پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دیگو مارادونا از pes 2017 شکایت می کند
249-200
درخواست حذف اطلاعات
http://etratenor. .com/2017/02/249.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/248.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/247.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/246.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/245.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/244.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/243.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/242.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/241.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/240.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/239.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/238.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/237.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/236.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/235.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/234.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/233.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/232.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
مشاهده متن کامل ...
300-250
درخواست حذف اطلاعات
http://etratenor. .com/2017/02/289.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/288.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/287.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/286.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/285.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/284.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/283.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/282.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/281.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/280.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/279.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/278.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/277.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/276.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/275.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/274.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/273.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ------------------------------------------------------ http://etratenor. .com/2017/02/272.html 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
مشاهده متن کامل ...
بازی pes 2015 برای pc
درخواست حذف اطلاعات
 بازی pes 2015 برای pc

بازی pes 2015 برای کامپیوتر

| نسخه reolaoded |

| پچ جدید tuga vicio v0.1 به پست اضافه شد … |

pes 2015 نسخه جدید بازی محبوب pro evolution soccer در سبک فوتبال می باشد که در سال 2014 توسط ami ساخته و برای پلتفرم کامپیوتر pc عرضه شده است . این بار pes 2015 به دست پر به میدان رقابت با فیفا آمده است چرا که این نسخه از بازی را می توان کاملا متفاوت و برتر از سری قبلی دانست. المان ها و حرکات بازیکنان در زمین واقعی تر شده و همچنین کنش های بازیکنان و تماشاگران در موقع اتفاقات گوناگون بازی بهتر و واقعی تر جلوه می کند. گیم پلی بازی روان تر و همچنین کنترل حرکات بازیکنان بهتر و راحت تر شده است. سرعت بی نظیر بازی این امکان را به بازیخور می دهد تا کنترل خوبی رو بازیکنان داشته باشند و به طور غریزی در مقابل اتفاقات واکنش نشان دهد. مهارت های دریبلی بازیکنان در مقابل م عان حریف به خوبی مچ شده و امکان استفاده از مهارت های روز دنیای فوتبال امکان پذیر خواهد بود. امکان تعیین ریتم میان راه رفتن و دویدن در نسخه جدید امکان پذیر شده و قابلیت تصمیم گیری بازیخور وجود خواهد داشت. در بخش گیم پلی پی اس 2015 همچنین تفکرات دفاعی م عان بهتر شده و امکان واکنش ها در مقابل طریقه حمله حریف وجود دارد. حدود 1000 بازیکن جدید در قالب تیم های جدید از کشور برزیل و سایر کشورها به بازی اضافه شده است.

انیمیشن های جدیدی نیز برای قسمت های مختلف بازی pes 15 تعبیه شده است. موقعیت بازیکنان در رابطه با توپ و سرعت آن محاسبه می شود و البته مدل های بازی با دقت بیشتری می تواند در بازی پیاده شود. از دیگر بخش های بازی می توان به امکان انتخای جهت گیری شوت توسط بازیخور اشاره کرد که البته موجب ایجاد صحنه های جذ در بازی خواهد شد. هم اکنون می توانید نسخه نهایی و کامل بازی pes 2015 را همراه کرک با و به صورت رایگان از این وبلاگ دریافت نمایید.

تصاویری از محیط بازی :

 بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc

 بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc

 بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc بازی pes 2015 برای pc

سیستم مورد نیاز

سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی :

windows 7 sp1 / vista sp2

intel core 2 duo @ 1.8ghz (amd athlon ii x2 240 or equivalent processor)

1gb ram

nvidia geforce 7800/ati radeon x1300/intel hd g hics 2000

directx 9.0c video card with 512mb

8gb hdd space

سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی :

windows 7 sp1 / vista sp2

intel core i3 530 (amd phenom ii x4 925 or equivalent processor)

2gb ram

nvidia geforce 7950/ati radeon hd 2400/intel hd g hics 3000

directx 9.0c video card with 1024mb

8gb hdd space

راهنمای نصب

- فایل با فرمت iso رو باید توسط درایو مجازی با نرم افزار ultra iso یا نرم افزار daemoon tools باز کنید و نصب کنید.

- کرک بازی را در محل نصب بازی کپی و جایگزین نمایید.

- هنگام نصب بازی آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.

- در صورت هر گونه مشکل راهنمای سایت رو مطالعه نمایید.

توضیحات نصب پچ tuga vicio v0.1 :

- بازی pes 2015 را نصب کنید.

- فایل اجرایی “pes 2015 patch tuga vicio v0.1″ را در محل نصب بازی pes نصب کنید.

- براحتی بازی را اجرا کنید.

مشخصات
  • نسخه reloaded


 • کرک ها و آپدیت هامشاهده متن کامل ...
دیگو آرماندو مارادونا و دیگر هیچ...!
درخواست حذف اطلاعات


آشنایی با بزرگان تاریخ جام جهانی
دیگو آرماندو مارادونا را همگان با جام جهانی 1986 به یاد می آورند. در آن بازی که موفق شد هفت بازیکن انگلیس را دریبل زده و گ نی کند. او در همان دیدار با دست توپ را وارد دروازه پیتر شیلتون کرد.
ایسنا: دیگو آرماندو مارادونا را همگان با جام جهانی 1986 به یاد می آورند. در آن بازی که موفق شد هفت بازیکن انگلیس را دریبل زده و گ نی کند. او در همان دیدار با دست توپ را وارد دروازه پیتر شیلتون کرد.


دیگو آرماندو مارادونا متولد ۳۰ اکتبر ۱۹۶۰ در بوئنوس آیرس است. او فوتبالش را با قوطی کنسروهای شهرش آغاز کرد و سعی داشت با انجام حرکات نمایشی با توپ فوتبال در اماکن عمومی بخشی از ج خانواده فقیرش را تامین کند. تکنیک، سرعت، شوت های دقیق و محکم و همچنین نبوغ و خلاقیت در گرداندن بازی از جمله قابلیت هایی بود که مارادونا را به ستاره درخشان در باشگاه هایی چون بوکاجونیورز آرژانتین، بارسلونای اسپانیا و ناپولی ایتالیا بدل کرد. اگر چه باید گفت مارادونا بزرگ ترین موفقیت هایش را با پیراهن سفید و آبی تیم ملی آرژانتین جشن گرفت و در 91 بازی که برای کشورش انجام داد، در مجموع 34 گل به ثمر رساند. شاید بتوان دیگو را جنجالی ترین چهره فوتبال دنیا دانست.

مارادونا در دوران جوانی درخشش خود را با تیم بوکاجونیورز آرژانتین آغاز کرد و پس از آن به بارسلونای اسپانیا رفت و با این تیم به مقام قهرمانی جام حذفی اسپانیا رسید. در جام جهانی ۱۹۸۲ با وجود انجام بازی های دیدنی به دلیل یک حرکت غیر ورزشی در دیدار برابر برزیل در دور دوم از زمین ا اج شد و بدون مارادونا آرژانتین از جام جهانی خداحافظی کرد. چهار سال بعد در جام جهانی ۱۹۸۶ در مکزیک مارادونا فوتبال زیبای خود را به نمایش گذاشت. در اوج حساسیت های این جام دو تیم آرژانتین و انگلیس در مرحله یک چهارم نهایی برابر هم به میدان رفتند. جنگ جزایر فالکلند (مالویناس) به میدان ورزشی کشیده شده بود. در آن دیدار مارادونا با به ثمر رساندن دو گل تاریخی موجب پیروزی آرژانتین شد. نخستین گل مسابقه را مارادونا در ابتدای نیمه دوم با دست به ثمر رساند و چند دقیقه بعد در حالی که در میانه های میدان صاحب توپ شده بود با دریبل زدن هفت بازیکن انگلیسی توپ را وارد دروازه پیتر شیلتون کرد. هنرنمایی خارق العاده مارادونا آرژانتین را به قهرمانی جهان در سال ۱۹۸۶ می رساند تا یک افتخار تاریخی برای مارادونا و تیم ملی آرژانتین ثبت شود.


مارادونا همچنین توانست ناپل ایتالیا را دوبار در سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ به مقام قهرمانی لیگ ایتالیا برساند. و در سال ۱۹۹۰ نیز به همراه این تیم جام یوفا را فتح کرد. در جام جهانی ۱۹۹۰ که به میزبانی ایتالیا برگزار می شد تیم آرژانتین توانست به کمک مارادونا ایتالیای میزبان را در مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه شهر ناپل ش ت دهد.

پس از جام جهانی درگیری مارادونا با سران باشگاه ناپل که با سازمان مافیای حاکم براین شهر نیز چندان غریبه نبودند آغاز شد. ناگهان در پایان یک مسابقه لیگ ایتالیا اعلام شد آثار استفاده از کوکائین در بدن مارادونا یافت شده است. فیفا او را ۱۵ ماه از شرکت در رقابت های فوتبال محروم کرد. ولی مارادونا دردسرهای بیشتری را نیز برای خود ید. در شهر ناپل شایع شد که پلیس این شهر متن ضبط شده مکالمات تلفنی مارادونا و یکی از مقامات مافیا را در اختیار دارد که ثابت می کند او در یک شبکه گسترده خلافکاری و توزیع دست داشته است. مارادونا که ظاهرا به بوئنوس آیرس پناه برده بود در خانه خود مورد هجوم پلیس آرژانتین واقع می شود و باز اعلام می شود در خانه اش مقادیر زیادی کشف شده است. مارادونا دیگر نمی توانست به ناپل بازگردد. او مدتی را در باشگاه سویا اسپانیا گذراند و سپس به آرژانتین برگشت.


وقتی مارادونا قصد خداحافظی از فوتبال را داشت به سفارش آلفیو باسیله (سرمربی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۴) در آستانه جام جهانی ۱۹۹۴ بار دیگر پیراهن تیم ملی را به تن کرد تا به تیم بحران زده آرژانتین روحیه بدهد. با شروع مسابقات جام جهانی ۱۹۹۴ تماشاگران بار دیگر توانایی های مارادونا را به چشم دیدند و آن را تحسین د.

هنگامی که در بازی برابر یونان گلی زیبا را برای تیمش به ثمر رساند کمتر ی تصور می کرد که این تیم ش ت پذیر باشد ولی خوشحالی دیوانه وار او در بازی با یونان همه چیز را عوض کرد. در پایان بازی آرژانتین و نیجریه (که مارادونا به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شده بود) آزمایش دوپینگ مارادونا مثبت از آب درآمد. فیفا در همان روز مارادونا را دو سال از شرکت در مسابقات فوتبال محروم کرد. آرژانتین پس از از دست دادن کاپیتانش چیزی برای گفتن نداشت و در دور یک هشتم نهایی توسط رومانی از گردونه رقابت ها خذف شد. بسیاری از افراد بر این باورند که در محرومیت مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴ هاوه لانژ، رییس برزیلی وقت فیفا نقش مهمی را بازی کرده بود. در زمان ریاست وی بر فیفا برزیل هیچگاه به قهرمانی جهان دست نیافته بود و جام جهانی ۹۴ آ ین جام جهانی بود که هاوه لانژ بر صندلی ریاست فیفا بود. تا قبل از جام کارشناسان تقریبا هیچ امیدی برای قهرمانی آرژانتین متصور نبودند، اما با ورود ناگهانی مارادونا، آرژانتین به تیمی قدرتمند بدل گشت و شاید تنها تیمی بود که می توانست به قهرمانی دست یابد. بسیاری بر این باورند که با محرومیت مارادونا راه برای قهرمانی برزیل پس از ۲۴ سال هموار شد. مارادونا بعدا مدعی شد که دارویی که او را به آن جهت از مسابقات محروم کرده بودند، با هماهنگی فیفا و جهت کاهش وزن از آن استفاده کرده بوده است. این ادعا هیچگاه از جانب فیفا پاسخی دریافت نکرد و شاید به همین دلیل عده بسیار زیادی هنوز بر این باورند که در محرومیت مارادونا دست هایی نقش بازی کرده است.

مارادونا از نگاهی دیگر

در سال ۲۰۰۲ مارادونا در رای گیری اینترنتی فیفا برای انتخاب بهترین بازیکن فوتبال قرن بیستم رای اول را به دست آورد و به عنوان بهترین بازیکن قرن بیستم از سوی طرفداران فوتبال جهان شناخته شد. در همین سال گل دوم وی به انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ به عنوان برترین گل قرن معرفی شد.

در سال ۲۰۰۵، مارادونا مدتی به عنوان مجری تلویزیونی در برنامه شماره های ۱۰ به کار مشغول شد.

در مارس ۲۰۱۰ مجله تایمز فهرست ۱۰ بازیکن تاثیرگذار تمام ادوار جام جهانی را منتشر کرد که در این فهرست رتبه نخست از آن مارادونا بود.

مربیگری

در نوامبر ۲۰۰۸ وی به عنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین منصوب شد. در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی هدایت تیم ملی آرژانتین را به عهده داشت. تیم آرژانتین در این جام کل یونی از بهترین های جهان را در اختیار داشت و به اعتقاد بسیاری از منتقدین اتخاذ تاکتیک های غلط از سوی مارادونا باعث شد تا این تیم نتواند جام را فتح کند. آرژانتین در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ با قدرت تمام تیم های نیجریه (۱- صفر)، کره جنوبی (۴-۱) و یونان (۲- صفر) را ش ت داد و با امتیازات کامل راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. در این مرحله نیز مکزیک را با نتیجه ۳ بر ۱ ش ت داد اما در مرحله یک چهارم نهایی در برابر آلمان ش ت تحقیرآمیز ۴ بر صفر را متحمل و از گردونه رقابت ها خارج شد و رویای مارادونا برای دستی به قهرمانی جهان در وت مربی بر باد رفت. هرچند در بازگشت به آرژانتین وی با استقبال بسیار گسترده هواداران آرژانتینی مواجه شد اما پس از جام جهانی با وجود تمام حمایت های مردمی از سرمربیگری آرژانتین کنار گذاشته شد.

مارادونا پس از کناره گیری از تیم ملی آرژانتین و پس از رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در میان تعجب همگان در ماه مِی ۲۰۱۱ سرمربیگری تیم الوصل امارات را با قراردادی دو ساله بر عهده گرفت. این چهارمین تجربه مربیگری او بود. مارادونا پس از پایان حضورش در الوصل به عنوان مشاور در خدمت این باشگاه اماراتی بود.

دیدگاه های

در سال ۲۰۰۷، او با حضور در برنامه هفتگی تلویزیونی چاوز گفت: من از هر چه از می آید، متنفرم. با تمام توان از آن متنفرم.

او خود را مخالفت امپریالیسم می داند. در نشست کشورهای یی در ماردل پلاتا در ۲۰۰۵ این دیدگاه خود را رسانه ای کرد و در آنجا با پوشیدن تی ی با برچسب "بوش را متوقف کنید" جریان ساز شد. او با اشاره به بوش به عنوان " انسانی" با حضور جرج دابلیو بوش در آرژانتین مخالفت کرد.

مارادونا بارها اعلام کرده است که علاقه زیادی به دید گاه های هوگو چاوز و فیدل کاسترو دارد.

مارادونا تصویری از فیدل کاسترو را بر بازوی چپ و چگوارا را بر بازوی راست خود خالکوبی کرده است.مشاهده متن کامل ...
بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360
درخواست حذف اطلاعات

همواره نبرد بین این که کدام یک از شبیه سازهای فوتبال، برتر از دیگری است، وجود داشته و خواهد داشت! در امسال نیز کمپانی ami به ارائه ی محصول جدید خود پرداخته است که در این نسخه از بازی تغییرات گسترده ای در بازی رخ داده که می خواهد به رقابت با رقیب پیشینه ی خود، یعنی fifa بپردازد. سیستم شوت زنی جدید بازی به بازیباز این اجازه رو میده تا به هر شکلی که دوست داره به سمت دروازه یا هدف شوت بزنه و همین امر باعث ایجاد صحنه های مهیجی از درگیری بین مهاجمین و دروازه بان ایجاد میکنه…. در اون سمت دروازه بان ها نسبت به شوت ها ع العملهای مختلفی از خودشون نشون میدن که این نشانگر انیمیشنهای بیشتر و بهتر در بخش دروازه بانی هست. حال، نسخه کامل بازی به صورت کاملا رایگان، برای دریافت از وبسایت ها برای شما کاربران عزیز آماده شده است که می توانید با مراجعه به ادامه مطلب، این بازی را دریافت نمایید.

pro evolution soccer 2015 xbox360-complex

|بازی دارای نسخه pal می باشد|

pes 2015 xbox360 cover بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360

تصاویری از محیط بازی:

pes 15 screens s 01 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360 pes 15 screens s 02 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360

pes 15 screens s 03 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360 pes 15 screens s 04 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360

pes 15 screens s 05 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360 pes 15 screens s 06 small بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360

caution بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360 توجه: از این پس ، فایل های فشرده با حجمی بیش از ۱۰۰ مگابایت دارای ۵% ریکاوری هستند. این ویژگی باعث می شود تا مشکل در ا ترکت فایل ها ، کاملا به صفر برسد. برای استفاده از این ویژگی ، اگر فایلی را کردید و با مشکل ا ترکت مواجه شدید ، نرم افزار winrar را اجرا نموده ، به محلی که فایل های فشرده را کرده اید مراجعه کنید ، و تمامی پارت ها را انتخاب کرده و گزینه repair که در قسمت بالایی نرم افزار موجود هست را بزنید. سپس محلی مناسب برای ذخیره سازی آن ها انتخاب کنید. پس از اتمام کار ، به محلی که برای ذخیره سازی انتخاب کردید مراجعه نموده و با آن فایل ها به ا ترکت بپردازید.

 بازی pro evolution soccer 2015 برای xbox360 به صورت پارت های ۱گیگابایتی:

پارت ۱ :

پارت ۲ :

پارت ۳ :

پارت ۴ :

پارت ۵ :

پارت ۶ :

پارت ۷ :

پارت ۸ :مشاهده متن کامل ...
بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر
درخواست حذف اطلاعات
 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر

بازی pes 14 world challenge برای کامپیوتر

نسخه کم حجم blackbox

pes 2014 world challenge عنوان نسخه جدیدی از pes 2014 می باشد که مربوط به جام جهانی است. همان طور که fifa 14 هم چندی پیش از شروع جام جهانی نسخه مخصوص جام جهانی خود را منتشر نمود شرکت ami نیز از این قافله عقب نماند و این نسخه را منتشر کرد.همان طور که از اسم آن و ظواهر معلوم است این نسخه بر اساس بازی pes می باشد اما با تغییراتی که آن را برای جام جهانی مناسب تر می کند.البته این نسخه به کیفیت نسخه رقیب خود fifa 14 نبوده همان طور که خود بازی هم این گونه بوده ولی نسخه ی قابل قبولی از بازی pes 2014 می باشد.

در این بازی نبرد اصلی بر سر قهرمانی جهان است. شما می توانید تیم یا بازیکن ملی خود را برای بردن جام هدایت کنید.می توانید به عنوان مربی از مرحله انتخ شروع کرده و پله های صعود را طی کنید.یا به عنوان یک بازیکن به رویاهای خود واقعیت ببخشید.همه این ها به علاوه بازی محبوب pes 14 همان چیزی است که ما برای شما به ارمغان آورده ایم.هم اکنون می توانید بازی pes 2014 world challenge را با و به صورت رایگان از سایت یاس دریافت نمایید.

تصاویری از محیط بازی :

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر

حداقل سیستم برای اجرای بازی :

operating system: win xp 32, vista, windows 7
g hic card: geforce 510, radeon hd 5450 512mb
cpu: pentium d 820 2.8ghz, athlon le-1640
ram: 1 gb
hdd: 10 gb
directx: 9.0c

راهنمای نصب بازی :

– هنگام نصب بازی آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید.

– در صورت هر گونه مشکل راهنمای سایت رو مطالعه نمایید.

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر فرمت : exe

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر حجم : 3.3 گیگابایت

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر : بازی pes 2014 world challenge پارت اول

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر : بازی پارت دوم

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر : بازی پارت سوم

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر : بازی پارت چهارم

 بازی pes 2014 world challenge برای کامپیوتر رمز : www.yasdl.comمشاهده متن کامل ...
hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017
درخواست حذف اطلاعات

hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017


, hunters prayer 2017,hunters prayer 2017, مستقیم hunters prayer 2017, رایگان و مستقیم hunters prayer 2017, زیرنویس hunters prayer 2017,خلاصه خارجی hunters prayer 2017,نقد hunters prayer 2017,ع های hunters prayer 2017, خارجی hunters prayer 2017, , شکارچیان ,شکارچیان , مستقیم شکارچیان , رایگان و مستقیم شکارچیان , زیرنویس شکارچیان ,خلاصه خارجی شکارچیان ,نقد شکارچیان ,ع های شکارچیان , خارجی شکارچیان


the hunters prayer 2017 - film2movie https://www.film2movie.biz/41486/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۱ روز پیش - رایگان the hunters prayer 2017 + the hunters prayer 2017 + the hunters prayer 2017 با + ... hunter's prayer 2017 - فردا https://www.1farda .net/hunters-prayer-2017/ hunters prayer 2017 با کیفیت hdrip. منتشر کننده فایل: فردا ژانر : اکشن | هیجان انگیز. -/۱۰ ... جستجوی . تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ ... تصاویر برای hunters prayer 2017| و hunters ...‏ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 2 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 2 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 4 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 3 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 3 ساعت قبل نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 5 روز پیش نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ نتیجه تصویری برای ‫hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017‬‎ 4 روز پیش تصاویر بیشتر برای hunters prayer 2017| و hunters prayer 2017 گزارش تصاویر hunter's prayer 2017 | ... www.avadl.biz/tag/زیرنویس-فارسی- -hunters-prayer-2017/ hunter's prayer 2017 با . hunter's prayer (2017) hdrip x264 370mb. | به همراه لینک مستقیم و رایگان + تریلر |. ... hunters prayer 2017 :: بی صدا | با لینک ... bi-3-seda.ir/post/hunters-prayer-2017 hunters prayer 2017 رایگان با کیفیت 1080p web-dl , web-dl اضافه شد. ... مستقیم) - (لینک کمکی) · زیرنویس ... hunters prayer 2017 - اهل https://www.ahl1film.top/ - -hunters-prayer-2017/ hunters prayer 2017-یک آدمکش حرفه ای، دختر جوانی را یاری میکند تا انتقام خون خانواده اش را بگیرد… ... farsi subtitleزیرنویس های فارسی. hunter's prayer 2017 با beh-like.xyz/tag/ - -hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم ۲ دقیقه پیش - hunter's prayer ۲۰۱۷، کیفیت web-dl 1080p اضافه شد ... کیفیت: web-dl 1080p | بسیار خوب لینک imdb خلاصه ... the hunters prayer 2017 - ... https://movie.irblog.in/category/ -زیرنویس-فارسی-the-hunters-prayer-2017/ ۱۳ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و کیفیت web-dl . the hunters prayer 2017. the hunters prayer 2017 - هستی مووی | ... hastimovie.com/ - -the-hunters-prayer-2017-2/ ۱۱ ساعت پیش - رایگان the hunters prayer 2017 با کیفیت hdrip ... جستجوی ... پیش نمایش با دو کیفیت متفاوت. the hunters prayer 2017 | جدید - ... https://banimovie.com/ -the-hunters-prayer-2017/ رایگان the hunters prayer 2017 - زیرنویس the hunters prayer 2017 - با کیفیت بالا از رسانه بانی مووی movie the hunters ... the hunters prayer 2017 - زازی www.zazyfilm.ir/tag/ -زیرنویس-فارسی- -دعای-شکارچی/ تریلر دعای شکارچی ۲۰۱۷ (the hunters prayer 2017 trailer) ... و دعای شکارچی ۲۰۱۷ (the hunters prayer ... hunters prayer 2017 - dgig.ir .dgig.ir/ - -hunters-prayer-2017-2/ hunters prayer 2017. رایگان hunters prayer 2017. پیش نمایش به زودی | تاریخ اکران : ۱۹ داد ۱۳۹۶ ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 با - ... www.techfa.biz/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... hunter's prayer 2017 - رایگان با ... farsfilm.net/ - -hunters-prayer-2017/ رایگان hunter's prayer 2017 با ; کیفیت hdrip ... : . زیرنویس انگلیسی : ... the hunters prayer 2017 - - ... fastdlmovie.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 , رایگان the hunters prayer 2017, زیرنویس the hunters prayer 2017, the ... hunters prayer 2017 – هارمونی www.harmonydl.info/ - -hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - رایگان hunters prayer 2017 | پیش نمایش اضافه شد | تاریخ ... شبکه: -; فصل: -; سال: 2017; : _; محصول کشور: آلمان ... the hunters prayer 2017 - اکت مووی actmovie.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - ... the hunters prayer 2017 | the hunters prayer 2017 با | the hunters prayer 2017 با . the hunters prayer 2017 با + ... donyadl.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و ... از سرور مستقیم اسکرین شات 749 مگابایت . the hunters prayer 2017 با - ... vistapop.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... the hunters prayer 2017 - آهنگ جدید stan.ir/ - -the-hunters-prayer-2017.html ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 - tech1 www.tech1.ir/ - -the-hunters-prayer-2017-2/ the hunters prayer 2017 ... جستجوی ... سریال the blacklist · برنامه رادیویی a state of trance · برنامه رادیویی a ... آپارات - تریلر hunters prayer 2017 www.aparat.com/result/ _تریلر_ _hunters_prayer_2017 آپارات - تریلر hunters prayer 2017. ... تریلر زیبای wonder woman 2017 با زیر نویس فارسی · persinmovies. 2,656 بازدید. 2:14 ... the hunters prayer 2017 با - ... filefy.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۳ روز پیش - نرم افزار,کامپیوتر,موبایل,سیستم عامل,اندروید فایل فای. مجله اتوماتیک زیرگذر - the hunters prayer 2017 zirgozar.bilog.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... های 2017 - | رایگان filmbaroon.com/tag/ - -های-2017/ برچسب ها: ید the hunters prayer 2017, the hunters prayer 2017, رایگان the hunters prayer 2017, the ... بایگانی ها the last witch hunter 2015 با ... www.persian- .com/.../ - -the-last-witch-hunter-2015-با-زیرنویس... ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ه .ش. - the last witch hunter 2015 با کیفیت bluray پیش نمایش اضافه شد نسخه کم حجم و با کیفیت x265 اضافه شد (۷۲۰p ... رایگان the hunters prayer 2017 | تهراناپ tehranap.ir/?cat=29778 ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 با | ... tehranap.ir/?cat=29780 ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد. منتشر کننده فایل: film2movie the hunters prayer 2017 rebatek.com/tag/زیرنویس-فارسی- -the-hunters-prayer-2017/ تاریخ : 17 اردیبهشت 1396; نویسنده : awesome; بدون نظر. the hunters prayer 2017 با کیفیت خوب web-dl. the hunters prayer ... the hunters prayer 2017 - پرشین مووی persianmovie.net/2017/05/07/__trashed/ ۱ روز پیش - , رایگان , جدید , سریال , سریال با . ... رایگان the hunters prayer 2017 از رسانه پرشین مووی. new ... با کیفیت hdrip · جست و جوی زیرنویس. : ۱۳۹۶/۰۲/۱۷; : ... سه تیغ اره ای saw ridge 2016 ... تریلر hunters prayer - جستجو - خوب خوان khubkhan.ir/جستجو/ -تریلر- -hunters-prayer نتایج جستجو: تریلر hunters prayer. ... تریلر رسمی applecart 2017 ... و سریال با و :::.. برای ... the hunter's prayer - فیس شات-ع سلفی جدید دخترانه ... faces .ir/selfie/tag/the-hunters-prayer s prayer trailer #1 (2017) | movieclips trailers، the hunter' ... share | 2017 | the hunter's prayer trailer | the hunter's prayer | trailer | – | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ۱۳۹۶; تیزر پر انتظار tubelight 2017 با اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶ ... the hunters prayer 2017 با | ... www. portal.ir/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... the hunters prayer 2017 - پریک www.parik.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/68407 ۳ روز پیش - به این فعلا امتیازی داده نشده است. مدت زمان : ۲ دقیقه ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... "ماشینی"قسمت نهم سریال کره ای دوبونگ سون ... www.namasha.com/v/yvk9xher ۴ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - https://t.me/joinchat/aaaaaeaunkweggsg2yhmagلینک : ... "ماشینی"قسمت نهم سریال کره ای دوبونگ سون زن قوی برای دوستانی ک مثل من نمیتونند تا فردا ... اولین تریلر hunters prayer 2017. the hunters prayer 2017 - زنبوربلاگ beeblog.ir/news/90295 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... جومانجی 2017 تریلر زیبا - ویدوفا www.vidofa.com/video/a2rlewp6auvv ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - اکنون نسخه جدید آن را میتوانید که در سال 2017 تولید شده است تریلرش رو ... زیر نویس فارسی جومانجی ... the hunters prayer 2017. موزیک یاب: رایگان و سریال با yaab.ir/ سریال american gods کیفیت عالی و . پیشنهاد ویژه ... hunter's prayer 2017 با . به همراه لینک مستقیم ... the hunters prayer 2017 - webgardiha.com webgardiha.com › جدید › the hunters prayer 2017 ۲ روز پیش - home جدید the hunters prayer 2017 ... پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت ... جستجوی ... hunter's prayer 2017 رایگان | اس مووی https://www.smovies.ir/ - -hunters-prayer-2017/ ۱۵ ساعت پیش - hunter's prayer 2017 رایگان | hunter's prayer 2017 دوبله | زیرنیوس hunter's prayer 2017 | دعای شکارچی 2016. ... ... با کیفیت ; جستجوی زیرنویس ... the hunters prayer 2017 - گیگر giger.ir › و سریال ۲ روز پیش - گیگر در و سریال : منتشر کننده فایل: ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 با - ... www.raadfilm.ir/tag/ + +the+hunters+prayer+2017+با+زیرنویس+فارسی رایگان the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 با لینک ... the hunters prayer 2017 www.raadfilm.ir/tag/ +زیرنویس+فارسی+ +the+hunters+prayer+2017 رایگان the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 با لینک ... the hunters prayer 2017 با - ... nimbuzzi.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... the hunters prayer 2017 | آهنگری و صنایع ف ی ... hoomanstep.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 - پارس دی ال www.parsdl.org › رایگان توسط onyxfilm در اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶ رایگان ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd ... جستجوی ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 - کرل 3 kore3.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... bounty hunters 2016 | پاپ کده | ... filimodl-blog.hastiblog.tk/page-109809.html ۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - هستی بلاگ بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 93 راه اندازی شد. بایگانی ها the hunters prayer 2017 با لینک ... i-fun.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 - ال جی چت lgchat.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... کلیپ تریلر hunters prayer 2017 ( ) – تاپک topak.ir/film/490454/کلیپ- -تریلر- -hunters-prayer-2017-- - ۲ روز پیش - مجله اینترنتی تاپک -کلیپ تریلر sleepless 2017 ( ) کلیپ تریلر جدید و رسمی sleepless 2017 ( ) کلیپ تریلر تور ... رایگان ایرانی - - tracko plus trackoplus.com/blog/category/ - / جستجوی .... برچسب ها hunters prayer 2017, تریلر hunters prayer 2017, hunters prayer, hunters prayer ... the hunters prayer 2017 www.mmd.ntou.edu.tw/bonel/film/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hdاولین پیش نمایش رسمی اضافه شدمنتشر ... جستجوی ... - opensubtitles.org www.opensubtitles.org/fa/subtitles/4494036/a...pl.../sublanguageid-eng hunter's prayer (2017) subtitles for hearing impaired. hunters.prayer.2017.hdrip.xvid-etrg دریافت در 25 mbit subtitles searcher. 1cd, 06/05/ ... [xls]دوبله up.shamsipour-ac.ir/uploads/files/1391/mehr/list-of-aban.xlsx 1, کد , نام اصلی , نام فارسی , زمان ساخت, وضیعت دوبله, کارگردان, بازیگر نقش اول ... 2003, + +زیرنویس انگلیسی, ki-duk kim ..... , john ford, john wayne, jeffrey hunter, adventure / drama / ...... 1825, d2017, meet john doe (+ english sub), ملاقات جان دو, 1941, ... g.skull.island.2017.hdts - ایران نیوز irtcr.ir/search/?q= g.skull.island.2017.hdts&page=8 capture kill release 2016 ... ع / آ ین سال ۹۵ ... هماهنگ شده با نسخه های زیر : raees.2017 . .... داستان انگلیسی : depardieu plays an unnamed hunter and we join him and his dog as they ... the hunters prayer 2017 | با لینک ... dlsargarmi.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... رایگان the hunters prayer 2017 | با ... dlsargarmi.ir/tag/ -رایگان- -the-hunters-prayer-2017/ رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd ... لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... جستجوی ... bounty hunters 2016 - ... 50taktaraneh.rzb.h5h.ir/post486822.html hunters.2016.bluray. bounty.hunters.2016.hdrip. bounty.hunters.2016. .bluray.ganool. bounty hunters 2016. مرجع ... بازنشسته - ن تو - آهنگ جدید nex2.ir › تلگرام ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ه .ش. - بازنشسته گروه : اجتماعی سال تولید : ۱۳۹۵ کارگردان : داود ... آهنگ ترکی اوقدر من آغلارام دریالار ار · autumn ... حجم برای pc با + تریلر · hunters prayer 2017 ... the hunters prayer 2017 با | ... b efa.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-مستقیم ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... isolation 2015 - صفحه نخست n3t.ir/news/1392 رایگان isolation 2015 با کیفیت ۷۲۰p web-dl. پیش نمایش ... |. جستجوی ... the hunters prayer 2017 ... the hunters prayer 2017 - نود فان news.90fun.ir/news/101238/ - -the-hunters-prayer-2017 ۳ روز پیش - لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس – کیفیت های دیگر ... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با ... جستجوی ... the hunters prayer 2017 | آهنگ جدید| و سریال ... top10song.ir/search/the+hunters+prayer+2017 ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: film2movie ... blogerpars qoranehakim.blogerpars.ir/ بزرگترین سایت سرگرمی فارسی زبانان سراسر دنیا ... نوشته the hunters prayer 2017 ژانر اکشن اولین بار در جدید | اس ... . the hunter's prayer english subtitle ... www.subir3.ir/subtitles/the-hunters-prayer/english/1557096 ۴ ساعت پیش - و سریال. هماهنگ با نسخه های: hunters prayer (2017) web-dl 750mb - mkvcage. hunters ... the hunters prayer 2017 - خونه cinamakhanegi.ir/?p=477 ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd. اولین پیش نمایش رسمی ... |. جستجوی ... hunters prayer 2017 https://heydl.org/9033/ - -hunters-prayer-2017/ ۴ ساعت پیش - hunters prayer 2017 با « دعای شکارچی » کیفیت web-dl / web-dl 1080p ... زیرنویس این ... hunter's prayer 2017 با | ویکی ... vikimedia.ir/tag/ - -hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ ۳ روز پیش - hunter's prayer 2017 با . hunter's prayer 2017 با . تریلر hunter's prayer ... the hunter's prayer 2017 |سزار cesardl.info/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۲ روز پیش - the hunter's prayer 2017 با کیفیت hd , رایگان the hunter's prayer 2017 با رایگان ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 با ... - ... fan.gigfa.com/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... بایگانی ها the hunters prayer 2017 با زیرنویس ... moonmovie.biz/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس/ the hunters prayer 2017 اولین تریلر رسمی. منتشر کننده فایل: ماه مووی ژانر : اکشن , ماجرایی , مهیج به این فعلا امتیازی داده نشده ... the hunters prayer 2017 - آناناس https://ananasdl.com/news/9892 اکشن , ید the hunters prayer 2017 , the hunters prayer 2017 , رایگان the hunters prayer 2017 , the ... رایگان هانترز پریر the hunters prayer 2017 با ... mymovz.xyz/ - -هانترز-پریر-the-hunters-prayer-2017/ زیبای هانترز پریر the hunters prayer 2017 با کیفیت عالی و با هم اکنون در مای موویز ... the hunters prayer 2017 - دیبا مووی https://dibamovie.in/22847/the-hunters-prayer-2017.html ۱۲ ساعت پیش - رایگان بسیار زیبای the hunters prayer 2017 با و کیفیت web-dl نام : the ... . بایگانی ها the hunters prayer 2017 - ... bartarfilm.info/tag/زیرنویس-فارسی-the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 با کیفیت ۷۲۰p web-dl پیش نمایش اضافه شد ... کارگردان : jonathan mostow لینک های مرتبط : جستجوی زیرنویس. بایگانی ها the hunters prayer 2017 با زیرنویس ... videos2017.ir/.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارس... پیش نمایش the hunters prayer 2017. با کیفیت hd. پیش نمایش اول با ۲ کیفیت متفاوت. نسخه کم حجم : | |. نسخه حجم ... با hunters prayer 2017 1.filmestaan.ir/tag/ - -با-زیرنویس-فارسی-hunters-prayer-2017/ ۲ ساعت پیش - با · hunters prayer 2017 hunters prayer 2017. مرجع کامل : imdb. سبک : اکشن | هیجان انگیز. رتبه : ... hunters prayer 2017 - کینگ مووی https://1kingmv.xyz/post/tt2674358 ... تریلر hunters prayer , hunters prayer , نقد و بررسی hunters prayer , اخبار hunters prayer , خلاصه داستان ... hunter's prayer 2017 dlzirnevisfarsi.ir › زیرنویس بر اساس سال › 2017 ۲ روز پیش - hunter's prayer 2017 hunter's prayer با زیرنویس اکشن | هیجان ... the hunters prayer 2017 - نرم افزار و بازی www.newsref.ir/ - -the-hunters-prayer-2017/ ۳ روز پیش - رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد ... جستجوی ... هستی دی ال: رایگان و سریال با hastidl.net/ ... و رایگان. فصل پنجم سریال فرار از زندان prison break کیفیت عالی ... hunter's prayer 2017 با و رایگان. ... سریال the white princess با . فصل اول قسمت ۰۴ ... hunter's prayer 2017 و زیرنویس ... https://www.8baranfilm.com/.../ - -hunters-prayer-2017-لینک-مستقیم-و-ز... hunter's prayer (2017) webdl . تاریخ : 18 اردیبهشت ... هیجان انگیز و بسیار زیبای hunter's prayer با کیفیت فوق العاده webdl به همراه لینک ... the hunters prayer 2017 webkalak.ir/news/17380 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... hunters prayer ویکی پدیا - جی تی newsgt.xyz/query/?q= +hunters+prayer+ویکی+پدیا سریال با ... the autopsy of jane doe با کیفیت بلوری و بازیگران . .... رایگان hunters prayer 2017 پیش نمایش به زودی | تاریخ اکران : 19 داد ... hunter's prayer 2017 - با - ها filmha3.online/ - -hunters-prayer-2017/ hunter's prayer 2017 با - زیرنویس hunter's prayer 2017 - hunter's prayer 2017. hunters prayer | و سریال خارجی با و ... serial7baran.xyz/hunters-prayer/ بهترین : moonlight la la land […] جهت نمایش مطالب ... hunters prayer. hunters prayer ... رایگان hunters prayer. hunters prayer. 2017. ژانر : اکشن ، هیجان انگیز. امتیاز : 10 / --. the hunters prayer - سابدان subdown1.in/farsi-subtitle/ /category/the-hunters-prayer/ hunters prayer (2017) the hunters prayer. the hunter's prayer https://www.subir2.ir/subtitles/the-hunters-prayer و سریال. ... english hunters.prayer.2017.hdrip.xvid-etrg · endrit. visit ckamekqyr.com for more movies ... hunter's prayer 2017 www.mashti .ir/ - -hunters-prayer-2017/ ۱۶ ساعت پیش - hunter's prayer 2017 با . رایگان hunter's prayer 2017. زبان اصلی می باشد ، پس میتوانید نسخه اصلی را و یا منتظر نسخه بمانید. در صورت ... زیرنویس این . the hunters prayer 2017 - مجله تفریحی ایرو مگ iromag.ir/news/41903 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... 2017 the hunter's prayer - اونی مووی www.onyx-movie.com › با › اکشن ۳ روز پیش - 2017 the hunter's prayer . رایگان دعای شکارچی با و . movie the hunters ... the hunters prayer 2017 با https://ahangmostaghim. /.../ - -the-hunters-prayer-2017-با-لینک-... رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: ... جستجوی ... رایگان the hunters prayer 2017 - آهنگ با ... https://ahangmostaghim. /tag/ -رایگان- -the-hunters-prayer-2017 رایگان پیش نمایش the hunters prayer 2017 با کیفیت hd اولین پیش نمایش رسمی اضافه شد منتشر کننده فایل: ... جستجوی ... hunter's prayer (2017) - yekmovie www.yekmovie3.me/movie/12341/ ۳ ساعت پیش - hunter's prayer (2017). hunter's prayer. اکشن هیجان ... کیفیت, فرمت, حجم, لینک , زیرنویس, انکودر, نمونه کیفیت, گزارش ... the hunters prayer 2017 ژانر اکشن | ... www.sstarv.com/1396/02/18/ - -the-hunters-prayer-2017-ژانر-اکشن/ ۴ ساعت پیش - the hunters prayer 2017 ژانر اکشن رایگان با و کیفیت 720 کیفیت 720 درج شد نام : the hunters prayer ... the hunters prayer 2017 - آریا مووی www.ariamovie3.com/ - -the-hunters-prayer-2017/ the hunters prayer 2017 با از سرور سایت | || کیفیت web-dl اضافه شد || لینک imdb ژانر : اکشن، هیجان انگیز کیفیت ... the hunters prayer 2017 - مجله تفریحی اینیستا iniesta.ir/news/67018 جستجوی . پیش نمایش the hunters prayer 2017. پیشنهادات سایت: برای باخبر شدن از آ ین اخبار سایت و سینمای جهان ، به کانال تلگرام ... the hunters prayer 2017 با ... 98movies.ir/tag/ - -the-hunters-prayer-2017-با-زیرنویس-فارسی/ مدت زمان : ۹۱ دقیقه زبان : انگلیسی کیفیت : hdrip - -the-hunters-prayer-2017 the hunters prayer 2017 فرمت : mkv انکودر : f2m حجم : ۴۰۰ ... hunters prayer 2017 - اسکای مدیا https://skyfilms.org/191537/ - -hunters-prayer-2017.html بزرگترین مرجع و سریال ... های ; سریال ها ... hunters prayer 2017 ... hdrip; حجم : 540.57 mb; رزولوشن : 720x304; زمان : 1:30:50; انکودر : skyfilm; با ; نمونه کیفیت · جستجوی زیرنویس. 1 2 3 صفحهٔ بعدی


مشاهده متن کامل ...
09122124416 تعمیر اسپیکر کامپیوتر در محل
درخواست حذف اطلاعات
ما به خانه و محل کار شما می آییم و در حضورتان اسپیکر - سینمای خانواده -کامپیوتر-لپ تاپ و سایر وسایل الکترونیکی شما را انجام می دهیم. - امدادکامپیوتر(pc repair ) با کارشناسان مجرب

کافیست با بهزاد تماس بگیرید

09122124416

speaker repair parts

1.

carefully remove your speakers from their enclosures if you have not done this already. we will not accept any boxed or enclosed speakers for repair without approval. "additional fees will be applied."

2.

remove any wires, screws and any other non-essential material from your speakers.

3.

tape a sturdy piece of cardboard over the front of your speaker for protection.

4.

w the speaker in bubble w with at least 4 inches surrounding all parts of the speaker. do not use foam peanuts as this will not secure your speaker well enough to ensure a safe delivery to us.

5.

place the speaker in a very sturdy box using more bubble w or packing paper to secure your speaker during transit.

6.

include the speaker repair order form in your shipping box.

7.

tape the supplied parts express speaker repair center address label to the outside of the box. ensure that the address is visible. if you do not use the label you must legibly write the parts express speaker repair center address on the outside of the box.

8.

ship your speaker using any trusted shipper such as fedex, ups or the us postal service. shipping insurance is recommended based on your speaker's value.مشاهده متن کامل ...
بازی اورجینال pes 2014
درخواست حذف اطلاعات

توضیحات

بازی اورجینال pes 2014

pro evolution soccer 2014


بالا ه انتظار ها به پایان رسید!

نسخه جدید بازی محبوب pes منتشر شد ...


اینبار واقعی تر و جذاب تر از همیشه

در بسته بندی اورجینال و شکیل شامل 2 dvd


برای اولین بار در ایرانقیمت : 7000 تومانami نشان داده که بازی pes 2014 یک آغاز جدید برای سری محبوب pes خواهد بود، زیرا این عنوان با یک موتور جدید و پیشرفته به کار خود ادامه می دهد.
تیم سازنده ی pes حدود چهار سال در توکیو ژاپن در حال ایجاد یک رویداد جدید در فوتبال بودند و هم اکنون قرار است تا با استفاده از یک موتور جدید با نام fox engine سیستم جدیدی را در سری بازی های فوتبال به وجود آوردند. ami تولید کننده این بازی می گوید: تعداد اعضای تیم سازنده بیشتر شده و fox engine برای اجرای خواسته های پیچیده ی ما مورد استفاده قرار گرفته است.سیستم بازی در pes 2014 کاملا بازسازی شده و بازیکنان با سیستمی جدید روبرو خواهند بود. تیم سازنده ی pes در عنوان جدید خود {pes 2014} یک فوتبال واقعی و سطح بالا را به نمایش خواهد گذاشت. موضوع اصلی این عنوان حرکت و موقعیت های بازیکنان است که خود یک رویداد مدرن فوتبال را توصیف می کند. همانطور که می دانید در pes هنگام مسابقات بازیکنان معروف مانند {مسی و رونالدو} رمز موفقیت تیم های خود هستند و با تکنیک های فردی خود باعث پیروزی تیم هایشان می شوند.


در بازی pes 2014 یک سیستم جدید ایجاد شده ، گرافیک بازی به طور محسوسی بهبود یافته ، سیستم جدید این بازی نقشی محوری را ایفا می کند و راه یک فوتبال حرفه ای را توصیف می کند. محدودیت های اعمال شده توسط سیستم های انیمیشنی و سیستم های هوش از بین رفته اند، ولی در عوض pes 2014 دارای یک هسته ی مرکزی است که کاملا شبیه ساز ذهن بازیکنان بزرگ جهان است.
pes 2014 برای ایجاد و ترکیب یک شبیه ساز فوتبال از شش اصول برخوردار است که خود یک رکورد به حساب می آید. شما در pes 2014 می توانید دریافت و کنترل توپ، شروع یک بازی فیزیکی وعجله و سرخوشی را احساس کنید و همه چیز را زیر نظر بگیرید.


قیمت : 7000 تومانویژگی های کلیدی بازی pro evolution soccer 2014:
برای اولین بار در یک شبیه ساز فوتبال، بازیکنان در pes 2014 می توانند بر روی توپ تمرکز کنند و می توانند تصمیم بگیرند که چگونه توپ را کنترل کنند یا چگونه به توپ ضربه بزنند. بازیکنان معروف نسبت به دیگر بازیکنان برتری خاصی دارند و در کنترل توپ بهتر عمل می کنند. همچنین بازیکنان معروف می توانند پاس های زیباتری را به هم تیمی خود بدهند و آنها را در موقعیت گل زنی قرار دهند. در این عنوان جدید فناوری ای به نام trueball وجود دارد، این فناوری به بازیکنان اجازه می دهد تا برای به دام انداختن حریفان خود با آنالوگ کنترلر کنسول خود سرعت بازیکن خود را تعیین کند و توپ را از حریف بگیرد.
بنابراین، بازیکن برای دریافت یک پاس می تواند زاویه ی بدن خود را تعیین کند در حالی که در نسخه های قبلی کاربر برای دریافت پاس از گزینه های کمتری برخوردار بود. در عوض با فناوری trueball می توان برای گذشتن از حریف خود سرشانه های بازیکن خود را تکان دهید. در pes 2014 کنترل دریبل به واقعیت نزدیک تر شده است و همچنین دریبل در pes 2014 یک ویژگی شخصی است.در سری pes بازیکن از توپ به عنوان یک نهاد فردی استفاده می کند. این امر اجازه می دهد تا بازیکن فاصله های زیادی را با توپ حرکت کند. در pes 2014 هر تیم برای رسیدن به گل می تواند در فضایی آزاد یک مثلث ایجاد کند و با یک پاس کاری زیبا دروازه ی حریف خود را باز کند. فناوری trueball این اجازه را می دهد تا بازیکنان بیشتری داشته باشند و با استفاده از تکنیک های فردی خود یکی پس از دیگری بازیکنان حریف را کنار بزنند، این در حالیست که در نسخه های قبلی pes بازیکنان برای اجرای تکنیک های فردی خود فضای زیادی نداشتند. در pes 2014 بازیکنان می توانند توپ را در حال حرکت کنترل کنند، و با استفاده از سرعت و تغییر مسیر حرکت خود بازیکن مقابل خود را از پیش رو بردارند.
بازیکن در pes 14 می تواند در فاصله ی چند متری توپ را با دو پا کنترل کند. علاوه بر این می توانید با حرکات ظریف توپ را هدایت کند، همچنین بازیکنان این توانایی را دارند و می توانند در میان بازیکنان حریف توپ را حفظ کند و با یک کنترل انه آنها را به اشتباه بیندازد.مبارزه ی فیزیکی بین بازیکنان در هر بازی بخشی حیاتی است. تماس بدنی یکپارچه بین چند بازیکن در این عنوان یک ایده ی جدید است که به جای یک سری از انیمیشن های از قبل تعیین شده تحت شرایط خاص رخ می دهد. در این بازی سیستم m در هر وضعیتی عمل می کند، و کاملا به واکنش های یک بازیکن وابسته است. m جهت و نیرویی است که بازیکنان در هر زمان با آن روبرو می شوند. نکته ی جالب توجه این است که هنگامی که بازیکنان تلو تلو می خورند و در یک زمان کوتاه به ح عادی خود باز می گردند، با استفاده از قد و قامت بلند یک بازیکن می توانید توپ را به خوبی حمل کنید و توپ را کامل در اختیار داشته باشید. در حال حاضر pes 2014 از سبکها و دریبل های خوبی برخوردار است به طور مثال شما می توانید از انواع دریبل ها و تکنیک ها استفاده کنید.
در pes 2014 تلاش بازیکنان و مقابله با یک دیگر به حقیقت نزدیک تر شده است و واکنش ها نشان می دهند که با استفاده از فناوری trueball درگیری فیزیکی بین بازیکنان برای تصاحب توپ طبیعی تر شده است. نتیجه ی مبارزه برای تصاحب توپ در میان بازی کنان ۵۰-۵۰ است.
در این بازی از عنصر های جدید و پیشرفته استفاده شده که در نبردهای تن به تن بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرد. جنگ های فردی بازیکنان کلیدی در میانه ی زمین می تواند نتیجه ی بازی را تعیین کند، بنابراین چنین جنگ هایی در pes 2014 وجود دارد و گیمر برای مبارزه در میانه ی مستطیل سبز باید خود را آماده کند. م عان فشار بیشتری را بر روی مهاجمان وارد می کنند و در این بازی فرصت های عبور بسیار محدود است و به همین ترتیب مهاجمان برای از پیش رو برداشتن م عان و حفظ موقعیت باید تلاش فراوانی را انجام دهند. زمانی که بازیکنان از فضای مناسبی برخوردار باشند می توانند حریف مقابل را با دریبل به راحتی کنار بزنند. در هنگامی که یک بازیکن از فضای بازی برخوردار باشد می تواند ویژگی ها و مهارت های خود را در سرتاسر زمین به رخ بکشد.


قیمت : 7000 تومانقلب pro evolution soccer 2014:
چه چیزی باعث می شود که فوتبال انقدر دشوار شود؟ چیزی فنی نیست. اما بیشتر احساسات است که می تواند در یک مسابقه ی فوتبال برد و بخات را به یک تیم تحمیل کند، در pes 2014 حمایت از یک تیم بر روی قلب و اعصاب یک فرد تاثیر می گذارد.
در حال حاضر هر یک از بازیکنان علاوه بر سبک و مهارت های فردی داری ویژگی های ذهنی هستند، و می تواند با انجام یک بازی ضعیف تحت تاثیر قرار گیرند. به هر حال، اگر یک بازیکن خوب بازی نکند، می تواند تیم خود را به خطر بیندازد چرا که تنها یک بازیکن می تواند نگاه اعضای تیم را به خود جلب کند. به طور مشابه، یک بازیکن با یک لحظه درخشش در یک مسابقه می تواند تاثیر بسزایی در تیم خود داشته باشد. ورزشگاهی که طرفداران زیاد یک تیم را دارا باشد تاثیر زیادی بر روی بازی آن تیم می گذارد و آن تیم با یک هوش خیره کنند می تواند بازی را در دست گیرد.


قیمت : 7000 تومانحداقل سیستم مورد نیاز:
operating system: win xp 32, vista, windows 7
g hic card: geforce 510, radeon hd 5450 512mb
cpu: pentium d 820 2.8ghz, athlon le-1640
ram: 1 gb
hdd: 10 gb
directx: 9.0c

سیستم پیشنهادی:
operating system: win xp 32, vista, windows 7, windows 8
g hic card: geforce gt 440, radeon hd 5550 1024mb
cpu: core 2 duo e7400 2.80ghz, athlon ii x2 255
ram: 4 gb
hdd: 10 gb
directx: 9.0cروش ید: برای ید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به پست بپردازید. جهت مشاهده فرم ید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت : 7000 تومان

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
pro evolution soccer 2014
درخواست حذف اطلاعات
بهتر است کمی مثبت نگر باشیم pes 2014 .بسیار زیباست و نسبت به نسخه های قبلی اش پیشرفت چشمگیری داشته است. یومی که من در آن نسخه کوتاهی از بازی را بازی ، دقت جزئیات بسیار بالایی داشت و اتمسفری همانندیک یوم واقعی احساس می شد و تماشاگران هم دیگر همانند ربات های زشت نبودند! تماشاچیان پرچم های تیمشان را برافراشته بودند و با پیروزی تیم مقابل جوی متشنج به خود می گرفتند! ولی تا به اینجا بهترین ویژگی بصری بازی pes 2014بازیکنان است.فایده ای که استفاده از موتور فا برای بازی داشته است بسیار بارز بوده است. ت تچرهای پوست فوق العاده بنظر می رسند. در بازبینی گل ها و خوشحالی پس از به ثمر رسیدن گل شما می توانید به راحتی رگ های زی وست بازیکنان را در حال تپش ببینید. یا ریزش عرق از صورت بازیکنانی که بیشتر فعالند را ببینی.و شباهت برخی بازیکنان مشهور به چهره واقعی شان همانند بالوتلی، اوزیل و شواین اشتایگر بطور صادقانه ای زیاد است.

pes14 pc cover بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

حداقل سیستم مورد نیاز:

operating system: win xp 32, vista, windows 7
g hic card: geforce 510, radeon hd 5450 512mb
cpu: pentium d 820 2.8ghz, athlon le-1640
ram: 1 gb
hdd: 10 gb
directx: 9.0c

pes 2014 screens s 01 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 02 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

pes 2014 screens s 03 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 04 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

pes 2014 screens s 05 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc pes 2014 screens s 06 small بازی pro evolution soccer 2014 برای pc

پارت ۱ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۲ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۳ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۴ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۵ : rodfile multiupload embedupload

پارت ۶ : rodfile multiupload embeduploadمشاهده متن کامل ...
اسطوره ی جنوبی
درخواست حذف اطلاعات

دیگو آرماندو مارادونا (زاده ۳۰ اکتبر ۱۹۶۰ در ویلا فیوریتو، امروزه پاتریدو در ای بوئنوس آیرسفوتبالیست سابق آرژانتینی و مربی کنونی فوتبال است.

مارادونا هنگامی که کودکی هشت ساله بود با انجام حرکات نمایشی با توپ فوتبال در اماکن عمومی سعی می کرد بخشی از ج خانواده فقیرش را تامین کند. مارادونا در دوران جوانی درخشش خود را با تیم بوکاجونیورز آرژانتین آغاز کرد و پس از آن به بارسلونای اسپانیا رفت. و با این تیم به مقام قهرمانی جام حذفی اسپانیا رسید. در جام جهانی ۱۹۸۲ علی رغم انجام بازیهای دیدنی به دلیل یک حرکت غیر ورزشی در دیدار برابر برزیل در دور دوم از زمین ا اج شد و بدون مارادونا آرژانتین از جام جهانی خداحافظی کرد. چهار سال بعد در جام جهانی ۱۹۸۶ در مکزیک مارادونا فوتبال زیبای خود را به نمایش گذاشت. در اوج حساسیت های این جام دو تیم آرژانتین و انگلستان در مرحله یک چهارم نهایی در برابر هم قرار گرفتند. جنگ جزایر فالکلند در میدان ورزشی به منصه ظهور رسید. مارادونا با به ثمر رساندن دو گل تاریخی موجب پیروزی آرژانتین شد. نخستین گل مسابقه را مارادونا در ابتدای نیمه دوم با دست به ثمر رساند و چند دقیقه بعد در حالی که در میانه های میدان صاحب توپ شده بود با دریبل زدن هفت بازیکن انگلیسی توپ را وارد دروازه پیتر شیلتون (دروازه بان انگلستان) نمود.

هنرنمایی خارق العاده مارادونا آرژانتین را به قهرمانی جهان در سال ۱۹۸۶ می رساند. مارادونا همچنین توانست باشگاه ناپل ایتالیا را دوبار در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۸۹ به مقام قهرمانی لیگ ایتالیا برساند. و در سال ۱۹۹۰ نیز به همراه این تیم جام یوفا را فتح نمود. در جام جهانی ۱۹۹۰ که به میزبانی ایتالیا بر گزار می شد تیم آرژانتین توانست به کمک مارادونا ایتالیای میزبان را در مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه شهر ناپل ش ت دهد؛ البته با وجود این درخشش آرژانتین نتوانست در دیدار نهایی همانند دوره ی قبلی جام جهانی بر آلمان غلبه کند و با ب عنوان دومی به خانه بازگشت.

پس از جام جهانی درگیری مارادونا با سران باشگاه ناپل که با سازمان مافیای حاکم براین شهر نیز چندان غریبه نبودند آغاز شد. ناگهان در پایان یک مسابقه لیگ ایتالیا اعلام شد آثار استفاده از کوکائین در بدن مارادونا یافت شده است. فیفا او را ۱۵ ماه از شرکت در رقابت های فوتبال محروم کرد. ولی مارادونا دردسرهای بیشتری را نیز برای خود ید. در شهر ناپل شایع شد که پلیس این شهر متن ضبط شده مکالمات تلفنی مارادونا و یکی از مقامات مافیا را در اختیار دارد که ثابت می کند او در یک شبکه گسترده خلافکاری و توزیع دست داشته است. مارادونا که ظاهراً به بوئنوس آیرس پناه برده بود در خانه خود مورد هجوم پلیس آرژانتین واقع می شود و باز اعلام می شود در خانه اش مقادیر زیادی کشف شده است. مارادونا دیگر نمی توانست به ناپل بازگردد. او پس از پایان دوره محرومیتش مدتی را در باشگاه سویل اسپانیا گذراند و سپس به نیوو در آرژانتین رفت. زمانی که قصد خداحافظی از فوتبال را داشت به سفارش آلفیوباسیله(سرمربی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی ۱۹۹۴) در آستانه جام جهانی ۱۹۹۴ بار دیگر پیراهن تیم ملی را به تن کرد تا به تیم بحران زده آرژانتین روحیه بدهد. با شروع مسابقات جام جهانی ۱۹۹۴ تماشاگران بار دیگر توانایی های مارادونا را به چشم دیدند و آن را تحسین نمودند. هنگامی که در بازی برابر یونان گلی زیبا را برای تیمش به ثمر رساند کمتر ی تصور می نمود که این تیم ش ت پذیر باشد ولی در پایان بازی آرژانتین و نیجریه (که مارادونا به عنوان بهترین بازیکن زمین شناخته شده بود) آزمایش دوپینگ مارادونا مثبت از آب درآمد. فیفا در همان روز مارادونا را دوسال از شرکت در مسابقات فوتبال محروم کرد. آرژانتین پس از از دست دادن کاپیتانش چیزی برای گفتن نداشت و در دور یک هشتم نهایی توسط رومانی از گردونه رقابت ها حذف شد. بسیاری از افراد بر این باورند که در محرومیت مارادونا در جام جهانی ۱۹۹۴ هاوالانژ رییس برزیلی وقت فیفا نقش مهمی را بازی کرده بود. در زمان ریاست وی بر فیفا، برزیل هیچگاه به قهرمانی جهان دست نیافته بود و جام جهانی ۹۴ آ ین جام جهانی بود که هاوالانژ بر صندلی ریاست فیفا بود. تا قبل از جام کارشناسان تقریباً هیچ امیدی برای قهرمانی آرژانتین متصور نبودند، اما با ورود ناگهانی مارادونا، آرژانتین به تیمی قدرتمند بدل گشت و شاید تنها تیمی بود که می توانست به قهرمانی دست یابد. بسیاری بر این باورند که با محرومیت مارادونا راه برای قهرمانی برزیل پس از ۲۴ سال هموار گشت. مارادونا بعداً مدعی شد که دارویی که او را به آن جهت از مسابقات محروم کرده بودند با هماهنگی فیفا و جهت کاهش وزن از آن استفاده کرده بوده است. این ادعا هیچگاه از جانب فیفا پاسخی دریافت نکرد و شاید به همین دلیل عده بسیار زیادی هنوز بر این باورند که در محرومیت مارادونا دست هایی نقش بازی کرده است.

در سال ۲۰۰۲ مارادونا در رای گیری اینترنتی فیفا جهت انتخاب بهترین بازیکن فوتبال قرن بیستم رای اول را بدست آورد و بعنوان بهترین بازیکن قرن بیستم توسط طرفداران فوتبال جهان شناخته شد. در همین سال گل دوم وی به انگلستان در جام جهانی ۱۹۸۶ بعنوان برترین گل قرن معرفی شد.

در سال ۲۰۰۵، مارادونا مدتی به عنوان مجری تلویزیونی در برنامه شماره های ۱۰ به کار مشغول شد.

در نوامبر ۲۰۰۸ وی بعنوان سرمربی تیم ملی آرژانتین منصوب شد. در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی وی هدایت تیم ملی آرژانتین را بعده داشت. تیم آرژانتین در این جام کل یونی از بهترینهای جهان را در اختیار داشت و به اعتقاد بسیاری از منتقدین اتخاذ تاکتیکهای غلط از سوی مارادونا باعث شد تا این تیم نتواند جام را فتح کند. آرژانتین در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ با قدرت تمام تیمهای نیجریه(۱-۰)، کره جنوبی (۴-۱) و یونان (۲-۰) را ش ت داد و با امتیازات کامل راهی مرحله یک هشتم نهایی شد. در این مرحله نیز مکزیک را با نتیجه ۳ بر ۱ ش ت داد اما در مرحله یک چهارم نهایی در برابر آلمان ش ت تحقیر آمیز ۴ بر ۰ را متحمل شد و از گردونه رقابتها خارج شد و رویای مارادونا برای دستی به قهرمانی جهان در وت مربی بر باد رفت. هرچند در بازگشت به آرژانتین وی با استقبال بسیار گسترده هواداران آرژانتینی مواجه شد اما پس از جام جهانی با وجود تمام حمایتهای مردمی وی از سرمربیگری آرژانتین کنار گذاشته شد.

در مارس ۲۰۱۰ مجله تایم فهرست ۱۰ بازیکن تاثیرگذار تمام ادوار جام جهانی را منتشر کرد که در این فهرست رتبه نخست از آن مارادونا بود.مشاهده متن کامل ...
pes 2015
درخواست حذف اطلاعات

به زودی در این وبلاگ

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015

تریلر بازی pes 2015

pes 2015 عنوانی که مطمئنا برای احترام قائل شدن به نظر طرفداران خود هم که شده باید تغییرات بسیاری را در نسخه بعدی خود داشته باشد. نسخه چهاردهم این بازی به نظر خیلی از کارشناسان و گیمر ها یک ش ت کامل و عقب نشینی نسبت به مواضع گذشته pro evoulotion soccer بوده است، پس باید شاهد تغییراتی بسیار کلی در ساختار pes 2015 باشیم تا هم بتواند طرفداران را امیدوار کند و هم نظر کارشناسان را نسبت به pes تغییر دهد . بی تردید شرکت ami هم به دلیل مشکلات در سری قبلی هم رقیبی قدرتمند همچون fifa 15 راهی سخت در تولید نسخه جدید خود دارد.

این عنوان برای پلتفرم های xbox one، ps4، xbox 360 ، ps3 و pc در 26 سپتامبر 2014 منتشر خواهد شد. شما هم اکنون می توانید تریلر جدید گیم پلی بازی pes 2015 را از سایت یاس دریافت نمایید.

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 فرمت : mp4

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 حجم : 48 مگا بایت

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 : تریلر گیم پلی بازی

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 فرمت : mp4

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 حجم : 16.6 مگا بایت

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 : تریلر بازی pes 2015

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 رمز : www.yasdl.com

 تریلر گیم پلی بازی pes 2015 منبع : یاسمشاهده متن کامل ...
طراحی پاسیو و آتریوم ، بهشت کوچک دکوراسیون خانه شما
درخواست حذف اطلاعات


طراحی پاسیو و آتریوم ، بهشت کوچک دکوراسیون خانه شما

بازدید: 22

طراحی پاسیو و آتریوم ؛ آتریوم فضایی است باز و معمولا بزرگ که در میان ساختمان در نظر گرفته می شود. قدمت این فضا به رم باستان باز می گردد. آتریوم ها به خاطر دو عملکرد اصلی خود، یعنی فراهم آوردن امکان استفاده از نور طبیعی و تهویه داخلی از گذشته تا کنون محبوبیت داشته و در بسیاری از فضاهای مدرن نیز به کار می روند. اگر این دو فاکتور اساسی ثابت فرض شوند، خصوصیات دیگری نیز وجود دارند که از یک آتریوم فضای کامل تری می سازند.

از نمونه فضاهای مشابه به آتریوم که احتمالا با آن ها آشنایی دارید، می توان به گلخانه و پاسیو اشاره کرد. البته گلخانه ها وما در فضای داخلی خانه قرار نمی گیرند و پاسیوها نیز در فضای کاملا باز و به عنوان حیاط نقش ایفا می کنند.

آتریوم بسته به اندازه، عملکرد و مکان قرار گرفتنش می تواند نقش های متفاوتی را در فضا ایفا کند.

آتریوم را می توان به عنوان فضای استراحت در نظر گرفت. چه چیزی بهتر از این که وقت اختصاص داده شده به استراحت و تجدید قوای خود را در میان گیاهان و زیر سقف آسمان بگذرانید.

ایرانی ها از قدیم با فضاهای درونگرا ارتباط خوبی داشته اند و هرچند در عصر مدرن مفاهیم معماری دچار تحول شده است، اما با این حال درونگرایی هنوز مقبولیت خود را حفظ کرده است. اگر یک فضای باز می خواهید ولی نه در مقیاس یک حیاط، اگر یک فضای خصوصی می خواهید ولی نه در حد حریم یک اتاق و در نهایت اگر یک فضای فوق العاده برای گذران وقت در کنار خانواده می خواهید، آتریوم دقیقا برای شما تعریف شده است. آتریوم ها به طور همزمان هم آن قدر باز هستند که می توانید ادعا کنید طبیعت را در دل خانه خود دارید و هم آن قدر درونگرا هستند که می توانید بدون هیچ دغدغه ای نسبت به حفظ حریم خصوصی خود در آن ها وقت بگذارنید.

فضای نشیمن را می توان در اطراف یا داخل آتریوم ایجاد کرد. این کاملا بستگی به اندازه فضایی دارد که برای آتریوم در نظر گرفته اید.

اگر محیط کوچک باشد می توان سالن نشیمن را در اطراف آن تعریف کرد.

محیط در صورت بزرگ بودن می تواند به خودی خود فضای نشیمن را در بر داشته باشد. کاناپه، میز و صندلی های خود را در فضای آتریوم قرار دهید و از تهویه طبیعی و نور خورشید لذت ببرید.

دیگر امکانی که یک آتریوم می تواند برای شما فراهم کند، چشم اندازی از آسمان بالای سرتان خواهد بود. آتریوم ها در قسمت بالای خود معمولا باز هستند و حتی اگر محبوس شده باشند، چیزی بیشتر از یک شیشه بین شما و آسمان وجود ندارد؛ بنابراین چشم انداز آسمان در دسترس است. احتمالا شما هم از اینکه در فضای خانه خود قادر به تماشای آسمان باشید شگفت زده می شوید.

آتریوم می تواند فضای عبور بین قسمت های مختلف را تشکیل دهد. این بدین معنی است که برای مثال وقتی از فضای آشپزخانه به سمت اتاق خواب در حرکت هستید، از کنار درختان می گذرید و نور آفتاب را بر پوست خود احساس می کنید. شاید حتی در حین عبور نظر خود را تغییر داده و برای چند دقیقه در آن جا بمانید.

همچنین می توان این فضا را در محیط راهرو ارتباط دهنده اتاق ها ایجاد کرد. این ایده خصوصا در مواقعی استفاده می شود که محیط اتاق خواب ها به دلیل نداشتن پنجره از نور طبیعی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی با در نظر گرفتن یک فضای گلخانه ای کوچک در بین اتاق خواب ها می توان نور طبیعی را بین آن ها تقسیم کرد. علاوه بر این، در فضای اتاق خواب های بدون تراس و پنجره، چنین ایده ای می تواند در نقش یک فضای کوچک به نیابت از محیط بیرون ظاهر شود. در این ح شما با سرک کشیدن از پنجره اتاق خود با یک منظره مینیاتوری از طبیعت رو به رو خواهید شد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند نقش منظره رو به رو شما را در محلی که نشسته اید به خوبی ایفا کند. این فضا را می توانید در گوشه ای سالن نشیمن و یا اتاق خواب خود داشته باشید و با نشستن روی کاناپه از آن لذت ببرید. نور طبیعی آتریوم برای مطالعه بسیار مناسب است.

فضای خود را در ح ی تصور کنید که با آتریوم درآمیخته است. اگر فضای بزرگی برای خود در اختیار داشته باشید، می توانید این ایده را به اجرا در بیاورید. نمی توان ی را یافت که از یک دوش مطبوع در کنار فضای آتریوم لذت نبرد. آتریوم ها با داشتن این خصوصیت که نور و تهویه را از حفره سقف تامین می کنند، حریم فضای سرویس بهداشتی را در مقابل محیط بیرون حفظ کرده و یک محیط خصوصی ایجاد می نمایند.

طراحی پاسیو و آتریوم

انواعی از آتریوم ها هستند که فضای کاملا روباز دارند و تنها از اطراف توسط شیشه محبوس شده اند که همان مرز بین فضای آتریوم و محیط خانه به شمار می رود. این آتریوم ها قابلیت این را دارند که از حدود ساختمانی که آن ها را در بر گرفته فراتر رفته و با درختان بلند سر به فلک بکشند و جزیی از محیط بیرون شوند.

بین آتریوم و محیط اطرافش می تواند هیچ مرزی وجود نداشته باشد، بدین معنی که لازم نیست بین گیاهان و خودتان دیواری از شیشه تعریف کنید. فضای دور آتریوم در صورتی که باز در نظر گرفته شود حس بهتری ایجاد می کند.

آتریوم می تواند در ابعاد کوچکتری نیز اجرا شود. اگر فضا و امکان ایجاد یک آتریوم بزرگ را ندارید، می توانید از یک آتریوم کوچک تر در قسمتی از خانه استفاده کنید.

یک درخت به تنهایی نیز می تواند مفهوم آتریوم را در فضا تعریف نماید. اگر با سبک مینیمالیسم ارتباط خوبی برقرار می کنید، آتریوم خود را به سادگی همین سبک تعریف کنید. یک درخت به تنهایی کافی خواهد بود و گویای این تفکر خواهد بود که هر چه کمتر، بهتر. اگر قرار است مفهوم آتریوم به اجرا دربیاید، یک درخت هم کفایت می کند.

گاهی اوقات وجود یک درخت پیش از تصمیم شما به داشتن آتریوم خود دلیلی برای ایجاد این فضا خواهد شد. اگر درختی در سایت وجود داشته باشد که مایل به قطع آن برای تشکیل فضا نباشید، می توانید در اطراف آن یک آتریوم بسازید. با این کار هم به آن گیاه زندگی می بخشید و هم به خودتان.

طراحی پاسیو و آتریوم

اگر ارتفاع ساختمانی که فضای مورد نظر برای ایجاد آتریوم را احاطه می کند خیلی زیاد باشد یا حتی محیط مورد نظر یک آپارتمان باشد، می توان درخت های بلندتری را در فضای میانی در نظر گرفت که تا بالاترین طبقات قد بکشند.

فضای وید، راه پله و آتریوم می توانند با یکدیگر در یک محیط تعریف شوند. اگر حفره ای در سقف وجود دارد که ارتباط با طبقات بعدی را مهیا می کند، حتی در صورتی که قبلا فکرش را نکرده باشید، می توانید اکنون یک آتریوم کوچک در ان تعریف کنید.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم می تواند از تعریف معمول خود خارج شده و تنها در نقش یک دکور ظاهر شود. چنین فضایی امکان ورود به شما نخواهد داد و فضای نشستن را نیز فراهم نمی کند، اما در عوض یک قاب ع زیبا تشکیل می دهد که از هر طرف به آن نگاه بیندازید، زیباست. اگر یک تابلوی سه بعدی طبیعی در منزل خود می خواهید، این انتخاب جالبی خواهد بود.

می توان فضای سبز یک آتریوم را به صورت عمودی نیز تعریف کرد. به عبارت دیگر شما می توانید فضای سبز را به جای سطح زمین، بر روی دیوار در نظر بگیرید و در اصطلاح یک دیوار سبز به وجود آورید که از بالا توسط نور و هوا تامین می شود.

اگر آتریوم در فضای باز تعریف شده باشد، امکان ایجاد شومینه در فضای آن نیز وجود دارد. این ایده بیشتر ح یک حیاط مرکزی را پیدا می کند که در فرهنگ ایران مرسوم بوده است. از فضای اطراف شومینه می توان به عنوان نشیمن استفاده کرد.

طراحی پاسیو و آتریوم

آب می تواند در کنار فضای سبز از یک آتریوم فضای ایده آل تری بسازد. حوض خانه های قدیمی را به فضای آتریوم دعوت کنید و سنت از دست رفته را در قالبی مدرن اجرا نمایید.

اگر می خواهید آتریوم شما حکم ای از طبیعت را داشته باشد، تنها به گیاهان بسنده نکنید. قرار دادن چند تخته سنگ در کنار درختان به فضا ح طبیعی تری می بخشد.

طراحی پاسیو و آتریوم

طراحی پاسیو و آتریوم

آتریوم ها با خصوصیاتی که راجع به آن ها صحبت شد، می توانند در تعریف فضای داخلی منزل شما نقش موثری ایفا کنند. یک آتریوم به طور ذاتی قابلیت این را دارد که فضای بخش های مختلف خانه را حول خود شکل دهد، به عنوان یک میان این فضاها عمل کند و مجرای تنفس و نورگیری محیط زندگی شما باشد. این دلایل برای داشتن چنین فضایی در محیط خانه شما کفایت می کند و اگر فاکتورهای دیگر را نیز در نظر بگیریم، می توان گفت که با تعریف آتریوم در محیط زندگی خود، تکه ای از بهشت در زیر پای خود خواهید داشت.

فضای سبز در پاسیو

فضای سبز در پاسیو

منبع: پویانومشاهده متن کامل ...
ع های جذاب ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور
درخواست حذف اطلاعات


بیوگرافی و ع های جذاب ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور + دخترش

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی بازیگر سریال شهرزاد

ترانه علیدوستی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون در سال ۱۳۶۲ در شهر تهران متولد شد ترانه علیدوستی دارای مدرک بازیگری دیپلم عکاسی می باشد پدر ترانه علیدوستی، حمید علیدوستی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و از مربیان کنونی فوتبال ایران است. و برادر ترانه علیدوستی در چهارشنبه سوری سال ۱۳۸۳ فوت کرد. این اتفاق دقیقاً در همان روزهایی اتفاق افتاد که علیدوستی مشغول بازی در چهارشنبه سوری بود، ی که در آن با درخشش در نقشی متفاوت توانست جایگاه خود را به عنوان یک بازیگر توانا تثبیت کند. مادر ترانه علیدوستی سنگ تراش و مجسمه ساز است.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در کودکی به بازیگری علاقه نداشت. اما به سینما رفتن علاقه مند بود و زیاد می دید. ترانه علیدوستی در دوران کودکی هم بازیگر خاصی علاقه نداشت اما بعدها به بازی پرویز پرستویی، عزت الله انتظامی و آتیلا پسیانی علاقه مند شد. ترانه علیدوستی در حال حاضر از بازیگران هم نسل خود بازی باران کوثری و گلشیفته فراهانی را خیلی دوست دارد. اولین حضور ترانه علیدوستی در سینما سال ۸۰ و با بازی در سینمایی ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” بود. حبیب رضایی برای انتخاب این نقش از بیش از ۶۰۰ نفر تست گرفت و از بین همه آنها، ترانه علیدوستی پذیرفته شد. خانم ترانه علیدوستی به خاطر بازی در این سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. وقتی پدرش ” من ترانه ۱۵ سال دارم ” را دید، گریه کرد.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی با آنکه موقع بازی در من ترانه ۱۵ سال دارم، نه ازدواج کرده بوده و نه مادر شده بوده، آن قدر نقش خود را خوب ایفا کرد که همه تحسینش د. ترانه علیدوستی در کنار بازیگری دوست دارد نامه نویسی را هم تجربه کند. به بازی کنار ” رابرت دنیرو ” علاقه مند است. در اوقات فراغت، گه گاهی نقاشی می کند. اما مطالعه را هیچ گاه از یاد نمی برد و کتابخانه خوبی دارد. سبک نقاشی ترانه علیدوستی سیاه قلم است که آن را به صورت تجربی فرا گرفته است. به آرام حرکت و درست گام برداشتن اعتقاد دارد.

ترانه علیدوستی دختر مسئولیت پذیری است. دوستان معدودی دارد. معمولا وقتی اتفاق خیلی بزرگ و خوشحال کننده ای برایش اتفاق می افتد نمی تواند به سرعت واکنش نشان دهد. قبل از اینکه بازیگر شود فکر می کرد خواننده اپرا شود. دو سال هم در هنرستان موسیقی درس خواند و با پگاه آهنگرانی همکلاس بود. کلارینت، ساز تخصصی اش بود و به عنوان ساز دوم پیانو می زد. در دوران مدرسه بچه درس خوان و زرنگی بود . همیشه به دنبال پویا نمایی و تحرک است.

ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی در تمام هایی که بازی کرده به نوعی از سن حقیقی خود جلوتر بوده است. ترانه علیدوستی در های کنعان و شهر زیبا حضوری درخشان داشته است. لذتی که از بازی اش می برد را دوست دارد. احساساتی است و ترجیح می دهد کاری را که انجام میدهد با احساساتش در ارتباط باشد. یکی از دلمشغولی هایش داستان نویسی است و چند تا از قصه هایش در نشریات چاپ شده است. بسیار اهل ریسک است. ترانه علیدوستی در فضای تئاتر هم فعالیت می کند. کلا بازیگر گزیده کاری است و نامه برایش از اهمیت زیادی برخوردار است. در خانه عادت دارد مدام تلویزیون را روشن نگاه دارد. معتقد است تطح برنامه های تلوزیون خیلی پائین است. معصومیت خاصی در چهره اش موج می زند. حرفش را در نهایت ادب و احترام بازگو می کند. می گوید: سعی می کنم فروتنی بی جا نکنم تا خدای نکرده به ورطه ریاکاری نیفتیم.

ترانه علیدوستی

ع همسر و دختر ترانه علیدوستی

نمایش خانگی ترانه علیدوستی :

ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد ساخته حسن فتحی اولین سریال خود را تجربه کرد این سریال در ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به شبکه نمایش خانگی آمد وی در این سریال نقش شهرزاد را ایفا می کند. شهرزاد دانشجوی رشته پزشکی است که در سال ۱۳۳۲ با کودتای ۲۸ مرداد زندگی اش دچار تغییر و تحول می شود و ترانه علیدوستی جزو انی است که با تلویزیون قهر کرده و این سریال بدون وجود علیدوستی مشهور نمی شد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بازی ترانه علیدوستی در تلویزیون :

ترانه علیدوستی که تا کنون در هیچ نوع سریال تلویزیونی حضور نداشته درباره حضور نیافتن خود در سریال های صدا و سیما اینگونه سخن گفت: من در تلویزیون بازی نمی کنم. ۱۲ سال هم هست که بازی نمی کنم. چون معتقدم یک خیانت فرهنگی است. قبلاً هم گفته ام. انتخاب کرده ام. حتی سریال های سطح بالاتر ما نهایتاً دستخوش یک جهت گیری بی موردی در پخش می شوند. من انی را که در تلویزیون کار می کنند قضاوت نمی کنم ولی مردم حق دارند قضاوت کنند. ما در این جایگاه قرار داریم که قضاوت شویم.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

دوبله و صداپیشگی ترانه علیدوستی:

ترانه علیدوستی در انیمیشن جمشید و خورشید صداپیشه نقش «خورشید» بود.

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

تئاتر ترانه علیدوستی :

فنز (طرفداران)- کارگردان محمد رحمانیان

مانفیست چو – کارگردان محمد رحمانیان

روز حسین – کارگردان محمد رحمانیان (انجام نشد)

ع ترانه علیدوستی و همسرش علی منصور و دخترش حنا

ترانه علیدوستی در تابستان ۱۳۹۰ با علی منصور ازدواج کرد و در پاییز ۱۳۹۲ دخترش حنا بدنیا آمد

علت عدم حضور ترانه علیدوستی در سریال های تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

های سینمایی ترانه علیدوستی :

۱۳۹۳ – مادر قلب اتمی – کارگردان علی احمدزاده
۱۳۹۳ – استراحت مطلق – کارگردان عبدالرضا کاهانی
۱۳۹۱ – زندگی مشترک آقای محمودی و بانو – کارگردان روح الله حجازی
۱۳۹۱ – آسمان زرد کم عمق – کارگردان بهرام توکلی
۱۳۹۰ – پذیرایی ساده – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۹۰ – انتهای خیابان هشتم – کارگردان علیرضا امینی
۱۳۸۹ – هر چی خدا بخواد – کارگردان نوید میهن دوست
۱۳۸۸ – راز دشت تاران – کارگردان هاتف علیمردانی و محمد لطفعلی
۱۳۸۸ – زندگی با چشمان بسته – کارگردان رسول صدرعاملی
۱۳۸۷ – درباره الی- کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۷ – تردید – کارگردان واروژ کریم ی
۱۳۸۶ – کنعان – کارگردان مانی حقیقی
۱۳۸۴ – چهارشنبه سوری – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۲ – شهر زیبا – کارگردان اصغر فرهادی
۱۳۸۰ – من ترانه ۱۵ سال دارم – کارگردان رسول صدرعاملی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

جوایز ترانه علیدوستی :

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از انجمن منتقدان برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۲

برنده جایزه پروین (به همراه لیلا حاتمی و نگار جواهریان) – ۱۳۹۱

تقدیر شده برای بهترین بازیگر از جشنواره وزول برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی و یکمین جشنواره فجر برای آسمان زرد کم عمق – ۱۳۹۱

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره آسیایی و عربی اوسیان فن برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۱

ک د بهترین بازیگر از سی امین جشنواره فجر برای پذیرایی ساده – ۱۳۹۰

ک د بهترین بازیگر نقش اول زن از سومین جشن انجمن منتقدان برای تردید – ۱۳۸۸

ک د بهترین بازیگر از بیست و هفتمین جشنواره فجر برای تردید – ۱۳۸۷

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ک د بهترین بازیگر از دهمین دوره جشن خانه سینما برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۵

تقدیر شده برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن در جشنواره فجر برای چهار شنبه سوری – ۱۳۸۴

ک د بهترین بازیگر از جشن خانه سینما برای شهر زیبا – ۱۳۸۳

ک د بهترین بازیگر از بیست و دومین جشنواره فجر برای شهر زیبا – ۱۳۸۲

برنده جایزهٔ نخل زرین بهترین بازیگر زن از سومین جشنوارهٔ اجتماعی آبادان برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از پنجاه و پنجمین جشنوارهٔ لوکارنو سوئیس برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده جایزه بهترین بازیگر زن از انجمن منتقدین و نویسندگان سینمای ایران برای من ترانه ۱۵ سال دارم

برنده سیمرغ بهترین بازیگر زن از جشنواره فجر برای من ترانه ۱۵ سال دارم – ۱۳۸۰

ترانه علیدوستی, شهاب حسینی و اصغر فرهادی

تبریک به اصغر فرهادی، شهاب حسینی و ترانه علیدوستی عزیز که بازهم با گرفتن اسکار افتخاری دیگر ب د

ع های فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال پرطرفدار و محبوب شهرزاد :

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع فراموش نشدنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی

عشف اگر چه حرف ربط نیست, ربط می دهد مرا به تو

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی :

اگر گذشته هنوز اذیتت می کند پس هنوز نگذشته است

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ترانه علیدوستی بازیگر سینما و تلویزیون

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی بازیگران, ع های جدید ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های یادگاری ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع شهاب حسینی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های ایستاگرام ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع های به یاد ماندنی ترانه علیدوستی در سریال شهرزاد

بیوگرافی بازیگران, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستی

ع همسر ترانه علیدوستی علی منصور

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی, ع پریناز ایزدیار

ترانه علیدوستی

ع بچه ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ع ترانه علیدوستی در کناز مصطفی زمانی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

مدل مانتو ترانه علیدوستی, ع های ترانه علیدوستی

بیوگرافی ترانه علیدوستی, ع ترانه علیدوستی

ترانه علیدوستیمشاهده متن کامل ...
pes 2017 (فوتبال اندروید)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو pes 2017 (فوتبال اندروید) با و پر سرعت .

pes 2017 (فوتبال اندروید)


pes 2017 (فوتبال اندروید)
 
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #2
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #3
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #4
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #5
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #6
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #7
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #8
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #9
فوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #1
لبرای اولینفوتبال pes 2017 +(استقلال-پرسپولیس-تراکتورسازی) #2بار گرافیکی ترین فوتبال حرفه ای pes2017 با آ ین نقل و انتقالات روز دنیا به همراه تیم های استقلال وپرسپولیس و تراکتورسازی و ... 95-966 

* ویژگی َشگفت انگیز برنامه: قابلیت آپدیت آنلاین بازی میباشد! (اختصاصی کیهان)

‏تنها لازم است روی گزینه بروزرسانی آنلاین تیم ها در صفحه اول برنامه کلیک کنید سپس تمامی نقل و انتقالات جدید فوتبال در سراسر دنیا به روی تیم های بازی اعمال خواهد شد!!!

‏همچنین به زودی تمام باشگاه های ایران در بخش بروزرسانی داخل برنامه قابل دریافت خواهند بود.

توضیحات:

‏سرانجام پس از مدت ها انتظار از زمان عرضه بازی pes 2016 ، بازی pes 2017 با آ ین نقل و انتقالات و چهره جدید بازیکنان و گرافیک خیره کننده و هوش بسیار بالای بازیکنان عرضه شد. اگر شما هم تا به حال فوتبال های مختلفی را بروی گوشی خود نصب کرده اید و همچنان از مشکلات و محدودیت های آن رنج می برید پیشنهاد ما این است که به هیچ وجه pes2017 را از دست ندهید ! pes2017 یکی از بهترین و کامل ترین پسری بازی های pes است که در سال های اخیر اعتماد کاربران را به خود جلب نموده است ، همانگونه که می دانید بازی pes 2016 دارای نواقص بسیاری در پیراهن های بازیکنان ، لیگ بوندس لیگا و موارد دیگر می باشد و از طرفی بسیاری از نقل و انتقالات نیز در آن انجام نگرفته اند. شما با نصب pes2017 ، می توانید آ ین نقل و انتقالات را با تغییرات اساسی نظیر تکمیل شدن بوندس لیگا ، اصلاح شدن پیراهن ها و… در دسترس داشته باشید.

 در pes2017 تمامی اصلاحات مورد نظر شما باز قبیل نقل و انتقالات بازیکنان روز دنیا ، لباس ها ، لوگوی تیم ها و باشگاه ها ، عناوین روی لباس ها، تکنیک های انفرادی بازیکنان  و … انجام گرفته و همه چیز برای لذت از یک فوتبال هیجان انگیز آماده شده است ! شما هم اکنون می توانید pes2017 را از مایکت دریافت نمایید.


ویژگی های نسخه جدید ۲۰۱۷ pes :

- اضافه شدن تیم های استقلال و پرسپولیس و تراکتورسازی لیگ 95-96 (اختصاصی توسط کیهان)
- تنها نمونه ای که تمام نقل و انتقالات 2017 به طور کامل در سطح باشگاه و کشور انجام گرفته
- اضافه شدن تمام باشگاه ها و کشورها
- هوش بسیار بالای بازیکنان
- گرافیک خیره کننده بازی
– اضافه شدن کتانی های جدید با برندهای معتبر
– اضافه شدن مجموعه توپ های جدید
و.....


با


pes 2017 (فوتبال اندروید)


مشاهده متن کامل ...
به صورت ازمایشی با اجازه سرزمین
درخواست حذف اطلاعات

بازی فوتبال pes 2013 به همراه آ ین پچ و آپدیت

pro evolution soccer 2013

سرزمین معرفی میکند:

بازی فوتبال pes 2013 در دو نسخه رسمی و blackbox ، به همراه جدیدترین پچ

بازی فوتبال pes یا pro evolution soccer ، جزو محبوب ترین بازی های فوتبال برای تمام کنسول ها است. در این مطلب، آ ین نسخه این بازی یعنی pes 2013 مخصوص کامپیوتر را برای شما آماده کرده ایم.

علاوه بر نسخه رسمی pes 2013 ، میتوانید نسخه کرک شده و کم حجم blackbox را نیز از همین مطلب کنید. همچنین آ ین پچ رسمی این بازی نیز در ادامه مطلب قابل میباشد.

از ویژگی های مهم نسخه 2013 بازی pes میتوان به گرافیک فوق العاده، به روز رسانی تمام لیگ ها و بازیکنان، یوم های جدید، سیستم بازی روان تر، و امکان مدیریت بهتر تیم ها اشاره کرد.این بازی را میتوانید به صورت تک نفره با کامپیوتر، دو نفره، چهار نفره، و همچنین به صورت آنلاین با دیگران بازی کنید.

سیستم مورد نیاز برای اجرای این بازی :
ویندوز : xp ، 7 ، 8
پردازنده : 2.7 گیگاهرتز
رم : 1 گیگابایت
کارت گرافیک : 256 مگابایت
فضای هارد دیسک : 8 گیگابایت

البته این بازی بر روی سیستم هایی تا 30 درصد ضعیف تر از این نیز قابل اجرا است. به شرطی که تنظیمات گرافیک بازی را بر روی حداقل قرار دهید.

نسخه رسمی و اصلاح شده (reloaded) به همراه کرک :

(حجم 4.7 گیگا بایت - پیشنهاد سرزمین )

بخش اول

بخش دوم

نسخه کرک شده و کم حجم (blackbox) :

با حجم 2.8 گیگابایت

pesedit 2013 patch 4.0 :

با حجم 1.3 گیگابایت

آ ین پچ رسمی ( ami official patch 1.01) به همراه کرک :

(قبل از نصب این پچ، باید pesedit 2013 patch نصب شده باشد)

با حجم 32 مگابایت

کرک نسخه reloaded به تنهایی :

با حجم 18 مگابایت

راهنمای نصب:

سریال : v7tv-w3jx-6cc3-3ddu-y3w7

- محتویات پوشه cracked file باید در محل نصب بازی کپی و جایگزین فایل های موجود شود.

- از داخل فولدر patch ، باید فایل patch را در محل نصب بازی کپی کرده و اجرا کنید.

(برای اجرای patch در ویندوز 7 و 8 ، روی فایل کلیک راست کرده و گزینه run as administrator را بزنید)

محل نصب بازی: فولدر محل نصب بازی معمولا در درایو ویندوز و داخل فولدر program files قرار دارد.
همچنین با این روش میتوانید محل نصب بازی را پیدا کنید:
ویندوز xp: بعد از نصب، روی shortcut بازی کلیک راست کرده و روی گزینه properties و سپس گزینه find target کلیک کنید.
ویندوز 7 و 8: بعد از نصب، روی shortcut بازی کلیک راست کرده و روی گزینه open file location کلیک کنید.


مشاهده متن کامل ...
به صورت ازمایشی با اجازه سرزمین
درخواست حذف اطلاعات

بازی فوتبال pes 2013 به همراه آ ین پچ و آپدیت

pro evolution soccer 2013

سرزمین معرفی میکند:

بازی فوتبال pes 2013 در دو نسخه رسمی و blackbox ، به همراه جدیدترین پچ

بازی فوتبال pes یا pro evolution soccer ، جزو محبوب ترین بازی های فوتبال برای تمام کنسول ها است. در این مطلب، آ ین نسخه این بازی یعنی pes 2013 مخصوص کامپیوتر را برای شما آماده کرده ایم.

علاوه بر نسخه رسمی pes 2013 ، میتوانید نسخه کرک شده و کم حجم blackbox را نیز از همین مطلب کنید. همچنین آ ین پچ رسمی این بازی نیز در ادامه مطلب قابل میباشد.

از ویژگی های مهم نسخه 2013 بازی pes میتوان به گرافیک فوق العاده، به روز رسانی تمام لیگ ها و بازیکنان، یوم های جدید، سیستم بازی روان تر، و امکان مدیریت بهتر تیم ها اشاره کرد.این بازی را میتوانید به صورت تک نفره با کامپیوتر، دو نفره، چهار نفره، و همچنین به صورت آنلاین با دیگران بازی کنید.

سیستم مورد نیاز برای اجرای این بازی :
ویندوز : xp ، 7 ، 8
پردازنده : 2.7 گیگاهرتز
رم : 1 گیگابایت
کارت گرافیک : 256 مگابایت
فضای هارد دیسک : 8 گیگابایت

البته این بازی بر روی سیستم هایی تا 30 درصد ضعیف تر از این نیز قابل اجرا است. به شرطی که تنظیمات گرافیک بازی را بر روی حداقل قرار دهید.

نسخه رسمی و اصلاح شده (reloaded) به همراه کرک :

(حجم 4.7 گیگا بایت - پیشنهاد سرزمین )

بخش اول

بخش دوم

نسخه کرک شده و کم حجم (blackbox) :

با حجم 2.8 گیگابایت

pesedit 2013 patch 4.0 :

با حجم 1.3 گیگابایت

آ ین پچ رسمی ( ami official patch 1.01) به همراه کرک :

(قبل از نصب این پچ، باید pesedit 2013 patch نصب شده باشد)

با حجم 32 مگابایت

کرک نسخه reloaded به تنهایی :

با حجم 18 مگابایت

راهنمای نصب:

سریال : v7tv-w3jx-6cc3-3ddu-y3w7

- محتویات پوشه cracked file باید در محل نصب بازی کپی و جایگزین فایل های موجود شود.

- از داخل فولدر patch ، باید فایل patch را در محل نصب بازی کپی کرده و اجرا کنید.

(برای اجرای patch در ویندوز 7 و 8 ، روی فایل کلیک راست کرده و گزینه run as administrator را بزنید)

محل نصب بازی: فولدر محل نصب بازی معمولا در درایو ویندوز و داخل فولدر program files قرار دارد.
همچنین با این روش میتوانید محل نصب بازی را پیدا کنید:
ویندوز xp: بعد از نصب، روی shortcut بازی کلیک راست کرده و روی گزینه properties و سپس گزینه find target کلیک کنید.
ویندوز 7 و 8: بعد از نصب، روی shortcut بازی کلیک راست کرده و روی گزینه open file location کلیک کنید.


مشاهده متن کامل ...
ژورنال انواع مدل های مانتو دانشجویی دخترانه
درخواست حذف اطلاعات


ژورنال انواع مدل های مانتو دانشجویی دخترانه طرح جدید ساده و شیک ۱۳۹۶ – ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل مانتو دانشجویی اسپرت ۱۳۹۶

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی شیک

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل های مانتو دخترونه, مانتو دانشجویی مدل روز

مانتو دانشجویی

جدیدترین مدل های مانتو دانشجویی دخترونه ۹۶

مانتو دانشجویی

ژورنال انواع مدل مانتو دانشجویی

مدل مانتو دخترانه دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی باربی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی رنگ سفید ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل های جدید مانتو دانشجویی شیک ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی اسپرت شیک و مدل روز

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

برای دیدن انواع مدل مانتو کره ای کلیک کنید

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو اسپرت دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

جدیدترین و بهترین مدل های مانتو اسپرت دانشجویی

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

شیک ترین و قشنگ ترین مدل های مانتو دانشجویی دخترانه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو اسپرت

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل مانتو دانشجویی و اداری ویژه سال ۲۰۱۷

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

مدل های جدید مانتو های دانشجویی ویژه بانوان شیک پوش ایرانی

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو دانشجویی فوق العاده زیبا

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو اسپرت دانشجویی رنگ سفید

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مدل مانتو دانشجویی جدید

مل مانتو اسپرت دانشجویی شگ

مانتو دانشجویی

مانتو دانشجویی

ژور نال انواع مدل های مانتو دانشجویی اسپرت طرح جدید

مدل مانتو دانشجویی, انواع مدل مانتو دخترونه

انواع مدل مانتو دانشجویی

انواع مدل مانتو دخترانه

مدل مانتو دانشجوییمشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی عد ی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می سازد و از سوی دیگر نقشی پیش گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش بینی طرق شکایت از آراء گام ها همواره باید با دور شی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می شود که از رأی خود ع کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه ع ی می خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می آید و آن دادگاه می تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه ی (ع ی) شکایت گفته اند (واخواهی، اعاده ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه ی (ع ی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی الرسم به دو دسته تقسیم می کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (ع ی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی تر نیز می باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق العاده) شکایت از هم متمایز می گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غی - طرق فوق العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) prise a partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ ی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می کند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده ی عام را در این خصوص تشکیل می دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می باشند مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غی ) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می شدند (می شوند) زیرا تمامی احکام غی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده ی شکایت شمرده می شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده ی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی دهد.

طرق فوق العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است ع آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش بینی شده است مثلاً ی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین د دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن ی که فرجام می خواهد فقط در حدود ماده 559……. می تواند اعتراض د و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده د مورد توجه واقع نمی شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی نماید.
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت ا ز آراء»

طرق فوق العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخ نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی شود و اگر او می تواند در مرحله پژوهش به عنوان ورود ثالث دخ کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می اندازد برع طرق فوق العاده اصولاً موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان وماً تذکر داده می شود که طرق شکایت یگانه وسیله ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که

آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی اعتباری سند نمی شود اقامه کرد و مسموع نیست.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می شود، از این نظر که این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی که با فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی دارد این است که برخلاف این دو طریق شکایت نه تنها موارد یا جهات آن بلکه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق شکایت به طرق شکایت عادی بسیار نزدیک شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق العاده ی شکایت و حتی طرق شکایت از آراء متمایز است: این طرق شکایت تنها طریقی است که به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شکایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده ی دادرسی) را اص اً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی که در آن دعوا صادر شده، اص اً بی بهره اند. به همین سبب مناسب دیده شد که علی رغم ترتیبی که در قانون رعایت شده، در آن کتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شکایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی باشد نکته ی مهمی که در خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود کشیده این است که چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نک. ش. 433)، چگونگی ممکن است شخص ثالثی ناچار به شکایت نسبت به رأیی شود که له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور کوتاه اشاره شده که اگر چه حکم دادگاه علی القاعده، تنها علیه محکوم علیه قابل اجرا می باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز که در زمره ی اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده اند قابل استفاده می باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حکمی نسبت به مالکیت ملکی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حکم توسط (الف) می تواند در دعوایی که بین (الف) و (ج) مطرح می شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی اثر کند، چاره ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حکمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محکومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نک. ج1، ش. 9. 6 ) از ملکی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یک از دو حکم مزبور، عین محکوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا که علی القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محکوم به منقول از او گرفته شده و به محکوم له تحویل می گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذکر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه ی مقرر نسبت به حکم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی رغم اثر نسبی آنها، می توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف های حکم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود که به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شکایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد که اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یک نکته مهم قابل تذکر است و آن این است که اثر رأی ع ی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این که حکم ع ی قابل تفکیک نباشد توضیح آن که ممکن است محکوم علیهم حکم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و ع از حکم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حکم قابل تفکیک باشد، قسمتی از حکم معترض علیه که به منافع معترض خلل وارد می کند الغاء و بقیه حکم به اعتبار خود باقی می ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد بدیهی است تمام حکم الغاء می شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محکوم علیهم حکم معترض علیه نیز از حکم ع ی استفاده خواهند کرد.

مانند موردی که یکی از مالکین ملک مشاعی علیه متصرف زمین مشاعی خود اقامه دعوی خلع ید غاصبانه کرده باشد وحکم معترض علیه مبنی بر محکومیت او صادر شده باشد و معترض ثالث مالک دیگر ملک مذکور باشد که او نسبت به حکم قطعی یاد شده اعتراض کند و نهایتاً وارد بودن آن حکم داده شود، در این صورت چون اجرای حکم خلع ید به نفع معترض ثالث در ملک مشاعی موصوف به قدر السهم او تعذر عملی دارد، چرا که ملک مشاعی قابل تفکیک نیست که در محدوده مالکیت معترض ثالث حکم اخیر نسبت به تمام حکم معترض علیه تسری یافته آن را الغاء می نماید.

ماده 43 قانون اجرای حکم احکام در مورد مثال چنین می گوید.

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاعی به نفع مالک قسمتی از ملک مشاعی صادر شده باشد، از تمام ملک، خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
مشاهده متن کامل ...
یک مرد هفتم / جان برجر و ژان مور / ترجمه ی لیلی بهبهانی
درخواست حذف اطلاعات

یک مرد هفتم / جان برجر و ژان مور / ترجمه ی لیلی بهبهانی


جان برجر، منتقد رادیکال، داستان نویس، نقاش و شاعر دوم ژانویه ی سال جاری در سن 90 سالگی درگذشت. از وی ازجمله کتاب درباره ی نگریستن (ترجمه ی فیروزه مهاجر، انتشارات آگاه، 1377)، به فارسی ترجمه شده است. کتاب «مرد هفتم» ازجمله آثار جامعه شناختی برجر که به همراه ژان مور، عکاس، نخستین بار در سال 1972 منتشر و بعد از آن به زبان های متعددی ترجمه شد. آن چه می خوانید ترجمه ی پیش گفتار، سخنی با خوانندگان و نیز نخستین فصل کتاب مرد هفتم است که به مناسبت درگذشت وی برای نخستین بار به فارسی منتشر می شود.[1]

john_berger-2009_6


یک مرد هفتم

کت از کلمات و تصاویر

درباره ی تجربه ی کارگران مهاجر به اروپا

جان برجر و ژان مور

با همکاری اِزوِن بلومبرگ

انتشارات ورسو

لندن ✹ نیویورک

این کتاب به دست

اِزوِن بلومبرگ، نقاش

ریچارد هولیس، طراح

ژان مور، عکاس

جان برجر، نویسنده

[ لیلی بهبهانی، مترجم

محسن هوی ، ویراستار]

تهیه شده است.

پیش گفتار

این که کت برخلاف نویسندگانش با گذر سال ها جوان تر شود ممکن است. همان چیزی که به باور من ممکن است برای یک مرد هفتم اتفاق افتاده باشد. سعی خواهم کرد چرایی اش را توضیح دهم.

کتاب از جهاتی معیّن منسوخ شده است. آماری که نقل کرده دیگر صدق نمی کنند. ارزش پول ها تغییر کرده اند. در نتیجه ی فروپاشی شوروی و ب ایی نظام اقتصاد جهانی موسوم به نولیبرالیسم – یا دقیق تر بگوییم فاشیسم اقتصادی – ساختار جهان دگرگون شده است. قدرت اتحادیه های کارگری و قدرت ت های ملی هر دو کم شده اند. حالا کارخانه ها هم پا به پای کارگران در حال مهاجرت اند. ساختن کارخانه در جایی که نیروی کار ارزان موجود است همان قدر آسان شده که وارد نیروی کار ارزان. فقرا فقیرتر شده اند. تراکم کنونی قدرت اقتصاد جهانی بی سابقه است. عاملان آن [ایجاد چنین وضعیتی] بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اند. هیچ اسمی از این نهادها در کتاب برده نشده است.

خالقان در هر زمینه ای، به ندرت به واقعیت آن چه خلق می کنند واقف اند. آن ها بیش از حد غرق مشکلات آنی پیش رویند. از آن چه در پس مأموریت آنی نهفته صرفاً درک گنگی دارند.

مأموریت آنی ژان مور و من وقتی روی یک مرد هفتم کار می کردیم این بود که نشان دهیم چگونه اقتصاد ملل ثروت مند اروپا در سال های دهه ی شصت به نیروی کار ارزان چندی از ملل فقیرتر وابسته شده بود. نیروی پیش برنده ی کتاب، از دید ما بود. امید ما این بود که آغازگر بحث، و بیش از هر چیز، مشوق همبستگی بین المللی طبقه ی کارگر باشیم.

آن چه بعد از انتشار اتفاق افتاد دور از انتظار بود. مطبوعات تقریباً کتاب را نادیده گرفتند. بعضی منتقدان به حکم بی مایگی به آن اعتنا ن د: جزوه ای، به زعم آنان، سردرگم میان جامعه شناسی، اقتصاد، گزارش گری، فلسفه و کوششی مبهم در شعرسرایی. در یک کلام: غیرجدی.

در جنوب جهانی واکنش متفاوتی وجود داشت. ترجمه ی کتاب به زبان های ترکی، یونانی، عربی، پرتقالی، اسپانیایی و پنج آغاز شد. بعضی از همان هایی که کتاب درباره شان بود شروع به خواندن اش د.

هنوز گاهی به خوانندگانی از جنوب برمی خورم که با من از تأثیر کتاب بر خودشان صحبت می کنند؛ وقتی در حلبی آبادی از استانبول، بندری یونانی، زاغه های مادرید، دمشق یا بمبئی {کتاب} برای اولین بار به دست شان رسید. در این مکان های متفاوت کتاب پیامی آشنا داشت. دیگر رساله ای جامعه شناختی (یا حتی در درجه ی نخست ) نبود، بلکه کتابچه ای از سرگذشت ها بود؛ زنجیره ای از لحظات زیسته، مانند آن چه در آلبوم ع خانوادگی یافت می شود.

چه طور می توان این پیوند «خانوادگی» را توضیح داد؟ خانواده ی چه ی؟ کجا زندگی می کنند؟ با کدامین گذشته؟ با امیدهایی که در کدامین آینده جا دارند؟

شاید ریشه ی این پیوند خانوادگی در مهاجرت بوده و باشد. به نظر می رسد پیام آشنای کتاب رو به آن هایی است که کنده شدن و ج از خانواده را تجربه کرده اند. همان گونه که بارها گفته و میلیون ها بار بیش از آن زیسته شده، مهاجرت در مقیاسی بی سابقه ویژگی تاریخی دورانی است که در آن زندگی می کنیم. یک مرد هفتم میتواند به سان آلبومی خانوادگی به دست آن هایی بازشود که مجبور شده اند و امروز مجبورند خانواده هاشان را به امید ب دستمزدی ترک کنند که امکان بقای همان خانواده ها را فراهم می کند.

در آلبوم های خانوادگیِ سنتی موقعیت هایی وجود دارند که تکرار و بازتکرار می شوند: عروسی، به دنیا آمدن اولین فرزند،ک نی که مشغول بازی در حیاط یا کوچه اند، تعطیلاتی کنار دریا، دوستانی که دوشادوش هم به دوربین و گویی به یکدیگر لبخند می زنند، ی در حال فوت شمع های تولد، فرزند دوم، آ ین دیدار خوش مشرب، و و.

در این کتاب، جایی که تصاویر گاه سیاه و سفید و در فرم ع اند و گاه مطلقاً کلامی، لحظاتی که درجا قابل بازشناسی اند به تجربیاتی متفاوت ارجاع می دهند: رؤیای همیشگی بازگشت به خانه، اشک های مشترک از درک این که چنین رؤیایی هرگز به حقیقت نمی پیوندد، شهامت کوچ، تاب آوردن سفر، شوک رسیدن از راه ، دعوت نامه ی کذایی برای آمدن و {به بقیه} پیوستن که از پی می آید (با بلیط همراه اش)، مرگ های فراق، سیاه خارج، سماجت راسخ بقا.

و چیز دیگری اتفاق می افتد که آن هم ویژه ی آلبوم ع خانوادگی است. پیام های درون اش با گذر زمان تغییر می کنند. آن وقت ها ی نمی دانست که آن واپسین دیدار خوش مشرب است. ع با مرگ او دچار تغییر شد. موقع دیدن ع های عروسی ی به سن زوج  توجه نمی کرد چون سن آن ها چیز مهمی دانسته نمی شد. سی و پنج سال بعد که دخترشان به آن {ع } نگاه می کند و می گوید: پس بابا وقتی از من جوان تر بود این شکلی بود! یک ع ، بی اختیار به گواهی برای جوانیِ یک مرد بدل شده است. آن چه عادی بوده، شگفت انگیز یا تکان دهنده یا مقدس می شود؛ چراکه زندگی هم شگفتی های خودش را دارد.

همین به توضیح این که چرا من و ژان مور زمان کار روی کتاب دقیقاً نمی دانستیم در حال خلق چه هستیم کمک می کند. زمانی بود که به ساختن یک فکر کردیم، اما (شاید خوشبختانه) نتوانستیم پول مورد نیاز را جمع آوری کنیم. پس به جای آن شروع به تهیه ی کت از لحظات (ثبت شده در تصاویر یا کلمات) کردیم، و این لحظات را در فصل هایی چیدیم که به سکانس های یک شباهت داشتند.

ما سعی کردیم تا جای ممکن – هم چون کلوزآپ – به آن لحظات نزدیک شویم و با آن همه نزدیک شدن، بسیاری از آن چه بعدها آشکار شد از چشم مان پنهان ماند. هر چند خوشبختانه وسوسه نشدیم ابهامات، ناسازگاری یا نافرمانی واقعیت را حذف کنیم. ما کوته نگر بودیم اما نوعی از دمندی هم داشتیم، دی سرسختانه که مانع از ساده سازی می شد. نافرمانی واقعیت به گونه ای جبران کار ما را کرد که مَجاز هرگز نمی تواند. این آلبومْ زنده است.

امروز کتاب در دست بازنشر است و خوانندگان جدیدی می یابد؛ از جمله مهاجران جوانی که هنگام نخستین انتشار به دنیا نیامده بودند. آن ها به آسانی خواهند دید چه چیزی تغییر کرده و چه چیز تغییری نکرده است. آنها رشادت، عزت نفس و یأس قهرمانانی را بازخواهند شناخت که ممکن است والدین خودِ آن ها بوده باشند. چنین شناختی به آن ها کمک خواهد کرد در لحظات وحشت راسخ بمانند، و در دیگر لحظات، شجاعت تسخیرناپذیر آن ها را می افزاید.

جان برجر۲۰۱۰

سخنی با خوانندگان

این کتاب درباره ی یک رؤیا/کابوس است. به چه حقی می توانیم تجربیات زیسته ی دیگران را رؤیا/ کابوس بنامیم؟ نه چون حقایق چنان سرکوب گرند که می توان آن ها را به ملایمت کابوس خواند؛ و نه چون امیدها را می توان به ملایمت رؤیا خواند.

ی که خواب می بیند، در رؤیا اراده می کند، کنش دارد، واکنش نشان می دهد، سخن می گوید و با این همه تسلیم رُخ نماییِ داستانی می شود که به زحمت بر آن تأثیر می گذارد. رؤیا بر او حادث می شود. بعدها می تواند تعبیرش را از دیگری بپرسد. اما گاهی فردِ خُفته می کوشد عمداً خود را از خواب بپراند تا به رؤیا پایان دهد. این کتاب تجسم چنین قصدی درون رؤیایی است که سوژه ی کتاب و هر یک از ما به خواب می بینیم.

ترسیم خطوط کلی تجربه ی کارگرِ مهاجر و پیوند زدن میان این و هر آن چه او را دربرگرفته – چه فیزیکی و چه تاریخی – همان فهم قاطعانه تر واقعیت جهان در لحظه ی کنونی است. این مقوله اروپایی است اما معنایی جهان شمول دارد. موضوع آن «نا » است. تنها پیوند زدن یک نظام اقتصادی بیرونی با تجربیات درونی آنان که در دام اش گرفتارند درک کاملی از این نا به دست می دهد. درواقع، نا نهایتاً همین رابطه است.

این کتاب از تصاویر و کلمات تشکیل شده است. هر دوی آن ها باید در ظرف خودشان خوانده شوند. به ندرت تصویری برای توصیف نوشتار به کار رفته است. ع ها که در طول دوره ای چندین ساله به دست ژان مور گرفته شده اند گویای چیزهایی فرای کلمات اند. ع های پی د ی بیان گر چیزی هستند: بیانی هم سنگ و قابل قیاس با نوشتار، اما متفاوت از آن. آن جا که اطلاعات مستند کاوش در ع ی را آسان تر می کرده، تصویر با توضیح همراه شده است. آن جا که ارائه ی این اطلاعات ضرورتی آنی ندارند، توضیح ع را می توان در فهرست تصاویر آ کتاب یافت. چندی از ع ها نه به دست ژان مور بلکه توسط اِزوِن بلومبرگ گرفته شده اند، هم او که سهم بزرگی در طراحی و ساختار تصویری کتاب نیز داشته است.

تعداد قابل توجهی نقل قول در جای جای نوشتار آورده شده اند که مراجع آن ها نه در صفحه ی انتشار، که در انتهای کتاب آورده شده است. این ها به حقایق و فرایندهایی مربوط اند که دل هایی فراتر از اثر نویسنده دارند.

بسیاری از کارگران مهاجر به اروپای شمالِ غربی از سرزمین های پیش ترمستعمره می آیند – اهالیِ کارائیب، پا تانی ها و هندی ها در انگلستان، الجزایری ها در فرانسه، کارگرانی از سورینام در هلند، و غیره. شرایط زندگی و کار آن ها عمدتاً به کارگرانی شباهت دارد که از جنوب اروپا می آیند. همان استثمار را تجربه می کنند. اما تاریخ حضور آن ها در کلان ای (شمال جهان) بخشی از تاریخ استعمار و استعمارِ نو است. در راستای ارائه ی دقیق ترین تعریف ممکن برای پدیده ی نوظهور مهاجرت میلیون ها دهقان به کشورهایی که هیچ ارتباط پیشینی با آن ها نداشته اند، تمرکز ما این جا بر مهاجرانی است که از اروپا می آیند. از همین روست که هیچ ع و متنی به بریتانیا، که عمده ی مهاجرانش از مستعمرات پیشین می آیند، اشاره ای مستقیم ندارد. این تمایزی تصنعی است، اما به تمرکز دقیق تر کمک می کند.

در میان کارگران مهاجر در اروپا احتمالاً دو میلیون زن وجود دارند. بعضی در کارخانجات کارمی کنند و بسیاری در خدمات خانگی مشغول اند. برای به شایستگی نوشتن از تجربیات شان، کت از آنِ خود لازم است. امیدواریم این گونه شود. کتاب ما محدود به تجربیات کارگرِ مهاجرِ مرد است.

کتاب در سال ۱۹۷۳ و نیمه ی اول سال ۱۹۷۴ نوشته شده است. از آن هنگام تاکنون سرمایه داری با بدترین بحران اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی مواجه شده است. این بحران به بیکاری و کاهش تولید انجامیده است. شمار کارگران مهاجر در برخی بخش ها پایین آمده است. بنابرین بعضی از آمار موجود در متن ممکن است به روز نباشند. با این همه، وابستگی همیشگی اروپای غربی به میلیون ها کارگر مهاجر، حتی در طول بحران، نشان می دهد که ادامه ی هستی این نظام اقتصادی بدون نیروی کار مهاجر ممکن نیست.

۱.کوچ / عزیمت

15-1

15-2

هفتمی

اگر رهسپار این جهان هستی،

بهتر است هفت بار زاییده شوی.

یک بار، در خانه ای که آتش گرفته،

یک بار، در سِیلی به سردی انجماد،

یک بار، در دیوانه خانه ای بی در و پیکر،

یک بار در گندم زاری به بارنشسته،

یک بار در صومعه ای بی سکنه،

و یک بار در میان خوکان در طویله،

شش نوزاد گریان، کافی نیست:

تو خود باید هفتمی باشی.

وقتی برای بقا باید بجنگی،

بگذار دشمن ات هفت تا ببیند،

یکی، از کاردست شسته در روز یک شنبه،

یکی، درحال آغاز کارش در روز دوشنبه،

یکی، که بی دستمزد درس می دهد،

یکی، که شنا را در حال غرق شدن آموخت،

یکی، که دانه ی یک جنگل است،

یکی، که نیاکان وحشی اش محافظش اند،

اما این همه حُقه هاشان کافی نیست:

تو خود باید هفتمی باشی.

اگر می خواهی زنی پیداکنی،

بگذار هفت مرد در پی او باشند.

یکی، که دل اش را به جای کلمات می دهد،

یکی، که از خود مراقبت می کند،

یکی، که مدعی رؤیابافی است،

یکی، که او {زن} را از پس دامن اش حس می کند،

یکی، که روسری او {زن} را لگد می کند:

بگذار آن ها مانند مگسان دورش وز و وز کنند.

تو خود باید هفتمی باشی.

اگر می نویسی و از پس اش برمیایی،

بگذار هفت مرد شعرت را بنویسند.

یکی، که دِهَکی مرمرین می سازد،

یکی، که در حین خواب به دنیا آمده،

یکی، که آسمان را بر نقشه می کشد و می شناسد،

یکی، که کلماتْ او را به نام صدا می زنند،

یکی، که نفْس اش را به کمال رسانده،

یکی، که موش های زنده را کالبد می شکافد.

دو تای این ها شجاع اند و چهارتاشان عاقل؛

تو خود باید هفتمی باشی.

و اگر همه چیز همین جور که نوشته شد اتفاق بیافتد،

تو به ازای هفت مرد خواهی مُرد.

یکی، که به در آورده و مکیده،

یکی، که سفت جوانی را به مشت گرفته،

یکی، که بشقاب های خالی را پرتاب می کند،

یکی، که به فقرا تا پیروزی کمک می کند،

یکی، که تا به سرحد تکه تکه شدن کار می کند،

یکی که فقط خیره به ماه می ماند:

جهان سنگ گور تو خواهد بود،

تو خود باید هفتمی باشی.

آتیلا یوژف

در آلمان  (و بریتانیا) از هر هفت کارگر ساده یکی مهاجر است. در فرانسه سویس و بلژیک تقریباً ۲۵ درصد نیروی کار صنعتی خارجی اند.

در رؤیا دوستی به دیدارم آمد. از دوردست ها. در رؤیا از او پرسیدم «با قطار آمدی یا با ع »؟ ع ها جملگی شکلی از انتقال و نمودی از غیبت اند.

18

او {یک مرد}. موجودیت کارگر مهاجر.

19

در میان کاغذهای دستمالی شده ی چپانده در کت اش به دنبال ع ی می گردد. پیدایش می کند. هنگام تحویل دادن اثر انگشت شست اش را بر آن می گذارد. تقریباً از قصد، به سان نشانی از مالکیت. یک زن یا شاید یک کودک. ع معرف غیبتی است. گیریم ده سال هم از آن گذشته باشد، فرقی نمی کند. جایی را خالی نگه می دارد به این امید که اویی که درش نشسته روزی باز با حضور خود آن را پرکند. بی آن که نگاهی به آن بیاندازد فوراً آن را به جیب اش برمی گرداند. گویی نیازی به وجود آن در جیب اش باشد.

ع های این کتاب کارکردی وارونه دارند.

17

20

ع ِ پسری در باران، پسری ناشناخته برای شما و من. چه در تاریکخانه هنگام چاپ دیده شده باشد و چه هنگام خواندن این کتاب، این تصویر یادآور حضورِ سرشار از زندگیِ پسری ناشناخته است. حتماً برای پدرش معرفِ غیاب پسر است.

21

در شمال غربی اروپا، به جز بریتانیا، حدود یازده میلیون کارگر مهاجر زندگی می کنند. برآورد شمار دقیق غیرممکن است زیرا رقم محتمل دو میلیون در حال زندگی و کار بدون مدارک درست و حس و به شکل غیرقانونی اند. یک بررسی سازمان ملل ارزی کرده است که تا ۱۹۸۰ نصف همین تعداد باز به این ها اضافه خواهند شد.

مجله ی تجاری یی «فورچون»، به روشنی اظهار کرده «به نظر می آید کارگران مهاجر دیگر برای اقتصاد اروپا حیاتی باشند. آن چه در ابتدا تدبیری گذرا بود، به ضرورتی تقریباً دائمی تبدیل شده است.»

22

23

23-2

به جز زیرشیروانی، خانه یک اتاق دارد: اتاقی بزرگ با زمینی ناهموار. در به حیاتی همسطح باز می شود: پسری ده ساله، بزرگ ترین در خانواده، سوراخی کنده تا در آن زغال درست کند. وقتی شاخه های چوب در سوراخ می سوزند، آنها را با خاک می پوشاند، خفه شان می کند، تا بی نهایت آهسته بسوزند. هوا سرد است و دست ها و گوش های پسر سرخ اند. به طور اسرارآمیزی کمی دود از زمین بیرون می آید.

پدر در جنگل مشغول قطع و ب است. پس از نیمه شب، بعد از بار چوب بر قاطر، راهی سفری هفت ساعته به سمت نزدیک ترین روستایی می شود که بازار دارد، جایی که با نزدیک به صد دهقان دیگر از فلات بالا، امید می بندد به فروش چوب (برای تیرک، نرده، ساختمان: نه برای سوزاندن). شب یخ بندان خواهد بود ولی ماه می درخشد. هرازگاهی طنین سُم ضربه ای از جاده می رسد. شبِ بعد بازخواهد گشت، امید که چوب ها را فروخته باشد.

در گودالی نزدیک به وسط  اتاق آتش کوچک دیگری از چوب می سوزد و درون آتش دو سنگ مسطحِ بزرگ قراردارند. مادر در حال پختن نان بر روی این سنگ هاست. نان نازک و ورنیامده است. درواقع هیچ وقت نمی پزد و سنگین و مرطوب باقی می ماند. دو بار در روز نان می پزد و این خوراک اصلی خانواده است. در اتاق، به غیر از مادر، مادربزرگ هست و سه طفل کوچک تر، یک نوزاد و یک نر. از فرط  کم غذایی دنده های حیوان بیرون زده اند و پوست اش ح پارچه ـ مرده گونی دارد. روی زمین، نزدیک ، آن جا که با وجود کاه و پوشال گرم تر است، گهواره ی چوبی ای قراردارد که در آن نوزادِ محکم قنداق شده، خو ده است. (نه داستان اسطبل در بیت لحم، و نه این که بر گهواره، هم چون شیئی در موزه، گل هایی با دست نقاشی شده اند، هیچ یک این صحنه را خوشایندتر نمی کنند.) به جز گهواره و دو چها ایه ی شیردوشی کوچک، مبلمان دیگری موجود نیست. اما گوشه ی اتاق، دورتر از در، سکوی چوبی بزرگی به ارتفاع میز قرارگرفته که روی آن را لباس های کهنه و پوره پوشانده اند. این تختی است که همه ی خانواده رویش می خوابند. تفاوت اصلی میان خواب و بیداری در زمستان، سرماست. خو دن زیر لباس های کهنه و روی گرم تر است؛ دو تخته روی لبه ی سکوی چوبی اند که بلند شان راه ورود می دهد؛ هفت خانواده هر شب به آغلِ زیر تخت هجوم می آورند. وقتی پدر بازمی گردد، هفت بدن روی تخت و هفت زیر آن خواهند بود.

در توصیف های کنونی از جهان، جوامع صنعتیِ اصلی عموماً به مثابه کلان شهر توصیف می شوند. در نظر اول این را می توان توصیف ساده ای از رشد درونی این ها دانست، که در آن کلان ا غالب شده اند. اما هنگامی که با دقت بیشتر و در بستر توسعه ی تاریخی واقعی اش به آن می نگریم، پی می بریم که منظور گسترشِ تقسیمِ کارکردهایی به تمام جهان است که در قرن نوزدهم تقسیمِ کارکردهای درون یک کشورِ واحد بوده اند. جوامع کلان شهریِ اروپای غربی و ی شمالی کشورهای «پیشرفته»، «توسعه یافته» و صنعتی اند؛ مراکز قدرت اقتصادی، و فرهنگی. در تقابلی آشکار با این ها، اگرچه مراحل میانی بسیاری وجود دارند، جوامع دیگری اند که «توسعه نیافته» تلقی می شوند: هنوز عمدتاً کشاورزی یا «صنعتی نشده». ممالک کلان و مسلط از طریق نظام بازرگانی و البته از طریق مجموعه ی کنترل های اقتصادی و ، مشغول است اج غذا و از آن مهم تر مواد خام از این مناطقِ تأمین کننده اند؛ این سرزمین های دورافتاده ی کارآمد، که گسترده ترین سطح و بیش ترین شمار مردمان کره زمین را در بر می گیرند.

هر یک شنبه پیش از رفتن به مراسم عشاء ربانی، ما ک ن بیرون کلیسا بازی می کردیم و به یک دیگر می گفتیم:  بیا بعد ازمراسم برویم به صلیب ورودی دِه و از آن جا ببینیم می توانیم سوراخی و به بهشت برسیم.

کارگران مهاجر از اقتصادهای «توسعه نیافته» می آیند. اصطلاح «توسعه نیافته» سبب شرمساری دیپلماتیک شده است. عبارت «درحال توسعه» جایگزین آن شده است. درحالِ توسعه در تمایز با توسعه یافته. تنها سهمِ جدی در این بحثِ معناشناختی را کوبا داشته، با متذکرشدن این که به فعلی متعدی نیاز است: توسعه نیافته . یک اقتصاد به واسطه آن چه بر سر اطراف، درون و خودش آورده می شود توسعه نیافته است. عواملی وجود دارند که کارشان توسعه نیافته است.

26

27

هر روز درباره ی کلان شهر می شنود. اسم شهر تغییر می کند. همه ی است، که یکی بر دیگری، لایه لایه سوارشده، به شهری بدل شده اند که هیچ کجا وجود ندارد، اما مدام پیام های نویدبخش می فرستد. این نویدها تنها با یک وسیله نیست که فرستاده می شوند. نهفته در روایات آنانی می رسند که پیش تر به شهر رفته اند؛ به وسیله ماشین آلات، اتومبیل ها، تراکتورها، قوطی بازکن ها، دریل های برقی، اره ها. با لباس های حاضر-آماده. با هواپیماهایی که برفراز آسمان پرواز می کنند. با نزدیک ترین جاده. با اتوبوس های توریستی. با یک ساعت مچی. آن ها از رادیو می آیند. در اخبار. در موسیقی. در ساخت خود دستگاه رادیو. تنها با رفتن به این شهر است که معنای تمامی این نویدها واقعیت پیدا می کند. گشودگی ویژگی مشترک شان است.

جاده به (جایی) بیرون از روستا منتهی می شود؛ در ی دشت یا در میان تپه ها. بعد از چند کیلومتر روستا از نظرها ناپدید می شود؛ آسمان در امتداد زمین ادامه دارد. او بسیار بیش تر از اکثرِ بچه شهری ها با پدیده افق آشناست. باوجوداین ، باز هم کلان شهر برای او تداعی گر گشودگی است. فرصت در همین گشودگی نهفته است. فرصت تأمین معاش؛ داشتن پول کافی برای کُنش.

نان کلان ای مدرن عموماً بر این باورند که دست و پا حداقلی از معاش همواره به طریقی ممکن است، مگر آن که زمین بایر باشد: یا بیابان بی آب و علف. این باور بخشی از نگاه آرمانی به طبیعت در دوران رمانتیک است؛ چنین باوری با این حقیقت تقویت می شود که گذرانِ زندگی شهری، از قِبلِ مازادِ رسیده از نواحی روستایی و انباشته شده در شهر صورت می گیرد. همین انباشت است که به تصور وفور نعمت (در شهر) دامن می زند. این باور از هر نظر به دور از حقیقت است. طبیعت را باید تطمیع کرد تا آن چنان که باید به بار نشیند. دهقانان هرجا که باشند این را می دانند.  فقرِ روستایی یعنی چیزی برای تطمیع طبیعت در دست نیست. مسئله سخت کوشی نیست. بهره کشیِ مضاعف از زمین از گزینه های ممکن حذف شده است.

29-1

29-2

به تعبیرِ اخلاق سرمایه داری، فقر وضعیتی است که فرد یا جامعه با سعی و تلاش از آن رها می شود. معیارِ سنجشِ این تلاش، بهره وری به مثابه ارزشی فی نفسه است. بنابرین توسعه نیافتگی به مثابه شرایطِ  ناشی از فقری غیرقابل تغییر و گری پذیر، برای سرمایه داری غیرقابل درک است. با این همه، سرمایه داری تقریباً نیمی از جهان را در همین شرایط نگه می دارد. این تضادِ میان نظر و عمل از دلایلی است که منجر شده سرمایه داری و نهادهای فرهنگی اش دیگر قادر به توضیح خود و جهان نباشند.

ریشه ی فقر روستایی در دوران مدرن، اجتماعی است، نه طبیعی. زمین در نتیجه ی نبود آبیاری، بذر، کود یا تجهییزات بایر می شود. سپس عدم بهره وری زمین به بی کاری یا کمبود کار منجر می شود. برای مثال، یک مرد سالم و توانا ممکن است مجبور باشد همه ی روز دو رمه ی را بچراند. با این همه، مبنای اجتماعی چنین فقری مستتر است. آن روابط اقتصادی که میان زمین و دهقانان مداخله می کنند – نظام های برداشت مبتنی بر سهم الاجاره، اجاره ی مدت دارِ زمین، استقراض پول، بازاری – به سان بخشی از بی ثمر بودنِ زمین نگریسته می شوند؛ بخشی از این حقیقتِ بی چون و چرا که نمی توان از سنگ نان درآورد.

31-1

31-2

31-1

32-2

آنان که به شهر کوچ کرده و موفق بازمی گردند قهرمانان اند. او با آن ها حرف زده است. آن ها طوری او را به کناری می کشند که گویی به حلقه شان راه اش می دهند. با ایما و اشاره می گویند اسراری هست که تنها برای دیگرانی که به {شهر} رفته اند می توان به زبان آورد و فاش کرد. یکی از این اسرار درباره ی ن است. به او تصاویرِ رنگی ای از نِ نشان می دهند، اما از کیستی آن ها چیزی نمی گویند. راز دیگر درباره ی مردانی است که هرگز نمی بایست با آن ها مخالفت یا به آن ها توهین کرد. درباره ی طول زمانِ بیرون زدن از شهر با پای پیاده. درباره ی ساختمان هایی که ورود به آن ها بی چون و چرا ممنوع است. چیزهایی هم وجود دارند که به هیچ وجه جزئی از اسرار نیستند؛ دستمزد، آن چه می شود ید، این که چه قدر می توان پس انداز کرد، اتومبیل های رنگ و وارنگ، سبک لباس پوشیدن ن، خوردنی ها و نوشیدنی های موجود، ساعت های کاری، بگومگوهای پیروزمندانه، زرنگی ای که در هر شرایطی لازم است. او متوجه است که هنگام صحبت پز می دهند. اما با پز دادن شان کنار می آید، چون با پول و هدایایی بازگشته اند که گویای موفقیت شان است. بعضی با ماشین شخصی از شهر بازگشته اند.

همین طورکه گوش می دهد خود را مجسم می کند که به حلقه ی آنان وارد شده است. آن وقت، همه ی اسرار را از بر خواهد بود. و هنگام بازگشت از آن ها هم موفق تر است، چون او می تواند سختکوش تر و تیزتر از آن ها باشد و زودتر از یک یک شان پس انداز کند.

35

توسعه نیافتگی تنها این نیست که غارت و استثمار شوی: در چنگ س ی تعمدی نگاه داشته شدن است. توسعه نیافتگی صرفاً نمی کُشد: ایستایی بنیادین اش نافی زندگی است و به مرگ می ماند. مهاجر خواهان زندگی ( ) است. فقر به تنهایی نیست که او را به مهاجرت وامی دارد. از رهگذرِ کوششِ فردی سعی او رسیدن به آن پویایی است که

مشاهده متن کامل ...

نحوه اجرای اسناد رسمی
درخواست حذف اطلاعات

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی

هزینه های اجرایی:
هزینه هایی که به اجرای سند (از طریق اجرای ثبت) تعلق گرفته و وصول می گردد به شرح زیر است:
1
ـ حق الاجرا
2
ـحق مزایده در مواردی که مال به مزایده گذارده می شود.
3
ـ هزینه بازداشت.
4
ـ هزینه ارزی .
5
ـحق الحفاظه.
فصل اول: هزینه بازداشت ـ ارزی و حق حفاظت
در فصول قبل در مورد هزینه های مربوط به ارزی ، بازداشت و حفاظت اموال توضیح داده شد. بنابراین در این بخش، فقط به دو مورد حق الاجرا و حق حراج پرداخته می شود.
فصل دوم: حق الاجرا
حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر یعنی 5 درصد مبلغ مورد اجراست و از ی که اجرائیه علیه او صادر گردیده، اخذ می شود مگر اینکه بستانکار بدون حق، تقاضای صدور اجرائیه کرده باشد که در این صورت، نسبت به قسمتی که حق نداشته از خود او اخذ می گردد. (ماده ی 131 قانون ثبت و بند ”ک“ ماده ی 1 قانون وصول برخی از در آمدهای ت.... مصوب 1373)
چنانکه طرفین (متعهد و متعهدٌله) پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذراند و یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجرائیه را تعقیب ننمایند، متضامناً مسؤول پرداخت نیم عشر خواهند بود و ی که در نتیجه مسؤولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤول پرداخت حق اجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید. (تبصره ماده ی 131 قانون ثبت)
باتوجه به مفاد تبصره ماده ی 131 قانون ثبت و مواد 158 و 166 آیین نامه اجرا در هر پرونده اجرائی پس از ابلاغ اجرائیه، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت معاف شده باشد. به عنوان نمونه ماده ی 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت مصوب 1380 که به موجب آن چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت، از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر تی معاف خواهد بود. یا ماده ی 2 قانون معافیت ادارات تی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334 که به موجب آن در کلیه مواردی که طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق ت می باشد، ادارات تی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
براین اساس چنانچه اجرائیه وفق مقررات ابلاغ شده باشد، حق الاجرا تعلق گرفته و وصول خواهد شد و انصراف بعدی بستانکار و درخواست وی جهت خودداری از ابلاغ اجرائیه، تأثیری در تعلق حق الاجرا نخواهد داشت مگر اینکه درخواست مذکور قبل از تاریخ ابلاغ اجرائیه، وصول و در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار، ثبت شده باشد که در این صورت ابلاغ صورت گرفته، مؤثر نبوده و تعلق حق الاجرا منتفی می باشد. (ماده ی 166 آیین نامه اجرا)
لازم به توضیح است طبق تبصره های یک و 2 ماده ی 158 فوق که از نوآوری های آیین نامه جدید است و در جهت تشویق افراد به تسریع در ایفای تعهدات خود مقرر گردیده است، هر گاه بد ار سند وثیقه ای یا ذمه ای از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد, از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود و چنانچه تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام کند، نصف حق الاجرا از وی وصول می گردد.
نکات:
1
ـ حقوق تی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماهه دریافت می شود. در صورتی که بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند یا موجر از تخلیه منصرف شود نیز نیم عشر تخلیه وصول می گردد. اما در مواقعی که به علت پرداخت مال الاجاره از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می گردد تا زمانی که تخلیه انجام نشده، نیم عشر مطالبه نمی شود. (ماده ی 164 آیین نامه اجرا)
2
ـ در مواردی که موضوع لازم الاجرا تحویل عینِ مورد تعهد است و نیز در صورتی که معامله قطعی باشد، حق الاجرا از اجاره سه ماهه دریافت می شود. اگر بهای ملک در سند معین باشد، میزان اجاره از قرار صدی 12 درصد در سال تعیین می شود و در مواردی که بهای ملک در سند معین نباشد، ارزش معاملاتی ملک مبنا قرار می گیرد و اگر ارزش معاملاتی ملک مشخص نباشد، طبق نظر کارشناس ملک ارزی می شود. (تبصره ماده ی 164 آیین نامه اجرا)
3
ـ به خسارت تأخیر تأدیه نیز نیم عشر تعلق می گیرد. هم چنین به حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد. (ماده ی 162 آیین نامه اجرا)
4
ـ ابراء ذمه مدیون به صورت کلی یا جزیی پس از ابلاغ اجرائیه سبب سقوط ذمه متعهد نسبت به حق الاجرا نمی شود و نیم عشر طبق تبصره ماده ی 131 قانون ثبت باید وصول گردد. یعنی طرفین متضامناً مسؤول پرداخت حق الاجرا هستند. (ماده ی 163 آیین نامه اجرا)
موارد عدم تعلق حق الاجرا:
1.
هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شود تا زمانی که حکم قطعی به اعتبار سند صادر نشده، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی 159 آیین نامه اجرا)
2.
هرگاه محرز شود متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورش ته یا محجور بوده است، حق الااجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی 165 آیین نامه اجرا)
3.
در هر موردی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ، به جهت قانونی، عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی 160 آیین نامه اجرا)
4.
در موردی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه موضوع به علت احراز ورش تگی متعهد به اداره تصفیه ارجاع شود، حق الاجرا تعلق نمی گیرد. (ماده ی 161 آیین نامه اجرا)
در هر موردی که رأی مدیر ثبت یا قائم مقام او به عدم تعلق نیم عشر باشد به مسؤول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسؤول حسابداری ندارد، به حسابدار ابلاغ می شود. نامبرده مکلف است نسبت به رأی مذکور شکایت کند تا موضوع در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود. رأی هیئت به استناد بند 8 ماده ی 25 اصلاحی قانون ثبت بوده و قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت، قضیه در شورای عالی ثبت مطرح می گردد. (ماده ی 167 آیین نامه اجرا)

فصل سوم: حق مزایده
حق مزایده، مبلغی است که بابت مزایده اموال مطابق تعرفه قانونی از متعهد اخذ و به صندوق ت واریز می شود. حق مزایده در صورت انجام شدن مزایده دریافت می شود. بنابراین مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی گیرد و نسبت به آنچه از طلب که قبل از مزایده پرداخت شده باشد نیز حق مزایده تعلق نخواهد گرفت.
حق مزایده جزو درآمد عمومی بوده و به حساب خزانه داری کل واریز می گردد. (مواد 131 و 168 آیین نامه اجرا)
میزان حق مزایده به موجب آیین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331 که تعرفه های آن به موجب بند ”ل“ ماده ی یک قانون وصول برخی از درآمدهای ت مصوب 1373 اصلاح گردیده، تعیین و وصول می گردد. در حال حاضر، حق حراج در اموال منقول 6 درصد کل مطالبات طلبکار تا روز مزایده و در اموال غیرمنقول از یک ریال تا 10 هزار ریال 6 درصد و از ده هزار و یک ریال به بالا 4 درصد می باشد. همین تعرفه ها در مورد مزایده اموال هم اعمال می گردد.
لازم به ذکر است به موجب بخشنامه 168158/88ـ7/10/88 صادره از سازمان، در مواردی که مورد مزایده (مال مورد بازداشت یا مورد وثیقه) به دلیل نبودن یدار به بستانکار واگذار می شود، حق مزایده بر مبنای مبلغی که تمام یا قسمتی از مال در قبال آن به بستانکار واگذار می گردد، وصول خواهد شد.
نکته:
کلیه هزینه های اجرایی اعم از آگهی, دستمزد کارشناس, حق الحفاظه, حق مزایده و حق الاجرا تا روز تأدیه بدهی و سایر هزینه های قانونی به عهده متعهد است و در هر موردی که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدٌ له مکلف است آن را بپردازد و پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه هزینه های مذکور نیز وصول شده و به متعهدٌ له داده می شود. (ماده ی 40 آیین نامه اجرا)
بخش چهارم: شکایات اجرایی
شکایات اجرایی:
شکایت از اجرای سند دو صورت دارد، شکایت از دستور اجرای سند و شکایت از عملیات اجرایی که ذیلا به تفکیک تشریح می گردد:
فصل اول: شکایت از دستور اجرای سند
هر دستور اجرای سند رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون دانسته و یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند شکایت داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نزد دادگاه صلاحیت دار (دادگاه محلی که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده) اقامه دعوی کند. (مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322)
اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. (ماده ی 4 قانون فوق)
هرگاه مفاد سند قبل از صدورحکم ابطال، اجرا شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرایی به ح قبل از اجرا برمی گردد. (ماده ی 7 همان قانون)
بنابراین شکایت از دستور اجرای سند سبب توقیف عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد زیر:
1.
اقامه دعوی جعل سند مورد اجرا با معرفی شخص معین به عنوان جاعل که با صدور قرار مجرمیت متهم و تأیید آن توسط دادستان، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی 99 قانون ثبت)
2.
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صلاحیتدار. دادگاهی که شکایت از دستور اجرا نزد آن اقامه شده، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی و بعد از گرفتن تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می نماید. با صدور و ابلاغ قرار مذکور به اجرای ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد. (ماده ی 4 قانون مذکور)
3.
صدور حکم بطلان دستور اجرا از دادگاه صلاحیت دار. (ماده ی 4 همان قانون)[4]
فصل دوم: شکایت از عملیات اجرایی
هر اعم از متعهد یا هر شخص ذی نفع دیگر از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی و با ذکر دلیل رأی صادر نماید.
نظریه رئیس ثبت برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و آنها چنانچه شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا موضوع برابر بند 8 ماده ی 25 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود. (ماده ی 169 آیین نامه اجرا)
در صورت اعتراض به نظریه رئیس ثبت باید گزارش جامع، صریح و مشروح از جریان پرونده به همراه مدارک زیر از طرف ثبت محل به هیئت نظارت فرستاده شود:
1.
رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی.
2.
رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش اجرا که مستند نظریه رئیس ثبت قرار گرفته.
3.
رونوشت کامل یا فتوکپی نظریه رئیس ثبت.
4.
رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت ذی نفع و ضمایم آن به نظریه رئیس ثبت.
5.
رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوطه به موضوع شکایت است.
رأی هیئت نظارت در مورد شکایت از عملیات اجرایی به استناد بند 8 ماده ی 25 اصلاحی قانون ثبت صادر می شود و طبق تبصره 4 ماده ی 25 مذکور قطعی است. اما رئیس سازمان در صورتی که آراء هیئت نظارت متناقض صادر شده باشد، جهت ایجاد وحدت رویه و نیز در مواردی که آراء هیئت برخلاف قانون صادر شده باشد، دستور رسیدگی به موضوع در شورای عالی ثبت را صادر می نماید. با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، عملیات اجرایی متوقف می گردد و هرگاه در تجدید رسیدگی، رأی هیئت نظارت تأیید شود، عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد. (ماده ی 15 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسنادمالکیت معارض و هیئت نظارت وشورای عالی ومواد متفرقه مصوب 16 اردیبهشت ماه 1352)
نکات:
1.
پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده , شکایت از عملیات اجرایی از ی مسموع نمی باشد. اما هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرا داده و رأی صادره برابر ماده ی 169 آیین نامه اجرا به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت می باشد. (ماده ی 172 آیین نامه اجرا)
2.
در احتساب کلیه مواعد و مهلت های مندرج در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نمی گردد و اگر آ ین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، روز تعطیل به حساب نیامده و روز بعد از تعطیل، آ ین روز مهلت خواهد بود. (ماده ی 176 آیین نامه اجرا(مشاهده متن کامل ...
ع های جذاب ایستاگرام بازیگر محبوب الناز شاکردوست
درخواست حذف اطلاعات


بیوگرافی و ع های جذاب ایستاگرام بازیگر محبوب الناز شاکردوست + خانوادش

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی الناز شاکردوست | elnaz shakerdoost

امروز در بخش بیوگرافی بازیگران پارلین به معرفی خانم الناز شاکردوست یکی از بازیگران مشهور سینما و تلوزیون کشورمون می پردازیم الناز شاکردوست در ۱۳۶۳ در یکی از محله های تهران به دنبا اومد الناز شاکردوست بازیگر و طراح صحنه و لباس سینما، تلویزیون و تئاتر ایرانی است که بازیگری را با تئاتر آغاز کرد. الناز شاکردوست در سن نوزده سالگی، با بازی در گل یخ در سال ۱۳۸۳، به کارگردانی کیومرث پوراحمد، پا به عرصه سینما گذاشت و ظرف کمتر از یک سال در ۴ سینمایی نقش آفرینی کرد.

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در کنار بازیگر محبوب لیندا کیانی

الناز شاکردوست کلا انسان عجیبی است. عاشق فوتبال است شبیه بازیگری ! مادر خود را بسیار دوست دارد و تفاوت بازی او در دو « گل یخ » و « مجردها » نشان از توانایی های او دارد. الناز شاکردوست در « بی وفا » اولین ساخته منتقد قدیمی سینما – اصغر نعیمی – بهترین بازی کارنامه سینمایی اش را به نمایش گذاشت. عجیب ترین نکته در زندگی الناز شاکردوست دوست صمیمی اوست. بله دوست صمیمی او گوهر خیر ش است که حداقل ۳۰ سال از او بزرگتر است. الناز شاکردوست به طور اتفاقی وارد سینما شد. به گفته کیومرث پوراحمد وقتی دنبال یک بازیگر حدودا ۲۰ ساله میگشته که الناز رو دیده و از بازی وی که در ان موقع در تئاتر بازی می کرده خوشش امده و او را در گل یخ به عنوان بازیگر نقش اول بازی داده است.

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست بازیگر باهوش و با استعدادی است

بازی های مختلف و نقش های مختلف که از الناز شاکردوست دیدیم او را یک بازیگر باهوش و با استعداد معرفی کرده است. بازی های متفاوت نظیر یک دختر پولدار در عروس فراری … یک دختر شل و ول در مجردها(واقعا فوق العاده بود).. یک دختر نسل سومی در چه ی را کشت (بازی او در این عالی بود..بسیار بهتر از نیکی کریمی . مهناز افشار و…) و بازی بسیار زیبای الناز شاکردوست در بی وفا (به عنوان یک دختر پایین خیابونی که عمرا هیچ بازیگری نمی توانست این نقش را به این خوبی بازی کند). در این سه سال و تا سن ۲۲ سالگی بازی در ۱۱ یک آمار فوق العاده برای یک بازیگر است. منتقدین بسیاری از همان اول از بازی الناز شاکردوست تعریف کرده اند. حتی هنرمندانی مانند مرحوم منوچهر نوذری از بازی وی تعریف کرده اند.

ع برادر الناز شاکردوست

ع برادر الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید ایستاگرام الناز شاکردوست elnaz shakerdoost

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی و ع های جذاب الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های دیده نشده الناز شاکردوست بازیگر مشهور کشورمون

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در خارج از کشور درحال گره زدن سبزه – ۱۳ بدر ۹۶

یادم میاد سالـها پیش سیزده بدر اونقدر تعداد آرزوهام زیاد بود که دلم مى خواست تمام سبزه هاى دنیا رو گره بزنم امـروز مدت ها زمان برد براى پیدا فقط یک آرزو نه اینکه آرزوهایم برآورده شده باشد نـه ولى دیگر دلـم بى آرزو شده و این انسانِ بى آرزو مرا میترساند

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جذاب و دیدنی الناز شاکردوست بازیگر مشهور سینما و تلویزیون

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست با انتشار ع بالا نوشت :

هرچقدر بزرگ تر مى شوم ،تنهایى هایم هم بزرگتر مى شود ، این روزها همه چیز برایم شکلى تازه پیـدا کرده مخصوصاً آدمهــا! از بَس ساده میشود پیچیدگى هایشان را دید… لبخنـــد میزنم و آرامـم… با تمام قلبم همه را دوست دارم ،حتى آنهـایى که هیچ وقت دلیل تنفرشان به خودم را نفهمیدم! آنقـدر درکــشان مى کنم که حتى بیشتر دوستشان دارم و برایشان دعـاى خیر و برکت میکنم… از زمانى که بزرگتر شده ام گذر لحظه ها را بیشتر حس میکنم، بایـــــد این روزهاى باقى مانده تا پاییـــز را کمى بیشتر زندگى کرد

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع جالب و دیدنی از الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : روز پرستار این زمینیان فرشته گون مبارک پ.ن: من در “خـفـــه گى” نقش یک س رستار در تیمارستان را به عهده داشتم و در تمام آن روزها و شب ها با همه قلبم لحظات و سختى هاى شغل شان را حس ! خسته نباشید. جمله ى اندکیست برایشان

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : شب عشق مبارک

براى دوستان واقعى ام نه آن گروهى که صورتک بر چهره دارند به ظاهر دوست أما دشمنانند براى یاران همدل که از رهِ لطف، به هر ح که باشند مهربانند!رفیقان را درون جان نگه دار که آنها پُر بهاتر از جهانند! در اکران خصوصى “مبارک” اولین سینمایى رئال انیمیشن ایرانى ع از الى جان أحمدى

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع جذاب الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست با انتشار ع بالا نوشت :

لیلا حاتمی برای “رگ خواب” و الناز شاکردوست برای “خفه گی” بهترین بازیگران زن جشنواره به انتخاب “منتقدان مجله ” شدند

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

بیوگرافی الناز شاکردوست, ع های زیبای الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست : کاش تا جایى که میشد از دوچرخــه بعنوان وسیله نقلیه استفاده مى کردیم هم آسمان مان آبـى تَر میشد و هم ورزشى بود براى سلامت جسم و جانمان ،البته این مسأله نیازمند فراهم مسیرى أمن مختص دوچرخه سواران است که …

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

های سینمایی الناز شاکردوست

۱۳۹۳ – سینمایی مبارک – کارگردان محمدرضا

۱۳۹۳ – سینمایی تابو – کارگردان خسرو معصومی

۱۳۹۲ – سینمایی آتیش بازی – کارگردان بهمن گودرزی

۱۳۹۱ – سینمایی رسوایی – کارگردان مسعود ده نمکی

۱۳۹۰ – سینمایی تو و من – کارگردان محمد بانکی

۱۳۸۹ – سینمایی بوی گندم – کارگردان محمدرضا خاکی

۱۳۸۸ – سینمایی نقطه بی بازگشت – کارگردان سیروس رنجبر

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۸ – سینمایی سلام بر عشق – کارگردان اصغر نعیمی

۱۳۸۸ – سینمایی شرط اول – کارگردان مسعود اطی

۱۳۸۸ – سینمایی ناسپاس – کارگردان حسن هدایت

۱۳۸۸ – سینمایی چراغ قرمز – کارگردان علی

۱۳۸۸ – سینمایی فاصله – کارگردان کامران قدکچیان

۱۳۸۷ – سینمایی پوسته – کارگردان مصطفی آل احمد

۱۳۸۷ – سینمایی حرکت اول – کارگردان فرهاد

۱۳۸۷ – سینمایی دل خون – کارگردان محمدرضا رحمانی

۱۳۸۷ – سینمایی دو خواهر – کارگردان محمد بانکی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید و دیده نشده از الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۷ – سینمایی کارناوال مرگ – کارگردان حبیب الله کاسه ساز

۱۳۸۷ – سینمایی کیش و مات – کارگردان جمشید حیدری

۱۳۸۷ – سینمایی از ما بهترون – کارگردان مهرداد فرید

۱۳۸۶ – سینمایی باد در علفزار میپیچد – کارگردان خسرو معصومی

۱۳۸۶ – سینمایی در میان ابرها – کارگردان سیدروح الله حجازی

۱۳۸۶ – سینمایی مجنون لیلی – کارگردان قاسم جعفری

۱۳۸۵ – سینمایی بی وفا – کارگردان اصغر نعیمی

۱۳۸۵ – سینمایی اتوبوس شب – کارگردان کیومرث پوراحمد

۱۳۸۵ – سینمایی خدا نزدیک است – کارگردان علی یان

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

۱۳۸۵ – سینمایی قاعده بازی – کارگردان احمدرضا معتمدی

۱۳۸۵ – سینمایی ارابه مرگ – کارگردان رضا اعظمیان

۱۳۸۴ – سینمایی چند می گیری گریه کنی – کارگردان شاهد احمدلو

۱۳۸۴ – سینمایی چه ی را کشت – کارگردان مهدی کرم پور

۱۳۸۴ – سینمایی قتل آنلاین – کارگردان مسعود آب پرور

۱۳۸۳ – سینمایی عروس فراری – کارگردان بهرام کاظمی

۱۳۸۳ – سینمایی مجردها – کارگردان اصغر هاشمی

۱۳۸۳ – سینمایی گل یخ – کارگردان کیومرث پوراحمد

۱۳۸۲ – سینمایی اینجا… آ دنیا – کارگردان شراره یوسفی نیا/ابراهیم بخشی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست در کنار محمدرضا گ ار و نیکی کرمی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

رضا صادقی خواننده مورد علاقه الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع بامزه الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع خواهر و برادر الناز شاکردوست

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع الناز شاکردوست و نیوشا ضمیمی

الناز شاکردوست, ع های الناز شاکردوست

ع های جدید الناز شاکردوست, بیوگرافی الناز شاکردوست

http://parlin.ir/elnaz-shakerdoost.htmlمشاهده متن کامل ...
مدل کت و شلوار دامادی و مجلسی
درخواست حذف اطلاعات


آلبوم جدیدترین مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی مردانه ۲۰۱۷

امروز در بخش مد و زیبایی پارلین بخش لباس مردانه جدیدترین مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی مردانه را گردآوری کردیم که در ادامه مشاهده میکنید

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

ع های مدل کت و شلوار مردانه مجلسی و رسمی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, جدیدترین مدل های کت و شلوار دومادی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

جدیدترین و شیک ترین مدل های کت و شلوار دامادی مد روز

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

گالری ع مدل های کت و شلوار دامادی و مجلسی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

ژورنال مدل های کت و شلوار دومادی مجلسی شیک رسمی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

انواع مدل های جدید کت و شلوار دامادی به همراه پاپیون

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل لباس مردانه : کت و شلوار دامادی رنگ مشکی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی رنگ آبی نفتی شیک

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

لباس مردانه, مدل کت شلوار دامادی به همراه کراوات ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

انواع مدل کت و شلوار دامادی, جدیدترین مدل های کت و شلوار مجلسی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت وشلوار مردانه دامادی و اداری شیک, مدل های لباس مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

زیباترین کت و شلوار های دامادی ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت و شلوار مجلسی و دامادی مدل روز

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت شلوار دومادی رنگ روشن شیک, کت و شلوار

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

آلبوم ع کت و شلوارهای دامادی و مجلسی رسمی ۲۰۱۷

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل های جدید و شیک کت و شلوارهای دامادی و مجلسی رسمی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

شیک ترین مدل های کت و شلوار مجلسی فشن پسرانه و مردانه

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

کت و شلوار های مجلسی مردانه شیک, انواع مدل کت و شلوار دامادی آبی نفتی

مدل کت و شلوار دامادی, کت و شلوار مجلسی مردانه

مدل کت و شلوار دامادی و مجلسیمشاهده متن کامل ...
۳۰ نمونه بی نظیر از اتاق های پذیرایی سیاه و سفید
درخواست حذف اطلاعات

۳۰ نمونه بی نظیر از اتاق های پذیرایی سیاه و سفید

اتاق های پذیرایی سیاه و سفید ؛ دکوراسیون سیاه و سفید فضا را شیک، رسمی و مدرن نشان می دهد. استفاده از ترکیب سیاه و سفید در دکوراسیون منزل در واقع استفاده از الگوی رنگی آکروماتیک است. الگوی رنگی آکروماتیک یا تک رنگی به معنی استفاده از رنگ های خنثی گرم یا سرد در دکوراسیون داخلی منزل است. هرچند از معایب این الگوی رنگی به خسته کننده و تکراری شدن آن اشاره می کنند، اما اگر از رنگ ها و چیدمان درستی استفاده کنید، یک دکوراسیون سیاه و سفید زیبا و خیره کننده خواهید داشت. در ادامه به بررسی نمونه های بی نقصی از ترکیب دو رنگ سیاه و سفید در فضای نشیمن می پردازیم.

این اتاق نشیمن یک نمونه عالی از ترکیب صحیح سیاه و سفید است. دیوارهای سفید ساده با مبلمانی تمام مشکی یک ترکیب جذاب و دیدنی را به وجود آورده است. استفاده از طرح های هندسی ساده سیاه و سفید برای قالیچه و ن ها، کمی از سادگی فضا کاسته و تعادل بصری را در فضای نشیمن ایجاد کرده است. وجود یک آشپزخانه تماما مشکی و در بالای آن کتابخانه ای مشکی در طبقه دوم، چشم هر بیننده ای را به سقف جلب می کند و این باعث می شود فضای خانه بزرگ تر به نظر برسد.

هرچند ترکیب سیاه و سفید از شاخصه های سبک مدرن است، اما علاقه مندان به سبک های کلاسیک هم می توانند از آن بهره ببرند. استفاده از گچ بری ها و تزیینات خاص سبک های کلاسیک در دیوارها و سقف این اتاق نشیمن، در ترکیب با یک لوستر بزرگ و لو ، فضایی کلاسیک را تداعی می کند. حال آنکه رنگ یکپارچه سفید این تریینات و لوستر در ترکیب با مبلمان کاملا مدرن، یک فضای ترکیبی را به وجود آورده است. ترکیبی که اص سبک کلاسیک و سادگی سبک مدرن را با خود به همراه دارد.

هرچند این آپارتمان برای داشتن دیوارهای تیره، کوچک به نظر می رسد، اما طراح این خانه با انتخاب دیوار مناسب برای رنگ سیاه، این مشکل را حل کرده است. رنگ دیواری که در پرنورترین قسمت خانه قرار دارد به رنگ مشکی، در ترکیب با یک تابلوی مناسب سیاه و سفید، نه تنها فضا را کوچک تر نشان نمی دهد، بلکه یک نشیمن دنج و آرام را برای استراحت و گپ و گفت عصرانه ایجاد کرده است. وجود یک گلخانه کوچک در این فضا، طراوات طبیعت را به این خانه آورده است.

طراح این خانه، برای بزرگ تر نشان دادن فضای نشیمن در عین ساده و مینیمال بودن فضا را ار جالبی را اتخاذ کرده است. استفاده از یک دیوار کاذب چند منظوره، که نقش میز،کتابخانه و پارتیشن را همزمان بر عهده دارد، با خطوط افقی سفید، فضای اتاق نشیمن را بزرگ تر نشان داده است. استفاده از یک کاناپه مشکی و چند وسیله دکوری مشکی فضا را کمی متعادل کرده است. با حضور یک فرش ساده و مدرن خا تری رنگ، کنتراست سفید و مشکی فضا تلطیف شده و اتاق نشیمنی را با تعادل بصری و هماهنگی کامل می بینیم.

اگر به سبک معاصر و هنری در دکوراسیون منزل علاقه مندید این اتاق نشیمن ایده آل شماست. فضای نشیمنی با دیوارهای سفید ساده که در ترکیب با مبلمان و المان های مدرن مشکی و خا تری نمونه بارز سبک معاصر در دکوراسیون داخلی است.

طرح های هندسی و آثار هنری مدرن، ویژگی های اصلی این نشیمن باشکوه اند. مبلمان سفید و مدرن در ترکیب با میزهایی با فرم های هندسی زیبا، فضای چشمگیری را به وجود آورده اند. وجود یک فرش پشمی نرم، کمی لطافت به فضا اضافه کرده است و حضور چند گلدان گل، طراوت را به این فضای کاملا مدرن آورده است.

این اتاق نشیمن به سبک اسک ناوی، مجموعه ای از تضادهاست. کنار هم قرار دادن المان های صنعتی و لو در کنار تضاد رنگی سیاه و سفید فضایی سرشار از کنتراست رنگ و متریال و سبک را به همراه آورده است. با این وجود، همه این المان های متضاد به زیبایی در کنار هم چیده شده اند و فضای دلنشین و زیبایی را به ارمغان آورده اند.

در این اتاق نشمین به جز رنگ های سیاه و سفید از رنگ خا تری نیز استفاده شده است. استفاده از رنگ خا تری در ترکیب با سیاه و سفید برای فضاهای کوچک تر مناسب است و فضا را بزرگ تر نشان می دهد. سنگ مرمر سیاه و سفیدی که روی دیوار کار شده است، فضای منحصر به فردی را ایجاد کرده است.

طراح این اتاق نشیمن تمرکز خود را روی طراحی یک فضای نشیمن بسیار روشن گذاشته است. دیوارها، پلکان و مبلمان سفید در ترکیب با اندکی رنگ سیاه، فضای نشیمنی سیاه و سفید و در عین حال روشن ایجاد کرده است. وجود کفپوش پارکت با تنالیته خا تری گرم، فضا را گرم و متعادل ساخته است. شاید اگر کفپوش سیاه یا سفید برای این فضا انتخاب می شد، تحمل چنین فضایی غیر قابل تحمل می شد.

اگر اتاق نشیمن شما به چنین منظره ای ختم می شود، سعی نکنید با دکوراسیونی پیچیده با زیبایی آن رقابت کنید. آن را بپذیرید و دکوراسیونی را انتخاب کنید که مکمل آن باشد. در اینجا مدل و رنگ مبلمان طوری انتخاب شده است که جلوی دید و زیبایی منظره بیرون را نمی گیرد و به دیده شدن و زیبایی بیشتر فضای نشیمن کمک می کند. مبلمان و وسایلی ساده و با حداقل جزییات که در کنار زیبایی منظره رو به رو یک اتاق نشیمن رویایی را ساخته است.

زیبایی در سادگی است. هیچ چیز بدتر از استفاده بیش از حد از رنگ و متریال و وسایل بی ربط به یکدیگر در دکوراسیون داخلی نیست. طراحی این اتاق نشیمن به شما نشان می دهد که می توانید یک خانه شیک و زیبا داشته باشید و برای این کار به چیزهای زیادی نیاز ندارید.

وجود یک پنجره بزرگ در این اتاق نشیمن این امکان را به طراح داده است که از رنگ سیاه بیشتری در فضا استفاده کند. دیوارهای مشکی و ستون آجری مشکی در کنار مبلمان سیاه و سفید ترکیبی مدرن را ایجاد کرده است. کنده های چوب، پلکان چوبی و فرش مدرنی که با رنگ گرم در این فضا قرار گرفته اند، باعث شده اند فضای این اتاق نشیمن گرم و دلنشین باشد.

طراحی مینیمال با رنگ سیاه و سفید در آمیخته است. سبک مینیمال برای ایجاد یک دکوراسیون چشمگیر به عناصر زیادی نیاز ندارد. همانطور که در تصویر می بینید، با استفاده حداقلی از جزییات و مبلمان، این اتاق نشیمن، حال و هوای فضایی دلپذیر و مدرن به خود گرفته است.

اتاق نشیمنی که در تصویر می بینید یک اتاق نشیمن کاملا مدرن است. مدل لوستر هایی که در سقف نصب شده است در کنار طراحی کاملا مدرن و هندسی میزها، فضایی هنری و مدرن را ایجاد کرده است. تابلوی روی دیوار کمی رنگ به فضای سیاه و سفید نشیمن اضافه کرده است. هرچند کتاب های داخل کتابخانه کاملا مدرنی که در این فضا قرار دارند نیز رنگ های کمی به این فضای تک رنگ آورده اند.

کمتر پیش می آید که با انتخاب سادگی نتوانید دکوراسیونی زیبا داشته باشید. یک دیواره ساده مشکی براق که هم نقش دیوار جداکننده فضای نشیمن و پذیرایی است و هم تلویزیون روی آن نصب شده است در کنار دیوارها و مبلمان سفید ساده ترکیبی ساده و در عین حال جذاب را به وجود آورده است. نوع لامپ های سقفی و دیواری حال و هوای سبک صنعتی را به این فضای مینیمال و ساده آورده است.

طراح این اتاق نشیمن فوق مدرن، با انتخاب یک فرش هندسی و ساده در کنار نو ردازی های متفاوت و های بسیار ساده و مدرن، فضای متفاوتی را با ترکیب دو رنگ سیاه و سفید خلق کرده است.

این اتاق نشیمن نمونه کامل یک دکوراسیون به سبک تضاد دراماتیک است. انتخاب مناسب رنگ سیاه روی دیوارها، نوعی جریان و حرکت را به فضای نشیمن بخشیده است. این حس در کنار انتخاب مبلمان مدرن و راحت، فضای دلنشینی برای استراحت و وقت گذارنی ایجاد کرده است.

شیشه، آینه و نور، سه عنصر کلیدی در طراحی این اتاق نشیمن زیبا هستند. با وجود خطوط ش ته و نوع ترکیب بندی رنگی، این اتاق نشیمن بسیار رسمی است. شاید برای یک دورهمی خانوادگی خیلی مناسب نباشد، اما برای جلسات رسمی و مهم یک انتخاب بی نظیر است.

انتخاب کاغذ دیواری سه بعدی در این اتاق نشیمن، به این فضا عمق بخشیده است. ترکیب فرم های منحنی با طرح کاملا ش ته کاغذ دیواری، باعث متعادل شدن فضا از نظر بصری شده است.

وقتی الگوی رنگی آکروماتیک را برای فضایی انتخاب می کنید، می توانید از یکی دو المان با رنگ دیگری برای ایجاد جذ ت بصری و نقطه کانونی در فضا استفاده کنید. طراح این اتاق نشیمن، با انتخاب رنگ طلایی و استفاده از آن در آینه و ن ها، فضایی لو و در عین حال خیره کننده به وجود آورده است.

ترکیب رنگی سیاه و سفید باعث می شود فضا جدی و رسمی به نظر برسد. استفاده از گیاهان سبز در هر فضایی حس زندگی را با خود به همراه می آورد. بنابراین اگر فکر می کنید اتاق نشیمن سیاه و سفید شما بیش از حد جدی و خشک به نظر می رسد، چند گلدان گیاه طبیعی را به خانه بیاورید، مطمئن باشید نتیجه کار شما را راضی خواهد کرد.

هدف اصلی از طراحی این فضا، ایجاد فضایی دنج و صمیمی در این آپارتمان کوچک است. این آپارتمان که به سبک اسک ناوی طراحی شده است، با انتخاب ترکیب رنگی مناسب، فضایی شیک و جذاب و در عین حال دنج و راحت تنها با دو رنگ سیاه و سفید ایجاد شده است.

طراحی داخلی خانه های نقشه باز با چالش های زیادی همراه است. خانه ای که اتاق های زیادی ندارد و شما باید یک فضای بزرگ بدون دیوار را با چند کاربری مختلف طراحی و جداسازی کنید. یکی از را ارها انتخاب الگوی رنگی آکروماتیک است. با انتخاب نقاط کانونی مناسب برای جداسازی فضاها (مثل انتخاب لوسترهای مدرن چشمگیر برای فضای غذاخوری و تابلوهای هنری برای فضای نشیمن) می توانید فضاهایی جدا از هم و در عین حال هماهنگ با یکدیگر داشته باشید.

انتخاب رنگ مشکی برای کفپوش، فرش، مبلمان و ا سوری های دیگر این خانه انتخاب هوشمندانه ای بوده است. چرا که با وجود دیوارهای سفید و چنین پنجره بزرگ و زیبایی، حتی اگر تمام وسایل خانه هم به رنگ مشکی انتخاب شوند فضا دلگیر و کم نور نخواهد شد.

مبلمان خا تری در کنار دیوارهای سفید ساده ترکیب ساده و زیبایی را به وجود آورده است. اما وجود تابلوهایی به رنگ سیاه و سفید با کنتراست زیاد، در عین حال که تضادی در فضای نشیمن به وجود آورده است، به نقطه کانونی فضا تبدیل شده و یکپارچگی را به این اتاق نشیمن آورده است.

اتاق های پذیرایی سیاه و سفید ؛ دیوارهای آجری و کتابخانه ف ی، باعث شده این آپارتمان نقشه باز رنگ و بویی از سبک صنعتی به خود بگیرد. اما لوسترها و سایر وسایلی که با فرم های هندسی زیبا طراحی شده اند در کنار تابلوهای هنری روی دیوار، فضا را هنری و صمیمانه کرده است. این عناصر به ظاهر متضاد با انتخاب ترکیب رنگی سیاه و سفید به ?

مشاهده متن کامل ...

زیبا ترین مدل های مانتو سنتی دخترانه نه ۲۰۱۷
درخواست حذف اطلاعات


مدل مانتو پارلین : زیبا ترین مدل های مانتو سنتی دخترانه نه ۲۰۱۷

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل مانتو سنتی دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

زیباترین مدل های مانتو سنتی سال

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو سنتی مشکی فوق العاده زیبا

مدل مانتو مجلسی

شیک ترین مدل های مانتو سنتی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

انواع مدل مانتو سنتی طرح نوشته دار

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو مجلسی

مدل مانتو سنتی جدید

مدل مانتو مجلسی

انواع مدل های مانتو سنتی دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی, انواع مدل مانتو سنتی شیک

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی جدید طرح گل شیک

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل های مانتو دخترانه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی مجلسی بلند نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی جیب دار شیک و زیبا دخترانه نه

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل های مانتو سنتی جدید

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی طرح گل ۹۶ و۲۰۱۷

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی زیبا, مدل مانتو دانشجویی

مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل های مانتو سنتی شیک و فوق العاده زیبا

مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی دخترانه مد روز

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی شیک و جدید

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتی گلدوزی شده شیک و بسیار زیبای ۹۶

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

جدیدترین مدل های مانتو سنتی پارلین

همچنین ببینید :

مدل مانتو دانجشویی دخترونه

مدل مانتو کره ای زیبا

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

انواع مدل مانتو, قشنگ ترین مدل های مانتو مجلسی

انواع مدل مانتو مجلسی جدید

مدل مانتو سنتیمشاهده متن کامل ...
زندگی نامه مسی
درخواست حذف اطلاعات
شناسنامه
- نام کامل» لیونل آندرس مسی
- تاریخ و محل تولد: ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در روزاریوی آرژانتین
- ملیت: آرژانتینی و اسپانیائی
- قد: ۱۶۹ سانتی متر
- وزن: ۶۷ کیلوگرم
- باشگاهها: جوانان بارسلونا، بارسلونا
- نخستین بازی ملی: آگوست ۲۰۰۵ برابر مجارستان

اولین بازی
یک فوروارد کامل زمانی کارش را صحیح انجام داده که گلی را به ثمر رسانده باشد. «مسی » در این دیدار گلی به ثمر نرساند، اما یک بار در موقعیت گل قرار گرفت که دفاع حریف روی او تکل خطا انجام داد و یک ضربه آزاد به نفع «بارسا» اعلام شد و زننده این ضربه هم ی نبود جز رونالدینیو که با این ضربه اولین گل بازی را به ثمر رساند.

اولین گل
اولین گل او در دیدار مقابل آلباسته بود که روی پاس رونالدینیو در موقعیتی مناسب توپ را از روی سر دروازبان به درون دروازه انداخت

سیستم جوانگرا
«مسی » در «روناریو» متولد شده است ، در آرژانتین أ اما در «بارسلونا» همه او را از خودشان می دانند و به نظر می رسد یکی از اولین محصول های سیستم جوان گرای بارسلون جدید باشد. با اینکه رونالدینیو، اتوئو و دکو نام های معروفی هستند و در همه جای دنیا شناخته شده اند، اما «بارسلونا» به محصولات جوان داخلی خود نیز می بالد و «مسی » آ ین فرد از حلقه نام های پرداخته شده یی در «بارسلون » است که نام هایی چون «کارلوس پویول »، «ژاوی هرناندز»، «ویکتور والدز»، «آندره اس اینیستا» و... را شامل می شود.
مقایسه با مارادونا
مسی در سال 1987 به دنیا آمده است . در پنج سالگی بازی فوتبال را آغاز کرده )در باشگاه گران ی (أ در تیمی که پدرش هم در آن مشغول فعالیت بوده است . توانایی های او مسوولان باشگاه «نیول اولدبویز» را قانع کرد که «لیونل » را به خدمت بگیرند و او به برادر بزرگترش که در آن باشگاه بازی می کرد ملحق شد. مربی او در آن باشگاه «ایزیگو دومینگوئز»، می دانست که او استعداد شگرفی در خود پنهان دارد. او می گوید: «او می توانست کارهایی با توپ انجام دهد که قوانین فیزیک را به بازی می گرفت . تنها ی که قبل او دیده ام که چنین توانایی هایی دارد، «دیه گو مارادونا» است ...


مشکلات پزشکی
پیشرفت «مسی » با اخباری که نشان از یک بیماری هورمونی در او داشت که باعث توقف رشد او می شد، تحت الشعاع قرار گرفت . پدرش تصمیم گرفت به «کاتالونیا» مهاجرت کند تا بتواند هزینه درمانی سنگین او را به نحوی تامین کند، اما «بارسلونا» همه چیز را در مورد استعداد «لیونل » جوان می دانست و بنابراین پیش قدم شد تا هزینه های درمان او را بپردازد و همچنین با او قراردادی برای بازی در تیم جوانان «بارسلونا» منعقد شد.


آغاز به کار در اسپانیا
وقتی «مسی » پا به اسپانیا گذاشت فقط یک متر و چهل سانتی متر قد داشت . اما قد و هیکل و نیز توانایی های او بسرعت شروع به رشد د و در مدت زمان کوتاهی حدود سی سانتیمتر به قد او اضافه شد. پس از به ؤمر رساندن سی و هفت گل و سی بازی در اولین فصل بازی اش ، فدراسیون فوتبال اسپانیا به او پیشنهاد کرد تا در تیم ملی اسپانیا شروع به بازی کند. مربی تیم زیر شانزده ساله های اسپانیا در آن زمان یعنی آقای «گینس مندس » یکی از بزرگترین علاقه مندان او بود. او در مورد «مسی » در آن زمان گفت : «در میان بازیکنانی در این سن ، او بهترین بازیکنی است که من در عمرم دیده ام .»ثبت رکورد برای بارسلونا
در نوامبر سال 2003، مسی در یک بازی دوستانه در مقابل «اف ث پورتو» بازی کرد و یک سال بعد هم اولین بازی رسمی اش با پیراهن بارسلونا را در مقابل تیم «اسپانیول » به انجام رساند. او در فصل گذشته در بازی های چندی ظاهر شد، من جمله در لیگ قهرمانان مقابل «شاختار دونتسک ». پس از آن در بازی مقابل «آلباسته » بود که «لیوئل » با زدن گل در کتاب رکوردهای «بارسا» به عنوان جوانترین گ ن تاریخ باشگاه شناخته شد.بازیکنی جهانی
در تابستان ستاره اقبال «مسی » بالاتر هم رفت . او آرژانتین را به فتح جام جهانی جوانان رهنمون شد. او در این جام عنوان بهترین گ ن و بهترین بازیکن تورنمنت را دریافت کرد. مربی آرژانتین «خوزه پکرمن »، او را در دیدار دوستانه با مجارستان به تیم ملی بزرگسالان دعوت کرد، اما در این بازی او خودش را نشان نداد و از حیث کارکرد منفی در صدر اخبار قرار گرفت . «مسی » در این بازی دو دقیقه پس از ورود به زمین توسط داور از بازی ا اج شد.


قرارداد جدید
«بارسلونا» از این می هراسید که مبادا باشگاه های دیگر جواهرش را از چنگ باشگاه در آورند، بنابراین پس از مدت زمان کوتاهی پس از یک قرارداد پنج ساله ، به او پیشنهاد تمدید قرارداد دادند و با او تا سال 2014 با حقوق صد و پنجاه میلیون پوند که هم تراز قرارداد رونالدینیو بود، قرارداد بستند.استعداد ویژه
مشکل آنجا بود که بارسلونا در دیدارهای لیگ اسپانیا نمی توانست از مسی استفاده کند. ملیت غیراسپانیایی او اجازه چنین کاری را به باشگاه در سال جاری نمی داد. اما اعطای عنوان شهروند افتخاری اسپانیا به او به این معناست که او دوباره می تواند در ترکیب تیم مردمی و محبوب اسپانیا قرار گیرد. «ریکارد» عقیده دارد می تواند از «مسی » در هر بازی استفاده کند و می گوید که پس از درخشش در مقابل «اودینزه » اعتمادش به «مسی » بیشتر شده است . او می گوید: «مسی یک بار دیگر نشان داد که چه استعداد ویژه یی دارد. او همچنان جوان است ، اما حضورش در تیم حیاتی به نظر می رسد.»
بعد از مارادونا هیچ فوتبالیستی نتوانست به خوبی یاد او را در دل ها زنده کند .تا این که بار دیگر در فوتبال آرژانتین حادثه ای رخ داد . و آن ظهور ستاره ای آرژانتینی، کوتاه قد، کم وزن با پوستی سفید بود به نام لیونل مسی. طولی نکشید که او با زدن ۳۷ گل در ۳۰مسابقه برای جوانان بارسلونا توجه همه را به خود جلب کرد . درمیان همه ی نگاه ها، نگاه دیگو آرماندو مارادونا جدی تر از همه او را می پایید. مارادونا با دیدن بازی های مسی به رازی بزرگ پی برد . احساس مارادونا به او می گفت که این بار جانشین واقعی اوپیدا شده.پس از مدتی باتلاش مارادونا و مربی تیم جوانان بارسلونا مسی به بارسلونای اصلی راه یافت. و به این ترتیب ستاره ی جوان به یکی از بزرگترین آرزوهایش دست یافت .اما برای مسی با ارزش تر از بازی در تیم بارسلونا داشتن حامی بزرگی همچون مارادونا بود .
. بعد از مارادونا در تمام دنیا بازیکنان زیادی مارادونا نامیده شدند : مارادونای شرق، مارادونای غرب، مارادونای آسیا، مارادونای اروپا، مارادونای عرب و... . اما این موضوع یعنی خوانده شدن به نام مارادونا در آرژانتین کشور مارادوناها به گونه ی دیگری شکل گرفت . بیشتر بازیکنان آرژانتین در آغاز درخششان، مارادونا خوانده شده اند بازیکنانی مثل : آیمار، ریکلمه، توز , ساویولا و... . اما گویا هیچکدام لیاقت داشتن چنین لقبی را نداشتند و زیر سنگینی شهرت و افتخارات این نام کمر خم د .عدم موفقیت تمام این بازیکنان خود دلیلی بود تا کارشناسان و مردم بار دیگر به این باور برسند که مارادونا واقعا تکرار نشدنی است

فینال لیگ قهرمانان اروپا 2008 - 2009
مسی در بازی مقابل منچستر یونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپا خئش درخشید و در دیداری که با نتیجه 2 بر 0 به پیروزی رسیدند گل دوم تیمش را به ثمر رساند.ا. در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2005 - 2006 به علت مصدومیت غایب بود ولی در این بازی حضور داشت و نقش مهمی هم در ب این عنوان بارسلونا داشت.
- افتخارات تیمی:
لالیگا 2004 - 2005 و 2005 - 2006 و 2008 - 2009
جام حذفی اسپانیا 2008 - 2009
لیگ قهرمانان اروپا : 2005 - 2006 و 2008 - 2009
کاپ اسپانیا: 2005 و 2006 و 2009
مدال طلای المپیک 2008
قهرمان جام جهانی جوانان 2005
کاپ اروپا 2009


افتخارات شخصی:
بهترین بازیکن زیر 21 سال اروپا 2007
آقای گل جام جهانی جوانان 2005
بهترین بازیکن جام جهانی جوانان 2005
آقای گل لیگ قهرمانان اروپا 2008 - 2009

__________________
لیونل مسی، بهترین فوتبالیست دنیاست، اگر چه او همواره نحیف ترین هم به شمار می آید. این نوشته گزارشی است از روبرتو ساویانو درباره هنر مسی در فوتبال و دیدار او با این بازیکن در بارسلونا. روبرتو ساویانو در سال 1979 در ناپولی به دنیا آمد. او نخست به عنوان خبرنگار کار می کرد. gomorrha پرفروش ترین کتابش در سال 2006 چاپ شد. کت درباره روش های کار گروه مافیایی «گومورا». این کتاب به 42 زبان بازگردان و از روی آن ی هم ساخته شده است:


به نوشته وطن امروز و به نقل از zeit online ؛ با«لیو» در رختکن نوکمپ، یکی از بزرگ ترین ورزشگاه های دنیا رو به رو شدم. مسی از سکوها همانند لکه ای کوچک، مهارناشدنی و بسیار سریع به چشم می آید. او از نزدیک هم جوانی نحیف اما جان سخت و خستگی ناپذیر است؛ بی اندازه کمرو و خج ی. زیر لب ترانه ای آرژانتینی را می کند. چهره ای دوست داشتنی، صاف و بدون چین و چروک دارد، بدون ریش و سبیل.

لیونل مسی کوچک ترین قهرمان زنده فوتبال است، با لقب «کک». او اندام بچه را داراست. در واقع رشد او به عنوان کودک تقریبا در 10 سالگی متوقف شد. دست و پاهای ک ن دیگر بلندتر بودند؛ صدایشان هم دستخوش دگرگونی می شد. با این حال لیونل کوچک ماند. یک جای کار ایراد داشت. آزمایش ها هم این موضوع را تایید می د؛ هورمون های رشد او تا اندازه ای منظم عمل نمی د.

آن طور که معلوم شد، مسی به گونه ای نادر از بیماری «نانیسم» مبتلا بود. همزمان با هورمون های رشد در کار دیگر هورمون ها نیز اختلال هایی ایجاد شده بود و آنها نیز ترشح نمی شدند. پوشیده نگه داشتن این ایراد ناشدنی بود. دوستان در زمین فوتبال متوجه شدند که [رشد] لیونل متوقف مانده است. مسی می گوید: «همیشه کوچک تر از همه بودم. هر کاری که می و هر کجا که می رفتم، آنها همیشه می گفتند لیونل عقب افتاده است.»

انگار او در جایی از مسیر از بقیه عقب افتاده بود.
در 11 سالگی قد او تقریبا 140 سانتی متر است. پیراهن باشگاهش، نیو و اولد بویز در شهر روزاریوی آرژانتین برایش بسیار بزرگ است و به تنش زار می زند. پایش در کفش شنا می کند، بنابراین او بند کفش هایش را همانند کفش های خانگی می بندد. او بازیکنی استثنایی است، با این حال اندام یک کوتوله 8 ساله را دارد و نه یک نوجوان در حال رشد را.

درست در سن و سالی که در آن هر با نگاه به آینده می خواهد استعدادهایش را برای رشد و پیشرفت به کار بگیرد، رشد اولیه در مورد دست ها، پاها و تن او راکد می ماند. این برای مسی به معنای پایان تمام امیدهایی است که از نخستین روزهای حضورش در زمین فوتبال در پنج سالگی داشت. او احساس می کند، که با پایان یافتن رشدش همه چیز پایان یافته است. هر چیزی که او می خواست روزی بشود. همزمان پزشکان در این شه هستند که چنانچه با این بیماری به موقع مبارزه شود، شاید بتوان آن را بر طرف کرد.

تنها اقدام ممکن هورمون درمانی با هورمون gh است؛ بمباران سالانه که با کمک آن شاید بتوان سانتی متر هایی از رشد صورت نگرفته را جبران کرد؛ سانتی مترهایی را که او نیاز دارد تا با آنها بتواند با غول های فوتبال مدرن رقابت شانه به شانه ای داشته باشد. درمان این بیماری برای خانواده بی اندازه سنگین و پرهزینه است، درمان آن ماهانه 900 دلار ج دربر دارد. فوتبال برای رشد و رشد برای فوتبال؛ از این به بعد این تنها راه پیش رواست.

او در جریان یک بازی توجه یک استعداد یاب را به خود جلب می کند. استعدادیاب ها در زندگی بازیکنان فوتبال همه چیز هستند. با هر مسابقه ای که آنها به تماشایش می روند، با هر نوجوانی که تصمیم می گیرند، رشد و پیشرفتش را پیگیری کنند و با هر پدری که می خواهند، با او به صحبت بنشینند، درباره سرنوشتی تصمیم می گیرند و آن را رقم می زنند. آنها در بیشتر موارد درها را به روی بازیکنان جوان می گشایند. با همه اینها چیزی که باید به مسی ارائه شود، بسیار بیشتر است. آنها نه تنها می توانند فوتبالیست شدن را برای او ممکن کنند، که سلامت و تندرستی را بار دیگر به او باز می گردانند.

کارلس ر اچ، مدیر ورزشی بارسلونا پس از آنکه لیونل را در زمین دیده بود، این طور تعریف می کند: «پنج دقیقه برای دیدن اینکه او برگزیده است، کافی بود». آشکار است که استعدادی بی نظیر در پاهای مسی نهفته است. چیزی که از فوتبال فراتر می رود. وقتی ی به تماشای او هنگام فوتبال می نشیند، همانند وقتی است که فرد به موسیقی گوش می دهد، گویی هر قطعه در یک ترکیب از هم پاشیده به جای خودش بازمی گردد.

ر اچ می خواهد او را خیلی زود از آن خود کند: «هر ی بود، بلافاصله او را با طلا می سنجید». آنها روی یک کاغذ بی ارزش قرار داد خود را می نویسند، روی یک دستمال. ر اچ و پدر «کک» پای آن قرارداد را امضا می کنند. این تکه کاغذ بی ارزش زندگی لیونل را دگرگون خواهد کرد. بارسلونا این کودک جاودانه را باور دارد.

باشگاه تصمیم می گیرد که هزینه های هر هورمونی را که ترشح نمی شود، بپردازد اما مسی برای درمان باید راهی اسپانیا شود، همراه با همه اعضای خانواده، پدر، مادر و سه خواهر و برادرش که اکنون با او از روزاریو رفته اند؛ بدون مدرک و بدون کار و با اعتماد صرف به قراردادی که روی یک دستمال نوشته شده است. با این امیدواری که شاید در این اندام ک نه بخت و اقبال آنها نهفته باشد. باشگاه در سال 2000 به مدت

3 سال هر گونه پشتیبانی پزشکی و درمانی مسی را تضمین می کند. برخی بر این باورند که شخصی که ایمان دارد به یاری فوتبال می تواند از جهنم و عذاب خارج شود، نیرویی در خود دارد که او را به هدف دلخواهش می رساند.

با این همه درمان به گونه ای وحشتناک توان مسی را می گیرد. حالش همواره بد است و پی د ی بالا می آورد. عضله ها به نظر در حال شدن و استخوان های بدن در حال د شدن هستند. در عرض چند ماه اندامش بزرگ تر شده و به اندازه ای می رسد که در واقع در مدت چند سال باید به این اندازه می رسید.

مسی می گوید: «توانایی درد کشیدن را نداشتم و نمی توانستم به باشگاه جدیدم چیزی ارائه بدهم، باشگاهی که همه چیز را مدیونش هستم». تفاوتی بنیادین میان آنهایی است که استعدادشان را به کار می گیرند تا پیشرفت کنند و آنهایی که همه چیزشان بسته به آن استعداد است.

هنر زندگی است اما نه به این معنا که هنر همه چیز یک فرد شود و او را در خود غرق کند بلکه به آن معناست که به شخصی آتیه ببخشد. برنامه دومی وجود ندارد، هیچگونه جایگزینی هم وجود ندارد که بتوان به آن رجوع کرد.

سرانجام بارسلونا پس از 3 سال می خواهد لیونل مسی را به کار بگیرد و خانواده می داند که اگر او اکنون نتواند آنطور که از او انتظار می رود، بازی کند، دردسرهایی برطرف ناشدنی پیش خواهد آمد. آنها در آرژانتین همه چیز را از دست داده اند و در اسپانیا هم هنوز چیزی را به دست نیاورده اند. اما زمانی که «کک» شروع به بازی می کند، هرگونه ترس و هراسی محو و برطرف می شود. مسی با تمرین سخت و پشتیبانی باشگاه نه تنها شجاعت که حتی رشد جسمانی لازم را نیز سال به سال و سانتی متر به سانتی متر به دست می آورد.

هیچ به درستی نمی داند که او امروز چند سانتی متر قامت دارد. بیشتر افراد می گویند او 69 / 1 متر است برخی هم کمی کمتر. برخی هم عنوان می کنند مسی هم اکنون به 60 / 1 می رسد و هنوز هم در حال رشد است. منابع رسمی دقیق نیستند. آنها به او رفته رفته سانتی مترهای بیشتری را نسبت می دهند.

گویا بحث بر سر درآمد یا بهایی است که او از خود در میدان نشان می دهد. حقیقت آن است که پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز بازی و زمانی که دو تیم برابر هم صف آرایی می کنند، قد بازیکنان کم و بیش در یک اندازه و راستاست. تنها باید به چهره بازیکنان نگاه کرد تا چهره مسی را تشخیص داد. زمانی که تصاویر تلویزیونی سر او را نشان ندهد، از اندامش نمی توان دریافت او مسی است.

در واقع هیچ ی به طور پی د ی به دنبال او نیست. مرکز ثقل او به گونه ای است که م عانی که می کوشند او را متوقف یا سرنگون کنند، نمی توانند. او زمین نمی خورد حتی متز ل هم نمی شود. به دویدنش ادامه می دهد، توپ را پیش می اندازد، متوقف نمی شود، دریبل می کند، جلو می زند، می خزد، فرار می کند و فریب می دهد. او مهارناشدنی است.

در بارسلونا به تمس گفته می شود، روبرتو کارلوس و ف و کاناوارو، م عان بزرگ سابق رئال مادرید، ترجیح می دادند هرگز به چهره مسی نگاه نکنند، تنها به این خاطر که هرگز نتوانسته بودند، از او جلو بزنند. مسی فوق العاده سریع است. او با پاهای کوچکش مثل برق می دود، پاهایی که توپ را محکم حفظ و با هر حرکتی آن را کنترل می کنند. انگار که آنها دست هستند نه پا. حریفانش با مانورهای فریب دهنده اش ناگهان خود را دست خالی می یابند. نه از مسی خبری است و نه از توپ!

تماشای [بازی] مسی یعنی تماشای چیزی فراتر از فوتبال. چیزی ورای فوتبال و همتراز با زیبایی. با شور و هیجان. بیننده او دیگر فاصله ای میان خود و مسابقه نمی یابد، بلکه خود را کاملا در درون آن می یابد و با حرکت های ناشیانه اما هماهنگش همذات پنداری می کند.

از همین رو بازی مسی با قطعه های پیانوی آرتورو بندتی میکل آنجلی، با تابلوهای رافائل و با فرمول های ریاضی جان نش درباره تئوری بازی که فراتر از یک آهنگ، رنگ و منطق هستند، قابل قیاس است. اینها که گفته شد همگی تاثیری هیپنوتیزم گونه دارند. درست همانند وقتی که ی برای نخستین بار به تماشای بازی مسی می نشیند. او خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر قرار می گیرد.

زمانی که توصیف رو مه نگاران ورزشی از مسی را می خوانیم، در می ی م که او چه تردست هنرمندی است. در جریان مسابقه ای میان بارسلونا و رئال مادرید که در آن بازیکنان حریف می کوشیدند، او را پی در پی از کار بیاندازند، گزارشگر مسابقه گزارش بازی را رها کرده و با هیجان تمام فریاد می کشد: «او نمی افتد، نمی افتد، نمییی افتددد!!!» در مسابقه ای دیگر میان دو دشمن دیرینه فریادهای پرشور «messi, messi» با حرف a همراه می شود و او از این پس برای همیشه «مسیا» [ناجی] خوانده می شود. دومین لقبش پس از «کک». بازی او به گونه ای سحرآمیز همه را شگفت زده و مبهوت می کند.

و او در فوتبال ی جز دیه گو آرماندو مارادونا نیست. به ندرت می توان باور کرد، با این حال زمانی که مسی بازی می کند، پاس های مارادونا را در سر دارد؛ درست همانند یک شطرنج باز که در موقعیت های مشخصی از بازی از حرکت های قهرمانی بزرگ الگوبرداری و درست همان حرکت ها را اجرا می کند. مسی در 18 آوریل 2007 در بارسلونا کپی گلی را به ثمر رساند که مارادونا در 22 ژوئن 1986 در مکزیک به ثمر رسانده بود و از آن با عنوان گل قرن یاد می شود.

بیست سال بعد اما درست عین همان. مسی هم در 60 متری دروازه حریف حرکتش را آغاز کرد، او هم در یک استارت دو بازیکن حریف را جا گذاشت و با سرعت روانه محوطه جریمه شد، همان جا یکی از بازیکنان که او آنها را جاگذاشته بود، دوباره تلاش می کند، او را سرنگون کند اما بی نتیجه. سه م ع مسی را احاطه می کنند اما او به جای آنکه گ نی کند، به سمت راست می رود، دروازه بان و بازیکنی دیگر را دریبل می کند... و گل می زند و پس از گل تصویری از بهت بازیکنان بارسلونا که از حیرت در جای خود میخکوب شده اند.

آنها سرهایشان را در دست گرفته اند و چنان به دور و بر خود نگاه می کنند که گویا نمی توانند باور کنند بار دیگر توانسته اند شاهد به ثمر رسیدن چنین گلی باشند. زمانی که مارادونا در مکزیک گ نی کرد، مسی هنوز به دنیا نیامده بود. او تازه در سال 1987 متولد شد و دلیلی که من به خاطر آن به بارسلونا سفر و می خواهم با او دیدار داشته باشم این است که من در ناپولی با افسانه دیه گو مارادونا بزرگ شدم. هیچ گاه بازی آرژانتین و ایتالیا را در جام جهانی 1990 فراموش نخواهم کرد.

مسابقه ای که دست بی رحم تقدیر خواسته بود که تیم ملی ایتالیای آزگلیو ویچینی و توتو اسکیلاچی در نیمه نهایی با آرژانتین مارادونا روبه رو شود. آن هم درست در ورزشگاه سائو پائولوی شهر ناپولی! زمانی که اسکیلاچی گل نخست را به ثمر می رساند، ورزشگاه واکنشی شادمانه را بروز می دهد. با این حال حس می شود که در میان تماشاگران اوضاع آن طور که باید باشد، نیست.

پس از گل کانی گیا فریاد های بلند تماشاگران غیر ایتالیایی و غیر ناپلی بر ضد مارادونا کارگر می شود و اکنون چیزی رخ می دهد که در تاریخ فوتبال هرگز اتفاق نیفتاده بود و شاید هم دیگر هیچگاه رخ نخواهد داد؛ جو حاکم بر ورزشگاه بر ضد تیم ملی خودی می شود. تماشاگران اهل ناپولی فریاد می کشند: «دیه گو! دیه گو!» آنها عادت کرده بودند که نام او را صدا بزنند. چگونه باید آنها را برای این کار تنبیه کرد و چگونه قرار بود آنها به ناگهان دیگر از او پشتیبانی نکنند؟ مارادونا موفق شد، منطق هواداری را وارونه کند.

آن روز را بسیار خوب به یاد دارم. تقریبا یازده ساله بودم و چنین فوتبالی را شاید دیگر بار به ندرت تجربه خواهم کرد. اما به نظر می رسد چیزی از گذشته بازگشته است. گل بازی برابر انگلیس در جام جهانی مکزیک و گلی که «کک» بیست سال بعد به ثمر رساند، یکی از لحظه های فراموش ناشدنی کودکی ام را تایید می کند. تصور می کنم که چه اندازه فوق العاده و یا سرگیجه آور بود، اگر می شد مسی را به هنگام بازی در ورزشگاه سائوپائولو تماشا کرد.

لحظه باورن ی دیدارم با مسی درست زمانی است که به او می گویم که او وقتی بازی می کند، شبیه مارادوناست. شبیه اواست یعنی نمی دانم چگونه باید تصویری را که هزاران بار دیده شده، بهتر بیان کنم. با این حال می خواهم این موضوع را به او بگویم. او به من پاسخ می دهد: «آیا این واقعیت دارد؟» پاسخی با لبخند، با خج و شرم بیشتر از معمول و البته شادمانی بسیار. از این گذشته مسی حاضر بود با من ملاقات کند، نه به این خاطر که من نویسنده هستم یا به خاطر اینگونه علت ها، بلکه تنها از آن رو که من اهل ناپولی هستم.

مسی می گوید: «ناپولی را دوست دارم. دوست دارم خیلی زود به آن شهر سر بزنم. بی تردید خوب خواهد بود اگر بتوانم در آنجا مدت بیشتری بمانم. این برای یک آرژانتینی درست همانند آن است که به خانه اش می رود. ناپولی برای مسی و بسیاری از هواداران بارسلونا مکانی مقدس البته در فوتبال به شمار می آید. ناپولی مکان تبرک بخشی استعدادهاست. شهری که رب النوع فوتبال در آن بهترین سال هایش را گذراند. جایی که او از هیچ برخاست و قهرمان شد. بالاتر از تمام تیم های بزرگ. فاتح دنیا.

لیونل مسی درست نقطه مقابل آن چیزی است که انسان از یک ستاره فوتبال انتظار دارد. او بی و دست و پاست و عبارت های معمولی را که به او پیشنهاد می شود، به کار نمی گیرد، سرخ می شود و به کفش هایش نگاه می کند. زمانی هم که نمی داند چه چیزی باید بگوید، شروع به جویدن انگشت هایش می کند. اما داستان «کک» از هر منظر بسیار شگفت انگیز است. مسی همانند زنبور مودار است.

می گویند زنبور مودار در واقع نباید پرواز کند، چرا که بدنش بسیار بزرگ است و تحمل این وزن برای بال های کوچکش بیش از اندازه دشوار. با این حال زنبور مودار این موضوع را نمی داند و بسادگی پرواز می کند. مسی هم با اندام کوچکش، با پاهای کوتاهش و باریکش و با تمام اختلال های رشدش در واقع هرگز نباید می توانست در فوتبال مدرن و پر از درگیری امروز بازی کند!
"


مشاهده متن کامل ...
زنگینامه وبیوگرافی کامل لیونل مسی
درخواست حذف اطلاعات
شناسنامه
- نام کامل» لیونل آندرس مسی
- تاریخ و محل تولد: ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ در روزاریوی آرژانتین
- ملیت: آرژانتینی و اسپانیائی
- قد: ۱۶۹ سانتی متر
- وزن: ۶۷ کیلوگرم
- باشگاهها: جوانان بارسلونا، بارسلونا
- نخستین بازی ملی: آگوست ۲۰۰۵ برابر مجارستان

اولین بازی
یک فوروارد کامل زمانی کارش را صحیح انجام داده که گلی را به ثمر رسانده باشد. «مسی » در این دیدار گلی به ثمر نرساند، اما یک بار در موقعیت گل قرار گرفت که دفاع حریف روی او تکل خطا انجام داد و یک ضربه آزاد به نفع «بارسا» اعلام شد و زننده این ضربه هم ی نبود جز رونالدینیو که با این ضربه اولین گل بازی را به ثمر رساند.

اولین گل
اولین گل او در دیدار مقابل آلباسته بود که روی پاس رونالدینیو در موقعیتی مناسب توپ را از روی سر دروازبان به درون دروازه انداخت

سیستم جوانگرا
«مسی » در «روناریو» متولد شده است ، در آرژانتین أ اما در «بارسلونا» همه او را از خودشان می دانند و به نظر می رسد یکی از اولین محصول های سیستم جوان گرای بارسلون جدید باشد. با اینکه رونالدینیو، اتوئو و دکو نام های معروفی هستند و در همه جای دنیا شناخته شده اند، اما «بارسلونا» به محصولات جوان داخلی خود نیز می بالد و «مسی » آ ین فرد از حلقه نام های پرداخته شده یی در «بارسلون » است که نام هایی چون «کارلوس پویول »، «ژاوی هرناندز»، «ویکتور والدز»، «آندره اس اینیستا» و... را شامل می شود.
مقایسه با مارادونا
مسی در سال 1987 به دنیا آمده است . در پنج سالگی بازی فوتبال را آغاز کرده )در باشگاه گران ی (أ در تیمی که پدرش هم در آن مشغول فعالیت بوده است . توانایی های او مسوولان باشگاه «نیول اولدبویز» را قانع کرد که «لیونل » را به خدمت بگیرند و او به برادر بزرگترش که در آن باشگاه بازی می کرد ملحق شد. مربی او در آن باشگاه «ایزیگو دومینگوئز»، می دانست که او استعداد شگرفی در خود پنهان دارد. او می گوید: «او می توانست کارهایی با توپ انجام دهد که قوانین فیزیک را به بازی می گرفت . تنها ی که قبل او دیده ام که چنین توانایی هایی دارد، «دیه گو مارادونا» است ...


مشکلات پزشکی
پیشرفت «مسی » با اخباری که نشان از یک بیماری هورمونی در او داشت که باعث توقف رشد او می شد، تحت الشعاع قرار گرفت . پدرش تصمیم گرفت به «کاتالونیا» مهاجرت کند تا بتواند هزینه درمانی سنگین او را به نحوی تامین کند، اما «بارسلونا» همه چیز را در مورد استعداد «لیونل » جوان می دانست و بنابراین پیش قدم شد تا هزینه های درمان او را بپردازد و همچنین با او قراردادی برای بازی در تیم جوانان «بارسلونا» منعقد شد.


آغاز به کار در اسپانیا
وقتی «مسی » پا به اسپانیا گذاشت فقط یک متر و چهل سانتی متر قد داشت . اما قد و هیکل و نیز توانایی های او بسرعت شروع به رشد د و در مدت زمان کوتاهی حدود سی سانتیمتر به قد او اضافه شد. پس از به ؤمر رساندن سی و هفت گل و سی بازی در اولین فصل بازی اش ، فدراسیون فوتبال اسپانیا به او پیشنهاد کرد تا در تیم ملی اسپانیا شروع به بازی کند. مربی تیم زیر شانزده ساله های اسپانیا در آن زمان یعنی آقای «گینس مندس » یکی از بزرگترین علاقه مندان او بود. او در مورد «مسی » در آن زمان گفت : «در میان بازیکنانی در این سن ، او بهترین بازیکنی است که من در عمرم دیده ام .»ثبت رکورد برای بارسلونا
در نوامبر سال 2003، مسی در یک بازی دوستانه در مقابل «اف ث پورتو» بازی کرد و یک سال بعد هم اولین بازی رسمی اش با پیراهن بارسلونا را در مقابل تیم «اسپانیول » به انجام رساند. او در فصل گذشته در بازی های چندی ظاهر شد، من جمله در لیگ قهرمانان مقابل «شاختار دونتسک ». پس از آن در بازی مقابل «آلباسته » بود که «لیوئل » با زدن گل در کتاب رکوردهای «بارسا» به عنوان جوانترین گ ن تاریخ باشگاه شناخته شد.بازیکنی جهانی
در تابستان ستاره اقبال «مسی » بالاتر هم رفت . او آرژانتین را به فتح جام جهانی جوانان رهنمون شد. او در این جام عنوان بهترین گ ن و بهترین بازیکن تورنمنت را دریافت کرد. مربی آرژانتین «خوزه پکرمن »، او را در دیدار دوستانه با مجارستان به تیم ملی بزرگسالان دعوت کرد، اما در این بازی او خودش را نشان نداد و از حیث کارکرد منفی در صدر اخبار قرار گرفت . «مسی » در این بازی دو دقیقه پس از ورود به زمین توسط داور از بازی ا اج شد.


قرارداد جدید
«بارسلونا» از این می هراسید که مبادا باشگاه های دیگر جواهرش را از چنگ باشگاه در آورند، بنابراین پس از مدت زمان کوتاهی پس از یک قرارداد پنج ساله ، به او پیشنهاد تمدید قرارداد دادند و با او تا سال 2014 با حقوق صد و پنجاه میلیون پوند که هم تراز قرارداد رونالدینیو بود، قرارداد بستند.استعداد ویژه
مشکل آنجا بود که بارسلونا در دیدارهای لیگ اسپانیا نمی توانست از مسی استفاده کند. ملیت غیراسپانیایی او اجازه چنین کاری را به باشگاه در سال جاری نمی داد. اما اعطای عنوان شهروند افتخاری اسپانیا به او به این معناست که او دوباره می تواند در ترکیب تیم مردمی و محبوب اسپانیا قرار گیرد. «ریکارد» عقیده دارد می تواند از «مسی » در هر بازی استفاده کند و می گوید که پس از درخشش در مقابل «اودینزه » اعتمادش به «مسی » بیشتر شده است . او می گوید: «مسی یک بار دیگر نشان داد که چه استعداد ویژه یی دارد. او همچنان جوان است ، اما حضورش در تیم حیاتی به نظر می رسد.»
بعد از مارادونا هیچ فوتبالیستی نتوانست به خوبی یاد او را در دل ها زنده کند .تا این که بار دیگر در فوتبال آرژانتین حادثه ای رخ داد . و آن ظهور ستاره ای آرژانتینی، کوتاه قد، کم وزن با پوستی سفید بود به نام لیونل مسی. طولی نکشید که او با زدن ۳۷ گل در ۳۰مسابقه برای جوانان بارسلونا توجه همه را به خود جلب کرد . درمیان همه ی نگاه ها، نگاه دیگو آرماندو مارادونا جدی تر از همه او را می پایید. مارادونا با دیدن بازی های مسی به رازی بزرگ پی برد . احساس مارادونا به او می گفت که این بار جانشین واقعی اوپیدا شده.پس از مدتی باتلاش مارادونا و مربی تیم جوانان بارسلونا مسی به بارسلونای اصلی راه یافت. و به این ترتیب ستاره ی جوان به یکی از بزرگترین آرزوهایش دست یافت .اما برای مسی با ارزش تر از بازی در تیم بارسلونا داشتن حامی بزرگی همچون مارادونا بود .
. بعد از مارادونا در تمام دنیا بازیکنان زیادی مارادونا نامیده شدند : مارادونای شرق، مارادونای غرب، مارادونای آسیا، مارادونای اروپا، مارادونای عرب و... . اما این موضوع یعنی خوانده شدن به نام مارادونا در آرژانتین کشور مارادوناها به گونه ی دیگری شکل گرفت . بیشتر بازیکنان آرژانتین در آغاز درخششان، مارادونا خوانده شده اند بازیکنانی مثل : آیمار، ریکلمه، توز , ساویولا و... . اما گویا هیچکدام لیاقت داشتن چنین لقبی را نداشتند و زیر سنگینی شهرت و افتخارات این نام کمر خم د .عدم موفقیت تمام این بازیکنان خود دلیلی بود تا کارشناسان و مردم بار دیگر به این باور برسند که مارادونا واقعا تکرار نشدنی است

فینال لیگ قهرمانان اروپا 2008 - 2009
مسی در بازی مقابل منچستر یونایتد در فینال لیگ قهرمانان اروپا خئش درخشید و در دیداری که با نتیجه 2 بر 0 به پیروزی رسیدند گل دوم تیمش را به ثمر رساند.ا. در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2005 - 2006 به علت مصدومیت غایب بود ولی در این بازی حضور داشت و نقش مهمی هم در ب این عنوان بارسلونا داشت.
- افتخارات تیمی:
لالیگا 2004 - 2005 و 2005 - 2006 و 2008 - 2009
جام حذفی اسپانیا 2008 - 2009
لیگ قهرمانان اروپا : 2005 - 2006 و 2008 - 2009
کاپ اسپانیا: 2005 و 2006 و 2009
مدال طلای المپیک 2008
قهرمان جام جهانی جوانان 2005
کاپ اروپا 2009


افتخارات شخصی:
بهترین بازیکن زیر 21 سال اروپا 2007
آقای گل جام جهانی جوانان 2005
بهترین بازیکن جام جهانی جوانان 2005
آقای گل لیگ قهرمانان اروپا 2008 - 2009

__________________لیونل مسی، بهترین فوتبالیست دنیاست، اگر چه او همواره نحیف ترین هم به شمار می آید. این نوشته گزارشی است از روبرتو ساویانو درباره هنر مسی در فوتبال و دیدار او با این بازیکن در بارسلونا. روبرتو ساویانو در سال 1979 در ناپولی به دنیا آمد. او نخست به عنوان خبرنگار کار می کرد. gomorrha پرفروش ترین کتابش در سال 2006 چاپ شد. کت درباره روش های کار گروه مافیایی «گومورا». این کتاب به 42 زبان بازگردان و از روی آن ی هم ساخته شده است:


به نوشته وطن امروز و به نقل از zeit online ؛ با«لیو» در رختکن نوکمپ، یکی از بزرگ ترین ورزشگاه های دنیا رو به رو شدم. مسی از سکوها همانند لکه ای کوچک، مهارناشدنی و بسیار سریع به چشم می آید. او از نزدیک هم جوانی نحیف اما جان سخت و خستگی ناپذیر است؛ بی اندازه کمرو و خج ی. زیر لب ترانه ای آرژانتینی را می کند. چهره ای دوست داشتنی، صاف و بدون چین و چروک دارد، بدون ریش و سبیل.

لیونل مسی کوچک ترین قهرمان زنده فوتبال است، با لقب «کک». او اندام بچه را داراست. در واقع رشد او به عنوان کودک تقریبا در 10 سالگی متوقف شد. دست و پاهای ک ن دیگر بلندتر بودند؛ صدایشان هم دستخوش دگرگونی می شد. با این حال لیونل کوچک ماند. یک جای کار ایراد داشت. آزمایش ها هم این موضوع را تایید می د؛ هورمون های رشد او تا اندازه ای منظم عمل نمی د.

آن طور که معلوم شد، مسی به گونه ای نادر از بیماری «نانیسم» مبتلا بود. همزمان با هورمون های رشد در کار دیگر هورمون ها نیز اختلال هایی ایجاد شده بود و آنها نیز ترشح نمی شدند. پوشیده نگه داشتن این ایراد ناشدنی بود. دوستان در زمین فوتبال متوجه شدند که [رشد] لیونل متوقف مانده است. مسی می گوید: «همیشه کوچک تر از همه بودم. هر کاری که می و هر کجا که می رفتم، آنها همیشه می گفتند لیونل عقب افتاده است.»

انگار او در جایی از مسیر از بقیه عقب افتاده بود.
در 11 سالگی قد او تقریبا 140 سانتی متر است. پیراهن باشگاهش، نیو و اولد بویز در شهر روزاریوی آرژانتین برایش بسیار بزرگ است و به تنش زار می زند. پایش در کفش شنا می کند، بنابراین او بند کفش هایش را همانند کفش های خانگی می بندد. او بازیکنی استثنایی است، با این حال اندام یک کوتوله 8 ساله را دارد و نه یک نوجوان در حال رشد را.

درست در سن و سالی که در آن هر با نگاه به آینده می خواهد استعدادهایش را برای رشد و پیشرفت به کار بگیرد، رشد اولیه در مورد دست ها، پاها و تن او راکد می ماند. این برای مسی به معنای پایان تمام امیدهایی است که از نخستین روزهای حضورش در زمین فوتبال در پنج سالگی داشت. او احساس می کند، که با پایان یافتن رشدش همه چیز پایان یافته است. هر چیزی که او می خواست روزی بشود. همزمان پزشکان در این شه هستند که چنانچه با این بیماری به موقع مبارزه شود، شاید بتوان آن را بر طرف کرد.

تنها اقدام ممکن هورمون درمانی با هورمون gh است؛ بمباران سالانه که با کمک آن شاید بتوان سانتی متر هایی از رشد صورت نگرفته را جبران کرد؛ سانتی مترهایی را که او نیاز دارد تا با آنها بتواند با غول های فوتبال مدرن رقابت شانه به شانه ای داشته باشد. درمان این بیماری برای خانواده بی اندازه سنگین و پرهزینه است، درمان آن ماهانه 900 دلار ج دربر دارد. فوتبال برای رشد و رشد برای فوتبال؛ از این به بعد این تنها راه پیش رواست.

او در جریان یک بازی توجه یک استعداد یاب را به خود جلب می کند. استعدادیاب ها در زندگی بازیکنان فوتبال همه چیز هستند. با هر مسابقه ای که آنها به تماشایش می روند، با هر نوجوانی که تصمیم می گیرند، رشد و پیشرفتش را پیگیری کنند و با هر پدری که می خواهند، با او به صحبت بنشینند، درباره سرنوشتی تصمیم می گیرند و آن را رقم می زنند. آنها در بیشتر موارد درها را به روی بازیکنان جوان می گشایند. با همه اینها چیزی که باید به مسی ارائه شود، بسیار بیشتر است. آنها نه تنها می توانند فوتبالیست شدن را برای او ممکن کنند، که سلامت و تندرستی را بار دیگر به او باز می گردانند.

کارلس ر اچ، مدیر ورزشی بارسلونا پس از آنکه لیونل را در زمین دیده بود، این طور تعریف می کند: «پنج دقیقه برای دیدن اینکه او برگزیده است، کافی بود». آشکار است که استعدادی بی نظیر در پاهای مسی نهفته است. چیزی که از فوتبال فراتر می رود. وقتی ی به تماشای او هنگام فوتبال می نشیند، همانند وقتی است که فرد به موسیقی گوش می دهد، گویی هر قطعه در یک ترکیب از هم پاشیده به جای خودش بازمی گردد.

ر اچ می خواهد او را خیلی زود از آن خود کند: «هر ی بود، بلافاصله او را با طلا می سنجید». آنها روی یک کاغذ بی ارزش قرار داد خود را می نویسند، روی یک دستمال. ر اچ و پدر «کک» پای آن قرارداد را امضا می کنند. این تکه کاغذ بی ارزش زندگی لیونل را دگرگون خواهد کرد. بارسلونا این کودک جاودانه را باور دارد.

باشگاه تصمیم می گیرد که هزینه های هر هورمونی را که ترشح نمی شود، بپردازد اما مسی برای درمان باید راهی اسپانیا شود، همراه با همه اعضای خانواده، پدر، مادر و سه خواهر و برادرش که اکنون با او از روزاریو رفته اند؛ بدون مدرک و بدون کار و با اعتماد صرف به قراردادی که روی یک دستمال نوشته شده است. با این امیدواری که شاید در این اندام ک نه بخت و اقبال آنها نهفته باشد. باشگاه در سال 2000 به مدت

3 سال هر گونه پشتیبانی پزشکی و درمانی مسی را تضمین می کند. برخی بر این باورند که شخصی که ایمان دارد به یاری فوتبال می تواند از جهنم و عذاب خارج شود، نیرویی در خود دارد که او را به هدف دلخواهش می رساند.

با این همه درمان به گونه ای وحشتناک توان مسی را می گیرد. حالش همواره بد است و پی د ی بالا می آورد. عضله ها به نظر در حال شدن و استخوان های بدن در حال د شدن هستند. در عرض چند ماه اندامش بزرگ تر شده و به اندازه ای می رسد که در واقع در مدت چند سال باید به این اندازه می رسید.

مسی می گوید: «توانایی درد کشیدن را نداشتم و نمی توانستم به باشگاه جدیدم چیزی ارائه بدهم، باشگاهی که همه چیز را مدیونش هستم». تفاوتی بنیادین میان آنهایی است که استعدادشان را به کار می گیرند تا پیشرفت کنند و آنهایی که همه چیزشان بسته به آن استعداد است.

هنر زندگی است اما نه به این معنا که هنر همه چیز یک فرد شود و او را در خود غرق کند بلکه به آن معناست که به شخصی آتیه ببخشد. برنامه دومی وجود ندارد، هیچگونه جایگزینی هم وجود ندارد که بتوان به آن رجوع کرد.

سرانجام بارسلونا پس از 3 سال می خواهد لیونل مسی را به کار بگیرد و خانواده می داند که اگر او اکنون نتواند آنطور که از او انتظار می رود، بازی کند، دردسرهایی برطرف ناشدنی پیش خواهد آمد. آنها در آرژانتین همه چیز را از دست داده اند و در اسپانیا هم هنوز چیزی را به دست نیاورده اند. اما زمانی که «کک» شروع به بازی می کند، هرگونه ترس و هراسی محو و برطرف می شود. مسی با تمرین سخت و پشتیبانی باشگاه نه تنها شجاعت که حتی رشد جسمانی لازم را نیز سال به سال و سانتی متر به سانتی متر به دست می آورد.

هیچ به درستی نمی داند که او امروز چند سانتی متر قامت دارد. بیشتر افراد می گویند او 69 / 1 متر است برخی هم کمی کمتر. برخی هم عنوان می کنند مسی هم اکنون به 60 / 1 می رسد و هنوز هم در حال رشد است. منابع رسمی دقیق نیستند. آنها به او رفته رفته سانتی مترهای بیشتری را نسبت می دهند.

گویا بحث بر سر درآمد یا بهایی است که او از خود در میدان نشان می دهد. حقیقت آن است که پیش از به صدا درآمدن سوت آغاز بازی و زمانی که دو تیم برابر هم صف آرایی می کنند، قد بازیکنان کم و بیش در یک اندازه و راستاست. تنها باید به چهره بازیکنان نگاه کرد تا چهره مسی را تشخیص داد. زمانی که تصاویر تلویزیونی سر او را نشان ندهد، از اندامش نمی توان دریافت او مسی است.

در واقع هیچ ی به طور پی د ی به دنبال او نیست. مرکز ثقل او به گونه ای است که م عانی که می کوشند او را متوقف یا سرنگون کنند، نمی توانند. او زمین نمی خورد حتی متز ل هم نمی شود. به دویدنش ادامه می دهد، توپ را پیش می اندازد، متوقف نمی شود، دریبل می کند، جلو می زند، می خزد، فرار می کند و فریب می دهد. او مهارناشدنی است.

در بارسلونا به تمس گفته می شود، روبرتو کارلوس و ف و کاناوارو، م عان بزرگ سابق رئال مادرید، ترجیح می دادند هرگز به چهره مسی نگاه نکنند، تنها به این خاطر که هرگز نتوانسته بودند، از او جلو بزنند. مسی فوق العاده سریع است. او با پاهای کوچکش مثل برق می دود، پاهایی که توپ را محکم حفظ و با هر حرکتی آن را کنترل می کنند. انگار که آنها دست هستند نه پا. حریفانش با مانورهای فریب دهنده اش ناگهان خود را دست خالی می یابند. نه از مسی خبری است و نه از توپ!

تماشای [بازی] مسی یعنی تماشای چیزی فراتر از فوتبال. چیزی ورای فوتبال و همتراز با زیبایی. با شور و هیجان. بیننده او دیگر فاصله ای میان خود و مسابقه نمی یابد، بلکه خود را کاملا در درون آن می یابد و با حرکت های ناشیانه اما هماهنگش همذات پنداری می کند.

از همین رو بازی مسی با قطعه های پیانوی آرتورو بندتی میکل آنجلی، با تابلوهای رافائل و با فرمول های ریاضی جان نش درباره تئوری بازی که فراتر از یک آهنگ، رنگ و منطق هستند، قابل قیاس است. اینها که گفته شد همگی تاثیری هیپنوتیزم گونه دارند. درست همانند وقتی که ی برای نخستین بار به تماشای بازی مسی می نشیند. او خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر قرار می گیرد.

زمانی که توصیف رو مه نگاران ورزشی از مسی را می خوانیم، در می ی م که او چه تردست هنرمندی است. در جریان مسابقه ای میان بارسلونا و رئال مادرید که در آن بازیکنان حریف می کوشیدند، او را پی در پی از کار بیاندازند، گزارشگر مسابقه گزارش بازی را رها کرده و با هیجان تمام فریاد می کشد: «او نمی افتد، نمی افتد، نمییی افتددد!!!» در مسابقه ای دیگر میان دو دشمن دیرینه فریادهای پرشور «messi, messi» با حرف a همراه می شود و او از این پس برای همیشه «مسیا» [ناجی] خوانده می شود. دومین لقبش پس از «کک». بازی او به گونه ای سحرآمیز همه را شگفت زده و مبهوت می کند.

و او در فوتبال ی جز دیه گو آرماندو مارادونا نیست. به ندرت می توان باور کرد، با این حال زمانی که مسی بازی می کند، پاس های مارادونا را در سر دارد؛ درست همانند یک شطرنج باز که در موقعیت های مشخصی از بازی از حرکت های قهرمانی بزرگ الگوبرداری و درست همان حرکت ها را اجرا می کند. مسی در 18 آوریل 2007 در بارسلونا کپی گلی را به ثمر رساند که مارادونا در 22 ژوئن 1986 در مکزیک به ثمر رسانده بود و از آن با عنوان گل قرن یاد می شود.

بیست سال بعد اما درست عین همان. مسی هم در 60 متری دروازه حریف حرکتش را آغاز کرد، او هم در یک استارت دو بازیکن حریف را جا گذاشت و با سرعت روانه محوطه جریمه شد، همان جا یکی از بازیکنان که او آنها را جاگذاشته بود، دوباره تلاش می کند، او را سرنگون کند اما بی نتیجه. سه م ع مسی را احاطه می کنند اما او به جای آنکه گ نی کند، به سمت راست می رود، دروازه بان و بازیکنی دیگر را دریبل می کند... و گل می زند و پس از گل تصویری از بهت بازیکنان بارسلونا که از حیرت در جای خود میخکوب شده اند.

آنها سرهایشان را در دست گرفته اند و چنان به دور و بر خود نگاه می کنند که گویا نمی توانند باور کنند بار دیگر توانسته اند شاهد به ثمر رسیدن چنین گلی باشند. زمانی که مارادونا در مکزیک گ نی کرد، مسی هنوز به دنیا نیامده بود. او تازه در سال 1987 متولد شد و دلیلی که من به خاطر آن به بارسلونا سفر و می خواهم با او دیدار داشته باشم این است که من در ناپولی با افسانه دیه گو مارادونا بزرگ شدم. هیچ گاه بازی آرژانتین و ایتالیا را در جام جهانی 1990 فراموش نخواهم کرد.

مسابقه ای که دست بی رحم تقدیر خواسته بود که تیم ملی ایتالیای آزگلیو ویچینی و توتو اسکیلاچی در نیمه نهایی با آرژانتین مارادونا روبه رو شود. آن هم درست در ورزشگاه سائو پائولوی شهر ناپولی! زمانی که اسکیلاچی گل نخست را به ثمر می رساند، ورزشگاه واکنشی شادمانه را بروز می دهد. با این حال حس می شود که در میان تماشاگران اوضاع آن طور که باید باشد، نیست.

پس از گل کانی گیا فریاد های بلند تماشاگران غیر ایتالیایی و غیر ناپلی بر ضد مارادونا کارگر می شود و اکنون چیزی رخ می دهد که در تاریخ فوتبال هرگز اتفاق نیفتاده بود و شاید هم دیگر هیچگاه رخ نخواهد داد؛ جو حاکم بر ورزشگاه بر ضد تیم ملی خودی می شود. تماشاگران اهل ناپولی فریاد می کشند: «دیه گو! دیه گو!» آنها عادت کرده بودند که نام او را صدا بزنند. چگونه باید آنها را برای این کار تنبیه کرد و چگونه قرار بود آنها به ناگهان دیگر از او پشتیبانی نکنند؟ مارادونا موفق شد، منطق هواداری را وارونه کند.

آن روز را بسیار خوب به یاد دارم. تقریبا یازده ساله بودم و چنین فوتبالی را شاید دیگر بار به ندرت تجربه خواهم کرد. اما به نظر می رسد چیزی از گذشته بازگشته است. گل بازی برابر انگلیس در جام جهانی مکزیک و گلی که «کک» بیست سال بعد به ثمر رساند، یکی از لحظه های فراموش ناشدنی کودکی ام را تایید می کند. تصور می کنم که چه اندازه فوق العاده و یا سرگیجه آور بود، اگر می شد مسی را به هنگام بازی در ورزشگاه سائوپائولو تماشا کرد.

لحظه باورن ی دیدارم با مسی درست زمانی است که به او می گویم که او وقتی بازی می کند، شبیه مارادوناست. شبیه اواست یعنی نمی دانم چگونه باید تصویری را که هزاران بار دیده شده، بهتر بیان کنم. با این حال می خواهم این موضوع را به او بگویم. او به من پاسخ می دهد: «آیا این واقعیت دارد؟» پاسخی با لبخند، با خج و شرم بیشتر از معمول و البته شادمانی بسیار. از این گذشته مسی حاضر بود با من ملاقات کند، نه به این خاطر که من نویسنده هستم یا به خاطر اینگونه علت ها، بلکه تنها از آن رو که من اهل ناپولی هستم.

مسی می گوید: «ناپولی را دوست دارم. دوست دارم خیلی زود به آن شهر سر بزنم. بی تردید خوب خواهد بود اگر بتوانم در آنجا مدت بیشتری بمانم. این برای یک آرژانتینی درست همانند آن است که به خانه اش می رود. ناپولی برای مسی و بسیاری از هواداران بارسلونا مکانی مقدس البته در فوتبال به شمار می آید. ناپولی مکان تبرک بخشی استعدادهاست. شهری که رب النوع فوتبال در آن بهترین سال هایش را گذراند. جایی که او از هیچ برخاست و قهرمان شد. بالاتر از تمام تیم های بزرگ. فاتح دنیا.

لیونل مسی درست نقطه مقابل آن چیزی است که انسان از یک ستاره فوتبال انتظار دارد. او بی و دست و پاست و عبارت های معمولی را که به او پیشنهاد می شود، به کار نمی گیرد، سرخ می شود و به کفش هایش نگاه می کند. زمانی هم که نمی داند چه چیزی باید بگوید، شروع به جویدن انگشت هایش می کند. اما داستان «کک» از هر منظر بسیار شگفت انگیز است. مسی همانند زنبور مودار است.

می گویند زنبور مودار در واقع نباید پرواز کند، چرا که بدنش بسیار بزرگ است و تحمل این وزن برای بال های کوچکش بیش از اندازه دشوار. با این حال زنبور مودار این موضوع را نمی داند و بسادگی پرواز می کند. مسی هم با اندام کوچکش، با پاهای کوتاهش و باریکش و با تمام اختلال های رشدش در واقع هرگز نباید می توانست در فوتبال مدرن و پر از درگیری امروز بازی کند!
"


مشاهده متن کامل ...
دیه گو مارادونا
درخواست حذف اطلاعات

نام کامل: دیه گو مارادونا

ملیت: آرژانتین

متولد: 30 اکتبر1960 در بوئنوس آیرس

پست: هافبک میانی - هافبک چپ

تعداد بازی های ملی: 90 بازی از سال 1977 تا 1994 میلادی

افتخارات ملی: ب مقام قهرمانی جام جهانی 86 مکزیک و نایب قهرمانی جام جهانی 90 ایتالیا، قهرمانی جوانان جهان 79

برای حرکات زیبای مارادونا اینجا کلیک کنید

نام دیه گو مارادونا در دنیای فوتبال بیش از آنکه به خاطر نبوغ و خلاقیت و بازی های استثنایی او بیاید، به دلیل جنجال ها و اخباری است که از زمان بازیگری او در ناپل ایتالیا همواره حول و حوش این بازیکن شاخص آرژانتینی بوده است.

دیه گو یکی از بااستعدادترین بازیکنان نسل فوتبال جهان است که در خانواده یی فقیر و پرجمعیت به دنیا آمد. فوتبال را در باشگاه آرجنتینوس جونیورز آغاز کرد و 15ساله بود که به تیم اول باشگاه پیوست. در حالی که تنها 17سال داشت به تیم ملی آرژانتین دعوت شد و در برابر مجارستان یک نیمه بازی کرد.


قدرت بازی سازی، پاس های بلند و کوتاه میلیمتری، قدرت حفظ توپ و هوش سرشار ی تیم در میانه میدان، ضربه های ناگهانی و حیاتی، حفظ تعادل و قدرت پا به توپ عالی و بسیاری از خصوصیات دیگر یک فوتبالیست طراز اول در مارادونا جمع شده بود و اگر از نظر شخصیتی در حد مطلوبی بود بی تردید در کنار بزرگان فوتبال دنیا یکی از ده مرد برتر فوتبال جهان نام می گرفت.

پس از آن که «سزار منوتی» مربی بزرگ تیم ملی آرژانتین دیه گو را به دلیل اخلاق و رفتار ناپایدارش و ناپختگی دوران جوانی از تیم ملی کنار گذاشت و نام او را برای جام جهانی 78 در لیست تیم نیاورد، مارادونا جام جهانی جوانان 79 توکیو را میدان تاخت و تاز خود قرار داد و تیم ملی کشورش را به مقام قهرمانی جهان رساند.

وقتی مارادونا در تیم باشگاهی آرجنتینوس جونیورز، در 166 بازی 116 گل به ثمر رساند، باشگاه معروف بوکاجونیورز حاضر شد برای ید او پول خوبی پرداخت کند. این بار رکورد او بهتر شد و در 28بازی، 40 گل زد و در سال 1981 با بوکاجونیورز قهرمان آرژانتین شد. کم کم نام جوان با استعداد آرژانتینی بر سر زبان ها افتاد و بارسلون با پرداخت بالاترین مبلغ، او را به ای کاتالونیا برد. از سال 1982 تا 1984 بارسلون محل بروز استعدادها و بازی های دیه گو بود. هافبک پرتوان ی جنوبی قهرمانی سال 83 اسپانیا را برای بارسلون به ارمغان آورد.

حال تیم ناپل ایتالیا خواهان او بود و مبلغ بسیار بالایی به او پیشنهاد کرد تا در سال 84 به شهر ناپل مهاجرت کند. مارادونا هفت سال در ناپل ماند و در سال 1991که از ایتالیا به آرژانتین برگشت، معروف ترین و محبوب ترین ورزشکار شهر ناپل بود.

او یک تنه ناپل را به دو مقام قهرمانی در سال 1987 و 1990 رساند. پس از بازگشت مارادونا به وطنش، تیم ناپل دیگر نتوانست قامت راست کند و حتی به دسته دوم بازی ها سقوط کرد. در سال 9119 مارادونا به اتهام حمل و مصرف ، از ایتالیا ا اج شد و به کشورش بازگشت و از آن سال به طور مرتب باشگاه خود را عوض کرد. معروف ترین باشگاهی که بعد از جام جهانی 94 در آن توپ زد، بوکاجونیورز بود که در سال های 9619 و 9719 در آن بازی کرد.

مارادونا چندی نیز مربی راسینگ بود که به دلیل عدم موفقیت از کار برکنار شد.

در عرصه بازی های ملی موفقیت مارادونا بسیار چشمگیر بود، بازیکنی با قد کوتاه، اما با استارت های انفجاری؛ در هر لحظه یی که دیه گو اراده می کرد قادر بود خط دفاعی حریف را به هم بریزد و با پاسی ناگهانی مهاجمان تیمش را صاحب موقعیت گل کند.

بازیکن برجسته یی مثل او همواره در زمین بازی، هدف تکل های خشن م عان حریف بود. قدرت بدنی مرد کوچک آرژانتینی در سال هایی که هنوز به مواد غیر مجاز روی نیاورده بود غیرقابل تصور می نمود. در ضربه های آزاد یک به تمام معنا بود. ضربات پای چپ او از پشت محوطه جریمه، کمتر خطا می رفت. در جام جهانی اسپانیا و به هنگام دیدار با برزیل به دلیل خطای غیرورزشی از زمین ا اج شد تا باعث حذف آرژانتین شود؛ اما جام جهانی 86 مکزیک میدانی دیگر برای او بود. در آن سال او به قله شهرت و تکامل در عامل بازیگری رسید و در راس یک تیم خوب و آرمانی به ی کارلوس بیلاردو، اجازه نداد جام قهرمانی از قاره خارج شود. بازی های اعجاب انگیز مارادونا در مسابقات مقدماتی سبب شد مربیان تیم های حریف همواره چند بازیکن را یارگیری مارادونا کند.

اما یارگیریها و خطاهای متعدد نیز مانع بازی سازی و ارسال پاس های زیبا و به واقع استثنایی او نبود. او در بازی با انگلستان با زیرکی بسیار و با ضربه دست توپ را وارد دروازه حریف کرد تا این گل به عنوان یک گل تاریخی در جام های جهانی ثبت شود. پس از آن با گلی دیگر بلژیک را از رسیدن به دیدار نهایی محروم کرد تا آرژانتین در برابر آلمان برگزارکننده دیدار پایانی جام جهانی مکزیک باشد. درخشش او سبب شد در پایان، بازی سه بر دو به سود آرژانتین خاتمه یابد و برای بار دوم جام جهانی نصیب آرژانتین شود. مارادونا در جام جهانی مکزیک به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد. چهار سال بعد در جام جهانی ایتالیا، ستاره اقبال آرژانتین بلند بود که مارادونا یک بازی زیبا و تحسین برانگیز مقابل برزیل انجام داد تا تیم پر مهره رقیب را از دور رقابت ها حذف کند.

دو تیم آلمان و آرژانتین برگزار کننده دیدارنهایی بودند. پس از آنکه تیم آرژانتین به علت ا اج دو بازیکن خود 9 نفره بازی می کرد، ضربه پن ی «آندریاس بره مه» تیری بر قلب مارادونا بود تا تیم آرژانتین به مقام نایب قهرمانی جهان بسنده کند. سال 1994 و جام جهانی پایان کار دیه گو مارادونا در سطح ملی بود. مارادونای 34 ساله به قدر کافی پخته بود که با وجود اضافه وزن، تیمش را ی کند؛ اما یک اشتباه اخلاقی و دوپینگ او در جریان بازی ها موجب شد تا او از بازی ها ا اج شود و 15 ماه از بازیهای بین المللی محروم شود. پس از ا اج مارادونا تیم ملی آرژانتین دیگر کمر راست نکرد و خیلی زود از دور رقابت ها حذف شد. مارادونا با این کار غیراخلاقی، مانع از این شد که به عنوان اسطوره یی در جهان فوتبال نامش جاودانه شود و در کنار بزرگانی چون دی استفانو، پله، کرایف، و باوئر قرار گیرد. آ ین دسته گل مارادونا، تیراندازی به سوی خبرنگارانی بود که سعی داشتند در زمان محرومیت او از بازی های بین المللی، از او ع برداری کنند. او همچنان قصد داشت در فوتبال حرفه یی به مربیگری بپردازد و حاضر نیست با دنیای توپ گرد وداع کند.مشاهده متن کامل ...
کیف نه 2017
درخواست حذف اطلاعات
کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ید کیف و کفش ست نه سال 2017 – 1396
مدل کیف و کفش 2017
مدل کیف جدید 2017
کیف رودوشی اسپرت
کیف 2017
مدل کیف 2017
مدل کیف دخترانه اسپرت
مدل کیف مجلسی 2017
کیف رنگ سال 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف رنگ قرمز 2017
کیف نه رنگ سفید 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

مدل کیف دانشجویی دخترانه جدید و شیک 2017
شیک ترین مدل کیف نه و دخترانه جدید 2017
ع های مدل کیف 2017 نه و دخترانه
شیک ترین کیف پول های نه 2017
زیباترین کیف دستی های نه و دخترانه پاییز 2017
کیف پول نه و دخترانه طرح جدید 2017
کیف نه مارک فندی 2017 fendi

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه مارک شنل 2017 chanel
کوله پشتی دخترانه و نه 2017
انواع کوله پشتی جذاب دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ع کیف نه و دخترانه جدید سال96-2017
مدل کیف دخترانه | جدید 96
مدل کیف های دوشی نه و دخترانه 2017
گالری ع مدل کیف و کفش جدید نه و مردانه 2017
جدیدترین مدل کیف های مجلسی و دستی دخترانه نه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

ع کیف نه و دخترانه جدید سال96-2017
مدل کیف دخترانه جدید 96
مدل کیف های دوشی نه و دخترانه 2017
گالری ع مدل کیف و کفش جدید نه و مردانه 2017
جدیدترین مدل کیف های مجلسی و دستی دخترانه نه 2017
گالری مدل ست کیف و کفش 2017 مجلسی نه 96

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف دیوید جونز مدل 2017
ید کیف دیوید جونز 2017
ست کیف و کفش 2017
ست کیف و کفش مجلسی دخترانه 2017
جدیدترین مدل کیف و کفش 2017
مدل ست کیف و کفش مجلسی نه
مدل کیف 2017 + جدیدترین مدل کیف 2017 نه و دخترانه
مدل کیف نه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه سال 96 | کیف نه سال 2017 | کیف نه سال جدید | کیف نه سال جدید 2017 | مدل کیف نه سال1396 | مدل های کیف نه سال 1396 | مدل کیف نه سال 2017 | کیف وکفش نه سال 1396

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

جدیدترین کیف نه | مدل کیف دستی شیک نه و دخترانه 2017
کیف رودوشی اسپرت چرم نه و مردانه با طراحی شیک و کیفیت بالا
ید کیف رودوشی دخترانه نه
کیف رودوشی اسپرت عسلی
کیف دوشی بزرگ 2017
کیف رودوشی اسپرت تمام چرم 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف دخترانه سال 1396 | کیف دخترانه سال 2017 | مدل کیف دخترانه سال 96 | مدل کیف دخترانه سال جدید | کیف وکفش دخترانه سال 96 | مدل کیف دخترانه سال 1396 | کیف دخترانه رنگ سال 2017

کیف نه و دخترانه 2017

کیف نه و دخترانه 2017

جدیدترین کیف های سال 2017 فقط در فروشگاه بزرگ کیف پیکاردیمشاهده متن کامل ...
طب گیاهی برای بیماری های خاص
درخواست حذف اطلاعات
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.