پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دفاع نخستین قانون طبیعت
طبیعت بهاری روستای آب ملخ
درخواست حذف اطلاعات
طبیعت بهاری روستای آب ملخ که در شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار دارد.


طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ



طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات



مشاهده متن کامل ...
طبیعت بهاری روستای آب ملخ
درخواست حذف اطلاعات
طبیعت بهاری روستای آب ملخ که در شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار دارد.


طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ



طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات



مشاهده متن کامل ...
طبیعت بهاری روستای آب ملخ
درخواست حذف اطلاعات
طبیعت بهاری روستای آب ملخ که در شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار دارد.


طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ



طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات



مشاهده متن کامل ...
طبیعت بهاری روستای آب ملخ
درخواست حذف اطلاعات
طبیعت بهاری روستای آب ملخ که در شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار دارد.


طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ



طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات



مشاهده متن کامل ...
طبیعت بهاری روستای آب ملخ
درخواست حذف اطلاعات
طبیعت بهاری روستای آب ملخ که در شهرستان سمیرم در استان اصفهان قرار دارد.


طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ



طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات

طبیعت بهاری روستای آب ملخ

طبیعت بهاری روستای آب ملخ,طبیعت,روستا,طبیعت روستا,روستای آب ملخ,سمیرم,اصفهان,ع طبیعت و حیوانات



مشاهده متن کامل ...
اهمیت طبیعت در قرآن
درخواست حذف اطلاعات

طبیعت در قرآن

قرآن کریم همواره از طبیعت و شناخت آن سخن می گوید: از آسمان، زمین، خورشید، ماه، ستارگان، از ابرهای باران زا و ابرهای غیر باران زا، ریزش فراوان آب از آسمان، رویش گیاهان، زیبایی های نور، جلوه های گوناگون رنگ و وزش باد.
راستی چه وقتیَ دیدن طبیعت مفهوم دیگری پیدا می کند و زیبایی وجذ دیگر را فراهم می سازد؟ در صورتی که بدانیم در سرا طبیعت، دستی تدبیر می کند و برای این نعمت ها درجهت آسایش و رفاه انسان در کار است. قرآن کریم در آیات بسیاری از تسخیر طبیعت برای انسان توسط خدا خبر می دهد مانند سوره ابراهیم /32 و 33، نحل /12 و 14، حج /65 و لقمان / 29، همچنین از رام تمام آسمانها و زمین برای انسان خبر می دهد: سوره لقمان /20 و جاثیه/12. اما مهم این است که بدانیم طبیعت چه اهمیتی دارد و چه زیبایی هایی می آفریند و چگونه می توان از آن به گونه ای نیکو استفاده کرد و مهم تر اینکه بدانیم همه این نعمت ها نشانه خدا و با تدبیر خدا هستند و هدفی برای آفرینش آنها وجود دارد و ما انسانها ناسپاسی نعمت نکنیم و به ستم از آن استفاده ننماییم . به همین دلیل، در برخی آیات قرآن آمده است که سفر کنید و در زمین بگردید و بنگرید چگونه خداوند آفرینش را آغاز کرده؛ سپس باز او جهان دیگری را پدید می آورد. خداست که بر هرچیز تواناست ( عنکبوت/20) .
و در روایات رسیده است که« سافروا تصحوا » سفر کنید تا سالم باشید ، زیرا گشت و گذار در طبیعت، دیدن منظره های زیبا و آشنایی با آداب و رسوم ملت ها ، گذشته ا زآنکه خداشناسی ما را تقویت می کند و به شگفتیهای آفرینش خدا آشنا می سازد و فایده های بی شمار مادی و معنوی برای ما ارمغان می آورد، آدمی را از افسردگی می رهاند و به سلامتی جسم و روان ما کمک می کند. اکنون برای اینکه ابعاد گوناگون طبیعت قرآن را نشان داده باشیم به آیات چند که در وصف طبیعت آمده، اشاره می کنیم:

اهمیت طبیعت در قرآن

در قرآن کریم بیش از 750 آیه اشاره به ظواهر طبیعت می کند ابعاد گوناگون جلوه ها و زیبایی های آن را یادآور می شود. در اغلب این آیات، ما را توصیه به مطالعه کتاب طبیعت و پند آموزی آن می کند. بی گمان، هدف این آیات، طرح علوم طبیعی و بیان قوانین آن نیست، هر چند به نکاتی اشاره دارد که پس از قرنها اهمیت و حساسیت آن شناخته شده و خبر از این حقیقت می دهد که گوینده آن در اتصال به مبدأ الهی و آفریننده جهان است. آفریننده ای که از همه چیز خبر دارد و با آگاهی آنها را پدید آورده و برای ما رام کرده است. قرآن کتاب هدایت است و منظور از ذکر این شگفتی ها تدبر در موجودات طبیعی و توجه به نشانه های آن در اصل خلقت است.

پیدایش حیات در زمین و اهمیت آب

یکی از مسایلی که همواره فکر بشررا به خود مشغول کرده، مساله حیات و چگونگی پیدایش آن در زمین است. در سیر طبیعت ما به زندگی موجودات گوناگون برخورد می کنیم و چگونگی حیات آنها برای ما شگفت انگیز است. قرآن کریم در چگونگی حیات آنها برای ما اشاره می کند. مثلاً می گوید: هرچیز زنده ای را از آب پدید آوردیم ( انبیاء/30) و یا به مناسبت آفرینش جهان می گوید: اوست که آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده و قدرت استیلای او بر آب بود ( هود /7) .
شگفتی طبیعت به تنوع وچگونگی موجودات است؛ موجوداتی که از آب آفریده شده اند، عده ای بر روی شکم راه می روند و ای از آنها بر روی دو پا و برخی از آنها بر روی چها ا . خدا هر چه بخواهد می آفریند( نور/45) .
اهمیت آب در طبیعت در قرآن جایگاه مهمی قرار دارد. در تعبیرات گوناگون به شکل توصیف دریاها، رودخانه ها، نهرها و ریزباران ها مطرح می شود، اما آنچه در مرحله نخست جای دارد و آن را مقدس می کند این است که از آب پدید آمده وعرش خدا بر آب مستقر شده و در مرحله بعدی حیات انسان و سعادت و لذت زندگی هر جانداری در مجموع آفرینش، به آب وابسته است. قرآن در جایی، این شگفتی و زیبایی و اهمیت را چنین بیان می کند: و اوست که از آسمان، آبی فرود آورد، پس به وسیله آن از هرگونه گیاه برآوریم.
و از آن گیاه جوانه سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی برمی آوریم و از شکوفه درخت ما خوشه هایی است نزدیک به هم . و نیز از آب باران باغ هایی از انگور و زیتون و انار همانند و غیرهمانند بیرون آوردیم. به میوه آن چون ثمر دهد و به طرز رسیدنش بنگرید، بی گمان در اینها برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هاست.( انعام/99 ).

زندگی دوباره طبیعت

یکی دیگر از نمایش های خدا درجهان که قرآن از آن یاد می کند، حیات دوباره طبیعت است، طبیعتی که در فصل زمستان می میرد و سبزی وشاد خود را از دست می دهد، اما در فصل بهار دوباره زنده شده وجان دیگر می گیرد. قرآن این رحمت الهی را با ریزش باران توصیف می کند ( اعراف/57 ) یا در جای دیگر می گوید: خداوند بادها را می فرستد که ابرها را برانگیزند، آنگاه آن را به سوی سرزمین مرده می رانیم تا زمین را پس از مرگش دوباره زنده کنیم. توصیف طبیعت و حیات دوباره آن یکی ا زنمونه های دیگر شگفتی های طبیعت در قرآن است، اما جالب است بدانیم هدف این توصیف مشهود، نشان دادن طبیعی حیات انسان پس ازمرگ است، به عبارت دیگر برای آن است که چگونه پس از آنکه تمام جسم او پوسید و متلاشی شد، دوباره زنده می شود، همان گونه که طبیعت زمین پس از پژمردگی و خزان ومرگ، دوباره حیات پیدا می کند.

طبقات آسمان

نمایشگاه دیگری از طبیعت ت، آرام و بی زبان که در قرآن از آن سخن گفته می شود، نمایشگاه آسمان، ماه و ستارگان و ک شان ها هستند. برای انسان فرصت هایی به دست می آید که با تأمل به آسمان نگاه کند و از نگاه خود لذت ببرد. این فرصت در شب در بیابان ها که نور ا کمتر وجود دارد و تلألؤ می کند و تابلویی طبیعی و منظم از جهان آفرینش را به نمایش می گذارد، بهتر فراهم می شود . قرآن با تعبیرات گوناگون این زیبایی ها را توصیف می کند و مهم تر آنکه ما را به زاویه های پنهان شگفتی جهان آفرینش رهنمون می سازد: خ که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید. در آفرینش آن بخشایشگر، هیچ گونه اختلاف و تفاوت نمی بینی. باز بنگر آیا خلل و نقصانی می بینی (ملک/3 ). در آیه ای دیگر به جزئیات دیگری از آسمان و شگفتی هایش اشاره می کند.
مگر ندیده اید که چگونه خدا هفت آسمان را توبرتو آفریده است و ماه را در میان آنها روشنایی بخش گردانیده و خورشید را چون چراغی قرار داده است( نوح/15 ).

ویژگی های زمینی

قرآن بیشترین نکات را درباره زمین به عنوان بستر زندگی انسان مطرح کرده است. بیش از 450 آیه درباره زمین سخن می گوید، اما مهم ترین نکاتی که به بحث ما مربوط می شود، درباره امتیازات و امکانات زمین است. اینکه خداوند زمین را قابل روییدن آفریده تا بتوان از آن محصولی است اج کرد (بقره/164،حجر/19)، بر اثر بارش باران و فرورفتن آن در زمین که تبدیل به چشمه های جوشان می شود ( زمر/21)، زمین را کشیده و پهن آفریده است ( بقره/22، رعد/3)، زمین را گهواره قرار داده و راه ها را در زمین ترسیم کرده است ( طه/53)، زمینه رستنیهای گوناگون را فراهم ساخته ( همان) و اینکه ظاهر زمین خشکیده دیده می شود ـ اما چون آب بر آن فرود برود به درمی آید و نمو می کند و آمادگی هر نوع رستنی در آن فراهم است ( حج/5 ) و دهها تعبیر دیگری که در توصیف زمین آمده و بیانگر ویژگی های زمین نسبت به سایر کرات می باشد، اینها نمونه هایی از توصیف طبیعت و زمین در قرآن به شمار می روند.

رنگها

از جمله موارد توصیف طبیعت در قرآن، توصیف رنگهاست. تنوعی که حس کنجکاوی انسانها را بر می انگیزد و به انسان گوشزد می کند که درباره علت پیدایش رنگها تأمل کند و از سوی دیگر نسبت به برخی از رنگها می گوید: این رنگ، برای بینندگان و تماشاگران ایجاد سرور می کند( بقره/69). رنگ ها در طبیعت به دو بخش تقسیم می شوند: رنگ هایی که حزن آورند و رنگ هایی که شادی آفرین هستند. قرآن به رنگ های شادی بخش، اهمیت ویژه ای می دهد که شگفتی همگان را برمی انگیزد و انگیزه ای برای جلب توجه به وجود می آورد مانند رنگ زرد، رنگ سبز و سفید . مثلاً در اوصاف بهشتیان از رنگ سبز یاد می کند که بهشتیان بر پشتی های سبزرنگ تکیه زده اند ( رحمن/76 ) یا از رنگ سفید در توصیف نوشیدنی های اهل بهشت یاد می کند: بیضاء لذة للشاربین. ( صافات/40 ) از تنوع رنگ های میوه ها به عنوان یک نعمت یاد می کند: آیا ندانستی که خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد . ما بدان آب میوه هایی با رنگ های گوناگون خارج ساختیم و نیز از کوه ها راه ها و رگه های سفید، سرخ و به رنگ های مختلف و گاه به رنگ کاملاً سیاه پدیدار نمودیم. ( فاطر/27 ) واقعاً این پرسش مطرح است که اگر تمام این میوه ها با طعم ومزه های مختلف به یک رنگ بودند، جاذبه ای برای خوردن وجود نداشت و از آن لذتی ایجاد نمی شد. خداوند این تنوع رنگ ها را در طبیعت یکی از نعمت های الهی می داند. این شیوه از توصیف در طبیعت نسبت به ابرها، بادها، کوه ها، دشت و بیابان ها و سبزی ها نیز صادق است. به عنوان نمونه می توان به آیات زیر مراجعه کرد: سوره نبا/14، اعراف/57، نازعات/32 و فاطر/27.
جالب اینجاست که یکی از محورهای طبیعت، زمانها و مکانهاست. همان طور که برخی از مکانها دارای زیبایی و جاذبه است، برخی مکانها در فرهنگ قرآن ارزشمند و مقدس و معنویت آفرین است مانند مسجدالاقصی، مسجدالحرام، کوه طور و محراب زکریا. همین طور از بعد معنوی برخی زمان ها در طبیعت ارج و منزلتی خاص دارند و روح افزا هستند. این زمانها، مانند مکان های لذت بخش، شاد معنوی به ارمغان می آورند و خداوند، رحمت و عنایت مخصوص در آن اوقات به انسان ها دارد و به عنوان نمونه در قرآن از وقت سحر، صبحگاهان به عنوان زمانی بس ارجمند یاد می کند و می فرماید : در آن هنگام به عبادت و راز و نیاز مشغول باشید. ی که در این زمان با خدا ارتباط پیدا کند از فرصت های دیگر بهتر و ارجمندتر است. زیرا امید است که پرودگار چنین شخصی را که در این ساعت بیدارمی شود به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول می شود به مقامی ستوده برساند (اسراء/79 ) .
صبح و نسیم صبحگاهی یکی از بهترین اوقات طبیعت است که برای ورزش و استشمام هوای آزاد استفاده می شود، اما قرآن این زمان را هم برای لذت معنوی و هم برای لذت مادی از بهترین فرصت ها معرف می کند. خوشا به حال آن انسان هایی که به جای خواب در این زمان بیدارند و لذت بهره گیری از صبح را به غفلت خواب جایگزین نمی کنند.

اه ذکر طبیعت

مهم ترین نکته، جهت گیری ذکر طبیعت در قرآن است. انسان ها بویژه مخاطبان قرآن،کم و بیش طبیعت را می شناختند، اما آنچه لازم بود که آنها بدانند، جهت و سرا طبیعت است. مثلاً قرآن بارها به این جهت از طبیعت یاد می کند تا اثبات مانع کند و از پیچیدگی ها وشگفتی های طبیعت به عنوان مظاهر خلق خدا یاد کند. به عنوان نمونه: سوره انعام آیه1 و احقاف /1-3.
البته گاهی در ابعاد دقیق تر زیبایی های طبیعت بازگفته می شود، مانند دل بر توحید یا تنزیه خداوند ازداشتن فرزند ( انعام /100-101 ) یا داشتن نظم و پیوند. یا ذکر آنها توجه دادن به عظمت، قدرت، تدبیر و رحمت و حکمت گستره علم الهی است.( زمر/7، فرقان/60-62، حج/61، انعام /63-64، نور/45) .
و جالب تر از همه اینها که نشان دهنده تعادل و واقع گرایی قرآن می باشد، تشویق به بهره برداری از طبیعت و استفاده از لذات حسی است ( انعام/142-144). به نظر من این شیوه بیان از ویژگی در قرآن است که به شکل معتدلی ما را در استفاده از طبیعت تشویق می کند.
به همین دلیل در جایی قرآن در خطاب به می گوید: بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی های پاکیزه را چه ی حرام گردانیده ؟ بگو این نعمتها در زندگی دنیا برای انی است که ایمان آورده اند ( اعراف/32).
نکته دیگر ذکر شگفتی های طبیعت در قرآن به این جهت است که از غرور و عجب و خودخواهی باز دارد و نور ایمان در دلها ایجاد شود. یا از رفتار گذشته ها عبرت بگیرد. گاهی قرآن با ذکر نمونه ای از طبیعت در جهت تربیت نفس و جلوگیری از غفلت او سخن می گوید: مثلاً در آنجا که از طوفان دریا و تلاطم کشتی ها سخن می گوید و این ح طبیعت را بیان می کند از آن جهت که انسان درح گشایش و وفور نعمت خدا را فراموش می کند و به هنگام سختی و فشار به یاد پروردگار می افتد؛ خدا این ح را در ضمن حادثه ای طبیعی ذکر می کند:
او ی است که شما را در خشکی و دریا می گرداند، تا وقتی که درکشتی و در ح آرامش هستید که با بادی خوش در حرکت است، افرادی در این ح آرامش هستید که با بادی خوش درحرکت است، افرادی در این ح شاد هستند. ( و از یاد خدا غافل )، اما بناگاه بادی سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد یقین کنند که در محاصره افتاده اند، در آن حال خدا را پاکدلانه می خوانند که اگر ما را از این ورطه برهانی، قطعاً از سپاسگزارانیم ( یونس/22).
این ها نمونه هایی از اه ذکر طبیعت است، البته اه بسیاری در ذکر طبیعت می باشد که به همین نمونه ها بسنده شد، چنانکه مباحث دیگری در ذکر طبیعت مطرح است، مانند اسلوب قرآن در توصیف طبیعت، مقایسه میان شیوه قران و شیوه کتاب های مقدس، اعجاز علمی قرآن در بیان مسائل طبیعی و موضوعات دیگری که هریک بحث مستقلی را می طلبد.



مشاهده متن کامل ...
ع هایی از طبیعت زیبا و مکان های دیدنی سوییس
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از طبیعت زیبا و مکان های دیدنی سوییس • مجله ع

 

 



مشاهده متن کامل ...
زیباترین شگفتی های طبیعت
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


تصاویری که در ادامه این مطلب خواهید دید  از زیباترین شگفتی های طبیعت است که نگاه هر بیننده را به خود خیره می کند. با دیدن آنها تنها چیزی که می توان گفت، حمد خداوندگار بزرگی و پدیدآورنده این همه زیبایی است.

1. دریاچه پنج گل
دره جیوژایگو - چین

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 دره جیوژایگو یا پارک ملی جیوژایگو به مساحت ۷۲ هزار تار در شمال سیچوان و درجنوب غربی چین است.دره جیوژایگو یکی از مناطق حفاظت شده و دارای چندین آبشار و دریاچه است. حدود ۱۴۰ گونه پرنده و نیز شماری از گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض در این دره وجود دارند. از جمله آن ها می توان به بز کوهی سیچوان و پاندای بزرگ اشاره کرد. این منطقه در سال ۱۹۹۲ میلادی به عنوان مکانی طبیعی در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

2. نورافشانی پلانکتون ها
لمبوک، بالی، اندونزی

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 

لمبوک نام جزیره ای است که در ای های غربی اندونزی واقع شده است.

3. دماغه laguna
بولیوی

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

  بولیوی کشوری محصور در خشکی، در مرکز ی جنوبی است. پایتخت آن به طور رسمی و در قانون اساسی شهر سوکره ذکر شده اما ت این کشور در شهر ز مستقر است. جمعیت بولیوی ۱۰ میلیون نفر و زبان های رسمی آن اسپانیایی، کچوآ، آیمارا و ۳۴ زبان دیگر بومی است.

4. شفق شمالی
kautokeino، لاپلند، نروژ

 زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 لاپ لَند، نام منطقه ای در اروپای شمالی است و بیشتر آن در مدار قطبی شمال واقع شده است. این منطقه، نواحی شمالی نروژ، سوئد و فنلاند را در بر گرفته و تا شبه جزیره کولا در روسیه امتداد می یابد. لاپ لند از سمت غرب، توسط دریای نروژ، از شمال به وسیله دریای بارنتز و از شرق توسط دریای سفید، احاطه شده است. این منطقه به خاطر اقوام شمال اسک ناوی که به «لاپ» معروفند و به طور پراکنده برای چند هزار سال در آن ن هستند، لاپلند نامیده شده است. این منطقه، محل زیست صدها هزار راس ن شمالی است.

5. سرخ خیزاب
کانال هود، puget sound، واشنگتن

 زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 puget sound در ای واشنگتن، خلیجی در اقیانوس آرام و بخشی از دریای سالیش است.

6.مرداب آبی
grindavík، ایسلند

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 grindavík نام یک روستای ماهیگیری در شبه جزیره reykjanes در جنوب غربی ایسلند است. مرداب آبی نیز چشمه معدنی آب گرم در گدازه های آتشفشانی است. آب فوق العاده داغ آن از نزدیک جریان های گدازه ای از زمین بیرون می ریزد و در مسیرش توربین های تولید برق را به کار می اندازد. آب تنی در آب گرم این مرداب برای درمان بیماری های پوستی بسیار موثر است. شنا در آن در تمام طول سال و مخصوصا در زمان یخ بندان بسیار لذت بخش است.

7. مزرعه لاله
هلند، میان s enheim و lisse

 

زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 هلند از سال 1637 میلادی وارد تجارت گل لاله با سایر ممالک شد. با کشت انواع و اقسام متنوع از این گل که از دسته یان است، کار را به جایی رسانده اند که هر ساله جشنواره جهانی گل لاله در این کشور برگزار می شود.

8. صحرای شن های سفید
آلاموگوردو، نیومکزیکو

 زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 این صحرای فوق العاده در 25 کیلومتری جنوب غربی آلاموگوردو در مکزی یتی قرار گرفته است.

9. دریاچه صورتی
سنگال

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

رنگ صورتی این دریاچه به دلیل جلبک های سالینا کف دریاچه است. تابش نور خورشید روی آن نیز باعث صورتی دیده شدن آب می شود.

10. است نیلوفر
پارک ملی یلواستون، ای وایومینگ

   زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

است نیلوفر، یک چشمه آب گرم در پارک ملی یلواستون در ای متحده است.

11. شن های صورتی ساحل
eleuthera، جزیره هاربور، باهاما

 زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 این ساحل برای شن  های صورتی ساحل که در قسمت شرقی جزیره قرار دارند، شهرت جهانی دارد. جزیره هاربور یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری باهاما به شمار می رود و یی ها بسیاری در فصل گرما به آنجا سفر می کنند.

12. کوه های رنگارنگ و زیبا
ای گانسو، چین

 زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

 گانسو یکی از استان های کشور چین است. این استان در شمال این کشور قرار گرفته و دارای مرز کوتاهی با کشور مغولستان است. مرکز آن نیز لانژو است. کوه های جالب این منطقه آدم را یاد ادویه های هفت رنگی می اندازد که در عطاری ها وجود دارند.

13. دریاچه نمک salar de uyuni
بولیوی

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

سالاردو ییونی، بزرگ ترین کویر نمک دنیا است که در رشته کوه آند در جنوب غربی کشور بولیوی در ی جنوبی واقع شده است. این دشت پوشیده از نمک در ارتفاع ۳۵۶۵ متری از سطح دریاهای آزاد قرار دارد و وسعت آن ۱۰٬۵۸۲ کیلومتر مربع است.

14. آنتلوپ کنیون
آریزونا

  زیباترین طبیعت ها,طبیعت گردی,ع های طبیعت

  آنتلوپ کنیون پارکی طبیعی در ای آریزونا در ایالات متحده است. این پارک شامل ص ه هایی دیدنی است که توسط آب و هوا در طول سالیان به گونه ای غریب فرسایش یافته و در ساعاتی مخصوص از روز خالق مناظری با نو ردازی های نایاب می شوند.

منبع:bartarinha.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • 20 نکته برای رفتن به طبیعت
 • آرامش بخش ترین مکانها در دل طبعیت
 • اصول تغذیه در کوهستان
 • برای رفتن به طبیعت این نکات را رعایت کنید!
 • دانستنی هایی راجع به طبیعت گردی
 • دره توبیرون خوزستان



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
رساله, طراحی, محله, با رویکرد,­ طبیعت­
درخواست حذف اطلاعات

رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­

 

تاریخ ایجاد 29/08/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 152 با منابع درون متنی   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل: 7283 kb  تعدادمشاهده  4  


فهرست مطالب:
 
1- فصل اول (طرح تحقیق)………………………………………………….. 1
 
1-1- بیان مساله…………………………………………………………….. 1
 
1-2- اه ………………………………………………………………….. 2
 
1-2-1- اه اصلی……………………………………………………….. 2
 
1-2-2- اه فرعی………………………………………………………… 2
 
1-3- ضرورت طرح…………………………………………………………… 2
 
1-4- چهارچوب نظری……………………………………………………… 2
 
1-5- فرضیه و سوالات……………………………………………………. 3
 
1-6- روش تحقیق……………………………………………………….. 3
 
2- فصل دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………… 4
 
2-1- رابطه انسان و طبیعت………………………………………………. 4
 
2-1-1- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت……………………………. 4
 
2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری…………………………………. 5
 
2-3- شکلگیری تئوری بایوفیلیا…………………………………………….. 6
 
2-4-بایوفیلیا در گستره ی علم…………………………………………….. 6
 
2-5- ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی…………………………………………. 6
 
3- فصل سوم (طبیعتدوستی)……………………………………………….. 7
 
3-1- واژه ی بایوفیلیا………………………………………………………….. 7
 
3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا)…………………………………………….. 7
 
3-3- علم عصب شناسی و طبیعت انسان……………………………….. 8
 
3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت انسان……………………………….. 9
 
3-3-2- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها…………………………………… 10
 
3-3-3- انسان متعالی و سرشت نظم…………………………………….. 12
 
3-4- سرشت نظم…………………………………………………………… 14
 
3-4-1- پدیده حیات………………………………………………………… 14
 
3-4-2- نظریه ی مراکز……………………………………………………….15
 
3-4-3- پانزده خصلت بنیادی………………………………………………..16
 
4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک)…………………………………….. 22
 
4-1- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک……………………….. 24
 
4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست………………………………. 25
 
4-2-1- ویژگی های محیطی………………………………………………… 26
 
4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی…………………………………………. 29
 
4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی……………………………………….. 31
 
4-2-4- نور و فضا………………………………………………………….. 33
 
4-2-5- روابط مکان مند……………………………………………………. 34
 
4-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت……………………………………. 37
 
4-3-  ج هیرواگین……………………………………………………… 39
 
5- شهر طبیعت دوست……………………………………………………..41
 
5-1- ای بایوفیلیک کدامند…………………………………………. 42
 
5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک………………………………… 43
 
5-1-2- توصیف ای بایوفیلیک………………………………………… 45
 
5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای ا………………………… 46
 
5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست……………………………. 48
 
5-3-1- شبکه های سبز………………………………………………………48
 
5-3-2- تراکم…………………………………………………………………. 49
 
5-3-3- معابر پیاده و سواره……………………………………………….. 51
 
5-3-4- خودرو……………………………………………………………… 51
 
5-3-5- سیمای شب………………………………………………………52
 
5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست……………………… 53
 
5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی……………… 56
 
5-5-1- تدوین یک زبان……………………………………………………. 57
 
5-5-2- معرفی الگوهای مناسب………………………………………….. 58
 
5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست……………… 62
 
5-6-1- اوا لن میر، کولنبرگ، هلند……………………………………… 62
 
6- خانه طبیعت دوست…………………………………………………. 72
 
6-1- نظم پیچیده………………………………………………………….72
 
6-2- چشم انداز و سر پناه……………………………………………….. 72
 
6-3- وسوسه……………………………………………………………… 73
 
6-4- مخاطره:peril…………………………………………………………..
 
6-5- الگوهای ال اندر…………………………………………………… 74
 
7- فصل هفتم (شناخت سایت)…………………………………………… 77
 
7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز………………………………………………… 77
 
7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه………………………………………… 78
 
7-1-2- لرزه خیزی…………………………………………………………. 79
 
7-1-3- سیل………………………………………………………………… 80
 
7-1-4- آب های سطحی………………………………………………… 81
 
7-1-5- آب های زیر زمینی………………………………………………… 82
 
7-1-6- بارندگی…………………………………………………………….. 83
 
7-1-7- دما…………………………………………………………………. 83
 
7-1-8- رطوبت نسبی…………………………………………………….. 84
 
7-1-9- جریان باد………………………………………………………….. 84
 
7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز……………………………………. 85
 
7-2-1- باغ های شیراز…………………………………………………….. 86
 
7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر……………………………………….. 89
 
8- انتخاب سایت………………………………………………………….. 90
 
8-1- ویژگی های طبیعی……………………………………………….. 90
 
8-2- ویژگی های عملکردی……………………………………………….. 90
 
8-3- ویژگی های حمایتی……………………………………………….. 91
 
8-4- موقعیت قرارگیری…………………………………………………. 91
 
8-4-1- موقعیت شهری…………………………………………………. 91
 
8-4-2- موقعیت جغرافیایی………………………………………………. 93
 
8-4-3- عناصر شاخص سایت…………………………………………… 94
 
9- فصل نهم (طراحی)…………………………………………………… 99
 
9-1- برنامه ریزی………………………………………………………….. 99
 
9-1-1- بافت مس ی……………………………………………………. 99
 
9-1-2- واحدهای تجاری…………………………………………………… 99
 
9-1-3- جمعیت معیار……………………………………………………..100
 
9-2- شکل دهی به یک زبان الگو………………………………………. 100
 
9-2-1- انتخاب الگوها…………………………………………………….. 101
 
9-3- طراحی کلی (مستر پلان) …………………………………………..123
 
9-3-2- زون بندی…………………………………………………………… 124
 
9-3-2-1- وضعیت فعلی…………………………………………………. 124
 
9-3-3- معیارهای بیوفیلیک………………………………………………. 126
 
9-3-4- شکل نهایی………………………………………………………. 129
 
9-4- واحد همسایگی…………………………………………………….. 131
 
9-5- خانه………………………………………………………………….. 132
 
منابع و مآخذ……………………………………………………………..135
 
فصل اول: طرح تحقیق
 
1-1- بیان مسأله
 
رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه در امر طراحی و معماری است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن جریان های معماری و شهرسازی مدرن، امروزه این حقیقت بر هیچ پوشیده نیست که انسان چه از نظر روحی(و معنوی) و چه از نظر جسمی(و مادی) نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است. اما دغدغه پاسخگویی به این نیاز منجر به پیدایش گرایشاتی در حوزه ی طراحی گشته است. گرایشاتی نظیر طراحی ارگانیک، طراحی پایدار، طراحی سبز و طراحی اکوتک. اما در این میان گرایشی با عنوان طراحی طبیعت دوست “biophilic design” شکل گرفته که در پی دستی به را ارهایی است که طی آن حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را به کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید.
 
بیشترین رابطه ی انسان با فضای مصنوع در حوزه فضاهای مس ی است یا به عبارتی دیگر هر انسان بیش از هر مکان دیگری عمر خود را در محدوده ی مس ی سپری می کند. در نتیجه ضرورت طراحی فضاهای طبیعت دوست در محدوده­ی مس ی بیش از هر محدوده دیگری احساس می شود.
 
این پژوهش با هدف لحاظ نمودن همه جانبه­ی طبیعت در معماری امروز، طراحی خانه­ای را دنبال می­کند که فرآیند­ها و سیستم­های طبیعی را شبیه سازی نموده و با طبیعت هماهنگ باشد و نهاتا قابلیت شکل گرفتن محله ای مس ی را مطابق با معیارهای طراحی طبیعت دوست میسر سازد.
 
این که چگونه می­توان حضور بکر، حداکثری و فا طبیعت را در یک بافت مس ی با الگوی زندگی متناسب با طبیعت محقق نمود پرسش اصلی این پروژه خواهد بود.
 
2-1- اه
 
1-2-1- اه اصلی
 
– ارتقای سطح کیفی محدوده­ی س ت انسان از طریق به حداکثر رساندن حضور طبیعت و مصادیق آن در قالب اشکال، سیستم­ها و فرآیند­های طبیعی در عرصه­ی زندگی شهری و به عبارتی دیگر زندگی بخشیدن به کالبد ساختمان­ها و محیط ­های انسان ساخت.
 
2-2-1- اه فرعی
 
– کمک به احیای محدوده های سبز شهر شیراز با حفظ و در صورت نیاز اصلاح تراکم جمعیتی و کاربری­های محدوده­ی انتخ اجرای طرح.
 
– استفاده از مناسب­ترین الگوی س ت با به دست آوردن برآیندی از الگوی زندگی مردم منطقه و الگوهای متناسب با طراحی طبیعت محور و پایدار.
 
3-1- ضرورت طرح
 
ساخت و ساز در محدوده­های سبز شهری علی­الخصوص شهر­هایی نظیر شیراز و اصفهان رو به رشد است و در صورتی که الگویی مدون در این محدوده وجود داشته باشد به یقین آسیب ساختمان­های غیر قابل اجتناب را به حداقل رسانده و هویت شهری مانند شیراز را حداقل در محورهای سبز تاریخی­اش حفظ و احیا می نماید. از این رو طرح فوق در جهت تبدیل یک محله مس ی که در محدوده محور سبز دلگشا به سعدی شهر شیراز قرار گرفته به محله­ای طبیعت محور، تلاش می­نماید تا با انتخاب محل احداث خانه طبیعت دوست در این محدوده، به شکلی همه­جانبه از طبیعت بومی در سطوح مختلف منطقه حمایت نماید و شاید تعریفی متناسب با اصول طراحی طبیعت­دوست را در عرصه زندگی انسان ارائه دهد.
 
4-1- چهارچوب نظری
 
در این پژوهش سعی شده تا با کنار هم قرار دادن ویژگی­های طراحی بیوفیلیک در کنار دیگر مفاهیم طبیعی مهم نظیر بوم منطقه و الگوهای طراحی مس ی، نهایتا به الگویی بهینه برای طرح مورد نظر دست ی م.
 
5-1- فرضیه و سوالات
 
– حضور طبیعت در زندگی انسان از ضروریات جوامع امروزی است و موجب ارتقای شرایط جسمی و روحی انسان می شود.
 
– آیا می توان طبیعت بکر را در شکلی پایدار و از طریق شبیه سازی سیستم ها و فرآیندهای طبیعی در کالبد و الگوی معماری وارد نمود.
 
– آیا می توان کالبد معماری را به محل امنی برای زندگی متعادل گونه های جانوری و گیاهی تبدیل نمود.
 
– الگوی بهینه ی زندگی و س ت با توجه به اضافه شدن بعد طبیعت به معماری چیست و تا چه میزان از کهن الگوها می توان بهره گرفت.
 
6-1- روش تحقیق
 
در این پژوهش از طریق تحلیل داده های به دست آمده از کتب معتبر در زمینه معماری طبیعت دوست و تطبیق نتایج نهایی با نمونه های عملی انجام شده سعی در دستی به الگوی بهینه زندگی، مطابق با رویکرد طرح، خواهد بود. در نهایت طرح با معیارهای طراحی طبیعت دوست مورد ارزی قرار خواهد گرفت و به میزان موفقیت طرح در این زمینه امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
 
1-2- رابطه انسان و طبیعت
 
طرز تفکر انسان در مورد طبیعت عامل مهمی در مورد نحوه­ی تأثیرگذاری وی بر روی طبیعت یا همان معماری و شهرسازی است. در این زمینه همواره دو نوع تفکر وجود دارد، تفکر شرقی که در آن انسان خود را جزئی از طبیعت می­دانسته و همواره در ارتباطی تنگاتنگ و چندسویه با آن به سر می­برده است. و تفکر غربی که طی آن یک رابطه­ی سه­گانه بین انسان، خدا و طبیعت وجود دارد، به طوری که دو رابطه­ی انسان- طبیعت و خدا-طبیعت در این میان شکل گرفته است. (گروتر, 1383, ص. 146).
 
1-1-2- چهار دوره­ ی ارتباط انسان با طبیعت:
 
در رابطه­ی با سیر رابطه­ی انسان و طبیعت در طول تاریخ چهار بخش را می­توان شناسایی کرد:
 
دوره اول: دوره­ای که انسان­ها در مقابل طبیعت ناتوان و نسبت به آن متعهد بوده­اند. در این دوره انسان­ها تحت سلطه­ی طبیعت قرار داشته­اند و طبیعت بر تمام ابعاد زندگی آنان تسلط داشته است. انسان تنها به دنبال تأمین نیازهای اولیه­ی بقا مانند امنیت و غذا بوده است.
 
دوره­ی دوم: در دوره دوم که تا ظهور انقلاب صنعتی ادامه دارد، انسان­ها در یک تقابل سازنده با طبیعت قرار دارند. جوامع طبیعی و دینی سنتی احترام خاصی برای طبیعت و منابع آن قائل هستند. در این دوره استفاده و بهره­برداری از طبیعت با یک اصول مشخص و در حد نیاز می­باشد و ت یب جدی به طبیعت وارد نمی­شود. (محمودی نژاد, 1388, ص. 100). البته دستی گسترده به معماری بومی یکی از دستاوردهای ارزشمند این دوره است که در اثر تعامل مثبت و طبیعی انسان­ها با طبیعت حاصل شد و در بسیاری از مناطق دنیا به طرز موفق و قابل تقدیری تکامل یافت. شاید این برهه از زمان تناسب بیشتری با نظریه­ی فرازگرا در مورد رابطه­ی انسان و طبیعت داشته باشد، مبنی بر اینکه انسان در طول تاریخ با یک سیر پیشرفت­گرا به تدریج رابطه­اش را با طبیعت تکمیل نموده است.
 
دوره­ی سوم: با ظهور انقلاب صنعتی و ارائه­­ی تفکرات جدید در مورد دین و انسان و جهان هستی انسان­ها خود را مالک بی­چون و چرای جهان هستی می­پندارند. انسان­ها نحوه­ی برخورد با طبیعت را در جهت بازدهی حداکثر اقتصادی و مادی مد نظر قرار داده (محمودی نژاد, 1388, ص. 100) و در این راستا، بهره­گیری از طبیعت به بهره­کشی از طبیعت مبدل می­شود و ت یب منابع طبیعی شدت می­یابد. شاید نظریه­ی فرودگرا در مورد رابطه­ی انسان و طبیعت را بیش از هر دوره­ای بتوان به این دوره نسبت داد مبنی بر اینکه انسان در طول دوره­ی حضورش بر کره­ی زمین به تدریج از طبیعت فاصله گرفته به طوری که بهترین و کامل­ترین رابطه­اش با طبیعت در آغاز طبیعت بوده است.
 
دوره­ی چهارم: اما در دوره­ی اخیر بشر به این نتیجه رسیده­است که انهدام طبیعت و ت یب منابع آن نتیجه­ای جز انقراض نسل بشر و انهدام زیست­کره نخواهد داشت. از این رو در این دوره­ی اخیر اصلاحاتی در مورد نحوه­ی برخورد با طبیعت آغاز شد. در این دوره درک از آسیب­های محیطی بالاتر رفته و جامعه­ی جهانی در صدد سازگاری صنعت با طبیعت بر آمده است (محمودی نژاد, 1388, ص. 127).
 
2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری
 
جوامع امروزی در حالی به سمت حفظ طبیعت و تلفیق آن با معماری حرکت می­کنند که بیشتر صاحب­نظران به حضور طبیعت در معماری بومی گذشته معترفند. اما توجه دوباره به طبیعت بعد از انقلاب صنعتی را می­توان به طراحی قصر بلورین توسط ژوزف پا تن نسبت داد. در بحبوحه­ی شکل­گیری ­های معماری قرن بیستم پیدایش گرایشات ارگانیک توسط فرانک­لوید رایت و همچنین گرایش ا پرسیونیستی گائودی به طبیعت به ادامه­ی این مسیر قوت بخشید. مواجهه با بحران انرژی و همچنین بیداری جوامع در مورد فجایع زیست­محیطی و نابودی منابع منجر به شکل­گیری گرایشات اکولوژیک گردید. تعریف مفهوم پایداری و شکل­گیری  انجمن ساختمان سبز و متعاقبا گرایش معماری سبز نقطه­ی شت در زمینه­ی فراگیر شدن حضور طبیعت در ساختمان بود. با معطوف شدن توجه طراحان به شگفتی­های موجود در طبیعت گرایش بومیمتیک یا زیست­وارگی پا به عرصه­ی طراحی نهاد و در پی آن در تلفیق با تکنولوژی و علوم رو به رشد گرایش بیونیک شکل گرفت. این حوزه مفاهیمی نظیر بیومورف(زیست دگردیسی) را نیز در برگرفت. آ ین گرایش از این مجموعه گرایش بیوفیلیک یا زیست­دوست است که از قلب علوم بیولوژیک به شکلی جامع و همه­ جانبه پا در عرصه­ی تئوری، علم و طراحی نهاده است.
 
3-2- شکل­ گیری تئوری بایوفیلیا
 
ادوارد ویلسون زیست­شناسی هاروارد که در زمینه­ی زیست­شناسی مشهور به سلطان مورچگان است پس از بیست سال تحقیق و پژوهش بر روی زندگی اجتماعی ات به خصوص مورچه­ها مقوله­ی زیست­جامعه­شناسی را مطرح کرد. پس از آن با یافتن شواهدی در زمینه­ی طبیعت نهفته در رفتار انسان­ها متوجه وابستگی ذاتی و همیشگی نسل بشر به طبیعت شد و تئوری بایوفیلیا را در سال 1984 در قالب کت با عنوان باوفیلیا منتشر نمود. نظریه­ی وی با استقبال شایانی در مجامع علمی مواجه گشت و جوایز بین­المللی ارزنده­ای را به خود اختصاص داد. در سال 1993 کتاب فرضیه­ی بایوفیلیا به وسیله­ی استفان کلرت مدرس علوم محیطی در ییل وبا همکاری ادوارد ویلسون منتشر شد و این سر آغاز ورود بیوفیلیا به عرصه­ی طراحی است


کلمات کلیدی مرتبط:
محله با رویکرد­ طبیعت­,رساله,طرح نهایی,مطالعات,پروژه,پروپوزال,برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان,رساله,ppt,pptx,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراحی, نامه, طرح نهایی,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی,نمونه موردی, رساله ,پروژه پایانی معماری , رساله معماری, رساله معماری, ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور


مشاهده متن کامل ...
رساله, طراحی, محله, با رویکرد,­ طبیعت­
درخواست حذف اطلاعات

رساله طراحی محله با رویکرد­ طبیعت­



تاریخ ایجاد 29/08/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 152 با منابع درون متنی قیمت: 17000 تومان حجم فایل: 7283 kb تعدادمشاهده 4


فهرست مطالب:

1- فصل اول (طرح تحقیق)………………………………………………….. 1

1-1- بیان مساله…………………………………………………………….. 1

1-2- اه ………………………………………………………………….. 2

1-2-1- اه اصلی……………………………………………………….. 2

1-2-2- اه فرعی………………………………………………………… 2

1-3- ضرورت طرح…………………………………………………………… 2

1-4- چهارچوب نظری……………………………………………………… 2

1-5- فرضیه و سوالات……………………………………………………. 3

1-6- روش تحقیق……………………………………………………….. 3

2- فصل دوم (پیشینه تحقیق)…………………………………………… 4

2-1- رابطه انسان و طبیعت………………………………………………. 4

2-1-1- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت……………………………. 4

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری…………………………………. 5

2-3- شکلگیری تئوری بایوفیلیا…………………………………………….. 6

2-4-بایوفیلیا در گستره ی علم…………………………………………….. 6

2-5- ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی…………………………………………. 6

3- فصل سوم (طبیعتدوستی)……………………………………………….. 7

3-1- واژه ی بایوفیلیا………………………………………………………….. 7

3-2- طبیعت دوستی (بایوفیلیا)…………………………………………….. 7

3-3- علم عصب شناسی و طبیعت انسان……………………………….. 8

3-3-1- معماری برخواسته از طبیعت انسان……………………………….. 9

3-3-2- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها…………………………………… 10

3-3-3- انسان متعالی و سرشت نظم…………………………………….. 12

3-4- سرشت نظم…………………………………………………………… 14

3-4-1- پدیده حیات………………………………………………………… 14

3-4-2- نظریه ی مراکز……………………………………………………….15

3-4-3- پانزده خصلت بنیادی………………………………………………..16

4- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک)…………………………………….. 22

4-1- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک……………………….. 24

4-2- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست………………………………. 25

4-2-1- ویژگی های محیطی………………………………………………… 26

4-2-2- اشکال و فرم های طبیعی…………………………………………. 29

4-2-3- الگوها و فرایندهای طبیعی……………………………………….. 31

4-2-4- نور و فضا………………………………………………………….. 33

4-2-5- روابط مکان مند……………………………………………………. 34

4-2-6- روابط تکاملی انسان و طبیعت……………………………………. 37

4-3- ج هیرواگین……………………………………………………… 39

5- شهر طبیعت دوست……………………………………………………..41

5-1- ای بایوفیلیک کدامند…………………………………………. 42

5-1-1- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک………………………………… 43

5-1-2- توصیف ای بایوفیلیک………………………………………… 45

5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای ا………………………… 46

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست……………………………. 48

5-3-1- شبکه های سبز………………………………………………………48

5-3-2- تراکم…………………………………………………………………. 49

5-3-3- معابر پیاده و سواره……………………………………………….. 51

5-3-4- خودرو……………………………………………………………… 51

5-3-5- سیمای شب………………………………………………………52

5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست……………………… 53

5-5- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی……………… 56

5-5-1- تدوین یک زبان……………………………………………………. 57

5-5-2- معرفی الگوهای مناسب………………………………………….. 58

5-6- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست……………… 62

5-6-1- اوا لن میر، کولنبرگ، هلند……………………………………… 62

6- خانه طبیعت دوست…………………………………………………. 72

6-1- نظم پیچیده………………………………………………………….72

6-2- چشم انداز و سر پناه……………………………………………….. 72

6-3- وسوسه……………………………………………………………… 73

6-4- مخاطره:peril…………………………………………………………..

6-5- الگوهای ال اندر…………………………………………………… 74

7- فصل هفتم (شناخت سایت)…………………………………………… 77

7-1- جغرافیا و اقلیم شیراز………………………………………………… 77

7-1-1- توپوگرافی و شیب منطقه………………………………………… 78

7-1-2- لرزه خیزی…………………………………………………………. 79

7-1-3- سیل………………………………………………………………… 80

7-1-4- آب های سطحی………………………………………………… 81

7-1-5- آب های زیر زمینی………………………………………………… 82

7-1-6- بارندگی…………………………………………………………….. 83

7-1-7- دما…………………………………………………………………. 83

7-1-8- رطوبت نسبی…………………………………………………….. 84

7-1-9- جریان باد………………………………………………………….. 84

7-2- قنات ها و آب های جاری شیراز……………………………………. 85

7-2-1- باغ های شیراز…………………………………………………….. 86

7-2-2- پارک ها و باغ های معاصر……………………………………….. 89

8- انتخاب سایت………………………………………………………….. 90

8-1- ویژگی های طبیعی……………………………………………….. 90

8-2- ویژگی های عملکردی……………………………………………….. 90

8-3- ویژگی های حمایتی……………………………………………….. 91

8-4- موقعیت قرارگیری…………………………………………………. 91

8-4-1- موقعیت شهری…………………………………………………. 91

8-4-2- موقعیت جغرافیایی………………………………………………. 93

8-4-3- عناصر شاخص سایت…………………………………………… 94

9- فصل نهم (طراحی)…………………………………………………… 99

9-1- برنامه ریزی………………………………………………………….. 99

9-1-1- بافت مس ی……………………………………………………. 99

9-1-2- واحدهای تجاری…………………………………………………… 99

9-1-3- جمعیت معیار……………………………………………………..100

9-2- شکل دهی به یک زبان الگو………………………………………. 100

9-2-1- انتخاب الگوها…………………………………………………….. 101

9-3- طراحی کلی (مستر پلان) …………………………………………..123

9-3-2- زون بندی…………………………………………………………… 124

9-3-2-1- وضعیت فعلی…………………………………………………. 124

9-3-3- معیارهای بیوفیلیک………………………………………………. 126

9-3-4- شکل نهایی………………………………………………………. 129

9-4- واحد همسایگی…………………………………………………….. 131

9-5- خانه………………………………………………………………….. 132

منابع و مآخذ……………………………………………………………..135

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- بیان مسأله

رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه در امر طراحی و معماری است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن جریان های معماری و شهرسازی مدرن، امروزه این حقیقت بر هیچ پوشیده نیست که انسان چه از نظر روحی(و معنوی) و چه از نظر جسمی(و مادی) نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است. اما دغدغه پاسخگویی به این نیاز منجر به پیدایش گرایشاتی در حوزه ی طراحی گشته است. گرایشاتی نظیر طراحی ارگانیک، طراحی پایدار، طراحی سبز و طراحی اکوتک. اما در این میان گرایشی با عنوان طراحی طبیعت دوست “biophilic design” شکل گرفته که در پی دستی به را ارهایی است که طی آن حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را به کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید.

بیشترین رابطه ی انسان با فضای مصنوع در حوزه فضاهای مس ی است یا به عبارتی دیگر هر انسان بیش از هر مکان دیگری عمر خود را در محدوده ی مس ی سپری می کند. در نتیجه ضرورت طراحی فضاهای طبیعت دوست در محدوده­ی مس ی بیش از هر محدوده دیگری احساس می شود.

این پژوهش با هدف لحاظ نمودن همه جانبه­ی طبیعت در معماری امروز، طراحی خانه­ای را دنبال می­کند که فرآیند­ها و سیستم­های طبیعی را شبیه سازی نموده و با طبیعت هماهنگ باشد و نهاتا قابلیت شکل گرفتن محله ای مس ی را مطابق با معیارهای طراحی طبیعت دوست میسر سازد.

این که چگونه می­توان حضور بکر، حداکثری و فا طبیعت را در یک بافت مس ی با الگوی زندگی متناسب با طبیعت محقق نمود پرسش اصلی این پروژه خواهد بود.

2-1- اه

1-2-1- اه اصلی

– ارتقای سطح کیفی محدوده­ی س ت انسان از طریق به حداکثر رساندن حضور طبیعت و مصادیق آن در قالب اشکال، سیستم­ها و فرآیند­های طبیعی در عرصه­ی زندگی شهری و به عبارتی دیگر زندگی بخشیدن به کالبد ساختمان­ها و محیط ­های انسان ساخت.

2-2-1- اه فرعی

– کمک به احیای محدوده های سبز شهر شیراز با حفظ و در صورت نیاز اصلاح تراکم جمعیتی و کاربری­های محدوده­ی انتخ اجرای طرح.

– استفاده از مناسب­ترین الگوی س ت با به دست آوردن برآیندی از الگوی زندگی مردم منطقه و الگوهای متناسب با طراحی طبیعت محور و پایدار.

3-1- ضرورت طرح

ساخت و ساز در محدوده­های سبز شهری علی­الخصوص شهر­هایی نظیر شیراز و اصفهان رو به رشد است و در صورتی که الگویی مدون در این محدوده وجود داشته باشد به یقین آسیب ساختمان­های غیر قابل اجتناب را به حداقل رسانده و هویت شهری مانند شیراز را حداقل در محورهای سبز تاریخی­اش حفظ و احیا می نماید. از این رو طرح فوق در جهت تبدیل یک محله مس ی که در محدوده محور سبز دلگشا به سعدی شهر شیراز قرار گرفته به محله­ای طبیعت محور، تلاش می­نماید تا با انتخاب محل احداث خانه طبیعت دوست در این محدوده، به شکلی همه­جانبه از طبیعت بومی در سطوح مختلف منطقه حمایت نماید و شاید تعریفی متناسب با اصول طراحی طبیعت­دوست را در عرصه زندگی انسان ارائه دهد.

4-1- چهارچوب نظری

در این پژوهش سعی شده تا با کنار هم قرار دادن ویژگی­های طراحی بیوفیلیک در کنار دیگر مفاهیم طبیعی مهم نظیر بوم منطقه و الگوهای طراحی مس ی، نهایتا به الگویی بهینه برای طرح مورد نظر دست ی م.

5-1- فرضیه و سوالات

– حضور طبیعت در زندگی انسان از ضروریات جوامع امروزی است و موجب ارتقای شرایط جسمی و روحی انسان می شود.

– آیا می توان طبیعت بکر را در شکلی پایدار و از طریق شبیه سازی سیستم ها و فرآیندهای طبیعی در کالبد و الگوی معماری وارد نمود.

– آیا می توان کالبد معماری را به محل امنی برای زندگی متعادل گونه های جانوری و گیاهی تبدیل نمود.

– الگوی بهینه ی زندگی و س ت با توجه به اضافه شدن بعد طبیعت به معماری چیست و تا چه میزان از کهن الگوها می توان بهره گرفت.

6-1- روش تحقیق

در این پژوهش از طریق تحلیل داده های به دست آمده از کتب معتبر در زمینه معماری طبیعت دوست و تطبیق نتایج نهایی با نمونه های عملی انجام شده سعی در دستی به الگوی بهینه زندگی، مطابق با رویکرد طرح، خواهد بود. در نهایت طرح با معیارهای طراحی طبیعت دوست مورد ارزی قرار خواهد گرفت و به میزان موفقیت طرح در این زمینه امتیاز تعلق خواهد گرفت.

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1-2- رابطه انسان و طبیعت

طرز تفکر انسان در مورد طبیعت عامل مهمی در مورد نحوه­ی تأثیرگذاری وی بر روی طبیعت یا همان معماری و شهرسازی است. در این زمینه همواره دو نوع تفکر وجود دارد، تفکر شرقی که در آن انسان خود را جزئی از طبیعت می­دانسته و همواره در ارتباطی تنگاتنگ و چندسویه با آن به سر می­برده است. و تفکر غربی که طی آن یک رابطه­ی سه­گانه بین انسان، خدا و طبیعت وجود دارد، به طوری که دو رابطه­ی انسان- طبیعت و خدا-طبیعت در این میان شکل گرفته است. (گروتر, 1383, ص. 146).

1-1-2- چهار دوره­ ی ارتباط انسان با طبیعت:

در رابطه­ی با سیر رابطه­ی انسان و طبیعت در طول تاریخ چهار بخش را می­توان شناسایی کرد:

دوره اول: دوره­ای که انسان­ها در مقابل طبیعت ناتوان و نسبت به آن متعهد بوده­اند. در این دوره انسان­ها تحت سلطه­ی طبیعت قرار داشته­اند و طبیعت بر تمام ابعاد زندگی آنان تسلط داشته است. انسان تنها به دنبال تأمین نیازهای اولیه­ی بقا مانند امنیت و غذا بوده است.

دوره­ی دوم: در دوره دوم که تا ظهور انقلاب صنعتی ادامه دارد، انسان­ها در یک تقابل سازنده با طبیعت قرار دارند. جوامع طبیعی و دینی سنتی احترام خاصی برای طبیعت و منابع آن قائل هستند. در این دوره استفاده و بهره­برداری از طبیعت با یک اصول مشخص و در حد نیاز می­باشد و ت یب جدی به طبیعت وارد نمی­شود. (محمودی نژاد, 1388, ص. 100). البته دستی گسترده به معماری بومی یکی از دستاوردهای ارزشمند این دوره است که در اثر تعامل مثبت و طبیعی انسان­ها با طبیعت حاصل شد و در بسیاری از مناطق دنیا به طرز موفق و قابل تقدیری تکامل یافت. شاید این برهه از زمان تناسب بیشتری با نظریه­ی فرازگرا در مورد رابطه­ی انسان و طبیعت داشته باشد، مبنی بر اینکه انسان در طول تاریخ با یک سیر پیشرفت­گرا به تدریج رابطه­اش را با طبیعت تکمیل نموده است.

دوره­ی سوم: با ظهور انقلاب صنعتی و ارائه­­ی تفکرات جدید در مورد دین و انسان و جهان هستی انسان­ها خود را مالک بی­چون و چرای جهان هستی می­پندارند. انسان­ها نحوه­ی برخورد با طبیعت را در جهت بازدهی حداکثر اقتصادی و مادی مد نظر قرار داده (محمودی نژاد, 1388, ص. 100) و در این راستا، بهره­گیری از طبیعت به بهره­کشی از طبیعت مبدل می­شود و ت یب منابع طبیعی شدت می­یابد. شاید نظریه­ی فرودگرا در مورد رابطه­ی انسان و طبیعت را بیش از هر دوره­ای بتوان به این دوره نسبت داد مبنی بر اینکه انسان در طول دوره­ی حضورش بر کره­ی زمین به تدریج از طبیعت فاصله گرفته به طوری که بهترین و کامل­ترین رابطه­اش با طبیعت در آغاز طبیعت بوده است.

دوره­ی چهارم: اما در دوره­ی اخیر بشر به این نتیجه رسیده­است که انهدام طبیعت و ت یب منابع آن نتیجه­ای جز انقراض نسل بشر و انهدام زیست­کره نخواهد داشت. از این رو در این دوره­ی اخیر اصلاحاتی در مورد نحوه­ی برخورد با طبیعت آغاز شد. در این دوره درک از آسیب­های محیطی بالاتر رفته و جامعه­ی جهانی در صدد سازگاری صنعت با طبیعت بر آمده است (محمودی نژاد, 1388, ص. 127).

2-2- تاریخچه حضور طبیعت در معماری

جوامع امروزی در حالی به سمت حفظ طبیعت و تلفیق آن با معماری حرکت می­کنند که بیشتر صاحب­نظران به حضور طبیعت در معماری بومی گذشته معترفند. اما توجه دوباره به طبیعت بعد از انقلاب صنعتی را می­توان به طراحی قصر بلورین توسط ژوزف پا تن نسبت داد. در بحبوحه­ی شکل­گیری ­های معماری قرن بیستم پیدایش گرایشات ارگانیک توسط فرانک­لوید رایت و همچنین گرایش ا پرسیونیستی گائودی به طبیعت به ادامه­ی این مسیر قوت بخشید. مواجهه با بحران انرژی و همچنین بیداری جوامع در مورد فجایع زیست­محیطی و نابودی منابع منجر به شکل­گیری گرایشات اکولوژیک گردید. تعریف مفهوم پایداری و شکل­گیری انجمن ساختمان سبز و متعاقبا گرایش معماری سبز نقطه­ی شت در زمینه­ی فراگیر شدن حضور طبیعت در ساختمان بود. با معطوف شدن توجه طراحان به شگفتی­های موجود در طبیعت گرایش بومیمتیک یا زیست­وارگی پا به عرصه­ی طراحی نهاد و در پی آن در تلفیق با تکنولوژی و علوم رو به رشد گرایش بیونیک شکل گرفت. این حوزه مفاهیمی نظیر بیومورف(زیست دگردیسی) را نیز در برگرفت. آ ین گرایش از این مجموعه گرایش بیوفیلیک یا زیست­دوست است که از قلب علوم بیولوژیک به شکلی جامع و همه­ جانبه پا در عرصه­ی تئوری، علم و طراحی نهاده است.

3-2- شکل­ گیری تئوری بایوفیلیا

ادوارد ویلسون زیست­شناسی هاروارد که در زمینه­ی زیست­شناسی مشهور به سلطان مورچگان است پس از بیست سال تحقیق و پژوهش بر روی زندگی اجتماعی ات به خصوص مورچه­ها مقوله­ی زیست­جامعه­شناسی را مطرح کرد. پس از آن با یافتن شواهدی در زمینه­ی طبیعت نهفته در رفتار انسان­ها متوجه وابستگی ذاتی و همیشگی نسل بشر به طبیعت شد و تئوری بایوفیلیا را در سال 1984 در قالب کت با عنوان باوفیلیا منتشر نمود. نظریه­ی وی با استقبال شایانی در مجامع علمی مواجه گشت و جوایز بین­المللی ارزنده­ای را به خود اختصاص داد. در سال 1993 کتاب فرضیه­ی بایوفیلیا به وسیله­ی استفان کلرت مدرس علوم محیطی در ییل وبا همکاری ادوارد ویلسون منتشر شد و این سر آغاز ورود بیوفیلیا به عرصه­ی طراحی است


کلمات کلیدی مرتبط:
محله با رویکرد­ طبیعت­,رساله,طرح نهایی,مطالعات,پروژه,پروپوزال,برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان,رساله,ppt,pptx,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراحی, نامه, طرح نهایی,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی,نمونه موردی, رساله ,پروژه پایانی معماری , رساله معماری, رساله معماری, ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مجتمع مس ی
رساله طراحی،مجتمع مس ی،بارویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با نگرش ارتقاء تعاملات اجتماعی در مجموعه
تحقیق اصول و مبانی شهرسازی و معماری word
مطالعات طراحی مجتمع مس ی با رویکرد کاربرد انرژی زمین گرمایی
تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران word
مطالعات طراحی خانه مس ی ویلائی
مجتمع مس ی طرح نهایی , مطالعات- معماری
مطالعات کامل معماری برج های مس ی نمونه موردی: شهرک صدرا
مطالعات طراحی مجموعه مس ی با رویکرد حضور کیفی نور


مشاهده متن کامل ...
مکانهای منحصر به فرد که در شب دگرگون می شوند تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


مکانهای منحصر به فرد که در شب دگرگون می شوند + تصاویر

1. پارک جنگلی forest park ، نیویورک ،

ظاهرا ، حضور این قارچ درخشان در جنگل های انگلستان جدید new england کاملا طبیعی به نظر می رسد ، اما بسیار عجیب و غریب است. پنلوس استیپتی stipticus panellus که گاهی اوقات صدف تلخ نیز نامیده می شود یکی از 70 گونه ی جانوری زیست تابشی است که همواره رشد می کند و می درخشد. به نظر می رسد شدت تابش آن با بلوغ تولید مثلی آن ارتباط دارد و می تواند توسط آلاینده های خاک مختل شود. اگر چه ما می دانیم که آنها چگونه تابش می کنند. (از طریق ا ید کننده های رنگدانه ای به نام لوسیفرین luciferin) ، اما همچنان به طور کامل از دلیل آن مطمئن نیستیم.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

2. غار وایتومو waitomo ، نیوزیلند new zealand
اینجا یکی زیباترین غارهای جهان است ، غارهای وایتاموی نیوزیلند با نور موجوداتی به نام آراچنوکامپا لومینوزا arachno pa luminosa روشن شده که گونه ی نادری از کرم شب تاب هستند و تنها در این منطقه یافت می شوند. نوری که در اینجا شاهدش هستید برای جذب دو چیز طراحی شده است: ط و جفت. نور واقعی در بدن کرم تولید می شود و از طریق یک رشته نازک خال خال با توپ هایی از مواد چسبنده و آثاری همچون نور آبی رنگ از یک کرم همراه با قدرت یک تار عنکبوت خارج می گردد.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

3. ساحل شرقی eastern coast ، استرالیا australia
اینها بی شباهت به پلانکتون درخشان مالدیو نیستند، ح ون کلاستروینک clusterwink آشفتگی و اضطرابش را همچون آشفتگی فیزیکی اش به هر چیزی که در اطرافش هست نشان می دهد. در پاسخ به عوامل استرس زای محیط زیست و شکارچیان ، ح ون کوچک استرالیایی می درخشد و نور در سراسر پوسته اش منع می گردد. این ح ون ها بصورت گروهی در شکاف سنگ ها در امتداد ساحل زندگی می کنند و کل مجموعه شان می تواند به شکارچیان حس کاذبی از یک حیوان بزرگتر را منتقل سازد و نور خیره کننده ای را برای غواصان به اجرا بگذارد.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

4. غار آبی رنگ blue gretto ، کاپری capri ، ایتالیا italy
اینجا بزرگترین غار آبی شبه فیبر نوری در طبیعت است ، غار آبی درخشش خود را از نور خارج از غار می گیرد ، این نور از طریق آب جریان می یابد و وروردی تاریک غار را روشن می سازد.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

  
5. جنگل آتلانتیک atlantic ، سائو پائولو sao paulo
چیزی شبیه تخیلی آواتار avatar جیمز کامرون ، این قارچ های درخشان و نادر که تنها در یک پیچک کوچک در عمق جنگل های انبوه در سائو پائولو یافت می شوند که "قارچ های ابدی درخشان" نام گرفته اند ، به این دلیل که به طور مداوم می درخشند. با توجه به کمبود آنها ، تحقیقات بسیار کمی در موردشان صورت گرفته بنابراین اطلاعات کمی در مورد آنها موجود است.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 
6. جنگل های تنسی tennessee در بهار
کرم های شب تاب مانند قارچ های نورانی در شبکه های مشابه و با رنگدانه های ی ان می درخشند ، اما تا حد زیادی از این نور زننده برای جذب یک جفت بهره می برند. بنابراین شما می توانید کرم های شب تاب را که در سراسر کشور پخش شده اند مشاهده کنید ، کوه های اسموکی بزرگ great smoky در الکمونت elkmont، تنسی tennessee خانه ی این پدیده های شب تاب معروف هستند که نباید آنها را از دست داد.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

  
7. کانادا canada
این پدیده ی معروف طبیعی ، شفق قطبی نام دارد. (که در شمال بورالیس borealis و در جنوب آسترالیس australis خوانده می شود) پدیده هنگامی رخ میدهد که ذرات قوی ساطع شده از خورشید با ذرات مختلف موجود در جو زمین برخورد می کنند و با افزایش در قطب ها قابل مشاهده هستند. رنگ های مختلف آنها محصول ترکیب ذرات مختلف جو در مکانی که واکنش رخ داده می باشد.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

8. خلیج تویاما toyama ، ژاپن japan
این موجودات با عنوان انوپ enope های درخشان و یا ماهی های مرکب شب تاب شناخته می شوند ، واتاسنیا watasenia های نورانی به دلایل معمولی می درخشند ، اما به طور کلی در آب های بسیار عمیق حضور دارند. با این حال ، خلیج تویاما در ژاپن به عنوان یک فضای کلیدی برای تخم ریزی شان به طور منظم افتخار حضور آنها را دارد. در طول فصل ، باد بسیاری از آنها را به ساحل می آورد و یا گرفتار دام ماهیگیران تجاری می شوند. مانند بسیاری دیگر از ماهی های مرکب ، ماهی مرکب شب تاب مجموعه ای از اندام های سنجش نور دارد که به او اجازه می دهد در شب به سطح آب بیاید و محیط را حس کند و با استفاده از نورش در برابر شکارچیان از خود محافظت نماید.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان


9. جنگل های نیمه گرمسیری در آسیا
با حضور در جنگل های سریلانکا ، ژاپن ، تایوان ، استرالیا ، برزیل ، پلینزی و یا جاوا ، به خاطر وجود میسنا کلروفوس chlorophos mycena (نوعی قارچ سبز) ممکن است فکر کنید وارد سرزمین عجایب شده اید. هر چند مکانیزم های مشابهی موجب درخشش این قارچ ها می شوند ، این قارچ های درخشان به طور گسترده ای مورد تحقیق قرار گرفته اند تا مشخص گردد برای رشد و درخشش از چه نوع مواد مغذی و ترکیبات خاک استفاده می کنند.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

10. کیلائوا kilauea ، هاوایی hawaii
با توجه به اینکه بشر برای میلیون ها سال از آتش استفاده کرده است ، من فکر می کنم فراموش تجربه ی یک نور قرمز به عنوان واقعه ای غیرمعمول در طبیعت کار بسیار آسانی است. در حالما اوما halema'uma'u که دریچه ای از آتشفشان همیشه فعال کیلائوا در هاوایی است شما می توانید در غروب آفتاب به تماشای یک ستون از بخار گوگرد که تبدیل به رشته ای از سنگ مذاب شده و شبانه از مرکز زمین بیرون جوشیده بنشینید.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان


11. اعماق اقیانوس ها در سرتاسر جهان
71 درصد از سطح سیاره ی ما را اقیانوس پوشانیده است ، اما به علت وجود محدودیت هایی چون عمق آب و یا تکنولوژی ای که هنوز به آن دست نیافته ایم تنها 5٪ از آن ها واقعا مورد بررسی قرار گرفته اند. ما فقط قادر به لمس "دریای عمیق" هستیم ، آب های دور از سطح دریا که نور خورشید و ستارگان به آنها نمی رسد. و با لمس این آب ، شهادت به وجود نوری بسیار کم فروغ می دهیم. همانطوری که تخمین زده شده 80-90٪ از زندگی در این عمق آب با ارتباطات زیست تابشی تکامل یافته اند. اینجا همیشه شب است.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان


12.سالار د عیونی uyuni salar de، بولیوی bolivia
در سطوح نمکین معروف بولیوی که همواره مورد ع برداری قرار می گیرند ، زمین به معنای واقعی کلمه صاف است و تنها چند چیز در افق دیده می شوند که عمق آنها قابل درک نیست و این امر فضا را به یک نقطه برای عکاسی با ترفند بدل نموده است. علاوه بر این ، وقتی که باران می بارد (که اتفاقی نادر است) زمین خشک رودخانه به یکی از بزرگترین آینه های طبیعی جهان تبدیل می شود.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان


13.کاتاتومبو catatumbo، ونزوئلا venezuela
برخی می گویند رعد و برق هرگز در یک مکان دو بار رخ نمی دهد. واضح است که این عده هرگز به ونزوئلا سفر نکرده اند. برای قرن ها ، رعد و برق آسمان را در دهانه ی رودخانه ی کاتاتومبو با 280 فلش در هر ساعت ، 10 ساعت در روز و برای 140تا 160 روز در سال روشن می سازد. این رویداد توسط ترکیبات وسیعی از گاز متان در جو مرداب های منطقه و همچنین با طوفان کاملی در پی حرکت توده های هوای به دام افتاده توسط کوه های اطراف ایجاد می شود.

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

 14.وادوو vaadhoo، مالدیو maldives
اینجا یکی از بهترین نقاط این سیاره برای مشاهده ی این پدیده است ، جزیره ی وادوو به طور منظم میزبان گونه های نادری از فیتوپلانکتون های درخشان در سواحل خود می باشد. این مخلوقات کوچک آبی در پاسخ به عوامل استرس زای محیط زیست (به عنوان مثال ، شسته شدن در سواحل) به شکل موجوداتی وهم انگیز و غیر نورانی در شن و ماسه در می آیند.
در ، بهترین مکان برای مشاهده ی این پدیده نزدیک سواحل سان دیگو san diego است که جزر و مد قرمز فصلی این فیتوپلانگتون های درخشان را با خود به ارمغان می آورد.

 

 

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

مکانهای شگفت انگیز,عجایب طبیعت, دیدنیهای جهان

 

منبع : lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • 10 سرزمین تشنه دنیا
 • 5 مکان از عجیب ترین مکانهای دنیا! +تصاویر
 • 5 مکان وحشتناک مذهبی از سراسر جهان! (+ع )
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • بهترین ع ها از دیوار چین
 • جاذبه های گردشگریی که قبل از نابودی باید ببینید



[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

حاکم بر

دستیابى به محتواى قانون خارجى

در حقوق بین‏الملل خصوصى

 

تاریخ دریافت: 28/9/81تاریخ تأیید: 15/4/82

سیدمحسن شیخ‏ال ى(1)

چکیده:

 

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى ا امى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، ا اماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

 

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى ا امى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این ین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى ا ام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (sinay-citermann, 1986: p.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه ا ام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر ا ام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا م م به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(simon-depitre, 1985: p.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک اپرادل (de la pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات م م به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(holleaux, foyer, 1997: p.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر ا امى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر ا امى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(m. bischoff, 1988: p.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(lagarde, 1985: p.89)

ب- نظریه ا امى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " ا امى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (motulsky, 1960: p.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و ی ان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "ا ام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع ا امى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى شید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى ا امى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(lagarde, 1991: p.41)

نظریه ا امى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى ا امى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه ا امى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذى‏نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.

ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

این نظریه مبتنى بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون صالح خارجى است، اما زیربناى این ین، در جوهره و ماهیت دعاوى مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.

به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوى، این نظریه مبتنى بر تفکیک دعاوى، بر اساس تفکیک ماهوى آنهاست. این تفکیک مبتنى بر تقسیم دعاوى به دعاوى ارادى و غیرارادى است. هنگامى که اراده اصحاب دعوا در عدم اجراى قانون خارجى تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانسته‏اند بطور قانونى از اصل حاکمیت ارادة خود جهت درخواست اجراى قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامى تحقق‏پذیر است که دعاوى مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشى از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بین‏الملل خصوصى این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشى از آن را ارادة متعاقدان تعیین مى‏کند.

(mayer, 1999: p.128)

بنابراین، ماهیت دعاوى مطروحه مى‏تواند قانون خارجى قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (fauvarque, 1994: p.58)

اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصى مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلى، قانون ملى متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجراى آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.

بنابراین ماهیت دعاوى، بر اساس دسته‏هاى ارتباطى موجود در حقوق بین‏الملل خصوصى مى‏تواند اجراى قانون خارجى را ا ام‏آور، یا اختیارى گرداند. موضوعات دعاوى، اگر راجع به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، ا امى بودن اجراى قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده 7 قانون مدنى ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را ا امى و لازم الاجرا مى‏داند. مضافاً، مواد 8 و 966 قانون مدنى ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجراى قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال، از جمله قواعدى است که اجراى قانون مادى را ا ام‏آور مى‏کند.

در موارد فوق، اجراى قانون قابل اعمال خارجى قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمى‏توانند به جاى قانون خارجى، متقاضى اجراى قانونى دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجراى قانون صالح خارجى، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند و عدم جست و جوى مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلى است.

اما در دسته ارتباطى قراردادها، اصل حاکمیت اراده مى‏تواند از اجراى قانون خارجى قابل اعمال ممانعت نماید و اجراى قانون مورد تراضى اصحاب دعوى را جانشین قانون خارجى نماید. بنابراین در صورت تقاضاى اجراى قانون مقر دادگاه به جاى قانون خارجى توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلى با اجراى قانون ملى خود، از اجرا و جست و جوى مفاد قانون خارجى معاف خواهند گردید.

بر اساس این نظریه، اگر دعاوى راجع به موضوعات مربوط به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى معاف مى‏باشند. در عوض، محاکم داخلى مکلف به اجراى ا امى قانون خارجى و تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند. اما اگر دعاوى، راجع به دسته‏هاى ارتباطى همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا مى‏تواند در اجراى قانون خارجى نافذ باشد، و درصورتى که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجى را جهت اداره قراردادهاى خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتواى قانون خارجى به محاکم هستند.

این نظریه، اگرچه منطقى‏تر به نظر مى‏رسد، نمى‏تواند پاسخ‏گوى این اشکال باشد که چگونه مى‏توان دستیابى به محتواى قانون خارجى را - که مستقیما بر دادرسى تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعى دخ در دادرسى که وظیفه قضات است، محسوب نمى‏شود؟

د- نظریه جست و جوى ا امى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگرى مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجراى ا امى قانون خارجى هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتواى قانون خارجى یا اصطلاحاً قانون مادى خارجى بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:

اول، تساوى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى در اجراى ا امى، توسط محاکم داخلى و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى. در خصوص تساوى قانون ملّى با قانون خارجى یا در اصطلاح حقوقى آن برابرى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى، بعضى از حقوقدانان بر این باورند که اجراى ا امى قانون خارجى به مثابه اجراى قوانین ملى توسط محاکم است. زیرا، با اجراى قانون خارجى، محاکم در واقع قواعد حل تعارض داخلى و یا ملى خویش را اجرا مى‏نمایند.

(yaseen, 1962: p.513).

در مورد ویژگى آمره بودن قواعد حل تعارض نیز، برخى از حقوقدانان، قواعد حل تعارض را اعم از قواعد یکجانبه حل تعارض و قواعد دوجانبه حل تعارض، تماماً لازم الاجرا محسوب مى‏نمایند و قائل به وجود قواعد حل تعارض آمره و غیرآمره نیستند (battifol, 1960: p.165).

همچنین، در رویه قضایى فرانسه مى‏توان تأثیر این ین را در آراء صادره توسط محاکم فرانسوى یافت. در دو رأى صادره در11 و 18 اکتبر 1988 م. ا ام محاکم فرانسوى، بر جستجو و یافتن محتواى قانون خارجى ـ که توسط قواعد حل تعارض داخلى اجراى آن مقرر گردیده است ـ تصریح و تأکید شده‏است.

در رأى صادره توسط دیوان عالى کشور فرانسه در 11 اکتبر 1998 در قضیه روبوه (rebouh) در خصوص اجراى قانون مقر دادگاه توسط دادگاه فرانسوى به جاى اجراى قانون الجزایر، دیوان عالى آن کشور تأکید نمود که احوال شخصیه اتباع الجزایرى باید توسط قانون کشور متبوع آنها اداره شود و محکمه بدوى به دلیل عدم فات و توجه به جست و جوى ا امى محتواى قانون صالح خارجى از اجراى قواعد حل تعارض فرانسه تخلف ورزیده است.» (courbe, 1989: p.21327; m ip, 1989: p.310).

در رأى 18 اکتبر 1998 میلادى در قضیه شول (schule) نیز دیوان عالى کشور فرانسه رأى صادره توسط محکمه داخلى را به دلیل عدم اجراى قانون خارجى (قانون مدنى کشور سوئیس) و عدم جست و جوى محتواى آن نقض نمود.

(prevault, 1989: p.21259).

این دو رأى به زعم برخى از حقوقدانان فرانسوى نقطه عطفى در برگشت از رویه قضایى بیسبال (bisbal) از سال 1959 میلادى مى‏باشد و آغازگر رویه قضایى نوینى است که با ین اخیرالذکر در ا امى بودن و بررسى محتواى قانون خارجى مطابقت و هماهنگى دارد (alexandre, 1989: p.349).

بر اساس رویه قضائى بیسبال - که از سال 1959 تا 1988 اجرا مى‏شد - قضات فرانسوى مخیر بودند که قانون مقر دادگاه را به جاى قانون خارجى اجرا کنند.

به نظر مى‏رسد نظریه مبتنى بر ا امى بودن جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد قانون خارجى از اشکالات وارده بر نظریات سه‏گانه فوق مصون باشد. این نظریه، بر این اصل تأکید دارد که امر مهم دادرسى، متعلق به قضات محاکم داخلى یک کشور است و نمى‏توان اصحاب دعوى را در امر دادرسى مشارکت داد. از سوى دیگر ا ام قضات به اجراى ا امى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن منجر به اجراى صحیح قواعد داخلى حل تعارض قوانین مى‏شود. حال آن که، دخ اصحاب دعوى در این امر مهم، منجر به نقض قواعد آمره تعارض قوانین خواهد شد. علاوه بر این که، ایراد اساسى امکان انجام تقلب نسبت به قانون خارجى توسط اصحاب دعوى نیز با اجراى این نظریه مرتفع مى‏شود. چرا که ا ام محاکم به دستیابى به محتواى قانون خارجى امکان سوء استفاده اصحاب دعوى را در عدم ارائه محتواى قانون خارجى منتفى مى‏نماید و در مجموع به نظر مى‏رسد، این نظریه باطبیعت قواعد حل تعارض هماهنگ‏تر باشد.

 

2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

الف - در حقوق بین الملل خصوصى آلمان، ماده 293 قانون آئین دادرسى مدنى آن کشور مقرر مى‏دارد: «قواعد عرفى خارجى و حقوق خارجى حاکم بر اشخاص در صورتى نیازمند اثبات محتوا مى‏باشند که نزد محاکم داخلى ناشناخته باشند. جهت مشخص محتواى قواعد حقوقى، محاکم مکلف به اکتفا به ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوى نیستند، بلکه، استفاده از منابع دیگر اطلاع‏یابى نیز امکان پذیر است.» این قانون در واقع محاکم آن کشور را م م به جست و جوى مفاد قانون خارجى نموده است. با این حال، مفاد قانون یاد شده به شکل صریح و واضح دستیابى عملى و ا امى محاکم آلمان به محتواى قانون خارجى را مورد تأکید قرار نداده است.

(muir-watt, 1992: p.15)

ب - در سیستم حقوقى انگلوسا ون خصوصاً حقوق حاکم بر بریتانیاى کبیر، محاکم داخلى مکلف به تعیین محتواى قانون قابل اعمال نمى‏باشند. بلکه این مهم به اصحاب دعوى واگذار شده است. قواعد عرفى ناشى از سیستم حقوقى کامن لا مبتنى بر اثبات صلاحیت قانون خارجى توسط متداعیان مى‏باشد. بنابراین، همان گونه که اصحاب دعوى مکلف به اثبات ادعاهاى خود هستند، استناد بر صلاحیت قانون خارجى و قابل اعمال بودن آن نیز، ادعایى خواهدبود که باید با ارائه ادله اثبات دعوى اثبات شود. بر این اساس، ارائه ادله اى معتبر مبنى بر صلاحیت قانون خارجى بر عهده مدعى است. در این صورت، مدعى باید اثبات نماید که قانون خارجى با قانون مقر دادگاه از حیث اجرا چه تفاوتى دارد. در این خصوص اسکاتلند و ایرلند شمالى نیز تابع حقوق انگلستان هستند. (graveson, 1960: p.398).

ج- در حقوق بین الملل خصوصى اتریش، بر اجراى ا امى قانون خارجى و جست و جوى ا امى مفاد آن تصریح شده است. مفاد ماده 4 قانون مدنى اتریش مصوب 1978 مقرر مى‏دارد که وظیفه جست و جوى مفاد قانون خارجى صالح، بر عهده محاکم داخلى این کشور است. علاوه بر این که، تحقیق و تفحص ا امى قضات اتریش در پیدا نمودن محتواى قانون خارجى، محاکم این کشور را از همکارى با اصحاب


با


تحقیق و بررسی در مورد حاکم بر ین الملل خصوصی


مشاهده متن کامل ...
مقاله درمورد حاکم بر ین الملل خصوصی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل مقاله درمورد حاکم بر ین الملل خصوصی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

حاکم بر

دستیابى به محتواى قانون خارجى

در حقوق بین‏الملل خصوصى

 

تاریخ دریافت: 28/9/81تاریخ تأیید: 15/4/82

سیدمحسن شیخ‏ال ى(1)

چکیده:

 

در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین‏الملل خصوصى درباره دستیابى به محتواى قانون خارجى تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقى در رویه قضایى کشورهایى چون فرانسه، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند. اولین نظریه، اثبات محتواى قانون خارجى را از جمله وظایف اصحاب دعوى محسوب مى‏نماید. در دومین نظریه، تلاش براى جستجوى مفاد قانون خارجى، بر عهده محاکم است؛ اما دست‏یابى به مفاد قانون خارجى و شناخت آن بر عهده قضات نیست. در نظریه سوم، ماهیت حقوقى دعاوى مورد استناد قرار مى‏گیرد و اراده اصحاب دعوا، در انتخاب قانون حاکم بر دعاوى مطرح مى‏شود. در برخى دعاوى، اصحاب دعوى مى‏توانند به جاى اجراى قانون خارجى، بر عدم اجراى آن استناد نمایند. اما در مورد اجراى قواعد آمره تعارض قوانین، اجراى قانون صالح خارجى ا امى است و قضات موظف به جستجوى قانون خارجى و دست‏یابى به مفاد آن مى‏باشند و نهایتا در نظریه چهارم، جستجوى محتواى قانون خارجى، ا اماً بر عهده محاکم داخلى است و تخلف از این مهم، نقض قواعد حل تعارض محسوب مى‏گردد.

واژگان کلیدى: محتواى قانون خارجى، قواعد تعارض قوانین، قواعد مادى، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدّمه

مسأله اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، در کنار مفاهیمى مانند توصیف و تفسیر قانون خارجى، از جمله مسائل عمده و مهم در حقوق بین الملل خصوصى کشورها محسوب مى‏شود.

در دعاوى بین‏المللى مطروحه در محاکم داخلى، این سؤال همیشه مطرح است که آیا قضات محاکم، در کنار اجراى قانون خارجى، مکلف به دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند؟ یا اینکه این مهم بر عهدة اصحاب دعواست؟

اگر قواعد حل تعارض داخلى، اجراى قانون مقر دادگاه را تجویز نماید، قضات موظف به دستیابى به محتواى قانون داخلى هستند؛ اما اگر قواعد حل تعارض، اجراى قانون خارجى را تجویز نماید، مسأله این است که آیا قضات محاکم موظف به شناسایى محتواى قانون خارجى مى‏باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، راههاى دستیابى به محتواى قانون خارجى چه خواهد بود؟

در این پژوهش، نظریات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصى ایران و فرانسه، راجع به اجراى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن، تحلیل و ارزیابى مى‏شود. این نظریات، علاوه بر اینکه در رویه قضایى کشورهایى مانند فرانسه داراى پشتوانه حقوقى هستند، در حقوق بین‏الملل خصوصى سایر کشورها، از جمله حقوق ایران نیز قابل دفاع مى‏باشند.

 

1 - ارزیابى نظرى جست و جوى محتواى قانون خارجى

نظریات حقوقى بعضاً متفاوت و متعارضى در خصوص محتواى قانون خارجى ارایه شده است.

الف - نظریه جست و جوى ا امى محتواى قانون خارجى توسط اصحاب دعوى

اساس این ین، مبتنى بر تفاوت جوهرى میان حقوق داخلى و حقوق خارجى است. از آن جایى که اجراى قانون خارجى ا ام‏آور نیست، دستیابى به محتواى قانون خارجى نیز، بر عهده قضات محاکم داخلى نیست، بلکه اصحاب دعوى وظیفه ارایه ادله اثبات دعوى و تسلیم محتواى قانون خارجى به محاکم صالحه را بر عهده دارند. (sinay-citermann, 1986: p.1025)

طرفداران این نظریه، بر این باورند که قانون خارجى در قلمرو برون‏مرزى براى محاکم خارجى وجه ا ام‏آور خود را از دست مى‏دهد و تبدیل به قوانین غیر ا ام‏آور مى‏شود. بنابراین، نه تنها قضات مکلف به اجراى قانون خارجى ذى صلاح نیستند، بلکه جست و جوى محتواى قانون خارجى نیز بر عهده اصحاب دعواست.

در این راستا، به عقیدة یکى از حقوق‏دانان فرانسوى به نام مارت سیمون دپیتر: در اجراى قانون داخلى، اصحاب دعوا م م به دستیابى و جست و جوى قانون خارجى نیستند، بلکه تنها ارایه ادله اثبات دعوا بر عهده متداعیان است. اما در هنگام اجراى قانون خارجى، تکلیف دستیابى به محتواى قانون خارجى بر عهدة اصحاب دعواست و قضات داخلى مکلف به شناسایى قانون خارجى و جست و جوى محتواى آن نیستند.(simon-depitre, 1985: p.88)

حقوقدانان فرانسوى، همچون ژاک اپرادل (de la pradelle) و ژاک فوایه معتقدند که همیشه قانون خارجى در دسترس قضات محاکم داخلى نیست و اصولاً، قضات مکلف به جست و جوى قانون خارجى نیستند. همچنین، قضات م م به شناخت محتواى قوانین خارجى نیستند. بنابراین، عمده مسؤولیت شناسایى قانون خارجى و ارایه محتواى آن، متوجه اصحاب دعوا است.(holleaux, foyer, 1997: p.84)

ایراد عمده وارد بر نظریه غیر ا امى بودن جست و جوى محتواى قانون قابل اعمال خارجى، این است که طرفداران این نظریه، قواعد حل تعارض را به عنوان قواعدى آمره و لازم‏الاجرا نپذیرفته‏اند. به عبارت دیگر، بر اساس این نظریه، اگر قواعد حل تعارض منجر به صلاحیت قانون مقر دادگاه گردد، از جمله قواعد آمره است، ولى هنگامى که قواعد حل تعارض اجراى قانون خارجى را مطرح کنند، غیر ا امى و اختیارى محسوب مى‏گردند. حال آنکه، حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى، در آمره و لازم‏الاجرا بودن قواعد حل تعارض نهفته است. در این خصوص، سؤال این است که «تعیین محتواى قانون خارجى بر عهده کدام یک از متداعیان مى‏باشد؟

در پاسخ، حقوق دانان حقوق بین‏الملل خصوصى نظریات مختلفى را ارایه نموده‏اند. بعضى از حقوق دانان دستیابى به محتواى قانون خارجى را وظیفه مدعى یا خواهان مى‏دانند و استدلال مى‏نمایند که فردى باید در پى محتواى قانون خارجى باشد که در بدو امر متقاضى اجراى قانون خارجى بوده است.(m. bischoff, 1988: p.302)

در مقابل، بعضى دیگر از حقوق دانان معتقدند که همیشه تعیین ماهیت قانون خارجى بر عهده خواهان نیست، بلکه چه بسا، اجراى قانون خارجى به رغم تقاضاى خواهان، به نفع طرف دیگر دعوى یا خوانده باشد. بنابراین، مسأله مهم، تعیین ذى نفع در میان اصحاب دعوى است.(lagarde, 1985: p.89)

ب- نظریه ا امى نبودن دستیابى به محتواى قانون خارجى

مبناى این نظریه بر تمایز میان جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن استوار است. به عبارت دیگر، در اجراى قواعد حل تعارض داخلى، محاکم موظف به جست و جوى قانون خارجى و اجراى آن هستند، و در واقع، قضات مأمور به وظیفه‏اند و نه موظف به دستیابى به نتیجه. دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى و احاطه بر آن، بر عهده محاکم داخلى نیست.

این نظریه را هانرى موتولسکى ارائه کرده است. به باور این حقوق دان فرانسوى، قاعده حقوقى «دادرسى وظیفه قضات است»، در دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى سارى نیست و فقط تلاش براى یافتن محتواى قانون داخلى را به دنبال دارد.

موتولسکى معتقد است " ا امى بودن اجرا و جست و جوى قانون خارجى، ریشه در مفاد قواعد حل تعارض دارد؛ ولى این بدان معنى نیست که قضات باید از مفاد قانون خارجى مطلع و آگاه باشند. قضات فرانسوى تنها مکلف به شناخت و احاطه بر قوانین داخلى مى‏باشند و تلاش آنها در جست و جوى قانون خارجى از حیطه مسؤولیت آنها بیرون است. (motulsky, 1960: p.369)

بنابراین، بر اساس این نظریه، قانون خارجى داراى ویژگیهاى مشابه و ی ان با قانون مقر دادگاه نیست . قانون خارجى همیشه ویژگى بیگانه بودن خود را حفظ مى‏نماید و نظر به اینکه در نظام حقوق داخلى، قانون خارجى جایگاهى همچون قانون ملى ندارد، چنین مفروض خواهد شد که اطلاع و شناسایى محتواى قانون خارجى، وظیفه و تکلیف قضات محاکم داخلى نیست.

این نظریه با عقیدة حقوق دانان دیگر فرانسوى هماهنگ است. از دیدگاه پل لاگارد، عدم دستیابى ا امى به محتواى قانون خارجى، با تلاش محاکم جهت جست و جوى محتواى قانون خارجى امرى قابل توجیه است. از نظر این حقوق دان فرانسوى "ا ام محاکم به تلاش براى دستیابى به محتواى قانون خارجى، شناخت و اطلاع ا امى از محتواى قانون خارجى را به دنبال ندارد، بلکه اگر محاکم به محتواى قانون خارجى دست نیافتند، باید راه‏حلى قانونى براى حل و فصل دادرسى شید. این راه‏حل نیز همیشه به اجراى ا امى قانون مقر دادگاه نمى‏انجامد، بلکه ممکن است منجر به اجراى قانونى مشابه با قانون خارجى گردد.(lagarde, 1991: p.41)

نظریه ا امى نبودن شناخت محتوایى قانون خارجى نیز، مبتنى بر تلاش محاکم داخلى در اجراى ا امى قانون قابل اعمال خارجى مى‏باشد؛ اما این تلاش، همیشه منجر به دستیبابى به محتواى قانون خارجى نمى‏گردد و بعضاً ملاحظه مى‏شود که بدون همکارى اصحاب دعوى و یا استمداد از کارشناسان رسمى دادگسترى و یا مراجع ذى صلاح قضایى و سیاسى، دسترسى به محتواى قانون خارجى میسر نیست. بر این اساس، اگرچه قضات مکلف به تلاش براى دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند، این مهم، به معنى عدم همکارى محاکم داخلى با سایر مراجع رسمى اطلاع‏یابى نیست. این نظریه هرچند از ایرادات وارد بر نظریه ا امى نبودن اجرا و دستیابى به مفاد قانون خارجى مصون است و در عمل روند دادرسى را تسریع و تسهیل مى‏کند، بدون نظارت مستمر قضات محاکم داخلى بر چگونگى انجام این مهم، توسط اصحاب دعوا ممکن است به انجام تقلب در قانون خارجى توسط اصحاب دعوا منجر گردد؛ چه اینکه، هریک از متداعیان، ممکن است بر اساس ذى‏نفع بودن خود، تلاش قضات را در دستیابى صحیح به محتواى قانون خارجى ناکام و خنثى نموده و یا در انجام این مهم، موانع جدى ایجاد کند.

ج- نظریه مشارکت قضات و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون خارجى

این نظریه مبتنى بر تلاش مشترک محاکم و اصحاب دعوا در دستیابى به محتواى قانون صالح خارجى است، اما زیربناى این ین، در جوهره و ماهیت دعاوى مطروحه نزد محاکم صالح نهفته است.

به اعتقاد پیر مایر حقوق دان فرانسوى، این نظریه مبتنى بر تفکیک دعاوى، بر اساس تفکیک ماهوى آنهاست. این تفکیک مبتنى بر تقسیم دعاوى به دعاوى ارادى و غیرارادى است. هنگامى که اراده اصحاب دعوا در عدم اجراى قانون خارجى تأثیرگذار باشد، در واقع، آنها توانسته‏اند بطور قانونى از اصل حاکمیت ارادة خود جهت درخواست اجراى قانون مقر دادگاه و یا قانون کشور ثالث استفاده نمایند. این امر، هنگامى تحقق‏پذیر است که دعاوى مطروحه مرتبط با دسته عقود و تعهدات ناشى از آن باشد؛ چه اینکه، در حقوق بین‏الملل خصوصى این اصل پذیرفته شده است که قانون حاکم بر قراردادها و تعهدات ناشى از آن را ارادة متعاقدان تعیین مى‏کند.

(mayer, 1999: p.128)

بنابراین، ماهیت دعاوى مطروحه مى‏تواند قانون خارجى قابل اجرا را با توافق و رضایت صریح متداعیان، اجراناپذیر سازد. (fauvarque, 1994: p.58)

اما همیشه قانون گذار، حق تعیین قانون صالح را به اراده اصحاب دعوا موکول ننموده است. در واقع، حقوق حاکم بر احوال شخصیه و اهلیت که به حقوق شخصى مشهور است، تابع اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا نیست، و اگر قواعد حل تعارض داخلى، قانون ملى متداعیان را جهت اداره احوال شخصیه آنها صالح بداند، اجراى آن قانون، مشروط به توافق و رضایت متداعیان نخواهد بود.

بنابراین ماهیت دعاوى، بر اساس دسته‏هاى ارتباطى موجود در حقوق بین‏الملل خصوصى مى‏تواند اجراى قانون خارجى را ا ام‏آور، یا اختیارى گرداند. موضوعات دعاوى، اگر راجع به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، ا امى بودن اجراى قانون صالح را به دنبال دارد. در این راستا، ماده 7 قانون مدنى ایران در ادراه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع بیگانه مقیم ایران، قانون کشور متبوع بیگانگان را ا امى و لازم الاجرا مى‏داند. مضافاً، مواد 8 و 966 قانون مدنى ایران نیز در خصوص حقوق حاکم بر اموال منقول و غیر منقول، بر اجراى قانون محل وقوع اموال تصریح دارد. بر این مبنا، قواعد حل تعارض مرتبط با دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال، از جمله قواعدى است که اجراى قانون مادى را ا ام‏آور مى‏کند.

در موارد فوق، اجراى قانون قابل اعمال خارجى قابل نقض نیست و اصحاب دعوا نمى‏توانند به جاى قانون خارجى، متقاضى اجراى قانونى دیگر باشند. در این صورت، قضات در اجراى قانون صالح خارجى، شخصاً موظف به جست و جو و دستیابى به محتواى قانون خارجى هستند و عدم جست و جوى مفاد آن قانون، نقض صریح قواعد حل تعارض داخلى است.

اما در دسته ارتباطى قراردادها، اصل حاکمیت اراده مى‏تواند از اجراى قانون خارجى قابل اعمال ممانعت نماید و اجراى قانون مورد تراضى اصحاب دعوى را جانشین قانون خارجى نماید. بنابراین در صورت تقاضاى اجراى قانون مقر دادگاه به جاى قانون خارجى توسط اصحاب دعوا، قضات محاکم داخلى با اجراى قانون ملى خود، از اجرا و جست و جوى مفاد قانون خارجى معاف خواهند گردید.

بر اساس این نظریه، اگر دعاوى راجع به موضوعات مربوط به دسته‏هاى ارتباطى اشخاص و اموال باشد، اصحاب دعوا از تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى معاف مى‏باشند. در عوض، محاکم داخلى مکلف به اجراى ا امى قانون خارجى و تلاش جهت دستیابى به مفاد قانون خارجى هستند. اما اگر دعاوى، راجع به دسته‏هاى ارتباطى همچون قراردادها باشد، اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا مى‏تواند در اجراى قانون خارجى نافذ باشد، و درصورتى که متعاقدین با اراده خود، قانون خارجى را جهت اداره قراردادهاى خود انتخاب نمایند، آنها مکلف به ارائه محتواى قانون خارجى به محاکم هستند.

این نظریه، اگرچه منطقى‏تر به نظر مى‏رسد، نمى‏تواند پاسخ‏گوى این اشکال باشد که چگونه مى‏توان دستیابى به محتواى قانون خارجى را - که مستقیما بر دادرسى تأثیرگذار است - تنها با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، بر عهده اصحاب دعوا دانست؟ و آیا این امر، نوعى دخ در دادرسى که وظیفه قضات است، محسوب نمى‏شود؟

د- نظریه جست و جوى ا امى محتواى قانون خارجى توسط قضات محاکم داخلى

در کنار نظریات مورد مطالعه پیشین، نظریه دیگرى مطرح شده است. این نظریه، بر این اصل استوار است که محاکم صلاحیت دار هم موظف به اجراى ا امى قانون خارجى هستند، و هم وظیفه جست و جو و یافتن محتواى قانون خارجى یا اصطلاحاً قانون مادى خارجى بر عهده آنان است. این نظریه بر دو مبنا استوار است:

اول، تساوى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى در اجراى ا امى، توسط محاکم داخلى و دوم، آمره بودن قواعد حل تعارض قوانین در حقوق بین‏الملل خصوصى. در خصوص تساوى قانون ملّى با قانون خارجى یا در اصطلاح حقوقى آن برابرى قانون مقر دادگاه و قانون خارجى، بعضى از حقوقدانان بر این باورند که اجراى ا امى قانون خارجى به مثابه اجراى قوانین ملى توسط محاکم است. زیرا، با اجراى قانون خارجى، محاکم در واقع قواعد حل تعارض داخلى و یا ملى خویش را اجرا مى‏نمایند.

(yaseen, 1962: p.513).

در مورد ویژگى آمره بودن قواعد حل تعارض نیز، برخى از حقوقدانان، قواعد حل تعارض را اعم از قواعد یکجانبه حل تعارض و قواعد دوجانبه حل تعارض، تماماً لازم الاجرا محسوب مى‏نمایند و قائل به وجود قواعد حل تعارض آمره و غیرآمره نیستند (battifol, 1960: p.165).

همچنین، در رویه قضایى فرانسه مى‏توان تأثیر این ین را در آراء صادره توسط محاکم فرانسوى یافت. در دو رأى صادره در11 و 18 اکتبر 1988 م. ا ام محاکم فرانسوى، بر جستجو و یافتن محتواى قانون خارجى ـ که توسط قواعد حل تعارض داخلى اجراى آن مقرر گردیده است ـ تصریح و تأکید شده‏است.

در رأى صادره توسط دیوان عالى کشور فرانسه در 11 اکتبر 1998 در قضیه روبوه (rebouh) در خصوص اجراى قانون مقر دادگاه توسط دادگاه فرانسوى به جاى اجراى قانون الجزایر، دیوان عالى آن کشور تأکید نمود که احوال شخصیه اتباع الجزایرى باید توسط قانون کشور متبوع آنها اداره شود و محکمه بدوى به دلیل عدم فات و توجه به جست و جوى ا امى محتواى قانون صالح خارجى از اجراى قواعد حل تعارض فرانسه تخلف ورزیده است.» (courbe, 1989: p.21327; m ip, 1989: p.310).

در رأى 18 اکتبر 1998 میلادى در قضیه شول (schule) نیز دیوان عالى کشور فرانسه رأى صادره توسط محکمه داخلى را به دلیل عدم اجراى قانون خارجى (قانون مدنى کشور سوئیس) و عدم جست و جوى محتواى آن نقض نمود.

(prevault, 1989: p.21259).

این دو رأى به زعم برخى از حقوقدانان فرانسوى نقطه عطفى در برگشت از رویه قضایى بیسبال (bisbal) از سال 1959 میلادى مى‏باشد و آغازگر رویه قضایى نوینى است که با ین اخیرالذکر در ا امى بودن و بررسى محتواى قانون خارجى مطابقت و هماهنگى دارد (alexandre, 1989: p.349).

بر اساس رویه قضائى بیسبال - که از سال 1959 تا 1988 اجرا مى‏شد - قضات فرانسوى مخیر بودند که قانون مقر دادگاه را به جاى قانون خارجى اجرا کنند.

به نظر مى‏رسد نظریه مبتنى بر ا امى بودن جست و جوى قانون خارجى و دستیابى به مفاد قانون خارجى از اشکالات وارده بر نظریات سه‏گانه فوق مصون باشد. این نظریه، بر این اصل تأکید دارد که امر مهم دادرسى، متعلق به قضات محاکم داخلى یک کشور است و نمى‏توان اصحاب دعوى را در امر دادرسى مشارکت داد. از سوى دیگر ا ام قضات به اجراى ا امى قانون خارجى و دستیابى به محتواى آن منجر به اجراى صحیح قواعد داخلى حل تعارض قوانین مى‏شود. حال آن که، دخ اصحاب دعوى در این امر مهم، منجر به نقض قواعد آمره تعارض قوانین خواهد شد. علاوه بر این که، ایراد اساسى امکان انجام تقلب نسبت به قانون خارجى توسط اصحاب دعوى نیز با اجراى این نظریه مرتفع مى‏شود. چرا که ا ام محاکم به دستیابى به محتواى قانون خارجى امکان سوء استفاده اصحاب دعوى را در عدم ارائه محتواى قانون خارجى منتفى مى‏نماید و در مجموع به نظر مى‏رسد، این نظریه باطبیعت قواعد حل تعارض هماهنگ‏تر باشد.

 

2- جست و جوى محتواى قانون خارجى در حقوق بین‏الملل خصوصى تطبیقى

الف - در حقوق بین الملل خصوصى آلمان، ماده 293 قانون آئین دادرسى مدنى آن کشور مقرر مى‏دارد: «قواعد عرفى خارجى و حقوق خارجى حاکم بر اشخاص در صورتى نیازمند اثبات محتوا مى‏باشند که نزد محاکم داخلى ناشناخته باشند. جهت مشخص محتواى قواعد حقوقى، محاکم مکلف به اکتفا به ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوى نیستند، بلکه، استفاده از منابع دیگر اطلاع‏یابى نیز امکان پذیر است.» این قانون در واقع محاکم آن کشور را م م به جست و جوى مفاد قانون خارجى نموده است. با این حال، مفاد قانون یاد شده به شکل صریح و واضح دستیابى عملى و ا امى محاکم آلمان به محتواى قانون خارجى را مورد تأکید قرار نداده است.

(muir-watt, 1992: p.15)

ب - در سیستم حقوقى انگلوسا ون خصوصاً حقوق حاکم بر بریتانیاى کبیر، محاکم داخلى مکلف به تعیین محتواى قانون قابل اعمال نمى‏باشند. بلکه این مهم به اصحاب دعوى واگذار شده است. قواعد عرفى ناشى از سیستم حقوقى کامن لا مبتنى بر اثبات صلاحیت قانون خارجى توسط متداعیان مى‏باشد. بنابراین، همان گونه که اصحاب دعوى مکلف به اثبات ادعاهاى خود هستند، استناد بر صلاحیت قانون خارجى و قابل اعمال بودن آن نیز، ادعایى خواهدبود که باید با ارائه ادله اثبات دعوى اثبات شود. بر این اساس، ارائه ادله اى معتبر مبنى بر صلاحیت قانون خارجى بر عهده مدعى است. در این صورت، مدعى باید اثبات نماید که قانون خارجى با قانون مقر دادگاه از حیث اجرا چه تفاوتى دارد. در این خصوص اسکاتلند و ایرلند شمالى نیز تابع حقوق انگلستان هستند. (graveson, 1960: p.398).

ج- در حقوق بین الملل خصوصى اتریش، بر اجراى ا امى قانون خارجى و جست و جوى ا امى مفاد آن تصریح شده است. مفاد ماده 4 قانون مدنى اتریش مصوب 1978 مقرر مى‏دارد که وظیفه جست و جوى مفاد قانون خارجى صالح، بر عهده محاکم داخلى این کشور است. علاوه بر این که، تحقیق و تفحص ا امى قضات اتریش در پیدا نمودن محتواى قانون خارجى، محاکم این کشور را از همکارى با اصحاب


با


مقاله درمورد حاکم بر ین الملل خصوصی


مشاهده متن کامل ...
خواص عرقیجات
درخواست حذف اطلاعات
عرقیجات با طبیعت گرم : عرق آویشن ( طبیعت گرم ) تقویت معده ، رفع ترشی معده ، تقویت بینایی ، صد درد و تشنج ، رقیق کننده خون ، در عفونت های ریوی ، زکام و برونشیت بی همتاست . نحوه استفاده : پس از هر غذا یک استکان عرق اترج ( طبیعت گرم ) ضد اسهال و استفراغ ، ضد عفونت ، رفع عطش و س ه ، تامین ویتامین c نحوه استفاده : بعد از هر غذا یک استکان عرق اسطوخودوس ( طبیعت گرم ) تقویت کننده اعصاب ، معالج برونشیت و زکام ، پایین اورنده تب ، نیرو بخش ، ضد تشنج و صرع ، درمان بیماری های عصبی نحوه استفاده : روزی سه مرتبه هر وعده نصف استکان عرق بابونه ( طبیعت گرم ) نیروبخش ، تب های بلغمی و عفونت های دردناک را تسکین می دهد ، اختلالات قاعدگی و دردناک را منظم می کند ، کرم کش است . نحوه استفاده : قبل از هر غذا یک استکان عرق بادرنجبویه ( طبیعت گرم ) بالا برنده فشار خون ، خون ساز ، آرام بخش ، مقوی مغز ، درمان تپش قلب ، خواب آور ، ضد تشنج نحوه استفاده : یک فنجان در یک لیوان آب سرد عرق برگ گردو ( طبیعت گرم ) پایین آورنده قند خون ، درمان نقرس ، ورم مفاصل را که از سردی باشد تسکین می دهد قبل از هر غذا یک استکان عرق بومادران ( طبیعت گرم ) نیرو بخش ، تقویت قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، تصفیه خون ، درمان ورم معده و روده ، مفید جهت بواسیر ، رفع اختلالات قاعدگی بعد از هر غذا یک استکان عرق بهار نارنج ( طبیعت گرم ) تقویت قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، ضد هیستری ، رفع افسردگی ، درمان بی خو و اختلالات عصبی ، رفع س ه قبل از هر غذا یک استکان و یا به صورت شربت عرق پونه ( طبیعت گرم ) اشتها آور ، بادشکن ، ضد اسهال ، مسکن س که ، رفع سوزش معده ، ضد سرفه ، خلط آور پس از هر غذا نصف استکان عرق چهل گیاه ( طبیعت گرم ) تقیت معده ، رافع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه ، هضم غذا را آسان می کند . پس از هر غذا نصف استکان عرق دارچین ( طبیعت گرم ) تقویت معده ، مقوی قوه باء ، تقویت عمومی بدن ، تقویت اعصاب ، از بین بردن بوی بد دهان ، ضد سرفه های مرطوب ، از بین برنده وحشت و خفقان و ترس پس از هر غذا نصف استکان عرق رازیانه ( طبیعت گرم ) ضد نفخ ، درمان قولنج ، رفع بلغم ، زیاد کننده شیر مادران ، معطر کننده ، محرک ، بادشکن ، مدر و قاعده آور پس از هر غذا یک استکان عرق زنیان ( طبیعت گرم ) ضد عفونی کننده قوی معده ، ضد نفخ ، قارچ و انگل ، ضد اسهال ، ع رطوبات بدن و معده ، نافع جهت اعتیاد و مضرات آن پس از هر غذا نصف استکان عرق زیره ( طبیعت گرم ) ضد چاقی ، رفع ضعف اعصاب ، نیرو دهنده و هضم کننده ، درمان کم خونی ، زیاد کننده ترشحات شیر ، پایین آورنده چربی خون ، درمان اختلالات قاعدگی پس از هر غذا یک استکان عرق زیره سیاه ( طبیعت گرم ) جمع کننده رطوبت بدن ، معالجه ورم طحال و اسهال ، ضد چاقی ، ضد نفخ معده و س که ، افزایش شیر مادران ، تنظیم قاعدگی ، مقوی قوای نیم ساعت قبل از غذا عرق سنبل الطیب ( طبیعت گرم ) ضد تشنج ، محرک ، مسکن ، بادشکن ، رفع بی خو ، ضدهیستری ، ضد صرع ، مقوی اعصاب ، پایین آورنده فشار خون بعد از هر غذا یک استکان و شب موقع خواب عرق شنبلیله ( طبیعت گرم ) بر طرف کننده قند خون ، ضد لاغری ، اشتها آور ، جلوگیری از ریزش مو بعد از هر غذا نصف استکان عرق شوید ( طبیعت گرم ) برطرف کننده چربی خون ، ضد دل درد و بیماری های روده ، مقوی معده ، هضم کننده غذا ، آرام کننده و زیاد کننده شیرمادران بعد از هر غذا نصف استکان عرق شیرین بیان ( طبیعت گرم ) درمان ورم معده و روده ، علاج زخم معده و اثنی عشر ، درمان یرقان ، درمان امراض کلیه ، برطرف کننده سرماخوردگی ، رفع سرفه و گرفتگی صدا قبل از هر غذا یک استکان و بعد از هر غذا نصف استکان عرق کاکوتی ( طبیعت گرم ) تقیت کننده اعصاب ، ضد انگل ، ضد عفونی کننده مجاری تنفسی ، تقویت دستگاه گوارش ، تقویت بینایی ، درمان بی خو بعد از هر غذا با نصف لیوان آب گلاب ( طبیعت گرم ) مقوی قلب و اعصاب ، آرام بخش ، خوشبو کننده ، ملین ، روشن کننده پوست و محافظ آن ، نشاط آور قبل از هر غذا نصف استکان عرق زبان ( طبیعت گرم ) آرام بخش ، نرم کننده ، معرق ، ادرار آور ، دفع کننده کلرورها ، تصفیه کننده خون ، رفع هاب و ورم کلیه یک فنجان در یک لیوان آب سرد صبح و شب عرق گزنه ( طبیعت گرم ) قطع شدن قاعدگی در ن ، بند آوردن هر گونه خونریزی داخلی ، جلوگیری از ریزش مو ، تسکین دهنده دردهای عضلانی ، ازدیاد ادرار پس از هر غذا یک استکان عرق مخلصه ( طبیعت گرم ) ملین ، مقوی ، دفع سموم ، ضد قولنج ، پادزهر قوی ، مفید برای ناراحتی های کمر و مفاصل عضلانی ، تقویت معده یک فنجان در یک لیوان بعد از غذا عرق نعنا ( طبیعت گرم ) تقویت کننده دستگاه گوارش ، برطرف کننده ناراحتی های معده ، ضد اسهال ، رفع دل درد و دل پیچه ، بادشکن بعد از هر غذا یک استکان عرق نسترن ( طبیعت گرم ) ضد اسکوربوت ، رفع انقباض غیر ارادی ماهیچه معده ، رفع بیماری های ناشی از ورم و هاب کلیه ، ادرار آور ، سرشار از ویتامین c قبل از غذا یک استکان و یا به صورت شربت عرق هل ( طبیعت گرم ) مقوی معده ، رفع سردرد ، رفع بی خو ، مسکن دردهای عصبی صورت و کمر ، رفع کم خو ، معطر و خوشبو کننده همراه با شربت و چای و یا شیرینی مصرف شود عرق یونجه ( طبیعت گرم ) چاق کننده ، مولد خون ، نیرو دهنده قوای ، تقویت عمومی بدن ، تامین استخوان بندی اطفال و درمان نرمی استخوان قبل از هر غذا یک لیوان

مشاهده متن کامل ...
خواص عرقیجات
درخواست حذف اطلاعات
عرقیجات با طبیعت گرم : عرق آویشن ( طبیعت گرم ) تقویت معده ، رفع ترشی معده ، تقویت بینایی ، صد درد و تشنج ، رقیق کننده خون ، در عفونت های ریوی ، زکام و برونشیت بی همتاست . نحوه استفاده : پس از هر غذا یک استکان

عرق اترج ( طبیعت گرم ) ضد اسهال و استفراغ ، ضد عفونت ، رفع عطش و س ه ، تامین ویتامین c نحوه استفاده : بعد از هر غذا یک استکان

عرق اسطوخودوس ( طبیعت گرم ) تقویت کننده اعصاب ، معالج برونشیت و زکام ، پایین اورنده تب ، نیرو بخش ، ضد تشنج و صرع ، درمان بیماری های عصبی نحوه استفاده : روزی سه مرتبه هر وعده نصف استکان

عرق بابونه ( طبیعت گرم ) نیروبخش ، تب های بلغمی و عفونت های دردناک را تسکین می دهد ، اختلالات قاعدگی و دردناک را منظم می کند ، کرم کش است . نحوه استفاده : قبل از هر غذا یک استکان

عرق بادرنجبویه ( طبیعت گرم ) بالا برنده فشار خون ، خون ساز ، آرام بخش ، مقوی مغز ، درمان تپش قلب ، خواب آور ، ضد تشنج نحوه استفاده : یک فنجان در یک لیوان آب سرد

عرق برگ گردو ( طبیعت گرم ) پایین آورنده قند خون ، درمان نقرس ، ورم مفاصل را که از سردی باشد تسکین می دهد قبل از هر غذا یک استکان

عرق بومادران ( طبیعت گرم ) نیرو بخش ، تقویت قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، تصفیه خون ، درمان ورم معده و روده ، مفید جهت بواسیر ، رفع اختلالات قاعدگی بعد از هر غذا یک استکان

عرق بهار نارنج ( طبیعت گرم ) تقویت قلب و اعصاب ، ضد تشنج ، ضد هیستری ، رفع افسردگی ، درمان بی خو و اختلالات عصبی ، رفع س ه قبل از هر غذا یک استکان و یا به صورت شربت

عرق پونه ( طبیعت گرم ) اشتها آور ، بادشکن ، ضد اسهال ، مسکن س که ، رفع سوزش معده ، ضد سرفه ، خلط آور پس از هر غذا نصف استکان

عرق چهل گیاه ( طبیعت گرم ) تقیت معده ، رافع دل دردهای ناشی از سردی مزاج و دل پیچه ، هضم غذا را آسان می کند . پس از هر غذا نصف استکان

عرق دارچین ( طبیعت گرم ) تقویت معده ، مقوی قوه باء ، تقویت عمومی بدن ، تقویت اعصاب ، از بین بردن بوی بد دهان ، ضد سرفه های مرطوب ، از بین برنده وحشت و خفقان و ترس پس از هر غذا نصف استکان

عرق رازیانه ( طبیعت گرم ) ضد نفخ ، درمان قولنج ، رفع بلغم ، زیاد کننده شیر مادران ، معطر کننده ، محرک ، بادشکن ، مدر و قاعده آور پس از هر غذا یک استکان

عرق زنیان ( طبیعت گرم ) ضد عفونی کننده قوی معده ، ضد نفخ ، قارچ و انگل ، ضد اسهال ، ع رطوبات بدن و معده ، نافع جهت اعتیاد و مضرات آن پس از هر غذا نصف استکان

عرق زیره ( طبیعت گرم ) ضد چاقی ، رفع ضعف اعصاب ، نیرو دهنده و هضم کننده ، درمان کم خونی ، زیاد کننده ترشحات شیر ، پایین آورنده چربی خون ، درمان اختلالات قاعدگی پس از هر غذا یک استکان

عرق زیره سیاه ( طبیعت گرم ) جمع کننده رطوبت بدن ، معالجه ورم طحال و اسهال ، ضد چاقی ، ضد نفخ معده و س که ، افزایش شیر مادران ، تنظیم قاعدگی ، مقوی قوای نیم ساعت قبل از غذا

عرق سنبل الطیب ( طبیعت گرم ) ضد تشنج ، محرک ، مسکن ، بادشکن ، رفع بی خو ، ضدهیستری ، ضد صرع ، مقوی اعصاب ، پایین آورنده فشار خون بعد از هر غذا یک استکان و شب موقع خواب عرق شنبلیله ( طبیعت گرم ) بر طرف کننده قند خون ، ضد لاغری ، اشتها آور ، جلوگیری از ریزش مو بعد از هر غذا نصف استکان عرق شوید ( طبیعت گرم ) برطرف کننده چربی خون ، ضد دل درد و بیماری های روده ، مقوی معده ، هضم کننده غذا ، آرام کننده و زیاد کننده شیرمادران بعد از هر غذا نصف استکان

عرق شیرین بیان ( طبیعت گرم ) درمان ورم معده و روده ، علاج زخم معده و اثنی عشر ، درمان یرقان ، درمان امراض کلیه ، برطرف کننده سرماخوردگی ، رفع سرفه و گرفتگی صدا قبل از هر غذا یک استکان و بعد از هر غذا نصف استکان

عرق کاکوتی ( طبیعت گرم ) تقیت کننده اعصاب ، ضد انگل ، ضد عفونی کننده مجاری تنفسی ، تقویت دستگاه گوارش ، تقویت بینایی ، درمان بی خو بعد از هر غذا با نصف لیوان آب

گلاب ( طبیعت گرم ) مقوی قلب و اعصاب ، آرام بخش ، خوشبو کننده ، ملین ، روشن کننده پوست و محافظ آن ، نشاط آور قبل از هر غذا نصف استکان عرق زبان ( طبیعت گرم ) آرام بخش ، نرم کننده ، معرق ، ادرار آور ، دفع کننده کلرورها ، تصفیه کننده خون ، رفع هاب و ورم کلیه یک فنجان در یک لیوان آب سرد صبح و شب

عرق گزنه ( طبیعت گرم ) قطع شدن قاعدگی در ن ، بند آوردن هر گونه خونریزی داخلی ، جلوگیری از ریزش مو ، تسکین دهنده دردهای عضلانی ، ازدیاد ادرار پس از هر غذا یک استکان

عرق مخلصه ( طبیعت گرم ) ملین ، مقوی ، دفع سموم ، ضد قولنج ، پادزهر قوی ، مفید برای ناراحتی های کمر و مفاصل عضلانی ، تقویت معده یک فنجان در یک لیوان بعد از غذا

عرق نعنا ( طبیعت گرم ) تقویت کننده دستگاه گوارش ، برطرف کننده ناراحتی های معده ، ضد اسهال ، رفع دل درد و دل پیچه ، بادشکن بعد از هر غذا یک استکان

عرق نسترن ( طبیعت گرم ) ضد اسکوربوت ، رفع انقباض غیر ارادی ماهیچه معده ، رفع بیماری های ناشی از ورم و هاب کلیه ، ادرار آور ، سرشار از ویتامین c قبل از غذا یک استکان و یا به صورت شربت عرق هل ( طبیعت گرم ) مقوی معده ، رفع سردرد ، رفع بی خو ، مسکن دردهای عصبی صورت و کمر ، رفع کم خو ، معطر و خوشبو کننده همراه با شربت و چای و یا شیرینی مصرف شود

عرق یونجه ( طبیعت گرم ) چاق کننده ، مولد خون ، نیرو دهنده قوای ، تقویت عمومی بدن ، تامین استخوان بندی اطفال و درمان نرمی استخوان قبل از هر غذا یک لیوان



مشاهده متن کامل ...
ع تمرین
درخواست حذف اطلاعات
گزارش تصویری از نخستین تمرین تیم ملی والیبال ایران در بلهاتوف
همجدهمین دوره رقابت های قهرمانی مردان جهان
بلهاتوف - لهستان
چهارم شهریور 1393
عکاس : فرنوش مرادمند
تاریخ درج مطلب: ۱۶:۴۳ ۱۳۹۳/۶/۴




سرویس ع :

نخستین تمرین در بلهاتوف ع 1 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 2
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 3 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 4
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 5 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 6
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 7 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 8
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 9 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 10
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 11 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 12
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 13 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 14
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 15 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 16
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 17 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 18
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 19 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 20
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 21 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 22
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 23 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 24
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 25 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 26
نخستین تمرین در بلهاتوف ع 27 نخستین تمرین در بلهاتوف ع 28

شقایق



مشاهده متن کامل ...
پیام انجیل
درخواست حذف اطلاعات
ل ) + نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 ساعت 9:48 شماره پست: 1
چگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسانبه همان اندازه که تعلیم تثلیث شگفت انگیز است، تعلیم تجسّم نیز هست. تجسّم یعنی عیسی خدا و انساناست، درحالیکه یکچگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسان؟شخص ابدی است. این همان چیزی است که جی آی پکر الهیدان قرن معاصر گفته است: " دراینجا دوسرّ است بخاطر یک چیز...تعدّد اشخاص در اتحاد با خدا و اتحاد الوهیّت و انسانیت در شخص عیسی ...هیچ چیز در تخیّل آنقدر خارق العاده نیست که حقیقت تجسّم است." 1کلیساهای اولیه، تجسّم را بعنوان مهمترین حقیقت ایمان درنظر می گرفتند. بخاطر همین سرانجام آنهاکلیّاتی را تصویب د که به اعتقاد کالسدونی معروف است که باورهای ما را در ارتباط با تجسّممشخص می کند؛ و اینکه باید به چه چیزیهایی در این ارتباط ایمان داشته باشیم و به چه چیزهایی ایماننداشته باشیم. این اعتقاد نامه نتیجۀ شورایی است که بین 8 اکتبر تا 1 نوامبر سال 151 بعد از میلاد درشهر کالسدون برگذار شد. این اعتقاد نامه معیار تعلیمی کتاب مقدس از تجسّم برای کلیسای ارتودو است که تا به امروز برای سایر شاخه های یّت نیز بعنوان یک معیار استفاده شده است. 2 پنجحقیقت تعلیمی تجسّم ب ایۀ کتاب مقدس که شورای کالسدون آنرا خلاصه کرده است، بدین ترتیب است:1. عیسی دارای دو طبیعت است: او خدا و انسان است.2. هر طبیعت بصورت کامل است: او خدای کامل و انسان کامل است.3. هر طبیعت متمایز از دیگری است.1. عیسی تنها یک شخص است.5. هرچیزی که در وجودیّت طبیعت اوست در همان حال برای شخص خود عیسی هم صادق است.درک درستی از این حقایق می تواند تمام مشکلات و سردرگمی های ذهنی ما را درمورد تجسّم از بینببرد. سؤالاتی از قبیل: چگونه عیسی می تواند هم خدا و هم انسان باشد؟ چرا این باعث نمی شود که او،) 2 : دو شخص باشد؟ ارتباط تجسّم با تثلیث چیست؟ عیسی چگونه می توانسته گرسنه شود ) متی 133 (؟ وقتی روی زمین بوده، چگونه می توانسته هنوز هم خدا باشد؟ آیا عیسی در : بمیرد )مرقس 15تجسّم بخشی از خصوصیات الهی خود را کنار گذاشت؟ چرا اگر بگوئیم که عیسی بخشی از خداست،نادرست است؟ آیا عیسی هنوز انسان است و هنوز دارای بدن انسانی خود است؟عیسی دارای دو طبیعت است: خدا و انساناولین حقیقتی که ما بایستی آنرا درک کنیم این است که عیسی یک شخص است که دو طبیعت دارد:طبیعت الهی و طبیعت انسانی. بعبارت دیگر عیسی هم خداست و هم انسان. ما نتیجتاً به هردوی اینطبیعتها نگاه خواهیم کرد.عیسی خدا استکتاب مقدس این تعلیم را نمی دهد که عیسی شخصی است که مطلقاً شباهت خیلی زیادی به خدا دارد ویا ی است که بصورت خیلی با خدا راه می رود. در عوض عیسی خود خدای متعال است.13 می گوید که ما یان " آن امید و تجلی جلال خدای عظیم و نجات دهندۀ خود ما : تیطس 22عیسی را انتظار می کشیم." وقتی که توما عیسی قیام کرده را دید، فریاد زد که : " ای خداوند28 (. به همین ترتیب رسالۀ عبرانیان به ما شهادت مستقیم خدای : من و ای خدای من." ) یوحنا 228 ( و انجیل یوحنا : پدر درمورد عیسی را می دهد: " ای خدا تخت تو تا ابدالاباد است." )عبرانیان 1.) 8 : می نامد ) یوحنا 1 » پسر یگانه خدا « عیسی راطریق دیگری که کتاب مقدس ثابت می کند که عیسی خداست اینست که کتاب مقدس نشان می دهد که: 22 و اعمال 18 : 28 ، 22 : عیسی دارای خصوصیات خداست. او همه چیز را می داند )متی 1822 (. او صاحب تمامی : 13 و یوحنا 1 : 21 ، لوقا 11 : 12 (. او همه جا حضور دارد )متی 11: 11 15 و مکاشفه 1 : 38 11 ، لوقا 3 : 18 ، یوحنا 11 : 28 ، 21 23 : قدرت است ) متی 858 : 8 ، 1 : 8 (. او قائم به ذات خود است و وابسته به هیچ چیز خارج از وجود خود نیست )یوحنا 15 (. وجود او از : 11 و 1 : 18 و مکاشفه 12 : 1 (. او حاکم بر هر چیز است ) متی 28 : و 11.) 11 : 58 (. او خالق ماست ) کولسیان 1 : 1 و 8 : ازل بوده و تا به ابد خواهد بود ) یوحنا 1بعبارت دیگر همۀ آنچیزی که خدا است، عیسی نیز هست. چونکه عیسی خود خداست.عیسی مشخصاً پسر خداستبرای درک بهتر مفهموم کامل تجسّم ، ضروری است که از تثلیث نیز آگاهی کافی داشته باشیم.اعتقاد تثلیث اینست که خدا وجودی یگانه است و این خدای یگانه در سه شخصیت مجزا موجودیتدارد. این بدین معناست که ما بایستی هر سه شخصیت تثلیث را از همدیگر تشخیص دهیم. پدر، پسر ویا روح القدس نیست. پسر نیز، پدر و یا روح القدس نیست. روح القدس هم نه پدر است و نه پسر. آنهاهر کدام مرکز تعقل و موجودیت شخصیتی مجزا از هم می باشند. درحالیکه همۀ آنها دارای ذات و یاطبیعت الهی مشابهی هستند. بنابران این سه شخصیت یک وجود یگانه هستند. ذات الهی چیزی نیستکه بین شخصیتها تقسیم شده باشد تا هر شخصیت یک سوّم آنرا دریافت کند. درعوض هر سه شخصیتبطور کامل و ی ان صاحب ذات الهی هستند، بطوریکه هر سه بطور کامل و ی ان خدا هستند.حقیقت اینکه خدا سه شخصیّت در یک وجود است چه ارتباطی با تجسّم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال،اجازه دهید که سؤال دیگری را مطرح کنم. کدام شخصیّت از سه شخصیّت تثلیث در عیسی مجسّم می شود؟ هر سه یا فقط یکی از آنها؟ کدام یکی؟ جواب کتاب مقدسی این سؤال این است که تنهاخدای پسر است که مجسّم می شود. نه پدر و نه روح القدس بودند که در عیسی مجسّم شدند. زیراکهعیسی خداست، امّا او نه پدر است و نه روح القدس. عیسی خدای پسر است.را تعلیم می دهد؛ این آیه اینطور می گوید که: " » تنها خدای پسر مجسّم شده « 11 حقیقت : یوحنا 1کلمه جسم گردید و میان ما ن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایستۀ پسر11 (. بنابراین خدای پدر : 18 و 3 : یگانۀ پدر." در این متن، کلمه، همان خدای پسر است ) یوحنا 1و یا روح القدس نبودند که انسان شدند، بلکه خدای پسر.همینطور در تعمید عیسی می بینیم که خدای پدر اینطور شهادت می دهد: " تو پسر حبیب من هستی که22 (. او نگفت: " تو من هستی و من از خودم خشنودم." درعوض پدر : به تو خشنودم." ) لوقا 3اظهار کرد که عیسی پسر است، پسر او؛ و اینکه عیسی مایۀ خشنودی اوست. در همین آیه می بینیم کهدر آنجا » به هیأت جسمانی مانند کبوتری « روح القدس از پدر و پسر مجزا است، زیرا که روح القدسحضور دارد.چرا آنقدر مهم است که بدانیم عیسی فقط خدای پسر است؟ اگر این حقیقت را درک نکنیم در3شناسایی هویّت ناجیمان دچار اشتباه شده ایم. علاوه بر آن قویاً این موضوع بر درک ما از تثلیث تأثیرمی گذارد. اگر فکر کنیم که عیسی پدر و یا روح القدس است در دعاهیمان به شدّت سردرگم می شویم.و بالا ه اگر اعتقاد ما این است که خدای پدر بود که در عیسی مجسّم شد، این یک بدعت به حسابمی آید.عیسی انسان استواضح است که اگر عیسی خداست، او همیشه خدا بوده است. زمانی نبوده که او یکدفعه خدا شود، زیراکه خدا ابدی است. ولی عیسی همیشه انسان نبوده. معجزۀ خارق العاده این است که این خدای ابدی درحدود 2222 سال پیش در رویداد تجسّم، انسان می شود. تجسّم یعنی خدای پسر انسان می شود. اینرویداد عالی است که ما آنرا در کریستمس جشن می گیریم.ولی منظور چیست، وقتی می گوئیم که خدای پسر انسان شد؟ منظور این نیست که به یک انسان تبدیلشد، یا از خدا دست کشید و شروع کرد به انسان شدن. همانطور که در آیه های بالا دیدیم، عیسی ذرهای از الوهیّتش را در تجسّم کنار نگذاشت. درعوض همانطوریکه یک الهیدان قدیمی می گوید: " باقیماند، آنچه که بود، شد آنچه که نبود. عیسی خدای نیست منهای ی ری عناصر الهی، بلکهخ است بعلاوۀ همۀ آنچیزی که خود خلق کرد تا انسانیت را دربرگیرد. " 3 بنابراین عیسی درتجسّم هیچکدام از خصوصیات الهی اش را کنار نگذاشت و صاحب کل آنها باقی ماند. چونکه اگر هرکدام از خصوصیات الهی اش را کنار می گذاشت، دیگر نمی توانست خدا باشد.به همان اندازه که حقیقت الوهیّت میسح مهم است، انسانیّت او نیز مهم می باشد. یوحنای رسول واضحاً: هر ی که انسان بودن عیسی را انکار می کند را از روح دجّال )ضد ( می داند )اول یوحنا 11 (، خسته : 3 و غلاطیان 1 : 2 3 و دوم یوحنا 3 (. واقعیت تولد عیسی از یک انسان مادر ) لوقا 22 ( و تجربۀ : 28 (، گرسنه شدنش ) متی 1 : 1 (، تشنه شدن او ) یوحنا 12 : شدن او ) یوحنا 1) 35 : 12 (، گریستن و متأثر شدن ) یوحنا 11 : تمامی احساسات انسانی مثل متعجب شدن ) متی 8خود انسانیّت او را نشان می دهند.عیسی انسانی بدون گناه استبسیار مهم است که بدانیم عیسی دارای طبیعت گناه آلود نیست و اگرچه در هرچیز مورد آزمون15 ( ولی هرگز مرتکب گناه نشد. بنابراین عیسی یک انسان کامل و بی : قرار گرفت ) عبرانیان 1نقص است و تمامی آزمایشهای انسانی را تجربه نموده است. نجات دهنده ای را داریم که ما را کاملاًدرک می کند، چونکه انسان است و می تواند به ما حقیقتاً در تمامی وسوسه ها کمک کند، چونکههرگز مرتکب گناهی نشده است. این واقعیتی عالی است که محل تسلی ماست و یت را از تمامیمذاهب دیگر جدا می سازد.هر طبیعت تمام و کامل استباهم به کتاب مقدس نگاه کردیم و دیدیم که عیسی هم خداست و هم انسان. دومین حقیقتی که ما بایستیبفهمیم، این است که هرکدام از طبیعتهای عیسی کامل هستند. بعبارت دیگر عیسی، انسان کامل وخدای کامل است. یا به قولی 122 % خدا و 122 % انسان است.4عیسی کاملاً خداستما قبلاً دیدیم که هر شخص از شخصیتهای تثلیث، خدای کامل هستند. شخصیتهای تثلیث هر کدام، ی وّم خدا نیستند، بلکه هرکدام خدای کامل هستند. پس عیسی از آنجایی که خدای پسر تجسم شده است،کاملاً خدا نیز هست. این بدان معنی است که هر چیز که برای خدا بدون ضرورت دارد، درموردعیسی نیز صادق است. عیسی بخشی از خدا و یا یک سوّم خدا نیست، درعوض او خدای کامل است..) 2 : " در وی از جهت جسم، پری الوهیّت ن است." ) کولسیان 2عیسی کاملاً انسان استمهم است که بدانیم وقتی می گوئیم عیسی انسان است، منظور این نیست که قسمتی از او انسان است.منطور این است که او کاملاً انسان است، یعنی هرچیزی که به سرشت حقیقی انسان تعلق دارد،درمورد او نیز صادق است. او حقیقتاً مانند یکی از ما انسانها است.: واقعیت انسانیّت کاملش، وقتی مشخص می شود که بدانیم که او دارای بدن حقیقی انسانی ) لوقا 2138 ( بود. عیسی فقط : 52 ( و دارای روح انسانی ) متی 21 : 32 (، دارای یک ذهن انسانی ) لوقا 2شبیه یک انسان نیست. او تنها صاحب بخشی از جوانب ضروری سرشت انسانیت کامل نیست، بلکه اوصاحب همۀ انسانیت کامل است.مطلع بودن از تمامی عقاید غلط درمورد ، می تواند برای زندگی ی ما مفید باشد. زیرا اگربدانیم، چه چیزهایی هستند که نبایستی باور داشته باشیم، به ما کمک می کنند تا تصویر کاملتری ازچیزهایی که بایستی اعتقاد داشته باشیم را شکل دهیم. یکی از عقاید غلطی که در شورای کالسدون ردشد این تعلیم بود که " شخص عیسی ، بدن انسانی داشته، ولی ذهن و روح او انسانی نبوده است؛و ذهن و روح از ذات الهی پسر خدا بودنش نشأت می گیرند." 1 چونکه این عقیده باور نداردکه عیسی دارای ذهن و روح انسانی است، پس انسان کامل و حقیقی بودنش را منکر می شود.این عقیده ی را معرفی می کند که نیمه بشری است؛ که تنها بدن انسانی دارد و ذهن و روحش باطبیعت الهی جایگزین شده اند. ولی همانطور که دیدیم، عیسی انسان کامل است، مثل یکی از ما. اودارای همۀ عناصر اساسی خدا بودن، و همۀ عناصر اساسی بشر بودن مثل بدن انسانی، ذهن انسانی وروح انسانی، ارادۀ انسانی و احساسات انسانی است. ذهن انسانیش با ذهن الهیش جابجا نشده، درعوضاو هم دارای ذهن انسانی است و هم ذهن الهی. بخاطر همین دلایل است که وقتی این عبارات را بکارعیسی خداست در پوست « یا » عیسی خدا درجسم است « : می بریم، ممکن است گمراه کننده باشند.» )جلد( بشریعیسی انسان کامل و خدای کامل تا به ابد باقی می ماندبرای بسیاری از مردم مشخص است که عیسی تا به ابد خدا باقی می ماند. اما بنا به دلایلی، اعتقاد بهاینکه عیسی تا ابد انسان باقی می ماند، برای ما سخت است. همین الان که اینرا می خوانید، او انساناست و تا به ابد انسان نیز باقی می ماند. کتاب مقدس کاملاً واضح نشان می دهد که عیسی با همان32 ( و با همان بدن بصورت انسان به : بدنی که با آن مرد، جسماً از مردگان قیام کرد ) لوقا 2152 51 (.اگر بسادگی بدن زمینی خود را در خاک دفن : 2 و لوقا 21 : آسمان صعود کرد ) اعمال 1می کرد و وقتی به آسمان میرسید انسان نمی بود، دیگر انجام اینکارش معنی نداشت.عیسی انسانیّت خود را با بدن مادی اش ادامه خواهد داد و هنگام صعودش، این واقعیت را تأیید کرد که5هنگام برگشتنش، باز هم انسان خواهد بود و با همین بدن انسانی برخواهد گشت. او بصورت جسمانی21 می گوید که عیسی در هنگام بازگشتش " شکل جسد ذلیل ما را : بازگشت خواهد کرد. فیلیپیان 3تبدیل خواهد نمود تا بصورت جسد مجید او مصّور شود. " این آیه مشخص می کند که عیسی هنوزمی نامد. » جسد مجید او « صاحب بدن انسانی خود است، امّا بدن )جسد( جلال یافته. پولس رسول آنراو زمانی که برگردد هنوز آنرا دارد، چونکه این آیه می گوید که بدنهای ما را تبدیل خواهد کرد تا شبیهبدن خود گردد. و بعد عیسی و همۀ یان باهم با این بدنها تا به ابد زیست خواهند کرد، زیرا که بدن1 : 12 (، زیرا که جاودانی است ) دوم قرنتیان 5 : قیام کرده هرگز از بین نمیرود ) اول قرنتیان 15.)چرا اصلاً عیسی انسان شد و چرا تا به ابد انسان می ماند؟ رسالۀ عبرانیان می گوید، بخاطر اینکه اوبتواند نجات دهندۀ مناسبی باشد تا همۀ احتیاجات ما را برآورده سازد. " در هر امری مشابه برادران13 : خود شود تا در امور خدا رئیس کهنه کریم و امین شده، کفارۀ گناهان قوم را د." ) عبرانیان 2(. توجه داشته باشید که اولاً عیسی انسان شد تا برای گناهان ما بمیرد. او انسان شد تا بتواند، جریمۀگناهان انسانها را پرداخت کند. دوماً این آیه می گوید که چون عیسی انسانی است شبیه به ما، پس قادراست که کاهن اعظم )رئیس کهنه( بخشنده )کریم( و وفادار )امین( باشد. انسانیتش او را قادر می کندکه ما را کاملاً درک کند و با ما بطور کامل همدردی کند. دقیقاً نمی دانم، ولی باور دارم که نداستن اینحقیقت که عیسی در جسد انسانی خود، هنوز انسان است، ممکن است برای راحتی و ایمان ما بسیارم ّب باشد. چونکه اگر او در آسمان انسان نباشد، با دانستن اینکه او نمی تواند کملاً با ما همدردیکند، چگونه می توانیم راحتی داشته باشیم؟ برع او می تواند کاملاً با ما همدردی کند و کاهناعظمی وفادار باشد تا آنچیزی را که ما تجربه می کنیم، بفهمد؛ نه بخاطر اینکه یکبار انسان شده وروی زمین آمده، بلکه بخاطر اینکه تا ابد همان انسانیتش را دارد.هر کدام از طبیعتهای عیسی، مجزا از هم باقی می مانندحقیقت خدای کامل و انسان کامل بودن عیسی، بخوبی توسط یان درک می شود. ولی برای درکعمیقتر تجسّم بایستی یک قدم جلوتر رفت. بایستی بدانیم که هر دو طبیعت مجزا از هم باقی ماندهو خصوصیات خود را حفظ می کنند. این به چه معنی است؟ یعنی: اولاً هیچکدام از ذاتها، خصوصیاتاساسی دیگری را دگرگون نمی سازند. دوماً که این دو ذات با یکدیگر در ذات سوم اسرارآمیزیمخلوط نمی شوند.اولاً اشتباه است، اگر فکر کنیم که دو طبیعت عیسی باهم مخلوط شده و ذات سوّمی را شکل داده اند.این یکی از بدعتهایی بود که کلیسای اولیه مجبور بود با آن مقاومت کنند. این بدعت اینگونه تعلیم میدهد که " ذات انسانی عیسی برداشته شده و در ذات الهی او جذب شده است؛ طوریکه هردوی اینذاتها تغییر کرده و یک نوع ذات سوّمی بوجود آمده است. قیاس آن می تواند اضافه یک قطرهجوهر به یک لیوان آب باشد که نتیجه اش، چیزی است که نه جوهر خالص است و نه آب خالص، بلکهیک نوع مادۀ ثالث، یعنی مخلوطی حاوی آب و جوهر تغییر یافته. به همین ترتیب در این اعتقاد، تعلیمداده می شود که عیسی مخلوطی از عناصر الهی و هم انسانی است؛ طوریکه هر دو به شکلی تغییریافته و ذات سومی را شکل می دهند." 5 این نگاه، اصلاً کتاب مقدسی نیست، چونکه هم انسانیت و همالوهیّت را زیر سؤال می برد. زیرا اگر واقعاً هر دو طبیعت عیسی باهم مخلوط می شدند، اوحقیقتاً دیگر نه خدای کامل و نه انسان کامل است، بلکه دارای موجودیتی کاملاً متفاوت خواهد بود که6مخلوطی از هر دو طبیعت است.دوماً اگر ما حتی بپذیریم که ایندو طبیعت باهم ادغام نمی شوند و ذات ثالثی ر ا شکل نمی دهند، ولیدرهمانحال فکر کنیم که این دو ذات همدیگر را تغییر می دهند، در اشتباه هستیم. مثلاً اگر اینطوراستنباط کنیم که ذات انسانی عیسی به شکلی تبدیل به ذات الهی شده و یا ذات الهی او تبدیل به ذاتانسانی شده، کاملاً در اشتباه هستیم. برع ، هر کدام از طبیعت های عیسی مجزا از هم باقی مانده وتمامی خصوصیات فردی خود را حفظ کرده و تبدیل نیافتند. همانطوریکه شورای کالسدون خاطر نشانکرد که "...تمایز وجودی ایندو طبیعت، به هیچ وجه با اتحاد آنها از بین نمی رود، درعوضخصوصیات وجودی هریک بطور کامل حفظ می شوند..." 1 طبیعت انسانی عیسی، فقط انسانی استو بس. طبیعت الهی او نیز، فقط الهی است و بس. بعنوان مثال این طبیعت انسانی عیسی نبود که بااتحادش با خدای پسر از همه چیز مطلع شد و همینطور طبیعت الهی او از چیزی ناآگاهی نداشت. اگرهر کدام از طبیعتها عیسی متحمل تغییر در ذات خود شود، عیسی دیگر حقیقتاً نه خدای کامل است وانسان کامل.عیسی تنها یک شخص استتا حالا از الوهیّت و انسانیّت عیسی دریافتیم که او دارای دو طبیعت است: طبیعت الهی و طبیعتانسانی، هر کدام کامل و بی نقص که مجزا از هم باقی مانده و باهم در طبیعت جدید دیگری مخلوطنمی شوند؛ و بالا ه اینکه عیسی تا به ابد خدا و انسان باقی می ماند.اما اگر عیسی دارای دو طبیعت است، آیا بدین معنی است که او دو نفر است؟ نه، اینطور نیست.عیسی یک شخص است و یک شخص هم باقی می ماند. تنها یک وجود دارد. کلیسا از نظرتاریخی این حقیقت را اینطور بیان نموده : " عیسی دو طبیعت متحد است که در یک شخص تا به ابدوجود دارد."در این مضمون، نگاه تاریخی دیگری وجود دارد که بایستی از آن آگاهی داشته باشیم. این نگاه،درعین حال که اعتقاد دارد که عیسی خدای کامل و انسان کامل است، منکر می شود که عیسی تنهایک شخص است. بر طبق نگاه این اعتقاد، دو شخص مجزا از هم، مانند دو طبیعت در عیسی وجوددارند. بر خلاف این اعتقاد، کتاب مقدس کاملاً در این مورد روشن است که عیسی در عین داشتن دوطبیعت، تنها یک شخص است. بعبارت دیگر، دو عیسی وجود ندارد. با وجود ثنویّت درطبیعتها، او دو عیسی نیست، بلکه یک. در حالیکه این دو طبیعت مجزا از هم باقی می مانند، امّاطوری باهم متحد شده اند که یک شخص را شکل می دهند.اگر ساده نگاه کنیم، در یک معنی مشخص، دو است و در مفهوم متفاوت دیگر، یک است. او دواست، از این بابت که دارای دو طبیعت واقعی و کامل، الهی و انسانی است؛ و یک است، چونکه باوجود « وجود اینکه طبیعتهای او مجزا از هم باقی می مانند، طوری با هم وجودیت دارند که یکرا شکل می دهند. بعبارت دیگر دو طبیعت، همان عیسی می باشند و مشخصاً یک شخص » واحدواحد. همانطوریکه اعتقادنامۀ کالسدون می گوید: " ی تصدیق می شود که در دو طبیعت...درکنار هم یک شخص متحد را، نه مجزا از هم و نه تفکیک شده در دو شخص، بلکه یک شخص واحد،همان پسر یگانه، خدا، کلمه، خداوند عیسی را تشکیل می دهد... "7شواهدی که نشان می دهند عیسی ، یک شخص واحد استبا هم به سه قسمت از کتاب مقدس که درمورد طبیعت های مجزا از هم ، با وجود یک شخصواحد بودن او تعلیم می دهند، نگاه می کنیم.که در یک شخص اتحاد یافته اند در کتاب مقدس » یک وجود واحد « 1. هر دو طبیعت عیسی بعنوان11 چنین می خوانیم که " کلمه جسم گردید و میان ما ن شد." اینجا : ارئه می شود. ما در یوحنا 1دو طبیعت دیده می شوند: کلمه )الوهیتش( و جسم )انسانیتش(. اما هنوز ما دراینجا یک شخص را میمست م پذیرش یک اتحاد بین دو طبیعت » گردیدن « بینیم، چونکه می خوانیم که کلمه جسم گردید. واژۀاست که یک چیز واحد، یعنی یک شخص را شکل می دهند. به همین خاطر اگر آنها یک شخص واحدرا شکل نمی دادند، چه دلیلی داشته که یوحنا بنویسد، کلمه جسم گردید؟ مطمئناً نمی توانسته به اینشد، چونکه برخلاف تعلیم کتاب مقدس درمورد متمایز بودن » تبدیل « معنی هم باشد که کلمه به جسم: 3 ، غلاطیان 1 : دو طبیعت است. آیات بیشتری که درمورد این موضوع وجود دارند در رومیان 82 3 یافت می شوند. : 11 11 و اول یوحنا 1 : 11 ، عبرانیان 2 : 1 ، اول تیموتاؤس 3استفاده نکرد، بلکه همیشه از ضمیر » ما « 2. عیسی وقتی از خودش صحبت می کرد، هرگز از ضمیراستفاده می کرد. » من «3. بسیاری از قسمتهای انجیل اشاره به هر دو طبیعت دارند، امّا مشخصاً یک شخص مد نظراست. غیرممکن است وقتیکه آیات ذیل که مشخصاً دو طبیعت عیسی را اثبات می کنند را بخوانید،نتیجه بگیرید که عیسی دو شخص است. " زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونکه به سبب جسمضعیف بود، خدا پسر خود را شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا دهد." )3 (. " لیکن چون زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و : رومیان 81 (. " که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را : زیر شریعت متولد..." ) غلاطیان 1غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. " ).) 1 3 : فیلپیان 2تا حالا با هم مشاهده کردیم که عیسی دو طبیعت در یک شخص واحد است. همچنین دیدیم که چهمواردی در این موضوع دخیل بودند. حالا ما یکی از مصادیق مهم این مسئله، که بایستی به ما درکامل درک و تصویرمان از تجسّم کمک کند را با هم بررسی می کنیم.مصداق: با وجود اینکه چیزهایی که در مورد یک طبیعت صادقند و درمورد طبیعت دیگرشصادق نیستند، برای شخص مصداق دارند.همانطوریکه قبلاً این واقعیت را دیدیم که دو طبیعت است؛ بدین معنی که چیزهایی که درموردطبیعت انسانیش صادق است، درمورد طبیعت الهی اش صادق نیست. و چیزهایی که درمورد طبیعتالهی اش صادق است درمورد طبیعت انسانی اش صادق نیست. مثلاً طبیعت انسانی اش گرسنه شد، امّاطبیعت الهی اش هرگز نمی تواند گرسنه شود. پس وقتی عیسی روی زمین گرسنه شد، این طبیعتانسانی او بود که گرسنه شد نه طبیعت الهی اش.امّا حقیقتی که الآن درحال درک آن هستیم این است که خاصیّت اتحاد دو طبیعت در یک شخص یعنیاینکه: چیزهایی که برای یک طبیعت انجام می شوند و مصداق دارند، به همین شکل برای خودشخص نیز انجام شده و مصداق دارند. بعبارت دیگر چیزهایی که توسط یک طبیعت انجام میشود، می توان درنظر داشت که توسط شخص خود انجام شده است. به همین شکل، چیزهایی کهبرای یک طبیعت مصداق دارد، ولی برای طبیعت دیگر مصداق ندارد، برای شخص بطور کلّ8مصداق دارد. این به چه معنی است؟ در بیان ساده تر، اگر چیزی است که تنها یک طبیعت آنراانجام داده، او هنوز می تواند بگوید که " من آنرا انجام داده ام! "مثالهای زیادی در کتاب مقدس داریم که نشان دهندۀ این واقعیت هستند. بعنوان مثال عیسی در یوحنا 858 می گوید: " ...پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم." طبیعت انسانی عیسی قبل از ابراهیم :وجود نداشته است، این طبیعت الهی عیسی است که بصورت ابدی قبل از ابراهیم وجود داشته است.ولی از آنجایی که یک شخص واحد است، می تواند بگوید که قبل از اینکه ابراهیم باشد، اوهست.مثال دیگر، مرگ است. هیچ وقت نبایستی مرگ را مرگ خدا دانست. این انسان است کهمی میرد و طبیعت انسانی عیسی بود که مرد. اگرچه طبیعت الهی نمرد، امّا بخاطر اتحاد دوطبیعت او در شخص او، می توانیم بگوئیم که شخص عیسی متحمّل مرگ شد. بخاطر همیناست که گرودم می گوید: " بخاطر اتحاد طبیعت انسانی عیسی با شخص خود عیسی، طبیعت الهی اشچیزی مانند مرگ را چشید. خود شخص ، مرگ را تجربه کرد. " 3تا حالا از این متعجّب نشدید که عیسی در انجیل می گوید که از روز و ساعت آمدنش بی خبر است )13 (. اگر عیسی خداست، پس : 31 (، اگرچه خود واقف به همه چیز است ) یوحنا 21 : متی 21چگونه از روز بازگشت دوباره اش بی خبر است؟ این زمانی برای ما حل می شود که بدانیم عیسییک شخص است با دو طبیعت. پاسخ این است که در خصوص با طبیعت انسانیش، او دارای تمامیدانش نیست. بخاطر همین او در طبیعت انسانی اش، حقیقتاً از روز و ساعت آمدنش مطلع نبود. امّا درطبیعت الهی اش او صاحب تمامی دانش است و در طبیعت الهی اش می دانسته که چه زمانی بر میگردد.حالا این قسمت، قسمت جذاب بحث ماست. از آنجایی که دو طبیعتش در شخص او با هم متحّد شده اند،بخاطر حقیقت ندانستن زمان بازگشتش توسط طبیعت انسانیش، شخص خود نمی دانست که اوچه زمانی دوباره باز می گردد. پس شخص عیسی خود می تواند بگوید که " از آن روز و31 (. امّا در همان : ساعت هیچ اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس." ) متی 21زمان، بخاطر طبیعت الهی اش، می توانیم بگوئیم که شخص می دانسته که چه زمانی بازگشتخواهد کرد. بی خبری و آگاهی از زمان بازگشتش، هر دو در مورد شخص صادق است، امّاالبته به طرق مختلف. شخص در طبیعت انسانیش از بازگشتش بی خبر بود. در همان زمان،شخص ، البته در طبیعت الهی اش، می دانسته که چه زمانی بازمی گردد. بنابراین خودشهم می دانست و هم نمی دانست که چه زمانی بازمی گردد.نتیجه گیریما شواهدی را بر اساس کتاب مقدس با هم مرور کردیم که نشان دهندۀ این حقیقت است که عیسی خدای پسر، دارای دو طبیعت انسانی و الهی است که هر طبیعت کامل و مجزا از هم باقی می ماند.علاوه برآن یک شخص واحد است، بطوریکه چیزهایی که برای هر کدام از طبیعتهایش صادقمی باشند، برای شخص او نیز صادق است.ارتباط این حقایق با ما بایستی کاملاً روشن باشد؛ چونکه این حقایق برای ما روشن می سازند که کیست؟ دانستن این حقایق بر نحوۀ دید شما از تاًثیر بسزایی دارد و انجیلی را که به زندگی اووابسته است را برای شما زنده تر می سازد. بنابراین، این درک باعث می شود که صمیمیّت ما با9 عمیق تر شود.علاوه بر آن، درک غنی تر از تجسّم خدای پسر، بایستی قویاً باعث ارتقاء پرستش ما شود. ما بخاطراین حقیقت که خدای پسر ابدی برای همیشه انسان شده، مملوء از حیرت و شادی خواهیم شد. قدرارزش برای ما افزایش می یابد. و بالا ه با داشتن درک عمیقتر از اینکه او واقعاً کیست، ایمانما به او تقویت می گردد.اتحاد الوهیّت و انسانیّت در شخص واحد باعث می شود که ما همۀ آنچیزی که به آن احتیاجداریم را در منجیمان بی م. چقدر پرجلال است؛ او قادر مطلق است و ی نمی تواند بر او چیرهشود، چونکه عیسی خداست. تنها او نجات دهندۀ مکفی ماست، زیرا که عیسی خداست. ما ایماندارن رادرامان و امنیّت حفظ می کند و دیگر هلاک نمی شویم، چونکه عیسی خداست. ما یقیین داریم که برایانجام احکامی که به ما دستور انجامشان را داده، توانمندمان می سازد، چونکه عیسی خداست. وسرانجام تمام مردم، وقتی که او باز می گردد تا دنیا را قضاوت کند، به او پاسخگو خواهند بود، چونکهعیسی خداست.او تمام چیزهایی که ما تجربه می کنیم، را تجربه کرده است، چونکه عیسی انسان است. او می تواندصمیمانه ما را درک کند، زیراکه عیسی انسان است. وقتی ما به نهایت مرز ضعفهای انسانیمان میرسیم، او که کاهن اعظم دلسوز ماست، به داد مان می رسد، چونکه عیسی انسان است. می توانیم با اوبراحتی ارتباط برقرار کنیم، چونکه دور و نامرتبط نیست، زیراکه عیسی انسان است. نمی توانیمشکایت کنیم که خدا نمی تواند حال ما را بفهمد، چونکه عیسی انسان است. او همه چیز را پیش تجرب رده است.بالا ه ما نیاز داریم که بتوانیم از حقیقت الوهیّت و انسانیّت عیسی و الحاق مشخص ایندو باهم درشخص واحد عیسی ، دفاع کنیم. پس به حفظ آیه هایی بپردازیم که تعلیم می دهند که عیسیهم خداست و هم انسان، تا اینکه قادر باشیم رابطۀ دو طبیعت عیسی را برای دیگران تشریح کنیم.همگی ما در انتظار روزی هستیم که او را رو در رو بینیم. تا آمدن آنروز، باشد که این امید فرحبخش،الهام بخش ما برای جد و جهد در خدمت و پرشتش او باشد.11حیات ابدی و جاودانما یان به حیات ابدی و جاودان و زندگی در ملکوت خدا و در حضور خداوند ایمان داریم. زندگیابدی که با ایمان آوردن به یگانه فرزند خدا، عیسی خداوند که بخاطر فدیۀ گناهان ما به صلیبرفت و سه روز در عالم مردگان قرار گرفت و بعد از آن قیام کرد و بر مرگ پیروز شد و زندگی ابدیرا به ما عطا کرد. کتاب مقدس دربارۀ حیات جاودان و ابدی چنین میفرماید:مز باب 121 آیه 88 خداوند مراقب رفت و آمد توست و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.متی باب 2۲ آیه ۶۴۶۴ و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست .مرقس باب 12 آیه 3232 خدا به او صد برابر بیشتر خانه ، برادر، خواهر، مادر و فرزند و زمین خواهد داد، همراه با رنجو زحمت . تمام اینها در این دنیا از آن او خواهد بود و در عالم آینده نیز زندگی جاوید نصیب او خواهدشد.مرقس باب 12 آیه 2۴ تا 232۴ ”ولی درباره روز قیامت و زنده شدن مردگان ، مگر سرگذشت موسی و بوته سوزان را در کتابتورات نخوانده اید؟ در آنجا خدا به موسی فرمود: من خدای ابراهیم ، خدای اسحاق و خدای یعقوبهستم . 23 ”در واقع خدا به موسی می گفت که این اشخاص با اینکه صدها سال از مرگشان می گذرد،ولی ایشان در نظر او زنده اند، و گرنه برای شخصی که در قید حیات نیست ، لازم نیست بگوید منخدای او هستم . حالا می بینید چقدر در اشتباهید!”یوحنا باب 3 آیه 1۶ تا 1۴1۶ همانگونه که موسی در بیابان مجسمه مار مفرغی را بر چوبی آویزان کرد تا مردم به آن نگاه کنندو از مرگ نجات یابند، 1۲ من نیز باید بر صلیب آویخته شوم تا مردم به من ایمان آورده ، از گناهنجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند. 1۴ زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزندخود را فرستاده است ، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.یوحنا باب 3 آیه 3۴3۴ خدا انی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد. ولی انی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند، هرگز بحضور خدا راه نخواهند یافت ، بلکهگرفتار خشم او خواهند شد.”11یوحنا باب ۲ آیه 32 تا ۶232 ”شما کتاب آسمانی تورات را با دقت بخوانید، چون عقیده دارید که به شما زندگی جاوید می دهد.درصورتی که همان کتاب به من اشاره می کند و مرا به شما معرفی می نماید. ۶2 با اینحال شما نمیخواهید نزد من بیایید تا زندگی جاوید را بدست آورید.یوحنا باب ۴ آیه ۶3 تا ۲8۶3 ”این حقیقت بزرگی است که به شما می گویم که هر که به من ایمان آورد، از همان لحظه ، زندگیجاوید دارد. ۶8 من نان حیات هستم . ۶2 پدران شما در بیابان آن نان را خوردند و عاقبت مردند. ۲2اما هر که از این نان آسمانی بخورد، تا به ابد زنده می ماند. ۲1 آن نان زنده که از آسمان نازل شد،منم . هر که ازاین نان بخورد، تا ابد زنده می ماند. این نان در واقع همان بدن من است که فدا می کنمتا مردم نجات یابند.” ۲2 مردم با شنیدن این سخن ، باز اعتراض کرده ، به یکدیگر گفتند: “عجبحرفی می زند! چطور می خواهد بدنش را به ما بدهد تا بخوریم ؟” ۲3 پس عیسی باز فرمود: “این کهمی گویم عین حقیقت است : تا بدن را نخورید و خون او را ننوشید، هرگز نمی توانید زندگیجاوید داشته باشید. ۲۶ ولی ی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد، و من درروز قیامت او را زنده خواهم ساخت . ۲۲ چون بدنم خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است . ۲۴به همین دلیل ، هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد، در من خواهد ماند و من در او. ۲3 من بهقدرت پدرم خدا زندگی می کنم ، همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیز که در من است ، بهقدرت من زندگی می کند. ۲8 نان واقعی منم که از آسمان آمده ام . نانی که اجداد شما در بیابانخوردند، نتوانست ایشان را برای همیشه زنده نگهدارد. اما هر که از این نان بخورد، برای همیشه زندهخواهد ماند.”یوحنا باب 12 آیه 2828 من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچ نیز نمی تواند ایشان را ازدست من بگیرد.یوحنا باب 11 آیه 2۲ تا 2۴2۲ عیسی فرمود: “آن ی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد، من هستم . هرکه به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. 2۴ و چون به منایمان دارد، زندگی جاوید یافته ، هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا! آیا به این گفته من ایمان داری ؟”یوحنا باب 13 آیه 2 تا 32 زیرا تو اختیار زندگی تمام مردم دنیا را به دست او س ای ؛ و او به آن عده ای که به او عطاکرده ای ، زندگی جاوید می بخشد. 3 و زندگی جاوید از این راه بدست می آید که تو را که خدایواقعی و بی نظیر هستی و عیسی را که به این جهان فرستاده ای ، بشناسند.رومیان باب ۴ آیه 22 تا 2322 اما الان شما از قدرت گناه آزاد شده اید و در خدمت خدا هستید؛ بنابراین ، او نیز شما را هر روز12پاکتر و شایسته تر می سازد تا سرانجام زندگی جاوید نصیبتان گردد. 23 زیرا هر که گناه کند، تنهادستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است ؛ اما هر که به خداوند ما عیسی ایمان آورد، پاداش او ازخدا زندگی جاوید است .قرنتیان اول باب 1۲ آیه 12 تا 2812 اما اگر پیغامی که ما اعلام کردیم ، این بود که از مردگان برخاسته است و شما نیز به آنایمان آوردید، پس چگونه است که بعضی از شما اکنون می گویید که مرده ها هرگز زنده نخواهند شد؟13 چون اگر مرده ها در روز قیامت زنده نخواهند شد، بنابراین هم زنده نشده است ؛ 1۶ و اگر زنده نشده است ، پس تمام پیغامها و موعظه های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز بهخدا، بی اساس و بیهوده می باشد. 1۲ دراینصورت ، ما رسولان نیز همه دروغگو هستیم ، زیرا گفتهایم که خدا را زنده کرده و از قبر بیرون آورده است ؛ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، اینگفته ما نیز دروغ است . 1۴ اگر قیامت مردگان وجود ندارد، نیز زنده نشده است . 13 و اگر زنده نشده ایمان شما نیز بی فایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. 18 دراینصورت ، تمام ایماندارانی که تا بحال مرده اند، نابود شده اند. 12 اگر امید ما به فقط برایزندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت تریم . 22 اما واقعیت اینست که پس از مرگ، دوباره زنده شد؛ او نخستین فرد از میان انی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. 21همانطور که به علت گناه ”آدم “، مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش نیز زندگی پساز مرگ نصیب ما شد. 22 همه ما می میریم ، زیرا از نسل گنا ار آدم هستیم ، چون هر جا گناهباشد، مرگ نیز وجود دارد. اما همه انی که از آن می باشند، پس از مرگ بار دیگر زندهخواهند شد. 23 اما هر به نوبت خود: نخستین ی که زنده شد، بود؛ سپس به هنگامبازگشت او، تمام آنانی که به او تعلق دارند، زنده خواهند شد. 2۶ پس از آن ، آ ت فرا خواهد رسید.در آن زمان ، تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهدکرد. 2۲ زیرا سلطنت تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد. 2۴ آ یندشمن او مرگ است ، که آن هم باید مغلوب و نابود شود. 23 چون خدای پدر اقتدار و حکمرانی برهمه چیز را به س است ، البته روشن است که خود خدای پدر زیر این اقتدار و سلطه نمیباشد. 28 سرانجام ، وقتی بر تمام دشمنان خود پیروزی یافت ، آنگاه خود او نیز که فرزندخداست ، خود را تحت فرمان پدرش خدا قرار خواهد داد تا خدا که او را بر همه چیز مسلط ساختهبود، بر کل عالم هستی حاکم شود.قرنتیان اول باب 1۲ آیه ۶2 تا ۲۲۶2 به همین صورت ، این بدن خاکی و زمینی ما که محکوم به مرگ و نابودی است ، با بدنی که بعداز زنده شدن خواهیم داشت تفاوت دارد، زیرا آن بدن هرگز نخواهد مرد. ۶3 این بدن باعث زحمت ورنج ماست ، چون در معرض بیماری و مرگ قرار دارد، اما آن بدن پر از جلال و شکوه خواهد بود.بلی ، این بدن اکنون ضعیف و فانی است ، اما بدنی که پس از مرگ خواهیم داشت ، پرقدرت خواهدبود. ۶۶ به هنگام مرگ ، بدن نفسانی دفن می شود، اما در روز قیامت ، بدن برخواهد خاست. زیرا همانگونه که بدن طبیعی و نفسانی وجود دارد، بدن فوق طبیعی و نیز وجود دارد. ۶۲کتاب آسمانی می فرماید که به اولین انسان یعنی به آدم ، بدنی طبیعی و نفسانی داده شد. اما آدم آ ،13یعنی بسیار برتر است زیرا او روح حیات بخش می باشد. ۶۴ پس ، نخست باید این بدن نفسانیرا داشته باشیم ، سپس در آینده خدا بدن و آسمانی را به ما خواهد داد. ۶3 آدم اول از خاکزمین آفریده شد، اما آدم دوم یعنی ، از آسمان آمد. ۶8 هر یک از ما انسانها، بدنی خاکی داریم ،شبیه بدن آدم . همچنین آنانی که از آن می گردند، همانند او بدنی آسمانی خواهند یافت . ۶2همانطور که در حال حاضر هر یک از ما بدنی داریم مانند بدن آدم ، روزی هم بدنی خواهیم داشت ،مانند بدن . ۲2 ای عزیزان ، مقصودم اینست که بدن خاکی که از گوشت و خون ساخته شدهاست ، نمی تواند وارد ملکوت خدا شود، و این بدنهای فانی ما، در خور زندگی جاوید نیستند. ۲1 حالمی خواهم رازی عجیب با شما در میان بگذارم : ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو دادهخواهد شد. ۲2 زمانی که شیپور آ از آسمان به صدا درآید، دریک لحظه ، در یک چشم بر هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند، با بدنی فناناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ،ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت . ۲3 زیرا بدن خاکی ما که فانی و از بین رفتنیاست ، باید به بدن آسمانی تبدیل شود، بدنی که هرگز نابود نخواهد شد و همیشه زنده خواهد ماند. ۲۶هنگامی که این امر اتفاق بیفتد، یعنی بدن خاکی و فانی ما به بدن آسمانی و جاودانی تبدیل شود، آنگاهاین پیشگویی کتاب آسمانی عملی خواهد گردید که می فرماید: “زندگی بر مرگ پیروز شد.” ۲۲ ایمرگ پیروزی تو کجاست ؟ نیش تو چه شد؟غلاطیان باب ۴ آیه 88 اگر ی تخم هوی و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد؛ اما اگربذر اعمال نیک را بکارد، از روح خدا حیات جاودانی را درو خواهد کرد.تسالونیکیان اول باب ۶ آیه 13 تا 1813 و اینک برادران عزیز، می خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می میرند آگاه باشید، تاوقتی ی از شما فوت می کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرونروید. 1۶ زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که بههنگام بازگشت او، خدا تمام یانی را که مرده اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد. 1۲این را من از جانب خداوند می گویم : ما که هنگام بازگشت خداوند زنده باشیم ، زودتر ازمردگان به آسمان نخواهیم رفت . 1۴ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان ونوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه ، یانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. 13 سپس ، ما که هنوز زنده ایم وروی زمین باقی هستیم ، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی ، خداوند را در هوا ملاقاتکنیم و تا ابد با او باشیم . 18 پس با این سخنان ، یکدیگر را تشویق کنید و تسلی دهید.تیموتائوس دوم باب 1 آیه 2 تا 122 این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید، نه بدلیل لیاقت ما، بلکه بسبب اینکه پیشاز آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را بوسیله عیسی به ما نشان دهد. 12 وحال ، با ظهور نجات دهندة مان عیسی ، اراده او آشکار شده است ؛ او قدرت مرگ را درهمش ت ، و به ما راه ورود به زندگی جاوید را نشان داد که همانا ایمان آوردن به پیغام انجیل اوست ؛14پطرس اول باب 1 آیه 3 تا ۲3 سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی است . او به سبب لطف بی پایان و عظیمخود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانواده خود گرداند. از اینرو، ما اکنون به امید حیاتجاوید زنده ایم ، زیرا نیز پس از مرگ ، حیات یافت . ۶ خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد وآلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است ، یعنی حیات جاوید را. ۲ و از آنجا که به خدا توکل واعتماد کرده اید، او نیز با قدرت عظیم خود، شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث رادریافت کنید. بلی ، در روز قیامت ، شما وارث حیات جاودان خواهید شد.یوحنا اول باب 2 آیه 1313 دنیا نابود خواهد شد و چیزهای گناه آلود آن نیز از بین خواهند رفت ، اما هر که طبق خواست خدازندگی کند، همیشه برقرار خواهد ماند.یوحنا اول باب 2 آیه 2۲2۲ و زندگی جاوید که او وعده داده است ، نصیب شما خواهد شد.یوحنا اول باب ۲ آیه 1313 این نامه را نوشتم تا شما که به فرزند خدا ایمان دارید، بدانید که از هم اکنون ، از حیات جاویدبرخوردارید.مکاشفه باب 22 آیه ۲۲ در آنجا دیگر شب نخواهد بود. احتیاجی هم به چراغ و خورشید نخواهد بود، چون خداوند بزرگنور ایشان خواهد بود و ایشان تا ابد سلطنت خواهند کرد.15رستاخیزرستاخیز یا قیام به معنی دوباره زنده شدن و از میان مردگان برخاستن. عیسی خداوند نه تنهامردگان را زنده میساخت بلکه خودش نیز بر مرگ پیروز شد و از مردگان قیام کرد و سه روز بعد ازمردن و دفن شدن از مردگان برخاست و حیات ابدی را برای ما نجات یافتگان از مرگ ابدی بهارمغان آورد. بیائید به کتاب مقدس رجوع کنیم:موضوع رستاخیز ) قیام( در 28 قسمت از کتاب مقدس آورده شده استترجمه تفسیریمز باب ۶2 آیه 1۲1۲ اما خداوند جان مرا از عالم مردگان نجات داده ، خواهد رهانید.اشعیا باب 2۲ آیه 88 و مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند اشکها را از چشمها پاک خواهد کرد و ننگ قومخود را از روی تمام زمین برخواهد داشت . این را خداوند فرموده است .حزقیال باب 33 آیه 1 تا 1۶1 قدرت خداوند وجود مرا دربرگرفت و روح او مرا به دره ای که پر از استخوانهای خشک بود، برد.2 استخوانها در همه جا روی زمین پخش شده بودند. او مرا در میان استخوانها گردانید. 3 بعد به من»؟ ای انسان خاکی ، آیا این استخوانها می توانند دوباره جان بگیرند و انسانهای زنده ای شوند « : گفتای استخوانهای خشک « : ۶ آنگاه به من فرمود که به استخوانها بگویم ». ای خداوند، تو می دانی « : گفتمبه کلام خداوند گوش دهید! ۲ او می گوید: من به شما جان می بخشم تا دوباره زنده شوید. ۴ گوشت وپی به شما می دهم و با پوست ، شما را می پوشانم . در شما روح می دمم تا زنده شوید. آنگاه خواهید3 آنچه را که خداوند فرموده بود به استخوانها گفتم . ناگهان سروص ». دانست که من خداوند هستمبرخاست و استخوانهای هر بدن به یکدیگر پیوستند! 8 سپس در حالیکه نگاه می ، دیدم گوشت و پیبر روی استخوانها ظاهر شد و پوست ، آنها را پوشانید. اما بدنها هنوز جان نداشتند. 2 خداوند به منای انسان خاکی به روح بگو از چهار گوشه دنیا بیاید و به بدنهای این کشته شدگان بدمد تا « : فرمود12 پس همانطور که خداوند به من امر فرموده بود گفتم و روح داخل بدنها شد و ». دوباره زنده شوندآنها زنده شده ، ایستادند و لشکری بزرگ تشکیل دادند. 11 سپس خداوند معنی این رؤیا را به منما بصورت استخوانهای خشک شده در « : این استخوانها قوم هستند؛ آنها می گویند « : فرمودای قوم « : 12 ولی تو به ایشان بگو که خداوند می فرماید ». آمده ایم و همه امیدهایمان برباد رفته استمن ، من قبرهای اسارت شما را که در آنها دفن شده اید می گشایم و دوباره شما را زنده می کنم وبه مملکت بازمی گردانم . 13 سرانجام ، ای قوم من ، خواهید دانست که من خداوند هستم . 1۶16روح خود رادر شما قرار می دهم و شما بار دیگر احیا شده ، به وطن خودتان باز می گردید. آنوقت». خواهید دانست من که خداوند هستم به قولی که داده ام عمل می کنمدانیال باب 12 آیه 2 تا 3تمام مردگان زنده خواهند شد بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری « 2حکیمان همچون آفتاب خواهند درخشید و انی که بسیاری را به راه راست هدایت کرده « جاودانی. 3». اند، چون ستارگان تا ابد درخشان خواهند بودمتی باب 23 آیه ۲2 تا ۲3۲2 و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین خدا که مرده بودند، زنده شدند؛ ۲3 و پس از زنده شدنعیسی ، از قبرستان به اورشلیم رفتند و بسیاری ایشان را دیدند.مرقس باب 12 آیه 18 تا 2318 سپس یک دسته دیگر به اسم صدوقی ها که منکر روز قیامت هستند، جلو آمدند و سؤال کرده ،گفتند: 12 ” ، موسی فرموده است هرگاه مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادرش همسر اورا به زنی بگیرد تا صاحب اولاد شده ، آنها را فرزندان و نسل برادر مرده خود بداند. 22 اما هفتبرادر بودند؛ اولی زنی گرفت و بی اولاد درگذشت . 21 پس دومی همسر او را به زنی گرفت ، ولیاو هم بی فرزند مرد. سومی هم او را گرفت و بی اولاد فوت کرد. 22 و به همین ترتیب ، همهبرادرها مردند ولی هیچکدام صاحب فرزند نشدند. سرانجام آن زن نیز مرد. 23 حال ، آنچه ما میخواهیم بدانیم اینست که در روز قیامت ، آن زن ، همسر ک

مشاهده متن کامل ...
گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


این روزها نام نیوزیلند بیشتر با سه گانه ی ه ت پیوند خورده، چرا که بخش اعظم لوکیشن های این تریلوژی، در این کشور واقع شده اند. اما جدا از این، آنچه باعث انتخاب نیوزیلند برای این سه گانه و دیگر سه گانه ی پرفروش پیتر ج ن ارباب حلقه ها شد، طبیعت زیبا، مسحورکننده، بکر و دست نخورده ی آن است. طبیعتی که در ادامه به تماشای بخش هایی از آن خواهیم نشست.

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

   این کشور از دو جزیره ی اصلی تشکیل شده است، اما جزیره ی جنوبی آن  اگر چه جمعیت کمتری دارد، اما در مقابل مناظر زیبا و تأثیرگذارش، چشم ها را خیره می کند. نیوزیلند را می توان از جمله کشورهایی دانست که باید حتماً یک بار به بازدید آن رفته و دمی در جادوی سبز طبیعت رام نشده و شگفت انگیز آن گم شد.

1. آبشار purakaunui

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

  2. دریاچه ی تیکاپو (tekapo)
 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

3. جنگل های میلفورد (milford)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 4. آب این دریاچه به حدی زلال است که گویی اصلاً واقعی نیست.

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 5. دریاچه ی واکاتیپو (wakatipu)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

6. غروب خورشید در پارک ملی قلّه کوک

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 7. یخچال فرانتز جوزف (franz josef)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

  8. صحنه ی غروب خورشید در یخچال

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

  9. کلیسای "چوپان خوب" (good shepherd)، تیکاپو

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند 

  10. دریاچه ی "rotoiti"، پارک ملّی نلسون

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 11. کِرِمیا (karamea)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 

 

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 

 12. مسیر پیاده روی در مجاورت ای و (akaroa)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

  13. ص ه های مرموز موراکی (moeraki)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

14. دریاچه ی کولورِج (coleridge)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

15. خلیج کانیبال (canibal)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

   16. جاده ای پ یچ و خم در کوئینز تاون (queenstown)

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

 گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند,نیوزیلند,مکانهای تفریحی نیوزیلند

منبع:zoomit.ir

دور دنیا با یک کلیک




[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
گشت و گذار در طبیعت وحشی نیوزیلند
ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین
درخواست حذف اطلاعات

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین ، تصاویری از طبیعت زیبا، مکان های دیدنی و آثار باستانی تاریخی کشور اوکراین

ع طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های زیبای طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع مناظر طبیعی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های زیبای طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های جالب طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

مناظر دیدنی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

اوکراین و مناظر دیدنی اش

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

اوکراین و طبیعت زیبایش

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

تصاویر ویژه طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های گلچین اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع هی ناب طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های ناب و دیدنی طبیعت اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

تصاویر ویژه و زیبای اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع طبیعت

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع مناظر

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

تصاویر مناظر طبیعی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های مناظر طبیعی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

چندین ع مناظر طبیعی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

مکان دیدنی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

ع های دیدنی اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

اوکراین و مناظر طبیعی اش

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

اوکراین و دشت های سرسبزش

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

مناظر زیبای اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

کوچه پس کوچه های اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

شهر اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین

اوکراین

ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین



مشاهده متن کامل ...
ع های شگفت انگیز و دیدنی از طبیعت زیبای اوکراین
ع های روستای دارابکلا در 9 فروردین 1396
درخواست حذف اطلاعات

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ببخیل و انارقلت از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سنگچکّلی تیرنگ گردی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سرازیری جادۀ زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

بادله. قطار

بادله. قطار خط ساری بندر ترکمن گرگان

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دوگِ موزی لَت دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کلبۀ عمو یوسف رزاقی نگهبانی افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

یاد یوسف جاویدان. ممنونم یاد یوسف بودی جناب یک دوست

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کیجاقلعۀ جنگل دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

عکاس دو ع کیجاقلعه یکی از دوستان جناب یک دوست

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

هواپیما که می بینم یاد نوجوانی ام می افتم

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

مزار دارابکلا؛ زاده باقر. 9 فروردین 1396. عکاس: جناب یک دوست

مزار دارابکلا در 9 فروردین 1396  زاده باقر

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ممنونم ازت جناب یک دوست با این ثبت ع های زیبا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

زیباست ابر و طبیعت

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

بی نهایت برای درک لایتنهایی. عالی ست این

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

بز

بز

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شُکوه شکوفه های بهاری روستای داربکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سپاس جناب یک دوست با این همّت و ذوق و عرفان

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه



مشاهده متن کامل ...
ع های روستای دارابکلا در 9 فروردین 1396
منظره های زیبای دارابکلا. فروردین 1396
درخواست حذف اطلاعات

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

تکیه و مسجد جامع دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی. 9 فروردین 1396. هنرمندی بی نظیر جناب یک دوست در ثبت منظره های زیبای دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

حمید رضا طالبی دار 9 فروردین 1396. افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ببخیل و انارقلت از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سنگچکّلی تیرنگ گردی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سرازیری جادۀ زاده علی اکبر اوسا دارابکلا

بادله. قطار

بادله. قطار خط ساری بندر ترکمن گرگان

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دارابکلا از زاویۀ خونۀ رجب عیسی رمضانی بالامحله

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

دوگِ موزی لَت دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کلبۀ عمو یوسف رزاقی نگهبانی افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

یاد یوسف جاویدان. ممنونم یاد یوسف بودی جناب یک دوست

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

کیجاقلعۀ جنگل دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

عکاس دو ع کیجاقلعه یکی از دوستان جناب یک دوست

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

هواپیما که می بینم یاد نوجوانی ام می افتم

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

مزار دارابکلا؛ زاده باقر. 9 فروردین 1396. عکاس: جناب یک دوست

مزار دارابکلا در 9 فروردین 1396  زاده باقر

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

ممنونم ازت جناب یک دوست با این ثبت ع های زیبا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

زیباست ابر و طبیعت

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جادۀ سرازیری تشنی سر دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

بی نهایت برای درک لایتنهایی. عالی ست این

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

جنگل افرایی دارابکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

بز

بز

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

شُکوه شکوفه های بهاری روستای داربکلا

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

سپاس جناب یک دوست با این همّت و ذوق و عرفان

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه

و

ع های روستای دارابکلا (شامل افرایی. طبیعت. نمای محل و گل ها) در 9 فروردین 1396. ارسالی جناب یک دوست به تلگرام دامنه



مشاهده متن کامل ...
منظره های زیبای دارابکلا. فروردین 1396
ع های زیبا پل طبیعت تهران + معرفی و آدرس
درخواست حذف اطلاعات

آدرس و معرفی پل طبیعت در شهر تهران به همراه ع


آدرس پل طبیعت , معرفی پل طبیعت , ع پل طبیعت تهران


پرواز من :آدرس و معرفی پل طبیعت در شهر تهران + ع های این پل زیبا


\g xfduj , پل طبیعت شهر تهران , آدرس و ع های پل طبیعت


آدرس و معرفی پل طبیعت در شهر تهران به همراه ع


معرفی پل طبیعت


پل طبیعت تهران یک پل سه طبقه پیاده رو می باشد. این پل یکی از نماد های شهر تهران و از جاذبه های گردشگری این شهر می باشد. معمار و طراح این پل لیلا عراقیان است و بزرگ ترین پل غیر خودرویی در ایران محسوب می شود.


پل طبیعت در مهر ماه 1393 افتتاح شده است. این پل انتخاب اول مردم و جزو 5 انتخاب برتر 300 معمار برجسته جهان می باشد و تاکنون جوایز داخلی مختلفی به این طرح داده شده است.این را می توان یکی از مقاصد تفریحی به عنوان تور داخلی محسوب کرد.


\g xfduj , پل طبیعت شهر تهران , آدرس و ع های پل طبیعت


آدرس پل طبیعت , معرفی پل طبیعت , ع پل طبیعت تهران


آدرس پل طبیعت


این پل که در عباس آباد تهران قرار دارد از عرض بزرگراه مدرس می‌گذرد و بوستان های طالقانی در شرق و آب و آتش در غرب را به هم متصل می کند. برای رسیدن به پل طبیعت می توانید یکی از دو بوستان طالقانی و بنادر را به عنوان مسیرهای ورود خود انتخاب کنید.


اگر می خواهید از بوستان بنادر از پل طبیعت گذر کنید باید از معابر فرعی ضلع شرقی خیابان آفریقا استفاده کنید و یا بعد از گذشتن از چهار راه جهان کودک وارد خیابان دیدار جنوبی شده و به بوستان بنادر یا آب و آتش وارد شوید و اگر هم بوستان طالقانی را برگزیده اید باید از ایستگاه متروی حقانی استفاده کنید و یا از محور غرب به شرق بزرگراه حقانی به این بوستان جنگلی وارد شوید  و پس از عبور از مسیر های پیاده راه طراحی شده در این بوستان به پل طبیعت قدم بگذارید.


\g xfduj , پل طبیعت شهر تهران , آدرس و ع های پل طبیعت


 


آدرس و معرفی پل طبیعت در شهر تهران به همراه ع



مشاهده متن کامل ...
ع های زیبا پل طبیعت تهران + معرفی و آدرس
قانون جذب
درخواست حذف اطلاعات

قانون جذب قانونی انتزاعی است و به طور خلاصه بیان می کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا و ... در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت تمرکز روی آن موضوع و وضوح تصویر آن در ذهن بستگی دارد.



قانون جذب میگوید هر چه فکر کنی همان می شود. هیچوقت نباید فراموش کنیم که ما به چیزی که فکر میکنیم میرسیم نه به چیزی که دوست داریم. همیشه یک حس خوب یک فکر خوب به دنبال میاورد .پس حس خود را سرشار از عشق و شوق کنیم.

در زیر به معرفی و توضیح قانون های جذب می پردازیم
1- قانون علت و معلول
هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

2- قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی هستند . افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند . افکار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید .
همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید .


3- قانون عینیت یافتن ذهنیات
دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست . کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید .
زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید .

4- قانون رابطه ی مستقیم
زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست . بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد .

5- قانون باور
هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود . شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید . پس باید :
- باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید .
- آنها را از بین ببرید .

6- قانون ارزش ها
نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است .
آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها ، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است .

7- قانون انگیزه
هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی ، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد . این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.
رمز موفقیت دو چیز است :
- تعیین اه و برنامه ریزی برای آنها .
- مشخص انگیزه ها .

8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه ی گفته ها و اعم ان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است .
ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد .

9- قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامورتان امکان وقوع پیدا می کند .
شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد .

10- قانون تمرکز
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند .
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند . بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید .

11- قانون عادت
حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است ، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر .
شما می توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید . به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید .

12- قانون جذب
شما مرتبا افکار ، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید ، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت .
شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید ، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید .

13- قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است .
چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید ، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست .

14- قانون تفکر مثبت
برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است .
شیوه ی تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .

15- قانون تغییر
تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است .
کار شما این است که تغییر باشید نه قربانی آن .

16- قانون کنترل
این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید .
سلامتی ، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار ، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید .

17- قانون مسئولیت
هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید .
مسئولیت کامل آنچه که هستید ، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده ی خود شماست .

18- قانون پاداش
عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد . شما همیشه پاداش کامل اعم ان را می گیرید .
همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید . اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید .

19- قانون خدمت
پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد .
هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید ، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید .

20- قانون تاثیر تلاش
همه ی امیدها ، رویاها ، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست .
هر چه بیشتر تلاش کنید ، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید .
هیچ راه میانبری وجود ندارد .

21- قانون آمادگی
شانس در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است . عملکرد خوب نتیجه ی آمادگی کامل است که مراحل ب آن اغلب از هفته ها ، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود .
در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد نا موفق وقت بیشتری را صرف ب آمادگی برای انجام کار می کنند .

22- قانون حد توانایی
هیچ وقت برای انجام همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی است .
هر جه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید . اما اگر بخواهید بیش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد .

23- قانون تصمیم
مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است .
در زندگی شما هر جهشی در جهت پیشرفت ، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید .

24- قانون خلاقیت
ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد .
هر نوع پیشرفتی در زندگی تان با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما در خلق ایده های جدید نا محدود است آینده ی شما نیز محدودیتی نخواهد داشت .

25- قانون انعطاف پذیری
در تعیین اه خود قاطعیت داشته باشید ، اما در مورد روش دستی به آنها انعطاف پذیر باشید .
در عصر تحولات سریع ، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز ، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است .

26- قانون استقامت
معیار ایمان به خود ، توانایی استقامت در برابر سختی ها ، ش ت ها و نا امیدی هاست .
استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر شما به اندازه ی کافی استقامت کنید ، طبیعتا سرانجام موفق می شوید .

27- قانون صداقت
خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید .
همیشه با آن بهترین ِ بهترین ها که در درون شماست صادق باشید .

28- قانون احساس
شما در فکر ، درک و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید . با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید .
از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است ، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده ی شما در کنترل افکارتان دارد .

29- قانون خوشبختی
کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع .
هرگز برای اینکه تجربه ی خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست . کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید .

30- قانون جایگزینی
ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد ، یا مثبت یا منفی . شما می توانید با جایگزین افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پیدا کنید .
ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز .

31- قانون اظهار
هر گفته ای تاثیری به جا می گذارد . وقتی چیزی را با ح ی سرشار از احساس به خودتان می گویید ، افکار ، ایده ها و رفتارهایی هماهنگ با همان کلمات بوجود می آید .
فقط راجع به چیز هایی فکر کنید که طالب آن هستید و راجع به آنچه که طالب آن نیستید فکر نکنید .

32- قانون ع العمل
افکار و احساسات شما تعیین کننده ی اعمال شماست و اعمال شما نیز به نوبه ی خود تعیین کننده ی افکار و احساسات شماست .
اگر برخوردی مثبت ، خوشایند و خوش بینانه داشته باشید ، فردی مثبت ، خوشایند و خوش بین خواهی شد .

33- قانون تجسم
دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست . تصاویر ذهنی که به آن مشغول هستید افکار ، احساسات و رفتار شما را تحت تاثیر قرار می دهد .
هر چیزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنید نهایتا در زندگی شما به واقعیت می پیوندد .

34- قانون تمرین
هر چیزی را که مرتبا تمرین کنید تبدیل به یک عادت جدید می شود . شما می توانید رویکرد ها ، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید ، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند .

35- قانون تعهد
کیفیت عشق و طول مدت یک دوستی رابطه ی مستقیم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که می خواهند با یکدیگر رابطه ی موفقی داشته باشند .
نسبت به انی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید .

36- قانون ارزش
شما همیشه به سوی انی که با شما ارزش ها ، باورها و اعتقادات مشترکی دارند و با آنها توافق دارید ، جذب می شوید .
عشق کور نیست .

37- قانون تفاهم
میزان تفاهم شما با هر بستگی به این دارد که تا چه حد ارزش ها ، رویکردها ، هدف ها و باورهای مشترکی دارید .

38- قانون ارتباطات
کیفیت روابط شما را ، کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند .
ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد .

39- قانون توجه
شما به چیزی توجه می کنید که آن را بسیار دوست دارید و برایش ارزش قائل هستید .
با دقت گوش به دیگران باعث می شود بفهمند که شما آنها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود ، یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط دوستانه است .

40- قانون عزت نفس
هر کاری که در زندگی انجام می دهید برای حفظ یا افزایش عزت نفس است . شما در کنار ی احساس خوشبختی می کنید که باعث می شود احساس کنید فردی ارزشمند و مهم هستید .
هر چه بیشتر سعی کنید که عزت نفس را در دیگران افزایش دهید خودتان را نیز بیشتر دوست خواهید داشت و برای خودتان احترام بیشتری قائل خواهید شد .

41- قانون تلاش غیرمستقیم
در روابط با دیگران غیر مستقیم عمل بیشتر باعث موفقیت می شود . برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید . اگر می خواهید روی دیگران تاثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تاثیر بگیرید .
برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید .

42- قانون تلاش مع
هر چه بیشتر تلاش کنید که به زور رابطه ی خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد .
برای ایجاد یک رابطه ی خوب کافی است فقط راحت باشید ، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید .

43- قانون هویت
حساسیت بیش از حد یا شخصی مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران است .
فقط از طریق غیرشخصی ، جدا خود از مسائل و داشتن یک نگرش عینی و واقع بینانه می توانید خوب عمل کنید و با دیگران روابط موثر برقرار سازید .

44- قانون بخشش
سلامت روانی شما دقیقا بستگی دارد به اینکه تا چه حد می توانید انی را که با اع ان به نحوی به شما آسیب رسانده اند براحتی ببخشید .
بسیاری از ناراحتی ها و بدبختی ها ناشی از ناتوانی در بخشیدن دیگران است . این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کینه و نفرت نسبت به آنها می شود .

45- قانون پذیرش واقعیت
مردم تغییر نمی کنند . آنها را همان طور که هستند بپذیرید. سعی نکنید دیگران را عوض کنید یا انتظار داشته باشید تغییر کنند . شما نتیجه ی نگرش خودتان را می بینید .
کلید داشتن روابط خوب با دیگران ؛ پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند .

46- قانون کم کوشی
بشر سعی می کند آنچه را که می خواهد با کمترین تلا ش ممکن بدست آورد . همه ی پیشرفت های بشر در زمینه ی تکنولوژی در واقع راه های دستی به بیشترین برون داد با کمترین درون داد است .
بنابراین همه ی افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسان ترین راه ممکن برای انجام کارها هستند .

47- قانون حداکثر
بشر همیشه سعی می کند در قبال صرف وقت ، پول ، تلاش یا احساس خود بیشترین نتیجه را حاصل کند . در انتخاب بین کمتر یا بیشتر ، ما همیشه بیشتر را انتخاب می کنیم .
بنابراین ، ما مردم اصولا در انجام هر کاری حریص هستیم . این ویژگی فی نفسه نه خوب است و نه بد . این فقط یک واقعیت است .

48- قانون مصلحت
شما همیشه سعی می کنید در سریعترین زمان ممکن و با آسانترین راه به هدف هایتان برسید و کمتر به عواقب این کار توجه دارید .
شما در هر کاری که انجام می دهید تمایل دارید که از روشی استفاده کنید که دردسر و مشکلات کمتری ایجاد کند .

49- قانون دوگانگی
شما برای هر کاری که انجام می دهید همیشه یکی از این دو دلیل را ارائه می دهید :
- دلیلی که درست به نظر می رسد
- دلیل واقعی
دلیلی که درست به نظر می رسد دلیلی احترام برانگیز و ظاهرا شرافتمندانه است . اما دلیل واقعی این است که راهی که انتخاب کرده اید در حال حاظر سریعترین و آسان ترین راه برای رسیدن به اه شماست .

50- قانون انتخاب
هر کاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است . حتی هیچ کاری ن هم نوعی انتخاب است .
هر جا که هستید و هر ی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید .

51- قانون ارزش واقعی
ارزش هر چیز در چشم بیننده است . برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد . میزان ارزش هر چیز بهایی است که ی حاضر است برایش بپردازد .
ی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی آنرا تعیین می کند .

52- قانون تعجیل
شما همیشه ترجیح می دهید که زودتر به آرزوهایتان برسید تا دیرتر .
به همین دلیل است که در تمام عرصه های زندگی تان بی قرار هستید .

53- قانون ارزش نهایی
تعیین کننده ی بهای اصلی هر محصول اینست که آ ین مشتری ها برای آ ین اقلام باقی مانده ی آن ، چقدر حاضرند بپردازند .

54- قانون عرضه و تقاضا
هنگامی که مقدار کالا یا مواد اولیه محدود است ، افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می شود و برع .
تشویق باعث افزایش و تنبیه باعث کاهش می شود . در فعالیت های تولیدی ، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیر تولیدی ، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند .

55- قانون کهن (kohen)
همه چیز قابل بحث و مذاکره است .
چه در ید و چه در فروش ، هر پیشنهاد قیمت یا شرایطی از سوی یکی از طرفین معامله در صورتی بهترین پیشنهاد است که بازار ، آنرا بپذیرد .
همیشه برای رسیدن به قیمت بهتر صحبت کنید .

56- قانون داوسن (davson)
اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید ، همیشه می توانید معامله ی بهتری انجام دهید .
همیشه بیشتر از آنچه در نظر دارید مطالبه کنید . هرگز اولین قیمت پیشنهادی را نپذیرید . عجله نکنید و سپس قیمت بهتری را درخواست کنید .

57- قانون تعیین مهلت
تعیین مهلت یکی از جنبه های ضروری معامله است . هرگاه پیشنهادی می دهید ، برای رد یا قبول آن مهلتی تعیین کنید .
اما اگر طرف مقابل برای شما مهلتی تعیین کند ، کافی است بگویید : " اگر فقط همین قدر وقت دارم جواب من منفی است " .

58- قانون شرایط پرداخت
شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط ، حتی از قیمت مهمتر است .
شما معمولا می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد .

59- قانون آمادگی
80% موفقیت در معاملات بستگی به این دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنید .
قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع آوری کنید ، کارهای مقدماتی را انجام دهید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید .

60- قانون جابجایی
قبل از معامله خود را به جای طرف مقابل بگذارید و پیش بینی کنید که او قصد دارد چگونه معامله را پیش ببرد .
هنگامی که از موقعیت طرف مقابل درک درستی پیدا کردید ، بهتر خواهید توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانید .

61- قانون اشتیاق
از طرفین معامله ، آنکه از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترین قیمت دارد .
شما تنها در صورتی می توانید معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت از خیر معامله بگذرید .

62- قانون عمل متقابل
مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلا پاداش شما را بدهند .
در معامله با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری بدست آورید .

63- قانون عدم ختم معامله
هیچ معامله ای تمام شده نیست . اگر اطلاعات جدیدی بدست آوردید که باعث شد از شرایط معامله راضی نباشید از طرف دیگر معامله بررسی مجدد شرایط را تقاضا کنید .

64- قانون وفور نعمت
ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم ، جهانی که در آن گنجینه ی عظیمی از ثروت برای تمام انی که طالب آن هستند وجود دارد .
برای دستی به استقلال مالی همین امروز برای افزایش ثروت خود تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده اند .

65- قانون معاوضه
پول وسیله ی معاوضه ی خدمات و تولیدات یک نفر است با خدمات و تولیدات شخص دیگر .
میزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است که دیگران برای کار شما قائل هستند .

66- قانون سرمایه
سرمایه عبارت از دارایی هایی است که می توان برای تولید پول نقد از آن استفاده کرد . باارزش ترین دارایی شما توانایی ب درآمد است .
منابع جسمانی ، ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغییر است سرمایه ی شخصی شماست .

67- قانون پس انداز
همیشه اول از همه حق خودتان را بدهید . مالی از آن انی است که همیشه حداقل ده درصد از درآمد خودرا پس انداز می کنند .
اگر نمی توانید پول پس انداز کنید ، استعداد ثروتمند شدن ندارید .

68- قانون نگهداری
اینکه چقدر درآمد داریم مهم نیست ، بلکه نکته ی مهم اینست که چه مقدار از آن را می توانید نگه دارید .
افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می کنند و در نتیجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.

69- قانون پارکینسون
مخارج معمولا آنقدر افزایش پیدا می کند تا اینکه به میزان درآمد برسد.به همین دلیل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگی فقیر هستند.
برای اینکه ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید.

70- قانون سرمایه گذاری
قبل از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را به عمل آورید.هنگامی که مشغول انجام تحقیقات مقدماتی برای سرمایه گذاری هستید وقت کافی صرف این کار کنید،
درست همانطور که پس از سرمایه گذاری برای پول درآوردن وقت صرف می کنید.
هرگز خود را بطور ناگهانی درگیر یک سرمایه گذاری غیر قابل برگشت نکنید.

71- قانون بهره ی مرکب
جمع آوری پول و افزایش دادن آن از طریق بهره ی مرکب، که هم به اصل سرمایه و هم به سود آن تعلق می گیرد، شما را ثروتمند می کند.
رمز دست ی به استقلال مالی از طریق پس انداز این است که پول را کنار بگذارید و هرگز به هیچ دلیلی به آن دست نزنید.

72- قانون برآیند
موفقیت مالی بزرگ برآیند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط ی دیده یا تحسین نشده باشد.
برای ثروتمند شدن هیچ راه سریع یا آسانی وجود ندارد.

73- قانون جذب
جمع آوری پول موجب می شود که پول بیشتری به سوی شما جذب شود.
در حین جمع آوری پول ، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبدیل به چیزی شبیه آهن ربا می کند، با این تفاوت که شما پول را به سوی خود جذب می کنید.

74- قانون اشتیاق
برای ثروتمند شدن باید اشتیاق شدیدی برای این کار داشته باشید . اشتیاقی اندک یا علاقه ای مختصر کافی نیست.
شدت علاقه ی خود را می توانید با مشاهده ی فعالیتهای خود بسنجید . آیا این فعالیتها با ثروتمند شدن هماهنگی دارد یا نه؟

75- قانون هدف
قطعیت هدف نقطه ی آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید. آن را یادداشت کنید و سپس برای دست ی
به آن برنامه ریزی کنید . تمام مردمان موفق افکارشان را روی کاغذ می آورند.

76- قانون ثروتمند
تمام ثروت های پایدار از طریق ثروتمند دیگران از راه های مختلف بوجود می آید.
هر چه بیشتر تمرین کنید که در بالا بردن کیفیت زندگی دیگران سهیم شوید ثروتمند شدن شما بیشتر تضمین می شود.

77- قانون کارآفرینی
مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن این است که کار موفقی را برای خود طرح ریزی کنید و به مرحله ی اجرا درآورید . هیچ با کار برای دیگران ثروتمند
نمی شود. تولیدات یا خدمات شما کافی است تنها ده درصد بهتر از رقیبانتان باشد تا راه را برای ثروتمند شدن شما هموار کند.

78- قانون خودساختگی
بهترین و مطمئن ترین راه برای راه اندازی یک کار جدید این است که بدون سرمایه یا با مقدار اندک شروع کنید ، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود
حاصله پیش بروید. انی که با پول خیلی کم شروع می کنند در مقایسه با انی که با پول خیلی زیاد شروع می کنند احتمال موفقیت بیشتری دارند.

79- قانون آمادگی برای ش ت
آمادگی شما برای ش ت خوردن ، تنها معیار واقعی تمایل شما برای ثروتمند شدن است.
ش ت پیش نیاز موفقیت بزرگ است . اگر می خواهید سریع تر موفق شوید آمادگی ش ت خود را دو برابر کنید.

80- قانون ریسک
در هر کاری ، بین میزان ریسک پذیری و احتمال ش ت رابطه ی مستقیم وجود دارد.
کارآفرینان موفق انی هستند که برای سود بیشتر خطرات کار را تجزیه تحلیل می کنند و به حداقل می رسانند.

81- قانون خوش بینی نابجا
خوش بینی بیش از حد مانند شمشیر دو دم است که میتواند هم به ش ت و هم به موفقیت منجر شود.
در تجارت ، هر کاری دو برابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.

82- قانون ثبات قدم
اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه ی کافی ثبات قدم داشته باشید، بدون تردید موفق خواهید شد.
موانعی که در حین کار ظاهر می شود پلکان موفقیت شما است به شرط آنکه از هر ناامیدی و ش تی درس بگیرید.

83- قانون هدف تجارت
هدف اساسی تجارت پیدا و حفظ مشتری است و در هر تجارتی کلیه ی فعالیتها باید بر این هدف متمرکز باشد.
سود نتیجه ی پیدا و حفظ مشتری با روشی مقرون به صرفه است.

84- قانون سازمان
یک موسسه ی تجاری مرکب از گروهی از افراد است که برای تنها هدف خود که همان پیدا و حفظ مشتری است تشکیل شده است .
وجود هر کدام از کارکنان باید برای انجام وظایف موسسه ضروری باشد.

85- قانون رضایت مشتری
در تجارت هر ی مشغول حفظ رضایت مشتری است و همیشه حق با مشتری است.
مشغولیت ذهنی تاجران موفق ارائه ی خدمات بهتر به مشتری است.

86- قانون مشتری
مشتری همیشه به دنبال بهترین و بیشترین است با پایین ترین قیمت ممکن.
یک برنامه ریزی خوب تجاری ایجاب می کند که شما همواره به منافع شخصی مشتری توجه و بر آن تاکید داشته باشید.

87- قانون کیفیت
کیفیت آن چیزی است که مشتری می گوید و مشتری است که در مورد ارزش کالا یا خدمات تصمیم می گیرد.
توانایی شما در افزودن ارزش به محصولات و یا خدمات خود تعیین کننده ی موفقیت شما در بازار است.

88- قانون کهنگی
هر چیزی که مورد استفاده قرار گیرد کهنه خواهد شد.
محصولات یا خدمات امروز بدلیل تکنولوژی پویا و رقابت از همان ابتدا در فرآیند کهنه شدن قرار می گیرد.
معجزه ی جدید یا محصول جدید شما که قرار است به بازار بیاید چیست؟

89- قانون ابتکار
برای شروع راه موفقیت ، داشتن یک ایده ی خوب تنها چیزی است که به آن نیاز دارید.
پیشرفت در تجارت نتیجه ی یافتن راههای سریع تر ، ارزان تر ، بهتر و آسانتر برای انجام یک کار است.

90- قانون عوامل ضروری موفقیت
هر کار یا تجارتی بیش از پنج تا هشت عامل ضروری برای موفقیت ندارد . این عوامل، تعیین کننده ی چگونگی عملکرد شما هستند.
کارهایی را که منجر به موفقیت یا ش ت شما می شوند تعیین کنید و سپس با بهره گیری از این اطلاعات ، برای داشتن عملکرد بهتر در هر زمینه برنامه ریزی کنید.

91- قانون بازار
قیمت واقعی هر کالا بهایی است که مشتری حاضر است برای آن کالا در بازار آزاد و رقابتی ، که در آن سایر کالاهای مشابه نیز وجود دارد ، بپردازد .
همیشه حق با بازار است .

92- قانون تخصصی
برای موفقیت در تجارت ، باید ابتدا محصول یا خدمات بخصوصی را انتخاب کنید و سپس تمام توانایی خود را برای انجام کار با بهترین روش به کار گیرید .
یکی از دلایل اصلی ش ت در تجارب غیر تخصصی کار است .

93- قانون تمایز
در یک بازار رقابتی ، محصولات یا خدمات برای ب موفقیت باید در نوع خود ویژگی منحصر به فردی داشته باشند تا از سایر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردند .
برای رقابت در بازار ، برتری کالای شما باید قابل توجه و قابل تبلیغ باشد و چیزی باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند .

94- قانون تعیین یدار
موفقیت در تجارت در گرو تعیین گروه هایی است که در بازار ، یدار تولیدات یا خدمات شما هستند .
- مشتریان شما دقیقا چه انی هستند ؟
- کجا هستند ؟
- علت ید آنها چیست ؟

95- قانون تمرکز بازار
موفقیت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روی مشتریان بخصوصی است که می توانند از ویژگی های خاص کالا یا خدمتی که ارائه می دهید بیشترین استفاده را ببرند .
تعیین و متمرکز تلاش هایتان روی این گروه خاص و اصلی ، رمز سوددهی است .

96- قانون برتری
بازار تنها برای عملکرد برتر ، تولیدات برتر یا خدمات برتر بهای عالی می پردازد .
اولین کار در مدیریت ، تعیین و بهبود بخشیدن به حوزه ای است که می توانید در آن برتر باشید .

97- قانون احتمالات
هر رخدادی به میزان معینی احتمال وقوع دارد . برای افزایش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود ، تعداد موارد را افزایش دهید .
هر چقدر کارهای بیشتری را به دفعات بیشتر امتحان کنید ، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر می شود .

98- قانون وضوح اه
هر چقدر با وضوح بیشتری بدانید که چه می خواهید و حاضرید چه اقداماتی برای دستی به آن انجام دهید احتمال موفق شدن و رسیدن به آنچه می خواهید بیشتر می شود .
روشن بودن اه مورد نظر مانند مغناطیسی عمل می کند که اقبال را به سوی شما می کشد .

99- قانون جذب
شما در زندگی ، افراد ، ایده ها و موقعیت هایی را به سوی خود جذب می کنید که با افکار غالب شما هماهنگ هستند .
هنگامی که اه شما از مغناطیس اشتیاق شما سر شار شد به چیزی دست پیدا می کنید که مردم به آن شـــانس می گویند .

100- قانون توقعات
اگر مدام توقع داشته باشید که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد ، میزان شانس خود را در زندگی افزایش می دهید .
هر روزتان را ا این جمله آغاز کنید : " می دانم امروز یک اتفاق عالی برایم می افتد . "

101- قانون فرصت
بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های پیرامون شماست .
بزرگترین فرصت شما ، به احتمال زیاد درست پیش پای شماست ، در کار ، حرفه ، تحصیل ، تجربه یا علایق فعلی شما .

102- قانون قابلیت
شانس هنگامی رخ می دهد که آمادگی و موقعیت در یک جا جمع شود .
در هر زمینه ای ، هر چقدر توانایی های بیشتری داشته باشید و آنها را بیشتر پرورش دهید شانس رسیدن به موقعیت های مطلوب نیز برای شما بیشتر می شود .

103- قانون دانش
در هر زمینه ای ، شخصی که دانش و مهارت گسترده تری داشته باشد شانس موفقیت بیشتری نسبت به دیگران دارد .
دانش و مهارت گسترده ، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر می کند و در نتیجه فرصت هایش را افزایش می دهد .

104- قانون پیش فرض ها
پیش فرض های نادرست ریشه ی ش ت ها هستند . شهامت محک زدن پیش فرض های خود را داشته باشید .
پذیرش اینکه احتمال دارد پیش فرضتان اشتباه باشد ، راه را برای یافتن پیش فرض های جدید و دگرگونی های لازم باز می کند ، چیزهایی که در غیر این صورت بدست نخواهید آورد .

105- قانون وقت شناسی
وقت شناسی همه چیز است . اگر آمادگی لازم را در خود ایجاد کنید ، زمان مناسب برای شما فرا خواهد رسید .
" در دریای پر تلاطم زندگی ، همیشه می توان موجی را یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند ." (ویلیام ش پیر )

106- قانون انرژی
هر چقدر انرژی و اشتیاق بیشتری داشته باشید ، احتمال اینکه موقعیت مناسب را تشخیص دهید و از آن استفاده کنید بیشتر می شود .
بهترین ایده ها و افکار خلاق بعد از مدتی استراحت و آرامش بدست می آید .

107- قانون روابط
هر چه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند موقعیت های بهتری به دست خواهید آورد .
افرادی که شما را دوست دارند به شما ایده های جدیدی می دهند و راه موفقیت را برای شما باز می کنند .

108- قانون درک دیگران
وقتی از دید فرد دیگری به موقعیتی نگاه کنید ، اغلب اوقات به ایده و راه حل هایی دست پیدا می کنید که قبلا به آنها پی نبرده بودید .
مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنید .

109- قانون رشد
اگر در حال رشد فکری نیستید پس دارید در جا می زنید . اگر روز به روز بهتر نمی شوید پس دارید بدتر می شوید .
یادگیری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه ی روزانه ی زندگی خود قرار دهید .

110- قانون تکرار
تمرین و تکرار بهای بدست آوردن مهارت است . چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی در می آید .
رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی نتیجه ی کنار گذاشتن عادت های گذشته و جایگزین تمرین ها و عادت های جدید است .

111- قانون پشتکار
یک زندگی خوب و درخشان مجموعه ای از هزاران تلاش و ایثاری است که هیچ از آن باخبر نیست .
" مردان بزرگ از ارتفاعاتی که فتح کرده اند حفاظت می کنند ، جاهایی که یک شبه به آن نرسیده اند . اما هنگام شب در حالی که همراهانشان ه اند باز هم به تلاش خود برای پیشروی ادامه می دهند ." ( هنری وادزورث لانگفلو )

112- قانون خودشکوفایی
شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اه تعیین شده ی خود به آن نیاز دارید بیاموزید .
آنهایی که می آموزند توانا هستند .

113- قانون استعدادها
در درونتان مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها نهفته است که اگر درست شناسایی و به کار گرفته شوند شما را قادر می سازند تا به هر هدفی که در نظر دارید برسید .
از چه قسمت هایی از کارتان بیشتر لذت می برید و آنها را خیلی خوب انجام می دهید ؟ این سوال بهترین راهنما برای یافتن استعدادهای واقعی شماست .

114- قانون کمال
موفقیت و خوشبختی هنگامی بدست می آید که کاری که از نجام آن لذت می برید ، بی عیب و نقص انجام می دهید .
" تعیین کننده ی کیفیت زندگی شما این است که تا چه حد به کمال در زندگی اهمیت می دهید و برای رسیدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد می دانید ." ( وینس لمباردی - مربی فوتبال )

115- قانون موقعیت
مشکلات مانع کار نیستند بلکه معلم ما هستند . در درون هر مشکلی بذر سود یا موقعیتی نهفته است ، برابر یا بیشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر .
در راه موفقیت مشکلات را تبدیل به پله های صعود کنید .

116- قانون شهامت
وجود شهامتی سنجیده و حساب شده برای دستی به موفقیت ضروری است . ترس بزرگترین مانع رسیدن به هدف است .
رویارویی با ترس های خود را جزئی از عادت هایتان کنید و در هر شرایطی این کار را انجام دهید .

117- قانون سخت کوشی
موفقیت ها و دستی به اه با سخت کوشی بدست می آید .هنگامی که شک دارید موفق می شوید یا نه ، سخت تر تلاش کنید و اگر به نتیجه نرسیدید باز هم بیشتر تلاش کنید .
هنگامی که مشغول کار هستید ، تمام مدت کار کنید و وقت تلف نکنید .

118- قانون بخشندگی
هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش ، به دیگران خدمت کنید ، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد ، آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید .
شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید بود که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید .

119- قانون پذیرش
اینکه چطور با خودتان حرف می زنید ، حداقل 95% از فکر و احساس شما را مشخص می کند . ذهن ناخودآگاه گفته های درونی شما را به عنوان دستور می پذیرد .
همواره با خودتان گفتگوهای مثبت ، سودمند و موثر داشته باشید ، حتی هنگامی که احساس خوبی ندارید .

120- قانون خوش بینی
نحوه ی تفسیر و توجیه تجربیاتتان ، تفکرات و احساسات شما را شکل می دهد .
اگر عادت کنید در هر موقعیتی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید موفق خواهید شد که یک نگرش فکری مثبت را برای خود پایه ریزی کنید و سرانجام هیچ چیز نمی تواند سد راهتان شود



مشاهده متن کامل ...
قانون جذب
تصاویر دیدنی از طبیعت ایران
درخواست حذف اطلاعات


طبیعت ایران
p o by amir bagheri

۱- بهار کم کم رخ نشان می دهد

طبیعت ایران
p o by navid sajedi

۲- غروب دل انگیز خورشید در یک روز بهاری

طبیعت ایران
p o by esmaeel karabi

۳- چشم انداز زیبای جاده فیروزکوه | مازندران

طبیعت ایران
p o by amir ahmad habibi

۴- جاده ای بهشتی در دل جنگل های ایران

طبیعت ایران
p o by touraj mohammadi

۵- امواج ابرها به ساحل سبز طبیعت می رسند

طبیعت ایران
p o by saeed younesi

۶- ایران کشور ۴ فصل که هر فصلش زیبایی های  خود را دارد…

طبیعت ایران
p o by saeed younesi

۷- کوه های رنگین کمانی در مسیر زنجان به  تبریز

کوه های رنگین کمانی زنجان

۸- دریاچه الندان، کیاسر استان مازندران

دریاچه الندان مازندران

۹- آغازی برای طبیعت 

طبیعت ایران
p o by hosein esmaeelbegi

۱۰- آبشار لاشو، استان گلستان

آبشار لاشو، استان گلستان
p o by ramin ata

۱۱- تن پوشی از ستارگان بر تن طبیعت ایران

طبیعت ایران
p o by rahim heidarnia

۱۲- چهره ای رنگارنگ از جنگل گلستان در فصل  پاییز

جنگل گلستان
p o by rahim heidarnia

۱۳- قله دماوند، سر به فلک کشیده ای در   پایتخت

قله دماوند

۱۴- دره ستارگان | یکی از عجایب هفتگانه قشم

دره ستارگان قشم
p o by esmail golshan mojdehi

۱۵- ساحل زیبای بوشهر در هنگام غروب

ساحل بوشهر

۱۶- تصویری زیبا از طبیعت زمستانی اطرف قم

طبیعت ایران
p o by mahdi khodadadi

۱۷- باز هم تصویری از زمستان زیبای ارتفاعات  ماسال، استان گیلان

ماسال گیلان
p o by iman asgarnejad

۱۸- گنبد نمکی جاشک بوشهر 

گنبد نمکی جاشک بوشهر
p o by heidar pirine

۱۹- دشت کویر، بیابان زیبای ایران

دشت کویر
p o by samuel roniger

۲۰- دریاچه اوان الموت، قزوین

دریاچه اوان قزوین

۲۱- تصویری زیبا از طبیعت بهاری روستای  شهسوار، مازندران

طبیعت ایران


مشاهده متن کامل ...
تصاویر دیدنی از طبیعت ایران
١٢٠ قانون موفقیت
درخواست حذف اطلاعات
١٢٠ قانون موفقیت از برایان تریسی

این مطلب حاصل تجربه، مطالعه، تدبر، تعمق، تحقیق و تفحص چندین ساله بزرگان در حوزه های مختلف و در جوامع مختلف است.


1- قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد. چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

2- قانون ذهن

همه ی علت ها و معلول ها، ذهنی هستند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن بیشتر فکر می کنید.

همیشه درباره ی چیز هایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر درباره ی چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

3- قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه ی خود را در درون خود خلق کنید.

زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند حفظ کنید.

4- قانون رابطه ی مستقیم

زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

5- قانون باور

هر چیزی را که عمیقا باور داشته باشید برایتان به واقعیت بدل می شود. شما آنچه را که می بینید باور نمی کنید بلکه آن چیزی را می بینید که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده اید. پس باید :

- باور های محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما هستند شناسایی کنید.

- آنها را از بین ببرید.

6- قانون ارزش ها

نحوه ی عملکرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.

آنچه براستی ارزش هایی را که واقعا به آن اعتقاد دارید بیان می کند ادعاهای شما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

7- قانون انگیزه

هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز شما سرچشمه می گیرد. این کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقیت دو چیز است :

- تعیین اه و برنامه ریزی برای آنها.

- مشخص انگیزه ها.

8- قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه

ذهن ناخودآگاه شما موجب می شود همه ی گفته ها و اعم ان مطابق با الگویی انجام پذیرد که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی شما هماهنگ است.

ذهن ناخودآگاه شما بسته به اینکه چگونه آنرا برنامه ریزی کنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

9- قانون انتظارات

اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید در جهان پیرامورتان امکان وقوع پیدا می کند.

شما همیشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می کنید و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانتان تاثیر می گذارد.

10- قانون تمرکز

هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.

هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید در زندگی واقعی شکل می گیرد و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آن هستید.

11- قانون عادت

حداقل 95% از کارهایی که انجام می دهید از روی عادت است، خواه عادت های مفید و خواه عادت های مضر.

شما می توانید عادت هایی را که موفقیتتان را تضمین می کند در خود پرورش دهید. به این صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشوند تمرین و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهید.

12- قانون جذب

شما مرتبا افکار، ایده ها و موقعیت هایی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می کنید، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت.

شما می توانید بهتر از اینکه هستید باشید، ثروتمند تر از اکنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افکار غالب خود را تغییر دهید.

13- قانون انتخاب

زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است.

چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

14- قانون تفکر مثبت

برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.

شیوه ی تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

15- قانون تغییر

تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته در حال حرکت است.

کار شما این است که تغییر باشید نه قربانی آن.

16- قانون کنترل

این که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می کنید بستگی به این دارد که فکر می کنید تا چه حد زندگی تان را تحت کنترل دارید.

سلامتی، شادی و عملکرد عالی از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونتان به وجود می آید.

17- قانون مسئولیت

هر جا که هستید و هر چه که هستید بخاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید.

مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که بدست آورده اید و آنچه که خواهید داشت بر عهده ی خود شماست.

18- قانون پاداش

عالم در نظم و تعادل کامل به سر می برد. شما همیشه پاداش کامل اعم ان را می گیرید.

همیشه از همان دست که می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به این دلیل است که بیشتر می بخشید.

19- قانون خدمت

پاداش هایی که در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار و مطالعه کنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

20- قانون تاثیر تلاش

همه ی امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست.

هر چه بیشتر تلاش کنید، بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید.

هیچ راه میانبری وجود ندارد.

21- قانون آمادگی

شانس، در واقع به هم پیوستن موقعیت و آمادگی است. عملکرد خوب، نتیجه ی آمادگی کامل است که مراحل ب آن اغلب از هفته ها، ماه ها و سال ها قبل آغاز می شود.

در هر حوزه ای موفق ترین افراد آنهایی هستند که همواره در مقایسه با افراد نا موفق وقت بیشتری را صرف ب آمادگی برای انجام کار می کنند.

22- قانون حد توانایی

هیچ وقت برای انجام همه ی کارها وقت کافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهمترین کارها، وقت کافی است.

هر جه بیشتر کار کنید کارایی بیشتری پیدا می کنید. اما اگر بخواهید بیش از حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگیرید نتیجه ای جز این نخواهد داشت که بفهمید توانایی شما برای انجام کارها حدی دارد.

23- قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است.

در زندگی شما هر جهشی در جهت پیشرفت، هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشید.

24- قانون خلاقیت

ذهن شما می تواند به هر چیزی که برایش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست یابد.

هر نوع پیشرفتی در زندگی تان با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی شما در خلق ایده های جدید نا محدود است آینده ی شما نیز محدودیتی نخواهد داشت.

25- قانون انعطاف پذیری

در تعیین اه خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستی به آنها انعطاف پذیر باشید.

در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است.

26- قانون استقامت

معیار، ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، ش ت ها و نا امیدی هاست.

استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر شما به اندازه ی کافی استقامت کنید، طبیعتا سرانجام موفق می شوید.

27- قانون صداقت

خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می آید که تصمیم بگیرید هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنید.

همیشه با آن بهترین ِ بهترین ها که در درون شماست صادق باشید.

28- قانون احساس

شما در فکر ، درک و تصمیم گرفتن صددرصد احساسی عمل می کنید. با احساستان تصمیم می گیرید و با عقلتان توجیه می کنید.

از آنجایی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نیز بستگی به میزان اراده ی شما در کنترل افکارتان دارد.

29- قانون خوشبختی

کیفیت زندگی تان را احساس شما در هر لحظه تعیین می کند و احساس شما را تفسیر شما از وقایع پیرامونتان تعیین می کند نه خود وقایع.

هرگز برای اینکه تجربه ی خوشی از دوران کودکی داشته باشید دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته اید تغییر دهید.

30- قانون جایگزینی

ذهن خودآگاه شما در آنِ واحد، فقط می تواند یک فکر را در خود جای دهد، یا فکرمثبت یا منفی. شما می توانید با جایگزین افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پیدا کنید.

ذهن مانند باغی است که در آن یا گل می روید یا علف هرز.

31- قانون اظهار

هر گفته ای تاثیری به جا می گذارد. وقتی چیزی را با ح ی سرشار از احساس به خودتان می گویید، افکار، ایده ها و رفتارهایی هماهنگ با همان کلمات بوجود می آید.

فقط راجع به چیز هایی فکر کنید که طالب آن هستید و راجع به آنچه که طالب آن نیستید فکر نکنید.

32- قانون ع العمل

افکار و احساسات شما تعیین کننده ی اعمال شماست و اعمال شما نیز به نوبه ی خود تعیین کننده ی افکار و احساسات شماست.

اگر برخوردی مثبت، خوشایند و خوش بینانه داشته باشید، فردی مثبت، خوشایند و خوش بین خواهی شد.

33- قانون تجسم

دنیای پیرامون شما تصویری از دنیای درون شماست. تصاویر ذهنی که به آن مشغول هستید افکار، احساسات و رفتار شما را تحت تاثیر قرار می دهد.

هر چیزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنید نهایتا در زندگی شما به واقعیت می پیوندد.

34- قانون تمرین

هر چیزی را که مرتبا تمرین کنید تبدیل به یک عادت جدید می شود. شما می توانید رویکرد ها، توانایی ها و کیفیات خوشبختی و موفقیت را در خود بپرورانید، به این صورت که قوانین موفقیت را برای خود آنقدر تکرار کنید تا جزئی از شخصیت شما شوند.

35- قانون تعهد

کیفیت عشق و طول مدت یک دوستی رابطه ی مستقیم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که می خواهند با یکدیگر رابطه ی موفقی داشته باشند.

نسبت به انی که برایشان اهمیت زیادی قایل هستید از صمیم قلب و بی قید و شرط متعهد باشید.

36- قانون ارزش

شما همیشه به سوی انی که با شما ارزش ها، باورها و اعتقادات مشترکی دارند و با آنها توافق دارید، جذب می شوید.

عشق کور نیست.

37- قانون تفاهم

میزان تفاهم شما با هر بستگی به این دارد که تا چه حد ارزش ها، رویکردها، هدف ها و باورهای مشترکی دارید.

38- قانون ارتباطات

کیفیت روابط شما را، کیفیت و کمیت ارتباطات شما با دیگران تعیین می کند.

ایجاد و حفظ روابط خوب نیاز به صرف وقت دارد.

39- قانون توجه

شما به چیزی توجه می کنید که آن را بسیار دوست دارید و برایش ارزش قائل هستید.

با دقت گوش به دیگران باعث می شود بفهمند که شما آنها را دوست دارید و این کار باعث ایجاد اطمینان می شود، یعنی همان چیزی که اساس یک ارتباط دوستانه است.

40- قانون عزت نفس

هر کاری که در زندگی انجام می دهید برای حفظ یا افزایش عزت نفس است. شما در کنار ی احساس خوشبختی می کنید که باعث می شود احساس کنید فردی ارزشمند و مهم هستید.

هر چه بیشتر سعی کنید که عزت نفس را در دیگران افزایش دهید خودتان را نیز بیشتر دوست خواهید داشت و برای خودتان احترام بیشتری قائل خواهید شد.

41- قانون تلاش غیرمستقیم

در روابط با دیگران غیر مستقیم عمل بیشتر باعث موفقیت می شود. برای اینکه یک دوست خوب داشته باشید باید یک دوست خوب باشید. اگر می خواهید روی دیگران تاثیر بگذارید باید شما هم از دیگران تاثیر بگیرید.

برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باید اول خودتان یک فرد دوست داشتنی باشید.

42- قانون تلاش مع

هر چه بیشتر تلاش کنید که به زور رابطه ی خوبی با دیگران ایجاد کنید کمتر موفق خواهید شد.

برای ایجاد یک رابطه ی خوب کافی است فقط راحت باشید، خودتان باشید و از لحظاتی که با دیگران هستید لذت ببرید.

43- قانون هویت

حساسیت بیش از حد یا شخصی مسائل یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با دیگران است.

فقط از طریق غیرشخصی ، جدا خود از مسائل و داشتن یک نگرش عینی و واقع بینانه می توانید خوب عمل کنید و با دیگران روابط موثر برقرار سازید.

44- قانون بخشش

سلامت روانی شما دقیقا بستگی دارد به اینکه تا چه حد می توانید انی را که با اع ان به نحوی به شما آسیب رسانده اند براحتی ببخشید.

بسیاری از ناراحتی ها و بدبختی ها ناشی از ناتوانی در بخشیدن دیگران است. این عدم توانایی منجر به مقصر شمردن دیگران و احساس کینه و نفرت نسبت به آنها می شود.

45- قانون پذیرش واقعیت

مردم تغییر نمی کنند. آنها را همان طور که هستند بپذیرید. سعی نکنید دیگران را عوض کنید یا انتظار داشته باشید تغییر کنند. شما نتیجه ی نگرش خودتان را می بینید.

کلید داشتن روابط خوب با دیگران ؛ پذیرش آنها به همان صورتی است که هستند.

46- قانون کم کوشی

بشر سعی می کند آنچه را که می خواهد با کمترین تلا ش ممکن بدست آورد. همه ی پیشرفت های بشر در زمینه ی تکنولوژی در واقع راه های دستی به بیشترین برون داد با کمترین درون داد است.

بنابراین همه ی افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسان ترین راه ممکن برای انجام کارها هستند.

47- قانون حداکثر

بشر همیشه سعی می کند در قبال صرف وقت، پول، تلاش یا احساس خود بیشترین نتیجه را حاصل کند. در انتخاب بین کمتر یا بیشتر، ما همیشه بیشتر را انتخاب می کنیم.

بنابراین، ما مردم اصولا در انجام هر کاری حریص هستیم. این ویژگی فی نفسه نه خوب است و نه بد. این فقط یک واقعیت است.

48- قانون مصلحت

شما همیشه سعی می کنید در سریعترین زمان ممکن و با آسانترین راه به هدف هایتان برسید و کمتر به عواقب این کار توجه دارید.

شما در هر کاری که انجام می دهید تمایل دارید که از روشی استفاده کنید که دردسر و مشکلات کمتری ایجاد کند.

49- قانون دوگانگی

شما برای هر کاری که انجام می دهید همیشه یکی از این دو دلیل را ارائه می دهید :

- دلیلی که درست به نظر می رسد

- دلیل واقعی

دلیلی که درست به نظر می رسد دلیلی احترام برانگیز و ظاهرا شرافتمندانه است. اما دلیل واقعی این است که راهی که انتخاب کرده اید در حال حاظر سریعترین و آسان ترین راه برای رسیدن به اه شماست.

50- قانون انتخاب

هر کاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است. حتی هیچ کاری ن هم نوعی انتخاب است.

هر جا که هستید و هر ی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید.

51- قانون ارزش واقعی

ارزش هر چیز در چشم بیننده است. برای هیچ چیز ارزش از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. میزان ارزش هر چیز بهایی است که ی حاضر است برایش بپردازد.

ی که حاضر است در مقایسه با دیگران بالاترین بها را برای چیزی بپردازد ارزش نهایی آنرا تعیین می کند.

52- قانون تعجیل

شما همیشه ترجیح می دهید که زودتر به آرزوهایتان برسید تا دیرتر.

به همین دلیل است که در تمام عرصه های زندگی تان بی قرار هستید.

53- قانون ارزش نهایی

تعیین کننده ی بهای اصلی هر محصول اینست که آ ین مشتری ها برای آ ین اقلام باقی مانده ی آن، چقدر حاضرند بپردازند.

54- قانون عرضه و تقاضا

هنگامی که مقدار کالا یا مواد اولیه محدود است، افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می شود و برع .

تشویق باعث افزایش و تنبیه باعث کاهش می شود. در فعالیت های تولیدی، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیر تولیدی، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند.

55- قانون کهن (kohen)

همه چیز قابل بحث و مذاکره است.

چه در ید و چه در فروش، هر پیشنهاد قیمت یا شرایطی از سوی یکی از طرفین معامله در صورتی بهترین پیشنهاد است که بازار، آنرا بپذیرد.

همیشه برای رسیدن به قیمت بهتر صحبت کنید.

56- قانون داوسن (davson)

اگر بدانید چگونه به بهترین نحو وارد مذاکره شوید، همیشه می توانید معامله ی بهتری انجام دهید.

همیشه بیشتر از آنچه در نظر دارید مطالبه کنید. هرگز اولین قیمت پیشنهادی را نپذیرید. عجله نکنید و سپس قیمت بهتری را درخواست کنید.

57- قانون تعیین مهلت

تعیین مهلت یکی از جنبه های ضروری معامله است. هرگاه پیشنهادی می دهید، برای رد یا قبول آن مهلتی تعیین کنید.

اما اگر طرف مقابل برای شما مهلتی تعیین کند، کافی است بگویید : " اگر فقط همین قدر وقت دارم جواب من منفی است ".

58- قانون شرایط پرداخت

شرایط پرداخت یک معامله از سایر شرایط، حتی از قیمت مهمتر است.

شما معمولا می توانید هر قیمتی را بپذیرید اگر شرایط پرداخت مطلوب باشد.

59- قانون آمادگی

80% موفقیت در معاملات بستگی به این دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنید.

قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع آوری کنید، کارهای مقدماتی را انجام دهید و از صحت فرضیات خود اطمینان حاصل کنید.

60- قانون جابجایی

قبل از معامله خود را به جای طرف مقابل بگذارید و پیش بینی کنید که او قصد دارد چگونه معامله را پیش ببرد.

هنگامی که از موقعیت طرف مقابل درک درستی پیدا کردید، بهتر خواهید توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانید.

61- قانون اشتیاق

از طرفین معامله، آنکه از خود اشتیاق بیشتری نشان می دهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترین قیمت دارد.

شما تنها در صورتی می توانید معامله را انجام دهید که بتوانید در صورت نامطلوب بودن قیمت از خیر معامله بگذرید.

62- قانون عمل متقابل

مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می کنید متقابلا پاداش شما را بدهند.

در معامله با دادن امتیازات کوچک می توانید در عوض امتیازات بزرگتری بدست آورید.

63- قانون عدم ختم معامله

هیچ معامله ای تمام شده نیست. اگر اطلاعات جدیدی بدست آوردید که باعث شد از شرایط معامله راضی نباشید از طرف دیگر معامله بررسی مجدد شرایط را تقاضا کنید.

64- قانون وفور نعمت

ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می کنیم، جهانی که در آن گنجینه ی عظیمی از ثروت برای تمام انی که طالب آن هستند وجود دارد.

برای دستی به استقلال مالی همین امروز برای افزایش ثروت خود تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده اند.

65- قانون معاوضه

پول وسیله ی معاوضه ی خدمات و تولیدات یک نفر است با خدمات و تولیدات شخص دیگر.

میزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است که دیگران برای کار شما قائل هستند.

66- قانون سرمایه

سرمایه عبارت از دارایی هایی است که می توان برای تولید پول نقد از آن استفاده کرد. باارزش ترین دارایی شما توانایی ب درآمد است.

منابع جسمانی، ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغییر است سرمایه ی شخصی شماست.

67- قانون پس انداز

همیشه اول از همه حق خودتان را بدهید. مالی از آن انی است که همیشه حداقل ده درصد از درآمد خودرا پس انداز می کنند.

اگر نمی توانید پول پس انداز کنید، استعداد ثروتمند شدن ندارید.

68- قانون نگهداری

اینکه چقدر درآمد داریم مهم نیست، بلکه نکته ی مهم اینست که چه مقدار از آن را می توانید نگه دارید.

افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می کنند و در نتیجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.

69- قانون پارکینسون

مخارج معمولا آنقدر افزایش پیدا می کند تا اینکه به میزان درآمد برسد.به همین دلیل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگی فقیر هستند.

برای اینکه ثروتمند شوید باید مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقیمانده را پس انداز کنید.

70- قانون سرمایه گذاری

قبل از سرمایه گذاری تحقیقات لازم را به عمل آورید.هنگامی که مشغول انجام تحقیقات مقدماتی برای سرمایه گذاری هستید وقت کافی صرف این کار کنید،

درست همانطور که پس از سرمایه گذاری برای پول درآوردن وقت صرف می کنید.

هرگز خود را بطور ناگهانی درگیر یک سرمایه گذاری غیر قابل برگشت نکنید.

71- قانون بهره ی مرکب

جمع آوری پول و افزایش دادن آن از طریق بهره ی مرکب، که هم به اصل سرمایه و هم به سود آن تعلق می گیرد، شما را ثروتمند می کند.

رمز دست ی به استقلال مالی از طریق پس انداز این است که پول را کنار بگذارید و هرگز به هیچ دلیلی به آن دست نزنید.

72- قانون برآیند

موفقیت مالی بزرگ برآیند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط ی دیده یا تحسین نشده باشد.

برای ثروتمند شدن هیچ راه سریع یا آسانی وجود ندارد.

73- قانون جذب

جمع آوری پول موجب می شود که پول بیشتری به سوی شما جذب شود.

در حین جمع آوری پول، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبدیل به چیزی شبیه آهن ربا می کند، با این تفاوت که شما پول را به سوی خود جذب می کنید.

74- قانون اشتیاق

برای ثروتمند شدن باید اشتیاق شدیدی برای این کار داشته باشید. اشتیاقی اندک یا علاقه ای مختصر کافی نیست.

شدت علاقه ی خود را می توانید با مشاهده ی فعالیتهای خود بسنجید. آیا این فعالیتها با ثروتمند شدن هماهنگی دارد یا نه؟

75- قانون هدف

قطعیت هدف نقطه ی آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن باید تصمیم بگیرید که دقیقا چه می خواهید. آن را یادداشت کنید و سپس برای دست ی

به آن برنامه ریزی کنید. تمام مردمان موفق افکارشان را روی کاغذ می آورند.

76- قانون ثروتمند

تمام ثروت های پایدار از طریق ثروتمند دیگران از راه های مختلف بوجود می آید.

هر چه بیشتر تمرین کنید که در بالا بردن کیفیت زندگی دیگران سهیم شوید ثروتمند شدن شما بیشتر تضمین می شود.

77- قانون کارآفرینی

مطمئن ترین راه برای ثروتمند شدن این است که کار موفقی را برای خود طرح ریزی کنید و به مرحله ی اجرا درآورید. هیچ با کار برای دیگران ثروتمند

نمی شود. تولیدات یا خدمات شما کافی است تنها ده درصد بهتر از رقیبانتان باشد تا راه را برای ثروتمند شدن شما هموار کند.

78- قانون خودساختگی

بهترین و مطمئن ترین راه برای راه اندازی یک کار جدید این است که بدون سرمایه یا با مقدار اندک شروع کنید، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود حاصله پیش بروید. انی که با پول خیلی کم شروع می کنند در مقایسه با انی که با پول خیلی زیاد شروع می کنند احتمال موفقیت بیشتری دارند.

79- قانون آمادگی برای ش ت

آمادگی شما برای ش ت خوردن، تنها معیار واقعی تمایل شما برای ثروتمند شدن است.

ش ت پیش نیاز موفقیت بزرگ است. اگر می خواهید سریع تر موفق شوید آمادگی ش ت خود را دو برابر کنید.

80- قانون ریسک

در هر کاری، بین میزان ریسک پذیری و احتمال ش ت رابطه ی مستقیم وجود دارد.

کارآفرینان موفق انی هستند که برای سود بیشتر خطرات کار را تجزیه تحلیل می کنند و به حداقل می رسانند.

81- قانون خوش بینی نابجا

خوش بینی بیش از حد مانند شمشیر دو دم است که میتواند هم به ش ت و هم به موفقیت منجر شود.

در تجارت، هر کاری دو برابر آنچه فکر می کنید هزینه دارد و سه برابر مدت زمانی که پیش بینی می کنید به طول می انجامد.

82- قانون ثبات قدم

اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه ی کافی ثبات قدم داشته باشید، بدون تردید موفق خواهید شد.

موانعی که در حین کار ظاهر می شود پلکان موفقیت شما است به شرط آنکه از هر ناامیدی و ش تی درس بگیرید.

83- قانون هدف تجارت

هدف اساسی تجارت پیدا و حفظ مشتری است و در هر تجارتی کلیه ی فعالیتها باید بر این هدف متمرکز باشد.

سود نتیجه ی پیدا و حفظ مشتری با روشی مقرون به صرفه است.

84- قانون سازمان

یک موسسه ی تجاری مرکب از گروهی از افراد است که برای تنها هدف خود که همان پیدا و حفظ مشتری است تشکیل شده است.

وجود هر کدام از کارکنان باید برای انجام وظایف موسسه ضروری باشد.

85- قانون رضایت مشتری

در تجارت هر ی مشغول حفظ رضایت مشتری است و همیشه حق با مشتری است.

مشغولیت ذهنی تاجران موفق ارائه ی خدمات بهتر به مشتری است.

86- قانون مشتری

مشتری همیشه به دنبال بهترین و بیشترین است با پایین ترین قیمت ممکن.

یک برنامه ریزی خوب تجاری ایجاب می کند که شما همواره به منافع شخصی مشتری توجه و بر آن تاکید داشته باشید.

87- قانون کیفیت

کیفیت آن چیزی است که مشتری می گوید و مشتری است که در مورد ارزش کالا یا خدمات تصمیم می گیرد.

توانایی شما در افزودن ارزش به محصولات و یا خدمات خود تعیین کننده ی موفقیت شما در بازار است.

88- قانون کهنگی

هر چیزی که مورد استفاده قرار گیرد کهنه خواهد شد.

محصولات یا خدمات امروز بدلیل تکنولوژی پویا و رقابت از همان ابتدا در فرآیند کهنه شدن قرار می گیرد.

معجزه ی جدید یا محصول جدید شما که قرار است به بازار بیاید چیست؟

89- قانون ابتکار

برای شروع راه موفقیت، داشتن یک ایده ی خوب تنها چیزی است که به آن نیاز دارید.

پیشرفت در تجارت نتیجه ی یافتن راههای سریع تر، ارزان تر، بهتر و آسانتر برای انجام یک کار است.

90- قانون عوامل ضروری موفقیت

هر کار یا تجارتی بیش از پنج تا هشت عامل ضروری برای موفقیت ندارد. این عوامل، تعیین کننده ی چگونگی عملکرد شما هستند.

کارهایی را که منجر به موفقیت یا ش ت شما می شوند تعیین کنید و سپس با بهره گیری از این اطلاعات، برای داشتن عملکرد بهتر در هر زمینه برنامه ریزی کنید.

91- قانون بازار

قیمت واقعی هر کالا بهایی است که مشتری حاضر است برای آن کالا در بازار آزاد و رقابتی، که در آن سایر کالاهای مشابه نیز وجود دارد، بپردازد.

همیشه حق با بازار است.

92- قانون تخصصی

برای موفقیت در تجارت، باید ابتدا محصول یا خدمات بخصوصی را انتخاب کنید و سپس تمام توانایی خود را برای انجام کار با بهترین روش به کار گیرید.

یکی از دلایل اصلی ش ت در تجارب غیر تخصصی کار است.

93- قانون تمایز

در یک بازار رقابتی، محصولات یا خدمات برای ب موفقیت باید در نوع خود ویژگی منحصر به فردی داشته باشند تا از سایر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردند.

برای رقابت در بازار، برتری کالای شما باید قابل توجه و قابل تبلیغ باشد و چیزی باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند.

94- قانون تعیین یدار

موفقیت در تجارت در گرو تعیین گروه هایی است که در بازار، یدار تولیدات یا خدمات شما هستند.

- مشتریان شما دقیقا چه انی هستند؟

- کجا هستند؟

- علت ید آنها چیست؟

95- قانون تمرکز بازار

موفقیت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روی مشتریان بخصوصی است که می توانند از ویژگی های خاص کالا یا خدمتی که ارائه می دهید بیشترین استفاده را ببرند.

تعیین و متمرکز تلاش هایتان روی این گروه خاص و اصلی، رمز سوددهی است.

96- قانون برتری

بازار تنها برای عملکرد برتر، تولیدات برتر یا خدمات برتر بهای عالی می پردازد.

اولین کار در مدیریت، تعیین و بهبود بخشیدن به حوزه ای است که می توانید در آن برتر باشید.

97- قانون احتمالات

هر رخدادی به میزان معینی احتمال وقوع دارد. برای افزایش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود، تعداد موارد را افزایش دهید.

هر چقدر کارهای بیشتری را به دفعات بیشتر امتحان کنید، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر می شود.

98- قانون وضوح اه

هر چقدر با وضوح بیشتری بدانید که چه می خواهید و حاضرید چه اقداماتی برای دستی به آن انجام دهید احتمال موفق شدن و رسیدن به آنچه می خواهید بیشتر می شود.

روشن بودن اه مورد نظر مانند مغناطیسی عمل می کند که اقبال را به سوی شما می کشد.

99- قانون جذب

شما در زندگی، افراد، ایده ها و موقعیت هایی را به سوی خود جذب می کنید که با افکار غالب شما هماهنگ هستند.

هنگامی که اه شما از مغناطیس اشتیاق شما سر شار شد به چیزی دست پیدا می کنید که مردم به آن شـــانس می گویند.

100- قانون توقعات

اگر مدام توقع داشته باشید که اتفاقات خوب برایتان رخ دهد، میزان شانس خود را در زندگی افزایش می دهید.

هر روزتان را ا این جمله آغاز کنید : " می دانم امروز یک اتفاق عالی برایم می افتد. "

101- قانون فرصت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های پیرامون شماست.

بزرگترین فرصت شما، به احتمال زیاد درست پیش پای شماست، در کار، حرفه، تحصیل، تجربه یا علایق فعلی شما.

102- قانون قابلیت

شانس هنگامی رخ می دهد که آمادگی و موقعیت در یک جا جمع شود.

در هر زمینه ای، هر چقدر توانایی های بیشتری داشته باشید و آنها را بیشتر پرورش دهید شانس رسیدن به موقعیت های مطلوب نیز برای شما بیشتر می شود.

103- قانون دانش

در هر زمینه ای، شخصی که دانش و مهارت گسترده تری داشته باشد شانس موفقیت بیشتری نسبت به دیگران دارد.

دانش و مهارت گسترده، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر می کند و در نتیجه فرصت هایش را افزایش می دهد.

104- قانون پیش فرض ها

پیش فرض های نادرست ریشه ی ش ت ها هستند. شهامت محک زدن پیش فرض های خود را داشته باشید.

پذیرش اینکه احتمال دارد پیش فرضتان اشتباه باشد، راه را برای یافتن پیش فرض های جدید و دگرگونی های لازم باز می کند، چیزهایی که در غیر این صورت بدست نخواهید آورد.

105- قانون وقت شناسی

وقت شناسی همه چیز است. اگر آمادگی لازم را در خود ایجاد کنید، زمان مناسب برای شما فرا خواهد رسید.

" در دریای پر تلاطم زندگی، همیشه می توان موجی را یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند." (ویلیام ش پیر )

106- قانون انرژی

هر چقدر انرژی و اشتیاق بیشتری داشته باشید، احتمال اینکه موقعیت مناسب را تشخیص دهید و از آن استفاده کنید بیشتر می شود.

بهترین ایده ها و افکار خلاق بعد از مدتی استراحت و آرامش بدست می آید.

107- قانون روابط

هر چه افراد بیشتری را بشناسید که دید مثبتی نسبت به شما دارند موقعیت های بهتری به دست خواهید آورد.

افرادی که شما را دوست دارند به شما ایده های جدیدی می دهند و راه موفقیت را برای شما باز می کنند.

108- قانون درک دیگران

وقتی از دید فرد دیگری به موقعیتی نگاه کنید، اغلب اوقات به ایده و راه حل هایی دست پیدا می کنید که قبلا به آنها پی نبرده بودید.

مرتب از خودتان بپرسید که مردم به چه نیاز دارند و چه می خواهند و شما چطور می توانید نیازها و خواسته های آنها را برآورده کنید.

109- قانون رشد

اگر در حال رشد فکری نیستید پس دارید در جا می زنید. اگر روز به روز بهتر نمی شوید پس دارید بدتر می شوید.

یادگیری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه ی روزانه ی زندگی خود قرار دهید.

110- قانون تکرار

تمرین و تکرار بهای بدست آوردن مهارت است. چیزی را که مدام و مرتب تکرار می کنید به صورت یک عادت جدید ذهنی و عملی در می آید.

رشد فکری و احساس رضایت و خشنودی نتیجه ی کنار گذاشتن عادت های گذشته و جایگزین تمرین ها و عادت های جدید است.

111- قانون پشتکار

یک زندگی خوب و درخشان مجموعه ای از هزاران تلاش و ایثاری است که هیچ از آن باخبر نیست.

" مردان بزرگ از ارتفاعاتی که فتح کرده اند حفاظت می کنند، جاهایی که یک شبه به آن نرسیده اند. اما هنگام شب در حالی که همراهانشان ه اند باز هم به تلاش خود برای پیشروی ادامه می دهند." ( هنری وادزورث لانگفلو )

112- قانون خودشکوفایی

شما می توانید هر چه را که برای رسیدن به اه تعیین شده ی خود به آن نیاز دارید بیاموزید.

آنهایی که می آموزند توانا هستند.

113- قانون استعدادها

در درونتان مجموعه ای از استعدادها و توانایی ها نهفته است که اگر درست شناسایی و به کار گرفته شوند شما را قادر می سازند تا به هر هدفی که در نظر دارید برسید.

از چه قسمت هایی از کارتان بیشتر لذت می برید و آنها را خیلی خوب انجام می دهید؟ این سوال بهترین راهنما برای یافتن استعدادهای واقعی شماست.

114- قانون کمال

موفقیت و خوشبختی هنگامی بدست می آید که کاری که از نجام آن لذت می برید، بی عیب و نقص انجام می دهید.

" تعیین کننده ی کیفیت زندگی شما این است که تا چه حد به کمال در زندگی اهمیت می دهید و برای رسیدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد می دانید." (وینس لمباردی - مربی فوتبال)

115- قانون موقعیت

مشکلات مانع کار نیستند بلکه معلم ما هستند. در درون هر مشکلی بذر سود یا موقعیتی نهفته است، برابر یا بیشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر.

در راه موفقیت مشکلات را تبدیل به پله های صعود کنید.

116- قانون شهامت

وجود شهامتی سنجیده و حساب شده برای دستی به موفقیت ضروری است. ترس بزرگترین مانع رسیدن به هدف است.

رویارویی با ترس های خود را جزئی از عادت هایتان کنید و در هر شرایطی این کار را انجام دهید.

117- قانون سخت کوشی

موفقیت ها و دستی به اه با سخت کوشی بدست می آید.هنگامی که شک دارید موفق می شوید یا نه، سخت تر تلاش کنید و اگر به نتیجه نرسیدید باز هم بیشتر تلاش کنید.

هنگامی که مشغول کار هستید، تمام مدت کار کنید و وقت تلف نکنید.

118- قانون بخشندگی

هر چه بیشتر، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد، آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید.

شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید بود که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.

119- قانون پذیرش

اینکه چطور با خودتان حرف می زنید، حداقل 95% از فکر و احساس شما را مشخص می کند. ذهن ناخودآگاه گفته های درونی شما را به عنوان دستور می پذیرد.

همواره با خودتان گفتگوهای مثبت، سودمند و موثر داشته باشید، حتی هنگامی که احساس خوبی ندارید.

120- قانون خوش بینی

نحوه ی تفسیر و توجیه تجربیاتتان، تفکرات و احساسات شما را شکل می دهد.

اگر عادت کنید در هر موقعیتی به دنبال یافتن نقاط مثبت باشید موفق خواهید شد که یک نگرش فکری مثبت را برای خود پایه ریزی کنید و سرانجام هیچ چیز نمی تواند سد راهتان شود.

موفق باشید



مشاهده متن کامل ...
١٢٠ قانون موفقیت
رساله, طراحی, مرکز تحقیقات, و ,توسعه, بیونیک
درخواست حذف اطلاعات

رساله طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک



تاریخ ایجاد 28/08/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 304 قیمت: 17000 تومان تعدادمشاهده 3


چکیده

اگر نگاهی گذرا به معماری در طول تاریخ بشر بیندازیم، ارتباط تنگاتنگ طبیعت جاندار و بی­جان و معماری را خواهیم دید. چرا که معماری با الهام از طبیعت سعی در هر چه بیشتر پایدار نمودن خود کرده و این ارتباط در طول سده­های متعدد به گونه­های متفاوتی، نمود خود را در معماری نشان داده است که از آن جمله می­توان به تقلید فرمی موجودات زنده و یا استفاده از نحوه همزیستی موجودات با طبیعت (اقلیم و معماری) اشاره نمود. همچنین انسان بدلیل وابسته بودن به طبیعت برای ادامه حیات خود و رفع نیازهایش به ناچار باید آن را بشناسد. از طرفی با بررسی طبیعت، تصویری بهتر از گذشته و آینده و حقایق هستی بدست می­آورد، زیرا شکل­های طبیعی ذاتاً کارآمدند و طرح­های کارکردی در طبیعت از نظر زیباشناسی نیز خوشایند و مطلوبند. ارتباط دادن طرح به اشکال و قوانین طبیعی می­تواند به طراحان کمک نماید تا طرح­های خلاقانه و دارای کیفیت زیبایی­شناسانه که آسیب کمتری به طبیعت می­رساند ایجاد نمایند با توجه به مطالب عنوان شده وم شناخت مبحث بیونیک و بکارگیری آن در معماری آشکار می­شود.

هدف از این تحقیق آن است که در ابتدا به بحث شناخت بیونیک پرداخته و سپس با آشنایی با اصول طراحی بیونیک، روش الگوگیری از طبیعت را دری م، همچنین با طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک و بکارگیری اصول الگوگیری شده از طبیعت در آن به طرحی دست پیدا کنیم که تقلید صرف از طبیعت نباشد، بلکه سازه بکارگرفته شده، نیازهای عملکردی و زیبایی شناسی و فرم انتخاب شده به بهترین صورت ترکیب شده و منطبق بر اصول بنیادین طبیعت و با توجه به نیازها و بستر طرح انتخاب و گزینش شود به طوری که طرح نهایی جوابگوی نیازهای استفاده­کنندگان بوده و آسیب کمتری به طبیعت برساند.

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: شناخت علم بیونیک

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….1

1-2- طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………3

1-3- تعریف علم بیونیک………………………………………………………………………………………4

1-4- منشأ علم بیونیک………………………………………………………………………………………………………9

1-5- تاریخچه علم بیونیک……………………………………………………………………………………………….10

1-6- علم بیونیک در عصر حاضر…………………………………………………………………………………….14

1-6-1- نمونه­هایی از ی خلاقیت بیونیکی………………………………………………………………………….14

1-6-1-1- از دیدگاه فرم………………………………………………………………………………………………………………..15

1-6-1-2- از دیدگاه مواد……………………………………………………………………………………………………………….16

1-6-1-3- از دیدگاه ساختار…………………………………………………………………………………………………………..23

1-6-1-4- از دیدگاه فرآیند…………………………………………………………………..……………………………………….33

1-6-1-5- از دیدگاه عملکرد………………………………………………………………………………………………………….35

1-7- علم بیونیک در آینده……………………………………………………………………………………………………………..38

1-8- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………38

فصل دوم: جایگاه بیونیک در علوم مختلف

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..41

2-2- بیونیک علم رابط بین علوم مختلف………………………………………………………………………………………42

2-3- شاخه­های ی خلاقیت بیونیکی…………………………………………………………………………………..43

2-3-1- شاخه­ها یا رشته­های بخشی……………………………………………………………………………………………..43

2-3-2- شاخه­ها یا رشته­های موضوعی………………………………………………………………………………………….46

2-4- رابطه بیونیک با سیبرنتیک……………………………………………………………………………………………………48

2-5- صاحب­نظران حوزه بیونیک……………………………………………………………………………………………………50

2-5-1- ورنر ویلینسکی………………………………………………………………………………………………………..50

2-5-2- خاویر جی پیوز وماریا رزا سرورا………………………………………………………………………………………51

2-5-3- گرگ لین………………………………………………………………………………………………………….53

2-5-4- سانتیاگو کالاتراوا………………………………………………………………………………………………..57

2-5-5- نیکلاس گریمشاو……………………………………………………………………………………………….60

2-6- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………….61

فصل سوم: مبانی طراحی بیونیک و پایداری

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….64

3-2- بیونیک و معماری بیونیک…………………………………………………………………………………..65

3-2-1- شرایط، تعاریف، پیش­زمینه­ها……………………………………………………………………………..65

3-2-2- است اج و ترجمه………………………………………………………………………………………………68

3-2-3- انتقال……………………………………………………………………………………………………………70

3-2-3-1- رویکرد بالا به پایین-اصول بیولوژیکی موثر بر طراحی………………………………………71

3-2-3-2- رویکرد پایین به بالا-اه طراحی بدنبال انطباق با بیولوژی…………………………………..72

3-2-3-3- رویکرد اتفاقی………………………………………………………………………………………..73

3-2-4- اصول طراحی بیونیک…………………………………………………………………………………..75

3-3- تأثیر و بکارگیری بیونیک در ایجاد طرح­های پایدار……………………………………………………………..77

3-3-1- شه­ها و مفاهیم (سطوح بیونیک)……………………………………………………………….78

3-3-1-1- سطح ارگانیسم…………………………………………………………………………………………80

3-3-1-2- سطح رفتار………………………………………………………………………………….80

3-3-1-3- سطح ا یستم…………………………………………………………………………………..81

3-3-2- جنبه­های ساختمان از دید پایداری………………………………………………………………………………….83

3-3-2-1-خصوصیت مواد و مصالح ساختمان………………………………………………………………………………84

3-3-2-2- پوشش ساختمان………………………………………………………………………………………87

3-3-2-3- شرایط محیطی…………………………………………………………………………………………….89

3-4- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………….92

فصل چهارم: اجزای ساختمان و بیونیک

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….94

4-2- فرم و بیونیک……………………………………………………………………………………………………95

4-2-1- تفاوت فرم­های زمینه­گرا و تقلیدی از طبیعت………………………………………………………………….95

4-2-2- مقایسه فرم دو نمونه معماری……………………………………………………………………………………96

4-2-3- مقیاس معتبر…………………………………………………………………………………………………………99

4-2-4- فرم طبیعی معتبر………………………………………………………………………………101

4-3- سازه و بیونیک…………………………………………………………………………………………………102

4-3-1- طبیعت و کارایی سازه…………………………………………………………………………………103

4-3-2 طبیعت و زیباگرایی سازه…………………………………………………………………………………..104

4-3-3- انواع سازه­های بیونیک………………………………………………………………………………………..106

4-3-3-1- طبیعت و سازه­های بلند (سیستم­های ساختمانی ستونی)……………………………………….107

4-3-3-2- سازه­های درختی…………………………………………………………………………………………..114

4-3-3-3- سازه­های پوسته­ای در طبیعت…………………………………………………………………………………..117

4-3-3-4- سازه­های ورق تا شو در طبیعت…………………………………………………………………………………118

4-3-3-5- سازه­های تنسگریتی در طبیعت…………………………………………………………………………………119

4-3-3-6- سازه­های بادی در طبیعت………………………………………………………………………………………….124

4-3-3-7- سازه­های ژئودزیک در طبیعت…………………………………………………………………………………..126

4-3-3-8- سازه­های کابلی کشسان در طبیعت…………………………………………………………………………..128

4-3-3-9- سازه­های قوسی در طبیعت……………………………………………………………………………………….130

4-3-3-10- اسکلت بدن جانداران………………………………………………………………………………………………132

4-4- بیونیک و مصالح……………………………………………………………………………………………………..134

4-4-1- نقش مصالح در معماری عصر حاضر با نگاهی به طبیعت…………………………………………….134

4-4-2- نمونه­هایی از مصالح بیونیکی………………………………………………………………………………………….135

4-4-2-1- ساخت مصالح مقاوم به سایش بیونیکی…………………………………………………………………….135

4-4-2-2- تولید مصالح رنگی ساختمانی…………………………………………………………………………………….136

4-4-2-3- مصالح هوشمند………………………………………………………………………………………………………….137

4-4-2-3-1- با قابلیت تغییر ویژگی……………………………………………………………………………………………140

4-4-2-3-2- با قابلیت تبدیل انرژی……………………………………………………………………………………………146

4-4-2-4- نانو مصالح…………………………………………………………………………………………………………….146

4-4-2-4-1- مصالح خود تمیز شونده………………………………………………………………………………………..147

4-4-2-4-2- مصالح تصفیه­کننده هوا…………………………………………………………………………………………150

4-4-2-4-3- مصالح تنظیم­کننده دما (تغییر فاز)………………………………………………………………………153

4-4-2-5- ساخت عایق رطوبتی……………………………………………………………………………………………156

4-4-2-6- تهیه سطوح نچسب………………………………………………………………………………………….157

4-4-2-7- تولید رنگ­های خودپاک­شونده…………………………………………………………………………………..158

4-4-2-8- تولید بیوکامپوزیت­های سخت……………………………………………………………………………………160

4-5- بیونیک و تأسیسات………………………………………………………………………………………………161

4-5-1- نمونه­هایی از تأسیسات بیونیکی……………………………………………………………………………………..161

4-5-1-1- ساخت سلول­های فتوولتائیک بیونیک……………………………………………………………………….161

4-5-1-2- طراحی تأسیسات مکانیکی بنا……………………………………………………………………………………167

4-5-1-3- توسعه عایق­کاری گرمایشی نیمه شفاف…………………………………………………………………….169

4-6- بیونیک و پوشش…………………………………………………………………………………………….172

4-6-1- طراحی پوست تنفسی بیونیکی برای ساختمان……………………………………………………………..172

4-7- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………..180

فصل پنجم: نمونه موردی

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….182

5-2- نمونه موردی مراکز تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………….183

5-2-1- مرکز علوم گیاهی دونالد دانفورث…………………………………………………………………………………..183

5-3- نمونه موردی معماری بیونیک…………………………………………………………………………………………….184

5-3-1- مرکز هنر سنگاپور، سنگاپور، ما ی……………………………………………………………………………….184

5-3-2- یوم المپیک بیجینگ، پکن، چین………………………………………………………………………….186

5-3-3- مرکز شنا و بازی­های آبی بیجینگ، پکن، چین…………………………………………………………….188

5-3-4- برج بیونیک، شانگهای، چین………………………………………………………………………………………….190

5-3-5- برج رودخانه مروارید، گانزهو، چین………………………………………………………………………………..193

5-3-6- مرکز ایست گیت، هاراری، زیمباوه…………………………………………………………………………………195

5-4- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………197

فصل ششم: مکان­ی و تحلیل سایت

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..200

6-2- درباره شهر شیراز…………………………………………………………………………………200

6-3- مکان­ی و تحلیل سایت انتخ …………………………………………………………………………201

6-3-1- عوامل موثر در مکان­ی به صورت عام………………………………………………………………………….201

6-3-2- عوامل موثر در مکان­ی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک……………………………………………202

6-3-3- مکان­ی ……………………………………………………………………………………………………206

6-3-4- تحلیل سایت انتخ ………………………………………………………………………………………….215

6-4- مطالعات جغرافیایی………………………………………………………………………………………………222

6-4-1- موقعیت جغرافیایی استان فارس…………………………………………………………………………………….222

6-4-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان شیراز………………………………………………………………………………222

6-4-3- مشخصه­های جغرافیایی شهر شیراز……………………………………………………………………………….223

6-4-4- مشخصه­های ارتفاعی شهر شیراز……………………………………………………………………………………223

6-5- مشخصه­های اقلیمی شهر شیراز…………………………………………………………………………………224

6-5-1- آب و هوا……………………………………………………………………………………………………….224

6-5-2 دما………………………………………………………………………………………………………225

6-5-3- رطوبت…………………………………………………………………………………………………………….226

6-5-4- بارندگی…………………………………………………………………………………………………………228

6-5-5- باد………………………………………………………………………………………………………………..228

6-6- زمین­شناسی و ژئومورفولوژی………………………………………………………………………………………………230

6-6-1- لرزه­خیزی………………………………………………………………………………………………………………230

6-7- خاک و پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………..231

فصل هفتم: برنامه­ریزی و طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک

7-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….233

7-2- مبانی نظری طرح……………………………………………………………………………………………….234

7-3- برنامه­ریزی فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………..236

7-3-1- عرصه آموزشی و پژوهشی………………………………………………………………………………………………236

7-3-2- عرصه خدماتی-رفاهی…………………………………………………………………………………………………….237

7-3-3- عرصه اداری…………………………………………………………………………………………………………………….239

7-3-4- عرصه نمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………240

7-4- معرفی روند شکل­گیری کلیت طرح……………………………………………………………………………………241

7-5- رویکرد پایداری طرح…………………………………………………………………………………………………………..245

7-6- رویکرد بیونیکی طرح…………………………………………………………………………………………………………..247

7-6-1- سازه…………………………………………………………………………………………………………..247

7-6-2- تأسیسات……………………………………………………………………………………………………………248

7-6-3- مصالح و پوشش………………………………………………………………………………………………………………252

7-7-نقشه­ها و تصاویر نهایی…………………………………………………………………………………………………………252

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….266

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………………..268

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………274

– مقدمه

اکنون در آستانه هزاره جدید، مفاهیم علمی، فلسفی و ایدئولوژیکی مربوط به دو مبحث تکنولوژی و بیولوژی، در حال دگرگون شدن است که بخشی از آن نتیجه کشفیات جدیدی است که در زمینه­های مختلف تحقیقاتی رخ داده­اند. خودسازماندهی­های مجذوب­کننده سیستم­های ساده در طبیعت، امروزه توجه بسیاری از دانشمندان در زمینه­های مختلف علمی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم کامپیوتر و امکانات جدیدی که این علم در اختیار دانشمندان قرار داده نیز تحقیقات پیچیده­ای را در این زمینه میسر ساخته است. هم­چنان که شبیه­سازی­های کامپیوتری نشان می­دهد، دو علم بیولوژی و تکنولوژی با تمام پیچیدگی­هایشان براساس قوانین مشابه و ماوراء شکل گرفته­اند. با ترکیب این دو علم می­توان به عرصه جدیدی از دانش وارد شد که امکان نوآوری­های بیشتر را در زمینه­های مختلف فراهم می­آورد.

در فرهنگ بریتانیا واژه بیونیک، “ساختسیستم­های که دارای برخی از ویژگی­های موجودات زنده هستند” تعریف شده است. متشابه بودن واژه بیونیک و بیولوژی (زیست­شناسی) ما را متوجه ارتباط این علم با موجودات زنده می­کند. در ابتدای امر، بیونیک به کاربردهای علمی منحصر می­شد و طرح­هایی را که اساس شکل­گیری آن­ها موجودات زنده بودند بررسی می­کرد. در بازه زمان تعریف جامع­تری بدست آمد: “بیونیک عبارت است از هنر بکار گرفتن دانش سیستم­های زنده برای حل مسائل فنی”. این تعریف مبین این است که بیونیک از ابتدای حیات انسان همواره با ما همراه بوده و بسیاری از پژوهشگران پیش از آن که بیونیک به این نام معروف شود، آن را بکار گرفته­اند. می­توان گفت بیونیک یک انضباط بین علمی است که برای بهبود طراحی، ساخت ابزارها و ماشین­های مورد استفاده بشر، بکار گرفته می­شود و دستاوردهای بسیار سودمندی به بشر داده است. هدف اصلی و پرفایده از بکارگیری این دست­آوردها این است که به جای بازآفرینی از موجودات زنده، اصول و قواعد طبیعت و سازگاری آن­ها با یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرد. به بیان ساده­تر، بیونیک تأکید بر استفاده­ی صحیح از منابع طبیعی و عدم ت یب محیط زیست دارد. هم چنین با نیم نگاهی به مسائل فنی و تکنولوژیکی خواستار طراحی به روش طبیعت است.

از دیدگاه بیونیک ساده­ترین راه برداشت از طبیعت، تقلید صادقانه از مدل است. هم­اکنون بیشتر موجودات زنده حاصل دو میلیارد سال تکامل تدریجی هستند که در این بازه زمانی بسیار طولانی، طبیعت هر موجودی را که با هدف نهایی خلقت سازگاری نداشته از میان برداشته است. بنابراین طرح­هایی که شبیه موجودات زنده هستند از این تجربه عظیم بهره­مند می­شوند. از طریق مطالعه فرآیند تکامل می­توان به اطلاعات زیادی دست یافت و در علوم مختلف از آن بهره جست. یکی از این علوم معماری است. بیونیک کمک بسزایی به معماران می­کند. یکی از دیدگاه­های معماران پیرو این سبک این است که “ما در ساختمان­ها زندگی می­کنیم، کار می­کنیم و با دیگران تعامل می­کنیم و به نوعی ساختمان­ها باید به عنوان پوستیبرای انسان باشند.” علاوه بر این ساختمان­ها باید کیفیت زندگی را افزایش دهند و به شرایط محیطی زمین نیز نیم­نگاهی داشته باشند.

ضرورت طرح­

معرفی علم بیونیک به عنوان یکی از سه علم برتر دنیا از یک طرف و از طرفی ناکارآمدی و بهینه نبودن برخی ساخته­های دست بشر ما را به سمتی سوق می­دهد که از تجربه طبیعت در زمینه­های مختلف یاری بگیریم. برای رسیدن به این اه ضروری است تا مرکزی برای تحقیقات و گسترش این علم در جامعه ایجاد شود، تا از طرفی به شناخت نظام طبیعت پرداخته و از طرف دیگر به گسترش کاربرد آن در علوم مختلف کمک نماید. در این راستا شیراز به عنوان یکی از قطب­های قدرتمند علمی و پژوهشی کشور و سابقه درخشان آن در علوم طبیعی و مباحث تکنولوژی، بستری مناسب را برای تحقیق این امر مهیا می­سازد.

1-2- طبیعت به عنوان منبع خلاقیت و نوآوری

در گذشته بهره برداری از طبیعت تنها برای استفاده به عنوان یک عامل تولید­کننده بود ولی امروزه به صورت گسترده از منابع آن برای یافتن راه­حل­های خلاق برای مسائل فناورانه استفاده می­شود.

طبیعت بدلیل ویژگی­های خاصی که دارد به عنوان یک منبع ویژه برای رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری می­باشد. عمده­ترین این ویژگی­ها عبارتند از:

1- سیستم­های زیستی میلیون­ها سال است برای توسعه و تکامل بهینه شده­اند.

2- آن­ها به صورت چرخه­هایی از مواد هستند که پشت سر هم با یکدیگر ترکیب شده و مواد زائد را مصرف می­کنند.

3- سیستم­های زیستی بر مبنای اصل خود سازمان­دهی[1] کار می­کنند (سیستم­هایی که خودشان تولید، تنظیم، تولید نسل و بهینه­سازی می­کنند).

4- سیستم­های زیستی در اثر عوامل تکاملی در جهت افزایش بهره­وری توسعه پیدا کرده­اند. برای مثال گیاهان می­توانند نیازهای خود را کاهش دهند، تهیه آب را بهبود بخشند، بهتر از نور استفاده کنند و در شرایط ناسازگار مقاومت بیشتری از خود نشان دهند.

5- سیستم­های زیستی می­توانند با جذب حداقل انرژی زنده بمانند و تولید نسل کنند.

6- سیستم­های زیستی دارای توانایی برای نو شدن و ایجاد دوباره اجزاء خود می­باشند بدون اینکه تغییری در ساختار اساسی آن­ها ایجاد شود.

7- سیستم­های زیستی شامل تعداد کمی از عوامل اساسی هستند که با یکدیگر در یک راه همکاری می­کنند و تعداد زیادی از عملکردهای حیاتی را می­توانند تولید نمایند (اصل حداقل نیروی مصرف شده).

اهمیت ساختارهای زیستی در حوزه فناوری از سال 1960 به بعد افزایش یافته و از همین سال نیز بیونیک به صورت یک علم ویژه درآمده است و امروزه بر اهمیت بیونیک افزوده می­شود. (علیرضا منصوریان و سید مهدی گلستان هاشمی، ص40 و 41)

-3- تعریف علم بیونیک

بیونیک[2] از ترکیب دو کلمه زیست­شناسی[3] وتکنیک[4] تشکیل شده است ودر فرهنگ لغت­های مختلف “بیونیک” را با تع ر مختلفی معرفی کرده­اند. فرهنگ لغتوبستر[5]بیونیک را کاربرد اصول زیست­شناسی برای مطالعه وطراحی سیستم­های ی توصیف نموده است.طبق تعریف جانین بنیوس[6] (1997)، نویسنده کتاب بیومیمیکری[7]، بیونیک علم مطالعه مدل­های طبیعت و الهام گیری از این طرح ها و فرایند­ها برای رفع مشکلات انسانی است.

ورنر ویلینسکی[8]، پژوهشگر آلمانی دانش بیونیک بیان می­دارد که علم بیونیک از قوانین تکاملی طبیعت که از میلیون­ها سال قبل بدون وقفه وسر سوزنی توقف و با دقت خاص یک ساعت اتمی پیاده شده­اند تبعیت می­کند و به عنوان سازنده­ترین منبع الهام الگو می­شوند ومورد تقلید قرار می­گیرند.

یکی از مهم­ترین رس ­های متخصصان بیونیک آن است که با دیگر متخصصان این علم در سایر نقاط جهان ارتباط برقرار کنند.

متخصصان بیونیک در مورد مشکلات موجود، از قبیل تغییرات آب و هوا ، بروز شکاف در لایه­ی ازن، رو به پایان رفتن ذخایر انرژی،نابودی محیط­های زندگی، افزایش رو به رشد قحطی و گرسنگی در جهان سوم، راه­حل­های علمی و عملی در نظر دارند. فراورده­های صنعتی همواره احتیاج به تجدید نظر دارند. در واقع آنها را باید به گونه­ای تولید کرد که دوستدار محیط زیست باشند وبین آنها و طبیعت هماهنگی باشد.

ی خلاقیت بیونیکی را می­توان به عبارتی علم استفاده از نتایج تکاملی زیست­شناسی دانست. ایده­ی بیونیک بر این حقیقت استوار است که تکامل به طور مداوم در طبیعت در حال انجام است وفناوری های حیات بهترین ح و نظم را با یکدیگر دارند. به همین جهت لازم است برای فناوری­های مدرن از ح ­های تکاملی حیات الگوبرداری شود.

بیونیک رویکرد خلاقی است که به مسائل موجودات زنده و ماشین­ها از طریق گرد­آوری پژوهش­های زیست­شناسان، روانشناسان، ریاضی­دانان، ان و ………. می­نگرد. بیونیک محدود به رشته­ای خاص نیست، بلکه برای بخش گسترده­ای از مسائل قابل اجراست.بیونیک رفتار مکانیسم­های زنده را به طور منظم بررسی می­کند به نحوی که اصول کشف شده از این مطالعه را می­توان در سیستم­های دست­ساز بشر استفاده نمود. البته کاربرد بیونیک به میزان تفاهم و همکاری بین رشته­ای میان متخصصان بستگی دارد که می تواند موجب پیشرفت روز افزون فناوری­ها گردد.

عده­ای بیونیک را هنر به کار گرفتن دانش سیستم­های زنده برای حل مسائل تکنیکی می­دانند، هدف از علم بیونیک تولید ماشین­ها و مواد پیچیده­تر به وسیله­ی تقلید از طبیعت است. طبیعت بدون ایجاد آلودگی محصولاتی تولید می­کند که از لحاظ کاری بسیار بهتر از تولیدات دست­ساز بشر عمل می­کنند. برای مثال در مقیاس برابر، استخوان سخت­تر از فولاد است. دلیل این مهم چیست؟ پاسخ این سوال به طراحی ی استخوان در سطح مولکولی بر می­گردد. پژوهشگری به نام گیت بیان می­کند که موفقیت ساختارهای زنده به طراحی و تقارن کوچک­ترین اجزای آن­ها برمی­گردد.

با نگاه دقیق­تر به کوچک­ترین اجزاء طبیعت، دانشمندان موادی را از آن جداسازی و مشخص می­نمایند ( به عنوان مثال، استخوان و ابریشم ) که از لحاظ دوام و سبکی به آن­ها رشک می­برند.

در دهه­های اخیر علاقه به تقلید از طبیعت گسترش پیدا کرده است و بسیاری طرح­ها از طبیعت الهام گرفته شده که برای پیشرفت صنایع از آن­ها استفاده می­شود. این الهام­گیری­ها، شه­ها، خط تولید­ها و استراتژی­های بازاری را تغییر می­دهند. به همین دلیل است که شرکت­های تولیدی به الگوهای طبیعت اهمیت می­دهند و از این طریق فعالیت­های تحقیق و توسعه­ی مبتنی بر بیونیک همواره محصولات جدیدی طراحی و تولید می­کنند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که درس­های طبیعت به طور دقیق ظرفیت تکمیل نیازهای انسانی را دارند و به توسعه­ی یک دید جدید در طراحی کمک می­کنند.

جانوران و گیاهان دارای ساز و کارهای بسیار متنوعی هستند. پیچیدگی یک ویژگی حتمی و ممتاز آن­ها است. با استفاده از تکنیک­های تحلیلی پیشرفته می­توان بسیاری از این ساز و کارها را درک کرد و در توسعه­ی فناوری­های پیشرفته از آن­ها استفاده نمود. در این خصوص ویلینسکی بیان می­دارد که طبیعت چند جانبه­ترین ، عملی­ترین ، دقیق­ترین، بی­ضررترین و برای محیط زیست دوستانه­ترین راه­حل­ها را در پیش روی ما گذاشته، فقط کافی است دقت نظر داشته باشیم و آن­ها تشخیص بدهیم و سپس با داشتن درک فنی آن­ها را در صنعت پیاده کنیم و به آن­ها جنبه­ی علمی ببخشیم. به طور کلی، طبیعت با تنوع زیاد در ساختارهای کارآمد، منبع بسیار مناسبی برای الگوگیری خلاق و کشف راه­های جدید برای حل مسائل مختلف است. نمونه­های بسیار زیادی در طبیعت وجود دارد که می­توانند ابزارهای خلاق در فرآیند خلق راه­حل­ها برای مشکلات باشند. قاعده­های تکامل زیست­شناختی می­توانند برای تعیین هدف­ها و اصول عملکرد­های ساختار­ها و سازمان­ها استفاده شوند و همچنین یک مدل برای راه­حل­های تعیین شده ارائه کنند.در این حوزه­ی ی خلاقیت بیونیکی با بررسی خلاقیت­های طبیعت را ارهای ایده آلی برای فناوری و جهان ی ارائه می­نماید.

به طور کلی، ی خلاقیت بیونیکی در طی 3 مرحله مشکلات و مسائل فناوری را مورد بررسی قرار می­دهد:

1- بررسی مسئله، عناصر و نیازهای اساسی برای حل مشکل؛

2- نمونه­هایی از طبیعت کاوش و بررسی می­شود که مشکل را حل می­کند؛

3- راه­حل طبیعت به راه­حل فناورانه تبدیل می­گردد.

پژوهشگری به نام بنیوس (نویسنده کتاببیومیمیکری) بیونیک را راهی برای ارزی و بررسی طبیعت می­داند که علاوه بر است اج اطلاعات از طبیعت، یادگیری و ایده­ی از جهان طبیعت را مورد اهمیت قرار می­دهد.

البته ایده­ی مست م این نیست که تنها حیوانات و گیاهان برای به دست آوردن مواد خام مثل قندها، اسید آمینه­ها، نمک ها و …. مطالعه شوند، بلکه کنترل تشکیل و شکل دادن این مواد نیز بسیار مهم است و مکانیسم های به هم پیوستگی مواد برای شکل­گیری­های لازم، بسیار اهمیت دارد.

پروفسور وینسنت[9]، رئیس مرکز بیومیمتیک در ریدینگ[10]انگلستان، بیومیمتیک را است اج طرح و ایده­ی از طبیعت تعریف کرده است.

بنیوس[11] بیان می­دارد که انسان باید شبیه یک برگ انرژی را تحت کنترل خود درآورد، مواد غذایی همانند چمنزار تولید کند، نخ­هایی مانند عنکبوت خلق کند، کیفیت سرامیک­ها مانند صدف­­ها باشد و راه­اندازی یک تجارت مانند ایجاد یک جنگل با درختان غول پیکر در نظر گرفته شود.

نتایج بالقوه وسیعی از تقلید مواد طبیعت به دست می­آید که عبارت­اند از کاربردهای جدید مواد پیشرفته، بهبود عملکرد، کاهش هزینه و کاهش آلودگی. علاوه بر آن پژوهشگران یک جعبه رنگارنگ و بسیار بزرگ از مواد و ساختارها را با استفاده از اصول طراحی طبیعت به دست می­آورند و اغلب طبیعت به عنوان یک معیار زیست محیطی برای نوآوری­ها در نظر گرفته می­شود


کلمات کلیدی مرتبط:
مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک ,رساله,طرح نهایی,مطالعات,پروژه,پروپوزال,برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان,رساله,ppt,pptx,doc,iran,معماری, ,رایگان,طراحی, نامه, طرح نهایی,استانداردها, اصول, تاریخچه, مبانی,نمونه موردی, رساله ,پروژه پایانی معماری , رساله معماری, رساله معماری, د,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی پژوهشکده و موزه علوم طبیعی با رویکرد ارتباط مطلوب میان طبیعت و معماری
مطالعات پژوهشکده علوم گیاهی با تاکید بر معماری هوشمند
مطالعات کانون فرهنگی و پژوهشی و همایش جوانان با رویکرد معماری سنتی ایران
مطالعات مجموعه پژوهشی یادمانی ملاصدرا با رویکرد معماری سنتی ایران
رساله پژوهشکده معماری و شهرسازی با رویکرد طراحی شهری پایدار
پروژه کامل طراحی مدرسه فوتبال
پروژه کامل مرکز تکنولوژی اطلاعات تهران
پروژه کامل مرکز پژوهشی ادیان الهی
پروژه کامل مرکز همایش ها و تحقیقات نانو تکنولوژی
مطالعات طراحی کتابخانه دیجیتال با رویکرد فناوری اطلاعات
مطالعات طراحی کافه کتاب با رویکرد ایجاد تعاملات اجتماعی در محیط
مطالعات پژوهش سرای دانش آموزی،رساله طراحی مرکز علمی پژوهشی ک ن
مطالعات طراحی کتابخانه ک ن، رساله معماری کتابخانه ک ن
رساله طراحی نمایشگاه و فروشگاه شهر کتاب ، مطالعات معماری
مطالعات طراحی موزه صنایع دستی ، رساله موزه صنایع دستی
مطالعه معماری و طراحی کتابخانه عمومی، بهمراه یک پروژه اتوکد طراحی کتابخانه
طرح معماری کتابخانه , مطالعات- معماری
مطالعات طراحی موزه و پژوهشکده شناسی با رویکرد معماری ایرانی+نقشه های اتوکدی و تصاویر سه بعدی
مطالعات طراحی مرکز تحقیقات هواشناسی به همراه نقشه های اتوکدی
مطالعات طراحی کتابخانه مرکزی 202 ص فایل ورد کامل


مشاهده متن کامل ...
رساله, طراحی, مرکز تحقیقات, و ,توسعه, بیونیک
فاجعه ای برای !
درخواست حذف اطلاعات

کمی طولانی است ولی ارزش خوندن داره



فاجعه نشناختن در همه ابعاد
یک فاجعه‏ اى براى از اول تا حالا بوده، و آن فاجعه اینکه را نشناخته‏ اند. انى که بحث از د، چه در سابق و چه در لاحِق، اینها را با همه ابعادش نشناختند. هر ى یک بُعدى از ابعاد را در آن نظر کرده است و همه مطالبى که در بوده است و در قرآن کریم بوده است، به‏ همان معنایى که خودش ادراک کرده، برگردانده. سابق- در قرنهاى سابق- یک دسته متکلمین بوده‏ اند که اینها روى فهم تکلم خودشان، روى فهم ادراک خودشان، را آن طور توجیه مى‏ د که خودشان فهمیده بودند. یک دسته فلاسفه بودند که روى فلسفه‏ اى که آنها مى‏دانستند، را به صورت یک فلسفه ادراک مى‏ د، خیال مى‏ د که مکتب فلسفى است. یک دسته عرفا و این طایفه بودند که را به فهم عرفانى توجیه مى‏ د، و را کانه یک مکتب عرفانى مى‏دانستند تا این زمانهاى آ . از آن وقت تا این زمانهاى آ ، چندین بعدش شناخته نشده بوده است و بعضِ از ابعادش را، البته شناخت تمام نه؛ اما خوب مقدارى هر طایفه روى ادراک خودش، روى علم خودش، را مطالعه مى‏کرده و همه آیات قرآن را و همه اخبار پیغمبر و ائمه- علیهم السلام- را روى آن ادراک خودش، برداشتى که خودش کرده بوده است از ، روى آن برداشت حساب مى‏کرده؛ همه اوراق را برمى‏گردانده به آن ورقى که خودش فهمیده است و لهذا از این بُعدى که دارد، که بُعد دنیایى ‏اش و حکومتش است، آنجا وقتى که ببینید، هیچ خبرى نیست؛ همه آن، مسائل فلسفى و عرفانى است؛ اما وظیفه مردم حالا که دارند زندگى مى‏کنند، چه است و کیفیت حکومت چه حکومتى است، و مردم چه جور باید برخورد داشته باشند با طبیعت، هیچ در کلمات آنها دیده نمى‏شود. آنها همه‏ اش راجع به مسائل ما بعد الطبیعه و مسائل عرفانى و فلسفى و این طور چیزها بحث کرده ‏اند، تا آمده است و رسیده است نوبت به این قشر متأ . اینها ع آنها عمل د؛ یعنى آن ابعادى که در معنویات داشته است، در فلسفیات داشته است، در عرفانیات داشته است، آنها را بکلى کنار گذاشته ‏اند و همین ورق ظاهر را دیده ‏اند؛ یعنى را یک مکتب مادى تصور کرده ‏اند. آن طورى که آنها یک مکتب معنوى که از ماده اصلش کأنّه جداست، تصور کرده بودند و حتى آیاتى که راجع به قتال واقع شده بود، به قتال با مشرکین واقع شده بود، آنها را هم توجیه کرده بودند به قتال با نفس و امثال ذلک. در مقابل آنها الآن از چند سالى پیش، در این وقتى که مثلًا علوم غرب به ما رسیده است و عرض مى‏کنم که آن تبلیغات اینها رسیده است، اینها در عین حالى که مسلمانند، در عین حالى که همان طور که آنها بوده ‏اند، در عین حالى که خوبند لکن شناختشان از همان شناخت مادیت است. آنها دعوت به باطن مى‏ د و از ظاهر و از طبیعت غافل بودند، اینها دعوت به مادیت مى‏کنند و از معنویت غافلند، و این هر دو اشتباه است؛ نه محصور در آن معنویاتى است که آنها مى‏گویند، دارد معنویات؛ اما محصور نیست و نه در محصور این مادیاتى است که اینها مى‏گویند؛ یعنى مادیات را دارد لکن محصور به این نیست.


، مکتبى انسان‏ ساز
یک مکتبى است که براى انسان‏ سازى آمده، و ما باید ببینیم که این انسان، که به قول بعضى ماهیتِ ناشناخته است، این انسان چه ابعادى دارد و چه احتیاجاتى دارد؟ و که براى انسان‏ سازى آمده است، آیا جهت حیوانى این را فقط مى‏خواهد بسازد، یا جهت معنوى او را مى‏خواهد بسازد، یا انسان مى‏خواهد بسازد؟ انسان مثل سایر موجودات نیست. سایر موجوداتْ مثل- مثلًا- حیوانات که حالا در درجه بعد از نباتات و معادن [و] اینها واقع شده است؛ حیوان همان حال طبیعى دارد و از ما وراء الطبیعه یک چیز کمى، یک احساسى، یک ادراکى؛ اما ادراک ناقص دارد و دیگر مراتب ندارد ما وراء الطبیعه‏ اش؛ انسان، از این نقطه اول طبیعت تا آن آ ى که یک موجود الهى مى‏شود مراتب انسان است؛ یعنى یک انسان مى‏تواند سیر د از عالم طبیعت تا ماوراى طبیعت، و از ماوراى طبیعت تا مرتبه الوهیّت سیر د تا برسد به اینکه آنجا را ادراک د.


انسان، موجود جامع‏
انسان یک موجود جامع است نه یک موجود یک بُعدى یا دو بُعدى. موجودات دیگر بعضى شان یک بُعدى ‏اند، بعضى دو بُعدى‏ اند، بعضى چند بُعدى‏ اند، لکن همه ابعاد وجود در سایر موجودات نیست. فقط انسان است در بین همه موجودات که یک موجود چندین بُعدى است که براى هر بُعدش احتیاجات دارد. براى رشد هر بُعد او، احتیاج دارد، احتیاجات دارد؛ و مکتبهایى که در عالم هست، در عالم طبیعت هست، هر مکتبى را که شما بروید ملاحظه ید، به استثناى مکتب و مکتب توحیدى و مکتب انبیا، که درست دست ما نیست و از بین رفته است اما حالا محفوظ است، هر مکتبى را به استثناى مکتب که ملاحظه کنید، یک مکتب مادى [است‏] که انسان را حیوان تصور کرده است، یک موجودى که [کارش‏] همان خوردن و خو دن است، منتها بهتر خوردن و بهتر خو دن. حیوانات هم مشترکند با ما در خوردن و خو دن، لکن این مکتبها مى‏خواهند انسان را یک حیوانى، این طور ادراک کرده‏اند از انسان که این هم مثل سایر حیوانات هست که تمام چیزها و رشدهایى که دارد در همان ادراکات مادى دور مى‏زند، در امور مادى دور مى‏زند. اسم آن را گفته‏اند «امور عینى»؛ خیال مى‏کنند که امر عینى عبارت از همین عالم طبیعت است، و حال آنکه عوالم دیگرى هست که اینها ادراکش نکرده‏اند؛ و آنها [از] عوالم عینى بیشتر؛ یعنى از عینیتْ بیشتر حظ دارند تا عالم طبیعت. عالم طبیعت در آ ِ موجوداتِ عالمِ وجود واقع شده است؛ در آن آ ش واقع شده؛ یعنى منتهى إلیه عالَمْ- عالَم وجود- عالَم طبیعت است؛ پست ترین عالَمها عالَم طبیعت است؛ و این طور نیست که انسان فقط خودش باشد و همین طبیعت، و مرتبه‏ اى نداشته باشد. انسان مراتب دارد. آن ى که رفته سراغ آن مرتبه بالاى انسان و از این مراتب غافل شده، اشتباه کرده. آن ى که چسبیده است به این عالَم ماده، و مرتبه طبیعت را دیده و غافل از ماوراى طبیعت است، این هم اشتباه کرده.



توجه به همه ابعاد انسان‏
براى این انسانى که همه چیز است؛ یعنى از طبیعت تا ماوراى طبیعت تا عالم الهیت مراتب دارد، تز دارد، برنامه دارد . مى‏خواهد انسان را یک انسانى بسازد جامع؛ یعنى رشد به آن طور که هست بدهد. حظّ طبیعت دارد، رشد طبیعى به او بدهد؛ حظّ برزخیت دارد، رشد برزخیت به او بدهد؛ حظّ ت دارد، رشد ت به او بدهد؛ حظّ عقلانیت دارد، رشد عقلانیت به او بدهد؛ حظّ الهیت دارد، رشد الهیت به او بدهد. همه حظوظى که انسان دارد و به طور نقص است، الآن نرسیده است؛ ادیان آمده‏ اند که این میوه نارس را رسیده ‏اش کنند؛ این میوه ناقص را کاملش کنند.
نباید آقایان که در این غرب واقع شده‏ اند و غرب هم غرق در طبیعت دنیاست و هیچ ملتفت به ماوراى طبیعت نیست؛ آقایان از این مکتبها گول بخورند و خیال کنند که انسان غیر از اینکه مى‏خورد و مى‏خوابد و اینها، چیز دیگرى نیست، همین است، چیز دیگرى در کار نیست. این اشتباهى است که را بد شناخته‏ اند آنهایى که همه‏ اش توجهشان به این است و همه آیات و اخبارى که در براى رشد انسان آمده برگرداندند به این؛ و هم آنها در اشتباه بودند که همه آیات و اخبار را برگرداندند به آن. باید هر چیزى سر جاى خودش عمل بشود؛ یعنى انسانْ رشد طبیعى داشته باشد به هر مقدار که ممکن است؛ حظّ طبیعى داشته باشد به هر مقدار که سالم است؛ البته روى موازین عفت و سلامت، و این مرتبه را رشد که پیدا کرد، مرتبه بعدش هم رشد داشته باشد، مرتبه بعدش هم رشد داشته باشد و همه ابعادش بسیج بشود تا یک انسان بشود.
انسان شدن کار مشکلى است لکن لازم است براى انسان. مقصود من از این حرف این است که شما خیال نکنید که آمده حیوان تربیت کند، آمده است که خواب و خوراک براى حیوان درست کند. این یکى‏ اش است؛ این را هم درست مى‏کند لکن این یک بُعد است، آن هم بُعد آ ش است. بُعدهاى دیگرى دارد که آنها هم همه ‏اش از است و براى تربیت انسان است، و انسان را مى‏خواهد یک موجود رشیدى که همه این ابعاد را داشته باشد تربیت کند. و براى همه اینها هم دستور دارد ؛ نسبت به یک جهتْ دونِ جهت دیگرى نیست؛ براى حکومت ى دستور دارد، براى تشکیلاتش دستور دارد؛ براى مقاتله با دشمنان دستور دارد، براى تحرک جامعه دستور دارد، براى رسیدن به ماوراى طبیعت دستور دارد، همه اینها را دارد. یک بُعدى نیست که انسان خیال کند من را شناختم، و شناختم این است که مثلًا تاریخش چه جور بوده و فرض کنید که زندگى بشرى‏ اش چه جور بوده و کذا چه بوده، دستورات طبیعى ‏اش چه بوده و اینها. مسأله این نیست؛ مسائل بالاتر از این معانى است و ابعادْ زیاد دارد؛ و باید ى که مى‏خواهد بشناسد را، درست نگاه کند به قرآن که مبدأ اصلى است و همه ابعادى که در قرآن هست، همه را ملاحظه کند. خیال نکند که من فقط آن آیاتى را قبول دارم که‏
مربوط به طبیعت است و مربوط به حکومت است، آن آیاتى که مربوط به قیامت است قبول ندارم. براى اینکه نمى‏داند این آدمْ قیامت یعنى چه و آن روزى که مى‏آید چه روزى هست. او خیال مى‏کند خیالى است؛ نخیر، عینى است و عینیتش از عینیت این طبیعت زیادتر است، منتها حالا ما به آن نرسیدیم.


محصور ن ‏
در هر صورت، مى‏خواستم این سفارش را به همه محصلینى که در اروپا [هستند]- خداوند همه را توفیق بدهد- م که را محصورش نکنید در یک محفظه ‏اى که خیال کنید مکتبْ مثل مکتب کمونیست است، مطلبْ مثل مکتب مار یست است، مکتبْ مثل مکاتب دیگر است؛ این جورها نیست در کار. انى که نمى‏دانند چیست، خیال مى‏کنند یک همچو مطلبى است.




                              صحیفه   ، ج‏4، ص: 11                          



مشاهده متن کامل ...
فاجعه ای برای !
تحقیق در مورد ارتباط طبیعت و معماری 18 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد ارتباط طبیعت و معماری 18 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مقدمه:

قبل از هر توضیحی راجع به ارتباط طبیعت و معماری یا همان معماری ارگانیک، بهتر است درباره طبیعت و پتانسیلی که در خود نهفته دارد و چگونگی استفاده از این پتانسیل و... صحبت کنیم و در ادامه به چگونگی تأثیر آن بر معماران و در نهایت در آثارشان برسیم!

  « ارتباط با طبیعت ، ضروری ترین شرط برای هنرمند است. هنرمند انسان است ؛ او خود طبیعت است ؛ بخشی از طبیعت است در میان فضای طبیعی.»

پل کله

طبیعت:

طبیعت در همجا وجود دارد و تأثیرگذار است. انسان مدام از طبیعت تقلید می کند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل های وحشی برای خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دریا نقش مایه را برای خلق جزییات گچ بری و تزِیینات به آنها بخشیده است.طبیعت به وضوح در استعاره هم مرکزیت دارد.

طبیعت ، شاید به مثابه والاترین استعاره ، سر چشمه استعاره های بسیار مهم و در عین حال متفاوت بوده است.

طبیعت با آدامش دریا ، صدای برگ ها، نقش و نگار زمین و حالات فصول ، تأمّل در آرامش ، سختی و والایی را به ما ارزانی می کند.

طبیعت در شعر شاعران، یقیینا در روح شاعرانه ی هر آفرینه ای حضور دارد. طبیعت نام خود را(مثل طبیعی،طبیعت گرا) به هر آنچه «واقعی» می نماید عاریه می دهد؛ طبیعت سرچشمه ی احساسات ، شور و شعف، و رایحه ی فضاوزمان است.

بسیاری از احساساتی که طبیعت بوجود می آورد مثل تغییر ساعات و گذشت زمان، که با تغییر رنگ کوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لای ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشید مشخص می شود، نا محسوس هستند ؛ که حضور خود را از طریق مشاهده یا تأثیر عناصر محسوس طبیعت ( مثل کوه ها، دریا،درها،حیوانات و موجودات) بر ما مشهود می سازند. طبیعت به هر دو قلمروی(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد.

طبیعت با همه چیز در تماس است، روح زندگی را در آن ها می دمد و شرایط لازم وجود و رویش موجودات رافراهم می کند. طبیعت دلیل هرگونه «تغیی ذیری»است،و همچنین قابلیت آموزش مفاهیم بصری، فضایی و ساختمان را داراست.

ما نیاز فوق العاده ای به توجه دوباره به عناصر محسوس طبیعت داریم، چرا که می توان به این موضوع امید بست که احساسات شور و هیجان و رایحه هایی که معمار کنجکاو می تواند از طبیعت فراگیرد ، پادزهری را فراهم می آوردکه «از خود بیگانگی» اخیر ،را از معماران و محیط های معماری مبتلا به آن می زداید.

تأثیر دیرینه ی طبیعت:

شاید قوی ترین نوع الهام بخشی طبیعت بر مصنوعات بشری را بتوان در یونان باستان مشاهده کرد.بنابراین در ابتدا به مطالبی پیرامون یونانیان باستان که چگونه از طبیعت الهام گرفتند و در زندگی و هنر و مخصوصا در ساخت و ساز هاشان از این تجربه استفاده د، می پردازیم.

یونانیان به طبیعت احترام می گذاشتند. آنان تغییر فصول را از طریق جشن ها و مراسم با زندگی خود در می آمیختند، برای جنگل ها، زمین ، آسمان ، آب ، وباروری الهگان ، به خدایان و نیمه خدایانی اعتقاد داشتند. الهگان الهام بخش، دختران خیالی الهام بخشی که اسم مفرد آنها(یعنیmuse)درشکل گیری وا ژه تأثیر گذاشت، در طبیعت یونان یا در جنگل های متراکم مسکن داشتند.

طبیعت و انسان یکدیگر را مخاطب قرار می دادند. اسطوره شناسی یونان سرشار از اسطوره هایی درباره ی مواجهه ی انسان و طبیعت است:

کوهساران همی ندا سردادند و درختان بلوط نبز که آه و صد افسوس برای آدونیس . او در گذشت وپژواک در پاسخ گریست و ناله سر کرد.آه و ص سوس برای آدونیس. و نیز برای الهگان عشق و الهام ، که مرگ وی را به سوگ نشستند. (ادیث همیلتون)

عالم دریایی، امواج و دلفین ها، اختاپوس ها و صدف های ح ونی ، فرم های هندسی خود را به تزیینات قصر های کرت و میسن بخشیده اند. بنابه روایت اساطیری ، گل های وحشی و خارها به سر ستون های کورنتین تبدیل شده اند و ما یچ ، شکل طبیعی تناسب و رویش زندگی ، نقش خود را به سرستون یونیک بخشید.

زیبایی طبیعی معابد یونان در نوع خود بی نظیر بود؛ معابدی در مجاورت چشمه هایی زیر سایه سار درختان ، بر فراز دره هایی پوشیده از درختان زیتون و...

پیشینیان آنها طبیعت را داراری سیرتی دوگانه می دانستند: زمینی و کیهانی

زمینی: شامل هر چیز بود که برای آنها قابل دیدن ،احساس و تجربه بود. آنها ساختمان های خود را در مکان هایی می ساختند که قابل رویت و محسوس بود. یونانیان هر «نشان زیبایی طبیعی» و هر شکل طبیعی منحصر بفردی را احترام می گذاشتند.

کیهانی: شامل جهان فرادست و کیهان بود؛ آنها تلاش می د تا آن را در ذهن خود دریافت و با هنر خود بیان کنند.

جلوه اول طبیعت مبتنی بر دریافتی محسوس بود ، و یونانیان باستان با احترام گذاشتن به عوامل محسوس در طبیعت ، دست به ساخت و ساز می زدند. آنها از طبیعت محافظت می د و از زمین بکر برای کشاورزی و دیگر امور زندگی بهره می جستند. علاوه بر آن خانه های خود را نیز در امتداد و در هماهنگی با توپوگرافی ، روی تپه ها و کوه های کم ارتفاع و با عنایت به بهینه سازی شیوه های اجتماعی ،اقتصادی، و نیز کاربرد انرژی بر پا د. آنها از قانون و طبیعت در استفاده ی حداقل از انرژی و جلو گیری از اتلاف آن پیروی می د. آنها با دنبال رد پای بزها و ان خود مسیر بهینه را برای جاده کشی انتخاب می د . آنها نسبت به دید و مناظر س تگاه های خود به اماکن مقدس، شرق و غرب بسیار حساس بودند و ساختمان های مهم و محوطه های مقدس را با دقت نظر مکان ی می د.«استقرار آتنی ساختمان» (شیوه ای که یونانیان برای ساخت و ساز در ای آتیکا ، که آتن در آنجاست ، به کار می بردند) طریقه ای از احترام گذاشتن به قوانین طبیعی بود،و برقراری ارتباط منطقی با طبیعت و در ضمن مناظر و قداست جهان آتنی را نیز حرمت می نهاد.

تمدن بشری با تلاش انسان برای ارتباط با طبیعت و فهم آن آغاز شد؛طبیعتی که برای او به سادگی دریافتنی نبود . شاید بتوان گفت که کل فرایند پیشرفت و تکامل بشری حاصل معاشقه ی او با طبیعت بوده است؛ تلاشی پیوسته برای ارتباط برقرار با اصول و قوانین آن، و به واسطه ی آن ، ارتباط با انسان های دیگر.

معماری طبیعیمعماری طبیعی نوعی معماری آمیخته با رنگ است که در اوایل قرن بیستم به عرصه ظهور رسید. معمارانی چون فرانک لوید رایت، آنتونی گادی و را ف استینر که هر کدام با الهام از طبیعت شیوه ای از این معماری را بنیان گذاشتند. این شیوه معماری به معنای تقلید صرف از طبیعت نیست بلکه در آن خواسته های بشر بعنوان موجودی خلاق و زنده در نظر گرفته می شود، به انسان فردیت می بخشد و به سازگاری انسان با طبیعت پیرامون و مشخصه های فرهنگی وی کمک می کند.معماری طبیعی از توجه صرف به ابعاد فرهنگی و اجتماعی پا را فراتر گذاشته و جنبه های فیزیکی، روحی و روانی بشر و ارتباط وی با دنیای پیرامون را مد نظر قرار می دهد و در زمانی که معماری روز شدیداْ وابسته به اقتصاد، تکنیک و مقررات است معماری طبیعی این موارد را با ابعاد زیستی، فرهنگی و روحی بشر گره می زند.اصل و مبدا معماری طبیعی با خلق شیوه های نوین معماری بسیاری از معماران بر آن شدند که با تلفیق تکنیک های ساختمان سازی و الهام از طبیعت زندگی بشر امروز، معماری طبیعی را بنیان گذاری کنند.لوئیس سالیوان (1856_1924): اولین فردی که به تجزیه و تحلیل مفاهیم معماری طبیعی پرداخت. وی در مورد طبیعت تحقیقات بسیاری انجام داد که نتیجه آن اصول نقشه کشی این شیوه معماری بود. او همچنین معمار بنای هندسی (شکل مقابل) است.

معماری ارگانیکبینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک فلسفی هنری و ادبی در اوا قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در شمال غربی اروپا بودکه به سایر نقاط اروپا و سرایت کرد. این واکنشی در مقابل د گرایی عقل مدرن بود. رمانتیک ها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند. ولی رمانتیک ها به آن بخش از ذهنتوجه داشتند که بیشتر در باره احساس وعواطف بود.درصورتی که برای فلاسفه کلاسیک عقل و منطق اهمیت داشت.نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت عواطف وتخیل می پرداختنددر حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضیدان بودند. برای نطریه پردازان قرن نوزدهم که به دنبال زیبایی مدرن بودند طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شدهنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورتی انتزاعی نشان دهد.رالف والدو امرسون نویسنده شاعر و کشیش یی هنرمندان را تشویق می کرد که از طبیعت الهام بگیرند.وی هنرمندان را برای یافتن رابطه بین فرم و عملکرد در طبیعت هدایت می کرد او می نویسد :طبیعت سیستمی از فرم ها و روش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیما قابل تطبیق در هنر است. همچنین ویوله لودوک معمار معروف فرانسوی معماران را ترغیب می کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند همانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان و حیوانات را مطالعه می د تا بفهمند که چگونه فرم های آنها یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند.معماری ارگانیک در در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس و لویی سالیوان شکل گرفت.اوج شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم درنوشتارها وطرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد. به اعتقاد فرانک فرنس بر اساس نظریه ارگانیک همه فرمها طبیعی پویا هستند.نیروها وفشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجود حرکت می کند طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدف ها دیده می شود تصویری از یک شکل زنده است.اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد باید به صورت ارگانیک ساخته شود.اجزا آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند بلکه آنها باید در یک سیستم پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند بیان در معماری باید در حل نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند صورت می گیرد. سالیوان از پایه گذاران مکتب شیکاگو ومعماری مدرن در بود وی اعتقاد بسیار زیادی به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت.سالیوان به روشی معتقد بود که مشابه پروسه به وجود آوردن در طبیعت بود.او برای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمود.یعنی سالیوان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت طبیعی می دید.سالیوان در مورد مصالح می گفت :سنگ و ملات در ساختمان ارگانیک زنده می شود.موضوعی که فرانک لوید رایت شاگرد وی بهتر از هر معمار معاصر دیگری آن را در ساختمان هایش نشان داده است. رایت اگر چه با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ولی وی آن را به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود.به اعتقاد رایت تکنولوژی وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری والاترکه از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود.رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:۱- طبیعت: فقط شامل محیط خارج مانند ابرها درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن می باشد.۲- ارگانیک: به معنای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل وکل نسبت به اجزا است.۳- شکل تابع عملکرد:عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع وقدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است.فرم و عملکرد یکی هستند.۴- لطافت:تفکر و تخیل انسان باید مصالح وسازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد.همان گونه که پوشش درخت و گل بوته ها شاخه های آنها را تکمیل می کند.مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالع .


با


تحقیق در مورد ارتباط طبیعت و معماری 18 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد ارتباط طبیعت و معماری 18 ص
علل نقض آراء هیاتهای تشخیص وحل اختلاف کار دردیوان عد اداری- شماره
درخواست حذف اطلاعات


علل نقض آراء هیاتهای تشخیص وحل اختلاف کار دردیوان عد اداری- شماره 3

نبی اله کرمی

مبحث سوم:
درمبحث قبل بیان شد که درخواست کارفرما همان" امر"تلقی می شود وایراد به این موضوع که کلمه درخواست درجایگاه واقعی بکارنرفته است. اما ازمنظردیگر، می خواهم این عبارت را تعریف کنم.
" آمر" : ی است که چیزی را ازمأمور بصورت ا ام طلب می کند. این طلب ممکن است با استعمال امریا با سفارش اکید ازمأمورباشد. همینکه مقام مأمورنسبت به آمرکمترتشخیص داده شدامربا الفاظ متواضعانه ویا مؤدبانه یا تند وخشن هم جایگاه خودرا پیدا می کند وقابل فهم بوده ومفهوم امررا می رساند زیرا امرازعلوواقعی برخورداراست وبرای فهماندن انجام کاری به مأمورکفایت می کند، پس دراین نظرگاه ایرادی به قانون نیست وقانونگذارحکیم است واین الفاظ به نحومؤدبانه بکاربرده شده است.
درماده 4 قانون کار آمده است: "کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا او درآنجا کارمی کند" و....
دراین تعریف محلی را که وسایل کاراعم ازماشین آلات ومواداولیه ونیروی انسانی جمع شده باشد، کارگاه می نامند پس ا اماً محل کارگاه یک ساختمان نیست بلکه یک اتومبیل یا کشتی یا معدن ویا باغ را هم می توان کارگاه نامید.
بعبارت دیگربرای تحقق مفهوم کارگاه ترکیب عوامل مذکوربه منظوراخذیک نتیجه لازم است اما نباید تصوربراین باشد، که کارگاه فقط محل تولید است بلکه اما کن جانبی یک کارگاه که به منظور رفاه حال کارگران ایجاد شده باشد کارگاه تلقی می شوند. مثل شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه و ، آموزشگاه ، کلاس های سواد آموزی وبسیج کارگران ، ورزشگاه ووسایل ایاب وذهاب جزء کارگاه است. بنابراین عوامل نیروی کار ومواداولیه وماشین آلات ومحل واستقرار انجام کار را کارگاه می نامند.
آنچه را که برای هیأتهای حل اختلاف محل شبهه است. درمورد مالکیت کارگاه است بعضاً کارگاه دراجاره کارفرماست. صرفاً به جهت مالکیت کارگاه موجرمحکوم می گردد وهمچنین مدیریت که ازعوامل کارگاه است وازسوی کارفرما منصوب شده است .
هیات های حل اختلاف به جای کارفرما مدیر منصوب کارفرما را محکوم می کنند.
درحالیکه هیچیک ازاین دو حتماً نمی توانند مسئولیتی درقبال کارگر داشته باشند.
پس مؤسسات صنعتی با اماکن جانبی آن نیز جزء کارگاه است درکشاورزی محل کار، کارگرمزرعه است . درمعدن محل کارگاه ماشین تخلیه وراننده حمل خاک وسنگ معدن است ، درساختمان، محل ساخت وساز می باشد ودرترابری مثل ترمینالهای مسافربری وباربری حتی خود وسیله نقلیه است ، درخدماتی مثل تا ی ویا آ ژانسهای هوایی ومسافربری است ودربنگاههای معاملات تجاری وتولیدی وغیره محلی که به اقتضای کار وتولید ایجاد می شود کارگاه محسوب می گردد.
دیگرمواردی که هیأتها درتشخیص کارگاه اشتباه می کنند. وغالباً کارفرما را به پرداخت سنوات وحق بیمه وسایر مطالبات موضوع ماده 34 قانون کاربه نفع کارگر محکوم می نمایند، عدم تشخیص درست کارگاه وعدم احراز دقیق رابطه کارگری وکارفرمایی منجربه صدور رأی اشتباه می گردد. برابر رای شماره 146 مورخ 27/8/74 هیأت عمومی دیوان عد اداری مجرد را نندگی دریک شرکت یا چندبار انجام کار ازسوی پیکهای موتوری یا آژانس موجب شمول رابطه کارگری تحت پوشش قانون کار نمی گردد. این بی دقتی باعث داراشدن من غیرحق افراد وایراد خسارت به صندوق تأمین اجتماعی ازحیث ایجاد سابقه غیرواقعی وپرداخت بیمه بیکاری وغیره می گردد. البته معایبی درقانون بیمه بیکاری مشهوداست، که درمبحث مربوطه بیان خواهدشد.
ماده 5 قانون کار : کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان ونیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.ماده 1 قانون کار درماده 5 همین قانون تکرارشده است به نظرمی رسد. ضرورتی به تکرار ماده 5 مانند ماده 1 این قانون نبوده است ازآنجائیکه هرچه مواد یک قانون کمترباشد. ممارست با آن روانترویادگیری آحادجامعه سریعترخواهد بود بهتربود ازتأسیس ماده 5 پرهیز می شد. دراین ماده فقط عنوان کارآموز اضافه گردیده است که درماده یک قانون کار آموزی مصوب سال 6/2/49 آمده است . بموجب این قانون کار آموز شخصی است که برطبق قرارداد کارآموزی برای فرا گرفتن یا افزایش مهارت دررشته معینی ازصنایع درکارگاه ها ومراکزکارآموزی که بوسیله صاحبان صنایع بموجب این قانون تأسیس می شود ویا در مراکز وزارت کار واموراجتماعی ویا سایر مراکز کارآموزی که وزارت خانه مذکورتشخیص دهد مشغول می گردد.
اولاً کارآموزی جزء سابقه کارگرمحسوب می شود. ثانیاً مدت معینی برای کارآموز تعریف شده است درمورد کارآموزی ومقررات حاکم برآن ازماده 107 قانون کار وبعدشرح داده می شود.دراین ماده با احصاء اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول قانون کار کارگاه را جدا ازآنان به تبعیت ازقانون کار م م کرده است درماده 4 همین قانون شرح داده شد. که کارگاه یک محیط کاراست شخصیت حقوقی کارگاه باسرمایه ومنابع انسانی تعریف می شود اینکه چراقانونگذاربا احصاء کارگران - کارفرمایان ونمایندگان آنان وحتی کارآموزان کارگاه را مستقلاً ودرردیف آنان ذکرکرده است دربادی امرمحل ایراد به نظرمی رسد.
دراین ماده منظورازکارگران اعم ازکارگران رسمی وموقت است وهردو مشمول قانون کار هستند بموجب مصوبه شماره 3591/ت/17296 مورخ 1/2/78 هیات ان اشخاص ید خدمت مشمول قانون کارمی باشند همچنین کارمندان ت وبازنشستگان مشمول قانون استخدام کشوری، درصورتیکه درکارگاهی مشغول کار شوند تحت پوشش قانون کار خواهندبود. اما توجه داریم که کارکنان شهرداری ها فقط مستند به مواد 1و2 آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسرکشورمشمول قانون کار می باشند بقیه کارکنان رسمی وثابت وموقت تابع قانون استخدامی خاص هستند کارکنان نهادهای انقل بموجب ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار درباره آنها مصوب شورای انقلاب مشمول مقررات خاص هستند اما نهادها وموسسات وابسته به نهادهای انقلاب مشمول قانون کار می باشند.
کارکنان پیمانی برابرماده 6 قانون استخدام کشوری وبند ج ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی وماده 3 آیین نامه ماده مرقوم بدون توجه به نوع کار که مورد شبهه قرارمی گیردمشمول قانون کار نیستند. اعضای هیات علمی وکارکنان اداری آزاد نیز مشمول قانون کارنمی باشند ، به موجب قانون اصلاح ای ازمواد قانون دفاتراسناد رسمی وقانون سردفتران ودفتریاران مصوب 25/4/1354 که درتاریخ سوم داد 1371 به تصویب مجلس شورای ی رسید ومورخ 10/3/71 با تأیید شورای نگهبان اجرا ئی شد.وبند 7 ماده 66 قانون مرقوم حذف وتمامی کارکنان دفاتراسناد رسمی مشمول قانون کارشدند.
هیاتهای حل اختلاف درتطبیق مصداق، مرتکب اشتباه می شوند چنانچه دادگستری با شرکتی قراردادی تحت عنوان شرکت تنظیم نماید مشمول قانون کار نخواهد بود اما اگرقرارداد بصورت مشاوره حقوقی باشد مشمول قانون کار می شوند.
ایراد دیگر هیاتها این است که مدیران عامل شرکتها را جزء کارگرتلقی می کنند وزمانی که تغییراتی درمدیریت ایجاد می شود شرکت ویا کارگاه را به نفع مدیرعامل محکوم می نمایند.
این درحالی است که مسئولیت مدیر عامل مانند مسئولیت دربرابر موکل است ومدیر عامل می تواند این وظیفه را مجاناً بعهده بگیرد چنانچه مدیرعامل ازسوی هیات مدیره عزل شود، با انقضاء مدت مدیرعامل می تواند تا انتخاب مدیرعامل جدید مسئولیت شرکت را بعهده بگیرد. اما کارگر مجانی کارنمی کند. قراردادکارازجمله عقودمعوض است درصورت مجانی بودن کاررابطه کارگری مخدوش می گردد. با انقضاء مدت قراردادنیز رابطه قراردادی کارگر قطع می شود وعزل وا اج کارگر می بایست بموجب ماده 25 و27و32 ازقانون کار صورت گیرد وکارفرما صلاحیت عزل وا اج کارگر را بدون دلیل قانونی ندارد.

درماده 6 قانون کار آمده است:
براساس بند چهاراصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم واصول نوزدهم وبیستم وبیست وهشتم قانون اساسی ایران اجبارافراد به کار معین وبهره کشی ازدیگری ممنوع است.
مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژادوزبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهدبود وهمه افراد اعم اززن ومرد ی ان درحمایت قانون قراردارند وهر حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند.
درشرح این ماده می توان گفت: اصل انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کارمعین تصریح شده است، بعضاً هیاتهای حل اختلاف کارگررا ازحق سنوات به لحاظ ترک کار محروم می کنند. استنباط هیاتها این است که کارگربه ادامه کار با کارفرما پایبند نشده است. توجه داریم که حق سنوات درنتیجه اشتغال به کاردرسنوات گذشته ایجادودرذمه کارفرما مستقر می شود.با ترک کاررابطه قراردادی درزمان حال وآینده قطع می شود وارتباطی به ایام اشتغال سالهای قبل ندارد اصراربه ادامه کارنوعی اجبار به کارتلقی می گردد.
دراین ماده بهره کشی ازدیگری ممنوع شده است. بعضاً مشاهده می گردد کارگران به لحاظ ضرورت ونیاز شدید به کارهای سخت وبا حقوق کم راضی می شوند نه ساعات کار آنان مشخص بوده ونه حقوق کارگر مبنای مشخصی دارد. ازطرفی بیکاری درجامعه به این امردامن می زند وکارگر تحت عناوین مختلف مورد بهره کشی قرار می گیرد قانون کار به حمایت جدی ازکارگران برآمده ودرمواد 38و41و48 به تساوی حقوق زن ومرد اشاره نموده وهمه ساله حداقل مزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین می شود به منظور جلوگیری ازبهره کشی ازکارگران طرح نظام ارزی وطبقه بندی مشاغل پیش بینی شده است. دررای وحدت رویه شماره 20 مورخ 24/2/70 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب 1352را به کارفرمایان ا امی دانسته است.
اگرچه مصداقی نسبت به قیودات ذیل ماده 6 قانون کار ذکرنشده ، کارمخالف همان مشاغلی است که درمنابع معتبر فقهی ازجمله درمکاسب محرمه شیخ انصاری مسلمانان ازفعالیت درآن منع شده اند. مانند ساخت آلات وادوات - تولید مسکرات وچاپ وانتشار کتب ضاله وامثال آن، درمورد مصالح عمومی وحقوق دیگران مثل تصرف وتضییع معادن – جنگلها وت یب محیط زیست وعدم رعایت موقوفات عامه وغیره را نیز می توان نام برد. بالا ه هدف قانونگذار رعایت عد وانصاف براساس آموزه های دین مبین است. اما ایرادی که دراجرای این قانون وجود دارد عدم نظارت برروابط کارگران وکارفرمایان درگوشه وکناراین کشور ی است.بهره کشی به معنای واقعی کلمه توسط کارفرمایان انجام می شود. ازجمله مصادیق آن بیمه ن کارگر وعدم ایجاد سابقه برای ایام پیری وازکارافتادگی است . بکارگیری کارگر با مزد پایین ترازمبلغ تعیین شده شورای عالی کار وبیش ازساعات تعیین شده نوعی بهره کشی محسوب می شود.
مکررشنیده شده است درزمان مراجعه بازرس تامین اجتماعی کارفرما کارگرخودرا با دادن مرخصی ازکارگاه خارج می کند تا حق بیمه وی را پرداخت نکند ویا کارگر را مخفی می کند که تضییع حقوق کارگررا به دنبال دارد. اگرچه درماده 172 ازقانون کار ضمانت اجرای این ماده پیش بینی شده. اما تاکنون کارفرمایی مجازات نشده است وکارفرمایان با خیال راحت به کار خود ادامه می دهند. عملاً اختلافات بین کارگر وکارفرما عدم پایبندی اکثر کارفرمایان به قانون کار است. اگر اهرم بازدارنده نسبت به کارفرمایان مندرج درقانون کار اجرامی شد کثرت پرونده دردیوان درشکایت ازکارفرمایان بسیارکمتربود.
ماده 7 قانون کار:
قرارداد کار عبارت است ازقراردادکتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر درقبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1 :حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار واموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیات ان خواهد رسید.
تبصره 2: درکارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
تبصره 3: قرارداد بیش ازسی روز باید کتبی باشد ودرفرم مخصوص اداره کار درچهارچوب قوانین باشد.
تبصره 4: کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه مأخذ هرسال یکماه آ ین مزد پرداخت نمایند.

در شرح این ماده لازم می دانم قرارداد کاررا با قرارداد مدنی مورد بررسی قراردهم.
درقراردادهای مربوط به حقوق خصوصی به استناد ماده 190ازقانون مدنی اراده طرفین حاکم می شود، وهریک نسبت به طرف مقابل ایفای تعهد می نماید. استنکاف هریک برابر مواد 219 وبعدازهمان قانون با مراجعه متضرربه دادگاه ا ام طرف متخلف ازایفای تعهد را می خواهد حکم دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ومراحل دادرسی لازم الاتباع است. پس دراین نوع قرارداد ثالثی بعنوان ذینفع وجود ندارد. نفع هریک به میزان قرارداد خواهد بود.
اما درقراردادهای تی درحقوق عمومی تحمیل شرایط ازیک طرف وقبول شرایط ازطرف دیگرموجب انعقاد قرارداد می گردد. دراین قرارداد ت یا موسسات عمومی بدنبال نفع عمومی است. قطعاً طرف مقابل نیز بدنبال نفع شخصی است.دراین نوع قرارداد طرف نفع عمومی ازامتیاز ویژه برخورداراست وحق دارد به منفعت عامه قرارداد را یک طرفه فسخ کند ویا ازادامه پیمان یا قرارداد سرباززند وتا مرحله انجام تعهد وکارهای انجام شده طرف مقابل استحقاق اجرت خواهد داشت. دقیقاً این قرارداد با قرارداد خصوصی بین افراد تفاوت دارد بعبارت دیگر حقوق عمومی روابط ت ومردم را بررسی می کند که جنبه آمره دارد ومربوط به حفظ نظم عمومی است افراد برخلاف آن نمی توانند توافق نمایند .
قرارداد اداری نیز وضع مشابه قرارداد حقوق عمومی حاکم است مثلاً دراستخدام ادارات، ت تلاش می کند افراد شایسته وقوی تری را استخدام نماید ومراحل استخدام به منظور سالم سازی محیط اداره پیش بینی کرده است مثل آزمون، مصاحبه- گزینش واستخدام آزمایشی که درتمام این مراحل ت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند وافراد داوطلب تا کارمند آزمایشی حق مکتسبه ای نخواهند داشت، و ت درمقابل افراد ازحقوق مساوی برخوردارنیست بلکه امتیاز ویژه دارد این امتیاز به طرف قرارداد صرفاً به جهت منافع جمعی است وقانونگذار منافع عمومی را برمنافع خصوصی ترجیح داده است.
قرارداد کار عقدی است رضایی ومعوض وانعقاد آن با توافق طرفین صورت می گیرد ودربادی امرمانند قرارداد خصوصی است اما با ملاحظه قانون کار تحقق آن نیاز به تشریفات ندارد کارگر درقبال مزد کارمی کند درحقیقت مزد یکی ازعوامل رابطه کارگری وکارفرمایی است این قانون محدودیتهایی برای کارفرما ایجاد می کند ووی را م م به رعایت مفاد قانون می نماید مثلاً قرارداد باید کتبی باشد وحداقل حقوق براساس مصوبه شورایعالی کارتعیین شود.وکارگرحتماً باید بیمه گردد پس ملاحظه می کنید. قانونگذاردریک تأسیس جدید به توافق کارگر وکارفرما توجه ندارد. اراده خودرا به طرفین ازجمله کارفرما تحمیل می کند. بعنوان مثال اگرحداقل مزایا درقرارداد بین کارگر وکارفرما کمترازمصوبه شورای عالی کار باشد. قرارداد فاقد ارزش واعتبار خواهد بود.
پس ملاحظه می کنیم قرارداد کار
1- رابطه کارگروکارفرما را تعیین می کند وانحلال رابطه کاری نیاز به ارائه دلیل دارد بعنوان نمونه قطع رابطه کاری وکارفرمایی درماده 25 و27و32 قانون کار منوط به تحقق شرایط است.
2- درقرارداد کار میزان دستمزد ونوع کارومدت باید تصریح شود، تاکارگردرحمایت قانون قرارگرفته ازمزایای کافی برخوردارباشدبعبارت دیگردرحقوق کاربه نقش ودخ ت وآمره بودن مقررات وضمانت اجرایی گزارش بازرس که درحکم ضابطین دادگستری است وضمانت اجرای قانون کار می توان اشاره کرد به نظر می رسد می توان این حقوق را جزء حقوق عمومی محسوب نمود.بنابراین در حقوق کاردخ ت:
1- به منظورایجاد موازنه درقرارداد کار به نفع طرف ضعیف است.
2- پیش بینی تمهیدات لازم وضروری برای تنظیم روابط اقتصادی واجتماعی جامعه است.
به همین سبب نقش ت درقانون کار دخ بسیار گسترده به نفع کارگر می باشد پس قرارداد کار ماهیت دوگانه دارد یعنی هم متکی به قدرت واراده قانونگذار وهم متکی به اراده طرفین است. لازم می دانم به این مطلب اشاره کنم. که قانون کار درحمایت جدی ازکارگربرآمده است. اما نهادهای عمومی و تی بموجب قانون، مالیات وعوارض گوناگونی ازکارفرمایان اخذ می کنند. محصولات وتولیدات سرمایه گذار درعرضه وتقاضا درهاله ای ازابهام قرارگرفته است زیرا کالای خارجی با کیفیت نسبی بالاتر ازتولیدات داخلی وارزانترعرضه می شود. آیا با این وضع رغبت جدی برای سرمایه گذاری باقی می ماند؟ واساساً بهترنیست مشوقهایی درجهت حمایت ازسرمایه گذاران داخلی ایجاد گردد؟ این مطلب را بدان جهت گفتم تا خوانندگان محترم بدانند نسبت به مشکلات سرمایه گذاران وکارفرمایان واقف بوده اما حمایت جدی ازآنان ورفع مشکلات ومعضلاتشان نیاز به وضع قانون دارد.
درصدرماده 7 قانون کارقانونگذاربه قرارداد کتبی اشاره دارد ودرتبصره 3 ماده مذکورنیز قراردادکتبی را لازم دانسته است. زیرا درقرارداد کتبی سابقه اشتغال قابل اثبات است.مدت قرارداد محل اختلاف نخواهد بود میزان دستمزد نیز معین می شود وچنانچه کارفرما به هردلیلی تغییرکرد. یعنی ماده 12 قانون کار حاکم شد. کارفرمای جدید نتواند حقوق کارگررا تضییع کند درحقیقت قرارداد کتبی سند حضورکارگر ووجود رابطه کارگری وکارفرمایی است.
قرارداد شفاهی مشکلات فوق الذکر را دارد وبه راحتی کارفرمایان رابطه قراردادی را قطع می کنند. اثبات سابقه وحقوق کارگر مشکلات طرح شکایت وطی مراحل دادرسی را بدنبال دارد.
به این نکته توجه داریم که کارفرمایان سندی درجهت اثبات سابقه کار ومطالبات کارگران با قرارداد شفاهی بجا نمی گذارند و تضییع حق به معنی واقعی کلمه مشاهده می شود. ا ام آورشدن تبصره 3 همین ماده که درماده 8 قانون رفع برخی ازموانع تولید وسرمایه گذاری مصوب 5/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نموده است می باشد درتبصره 3 قراردادهای بیش ازسی روز باید کتبی باشد وبرابر مقررات قانون کار تنظیم گردد.
درذیل ماده 7 قانون کارعبارت حق السعی درقبال کارکارگربیان شده است. اولاً مفهوم حق السعی ومصادیق آن درمواد 34و36 ازقانون کار بیان شده است که درجای خود شرح خواهم داد. آنچه دراین جا باید گفت: کاربدون عوض رابطه کارگری وکارفرمایی ایجاد نمی کند.
درماده 7 مذکورعبارت مدت موقت یا مدت غیرموقت آمده است.قانونگذاردرتبصره ماده 7 حداکثرمدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمردارد. به تصویب آیین نامه توسط وزارت کار واموراجتماعی محول کرده است.متاسفانه محدوده مدت موقت مشخص نیست بعضی ازکارفرمایان تا20سال سابقه کاررا مدت موقت تلقی می کنند. ودرقراردادهای تنظیمی بین خودوکارگر مدت را کمترازیک سال تعیین می نمایند این امرباعث شده است به راحتی رابطه کارگری وکارفرمایی قطع شود وبعضاً کارگران به تصمیم کارفرما تسلیم می شوند و چند صباحی درجهت پیدا شغل جدید ازبیمه بیکاری استفاده می کنند درحالیکه خلاء موجود امنیت شغلی کارگران را سلب کرده است.
درتبصره 2 ماده 7قانون ک خیص نوع کار ازحیث مستمر یا موقت بودن را سلیقه ای کرده است این امرباعث می شود وحدت نظر حاصل نشود مدت دخیل نباشد و هر هرتفسیری ازمدت وکارباماهیت مستمر وغیرمستمر داشته باشد، به جد امنیت شغلی کارگران درمخاطره است وهیاتها نیز رویه واحدی ندارند قانونگذار اجازه داده است قرارداد با مدت موقت درکارهای مستمر منعقد شود این اذن نیز به تهافت آراء ودیدگاههای مختلف دامن زده است.
درذیل تبصره 2 ماده 7 قانون مذکوربایک چرخش مدت را مبنای تشخیص دائمی وموقت بودن نوع قرارداد دانسته است. این اذن غیرحرفه ای وغیرکارشناسی است فرض کنید کارگری برای مدت دوماه بصورت شفاهی استخدام می شود دراثر بیماری – تصادف ویا هراتفاق غیرمنتظره کارفرماحضورندارد خاتمه قرارداد کارگر گوشزد نمی شود وکارگر به کارخود ادامه می دهد چگونه این نوع رابطه دائمی تلقی می شود سوالی است که پاسخ قاطع ومستند به قانون وجود ندارد .
این نوع فهم ازقانون اختلاف بین کارگر وکارفرمارا تشدید می کند. لازم بود به تبصره 1 ماده 7 عمل می شد. ابتدا کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمر یا غیرمستمر دارد احصا می گردید. سپس تبصره 2 قابلیت اجرائی پیدا می کرد. درحال حاضر هم باید طبیعت کاری را که جنبه مستمر دارد به سلیقه خود بشناسیم سپس اگردرقرارداد مدت ذکرنشود اظهارنظرکنیم. شایسته است بدانیم کارهایی که طبیعت آن جنبه مستمردارد به انحاء مختلف قابل تفسیراست.
1- نیازکارفرما 2-طبیعت واقتضای محیط 3- وابستگی خود شغل
1- درنیاز کارفرما = بالا ه کارفرما برای کارگاه خودبه نیروی انسانی نیاز دارد وحتماً چندنفردرکارگاه لازم است، مشغول شوند
2- طبیعت واقتضای محیط کارگاه = این محیط نیاز به نظافت دارد . تعدادکارگرنیاز به غذای گرم دارند پس هم کارجاروکشی ونظافت وهم آشپزی ازجمله کارهای مستمر تلقی می شوند.
3- وابستگی خودشغل= تصورکنید درزنجیره تولید هرواحد که قسمتی ازکاررا تکمیل می کند فعال نبودن یک واحد عملاً مدار تولید را با چالش وشاید با توقف تولید مواجه می سازد همه موارد ذکرشده را می توان کارهای با طبیعت مستمر تلقی کرد. آیا هدف قانونگذاربه این نحو استنباط ازقانون بوده است؟
به نظرمی رسد کارهایی که طبیعت آن مستمربوده کل کارهای مشمول دریک کارگاه است . کاری که جنبه غیرمستمردارد، مانند نقاشی یک ساختمان تعویض شیشه کارگاه ، تخلیه چاه کارگاه واحداث یک اتاق مثلاً برای انباری است درحقیقت کاری است که مدت محدود داشته وبعد ازخاتمه کارکارفرما اساساً ازآن بی نیاز می گردد.

ادامه دارد



مشاهده متن کامل ...
علل نقض آراء هیاتهای تشخیص وحل اختلاف کار دردیوان عد اداری- شماره
طبیعت ایران
درخواست حذف اطلاعات

تمامی جلوه های طبیعت زیبا هستند و تمامشان بزرگی و حکمت پروردگارمان را به یاد ما می آورند. خوش بختانه کشور ما خطه ای است که بیشتر این جلوه ها را در خود جای داده است.

شاید اگر کشور ما وسعت چند هزار ساله یا چند قرن پیش خود را داشت، امروزه کشوری نمی توانست با طبیعت ایران از نظر تنوع آب و هوا و جاذبه های توریستی مقابله کند. اما همین امروز هم با بینشی درست می توان ایران را به قطب طبیعت جهان تبدیل کرد.

طبیعت ایران

ایران کشوری است با مساحت یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و پنج(1,648,195) کیلومتر مربع که 63 درصد از فلات ایران را در بر می گیرد. 90 درصد از وسعت ایران در فلات ایران قرار دارد که این فلات از اقلیم های مختلفی تشکیل شده است و توسط مناطق گوناگونی احاطه شده است.

کشور ما به دلیل قرار گرفتن بین مدارهای 25 درجه و 45 درجه شمالی در یک نوار بیابانی بسیار خشک قرار گرفته است که اگر به ح اول خود باقی می ماند، امروزه بیشتر نقاط ایران مناطق کویری و دشت های گرم و خشک بود.

طبیعت ایران

اما فعالیت های کوهزایی در 65 میلیون سال قبل باعث شده تا رشته کوه های البرز و زاگرس شکل نهایی خود را پیدا کنند و در دیگر دوره های زمین شناسی کوه های دیگری به وجود آمدند تا ایران را در بین پنج کشوری در جهان قرار دهند که دارای بیشترین جاذبه های طبیعی می باشند.

طبیعت ایران

و تنها نگاهی ساده و گذرا به کشورمان ایران این موضوع را ثابت می کند که شاید ایران تنها کشوری در جهان باشد که بیشترین تنوع آب و هوایی را دارد. از 13 اقلیم موجود در دنیا، 11 اقلیم در ایران وجود دارد.

در گرم ترین روز سال ودر گرم ترین ساعات همان روز دمای قله ی دماوند چهار درجه زیر صفر است و در همان زمان کویر لوت دمایی بین 70 تا 80 درجه را تجربه می کند.

طبیعت ایران

طبیعت ایران

این تفاوت ها و چهار فصل بودن، ایران را به قاره ای کوچک تبدیل کرده است که می توان در آن انواع میوه جات، غلات و محصولات کشاورزی را پرورش داد.

طبیعت ایران

طبیعت ایران

از ارسباران تا جنگل های حرا، از جنگل های بلوط تا جلگه ی سرخس، از جنگل های زیبای شمال تا کرانه های ساحلی خلیج فارس و از کوهستان های سرد دنا تا دل کویر لوت زیباست و نشانه ی رحمت بی کران خداوند به ایران زمین پاک است.

هنگامی که کوهنوردان پای بر یخ های دماوند می نهند، مای خوش طعم ایرانی در بالای نخلستان ها خودنمایی می کند و هنگامی که مردمان دنا سیب هایشان را با برف می چینند، در جلگه ی خوزستان گرما بیداد می کند.

طبیعت ایران

طبیعت ایران

طبیعت ایران

طبیعت ایران

تمامی استان های ایران همچون کشوری در دل خود طبیعت منحصر به فردی را جای داده اند که به عنوان نماد آن استان از آن یاد می کنند.

طبیعت ایران تاثیر بسیار زیادی نیز در فرهنگ و ادب این دیار داشته است و دارد. شعر و ادب ما در هر زمانی و در هر نوعی بدون وجود عناصر طبیعت بی روح و بی معنی است. انس شاعران و ادیبان کشور ما با طبیعت، یکی از نشانه های بارز فرهنگ ماست. انسان های عارف و عاشق جلوه های پاک خداوندی را در طبیعت می دیدند و آنها را در سخن های خود به کار می بردند و یکی از آرزوهایشان پیوند عمیق با طبیعت بوده و هست.

ایرانیان با روش های جالبی از طبیعت بهره می بردند و استفاده می د. مثل قنات یا آب بند که اختراع ایرانیان بوده است برای استفاده از آب های سطحی یا زیرزمینی. در جای جای ایران فرهنگ های زیبایی در مورد حفاظت از طبیعت وجود داشت که امروزه برخی از آنها هنوز زنده مانده است.

طبیعت ایران

طبیعت ایران

اما متاسفانه طبیعت ایران زمین نیز همگام با تمامی نقاط جهان رو به افول رفت و ت یب طبیعت به خصوص در نیم قرن گذشته بسیار زیاد شده است. امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که باید بیش از پیش به طبیعت و محیط زیست خود توجه کنند که هم سلامتی مردمان خود را حفظ کنند و هم بتوانند از این راه درآمد زایی داشته باشند. اما ما همچنان شاهد ت یب طبیعت به دست خودمان هستیم. دریاهای ما آلوده ی نفت و دیگر مواد صنعتی شده اند و رودها محل تخلیه ی پساب و زباله ها و فاضلاب ها گشته اند. درختان ما یا بریده می شوند یا در آتش می سوزند. هر کجای طبیعت که دست آدمی بدان رسیده است اثری زشت بر یادگار مانده است. هنوز هم بدون هیچ تعقلی پلاستیک های خود را به جان طبیعت می اندازیم و همین طور که از مکانی بهره می بریم آنجا را به زباله دانی یا طبیعتی زشت تبدیل می کنیم. و خشک سالی به تمام این مشکلات بار گرانی افزوده است.

طبیعت ایران

اما هنوز هم طبیعت ما یکی از بکرترین و زیباترین طبیعت های جهان است و اگر یک مدیریت درست بر محیط زیست ما حاکم شود ایران به بهشتی بی مثال تبدیل خواهد شد.

و تنها آرزویمان بازگشت به وفاداریمان به طبیعت و بازگشت به سال هایی است که زاینده رود و کارون طغیان می د.

طبیعت ایران

طبیعت ایران



مشاهده متن کامل ...
طبیعت ایران
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.