پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دفتر دلتنگی خاطرات و یادداشتهای روزانه
شعرهای عاشقانه زیبا
درخواست حذف اطلاعات

من تمـــــام شــــــــعرهایم را
در وصــــــــف نیامدنت ســـــــــــــروده ام !
و اگر یــــــــــک روز ناگهـــــــــــان ناباورنه ســــــــر برسی


دســـــــــت خالی ,حیرت زده
از شاعر بودن استعفا خواهم داد!
نقــــــاش میشوم
تا ابدیت نقش پرواز را
بر میله های تمام قفس های دنیـــــــا
خواهـــــــم کشید.
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
دل من هرزه نـبـود …
دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جا !!!
به کجا ؟!
معـلـوم است ، به در خانه تو !
دل من عادت داشـت
که بمانـد آن جا ، پـشـت یک تـوری
که تو هر روز آن را به کناری بزنی …
دل من ن دیوار و دری
که تو هر روز از آن می گـذری .
دل من ن دستان تو بود
دل من گوشه یک باغـچه بـود
که تو هر روز به آن می نگری
راستی ،دل من را دیدی…؟!
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
برای ان عاشق بی دل می نویسم که حرمت اشکهایم را ندانست
برای ان مینویسم که معنای انتظار را ندانست،
چه روزها و شبهایی که به یادش سپری
برای ان مینویسم که روزی دلش مهربان بود
می نویسم تا بداند دل ش تن هنر نیست
نه دگر نگاهم را برایش هدیه میکنم ، نه دگر دم از فاصله ها میزنم
و نه با شعرهایم دلتنگی ها را فریاد می زنم
می نویسم شاید نامهربانی هایش را باور کند
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
کاش می دانستیم که زندگی با همه وسعت خویش
محفل ت غم خوردن نیست
حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست
زندگی خوردن و خو دن نیست
زندگی حس جاری شدن است
زندگی کوشش و راهی شدن است
از تماشاگر اغاز حیات
تا به جایی که خدا می داند
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
کاش می شد باردیگر سرنوشت از سر نوشت
کاش می شد هر چه هست بر دفتر خوبی نوشت
کاش می شد از قلمهایی که بر عالم رواست
با محبت, با وفا, با مهربانیها نوشت
کاش می شد اشتباه هرگز نبودش در جهان
داستان زندگانی بی غلط حتی نوشت
کاش دلها از ازل مهمور حسرتها نبود
کاین همه ای کاشها بر دفتر دلها نوشت
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
برامیدجام لعلت دردی آشامم هنوز
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
به بهارم نرسیدی به خزانم بنگر
که به مویم اثر از برف زمستان من است
شعرهای عاشقانه,اشعار عاشقانه
شیشه ی پنجره را باران شست.
از دل من اما ٬
چه ی نقش تو را خواهد شست؟
آسمان سربی رنگ٬
من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ.
می پرد مرغ نگاهم تا دور٬
وای ٬باران ٬
باران٬
پر مرغان نگاهم را شست.
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
بوسه ام را می گذارم پشت در
قهرکردی , قهر , سر به سر
تو بیا , در را تماما باز کن
هر چه میخواهی برایم ناز کن
من غرورم را ش تم , داشتی ؟
آمدم , حالا تو با من آشتی؟
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
عشق یعنی پاکی و صدق و صفا
خود شناسی حق شناسی از وفا
عشق یعنی دور بودن از خطا
بنده بودن خلوت دل با خدا
عشق یعنی نفس را گردن زدن
پاک و طاهر گشتن روح و بدن
عشق یعنی صیقل زنگار دل
دیدن اسرار غیب در جام دل …..!
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
در حضور خارها هم می شود یک یاس بود
در هیاهوی مترسک ها پر از احساس بود
دست در دست پرنده
بال در بال نسیم
ساقه های هرز این بیشه ها را داس بود
کاش می شد حرفی از “کاش می شد”هم نبود
هرچه بود احساس بود و عشق بود و یاس بود
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
کاش می دیدی چه کردی با دلم
با دل بیچاره ی بی حاصلم
حرفهایت، بوی شب بو داشتند
در درون ام گل کاشتند
آه، پس کو،کجاست آن عشق ناب
حرفهای بی ریای آفتاب
دل به تو دادم ولی آه و فغان
از منو سادگی و این مردمان
من چه با تو ای نا مهربان
چین سزاوارم غم شد ای امان
من کجایم کنج این زندان اسیر
تو کجایی از بر این ط سیر
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
کجایی در شب هجران که زاری های من بینی؟
چو شمع از چشم گریان اشکباری های من بینی
کجایی ای که خندانم زوصلت دوش می دیدی
که امشب گریه های زار و زاری های من بینی؟
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
اگه بگم که قول می دم تا همیشه باهات باشم
اگه بگم که حاضرم فدای اونچشات بشم
اگه بگم توآسمون عشق من فقط تویی
اگه بگم بهونه ی هر نفسم تنها تویی
اگه بگم قلبمو من نذر نگاهت می کنم
اگه بگم زندگیمو بذر بهارت می کنم
اگه بگم ماه منی هر نفس راه منی
اگه بگم بال منی لحظه ی پرواز منی میشی
برام خاطره ی قشنگ لحظه ی وصال میشی
برام باغبون میوه های تشنه وکال میشی
برام ماه شبای بی سحر میشی
برام ستاره ی راه سفر ولی بدون هرجا باشی یا نباشی مال منی
بدون اگه برای من هم نباشی عشق منی
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
ای عشق ، که عطر یار ما را داری
رنگ دل بی قرار ما را داری
ما را به نگاه نازنینش بفروش
بفروش که اختیار ما را داری
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
تو مرا بردی به شهر یادها،
من ندیدم خوش تر از جادوی تو،
ای سکوت ای مادر فریادها
گم شدم در این هیاهو گم شدم،
تو کجایی تا بگیری داد من؟
گر سکوت خویش را می داشتم،
زندگی پر بود از فریاد من!
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
باید که لهجه کهنم را عوض کنم
این حرفِ مانده در دهنم را عوض کنم
یک شمعِ تازه را بسرایم از آفتاب
شمع قدیم سوختنم را عوض کنم
هرشب میان مقبره ها راه می روم
شاید هوای زیستنم را عوض کنم
بردار شعر های مرا مرهمی بیار
بگذار وصله های تنم را عوض کنم
بگذار شاعرانه بمیرم از این سرود
از من مخواه تا کفنم را عوض کنم
من که هنوز خسته باران بم
فرصت بده که پیرهنم را عوض کنم
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
اما تو بگو «دوستی» ما به چه قیمت؟
امروز به این قیمت، فردا به چه قیمت؟
ای خیره به دلتنگی محبوس در این تنگ
این حسرت دریاست تماشا به چه قیمت
یک عمر ج به هوای نفسی وصل
گیرم که جوان گشت زلیخا به چه قیمت
از مضحکه دشمن تا سرزنش دوست
تاوان تو را می دهم اما به چه قیمت
مقصود اگر از دیدن دنیا فقط این بود
دیدیم، ولی دیدن دنیا به چه قیمت
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
از زندگی از این همه تکرار خسته ام
از های و هوی کوچه و بازار خسته ام
دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه
امشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام
دل خسته سوی خانه ، تن خسته می کشم
آوخ … کزین حصار دل آزار خسته ام
بیزارم از خموشی تقویم روی میز
وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام
از او که گفت یار تو هستم ولی نبود
تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید
از حال من مپرس که بسیار خسته ام…
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
یک نظر در خود بیافکن کیستی ؟
عاشقی مستی خماری چیستی ؟
جام هستی را بزن بر نیستی
هرچه هستی با مرامی بیستی !
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
منم تنهاترین تنهای تنها
و تو زیباترین زیبای دنیا
منم یلدای بی پایان عاشق
تو بودی مرحم زخم شقایق
نگاهت را پرستم ای نگارم
فدای تار مویت هرچه دارممشاهده متن کامل ...
فال روزانه شنبه 27 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه شنبه 27 داد 96

فال روزانه


فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز سیاره بخت شما یعنی ونوس کمی سردرگم شده است، طوری که شما در مورد اینکه احساساتتان واقعی هستند یا نه به تردید افتاده اید. زمانی که شما می توانید در مورد مهارتهای خود صحبت کنید می توانید تصویری همراه با جزئیات در ذهن خود تجسم کنید. اما اگر بخواهید آنها را به واقعیت تبدیل کنید، شهامت خود را از دست می دهید. اکنون به جای اینکه سعی کنید احساسات پیچیده خود را با دیگران در میان بگذارید، فقط به حسهایی که می دانید واقعیت دارند توجه کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

اگرچه سرکوب رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی را بی د که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک یک نفر دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند که به این تخیلات خاتمه داده و به زندگی واقعی خود برگردید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

در حالی که ماه در یازدهمین خانه شما قرار گرفته است که مربوط به روابطتان با دوستانتان است، در روزهای آینده نیز فعالیتهای اجتماعی شما نسبت به قبل زیادتر می شود. شما دوست دارید که یک کار گروهی را شروع کنید یا خودتان را کاملاً درگیر یک پروژه کنید. از زیاد کار نترسید، فقط با خودتان عهد کنید که حتماً تفریح را هم وارد برنامه روزانه خود کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

ممکن است شما متوجه این نشوید که با مانع و مخالفت روبرو شده اید، اما وقتی در نیمه راه با فردی سرسخت بر خوردید واقعاً این حس به شما دست می دهد. به جای اینکه دیگران را متقاعد کنید که عملکردشان اشتباه بوده است، سعی کنید که این مشکل را با روشی درست حل کنید. باید تا موقعی که توانایی پیدا کنید یک موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کنید، رویش کار کنید، حتی اگر نتوانستید با روش خود عمل کنید حداقل با افرادی که دچار مشکل شده اند یبشتر همدردی خواهید کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

ممکن است شما شروع به نشان دادن کارهایی کرده باشید که می توانید آنها را تحت فشار انجام دهید، اما زمانی چهره واقعی خود را نشان می دهید که یک امر غیر منتظره واقعی نیازمند توجه شما باشد. منظور این نیست که شما باید استعدادهای منحصر به فردتان را به دیگران نشان دهید. بلکه شما باید ارزش کارهای خودتان را بدانید و بر طبق رویاهایتان زندگی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز احسااست ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که شما ارزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلفی نکیند، برای اینکه قسمتهای زایدی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکیند که دوران خوشی به پایان رسیده است. حتی اگر اکنون احساسات شما جدی تر شده اند، با آنها در زمان حال زندگی کنید. به زودی نتیجه کارهایتان را خواهید دید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز شما می توانید هم با فرد بازنده ای احساس همدردی کنید و هم فرد برنده ای را تحسین کنید. که این دو رفتار با هم تناقض دارند. اما تفکرات شما در مورد فرد برنده ممکن است مثل قبل نباشد. شما می دانید که به موفقیتهای خارجی در راستای شهرت و خوشبختی بیش از حد بها داده شده است. از نظر شما شخصی ایده آل است که

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

هنگامی که شخصی به شما صحبتی را می گوید یا رفتاری را می کند که از رفتار او ناراحت شده اید ، به شدت عصبانی می شوید و دیگر قدرت کنترل خود را از دست می دهید. بهتر است به خود مسلط باشید و به سادگی، صحنه زندگی را ترک نکنید. در این روزها کمی خود خواه شده اید و اطرافیان تان را که برای شما زحمات فراوانی را متحمل شده اند را به سادگی فراموش کرده اید، شما مدیون ﺁنان هستید، به ﺁنها نیز اهمیت بدهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز، روز آگاهی شماست که ناچارید به خاطر حفظ تعادل خود از برخی چیزها عقب نشینی کنید.شاید وسط یک دعوا قرار بگیرید و ندانید که حق با کدام طرف است. اما بخواهید که با گوش دادن به هر دو طرف در آن دخ کنید. با این وجود، اگر به این نتیجه رسیده اید که کاری نمی توانید ید از عقب نشینی از دعوا نترسید و یک جای آرام و ت پیدا کنید تا به جای شنیدن صدای آنها بتوانید با خودتان فکر کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

شما معمولاً قادرید که ایده ها و طرحهایتان را سالم نشان دهید. در واقع ، شما مهارتی دارید که می فهمید آیا چیزی قبل از اینکه شما تصمیم به اجرای آن بگیرید ، شدنی است یا نه . اما اکنون این قدرت شما کمی ضعیف شده است .بد نیست از تصمیمات مهم چند روزی اجتناب کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

اگر شما ی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید که او را متقاعد کنید، برای اینکه موفق نمی شوید. از طرف دیگر، این موضوع مسأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون اینکه اضطراب داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش نشان بدهید. واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت پیچیده را به موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

مطمئناً شما می توانید برنامه ریزی کنید که به مدرسه برگردید یا برای تعطیلات بعدی تان رویاپردازی کنید، اما اگر واقعاً می خواهید که اینها اتفاق بیفتند، نیاز دارید که جدی باشید. اکنون صحبت برای شما راحت است و کلمه ها خیلی راحت به کمکتان می آیند. به جای آسمان ریسمان به هم بافتن یکی از اه مهمتان را بنویسید و به خودتان تعهد بدهید که هرکاری که شما را به این هدف می رساند انجام دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال امروز | فال روزانه تولد

«« فال روزانه و فال عطسه صرفا جهت سرگرمی می باشد »»


فال روزانه 27 داد 96 - شنبه - وهاران

www.vaharan.ir › فال و طالع بینی
فال روز 27 داد 96,فال روزانه 27 داد 96,فال امروز 27 داد 96,فال روز شنبه 27 داد 96,فال روزانه شنبه داد 96,فال امروز شنبه 27 داد 96.
فال روزانه - فال امروز شما دوشنبه 15 داد 96 فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ ... فال روز 09 داد 1396 ..... فال روز شنبه 06 داد 1396 ...
فال روزانه 26 داد 96 فال روز تولد امروز 26 داد 1396 نم تان » برای مشاهده ی فال روزانه روز تولد خود ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96 فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •
1 hour ago - فال روزانه متولدین اسفند ماه ♢•♢•♢. زمانی که امروز برای شما تبدیل به روز سختی می شود، ماهی های نشانه شما فقط سخت تر کار خواهند کرد. این واکنش ...

فال روزانه - بیتوته

www.beytoote.com/daily-horoscope/
فال روزانه - پنج شنبه 25 داد 1396 ... فال روزانه 26 داد 1396 ... فال روز متولدین اردیبهشت: شما امروز نسبت به فردی که خوب از توانایی هایش استفاده می کند، ...
یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات پیش بینی وقایع روزمره می تواند باشد. شما با خواندن فال روزانه سایت نمناک از اتفاقات پیش روی خود در روز سه شنبه 16 داد 96 آگاه ...

فال روز پنج شنبه 27 داد 1395 - نمناک

namnak.com/فال-روز-27- داد-1395.p32248
فال روزانه و فال روزانه پنج شنبه 27 داد و فال واقعی و فال ماه تولد خودتان را در سایت نمناک بخوانید.

فال هفته از شنبه 27 داد تا 2 تیر - پورتال رنگی

https://www.portal-rangi.com › سرگرمیفال
5 hours ago - فال هفته برای متولدین داد: از طرف ی کمکی دریافت خواهی کرد که بسیار به موقع و ضروری است و از راه پر فراز و نشیبی که پیش رو دارید ...

فال - بانوان ایرانی

banovanirani.ir/category/سرگرمی/فال/
فال امروز سه شنبه ۲۳ داد ۹۶ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:امروز روبرو شدن با یک آینه نقادانه چیزی است که کاملا بهش احتیاج دارید تا تکانی به خود داده ...

فال روزانه - مجله فارسی پرمگ

permag.ir › همه مطالب
فال امروز سه شنبه ۲۳ داد ۹۶ | فال روزانه + فال حافظ فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ مجله فارسی پرمگ : ارائه دقیق ترین فال روزانه در ایران امروز از ...
فال روزانه 26 داد 1396. 9 ساعت ago. فال روزانه متولدین فروردین زمانی که وارد جمعی می شوید، ناگهان فضا را به ... قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه 25 داد 1396.

فـال روزانـه - daily omen - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/20915/فـال-روزانـه-daily-omen
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 43873399. فـال روزانـه - daily omen. فال روزانه 26 داد 1396. چند کلمه برای آنهایی که امروز تولدشان است. دوست عزیزی که ...

فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز 26 داد 1396 - جس جو

www.jasjoo.com/entertainment/birth-horoscope/1363/8/6
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز 26 داد 1396.
فال روزانه, فال امروز, فال روزانه تاروت رنگی, فال روزانه آکاایران, فال روزانه برترینها, فال روزانه بیتوته, فال ... دوست عزیزی که 26 داد به دنیا آمده ای، تولدت مبارک!
فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا,تعبیر ... فال روزانه. برای امروز بیست و ششم 26 داد 96. daily omen توجه : این ...

فال ماهانه داد 96 | پرشین فال

www.persianfal.com/fal-mah.html
فال ماهانه شما با توجه به تاریخ تولدتان - فال این ماه - داد 96***پرشین فال جامع ترین سایت فال و طالع بینی پارسی زبان.فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا ... امروز بعدازظهر روز پنج شنبه بیست و پنجم داد 96 - ساعت : 16:15:14 .... توسط sima123r در تاریخ 31 اردیبهشت 94 | 11:27. خخخ.

فال روز شنبه 27 داد 1396 - ببینک

https://www.bebinak.com/mag/news/205311
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز شنبه 27 داد 96 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. ... فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 27 داد 1396 ...
مجله انلاین دوستان » انواع فال » فال روزانه – طالع بینی امروز شما چیست؟ .... فال روزانه شنبه 23 اردیبهشت 96; فال روزانه چهارشنبه ( ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ – ۱۳ می ); فال ...

فال و طالع بینی - نازوب

www.nazweb.ir/news_cats_4.html
فال و طالع بینی روز شنبه 20 داد 96 · فال و طالع بینی روز ... فال روز سه شنبه 2 داد 96 · فال روز دوشنبه 1 ... فال روز 4 شنبه 27 اردیبهشت 96 · فال روز سه شنبه 26 ...
فال متولدین داد:فال ماه تولد برای متولدین داد فال مردان متولد داد متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط بوده، خوشرو خوش زبان و صادق هستند. اینان اغلب افرادی ...

فال روز - ایران ناز

www.irannaz.com/news_cats_31.html
فال روز,فال روزانه,روزانه,روز,هفته,ماه,شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه, ... فال روزانه سه شنبه 23 داد 1396 ... فال روزانه یکشنبه 31 اردیبهشت 96 · فال روزانه شنبه 30 اردیبهشت 1396 · فال روزانه چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396.

فال روزانه - نایت اسکین

night-skin.com/category-80.html
فال روزانه -پنجشنبه 29 داد 93. برای مشاهده فال امروز به ادامه مطلب مراجعه کنید. . . ادامه مطلب · فال روزانه -چهارشنبه 28 داد 93 ... فال روزانه -سه شنبه 27 داد 93.

فال روزانه میهن

www.mihanfal.ir › فال
فال روزانه میهن,از صبح تا پایان شب بر شما چه خواهد گذشت؟! با فال روزانه میهن فال همراه شوید.سایت فال روزانه,فال روزانه,فال امروز,فال روزانه جدید,فال های روزانه,daily omen.

فال روزانه شنبه 27 تیرماه 1394 | یک نت | رمضان 96 | شروع رمضان 96 ...

www.yeknet.ir/node/748390/فال-روزانه-شنبه-27-تیرماه-1394
فال روز. یک نت فال روز شنبه 27 تیرماه 1394. فال روز متولدین فروردین: شما دوست ... ماه جدید داد در دومین خانه شما قرار دارد و سعی می کند تا به شما نشان بدهد که چگونه ...

04:54:56 اوقات شرعی و جهت قبله praytime

prayer.aviny.com/city_time.aspx?code=8
... صفاشهر - safashahr, علامرودشت - alamarvdasht, علمدان - alamdan, فال - fal, فداغ - ... امروز: 26 داد 1396 برابر با: 21 رمضان 1438, 16 جون 2017 مناسبت: شهادت حضرت ... روز, تاریخ, اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, غروب آفتاب, اذان مغرب, نیمه شب ... شنبه, 1396/3/13, 04:27:14, 05:59:47, 12:58:08, 19:56:29, 20:15:33, 00:11:52 ...
خانه » آرشیو برچسب: فال روز 27 فروردین 96 ... فال روزانه یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ متولدین فروردین فال روزانه یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ امروز خیلی حوصله تغییر .... فال روزانه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ... فال روزانه سه شنبه ۲۳ داد ۱۳۹۶ ۲۲ داد ۱۳۹۶.
27. 28. 29. 30. 31. خبر ورزشی. خبر ورزشی. ایران ورزشی. ایران ورزشی. گل. گل. ابرار ورزشی. ابرار ورزشی. پیروزی. پیروزی. استقلال. استقلال. هدف. هدف. شوت. شوت.

اوقات شرعی پنج شنبه 4 داد 96 به افق اراک - باشگاه خبرنگاران | خبر ...

khabarfarsi.com/u/38846186 - translate this page
may 25, 2017 - باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ - ۰۸:۰۱ ... فال روزانه شنبه 6 داد 1396 ... امروز شنبه 6 دادماه 96برابر است با 30 شعبان و 27 می اذان صبح ساعت ...
mar 25, 1996 - رو مه های ورزشی امروز دوشنبه نتیجه بازی چهار شنبه شب رءال یو ونتوس ... نیم صفحه اول رو مه ها نیم صفحه اول رو مه های ورزشی امروز ایران فال صدای ...

فال روز شنبه 27 آذر 95 - تمام عیار

tamamayar.com › فالفال روزانه
dec 17, 2016 - فال روز شنبه 27 آذر 95. توسط: ابراهیم پهلوان در فال روزانه آذر ۲۶, ۱۳۹۵ ۰ 315 نمایش. فال روزانهفال روز شنبه ۲۷ آذر ۹۵. فال متولدین فروردین: ... فال متولدین داد: دامنه کاملا جدیدی پیش .... فال روز دوشنبه 25 اردیبهشت 96. 24 روز پیش.
apr 25, 2017 - فال روزانه سه شنبه ۵ اردیبهشت ۹۶ فال روز تولد امروز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶. javad 3 هفته ago ... فال روزانه متولدین داد ماه ♢•♢•♢ فعالیت هایی که در این ...
dec 17, 2016 - فال امروز، شنبه 27 آذر 95: امروز برای شما چه روزی خواهد بود؟، فال روزانه متولدین ماه های ... فال روزانه شنبه 27 آذر 95 متولدین داد ماه. شما امروز می خواهید ...

فال روزانه 2

www.tebyan.net/weblog/digikalamobile/post.aspx?postid=847196
may 22, 2017 - فال روزانه شنبه 2 اردیبهشت 1396 | فال روزانه | پرشین فال ... فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96 - پاتوق من ... 92,فال روزانه 27 مهر,فال روزانه 2 اردیبهشت 93,فال روزانه 20 اسفند,فال روزانه 26 بهمن,فال روزانه 2 ...
۱۳۹۶ ۲۶ داد; اِجُّمعَة ٢١ رمضان ١٤٣٨; friday, june 16, 2017. صفحه نخست · آرشیو · شناسنامه رو مه ... جستجوی پیشرفته. شماره : 2184 /. ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۵ داد ...
شعرهای عاشقانه غمگین
درخواست حذف اطلاعات

ادت کرده ام
کوتاه بنویسم
کوتاه بخونم
کوتاه حرف بزنم
کوتاه نفس بکشم
تازگی ها
دارم عادت می کنم
کوتاه زندگی می کنم
یا شاید
کوتاه بمیرم
نمی دانم
فقط عادت …


شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
چه عاشقانه است این روز های ابری…
چه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی…
چه عاشقانه است شکفتن گل های اقاقیا…
چه عاشقانه است قدم زدن در سرزمین عشق…
و من
چه عاشقانه زیستن را دوست دارم…
عاشقانه لالایی گفتن را دوست دارم…
عاشقانه سرودن را دوست دارم…
عاشقانه نوشتن را دوست دارم…
عاشقانه اشک ریختن را…
عاشقانه خندیدن را دوست دارم…
دفتر عاشقانه ی من پر از کلمات زیبا در نثار
بهترین و عاشقانه ترین انم…
و من
عاشقانه می گِریَم…
عاشقانه می خندم…
عاشقانه می نویسم…
و در سکوت تنهایی عاشقانه می میرم…
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
وقتی که عاشقم شدی پاییز بود و خنک بود
تو آسمون آرزوت هزار تا بادبادک بود
تنگ بلوری دلت درست مثل دل من
کلی لبش پریده بود همش پره ترک بود
وقتی که عاشقم شدی چیزی ازم نخواستی
توقعت فقط یه کم نوازش و کمک بود
چه روزا که با هم دیگه مسابقه می ذاشتیم
که رو گل کدوممون قایق شاپرک بود ؟
تقویم که از روزا گذشت دلم یه جوری لرزید
راستش دلم خونه ی تردید و هراس و شک بود
دیگه نه از تو خبری بود ، نه از آرزوهات
قحطی مژده و روزای خوش و قاصدک بود
یادم میاد روزی رو که هوا گرفته بود و
اشکای سرخ آسمون آروم و نم نمک بود
تو در جواب پرسشم فقط همینو گفتی
عاشقیمون یه بازی شاید ، یه الک ک بود
نه باورم نمی شه که تو اینو گفته باشی
ی که تا دیروز برام تو کل دنیا تک بود
قصه ی با تو بودن و می شه فقط یه جور گفت
ی که رو زخمای قلب من مثل نمک بود…………….

نمی بخشمت……………………….
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
تو نیستی وخورشید
غمگین تراز همیشه غروب خواهد کرد
ومن دلتنگ ترازفردا
به تو فکرمیکنم
چقدردوست داشتنی بودی
وقتی چهره رنجور وچشمان مهربانت
درنگاهم خیره میشد
اکنون که بازوان خاک
پیکرت رادرآغوش گرفته است
کلمه های سیاه پوش شعرم
برایت مرثیه های دلتنگی سروده اند
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
به پشت درب باورت، مسافری نشسته است
مسافری که از خودش، برای تو کشیده دست

بدون آب پشت سر، به سوی قلبت آمده
مسافری که بغض او، غرور لحظه را ش ت

ذغال سرخ انتظار، و بوی قلب سوخته
دری به غصه کرده باز، ی که درب خنده بست

بدون کوله و غذا، شبی که زوزه می کشد
سکوت ضجه می زند، دقیقه ها ،همان که هست

دری که بسته تا ابد، غمی عمیق می شود
سکوت و بغض می جود، به روی سفره ی ش ت

مسافر از تو پر کشید به سوی روزمرّگی
سیاه زندگی به تن ، به مرگ آرزو نشست
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
هر که آید گوید:
گریه کن، تسکین است
گریه آرام دل غمگین است

چند سالی است که من می گریم
در پی تسکینم

ولی ای کاش ی می دانست
چند دریا
بین ما فاصله است
من و آرام دل غمگینم
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم

فـرمـول وار ؛

مـرتـب و بـی نـقـص …

و تــو

بـا یـک اشـاره

هـمـه چـیـز را

در هـم می ریــزی …

در شرح حال گل
بنویسید خار را
بر هم زنید : خوب و بد روزگار را .
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
سالها دل بمهر تو بستم

پشت خود را ز غمها ش تم

نیمه شبها براهت نشستم

تا شود از تو روشن سرایم .
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
کبوتر شد و رفت
روی قبرم بنویسید کبوتر شد و رفت
زیر باران غزلی خواند ، دلش تر شد و رفت

چه تفاوت که چه خورده است غم دل یا سم
آنقدر غرق جنون بود که پر پر شد و رفت

روز میلاد ، همان روز که عاشق شده بود
مرگ با لحظه ی میلاد برابر شد و رفت

او ی بود که از غرق شدن می ترسید
عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت

هر غروب از دل خورشید گذر خواهد کرد
پسری ساده که یک روز کبوتر شد و رفت
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می بینم بد آهنگ است…
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است…
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
مگذار گذاشت در دلت گم بشود
مجذوب طلسم سیب و گندم بشود
مگذار که زندگی به این شیرینی
قربانی یک سوء تفاهم بشود
مجنون گر ز آتش لیلی سرخ است
یا لاله اگر به هر دلیلی سرخ است
شرح دل ما حیف است که پنهان باشد
این صورت ما به ضرب سیلی سرخ است…
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
آفت شدی ای عشق صفای قدمت
ولی از حادثه ای تلخ خبر می دهمت
خاطرت هست که بر خامی من خندیدی ؟
خامم اما نه چنان باز که باور کنمت
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
گر چشمان تو جز در پی زیبایی نیست
دل آیینه اینقدر تماشایی نیست
حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا
دو برابر شدن غصه آدم ها نیست؟
آنکه یک عمر به شوق تو در این کوچه نشست
حال وقتی به لب پنجره می آیی نیست
خواستم با غم عشقش بنویسم شعری
گفت هر خواستنی عین توانایی نیست.
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
نمیتوانم در خیالم ، روزی را ببینم که تو نیستی
من در کوچه ها آواره و سرگردان باشم
و هر ی مرا ببیند از من بپرسد در جستجوی کیستی؟
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
مثل او که در کنار ساحل دریا نشسته
به امواج دریا دل بسته
من هم نشسته ام در کنار ساحل قلب تو
و دل بستم به تو
دل بستم به امواج وشان عشق تو
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
نه مهربانی تو را میخواهم ، و نه دلسوزی های تو را
نمیبخشم آن قلب بی وفای تو را
بگذار در حال خودم باشم
به تنهایی بیشتر از تو ، نیاز دارم
پس بگذار با تنهایی تنها باشم
در خلوت خویش با غمها باشم
نمیخواهم دوباره بازیچه دست این و آن باشم
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
روزهای تکراری ، گذشت آن لحظه های بیقراری
گذشت آن شبهای پر از گریه و زاری
کمی دلم آرامتر شده
فراموشت نکرده ام ، مدتی قلبم از غمها رها شده
تیره و تار من
مدتی بیش نیست که میگذرد از آن روز پر از غم
به یاد می آورم حرفهایت را
باز هم گذشته ها میسوزاند این دل تنهایم را
شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی
از من نگیر این لحظه ها را،هر چه باشد من یک عاشقم ،
نگاهی به من بینداز ببین به چه روز افتاده ام…
ببین چه ی مرا به این روز انداخت
تو مرا اینگونه با لحظه های عاشقی آشنا کردی
تو مرا در دام عشق گرفتار کردی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

آهسته ، قلبم بدجور ش ته
دوباره آمده ای که چه بگویی به این دل خسته
آمده ای دوباره بشکنی قلبم را ،
یا باز هم به بازی بگیری این دل تنهایم را …مشاهده متن کامل ...
آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 تهران بزرگ
درخواست حذف اطلاعات

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 تهران بزرگ فهرست دفاتر پلیس+10 تهران بزرگ

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 همه استان ها،آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10،دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی،پلیس + 10 همه استان ها،آدرس دفاتر پلیس+10،فهرست دفاتر پلیس+10


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۱
تهران - تهران بزرگ - میدان پونک- بلوار میرزا بابایی - بین تقاطع عدل و جنگل - نبش بن بست گلبرگ شمالی - پ ۹۶- طبقه اول
کدپستی: ۱۴۷۶۷۷۳۱۶۷
تلفن:۴۴۱۳۰۸۸ - ۴۴۴۰۲۵۸۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۲
تهران - تهران بزرگ - فلکه دوم صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی جنب پمپ بنزین پ۳۷ طبقه همکف
کدپستی: ۱۴۷۱۶۷۵۹۹۱
تلفن:۴۴۰۶۱۴۹۵ - ۴۴۰۶۱۴۹۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۴
تهران - تهران بزرگ - ستارخان - روبروی باقرخان بالای بانک ملی پلاک ۱۳۶ واحد ۲
کدپستی: ۱۴۵۷۶۵۵۷۶۹
تلفن:۶۶۵۵۳۱۷۳ - ۶۶۵۵۵۵۹۸ - ۶۶۵۵۵۵۹۶(۰۲۱) - نمابر:۶۶۵۵۳۱۷۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۵
تهران - تهران بزرگ - بلوار شهید دادمان - نرسیده به پل یادگار - بعد از خ معراج- نبش خ میلاد - پ ۱۴۷
کدپستی: ۱۴۶۸۶۵۴۵۹۵
تلفن:۸۸۵۷۸۸۵۱ - ۸۸۵۷۸۸۵۲ - ۸۸۰۹۴۲۳۱(۰۲۱) - نمابر:۸۸۵۷۸۸۵۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۶
تهران - تهران بزرگ - بین فلکه اول و دوم صادقیه -روبروی پاساژ کیمیا - جنب پاساژ شب تاب - پلاک ۷۵۱- طبقه اول - روی همکف - واحد۴
کدپستی: ۱۴۵۱۶۳۳۷۸۵
تلفن:۴۴۲۴۱۷۴۰ - ۴۴۲۶۲۷۷۶ - ۴۴۲۶۲۷۷۷(۰۲۱) - نمابر:۴۴۲۴۱۷۴۰(۰۲۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۸
تهران - تهران بزرگ - شهرک ژاندارمری - خیابان ایثار - جنب مسجد المومنین طبقه ۱ انتهای سالن
کدپستی: ۱۴۶۳۷۶۴۹۸۵
تلفن:۴۴۲۴۶۴۵۲ - ۴۴۲۵۴۷۸۰(۰۲۱) - نمابر:۴۴۲۴۶۴۵۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۱۹
تهران - تهران بزرگ - گیشا- بین خ اول و سوم پلاک ۲۰طبقه اول واحد۳
کدپستی: ۱۴۴۶۷۱۴۴۶۵
تلفن:۸۸۲۷۸۹۷۹ - ۸۸۲۷۸۲۷۲(۰۲۱) - نمابر:۸۸۲۷۷۹۸۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۱
تهران - تهران بزرگ - آیت اله کاشانی-سه راه جنت آباد-روبروی مسجد نظام مافی - پلاک ۱۰ طبقه اول
کدپستی: ۱۴۸۳۹۱۴۷۳۳
تلفن:۴۴۱۴۰۷۲۹ - ۴۴۱۴۰۷۲۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۲
تهران - تهران بزرگ - سعادت آباد - میدان سرو- ضلع شمالغربی- روبروی بانک سپه - ابتدای خ شبنم- پلاک ۲۱ طبقه اول
کدپستی: ۱۹۹۸۱۳۶۶۱۴
تلفن:۲۲۰۹۸۴۱۶ - ۲۲۰۹۸۴۱۷ - ۲۲۰۹۸۴۱۸(۰۲۱) - نمابر:۲۲۱۲۹۷۸۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۳
تهران - تهران بزرگ - خیابان - خیابان زنجان شمالی -بلوار سیادت - روبروی مجتمع تجاری مفید- پ ۴۰ واحد ۱
کدپستی: ۱۴۷۲۶۵۴۸۶۳
تلفن:۶۶۵۵۰۸۷۳ - ۶۶۵۵۰۸۷۴(۰۲۱) - نمابر:۶۶۵۵۰۸۷۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۴
تهران - تهران بزرگ - ستارخان - تهران ویلا - نبش خ توحیدی - جنب مسجد المهدی - پ۶ - ساختمان تهران ویلا(مشکی رنگ) - واحد ۴
کدپستی: ۱۴۴۴۷۱۳۱۳۳
تلفن:۶۶۵۵۱۲۹۵ - ۶۶۵۵۱۲۹۶ - ۶۶۵۵۱۲۹۷(۰۲۱) - نمابر:۶۶۵۵۱۲۹۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۵
تهران - تهران بزرگ - انتهای خیابان اشرفی اصفهانی - ساختمان طبرستان - طبقه فوقانی بانک تجارت - واحد ۲
کدپستی: ۱۴۷۷۶۸۶۸۹۱
تلفن:۴۴۸۳۲۴۱۲ - ۴۴۸۳۲۴۱۲(۰۲۱) - نمابر:۴۴۸۳۲۴۱۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۶
تهران - تهران بزرگ - شهران نرسیده به فلکه دوم شهران نبش خیابان شهید پالیک ساختمان سبا ط اول واحد یک
کدپستی: ۱۴۷۸۶۵۴۵۴۵
تلفن:۴۴۳۲۵۹۸۳ - ۴۴۳۲۵۹۷۵(۰۲۱) - نمابر:۴۴۳۲۵۹۸۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۷
تهران - تهران بزرگ - بلوار فردوس بین ستاری و ابراهیمی جنوبی - روبروی آموزش و پرورش منطقه ۵ - پلاک ۴۳۱ طبقه اول طبقه فوقانی بانک سامان
کدپستی: ۱۴۸۱۹۴۴۱۴۸
تلفن:۴۴۹۷۹۷۰۲ - ۴۴۰۹۰۳۸۸(۰۲۱) - نمابر:۴۴۰۵۵۵۵۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۸
تهران - تهران بزرگ - جنت آباد مرکزی نبش کوچه هفتم مخابرات طبقه فوقانی داروخانه جنت
کدپستی: ۱۴۷۵۷۴۶۸۱۳
تلفن:۴۴۶۱۸۹۸۰ - ۴۴۶۱۸۹۸۱(۰۲۱) - نمابر:۴۴۴۰۵۵۵۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۲۹
تهران - تهران بزرگ - خ ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت ک شناسا پ ۳ واحد ۱
کدپستی: ۱۹۶۷۷۵۴۳۵۵
تلفن:۲۲۶۵۰۴۶۶ - ۲۲۶۵۰۴۶۷ - ۲۲۶۵۰۴۶۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۳۱
تهران - تهران بزرگ - بزرگراه آیت اله سعیدی - پایین تر از چهارراه یافت آباد بعد از آتش نشانی نبش ک ش نقدی پ ۱۰۵۸ ط اول
کدپستی: ۱۳۷۳۶۹۵۶۷۷
تلفن:۶۶۳۲۲۹۸۱ - ۶۶۲۹۰۳۴۰ - ۶۶۲۰۱۳۰۶(۰۲۱) - نمابر:۶۶۲۴۰۲۶۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۳۵
تهران - تهران بزرگ - خ چهارراه خوش جنب ایستگاه اتوبوس - پ۲۴۸ طبقه همکف روبروی رو مه همشهری
کدپستی: ۱۳۴۵۶۴۴۷۱۶
تلفن:۶۶۸۴۲۱۷۸ - ۶۶۸۴۲۱۷۹(۰۲۱) - نمابر:۶۶۸۴۲۱۷۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۳۷
تهران - تهران بزرگ - تهرانسر - بلوار لاله - بعداز خیابان طهماسبی - روبروی قنادی مولائی - پلاک ۱۴۶
کدپستی: ۱۳۸۸۹۸۴۳۶۹
تلفن:۴۴۵۶۷۳۶۳ - ۴۴۵۶۷۳۶۴ - ۴۴۵۳۰۹۴۱(۰۲۱) - نمابر:۴۴۵۶۷۳۶۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۱
تهران - تهران بزرگ - خیابان قزوین-دوراهی قپان - پلاک۹۴۹ (طبقه فوقانی بانک مسکن )
کدپستی: ۱۳۵۹۶۱۹۱۱۱
تلفن:۵۵۷۸۸۲۴۱ - ۵۵۷۸۸۲۴۳ - ۵۵۷۸۸۲۴۲(۰۲۱) - نمابر:۵۵۷۸۸۲۴۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۳
تهران - تهران بزرگ - ضلع شمال غربی میدان المپیک درب حیاط مسجد - پشت ایستگاه پلیس
کدپستی: ۱۴۸۵۸۶۷۴۱۱
تلفن:۴۴۷۶۵۰۹۱ - ۴۴۷۶۵۰۹۲(۰۲۱) - نمابر:۴۴۷۶۵۰۹۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۴
تهران - تهران بزرگ - مالک اشتر بین جیحون و کارون پلاک ۵۱۲
کدپستی: ۱۳۴۷۹۶۷۶۴۱
تلفن:۶۶۶۷۷۷۷۱ - ۶۶۶۷۷۷۷۲ - ۶۶۸۴۳۱۴۱(۰۲۱) - نمابر:۶۶۶۷۷۷۷۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۵
تهران - تهران بزرگ - خیابان بین نواب و چهار راه رودکی پ ۴۴۷ طبقه اول
کدپستی: ۱۳۴۶۸۸۶۱۹۳
تلفن:۶۶۸۹۱۳۷۹ - ۶۶۸۹۱۳۵۲ - ۶۶۸۹۱۳۵۳(۰۲۱) - نمابر:۶۶۸۹۱۳۵۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۶
تهران - تهران بزرگ - شهرک ولیعصر-خیابان شهیدان آقایی(حیدری شمالی) - نبش خیابان شهیدان بهرامی ( یاران) پلاک ۲۴۹
کدپستی: ۱۳۷۳۸۱۳۱۴۱
تلفن:۶۶۲۱۸۰۰۴ - ۶۶۲۱۴۸۵۲ - ۶۶۲۱۳۶۹۲(۰۲۱) - نمابر:۶۶۲۱۸۰۰۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۴۸
تهران - تهران بزرگ - تهرانسر - بلوار گلها - بلوار نیلوفر - چهارراه صدف - پلاک ۴۵
کدپستی: ۱۳۸۸۷۷۸۵۸۵
تلفن:۴۴۵۴۶۶۶۱ - ۴۴۵۴۶۶۶۲ - ۴۴۵۴۶۶۶۳(۰۲۱) - نمابر:۴۴۵۴۶۶۶۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۱
تهران - تهران بزرگ - خانی آباد نو - نبش سه راه شریعتی - ابتدای خ مهران - ساختمان تاج- پلاک ۷ط اول
کدپستی: ۱۸۹۳۶۴۵۱۹۸
تلفن: - ۵۵۵۴۴۴۹۰ - ۵۵۵۲۳۸۹۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۴
تهران - تهران بزرگ - شهرک راه اهن خ ۲۴ متری هوانیروز جنب مجتمع نیلوفر خ دنای غربی مرکز تجاری نیلوفر ط ۲
کدپستی: ۱۴۹۳۶۳۳۹۹۸
تلفن:۴۴۷۴۰۸۵۵ - ۴۴۷۴۰۸۵۶ - ۴۴۷۴۰۸۵۷(۰۲۱) - نمابر:۴۴۷۴۱۵۷۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۷
تهران - تهران بزرگ - رس مجیدیه شمالی خیابان حسن بنا نبش ۴ راه پرتوی بین خ ابن علی و جانسپار پ ۵۳۵ ط ۱
کدپستی: ۱۶۷۱۸۱۳۱۱۵
تلفن:۲۲۳۱۹۳۴۴ - ۲۲۳۲۲۹۹۹ - ۲۲۳۲۲۹۹۲(۰۲۱) - نمابر:۲۲۵۳۰۹۴۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۵۸
تهران - تهران بزرگ - مهرآباد جنوبی - بیست متری شمشیری - جنب هنرستان نظام مافی- روبروی بانک آینده- پلاک ۱۹۰
کدپستی: ۱۳۸۱۷۹۶۴۴۵
تلفن:۶۶۶۸۹۳۹۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۱
تهران - تهران بزرگ - خ انقلاب ی ایستگاه درختی روبروی بانک مسکن (نرسیده به پل چوبی ) ساختمان پلاک ۲۶۶
کدپستی: ۱۱۴۹۶۷۷۸۱۸
تلفن:۷۷۶۴۷۶۴۲ - ۷۷۶۴۷۶۶۱ - ۷۷۶۴۷۶۳۲(۰۲۱) - نمابر:۷۷۶۴۷۶۸۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۲
تهران - تهران بزرگ - بلوار ش اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ناطق نوری خ قانع ۲۰ متری ش خجسته پور کوچه شاهدروبروی مسجد اباعبداله حسین جنب حکیم غرب پ ۴
کدپستی: ۱۴۷۳۶۸۴۳۳۵
تلفن:۴۴۹۵۶۰۷۸ - ۴۴۹۵۶۰۷۹ - ۴۴۰۵۵۰۹۸(۰۲۱) - نمابر:۴۴۰۵۵۰۹۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۳
تهران - تهران بزرگ - خ ۱۷ شهریور پایین تر از نبش چهارراه ورزشگاه روبروی بانک ملی پ۱۳۴۲ ط اول
کدپستی: ۱۱۵۹۷۳۵۴۵۵
تلفن:۳۳۵۴۰۰۷۸ - ۳۳۵۴۰۰۷۹(۰۲۱) - نمابر:۳۳۵۴۷۵۵۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۴
تهران - تهران بزرگ - تهرانسربلوار اصلی تهرانسر بین خ ۱۴ و ۱۶پ۱۲۷
کدپستی: ۱۳۸۸۶۱۵۹۷۴
تلفن:۴۴۵۳۵۱۰۸ - ۴۴۵۹۳۰۶۰(۰۲۱) - نمابر:۴۴۵۳۵۱۰۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۵
تهران - تهران بزرگ - خیابان جمهوری- بین حافظ و چهارراه استانبول- نبش کوچه گوهرشاد- پلاک ۱ واحد ۱
کدپستی: ۱۱۳۱۶۹۳۱۱۶
تلفن:۶۶۷۴۶۶۵۰ - ۶۶۷۴۶۶۵۱ - ۶۶۷۴۶۶۵۲(۰۲۱) - نمابر:۶۶۷۴۸۶۶۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۸
تهران - تهران بزرگ - خیابان شریعتی بالاتر از خ ملک پلاک ۵۶۱
کدپستی: ۱۶۱۳۶۱۳۸۴۴
تلفن:۸۸۱۴۶۳۹۷ - ۸۸۱۴۶۳۹۸ - ۸۸۱۴۶۳۹۹(۰۲۱) - نمابر:۸۸۱۴۶۳۹۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۶۹
تهران - تهران بزرگ - عبدل اباد-خ شکوفه خ ورزش خ پونه پ۷
کدپستی: ۱۸۷۳۶۷۶۴۷۴
تلفن:۵۵۸۸۱۰۷۲ - ۵۵۸۸۱۰۶۹(۰۲۱) - نمابر:۵۵۸۵۵۷۶۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۱
تهران - تهران بزرگ - چیذر- میدان زاده علی اکبر - کوچه رحیمی پ ۴ ط ۱
کدپستی: ۱۹۳۷۹۷۵۴۵۹
تلفن:۲۲۲۱۳۱۴۴ - ۲۲۲۱۳۱۸۸ - ۲۲۲۱۳۱۶۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۲
تهران - تهران بزرگ - خ شریعتی نرسیده به م قدس جنب بیمه تامین اجتماعی بن بست اختصاصی پلاک ۱ واحد۱
کدپستی: ۱۹۳۳۹۵۴۱۵۴
تلفن:۲۲۷۵۹۲۱۶ - ۲۲۷۵۹۲۱۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۳
تهران - تهران بزرگ - خیابان مطهری - بعد از تقاطع سهروردی -نبش ک حکمی-پ ۱ واحد۲
کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۹۱۷۱
تلفن:۸۸۴۰۵۷۴۶ - ۸۸۴۱۸۴۹۴ - ۸۶۰۲۲۹۱۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۴
تهران - تهران بزرگ - خیابان ولیعصر ۲۰۰ متر بالاتر از میدان ونک خیابان برادران شریفی بعد از کلانتری ۱۰۳ گ پلاک ۱۰ طبقه همکف واحد ۲
کدپستی: ۱۹۶۹۹۵۳۷۵۳
تلفن:۸۸۸۸۲۲۴۴ - ۸۸۷۹۷۰۹۹(۰۲۱) - نمابر:۸۸۸۷۸۴۹۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۶
تهران - تهران بزرگ - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - انتهای بلوار - نبش خیابان ۸ غربی - پلاک ۴ - طبقه اول
کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۳۱۴
تلفن:۸۸۵۴۹۲۸۶ - ۸۸۵۴۹۲۸۵ - ۸۸۵۴۹۲۸۴(۰۲۱) - نمابر:۸۸۵۴۹۲۸۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۸
تهران - تهران بزرگ - پاسداران - ۲۰۰ متر پائین تر از چهارراه پاسداران - جنب فروشگاه تعاونی ۰۶ - داخل پارکینگ ۰۶
کدپستی: ۱۶۶۸۶۴۷۱۵۹
تلفن:۲۲۷۶۳۸۷۶ - ۲۲۷۶۳۸۷۷ - ۲۲۷۶۳۸۷۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۲
تهران - تهران بزرگ - خ ملا صدرا خ شیخ بهایی شمالی بعد ار صائب تبریزی جنب بانک ایران زمین پلاک ۷۸ پلاک قدیم۵۰
کدپستی: ۱۹۹۳۶۸۵۵۱۱
تلفن:۸۸۰۴۴۰۰۶ - ۸۸۰۳۷۸۰۹ - ۸۸۶۱۵۹۲۱(۰۲۱) - نمابر:۸۸۲۱۳۹۲۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۳
تهران - تهران بزرگ - میرداماد- میدان مادر (محسنی)- به طرف شریعتی- نبش خیابان رودبار غربی- شماره ۱۴ طبقه اول
کدپستی: ۱۵۴۶۹۳۵۳۱۹
تلفن:۲۲۲۲۷۷۸۰ - ۲۲۲۷۵۲۲۵ - ۲۲۲۶۶۶۶۳(۰۲۱) - نمابر:۲۲۹۰۵۳۴۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۵
تهران - تهران بزرگ - ولنجک _بلوار دانشجو _ ورودی گلستان دوم _بلوار گلریزان _ بالاتر از مجتمع تجاری ولنجک _نرسیده به تره بار ولنجک- روبروی پارک گلریزان _ پلاک ۱ واحد ۱
کدپستی: ۱۹۸۴۷۳۴۷۵۴
تلفن:۲۲۱۸۳۳۲۰ - ۲۲۱۸۳۳۲۸ - ۲۲۱۸۳۲۲۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۷
تهران - تهران بزرگ - ضلع جنوب غربی پل سید خندان خیابان میر مطهری نرسیده به خیابان سهروردی پلاک۸۸
کدپستی: ۱۵۵۵۸۳۳۵۱۳
تلفن:۸۸۵۴۴۳۵۳ - ۸۸۵۴۴۳۵۴(۰۲۱) - نمابر:۸۸۵۴۴۳۵۳داخلی۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۸۹
تهران - تهران بزرگ - شریعتی بالاتر از خیابان یخچال نبش کوچه سرافراز و خیابان یاسمن (ضلع شرقی مترو قل ) پلاک ۱۵۱۷
کدپستی: ۱۹۴۱۹۱۳۷۹۱
تلفن:۲۲۶۳۷۳۵۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۱
تهران - تهران بزرگ - خ انقلاب -روبروی لاله زارنو = نبش کوچه شهیدکریمی پلاک۴۹۷ طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۱۸۱۷۵۱۴
تلفن:۸۸۳۴۲۸۹۱ - ۸۸۸۶۰۷۵۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۲
تهران - تهران بزرگ - ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر به سمت میدان انقلاب - نرسیده به خیابان برادران مظفر شمالی - پ۹۰۳ -طبقه دوم
کدپستی: ۱۴۱۶۹۱۳۸۴۳
تلفن:۶۶۷۴۹۶۲۱ - ۶۶۴۰۰۸۷۵(۰۲۱) - نمابر:۶۶۷۴۹۵۶۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۳
تهران - تهران بزرگ - میدان اسان خیابان اسان پ ۹
کدپستی: ۱۱۷۸۸۵۴۸۶۳
تلفن:۳۳۵۵۹۵۶۴ - ۳۳۵۵۹۵۷۴ - ۳۳۵۵۹۵۷۸(۰۲۱) - نمابر:۳۳۵۵۹۵۷۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۴
تهران - تهران بزرگ - خیابان کارگر جنوبی - بین میدان حر و چهارراه لشگر - -نبش کوچه قدیانی پلاک ۸۷۵- طبقه اول
کدپستی: ۱۳۱۷۹۴۳۹۱۳
تلفن:۶۶۴۸۸۵۶۲ - ۶۶۴۸۸۵۶۳(۰۲۱) - نمابر:۶۶۴۸۸۵۶۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۶
تهران - تهران بزرگ - م خیابان خ مجاهدین جنب بیمارستان شفا یحیائیان نبش خیابان آقاجانلو - پ ۲۳۶ جدید - ط همکف
کدپستی: ۱۱۵۷۷۷۳۷۱۱
تلفن:۳۳۱۳۴۸۷۶ - ۳۳۵۰۴۰۰۵ - ۳۳۵۰۴۰۰۵(۰۲۱) - نمابر:۳۳۱۳۴۸۷۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۷
تهران - تهران بزرگ - خیابان فاطمی - روبروی وزارت کشور- نبش کوچه چهارم -پ ۶۶ ط ۱
کدپستی: ۱۴۱۵۷۶۴۶۸۶
تلفن:۸۸۹۸۱۴۴۵ - ۸۸۹۸۱۴۴۶ - ۸۸۹۸۱۴۴۷(۰۲۱) - نمابر:۸۸۹۷۴۲۲۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۸
تهران - تهران بزرگ - خ ولیعصر(عج) بالاتر از زرتشت مقابل پمپ بنزین نبش کوچه نوربخش ساختمان بهرام پلاک۱ طبقه۱ واحد ۱
کدپستی: ۱۴۱۵۸۸۳۸۴۱
تلفن:۸۸۹۴۵۳۱۸ - ۸۸۹۴۵۳۴۷(۰۲۱) - نمابر:۸۸۹۳۵۵۲۶(۰۲۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۱
تهران - تهران بزرگ - خ جمهوری خیابان گلشن نبش اذربایجان پ ۲۸ ط همکف
کدپستی: ۱۳۱۸۶۱۷۳۴۵
تلفن:۶۶۵۶۸۹۴۲ ۰۲۱ - ۶۶۴۲۴۰۷۳ ۰۲۱(۰۲۱) - نمابر:۶۶۵۶۸۹۵۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۲
تهران - تهران بزرگ - تهران بزرگ - چهارراه ابوسعید - به سمت شمال - خیابان وحدت ی - پلاک ۸۰۷
کدپستی: ۱۱۱۴۷۱۴۱۱۵
تلفن:۵۵۱۶۹۵۵۶ - ۵۵۱۶۹۵۵۷ - ۵۵۱۶۹۵۵۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۳
تهران - تهران بزرگ - خ شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی ، روبروی بیمارستان پاسارگاد ، پلاک ۱۴۱
کدپستی: ۱۶۱۱۸۱۳۱۱۴
تلفن:۷۷۵۱۶۶۵۳ - ۷۷۵۱۶۶۵۴(۰۲۱) - نمابر:۷۷۶۰۷۱۳۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۶
تهران - تهران بزرگ - خیابان کارگر شمالی پایین تر از بیمارستان قلب پلاک ۱۴۱۶ طبقه اول
کدپستی: ۱۴۱۱۹۸۶۵۸۴
تلفن:۸۸۳۳۳۴۴۳ - ۸۸۰۱۴۴۷۷ - ۸۸۰۱۴۴۷۹(۰۲۱) - نمابر:۸۸۳۳۳۴۴۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۷
تهران - تهران بزرگ - خیابان شوش شرقی - بین ارج و شقاقی - جنب درمانگاه رازی - پلاک ۱۷۴ - طبقه اول
کدپستی: ۱۱۸۱۷۹۳۸۱۵
تلفن:۵۵۰۴۱۲۲۰ - ۵۵۰۴۱۲۳۰ - ۵۵۰۴۱۲۴۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۸
تهران - تهران بزرگ - خیام جنوبی - مختاری شرقی - پلاک ۱۳۸
کدپستی: ۱۱۹۷۸۶۳۳۶۷
تلفن:۵۵۱۶۵۱۸۳ - ۵۵۶۲۷۱۸۳(۰۲۱) - نمابر:۵۵۶۲۷۱۸۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۹
تهران - تهران بزرگ - میدان رازی خ هلال احمر جنب درمانگاه است پ ۲
کدپستی: ۱۳۳۸۹۳۶۴۳۷
تلفن:۵۵۶۵۷۵۶۳ - ۵۵۶۵۷۵۶۴ - ۵۵۶۵۷۵۶۲(۰۲۱) - نمابر:۵۵۶۵۷۵۶۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۱
تهران - تهران بزرگ - شهر ری -خ فدائیان -بعد از پل سیمان روبروی اداره برق منگل -پلاک ۳۴۹ ط ۱ول
کدپستی: ۱۸۶۱۷۷۳۸۵۷
تلفن:۳۳۳۹۳۹۷۰ - ۳۳۳۹۴۵۴۷ - ۳۳۳۹۴۳۷۳(۰۲۱) - نمابر:۳۳۳۹۴۲۲۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۳
تهران - تهران بزرگ - خ ش رجایی ایستگاه ورزشگاه - مقابل در مانگاه اطمینان - پلاک ۳۶۷
کدپستی: ۱۸۳۱۸۱۳۹۵۸
تلفن:۵۵۰۵۵۴۴۹ - ۵۵۰۵۵۴۴۸ - ۵۵۳۳۹۸۰۰(۰۲۱) - نمابر:۵۵۳۳۹۸۰۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۵
تهران - تهران بزرگ - نازی آباد - خ مدائن - خ یاسری - پلاک ۵
کدپستی: ۱۸۱۹۶۷۳۱۱۹
تلفن:۵۵۳۳۵۶۴۰ - ۵۵۰۸۱۴۵۱ - ۵۵۰۸۱۷۳۰(۰۲۱) - نمابر:۵۵۰۸۱۴۵۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۷
تهران - تهران بزرگ - باقرشهر- خیابان (ره) -۱۶متری ولیعصر(عج) جنب مسجد جامع ولیعصر (عج) پ۶۳
کدپستی: ۱۸۱۳۱۵۳۱۷۳
تلفن:۵۵۲۰۸۲۲۰ - ۵۵۲۰۸۲۲۱ - ۵۵۲۰۸۲۱۵(۰۲۱) - نمابر:۵۵۲۰۸۲۱۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۸
تهران - تهران بزرگ - پیروزی خ پرستار بعداز میدان ۱۳ آبان ک شهاب بالای فروشگاه رفاه پ۵ ط۱
کدپستی: ۱۷۶۶۹۷۴۸۷۱
تلفن:۳۳۰۹۵۱۷۱ - ۳۳۰۹۵۱۸۱(۰۲۱) - نمابر:۳۳۱۰۹۴۰۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۱۹
تهران - تهران بزرگ - شهرری میدان معلم جنب بانک رفاه کارگران ساختمان سامان ورودی یک واحد۲
کدپستی: ۱۸۶۴۸۸۶۴۴۸
تلفن:۳۳۳۸۹۱۴۵ - ۳۳۳۸۹۱۴۵ - ۳۳۳۸۹۱۴۴(۰۲۱) - نمابر:۳۳۳۸۹۱۴۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۱
تهران - تهران بزرگ - فلکه اول خزانه خ ش فراهانی پلاک ۴ ط اول
کدپستی: ۱۸۳۴۷۹۵۳۷۸
تلفن:۵۵۱۸۹۰۹۳ - ۵۵۱۸۹۰۹۴(۰۲۱) - نمابر:۵۵۱۸۹۰۹۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۲
تهران - تهران بزرگ - خیابان هنگامخیابان فرجامبعد از میدان صد جنب رستوران سیکا پلاک ۹۰۶
کدپستی: ۱۶۸۱۸۸۵۷۱۱
تلفن:۷۷۴۵۸۲۷۰ - ۷۷۲۴۹۳۲۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۳
تهران - تهران بزرگ - نظام آباد شمالی روبروی بانک ملت پلاک ۱۰۲۰
کدپستی: ۱۶۴۳۷۵۸۴۱۳
تلفن:۷۷۶۹۱۲۹۵ - ۷۷۶۹۴۱۱۱ - ۷۷۶۹۴۱۱۲(۰۲۱) - نمابر:۷۷۶۹۴۱۱۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۴
تهران - تهران بزرگ - خ ۲۱ متری جی خ هاشمی روبروی مسجد علی اکبر ک ش محمدی پور پ ۳
کدپستی: ۱۳۴۹۸۸۷۴۱۶
تلفن:۶۶۰۵۲۵۰۹ - ۶۶۰۵۵۳۶۸ - ۶۶۰۵۱۹۹۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۵
تهران - تهران بزرگ - خ بهارستان پایین تر از بیمارستان طرفه نبش پمپ بنزین ساختمان بهارستان پلاک ۸۵ واحد ۱۰
کدپستی: ۱۱۵۴۷۱۳۳۳۵
تلفن:۷۷۶۲۸۲۴۴ - ۷۷۶۷۱۶۰۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۶
تهران - تهران بزرگ - یاخچی آباد، خ بهمنیار ، ساختمان های اداری مفرح فاز ۱ ط دوم واحد ۱۱
کدپستی: ۱۸۱۹۷۹۲۶۳۹
تلفن:۵۵۳۱۴۵۰۸ - ۵۵۳۱۴۵۵۶ - ۵۵۳۲۸۳۲۰(۰۲۱) - نمابر:۵۵۳۲۸۳۳۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۷
تهران - تهران بزرگ - خ پیروزی ۴ راه کوکاکولا نبرد شمالی خ افراسی نبش ک عابدی پ ۴۸۲
کدپستی: ۱۷۶۶۶۳۹۳۳۴
تلفن:۷۷۷۵۰۲۹۰(۰۲۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۸
تهران - تهران بزرگ - خ میرداماد روبروی بانک مرکزی جنب اداره مالیاتی ساختمان ش ۱۶۵ پ ۱۴۹
کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۹۴۱۷
تلفن:۲۲۲۵۶۷۷۲ - ۲۲۹۱۵۴۰۳ - ۲۲۲۷۳۸۱۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۲۹
تهران - تهران بزرگ - شهر ری - ت آباد - خیابان شهید غیوری - نرسیده به میدان شهید بروجردی - بین کوچه شهید حسن زاده و کلانتری ۱۶۷ - پ ۴۵۱
کدپستی: ۶۵۹۹۳۷۵۹۱۱
تلفن:۳۶۶۵۶۰۲۷ - ۳۶۶۵۶۰۲۱ - ۳۶۶۵۶۰۱۴(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۱
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم نبش ۲۰۸ شرقی طبقه فوقانی بانک ملت
کدپستی: ۱۶۵۷۸۴۵۷۵۳
تلفن: - ۷۷۰۷۲۱۶۸ - ۷۷۰۷۲۱۶۹(۰۲۱) - نمابر:۷۷۰۷۲۱۶۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۲
تهران - تهران بزرگ - خ دماوند اول بزرگراه باقری پشت بانک صادرات نبش کوچه ۱۰۱ پلاک ۳۲طبقه اول
کدپستی: ۱۶۵۱۹۱۳۶۱۴
تلفن:۷۷۹۵۲۴۵۸ - ۷۷۹۲۹۹۰۷ - ۷۷۹۳۴۹۲۶(۰۲۱) - نمابر:۷۷۹۵۲۴۵۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۵
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس جنب بانک ملی پلاک ۱۸ طبقه اول
کدپستی: ۱۶۵۱۷۸۳۶۴۹
تلفن:۷۷۲۹۵۰۵۱ - ۷۷۲۹۵۰۵۲ - ۷۷۲۹۵۰۵۳(۰۲۱) - نمابر:۷۷۲۹۴۹۴۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۶
تهران - تهران بزرگ - میدان رس ، جنب مسجدالرسول(ص)، پاساژ مسجدالرسول (ص) طبقه اول
کدپستی: ۱۶۷۶۶۵۴۴۱۵
تلفن:۷۷۲۰۲۵۸۴ - ۷۷۲۰۲۸۰۵ - ۷۷۸۰۵۸۸۱(۰۲۱) - نمابر:۷۷۸۰۵۸۸۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۷
تهران - تهران بزرگ - نارمک،خیابان دردشت،تقاطع جانبازان شرقی(گلبرگ) پلاک ۳۸۸
کدپستی: ۱۶۴۹۷۷۴۵۱۳
تلفن:۷۷۸۰۶۱۷۲ - ۷۷۲۰۱۸۹۲(۰۲۱) - نمابر:۷۷۷۲۰۴۹۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۳۸
تهران - تهران بزرگ - رس خ هنگام م الغدیر جنب بانک مسکن پ ۲۶۴
کدپستی: ۱۶۷۷۷۹۷۹۵۳
تلفن:۷۷۱۹۶۶۶۵ - ۷۷۱۹۶۶۶۳ - ۷۷۲۲۰۶۱۰(۰۲۱) - نمابر:۷۷۲۲۰۶۱۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۲
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس - حکیمیه - بلوار بهار - جنب بانک پاسارگاد - پ ۱۴۹
کدپستی: ۱۶۵۹۷۱۴۶۳۶
تلفن:۷۷۳۱۱۹۶۴ - ۷۷۳۱۱۹۶۵(۰۲۱) - نمابر:۷۷۳۱۱۱۶۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۳
تهران - تهران بزرگ - نیاوران خ پور ابتهاج ایستگاه کاشانک پلاک۳۰۸
کدپستی: ۱۹۵۶۶۶۶۴۱۳
تلفن:۲۶۱۲۵۵۵۰ - ۲۶۱۲۵۵۵۱ - ۲۶۱۱۱۰۸۰(۰۲۱) - نمابر:۲۲۸۲۳۶۵۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۴
تهران - تهران بزرگ - ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض جنب بانک تجارت پلاک۲ واحد۲
کدپستی: ۱۶۴۸۸۸۶۸۱۷
تلفن:۷۷۹۲۴۵۸۰ - ۷۷۹۲۴۶۱۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۵
تهران - تهران بزرگ - انتهای جاده لشگرک -ابتدای رودبا ران - زردبند - جنب مسجد حضرت علی(ع) - پلاک ۱۴۰ - طبقه اول
کدپستی: ۳۳۴۳۱۸۱۱۱۳
تلفن:۲۶۵۳۲۵۹۲ - ۲۶۵۳۲۵۹۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۶
تهران - تهران بزرگ - پاسداران میدان هروی جنب بانک شهر پلاک ۳
کدپستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۱۵
تلفن:۲۲۹۳۰۱۵۴ - ۲۲۹۳۰۲۵۷ - ۲۲۹۶۴۶۰۲(۰۲۱) - نمابر:۲۲۹۳۰۹۸۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۷
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری بین خ دوم و سوم شرقی (لاین کندرو ش باقری) پ۳۱۰
کدپستی: ۱۶۸۹۹۶۸۵۱۱
تلفن:۷۷۰۸۴۵۰۰ - ۷۷۰۸۴۵۰۲(۰۲۱) - نمابر:۷۷۰۸۴۵۰۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۸
تهران - تهران بزرگ - خیابان جانبازان غربی حد فاصل صفایی و اثنی عشری (۱۶ متری اول و دوم) پلاک ۳۸۶ ط ۱
کدپستی: ۱۶۳۵۷۱۷۱۱۳
تلفن:۸۸۴۷۲۹۰۲(۰۲۱) - نمابر:۸۸۴۷۲۹۰۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۴۹
تهران - تهران بزرگ - خیابان دماوند - چهارراه آیت - روبروی ایستگاه آیت- طبقه فوقانی موسسه کوثر - پلاک ۵۹۷ ط اول واحد ۲
کدپستی: ۱۶۴۶۸۹۶۱۶۴
تلفن:۷۷۹۳۹۸۴۸ - ۷۷۹۳۹۸۴۹ - ۷۷۹۳۹۸۵۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۲
تهران - تهران بزرگ - میدان حسین(ع) -ابتدای خ دماوند- روبروی ایستگاه brt فرودگاه- ساختمان الهادی
کدپستی: ۱۷۱۳۶۳۴۱۶۶
تلفن:۷۷۵۹۳۰۷۶ - ۷۷۵۹۳۰۷۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۴
تهران - تهران بزرگ - ۲۰متری افسریه- بین ۱۵ متری سوم وچهارم - پ ۴۳۷- ط اول
کدپستی: ۱۷۸۴۹۶۵۵۸۴
تلفن:۳۳۸۱۲۳۷۰(۰۲۱) - نمابر:۳۳۱۵۳۵۵۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۷
تهران - تهران بزرگ - سه راه افسریه - خیابان خاوران - روبروی پایانه مسافری - پلاک ۱۶۲
کدپستی: ۱۷۹۹۸۵۳۱۱۹
تلفن:۳۳۶۵۷۱۳۴(۰۲۱) - نمابر:۳۳۶۵۷۱۳۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۸
تهران - تهران بزرگ - خیابان پیروزی (غرب به شرق)بعد از اتوبان علی نبش خیابان زینتی افخم پلاک ۳۷۰ طبقه اول
کدپستی: ۱۷۱۶۶۸۳۴۴۶
تلفن:۳۳۳۱۸۹۶۹ - ۳۳۲۵۵۷۸۰ - ۳۳۲۵۲۸۱۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۵۹
تهران - تهران بزرگ - خاوران مشیریه میدان آقانور خیابان مزینانی( ۳۰متری صالحی) نبش ک ۹ شرقی ساختمان عرشیا پ۴۱۵ ط۲
کدپستی: ۱۸۵۴۹۷۶۸۸۶
تلفن:۳۳۴۷۱۴۴۹ - ۳۳۴۷۱۴۴۹ - ۳۳۴۷۱۴۴۹(۰۲۱) - نمابر:۳۳۴۷۱۴۴۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۱
تهران - تهران بزرگ - افسریه - بلوار قصر فیروزه - اول ۲۰ متری قائم - نبش کوچه شهید عطایی یکم - پلاک ۲۴۹
کدپستی: ۱۷۸۶۹۴۷۵۵۷
تلفن:۳۳۶۵۵۱۹۲ - ۳۳۶۵۵۱۹۳(۰۲۱) - نمابر:۳۳۶۵۵۳۰۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۳
تهران - تهران بزرگ - خیابان سی متری نیروی هوایی نبش خ احمدزاده پلاک ۳۵۷
کدپستی: ۱۷۴۸۶۳۳۱۳۶
تلفن:۷۷۴۲۷۱۶۹ - ۷۷۴۲۷۱۲۹ - ۷۷۴۲۷۱۲۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۴
تهران - تهران بزرگ - شهرری-خ رجایی-کوی سیزده آبان-کوچه شهید عزیزالدین(ک مهرا) پلاک ۲
کدپستی: ۱۸۸۳۸۶۷۱۹۸
تلفن:۵۵۵۱۵۹۵۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۵
تهران - تهران بزرگ - فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره نرسیده به چهارراه سید ال پ ۱۱۵/۱
کدپستی: ۱۶۵۵۹۵۵۶۸۱
تلفن:۷۷۸۷۰۹۷۳ - ۷۷۸۷۰۵۳۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۶
تهران - تهران بزرگ - یوسف آباد خ اسدابادی نبش خ ۴۰-پلاک ۲۹۲ ط ۲ واحد۷
کدپستی: ۱۴۳۶۶۸۴۳۹۳
تلفن:۸۸۶۲۹۳۸۰ - ۸۸۶۲۹۳۸۴ - ۸۸۶۲۹۳۵۳(۰۲۱) - نمابر:۸۸۰۴۵۹۹۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۷
تهران - تهران بزرگ - زرگراه آیت الله سعیدی شهرک ت خواه خیابان شهید شکری_ کوچه ۲۳ شهید نژاد اکبر _
کدپستی: ۱۸۹۶۶۷۹۳۴۴
تلفن:۵۵۸۸۱۵۹۹ - ۵۵۸۸۱۵۶۲ - ۵۵۸۸۱۵۶۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۸
تهران - تهران بزرگ - بلوار آیت اله کاشانی م شهرزیبا خ مرادی پ ۱۰
کدپستی: ۱۴۸۶۷۸۵۹۷۴
تلفن:۴۴۱۵۸۰۰۵ - ۴۴۱۵۸۰۰۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۹
تهران - تهران بزرگ - خ نبرد جنوبی- بلوار شهید ده حقی -.چهار راه -بلوار شاهد -نبش نصر ۲-پلاک ۲- ساختمان مسجد القران-۲
کدپستی: ۱۷۷۷۸۶۳۳۷۱
تلفن:۳۳۴۳۴۰۰۹ - ۳۳۴۳۳۸۰۲ - ۳۳۴۳۴۰۰۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۱
تهران - تهران بزرگ - میدان ابوذر ۲۰متری ابوذر مقابل مسجد جامع ابوذر پ۵۳۴
کدپستی: ۱۳۶۳۷۷۳۱۶۱
تلفن:۵۵۷۹۵۴۰۱ - ۵۵۷۹۵۴۳۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۲
تهران - تهران بزرگ - یافت آباد- بلوار الغدیر - بلوار معلم - نرسیده به چهارراه قهوه خانه - پلاک ۴۱۳
کدپستی: ۱۳۷۴۶۱۳۹۱۳
تلفن:۶۶۲۴۴۳۰۷ - ۶۶۵۴۵۰۶۴ - ۶۶۲۱۴۹۱۰(۰۲۱) - نمابر:۶۶۳۲۳۲۵۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۳
تهران - تهران بزرگ - خ خلیج فارس نبش ک توحید جنب تعاونی ثامن الائمه ساختمان مهدی ط ۱ واحد۳
کدپستی: ۱۳۷۸۶۱۵۳۹۵
تلفن:۶۶۲۷۱۴۷۸ - ۶۶۲۷۱۴۷۹(۰۲۱) - نمابر:۶۶۲۷۱۴۷۸(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۵
تهران - تهران بزرگ - خیابان سراج پایین تر از دلاوران بعد از کوچه اعر پلاک ۲۱۸
کدپستی: ۱۶۸۷۷۸۸۱۶۶
تلفن:۷۷۰۹۱۰۳۱ - ۷۷۰۹۱۰۴۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۶
تهران - تهران بزرگ - سعادت اباد بالاتر از میدان کاج نبش خ پنجم(نوروزی) پ ۶ ط اول واحد ۵
کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۷۵۶۳
تلفن:۲۲۰۹۲۸۱۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۷
تهران - تهران بزرگ - خیابان خیابان جیحون بعد از چهارراه بهنود پ ۷۳۰ ط۲
کدپستی: ۱۳۴۳۹۷۶۵۶۶
تلفن:۶۶۰۸۰۱۵۰ - ۶۶۰۸۰۳۴۰ - ۶۶۰۸۰۱۸۰(۰۲۱) - نمابر:۶۶۱۹۷۱۸۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۸
تهران - تهران بزرگ - خیابان ۱۵ داد روبروی پله نوروزخان کوچه همایون پ ۵
کدپستی: ۱۱۱۶۹۷۳۵۱۳
تلفن:۳۳۹۸۷۴۱۹(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۷۹
تهران - تهران بزرگ - بلوار بین مینی سیتی و اتوبان علی جنب بانک پاسارگاد و اداره پست لشگرک پلاک ۱۱۳ طبقه اول
کدپستی: ۱۱۹۳۸۳۳۱۵۵
تلفن:۲۲۴۸۴۱۰۰ - ۲۲۴۸۴۵۰۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۱
تهران - تهران بزرگ - ضلع شمالی میدان هفت تیر نبش کوچه شاهرخ - پ ۳۰ طبقه اول -
کدپستی: ۱۵۷۴۸۴۳۱۳۵
تلفن:۸۸۸۲۵۰۹۴ - ۸۸۸۲۵۰۹۵ - ۸۸۸۲۲۸۱۰(۰۲۱) - نمابر:۸۸۸۲۲۸۱۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۳
تهران - تهران بزرگ - خیابان خاوران (غرب به شرق) بعد از اتوبان علی نبش کوچه خوش نباش ساختمان نوسازان جنوب شرق تهران پ ۵۴۴
کدپستی: ۱۷۹۸۷۹۴۵۷۱
تلفن:۳۳۷۲۰۹۵۵ - ۳۳۷۲۰۹۰۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۴
تهران - تهران بزرگ - کاشانی نرسیده به جنت آباد اول شقایق شمالی ساختمان بانک پاسارگاد ط ۲ واحد ۶
کدپستی: ۱۵۸۸۷۷۴۵۶۴
تلفن:۴۴۱۱۱۸۰۵(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۵
تهران - تهران بزرگ - خ سبلان شمالی نبش کوچه یوسفی پ ۵۴۸
کدپستی: ۱۶۸۷۹۶۷۹۸۸
تلفن:۸۸۴۷۱۸۹۳ - ۸۸۴۷۱۲۱۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۶
تهران - تهران بزرگ - خیابان کریمخان ابتدای خ حافظ ک هور چهر پ ۲ ط ۲ و ۳
کدپستی: ۱۵۹۳۹۱۵۱۵۵
تلفن:۸۶۰۳۶۱۶۷ - ۸۶۰۳۶۱۷۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۷
تهران - تهران بزرگ - خیابان - بعد از شریف نرسیده به میدان نبش ک بیک محمد لو (نورگاه سابق) روبه روی ایران پلاک ۱ طبقه ۱ واحد۳
کدپستی: ۱۴۵۸۷۳۴۱۱۵
تلفن:۶۶۰۶۵۶۴۰ - ۶۶۰۶۵۶۴۱ - ۶۶۰۰۵۴۸۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۱
تهران - تهران بزرگ - شریعتی خ ت -چهارراه قنات- ابتدای خ آقا میری نبش بن بست هاشمیان ساختمان مسعود پلاک ۱۶ ط اول واحد ۲
کدپستی: ۱۹۴۴۶۸۳۳۹۵
تلفن:۲۲۷۸۲۰۵۵ - ۲۲۷۸۲۱۸۴ - ۲۲۷۸۲۱۷۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۲
تهران - تهران بزرگ - خیابان شهیدمطهری بین میرزای و قاِِیم مقام فراهانی روبروی سنایی پلاک۲۷۱ طبقه دوم واحد ۲۰۳
کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۷۱۳۵
تلفن:۸۸۱۰۶۱۸۳ - ۸۸۱۰۶۱۸۴ - ۸۸۱۰۶۱۸۵(۰۲۱) - نمابر:۸۸۱۰۶۱۸۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۳
تهران - تهران بزرگ - شهرک اکباتان فاز۱ خ نفیسی ساختمان وانان پ۷ واحد ۳
کدپستی: ۱۳۹۳۷۸۴۱۶۴
تلفن:۴۴۶۳۱۳۴۷ - ۴۴۶۳۱۳۴۸ - ۴۴۶۳۱۳۵۰(۰۲۱) - نمابر:۴۴۶۳۱۳۵۱(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۴
تهران - تهران بزرگ - خیابان پاسداران- خیابان شهید کشوری- سه راه ضرابخانه- طبقه فوقانی داروخانه
کدپستی: ۱۹۴۷۸۱۷۸۸۴
تلفن:۲۲۸۶۷۶۷۴ - ۲۲۸۶۹۰۸۶ - -(۰۲۱) - نمابر:-(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۵
تهران - تهران بزرگ - خ اجاره دار ت شیخ صفی و اجاره دار
کدپستی: ۱۶۱۴۸۹۷۴۵۱
تلفن:۷۷۵۵۳۲۸۸ - ۷۷۵۵۳۲۸۸(۰۲۱) - نمابر:۸۸۷۳۴۵۷۶(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۱
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس خ ش ناهیدی(جشنواره) م اشراق خ ش زهدی(امین) چهارراه تپه ۴۵ متری شریعتی پلاک ۱۷۴
کدپستی: ۱۶۵۶۸۶۹۵۱۴
تلفن:۷۷۷۹۷۷۳۵ - ۷۷۹۶۳۰۰۷(۰۲۱) - نمابر:۷۷۹۶۳۰۰۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۲
تهران - تهران بزرگ - تهرانپارس میدان پروین م ن تالار ان و شیرینی پدیده شرق پ۲۸۰ ط ۱
کدپستی: ۱۵۸۶۸۴۵۴۱۸
تلفن:۷۷۷۴۳۰۳۲ - ۷۷۷۴۳۰۲۲(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۳
تهران - تهران بزرگ - اقدسیه روبروی مسجد جعفرصادق(ع) پلاک ۲۰
کدپستی: ۱۹۵۷۹۷۴۷۹۵
تلفن:۲۲۸۰۴۸۵۷(۰۲۱) - نمابر:۲۲۸۰۴۸۵۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۱۴
تهران - تهران بزرگ - شمس آباد- خ حسن بنا- بالاتر از میدان ملت- پیچ شمس آباد- پشت بانک ملت- کوچه نعمتی- پ۱
کدپستی: ۱۶۷۵۶۱۸۹۷۳
تلفن:۲۲۳۰۱۴۰۶ - ۲۲۳۰۱۴۸۷ - ۲۲۳۰۱۵۰۷(۰۲۱) - نمابر:۲۲۳۰۴۴۹۰(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۳۱
تهران - تهران بزرگ - میدان راه آهن-جوادیه -ابتدای ۲۰ متری-روبروی بانک پاسارگاد-نبش کوچه شهید عباس اوغلی-پلاک ۱۶-طبقه اول
کدپستی: ۱۳۶۵۸۶۷۷۱۵
تلفن:۵۵۴۶۲۷۰۱ - ۵۵۴۶۲۷۰۲ - ۵۵۴۶۲۷۰۴(۰۲۱) - نمابر:۵۵۴۶۲۷۰۳(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۳۲
تهران - تهران بزرگ - آدرس جدید : میدان انقلاب ضلع شمال شرقی میدان ، نبش کارگر شمالی ، جنب بانک شهر ساختمان ۱۱۳۵ (پ ۴۸ قدیم) واحد ۶
کدپستی: ۱۴۱۷۹۱۳۱۳۶
تلفن:۶۶۴۷۸۰۰۲ - ۶۶۴۷۸۰۰۳ - ۶۶۴۷۷۰۳۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۶۱۲۳۲۸
تهران - تهران بزرگ - سعادت آباد بلوار دریا نرسیده به چهاراه قدس پ ۱۰
کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۹۳
تلفن:۸۸۵۷۲۲۷۰ - ۸۸۵۷۲۲۷۱ - ۸۸۵۷۹۵۲۷(۰۲۱)دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۶۱۲۳۳۱
تهران - تهران بزرگ - تهران خیابان شادمان (شادمهر) چهر راه صالحیان رو به روی خیابان استوار و بانک کشاورزی نبش کوچه صالحیان پلاک ۳۱۷
کدپستی: ۱۴۵۶۸۸۶۵۱۱
تلفن:۶۶۵۲۴۴۷۴ - ۶۶۵۲۴۴۷۵ - ۶۶۵۲۶۳۹۹(۰۲۱) - نمابر:۶۶۵۲۴۴۷۵(۰۲۱)مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
عاشقانه ترین شعرهای زیبا
درخواست حذف اطلاعات

دیدی تو ش ته ام، ش تی

دیدی غم عاشقانه ی من

داغ و غم و عشق و شورو مستی

جمع است همه نشانه ی من

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

هر شب به لبم نوای هجران

یا سوگ به آشیانه ی من

دائم زتو گفتن و ش تن

اینجا شده آن بهانه ی من

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

آ مرا کشت این نگاه عاشقانه

شد برفنا این دل زآه عاشقا نه

با درد وغم با ناله ها شد دل هم آوا

تا پا نهادم من براه عاشقانه

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

تمام خاطرات من دوباره زنده می شود

به شوق دیدنت دلم مثل پرنده می شود

برای فصل عاشقی دوباره شعر گفته ام

نه از غم ج اش برای وصل گفته ام

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

عشق تو آوایِ نوری در دعایم جاودانه

مهر تو بر لوح جانم قرص ماهی عاشقانه

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

فکر و خیال تو شبی از سر من نمی رود

شب نشود سحر که تو فکر ستم نمی کنی

چشم سیاه من شود خاک در حضور تو

یک نظری طلوع کن از چه ِنعَم نمی کنی

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

نغمه ها جاری و از دل در پگاهی عاشقانه

از وفا تا تو سرودن جان پناهی عاشقانه

حس بودن در کنارت لمس شادی بی بهانه

خنده اش پنهان و بازی گاه گاهی عاشقانه

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

از عادت حضور تو سرشار می شوم

بغض مرا که می شکنی عاشقانه تر

مردی به یاد تو پیوسته عاشق است

در خاطرم وجود زنی عاشقانه تر

تکرار شو حوالی دستان خسته ام

شاید مرا رقم بزنی عاشقانه تر

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

ای بی خبراز سوز و آه من کجایی

کن جلوه برمن د گاه عاشقانه

رسواشدم تا برتوافکندم نگاهی

باشد مرابس این گناه عاشقانه

دیگر به تنگ آمد دلم ازاین ج

زین روزها وسال وماه عاشقانه

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

صدا بزن مرا بگو که عاشقم به عشق تو

هزار بار بگو بگو چه عاشقانه می شود

دوباره دست گرم تو به قلب من گره زده

صدای قلب من شنو به خاطر تو می زند

بگو تو از ترانه ها ز شادی شبانه ها

ز باد و از نسیم که عاشقانه می وزد

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

ای هق هق عاشقانه ی من

صد بیت و غزل ترانه ی من

ای سیر و سلوک عاشقانه

ای ح عارفانه ی من

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

در دشت شب آسمان قلبم

پر از غم دانه دانه ی من

یک روز بیا فسانه ی دل

در بیت و سرا و خانه ی من

رفتی تو امیدم این دقایق

بیرون ز غم زمانه ی من

مجموعه ای از عاشقانه ترین شعرهای زیبا

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگیمشاهده متن کامل ...
مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وک موضوع ماده 187 قانون برنامه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وک موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی با و پر سرعت .

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وک موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی


مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وک موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فرمت ورد

483 صفحه+ فهرست

 

 

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وک

موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی


 

فهرست

 

عنوان

                                صفحه

 

مفدمه ............................... 1

 

فصل اول: دفتر دادگاه................. 4

 

الف) مدیر دفتر....................... 5

 

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی  5

 

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست   5

 

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست  9

 

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته   11

 

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه..................................... 12

 

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد  13

 

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    14

 

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی 15

 

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 16

 

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر  16

 

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 18

 

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی   20

 

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر.... 20

 

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........... 20

 

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........... 20

 

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می شود................................ 21

 

فصل دوم: دادگاه کیفری................ 30

 

انتقال منافع مال به غیر.............. 31

 

فروش بلیط دست برگشت.................. 34

 

ایراد صدمه عمدی...................... 37

 

صدور چک بلامحل........................ 40

 

صدور چک بلامحل........................ 44

 

خیانت در امانت و جعل امضاء........... 47

 

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی احتیاطی در رانندگی  51

 

تصرف عدوانی.......................... 54

 

افترا................................ 59

 

جیب بری............................... 65

 

ترک انفاق............................ 68

 

کلاهبرداری............................ 72

 

افترا و فحاشی و توهین................ 75

 

خیانت در امانت و کلاهبرداری........... 79

 

شرب خمر و تهدید...................... 87

 

ضرب و جرح و فحاشی.................... 90

 

سرقت................................. 92

 

ضرب و جرح............................ 94

 

فصل سوم: دادگاه حقوقی................ 96

 

تأمین خواسته......................... 97

 

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی...... 102   

 

تغییر نام............................ 108

 

تخلیه................................ 112

 

تأمین خواسته......................... 119

 

تخلیه................................ 121

 

تأمین دلیل........................... 125

 

تأمین خواسته......................... 127

 

تخلیه و اجور معوقه................... 129

 

اعسار از هزینه دادرسی................ 135

 

دستور موقت........................... 138

 

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته....... 141

 

تعدیل مال الاجاره..................... 150

 

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری......... 155

 

جعل و استفاده از سند معجول........... 156

 

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.......... 161

 

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی... 164

 

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام...... 170

 

اغفال................................ 176

 

مزاحمت تلفنی......................... 181

 

فریب در ازدواج....................... 185

 

ضرب و جرح و تحریق.................... 189

 

رابطه نامشروع........................ 193

 

پرداخت رشوه.......................... 196

 

کلاهبرداری............................ 199

 

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........... 202

 

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر.......... 203

 

تقلب در انجام پروژه.................. 206

 

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین. 212

 

بی احتیاطی در رانندگی................. 217

 

رابطه نامشروع........................ 220

 

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات .. 225

 

فک پملپ.............................. 230

 

سرقت مقرون به آزار................... 236

 

ایراد ضرب و جرح عمدی................. 245

 

خیانت در امانت و رابطه نامشروع....... 248

 

مساعدت در فرار متهم.................. 256

 

سهل انگاری در نگهداری متهم............ 261

 

مشارکت در سرقت و ید مال مسروقه..... 265

 

اخلال در نظم و آسایش عمومی............ 269

 

قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 275

 

قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی 280

 

................................ 284

 

ایراد ضرب و جرح...................... 290

 

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی........... 294

 

تصرف عدوانی.......................... 300

 

رابطه نامشروع........................ 305

 

خیانت در امانت....................... 309

 

ربودن مال غیر........................ 316

 

جعل و استفاده از سند معجول........... 321

 

توهین و ایراد ضرب و جرح.............. 328

 

ایراد ضرب و جرح عمدی................. 333

 

صدور چک بلامحل........................ 337

 

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.... 341

 

جعل و کلاهبرداری...................... 345

 

جعل عنوان............................ 350

 

ایراد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی 355

 

تظاهر به وک و کلاهبرداری........... 359

 

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان..................................... 363

 

ضرب جرح.............................. 367

 

فصل ششم: دادگاه خانواده.............. 371

 

تمکین................................ 372

 

وصول مهریه و تأمین آن................ 379

 

تعیین و تکلیف حضانت فرزند............ 383

 

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند........ 386

 

اثبات زوجیت.......................... 390

 

تعدیل و افزایش نفقه.................. 397

 

مطالبه مهریه......................... 400

 

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی..................................... 403

 

تمکین................................ 407

 

طلاق توافقی........................... 411

 

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی   415

 

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

 

طلاق.................................. 422

 

طلاق.................................. 428

 

مطالبه مهریه......................... 432

 

طلاق.................................. 436

 

طلاق.................................. 440

 

فصل هفتم: دادگاه اطفال............... 445

 

حمل و نگهداری مشروبات الکلی.......... 446

 

سرقت................................. 450

 

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو......... 454

 

مزاحمت تلفنی......................... 460

 

بی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه..... 465

 

سرقت................................. 470

 

نگهداری چهار گرم ............... 475

 

مشارکت در ید ............. 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
«بسمه تعالی»

 

بنام خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

 

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می گیرد اعتبار پیدا می کند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای ت ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده اند. اصل 35 قانون اساسی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می دارد: «در همة دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وک به آنها داده می شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی دانند برای استفاده از این حق چه باید ند لذا قانون گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عد در جامعه فراهم امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه ای بس دشوار و خطیر است. علی الاصول در حرفة وک فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و ی است که از دانشکده های حقوقی فارغ حصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می داند و با مطالعاتی که در زمینه های مختلف انجام می دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می نماید.

خوب ی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون گذار ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از و تسهیل دست ی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می دارد: «به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دست ی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ حصیل های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

دفتر دادگاه


در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه ها دارای سه رکن می باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین تر می باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می شود که تمام دادخواست های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می رسانند و وی دادخواست ها را به شعب ارجاع می کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.


4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات تی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه ها و یا کنسود گری های ایران گواهی شده باشد…»

 ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه ها برابر اصل مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می گیرد و تمام مراجعه کنندگان می بایست برای برابر اصل پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی م م است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه ها به دلیل کثرت ورودی پرونده ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می کنند و عملاً اجرای زمان بندی در ماده فوق ممکن نمی باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از رو مه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات تی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات تی یا سازمان های وابسته به ت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می شود و چنانچه مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

1- مجری قرار تأمین دلیل

ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: «دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر کارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد که معمولاً مدیر دفتر به همراه کارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می نماید.

2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه دارای شعبه ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می گیرد.

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نویس سند

ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید.»

وظیفه دیگری که به عهده مدیر دفتر می باشد خارج نویس اسناد و مدارکی است که ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه کرده و قسمتی را که جهت رسیدگی لازم می باشد را خارج نویس می کند.

2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید…»

ادعای جعلیت حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینکه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینکه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر  دادگاه برساند.

3- نگهداری سند مورد ادعای جعل

مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد مدیر دفتر تا تعیین تکلیف باقی می ماند.

مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به کارشناس

1- صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ کند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر کارشناس به دادگاه مراجعه کنند.

 مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا یا قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدیر دفتر این نکته را باید در نظر داشته باشد که ابلاغ دادنامه به در صورتی که حق دخ در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه حق دخ در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ کند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موکل محاسبه خواهد شد و بالع چنانچه دادرسی توسط جریان یابد و مزبور حق وک در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موکل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به محاسبه خواهد شد.


2- ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء

ماده 301 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به ی تسلیم نماید. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ بالاتر محکوم خواهد شد.

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر

1- ثبت دادخواست تجدید نظر

ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی: «متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را طرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هر یک از مراجع یاد شده در بالا بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.

در باب تجدید نظر، هرگاه متقاضی تجدید نظر دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر بدهد، مدیران دفاتر موظفند دادخواست را وصول نموده و رسیدی به تقدیم کننده تسلیم نمایند. مدیر دادگاه بدوی موظف است پس از تکمیل، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال دارد.

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2،3،4،5،6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

3- ارسال یک نسخه از دادخواست  تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

1- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندة رأی به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شمارة ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده 380 قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده 381 تهیه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است…»

3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.


مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

1- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می توان به ترتیب زیر بیان داشت:

1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر کاتور

5- ثبت نامه ها

6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه ها برای امور دفتری از آن استفاده می کنند:

1- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر کاتور:

تمام نامه ها در این دفتر ثبت می شود. کلیه نامه ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می شود. شماره ای که هر نامه با آن در دفتر کاتور به ثبت می رسد در زیر همان نامه نوشته می شود. مضامین دفتر کاتور عبارتند از : شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه های رسیده، شماره و تاریخ نامه های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه های ارسالی.

3- دفتر دادنامه

رأی که صادر می شود با شماره ردیفی که در این دفتر برای رأی مربوطه در نظر گرفته می شود به ثبت می رسد و طرفین دعوا نیز چنانچه به این رأی اعتراض داشته باشند با توجه به شماره دادنامه اقدام می کنند. مضمامین مربوط به دفتر دادنامه عبارت است از: شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست،  داد برده (طرفی که رأی به نفع او صادر شده است)، دادباخته (طرفی که رأی بر علیه او صادر شده است)، خواسته، صادر کنند، حکم، تاریخ ختم، تاریخ صدور، شرح دادنامه، نوع محکوم به، ملاحظات.

4- دفتر تجدید نظر

هرگاه از حکم یا قرار قابل تجدید نظر، تقاضای تجدید نظر خواهی شود این درخواست در دفتر مربوطه به ثبت می رسد، تاریخ درخواست تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می شود که برای محاسبه مهلت تجدید نظر خواهی از آن استفاده می شود. مضامین این دفتر عبارتند از: شماره ردیف، تاریخ ثبت، تجدید نظر خوانده، نتیجه اقدام، شماره پرونده، شماره دادنامه.

5- دفتر ارجاعی یا نیابت

در این دفتر پرونده ها و درخواست های نیابت یا ارجاعی به ثبت می رسد. البته فقط ارجاعی که از دادگاه حوزه قضایی دیگر باشد نه از شعبات دیگر همان دادگاه. مضامین این دفتر عبارتند از: شماره ارجاعی، تاریخ ارجاع پرونده، دادگاه نیابت دهنده، مشخصات متهم، موضوع پرونده، شماره ثبت در دفتر کل، نتیجه اقدام، ملاحظات.


6- دفتر تعیین وقت رسیدگی

در این دفتر زمان رسیدگی (عادی، احتیاطی، فوق العاده) به پرونده تعیین شده و به طرفین ابلاغ می شود تا خود را در موعد مقدر برای حضور در دادگاه آماده کنند. تعیین وقت در دادگاه به سه صورت می باشد:

الف) وقت رسیدگی عادی:

این وقت معمولاً برای کلیه پرونده ها در نظر گرفته می شود و طرفین دعوی باید از زمان معین در دادگاه جهت رسیدگی حضور داشته باشند.

ب) وقت نظارتی یا احتیاطی:

گاهی اوقات دفتر برای بعضی از پرونده ها وقت احتیاطی در نظر می گیرد، که معمولاً نیازی به حضور طرفین دعوی برای رسیدگی ندارد.

ج) وقت فوق العاده:

 این وقت معمولاً در موارد ضروری و خارج از مهلت مقرر دادگاه برای بعضی پرونده ها در نظر گرفته می شود. مضامین این دفتر عبارتند

مشاهده متن کامل ...

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین
درخواست حذف اطلاعات

ترسم که تو هم یار وفادار نباشی

عاشق کش و معشوق نگه دار نباشی

من از غم تو هر روز دوصد بار بمیرم

تو از دل من هیچ خبردار نباشی

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

بی پنجره ای غریبه ای در وهمی

عشق است اگر از آن نداری سهمی

فهمیدن عشق عاشقی می خواهد

یک بزرگ می شوی و می فهمی

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

کاش می شد در سایه ی مژگانت

لحظه ای هر چند کم به تماشای دریای خوشرنگ چشمانت می نشستم

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

نازنین بدون تو دنیا رو باور ندارم

با تو از رمز طلسم قصه ها سر در می آرم

لحظه ی سقوط من دست تو مثل معجزست

شب می ترسه از خودش وقتی می گم دوستت دارم

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

تو را هیچ گاه آرزو نخواهم کرد !

تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی

نه با آرزوی من …

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن

صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

حافظه ام همه چیز را براحتی فراموش می کند

خسته شدم از بس ساییدمش و تو هر بار نمایان تر شدی !

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

نفرین به عشق و عاشقی

نفرین به بخت و سرنوشت

به اون نگاه که عشقتو

تو سرنوشت من نوشت

نفرین به من نفرین به تو

نفرین به عشق

به ساده بودن منو

به اون دل سیاه تو

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

دیگر بوی بهار هم سرحالم نمی کند

چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند

آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار ؟

وقتی که سنگ هم رحمی به بالم نمی کند

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

دیدم کوچه ی تنگیست که چراغش چشم است

چشم ما گوش بود و عقل ما حرف سرکوچه و بازار

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

چقدر سفت شده است پدال دوچرخه ی دونفره ی عشقمان !

یا من خسته شدم یا به سربالایی رسیدیم

شاید هم تو دیگر رکاب نمی زنی … !

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

آ قصه ی عشق ما را همان اول لو دادند

همان جایی که گفتند :

یکی بود … یکی نبود …

شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگیمشاهده متن کامل ...
فال 26 بهمن 95
درخواست حذف اطلاعات

فال 26 بهمن 95

فال امروز شما دوشنبه 25 بهمن 95،فال روزانه بر اساس تاریخ تولد - آکاایران

www.akairan.com/talebini/fale-roozaneh/falroozaneh.html
فال,فال تاروت,فال چینی,فال ازدواج,فال عشق,فال عطسه,فال رنگها فال,فال امروز,فال روزانه,فال روز,فال حافظ روزانه,فال حافظ آنلاین,فال 1395 فال حافظ,fal hafez فال امروز ...
فال روزانه 25 بهمن 1395 طالع بینی امروز دوشنبه 25 بهمن 95 فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •◊•◊• ... آذر; یکشنبه , 26 دی. خیلی عالیه . نظرات. پاسخ دادن ... مرجان; , 30 شهریور. واقعا احساسات درونی مو ...
فال روزانه دوشنبه 25 بهمن 95 فال روز تولد امروز 25 بهمن 1395 نم تان » برای مشاهده ی فال روزانه روز تولد خود ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید فال.
feb 5, 2017 - فال روزانه تاریخ امروز فال روزانه تولد فال روزانه فردا فال روزانه روز متولدین 12 ماه سال فال روز فال امروز thg v,chki فال امروز یکشنبه 17 بهمن 95 فال فردا. ... طالع بینی و فال روزانه تولد یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵. دسته بندی : گالری ع زمان : ۱۶ ..... داستان و ع ها و اسامی بازیگران سریال پریا شبکه سه سیما · گفتگو با ...
rating: 3.8 - ‎6,064 reviews
برای اطلاع از اتفاقات مهم و جالب پیش روی خودتان در روز دوشنبه 25 بهمن 95 فال جذاب ... برای آگاهی از وقایع مهم پیش روی خود در روز 12 بهمن 95 فال روزانه سایت ...

فال روز چهارشنبه 26 آبان 1395 - نمناک

namnak.com/فال-روز-26-آبان-1395.p39602
rating: 3.8 - ‎13 reviews
nov 16, 2016 - فال روزانه و فال جذاب و فال چهارشنبه 26 آبان 95 و فال امروز و فال ماه تولدتان را در سایت نمناک ... فال روزانه برای متولدین بهمن ماه در روز 26 آبان 1395 ...

فال روزانه - بیتوته

www.beytoote.com/daily-horoscope/
فال روزانه - یکشنبه 24 بهمن 1395 ... تصاویر جذاب و دیدنی روز - شنبه 23 بهمن ... فال روز متولدین فروردین: امروز احساس می کنید که باید از نظر احساسی تعدیل شوید و ...
فال روزانه,فال تاروت,فال حافظ,فال ,طالع بینی هندی,چینی,مصری,فال انبیا ... فال روزانه. برای امروز دو شنبه بیست و پنجم 25 بهمن 95. daily omen توجه : این ...
فال روزانه دوشنبه 25 بهمن 1395 ... 3 چیزی که هرگز نباید به همسر خود بگویید سه عبارت هست که اگر با همسرتان در میان بگذارید؛ چه ... فال روزانه شنبه 23 بهمن 1395.

فال - بانوان ایرانی

banovanirani.ir/category/سرگرمی/فال/
فال امروز ۲۶ بهمن ۹۵ در سایت بانوان ایرانی : فال متولدین فروردین:شما نگرش بسیار سالمی در مورد تعادل بین کار و تفریح امروز دارید زیرا شما می دانید که ...
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز یکشنبه 24 بهمن ...
aug 16, 2016 - فال امروز 26 مرداد 95 | فال روزانه + فال حافظ - فال روزانه 26 مرداد - فال امروز 26 مرداد - فال حافظ امروز 26 مرداد فال حافظ روزانه. ... فال روز متولدین بهمن: امروز شما به مسیرهای مختلفی می روید، پس سعی کنید تمرکز خود را حفظ کنید.
jul 16, 2016 - فال امروز شنبه 26 تیر 95 | فال روزانه + فال حافظ فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال ... فال امروز ۱۹ بهمن ۹۵ | فال روزانه + فال حافظ.

فال روز - ایران ناز

www.irannaz.com/news_cats_31.html
فال روز,فال روزانه,روزانه,روز,هفته,ماه,شنبه,یکشنبه,دوشنبه, ,چهارشنبه,پنجشنبه, ,فروردین ... فال روزانه 12 بهمن 95 ... فال روزانه یکشنبه 26 دی 95.
فال روزانه,سایت فال روزانه,فال امروز,فال برای امروز,طالع بینی روزانه,فال فردا,فال روزانه,فال ... فال روزانه 25 بهمن امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ ... فال عطسه روز ...

فال روزانه 27 مهر 95 - دیوار - رز بلاگ

divaar.rozblog.com/1395/.../26/.../فال-روزانه-سهشنبه-27-مهر-95.ht...
oct 18, 2016 - بهمن: جدیداً رویاهای شما ریشه در واقعیت ندارند؛ در عوض شما می توانید هر جا که زندگی شما را هدایت کرد ... فال روز 27 مهر 95 | فال مهر ماه 1395 | طالع بینی ماه مهر ... فال روزانه دوشنبه 26 مهر 95 فال روز تولد امروز 26 مهر 1395 - نم تان.

فال روزانه 26 مرداد 1395 - خبرداغ

khabaredagh.ir/fa/news/677691/فال-روزانه-سه-شنبه-26-مرداد-1395
aug 15, 2016 - فال روزانه 26 مرداد 1395. ... متولد بهمن : در دومین خانه شما قرار دارد و سعی می کند تا به شما نشان بدهد که چگونه می توانید احساس امنیت بیشتری ...

فال و طالع بینی روز 25 آبان 1395 + فال حافظ و ... - اقتصادوما

eghtesadoma.com/.../فال-و-طالع-بینی-روز-سه-شنبه-25-آبان-139...
1 day ago - طالع بینی و فال یکشنبه 24 بهمن + فال حافظ و تعبیر فال حافظ. فال روزانه متولدین فروردین: شما امروز حس می کنید که در لبه یک پرتگاه ایستاده ...

فال روزانه 23 بهمن 1395 طالع بینی امروز شنبه 23 بهمن 95

www.tasvirezendegi.ir › سرگرمیفال و طالع بینی
فال روزانه روز تولد برای متولدین هر ماه از سال را در مجله تصویر زندگی ببینید. فال روزانه خود را بخوانید. فال, فال روز , فال روزانه, طالع بینی ,فال روز تولد.

فال روزانه 26 مرداد 1395 - اس ام اس | اس ام اس عاشقانه

messagefa.ir › نوشته هافالفال روزانه
aug 16, 2016 - فال روزانه 26 مرداد 1395 , فال امروز 1395/05/26 , فالروزانه بیست و شش مرداد نود و پنج , طالع بینی 26 مرداد 95 , فال حافظ 26 مرداد 95. ... امروز : چهارشنبه , ۲۰ بهمن , ۱۳۹۵ | ارسال جوک و اس ام اس · صفحه اصلی · تماس با ما · فال روزانه ...

فال 22 بهمن | آبتین چت

abtinchat.ir/2017/02/06/فال-22-بهمن-9/
7 days ago - فال امروز شما 5 بهمن 95،فال روزانه بر. فالفال تاروتفال چینیفال ازدواجفال عشقفال عطسهفال رنگها فالفال امروزفال روزانهفال روزفال طالع ...
jan 15, 2017 - فال روزانه شنبه 25 دی 95 فال روز تولد امروز 25 دی 1395 - نم تان. namakstan.ir › فال روزانه. translate this ... فال روزانه 21 دی 1395 | طالع بینی و فال امروز | فال روز تولد .... و فال شما در مرداد 95 ... فال روزانه دوشنبه 26 بهمن.

فال روزانه شنبه 9 بهمن 95 - صفحه اصلی

baztabonline.net/search/?q=فال+روزانه+شنبه+9+بهمن+95
jan 28, 2017 - فال روز شنبه 9 بهمن 1395 فال روزانه شنبه 9 بهمن 1395, فال فردا 9 بهمن 95 ,فال شنبه ... آیا فردا 5 بهمن 95 مدارس استان تهران تعطیل است ؟ .... روزانه یکشنبه 26 دی 95,فال امروز 26 دی 95,فال فردا 26 دی 95,طالع بینی 26 دی 95 ...
برچسب ها: فال امروز 25 بهمن 95، فال فردا 25 بهمن، فال روز 25 بهمن 1395، فال روزانه 25 ... برچسب ها: فال امروز 26 آبان 95، فال فردا 26 آبان، فال روز 26 آبان 1395، فال ... طالع بینی ماه تولد 1395/08/25 | فال 25 آبان 1395 | فال روز 25 آبان 95/8/25.

فال روز 19 بهمن 95 - تمام عیار

tamamayar.com › فالفال روزانه
6 days ago - فال روز ۱۹ بهمن ۹۵ فال متولدین فروردین: در حالیکه شما با شرایط آشفته ی حاضر خود را وفق داده اید، همه چیز در حال عوض شدن است. شما امروز در.

04:31:39 اوقات شرعی و جهت قبله praytime

prayer.aviny.com/city_time.aspx?code=8
... صفاشهر - safashahr, علامرودشت - alamarvdasht, علمدان - alamdan, فال - fal ... امروز: دوشنبه 25 بهمن 1395 برابر با: 16 جمادى الأولى 1438, 13 فوریه 2017 مناسبت: ... , 1395/11/5, 05:32:08, 06:53:18, 12:12:05, 17:30:51, 17:48:52, 23:31:29 ... دوشنبه, 1395/11/18, 05:26:33, 06:46:10, 12:14:01, 17:41:52, 17:59:26, 23:34: ...
انواع فال و طالع بینی,فال روز,طالع بینی,فال حافظ,انواع فال,فال انبیاء,فال قهوه,فال تاس,فال عشق,فال ازدواج,فال قران,فال بوسه,فال ,فال چای,فال عطسه. ... طالع و فال شما در مرداد 95 ... فال روز 4 اسفند 94 ... فال روزانه دوشنبه 26 بهمن.

فـال روزانـه - daily omen - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/20915/فـال-روزانـه-daily-omen
9 hours ago - فال روزانه اختصاصی برترین ها ... دوست عزیزی که 25 بهمن به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! .... تعطیلی شنبه به جای پنج شنبه، رد شد .... اگه شما سه ساله توی زندگی هیچ خبری به نظرت خوش نیومده برادر فکر کنم وقتشه به دیدگاه ات نسبت ...

فال روزانه یکشنبه 26 دی 95 – سوژه روز | sooje

www.sooje.webpi.ir/فال-روزانه-یکشنبه-26-دی-95/
jan 14, 2017 - فال روزانه 26 دی 1395 طالع بینی امروز یکشنبه 26 دی 95 – پاتوق من. mepatogh.ir › سرگرمی › .... فال امروز شبکه 7 دی 95 – استیج 2 ، استیج سری دوم … ... فال هفتگی از 26 دی ماه تا 3 بهمن 94,فال پی ام سی هفته …

فال روزانه 12 بهمن 95 - فرد مطلب

ratepost.ir/فال-روزانه-سه-شنبه-12-بهمن-95/
jan 30, 2017 - ۲ ساعت پیش – فال روزانه 12 بهمن 1395, فال فردا 12 بهمن 95 ,فال 12 ..... kabironline.net/2016/12/26/اطلاعیه-بودن-مدارس-فردا-95107/.
dec 30, 2016 - فال روزانه 26 آذر 1395 | طالع بینی و فال امروز | فال روز تولد ... فال امروز شما 7 دی 95،فال روزانه بر اساس تاریخ تولد . .... روز: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... فال روزانه یکشنبه 11 بهمن 1394 .... دیالوگ های ماندگار ...

فال روزانه :: مجله اینترنتی نازکده

nazkade.com/category/فال-روزانه/
فال روزانه 5 بهمن 1395 طالع بینی امروز 5 بهمن 95 - پاتوق من ... dec 26, 2016 - فال امروز دوشنبه 6 دی 95 ,فال روزانه ماه تولد 6 دی 95,فال روز دوشنبه ... بهمن: ...

حوادث - جام جم

jamejamonline.ir/online/service/01-06-91/1/حوادث
یکشنبه 24 بهمن 1395 14:59; حوادث ... یک زن بدون داشتن گواهی نامه سه عابر پیاده را به طرز دل اشی زیر گرفت. یکشنبه 24 بهمن ... شنبه 23 بهمن 1395 22:35; حوادث.
(برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن95) · فرم موارد خاص آموزشی ... برنامه زمانبندی حذف و اضافه(بهمن) 96-95 ... از ساعت 9 صبح 1395/11/24 تا ساعت 8صبح 1395/11/26.
armanravabetomoomi عناوین رو مه های امروز 24 بهمن 95 + تصویر ... رو مه های ورزشی امروز دوشنبه نتیجه بازی چهار شنبه شب رءال یو ونتوس صفحه اصلی ... نیم صفحه اول رو مه ها نیم صفحه اول رو مه های ورزشی امروز ایران فال صدای زرند | سایت ... پارس نیوز رو مه آفرینش صفحه اول رو مه های امروز رو مه مردم سالاری صفحه ...
jan 16, 2017 - فال روزانه 28 دی 95 فال روز تولد امروز 28 دی 1395 - نم تان ... برای اطلاع از اتفاقات مهم پیش روی خودتان در روز یکشنبه 26 دی 95 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. فال روزانه ... فال روز ..... 95 ... فال روزانه پنجشنبه 29 بهمن.
بخش فال روزانه بر اساس ماه تولد شما ، پیشگویی ها و پیشنهادهایی مربوط به امروز را به شما گوشزد خواهد ... سمبل ماه ماه تولد شما فال روزانه شنبه هشتم آبان ماه سال 1395.
عناوین رو مه های ورزشی 95/11/25 ... دیدنی های امروز؛ دوشنبه 25 بهمن ماه وبسایت عصرایران: کارناوال سالانه بزرگ شهر نیس ... رو مه اعتماد: شاید سه ماه وقت لازم بود تا سیدرضا صالحی ی، فرهنگ و ارشاد ی به آن بخش از صحبت های علی جنتی . ... شرکت در جشن استقلال هند در روز 26 ژانویه و امضای 16 قرارداد همکاری دوجانبه .


مشاهده متن کامل ...
آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 اسان رضوی
درخواست حذف اطلاعات

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 اسان رضوی فهرست دفاتر پلیس+10 اسان رضوی

آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10 همه استان ها،آدرس و تلفن دفاتر پلیس +10،دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی،پلیس + 10 همه استان ها،آدرس دفاتر پلیس+10،فهرست دفاتر پلیس+10

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

اسان رضوی - مشهد - میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن:۳۷۶۵۳۰۰۶ - ۳۷۶۵۲۹۶۵(۰۵۱) - نمابر:۳۷۶۵۱۸۳۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

اسان رضوی - مشهد - بلوار یه بین یه ۳۸ و۴۰ پلاک ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن:۳۶۶۱۴۰۶۴ - ۳۶۶۱۴۰۶۳(۰۵۱) - نمابر:۳۶۶۱۴۰۶۴(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

اسان رضوی - مشهد - خیابان ملک الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن:۳۸۵۲۹۰۰۰ - ۳۸۵۳۰۵۸۹ - ۳۸۵۳۰۵۹۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۵۴۸۴۵۵(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

اسان رضوی - مشهد - بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاک۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن:۳۳۶۸۱۸۱۸ - ۳۳۶۸۱۸۱۹ - ۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱) - نمابر:۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

اسان رضوی - مشهد - بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن:۷۳۳۴۲۳۶ - ۷۳۳۴۹۰۸(۰۵۱) - نمابر:۷۳۳۵۷۴۷(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

اسان رضوی - مشهد - بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاک۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن:۳۲۷۳۳۳۴۰ - ۳۲۷۳۳۳۵۰ - ۳۲۷۱۳۸۷۹(۰۵۱) - نمابر:۳۲۷۱۳۸۷۷(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

اسان رضوی - مشهد - چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاک ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن:۳۶۰۹۰۰۲۲ - ۳۶۰۷۰۲۲۲ - ۳۶۰۳۹۲۷۹(۰۵۱) - نمابر:۳۶۰۹۲۳۳۹(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

اسان رضوی - مشهد - بلوار آباد - حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر - نبش آباد ۲۶ - پلاک ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن:۳۸۶۹۸۸۵۸ - ۳۸۶۸۸۰۵۳ - ۳۸۶۸۸۰۶۳(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۹۵۱۶۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

اسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاک ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن:۳۷۲۳۲۱۹۱ - ۳۷۲۳۲۱۹۲(۰۵۱) - نمابر:۳۷۲۳۲۱۹۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

اسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن:۳۳۷۶۳۷۰۰ - ۳۳۷۶۳۷۰۱ - ۳۳۷۶۳۷۰۲(۰۵۱) - نمابر:۳۳۷۶۳۷۰۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

اسان رضوی - مشهد - بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همکف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن:۳۷۶۷۷۷۴۷ - ۳۷۶۷۷۷۴۸ - ۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱) - نمابر:۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

اسان رضوی - مشهد - مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + ۱۰ کوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن:۳۳۴۴۳۴۷۱ - ۳۳۴۴۳۴۱۵ - ۳۳۴۴۳۴۳۷(۰۵۱) - نمابر:۳۳۴۴۶۲۶۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

اسان رضوی - مشهد - بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر -پلاک ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن:۸۴۰۳۸۳۲ - ۸۴۰۴۸۳۸ - ۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱) - نمابر:۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

اسان رضوی - مشهد - شهرک غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

تلفن:۳۵۱۳۱۵۱۸ - ۳۵۱۳۱۵۱۹ - ۳۵۲۳۱۵۱۷(۰۵۱) - نمابر:۳۵۱۳۱۵۲۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

اسان رضوی - مشهد - مشهد - میدان عدل خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی کلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن:۳۸۵۵۳۰۱۱ - ۳۸۵۵۳۰۱۰ - ۳۸۵۵۱۰۷۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۵۲۱۰۴۵(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

اسان رضوی - مشهد - پنجراه سناباد نرسیده به البسکو ساختمان ۲۱۰ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

تلفن:۳۸۴۷۹۸۴۱ - ۳۸۴۷۹۸۴۲ - ۳۸۴۷۹۸۴۳(۰۵۱) - نمابر:۳۸۴۷۹۸۴۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

اسان رضوی - مشهد - بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاک ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن:۳۶۰۳۵۰۰۸ - ۳۶۰۳۵۰۰۹ - ۳۶۰۳۵۰۰۶(۰۵۱) - نمابر:۳۶۰۳۶۴۲۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

اسان رضوی - مشهد - میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن:۳۲۱۷۶۰۰۶ - ۳۲۱۷۶۰۰۷ - ۳۲۱۷۶۰۰۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

اسان رضوی - مشهد - مشهد - بلوا یروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن:۳۸۶۶۲۹۰۵ - ۳۸۶۴۳۵۶۶ - ۳۶۸۴۳۵۶۷(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۴۳۵۶۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

اسان رضوی - مشهد - بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن:۳۶۶۷۶۹۹۹(۰۵۱) - نمابر:۳۶۶۷۶۹۹۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

اسان رضوی - مشهد - بین معلم ۵۵ و ۵۷ جنب چاپ صبا پلاک ۹۵۹

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن:۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

اسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن:۳۸۷۶۵۴۹۰ - ۳۸۷۶۵۴۸۰ - ۳۸۷۶۵۴۷۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

اسان رضوی - مشهد - مشهد - سیمتری طلاب - وحید ۱۰ - نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن:۳۲۷۱۶۹۲۳ - ۳۲۷۱۲۸۵۳(۰۵۱) - نمابر:۳۲۷۱۶۹۲۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

اسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس - بلوار فردوسی - حاشیه بلوار فردوسی نبش رس (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله - پلاک ۲۸۵ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

تلفن:۳۷۶۶۹۲۰۰ - ۳۷۶۶۹۱۹۷ - ۳۷۶۶۹۱۱۹(۰۵۱) - نمابر:۸۹۷۷۶۳۴۲(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۴

اسان رضوی - مشهد - الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر- نبش مجیدیه۲

کدپستی: ۹۱۸۴۳۴۳۸۶۱

تلفن:۳۵۲۳۶۱۰۰ - ۳۵۲۳۶۱۰۰-۴(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۵

اسان رضوی - مشهد - سیدی - خیابان قائم-نبش قائم ۳۰

کدپستی: ۹۱۶۳۷۸۶۶۶۱

تلفن:۳۳۸۵۵۴۳۰ - ۳۳۸۶۲۳۳۳ - ۳۳۸۹۳۴۰۰(۰۵۱) - نمابر:۳۳۸۷۳۸۹۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۶

اسان رضوی - مشهد - میدان حسین به طرف آرامگاه خواجه ربیع ابتدای خواجه ربیع ۲۱ پلاک ۱۰

کدپستی: ۹۱۹۹۸۱۵۱۴۷

تلفن:۳۷۴۲۸۶۹۶ - ۳۷۴۲۸۶۹۷(۰۵۱) - نمابر:۳۷۴۲۸۶۹۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۷

اسان رضوی - مشهد - بلوار وحدت - بین وحدت ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۴۹۷۳۳۷۴

تلفن:۳۳۶۷۴۱۰۳ - ۳۳۶۷۴۱۰۴ - ۳۳۶۷۴۱۰۵(۰۵۱) - نمابر:۳۳۶۸۳۵۵۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۸

اسان رضوی - مشهد - نبش میدان سعدی – پلاک ۹

کدپستی: ۹۱۳۹۶۱۵۹۸۸

تلفن:۳۷۱۳۸۰۰۲ - ۳۷۱۳۸۰۰۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۹

اسان رضوی - مشهد - جاده سیمان-بلوار رس -نبش رس ۳/۵۵

کدپستی: ۹۱۴۹۷۴۵۳۷۲

تلفن:۳۲۷۴۶۳۰۱ - ۳۲۷۴۶۳۰۲(۰۵۱) - نمابر:۳۲۷۴۶۳۰۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۲

اسان رضوی - فریمان - خیابان رضا شرقی_بین شرقی ۱۲و۱۴_جنب موزائیک سازی محمدزاده

کدپستی: ۹۳۹۱۹۳۷۶۳۵

تلفن:۳۴۶۳۰۸۳۹ - ۳۴۶۳۰۸۳۸ - ۳۴۶۳۰۶۴۷(۰۵۱) - نمابر:۳۴۶۳۰۸۳۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۱۲۳

اسان رضوی - سرخس - اسان رضوی سرخس خیابان ثارلله روبه روی ثارلله ۲۰پ۹۸

کدپستی: ۹۳۸۱۶۴۶۳۵۳

تلفن:۳۴۵۳۸۲۴۰ - ۳۴۵۲۲۵۷۱(۰۵۱) - نمابر:۳۴۵۳۸۲۴۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۸۱

اسان رضوی - تربت جام - تربت جام- بلوار -روبروی اداره راه وترابری - جنب شیرینی سرای جام عسل

کدپستی: ۹۵۷۱۹۵۶۱۴۳

تلفن:۵۲۵۴۳۳۳۰ - ۵۲۵۴۳۳۳۱(۰۵۱) - نمابر:۵۲۵۴۳۳۳۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۲۹۱

اسان رضوی - تایباد - تاپباد بلوار حسین جنب بانک ملی

کدپستی: ۹۵۹۱۸۴۴۷۷۳

تلفن:۵۴۵۳۳۳۳۷ - ۵۴۵۳۳۳۳۶ - -(۰۵۱) - نمابر:۵۴۵۳۳۳۳۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۱

اسان رضوی - تربت حیدریه - خیابان فردوسی شمالی میدان بسیج ابتدای بلوار مدرس جنب شرکت گاز

کدپستی: ۹۵۱۹۹۴۳۱۴۹

تلفن:۵۲۲۳۰۸۴۴ - ۵۲۲۴۵۷۱۱ - ۵۲۲۹۲۱۹۴(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۴

اسان رضوی - تربت حیدریه - ۱۸ نبش ۱۸

کدپستی: ۹۵۱۳۷۵۵۳۶۳

تلفن:۲۲۴۶۴۵۵ - ۲۲۳۲۲۹۷(۰۵۱) - نمابر:۲۲۳۲۴۱۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۱۵

اسان رضوی - رشتخوار - رشتخوار بلوار رضا روبروی هلال احمر

کدپستی: ۹۵۴۱۶۱۵۱۸۶

تلفن:۵۶۲۲۲۴۷۶ - ۵۶۲۲۲۷۷۱ - ۵۶۲۲۲۷۷۰(۰۵۱) - نمابر:۵۶۲۲۲۷۷۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۱

اسان رضوی - کاشمر - کاشمر _ خ بهبودی _بهبودی ۸ روبروی خ اباذر

کدپستی: ۹۶۷۱۹۳۶۹۵۸

تلفن:۵۵۲۴۵۶۸۳ - ۵۵۲۴۵۶۸۴ - ۵۵۲۲۲۲۳۷(۰۵۱) - نمابر:۵۵۲۴۵۶۸۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۲

اسان رضوی - بردسکن - عد شرقی -عد ۴-داخل میلان

کدپستی: ۹۶۸۱۹۳۳۶۷۵

تلفن:۵۵۴۲۹۷۸۰ - ۵۵۴۲۹۷۸۱(۰۵۱) - نمابر:۵۵۴۲۹۷۸۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۳

اسان رضوی - خلیل آباد - خلیل آباد - بلوار معلم - بین طالقانی و حسین (ع) پلاک ۴۱۰

کدپستی: ۹۶۷۷۱۱۳۶۸۴

تلفن:۵۷۷۲۸۹۱۱ - ۵۷۷۲۸۹۲۲(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۵

اسان رضوی - مه و لات - مه ولات (فیض آباد) خیابان / ۷

کدپستی: ۹۵۳۱۸۸۴۱۳۵

تلفن:۵۶۷۲۷۳۹۴ - ۵۶۷۲۷۳۹۵ - ۵۶۷۲۷۳۹۶(۰۵۱) - نمابر:۵۶۷۲۷۴۰۹(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۶

اسان رضوی - زاوه - بلوار رضا-ابتدای خ مصلی

کدپستی: ۹۵۴۹۱۴۷۵۵۸

تلفن:۵۳۷۲۵۵۷۵ - ۵۳۷۲۵۵۸۵(۰۵۱) - نمابر:۵۳۷۲۵۵۸۵(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۲۷

اسان رضوی - خواف - خواف - خیابان وحدت - جنب دفتر حج و زیارت رهپویان نور

کدپستی: ۹۵۶۱۶۴۸۵۳۵

تلفن:۵۴۲۳۱۰۹۴(۰۵۱) - نمابر:۵۴۲۳۱۰۹۴(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۳۵۱

اسان رضوی - گناباد - گناباد - خیابان ۲ روبروی پایگاه انتقال خون

کدپستی: ۹۶۹۱۹۷۶۹۵۷

تلفن:۵۷۲۲۷۹۷۱ - ۵۷۲۲۹۸۳۰ - -(۰۵۱) - نمابر:۵۷۲۲۴۱۲۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۵۱۲

اسان رضوی - نیشابور - خیابان شریعتی، شریعتی ۹ پلاک ۳۳۵

کدپستی: ۹۳۱۳۷۳۳۳۳۳

تلفن:۴۳۳۴۳۷۱۴ - ۴۳۳۴۳۷۱۵ - ۴۳۳۵۰۸۴۹(۰۵۱) - نمابر:۳۳۴۳۷۱۴ داخلی۲۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۱۲

اسان رضوی - سبزوار - اسان رضوی- سبزوار -خیابان عطاملک شمالی -روبروی اداره دارایی

کدپستی: ۹۶۱۳۷۴۴۴۸۱

تلفن:۴۴۲۶۲۵۵۹ - ۴۴۲۶۲۵۷۰(۰۵۱) - نمابر:۴۴۲۶۲۵۵۹(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۱

اسان رضوی - جوین - شهرستان جوین - بلوار جنب مخابرات

کدپستی: ۹۶۴۷۱۱۷۷۷۴

تلفن:۴۵۲۲۰۰۹۱ - ۴۵۲۲۳۲۵۰ - ۴۴۶۶۶۱۹۳(۰۵۱) - نمابر:۴۵۲۲۳۲۵۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۷۲۲

اسان رضوی - جغتای - خیابان مطهری جنوبی بالاتر از چهار راه کلانتری

کدپستی: ۹۶۴۱۶۶۴۳۳۳

تلفن:۴۵۶۲۱۲۹۸ - ۴۵۶۲۱۲۹۹ - ۴۵۶۲۱۲۹۷(۰۵۱) - نمابر:۴۵۶۲۱۲۹۹(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۱۱

اسان رضوی - قوچان - قوچان-سیمتری شهیدرجائی-بعد از چهارراه اول روبه روی اتاق اصناف جنب تا ی تلفنی

کدپستی: ۹۴۷۱۸۴۵۸۶۴

تلفن:۴۷۲۳۰۰۱۶(۰۵۱) - نمابر:۴۷۲۳۰۰۱۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۵۸۲۲

اسان رضوی - درگز - درگز خیابان طالقانی پائین تر از چهارراه آموزش و پرورش پ ۱۷۰

کدپستی: ۹۴۹۱۸۷۴۸۹۶

تلفن:۴۶۲۳۲۶۹۱ - ۴۶۲۳۲۶۹۰(۰۵۱) - نمابر:۴۶۲۳۲۶۹۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۱

اسان رضوی - کلات - بلوار رضا(ع)جنب آموزشگاه رانندگی

کدپستی: ۹۳۷۱۷۶۴۱۴۳

تلفن:۳۴۷۲۴۹۱۰ - ۳۴۷۲۴۹۱۱ - ۳۴۷۲۴۹۱۰(۰۵۱) - نمابر:۳۴۷۲۴۹۱۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۲

اسان رضوی - تربت حیدریه - خ کاشانی بین کاشانی ۹ و ۱۱-جنب دفتر زیارتی ستاره نور

کدپستی: ۹۵۱۶۸۱۳۱۱۱

تلفن:۵۲۲۴۰۷۷۲ - ۵۲۲۴۰۷۷۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۱۴

اسان رضوی - با ز - اسان رضوی- شهرستان با ز- خیابان ابوالفضلی- نبش ابوالفضلی۵ جنب تعمیرگاه جنگلی

کدپستی: ۹۵۹۷۱۱۶۴۷۴

تلفن:۵۴۸۲۶۴۱۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۱۲۴

اسان رضوی - طرقبه - جاده طرقبه – بین رضا(ع) ۱۱ و ۱۳

کدپستی: ۹۳۵۱۸۹۸۸۶۶

تلفن:۳۵۵۱۲۰۵۱ - ۳۵۵۱۲۰۵۲ - ۳۵۵۱۲۰۵۳(۰۵۱) - نمابر:۳۵۵۱۲۰۵۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۸۲

اسان رضوی - تربت جام - میدان (شهرداری)مقابل پادگان جنب پست بانک

کدپستی: ۹۵۷۱۸۹۳۷۹۴

تلفن:۵۲۵۴۵۹۸۸ - ۵۲۵۴۵۹۸۳(۰۵۱) - نمابر:۵۲۵۴۵۹۸۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۲

اسان رضوی - صالح آباد - تربت جام - بخش صالح آباد - بلوار - خیابان ۲۲ بهمن - جنب شرکت تعاونی مرزنشینان

کدپستی: ۹۵۸۱۷۳۳۵۷۵

تلفن:۵۲۷۵۲۸۰۱۰(۰۵۱) - نمابر:۵۲۷۵۳۵۳۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۲۹۳

اسان رضوی - تایباد - خیابان (ره) جنب اداره پست

کدپستی: ۹۵۹۱۷۶۳۳۶۳

تلفن:۵۴۵۳۵۰۵۰(۰۵۱) - نمابر:۵۴۵۳۵۱۵۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۲۸

اسان رضوی - کاشمر - اسان رضوی - کاشمر - خیابان قائم - سه راه ۱۵ داد نبش ۱۵ داد ۴/۱ پلاک ۱۵۸

کدپستی: ۹۶۷۱۶۱۶۹۴۱

تلفن:۵۵۲۶۶۹۰۱ - ۵۵۲۶۶۹۰۲ - ۵۵۲۶۶۹۰۳(۰۵۱) - نمابر:۵۵۲۲۳۰۰۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۳۱

اسان رضوی - بجستان - ابتدای بلوار شریعتی نبش میدان ازادی

کدپستی: ۹۶۹۸۱۳۵۷۱۶

تلفن:۵۶۵۲۴۱۸۰ - ۵۶۵۲۷۸۸۰ - ۵۶۵۲۴۴۷۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۳۵۲

اسان رضوی - گناباد - گناباد خیابان ۱۰ پلاک۳۷/۳

کدپستی: ۹۶۹۱۹۸۷۸۴۴

تلفن:۵۷۲۶۰۹۸۰ - ۵۷۲۶۰۹۸۲ - ۵۷۲۶۰۹۸۳(۰۵۱) - نمابر:۵۷۲۶۰۹۸۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۳

اسان رضوی - نیشابور - بلوار جمهوری ابتدای خیابان نصر شمالی جنب کال روغن نباتی

کدپستی: ۹۳۱۵۸۳۳۳۳۳

تلفن:۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۳۳۳۶۷۲۴ - ۴۲۲۳۲۰۱۹(۰۵۱) - نمابر:۴۲۲۳۲۰۳۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۴

اسان رضوی - نیشابور - نیشاپور شهرک فرهنگیان بلوار فضل بعد از بلوار

کدپستی: ۹۳۱۹۶۱۳۴۴۶

تلفن:۴۲۶۲۷۸۴۴ - ۴۲۶۲۷۸۴۵ - ۴۲۶۲۷۸۴۶(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۵۱۵

اسان رضوی - نیشابور - خ روبروی پاساژ قریشی داخل میلان ۱۶

کدپستی: ۹۳۱۳۷۵۸۶۱۴

تلفن:۴۲۲۲۸۰۰۱ - ۴۲۲۲۸۰۰۲ - ۴۲۲۲۸۰۰۳(۰۵۱) - نمابر:۴۲۲۲۸۰۰۱(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۳

اسان رضوی - سبزوار - خ اسدابادی ، روبروی اداره برق جدید

کدپستی: ۹۶۱۳۶۳۶۴۸۵

تلفن:۴۴۲۹۹۱۰۰ - ۴۴۲۹۹۲۰۰ - ۴۴۲۹۹۳۰۰(۰۵۱) - نمابر:۴۴۲۹۹۴۰۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۴

اسان رضوی - سبزوار - سبزوار - خیابان کاشفی جنوبی - حد فاصل میدان نقابشک و چهار راه آتش نشانی - روبروی پارک

کدپستی: ۹۶۱۴۸۹۳۱۱۶

تلفن:۴۴۴۵۱۵۵۰ - ۴۴۴۵۱۶۶۰ - ۴۴۴۴۹۹۶۹(۰۵۱) - نمابر:۴۴۴۵۱۵۵۰(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۷۱۵

اسان رضوی - سبزوار - میدان شریعتی ابتدای خیابان ابومسلم-بین ابومسلم ۲ و۴

کدپستی: ۹۶۱۷۸۶۷۵۴۳

تلفن:۴۴۲۲۸۹۰۴ - ۴۴۲۲۸۹۰۵(۰۵۱) - نمابر:۴۴۲۲۸۹۰۵(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۱۳

اسان رضوی - قوچان - خیابان ولیعصر(بازارسبزوار) خیابان شریف واقفی نرسیده به چهارراه اول روبروی هیات جوادیه

کدپستی: ۹۴۷۱۹۴۸۱۱۶

تلفن:۴۷۲۳۷۷۱۴ - ۴۷۲۳۲۵۷۳(۰۵۱) - نمابر:۴۷۲۳۲۵۷۳(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۳

اسان رضوی - چناران - چناران - بلوار شهید خوشرو- نبش خوشرو ۱ پلاک ۴ دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۹۳۶۱۹۶۸۹۸۳

تلفن:۴۶۱۳۱۵۵۱ - ۴۶۱۳۱۶۶۱ - ۴۶۱۲۹۲۷۶(۰۵۱) - نمابر:۴۶۱۳۰۰۲۸(۰۵۱)


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۲۸۲۴

اسان رضوی - چناران - چناران - خ شریعتی(کارخانه قند) - پ۶۸

کدپستی: ۹۳۶۱۷۴۵۴۹۵

تلفن:۴۶۱۳۲۹۷۷ - ۴۶۱۳۲۹۸۸(۰۵۱) - نمابر:۴۶۱۲۰۸۲۱(۰۵۱)

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۱

اسان رضوی - مشهد - میدان راهنمایی -ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی ۱۰مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد

کدپستی: ۹۱۸۵۸۹۳۵۹۸

تلفن:۳۷۶۵۳۰۰۶ - ۳۷۶۵۲۹۶۵(۰۵۱) - نمابر:۳۷۶۵۱۸۳۳(۰۵۱)

۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۴

اسان رضوی - مشهد - بلوار یه بین یه ۳۸ و۴۰ پلاک ۷۲

کدپستی: ۹۱۸۹۶۹۳۴۷۴

تلفن:۳۶۶۱۴۰۶۴ - ۳۶۶۱۴۰۶۳(۰۵۱) - نمابر:۳۶۶۱۴۰۶۴(۰۵۱)

۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۵

اسان رضوی - مشهد - خیابان ملک الشعراء بهار نبش بهار ۴۴ طبقه اول

کدپستی: ۹۱۷۴۶۸۵۴۳۳

تلفن:۳۸۵۲۹۰۰۰ - ۳۸۵۳۰۵۸۹ - ۳۸۵۳۰۵۹۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۵۴۸۴۵۵(۰۵۱)

۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۶

اسان رضوی - مشهد - بلوار شهید رستمی بین رستمی ۴۵ و ۴۷ پلاک۴۰۱

کدپستی: ۹۱۶۸۶۸۸۱۷۴

تلفن:۳۳۶۸۱۸۱۸ - ۳۳۶۸۱۸۱۹ - ۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱) - نمابر:۳۳۶۵۸۷۸۰(۰۵۱)

۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۷

اسان رضوی - مشهد - بلوار عبادی بین عبادی ۶۰ و ۶۲ ( مقابل دفتر سابق ) جنب زرگری یار احمدی

کدپستی: ۹۱۹۳۹۶۸۹۷۳

تلفن:۷۳۳۴۲۳۶ - ۷۳۳۴۹۰۸(۰۵۱) - نمابر:۷۳۳۵۷۴۷(۰۵۱)

۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۱۸

اسان رضوی - مشهد - بلوار طبرسی جنوبی -بین طبرسی ۵۳ و ۵۵ پلاک۱۱۱۷

کدپستی: ۹۱۵۵۷۸۳۵۳۶

تلفن:۳۲۷۳۳۳۴۰ - ۳۲۷۳۳۳۵۰ - ۳۲۷۱۳۸۷۹(۰۵۱) - نمابر:۳۲۷۱۳۸۷۷(۰۵۱)

۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۳

اسان رضوی - مشهد - چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم ۶و۸ پلاک ۱۴۸ ط۲

کدپستی: ۹۱۸۸۸۸۳۱۶۹

تلفن:۳۶۰۹۰۰۲۲ - ۳۶۰۷۰۲۲۲ - ۳۶۰۳۹۲۷۹(۰۵۱) - نمابر:۳۶۰۹۲۳۳۹(۰۵۱)

۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۴

اسان رضوی - مشهد - بلوار آباد - حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر - نبش آباد ۲۶ - پلاک ۶۶۴

کدپستی: ۹۱۷۸۸۶۴۷۵۹

تلفن:۳۸۶۹۸۸۵۸ - ۳۸۶۸۸۰۵۳ - ۳۸۶۸۸۰۶۳(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۹۵۱۶۰(۰۵۱)

۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۵

اسان رضوی - مشهد - بلوار شهید قرنی- قرنی ۲۵ بن بست اول سمت چپ پلاک ۸

کدپستی: ۹۱۹۵۹۳۳۱۹۴

تلفن:۳۷۲۳۲۱۹۱ - ۳۷۲۳۲۱۹۲(۰۵۱) - نمابر:۳۷۲۳۲۱۹۱(۰۵۱)

۱۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۷

اسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی (شهید عباسپور)جنب بانک کشاورزی

کدپستی: ۹۱۵۹۶۱۴۵۹۶

تلفن:۳۳۷۶۳۷۰۰ - ۳۳۷۶۳۷۰۱ - ۳۳۷۶۳۷۰۲(۰۵۱) - نمابر:۳۳۷۶۳۷۰۳(۰۵۱)

۱۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۸

اسان رضوی - مشهد - بلوارخیام شمالی- خیام شمالی۳۶ پ۸ ط همکف

کدپستی: ۹۱۹۶۷۳۶۷۵۱

تلفن:۳۷۶۷۷۷۴۷ - ۳۷۶۷۷۷۴۸ - ۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱) - نمابر:۳۷۶۷۷۷۴۶(۰۵۱)

۱۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۲۹

اسان رضوی - مشهد - مشهد – نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + ۱۰ کوشش

کدپستی: ۹۱۶۵۷۱۳۱۳۴

تلفن:۳۳۴۴۳۴۷۱ - ۳۳۴۴۳۴۱۵ - ۳۳۴۴۳۴۳۷(۰۵۱) - نمابر:۳۳۴۴۶۲۶۰(۰۵۱)

۱۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۱

اسان رضوی - مشهد - بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر -پلاک ۱۵۰

کدپستی: ۹۱۸۳۸۹۷۹۶۴

تلفن:۸۴۰۳۸۳۲ - ۸۴۰۴۸۳۸ - ۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱) - نمابر:۸۴۰۳۹۱۵(۰۵۱)

۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۲

اسان رضوی - مشهد - شهرک غرب بلوار شهید فلاحی نبش فلاحی۱ دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۹۱۸۹۷۴۶۹۳۴

تلفن:۳۵۱۳۱۵۱۸ - ۳۵۱۳۱۵۱۹ - ۳۵۲۳۱۵۱۷(۰۵۱) - نمابر:۳۵۱۳۱۵۲۰(۰۵۱)

۱۵

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۳

اسان رضوی - مشهد - مشهد - میدان عدل خیابان فیاض بخش -نبش فیاض بخش ۶ -روبروی کلانتری فیاض بخش

کدپستی: ۹۱۷۳۹۳۴۶۱۶

تلفن:۳۸۵۵۳۰۱۱ - ۳۸۵۵۳۰۱۰ - ۳۸۵۵۱۰۷۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۵۲۱۰۴۵(۰۵۱)

۱۶

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۴

اسان رضوی - مشهد - پنجراه سناباد نرسیده به البسکو ساختمان ۲۱۰ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۸۳۷۷۳۶۶۸

تلفن:۳۸۴۷۹۸۴۱ - ۳۸۴۷۹۸۴۲ - ۳۸۴۷۹۸۴۳(۰۵۱) - نمابر:۳۸۴۷۹۸۴۰(۰۵۱)

۱۷

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۵

اسان رضوی - مشهد - بلوار سید رضی بین سید رضی ۳۳ و ۳۵ پلاک ۷۳

کدپستی: ۹۱۸۸۷۱۳۱۱۱

تلفن:۳۶۰۳۵۰۰۸ - ۳۶۰۳۵۰۰۹ - ۳۶۰۳۵۰۰۶(۰۵۱) - نمابر:۳۶۰۳۶۴۲۳(۰۵۱)

۱۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۶

اسان رضوی - مشهد - میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک

کدپستی: ۹۱۵۶۷۱۳۱۱۳

تلفن:۳۲۱۷۶۰۰۶ - ۳۲۱۷۶۰۰۷ - ۳۲۱۷۶۰۰۸(۰۵۱)

۱۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۷

اسان رضوی - مشهد - مشهد - بلوا یروزی-بین میدان هنرستان و پیروزی۴۸-(دو ممر بودن از حاشیه بلوار پیروزی و پیروزی ۴۸)- بدون پله جهت سهولت تردد معلولین و جانبازان

کدپستی: ۹۱۷۸۶۱۴۸۶۶

تلفن:۳۸۶۶۲۹۰۵ - ۳۸۶۴۳۵۶۶ - ۳۶۸۴۳۵۶۷(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۴۳۵۶۶(۰۵۱)

۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۸

اسان رضوی - مشهد - بلوار توس نبس توس ۴۴

کدپستی: ۹۸۱۵۷۱۵۳۶۵

تلفن:۳۶۶۷۶۹۹۹(۰۵۱) - نمابر:۳۶۶۷۶۹۹۸(۰۵۱)

۲۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۳۹

اسان رضوی - مشهد - بین معلم ۵۵ و ۵۷ جنب چاپ صبا پلاک ۹۵۹

کدپستی: ۹۱۸۸۳۴۳۷۳۱

تلفن:۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۴۱ - ۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱) - نمابر:۳۸۶۶۶۱۸۰(۰۵۱)

۲۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۱

اسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی ۱۶ مقابل پل هوایی پ ۴۵۸

کدپستی: ۹۱۷۷۹۶۴۹۴۶

تلفن:۳۸۷۶۵۴۹۰ - ۳۸۷۶۵۴۸۰ - ۳۸۷۶۵۴۷۰(۰۵۱)

۲۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۲

اسان رضوی - مشهد - مشهد - سیمتری طلاب - وحید ۱۰ - نبش نبوت ۱۳

کدپستی: ۹۱۵۷۶۱۶۴۵۱

تلفن:۳۲۷۱۶۹۲۳ - ۳۲۷۱۲۸۵۳(۰۵۱) - نمابر:۳۲۷۱۶۹۲۱(۰۵۱)

۲۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۱۱۱۴۳

اسان رضوی - مشهد - مشهد مقدس - بلوار فردوسی - حاشیه بلوار فردوسی نبش رس (نبش فردوسی ۱۷) -جنب درمانگاه بقیه اله - پلاک ۲۸۵ طبقه همکف

کدپستی: ۹۱۹۷۹۸۳۸۸۶

مشاهده متن کامل ...

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی
درخواست حذف اطلاعات

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

مهربان من آهنگ حضورت آنچنان لطیف و شاعرانه است

که من را مدهوش می کند

تو تنها چیزی هستی که برای من ارزش فکر را داری

نمی دانم چقدر از شهر من دوری اما همه جا حست میکنم ، می شنومت

تو تکرار همیشگی عشقی

و من فقط انعکاس بی ارزش نور تو هستم و دیگر هیچ …

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

مردم این شهر غریبن می خوام برگردم

قصدشون فریبه می خوام برگردم

یه نفر بود که دل به نگاهش بستم

نگاهش سردو غریبه می خوام برگردم

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

به چشمانه مهربانه تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را

تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم

و با تو آغاز به پاکی چشمانم قسم که تا ابد دوستت دارم …

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

نیمکت چوبی کهنه نم گرفته زیر بارون

زیر سقف بی قرار شاخه های بید مجنون

ابر بی طاقت پاییز مثل من چه بی ستارست

مثل من ش ته از این نامه های پارست

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

طوفان با همه ی شدت خود به آرامش منتهی می شود

و حتی در بحبوحه ی شدت خود در جستجوی آرامش است

من نیز همه ی عصیانم به عشق تو ختم می شود

و یگانه فریاد درونم این است که تورا … تنها تورا …

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی

می توانم تو را خط خطی کنم که

آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی

و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را

با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

امشب گریه میکنم و گریه میکنم برای تو برای خودم

برای تموم اونایی که خواستن گریه کنن و نتونستن

برا ی تمام اون چیزی که خواستی ونبودم خواستم وبودی

امشب گریه می کنم به وسعت دریا به وسعت بیشه به وسعت دل عاشق

برای تو و به پاس احترام تمام تحقیرهایی که از دیگران شنیدم وهنوز ش ت نخوردم

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

انگار ولگرد شده بودم به جستجوی نشانی ات به تمام جهان سر زدم

اما نبودی به دور رفتم حتی به سرزمین خوشبختی

در افسانه های پدربزرگ که حقیقت نداشت هیچ نبود

انگار تو هم ولگرد شده بودی

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگی

می خواستم دسته گلی برات بفرستم

اما گفتم تا بدسستت برسه پژمرده میشه

بنابراین حرف س رو از گل

حرف ل رو از گل لاله

حرف ا رو از گل اطلسی

و حرف م رو از گل مریم

بعنوان دسته گلی بنام سلام تقدیمت میکنم

دسته گلم را پذیرا باش عشق من …

جملات عاشقانه جدید و زیبای احساسی

شعر کوتاه عاشقانه،مینی شعر،شعر کوتاه زیبا،عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه دلتنگی،شعر کوتاه غمگین،شعر پر معنا و کوتاه،شعر پر محتوا،ند شد. عاشقانه های کوتاه،شعر کوتاه عاشقانه،شعرهای کوتاه و زیبای عاشقانه،شعر های عاشقانه کوتاه و احساسی غمگین،شعر جملات کوتاه زیبا و عاشقانه،زیباترین اشعار عاشقانه،شعرهای کوتاه و رمانتیک،شعرهای عاشقانه،شعر کوتاه غمگین،شعر کوتاه دلتنگیمشاهده متن کامل ...
ع هایی از دوران کودکی دهه 60. خودم خیلی حال ....
درخواست حذف اطلاعات
 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

 ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه 60 ی ها

ع هایی از کارتون های قدیمی برای زنده خاطرات دهه ۶۰ ی هامشاهده متن کامل ...
فال روزانه 15 اردیبهشت 1396
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 15 اردیبهشت 1396


فال روزانه 14 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت 96

mepatogh.ir › سرگرمیفال
فال روزانه 14 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت 96 فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید •

فال روز 1 اردیبهشت 1396 - نمناک

namnak.com/فال-روز-1-اردیبهشت-1396.p48014
rating: 3.7 - ‎15 reviews
برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود در روز 1اردیبهشت 96 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید. ... فال روزانه برای متولدین فروردین ماه در روز 1 اردیبهشت 1396 ...

فال روز شنبه 9 اردیبهشت 1396 - نمناک

namnak.com/فال-روز-9-اردیبهشت-1396.p48407
rating: 3.5 - ‎23 reviews
فال روزانه و فال امروز و فال شنبه 9 اردیبهشت 96 و فال ماه تولد را در سایت نمناک بخوانید.
فال روزانه پنجشنبه 14 اردیبهشت 96 فال روز تولد امروز 14 اردیبهشت 1396 نم تان » برای مشاهده ی فال روزانه روز تولد خود ، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

فال روزانه - بیتوته

www.beytoote.com/daily-horoscope/
فال روزانه - پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 ... فال روز متولدین اردیبهشت: شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید که آنها را نمی بینید زیرا در ...
فال روزانه - فال امروز شما پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396. چند کلمه ... دوست عزیزی که 14 اردیبهشت به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! شاید در ... فال حافظ متولدین اردیبهشت .... : 15 اردیبهشت 1396 , 8 شعبان 1438 , 5 می 2017 , روز بزرگداشت شیخ صدوق.
فال هفته, فال هفتگی, فال این هفته, طالع بینی هفتگی, فال رنگی رنگی, فال روزانه, فال هفته ... فال هفته (از دوشنبه، 11 اردیبهشت تا یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396).
فال هفته از شنبه ۹ اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت. تاریخ: اردیبهشت ۰۹, ۱۳۹۶. در: فال. (۲۷۱) نظر. فال هفته . فال هفته برای متولدین فروردین:.
apr 4, 2017 - متولدین اردیبهشت. فال روزانه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶. دیر آغاز بهتر از هرگز آغاز است. امروز بهتر است در کلاس های وزشی ثبت نام کنید.

فـال روزانـه - daily omen - برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/20915/فـال-روزانـه-daily-omen
فال روزانه پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396. چند کلمه برای آنهایی که امروز تولدشان است. دوست عزیزی که 14 اردیبهشت به دنیا آمده ای، تولدت مبارک! شاید در ابتدای این سال ...

فال روزانه شنبه 2 اردیبهشت 1396 | فال روزانه | پرشین فال

www.persianfal.com › پرشین فالفال روزانه
apr 21, 2017 - فال روزانه شما شنبه 2 اردیبهشت 1396 فال روزانه 02-02-96 متولد فروردین : ممکن است شما در مورد احساسات خود ح ت عی داشته باشید و اصلاً دلتان ...

فال روزانه 5 اردیبهشت 1396 | فال روزانه | پرشین فال

www.persianfal.com › پرشین فالفال روزانه
apr 24, 2017 - فال روزانه شما 5 اردیبهشت 1396 فال روزانه 05-02-96 متولد فروردین : شما واقعاً نمی خواهید بین زندگی حرفه ای و شخصی یکی را برگزینید و ...

فال روزانه 15 فروردین 1396 - خبرداغ

khabaredagh.ir/fa/news/.../فال-روزانه-سه-شنبه-15-فروردین-1396
apr 4, 2017 - فال روزانه 15 فروردین 1396. ... متولد اردیبهشت : امروز شما نباید هر حرفی که به شما زده می شود را باور کنید، برای اینکه ممکن است ی فکر ...

فال روزانه 1 اردیبهشت 1396 - ایران ناز

www.irannaz.com/فال-روزانه- -1-اردیبهشت-1396.html
apr 21, 2017 - فال روزانه 1 اردیبهشت 1396 متولد فروردین حتی اگر شما جنبه خیلی بالایی داشته باشید، ولی اگر ... فال و طالع بینی روز شنبه 15 بهمن 1390.
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1358/3/7 برای امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ...
در این بخش از جس جو شما میتوانید فال روز تولد خود را با توجه به روز و ماه و سال تولد خود بی د و مطالعه کنید.فال متولد روز 1363/8/6 برای امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت ...
فال روزانه,سایت فال روزانه,فال امروز,فال برای امروز,طالع بینی روزانه,فال فردا,فال روزانه,فال ... فال روزانه 13 اردیبهشت امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ ... فال عطسه روز ...
فال,فال تاروت,فال چینی,فال ازدواج,فال عشق,فال عطسه,فال رنگها فال,فال امروز,فال روزانه,فال روز,فال حافظ روزانه,فال حافظ آنلاین,فال 1395 فال حافظ,fal hafez فال امروز ...
... ضرب المثل پنبه اش را زدند. 15 ساعت ago ... فال روزانه پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396. 8 ساعت ago. متولدین ... فال روزانه امروز 12 اردیبهشت 1396. 2 روز ago ...
فال روزانه 8 اردیبهشت 1396. فال روزانه شما، فال روز بر اساس ماه تولد شما تهیه شده است فال روز 8 اردیبهشت - 28… فال روزانه - فال روز ...
روز, تاریخ, اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, غروب آفتاب, اذان مغرب, نیمه شب, تاریخ ... , 1396/2/8, 04:55:54, 06:20:05, 12:57:24, 19:34:42, 19:52:27, 00:15:18 ...

فال روزانه

pichak.net/roozanehfall/fals.php?m=6
روز اقبال : چهارشنبه همراهان مناسب : دی ، اردیبهشت. فال حافظ. . دریافت کدهای فال و طالع بینی: فال حافظ فال انبیاء طالع بینی ازدواج استخاره آنلاین · تی ماه ...
فال روزانه | فال امروز شما فال روزانه پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 امروز بر شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: اگر چه شما دارای فعالیت های فراوانی هستید و.

حوادث - جام جم آنلاین

jamejamonline.ir/online/service/01-06-91/1/حوادث
روز گذشته انفجاری در عمق ۱۲۰۰ متری معدن زغال سنگ زمستان یورت در آزادشهر استان گلستان... 55 دقیقه پیش; حوادث ... پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 00:15; حوادث.
apr 4, 2017 - برای آگاهی از اتفاقات جالب پیش روی خود در روز ۱۵ فروردین ۹۶ فال روزانه ... فال روزانه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز 15 فروردین 1396 ...

فال روز پانزدهم 15 بهمن 1395 - اولی ها

https://avaliha.ir › فالفال روزانه
فال روز پانزدهم 15 بهمن 1395 طالع و اتفاقات روز جدید را در فال روزانه روز 15 بهمن 1395 بخوانید . فال روز 15 بهمن 1395 ... فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه.

فال روزانه - مجله فارسی پرمگ

permag.ir › همه مطالب
فال امروز ۷ اردیبهشت ۹۶ | فال روزانه + فال حافظ فال روزانه به همراه فال حافظ با تعبیر فال حافظ مجله فارسی پرمگ : ارائه دقیق ترین فال روزانه در ایران امروز شاید ...

فال روزانه – 15 فروردین 1396 - فارس فان

www.farsfun.ir/فال-روزانه-سه-شنبه-15-فروردین-1396.html
apr 4, 2017 - فال روز متولدین اردیبهشت: شما امروز حس خوبی دارید و این حس کمکتان می کند تا از هر چیز ارزشمند به درستی استفاده کنید. شما می توانید به توانایی ...
apr 22, 2017 - پس از مدت ها بالا ه امروز آرامش را تجربه می کنید. احساس می کنید که نیرویی از شما محافظت می کند و همین حس اطمینان، اعتماد به نفس شما را افزایش می ...
فال روزانه روز تولد برای متولدین هر ماه از سال را در مجله تصویر زندگی ببینید. ... فال روزانه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ طالع بینی امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۶ ..... فال روز ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۵ فال روز ۳۰ مهر متولدین هر ماه ماه تولد فال روزانه فال روز ۳۰ مهر ...

فال روز شنبه 9 اردیبهشت 1396 :: شهر ع

niloofareabi.blog.ir/post/فال-روز-شنبه-9-اردیبهشت-1396
6 days ago - فال روزانه 8 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز 8 اردیبهشت 96. mepatogh.ir ..... فال روزانه برای متولدین اردیبهشت ماه در روز 15 فروردین 1396 .

فال ماهانه | فال این ماه | طالع بینی ماهانه - تاروت رنگی

www.taroot-card.com/fale-mahane.php?fal=طالع-بینی-ماه...
فال ماه, فال ماهانه, فال این ماه, فال ماهیانه, فال هر ماه, طالع بینی ماهانه, طالع بینی این ماه. ... فال اردیبهشت 1396 : این ماه برای شما چگونه خواهد بود. فروردین .... : 15 اردیبهشت 1396 , 8 شعبان 1438 , 5 می 2017 , روز بزرگداشت شیخ صدوق. تستهای ...
صفحه نخست ایران ورزشی پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396. ... 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ایران ورزشی. ایران ورزشی · گل. گل.

فال روز 15 فروردین 1396 - پارسی یاب

parsiyab.com/n/فال-روز-15-فروردین-139/p46997
apr 4, 2017 - فال روز 15 فروردین 1396reviewed by omid on feb 1rating: 5.0 ... فال روز پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396 · بهترین و مناسبترین نوع ...

فال روزانه 12 اردیبهشت 1396 - جستجو - تیتر یاب

titryab.com/search/فال+روزانه+سه+شنبه+12+اردیبهشت+1396
3 days ago - البته فقط برای یک مدت کوتاه! و حالا جهان […] the post فال روزانه 15 فروردین 1396 appeared first on فان پاتوق مجله سرگرمی و خانوادگی.

فال روزانه تولد فروردین ماه سال 1396 - پارلین

parlin.ir/daily-horoscope-tuesday-april-year-1396.html
apr 3, 2017 - فال روزانه تولد 15 فروردین ماه 96, طالع بینی روزانه 15 ... فال روزانه برای متولدین اردیبهشت بهتر است که امروز با دیگران مهربان تر باشید.
صفحه 15 : بین الملل. page · pdf. صفحه 16 : صفحه آ . page · pdf. صفحات رو مه + pdf. صفحه نخست. انتخاب رو مه : ---, پنج شنبه 14 اردیبهشت 1396 · چهارشنبه ...

فال روزانه 15 فروردین 1396 - خبر و سرگرمی

newsdaily.blogsky.com/1396/.../فال-روزانه-سه-شنبه-15-فروردین-...
فال روزانه 15 فروردین 1396 - خبر و سرگرمی ... تولد شما تهیه شده است. فال روز 15 فروردین -4 آوریل برای امروز شما ... فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه.

فال هفته از شنبه 9 اردیبهشت تا 15 اردیبهشت

www.majidakhshabi.com/.../14922-فال-هفته-از-شنبه-9-اردیبهشت...
5 days ago - برای موفقیت و پیشرفت باید به خود و توانایی های خودتان باور کامل داشته باشید... فال هفته برای متولدین فروردین:برای موفقیت و پیشرفت فقط ...
ایستگاه خدمات فرهنگی و اجتماعی،برنامه روز معلم 8/اردیبهشت/1396. :: سفر خانوادگی ویژه اساتید و کارکنان 15اردیبهشت1396 ... متقاضیان باید ثبت نام اولیه خود را از تاریخ 1396/1/29 الی 1396/2/10 صرفاً به صورت غیرحضوری از طریق سامانه ... پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، 13 و 14 اردیبهشت ماه 96 برگزار می گردد.

طالع بینی و فال دوشنبه 11 اردیبهشت + فال حافظ و تعبیر فال حافظ

www.eghtesadoma.com/.../فال-و-طالع-بینی-روز-چهارشنبه-10-آذر-...
فال روزانه متولدین فروردین: امروز یک نفر در محل کارتان از شما بدش می آید، اما شما اصلاً نمی دانیدکه چه کار بدی انجام داده اید! در حقیقت امکان دارد شما خوب رفتار کرده ...

فال ماهانه اردیبهشت 96 در وهاران - وهاران

www.vaharan.ir › فال و طالع بینی
apr 20, 2017 - فال ماه اردیبهشت 96,فال ماهانه اردیبهشت 96,فال ماهانه اردیبهشت ,فال ... در نخستین روز از این ماه همه سفت و سخت مشغول انجام کارهایشان هستند اما شما هیچ ...
قیمت روز انواع موبایل -موبایل ایران -قیمت موبایل-تازه ترین اخبار موبایل-لیست قیمت تلفن همراه-راهنمای ید موبایل-نرم افزار موبایل-نرخ موبایل-قیمت موبایل ...
خبرگزاری تسنیم: هفته پایانی شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر در شرایطی آغاز شد که در پایان این هفته تکلیف تیم نایب قهرمان و دومین تیم سقوط کننده به لیگ ...

فال - اتحاد خبر

www.ettehadkhabar.ir/fa/tag/فال
فال روزانه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396. ارسال شده حدود ... اتحادخبر: فال روزانه یک شنبه 3 اردیبهشت 1396. ارسال شده حدود ... فروردین 1396. ارسال شده حدود 15 روز پیش.

فال و طالع بینی [بایگانی] - انجمن ایران ویج

forum.iranvij.ir › انجمن ایران ویجعمومیسرگرمی تفریحی
فال روزانه پنج شنبه 5 اسفند 1395 · سال 96: طالع بینی سال وس · فال روزانه دوشنبه ... فال روزانه شنبه 18 اردیبهشت 1395 · فال امروز شما 17 اردیبهشت6 می 2016 ...
انواع فال و طالع بینی,فال روز,طالع بینی,فال حافظ,انواع فال,فال انبیاء,فال قهوه,فال تاس,فال عشق,فال ازدواج,فال ... ع پروفایل و ع نوشته متولدین اردیبهشت ماه.
فال روزانه 16 داد 1396 طالع بینی امروز 16 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 16 داد 1396 طالع بینی امروز 16 داد 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز موقعیت های جدید پیدا می کنید که به شما کمک می کند ایده های منحصر به فرد خود را به کار گیرید. اخلاق خارق العاده شما خودرا در کارهای اجتماعی، ردو بدل اخبار و فعالیت های هوشمندانه نشان می دهد. وقت ایده آلی برای برنامه ریزها، بازی کن ها و دانشمندان و غیره است!

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز برای امتحان یک کار جدید عالی است. اگر به سوی اینده قدم برداشته اید، الان وقت ان است که نتایج اولیه آنرا ارزی کنید. برای پیشرفت در کار یا موقعیت های اجتماعی به دموکراسی و رفتار دوستانه نیاز پیدا می کنید. همه چیز را همین طوری رها نکنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز خونگرمی و اقتدار شما با گرایشتان به سمت هرچیزی که به پیشرفت ورشد مربوط می شود تکمیل می شود. ممکن است علاقه تان به علایم سرنوشت و دانش غیرمعمول افزایش پیدا کند. می توانید چشم انداز خود را گسترش دهید و علوم ماورا و ستاره شناسی را هم یاد بگیرید. همچنین می توانید ب و کار خود را نیز به خارج از کشور گسترش دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز روحیه جمع طلب شما اهمیت زیادی پیدا می کند. به زندگی اجتماعی و برنامه های دوستتان علاقه نشان دهید. می توانید انهایی که زمانی کمکتان د از خطر فرار کنید را به لیست دوستان خود اضافه کنید. ویزگی هایی مثل کنجکاوی، سخاوت و روشن فکری کمک می کنند که در محیط جدید احساس راحتی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

امروز نباید فقط روی نیازهای خودتان تمرکز کنید. خواسته ها و نیازهای دیگران را نیز درنظر بگیرید. کینه به دل نگیرید. اگر اخیرا با ی مشاجره داشته اید بهتر است که از مهارت های دیپلماتیک خود استفاده کنید تا همه چیز به فراموشی س شود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز موفقیت شما در حل مشکلات روزانه ریشه در هنر و نجابت شما خواهد داشت. می توانید پیش بروید و به راحتی از ابزار تیز و وسیله های هوشمند و نرم افزار استفاده کنید. با یک همکار یا کارمند یا مشتری رابطه گرمی برقرار خواهید کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

کارهای روزانه و تنهایی را کنار بگذارید. امروز خیلی به خودتان فشار نیاورید. بیشتر آرزوهایتان به راحتی در دستانتان قرار خواهند گرفت. برای تجربه های جدید گشوده باشید و روابط اجتماعی را بیشتر کنید. در کار و عشق خوش شانس هستید. در برنام ریزی، ب و کار و مدیریت رخدادها می توانید کاملا موفق باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز باید ذهن و بدن خود را از فشار اضافه دور کنید. امروز برای این فشارها اماده نیستید. بااین حال، تعادل کلی فضای روانی شما بالا خواهد بود. اگر اخیرا با ی خیلی سخت برخورد کرده اید، از سرزنش شدن نترسید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز برای ارتباطات غیررسمی خیلی خوب خواهد بود. برای هم سخنان خود دوستی خوب، یک مشاور قابل اتکا و همراهی خوش مشرب هستید. یک فرد محترم امروز در کنارتان است. وقت خیلی خوبی است تا محبوبیت بیشتری ازآن خود کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

امروز روابط غیررسمی تاثیر زیادی روی نتیجه همه چیز خواهد داشت. یاد بگیرید که این روابط را حفظ کنید تا همه چیز پیشرفت کند. شاید بتوانید یک شانس ناگهانی پیدا کنید یا یک ید برنامه ریزی نشده داشته باشید. می توانید پیش بروید و در کارهای ابتکاری و سرویس دهی سرمایه گذاری کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

وقت خوبی برای آغازهای جدید است. حس ششم شما به شما می گوید که دقیقا باید چه کاری کنید، با چه ی باید ارتباط داشته باشید و باید چه چیزهایی را ب کنید. موفیت در انتظار برنامه نویس ها، کارمندان امور مالی و نمایندگان کارهای هنری است. امروز یک رخداد مربوط به سرگرمی هم پر از موفقیت خواهد بود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

باید نظرتان را برای خود نگه دارید. حتی اگر نظرتان درست ترین نظرباشد، باز هم احتمال اینکه در نظرگرفته شود کم خواهد بود. مساله این است که هیچ اهمیتی به حس ششم و بینش عمیق شما نمی دهد.مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 16 داد 1396 طالع بینی امروز 16 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 16 داد 1396 طالع بینی امروز 16 داد 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


امروز موقعیت های جدید پیدا می کنید که به شما کمک می کند ایده های منحصر به فرد خود را به کار گیرید. اخلاق خارق العاده شما خودرا در کارهای اجتماعی، ردو بدل اخبار و فعالیت های هوشمندانه نشان می دهد. وقت ایده آلی برای برنامه ریزها، بازی کن ها و دانشمندان و غیره است!


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


امروز برای امتحان یک کار جدید عالی است. اگر به سوی اینده قدم برداشته اید، الان وقت ان است که نتایج اولیه آنرا ارزی کنید. برای پیشرفت در کار یا موقعیت های اجتماعی به دموکراسی و رفتار دوستانه نیاز پیدا می کنید. همه چیز را همین طوری رها نکنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


امروز خونگرمی و اقتدار شما با گرایشتان به سمت هرچیزی که به پیشرفت ورشد مربوط می شود تکمیل می شود. ممکن است علاقه تان به علایم سرنوشت و دانش غیرمعمول افزایش پیدا کند. می توانید چشم انداز خود را گسترش دهید و علوم ماورا و ستاره شناسی را هم یاد بگیرید. همچنین می توانید ب و کار خود را نیز به خارج از کشور گسترش دهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز روحیه جمع طلب شما اهمیت زیادی پیدا می کند. به زندگی اجتماعی و برنامه های دوستتان علاقه نشان دهید. می توانید انهایی که زمانی کمکتان د از خطر فرار کنید را به لیست دوستان خود اضافه کنید. ویزگی هایی مثل کنجکاوی، سخاوت و روشن فکری کمک می کنند که در محیط جدید احساس راحتی کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


امروز نباید فقط روی نیازهای خودتان تمرکز کنید. خواسته ها و نیازهای دیگران را نیز درنظر بگیرید. کینه به دل نگیرید. اگر اخیرا با ی مشاجره داشته اید بهتر است که از مهارت های دیپلماتیک خود استفاده کنید تا همه چیز به فراموشی س شود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز موفقیت شما در حل مشکلات روزانه ریشه در هنر و نجابت شما خواهد داشت. می توانید پیش بروید و به راحتی از ابزار تیز و وسیله های هوشمند و نرم افزار استفاده کنید. با یک همکار یا کارمند یا مشتری رابطه گرمی برقرار خواهید کرد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


کارهای روزانه و تنهایی را کنار بگذارید. امروز خیلی به خودتان فشار نیاورید. بیشتر آرزوهایتان به راحتی در دستانتان قرار خواهند گرفت. برای تجربه های جدید گشوده باشید و روابط اجتماعی را بیشتر کنید. در کار و عشق خوش شانس هستید. در برنام ریزی، ب و کار و مدیریت رخدادها می توانید کاملا موفق باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز باید ذهن و بدن خود را از فشار اضافه دور کنید. امروز برای این فشارها اماده نیستید. بااین حال، تعادل کلی فضای روانی شما بالا خواهد بود. اگر اخیرا با ی خیلی سخت برخورد کرده اید، از سرزنش شدن نترسید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


امروز برای ارتباطات غیررسمی خیلی خوب خواهد بود. برای هم سخنان خود دوستی خوب، یک مشاور قابل اتکا و همراهی خوش مشرب هستید. یک فرد محترم امروز در کنارتان است. وقت خیلی خوبی است تا محبوبیت بیشتری ازآن خود کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


امروز روابط غیررسمی تاثیر زیادی روی نتیجه همه چیز خواهد داشت. یاد بگیرید که این روابط را حفظ کنید تا همه چیز پیشرفت کند. شاید بتوانید یک شانس ناگهانی پیدا کنید یا یک ید برنامه ریزی نشده داشته باشید. می توانید پیش بروید و در کارهای ابتکاری و سرویس دهی سرمایه گذاری کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


وقت خوبی برای آغازهای جدید است. حس ششم شما به شما می گوید که دقیقا باید چه کاری کنید، با چه ی باید ارتباط داشته باشید و باید چه چیزهایی را ب کنید. موفیت در انتظار برنامه نویس ها، کارمندان امور مالی و نمایندگان کارهای هنری است. امروز یک رخداد مربوط به سرگرمی هم پر از موفقیت خواهد بود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


باید نظرتان را برای خود نگه دارید. حتی اگر نظرتان درست ترین نظرباشد، باز هم احتمال اینکه در نظرگرفته شود کم خواهد بود. مساله این است که هیچ اهمیتی به حس ششم و بینش عمیق شما نمی دهد.
 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 19 داد 1396 طالع بینی امروز 19 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 19 داد 1396 طالع بینی امروز 19 داد 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز برای کار روز خوبی نخواهد بود. با حواس پرتی شما انرژی و خلاقیت کاریتان مخفی خواهد شد. در تمام مدت روز به یاد گذشته هستید و یا درمورد آینده رویا پردازی می کنید. در بهترین ح ، صرفا کار سختی پیش رو خواهید داشت.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز انجام دادن هرکاری بدون درگیری احساسی برایتان واقعا سخت خواهد بود. بسیاری از شما آسایش درونی را به راحتی هرروزه ترجیح می دهید. موسیقی ارام، محیط غیررسمی، و محبت ساده بهترین شیوه برای حل مشکلات است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز برای شوروشوق خود پاداشی دریافت نمی کنید. از همیشه تنبل تر خواهید بود. همچنین از خود سستی، بی مسوولیتی، حواس چرتی و حساسیت بیش از حد نشان می دهید. اگر احساس خواب آلودگی و بی روحی داشید، سعی نکنید که به طور به خود انرژی بدهید. به جای آن فقط به خانه برگردید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز برای شما روز شانس است. می توانید به بدن و روح خود استراحت دهید. امروز کار زیادبرای شما پراسترس نخواهد بود. هرچیزی که تجربه می کنید پر ازتعادل خواهد بود. ممکن است هنگام کارهای معمولی احساس کنید که سرتان بالای ابرها قرار گرفته است!

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

وقت آن نیست که مهارت های ی وروحیه جنگجوی خود را نشان دهید، حتی اگر این ویژگی ها را به میزان زیاد دارید. به جای نشان دادن علاقه به یک فرایند، تنها قادرید که به زحمت تلاش کنید در آن فرایند به طرز بی روحی شرکت داشته باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز ارتباطات نزدیک می توانند نعمت بزرگی برایتان باشند، ولی همزمان می توانند تبدیل به یک زندان واقعی برای شما شوند. اگر با یک اتحاد خوشحال نیستید، در عجله نباشید که تغییرات بزرگی در آن ایجاد کنید. امروز اصلا قدرتی ندارید که تغییراتی ایجاد کنید، چه تغییرات خوب و چه تغییرات بد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز کارهای روزانه برایتان جذاب نخواهد بود. بااین حال، امروز کارهای روزانه خیلی به نفعتان خواهند بود. موقعیت خوبی است تا از شر یک همکاری نزدیک یا یک عشق خیلی شدید و بی فایده خلاص شوید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز روز خارق العاده ای است تا خلاقیت خود را نشان دهید. تعهدات جدید توصیه نمی شوند، ولی می توانید در یک رشته ویزه خودتان کشفیات خیره کننده ای داشته باشید. آنهایی که ذهن هنری دارند می توانند خلاقیت خود را خیلی به موقع نشان دهند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز تمرکز برایتان خیلی ساده خواهد بود. ممکن است اعضای خانواده خیلی حواستا ن را پرت کنند. اگر در خانه کار می کنید توصیه می شود که کارتان را کنسل کنید یا اه خود را ساده تر کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

باید با توجه به کارهایتان روزتان را برنامه ریزی کنید.چیزهایی مثل پر فرم، ارتباطات کاری، حمل و نقل اشیا و مسافرت در هنگام صبح بهتر انجام می شوند. ساعات بعدازظهر و عصر در صورت گذراندن در تفکر، مراقبه و کارهای خلاقانه مفرح تر خواهند بود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

نیمه اول روز برای ملاقات های کوتاه، یدهای ارزان، معامله های سبک، و مسافرت های ساده مناسب خواهد بود. باید یک ملاقات کاری را در یک فضای آرام بگذرانید. هرچه عصر نزدیک تر می شود، احتمال باخت های کوچک، فراموشی، تنبلی و رویاپردازی بیشتر می شود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز در ساعات اولیه خیلی پرثمر خواهد بود. وقت خوبی برای دویدن، امضای نامه ها و بحث درمورد مسایل حیاتی خواهد بود. در دیالوگ هایتان منفعت دیگران را نیز درنظر بگیرید. ولی در مرتبه اول از تاکید برروی نیازهای خودتان نهراسیدمشاهده متن کامل ...
فال روزانه 19 داد 1396 طالع بینی امروز 19 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 19 داد 1396 طالع بینی امروز 19 داد 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


امروز برای کار روز خوبی نخواهد بود. با حواس پرتی شما انرژی و خلاقیت کاریتان مخفی خواهد شد. در تمام مدت روز به یاد گذشته هستید و یا درمورد آینده رویا پردازی می کنید. در بهترین ح ، صرفا کار سختی پیش رو خواهید داشت.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


امروز انجام دادن هرکاری بدون درگیری احساسی برایتان واقعا سخت خواهد بود. بسیاری از شما آسایش درونی را به راحتی هرروزه ترجیح می دهید. موسیقی ارام، محیط غیررسمی، و محبت ساده بهترین شیوه برای حل مشکلات است.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


امروز برای شوروشوق خود پاداشی دریافت نمی کنید. از همیشه تنبل تر خواهید بود. همچنین از خود سستی، بی مسوولیتی، حواس چرتی و حساسیت بیش از حد نشان می دهید. اگر احساس خواب آلودگی و بی روحی داشید، سعی نکنید که به طور به خود انرژی بدهید. به جای آن فقط به خانه برگردید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز برای شما روز شانس است. می توانید به بدن و روح خود استراحت دهید. امروز کار زیادبرای شما پراسترس نخواهد بود. هرچیزی که تجربه می کنید پر ازتعادل خواهد بود. ممکن است هنگام کارهای معمولی احساس کنید که سرتان بالای ابرها قرار گرفته است!
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


وقت آن نیست که مهارت های ی وروحیه جنگجوی خود را نشان دهید، حتی اگر این ویژگی ها را به میزان زیاد دارید. به جای نشان دادن علاقه به یک فرایند، تنها قادرید که به زحمت تلاش کنید در آن فرایند به طرز بی روحی شرکت داشته باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز ارتباطات نزدیک می توانند نعمت بزرگی برایتان باشند، ولی همزمان می توانند تبدیل به یک زندان واقعی برای شما شوند. اگر با یک اتحاد خوشحال نیستید، در عجله نباشید که تغییرات بزرگی در آن ایجاد کنید. امروز اصلا قدرتی ندارید که تغییراتی ایجاد کنید، چه تغییرات خوب و چه تغییرات بد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


امروز کارهای روزانه برایتان جذاب نخواهد بود. بااین حال، امروز کارهای روزانه خیلی به نفعتان خواهند بود. موقعیت خوبی است تا از شر یک همکاری نزدیک یا یک عشق خیلی شدید و بی فایده خلاص شوید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز روز خارق العاده ای است تا خلاقیت خود را نشان دهید. تعهدات جدید توصیه نمی شوند، ولی می توانید در یک رشته ویزه خودتان کشفیات خیره کننده ای داشته باشید. آنهایی که ذهن هنری دارند می توانند خلاقیت خود را خیلی به موقع نشان دهند.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


امروز تمرکز برایتان خیلی ساده خواهد بود. ممکن است اعضای خانواده خیلی حواستا ن را پرت کنند. اگر در خانه کار می کنید توصیه می شود که کارتان را کنسل کنید یا اه خود را ساده تر کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


باید با توجه به کارهایتان روزتان را برنامه ریزی کنید.چیزهایی مثل پر فرم، ارتباطات کاری، حمل و نقل اشیا و مسافرت در هنگام صبح بهتر انجام می شوند. ساعات بعدازظهر و عصر در صورت گذراندن در تفکر، مراقبه و کارهای خلاقانه مفرح تر خواهند بود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


نیمه اول روز برای ملاقات های کوتاه، یدهای ارزان، معامله های سبک، و مسافرت های ساده مناسب خواهد بود. باید یک ملاقات کاری را در یک فضای آرام بگذرانید. هرچه عصر نزدیک تر می شود، احتمال باخت های کوچک، فراموشی، تنبلی و رویاپردازی بیشتر می شود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


امروز در ساعات اولیه خیلی پرثمر خواهد بود. وقت خوبی برای دویدن، امضای نامه ها و بحث درمورد مسایل حیاتی خواهد بود. در دیالوگ هایتان منفعت دیگران را نیز درنظر بگیرید. ولی در مرتبه اول از تاکید برروی نیازهای خودتان نهراسید
 مشاهده متن کامل ...
کاش حس می ت
درخواست حذف اطلاعات
×× دلتنگی××

لحظات دلتنگی

حباب

دل می بندیم به یک حـــــباب ...

بعد دل دل می کنیم که نترکد...

**دلتنگ شده در** 31 تیر1393ساعت 18:3 توسط هادی| دلتنگی

داغ دلتنگی

دلتـــــــنگی هم ...

حس جالبیـست ...!


داغ نیــــست اما ...


مـــــــــــیسوزان...!

**دلتنگ شده در** 27 تیر1393ساعت 16:38 توسط هادی| 4 دلتنگی

shargtell.com

گاهی از دوست داشتنت ،
خســــــــــــــــته میشوم !
دلــــــــــــم می خواهد . . ..
برایــــــت بمیـــــــــــــرم !
**دلتنگ شده در** شنبه 21 تیر1393ساعت 17:58 توسط هادی| 7 دلتنگی

دلتنگی

نگران خیس شدن پاهایش بود ...


در آن زمان که آب از سر من گذشت ... !!!

**دلتنگ شده در** 17 تیر1393ساعت 17:34 توسط هادی| 4 دلتنگی

مادر

دلتنگ که بـــــــــــــــــاشمســــــاده ترین حرف ها هماشـــــــــکم را در می آوردیاد تو که جــــــــای خود دارد

**دلتنگ شده در** یکشنبه 15 تیر1393ساعت 16:28 توسط هادی| 4 دلتنگی

shargtell
ماههاست , فراموشش کرده ام؛
خـــــــــــــــاطراتش را هم...! ولی ...
نمی دانم دســــــــــتانم , چرا هنوز ... . .
به نـــــــــــــــوشتن نامش ذوق میکنند!!!
**دلتنگ شده در** 10 تیر1393ساعت 17:6 توسط هادی| 6 دلتنگی

دنیا

دنــیـــای خــیــالـــم


پُـــــر از بــودن هـــایـــی ست


که نـبــودنـت را به رُخ مـــــــــــی کِشند

**دلتنگ شده در** یکشنبه 8 تیر1393ساعت 23:28 توسط هادی| 2 دلتنگی

ُدگب

ﭼـﻘـﺪﺭ ﺧـﻮﺑـﻪ ﺑـﻌـﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣـﺎ ﺑـﺪﻭﻧـﻦ


ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﭼـﻴـﺰﯼ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺷـﻮﻥ ﻧـﻤـﻴـﺎﺭﯼ،


ﺍﺯ ﺳـــــــــــﺎﺩﮔـیتـــــ ﻧـﻴـــــــــﺴـﺖ !


بلکه ﺩﺍﺭﯼ ﺣـﺮﻣـﺖ ﻳـﻪ ﺭﻭﺯﺍﻳـﯽ ﺭﻭ ﻧـﮕـﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ


ﮐـﻪﺍﻭﻧـــــــــﺎ ﻳـﺎﺩﺷـﻮﻥ ﺭﻓـﺘـﻪ!!!

**دلتنگ شده در** 6 تیر1393ساعت 14:13 توسط هادی| 8 دلتنگی

shargtell

ایـن رسـم روزگـار اسـت

کافــــــــــیست کمی :

ســـــــــــــــاده باشی

دوســت داشته باشی

بـبـــــــــــخـشـی...

تــــــا از رویــت رد شـونـد

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 5 تیر1393ساعت 16:59 توسط هادی| 5 دلتنگی

دلتنگی janfaza88.

دوســــــــــت داشـــــتن آدم هــــــــــــا را


مــــــــــی توان از تـــــوجه آنـــــها فهمید


وگرنه حرف را که هـمه می توانند بزنند...

**دلتنگ شده در** 30 داد1393ساعت 11:24 توسط هادی| 7 دلتنگی

نا مردی

نامــردی را

مــــعلم بــه ما آموخت،

ازهمان کـــــــــــــــــــــودکی میگفت :

جـــــــای خــــــــــــــالی را پر کـــــــــــــــــــــنید …

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 28 داد1393ساعت 10:31 توسط هادی| 3 دلتنگی

shargtell

ﮔــــــــــــــــــــــــــــــﺮ ﺭﻭﺯﯼ

ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺷﮏ ﮐﺮﺩﯼ

ﺣﺘــــــــــــــــــــــــﻤﺎ ﺑــــــــــﺮﻭ

ﭼﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ...

**دلتنگ شده در** 27 داد1393ساعت 16:56 توسط هادی| 8 دلتنگی

انتظار دلتنگی

چقــــــــــدر احــــمقانست

از یــــــــــک قـــــــهوه تلخ

انتظار فال شیرین داشتن

مثــــل من که از تــــــــــو

انتظار عشـــــــق داشتم

**دلتنگ شده در** دوشنبه 26 داد1393ساعت 17:31 توسط هادی| 6 دلتنگی

]vh

خـــــدایا همه ی زندگیمو میدم

فقـــــــــــــــــــــط شب اول قبر

قبل از اینـــــــــکه تو سوال کنی

من بپرسم چــــــــــــــــــــراا؟؟؟

**دلتنگ شده در** یکشنبه 25 داد1393ساعت 14:26 توسط هادی| 6 دلتنگی

دلتنگی

گاهی نیازداری به آغوش بی منت.


ی که توروفقط به خاطر خودت بخواد...


که تواوج تنهایی باچ بهت بگه:"باهاتم تاآ ش"

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 21 داد1393ساعت 0:12 توسط هادی| 29 دلتنگی

رفتنی

من رفتنی نبودم ...

تو بند کفش هایم را محکم کردی...

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 15 داد1393ساعت 14:47 توسط هادی| 33 دلتنگی

دلتنگی

بایـــــــــد رفــــــت حتی با ترســـ !


وقتی مطمئن از ماندن نیستی ، رفتن یقین است …

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 15 داد1393ساعت 14:37 توسط هادی| 7 دلتنگی

ساشقلفثمم.زخئ

آنــــــــــــقدرجای توخالیست که


هیچـــ گــزینه ای آن راپرنمیکند...


حــــــــتی تــــمام مــــــــــــوارد

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 15 داد1393ساعت 14:29 توسط هادی| 3 دلتنگی

shargtell.ir

قــــــــــــــــــــــهرم...

با دنــــــــــــــــــــــــیایی که...

بـــــــــــــــــــــــــینمان فـــــــــــــاصله ای ...

بــــــه درازای بی تــــــــــــــــــو بودن گــــــــذاشت...

**دلتنگ شده در** 13 داد1393ساعت 21:26 توسط هادی| 26 دلتنگی

تنهایی

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه


می ســـــــــوزم و پــایان نــدارم


درد یــعنی این…!

**دلتنگ شده در** پنجشنبه 8 داد1393ساعت 21:26 توسط هادی| 22 دلتنگی

شارژ مستقیم همراه اول

عکــــسی را که بر مزارم به یادگارمانده ،

نگاه می کند و به آرامی اشک می ریزد …

هنــــــــــــــــــــــــــــــــوز بیــــــــــــدارم…

سر از این عشــــــــــــــق بر نمی دارم ...

**دلتنگ شده در** یکشنبه 4 داد1393ساعت 22:22 توسط هادی| 13 دلتنگی

زندگی

لــحظاتی هســــــــــت که :


هیــــچ چیز این زندگی قانع ام نمی کند ؛


فقط و فقط نیاز به اندکـی تــــــــــــــــــــو دارم ...

**دلتنگ شده در** چهارشنبه 31 اردیبهشت1393ساعت 21:46 توسط هادی| 18 دلتنگی

دلتنگی

قــــــــــــــــهرم...

با این دنــــــیای حسود که...

مرا انــــــــکار می کند از تو...

**دلتنگ شده در** دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 18:38 توسط هادی| 7 دلتنگی

مصلحتی

مدتهاست مصلحتی شده ام

خوب ب____ودن مصلحتی

خنده ه_____ای مصلحتی

ایستادن ه___ای مصلحتی

با این حال کاش یکبارم تورا

مصلحتی حس می ...مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


امروز شاید انفجار فعالیت را تجربه کنید و یا علاقه سوزانی برای در شما بوجود آید. امکان این وجود داد که از الان از یک مسیر کاملا متفاوت پیروی کنید. شاید، نهایتا دلیل یا جرات کافی را پیدا کنید که کار روی یک پروژه را آغاز کنید که مدتهاست آرزویش را داشته اید.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


امروز به طور کلی ترجیحات و اه تان همانطور باقی می مانند، ولی قصدهای شریکتان ممکن است به میزان زیادی تغییر کنند. متوجه می شوید که یک همکار وفادار یا یک رقیب رفتارش را تغییر داده است، ولی می توانید تصمیم بگیرید که فعلا آنرا نادیده بگیرید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


امروز جالب خواهد بود، ولی برای شما آسان پیش نمی رود. شاید افق های جدیدی شما را به سوی خود فرابخوانند، ولی های درونتان هنوز هم شما را تاحدودی کنترل می کنند. احساس نمی کنید که عقب افتاده اید. دوست دارید که همگام با تمایلات پیشرونده باشید. همچنین درمورد رها کاری که آغاز کرده اید احساس راحتی نمی کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز وقت آن رسیده که به برنامه هایتان زندگی جدیدی بدهید و به هدفهای بالاتری برسید. چه ی می داند، شاید یک مدیر جدید انتخاب شود ویا شیاد مجبور شوید کل برنامه را تغییر دهید. نیازهای امروز شاید برای یک تیرماهی معمولی خیلی پیچیده باشند.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


ترس ها و عقده هایتان هنوز هم شما را در کنترل خود دارند، چه این قضیه واضح باشد و چه نباشد. همچنین امروز جنبه خلاق و ماجراجوی شما خودش را متفاوت با گذشته نشان خواهد داد. بعد از تمام کارهای گذشته، لطفی به خود ید و کارهای جدید هم شروع کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


شایدذهنتان نتواند با تغییرات ناگهانی پیش برود. شاید درنهایت مسئولیت هایی داشته باشید که با فشار زیاد بدنی و هیجانی مرتبط هستند. شاید مجبور شوید که بر یک مانع غلبه کنید یا یک مساله ضروری را حل کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


امروز ممکن است رخدادها برای شما خیلی پر استرس باشند. امروز ریسک تغییرات ناگهانی در شراکت کاری، روابط خانوادگی، زندگی شویی و موقعیت اجتماعی بالاست.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز زندگی شما را مجبور می کند که برنامه روزانه تان را تغییر دهید. شاید در میان کارهای مورد نیازتان این باشد که به دنبال یک کار جدید باشید یا اینکه چرخه حرفه ای و خلاق خود را تغییر دهید. احتمالا مهارت های جدیدی را یاد می گیرید (مثل کامپیوتر، تجهیزات و ابزار). همه چیز را باید سریع انجام دهید و یک مشکل را هم باید حل کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


امروز ستاره ها به شما برای خلاقیت و یک عمل الهام می دهند که مدتهاست انتظارش را می کشید. علی رغم فشار مسایل حل نشده، تمام شما پر از مثبت شی هستید و آماده هستید تا زندگی را از نو آغاز کنید. این بویژه برای مردان صدق می کند و وقت ایده آلی برای شما رسیده تا اولین قدم را در مسیری تازه طی کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


امروز احتمال بروز شرایط اورژانسی در خانه و خانواده شما زیاد می شود. اساس زندگیتان از نو ساخته شده است. خودتان را اذیت نکنید و همه چیز را با جزییات کامل برنامه ریزی نکنید، اینکار بی فایده است. اکنون هدفتان باید سازگاری آسان و بی رنج به محیط جدید باشد. اگر ممکن بود سریع کار را شروع کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


امروز چیزهایی مثل چسبیدن به گذشته و به یاد آوردن چیزهایی که قبلا وجود داشت برایتان فایده ای نخواهد داشت. فضای امروز پر ازعلاقه شدید به نوآوری، تغییرات و ماجراجویی است. این قضیه را می توان به وضوح با اعمال مصمم و هدمند شما مشاهده کرد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


امروز شمایی که غرق در افکار هستید، فرصت می ی د که از تفکرات، رویاپردازی و مرور خاطرات گذشته برای مدتی دور شوید. ستاره ها همچنین توصیه می کنند که از بیکاری، خودشیفتگی و موقعیت گیرنده در روابط برحذر باشید.
 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز شاید انفجار فعالیت را تجربه کنید و یا علاقه سوزانی برای در شما بوجود آید. امکان این وجود داد که از الان از یک مسیر کاملا متفاوت پیروی کنید. شاید، نهایتا دلیل یا جرات کافی را پیدا کنید که کار روی یک پروژه را آغاز کنید که مدتهاست آرزویش را داشته اید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز به طور کلی ترجیحات و اه تان همانطور باقی می مانند، ولی قصدهای شریکتان ممکن است به میزان زیادی تغییر کنند. متوجه می شوید که یک همکار وفادار یا یک رقیب رفتارش را تغییر داده است، ولی می توانید تصمیم بگیرید که فعلا آنرا نادیده بگیرید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز جالب خواهد بود، ولی برای شما آسان پیش نمی رود. شاید افق های جدیدی شما را به سوی خود فرابخوانند، ولی های درونتان هنوز هم شما را تاحدودی کنترل می کنند. احساس نمی کنید که عقب افتاده اید. دوست دارید که همگام با تمایلات پیشرونده باشید. همچنین درمورد رها کاری که آغاز کرده اید احساس راحتی نمی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز وقت آن رسیده که به برنامه هایتان زندگی جدیدی بدهید و به هدفهای بالاتری برسید. چه ی می داند، شاید یک مدیر جدید انتخاب شود ویا شیاد مجبور شوید کل برنامه را تغییر دهید. نیازهای امروز شاید برای یک تیرماهی معمولی خیلی پیچیده باشند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

ترس ها و عقده هایتان هنوز هم شما را در کنترل خود دارند، چه این قضیه واضح باشد و چه نباشد. همچنین امروز جنبه خلاق و ماجراجوی شما خودش را متفاوت با گذشته نشان خواهد داد. بعد از تمام کارهای گذشته، لطفی به خود ید و کارهای جدید هم شروع کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

شایدذهنتان نتواند با تغییرات ناگهانی پیش برود. شاید درنهایت مسئولیت هایی داشته باشید که با فشار زیاد بدنی و هیجانی مرتبط هستند. شاید مجبور شوید که بر یک مانع غلبه کنید یا یک مساله ضروری را حل کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز ممکن است رخدادها برای شما خیلی پر استرس باشند. امروز ریسک تغییرات ناگهانی در شراکت کاری، روابط خانوادگی، زندگی شویی و موقعیت اجتماعی بالاست.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز زندگی شما را مجبور می کند که برنامه روزانه تان را تغییر دهید. شاید در میان کارهای مورد نیازتان این باشد که به دنبال یک کار جدید باشید یا اینکه چرخه حرفه ای و خلاق خود را تغییر دهید. احتمالا مهارت های جدیدی را یاد می گیرید (مثل کامپیوتر، تجهیزات و ابزار). همه چیز را باید سریع انجام دهید و یک مشکل را هم باید حل کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز ستاره ها به شما برای خلاقیت و یک عمل الهام می دهند که مدتهاست انتظارش را می کشید. علی رغم فشار مسایل حل نشده، تمام شما پر از مثبت شی هستید و آماده هستید تا زندگی را از نو آغاز کنید. این بویژه برای مردان صدق می کند و وقت ایده آلی برای شما رسیده تا اولین قدم را در مسیری تازه طی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

امروز احتمال بروز شرایط اورژانسی در خانه و خانواده شما زیاد می شود. اساس زندگیتان از نو ساخته شده است. خودتان را اذیت نکنید و همه چیز را با جزییات کامل برنامه ریزی نکنید، اینکار بی فایده است. اکنون هدفتان باید سازگاری آسان و بی رنج به محیط جدید باشد. اگر ممکن بود سریع کار را شروع کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

امروز چیزهایی مثل چسبیدن به گذشته و به یاد آوردن چیزهایی که قبلا وجود داشت برایتان فایده ای نخواهد داشت. فضای امروز پر ازعلاقه شدید به نوآوری، تغییرات و ماجراجویی است. این قضیه را می توان به وضوح با اعمال مصمم و هدمند شما مشاهده کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز شمایی که غرق در افکار هستید، فرصت می ی د که از تفکرات، رویاپردازی و مرور خاطرات گذشته برای مدتی دور شوید. ستاره ها همچنین توصیه می کنند که از بیکاری، خودشیفتگی و موقعیت گیرنده در روابط برحذر باشید.مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 21 فروردین 1396 طالع بینی امروز دوشنبه 21 فروردین 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز شاید انفجار فعالیت را تجربه کنید و یا علاقه سوزانی برای در شما بوجود آید. امکان این وجود داد که از الان از یک مسیر کاملا متفاوت پیروی کنید. شاید، نهایتا دلیل یا جرات کافی را پیدا کنید که کار روی یک پروژه را آغاز کنید که مدتهاست آرزویش را داشته اید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز به طور کلی ترجیحات و اه تان همانطور باقی می مانند، ولی قصدهای شریکتان ممکن است به میزان زیادی تغییر کنند. متوجه می شوید که یک همکار وفادار یا یک رقیب رفتارش را تغییر داده است، ولی می توانید تصمیم بگیرید که فعلا آنرا نادیده بگیرید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز جالب خواهد بود، ولی برای شما آسان پیش نمی رود. شاید افق های جدیدی شما را به سوی خود فرابخوانند، ولی های درونتان هنوز هم شما را تاحدودی کنترل می کنند. احساس نمی کنید که عقب افتاده اید. دوست دارید که همگام با تمایلات پیشرونده باشید. همچنین درمورد رها کاری که آغاز کرده اید احساس راحتی نمی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز وقت آن رسیده که به برنامه هایتان زندگی جدیدی بدهید و به هدفهای بالاتری برسید. چه ی می داند، شاید یک مدیر جدید انتخاب شود ویا شیاد مجبور شوید کل برنامه را تغییر دهید. نیازهای امروز شاید برای یک تیرماهی معمولی خیلی پیچیده باشند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

ترس ها و عقده هایتان هنوز هم شما را در کنترل خود دارند، چه این قضیه واضح باشد و چه نباشد. همچنین امروز جنبه خلاق و ماجراجوی شما خودش را متفاوت با گذشته نشان خواهد داد. بعد از تمام کارهای گذشته، لطفی به خود ید و کارهای جدید هم شروع کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

شایدذهنتان نتواند با تغییرات ناگهانی پیش برود. شاید درنهایت مسئولیت هایی داشته باشید که با فشار زیاد بدنی و هیجانی مرتبط هستند. شاید مجبور شوید که بر یک مانع غلبه کنید یا یک مساله ضروری را حل کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز ممکن است رخدادها برای شما خیلی پر استرس باشند. امروز ریسک تغییرات ناگهانی در شراکت کاری، روابط خانوادگی، زندگی شویی و موقعیت اجتماعی بالاست.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز زندگی شما را مجبور می کند که برنامه روزانه تان را تغییر دهید. شاید در میان کارهای مورد نیازتان این باشد که به دنبال یک کار جدید باشید یا اینکه چرخه حرفه ای و خلاق خود را تغییر دهید. احتمالا مهارت های جدیدی را یاد می گیرید (مثل کامپیوتر، تجهیزات و ابزار). همه چیز را باید سریع انجام دهید و یک مشکل را هم باید حل کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز ستاره ها به شما برای خلاقیت و یک عمل الهام می دهند که مدتهاست انتظارش را می کشید. علی رغم فشار مسایل حل نشده، تمام شما پر از مثبت شی هستید و آماده هستید تا زندگی را از نو آغاز کنید. این بویژه برای مردان صدق می کند و وقت ایده آلی برای شما رسیده تا اولین قدم را در مسیری تازه طی کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

امروز احتمال بروز شرایط اورژانسی در خانه و خانواده شما زیاد می شود. اساس زندگیتان از نو ساخته شده است. خودتان را اذیت نکنید و همه چیز را با جزییات کامل برنامه ریزی نکنید، اینکار بی فایده است. اکنون هدفتان باید سازگاری آسان و بی رنج به محیط جدید باشد. اگر ممکن بود سریع کار را شروع کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

امروز چیزهایی مثل چسبیدن به گذشته و به یاد آوردن چیزهایی که قبلا وجود داشت برایتان فایده ای نخواهد داشت. فضای امروز پر ازعلاقه شدید به نوآوری، تغییرات و ماجراجویی است. این قضیه را می توان به وضوح با اعمال مصمم و هدمند شما مشاهده کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز شمایی که غرق در افکار هستید، فرصت می ی د که از تفکرات، رویاپردازی و مرور خاطرات گذشته برای مدتی دور شوید. ستاره ها همچنین توصیه می کنند که از بیکاری، خودشیفتگی و موقعیت گیرنده در روابط برحذر باشید.

 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


تا هنگام شب احساسات، خاطرات و امیدهای مقدش شما کاملا شما را تحت کنترل دارند. احتمال وجود ارتباطات شدید یا مخفیانه وجود دارد. برای روابط شخصی شما مرموز بودن، رمانتیک بودن و جذ ت ویژگی های مناسبی خواهد بود.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


امروز روز خوبی برای ملاقات، مکالمات، مسافرت های کوتاه و پیاده روی و همچنین تماس های راه دور می باشد. شانس این را بدست می آورید تا میان جک ها و خنده ها به چیزهای مهمی دست پیدا کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


توانایی شما برای ارتباط برقرار همراه با هیجان و حساسیت زیاد خواهد شد. ممکن است در بدترین لحظه ممکن هیجانات خود را بروز دهید. هنگام انتخاب چرخه اجتماعی و محیطتان خیلی مراقب باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


امروز تفکرات ذهنی، امیدهای بزرگ، و سلامت کلی جسمیتان بسیار خوب و رمانتیک خواهد بود. احساس می کنید دوست دارید تجارب پیچیده، مسافرت و جست و جو برای ایده آل داشته باشید و افق های خود را گسترش دهید. اقتدار شما با پیشرفت تحصیلات، هوش، بینش و استعدادهایتان رشد خواهد کرد.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


انرژی امروز شما بستگی به سلامتی جسمی و هیجانی و همچنین افکار و محیطتان دارد. متاسفانه امروز برایتان سخت است که استقلال، ثبات و تعادل هیجانیتان را نشان دهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز همه چیز در ارتباطتان با نزدیکان ممکن است جز بی تفاوتی. با وفاداری و تعلق شدید احساسی، می توانید سوءتفاهم ها را جبران کنید. عجله نکنید که نیمه دوم خود را سریعا به باد انتقاد بگیرید. او انعکاسی از خود شماست. گاهی اوقات برایتان خوشایند است و گاهی اوقات هم برایتان ناخوشایند و مزحک.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


امروز شما به خودتان تعلق ندارید و مجبورید به شرایط تن دردهید. احتمال وجود مشکلات در سلامتیتان وجود دارد. اگر از قبل می دانید که مشکلی وجود دارد، هردقیقه از روزتان را برنامه ریزی کنید، ولی کمی هم زمان برای شرایط پیش بینی نشده اختصاص دهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز در تجارب غنی و خوب منحصربه فرد خواهد بود. امروزتان پر از فعالیت های جسمی، پر حرفی، تخیلات واضح و تغییرات در خلق و خو خواهد بود. احتمالا یک تجربه بامزه و احساسات منحر به فرد خواهید داشت.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


شما به شدت با فضای خانه تنظیم هستیدو به همه چیز در خانه با حساسیت پاسخ می دهید. اگر احساس می کنید زمین زیر پاهایتان می لرزد و زندگی با مشکل و شکاف مواجه شده، عجله نکنید و خانواده را سرزنش نکنید. شاید همه تقصیرها از جانب خودتان است.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


امروز فضا به طوری است که به جاهای مختلف می روید و هیجانات مختلفی را تجربه می کنید. امروز به تحلیل می پردازید و به دنبال انتخاب های مختلفی هستید. هرگونه مساله را از جنبه های مختلف ببینید و با مردم مختلف به بحث بگذارید. امروز به راحتی می توانید بر گوشه گیری خود غلبه کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


شما که هدف گرا و تاحدودی حریص هستید، امروز می توانید نتیجه محافظه کاری خود را برداشت کنید. بااین حال افراد سخاوتمند، هیجانی و هنرگرا ممکن است خودرا در یک شرایط نامطمین بیابند. به منظور حفظ چیزهای باارزشتان به دنبال یک مسیر محکم باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


امروز طبیعت متنوع شما کمک می کند قادر باشید نقش های متنوعی را بازی کنید. محدوده نقش هایی که می توانید داشته باشید از خویشتن داری کامل تا بی پروایی گسترده است. اگر موفق شوید که قاطعیت را در مسایل پراهمیت با نرمی و انعطاف پذیری در جزییات کوچک ترکیب کنید عالی می شود.
 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 18 داد 1396 طالع بینی امروز پنجشنبه 18 داد 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

تا هنگام شب احساسات، خاطرات و امیدهای مقدش شما کاملا شما را تحت کنترل دارند. احتمال وجود ارتباطات شدید یا مخفیانه وجود دارد. برای روابط شخصی شما مرموز بودن، رمانتیک بودن و جذ ت ویژگی های مناسبی خواهد بود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز روز خوبی برای ملاقات، مکالمات، مسافرت های کوتاه و پیاده روی و همچنین تماس های راه دور می باشد. شانس این را بدست می آورید تا میان جک ها و خنده ها به چیزهای مهمی دست پیدا کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

توانایی شما برای ارتباط برقرار همراه با هیجان و حساسیت زیاد خواهد شد. ممکن است در بدترین لحظه ممکن هیجانات خود را بروز دهید. هنگام انتخاب چرخه اجتماعی و محیطتان خیلی مراقب باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز تفکرات ذهنی، امیدهای بزرگ، و سلامت کلی جسمیتان بسیار خوب و رمانتیک خواهد بود. احساس می کنید دوست دارید تجارب پیچیده، مسافرت و جست و جو برای ایده آل داشته باشید و افق های خود را گسترش دهید. اقتدار شما با پیشرفت تحصیلات، هوش، بینش و استعدادهایتان رشد خواهد کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

انرژی امروز شما بستگی به سلامتی جسمی و هیجانی و همچنین افکار و محیطتان دارد. متاسفانه امروز برایتان سخت است که استقلال، ثبات و تعادل هیجانیتان را نشان دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز همه چیز در ارتباطتان با نزدیکان ممکن است جز بی تفاوتی. با وفاداری و تعلق شدید احساسی، می توانید سوءتفاهم ها را جبران کنید. عجله نکنید که نیمه دوم خود را سریعا به باد انتقاد بگیرید. او انعکاسی از خود شماست. گاهی اوقات برایتان خوشایند است و گاهی اوقات هم برایتان ناخوشایند و مزحک.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز شما به خودتان تعلق ندارید و مجبورید به شرایط تن دردهید. احتمال وجود مشکلات در سلامتیتان وجود دارد. اگر از قبل می دانید که مشکلی وجود دارد، هردقیقه از روزتان را برنامه ریزی کنید، ولی کمی هم زمان برای شرایط پیش بینی نشده اختصاص دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز در تجارب غنی و خوب منحصربه فرد خواهد بود. امروزتان پر از فعالیت های جسمی، پر حرفی، تخیلات واضح و تغییرات در خلق و خو خواهد بود. احتمالا یک تجربه بامزه و احساسات منحر به فرد خواهید داشت.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

شما به شدت با فضای خانه تنظیم هستیدو به همه چیز در خانه با حساسیت پاسخ می دهید. اگر احساس می کنید زمین زیر پاهایتان می لرزد و زندگی با مشکل و شکاف مواجه شده، عجله نکنید و خانواده را سرزنش نکنید. شاید همه تقصیرها از جانب خودتان است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

امروز فضا به طوری است که به جاهای مختلف می روید و هیجانات مختلفی را تجربه می کنید. امروز به تحلیل می پردازید و به دنبال انتخاب های مختلفی هستید. هرگونه مساله را از جنبه های مختلف ببینید و با مردم مختلف به بحث بگذارید. امروز به راحتی می توانید بر گوشه گیری خود غلبه کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

شما که هدف گرا و تاحدودی حریص هستید، امروز می توانید نتیجه محافظه کاری خود را برداشت کنید. بااین حال افراد سخاوتمند، هیجانی و هنرگرا ممکن است خودرا در یک شرایط نامطمین بیابند. به منظور حفظ چیزهای باارزشتان به دنبال یک مسیر محکم باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز طبیعت متنوع شما کمک می کند قادر باشید نقش های متنوعی را بازی کنید. محدوده نقش هایی که می توانید داشته باشید از خویشتن داری کامل تا بی پروایی گسترده است. اگر موفق شوید که قاطعیت را در مسایل پراهمیت با نرمی و انعطاف پذیری در جزییات کوچک ترکیب کنید عالی می شود.مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


امروز ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بخواهند به شما تکیه کنند، در حالیکه شاید شما توانایی کمک به آنها را نداشته باشید. اما شما می‌توانید برای فردی که دوستش دارید نقش حامی را ایفا کنید. شاید شما این قدرت را دارید که ه چیز را به وضوح ببینید و این خصلت شما را تبدیل به فردی آینده‌نگر کرده است.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


هم اکنون اتفاقات بسیار مهمی در زندگی شما در حال وقوع است که اگر به آنها خیلی جدی توجه نکنید، فرصتهایتان را از دست خواهید داد. با وجود این اگر بتوانید گاهی اوقات از موضوعات بسیار بی‌اهمیت لذت ببرید، شما در دراز مدت بیشتر می‌توانید سازنده باشید. کلید خوشبختی شما در متعادل بودن است.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


شما نمی‌توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در شما باشد وسوسه می‌شوید که به هر طریقی که شده بهش برسید. امروز آروزهای شما غیر قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می‌دهید، آرزوهایتان نیز بزرگتر می‌شوند. وقتی به یکی از خواسته‌هایتان می‌رسید، یک آرزوی دیگر دوباره در ذهن شما پرورانده می‌شود. اما فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از خودتان جستجو کنید. خودشناسی در متعادل نیازهایتان بهتان کمک می‌کند.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


اگر شما در طول روز آزادانه به خیال پردازی در محیطی آرام بپردازید، ممکن است بعداً کمی احساس نگرانی داشته باشید. با وجود این زیر ساخت مسئولیتها و قرارهایتان باعث می شود که شما احساس جدیت ید، برای اینکه شما قصد ندارید که انرژی تان را با فکر در مورد کارهایی که باید در آینده انجام دهید تلف کنید. با مسائل بدیهی و غیر قابل اجتناب مقابله نکنید. فقط طبق یک برنامه از پیش مشخص شده به جلو بروید و تا جایی که می توانید از زندگی لذت ببرید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


شما می‌توانید تشخیص دهید که هفته‌ای بسیار پر تنش به پایان رسیده است، اما شما توانایی این را ندارید که تمام انرژی‌تان را یکباره تغییر جهت بدهید. اگر شما احساس دلواپسی می‌کنید، فقط این حقیقت که یک رابطه دوستانه بیشتر از آنچه که شما فکر کنید می‌تواند در معرض خطر باشد را قبول کنید. هرچقدر که شما تلاش کنید این پی آمد را کنترل کنید، بیشتر از هدفهایتان فاصله می‌گیرید. خودتان را کاملاً با مسائل عاطفی درگیر کنید، اما نسبت به امکاناتی که پیش رویتان قرار دارد هوشیار باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز می تواند برای شما روزی باشد که تغییرات عاطفی ای که سالهای گذشته برایتان رخ داده دوباره یاد آوری شود. حتی اگر در مراحل پیشرفتی تکاملی تغییر قطعی ایجاد شد، مثل زمانی که کرم به پروانه می شود، این دگردیسی هنوز هم کامل نیست. در حالیکه کارهایی را قبلاً متوقف کرده بودید دوباره شروع می کنید، از خاطرات خود بهره بگیرید تا این پیشرفت تدریجی را در زمان حال زنده نگه دارید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


توجه به کار و وظایف کاری اکنون برای شما از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است، اما اگر امروز شما فکر کنید که ی به کمک احتیاج دارد، نمی‌توانید بهش جواب رد بدهید. ممکن است شما بتوانید با باریک‌بینی خود بر این مشکل چیره شوید. البته کمک به فردی که نیاز به کمک دارد کار اشتباهی نیست، اما اکنون قبول محدودیتهایتان باعث می‌شود که این فرد ناامید نشود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


شما در موقعیتی قرار گرفته اید که به تفریحات و شادی بیشتری احتیاج دارید و امرزو باید تصمیم بگیرید از کارهایی که در سابق انجام می‌دادید دوری کنید و کارهای جدیدی را آغاز کنید. شما در حقیقت می‌دانید که باید چه کارهایی را انجام دهید اما از انجام آنها واهمه دارید اما باید زندگی جدیدی را شروع کنید و امروز این جرات و شهامت را در خود زنده سازید. زیرا اگر این جرات را در خود بیدار نسازید، سلامتی شما با مشکل جدی مواجه خواهد شد . اگر این کار را انجام دهید تغییر ژرفی در ندگیتان حاصل می‌شود.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


امرور قبل از بررسی فرضیه‌های خود زود و با عجله تصمیم‌گیری نکنید. شما درگیر خیالات خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به صحبت با دیگران اختصاص دهید، می‌توانید ایده‌های خود را با وارد شدن به بحثهای شگفتی که از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا می‌باشند، ارتقا بدهید. به یاد داشته باشید که ممکن است اطلاعات مهم با صدای خیلی بلند بیان نشوند.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


شاید نیاز داشته باشید که به ش ت‌هایی که در شرایط فعلی زندگی‌تان پیش آمده رسیدگی کنید. مشکل مهمی‌نیست فقط یک بررسی در مورد واقعیت‌هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی ای درمورد خانه و خانواده‌تان درسر نمی‌پرورانید. شما می‌خواهید که ثبات از دست رفته‌تان را به دست آورید و نمی‌خواهید که استقلال خود را از دست بدهید. خوشبختانه، شما می‌توانید به هر دوی آن برسید اما باید یک مذاکره جدی در مورد آن داشته باشید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


امروز دوستانتان، شما را به خاطر کاری که هرگز قبلاً آن را انجام نداده اید تشویق خواهند کرد.خوشبختانه، این که شما می‌خواهید آنها را همراهی کنید روز بسیار خوشی را برای شما بوجود می‌آورد.اما از بد شانسی، شما شیفته ی کاری می‌شوید که دارید انجام می‌دهید که باعث می‌شود مسوولیتهای خود را فراموش کنید.اکنون یک وقت خوب لازم است تا شما برگردید و کارهای ناتمام خود را تکمیل کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


دیگران احساسات شما و خودشان را به آن اندازه که شما جدی می‌گیرید، جدی نمی‌گیرند. اگر که شما بخواهید به آنها بگویید که روششان اشتباه است بیشتر از شما فاصله می‌گیرند. سعی نکنید که با مجبور دیگران به همفکری با شما آنها را زیر نظر بگیرید. قبول تفاوتهای انسانها جهان متفاوتی برای شما به وجود می‌آورد.
 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 26 داد 1396 طالع بینی امروز 26 داد 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بخواهند به شما تکیه کنند، در حالیکه شاید شما توانایی کمک به آنها را نداشته باشید. اما شما می توانید برای فردی که دوستش دارید نقش حامی را ایفا کنید. شاید شما این قدرت را دارید که ه چیز را به وضوح ببینید و این خصلت شما را تبدیل به فردی آینده نگر کرده است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

هم اکنون اتفاقات بسیار مهمی در زندگی شما در حال وقوع است که اگر به آنها خیلی جدی توجه نکنید، فرصتهایتان را از دست خواهید داد. با وجود این اگر بتوانید گاهی اوقات از موضوعات بسیار بی اهمیت لذت ببرید، شما در دراز مدت بیشتر می توانید سازنده باشید. کلید خوشبختی شما در متعادل بودن است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

شما نمی توانید آرام بنشینید؛ اگر خوشی و لذت در شما باشد وسوسه می شوید که به هر طریقی که شده بهش برسید. امروز آروزهای شما غیر قابل انکارند. هرقدر بیشتر میل و رغبت نشان می دهید، آرزوهایتان نیز بزرگتر می شوند. وقتی به یکی از خواسته هایتان می رسید، یک آرزوی دیگر دوباره در ذهن شما پرورانده می شود. اما فراموش نکنید که نباید رضایت را در دنیای بیرون از خودتان جستجو کنید. خودشناسی در متعادل نیازهایتان بهتان کمک می کند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

اگر شما در طول روز آزادانه به خیال پردازی در محیطی آرام بپردازید، ممکن است بعداً کمی احساس نگرانی داشته باشید. با وجود این زیر ساخت مسئولیتها و قرارهایتان باعث می شود که شما احساس جدیت ید، برای اینکه شما قصد ندارید که انرژی تان را با فکر در مورد کارهایی که باید در آینده انجام دهید تلف کنید. با مسائل بدیهی و غیر قابل اجتناب مقابله نکنید. فقط طبق یک برنامه از پیش مشخص شده به جلو بروید و تا جایی که می توانید از زندگی لذت ببرید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

شما می توانید تشخیص دهید که هفته ای بسیار پر تنش به پایان رسیده است، اما شما توانایی این را ندارید که تمام انرژی تان را یکباره تغییر جهت بدهید. اگر شما احساس دلواپسی می کنید، فقط این حقیقت که یک رابطه دوستانه بیشتر از آنچه که شما فکر کنید می تواند در معرض خطر باشد را قبول کنید. هرچقدر که شما تلاش کنید این پی آمد را کنترل کنید، بیشتر از هدفهایتان فاصله می گیرید. خودتان را کاملاً با مسائل عاطفی درگیر کنید، اما نسبت به امکاناتی که پیش رویتان قرار دارد هوشیار باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز می تواند برای شما روزی باشد که تغییرات عاطفی ای که سالهای گذشته برایتان رخ داده دوباره یاد آوری شود. حتی اگر در مراحل پیشرفتی تکاملی تغییر قطعی ایجاد شد، مثل زمانی که کرم به پروانه می شود، این دگردیسی هنوز هم کامل نیست. در حالیکه کارهایی را قبلاً متوقف کرده بودید دوباره شروع می کنید، از خاطرات خود بهره بگیرید تا این پیشرفت تدریجی را در زمان حال زنده نگه دارید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

توجه به کار و وظایف کاری اکنون برای شما از اهیمت ویژه ای برخوردار است، اما اگر امروز شما فکر کنید که ی به کمک احتیاج دارد، نمی توانید بهش جواب رد بدهید. ممکن است شما بتوانید با باریک بینی خود بر این مشکل چیره شوید. البته کمک به فردی که نیاز به کمک دارد کار اشتباهی نیست، اما اکنون قبول محدودیتهایتان باعث می شود که این فرد ناامید نشود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

شما در موقعیتی قرار گرفته اید که به تفریحات و شادی بیشتری احتیاج دارید و امرزو باید تصمیم بگیرید از کارهایی که در سابق انجام می دادید دوری کنید و کارهای جدیدی را آغاز کنید. شما در حقیقت می دانید که باید چه کارهایی را انجام دهید اما از انجام آنها واهمه دارید اما باید زندگی جدیدی را شروع کنید و امروز این جرات و شهامت را در خود زنده سازید. زیرا اگر این جرات را در خود بیدار نسازید، سلامتی شما با مشکل جدی مواجه خواهد شد . اگر این کار را انجام دهید تغییر ژرفی در ندگیتان حاصل می شود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امرور قبل از بررسی فرضیه های خود زود و با عجله تصمیم گیری نکنید. شما درگیر خیالات خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به صحبت با دیگران اختصاص دهید، می توانید ایده های خود را با وارد شدن به بحثهای شگفتی که از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا می باشند، ارتقا بدهید. به یاد داشته باشید که ممکن است اطلاعات مهم با صدای خیلی بلند بیان نشوند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

شاید نیاز داشته باشید که به ش ت هایی که در شرایط فعلی زندگی تان پیش آمده رسیدگی کنید. مشکل مهمی نیست فقط یک بررسی در مورد واقعیت هاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی ای درمورد خانه و خانواده تان درسر نمی پرورانید. شما می خواهید که ثبات از دست رفته تان را به دست آورید و نمی خواهید که استقلال خود را از دست بدهید. خوشبختانه، شما می توانید به هر دوی آن برسید اما باید یک مذاکره جدی در مورد آن داشته باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

امروز دوستانتان، شما را به خاطر کاری که هرگز قبلاً آن را انجام نداده اید تشویق خواهند کرد.خوشبختانه، این که شما می خواهید آنها را همراهی کنید روز بسیار خوشی را برای شما بوجود می آورد.اما از بد شانسی، شما شیفته ی کاری می شوید که دارید انجام می دهید که باعث می شود مسوولیتهای خود را فراموش کنید.اکنون یک وقت خوب لازم است تا شما برگردید و کارهای ناتمام خود را تکمیل کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

دیگران احساسات شما و خودشان را به آن اندازه که شما جدی می گیرید، جدی نمی گیرند. اگر که شما بخواهید به آنها بگویید که روششان اشتباه است بیشتر از شما فاصله می گیرند. سعی نکنید که با مجبور دیگران به همفکری با شما آنها را زیر نظر بگیرید. قبول تفاوتهای انسانها جهان متفاوتی برای شما به وجود می آورد.مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

باوجود اینکه نیمی‌ از هفته کاری گذشته است، انگار در تعطیلات آ هفته هستید!! اگر فقط یک بار مشکلات ناشی از شانه خالی از زیر مسئولت را به طور کامل بررسی کنید، آن موقع به جای فرار از کار تصمیمی ‌درست و عاقلانه می‌گیرید. با این حال از رویاهای هیجان انگیز خود دست برندارید، برای اینکه ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به حقیقت بپیوندند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

ماه وارد خانه «پیوندهای خانوادگی» می‌شود و بهتان توصیه می‌کنیم امروز وظایف خانوادگی خود را انجام دهید. حتی اگر مجبورید به سر کار بروید، حتما راهی پیدا کنید که بخشی از وقت‌تان را با افراد خانواده تان بگذرانید. کوچکترین و ساده ترین کارهای خانه را همانند کارهایی مهم و لذت بخش انجام دهید، پس شما می‌توانید به این روش نگرش مثبت خانواده تان را همچنان حفظ کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز یک روز خیلی خیلی پر مشغله خواهد بود!! چنانکه حتی انجام دادن کارهای معمولی روزانه به صورت معضلی پیچیده در خواهد آمد. شاید شما به فکر ساده‌تر کرده کارهای خود هستید، ولی باید بدانید با کمتر فعالیت‌هایتان وضعتان فرقی نمی‌کند! به جای اینکه به خاطر کارهایی که نمی‌توانید تمام‌شان کنید عصبانی شوید، نفسی تازه کرده، آرامش داشته باشید و سعی کنید به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

الان وقت حرکت است! شما چند روز گذشته را به فکر در مورد احساسات‌تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده‌اید و حالا دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی باشید، همین حالا اولین قدم را به سوی اه ی که برای خودتان تعیین کرده بودید بردارید. رسیدن به اه تان نیازمند زمان است، پس وقت‌تان را تلف نکنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

شما می‌توانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید، چراکه احساسات‌تان شدیدتر و نوسان‌های رفتاری تان نسبت به قبل بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می‌کند، قدرت و توانایی‌هایتان نیز بیشتر می‌شود. پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه فرصت‌هایتان را از دست بدهید، افکار و ایده‌های خود را ابراز کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز شما دوست ندارید از لاک خود بیرون بیایید! اما شرایط و مشکلات بهتان اجازه نمی‌دهند که یک جا ن بمانید. شاید شما نگران اتفاقاتی که دور و برتان رخ داده باشید، ولی مجبور خواهید شد در مورد بعضی چیزها صحبت کنید. باید وقتی را به کندو کاو رازهای ناشناخته اختصاص دهید، برای آنکه خود شما دقیقاً چیزهایی را که پیدا خواهید کرد را نمی‌شناسید. کشفیات خودتان را با ی که بهش اطمیمنان دارید در میان بگذارید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز آ ین روزی است که خورشید در نشانه شما حضور دارد، شما نیز احساس می‌کنید که وقت‌تان تمام شده است! رابطه‌های شما هیجان انگیزتر می‌شوند و در حالیکه شور و اشتیاق‌تان شدیدتر می‌شود، بیشتر از قبل احساس سرزندگی می‌کنید. فکرتان را تغییر داده تا بتوانید انواع بیشتری از مسئولیت‌ها و خدمات را برعهده بگیرید، برای اینکه تلاش و سخاوتمندی و بخشش مضاعف شما باعث می‌شود این روزها حس بهتری نسبت به خودتان پیدا کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز دیگران از شما انتظارات زیادی دارند، چرا که ماه و پلوتو احساسات شما را تحریک می‌کنند. شما تا حالا انگار در تورهای جادویی مرموز سیر می‌کردید، ولی حالا وقت این است که درمورد کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. ولی شما نمی‌توانید سرعت روند کاری خود را تندتر کنید، پس ناامیدی را کنار گذاشته و سعی کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

شما به خط افق بی کران و نامحدود نگاه می‌کنید و مطمئن هستید که این خط تا جاهای خیلی دور امتداد دارد. اما این حقه نور است! شما توانایی مدیریت و کنترل عشق و علاقه وافرتان به سفر را دارید. ولی همیشه راضی بودن و موافق بودن خوب نیست! اگر کمی ‌دیگران را تحت فشار قرار دهید، راحت‌تر می‌توانید به اه تان برسید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

شما هم اکنون کمی‌عصبانی هستید! برای اینکه می‌دانید ماندن سر قولتان و تمام کارهایی که متقبل شده‌اید چقدر اهمیت دارد. اما امروز وسوسه خوشگذرانی بیشتر جلوه می‌کند و شما تاب مقاومت خود را از دست می‌دهید. خوشبختانه شما قادر هستید آنقدر سخت کار کنید که هم به کارهای قبلی خود برسید و هم برای انجام دادن برنامه‌های جدی تر وقت کافی پیدا کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

امروز وقتی که افراد مختلف با داستان‌های سرنوشت درام خود وارد زندگی‌تان می‌شوند، زندگی شما نیز پر از نگرانی‌های دوستانه خواهد شد. خواه این فرد نامزد یا معشوقه‌تان باشد، خواه یک دوست خیلی معمولی، شما احساس می‌کنید که او قدرت بیان شما را محدود کرده است. هم اکنون و استقلال داشتن برایتان اهمیتی حیاتی دارد، برای اینکه اگر شما وقت نگذارید و انرژی خود را تازه نکنید، چیر زیادی نخواهید داشت که به افراد دیگر بدهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز ممکن است با ضد و نقیض‌هایی روبرو شوید، تا جایی که کارها و وظایف معمولی روزانه ل کننده‌تر و یکنواخت‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. راه حل شما می‌تواند هر چیزی را تغییر دهد و می‌تواند یک شغل کم تحرک و ثابت را به شغلی کمیاب و خاص تبدیل کند. ولی نباید از به قدرت رسیدن در شغلتان هراس داشته باشید، برای اینکه شما قادر هستید از این قدرن در جهت مؤثری استفاده کرده و به اه والای خود نزدیک بشوید.

 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

باوجود اینکه نیمی از هفته کاری گذشته است، انگار در تعطیلات آ هفته هستید!! اگر فقط یک بار مشکلات ناشی از شانه خالی از زیر مسئولت را به طور کامل بررسی کنید، آن موقع به جای فرار از کار تصمیمی درست و عاقلانه می گیرید. با این حال از رویاهای هیجان انگیز خود دست برندارید، برای اینکه ممکن است در آینده ای نه چندان دور به حقیقت بپیوندند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

ماه وارد خانه «پیوندهای خانوادگی» می شود و بهتان توصیه می کنیم امروز وظایف خانوادگی خود را انجام دهید. حتی اگر مجبورید به سر کار بروید، حتما راهی پیدا کنید که بخشی از وقت تان را با افراد خانواده تان بگذرانید. کوچکترین و ساده ترین کارهای خانه را همانند کارهایی مهم و لذت بخش انجام دهید، پس شما می توانید به این روش نگرش مثبت خانواده تان را همچنان حفظ کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز یک روز خیلی خیلی پر مشغله خواهد بود!! چنانکه حتی انجام دادن کارهای معمولی روزانه به صورت معضلی پیچیده در خواهد آمد. شاید شما به فکر ساده تر کرده کارهای خود هستید، ولی باید بدانید با کمتر فعالیت هایتان وضعتان فرقی نمی کند! به جای اینکه به خاطر کارهایی که نمی توانید تمام شان کنید عصبانی شوید، نفسی تازه کرده، آرامش داشته باشید و سعی کنید به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

الان وقت حرکت است! شما چند روز گذشته را به فکر در مورد احساسات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حالا دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی باشید، همین حالا اولین قدم را به سوی اه ی که برای خودتان تعیین کرده بودید بردارید. رسیدن به اه تان نیازمند زمان است، پس وقت تان را تلف نکنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

شما می توانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید، چراکه احساسات تان شدیدتر و نوسان های رفتاری تان نسبت به قبل بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می کند، قدرت و توانایی هایتان نیز بیشتر می شود. پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه فرصت هایتان را از دست بدهید، افکار و ایده های خود را ابراز کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز شما دوست ندارید از لاک خود بیرون بیایید! اما شرایط و مشکلات بهتان اجازه نمی دهند که یک جا ن بمانید. شاید شما نگران اتفاقاتی که دور و برتان رخ داده باشید، ولی مجبور خواهید شد در مورد بعضی چیزها صحبت کنید. باید وقتی را به کندو کاو رازهای ناشناخته اختصاص دهید، برای آنکه خود شما دقیقاً چیزهایی را که پیدا خواهید کرد را نمی شناسید. کشفیات خودتان را با ی که بهش اطمیمنان دارید در میان بگذارید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز آ ین روزی است که خورشید در نشانه شما حضور دارد، شما نیز احساس می کنید که وقت تان تمام شده است! رابطه های شما هیجان انگیزتر می شوند و در حالیکه شور و اشتیاق تان شدیدتر می شود، بیشتر از قبل احساس سرزندگی می کنید. فکرتان را تغییر داده تا بتوانید انواع بیشتری از مسئولیت ها و خدمات را برعهده بگیرید، برای اینکه تلاش و سخاوتمندی و بخشش مضاعف شما باعث می شود این روزها حس بهتری نسبت به خودتان پیدا کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز دیگران از شما انتظارات زیادی دارند، چرا که ماه و پلوتو احساسات شما را تحریک می کنند. شما تا حالا انگار در تورهای جادویی مرموز سیر می کردید، ولی حالا وقت این است که درمورد کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. ولی شما نمی توانید سرعت روند کاری خود را تندتر کنید، پس ناامیدی را کنار گذاشته و سعی کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

شما به خط افق بی کران و نامحدود نگاه می کنید و مطمئن هستید که این خط تا جاهای خیلی دور امتداد دارد. اما این حقه نور است! شما توانایی مدیریت و کنترل عشق و علاقه وافرتان به سفر را دارید. ولی همیشه راضی بودن و موافق بودن خوب نیست! اگر کمی دیگران را تحت فشار قرار دهید، راحت تر می توانید به اه تان برسید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

شما هم اکنون کمی عصبانی هستید! برای اینکه می دانید ماندن سر قولتان و تمام کارهایی که متقبل شده اید چقدر اهمیت دارد. اما امروز وسوسه خوشگذرانی بیشتر جلوه می کند و شما تاب مقاومت خود را از دست می دهید. خوشبختانه شما قادر هستید آنقدر سخت کار کنید که هم به کارهای قبلی خود برسید و هم برای انجام دادن برنامه های جدی تر وقت کافی پیدا کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

امروز وقتی که افراد مختلف با داستان های سرنوشت درام خود وارد زندگی تان می شوند، زندگی شما نیز پر از نگرانی های دوستانه خواهد شد. خواه این فرد نامزد یا معشوقه تان باشد، خواه یک دوست خیلی معمولی، شما احساس می کنید که او قدرت بیان شما را محدود کرده است. هم اکنون و استقلال داشتن برایتان اهمیتی حیاتی دارد، برای اینکه اگر شما وقت نگذارید و انرژی خود را تازه نکنید، چیر زیادی نخواهید داشت که به افراد دیگر بدهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز ممکن است با ضد و نقیض هایی روبرو شوید، تا جایی که کارها و وظایف معمولی روزانه ل کننده تر و یکنواخت تر از همیشه به نظر می رسند. راه حل شما می تواند هر چیزی را تغییر دهد و می تواند یک شغل کم تحرک و ثابت را به شغلی کمیاب و خاص تبدیل کند. ولی نباید از به قدرت رسیدن در شغلتان هراس داشته باشید، برای اینکه شما قادر هستید از این قدرن در جهت مؤثری استفاده کرده و به اه والای خود نزدیک بشوید.مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 9
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 30 فروردین 1396 طالع بینی امروز چهارشنبه 30 فروردین 96


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولدفال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•


باوجود اینکه نیمی‌ از هفته کاری گذشته است، انگار در تعطیلات آ هفته هستید!! اگر فقط یک بار مشکلات ناشی از شانه خالی از زیر مسئولت را به طور کامل بررسی کنید، آن موقع به جای فرار از کار تصمیمی ‌درست و عاقلانه می‌گیرید. با این حال از رویاهای هیجان انگیز خود دست برندارید، برای اینکه ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به حقیقت بپیوندند.


فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•


ماه وارد خانه «پیوندهای خانوادگی» می‌شود و بهتان توصیه می‌کنیم امروز وظایف خانوادگی خود را انجام دهید. حتی اگر مجبورید به سر کار بروید، حتما راهی پیدا کنید که بخشی از وقت‌تان را با افراد خانواده تان بگذرانید. کوچکترین و ساده ترین کارهای خانه را همانند کارهایی مهم و لذت بخش انجام دهید، پس شما می‌توانید به این روش نگرش مثبت خانواده تان را همچنان حفظ کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•


امروز یک روز خیلی خیلی پر مشغله خواهد بود!! چنانکه حتی انجام دادن کارهای معمولی روزانه به صورت معضلی پیچیده در خواهد آمد. شاید شما به فکر ساده‌تر کرده کارهای خود هستید، ولی باید بدانید با کمتر فعالیت‌هایتان وضعتان فرقی نمی‌کند! به جای اینکه به خاطر کارهایی که نمی‌توانید تمام‌شان کنید عصبانی شوید، نفسی تازه کرده، آرامش داشته باشید و سعی کنید به بهترین نحو وظایف خود را انجام دهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•


الان وقت حرکت است! شما چند روز گذشته را به فکر در مورد احساسات‌تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده‌اید و حالا دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی باشید، همین حالا اولین قدم را به سوی اه ی که برای خودتان تعیین کرده بودید بردارید. رسیدن به اه تان نیازمند زمان است، پس وقت‌تان را تلف نکنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•


شما می‌توانید بازگشت ماه به نشانه تان را حس کنید، چراکه احساسات‌تان شدیدتر و نوسان‌های رفتاری تان نسبت به قبل بیشتر شده است. اما وقتی که پلوتو در سومین خانه تان یعنی خانه ارتباطات با خورشید تعامل برقرار می‌کند، قدرت و توانایی‌هایتان نیز بیشتر می‌شود. پس شانس خود را امتحان کرده و قبل از اینکه فرصت‌هایتان را از دست بدهید، افکار و ایده‌های خود را ابراز کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•


امروز شما دوست ندارید از لاک خود بیرون بیایید! اما شرایط و مشکلات بهتان اجازه نمی‌دهند که یک جا ن بمانید. شاید شما نگران اتفاقاتی که دور و برتان رخ داده باشید، ولی مجبور خواهید شد در مورد بعضی چیزها صحبت کنید. باید وقتی را به کندو کاو رازهای ناشناخته اختصاص دهید، برای آنکه خود شما دقیقاً چیزهایی را که پیدا خواهید کرد را نمی‌شناسید. کشفیات خودتان را با ی که بهش اطمیمنان دارید در میان بگذارید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•


امروز آ ین روزی است که خورشید در نشانه شما حضور دارد، شما نیز احساس می‌کنید که وقت‌تان تمام شده است! رابطه‌های شما هیجان انگیزتر می‌شوند و در حالیکه شور و اشتیاق‌تان شدیدتر می‌شود، بیشتر از قبل احساس سرزندگی می‌کنید. فکرتان را تغییر داده تا بتوانید انواع بیشتری از مسئولیت‌ها و خدمات را برعهده بگیرید، برای اینکه تلاش و سخاوتمندی و بخشش مضاعف شما باعث می‌شود این روزها حس بهتری نسبت به خودتان پیدا کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•


امروز دیگران از شما انتظارات زیادی دارند، چرا که ماه و پلوتو احساسات شما را تحریک می‌کنند. شما تا حالا انگار در تورهای جادویی مرموز سیر می‌کردید، ولی حالا وقت این است که درمورد کارهایی که پیش رو دارید تصمیم جدی بگیرید. ولی شما نمی‌توانید سرعت روند کاری خود را تندتر کنید، پس ناامیدی را کنار گذاشته و سعی کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•


شما به خط افق بی کران و نامحدود نگاه می‌کنید و مطمئن هستید که این خط تا جاهای خیلی دور امتداد دارد. اما این حقه نور است! شما توانایی مدیریت و کنترل عشق و علاقه وافرتان به سفر را دارید. ولی همیشه راضی بودن و موافق بودن خوب نیست! اگر کمی ‌دیگران را تحت فشار قرار دهید، راحت‌تر می‌توانید به اه تان برسید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•


شما هم اکنون کمی‌عصبانی هستید! برای اینکه می‌دانید ماندن سر قولتان و تمام کارهایی که متقبل شده‌اید چقدر اهمیت دارد. اما امروز وسوسه خوشگذرانی بیشتر جلوه می‌کند و شما تاب مقاومت خود را از دست می‌دهید. خوشبختانه شما قادر هستید آنقدر سخت کار کنید که هم به کارهای قبلی خود برسید و هم برای انجام دادن برنامه‌های جدی تر وقت کافی پیدا کنید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•


امروز وقتی که افراد مختلف با داستان‌های سرنوشت درام خود وارد زندگی‌تان می‌شوند، زندگی شما نیز پر از نگرانی‌های دوستانه خواهد شد. خواه این فرد نامزد یا معشوقه‌تان باشد، خواه یک دوست خیلی معمولی، شما احساس می‌کنید که او قدرت بیان شما را محدود کرده است. هم اکنون و استقلال داشتن برایتان اهمیتی حیاتی دارد، برای اینکه اگر شما وقت نگذارید و انرژی خود را تازه نکنید، چیر زیادی نخواهید داشت که به افراد دیگر بدهید.
فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد


فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane


•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•


امروز ممکن است با ضد و نقیض‌هایی روبرو شوید، تا جایی که کارها و وظایف معمولی روزانه ل کننده‌تر و یکنواخت‌تر از همیشه به نظر می‌رسند. راه حل شما می‌تواند هر چیزی را تغییر دهد و می‌تواند یک شغل کم تحرک و ثابت را به شغلی کمیاب و خاص تبدیل کند. ولی نباید از به قدرت رسیدن در شغلتان هراس داشته باشید، برای اینکه شما قادر هستید از این قدرن در جهت مؤثری استفاده کرده و به اه والای خود نزدیک بشوید.
 مشاهده متن کامل ...
فال روزانه 19 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز 19 اردیبهشت 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 19 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز 19 اردیبهشت 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

امروز برای کار روز خوبی نخواهد بود. با حواس پرتی شما انرژی و خلاقیت کاریتان مخفی خواهد شد. در تمام مدت روز به یاد گذشته هستید و یا درمورد آینده رویا پردازی می کنید. در بهترین ح ، صرفا کار سختی پیش رو خواهید داشت.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

امروز انجام دادن هرکاری بدون درگیری احساسی برایتان واقعا سخت خواهد بود. بسیاری از شما آسایش درونی را به راحتی هرروزه ترجیح می دهید. موسیقی ارام، محیط غیررسمی، و محبت ساده بهترین شیوه برای حل مشکلات است.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

امروز برای شوروشوق خود پاداشی دریافت نمی کنید. از همیشه تنبل تر خواهید بود. همچنین از خود سستی، بی مسوولیتی، حواس چرتی و حساسیت بیش از حد نشان می دهید. اگر احساس خواب آلودگی و بی روحی داشید، سعی نکنید که به طور به خود انرژی بدهید. به جای آن فقط به خانه برگردید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

امروز برای شما روز شانس است. می توانید به بدن و روح خود استراحت دهید. امروز کار زیادبرای شما پراسترس نخواهد بود. هرچیزی که تجربه می کنید پر ازتعادل خواهد بود. ممکن است هنگام کارهای معمولی احساس کنید که سرتان بالای ابرها قرار گرفته است!

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

وقت آن نیست که مهارت های ی وروحیه جنگجوی خود را نشان دهید، حتی اگر این ویژگی ها را به میزان زیاد دارید. به جای نشان دادن علاقه به یک فرایند، تنها قادرید که به زحمت تلاش کنید در آن فرایند به طرز بی روحی شرکت داشته باشید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

امروز ارتباطات نزدیک می توانند نعمت بزرگی برایتان باشند، ولی همزمان می توانند تبدیل به یک زندان واقعی برای شما شوند. اگر با یک اتحاد خوشحال نیستید، در عجله نباشید که تغییرات بزرگی در آن ایجاد کنید. امروز اصلا قدرتی ندارید که تغییراتی ایجاد کنید، چه تغییرات خوب و چه تغییرات بد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

امروز کارهای روزانه برایتان جذاب نخواهد بود. بااین حال، امروز کارهای روزانه خیلی به نفعتان خواهند بود. موقعیت خوبی است تا از شر یک همکاری نزدیک یا یک عشق خیلی شدید و بی فایده خلاص شوید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

امروز روز خارق العاده ای است تا خلاقیت خود را نشان دهید. تعهدات جدید توصیه نمی شوند، ولی می توانید در یک رشته ویزه خودتان کشفیات خیره کننده ای داشته باشید. آنهایی که ذهن هنری دارند می توانند خلاقیت خود را خیلی به موقع نشان دهند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

امروز تمرکز برایتان خیلی ساده خواهد بود. ممکن است اعضای خانواده خیلی حواستا ن را پرت کنند. اگر در خانه کار می کنید توصیه می شود که کارتان را کنسل کنید یا اه خود را ساده تر کنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

باید با توجه به کارهایتان روزتان را برنامه ریزی کنید.چیزهایی مثل پر فرم، ارتباطات کاری، حمل و نقل اشیا و مسافرت در هنگام صبح بهتر انجام می شوند. ساعات بعدازظهر و عصر در صورت گذراندن در تفکر، مراقبه و کارهای خلاقانه مفرح تر خواهند بود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

نیمه اول روز برای ملاقات های کوتاه، یدهای ارزان، معامله های سبک، و مسافرت های ساده مناسب خواهد بود. باید یک ملاقات کاری را در یک فضای آرام بگذرانید. هرچه عصر نزدیک تر می شود، احتمال باخت های کوچک، فراموشی، تنبلی و رویاپردازی بیشتر می شود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

امروز در ساعات اولیه خیلی پرثمر خواهد بود. وقت خوبی برای دویدن، امضای نامه ها و بحث درمورد مسایل حیاتی خواهد بود. در دیالوگ هایتان منفعت دیگران را نیز درنظر بگیرید. ولی در مرتبه اول از تاکید برروی نیازهای خودتان نهراسیدمشاهده متن کامل ...
فال روزانه 31 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز یکشنبه 31 اردیبهشت 96
درخواست حذف اطلاعات

فال روزانه 31 اردیبهشت 1396 طالع بینی امروز یکشنبه 31 اردیبهشت 96

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

می پاتوق : فال روزانه روز تولد برای متولدین تمام ماه های سال ، در ادامه فال خود را مطالعه نمایید

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه حافظ,فال روزانه بیتوته,فال روزانه ماه تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه فروردین •◊•◊•

شما امروز بخاطر مسائلی که در این روزهای اخیر برایتان رخ داده است کمی‌دچار سردرگمی‌شده اید، زیرا به نظر خودتان مسیری که در آن گام گذاشته اید مسیر درستی بوده است اما اکنون که به بن بست برخورد کرده اید دچار سردرگمی‌شده اید، اما خوشبختانه این بن بست زمان زیادی به طول نمی‌انجامد، با تلاش و کوشش‌تان از این بن بست عبور خواهید کرد. تبدیل به فردی خواهید شد که جام سعادت و خوشبختی را در دست دارد. فقط موضوع مهم این است که همانند سابق تلاش تان را انجام دهید و کوشش را فراموش نکنید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اردیبهشت •◊•◊•

رویاهایی که از دوران کودگی  در سر داشتید، این رویاهای نیز با رشد شما بزرگ شده اند، این رویاهای شما را بیش از پیش مشوش کرده اند و باعث شده اند که نتوانید تصمیم درستی را اتخاذ کنید. شما به رویاهایتان زیاد اهمیت می‌دهید بهتر است از فکر  رویاها  بیرون بیایید و در واقعیت زندگی کنید. زیرا رویاها دوام چندانی ندارند، گاهی  مانند پوشالی تو خالی هستند و می‌توانند واقعیت زندگی شما را از بین ببرند. با وجود این رویاها و توهمات، شما در یک خواب غفلت به سر می‌برید اما به دلیل انعاطاف پذیری زیادی که دارید به راحتی می‌توانید به این رویاها خاتمه دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه داد •◊•◊•

به تازگی دچار مشکلی شده اید که نمی‌توانید هیچ راه حلی را برای پاسخ  این مسئله پیدا کنید افکار  نادرست و اشتباه بسیاری را در سر می‌پرورانید، گاهی این افکارتان خطرناک می‌شود. اما به شما توصیه می‌کنیم با دلایل منطقی و عقلانی برای حل این مشکل پیش بروید نه با دلایل احساسی. زیرا دلایل  و تصمیماتی که از روی احساسات گرفته شود در آینده شما را پشیمان خواهند کرد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه تیر •◊•◊•

شما به خود زحمت‌های بی‌موردی را می‌دهید و در فهرست کار روزانه تان چند مورد از این کارها دیده می‌شود. شما فردی نیستید که زمان با ارزش تان را به راحتی هدر دهید پس بهتر است انجام این کارهای بی موردی که ضرورتی نیز ندارند را از فهرست تان حذف کنید. به جای آنها به آینده تان فکر کنید زیرا این کارها قدرت تفکر و برنامه ریزی را از شما سلب کرده اند و مانع پیشرفت‌های آتی شما می‌شوند.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مرداد •◊•◊•

منفعت و سودهای مالی بسیاری در انتظار شما هستند و در روزهای نه چندان دوری نصیب شما می‌شوند. اما باید حواستان را جمع کنید تا این منفعت‌های را بیهوده هدر ندهید. بعد از رسیدن به این منفعت مالی، به شما توصیه می‌کنیم که کمی استراحت کنید زیرا برای رسیدن به این مرحله تلاش‌های بسیاری را انجام داده اید، کمی‌احساس خستگی و ناتوانی می‌کنید، برای این که دوباره قوای جسمانی خود را بدست آورید این استراحت برای شما ا امی می‌باشد، زیرا شما در پی به دست آوردن موفقیت‌های بزرگتری هستید و این موفقیت‌های به نطرتان کوچک به نطر می‌رسد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه شهریور •◊•◊•

از رفتار دوستان‌تان  و یا کارهایی را که در این اوا خودتان انجام داده اید گیج و دچار سر در گمی شده اید زیرا به نطرتان این کارها و یا رفتارهای چیزهای نیستند که شما لایق و سزاوار آنها باشید، زیرا شما تلاش‌های و رفتارهای دیگری را پیش بینی می‌کردید. اما دیگران در رفتارهایشان با شما به بیراه نرفته اند  این شما هستید که توقع بسیاری دارید، یا کارهایی که در اوا انجام داده اید، شما به همان اندازه که تلاش کرده اید پاداش گرفته‌اید، برای پاداش بیشر باید تلاش بیشتری را انجام دهید . نقش دیگران در زندگی تان به همان حدی خواهد بود که شما به ایشان اجازه ورود دهید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه مهر •◊•◊•

در رابطه با مسائل کاریتان دچار مشکلی شده اید، به خاطر همین مشکلات از دیگران دوری می‌کنید و به انزوا رفته اید. برای این که توجه  دیگران نسبت به خودتان را منحرف کنید کارهای بسیاری را انجام می‌دهید برای مثال: تنهایی را اختیار کرده اید. اما خلوت نشینی دیگر کافی است، روابط اجتماعی تان را بهبود ببخشید و بهتر است برای حل مشکلاتتان از دیگران نیز کمک بگیرید. زیرا مشکلتان به راحتی و با  شیرینی هر چه بیشتر حل خواهد شد.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آبان •◊•◊•

شما مسئول اشخاص و رفتارهای دیگران  نیستید. زیرا شما در این روزها بیش از حد خود را به دیگران اختصاص داده اید و زمان کمی را برای خودتان، فعالیت‌های شخصیتان صرف می‌کنید. شما با توجه به دیگران می‌خواهید شخصیت اصلی خودتان را به دیگران اثبات کنید اما برای اثبات وجودتان راه‌های دیگری نیز وجود دارد. زیرا زمانی به خود می‌آید و می‌بیند که هیچ کار درست و مفیدی را برای خودتان انجام نداده اید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه آذر •◊•◊•

شما در این روزهای تمامی‌تلاش تان را متوقف کرده اید، همه چیز را به دست تقدیر و قضای روزگار گذاشته اید. اگر به این روند ادامه دهید طولی نخواهد کشید که دچار افسردگی می‌شوید گرچه اکنون نیز کمی از نشانه‌های افسردگی در شما دیده می‌شود. شما به درستی و دقیق راه درست را می‌دانید اما از این که در این راه گام بگذارید واهمه دارید. بهتر است از امروز خودتان زندگی را پیش ببرید نه اینکه زندگی تان را به دست قضا و قدر روزگار بسپرید زیرا موفقیت های ژرفی در انتظار شما خواهد بود.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه دی •◊•◊•

در تفکرات‌تان شما وارد جزیره ای شده اید که در وسط دریا قرار دارد و از هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها هستید. اما تمام این تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترین موقعیت قرار دارید فقط کافی است که دست خود را کمی‌جلو برده، خوشبختی و موفقیت‌های واقعی را لمس کنید. زیرا بر ع تفکری که بر ذهن شما مسلط شده است، شما فردی هستید که  اگر بخواهید به راحتی بر افکار خود کنترل و نظارت دارید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه بهمن •◊•◊•

شما به تازگی کاری و یا رفتاری را آغاز کرده اید که به نظرتان به سادگی می‌توانید به هدف غایی خود نائل شوید، اما اگر هدف را ساده بینگارید، نمی‌توانید به نتیجه ی مطلوبی برسید. شما آمادگی برای تلاش‌های و موقعیت های بیشتری را نیز دارید پس تلاش هایتان را برای به دست آوردن منفعتی بزرگتر و با ارزش تر افزایش دهید. اگر استراتژی خود را عوض کنید به راحتی می‌توانید در آینده ی نه چندان دور به اه خود برسید.

فال روزانه,فال روزانه 2,فال روزانه ماه تولد,فال روزانه روز تولد

فال روزانه , فال امروز , فال روز تولد , thg v,chki , fall rozane

•◊•◊• فال روزانه اسفند •◊•◊•

شما به مرحله ای رسیده اید که از تصمیمات و رفتارهایی که در زندگی انجام داده اید و با آنها روبرو شده اید احساس خستگی و ناتوانی می‌کنید، قابلیت انعطاف پذیری در برابر مشکلات را از دست داده اید. این مساله می‌تواند برای شما خطرناک باشد. به استراحت بیشتری  احتیاج دارید تا بتوانید قدرت انعطاف پذیری خود را دوباره به دست آورید و برای رویارویی با مشکلات توان بیشتری داشته باشید.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.