دلم برات تنگ میشه .. !

نامه بنویس … به و مادرسگت سلام برسون !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

نوکیا از اینجا شروع به کار کرده ، بعد کم کم پیشرفت کرده :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

من نمیفهمم اینجا چه خبره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بابا بزرگم کشاورزه !

بهش گفتم سر زمین حوصلت سر نمیره ؟ آهنگ گوش بده

اونم فلششو داد براش آهنگ بریزم :))

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

جرات داری دست بزن بهم

اشکتو در میارم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

آقا این ع حکایتش اینه که من داشتم میرفتم یه سفر خارجی

بعدش توراه دیدم گوشیم نیست …. خلاصه برگشتم!

اینم سندش !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

چقد راحت بودااا !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوستی ابره !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

دوست عزیز ، جهت اطلاع … آب قطه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

باید خودمو به المپیک حیوانات برسونم !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از صب اعصاب نذاشته برام بیشور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

زنم طلاق میخواد :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ینی ی میفهمه !؟

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یه روز خوب … به به چه هوایی !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

موتوراختور !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

قبل از شروع زندگی مشترک ، تناسب رو در نظر بگیرید !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ع یادگاری

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

یک روز کاری در شهرداری !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار با میوه ها

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

ابتکار خیلی جالب دیگه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تخلیه هوشمندانه !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

خیلی هم باحال ! ^-^

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

حال ندارم دیگه …. چرا این ع ا تموم نمیشه :(

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

از موانع زندگی بهترین استفاده رو ین

دندوناتون رو هم حتما مسواک بزنین !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

با این ع ، تمام تحقیقات و تبلیغات ضد سیگار

به فنا رفت !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

بدون شرح !

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهان

تقصیر خودشونه میرن گردش منو تنها میذارن :|

 سری جدید تصاویر خنده دار از گوشه کنار جهانمشاهده متن کامل ...
مجموعه ع نوشته های خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

عشوه شتری که میگن اینه ها :))

لامصب دل آدمو میبره !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

صرفا جهت آب انداختن دهان شما !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

عزیزم غصه نخور دفه بعد از ما هم ع میگیرن !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

وقتی شما هاتون رو بر ندارین

اینا برش میدارن …

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

یاد و خاطر ویندوز 98 بخیر !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

سلام دوستان !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

بدون شرح

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

زدم به سیم آ !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

به این میگن دلمه ^.^

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

ترجمه خودمونی :

هوووش یواشتر حیوون

نکنه میخوای بکشیمون !؟

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

سیستم عصبی انسان

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

خلاقیت در ساخت دوش !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

سلسله مراتب نیاز در عصر دیجیتال !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

همینطور که نشستین یه فاتحه نثار روح این احمق هم ین !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

بازم شلعه از کُنده بلند میشه !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

بر لب آبشار بشین و گذر عمر ببین !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

گشمو ببینم واسه خودمه همش

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

ع دسته جمعی نوستالژی همه ما !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

پزستارهای چینی با این حرکت تمرین لبخند میکنند !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

چه جوری میشه آخه !؟

مگه آفتابه است که همینجوری انداختینش اون بالا !؟

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

سلام دوستان خوبم !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

به این میگن سلف سرویس !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

بازم مرام سگ !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

یک پرش معمولی در … !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

خدایا اینا حالشون خیلی بده ! یه رحمی

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

خلاقیت جالب برای ج ضرب

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

شکار لحظه ها

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

یکی از حرکتهای قهرمانانه که متاسفانه همیشه ی اون رو نمیبینه !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

ماشین عروس ! ^.^

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

و باز هم گوجه سبز !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

تست کنید ببینید خوشگلید یا نه !؟

شرح کامل در ع !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

تی ی که پوشیدنش برای هر کامپیوتر واجب است !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

جیش صبحگاهی !

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

در ژاپن:

“اتفاقی خوردم به دوچرخه تون٬افتاد زنگش ش ت؛ خیلی متاسفم. پول ید زنگ رو گذاشتم”

اصلا لامصب عین ایران!

باحال ترین مجموعه ع نوشته های خنده دار

دچار مریضی خود شوری شده !مشاهده متن کامل ...
ع خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ینی پرنده هم پر نمیزنه …

اینم شد زندگی ؟؟

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

اولین ع سلفی حیوانی !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یک اتومبیل خیلی خسته در روسیه !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

وقتی که چاقی ، از خیلی چیزا محروم میشیع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آفرین بر استعدادت :))

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)


اتصالی سیم رو پیدا !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شلغم بی غم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

استتار !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

پاهاشو بده من نگه دارم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

اندازه یه وانت بار زده

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بچه ها ببینین چی میگه انجام بدین ، من الان برمیگردم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

گمشو اونور بابا …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یادش بخیر ماهم از این تفریحات داشتیم

اما با خاک !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

با خون خود نوشتم ینی این !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

محبت ! ^.^

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بر لب پنجره بشین و گذر عمر ببین !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

نگران نباش ، درست میشه …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شارژستان

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

نید فور اسپید زمان ماع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

کافیست فقط یک نفر تو را بخواهد … فقط یک نفر …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یه وقت دختر دار شدین ، نمیدونستین اسمش رو چی بذارین

یه سر به پوشه اسپم ایمیلتون بزنین گزینه های خوبی داره !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آخه ابله لاکپشت خوردن داره !؟

هرچیزی میرسه جلو دهنت قورتش میدی ، حالا هضمش کن ببینم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آ ین درخواست شهرداری !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

مترو نجریش !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شبکه های اجتماعی در گذشته !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

قرار عاشقانه …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بغل بغل

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شکار صحنه !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

کلاغ سفید دیده بودین تا حالا !؟

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

دوباره خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بدون شرح ! :))

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خیلی کیف داد !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یه ماچ بده!

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

زندگی ج داره در هر شرایط !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار و طنز نوشته...
درخواست حذف اطلاعات

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ینی پرنده هم پر نمیزنه …

اینم شد زندگی ؟؟

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

اولین ع سلفی حیوانی !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یک اتومبیل خیلی خسته در روسیه !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

وقتی که چاقی ، از خیلی چیزا محروم میشیع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آفرین بر استعدادت :))

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)


اتصالی سیم رو پیدا !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شلغم بی غم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

استتار !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

پاهاشو بده من نگه دارم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

اندازه یه وانت بار زده

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بچه ها ببینین چی میگه انجام بدین ، من الان برمیگردم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

گمشو اونور بابا …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یادش بخیر ماهم از این تفریحات داشتیم

اما با خاک !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

با خون خود نوشتم ینی این !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

محبت ! ^.^

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بر لب پنجره بشین و گذر عمر ببین !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

نگران نباش ، درست میشه …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شارژستان

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

نید فور اسپید زمان ماع های خنده دار و طنز نوشته (109)

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

کافیست فقط یک نفر تو را بخواهد … فقط یک نفر …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یه وقت دختر دار شدین ، نمیدونستین اسمش رو چی بذارین

یه سر به پوشه اسپم ایمیلتون بزنین گزینه های خوبی داره !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آخه ابله لاکپشت خوردن داره !؟

هرچیزی میرسه جلو دهنت قورتش میدی ، حالا هضمش کن ببینم !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

آ ین درخواست شهرداری !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

مترو نجریش !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شبکه های اجتماعی در گذشته !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

قرار عاشقانه …

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بغل بغل

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

شکار صحنه !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

کلاغ سفید دیده بودین تا حالا !؟

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

دوباره خلاقیت !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

بدون شرح ! :))

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

خیلی کیف داد !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

یه ماچ بده!

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)

زندگی ج داره در هر شرایط !

ع های خنده دار و طنز نوشته (109)مشاهده متن کامل ...
ع جالب
درخواست حذف اطلاعات

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادان

آبادان,یک روز معمولی در آبادان,بولوف های آبادانی ها,ع های آبادانی ها, آبادان,تصاویر خنده دار آبادان,ع سوژه خنده وطنی آبادان,آبادان و عجایبش,سایت مخصوص آبادانی ها,ع خنده دار مرداد ماه,کل کل,ع جالب از آبادانمشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب گریه
درخواست حذف اطلاعات

تعبیر خواب گریه دختر,گریه مرده در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب اشک ریختن,تعبیر خواب گریه بر سر قبر,تعبیر گریه در خواب,تعبیر خواب بغض گلو,تعبیر خواب ناراحتی,تعبیر خواب ماس ,تعبیر خواب گریه ,تعبیر خواب گریه زن,گریه در خواب نشانه چیست,گریه,اگر در خواب ببینیم ی که مرده است گریه می کند خوب است,تعبیر خواب گریه بر سر قبر,تعبیر خواب گریستن در خواب,تعبیر خواب گریستن در خواب,تعبیر خواب گریه در خواب,تعبیر خواب گریه مرده در خواب,تعبیر خواب گریه و زاری شدید در خواب,تعبیر خواب گریه مرده در خواب چیست,تفسیر گریه در خواب,تعبیر خواب گریه سر مزار,تعبیر خواب گریه مادر و برادر و خواهر,تعبیر خواب گریه مادر شوهر,تعبیر خواب گریه مادرم,تعبیر خواب گریه ی مادر برای من,تعبیر خواب گریه مادرعبیر گریه مادر در خواب,تعبیر خواب دیدن گریه خواهر,گریستن درخواب,تعبیر خواب گریه و ناراحتی در خواب,تعبیر خواب مرده در خواب گریه میکند,تعبیر خواب گریه سر قبر,تعبیر خواب گریه سر قبر,تعبیر خواب گریه بر سر مزار,تعبیر خواب گریه بر سر مزار مرده,تعبیر خواب گریه سر قبر مرده,اشک ریختن در خواب.تعبیر خواب قطره اشک

تعبیر خواب گریه و تعبیر خواب گریه دختر و تعبیر خواب اشک ریختن

ع

تعبیر خواب گریه و تعبیر خواب گریه دختر

تعبیر خواب گریه گریه در خواب

تعبیر خواب گریه و گریه در خواب یکی از رایجترین خواب هایی است که انسان ها به دنبال تعبیر خواب ان هستند.

تعبیر خواب گریه تنها به شرطبی اعتبار دارد که شخص شام سبک خورده باشد و یا با ناراحتی به خواب نرفته باشد.

تعبیر گریه در خواب

تعبیر خواب گریه لوک اویتنهاو :

گریه : دلداری ، تسکین

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن گریه زن باشد

تعبیر خواب گریه محمد بن سیرین :

دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

تعبیر خواب گریه جعفر صادق :

اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواببه هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو ح چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر ی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خوابخودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و می و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که ی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن ی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم ی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب گریه آنلی بیتون :

۱ـ گریستن در خواب ، علامت آن است که بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .

۲ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از ج غم انگیز ، با ی آشتی خواهید کرد .

۳ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

۴ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورش ت خواهد شد .

تعبیر گریه در خواب کلی:

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو ح چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر ی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و می و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که ی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن ی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم ی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب گریه مرده / تعبیر خواب گریه مرده / تعبیر خواب گریه مرده در خواب

اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه می کند خبری خوش به ما می رسد اگر در خواب ببینیم ی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب,tabire khab,تعبیر خواب آنلاین,تعبیر خواب ابن سیرین,تعبیر خواب صادق,تعبیر خواب حضرت یوسف

تعبیر خواب گریه و تعبیر خواب گریه دختر و تعبیر خواب اشک ریختن

تعبیر خواب گریه و تعبیر خواب گریه دختر

تعبیر خواب گریه گریه در خواب

تعبیر خواب مو | تعبیر خواب کوتاه مو با فیچی | تعبیر خواب کوتاه مو

تعبیر خواب سگ | دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب مار | دیدن مار در خواب | تعبیر خواب مار سیاه | تعبیر خواب نیش زدن مار

تعبیر خواب نوزاد پسر | تعبیر خواب زایمان | تعبیر خواب نوزاد | تعبیر خواب بچه دار شدن | تعبیر خواب بارداری | تعبیر خواب حامله بودن | تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب دندان | تعبیر خواب افتادن دندان | تعبیر خواب ش تن دندان | تعبیر خواب دندان افتادن

تعبیر خواب مرده | تعبیر خواب مردن | تعبیر خواب بوسیدن مردهمشاهده متن کامل ...
خنده از دیدگاه قرآن
درخواست حذف اطلاعات
خنده از دیدگاه قرآن


نویسنده: محمد پاشازاده

در مطلب پیش رو عوامل خنده و نوع خوب و بد آن از منظر دین بررسی شده است.

سبک درست زندگی
به عنوان دین خاتم و برتر، بر آن است تا ضمن تبیین حقایق هستی و فلسفه آن، اصولی را به عنوان جهان بینی در اختیار انسان قرار دهد که سبک زندگی درست و راستین نامیده می شود. سبک زندگی ی، مبتنی بر این هستی شناسی و جهان بینی، هرگز بر آن نیست تا اراده انسانی را از او سلب کند و یا بر خلاف فطرت و طبیعت انسانی او را به امری وادار سازد که می تواند در روند تکاملی او خدشه و خللی ایجاد کند. از این رو مبتنی بر فطرت و طبیعت آدمی، سبک زندگی ی را شکل داده است. (روم، آیه30)
بر آن است تا زندگی انسان در چارچوب آفرینش و اه آن شکل گیرد. لذا همه ابعاد زندگی مردم را در دستور کار قرار داده و برای آن احکامی به شکل پنج گانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح بیان می کند. توجه به افکار و رفتار آدمی در جزئی ترین امور بیانگر آن است که نمی توان هیچ کاری را در زندگی جز در چارچوب فلسفه زندگی انجام داد.

مدیریت و مهار عواطف در چارچوب فلسفه زندگی
یکی از امور طبیعی و فطری بشر، داشتن هیجانات عاطفی است. از جمله هیجانات عاطفی بشر می توان به خنده و گریه اشاره کرد. این هیجانات هرچند که گاه انسان را از دایره سلامت بیرون می برد، ولی لازم ذاتی انسان و طبیعت اوست و نمی توان آن را نادیده گرفت یا سرکوب کرد؛ از این رو خداوند در آیه 43 سوره نجم آن را به خود نسبت می دهد؛ زیرا نسبت دادن امری به خود به معنای آن است که آن چیز جزو طبیعت و فطرت است و بیرون از دایره عد تکوینی خداوند و مسیر کمالی آفریده ها نیست. خداوند به صراحت در این آیه می فرماید: و انه هو اضحک و ابکی؛ و هم اوست که می خنداند و می گریاند.
البته در تحقق ح های هیجانی گریه و خنده و مانند آن عوامل مادی و معنوی دخ دارد که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد، ولی در اینجا بر این نکته تاکید می شود که هر امر طبیعی و فطری می بایست در چارچوب اه و فلسفه اصلی و غایی آفرینش از جمله آفرینش انسان به کار گرفته شود؛ چراکه غایت و فلسفه آفرینش انسان، به عهده گرفتن مسئولیت خلافت الهی پس از تحقق صفات خداوندی است. دستی به این مقام تنها با شناخت حقایق و اجرای برنامه هایی از سوی انسان امکان پذیر است که از آن به سبک زندگی ی و صراط مستقیم یاد می شود. بنابراین لازم است تا انسان سبک زندگی خود را در همه زمینه ها و عرصه ها از جمله بهره گیری از عواطف انسانی بگونه ای سامان دهد که این هدف آفرینش انسان را تحقق بخشد.
شاید گفته شود که امور طبیعی و تکوینی و فطری، امور در اختیار نیست و این گونه نیست که اراده شخص بتواند آن را مدیریت و جهت دهی کند؛ زیرا اینها اموری است که اراده و اختیار انسانی در آن نقش ندارد؛ مثلاً برای تحقق عوامل خنده و گریه، انسان اختیاری ندارد و به طور طبیعی به هر دلیل فیزیکی و شیمیایی که در بدن و روان آدمی رخ می دهد، خنده و گریه بروز و ظهور می کند؛ اما باید توجه داشت که می توان عواطف و احساسات و عوامل آن را نیز در اختیار گرفت و بر عملکرد آنها مدیریت کرد؛ چراکه عواطف و احساسات در دایره روان و نفس حیوانی است و نفس الهی می تواند آن را تحت مدیریت و کنترل خود درآورد و رفتارهایش را مهار کند؛ چنانکه نفس الهی و وجه روح اللهی انسان، قوای غضبی و نفس را مهار می کند و راه و چاه را به او نشان می دهد.
اینکه در عرف از خنده و گریه، امر و نهی می شود و مثلاً می گویند: مخند! یا گریه کن! خود بیانگر این معناست که مهار خنده و مدیریت آن در دست انسان است. پس با آنکه خنده و گریه به شکل امر غیراختیاری و متاثر از عوامل درونی و بیرونی ایجاد هیجانات است، اما این گونه نیست که به طور کامل خنده و گریه و دیگر هیجانات عاطفی و احساسی قابلیت مدیریت و مهار نباشد، وگرنه امر و نهی به آن تعلق نمی گرفت. خداوند نیز در آیه 82 سوره توبه به منافقان فرمان می دهد: فلیضحکوا قلیلاو لیبکوا کثیرا؛ کم بخندید و بسیار بگریید. این امر و نهی نیز خود بهترین گواه بر امکان مدیریت و مهار هیجانات عاطفی و احساسی است.

خنده، سر الهی
در تفسیر فی ظلال القرآن آمده که خنده اسراری از اسرار تکوینی خداوند است که ما چگونگی آنها را نمی دانیم.
همچنین عواملی که ایجاد خنده و گریه در انسان می کند در شعور او ثبت نمی شود، زیرا عواملی که امروز باعث خنده ما می شود، شاید فردا باعث گریه ما شود. و این دو ح در ذات انسان می باشند و کاملاً غیرقابل شناخت هستند. (سید قطب، فی ظلال القرآن، دار احیاء الکتب العربیه، الطبعه الاولی)

تعجب، عامل خنده های طبیعی
اما (ص) می فرماید: ایاک ان تضحک من غیر عجب، او تمشی و تتکلم فی غیر ادب؛ از خندیدن بی تعجب و بی جا یا راه رفتن و سخن گفتن بی ادبانه بپر د. (بحارالانوار- ج75، ص8، ح63)
از این حدیث به دست می آید که تعجب، از مهم ترین عوامل طبیعی خنده در انسان است؛ به این معنا که انسان وقتی در برابر امری قرار می گیرد که انتظار آن را نداشته باشد، ح تعجب در او شکل می گیرد و همین عاملی است که انسان را به خنده وامی دارد. از این رو (ص) می فرماید که تنها در شرایط تعجب، خنده، امری طبیعی است و بیرون از این ح ، خنده، رفتاری نادرست است. ازنظر (ص) خنده جدا از ح تعجب همانند سخن گفتن، دور از ادب است.
حسن عسکری(ع) نیز براساس همین طبیعت و عامل اصلی خنده می فرماید: من الجهل الضحک من غیر عجب؛ خنده ای که از روی تعجب نباشد نشانه نادانی است. (تحف العقول، ح487- منتخب میزان الحکمه، ص120) پس از نظر ، خنده ای که برخاسته از تعجب نباشد، خنده ای سفیهانه است و انسان دمند جز در زمان تعجب نمی خندد.
لقمان حکیم(ع) که سفارش های حکیمانه ای را به فرزند خود داشته و خداوند بخشی را در آیات سوره لقمان بیان کرده، در سخنی که در روایات نقل شده در بیان خنده طبیعی و عامل فطری آن به پسرش می فرماید: قال لقمان ل : یا بنی، لاتضحک من غیر عجب، لاتمش فی غیر ارب، و لاتسال عما لایعنیک؛ پسرم! بدون تعجب و بی جا خنده مکن و بی هدف، راه مرو و از چیزی مپرس که به تو مربوط نیست. (فیض القدیر، ج1، ص162)
همچنین از رسول الله(ص) روایت است که فرمود: کبر مقتا عندالله الاکل من غیر جوع، والنوم من غیر سهر، والضحک من غیر عجب، و صوت الرنه عند المصیبه؛ و المزمار عند الن ؛ خوردن از سر سیری، خواب بی شب بیداری، خنده بی تعجب و بی موجب شگفتی، ناله و مویه بلند به هنگام مصیبت، و بانگ نای در هنگام نعمت و شادمانی، نزد خدا سخت ناپسند است. (کنز العمال، ج16، ص80، ح44011)

خنده عاقلانه و خنده سفیهانه
از سخنان معصومان(ع) این معنا به دست آمده که خنده باتوجه به عوامل ایجادی آن می تواند دو گونه باشد: 1- خنده با تعجب که دمندانه و طبیعی و فطری است؛ 2- خنده بی تعجب که سفیهانه است.
در قرآن بارها از خنده هایی که مبتنی بر تعجب بوده گزارش هایی آمده است. از جمله این خنده ها می توان به خنده حضرت سلیمان(ع) پس از شنیدن سخن شگفت آور ملکه مورچگان و نیز خنده ساره(س) پس از شنیدن خبر بچه دار شدن اشاره کرد.
خداوند در آیه19 سوره نمل گزارش می کند که حضرت سلیمان(ع) به سبب تعجب از کلام مورچه خندید: فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک ی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین؛ سلیمان از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: پروردگارا در دلم افکن تا نعمتی که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم و به کار شایسته ای که آن را می پسندی بپردازم، مرا به رحمت خویش در میان بندگان شایسته ات داخل کن.»
البته باید یادآور شد که در فرهنگ عربی واژه ضحک به معنای خنده به کار می رود و در آیات قرآن بارها از خنده افرادی در دنیا و آ ت سخن به میان آمده است. از جمله اینکه در قیامت مومنان اهل بهشت «ضاحکه مستبشره؛ مسرور و خندان هستند». (عبس، آیه39).
اما نوعی از خنده است که می توان آن را خنده با ادبانه تعبیر کرد. این خنده همان لبخند و به تعبیر قرآنی تبسم است. در روایات آمده که (ص) همواره لبخند و تبسم بر لب داشت و هرگز با صدا نمی خندید که همان ضحک باشد. علی(ع) نیز تبسم و لبخند را بهترین نوع خنده دانسته و می فرماید: خیر الضحک بسم؛ بهترین خنده، تبسم است. (غررالحکم و درر الکلم، ح4964)
در تفسیر المیزان آمده که تبسم، کمترین حد خنده و «ضحک» خنده معمولی است. و اگر در جمله مورد بحث هر دو کلمه با هم بکار برده شده، استعمال مجازی است که می فهماند، تبسم آن جناب (سلیمان(ع)) نزدیک به خنده بود. (علامه طباطبایی، المیزان، ج15، ص502)
در بیشتر تفاسیر از جمله مجمع البیان، نمونه، منهج الصادقین و مخزن العرفان و... دلیل اصلی خنده حضرت سلیمان را نتیجه تعجب دانسته اند. از آن جهت که مورچه ای یاران خود را از لشکر عظیم ایشان برحذر می دارد و این آینده نگری و مصلحت شی مورچه باعث تعجب و خندان شدن حضرت سلیمان گردیده است. در بعضی دیگر از تفاسیر، علت خنده ایشان را شادی بیان کرده اند، به خاطر اینکه خداوند علاوه بر نبوت، ملک، سلطنت و لشکریانی از جن و انس و طیر، شناخت زبان پرندگان و حیوانات را نیز به او عطا فرموده است و یا شادی به خاطر اینکه حتی مورچگان هم به عد گستری ایشان پی برده اند. (طبرسی، مجمع البیان، ج18، ص92 و مکارم ، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب ال یه، 1366-1352ش، ج15، ص43)
البته باتوجه به مقام شامخ نبوت در رابطه با حضرت سلیمان(ع) و شخصیت والای آن حضرت و برخی احادیث رسیده از ائمه اطهار(ع) که تنها خنده حاصل از تعجب را نیکو شمرده اند، می توان گفت که تعجب، علت اصلی خنده آن حضرت(ع) بوده است.
مورد دیگر همان داستان فرشتگان(ع) و ساره(س) درباره بشارت فرزند است که در آیاتی از جمله آیه71 سوره هود، آمده است: «و امراته قائمه فضحکت فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب؛ و زن حضرت ابراهیم(ع) که آنجا ایستاده بود، خندید. پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم.
در رابطه با خنده همسر حضرت ابراهیم(ع)، ساره و علت آن، نظرات متفاوتی وجود دارد، اما در بیشتر تفاسیر از جمله مجمع البیان این خنده را به دلایل مختلف ناشی از تعجب دانسته اند؛ از جمله تعجب از اینکه قوم لوط از عذ غافل هستند که به زودی به آن دچار می شوند و یا تعجبی که از مشاهده آن اوضاع به او دست داد، زیرا ساره می دید، با اینکه از مهمان ها یعنی فرشتگانی که برای بشارت آمده بودند، پذیرایی می کند، آنها از غذا نمی خورند.
در تفسیر نمونه نیز علت خنده ساره(س) را تعجب حاصل از این می داند که مگر پیرزنی در این سن و سال می شود که برای شوهر پیرش فرزند آورد. زیرا ساره نود و هشت یا نود و نه ساله بود و شوهرش، حضرت ابراهیم نیز نود و نه یا صد سال داشت. (تفسیر نمونه، ج9، ص171)
در مفردات الفاظ قرآن کریم نیز آمده که خنده همسر حضرت ابراهیم(ع) از تعجب و شگفتی بوده است. دلیل آن نیز آیات از جمله آیه72 سوره هود است: ق یا ویلتی االد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب؛ گفت وای بر من، آیا فرزندی را به دنیا می آورم درحالی که من پیر و فرتوت هستم و این همسرم نیز پیرمرد است؟ به راستی که این چیزی شگفت است. (هود، 72) و دل دیگر براین سخن خود ساره است که گفت: «االد و انا عجوز؛ آیا، من که پیرم فرزندی خواهم داشت. (هود، 72)
پس باتوجه به دلایل تفسیری و لغوی ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که، خنده ساره (همسر حضرت ابراهیم) از روی تعجب بوده است.
براساس آنچه بیان شد می توان گفت که خنده از جهت عامل آن می تواند به دو قسم برخاسته از تعجب و غیرتعجب دسته بندی شود؛ همچنین از جهت نوع خندیدن به دو قسم خنده (ضحک) یا لبخند (تبسم) تقسیم کرد.

دلمردگی ناشی از خنده
باید گفت که ازنظر ، خنده ای که برخاسته از تعجب نباشد، عامل دلمردگی است. پس اینکه برخی می گویند که خنده بر هر دردی درمان است، سخنی ناروا و بی پایه است؛ زیرا اگر خنده دارای عامل طبیعی چون تعجب نباشد و شخص بیهوده و بی عامل تعجب بخندد، نه تنها این خنده ها درمانگر نخواهد بود، بلکه موجب دلمردگی و افسردگی شخص خواهد شد. صادق(ع) زیادی خنده را موجب دلمردگی دانسته و می فرماید: کثره الضحک تمیت القلب؛ خنده بسیار، دل را می میراند. (کافی، ج2، ص664) چرا که عامل طبیعی خنده مانند تعجب کم اتفاق می افتد و این گونه نیست که انسان دمند هر دم با امری شگفت آور مواجه شود که انتظار آن را نداشته است. البته انسان سفیه و بی د، این گونه است و موجبات تعجب در او بسیار است، پس می توان گفت که خنده زیاد نشانه سفاهت شخص است و از طرفی موجب غفلت او از خداوند و آ ت می شود و لذا بشدت مذموم است.
به هرحال، انسان دمند و حکیم تنها در زمانی می خندد که امری، موجب تعجب و شگفتی او شده باشد و براساس آن می خندد، اما ی که بسیار می خندد، انسان سفیهی است که بی علت و عامل می خندد و این گونه خنده ها موجب شادی دل و رهایی از افسردگی و غم و اندوه نیست بلکه خود عامل دلمردگی است.
اگر خنده مبتنی بر عاملی چون تعجب باشد به طور طبیعی در مسیر فطرت و کمالات انسانی است و سرور و شادی مثبت خواهد بود که مورد رضایت خداوند و خشنودی اوست؛ اما اگر این گونه نبود، شکی نیست که موجبات خشم الهی است و آدمی را در دنیا و آ ت در تنگنا قرار خواهد داد و به جای آنکه سعادت و خوشبختی را برای او به همراه آورد و آرامش و آسایش را سبب شود، او را بدبخت می کند. از این رو (ص) ضمن دسته بندی خنده ها به خنده خداپسندانه و غیر خداپسندانه می فرماید: الضحک ضحکان ضحک یحبه الله و ضحک یمقته الله فاما الضحک الذی یحبه الله فالرجل یکشر فی وجه اخیه شوقا الی رویته، و اما الضحک الذی یمقته الله تعالی فالرجل یتکلم بالکلمه الجفاء و الباطل لیضحک او یضحک یهوی بها فی جهنم سبعین یفا؛ خنده دو قسم است؛ خنده ای که خدا آن را دوست دارد؛ و خنده ای که خدا آن را دشمن دارد؛ اما خنده ای که خدا آن را دوست دارد، آن است که مرد به روی برادر خویش از شوق دیدار وی لبخند زند؛ اما خنده ای که خدای والاآن را دشمن دارد آن است که مرد، سخن خشن و ناروا گوید که بخندد یا بخنداند پس به سبب آن هفتاد پائیز در جهنم سرنگون شود. (نهج الفصاحه، ح1892)
همین خنده های بیهوده و بی ریشه و خاستگاه طبیعی، موجب می شود که ایمان (امالی الصدوق، ص223، حدیث4) و هیبت و وقار آدمی (تحف العقول، ص96) از میان برود. خنده با صدای بلند که از آن به قهقهه تعبیر می شود نیز رفتاری به دور از عقل و ادب است و به نسبت داده می شود. (محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج7، باب ضحک)
از آنجایی که عامل خنده، تعجب است، برداشتن این عامل به معنای محو خنده از شخص است. لذا وقتی انسان با شوک دیگری در تقابل با عامل شوک خنده مواجه می شود، خنده از لبانش محو می شود. چنان که خداوند در قرآن بیان می کند که چگونه کافران با شوکی که بر آنان وارد می شود، خنده از لبان آنان محو شده و گرفتار غم و اندوه شدیدی می شوند. (توبه، آیات81 و 82؛ و نیز نجم، آیات 57 تا 60)
خنده های استهزایی و بیهوده و مانند آن ریشه در غفلت آدمی دارد. از این رو در آیات قرآنی از این گونه رفتار به دور از عقلانیت پرهیز داده شده و آن را رفتاری سفیهانه می داند. (نجم، آیات 59 تا 61)
رو مه کیهان، شماره 20937 به تاریخ 13/9/93، صفحه 6 (معارف)مشاهده متن کامل ...
ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها
درخواست حذف اطلاعات

باروج:

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_

ع خنده دار جهانی ها

این نوع رانندگی و تصادفات مخصوص دختر خانم ها هستن، حتمآ ببینید

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_1

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_2

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_3

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_4

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_5

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_6

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_7

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_8

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_9

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_10

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_11

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_12

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_13

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_14

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_15

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

pic280_www.jahaniha.com_16

ع های خنده دار از تصادف های دختر خانم ها

www.barouj.مشاهده متن کامل ...
جوکهای جدید و خنده دار تلگرام (7)
درخواست حذف اطلاعات

جوکهای جدید و خنده دار تلگرام (7)


مجموعه: مطالب طنز و خنده دارکانال طنز تلگرام, جک های تلگرام


مطالب طنز و خنده دار در تلگرام


 


از پسره پرسیدم مدرک تحصیلیت چیه؟
با غرووور میگه b.z.d دارم!!
پرسیدم b.z.d یعنی چی اونوقت؟ 


.


.


میگه یعنی به _زور _دیپلم گرفتم
خدایا این و دیگه چرا آفریدی


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام


 


آقا اصلا همه چی رو ول کنین 
یه سوالی هست مدت هاست ذهن منو مشغول کرده
 میخوام ببینم اونی که داشت زبان فارسی رو اختراع میکرد، چی شد که تصمیم گرفت قورباغه ق اولش«ق» باشه غ دومش«غ» ؟
ها؟


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


مطالب طنز و خنده دار


 


رفتم میگم : به دادم برس به جای سمنو یه پیاله حنا خوردم
برگشته میگه : خوب الان ح بده ؟
گفتم نه فداتشم خیلیم شاد و شنگولم 
تو روده ام حنا بندونه 
تو معده ام بله برونه
اومدم تو شادیام شریکت کنم


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جوکهای خنده دار تلگرام


 


آیا دوست دارید
همیشه و همه جا بدرخشید؟!
به خودتان اکلیل بزنید... 
چیه؟ راه دیگه ای بلدید به منم بگید


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جکهای جدید و باحال تلگرام


 


سلامتی مردی که از سرکار برگشت دید زنش خوابه
تلویزیون رو خاموش کرد پتو رو کشید روی زنش بعد در گوشش گفت : پاشو شام رو بیار آ ین آنلاینت یک دقیقه پیش بوده
زنده باد تکنولوژی


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


کانال طنز تلگرام


 


وجدانا یه سوال میپرسم نخندین؟؟؟ 
این خارجیا که صلوات ندارن وقتی دعوا میشه چیکار میکنن که دعوا رو تموم کنن؟؟؟
خیلی فکرمو مشغول کرده


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جک های تلگرام


 


بچه ها نفری یه شارژ پنج تومنی بفرستین پی وی من !!!
بعد از چند دقیقه میبینین گوشیه من شارژ شده
خیلی عجیبه !!!
منم خودم اول باورم نشد


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


مطالب طنز و خنده دار در تلگرام


 


پسر خالم زنگ میزنه رادیو: الو سلام رادیو پیام؟؟!!
خانمه : بله بفرماید.
میگه : من یه کیف پیدا توش 50میلیون پوله.
خانمه : افرین ب? شما
 میخواهید از این طریق پیام بگذارید که صاحبش پیدا بشه ؟؟
جواب میده : نه میخام یه آهنگ غمگین واسه صاحبش درخواست کنم!


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام


 


دیروز با دوس دخترم رفته بودیم دریا...


کنار آب خواسم باهاش شوخی کنم افتاد تو آب!!!
چشتون روز بد نبینه فک کنم آب بردش... 
به جاش یه مرد ترسناکی از آب اومد بیرون! 
طرف دیوونه هم بود هی میگفت 
من دوس دخترتم آرایشم پاک شده... 
منم زدم با بیل کشتمش فکر میکرد من م!!


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جوکهای خنده دار تلگرام


 


میدونستید مریخیا ته دیگ سیب زمینی ندارن
ته دیگ سیب مریخی دارن
 خدا منو نکشه از بس با نمکم
 برم برا خودم اسپند دود کنم
اونی ام که گفتی خودتی


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جکهای جدید و باحال تلگرام


 


همسا?مون نذر? آورده بود اومدم تشکر کنم قاط? گفتم:
خداروشکر !!
.
.
ب?چاره فکر کرد ما داشت?م از گشنگ? م?مرد?م ، دوتا بهم داد..!


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


مطالب طنز و خنده دار در تلگرام


 


آ ین نحسی سال 94 اینه که 
چهارشنبه سوری افتاده


.


.


یکم بیشتر بی شید به عمق فاجعه پی میبرید


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جملات کوتاه طنز


 


تلگرام چیست؟
نوعی حرکت عجیب و دوست داشتنی که شما را به خود وابسته میکنند.
بطوری که جای پدرو مادرتان را میگیرد.


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جوکهای خنده دار لاین و وایبر


 


نه لبام و گونه هام پروتزه
نه هردیقه موهامو یه رنگ میکنم
نه مانیکور میکنم نه لنز رنگی میزارم
خلاصه ساده ی ساده ام
میدونی چرا؟
چون پول ندارم
میفهمی پووووول نداارم
اول فک می دوس ندارم ولی متاسفانه تازه فهمیدم پول ندارم


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


جکهای جدید و باحال تلگرام


 


مـواد ?زم جهــت باک?س بــودن
.
.
.


 هم?ـن که توی این گروه با من هست?ـد ?عنـ? آخـر ک?س?ـد بر?د حالشو ببر?د.


 


جوکهای جدید و خنده دار تلگرام, مطالب طنز و خنده دار


کانال طنز تلگرام


 


نمیدونم حکمتش چیه
موی زیر ابرو رو امروز بگیری فردا در میاد
ولی خدا نکنه از رو خط ابرو یه مو اشتباهی ی
قشنگ تا یک ماه جاش خالی میمونه


.


.


گپ پسراست
دارن با هم درد دل میکنن


 


گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته
مشاهده متن کامل ...
اس ام اس خنده دار و جالب (38)
درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: اس ام اس های جالباس ام اس خنده دار سرکاری, اس ام اس خنده دار و باحال


اس ام اس خنده دار و باحال


 


از نظر یک زن:


“بی عیب ترین” مرد دنیا پدرشه،


“زن ذلیل ترین” مرد دنیا برادرشه،


“خوش تیپ ترین” مرد دنیا پسرشه،


“مظلوم ترین” مرد دنیا پدر شوهرشه،


“قدر نشناس ترین” مرد دنیا دامادشه،


“خوشبخت ترین” مرد دنیا شوهر خواهرشه،


و “بدترین”، ”بی ریخت ترین”، ”بی عاطفه ترین“، ”بداخلاق ترین” مرد دنیا شوهرشه


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار جدید


 


روی صندلی بیمارستان نشسته و در افکار خود 


غوطه ور بودم که ناگهان پرستار دستی به پشتم زد و گفت تبریک میگم شما پدر شدید. یک دفعه حس عجیبی بهم دست داد بلند 


شدم


.


.


.


.


ام رو جلو دادم و رفتم تمام کولرهای بیمارستان رو خاموش ...


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار


 


بچه از باباش می پرسه: 


بابا! تو بهشت زنها از شوهراشون جدا زندگی می کنند یا با هم هستن؟


باباهه می گه: 


بچه جون! اگه زنها با شوهراشون یک جا باشن که اونجا دیگه بهشت نمی شه


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار و جالب


 


چرخه ی زندگی مردهای امروزی: 


بچگی : مامان ذلیل 


جوانی: ذلیل 


میان سالی: زن ذلیل 


پیری: بچه ذلیل 


مرگ: ذلیل مُرده 


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار و باحال 


 


دخیایی که خواستگار ندارن . 


برای بازار گرمی 300هزار میگیرم با سانتافه میام خواستگاریتون


200 با پرشیا 


100 با پراید


بشرطی که جواب منفی بدید 


خ ش بگید هر چی بزرگترا بگن همونجا ابروتونو میبرم . میگم پول گرفتم اومدم ...


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار سرکاری


 


بدترین ضربه ای که خوردم این بود که 


از راه رسیدمو دیدم، مامان بزرگم داره با ادکلنی که م از انگلیس آورده ...


.


.


.


پشه میکشه... 


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


جدیدترین اس ام اس خنده دار


 


بابام از سرکار اومده خونه بهش میگم


س?م بابا!


میگه :ببین پسرم:


س?م س?مت? م?اره


س?مت? شاد? م?اره


شاد? عشق م?اره


عشق همسر


همسر بچه


بچه دردسر


دردسر بدبخت?


بدبخت? مر?ض?


مر?ض? مرگ


پس س?مو زهر مار


برو بتمرگ پاى تلگرامت


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار و سرکاری


 


یارو میشه


از اتاق عمل میاد بیرون...


پسره میپرسه حال پدرم چطوره؟ 


میگه : پدرت دچار فراموشی شده،پاهاش فلج شده،نمیتونه حرف بزنه، چشماشو از دست داده...


پسر با ناامیدی تکیه میده به دیوار و گریه میکنه...


یارو میگه شوخی بابات مرد


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار جدید


 


دختره به نامزدش گفت:


.


سلام عشقم


خوفی


فلدا تفلدمه


بلام چی میخلی؟؟؟


.


.


.


پسره گفت:


بسته آموزشی بالابالا


.


.


تا مثل آدم حرف بزنی


بزغاله


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


جک و اس ام اس خنده دار


 


پسر : بابا واسم دوچرخه می ی؟


بابا : اگه شیطونی نکنی، به حرفم گوش کنی،زیادباکامپیوتربازی نکنی، مسواک بزنی، معدلت هم20 شه واست م? م!


پسر : میخوای تحریم ها رو هم وردارم؟ 


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار باحال


 


مزدور چیست؟


.


.


.


نوعی موز که در نواحی دور یافت میشود...


 تا اکتشافات بعدی بدویید برید خونتون ببینم،هوا سردء...


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار جدید


 


دقت کردین:


مردم از هیچ چیز راضی نیستن


.


.


.


به جز ماه تولدشون!


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار


 


تولد دوس دخترم گفتم هرچی رفیق و نارفیق و همکلاسی و فامیل داری دعوت کن میخوام جوری سو رایز کنم شوکه بشید


.


.


.


34 نفرو شام دعوت کرد نرفتم سو رایز شد!


 


اس ام اس خنده دار و جالب , اس ام اس خنده دار


اس ام اس خنده دار و جالب


 


یه بار یکی از دوستام که از خارج اومده بود، بهم نصیحت کرد که:


.


.


اگر ی در صف به حقوقت احترام نگذاشت، با لبخند ازش بپرس: آیا دلیلی دارد که شما مثل بقیه در صف نمی ایستید؟


منم یه بار همین کارو . طرف برگشت گفت: آره. دارم فضولمو پیدا میکنم. نیشتم ببند.


دیگه اون دوستم نگفته بود تو این موقعیت باید چکار کنم.


 


گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته      


مشاهده متن کامل ...
تصاویر طنز و خنده دار
درخواست حذف اطلاعات

آخی!

اینو نگاه!

انگار ملوان زبله!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

عزیزم!

چه نازه!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

کلا ماهی ها جای بحث ندارن!

اون از حافظه 3 ثانیه ایشون اینم از ابتکار عمل به ج دادنشون!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

اینو نگاه!

بابا انقدم درد نداره

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

خدایا همه مریضا رو شفا بده!

آمین

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

احسنت!

به این میگن زن!!!!!!!!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

خلاقیت!

اونم از نوع زندانیش!

زندانی ها هم دل دارن دیگه!!!!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

خخخخخخخخخخ

من بهت گفته بودم کرم ضد آفتاب بزنی

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

بله!

اینم یک عدد روان پریش دیگه.

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

شرح حال خیلی از دانشجو های عزیز!!!

بدبخت فسیل شد هنوزم امتحانا دستاز سرش برنمیدارن!!!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

آخی!

نازی!

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

خدایا...

دیوونگی هم عالمی داره

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

کی میتونه بگه سال 2025 این چه اندازه ای میشه؟؟؟

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دار

بگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش

.

.

.

.

.

.

نه نه فرار کن

ع های خنده دار, مطالب طنز و خنده دارمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.