پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 درسی
برنامه ریزی درسی پنهان
درخواست حذف اطلاعات

مروری اجمالی بر ادبیات و مطالعات حوزه برنامه درسی نشان می دهد که برنامه درسی در سه مقوله کلی برنامه درسی رسمی و صریح، برنامه درسی عظیم و برنامه درسی مستتر (پنهان) طبقه بندی شده است. این سه مقوله قلمرو جدید، برنامه درسی را به عنوان یک حوزه تخصصی در جهان امروز شکل داده است (قورچیان، 1374مشاهده متن کامل ...
نظریه های برنامه درسی
درخواست حذف اطلاعات

در رشته برنامه ریزی درسی میان متخصصان آن در خصوص نظریه های برنامه درسی نوعی منازعه و کشمکش وجود دارد. برخی منتقدان بر این باورند که تلاشهای برنامه درسی و متخصصان این رشته بیشتر معطوف به عمل و یا مسائلی است که در مدارس و مراکز آموزشی اتفاق می افتد. بنابراین برنامه ریزی درسی رشته ای عمل زده است و راه منطقی در این گیرو دار، توجه بیش از پیش به مقوله های نظریه پردازی در برنامه درسی و ابعاد آن است. در مقابل این عده، برخی دیگر بر این باورند که بسیاری از مباحث تعلیم و تربیت بیش از حد نظری شده است. حقیقت امر آن است که برنامه درسی، پدیده ای است زنده.

زنده بودن برنامه درسی بدان معناست که همانند برخی از قلمروها نمی توان آن را به عنوان رخداد تلقی نمود. بهنگام بودن پدیده برنامه درسی و تاثیر پذیری آن از تحولات گوناگون ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث می شود که دارای تاثیر و تاثر متقابل با محیط خود باشد. برنامه درسی مانند بسیاری از پدیده های دیگر که با بافت انتظارات، آرزوها و باورهای جامعه گره خورده است، دائماً در حال تغییر و تحول است....مشاهده متن کامل ...
ارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی
درخواست حذف اطلاعات

در نخستین کنفرانس بین المللی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی که در تاریخ 30 مهر ماه 1393 در آزاد ی واحد خوراسگان برگزار می شود، مقاله دانشجوی ی به راهنمایی اعضای محترم هیئت علمی گروه پذیرفته شده که چکیده آن در زیر آمده است:

رهنمودهای پارادایم پیچیدگی برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسی در آموزش عالی

کامران شاهولی، سیدمنصور مرعشی، سیدجلال هاشمی

هدف از این پژوهش بررسی پارادایم پیچیدگی به منزله ی یکی از بسترهای فلسفی کارآمد در تدوین برنامه ی درسی و استنتاج رهنمودهای آن برای ارتقای کیفیت برنامه ی درسی آموزش عالی می باشد. از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیلی- استنتاجی انجام گردید و به نتایج زیر انجامید: پارادایم پیچیدگی با نگرشی متفاوت به جهانِ هستی و توصیف و تبیین آن بر اساس مفاهیمِ تغییر، پویایی، تعامل و بازخورد؛ و مؤلفه هایی چون تعدد عوامل اثرگذار بر پدیده ها، کل نگری، علیت پیچیده، نوپدیدی، خودسازماندهی و ...، بستری مناسب و کارآمد برای مواجهه ی نظام آموزشی با وضعیت امروز و آینده ی جامعه بشری که تغییر و پیچیدگی مهمترین مشخصه های آن هستند، فراهم می آورد؛ بنابراین در برنامه ی درسی رهنمودهایی را ارائه می دهد که کاربست آنها سبب ارتقای کیفیت آموزش عالی خواهد شد. از جمله ی این رهنمودها می توان به مواردی چون: تأکید بر وحدت علوم و تدوین برنامه ی درسی فرارشته ای؛ طراحی و اجرای برنامه درسی به صورت غیرخطی و راهبردی؛ تدوین استانداردهای یاددهی و یادگیری به جای محتوای ثابت؛ پژوهش محوری در یاددهی و یادگیری؛ و ارزشی چندبُعدی و توصیفی با در نظر گرفتن علیت پیچیده اشاره نمود.

کلمات کلیدی: پارادایم پیچیدگی، کیفیت برنامه ی درسی، آموزش عالیمشاهده متن کامل ...
مقاله :مفهوم وحدود برنامه درسی
درخواست حذف اطلاعات

چکیده

در این مقاله با استفاده و مراجعه به نظرات متخصصان علم برنامه درسی در خصوص معنا و مفهوم ،و حدود برنامه درسی مطالبی را تهیه و تنظیم کنیم و با استفاده از دیدگاههاو نظرات مختلف در خصوص تعاریف برنامه درسی ،قلمرو برنامه درسی ،،اه و مقاصد برنامه درسی ،تعریف عملیاتی از برنامه درسی ،اجرای برنامه درسی ،تغییر دربرنامه درسی ،تاریخ برنامه درسی ،تحقیق و ارزشی از برنامه درسی به عنوان یک سند ،یک نظام و یک قلمروو نیز ارتباط برنامه درسی به عنوان یک حوزه با حوزه های تخصصی تعلیم و تربیت :حوزه فلسفی ،روانشناختی و حوزه اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نظرات متخصصان و صاحبنظران برنامه درسی پرداخته و مطالبی را ارائه نماییم .

واژگان کلیدی : برنامه درسی ، مبانی برنامه درسی ، مفهوم برنامه درسی

مقدمه

تعلیم و تربیت نقش بسیار مهمی در زندگی انسان و حتی (حیوان )دارد و بر هیچ این امر مهم پوشیده نیست چرا که تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به کمال مطلوب برساند و تعلیم و تربیت نا صحیح او را به سقوط کشاند .زیرا آدمی بر خلاف حیوانات که آگاهیها و نیازهای خود را به صورت غریزی می دانند در آغاز ولادتش فاقد علم ،ادراک ،و تربیت و کمال است و بتدریج با تعلیم و تربیت مستقیم و غیر مستقیم ،استعدادهای بالقوه ی او به فعلیت می رسد و رشد و تکامل می یابد چنانکه قرآن مجید می فرماید :« و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالیکم هیچ نمیدانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها قرارداد تا شکر گزار باشید »{سوره نحل 78} از این رو مکتب برای تربیت در تمام مراحل ومشاهده متن کامل ...
..: برنامه ی درسی ملی :..
درخواست حذف اطلاعات

برنامه ی درسی ملی چیست؟

برنامة درسی ملی معادل اصطلاح انگلیسی national curriculum است که در ادبیات برنامه ریزی درسی مورد استفاده است و در اغلب کشورهایی که دارای برنامة درسی ملی هستند، منظور از آن، برنامه های درسی ای است که در کل کشور و در سطح ملی اجرا می گردد و جنبة استانی یا محلی ندارد.

تعریف برنامه درسی ملی

برنامة درسی ملی سندی است که نقشة کلان برنامة درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اه آموزش و پرورش نظام ایران تعیین و تبیین می نماید و موجب وحدت و انسجام بخشیدن به کلیة اجزای برنامه ها و نوسازی و بازسازی برنامه های درسی و تربیتی مبتنی بر فلسفة تعلیم و تربیت در نظام و قانونمند شدن امور برنامه ریزی درسی خواهد شد.

.

.

.

ادامه ی متن در ادامه ی مطلب...مشاهده متن کامل ...
کتاب های درسی ادبیات فارسی و مهارت های نوشتاری متوسطه دوره اول
درخواست حذف اطلاعات

کتاب درسی رسمیترین رسانه در زمینه ارتباط علمی است که به رغم گسترش استفاده از وسایل جدید اطلاع رسانی، نقش اساسی و مهمی در یادگیری برای همه سطوح دارد. برخورداری از بهره وری در تالیف کتابهای درسی نیازمند ارزی و نقد مستمر آنها و تلاش برای از بین بردن کاستی هاست.
هر رسانه، فارغ از نوع و هدف آن، به طور قطع به خواننده خود اطلاعاتی می دهد و یا تجربه ای می آموزد. کتاب نیز از این قاعده مستثنا نیست. هر کت که به بازار می آید، بی تردید پیامی آموزشی – چه مثبت و چه منفی، چه کم و چه زیاد – در بر دارد. با این تعریف وسیع و گسترده، تمام کتاب ها " آموزشی" هستند. اما اگر بخواهیم این تعریف کلی را تخصصی تر کنیم، می توانیم کتاب های آموزشی ادبیات را به صورت زیر تعریف کنیم:
" کتاب های آموزشی ادبیات، کتاب هایی هستند که به منظور فراهم زمینه های ایجاد انگیزه آموزش جبرانی، افزایش دانش و سواد علمی، پرورش مهارت ها، ارتقای یادگیرنده و تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری، چه براساس برنامه رسمی مصوب درسی و چه در کنار برنامه درسی، به منظور گسترده و یا تکمیل برنامه درسی تولید می شوند."
بنابر این، کت آموزشی است که یا به تأیید و تقویت برنامه درسی می پردازد یا با توجه به زمینه های آموزشی که برنامه درسی فرصت پرداختن به آن ها را نداشته است، یا درنظر گرفتن هدف های آموزشی خاص برای مخاطبان ویژه و بر حسب علاقه آن ها تهیه می شود.

در ادامه کتاب های فارسی و مهارت های نوشتاری
سال اول و دوم متوسطه اول (راهنمایی )
در قالب pdf برای قرار داده شده است.


مشاهده متن کامل ...
برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابت آلمان
درخواست حذف اطلاعات
برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابت آلمان

محمد رضا اسمعیلی ، عضو هیئت علمی
برنامه درسی تربیت بدنی

از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می شود و تدوین برنامه درسی در آن به عهدة مراکز ای ی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسی تربیت بدنی یکی از استانهای این کشور یعنی استان هسن متمرکز است. استان هسن از استانهای مرکزی آلمان است و مرکز آن شهر ویسبادن تقریباً در مرکز کشور آلمان قرار دارد. فرانکفورت نیز که یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین ای آلمان است در این استان قرار دارد.
مشاهده متن کامل ...
نمونه فرم تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی
درخواست حذف اطلاعات
همکاران عزیز،

لطفا فرم تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی را کرده و با توجه به بخشنامه فعالسازی گروه های درسی آن را تکمیل کرده و تا پایان بهمن ماه آن را ارسال نمایید.

می توانید برای نمونه به فرم تکمیل شده ای از درس علوم نگاهی بیندازید.مشاهده متن کامل ...
تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی

پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسی در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسی اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است :مشاهده متن کامل ...
کتابهای درسی دوره ی دبیرستان رشته ریاضی - فیزیک
درخواست حذف اطلاعات
*** کتابهای درسی سال سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید:

کتاب درسی حسابان / کتاب درسی فیزیک (3) / کتاب درسی تاریخ معاصر ایران / کتاب درسی ادبیات (3) /

کتاب درسی زبان فارسی (3) / کتاب درسی جبر و احتمال / کتاب درسی عربی (3) /

کتاب درسی شیمی (3) / کتاب درسی هندسه (2)

*** کتابهای درسی سال دوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید:

کتاب درسی ریاضی (2) / کتاب درسی هندسه (1) / کتاب درسی عربی (2) / کتاب درسی جغرافیا /

کتاب درسی شیمی (2) / کتاب درسی فیزیک (2) / کتاب درسی ادبیات (3) / کتاب درسی انگلیسی (2) /

کتاب درسی آمادگی دفاعی / کتاب درسی آمارو مدل سازی / کتاب درسی دین وزندگی (2) /

کتاب درسی زبان فارسی (2)

*** کتابهای درسی سال اول متوسطه را کنید:

کتاب درسی ادبیات (1) / کتاب درسی زبان فارسی (1) / کتاب درسی انگلیسی (1) /

کتاب درسی دین و زندگی (1) / کتاب درسی فیزیک (1) / کتاب درسی زیست شناسی (1) /

کتاب درسی ریاضی (1) / کتاب درسی شیمی (1) / کتاب درسی تعلیمات اجتماعی /

کتاب درسی عربی (1)مشاهده متن کامل ...
کتابهای درسی دوره ی دبیرستان رشته ریاضی - فیزیک
درخواست حذف اطلاعات
*** کتابهای درسی سال سوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید:

کتاب درسی حسابان / کتاب درسی فیزیک (3) / کتاب درسی تاریخ معاصر ایران / کتاب درسی ادبیات (3) /

کتاب درسی زبان فارسی (3) / کتاب درسی جبر و احتمال / کتاب درسی عربی (3) /

کتاب درسی شیمی (3) / کتاب درسی هندسه (2)

*** کتابهای درسی سال دوم متوسطه رشته ریاضی - فیزیک را کنید:

کتاب درسی ریاضی (2) / کتاب درسی هندسه (1) / کتاب درسی عربی (2) / کتاب درسی جغرافیا /

کتاب درسی شیمی (2) / کتاب درسی فیزیک (2) / کتاب درسی ادبیات (3) / کتاب درسی انگلیسی (2) /

کتاب درسی آمادگی دفاعی / کتاب درسی آمارو مدل سازی / کتاب درسی دین وزندگی (2) /

کتاب درسی زبان فارسی (2)

*** کتابهای درسی سال اول متوسطه را کنید:

کتاب درسی ادبیات (1) / کتاب درسی زبان فارسی (1) / کتاب درسی انگلیسی (1) /

کتاب درسی دین و زندگی (1) / کتاب درسی فیزیک (1) / کتاب درسی زیست شناسی (1) /

کتاب درسی ریاضی (1) / کتاب درسی شیمی (1) / کتاب درسی تعلیمات اجتماعی /

کتاب درسی عربی (1)مشاهده متن کامل ...
تغییر جزئی کتاب درسی جغرافیای پیش ی
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

پیشرفت علم وتکنولو ژی و نیاز به آموزش مهارت های جدید به دانش آموران سبب شده کتاب های درسی در یک دوره زمانی مشخص بازنگری ویا بازنویسی شود. در همین راستا وبر اساس نظر سنجی انجام شده از دبیران جغرافیا ،نتایج اعتبار بخشی کتاب و نظرات ارسالی از دبیران جغرافیای استان ها جهت نیل به اه زیر ، گروه جغرافیای دفتربرنامه ریزی وتالیف کتاب های درسی اقدام به بازنگری وتجدید نظر کتاب جغرافیای سال چهارم نموده است. این موارد به شرح زیر است :مشاهده متن کامل ...
علوم ستونی
درخواست حذف اطلاعات
آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسی از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسی ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسی ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ...

مشاهده متن کامل ...
علوم ستونی
درخواست حذف اطلاعات
آموزش علوم تجربی دوره ابت تحقیقات نشان داده است که نقش معلمان در تحقق برنامه ی درسی از سایر عوامل مؤثرتر است . معلمان آگاه به نیاز های برنامه ی درسی ، قادرند متناسب با توانایی یادگیرندگان و شرایط یادگیری ، انعطاف لازم را در برنامه ی درسی ایجاد کنند . معلمان برای آموزش علوم نیاز دارند بدانند : ک ن چگونه علم می آموزند؟ چگونه می توان تشخیث داد که فر آیند یادگیری صورت گرفته است؟ شرایط مناسب برای اجرای این فرایند چیست ؟ ...

مشاهده متن کامل ...
ممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسی در مدارس
درخواست حذف اطلاعات
حجت ال و المسلمین بهرام محمدیان افزود: اگر معلمی دانش آموزان را اجبار به ید کتاب های کمک درسی کند این عمل تخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می شود.

وی گفت: برخی ناشران کتاب های کمک درسی از مطالب کتاب های درسی کپی برداری کرده و آن را به عنوان کتاب کمک درسی با ۱۰ برابر قیمت کتاب درسی در بازار به فروش می رسانند.

محمدیان افزود: امروز ما متوجه چاپ یکی از این کتاب ها شدیم که دقیقا کپی برداری شده از کتاب درسی بود و ما ناشر را شناسایی و موضوع را پیگیری حقوقی کردیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: اگر دانش آموزی نیاز به مطالعه کتاب های کمک درسی داشت می تواند به کتابنامه های رشد آموزش و پرورش مراجعه و کتاب های استاندارد معرفی شده در این کتابنامه را مطالعه کند.مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه پروژه درسی 5
درخواست حذف اطلاعات
برای جلوگیری از تداخل پروژه درسی با امتحانات پایان ترم، انجام پروژه درسی به بعد از امتحان موکول می گردد.
لذا تمامی دانشجویانی که در فهرست قطعی انجام پروژه درسی قرار داشتند دستور کار پروژه خود را پس از امتحان تحویل بگیرند.مشاهده متن کامل ...
زبان کهن و اصیل سمنانی در لیست واحدهای درسی قرار گرفت
درخواست حذف اطلاعات
گویش سمنانی واحد درسی سمنان می شود با رونمایی از کتاب آموزش گویش سمنانی، نخستین واحد درسی گویش های بومی در های کشور در سمنان ارائه می شود. خبرگزاری فارس: گویش سمنانی واحد درسی سمنان می شود به گزارش خبرگزاری فارس از استان سمنان به نقل از روابط عمومی سمنان، در آیینی که با حضور جمعی از فرهنگ دوستان و یان در تالار دانش دانشکده علوم انسانی سمنان برگزار شد، از کتاب آموزش گویش سمنانی رونمایی شد. از مهر ماه نیز این گویش به عنوان دو واحد درسی به صورت اختیاری به دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی این ارائه می شود. بهروز گل محمدی، رئیس دانشکده علوم انسانی سمنان در این آیین با بیان اینکه تدریس گویش سمنانی با پیشنهاد این و موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری با کلیات تدریس گویش سمنانی تحقق یافته است، اظهار کرد: سمنان نخستین کشور است که زبان بومی را به صورت واحد درسی ارائه می دهد. این کتاب توسط پرویز پژوم شریعتی، عبدالمحمد خالصی و نقش بندی مدیر گروه زبان شناسی سمنان در قالب 32 درس تألیف و توسط انتشارات سمنان به چاپ رسیده است. با توجه به مصوبه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی مبنی بر آموزش دو واحد درسی گویش سمنانی در برنامه درسی دانشجویان سمنان، کتاب آموزش گویش سمنانی تالیف شده است. همچنین حفظ این گویش و جلوگیری از فراموشی آن از دیگر اه تالیف این کتاب است. پخش کلیپ و قرائت شعر به گویش سمنانی و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های مراسم رونمایی از کتاب آموزش گویش سمنانی بود.مشاهده متن کامل ...
کتب درسی تخصصی درسی سیوطی
درخواست حذف اطلاعات

کتب درسی تخصصی درسی سیوطی

اوضح المسالک 12 دوره – حاشیة الصبان 9دوره – نحوالوافی 15 دوره – شرح الاشمونی 4 دوره –شرح صریح علی وضیح 2دوره – فوائد الحجتیه 18 – مکررات 25 –مبادی العربیه10

مبلغ فروش دومیلیون و نهصد هزار تومانمشاهده متن کامل ...
جایگاه و نقش فعالیت های عملی ( کارآموزی) در برنامه های درسی رشته های علوم انسانی
درخواست حذف اطلاعات

جایگاه و نقش فعالیت های عملی ( کارآموزی) در برنامه های درسی رشته های علوم انسانی

عبدالله پارسا[1]

چکیده

به تبع تحولات بین المللی اجتماعی ، اقتصادی، و…، برنامه های درسی رشته های مختلف از جمله علوم انسانی باید مطابق نیازها و انتظارات، به روز شده و متحول گردند. یکی از عملکردهای آموزش و پرورش که به ویژه در علوم انسانی تجلی و نمود بیشتری می یابند، جامعه پذیر افراد یعنی آموختن دانش و مهارت های لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در توسعه جامعه است. طرح ها و فعالیت هایی چون تشکیلات دانش آموزی، شوراهای دانش آموزی ، هلال احمر ، فرزانگان و... در سطح آموزش و پرورش و یا تشکل های دانشجویی اعم از ، فرهنگی، اجتماعی، صنفی و... زمینه های خوبی برای پیوند با برنامه درسی مؤسسات آموزشی و ها دارند. ضرورت ایفای نقش برای برقراری توازن در جامعه، نیازمند داشتن دانشها ، گرایش ها و قابلیت های لازم است. تعلیم و تربیت با شرکت دادن فراگیران در فعالیت های اجتماعی و فعالیت در مؤسسات اجتماعی ، ، اقتصادی و... مهارت های لازم را برای همکاری اجتماعی در آنها رشد می دهد . کار آموزی که یک فلسفه تربیتی است، منع کننده این واقعیت است که آموزش و پرورش باید مسئولیت اجتماعی افراد را رشد دهد و به عنوان یک روش آموزشی شامل تلفیق فعالیت های خدماتی همراه با برنامه درسی نظری به منظور یافتن نیازهای واقعی جامعه و سازگار نمودن مطالب نظری و انتزاعی با واقعیات عینی جاری در سطح جامعه است. طبق تحقیقات ، کار آموزی با نگرش بهتر به مؤسسه آموزشی ، حضور بهتر ، اقدامات انضباطی کمتر و مشکلات رفتاری کمتر همراه بوده است. در این مقاله سعی شده است کارآموزی از منظر علوم انسانی و رابطه آن با جامعه پذیری بررسی شود.

واژگان کلیدی: کارآموزی، تربیت مدنی، مسئولیت اجتماعی، علوم انسانی، برنامه های درسی.1. یار شهید چمران اهوازمشاهده متن کامل ...
کتاب برنامه درسی پنهان
درخواست حذف اطلاعات

کتاب برنامه درسی پنهان نوشته ی سعید صفایی موحد، سید ابوالفضل حسینی مقدم و داوود باوفا است که از سوی مرکز انتشارات جهاد ی منتشر شده است. کتاب «برنامه درسی پنهان» شامل نه فصل است که به بیان ماهیت و چیستی، سطوح، ابعاد، لایه های برنامه درسی پنهان و پیامدهای آن پرداخته است و همچنین برنامه درسی پنهان در آموزش عالی و محیط های آموزش مجازی را بررسی نموده است. در مقدمه ی این کتاب آمده است: «برخی نظریه پردازان حوزة برنامه درسی، برنامه ریزی درسی را به عنوان تجربه تعریف کرده اند. طبق نظر این گروه، برنامه درسی شامل همه تجربه هایی است که یک فراگیرنده تحت راهنمایی مدرسه ب می کند. در صورتی که این تعریف از برنامه درسی را مد نظر قرار دهیم، آن گاه می توانیم از پدیده ای با عنوان برنامه درسی پنهان صحبت کنیم. در این کتاب برنامه درسی پنهان به عنوان «استعاره ای مناسب برای توصیفِ ماهیتِ سایه وار، تصریح نشده و بی شکل فرآیندهای ضمنی و درهم تنیده ای از تجاربی آموزشی و تربیتی است که در نقطه مقابل آموزش های رسمی قرار می گیرد و خود را در تعاملات تربیتی آشکار می سازد»، تعریف شده است.مشاهده متن کامل ...
برنامه ریزی درسی
درخواست حذف اطلاعات

برنامه ریزی درسی

برنامه های درسی ، مهم ترین مؤلفه نظام آموزش عالی هر کشوری محسوب می شوند. میزان توانایی اساتید در امر تدریس ارتباط معنی داری با میزان آگاهی آنان از امر برنامه ریزی درسی دارد . به همین دلیل فرایند تدوین این برنامه ها و به ویژه شرکای اصلی که باید در تدوین آن مشارکت داشته باشند، طیف وسیعی از ادبیات برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص می دهد. توجه به وم برنامه ریزی درسی و دقت در اجزاء تشکیل دهنده آن به عنوان یک سیستم و مجموعه، نشانگر حساسی از سازمان فکری و روند آموزشی اساتید می باشد.

برای یادگیری موثر و دستی به اه آموزش، داشتن اطلاع کافی و جامع از ماهیت « برنامه ریزی درسی » مورد نیاز همه آموزش دهنده ها می باشد. بنابراین، با توجه به اهمیت و نقش برجستة برنامه های درسی، بررسی و تحقیق درباره کارآیی هر چه بیشتر آنها در شیوه تدریس، سنجش و در نهایت یادگیری فراگیرا ن بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد.

اه برنامه ریزی درسی

مرور نظام مند بر برنامه های درسی موفق و مطرح در دنیا

بهبود و بازنگری برنامه های آموزشی

انطباق برنامه های درسی با نیاز جامعه

انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان

هدفمند شدن برنامه های آموزشی مدرسین

استفاده بهینه از زمان و امکانات جهت آموزش کیفی

نظارت و پیگیری اجرایی برنامه های آموزشی مدرسین

تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف

ارزشی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد برنامه ریزى شده در کارگاه هاى آموزشى ویژه مدرسین

تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

نظارت بر اجراى برنامه هاى آموزشى و ارزشیابى آنها

ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در ابتدای هر ترم

مشارکت و پیگیری اجرای برنامه ها توسط مدیران گروه هامشاهده متن کامل ...
اینم دو تا مقاله با موضوع برنامه ی درسی
درخواست حذف اطلاعات

نظریه هوش چندگانه و دل های آن برای برنامه درسی و آموزش

نویسنده: محمود مهرمحمدی

لحاظ ارزش های شهروندی در برنامه درسی برای تدریس در دوره دبستان

نویسندگان: ملیحه آشتیانی، کورش فتحی واجارگاه، محمد یمنی دوزی سرخمشاهده متن کامل ...
بسته های کامل درسی ی علم اطلاعات و دانش شناسی ویژه ی 94
درخواست حذف اطلاعات

جهت تهیه و ید بسته های درسی ی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی ): شرح مطالب درسی +نکات مهم + نمونه سوالات مختلف دوره ی ی علم اطلاعات و دانش شناسی شامل بسته اول : فناوری اطلاعات و ارتباطات بسته 2-مبانی کتابداری و اطلاع رسانی بسته 3-مدیریت اطلاعات :سازماندهی اطلاعات شامل سازماندهی و نمایه سازی اطلاعات -مرجع شناسی و اشاعه اطلاعات بسته 4-روش تحقیق و آمار

جهت ب اطلاعات بیشتر درخواست خود را به آدرس [email protected] ارسال نماییدمشاهده متن کامل ...
ممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسی در مدارس
درخواست حذف اطلاعات
ممنوعیت تدریس کتاب های کمک درسی در مدارس

معاون پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش گفت: ا ام معلمان به ید کتاب های کمک درسی و تدریس آن در ساعات رسمی مدارس غیر قانونی است.

حجت ال و المسلمین بهرام محمدیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: اگر معلمی دانش آموزان را اجبار به ید کتاب های کمک درسی کند این عمل تخلف است و با مدیر مدرسه برخورد می شود.
وی گفت: برخی ناشران کتاب های کمک درسی از مطالب کتاب های درسی کپی برداری کرده و آن را به عنوان کتاب کمک درسی با 10 برابر قیمت کتاب درسی در بازار به فروش می رسانند.
محمدیان افزود: امروز ما متوجه چاپ یکی از این کتاب ها شدیم که دقیقا کپی برداری شده از کتاب درسی بود و ما ناشر را شناسایی و موضوع را پیگیری حقوقی کردیم.
معاون پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر دانش آموزی نیاز به مطالعه کتاب های کمک درسی داشت می تواند به کتابنامه های رشد آموزش و پرورش مراجعه و کتاب های استاندارد معرفی شده در این کتابنامه را مطالعه کند.


مشاهده متن کامل ...
انواع محتوا در برنامه ریزی درسی
درخواست حذف اطلاعات
- محتوای مکتوب : محتوا ممکن است به صورت متون و کتب درسی تدوین شود رایج ترین شکل محتوای مکتوب همان کتابهای درسی است .

2- محتوای شفاهی : محتواممکن است به صورت شفاهی باشد مانند توضیحات معلم در تدریس در مجموع می توان محتوا را معادل برنامه درسی فرض نمود زیرا حقایق خاص ، عقاید ، اصول ، مسائل و موارد مختلف دیگر معمولا در یک درس خاص گنجانده می شودمشاهده متن کامل ...
کتب درسی پایه پنجم و نهم در سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت؟
درخواست حذف اطلاعات
خبرگزاری فرهنگیان:

مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی ابت و متوسطه نظری گفت: سال آینده کتب درسی پایه پنجم ابت و نهم متوسطه تغییر می کند که در پایه پنجم کتب فارسی، ریاضی و تعلیمات اجتماعی جدید است.

محمود امانی طهرانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم در رابطه با تغییرات کتب درسی دانش آموزان در سال تحصیلی آینده اظهار داشت: سال آینده کتب درسی در دو پایه پنجم و نهم ابت تغییر می کند.مشاهده متن کامل ...
چالش بر سر کتاب های درسی ادبیات در ایسنا
درخواست حذف اطلاعات
چالش بر سر کتاب های درسی ادبیات در ایسنا

سرویس : فرهنگی و هنری - ادبیات و نشر

در نشست نقد کتاب های درسی ادبیات گفته شد، برای طرح چهره های مطرح معاصر محدودیتی وجود ندارد و اگر زمانی این اتفاق نیفتاده ، سلیقه شخصی بوده است.مشاهده متن کامل ...
همایش تحلیل کتب درسی فارسی و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم
درخواست حذف اطلاعات


همایش تحلیل کتب درسی فارسی و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم

با سلام و احترام

به اطلاع همکاران محترم عضو انجمن می رساند با توجه به درخواست های مکرر اعضا و نویسندگان محترم، بنا بر صورتجلسه 18 انجمن، تاریخ برگزاری همایش تحلیل کتب درسی فارسی و مهارت های نوشتاری پایه های هفتم و هشتم از 16 بهمن به پنجشنبه 7/12/93 تغییر یافت.

مکان برگزاری همایش در فرهنگیان، پردیس حضرت زینب کبری(س) اراک می باشد.

سایر جزئیات همایش متعاقبا اعلام خواهد شد.

با تشکر

دبیرخانه انجمنمشاهده متن کامل ...
منوچهر درفشه تصویرگر کتاب های درسی درگذشت
درخواست حذف اطلاعات

منوچهر درفشه تصویرگر پرتوان و توانمند کتاب های درسی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با صدور پیامی درگذشت درفشه تصویر کتاب های درسی را به جامعه هنری ، مولفان کتاب های درسی و خانواده ایشان تسلیت گفت.

در بخشی از پیام حجت السلام محمدیان آمده است: منوچهر درفشه، تصویرگر ی که نزدیک به سه دهه برای ک ن و نوجوانان این مرز و بوم در کتاب های درسی و غیردرسی با انگشت و رنگ یادگاری گذاشت و سخاوتمندانه آنچه را آموخته و اندوخته بود بر روی صفحه کتاب های درسی شادمانه با دانش آموزان و ک ن تقسیم نمود.مشاهده متن کامل ...
بررسی و ارزی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح هوایی
درخواست حذف اطلاعات

تعداد صفحات: 70 صفحه

http://s5.picofile.com/file/8159393192/microsoft_word_2013_logo_svg.png

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسألهhttp://s5.picofile.com/file/8160268634/buy11.png

اهمیت موضوع پژوهش

اه و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویکردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.