پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دارمت دوست بقدری که خدا میداند
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
ع های مانوئلا در سریال میداند
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


ع های مانوئلا در سریال میداند


ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

ع های مانوئلا,ع های مانوئلا در سریال میداند,تصاویر مانوئلا

ع های مانوئلا در سریال میداند

منبع:aria75.persianblog.ir

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
شعر انتظار
درخواست حذف اطلاعات

یا صاحب ا مان به خدا دوست دارمت
هر جا به هر مکان به خدا دوست دارمت
مانند مادرت شده ای بی نشان چرا
آقای بی نشان به خدا دوست دارمت

طاووس جنتی گل زیبای خلقتی
ای زینتِ جنان به خدا دوست دارمت

ای گل همیشه غرقِ بهاری برای ما
فارغْ ز هر خزان ، به خدا دوست دارمت

از غصه و محن شده ای همچو مرتضی
تنهایِ در جهان به خدا دوست دارمت

هر شب برای ی خود بغض میکنی
ای غرقِ در فغان به خدا دوست دارمت


کی میرسی ز ره ، گلِ خوشبوی فاطمه
الغوث و الامان به خدا دوست دارمت

روحم فدایتان و روانم نثارتان
پیدا و در نهان به خدا دوست دارمت


حتما تو میروی سحری سمتِ شهرِ قم
آقای جمکران به خدا دوست دارمت

شیعه دهد تمام وجودش به راهتان
اربابِ شیعیان به خدا دوست دارمت

لطف تو بوده من اگر هستم غلامتان
ای لطفِ بیکران به خدا دوست دارمت

سیروس بداغی منبع: آیه های انتظارمشاهده متن کامل ...
شعر در مورد دوست
درخواست حذف اطلاعات
شعر  در مورد دوست

شعر در مورد دوست,شعر درمورد دوستی,شعر در مورد دوست خوب,شعر در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن,شعر در مورد دوستی,شعر در مورد دوست ی ,شعر در مورد دوستان,شعر در مورد دوست داشتن همسر,شعر در مورد دوست بد,شعر در مورد دوستی با خدا,شعر در مورد دوستی و دشمنی,شعر در مورد دوستی و محبت,شعر در مورد دوستی از حافظ,شعر در مورد دوستی ک نه,شعر در مورد دوستی واقعی,شعر در مورد دوستی خوب,شعر در مورد دوستی کوتاه,شعر در مورد دوست خوب و بد,شعر در مورد دوست خوب از حافظ,شعری در مورد دوستان خوب,شعری درباره دوست خوب,شعر کوتاه در مورد دوست خوب,شعر نو در مورد دوست خوب,شعر ک نه در مورد دوست خوب,شعر هایی در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوستی و رفاقت,شعر نو در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن خدا,شعر در مورد دوست داشتن الکی,شعر در مورد دوست داشتن زیاد,شعر در مورد دوست داشتن فرزند,شعر در مورد دوست داشتن برادر,شعر در مورد دوست داشتن واقعی,شعر در مورد دوست داشتن یار,شعر در مورد دوست داشتن و عشق,شعری در مورد دوستی,شعر در مورد دوستی,شعر در مورد دوستی و دوستی ,شعر در مورد دوست و دوست ی ,شعر درباره ی دوست ی ,شعر درباره دوست ی ,شعر ک نه در مورد دوست ی ,شعر سعدی در مورد دوست ی ,شعری درمورد دوست ی ,شعر نو سعدی درمورد دوست ی ,شعر ک نه درباره دوست ی ,شعر در مورد دوستان قدیمی,شعر در مورد دوستان نامرد,شعر در مورد دوستان بی وفا,شعر در مورد دوستان بی معرفت,شعر در مورد دوستان قدیم,شعر در مورد دوستان قدیمی,شعر در مورد دوستان واقعی,شعر در مورد دوستان بد,شعری در مورد دوستان,شعر درباره دوست داشتن همسر,شعری در مورد دوست بد,شعر درباره دوست بد,شعری درباره دوست بد,شعر حافظ در مورد دوست بد,شعری در باره ی دوست بد,شعر زیبا درباره دوست بد

شعر در مورد دوست

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خانه ی دوست کجاست؟

در فلق بود که پرسید سوار

اسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

وب ه انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه ی نور

و از او می پرسی

خانه دوست کجاست؟

شعر درباره دوست

«از جان طمع ب آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان ب »

شعر درباره دوستی

تنها گنجی که جستجو آن به زحمتش می ارزد !

دوست واقعیست و تو بهترین گنجی . . .

شعر درباره دوست داشتن

«از محبت، نار نوری می شود// وز محبت، دیو حوری می شود»

شعر درباره دوستی

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم

هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ ! هیچ اینجا به تو مانند نشد

هر ی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد

( فاضل نظری )

شعر درباره دوستان

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش تر است// از یار ناز خوش تر و از من نیازها»

شعر درباره دوست خوب

به سلامتیه رفیقی که می تونست دورت بـزنه اما دورت گشـت

«اگرچند، بدخواه کشتن ن ت// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»

شعر درباره دوست باوفا

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم می میرم

سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـم می میرم

بین جـان من و پیراهن من فرقی نیـست

هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم می میرم

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـرد

مـن اگـر دسـت بـه زلفـت بزنم می میرم

بـازی مـاهی و گـربـه است نظر بـازی مـا

مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم

روح ِ برخاسته از من ته ِ این کوچه بایست

بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم می میرم !

شعر درباره دوست بی وفا

«این دغل دوستان که می بینی// مگسانند دور شیرینی»

شعر درباره دوستی و رفاقت

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه . . .

شعر درباره دوستان خوب

«بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و ن ت»

شعر درباره دوستی و همدلی

به آمدنت

بی گمان

تا نفس باقی‏ست

نه چون بید

که چون سرو

ایستاده‏ام

در معبر هر باد

( یاشار حسنینی )

شعر درباره دوستی ک نه

«پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»

شعر درباره دوستی و دوستی

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .

عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .

دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

شعر درباره دوستی و محبت

 «تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»

شعر درباره دوستی و مدارا

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه !

به یادمون نیست ولی تو یادمونه !

بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه . . .

شعر درباره دوستی صادقانه

«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»

شعر درباره دوستی کوتاه

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ، ندادم . . .

شعر درباره دوستی و برادری

«خصـم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»

شعر درباره دوست داشتن همسر

اگر دورت را با قیچی ببرم

از رو مه بیرونت بکشم

روی یخچال زنی می روی

که میوه ها از دستش 

به زمین می ریزند

(سارا محمدی اردهالی )

شعر درباره دوست داشتن خدا

«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد»

شعر درباره دوست داشتن خود

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / میگذارم این سخن را یادگار

مینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

شعر درباره دوست داشتن خواهر

«درضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست // هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر درباره دوست داشتن واقعی

دل بسته ام از همه عالم به روی دوست

وز هر چه فارغیم، به جز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی

الا به موی دل کش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کاین همه وصفش کنند نیست

جز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوست

گل های باغ با همه شاد و نشاط

خار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست

یک موی یار خویش به عالم نمی دهم

ما بسته ایم رشته جان را به موی دوست

بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند

مائیم و روی دل به همه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمی کنیم

چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

احمد شهنا

شعری درباره دوست داشتن

«دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»

شعری درباره دوست داشتن خدا

همیشه یادتون باشه ک توی دنیا ، دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن . . .

شعر در مورد دوست داشتن همسر

«درضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست // هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر در مورد دوست داشتن خدا
در کوچه باد می آید
کلاغهای منفرد انزوا
در باغ های پیر میچرخند
و نردبام 
چه ارتفاع حقیری دارد….!
 
(فروغ فرخزاد)
شعر درباره دوستی ها
«دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
شعری درباره دوستی
پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟
گفتم چون دارمش بی نیازم . . .
شعر درباره دوستان بی معرفت

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی بب د و باز پیوستند»

شعر درباره دوستان قدیمی

«آی آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نین م// که همین دوست داشتن زیباست»
فروغ فرخزاد

شعر دوست

«دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست .

شعر درباره دوستان صمیمی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به مو گوید»

شعر درباره دوستان بد

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد

هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش .

شعری درباره دوستان

اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )

شعری درباره دوستان خوب

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند

شعر در مورد دوستان

دوستی مثل یک کتابه ، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه . . .

سلامتی همه دوستای با معرفت

شعر در مورد دوستان قدیمی

محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .

شعر در مورد دوستان نامرد

ای دوست مـرا بــه حال ِ خـود بـاز گذار

با خلـوتِ من تو را چکار اســت، چکار؟

بگذار به دردِ خویــش بــاشم مشغــول

بیــزارم از این جمـــع دروغــین، بیـــزار

شعر درباره دوست خوب و بد

می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش .

شعر درباره دوست خوب از سعدی

تنفس شروع زندگیست

عشق قسمتی از زندگیست

اما دوست خوب قلب زندگیست !

اشعار درباره ی دوست خوب

دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

شعر در باره دوستی خوب

دوست مشمار آن که در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

شعر در مورد دوست خوب و بد

چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج ز له با ارگ بم کرد

اشعار درباره دوست خوب

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست / گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است / روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

شعری در مورد دوست خوب

لوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم به پیشونیمون تا همه بدونن خاک پاتیم

شعر در مورد دوست باوفا

باغی که در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

شعر درباره دوست بی وفا

یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ

چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

شعر در مورد دوستان بی وفا

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

شعر درباره ی دوست بی وفا

رفیق خوب پزشک زندگیست تا آ عمر مریضتم رفیق

شعر درباره دوستان بی وفا

نی قصه ی آن شمع چگل بتوان گفت 

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست 

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

عمری ز پی مراد ضایع دارم 

وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم 

شد دشمن من وه که چه طالع دارم

شعری درباره دوست بی وفا

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست

ت بی دوست در جهان پابنده نیست

شعری در مورد دوست بی وفا

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد ؛ شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود

شعری در مورد دوستان بی وفا

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ

دوستی تلفیق شعور ست

دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا

دوستی حس عجیبیست میان

شعر زیبا درباره دوست بی وفا

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق نه ن ت

یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

شعر درباره بی وفایی دوستان

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟

زغ م

شعر درباره رفاقت و دوستی

اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد

و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

شعر زیبا در مورد دوستی و رفاقت

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است

بی تو از گردش ایام دلم بیزار است

بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد

دل افسرده من طالب یک دیدار است

شعر زیبا درباره رفاقت و دوستی

تا نگذری از جمع به فردی نرسی

تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی

بی درد بمانی و به دردی نرسی

شعری در مورد دوستان خوب

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است

دلم برای رفیقان با وفا تنگ است

شعر درباره ی دوست خوب

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند !

با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

شعر نو درباره دوست خوب

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست

گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست

روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

شعر کوتاه درباره دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

شعر درباره ی دوست خوب

لحظه ای در گذر از خاطره ها

ناخودآگاه دلم یاد تو کرد

خنده آمد به لبم شاد شدم

گویی از قید غم آزاد شدم

هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت . . .

شعر درباره یک دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان

مولوی

شعر دوست

آن به که در این زمانه کم گیری دوست

با اهل زمانه صحبت از دور ن ت

آن که به جمگی ترا تکیه بر اوست

چون چشم د باز کنی دشمنت اوست

شعر دوستی

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است

جایی برای کینه دشمن نمانده است

اظهری کرمانی

شعر دوستت دارم

مشترک گرامی !

تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !

” همراه آ “

شعر دوست داشتن

از جان طمع ب آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان ب

حافظ

شعر دوستانه

دلیلِ نخواستن ام

از این دو ح خارج نیست؛

یا نمى خواهى ام
.
.
.
یا ابوالفضل

یعنى نمى خواهى ام؟!

شعر دوستت دارم کوتاه

زنده بی دوست در وطنی

مثل مرده است در کفنی

سعدی

شعر دوست دارم

دلت آبی تر از دریا رفیقم

به کامت شادی دنیا رفیقم

الهی دائما چون گل بخندی

شب و روزت خوش و زیبا رفیقم . . .

شعر دوستى

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نین م

که همین دوست داشتن زیباست

شعر دوست سهراب سپهری

دل خوشم با غزلی تازه همینم کافی ست

تو مرا باز رس به یقینم کافی ست

قانعم،بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن

من همین قدر که گرم است زمینم کافی ست

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

فکر به تو یعنی غزلی شور انگیز

که همین شوق مرا، خوب ترینم! کافی ست …

شعر دوستانه زیبا

ز سنگ جور تو بی مهر و بی وفا ای دوست

دلم ش ته شد اما چه بی صدا ای دوست

منم که یک سر مویت به عالمی ندهم

ولی تو داده ای آسان زکف مرا ای دوست

تو قدر دوست چه دانی که هست گوهر عشق

به پیش چشم تو بی قدر و بی بها ای دوست

منم چو گوهر رخشان میان گوهریان

چو گوهری نشناسی مرا چرا ای دوست

کمال عشق بود اعتماد و یکرنگی

به سوء ظن مشکن رونق صفا ای دوست

من از تو شکوه به بیگانگان نخواهم برد

که آشنا نکند شکوه ز آشنا ای دوست

شکایت از تو به جایی نمی برد (طلعت)

پذیرد آنچه که باشد ترا رضا ای دوست

شعر دوستی کوتاه

رِفیقـا ” کَم ” باشَن ، امّا ” تَک ” باشَن !

به سلامتیه همه رفیقای تک . . .

شعر دوستی و رفاقت

دودلم،اول خط،نام خدا بنویسم

یا که رندی کنم و اسم تو را بنویسم!‏

همه“یک”گفتم و دینم همه“یکتایی”بود

با کدامین قلم امروز دوتا بنویسم؟‏

ای که با حرف تو هر مساله‎ای حل‎شدنی‎است

به‎خدا،خودتوبگو،نام که را بنویسم؟‏

شعر دوستی مشیری

گاهی به خدا نفس کشیدن سخت است

یعنی نفسی تو را ندیدن سخت است

با زور مسکن قوی خو دن

با دلهره از خواب پ سخت است

عاشق نشدی زندگی ات تلخ شود

تا درک کنی که دل ب سخت است

بعد از تو خدا شبیه تو خلق نکرد

یعنی که شبیه ات آف سخت است

هر روز سر کوچه نشستن تا شب

از فاصله های دور دیدن سخت است

حقا که تو سهم من نبودی حالا

فهمیدن این درد شدیدن سخت است

باشد تو برو زندگی ات شاد ولی

بی تو به خدا نفس کشیدن سخت است

شعر دوستی ک نه

صاحب قبله و قبله ،دو عزیزند،ولی

خوش‎تر آن است من از قبله‎نما بنویسم!‏

آسمان مثل تو احساس مرا درک نکرد

باز،غمنامه ،به بیگانه چرا بنویسم؟‏

تا به کی،زیر چنین سقف سیاه و سنگین

قصه‎ی درد، به امید دوا بنویسم؟‏

قلمم، جوهرش از جوش و جراحت ،جاری‎است

پست باشم که پی نان و نوا بنویسم

بارها قصد خطر و گفتی:ننویس!‏

پس من این بغض فروخورده کجا بنویسم؟‏

بعد یک عمر ببین دست و دلم می‎لرزد

که“من”و“تو”به هم آمیزم و ما بنویسم!‏

“من”و“تو”چون تن و جان‎اند،مخواه و مگذر

این دو را،باز همین‎طور ،جدا بنویسم

شعر من با تو پر از شادی و شیرین‎کامی‎است

باز ،حتا اگر از سوگ و عزا بنویسم

با تو از حرکت دستم برکت می‎بارد

فرق هم نیست،چه نفرین چه دعا بنویسم!‏

از نگاهت ،به رویم ،پنجره‎ای را بگشا

تا در آن منظره‎ی روح‎گشا بنویسم

تیغ و تشباد هم از ریشه نخواهد خشکاند

غزلی را که در آن حال و هوا بنویسم

عشق،آن روز که این لوح و قلم دستم داد

گفت هرشب غزل چشم شما بنویسم

شعر دوستی و محبت

می نویسم که بمونه روی قلبم این حقیقت / که به جز تو من ندارم یه رفیق با محبت

شعر دوستی و دلتنگی

دمی با دوست به سر بردن دو صد دنیا بها دارد

خوشا آن که در دنیا رفیقی با وفا دارد

شعر دوستی با خدا
شاید الان کنار تو بودم
اگر به جای این همه شعر
از کلمات طن بافته بودم…( مریم ملک دار )
شعر دوستی سه

رفـاقت بار سنگینی ست !

ی بـر دوش میگیرد که یک دنیا وفا و مرام دارد . . .

شعر دوستی و همدلی
دوستت دارم
و پنهان ِ آسمان

پشتِ میله های پنجره آسان نیست…(لیلا کردبچه)

شعر دوستت دارم از حافظ

میانِ خواب وُ رؤیا طرحی از کابوس می گردم

شبیه لحنِ بی پروایِ یک ناقوس می گردم

شعر دوست 96

عشق + اهمیت = مادر

عشق + ترس = پدر

عشق + کمک = خواهر

عشق + دعوا = برادر

عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق . . .

شعر دوست 2017

تو تنها رفته ای بیرون وَ من در رختخو سرد

اسیرِ اضطرابِ ساعتی منحوس می گردم

تمامِ روز و شب کز می کنم در گوشه ی خانه

ولی تا انتهایِ جاده یِ چالوس می گردم

 همان وقتی که سهمم از نبودت پختن و جاروست

به همراهِ خی غرق ِاقیانوس می گردم

بیا ای مرد پاییزی وُ سر بر شانه ام بگذار

برای ِخستگی هایت پر ِطاووس می گردم

صدایت گوشواری شد به گوشم قیمتی ، نایاب

که از برقش درونِ کوچه بی فانوس می گردم

( مریم انصاری فر )

جدید

چند یک دقیقه می ایستم

چند یک دقیقه سکوت می کنم

چند یک دقیقه شکر می کنم

که هستید.

و من

صبح ها

پا می شوم

و صورتم را با دستهای ی می شویم

که گناه گریه هایم را به گردن نمی گیرد

( بنفشه ابوتر )

شعر دوست فوق العاده

فراموش رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست

ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن . . .

شعر در مورد دوستمشاهده متن کامل ...
دوست دارمت
درخواست حذف اطلاعات

در اوج اشک و غصه و غم دوست دارمت
از روزگار دور عدم دوست دارمت
پنهان شدی ز چشم همه گوشه ی دلم
این گوشه شد شبیه حرم دوست دارمت
اصلا قنوت پنج م به نام توست
آری قسم به نون و قلم دوست دارمت
هر ثانیه، تمام دقایق، به هر زمان
چون عقربه قدم به قدم دوست دارمت
این راه کفر شد به یقین تو.منتهی
من بت پرستمو تو صنم، دوست دارمت
سرما زده است نوع نگاهت به چشم من
تبریز من به داغی بم دوست دارمت
ای زلف سر کجت همه چین چین شکن شکن
چون جویبار باغ ارم، دوست دارمت
حسم به تو شبیه غزل های کهنه نیست
ای شعر نو به واژه قسم دوست دارمت
جان می دهی به جان نفس های خسته ام
جان دلم به جان خودم دوست دارمتمشاهده متن کامل ...
شعر در مورد دوست
درخواست حذف اطلاعات

شعر در مورد دوست

شعر در مورد دوست,شعر درمورد دوستی,شعر در مورد دوست خوب,شعر در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن,شعر در مورد دوستی,شعر در مورد دوست ی ,شعر در مورد دوستان,شعر در مورد دوست داشتن همسر,شعر در مورد دوست بد,شعر در مورد دوستی با خدا,شعر در مورد دوستی و دشمنی,شعر در مورد دوستی و محبت,شعر در مورد دوستی از حافظ,شعر در مورد دوستی ک نه,شعر در مورد دوستی واقعی,شعر در مورد دوستی خوب,شعر در مورد دوستی کوتاه,شعر در مورد دوست خوب و بد,شعر در مورد دوست خوب از حافظ,شعری در مورد دوستان خوب,شعری درباره دوست خوب,شعر کوتاه در مورد دوست خوب,شعر نو در مورد دوست خوب,شعر ک نه در مورد دوست خوب,شعر هایی در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوست خوب,شعر زیبا در مورد دوستی و رفاقت,شعر نو در مورد دوستی و رفاقت,شعر در مورد دوست داشتن خدا,شعر در مورد دوست داشتن الکی,شعر در مورد دوست داشتن زیاد,شعر در مورد دوست داشتن فرزند,شعر در مورد دوست داشتن برادر,شعر در مورد دوست داشتن واقعی,شعر در مورد دوست داشتن یار,شعر در مورد دوست داشتن و عشق,شعری در مورد دوستی,شعر در مورد دوستی,شعر در مورد دوستی و دوستی ,شعر در مورد دوست و دوست ی ,شعر درباره ی دوست ی ,شعر درباره دوست ی ,شعر ک نه در مورد دوست ی ,شعر سعدی در مورد دوست ی ,شعری درمورد دوست ی ,شعر نو سعدی درمورد دوست ی ,شعر ک نه درباره دوست ی ,شعر در مورد دوستان قدیمی,شعر در مورد دوستان نامرد,شعر در مورد دوستان بی وفا,شعر در مورد دوستان بی معرفت,شعر در مورد دوستان قدیم,شعر در مورد دوستان قدیمی,شعر در مورد دوستان واقعی,شعر در مورد دوستان بد,شعری در مورد دوستان,شعر درباره دوست داشتن همسر,شعری در مورد دوست بد,شعر درباره دوست بد,شعری درباره دوست بد,شعر حافظ در مورد دوست بد,شعری در باره ی دوست بد,شعر زیبا درباره دوست بد

شعر در مورد دوست

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

خانه ی دوست کجاست؟

در فلق بود که پرسید سوار

اسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید

وب ه انگشت نشان داد سپیداری و گفت

نرسیده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است

و در آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد

پس به سمت گل تنهایی می پیچی

دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد

در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی

کودکی می بینی

رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه ی نور

و از او می پرسی

خانه دوست کجاست؟

شعر درباره دوست

«از جان طمع ب آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان ب »

شعر درباره دوستی

تنها گنجی که جستجو آن به زحمتش می ارزد !

دوست واقعیست و تو بهترین گنجی . . .

شعر درباره دوست داشتن

«از محبت، نار نوری می شود// وز محبت، دیو حوری می شود»

شعر درباره دوستی

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع ولی لبهایم

هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد

با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر

هیچ ! هیچ اینجا به تو مانند نشد

هر ی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد

( فاضل نظری )

شعر درباره دوستان

«از هرچه بگذری، سخن دوست خوش تر است// از یار ناز خوش تر و از من نیازها»

شعر درباره دوست خوب

به سلامتیه رفیقی که می تونست دورت بـزنه اما دورت گشـت

«اگرچند، بدخواه کشتن ن ت// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»

شعر درباره دوست باوفا

نـه فـقـط از تـو اگـر دل بـکنـم می میرم

سایـه ات نـیـز بـیـفـتـد به تنـم می میرم

بین جـان من و پیراهن من فرقی نیـست

هـر یکی را کـه بـرایـت بـکـنـم می میرم

بـرق چـشمـان تـو از دور مـرا می گـیـرد

مـن اگـر دسـت بـه زلفـت بزنم می میرم

بـازی مـاهی و گـربـه است نظر بـازی مـا

مثل یک تنگ شبی می شکنم می میرم

روح ِ برخاسته از من ته ِ این کوچه بایست

بیش از ایـن دور شوی از بـدنـم می میرم !

شعر درباره دوست بی وفا

«این دغل دوستان که می بینی// مگسانند دور شیرینی»

شعر درباره دوستی و رفاقت

رفیق چهار حرفه اما اگه رفیقتو فراموش کنی خیلی حرفه . . .

شعر درباره دوستان خوب

«بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و ن ت»

شعر درباره دوستی و همدلی

به آمدنت

بی گمان

تا نفس باقی‏ست

نه چون بید

که چون سرو

ایستاده‏ام

در معبر هر باد

( یاشار حسنینی )

شعر درباره دوستی ک نه

«پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»

شعر درباره دوستی و دوستی

زندگی با صدا شروع میشه ، بیصدا تموم میشه . . .

عشق با ترس شروع میشه ، با اشک تموم میشه . . .

دوستیه خوب ، هر جایی میتونه شروع بشه، اما هیچ جا تموم نمیشه !

شعر درباره دوستی و محبت

«تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»

شعر درباره دوستی و مدارا

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه !

به یادمون نیست ولی تو یادمونه !

بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه . . .

شعر درباره دوستی صادقانه

«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»

شعر درباره دوستی کوتاه

رفیق ، معامله فسخ شد ؛ در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ، ندادم . . .

شعر درباره دوستی و برادری

«خصـم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»

شعر درباره دوست داشتن همسر

اگر دورت را با قیچی ببرم

از رو مه بیرونت بکشم

روی یخچال زنی می روی

که میوه ها از دستش

به زمین می ریزند

(سارا محمدی اردهالی )

شعر درباره دوست داشتن خدا

«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد»

شعر درباره دوست داشتن خود

عاقبت گر عمری باشد ماندگار / میگذارم این سخن را یادگار

مینویسم روی کوه بی ستون / زنده باد یاران خوب روزگار

شعر درباره دوست داشتن خواهر

«درضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست // هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر درباره دوست داشتن واقعی

دل بسته ام از همه عالم به روی دوست

وز هر چه فارغیم، به جز گفتگوی دوست

ما را زمانه دل نفریبد به هیچ روی

الا به موی دل کش و روی نکوی دوست

باغ بهشت کاین همه وصفش کنند نیست

جز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوست

گل های باغ با همه شاد و نشاط

خار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست

یک موی یار خویش به عالم نمی دهم

ما بسته ایم رشته جان را به موی دوست

بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند

مائیم و روی دل به همه حال سوی دوست

ما جز رضای دوست تمنا نمی کنیم

چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست

احمد شهنا

شعری درباره دوست داشتن

«دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»

شعری درباره دوست داشتن خدا

همیشه یادتون باشه ک توی دنیا ، دوست های خوب محدودن ولی دوستای خوب ، دنیای نامحدودن . . .

شعر در مورد دوست داشتن همسر

«درضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست // هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»

شعر در مورد دوست داشتن خدا

در کوچه باد می آید
کلاغهای منفرد انزوا
در باغ های پیر میچرخند
و نردبام
چه ارتفاع حقیری دارد….!
«دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری ؟
گفتم چون دارمش بی نیازم . . .

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی بب د و باز پیوستند»

شعر درباره دوستان قدیمی

«آی آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نین م// که همین دوست داشتن زیباست»
فروغ فرخزاد

شعر دوست

«دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست .

شعر درباره دوستان صمیمی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به مو گوید»

شعر درباره دوستان بد

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد

هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش .

شعری درباره دوستان

اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه )

شعری درباره دوستان خوب

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند

شعر در مورد دوستان

دوستی مثل یک کتابه ، چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه . . .

سلامتی همه دوستای با معرفت

شعر در مورد دوستان قدیمی

محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .

شعر در مورد دوستان نامرد

ای دوست مـرا بــه حال ِ خـود بـاز گذار

با خلـوتِ من تو را چکار اســت، چکار؟

بگذار به دردِ خویــش بــاشم مشغــول

بیــزارم از این جمـــع دروغــین، بیـــزار

شعر درباره دوست خوب و بد

می خوام یه اتوبوس بسازم اتو دارم ولی بوس ندارم یه بوس می دی بسازمش .

شعر درباره دوست خوب از سعدی

تنفس شروع زندگیست

عشق قسمتی از زندگیست

اما دوست خوب قلب زندگیست !

اشعار درباره ی دوست خوب

دلم برات پر پر شده دوختمش (۰) حالا تنگ شده

شعر در باره دوستی خوب

دوست مشمار آن که در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

شعر در مورد دوست خوب و بد

چنان کاری دلت با قلب من کرد که موج ز له با ارگ بم کرد

اشعار درباره دوست خوب

هم چنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست / گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان من است / روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

شعری در مورد دوست خوب

لوطی شماره کفشت رو بفرست بزنیم به پیشونیمون تا همه بدونن خاک پاتیم

شعر در مورد دوست باوفا

باغی که در آن آب هوا روشن نیست

هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست

هر دوست که راستگوی و یکرو نبود

در عالم دوستی کم از دشمن نیست

شعر درباره دوست بی وفا

یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ

چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

شعر در مورد دوستان بی وفا

به انگشتانم که مینگرم به یادت می افتم ، چون عزیزانم انگشت شمارند . . . !

شعر درباره ی دوست بی وفا

رفیق خوب پزشک زندگیست تا آ عمر مریضتم رفیق

شعر درباره دوستان بی وفا

نی قصه ی آن شمع چگل بتوان گفت

نی حال دل سوخته دل بتوان گفت

غم در دل تنگ من از آن است که نیست

یک دوست که با او غم دل بتوان گفت

عمری ز پی مراد ضایع دارم

وز دور فلک چیست که نافع دارم

با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

شد دشمن من وه که چه طالع دارم

شعری درباره دوست بی وفا

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست

ت بی دوست در جهان پابنده نیست

شعری در مورد دوست بی وفا

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد ؛ شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود

شعری در مورد دوستان بی وفا

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ

دوستی تلفیق شعور ست

دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا

دوستی حس عجیبیست میان

شعر زیبا درباره دوست بی وفا

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست

از دیده دوست فرق نه ن ت

یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

شعر درباره بی وفایی دوستان

دیگه از زغال دلسوخته تر داریم ؟

زغ م

شعر درباره رفاقت و دوستی

اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد

و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

شعر زیبا در مورد دوستی و رفاقت

ای دوست به خدا دوری تو دشوار است

بی تو از گردش ایام دلم بیزار است

بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد

دل افسرده من طالب یک دیدار است

شعر زیبا درباره رفاقت و دوستی

تا نگذری از جمع به فردی نرسی

تا نگذری از خویش به مردی نرسی

تا در ره دوست بی سر و پا نشوی

بی درد بمانی و به دردی نرسی

شعری در مورد دوستان خوب

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است

دلم برای رفیقان با وفا تنگ است

شعر درباره ی دوست خوب

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند !

با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

شعر نو درباره دوست خوب

همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست

گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست

هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست

روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست

شعر کوتاه درباره دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

شعر درباره ی دوست خوب

لحظه ای در گذر از خاطره ها

ناخودآگاه دلم یاد تو کرد

خنده آمد به لبم شاد شدم

گویی از قید غم آزاد شدم

هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت . . .

شعر درباره یک دوست خوب

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان

مولوی

شعر دوست

آن به که در این زمانه کم گیری دوست

با اهل زمانه صحبت از دور ن ت

آن که به جمگی ترا تکیه بر اوست

چون چشم د باز کنی دشمنت اوست

شعر دوستی

از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است

جایی برای کینه دشمن نمانده است

اظهری کرمانی

شعر دوستت دارم

مشترک گرامی !

تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !

” همراه آ “

شعر دوست داشتن

از جان طمع ب آسان بود ولیکن

از دوستان جانی مشکل توان ب

حافظ

شعر دوستانه

دلیلِ نخواستن ام

از ا

مشاهده متن کامل ...

چرا شاه را دوست داشت | امریکا چرا شاه را دوست داشت
درخواست حذف اطلاعات
برچسپ ها:چرا شاه را دوست داشت, امریکا چرا شاه را دوست داشت,دلیل اینکه شاه را دوست داشت چیست,علت اینکه  شاه را دوست داشت,چرا شاه ایران  را دوست داشت, برای چه امریکا شاه را دوست داشت,
چرا شاه را دوست داشت

چرا شاه را دوست داشت - آیا فردا تعطیل است tatili-madares.blogsky.com/1395/11/11/post-103/چرا- -شاه-را-دوست-داشت چرا شاه را دوست داشت. دوشنبه 11 بهمن 1395. 1. چرا شاه را دوست داشت. برچسب ها: چرا شاه را دوست داشت. (0 لایک). نوشته شده توسط lapshak در ساعت ... تصاویر برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت نتیجه تصویری برای چرا شاه را دوست داشت تصاویر بیشتر برای چرا شاه را دوست داشتگزارش تصاویر عصر شه - آیا شاه را کشت؟ asreandisheh.ir/home/content/233 ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ه .ش. - تنها امید شاه بود و انتظار داشت پس از سال ها خدمت به آن ها، در این روزهای سخت از حمایت ... شاه مایل بود به برود، اما کارتر از شاه خواست تا مشخص شدن نتیجه اجلاس .... چرا ستاره ها «خودکشی» می کنند؟ ... شاه جبهه ملی را دوست داشت. آ ین روزهای شاه به روایت زاهدی - عصر ایران www.asriran.com › صفحه نخست › ۵ مرداد ۱۳۸۸ ه .ش. - موقعی که پروفسور دوبیکی یی برای عمل جراحی شاه به قاهره آمده بود ... کرده و گفته نمی داند چرا شاه ایران فرصت های اقتصادی به آلمان نمی دهد. ..... اصولاً اعلیحضرت آتابای را خیلی دوست داشت چون او خواهرزاده اش (پسر همدم السلطنه) بود. چرا شاه برای فرار، مصر را بر ترجیح داد؟ - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/.../چرا-شاه-برای-فرار-مصر-را-بر- -ترجیح-داد ۲۶ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - شاه با دقت و آرامش به سخنان سفیر گوش می داد. ... در خانه متعلق به و ر آننبرگ ناشر رو مه، میلیونر، دوست ریچاردنی ون، دوست شاه، سفیر سابق در انگلستان اقامت کند. ... سوابق زیادی در این خصوص وجود داشت. شاه طی ... ع شاه مملکت در حال لواط در مجله امید ایران/ سرنوشت مردی که ... shiraze.ir/.../ع -شاه-مملکت-در-حال-لواط-در-مجله-امید-ایران-سرنوشت-مردی-که-به-اشر... ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - در ادامه اسناد و روایات تاریخی مرتبط با گوشه ای از فساد شاه و دربار را مشاهده می فرمایید: ... اشرف پهلوی در فرانسه ی داشته که هنگام معا های با والا ... سوخته اند، سیما صارمی اضافه می کند که این سقوط در مانند توپ صدا ... آقای نخست و همسرش اطهار داشت در مسافرتی که نخست باتفاق ... وقتی ملکه ایران باز بود!/ نجار سوئیسی زن ... shiraze.ir/.../وقتی-ملکه-ایران- -باز-بود-نجار-سوئیسی-دوست-پسر-زن-اول-مملک... او در پاسخ به فرح که از شاه می خواست استراحت بیشتری د با لحنی پرخا ش کنان ... در مفسده های دربار پهلوی داشت ملکه آ نظام سلطنتی ایران یعنی فرح پهلوی بود. .... رو مه نگار فرانسوی: «اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید چرا رژیم را مورد .... : وقتی افسران یی، دختران ایرانی را برای سرویس دادن به سگها می بردند! چرا شاه قاجار ن چاق را دوست داشت (ع ) - پارس ناز www.parsnaz.ir/news_detail_22488.html برنامه های داغ شبانه پرطرفدار در ... چرا شاه قاجار ن چاق را دوست داشت (ع ) ... رفع قطعی ریزش مو به همراه رویش مجدد محصول و مورد تایید پزشکان. روایت مرگ محمدرضا پهلوی از زبان دامادش (1) - خبرگزاری فارس www.farsnews.com/newstext.php?nn=8805131274 ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ ه .ش. - اشکال دیگر اعلیحضرت این بود که به اطرافیانش اعتماد بی مورد داشت و حرف های .... انتقاد کرده و گفته نمی داند چرا شاه ایران فرصت های اقتصادی به آلمان نمی دهد! .... باید بگویم در میان دوستان یی شاه که بعضی از آنها دوست صمیمی من هم ... چرا شاه همیشه فرار می کرد؟ - فرارو fararu.com/fa/news/176447/چرا-شاه-همیشه-فرار-می کرد ۲۵ دی ۱۳۹۲ ه .ش. - همچنین او مورد اعتماد کشورهای غربی به ویژه امریکا بود با این حال چرا او از ایران گریخت. ... محمد مصدق ابهتی داشت که شاه دوست داشت از آن خود کند. به ویژه ... شاه دوست داشت به برود! | امپراتوری دروغ www.empireoflies.ir/شاه-دوست-داشت-به- -برود/ ۲۲ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - شاه دوست داشت به برود! ... سولیوان دستور داشت شاه را از طرف رئیس جمهور دعوت کند و در ضمن تعداد همراهان او را جویا شود ... سوابق زیادی در این باره وجود داشت. .... چرا ع های سلفی رواج دارد و ارتباط آن با خودشیفتگی چیست؟ ‏در دامگه حادثه: dar damgah hadeseh - یافته های کتاب های google https://books.google.com/books?isbn=1595843345 parviz sabeti, ‏پرویز ثابتی - 2012 - ‏history محمدرضا شاه، چرا دوست داشت که انسانی مثل نعمت الله نصیری را در راس مهم ترین ... کا گ ب در شوروی، سیا در ، اینتلیجنس سرویس در انگلستان و اس دی ای سی ای ... پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - آیا محمدرضا پهلوی امیدوار بود ... www.borhan.ir/nsite/fullstory/?id=8239 ۲۵ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - اما اینکه چرا شاه از ایران فرار کرد موضوعی است که ابتدا باید به آن پرداخته ... در نهایت تصمیم داشت شاه را بر تخت سلطنت خود نگه دارد و نقش برتر .... 1356 در کنار شاه، ایران را جزیره ثبات و وی را دوست نزدیک خود خواند و رضایت ... چرا شاه همیشه فرار می کرد - آفتاب www.aftabir.com › مقالات › › تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ ه .ش. - همچنین او مورد اعتماد کشورهای غربی به ویژه امریکا بود با این حال چرا او از ایران گریخت. ... محمد مصدق ابهتی داشت که شاه دوست داشت از آن خود کند. سی سال نفت ایران - از ملی شدن تا انقلاب ی: https://books.google.com/books?isbn=9646799493 ghobad fakhimi, ‏ قباد فخیمی - 2016 - ‏political science پرزیدنت کارتر در نیز وضع به همین صورت بود و پرزیدنت کارتر شخصیتی ... و عدم حمایت از کشورهای دیکتاتوری به عنوان دوست به طور غیر قابل انتظاری در ... که تازه رئیس جمهور شده بود در مقاله ای در رو مهٔ انقلاب ی تحت عنوان «آ چرا؟ ... و ناچار مکزیک را که ت ان با امریکا روابط نزدیک دوستانه داشت انتخاب کرد. نراقی: شاه غیر از خودش ی را قبول نداشت - همشهری آنلاین hamshahrionline.ir/details/43667 ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ ه .ش. - چرا مردم شاه را نمی خواستند؟ ... به دنبال مسائل سوق الجیشی ایران است و نیتش از حمایت شاه مقابله با شوروی و قدرت ماندن در منطقه بود، که البته ایران هم همراهش بود. ... شاه دوست داشت که همه به فرمان او باشند و اگر ایرادی هست به بقیه ... حقایقی غیرقابل انتشار درباره محمدرضا پهلوی !! | امپراتوری ... www.empireoflies.ir/حقایقی-درباره-محمدرضا-پهلوی-که-شبکه ه/ ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ه .ش. - او فقط، حق اظهار نظر دارد و دستور او بدون چون و چرا باید از طرف دیگران به معرض اجرا درآید. برنامه کار افراد را ... چنانچه نسبت به انگلیس و در تمام سلطنتش چنین بود. رضاخان در ... شاه تا به آ نگرشی «کمی و حجمی» نسبت به محیط خود داشت. ...... ۲٫ اسدالله علم، دوست دوران کودکی و نخست و دربار پهلوی بود. روزهای نکبت بار یک دیکتاتور + تصاویر | فرهنگ نیوز www.farhangnews.ir/content/133896 ۵ مرداد ۱۳۹۴ ه .ش. - محمد رضا شاه روابط حسنه و بالایی با سادات داشت، تا جایی که اکنون همسران ... سابق محمد رضا شاه پهلوی در پذیرش یا اعطای اقامت به وی با دیده تردید بنگرند چرا که این ... تصویر فوق شاه و فرح را در کنار جیمی کارتر (رئیس جمهور ) و ملک .... حتی ملک حسین دوست قدیمی شاه که بسیار به او مدیون بود هم زحمت شرکت در ... مردی که فرح پهلوی با او ارتباط داشت - صراط www.seratnews.ir/fa/news/169910/مردی-که-فرح-پهلوی-با-او-ارتباط-داشت ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ه .ش. - بعد از مدتی که از ازدواج فرح و شاه گذشت، شاه عاشق زنی به نام «گیلدا ... چون بسیاری از مشکلات آن زمان ریشه جامعه شناختی داشت در ضمن خاندان پهلوی بسیار خارجی دوست بودند هر ... یکی از مسایل دیگر که شاه را بسیار ناراحت می کرد این بود که چرا در ..... پس از فوت شاه، نی ون رئیس جمهور سابق امریکا از طریق من با رضا ... آشنایی با معشوقه های شاه +تصاویر - صراط www.seratnews.ir/fa/news/161027/آشنایی-با-معشوقه-های-شاه-تصاویر ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - فوزیه نیز به تلافی خیانت شاه با تقی ی دوست شد و اختلافات شاه و فوزیه از آن پس ... «رفیقه های یک شبه و چند شبه فراوانی داشت که معرف آنها اشرف خواهرش و عبدالرضا برادرش بودند. ... نفر دوم یک دختر یی 19 ساله بود که ملکه زیبایی جهان بود . ..... چرا شهرداری برای یک ساعت هم که شده پلاسکو را پلمپ نکرد؟ سگ ایرانی: - یافته های کتاب های google https://books.google.com/books?isbn=1780835396 علیرضا میراسدالله - 2016 - ‏fiction مادرم دوست داشت روزهای آ عمر مادرش کنار او باشد ولی از خلوت آن خانه می ترسید. زنگ میزد ... ولی اگر یکشب دیر می د، زنگ میزد و بود به من که چرا سر نمیزنم! ... علیرضا، یه خبر دست اول برات دارم که فردا حقوق ات دو برابر می شاه. ... آره، خودم توی جلسه بودم، من بودم و رفسنجانی بود و امور خارجه ، خبرنگار هم راه نمی دادیم. محمدرضا شاه پهلوی - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/محمدرضا_شاه_پهلوی محمدرضا پهلوی (۴ آبان ۱۲۹۸ در تهران - ۵ مرداد ۱۳۵۹ در قاهره) که به محمدرضا شاه پهلوی نیز ..... شاه گمان داشت که با اجرای اصلاحات ارضی، نه تنها حمایت را به دست خواهد آورد، ..... مردم اگر هم او را به عنوان کشور عاشقانه دوست ندارند، حداقل وی را تحسین می کنند. .... تهران گفته بود: «اگر مردم حوصله ترافیک ندارند، چرا هلیکوپتر نمی ند؟ چه ی محمد رضا شاه پهلوی را کشت؟ / سرگذشت خواندنی مرگ ... boyernews.com/114302/چه- ی-محمد-رضا-شاه-پهلوی-را-کشت؟-سرگذش/ ۷ مرداد ۱۳۹۳ ه .ش. - رضاجان هم در شرکت های نفتی و پالایشگاه های سرمایه گذاری کرد. ... داشت، انور سادات به دوست صمیمی و متحد استراتژیک شاه پهلوی مبدل شد. ... سادات در پاسخ به اینکه چرا به شاه پناه داده است افزون بر ادعاهای بشردوستانه اظهار داشت ... گفتگو با مردی که شاه را کفن کرد - پار www.parsine.com/fa/news/193469/گفتگو-با-مردی-که-شاه-را-کفن-کرد ۵ مرداد ۱۳۹۳ ه .ش. - این درخواست خود خانوادهٔ او بود و فرح، همسر شاه، تأکید داشت که بر اساس مذهب شیعه خوانده شود. .... اگه سگ بود شما که سگ روسیه شدید. ..... راستی امثال شما چرا ترجیح میدهند در مملکت کفار زندگی کنند تا در حکومت ی ایران؟ ... مشت آدم منفورو وطن فروش دفاع میکنی اقای واقع بین هرچی دوست داری بگو اما عاقب ... ماهنامه الکترونیکی دوران شماره 45 مردادماه 1388 dowran.ir/show.php?id=136807638 اشکال دیگر اعلیحضرت این بود که به اطرافیانش اعتماد بی مورد داشت و حرف های دروغ .... اعلیحضرت در خارج که بودیم مرتب غصه می خوردند که چرا در سال 1342 کار را ی ره نکرد و ..... باید بگویم در میان دوستان یی شاه که بعضی از آنها دوست صمیمی من هم ... مصدق؛ امریکایی، میهن دوست، ضد یا خواه - ساعت24 www.saat24.com/news/206890/مصدق-امریکایی-میهن-دوست-ضد -یا- خواه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - امریکا و انگلیس چرا باید با ایران ضعیفی که تازه می خواهد روی پای خود بایستد، .... سنج دوست صمیمی مصدق وقتی به او گفت انحلال مجلس .... می گویند بچه سر خیابان هم می دانست که شاه حق داشت نخست را عوض کند! زندگی ننگین اشرف پهلوی به پایان رسید/ ناگفته هایی از ... www.rajanews.com/news/231247 ۱۸ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - خواهر هرزه و فاسد محمدرضا شاه پهلوی در نیویورک و در سن ۹۶سالگی مُرد. ... مادرش در جواب اینکه چرا تو هم مثل شمس نمى خواهى خانم خانه بشوى جواب مى داد دوست ...... مجالس امریکایی ها در آن کلوپ شرکت می ، جک آنقدر مرا دوست داشت که ع ... علت اصلی طلاق شاه با ثریا: شاه باز بود - نیک صالحی www.niksalehi.com/newspaper/علت-اصلی-طلاق-شاه-با-ثریا-شاه- -باز.html همانطور که اطلاع دارید علت اصلی طلاق شاه با ثریا را بچه دار نشدن ثریا گفته اند ولی ... همه در دربار اطلاع داشتند که شاه ثریا را خیلی دوست دارد و حس نه ملکه شاه و حسادت .... او چند بار قصد ازدواج با هن یشگان معروف اروپایی و امریکایی داشت که هر بار ... گفت و گو با اصلان افشار: چرا شاه همیشه فرار می کرد www.cgie.org.ir/fa/news/8636 ۲۵ دی ۱۳۹۲ ه .ش. - همچنین او مورد اعتماد کشورهای غربی به ویژه امریکا بود با این حال چرا او از ایران گریخت. ... محمد مصدق ابهتی داشت که شاه دوست داشت از آن خود کند. به ویژه ... خاطرات ابوالحسن ابتهاج: the memoirs of abolh an ebtehaj https://books.google.com/books?isbn=159584256x abolh an ebtehaj, ‏ابوالحسن ابتهاج - 2010 - ‏history میلسپو این کاریکاتور را در اول کتاب خاطراتش، که پس از مراجعت به نوشت، چاپ کرد. ... یک روز به او گفتم که اگر ی میخواهد کلاهش را عوض کند چرا کلاه اروپائی ... با هم دوست شدیم، و چون آذر علاقه زیادی به طبیعت و درختکاری داشت، سیدضیاء چند ... گمان میکنم علاوه بر رنجشی که داشت او با شاه هم باعث اینکار او شد. همه ن شاه (۳) - ویستا vista.ir/article/360696/همه- ن-شاه-(۳) به هر حال فرح پس از اطلاع از ماجرا و فهمیدن جریان شاه و گیلدا ، جلوی محمدرضا ایستاد و ... جهانی داشت، وی همه نژادها را دوست می داشت و نژاد اروپایی بیشتر مورد علاقه شاه بود و علاقه مند ... نفر دوم یک دختر یی ۱۹ ساله بود که ملکه زیبایی جهان بود. .... بین ببرد، چرا که ترس شاه از اشرف بود، اگراشرف از جریان حاملگی بویی می برد تمام دنیا ... آنچه درباره سید مجتبی باید بدانیم :: س س خور sandiskhor.blog.ir/post/166 حالا نمی دانم چرا و باچه انگیزه احمقانه ای بنده را بعنوان مجتبی معرفی کرده؟ .... صدای ، ، ، منافقین و ده ها شبکه ای دیگر خم انداز ها و ..... دارن مانند دوران شاه هرکی از شاه مقام یا قدرتی داشت شاه دوست بود هیچ فرقی نکرده برخورد امریکا با شاه و انقلاب ایران - پهلوی ها | موسسه مطالعات و ... pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=10131 (البته در نهایت هم شاه در سفر خود به امریکا و در دیدار با کارتر او را راضی می کند که در ... شاه در این برهه کراراً اعلام داشت دنیا نمی تواند استقلال اقتصادی و پیشرفت های ... ها در برابر این محدودیت ها بود چرا که در میان این کشور ها (کره جنوبی، برزیل، ایران و. ... با شخص شاه و مقامات ارشد رژیم و برخی نیز به دلیل اینکه ایران را دوست امریکا و ... شاه جانِ کشور ی و دوستان | با حجاب bahejab.com/5160/5160/ ۹ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - بلکه به قول بسیاری؛ وی، همه نژادها را دوست داشت!! ... شاه از من تقاضای ازدواج کرد، از حقیقت رابطه او با زنی یی به نام “لیندا کریستیان” همسر ..... چرا فساد و هرزگی آقایانی که امروز دارند خزانه مملکت رو تاراج میکنند رو نشون نمیدید؟ جزییات جدید از زندگی خصوصی و شب قتل تختی - سایت ... www.tabnak.ir/fa/news/548169/جزییات-جدید-از-زندگی-خصوصی-و-شب-قتل-تختی ۲۸ آبان ۱۳۹۴ ه .ش. - تختی به مادرم احترام زیادی می گذاشت و مادرم هم او را خیلی دوست داشت. ... ایشان سال ۱۳۴۸ می رود ، یک زنی اینجا می گیرد و از آن وقت تا حالا در ست. ... اکبر بسیار ناراحت بود که من پرسیدم چرا بغض کردی که گفت فروغ مرده است. .... *در گفت و گویی که با شاه حسینی داشتیم، ایشان به این موضوع اشاره کرد که ... درد دل های یک خبرنگار - داستان زندگی و مرگ چند عضو خاندان ... tohidfazel. /post-63.aspx ی نمی داند جملات آ محمدعلی و احمد شاه قاجار و رضا و محمدرضا پهلوی در دنیا چه بود و آنها ... روزی ولیعهد یک کشور 300 هزارنفری عربی نزد سفیر از کلاهبرداری 500 هزاردلاری ... اما این خبرسازی های منفی پایان کار نیست، چرا که 9 سال پیش در یک صبح ... شاه ایران در مرگ برادرش را تحریف کند، می گوید: "شاه علیرضا را خیلی دوست داشت. ماهنامه علوم انسانی مهرنامه | نخست ی صدیقی می ... www.mehrnameh.ir/article/.../نخست- ی- -صدیقی-می توانست-شاه-را-نجات-دهد بعضی ها مدعی شدند که امینی را با 35 میلیون دلار به حکومت ایران تحمیل کرده است. امینی هم در ... شاه چرا در آن ماه های آ هم مخالف نخست ی امینی بود؟ ... یعنی همان حرف هایی را به شاه می گفت که شاه دوست داشت بشنود. اما علم در عین ... مرکز اسناد انقلاب ی - حتی به دوستان خودش هم ... www.irdc.ir/fa/content/63708/default.aspx ۱۴ تیر ۱۳۹۴ ه .ش. - به نظر شما هژمونی این شرایط را به وجود آورده است و چرا ما می گوییم بدعهدی و ... کردید؛ بعد از پیروزی انقلاب ی چه برخوردی با شاه پهلوی داشت؟ ... حتی پس از وقوع انقلاب حاضر نشد به دوست پیشین خود یعنی شاه ... در خلوت مصدق: dar khalvat mosadegh - یافته های کتاب های google https://books.google.com/books?isbn=1595840648 shirin samiee, ‏شیرین سمیعی - 2006 - ‏history ... از برای تأیید «سلطنت مشروطه» در غیاب محمدرضا شاه پهلوی، و در انتظار «تا چه زاید سحر ) . ... به بددلان میدان دادند تا به سود خود و به زیان ملت عمل کنند و دوست و دشمن جملگی بر ... چرا که در این باب سخن ها رفت و در باره این جابه جائی، اکثریت آراء را بدست آورده بود و اعتماد ملت ایران را داشت و آیزنهاور رئیس جمهور خود بدان اذعان، به ... عشق ما ایران - چرا شاه همیشه فرار می کرد ourloveiran. /post/58 همچنین او مورد اعتماد کشورهای غربی به ویژه امریکا بود با این حال چرا او از ایران گریخت. این نخستین ... محمد مصدق ابهتی داشت که شاه دوست داشت از آن خود کند. به ویژه که ... خبرگزاری تسنیم - چرا در زمان دفاع مقدس به ایران کمک ... https://www.tasnimnews.com/.../چرا- -در-زمان-دفاع-مقدس-به-ایران-کمک-نظامی-ک... ۲۲ آذر ۱۳۹۴ ه .ش. - اما شاه کلید ارتباط تاریخی انقل ون ایران با و مقاومت ی ... ایران دوره شاه، یعنی ایرانی که دوست و مزدور بود٬ از بین رفته و ... می آمد؛ چرا که شواهد بسیاری وجود داشت که صدام قصد داشت بعد از پیروزی در ... پیش بینى هیتلر سه ماه قبل از خودکشى - دیپلماسی ایرانی www.irdiplomacy.ir/fa/page/6921/پیش+بینى+هیتلر+سه+ماه+قبل+از+خودکشى.html ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ه .ش. - هیتلر همچنین گفته بود که آلمان حق داشت در سال 1939 به لهستان نیرو ... وقتی انگلیسیها به فلسطین و ایران حمله کرده بودند هیتلر به شدت معترض شد که چرا متفقین فکر می کنند فقط ... واسط های یهودی و امریکایی این صلاح ها رو به عراق رسوندن ..... مردی بود زنده باد اریانی ویجو زنده باد هیتلر زرتشت کوروش و نادر شاه. چرا ایرانیان شیعه شدند؟ - صاحب نیوز sahebnews.ir › مذهبی ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ه .ش. - حتی در زمان پادشاه عثمانی شاه سلطان سلیمان در پی تهاجم به ایران ، ... زمانی که حکومت در افغانستان قدرت داشت دو تا از مجسمه های بودا را که در دل ..... حتی به نام تبیلغ تشیع شبکه های تلویزیونی منحرفی را در انگلیس و ب ا د که ..... گفتید که اعراب دوست نداشتن مامسلمان شویم اما درمقابل اون گفتید که ... آوارگی شاه از 26 دی 57 تا 5 مرداد 59 + تصاویر | شاه بنا به ... www.ghatreh.com/news/nn24438764/آوارگی-شاه-مرداد-تصاویر ۲۷ دی ۱۳۹۳ ه .ش. - شاه بنا به تجربه فرار پیشین خود در مرداد 1332که خود را بی پول یافته بود با حرص و ولع ... مقصد نهایی شاه در این سفر امریکا بود اما او توقفی 5 روزه در مصر داشت که ..... حتی ملک حسین دوست قدیمی شاه که بسیار به او مدیون بود هم زحمت ... چرا ابراهیم گلستان، استالین و رضاشاه را دوست دارد؟ - www.radiofarda.com/a/f7-mizban-e10-ebrahim-golestan/28053602.html چرا ابراهیم گلستان، استالین و رضاشاه را دوست دارد؟ .... در زمینه تفکری که او داشت آدم های دیگری هم بودند که مانند او قوی بودند؛ خلیل ملکی. .... نه که برو توی هچل بیافت که تو یک چیزی بگویی و شاه بگوید نه این کار را و آن .... الان هست. فساد محمد رضا پهلوی و گوگوش و ....... - کلوب www.cloob.com/c/montaqeme.../فساد_ _محمد_رضا_پهلوی_و_گوگوش_و_.... ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - فوزیه نیز به تلافی خیانت شاه با تقی ی دوست شد و اختلافات شاه و ... «رفیقه های یک شبه و چند شبه فراوانی داشت که معرف آنها اشرف خواهرش و عبدالرضا برادرش بودند. ... «در مسافرتهایش به هم زنهای متعددی را می دید که و به او معرفی می کرد. .... چرا اسم رئیس علی دلواری رو ننوشتی تو که تعطیلی اینم اضافه کن. پول خون: blood money - pole khon - یافته های کتاب های google https://books.google.com/books?isbn=1595842624 ari ben meneshe, ‏اری بن منشه - 2010 - ‏history پیوندهای اطلاعاتی قابل اهمیتی داشت، شناختگری کرد. ... بنا بر آنچه که گفته شد، می توان فهمید که چرا ی ها میل داشتند «مک فارلین» و ... سری شد که آنها را از مردم پنهان نگه داشتند، ولی کنفرانسهای مذکور در رویدادهائی که در ... چند هفته پس از نخستین دیداری که در ژانویه سال ۱۹۸۰، در تهران برگزار شد، دوست قدیمی ام سید مهدی ... چرا بختیار را جدی نگرفت؟ - persian www. .com/persian/iran/2016/06/160606_kf_bakhtiar_us ۱۷ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - اسناد حاکیست که آ ین نخست شاه در واشنگتن هم حامی واقعی نداشت. ... شاه، همان طور که بختیار بر آن تاکید داشت، کشور را برای «استراحت» ترک کند. ... پاکروان خاطرات آن دیدار ها را عصر ۲۷ دی ۱۳۵۷ با دوست قدیمی اش چار ... ناگفته های احسان نراقی از خودکشی صادق هدایت، فروغ فرخزاد و ... www.entekhab.ir/.../ناگفته -های-احسان-نراقی-از-خودکشی-صادق-هدایت-فروغ-فرخزاد-و... چرا که در آن مدت دائما دوست داشت از فضای سرد و مغموم آن زمان پاریس به ژنو و به خصوص ... برای این کار مناسب تر است زیرا هم پدرش ریاست دفتر شاه را بر عهده داشت و برای این .... بی نیازی از روسیه و چین با رونمایی از لباس فضانوردی استارلاینر ... چطور از شاه قطع امید کرد - ایرانیان انگلستان iranianuk.com/20160603030240006/ -چطور-از-شاه-قطع-امید-کرد ۱۴ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - او می افزاید فقط رئیس جمهوری می تواند شاه را به وج از ایران راضی کند. ... -که به قاطعیت و بی رحمی شهرت داشت- و وجش از ایران در روز چهارم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۵ ..... حالا این گزارش (چرا از اربابت قطع آمید کرد) را ۱۰ بار دیگر بخوان تا شاید .... شما جماعت خُل و چِل پاچه خوار شاه دوست دیگه روی هر چی هم در ... الف - واکنش انقلاب به انتقادات صریح یکی از نخبگان alef.ir/vdcfexdt.w6dvcagiiw.html?56087 ۷ آبان ۱۳۸۸ ه .ش. - رضا شاه ؟ مگه ی اینجا از رضا شاه دفاع کرد ؟ چرا همیشه اگر ی از ..... دوست عزیز برایم نوشته بود که: ی درسخنرانی خویش 5اشتباه رامرتکب شد. ..... هسته ایی ایران ایراد وارد کند\" میدانی اعتقاد داشت که \" به قدرتی ... ع دیده نشده از محمدرضا و فرح پهلوی در مکزیک - بولتن نیوز www.bultannews.com/fa/news/.../ع -دیده-نشده-از-محمدرضا-و-فرح-پهلوی-در-مکزی... ۲۷ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - ع ی دیده نشده "ال بووی" از شاه و فرح دیبا در تیرماه 1358 در حالی .... اگر سرباز مورد نظر دیده و الان هم باید باشه چرا نمیآورند واقعیت را بگوید !!! .... داستان رو میشه هرجور که دوست داشت گفت . ..... نه امریکا و انگلیس را بزک کنید ونه خاندان فاسد پهلوی را که وارها بتونه و میک اپ ترکها و اعوجاج آنانرا مسطح نخواهد نمود. زندگی نامه اشرف پهلوی(2) فساد اخلاقی و هوسرانی جوانی - راسخون rasekhoon.net › مقالات › نگاهی به تاریخ › تاریخ ایران › ایران معاصر › دوره پهلوی دوم چرا سازش با غیرعقلانی است و نتیجه. ... یکی از انی که با یی ها رفت و آمد داشت محمد رضا بود که اکنون شاه ایران شده ..... بسیار ایران دوست است. شاه ... چرا ایرانیان از حسین (ع) دفاع ن د؟ - خبرآنلاین www.khabaronline.ir/detail/382583/weblog/jafarian ۵ آبان ۱۳۹۳ ه .ش. - · آسیا · خاورمیانه · اروپا · اقیانوسیه · آفریقا · آسیای میانه و قفقاز · دیپلماسی · انرژی هسته ای ... مکه به حکم قرآن و حرم بودن، پوشش امنی داشت و این در مقایسه با دیگر بلاد ی ... ایرانی های کوفه چرا از حسین (ع) حمایت ن د/ واکنش ایرانی ها به قضیه عاشورا چه .... دوست عزیز در این حد از جغرافیا باید همه بدونن ها. بزرگترین اشتباه شاه www.hawzah.net/fa/magazine/view/130/3604/17766/بزرگترین-اشتباه-شاه درست حدس می زد، چه او از ناحیه خداوند علیم از نهان و آشکار اطلاع داشت و از آنچه در دلهای .... عقبماندگی وحشتناک مردم تحت ستم ایران نیست، بلکه مشکلش این است که چرا علما و ون با ... در زیر به چند اظهارنظر از شخصیتهای معروف و دوست شاه اشاره می کنیم . ریچارد هلمز رئیس اسبق سیا و سفیر اسبق امریکا در تهران: "شاه بدترین ... ایران نیوز - بیوگرافی «گوگوش» از کاباره تا آکادمی؛ ... irannews24.ir/...-/بیوگرافی-«گوگوش»-از-کاباره-تا-آکادمی؛- بازی-و-رابطه-نام... ۲۷ شهریور ۱۳۹۳ ه .ش. - او گرچه در این تلویزیون لندنی شروعی پرسروصدا داشت، اما پس از دو دوره ... شادی پهلوی» که مدعی ازدواج پنهانی شاه مخلوع و گوگوش است، چندسال ... آیا و یم یا همکار ساده؟... چرا من به خانم گوگوش خیره می شوم و چرا بابک سرش را پایین می گیرد؟ ... استقبال دختران ایرانی از رییس جمهور + تصاویر ... خاطراتی با بهروز وثوقی ( 3 ) - بیوگرافی azadamirkhizi. /post/430 بهروز وثوقی هم اینک در کنار همسر و دو فرزندش در سانفرانسیسکــوی اقامت دارد . .... از بهروز وثوقی بود چرا که این اولین ی بود که بهروز نقش اولش را داشت .... گوگوش دوست صمیمی پوری بنایی بود و این دوستی را خود پوری بنایی اینگونه .... او با رفتن به خانقاه « مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی »مجذوب پیر و مراد رهروان ... چرا شاه جمهوریخواهان را به دموکراتها ترجیح می داد؟ www.tebyan.net › صفحه اصلی › تاریخ ایران و جهان › ایران › تاریخ معاصر › پهلوی ۳۱ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - محمدرضا پهلوی همواره در طول حکمرانی خود اعتماد زیادی به یی ها داشت. به طوری که به آنها به عنوان متحدی قابل اتکا در تمامی شرایط می نگریست. ع های ثریا بختیاری همسر دوم محمدرضا پهلوی - تاپ ناز www.topnaz.com › سرگرمی › اختصاصی تاپ ناز ۱ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - چرا که اشرف شاه را دوست داشت و می دانست که شاه عاشق ثریا است. ... شاه در مهر ۱۳۳۳ با پرنسس ثریا به رفت و در آنجا آزمایش های دقیق پزشکی ... اگه به کوروش کبیرافتخارمی کنی کلیک کن shahramkhirkhah. / تازه بعد حمله اعراب مگه ی اسم ایرانی داشت که حالا اونم کوروش باشه. ... شمارهٔ nbc 2504 در مجموعهٔ ییل کشور ایالات متحدهٔ نگهداری می شد که در سال ۱۹۷۱ میلادی، پاول-ریچارد برگر ... اگر برای محمدرضا شاه اینقدر مهم بود چرا اسم هیچ کدام از پسرانش رو کوروش نذاشت؟ ... میشه یه نفر مسلمون باشه و کشورش هم دوست داشته باشه. هوس رانی های شاه/از رابطه با تا درخواست بدکاره از موسسات ... www.dana.ir/.../هوس-رانی-های-شاه-از-رابطه-با- -تا-درخواست-بدکاره-از-موسسات-ارو... ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - محمدرضا شاه ضعف زیادی در برابر ن داشت، در فساد اخلاقی حد و مرزی ... علی شهبازی یکی از نیروهای گارد شاهنشاهی و سرتیم محافظ شاه، ی که تا پایان عمر، درخارج از کشور، مغرب، پاناما، و ... فوزیه نیز به تلافی خیانت شاه با تقی ی دوست شد و اختلافات شاه و .... چرا دانش آموزان امروز شوق جشن انقلاب را ندارند؟ خاطرات ثریا اسفندیاری از دربار پهلوی | پایگاه خبری جماران - ... www.jamaran.ir/بخش-اخبار-138/454916-خاطرات-ثریا-اسفندیاری-از-دربار-پهلوی ۳ تیر ۱۳۹۴ ه .ش. - ثریا اسفندیاری همسر دوم محمدرضا شاه پهلوی بود. ... تحصیلاتی داشت و مطالعاتش خیالی و رومانتیک بود وسعی می کرد خود را در ... و نیات موافق امیدوار باشد، در همان حال من به شاه گفتم: «محمدرضا، ما نمی توانیم به وضع موجود ادامه دهیم. ... وی رسما استخدام نشده بود، ولی به عنوان دوست شخصی شاه در دربار زندگی می کرد. چرا حجاب در صدر اجباری نبود اما امروز باید اجباری باشد؟ ... www.shafaf.ir/fa/.../چرا-حجاب-در-صدر- -اجباری-نبود-اما-امروز-باید-اجباری-باشد ۱۷ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - چرا حجاب در صدر اجباری نبود اما امروز باید اجباری باشد؟ ..... پوشیده باشه هر ی اومد سر حکومت هرچه دوست داشت انجام داد و کلا حجاب سلیقه ای شد. ..... در قبل انقلاب در همه دنیا فساد کمتر بود جتی خود امریکا ابزارهای جدید به کمک ..... بودن ونبودن ان نمی کنم ولی ما شاهد بودیم رضا شاه با بر داشتن چادر از سر ن با زور ... ازدواج شرم آور زنی با پسر 23 ساله اش/ ثروت واقعی "بابک ... www.yjc.ir › › سایر حوزه ها کری از زمان آغاز به کار خود به عنوان خارجه دستکم 10 بار به فلسطین ی سفر کرده است. .... چرا می خواهید با عموحاجی، جذ ت های او را از بین ببرید؟ ..... وی با اشاره به اینکه ، را دوست داشت و دارد و شخص دو بار برای اقدام کرد، خاطرنشان ..... آ ین تصویر از اشرف، خواهر دوقلوی شاه! خواندنی هایی در مورد خوانندگان ایران [آرشیو] - p30world ... forum.p30world.com › ... › فرهنگ و هـنــــر › مـوســیـقی ۲۰ دی ۱۳۸۵ ه .ش. - چرا داریوش از شکایت خود نسبت به زنی که بصورتش اسید پاشیده بود ... نا گفته نماند که هدایایی از مادر شاه هم گرفته بود که ارزش مادی زیادی داشت ولی در موقع فرار از ایران .... عارف دارای ۳ دختر و یک پسر می باشد که در اروپا و امریکا زندگی می ..... پدرم خیلی دوست داشت که من خواننده بشم و خیلی هم در این راه کمکم کرد و من ... نقش و وزن سفارت در ایران www.iichs.ir/news/3916/نقش-و-وزن-سفارت- -در-ایران-قبل-از-انقلاب/?id... ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - به شکلی که سفیر مستقر ایالات متحده در ایران علاوه بر اینکه جزء مهمانان ... محافل شاه نیز حضور داشت و این قرابت موجب تأثی ذیری محمدرضا شاه از ایشان می شد. ... تا ایران به عنوان بهترین دوست و حامی منافع این کشور در منطقه انتخاب شود. ... مظفر نامدار، چرا هنوز دشمن ملت ایران است، فصلنامه تخصصی در ... نامه ی عاشقانه ی منتشرنشده ی فروغ فرخزاد به ابراهیم گلستان - ... khabgard.com/1519/نامه-منتشرنشده-فروغ-فرخزاد/ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - عادت داشت که همیشه در غیبت من اسباب های اطاق ها را جمع می کرد. ... شاهی جانم، چرا دنیا اینقدر پر از چیزهای وحشتناک است؟ ... نمی دانم اگر امروز فروغ بود دوست داشت نامه ی عاشقانه اش را بقیه بخوانند ..... پل آستر ی نویسندگان اپوزیسیونِ دونالد ترامپ و مدیریت گروه دفاع از بیان را در مرکز «پن» بر عهده گرفت. داستان نصوح، مردیکه کارگر نه بود - خبرگزاری خامه ... www.khaama.com/persian/archives/8182 رتبه: ۳٫۴ - ‏۸۸ رأی ین چون این سخن را به شاه رساندند شاه بسیار تعجب کرد و اظهار داشت حال که او نزد ما نمی آید ما مى رویم او را ببینیم. ... شما که عقل دارید چرا این طور چیزها را می نویسید؟ ..... جرالد سی گورینگر_جرج تاون امریکا، جنین شناس __وقتی نحوه بوجود آمدن انسان .... جنبه دنیا پرستى دارد، «گفت: من این اسبان را به خاطر یاد پروردگارم دوست دارم» و ... شاه دوست داشت به برود! شب دوشنبه 21 دی 94 | خبرچه khabarche.ir/خبر/3875617/شاه-دوست-داشت-به- -برود- ۲۱ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - شب دوشنبه بیست و یکم دی ماه 1394 خبر شاه دوست داشت به برود! ... ع چرا نباید شاه سعودی به برود. 1 سال پیش. چرا نباید ... چرا باید ایران را دوست داشت؟ | ایران گلوبال www.iranglobal.info/node/47100 ۱۵ داد ۱۳۹۴ ه .ش. - ایران را دوست دارم و صادق هدایت و بوف کورش را و داش آکل را و شنگول و منگول را .... و نمی دانیم چقدر سازمان های جاسوسی امریکا تلفن های ما را کنترل می کنند. .... علی اشرف درویشیان کرد کرمانشاهی، و از زندانیان چپ زمان شاه است که به یازده ... چقدر ثروت دارد؟ - خیبرآنلاین kheybaronline.ir/fa/news/16348 ۳۰ دی ۱۳۹۲ ه .ش. - ایشان چطور توانسته در کشوری که همپیمان و هم کاسه و انگلیس و. ..... جانم فدای کم است جانها فدای انشاالله دوست داریم سید علی ... را تحمل میکنید چرا با امریکا رابطه برقرار نمیکنید به خدا اگه 1درصد از نفت و گاز ..... چه ربطی داشت ایشون دارن میگن مون ساده زیسته همین نگفت دفتر مشق بچتو نداده که. ج محمدرضا از ثریا/ روزهای تلخ شاه در کاخ تنهایی - تاریخ ... tarikhirani.ir/modules/news/phtml/news.printversion.html.php?lang=fa...36... موضوع وم ج شاه از ثریا از ماه ها قبل مطرح بود اما این طلاق بعد از کش و قوس های فراوان و تردید شاه در اتخاذ این تصمیم که در علاقه بسیار زیاد میان او و ملکه سابق ریشه داشت در میانه ... ابراز احساسات از طرف مردم تهران هنگام مراجعت شاهنشاه از مسافرت های اروپا و امریکا. ..... والاحضرت اشرف سپس گفتند: «من ثریا را خیلی دوست می داشتم. زندگینامه چمران www.chamran.org/old/biog hy.htm چرا که حتی نمی توان یکی از ابعاد وجودی او را آنگونه که هست، توصیف کرد و ... در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به امریکا اعزام شد و ... طاغوتی شاه جنگید و خطرناک ترین مأموریت ها را در سخت ترین شرایط با پیروزی به انجام رسانید. ..... به شهادت و شوق دیدار پروردگار، گفت: «خدا رستمی را دوست داشت و برد و اگر ما را هم ... فیش های تاریخ دشمنی با ایران - khamenei.ir farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5085 چرا نمیگذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که با اینجا چه کرده است و ... سال آن استبداد و دیکتاتوری عجیب وغریب و بی نظیر؛ بعد غربی ها محمّدرضا شاه را بر ... پیش بیاید -که آن هم عواملی داشت، مقدّماتی داشت- [ یی ها] در کمال امنیّت اینجا .... این است که ما به عنوان ملّت ایران، به عنوان مردمی که کشورمان را دوست داریم، به عنوان ... پرواز در آغوش آسمان - مگر یادمان رفته motaleat-urmia. /post/51 به عبارتی دیگر اگر سگی شناسنامه ی یی داشت و آن سگ شاه ایران را می ... بدیهی است که «دوست و دشمن» در هر عرصه و موضوعی متفاوت است، مثلاً علم دوست و جهل ... به «باطل» که فانی است دل ببندند، بلکه از مقابله ی با آن نیز نهراسند، چرا که خداوند ... معمای شاه کم هزینه ترین سریال الف صداوسیما است/ اگر سریال ... khabarone.ir/.../معمای شاه-کم هزینه ترین-سریال-الف-صداوسیما-است-اگر-سریال-کم بی... ۶ ساعت پیش - بعد هم ما در این سریال بیشتر به وابستگی شاه پرداختیم چرا که حرف ما در معمای شاه دو ... برای برکنار علی امینی حتی مجبور شد برود و آنجا حضوری .... در زندان های ساواک/ بازیگر معروفی که دوست داشت نقش اشرف را ایفا کند ... پاسخ جالب مقام یی به تهدید عربستان علیه ایران - ... www.afkarnews.ir/.../469529-پاسخ-جالب-مقام- یی-به-تهدید-عربستان-علیه-ایر... ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ه .ش. - خارجه سابق سخنانی را درباره جنگ آتی ایران و عربستان مطرح کرده که قابل بررسی است. ... عزت الله ضرغامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما در این زمینه اظهار داشت : هر زمان برای کشور خطری ... دوست ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰۸:۳۴ ..... آخه اینا که مثل سگ از ایران میترسن پس چرا غلط اضافی میکنن اینا یه چیزی گفتن حالا مثل ... سرانجام دختران محمدرضا پهلوی چه شد؟ - پایگاه رسمی محمدرضا ... www.sarshar.org/archives/weblinks/post_835.html ممنون از لطفتون ادامه; • مهدی: جناب رهگذر خیلی دوست داشتم در این خصوص بدونم ... محمدرضا شاه پهلوی در خلال ازدواج های خود دارای 3 دختر به نام های شهناز، فرحناز و لیلا ... چرا که این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند پسری که جانشین و ولیعهد محمدرضا ... لیلا پهلوی پس از پایان تحصیلات دوران ابت ، تحصیلات عالی خود را در ایالات متحده و ... ماجرای شعری که شریفی نیا برای علی (ع) سرود www.fardanews.com/fa/news/.../ماجرای-شعری-که-شریفی نیا-برای- -علی-ع-سرود ۶ ساعت پیش - شریفی نیا افزود: افرادی که موقعیت هایی در رژیم قبل داشتند و دوست ندارند ... وهله برایم جذ ت بسیاری داشت و به ورزی گفتم قدرت شاه یکی از نکاتی بود که در ... حتی بسیاری گفتند چرا شاه را هوسران نشان ندادید و من گفتم کجای دنیا شاه را ... بسیار اهل سیاست و انسانی وابسته بوده است که هرچه گفت گوش کرد. ناگفته های فساد اخلاقی فرح پهلوی+ع - تحلیلی آکام نیوز www.akamnews.com/.../news-ناگفتههای_فساد_اخلاقی_فرح_پهلوی_ع _-684.asp... رو مه نگار فرانسوی: «اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید چرا رژیم را مورد انتقاد و ... نمونه، گذری برمنقولات نزدیکان فرح پهلوی درباره مفاسد اخلاقی او خواهیم داشت: ... مادر فرح نیز از فساد این دوست شبانه روزی فرح تعجب می کند و می نویسد: «البته من .... خود فرح پهلوی به اشتباهات و ترسو بودن شاه بزدل و وابسته بودنش به یی ها ... پاسخ به شبهه - یک سنّی از من پرسید: چه دلیلی برای شیعه ... www.x-shobhe.com/shobhe/2719.html از او بپرسید: نام ما را اکرم (ص) شیعه گذاشت، چرا که شیعه یعنی «طرفدار». ... می شود که دست کم سی هزار نفر در مقابل 72 نفر داشت و امروز نیز حق با امریکا می شود؟ ... در خاتمه به آن دوست عزیز بگویید: ما هر دو مسلمانیم و قرار نیست که سر با هم ...... بشه که رهرو حضرت مرتضی علی (شاه اولیا اسد الله الغالب الاشجعین)بشین. چرا از سید مجتبی می ترسند؟ - دیدبان didban.ir/fa/news-details/3934/چرا-از-سید-مجتبی-خامنه-ای-می-ترسند؟/ حالا نمی دانم چرا و باچه انگیزه احمقانه ای بنده را بعنوان مجتبی معرفی کرده؟ ... نظرهای شدیدی هستند از یک سو نشریه یی اعتقاد دارد که سید مجتبی با ... که شاه را داشتیم و ولیعهدش اتفاقاً در بین مردم محبوبیت داشت و حداقل ریخت و قیافه و ... در تعدادی از سایت ها و وبلاگ های برخی از ارادتمندان و دوست داران انقلاب ... نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes ۱۳ مهر ۱۳۸۷ ه .ش. - یی ها روی صندلی های تعیین شده نشستند، اما ایرانی ها سه نفری ... ناصر الدین شاه در یکی از سفر هاش به اروپا میره کنسرت ، برنامه .... با عرض خسته نباشید یه سوال داشتم خدمت دوست خوبم کوشا جان البته اگر به عنوان دوست ما را لایق بدونن ; چرا شما که ازخانواده ی بزرگ و ارجمند وحدتی هستی تو اتاقهای دیگه که می ... مد و مه - گفتگو با احسان نراقی درباره آ ین ماه های ... www.madomeh.com/site/news/news/1201.htm ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - شاه در این اوا خیلی آرام بود و با گذشته اش خیلی فرق داشت. ... چرا این قدر زود به زود این ملاقات ها انجام شد و چطور شاه هشت بار حاضر به پذیرفتن شما آن .... او دوست داشت ببیند که چه چیزی مردم را رنجانده و آنها را عصبانی کرده است. .... کمپینِ نویسندگانِ علیه ترامپ کلید خورد/ پل استر ی اپوزوسیون را قبول کرد ... ادعای قاتل زن و دختر 3ساله اش:مقتول مرا دوست داشت و می ... aftabnews.ir/.../ادعای-قاتل-زن-و-دختر-3ساله-اشمقتول-مرا-دوست-داشت-و-می-خواستیم-... ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - ادعای قاتل زن و دختر 3ساله اش:مقتول مرا دوست داشت و می خواستیم با هم ازدواج .... روایت صادق زیباکلام از شاه: می گفت همه چیز زیر سر و انگلیس ... گنجور » حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۹ ganjoor.net › حافظ › غزلیات در بیت پیش از آ پارسیان به نظر درستر از پارسایان می نماید چرا که به قرینه تازیان آمده است ... رخت استعاره از رزومه ی قوی برای پذیرش گرفتن از ... دوست من یک دفترچه داشت,ی ری غزل توش بود من به شانس دفترو باز این غزل اومد بعد از یه دفتر ... لحم می نوشتند و گوشت می خواندند، ایا ملک می نوشتند و شاه می خواندند. جریان آیت الله سید صادق را بهتر بشناسیم!+ - ... www.darsiahkal.ir/34673/جریان-آیت-الله-سید-صادق- -را-بهتر-ب/ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ه .ش. - آیت الله سید محمد برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید ... تشیعی که از لندن و تبلیغ شود به درد شیعه نمی خورد … ... شد با قیام حضرت (ره) بر علیه رژیم شاه در ایران و تبعید ایشان به نجف .... آنوقت میشود دوست و دشمن را شناخت ...... اگه صادق برای حسین میمیره پس چرا که رسید به ... ظهور زمان نزدیک است به هوش باشید entezar59.mihanblog.com/ ۷ شهریور ۱۳۸۹ ه .ش. - همسر آن خانم از زیارت برگشت ، ظاهرا آن خانم ماجرا را داشت برای شوهرش تعریف می کرد. آنها هم صحن ... یا رضا خیلی ها همین الان دوست دارند که در حرم زیبایت باشند ...... خب تو ؛ مهد دموکراسی، چرا اینجاها هیچکدومتون نمی تونید ادعا کنید، اینجا ه؟ ..... شاه اگر شکنجه هم نمی کرد، حکم میداد، نتیجه اش همین بود. آنالیز کاراکترهای معمای شاه؛ چرا باورشان نمی کنیم؟ - شما نیوز shomanews.com/fa/news/547241/آنالیز-کاراکترهای-معمای-شاه-چرا-باورشان-نمی-کنیم ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ه .ش. - انطباق با تاریخ: رضاشاه معمای شاه در چند قسمتی که حضور داشت به طرز کاملا اگزجره ای ... دیالوگ های خاص: به نظر می رسد ورزی خیلی دوست داشته بددهن بودن رضاشاه را به ..... توصیه مسافرتی وزارت خارجه به شهروندان ایرانی عازم . خصوصی ترین تصاویر صدام حسین منتشر شد - روضه نیوز www.rozenews.com/view/8716/خصوصی-ترین-تصاویر-صدام-حسین-منتشر-شد ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه .ش. - پدربزرگ او را وا می داشت که در ایستگاه قطار تکریت، بر سر راه آهن بغداد به موصل، هندوانه بفروشد. ... نقش بسزای ژنرال حسن البکر به عنوان دوست قدیمی صدام در کودتای ..... نظامی محمدرضا شاه و حمایت ایالات متحده از وی همواره موجب تضعیف جایگاه ... امری که با گذر زمان عملا به سان متحدی در کنار صدام حسین قرار داد. بازیگری که دوست داشت نقش اشرف را بازی کند - فردا نیوز - ... www.shahrekhabar.com/art/148577580010563 ۵ ساعت پیش - ع / نجات مادر باردار گرفتار در برف · معمای شاه کم هزینه ترین سریال الف صداوسیما است/ اگر سریال کم بیننده است چرا حتی صدای هم درآمد؟ ... بازیگری که دوست داشت نقش اشرف را بازی کند ... قبل از بازی در «معمای شاه» علاقه ای به تاریخ نداشتم .... سفارت در آلمان صدور ویزا برای ۷ کشور را تعلیق کرد ... سگ یی به دختران ایرانی! + کلیپ - انقلاب ... enghelab-news.ir/shownews.php?idnews=14127 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - کلیپی رو امروز دیدم از خاطره یک راننده اتوبوس از زمان دوران شاه که یک یی 5 دختر ... اگه ارضه داشت که مملکت به این خوبی رو ول نمیکرد در بره ..... دوست خوذم پلیس بوده تولنج قاجاق دخترگرفتن به دخترا گفتن چرا خودفروشی ... بهار نیوز - نوشته تکان دهنده دختر ایرانی در ظریف baharnews.ir/article/18470/ ۲۸ مهر ۱۳۹۲ ه .ش. - چرا مملکت من راحت از ی 3 هزار میلیارد تومنی میگذره ولی 24 ساعت بنده به دو ریال ...... دوست عزیزی که نوشتی دیپلم فنی = ای ادبیاته واقعاً میزان درک و شعور و .... آقا با سهمیه رفته بود فوق خونده بود و داشت تو علامه ا می خوند . ... تمام دغدغه مسولان شده رابطه با امریکا - هیچکی بفکر مشکلات اقتصادی و ... منم کوروش,شاه شاهان پادشاه جهان - koroshhakhamanesh. /author-koroshhakhamanesh.aspx اما سخن آ در مورد آرامگاه کوروش این است که چرا با وجود اینکه در آن دوره دین اغلب مردم زرتشتی بود و .... تو کمبوجیه، مپندار که عصای زرین پادشاهی، تخت و تاجت را نگاه خواهد داشت. ... من همواره مردم را دوست داشته ام و اکنون نیز شادمان خواهم بود که با خاکی که به مردمان نعمت ..... در واقع همین اصطلاح مستبد را تجزیه طلبان جنگ های داخلی و حمایت ... متن کامل وصیت نامه آ ف هیتلر - نازی سنتر www.nazicenter.com › آ ف هیتلر ۲۲ تیر ۱۳۹۱ ه .ش. - با این اقدامشان و با فواداریشان به عنوان دوست پس از مرگم تنها اینان به من ..... اگه هیتلر خودکشی کرد چرا حتی یک سند معتبر از جنازش وجود نداره؟ .... سوم تولد قدرت یا فرزندان انگلیس و یهود(گفته شده بعد از جنگ تمام دانش آلمان به رفت). و این بود داستان که داشت هیتلرو آچمز میکرد ماجرای لهستان (یهودیا با ... داستان های زیبا و خواندنی - داستان کوتاه shahredastanha. /tag/داستان-کوتاه روزی روزگاری درختی بود واو پسرک کوچولوئی را دوست می داشت پسرک هرروز می آمد و برگهایش را جمع می کرد و از آنها تاج می ساخت و شاه جنگل می شد . ..... چرا که در نهایت، او تنها ی است که قادر خواهد بود رابطه ای را به تو ببخشد که در آن یک ..... بعد از جنگ با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد منصوب ... دلایل و چگونگی پایتخت شدن تهران 020.ir/تاریخ-ایران/دلایل-و-چگونگی-پایتخت-شدن-تهران پیش از آقا محمد خان، کریم خان زند قصد داشت تهران را پایتخت خود قرار دهد اما در سال 1176 هجری قمری از ... باغ های فراوان و شکارگاه های مناسب دوست داشت و به مرور زمان بیشتری در تهران س ت می کرد. ... یکی از گردشگران اروپایی به نام پیتر دلاواله که در زمان شاه عباس از تهران دیدن کرد نوشته تهران از ... جانوران چرا و چگونه مهاجرت می کنند؟ تصاویر دیده نشده از مراسم تشییع محمدرضا شاه/ روایاتی از ... vom.ir/sarasari/posts/62267 ۵ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - محمدرضا شاه در خانه "گابریل لویس" سفیر پیشین پاناما در امریکا به تاریخ 25 ... به همین دلیل فردوست از کودکی نزدیک ترین دوست محمدرضا و محرم اسرار او شد. ... (پیشکار محمدرضا در سوئیس) کلفتی داشت که این کلفت دختری داشت که .... بسیار احساس تسکین دهنده ای است، هر چند نمی توانم برای تو توضیح بدهم که چرا؟ زندگی عاشقانه آ ف هیتلر! (+ع ) - بیتوته www.beytoote.com/art/negah-gozashte/adolf-hitler-love.html شاید شدت گرفتن انقلاب در ماه های آ سال 1357 باعث شده بود محمدرضا شاه به این ... پائولا هیتلر، خواهر آ ف هیتلر، بعدها اظهار داشت، تنها ی که می توانست از ... با ایرنا هانفینشتیگل، خواهر بزرگتر دوست خود ارنست هانفینشتیگل، داشته است. ..... مشکل دو بازیکن یی برای بازگشت به ایران/ مقابله به مثل زیر سبد بسکتبال! دیالوگ های به یادماندنی سینمای ایران و جهان [آرشیو] - فوروم ... www.iranamerica.com › فوروم ایران › ورود به تالار سینما › نقد ۲۱ دی ۱۳۸۸ ه .ش. - 83پست - ‏23 نویسنده من گفتم خانم اگه ما رو بیشتر دو

مشاهده متن کامل ...
سلسله مباحث معاد از حضرت آیت الله محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله مباحث معـــاد از حضرت آیت الله العظمی محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )  (جلسه سیزدهم )

موضوع بحثعالم اول قیامت ( جلسه دوم )

 خلاصه عرایض ما در برزخ این شد که هر انسان با هر رنگ و وصف و هدفی که وارد عالم برزخ بشود ، برزخ او را تکمیل کرده و او را سیر میدهد و پیش می برد و گفتیم هر ی طوری سیر میکند ولی قهرا وضعی پیش خواهد آمد که نظام برزخ برچیده خواهد شد 

برچیده شدن عالم برزخ یعنی چه ؟ 

 

حضرت آیت الله العظمی محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )یعنی همان طور که روح ها در عالم ماده از بدن  منقطع میشود و وارد عالم برزخ میشود ، درست نظیر همین مسئله آن وقتی پیش میاید که روحها از عالم برزخ به یک عالم دیگر منقطع میشود و مستقل میشوند ، یعنی مرگ پیش میاید ، یعنی ترک همان قالب که آنجا بود . هر انسانی که دارای قالبی شبیه قالب مادی و دنیوی در عالم برزخ بود و به حرکت و تکامل خودش ادامه میداد یا به سوی خدا یا به سوی فرار از پروردگار عالم ، آنوقت که به آ ین نقطه برزخ رسید ، در آنجا هم قالب مثالی را ترک خواهد کرد .  قران میفرماید : ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ )  میفرماید : وقتی که انسانها را از برزخ هم می ر م و وارد یک نظام دیگر و یک عالم دیگر می کنیم , یعنی آنوقتی که روح از برزخ قطع علاقه کرد و وارد عالم اول قیامت شد , آنجا این ندای از همه انسانها بلند میشود که ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ) پروردگارا , تو ما را میر و دوباره هم زنده کرده ای . این اولین حرف است از هر انسان در مرحله ورود بر قیامت است . آیه شاهد بر این است که آنجا هم یک مرگ در پیش است ، یعنی ورود روح از برزخ به عالم اول قیامت یک مرگ است که قالب مثالی برزخ را ترک خواهد کرد و قالب دیگری را انتخاب خواهد کرد .

قرآن می فرماید : همین بدن دنیوی که ما الان  داریم و زیر خاک قرار گرفت ، بعد از اینکه خاک شد و به شکلهای مختلف در آمد , آنرا به صورت ذرات ریز در می آوریم و آن ذرات ریز آنوقتی که روح از برزخ به عالم قیامت میاید برای او بدن خواهد شد . همان بدن اول است ولی دیگر خاک نیست و تحول یافته ؛ بنابراین روح وارد همان جسد اولیه میشود بعد از اینکه آن جسد اولی به شکل دیگری درآمده است و از آن بدنی برای روح و به اقتضای روح ساخته خواهد شد . دقت کنید " مسئله تحول است قانون تحول را فراموش نکنید و کاملا توجه کنید "

مقدمتا مطلبی را که لازم است میگویم :

روح ها وارد عالم قیامت می شوند ( گفتم عالم اول ، چون قیامت عوالم دارد . حالا به آنجا که مسئله بهشت و جهنم است نرسیده و هنوز تکامل تمام نشده ، هنوز انسانها آماده ورود به بهشت و جهنم نیستند ) در عالم اول قیامت حسابها جور به جور پیش خواهد آمد و همانطوری که از آیات و روایات استفاده میشود من برای شما شرح خواهم کرد .

در جلسه گذشته گفتیم الهی ها ، آنها که در اینجا خدا رامی خواستند و در برزخ هم به سوی خدا حرکت د , از برزخ که وارد صحنه قیامت شدند درحرکت به سوی همان مقصد اصلی که ذات مقدس پروردگار عالم و مبداء وجود و الله است هستند . ولی آنها که مجموعا به سوی خدا حرکت نمی کنند و به سوی نقطه مقابل و در حال فرار از ذات مقدس پروردگار عالم هستند طور دیگری هستند . ( دو دسته از انسانها ) شما حساب کنید که انسانها مجموعا دو صورت دارند , یا بسوی خداوند کشش و جذبه دارند و یا در نقطه مقابل یعنی در حال فرار از خدا هستند مثلا از باب مثال ؛ یک ی که در اینجا خدا را نخواست و غیر خدا را خواست و 70_80 سال همینطور عمر کرده در واقع در اینجا 70 سال از خدا فرار کرده , حالا یا ریاست میخواست از خدا فرارمیکرد ، یا اشباع غریزه میخواست که از خدا فرار میکرد ، یا پول میخواست از خدا فرار میکرد ، یا به خیالات مبتلا بوده و از خدا فرا ر میکرده و یا معتقدات غلط داشته , بهر حال ح فرار از مبداء وجود داشت . به جنبه علمی اش خوب دقت کنید که میخواهم نکته کوچکی بگویم که بهشت و جهنم چیست ؟ چون اگر این نکته روشن نشود و دانسته نشود مسئله کاملا واضح نمیشود .

شما نمی توانید انسانها را بیشتر از دو دسته از لحاظ اصول پیدا کنید ؛ یا در حال فرار از مبداء وجود و الله است و از خدا فرار میکند یا بسوی خدا میرود . فرار کننده ها هم رنگ برنگ هستند ، خدا خواه ها هم جور واجور هستند . بالا ه به صورت کلی  دو قسمت می شوند و پایه اش هم از دنیا گذاشته میشود . شما الان انسانها را در دنیا بیشتر از دو دسته نمی توانید پیدا کنید ، گر چه هر دسته خودش دارای انواع مختلف است ولی کلا یا خدا را میخواهد یا از مبداء فرار میکند .  فرار کننده ها مقاصد مختلفی دارند ، خدا خواه هم جور با جور هستند . من یک جور میروم ، علی ( علیه السلام ) یک جور رفته ، شما هم اگر خدا را بخواهید یک جور میروید ، مسلمان دیگرهم طور دیگری میرود . بالا ه عده ای هستند که خدا را میخواهند گرچه متفاوتند . یک عده هم از خدا فرار میکنند گرچه اینها هم متفاوتند . جان مسئله در بهشت وجهنم در همین نکته که گفتم خو ده است که انشاء الله در این جلسه شرح خواهیم کرد . مطلب خیلی سخت است و بنده هم سعی میکنم بزبان ساده بگویم .

مسئله بهشت و جهنم یعنی چه ؟

اصولا فهمیدنش خیلی مشکل است و در قرآن کریم هم نکاتی هست که میخواهد بفهماند که مسئله بهشت و جهنم چیست ؟ انسانها یا ح فرار بسوی خداوند دارند یا فرار آنها از خداوند است ، دو دسته انسان بیشتر نخواهد بود و پایه اش هم در اینجا گذاشته خواهد شد و طبق همان پایه در برزخ یا پیش میروند یا فرار میکنند ، از برزخ هم که وارد قیامت شدند صحنه اول قیامت که شد با همان حال یا بسوی خداوند میروند و یا به حال فرار از خداوند  ادامه میدهند .

حالا این دو جمله , یعنی مسئله فرار از خداوند و یا حرکت بسوی خداوند را شرح میکنیم . مسئله فرار از خداوند یعنی چه ؟ مسئله خداوند یعنی چه ؟ مسئله الله یعنی چه ؟ میگویند جهنم عالمی است که هر آنجا رود در آنجا چیزی جز عذاب نیست , این یعنی چه ؟ باید دانست   ی که خدا را نمیخواهد همان طور که از خدا فرار می کند تا آ هم از خدا فرار خواهد کرد ، در اینجا دور شدنش کم است ، در برزخ باز هم دور خواهد شد و در اول قیامت باز هم دور میشود . این دور شدنها منتهی به جایی میشود که نقطه آ فرار از خداوند است یعنی به یک نقطه ای منتهی خواهد شد که در آنجا اصلا خبری از خداوند  نیست . حالا ممکن است بگویید که آیا خدا به آنجا محیط نیست ؟ نه هست . انسان باید آنقدر از مبداء وجود فرار کند که کاملا فاصله بیفتد بین او و مبداء وجود و ذات مقدس پروردگار عالم .

فاصله افتادن یعنی چه ؟ قرآن می فرماید : دقت کنید اولا باید خدا را بشناسید و بدانید که دور شدن از خدا چه معنایی دارد ؟ الله یعنی چه ؟الله یعنی مبداء همه خیرات ، منشاء همه زیبائی ها ، منشاء همه خوبیها ، منشاء همه لذّات و مبداء همه نعمتها .

قران میفرماید : اساسا اگرشما در خلقت دقت کنید ، در خلقت هر چه خوبی است از کیست ؟ از خداست . انسان هر قدر به خدا نزدیک شود به همان اندازه از خوبیها ، از لذات  و از این همه نعمتها برخوردار است و هر قدر از خدا فرار کند ( مسئله تکوینی است ) هر اندازه از خدا دور شود به همان اندازه از لذات و هر چه خوبی و نعمت و لذت هست فرار میکند . عالمی که به خدا نزدیک است سرتا پا نعمت و لذت است و عالمی که از خدا دور باشد , هر قدر دورتر باشد نعمت و لذتش کمتر است تا جائیکه برسیم به آنجا که اصلا آن عالم از خداوند دور است .

خدا یعنی چه ؟خدا یعنی جمال مطلق ، قهرا آن عالمی که از خدا دور است از جمال مطلق دور است ؛ یعنی خبری از زیبائی در آنجا نیست و از جمال دور است . خدا علم مطلق است ، عالمی که از علم مطلق دور باشد , در آنجا هیچگونه خبری از درک و علم نیست .

جهنم  کجاست ؟یک عالمی که در آنجا خبری از جمال و زیبائی نیست ، در آنجا خبری از علم نیست . قران میفرماید : جهنمی ها چندان نمی فهمند , فقط عذاب را درک میکنند و چیزی دیگر نمی فهمند . به بیان قرآن دقت کنید " قرآن عجیب است می گوید خصوصیات جهنمّیان اینطور است که  فقط یک نوع درک در وجودشان مانده , آن هم نسبت به عذاب است , دیگر چیزی نمی فهمند ، چون از علم فرار کرده اند , چون از جمال فرار کرده اند . یعنی یک موجود عاجز میشود ( در نقطه انتها ) . چون از قدرت فرار کرده عجز محض خواهد شد . حتی اگر اینجا کمی سعی میکرد ومی توانست با اختیار حرکتی بخودش بدهد , این اراده ها و این حرکتها و این قدرتها کلا از دست اش گرفته میشود و در اینصورت یک موجود عاجز به تمام معنا است .

هر چه خیر و خوبی  در خدا هست را حساب کنید , من دو سه مثال زدم دقت کنید . جهنمی از قدرت فرار کرد , از منشاء تمام خیرات فرار کرد , در نتیجه از هیچکدام از خیرها خبری نیست , از نعمتها هیچ خبری نیست . اما نقطه مقابلش آن ی که بسوی خدا حرکت میکند است . ی که به سوی خدا حرکت میکند به سوی علم  در حرکت است ، به سوی قدرت در حرکت است ، به سوی جمال در حرکت است و قهرا به سوی الله تعالی میرود . این آدم هم خیلی از علم برخوردار است و هم از قدرت زیاد برخوردار است و هم از جمال و زیبائی زیادی برخوردار است . بهشت عالمی است که نزدیک تر به مبداء وجود و جمال مطلق است . این آدم  در آنجا قرار میگیرد که اسمش را  بهشت میگویند . بهشت یعنی عالم نزدیکتر به خدا ( جهنم یعنی عالم دورتر از خداوند ) . انسانها هم یا حال فرار به سوی خداوند را دارند یا در حال فرار از خداوند هستند .

مقدمه ای را امشب می خواهم بگویم تا بقیه فرمایشات علی ( علیه السلام ) را معنی کنیم علی ( علیه السلام ) فرمود : آن که خداوند عالم را می خواهد در همان حالی که خدا را می خواست وارد برزخ می شود . از برزخ که وارد قیامت شد ، به عالم اول قیامت می افتد ( دقت کنید ) میفرماید : یک دفعه روح آنها میاید و با بدن اولیه علاقه پیدا میکند . همانطور که در جلسه قبل گفتیم میفرماید اینها موجوداتی هستند که از هر لحاظ کاملتر شده اند و در اول قیامت در حضور پروردگار هستند . همین که اول قیامت آمد اینها یک کمی به خدا نزدیک شدند ولی در عین حال کاملا نزدیک نشده اند و به آن مقام که اسمش را جنّت میگویم , قابلیت وارد شدن را ندارند . قهرا خدا اینها را دوباره تکمیل خواهد کرد . اما تکمیل اینها چگونه است ؟ فرض علی بن طالب ( علیه السلام ) در آنصورت است که آن شخص خدا را خواسته باشد مانند سلمان ، او در اینجا خدا را خواسته و پیش رفته ، در آنجا هم خدا را خواسته و جلو رفته است . به عالم اول قیامت که وارد شد بدن اولیه اش به همان شکل دنیوی ، منتهی خیلی زیباترو دارای وجود کاملترمیفتد . درآنجا هم در حرکت  به سوی مبداء وجود و خدای تعالی است . ( خدا میفرماید در عالم قیامت باز هم تکمیل خواهیم کرد ) این فرد هنوز آمادگی ندارد به الله که مبداء وجود است نزدیک شود , یعنی آماده نیست تا به آن عالم که اسمش بهشت است بیفتد , لیاقت آنجا را هم ندارد . فلذا علی ( علیه السلام ) میفرماید : اینها که عذاب ی نیستند ، اینها الهی ها  بودند , جای عذاب که نیست  .

فردی مانند سلمان را خدا چگونه  تکمیل خواهد کرد ؟ فرمایشی از علی بن طالب ( علیه السلام ) را در اینجا میگویم , اگراهل ذوق باشید متوجه می شوید . عالم خدا خواستن چه حسابهایی دارد ؟ خدا عبارت است از خیر مطلق ، علم مطلق ، جهان مطلق و ی که به سوی او حرکت میکند باید آمادگی داشته باشد . در اینجا سلمان خدا را خواسته بود و وقتی وارد برزخ شد در آنجا کامل شد و وارد قیامت می شود . وقتی وارد قیامت شد  در اولین صحنه قیامت ( برای امثال سلمان ها و الا دیگران را بعدا بحث می کنیم ) سلمان  از اول خدا را میخواست و واقعا هم با انقطاع کامل خدا را میخواست ( الهی هب لی کمال الانقطاع الیک) از دعاهایی است که ائمه ( علیهم السلام ) در این دنیا می د ؛ خدایا به من کمال انقطاع در این دنیا بده که کاملا ترا بخواهم . سلمان با این انقطاع وارد عالم برزخ شد , با جذبه سوی حق رفت , برزخ هم او را برد ( رفتن را هم معنی کردیم که چگونه میرود ، خودش کامل میشود تا به کمال مطلق نزدیک شود ، تا به کمال مطلق مقرب شود ) وقتی عالم برزخ را طی کرد وارد عالم قیامت شد . علی ( علیه السلام ) فرمود : خدا اینها را تکمیل خواهد کرد . حالا چگونه ؟

اولین خاصیت این عالم چیست ؟ اولین خاصیت این عالم ( عالم اول قیامت ) عبارتست از شرم دادن . سلمان یک مقدار به خدا نزدیک شده ، یک مقدار برداشته شده و عظمت خدا ، جمال خدا ، علم خدا و تمام کمالات خدا برای سلمان بیشتر واضح میشود . وقتی انسان بیشتر خدا را خواست و یا بیشتر شناخت با بیشتر شناختن به چه چیز پی خواهد برد ؟ به نقصان عبودیت خودش . می بیند آن جور که باید میخواست ، نخواسته است . عالم شرم و افتضاح یکی از مراحل قیامت است .

اولین مرحله عالم قیامت عبارتست از عالم شرم و افتضاح و خج و رسوایی .  اگر مناجات کبیره سجاد ( علیه السلام ) را بخوانید , در یکی از مناجاتش می فرماید ( فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی ) حالا خواهیم گفت شرم و افتضاح یعنی چه ؟ از علی ( علیه السلام ) این جمله را شنیده اید که می فرمود : ما عبدناک حق عبادتک. پروردگارا , آنطور که باید به تو عبادت نکرده ایم .

میدانید چرا ما الان این عبادتهای خودمان را کامل می بینیم ؟ ( علتش را بدانید ) وقتی من دست و پا ش ته ای می خوانم به جهت خاطر جمع شدنم است . ما خدا را نمی شناسیم و فکر میکنیم این اندازه عبودیت برای خدا بس است ، این از نشناختن سرچشمه میگیرد . انسان هرقدر خدا را بشناسد عبودیت خودش را ناقص می بیند . این یکی از حقایق است یادتان باشد و الا عبادت علی ( علیه السلام ) از نظر بنده  و شما یک عبادت کامل بوده اما از نظر خود حضرت عبادت ناقص بود . من خیال میکنم عبادت علی ( علیه السلام ) خوب بود اما علی ( علیه السلام ) عبادت خودش را خوب نمیدانست . من چرا خوب می بینم و او خوب نمیداند ؟ من چرا کامل میدانم و او کامل نمیداند ؟ آیا علی ( علیه السلام ) تعارف میکرد ؟ بعضی ها میگویند علی ( علیه السلام ) به جهت فهم  دیگران میخواست بگوید والا خودش میدانست حق عبادت را ادا کرده است . علی ( علیه السلام ) خواسته دیگران را تادیب کند ؟ نه . اینها حرف است . علی ( علیه السلام ) چون خدا را خوب شناخته بود ، چون از مقابلش برداشته شده بود , فلذا عبادتش را سزاوار بر ساحت قدس الهی نمی دانست و میگفت ( ما عبدناک حق عبادتک )پروردگارا ... . اینکه میگویند در قیامت عرق میریزند ، این عرق افتضاح  است ، عرق رسوائی است ، برداشته میشود و حقیقت را میبیند که عبودیتش ناقص است ، می بیند خیلی غفلت کرده , می بیند بالا ه حق بندگی را ادا نکرده است .

در مناجات خمس عشر   سجاد ( علیه السلام ) گریه میکند و میگوید : فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی . یک دفعه به حال خودش نگاه میکند و خیلی تاسف میخورد از خج کشیدن و شرم و افتضاح . اصلا خودش را در مقابل پروردگار رسوا می بیند . این صحنه ای است که برای ( علیه السلام ) اینجا و در این دنیا پیش آمده ولی برای سلمان در قیامت پیش میاید . اول گفتیم ائمه اطهار ( علیهم السلام ) آن مراحلی که دیگران در قیامت طی خواهند کرد را آنها در اینجا طی کرده اند .  در اولین مرحله ح شرمندگی و رسوایی و افتضاح است .  در روایات شنیده اید که در قیامت بنده های خدا بسیار عرق میریزند و ... . در یک روایت میگوید به اندازه ای عرق میریزند که اگر 40  شتر از عرق اینها بخورند سیراب میشوند ( البته بنده های خدا ، نه غیر بنده ها ) این را میدانید که عرق آنوقت میاید که انسان شرمنده و مفتضح بشود . این دعاها را میخوانید ( الهی لا تفضحنی فی الدنیا و الا ه علی روس الاشهاد ) این دعا را میکند " خدایا من از تو میخواهم که مرا در میان مردم مفتضح نکن . چه دارد که مفتضح شود ؟ غیبت نکرده بود ، زیر پای مردم ننشسته بود که مفتضح بشود . برای چه مفتضح بشود وقتی که میگوید ( لا تفتضحنی ) . مقامی است که پیش میاید و یک عده را فقط شرمندگی در آن ح درست میکند .

حالا حضرت علی ( علیه السلام ) چه میگوید ؟ خدایا بما عقل بده که بفهمیم حقیقت چیست ؟ علی ( علیه السلام ) بیانی دارند که میفرماید : خدا رحمت کند آن ی را که به دنیا بیاید ولی فکر د که بقول طلبه ها چه ای است ؟ فکر کند که چه بوده ؟ از کجا آمده ؟  چرا آمده ؟ چگونه آمده ؟ کجا میرود ؟ چگونه میرود ؟ و چرا میرود ؟ من و شما خیلی شنیده ایم که در قیامت عرق میریزند و میگویند آفتاب در بالای سر قرار میگیرد ، نه . آفتاب بالای سر قرار نمیگیرد , آنکه در بالای سر قرار میگیرد الله است ، شمس حقیقت است . آفتاب کجا بود ؟ خود قرآن فرمود : آفتاب از بین میرود . عوامها میگویند آفتاب بالای سر انسان قرار میگیرد و آن وقت انسان عرق میکند . پس ( إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ ) چه میگوید ؟ من از شما سوال کنم ای مسلمان معتقد به قرآن و بگو این حرف غلط که آفتاب همین آفتاب است چیست؟ خود قرآن میگوید : آفتاب هم از میان میرود ( یَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَیْرَ الأَرْضِ ) همه چیز از بین میرود , آفتاب هم معاد دارد , آفتاب هم بهشت و جهنم دارد البته به تناسب خود . حالا این آفتاب از کجا آمد ؟ علی ( علیه السلام ) فرمود : فکر نکنید در قیامت همین آفتاب هست ، عالم دیگری است.  در آنجا هم آفتاب هست اما آنچه که فرمود شمس حقیقت است , آفتاب حقیقت است .

صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی          چرخ با این اختران نقش و خوش و زیباستی

صورت زیرین اگر با نردبان معرفت               بر رود بالا همو با اصل خود یکتاستی    

میفرماید : خدا به انسان نزدیک می شود . البته خیلی ها سعی میکنند جان مسئله را از من و شما بگیرند و مسلمان مثل من و شما خشک بشود . چرا این های من و شما ما را اصلاح نمیکند ؟ چرا روزه های ما ، ما را اصلاح نمیکند ؟  چرا این همه ور رفتن ها ما را اصلاح نمیکند ؟ چرا با این احساسات پیش آمدنها مرا اصلاح نمیکند ؟ چرا من سرتا پا عیب هستم ؟ چرا انسانی که مکه میرود و برمیگردد ابتر میشود ؟ واقعا آنها که دین را یک سری دستورات خشک خالی معرفی د خیانت کرده اند که میگویند فقط بخوان و روزه بگیر . محبت خداوند یعنی چه ؟ مگر میشود به خدا محبت پیدا کرد؟ وقتی محبت به خدا نبود آنوقت میشود مثل من که هر چه میخوانم بدتر میشوم , مکه میروم و بر میگردم بدتر میشوم . چرا ؟ چون دینم  خشک است , در انجذاب و محبت به خداوند اساس مسئله بوده است . انی که خشک می خوانند میشوند مثل ابن ملجم . چرا ها در ما اثر نمیگذارد ؟ چون ما اصلا نفهمیدیم دین چه چیزی را پرورش میدهد .  شما هر انسان منشاء خیری پیدا کنید , چه ائمه و انبیا باشند و چه انسانهای کامل , جزء آنهایی بوده اند که به خدا عشق و محبت داشته اند . خشک بخوانها هر قدر شب و روز پیشانی بر مهر بگذارند آ ش میشوند مثل ابن ملجم . حتما شنیده اید که ابن ملجم بسیار طولانی شب میخواند و پیشانیش پینه بسته بود که در پیشانی من و شما انچنان اثری وجود ندارد . مثل بلبل قرآن میخواند و شب زنده دار بود . چرا آنچنان شد ؟ چون عرفان نداشت و نفهمید که خدا چه گفته ، نفهمید که باید خدا را بخواهد ، فلذا او شد (ابن ملجم) و یکی  هم شد علی بن طالب ( علیه السلام ) . بعضی نفهم ها میگویند : این یعنی چه که باید به خدا محبت و عشق داشت ؟ پس خوف خدا چیست که این عارف ها گاهی از خدا میترسند و گاهی به خدا عشق ورزی میکنند ؟ دلم می خواست به این نویسنده ها  و ایراد بگیرها بگویم  فقط یک بار دعای کمیل را بخوانید آنوقت جرات این توهین ها را نمیکردید و دین مردم را خشک نمی کردید . اینها خیانت د که دستورات دین را خشک و خالی بما معرفی د که فقط بخوان و روزه بگیر و محبت خدا یعنی چه ! مگر میشود به خدا عشق داشت ؟! آنوقت می شود مثل من وشما که هر قدر میخوانیم ابتر میشویم . مکه میرویم و برمیگردیم ابتر میشویم (مثل معروف است) چوب خشک می شویم .  

در دعای کمیل , علی ابن طالب ( علیه السلام ) میگوید : کیف اصبر علی فراقک, آیا غیر از عشق معنی دیگری میدهد ؟ حالا عشق به خداوند چیست ؟ ( نباید انکار کنیم ) صادق ( علیه السلام ) می فرماید : هل الدین الا الحب... , اصلا اول و آ دین را بگردید جز حب به پروردگار چیزی دیگری را نمیخواهد در وجود انسان ببار بیاورد ، فلذا عبادتهای آنها روح داشته است . علی ( علیه السلام ) میفرماید : آنها که با عشق و محبت پیش میروند در عالم محبت افتضاح و رسوایی هست . میفرماید : وقتی بنده در آن صحنه قرار گرفت  خدا به امثال سلمان خواهد گفت (هل لا راقبتنی یا مسیئی ) علی میفرماید : تمام زندگی سلمان آنجا مجسم میشود . سلمانی که خدا را خواسته یک دفعه در یک صحنه از اول تا آ زندگی خودش را می بیند ، مسامحه خودش را در مقام عبودیت می بیند . یک دفعه خدا به او عتاب میکند آی سلمان تو مرا میخواستی بگو ببینم آن ح تو , آن عبودیت تو ، آن تو ، آن روزه تو ( هل لا راقتبنی یا مسیئی ) ای بدکار ایا حق مرا مراعات کردی ؟ ببینید بیان علی ( علیه السلام ) چه بوده ؟ جان مسئله چه بوده و از ما چه چیزی را گرفته اند ؟ خدا میفرماید : آی بدکار مرا هیچ رعایت نکردی ؟ بگو ببینم که حق مرا مراعات کرده ای یا نه ؟ ( مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ) سلمان یک نگاه به خدا میکند یک نگاه به عبادتش میکند . به مسامحه خودش ، به قصور و کوتاهی خودش نگاه میکند ، در آنجا شرم میکند . ( شماخودتان منصفانه بگوئید این جز مسئله عشق و محبت معنای دیگری می دهد ؟) می فرماید : سلمان آنجا شرم میکند ، عرق میکند ، خدا هی عتاب میکند در فلان وقت فلان ساعت خو ده بودی , در آنوقت بگو ببینم آیا باید می خو دی یا باید مرا میخواستی ؟ به سلمان باید اینطور عتاب کند . سلمان می بیند انصافا آن خواب ها بیجا  و خلاف ادب بوده . بعد سلمان چنان شرمنده میشود که  خواهش میکند که خدا او را به جهنم ببرد و بسوزاند ولی این شرمندگی را ندهد . این عالم اول است حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .

این عرق ریختن ها چیست ؟ علی ( علیه السلام ) میفرماید : خوشا به حال آنها که از عتاب خدا نجات پیدا کنند ( مقام عتاب است ) .چون سلمان موجود جهنمی نیست , تکامل او فقط با شرمندگی درست میشود  . میگوید و عرق میریزد . بعد فلان منظره اش را پیش میاورد , باز عتاب میشود و سلمان شرم میکند ، عرق میریزد و بالا ه  وقتی خدا تمام مناظر زندگی دنیوی  ، عبودی و قصورات سلمان را نشان داد یک دفعه پروردگار عالم با صفت ( ستار) پیش میاید و تمام آن منظره ها را که در آنجا  برای این آدم بوده و خدا خواهی او را نشان داده ولی ناقص و بی ادب پیش آمده بوده ، همه آن منظره ها را از دیدگاه همه انسانها محو میکند و از بین میبرد  تا آن سلمان دیده نشود ، آن روزه و آن دعایش دیده نشود , چون شرم آورم است و چون خدا ستار است . بعد خدا سلمان را به عالم دیگر وارد میکند ، بقیه مطالب را نمیگویم چون آمادگی نمی بینم ...

فقط توجه داشته باشید که حبّ چیزی است که انسان را درست میکند . آنها که ایراد میگیرند و میگویند پس اگر مسئله حب و عشق پروردگار است بگوئید ببینیم پس چرا از خدا میترسند ؟ خدا عشق ورزیدنی است یا ترسیدنی ؟ خدا جبّار و قهّار است یا انسان باید خدا را دوست داشته باشد ؟ این آدم باید یکبار دعای کمیل میخواند و میدید که علی در یکجا میگوید ( کیف اصبر علی فراقک ) و در طرف دیگر میگوید پروردگارا نمیدانم و میخواهم بدانم آیا این بدن ضعیف علی را در آتش جهنم خواهی سوزاند . علی ( علیه السلام ) چرا این  حرف را گفته ؟ گاهی در عالم عشق میگوید خدایا در فراق تو طاقت نمی آورم و گاهی چنان میگوید و در آ این آقای ایراد بگیر نتیجه گرفته ( عشق به خدا معنا ندارد ، ترس از خدا هم معنی ندارد ، مگر خداوند عشق ورزیدنی است ؟! خدا را نمیشود شناخت و به ذاتش نمی توان رسید . مگر خدا دیدنی است که عاشق شود ، از خدا هم نباید ترسید ، مگر خدا جبّار است ؟  مگر خدا قهار است ؟ بله خدا قهّار است . چه ی گفته خدا منتقم نیست ؟ خدا قهّار نیست ؟ خدا خودش فرموده ( وَیُحَذِّرُکُمُ اللّهُ نَفْسَهُ ) خدا هم ترسیدنی است و هم خواستنی است .

در جلسه های بعدی از لحاظ علمی شرح میکنیم که خدا در عین حال که خوبست این خوب هم ترسیدنی است و هم  دوست داشتنی است . خدا قهّار است ، خدا منتقم است ، خدا شدید العذاب است ، شدید العقاب است . در اینها حرفی نیست ، فلذا علی ( علیه السلام ) گاهی میترسید و گاهی عشق فوق العاده برای ذات مقدس پروردگار عالم داشت . این ح ها چیست ؟ ممکن است برای شما حل نشود , ولی من سربسته میگویم که برای ارباب معنا دو ح هست ، اینها گاهی در حال عشق و سوز هستند و گاهی در ح خوف هستند . رسول الله ( صلوات الله علیه ) هم اینطور بود . رسول الله ( صلوات الله علیه ) گاهی چنان بود که در مرحله عشق و محبت بود و گاهی فوق العاده میترسید حالا اینها یعنی چه ؟ جای انکار که نیست پیغمبر ( صلوات الله علیه ) دو ح داشته ولی اینکه من نفهمیدم ، نباید بگویم چنین چیزی نیست . این مسائل را افراد عادی نمی فهمند . علی بن طالب ( علیه السلام ) گاهی چنان ح ی داشت که جملاتی در عالم عشق و سوز میگفت و برای خدا آنچنان گریه میکرد و گاهی مفاصل بدنش میلرزید و حتی صدایش انسانها را میترساند . این یعنی چه ؟ اینرا خدا میداند و علی بن طالب . چطور میشود که گاهی انسان میترسد و گاهی خدا را میخواهد ؟

علی ( علیه السلام ) چنان میترسید که وقتی  برادرش عقیل با بچه هایش که کاملا گرسنه بودند , خود عقیل هم کاملا گرسنه بود ، از علی ( علیه السلام ) یک من گندم خواست ، دقت کنید که چه کرد ؟ علی ( علیه السلام ) در نهج البلاغه میفرماید : من دیدم عقیل رنگ و رخ خودش از گرسنگی پریده , بچه ها را دیدم که واقعا رنگشان پریده ، عقیل به من گفت علی تو خلیفه ای بیت المال در اختیار توست ، من از تو خواهش می کنم یک من تبریزی از بیت المال گندم بده که این بچه ها گرسنه اند . علی ( علیه السلام ) می فرماید : گفتم عقیل من نمی توانم بدهم ( حساب کنید برادر است ولی خوف از خداوند دارد ) عقیل هم میگوید من اصرار علی گفت نمیشود . اصرار علی بلند شد و آهنی پیدا کرد , آنرا داغ کرد و نزدیک کرد به بدن من ، داد و فریادم بلند شد , گریه گفتم علی مرا میسوزانی ؟ عوض اینکه از بیت المال بدهی ، یک من گندم خواسته ام نه بیشتر . علی ( علیه السلام ) میفرماید : گفتم عقیل بیت المال مال همه مسلمانهاست . تو به این آتش که بصورت شوخی روشن کرده ام نمی توانی طاقت بیاوری , آنوقت مرا بسوی غضب پروردگار میکشی ؟ علی ( علیه السلام ) برادرش را با بچه هایش با آن وضع رها کرد و یک من از بیت المال به برادرش نداد . این خوف علی است . اینها خوف داشتند ، عشق هم داشتند . لازم نیست من از عشق او بگویم همان ( کیف اصبر علی فراقک ) را تامل کنید خودتان متوجه میشوید که عشق علی بن طالب نسبت به مبداء خدای متعال چه بود .

در نظر داشته باشید که خیانت بزرگی به دین شده و آن عبارت است از اینکه محبت پروردگار عالم را از تمام دستورات که روح و جان و مغز آنست بیرون کشیده اند و فقط ی ری از دستورات خشک را بما داده اند و سعی کرده اند بگویند خدا را دوست داشتن درویشی است ، صوفی گری است ، خدا را دوست داشتن یکنوع خیالات است . آن نویسنده در کتابش می نویسد اینها تصور است ، توالید است ، درون اینها اب است , اینها مریض بوده اند باید به بیمارستان میرفتند ، مگر خدا را میشود دوست داشت ؟! به این نفهم بگویند پس آیا علی بن طالب (علیه السلام ) مریض بود ؟ سجاد مریض بود ؟ دعای خمس عشر سجاد (علیه السلام ) را بخوانید و منصفانه ببینید محبت حق در مناجات خمس عشر چه اندازه متجلی است.

همین اندازه یادتان باشد که عالم اول قیامت اولیاء عالم عتاب است و بعد ... . و خیلی حرفها به عالم عتاب مربوط است . عالم شرمندگی دادن که با آن شرمندگی انسانها را تکمیل میکند و از آن عالم بالاتر میروند که میفرماید : یک حج , یک فاصله ای میماند بین اینها و ذات مقدس پروردگار عالم که آنجا اینها را اینگونه تطهیر و تکمیل میکنند تا به جوار قرب پروردگار عالم برسانند .  خدا به حضرت موسی آنوقتی که گفت پروردگارا میخوام ترا ببینم  فرمود : موسی مرا نمیتوانی ببینی و آن جریان که خدا به کوه تجلی کرد و کوه متلاشی شد پیش آمد . موسی خدا را نمی توانست ببیند . در این فکر کنید که موسی چه میخواست ؟ خدا چرا او را رد کرد ؟ آیا این مسئله را نمی رساند که نزدیک شدن به خدا ظرفیت مخصوص میخواهد و هر ی نمیتواند به سوی خدا برود و در هر موجودی این لیاقت نیست ؟ به خدا رسیدن خیلی سخت است . آیا موسی نمیتوانست به خدا نزدیک شود ؟ چرا خدا آنچه را که از دل موسی می گذشت رد کرد؟ ( همان خدائی که موسی را دوست میداشت ) موسی گفت : میخواهم ترا ببینم . فرمود : نمیتوانی ببینی . چرا نمیتوانم ؟ فرمود طاقت نداری . چرا طاقت ندارم ؟ چه بود که طاقت نداشت ؟ آیا در موسی این استعداد نبود که به خدا نزدیک شود ؟ بله این استعداد نبود .

بنابراین ؛ آیا بهشت رفتن که به خدا نزدیک شدن است یک استعداد خاص نمیخواهد ؟ یا آن آیه را بخوانید و خوب تفکر کنید که به رسول الله ( صلوات الله علیه ) خطاب میکند : ( یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًا * نِصْفَهُ أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا * إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا ) . ببینید معنای این آیه چیست ؟ پیغمبر ( صلوات الله علیه ) که به ی مبعوث شد از کوه حرا که به منزلش آمد در بدنش حالات مخصوصی  میدید , منقلب بود و اضطر در بدنش میدید . به منزل خدیجه که وارد شد به خدیجه (علیها السلام ) گفت ( زملونی , زملونی ) من میلرزم روی من چیزی بکش . لرزیدن مخصوصی بود ( چرا میلرزید ؟ به این مسئله هم فکر کنید حالا صحبت من در اینجا نیست , در جمله بعدی دقت کنید ) وقتی پیغمبر ( صلوات الله علیه ) را پوشاندند در آنجا این آیه آمد که یا الله ( یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ ) ای لباس به خود پیچیده ، ای پیغمبر بلند شو شب را راز و نیاز کن یا نصف شب و یا کمی بیشتر یا کمی کمتر ، خلاصه باید تهجّد کنی و مرا بخواهی . چرا ؟ برای اینکه آماده شوی . ما میخواهیم برای تو یک مسئله سنگینی پیش بیاوریم , تو هنوز آماده نیستی , شبها گریه کن تا آماده شوی ( سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا ) دقت کنید ؛ پیغمبر است , از کوه حرا آمده ، مبعوث بر رس شده ، خدا میخواهد به کدام مقام ببرد و چه بگوید و به خودش چه اندازه نزدیک کند ؟ فرمود : آمادگی نداری شبها را نیمی یا بیشتر از نیم بطرف ما بیا , راز و نیاز کن و منقطع شو . چرا ؟ ما با تو یک کار بزرگی داریم . ساده اش اینست با تو کار بزرگی داریم آماده شو پیغمبر آماده نبود ؟ چرا ؟  برای اینکه به خدا نزدیک شدن آمادگی میخواهد . آنوقت فکر کنید علی ( علیه السلام ) چه میگفت : وقتی مثلا من و شما را میدید که در خانه بی ی را می بینیم و طاقت میاوریم و بروی او میخندیم یا یک زنی که گناه میکند به روی او میخندیم یا با او معا میکنیم . علی ( علیه السلام ) فرمود : تو که این گنا ار و بی و آلوده و مخالف خداوند را دوست داری , تو با دوست داشتن او میخواهی به خدا برسی ؟! ( افبذالک ان تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه ) تو با این آلودگی که وابسته به یک موجودی هستی که خدا از او خوشش نمیاید , تو با این آلودگی نمی توانی به خدا نزدیک شوی .  علی فرمود : آمادگی میخواهد تا به خدا نزدیک شوی . بنابراین انسان باید خیلی عوض شود . بنابراین نتیجه بگیرید که انسان باید خیلی عوض شود ،  خیلی کامل شود ، باید خیلی پاک شود تا به ذات مقدس پروردگار عالم برسد . آنوقت به او بگویند که او موجود بهشتی شده , چون بهشت نزدیک پروردگار عالم است . مخصوصا پیغمبر ( صلوات الله علیه ) را بیاد بیاورید ( إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیلًا ) آنهم میفرماید باید شب باشد ، روز نمیشود ، در شب حس است که آن حساب در روز نیست ( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِیلًا ) شب باید گریه کنی تا آماده بشوی به ما نزدیک شوی ، روز نمیشود چون  شب خصوصیتی دارد .

 فلذا میبینید صاحبان معنا آنها که خدا را میخواهند گریه میکنند البته شبها نه روز ها . گریه شب خودش خصوصیتی دارد , انشاءالله اهل ذوق شوید . خلاصه به مثل سلمانها خدا چنان شرمندگی خواهد داد که علی مفرماید : سلمان خواهد گفت خدایا مرا در جهنمت بسوزانی خیلی بهتر است از اینکه به من عتاب کنی .

 

تذکر:

این سری از مباحث معاد از فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی در بیش از بیست جلسه ایراد شده که با استعانت از خداوند متعال در نظر داریم جهت استفاده علاقه مندان در این وبلاگ قراردهیم .

اصل مباحث به زبان ترکی بوده و از نوارها پیاده و ترجمه شده است , فلذا چنانچه در صراحت مطالب و یا ترجمه نقایصی باشد شرعا به عهده این حقیر میباشد .

تاریخ : ماه رمضان سال ١٣۵۶هجری شمسی

هرگونه کپی برداری با ذکر نام منبع بلا مانع است .مشاهده متن کامل ...
عشق و قدر را که میداند
درخواست حذف اطلاعات

عشق حرمت دارد و بی حرمتی نمی پذیرد مثل عاشق که از اشتباه معشوقه را می پذیرد

حرمت در نگریستن عاشق به حرمت خون خداست در جنگل عشق درخت محبت میرویداین به لطف خداست

خیلی از ش تنی ها ترمیم میشود وبازیافت میگردد ش تن دل انسان هیچ وقت به بازیافت بر نمیگردد

ریختن خون در راه الهی برای رضای خدا شهادت نام میگیرد

ریختن اشک لیلی برای مجنون بالاتر رحم خدادرعرش نام میگیرد

بد ترین ش تنی ش تن دل مجنون است وای چقدر درد داره

در دنیای مادی قسم به در حال اتی قسم به ساخته های بشر در حال اتی

قدر شناسی ها

قدر لحظه را ی که جان سالم از مرگ بدربرده {میداند}

قدر دقیقه راعاشقی که منتظر معشوقه اش است در حال{ میداند}

قدر ساعت را ی میداند که از ملک الموت وقت کمی یده {میدان}

قدر روز را شخصی میداند که یک روز تا امتحانش مانده ووقت دارد{ میداند}

قدر هفته را ی میداند که هفته ی ا زندگی اش در این دنیای مادی دارد {میداند}

قدر ماه را وشید که در سیاه دنیا می افروزد نور خود رابرای جهان {میداند}

قدر سال را دانش اموزی که درس هایش را افتاده و قبول نشده برای یک سال تحصیلی {میداند}

قدر یک دهه را ی درک میکند که دریک جنگ سختیهاو روزهای خوب وبد جنگ راچشیده{ میداند}

قدر عمر را پیرمردی که به تلف وقت وعمر خود دراین یک بار فرصت دنیا اب کرده است {میداند}

قدر تو وعقایدت را چه ی میداند دوستان . خانواده . فامیل . خودت . یا . هیچ . کدام آیا خودت بگو {میدانی}

1و2و3و4و5و6و7و8و9 زمان دارد می رودنگذار بی بهره ازتو برود تیک تاک وتیک تاک زمان کم است {میدانی}مشاهده متن کامل ...
عشق و قدر را که میداند
درخواست حذف اطلاعات

عشق حرمت دارد و بی حرمتی نمی پذیرد مثل عاشق که از اشتباه معشوقه را می پذیرد

حرمت در نگریستن عاشق به حرمت خون خداست در جنگل عشق درخت محبت میرویداین به لطف خداست

خیلی از ش تنی ها ترمیم میشود وبازیافت میگردد ش تن دل انسان هیچ وقت به بازیافت بر نمیگردد

ریختن خون در راه الهی برای رضای خدا شهادت نام میگیرد

ریختن اشک لیلی برای مجنون بالاتر رحم خدادرعرش نام میگیرد

بد ترین ش تنی ش تن دل مجنون است وای چقدر درد داره

در دنیای مادی قسم به در حال اتی قسم به ساخته های بشر در حال اتی

قدر شناسی ها

قدر لحظه را ی که جان سالم از مرگ بدربرده {میداند}

قدر دقیقه راعاشقی که منتظر معشوقه اش است در حال{ میداند}

قدر ساعت را ی میداند که از ملک الموت وقت کمی یده {میدان}

قدر روز را شخصی میداند که یک روز تا امتحانش مانده ووقت دارد{ میداند}

قدر هفته را ی میداند که هفته ی ا زندگی اش در این دنیای مادی دارد {میداند}

قدر ماه را وشید که در سیاه دنیا می افروزد نور خود رابرای جهان {میداند}

قدر سال را دانش اموزی که درس هایش را افتاده و قبول نشده برای یک سال تحصیلی {میداند}

قدر یک دهه را ی درک میکند که دریک جنگ سختیهاو روزهای خوب وبد جنگ راچشیده{ میداند}

قدر عمر را پیرمردی که به تلف وقت وعمر خود دراین یک بار فرصت دنیا اب کرده است {میداند}

قدر تو وعقایدت را چه ی میداند دوستان . خانواده . فامیل . خودت . یا . هیچ . کدام آیا خودت بگو {میدانی}

1و2و3و4و5و6و7و8و9 زمان دارد می رودنگذار بی بهره ازتو برود تیک تاک وتیک تاک زمان کم است {میدانی}مشاهده متن کامل ...
دوست دارمت
درخواست حذف اطلاعات
قلبم دهد ندا که تو را دوست دارمت
من در تعجبم که چرا دوست دارمت!؟
خیلی ان میان دلم جا گرفته اند
اما تو را به طرز جدا، دوست دارمت!
گویی که عشق تو شده واجب به گردنم
با نیت رضای خدا دوست دارمت
باب الجواد و پنجره فولاد و انقلاب
هر گوشه ای ز صحن و سرا دوست دارمت
شاید که این به تو دل را شفا دهد
اصلا برای ب شفا دوست دارمت
در بیت آ م به تو گویم حقیقتی
اینک به قدر ارض و سما دوست دارمت
تاریخ سرودن: 94/2/21


مشاهده متن کامل ...
متن و نوشته عاشقانه و احساسی در مورد دوست صمیمی جدید 96 2018
درخواست حذف اطلاعات

متن و نوشته عاشقانه و احساسی در مورد دوست صمیمی جدید 96 2018

متن های عاشقانه و احساسی در مورد دوست صمیمی ۹۶

دلنوشته طولانی دوست صمیمی دوست صمیمی شعر دوست متن بلند و احساسی درمورد دوست متن راجع به دوست صمیمی متن عاشقانه دوست صمیمی

دوست صمیمی

 

شعر درباره دوست

ای دوست مـرا بــه حال خـود بـاز گذار
با خلـوتِ من تو را چکار اســت ، چکار؟
بگذار به دردِ خویــش بــاشم مشغــول
بیــزارم از این جمـــع دروغــین ، بیـــزار
ابراهیم منصفی
.

ع نوشته در مورد رفیق خوب برای پروفایل 

شب و روزت خوش و زیبا رفیقم. مورد رفیق. ع  نوشته برای رفیق 96 عاشقانه دوست صمیمی  دخترونه،متن دوستی زیبا،متندوستانه زیبا،متن درباره دوست خوب،متن راجب دوست خوب،متن رفاقتی سنگین،متن چه احساسی 

.

دوست صمیمی

.

.

.

داشتنت مثل نم نم باران جاده شمال …
مثل مستی بعد از اولین پیک های …
مثل خواب بعد از ظهر…
مثل اهنگ های قدیمی کریس دی برگ …
مثل دیالوگ های شب یلدا…
مثل آن بغلی که عاشقت است،جدا نمیشود، تنهایت نمیگذارد …
و مثل برگشتن آدمی که سالها منتظرش بودی …
آی میچسبد ،آی میچسبد …

.

.

.

دوست صمیمی

.

.

.

دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم هست که دلتنگ غمت بشه.
دوست یعنی وقت اضافه . یعنی تو همیشه براش عزیزی حتی توی وقت های اضافه اش.
دوست یعنی تنهایی هات رو می سپری دستش چون شک نداری که می فهمه
دوست یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من ، یه قدم تو ، اما بدون شمارش و حساب و کتاب.
دوست یعنی من از بودنش سربلندم ،حتی اگه فقط اسمش رو با خودم یدک بکشم

.

متن زیبا برای خواهر با محتوای احساسی 

 متن زیبا برای خواهر با جملات احساسی و فوق العاده دلنشین نوشته جدید متن در مورد پدر و جملات زیبا درباره پدران دلسوز و فداکار ام اس احساسی و عاشقانه و همچنین متن برای کارت پستال متن زیبا برای دوست صمیمی با مضامین زیبا و دلنشین

.

دوست صمیمی.

.

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود و در میان دل اقامت دارد ؛ شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

.

.
خانه ی دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار
اسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه ی نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید
وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از خواب خدا سبز از تر است
ودر آن عشق به اندازه ی پرهای صداقت است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سربه در می ارد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
وترا ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا، خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا،جوجه بردارد از لانه ی نور
واز او می پرسی
خانه ی دوست کجاست؟
سهراب سپهری
.
.
.
آری ضرورت است تحمل بجور دوست
گر خاطر تو طالب میل رضای اوست
وز غیر میل دوست، طلب میکنی از او
تو دوستدار نفس خودی نی هوای دوست
آنگاه لاف مهر و محبت ،توان زدن
کاندر رضای او گذری ز آنچه غیر اوست
از دوست غیر دوست نخواهیم حاجتی
گر دوست با من است جر اینم نه آرزوست
چون کامکار هر دو جهانی بلطف یار
دیگر ترا چه کام و چه فکر و چه جستجوست…
جهانگیر خان ضیائی
.

سخنـان بـزرگان در مـورد دوسـت 

 مـورد دوسـت ع  نوشته های عاشقانه جدید, ع  نوشته باحال . هرگز دوست واقعی مورد دوست در زبان آلمانی)  متن تبریک,پیامک تبریک تولد حسن مجتبی سیاستمداری که هیچ احساسی 

.
دل بسته ام از همه عالم بروی دوست
وز هر چه فارغیم،بجز گفتگوی دوست
ما را زمانه دل نفریبد بهیچ روی
الا بموی دلکش و روی نکوی دوست
باغ بهشت کاینهمه وصفش کنند نیست
جز جلوه ای ز صحن مصفای کوی دوست
گلهای باغ با همه شاد و نشاط
خار آیدم بدیده نبینم چو روی دوست
یک موی یار خویش به عالم نمیدهم
ما بسته ایم رشته جان را بموی دوست
بر ما غم زمانه ز هر سو که رو کند
مائیم و روی دل بهمه حال سوی دوست
ما جز رضای دوست تمنا نمیکنیم
چون آرزوی ماست همه آرزوی دوست
احمد شهنا
.
.
.
از دوست مخواه غیر دیدارش را
بفکن زنظر معایب کارش را
میباش چو زنبور که بر گل چو رسد
گیرد عسلش را و نهد خارش را
ابوالقاسم ح
.

متن عاشقانه و احساسی با نام ” بهترین دوست من ” | مرجع sms 

 یک دوست  یک دوست صمیمی دارم که به قدر نداشته هایم او را داشته ام 

.
ز سنگ جور تو بی مهر و بی وفا ای دوست
دلم ش ته شد اما چه بی صدا ای دوست
منم که یک سر مویت به عالمی ندهم
ولی تو داده ای آسان زکف مرا ای دوست
تو قدر دوست چه دانی که هست گوهر عشق
به پیش چشم تو بی قدر و بی بها ای دوست
منم چو گوهر رخشان میان گوهریان
چو گوهری نشناسی مرا چرا ای دوست
کمال عشق بود اعتماد و یکرنگی
به سوء ظن مشکن رونق صفا ای دوست
من از تو شکوه به بیگانگان نخواهم برد
که آشنا نکند شکوه ز آشنا ای دوست
شکایت از تو به جایی نمی برد (طلعت)
پذیرد آنچه که باشد ترا رضا ای دوست
طلعت بصاری
.
.
.
دوست مشمار آن که در نعمت زند
لاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی
سعدی
.

عشق زنده|جملات احساسی،عاشقانه،زیبا

نوشته عشق "صمیمیت" است و از جهان بیاموزید که عشق "وفاداری" است. متولدین دی خویش عاشقانه دوست میدارم ، ی که نگاه عاشقانه 

.
باغی که در آن آب هوا روشن نیست
هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست
هر دوست که راستگوی و یکرو نبود
در عالم دوستی کم از دشمن نیست
محمد فرخی یزدی
.

به سلامتی رفیق  

به سلامتی رفیق سرگرمی جملات به سلامتی,اس ام اس به,اس ام اس سلامتی,جملات سلامتی,متن به سلامتی,اس ام اس های به سلامتی جملات بزرگان درمورد زندگی, ع  نوشته های عاشقانه جدید, ع نوشته باحال .سلامتیه دوست نازنینی  احساسی 

.
نی قصه ی آن شمع چگل بتوان گفت
نی حال دل سوخته دل بتوان گفت
غم در دل تنگ من از آن است که نیست
یک دوست که با او غم دل بتوان گفتعمری ز پی مراد ضایع دارم
وز دور فلک چیست که نافع دارم
با هر که بگفتم که تو را دوست شدم
شد دشمن من وه که چه طالع دارم
حافظ
.

متن ، شعر ، اس ام اس و جملات نامردی در عشق و رفاقت 96 - 2017

 متن ، شعر ، اس ام اس و جملات نامردی در عشق و رفاقت 96 - 2017 اس ام اس نامردی رفیق چه کلمه مظلومی است قسمت همه نامردی ها را به عهده میگیرد اس ام اس نامردی دوست .... مجموعه پیامک های زیبا و احساسی درباره   جملات و متن های ناب و زیبا در مورد بغض و گریه ... مجموعه دل نوشته های مفهومی زیبا و عاشقانه 

.
چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست
از دیده دوست فرق نه ن ت
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست
مولوی
.

نوشته های دوست داشتنی - زیبا و پر محتوا

نوشته های دوست داشتنی - زیبا و پر محتوا - - نوشته های دوست داشتنی. طعم دوست داشتن و مورد محبت واقع شدن را نچشیدهولی خالص و صمیمانه عاشقانه ملودی عشق.

.
تا نگذری از جمع به فردی نرسی
تا نگذری از خویش به مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و به دردی نرسی
ابوسعید ابوالخیر
.

اس ام اس جدید باحال برای رفقا و دوستان 96

در میان هفت دریا ذره ای از لطف دوست  نوشته های  اس ام اس جدید و دوبیتی ناب کوتاه عاشقانه   اس ام اس جدید در مورد پدر و مادرکل بازی با دوستان و رفقا متن و نوشته برای دوست صمیمی مسیج ابراز اردات به رفقا.

.
ای دوست قبولم کن وجانم بستان
مستــم کـــن وز هر دو جهانم بستان
بـا هـــر چـــه دلم قرار گیـــرد بــی تـــو
آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…
مولوی
.

متن زیبا برای برادر برای مناسبت های مختلف 

مجموعه ایی بی نظیر و خواندنی از انواع متن زیبا برای برادر با جملات دلنشین و جذاب را در این مقاله مطالعه نموده و از این متن های زیبا ... 12 نوشته جدید .... متن های ناب و زیبای عاشقانه و دلتنگی ... متن زیبا در مورد زندگی و عشق بسیار دلنشین و احساسی  متن زیبا برای دوست صمیمی با مضامین زیبا و دلنشین 

.
آن به که در این زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت از دور ن ت
آن که به جمگی ترا تکیه بر اوست
چون چشم د باز کنی دشمنت اوست
خیام
.

متن خوب برای دوست صمیمی | کـفـشـدوزکــ

ای دوست ع  نوشته های زیبا در مورد خداس ام اس و جملات تسلیت جدیدتریع های دونفره احساسی عاشقانه 

.

اس ام اس برای دوست

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند
……………………………………………
بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست
ت بی دوست در جهان پابنده نیست
……………………………………………
دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ
دوستی تلفیق شعور ست
دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا
دوستی حس عجیبیست میان
……………………………………………
ای دوست به خدا دوری تو دشوار است
بی تو از گردش ایام دلم بیزار است
بی تو ای مونس جان، دل ز غمت میسوزد
دل افسرده من طالب یک دیدار است
……………………………………………
همچنان چشم به چشمان تو دارم ای دوست
گوشه چشمی بنما بر دل زارم ای دوست
هر شبم نقش تو ماه شب چشمان منست
روزها در شب هجرت بشمارم ای دوست
……………………………………………
یاد ها فراموش نخواهد شد حتی به اجبار
و دوستی ها ماندنی اند حتی با سکوت
……………………………………………
تنها گنجی که جستجو آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی
……………………………………………
دوری دوستی های کوچکو از دل میبره
ولی به دوستی های بزرگ عظمت میده
.

جملات دوستی - دلنوشته

 ساده و کوتاه نویسی را دوست داری. تقدیم به ت  ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه : برگرد ، غمگینم  جملات زیبا, جملات دلنشین, جملات دوستی, جملات احساسی 

.

متن زیبا درباره دوست

دوست یعنی ی که وقتی هست آروم باشی و وقتی که نیست ، توی زندگیت یه چیزی رو کم احساس کنی !
دوست یعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خی راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمی شه.
دوست یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار که دلت می گیره ، یه دل دیگه هم دلتنگ غمت می شه.
دوست یعنی وقت اضافه … یعنی تو همیشه براش عزیزی حتی توی وقت اضافه.
دوست یعنی تنهایی هامو می سپرم دست تو چون شک ندارم که می فهمیشون …
دوست یعنی یه راه دو طرفه ٬ یه قدم من ، یه قدم تو … اما بدون شمارش و حساب و کتاب.
دوست یعنی من از بودنت سربلندم نه سر به زیر و شرمنده
دوست یعنی یه چیز گرمی رو تو قلبت احساس می کنی که همیشه از خاموش شدنش می ترسی
دوست یعنی من ، یعنی تو …
پس مواظب خودت باش که یه دوست بیشتر ندارم

 

دلنوشته طولانی دوست صمیمی دوست صمیمی شعر دوست متن بلند و احساسی درمورد دوست متن راجع به دوست صمیمی متن عاشقانه دوست صمیمی

جملات کوتاه زیبا - دوستی

جملات کوتاه زیبا - دوستی - جملات کوتاه زیبا + داستانک. جملات عاشقانه دوستی نوشته  مورد علاقه  داشتن دوست صمیمی است.

متن دوست داشتن | متن عاشقانه و زیبا برای عشق 

متن دوست داشتن,متن عاشقانه,متن کوتاه عاشقانه,متن زیبا و دوستت دارم,زیباترین متن دوست داشتن,نوشته دوستداشتن,متن های خوشگل و زیبا مشاهده متن کامل ...
بانک زمان
درخواست حذف اطلاعات
تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز میشود و تا آ شب فرصت دارید تا همه پول ها را ج کنید، چون آ وقت حساب، خود به خود خالی میشود.
در این صورت شما چه خواهید کرد؟
البته که سعی می کنید تا آ ین ریال را ج کنید!
هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم: بانک زمان.
هر روز صبح، در بانک زمان ما 86400 ثانیه اعتبار ریخته میشود و آ شب این اعتبار به پایان میرسد.
هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمیشود.
ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده، میداند.
ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده، میداند.
ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه میداند.
ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد، میداند.
ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جاده مانده، میداند.
و ارزش یک ثانیه را آن که از تصادفی مرگبار جان به در برده، میداند.
هر لحظه گنج بزرگی است، گنجمان را مفت از دست ندهیم.
باز به خاطر بیاوریم که زمان به خاطر هیچ منتظر نمیماند.
دیروز به تاریخ پیوست،
فردا معماست
و امروز هدیه است.


مشاهده متن کامل ...
بانک زمان
درخواست حذف اطلاعات
تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز میشود و تا آ شب فرصت دارید تا همه پول ها را ج کنید، چون آ وقت حساب، خود به خود خالی میشود.
در این صورت شما چه خواهید کرد؟
البته که سعی می کنید تا آ ین ریال را ج کنید!
هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم: بانک زمان.
هر روز صبح، در بانک زمان ما 86400 ثانیه اعتبار ریخته میشود و آ شب این اعتبار به پایان میرسد.
هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمیشود.
ارزش یک سال را دانش آموزی که مردود شده، میداند.
ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به دنیا آورده، میداند.
ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته نامه میداند.
ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد، میداند.
ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جاده مانده، میداند.
و ارزش یک ثانیه را آن که از تصادفی مرگبار جان به در برده، میداند.
هر لحظه گنج بزرگی است، گنجمان را مفت از دست ندهیم.
باز به خاطر بیاوریم که زمان به خاطر هیچ منتظر نمیماند.
دیروز به تاریخ پیوست،
فردا معماست
و امروز هدیه است.مشاهده متن کامل ...
اعمال شب عید فطر
درخواست حذف اطلاعات

در اعمال ماه شَوّال


اعمال شب عید فطر

شب اوّل از جمله لیالى شریفه است و در فضیلت و ثواب عبادت و احیاى آن احادیث بسیار وارد شده و روایت شده است که آنشب کمتر از شب قدر نیست و از براى آن چند عمل است
اوّل غسل است در وقتى که غروب کرد آفتاب
دوّم احیاء آن شب به و دعا و استغفار و سؤ ال از حقّ تعالى و بَیْتُوته در مسجد
سوّم آنکه بخواند در عقب مغرب و عشاء و صبح و عقب عید

اَللّهُ اَکْبَرُ اَللّهُ اَکْبَرُ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَاللّهُ اَکْبَرُ اَللّهُ اَکْبَرُ وَلِلّهِ

خدا بزرگتر است ... نیست معبودى جز خدا و خدا بزرگتر است ...

الْحَمْدُ اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَلى ما هَدینا وَلَهُ الشُّکْرُ على ما اَوْلینا

و ستایش خاص خدا است ستایش از آن خدا است بر آنچه ما را راهنمائى فرمود و براى او است سپاس بر آنچه به ما بخشود

چهارم آنکه چون مغرب و نافله آنرا خواند دستها را بسوى آسمان بلند کند و بگوید:

یا ذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ یا ذَاالْجُودِ یا مُصْطَفِىَ مُحَمَّدٍ وَناصِرَهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ

اى صاحب نعمت و فضل اى صاحب جود و بخشش اى برگزیننده محمد و یاور او درود فرست بر محمد

وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لى کُلَّ ذَنْبٍ اَحْصَیْتَهُ وَهُوَ عِنْدَکَ فى کِتابٍ مُبینٍ

و آل محمد و بیامرز از من هر گناهى را که شماره کرده اى و در کتابى روشن در پیش تو ثبت است

پس به سجده برود و صد مرتبه در سجده بگوید اَتُوبُ اِلَى اللّهِ پس هر حاجت که دارد از حقّ تعالى بخواهد که انشاء الله برآورده خواهد شد و در روایت شیخ است که بعد از مغرب به سجده رود و بگوید:

یا ذَاالْحَوْلِ یا ذَاالطَّوْلِ یا مُصْطَفِیا مُحَمَّدا وَناصِرَهُ

اى صاحب نیرو و اى صاحب فضل اى برگزیننده محمد و یاورش

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لى کُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ وَنَسیتُهُ اَنَا

درود فرست بر محمد و آل محمد و بیامرز از من هر گناهى را که از من سر زده و خود فراموش کرده ام

وَهُوَ عِنْدَکَ فى کِتابٍ مُبینٍ

ولى نزد تو در دفترى روشن ثبت است

پس بگوید صد مرتبه اَتُوبُ اِلَى اللّهِ

پنجم زیارت کند حسین علیه السلام را که فضیلت بسیار دارد و زیارت مخصوصه این شب در باب زیارات بیاید انشاءالله
ششم ده مرتبه بگوید ذکر یا دآئِمَ الْفَضْلِ را که در اعمال شب گذشت
هفتم بجا آورد ده رکعت ى که در شب آ ماه رمضان گذشت
هشتم بجا آورد دو رکعت در رکعت اوّل بعد از حمد هزار مرتبه توحید و در دوّم یک مرتبه بخواند و بعد از سلام سر به سجده بگذارد و صدمرتبه بگوید:

اَتُوبُ اِلَى اللّهِ پس بگوید: یا ذَالْمَنِّ وَالْجُودِ

توبه کنم بسوى خدا * * * * * * اى صاحب منّت و جود

یا ذَاالْمَنِّ وَالطَّوْلِ یا مُصْطَفِىَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ صَلِّ عَلى

اى صاحب نعمت و بخشش اى برگزیننده محمد صلى الله علیه و آله درود فرست بر

مُحَمَّدٍ وَ الِهِ وَافْعَلْ بى کَذا وَکَذا و بجاى آن حاجات خود را بطلبد.

محمد و آلش و درباره من چنین و چنان

روایت است که حضرت المؤ منین علیه السلام این دو رکعت را به این کیفیت به جا مى آورد پس سر از سجده برمى داشت و مى فرمود بحقّ آن خداوندى که جانم بدست قدرت اوست هر که این را د هر حاجت از خدا بطلبد البتّه عطا کند و اگر بعدد ریگهاى بیابان گناه داشته باشد خدا بیامرزد و در روایت دیگر بجاى هزار مرتبه توحید صد مرتبه وارد شده لکن را بعد از مغرب و نافله آن باید بجا آورد و شیخ و سیّد بعد از این این دعا را نقل کرده اند :

یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا اَللّهُ یا رَحْمنُ یا اَللّهُ یا رَحیمُ یا اَللّهُ یا مَلِکُ یا اَللّهُ یا قُدُّوسُ یا

اى خدا اى خدا اى خدا اى بخشاینده اى خدا اى مهربان اى خدا اى پادشاه اى خدا اى منزه از هر عیب اى

اَللّهُ یا سَلامُ یا اَللّهُ یا مُؤْمِنُ یا اَللّهُ یا مُهَیْمِنُ یا اَللّهُ یا عَزیزُ یا اَللّهُ یا

خدا اى سلامت بخش اى خدا اى ایمنى بخش اى خدا اى مراقب اى خدا اى نیرومند اى خدا اى

جَبّارُ یا اَللّهُ یا مُتَکَبِّرُ یا اَللّهُ یا خالِقُ یا اَللّهُ یا بارِئُ یا اَللّهُ یا مُصَوِّرُ یا

مقتدر اى خدا اى عظیم الشاءن اى خدا اى آفریننده اى خدا اى موجد اى خدا اى صورت بخش اى

اَللّهُ یا عالِمُ یا اَللّهُ یا عَظیمُ یا اَللّهُ یا عَلیمُ یا اَللّهُ یا کَریمُ یا اَللّهُ یا حَلیمُ

خدا اى دانا اى خدا اى بزرگ اى خدا اى آگاه اى خدا اى بزرگوار اى خدا اى بردبار

یا اَللّهُ یا حَکیمُ یا اَللّهُ یا سَمیعُ یا اَللّهُ یا بَصیرُ یا اَللّهُ یا قَریبُ یا اَللّهُ یا

اى خدا اى فرزانه اى خدا اى شنوا اى خدا اى بینا اى خدا اى نزدیک اى خدا اى

مُجیبُ یا اَللّهُ یا جَوادُ یا اَللّهُ یا ماجِدُ یا اَللّهُ یا مَلِىُّ یا اَللّهُ یا وَفِىُّ یا

اجابت کننده اى خدا اى بخشنده اى خدا اى با شوکت اى خدا اى توانگر مقتدر اى خدا اى وفادار اى

اَللّهُ یا مَوْلى یا اَللّهُ یا قاضى یا اَللّهُ یا سَریعُ یا اَللّهُ یا شَدیدُ یا اَللّهُ یا

خدا اى سرور اى خدا اى داور اى خدا اى سریع اى خدا اى سخت گیر اى خدا اى

رَؤُفُ یا اَللّهُ یا رَقیبُ یا اَللّهُ یا مَجیدُ یا اَللّهُ یا حَفیظُ یا اَللّهُ یا مُحیطُ

مهربان اى خدا اى نگهبان اى خدا اى شوکتمند اى خدا اى نگهبان اى خدا اى احاطه کننده

یا اَللّهُ یا سَیِّدَ السّاداتِ یا اَللّهُ یا اَوَّلُ یا اَللّهُ یا اخِرُ یا اَللّهُ یا ظاهِرُ یا

اى خدا اى بزرگ بزرگان اى خدا اى آغاز اى خدا اى انجام اى خدا اى پیدا اى

اَللّهُ یا باطِنُ یا اَللّهُ یا فاخِرُ یا اَللّهُ یا قاهِرُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ

اى خدا اى ناپیدا اى خدا اى با ف اى خدا اى چیره اى خدا اى پروردگار من اى خدا اى پروردگار من

یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا وَدُودُ یا اَللّهُ یا نُورُ یا اَللّهُ یا رافِعُ یا اَللّهُ یا

اى خدا اى پروردگار من اى خدا اى دوستدار اى خدا اى نور اى خدا اى رفعت ده اى خدا اى

مانِعُ یااَللّهُ یا ِعُ یااَللّهُ یا فاتِحُ یااَللّهُ یانَفّاحُ [عُ] یااَللّهُ یاجَلیلُ یااَللّهُ

بازدارنده اى خدا اى جلوگیرنده اى خدا اى گشاینده اى خدا اى دمنده نسیم رحمت اى خدا اى با جل اى خدا

یا جَمیلُ یا اَللّهُ یا شَهیدُ یا اَللّهُ یا شاهِدُ یا اَللّهُ یا مُغیثُ یا اَللّهُ یا

اى زیبا اى خدا اى گواه اى خدا اى شاهد اى خدا اى فریادرس اى خدا اى

حَبیبُ یا اَللّهُ یا فاطِرُ یا اَللّهُ یا مُطَهِّرُ یا اَللّهُ یا مَلِکُ یا اَللّهُ یا مُقْتَدِرُ یا

دوست اى خدا اى خالق اى خدا اى پاک کننده اى خدا اى پادشاه اى خدا اى نیرومند اى

اَللّهُ یا قابِضُ یا اَللّهُ یا باسِطُ یا اَللّهُ یا مِحیى یا اَللّهُ یا مُمیتُ یا اَللّهُ یا

خدا اى گیرنده اى خدا اى گسترنده اى خدا اى زنده کننده اى خدا اى میراننده اى خدا اى

باعِثُ یا اَللّهُ یا وارِثُ یا اَللّهُ یا مُعطى یا اَللّهُ یا مُفْضِلُ یا اَللّهُ یا مُنْعِمُ

برانگیزنده اى خدا اى ارث برنده اى خدا اى عطا کننده اى خدا اى فزون بخش اى خدا اى نعمت بخش

یا اَللّهُ یا حَقُّ یا اَللّهُ یا مُبینُ یا اَللّهُ یا طَیِّبُ یا اَللّهُ یا مُحْسِنُ یا اَللّهُ یا

اى خدا اى برحق اى خدا اى آشکار کننده اى خدا اى پاکیزه اى خدا اى نیکوکننده اى خدا اى

مُجْمِلُ یا اَللّهُ یا مُبْدِئُ یا اَللّهُ یا مُعیدُ یا اَللّهُ یا بارِئُ یا اَللّهُ یا بَدیعُ یا

زیبا پرور اى خدا اى آغازنده اى خدا اى بازگرداننده اى خدا اى پدیدآرنده اى خدا اى نوآفرین اى

اَللّهُ یا هادى یا اَللّهُ یا کافى یا اَللّهُ یا شافى یا اَللّهُ یا عَلِىُّ یا اَللّهُ یا

خدا اى راهنما اى خدا اى کفایت کننده اى خدا اى شفابخش اى خدا اى والا مرتبه اى خدا اى

عَظیمُ یا اَللّهُ یا حَنّانُ یا اَللّهُ یا مَنّانُ یا اَللّهُ یا ذَاالْطَّوْلِ یا اَللّهُ یا

بزرگ اى خدا اى بسیار مهربان اى خدا اى بسیار بخشنده اى خدا اى صاحب نعمت اى خدا اى

مُتَعالى یا اَللّهُ یا عَدْلُ یا اَللّهُ یا ذَاالْمَعارِجِ یا اَللّهُ یا صادِقُ یا اَللّهُ یا

برتر اى خدا اى دادگر اى خدا اى داراى مراتب بلند اى خدا اى راستگو اى خدا اى

صَدُوقُ یا اَللّهُ یا دَیّانُ یا اَللّهُ یا باقى یا اَللّهُ یا واقى یا اَللّهُ یا

راستى پیشه اى خدا اى جزاده اى خدا اى باقى اى خدا اى نگهدارنده اى خدا اى

ذَاالْجَلالِ یا اَللّهُ یا ذَاالاِْکْرامِ یا اَللّهُ یا مَحْمُودُ یا اَللّهُ یا مَعْبُودُ یا اَللّهُ یا

صاحب جل اى خدا اى صاحب بزرگوارى اى خدا اى پسندیده اى خدا اى معبود اى خدا اى

صانِعُ یا اَللّهُ یا مُعینُ یا اَللّهُ یا مُکَوِّنُ یا اَللّهُ یا فَعّالُ یا اَللّهُ یا لَطیفُ یا

سازنده اى خدا اى یاور اى خدا اى بوجود آرنده اى خدا اى کننده هر کار اى خدا اى با لطف اى

اَللّهُ یاغَفُورُ یااَللّهُ یا شَکُورُ یااَللّهُ یا نُورُ یااَللّهُ یا قَدیرُ [یمُ] یااَللّهُ یا رَبّاهُ

خدا اى آمرزنده اى خدا اى سپاس دارنده اى خدا اى نور اى خدا اى توانا اى خدا اى پروردگار

یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ

اى خدا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

یااَللّهُ یا رَبّاهُ یااَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یا اَللّهُ یا رَبّاهُ یااَللّهُ

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَتَمُنَّ عَلَىَّ بِرِضاکَ وَ تَعْفُوَ عَنّى

از تو خواهم که درود فرستى بر محمد و آل محمد و به خشنودى خود بر من منت گذارى و به بردباریت از من

بِحِلْمِکَ وَتُوَسِّعَ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ الطَّیِّبِ وَ مِنْ حَیْثُ

بگذرى و فراخ گردانى بر من از روزى حلال و پاکیزه ات و از جایى که

اَحْتَسِبُ وَمِنْ حَیْثُ لا اَحْتَسِبُ فَاِنّى عَبْدُکَ لَیْسَ لى اَحَدٌ سِواکَ وَلا

گمان دارم و از جائى که گمان ندارم زیرا من بنده توام و ى را جز تو ندارم و نه هیچ است

اَحَدٌ اَسْئَلُهُ غَیْرُکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ ما شاَّءَ اللّهُ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ

که از او درخواست کنم جز تو اى مهربانترین مهربانان ، آنچه خدا خواهد نیروئى نیست جز به خداى والاى بزرگ

پس به سجده مى روى و مى گویى :

یااَللّهُ یااَللّهُ یااَللّهُ یارَبُِّ یارَبُِّ یارَبُِّ

اى خدا اى پروردگار من ...............

یا مُنْزِلَ الْبَرَکاتِ بِکَ تُنْزَلُ کُلُّ حاجَةٍ اَسْئَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ فى مَخْزُونِ

اى فرستنده برکات هر حاجتى بدست تو فرود آید از تو خواهم به هر نامى که در خزینه

الْغَیْبِ عِنْدَکَ وَالاْسْماَّءِ الْمَشْهُوراتِ عِنْدَکَالْمَکْتُوبَةِعَلى سُرادِقِ

غیب تو محفوظ است و نامهائى که پیش تو آشکار است آنها که بر سرا هاى

عَرْشِکَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَقْبَلَ مِنّى شَهْرَ

عرشت نوشته شده که درود فرستى بر محمد و آل محمد و از من بپذیرى ماه

رَمَضانَ وَتَکْتُبَنى مِنَ الْوافِدینَ اِلى بَیْتِکَ الْحَرامِ وَتَصْفَحَ لى عَنِ

رمضان را و نامم را در زمره رفتگان بسوى خانه محترمت (کعبه ) بنویسى و از گناهان بزرگم

الذُّنُوبِ الْعِظامِ وَتَسْتَخْرِجَ [لى ] یا رَبِّ کُنُوزَکَ یا رَحْمنُ

چشم پوشى کنى و گنجهاى خود را برایم بیرون آورى اى خداى بخشاینده

نهم چهارده رکعت کند بخواند در هر رکعتى حمد و آیة الکرسى و سه مرتبه قل هُوَ اللّه اَحَدٌ تا براى او باشد به هر رکعتى ثواب عبادت چهل سال و عبادت هر که روزه گرفته و خوانده در آن ماه
دهم شیخ در مصباح فرموده که در آ شب غسل کن و بنشین در جاى خود تا طلوع فجر


اعمال روز عید فطر

روز اوّل روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است :
اوّل آنکه بخوانى بعد از صبح و عید آن تکبیراتى را که در شبش بعد از فریضه مى خواندى
دوّم آنکه بخوانى بعد از صبح دعائى را که سیّد روایت کرده اَللّهُمَّ اِنّى تَوَجَّهْتُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ اِمامى الخ و شیخ این دعا را بعد از عید ذکر فرموده
سوّم بیرون زکوة فطره است از هر سرى صاعى پیش از عید به تفصیلى که در کتب فقهیّه است و بدانکه زکوة فطره واجب مؤ کّد است و شرط قبولى روزه ماه رمضان و سبب حفظ تا سال دیگر است و حق تعالى آن را مقدّم بر ذکر فرموده در این آیه شریفه قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکّى وَ ذَکَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى
چهارم غسل است و بهتر آن است که اگر ممکن شود از نهر غسل کنى و وقت آن بعد از طلوع فجر است تا زمان بجا آوردن عید چنانچه شیخ فرموده و در جزء روایتى است که غسل را در زیر سقفى و چون خواستى غسل کنى بگو :

اَللّهُمَّ ایمانا بِکَ وَتَصْدیقا

خدایا بخاطر ایمان به تو و تصدیق

بِکِتابِکَ وَاتِّباعُ سُنَّةِ نَبیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ

کتاب تو و پیروى از روش پیغمبرت محمد صلى اللّه علیه و آله

پس بسم اللّه بگو و غسل کن و چون از غسل فارغ شدى بگو:

اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ کَفّارَةً لِذُنُوبى وَطَهِّرْ

خدایا قرارش ده کفاره گناهانم و دین و مذهبم را

دینى اَللّهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الدَّنَسَ

پاک گردان خدایا دور کن از من چرکى را

پنجم پوشیدن جامه نیکو و به کار بردن بوى خوش و رفتن به صحرا در غیر مکّه براى در زیر آسمان
ششم پیش از عید در اوّل روز افطار کنى و بهتر آنست که به ما یا به شیرینى باشد و شیخ مفید فرموده مستحب است تناول مقدار کمى از تربت سیّدال ء علیه السلام که شفا است از براى هر دردى
هفتم آنکه چون مهیّا شدى از براى رفتن به عید بیرون نروى مگر بعد از طلوع آفتاب و آنکه بخوانى دعاهائى را که سیّد در اقبال نقل کرده از جمله از ابوحمزه ثمالى روایت کرده از حضرت محمّد باقرعلیه السلام که فرمود بخوان در عید فطر و قربان و وقتى که مهیّا شدى به جهت بیرون رفتن به این دعا را:

اَللّهُمَّ مَنْ تَهَیَّاءَ فى هذَا الْیَوْمِ اَوْ تَعَبَّاءَ اَوْ اَعَدَّ

خدایا هر که آماده شده در این روز یا مهیا

وَاسْتَعَدَّ لِوِفادَةٍ اِلى مَخْلُوقٍ رَجاَّءَ رِفْدِهِ وَنَوافِلِهِ وَفَواضِلِهِ

و مستعد و مجهز گشته براى ورود به یکى از مخلوقاتت به امید جایزه و صله و بهره ها

وَعَطایاهُ فَاِنَّ اِلَیْکَ یا سَیِّدى تَهْیِئَتى وَتَعْبِئَتى وَاِعْدادى

و عطاهاى او ولى اى آقاى من تنها بسوى تو است آمادگى و تهیه

وَاسْتِعْدادى رَجاَّءَ رِفْدِکَ وَجَوائِزِکَ وَنَوافِلِکَ وَفَواضِلِکَ وَفَضاَّئِلِکَ

و استعداد و تجهیز من به امید جایزه و صله ها و بهره ها و بخششها و فضلها

وَعَطایاکَ وَقَدْ غَدَوْتُ اِلى عیدٍ مِنْ اَعْیادِ اُمَّةِ نَبیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُ

و عطاهاى تو و بامداد در عیدى از عیدهاى امت ت محمد که درودهاى تو

اللّهِ عَلَیْهِ وَعَلى الِهِ وَلَمْ اَفِدْ اِلَیْکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صالِحٍ اَثِقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ

بر او و برآلش باد و البته ورود من بسوى تو نه به امید کردار شایسته اى است که بدان اطمینان داشته و پیشکش آورده

وَلا تَوَجَّهْتُ بِمَخْلُوقٍ اَمَّلْتُهُ وَلکِنْ اَتَیْتُکَ خاضِعاً مُقِرّاً بِذُنُوبى

باشم و نه اینست که به مخلوقى رو کرده و آرزومندش باشم بلکه با حال خضوع به درگاه تو آمده و معترف به گناه

وَاِساَّئَتى اِلى نَفْسى فَیا عَظیمُ یا عَظیمُ یا عَظیمُ اِغْفِرْ لِىَ الْعَظیمَ مِنْ

و بدى خود بر نفس خویشتنم پس اى خداى بزرگ . . . . . . . . بیامرز بزرگ گناهانم را زیرا

ذُنُوبى فَاِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظامَ اِلاّ اَنْتَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ یا

نیامرزد گناهان بزرگ را جز تو اى که معبودى جز تو نیست اى

اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

مهربانترین مهربان


عید فطر

هشتم خواندن عید است و آن دو رکعت است در رکعت اوّل حمد و سوره اءعْلى بخواند و بعد از قرائت پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیرى این قنوت را بخواند :

اَللّهُمَّ اَهْلَ الْکِبْرِیاَّءِ وَالْعَظَمَةِ وَاَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَاَهْلَ الْعَفْوِ

خدایا اى اهل بزرگى و عظمت و اى شایسته بخشش و قدرت و سلطنت و اى شایسته عفو

وَالرَّحْمَةِ وَاَهْلَ َّقْوى وَالْمَغْفِرَةِ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ هذَا الْیَومِ الَّذى

و رحمت و اى شایسته تقوى و آمرزش از تو خواهم به حق این روزى که

جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ذُخْراً [وَشَرَفاً]

قرارش دادى براى مسلمانان عید و براى محمد صلى الله علیه و آله ذخیره و شرف

وَمَزِیْداً اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُدْخِلَنى فى کُلِّ خَیْرٍ

و فزونى مقام که درود فرستى بر محمد و آل محمد و درآورى مرا در هر خیرى که

اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تُخْرِجَنى مِنْ کُلِّ سُوَّءٍ اَخْرَجْتَ

درآوردى در آن خیر محمد و آل محمد را و برونم آرى از هر بدى و شرى که برون آوردى

مِنْهُ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمْ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ

از آن محمد و آل محمد را - که درودهاى تو بر او و بر ایشان باد - خدایا از تو خواهم

خَیْرَ ما سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَاَعُوذُ بِکَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ

بهترین چیزى را که درخواست د از تو بندگان شایسته ات و پناه برم به تو از آنچه پناه بردند از آن

عِبادُکَ الْصّالِحُونَ

بندگان شایسته ات

پس تکبیر ششم بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع و سجود برخیزد به رکعت دوّم و بعد از حمد سوره وَالشَّمْسِ بخواند پس چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیرى آن قنوت را بخواند و چون فارغ شد تکبیر پنجم گوید و به رکوع رود پس را تمام کند و بعد از سلام تسبیح زهراءعَلیهَاالسَّلام بفرستد و بعد از عید دعاهاى بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعاى چهل و ششم صحیفه کامله باشد و مستحب است که عید در زیر سمان و بر روى زمین بدون فرش و بُوریا واقع شود و آنکه برگردد از مُصَلّى از غیر آن راهى که رفته بود و دعا کند از براى برادران دینى خود به قبولى اعمال

نهم زیارت کند حسین علیه السلام را
دهم بخواند دعاى ندبه را که بعد از این بیاید انشاءالله تعالى و سیّد بن طاوس فرموده که چون از دعا فارغ شود به سجده رود و بگوید:

اَعُوذُ بِکَ مِنْ نارٍ حَرُّها لا یُطْفى

پناه مى برم به تو از آتشى که حر خاموش نشود

وَجَدیدُها لا یَبْلى وَعَطْشانُها لا یَُرْوى پس بگذارد گونه راست را و بگوید :

و تازه اش کهنه نگردد و تشنه اش سیراب نشود

اِلهى لا تُقَلِّبْ وَجْهى فى النّارِ بَعْدَ سُجُودى وَتَعْفیرى لَکَ بِغَیْرِ مَنٍّ

خدایا بدست آتش مسپار چهره ام را پس از سجده م و بخاک م آن را براى تو بدون اینکه منّتى

مِنّى عَلَیْکَ بَلْ لَکَ الْمَنُّ عَلَىَّ پس بگذارد گونه چپ را وبگوید:

بر تو داشته باشم بلکه تو بر من منّت دارى

اِرْحَمْ مَنْ اَساَّءَ وَاقْتَرَفَ وَاسْتَکانَ وَاعْتَرَفَ پس برگردد بحال سجده و بگوید:

رحم کن ى را که بد کرده و به نافرمانى دست زده و بیچاره گشته و اعتراف بدانها دارد

اِنْ کُنْتُ بِئْسَ الْعَبْدُ فَاَنْتَ نِعْمَ الرَّبُّ عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِکَ فَلْیَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ

اگر من بد بنده اى هستم پس تو خوب پروردگارى هستى بزرگ است گناه بنده ات پس باید گذشت تو نیز

عِنْدِکَ یا کَریمُ پس بگوید: اَلْعَفْوَ الْعَفْوَ صد مرتبه آنگاه سید فرموده :

نیکو باشد اى خداى کریم * * * * * * گذشت خواهم گذشت خواهم

وَلا تَقْطَعْ یَوْمَکَ هذا بِالْلَّعْبِ وَالاِْهْمالِ وَاَنْتَ لا تَعْلَمُ اَمَرْدُودٌ اَمْ مَقْبُولُ

و مگذران این روزت را به بازى و اهمال کارى در صورتى که تو نمى دانى آیا مردود درگاهى یا اینکه اعم

الاْعْمالِ فَاِنْ رَجَوْتَ الْقَبُولَ فَقابِلْ ذلِکَ بِالشُّکْرِ الْجَمیلِ وَاِنْ خِفْتَ

پذیرفته شده پس اگر امید پذیرفته شدن دارى برابرش کن به سپاسگزارى نیکو و اگر از بازگشتنش ترسى

الرَّدَّ فَکُنْ اَسیرَ الْحُزْنِ الطَّویلِ

دست به گریبان اندوه طولانى باش

روز بیست و پنجم سنه صد و چهل و هشت به قول بعضى وفات جعفر صادق علیه السلام واقع شده و بعضى روز وفات را نیمه رجب گفته اند و سبب وفات آن حضرت زهرى بوده که در انگور به آن حضرت خورانیده بودند و روایت شده که چون هنگام وفات آن حضرت شد چشمهاى خود را گشود و فرمود که خویشان مرا جمع کنید چون همه جمع شدند بسوى ایشان نظر کرد و فرمود شفاعت ما نمى رسد به ى که را سبک بشمارد و اعتنا به شاءن او ننماید.مشاهده متن کامل ...
دوست دارمت
درخواست حذف اطلاعات

به تنهاییم قسم که تو را دوست دارمت

من بی دلیل و فلسفه ، دوست دارمت

هرجا تویی نفسم بوی زندگیست

من بی قید و بند زندگی، دوست دارمت

دیوارهای بین ، هیچ نیست

من بی ترس این همه دیوار، دوست دارمت

با اینکه از تو دورم و تنها نشسته ام

نزدیک یاد توام ، دوست دارمت

من در کنار عقربه ی ثانیه شمار

هر ثانیه هزار بار دوست دارمتمشاهده متن کامل ...
دوست دارمت
درخواست حذف اطلاعات

به تنهاییم قسم که تو را دوست دارمت

من بی دلیل و فلسفه ، دوست دارمت

هرجا تویی نفسم بوی زندگیست

من بی قید و بند زندگی، دوست دارمت

دیوارهای بین ، هیچ نیست

من بی ترس این همه دیوار، دوست دارمت

با اینکه از تو دورم و تنها نشسته ام

نزدیک یاد توام ، دوست دارمت

من در کنار عقربه ی ثانیه شمار

هر ثانیه هزار بار دوست دارمتمشاهده متن کامل ...
tex
درخواست حذف اطلاعات

ورس~>[من که هرروزه کارم فکر به تو بود.....من خاستم بیام ...ولی خو انگیزه نبود..


من بی توْ..تموم شده بودم....تو سرمو بریدیْ.. حروم شده بودم.......


این ا یاْ. همون شده بودم...که دلت میخاسْ..ولی همه چی تموم شدو رف...


تا خاست رو ب قلبم چشم باز کنه...خودشو ثابت کردْ...یهو گذاشتشو رفت....


اومد بی وقت قبلی ستون قلبم بشه.....وقتی شناختمش فهمیدم تنهایی حقشه...


من که گذشتم ازسرشْ..بره سراغ بعدیا....روز حساب من باهاش ..فقط روز مرگشه....]
کروس~>[شبیِ تورو ندیدم که بهم بگه عزیزَم...ولی ته قصه بِرِ و بده فریبَــــــم...


توچشام بازم اشک بشه جم...واس دیدن چ ه پُر درد دلــــَم...


همه چیمو بهش تکیه کنم...با ی باشمْ... که باشه شبی خودم...

ولی حیف..

که دیگه غریبه شده وْ.....مــنْ... پر شده از غریبه دُورم...


چرا دور شدی ازمن ..تو کور شدی حتماْ ..کهْ....ندیدی چقدر به توْ....من خوبی ْ....


یه درد توی مغزمْ...یه عُقده با یه رفتنْ.... .

با یه حس بدی که همه شهر رَدِت ....


مث سرطان شدی واس منْ...که میکُشونه منو هر لحظه دائماْ.....سر توْ...سر خاطراتمونْ...سر وقتایی که تو فقط بودی واس منْ....]ورس2~>[انقد دس دس کردْ...که دیگه ب اَ دلش...اون کاری کرد کهْ..که دیگه بُکُنم ولش...


اون خاطرات لعنتی رو فراموش کنم..منو زهر کردهْ...دنیا زهر بشه بهشْ...


انقدر دوسش داشتمْ..که دیگه ازش زده شدم...دِ بِرِ دیگه...نمیخام ببینمش دورم...


انقدر رفتم بالا کهْ...دیگه سیا شده چشا...پیکا پُر میشهْ..تا خالی شه این دل پُرَم...


دیگه پَرسع های شبونه توی خیابوناا...شده کار هرشبم...مستی توخیابونااا..


اخه چی کم گذاشتم برات ...دِ لعنت بهت...جوابمو بده ..دلت پیش کیا بود ها...]مشاهده متن کامل ...
tex
429) سوره احزاب (33) آیه 10 إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِ
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم


429) سوره احزاب (33) آیه 10


 إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا    


   3 رمضان 1438


ترجمه


هنگامی که از بالای [سرزمین] شما و از پایین‌تر از [شهر] شما آمدند و هنگامی که دیده‌ها حیران شد و دل‌ها به گلوگاه رسید و به خدا [چه] گمانهایی بردید!


شأن نزول


1) این آیات در داستان احزاب نازل شد[1] و مطلب این گونه بود که قریش در سال پنجم هجری جمع شدند و در میان قبال عرب پیک فرستادند و همه را به جنگ با رسول الله ص تحریک د و لشکری حدود ده هزار نفر گردآوردند که همراهشان قبایل کنانه و سُلَیم و فزازه هم حضور داشت؛ و رسول الله قبلا در غزوه‌ای بنی‌نضیر را که گروه مهمی از یهودیان (از نسل حضرت هارون ع) بودند م م به وج از مدینه کرده بود و آنها در منطقه خیبر ن شده بودند، رئیس آنها حُیَی بن اخظب بود؛ وی نیز نزد قریش در مکه رفت و گفت محمد ص هم شما را آواره کرده و هم ما را، و پسرعموهای ما، بنی‌قینقاع را هم آواره کرده، پس شما بگردید و هم‌پیمانانتان را جمع کنید ما هم در یثرب هفتصد جنگجو از هم‌مسلک‌هایمان داریم، یعنی یهودیان بنی‌قریظه، که فعلا بین آنها و محمد ص عهد و پیمانی بسته شده و من آنها را وادار به نقض پیمان می‌کنم تا همراه ما شوند و شما از بالا به آنها هجوم برید و آنها هم از پایین. و جایگاه بنی‌قریظه در فاصله دو میلی مدینه بود و جایگاهی بود که به آن چاه مطّلب می‌گفتند. حیی بن اخطب بقدری با آنها اصرار ورزید و همراهشان این طرف و آن طرف رفت که حدود 10 هزار نفر از قبایل قریش و کنانه جمع شدند و اقرع بن حابس با قومش و عباس بر مرداس هم با قبیله بنی‌سلیم آمدند.[2]


تفسیر القمی، ج‏2، ص176 8


2) ابن‌شهر آشوب جمعیت آنها را چنین گزارش کرده است:


ابوسفیان با قریش، و حارث بن عوف با بنی مره، و مسعود بن جبله با قبیله اشجع، و طلبحه بن خویلد اسدی با بنی‌اسد، و عیینه بن حصن فزاری با غطفان، و قیس بن غیلان و ابوالعور اسلی با بنی‌سلیم آمدند؛ و از یهودیان هم حیی بن اخطب و کنانه بن ربیع و سلّام بن ‌الحقیق و هودة بن قیس والبی هم با لشکریانشان به آنها ملحق شدند و جمعا 18 هزار نفر مرد جنگجو بودند در حالی که مسلمانان سه هزار نفر بودند.[3]


مناقب آل أبی طالب، ج‏1، ص198


حدیث


1) روایت شده که در روز جنگ احزاب عمرو عبد ودّ و عکرمه بن ‌جهل و هبیره بن وهب و نوفل بن عبد اللَّه و ضرار بن خطاب در کنار خندق می‌گشتند و محل باریکى می‌جستند که از آن بتوانند عبور کنند و خود را به مسلمانان برسانند تا به محلى رسیدند که اسبهایشان به زحمت از آن عبور دادند و مسلمانان هم ایستاده بودند و ى جرأت نداشت که جلو بیاید.


عمرو بن عبد ودّ پیوسته مبارز می‌طلبید و می‌گفت بس که هل من مبارز گفتم و جنگجو طلبیدم صدایم گرفت و خسته شدم.


در تمام این مدت المؤمنین ع می‌خواست به مقابل او برود لیکن رسول خدا اجازه نمیداد و منتظر بود شاید دیگری بلند شود؛ اما مسلمانان از ترس او و همراهیانش مانند ی که کر مرگ بر سر او نشسته باشد در جاى خود خشک شده بودند.


چون مبارز طلبیدن عمرو طولانى شد و حضرت على ع هم اصرار می‌ورزید، رسول خدا ص به او فرمود نزدیک من بیا ! حضرت على ع نزدیک رفت و رسول خدا عمامه خود را بر سر او گذاشت و شمشیرش را به او داد و فرمود برو و کارت را انجام بده؛ سپس دعا کرد که خدایا او را یارى کن.


حضرت على ع به طرف عمرو رفته و جابر بن عبدالله انصارى هم به دنبال او رفت تا ببیند بین آن دو چه می‌گذرد.


المومنین ع وقتی با وى روبرو شد، فرمود: اى عمرو در زمان جاهلیت می‌گفتى هر گاه [در جنگ تن به تن] ى سه درخواست از من داشته باشد، لااقل یکى از آنها را اجابت می‌کنم.


گفت آری.


فرمود پس من از تو می‌خواهم که به لا اله الا الله شهادت دهی و اینکه حضرت محمد ص رسول خداست و تسلیم امر خدا شوى.


عمرو گفت برادرزاده! از این درخواستت صرف نظر کن!


فرمود اما اگر قبول می‌کردی، برایت بهتر بود.


گفت: بعدی‌اش را بگو.


 فرمود از همان راهى که آمده برگرد.


گفت اصلا! آن وقت ن قریش چه خواهند گفت؟! بعدی‌اش را بگو.


فرمود پیاده شو و با من مبارزه کن.


عمرو خندید و گفت این حاجتى بود که گمان نمی احدی از عرب چنین درخواستی از من د؛ اما من دوست ندارم شخص بزرگواری مانند تو را به قتل برسانم در حالی که با پدرت دوست بودم.


على ع فرمود: لیکن من دوست دارم ترا بکشم؛ اگر مایلى از اسب فرود آى!


عمرو پیاده شد و به صورت اسبش زد و آن را به عقب راند.


جابر گوید این دو به هم درآویختند و گرد و غبارى بلند شد چنانچه آنها را ندیدم تا اینکه صداى تکبیر بلند شد و دانستم على ع او را کشته است. و اصحاب او برگشتند ولی اسبهایشان پایشان لغزید و به خندق افتادند و مسلمانان هم که صداى تکبیر على را شنیدند نزدیک آمدند تا ببینند چه شده و نوفل را در خندق دیدند که نمی‌توانست بیرون بیاید او را هدف سنگ قرار دادند. نوفل گفت چنین کُشتنی سزاوار نیست بیائید با هم مبارزه کنیم. المؤمنین ع بر او وارد شده با ضربتی وی را کشت. سپس سراغ هبیره رفت و ضربه‌ای به قربوس زین او زد که زره او را هم درید. عکرمه و ضرار هم فرار د.


جابر گوید کشتن عمرو به دست حضرت علی ع را تشبیه به قصه داود و جالوت که خدا در قرآن خبر میدهد فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ: آنها را به اذن خدا ش ت دادند و داود جالوت را کشت» (بقره/251).


الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص100-102


 


متن اصلی را در لینک زیر ببینید http://yekaye.ir/al-ahzab-33-10/
2) از المومنین ع روایت شده است که تعبیر «ظن» در قرآن کریم گاهی به معنای «یقین» به کار می‌رود و گاهی به معنای شک و تردید. در همین راستا فرمودند:[4]


و اما سخن خداوند به منافقان که «و به خدا [چه] گمانها بردید» (احزاب/10) این، ظن و گمانِ [از جنس] شک است، نه «ظنِ» [به معنای] یقین؛ و ظن بر دو قسم است:‌ «ظنِ» شک؛ و «ظنِ» یقین؛


پس آنچه درباره معاد [و احوالات انسانها در معاد] تعبیر «ظن» [در قرآن کریم آمده] است «ظنّ» یقین است؛


و آنچه مربوط به امر دنیا [آمده] است، «ظن» شک است.


پس آنچه را که برایت تفسیر خوب بفهم!


وحید (للصدوق)، ص267؛ الإحتجاج (للطبرسی)، ج‏1، ص: 244و250 [5]


حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ بَکْرِ بْنِ‏ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ یَعْقُوبَ بْنِ مَطَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْأَحْدَبُ الْجُنْدُ بِنَیْسَابُورَ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابِ أَبِی بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِّ عن أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع:


وَ أَمَّا قَوْلُهُ لِلْمُنَافِقِینَ «وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا» فَهَذَا الظَّنُّ ظَنُّ شَکٍّ وَ لَیْسَ ظَنَّ یَقِینٍ وَ الظَّنُّ ظَنَّانِ ظَنُّ شَکٍّ وَ ظَنُّ یَقِینٍ فَمَا کَانَ مِنْ أَمْرِ مُعَادٍ مِنَ الظَّنِّ فَهُوَ ظَنُّ یَقِینٍ وَ مَا کَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَهُوَ ظَنُّ شَکٍّ فَافْهَمْ مَا فَسَّرْتُ لَکَ.
3) فضل بن ربیع از قول پدرش نقل می‌کند که یکبار منصور دوانیقی (خلیفه عباسی) مرا کرد که [حضرت] جعفر بن محمد [ صادق ع] را نزد وی ببرم و قصد کشتن وی را داشت. اما حضرت وقتی وارد شد زیر لب مطالبی را گفت و منصور موضعش کاملا زیر و رو شد و ایشان را بسیار اکرام کرد. وقتی حضرت را برمی‌گرداندم به ایشان گفتم که وی قصد قتل شما را داشت و از وی به اصرار خواستم که توضیح دهد که جریان از چه قرار بود. حضرت فرمود:


پدرم از جدم روایت کرده است که هنگامی که یهودیان و قبایل فزاره و غطفان و ... علیه رسول خدا ص جمع شدند - همان که خداوند عز و جل فرمود: «هنگامی که از بالای شما و از پایین‌تر از [شهر] شما آمدند و هنگامی که دیده‌ها حیران شد و دل‌ها به گلوگاه رسید و به خدا [چه] گمانهایی بردید!» - و آن از سخت‌ترین روزهایی بود که بر خدا ص گذشت، آن موقع ایشان می‌رفت و می‌آمد و به آسمان نگاه می‌کرد و می‌فرمود: «تنگ می‌گیری [تا] گشایش بدهی!»


در همان ایام، یک شب بیرون آمد و شخصی را دید. به حذیفه فرمود: نگاه کن که او کیست؟


گفت: ای رسول خدا ! این علی بن ‌طالب ع است.


رسول خدا ص فرمود: ای ابوالحسن! آیا نمی‌ترسی که مخفی دشمن برایت کمین کرده باشد؟


حضرت علی ع فرمود: من جانم را به خدا و رسولش بخشیده‌ام و بیرون آمده‌ام که در این شب، برای مسلمانان نگهبانی دهم. هنوز سخنانشان تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و گفت: محمد! خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: من جایگاه علی بن ‌طالب در این شب را دیدم و از مکنونِ علم خودم کلماتی را به او هدیه می‌کنم که با آن از شر هیچ متمرد و حاکم ستمگر و آتش‌سوزی و غرق شدن و ویرانی و طوفان و درنده خطرناک و راهزنی پناه برده نشود مگر اینکه خداوند وی را از آن در امان بدارد و آن این است که بگوید:


خدایا نگهبان ما باش با چشمت که نمی‌خوابد؛


و ما را در کنف حمایت خود بگیر با آن تکیه‌گاهی که تز لی در او راه ندارد؛


و ما را عزت بده به سلطه‌ای که کاستی نگیرد؛


و به قدرتت بر ما رحم کن؛


و ما را به هلاکت مینداز، در حالی که امید ما تویی؛


پروردگارا ! چه بسیار نعمت که به من بخشیدی و من در شکر آن کوتاهی ؛


و چه بسیار بلایایی که مرا بدانها مبتلا نمودی و من در آنها کم‌صبری نمودم؛


پس ای ی که شکرگزاریِ من در برابر نعمتش کم بود اما مرا محروم نساخت؛


و صبر من در ابتلائاتش اندک بود اما مرا خوار نکرد؛


ای همواره خوبی که هیچگاه زوال نپذیری!


ای صاحب نعمت‌هایی که به شماره نیاید،


از تو می‌خواهم که بر حضرت محمد و آل پاک و طاهرش درود فرستی و مرا در بحبوحه آسیب دشمنان و ستمگران نجات بخشی.


خدایا مرا یاری فرما با دنیایم در دینم، و با تقوایم بر آ تم؛


و مرا در آنچه از آن غایبم حفظ فرما و در هر جا که حاضرم به خودم وامگذار؛


ای ی که مغفرت چیزی از او کم نکند و معصیت ضرری به او نزند! از تو می‌خواهم گشایشی نزدیک و صبری زیبا و رزقی گسترده و عافیت از همه بلاها و شکر بر این عافیت، ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان.


مهج الدعوات، ص190-192 [6]
تدبر


1) «إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا»


این آیه تصویر وضعیت مومنان در جنگ احزاب را [که یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخ بوده و بعد از آن دیگر در روند گسترش قرار گرفت] هم از بیرون و هم از داخل توصیف می‌کند:


از بیرون: از بالا و پایین محاصره شده بودید؛


از درون:


اولا چشمانتان از شدت ترس خیره مانده (یا تیره و تار شده) و جانتان به لب رسیده بود (اصطلاحا: قلبشان توی گلویشان آمده بود)  (ایستاده در باد، ص169)


ثانیا گمانه زنی هایتان درباره خدا به اوج رسیده بود!
2) «إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا»


«إذ» ظرف زمان است؛ منظور کدام زمان است؟


الف. این بدل (اعراب القرآن الکریم، ج3، ص43) یا عطف بیان (المیزان، ج16، ص285) است از عبارت «إذ جائتکم» در آیه قبل، یعنی نعمت خدا را یاد کنید هنگامی که دشمنان به سمت شما آمدند؛ همان هنگام که آنها از بالا و پایین تان به سراغتان آمدند و ...»


ب. چه بسا بتوان «إذ» را متعلق به «فارسلنا» در آیه قبل دانست، یعنی آن فرستادن تندباد و جنود الهی، زمانی بود که از بالا و پایین تان آمده بودند و دیده‌ها حیران شده و دل‌ها به گلوگاه رسیده و انواع گمان های ناروا به خدا برده بودید.


ثمره خداشناسی


امدادهای الهی زمانی می‌آید که سختی‌ها به اوج می‌رسد.


در روایات هم آمده که در جنگ احزاب وقتی شدت و تنگنا به اوج خود رسید رسول الله ص رو به آسمان کرد و فرمود: «ضَیِّقِی تَتَّسِعِی: تنگ بگیر [تا] گشایش بدهی!». (حدیث3)


ثمره اخلاقی


ی که خدا را باور دارد، نه‌تنها از شدت دشواری‌ها نمی‌هراسد، بلکه اینها را علامت نزدیک بودن فرج می‌داند.


ج. ...
3) «إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ»


منظور از اینکه «از بالای شما و از پایین تر از شما» سراغتان آمدند چیست؟


الف. منظور از بالا، سمت شرقی مدینه است که ی که در مدینه باشد آن سمت را سمت بالای شهر می‌بیند و آنجا سمتی است که یهودیان (طوایف بنی قریطه و بنی نضیر و غطفان) مستقر بودند و مسلمانان را از آنجا در محاصره قرار دادند؛ و منظور از پایین، سمت غربی مدینه (به سمت مکه) است که طوایف عرب (قریش و هم پیمانانشان) از آن سو آمده بودند. (مجمع البیان، ج8، ص532؛ کنزالدقائق، ج‏10، ص329؛ المیزان، ج16، ص285)[7]


ب. می‌تواند علاوه بر بالا و پایین جغرافیایی، اشاره به یک واقعیت تاریخی هم باشد: یعنی تعبیری از محاصره همه جانبه مسلمانان. (ایستاده در باد، ص169)


ج. شاید دو تعبیر بالاتر و پایین تر در معنای معنوی‌اش هم مد نظر باشد؛ مثلا «بالا» اشاره باشد به مشرکانی که به لحاظ نظامی و اجتماعی دست بالا را داشتند و «پایین‌تر» اشاره باشد به یهودیان و یا منافقان جامعه ی که نسبت به حکومت مدینه دست پایین تر را داشتند؛ یا اشاره به وضعیت دینی آنها، یعنی «بالا» یهودیان و اهل کتاب‌اند که قبل از آمدن از شریعتی الهی برخوردار بودند، و «پایین‌تر»، مشرکان عرب‌اند که به علت شرکشان همواره پایین‌تر محسوب می‌شوند.


د. ...
4) «إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ»


مقصود از این دو تعبیر چیست؟


الف. بر اساس معنای ظاهری:


«زیغ» ‌به معنای مایل و منحرف شدن است و «زیغ بصر» می‌تواند به معنای این باشد که «چشمشان چنان مبهوت دشمن شد که جز اینکه دشمن از هر سو می‌آید چیزی نمی‌دید» یا «چشم از جایگاه طبیعی‌اش بیرون آمد و از ترس و وحشت، لوچ شد»؛ و


«رسیدن قلب به حنجره» یعنی «از ترس قلبشان چنان بالا آمد که اگر تنگنای گلو نبود از دهانشان بیرون می‌افتاد»، یا اشاره است به وضعیتی که «وقتی ترس شدید می‌شود ریه متورم می‌گردد و به قلب به حدی فشار می‌آورد که قلب را تا حنجره بالا می‌برد» (مجمع البیان، ج8، ص532)


ب. بر اساس معنای کنایه‌ای:


ب.1. کنایه است از شدت ترس که حال و روز شخص همانند حال انسان محتضر (در حال مرگ) می‌باشد که چشمانش تیره و تار می‌رود و جانش به لب می‌رسد (المیزان، ج16، ص285)


ب.2. با توجه به اینکه چشم مهمترین منبع شناسایی و قلب در ادبیات قرآنی، مصدر تصمیم‌گیری است، چه‌بسا می‌خواهد اشاره کند که در فشار و سختی دو ح برای انسان رخ می‌دهد: یکی اینکه فهم و درکش دچار خطا می‌شود (واقعیت‌ها را دگرگون دیده، اشتباه ارزی می‌کند) و بر اثر هیجانات حاصل شده، رفتارهای غلطی از او سر می‌زند. یعنی هم ورودی‌هایش دچار مشکل می‌شود و هم وجی‌هایش. (ایستاده در باد، ص70-171)


ب.3. ...
5) « إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ .... وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا»


هنگامی که انسان در سختی‌ها و ابتلائات قرار می‌گیرد، گمانه‌زنی‌هایش نسبت به خدا فزونی می‌یابد.


نکته تخصصی انسان‌شناسی


انسان منطقی باید اصول زندگی‌اش (یعنی همان اصول دین‌اش، و در تعبیر دقیقتر، پایه‌های ایمانی‌اش) را بر مبنای برهان (معرفت معتبر و مطمئن) بنا کند (قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُم‏، نساء/174؛ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین‏، بقره/111 و نمل/64)،


نه بر پایه شک (لِنَعْلَمَ مَنْ یُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فی‏ شَکٍ، سبأ/21)


و نه بر پایه ظن و گمان‌زنی (إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی‏ مِنَ الْحَقِّ شَیْئا، یونس/36 و نجم/28)؛


چرا که در مسائل بنیادین شک و ظن فرقی نیست: «وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی‏ شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ» (نساء/157)


اما حقیقت این است که زندگی انسان بقدری ابعاد متنوع دارد و رسیدن به یقین بقدری دشوار است، که نمی‌شود ظن و گمانه‌زنی را ی ره کنار گذاشت، تا حدی که برخی بر این باورند که اساس پیشرفت دانش تجربی و فنی، بر پایه حدس و گمانه‌زنی است (روش آزمون و خطا).


هرچه باشد، مهم این است که در موقعیت‌های بحرانی و دشوار، این گمانه‌زنی‌های انسان نسبت به همه چیز، به ویژه نسبت به خدا (و عرصه باورهای دینی) فزونی می‌گیرد؛ که آیا خدا به ما کمک خواهد کرد؟ آیا به ما عنایت دارد؟ آیا ما را به حال خود رها کرده است؟ آیا راهمان درست بوده؟


این آیه بوی عتاب می‌دهد؛ اما آیا مطلق گمانه‌زنی را زیر سوال می‌برد؟ یا سوءظن به خدا را (ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ؛ فتح/12)؟


ظاهرا طبیعت انسان به نحوی است که گریزی از این گمانه‌ها نیست؛ لکن مساله اصلی این است که این گمانه‌ها باید در راستای کدام باورها باشد؟


شاید به همین جهت است که اگرچه در اغلب آیات قرآن (از جمله آیه حاضر) گمانه‌زنی‌های افراد با نوعی عتاب و توبیخ همراه است (که آیات بعد در همین سوره، نشان می‌دهد این گمانه‌زنی‌ها، سخنان منافقانی است که گمان بد به خدا برده‌اند) اما در موارد دیگر، بر حُسن «ظن» مومن به خداوند تاکید شده است و خداوند چنان ظن‌هایی را ستوده است، مثلا: «ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَیْه» (توبه/118)


با این توضیح شاید بتوان نتیجه گرفت که این آیه وما در مقام توبیخ نیست، بلکه در مقام بیان یک واقعیت انسان‌شناختی است؛


و آن این است که: «در سختی‌ها و تنگناها، گمانه‌زنی‌های انسان نسبت به خدا فزونی می‌یابد»؛


آنگاه بر این واقعیت انسان‌شناختی می‌توان توصیه‌ای را مترتب کرد که:


مواظب باشید که گمانه‌زنی‌های‌تان در راستای خداشناسیِ معتبر و صحیحی باشد، نه بر اساس هوا و هوس، که مصداق آیه‌ای شود که فرمود «ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُسُ: خداوند برهانی بر آن قرار نداد و آنان پیروی نمی‌کنند مگر از ظن و آنچه هوای نفسشان اقتضا می‌کند» (نجم/23) (اقتباس از: ایستاده در باد، ص169-176)
این دو را در کانال نگذاشتم


6) «إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ»


چرا دو تعبیر را ی ان نیاورد و نفرمود: «من اعلی منکم و من اسفل منکم» یا «من فوقکم و من تحتکم» و یکی را به صورت عادی و دیگری را صفت تفضیلی آورد؟
7) حکایت


وَ رَوَى الْوَاقِدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ عُمَارَةَ تَقُولُ یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ ... وَ قَالَ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ: جَلَسْتُ یَوْماً عِنْدَ الثَّانِی وَ ذَکَرَ الْقَضِیَّةَ، فَقَالَ: لَقَدْ دَخَلَنِی یَوْمَئِذٍ الشَّکُّ، وَ رَاجَعْتُ النَّبِیَّ (ص) مُرَاجَعَةً مَا رَاجَعْتُهُ مِثْلَهَا، وَ لَقَدْ قُلْتُ فِی نَفْسِی، لَوْ کَانَ مِائَةُ رَجُلٍ عَلَى مِثْلِ رَأْیِی مَا دَخَلْنَا فِیهَا أَبَداً!!.


وَ قَالَ الثَّانِی: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ لَمْ تَکُ حَدَّثْتَنَا، سَتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَ تَأْخُذُ مِفْتَاحَ الْکَعْبَةِ، وَ تُعَرِّفُ مَعَ الْمُعَرِّفِینَ، وَ هَذَا هَدْیُنَا لَمْ یَصِلْ إِلَى الْبَیْتِ، وَ لَا نَحْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَمَا إِنَّکُمْ سَتَدْخُلُونَهُ، فَآخُذُ مِفْتَاحَ الْکَعْبَةِ، وَ أَحْلِقُ رَأْسِی وَ رُءُوسَکُمْ، وَ أُعَرِّفُ مَعَ الْمُعَرِّفِینَ.


ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الثَّانِی فَقَالَ: أَ نَسِیتُمْ یَوْمَ أُحُدٍ «إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلى‏ أَحَدٍ» وَ أَنَا أَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُمْ، أَ نَسِیتُمْ یَوْمَ الْأَحْزَابِ. «إِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا» أَ نَسِیتُمْ یَوْمَ کَذَا؟ أَ نَسِیتُمْ یَوْمَ کَذَا؟ أَ نَسِیتُمْ یَوْمَ کَذَا؟!.


فَلَمَّا کَانَ الْفَتْحُ، وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ الْمِفْتَاحَ، قَالَ: ادْعُوا لِی الثَّانِیَ فَجَاءَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِی کُنْتُ قُلْتُ لَکُمْ، فَلَمَّا کَانَ فِی حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَقَفَ بِعَرَفَةَ، وَ قَالَ: إِی وَ اللَّهِ، هَذَا الْبَیْتُ، وَ هَذَا الَّذِی قُلْتُ لَکُمْ!..


المسترشد فی إمامة علی بن أبی طالب علیه السلام، ص540-539؛ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج‏15، ص25
[1] . [2] .[3] . به علت کمبود فضا از اینجا حذف شد می توانید در لینک زیر مطالب را به طور کامل ببینید http://yekaye.ir/al-ahzab-33-10/


[4] . شروع این حدیث چنین است: أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی قَدْ شَکَکْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ قَالَ لَهُ ع ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ وَ کَیْفَ شَکَکْتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ قَالَ لِأَنِّی وَجَدْتُ الْکِتَابَ یُکَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضاً فَکَیْفَ لَا أَشُکُّ فِیهِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِنَّ کِتَابَ اللَّهِ لَیُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ لَا یُکَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ لَکِنَّکَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًا تَنْتَفِعُ بِهِ فَهَاتِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏ (شخصی خدمت المومنین ع می‌رسد و می‌گوید در کتاب خداوند شک کرده‌ام و آیاتی را بیان می‌کند که از نظر خودش با هم ناسازگار است و حضرت پاسخ ایشان را یکی یکی می‌دهد). (فرازهایی از این روایت در جلسه86، حدیث3 http://yekaye.ir/al-araf-007-008/ ؛ جلسه132، حدیث5 http://yekaye.ir/yunus-010-007/؛ جلسه193، حدیث2 http://yekaye.ir/fussilat-041-21/ ؛ و جلسه381، حدیث2 http://yekaye.ir/al-qiyamah-75-23/ گذشت.) این حدیث فراز دیگری از همان است.


[5] . مطلب ص250 این است: وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِی الْمُنَافِقِینَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِیَقِینٍ وَ لَکِنَّهُ شَکٌّ فَاللَّفْظُ وَاحِدٌ فِی الظَّاهِرِ وَ مُخَالِفٌ فِی الْبَاطِن‏


[6] . در همین کتاب این دعا به صورت دیگری هم نقل شده است:


 


[7] . البته در ال ائج و الجرائح (ج‏1، ص157) مطلب را بالع گفته است: مِنْ فَوْقِکُمْ‏ أَیْ أَحْزَابُ الْعَرَبِ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ یَعْنِی بَنِی قُرَیْظَةَ حِینَ نَقَضُوا عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَارُوا مَعَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُسْلِمِینَ.


 مشاهده متن کامل ...
ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396
درخواست حذف اطلاعات

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ایستادگی تا بهار

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

سه راهی قارت خیل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نمای دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کُ ای روغنی دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست این نمای زراعات و جنگل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عالی ست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسای زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نقاشی خدا همیشه زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کار جناب یک دوست قابل تحسین است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

لَت (=بند و تپّه) زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر اوسا؛ خیلی زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

طبیعی افتاد این ع

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مظهر نظم و ردیفی

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هر دوی این ع آرام است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رنگارنگه این

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع

ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

سه ع بالا سه نما از روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

ثبت هنرمندانۀ جناب یک دوست. ممنونم ازت جناب یک دوستمشاهده متن کامل ...
ع نوشته های فانتزی با موضوع خدا
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396
درخواست حذف اطلاعات

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ایستادگی تا بهار

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

سه راهی قارت خیل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نمای دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کُ ای روغنی دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست این نمای زراعات و جنگل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عالی ست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسای زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نقاشی خدا همیشه زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کار جناب یک دوست قابل تحسین است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

لَت (=بند و تپّه) زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر اوسا؛ خیلی زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

طبیعی افتاد این ع

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مظهر نظم و ردیفی

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هر دوی این ع آرام است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رنگارنگه این

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع

ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

سه ع بالا سه نما از روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

ثبت هنرمندانۀیک دوست؛ آسمان 15فروردین 1396دارابکلا

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوستمشاهده متن کامل ...
منظره های دیدنی دارابکلا. نوروز 1396
درخواست حذف اطلاعات

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه. پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

شبیه پنجۀ دست شد شاخۀ انجیر

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا به دیدۀ دوربین یک دوست از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

روستای اوسا 17 فروردین 1396 از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

انارقلت و اوس صحرا از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

ایستادگی تا بهار

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رشته کوه البرز از زاویۀ ببَرخاسۀ دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر تیرنگ گردی از زاویۀ ببَرخاسه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

سه راهی قارت خیل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نمای دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کُ ای روغنی دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زیباست این نمای زراعات و جنگل

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

عالی ست

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسای زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

نقاشی خدا همیشه زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

کار جناب یک دوست قابل تحسین است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آن دور دریای گوهرباران میاندورود مازندران

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

از جناب یک دوست بسیار ممنونم که ذوق و هنرش را در دامنه به اشتراک می گذارد

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17 فروردین 1396. تشی لَت دارابکلا

ویلای رفیقم حاج علی نجاتی. 17فروردین1396.تشی لَت دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

لَت (=بند و تپّه) زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مسیر اوسا؛ خیلی زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

آغوزدار (=گردو) غذای مطلوب روزانۀ دامنه

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

طبیعی افتاد این ع

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

مظهر نظم و ردیفی

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

اوسا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هر دوی این ع آرام است

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

رنگارنگه این

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوستع

ذوق زیبای جناب یک دوست از لای درخت آغوز

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

هم اوسا و هم دارکلا هر دو روستا زیبا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

و

ع های دارابکلا از زاویۀ ببَرخاسه در پنج شنبه 17 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست

زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

دارابکلا به دیدۀ دوربین جناب یک دوست

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی

ع روستای دارابکلا در پنج شنبه 17 فروردین 1396 به دوربین جناب یک دوست از زاویۀ خونۀ مرحوم مصطفی رمضانی دار

سه ع بالا سه نما از روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا

گل روستای دارابکلا به دوربین جناب یک دوست

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوست

ثبت هنرمندانۀیک دوست؛ آسمان 15فروردین 1396دارابکلا

آسمان غروب 15 فروردین 1396 روستای دارابکلا به دیدۀ جناب یک دوستمشاهده متن کامل ...
آهنگ آخ تو شب یلدای منی با کیفیت عالی
درخواست حذف اطلاعات

برچسپ ها:آهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت عالی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی علی مولایی,متن  آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت 320,علی مولایی آخ تو شب یلدای منی,ت ت اهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا, آهنگ علی مولایی آخ تو شب یلدای منی

آهنگ آخ تو شب یلدای منی


آهنگ علی مولایی بنام یلدا - آهنگ جدید | نبض ترانه nabzetaraneh.com/songs/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-یلدا/ یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا www.darvish .com › آهنگ جدید رتبه: ۴٫۶ - ‏۹ رأیآخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیشه بوسه های تو که جنسه یاره جنسه یاره جنسه یاره. شعر آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mytehran .com/111947/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-یلدا/ متن ترانه علی مولایی یلدا. یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی کیفیت 320 و 128 https://shabseda.org › تک آهنگ جدید رتبه: ۵ - ‏۱ رأی۱ روز پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار تو مثل بارونی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - مای ترانه www.mytarane.com › تک آهنگ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک jahan- .com/2016/12/آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... shabseda - آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی shabseda. /post/106 ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی www. آهنگ.com/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جای یه چند تا … قدیمی پیش ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ شاد شب یلدا - شب طولانی با صدای علی مولایی negash.ir › پرتال آهنگ › ترانه های شنیدنی ۱۰ ساعت پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت ... آخ تو شب یلدای منی دیووونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرنیش ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) | موزیک های ... www.sea .ir/?p=32962 آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی myyazd- .ir/683907/ -آهنگ-جدید-شب-طولانی-از-علی-مولای.html ۲۰ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی. که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی. جای یه چنتا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ علی مولایی یلدا porteghalekhooni.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ علی مولایی یلدا با کیفیت ۱۲۸ متن آهنگ . ... آهنگ جدید و بسیار زیبا به نام یلدا از علی مولایی همراه با پخش ... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا behlike.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۱ روز پیش - دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | سانگ تو سانگ www.song2song.com › تک آهنگ › آهنگ شاد آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام یه بار دیگه اشتباه کن. بنیامین ... آهنگ شاد شب طولانی با صدای علی مولایی ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا pv.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی یلدا آهنگ علی مولایی , آهنگ یلدا متن آهنگ یلدا علی مولایی , ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - آنتیک موزیک www.antic .ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی :: موزیک | ... shabseda.blog.ir/post/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی + متن آهنگ | پاپ ... pop er.ir › تک آهنگ ۱۹ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار. آهنگ با ... ali molaei - شب طولانی یلدا lyrics lyricstranslate.com › persian › ali molaei ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... submitter's comments: آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا · add new ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - موزیک ما | ... www. ma.ir › موزیک ایرانی ۱۹ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ آهنگ | ... nextaraneh.com › آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی. **** ت ت آهنگ شب طولانی از علی مولایی ****. لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا z1 .com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا به همراه متن قطعه و ... www. fm.ir › موزیک ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره پخش آنلاین. آهنگ جدید علی ... آهنگ علی مولایی بنام شب طولانی | آهنگ جدید | ... berooz.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با دو کیفیت new ali molaei - shabe ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | موزیک www.my s.ir › آهنگ ایرانی ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - ظاهر چت www.zaherchat.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی (یلدا) | گیتا ... gita .com › آهنگ جدید › آهنگ ایرانی بوسه های تو که غم نداره غم نداره غم نداره آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره پیشت بوسه های تو که جنس یاره جنس ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | تی وی 28 myir -blog.tv28.ir/page-660854.html ۱۸ ساعت پیش - آهنگ فوق العاده زیبای شب طولانی با صدای علی مولایی از شب صدا. ahang ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فانیا www.funiya.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ | سایت ... modgardi.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mahan8.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - فریم اس ام اس frimsms.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت/ ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - وب سایت 98 www.website98.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا opera .ir › موزیک ها › تک آهنگ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فرداکیدز www.fardakids.ir/news/30575 علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | ن وان موزیک nex1 .in/uncategorized/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی - شب طولانی 95 | سایت آهنگ ... reza-sadeghi.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-95/ ۲۳ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یار. جنس یار جنس یار. ... آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا www. -irooni.org › آهنگ › آهنگ جدید اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) fsh.ir/4760169.html آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ. آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین. آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - irmp3 www.irmp3.ir/play/42440/ -آهنگ-آخه-تو-هنوز-عشق-منی-از-مجید-یحیایی پخش و آهنگ زیبای آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - آهنگ جدید - irmp3. ... پابند رضا صادقی. پخش و آهنگ شب یلدا از فرزین. شب یلدا فرزین ... متن آهنگ یلدا از علی مولایی | تری جی وی 3gv.ir/tag/متن-آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت. new ali ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه ... مت آهنگ یلدا علی مولایی | ت ت و متن آهنگ جدید diareranj.ir › متن آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی ahangfa.me/4333-آهنگ-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۸ ساعت پیش - آهنگ جدید شب طولانی با صدای علی مولایی با کیفیت اصلی و اورجینال. موزیک و ترانه ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ ... آهنگ آخ ازاین وابستگی sinka.ir/search/?q=آهنگ+آخ+ازاین+وابستگی آهنگ جدید محسن یگانه بنام وابستگی با بالاترین کیفیت new ... برای خودمی و بخوای نخوای یار منی وای از این وابستگی دل و سپردم دست کی دست تو که .... شب یلدا آخه از روشنی هیچ خیری ندیدم عاشق تلخی انتهای عشقم حالا که به آ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - سایت سرگرمی ... khandehsara.ir/news/427565/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - قاصدک www.ghasedak .com/1395/09/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو... ۲ روز پیش - آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی new ali molaei shabe toolani متن و ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید احسان تهرانچی نام یلدای بی تو pop- .ir/آهنگ-جدید-احسان-تهرانچی-نام-یلدای-بی-تو ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید احسان تهرانچی بنام یلدای بی تو با بالاترین کیفیت + متن آهنگ ... سهیل صاحب کلید قلب منی ..... اخ جون ,بیباک ,,,,,میگما این کامنتای ادمین یه جوری مقدسه ,حال میده براش پاسخ بذاری,خخخخخخ ارادتمند ادمین محترم ... یکی از دغدغه هام این بود که شب یلدا تو خلوت تنهاییم چی گوش بدم به درد دلم بخوره… آهنگ فانوس با صدای علی اصح pardis .in › آهنگ های علی اصح یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیای منی آخه تو رویای منی صدای تب داره منی یاره منی کاره منی تو ... آه خلوت من آه از دل کندن تو سراغی از من بگیر از من دل نکن نرو .... آهنگ جدید ماکان به نام یلدا ... ۰ دیدگاه - آهنگ جدید https://www. khor.ir › آرشیو خوانندگان › علی مولایی دلمو دلمو دلم میره با تو ته رویا آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که غم نداره..غم نداره غم نداره آخ تو ... آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده www.jenab .com › آهنگ جدید آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده با و پخش آنلاین. ... صبح تا شبا بیست و چهاری قفل همیم توام قطب منی. بی تو کل ... تو قلبت میخوام گم بشم بپیچه کل شهر کل شب .... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا ... رایگان آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - dlgate.ir dlgate.ir/119594/آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی متن آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی kur-hesabdari.rozblog.com/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی.ht... ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک ... اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا ... 9 . .... آخ تو شب یلدای منی متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماه سرا www.mahsara.com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی.html ۱۶ ساعت پیش - lyrics shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | د ون www.daltun.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی یلدا www. we.ir › آهنگ اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ت ت میکر textmaker.ir/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۵ ساعت پیش - lyrics song shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ یلدا از علی مولایی | آهنگ جدید| و سریال ... top10song.ir/tag/ -آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید مجتبی دربیدی دلبری نکن tap .ir/ -آهنگ-جدید-مجتبی-دربیدی-دلبری-نک/ آهنگ جدید مجتبی دربیدی بنام دلبری نکن با بالاترین کیفیت از تاپ موزیک به همراه متن آهنگ دلبری نکن. ... آخ نگاتو اینوری اونوری نکن ... منی که بازم دست نیاز به سمت تو ... آهنگ جدید مازیار عطاریان به نام شب یلدای منی ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی - چقدر تنهام | به موزیک beh .com › علیشمس ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پخش آنلاین و علیشمس, مهدی جهانی چقدر تنهام: جهت شنیدن ... چقد سرده بی تو دستام تورو میخوام .... آهنگ جدید مازیار عطاریان – شب یلدای منی ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم - nic- nic .net › آهنگ های اشوان by ashvan called che khoobe halam چه خوبه حالم آهنگ اشوان به نام چه ... آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی. ستاره های آسمون و واسه تو میارم زمین. اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ جدید ایمان فلاح به نام یلدا. هوشنگ ابتهاج - غزل معاصر ghazal-moaaser. /cat-3.aspx گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست ... آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست ... باطل به امید سحری زین شب گوریم .... خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت. آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره www.shirazsong.org/ -new- -mostafa-fattahi-tak-setareh/ آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره با کیفیت عالی آهنگ جدید بسیار زیبای تک ستاره با صدای مصطفی فتاحی آهنگ ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی زیباتر از تو ... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا .... آهنگ شب یلدا ۹۵ | گلچین آهنگ های جدید شاد ویژه شب یلدا ... آلبوم جدید حمید عروجی به نام آ رنگین کمون ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - تم فارکت themeforect.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماهان www.mahan .com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۷ ساعت پیش - یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و دوستت دارنو تو خوشحالی جای یه چندتا مسافر قدیمی پیش ِ ما خالی آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی www.texahang.org/lyrics/25490_shabe-toolani-ali-molaei-text- - .html/ متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی lyrics shabe toolani ali molaei text ♪♫♪ یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره آهنگ مجید یحیایی بنام آخه تو هنوز عشق منی + متن آهنگ bia4 .org/ -آهنگ-مجید-یحیایی-بنام-آخه-تو-هنو/ آهنگ بسیار زیبای مجید یحیایی به نام آخه تو هنوز عشق منی با ... در شب اول عروسی (شب ) چه باید کرد؟ ... آهنگ جدید ایمان فلاح بنام یلدا · فصل 2 سریال شهرزاد قسمت 1 اول ... آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام آ شب ... آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - gala2 .com › نوشته‌ها ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه – دنیای من ... آهنگ ایمان فلاح یلدا 1 نمایش; آهنگ پاییزم انگار از موندن پشیمون یلدا شروع قصه خوب زمستون 2 .... · آهنگ مسعود صادقلو آ شب · آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - دنیای ... آخه دنیای منی تو رو می‌خوام مال منی ... خواب تو هر شب می‌بینم آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده www.ahangestan.in/21391_ -new- -shahab-bokharaei-che-sadeh.html ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده با و کیفیت ۳۲۰ اهنگ ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید مانی رهنما یا محمد آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا ... آهنگ جدید: بهترین های موسیقی www.teh-dl.ir/ آهنگ جدید مهدی جهانی به نام زیباتر از تو + متن آهنگ ... آهنگ شاد چنین کنم چنان کنم حامد همایون همزمان با شب یلدا ۹۵ در برنامه ناردونه شبکه ۵ با و کیفیت بالا از رسانه تهران ... آ ای امید قلبم , با من از چه بی وفایی. آهنگ جدید علی بابا و احمد سلو به نام دیوونه - سایت رسمی ... alibabadlove.org/ -آهنگ-جدید-علی-بابا-و-احمد-سلو-به/ برای آهنگ دیوونه به ادامه مطلب مراجعه کنید … ... تک دختر واست یه شغل پیدا شب یلدا تومیدان بار بیای داد بزنی قاپز قا ز البته بخوای میتونم با بابام ... پزشکی و سلامت - آهنگ تو که میدونی دوست دارم پس سر ... pezeshosalamat.mihanblog.com/post/112 ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تو که میدونی دوست دارم پس سر به سرم نذار آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا تو همه دنیای منی تورو دوست دارم دوست دارمت بخدا من تورو دوست دارم ... آهنگ پیشواز www.driftking. / آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز. ... آ ین اهنگ کد پیشواز عاشقانه دی ۹۱ ۵۵١١٢۵٢ عاشقانه پویا ... ٣٣١١٠١٧ دور آ 88 ٣٣١١٩١٩ راه ... تو به شیرینی یک شب یلدا از رضا صادقی : ۵۵١۶۶۴ ...... تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت / از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت. نماهنگ مثل کبوترم سوی تو می‌پرم.... :: به سوی ظهور besuyezohur.ir/post/172 نماهنگ زیبای «مثل کبوترم سوی تو می‌پرم» با صدای هلالی فایل صوتی: لینک1 لینک2 لینک3 فایل ... منی که عاشق و دیوونم ، به پای عشق تو می‌مونم. آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا chtnazil.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه ... آهنگ شاد حامد پهلان بنام قلبم میلرزه - تاپ ناز www.topnaz.com › فرهنگ و هنر › آهنگ جدید ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حامد پهلان قلبم میلرزه آهنگ جدید حامد پهلان بنام قلبم میلرزه آخ به تو که فک میکنم ... عشقه منی تو به خدا قلبم میلرزه قلبم میلرزه آره دستام میلرزه ... طرز تهیه کیک انار مخصوص شب یلدا · پسر نوجوان : مرا به زور درون خودرو بردند و ... آهنگ شاد امید حاجیلی تردست www.irahang.ir/1394/12/آهنگ-شاد-امید-حاجیلی-تردست/ آهنگ شاد جدید موزیک افشار به نام شب یلدا. آ ین آهنگ های جدید ... آهنگ شاد جدید تو برع منی ازفرهاد برنجان ... دیوونم کردی تو آخ اگه برگردی تو. من با تو ... آهنگ داوود گودرزی به نام همه دنیامی nex1 .ir/ -آهنگ-داوود-گودرزی-به-نام-همه-دنی/ به مناسبت نزدیک شدن به طولانی ترین شب سال، یلدا، این شب خاطره انگیز برای پارسی زبان ها، ... اخ این چیه خوندی؟ ... اینا همونایی نیستن که اول از تو اواز خوندنو شروع میکنن بعد میان تو شب کوک بعد که اینجا ؟ ... آهنگ آیدار به نام منی اونوتما ... آهنگ علی اصح فانوس www.myeasy .ir/ - -ali-ashabi-fanoos/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ علی اصح فانوس " از آلبوم دیره " ت ت شعر ترانه "علی اصح ". ... یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرد ... منی صدای ِ تبدار ِ منی کار ِ منی یار ِ منی تو. آه … از خلوت من آه … .... آهنگ جدید شاهین آرین یلدای من. آهنگ جدیدشهاب بخارایی به نام چه ساده www.good- .ir/ -آهنگ-جدید-شهاب-بخارایی-به-نام-چه/ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی بنام چه ساده با بالاترین کیفیت ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید فرزین به نام شب یلدا · آهنگ جدید مقصدلو به نام اعتیاد · ... آهنگ جدید شا ار بینش پژوه دوست دارم www.diar .org › تک آهنگ ۲ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ دوست دارم با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین. متن آهنگ شا ار بینش پژوه ... تو زندگمی همه زندگیم تو نفسی آخ نفس منی تو. تمام دنیایه منی تو تمامش ... آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا · آهنگ جدید سهراب ... آوای انتظار پاپ - آهنگ های پیشواز همراه اول rbt1.persianblog.ir/tag/آوای_انتظار_پاپ بی تو اسیرم1, 36233, علیرضا کریمی - آوای انتظار همراه اول. بی تو ... (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 8989) ... لحظه آ , 36249, علیرضا کبریایی - آوای انتظار همراه اول ..... شب یلدا, 36590, سعید کوکلانی - آوای انتظار همراه اول. متن تمام آهنگ های یاس / همراه ع های جدید - آهنگ های جدید bambo.org/1393/11/متن-آهنگ-یاس-ع / ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بابا تو بت منی ، یعنی تو خود منی ..... اسیر کابوسم تو یلدا*ترین شب تاریخ ... متن آهنگ بم یاس. آه آه آه شب هوا سرد توی خونه ی کاهگلی همه جمع موزیک ایرونی www.talajavani.in/?feed=rss2 ۲ روز پیش - آهنگ جدید حمید فیروزدهقان بنام منو ببخش new hamid firooz dehghan – mano bebakhsh آهنگ .... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 www.tabtaraneh.ir/ -آهنگ-جدید- -علی-عاشقتما/ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 اهنگ جدید علی ... آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا. تو همه دینای منی تو رو دوست دارم دوست دارمت به خدا. *** ... می شاد ویژه شب یلدا – سری دوم 109 بار · آهنگ جدید ... آهنگ شاد عروسی - 168,473 بار; آهنگ مهران زاهدی اولین شب آرامش ... آرشیو آهنگ های قدیمی 250 200 a - همه چیز از همه جا - سایت یکصدا 1seda.com/1389/01 آهنگ. آهنگ خاطره انگیز نامهربون از احمد آزاد. نامهربون نامهربون آ اسیرم کردی .... آهنگ. آهنگ حالا وای وای از شهرام شب پره. تو این زمونه عشق نمیمونه. عاشقی و عشق چیه وفا کودومه. رفته محبت ..... نه شب دراز یلداست نه روزی که جشن یاره ... مال منی جونم. سایت سارا شعر - برگزیده زیبا ترین اشعار و ترانه از شاعران ... sa oem.persiangig.com/link7/kashkul3.htm شب مانده بود و هیبتی از ناگهان تو مانند ماه تا لب ... مکن ظلم و ستم ظالم بترس از آه مظلومان که صبح ..... در این شب یلدا ز پی ات پویم ... تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | 4k - ... tvfars.com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو/ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام آهای | آهنگ sakha .ir › آهنگ های علی عبدالمالکی ۱۳ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید سروش دادخواه به نام کنار منی · آهنگ ... اینقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نیست آ میشی مال خودم دنیا که بی قانون نیست. موسیقی - قلم را آن زبان نبوَد که سرّ عشق گوید باز serre-eshgh. /cat-4.aspx ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ ه‍.ش. - آ تو هم غریبی هم از دیار مایی ... یکی از معروف‌ترین آثار او، آهنگ i will always love you است که مربوط به the bodyguard با بازی کوین کاستنر ...... این‌ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می‌کنم .... در این شب یلدا ز پی‌ات پویم. شعر و ترانه - وبسایت ک ن دیروز امروز فردا koodakemroz.persianblog.ir/tag/شعر_و_ترانه آهنگ مربی با صدای کودکی فاطیما بهارمست (آهنگ وبلاگ کودک امروز). سلام آهنگ مربی ... شب یلدا. باز شب یلدا اومد ، بلندترین شب سال. منتظرش میشینیم ، از سال پیش تا امسال ... اخ که شبای یلدا ، چه شور و حالی داره. هر ی زود .... فقط تو غمخوار منی. آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری - گذر gozar.ir › آهنگ › آهنگ های شاد › آهنگ شاد آذری آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری آهنگ ترکی باخ باخ رحیم شهریاری, آهنگ شاد ... بیردفعه منه باخ اورییم ی آخ ... میمیرم برای تو هلاکم برای تو .... مازیار عطاریان - شب یلدای منی · علی معصومی - پاییز · میلاد مظاهری - نامهربون · سامان دیری - ... اهنگ دلمو دلمو بغلمو گمنو - مجله خبری سیتی فان ctfun.ir/search/?q= +اهنگ+دلمو+دلمو+بغلمو+گمنو آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei – shabe ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم www. irani.ir › آهنگ ایرانی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم , موزیک چه خوبه حالم از اشوان را با ... اخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی ... اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ ایمان فلاح به نام یلدا · آهنگ مجید یحیایی به نام سرزنش · آهنگ ... آهنگ مسعود صادقلو به نام آ شب · آهنگ شیث رضایی به نام تو فکرتم ... ع نوشته های عاشقانه و غمگین و ع های عاشقانه زیبا - ... shikpars.com/p os-love-beautiful-textg hy-love-and-sad/ جـــای هـــیـــچـــکـــی جـــز تــــو ، تــــو قـــلـــبـــم نــــیـــســــت. دِلـــه عاشقم ... مـــگـــه نـــمـــیـــدونـــی جـــون مـــنـــی تــــو ..... طرز تهیه مرغ بریان با سس انار برای شب یلدا. الان داری چه آهنگی گوش میدی ؟ +متن ترانه - صفحه 57 - انجمن ... forum.moshaver.co/f202/الان-داری-چه-آهنگی-گوش-میدی-؟-متن.../index57.html 3پست - ‏2 نویسنده آهنگ شب طولانی. علی مولایی . ویژه شب یلدا http://dl.pop- .ir/ /1395/tir/ali%20molaei%20-%20shabe%20toolani.mp3 یه شب طولانی کنار اونایی که ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی .... اهنگ الان داری چه آهنگ گوش میدی. آهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام عشق آریایی - دوستی ها www.doustiha.ir/1391/12/17/ -آهنگ-عشق-آریایی-مصطفی-فتاحی.html آسان آهنگ جدید و فوق العاده زیبای عشق آریایی با صدای مصطفی فتاحی با لینک مستقیم و کیفیت ... سو رایز ویژه فردوسی پور برای شب یلدا لو رفت! .... ((((اهنگ های عربی مثل این تو احساس فرو کنه سراغ دارین اسمشو بگین لطفا)))) ... واقعا ا صداست ممنون. ..... عشق منی آقا مصطفی واقعا فوق العاده اس دمت گرم کلی حال میده. اهنگ اخ قلبم همیشه ب عشق تو میتپه - صفحه اول takmedia.top/q/?q= +اهنگ+اخ+قلبم+همیشه+ب+عشق+تو+میتپه آهنگ جدید مهدی حسینی ، مسعود صادقلو و علی پیشتاز به نام نیمه گمشده ... به من قصه خوب میگه صبح تا شب بیست و چهاری قفل همیم تو هم قطب منی آه بی تو کل دنیا ... متن آهنگ ها - www.kolbe tanhay.com www.lord-2013. /category/34 هوا تو از سرم بیرون ن *****تو تنها حسرت من رو زمینی ... آلبوم امپراطور مهدی یراحی · ادامه مطلب ... متن آهنگ زیبای دیدی اونم تنهات گذاشت از سعید شایسته ... حالا تو مثل منی منم مثه تو ... متن ترانه دور آ از محسن چاوشی ..... بی تو میخوونم هر شب با چشم گریون / منو ببخش عزیزم دیگه شدم پشیمون ...... هنوزم شب یلدا تو فالم تو میفتی. یه تیکه از آهنگی که دوست داری رو بنویس.... - مجله گیزمیز gizmiz.com/lyrics-that-you-like/ ۳۱ داد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - یه شب زیره بارون که چشمم براهه میبینم تو کوچه پر نوره ماه / تو ماه منی که تو بارون ..... اه نیلوفر" یا مثلا چرا یه آهنگ از حنا نخوندی؟ ... و یلدا و گلاره… آهنگ جدید شهیار - میخوامت تورو - www.taraneh-sara.ir/ -آهنگ- -شهیار-میخوامت-تورو/ ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ جدید و فوق العاده زیبای شهیار بنام میخوامت تورو با ۲ کیفیت … amir shahyar - mikhamet toro ( ترانه و ملودی : یگانه - تنظیم


مشاهده متن کامل ...
ع های آنجل در سریال میداند
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


سری جدید ع های  آنجل سالوادر دیابلو در سریال می داند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

ع های آنجل,سری جدید ع های آنجل,ع های آنجل سالوادر دیابلو

ع های آنجل در سریال میداند

منبع:sargarmia.com


از بازیگران بیشتر بدانید

  • خلاصه داستان سریال می داند
  • ع های بازیگران سریال می داند
  • تصاویر انجل بازیگر سریال میداند (2)[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر
درخواست حذف اطلاعات
ارزش یک دختر را خ میداند که او را در سنین کودکی برای عبادت برمیگزیند.
ی میداند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است.
صادق ع میداند که فرمود:پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبى. خداوند، از نعمت ‏ها سؤال مى ‏کند و به خوبى‏ ها پاداش مى‏ دهد .
ارزش دختر را خ میداند که هر ی را لایق دیدن جسمش نکرد.
ارزش دختر را خ میداند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد ص دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.
" انا اعطیناک الکوثر "
و این هدیه ی الهی، یک دختر بود

میلاد باسعادت حضرت معصومه(س)و روز دختر برتمام دختران عزیز سرزمینم خجسته و گرامی باد. / مسعود جما هیمشاهده متن کامل ...
ارزش یک دختر
درخواست حذف اطلاعات

ارزش یک دختر

نقطه تمرکز زن مسلمان از دیدگاه نظریه پرداز کانا

ارزش یک دختر را خ میداند که او را در سنین کودکی برای عبادت برمیگزیند.
ی میداند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است.
صادق ع میداند که فرمود:پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبى. خداوند، از نعمت ‏ها سؤال مى ‏کند و به خوبى‏ ها پاداش مى‏ دهد .
ارزش دختر را خ میداند که هر ی را لایق دیدن جسمش نکرد.
ارزش دختر را خ میداند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد ص دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.
" انا اعطیناک الکوثر "
و این هدیه ی الهی، یک دختر بود


مشاهده متن کامل ...

تقدیم به دختران سرزمینم
درخواست حذف اطلاعات
ارزش یک دختر را
خ میداند که
او را در سنین کودکی برای عبادت برمیگزیند.
ی میداند که فرمود: دختر باقیات الصالحات است.
صادقی میداند که فرمود: پسران، نعمت‏ اند و دختران خوبى.
خداوند، از نعمت ‏ها سؤال مى ‏کند و به خوبى‏ ها پاداش مى‏ دهد .
ارزش دختر را خ میداند که هر ی را لایق دیدن جسمش نکرد.
ارزش دختر را خ میداند که به بهترین مخلوقش حضرت محمد ص دختری عطا کرد که هدایت یک جهان به عهده ی فرزندان اوست.
" انا اعطیناک الکوثر "
و این هدیه ی الهی،
یک دختر بود


مشاهده متن کامل ...
مناجات با خدا
درخواست حذف اطلاعات

من و این نامه اعمال خدا میداند

چه شود بخت من امسال خدا میداند

به لبم نغمه العفو و دلم خانه غیر

از تو خالی شده احوال خدا میداند

دل هرجاییم انگار زمین گیر شده

غرق در برکه آمال خدا میداند

دوری عبد فراری و دل پر غم یار

حال این بنده بیحال خدا میداند

سراین سفره صدایم زدی و آمده ام

زین سبب شادم و خوشحال خدا میداند

سحرماه مبارک چقدر شیرین است

خلوت عبد سبکبال خدا میداند

هرکه در وقت مناجات نوایی دارد

ذکر ما شد علی و آل خدا میداند

روزه ماه خدا و عطش ونام حسین

چه کند روضه گودال خدا میداند؟

شعر : رسول میثمیمشاهده متن کامل ...
سلسله مباحث معاد از حضرت آیت الله محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم

سلسله مباحث معـــاد از حضرت آیت الله العظمی محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )  (جلسه چهاردهم )

موضوع بحثعالم عتاب

 

حضرت آیت الله محمد شجاعی ( قدس الله نفسه ا کیه )شرح کردیم که جسم چگونه حرکت میکند و روح در برزخ چگونه تکامل پیدا میکند و روح و بدن چگونه وارد عالم میشوند و چگونه به هم دیگر میرسند .

به حساب قانون تحول و اینکه هر ی به نوعی تحول خودش را ادامه میدهد ، وقتی برزخ تمام شد و زندگی برزخی برای انسانها خاتمه پیدا کرد ، از اینطرف هم خلقت متحول می شود و اول قیامت پیش می آید ، این کره زمین و کرات دیگر به شکل دیگری در می آیند و بدنی ترتیب داده میشود ( با شرحی که در جلسات گذشته گفتیم ) برای آن روحی که از عالم برزخ وارد قیامت میشود . روح عالم برزخ را رها میکند و مثل مردن در دنیا وارد یک صحنه دیگر و یک عالم دیگر خواهد شد که "عالم سوم" از سیر انسان است .

" عالم اول همین زندگی دنیوی است , بعد نظام دیگر به نام برزخ , و زمانی که عالم برزخ تمام شد وارد عالم دیگری خواهد شد به نام عالم اول قیامت "

به حساب بحثهائی که کردیم گفتیم هر انسانی با هر شکلی که وارد عالم برزخ شد ، طبق همان شکل برزخ او را پیش می برد و آن روح به تکامل خود ادامه می دهد . گفتیم که آن حرف غلط را هم فراموش کنید که میگویند در برزخ تکامل نیست ، خیر تحول هست ، ولی تحول اختیاری نیست . هر طبق مسیری که در این دنیا انتخاب کرده در برزخ تحول دارد . " مسیر را نمیشود عوض کرد "

فرق زندگی دنیوی و برزخ این است که میشود در دنیا اگر یک فرد الهی بودیم یک دفعه فردی دنیوی و دارای هدف خاصی بشویم ، و اگر فردی دنیوی بودیم می توانیم در یک زمانی توبه و بازگشت کنیم و یک فرد الهی بشویم و خصوصیات وجودیمان را عوض کنیم . ولی وقتی به برزخ وارد شدیم دیگر این عوض شدنها نخواهد بود . تفاوتی که برزخ با این دنیا دارد عبارت از این مسئله است .

به هر صورت در برزخ تکامل هست . هر انسانی پیش میرود ولی وقتی نظام برزخ تمام شد ، همه انسانها از عالم برزخ به عالم دیگر و صحنه دیگری خواهند رفت . طبق فرمایش حضرت علی ( علیه السلام ) زمان را از یاد ببرید که این خودش یک مسئله مشکل است . یادتان باشد این مسئله در برداشتها و مقایسه های علمی انسان را به اشتباه می اندازد . در آن جا زمان نیست . یک ساعت ، ده ساعت ، روز ، شب ، ی ال و تدریج و طولانی و کوتاه بودن در آنجا نخواهد بود .

حضرت علی ( علیه السلام ) در نهج البلاغه که میخواهد به آن عالم اشاره کند در مورد عالم سومی که روحها به آنجا وارد میشوند ( عالم اول قیامت و عالم سوم از اینطرف ) میفرماید : توجه داشته باشید که در آنجا وقت و طولانی بودن و کوتاه بودن و ساعات هفته و روز و شب و اینها و کلا مسئله وقت در آنجا نیست ( عَدُمَت عند ذالک الاجال و الاوقات و الساعات و السنین ) . مسئله وقت در آنجا نیست , یک نظام دیگر است که هر قدر من بگویم و یا از من تر و ماهرتر و عالم و عارف تر پیدا کنید که خیلی دقیق بگوید و هر قدر هم مستمع آمادگی بیشتر داشته باشد و هر قدر ظرفیت علمی اش بیشتر باشد , بالا ه این را فراموش نکنید که هر چه گفته شود یکنوع تقریب به ذهن است ، نمیشود فهمید . همین اندازه بدانید که نظام دیگری است که بعد از رفتن به آنجا معلوم خواهد شد چیست . هر چه در اینجا سعی زیادی در فهمیدن آن واقعیت آنرا نخواهیم دانست .

دانشمندان خیلی سعی میکنند فوق زمان را بفهمند ولی امکانش نیست که انسان به آن عالمی برسد که در آنجا زمان نباشد ، حتی تصورش هم مشکل است . فقط راهش این است که انسان برود تا ببیند و بداند . سربسته بدانید که در آنجا زمان نیست ، یک نظام دیگر است و من هم هر چه قدر بگویم فقط یک مقدار فکر شما را نزدیک خواهم کرد . فکر عوامانه را باید از ذهنمان بیرون کنیم تا آرام آرام جنبه علمی آن را بگوئیم . نمیخواهیم بگوئیم ما کاملا میتوانیم مسئله قیامت را شرح کنیم , آنجا رفتنی و دیدنی است نه گفتنی و شنیدنی . " رفتن و یافتن با عین و شهود و نه با تعلیم و تعلم ".

آنهائی که در دنیا یک هدف معین داشته اند و با مقصد معینی پیش رفته اند و از اول زندگی دنیوی در آنها کمال انقطاعی بوده و مطلوبی جز ذات مقدس پروردگار عالم و مبدأ وجود برایشان نبوده , در اصطلاح آیات و روایات , به اینها اولیاء الله میگویند .

( أَلا إِنَّ أَوْلِیَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ ) آنهائی اولیاء بودند که مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و کمیل بن زیاد نخعی ( رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ) بودند و یا در هر زمانی که مانند این اولیاء پیدا شوند , فعلا بحث ما نحوه و مسئله سیر این دسته است . اینها با این وضع که وارد برزخ شدند و همانطور که در دنیا با سرعت در سیر بوده اند ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ . وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ ) , که قرآن میفرماید : فقط خدا را میخواستند ، همانطوری که از زندگی دنیا فرار د , از غیر حق به سوی حق و خیر مطلق و نور مطلق و جلال مطلق که عبارتست از الله ، همینطور که در اینجا فرار د از غیر به سوی خدا ، با همان سرعت هم در برزخ میروند و مراحلی را طی میکنند و به مبدأ وجود نزدیک میشوند . از برزخ وارد عالم قیامت میشوند ( در نظر داشته باشید دسته ای از انسانها را میگوئیم که اولیاء الله هستند . فکر هم نکنیم ما هم خدا را میخواهیم . با استفاده از آیات معلوم است که نحوه سیر ما طور دیگری است , مخصوصا از لحاظ جنبه های فلسفی که در جلسات بعدی خواهیم گفت که من و شما چگونه خواهیم بود . ما سیر دیگری داریم . چون انتخاب مسیر ما از اول طور دیگر بوده , سیر هم طور دیگر خواهد بود , نتیجه هم طور دیگر خواهد بود ) اولیاء با سرعت خیلی زیادی میروند و به مبدأ میرسند , از راه صراط مستقیم میروند که در اوایل بحث گفتیم . اما بعضی ها هم مثل ما خیلی دیر میروند " البته اگر برویم و اگر انجذاب به سوی مبدأ وجود داشته باشیم "

اولیاء را محبّین میگویند ، مخبتین میگویند ( گاهی متقّین میگویند , اینها اصناف دارند . خیال نکنید که سلمان و ابوذر در یک مرتبه هستند یا سلمان با مقداد یکی است یا یک فردی از اولیاء با همه اولیاء یکی است ، اینها با هم فرق میکنند . قرآن را باز کنید و گوش بدهید می بینید گاهی مخبتین میگوید ، گاهی متقین میگویند یا اصطلاحات دیگر بکار میبرد)

به هر صورت ، اینها نوعاً هر کدام حالی دارند . مسائل روحی خیلی دقیق اند و اگر خدا بخواهد درباره ی آنها هم بحثهائی میکنیم . فعلا با آنها کاری نداریم . آنها خدا را میخواهند ( خیلی ساده میگوئیم ) آنها منقطع از غیر حق هستند و در زندگی دنیوی در آنها حبّ و رنگ و علاقه ای غیر از خواست و طلب حق نبوده ، آنها در زندگی دنیوی عباداتشان بر پایه محبت پروردگار عالم بوده است . بزرگانی مانند ملاصدرا زحمت کشیده اند و از خلال آیات و مناجات استفاده کرده اند . خیال نکنید اینها را در کتاب ها نوشته اند که مثلا در عالم قیامت اولیاء چگونه پیش میروند , اینها در کتابهای معمولی نیست بلکه خلاصه زحمات یک عده از فلاسفه است . ( من هم خودم مفصل زحمت کشیده ام ) آقای طباطبائی رحمة الله علیه این جملات را شرح میکرد و از اسرار وجود مبدأ و معاد میگفت , ایشان موجود عجیبی بودند که اینها را میگفتند .

فلاسفه حالات آنها را در مرحله اول قیامت توضیح داده اند . تصور کنید ، فردی که در زندگی دنیوی در حال انقطاع از غیر حق بوده و با این ح وارد عوالم بالاتر میشود ، در نظر بیاورید سلمان که وارد برزخ شد چه ها بر سرش آمد و چقدر رفت و به خدا نزدیک شد ؟ اما مگر به خدا رسیدن به این آسانی است ، مگر به این زودی میشود یک موجود محدود برود و به خدا برسد ؟ نه , زحمتهای زیادی دارد .

اولین عالم اولیاء عالم عتاب و سرزنش است . عالم عتاب و سرزنش یعنی چه ؟

درمناجات خمس عشر ( که مناجات تائبین یعنی آنهائی که خدا را میخواستند و از غیر حق به سوی خدا فرار می د است ) سجاد ( علیه السلام ) یک حرفی دارد می فرماید : لَکَ العُتبی حتی تَرضی . مسئله سرزنش ، مسئله عتاب و مسئله شرم دادن , این یک عالم است و مخصوص آن انی است که در زندگی دنیوی خدا را خواسته اند و رفته اند ، ولی هر قدر زحمت بکشند ، هر قدر خدا را بخواهند ، هر قدر در عالم برزخ صاحب کمال بشوند ، در این عالم که وارد میشوند ( فی مشهد القیامة , مشهد : یعنی شهود حق ) در مرحله شهود قرار میگیرند . یک فصل که جلو رفتند به چه ی نزدیک میشوند ؟ به خدا . اما این راه رفتن معمولی نیست ، وجود عوض میشود ، عالم عوض میشود . به اولین عالم مشهد قیامت میگویند .

سجاد ( علیه السلام )  در دعای توّ ن به این مسئله اشاره میکند و می فرماید : ( الهی لا تُخلِنی فی مشهدِ القیامةِ مِن بَردِ عَفوِکَ وَ غَفرِک ) پروردگارا : در آنجا که یکدفعه انسانهای الهی وارد میشوند و یک دیگر از مقابل اینها برداشته میشود و ذات مقدس پروردگار عالم را از پشت حجابهای مفصل ( مفصل یعنی چون هنوز خیلی فاصله مانده ) مشاهده میکنند . ( در مشهد قیامت , یعنی محل شهود حق ) . در اینجا که افتادند ، سلمان را در نظر بگیرید که او و امثال او یک عمر زحمت کشیده اند ولی یکدفعه به مرحله ای وارد میشوند که شاهد خدا هستند اما فاصله زیاد است . سلمان بزرگوار است ، موجود عجیبی است ، خیلی هم کاملتر شده است .

حضرت علی ( علیه السلام ) میفرماید : یکدفعه حقیقت برای اینها واضح میشود و خدا را بهتر میشناسند و وقتی خدا را بهتر شناختند ، تازه میفهمند که عبادتهایشان سزاوار برای ساحت قدس الهی نبوده است . سلمان یکدفعه آنجا خواهد دید که آن عباداتی که در دنیا انجام میداده ، آن گریه ها که در شب میکرده ، آنهمه که میخوانده ، آن اندازه که دل به چیزی نداده بوده ، وابسته به هیچ چیز نبوده و واقعا منقطع بوده ، آن وقت میبیند که نه ، هیچکدام مطابق ساحت قدس الهی نبوده است . آنجا خدا منظره ی عبادات سلمان را پیش میاورد و چگونگی عباداتش را نشان میدهد . سلمان یک نگاه به این منظره میکند ، یک نگاه به نامه عمل خودش میکند . ( نامه عمل عبارتست از مناظر عباداتش در دنیا ) که چگونه در دنیا خدا را میخواست و گریه میکرد . یک نگاه به خدا می اندازد و یک نگاه به خود و عباداتش میندازد و بعد سلمان در آنجا شرمنده میشود .  فوراً از ناحیه حق عتاب میاید ؛ آیا با این میشود خدا را خواست ؟ آیا با این روزه میشود خدا را خواست ؟ سلمان شرمنده میشود ، فوراً از ناحیه حق عتاب میاید و یک یک ش را نشان میدهد ( سلمان را نه ما را ) . ببین با این میشود خدا را خواست ؟ (لَکَ العُتبی حتی تَرضی ) سجاد ( علیه السلام ) میفرماید : عتاب که می آید , سلمان می بیند , شرمنده میشود و می بیند انصافاً اشتباه بوده است .

حالا این اشتباه را من به زبان علمی و با یک مثال میگویم تا بدانید چگونه است . خاک میخواهد حرکت کند ، انسان بشود . خاک یک حرکت میکند میشود نبات . حالا می خواهد بیاید و من و شما بشود ، حرکت میکند و سبز میشود و  فوق  العاده شکل و رنگ و رخسارش را عوض میکند .  یک تکان خورد شد علف ، حالا نگاهی بخود می اندازد می بیند نشد ، گر چه کار خوبی بود ولی حالا با این طریق نمیشود , گرچه حرکت خوبی است .

از رسول الله ( صلوات الله علیه ) روایت معروفی هست که فرموده : "هیچ با عملش نمی تواند به خدا نزدیک شود مگر اینکه در آ رحمت حق به سراغش بیاید" . این سخن جالبی است که هیچ با اطاعت دنیویش نمی تواند به خدا نزدیک شود مگر مسئله دیگری پیش بیاید .

سجاد ( علیه السلام ) میفرماید : اِلهی لَکَ العُتبی حتی تَرضی ؛ خدایا آنقدر سرزنش خواهی کرد تا راضی شوی . آنقدر سرزنش میکند و اینها عرق میکنند و می فهمند که همه عملها بی جا بوده است . با عمل نمیشود به خدا نزدیک شد ، فقط مانده ( فضل و رحمت حق ) به محض اینکه یه این مرحله رسید و برای او ثابت شد که با عمل و جدّیت نمیشود به خدا نزدیک شد ، آنوقت رحمت خاصی از پروردگار عالم میاید و اینها را تکان میدهد ( تُب عَلَیّ بِقُدرَتِک ) یکدفعه خدا به سلمان حرکت میدهد که او را از آن عالم بالا ببرد . به محض اینکه سلمان از آن عالم به عالم بالاتر رفت , بسم الله , ببینیم چه مسئله ای پیش میاید ؟ حالا خیلی مانده به خدا برسد . سلمان یک مرحله بالا رفت دیگر این عبادتها و ... هم ماند اینطرف . از این به بعد خدا با رحمت خودش میخواهد پیش ببرد . سلمان در عالم دیگری قرار گرفته است , یکدفعه عالم وجودش وسیع شد ، علمش وسیع شد . ی که به خدا نزدیک شود ، علمش هم وسیع میشود ، قدرتش هم وسیع میشود . یکدفعه امثال سلمان ها یک مسئله ای را می بینند که دوباره هول و ترس اینها را میگیرد . آن منظره عبارتست از چیست ؟ "از آن مرحله که سر در آوردند درک مخصوصی در اینها پیدا میشود که می یابند همه خوبیها ، همه نعمتها ، همه لذتها و هر چه که از هر موجودی میدیدند همه از خدا بوده است , آنجا که میدید گل زیباست میفهمد که این زیبایی از چه جانبی  بود که در گل جلوه میکرد ؟ از آنِ خدا بود .

آنجا یکدفعه میگوید : الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ( حالا این اسرار الصلوة است ) اینها جملاتی است که الهی ها در قیامت میگویند . " اگر فهمیدید که انسان را چه مسئله ای میبرد و به آن مرحله میرساند ؟ مسئله خدا خواستن و محبت حق "

به عالمی میفتد که همه ی خوبیها را از خدا میبیند , می فهمد که هر خوبی مال خدا بوده ( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ  ) . باز میبیند در صحنه قیامت غیر از خدا هیچ حکومت ندارد , میگوید ( مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ ) . میبیند انسانها عجب در ورطه هلاکت هستند ( حالا خودشان در مرحله بالا هستند ) تضرع برای اینها پیش میاید .

ورطه هلاکت چیست ؟ این سلمان مانندها که به خدا نزدیک شدند و خدا هم ( یدنیه علیه )  آنها را کم کم نزدیک میکند , یکدفعه نگاه میکنند من و امثال ما را میبینند ، ابوجهل و ابوجهل ها را میبینند ، ضالّین را در یکطرف میبینند ، مغضوب ها را در یک طرف میبینند ، میبینند یکعده از انسانها ایستاده اند و یک عالمی هم پر از آتش و غضب است ، و آن جور که از سکنات اینها و از قیافه اینها معلوم است  میخواهند حرکت کنند بسوی آتش . خطر پیش آمد ، سلمان می بیند که تحیّر عجیبی پیش می آید ، یکعده میخواهند بسوی آتش بروند ، انسان هم هستند عاقل هم هستند ولی با اینهمه که محزون هستند . ( وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ) سلمان مثلا یک مسلمان را میبیند ، میبیند اینها میخواهند از راهی بروند که هیچ معلوم نیست آ ش به کجا منتهی خواهد شد . اصلا راه ضل است . اینها در اینجا میبینند که در خطر هستند ، ممکنست خود اینها هم راه را گم کنند . یک عده بسوی آتش می روند ، یکعده بسوی ضل میروند ، قهرا در اینجا ندای سلمان بلند میشود ( ندایش هم خیلی حس و کاملا با تضرع است . یک صحنه مخصوص است هر قدر بخواهیم بگوییم نمیتوانیم مجسم کنیم ) صحنه ی مخصوصی است ، سلمان در یک طرف شاهد خداست ،  می بیند میشود به سوی خدا رفت اما مرحله خطرناک است . آن چنان راههای اشتباهی جلو میاید که ممکنست انسان به سوی آتش کشیده شود , بعید هم نیست کما اینکه عده ای مصمّم هستند بروند . عده ای هم به راهی میروند که خیلی خطرناک است و معلوم نیست آ ش به کجا خواهد رسید ، این الهی ها هم ، خود را در خطر میبینند.

نگاهی به خدا میکنند و خودشان را درتحیّر وسرگردانی میبینند و یکدفعه میگویند پروردگارا فقط با تقدم کامل ترا میخواهیم و فقط خودت به ما کمک خواهی کرد  ( إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ) . به روایت توجه کنید خیلی ها خیال میکنند که آنها که بطرف آتش میروند ، بزور میروند . این طور نیست , اینها با اختیار به طرف آتش میروند این را امثال سلمان میفهمند . انسان گناهی میکند و خودش هم نمیفهمد تا آنوقتی که برود و در متن آتش قرار بگیرد ، او خودش نمی داند که آن گناه آتش است و آن را خوب می بیند و میرود , ( دیدها فرق میکنند ) بطرف آتش با ذوق میرود . سلمان این رفتن را می بیند که به چه مرحله خطرناکی میرود . کما اینکه سلمان در اینجا به ابوجهل نگاه میکرد , میدید ابوجهل ذوق دارد که شب و روز عداوت پیغمبر ( صلوات الله علیه ) را د ، شب و روز با خدا در جنگ بود و اصلا با اشتیاق به جنگ میرفت . چطور سلمان در اینجا میدید ابوجهل در اشتباه است و ابوجهل خودش فکر میکرد کار خوبی میکند ؟! آنجا هم سلمان میبیند که با ذوق بطرف آتش میرود ( خیال نکنید در قیامت از اول همه میفهمند قضیه راست است) همه نمیفهمند . "قانون تحول را فراموش نکنید که از اول هر هر چه را خوب میبیند خوب خواهد دانست و خواهد رفت و نوعاً با اینکه معذّب است خوب میبیند تا در متن عذاب قرار گیرد این مسئله از روایت برمیاید" . 

مردی آمد به حضور باقر ( علیه السلام ) گفت : یابن رسول الله یکی از حقایق خلقت را به من بگوئید که برای من نافع باشد . ( علیه السلام ) فرمودند : هر ی بطرف بهشت برود میرسد به بهشت ( اِلا مَن اَبی ) الا آن که نخواهد . بعد آن سائل گفت : مگر میشود ی بهشت را نخواهد ؟ فرمود بله , آن که خدا را نمی خواهد بهشت را نمی خواهد چون بهشت مقام قرب خداوند است . اینجور فرمود : آن که لا اله الا الله نمیگوید و امتناع میکند قهرا بهشت را نمیخواهد . سائل فکر کرد مسئله ی لفظ است . گفت : پس یابن رسول الله شما فرمودید هر لا اله الا الله بگوید به بهشت میرود ؟ فرمود : بله . هر خدا را بخواهد به بهشت میرسد . سائل گفت : آ من از بنی امیّه فرار کرده ام در حالیکه آنها هم لا اله الا الله میگویند . دوباره سائل گفت اگر مسئله اینست که هر لا اله الا الله بگوید به بهشت میرسد ، من که آنها را رها کرده و فرار کرده ام و فکر میکنم آنها جهنمی هستند . فرمود که اشتباه کردی مسئله دراینجا گفتن ( لا اله الا الله ) نیست . در آنجایی است که انسانها از قبور یعنی برزخ وارد مرحله قیامت میشوند , در آن عالم اول قیامت و در اول , آن لا اله الا الله بگوها را میگوئیم  نه اینها که در اینجا میگویند .

سائل گفت : مگر آنجا چطور است ؟ آنها که اینجا لا اله الا الله میگویند آنجا نمیگویند ؟ فرمود اینطور آدمها که اینجا لا اله الا الله میگویند و واقعا خدا را نمیخواهند و فقط لفظی است ، ( سَلبکم الله ذالک فی یوم القیامه ) خدا این مسئله را در قیامت از آنها سلب میکند و در آنجا لا اله الا الله نمیگویند . آنها خواسته های خودشان را میخواهند ( دقت کنید مسئله تکامل است ) در آنجا هم خواست خود را خواهند خواست . مسئله چه بوده ؟ همان خواست خود را در آنجا هم میخواهند . منتهی سلمان نگاه میکند و میفهمد که آنها  آتش را میخواهند ولی خودشان نمیدانند که آتش را میخواهند ، ابوجهل چطور در اینجا با ذوق میخواست آنجا هم با ذوق خواهد خواست .

سلمان به اینهایی نگاه میکند که بطرف خدا میروند ، راه خیلی پر فراز و نشیب است ، خیلی زحمت دارد . ( این را سلمان میبیند و میداند ولی خودشان نمیدانند ) حالا این دسته چه انی هستند ؟ آنهایی که راه خیلی درازی را در پیش گرفته اند که خیلی هم خطر دارد . این دسته عبارتند از امثال ما که راههای خیلی طولانی در پیش گرفته ایم که خیلی خطرناک است . ممکن است نهایتاً به خدا برسیم منتهی بعد از سوختن ها . ما که هم خدا را میخواهیم و هزار مطلوب دیگر هم داریم که عذاب اینها را دیدن و از اینها پاک شدن راه خیلی درازی است . اینها را نمی فهمیم سلمان میفهمد . یکدفعه میگوید ( إِیَّاکَ نَعْبُدُ ) پروردگارا ترا میخواهیم و ( إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ ) خودت کمک کن . ( اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ ) پروردگارا آن راه راستی که ما را به سوی تو خواهد آورد ما را به آنطرف هدایت کن ، نه راه آنهایی که تو میبینی با ذوق به سوی آتش میخواهند بروند و نه آنهایی که هیچ معلوم نیست از کدام طرف میخواهند بروند و از راههای دور میروند و خودشان را گرفتار میکنند ، این یک نداست از یک فرد الهی در روز قیامت .

این جمله را که گفتند   ، این دعا و تضرع را که د ، قهراً عنایتی از خدا میاید  که آنها می گویند خدایا ما را به راه راست ببر. با این گفتن اینها قهراً به عالم دیگر وارد میشوند که آن عالم دیگر , عالمی است که وقتی به آنجا وارد میشود میبینند خیلی به خدا نزدیک شدند (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . آنوقت ندا میاید (بگو) آنچه را که میخواستی همانست , داری نزدیک میشوی , بقیه این را توضیح نمیدهم . با مثال میگویم آهن را نزدیک آهن ربا که قرار میدهید اول باید تکانی بدهید .

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ *  وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدٌ . بعد از اینها پیش میروند و به زحمتها میفتند تا به رکوع و سجده بیفتند تا برسند به مرحله تشهد .

شاد باش ای عشق خوش سودای ما                     ای طبیب جمله علّتهای  ما

اینها انی بودند که با عشق مبداء بسوی خدا میرفتند . فقط آنها اینطور هستند , والسّلام . غیر اینها که عبارتند از ماها  که دهها مطلوب و مقصود داریم و یکی از آنها عبارت از الله است , گناهها داریم , تعلقها داریم و به غیر حق هم دل داده ایم ، حسابمان جداست و به مقام عتاب و اینها نمی افتیم . مسیرما ها  غیر از آن دسته است.

قرآن کریم میفرماید :

 لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ .

به خدا رسیدن مسئله ی خیلی سختی است . اگر میخواهید بدانید چقدر سخت است ، به این فکر ید که خدا چیست ؟ اوصاف الهی را به یاد بیاورید ، سنخیّت و سازش میخواهد که انسان به خدا برسد ، به نور مطلق برسد ، به علم مطلق برسد و الی آ . این سازش قهراً پایه اش باید از اینجا گذاشته شود . انجذاب هم باید از اینجا پایه گذاری شود و اصل انجذاب هم عبارتست از محبت پروردگار عالم .

در اینجا دو سه جمله از باب مذمّت و موعظه و نصیحت درباره محبت بگوئیم . ( اللهم ارزقنی فیه طاعة الخاشعین ) دقت کنید آن چه که انسان را میکشاند تا به سوی خدا برود عبارت است از مسئله محبت حق که گوشه و کناراین مسئله هم خیلی قابل تشریح است و تذکر و موعظه زیادی میخواهد . چرا ؟ علّتش هم روشن است ، گفتیم که خیانت بزرگی به ما کرده اند , سعی کرده اند جان و مغز عبادت که محبت حق است را از ما بگیرند و چند تا جسد آنرا به ما بدهند که مثلاً را با این قرائت بخوان ، روزه هم که یعنی دهان از خوردن ببندی ، حج هم آنچنان است و الی آ . چیزی را از ما گرفته اند که گرفتنی بود ، و چیزی را به ما داده اند که چندان بدرد ما  نمیخورد . جان و مغز را از ما گرفته اند و همه عوامها دم از صورت ظاهر میزنند . ببینید آیا ی به این فکر افتاده که بگذار ببینیم آیا در این عبادات من واقعاً مسئله محبت حق هست یا نیست ؟ خدا خواستن هست یا نیست ؟ آن جدّیتی که دستور است را اصلا بما نگفته اند . باید هر چه از دستورات الهی را که عمل کردید مواظب مسئله "حبط" عمل باشید . اسمش را شنیده اید ولی آیا تا به حال فکر کرده اید که چه چیزی عمل انسان را "حبط" میکند ؟ یعنی هیچ میکند و نمیگذارد آن نتیجه مطلوب را بدهد ؟ تا به حال فکر کرده اید ؟ نه .

حبط عمل : مثل اینکه یک گندم به سوی صورت سنبلی میرود و همه شرایط برایش آماده است ولی در درونش یک کرم خاکی بیابد ، آیا میگذارد آن گندم به حرکت خودش ادامه بدهد ؟ نمیگذارد . به این میگویند حبط . حالا اگر مقداری هم سبز بشود ، یک تند باد بیاید آیا میگذارد آن گندم به حرکت خودش ادامه دهد ؟ نه .

رسول الله ( صلوات الله علیه ) یکوقتی صحبت میفرموند و مردم را تشویق می د به اعمال صالح که هر بخواند چنین میشود , روزه بگیرد چنان میشود و چقدر به خدا نزدیک میشود و به جنت و سعادت ابدی نزدیک میشود . یکی گفت اگر اینطور باشد ما خیلی چیزها برای خودمان ب کرده ایم ، بسیار خوانده ایم و روزه گرفته ایم و الی آ . پیغمبر ( صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمودند : ( امّا اِیّاکم ان تُرسلوا اِلیها نیراناً ) ولی مواظب باش آتش نفرستی تا بسوزانیش .  اب هم هست . این اب چیست ؟  اینست که انسان توجه نکند به اینکه عملی و یا صفتی در او باشد که باعث شود عبادتهایش بی جا شود و آن عبارتست از مسئله ای که این خیانت ببار آورده که گفته اند : ( نمیشود خدا را دوست داشت و فقط خداوند از تو خواسته ، خدا یک خدای جبار و قهاریست که آنجا ایستاده و گفته فقط مطیع من باشی . بهشت هم خشک و خالی است و اگر به حرف گوش ندهی جهنم است و  اینکه گفته اند محبت خدا چیست  و غیره ... ) . همین مسئله عامل حبط عمل است . خداوند در قرآن کریم میفرماید : هر چه از ما به انسان برسد اگر انسان آن را انجام بدهد ولی با کراهت و با استکراه انجام بدهد ( أُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ) این عمل نتیجه نمیدهد ، آن نتیجه ای را که به سوی خدا ببرد . منطقی فکر کنید . چون منظور به سوی خدا کشیده شدن است . من اگر خدا را بخواهم هر چه را بگوید خوشم میاید یا بدم میاید ؟ محبت خدا را میگویم ،  ما که از خدا بدمان نمیاید ولی مسئله اینستکه خوشمان هم نمیاید . اشتباه نکنید که بگوئید مگر ما از خدا بدمان میاید ؟!

 محبت ح است ، ح ی است در درون ، مانند ی که بچه دارد یا ی که ی ا دوست دارد که وقتی او را نمی بیند دلش به سوی او میرود . سوز و گریه میاورد  و انسان نمیتواند در فراقش طاقت بیاورد ، گریه میکند آن جور که علی ( علیه السلام ) گریه میکرد . آنقدر شعیب گریه کرد و کرد تا ن نا شد . خدا فرمود چه میخواهی ؟ گفت ترا میخواهم . دوباره گریه کرد تا ن نا شد . ( قَالُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ ) چنان در حال عشق و هیجان بود که مردم میگفتند : شعیب ( مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ ) خیلی از گفته هایت را ما نمی فهمیم ، مگر برای خدا هم آنقدر گریه میکنند که چشم ن نا شود ؟ انسان هم گریه میکند وقتی پول کم رسید گریه میکند ، هو دش گریه میکند ، گرسنه باشد گریه میکند ، احترام ن د گریه میکند و . ...) قرآن میگوید : آنها میگفتند آنچه که تو میگوئی را ما نمیفهمیم (محبت را میگوئیم ). اگر محبت باشد هر چه خدا بگوید انسان خوشش میاید . میدانید که آثار محبت این است ,شنیده اید که اگر ی  شخصی را دوست بدارد چنان در انتظار است که آرزو میکند ی را که دوست دارد چیزی بگوید تا او انجام بدهد .

اینهمه شواهد را گفتم تا عوامی شما را نگیرد که چیزی را نفهمید . مثل معروفی است که میگویند ( المرءُ عَدُوّ ما جَهِل ) .

شعیب سه بار ن نا شد از بس برای خدا گریه کرد آ خدا فرمود چه میخواهی ؟ گفت ترا میخواهم و خدا فرمود  حالا تو که این اندازه مرا میخواهی ، زمان لازم دارد ، باید کم کم آماده شوی . وقت اجل باید بیاید و ... حالا خیلی مراحل هست تا بیایی و برسی  . بعد فرمود حالا که نمیتوانی در فراق ما طاقت بیاوری ، ی را میفرستم که از نزدیکان ما است . هر که خدا  را دوست داشته باشد آنهایی را که خدا را دوست میدارد را هم دوست میدارد .

این محبت از محبت ها جداست                        حب محبوب خدا حب خداست

چونکه گل رفت و گلستان شد اب                  بوی گل را از که جوئیم از گلاب 

خدا فرمود من ی را میفرستم که مرا دوست دارد فعلا تو با او مانوس باش تا ببینم به ما میرسی یا خیر . مدتی گذشت ،  شعیب دید یک چوپان عصا ن میاید ، چه ی بود ؟ موسی ( علیه السلام ) ! خدا موسی را فرستاد . موسی از انی بود که خدا را واقعا دوست میداشت . یک پارچه عالم  حب بود (حب خدا در وجودش بود ). با آن داستانهایی که شنیده اید موسی پیش شعیب آمد .

شعیب دانست که موسی کیست ؟ و موسی هم دانست که شعیب کیست الی آ . منظورم در حبط عمل است . اگر محبت باشد آن محب هر چه را که محبوبش بگوید ، خوشش میاید (نه اینکه اکراه داشته باشد )

یکی از علمای عارف هر سال روز تکلیفش را جشن میگرفت . روز بلوغ یعنی بیا با من حرف بزن . وقتی یک پسر 15 ساله شد , جسم و روحش یک مقدار تکمیل شد , یکمقدار لیاقت پیدا کرد که بداند چه میگوید و عقلش هم میتواند کار کند ( بالغهائی مثل من را نمیگویم . من هنوز هم بچه ام 90 سالم هم که بشود ، طفل 90 ساله میشوم من خیر ) آن بالغی که میتواند با خدا حرف بزند . خدا در آنروز اجازه می فرماید که او به پا خیزد و با خدا صحبت کند ، این عالم چنان محب بود که آنروز را هر ساله جشن میگرفت . یعنی آنروزی که روز بلوغش است و خدا فرمود بلند شو با من حرف بزن , آنروز را جشن میگرفته . خداوند رسماً به او فرموده بیا صبح با من حرف بزن ، ظهر و عصر و شب با من حرف بزن .

خلاصه انسان به هر محبت داشت هر چه را او بگوید خوشش میاید . اگر محبت نباشد و از اینطرف هم مخالف با نفس باشد قهراً انسان هر چه را که خدا بگوید با اکراه انجام میدهد . مثل خواندنهای ما ، مثل روزه گرفتن های ما که با اکراه انجام میدهم. ( منصفانه بگوئید شما از روزه خوشتان میاید ؟ نه حتماً خوشتان نمیاید ) اما مسئله این است که آتش در پیش است و ما مجبوریم حالا مسئله خطرناک میشود .

انشاء الله درباره آنها که خدا را دوست دارند صحبت میکنیم . حالا می گویید با این حرفها پس عمل ما که حبط است . بله یقین بدانید که عملهای ما حبط است ، اگر عمل حبط نشود انسان را به خدا نزدیک میکند . گفتیم گندم که به خدا نزدیک میشد باد زد و دیگر نتوانست برود , ما هم نمیتوانیم به سوی خدا برویم اگر میتوانستیم برویم اینطور نمی شدیم .

 

تذکر:

این سری از مباحث معاد از فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی در بیش از  بیست جلسه ایراد شده که با استعانت از خداوند متعال در نظر داریم جهت استفاده علاقه مندان در این وبلاگ قراردهیم .

اصل مباحث به زبان ترکی بوده و از نوارها پیاده و ترجمه شده است , فلذا چنانچه در صراحت مطالب و یا ترجمه نقایصی باشد شرعا به عهده این حقیر میباشد .

تاریخ : ماه رمضان سال ١٣۵۶هجری شمسی

هرگونه کپی برداری با ذکر نام منبع بلا مانع است .
مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
بررسی خاتوشا و یازیلیکایا اطلاعیه هیات امنا حسینیه نیگنان ضرورت ایجاب می کند که ما کشور را بیش از این چهار سال معطل نگذاریم شعر ای کربلانین ساقی عطشانی قارداش قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت بازار تاریخی اراک سایت ط راحان ج وان tarrahan javan قیمت انواع گوشی های سامسونگ واپل توضیحاتی در خصوص ثبت نام در آزمون ی وزارت بهداشت ekaterina ekaterina zueva صید و توزیع ماهی گامبوزیا آهنگ سامان جلیلی بنام من مال تو تو مال منبا تو خوبه حال من زبان انسان هستی هایدگر شناسی داند مورد ارزی ارزی قرار وجود شناسی معرفت شناسی انسان شناسی کلامی اجتهاد نوشته مبانی کلامی اجتهاد کتاب نرسه روزی که آرزو کنیم یا لیتنی کنت ترابا پورابراهیمی به جای سود درباره مالکیت سهام عد تصمیم گیری شود ج پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران 26 بهمن قوی ترین کنترل و ردی مخفیانه ماشین با ردیاب ای ضد آب سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه تعرفه خدمات کامپیوتر سال avg tuneup 2014 product keygen office
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.