پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 روز به روز 30 دی
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
آنژیوگرافی
درخواست حذف اطلاعات

روشی برای مشاهده عروق خونی پس از تزریق یک رنگ radioopaque که بر روی اشعه ای به تشریح انجام می شود. این روش می تواند در نگاه عروق در بسیاری از نقاط بدن ، از جمله مغز، گردن (carotids)، قلب، آئورت، قفسه ، مدار ریوی، کلیه، دستگاه گوارش، و اندام های دیگر مهم باشد.کار مهم دستگاه آنژیوگرافی یا رگ نگاری تصویربرداری از رگهای خونی می باشد. دستگاه آنژیوگرافی بسیار مهم است و باید هر چه زودتر به مشکلات و آن رسیدگی شود. در این وسیله شیوه های گوناگونی برای تصویربرداری استفاده می شود که در این بخش با آن آشنا می شوید.

تکنیک های تصویربرداری در آنژیوگرافی

fluorescein angiog hy

آنژیوگرافی فلورسین به منظور تشخیص مشکلات شبکیه چشم و بیماری های مرتبط با سیستم خونرسانی آن انجام می شود .

در این آ زمون از قطره های چشم استفاده می شود تا مردمکهای چشم بیمار گشاد شوند . پس از چکاندن قطره ، بیمار چانه و پیشانی خود را برروی دستگاه قرار داده و ثابت نگه می دارد .

ماده سدیم فلورسین ( sodium fluorescein ) توسط سرنگ به داخل ورید در دست بیمار تزریق می شود . این ماده به سمت عروق خونی چشم جریان می یابد .

در این آزمون نیاز به استفاده از اشعه x نمی باشد . در عوض ، مجموعه سریعی از ع های فتوگرافی close-up از چشم بیمار تهیه می شود .

در این آزمون در دو نوبت فتوگراف ها تهیه می شوند . مجموعه اول بلافاصله بعد از تزریق دارو و مجموعه دوم تقریباً ۲۰ دقیقه بعد از اینکه ماده از سیستم عروقی بیمار منتقل شده تهیه می شود . آزمون حدود یک ساعت به طور می انجامد .

آنژیوگرافی بطن چپ( left ventriculog hy )

نماهای ْ و rao 30 ْ با زاویه کرانیال ۲۵ تا ْ۳۰ lao 60

– ۱۳ در ثانیه ۱۵ ml 45-40 ماده حاجب

با آهنگ ml تزریق

شریان های کرونری

به منظور نمایان مناسب شریان کرونری چپ و شاخه های lad و circumflex آن در نماهای

با زاویه زیاد همراه با *۳۰-۲۵rao با زاویه کم و rao با زاویه زیاد، قدامی_ خلفی ، lao

زاویه در جهت کرانیال آنژیوگرام تهیه می شود.

شریان کرونری راست را به طور معمول می توان در نماهای lao و ْ۶۰ rao ْ۳۰ مشاهده کرد.

۹ -۷ ماده حاجب تزریق می گردد. ml

قوس آئورت

نماهایrao و ۶-۳ ، fps، با lao

تزریق ۲۰ میلی لیتر در ثانیه و حجم کلی ۲۵ میلی لیتر

شریان ساب کلاوین یا بی نام( ( innominate

نماهای روبرو و ابلیک

و حجم کلی ۱۰ میلی لیتر ۵ml/s تزریق

شریان ورتبرال

lateralنماهایtown و

۱۰mlبا حجم کلی ۷ml/s تزریق

شریانهای کاروتید

گردش خون ا تراکرانیال

نماهای روبرو و لترال و در صورت وم ابلیک

تزریق ۵ml/s با حجم کلی ۷ml

گردش خون اینتراکرانیال

نماهای فرونتال(تیوب به مقداری که سقف اربیت بر روی پتروس بیفتد زاویه می گیرد)و لترال

۱۰mlبا حجم کلی۷ml/sتزریق

آئورت شکمی

apآنژیوگرام ها در نماهای و در صورت وم ابلیک و لترال تهیه می شود

۵۰-۴۰میلی متر ماده حاجب با آهنگ ۲۵-۲۰ میلی متردر ثانیه تزریق می شود

۲ fpsآنژیوگرام با به مدت۴-۲ ثانیه،

۱fps به مدت۵-۳ ثانیه،

۱/۲fps به مدت ۸-۶ ثانیه تهیه می شود.

آنژیوگرافی سلکتیو رنال

در نمایap باتزریق۵ml/s با حجم کلی -۸۱۰ ml

با آهنگ ۲fpsبه مدت ۲ ثانیه برای فاز شریانی و

۱/۲fpsبه مدت ۸ ثانیه برای فاز های نفروگرام و وریدیمشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره بررسی نقش تاسیسات کنترلی در مهار سیلاب دشت زاده جعفر گچساران
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بررسی نقش تاسیسات کنترلی در مهار سیلاب دشت زاده جعفر گچساران با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

بررسی نقش تاسیسات کنترلی در مهار سیلاب دشت زاده جعفر گچساران

علی ملائی، اردشیر شفیعی، عبدال شهریور

اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه

دشت زاده جعفر با وسعتی بیش از 60 کیلومترمربع واقع در شمال شرق شهر گچساران دارای موقعیت بسیار خوب و مستعد برای کشاورزی می باشد. استفاده های بی رویه و تخلیه آبخوان بوسیله بیش از 130 حلقه چاه باعث بحرانی شدن منابع آب و افت سطح ایستایی خصوصا در دوران خش الی دراین دشت گردیده است. از طرف دیگر پتانسیل بالای سیلخیزی حوزه های مشرف به دشت باعث ایجاد خسارات زیادی به بخش کشاورزی، اماکن و تاسیسات پائین دست می گردد. لذا، ذخیره سازی آب در دشتهای آبرفتی و م وط افکنه ها (آبخوانها) از طریق تغذیه با استفاده از پخش سیلاب نه تنها گامی مؤثر در جهت استفاده بهینه از نزولات جوی برای جبران افت ناشی از بهره برداری منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از خسارت سیل در پایین دست بوده، بلکه تدبیری مفید برای مشکل خش الی و کاهش آثار زیانبار آن می باشد. در این راستا، یک سری طرحهای کنترل سیلاب در قالب احداث: حوضچه های تغذیه ، ترکینست (گوراب)، ایجاد خاکریزهای هلالی، کانالهای غلام گردشی و کانالهای پخش موازی با خطوط تراز توسط وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در شمال شرق و شمال غرب دشت زاده جعفر انجام گردیده است که سالیانه علاوه بر افزایش بیش از 30 میلیون مترمکعب به ذخایر آب زیرزمینی منطقه ، از ورود بیش از یکصد و شصت هزار تن رسوب به رودخانه زهره و ایجاد خسارت در پایین دست جلوگیری نموده و توانسته مشکل کمبود آب کشاورزی و شرب منطقه را جبران نماید و به طور کلی باعث بهبودی وضعیت کشاورزی و احیاء مراتع منطقه گردیده است.

واژه های کلیدی: آبخوان، تاسیسات، کنترل، سیلاب، زاده جعفر.

مقدمه

محدودیت و اهمیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده و زراعت سیل و آبهای زیرزمینی از منابع مهم ذخیره و تهیه آب بوده است. بطوریکه قدمت استفاده از آب سیلاب برای کشاورزی در مصر به 3400 سال قبل از میلاد برمی گردد. در ایران نیز روشهای متعددی برای جمع آوری رواناب و استفاده از آب سیلاب برای کشاورزی گزارش شده که سند مشخصی برای پیشینه این روشها در دست نیست. کوثر قدمت تغذیه آبهای زیرزمینی را به بیش از 3000 سال پیش می داند (کوثر،1374). تفکر بهره برداری از سیلاب از طریق مهار و تغذیه سفره های آب زیرزمینی در سالهای اخیر گسترش یافته است.

دشت زاده جعفر گچساران با وسعتی بیش از 60 کیلومترمربع دارای موقعیت بسیار خوب و مستعد برای کشاورزی می باشد. استفاده های بی رویه و تخلیه آبخوان بوسیله بیش از 130 حلقه چاه باعث بحرانی شدن منابع آب و افت سطح ایستایی دراین منطقه گردیده است. از طرف دیگر پتانسیل بالای سیلخیزی حوزه های مشرف به دشت باعث ایجاد خسارات زیادی به بخش کشاورزی، اماکن و تاسیسات پائین دست می گردد. لذا، در سالهای اخیر یک سری طرحهای مهار و تغذیه آب سیلاب توسط وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی برای برطرف نمودن این معضل در این منطقه انجام گرفته است که در این مقاله نقش تاسیسات کنترلی احداث شده در مهار سیلاب منطقه و اثرات آن بر منابع آب زیر زمینی مورد بررسی قرار می گیرد.

1- موار و روشها

1-1- ویژگیهای منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه، حوزه آبخیز دشت زاده جعفر واقع در 5 کیلومتری شرق دوگنبدان می باشد، این حوزه از زیر مجموعه حوزه آبریز رودخانه زهره به وسعت 220 کیلومتر مربع بوده که حدود 160 کیلومتر مربع آن کوهستانی و بقیه دشت نسبتا مسطح می باشد، از نظر مختصات جغرافیائی بین مدار ´16 ،ْ30 تا´28 ،ْ30 درجه شرقی و ´52 ،ْ50 تا ´2 ،ْ51 درجه شمالی واقع گردیده است.

دشت زاده جعفر دارای موقعیت بسیار خوب و مستعد برای کشاورزی می باشد، پایین ترین نقطه این حوزه 640 متر در بل و بلندترین نقطه آن 3043 متر نسبت به سطح دریا در راس کوه خامی، و ارتفاع دشت زاده جعفر از 640 تا 940 متر از سطح دریا می باشد. شیب متوسط دشت 9/3 درصد و شیب متوسط حوزه های مشرف به دشت از25 تا 30 درصد متغیر است. متوسط بارش سالانه در دشت، 5/436 میلیمتر و در کوهستان 700 میلیمتر می باشد. بارش در این منطقه بصورت باران و در ارتفاعات در فصل زمستانهای بصورت برف و گاهی تگر گ می باشد. . اقلیم منطقه نیمه خشک با تابستانهای خیلی گرم و زمستان معتدل است. ضخامت آبرفتهای دشت از صفردر دامنه ارتفاعات تا 130 متر در مرکز متغیر بوده که ناحیه شمال دشت مواد آبرفتی و واریزه ای از جنس قطعات بزرگ سنگ، قلوه سنگ، گراول، ماسه همراه با لیمون و رس می باشد و نواحی مرکزی، مواد آبرفتی با بافت متوسط و نواحی وجی دشت، مواد ریزبافت رس و لیمون می باشد. میزان نفوذپذیری ابرفت 001/0 تا 0001/0 سانتیمتر برآورد شده است.

1-2- تاسیسات تغذیه اجرا شده

1-2-1- ایجاد ترکینست

در سال 1373 دو باب ترکینست به ظرفیت 115 هزار مترمکعب به منظور استحصال و تغذیه سیلاب توسط مدیریت آبخیزداری جهاد سازندگی ایجاد گردید.

1-2-2- یجاد کانالهای پخش سیلاب بر روی خطوط تراز

در سال 1375 در شمال غرب دشت در عرصه ای بهوسعت 550 تار عملیات انحراف و انتقال آب سیلاب از طریق کانالهای ثقلی و پخش آن توسط کانالهای احداث شده بر روی خطوط تراز آغاز گردید، که در سال 1379 به اتمام رسید، شکل های (1) تا (3). در این روش آب ورودی توسط کانال آبرسان پخش با شیب یک در ده هزار روی نوار اول به طور یکنواخت پخش شده و آب مازاد آن توسط سرریزهای احداث شده در حد فاصل خط الراس و خط القعر به کانال پخش بعدی منتقل می شود و در نهایت آب ماذاد عرصه پخش توسط خاکریز برگردان به مسیل اصلی بر میگردد.

 

شکل (1): نمایی از ورودی کانال ثفلی همراه با دستگاه لیمنوگراف شکل (2): نمایی از کانال آبرسان

 

شکل (3): نمایی از کانال پخش بعد از آبگیری

1-2-3- ایجاد کانالهای غلام گردشی

در سال 1384 تعداد 10 ردیف کانال به طول 4500 متر، عرض 5 متر، عمق 2 متر و شیب دیواره 1 به 1 با ظرفیت 3 متر مکعب در ثانیه سیلاب، در شمال غرب دشت احداث گردید. محل اجرای طرح با استفاده از نقشه های ایزوپیر انتخاب گردیده است. برای انتقال آب سیلاب از کف بستر مسیل به سطح دشت و کانالهای تغذیه یک بند خاکی به ارتفاع 6 متر و یک کانال انتقال به طول 500 متر احداث گردیده است. ابتدای هر کانال تغذیه به انتهای کانال بعدی متصل می شود و انتهای کانال تغذیه انتهایی باز است و آب مازاد به مسیل اصلی بر می گردد. کانال های تغذیه خاکی و بدون پوشش است تا به راحتی آب در کانال نفوذ نماید. سرعت آب در کانال ها 25/0 متر در ثانیه است یعنی 5/4 ساعت آب کانال را طی می نماید و با توجه به سرعت مواد معلق (01/0 تا 001/0 سانتیمتر در ثانیه) حدود یک سوم مواد معلق فرصت دارند رسوب نمایند شکل های 4 تا 6.

 

شکل (4): نمایی بند انحرافی و کانال آبرسان شکل (5): نمایی کانال تغذیه

 

شکل (6): نمایی محل اتصال کانال های تغذیه

1-2-4- ایجاد خاکریزهای هلالی

در سال 1378 عملیات جمع آوری روانابهای سطحی و مهار سیلاب در عرصه ای به وسعت 600 تار در شمال غرب دشت با استفاده از حدود 2000 خاکریز به شکل نیم دایره به عمق حدود 5/1 متر و قطر حدود 20-16 متر در مسیر آبراهه ها توسط سازمان جهاد سازندگی سابق اجرا گردید، که در سال 1379 به اتمام رسید. در این روش هر خاکریز رواناب سطحی یک میکرو حوزه بالا دست را جمع آوری و نفوذ می دهد، شکل (7).

 

شکل (7): نمایی از بانکت های(خاکریز) هلالی

1-2-5- ایجاد حوضچه ها یا است های تغذیه

در سال 1367 در شمال شرق دشت بین تنگ ناصرآباد و روستای جهادآباد، پروژه تغذیه توسط سازمان جهاد سازندگی با هدف بهره برداری از آب سیلاب با استفاده از تعداد 18 حوضچه خاکی متوالی به عمق 2 متر در عرصه ای به وسعت 40 تار اجرا گردید. شکل (8) نمایی از وضعیت آبگیری این حوضچه ها را نشان می دهد.

در سال 1373 نیز پروژه پخش سیلاب و تغذیه توسط وزارت نیرو در شمال شرق دشت و بالای روستای ناصرآباد با استفاده از یک بند خاکی به ظرفیت 600000 مترمکعب و 5 حوضچه متوالی با ظرفیت 824680 مترمکعب اجرا گردید که در سال 1374 به اتمام رسید.بند خاکی عمل رسوبگیری را نیز انجام می دهد.

 

شکل (8): نمایی از آبگیری حوضچه تغذیه

1-3- پتانسیل تغذیه تاسیسات مهار سیلاب و تغذیه

تاسیسات احداث شده توسط جهاد سازندگی در شمال شرق دشت تقریباً سالیانه حدود 5/3 میلیون مترمکعب آب سیلاب را کنترل و به سفره آب زیرزمینی تغذیه می نماید. تاسیسات تغذیه احداث شده توسط وزرات نیرو در شمال شرق دشت برای نفوذ 15 میلیون مترمکعب پیش بینی شده است. تاسیسات کنترل و پخش سیلاب احداث شده توسط جهاد کشاورزی در شمال غرب دشت سالانه حدود10میلیون مترمکعب آب سیلاب را تغذیه می نماید. خاکریزهای هلالی احداث شده در عرصه، هر کدام دارای ظرفیت حدود 60 مترمکعب بوده که بیش از 80 درصد آبهای سطحی را ذخیره و نفوذ می دهند. دو باب ترکنست احداث شده در عرصه دارای ظرفیت 115 مترمکعب بوده که یکی از آنها آب مازاد عرصه پخش سیلاب و دیگری آب سیلاب بالادست را جمع آوری و نفوذ می دهد. کانال های غلام گردشی نیز قدرت نفوذ 45/0 متر مکعب آب را در هر ثانیه دارند.

1-4- تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور بررسی اثرات کمی طرههای تغذیه انجام گرفته در محدوده دشت زاده جعفر گچساران آمار سطح ایست سفره آب زیرزمینی 15 حلقه چاه پیزومتری تهیه شده توسط وزارت نیرو در قبل و بعد از اجرای این طرهها با رسم نمودار و سیستمهای کنترل و تغذیه به صورت کیفی مورد مقایسه قرار گرفته است.

2- نتایج

2-1- مقایسه کیفی تاسیسات تغذیه

در روش تغذیه با استفاده از حوضچه و ترکینست، رسوبات همراه سیلاب در سطح حوضچه رسوب می نمایند و میزان نفوذپذیری را به شدت کاهش می دهند به طوری که بعد از مدتی سطح غیر فابل نفوذ می گردد که برای نفوذ آب نیار به رسوب ز می باشد.

در روش پخش سیلاب از ظریق کانال های روی خطوط تراز، آب در سطح بسیار وسیعی پخش می شود وفرصت کافی برای نفوذ وجود دارد و پشت خاکریزها مشکل ته نشست رسوبات و کاهش نفوذ پذیری وجود دارد که روند کاهش نفوذ پذیری بسیار کندتر از روش حوضچه میباشد. لذا در این روش برای مدت طولانی تری عملیات تغذیه با راندمان بالاتری انجام می گیرد و بخشی از نیاز آبی گیاهان عرصه نیز تامین می گردد.

در روش غلام گردشی آب در کانال تغذیه جریان دارد بنا براین در طول کانال تغذیه حدود یک سوم مواد معلق فرصت دارند رسوب نمایند و بقیه مواد معلق همراه آب از کانال خارج می شوند و عمل رسوبز کانالها


با


تحقیق درباره بررسی نقش تاسیسات کنترلی در مهار سیلاب دشت زاده جعفر گچساران


مشاهده متن کامل ...
دلتنگ خوتوم
درخواست حذف اطلاعات

زور بُم گِرِهدِه بی کَسی، دی چاره ناچارُم سِتین

هر شُو زَنُم گولِ دلُم آستاره ایشُمارُم سِتین

دنیا پلِشتِ و لیشِ و نَدُونُم کُیه وا ری کُنُم

جون خُوتِ اِز عالم و آدم مُو بیزارُم سِتین

دنیا لِر چَپ ایخوره، وا بی چَواسِه اِی خدا

بَفتِه ز غم سی مو قَوا، تَش وَندِه به کارُم سِتین

دی ناله،ناله،”نِی”،نیا آرمونِ دِلْ دیْ نی وُرا


تِهنا و دلتنگ خُوتُم، رَهدیُ و وِِر دادیم سِتین

نی هُمدُرُنگی سی دلُم سَر وا به شونِ کی بِنُم

خوت،بَردِ غَمچین مُنی، وایای به هِی جارُم سِتین

وایای به هِی جارُم سِتین وایای به هِی جارُم سِتین…مشاهده متن کامل ...
نمونه هایی از آثار باقی مانده از زبان آذری
درخواست حذف اطلاعات
حسین نوین

زبان آذری، زبان گفتار و محاورة عمومی بوده و همیشه در مقابل آن زبان فارسی و علمی رایج مکتوب شده و در کتابت نیز محفوظ مانده است؛ ام ّا چون این زبان به مرحله یا صورت کتابت در نیامد، لذا آثار قابل توج ّه و متعد ّدی از آن باقی نمانده است. به رغم این گونه موانع، روی ( روی، 2536: 342) و محمد جواد مشکور (مشکور، 1375: 189) و دیگران نمونه هایی از آثار و نوشته های «زبان آذری» را از بین اسناد و متون تاریخی به دست آورده اند؛ ما نیز در اینجا جهت آشنایی خوانندگان تعدادی از آنها را نقل می کنیم.

7-1- اسدی طوسی

اسدی طوسی(م 465 هـ.) در کتاب لغت فرس خود، که در آذربایجان و به منظور رفع اشکال «زبان دری» تألیف کرده، تعدادی از لغات آذری را به شرح زیر نقل می کند (اسدی، 1319):

شب تاب: کِرمی است د، سبزگون باشد ... و به آذربایجان «چراغینه» گویند.
ملاص: مرزه را گویند به زبان آذربایجان.
کوف: کوچ بود و آن از مرغان کوچک در آذربایجانمشاهده متن کامل ...
مجنس المحمره من ابداع ابن الفلاحیة"توفیق النصاری"
درخواست حذف اطلاعات
'' مجنس المحمّره ''
هو قالب رباعی مجنس وزنه " مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ " و من بحر الرَّجز . کتبه توفیق النصّاری تأثرا بالموال " الّی حظى ابوصلک حظى " الذی غناه الفنان ریاض احمد . یتألف هذا القالب من أربعة أشطر ، الثلاث الأولى ذات قواف مجنسة والشطر الرابع لا بدّ أن یختم بکلمة تنتهی بالراء و الألف أو الراء و الهاء المهملة . و هذه نماذج منه :

شِعرچ غدا لْگلبی یسر

صبری بعد عسرچ یسر

لأهل العشگ إنتِ یسر

یَا أم الأدب یَا مْحمَّرَه

***

یَا أغنج نشگ عطرک وجب

گلبی بلمس چفّک وجب

هذا الغنج یَا أدعج وجب

چبدی یمر گلبک درا ؟!

تقطیع البیت الأول :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

> /* / */ /* /* /* / /*

شِعْ رچْ غِدلْ گَلْ بیْ یسرْ

صبْ ریْ بعدْ عِسْ رچْ یسرْ

لهْ لِلْ عشگْ انْ تی یسرْ

یمْ ملْ ادبْ یمْ حمْ مره

تقطیع البیت الثانی :

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

> /* / */ /* /* /* / /*

یغْ نجْ نشگْ عطْ رکْ وجبْ

گلْ ببْ لمسْ چفْ فَکْ وجبْ

هاْ ذلْ غنجْ یدْ عجْ وجبْ

چبْ دیْ یمرْ گلْ بکْ درا ؟

توفیق النصاری

‏ ‏
‏ ‏(مجنّس المحمره)

دهری ر ظلعی وصل.

اوعسری حرگ روحی وصل.

أنحب گمت وادعی وصل.

عبدک یلاهی سَتّره...

کلمات الشاعر موسىٰ الحزباوی..

حبچ نهر یجری ومل.

صدری او فلاعوفچ ومل.

وصلچ فرح روحی ومل.

شوگچ وسط گلبی جرىٰ...

کلمات الشاعر موسىٰ الحزباوی)مشاهده متن کامل ...
پیشـــــــگویی المومنین علی(ع) راجع به
درخواست حذف اطلاعات

̚͡س̚̚͡͡ل̚̚͡͡ا̚̚͡͡م̚̚͡͡ ̚̚͡͡
̚̚͡͡پ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ش̚̚͡͡ا̚̚͡͡پ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ش̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡د̚̚͡͡ ̚̚͡͡س̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡د̚̚͡͡ف̚̚͡͡ط̚̚͡͡ر̚̚͡͡،̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ی̚̚͡͡دِ̚̚̚̚͡͡͡͡ ̚̚͡͡ف̚̚͡͡ر̚̚͡͡خ̚̚͡͡ن̚̚͡͡د̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ر̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ب̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ه̚̚͡͡م̚̚͡͡گ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ش̚̚͡͡م̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ا̚̚͡͡ش̚̚͡͡ق̚̚͡͡ا̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ل̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡د̚̚͡͡گ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡ص̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡م̚̚͡͡
̚̚͡͡ت̚̚͡͡ب̚̚͡͡ر̚̚͡͡ی̚̚͡͡ک̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ ̚̚͡͡ت̚̚͡͡ه̚̚͡͡ن̚̚͡͡ی̚̚͡͡ت̚̚͡͡ ̚̚͡͡ع̚̚͡͡ر̚̚͡͡ض̚̚͡͡ ̚̚͡͡م̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ن̚̚͡͡م̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡م̚̚͡͡
̚̚͡͡آ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ش̚̚͡͡ا̚̚͡͡ر̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡ز̚̚͡͡ ̚̚͡͡ظ̚̚͡͡ه̚̚͡͡و̚̚͡͡ر̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡ع̚̚͡͡ش̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ر̚̚͡͡ ̚̚͡͡ر̚̚͡͡و̚̚͡͡ا̚̚͡͡ی̚̚͡͡ا̚̚͡͡ت̚̚͡͡ ̚̚͡͡م̚̚͡͡ع̚̚͡͡ص̚̚͡͡و̚̚͡͡م̚̚͡͡ی̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ج̚̚͡͡و̚̚͡͡د̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡ر̚̚͡͡د̚̚͡͡؟̚̚̚̚͡͡͡͡پُ̚̚̚̚͡͡͡͡س̚̚͡͡ت̚̚͡͡ ̚̚͡͡و̚̚͡͡ی̚̚͡͡ژ̚̚͡͡ه̚̚͡͡(̚̚͡͡ ̚̚͡͡پ̚̚͡͡ی̚̚͡͡ش̚̚͡͡گ̚̚͡͡و̚̚͡͡ی̚̚͡͡ی̚̚͡͡ ̚̚͡͡ا̚̚͡͡م̚̚͡͡ی̚̚͡͡ر̚̚͡͡ا̚̚͡͡ل̚̚͡͡م̚̚͡͡و̚̚͡͡م̚̚͡͡ن̚̚͡͡ی̚̚͡͡ن̚̚͡͡ ̚̚͡͡(̚̚͡͡ع̚̚͡͡)̚̚͡͡ ̚̚͡͡ر̚̚͡͡ا̚̚͡͡ج̚̚͡͡ع̚̚͡͡ ̚̚͡͡ب̚̚͡͡ه̚̚͡͡ ̚̚͡͡د̚̚͡͡ا̚̚͡͡ع̚̚͡͡ش̚̚͡͡)̚͡

حضرت المومنین علی علیه السلام 1400 سال پیش فرمودند: "إذا رأیتم الرایات السود فا موا الأرض ولا تحرکوا أیدیکم ولا أرجلکم ثم یظهر قوم ضعفاء لا یُوبه لهم قلوبهم کزُبَر الحدید هم أصحاب ال ة لا یفون بعهد ولا میثاق یدعون إلى الحق ولیسوا من أهله "أسماؤهم الکنى ونسبتهم القرى” حتى یختلفوا فیما بینهم ثم یؤتی الله الحق من یشاء..." (1)

ترجمه:زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید - به این معنا که دعوت آنان باطل است و نباید به کمک آنان بشت د - سپس قومی ضعیف ظاهر می شوند که قلب هایشان مانند براده های آهن سخت است، آنها وفادار به هیچ عهدی نیستند، به حق فرا می خوانند در حالیکه از آن نیستند، اسامی شان، کنیه و نسبت هایشان از نام ا گرفته شده؛ تا اینکه در بین خود اختلاف نظر پیدا می کنند و خداوند خداوند اهل حق – هر ی که بخواهد- را ظاهر می سازد
گفته می شود این سخن که مفهوم آن تماما با تروریست های " " منطبق است انی که پرچم های سیاه دارند، اسامی شان، کنیه است مانند "ابو مصعب، ابوالبراء و..." و نسبت هایشان به ا می رسد مانند "البغدادی، الحرانی و..." .

شایان ذکر است، حدیث فوق در کتاب "احقاق الحق و ازهاق الباطل" ذکر شده است
برگرفته از وبلاگ مهدویــّت http://emamzaman-313. /


مشاهده متن کامل ...
♨️به جای تنبیه چه کنیم
درخواست حذف اطلاعات

♨️به جای تنبیه چه کنیم:

✅کمی تأمل کنید :
یک مکث کوتاه در ع العمل و اندکی صبر هنگام هیجان میتواند گره گشا باشد. چه اشکالی دارد که بگوییم : (( الان برای مواجهه و حل این مسئله خیلی ناراحت هستم و موقعیت مناسب نیست. بعدا در موردش صحبت میکنیم.)) به او بیاموزید :
به جای مجازات او به خاطر کار نادرستش کار درست را به او یاد دهید.مثلا بگویید : (( وقتی اسباب بازیهایت را در اتاق پذیرایی رها میکنی من این کارت را نمی پسندم. دوست دارم دفعه ی بعد آنها را در کمد بگذاری.))

✅مثبت باشید :
به جای آنکه بگویید : (( چند مرتبه باید به تو بگویم که دندان هایت را مسواک بزنی؟)) میتوانید بگویید : (( دندانهای قشنگت را مسواک بزن که همین طور قشنگ بماند. بعد من را خبر کن که بعد از تو مسواک بزنم.))

✅توضیح به جای تهدید :
میتوانید با

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
روز مادر سال 95 | تاریخ روز مادر سال 1396 | روز مادر 96 چندمه
درخواست حذف اطلاعات

روز مادر سال 95,تاریخ روز مادر سال 1396, روز مادر 96 چندمه, تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1396, روز مادر کی هست, روز مادر 1396 کی هست, روز مادر 96 چه روزی است, تاریخ دقیق روز مادر در سال 96, تاریخ روز جهانی مادر, روز زن روز مادر 1396 

تاریخ روز مادر سال 1396 

ادامه در http://jazab98.ir/mother-day/

 

اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید تاریخ روز مادر سال 96 بایگانی - پورتال رنگی https://www.portal-rangi.com/tag/تاریخ-روز-مادر-سال-96/ تاریخ روز زن / روز مادر سال 96 روز زن روز مادر سال 1396 : روز 18 اسفند 1396 ، 20 ... اس ام اس تبریک روز مادر و تبریک روز زن تاریخ روز زن / روز مادر امسال را اینجا ... تاریخ روز مادر 96 بایگانی - پورتال رنگی https://www.portal-rangi.com/tag/تاریخ-روز-مادر-96/ خانه. تاریخ روز مادر 96 ... اس ام اس تبریک روز مادر و تبریک روز زن تاریخ روز زن / روز مادر امسال را اینجا ببینید (کلیک کنید) تبریک رو ... اس ام اس تبریک روز مادر و ... روز مادر, روز مادر 1395, تاریخ روز مادر - بیتوته www.beytoote.com/art/decorum/mother1-day-zan.html روز مادر, روز مادر 1395تاریخ روز زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت ... جدیدترین مانتو و لباس های نه /نوروز 96 · بیماری واگیر دار ن و ... تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1395 - پرشینی ها www.persianiha.com › سبک زندگی ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تاریخ دقیق روز مادر و روز زن در سال 1395 تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 تاریخ دقیق روز زن در سال 1395 تاریخ روز مادر 95 تاریخ روز زن 95 تاریخ ... سال 95 دو بار روز زن داریم - فان20 www.fun20.ir/fun/21172 لحظه تحویل سال 95 ساعت 8 و 8 دقیقه و 8 ثانیه روزیکشنبه هست! و از همه جالبتر اینکه سال 95 دو بار روز زن داریم یکی 11 فروردین 95 و یکی 30 اسفند 95 (این سال… تاریخ روز مادر 96 | تاریخ دقیق روز مادر در سال 96 | روز ... - داغ ... jazab98.ir › خبرهای جذاب و دست اول › مناسبت های روز تاریخ روز مادر 96,چه تاریخی روز مادر است,تاریخ روز مادر 1396 کی هست,تاریخ دقیق روز مادر در سال 96,در سال 1396 روز مادر چه تاریخی است, تاریخ روز مادر 96 بایگانی - داغ ترین خبرها jazab98.ir/tag/تاریخ-روز-مادر-96/ خانه / بایگانی برچسب: تاریخ روز مادر 96. بایگانی برچسب: تاریخ روز مادر 96. روز مادر ۱۳۹۶ | تاریخ دقیق روز مادر در سال ۹۶ | روز مادر کی هست. 19 ساعت ago مناسبت های ... تقویم سالیانه | ساعت و تقویم ایران www.time.ir/fa/eventyear-تقویم-سالیانه تاریخ امروز .... ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی; ۲ اردیبهشت ولادت علی علیه السلام و روز پدر [ ١٣ رجب ]; ۳ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک [ 22 april ]; ۳ ... روز زن چه روزی است + روز مادر 95 - آسمونی www.asemooni.com › مناسبت های روز روز مادر و روز زن تاریحچه های متفاوتی در کشورها و مناطق مختلف جهان دارد. ولی عامل مشترک در بین تمامی روزهای مادر در کشورهای مختلف یادبود یک زن مهم در تاریخ آن کشور ... روز مادر 1395 تاریخ دقیق روز مادر 95 - تــــــــوپ تـــــــــاپ www.toptoop.ir/.../1279507-روز-مادر-1395-تاریخ-دقیق-روز-مادر-95.htm... تاریخ دقیق روز مادر در سال جدید 95 چندم هست برای سال 1395 و در روز مادر 95 چه متون و چه جملاتی جهت تبریک اماده کنیم در ادامه در این مطلب از توپ تاپ فقط و فقط ویژه ... روز زن و روز مادر سال 95 – 1395 چه روزی است؟ | جدیدترین ها در ... jadide.ir/روز-زن-و-روز-مادر-امسال-چه-روزی-است؟/ تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, تاریخ روز مادر 95, تاریخ روز زن 95, تاریخ ... ... مبلغ عیدی کارگران سال 96 – 1396 / ج عیدی سال 96 ... تقویم ۹۶ / مشاهده و دریافت رایگان تقویم ۹۶ - ساعت24 www.saat24.com/news/.../تقویم-۹۶-مشاهده-و-دریافت-رایگان-تقویم-۹۶ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ۲۲- ولادت حضرت قائم و جشن نیمه شعبان ۲- روز زمین پاک .... بطور کلی تقویم یا همان گاه شمار در طول تاریخ تغییرات زیادی داشته و با ظهور زرتشت ... ع روز زن - ع روز مادر | نوروز 96 | لحظه تحویل سال 96 | ... www.yeknet.ir/node/752211/ع -روز-زن-ع -روز-مادر تاریخ انتشار: 22. مارس 2016 - 12:21. میلاد حضرت فاطمه زهرا,روز مادر,ع روز زن,تصاویر روز زن,کارت پستال روز زن,پوستر روز زن,ع روز مادر,تصاویر روز مادر ... تور پاتایا تعطیلات روز مادر 96 | آژانس مسافرتی سپهر گشت ... sepehrgasht.com/tag/تور-پاتایا-تعطیلات-روز-مادر-96/ ۷شب پاتایا |تاریخ پکیج ۱۵ الی ۱۰ اسفند خدمات تور : بلیط رفت به بانکوک با عمان ... تور ترکیبی بانکوک /پاتایا (۴شب بانکوک /۳ شب پاتایا) تاریخ پکیج ۱۲ ... روز مادر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/روز_مادر رفتن به ۲.۱.۶.۱ تاریخچه‏ - پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاریخ این روز تغییر کرد، برخی معتقدند این تغییر، برای جلوگیری از حرکت‌های ن و تغییر شکل سنتی ... روز زن و مادر سال 95 چه تاریخی است؟ - ویکی‌پدیا - نصربلاگ wikipedia.nasrblog.com/روز-زن-و-مادر-سال-95-چه-تاریخی-است؟.html روز زن و مادر سال 95 چه تاریخی است؟,تاریخ روز مادر در سال 95,تاریخ روز زن سال 95,روز زن در سال 95 چه روزی است؟,تاریخ روز زن سال 1395,روز مادر 95,روز مادر 1395,روز ... تاریخچه روز زن،تاریخچه روز مادر - آکاایران www.akairan.com/fun/visua/mother-day.html روز مادر 94,روز مادر در ایران,روز مادر چه روزی است,روز مادر,روز زن و مادر,روز زن در ایران باستان,روز زن,تاریخچه روز زن,تاریخچه روز مادر,روز زن در تقویم ایران,روز مادر در ... تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 | فارسی موزیک far30 .com › سایر برنامه ها › ویژه های خبری ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تاریخ دقیق روز مادر در سال 1395 روز مادر در سال 95 در چه ماهی هست ؟ تاریخ روز زن در سال 1395 تاریخ ولادت حضرت فاطمه زهرا در سال 1395 21 فروردین ... تاریخچه ای بسیار زیبا و کامل درباره روز مادر در ایران و جهان - ... www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleid=449734 روز جهانى مادر در یکى از شلوغ ترین و پر رفت و آمدترین روزهاى سال است. تحقیقات نشان داده است در حدود 96 درصد از یى ها در یدهاى روز مادر شرکت مى کنند ... روز مادر 1396 - پورتال جامع ایران بانو www.iranbanou.com › علمی فرهنگی هنری › مناسبتها در ایران و جهان تاریخ روز مادر (تاریخ روز زن) ... ما نیز بر آن شدیم تا با مروری بر تاریخچه روز مادر در میان ملل دیگر ، سابقه این .... تزئینات جدید تخم مرغ ویژه سفره هفت سین 96 ... روز مادر امسال چه روزی است - بی جامه www.bijame.com/tag/روز-مادر-امسال-چه-روزی-است/ ۱۶ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - روز مادر امسال چه روزی است, ... روز مادر 1394 امروز مجالی است تا بار دیگر، کودکی هایمان، در آغوش مهربان مادر رها شوند و به یاد بیاوریم که ... روز مادر 1394 ... تقویم سال 96 در یک نگاه - سررسید 96 - سالنامه 96 - سررسید ... www.bargcalendar.com/تقویم-سال-96-در-یک-نگاه/ تقویم سال 96 ذر یک نگاه - شامل مناسبت های مهم و تعطیلات رسمی - تقویم رسمی 1396. ... پدر حضرت اباعبدالله علیه السلام، حضرت علی (ع) و مادر ایشان حضرت فاطمه سلام ... پس از پانصد و هفتاد و هشت روز و در تاریخ 3 داد سال 61 شمسی آزادسازی ... تاریخ دقیق روز مادر در سال 1393 www.amazing.ir/1393/01/01/the-exact-date-of-mothers-day-in-1393/ تاریخ روز مادر 93, تاریخ روز زن در سال 93, ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر مبارک اس ام اس روز زن , پیامک روز زن , اس ام اس روز زن 93,اس ام اس روز مادر 93, ولادت حضرت زینب و روز پرستار سال 95 | جدید 95 | ع ... kabironline.net/2017/02/.../روز-پرستار-ولادت-حضرت-زینب-سال-جدید-ز... ۱۴ ساعت پیش - برچسب ها:ولادت حضرت زینب 95,روز پرستار 95,تاریخ ولادت حضرت زینب ... 95,تاریخ روز پرستار 95,تقویم سال 96,روز پرستار چه روزیست؟,روز ... زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 95, … درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن - پارس ناز www.parsnaz.ir/درباره-تاریخچه-روز-مادر-،-روز-زن.html درباره تاریخچه روز مادر ، روز زن. روز جهانی ن که در گذشته روز جهانی ن کارگر نامیده می شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می شود. این روز، روز ... کارت پستالهای روز مادر 1395 - ع 2017-95 new95.p owox.com/کارت-پستالهای-روز-مادر-1395/ ع های خنده دار 96،ع های جالب 96، ع های جدید 2017،ع های خفن 96 ... روز مادر ۱۳۹۵ تیپ تاپروز مادر ۱۳۹۵تاریخ روز مادر روز مادر تاریخ روز زن ولادت حضرت فاطمه ... بچه شمرون - روز زن و روز مادر در ایران و دنیا anasr121.mihanblog.com/post/1927 روز مادر و روز زن تاریحچه های متفاوتی در کشورها و مناطق مختلف جهان دارد. ولی عامل مشترک در بین تمامی روزهای مادر در کشورهای مختلف یادبود یک زن مهم در تاریخ آن کشور ... تاریخچه روز مادر در ایران و سایر کشورها - مجله تصویر زندگی www.tasvirezendegi.ir › دانستنی ها › گوناگون روز مادر , تاریخچه روز مادر در ایران و سایر کشورها, تاریخچه روز مادر , تاریخ روز مادر, روز تولد حضرت زهرا , ولادت حضرت فاطمه زهرا , روز مادر در سایر کشورها. ... 96 کجا بریم؟ اس ام اس عید نوروز 96 · کارت پستال عید نوروز 96. پیشنهاد ویژه مجله تصویر زندگی ... کارت پستال روز مادر 2016 - جدید 96|2018|2017 new96.arameshpoem.com/کارت-پستال-روز-مادر-2016/ استیکر اسم تبریک روز مادر تک ع اسم تبریک روز مادر ع نوشته تبریک روز ... و سمرقند؛ آرامگاه تاریخی تیمورلنگ euronews کارت پستال4 ژانویه 2016 کارت ... آشنایی با فلسفه و تفسیر روز مادر در تاریخ ایران - فراناز www.faranaz.com/introduction-to-philosophy-and-interpretation-of-mot... آشنایی با فلسفه و تفسیر روز مادر در تاریخ ایران روز مادر درکشورهای آیرلند و بریتانیا در ... روز مادر درکشورهای آیرلند و بریتانیا در چهارمین یکشنبه ماه روزه عیسویان به نام ( یکشنبه مادر) و در .... جدیدترین مدل مانتو 96|مدل مانتو عید امسال 96 – 1396. تاریخ روز مادر 96 - جنجال ها | janjalha.ir janjalha.ir/tag/تاریخ-روز-مادر-96 در ایران روز مادر را ۲۰ جمادی‌الثانی روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) است.در بخش از سایت جذاب ۹۸ تاریخ روز مادر ۹۶ و پیام تبریک برای روز مادر مشاهده می کنید. تقویم مناسبت های سلامت webda.sums.ac.ir/calender روز علوم آزمایشگاهی ( روز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی ). 30 ... روز جهانی شیر مادر .... تاریخ آ ین بروزرسانی : 1395-10-4 14:07, برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ ... ع جالب روز مادر 96 جدید - جدید زیبا 2017-1396 www.cute.1396-2017.com/2016/03/28/ع -جالب-روز-مادر-95-جدید/ ۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ع جالب روز مادر 96 جدید ... روز مادر و روز زن روز مادر روز زن روز مادر چه روزی است تاریخچه روز مادر روز زن ... روز زن چه روزی است + روز مادر 96 – آسمونی. روز پرستار 95 | روز پرستار 95 چه روزی است | تاریخ دقیق - ... ckdaramad.rozblog.com/.../روز-پرستار-95--روز-پرستار-95-چه-روزی-ا... ۲۳ ساعت پیش - تاریخ دقیق انتخابات ریاست جمهوری 96 کی است ؟ 7 . روز ... تاریخ دقیق روز مادر در سال جدید 95 چندم هست برای سال 1395 و در روز مادر 95 چه متون و روز مادر 1392 تاریخ روز مادر روز مادر - تاپ ناز www.topnaz.com/tag/روز-مادر-1392-تاریخ-روز-مادر-روز-مادر/ روز مادر و روز زن, روز مادر 1392تاریخ روز زن سال 1392 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 92, میلاد حضرت زهرا (س), مناسبتهای مذهبی. ع پروفایل برای روز مادر 2017 | جدید 96 - بلاگ خوان telegramu.rzb.bloges.ir/post495055.html ع پروفایل برای روز مادر 2017 | جدید 96. ع های پروفایل جدید برای روز مادر 96. ع پروفایل تلگرام برای روز مادر 2017. جدیدترین ع های پروفایل برای روز ... ولادت دخت نبی اکرم (ص) و روز مادر مبارک | علمی کاربردی ... uasttax.ir › روابط عمومی ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - صفحه نخست روابط عمومی ولادت دخت نبی اکرم (ص) و روز مادر مبارک ... 12 بهمن، سالروز ورود تاریخ ساز حضرت (رضوان الله تعالی علیه) به ایران و آغاز دهه فجر گرامی ... آغاز ثبت درخواست میهمان در نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95. مرکز خدمات رفاهی فرهنگیان قزوین - روز مادر www.kmfq.ir/آرشیواخبار/100-روز-مادر.html ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فرا رسیدن بیستم جمادی الثانی برابر با یازدهم فروردین ،روز طلوع ازادی ... و روز مادر این پناهگاه دائمی فرزندان و پرورش دهنده همه مردان بزرگ تاریخ را به ... زمان شروع ثبت نام آزمون سراسری 96 و تاریخ کنکور 96 - نمناک namnak.com/ثبت-نام-آزمون-سراسری-96.p43394 رتبه: ۳٫۳ - ‏۳ نقد۶ روز پیش - نمناک اخبارجامعه زمان شروع ثبت نام آزمون سراسری 96 و تاریخ کنکور 96 ... ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری سال 96 از روز 19 بهمن ماه 95 از طریق شبکه اینترنتی سازمان .... رسیدن دو دختر به مادر واقعی شان بعد 34 سال. اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95 - پرداد www.pardad.ir/_اس-ام-اس-جدید-تبریک-روز-مادر-سال-95_12831.aspx اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95. تاریخ درج : 1395/01/08 تعداد نمایش : 529. اس ام اس جدید تبریک روز مادر سال 95. تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق لبخند مهربان ... تاریخ دقیق روز مادر و روز زن سال 95 ، روز مادر 1395 | روز ... - ... 90tv.iran.sc/post/200 روز مادر و روز زن سال 95 چه تاریخی است؟, روز زن چه روزی است + روز مادر 95,. روز زن و روز مادر سال 95 – 1395 چه روزی است؟, تاریخ روز مادر سال 95,تاریخ دقیق روز مادر در ..... تیزهوشان 96-97 , زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 95-96 , بخشنامه آزمون تیزهوشان نهم ... اس ام اس روز مادر - عصر ایران www.asriran.com › عصرایران دو › خواندنی ها و دیدنی ها مادر: کاشکی می شد بهت بگم؛ چقدر صدات و دوست دارم لالایی هات و دوست دارم؛ ... مادرم، تو تنها ستاره‌ای هستی که در روز و شب می‌درخشی. ..... تور ما ی+سنگاپور نوروز 96. روزشمار و مناسبتهای فصل بهار 95 در یک نگاه | تقویم 95 taghvim95.ir/545/calendar-and-events-spring-95-at-a-glance ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی; ۲ اردیبهشت ولادت علی علیه ... اردیبهشت ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز [ ۴ شعبان ] ... تقویم اذان گوی باد صبا ۹۵ نسخه جاوا · تاریخ شروع ماه رمضان ۱۳۹۵ ... رنگ سال 96 · رنگ سال 2017 · لحظه تحویل سال 96 · روز و ساعت تحویل سال 96 · تقویم حجامت سال 96. مجموعه اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن قشنگ و زیبا 1395 - ... namakstan.ir › اس ام اس مناسبتی مجموعه اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن قشنگ و زیبا 1395 مادرم ی بود با زنبیلی پر از معجزه ... ع های جذاب و جالب از انواع های ایرانی و خارجی 96 – 2017. در روز مادر چه هدیه‌ای می‌دادند؟ - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/211144/ -در-روز-مادر-چه-هدیه‌ای-می‌دادند تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۶ ... مادر شهید مفقود «حمیدرضا مهرایی» می‌گوید: قدیم‌ها که روز مادر نمی‌گرفتند؛ اوایل که این .... آ ین وضعیت بودجه96 در مجلس. روز چه روزی است؟ | تاریخ روز 2015 - دیلی سان www.dailysun.ir/what-day-is-valentines-day-date-valentines-day-2015.ht... ۲۴ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تاریخ روز 2015 | what day is valentine's day? ... از خانم‌ها دراین روز شاخه گل می‌ ند، جدا از ۱۵ درصد از خانم‌ها که دراین روز برای خودشان، مادر و یا دخترانشان گُل می‌ ند. ... معرفی جاذبه های گردشگری ایران ویژه تعطیلات نوروز 96. فراخوان طراحی المان بهار فیروزه ای96 - مدیریت امور هنری - ... https://art.mashhad.ir/.../3236646-فراخوان-طراحی-المان-بهار-فیروزه-ای96... ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اکنون ستاد جشنواره در اولین فراخوان بهار فیروزه‌ای 96، آماده دریافت آثار ... پاس‌داشت مقام مادر و منزلت پدر (با توجه به همزمانی روز مادر و روز پدر با نوروز امسال): ... چارسوق، دبیرخانه جشنواره‌ی بهار فیروزه‌ای) در تاریخ مقرر تحویل نماید. 4. کادوی 2017 | راهنمای ید هدیه بهمن 95 | ... mypixlove.blogsky.com/.../کادوی- -2017-راهنمای- ید-هدیه-ولنت... ۴ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شما برای 95 یا 26 بهمن 1395 مصادف با 2017 روز عشق ... تصاویری از کادو های زیبا 2017 و منحصر به فرد مخصوص روزعشق 2017 96 یا 2017 و روز ... هدیه روز مادر 1396 بهترین هدیه روز مادر بهترین هدایا برای روز ... تاریخ و زمان بازی استقلال پرسپولیس در بهمن ماه 95 | ساعت و روز بازی ... خبرگزاری آریا - اعلام تاریخ پیش فروش بلیت قطارهای نوروز ... www.aryanews.com/.../اعلام-تاریخ-پیش-فروش-بلیت-قطارهای-نوروز-9... ۲ روز پیش - خبرگزاری آریا - معاون مسافری راه‌آهن با اعلام این که پیش‌ فروش قطارهای نوروز 96از تاریخ 17 بهمن شروع و سه روز ادامه خواهد داشت، از فراهم بودن یک ... روز دختر سال 95 - نیو1396 www.new1396.ir/tag/روز-دختر-سال-95 ۳ روز پیش - اس ام اس تبریک ولادت حضرت معصومه روز دختر 95 | نوروز 96 | . ... روز زن سال 1395 تاریخ روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), روز مادر 95, ... برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز مادر در سقز - ‌کوردپرێس‌ kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=103701 ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برگزاری مسابقات دارت به مناسبت روز مادر در سقز ... ب 111 امتیاز، رویا محمدیان با 96 امتیاز از اداره مخابرات و چنور رحیم زاده ... هفته مقام زن و بزرگداشت روز مادر از تاریخ 11 فروردین تا 17 فروردین در ایران ی نامگذاری شده است. ع و کارت پستال و والپیپر ولادت حضرت زهرا 94 و تبریک ... pin.omshid.com/کارت-تبریک-برای-روز-مادر-و-روز-زن-و-تولد/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پیامک های جدید تبریک روز ولادت حضرت زهرا و روز مادر سال 94. ... ع های خنده دار 96،ع های جالب 96، ع های جدید 2017،ع های خفن 95 ... ولادت حضرت فاطمه زهراروز مادر,تاریخ روز مادرروز مادر 1391,متن کارت پستال روز مادر,متن … روز مادر 1395 - تیپ تاپ www.tip-tap.ir/1394/10/15/-روز-مادر-1395.html روز مادر 1395تاریخ روز مادر روز مادر, تاریخ روز زن, ولادت حضرت فاطمه زهرا(س), تاریخ ... همراه با جدیدترین و قشنگترین جملات و اس ام اس ها درباره روز مادر در سال 1395 ... متن تولدت مبارک برای همسر 96 جدید | تیپ تاپ · متن برای تسلیت و همدردی مرگ فرزند ... پاسخ به 116 پرسش درباره انواع معافیت‌های سربازی - انتخاب www.entekhab.ir/.../پاسخ-به-116-پرسش-درباره-انواع-معافیت‌های-سرباز... 7- آیا مشمولانی که برای آنان تاریخ اعزام تعیین شده، می‌توانند تاریخ اعزام خود را تغییر دهند مثلاً تمدید نمایند؟ ... ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداکثر 6 ماه، پدر و مادر حداکثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداکثر ..... 96- آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل در وپودمانی و سایر .... تصاویر : چهره‌ها در چهارمین روز از جشنواره فجر. اس ام اس های روز مادر و زن | پایگاه خبری تحلیلی چشمه لر www.cheshmalar.ir/news/6268 «اخبار جعلی» مهمترین تهدید ایران در انتخابات 96 است ... تاریخ انتشار: پنجشنبه, 28 فروردین, 1393 - 22:24 ... جدیدترین و قشنگترین اس ام اس های روز مادر و زن. تعطیلات و مناسبت های تقویم - jdf jdf.scr.ir/tarikh/?t=monasebat_ha تعطیلات بر اساس تاریخ هجری شمسی در تقویم رسمی کشور ... 10, 29 اسفند, روز ملی شدن صنعت نفت ایران (1329 هـ ش). مفهوم علامت ها ..... 1 / آگوست, روز جهانی شیر مادر. س zeynabschool.ir/ تاریخ. روز. دینی. 28/1/96. دوشنبه. ادبیات. 30/1/96. چهارشنبه. ریاضی. 2/2/96. شنبه ... دی ماه:احترام به پدر و مادر اردیبهشت ماه:احترام به معلم و . نحوه اجرا: برنامه ... روز مادر 95 تاریخ www.nafasi.ir/tag/روز-مادر-95-تاریخ تاریخ روز مادر در سال 95 , تاریخ روز زن سال 95 , روز زن در سال 95 چه روزی است؟ , تاریخ روز زن سال 1395 , روز مادر 95 , روز مادر 1395 , روز مادر در ایران,روز مادر 95 تاریخ. ... گوگل دیروز : 96; بازدید هفته : 6,659; بازدید ماه : 31,008; بازدید سال : 31,008 ... ع / مسابقه دوچرخه سواری روز مادر در بانکوک - آفتاب aftabnews.ir/fa/news/.../ع -مسابقه-دوچرخه-سواری-روز-مادر-در-بانکوک کد خبر: ۳۸۹۲۶۱. تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۶. ذخیره · ارسال به دوستان نسخه چاپی بازدید از صفحه اول · ع / مسابقه دوچرخه سواری روز مادر در بانکوک · آفتاب‌‌نیوز :. تصاویر/روز مادر در خانه سالمندان - خیبرآنلاین kheybaronline.ir/fa/news/25105/تصاویرروز-مادر-در-خانه-سالمندان ج /لیگ‌برترفوتبال95-96تاپایان‌هفته17 · چرا آداب ریاست ... تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۹. تصاویر/روز مادر در خانه سالمندان · بازدید از صفحه اول. ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع ودر چه تاریخی تمام می شود؟ | شهر ... www.soalcity.ir/node/545 ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ ه‍.ش. - بنابراین؛ ایام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشد، ۳ روز در ماه جمادی الاول و ۳ روز در .... ۲۰ رو که کمه اگه تمام سال برای غربت علی و شهادت مادر شیعه عزاداری کرد و ... آزمون وک 96 aajlow.persianblog.ir/ لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند ۶-۴ نمی باشند. ... ۶-۲- مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود . زمان پخش فصل دوم شهرزاد مشخص شد: نوروز 96 !! - سیمرغ seemorgh.com › فرهنگ و هنر › اخبار فرهنگ و هنر ۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - زمان پخش فصل دوم شهرزاد مشخص شد: نوروز 96 !! زمان پخش .... دومین روز از جشنواره فجر35:ع های لیلا حاتمی و مادرش در پردیس ملت · ع : همسر و ... آژانس هواپیمایی ستاره ونک | تور خارجی | تور داخلی | رزرو هتل www.setarehvanak.com/ ما ی نوروز 96 ( 4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور ) ماهان. نمایش تور 5020000 تومان ... تایلند نوروز 96 ( 7 شب پوکت ) امارات تاریخ حرکت 29 و 30 اسفند. نمایش تور ع شاه مملکت در حال لواط در مجله امید ایران/ سرنوشت مردی که ... shiraze.ir/.../ع -شاه-مملکت-در-حال-لواط-در-مجله-امید-ایران-سرنوشت-مر... ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در ادامه اسناد و روایات تاریخی مرتبط با گوشه ای از فساد شاه و دربار را مشاهده می فرمایید: .... اشرف پهلوی در 96 سالگی مرد ... مادر مظفرالدین شاه! ..... انگار بعضی ها حقشونه که روز به روز حتی توی نفس کشیدن هم محدود بشن و ذلیل و ... روز و ساعت تحویل سال 96 | زمان تحویل عید نوروز 1396 - دیلی www.dailys.ir › عید نوروز عید 96 , عید نوروز 96. ... روز و ساعت تحویل سال ۹۶ | زمان تحویل عید نوروز ۱۳۹۶. در عید نوروز مرداد ۸, ۱۳۹۵ 0 4,998 نمایش ... ولادت حضرت زهرا (س ) و روز مادر مبارک باد. - زینبیان www.zeynabiyan.com/index.php?option=com_content... ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر مبارک باد. هیئت متوساین به ... آمار و ارقام. اعضا : 96 محتوا : 116 پیوندها : 2 بازدیدهای محتوا : 376383 ... تاریخچه هیئت. نمایشگاه کودک،نوزاد و مادر cbme - آژانس مسافرتی پارمیدا www.parmidatours.com/tour/cbme تورهای نوروز 96 ... فاقد اعتبار / 3 شب و 4 روز ... نمایشگاه cbme یکی از بزرگترین نمایشگاه های مربوط به کودک،نوزاد و مادر در ترکیه به حساب می آید که از تاریخ ... رتبه یکی که کنکور را طبل توخالی‌ می داند؛ فقط یک درس ر ... www.rajanews.com/news/148903 ۴ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - همیشه دعا می‌ که اولاً شرمنده پدر و مادرم نشوم و ثانیاً شرمنده دبیرانی که .... درس فشار بیاورد و به هم بریزید و یکی دو روز ناچار شوید درس را رها کنید؟ راهنمای سفر به تایلند - آژانس هواپیمایی قصر شیرین https://www.ghasreshirin.com/country/thailand به جست وجوی تاریخ تایلند، غذاهای لذیذ و برخی از ابه های خمر ، بروید .... سالروز تولد ملکه (12 آگوست)، روز مادر است، و به همان میزان ولی با زرق و برگهای کمتر، ب ا ... مناسبت و وقایع - روز مادر و روز زن - استودیوی طراحی نقش nagsh.ir/216-روز-مادر/detail/12760-maadar01 طرح با کیفیت بنر و پوستر به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) ، روز مادر و روز زن. ... تقویم دیواری لایه باز 96 فلت (پیتزا ساندویچی) تقویم دیواری 1396 با ... همه مادرهایی که امسال هنگام زایمان جان باختند/ چه باید کرد؟+ ج ... mehrkhane.com › صفحه نخست › اجتماعی ۷ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - چندی پیش خبر فوت مادر بارداری در جاسک مطرح شد و دوباره پرونده تلخ فوت مادران ... که اصطلاحاً به آن دیستوشی شانه گفته می‌شود، دیرشدن از تاریخ مقرر زایمان، خونریزی‌های .... مادر بارداری که چند روز پیش جان خودش را در بیمارستان ماهشهر از دست داد، ن یکی .... پاسخ وحیددستجردی درباره شایعه حضورش در انتخابات 96. آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وک کانونهای ... - ... www.sanjesh.org/fullstory.aspx?gid=11&id=2287 ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف بند 6-4 نمی‌باشند. ... 5-5- تاریخ آزمون روز مورخ 06/09/1394 می‌باشد. میگنا - اس ام اس تبریک روز پدر و روز مرد www.migna.ir/vdcizwar.t1a5y2bcct.html ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر , مجموعه ای از اس ام ... تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۱ ..... وای روز مادر و روز پدر برگزاری ” 1729 ویژه برنامه ” بزرگداشت مقام روز زن و مادر در ... www.mirmalas.com/news/.../برگزاری-1729-ویژه-برنامه-بزرگداشت-مقا... تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸. نسخه چاپی تعداد بازدید ... برگزاری ” ۱۷۲۹ ویژه برنامه ” بزرگداشت مقام روز زن و مادر در استان لرستان .... افراد آنلاین : 96 اسامی ی کربلا - نیایش پاک setayeshe_pak.persianblog.ir/post/96/ در روز داغ عاشورا درگستره ای حدود شش کیلومتر ودر. طول حدود هشت ... والبته هزار نفری حرّبن یزید ریاحی را نیز که روز ... ت- در روز عاشورا نه تن از باحضور مادر. ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) - دانشنامه‌ی ی wiki.ahlolbait.com/ازدواج_حضرت_علی_(ع)_و_حضرت_فاطمه_(س) ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - در تقویم رسمی ایران روز یکم ذی الحجه به عنوان تاریخ این ازدواج تعیین شده است. ... ۱ تاریخ ازدواج علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (سلام الله علیها); ۲ سن ازدواج .... پاسخ داد: یا رسول الله پدر و مادرم قربانت، شما از وضع من کاملاً اطلاع دارید. ..... 93 - ضحی, 94 - شرح, 95 - تین, 96 - علق, 97 - قدر, 98 - بینه, 99 - ز ال, 100 - ... آگهی آزمون وک در سال 95 (اعلام نتایج) | ایران استخدام iranestekhdam.ir/آگهی-آزمون-وک -دادگستری/ ۲ روز پیش - به گزارش ایسنا، کانون وکلای دادگستری مرکز از تعیین تاریخ مراجعه حضوری ... به گزارش ایسنا، آزمون وک سال ۹۵ صبح روز پنجم آذرماه همزمان در ۲۴ ..... لذا فرزندان، همسران، پدر و مادر آزادگان مشمول استفاده از سهمیه اُسرا در قسمت الف ... متن متحرک به مناسبت تبریک روز مادر ، گرامیداشت روز مادر ... gif.niniweblog.com/.../متن-متحرک-به-مناسبت-تبریک-روز-مادر--گرامیدا... متن متحرک به مناسبت تبریک روز مادر ، گرامیداشت روز مادر ع متحرک روز مادر و روز زن سری 2 - انواع گیفها و تصاویر متحرک برای نی نی ... نگارش در تاریخ چهارشنبه 27 / 2 / 1391 و ساعت 17:11 توسط مامان نازنین زهرا ... بازدیدهای امروز : 96 نفر اس ام اس جدید روز مادر - rozup.ir www.rozup.ir/info/31638/sms-roz-madar اس ام اس روز مادر مبارک,اس ام اس روز مادر 94,اس ام اس تبریک روز مادر 94,اس ام اس روز مادر سال ... ام اس روز مادر 97,اس ام اس روز مادر خنده دار,اس ام اس روز مادر طنز,اس ام اس روز مادر 96,اس ام اس روز مادر سال ... ظ; تاریخ آپلود پنجشنبه 20 فروردین 1394 - 1:07 ق. تور گرجستان|بهترین قیمت تور گرجستان نوروز 96|زمستان ... گرجستان.net/ توضیحات: دسته: تور گرجستان: آ ین به روز رسانی در 13 بهمن 1395: بازدید: 40204 ... تله ک ن ، نارین قلعه ، مجسمه مادر ، های گوگرد ، پارک حیدر علیوف ، صرف ناهار .... هتل 5 ستاره ریور ساید در جنوب رودخانه mtkvari در مرکز شهر تاریخی تفلیس ... کاریکاتور روز مادر - پویش puyesh.net/fa/news/34886/کاریکاتور-روز-مادر تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۹. » اجتماعی ... مطالب طنز و خنده دار, کاریکاتور روز مادر. کاریکاتور روز مادر ... ک داتوری حسن روحانى در انتخابات 96 قطعی شد. پایگاه خبری افکارنیوز www.afkarnews.ir/ 120 · 468 · تجهیزات آتش نشانی در شرایط خوب و روز دنیاست/ نوسازی تجهیزات انجام می شود .... مادر بی رحمی که نوزادش را کباب کرد تا کارش را از دست ندهد! رو مه ایران | شماره :6424 | تاریخ 1395/11/14 www.iran-newspaper.com/ رو مه صبح. وابسته به خبر گزاری . کامل‌ترین لیست نی نی و مادر برای بیمارستان - نی نی بان niniban.com/fa/.../کامل‌ترین-لیست- -نی-نی-و-مادر-برای-بیمارستان کد: 51024. تاریخ انتشار: 25 شهریور 1395 - 08:47. 8 نظر. کامل‌ترین لیست نی نی و مادر برای بیمارستان ... امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 116819. نی نی بان: .... چرا خوب گفتند آخه اینور باید سه الی چهار روز توبیمارستان باشی. نرگس. ولادت حضرت زهرا س ، روز مادر و تولد حضرت ره مبارک باد - ... www.nasimsahar.ir/.../%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%aa-... ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ، روز مادر و تولد حضرت رحمة الله علیه بر همه اهل بیتی ها و زهرایی ها مبارک باد,ولادت حضرت زهرا ... نظرسنجی به نظر شما رئیس جمهور سال 96 چه ی خواهد بود؟ ... تاریخ: یکشنبه 31 فروردین 1393 ساعت: 0:14. اسان | شماره :19464 | تاریخ 1395/11/14 khorasannews.com/ ۲۳ ساعت پیش - پرونده روز. 5. اجتماعی. 9. دانش و فناوری. 11. شه. 12. حوادث. 13. ترحیم و تسلیت. 15. پلاک عزت. 6. دخل و ج. 8. ویژه ها. سرمقاله · یادداشت روز · حرف ... bourse news www.boursenews.ir/ تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۵ نظرات منتشره: ۱۰ درصف انتشار: ۵ ... بورس تهران در آ ین روز از معاملات هفته جاری مجدداً شاهد بازگشت یکی دیگر از نمادهای بانکی ... سیستم کارنامه مدارس ابت راهنمایی tosifi16.persianblog.ir/ به روز آوری بعد از دریافت ... به تازگی نگارش جدید برای سال 95-96 را کلیه مدارس دریافت د. ... ولی سال 95-96 در ان تعریف نشده. ... تاریخ سیستم را درست کنید وزارت امورخارجه - قوانین www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=24222 ‌ماده 8 - از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی .... یا حضانت پدر یا مادر خود هستند می‌توانند به‌معیت والدین خود با گذرنامه خارجی آنان به ..... مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه ... 66911/96 مورخ 16/7/1383 مجلس شورای ی واصل گردیده است، به پیوست جهت ... نمونه سوال 95 nemonesoal.blog.ir/ علی نبیان با بیان اینکه شروع ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان روز شنبه تغییری ... سالروز میلاد مادر پرستاری و مهربانی بر شما مبارک باد! ... تاریخ دقیق ... روزشمار و مناسبتهای بهار 96 | ملی کمپ meli p.com/calendar-and-occasions-spring-96/ روزشمار و مناسبتهای بهار 96 , مناسبت های داد 96 , مناسبت های اردیبهشت 96 ... ۶ فروردین زادروز آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ; ۷ فروردین روز جهانی تئاتر [ ۲۷ ... روش دقیق محاسبه مهریه به نرخ روز - سایت خبری تحلیلی ... www.tabnak.ir › اجتماعی › داخلی تاریخ انتشار: ۰۷ شهریور ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۱ 29 august 2010 ... متن کامل نامه و شیوه دقیق محاسبه ارزش مهریه به نرخ روز، به شرح زیر است: ..... با80سال سن و60سال زحمت حالا پدرم که میلیاردرشده است بازحمت مادرم سال 29 ازدواج کرده با مهر900 تومان ..... پیش بینی از انتخابات 96/ واکنش رئیس قوه قضائیه به اقدام اخیر ترامپ/ اجرای شوخی‌های ... تاریخ دقیق روز پرستار 95 | روز پرستار چه روزی است؟ | متن ... navduni.com/news/118164 ۲۰ ساعت پیش - تاریخ دقیق روز پرستار 95 | روز پرستار چه روزی است؟ ... از مادر متولد شده است از گناهان پاک می گردد . . . خوش به ح و ... مدل مانتو عید 96 دخترانه. اصلاحیه زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی 95-96 tizland.ir/.../اصلاحیه-زمان-برگزاری-آزمون-ورودی-مدارس-نمونه- تی-95-9... 1-زمان برگزاری آزمون از ساعت 9 صبح روز 1395/04/04 به ساعت 9 صبح روز ... 2-زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدازس نمونه تی به تاریخ 1395/03/25 ... ناگفته های مادر ریحانه جباری از رابطه او با سربندی - روز ... roozno.com/.../ناگفته-های-مادر-ریحانه-جباری-از-رابطه-او-با- -سرب... تاریخ انتشار: ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۰. بازدید از صفحه اول ... ناگفته های مادر ریحانه جباری از رابطه او با سربندی · روز نو : .... میزان دستمزد سال 96 چقدر است؟ کودک از چه وقت چه چیزی را حس می کند؟ - برترین ها www.bartarinha.ir/fa/news/.../کودک-از-چه-وقت-چه-چیزی-را-حس-می-کند تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸: ... امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 49999 ... از نظر یک نوزاد بوی مادرش بهترین بوی دنیاست و از 6 روزگی موفق به درک آن می‌شود. .... هر روز صبح گزیده ای از جدیدترین اخبار و مطالب به ایمیل شما ارسال می شود. جستجوگر اخبار تی نیوز tnews.ir/ به گزارش آوای رودکوف به نقل از جام نیـوز، در آ ین روز نقل و انتقالات ، استقلال که .... تئاتر مادر تمام هنرهای نمایشی است/ جشنواره ذهن مردم را با تئاتر آشنا می کند ... نشست خبری بدون تاریخ بدون امضاء به کارگردانی وحید جلیلوند در پنجمین روز از .... فروش اقساطی ایران خودرو برای خودروهای مدل 96 از اول اسفندماه داروخانه ها به دفترچه ... آژانس مسافرتی و گردشگری آویسا الهه باستان www.avi our.com/ پیش فروش تورهای نوروز 96. اطلاعات بیشتر. آویسا ... تورهای ترکیبی تایلند نوروز96 ... تور دهلی+آگرا+جیپور نوروز 96 .... تور هند (گوآ) ویژه 14بهمن (7 شب و 8 روز ) برنامه بازی های رئال مادرید در فصل 2016/17 لالیگا | طرفداری https://www.tarafdari.com/.../برنامه-بازی-های-رئال-مادرید-در-فصل-2016... ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - و دیدار برگشت نیز در هفته 33 رقابت ها در تاریخ 23 آوریل در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد. ... به مستایا برای جدال با والنسیا که برای این تاریخ برنامه ریزی شده بود، به روز های بعد موکول می شود. .... تصویر


مشاهده متن کامل ...
روزت مبارک
درخواست حذف اطلاعات

http://www.dl2.mobfa.org/spring90/dl/teacher-d.jpg

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت . روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سلامی برگرفته از آیه شریفه ی (سلام من قول رحیم) نثارتان باد این مناسبت را غنیمت شمرده روزتان را تبریک عرض مینمایم . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم را بخش اولش محبت آ ش محبت .

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود . دانای عشق روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

روزت مبارک معلم عزیز . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

ای معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سپاسگزار همچون معلمی هستم که شیدن را به من آموخت نه شه ها را . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید . شاگرد کوچک شما

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .

روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط بکش … گوشم را مکش مهر

را در دلم جاری … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما کنون .. مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه .. امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم

هر روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی

هدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

با سپاس بی حد … روزت مبارک
————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

ای باغبان دلها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دلها جاری شود چو خونی درجات بی توانها . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
معلمی شغل نیست هنر است عشق ایثار و فداکاریست. معلم عزیز روز معلم را به شما تبریک می گویم و از زحماتتان تشکر میکنم . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است

همه کار معلم کار عشق است

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

متن های زیبا برای تبریک روز معلم

دوستان عزیز میتونید این متون رو چاپ کنید و همراه یک دسته گل

به معلم ، دبیر ، یا خود تقدیم کنید

لطفا تقاضای نمره نکنید !!!

معلمین عزیزم ، با سلامی گرم و آرزوی توفیق الهی ، نمی دانم با چه زبانی از زحمات بی

دریغ و تلاشهای شبانه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم . فقط می توانم شما را

دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شاد و طول عمر با عزت و عظمت برای شما

و خانواده محترمتان داشته باشم و برای آنهایی که از دنیا رفته اند طلب رحمت و مغفرت

نمایم . معلمی شغل نیست بلکه عشق است.

روز معلم بر همه شما عزیزان مبارک باد

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
اوراق زرین تاریخ تربیت سیمای درخشان مربیان نام آوری چون ابراهیم ، موسی ، عیسی

و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است آنان که

با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به

وجود آوردند و با تزکیه و تعلم کاخ بلند پایه ی علم و فضیلت را بنا نهاده و پرچم توحید را

برافراشتند و امروز شما عزیز گرامی ادامه ی این نهضت عظیم را بر عهده گرفته ای ضمن

بزرگداشت خاطره مطهری و گرامیداشت روز معلم

برایتان در این راه آرزوی موفقیت می نمایم.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم عزیز ، بزرگوار، تو را به چه مانند کنم . دل دریاییت لبریز از آرامش است همچون

کوه استوار از حوادث روزگار ایستاده ای و همچون ابر، باران پر شکوه معرفت بر چمن های

دشت دانش آموختگی فرو می ریزی . خورشید نگاهت گرمابخش وجود ما وحرارت کلبه ی

سرد یأس و ناامیدی و ارمغان شور و شعف است . غنچه ی تبسمی که از گلستان لبهای

تو می روید، طراوت لحظه های ابهام و زیبا یی بخش خانه ی وجود ماست . کلام روح بخش

و دلنشین تو موسیقی دلنوازی است که بر گوش جان می نشیند و اهنگ زندگی را به

شور در می آورد. روانی به لطافت گلبرگهای ارغوان داری که از احساس و شور و شعف لبریز

است . دستهای روشنت سپیدی خود را از گل بوسه های گچ گرفته و شمع وجودت از

نیروی ایمان و انسانیت شعله ور است . سرخی شفق ، تابش آفتاب ، نغمه ی بلبلان ،

صفای بستان ، آبی دریاها ، همه و همه را می توان در تو خلاصه نمود . معنای کلام امید

بخش تو همچون نسیم صبحگاهان نشاط بخش روح خسته ماست . علم آموزی و صبر

ایمان را از ان به ارث برده ای و به حقیقت وارث زیبایی ها بر گستره ی گیتی

هستی . قدوم سبز تو سبزینه ی کوچه باغ های زندگی و صفا بخش خاطر پر دغدغه ی

ماست . طپش قلب تو آهنگ خوش هستی و جوشش نشاط در غزل شیوای زندگی

است . تو روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت شه را نور می بخشی . ‹‹ و ما

یستوی الاعمی والبصیر . و لا الظلمات ولا النور ›› وهرگز کافر تاریک جان کور ش با مومن

شمند خوش بینش ی ان نیست وهیچ ظلمت با نور ی ان نخواهد بود . چگونه

سپاس گویم مهربانی ولطف تو را که سرشار از عشق ویقین است . چگونه سپاس گویم

تأثیر علم آموزی تو را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته

است . آری در مقابل این همه عظمت و شکوه تو مرا نه توان سپاس است ونه کلام وصف .

تنها پروانه ی جانم بر گرد شمع وجودت ، عاشقانه چنین می سراید : معلم کیمیای جسم

و جان است … مــعلم رهنمای گمرهان است…. شـده حک بر فراز قله ی عشق …. معلم

وارث پیغــــمبران است

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ،

ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک شه ام باریدی

سپاست می گویم، تو را به اندازه تمام مهربانی هایت سپاس می گویم . ای نجات بخش

آدمیان از ظلمت جهل و نادانی،ای لبخندت امید زندگی و غضبت مانع گمراهی تو را سپاس

می گویم . این تویی که با دستان پر عطوفتت گلهای علم و ایمان را در گلستان وجود می

پرورانی و شهد شیرین دانش را به کام تشنگان می ریزی. پس تو را ای معلم به وسعت

نامت سپاس می گویم . همان نامی که چهار حرف بیشتر ندارد ، اما کشیدن هر حرف و

صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
روز معلم، روز تشکر و قدردانیه. روز سپاس ازمعلمای عزیزمونه که برای ما خیلی زحمت

می‏کشند؛ اون‏هایی که تمام وقت خودشون رو برای با سواد ما بچه‏ها، صرف می‏کنن

و با تلاش زیاد، به ما خواندن و نوشتن یاد می‏دن. آرزوی همه معلم‏ها، اینه که ما درس

بخونیم، به شهر علم و دانش وارد بشیم و از صحرای خشک و بی‏آب و علف نادونی

بگذریم…! این‏طوری وقتی بزرگ می‏شیم، آدم موفقی می‏شیم و پیروز و سربلند، زندگی

می‏کنیم و به انسان‏های دیگر هم کمک و خدمت می‏کنیم. ما می‏تونیم با درس خوندنمون،

آرزوی معلم‏های زحمت‏کش رو برآورده کنیم معلم عزیزم روزت مبارک تا ا ین روز عمر

فداکاریت را فراموش نمیکنم دوستت دارم

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
قدر نکو دانستن حیف به من یاد نداد معلم هدفت عشق است و

ایثار هزاران ه از درس تو بیدار معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و

فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو

مبارک باد . معلم شهید رجایی اگر ی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر

به کار خوب دیگری بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خ است .

معلم شهید ، شریعتی دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن … مرا مزن روی تخته خط

بکش … گوشم را مکش مهر را در دلم جاری … جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی

بگیر … امتحان سخت مگیر اما کنون : مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه .. امتحان

سخت بگیر مرا یک لحظه به دوران خوب مدزرسه باز گردان

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

می توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن اول از ، یاد آموختیم پس،

سویدای سواد آموختیم از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون

کنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو ای تو کشتی نجات روح ما ای به طوفان

جه نوح ما یک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر

پرسی کدامین برترین آنکه دین آموزد و علم یقین حسین شهریار

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

روزی از روزها یکی یکی روزها رو می شمردم . مامانم گفته به من ، روزی میاد که دستتو

تو دستای گرمش میذارم . مامانم گفت که آنروز میاد ، می سپارمت به او.تو عزیز دل من ،

تو نور دیده ی من . گفته بودند ، مهربانی است او ، همه را یکی یکی می نگرد . وقتی می

رسه روز وصال ، روز من ستاره بارون میشه . برق شادی تو چ موج می زنه ، شکوفه

روی لباش می شکفه . یکی یکی روزها رو می شمرم . نکنه کم بیارم . روزی از روزا ،

مادرم برد مرا ، تا که بسپارت به او.، او که منتظره ، تا که بینا کند . تا توانا کند من و

همچون مرا . وقتی دیدم او را . برق شادی تو چ موج می زد . رولباش شکوفه ها

جمع بودند . یکی یکی روزها رو که می شمردم . به امروز که رسیدم پای آن لوح بزرگ ،

روی آن خط سفید ، با گچ سبز قشنگ ، با دلی پراز امید نوشتم : علی عد دوست

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سلام برتو ای گوهر گرانقدر و ای دُر گرانبهای قله های ایثار و استقامت ، تو با نسیم علم

ودانشت طراو ت خاصی به این بدن های خواب و نا آگاه ما بخشیدی ، تو باعث شدی تا ما

از تاریکی و ذلت جهل بسوی روشنایی وسربلندی علم و از غبار کده بی معرفتی و نا

آگاهی بسوی د ده علم معرفت راه ی م . به راستی اگر تو نبودی چه ی دستگیر ما

دراین طوفان سهم گین زندگانی شده وما را بسوی کشتی پر بار علم و معرفت راهنمایی

میکرد . مگر نه این است که تو چراغ راه ما دراین د ده امتحان و بلکه ظلمت کده غفلت و

از خدا بی خبری شدی ، تو که بعنوان یک معلم دلسوز هیچگاه دست پر مهر و محبت ومملو

از امیدت را از سر ما برنداشتی و شب وروز به راه درست و صراط مستقیم بودی ، همان

راهی که تمام ان الهی و ان معصوم (ع) تا ا ین نفس شان سعی داشتند مردم

را از منجلاب غفلت وانحراف بسو ی رستگاری ابدی سوق دهند و راهی که فلاح و

رستگاری ما در آن نهفته است . پس این تو بودی ای معلم آزاده که و را به ما

اموختی و به ما یاد دادی که چگونه با سلاح برنده ایمان خودرا از زنجیر های اسارت و

بردگی این دنیای دنی رهانید . سلام ابدی ما نثار گام های استوارتو باد ای معلم عزیز ، تو

باعث شدی تا ما آفریدگار حقیقی خودما را بشناسیم و به دستورا ت او عمل کنیم و با

کارهایی خدا پسندانه خودما بجای ن یتی او سایه لطف ومهربانی اش را بر سر ما

احساس کنیم . بهشت جاویدان جایگاه ابدیت باد ای معلم عزیز . بار دیگر روزت مبارک باد .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

dear teacher,
thanks for making us what we are today.
happy teachers day

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

the award for best teacher
has been declared
and it goes to
you!!!!!
happy teachers day!
————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
when it comes to teaching
no one can compete with you.
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

thanks for being a true mentor of our hearts.
thanks for making us what we are today.
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

you are bestest teacher in this world
i will always remember that
i had an excellent guide
in the form of a teacher – you
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

without you, we would have been lost.
thank you teacher for guiding us, inspiring us
and making us what we are today.

happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

we are fortunate
we had a teacher
as wonderful
loving and caring
as you

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

we will always be thankful to you
for all the hard work and efforts
you have put in, for educating us.
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

you are not only our teacher
you are our friend, philosopher and guide
all molded into one person
we will always be grateful for your support
happy teachers day!
————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

without you, we would have been lost. thank you teacher for guiding us,
inspiring us and making us what we are today.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

we will always be thankful to you for all the hard work and
efforts you have put in, for educating us.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

thanks for being a true mentor of our hearts.
happy teachers day
——————

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم

عزیزم روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم

جاری است ، روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

مخصوص دبیر شیمی !

مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد . من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری

زندگی و مولاریته شادیها آموختم . امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگیتان

موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشد . با بیشترین درصد

خلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال ، روزتان مبارک !

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ، عشقی است آسمانی . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

i found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person.
and that person is you (name of your teacher)

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

you are the bestest teacher in this world.
wherever i may go in my life,
i will always remember that i had an excellent

guide in the form of a teacher, you.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
i found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
and that person is you
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
i may not say it always.
but, i mean it whenever i say it.
thank you teacher
for all the things you have done for me.
happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
you are not only our teacher.
rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
we will always be grateful to you for your support.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

i may not say it always.
but, i mean it whenever i say it.
thank you teacher for all the things you have done for us.

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

the award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to you.
wishing you a very happy teachers day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

teachers day
the way you teach…
the knowledge you share…
the care you take…
the love you shower..
makes you…
the world’s best teacher…
happy teacher‘s day!

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

to his/her students
a teacher is always true!
we are fortunate to have a teacher
as wonderful loving and caring as you!
happy teachers day!

دبیر عزیزم . یاد تو همیشه در ذهنم .عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم

جاری است ، روزت مبارک . . .
————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

مخصوص دبیر شیمی !

مهر شما ، گرافیت وجود مرا الماس کرد . من از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری

زندگی و مولاریته شادیها آموختم . امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگیتان

موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت فراسیر شده باشد . با بیشترین درصد

خلوص دوستتان دارم و با بالاترین غلظت مولال ، روزتان مبارک !

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ، عشقی است آسمانی

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم را بخش اولش محبت آ ش محبت .

خدا تو را می خواست و انتخاب حق خدا بود . دانای عشق روزت مبارک

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت

روزت مبارک معلم عزیز

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

ای معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سپاسگزار همچون معلمی هستم که شیدن را به من آموخت نه شه ها را

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان بنویسم . نمی دانم چگونه شما را توصیف کنم ، معلمی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان ، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید . شاگرد کوچک شما

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم با تو من یاد گرفتم که چگونه زنده باشم و چگونه زندگی کنم . . .

روزت مبارک . . .

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم

هر روزت مبارک

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

سلامت گفتم پیامم دادی ، پیامت چراغ راه زندگیم شد و مرا به سرزمین نور و آگاهی

هدایت کردی ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار هرروزت مبارک باد

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

چگونه می توانم تمام لحظه هایی که چون سرو در مقابلم ایستادی و با شور عشقت مرا سیراب کردی جبران کنم جز اینکه بهترین درود ها و دعاهای خیرم را بدرقه راهت کنم

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————
فروغ صبح دانایی انیس روز نادانی چگونه پاس دارم تورا اینک که می دانم خدا هم نیز چون من تورا بسیار دوست می دارد من هم چون خدایم تو را دارم

با سپاس بی حد … روزت مبارک

————————————————————————

اس ام اس تبریک روز معلم,اس ام اس روز معلم,پیامک تبریک روز معلم,پیام تبریک برای روز معلم,متن برای تبریم روز معلم,موبفا,sms تبریک روز معلم

————————————————————————

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است

همه کار معلم کار عشق استمشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی کامپوزیت ها و کاربرد آنها
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی کامپوزیت ها و کاربرد آنها در 117 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117
مقاله بررسی کامپوزیت ها و کاربرد آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

مقاله بررسی کامپوزیت ها و کاربرد آنها در 117 صفحه ورد قابل ویرایش

2-1 کامپوزیت ها چه هستند؟

ماده کامپوزیتی از ترکیب دو یا چند ماده ساخته می شود تا خواص ترکیبی بی نظیری را ایجاد کند . البته بیان فوق یک تعریف کلی است و می تواند آلیاژهای ف ی، پلیمرهیا پلاستیکی ، مواد معدنی . چوب را در بگیرد. «مواد کامپوزیتی مسلح شده با الیاف» با مواد فوق فرق دارند. زیرا اجزای سازنده ی این مواد از نظر مولکولی با هم فرق دارند و بصورت مکانیکی قابل جدا شدن هستند. بطور کلی اجزای تشکیل دهنده ی مسلح شده با عم عمل می کنند، اما در عین حال شکل اصلی خود را حفظ می کنند. خواص نهایی ماده ی کامپوزیتی از خواص مواد تشکیل دهنده ی آن به مراتب بهتر است.

ایده ساخت کامپوزیت ها توسط بشر کشف نشد، بلکه این مواد در طبیعت وجود دارند. برای مثال چوب که از ترکیبی از الیاف سلو ی در زمینه چسبی به نام لیگنین تشکیل شده است، یک کامپوزیت است. صدف جانوران بی مهره مثل ح ون و صدف خوراکی مثال دیگری از کامپوزیت ها است. بعضی از پوسته صدفها از کامپوزیت های پیشرفته ای که بدست بشر ساخته شده، سختتر و محکمتر است. دانشمندان کشف کرده اند الیاف که از شبکه تار عنکبوت بدست می آیند از الیافی که بطور تولید می شوند، محکمتر است. در هند، یونان و دیگر کشورها، صدها سال بود که از مخلوط سبوس یا کاه با خاک رس برای ساختمان سازی استفاده می شد. مخلوط سبوس و خاک اره با خاک رس مثالی از «کامپوزیت با ذرات ریز» و مخلوط خاک رس با کاه نمونه ای از «کامپوزیت الیاف کوتاه» است. این مواد مسلح کننده برای بهبود کارائی کامپوزیت اضافه می شود.

مفهوم اصلی کامپوزیت به معنی دارا بودن یک ماده زمینه ای (ماتریس) مناسب است. معمولاً مواد کامپوزیتی بوسیله الیاف مسلح کننده دریک زمینه رزیتی ساخته می شوند. مسلح کننده ها می توانند الیاف، ویسکرها و .. بوده و زمینه می تواند از جنس ف ات، سرامیکها یا پلاستیک ها باشند.

مسلح کننده ها می توانند از پلیمرها، پلاستیکها، و ف ات ساخته شوند. الیاف می توانند بصورت بهم پیوسته، زنجیره های بلند یا کوتاه باشند. کامپوزیت هایی که با زمینه پلیمری ساخته می شوند، رایج تر هستند و بطور وسیع در صنایع مختلف بکار می روند. در این کتاب کامپوزیت هایی که زمینه ی آنها از جنس رزین ب ایه پلیمری است، بررسی می شوند. این مواد می توانند جزء «رزیتهای ترموست» یا «رزینهای ترموپلاستیک» باشند.

بافت یا الیاف مسلح کننده باعث استحکام و سختی کامپوزیت می شود. در حالیکه زمینه سبب سختی و مقاومت به خوردگی کامپوزیت می گردد. الیاف مسلح کننده می تواند بصورت شکلهای مختلفی از الیاف پیوسته بلند با بافتهای موجدار تا الیاف کوتاه تکه تکه و حصیری (درهم گیرکرده) وجود داشته باشند. هریک از این اشکال خواص مختلفی را ایجاد می کنند. این خواص شدیداً به روشی که الیاف در کامپوزیت قرار داده می شوند، بستگی دارد. دریک کامپوزیت تمامی شکلهای فوق الذکر و یا یکی از آنها می تواندت مورد استفاده قرار گیرد. موضوع مهمی که در مورد کامپوزیت ها بایستی در نظر گرفته شود این است که الیاف نیرو تحمل می کند و لذا حداکثر استحکام کامپوزیت در راستای محور الیاف است. وجود الیاف بلند پیوسته در جهت اعمال نیرو باعث می شود که خواص کامپوزیت کاملاً با خواص رزین متفاوت باشد. کامپوزیتی دارای الیاف به شکل بصورت تکه های کوچک است، خواص ضعیفتری نستب به کامپوزیتی که الیاف آن بصورت پیوسته است، از خود نشان می دهد. شکل الیاف برحسب نوع کاربرد ( ی یا غیر ی) و روش ساخت انتخاب می شود . برای کاربر دهای ی (ساختمانی)، الیاف پیوسته یا بلند پیشنهاد می شود. در حالیکه برای کاربردهای غیر ی (غیرساختمانی) الیاف کوتاه انتخاب می شود. در ریخته گری تزریقی و ریخته گری تحت فشار از الیاف کوتاه، در حالیکه در ت دن تارها، بسته بندیهای رولری و پولتروژن از الیاف پیوسته استفاده می شود.

3-1 نحوه عملکرد الیاف و زمینه

ماده کامپوزیتی با مسلح پلاستیک ها توسط الیاف تشکیل می شوند برای درک بهتر رفتار کامپوزیت ها، باید اطلاعات دقیقی از نقش الیاف و مواد زمینه در کامپوزیت ها در دسترس باشد، مهمترین وظایف الیاف و زمینه کامپوزیت ها بشرح زیر است:

وظایف مهم و اصلی الیاف در کامپوزیتها عبارتند از:

§ تحمل بار و نیرو؛ در یک کامپوزیت ساختمانی( ی) 70% تا 90% نیرو توسط الیاف تحمل می شود.

§ سختی، استحکام، پایداری گرمایی و بقیه ی خواص ساختاری در کامپوزیت ها به الیاف آن بستگی دارد.

§ هدایت الکتریکی یا عایق بودن کامپوزیت ، به نوع الیاف مورد استفاده در آن بستگی دارد.

زمینه (ماده ی زمینه ) وظایف زیر را در ساختار کامپوزیت انجام می دهد. بسیاری از این وظایف برای عملکرد مطلوب یک ماده ی کامپوزیت ضروری است. الیاف موجد در زمینه و یا خود الیاف به تنهایی بدون حضور ماده ی زمینه و یا یک چسب بندرت استفاده می شود. وظایف مهم زمینه کامپوزیت شامل موارد زیر است.

§ زمینه؛ الیاف را به هم پیوند می دهد و بار وارده به کامپوزیت را به الیاف را منتقل می کند. زمینه، به ساختار ماده ی کامپوزیتی سختی، یکپارچگی و شکل می بخشد.

§ زمینه؛ الیاف را ایزوله می کند. بطوریکه تکه تکه الیاف می توانند به طور جداگانه نقش خود را ایفا کنند. این عمل آنها را کاهش داد ویا آن را متوقف می کند.

§ زمینه؛ سطحی با کیفیت پرداخت خوب بوجود آورده و کمک می کند که محصول دارای شکل نهایی یا نزدیک به آن باشد.

§ زمینه از الیاف در مقابل هجوم شیمیایی و آسیبهای مکانیکی (سایش) محافظت می کند.

§ خواص شکل دهد از قبیل : انعطاف پذیری، استحکام فشاری و … به نوع ماده زمینه بستگی دارد. زمینه انعطاف پذیر باعث افزایش چقرمگی ساختار می شود و در جائیکه به چقرمگی بیشتری نیاز باشد از کامپوزیت ها با زمینه ترموپلاستیک استفاده می شود.

§ نحوه ش ت ماده ی کامپوزیت، نه تنها بشدت به نوع ماده ی زمینه ی بستگی دارد، بلکه به میزان سازگاری آن با الیاف نیز وابسته است.

4-1 مزایای خاص کامپوزیت ها

معمولاً، کامپوزیت ها برای کاربردهایی که کارآیی زیاد و وزن کم لازم است، طراحی و ساخته می شوند. این مواد دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به مواد ی سنتی هستند که در زیر شرح داده می شود:

1) مواد کامپوزیتی قابلیت یکپارچه اجزا را دارند، چند جزء ف ی مختلف می تواند با یک کامپوزیت جایگزین شود.

2) با قرار دادن سنسورهایی در ساختارهای کامپوزیتی می توان آنها را به سرویسهای ردی مجهز کرد .از این امکان برای آشکارسازی آسیب ناشی از خستگی در ساختار هواپیما استفاده می شود و نیز می تواند برای ردی جریان رزین در فرایند rtm (قالب گیری رزین) استفاده گردد. مواد دارای سنسور، را مواد هوشمند می نامند.

3) مطابق ج (1-1) کامپوزیت های سختی ویژه ی (نسبت سختی به دانسیته) بالایی دارند. کامپوزیت ها دارای سختی فولاد، با یک پنجم وزن آن و دارای سختی آلومینیوم، با یک دوم وزن آن هستند.

4) استحکام ویژه ی (نسبت استحکام به چگالی) کامپوزیت ها بسیار بالا است. به همین دلیل هواپیما و اتومبیل سریعتر حرکت کرده و سوخت کمتری مصرف می کنند. استحکام ویژه ی کامپوزیت ها 3 تا 5 برابر آلیاژ های فولاد و آلومینیوم است. به دلیل سختی ویژه و استحکام ویژه ی بالاتر، قطعات کامپوزیتی وزن کمتری نسبت به قطعات مشابه دارند.

5) استحکام خستگی (حد دوام) کامپوزیت ها بسیار بالا است. آلیاژ های فولاد و آلومینیوم دارای حد خستگی خوبی در حدود 50% استحکام استاتیکی خود هستند. کامپوزیت های کربن/اپو ی با الیاف همجهت دارای استحکام خستگی بالایی نزدیک به 90% استحکام استاتیکی خود می باشد.

6) کامپوزیت ها مقاومت به خوردگی خوبی دارند. آهن و آلومینیوم در حضور آب و هوا خورده می شوند لذا احتیاج به پوشش و آلیاژ خاص دارند. اما لایه ی بیرونی کامپوزیت ها از پلاستیک است، لذا مقاومت شیمیای و مقاومت به خوردگی آنها بسیار خوب است.

8-1 صنعت ساختمان سازی

صنعت ساختمان سازی و شهرسازی دومین مصرف کنندگان مهم کامپوزیت ها هستند. معماران و ین ساختمان متفق القول هستند که در آینده، سازه های ساخته شده در ، مخصوصاً پل های موجود در راههای اصلی وضعیت بدی خواهند داشت. بطوریکه براساس اسناد ‹‹اداره مرکزی راه و ترابری ›› ، 42% از پل های محلی احتیاج به مرمت دارند و بقیه متروک می گردند. ت مرکزی تقریبا 87 میلیارد دلار بودجه در 20 سال آینده صرف نوسازی ساختمان ها نموده است. انگیزه اصلی استفاده از پلاستیک های مسلح شده با شیشه و کربن برای پل ها، کاهش هزینه های نصب، تعمیر و نگهداری و افزایش طول عمر و بهبود مقاومت به خوردگی و دوام پل ها است. از طرف دیگر، به دلیل نصب و تعمیر سریع ، ترافیک در جاده ها و معابر به حداقل خود می رسد.

استفاده کامپوزیت هایی از قبیل: کامپوزیت های اپو ی/ شیشه، اپو ی/ کربن، و آرامید/ اپو ی در مطالعه، زمین لرزه و مسائل مربوط به ز له علاوه بر رشد چشمگیر آن، بسیار موفقیت آمیز بوده است.

7-8-1 کاربردهای صنعتی

استفاده از کامپوزیت ها در کابردهای صنعتی مختلف توسعه یافته است. از کامپوزیت ها در ساخت غلتک های صنعتی و شفتها برای صنعت چاپ و شفتهای متحرک صنعتی برای برجهای خنک کننده استفاده می شود.

بکارگیری کامپوزیت ها با الیاف بافته (درهم رفته) برای موارد فوق الذکر بسیار مفید است. کامپوزیت های ساخته شده با الیاف کوتاه به روش ریخته گری تزریقی، در پیستونها، غلتک، پمپها و بوشها کاربرد دارند. همچنین از کامپوزیت ها برای بهبود سختی، زمان پاسخگوی و کاهش استهلاک در ساختن بازوهای روبات استفاده می شود.
مواد اولیه برای ساخت قطعه

1-2 مقدمه

برای تولید قطعه، در هر روش ساخت از نوع خاصی ماده اولیه استفاده می شود. این ماده اولیه ممکن است ، برای یک روش ساخت مناسب باشد و در جایی دیگر همان ماده ممکن است ، برای روش ساخت دیگر مناسب نباشد.

به عنوان مثال، برای ساخت قطعه ای بشکل کروی از فرایند قالب گیری تزریقی مواد ترکیبی استفاده می شود، در صورتیکه از این روش نمی توان برای ت دن تارها و یا فرایند پولتروژن استفاده کرد. دراثر موارد از ت دن تراها و پولتروژن ، برای الیاف پیوسته و سیستمهای باز رزین مرطوب استفاده می شود. در فرایند ت دن تارها، که برای ساختن چوب گلف، تیوبهای دوچرخه و سایر تولیدات مشابه استفاده می شود، به مواد پری پرگ نیاز است. از اینرو، برای ساخت محصولات کامپوزیتی، آگاهی داشتن از خواص مواد اولیه موجود بسایر ضروری و مهم است.

بطور کلی فرآیندهای ساخت کامپوزیت ها را می توان به دو گروه، (1) مواد کامپوزیت ترموست و (2) مواد کامپوزیت ترموپلاستیک تقسیم کرد. ترموست ها موادی هستند که فقط یکبار جامد می شوند و مجدداً نمی توان آنها را ذوب کرد. درصورتیکه ترموپلاستیک ها موادی هستند، که فقط یکبار جامد می شوند و مجدداً نمی توان آنها را ذوب کرد. درصورتیکه ترموپلاستیک ها موادی هستند، که بعد جامد شدن می توان دوباره آنها را ذوب و مجدداً شکل دهی نمود. فرآور، سرمایه گذاری، قابلیت بازی ، انبار و کارآئی مواد ترموست و ترموپلاستیک دارای مزایا و معایب خاص خودشان هستند. در تمامی سیستم های کامپوزیتی دو جزء اصلی، مانند تقویت کننده ها (استحکام دهنده) و رزین وجود دارد.

2-2 تقویت کننده ها (استحکام دهنده ها یا مسلح کننده ها)

تقویت کننده ها از اجزای مهم کامپوزیت ها هستند . این اجزاء برای ایجاد سختی و استحکام در کامپوزیت ها لازم هستند. تقویت کننده ها ساختاری میله ای شکل دارند. رایج ترین تقویت کننده ها، الیاف از جنس شیشه، کربن، آرامید و بر هستند. معمولاً قطر الیاف بین 5 میکرون (0002/0اینچ) تا 20 میکرون (0008/0 اینچ) است. قطر الیاف شیشه ای بین mتا m8، الیاف آرامیدی m5/12 و الیاف بر m100 است. بدلیل قطر کم، الیاف بسیار انعطاف پذیرند و به آسانی به شکلهای مختلف در می آیند. معمولاً الیاف برای کاربردهایی از قبیل ت دن یا بافتن بصورت رشته ای (ایجاد الیاف بصورت تاروپود) ساخته می شود. سپس الیاف به دور ماسوره یا قرقره پیچانده شده و بصورت به بازار عرضه می شوند. دسته های مجتمع از الیاف ت ده شده را ‹‹ فیتیله›› و دسته های الیاف کربنی ت ده ندشه را ‹‹الیاف خام›› می نامند. در کامپوزیت ها، استحکام و سختی توسط الیاف تأمین می شود و زمینه باعث یکپارچگی ساختمان کامپوزیت شده و همچنین نیرو را به الیاف منتقل می کند.

الیاف در مواد کامپوزیتی می تواند بصورتهای مختلفی: از الیاف پیوسته گرفته تا الیاف منقطع، از الیاف بلند گرفته تا الیاف کوتاه و از الیاف آلی گرفته تا الیاف معدنی باشند. بطور وسیع از شیشه، کربن،آرامید و بر برای ساخت الیاف تقویت کننده ها پلاستیکی (frp) استفاده می شود. بدلیل فراوانی شیشه، الیاف شیشه ای از دیگر الیاف ارزانتر است. سه نوع اصلی الیاف شیشه ای وجود دارد: (1) ‹‹شیشه از نوع e›› ، (2) شیشه از نوع s›› و (3) ‹‹ شیشه از نوع s2›› حدود 00/5 دلار بر پوند است. استحکام و م های الیاف کربن از کم تا زیاد متغیر است. قیمت الیاف کربنی حدوداً بین 00/8 دلار بر پوند تا 00/60 دلار بر پوند تغییر می کند. قیمت الیاف آرامیدی تقریباً بین 00/15 دلار بر پوند تا 00/20 دلار بر پوند است. تعدادی از رایج ترین انواع تقویت کننده ها (استحکام دهنده ها) عبارتند از:

· الیاف خام پیوسته ی کربنی، فیتیله شیشه ای، تارورشته های آرامیدی.

· الیاف د شده ی منقطع.

· الیاف بافته شده .

· الیاف بافته ی چند جهته (بهم وصل شده برای اصلاح خواهی سه بعدی).

· منگنه ودوخته شده.

· ت ده و بهم پیوسته بصورت سه بعدی.

الیاف پیوسته برای ت دن تارها، پولتروژن، بافتن، تاباندن و کاربردهای پری پرگ استفاده می شود. الیاف پیوسته. بیشتر درسیستم های رزین ترموست و ترموپلاستیک بکار می روند. از الیاف منقطع برای ساخت قطعات به روش قالب گیری تزریقی و قالب گیری تحت فشار استفاده می شود. الیاف منقطع با ب الیاف پیوسته ساخته می شود. در فرآیندهای پاششی و سایر فرآیندها، از الیاف پیوسته استفاده می شود. اما قبل از کاربرد این الیاف توسط ماشین، به قطعات کوچک قابل استفاده بریده می شود.از الیاف بافته شده بصورت پارچه، برای ساختن پری پرگ و همچنین برای ساختار ورقه ای برای کاربردهای مختلف از قبیل: قایقرانی، کشتیرانی و ورزش استفاده می شود. این ورقه ها و صفحات، بوسیله قیطان ها (نواری های باریک) و سایر فرآیندها ساخته می شود وسپس به عنوان تقویت کننده برای فرایند (rtm) و سایر عملیات قالب گیری بکار می رود.

در بخش بعدی . بطور مختصر روشهای ساخت الیافی کربن، شیشه و کولار بیان می شود.

2-1-3-2 فنلیکها

فنلهای faa و jar، بدلیل دود کم و مسمومیت کمتر، از اهمیت و شایستگی بیشتری برخوردار هستند. از این مواد برای ساختار داخل هواپیما و دیواره های آشپزخانه استفاده می شود. و همچنین در مصارف تجاری دیگر بدلیل قیمت کم پایین، مقاومت بیشتر دربرابر آتش و تولید دود کم مورد استفاده قرار می گیرند.

فنلیکها، از واکنش فنل (اسید کربولیک) و فرم آلدوید تشکیل می شوند. سرعت این واکنش با افزودن اسید یا باز افزایش می یابد. از اوره، ریسورکینول یا ملامین می توان به جای فنل استفاده نمود تا خواص مختلف بدست آید. در حقیقت، از مشخصه هایی که فرایند سخت شدن (انجماد) آنها را نسبت به سایر رزین های ترموست، مانند اپو ی ها متمایز می کند، ایجاد آب در طی واکنش اصلاحی می باشد. این آب در طی فرایند خارج می شود. در عملیات قالب گیری تحت فشار، آب می تواند با ضربات پرس خارج شود. معمولاً فنلیکها رنگ تیره دارند و بنابراین در کابردهایی که رنگ پارامتر مهمی نیست، استفاده می شوند. عموماً محصولات فنلیکی رنگ قرمز، آبی، قهوه ای یا سیاه دارند. برای بدست آوردن محصولات با رنگ روشن، از فرم آلدوید اوره و فرم آلدوید ملامین استفاده می شود. نسبت به سایر مواد مقاوم در برابر آتش، قابلیت و توانایی محصولات فنلیکی در سایر کاربردها از قبیل موارد زیر اثبات شده است:

· مقاومت دما بالا مورد نیاز باشد.

· خواص الکتریکی لازم باشد.

· مقاومت در مقابل ساییدگی مهم باشد.

· مقاومت شیمیایی خوب و پایداری ابعادی بیشتر لازم باشد.

فنلیکها برای روشهای مختلف ساخت کامپوزیت ها، از قبیل: ت دن تارها، rtm ، قالب گیری تزریقی و قالب گیری تحت فشار استفاده می شود. فنلیکها ، قابلیت تولید آسان ، کاهش تولرانس، کاهش ماشین کاری و افزایش استحکام را فراهم می کند. از طرفی بدلیل مقاومت دما بالای فنلیکها، از آنها در اجزاء اگزوز ، قطعات موشک ، فضاپیما ، ترمزهای دیسکی استفاده می شود.

4-2 بافتها

دونوع بافت اصلی در صنایع کامپوزیت وجود دارد:

1) بافتهای ت ده شده (پیچ خورده)

2) بافتهای ت ده نشده(پیچ نخورده)

1-4-2 بافتهای ت ده (الیاف بافته شده)

بافتهای ت ده در تریلرها، کانیتزها، پوشش قایق ها، تیغه های برجهای آبی و سایر کاربردهای دریایی استفاده می شود. این بافتها با رشته های خام و یا الیافی خام بافته شده و یک لایه تشکیل می دهند. مقدار الیاف در جهان مختلف وسیله ی الگو و روش بافت کنترل می وشد. برای مثال: دربافتهای تک جهته ت ده، الیاف در امتداد صفر درجه بافته می شوند و 95% وزن کل بافت تشکیل می دهند. در الگوی بافت ساده (مسطح) الیاف در زاویه صفر درجه و 90 درجه بطور مساوی توزیع شده آند. همچنین بافتهای دورگه (پیوندی) از ترکیبات مختلف از قبیل ‹‹ شیشه/کربن›› و ‹‹کربن/ آرامید›› قابل تهیه است. به منظور مشخص شدن بافتهای شکافته شده (آسیب دیده) رشته هایی از سیم هادی بهمراه الیاف بافته می شود، تا توزیع سهم انرژی در هر قسمت با روش شدن سیمهای درون بافت مشخص گردد. بنابراین آسیب به ساختمان را به حداقل می رسد.

بافت های پیچیده برای تهیه پری پرگ و همچنین به عنوان خوراک (مواد اولیه) برای فرآیندهای srim ،rtm استفاده می شود. از مزایای این بافتها قیمت پایین آنهاست.

2-4-2 بافتهای ت ده نشده

در بافتهای ت ده نشده، پس از اینکه الیاف بصورت موازی در کنار یکدیگر قرار گرفتند، بوسیله نخ پلی استر به هم دوخته می شوند. زمانی که فقط الیاف در جهت دلخواه است، از ‹‹تارهای تکه جهته›› استفاده می شود. به عنوان مثال در کابردهایی مثل اسکی روی آب، جهت افزایش مقاومت در مقابل خمیدگی از بافتهای موازی در طول چوب اسکی استفاده می شود. در تارهای بافت ، تقویت کننده ها در زاویه صفر درجه (با جهت تارها) بصورت موازی باهم قرار دارند. در حالیکه، در تارهای تک جهته بافته شده، تقویت کنند ها در زاویه 90 درجه (با جهت تارها) بصورت موازی با هم قرار دارند. معمولاً از تارهای بافته به عنوان الیاف تقویت کننده در لوله ها و تیوبها استفاده می شود و همچنین از اجزاء پولترود در جائیکه تقویت کننده در مسیر تارها لازم است، استفاده می شود. بافت سه محوری تارها2 (ْ45 وْ 0) برای افزایش سختی طول و استحکام پیچشی استفاده می شود. در حالیکه از بافت سه محوری (ْ 45 وْ90) برای افزایش سختی متقاطع و استحکام پیچشی استفاده می گردد. بافتهای چهار محوری شبه ایزوتروپ هستند مشروط براینکه الیاف در تمامی چهار جهت محور استحکام داشته باشد. معمولاً بافتها در محدوده ی وزنی بین dzlyd2 9 تا dzlyd2 200 هستند .

بافتهای ت ده نشده انعطاف پذیری بیشتری در مقایسه با بافتهای ت ده شده از خود نشان می دهند. به عنوان مثال، الیاف را می توان در هر زاویه ای از ْ0 تا ْ90 ، ْ30 ، ْ60 و ْ22 قرار داده و سپس بهم بخیه زد تا لایه های الیاف چند محوره ایجاد شود. در حالیکه بافتهای ت ده شده از بافندگی با محورهای ْ0 و ْ90 ساخته می شوند. بافتهای ت ده نشده استحکام بیشتری از خود نشان می دهند، زیرا الیاف مستقیم می باشند. در صورتیکه ت ده شده، الیاف به هم بافته شده و خم شده آند. بافتهای ت ده نشده در لایه ی ضخیم قابل استفاده است و بدین گونه می توان یک لایه ی بدون عیب در بافت تک لایه ای بدست آورد. این موضوع بدلیل کاهش مراحل ساخت، برای ساخت لایه های ضخیم تر از قبیل پوسته ی قایق مفید است.

برای ساخت بافتهای شیشه ای ت ده نشده، فتیله هایی با شماره گذاری در ترکیبات از 113، 218، 450، 675 ، 1200 و 1800 yd/lb انتخاب می شوند. برچسب با شماره بزرگتر نشان دهنده ی فتیله ظریفتر بوده و در نتیجه طول بیشتری برای دستی به وزن مورد نیاز است. انتخاب شماره، براساس نیازهای فیزیکی، مکانیکی و ظرافت لایه های (الیاف و یا تارها) روی هم قرار گرفته انجام می گیرد. رشته ها و تارهای ظریفتر بمفهوم حجم الیاف بیشتر و رزین کمتر است که باعث افزایش استحکام و کاهش وزن می شود. برای تأمین نیاز بازار به بافتهای ضخیم تر، این بافتها با ترکیب لایه هایی از بافتهای دوخته شده ی گوناگون تولید می شود.
مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 130

 

فصل 1

آناتومی و کینزیولوژی

مفصل hip

کینزیولوژی

مفصل هیژ یک نمونه از مفاصل ball and socket در بدن می باشد که دارای سه درجه و سه محور حرکتی می باشد که محورهای حرکتی مفصل هیژ شامل مواردزیر می باشد:

محور عرضی transverse که در صفحة فرونتال قرار دارد و حرکت flex و extحول ان انجام می شود.

محور عمودی vertical که در وضعیت نوترال مفصل منطبق با محور مکانیکال اندام تحتانی می باشد و حرکت rot حول آن انجام می شود.

محور قدامی خلفی ant. post که در وضعیت ساژینال قرار دارد و حرکت abd وadd حول آن انجام می شود. علاوه بر این سه محور دو محور دیگر نیز در اندام تحتانی وجود دارد.

محور مکانیکال mechanical این محور از مرکز مفاصل اندام تحتانی میگذرد و به طور نرمال با محور آناتومیک ران که از میان تندی خمود می گذرد زاویه ای تشکیل می دهدحدود 7-5 علت ایجاد این زاویه فاصله است که بین سر خمور و تند خمور بواسطه ی گردن خمود ایجاد شده است . در ناحیه ی ساِ پا محور مکانیکال و محور آناتومیک بر هم منطبق می باشند.

محور آناتومیک : این محور در امتداد استخوانهای اندام مربوطه می باشد محورآناتومیک ران و ساِ پا در امتداد هم نمی باشند بلکه با هم زاویه ای می سازند که به طرف خارج باد می شود و بنا زاویه والگوس فیزیولوژیک (valgas angle) نامیده می شود.

مفصل هیژ از دو سطح مفصلی ساخته شده است حفرة استابولوم و سر استخوان خمود.

خمود: بزرگترین و قویترین استخوان بدن است . سر استخوان خمود حدود 23 سطح یک کره را می سازد و به قطر 4 تا 5 سانتیمتر است . سر خمود به طور کامل توسط غضروف مفصلی پوشیده شده است . به جز قسمت کوچکی در مرکز آن به نام fovea که محل اتصال لیگامان teres می باشد. غضروف مفصلی سر خمور در قسمت داخلی وفوقانی ضخیمتر است تا قسمت peripheral سر خمود بواسطه ی گردن خمود به طورمایل به طرف داخل ، بالا و جلو متوجه است .

استابولوم : در سح خارجی استخوان لگن قرار دارد. درست مثل فیوژن سه استخوان ایسکیوم ، ایلیوم و پومیس استابولوم تقریبا به اندازه یک نیمکره می باشد و فقط قسمت محیطی ل آن که به شکل نعل اسب است دارای پوشش غضروفی می باشد. قسمت مرکزی آن بنام حفره ی استابولار (acetabular fossal) می باشد و فاقد پوشش غضروفی می باشد و توسط بافت چربی و لیگامان ترس پوشیده است . قسمت محیطی آن که دارای پوشش غضروفی می باشد در طرف پائین توسط یک بریدگی عمیق بنام acetabularnothch قطع شده است و به آن شکل یک نعل اسب داده است . عمق حفرة استابولوم توسط یک لیدی فیبروکارتیلاژی به نام acetabulum labrum زیاد شده است . این لابودم علاوه بر افزایش عمق حفره ، به نحوی است که سرخمود را دربر می گیرد و به نگهداری سرخموددر داخل حفره کمک می نماید. غضروف مفصلی حفرة استابولوم در قسمت خارجی (به خصوص فوقانی ) ضخیمتر از قسمت مرکزی می باشد. استابولوم به سمت خارج ، پایین وجلو متوجه است . در یک مقطع عمودی از استابولوم دیده می شود که حفره ی مزبور به طرف پایین متوجه است و زاویه ای حدوده ْ40-30 با صفحه ی افقی می سازد بطوریکه قسمت فوقانی حفره مثل سقفی روی سر خمود را می پوشاند. این پوشش و این زاویه فوِدر است لیتی مفصل نقش مهمی را دارد و میزان آن را توسط زاویه (w)wiberg اندازه می گیرند که حدود ْ30 می باشد.

سقف حفرة استابولوم در زمان w.b بیشترین فشار را تحمل می نماید، در نتیجه هم غضروف مفصلی استابولوم و هم سرخمور در قسمت فوقانی از همه ضخیمتر می باشد.

زاویه های خمور: دو زاویه بین گردن خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تکاملی ،تندی خمور، تنه ی خمور به تدریج ext , med rot , add


با


مقاله کامل درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 130

 

فصل 1

آناتومی و کینزیولوژی

مفصل hip

کینزیولوژی

مفصل هیژ یک نمونه از مفاصل ball and socket در بدن می باشد که دارای سه درجه و سه محور حرکتی می باشد که محورهای حرکتی مفصل هیژ شامل مواردزیر می باشد:

محور عرضی transverse که در صفحة فرونتال قرار دارد و حرکت flex و extحول ان انجام می شود.

محور عمودی vertical که در وضعیت نوترال مفصل منطبق با محور مکانیکال اندام تحتانی می باشد و حرکت rot حول آن انجام می شود.

محور قدامی خلفی ant. post که در وضعیت ساژینال قرار دارد و حرکت abd وadd حول آن انجام می شود. علاوه بر این سه محور دو محور دیگر نیز در اندام تحتانی وجود دارد.

محور مکانیکال mechanical این محور از مرکز مفاصل اندام تحتانی میگذرد و به طور نرمال با محور آناتومیک ران که از میان تندی خمود می گذرد زاویه ای تشکیل می دهدحدود 7-5 علت ایجاد این زاویه فاصله است که بین سر خمور و تند خمور بواسطه ی گردن خمود ایجاد شده است . در ناحیه ی ساِ پا محور مکانیکال و محور آناتومیک بر هم منطبق می باشند.

محور آناتومیک : این محور در امتداد استخوانهای اندام مربوطه می باشد محورآناتومیک ران و ساِ پا در امتداد هم نمی باشند بلکه با هم زاویه ای می سازند که به طرف خارج باد می شود و بنا زاویه والگوس فیزیولوژیک (valgas angle) نامیده می شود.

مفصل هیژ از دو سطح مفصلی ساخته شده است حفرة استابولوم و سر استخوان خمود.

خمود: بزرگترین و قویترین استخوان بدن است . سر استخوان خمود حدود 23 سطح یک کره را می سازد و به قطر 4 تا 5 سانتیمتر است . سر خمود به طور کامل توسط غضروف مفصلی پوشیده شده است . به جز قسمت کوچکی در مرکز آن به نام fovea که محل اتصال لیگامان teres می باشد. غضروف مفصلی سر خمور در قسمت داخلی وفوقانی ضخیمتر است تا قسمت peripheral سر خمود بواسطه ی گردن خمود به طورمایل به طرف داخل ، بالا و جلو متوجه است .

استابولوم : در سح خارجی استخوان لگن قرار دارد. درست مثل فیوژن سه استخوان ایسکیوم ، ایلیوم و پومیس استابولوم تقریبا به اندازه یک نیمکره می باشد و فقط قسمت محیطی ل آن که به شکل نعل اسب است دارای پوشش غضروفی می باشد. قسمت مرکزی آن بنام حفره ی استابولار (acetabular fossal) می باشد و فاقد پوشش غضروفی می باشد و توسط بافت چربی و لیگامان ترس پوشیده است . قسمت محیطی آن که دارای پوشش غضروفی می باشد در طرف پائین توسط یک بریدگی عمیق بنام acetabularnothch قطع شده است و به آن شکل یک نعل اسب داده است . عمق حفرة استابولوم توسط یک لیدی فیبروکارتیلاژی به نام acetabulum labrum زیاد شده است . این لابودم علاوه بر افزایش عمق حفره ، به نحوی است که سرخمود را دربر می گیرد و به نگهداری سرخموددر داخل حفره کمک می نماید. غضروف مفصلی حفرة استابولوم در قسمت خارجی (به خصوص فوقانی ) ضخیمتر از قسمت مرکزی می باشد. استابولوم به سمت خارج ، پایین وجلو متوجه است . در یک مقطع عمودی از استابولوم دیده می شود که حفره ی مزبور به طرف پایین متوجه است و زاویه ای حدوده ْ40-30 با صفحه ی افقی می سازد بطوریکه قسمت فوقانی حفره مثل سقفی روی سر خمود را می پوشاند. این پوشش و این زاویه فوِدر است لیتی مفصل نقش مهمی را دارد و میزان آن را توسط زاویه (w)wiberg اندازه می گیرند که حدود ْ30 می باشد.

سقف حفرة استابولوم در زمان w.b بیشترین فشار را تحمل می نماید، در نتیجه هم غضروف مفصلی استابولوم و هم سرخمور در قسمت فوقانی از همه ضخیمتر می باشد.

زاویه های خمور: دو زاویه بین گردن خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تکاملی ،تندی خمور، تنه ی خمور به تدریج ext , med rot , add


با


تحقیق درمورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص


مشاهده متن کامل ...
کنسرت جشنواره فجر محسن یگانه
درخواست حذف اطلاعات

کنسرت محسن یگانه در

سی و دومین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

⭕️30 دیماه⭕️

سالن میلاد نمایشگاه

بلیت فروشی تمام شد

http://s8.picofile.com/file/8280697876/p o_2017_01_01_18_12_52.jpgمشاهده متن کامل ...
آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

 

فصل 1

آناتومی و کینزیولوژی

مفصل hip

کینزیولوژی

مفصل هیژ یک نمونه از مفاصل ball and socket در بدن می باشد که دارای سه درجه و سه محور حرکتی می باشد که محورهای حرکتی مفصل هیژ شامل مواردزیر می باشد:

محور عرضی transverse که در صفحة فرونتال قرار دارد و حرکت flex و extحول ان انجام می شود.

محور عمودی vertical که در وضعیت نوترال مفصل منطبق با محور مکانیکال اندام تحتانی می باشد و حرکت rot حول آن انجام می شود.

محور قدامی خلفی ant. post که در وضعیت ساژینال قرار دارد و حرکت abd وadd حول آن انجام می شود. علاوه بر این سه محور دو محور دیگر نیز در اندام تحتانی وجود دارد.

محور مکانیکال mechanical این محور از مرکز مفاصل اندام تحتانی میگذرد و به طور نرمال با محور آناتومیک ران که از میان تندی خمود می گذرد زاویه ای تشکیل می دهدحدود 7-5 علت ایجاد این زاویه فاصله است که بین سر خمور و تند خمور بواسطه ی گردن خمود ایجاد شده است . در ناحیه ی ساِ پا محور مکانیکال و محور آناتومیک بر هم منطبق می باشند.

محور آناتومیک : این محور در امتداد استخوانهای اندام مربوطه می باشد محورآناتومیک ران و ساِ پا در امتداد هم نمی باشند بلکه با هم زاویه ای می سازند که به طرف خارج باد می شود و بنا زاویه والگوس فیزیولوژیک (valgas angle) نامیده می شود.

مفصل هیژ از دو سطح مفصلی ساخته شده است حفرة استابولوم و سر استخوان خمود.

خمود: بزرگترین و قویترین استخوان بدن است . سر استخوان خمود حدود 23 سطح یک کره را می سازد و به قطر 4 تا 5 سانتیمتر است . سر خمود به طور کامل توسط غضروف مفصلی پوشیده شده است . به جز قسمت کوچکی در مرکز آن به نام fovea که محل اتصال لیگامان teres می باشد. غضروف مفصلی سر خمور در قسمت داخلی وفوقانی ضخیمتر است تا قسمت peripheral سر خمود بواسطه ی گردن خمود به طورمایل به طرف داخل ، بالا و جلو متوجه است .

استابولوم : در سح خارجی استخوان لگن قرار دارد. درست مثل فیوژن سه استخوان ایسکیوم ، ایلیوم و پومیس استابولوم تقریبا به اندازه یک نیمکره می باشد و فقط قسمت محیطی ل آن که به شکل نعل اسب است دارای پوشش غضروفی می باشد. قسمت مرکزی آن بنام حفره ی استابولار (acetabular fossal) می باشد و فاقد پوشش غضروفی می باشد و توسط بافت چربی و لیگامان ترس پوشیده است . قسمت محیطی آن که دارای پوشش غضروفی می باشد در طرف پائین توسط یک بریدگی عمیق بنام acetabularnothch قطع شده است و به آن شکل یک نعل اسب داده است . عمق حفرة استابولوم توسط یک لیدی فیبروکارتیلاژی به نام acetabulum labrum زیاد شده است . این لابودم علاوه بر افزایش عمق حفره ، به نحوی است که سرخمود را دربر می گیرد و به نگهداری سرخموددر داخل حفره کمک می نماید. غضروف مفصلی حفرة استابولوم در قسمت خارجی (به خصوص فوقانی ) ضخیمتر از قسمت مرکزی می باشد. استابولوم به سمت خارج ، پایین وجلو متوجه است . در یک مقطع عمودی از استابولوم دیده می شود که حفره ی مزبور به طرف پایین متوجه است و زاویه ای حدوده ْ40-30 با صفحه ی افقی می سازد بطوریکه قسمت فوقانی حفره مثل سقفی روی سر خمود را می پوشاند. این پوشش و این زاویه فوِدر است لیتی مفصل نقش مهمی را دارد و میزان آن را توسط زاویه (w)wiberg اندازه می گیرند که حدود ْ30 می باشد.

سقف حفرة استابولوم در زمان w.b بیشترین فشار را تحمل می نماید، در نتیجه هم غضروف مفصلی استابولوم و هم سرخمور در قسمت فوقانی از همه ضخیمتر می باشد.

زاویه های خمور: دو زاویه بین گردن خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تکاملی ،تندی خمور، تنه ی خمور به تدریج ext , med rot , add


با


آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

 

فصل 1

آناتومی و کینزیولوژی

مفصل hip

کینزیولوژی

مفصل هیژ یک نمونه از مفاصل ball and socket در بدن می باشد که دارای سه درجه و سه محور حرکتی می باشد که محورهای حرکتی مفصل هیژ شامل مواردزیر می باشد:

محور عرضی transverse که در صفحة فرونتال قرار دارد و حرکت flex و extحول ان انجام می شود.

محور عمودی vertical که در وضعیت نوترال مفصل منطبق با محور مکانیکال اندام تحتانی می باشد و حرکت rot حول آن انجام می شود.

محور قدامی خلفی ant. post که در وضعیت ساژینال قرار دارد و حرکت abd وadd حول آن انجام می شود. علاوه بر این سه محور دو محور دیگر نیز در اندام تحتانی وجود دارد.

محور مکانیکال mechanical این محور از مرکز مفاصل اندام تحتانی میگذرد و به طور نرمال با محور آناتومیک ران که از میان تندی خمود می گذرد زاویه ای تشکیل می دهدحدود 7-5 علت ایجاد این زاویه فاصله است که بین سر خمور و تند خمور بواسطه ی گردن خمود ایجاد شده است . در ناحیه ی ساِ پا محور مکانیکال و محور آناتومیک بر هم منطبق می باشند.

محور آناتومیک : این محور در امتداد استخوانهای اندام مربوطه می باشد محورآناتومیک ران و ساِ پا در امتداد هم نمی باشند بلکه با هم زاویه ای می سازند که به طرف خارج باد می شود و بنا زاویه والگوس فیزیولوژیک (valgas angle) نامیده می شود.

مفصل هیژ از دو سطح مفصلی ساخته شده است حفرة استابولوم و سر استخوان خمود.

خمود: بزرگترین و قویترین استخوان بدن است . سر استخوان خمود حدود 23 سطح یک کره را می سازد و به قطر 4 تا 5 سانتیمتر است . سر خمود به طور کامل توسط غضروف مفصلی پوشیده شده است . به جز قسمت کوچکی در مرکز آن به نام fovea که محل اتصال لیگامان teres می باشد. غضروف مفصلی سر خمور در قسمت داخلی وفوقانی ضخیمتر است تا قسمت peripheral سر خمود بواسطه ی گردن خمود به طورمایل به طرف داخل ، بالا و جلو متوجه است .

استابولوم : در سح خارجی استخوان لگن قرار دارد. درست مثل فیوژن سه استخوان ایسکیوم ، ایلیوم و پومیس استابولوم تقریبا به اندازه یک نیمکره می باشد و فقط قسمت محیطی ل آن که به شکل نعل اسب است دارای پوشش غضروفی می باشد. قسمت مرکزی آن بنام حفره ی استابولار (acetabular fossal) می باشد و فاقد پوشش غضروفی می باشد و توسط بافت چربی و لیگامان ترس پوشیده است . قسمت محیطی آن که دارای پوشش غضروفی می باشد در طرف پائین توسط یک بریدگی عمیق بنام acetabularnothch قطع شده است و به آن شکل یک نعل اسب داده است . عمق حفرة استابولوم توسط یک لیدی فیبروکارتیلاژی به نام acetabulum labrum زیاد شده است . این لابودم علاوه بر افزایش عمق حفره ، به نحوی است که سرخمود را دربر می گیرد و به نگهداری سرخموددر داخل حفره کمک می نماید. غضروف مفصلی حفرة استابولوم در قسمت خارجی (به خصوص فوقانی ) ضخیمتر از قسمت مرکزی می باشد. استابولوم به سمت خارج ، پایین وجلو متوجه است . در یک مقطع عمودی از استابولوم دیده می شود که حفره ی مزبور به طرف پایین متوجه است و زاویه ای حدوده ْ40-30 با صفحه ی افقی می سازد بطوریکه قسمت فوقانی حفره مثل سقفی روی سر خمود را می پوشاند. این پوشش و این زاویه فوِدر است لیتی مفصل نقش مهمی را دارد و میزان آن را توسط زاویه (w)wiberg اندازه می گیرند که حدود ْ30 می باشد.

سقف حفرة استابولوم در زمان w.b بیشترین فشار را تحمل می نماید، در نتیجه هم غضروف مفصلی استابولوم و هم سرخمور در قسمت فوقانی از همه ضخیمتر می باشد.

زاویه های خمور: دو زاویه بین گردن خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تکاملی ،تندی خمور، تنه ی خمور به تدریج ext , med rot , add


با


تحقیق در مورد آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص


مشاهده متن کامل ...
مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد با و پر سرعت .

مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد


مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 72 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

مرحله اول : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود ۷
۱- پیشینه و زمینه ۷
۱-۱- بررسی اجمالی موقعیت و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن ۷
۲-۱- بررسی طرح های فرادست مصوب (طرح جامعه توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و س تگاه های روستایی ) و است اج نتایج زیر ۹
۱-۲-۱- نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و …) ۹
۱-۲-۲- ارائه فهرست طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا ۱۰
۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان ۱۰
۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر نین آن ۱۰
۱-۳-۲- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند. ۱۱
۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ ۱۱
۲-۲- شناسایی پایه و سطح روستا ۱۲
۲-۲-۱- بررسی های محیطی ۱۲
نتیجه گیری از آب و هوا ۱۶
۲-۲-۲- بررسیهای اجتماعی ۱۷
پیشینه تحقیق ۱۹
آموزش ۲۲
۲-۲-۳- بررسی های اقتصادی ۲۵
۲-۲-۴- بررسی های کالبدی ۲۸
ساختمانهای م وبه ۲۹
ساخمانهای مرمتی ۳۰
ساختمانهای نوساز ۳۰
۲-۲-۴-۷- شناخت و تعیین محدوده محلات و مراکز آنها ۳۳
۲-۲-۴-۹- شناخت و تعیین کاربری اراضی در روستا ۳۴
کاربری بهداشتی – درمانی ۳۷
کاربری آموزشی ۳۸
مذهبی ۳۸
تأسیسات و تجهیزات ۳۸
گورستان ۳۸
دامداری و مرغداری ۳۹
اراضی کشاورزی و بایر ۳۹
مرحله دوم : تحلیل و استنتاج از بررسی ها و تدوین چشم اندازها ۴۰
۱- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ ۴۰
۲- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به روستا ۴۰
۲-۱- ارزی ویژگی های محیطی موجود در روستا به ویژه در زمین منابع آب شرب و کشاورزی و تحلیل کلی میزان تأثیرگذاری آن در توسعه روستا تا سال افق طرح: ۴۰
۲-۲- ارزی و اولویت بندی خطر بروز سوانح طبیعی در روستا و امکان سنجی کاهش پیامدهای سوانح طبیعی ۴۰
۲-۳- تحلیل ویژگیها و برآوردهای جمعیتی روستا ۴۱
۲-۳-۱- تحلیل روند تحول جمعیت و میزان مهاجرفرستی و مهاج ذیری براساس اطلاعات محلی ۴۱
۲-۳-۲- ارزی پیش بینی طرح فرادست در مورد جمعیت آتی روستا و تعداد شاغلین: ۴۱
۲-۳-۳- ارایه و ارزی گزینه های مختلف برآمده تعداد شاغلین تا سال افق طرح و انتخاب گزینه مناسب ۴۲
۲-۳-۴- برآورد جمعیت لازم علیم روستا به تفکیک جنس در مقاطع مختلف تحصیلی در سال افق طرح ۴۳
۲-۴- ارزی زمینه های مشارکت فنی، اقتصادی و اجتماعی روستائیان در اجرای طرح های عمرانی در گذشته و تعیین روش مشارکت آنها در اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های طرح هادی روستا ۴۳
مشارکت اجتماعی ۴۴
مشارکت ۴۵
مشارکت اقتصادی ۴۵
۲-۵- تحلیل تغییر و تحول منابع درآمدی روستاییان و فعالیتهای اقتصادی (کشاورزی – صنعت و خدمات) ۴۵
۲-۶- تعیین محدودیتها و امکانات توسعه کالبدی روستا و جهات و حدود منطقی توسعه و اولویت بندی آن تا سال افق طرح ۴۶
۲-۸- برآورد نیاز به مسکن در روستا براساس نتایج مطالعات مربوط به کیفیت ابنیه، سطح و سرانه مس ی، جمعیت و خانوار پیش بینی شده روستا ۴۸
۲-۹- ارزی کمبودهای خدماتی و وجود سرویس دهنده به روستا براساس الگوی سطح بندی خدمات روستایی ۴۸
۲-۱۰- ارزی و تحلیل مشکلات موجود شبکه معابر و امکان سنجی میدان ضرورت اصلاح و تعریض معابر اصلی روستا ۴۹
مرحله سوم : تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی ۴۹
۱-۱- نیازسنجی برنامه ها و پروژه های مورد نیاز در سطح روستا با توجه به نتایج طرح های فرودست، دیدگاه روستائیان و مطالعات مرحله دوم ۴۹
۱-۲- اولویت بندی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی با توجه به نیازهای اساسی در سطح روستا ۵۰
۱-۲-۳- تعیین و اولویت بندی پروژه های اجتماعی – فرهنگی و خدماتی – رفاهی براساس ضوابط و مقررات مربوط ۵۳
۱-۲-۴- تعیین و اولویت بندی پروژه های اقتصادی – اداری و … براساس ضوابط و مقررات مربوط ۵۴
۱-۲-۵- اولویت بندی نهایی برنامه ها و پروژه های پیشنهادی در کلیه زمینه ها براساس نیازهای اساسی روستا ۵۴
۲- ارائه طرح هادی ۵۵
۲-۱- ارائه طرح و گزینه های مختلف کاربری اراضی پیشنهادی و انتخاب طرح و گزینه مناسب و مقدور ۵۵
۲-۲- ارائه طرح اصلاح معابر، مراکز محلات، میادین، گره های اصلی و تعیین شبکه معابر پیشنهادی و سلسله مراتب و اولویت بندی اجرای آن با لحاظ نمودن وضعیت موجود معابر به گونه ای که حتی المقدور حداقل ت یب را به دنبال داشته باشد: ۵۹
۲-۳- تعیین محدوده های با ارزش معماری، تاریخی، فرهنگی و طبیعی احتمالی روستا با توجه به ضوابط بنیاد مسکن انقلاب ی ۶۰
۲-۴- تعیین فضاهای نیازمند نوسازی یا بهسازی احتمالی در روستا ۶۰
۲-۵- ارائه سطح و سرانه کاربریهای پیشنهادی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مصوب مورد عمل دستگاههای اجرایی ۶۰
تدوین ضوابط و مقررات ۶۴
۳-۱- ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله ز له، سیل و زمین لغزش ۶۴
۳-۲- مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴
۳-۳- ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا ۶۵
۳-۴- ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا ( با استعلام از بنیاد مسکن انقلاب ی و سازمان میراث فرهنگی کشور) ۶۶
۳-۵- مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربرهای مختلف ۶۷
۳-۶- تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا ۶۷
۳-۷- ارائه ضوابط حریمهای مختلفی نظیر حریم – جاده – رودخانه – خطوط انتقال انرژی – حریم ابنیه و آثار تاریخی – حریم فعالیتهای خاص نظامی – انتظامی و … بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه ۶۹
منابع و مأخذ ۷۱

منابع و مأخذ

۱- فرهنگ آبادی های مکان های مذهبی کشور، پاپلی یزدی، انتشارات بنیاد پژوهشهای ی آستان قدس رضوی، بهمن ۶۷٫

۲- وزارت جهاد کشاورزی، دفتر برنامه ریزی توسعه روستایی، معاونت عمران و صنایع روستایی ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان یزد، ین مشاور هامون یک گزارش نهایی ۱۳۸۲ ، ص ۲۸۵٫

۳- ، رامین، ۱۳۸۷ ، مقدمه ای بر برنامه ریزی کالبدی س تگاههای روستایی، شهرکرد ، انتشارات آزاد ی واحد شهر کرد.

 

1-1- بررسی اجمالی موقعیت و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن

روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد با مختصات جغرافیایی ۵۴ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی، ارتفاع آن از سطح دریا در حدود ۱۱۰۲ متر است (پاپلی یزدی ، ۱۳۶۷). در ۱۱ کیلومتری جنوب شرقی میبد در محور ترانزیتی سنتو در ۳۶ کیلومتری شهر یزد قرار گرفته است. این روستا از شمال به مزرعه رفیع آباد و از جنوب به مزرعه قاسم آباد محدود میشود.

حاشیه روستا فاقد رشته کوه خاصی است و فقط تپه هایی غیرسنگی اطراف شمال شرق، شمال و شمال غرب روستا را محاصر کرده که ارتفاع آنها به ۱۰۹۴ متر از سطح دریا می رسد.

روستای مزرعه کلانتر یکی از نقاط تاریخی و ارزشمند استان یزد به شمار می آید. قدمت اصلی مجموعه به اوا صفویه باز می گردد. این دوره از زندگی تاریخی روستا در درون قلعه ای مترو که در کنار روستا می گذشته که دارای تمام امکانات زندگی عمومی مردم آن از جمله آتشکده بوده است. با شکل گیری هسته جدید در محدودة کنونی روستا، این محدوده گسترش یافته و به عنوان محل اصلی زرتشتیان منطقه میبد عمل می کند. در فرهنگ مردم این منطقه و شهر میبد، نام روستای مزرعه کلانتر با آئین زرتشت پیوند خورده است. در این گسترش بافت کالبدی وجود قنات و چشمه مؤثر بوده است. وجود عناصر معماری شاخص و با ارزش در بافت از جمله آب انبارهای قدیمی، آسیابهای آبی و بقایای قلعه تاریخی بیانگر قدمت و وسعت عملکرد بناها می باشد. این روستا از روزگاران گذشته در مسیر راههای تجاری و ارتباطی قرار داشته و به همین جهت واجد ارزشهای تاریخی و گردشگری است. وجود خاک و آب و هوای مناسب و سطوح هموار و چشم اندازهای زیبا در ایجاد هسته روستا نقش مهمی داشته اند وجه تسمیه این روستا به این شرح می باشد که موقعیت کنونی روستا از روزگاران قدیم به شکل مزرعه ای بوده که در کنار چشمه شکل گرفته و فردی به نام «کلانتری» که دارای تمکن مالی بوده به عنوان والی آن مزرعه شناخته شده بود که با گذشت زمان، به تدریج آن روستا به نام وی معروف گشته است.

 

۲-۱- بررسی طرح های فرادست مصوب (طرح جامعه توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و س تگاه های روستایی ) و است اج نتایج زیر :

۱-۲-۱- نقش و جایگاه روستا در طرح فرادست (بعنوان مرکز مجموعه، حوزه، روستای مستقل و …)

منظومه ی روستایی : فضاهایی در برگیرنده ی تعدادی از مجموعه ها و حوزه های عمران روستایی که وسیع ترین قلمرو در سطح بندی خدماتی روستایی بوده، از مرکزیتی برخوردارند که برترین سطوح خدماتی را در خود جای خواهند داد (رامین ، ۱۳۸۷ ص ۱۳) استان یزد دارای ۲۵ منظومه است.

مجموعه ی روستایی : چند حوزه ی عمران روستایی مربتط در یک پهنه ی همگن قلمرو جغرافیایی مجموعه های روستایی تا حدود زیادی با محدوده های دهستان های کشور منطبق است، مگر در محدوده هایی که پراکندگی وسیع و روستاهای از هم گسیخته باشد. (همان، ص ۱۴) استان یزد دارای ۵۶ مجموعه است.

حوزه ی روستایی : اجتماع چندآبادی هم پیوند در یک حوزه ی جغرافیایی پیوسته شعاع عمل برترین زمینه ی خدماتی که در مراکز حوزه های روستایی استقرار می یابند، بیشترین نقش را در تعیین قلمرو این محدوده ها خواهند داشت (همان، ص ۱۴) استان یزد دارای ۱۹۶ حوزه است.

روستای مزرعه کلانتر از روستاهای ا ی به شمار می رود (روستاهایی که خدمات برتر از سطوح بالاتر خود می گیرند و به تناسب جمعیتی که دارند فقط عرضه و تأمین برخی خدمات ساده برای آن ها میسر خواهد بود). این روستا در شهرستان میبد و منظومه آن میبد می باشد. مجموعه مرتبط با آن پیرامونی میبد و نام حوزه آن نیز حوزه ی پیرامونی میبد است. ( ین مشاور هامون یکا، ۱۳۸۲).

۱-۲-۲- ارائه فهرست طرح های مذکور در مورد خدمات و امکانات پیشنهادی برای روستا

خدمات سامل شامل : دبستان، خانه بهداشت، آب آشامیدنی، راه دسترسی ، برق

۱-۳- ارائه دیدگاه روستاییان شامل :

۱-۳-۱- معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر نین آن

با توجه به اینکه روستای مذکور در ردیف روستاهای نمونه قرار دارد و همچنین جمعیت کم و سالخورده روستا، مشکلات کمی از جانب نین مطرح شد که به آنها اشاره می شود؛ این روستا فاقد خانه بهداشت می باشد. در صورت نیاز مجبورند به خانه بهداشت واقع در رکن آباد (مرکز دهستان) مراجعه کنند.

نبودن فروشگاه یا تعاونی برای ید مایحتاج روزمره نیز به عنوان مشکل دیگری مطرح شد. در حال حاضر یک تعاونی در روستا وجود دارد ولی به ندرت فعال می باشد و محصولاتی که از طرف این تعاونی عرضه می شود بسیار محدود است (محصولات با ماندگاری طولانی) و اهالی مایحتاج خود را از میبد تأمین می کنند.

۱-۳-۲- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند.

۱- تأسیس واحدهای اشتغال زایی برای جذب دوباره جمعیت

۲- ساخت مکانی برای استراحت و اقامت گردشگران

۲- شناسایی پایه

۲-۱- شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ

در تحلیل روابط عملکردی و تعاملات فضایی رایج با محوریت روستا و براساس مشاهدات میدانی و با استناد بر طرح ؟؟ استان یزد، مطالعات به عمل آمده موید آن است که با توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه و همچنین الگوی اقتصادی حاکم مبادلات و ارتباط معین و مشخصی آنچنان که در سایر نقاط رایج است در بین س تگاههای روستای مورد مطالعه شکل نگرفتن و جز مجموعه ی پیرامونی شهرستان میبد می باشد و فاقد حوزه ی نفوذ است (طرح های سامان دهی فضا و س تگاههای روستایی).

 

۲-۲- شناسایی پایه و سطح روستا

۲-۲-۱- بررسی های محیطی

۲-۲-۱-۱- بررسی کلیات ویژگیهای محیطی روستا با استفاده از طرح ها و اطلاعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه های اصلی و تأثیرگذار بر طرح هادی نظیر توپوگرافی و اقلیم :

ابتدا به بررسی شناختی استان یزد از لحاظ توپوگرافی و زمین شناسی می پردازیم و سپس شهرستان میبد را مورد ارزی قرار می دهیم:

استان یزد : استان یزد در حال حاضر به مساحت حدود ۱۳۲۰۰۰ کیلومتر مربع م ن عرض های جغرافیایی َ۳۰   ْ۳۰ تا ْ ۳۴ شمالی و طول های جغرافیایی َ ۴۰  ْ ۵۳
و َ ۳۰   ْ ۵۷  قرار گرفته است ارتفاع آن از کمتر از ۷۰۰ متر (نسبت به سطح آن از دریا) در کویر بزرگ (شهرستان طبس) تا بیش از ۴۰۰۰ متر در قله اصلی شیرکوه تغییر می کند. این استان بخش مهمی از فلات مرکزی ایران را در بر می گیرد. اهمیت آن از این نظر است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی مرکزی ترین بخش کشور ایران را تشکیل می دهد و چله های بیابانی آن از خشک ترین و کم باران ترین نواحی ایران به شمار می رود. از دیدگاه زمین شناسی و ریخت شناسی زمین (ژئومورفولوژی) زیربنای ساختمان ناهمواری های آن معلول پیدایش چاله های تکنوتیکی، از یک سوء و برخاستن ارتفاعات ناشی از کوهزایی آلپی، از سوی دیگر بوده است بنابراین تضاد توپوگرافی و ارتفاعی بر اثر عملکرد تکتونیکی (فرو افتادن کف چاله ها و بالارفتن ارتفاعات) خود پدید آورنده چشم اندازهای طبیعی خاص شده است.

ویژگی اقلیم : پایه مطالعات اقلیم شناسی اطلاعات و آماری است که توسط ایستگاههای باران سنجی، سینوپتیک تبخیرسنجی، سینوپتیک جو بالا ثبت می شود. این ایستگاه از نظر نوع اطلاعات و آماری که ثبت می نماید از نظر دقت متفاوت است استقرار این ایستگاهها از جمله موارد دیگری می باشند که تحت مقررات خاصی مانند ناهمواری منطقه، فاصله و اه پروژه مطالعاتی قرار دارند. از این نظر روستای مزرعه کلانتر فاقد ایستگاه باران سنجی و ایستگاه هواسنجی بوده لذا جهت تحلیل شناخت ویژگی های اقلیمی آن از نزدیکترین ایستگاه که در میبد واقع شده استفاده می شود ایستگاه میبد از نوع باران سنجی بوده و از نظر مدیریت زیر نظر سازمان هواشناسی استان قرار دارد.

براساس اطلاعات ب شده از ایستگاه هواشناسی میبد، وضعیت عمومی اقلیم روستای مزرعه کلانتر در طول دوره وجود ایستگاه (۸۵-۱۳۷۸) به شرح زیر است:

دما : متوسطه کمینه ی دمای سالیانه هوای روستا ۱۱ درجه سیلیوس ، بیشینه ی آن ۷/۲۷ و کمینه ی مطلق آن ۶/۱۴- گزارش شده است حداقل متوسط کمینه مربوط به دی ماه با ۶/۰- درجه می باشد. حداکثر متوسط بیشینه مربوط به تیرماه با ۸/۴۰ درجه است حداقل کمینه ی مطلق نیز متعلق به دی ماه با ۶/۱۴- درجه است حداکثر بیشینه ی مطلق مربوط به تیرماه با ۴/۴۵ درجه است. حداکثر میانگین مربوط به ماه تیر با ۶/۳۲ و حداقل آن منطبق به ماه دی با ۴/۶ درجه است میانگین سالانه دما نیز ۳/۱۹ است.

– طوبت نسبی : درصد سالیانه میانگین رطوبت نسبی هوای میبد ۷/۳۲ ، متوسط بیشینه ی آن ۵/۴۵ و متوسط کمینه ی آن ۸/۱۹ می باشد. حداقل متوسط کمینه ی این رطوبت مربوط به تیرماه با ۴/۱۰ و حداکثر متوسط بیشینه ی آن متعلق به دی ماه با ۵/۷۷ درصد می باشد. حداقل میانگین رطوبت نسبی مربوط به تیر و مرداد ماه با ۱۸ و حداکثر آن متعلق به دی ماه با ۵۷ درصد است. هر چه حجم هوا بیشتر باشد (گرمتر) می تواند رطوبت بیشتری به خود بگیرد و به اشباع نزدیکتر شود.

– میزان بارش : مجموع میزان بارندگی سالیانه میبد در طول دوره ی وجود ایستگاه هواشناسی، ۹/۴۵ و مجموع حداکثر بارش شبانه روزی آن، ۷/۲۸ میلی متر بوده است. کمترین میزان بارندگی مربوط به ماه شهریور با ۰/۰ میلی متر و بیشترین آن متعلق به ماه دی با ۳/۱۸ است. حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته ی ماهیانه متعلق به آذر با ۷/۲۸ میلی متر است.


با


مقاله وجه تسمیه روستای مزرعه کلانتر از توابع بخش مرکزی شهرستان میبد


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 128

 

فصل 1

آناتومی و کینزیولوژی

مفصل hip

کینزیولوژی

مفصل هیژ یک نمونه از مفاصل ball and socket در بدن می باشد که دارای سه درجه و سه محور حرکتی می باشد که محورهای حرکتی مفصل هیژ شامل مواردزیر می باشد:

محور عرضی transverse که در صفحة فرونتال قرار دارد و حرکت flex و extحول ان انجام می شود.

محور عمودی vertical که در وضعیت نوترال مفصل منطبق با محور مکانیکال اندام تحتانی می باشد و حرکت rot حول آن انجام می شود.

محور قدامی خلفی ant. post که در وضعیت ساژینال قرار دارد و حرکت abd وadd حول آن انجام می شود. علاوه بر این سه محور دو محور دیگر نیز در اندام تحتانی وجود دارد.

محور مکانیکال mechanical این محور از مرکز مفاصل اندام تحتانی میگذرد و به طور نرمال با محور آناتومیک ران که از میان تندی خمود می گذرد زاویه ای تشکیل می دهدحدود 7-5 علت ایجاد این زاویه فاصله است که بین سر خمور و تند خمور بواسطه ی گردن خمود ایجاد شده است . در ناحیه ی ساِ پا محور مکانیکال و محور آناتومیک بر هم منطبق می باشند.

محور آناتومیک : این محور در امتداد استخوانهای اندام مربوطه می باشد محورآناتومیک ران و ساِ پا در امتداد هم نمی باشند بلکه با هم زاویه ای می سازند که به طرف خارج باد می شود و بنا زاویه والگوس فیزیولوژیک (valgas angle) نامیده می شود.

مفصل هیژ از دو سطح مفصلی ساخته شده است حفرة استابولوم و سر استخوان خمود.

خمود: بزرگترین و قویترین استخوان بدن است . سر استخوان خمود حدود 23 سطح یک کره را می سازد و به قطر 4 تا 5 سانتیمتر است . سر خمود به طور کامل توسط غضروف مفصلی پوشیده شده است . به جز قسمت کوچکی در مرکز آن به نام fovea که محل اتصال لیگامان teres می باشد. غضروف مفصلی سر خمور در قسمت داخلی وفوقانی ضخیمتر است تا قسمت peripheral سر خمود بواسطه ی گردن خمود به طورمایل به طرف داخل ، بالا و جلو متوجه است .

استابولوم : در سح خارجی استخوان لگن قرار دارد. درست مثل فیوژن سه استخوان ایسکیوم ، ایلیوم و پومیس استابولوم تقریبا به اندازه یک نیمکره می باشد و فقط قسمت محیطی ل آن که به شکل نعل اسب است دارای پوشش غضروفی می باشد. قسمت مرکزی آن بنام حفره ی استابولار (acetabular fossal) می باشد و فاقد پوشش غضروفی می باشد و توسط بافت چربی و لیگامان ترس پوشیده است . قسمت محیطی آن که دارای پوشش غضروفی می باشد در طرف پائین توسط یک بریدگی عمیق بنام acetabularnothch قطع شده است و به آن شکل یک نعل اسب داده است . عمق حفرة استابولوم توسط یک لیدی فیبروکارتیلاژی به نام acetabulum labrum زیاد شده است . این لابودم علاوه بر افزایش عمق حفره ، به نحوی است که سرخمود را دربر می گیرد و به نگهداری سرخموددر داخل حفره کمک می نماید. غضروف مفصلی حفرة استابولوم در قسمت خارجی (به خصوص فوقانی ) ضخیمتر از قسمت مرکزی می باشد. استابولوم به سمت خارج ، پایین وجلو متوجه است . در یک مقطع عمودی از استابولوم دیده می شود که حفره ی مزبور به طرف پایین متوجه است و زاویه ای حدوده ْ40-30 با صفحه ی افقی می سازد بطوریکه قسمت فوقانی حفره مثل سقفی روی سر خمود را می پوشاند. این پوشش و این زاویه فوِدر است لیتی مفصل نقش مهمی را دارد و میزان آن را توسط زاویه (w)wiberg اندازه می گیرند که حدود ْ30 می باشد.

سقف حفرة استابولوم در زمان w.b بیشترین فشار را تحمل می نماید، در نتیجه هم غضروف مفصلی استابولوم و هم سرخمور در قسمت فوقانی از همه ضخیمتر می باشد.

زاویه های خمور: دو زاویه بین گردن خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تکاملی ،تندی خمور، تنه ی خمور به تدریج ext , med rot , add


با


تحقیق درباره آناتومی و کینزیولوژی مفصل hip 146 ص


مشاهده متن کامل ...
به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت
درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز ملی شدن نفت

خطر ریزمغزها برای نظام و تمدن هفت هزار ساله ایران از هر دشمن خارجی بیشتر است

وابستگی اقتصاد و انرژی ایران با واردات بیشتر بنزین فقط یکی از اه بوده است.

آنها به اه از پیش تعیین شده هر روز بیش از بیش میرسند.

آن تفاهمنامه ای نبود که برای فریب مردم ایران منتشر شد! مفاد اصلی در عمل بصورت قراردادهای محرمانه در ت در موضوعات استراتژیک مانند صنایع خودرو، انرژی و محیط زیست با تهای خارجی منعقد گردیده است.

❌ افزایش واردات بنزین فقط یکی از این خیانتهاست که با تدبیر ریاست سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور، معصومه ابتکار و نفت صورت پذیرفته است.

امروز ما باید در روز ملی شدن صنعت نفت سر خودمان را پایین بیاوریم و شرمنده کبیر، مصدق و باشیم.

تا دیروز فقط نفت ما را می بردند و سهم ما را عادلانه نمی دادند اما امروز دشمنان خانگی ما نفت را میدهند و سهم مردم هم بدلیل دروغها و خیانتهایشان، آلودگی هوا با مرگ بیش از دهها هزار نفر و بیماری میلیون ها نفر از فرزندان و هموطنان میباشد.

امروز سهم مردم افزایش ریزگردها و خشک شدن دریاچه ها و تالاب هاست.

بزرگترین خیانت تاریخ ایران است و مردم ایران آثارش را هر روز بیشتر خواهند دید

⭕️ دشمن در جلو چشمان ما و در خانه امان است و ما در تعامل با دنیا ابتدا باید دشمن خانگی را در عمل از بین ببریم تا شعار دشمن خارجی را بتوانیم باور کنیم .

❌ دروغ سر منشاء همه خیانتهاست.

مردم نمایشهای تلویزیونی ت را باور نکنید، هر ادعایی که آنها میکنند بدانید که نمی خواهند همان ادعا تحقق یابد.

مردم ایران اینبار در ایجاد هیجان انتخابات ریاست جمهوری تامل کنید تا بار دیگر به بازی گرفته نشوید !

اگر امروز من مجبورشان که بگویند میخواهند خودروهای الکتریک تولید کنند یعنی میخواهند قبرش را گودتر کنند

من بعنوان ایده پرداز و بنیانگذار تکنولوژی صنایع خودرو های الکتریک و سیستم های حمل ونقل پاک پایدار در کشورم اعلام میکنم این ان و خائینین ۳۷ سال با دروغ ، نمایش و افتتاح در عمل ارابه های مرگ را در کف خیابانها برای مردم آورده اند که با تکنولوژی روز بیش از سی سال فاصله دارد.

آنها با اشتباهات خود در مدیریت آب ، خاک و هوا موقعیت جغرافیایی کشور را تغییر و ت یب کرده اند از دریاچه ارومیه تا تالاب ها و افزایش ریزگردها و بحران جدی آلودگی هوا در تهران و کلان ای ایران سلامتی و محیط زیست کشورمان را در بحرانی ترین و خطرناکترین وضعیت قرار داده اند

ما اجازه نمیدهیم انی که سی و هفت سال نخواستند و نتوانستند خودروهای بنزینی با استانداردهای روز تولید کنند و مردم را از داشتن صنایع استراتژیک خودرو محروم و بازار آنرا به کشورهایی مانند کره جنوبی واگذار کرده اند امروز هم بخواهند با همان سناریو های تکراری مردم را از ورود به صنایع بسیار حیاتی و کلیدی خودروهای دوستدار محیط زیست محروم کنند.

❌ صنایع خودرو باید ملی شود.

روح مصدق، کبیر و را ما با «انقلاب صنعتی پایدار» شاد میکنیم


❇️به ما ملحق شوید.

(تئوریسین انقلاب صنعتی پایدار، جمشید آرین اصل)

⚙️✨✨⚙️
@arian19 | @arian_fans_bot
پویش مردمی حمایت از انقلاب صنعتی پایدارمشاهده متن کامل ...
معجزات علمی قرآن کریم 27
درخواست حذف اطلاعات


#اعجاز_علمی_قرآن

اعجاز در پزشکی و روانشناسی

موی خا تری و استرس روانی

دلیل مستحکمی از قرآن کریم مبنی بر تاثیر عوامل روانی بر


روی موهای خا تری وجود دارد.

✨خدای بزرگ در قرآن کریم به رویداد مهمی اشاره می کند که


در روز قیامت برگزار خواهد شد.✨

⚡️به عنوان مثال موهای یک بچه کوچک از شدت ترس و وحشت آن روز،


خا تری خواهد شد.⚡️

خداوند متعال در قرآن می فرمایند:

پس اگر کفر ورزید، چگونه خود را از (عذاب)


روزى که ک ن را پیر می کند مصون می ‏دارید؟


(سوره مزمل آیه 17)

محققان مطالعات علمی را برای کشف اسرار موهای خا تری انجام داده اند.

☘️این مطالعات نشان داده اند که عوامل روانی


در تسریع ظهور موهای خا تری فوق العاده مهم هستند.☘️

دلیل ایشان این است که ترس و اختلالات روانی باعث


یک سری اختلالات در سیستم عملکردی آنزیم ها و سلولها شده و


در نتیجه سبب ظهور موهای خا تری در سالهای جوانی می شوند.

✨بر این اساس، ترس و وحشت روز قیامت چنان وحشتناک است که


رنگ موهای نوزادان تازه متولد شده نیز در اثر این وحشت، خا تری می شود.✨

⚡️سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چه ی ممکن است


این واقعیت علمی را برای حضرت محمد (ص) آشکار کرده باشد؟⚡️

مشاهده متن کامل ...
۞به بهانه نوروز93:ایلام،زیبای ه زاگرس۞
درخواست حذف اطلاعات

روز به روز،ساعت به ساعت ،دقیقه به دقیقه وثانیه به ثانیه به زمان تحویل سال نو نزدیک می شویم.زمانی برای فراغ دلها،زمانی برای نشستن کنار خانواده ها و دیدن لبخندهای آنان،زمانی برای تمنای سلامتی و سالی خوب برای پدر،مادر،همسر،خواهر،برادر و ...

زمانی برای پاکی دل ها...و زمانی برای آغاز صنعت گردشگری نوروزی...

در این بخش می خواهم دوباره از ایلام بگویم...از سرزمین ناشناخته ها...برای آنانی که می خواهند ایلام مقصد گردشگری در نوروزشان باشد...

پیشینه استقرار در کهن سرزمین ایلامیان به استناد مطالعات و کاوشهای باستانشناسی صورت گرفته در آن بخصوص در تپه هایی چون ؛ علی کش، چغا سفید ، سبز،خزینه و...در دهلران و کزآباد و چشمه ماهی در هلیلان درهزاره های پیش از تاریخ وکاوشهای منسجم در استان و در شهر تاریخی سیمره مربوط به اوا ساسانی و قرون اولیه ی ، پیشینه تاریخی آن را از هزاره هشتم ق.م تا قرون اولیه ی به صورت تداوم دوره ها به اثبات رسیده است...مشاهده متن کامل ...
نقش میوه ها دراخلاق
درخواست حذف اطلاعات
نقش میوه ها و حبوبات در اخلاق نیکو برخی از میوه ها و حبوبات، افزون بر آثار فراوان جسمی، آثار گوناگون اخلاقی دارند که در روایات معصومان (علیهم السلام) به آنها تصریح شده و چه خوب است که در برنامه های غذایی از آنها استفاده شود. اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) خطاب به یکی از یاران خود فرمود: « کل السفر جل فإنّ فیه ثلاثَ خصالٍ یجمُّ الفؤاد و یسخی البخیل و یشجع الجبان بهْ بخور؛ زیرا در آن سه خاصیت وجود دارد: دل را شاد، و بخیل را سخاوتمند، و ترسو را شجاع می کند.» آن حضرت درباره خاصیت انار نیز می فرماید: « کلوا الرمان فلیس منهُ حبةٌ تقعُ فی المعده الا انارت القَلبَ و ا جت ال اربعینَ یوماً(انار بخورید؛ حبه ای از آن در معده قرار نمی گیرد، مگر آن که قلب را نورانی می کند و را چهل روز دور می کند.» صادق (علیه السلام) می فرماید: « من اکل رُمانةً علی الریق انارت قلبهُ اربعین یوماً( ی که یک انار را ناشتا بخورد، چهل روز قلبش را نورانی می کند». خوردن انگور نیز در پدید آمدن ح های روحی مانند نشاط روحی و یا زدودن غم، نقش دارد. از صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:« یکی از ان الهی از غم و اندوه( و افسردگی) به پیشگاه خداوند متعال شکایت کرد؛ خداوند متعال به او دستور داد که انگور بخورد»( اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره خاصیت اخلاقی روغن زیتون می فرماید: « علیکم با یت فإنهُ... یحسنُ الخلق و یطیبُ النفس و یذهب بالغم(بر شما روغن زیتون لازم است؛ زیرا... اخلاق و جان انسان را نیکو و پاکیزه می کند و غم را می زداید.» علی (علیه السلام) درباره خاصیت عدس می فرماید:« أکلُ العدس یرقّ القلبَ و یکثرُ الدمعة(خوردن عدس، دل را نازک( و از قساوت دور) می کند و اشک را زیاد می کند».

مشاهده متن کامل ...
تصاویر زیباعید غدیر خم
درخواست حذف اطلاعات

غدیر خم

ویژگی های علی علیه السلام از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله

حضرت محمد صلی الله علیه و آله بارها با اشاره به موقعیت معنوی علی علیه السلام ، بر فضیلت های آن حضرت و وصی بودن ایشان تأکید ورزیده است. آن حضرت در گفتاری به دخترش، فاطمه علیهاالسلام می فرماید: «ای فاطمه! آیا خشنود نیستی من تو را به همسری ی درآوردم که ش پیش تر از دیگران و دانشش بیشتر از همگان است؟ به راستی، خدای تعالی به اهل زمین توجه فرمود و از میان ایشان، پدرت را برگزید و او را قرار داد. بعد دوباره به آنها توجه فرمود و از ایشان شوهرت را برگزید و او را وصی قرار داد.» سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ای فاطمه! به راستی برای علی فضیلت هایی است که هیچ آن را ندارد: تو که بانوی ن بهشتی، همسر او هستی. دو نتیجه و زاده رحمت، حسن علیه السلام و حسین علیه السلام که فرزندزادگان من هستند، فرزندان او هستند. برادرش، جعفر بن طالب ی است که با دو بال در بهشت آراسته گردیده است و با فرشتگان هر کجا خواهد، پرواز می کند. علم اولین و آ ین نزد اوست. او نخستین ی است که به من ایمان آورد. او آ ین ی است که هنگام مرگ با من دیدن می کند. او وصی من و وارث همه اوصیاست».

پیام تبریک عیدغدیر:

غدیر، سرچشمه همیشه جوشان ولایت است که از تفتیده «خم» به جام محبت دوست داران و خاندانش جاری است. غدیر، شایسته هر ثناست که وحی از او پیراست و محمد بدو آراست و از او برخاست. غدیر، تفسیر بدر و احد و شأن نزول صفین و نهروان است. بدر، عد می خواست؛ احد، شجاعت آرزو می کرد؛ خیبر تماشای صداقت را تمنا داشت و غدیر، آمین آن همه ثنا و دعا بود. غدیر، روز انسان است. غدیر، تداوم رس محمد صلی الله علیه و آله در ولایت علی علیه السلام است. غدیر، عید پیمان و میثاق و عهد است. غدیر، عید عد و ی است. عید ت و ولایت بر عاشقان مبارک باد.

شکوه غدیر در شعر و ادب پارسی

فردوسی

حماسه سرای بزرگ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی می گوید:

چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی
که من شهر علمم، علی یم در است درست این سخن گفتِ پیغمبر است
گواهی دهم این سخن راز اوست تو گویی دو گوشم به آواز اوست
اگر چشم داری به دیگرسرای به نزد نبی و وصی گیر جای
منم بنده اهل بیت نبی ستاینده خاک پای وصی
خود آن روز نامم به گیتی مباد که من نام حیدر نیارم به یاد
بر این زادم و هم بر این بگذرم یقین دان که خاک پیِ حیدرم

حکیم توس در این ات هرگاه از علی علیه السلام یاد می کند، بیش از هر وصف دیگر، بر وصایت ایشان تأکید می ورزد و از ایشان با عنوان وصی یاد می کند.

مولوی

جلال الدین محمد مولوی بلخی در دیوان شمس تبریزی می گوید:

تا صورت پیوند جهان بود، علی بود تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود
شاهی که ولی بود و وصی بود، علی بود سلطان سخا و کرم و جود، علی بود...
آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس در خوان جهان پنجه نیالود، علی بود
آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن کردش صفت عصمت و بستود، علی بود

مولانا در این غزل، مولا علی علیه السلام را با اوصافی همچون ولی، وصی و معصوم به نص قرآن ستایش می کند. او در دفتر ششم مثنوی به تفسیر حدیث «من کنتُ مولاه فعلیٌ مولاه» می پردازد و می گوید:

زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و آن علی مولا نهاد
گفت هر را منم مولا و دوست ابن عمّ من، علی، مولای اوست

سعدی

شیخ مصلح الدین سعدی در قصیده ای، مؤمنان را اتقیا و معصوم معرفی می کند:

ی را چه زور و زَهره که وصف علی کند جبار در مناقب او گفته: هل اتی...
دیباچه مروت و سلطان معرفت لشکرکش فتوت و اتقیا
فردا که هر ی به شفیعی زنند دست ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی

حافظ

لسان الغیب، حافظ در غزلی که زبانزد خاص و عام است، می گوید:

ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت لطف الاه باش
آن را که دوستی علی نیست، کافر است گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
امروز زنده ام به ولای تو یا علی فردا به روح پاک ان گواه باش

و در قصیده نخست که دیباچه دیوان نیز محسوب می شود، می گوید:

... نوشته بر در فردوس کاتبان قضا نبی رسول و ولی عهد حیدر کرّار
جنی و انسی علی بُوَد که علی ز کل خلق فزون است از صغار و کبار
علی، و علی، ایمن و علی، ایمان علی، امین و علی، سرور و علی، ...
علی ز بعد محمد ز هر که هست، بهْ است اگر تو مؤمن پاکی، بر این اقرار...

حافظ در این اشعار، به پیروی از احادیث معتبر و روایت های متواتر، علی علیه السلام را ولی عهد رسول، انس و جن و برترین فرد پس از محمد صلی الله علیه و آله می داند.مشاهده متن کامل ...
زردی چرا اتفاق می افتد؟
درخواست حذف اطلاعات

زردی به علت بالا بودن بیلی روبین خون نوزاد است. بیلی‌روبین ماده‌ای شیمیایی است که در اثر ت یب طبیعی سلول‌های قرمز پیر تولید می¬شود. نوزادان سطح بیلی¬روبین بالاتری دارند چون تعداد گلبول‌های قرمز حامل ا یژن در آن‌ها زیادتر است و کبد جوان آن‌ها نمی¬تواند بیلی¬روبین اضافی را متابولیزه کند. بعضی از والدین تصور می کند اگر نوزاد در روز اول و دوم زرد نباشد، دیگر دچار زردی  نمی شود. در صورتی که بیشتر موارد زردی ها، از روز سوم تولد به بعد ایجاد می‌شود.❗️به علائم توجه کنید.
نوزادی که به خانه می آید تا زمانی که دوباره توسط پزشک اطفال معاینه شود، باید مورد بررسی قرار بگیرد. وقتی زردی خیلی بالا نیست علائمی ندارد اما وقتی به تدریج بالا میرود پوست صورت شروع به زرد شدن میکند و به تدریج پوست دست و پا هم زرد میشود و  اگر زردی خیلی بالا برود کف دست نوزاد هم زرد شده و او خواب آلوده شده و دیگر شیر نمیخورد. اما چون تشخیص زردی گاهی اوقات توسط پدر و مادر و اطرافیان مشکل است، توصیه میشود نوزادانی که از بیمارستان مرخص می شوند مخصوصا نوزادانی که علائم بیقراری دارند، ۴۸ ساعت بعد توسط متخصصان کودک معاینه شوند تا اگر زردی دارند، تشخیص داده شده و درمان شوند.مشاهده متن کامل ...
بیماری طمع
درخواست حذف اطلاعات
افسران - اگر در زندگے قانع نیستےبخوان!
 
هر چه آب به او بدهی، باز هم آب می‌خواهد. از خوردن آب سیراب نمی‌شود. گویی این تشنگی درونی نمی‌خواهد هیچ وقت فرو نشیند. می‌گویند دچار مرض «استسقاء» شده است....
اسم این مرض را شنیده‌ای؟... مرضی است که در آن، تشنگی، بیمار را از پا می‌اندازد. هر قدر هم که آب بخورد، باز هم احساس تشنگی می‌کند و آب می‌خواهد. آبی که می‌خورد، او را سیراب نمی‌کند... .
گاهی روح آدم هم همین مرض را می‌گیرد و دچار عطش بی پایان می‌شود. اگر هر چه بخواهد، برایش آماده کنی بیشتر می‌خواهد و به آنچه برایش تهیه کردی، قانع نمی‌شود. این تشنگی درونی یا همان «حرص و آز» کم کم بر وجود آدمی چیره می‌شود و سرانجام هم او را از پا در می‌آورد.
طمع
اگر نفست و روح و روانت را با «قناعت» آشنا کردی، نه تنها زندگی دیگر برایت سخت و طاقت‌فرسا نیست، که لذت‌بخش هم هست.
قناعت؛ یعنی انسان به آنچه خداوند از رزق و روزی و امکانات زندگی برایش تعیین کرده است، قانع و راضی باشد، آرزوهای طولانی و بلندپروازی، حرص‌ورزی و طمع به مال دیگران نداشته باشد و در امور زندگی میانه رو باشد.
علی (علیه السلام) نیز فرموده: «شکرگزارترین مردم نسبت به نعمت‌ها، قانع‌ترین آنهاست و ناسپاس‌ترین آنان در برابر نعمت‌ها، حریص‌ترین آنها».
گروهی از مردم به دلیل خوش‌گذرانی و ول جی، بیش از درآمد خود ج می‌کنند و در نتیجه، هر روز بیشتر از روز قبل بد ار می‌شوند تا اینکه زندگیشان فلج می‌شود. به فرموده خدا قناعت، ثروتی تمام نشدنی است.
به راستی، انسان اگر تمام ثروت دنیا و همه امکانات را داشته باشد ولی صفت قناعت در او نباشد، فقیر و بیچاره است و نه تنها دنیا، بلکه آ ت خویش را نیز از دست می‌دهد. صادق(علیه السلام) فرمود:
به آنچه خداوند قسمت تو کرده، قانع باش و به آنچه دیگران دارند، چشم مدوز و آنچه را بدان نمی‌رسی، آرزو مکن؛ زیرا ی که قانع باشد، سیر می‌شود و ی که قانع نباشد، سیر نمی‌شود. پس بهره آ تت را دریاب.
سعدی می‌گوید:
درویشی را دیدم که در آتش می‌سوخت و قه بر قه می‌دوخت و تسلّی خاطر خود را این بیت ترنّم می‌کرد:
به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق
که بار محنت خود بهْ که بار منّت خلق


مشاهده متن کامل ...
این دلایل و بخونید......
درخواست حذف اطلاعات

♨️به 30 دلیل به حسن # رای میدیم.:

1- دلار رو ۳۶۰۰ تحویل گرفت بعد ۴ سال با ۳۷۵۰ داره تحویل میده
یعنی کمترین نوسان دلار در تمامی ت های !

2-سال ۸۸ یادتونه همه چی شد
اینترنت قطع شد
تلفن و پیامک قطع شد
۹۴ هم یادتونه؟

3- ت حقوقهای نامتعارف رو انکار نکرد،
عذرخواهی کرد
اصلاح کرد
به خزانه برگردوند

4- تعداد توریست نسبت به سال های قبل رشد زیادی کرده خیلی جا داره که بهتر شه ولی کمتر از اسم ایران میترسن

5- وقتی رییس جمهورت در سازمان ملل سخنرانی میکنه کل سالن خالی نمی شه

6- تک رقمی شدن تورم و افزایش دستمزدها بیش از درصد تورم.

7- وقتی سفر خارجی میریم یا توریست خارجی میاد بهمون نمیگن ایران : پرزیدنت احمدی نیژاد هار هار هار

8- همینکه نمی خواد حرص بخوریم رای ها درست شمرده میشه یا نه

9- زمانی از احتمال حمله اوباما می ترسیدیم ولی الان با عملکرد و ظریف از ترامپ افراطی هم نمی ترسیم

10- نت قبل پر رو می گفت مردم به اینترنت بیشتر از 128kb نیاز ندارن. الان چی می گه؟

11-با حتی محروم ترین ها مثل بلوچستان هم به امکانات درمانی دسترسی دارند
حرکت به سمت سیستم درمانی نوین

12- ظریف وقتی میره مذاکره، مثل جلیلی و حتی لاریجانی با خودش مترجم نمی بره که وقت مذاکرات دو برابر بشه و آ ش هم بی نتیجه

13- رئیس جمهور که سخنرانی می کنه ، دلار بالا و پایین نمیره

14- دوستم اول سال ۹۱ ماشین ید ۱۷ میلیون ، آ سال شده بود ۳۲ میلیون، الان هم هنوز همون حده

15- اون موقع تو شرکتمون، همه یک ساعت یک بار قیمت دلار می گرفتند، امروز اگه ی بپرسی همه می گن حدود سه و هفتصده دیگه

16- صداوسیما وقیح تر از همیشه تی که خودی نیست رو می کوبه

17- تولید نفت از هشتصد هزار بشکه در روز به ۲/۴۰۰/۰۰۰ بشکه رسیده

18- اطلاعات دنبال متهمانیه که نهاد موازیش گرفته نه پرونده سازی

19- زمان احمدی_نژاد دو بار خیز برداشتم خونه ب م یه بار دو برابر شد یه بار چهل درصد افزایش، به خاطر ثبات این ت بالا ه یدم

20- اطلاعات جلوی #اژه_ای از رسانه ای دفاع میکنه، بجای اینکه مثل مصلحی خواهان زدن و بستن منتقدین بشه؟

21- سینما و تئاتر یک نفسی کشیدند
اگر پدر زن #رئیسی و همکاراش میذاشتن موسیقی هم داشت یک نفسی میکشید

22- تمایل به آشتی با دنیا که همان خواست مردم هستش، در ت هم وجود داره، سیاست خارجی سعی در کناره گیری از بحران و هیجان داره

23- هر روز نگران گران شدن مداوم نیستیم، آرامش نسبی برقرار شده

24- توانست ثبات اقتصادی در کشور بوجود بیاورد آن هم کشوری که به سمت ونزوئلایی شدن پیش می رفت

25- ایران جای بهتری برای زندگی شده است.
یکی از مصادیق آن نیز کاهش میزان مهاجرت دانشجویان

26- اگر به رای نداده بودیم الان مثل ونزوئلا تورم ۵۰۰ درصدی داشتیم
یعنی اول سال نان سنگک را می یدیم ۱۰۰۰ تومان آ سال ۵۰۰۰ تومان

27- امور خارجمون وسط مذاکره با یکی از قبایل آفریقایی عوض میشد، حالا ظریف قوی و مقتدر با قوی ترین قدرتهای جهان مذاکره میکنه

28- درحوزه ی دیپلماسی,فرهنگ و اقتصاد وضعیت بهتری نسبت به قبل داریم.با انتخاب # می توانیم به روزهایی بهتر نیز امیدوار باشیم

29- اون زمان خس و خاشاک بودیم حالا منشور حقوق مون رو نوشته اند.

30- دیگه سرمایه کشور رو برای غنی سازی هدر نمی دیم اونم در حالی حتی اورانیوم برای کیک زرد نداشتیم

اگر شما این #تغییرات_ملموس را نمیبینید احتمالا منافع تون به خطر افتاده است


مشاهده متن کامل ...
شبهای قدر و ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام
درخواست حذف اطلاعات

سلام


⬛️به مناسبت شبهای قدر و ایام شهادت مولای متقیان علی علیه السلام این مطلب را بخوانید و نشر دهید.

ماس دعا


نویسنده شهیر ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﺤ⚠️میگوید:

۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‼️

ﺧﻮﺩ ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﻮﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﺶ ﻓﺮﻫﻨ ، ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﺘﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻔﺖ ﺍﻦ ﺘﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ .
✅ﺟﺮﺝ ﻣﻮﺪ : ﺍﺯ ﺍﻭ ﺮﺳﺪﻡ ﺍﻦ ﺘﺎﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻪ ﺯﻣﺎﻧ ﺍﺳﺖ؟ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻔﺖ: 1400 ﺳﺎﻝ ﺶ ﺣﺪﻭﺩﺍ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ .
✅ﺟﺮﺝ ﻣﻮﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻔﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ 1400ﺳﺎﻝ ﺶ ﺑﻪ ﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮﺭﺩ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺮﻭ ﺍﻦ ﻫﺪﻪ ﺭﺍ ﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺩﻡ .
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺑ ﺣﻮﺻﻠ ﺘﺎﺏ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻍه ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻡ ﻭ ﻧﺎﻫ ﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺘﺎﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ .
ﻣﻄﻠﺒ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﺮﺩ : ‏( ﺍﻨﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻭﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺎئنات ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ . ‏)
ﺟﺮﺝ ﻣﻮﺪ : ﺍﻫﻤﺘ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻨﺎﺭ ﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺩﺮ ﺳﺮﺍﻏﺶ ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺍﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻨﻔﺮﺍﻧﺴ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠ ﺷﺮﺖ ﺮﺩﻡ ﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺟﺪﺪﺗﺮﻦ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻤ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻧﺪ .
ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤندﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤ ﺍﺵ ﺍﻦ ﻧﺘﻪ ﺭﺍ ﻔﺖ ﻪ⚜️
ﺗﺤﻘﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ ﺩﻫﺪ ﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺸﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺁﺏ ﺗﺸﻞ ﻣﺪﻫﺪ .
ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﻮﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻥ ﺍﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺎﺩ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺸﺖ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﻥ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺴﺎﺭ ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻪ ﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﺖ ﺍﻦ ﺘﺎﺏ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩﻡ ..
✅ﻫﺮﺑﺎﺭ ﻪ ﺍﻦ ﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﺨﻮﺍﻧﺪﻡ ﻧﺮﺷﻬﺎ ﻭ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﻘﻬﺎ ﺟﺪﺪ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻢ ﺁﺷﺎﺭ ﻣﺸﺪ .
ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﺵ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ۲۰۰ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .
⁉️ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﻨﻮﻥ ﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻢ؟
ﺒﺎﺭ؟ ﺧﻄﺒﻪ؟
ﺁﺎ ﻣﻮﻻﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﺸﻨﺎﺳﻢ؟

❗️ﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺮﺝ ﺟﺮﺩﺍﻕ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻨﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ :
o'ali,
if i say you're superior to jesus christ, my religion
cannot accept it!
if i say he's superior to you, my conscience won't
accept it!
i don't say you're god!
...so, tell us yourself, o'ali:
who are you !?

ﺍﻯ ﻋﻠﻰ !
⁉️ﺍﺮ ﺑﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ،
ﺩﻳﻨﻢ ﻧﻤﻰ ﺬﻳﺮﺩ !
⁉️ﺍﺮ ﺑﻮﻳﻢ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،
ﻭﺟﺪﺍﻧﻢ ﻧﻤﻰ ﺬﻳﺮﺩ !
ﻧﻤﻰ ﻮﻳﻢ ﺗﻮﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻰ ... !
‼️ﺲ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻯ ﻋﻠﻰ :
ﺗﻮ ﻛﻴﺴتی؟؟؟؟
⭕️⭕️
یکی از تکان دهنده ترین جمله هایی که در فرهنگ بشری گفته شده، جمله زیر از المومنین علی علیه السلام در یکی از دعاهای نهج البلاغه است.

" اللهم اجعل نفسی اول کریمة تنتزعها من کرائمی"

✋️ "خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین چیزی باشد که از من می گیری"

❌‼️یعنی نکند قبل از اینکه جانم را بگیری، شرفم، انسانیتم، عد م، و....
گرفته شده باشد و تبدیل به یک تفاله ای شده باشم که تو جانم را می گیری.
و این همان جمله معروف است که می گوید: ما آمده ایم تا زندگی کنیم و قیمت و ارزش پیدا کنیم؛ نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.

✨نهج البلاغه خطبه 206

مشاهده متن کامل ...
حال زار
درخواست حذف اطلاعات

حال زار

اینچنین حال زاری که دارم از چیست

شاید از دوری تو

دوری ماه ، دوری روی سپید ، دوری سرو روان ، دوری آن سپیدار بلند

دوری آن عزیزی که نزدیکتر از من ، با من بود

من که با بودنت خوش بودم

من که با بوی عطر تن تو ، مست و مدهوش بودم

من که چون پاکبازی همه شب تا به سحر دیده به راهت بودم

من که با یاد تو هّم تا آ رویاها رفتم

همه روز و همه شب ، حتی هر ثانیه عمر گران ، بّه که چه زیبا و دل انگیز گذشت

آسمان دودی تهران هم جلوه ای دیگر داشت

آه، اما

چه غریبانه زمن بگذشتی

گویی آن شی ، همه ی زیبایی جز سر بیش نبود

رفتی و بعد از تو من چه بیگانه زخود گذشتم و ، به چه حال گرفتار شدم

رفتی و من به چه حالم که چنین عالم و هستی تیره و تار شده

آری، این حال زاریست که من دارم و بی روی تو امید درمان هم نیست

(پریشون)

این شعر رو بنام حال زار یک دوست که خودشون رو معرفی ن د فرستادند...من که لذت بردم..از شما دوست خوبم تشکر می کنم...

جلالمشاهده متن کامل ...
اطلاعیه
درخواست حذف اطلاعات