پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 زمان تعیین تکلیف نرخ حمل و نقل عمومی
تکلیف گرایی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

پست 4524 : به قلم حجة ال علی اکبر دارابکلایی 73. قسمت 48. «فصل سوم: تکلیف گرایی: عنوانی است که بر گونه ای از نظریه ی اخلاقی اطلاق می شود و وظیفه را در کانون ارزش های اخلاقی قرار می دهد. تکلیف گرایی به طور خاص با کانت و با این نظر پیوند خورده است که مجموعه ای از دستورات اخلاقی می توان ارائه کرد که حقیقت عینی دارند و عموماً با تحلیل های عقلانی و مفهومی، و نه کاوش تجربی، قابل اثبات اند. تکلیف گرایی با دو نظریه ی اخلاقی دیگر، نتیجه گرایی و اخلاق فضیلت گرایانه که هر دو نقشی برای شواهد تجربی قائل اند، در تعارض است. نظریات تکلیف گرایانه بر وظیفه ی ما مبنی بر رفتار با دیگران به عنوان موجوداتی عاقل تأکید می ورزند.

اخلاق تکلیف گرایانه، با فرض آن که ما موجوداتی خودمختار و عاقل هستیم، حول این پرسش متمرکز است که چگونه باید با یکدیگر رفتار کنیم. یک پاسخ کوتاه می تواند این باشد که ما باید با دیگران دقیقاً به مثابه موجوداتی خودمختار و عاقل رفتار کنیم و چنانچه از آنها صرفاً به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی استفاده کنیم که مورد پذیرش ایشان نیست با آنها چنین رفتاری نداشته ایم. این مفهوم اساسی که به شکل امر مطلق بیان می شود مبنای رویکرد تکلیف گرایانه در مورد سیاست است. چنین محدودیت هایی در مورد چگونگی رفتار بایسته ی ما با یکدیگر با نظریه های ( هر چند که ممکن است مبانی غیرتکلیف گرایانه داشته باشند ) و دیدگاه لیبرالی حکومتِ محدود و مبتنی بر رضایت سازگار است. اگر من از اقدام شما رضایت داشته باشم ( و این رضایت را در وضعیت خودمختاری ابراز نمایم ) شما حق دارید آن اقدام را انجام دهید. اما اگر رضایت نداشته باشم، شما با من برخوردی ابزاری دارید. علاوه بر این، اخلاق کانتی به جای اجبار بر اقناع عقلانی به عنوان یک ارزش مهم و اساسی تأکید می ورزد. این مورد هم نشان می دهد که این نظر با بسیاری از مفروضات دموکراسی سازگاری دارد.

منتقدین تکلیف گرایی خاطر نشان می سازند که امکان بنیان نهادن جامعه ی لیبرال دموکراتیک بر شالوده هایی کاملاً متفاوت وجود دارد ( هر چند این که آیا این شالوده ها به حد لازم محکم اند یا نه محل تردید است ). آنها همچنین به خشک و بی رحمانه بودن تجویزات برخی تکلیف گرایان مانند خود کانت اشاره دارند. انتزاع گرایی مکتب تکلیف گرایی در برابر رهیافت زمینی و واقع گرایانه ی مکتب نفع گرایی و نیز نظریه ی فضیلت ( که شهودات ما را در مورد وظایف خاص مان نسبت به انسان های خاص، مثلاً والدین یا فرزندان، تبیین می کند ) قرار دارد.

تعریف تکلیف: این قوانین قراردادی از آن نظر که از طرف یک مقام صلاحیتدار وضع می‌شود و به انسان تحمیل می‌شود و تحمل قانون از نوعی زحمت و مشقت خالی نیست ، به نام " تکلیف " خوانده می‌شود .قانونگذار برای اینکه انسان را به تکلیف خاصی مکلف سازد چند شرط را باید رعایت کند . به عبارت دیگر ، انسان با واجد بودن چند شرط می‌تواند انجام تکالیفی را بر عهده بگیرد.

شرایط تکلیف: شرایط تکلیف که در همه تکالیف باید وجود داشته باشد امور ذیل است : بلوغ   * عقل    * اطلاع    * آگاهی   *  قدرت   * توانایی    *    *اختیار

1-  بلوغ: انسان به یک مرحله از سن که می‌رسد ، تغییراتی ناگهانی و تغییری شبیه‌ نوعی جهش در اندامش و احساساتش و شه‌اش پیدا می‌شود که بلوغ نامیده‌ می‌شود . هر ی در حقیقت یک بلوغ طبیعی دارد .به طور دقیق نمی‌توان یک زمان معین را مرحله بلوغ برای همه‌ افراد معین کرد . ممکن است بعضی افراد از بعضی دیگر زودتر به مرحله‌ بلوغ‌ طبیعی برسند .خصوصیت فردی افراد و همچنین خصوصیات منطقه‌ای و محیطی در تسریع یا تأخیر بلوغ طبیعی تأثیر دارد.

آنچه مسلم است این است که جنس زن از جنس مرد زودتر به مرحله‌ بلوغ‌ طبیعی می‌رسد . از نظر قانونی لازم است یک سن معین که سن متوسط عموم است‌ و یا سنی که حد اقل سن بلوغ است ( بعلاوه‌ء شرطی دیگر مانند رشد ، در فقه‌ ی ) در نظر گرفته شود تا همه‌ء افراد یک ضابطه داشته باشند .

بنابراین ممکن است افرادی به بلوغ طبیعی رسیده باشند ، ولی هنوز به سن‌ بلوغ قانونی نرسیده باشند .در طبق نظر اکثریت علمای شیعه بلوغ قانونی مرد از نظر سن ، تمام‌ شدن پانزده سالگی به سال قمری و ورود در شانزده سالگی تعیین شده است‌ ، و بلوغ قانونی زن تمام شدن نه سالگی و ورود در ده سالگی تعیین شده است‌ . بلوغ قانونی یکی از شرایط تکلیف است ، یعنی فردی که به مرحله‌ء قانونی‌ نرسیده باشد مکلف نیست مگر با دلیل ثابت شود که به مرحله‌ء بلوغ طبیعی نرسیده است. (مطهری،مرتضی،انسان در قرآن،ص۴۱)

2- عقلیکی دیگر از شرایط تکلیف ، عاقل بودن است ، دیوانه که فاقد عقل است‌ مکلف نیست و تکالیف از او ساقط است . همان طوری که نابالغ در زمان‌ عدم بلوغ به هیچ وجه تکلیفی متوجه او نیست ، در زمان بلوغ نیز مکلف‌ نیست که آنچه را که در زمان عدم بلوغ انجام نداده است ، جبران کند ، مثلا شخص بالغ وظیفه ندارد هایی که در زمان عدم بلوغ نخوانده قضا کند ، زیرا تکلیفی متوجه او نبوده است.

شخص دیوانه نیز در حال دیوانگی‌ مکلف نیست . بنابراین اگر دیوانه‌ای پس از چندی عاقل شد مکلف نیست‌ تکالیفی را که در ایام دیوانگی انجام نداده قضا کند ، مثلا لازم نیست که‌ ها و روزه‌های آن زمان را قضا نماید .

بلی ، برخی تکالیف است که به دارایی و اموال کودک یا دیوانه تعلق‌ می‌گیرد و کودک یا دیوانه در حال کودکی یا دیوانگی موظف نیستند آن را انجام دهند ، ولی پس از آنکه کودک بالغ شد و یا دیوانه عاقل شد باید انجام دهند ، مانند زکات یا خمسی که به مال کودک و یا مال دیوانه تعلق‌ می‌گیرد که اگر ولی شرعی آنها ادا نکرده باشد خودشان پس از رسیدن به‌ مرحله‌ء مکلف بودن باید انجام دهند .(مطهری،مرتضی،انسان در قرآن،ص۴۱)

3-  اطلاع و آگاهی: بدیهی است که انسان آنگاه قادر است تکلیفی را انجام دهد که از وجود آن تکلیف آگاه باشد و به عبارت دیگر به او ابلاغ شده باشد . فرضا قانونگذاری قانونی را وضع کند ولی به اطلاع مکلف نرساند ، مکلف م م نیست و بلکه قادر نیست آن را به مرحله‌ء اجرا درآورد و اگر عملا بر خلاف رفتار نماید قانونگذار نمی‌تواند او را مجازات نماید . علمای‌ علم اصول می‌گویند مجازات ی که از تکلیف آگاه نیست و تقصیری در ب‌ اطلاع ندارد زشت است و نام این اصل را " قبح عقاب بلا بیان " می‌گذارند .البته شرط بودن علم و آگاهی برای تکلیف به نحوی که گفته شد مست م این‌ نیست که انسان بتواند عملا خود را در بی خبری نگه دارد و آن را عذری برای‌ خویش بپندارد . انسان مکلف است که تحصیل علم و آگاهی کند و سپس بر طبق آگاهی خویش عمل و فعالیت کند .

4-  قدرت و توانایی: کاری مورد وظیفه و تکلیف انسان قرار می‌گیرد که انسان توانایی انجام آن‌ را داشته باشد ، اما کاری که انسان قادر به انجام آن نیست هرگز مورد تعلق تکلیف واقع نمی‌شود .

شکی نیست که توانایی انسان محدود است ، نامحدود نیست .چون توانایی محدود است ، تکالیف باید در محدوده‌ء تواناییها صورت گیرد . مثلا انسان توانایی تحصیل علم و دانش دارد اما در محدوده‌ء معین از نظر زمان و از نظر اندازه‌ء معلومات .

یک فرد انسان هر اندازه نابغه باشد بالا ه باید تدریجا و در طول زمان مدارج علم و دانش‌ را طی کند .

حالا اگر یک فرد را مجبور کنند که یک شبه تحصیلات چند ساله‌ را انجام دهد ، به اصطلاح تکلیف " بما لا یطاق " یعنی تکلیف به کاری که‌ فوق طاقت و قدرت است کرده‌اند و اما اگر انسانی را مجبور کنند که همه‌ء علوم جهان را فرا گیرد ، باز هم تکلیف به غیر مقدور است و صحیح نیست و هرگز از طرف یک مقام حکیم عادل چنین حکمی صادر نمی‌شود.

خداوند در قرآن‌ کریم می‌فرماید :لا یکلف الله نفساإلا وسعها (سوره بقره ،  آیه۲۸۶) خداوند هیچ را جز به اندازه‌ء توانایی اش مکلف نمی‌سازد

اگر شخصی در حال غرق شدن است و ما قدرت داریم که او را نجات دهیم بر ما واجب است که او را نجات دهیم ، ولی اگر مثلا هواپیمایی در حال سقوط است و ما به هیچ وجه قادر نیستیم جلوی سقوط آن را بگیریم تکلیف از ما ساقط است ، یعنی خداوند ما را به‌ خاطر کمک ن به جلوگیری از سقوط هواپیما مؤاخذه نمی‌کند

چگونگی تحقق تکلیف: تکلیف شرعی چگونه تحقق عینی پیدا می کند؟ ارکان یک تکلیف چیست؟ کالبدشکافی اجمالی «رفتار معطوف به تکلیف» می تواند این ابهام را برطرف سازد. کنش معطوف به تکلیف شرعی سه رکن دارد:

یکم: تکلیف شناسی (رکن بینشی): برای انجام تکلیف توسط مکلف، گام اول شناسایی تکلیف شرعی است که در متون دینی، قرآن، احادیث و سیره ی معصومین علیهم السلام و یا در راهنمایی های راهبردی معظم به چشم می خورد. البته تکلیف شناسی خود دارای دو بعد موضوع شناسی و حکم شناسی است. بنابراین تکلیف شناسی یعنی معرفت فرد به حکم خداوند در موقعیت های گوناگون. این که موحد بداند خدا از او چه خواسته و چه حکم و دستوری در موضوع خاص مورد بحث داده است تا بتواند امتثال امر کند.

شناخت موضوع مرحله ای مهم در تکلیف شناسی است. ابهام در آن به ابهام در انطباق حکم شرعی مناسب در حکم شناسی می انجامد. اما در صورت کاستی رکن شناختی، فرد به رفتارهایی کشیده می شود که خود خلاف تکلیف است. نظیر حرکات برخی مومنان در برهم زدن یک اجتماع یا سخنرانی.

دوم: انگیزه اخلاص الهی (رکن اخلاقی): رکن دیگر تحقق تکلیف شرعی، حضور انگیزه ی ناب و خلوص نیت در عمل به تکلیف شرعی است. صرف شناخت تکلیف یا عمل به آن کفایت نمی کند، بلکه باید روح عمل یا همان قصد قربت و نیت الهی و قیام برای خدا حضور داشته باشد تا تکلیف در عالم خارج تحقق عینی پیدا کند. این مرحله می تواند به صورت شناور قبل یا بعد از عمل قرار گیرد. به طور کلی در عمل به تکلیف گرایش مومنانه لازم است.

سوم: عمل به تکلیف (رکن رفتاری. )رکن سوم تحقق تکلیف، عمل به تکلیف شناسایی شده است. به عمل کار برآید به سخن دانی نیست. بیشتر آسیب ها از ناحیه ی عدم عمل به تکالیف است. در این مرحله:

اولاً باید تکلیف را «برونی سازی» کرد و در عالم خارج آن را محقق ساخت. باید رنگ ارزش های دینی را بر واقعیات خارجی زد.ثانیاً نباید عمل خلاف تکلیف انجام داد. یعنی برای رسیدن به «نتیجه» از ابزارهای غیرمشروع نباید استفاده کرد.

ثالثاً بایستی برای رسیدن به نتیجه حداکثر تلاش و کوشش را انجام داد. اهمال و مسامحه و قصور و تقصیر در انجام تکالیف جایز نیست و به معنای عدم انجام تکلیف است.

رابعاً نباید به جای انجام تکلیف فقط توکل نمود و از انجام تکلیف سر باز زد. اگر هر به انتظار دیگری بنشیند تا او آن کار را انجام دهد، در عمل هیچ آن کار را انجام نمی دهد.

رفتار معطوف به تکلیف» در عقل معنوی سه آسیب شناسی دارد. آسیب نخست در رکن شناختی و ضعف بصیرت است؛ آسیب دوم ضعف انگیزه ی الهی و ناخالصی و نیت فاسد در عمل که فرد را در رفتار از درون پوک می کند و آسیب سوم عدم توازن در نسبت سنجی «تکلیف و نتیجه» در عمل است.

فرد مکلف باید بکوشد تا نه تنها به تکلیف خود عمل کند بلکه «حداکثر تلاش» خود را به کار ببندد و در واقع به گونه ای عمل کند که تا آن جا که تکلیف به او در نقش «کارگزار» مربوط می شود، نهایت همت و تلاشش را برای تحقق آن انجام دهد.

پیامدهای تحقق تکلیف: وقتی فرد مومن در رفتار ، اولاً تکلیف شناسی کرد، ثانیاً به تکلیف شناسایی شده به نحو احسن عمل کرد و ثالثاً این کار را به طور خالصانه و برای خدا انجام داد، تا این لحظه سه فعالیتی که در اختیار او به عنوان کارگزار خودمختار بوده انجام داده است. اما واقعیت های جهان سیاست چهره ی دیگری جز کارگزاری دارد و آن ساختارگرایی است.

بنابراین همه ی نتیجه های سیاست در حیطه ی انتخاب و مدیریت کارگزار نیست. حتی گاه نتیجه ی عملی در سیاست به نتایجی خلاف انتظار و خلاف برنامه ریزی های انجام شده می انجامد. اینجاست که کارگزار مومن به محض تحقق ارکان   سه گانه ی تکلیف به نتیجه ی اساسی رسیده و در واقع «پیروزی» را به دست آورده است و به موقعیت «إحدی الحسنین» و دوراهی خیر اول یا خیر دوم یا دوراهی برد - برد دست یافته است. یعنی یا به نتیجه ی مورد انتظار در سیاست داخلی و سیاست خارجی دست می یابد و یا این که به این نتیجه دست نمی یابد. اما چون تکلیف شرعی خود را به نحو احسن انجام داده است، باز هم پیروز واقعی است، هر چند در عالم سیاست ش ت خورده باشد.

از این رو نتیجه و تکلیف از تناقض نمایی خارج می شود. یعنی تعارض «نتیجه، در نظریه ی تکلیف گرایی مهم است» و «نتیجه، در نظریه ی تکلیف گرایی مهم نیست» و این که این گزاره های دوگانه چگونه با هم در زمان واحد قابل جمع و سازگار می شوند؟

نتیجه مهم است: نتیجه گرایی خود بخشی از نظریه ی تکلیف است» بنابراین نتیجه گرایی مهم است. این مسئله در مرحله ی نخست یعنی مرحله تحقق تکلیف و ارکان سه گانه ی آن به ویژه در رکن رفتاری است. در رکن رفتاری، مکلف باید حداکثر تلاش خود را انجام دهد تا به نتیجه ی واقعی در سیاست دست یابد. مانند تلاش انقل ون برای : سرنگون شاه یا تلاش رزمندگان برای سقوط صدام. اگر مکلف در این راه کوتاهی کند تکلیف شرعی خود را انجام نداده است.

ی معظم در پاسخ به سوال دانشجویی درباره ی جایگاه «نتیجه گرایی» در نظریه ی تکلیف به این نکته تاکید د که همان رحمه الله که همواره اشاره می فرمودند :(تکلیف برای ما اصل است و نتیجه فرع آن) در همان لحظه به دنبال نتیجه بودند و «با آن شدت، با آن حدّت، در سنین کهولت، این همه سختی ها را دنبال کرد، برای این که نظام ی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد.

انسان موحد چون به تکلیف خود عمل کرد (در حیطه ی اختیار انسان و کارگزار فعال) و رابطه ی خود با خداوند را اصلاح کرد، خداوند رابطه ی او با مردم و جامعه را اصلاح می کند و در واقع ساختارهای جبری و خارج از اراده و توان مدیریتی او را نیز به نفع مومن همسو می کند و به این ترتیب معمای ساختار و کارگزار حل می شود.

این نکته یکی از نکات بسیار جالب در شرح نظریه ی تکلیف رحمه الله از سوی ی معظم و اصلاح یکی از کج فهمی های رایج در نظریه ی تکلیف است که عدم دقت در آن به بروز خسارت هایی در رفتار مردم و حتی بزرگان می انجامد. بنابراین نتیجه گرایی در مرحله ی تحقق تکلیف و رکن رفتاری آن مهم است و خود جزء مقوم تحقق تکلیف در رفتار و جهان خارج است.

نتیجه مهم نیست!: از سوی دیگر نتیجه گرایی آن گونه که بارها در بیانات رحمه الله و ی معظم به آن اشاره شده است نکته ای فرعی محسوب می شود؛ یعنی گزاره ی «نتیجه گرایی در نظریه ی تکلیف مهم نیست» رخ می نماید. این مرحله، :مرحله ی پیامد تحقق تکلیف یعنی مرحله ی دوم است. مرحله ای که انجام عملیات اختیاری و کارگزاری پایان یافته و مرحله ی تسلیم تقدیر الهی شدن و توجه به ساختارهای سیاست داخلی، منطقه ای و بین المللی است. این ساختارها بعضاً جبریتی را بر رفتار دیکته می کنند که خارج از اراده ی فرد است.

نکته ی مهم در این مرحله، آرامش روانی حاصل از انجام تکلیف حتی در وضعیت ناکامی های کوتاه مدت است. مومن در این حالات از آرامش خاطر برخوردار است. انجام عمل به تکلیف برای مومن، بهداشت روانی تولید می کند. آن گونه که در رفتار سیاستمداران الهی مشاهده می شود، انسانی که برای رسیدن به نتیجه بر اساس تکلیف عمل می کند، اگر به نتیجه ی مطلوب هم نرسید احساس پشیمانی و خسارت نمی کند.

انسان موحد چون به تکلیف خود عمل کرد (در حیطه ی اختیار انسان و کارگزار فعال) و رابطه ی خود با خداوند را اصلاح کرد، خداوند رابطه ی او با مردم و جامعه را اصلاح می کند و در واقع ساختارهای جبری و خارج از اراده و توان مدیریتی او را نیز به نفع مومن همسو می کند و به این ترتیب معمای ساختار و کارگزار حل می شود. چون شریعت و تکلیف «حق» است و همسو با جهت حرکت کل هستی، انسان و جهان است، ساختارها هم در نهایت به نفع مومن خواهد بود. به طور مثال رحمه الله در جنگ تحمیلی مرتب بر تکلیف گرایی تاکید می د و نتیجه را در مرحله ی بعد از تحقق تکلیف فرع می دانستند. ایشان در پیام مشهور قطعنامه ی ۵۹۸ هم برای تبیین عقب نشینی ظاهری از موضع خود از منطق اص تکلیف و فرعی بودن نتیجه (پیروزی در جنگ) استفاده د. چند سال بعد با حمله ی صدام به کویت و پذیرش قرارداد ۱۹۷۵ و اسرا و ... نتیجه ی جنگ با پیروزی ایران آشکار شد.

چه تلازمی بین تکلیف گرایی و نتیجه گرایی وجود دارد؟ 1- اص تکلیف و مهم نبودن یا کم‌اهمیت بودن نتیجه: این نگاه بیشتر بر آن است که تکلیف تنها بر اساس حق و حقیقت شکل می‌گیرد و مکلف تنها بایستی اقامه و دستی به حق را دنبال کند و در این میان، توجه به نتیجه چندان حائز اهمیت نیست. برای مثال، یکی از متفکرین معاصر ی معتقد است: «احکام شرعی که بر اساس ملاک‌هایی تشریع شده، تا جایی که با اراده، اختیار و تصمیم ما سروکار دارد، مورد تکلیف است. مثل حکم جنگ که ممکن است به ش ت و یا پیروزی ختم شود. ما در مقابل تکلیف باید ببینیم که آیا شامل ما می‌شود یا نه؟ البته هر تکلیف برای رسیدن به مصالح و یا دفع مفاسدی است. به عبارت دیگر، به خاطر رسیدن به نتیجه‌ای است که بر آن مترتب می‌شود. اما تحقق آن نتیجه‌ی مطلوب فقط در گرو اراده‌ی من نیست. حرکت ، شمشیر زدن، جنگیدن با دشمن و حتی به شهادت رسیدن در اختیار من است؛ اما  نتیجه تابع خواست و اراده‌ی من نیست؛‌ بلکه صدها عامل دیگر هم در آن مؤثر است که آن‌ها ربطی به تکلیف من ندارد. من باید به تکلیفی که متوجه من است عمل کنم.

در خصوص سایر عوامل، اگر راه عقلی و شرعی برای تحقق آن‌ها وجود دارد، باید برای رسیدن به نتیجه نسبت به آن‌ها اقدام کنم. در غیر این صورت، ما در برابر نتیجه مسئولیتی نداریم؛ چون اراده‌ی من فقط یکی از صدها عامل مؤثر در نتیجه است. بنابراین من باید کاری را که شرع یا عقل، آن را برای من اثبات می‌کند،‌ انجام بدهم و نگران نتیجه‌ی آن نباشم. اما قطع نظر از اینکه نظام عالم، نظام احسن است و خدای متعال همه‌ی جریانات و حوادث را بر اساس حکمت عامی که بر همه‌ی جهان جاری می‌کند، اگر نتیجه‌ی مطلوب برای من حاصل نشد، حتی اگر مکرراً هم چنین اتفاقی بیفتد، این ناکامی برای ترک وظیفه در دفعات بعد حجت نمی‌شود. من در هر مرحله، باید طبق موازین شرعی و فقهی ببینم چه تکلیفی متوجه من است و همان را انجام بدهم. من مکلف به تکلیفم هستم؛ اثری بر آن مترتب بشود یا نشود، من مسئول آن نیستم. البته می‌دانیم که حکم خدا گزاف نیست و مصالحی برای آن مترتب خواهد شد؛ اما این در حوزه‌ی تکلیف من نیست.

پس اگر تکلیف شرعی از طریق حکم عقل یا شرع ثابت شد، ما باید به تکلیف عمل کنیم؛ مسئول نتیجه‌اش هم نیستیم. این، یعنی اگر فردا هم انتخاباتی باشد، باید همان کاری را انجام بدهیم که دیروز کردیم. چرا؟ اولاً شاید این دفعه نتیجه بدهد؛ ثانیاً مَعْذِرَةً إِلَی رَبِّکُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ. ما عذری برای کناره‌گیری و ترک تکلیف نداریم...

علاوه بر اینکه نباید از ش ت ظاهری حسین (علیه ‌السلام) سرخورده شویم. باید خدا را هم شکر کنیم که چنین مصیبتی بر ما وارد شد و خدای متعال آن را برای ما وسیله‌ی سعادت و رحمت و فضل در دنیا و آ ت قرار داد؛ زیرا اطمینان داریم که اجر ا وی انجام وظیفه در هر حال محفوظ است و چه چیزی از این بالاتر که انسان بتواند در کاری مشارکت داشته باشد که هر نفسش عبادت است؛ خواه نتیجه‌ای که می‌خواهیم بر آن مترتب بشود یا نشود؛ اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم.

بررسی‌های تاریخی سیره‌ی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) نیز به خوبی نشان‌دهنده‌ی آن است که در تکلیف‌مداری بزرگان دینی عنایت به نتایج اعمال مورد توجه بوده است.

روشن است که این دسته از متفکران، با برداشتی که از شه‌ی دینی دارند، نتیجه‌ی عمل را به طور کامل رد نمی‌کنند، بلکه توجه به آن را از لوازم تکلیف نمی‌دانند. جالب اینجاست که برخی تحلیل‌گران کوشیده‌اند که با استفاده از جمله‌ی تاریخ (رحمت الله علیه) که «همه‌ مأمور به ادای تکلیف و وظیفه‌ایم، نه مأمور به نتیجه»، ایشان را در زمره‌ی گروه اول قرار دهند که البته با استدلال‌ها و قرائنی که در ادامه خواهد آمد، نادرست بودن این تحلیل اثبات خواهد شد.

2- اص نتیجه و مقدم بودن آن بر تکلیف چنین نگاهی را بیشتر می‌توان در رهیافت‌های برون‌دینی و غیراخلاق‌مدارانه جست‌وجو کرد که مشهورترین آن سیاست مشهور «ماکیاولیستی» است که به نیکلا ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی قرن 15 و 16 میلادی، منسوب است. ماکیاولی معتقد بود اگر هدف، مقدس و قابل دفاع باشد، می‌توان کاربرد ابزارهای شرور و غیراخلاقی را توجیه کرد؛ چرا که هدف وسیله را توجیه می‌کند؛ هدفی که می‌خواهد خیر عموم را به ارمغان بیاورد.

ماکیاولی در کتاب «شهریار» چنین نوشته است: «می‌باید دانست که یک شهریار، به ویژه شهریاری نو ت، نمی‌تواند در شه‌ی داشتنِ همه‌ی آن خیم‌هایی (خوی و طبیعت) باشد که در [میان] مردم، نیک شمرده می‌شود، زیرا برای پاسداری از تِ خویش چه بسا ناگزیر است درست‌پیمانی و نیکوکاری و مردم‌دوستی و دین‌داری را زیرِ پا نهد. بنابراین می‌باید چنان خویی داشته باشد که با دگر شدنِ روزگار و ضرورت‌های آن دگرگون شود و چنان ‌که گفتیم، جانبِ نیکی را فرونگذارد، اگر بشود، اما هر گاه ضروری باشد، بتواند به شرارت نیز دست یازد.

طبیعی است که چنین شه‌هایی چندان در چارچوب‌های دینی پذیرفته نمی‌شود و در طول تاریخ و خصوصاً در میان متفکران ی، کمتر متفکری دیده شده است که به صراحت چنین رویکردی را به تکالیف اجتماعی دینی پذیرفته باشد.

3- توجه هم‌زمان به تکلیف و نتیجه در این رویکرد، علی‌رغم آنکه تکلیف‌مداری و عمل به تکالیف اجتماعی اص دارد، اما در ضمن عمل به تکلیف، به نتیجه‌بخش بودن و اثرات و پیامدهای آن نیز توجه می‌گردد. این رویکرد به روشنی در شه و سیره‌ی ان انقلاب ی، یعنی (رحمت الله علیه) و خامنه‌ای (مد ظله ‌العالی)، دیده می‌شود.

ی (مد ظله)، در دیدار اخیر خود با دانشجویان و در پاسخ به پرسش تعدادی از دانشجویان در همین باب، به روشنی چارچوب نگاه خود و راحل (رحمت الله علیه) را در مسئله‌ی تکلیف و نتیجه چنین ارائه دادند:

«رابطه‌ی تکلیف‌مداری با دنبال نتیجه بودن چیست؟ فرمودند: ما دنبال تکلیف هستیم. آیا این معنایش این است که دنبال نتیجه نبود؟ چطور می‌شود چنین چیزی را گفت؟ بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت، در سنین کهولت، این همه سختی‌ها را دنبال کرد، برای اینکه نظام ی را بر سر کار بیاورد و موفق هم شد، می‌شود گفت که ایشان دنبال نتیجه نبود؟ حتماً تکلیف‌گرایی معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ بر خلاف تکلیف عمل نکند، ضدتکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تلاشی که پیغمبران د، اولیای دین د، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود؛ دنبال نتایج بودند. مگر می‌شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد؟ نه. البته آن ی که برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف عمل می‌کند، اگر یک وقتی هم به نتیجه‌ی مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمی‌کند؛ خاطرش جمع است که تکلیفش را انجام داده. اگر انسان برای رسیدن به نتیجه، بر طبق تکلیف عمل نکرد، وقتی نرسید، احساس خسارت خواهد کرد؛ اما آنکه نه، تکلیف خودش را انجام داده، مسئولیت خودش را انجام داده، کار شایسته و بایسته را انجام داده است و همان طور که قبلاً گفتیم، واقعیت‌ها را ملاحظه کرده و دیده است و بر طبق این واقعیت‌ها برنامه‌ریزی و کار کرده، آ ش هم به نتیجه نرسید، خب احساس خسارت نمی‌کند؛ او کار خودش را انجام داده. بنابراین اینکه تصور کنیم تکلیف‌گرایی معنایش این است که ما اصلاً به نتیجه نظر نداشته باشیم، نگاه درستی نیست.»

فصل چهارم: وظیفه خواصمشاهده متن کامل ...
اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان
درخواست حذف اطلاعات
تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اه ی فراتر از آن وجود دارد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152
اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

1

بیان مسئله

7

ضرورت و اهمیت پژوهش

10

متغیرهای پژوهش

13

تعریف عملیاتی متغیرها

14

فرضیه های تحقیق

15

فصل دوم

مقدمه

18

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

21

تاثیر تکلیف در یادگیری

23

آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟

24

ملاک های تعیین تکلیف شب

26

تناسب نوع تکلیف با نوع درس

28

جایگاه تکلیف

28

تصحیح تکلیف

29

تشریح اه تکلیف

30

فواید و مضرات تکلیف

30

اه تکلیف

31

انواع تکلیف

32

حجم تکلیف

33

رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

35

تاریخچه تکلیف شب در جهان

36

تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری

38

اثرات تکلیف شب

40

نظریات مختلف درباره تکلیف شب

41

تاریخچه تکلیف شب

44

تحقیقات انجام شده در ایران

52

فصل سوم

روش تحقیق

56

نوع تحقیق

56

جامعه آماری

57

نمونه آماری

57

روش نمونه گیری

57

ابزار تحقیق

57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

الف- آمار توصیفی

61

مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، ت و منطقه جغرافیایی

61

بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن

62

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت

101-63

تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال

101

آمار استنباطی

105

بحث و نتیجه گیری

109

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

112

عنوان و اه پژوهش

112

فرضیه های پژوهش

112

نوع پژوهش

114

پیشنهادات

115

محدودیت ها و موانع

116

پیوست ها

منابع و مأخذ

119

فهرست جداول

121

نمونه فرم پرسشنامه

124

مقدمه:

تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اه ی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد ب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تکالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تکلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود.

تاکنون صدها تحقیق در مورد تکلیف خانه و نقش آن در موفقیت های تحصیلی انجام شده است. برای نمونه قدمت این تحقیقات به نود سال پیش می رسد و آنها در مجموع تکلیف را جزء ج ناپذیر یادگیری می دانند. مطالعات نظرات معلمین، محصلین و والدین متخصصین در سالهای اخیر نشان می دهد که همگی معتقدند که تکلیف شب دانش آموزان را در ب نمرات بهتر یاری می نماید. از جمله متخصصینی که انجام تکالیف درسی را مفید می داند علی اکبر سیف می باشد وی در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است:

1-«بخش عهده یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی، توضیحاتی که در کلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند، اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته باشند، در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد» (سیف، 1374)

تکلیف شب از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستی به اه دیگر آموزش و پروش مانند عادت به کار مستقل، رشد، مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است.

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پیدایش نظریه های تربیتی و وجود رسانه هایی که اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص می دهد، ضرورت تکلیف شب در بسیاری از کشورها مورد سوال قرار گرفته و راههای دیگری برای پر اوقات فراغت ک ن و نوجوانان در خانه تدبیر می گردد.

در بعضی از جوامع از جمله در ایران- تکلیف شب هنوز جایگاهی سنتی و ارزشی خود را حفظ نموده است و از آن جا که گروه های مختلفی درگیر آن می باشند، این مسئله هنوز به عنوان یک موضوع روز مطرح بوده و طیف وسیعی از افکار و عقاید مختلف و گاه متضادی را در بر می گیرد. تکلیف شب چنان با تار و پود نظام آموزش و پرورش کشورمان آمیخته است که تصور مدرسه بدون تکلیف برای بسیاری از ما ممکن نیست. تکلیف به عنوان فعالیتی که دانش آموزان و والدین آنها را درگیر ساخته از دیدگاه های مختلف و حتی متضاد مورد بررسی قرار گرفته است.

موافقان معتقدند اگر دقت لازم در تعیین نوع تکلیف صورت پذیرد و اگر این فرایند مورد ارزشی دقیق واقع شود نه تنها مزاحم یادگیری مدرسه ای نیست بکله تداومی مناسب برای آن محسوب می شود. مخالفان این فعالیت بیشتر وضعیت اجرایی نامناسب آن را در چه مرحله تعیین تکلیف و چه در مراحل اجرا و ارزشی دلیلی برای بیهوده بودن این فعالیت دانسته اند. با وجود این نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه انکار ناپذیر است و تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین و شاگرد و معلم به کار گرفته شود.

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است چگونگی تکرار مطالب و تمرین آموخته هاست. روشن است تمرین یا تکرار درس های آموزشگاهی زمانی می تواند مفید واقع گردد که عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد. وقتی دانش آموزان در شرایط ی ان در مقایسه با دانش آموزانی که علاقه آشکار ندارند آن موضوع را به سهولت و با سرعت بیشتری می آموزند. دانش آموزان ممکن است با یک نوع تکلیف برخورد مثبت و با نوعی دیگر تکلیف برخورد منفی داشته باشند. چنین دانش آموزی احتمالا در تکلیفی که نسبت به آن نگرش مثبت دارد پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

منظور از مشق شب یا تکلیفی که دانش آموز باید برای تکمیل آموزش و پرورش مهارت ها و توانمندی های خود انجام دهد چیست؟ آیا دانش آموزی که مجبور است چهار بار از درس رونویسی کند به اه شناختی، عاطفی و رفتاری آموزشی و پرورش در ارائه مشق شب یا تکالیف شبانه دست می یابد؟ مشق شب تا چه اندازه سبب بالندگی آموزشی در رشد تحصیلی دانش آموزان می شود؟ آیا معلم با دادن تکالیف اجباری، سنگین، خسته کننده، ملال آور، غیر ضروری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و رشد خلاقیت او می شود؟

آیا تنها یک نوع سنتی و کلیشه ای مشق شب در جریان آموزش و پرورش ما متداول است؟ آیا معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت نمی خواهند با روشی دیگر از طریقی تازه تر، مشکلات مشق شب را در نظام آموزشی برطرف کنند؟

جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدار شدن یادگیری ها و آموزشهای ک ن دبستانی می شود ولی نباید فراموش کنیم که کودک دبستانی در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگی خود نیز هست. پس مشق شب باید با زندگی او تناسب داشته باشد.

آنچه محقق را به انجام چنین تحقیقاتی وا می دارد ارزی دقیق از عملکرد آموزگاران در باره ی تعیین تکالیف برای دانش آموزان و چگونگی نحوه ی بررسی این تکالیف و بررسی تاثیر انواع تکلیف در یادگیری دانش آموزان است. شکی نیست که هنوز عده ی کثیری از معلمان، به شیوه ی سنتی تکلیف شب می گویند و هراز گاهی اگر فرصت دست بدهد بر روی تکالیف یا آ تکلیف علامت هایی از خط زدن و یا امضا نمودن ثبت می نمایند و این روش تعیین تکلیف برای تمامی دانش آموزان و نحوه ی بررسی آن تا چه حد می تواند بر میزان تثبیت یادگیری دانش آموزان موثر باشد. و بررسی این نکته به نظر ضروری می رسد که چند درصد از معلمان ما از شیوه های نوین در تهیه ی تکالیف و بررسی آن سهم دارند و چگونه می توان این روش ها را بسط و گسترش داد.

فصل اول

- مقدمه

- بیان مسئله

- اهمیت و ضرورات تحقیق

- اه پژوهش

- متغیرهای پژوهش

- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق

1-بیان مسأله

تکلیف شب برای چیست؟ مسئله تکلیف شب و مباحثات مربوط به آن همواره برای دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظریات موافق و مخالف آنان را برانگیخته است. یک عده از آنها مخالف تعیین تکلیف برای دانش آموز هستند به خصوص تعیین تکلیف شب را در سطح ابت کاری بیهوده می دانند و عقیده دارند که ک ن پس از یک روز طولانی و خسته کننده در کلاس وقتی به خانه می رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازی و یا اشتغال به یک کار سرگرم کننده به هر حال فعالیتی غیر درسی بگذرانند. وقتی با معلمان درباره تکلیف شب صحبت می شود اغلب عقیده دارند که این اولیای دانش آموزان هستند که بر ارائه تکلیف درسی در خانه تأکید می کنند تا خیالشان راحت باشد که بچه ها چیزی یاد می گیرند. از طرفی وجود تکلیف شب بچه ها را سرگرم کرده مانع مزاحمت ها و سرو صدای آنها در خانه می شود. در نتیجه ی یک همه پرسی که توسط یک رو مه فرانسوی درباره تکلیف شب انجام گرفت، معلوم داشت که بسیاری از معلمان عقیده دارند که ک ن خود علاقمند به انجام تکلیف درسی در خانه هستند به شرط آنکه طولانی نباشد. آنان که موافق تکلیف شب هستند آن را وسیله ای برای تشخیص توانایی های درسی ک ن می دانند و معتقد هستند که تکالیف درسی شاگردان می تواند وسیله ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد. زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می شوند در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی در محتوای روش ها و برنامه های درسی داده شده است.[2]

تکلیف تمرینی است در زمینه ی آنچه که دانش آموز در کلاس فرا گرفته و فقط در همین جایگاه می تواند نتیجه یادگیری را برای او در برداشته باشد.

تکلیف شب باید:

1-لازم و مفید باشد.

2-با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد.

3-به خوبی تشریح شده و انگیزه ی لازم را فراهم آورد.

4-به صراحت توسط دانش آموز و والدین فهمیده و درک شوند.

5-بر و نوآوری دانش آموز تاکید داشته باشد.

6-تا حد امکان انفرادی باشد.

7-در صورت امکان واگرا، متنوع و با تخیل همراه باشد.

8-آموختن محتوا و مهارت ها را به دیگران مد نظر قرار داهد.

امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مخصوصاً علم روانشناسی و توجه خاص انسانها به امر تعلیم و تربیت باعث گردیده که تعیین تکلیف شب از موارد مهم و نقش آفرین در پیشرفت تحصیلی و آموزش فراگیران جزء لاینفک آموزشی به حساب آید.

اما با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله متأسفانه به نظر می رسد چندان توجهی به این امر نمی شود و بعضی از مدارس و معلمین در تعیین تکلیف به صورت سنتی و سلیقه ای و بدون توجه به نیازها و جنبه های جسمی و ذهنی فراگیران عمل می نمایند که چنین عملی نتیجه ای جز خستگی و دلسردی دانش آموزان از درس و معلم نخواهد داشت.

در این تحقیق، محقق در صدد است تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابت بسنجد.

تکلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اه ی را که بر آن مترتب است، مانند تداوم یادگیری، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظیم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن می باشد به امید آن که گامی باشد در جهت اعتلای اهمیت توجه به مسأله تکلیف شب.

محقق در صدد است که تاثیر تکالیف فعال را بر روی پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، علوم تجربی و ادبیات بررسی کند. از این جهت دانش آموزان پایه سوم را به صورت نمونه و تصادفی انتخاب نموده و با ارائه تکالیف فعال که شامل تکالیف مختلف از دروس ریاضی، علوم و ادبیات فارسی (املا، انشاء، خواندن) به صورت تمرینی، نگرشی، خلاق، پژوهشی و … و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در اختیار معلم مربوطه قرار داده تا بعد از آزمون نوبت اول در کلاس ارائه دهد تا پس از آزمون نوبت دوم در کلاس نتایج به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون برای یک گروه مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. اما امروزه با تعریفی که از یادگیری می شود انتظار اه ی فراتر از آن وجود دارد. دیدگاه های متخصصان معاصر در خصوص تکالیف درسی از فلسفه و روش های تعلیم و تربیتی که در طول قرن ها متداول بوده تاثیر پذیرفته است. سالیان دراز حفظ به عنوان تنها نوع تکلیف درسی و حتی یادگیری محسوب می شد. و در نتیجه همین بینش ناکامی های تحصیلی را صرفا به ناتوانی دانش آموزان نسبت می دادند نه به روش های آموزشی. یکی از عواملی که در به وجود آوردن دیدگاه های جدید تعلیم و تربیت موثر واقع شده تشخیص درجه اهمیت فعال نمودن شخص دانش آموز بوده است. اغلب بینش های معاصر به تحریک قدرت ابتکار و مسئولیت پذیری محصل در امر یادگیری بها می دهند و بر این هدف تاکید می کنند که دانش آموز هرچه بهتر و موثرتر تر از اوقات خارج از مدارس در جهت یادگیری بهره ببرد. [3]

اابته باید توجه داشت که تکلیف شب هرگز نمی تواند به خودی خود مفید یا مضر تلقی گردد و سودمندی آن به عوامل و خصوصیات فردی و خانوادگی دانش آموز، عوامل کلاسی، برخورد معلم و بخصوص به ماهیت و چگونگی آن وابسته است.[4]

تحقیقی که انجام می گیرد دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که یافته های آن می تواند رهنمودی برای تنظیم کتب درسی مناسب و دستور العمل هایی جهت تعیین تکلیف شب دانش آموزان باشد و از طرفی نقطه معلمان را در ارتباط با تکلیف شب در دروس مختلف ارائه نمود. و چراغی فرا راه معلمان در جهت استفاده بهتر از تکلیف شب عرضه نمود.

با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر برنامه های مصوب رسمی که همه ی فراگیران باید در ظرف زمانی محدود مواد آموزشی را فرا گیرند و مورد ارزشی قرار داده شوند و به کلاس بالاتر ارتقا یابند، در صورتی که سرعت و توانایی یادگیری در همه ی فراگیران ی ان نمی باشد. اجرای مطلوب برنامه های آموزشی بر اساس برنامه های مصوب رسمی مست م استفاده بهتر از امکانات کلاسی است. بدیهی است چنانچه اگر تعدادی از دانش آموزان به دلایل مختلف فاقد آمادگی لازم برای برنامه های مصوب باشند معلم یا اجباراً ادامه ی اجرای برنامه را به هر صورت ممکن مقدم می شمارد و یا اینکه قسمتی از اجرای آن را در ازای آماده شدن فراگیران به وقفه یا تاخیر می اندازد. بعضاً مشاهده می گردد که معلم ناچاراً نادیده می گیرد، در هر صورت گروهی از دانش آموزان ضرر خواهند کرد.

لذا انجام تکلیف در منزل می تواند با تثبیت و یا حتی توسعه آموخته های دانش آموزان، ابزار و وسیله مناسبی جهت تعدیل بخشی از کمبودهای برنامه های ی ال و غیر قابل انعطاف مدرسه باشد و به اجرای مطلوب در کلاس کمک نماید. بنابراین انجام تکلیف در منزل می تواند فرصت مناسبی برای جبران ضعف ها و عقب ماندگی های درسی و یادگیری باشند. البته به شرطی که دانش آموز با رغبت به طور انفرادی و مستقل به انجام آن بپردازد.

موارد زیر از دیگر دلایل اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می کند:

2-بدون تردید از جمله عوامل موثر در یادگیری، تکرار، تمرین و مهارت است و تکرار اکتسابهای آموزشگاهی سبب یادگیری بهتر و به خاطر سپردن آموخته هاست. پروفسور گوردون می نویسد که تکلیف شب به عنوان موضوع تربیتی در سال 1842 مورد مباحثه متخصصان علوم تربیتی در انگلستان قرار گرفت و در سال 1892 در نخستین شماره های دائره المعارف تعلیم و تربیت آمده است که بچه ها ی کمتر از 9 سال آماده نیستند که تکالیف جدیدی در خانه انجام دهند.[5]

3-جن واستیونس 1989 پس از مقایسه نگرش دانش آموزان چینی، ژاپنی و یی به این نتیجه رسیده اند که در کشورهایی که پیشرفت تحصیلی اهمیت بیشتری داده می شود، تکلیف شب نیز از مقام بالاتری برخوردار است.[6]

3- اه پژوهش:

هدف کلی از این تحقیق مقایسه تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

اه جزئی این پژوهش عبارتند از:

1-بررسی تاثیر ارائه تکلیف شب به روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-بررسی تاثیر ارائه تکلیف شب به روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3-مقایسه شیوه های مختلف ارائه تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4-متغیرهای پژوهش

در این تحقیق متغیرهای زیر مطرح بوده است:

1-متغیر مستقل: در این تحقیق شیوه های مختلف تکلیف شب به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

2-متغیر تابع (وابسته): در این تحقیق پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

هدف این است که تاثیر شیوه های مختلف تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی، علوم تجربی، ادبیات فارسی سنجیده شود.

3-متغیر تعدیل گر: ت

5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تکلیف شب

تعریف مفهومی: کاری دشوار بر عهده ی ی گذاشتن، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن، وظیفه و امری که بر عهده ی شخص است و باید انجام پذیرد.[7]

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تکلیف شب به شیوه ی سنتی و فعال ارائه می شود که عبارتند از:

1-تکلیف به روش سنتی: تکالیفی می باشند که توسط معلم و بدون در نظر گرفتن توانایی ها و علائق و هم چنین نیاز هر دانش آموز و بدون در نظر گرفتن تفاوت های فردی برای کلیه دانش آموزان تعیین می شود.

2-تکلیف به روش فعال: به تکالیفی که با توجه به هوش، توانایی، نیاز و علاقه و با خلاقیت طراحی و برای دانش آموزان یک کلاس به صورت گروهی و مشارکتی ارائه شود.

پیشرفت تحصیلی:

تعریف مفهومی: تغییرات حاصل در یادگیری دانش آموزان به طوری که منجر به تغییر رفتار وی شود و نمرات حاصل از امتحانات وی بهتر و بیشتر گردد.

6-فرضیه های تحقیق

در این تحقیق دو گونه فرضیه مورد نظر بوده است:

الف) فرضیه های مربوط به نگرش معلمان در خصوص ارائه تکلیف شب در کلاس

1-ارائه تکلیف شب به صورت های مختلف از قبیل رونویسی، سبک پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.

2-دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تکالیف شب در منزل از خود نشان نمی دهند.

3-انجام تکلیف در منزل توسط دانش آموزان موجب تکمیل آموزش روزانه، تقویت ابتکار و تجارب یادگیری و بالا بردن تواناییهای ذهنی، دقت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود.

4-ارائه تکلیف شب در تمام دروس و نیز برای کلاس اول دبستان ضروری است. و به تنهایی می تواند در یادگیری موثر باشد.

5-توجه به تفاوت های فردی در ارائه تکلیف شب موجب کیفی تر شدن آموزش ها می گردد.

6-بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم در انجام تکلیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می شود.

7-ارائه تکلیف شب منطبق با اه کلی درس موجب آموزش بهتر می گردد.
مشاهده متن کامل ...
اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان
درخواست حذف اطلاعات
تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اه ی فراتر از آن وجود دارد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152
اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

1

بیان مسئله

7

ضرورت و اهمیت پژوهش

10

متغیرهای پژوهش

13

تعریف عملیاتی متغیرها

14

فرضیه های تحقیق

15

فصل دوم

مقدمه

18

قوانین یادگیری از نظر روانشناسان

21

تاثیر تکلیف در یادگیری

23

آیا تکلیف شب یک ضرورت تربیتی است؟

24

ملاک های تعیین تکلیف شب

26

تناسب نوع تکلیف با نوع درس

28

جایگاه تکلیف

28

تصحیح تکلیف

29

تشریح اه تکلیف

30

فواید و مضرات تکلیف

30

اه تکلیف

31

انواع تکلیف

32

حجم تکلیف

33

رابطه تکلیف با میزان هوش و استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها

35

تاریخچه تکلیف شب در جهان

36

تکلیف شب به عنوان یک تجربه یادگیری

38

اثرات تکلیف شب

40

نظریات مختلف درباره تکلیف شب

41

تاریخچه تکلیف شب

44

تحقیقات انجام شده در ایران

52

فصل سوم

روش تحقیق

56

نوع تحقیق

56

جامعه آماری

57

نمونه آماری

57

روش نمونه گیری

57

ابزار تحقیق

57

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

الف- آمار توصیفی

61

مقدمه و بیان افراد نمونه آماری بر اساس مدرک سابقه، ت و منطقه جغرافیایی

61

بیان فرضیه ها و سوالات مربوط به آن

62

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره یک

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره دو

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره سه

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره چهار

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره پنج

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره شش

101-63

سوالات پرسشنامه و جداول مربوط به فرضیه شماره هفت

101-63

تجزیه و تحلیل و بیان روش مقایسه ای ارائه تکلیف شب سنتی و فعال

101

آمار استنباطی

105

بحث و نتیجه گیری

109

فصل پنجم

خلاصه پژوهش

112

عنوان و اه پژوهش

112

فرضیه های پژوهش

112

نوع پژوهش

114

پیشنهادات

115

محدودیت ها و موانع

116

پیوست ها

منابع و مأخذ

119

فهرست جداول

121

نمونه فرم پرسشنامه

124

مقدمه:

تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در ذهن خویش می شد، تصور می رفت که یادگیری در او تحقق یافته است. اما امروزه، با تعریفی که از یادگیری می شود توقع اه ی فراتر از آن وجود دارد. یکی از متغیرهای رایج در مورد یادگیری به شرح زیر است: «یادگیری تغییری است که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و نمی توان آن را به سادگی به فرآیندهای رشد ب شده نسبت داد.»[1]

به همین دلیل از تکالیف خانه به عنوان تمرین جهت یادگیری و توانایی استفاده می گردد و تکلیف خانه به آن دسته از فعالیت های درسی اطلاق می شود که در یادگیری های کلاسی جهت انجام دادن در خارج از کلاس درس و مدرسه برای دانش آموزان تعیین می شود.

تاکنون صدها تحقیق در مورد تکلیف خانه و نقش آن در موفقیت های تحصیلی انجام شده است. برای نمونه قدمت این تحقیقات به نود سال پیش می رسد و آنها در مجموع تکلیف را جزء ج ناپذیر یادگیری می دانند. مطالعات نظرات معلمین، محصلین و والدین متخصصین در سالهای اخیر نشان می دهد که همگی معتقدند که تکلیف شب دانش آموزان را در ب نمرات بهتر یاری می نماید. از جمله متخصصینی که انجام تکالیف درسی را مفید می داند علی اکبر سیف می باشد وی در مورد اهمیت و نقش تکلیف در تحقق یادگیری معتقد است:

1-«بخش عهده یادگیری باید در کلاس انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد. در شرایطی، توضیحاتی که در کلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند، اما برای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد و لذا به تمرین ومرور بیشتری نیاز داشته باشند، در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد» (سیف، 1374)

تکلیف شب از وظایفی است که از تاسیس مدارس همگانی عمدتاً به منظور تکمیل آموزش مدرسه و گاه به عنوان وسیله ای در دستی به اه دیگر آموزش و پروش مانند عادت به کار مستقل، رشد، مسئولیت، عادت به مطالعه برای دانش آموزان در کشورها معمول بوده است.

امروزه با توجه به تحولات جوامع با پیدایش نظریه های تربیتی و وجود رسانه هایی که اوقات فراغت دانش اموزان را به خود اختصاص می دهد، ضرورت تکلیف شب در بسیاری از کشورها مورد سوال قرار گرفته و راههای دیگری برای پر اوقات فراغت ک ن و نوجوانان در خانه تدبیر می گردد.

در بعضی از جوامع از جمله در ایران- تکلیف شب هنوز جایگاهی سنتی و ارزشی خود را حفظ نموده است و از آن جا که گروه های مختلفی درگیر آن می باشند، این مسئله هنوز به عنوان یک موضوع روز مطرح بوده و طیف وسیعی از افکار و عقاید مختلف و گاه متضادی را در بر می گیرد. تکلیف شب چنان با تار و پود نظام آموزش و پرورش کشورمان آمیخته است که تصور مدرسه بدون تکلیف برای بسیاری از ما ممکن نیست. تکلیف به عنوان فعالیتی که دانش آموزان و والدین آنها را درگیر ساخته از دیدگاه های مختلف و حتی متضاد مورد بررسی قرار گرفته است.

موافقان معتقدند اگر دقت لازم در تعیین نوع تکلیف صورت پذیرد و اگر این فرایند مورد ارزشی دقیق واقع شود نه تنها مزاحم یادگیری مدرسه ای نیست بکله تداومی مناسب برای آن محسوب می شود. مخالفان این فعالیت بیشتر وضعیت اجرایی نامناسب آن را در چه مرحله تعیین تکلیف و چه در مراحل اجرا و ارزشی دلیلی برای بیهوده بودن این فعالیت دانسته اند. با وجود این نقش تکلیف شب به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه انکار ناپذیر است و تکلیف شب می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین و شاگرد و معلم به کار گرفته شود.

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است چگونگی تکرار مطالب و تمرین آموخته هاست. روشن است تمرین یا تکرار درس های آموزشگاهی زمانی می تواند مفید واقع گردد که عوامل موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد. وقتی دانش آموزان در شرایط ی ان در مقایسه با دانش آموزانی که علاقه آشکار ندارند آن موضوع را به سهولت و با سرعت بیشتری می آموزند. دانش آموزان ممکن است با یک نوع تکلیف برخورد مثبت و با نوعی دیگر تکلیف برخورد منفی داشته باشند. چنین دانش آموزی احتمالا در تکلیفی که نسبت به آن نگرش مثبت دارد پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

منظور از مشق شب یا تکلیفی که دانش آموز باید برای تکمیل آموزش و پرورش مهارت ها و توانمندی های خود انجام دهد چیست؟ آیا دانش آموزی که مجبور است چهار بار از درس رونویسی کند به اه شناختی، عاطفی و رفتاری آموزشی و پرورش در ارائه مشق شب یا تکالیف شبانه دست می یابد؟ مشق شب تا چه اندازه سبب بالندگی آموزشی در رشد تحصیلی دانش آموزان می شود؟ آیا معلم با دادن تکالیف اجباری، سنگین، خسته کننده، ملال آور، غیر ضروری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و رشد خلاقیت او می شود؟

آیا تنها یک نوع سنتی و کلیشه ای مشق شب در جریان آموزش و پرورش ما متداول است؟ آیا معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت نمی خواهند با روشی دیگر از طریقی تازه تر، مشکلات مشق شب را در نظام آموزشی برطرف کنند؟

جای تردید نیست که مشق شب باعث پایدار شدن یادگیری ها و آموزشهای ک ن دبستانی می شود ولی نباید فراموش کنیم که کودک دبستانی در هنگام نوشتن مشق شب در حال گذراندن زندگی خود نیز هست. پس مشق شب باید با زندگی او تناسب داشته باشد.

آنچه محقق را به انجام چنین تحقیقاتی وا می دارد ارزی دقیق از عملکرد آموزگاران در باره ی تعیین تکالیف برای دانش آموزان و چگونگی نحوه ی بررسی این تکالیف و بررسی تاثیر انواع تکلیف در یادگیری دانش آموزان است. شکی نیست که هنوز عده ی کثیری از معلمان، به شیوه ی سنتی تکلیف شب می گویند و هراز گاهی اگر فرصت دست بدهد بر روی تکالیف یا آ تکلیف علامت هایی از خط زدن و یا امضا نمودن ثبت می نمایند و این روش تعیین تکلیف برای تمامی دانش آموزان و نحوه ی بررسی آن تا چه حد می تواند بر میزان تثبیت یادگیری دانش آموزان موثر باشد. و بررسی این نکته به نظر ضروری می رسد که چند درصد از معلمان ما از شیوه های نوین در تهیه ی تکالیف و بررسی آن سهم دارند و چگونه می توان این روش ها را بسط و گسترش داد.

فصل اول

- مقدمه

- بیان مسئله

- اهمیت و ضرورات تحقیق

- اه پژوهش

- متغیرهای پژوهش

- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق

1-بیان مسأله

تکلیف شب برای چیست؟ مسئله تکلیف شب و مباحثات مربوط به آن همواره برای دانش آموزان و معلمان و اولیای دانش آموزان مطرح بوده و هست و نظریات موافق و مخالف آنان را برانگیخته است. یک عده از آنها مخالف تعیین تکلیف برای دانش آموز هستند به خصوص تعیین تکلیف شب را در سطح ابت کاری بیهوده می دانند و عقیده دارند که ک ن پس از یک روز طولانی و خسته کننده در کلاس وقتی به خانه می رسند بهتر است اوقات خود را با استراحت، بازی و یا اشتغال به یک کار سرگرم کننده به هر حال فعالیتی غیر درسی بگذرانند. وقتی با معلمان درباره تکلیف شب صحبت می شود اغلب عقیده دارند که این اولیای دانش آموزان هستند که بر ارائه تکلیف درسی در خانه تأکید می کنند تا خیالشان راحت باشد که بچه ها چیزی یاد می گیرند. از طرفی وجود تکلیف شب بچه ها را سرگرم کرده مانع مزاحمت ها و سرو صدای آنها در خانه می شود. در نتیجه ی یک همه پرسی که توسط یک رو مه فرانسوی درباره تکلیف شب انجام گرفت، معلوم داشت که بسیاری از معلمان عقیده دارند که ک ن خود علاقمند به انجام تکلیف درسی در خانه هستند به شرط آنکه طولانی نباشد. آنان که موافق تکلیف شب هستند آن را وسیله ای برای تشخیص توانایی های درسی ک ن می دانند و معتقد هستند که تکالیف درسی شاگردان می تواند وسیله ای برای برقراری ارتباط بین خانه و مدرسه باشد. زیرا اولیا از طریق نظارت بر تکالیف متوجه می شوند در مدرسه چه می گذرد و چه تغییراتی در محتوای روش ها و برنامه های درسی داده شده است.[2]

تکلیف تمرینی است در زمینه ی آنچه که دانش آموز در کلاس فرا گرفته و فقط در همین جایگاه می تواند نتیجه یادگیری را برای او در برداشته باشد.

تکلیف شب باید:

1-لازم و مفید باشد.

2-با توانایی و رشد دانش آموزان تناسب داشته باشد.

3-به خوبی تشریح شده و انگیزه ی لازم را فراهم آورد.

4-به صراحت توسط دانش آموز و والدین فهمیده و درک شوند.

5-بر و نوآوری دانش آموز تاکید داشته باشد.

6-تا حد امکان انفرادی باشد.

7-در صورت امکان واگرا، متنوع و با تخیل همراه باشد.

8-آموختن محتوا و مهارت ها را به دیگران مد نظر قرار داهد.

امروزه با پیشرفت و گسترش علوم مخصوصاً علم روانشناسی و توجه خاص انسانها به امر تعلیم و تربیت باعث گردیده که تعیین تکلیف شب از موارد مهم و نقش آفرین در پیشرفت تحصیلی و آموزش فراگیران جزء لاینفک آموزشی به حساب آید.

اما با توجه به حساسیت و اهمیت این مسأله متأسفانه به نظر می رسد چندان توجهی به این امر نمی شود و بعضی از مدارس و معلمین در تعیین تکلیف به صورت سنتی و سلیقه ای و بدون توجه به نیازها و جنبه های جسمی و ذهنی فراگیران عمل می نمایند که چنین عملی نتیجه ای جز خستگی و دلسردی دانش آموزان از درس و معلم نخواهد داشت.

در این تحقیق، محقق در صدد است تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابت بسنجد.

تکلیف شب از متغیرهای درونی مدرسه است که در صورت تجدید نظر کلی و در شرایط فعلی آن شاید بتواند بسیاری از اه ی را که بر آن مترتب است، مانند تداوم یادگیری، بهبود نگرش به مدرسه، عادت به مطالعه، تنظیم وقت و …را جامه عمل پوشانده وسیله ای برای شناخت مشکلات دانش آموزان و کمک در رفع آن می باشد به امید آن که گامی باشد در جهت اعتلای اهمیت توجه به مسأله تکلیف شب.

محقق در صدد است که تاثیر تکالیف فعال را بر روی پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، علوم تجربی و ادبیات بررسی کند. از این جهت دانش آموزان پایه سوم را به صورت نمونه و تصادفی انتخاب نموده و با ارائه تکالیف فعال که شامل تکالیف مختلف از دروس ریاضی، علوم و ادبیات فارسی (املا، انشاء، خواندن) به صورت تمرینی، نگرشی، خلاق، پژوهشی و … و با در نظر گرفتن تفاوت های فردی دانش آموزان در اختیار معلم مربوطه قرار داده تا بعد از آزمون نوبت اول در کلاس ارائه دهد تا پس از آزمون نوبت دوم در کلاس نتایج به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون برای یک گروه مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. اما امروزه با تعریفی که از یادگیری می شود انتظار اه ی فراتر از آن وجود دارد. دیدگاه های متخصصان معاصر در خصوص تکالیف درسی از فلسفه و روش های تعلیم و تربیتی که در طول قرن ها متداول بوده تاثیر پذیرفته است. سالیان دراز حفظ به عنوان تنها نوع تکلیف درسی و حتی یادگیری محسوب می شد. و در نتیجه همین بینش ناکامی های تحصیلی را صرفا به ناتوانی دانش آموزان نسبت می دادند نه به روش های آموزشی. یکی از عواملی که در به وجود آوردن دیدگاه های جدید تعلیم و تربیت موثر واقع شده تشخیص درجه اهمیت فعال نمودن شخص دانش آموز بوده است. اغلب بینش های معاصر به تحریک قدرت ابتکار و مسئولیت پذیری محصل در امر یادگیری بها می دهند و بر این هدف تاکید می کنند که دانش آموز هرچه بهتر و موثرتر تر از اوقات خارج از مدارس در جهت یادگیری بهره ببرد. [3]

اابته باید توجه داشت که تکلیف شب هرگز نمی تواند به خودی خود مفید یا مضر تلقی گردد و سودمندی آن به عوامل و خصوصیات فردی و خانوادگی دانش آموز، عوامل کلاسی، برخورد معلم و بخصوص به ماهیت و چگونگی آن وابسته است.[4]

تحقیقی که انجام می گیرد دارای اهمیت فراوانی می باشد چرا که یافته های آن می تواند رهنمودی برای تنظیم کتب درسی مناسب و دستور العمل هایی جهت تعیین تکلیف شب دانش آموزان باشد و از طرفی نقطه معلمان را در ارتباط با تکلیف شب در دروس مختلف ارائه نمود. و چراغی فرا راه معلمان در جهت استفاده بهتر از تکلیف شب عرضه نمود.

با توجه به محدودیت های اجتناب ناپذیر برنامه های مصوب رسمی که همه ی فراگیران باید در ظرف زمانی محدود مواد آموزشی را فرا گیرند و مورد ارزشی قرار داده شوند و به کلاس بالاتر ارتقا یابند، در صورتی که سرعت و توانایی یادگیری در همه ی فراگیران ی ان نمی باشد. اجرای مطلوب برنامه های آموزشی بر اساس برنامه های مصوب رسمی مست م استفاده بهتر از امکانات کلاسی است. بدیهی است چنانچه اگر تعدادی از دانش آموزان به دلایل مختلف فاقد آمادگی لازم برای برنامه های مصوب باشند معلم یا اجباراً ادامه ی اجرای برنامه را به هر صورت ممکن مقدم می شمارد و یا اینکه قسمتی از اجرای آن را در ازای آماده شدن فراگیران به وقفه یا تاخیر می اندازد. بعضاً مشاهده می گردد که معلم ناچاراً نادیده می گیرد، در هر صورت گروهی از دانش آموزان ضرر خواهند کرد.

لذا انجام تکلیف در منزل می تواند با تثبیت و یا حتی توسعه آموخته های دانش آموزان، ابزار و وسیله مناسبی جهت تعدیل بخشی از کمبودهای برنامه های ی ال و غیر قابل انعطاف مدرسه باشد و به اجرای مطلوب در کلاس کمک نماید. بنابراین انجام تکلیف در منزل می تواند فرصت مناسبی برای جبران ضعف ها و عقب ماندگی های درسی و یادگیری باشند. البته به شرطی که دانش آموز با رغبت به طور انفرادی و مستقل به انجام آن بپردازد.

موارد زیر از دیگر دلایل اهمیت تحقیق حاضر را مشخص می کند:

2-بدون تردید از جمله عوامل موثر در یادگیری، تکرار، تمرین و مهارت است و تکرار اکتسابهای آموزشگاهی سبب یادگیری بهتر و به خاطر سپردن آموخته هاست. پروفسور گوردون می نویسد که تکلیف شب به عنوان موضوع تربیتی در سال 1842 مورد مباحثه متخصصان علوم تربیتی در انگلستان قرار گرفت و در سال 1892 در نخستین شماره های دائره المعارف تعلیم و تربیت آمده است که بچه ها ی کمتر از 9 سال آماده نیستند که تکالیف جدیدی در خانه انجام دهند.[5]

3-جن واستیونس 1989 پس از مقایسه نگرش دانش آموزان چینی، ژاپنی و یی به این نتیجه رسیده اند که در کشورهایی که پیشرفت تحصیلی اهمیت بیشتری داده می شود، تکلیف شب نیز از مقام بالاتری برخوردار است.[6]

3- اه پژوهش:

هدف کلی از این تحقیق مقایسه تاثیر شیوه های مختلف تعیین تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

اه جزئی این پژوهش عبارتند از:

1-بررسی تاثیر ارائه تکلیف شب به روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-بررسی تاثیر ارائه تکلیف شب به روش فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

3-مقایسه شیوه های مختلف ارائه تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4-متغیرهای پژوهش

در این تحقیق متغیرهای زیر مطرح بوده است:

1-متغیر مستقل: در این تحقیق شیوه های مختلف تکلیف شب به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

2-متغیر تابع (وابسته): در این تحقیق پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

هدف این است که تاثیر شیوه های مختلف تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی، علوم تجربی، ادبیات فارسی سنجیده شود.

3-متغیر تعدیل گر: ت

5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تکلیف شب

تعریف مفهومی: کاری دشوار بر عهده ی ی گذاشتن، فرمان به کاری سخت و پر مشقت دادن، وظیفه و امری که بر عهده ی شخص است و باید انجام پذیرد.[7]

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تکلیف شب به شیوه ی سنتی و فعال ارائه می شود که عبارتند از:

1-تکلیف به روش سنتی: تکالیفی می باشند که توسط معلم و بدون در نظر گرفتن توانایی ها و علائق و هم چنین نیاز هر دانش آموز و بدون در نظر گرفتن تفاوت های فردی برای کلیه دانش آموزان تعیین می شود.

2-تکلیف به روش فعال: به تکالیفی که با توجه به هوش، توانایی، نیاز و علاقه و با خلاقیت طراحی و برای دانش آموزان یک کلاس به صورت گروهی و مشارکتی ارائه شود.

پیشرفت تحصیلی:

تعریف مفهومی: تغییرات حاصل در یادگیری دانش آموزان به طوری که منجر به تغییر رفتار وی شود و نمرات حاصل از امتحانات وی بهتر و بیشتر گردد.

6-فرضیه های تحقیق

در این تحقیق دو گونه فرضیه مورد نظر بوده است:

الف) فرضیه های مربوط به نگرش معلمان در خصوص ارائه تکلیف شب در کلاس

1-ارائه تکلیف شب به صورت های مختلف از قبیل رونویسی، سبک پژوهشی و تمرینی موجب تثبیت یادگیری در دانش آموزان می گردد.

2-دانش آموزان رغبت زیادی در انجام تکالیف شب در منزل از خود نشان نمی دهند.

3-انجام تکلیف در منزل توسط دانش آموزان موجب تکمیل آموزش روزانه، تقویت ابتکار و تجارب یادگیری و بالا بردن تواناییهای ذهنی، دقت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان می شود.

4-ارائه تکلیف شب در تمام دروس و نیز برای کلاس اول دبستان ضروری است. و به تنهایی می تواند در یادگیری موثر باشد.

5-توجه به تفاوت های فردی در ارائه تکلیف شب موجب کیفی تر شدن آموزش ها می گردد.

6-بررسی و رسیدگی معلم و میزان رضایت معلم در انجام تکلیف شب توسط دانش آموزان موجب تقویت یادگیری آنان می شود.

7-ارائه تکلیف شب منطبق با اه کلی درس موجب آموزش بهتر می گردد.


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

مشاهده متن کامل ...
سخنرانی منشر نشده آیت‎الله خامنه‎ای در سال 64 به مناسبت 15 داد
درخواست حذف اطلاعات
خطر اصلی به فراموشی سپردن روح این نهضت و حرکت و شعارهای اصلی این حرکت است. خطر اصلی این است که یک عده‎ای خبال کنند که رس خودش را انجام داد و یک انقلاب کرد. خطر اصلی این است که محور بودن عالم متقی دین فراموش بشود. بی‎اعتقادی به دین، بی‎اعتقادی به نقش ت خطر است. اص ‎های انقلاب را زیر سوال بردن، ارزش‎های انقل را زیر سوال بردن، اینها خطر است...


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از پایگاه 598، آیت الله خامنه‎ای در سال 64 در جمع دانشجویان تحلیلی خواندنی از ماجرای 15 داد و خطرهای فراروی انقلاب ارائه د. قیام پانزده داد پس از بازداشت حضرت به جهت انتقاد از لایحه? انجمن‌های ای ی و ولایتی شکل گرفت و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب شد. خط متن کامل این سخنرانی را در آستانه سالگرد 15 داد منتشر می‎کند:


بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از برادران و خواهران عزیزی که در این روز پرمخاطره محیط کار ما را با شور و انگیزه و ح جوانانه، مومنانه و شورانگیز خودتان آمیخته و سرشار کرده‎اید و در حقیقت همان روح نیمه دادی را باز هم زنده و مجسم نشان دادید، متشکر هستم و امیدوارم که خداوند متعال به همه ما کمک کند و توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم پیام این روز را بشنویم و مضمون آن را درست درک نمائیم و جای خودمان را در آن پیدا کنیم و آن تلاش را ان‎شاء‎الله ادامه بدهیم. مطالبی که برادران عزیز اینجا در زبان شعر و نثر بیان د، به خصوص این شعر بسیار خوب و زیبا و خوش‎مضمون که برادر عزیز خواندند و احساسی که در این گفته‎ها موج می‎زند ما را از آنچه که همیشه بودیم و هستیم باز هم به جوشش این نسل امیدوارتر می‎کند.
نمونه‎هایی که از نسل جوان روزگار ما مشاهده می‎شود، همه اینها مایه امید ما به آینده انقلاب و تداوم این راه است. امروز من یک مقداری خوب است راجع به 15 داد برای شما عرض کنم. شما خواهران و برادران شاید بسیاریتان در آن روز هنوز متولد نشده بودید و انی از شماها هم اگر بودند، خیلی کوچک بودند و موقعیت را حتما درک نمی‎ د.آنچه که شنیده‎اید و خوانده‎اید و دانسته‎اید، متاسفانه تاریخ 15 داد تدوین نشده است. چه ی باید آن را تدوین کند، آن هم یک بحث دیگری است و چه ی باید صحت آن تاریخ را ضمانت و نظارت کند، آن هم یک موضوع پراهمیتی است که حالا به آن نمی‎خواهیم بپردازیم. البته من یک کلمه بگویم که شما نسل جوان آگاه هوشمند و باسواد و پرانگیزه شما ضمانت این را هم دارید. این هم جزو میراث‎هایی است که به شما س شده است، تاریخ و پیام آن مضمون حادثه این هم یکی از همان چیزهایی است که هوشیارانه باید مواظبت کنید که این میراث گرانبها و ارزنده را مخدوش و ضایع نکنند. چون انگیزه برای این کار زیاد است.*جمع‎بندی مال سال‎های بعد استمن نمی‎خواهم شرح ماوقع 15 داد را بدهم، کم و بیش ماوقع را شنیده‎اید، لکن چند مضمون در 15 داد هست که انسانی که در متن حادثه هم هست، درست آن را درک عقلانی نمی‎کند، هر چند که لمس روحی و احساسی می‎نماید، اما جمع‎بندی مال بعد است و ما به مرور در طول سالیان دراز این جمع‎بندی را پیدا کردیم. البته آن روز در متن حوادث بودیم، در متن حادثه انسان با یک حقیقت دیگری مواجه می‎شود و آن متن و محتوا و اصل حادثه است که آن را لمس می‎کند.فرصت جمع‎بندی در آن وقت نیست هم‎چنانکه امروز هم خیلی از حوادث هست که جمع‎بندی این حوادث را بعدا خواهند کرد و ما باید خیلی هوشیار باشیم که با حوادث جوری برخورد کنیم که آن جمع‎بندی‎ها در آینده تاسف‎برانگیز نباشد.*ایمان به تکلیف شرعییکی از مضامین 15 داد، ایمان به تکلیف شرعی است؛ همین یک کلمه خیلی ساده‎ی تکلیف شرعی است. شاید هنوز هم با اینکه چند سال است که اسم شرع، فقه، تکلیف و اینها زیاد تکرار می‎شود و الحمدلله بستر عمومی جامعه ما بستر تکلیف الهی می‎باشد، هنوز یک عده‎ای درست از بن دندان مسئله تکلیف شرعی را نمی‎فهمند.*نگاه هوشیارانه به مسائل؛ نخستین ا ام احساس تکلیف شرعیاحساس تکلیف شرعی دو چیز لازم دارد، یکی اینکه انسان به مسائل هوشیارانه نگاه کند. همان روز هم با اینکه این‎قدر مطلب واضح بود، یک عده‎ای چه از ون، روشنفکرها و به طریق اولی چه از قشرهای معمولی بودند که خودشان را جمع می‎ د و می‎گفتند آقا به ما چه مربوط است؟ مگر می‎شود؟ اصلا درک نمی‎ د، از آن بدها، بدجنس‎ها و مغرض‎ها نمی‎خواهم بگویم. از آن انی می‎گویم که اگر می‎فهمیدند شاید عمل می‎ د، اما آن آگاهی در آنها وجود نداشت با اینکه قضیه به این سادگی و روشنی بود. آگاهی خیلی مهم است که حواس انسان جمع باشد تا تکلیف را اشتباه نکند. گاهی به مقتضای تکلیف ضد تکلیف انجام ندهد؛ این دقت می‎خواهد. اگر ما یک معیار و میزان درست و حس را برای فهم تکلیف ی در نظر نگیریم، قطعا خطا خواهیم کرد.باید شناخت زمان و حوادث و جریانات همراه با شناخت دین به ما کمک کنند که ما آگاهانه تکلیف شرعی را بفهمیم.*از غیر خدا واهمه ن ؛ دومین ا ام احساس تکلیف شرعیعنصر دوم در عمل به تکلیف شرعی واقعا از غیر خدا واهمه ن است. این خیلی چیز مهمی است. برای تکلیف شرعی این دو چیز لازم است. برای تکلیف شرعی و احساس عمل بر طبق تکلیف شرعی این دو چیز لازم است. به زبان هم آسان است؛ در عمل هم مشکل. اما برای آن انی که در این مسیر حرکت کنند تدریجا در عمل آدم می‎‎بیند، نه، شدنی است! فقط آن هواهای نفسانی است که نمی‎گذارد اول بار انسان وارد شود.* قدم به قدم تکلیف را احساس ددر 15 داد این عمل بر طبق احساس تکلیف هم در شخص و هم در مردم موج می‎زد. در مورد شخص شاید خیلی برای شما تعجب‎آور باشد اگر بگویم که در این حرکت طولانی 15ساله‎ای که از سال 41 شروع و به 57 ختم شد، مبارزه درازمدت و البته بعد از آن تا به حال همه جا قدم به قدم تکلیف را احساس د و پیش رفتند و این چیز خیلی عجیبی است. دیگران سعی می‎کنند حتی چیزهایی که به صورت کاملا تصادفی برایشان پیش آمده را به یک محاسبه نسبت بدهند در حالی که صد در صد تصادفی بوده است. به هیچ‎وجه این احساس را ندارند.*خاطره‎ای ازمن شاید بیشتر از دو الی سه مرتبه این صحبت را از حضرت شنیده‎ام، این تعبیر را حالا نقل می‎کنم. یک‎بار من سوال که شما از چه زمانی حکومت و نظام ی را در ذهنتان به وجود آوردید و یا به وجود آمد؟ چون ما در جریانات 15 داد حتی از زبان رفتن شاه را در آن سخنرانی مدرسه فیضیه در روز عاشورا که روز 13 داد بود شنیدیم. آن روز حتی به رفتن شاه و حرکت عمومی مردم اشاره د. همه چیز بود. مسئله حکومت ی آن روزها در اعلامیه‎ها نبود، ایشان فرمودند: من درست یادم نیست که از چه وقت این فکر به ذهنم آمد. لکن این مطلب را بگویم که حضرت همان حرف همیشگی خودشان را تکرار فرمودند که من همیشه به تکلیف عمل . خدا خودش در همه مراحل کار را درست کرد. بعد ایشان مثل آوردند. مثلا در آن جریان کودتایی که در روز 19 و یا 20 بهمن احتمال داشت انجام بگیرد و فرمودند مردم به خیابان‎ها بریزند، آن‎وقت که یادتان است و همه در بعد از ظهر 20 بهمن فکر می‎کنم ریختند به خیابان‎ها و یک کودتایی را که شاید تقریبا می‎شد گفت حتمی بود، خنثی د. درباره همان جریان به خصوص فرمودند که به نظر من تکلیف شرعی این است که ما یک حرکتی انجام بدهیم و خدای متعال خواست و این کار را کردیم.*آدمی که طبق تکلیفش عمل می‎کند، ش ت نداردیعنی در تمام مراحل از اول این مبارزه در روح و فکر احساس انجام تکلیف موج می‎زده است. لذا است که از حوادث، هیچ‎وقت مضطرب نمی‎شوند. یک حادثه سخت و تند که بوی ش ت می‎داد هیچ‎وقت را تا به امروز مضطرب نکرده است. همیشه هر چه پیش آمده، ایشان فرموده‎اند خوب طبق تکلیفمان عمل کرده‎ایم. آدمی که طبق تکلیفش عمل می‎کند، ش ت ندارد. این پیروزی است و همان ش تش هم در عین حال پیروزی است چون طبق تکلیف عمل می‎کند. در 15 داد این روح بسیار ملکوتی در شخص متجلی و نمایان بود.* را ملامت می‎ د که شما عده‎ای را به کشتن می‎دهیدآن روز خیلی‎ها بودند که حضرت را ملامت می‎ د یعنی ملامت می‎ د به اینکه شما عده‎ای را به کشتن می‎دهید. یکی از بزرگان بعد از حادثه 15 داد از من پرسید خون این کشته‎ها به گردن کیست؟ یعنی حتی در ذهن افرادی که از لحاظ علمی و شان اجتماعی دارای مقامی هم بودند یک چنین سوالاتی هم مطرح بود. ببینید چقدر فشار روی یک ی که می‎خواهد یک حرکت عظیم را از سکوت و س مطلق شروع کند و پیش ببرد وارد می‎آورند، به هر حال تحمل کرد. بعضی دیگر می‎گفتند شما با چی؟ آ با کی؟ ظاهر قضیه را اگر نگاه می‎کردید همین بود. آن انی که نقش مردم، تاثیر توده مردم را در تعیین‎کنندگی و رقم زدن تاریخ اصلا توجه نداشتند و درک نمی‎ د، اینها نمی‎فهمیدند که حضور مردم یعنی چه!*ایمان عمیق به نیروهای مردمیاز اول یک ایمان عمیق بی‎منتهایی به نیروهای مردمی داشت. یک نقش فوق‎العاده‎ای حضرت برای مردم قائل بودند. لذا مدام به می‎گفتند که آقا با این مردم دست خالی و پا مگر می‎شود مبارزه کرد؟ اما در مقابل اینها حضرت مقاومت می‎ د چون احساس تکلیف شرعی می‎ د.* یک عنصر به معنای مصطلح نبودنه یک عنصر به معنای مصطلح بود که اهل کار و حرکت باشد. سال‎ها بود که در حوزه علمیه فقط به کار علمی اشتغال داشت و روزی دو بار ایشان از منزل به مسجد محل تدریسشان می‎آمدند و برمی‎گشتند و ایشان بعضی از روزها حتی از خیابان هم عبور نمی‎ د چون منزل و آن مسجد در یک حد فاصله کوچه که طی می‎شد، قرار داشت.حضرت از جوانی درک، فکر، انگیزه و آگاهی داشت اما اهل دسته‎بندی، کار و حرکت نبود که سرشان برای این‎کار درد د.ایشان احساس، درک، آگاهی، انگیزه داشتند اما جزو آن دسته از مردمی که زندگی‎شان کار است، نبود. اما آن وقتی که تکلیف مطرح شد، وارد کار شد. همه زندگی و درس هم تحت‎الشعاع قرار گرفت.* ی که در خود او انگیزه ایمان و عشق نمی‎جوشد، نمی‎تواند این انگیزه را در دیگران ایجاد کندانگیزه‎ای که را حرکت داد جز احساس تکلیف چیز دیگری نبود. و در مردم هم عینا همین ح بود و این تقریبا متقابل است. هیچ‎وقت آن ی که در خود او انگیزه ایمان و عشق نمی‎جوشد، نمی‎تواند این انگیزه را در دیگران ایجاد کند. آنکه خودش احساس تکلیف شرعی را نمی‎کند و حرفش ظاهری و است، نمی‎تواند این‎طور دل‎های مومن را حرکت بدهد. توانست مردم را با احساس تکلیف شرعی حرکت بدهد و واقعا مردم احساس تکلیف شرعی د.*واقعه 15 داد بدون ی انجام گرفتواقعه 15 داد یک واقعه‎ای بود که تقریبا بدون ی انجام گرفت. از این جهت می‎گویم که تقریبا بدون ی انجام گرفت که را صبح زود در قم بازداشت د و به یک نقطه نامعلومی بردند که بعد معلوم شد ایشان در تهران و باشگاه افسران است. البته آن‎وقت ی نمی‎دانست.مردم تجهیز شدند. ناگهان همه احساس د که باید به خیابان‎ها بیایند. قبلا پیش‎بینی دستجات را کرده بودند. آن عده‎ی سامان‎دهندگان و گردانندگان همین کارها نمی‎دانم دستجات، ‎زنی، آن شعارها و نوحه‎های را که شنیده‎اید درباره ایشان بود البته اینها را آماده کرده بودند و این‎طور نبود که به کلی بدون محاسبه باشد.اما اینها همه آن جمعیت عظیمی که جلوی گلوله‎ها باشند که نبودند. این جمعیت عظیم از آحاد مردمی تشکیل شد که اینها احساس تکلیف می‎ د، فهمیدند که را گرفتند و تقریبا 8 ماه بود که مبارزه شروع شده بود. از اواسط سال 41 مبارزه شروع شده بود و اعلامیه‎های و حرف‎های و این نفس گرم به همه خورده بود و مردم ایشان را شناخته بودند و می‎دانستند که ایشان یک عنصر بزرگ، قوی، شجاع و بااراده که در این مبارزات این حرف‎ها و عقیده‎ها را دارد و فقط، مردم همین را می‎دانستند و خیلی‎ها هم را از نزدیک ندیده بودند، همین‎قدر می‎فهمدیدند این شخص، این مرجع تقلید، این دلسوز و فریادگر را گرفتند، احساس می‎ د که دیگر نمی‎شود ت نشست.*روشنفکرها جا خالی کرده بودندالبته در آن روز روشنفکرها جا خالی کرده بودند و اینها هر چه که می‎گویند و بگویند بی‎خود می‎گویند. هیچ‎کدام از گروه‎ها و دستجات که بعدها نام و نشانی پیدا د، در این جریان حضور نداشتند. یک عده در زندان بودند. امثال نهضت که اندکی قبل از پانزده داد سر جریانی اعلامیه داده بودند و اینها را دستگیر کرده و زندان برده بودند و لذا اینها نبودند و اگر هم بودند معلوم نیست که چقدر کار د و دیگران هم که اصلا نبودند.*آن روز که مردم جانشان را در مقابل گلوله‎ها می‎دهند، اعلامیه دادن کاری نیستالبته بعدها اعلامیه و اطلاعیه‎هایی داده شد که در آن موج وشان گم بود و اصلا مسئله، مسئله اطلاعیه و اعلامیه نبود. آن روز که مردم جانشان و ‎شان را در مقابل گلوله‎ها می‎دهند و مقابل آنها می‎ایستند، در آن روز که نشستن در اطاق و پشت میز و چند ورق کاغذ بیرون دادن که کاری نیست. آنهایی هم که می‎خواستند کاری ند این‎جوری کار د.*خیلی از مومنین اهل و روزه بودند، اما در خیابان‎ها راه نیافتادندتوده مردم یعنی متدینین(در اینجا صحبت قشر و طبقه نیست که بگوییم از کدام قشر بودند) انی که اهل اعتقاد به ت و دین و حرف‎های علما و امثال این بودند، اینها حضور داشتند نه اینکه همه متدینین نه همان دسته از متدینینی که امروز شما به آنها حزب‎الله می‎گویید. حزب‎الله مربوط به یک زمان خاصی که نیست و الا خیلی از مومنین بودند که اهل و روزه و غیره بودند، اما در خیابان‎ها هم راه نیافتادند، اینها انی بودند که گوششان آن‎قدر سنگین بود که استغاثه حادثه را یا نمی‎شنیدند یا دلشان آن‎قدر سخت بود که به این استغاثه جواب نمی‎دادند.*آدم‎های بی دین و بی اعتقاد به ت هم حرکت ن دآدم‎های بی دین و بی اعتقاد به ت، ت را یسم می‎دانستند، اینها نیز حرکتی ن د چون حرکت یک حرکت بود، یک حرکت ی بود. لذا مردم احساس تکلیف د و حرکت شروع شد.*محور بودن علمای دیناولین عنصر در حادثه داد احساس تکلیف شرعی بود. یک عنصر دیگر هم محور بودن علمای دین بود. وقتی ما می‎گوییم علمای دین محور یک مبارزه، محور یک حرکت، محور یک انقلاب و نهضت بودند، این به معنی قشرگرائی نیست. این غلط است که ی فکر کند این قشرگرائی است، این ضد قشرگرائی است. به خاطر اینکه اگر ما در یک نهضت حضور همه قشرها را لازم بدانیم، فکر می‎کنیم که باید در نهضت همه قشرها باشند. باید عرض کنم که محور یک چنین حرکتی چه ی می‎تواند باشد؟ شما ببینید در جامعه ما با بافت اعتقادی جامعه ما آن چه ی هست که اگر آمد همه این قشرها می‎توانند بیایند؟ آن چه ی است که با ایمان این قشرها سر و کار دارد؟ یعنی ، یعنی عالم دین.البته یک عالم دینی هنگامی خوب است و واقعا عالم دین هست و طالب دنیا نیست که این محور شدن او را به عجب وادار نکند، او را به اشتباه نیندازد، خیال نکند که صحبت درباره او است، بفهمد صحبت سر دینی است که او حامل پیامش هست. زبان مبین و مقصر هست، خیال نکند که او مطرح است و او مورد علاقه مردم هست و به اشتباه نیفتد، یک چنین شرطی در عالم دینی هست که اگر این باشد، آن اجتماع و نظیر اینها نخواهد بود. مردم آن اطمینان را در نهایت پیدا نمی‎کنند. ولو چند صباحی هم که باشد، سلب می‎شود و این‎جور درازمدت و مستمر و در خونین‎ترین میدان‎ها اطمینان نمی‎دهند.*راز آسیب‎ناپذیر شدن انقلابعالم دین وقتی محور شد، گروه‎های مختلف حول این محور جمع می‎شوند. علاوه بر این انقلاب آسیب‎ناپذیر می‎شود.در انقلاب جهانی اگر نگاه کنیم، تمام این آسیب‎ها که در انقلاب‎ها به وجود آمده است، یکی از این دو محور بود. یا یک محور در این انقلاب وجود نداشته است که بتواند افراد را حول خودش جمع د. طبعا اختلاف و دودستگی و پریشان‎حالی به وجود آمد. مثلا وضع انقلاب کبیر فرانسه. این انقلاب یک انقلاب حقیقی بود و انقل مردمی ناشی از افکار خواهانه بود و مثل سیل بود، یعنی بعضی از نماهای این انقلاب نظیر انقلاب خود ما بود. انقل بود مردمی، خشمگین جدی، در این جهاتش هیچ اشکالی وجود ندارد. اما این انقلاب متلاشی شد. هیچ چیز آن نماند. یعنی در ظرف 15 سال سه مرتبه این انقلاب تکان شدید خورد. بعد از 15 سال تازه نوبت ناپلئون شد. البته در این پنج سال آ هم ناپلئون بود اما امپراطور نبود و عضوی از حکومت بود و به اصطلاح کنسول بود. از این انقلاب هیچ نماند. چون یک محور نداشت. افرادی بودند که انقلاب را به این طرف و آن طرف می‎کشیدند و دائما در خطر تجربه بود و آ هم متلاشی شد. این یک نقص مهم.نقص مهم دوم این است که اگر محوری در راس انقلاب وجود دارد، آن محور دنیایی است و دینی نیست مثل خود ناپلئون، ناپلئون آمد این آشفتگی و پراکندگی در انقلاب کبیر فرانسه را از بین برد و فرانسه را یکپارچه و متحد کرد و مردم را در یک جهت به راه انداخت اما در چه جهت؟ در جهت همان چیزی که انقلاب علیه او بود. وقتی گفتیم ظلم و فساد و اشرافی‎گری بد است، از همه بد است. هم از لوئی شانزدهم بد هست و هم از ناپلئون. فرقی ندارد.*بی‎عقل‎ها می‎خواستند در انقلاب ما ناپلئون بشوند!آن بی‎عقل‎هایی را شما ببینید که در انقلاب ما می‎خواستند به اصطلاح ناپلئون بشنود؛ البته عرضه ناپلئون را هم نداشتند و خیال می‎ د که ناپلئون برای یک انقلاب موهبتی است. نه! ناپلئون بدترین خطر و عذاب برای یک انقلاب است. یک انقلاب اصلا بر ضد ناپلئون‎ها حرکت می‎کند.در انقلاب یا پراکندگی است که سبب متلاشی شدن انقلاب می‎شود، یا اگر محوری هم هست مثل ناپلئون و استالین.(بعد از مرگ لنین روسیه خیلی تکان خورد و آن که توانست جلوی این تکان‎ها را بگیرد، استالین بود) استالین یکپارچگی داد اما در چه جهت؟ با کدام روح و فکر؟ با همان چیزی که انقلاب برای مقابله با او در یک کشور به وجود می‎آید. با همان روحیه، با همان بی‎اعتنایی به مردم، با همان ندید گرفتن احساسات و اعتقادات مردم، ارزش‎های موجود در ذهن مردم و نیازهای مردم.ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...مشاهده متن کامل ...
مناقصات تامین نیروی انسانی تاریخ 9.3.10 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه ارائه خدمات هتلینگ 96.3.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه ارائه خدمات هتلینگ 96.3.10

 2. فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین ....- نوبت دوم

 3. مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت و فضای سبز ساختمانهای ستادی نوبت دوم

 4. مناقصه نسبت به هرس درختان زیتون باغات واحد گنبد / مناقصه نسبت به هرس درختان زیتون باغات واحد گنبد

 5. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی

 6. مناقصه پیمانکار بارگیر خانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پیمانکار بارگیر خانه

 7. مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ....

 8. مناقصه واگذاری آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده های ثبتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذااری آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده های ثبتی

 9. مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ...

 10. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 11. تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری , راهبری , سرویس و تعمیرات سیستم های الکتریکی و ... نوبت اول

 12. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص و ساده جهت تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی نوبت دوم

 13. فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین .... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین .... نوبت دوم

 14. اگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات تحقیقات کشاورزی / اگهی مناقصه،اگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدمات تحقیقات کشاورزی

 15. تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی

 16. مناقصه عمومی توزیع محصولات لبنی و غیر لبنی و خدمات نیروی انسانی / مناقصه عمومی توزیع محصولات لبنی و غیر لبنی و خدمات نیروی انسانی

 17. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات است ... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ارزی ساده ، فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات است ... نوبت دوم

 18. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله- نوبت دوم

 19. مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی متخصص ، ماهر نوبت دوم

 20. منافصه انجام خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , منافصه انجام خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم

 21. مناقصه کلیه امورات خدمات شهری , تتظیف و فضای سبز و... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه امورات خدمات شهری , تتظیف و فضای سبز و...

 22. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان- نوبت دوم

 23. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم

 24. مناقصه خدمات پشتیبانی نیروی حراست نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی نیروی حراست نوبت دوم

 25. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اراک

 26. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه اهواز

 27. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه شیراز

 28. ارزی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مشاور,ارزی کیفی تقویت و تشکیل گروه های گشت و بازرسی نوبت دوم

 29. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک - نوبت دوم

 30. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمانها

 31. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند - نوبت دوم

 32. مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خدمات و پشتیبانی شعبه کرمان

 33. مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان

 34. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز- نوبت دوم

 35. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری

 36. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مشهد - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مشهد - نوبت دوم

 37. مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مرند

 38. مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی شعبه مشهد

 39. تجدید مناقصه پا ازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پا ازی ؛ نظافت و رفت و روب ، حمل و جمع آوری زباله -نوبت دوم

 40. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری دستگاه های سیستم برودتی...نوبت دوم

 41. مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 42. مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از پرونده های املاک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام امور حفاظت و صیانت از پرونده های املاک نوبت دوم

 43. مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات

 44. فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه ... نوبت دوم

 45. فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی / آگهی فراخوان ارزی کیفی, فراخوان واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری از تعدادی از جایگاه های شرکتی

 46. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها تجدید نوبت دوم

 47. مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی تجدید نوبت دوم

 48. مناقصه خدمات درمانی و نظارت بهداشتی تجدید / مناقصه, مناقصه خدمات درمانی و نظارت بهداشتی تجدید

 49. تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیزات سیستم های الکتریکی و ...

 50. تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری نوبت دوم

 51. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم

 52. تجدید مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز تلفن و ایستگاه های مایکروویو و ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز تلفن و ایستگاه های مایکروویو و ... نوبت دوم

 53. مناقصه جمع آوری کود و زنبه زنی از داخل بهاربندها... / آگهی مناقصه، مناقصه جمع آوری کود و زنبه زنی از داخل بهاربندها...

 54. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه,مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

 55. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی / مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی

 56. مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی / مناقصه عمومی واگذاری حفاظت از اراضی کشاورزی

 57. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 7 شمالی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 7 شمالی

 58. مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدیدنوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور، توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات تجدید نوبت دوم

 59. فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات روزمره منازل، ادارات...نوبت دوم

 60. مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری قسمتی از خدمات شامل امور پشتیبانی، تکنیسینی و کمک تکنیسینی نوبت دوم

 61. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و تی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت و اراضی ملی و تی نوبت دوم

 62. فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض- نوبت دوم / فراخوان, فراخوان قرائت کنتور ، پردازش ، چاپ توزیع قبوض... - نوبت دوم

 63. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات آبرسانی

 64. مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات عمومی و نگهداری تاسیسات و ...

 65. مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی خدمات نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم

 66. مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی / مناقصه انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی

 67. مناقصه لایروبی و لجن برداری ، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لایروبی و لجن برداری ، جداول و جاروب کشی و تنظیف معابر و خیابانهای شهر - مرحله دوم

 68. تجدید آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و عمرانی نوبت دوم

 69. مناقصه فضای سبز ، نظافت و خدمات شهری / مناقصه , مناقصه فضای سبز ، نظافت و خدمات شهری

 70. فراخوان نگهبانی از ساختمانهای اداری و فنی محور بافق - بندرعباس - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان نگهبانی از ساختمانهای اداری و فنی محور بافق - بندرعباس- نوبت دوم

 71. مناقصه نظافت و فضای سبز شهر نوبت سوم / مناقصه نظافت و فضای سبز شهر - نوبت سوم

 72. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام امور فنی آزمایشگاه

 73. فراخوان پشتیبانی و راهبری خدمات عمومی ، تنظیفات فضای سبز و نگهبانی ... / فراخوان , فراخوان پشتیبانی و راهبری خدمات عمومی ، تنظیفات فضای سبز و نگهبانی ...

 74. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری

 75. مناقصه انجام امور سرایداری خوابگاه ها و نظافت ساختمانهای ... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه انجام امور سرایداری خوابگاه ها و نظافت ساختمانهای ... نوبت دوم

 76. مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی- نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویس های صنعتی- نوبت دوم

 77. مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی - نوبت دوم

 78. مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز - نوبت دوم

 79. تجدید مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه امور نظافتی و نگهبانی و خدمات اداری و خودرویی نوبت دوم

 80. مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... 96.03.10 / مناقصه,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ اول

 81. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی- نوبت دوم

 82. آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه خدمات شهری و فضای سبز

 83. فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و محوطه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز / فراخوان مناقصه خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و محوطه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

 84. مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی- تجدید

 85. اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات شهری

 86. فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین

 87. استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ... / استعلام , استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ...

 88. فراخوان بکار گیری 12 نفر نیروی انتظامی شاغل درقالب گشتهای حفاظتی / فراخوان , فراخوان بکار گیری 12 نفر نیروی انتظامی شاغل درقالب گشتهای حفاظتیمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات تاریخ 96.2.22 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی

 2. مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع

 3. مناقصه ید 7 قلم انواع اتصالات ف ی / مناقصه, مناقصه ید 7 قلم انواع اتصالات ف ی

 4. اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه

 5. مناقصه ید 9 قلم انواع اتصالات ف ی از سازندگان داخلی / مناقصه, مناقصه ید 9 قلم انواع اتصالات ف ی از سازندگان داخلی

 6. مناقصه ید کامل actuator فن هوایی / مناقصه ید کامل actuator فن هوایی

 7. مناقصه ید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی / مناقصه,مناقصه ید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی

 8. مناقصه ید 11 قلم انواع اتصالات ف ی از تولید کنندگان داخلی / مناقصه, مناقصه ید 11 قلم انواع اتصالات ف ی از تولید کنندگان داخلی

 9. مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر

 10. مناقصه ید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, مناقصه ید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی

 11. مناقصه ید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه ید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی

 12. مناقصه ید دستگاه چرخاننده تیوب باندل / مناقصه ید بدون س , مناقصه ید دستگاه چرخاننده تیوب باندل

 13. مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم / مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم

 14. مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان ز نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان ز نوبت دوم

 15. مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول

 16. مناقصه ید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم

 17. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ....

 18. فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 نوبت اول

 19. مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی 96.02.23 / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی نوبت اول 96.2.23

 20. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم

 21. مناقصه احداث فرهنگسرای حصه / مناقصه , مناقصه احداث فرهنگسرای حصه

 22. مزایده یک واحد داری / مزایده,مزایده یک واحد داری

 23. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم

 24. مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت / آگهی مناقصه، مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت

 25. مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم

 26. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری -نوبت دوم

 27. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر

 28. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات

 29. مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....

 30. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع

 31. مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث

 32. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم

 33. مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم

 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان...

 35. مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه...

 36. مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع

 37. تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان / تجد ید مناقصه,تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان 96.02.23

 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی

 39. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن

 40. فراخوان ید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان ید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت دوم

 41. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف محور .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف محور ... -نوبت دوم

 42. مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع

 43. مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم

 44. مناقصه انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدمات شهری

 45. فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزی کیفی) , فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم

 46. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه

 47. فراخوان انجام خدمات لایروبی چاهها، چا ها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات لایروبی چاهها، چا ها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم

 48. مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم

 49. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی

 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر

 51. فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق 400 کیلوولت باغملک نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق 400 کیلوولت باغملک نوبت دوم

 52. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی

 53. مزایده اجاره مغازه های بازارچه96.2.23 / مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه 96.2.23

 54. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی - نوبت دوم

 55. فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم

 56. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم

 57. مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی / مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی

 58. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات -نوبت دوم

 59. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی .. / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..

 60. مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23

 61. مناقصه اجرای پروژه طراحی، ید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، ید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه -نوبت دوم

 62. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت ف ی مصلی ویس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت ف ی مصلی ویس - نوبت دوم

 63. فراخوان مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی - نوبت دوم

 64. مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر / مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر

 65. مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تا ی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تا ی ....

 66. مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 / مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 نوبت اول

 67. مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر

 68. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 69. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم

 70. مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم

 71. مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و .... / آگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و ....

 72. مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی

 73. مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی

 74. مناقصه اجرای روکش آسف خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسف خیابان ها

 75. مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری / مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری

 76. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پارک تئبا ذئن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پار نوبت دوم

 77. مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم

 78. فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر / فراخوان ، فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر

 79. مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم

 80. آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی

 81. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم

 82. مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم

 83. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم

 84. فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم

 85. مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم

 86. مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382 / مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382

 87. فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید

 88. مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم

 89. مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی

 90. تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23

 91. مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی

 92. مناقصه ید انواع یونیت و sfp های سیستم s385-zte / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع یونیت و sfp های سیستم s385-zte نوبت اول

 93. مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه نوبت اول

 94. مناقصه واگذاری اجرای پروژه ج گذاری شوارع و معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه ج گذاری شوارع و معابر نوبت دوم

 95. مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم

 96. مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری

 97. مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز cng ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز cng ... نوبت دوم

 98. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم

 99. مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن

 100. مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری -مرحله دوم نوبت دوم

 101. مناقصه چاپ بنر و فل - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه چاپ بنر و فل - مرحله دوم نوبت دوم

 102. مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین نیروی انسانی خدماتی

 103. مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه تالارهای مجلل

 104. مزایده فروش تعدادی تیرآهن h مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی تیرآهن h مازاد

 105. مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 91.25متر

 106. آگهی مناقصه ید نخ bcf / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ید نخ bcf

 107. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 96.2.23

 108. فراخوان مناقصه ید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ید تجهیزات صاعقه گیر ایستگاه های دائم

 109. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شماره 96.2

 110. مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حفظ و حراست خط انتقال آب....نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.2.23 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات تخصصی ، دفتری و عمومی واحدهای پشتیبانی

 2. مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 6000مترمربع

 3. مناقصه ید 7 قلم انواع اتصالات ف ی / مناقصه, مناقصه ید 7 قلم انواع اتصالات ف ی

 4. اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه انجام امور خدمایت و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه

 5. مناقصه ید 9 قلم انواع اتصالات ف ی از سازندگان داخلی / مناقصه, مناقصه ید 9 قلم انواع اتصالات ف ی از سازندگان داخلی

 6. مناقصه ید کامل actuator فن هوایی / مناقصه ید کامل actuator فن هوایی

 7. مناقصه ید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی / مناقصه,مناقصه ید 16 قلم انواع نیپل از سازندگان داخلی

 8. مناقصه ید 11 قلم انواع اتصالات ف ی از تولید کنندگان داخلی / مناقصه, مناقصه ید 11 قلم انواع اتصالات ف ی از تولید کنندگان داخلی

 9. مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر / مناقصه، مناقصه 6 قلم انواع مش استراینر

 10. مناقصه ید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه, مناقصه ید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی

 11. مناقصه ید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه ید 14 قلم فلنج از تولیدکنندگان داخلی

 12. مناقصه ید دستگاه چرخاننده تیوب باندل / مناقصه ید بدون س , مناقصه ید دستگاه چرخاننده تیوب باندل

 13. مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم / مناقصه احداث ایستگاه توت نده- نوبت دوم

 14. مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان ز نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه مراقبت و آبیاری کشت های سنواتی در طرح های بیابان ز نوبت دوم

 15. مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 20000متر نوبت اول

 16. مناقصه ید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی نوبت دوم

 17. مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ....

 18. فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کابل 6*6*1 نوبت اول

 19. مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی 96.02.23 / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مر بوط به خدمات عمومی به صورت حجمی نوبت اول 96.2.23

 20. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان عملیات احداث کانال اصلی ساحل نوبت دوم

 21. مناقصه احداث فرهنگسرای حصه / مناقصه , مناقصه احداث فرهنگسرای حصه

 22. مزایده یک واحد داری / مزایده,مزایده یک واحد داری

 23. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده نوبت دوم

 24. مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت / آگهی مناقصه، مناقصه فاز دوم مسجد در حال ساخت

 25. مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری سالن ورزشی البرز - نوبت دوم

 26. آگهی فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی پوشش سقف جایگاه زباله و عملیات خاکبرداری -نوبت دوم

 27. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهری شهرک دریا و شهرک سلمان فارسی مهرشهر

 28. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن اموال و تاسیسات

 29. مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....

 30. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 72.05مترمربع

 31. مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه های جدیدالاحداث

 32. مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم زیرسازی و احداث ابنیه فنی محور کندسکوه و ...نوبت دوم

 33. مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم

 34. مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری فعالیتهای مشترکین آبفای شهرستان...

 35. مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه عملیات اجرای فاضلاب فرودگاه...

 36. مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 153مترمربع

 37. تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان / تجد ید مناقصه,تجدید مناقصه لکه گیری راههای حوزه استحفاظی شهرستانهای ایلام-سیروان 96.02.23

 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی از 191 اصلی

 39. مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن

 40. فراخوان ید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه دو مرحله ای,فراخوان ید، نصب و راه اندازی 70 دستگاه ضبط مکالمات -نوبت دوم

 41. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف محور .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسف محور ... -نوبت دوم

 42. مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 22583مترمربع

 43. مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی نوبت دوم

 44. مناقصه انجام امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدمات شهری

 45. فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی (ارزی کیفی) , فراخوان انجام خدمات پیش خدمت یک و کمک کار عمومی همیار فنی - نوبت دوم

 46. فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهداری از تاسیسات و سیستم تهویه ساختمان مهمانسرای 90 اتاقه

 47. فراخوان انجام خدمات لایروبی چاهها، چا ها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات لایروبی چاهها، چا ها، تنظیفات، مرمت و نگهداری شبکه های اصلی و فرعی فاضلاب نوبت دوم

 48. مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات امور تولید نفت و گاز عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات بر روی چاهها ... نوبت دوم

 49. مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه یک دستگاه لوله خم کن افقی هیدرولیکی دیزلی

 50. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 258.6متر

 51. فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق 400 کیلوولت باغملک نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی طرح دائم ایستگاه برق 400 کیلوولت باغملک نوبت دوم

 52. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی / فراخوان مناقصه , انجام خدمات مورد نیاز واحدهای تعمیرات عمومی

 53. مزایده اجاره مغازه های بازارچه96.2.23 / مزایده , مزایده اجاره مغازه های بازارچه 96.2.23

 54. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی - نوبت دوم

 55. فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض پوسته برج قدیم هیدروژن سولفوره زدای - نوبت دوم

 56. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 3 - نوبت دوم

 57. مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی / مزایده تعداد دو دستگاه قیان سنگی

 58. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تنظیفات و آبدارخانه های اداره نگهداری و تعمیرات -نوبت دوم

 59. تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی .. / مزایده ، تجدید مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی ..

 60. مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23 / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک 96.2.23

 61. مناقصه اجرای پروژه طراحی، ید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طراحی، ید، ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات سردخانه -نوبت دوم

 62. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت ف ی مصلی ویس - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای بخشی از اسکلت ف ی مصلی ویس - نوبت دوم

 63. فراخوان مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیروی انسانی جهت انجام خدمات روابط عمومی ، عکاسی - نوبت دوم

 64. مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر / مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر

 65. مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تا ی .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده 14 عدد فضای تبلیغاتی بالای سایبان ایستگاه های تا ی ....

 66. مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 / مناقصه پروژه تامین برق روستایی شهرستان ایذه فاز 1 نوبت اول

 67. مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت ماهشهر

 68. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 69. مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه های قطع و وصل و وصول مطالبات اشتراکهای برق- نوبت دوم

 70. مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی و حراست - نوبت دوم

 71. مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و .... / آگهی مزایده , مزایده مقدار حدود 400 تن ضایعات آهن و ....

 72. مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه سندپلاست و رنگ آمیزی یک فروند لندینگ کرافیت 1200 تنی

 73. مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و تعویض ورق یک فروند لندینگ کرافت 1200 تنی

 74. مناقصه اجرای روکش آسف خیابان ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسف خیابان ها

 75. مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری / مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و تامین نیروی انسانی و اداری

 76. مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پارک تئبا ذئن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بهره برداری موقت از محل رستوران پار نوبت دوم

 77. مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زیرزمین شماره 101 فرعی نوبت دوم

 78. فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر / فراخوان ، فراخوان تهیه طرح ساماندهی ترافیک شهر

 79. مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده ساخت و نصب تابلوهای تبلیغاتی- نوبت دوم

 80. آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی پروژه بهسازی ومناسب سازی جداره های مجاور تصفیه خانه ملی

 81. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه دو صنعتی فاز 2 نوبت دوم

 82. مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عملیات کاشت درخت در معابر سطح شهر نوبت دوم

 83. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها نوبت دوم

 84. فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم

 85. مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول نوبت دوم

 86. مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382 / مزایده سواری وانت مزدا مدل 1382

 87. فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات علائم ایستگاهی و بلاک میانی تجدید

 88. مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم / مناقصه تهیه مصالح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب نوبت دوم

 89. مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیاعت مربوط به رنگزنی ماشین های تولیدی

 90. تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23 / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات نظافت و باربری ساختمانهای پستی، توزیع و راننده تجدید 96.02.23

 91. مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاکهای ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی

 92. مناقصه ید انواع یونیت و sfp های سیستم s385-zte / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع یونیت و sfp های سیستم s385-zte نوبت اول

 93. مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تشکیل اکیپ های گشت و کنترل منابع آب حوضه دریاچه نوبت اول

 94. مناقصه واگذاری اجرای پروژه ج گذاری شوارع و معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای پروژه ج گذاری شوارع و معابر نوبت دوم

 95. مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید انواع کابل خودنگهدار آلومینیومی و ... تجدید نوبت دوم

 96. مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری

 97. مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز cng ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نگهداری و مدیریت فروش گاز cng ... نوبت دوم

 98. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه آزاد عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم

 99. مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن

 100. مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره غرفه های شهرداری -مرحله دوم نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.1 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات مستعمل کشاورزی غیر قابل استفاده

 2. مزایده فروش 8 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین

 3. چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران 96.3.1 / چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران 96.3.1

 4. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 41 فرعی بخش سه سبزوار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 41 فرعی بخش سه سبزوار

 5. اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی / اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی

 6. نخستین همایش و جشنواره ملی / نخستین همایش و جشنواره ملی

 7. نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران96.3.1 / نخستین کنگره تغذیه ورزشی ایران96.3.1

 8. فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان .. / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه تعمیر ، مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان ...

 9. استعلام واگذاری خدمات کارگری امانی / استعلام ، استعلام واگذاری خدمات کارگری امانی

 10. مناقصه پروژه ید لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار شبکه فرعی ... / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ید لوله های پلی اتیلن پروژه آبیاری تحت فشار شبکه فرعی ...

 11. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...نوبت دوم

 12. تجدید مناقصه پروژه ید، حمل ، قی اشی و پخش مکانیکی و ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه پروژه ید، حمل ، قی اشی و پخش مکانیکی و ...نوبت دوم

 13. مزایده ششدانگ زمین مساحت 302 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 302 مترمربع

 14. مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری مرکز شهید رجایی - خوارزمی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری مرکز شهید رجایی - خوارزمی - نوبت دوم

 15. فراخوان مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران نوبت دوم

 16. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی ...- نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی ... - نوبت دوم

 17. مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری مس ی / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه جهت ساخت یک قطعه زمین با کاربری مس ی

 18. مزایده فروش سرامیک و ...نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سرامیک و ...نوبت دوم

 19. مزایده کامیون کفی جرثقیل دار بنز / مزایده,مزایده کامیون کفی جرثقیل دار بنز

 20. مزایده حدود 260 تن پرتقال وارداتی - نوبت دوم / مزایده حدود 260 تن پرتقال وارداتی - نوبت دوم

 21. تجدید فراخوان ارزی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن / فراخوان , تجدید فراخوان ارزی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین فوتبال چمن

 22. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ بخش 7 ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت باغ بخش 7 ثبت بابل

 23. تجدید فراخوان ارزی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی / فراخوان , تجدید فراخوان ارزی توان اجرای کار و مناقصه عمومی تکمیل زمین پرتابهای دو و میدانی

 24. تجدید مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه

 25. مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه ...

 26. مزایده یکدستگاه سمند مدل 83 / مزایده, مزایده یکدستگاه سمند مدل 83

 27. مزایده واگذاری یکی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یکی از اماکن ورزشی

 28. مناقصه ساخت دو قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه ساخت دو قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری

 29. مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری

 30. مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و پنجاه متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت صد و پنجاه متر

 31. تجدید مزایده فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات اموال شهرداری انبار شده

 32. مناقصه ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار

 33. تجدید مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات ا - نوبت هفتم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع اتفاقات ا - نوبت هفتم

 34. مناقصه تعمیرات اساسی و اعمال پوشش خود ترمیمی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیرات اساسی و اعمال پوشش خود ترمیمی

 35. مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل

 36. مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 206.30متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک عرصه 206.30متر

 37. مناقصه ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری ،فرهنگی / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه ساخت یک قطعه زمین با کاربری تجاری ، اداری ،فرهنگی

 38. تجدید مناقصه ید و حمل و پخش مکانیزه آسف معابر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه ید و حمل و پخش مکانیزه آسف معابر نوبت دوم

 39. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 82.27متر

 40. مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات 2500متر

 41. اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان ارزی و انتخاب مشاور، اصلاحیه فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم

 42. مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها - نوبت دوم

 43. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده

 44. فراخوان خدمات نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات نگهداری سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

 45. مناقصه یک دستگاه لودر کات یلار / آگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه لودر کات یلار

 46. مزایده نیکل خالص.... / آگهی مزایده, مزایده نیکل خالص....

 47. دعوت به مشارکت در ساخت تکمیل تعدادی از پروژه های خود / دعوت به مشارکت در ساخت, مناقصه تکمیل تعدادی از پروژه های خود

 48. فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی شناسایی واگذاری حق بهره برداری از دو محل - نوبت دوم

 49. فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیتهای بسته بندی بار -نوبت دوم

 50. مناقصه اول انجام عملیات لکه گیری رویه آسف ی و روکش مقطعی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اول انجام عملیات لکه گیری رویه آسف ی و روکش مقطعی ....

 51. مناقصه بطری 3 لیتری شفاف .... / مناقصه ، مناقصه بطری 3 لیتری شفاف ....

 52. مناقصه فروسیلیس.... / مناقصه ، مناقصه فروسیلیس....

 53. مناقصه ساخت یک ردیف قطعه صنعتی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت یک ردیف قطعه صنعتی

 54. مناقصه عمومی ید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم / آگهی مناقصه ، مناقصه ید مواد اولیه مورد نیاز کارخانه فروسیلیسیم

 55. مناقصه ساخت rubber expantion joint / مناقصه , مناقصه ساخت rubber expantion joint

 56. مزایده فروش خاک چدن حدود 50.000 تن .... 96.3.1 / آگهی مزایده عام , مزایده فروش خاک چدن حدود 50.000 تن ....96.3.1

 57. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها نوبت دوم

 58. مناقصه عمومی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده نوبت دوم

 59. فراخوان مناقصه اجرای خط لوله eye wash نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای خط لوله eye wash نوبت دوم

 60. فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس ی ، اداری و تجاری / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکاران جهت عملیات اجرایی پروژه مجتمع مس ی ، اداری و تجاری

 61. مناقصه خدمات عمومی و نظافت عمومی - صنعتی - حفظ و نگهداری از فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و نظافت عمومی - صنعتی - حفظ و نگهداری از فضای سبز...

 62. مناقصه پروژه ج گذاری روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ج گذاری روستا

 63. مناقصه پروژه ج گذاری روستا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ج گذاری روستا -نوبت دوم

 64. مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه به منظور واگذاری خدمات بهره برداری شهرستان بهاباد

 65. مزایده واگذاری تبلیغات میدانی پایانه های / مزایده,مزایده واگذاری تبلیغات میدانی پایانه های

 66. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... نوبت دوم

 67. مزایده ساختمان مس ی عرصه مساحت 1723.44متر / مزایده,مزایده ساختمان مس ی عرصه مساحت 1723.44متر

 68. مزایده ششدانگ زمین مس ی تجاری 329.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مس ی تجاری 329.41متر

 69. مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی... / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی...

 70. مزایده ساختمان مس ی دو طبقه عرصه 275متر / مزایده,مزایده ساختمان مس ی دو طبقه عرصه 275متر

 71. مزایده انواع فرش / مزایده,مزایده انواع فرش

 72. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی سازمان پارکها و فضای سبز

 73. مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله ف ی و ساختمان رفاهی.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث یکباب سوله ف ی و ساختمان رفاهی...

 74. مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپیتک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان و سپیتک

 75. مزایده ملک مس ی طبقه چهارم بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ملک مس ی طبقه چهارم بخش یک حومه کرمانشاه

 76. مناقصه 2500 حلقه لاستیک / آگهی مناقصه، مناقصه 2500 حلقه لاستیک

 77. مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 301.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 301.07متر

 78. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی خشکه زاری 2215متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی خشکه زاری 2215متر

 79. مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه سرا 219متر نوبت دوم

 80. مناقصه انجام تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفاء حریق ادارات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام تعمیر و بازسازی خودروهای سنگین اطفاء حریق ادارات

 81. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 82. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و.. / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و..

 83. مناقصه ید 37 ردیف انواع معرف های گروه خون اصلی با کلون متفاوت و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید 37 ردیف انواع معرف های گروه خون اصلی با کلون متفاوت و...

 84. فراخوان ید لوله پلی اتیلن / فراخوان ید لوله پلی اتیلن

 85. مناقصه ایمن سازی ورودی شهر ناغان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی ورودی شهر ناغان- نوبت دوم

 86. مناقصه مرمت و بازسازی عبورگاه پل تاریخی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه مرمت و بازسازی عبورگاه پل تاریخی

 87. مزایده واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری از جایگاه های عرضه سوخت

 88. مزایده اپارتمان مس ی 116.63متر / مزایده,مزایده اپارتمان مس ی 116.63متر

 89. فراخوان اجرای عملیات ابنیه / آگهی فراخوان عمومی ارزی توان اجرای کار,فراخوان اجرای عملیات ابنیه

 90. مزایده یک قطعه زمین مساحت 259 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 259 متر

 91. مزایده ششدانگ زمین مساحت 80-12940مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 80-12940مترمربع

 92. مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی / آگهی دعوت به ارزی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی

 93. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی ...

 94. تجدید مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک ... / تجدید مناقصه , مناقصه پارک سراب سنقر فاز یک . ..

 95. مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی اعیان 155متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 155 فرعی اعیان 155متر

 96. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 188 مساحت 835.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 188 مساحت 835.30متر

 97. مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه / مزایده عمومی کتبی , مزایده عمومی واگذاری اجاره یک واحد سفره خانه نوبت اول - مرحله اول

 98. مزایده یک واحد مس ی مساحت تقریبی 160متر / مزایده,مزایده یک واحد مس ی مساحت تقریبی 160متر

 99. مناقصه ید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار 96.03.01 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ید 400 کیلومتر کابل خودنگهدار نوبت اول 96.03.01

 100. فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالامشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات / مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات

 2. فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن

 3. مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc

 4. فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مدت فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم

 5. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / فراخوان , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق

 6. مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم

 7. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه

 8. فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و...

 9. مناقصه ید الکتروپمپ شناور / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید الکتروپمپ شناور

 10. ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی

 11. مناقصه ید لوله مانسمان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید لوله مانسمان

 12. مناقصه ید تابلو برق / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید تابلو برق

 13. مناقصه ید کابل افشان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید کابل افشان

 14. استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر

 15. مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....

 16. استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی / استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی

 17. استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت / استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت

 18. استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر / استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر

 19. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم

 20. فراخوان مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نقلیه

 21. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد)

 22. مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... نوبت اول

 23. استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل

 24. مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ... / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ...

 25. مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم

 26. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور / مناقصه عمومی , مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور

 27. مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ...

 28. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده, مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی

 29. مزایده اجاره بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده اجاره بوفه دانشجویی

 30. مزایده مجموعه است و پارک آبی / مزایده , مزایده مجموعه است و پارک آبی

 31. مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20

 32. مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 نوبت اول

 33. مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20 / مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20

 34. اصلاحیه مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج / اصلاحیه , مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج

 35. مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه)... 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه) ... 96.01.20

 36. فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی / فراخوان , فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی نوبت اول

 37. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت اول

 38. مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد / مناقصه , مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد نوبت اول

 39. تجدید مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم

 40. مناقصه احداث جاده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده نوبت دوم

 41. تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم

 42. تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم

 43. مناقصه انجام خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی ...

 44. مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا

 45. مزایده فروش سی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سی و دو قطعه زمین

 46. مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ...

 47. مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ / مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ

 48. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول

 49. مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده , مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم

 50. مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم / مزایده ,مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم

 51. مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول

 52. مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر

 53. مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم

 54. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید

 55. مزایده فروش خط تولید فلورسنت / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت

 56. مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم

 57. مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ... / مزایده , مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ...

 58. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16

 59. مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16

 60. مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ... / مزایده ، مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ...

 61. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی...

 62. مزایده فروش انواع کارتن سالم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کارتن سالم و ...

 63. آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد / آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد

 64. مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم

 65. مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم

 66. مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم

 67. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم

 68. مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه

 69. مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده / آگهی مناقصه عمومی با اخذ س , مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده

 70. فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید

 71. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

 72. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

 73. مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی

 74. مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی

 75. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج

 76. آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی

 77. مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم

 78. مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی / آگهی مزایده , مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی

 79. مناقصه ید یک دستگاه hplc / مناقصه, مناقصه ید یک دستگاه hplc

 80. مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20 / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20

 81. مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو / مناقصه عمومی , مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو

 82. مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی / مناقصه عمومی , مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی

 83. مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20 / مناقصه عمومی,مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20

 84. مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه / مناقصه ,مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه

 85. اولین نشست سامانه های مدیریت شهری / اولین نشست سامانه های مدیریت شهری

 86. مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20 / مزایده, مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20

 87. مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح نوبت اول

 88. مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی

 89. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم

 90. مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر / مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر

 91. مناقصه واگذاری انجام امور ترابری / آگهی مناقصه واگذاری انجام امور ترابری

 92. تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب / تجدید مناقصه عمومی , تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب

 93. فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی انتخاب مشاور,فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح -نوبت دوم

 94. مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی

 95. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه

 96. مزایده ملک با عرصه 169مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169مترمربع

 97. مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی / مزایده , مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی

 98. مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر

 99. مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل

 100. مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ / مزایده,مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.7 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مخزن 1000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب- نوبت دوم

 2. مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث مخزن 3000 مترمکعبی بتن مسلح آب شرب نوبت دوم

 3. مزایده فروش کولر گازی اسپیلت / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش کولر گازی اسپیلت

 4. مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه استفاده از بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت

 5. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت

 6. فراخوان انجام عملیات نشت ی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات نشت ی در مسیر خطوط لوله انتقال گاز

 7. مناقصه ید 2 عدد استیل بلت مربوط به دستگاه روتوقرم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 2 عدد استیل بلت مربوط به دستگاه روتوقرم

 8. مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق

 9. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسایط نقلیه عمومی ....

 10. مناقصه انجام خدمات اداری، مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات اداری، مخابراتی

 11. تجدید مناقصه اجرای پست امداد ناحیه بافق / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای پست امداد ناحیه بافق

 12. مزایده یک دستگاه دیگ استیل ... / مزایده یک دستگاه دیگ استیل ...

 13. تجدید مناقصه عمومی اجرای پست امداد ناحیه اشکذر / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی اجرای پست امداد ناحیه اشکذر

 14. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز تجدید

 15. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به صنابع و نصب انشعابات گاز روستاها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و اصلاح شبکه، گازرسانی به صنابع و نصب انشعابات گاز روستاها

 16. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...

 17. مناقصه well logging service equipment / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مجدد مناقصه گران, well logging service equipment

 18. مناقصهp/f varco pneumatc ssfetu apinning / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f varco pneumatc ssfetu apinning

 19. مزایده ششدانگ زمین مساحت 220.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 220.60مترمربع

 20. مناقصه اجرای پروژه های مرمت قنوات / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های مرمت قنوات

 21. فراخوان تامین 750 دستگاه ماشین آلات راهداری / فراخوان , فراخوان تامین 750 دستگاه ماشین آلات راهداری

 22. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به پلاک صفر فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به پلاک صفر فرعی

 23. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206

 24. تجدید مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاط قابل شماره گذاری ... / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو مستعمل و اسقاط قابل شماره گذاری ...

 25. مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه

 26. مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر نوبت دوم / مزایده عمومی اجاره زمین به مساحت تقریبی 500 متر نوبت دوم

 27. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5

 28. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 تیپ 5 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی هیوندای سانتافه مشکی رنگ مدل 2008

 29. مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات / مزایده,مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات

 30. مزایده فروش فایل چهارکشو، کتابخانه زنبوری... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش فایل چهارکشو، کتابخانه زنبوری...

 31. مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 5 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 5 نوبت دوم

 32. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه قم نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش نه قم نوبت اول

 33. آگهی مناقصه عملیات تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت کندانسینگ / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عملیات تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج یونیت کندانسینگ نوبت اول

 34. ?فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود 51 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن 96.02.7 / ?فراخوان مناقصه , ?فراخوان مناقصه اجرای عملیات حدود 51 کیلومتر شبکه گذاری فولادی و پلی اتیلن 96.02.7 نوبت اول

 35. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 96.02.7 / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بوفه دانشجویی 96.02.7

 36. آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی تهیه مواد خام و اولیه ، طبخ ، حمل ، توزیع و ... نوبت دوم

 37. آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی واگذاری بیع قطعی یک دستگاه خودروی سواری سمند ... نوبت دوم

 38. مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... / مزایده , مزایده ساماندهی تبلیغات محیطی و ارتقاء مبلمان شهری... نوبت اول

 39. مناقصه ج گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ج گذاری معابر سطح شهر

 40. اصلاحیه احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن- بروجن نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه اصلاحیه احداث تصفیه خانه طرح انتقال آب محور بن- بروجن نوبت دوم

 41. مناقصه واگذاری خدمات مورد انتظار 121 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری خدمات مورد انتظار 121 ... نوبت دوم

 42. آگهی فراخوان عمومی پروژه مجتمع خدماتی / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی پروژه مجتمع خدماتی

 43. فراخوان عمومی ارزی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزی ، فراخوان عمومی ارزی بازسازی و بهسازی موقعیت ها و جاده های دسترسی نوبت دوم

 44. مناقصه ید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز - تجدید نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید یکدستگاه اندازه گیری پلی آروماتیک های نفت گاز - تجدید نوبت دوم

 45. اصلاحیه مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث پروژه ساختمان ستاد

 46. مناقصه ید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ید 2 دستگاه بیل مکانیکی - تجدید نوبت دوم

 47. مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ادامه فونداسیون های خط انتقال نوبت دوم

 48. مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط 96.2.7 / مزایده, مزایده فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط 96.2.7

 49. مناقصه ید تیوب باندل رولر تولید داخل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید تیوب باندل رولر تولید داخل- نوبت دوم

 50. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی

 51. مناقصه واگذاری انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی

 52. فراخوان ید ماسه شسته / آگهی فراخوان, فراخوان ید ماسه شسته

 53. مزایده فروش تعداد 73 دستگاه خودرو (اوراقی- سند دار) و مقادیری اقلام فرسوده / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 73 دستگاه خودرو (اوراقی- سند دار) و مقادیری اقلام فرسوده

 54. مناقصه ید انواع پایه بتونی h و پایه ف ی / مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع پایه بتونی h و پایه ف ی

 55. فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا - نوبت دوم

 56. اصلاحیه مناقصه ید کیت / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ید کیت

 57. اصلاحیه فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا / اصلاحیه, فراخوان پیمانکار تهیه و اجرای آسف توپکا

 58. مناقصه ید پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید پکیج تصفیه فاضلاب

 59. مزایده اپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.5متر / مزایده,مزایده اپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.5متر

 60. مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه اجرا 940284 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک فاقد سند رسمی کلاسه اجرا 940284 نوبت اول

 61. مزایده یک دستگاه دریل و .... / مزایده, مزایده یک دستگاه دریل و ....

 62. مزایده 83 عدد کارتن هشداردهنده ز له .... / مزایده, مزایده 83 عدد کارتن هشداردهنده ز له ....

 63. مزایده یخچال ... / مزایده, مزایده یخچال ...

 64. فراخوان احیاء و مرمت بندسارهای اراضی دیم شهرستان کنارک- نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان احیاء و مرمت بندسارهای اراضی دیم شهرستان کنارک- نوبت دوم

 65. مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های سطح روستا - نوبت دوم

 66. مناقصه تامین خدمات خودروی اداره کل نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین خدمات خودروی اداره کل نوبت دوم

 67. مناقصه بیمه مسئولیت / مناقصه عمومی ,مناقصه بیمه مسئولیت

 68. مزایده ساختمان و زمین 193.43 و 8600متر / مزایده,مزایده ساختمان و زمین 193.43 و 8600متر

 69. مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد پزشکی و غیر پزشکی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاط و مازاد پزشکی و غیر پزشکی

 70. مناقصه اجرا و تکمیل عملیات فاز 2 (با مصالح) پروژه مجتمع فرهنگی، قرآنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرا و تکمیل عملیات فاز 2 (با مصالح) پروژه مجتمع فرهنگی، قرآنی نوبت دوم

 71. مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و سرویس دهی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و سرویس دهی

 72. همایش امداد و نجات مدیریت و مسئولیت 96.02.07 / همایش امداد و نجات مدیریت و مسئولیت 96.2.07

 73. مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر شامل ج گذاری ، دیوار چینی و موزاییک فرش / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات عمرانی سطح شهر شامل ج گذاری ، دیوار چینی و موزاییک فرش

 74. مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور راهنمایی موزه های سطح استان نوبت دوم

 75. مناقصه حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاری و همچنین ضایعات حاصل / آگهی مناقصه , مناقصه حمل مصالح پروژه های عمرانی سال جاری و همچنین ضایعات حاصل

 76. مناقصه حمل و پخش آسف معابر / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و پخش آسف معابر

 77. مزایده فروش دام / آگهی مزایده,مزایده فروش دام

 78. مزایده تویوتا کمری / مزایده,مزایده تویوتا کمری

 79. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمین 105 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمین 105 متر

 80. مزایدهیک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس

 81. مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت دوم

 82. مزایده فروش بخشی از محصولات و ضایعات و مواد اولیه / مزایده اموال , مزایده فروش بخشی از محصولات و ضایعات و مواد اولیه

 83. فراخوان پروژه انجام خدمات امداد مناطق 8 و 9 و 10 گازرسانی نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان پروژه انجام خدمات امداد مناطق 8 و 9 و 10 گازرسانی نوبت دوم

 84. مزایده اپارتمان با زیربنای نود متر / مزایده,مزایده اپارتمان با زیربنای نود متر

 85. مناقصه تعمیرات اساسی پلهای ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای ... نوبت دوم

 86. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 320متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 320متر

 87. مزایده ملک با عرصه 2146.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 2146.5مترمربع

 88. مزایده پلاک ثبتی عرصه 184.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 184.5متر

 89. فراخوان مناقصه نظارت بر فعالیت های توزیع برق / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه نظارت بر فعالیت های توزیع برق

 90. مزایده خانه مس ی مساحت 134.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مس ی مساحت 134.80متر نوبت اول

 91. مناقصه عملیات ج گذاری معابر سطح شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ج گذاری معابر سطح شهرداری

 92. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 915متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 915متر نوبت اول

 93. مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس رنگ خا تری / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس رنگ خا تری

 94. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ای / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ای ال ای

 95. مزایده یک واحد کارخانه سنگ بری- 96.02.07 / مزایده,مزایده یک واحد کارخانه سنگ بری- 96.02.07

 96. مزایده ششدانگ پلاک مساحت 313.95متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 313.95متر قطعه یک تفکیکی

 97. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 114.46متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری 114.46متر

 98. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تهران

 99. مزایده پلاک ثبتی عرصه 12.59مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 12.59مترمربع

 100. مزایده اتومبیل سواری پژو پارس رنگ سفید روغنی / آگهی مزایده مال منقول, مزایده اتومبیل سواری پژو پارس رنگ سفید روغنیمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19

 2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال

 3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید

 4. فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول

 5. مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی

 6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...

 7. مناقصه ید tube bundle buller / مناقصه , مناقصه ید tube bundle buller

 8. مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش

 9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن

 10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / تجدید ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 11. ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس

 12. تجدید ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی / تجدید ارزی , ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی

 13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه

 14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

 15. فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی

 16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن c / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن c

 17. فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری

 18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

 19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی

 20. ارزی کیفی mokveld anti surge control valve / ارزی کیفی mokveld anti surge control valve

 21. ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی

 22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب

 23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی

 24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای

 25. ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی

 26. فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...

 27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم

 28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر

 29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج

 30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل

 31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری

 32. آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزی کیفی ،آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

 33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان

 34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم

 35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی

 36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها

 37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم

 38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت

 39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر

 40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم

 41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی

 42. تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19

 43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی

 44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...

 45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان

 46. مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...

 47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19

 48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...

 49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه

 50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم

 51. مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ...

 52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر

 53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم

 54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه

 55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم

 56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده

 57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم

 58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی

 59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc

 60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم

 61. مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس

 62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی

 63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین

 64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

 65. مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول

 66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر

 67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم

 68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع

 69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم

 70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری

 71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

 72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ

 73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم

 74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم

 75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت

 76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر

 77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206

 78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور

 79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر

 80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر

 81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی

 82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات

 83. آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت

 84. مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم

 85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم

 86. مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture / مناقصه , مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture

 87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan

 88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work

 89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی

 90. آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم

 91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...

 92. مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع

 93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول

 94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...

 95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر

 96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول

 97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها

 98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم

 99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع

 100. مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم

 101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19

 102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات

 103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش

 104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر

 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر

 106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی

 107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....

 108. مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.3 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده فروش کمپرسور و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش کمپرسور و ...

 2. تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی .... / استعلام , تجدید استعلام اتیکت پلاستیکی ....

 3. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکاران جهت واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت عمومی

 4. استعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استان / استعلام بهاء, استعلام ?تامین 27 قلم تجهیزات otn استان

 5. استعلام ید 100 نسخه آنتی ویروس / استعلام بهاء، استعلام ید 100 نسخه آنتی ویروس

 6. استعلام ید 10 دستگاه لب تاب / استعلام بهاء، استعلام ید 10 دستگاه لب تاب

 7. استعلام تامین پهنای باند دیتا و voice توابع کلاله / استعلام بهاء, استعلام تامین پهنای باند دیتا و voice توابع کلاله

 8. مناقصه اجرای عملیات محوطه باغ ایرانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه باغ ایرانی

 9. استعلام بهاء کود پوسیده / استعلام بهاء کود پوسیده

 10. مزایده یک دستگاه کان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کان

 11. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر

 12. مزایده 100 کیسه 50 کیلویی کود گوگردی / آگهی مزایده, مزایده 100 کیسه 50 کیلویی کود گوگردی

 13. مناقصه cables&connectors vibration / آگهی فراخوان ارزی کیفی، مناقصه cables&connectors vibration

 14. مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی پالایشگاه و اماکن تابعه

 15. مزایده لوازم یدکی خودرو / مزایده لوازم یدکی خودرو

 16. مناقصه ید لوله پلی اتیلن آبرسانی hdpe-pe100 / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه ید لوله پلی اتیلن آبرسانی hdpe-pe100

 17. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری پراکنده شرف آباد / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری پراکنده شرف آباد

 18. تجدید استعلام توسعه و بهبود زیرساخت / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و بهبود زیرساخت

 19. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری

 20. تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری / تجدید آگهی استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث برق شهری

 21. استعلام کاهش پیک بار در بخش دیم غیر صنعتی / آگهی استعلام، استعلام کاهش پیک بار در بخش دیم غیر صنعتی

 22. مزایده 11 سهم از یک دانگ شن شویی نوبت دوم / مزایده,مزایده 11 سهم از یک دانگ شن شویی نوبت دوم

 23. استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید / استعلام به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

 24. استعلام کاهش پیک بار در بخش کشاورزی / آگهی استعلام، استعلام کاهش پیک بار در بخش کشاورزی

 25. استعلام پروژه توسعه و احداث برق روستایی پراکنده اتفاقاتی سررود جنوبی / آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و احداث برق روستایی پراکنده اتفاقاتی سررود جنوبی

 26. استعلام پروژه توسعه و احداث برق شهری خیابان فردوسی- بیمه خدمات درمانی / آگهی استعلام, استعلام پروژه توسعه و احداث برق شهری خیابان فردوسی- بیمه خدمات درمانی

 27. استعلام توسعه و احداث گ ار ء - یوسف آباد مختار / استعلام توسعه و احداث گ ار ء - یوسف آباد مختار

 28. مناقصه تعمیرات پیشگیرانه , توسعه و اصلاح شبکه به روش خط گرم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات پیشگیرانه , توسعه و اصلاح شبکه به روش خط گرم

 29. مزایده منزل مس ی به مساحت 145.86متر / مزایده,مزایده منزل مس ی به مساحت 145.86متر

 30. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا / مزایده,مزایده یک دستگاه موتورسیکلت هوندا

 31. مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز / مزایده,مزایده دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز

 32. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق / آگهی دعوت به ارزی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق

 33. مزایده 13 تار زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده 13 تار زمین زراعی نوبت اول

 34. مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نصب گاردریل حوزه استحفاظی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای

 35. مناقصه خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری ....

 36. مزایده ملک مساحت زمین 548.05متر / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 548.05متر

 37. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 196.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 196.35متر

 38. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 328.07متر

 39. مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن قرمز رنگ

 40. تجدید مناقصه ید ماسک سوپایدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ید ماسک سوپایدار

 41. ارزی کیفی مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ شبکه توزیع، موتورخانه... / آگهی ارزی کیفی و مناقصه، ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خط پمپاژ شبکه توزیع، موتورخانه...

 42. مزایده فروش کامیون تانکر آب نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون تانکر آب نوبت دوم

 43. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه مسئولیت مدنی کارفرما -نوبت دوم

 44. مناقصه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه

 45. مناقصه عمومی نسبت به ید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه عمومی نسبت به ید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و.... - نوبت دوم

 46. مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات , حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کود شیمیایی ... -نوبت دوم

 47. مناقصه نسبت به ید سموم دفع آفات نباتی ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به ید سموم دفع آفات نباتی ... -نوبت دوم

 48. مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک تولیدی / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی مربوط به خودروهای سبک تولیدی

 49. مزایده انواع تینر ضایعاتی مخلوط... / آگهی مزایده، مزایده انواع تینر ضایعاتی مخلوط...

 50. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی...

 51. مناقصه حمل محصولات تولیدی سیمان و کلینکر صادراتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل محصولات تولیدی سیمان و کلینکر صادراتی

 52. فراخوان شناسایی پروژه ارزی خدمات و سنجش مسافرین / فراخوان شناسایی پروژه ارزی خدمات و سنجش مسافرین

 53. مناقصه ید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی / مناقصه , مناقصه ید رایانه و تجهیزات مرتبط و سرور و تجهیزات ذخیره سازی نوبت اول

 54. مناقصه عمومی عملیات اجرایی مخزن و شیرخانه 2000 متر - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات اجرایی مخزن و شیرخانه 2000 متر - نوبت دوم

 55. واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر... / مزایده , مزایده واگذاری اجرای کلاس های آموزشی هنر... نوبت اول

 56. مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین / مزایده , مزایده اجاره دو ساله تعدادی از واحدهای مجتمع تجاری اداری نگین نوبت اول

 57. فراخوان ید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی / فراخوان , فراخوان ید و نصب تجهیزات و لوازم ترافیکی نوبت اول

 58. عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, عملیات بارگیری , حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم

 59. مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی / مزایده, مزایده غرفه های آزاد و مشارکتی

 60. مزایده واگذاری به اجاره محل سالن بسته بندی گوشت قرمز و آلایش خوراکی دام-چاپ دوم / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل سالن بسته بندی گوشت قرمز و آلایش خوراکی دام- نوبت اول چاپ دوم

 61. مناقصه روزانه تا 300.000 لیتر نفت کوره و نفت گاز / مناقصه , مناقصه روزانه تا 300.000 لیتر نفت کوره و نفت گاز

 62. مزایده سرقفلی مغازه در خصوص پرونده اجرایی 930129 غیرمنقول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه در خصوص پرونده اجرایی 930129 غیرمنقول

 63. فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث کتابخانه - نوبت دوم

 64. مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600me ... / مزایده , مزایده جوش الکتراسونیک مدل 2600me... نوبت اول

 65. مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 86 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 86 نوبت اول

 66. مناقصه ید هشت دستگاه کودپاش / آگهی مناقصه,مناقصه ید هشت دستگاه کودپاش

 67. مزایده خودروی سواری ام وی ام تیپ اچ 315 مدل 92 / مزایده , مزایده خودروی سواری ام وی ام تیپ اچ 315 مدل 92

 68. مزایده 91.49 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از پلاک / مزایده,مزایده 91.49 سهم مشاع از 272.72 سهم مشاع از پلاک

 69. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 70. مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر.. نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر.. نوبت دوم

 71. مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری و حمل زباله تنظیف و لایروبی جوی... نوبت دوم

 72. مزایده 5 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 5 باب مغازه با کاربری تجاری نوبت دوم

 73. مناقصه پروژه تعمیر خوابگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر خوابگاه

 74. فراخوان مناقصه عمومی ارزی کیفی انجام خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی دستگاه های خنک کننده سبک و سنگین دفاتر و تأسیسات نوبت اول / فراخوان مناقصه عمومی ارزی کیفی , فراخوان مناقصه عمومی ارزی کیفی انجام خدمات سرویس و نگهداری تعمیرات کلی و جزئی دستگاه های خنک کننده سبک و سنگین دفاتر و تأسیسات

 75. مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه کامیون کشنده هوو

 76. فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار / فراخوان مناقصه ، پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار

 77. مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت سوم

 78. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 35 بی بی حکیمه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 35 بی بی حکیمه نوبت دوم

 79. مناقصه عملیات بهسازی پارک کوی مهرشهر - نوبت ندوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بهسازی پارک کوی مهرشهر

 80. مزایده اجازه بهره برداری از یک باب کان های چوبی - نوبت چهارم / مزایده عمومی , مزایده اجازه بهره برداری از یک باب کان های چوبی - نوبت چهارم

 81. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8) - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی (گروه 8) - نوبت سوم

 82. آگهی فراخوان مناقصه عمومی تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی اماکن - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی تعمیر و سرویس و نگهداری سیستمهای برقی اماکن - نوبت دوم

 83. فراخوان مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات سازمان 97-96 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات سازمان 97-96 - نوبت دوم

 84. مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات / مناقصه, مناقصه عمومی بخش نگهبانی و انتظامات

 85. مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف و است اج / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف و است اج

 86. مناقصه ید لوازم برقی و روشنائی جهت پل غیر همسطح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید لوازم برقی و روشنائی جهت پل غیر همسطح - نوبت دوم

 87. مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی- مرحله دوم چاپ نوبت دوم / مناقصه تامین نیروی انسانی واحدهای خدماتی -مرحله دوم چاپ نوبت دوم

 88. مزایده واگذاری یک باب مغازه تعمیر و فروش موبایل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب مغازه تعمیر و فروش موبایل نوبت دوم

 89. مزایده واگذاری (اجاره) فضایی در منطقه نیوساید نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری (اجاره) فضایی در منطقه نیوساید نوبت دوم

 90. فراخوان انجام عملیات کارگری واحدها و ارائه خدمات تنظیفاتی و آبدارخانه ای دفاتر و ... / فراخوان , فراخوان انجام عملیات کارگری واحدها و ارائه خدمات تنظیفاتی و آبدارخانه ای دفاتر و ...

 91. مناقصه اسکلت ف ی و پوشش سقف سوله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اسکلت ف ی و پوشش سقف سوله نوبت دوم

 92. فراخوان مناقصه پروژه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه انجام خدمات اداری و حراست نوبت دوم

 93. مناقصه عملیات تامین آب خام فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تامین آب خام فضای سبز

 94. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تأسیسات / فراخوان ,فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تأسیسات

 95. مناقصه selection of engineering contractor for feasibility study of iran namak lake for production of dbm and all evaporties cab be extracted economically / مناقصه, مناقصه selection of engineering contractor for feasibility study of iran namak lake for production of dbm and all evaporties cab be extracted economically

 96. مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ... / مزایده , مزایده فروش شش دانگ یک باب کارگاه و ماشین آلات و ...

 97. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 60.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت 60.49متر

 98. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه بخش یک ارومیه

 99. مزایده مقدار 103 سهم از 945 سهم ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده مقدار 103 سهم از 945 سهم ششدانگ یکباب خانه

 100. مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از پلهای عابر پیاده و بیلبوردهای تبلیغاتی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره منافع حاصل از بهره برداری از پلهای عابر پیاده و بیلبوردهای تبلیغاتی -مرحله اول -نوبت دوم

 101. فراخوان انجام پروژه های آبرسانی و ... / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی پیمانکاران ، فراخوان انجام پروژه های آبرسانی و ...

 102. مزایده دکه شماره 2 / آگهی مزایده,مزایده دکه شماره 2

 103. مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک / مزایده,مزایده واگذاری فروش قسمتی از املاک

 104. مناقصه ید تهیه ، نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود وجی از بویلر - نوبت دوم / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه ید تهیه ، نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود وجی از بویلر نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.27 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری / مناقصه , مناقصه عملیات برش بتن و کرگیری

 2. مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر / مزایده,مزایده فروش مجتمع خوابگاهی سیزده بهمن 9669.84متر

 3. مناقصه تا ی سرویس ایاب و ذهاب اساتید / مناقصه , مناقصه تا ی سرویس ایاب و ذهاب اساتید

 4. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بوفه دانشجویی

 5. مزایده اجاره 30 تار باغ مزرعه / آگهی مزایده,مزایده اجاره 30 تار باغ مزرعه

 6. مزایده محصولات میوه باغ / آگهی مزایده عمومی , مزایده محصولات میوه باغ

 7. مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی / آگهی مزایده ,مزایده فروش 7 واحد اطاق خالی لیفتراک بار رسانی

 8. مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه p/f nuovo pignone gas turbine

 9. مزایده اقلام ف ی ، پلاستیکی و اداری مستعمل / مزایده ، مزایده اقلام ف ی ، پلاستیکی و اداری مستعمل

 10. مناقصه انجام آسف معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه انجام آسف معابر نوبت دوم

 11. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری.... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 910.000 مترمربع فضای اداری...

 12. فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی

 13. فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات اداری ، ماشین نویسی

 14. فراخوان مناقصه نگهداری 65 تار فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری 65 تار فضای سبز

 15. فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله

 16. مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش 6 ردیف اقلام فرسوده و ضایعاتی 96.02.27

 17. مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27 / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 96.02.27

 18. فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی ، فراخوان واگذاری فعالیت های تعمیرات و نگهداری ، طراحی و ... نوبت دوم

 19. مناقصه ید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی shut downs system نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 2 دستگاه پانل هیدرولیکی shut downs system نوبت دوم

 20. مناقصه تامین راننده های پایه یکم 96.02.27 / مناقصه تامین راننده های پایه یکم نوبت اول 96.02.27

 21. مزایده فروش ضایعات سیم مسی / آگهی فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات سیم مسی

 22. فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و ... نوبت دوم

 23. تجد ید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه,تجدید مناقصه انجام خدمات راهبری و نگهداشت امور تاسیسات و ساختمانی تجدید نوبت دوم

 24. مناقصه ید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه ید البسه و تجهیزات ورزشی کارکنان

 25. فراخوان ارزی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان / فراخوان ,فراخوان ارزی اجرای تکمیل طرح توسعه بیمارستان

 26. مزایده بوفه بیمارستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بوفه بیمارستان

 27. مزایده دستگاه های نجاری دست دوم / مزایده,مزایده دستگاه های نجاری دست دوم

 28. مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش / مزایده,مزایده تعداد 2 پلاک از اراضی حوزه 3 و 9 پلاک اراضی حوزه شش

 29. مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج / مزایده,مزایده تعداد 3 پلاک از اراضی حوزه پنج

 30. مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد نوبت دوم

 31. اصلاحیه مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت / اصلاحیه مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای خطوط لوله فولادی انتقال آب رفت و برگشت

 32. آگهی برگزاری مناقصه عمومی عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه ,مناقصه عملیات نظارت کارگاهی نوبت دوم

 33. مزایده منزل مس ی فاقد پلاک ثبتی 283متر / مزایده,مزایده منزل مس ی فاقد پلاک ثبتی 283متر

 34. مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک 24 فرعی از 372 اصلی

 35. مزایده ساختمان مس ی مساحت 69.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مس ی مساحت 69.50متر نوبت اول

 36. مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 839 بخش سه ارومیه نوبت اول

 37. مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران شرایط ویژه نوبت دوم

 38. مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 79.15متر نوبت دوم

 39. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم / مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری ... - مرحله دوم

 40. مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده , مزایده تعداد 30 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان

 41. تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عمومی عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم

 42. مناقصه و ارزی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی / مناقصه , مناقصه و ارزی کیفی جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی

 43. مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مربوط به نگهداری فضای سبز - نوبت دوم

 44. مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ... / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و تنظیف مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی ...

 45. مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای امور خدماتی ساختمان اداری شرکت و شهرک های صنعتی - اصلاحیه

 46. مزایده ششدانگ منزل مس ی مساحت عرصه 517.32 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مس ی مساحت عرصه 517.32 متر

 47. مزایده واگذاری به اجاره است های س وشیده / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره است های س وشیده

 48. مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر - 96.02.27 / آگهی مزایده عمومی تجدید, مزایده عمومی تجدید واگذاری یک باب فروشگاه مسکن مهر 96.02.27

 49. مناقصه ید انواع کابلهای هوایی مهاردار و .... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ید انواع کابلهای هوایی مهاردار و... - نوبت دوم

 50. تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت اول -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره مجتمع رفاهی نوبت دوم

 51. مناقصه خدمات نشت ی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نشت ی و بازرسی از ایستگاههای تقلیل فشار ... -نوبت دوم

 52. مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 300 عدد علمک پراکنده و ... -نوبت دوم

 53. فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم

 54. اصلاحیه فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه / اصلاحیه, فراخوان واگذاری پارکینگ ، فضاهای تبلیغاتی ، رستوران و کافی شاپ فرودگاه

 55. مزایده واگذاری اجرای پروژه د ده تفریحی و توریستی زمین ساحلی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجرای پروژه د ده تفریحی و توریستی زمین ساحلی

 56. مناقصه انجام خدمات امور مالی / آگهی دعوت به ارزی کیفی, مناقصه انجام خدمات امور مالی

 57. مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث ساختمان یگان حفاظت

 58. مناقصه ید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید انواع مفصل حرارتی و روکش - نوبت دوم

 59. مناقصه ید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ید یک میلیون متر سیم دوبل مهاردار - نوبت دوم

 60. مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه شیر دوش صنعتی...

 61. مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 176.3مترمربع

 62. مزایده یک باب مغازه / خلاصه آگهی مزایده ,مزایده یک باب مغازه

 63. مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید / مزایده,مزایده یک واحد تجاری با اعیان چهل متر تجدید

 64. مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش مالکیت تعدادی از املاک در سطح شهر نوبت دوم

 65. مناقصه پروژه ج گذاری و روکش آسف معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه ج گذاری و روکش آسف معابر شهر

 66. مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی / مزایده ، مزایده تعداد حدودی 150 دستگاه یخچال ایستاده ویترینی

 67. مناقصه اجرای آسف ریزی ترانشه ها و آسف - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسف ریزی ترانشه ها و آسف - نوبت دوم

 68. مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازگشایی معابر دسترسی پل تجدید - نوبت دوم

 69. فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مس ی تجدید / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت احداث مجتمع مس ی تجدید

 70. مناقصه انجام امور مربوط به ید هارد emc- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی انجام امور مربوط به ید هارد emc- نوبت دوم

 71. مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور اجرایی زیباسازی سطح شهر

 72. مزایده گاز 4 شعله ... / مزایده,مزایده گاز 4 شعله

 73. مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه تی بی اس ....

 74. مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی کنتور الکترومغناطیس و ارتفاع سنج خازنی

 75. مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 170.4مترمربع نوبت دوم

 76. مزایده بهره برداری از پارکهای ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکهای ...

 77. دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 تار / دعوت از پیمانکاران جهت اجرا و بهره برداری در 1100 تار

 78. مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون.... / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی جامع مرکز آموزش تخصصی امدادی شهرستان بیستون....

 79. مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو آردی

 80. مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ / مزایده,مزایده 71.25 صدم دقیقه آب کشاورزی و باغ

 81. مناقصه بازسازی ج کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بازسازی ج کانیو و جوی های معابر ... 96.02.27

 82. فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی تولید کنندگان تامین گوشت قرمز، گوشت سفید و ... نوبت دوم

 83. فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان

 84. مناقصه ید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک / آگهی مناقصه ، مناقصه ید یک دستگاه چیلر 450 تن تبرید از نوع هوا خنک

 85. فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو ... نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه خطوط فاضلابرو .. نوبت دوم

 86. مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 87.25مترمربع

 87. فراخوان ید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور / فراخوان , فراخوان ید و اجرای نمای شیشه ای محیط آسانسور

 88. مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت / مزایده,مزایده پلاک صد و هفت فرعی از یک اصلی بخش هفت

 89. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی

 90. فراخوان ید لوله های فولادی / فراخوان ، فراخوان ید لوله های فولادی

 91. مناقصه ید کود می فسفاته گرانوله- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ید کود می فسفاته گرانوله- نوبت دوم

 92. مناقصه تعداد 150.000 جلد قران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 150.000 جلد قران

 93. آگهی ارزی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی،آگهی ارزی کیفی زمینه بهره برداری تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین- نوبت دوم

 94. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و ز شی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و ز شی

 95. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ...

 96. مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 1-3363 کارتن ده هزارتایی رابر استاپر

 97. مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال / مناقصه عملیات اجرایی تهیه، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال

 98. اصلاحیه آگهی مناقصه ید مقداری لوله فولادی / اصلاحیه مناقصه، مناقصه ید مقداری لوله فولادی

 99. مناقصه ید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای cisco / مناقصه عمومی, مناقصه ید، نصب و راه اندازی سرورها و سویچهای cisco

 100. مناقصه تکمیل مجموعه مس ی / آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه تکمیل مجموعه مس ی

 101. مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی , نظافتی و باغبانی ساختمان های خود- نوبت دوم

 102. مناقصه ید channel plate alfalaval high &low نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید channel plate alfalaval high &low نوبت دوم

 103. مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (خدمات اداری و دفتری / انبارداری انبارها / خدمات طرحها) نوبت دوممشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.31 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد / مزایده , مزایده فروش تعداد 1000 عدد لامپ 105 وات اتحاد

 2. مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر / آگهی مزایده، مزایده تجهیزات وسایل موتورخانه مجتمع الغدیر

 3. مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ... / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی در حاشیه راه های تحت پوشش و ...

 4. مناقصه ید شیر کنترل پمپ / استعلام بهاء , مناقصه ید شیر کنترل پمپ

 5. مناقصه ساخت terminal ring / مناقصه ساخت terminal ring

 6. مناقصه ید بخارات روغن توربین گازی / مناقصه ، مناقصه ید بخارات روغن توربین گازی

 7. مناقصه p/f nuovo pignone / آگهی مناقصه , مناقصه p/f nuovo pignone e

 8. مناقصه ید unovo pignone centrifugal / آگهی مناقصه، مناقصه ید unovo pignone centrifugal

 9. مناقصه ید stud bolts / مناقصه , مناقصه ید stud bolts

 10. مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی نوع (ب) محور فرعی

 11. مناقصه electric thermostatd.a.f / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه electric thermostatd.a.f

 12. استعلام ید تاکومتر / استعلام , استعلام ید تاکومتر

 13. استعلام oil strainer for burton compressors / استعلام , استعلام oil strainer for burton compressors

 14. مناقصه aeg generator / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه aeg generator

 15. فراخوان مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه ید خدمات و نگهداری عوارضی قم - تهران

 16. فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای- نوبت دوم

 17. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات خانه های سایتهای c,b طرح آبرسانی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب تجهیزات خانه های سایتهای c,b طرح آبرسانی- نوبت دوم

 18. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم

 19. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی ( پسماند) نوبت دوم

 20. مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه استقرار نظام مدیریت انرژی ... نفت و گاز مسجد سلیمان نوبت دوم

 21. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت چهل و هفت متر

 22. مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزار 2400متر

 23. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 28 گیلان

 24. مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 51.26مترمربع

 25. مزایده تلویزیون / آگهی مزایده ,مزایده تلویزیون

 26. مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر

 27. مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 223متر از زمین 1000 متری

 28. مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 240 مترمربع

 29. مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 219.1 متر

 30. مزایده ملک به مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 50 متر

 31. فراخوان مناقصه ید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوما و ....تجدید / فراخوان مناقصه ید 8 قلم الکتروموتور پمپ های آیزوما و ...تجدید

 32. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر

 33. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت شصت مترمربع

 34. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر

 35. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده اردبیل

 36. مزایده دستگاه بونکر عمودی / آگهی مزایده ,مزایده مزایده دستگاه بونکر عمودی

 37. مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 253مترمربع نوبت اول

 38. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 408.25متر

 39. مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مساحت 220.54متر

 40. اصلاحیه مناقصه ید حمل و پخش آسف معابر اصلی شهر / اصلاحیه ,مناقصه ید حمل و پخش آسف معابر اصلی شهر

 41. مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین هزار متری

 42. مناقصه ید 55 دستگاه ups / مناقصه , مناقصه ید 55 دستگاه ups

 43. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی / آگهی دعوت مناقصه عمومی , مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی

 44. مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و یک دوم چاه آب

 45. مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شامل 63 هزار سهم از 80 هزار سهم

 46. مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ....مرحله دوم / مزایده,مزایده سرویس خواب ، سرویس مبل ، ویترین دو درب ...مرحله دوم

 47. مزایده شیری / مزایده, مزایده شیری

 48. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 210 متر

 49. مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب واحد آموزشی

 50. مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 280.24 متر

 51. مناقصه نگهداری نهال کاشته شده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری نهال کاشته شده

 52. مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی...

 53. مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه چاپ بنرهای مناسبتی و مورد نیاز نوبت دوم

 54. مناقصه ید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات / آگهی مناقصه , مناقصه ید ، حمل ، تحویل نصب و راه اندازی موضوع تجهیزات

 55. مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری / آگهی مناقصه , مناقصه راه اندازی کارگاه عمران تعدادی دوربین و اقلام نقشه برداری

 56. مزایده بهره برداری از مجموعه است نگهداری تاسیسات است و موتورخانه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از مجموعه است نگهداری تاسیسات است و موتورخانه

 57. مناقصه یداری انواع لول پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه یداری انواع لول پلی اتیلن

 58. مزایده فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان / آگهی مزایده عمومی ,فیزیوتراپی مرکز بهداشت و درمان

 59. مزایده فروش ضایعات شامل رو مه باطله، پوشال صحافی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات شامل رو مه باطله، پوشال صحافی

 60. مناقصه ید تعدادی کامپیوتر / آگهی مناقصه, مناقصه ید تعدادی کامپیوتر

 61. مناقصه یداری اقلام کامیپیوتری / آگهی مناقصه ، مناقصه یداری اقلام کامیپیوتری

 62. مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 glx... / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودرو پژو سواری 405 glx...

 63. مزایده 3 دستگاه کان ... / آگهی مزایده , مزایده 3 دستگاه کان ...

 64. مناقصه ید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره-نوبت دوم

 65. مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات دوره ای توربوژنراتورهای پالایشگاه اول تا چهارم -نوبت دوم

 66. آگهی ارزی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین / آگهی ارزی کیفی پیمانکار،ارزی کیفی پیمانکار احداث خط انتقال آب شرب از سد طالقان به ای استان قزوین

 67. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131.12متر

 68. تجدید فراخوان مناقصه مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مشاغل خدماتی 505 نفر از پرسنل نوبت دوم

 69. تجدید مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم / تجدید فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور نوبت دوم

 70. مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات نوبت دوم

 71. فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2e-613 / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2e-613

 72. مناقصه ید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید تجهیزات و تکمیل مجتمع تجاری سینمایی نوبت دوم

 73. فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزی کیفی,فراخوان بسته بندی، بارگیری و ترخیص محصولات مجتمع

 74. تجدید فراخوان پروژه مجتمع خدماتی / تجدید آگهی فراخوان عمومی،فراخوان پروژه مجتمع خدماتی

 75. مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر / مزایده خدمات تعمیر و نگهداری کشنده ها و کفی های حمل کانتینر

 76. مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک ت / مزایده , مزایده فروش بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک ت

 77. مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه

 78. مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 50 هزار تن انواع کود شیمیایی تجدید

 79. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....نوبت دوم

 80. مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 22.31متر

 81. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی نوبت دوم

 82. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی - نوبت دوم

 83. مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل / مزایده مقداری کالا , اموال و دوچرخه مستعمل

 84. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5 - نوبت دوم

 85. مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسف - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل و تعریض ، زیرسازی و آسف - نوبت دوم

 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.90 متر

 87. مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی / مناقصه اجرای ابنیه پروژه های بزرگ ساختمانی

 88. مناقصه ید دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه , مناقصه ید دستگاه دیزل ژنراتور

 89. مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار / مناقصه , مناقصه تعداد 2700 جفت کفش کار

 90. مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو / مزایده , مزایده محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو

 91. مناقصه ید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت - نوبت دوم

 92. فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم...

 93. مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز / آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه خط تعذیه و شبکه توزیع گاز

 94. مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خط انتقال آب برگشت مخزن و ...

 95. مناقصه عمومی ید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید تجهیزات شامل میز دو نفره ، صندلی ، کمد بایگانی و ...

 96. مناقصه عمومی ید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید تجهیزات شامل کامپیوتر با متعلقات ، دستگاه کپی و ...

 97. آگهی ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و جاده دسترسی

 98. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب، ساختمان های سرچاهی

 99. مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب از مخزن تصفیه خانه به مخزن کهنانی

 100. مناقصه اجرای پروژه راهسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه راهسازی

 101. مناقصه ید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ید خدمات آبدارخانه و نظافت- نوبت دوم

 102. تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز

 103. مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی

 104. فراخوان شناسایی پیمانکاران epc / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکاران epc

 105. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم... / آگهی ید مواد اولیه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...

 106. فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزی پیمانکاران,فراخوان عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله - نوبت دوم

 107. مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه معرفی پیمانکار احداث چمن فوتبال نوبت دوم

 108. مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مساحت یصکد و شصت متر

 109. مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مشاوره و نظارت فنی ، مالی و ایمنی بر اجرای کلیه پروژه های سرمایه ای...مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.2.16 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده دو باب مغازه از یک واحد مس ی بخش 18 نوبت دوم / مزایده,ممزایده دو باب مغازه از یک واحد مس ی بخش 18 نوبت دوم

 2. مزایده رم هشت گیگ مارک sandisk ...نوبت دوم / مزایده , مزایده رم هشت گیگ مارک sandisk ... نوبت دوم

 3. مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگاه های مستهلک مازاد بر نیاز خود / مزایده ,مزایده 33 ردیف تجهیزات و دستگاه های مستهلک مازاد بر نیاز خود

 4. مناقصه ید و حمل 20000 تن گراویل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید و حمل 20000 تن گراویل

 5. مزایده حق پارکینگ طرح سیترا / آگهی مزایده, مزایده حق پارکینگ طرح سیترا

 6. مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی و پارکینگ بازار روز / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی و پارکینگ بازار روز

 7. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه محدوده h - تجدید

 8. مناقصه اجاره زمین خاکی / مناقصه , مناقصه اجاره زمین خاکی

 9. مناقصه جمع آوری ضایعات خاک و ن / مناقصه جمع آوری ضایعات خاک و ن

 10. استعلام عملیات تکمیلی اتوبان شهید دانش (ج بندی) نوبت دوم / استعلام ، استعلام عملیات تکمیلی اتوبان شهید دانش (ج بندی) نوبت دوم

 11. آگهی تجدید استعلام جهت عملیات تعمیرات ساختمانی مس ی / آگهی تجدید استعلام, تجدید استعلام جهت عملیات تعمیرات ساختمانی مس ی

 12. مزایده کتبی واگذاری پارک بازی شهید انصاری / آگهی مزایده کتبی، مزایده کتبی واگذاری پارک بازی شهید انصاری

 13. مناقصه اجرای دیوار اطراف زمین خود به طول 3400 متر / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار اطراف زمین خود به طول 3400 متر

 14. مناقصه تامین خدمات نشت ی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نشت ی از تاسیسات و خطوط لوله گاز - تجدید

 15. تجد ید ارزی کیفی ید و نصب انواع کولر گازی / تجدید آگهی ارزی کیفی تامین کنندگان ,تجدید ارزی کیفی ید و نصب انواع کولر گازی تجدید

 16. تجدید ارزی کیفی مناقصه گران ید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی / تجدید آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران ید کندانسور هوایی با فین آلومینیومی

 17. مزایده اجاره پارکینگ / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ

 18. مزایده واگذاری بوفه خود / مزایده , مزایده واگذاری بوفه خود

 19. مناقصه ید p/f: "seites" gear-box / مناقصه ید p/f: "seites" gear-box

 20. مناقصه ید p/f yamataek / مناقصه, مناقصه ید p/f yamataek

 21. مزایده خودرو 206- تیپ 5- دنده ای مدل 92 / مزایده , مزایده خودرو 206- تیپ 5- دنده ای مدل 92

 22. مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود ... / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود ...

 23. فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 4 -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیرصنعتی فاز 4 -نوبت دوم

 24. مزایده فروش زمین مساحت 30.000مترمربع کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 30.000مترمربع کاربری مزروعی

 25. مناقصه تصفیه خانه فاضلاب و تعمیر و نگهداری آسانسور / مناقصه , مناقصه تصفیه خانه فاضلاب و تعمیر و نگهداری آسانسور

 26. مزایده فروش انواع ماشین آلات ، تجهیزات و وسائط نقلیه و لاستیک و قطعات ... / مزایده, مزایده فروش انواع ماشین آلات ، تجهیزات و وسائط نقلیه و لاستیک و قطعات ...

 27. مزایده آهن آلات سنگین چیلر... / مزایده، مزایده آهن آلات سنگین چیلر...

 28. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / مزایده ، مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین

 29. مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده پیست دوچرخه سواری رشت-96.02.16 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده پیست دوچرخه سواری رشت- 96.02.16

 30. مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده / مزایده , مزایده احداث و بهره برداری از فضای تبلیغاتی فضای پل عابر پیاده

 31. مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب پلی اتیلن متمرکز و ...

 32. تجدید مزایده 4 دستگاه خودروی مستعمل - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده 4 دستگاه خودروی مستعمل - نوبت دوم

 33. مناقصه انجام کارهای خدماتی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای خدماتی ...نوبت دوم

 34. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی

 35. تجدید مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ... نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ...نوبت دوم

 36. مزایده ششدانگ زمین مساحت 332مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 332مترمربع

 37. مزایده 74 سهم مشاع از300 سهم از 5 دانگ از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 74 سهم مشاع از300 سهم از 5 دانگ از ششدانگ پلاک

 38. مزایده عرصه مورد توقیف 307.29متر و اعیان شامل ساختمان / مزایده,مزایده عرصه مورد توقیف 307.29متر و اعیان شامل ساختمان

 39. مزایده دو واحد اپارتمان کلاسه 20/950169 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد اپارتمان کلاسه 20/950169 نوبت اول

 40. مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه باغ انگور نوبت اول

 41. تمدید فروش املاک مازاد / تمدید فروش املاک مازاد

 42. مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم

 43. مزایده اپارتمان مساحت 27.96متر نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 27.96متر نوبت اول

 44. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سیزده سلماس

 45. دعوت از پیمانکاران کناف / دعوت از پیمانکاران کناف

 46. مناقصه احداث جوی و ج دفع آب های سطحی و زیرسازی و آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث جوی و ج دفع آب های سطحی و زیرسازی و آسف نوبت دوم

 47. اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی

 48. مزایده فروش تعداد 27 قلم از اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 27 قلم از اقلام ضایعاتی

 49. استعلام ارزی کیفی مناقصه تکمیل شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید استعلام ارزی کیفی مناقصه , استعلام ارزی کیفی مناقصه تکمیل شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب- تجدید

 50. مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد چهار دستگاه خودرو سواری کارکرده- نوبت دوم

 51. مزایده فروش ویژه واحد تولیدی / آگهی مزایده,مزایده فروش ویژه واحد تولیدی

 52. مزایده واگذاری امتیاز تا ی بی سیم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امتیاز تا ی بی سیم

 53. مناقصه اجرای کامل فنداسیون، ستون، اسکلت و سقف یک باب ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کامل فنداسیون، ستون، اسکلت و سقف یک باب ساختمان

 54. مناقصه انجام امور محوطه مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات , خدمات اداری عملیاتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور محوطه مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات , خدمات اداری عملیاتی

 55. مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری ز ش 96.2.16 / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه اجرای لوله گذاری ز ش 96.2.16

 56. مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسف چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای فاز اول پروژه روکش آسف نوبت دوم

 57. مناقصه احداث کتابخانه عمومی نوبت دو م / آگهی مناقصه , مناقصه احداث کتابخانه عمومی نوبت دوم

 58. مزایده املاک شامل 13 قطعه زمین کاربری مس ی / مزایده,مزایده املاک شامل 13 قطعه زمین کاربری مس ی

 59. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم

 60. مناقصه اجازه ب ایی دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی / مناقصه اجازه ب ایی دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی

 61. مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه چهارم تفکیکی

 62. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182مترمربع

 63. آگهی حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی، انواع وسایط نقلیه... / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری لوازم مستعمل خانگی، انواع وسایط نقلیه...

 64. مناقصه اجازه ب ایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت / آگهی مناقصه, مناقصه اجازه ب ایی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت

 65. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات گسترش خانه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات گسترش خانه

 66. مناقصه اجازه ب ایی چهارمین نمایشگاه سرمایه گذاری کشور / آگهی مزایده عمومی , مناقصه اجازه ب ایی چهارمین نمایشگاه سرمایه گذاری کشور

 67. فراخوان ید تجهیزات استانداردسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان ید تجهیزات استانداردسازی

 68. مناقصه اجازه ب ایی دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی ... / مناقصه , مناقصه اجازه ب ایی دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راه سازی، معدنی و عمرانی ...

 69. فراخوان مناقصه عمومی بهبود عبور و مرور شهر مشکین دشت / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی بهبود عبور و مرور شهر مشکین دشت

 70. مناقصه اجرای 5000 متر شبکه جمع اوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری / مناقصه , مناقصه اجرای 5000 متر شبکه جمع اوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری

 71. مناقصه فعالیت خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت خدماتی

 72. مزایده یکدستگاه وانت مزدا نوبت دوم / مزایده,مزایده یکدستگاه وانت مزدا نوبت دوم

 73. مزایده یک باب مغازه به متراژ حدودا 300 متر / مزایده, مزایده یک باب مغازه به متراژ حدودا 300 متر

 74. مناقصه یداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 350 متر توری (مش) فسفر برنز

 75. مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی.... / آگهی مناقصه ، مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی....

 76. آگهی فراخوان نخست ارزی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... - نوبت دوم / فراخوان , آگهی فراخوان نخست ارزی کیفی تامین کننده واگن حمل و نقل ریلی درون شهری ... نوبت دوم

 77. مناقصه ید ، بارگیری و حمل دیزل ژنراتور....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ، بارگیری و حمل دیزل ژنراتور....نوبت دوم

 78. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه 138.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش سه 138.53متر

 79. مناقصه ید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید و حمل و بارگیری ترانسفورماتور کم تلفات

 80. فراخوان تامین مصالح و اجرا ابنیه ، تاسیسات برقی و .... / فراخوان ، فراخوان تامین مصالح و اجرا ابنیه ، تاسیسات برقی و ....

 81. مناقصه ید تعداد 82.000 جفت دستکش چسبان کاموایی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه ید تعداد 82.000 جفت دستکش چسبان کاموایی و ...

 82. فراخوان طراحی layout و.... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان طراحی layout و.... نوبت دوم

 83. فراخوان تامین اقلام حفاظت فردی / فراخوان , فراخوان تامین اقلام حفاظت فردی

 84. مناقصه تکمیل شبکه توزیع تعاونی های باقیمانده مسکن مهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه توزیع تعاونی های باقیمانده مسکن مهر- نوبت دوم

 85. مناقصه ید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید و حمل و بارگیری تجهیزات الکتریکی تاسیسات سرچاهی - نوبت دوم

 86. مناقصه تعمیرات روزمره تجهیزات پالایشگاهی و تاسیسات جانبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات روزمره تجهیزات پالایشگاهی و تاسیسات جانبی

 87. مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن .... / آگهی ارزی کیفی ,مناقصه طراحی , ساخت , حمل , تحویل شش دستگاه جرثقیل 63 تن ....

 88. تجدید مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه امور پشتیبانی و خدماتی

 89. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی مورد نیاز- نوبت دوم

 90. مناقصه تهیه مواد غذایی و پخت حدودا 10000 پرس غذا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد غذایی و پخت حدودا 10000 پرس غذا - نوبت دوم

 91. فراخوان ید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی .. / فراخوان ید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..

 92. فراخوان مناقصه ید یک قلم هایدرانت آتش نشانی...- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید یک قلم هایدرانت آتش نشانی...- نوبت دوم

 93. آگهی فراخوان عمومی یک دستگاه بیل مکانیکی ... / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه آگهی فراخوان عمومی یک دستگاه بیل مکانیکی ...

 94. مناقصه نگهداری , تعمیرات , سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نگهداری , تعمیرات , سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و...

 95. آگهی مناقصه وصول مطالبات آب بها ... / آگهی مناقصه وصول مطالبات آب بها ...

 96. مناقصه ید اقلام موردنیاز آشپزخانه / آگهی مناقصه , مناقصه ید اقلام موردنیاز آشپزخانه

 97. مزایده یک دستگاه خودروی سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سمند

 98. مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین - نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین - نوبت دوم

 99. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک - نوبت دوم

 100. تجدید ارزی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین خودروهای سواری استیجاری- نوبت دوم / تجدید ارزی کیفی , تجدید ارزی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی تامین خودروهای سواری استیجاری- نوبت دوم

 101. فراخوان مناقصه ید low-dosage hydrate inhibitor(ldhi نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه ید low-dosage hydrate inhibitor(ldhi نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.30 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان مناقصات عمومی ید امور خدماتی...نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی،فراخوان مناقصات عمومی ید امور خدماتی...نوبت دوم

 2. مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ... / مزایده , مزایده فروش دستگاه پرس دوکی و ...

 3. آگهی مناقصه عمومی روکش آسفات در سطح منطقه دو - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه روکش آسفات در سطح منطقه دو نوبت اول

 4. مناقصه to procure spare parts gor gas turbine v94.2 / مناقصه، مناقصه to procure spare parts gor gas turbine v94.2

 5. تجدید مزایده فروش کارخانه / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش فروش کارخانه

 6. مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری / مزایده,مزایده فروش سرقفلی یک واحد زیرزمین کاربری انبار تجاری

 7. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم

 8. مزایده مجدد یک دستگاه سواری زانتیا مدل 85 / مزایده مجدد, مزایده مجددیک دستگاه سواری زانتیا مدل 85

 9. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عادی 161.29متر

 10. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی دعوت به مشارکت در ساخت

 11. مناقصه ید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه ید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز

 12. مزایده عمومی واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری یک ست کامل led تبلیغاتی نوبت دوم

 13. مزایده عمومی واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی حاصل از تامین توپ مسابقات فوتبال

 14. مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان

 15. مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس / آگهی مزایده , مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس

 16. مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی... / مزایده ، مزایده انواع پلاستیک (نایلون) ضایعاتی...

 17. مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی / مزایده,مزایده دو دانگ و 226.6 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی

 18. تجدید مناقصه ید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی -نوبت دوم / تجدید , مناقصه ید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی - نوبت دوم

 19. مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 148.73متر

 20. مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان / مناقصه , مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان

 21. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 12 فرعی از 5054 اصلی

 22. مناقصه رب گوجه فرنگی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه رب گوجه فرنگی

 23. مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر / مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر

 24. تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت - نوبت دوم

 25. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 47.20مترمربع

 26. مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تنظیف و جمع آوری و حمل زباله های شهری

 27. مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه حدفصل دوراهی - نوبت دوم

 28. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان و ...

 29. مناقصه اجرای آسف و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لکه گیری و آسف معابر

 30. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای کشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

 31. مناقصه ید آسف فاز 1 .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید آسف فاز 1 ....

 32. مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان...نوبت دوم

 33. مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مراحل اجرایی طرح تفکیک و جداسازی زباله های بازیافتی - نوبت دوم

 34. مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین / آگهی مناقصه , مناقصه حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین

 35. فراخوان مناقصه کانون ارزی مدیران شرکت ملی گاز ایران - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی کانون ارزی مدیران شرکت ملی گاز ایران -نوبت دوم

 36. فراخوان ید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی / فراخوان شناسایی و ارزی ، فراخوان شناسایی و ارزی ید لوله، اتصالات و متعلقات تاسیسات هوای فشرده و آبرسانی

 37. فراخوان ید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه / فراخوان شناسایی و ارزی ، فراخوان شناسایی و ارزی ید یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان (kvprime power) 600 و متعلقات مربوطه

 38. مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و.... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه , تامین , نگهداری و بسته بندی و....

 39. فراخوان ید زغالسنگ خام -نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان ید زغالسنگ خام -نوبت دوم

 40. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی....

 41. مناقصه انواع تخته روسی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع تخته روسی

 42. مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان / مزایده عمومی یک دستگاه اتومبیل مگان

 43. مزایده واگذاری ی اله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ... / مزایده واگذاری ی اله حمل زباله های خشک و قابل دفن مجموعه ...

 44. مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید / مزایده,مزایده فروش ملک رستوران پیام تجدید

 45. مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت و مراقبت - نوبت دوم

 46. مناقصه ید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر -نوبت دوم

 47. مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی اقلام مستعمل و ضایعاتی

 48. مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ... / آگهی مناقصه , مناقصه یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و ...

 49. مزایده کامیون کشنده ولوو f12 ... / آگهی مزایده , مزایده کامیون کشنده ولوو f12 ...

 50. مناقصه مواد اولیه / مناقصه ، مناقصه مواد اولیه

 51. مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30 / مزایده,مزایده دو دستگاه اپارتمان و ساختمان 96.2.30

 52. مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت عرصه 43212.5مترمربع

 53. مناقصه خدمات بیمه ای / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای

 54. مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان مرحله دوم

 55. مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983 / مزایده,مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه با شماره 09125782983

 56. فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی

 57. مناقصه ارزی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزی کیفی جهت تامین مواد شیمیایی نوبت دوم

 58. مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پیاده رو سازی در سطح منطقه دو نوبت دوم

 59. مزایده فروش انواع لوستر / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع لوستر

 60. مناقصه پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه های آبرسانی

 61. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور96.2.30

 62. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 11 ثبت بابل

 63. مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم / مناقصه , شرکت در مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی- نوبت دوم

 64. فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل- نوبت دوم

 65. مناقصه ید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه ید یونیت کامل پمپ گلایکول- نوبت دوم

 66. مناقصه ید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی / آگهی مناقصه , مناقصه ید یکدستگاه جرثقیل 60 تنی

 67. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت

 68. مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 580 تفکیکی 133.40متر

 69. مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر / مزایده,مزایده دو و نیم دانگ مشاع از زمین 46.35متر

 70. مزایده ملک به مساحت 127.48متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 127.48متر

 71. مزایده سواری پژو 206 / مزایده سواری پژو 206

 72. مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل / مزایده دو عدد دستگاه جرثقیل

 73. مزایده خودرو پارس مدل 1387 / مزایده خودرو پارس مدل 1387

 74. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 81.70متر

 75. مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2114 اصلی بخش شش

 76. فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخو تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخو تامین اجتماعی لنگرود نوبت دوم

 77. مناقصه تامین نیروی انسانی -نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم

 78. فراخوان مناقصه اجرای خط لوله eye wash / فراخوان مناقصه، مناقصه اجرای خط لوله eye wash

 79. مناقصه عمومی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده

 80. مزایده انواع صنایع صنعتی... / آگهی مزایده, مزایده انواع صنایع صنعتی...

 81. مناقصه ید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ... / مناقصه عمومی، مناقصه ید اقلام از قبیل انواع کارتن، دبه و ...

 82. آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی واگذاری بازرسی رده بندی و قانونی شناورها

 83. مزایده انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی انواع ماشین آلات، دستگاه ها و اقلام مستعمل و مازاد بلااستفاده

 84. تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل ی غزه... / آگهی تمدید مناقصات عمومی،تمدید مناقصات عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل ی غزه...

 85. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار م ومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار م ومات در پتروشیمی مارون - نوبت دوم

 86. مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ویلایی مساحت 250متر

 87. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک e پروژه تجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک e پروژه تجاری نوبت دوم

 88. تجدید فراخوان اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان عمومی،تجدید آگهی فراخوان عمومی اجرای عملیات بازدید ، آزمون ، سرویس ،تعمیر و نگهداری تجدید نوبت دوم

 89. مناقصه ید چیلر -ups -ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید چیلر -ups -ژنراتور

 90. تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های زراعی- نوبت دوم

 91. استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات / استعلام، استعلام الکتروموتور 45/5 کیلووات

 92. مزایده فروش ضایعات ذوبی و ... / مزایده , مزایده فروش ضایعات ذوبی و ...

 93. استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خ ر گاز حساس به امواج ز له / استعلام, استعلام 25 دستگاه سیستم قطع خ ر گاز حساس به امواج ز له

 94. استعلام رگلاتور گاز / استعلام، استعلام رگلاتور گاز

 95. مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و... / مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مستقر و انجام خدمات آزمایشگاه و...

 96. مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره سالیانه یک باب مغازه

 97. مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و برق فشار متوسط

 98. مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی- نوبت دوم

 99. مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات گروه پرستاری و بهداشتی

 100. مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محل / مناقصه تامین،نصب،راه اندازی وآموزش در محلمشاهده متن کامل ...
نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان
درخواست حذف اطلاعات

نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان


http://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gifhttp://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gifhttp://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gifhttp://www.sibtayn.com/fa/images/stories/icons/22.gif


آفتاب: ۱-بلاروس با ۳۰ درصد نرخ بهره بانکی دارای بالاترین نرخ بهره بانکی است
۲-نرخ بهره بانکی گینه بیسائو ۲۲ درصد است
۳-نرخ بهره بانکی مالاوی ۲۱ درصد است
۴-نرخ بهره بانکی سیارلئون ۲۰ درصد است
۵-نرخ بهره بانکی ارژانتین۱۵.۲۰ درصد است
۶-نرخ بهره بانکی ونزوئلا ۱۶.۴۳ درصد است
۷-نرخ بهره بانکی غنا ۱۵ درصد است
۸-نرخ بهره بانکی یمن ۱۵درصد است
۹- نرخ بهره بانکی۱۴.۷۹ درصد است
۱۰-نرخ بهره بانکی ایران ۱۴ درصد است
۱۱-نرخ بهره بانکی زیمباوه ۱۳.۳۵ درصد است
۱۲-نرخ بهره بانکی لیبریا ۱۳.۴۲ درصد است
۱۳-نرخ بهره بانکی مغولستان ۱۳.۲۵ درصد است
۱۴- نرخ بهره بانکی گامبیا ۱۲ درصد است
۱۵- نرخ بهره بانکی اوگاندا ۱۲ درصد است
۱۶- نرخ بهره بانکی ازب تان ۱۲ درصد است
۱۷-نرخ بهره بانکی صربستان ۱۱.۲۵ درصد است
۱۸-نرخ بهره بانکی سودان ۱۱.۲۵ درصد است
۱۹-نرخ بهره بانکی انگولا۱۰.۲۵ درصد است
۲۰-نرخ بهره بانکی جیبوتی ۱۰.۶۱ درصد است
۲۱-نرخ بهره بانکی لسوتو ۱۰.۴ درصد است
۲۲-نرخ بهره بانکی لبنان ۱۰ درصد است
۲۳-نرخ بهره بانکی میانمار ۱۰ درصد است
۲۴-نرخ بهره بانکی انگولا ۱۰ درصد است
۲۵-نرخ بهره بانکی ارمنستان ۹. ۵ درصد است
۲۶-نرخ بهره بانکی بوستاوانا ۹.۵ درصد است
۲۷-نرخ بهره بانکی مصر ۹.۲۵ درصد است
۲۸-نرخ بهره بانکی ماداگاسکار ۹ درصد است
۲۹-نرخ بهره بانکی موریتانی ۹ درصد است
۳۰- نرخ بهره بانکی ماداگاسکار ۹ درصد است
۳۱-نرخ بهره بانکی پا تان ۹ درصد است
۳۲- نرخ بهره بانکی اروگوئه ۹ درصد است
۳۳- نرخ بهره بانکی ویتنام ۹ درصد است
۳۴- نرخ بهره بانکی زامبیا۹ درصد است
۳۵- نرخ بهره بانک هند ۸درصد است
۳۶-نرخ بهره بانکی نپال ۸ درصد است
۳۷-نرخ بهره بانکی روسیه ۸ درصد است
۳۸-نرخ بهره بانکی بنگلادش ۷.۷۵ درصد است
۳۹- نرخ بهره بانکی بوسنی وهرزگوین۷درصد است
۴۰-نرخ بهره بانکی برزیل ۷ درصد است
۴۱- نرخ بهره بانکی هائیتی ۷ درصد است
۴۲- نرخ بهره بانکی هندوراس۷ درصد است
۴۳- نرخ بهره بانکی رواندا۷ درصد است
۴۴- نرخ بهره بانکی سری لانکا۷ درصد است
۴۵- نرخ بهره بانکی اوکراین۷ درصد است
۴۶-نرخ بهره بانکی جامائیکا ۶.۲۵ درصد است
۴۷-نرخ بهره بانکی چین ۶ درصد است
۴۸- نرخ بهره بانکی بوتان۶ درصد است
۴۹- نرخ بهره بانکی کنگو ۶ درصد است
۵۰- نرخ بهره بانکی کراواسی۶ درصد است
۵۱-نرخ بهره بانکی انونزی ۵.۷۵ درصد است
۵۲-نرخ بهره بانکی قزاقستان ۵.۵ درصد است
۵۳-نرخ بهره بانکی ۵.۵ درصد است
۵۴-نرخ بهره بانکی افریقای جنوبی ۵ درصد است
۵۵-نرخ بهره بانکی ترکیه ۵ درصد است
۵۶- نرخ بهره بانکی رومانی۵ درصد است
۵۷-نرخ بهره بانکی اردن ۵ درصد است
۵۸-نرخ بهره بانکی مجارستان ۵ درصد است
۵۹-نرخ بهره بانکی گواتمالا۵ درصد است
۶۰-نرخ بهره بانکی گابن ۵ درصد است
۶۱-نرخ بهره بانکی اتیوپی ۵ درصد است
۶۲- نرخ بهره بانکی باهاماس ۴.۲۵ درصد است
۶۳-نرخ بهره بانکی البانی ۴ درصد است
۶۴- نرخ بهره بانکی الجزایر ۴ درصد است
۶۵- نرخ بهره بانکی بورکینافاسو ۴ درصد است
۶۶- نرخ بهره بانکی کلمبیا ۴ درصد است
۶۷- نرخ بهره بانکی ساحل عاج۴ درصد است
۶۸- نرخ بهره بانکی نیجر۴درصد است
۶۹- نرخ بهره بانکی لهستان۴درصد است
۷۰- نرخ بهره بانکی قطر۴درصد است
۷۱- نرخ بهره بانکی پرو۴درصد است
۷۲- نرخ بهره بانکی توگو۴درصد است
۷۳-نرخ بهره بانکی استرالیا ۳ درصد است
۷۴- نرخ بهره بانکی پاناما۳ درصد است
۷۵- نرخ بهره بانکی مراکش ۳ درصد است
۷۶- نرخ بهره بانکی قرقیزستان۳ درصد است
۷۷- نرخ بهره بانکی فیلیپین۳ درصد است
۷۸- نرخ بهره بانکی ما ی ۳ درصد است
۷۹- نرخ بهره بانکی مقدونیه۳ درصد است
۸۰- نرخ بهره بانکی لیبی ۳ درصد است
۸۱- نرخ بهره بانکی افغانستان ۲.۴۳درصد است
۸۲- نرخ بهره بانکی بحرین ۲.۲۵ درصد است
۸۳- نرخ بهره بانکی کوبا ۲.۲۵درصد است
۸۴- نرخ بهره بانکی کره جنوبی ۲درصد است
۸۵- نرخ بهره بانکی عربستان۲درصد است
۸۶- نرخ بهره بانکی ترینیداد وتوباگو۲درصد است
۸۷- نرخ بهره بانکی کامبوج ۱.۱۹درصد است
۸۸- نرخ بهره بانکی لیتوانی ۱.۵درصد است
۸۹-نرخ بهره بانکی نروژ۱.۵ درصد است
۹۰-نرخ بهره بانکی عمان ۱ درصد است
۹۱- نرخ بهره بانکی امارات متحده عربی ۱درصد است
۹۲-نرخ بهره بانکی منطقه یورو ۷۵ صدم درصد است
۹۳- نرخ بهره بانکی اتریش ۷۵ صدم درصد است
۹۴- نرخ بهره بانکی المان ۷۵ صدم درصد است
۹۵- نرخ بهره بانکی بلژیک ۷۵ صدم درصد است
۹۶- نرخ بهره بانکی قبرس۷۵ صدم درصد است
۹۷- نرخ بهره بانکی استونی۷۵ صدم درصد است
۹۸- نرخ بهره بانکی ایتالیا ۷۵ صدم درصد است
۹۹- نرخ بهره بانکی ایرلند۷۵ صدم درصد است
۱۰۰- نرخ بهره بانکی لوکزامبورگ۷۵ صدم درصد است
۱۰۱- نرخ بهره بانکی م ۷۵ صدم درصد است
۱۰۲- نرخ بهره بانکی هلند۷۵ صدم درصد است
۱۰۳- نرخ بهره بانکی پرتغال۷۵ صدم درصد است
۱۰۴- نرخ بهره بانکی اسلواکی ۷۵ صدم درصد است
۱۰۵- نرخ بهره بانکی اسلوونی ۷۵ صدم درصد است
۱۰۶- نرخ بهره بانکی فرانسه بین ۷۵ صدم درصد است
۱۰۷- نرخ بهره بانکی فیجی ۵۰صدم درصد است
۱۰۸- نرخ بهره بانکی ماکائو۵۰صدم درصد است
۱۰۹- نرخ بهره بانکی انگلیس ۵۰صدم درصد است
۱۱۰-نرخ بهره بانکی امریکا ۲۵ صدم درصد است
۱۱۱-نرخ بهره بانکی سوئیس بین ۰ ومنفی یک دهم درصد است
۱۱۲- نرخ بهره بانکی ژاپن بین ۰ ومنفی یک دهم درصد است


گفتنی ست نرخ سود بسیاری از وامهای ایران اکنون بالای 20 درصد اعمال می شود.مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده تاریخ 96.2.19 در سایت پارس نماد
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده فروش 2 دستگاه l90 / مزایده,مزایده فروش 2 دستگاه l90

 2. تجدید مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه باطری 2 ولت 2000 آمپر ساعت 8 سری

 3. مزایده یکباب منزل مس ی مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مس ی مساحت هفتاد متر

 4. مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده اجاره یک باب مغازه

 5. مزایده اقلام و وسایل کارگاهی / مزایده اقلام و وسایل کارگاهی

 6. فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی v94.2 / فراخوان ، فراخوان عایق های حرارتی واحدهای گازی v94.2

 7. فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات چاپ ، نشر و توزیع ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز -نوبت دوم

 8. مناقصه قطعه برنجی sn50 / آگهی مناقصه ,مناقصه قطعه برنجی sn50

 9. مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطاربنه

 10. مناقصه ید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده / مناقصه عمومی , مناقصه ید تجهیزات سخت افزاری مرکز داده

 11. مناقصه کائولن و... / مناقصه کائولن و...

 12. مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حمل و نقل محصولات دخانی

 13. مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی کبیر - نوبت دوم / مزایده فروش محصولات نامنطبق شرکت پتروشیمی کبیر - نوبت دوم

 14. مناقصه عمومی ید سینی کابل و زانو سینی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ید سینی کابل و زانو سینی و ...

 15. مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده.... / مزایده ، مزایده بهره برداری از سالن شماره یازده....

 16. مناقصه عمومی تامین خودروی استیجاری نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروی استیجاری نوبت دوم

 17. فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت / آگهی فراخوان , فراخوان شراکت در امر سرمایه گذاری و ساخت

 18. فراخوان ارزی تامین تجهیزات / آگهی فراخوان ارزی ، فراخوان ارزی تامین تجهیزات

 19. آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای شبکه فاضلاب باقیمانده شهرک الهیه زنجان

 20. مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 1567/133

 21. مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه سازه ساختمان اقامتگاهی راهور ناجا نوبت دوم

 22. فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان خدمات کارگاهی جهت تعمیر اساسی

 23. مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اجرای 48 باب پروژه

 24. مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه توسعه شهری فاز 10 شمال ساری

 25. مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خط کشی سرد راه های حوزه استحفاظی شرق و مرکز گیلان نوبت دوم

 26. مناقصه زیرسازی، آسف و روکش آسف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی، آسف و روکش آسف - نوبت دوم

 27. مناقصه نسبت به تکمیل پروژه ید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر / مناقصه نسبت به تکمیل پروژه ید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر

 28. مناقصه اجرای ید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای ید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلفات در معابر شهر - نوبت دوم

 29. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی فاز 2

 30. مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسف معابر سطح شهر هشتگرد / مناقصه نسبت به اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسف معابر سطح شهر هشتگرد

 31. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 17400متر

 32. مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاع کلاسه 960287

 33. فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه / فراخوان مناقصه , فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه

 34. مزایده دست پخت نان - نوبت دوم / مزایده دست پخت نان - نوبت دوم

 35. مزایده یک دستگاه دکن / اگهی مزایده ,یک دستگاه دکن

 36. مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان در طبقه اول به مساحت اعیانی 99/64 مترمربع

 37. مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زیرسازی و اجرای عملیات روسازی ...- نوبت دوم

 38. مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بچینگ و دستگاه پرس

 39. مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه آماده سازی ، طبخ و توزیع غذا

 40. مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مس ی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 6 باب آپارتمان مس ی

 41. مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید / تمدید آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده فروش کل سهم تجدید تمدید

 42. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 49/4422 نوبت اول پرونده 921333

 43. مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع 63/93 شعیر کلاسه 950611 نوبت اول

 44. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گازرسانی به حفرات خالی ، و توسعه شبکه های موجود - نوبت دوم

 45. مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14 / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان کلاسه 940335.14

 46. اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس / اصلاحیه مزایده فروش سواری تویوتا هایس

 47. مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه

 48. مزایده مقداری لوازم منزل / مزایده, ر مقداری لوازم منزل

 49. مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع / مزایده,مزایده ملکی با مساحت 4073 مترمربع

 50. مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک تخته فرش 12 متری...

 51. مناقصه تکمیل دارالقرآن علی (ع) .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل دارالقرآن علی (ع) ....

 52. مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای حمید به مساحت 201/26 مترمربع

 53. فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان عرضه زمین با کاربری آموزشی نوبت دوم

 54. فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ... / آگهی فراخوان پیمانکاران,فراخوان مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیرساختهای تاسیسات برقی ...

 55. مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 400 متر مربع از فضای بازی پارک

 56. مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه کلاسه 951046 نوبت اول

 57. مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ... / مزایده انواع دستگاه چاپ پلاستیک ...

 58. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 .... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 13/479 اصلی بخش 13 ....

 59. مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور مربوط به امور نقلیه ستاد بهزیستی استان و ادارات بهزیستی شهرستان

 60. مزایده مس ی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190 / مزایده,مزایده مس ی شامل زیرزمین به مساحت 62/60 مترمربع شماره 9401190

 61. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 119.5متر / مزایده,ممزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 119.5متر

 62. مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری فعالیتهای عملیات و تفاقات شهری برق

 63. آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب خانه و واگذاری زمین چمن فوتبال / آگهی مناقصه و مزایده عمومی ساخت یک باب خانه و واگذاری زمین چمن فوتبال

 64. مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع

 65. فراخوان عملیات احداث کانال اصلی / آگهی فراخوان ,فراخوان عملیات احداث کانال اصلی

 66. تجدید ارزی جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم / تجدید مناقصه , ارزی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی - نوبت دوم

 67. مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بسترسازی rough grading جاده ها و کریدورهای فاز دو نوبت دوم

 68. فراخوان مناقصه احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان احداث آشیانه ماشین آلات و انبار شن و نمک و قسمت اداری وراهدارخانه نوبت دوم

 69. مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع و pm سایت های bts / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نگهداری، بهینه سازی و رفع و pm سایت های bts

 70. مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز 2 تاسیسات برقی و مکانیکی

 71. مزایده فروش تستر / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تستر

 72. مناقصه ید کنتورهای گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه ید کنتورهای گازی نوبت دوم

 73. فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم gis / آگهی فراخوان شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات پیاده سازی سیستم gis

 74. فراخوان انجام خدمات ی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان انجام خدمات ی بازنگری سیستم قدرت تصفیه خانه

 75. مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب / مناقصه عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب

 76. مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده عمومی، مزایده 2 دستگاه خودروی پژو پارس

 77. مناقصه ید انواع لامپ بخار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید انواع لامپ بخار

 78. فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم / فراخوان عمومی فراخوان مناقصه پروزه خدمات حمل و نقل جاری - نوبت دوم

 79. مزایده فروش انواع ضایعات ف ی و.... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش انواع ضایعات ف ی و....

 80. فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه بهسازی دکل 102 متری - نوبت دوم

 81. مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اصلاح و بهسازی و ایمن سازی

 82. مناقصه ید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس پرسکی / آگهی مناقصه , مناقصه ید تعداد 28530 نسخه لایسنس آنتی ویروس پرسکی

 83. مزایده فروش ماشین آلات خط تولید / مزایده,مزایده فروش ماشین آلات خط تولید

 84. فراخوان ید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم / فراخوان ید 30 قلم دتکتور و لوازم یدکی ..نوبت دوم

 85. مناقصه پیمانکاری، است اج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی... / مناقصه، مناقصه پیمانکاری، است اج، حمل، بارگیری و تخلیه مواد معدنی...

 86. مناقصه ید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه ید 3800 مترمربع پارچه سفید پنبه ای

 87. مناقصه ید 3000 کیلوگرم ورق سربی / آگهی مناقصه ,مناقصه ید 3000 کیلوگرم ورق سربی

 88. مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب..... / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه احداث حوضچه شیرآلات شبکه فرعی آبیاری پایاب...

 89. مناقصه عمومی ید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عمومی ید، نصب، و راه اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه نوبت دوم

 90. مناقصه تامین تجهیزات و ادوات / آگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات و ادوات

 91. مناقصه ید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3 / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه مناقصه ید 4500 متر کابل خودنگهدار 50 + 16 + 50 * 3

 92. فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی

 93. مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای / آگهی مناقصه ,مناقصه دوخت 100.000 دست کیسه پارچه ای

 94. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه قسمت اول - نوبت دوم

 95. آگهی فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن / آگهی فراخون، فراخوان ماشین ساز یا تامین کننده خط تولید لوله پلی اتیلن

 96. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 80 و 60 متر

 97. مناقصه ید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ.... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید ، بارگیری و حمل الکترو پمپ شناور و الکترو پمپ... -نوبت دوم

 98. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشتاد متر

 99. آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب قسمتی از خیابان زینبیه غربی - نوبت دوم

 100. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی کلیه ساختمان ها
مشاهده متن کامل ...
مؤسسات عمومی
درخواست حذف اطلاعات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی

مشاهده متن کامل ...

مؤسسات عمومی
درخواست حذف اطلاعات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی

مشاهده متن کامل ...

مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی تاریخ 96.3.17 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی ... -نوبت دوم

 2. مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی در قالب کارمزدی

 3. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی به صورت حجمی شامل امور خدمات پشتیبانی نوبت دوم

 4. مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی نوبت دوم

 5. مناقصه تامین نیروی خدماتی خود / مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی خود

 6. مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات-نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری برق منازل، ادارات و تاسیسات- نوبت دوم

 7. مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ...

 8. مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص جهت نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی متخصص جهت نگهداری و تعمیرات ابزار دقیق

 9. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز

 10. فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی تی ... / فراخوان نگهداری و حفاظت از اراضی تی ...

 11. مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه

 12. مناقصه ید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید رنگ جهت مدیریت زیباسازی و ...

 13. فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن / آگهی فراخوان ارزی کیفی, فراخوان انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن

 14. فراخوان ارزی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری

 15. مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم / مناقصه عمومی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل بی سیم اداره کل راه آهن قم

 16. مناقصه پروژه ج گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ج گذاری و پیاده روسازی در سطح شهر و ...

 17. مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی

 18. مناقصه واگذاری رفع سد معبر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری رفع سد معبر

 19. فراخوان مناقصه ید تخم مرغ شعبه شیراز اصلاحیه / آگهی اصلاحیه فراخوان مناقصات , فراخوان مناقصه ید تخم مرغ شعبه شیراز اصلاحیه

 20. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت و حراست فیزیکی... نوبت اول

 21. مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی - نوبت دوم

 22. فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات موردنیاز امور فرهنگری هنری ... نوبت دوم

 23. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پروژه قندیلی

 24. مناقصه عمومی پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ....تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله ... تجدید

 25. مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و فضای سبز - تجدید

 26. تجدید مناقصه عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و ... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات تنظیف بلوارها و خیابانهای شهری و ...

 27. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 34.500 مترمربع - نوبت دوم

 28. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع ....- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 76804 متر مربع ....- نوبت دوم

 29. فراخوان واگذاری خدمات خانه داری و نگهبانی / فراخوان ،فراخوان واگذاری خدمات خانه داری و نگهبانی

 30. تمدید مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی / تمدید مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و امور خدماتی

 31. مناقصه برون سپاری امور نیروهای حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه برون سپاری امور نیروهای حفاظتی

 32. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغبانی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و باغبانی و ...

 33. مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث

 34. مناقصه امور مربوط به خدمات شهری و کاشت , نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به خدمات شهری و کاشت , نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم

 35. مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96 / مناقصه , مناقصه انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی در سال 96

 36. مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی (فنی، مالی، خدماتی)

 37. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم

 38. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 33.000 متر مربع ..نوبت دوم

 39. مناقصه مدیریت و اداره امور انبار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و اداره امور انبار نوبت دوم

 40. مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... نوبت دوم

 41. مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری به صورت حجمی نوبت اول

 42. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 87/000 متر مربع- نوبت دوم

 43. فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین.... نوبت دوم / فراخوان ,فراخوان انجام خدمات امداد ، تعمیرات ، گازبانی ، خدمات عمومی و مشترکین نوبت دوم

 44. مناقصه انجام خدمات حراست از اماکن و تاسیسات شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حراست از اماکن و تاسیسات شرکت

 45. مناقصه انجام خدمات تنظیفی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفی- نوبت دوم

 46. مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی و فضای سبز

 47. فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تنظیفی به متراژ 35.665- نوبت دوم

 48. مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و احداث فضای سبز

 49. مناقصه نگهداری و پشتیبانی mdf های مراکز تلفن شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و پشتیبانی mdf های مراکز تلفن شهری

 50. مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات عمومی محدوده قره برون

 51. فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, فراخوان مناقصات وصول مطالبات آب بها

 52. فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی و ...نوبت دوم

 53. فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 17/440 متر مربع - نوبت دوم

 54. مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... چاپ دوم

 55. مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری زباله و نظافت و رفت و روب معابر سطح شهر

 56. مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی / مناقصه عمومی شرکتهای خدماتی

 57. فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه سه صنعتی

 58. استعلام ید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / استعلام ید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی

 59. استعلام تامین خدمات نگهبانی و حراست در پست 400 کیلوولت لردگان / استعلام , استعلام تامین خدمات نگهبانی و حراست در پست 400 کیلوولت لردگان

 60. استعلام شتشوی های ل تشریفات و داخل رستوران ... / استعلام, استعلام شتشوی های ل تشریفات و داخل رستوران ...

 61. مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان / مناقصه انجام عملیات نگهبانی از اماکن شرکت گاز در سطح استان

 62. استعلام شستشوی نمای ساختمان / استعلام , استعلام شستشوی نمای ساختمان

 63. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به ب و کار / استعلام، استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به ب و کار

 64. استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها / استعلام , استعلام انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها

 65. مناقصه تمیز سقفهای سالن کلینکر از بارهای اضافی / مناقصه , مناقصه تمیز سقفهای سالن کلینکر از بارهای اضافی

 66. استعلام واگذاری امور خدماتی / استعلام , استعلام واگذاری امور خدماتی

 67. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز

 68. فراخوان انجام خدمات مربیگری رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری است مهاجران / فراخوان انجام خدمات مربیگری رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری است مهاجران

 69. استعلام اسکن و آرشیو الکترونیک / استعلام, استعلام اسکن و آرشیو الکترونیک

 70. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات

 71. مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه / مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ، آبدارخانه

 72. مناقصه انجام خدمات / مناقصه انجام خدمات

 73. مناقصه انجام بخشی از امور رفاهی پرسنل / مناقصه , مناقصه انجام بخشی از امور رفاهی پرسنلمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.3.16 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای کارهای ساختماتی و تاسیساتی ...نوبت دوم

 2. مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدی / اطلاعیه، مناقصه جهت افزایش سطح تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدی

 3. فراخوان ید لوله های چدنی قطر 400 و 600 میلیمتر .... نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان ید لوله های چدنی قطر 400 و 600 میلیمتر .... نوبت دوم

 4. مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات ... / مناقصه محدود یک مرحله ای، مناقصه پروژه تهیه و تامین کلیه کالاها و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات ...

 5. مناقصه ید دستگاه پارتیکل / مناقصه عمومی, مناقصه ید دستگاه پارتیکل

 6. مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - 96.03.16 / مناقصه , مناقصه کابلکشی و اجرای فیبر نوری - 96.3.16

 7. استعلام 100کیلوگرم سیم جوش آما / استعلام, استعلام 100کیلوگرم سیم جوش آما

 8. استعلام 2 دستگاه جک 50 تن بهمراه پمپ دستی / استعلام, استعلام 2 دستگاه جک 50 تن بهمراه پمپ دستی

 9. استعلام 3 عدد کارت وجی دیجیتال ... / استعلام ، استعلام 3 عدد کارت وجی دیجیتال ...

 10. استعلام 6400 کیلوگرم زره بدنه اطاقچه اول آسیاب سیمان ... / استعلام ، استعلام 6400 کیلوگرم زره بدنه اطاقچه اول آسیاب سیمان ...

 11. استعلام 1 عدد مدل آلومینیومی با آرایش دوتایی نصب بر روی صفحه چوبی ... / استعلام ، استعلام 1 عدد مدل آلومینیومی با آرایش دوتایی نصب بر روی صفحه چوبی ...

 12. استعلام 10 رول پتو سرامیکی ... / استعلام ، استعلام 10 رول پتو سرامیکی ...

 13. استعلام 1 ست اتصال اسکرو ضد سایش ... / استعلام ، استعلام 1 ست اتصال اسکرو ضد سایش ...

 14. استعلام30 عدد ذغال کربن لورن و ... / استعلام, استعلام 30 عدد ذغال کربن لورن و ...

 15. مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور (9100)... نوبت دوم

 16. مزایده فروش ن های مخلوط با ضایعات ف ی و ... / مزایده , مزایده فروش ن های مخلوط با ضایعات ف ی و ...

 17. فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... / گهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پیمانکاران جهت پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی... نوبت اول

 18. فراخوان مناقصه پلی کلین / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پلی کلین

 19. مزایده اجرای طرح ترافیک شهری تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای طرح ترافیک شهری تجدید

 20. آگهی مزایده عمومی واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده واگذاری بخش تزریقات ، پانسمان و نوار قلب مراکز آموزشی درمانی

 21. مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب / آگهی ارزی کیفی پیمانکاران, مناقصه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب

 22. مزایده فروش حدود 150 تن ضایعات موتور آلات ، 600 تن لوله مغزی سیار ...- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 150 تن ضایعات موتور آلات ، 600 تن لوله مغزی سیار ...- نوبت دوم

 23. آگهی ید لوله / آگهی ید لوله

 24. تجدید مناقصه مناقصه san switch / تجدید مناقصه مناقصه san switch

 25. فراخوان 6 قلم شیر دروازه ای تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان 6 قلم شیر دروازه ای تجدید

 26. فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان یکدستگاه جرثقیل 30 تن سه محور کولردار

 27. فراخوان تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان تعداد 6 عدد فوم تانک استنلس استیل و کربن استیل

 28. فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان دو عدد پمپ مربوط به سیستم روغنکاری توربین گازی تجدید

 29. مزایده فروش 4 قطعه زمین مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مس ی نوبت دوم

 30. فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ p/f hmd tro sealless pumps تجدید / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان چهل و یک قلم قطعه یدکی پمپ p/f hmd tro sealless pumps تجدید

 31. فراخوان عمومی ید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ید مکانیکال سیل مخزن یک میلیون بشکه ای نفت خام در جزیره خارگ

 32. فراخوان عمومی ید چهار عدد شیر پروانه ای erfly valve شانزده اینچ / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ید چهار عدد شیر پروانه ای erfly valve شانزده اینچ

 33. فراخوان ید هوزهای گوی شناور sbm / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هوزهای گوی شناور sbm

 34. فراخوان عمومی مناقصه ید پره ردیف اول توربین ge / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان عمومی ید پره ردیف اول توربین ge

 35. مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدمات پشتیبانی نواحی شهرستانهای پاکدشت ، ورامین...

 36. مناقصه ید tube expander / آگهی ارزی کیفی تامین کنندگان, مناقصه ید tube expander

 37. مناقصه ید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی fast r.g.a با قطعات یدکی و متعلقات / آگهی ارزی کیفی تامین کنندگان, مناقصه ید دو دستگاه گاز کروماتوگرافی fast r.g.a با قطعات یدکی و متعلقات

 38. مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی شرکت / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی

 39. مناقصه تهیه و اجرای ج گذاری معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای ج گذاری معابر نوبت دوم

 40. مناقصه اجرای سیستم f & g تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم f & g تاسیسات

 41. مناقصه اجرای سیستم f & g تاسیسات رامسر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم f & g تاسیسات رامسر

 42. فراخوان ارزی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی / فراخوان ارزی و مناقصه , فراخوان ارزی مناقصه ارائه خدمات سرویس، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستمهای حرارتی و برودتی و تجهیزات مخابراتی

 43. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور / آگهی مناقصه ارزی کیفی, مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور

 44. تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ / تجدید آگهی عمومی , تجدید مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ

 45. مناقصه varco bayron jac pnematic safety spnning wrench .... / مناقصه ، مناقصه varco bayron jac pnematic safety spnning wrench ....

 46. مناقصه اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد / آگهی مناقصه، مناقصه اصلاح، تقویت و توسعه شبکه تغذیه در سطح شهر مشهد

 47. فراخوان کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری شهرستان قدس / فراخوان ارزی کیفی، فراخوان کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری شهرستان قدس

 48. مناقصه lilin downhole tools useable coiled .... / مناقصه ، مناقصه lilin downhole tools useable coiled ....

 49. مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 5 / مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 5

 50. ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل

 51. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل ... تجدید نوبت دوم

 52. مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی / مزایده واگذاری یک باب فروشگاه مواد غذایی

 53. مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه نانوایی

 54. مناقصه p/ f mi-swnco centrifuge / آگهی مناقصه, مناقصه p f mi-swnco centrifuge

 55. مناقصه mi swaco centrifuge / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی , مناقصه mi swaco centrifuge ’

 56. آگهی مناقصه , مناقصه ید 150 دستگاه کامپیوتر p4 / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه , مناقصه ید 150 دستگاه کامپیوتر p4

 57. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس

 58. استعلام مکش کمپرسور / استعلام مکش کمپرسور

 59. استعلام ید 4 ردیف آجر نسوز آلومینیومی / آگهی استعلام , استعلام ید 4 ردیف آجر نسوز آلومینیومی

 60. استعلام چرخ زنجیر / استعلام چرخ زنجیر

 61. استعلام50 تن پودر منیزیت 3-0 ، ماسه کرومیتی با کرومیت بالا 60 تن و 4 تن ماسه اسیدی / استعلام50 تن پودر منیزیت 3-0 ، ماسه کرومیتی با کرومیت بالا 60 تن و 4 تن ماسه اسیدی

 62. مناقصه پله برقی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پله برقی

 63. استعلام نرم افزار kiss soft- 96.03.16 / استعلام, استعلام نرم افزار kiss soft- 96.03.16

 64. استعلام تجارت و بازرگانی بین المللی / استعلام تجارت و بازرگانی بین المللی

 65. مناقصه ید تجهیزات ups / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید تجهیزات ups

 66. مناقصه بهسازی محوطه مخزن استراتژیک مجموعه شماره دو / مزایده ,مناقصه بهسازی محوطه مخزن استراتژیک مجموعه شماره دو

 67. فراخوان احداث برج مراقبت پرواز موقت فرودگاه / فراخوان احداث برج مراقبت پرواز موقت فرودگاه

 68. فراخوان خدمات تأمین خودروهای وانت دوک ن ریچ، سوزوکی ویتارا و ... / فراخوان , فراخوان خدمات تأمین خودروهای وانت دوک ن ریچ، سوزوکی ویتارا و ...

 69. مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو پراید مدل 1388 و موتور سواری

 70. مناقصه complete ball valve size 30 , 10 / مناقصه complete ball valve size 30 , 10

 71. مزایده یک واحد داری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد داری نوبت دوم

 72. فراخوان مناقصه ارزی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی... / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی...

 73. تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم

 74. مناقصه تامین abb sine filter type ksino100-5/ type nsin0070-5 / مناقصه تامین abb sine filter type ksino100-5/ type nsin0070-5

 75. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکاران جهت اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکاران جهت اسکن اسناد و تهیه آرشیو الکترونیکی

 76. مناقصه قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز / آگهی مجدد ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای مورد نیاز

 77. مناقصه ید الکترود 96.03.16 esab / مناقصه, مناقصه ید الکترود esab 96.03.16

 78. مناقصه 5 قلم انواع شیرآلات صنعتی gate valve / مناقصه, مناقصه 5 قلم انواع شیرآلات صنعتی gate valve

 79. مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی gate valve / مناقصه, مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی gate valve

 80. استعلام بهاء flender graffenstaden / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء flender graddenstaden

 81. مناقصه ید 28 قلم انواع اتصالات ف ی / مناقصه, مناقصه ید 28 قلم انواع اتصالات ف ی

 82. مناقصه ید 13 قلم انواع فلنج / مناقصه, مناقصه ید 13 قلم انواع فلنج

 83. ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, ارزی کیفی و مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران

 84. مزایده یک دستگاه دوربین 7100 نی / مزایده,مزایده یک دستگاه دوربین 7100 نی

 85. مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی از یک اصلی بخش یازده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 215 فرعی از یک اصلی بخش یازده

 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 119.75متر

 87. فراخوان واگذاری بهره برداری از جمع آوری و انتقال زباله های فرودگاه / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری بهره برداری از جمع آوری و انتقال زباله های فرودگاه

 88. مزایده فروش آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی

 89. مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد / مزایده,مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد

 90. تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع 96.3.16 / تجدید فراخوان آگهی ارزی کیفی,فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع 96.3.16

 91. مناقصه احداث مخزن بتنی / فراخوان شناسایی پیمانکار , مناقصه احداث مخزن بتنی نوبت اول

 92. مناقصه نایل مصرفی فروشگاه های خود / مناقصه ، مناقصه نایل مصرفی فروشگاه های خود

 93. فراخوان مناقصه مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکز نوبت دوم

 94. تمدید و اصلاحیه مناقصه ید لوازم اندازه گیری ... / آگهی تمدید و اصلاحیه مناقصه عمومی، تمدید و اصلاحیه مناقصه ید لوازم اندازه گیری ...

 95. مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهری -نوبت دوم

 96. فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل ایستگاه تقلیل فشار کوی بهروز

 97. مناقصه airmotor with conversionkit / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی, مناقصه airmotor with conversionkit نوبت اول

 98. مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی در حوزه اداری ، کارگری و خدماتی -نوبت دوم

 99. فراخوان بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری - نوبت دوم

 100. مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری ساختمان رستوران و تالار پذیرایی

 101. فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکز مسجدسلیمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکز مسجدسلیمانمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود

 2. مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر

 3. مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع - نوبت دوم

 4. فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای .... / فراخوان , فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای ....

 5. آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ... / آگهی ارزی کیفی, آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ...

 6. شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم

 7. مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و... / مناقصه , مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و...

 8. مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر / مزایده,مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر

 9. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 10. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم

 11. مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم

 12. فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ، فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا

 13. مزایده واگذاری مارکت و فست فود / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مارکت و فست فود

 14. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم / مناقصه ، ارزی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم

 15. مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ...

 16. مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن / مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن

 17. مناقصهp/f"derrick" flo line model flc / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f"derrick" flo line model flc

 18. مناقصهp/f derrick centrifuge de-1000 / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f derrick centrifuge de-1000

 19. مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی / مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی

 20. مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی / مزایده , مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی

 21. مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم

 22. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی

 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی

 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر

 25. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو

 26. مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم

 27. مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران ، مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت

 28. مزایده فروش پودر pta.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پودر pta....

 29. مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396 / آگهی مناقصه , مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396

 30. مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم

 31. مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب

 32. مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم / مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم

 33. مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم

 34. مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول / مزایده,مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول

 35. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر

 36. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم

 37. مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم

 38. مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم

 39. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی ....

 40. تجدید فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / تجدید , فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی تجدید نوبت دوم

 41. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر

 42. مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم

 43. مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم

 44. متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم

 45. مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم

 46. مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ...

 47. فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید

 48. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال....

 49. مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع)

 50. مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس

 51. مزایده سه باب مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده سه باب مغازه مرحله اول

 52. مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی, مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر

 53. مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم / مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم

 54. مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب

 55. تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم / ارزی کیفی و مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم

 56. مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید

 57. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 58. مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل 95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل نوبت اول 95.12.21

 59. مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل نوبت اول

 60. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم

 61. آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه

 62. مناقصه چرم های نسوز نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه جرم های نسوز نوبت دوم

 63. مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم

 64. مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم

 65. مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت / آگهی مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت

 66. فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts

 67. مناقصه ید پودر کاکائو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید پودر کاکائو

 68. مناقصه ید لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید لیفتراک

 69. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش ضایعات

 70. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی ...

 71. فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی.... نوبت دوم

 72. مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا

 73. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم

 74. مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن

 75. مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه / مناقصه , مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه

 76. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ...

 77. مناقصه ید فیلر راد 95/12/21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد 95/12/21

 78. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم

 79. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری....

 80. مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت

 81. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم

 82. فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم

 83. مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم

 84. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی

 85. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی

 86. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت

 87. مزایده یک دستگاه بتن ولوو / مزایده یک دستگاه بتن ولوو

 88. سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار / سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار

 89. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم

 90. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 91. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم

 92. لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو / لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

 93. مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1...

 94. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم

 95. مناقصه کنتور و شیر شبکه / مناقصه کنتور و شیر شبکه

 96. طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد / طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد

 97. مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف

 98. ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای / ارزی کیفی, ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای

 99. شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم / شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم

 100. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام -نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم

 101. مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد

 102. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21

 103. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21 / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21

 104. فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21 / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21

 105. مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم

 106. مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم
مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.2.11 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نیروی انسانی

 2. مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات نگهداری , تعمیرات و بهره برداری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3

 3. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی