پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سرمایه گذاری در منطقه 22 و پروژه های منطقه22
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار
درخواست حذف اطلاعاتبررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران


چکیده: 1


مقدمه: 2


فصل اول:کلیات تحقیق


1-1)مقدمه 4


2-1) بیان مسئله تحقیق. 5


3-1) چارچوب نظری. 7


4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش.. 8


5-1) اه پژوهش.. 9


1-5-1) اه علمی تحقیق. 9


2-5-1)اه کاربردی تحقیق. 10


6-1 )فرضیه های تحقیق. 10


7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش : 11


فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق


1-2- مقدمه 16


2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری. 18


1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری. 20


3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری. 21


1-3-2) ادوینسون و مالونه 22


2-3-2)روس و همکارانش.. 23


3-3-2) بونتیس.. 23


4-3-2) بروکینگ... 24


5-3-2) سویبی. 25


6-3-2) استوارت.. 26


7-3-2) یوستک و همکارانش.. 26


8-3-2) پتی. 27


9-3-2) چن و همکارانش.. 27


10-3-2) پتی و گویتر. 29


11-2-2) هانناس و لوونداهل. 30


12-3-2) طبقه بندی مر و اسچوما 32


13-3-2) لیم و دالیمور. 32


14-3-2) طبقه بندی نورتون و کاپلان. 33


15-2-2) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 33


4-2)بخش سوم: روش های اندازه گیری سرمایه فکری: 34


1-4-2) طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 34


1-1-4-2) ارزش افزوده اقتصادی: 35


2-1-4-2) کارت نمره متوازن: 35


3-1-4-2) ترا مه نامرئی: 36


4-1-4-2) کنترل دارایی های ناملموس: 36


5-1-4-2) روش جهت ی تجاری اسک ا: 37


6-1-4-2) شاخص سرمایه فکری: 37


7-1-4-2) نرخ بازده دارایی ها : 38


8-1-4-2) روش تشکیل سرمایه بازار: 38


9-1-4-2) کارگزار تکنولوژی : 39


10-1-4-2) روش سرمایه فکری مستقیم: 39


11-1-4-2) روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری: 40


12-1-4-2) مدل مدیریت سرمایه فکری. 40


13-1-4-2) کیوی توبین 42


14-1-4-2) هوش سرمایه انسانی. 43


15-1-4-2) مدل کارگزار فناوری. 43


16-1-4-2)روش ارزشگذاری جامع. 44


2-4-2) ارزی تحلیلی – تطبیقی و مدل های سنجش سرمایه فکری. 44


3-4-2) طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن. 46


1-3-4-2) روش های محاسبه مستقیم سرمایه فکری. 46


2-3-4-2) روش های برآورد ارزش بازاری سرمایه 46


3-3-4-2) روش های برگشت دارایی ها 46


4-3-4-2) روش های کارت امتیاز. 47


5-2) نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخصهای عملکرد مالی شرکتها 53


1-5-2) محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک. 53


2-5-2) شاخصهای عملکرد مالی. 55


6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق. 65


1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل. 65


2-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در خارج از کشور. 71


3-6-2) تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی. 76


فصل سوم :روش اجرای تحقیق


1-3 )مقدمه 79


2-3) روش تحقیق. 79


3-3) قلمرو تحقیق. 80


4-3 )روش های گردآوری اطلاعات.. 80


5-3 )ابزارگردآوری اطلاعات.. 81


6-3) مدل مفهومی تحقیق. 82


6-3 )جامعه آماری تحقیق. 83


7-3) آزمون فرضیه ها 84


8-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 85


1 -8-3) آزمون همبستگی. 85


2-8-3 )رگرسیون چندگانه 86


3-8-3 ) آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) 86


4-8-3 ) آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن) 87


5-8-3 )چند هم خطی 87


9-3 )شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش : 88


10-3 ) متغیر های تحقیق : 97


فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها


1-4) مقدمه 99


2-4 )شاخص های توصیفی متغیرها 100


3-4) روش آزمون فرضیه های تحقیق. 102


1-3-4) بررسی اعتبار مدل. 103


4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 104


1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته: 105


2-4-4) تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 106


1-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی اول : 107


2-2-4-4) آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 111


3-2-4-4 )آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی(p/e) شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد. 114


4-2-4-4) آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازاربعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 119


3-4-4)فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 120


4-4-4 )آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 124


5-4-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم: ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایهبعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 128


1-5-4-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم: بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص roe از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد. 128


2-5-4-4 )آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخصasr از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد . 132


3-5-4-4) نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 136


6-4-4 )آزمون فرضیه اصلی پنجم:ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی evaبعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد. 137


7-4-4 )آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت بامیانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 142


8-4-4 )خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 144


فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات


1-5 )مقدمه 146


2-5) ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 146


1-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی اول 147


2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 147


3-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی سوم 148


4-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی اول. 149


5-2-5 )فرضیه اصلی دوم 149


6-2-5) نتیجه فرضیه اصلی سوم 150


7-2-5)فرضیه اصلی چهارم 150


8-2-5 )نتیجه فرضیه فرعی چهارم 151


9-2-5)فرضیه فرعی پنجم 151


10-2-5) نتیجه فرضیه اصلی چهارم 152


11-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی پنجم 152


12-2-5 )نتیجه فرضیه اصلی ششم: 153


3-5 )نتیجه گیری کلی تحقیق. 154


4-5) پیشنهادهایی مبتنی بریافته های تحقیق. 154


5-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 155


6-5 )محدودیت های تحقیق. 155


پیوست ها


پیوست الف) اسامی شرکتهای نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: 158


پیوست ب) وجی های آماری از نرم افزار spss. 161


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 174


منابع لاتین: 176


چکیده انگلیسی: 178


 


 


ج 1-2 طبقه بندی پتی و گویتر. 30


ج 2-2 ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری. 42


ج 3-2 مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری(رودو و لیلرت) 45


ج 4-2 خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به شرح ج زیر ارایه شده است: 47


ج 5-2 روش های ارزشی سرمایه فکری ic ( گردآوری اریک سویبی) 47


ج 6-2 شاخصها و گروهای سنجش عملکرد مالی شرکتها 56


ج 1-3 خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها 84


ج 2-3 شاخصها و گروه های عملکرد مالی. 90


ج 1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی ، شاخص های پراکندگی وشاخص های شکل توزیع. 100


ج 2-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 101


ج 3-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال. 102


ج 4-4:آزمون نرمال بودن- متغیروابسته 106


ج 5-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری. 107


ج 6-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108


ج 7-4 : ضریب همبستگی،تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 108


ج 8-4 ضرایب معادله رگرسیون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار. 110


ج 9-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112


ج 10-4 : تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 112


ج 11-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیرمولفه های سرمایه فکری ونسبتtobin q 113


ج 12-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت tobin q. 113


ج 13-4 : ضریب همبستگی پیرسون ،سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت p/e. 115


ج 14-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116


ج 15-4 : ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 116


ج 16-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت p/e. 117


ج 17-4 :ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار(p/e .tobin q. mbv) 119


ج 18-4 : ضریب همبستگی پیرسون ، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری. 120


ج 19-4 تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری –بازده دارایی ها 121


ج 20-4 : ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری- بازده دارایی ها(roa) 121


ج 21-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (roa) 122


ج 22-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت- گردش دارایی. 125


ج 23-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت.. 125


ج 24-4 : ضریب همبستگی ، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی. 126


ج 25-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت.. 126


ج 26-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام roe 129


ج 27-4 : تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe. 130


ج 28-4 :ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام roe 130


ج 29-4 : ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهامroe. 131


ج 30-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 133


ج 31-4 : تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr.. 134


ج 32-4 :ضریب همبستگی ،تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام asr 134


ج 33-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام asr.. 135


ج 34-4 : ضریب مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای بازده سرمایه (roe .asr) 136


ج 35-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داریمولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی 138


ج 36-4 : تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی eva.. 139


ج 37-4 :ضریب همبستگی ، تعیین وآزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی 139


ج 38-4 :ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی. 140


ج 39-4 : ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی 142


ج 40-4 :تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت ،سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی 143


ج 41-4 :خلاصه نتایج. 144


 


 


 


 


نمودار 1-2 طرح ارزش اسک ا 22


نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس.. 24


نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 25


نمودار 4-2 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 27


نمودار 5-2 طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل. 31


نمودار 6-2 طبقـــه بندی لــوونداهــل. 31


نمودار 7-2 طبقه بندی لیم و دالیمور 32


نمودار 8-2 چارچوب کارت امتیازی متوازن. 33


نمودار 9-2 طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک. 34


نمودار 10-2 شبکه منابع و فعالیت های ناملموس.. 41


نمودار 1-3 مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت.. 82


نمودار 2-3 مدل تبیینی تحقیق. 82


نمودار 1-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری. 110


نمودار 2-4 نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله. 111


نمودار 3-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت tobin qطی بازه زمانی 7 ساله. 114


نمودار 4-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت tobin q. 114


نمودار 5-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت p/e طی بازه زمانی 7 ساله. 117


نمودار 6-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت p/e. 118


نمودار7-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت سودآوریطی بازه زمانی7 ساله. 123


نمودار 8-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری. 123


نمودار9-4 نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی7 ساله. 127


نمودار 10-4 : نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت.. 127


نمودار11-4 نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامroe طی بازه زمانی7 ساله. 131


نمودار 12-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهامroe. 132


نمودار 13-4 نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری وبازده صاحبان سهامasrطی بازه زمانی7 ساله. 135


نمودار 14-4 : نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام asr.. 135


نمودار 15-4 نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی7 ساله 140


نمودار 16-4 : نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی. 141


 


 


چکیده:


سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.


برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک[1] به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری)[2] مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخ شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.


یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای ب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.


وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران


 


 


مقدمه:


با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و ـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) [3] . یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) [4] .


 


 
[1]-pulic


[2]-vaic


[3]- chen et al,2005,p388.


[4] -sullivan,2002,p9


 مشاهده متن کامل ...
واژگان تجارت1
درخواست حذف اطلاعات

وام غیراقساطی bullet شمش bullion بازار شمش bullion market نقطهٔ شمش bullion point اندوختهٔ ف ی؛ اندوختهٔ شمش طلا و نقره bullion reserve تجارت شمش (طلا و نقره) bullion trade رجحان سابقه bumping درآمد خدمات شخصی؛ درآمد حاصله از کارهای هنری و اختراع bunched income بوندسبانک؛ بانک مرکزی آلمان bundes bank بازار داغ؛ بازار گرم؛ بازار جوشان buoyant هزینهٔ عمومی؛ هزینهٔ سربار؛ بار بیشینه burden بار دین؛ بار بدهی burden of debt مالیات مزاحم؛ مالیات مشقت بار؛ مالیات سنگین burden some tax دفتر؛ اداره؛ دایره burean نظریهٔ اقتصادی حکومت اداری bureaucracy, economic theory of بیمه بر ضد ی burglary insurance ضریب آتش‌گیری؛ ضریب آتش افروزی؛ ضریب آتش سوزی burning ratio بورس؛ بازار اوراق بهادار bursary بوشل امپریال؛ پیمانهٔ غله رسیده bushel (imp) کار و ب؛ شغل؛ اقتصاد تجاری؛ دادوستد؛ شرکت؛ بنگاه تجاری؛ تجارتخانه؛ مؤسسه انتفاعی. buseniss فعالیت تجاری business activity مدیریت بازرگانی business administration مؤسسهٔ عام المنفعه business affected with a public interest ٔ کار و ب؛ کارگزار تجاری business agent سنجهٔ فعالیت اقتصادی؛ میزان فعالیت‌های اقتصادی؛ میزان کار و ب business barometer رفتار کار و بی buseness behaviour بودجهٔ کار و ب؛ بودجهٔ بازرگانی buseness budged برگ نشانی تجاری؛ کارت بازرگانی buseness card مطالعهٔ مسائل تجاری buseness case study مرکز امور؛ مرکز کار و ب buseness centre ارتباط کار و بی buseness connection مؤسسه کار و ب یا مؤسسهٔ بازرگانی به منظور تولید یا تجارت؛ مؤسسهٔ اقتصادی buseness corporation ادوار کار و ب؛ ادوار فعالیت اقتصادی؛ ادوار بازرگانی؛ ادوار تجاری buseness cycles آمایش داده‌ای کار و ب business data processing روزکار business day تنزل فعالیت تجاری؛ بحران رکود کار و ب business depression بها؛ نرخ؛ اعتبار در عمل؛ معاملهٔ انجام شده business done اقتصاد کار و ب؛ بررسی راه‌های تولید و توزیع کالاها business economics مؤسسهٔ بازرگانی؛ بنگاه تجاری؛ مؤسسهٔ انتفاعی business enterprise تجهیزات کار و ب business equipment بسط امور بازرگانی business expansion ناکامی در کار و ب؛ ش ت در کار و ب business failure بنگاه‌های انتفاعی؛ بنگاه‌های تجاری business firms سرمایه‌گذاری ثابت کار و ب؛ سرمایه‌گذاری ثابت بخش صنعت؛ سرمایه‌گذاری ثابت کار و ب business fixed investment نوسان‌های بازرگانی؛ تموجات تجاری؛ نوسان‌های اقتصادی business fluctuations هدفهای کار و ب business goals پس‌انداز ناخالص کار و ب business gross saving ساعات کار و گشایش business hours بنگاه کار و ب؛ بنگاه بازرگانی؛ بنگاه تجاری business house درآمد خالص تجاری business income نماگرهای بازرگانی؛ نماگرهای کار و ب business indicators بیمهٔ توقف عملیات به علت حادثهٔ مورد بیمه business-interruption insurance موجودی انبار بازرگانان و مؤسسه‌های بازرگانی business inventories کارآمد؛ نظام یافته business like وام کار و ب business loan ماشین محاسبهٔ الکترونی کار و ب business machine سوداگر؛ تجار پیشه؛ تاجر؛ کاسب؛ بازرگان؛ اهل داد و ستد businessman مدیریت بازرگانی؛ تصدی کار و ب business mana ent انگیزهٔ کار و ب business motive نام تجاری؛ نام بازرگانی business name اسناد بازرگانی business papers عملکرد کار و ب business performance محل کار و ب business premises رونق تجاری؛ رونق سوداگری؛ رونق کار و ب business prosperity روانشناسی شغلی؛ روانشناسی کار و ب business psychology خطر احتمالی کار و ب business risk پس انداز کار و ب business saving مطالعهٔ اقتصاد و مدیریت؛ بررسی کار و ب business study بخش کار و ب business sector وضع کار و ب؛ وضع بارزگانی؛ اصطالحات کار و ب business terms سفر تجاری؛ سفر بازرگانی business tour پرداخت‌های انتقالی کار و ب business transfer payments معاملهٔ تجاری؛ معاملهٔ کار و ب؛ دادوستد کار و بی business transaction سفر تجاری business travel روندکار و ب؛ روند بازرگانی business trend عضویت در اتحادیهٔ کار و ب؛ اتحادیه‌گرایی کار و ب business unionism اتحادیه‌گرایی کار و بی در برابر اتحادیه‌گرایی انقل business unionism versus revolutionary unionism اقدامات مخاطره آمیز کار و بی business venture دنیای کار و ب business world درآمد خاص but-for income هدف؛ منظور دلالی buy and sell on commission باز ید؛ پس ید buy back یدن بدون بسته‌بندی buy by the lump نقد یدن buy cash بیع قطعی؛ یدن به طور قطع buy firm ید سهم دیگران buy out گرایش به ترقی buyancy تمرکز یدار buyer concentration یدار یک جایزهٔ غیرمستقیم buyer of a call option اعتبار یدار buyer's credit تورم یدار buyer's inflation بازار تحت تسلط یدار؛ بازار باب طبع یدار؛ بازار یدار buyer's market اختیار یدار؛ انعام به یدار؛ ترقی سهام buyer's option مازاد یدار buyer's over اعتصاب یدار buyer's strike مازاد یدار buyer's surplus نمایندگان ید buying agents ید و فروش عمدهٔ سهام buying and selling large blocks of stocks ید گران و فروش ارزان؛ گران یدن و ارزان فروختن buying dear and selling cheap تجارتخانه‌های ید buying houses برای خود در حراج برداشتن buying-in ید طولانی buying long دفاتر ید buying offices ید اسناد به اعتبار عین اسناد؛ تجارت نهایی buying on margin سهم یا ب ی را یدن buying out قیمت بالابر by-bidder هزینه‌های گذشته و فرصت‌های آینده by-gone versus relevant alternative opportunities تصویب‌نامه؛ آیین‌نامهٔ داخلی bylaw محصول فرعی؛ محصول ضمنی by-product روش محاسبهٔ هزینهٔ محصول فرعی؛ روش محاسبهٔ هزینه بر پایهٔ بازیافت‌ها by-product method of cost accounting از طریق مناقصه by tender از طریق پایاپا by way of compen ion کار فرعی؛ کار غیر مقرر by-work بیت byte دلار، واحد پول بلیز، نشانهٔ bz.dollar است. bz$ سدی، واحد پول غنا، نشانهٔ cedi است. c کولون، واحد پول کاستاریکا و السوادور، نشانهٔ colon است. c حق مؤلف c نرخ لیرهٔ انلگیس cable کابل cable مخابرهٔ تلگرافی؛ پیام مخابراتی cablegram واحد عمق دریایی و برابر است با ۱۰۰ فاتوم یا ۱۸۲/۸۸ متر یا ۷۲۰۰ اینچ cable length سفارش تلگرافی cable order نرخ تلگرافی cable rate حوالهٔ تلگرافی؛ انتقال تلگرافی cable transfer حمل و نقل ساحلی؛ کابوتاژ cabotage اعتصاب کندکاری؛ اعتصاب کاهندهٔ کارآیی؛ کارشکنی؛ کاهندهٔ کارآیی ca' canny strike صورت ممیزی زمین؛ ثبت اراضی cadastre به شرط عدم تغییر عوامل دیگر؛ در اوضاع ثبات دیگر عوامل caeteris paribus حساب ؛ شمار ؛ محاسبه calculate محاسبهٔ اقتصادی calculation, economic محاسبه؛ حساب calculus حساب تغییرات calculus of variations امتیاز ید؛ تقاضای پرداخت؛ دعوت به پرداخت؛ ید (در بورس) call دستمزد برگشت به سرکار؛ دستمزد آماده باش؛ دستمزد آمادهٔ کار call back pay مالیات مخابره؛ مخارج مخابرهٔ تلفنی call charge پاداش آمادگی کار؛ پاداش آمادگی برای خدمت call compen ion حساب س ٔ عندالمطالبه؛ حساب س ٔ دیداری call deposit account دستور برآورد call for estimates پیشنهاد مناقصه call for tenders مزد حضور؛ دستمزد برگشت به سرکار؛ حق «آماده به خدمت»؛ دستمزد آماده‌باش call-in pay وام عندالمطالبه؛ وام بدون سررسید؛ وام دیداری؛ وام به رؤیت call loan بازار وام عندالمطالبه call loan market وام عندالمطالبه call money نرخ پول عندالمطالبه call money rate اختیار دو برابر call of more اختیار ید مجدد call of more option اختیار دو برابر call o'more اختیار ید یا عدم ید call option مزد حضور call pay جایزه به اوراق بهادار؛ جایزه به سهام call premium ارزش اسمی call price اندازهٔ بهرهٔ وام عندالمطالبه call rate رسید پرداخت call receipt خطر توقف call risk دعوت طلبکاران call the creditors روش اعلام call system حساب خواستن؛ مؤاخذه ؛ بازخواست call to account درخواست وجه از سهامداران call upon shareholders عندالمطالبه callable قرضهٔ قابل باز ید callable bond وام عندالمطالبه callable loan سهام ممتاز قابل باز ید؛ سهام ترجیحی callable preferred stock سرمایهٔ مطالبه شده called up capital پرداخت بیش از سررسید موعد calling دعوت؛ احضاریه برای سفارش‌های بارنامه؛ بارنامهٔ سفارشی calling for orders bill of lading پرداخت اوراق قرضه یا بدهی پیش از سررسید موعد؛ مطالبهٔ وام پیش از سررسید calling loan صراف اسناد؛ صراف ارز؛ ارزشناس؛ دلال برات؛ متخصص ارز بانکداری ارزی bist معادلهٔ کیمبریج؛ معادلهٔ ماندهٔ نقدی bridge equation ضریب کیمبریج k bridge k مکتب کیمبریج bridge school مکتب اقتصاد کیمبریج bridge school of economics نظریهٔ پولی کیمبریج bridge theory of money مستوفی‌گری eralism مالیهٔ عمومی؛ علم مستوفی‌گری eralistic science بطلان؛ لغو؛ الغاء؛ فسخ cancellation چک پرداخته؛ چک باطل؛ لاشهٔ چک cancelled cheque فسخ قرارداد بدون تحمیل هزینه به بیمه‌گذار یا او cancelling flat بهای کالا و کرایهٔ باربری c. and f. (cost and freight) قواعد مالیات‌بندی؛ مبالغی مالیات بندی canons of taxation دلار، واحد پول کانادا، نشانهٔ can. dollar است can$ جست و جوی سفارش یا مشتری canv جست و جوگر سفارش؛ جست و جوگر مشتری canv er سیاست مشترک کشاورزی c.a.p. توانایی؛ لیاقت؛ قابلیت؛ استعداد؛ کفایت؛ صلاحیت؛ شایستگی؛ توانمندی capability گنجایش؛ ظرفیت؛ توان؛ سمت capacity هزینهٔ ظرفیت capacity cost عامل ظرفیت capacity factor سطح ظرفیت؛ سطح ظرفیت تولیدی capacity level بازداده در سطح ظرفیت capacity-level output استفاده از ظرفیت capacity utilization اندازهٔ استفاده از ظرفیت؛ نسبت کاربرد ظرفیت capacity utilization rate قانون کشش capillarity, law of سرمایه capital هزینهٔ سرمایه capital, cost of کارآیی نهایی سرمایه capital, marginal efficiency of سرمایهٔ اجتماعی capital, social انواع سرمایه: capital, types of حساب سرمایه؛ حساب دارایی ثابت capital account دریافتها در حسابهای سرمایه‌ای capital accounts receipts انباشت سرمایه capital accumulation سرمایه capital agglomeration تخصیص سرمایه؛ ذخیرهٔ استهلاک capital allowances افزایش ارزش سرمایه capital appreciation تخصیصهای سرمایه؛ اعتبار هزینه‌های نامستمر capital appropriations دارایی سرمایه‌ای capital et پاداش سرمایه؛ سود سهام؛ بهرهٔ قرضه؛ سود به صورت سهم capital bonus بودجهٔ سرمایه‌ای capital budget بودجه‌بندی سرمایه capital budgeting هزینه‌های سرمایه؛ مخارج سرمایه؛ بهرهٔ متعلقه capital charges سرمایهٔ گردان capital circulating ضریب سرمایه capital coefficients سرمایهٔ ثابت؛ سرمایهٔ پایدار capital constant

مصرف سرمایه؛ تحلیل سرمایه capital consumption ذخیرهٔ استهلاک capital consumption allowance هزینهٔ سرمایه؛ مخارج سرمایه؛ هزینهٔ سرمایه‌ای capital cost ایجاد سرمایه capital creation تعمیق سرمایه؛ تشدید سرمایه؛ فشردگی سرمایه capital deepening عوارض سرمایه؛ حق تمبر بر سهام یک شرکت محدود؛ پول تمبر سرمایه capital duty سرمایهٔ مورد استعمال؛ سرمایهٔ مورد استفاده capital employed بازدهٔ سرمایهٔ مورد استعمال capital employed, return on تجهیزات سرمایه‌ای؛ کالای سرمایه‌ای؛ ساز و برگ سرمایه‌ای capital equipment طرح هزینهٔ سرمایه‌ای capital expenditure project مخارج سرمایه‌ای؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital expenditures هزینه‌های تأسیساتی؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital expense سرمایهٔ ثابت capital fixed فرار سرمایه capital flight جریان سرمایه؛ انتقال سرمایه capital flow جریان سرمایه و ترازپرداختهای بین‌المللی capital flow and balance of international payments تشکیل سرمایه؛ سرمایه سازی capital formation وجوه سرمایه capital funds افزایش ارزش سرمایه؛ اضافه ارزش سرمایه capital gain مالیات بر افزایش ارزش سرمایه capital-gain tax ضریب تطبیق سرمایه؛ نسبت تنظیم سرمایه capital gearing ratio کالای سرمایه‌ای؛ دارایی ثابت capital goods کالای سرمایه‌ای و اعتبار capital goods and credit ورود سرمایه؛ جریان ورودی سرمایه capital inflow سرمایه بری؛ شدت سرمایه capital intensity سرمایه‌بر capital-intensive اقتصاد سرمایه‌بر capital-intensive economy کالای سرمایه‌بر capital-intensive goods بخش سرمایه‌بر capital-intensive sector وجوه سرمایه‌گذاری؛ پول سرمایه‌گذاری capital invested سرمایه‌گذاری سرمایه؛ به کار انداختن سرمایه capital investment نسبت سرمایه به کار؛ ضریب سرمایه به کار capital-iabour ratio جانشینی سرمایه - کار capital-labour substitution ضریب اتکا به وام capital leverage ratio مالیات بر سرمایه capital levy بدهی سرمایه؛ دیون درازمدت؛ بدهیهای درازمدت؛ ارزش خالص capital liability کاهش ارزش سرمایه؛ کاهش سرمایه capital loss بازار سرمایه؛ بورس capital market تمامیت بازار سرمایه؛ یکپارچگی بازار سرمایه capital market integration تحرک سرمایه capital mobility حرکت سرمایه؛ انتقال سرمایه؛ تغییر مکان سرمایه capital movement درآمد خالص سرمایه capital net return دارایی خالص سرمایه‌ای capital net worth وج سرمایه؛ جریان وجی سرمایه capital outflow هزینه‌های تأسیساتی؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital outlays ضریب سرمایهٔ محصول؛ نسبت سرمایه به بازداده؛ نسبت بازدهی سرمایه capital output ratio نسبت سرمایهٔ اضافی به بازدادهٔ اضافی معین capital output ratio, incremental سرمایهٔ پرداخته؛ سرمایهٔ پرداختی؛ آوردهٔ شرکاء capital paid in تجدید و تسریع سرمایه capital quickening جیره‌بندی سرمایه capital rationing بازی سرمایه؛ بازیافت سرمایه capital recovery ضریب بازیافت سرمایه؛ عامل بازی سرمایه capital recovery factor بازدهٔ باز ید سرمایه capital redemption yield اجارهٔ سرمایه capital rent نیازهای سرمایه capital requirements اندوختهٔ سرمایه capital reserve وارونگی سرمایه capital-reversing سرمایه اندوز capital saving خدمات سرمایه‌ای capital services سرمایهٔ سهامی؛ سهم سرمایه؛ سهم صادره به عنوان سرمایه؛ موجودی سرمایه؛ سهام آورده (در یک شرکت) (issued stock) capital stock مالیات بر سهام؛ مالیات بر سهام؛ مالایت بر سماریه؛ مالیات بر سهم سرمایه‌ای capital stock tax ساختار سرمایه capital structure سرمایهٔ اولیهٔ مؤسسان شرکت capital sum سرمایهٔ اضافی capital surplus مالیات سرمایه capital tax نظریهٔ سرمایه capital theory معاملهٔ سرمایه capital transaction انتقال سرمایه؛ واگذاری سرمایه capital transfer مالیات انتقال سرمایه capital transfer tax واگرد سرمایه؛ نسبت دوران سرمایه؛ دوران سرمایه گذاری؛ گردش سرمایه capital turnover ارزش سرمایه‌ای؛ ارزش سرمایه؛ ارزش فعلی؛ ارزش کنونی خدمتی که باید در آینده انجام گیرد؛ معادل سرمایهٔ یک پرداخت سالانه capital value محاسبهٔ ارزش سرمایه؛ تخمین ارزش سرمایه capital value computation گسترش سرمایه capital widening سرمایه‌داری؛ سرمایه‌گرایی؛ سرمایه مداری؛ سرمایه گرایی capitalism سرمایه‌داری تی capitalism, state سرمایه‌دار؛ سرمایه‌گرا؛ سرمایه‌داری capitalist تولید غیرمستقیم؛ تولید به گونهٔ سرمایه‌داری capitalistic production تبدیل به سرمایه؛ تبدیل به نقد؛ برآورد ارزش کنونی سرمایه؛ تنزیل سرمایه capitalization بانکهای فروشندهٔ اوراق بهادار capitalization banks صدور سهم برای سرمایه capitalization issue تأمین سرمایه برای پرداخت مالیات و عوارض اراضی capitalization of land taxes تبدیل سود به سرمایه capitalization of profit نسبتهای تبدیل اوراق بهادار capitalization rates ضریب دارایی به سرمایه capitalization ratio واحد تبدیل سرمایه capitalization unit به حساب دارایی بردن؛ تبدیل به سرمایه capitalize بانک سهامی capitalized bank هزینهٔ سرمایه‌ای capitalized cost هزینه‌ای که به حساب سود و زیان می‌رود؛ مخارج مبدل به سرمایه capitalized expense ارزش سرمایه‌ای capitalized value معیار ارزش سرمایه‌ای capitalized-value standard سرشماری مالیاتی؛ وضع مالیات سرشماری؛ مالیات سرانه؛ مالیات بر هر فرد؛ مالیات صنفی capitation مالیات نفوس؛ مالیات سرانه capitation tax پوشش بار کشتی؛ بار مظروف capsule cargo شرکت بیمهٔ داخلی؛ شرکت بیمهٔ خودی captive insurance company بازار گرفتار؛ بازار در قید و بند؛ بازار در اختیار؛ بازار زیر نفوذ captive market معدن منحصر captive mine تولیدکنندهٔ مقید؛ تولیدکنندهٔ وابسته captive producer کارخانهٔ وابسته؛ کارخانهٔ مقید: کارخانهٔ ادغامی؛ کارخانهٔ در انقیاد captive shop مالیات اتومبیل؛ مالیات خودرو car tax قرایط؛ عیار؛ ارزش؛ بها؛ تقویم carat منگنهٔ کارت؛ کارت منگنه card punch واحد کارت خوان card reader محل وج کارت منگنه card stacher کارت به نوار card-to-tape اعداد اصلی cardinal numbers مطلوبیت قابل شمارش؛ مطلوبیت عددی؛ فایدهٔ قابل شمارش cardinal utility نظریهٔ فایدهٔ اصلی؛ نظریهٔ مطلوبیت اصلی cardinal utility theory اصلی‌گرایی؛ مکتب عدد اصلی cardinalism توجه؛ احتیاط؛ هشدار care! توجه؛ احتیاط care of محمولات کشتی cargo جامعه و بازار مشترک کارائیب caribbean community and common market بانک توسعهٔ کارائیب caribbean development bank یک واگن بار carload واحد بارگیری؛ carloadings بردن؛ حمل؛ باربری؛ کرایه؛ هزینهٔ حمل carriage ظرفیت باربری carriage capacity پس کرایه شده؛ کرایه به عهدهٔ تحویل گیرنده carriage forvard بدون هزینهٔ حمل؛ فاقد هزینهٔ حمل carriage free هزینه‌های یدار بابت حمل کالا؛ کرایهٔ حمل کالای یداری carriage inwards هزینه‌های فروشنده بابت حمل کالا carriage outwards کرایهٔ حمل پرداخته شده؛ کرایه در مبداء پرداخته شده carriage paid to نقل به؛ نقل می‌شود به carried forward بنگاه حمل‌کننده؛ متصدی حمل؛ حمل کننده carrier ثبت ؛ وارد ؛ انتقال دادن carry به تصویب رساندن پیشنهاد و قطعنامه carry a resolution عطف به ماسبق carry back پایین آوردن ماندهٔ حساب carry down منقول ساختن carry forward کار و ب carry on a business باقی ماندهٔ منقول؛ ذخیرهٔ انتقالی carry-over روز تصفیه carry over day پروندهٔ دایمی carry over file وجوه قابل انتقال به سال آینده carry over funds ظرفیت حمل carrying capacity هزینهٔ حمل و نقل carrying charge هزینه‌های اداری حمل carrying charges هزینهٔ نگهداری carrying cost منقول به carrying forward تعویق مفاصاحساب در ید و فروش سهام carrying over تجارت داخله؛ بازرگانی میان دو کشور؛ تجارت برقرار میان کشورها carrying trade ارزش دفتری بدون استهلاک carrying value حد حمل با گاری؛ حد حمل با اتومبیل؛ حد بار با گاری carrying limit کارتل cartel جریمه‌های کارتل؛ ضمانتهای اجرای کارتل؛ مجازاتهای کارتل carrying sanctions تبلیغات از طریق نقاشیهای مضحک cartoom advertising مالیات مرحله‌ای cascade tax مورد عندال وم؛ ٔ واگذارندهٔ برات case of need پول نقد؛ نقد؛ نقدی؛ هر نوع سکه و پول کاغذی؛ صندوق؛ پول رایج؛ چک؛ حوالهٔ پستی و تلگرافی cash نقد cash حساب نقدی؛ حساب موجودی نقدی؛ حساب صندوق cash account نقد چک؛ وصول چک؛ فروش موجودی کالا cash a cheque بقیهٔ حساب نقدی؛ تطبیق نقد cash adjustment نقدی و تعهدی cash and accrual نقد بپرداز و ببر؛ ب و ببر cash and carry داراییهای نقدی cash ets حسابرسی صندوق؛ ممیزی نقدی؛ حسابرسی عملیات نقدی cash audit ماندهٔ نقد؛ صندوق؛ موجودی صندوق cash balance نگرش ماندهٔ نقدی؛ دید ماندهٔ نقدی cash balance approach معادلهٔ ماندهٔ نقد cash balance equation پایهٔ نقدی cash basis وصول نقد پیش از تحویل cash before delivery پاداش نقدی cash bonus دفتر صندوق؛ دفتر معاملات نقدی؛ دفتر موجودی نقدی؛ دفتر تحویلدار؛ دفتر عملیات نقدی cash book نقطهٔ تساوی نقد cash break-even point بودجهٔ نقدی cash budget سرمایهٔ نقد cash capital مدار پول نقد cash circuit اعتبار نقد cash credit ر صندوق cash deficit تحویل نقد cash delivery س ٔ نقدی cash deposit پرداخت نقدی cash disbursement دفتر رو مهٔ پرداخت صندوق cash disbursement journal تخفیف نقدی؛ تخفیف به شرط ید نقدی cash discount سود نقدی سهم cash dividend پول نقد cash down فروش نقد cash down sale مصرف و ج نقدی cash drain درآمد نقد دکان؛ دخل cash drawings چک نقد شده cashed cheque جریان نقدی؛ گردش نقدی؛ گردش وجوه نقد cash flow صورت گردش نقدی cash flow statement تولید پول نقد cash generation نقد فی المجلس؛ سکهٔ نقد cash, hard صندوقدار؛ تحویلدار؛ صراف cashier وصول نقد cash in نقد صندوق cash in پرداخت نقدی از پیش cash in a nce ماندهٔ نزد بانک cash in bank ورود پول نقد به نظام بانکی cash inflow into the banking system وجه نقد در دست cash in hand وجوه در راه؛ وجوه بین راهی cash in transit موجودی صندوق؛ پول نقد در صندوق cash in vault اقلام نقدی؛ اسناد تنخواه گردان؛ اقلام نقدشدنی cash items رو مهٔ صندوق cash journal بازار نقد؛ بازار نقدی cash market دایرهٔ صندوق؛ صندوق cash office پرداخت در زمان تحویل؛ فروش نقدی cash on delivery مالیات واریز نقد cash on delivery fee اعلامیهٔ بازپرداخت cash on delivery letter پرداخت در مقابل حمل بسته؛ بستهٔ پستی مقید به ا امات وزن؛ وجه در مقابل تحویل جنس cash on delivery parcel فروش در مقابل بازپرداخت cash on delivery sale بازار نقد یا فوری cash or spot market حوالهٔ نقد؛ سفارش نقد cash order مخارج نقد cash outlay برنامهٔ پرداخت نقدی cash plan وضع نقدینگی؛ وضع نقدینه cash position نسبت وضع نقدی؛ ضریب وضع نقدی cash position ratio قیمت نقدی؛ بهای نقدی cash price ید نقد cash purchase

مصرف سرمایه؛ تحلیل سرمایه capital consumption ذخیرهٔ استهلاک capital consumption allowance هزینهٔ سرمایه؛ مخارج سرمایه؛ هزینهٔ سرمایه‌ای capital cost ایجاد سرمایه capital creation تعمیق سرمایه؛ تشدید سرمایه؛ فشردگی سرمایه capital deepening عوارض سرمایه؛ حق تمبر بر سهام یک شرکت محدود؛ پول تمبر سرمایه capital duty سرمایهٔ مورد استعمال؛ سرمایهٔ مورد استفاده capital employed بازدهٔ سرمایهٔ مورد استعمال capital employed, return on تجهیزات سرمایه‌ای؛ کالای سرمایه‌ای؛ ساز و برگ سرمایه‌ای capital equipment طرح هزینهٔ سرمایه‌ای capital expenditure project مخارج سرمایه‌ای؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital expenditures هزینه‌های تأسیساتی؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital expense سرمایهٔ ثابت capital fixed فرار سرمایه capital flight جریان سرمایه؛ انتقال سرمایه capital flow جریان سرمایه و ترازپرداختهای بین‌المللی capital flow and balance of international payments تشکیل سرمایه؛ سرمایه سازی capital formation وجوه سرمایه capital funds افزایش ارزش سرمایه؛ اضافه ارزش سرمایه capital gain مالیات بر افزایش ارزش سرمایه capital-gain tax ضریب تطبیق سرمایه؛ نسبت تنظیم سرمایه capital gearing ratio کالای سرمایه‌ای؛ دارایی ثابت capital goods کالای سرمایه‌ای و اعتبار capital goods and credit ورود سرمایه؛ جریان ورودی سرمایه capital inflow سرمایه بری؛ شدت سرمایه capital intensity سرمایه‌بر capital-intensive اقتصاد سرمایه‌بر capital-intensive economy کالای سرمایه‌بر capital-intensive goods بخش سرمایه‌بر capital-intensive sector وجوه سرمایه‌گذاری؛ پول سرمایه‌گذاری capital invested سرمایه‌گذاری سرمایه؛ به کار انداختن سرمایه capital investment نسبت سرمایه به کار؛ ضریب سرمایه به کار capital-iabour ratio جانشینی سرمایه - کار capital-labour substitution ضریب اتکا به وام capital leverage ratio مالیات بر سرمایه capital levy بدهی سرمایه؛ دیون درازمدت؛ بدهیهای درازمدت؛ ارزش خالص capital liability کاهش ارزش سرمایه؛ کاهش سرمایه capital loss بازار سرمایه؛ بورس capital market تمامیت بازار سرمایه؛ یکپارچگی بازار سرمایه capital market integration تحرک سرمایه capital mobility حرکت سرمایه؛ انتقال سرمایه؛ تغییر مکان سرمایه capital movement درآمد خالص سرمایه capital net return دارایی خالص سرمایه‌ای capital net worth وج سرمایه؛ جریان وجی سرمایه capital outflow هزینه‌های تأسیساتی؛ هزینه‌های سرمایه‌ای capital outlays ضریب سرمایهٔ محصول؛ نسبت سرمایه به بازداده؛ نسبت بازدهی سرمایه capital output ratio نسبت سرمایهٔ اضافی به بازدادهٔ اضافی معین capital output ratio, incremental سرمایهٔ پرداخته؛ سرمایهٔ پرداختی؛ آوردهٔ شرکاء capital paid in تجدید و تسریع سرمایه capital quickening جیره‌بندی سرمایه capital rationing بازی سرمایه؛ بازیافت سرمایه capital recovery ضریب بازیافت سرمایه؛ عامل بازی سرمایه capital recovery factor بازدهٔ باز ید سرمایه capital redemption yield اجارهٔ سرمایه capital rent نیازهای سرمایه capital requirements اندوختهٔ سرمایه capital reserve وارونگی سرمایه capital-reversing سرمایه اندوز capital saving خدمات سرمایه‌ای capital services سرمایهٔ سهامی؛ سهم سرمایه؛ سهم صادره به عنوان سرمایه؛ موجودی سرمایه؛ سهام آورده (در یک شرکت) (issued stock) capital stock مالیات بر سهام؛ مالیات بر سهام؛ مالایت بر سماریه؛ مالیات بر سهم سرمایه‌ای capital stock tax ساختار سرمایه capital structure سرمایهٔ اولیهٔ مؤسسان شرکت capital sum سرمایهٔ اضافی capital surplus مالیات سرمایه capital tax نظریهٔ سرمایه capital theory معاملهٔ سرمایه capital transaction انتقال سرمایه؛ واگذاری سرمایه capital transfer مالیات انتقال سرمایه capital transfer tax واگرد سرمایه؛ نسبت دوران سرمایه؛ دوران سرمایه گذاری؛ گردش سرمایه capital turnover ارزش سرمایه‌ای؛ ارزش سرمایه؛ ارزش فعلی؛ ارزش کنونی خدمتی که باید در آینده انجام گیرد؛ معادل سرمایهٔ یک پرداخت سالانه capital value محاسبهٔ ارزش سرمایه؛ تخمین ارزش سرمایه capital value computation گسترش سرمایه capital widening سرمایه‌داری؛ سرمایه‌گرایی؛ سرمایه مداری؛ سرمایه گرایی capitalism سرمایه‌داری تی capitalism, state سرمایه‌دار؛ سرمایه‌گرا؛ سرمایه‌داری capitalist تولید غیرمستقیم؛ تولید به گونهٔ سرمایه‌داری capitalistic production تبدیل به سرمایه؛ تبدیل به نقد؛ برآورد ارزش کنونی سرمایه؛ تنزیل سرمایه capitalization بانکهای فروشندهٔ اوراق بهادار capitalization banks صدور سهم برای سرمایه capitalization issue تأمین سرمایه برای پرداخت مالیات و عوارض اراضی capitalization of land taxes تبدیل سود به سرمایه capitalization of profit نسبتهای تبدیل اوراق بهادار capitalization rates ضریب دارایی به سرمایه capitalization ratio واحد تبدیل سرمایه capitalization unit به حساب دارایی بردن؛ تبدیل به سرمایه capitalize بانک سهامی capitalized bank هزینهٔ سرمایه‌ای capitalized cost هزینه‌ای که به حساب سود و زیان می‌رود؛ مخارج مبدل به سرمایه capitalized expense ارزش سرمایه‌ای capitalized value معیار ارزش سرمایه‌ای capitalized-value standard سرشماری مالیاتی؛ وضع مالیات سرشماری؛ مالیات سرانه؛ مالیات بر هر فرد؛ مالیات صنفی capitation مالیات نفوس؛ مالیات سرانه capitation tax پوشش بار کشتی؛ بار مظروف capsule cargo شرکت بیمهٔ داخلی؛ شرکت بیمهٔ خودی captive insurance company بازار گرفتار؛ بازار در قید و بند؛ بازار در اختیار؛ بازار زیر نفوذ captive market معدن منحصر captive mine تولیدکنندهٔ مقید؛ تولیدکنندهٔ وابسته captive producer کارخانهٔ وابسته؛ کارخانهٔ مقید: کارخانهٔ ادغامی؛ کارخانهٔ در انقیاد captive shop مالیات اتومبیل؛ مالیات خودرو car tax قرایط؛ عیار؛ ارزش؛ بها؛ تقویم carat منگنهٔ کارت؛ کارت منگنه card punch واحد کارت خوان card reader محل وج کارت منگنه card stacher کارت به نوار card-to-tape اعداد اصلی cardinal numbers مطلوبیت قابل شمارش؛ مطلوبیت عددی؛ فایدهٔ قابل شمارش cardinal utility نظریهٔ فایدهٔ اصلی؛ نظریهٔ مطلوبیت اصلی cardinal utility theory اصلی‌گرایی؛ مکتب عدد اصلی cardinalism توجه؛ احتیاط؛ هشدار care! توجه؛ احتیاط care of محمولات کشتی cargo جامعه و بازار مشترک کارائیب caribbean community and common market بانک توسعهٔ کارائیب caribbean development bank یک واگن بار carload واحد بارگیری؛ carloadings بردن؛ حمل؛ باربری؛ کرایه؛ هزینهٔ حمل carriage ظرفیت باربری carriage capacity پس کرایه شده؛ کرایه به عهدهٔ تحویل گیرنده carriage forvard بدون هزینهٔ حمل؛ فاقد هزینهٔ حمل carriage free هزینه‌های یدار بابت حمل کالا؛ کرایهٔ حمل کالای یداری carriage inwards هزینه‌های فروشنده بابت حمل کالا carriage outwards کرایهٔ حمل پرداخته شده؛ کرایه در مبداء پرداخته شده carriage paid to نقل به؛ نقل می‌شود به carried forward بنگاه حمل‌کننده؛ متصدی حمل؛ حمل کننده carrier ثبت ؛ وارد ؛ انتقال دادن carry به تصویب رساندن پیشنهاد و قطعنامه carry a resolution عطف به ماسبق carry back پایین آوردن ماندهٔ حساب carry down منقول ساختن carry forward کار و ب carry on a business باقی ماندهٔ منقول؛ ذخیرهٔ انتقالی carry-over روز تصفیه carry over day پروندهٔ دایمی carry over file وجوه قابل انتقال به سال آینده carry over funds ظرفیت حمل carrying capacity هزینهٔ حمل و نقل carrying charge هزینه‌های اداری حمل carrying charges هزینهٔ نگهداری carrying cost منقول به carrying forward تعویق مفاصاحساب در ید و فروش سهام carrying over تجارت داخله؛ بازرگانی میان دو کشور؛ تجارت برقرار میان کشورها carrying trade ارزش دفتری بدون استهلاک carrying value حد حمل با گاری؛ حد حمل با اتومبیل؛ حد بار با گاری carrying limit کارتل cartel جریمه‌های کارتل؛ ضمانتهای اجرای کارتل؛ مجازاتهای کارتل carrying sanctions تبلیغات از طریق نقاشیهای مضحک cartoom advertising مالیات مرحله‌ای cascade tax مورد عندال وم؛ ٔ واگذارندهٔ برات case of need پول نقد؛ نقد؛ نقدی؛ هر نوع سکه و پول کاغذی؛ صندوق؛ پول رایج؛ چک؛ حوالهٔ پستی و تلگرافی cash نقد cash حساب نقدی؛ حساب موجودی نقدی؛ حساب صندوق cash account نقد چک؛ وصول چک؛ فروش موجودی کالا cash a cheque بقیهٔ حساب نقدی؛ تطبیق نقد cash adjustment نقدی و تعهدی cash and accrual نقد بپرداز و ببر؛ ب و ببر cash and carry داراییهای نقدی cash ets حسابرسی صندوق؛ ممیزی نقدی؛ حسابرسی عملیات نقدی cash audit ماندهٔ نقد؛ صندوق؛ موجودی صندوق cash balance نگرش ماندهٔ نقدی؛ دید ماندهٔ نقدی cash balance approach معادلهٔ ماندهٔ نقد cash balance equation پایهٔ نقدی cash basis وصول نقد پیش از تحویل cash before delivery پاداش نقدی cash bonus دفتر صندوق؛ دفتر معاملات نقدی؛ دفتر موجودی نقدی؛ دفتر تحویلدار؛ دفتر عملیات نقدی cash book نقطهٔ تساوی نقد cash break-even point بودجهٔ نقدی cash budget سرمایهٔ نقد cash capital مدار پول نقد cash circuit اعتبار نقد cash credit ر صندوق cash deficit تحویل نقد cash delivery س ٔ نقدی cash deposit پرداخت نقدی cash disbursement دفتر رو مهٔ پرداخت صندوق cash disbursement journal تخفیف نقدی؛ تخفیف به شرط ید نقدی cash discount سود نقدی سهم cash dividend پول نقد cash down فروش نقد cash down sale مصرف و ج نقدی cash drain درآمد نقد دکان؛ دخل cash drawings چک نقد شده cashed cheque جریان نقدی؛ گردش نقدی؛ گردش وجوه نقد cash flow صورت گردش نقدی cash flow statement تولید پول نقد cash generation نقد فی المجلس؛ سکهٔ نقد cash, hard صندوقدار؛ تحویلدار؛ صراف cashier وصول نقد cash in نقد صندوق cash in پرداخت نقدی از پیش cash in a nce ماندهٔ نزد بانک cash in bank ورود پول نقد به نظام بانکی cash inflow into the banking system وجه نقد در دست cash in hand وجوه در راه؛ وجوه بین راهی cash in transit موجودی صندوق؛ پول نقد در صندوق cash in vault اقلام نقدی؛ اسناد تنخواه گردان؛ اقلام نقدشدنی cash items رو مهٔ صندوق cash journal بازار نقد؛ بازار نقدی cash market دایرهٔ صندوق؛ صندوق cash office پرداخت در زمان تحویل؛ فروش نقدی cash on delivery مالیات واریز نقد cash on delivery fee اعلامیهٔ بازپرداخت cash on delivery letter پرداخت در مقابل حمل بسته؛ بستهٔ پستی مقید به ا امات وزن؛ وجه در مقابل تحویل جنس cash on delivery parcel فروش در مقابل بازپرداخت cash on delivery sale بازار نقد یا فوری cash or spot market حوالهٔ نقد؛ سفارش نقد cash order مخارج نقد cash outlay برنامهٔ پرداخت نقدی cash plan وضع نقدینگی؛ وضع نقدینه cash position نسبت وضع نقدی؛ ضریب وضع نقدی cash position ratio قیمت نقدی؛ بهای نقدی cash price ید نقد cash purchase

 مشاهده متن کامل ...
تأتیر نمادها بر شاخص 20بهمن 94در یک نگاه
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل 78,199.10
2415.31
شاخص کل (هم وزن) 12,901.80
339.50
ارزش بازار
3,350,864.345 b
اطلاعات قیمت 94/11/20 12:30:00
تعداد معاملات 204,905
ارزش معاملات
8,607.380 b
حجم معاملات
4.263 b
نمادنام قیمت پایانی تاثیر
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 6,058
170.29
اخابر مخابرات ایران 3,039
148.75
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 34,579
144.91
وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 2,564
115.02
تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2,623
104.52
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,377
97.98
رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 10,047
95.88
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,779
94.48
وبملت بانک ملت 2,400
89.58
شپنا پالایش نفت اصفهان 3,164
67.65
وپاسار بانک پاسارگاد 1,406
67.02
وبصادر بانک صادرات ایران 1,124
63.37
شبندر پالایش نفت بندرعباس 4,324
62.78
حکشتی کشتیرانی ایران 6,071
62.33
فملی ملی صنایع مس ایران 1,636
59.73
وتجارت بانک تجارت 1,294
50.11
مبین پتروشیمی مبین 3,776
46.88
کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 2,863
45.87
وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 3,066
44.01
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 2,687
42.08
وپارس بانک پارسیان 1,607
36.03
خساپا سایپا 1,855
35.81
جم پتروشیمی جم 10,173
33.14
وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1,927
30.79
ومعادن توسعه معادن وف ات 1,360
29.66
ونوین بانک اقتصادنوین 2,007
25.07
رانفور خدمات انفورماتیک 17,494
22.4
شبهرن نفت بهران 10,310
22.02
ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت 2,741
21.9
شپدیس پتروشیمی پردیس 9,500
18.76
تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 6,687
18.27
شاراک پتروشیمی شازند 5,348
16.21
شبریز پالایش نفت تبریز 3,752
16.13
بترانس ایران ترانسفو 12,938
14.91
کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 4,384
14.08
والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ 5,047
13.77
وبشهر توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ 1,901
13.27
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 2,025
12.88
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران 2,043
12.57
سدور سیمان دورود 1,597
12.36
شخارک پتروشیمی خارک 12,454
12.22
وساپا سرمایه گذاری سایپا 1,760
11.81
وخاور بانک خاورمیانه 3,326
10.82
خبهمن گروه بهمن 2,611
10.64
فاراک ماشین سازی اراک 4,883
10.52
غبشهر صنعتی بهشهر 9,128
10.31
وسینا بانک سینا 1,790
8.63
رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان 3,984
8.03
دزهراوی داروسازی زهراوی 26,783
7.14
وانصار بانک انصار 2,726
6.72
شیراز پتروشیمی شیراز 3,548
6.66
ولساپا لیزینگ رایان سایپا 2,755
6.61
خاور ایران خودرودیزل 1,272
6.17
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 3,659
6.02
شیران صنایع شیمیایی ایران 5,122
5.83
ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ 1,702
5.67
فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,609
5.53
شنفت نفت پارس 8,798
5.48
درازک دارویی رازک 34,021
5.28
البرز بیمه البرز 1,382
5.04
شسپا نفت ان 7,639
(4.65)
ا سیمان ان 1,111
4.51
وپست پست بانک ایران 1,764
4.37
واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند 2,460
4.27
بموتو موتوژن 6,137
4.14
دپارس پارس دارو 17,355
4.05
ثشاهد سرمایه گذاری شاهد 1,632
4.04
وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان 1,183
3.92
وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی 1,980
3.78


مشاهده متن کامل ...
بیمه های عمر و سرمایه گذاری
درخواست حذف اطلاعات


مقدمه

می دانید برای هزینه تحصیل، ازدواج، ید خانه و یا شروع یک ب و کار چقدر سرمایه لازم است؟
می دانید هزینه درمان بیماری های صعب العلاج چقدر سنگین است؟
آیا جهت تامین آینده خود و خانواده تان از هم اکنون برنامه ریزی مناسبی انجام داده اید؟
آیا تنها فقط به یک حقوق بازنشستگی اکتفا می کنید یا ترجیح می دهید علاوه بر آن از مستمری دیگری نیز استفاده نمایید؟
آیا این جمله را بارها شنیده اید که امروز، همان فردای دیروز ماست؟
پس به دنبال یک راه حل مناسب باشید، راهی که شما را به آرامش و سپس به آسایش هدایت نماید.
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز در تدارک این آرامش مهارتی دیرینه دارد. این آرامش را افرادی که ۱۶ سال پیش بیمه های زندگی بیمه البرز را یداری نموده بودند، امروز تجربه کرده اند.
ما از سرمایه های اندک شما پشتوانه ای محکم برای فردایتان خواهیم ساخت.

تعریف :

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز چیست؟

وسیله ای است برای آرامش خیال امروز و تامین فردای شما با ید این بیمه نامه، علاوه بر پوشش های بیمه ای نظیر:
فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی، معافیت از پرداخت حق بیمه و بیماری های خاص در طول مدت قرارداد، امکان سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری را در ازای پس اندازهای کوچک جهت تامین آینده به دست خواهید آورد. این بیمه نامه طرحی است امیدوارانه، چرا که ارمغان داشتن آن دست یافتن به ثبات مالی و آرامش خاطر در زندگی شما و خانواده تان خواهد بود.

مزایای این بیمه نامه عبارت است از:
۱- تامین آسایش فکری و مالی بیمه شدگان در شرایط متفاوت زندگی
۲- ایجاد سرمایه کلان در پایان قرارداد و یا دریافت مستمری برای همه افراد جامعه با سنین متفاوت
۳- حمایت از افراد خانواده در شرایط ناشی از فوت و ازکارافتادگی و نقص عضو بیمه شده
۴- پرداخت کمک هزینه درمانی بابت بیماری های خاص شامل : سکته های قلبی و مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، انواع سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بیمه شده
۵- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای پرداخت حق بیمه ها و دریافت مستمری
۶- برداشت از اندوخته تا میزان ۹۰% باز ید از پایان سال اول بیمه نامه


ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری
۱- پوشش های بیمه ای
· بیمه عمر(در صورت فوت بیمه شده به هر علت، سرمایه فوت به استفاده کننده کننده(گان))
· سرمایه فوت به علت حادثه (قابل پرداخت تا ۳۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت)
· ازکارافتادگی و نقص عضو ناشی از بیماری و حادثه(قابل پرداخت تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت)
· پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه و بیماری
· پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت قرارداد
· برخورداری از کلیه مزایای بیمه عمر در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم به علت حادثه و یا بیماری
· پوشش جبران هزینه های پزشکی بیماری های خاص (شامل: سکته قلبی و مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، انواع سرطان و پیوند اعضاء اصلی بدن)
۲- منافع سرمایه گذاری
· پرداخت سود تضمینی ۱۸% در ۵ سال اولیه بیمه نامه
· پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع به علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
· امکان نگهداری س در بیمه نامه علاوه بر حق بیمه مقرر شده و بهره مندی از منافع سرمایه گذاری آن
· امکان دریافت مستمری به صورت موقت یا مادام العمر از محل اندوخته بیمه نامه

سایر مزایایی که می توان در این بیمه نامه نام برد:

وام: بیمه گذار می تواند پس از پرداخت حداقل ۲ سال تمام حق بیمه، بدون نیاز به ضامن و اخذ وثیقه با حداقل کارمزد، در کوتاهترین زمان ممکن تا ۹۰% ارزش باز یدی بیمه نامه خود را درخواست وام نماید.
مشارکت در منافع : بیمه گذار علاوه بر دریافت سود علی الحساب تضمین شده، در بیش از ۸۵% منافع مازاد حاصل از سرمایه گذاری بیمه البرز، از محل اندوخته های بیمه نامه، مشارکت دارد.
تغییر در اندوخته : پس از گذشت یک سال از پرداخت حق بیمه و تشکیل اندوخته، بیمه گذار می تواند قسمتی از اندوخته خود را برداشت نماید و یا در صورت تمایل مبالغی را به صورت یکجا جهت افزایش اندوخته به حساب بیمه نامه واریز نماید.
مستمری : بیمه گذار و یا بیمه شده می تواند در پایان مدت بیمه نامه، تمام و یا قسمتی از سرمایه پایان دوره را به صورت مستمری دریافت نماید.
حفظ ارزش پول : به منظور حفظ ارزش سرمایه بیمه نامه در طول مدت زمان، بیمه گذار می تواند در ابتدای هر سال بیمه ای، حق بیمه و سرمایه پوشش های تکمیلی بیمه نامه خود را افزایش و یا حتی کاهش دهد.
تغییر در شرایط بیمه نامه: بیمه گذار می تواند شرایط بیمه نامه خود را از قبیل، میزان حق بیمه سرمایه بیمه نامه، انواع پوشش ها، ذینفع های بیمه نامه و درصد سهم آنها را تغییر دهد.
س گذاری اولیه: بیمه گذار می تواند مبالغی مازاد بر حق بیمه پرداختی را به صورت یکجا س گذاری کرده و از سود تضمینی و سود مشارکت در منافع بهره مند گردد.
باز ید بیمه نامه : بیمه گذار می تواند قبل از تاریخ انقضاء، بیمه نامه خود را مشروط بر آنکه ۶ ماه از پرداخت حق بیمه سپری شده باشد، باز ید نماید.
مدت بیمه نامه: مدت بیمه نامه می تواند از ۵ سال تا ۳۰سال تعیین گردد.
عدم وجود محدودیت سنی (از بدو تولد تا سن ۷۰ سالگی)

استفاده از معافیت های مالیاتی:

الف) سرمایه حیات بیمه نامه معاف از مالیات می باشد.
ب) سرمایه فوت بیمه نامه معاف از مالیات بر ارث می باشد.
ج ) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی معاف از مالیات بوده و این موضوع برای بیمه گذاران حقوقی قابل اهمیت می باشد.
د ) اندوخته سرمایه گذاری و سرمایه بیمه نامه، در صورت حیات و یا فوت بیمه شده توسط طلبکاران حقیقی و حقوقی قابل توقیف نمی باشد.

ویژگی های برجسته بیمه البرز

· ۵۵ سال سابقه حضور درخشان در بازار بیمه کشور
· ب رتبه اول توانگری مالی در بین شرکت های بیمه بنا به شاخص های بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲
· داشتن بالاترین سرمایه و پشتوانه مالی در بین ۲۸ شرکت بیمه کشور معادل ۳۶۰ میلیارد تومان
· داشتن بالاترین بازده سرمایه گذاری در بین شرکت های بیمه در طول ۸ سال گذشته بنا به گزارش های مالی و سالانه آماری صنعت بیمه
· پذیرش سهام بیمه البرز در بورس اوراق بهادار و ب جایزه شفافیت گزارشگری مالی از بیمه مرکزی
· ب رتبه اول استفاده و به کارگیری فن آوری اطلاعات در بین شرکتهای بیمه
· دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس برای رعایت حقوق مشتریان و مشتری مداری در طول ۴ سال پیاپی
· برخورداری از بدنه کارشناسی خبره و شبکه نمایندگی حرفه ای و گسترده
· داشتن ابتکار در طراحی بیمه های عمر و پس انداز قدیم در کشور از ۱۶ سال پیش)سال ۱۳۷۶)
· داشتن درصد قابل توجهی از بیمه نامه های زندگی در بیمه البرز که به پایان دوره رسیده و بیمه البرز به تعهدات کامل خود در خصوص سرمایه پایان دوره و باز ید آنها به طور کامل عمل نموده است
· شعاری نبودن پرداخت سود مشارکت و تجربه عملی انجام آن در طول سالهای گذشته به شکلی که بیمه البرز در فاصله سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ بالغ بر ۲ میلیارد تومان سود مشارکت به بیمه نامه های زندگی صادره خود تخصیص و پرداخت نموده است.

تفاوت س گذاری در بانک و بیمه
اکثر مردم وقتی با بیمه عمر و سرمایه گذاری مواجه می شوند، برایشان این باور به وجود می آید که داشتن یک حساب بانکی یقیناً پرسودتر خواهد بود.
اما واقعیتی که وجود دارد این است که ماهیت بیمه، بیمه است و ماهیت بانک، بانک
شما با ید یک بیمه نامه، در واقع پوشش های بیمه ای را یداری کرده و در کنار آن از سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری نیز بهره مند می گردید.
- در یک حساب بانکی، که شما ماهانه مبالغی را واریزمی نمایید، اگر به هر علت و برای مدتی کوتاه و یا حتی تا پایان دوره، قادر به پرداخت وجهی نباشید،
آیا بانک می تواند به جای شما حسابتان را شارژ نمایند؟
- اگر در اثر حادثه ای توانایی کار را از دست بدهید، آیا بانک این توانایی را دارد که بدون دست بردن به حساب شما، صددرصد هزینه سرمایه ازکارافتادگی را به شما داده و پرداخت حق بیمه های شما را نیز تا پایان بیمه نامه به عهده بگیرد؟
- آیا بانک در صورت فوت صاحب حساب، می تواند سرمایه ای بیشتر از حساب متوفی به بازماندگانشان پرداخت نماید؟
- آیا بانک در قبال حساب س گذاری، کمک هزینه درمان امراض خاص را به صاحب حساب پرداخت می نماید؟
- آیا در بانک، شما با پس اندازهای اندک می توانید از سود س برخوردار شوید؟

حال این تفاوت ها را به صورت اجمالی بررسی می نماییم:

بانک:

· برای سرمایه گذاری در بانک، چنانچه بخواهید سود دریافتی مناسبی داشته باشید، باید در ابتدا مبلغ قابل توجهی را پس انداز نمایید
· امکان نقدشوندگی در حساب بانکی شرایط بهتری دارد
· یک حساب بانکی، معمولاً به شما اجازه می دهد تا در هر زمان به پس انداز خود دسترسی باشید، ای بسا که پس اندازها را برای موارد و نیازهای کوچک خود در هر جایی استفاده نمایید.
در بانک هیچ مانع برداشت سرمایه شما نبوده و همین امر برای افرادی که جهت آینده خود برنامه ریزی بلندمدت کرده اند، مطلوب نیست.
· حساب بانکی ضریب رشد و سود س بالاتری دارد.
· حساب بانکی در صورت فوت صاحب حساب مسدود می گردد.
· حساب بانکی پس از فوت صاحب حساب نیاز به انحصار وراثت دارد.
· موجودی حساب بانکی، پس از ر مالیات به وراث قانونی پرداخت می گردد.
· نرخ سود بانکی هر ساله براساس بخشنامه بانک مرکزی تغییر می یابد.
· وام در نظام بانکی دارای تشریفات و ضوابط خاص خود می باشد.
· بانک فقط یک س گذاری ساده بوده و فاقد پوشش فوت و حوادث صاحب حساب می باشد.
· در بانک سود تضمینی ساده بوده و فاقد پوشش فوت و حوادث بیمه شده می باشد.
· در بانک سود تضمینی حداکثر یک سال بوده و با شرایط اقتصادی قابل تغییر می باشد.
· در بانک، پس انداز جنبه اجبار ندارد.

بیمه :
· نرخ سود بیمه زندگی تا ده سال تضمین می شود.
· بیمه عمر معاف از مالیات می باشد.
· پس انداز در بیمه های زندگی منظم و جاری است.
· در بیمه های زندگی این امکان برای شما فراهم است که با پس اندازهایی اندک، حتی با پرداخت اولین قسط حق بیمه از پوشش های بیمه ای بالا جهت کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی بهره مند شوید.
· در بیمه های زندگی، علاوه بر سرمایه گذاری، بحث سرمایه فوت و سایر پوشش های بیمه ای نیز مطرح می باشد.
· در بیمه های زندگی، سود تضمین شده برای ۱۰ سال اول بیمه نامه قطعی می باشد.
· هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ویژه بیمه زندگی را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده را تامین می کند، ندارد.
· با ید بیمه های زندگی، نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها و نوسانات بازار سهام برطرف خواهد شد.
· وام در بیمه های زندگی بدون هیچ گونه تشریفات و بدون نیاز به ضامن و وثیقه پرداخت می گردد.
نکته جالب توجه در دریافت وام این است که، پوشش های بیمه ای بیمه شده به قوت خود باقی خواهد ماند.

قبل از ید بیمه زندگی چه چیزهایی را باید بدانیم

۱- ابتدا وضعیت مالی و نیازهای بیمه ای خود را آنالیز نمایید
انتخاب درست پوشش ها و تعهدات بیمه نامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین سبب عدم اطلاعات صحیح و ناآگاهی از شرایط عمومی و خصوصی منجر به پشیمانی بعد از ید بیمه نامه و یا هنگام دریافت خسارت می گردد.
بهترین کار در این زمان مشاوره با یک کارشناس خبره بیمه عمر و سرمایه گذاری خواهد بود.
چرا که او می تواند با توجه به شرایط درخواستی، بهترین پوشش ها و تعهدات را انتخاب نموده و شما را به سوی یک سرمایه گذاری مناسب هدایت نماید.
۲- میزان پس انداز و طول مدت پرداخت آن را به درستی انتخاب نمایید.
مهمترین ویژگی بیمه های زندگی، جمع آوری پس اندازهای اندک و کوچک شما بوده، که به این پس اندازها، سودی به صورت بهره مرکب و روز شمار تعلق می گیرد همچنین به صورت همزمان و پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه، بیمه شده را تحت پوشش تعهدات بیمه عمر قرار خواهد داد.
۳- در صورت امکان سعی کنید پرداخت حق بیمه را به صورت سالانه انتخاب نمایید.
به دلیل مشغله زیاد و گرفتاری های روزمره، پرداخت های ماهانه حق بیمه، ممکن است سهواً فراموش شده که همین امر منجر به کاهش سود مشارکت در منافع بیمه ای بیمه نامه می گردد.

۴- پوشش های بیمه ای خود را به صورت کامل انتخاب نمایید.
انتخاب کامل این پوشش ها (فوت به هر علت، فوت به علت حادثه، امراض خاص، نقص عضو و ازکارافتادگی و معافیت از پرداخت حق بیمه) بسیار حائز اهمیت است مطلوبترین انتخاب سرمایه پوشش فوت به هر علت در این بیمه نامه، بین ۲۵ تا ۲۷ برابر حق بیمه پرداختی سالانه می باشد این ح ، بهترین انتخاب هم از نظر اندوخته سرمایه گذاری و هم از نظر پوشش بیمه ای می باشد.
۵- دیدگاه بلندمدت داشته باشید.
زمان در این بیمه نامه از اهمیت بسزایی برخورداراست. استفاده از مزایای بهینه بیمه ای و سرمایه گذاری، اگر بخواهید بیمه نامه خود را طی مدت کوتاهی باز ید نمایید متحمل زیان خواهید شد چرا که با گذشت زمان همین پس اندازهای اندک، منجر به دارایی و سرمایه های بزرگی خواهد شد. پس قبل از شروع یک سرمایه گذاری، مبلغی را انتخاب کنید که بتوانید به صورت بلند مدت از عهده پرداخت آن در تاریخ های مقرر برآیید.

۶- از همین امروز اقدام نمایید .
اقدام، مهمترین گام درجهت موفقیت در تمام زمینه هاست. پس برای ید بیمه نامه زندگی از هم اکنون اقدام نمایید.
ید بیمه زندگی یعنی ورود به دنیای سرمایه گذاری و آینده سازی، این امر زمانی تحقق می یابد که بیمه نامه با دیدگاه بلندمدت طی حداقل (۱۰ الی ۳۰ سال) یداری شده باشد.
ید بیمه زندگی، یعنی قدرت پذیرش واقعیت های زندگی و برنامه ریزی جهت مواجهه با آنها
بیمه های زندگی دیگر یک کالای لو نیست، یک نیاز است. یک ضرورت است......

تامین آینده ای مطمئن

بیمه البرز افتخار می کند تا در بیمه نامه بلند مدتی همانند بیمه عمر و سرمایه گذاری، سالها در کنار شما و خانواده تان باشد.


مشاهده متن کامل ...
بیمه های زندگی
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

می دانید برای هزینه تحصیل، ازدواج، ید خانه و یا شروع یک ب و کار چقدر سرمایه لازم است؟
می دانید هزینه درمان بیماری های صعب العلاج چقدر سنگین است؟
آیا جهت تامین آینده خود و خانواده تان از هم اکنون برنامه ریزی مناسبی انجام داده اید؟
آیا تنها فقط به یک حقوق بازنشستگی اکتفا می کنید یا ترجیح می دهید علاوه بر آن از مستمری دیگری نیز استفاده نمایید؟
آیا این جمله را بارها شنیده اید که امروز، همان فردای دیروز ماست؟
پس به دنبال یک راه حل مناسب باشید، راهی که شما را به آرامش و سپس به آسایش هدایت نماید.
بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز در تدارک این آرامش مهارتی دیرینه دارد. این آرامش را افرادی که 16 سال پیش بیمه های زندگی بیمه البرز را یداری نموده بودند، امروز تجربه کرده اند.
ما از سرمایه های اندک شما پشتوانه ای محکم برای فردایتان خواهیم ساخت.

تعریف :

بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز چیست؟

وسیله ای است برای آرامش خیال امروز و تامین فردای شما با ید این بیمه نامه، علاوه بر پوشش های بیمه ای نظیر:
فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی، معافیت از پرداخت حق بیمه و بیماری های خاص در طول مدت قرارداد، امکان سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری را در ازای پس اندازهای کوچک جهت تامین آینده به دست خواهید آورد. این بیمه نامه طرحی است امیدوارانه، چرا که ارمغان داشتن آن دست یافتن به ثبات مالی و آرامش خاطر در زندگی شما و خانواده تان خواهد بود.

مزایای این بیمه نامه عبارت است از:
1- تامین آسایش فکری و مالی بیمه شدگان در شرایط متفاوت زندگی
2- ایجاد سرمایه کلان در پایان قرارداد و یا دریافت مستمری برای همه افراد جامعه با سنین متفاوت
3- حمایت از افراد خانواده در شرایط ناشی از فوت و ازکارافتادگی و نقص عضو بیمه شده
4- پرداخت کمک هزینه درمانی بابت بیماری های خاص شامل : سکته های قلبی و مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، انواع سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن بیمه شده
5- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای پرداخت حق بیمه ها و دریافت مستمری
6- برداشت از اندوخته تا میزان 90% باز ید از پایان سال اول بیمه نامه


ویژگی های بیمه عمر و سرمایه گذاری
1- پوشش های بیمه ای
· بیمه عمر(در صورت فوت بیمه شده به هر علت، سرمایه فوت به استفاده کننده کننده(گان))
· سرمایه فوت به علت حادثه (قابل پرداخت تا 300 درصد سرمایه فوت به هر علت)
· ازکارافتادگی و نقص عضو ناشی از بیماری و حادثه(قابل پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت)
· پوشش غرامت نقص عضو و از کارافتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه و بیماری
· پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت قرارداد
· برخورداری از کلیه مزایای بیمه عمر در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم به علت حادثه و یا بیماری
· پوشش جبران هزینه های پزشکی بیماری های خاص (شامل: سکته قلبی و مغزی، جراحی عروق کرونر قلب، انواع سرطان و پیوند اعضاء اصلی بدن)
2- منافع سرمایه گذاری
· پرداخت سود تضمینی 18% در 5 سال اولیه بیمه نامه
· پرداخت سود حاصل از مشارکت در منافع به علاوه بر سود تضمین شده بیمه نامه
· امکان نگهداری س در بیمه نامه علاوه بر حق بیمه مقرر شده و بهره مندی از منافع سرمایه گذاری آن
· امکان دریافت مستمری به صورت موقت یا مادام العمر از محل اندوخته بیمه نامه

سایر مزایایی که می توان در این بیمه نامه نام برد:

وام: بیمه گذار می تواند پس از پرداخت حداقل 2 سال تمام حق بیمه، بدون نیاز به ضامن و اخذ وثیقه با حداقل کارمزد، در کوتاهترین زمان ممکن تا 90% ارزش باز یدی بیمه نامه خود را درخواست وام نماید.
مشارکت در منافع : بیمه گذار علاوه بر دریافت سود علی الحساب تضمین شده، در بیش از 85% منافع مازاد حاصل از سرمایه گذاری بیمه البرز، از محل اندوخته های بیمه نامه، مشارکت دارد.
تغییر در اندوخته : پس از گذشت یک سال از پرداخت حق بیمه و تشکیل اندوخته، بیمه گذار می تواند قسمتی از اندوخته خود را برداشت نماید و یا در صورت تمایل مبالغی را به صورت یکجا جهت افزایش اندوخته به حساب بیمه نامه واریز نماید.
مستمری : بیمه گذار و یا بیمه شده می تواند در پایان مدت بیمه نامه، تمام و یا قسمتی از سرمایه پایان دوره را به صورت مستمری دریافت نماید.
حفظ ارزش پول : به منظور حفظ ارزش سرمایه بیمه نامه در طول مدت زمان، بیمه گذار می تواند در ابتدای هر سال بیمه ای، حق بیمه و سرمایه پوشش های تکمیلی بیمه نامه خود را افزایش و یا حتی کاهش دهد.
تغییر در شرایط بیمه نامه: بیمه گذار می تواند شرایط بیمه نامه خود را از قبیل، میزان حق بیمه سرمایه بیمه نامه، انواع پوشش ها، ذینفع های بیمه نامه و درصد سهم آنها را تغییر دهد.
س گذاری اولیه: بیمه گذار می تواند مبالغی مازاد بر حق بیمه پرداختی را به صورت یکجا س گذاری کرده و از سود تضمینی و سود مشارکت در منافع بهره مند گردد.
باز ید بیمه نامه : بیمه گذار می تواند قبل از تاریخ انقضاء، بیمه نامه خود را مشروط بر آنکه 6 ماه از پرداخت حق بیمه سپری شده باشد، باز ید نماید.
مدت بیمه نامه: مدت بیمه نامه می تواند از 5 سال تا 30سال تعیین گردد.
عدم وجود محدودیت سنی (از بدو تولد تا سن 70 سالگی)

استفاده از معافیت های مالیاتی:

الف) سرمایه حیات بیمه نامه معاف از مالیات می باشد.
ب) سرمایه فوت بیمه نامه معاف از مالیات بر ارث می باشد.
ج ) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی معاف از مالیات بوده و این موضوع برای بیمه گذاران حقوقی قابل اهمیت می باشد.
د ) اندوخته سرمایه گذاری و سرمایه بیمه نامه، در صورت حیات و یا فوت بیمه شده توسط طلبکاران حقیقی و حقوقی قابل توقیف نمی باشد.

ویژگی های برجسته بیمه البرز

· 55 سال سابقه حضور درخشان در بازار بیمه کشور

· ب رتبه اول توانگری مالی در بین شرکت های بیمه بنا به شاخص های بیمه مرکزی در سال 1392
· داشتن بالاترین سرمایه و پشتوانه مالی در بین 28 شرکت بیمه کشور معادل 360 میلیارد تومان
· داشتن بالاترین بازده سرمایه گذاری در بین شرکت های بیمه در طول 8 سال گذشته بنا به گزارش های مالی و سالانه آماری صنعت بیمه
· پذیرش سهام بیمه البرز در بورس اوراق بهادار و ب جایزه شفافیت گزارشگری مالی از بیمه مرکزی
· ب رتبه اول استفاده و به کارگیری فن آوری اطلاعات در بین شرکتهای بیمه
· دریافت تقدیرنامه و لوح سپاس برای رعایت حقوق مشتریان و مشتری مداری در طول 4 سال پیاپی
· برخورداری از بدنه کارشناسی خبره و شبکه نمایندگی حرفه ای و گسترده
· داشتن ابتکار در طراحی بیمه های عمر و پس انداز قدیم در کشور از 16 سال پیش)سال 1376)
· داشتن درصد قابل توجهی از بیمه نامه های زندگی در بیمه البرز که به پایان دوره رسیده و بیمه البرز به تعهدات کامل خود در خصوص سرمایه پایان دوره و باز ید آنها به طور کامل عمل نموده است
· شعاری نبودن پرداخت سود مشارکت و تجربه عملی انجام آن در طول سالهای گذشته به شکلی که بیمه البرز در فاصله سالهای 1386 الی 1391 بالغ بر 2 میلیارد تومان سود مشارکت به بیمه نامه های زندگی صادره خود تخصیص و پرداخت نموده است.

تفاوت س گذاری در بانک و بیمه
اکثر مردم وقتی با بیمه عمر و سرمایه گذاری مواجه می شوند، برایشان این باور به وجود می آید که داشتن یک حساب بانکی یقیناً پرسودتر خواهد بود.
اما واقعیتی که وجود دارد این است که ماهیت بیمه، بیمه است و ماهیت بانک، بانک
شما با ید یک بیمه نامه، در واقع پوشش های بیمه ای را یداری کرده و در کنار آن از سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری نیز بهره مند می گردید.
- در یک حساب بانکی، که شما ماهانه مبالغی را واریزمی نمایید، اگر به هر علت و برای مدتی کوتاه و یا حتی تا پایان دوره، قادر به پرداخت وجهی نباشید،
آیا بانک می تواند به جای شما حسابتان را شارژ نمایند؟
- اگر در اثر حادثه ای توانایی کار را از دست بدهید، آیا بانک این توانایی را دارد که بدون دست بردن به حساب شما، صددرصد هزینه سرمایه ازکارافتادگی را به شما داده و پرداخت حق بیمه های شما را نیز تا پایان بیمه نامه به عهده بگیرد؟
- آیا بانک در صورت فوت صاحب حساب، می تواند سرمایه ای بیشتر از حساب متوفی به بازماندگانشان پرداخت نماید؟
- آیا بانک در قبال حساب س گذاری، کمک هزینه درمان امراض خاص را به صاحب حساب پرداخت می نماید؟
- آیا در بانک، شما با پس اندازهای اندک می توانید از سود س برخوردار شوید؟

حال این تفاوت ها را به صورت اجمالی بررسی می نماییم:

بانک:

· برای سرمایه گذاری در بانک، چنانچه بخواهید سود دریافتی مناسبی داشته باشید، باید در ابتدا مبلغ قابل توجهی را پس انداز نمایید

· امکان نقدشوندگی در حساب بانکی شرایط بهتری دارد
· یک حساب بانکی، معمولاً به شما اجازه می دهد تا در هر زمان به پس انداز خود دسترسی باشید، ای بسا که پس اندازها را برای موارد و نیازهای کوچک خود در هر جایی استفاده نمایید.
در بانک هیچ مانع برداشت سرمایه شما نبوده و همین امر برای افرادی که جهت آینده خود برنامه ریزی بلندمدت کرده اند، مطلوب نیست.
· حساب بانکی ضریب رشد و سود س بالاتری دارد.
· حساب بانکی در صورت فوت صاحب حساب مسدود می گردد.
· حساب بانکی پس از فوت صاحب حساب نیاز به انحصار وراثت دارد.
· موجودی حساب بانکی، پس از ر مالیات به وراث قانونی پرداخت می گردد.
· نرخ سود بانکی هر ساله براساس بخشنامه بانک مرکزی تغییر می یابد.
· وام در نظام بانکی دارای تشریفات و ضوابط خاص خود می باشد.
· بانک فقط یک س گذاری ساده بوده و فاقد پوشش فوت و حوادث صاحب حساب می باشد.
· در بانک سود تضمینی ساده بوده و فاقد پوشش فوت و حوادث بیمه شده می باشد.
· در بانک سود تضمینی حداکثر یک سال بوده و با شرایط اقتصادی قابل تغییر می باشد.
· در بانک، پس انداز جنبه اجبار ندارد.

بیمه :
· نرخ سود بیمه زندگی تا ده سال تضمین می شود.

· بیمه عمر معاف از مالیات می باشد.
· پس انداز در بیمه های زندگی منظم و جاری است.
· در بیمه های زندگی این امکان برای شما فراهم است که با پس اندازهایی اندک، حتی با پرداخت اولین قسط حق بیمه از پوشش های بیمه ای بالا جهت کاهش تبعات سنگین حوادث و اتفاقات ناگوار زندگی بهره مند شوید.
· در بیمه های زندگی، علاوه بر سرمایه گذاری، بحث سرمایه فوت و سایر پوشش های بیمه ای نیز مطرح می باشد.
· در بیمه های زندگی، سود تضمین شده برای 10 سال اول بیمه نامه قطعی می باشد.
· هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ویژه بیمه زندگی را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده را تامین می کند، ندارد.
· با ید بیمه های زندگی، نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها و نوسانات بازار سهام برطرف خواهد شد.
· وام در بیمه های زندگی بدون هیچ گونه تشریفات و بدون نیاز به ضامن و وثیقه پرداخت می گردد.
نکته جالب توجه در دریافت وام این است که، پوشش های بیمه ای بیمه شده به قوت خود باقی خواهد ماند.

قبل از ید بیمه زندگی چه چیزهایی را باید بدانیم

1- ابتدا وضعیت مالی و نیازهای بیمه ای خود را آنالیز نمایید
انتخاب درست پوشش ها و تعهدات بیمه نامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین سبب عدم اطلاعات صحیح و ناآگاهی از شرایط عمومی و خصوصی منجر به پشیمانی بعد از ید بیمه نامه و یا هنگام دریافت خسارت می گردد.

بهترین کار در این زمان مشاوره با یک کارشناس خبره بیمه عمر و سرمایه گذاری خواهد بود.
چرا که او می تواند با توجه به شرایط درخواستی، بهترین پوشش ها و تعهدات را انتخاب نموده و شما را به سوی یک سرمایه گذاری مناسب هدایت نماید.
2- میزان پس انداز و طول مدت پرداخت آن را به درستی انتخاب نمایید.
مهمترین ویژگی بیمه های زندگی، جمع آوری پس اندازهای اندک و کوچک شما بوده، که به این پس اندازها، سودی به صورت بهره مرکب و روز شمار تعلق می گیرد همچنین به صورت همزمان و پس از پرداخت اولین قسط حق بیمه، بیمه شده را تحت پوشش تعهدات بیمه عمر قرار خواهد داد.
3- در صورت امکان سعی کنید پرداخت حق بیمه را به صورت سالانه انتخاب نمایید.
به دلیل مشغله زیاد و گرفتاری های روزمره، پرداخت های ماهانه حق بیمه، ممکن است سهواً فراموش شده که همین امر منجر به کاهش سود مشارکت در منافع بیمه ای بیمه نامه می گردد.


4- پوشش های بیمه ای خود را به صورت کامل انتخاب نمایید.
انتخاب کامل این پوشش ها (فوت به هر علت، فوت به علت حادثه، امراض خاص، نقص عضو و ازکارافتادگی و معافیت از پرداخت حق بیمه) بسیار حائز اهمیت است مطلوبترین انتخاب سرمایه پوشش فوت به هر علت در این بیمه نامه، بین 25 تا 27 برابر حق بیمه پرداختی سالانه می باشد این ح ، بهترین انتخاب هم از نظر اندوخته سرمایه گذاری و هم از نظر پوشش بیمه ای می باشد.
5- دیدگاه بلندمدت داشته باشید.
زمان در این بیمه نامه از اهمیت بسزایی برخورداراست. استفاده از مزایای بهینه بیمه ای و سرمایه گذاری، اگر بخواهید بیمه نامه خود را طی مدت کوتاهی باز ید نمایید متحمل زیان خواهید شد چرا که با گذشت زمان همین پس اندازهای اندک، منجر به دارایی و سرمایه های بزرگی خواهد شد. پس قبل از شروع یک سرمایه گذاری، مبلغی را انتخاب کنید که بتوانید به صورت بلند مدت از عهده پرداخت آن در تاریخ های مقرر برآیید.


6- از همین امروز اقدام نمایید .
اقدام، مهمترین گام درجهت موفقیت در تمام زمینه هاست. پس برای ید بیمه نامه زندگی از هم اکنون اقدام نمایید.

ید بیمه زندگی یعنی ورود به دنیای سرمایه گذاری و آینده سازی، این امر زمانی تحقق می یابد که بیمه نامه با دیدگاه بلندمدت طی حداقل (10 الی 30 سال) یداری شده باشد.
ید بیمه زندگی، یعنی قدرت پذیرش واقعیت های زندگی و برنامه ریزی جهت مواجهه با آنها
بیمه های زندگی دیگر یک کالای لو نیست، یک نیاز است. یک ضرورت است......

تامین آینده ای مطمئن

بیمه البرز افتخار می کند تا در بیمه نامه بلند مدتی همانند بیمه عمر و سرمایه گذاری، سالها در کنار شما و خانواده تان باشد.


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه
درخواست حذف اطلاعاتدسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 697 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و


فهرست مطالب


فصل اول: کلیات تحقیق


 


1-1-   مقدمه


1-2- بیان مسئله


1-3-فرضیه های پژوهش


1-4-  تعریف  مفاهیم و  متغیر های مورد مطالعه


1-4-1-  هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها 


1-4-2- مدیریت سود از اقلام فعالیت های واقعی


1-4-3- مدیریت سود اقلام تعهدی 


1-4-3-1- اقلام تعهدی اختیاری 


1-4-3-2- اقلام تعهدی غیر اختیاری 


1-5- ساختار پایان نامه 


فصل دوم:مبانی نظری و مروری بر پیشنیه تحقیق


2-1مقدمه. 


2-2مدیریت سود. 


2 - 3رویکردهای مدیریت سود 


 2-3-1 اقلام تعهدی 


2-3-2 فعالیت واقعی 


2-4  ارتباط  مدیریت سود وهزینه های سرمایه 


2-4-1- مفهوم هزینه سرمایه چیست؟. 


2-4-2- هزینه سرمایه 


2-4-3- اهرم های سرمایه 


2-4-4- هزینه سرمایه واقعی   


2-4-5- تفسیر هزینه سرمایه 


2-4-6- میانگین موزون هزینه سرمایه. 


2-4-7- چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. 


2-4-8- تعریف دیگری از مفهوم سرمایه 


2-4-9- هزینه بدهی وساختار سرمایه 


2-4-10- روش های متفاوت تعیین میانگین هزینه سرمایه   


 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدی با هزینه وسرمایه   


2 – 6 شدت مدیریت سود 


 2- 7 شدت هزینه سرمایه 


2- 8 مدیریت سود چه تاثیری بر هزینه سرمایه دارد 


2- 9 پیشینه  خارجی.. 


2-10 پیشنیه داخلی.. 


فصل سوم :روش اجرای تحقیق


3-1- مقدمه 


3-2-  بیان مسئله 


3-3-فرضیه های تحقیق


3-4-روش اجرای تحقیق 


3-5-جامعه و نمونه آماری 


3-5-1- جامعه آماری.. 


3-5-2-نمونه آماری 


3-6- قلمرو تحقیق.. 


3-6- 1-قلمرو موضوعی.. 


3-6-2-  قلمرو مکانی 


3-6-3- قلمرو زمانی.. 


3-7- متغیرهای تحقیق.. 


3-7-1-متغیرهای وابسته. 


3-7-2- متغیرهای مستقل 


 3-8-معرفی مدل تحقیق  


3-9-نوع محاسبه متغیرهایی در ج آورده شده است 


3-10- ابزارهای تجزیه و تحلیل.. 


3-11- آزمون های آماری مورداستفاده 


3-11-1 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 


3-11-2-آزمونها ایستایی ( ن پذیری )   


3-11-3- آزمون  f لیمر. 


3-11-4- آزمون هاسمن.. 


3-11-5- آزمون دوربین واتسون.. 


3-12- خلاصه فصل 


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده آماری


4-1-  مقدمه. 


4-2-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 


4-2- نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش 


4-3- نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش 


4-4- نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش 


4-5- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) 


4-6- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5) 


4-7- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6) 


4-8- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 


4-9- نتایج حاصل از بررسی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (8) 


4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 


4-10-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه اول 


4-11- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 


4-11-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه دوم 


4-12- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 


4-12-1- نتایج حاصل از بررسی مدل – فرضیه سوم 


فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری


5-1- مقدمه 


5-2- خلاصه موضوع و روش 


5-3- خلاصه یافته ها 


5-3-1- نتایج حاصل از آزمون ایستایی یا پایایی متغیرها 


5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش 


5-3-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش 


5-3-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. 


5-4- تطبیق یافته ها با نتایج تحقیقات دیگران 


5-5-بحث و نیتجه گیری 


5-6-محدودیت ها 


5-7-پیشنهادات برای پژوهش های آتی


منابع و ماخذ 


منابع فارسی


منابع خارجی.


فهرست جداول


ج 2-1 خلاصه تحقیقات داخلی مرتبط با مدیریت سود 


ج 2-2خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با مدیریت سود 


ج شماره 1: تعریف  متغیر های تحقیق


ج 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل مدیریت سود فعالیت واقعی


ج 4-2: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش


ج 4-3: نتایج حاصل از آزمون قابلیت ادغام مدل‌های پژوهش


ج 4-4: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش


ج 4-5: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت صنعت خودرو-مدل (4)


ج 4-6: نتایج حاصل از بررسی جزیی مدیریت سود فعالیت های واقعی مدل(4) برای شش صنعت دیگر


ج 4-7: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (4) برای شش صعنت دیگر


ج 4-8: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (5) 


ج 4-9: ضرایب برآورد مدل(5) برای شش صنعت دیگر. 


ج 4-10: نتایج حاصل از بررسی کلی برای مدیریت سود فعالیت های وافعی مدل(5)برای شش صنعت دیگر


ج 4-11: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود فعالیت واقعی- مدل (6) 


ج 4-12: ضرایب برآوردجزیی  مدل(6) برای شش صنعت دیگر. 


ج 4-13: بررسی کلی مدل (6)برای  شش صنعت دیگر


ج 4-14: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 


ج 4-15: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل مدیریت سود اقلام تعهدی- مدل (7) 


ج 4-16: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه اول.. 


ج 4-17: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه دوم. 


ج 4 : نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل - فرضیه سوم. 


 


..


..


 


چکیده


 هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود فعالیت های واقعی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها می‌باشد. برای درک اینکه  هزینه سرمایه ارتباط مثبتی با میزان  مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پس از کنترل اثر مدیریت سود اقلام تعهدی  این پژوهش انجام شده است . دستکاری مدیریت سود فعالیت  های واقعی رو از سه روش  دستکاری مخارج و هزینه های اختیاری، دستکاری فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها(بلند مدت ) ، دستکاری تولید، موجودی و فروش  بررسی شده است .


 بدین منظور اطلاعات موجود در صورت‌های مالی گزارش شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که  سال‌های 1382 الی 1391 برای تعداد 10سال مورد تحلیل قرارگرفته است .


نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد  که بین مدیریت سود فعالیت های واقعی و هزینه سرمایه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد . سطح معناداری متغیرهای کنترلی نشان دهنده این است که  تاثیر مثبت ومعناداری  بر هزینه سرمایه دارند ، ونتایج برای کلیه متغیرهای تحقیق ، در سطح معناداری بود که نشان‌دهنده این است که شرکت‌های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی‌شود.


 کلید واژه : مدیریت سود فعالیت های واقعی ، مدیریت سود اقلام تعهدی ، هزینه سرمایه ، کیفیت سود


 


 


1-1-مقدمه


نقش  اصلی گزارشگری مالی ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است . چنانچه مدیران برای گمرا ه استفاده کنندگان صورت های مالی ، از طریق اعمال اختیارات خود در زمینة گزینش های حسابداری در گزارشگری مالی انگیزه هایی داشته باشند ، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد (نوروش و حسینی، 1388 ) . به طور کلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت کرد. در روش اول، مدیران می توانند سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری دستکاری نمایند. در روش دوم، مدیران از طریق فعالیت های واقعی اقدام به دستکاری سود می نمایند. بویژه آنها می توانند زمان و میزان فعالیت های واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تامین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود مورد نظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند بطور موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تاخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمت ها در پایان سال به منظور انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد.این دستکاری فعالیت های واقعی اشاره به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد کیم وشان(2008).این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت سود فعالیت های  واقعی و هزینه سهام عادی شرکت ها انجام گرفته و در نظر دارد که این رابطه میان این دو متغیر را مورد بررسی قرار دهد.


  


1-2- بیان مسئله     


شواهدی نظری و تجربی نشان می دهد نگرانی مدیران درباره عملکرد جاری شرکت به آنها انگیزه می دهد تا سود دوره جاری را به قیمت کاهش سودهای آتی دستکاری نمایند . (ستین[1]،1989، فودبرگ و تیرول[2]:1995، پاول و همکاران[3]،2004،گراهام وهمکاران[4]،2005) آینده نگری گروه های استفاده کننده از صورت های مالی همواره حسابداران را به جستجوی روش های برتر برای تغییر اطلاعات مالی هدایت می کند، مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را با اهمیت می دانند و رضایت سهامداران نیز در گروه سود مورد انتظار آنهاست که در این میان یکی از روش های برتر تفسیر اطلاعات ، بررسی فرصتهای سرمایه گذاری است ( فردیناند 1999 ) ماهیت فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذار اجازه می دهد از منابع خود بازده ای ب کنند. سرمایه گذاران تمایل دارند که بازده آنها تا جایی که امکان دارد زیاد شود ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت تأثیر ریسک قراردارد و هر چه سرمایه گذاری بازده بیشتری داشته باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد شد .


 


      در  پژوهش انجام شده توسط  کیم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسی قرار داده  و از 4 متغیر 1- نسبت در آمد  به قیمت سهام 2- نسبت ارزش بازاری  دارایی ها به ارزش دفتری دارایی ها 3- نسبت ارزش بازاری سهام به ارزش دفتری سهام 4- نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات استفاده کرده است . نتایج حاصل از پژوهش  کیم و شان  نشان داد  بین چهار متغیر یاد شده و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد ولی درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به این نتیجه رسیدند که نسبت ارزش بازاری دارایی ها به ارزش دفتری آنها از ارتباط محکم تری برخوردار  بوده و قادر است بالاترین محتوای اطلاعات را در مورد فرصت های سرمایه گذاری در شرکت منع کند و بین نسبت هزینه های سرمایه به ارزش دفتری اموال و ماشین آلات و تجهیزات و فرصت های سرمایه گذاری ارتباط مثبت و ضعیفی وجود دارد  به گونه ای که نمی تواند خوبی برای فرصت های سرمایه گذاری در شرکت ها باشد.


در طول سه دهه اخیر بحث مدیریت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر ، مدیریت سود مورد ارزی قرار گرفته و عوامل  تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران ، 2009).


    مدیریت سود زمانی مطرح می شود که تحلیل گران مالی تعیین کنند ، تا چه میزان سود گزارش شده ، منع کننده ی سود واقعی است . برداشت عموم سرمایه گذاران از مفهوم سود واقعی ،  سود حاصل از عملیات عادی است که قابل تکرار در سال های مالی آینده و ایجاد کننده جریان های نقدی است . مفهوم مدیریت سود به دو ویژگی سودمندی در تصمیم گیری و ارتباط بین مدیریت سود و سود اقتصادی اشاره می کند . رابطه بین توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی  و جریان­ های  نقدی و کیفیت سودها  بررسی می­شود .  به طور اخص این تحقیق از مطالعات پیشینیانی همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پیش‌بینی سودهای آتی از طریق سودهای فعلی فراتر رفته و به این موضوع می‌پردازد که آیا دقت اجزای سودها در پیش‌بینی خودشان‌، به بهبود پیش‌بینی سودها می‌انجامد و می‌تواند پایداری سودها و رابطة سودها و جریان­های نقدی را توضیح دهد. تئوری تحقیق فرض می­گیرد که توانایی قوی‌تر اقلام تعهدی و جریان­های نقدی فعلی در پیش‌بینی اقلام تعهدی و جریان­های نقدی آتی با پیش‌بینی سودهای آتی‌، پایداری (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جریان­های نقدی، ارتباط مثبت دارد.


برقراری تعادل میان مدیریت سود و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. مدیریت سود و بازده از جمله مفاهیم اساسی در ادبیات مالی بوده که در قالب هزینه سرمایه نمایان می شود . هزینه  سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری ،  نقش اساسی ایفا می کند.هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته می شود. در صورتی که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد ارزش واحد اقتصادی کاهش خواهد یافت، بنابراین مدیریت برای حفظ ارزش واحد اقتصادی باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند ، در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. (عثمانی،1381). ازآنجا که هزینه سرمایه مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است، با میزان ریسک(تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفیانی، 1384) شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و مدیریت سود اطلاعاتی را کاهش دهند (اردستانی، 1386).


هزینه سرمایه برابر میانگین موزون هزینه منابع تامین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اینکه در ایران نرخ هزینه تامین مالی از طریق بدهی(نرخ بهره) رقابتی نبوده و معمولا از طریق سیستم بانکی و به صورت دستوری تعیین می شود ، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه ، طبق یک رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه می شود . بنابراین، در این تحقیق سعی برآن است که ارتباط مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام  عادی شرکت ها به رویکرد مقایسه ای شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین مورد آزمون تجربی قرار دهد .سؤال اصلی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ آنهاست به شرح ذیل می باشد:


آیا بین مدیریت سود واقعی و هزینه سرمایه سهام  عادی شرکت ها رابطه  وجود دارد؟


 
[1] stein


[2] fudeberg and tirole


[3] pauwels et  al


[4] graham et al


[5] - sloan


 


پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت ومشاهده متن کامل ...
تأتیر نمادها بر شاخص 18بهمن 94در یک نگاه
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل 74,569.40
465.82
شاخص کل (هم وزن) 12,324.20
221.71
ارزش بازار
3,195,087.368 b
اطلاعات قیمت 94/11/18 14:03:48
تعداد معاملات 126,489
ارزش معاملات
4,257.700 b
حجم معاملات
2.123 b
نمادنام قیمت پایانی تاثیر
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,817
(64.16)
وبصادر بانک صادرات ایران 1,026
63.38
شبندر پالایش نفت بندرعباس 3,939
55.38
وتجارت بانک تجارت 1,197
54.38
وبملت بانک ملت 2,228
52.26
وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 2,895
45.69
خودرو ایران خودرو 2,670
45.34
وپاسار بانک پاسارگاد 1,323
38.8
وپارس بانک پارسیان 1,473
29.94
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,290
(28)
اخابر مخابرات ایران 2,778
21.41
حکشتی کشتیرانی ایران 5,987
(21.04)
همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 32,843
(19.23)
بترانس ایران ترانسفو 11,929
17.15
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2,642
(17.01)
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران 1,873
14.37
شبهرن نفت بهران 9,599
14
ومعادن توسعه معادن وف ات 1,307
(13.81)
کچاد معدنی وصنعتی چادرملو 2,805
13.17
فملی ملی صنایع مس ایران 1,580
(13.16)
شخارک پتروشیمی خارک 12,236
(11.71)
وسینا بانک سینا 1,686
11.67
وانصار بانک انصار 2,590
11.39
خبهمن گروه بهمن 2,402
11.24
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 2,048
(11.2)
وساپا سرمایه گذاری سایپا 1,598
10.82
خپارس پارس خودرو 1,374
10.11
شیراز پتروشیمی شیراز 3,502
(9.76)
وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 2,465
9.68
فاراک ماشین سازی اراک 4,456
9.39
شپدیس پتروشیمی پردیس 9,384
(9.38)
تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2,472
(9.13)
فخوز فولاد خوزستان 3,195
(8.77)
وخاور بانک خاورمیانه 3,165
8.03
رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان 3,615
7.31
وتوسم سرمایه گذاری توسعه ملی 1,905
(7.14)
فولاژ فولاد آلیاژی ایران 1,514
6.89
ونوین بانک اقتصادنوین 1,821
6.86
خاور ایران خودرودیزل 1,161
6.4
ولساپا لیزینگ رایان سایپا 2,522
6.33
دزهراوی داروسازی زهراوی 24,538
6.19
شپنا پالایش نفت اصفهان 2,916
6.07
شسپا نفت ان 7,930
(5.81)
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 3,321
5.53
وپست پست بانک ایران 1,629
5.51
فخاس فولاد اسان 4,143
(5.23)
ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ 1,544
5.11
البرز بیمه البرز 1,288
4.76
شاراک پتروشیمی شازند 5,207
(4.7)
وصنعت سرمایه گذاری صنعت ومعدن 1,383
4.55
تایرا تراکتورسازی ایران 2,455
4.49
رکیش کارت اعتباری ایران کیش 3,502
4.31
ملت بیمه ملت 1,489
4.25
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 2,493
(4.17)
خزامیا زامیاد 2,092
4.09
ثمسکن سرمایه گذاری مسکن 1,396
(3.85)
کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 2,322
3.85
واتی سرمایه گذاری آتیه دماوند 2,311
3.85
جم پتروشیمی جم 10,006
(3.81)
والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ 4,898
(3.76)
خکاوه سایپا دیزل 1,452
3.38


مشاهده متن کامل ...
آموزش بزرگسال در هندوستان
درخواست حذف اطلاعات

تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حالی بود که طی سال 1939 برای بار دیگر کمیته ای با عنوان (cabe) جهت رفع معضل بی سوادی و تدارک امکانات لازم آموزش بزرگسالان در مقیاس وسیع و به عنوان مقدمه ای برای آموزش رایگان و اجباری تشکیل یافت. ریشه کنی بی سوادی از جمله اصلی ترین اه ت هند از زمان استقلال کشور طی سال 1947 تاکنون بوده است. در طول نخستین طرح 5 ساله، پروژه آموزش اجتماعی که مسأله سوادآموزی را نیز شامل گردید طی سال 1952 به عنوان بخشی از طرح توسعه ملی معرفی گردید. اجرای پروژه مذکور با تدارک جدید تشکیلاتی و سازمانی مشتمل بر نهادهای سازمان دهنده آموزش اجتماعی مردان و ن در سطح پایه و نهاد آموزش اجتماعی اصلی در روند اجرای طرح صورت گرفت. حمایت جامع آموزشی با احداث مراکز آموزش رؤسای آموزش اجتماعی با عنوان (seotcs) به وقوع پیوست. در همین اثنا کتابخانه های روستایی، کالج های janata، باشگاه های ویژه جوانان و مدارس گروهی (قومی) آغاز به فعالیت نمود. مدارس گروهی (قومی) که مطابق الگوی پیشرفته دانمارکی تحت عنوان vidyapeeths فعالیت می نمودند به ارائه و اجرای طرح های آموزش بزرگسالان به جوانان و افراد بزرگسالان روستایی مناطق karnataka و vihars در ای بیهار پرداختند. ت هند نیز به تشکیل شورای آموزش عالی روستایی در جهت ارتقاء سطح سواد افراد روستایی از طریق اجرای پروژه احداث مؤسسات روستایی مبادرت نمود. اجرای این طرح ها خود به توسعه روستایی من جمله توسعه برنامه های سوادآموزی در روستا های کشور منجر گردید. طی سال 1956 کمیته دائمی cabe در حوزه آموزش اجتماعی تشکیل یافت. در همین اثنا مرکز ملی آموزش پایه در جهت تدارک امکانات آموزش پیشرفته و تقبل پژوهش های مربوط به آموزش جوانان آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر این تلاش های مختلفی در جهت نشر سوادآموزی توسط ایالات مختلف کشور صورت پذیرفت که از این میان می توان به منطقه gran shihshan واقع در ای maharashtra اشاره نمود که طی سال 1959 یکی از ایالات موفق کشور در جهت نیل به اه آموزش بزرگسالان به شمار می آمد. هدف اصلی مسوولین منطقه فوق اجرای سیاست سوادآموزی روستا به روستای ای ظرف مدت زمان کمتر از 6 ماه به واسطه بهره گیری از خدمات افتخاری معلمین ابت و متوسطه بود. گفتنی است که عملکرد این منطقه از انعکاس موفقی برخوردار بوده اما با عدم اتمام طرح به علت بحران های مالی نیز مواجه بوده است. علی رغم تمامی تلاش های به عمل آمده در حوزه آموزش بزرگسالان این حوزه آموزشی از پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی برخوردار نبوده است. چرا که طرح های توسعه ملی کاهش یافته و به تدریج از میان رفته اند. تنها در صورتی آموزش بزرگسالان به صورت خ ر جهانی می گردد که آموزش ابت به صورت جهانی و اجباری مطرح گردد. با بررسی نرخ جمعیت باسواد کشور هند درمی ی م که این کشور طی سال 1951 از رشد 37/19 درصدی و طی سال 1961 از رشد 02/24 برخوردار بوده است این در حالی است که بعدها طی سال 1966 کمیسیون kothari بر اهمیت گسترش سواد و برنامه های سوادآموزی تأکید نمود که از جمله اصلی ترین اصول آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. گسترش آموزش عمومی 5 ساله برای ک ن رده های سنی 11-6 سال

· تدارک دوره های آموزش نیمه وقت برای آندسته از ک ن رده های سنی 14-11 سال که یا از تحصیل بازمانده و یا مردود علمی شناخته شده اند

. تدارک آموزش وقت و حرفه ای برای افراد بالغ رده های سنی 30-15 سال

. بهره گیری از رسانه های گروهی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آماده سازی افراد به برخورداری از نعمت سواد

. احداث کتابخانه ها در سراسر کشور

. تأکید بر وم پی گیری برنامه های آموزشی

. نقش بارز و مهم ها و سازمان های داوطلب در سطوح ای ی و منطقه ای

با توسل به معیارهای فوق، نرخ سوادآموزی در کشور طی سال 1971 بر 60 درصد و طی سال 1976 بر 80 درصد بالغ گردید. بعدها کمیته آموزش هند به این موضوع پی برد که اگر چنانچه سواد ارزشمند تلقی گردد می بایستی به صورت عملی به مورد اجرا درآید. با این هدف طی سال 68-1967 پروژه بین سازمانی آموزش حرفه ای سوادآموزی به کشاورزان با هدف تعمیم ارائه برنامه های آموزش به افراد بزرگسال به مورد اجرا درآمد. گفتنی است که پروژه مذکور 144 منطقه کشور شامل 8640 کلاس درس را تحت پوشش قرار داده و به سازماندهی آموزش 6/2 میلیون کشاورز تا سال 1978 منتهی گردید.

نهاد های مرکزی

در می ان کشوره ای جه ان این کشور هندوستان است که با بزرگترین مشکلات آموزشی روبروست. تقریباً یک سوم افراد بی سواد جهان در کشور هندوستان قرار گرفته اند. با توجه به سرشماری به عمل آمده طی سال 1991 بالغ بر 200 میلیون بزرگسال بی سواد در کشور هندوستان وجود دارد. عدم توجه به آموزش در زمان استعمار کشور به کاهش برنامه های آموزشی به ویژه برنامه های ویژه افراد ن مناطق محروم کشور منتهی گردید. بر این اساس نهاد آموزش ملی با عنوان nlm به طور مأموریتی و در چ ارچوب زم انی مشخص و تحت نظارت سازمان ملل در کشور راه ان دازی گردید. هدف اصلی nlm ارائه برنامه های آموزشی به 100 میلیون نفر از افراد بی سواد رده های سنی 30-15 سال تا سال 1991 بود.

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان تا زمان دستی کامل به هدف باسوادی کلیه افراد رده های سنی 35-15 و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموختگان و ارتقاء مهارت های آموزشی آنان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که این طرح با همکاری ngos (سازمان های خصوصی)، سازمان های جوانان، معلمان و دانش آموزان داوطلب صورت می گیرد. دو دسته از فعالیت ها در کانون برنامه های آموزش بزرگسالان قرار گرفته اند. از یک سو در حالی که به نیاز دانش آموختگان جدید آموزش عالی و پیوسته از طریق تدارک امکانات آموزشی مستقل، ایجاد برابری در سیستم باز آموزشی، آموزش های آشنایی با مشاغل و برنامه های توسعه مهارت های آموزشی افراد اهمیت داده می شود، از سوی دیگر برنامه های آموزش عمومی نیز با انرژی و نیروی حرکتی تازه ای تغذیه می گردند. پرداختن به مورد دوّم جهت جذب افراد بی سواد، ضروری است. منظور از افراد بی سواد آندسته از افرادی است که به دلیل ترک تحصیل از عملیات آموزشی بازمانده و یا به هر دلیلی از برنامه های آموزشی مدارس محروم مانده و لایة جدیدی را به اقشار بی سواد جامعه افزوده اند.

طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی

طی دهة اخیر طرح مبارزه با بی سوادی بالغ بر 90 درصد از روستاها و مناطق کشور هندوستان را تحت پوشش قرار داده است. حوزه های ای ی مرکز اجرایی این برنامه ها محسوب می شوند با مشارکت مردم صورت می گیرد. طی 5 سال اخیر، این عملیات به طور چشمگیری در من اطق دورافت اده و ایالاتی که از لحاظ آموزشی عقب افتاده و محروم می باشند به مورد اجرا در آمده است. ایالاتی نظیر بیهار، مدهیا یرادش، آث ار یرادش و راجستان در ای ن دسته ق رار می گیرند. روح همکاری و تعاون داوطلبان در اجرای این طرح عملیاتی، قابل تحسین بوده است. در مناطق دیگر کشور همانند دامکا[5]و بانسوانا[6] در راجستان که از ن با سطح پائین آموزش برخوردار بوده و دسترسی به آن مناطق آسان نمی باشد چندین عملیات بسیج اجتماعی به اجرا درآمده و خیل عظیمی از مردم کشور در آن حضور یافته اند.

نظارت و ارزی بر طرح عملیاتی

با گسترش برنامه های آموزشی نیاز به نظارت و ارزی به طور کامل احساس گردید. لازم به ذکر است که این قبیل نظارت ها به صورت ملاق ات از مناطق عملیاتی و تدارک گزارشاتی در خصوص میزان کارایی و عملکرد آنان صورت می گیرد. جهت س اده و مؤثرتر نمودن هر چه بیشتر نظارت ها، جلسات نظارتی ماهیانه ای در سطح ایالات تشکیل می یابد. بحث هایی که در این جلسات صورت می گیرند، تنها بر جمع آوری اطلاعات متمرکز نگردیده، بلکه جنبه های کیف ی آموزشی هم انند مشکلات آتی پیش روی طرح های عملیاتی نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. ارزی م تقارن و سطحی برنامه های آموزشی در سرتاسر ایالات به اجرا درآمده و میزان موفقیت عملیات انجام ی افته را م ورد ارزی ق رار می دهند. ارزی م تقارن زمان ی صورت می پذیرد که حداقل 50 درصد از ک ن ثبت ن امی به گذراندن م راحل ابتدای ی آموزشی نائل آیند. ارزی نهایی نیز زمانی صورت می گیرد ک ه 60 درصد از دانش آموزان به تکمیل مرحلة سوّم آموزش ابتدای ی نائل آمده و یا در حال تکمیل آن ب اشند.

نتایج یافته های ارزی های ملّی

در خصوص نرخ سواد ملّی می توان از طریق سرشماری هایی که 10 سال یک بار در سطح کشور صورت می گیرد به اطلاعات کافی دست یافت. آ ین سرشماری به سال 1991 صورت گرفته است. از آنجایی که ایجاد اصلاحات در نرخ رشد سوادآموزی منحصرا به تلاش های آموزشی مربوط نشده و معرفه های دیگری همچون مؤثر و کارآمد بودن برنامه های آموزشی نیز در آن دخیل می باشند از این روی می باید به میزان ارتقاء سطح سوادآموزی با دیدی کلّی تر نگریسته شود.

نرخ ارتقاء سوادآموزی در کشور هندوستان از سال 1951 به بعد یکنواخت بوده است. این در حالی است که این نرخ پس از س ال 1991 با جهش عظیمی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد دورة 10 ساله تنها 31/10 درصد ب وده و ای ن در حالیست ک ه بین سال ه ای 97-91 (یک دورة 6 ساله) افزایش 10 درصدی در این میزان به ثبت رسیده است. براساس پیش بینی های به عمل آمده، کشور هندوستان با تلاش بیشتر سعی در افزایش این میزان تا نرخ 70 درصد تا اوا قرن حاضر دارد

آمار جمعیتی افراد بی سواد کشور (برحسب میلیون)

سال تعداد جمعیت بی سواد(بالاتر از 7 سال) جمعیت بالاتر از 7سال جمعیت کل
1961 24940 35685 43893
1971 28303 44565 54816
1981 30531 54104 66529
1997 32888* 77491 95304
2001 25842** 83882 103163
نرخ رشد سواد در مناطق شهری و روستایی برمبنای درصد
نرخ رشد سواد در میان ن و مردان برمبناای درصد

از سال 1991 ب ه بعد ت غییراتی در این روند صورت گرفته است. کاهش نرخ افراد بی سواد کشور طی سال های 97-1991 کاملاً محسوس بوده که این خود نشانگر موفقیت تلاش های صورت گرفته در زمینة ارتقاء سطح سواد و آموزش بنیادی کشور می باشد. مطابق نمودار فوق تفاوت های موجود در مناطق شهری و روستایی، سدّی عظیم در مقابل ارتقاء سطح سواد افراد بوده است. مطابق این نمودار شکاف میان شهر و روستا بتدریج رو به کاهش گذارده است. در این دوره در مقایسه با دهه های پیشین نرخ رشد سواد در مناطق روستایی بیشتر نیز بوده است. این روند احتمالاً از دو عامل تأثیر پذیرفته است. اوّل اینکه پیشرفت عظیمی در آموزش ابت صورت گرفته و دوّم اینکه طی دهة 1990 همکاری و مشارکت مردم در طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی به طور ناباورانه ای افزایش یافته است. این عامل خود بوضوح بیانگر کاهش تفاوت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. با توجه به نمودار مذکور افزایش نرخ ن باسواد در فاصلة سال های 1991 و 1997 نیز مشهود می باشد. نرخ مذکور در فاصلة زمانی مشخص برای ن با 11 درصد و برای مردان با 9 درصد رشد مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهة قبل نیز ن از رشد بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. (6/9 درصد در مقابل 8/7 درصد) از این روی رشد سریع نرخ سوادآموزی ن نه تنها پابرجا مانده بلکه طی دهة اخیر به مقدار آن نیز افزوده گردیده است. دلیل این مورد تأکید nlm بر مشارکت هر چه بیشتر ن و ثبت نام از دختران در مدارس ابت بوده است. از جمله مهم ترین اه آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بسیج اجتماعی برجسته ترین ویژگی طرح عملیات آموزشی این بوده است که از آموزش تحت عنوان جزء لاینفک زندگی یاد نموده و به هدایت مردم جامعه به سوی آموزش و یادگیری مبادرت نموده است. گفتنی است که جهت عملی سازی این طرح از کلیه ابزارهای ممکن من جمله ب ایی مراسم فرهنگی و به اجراگذاشتن بازی های محلّی، خیمه شب بازی و سرودهای دسته جمعی و غیره استفاده گردید.

سیاستهای آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای آموزش بزرگسالان در کشورهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش نرخ ثبت نام مدارس

برنامة آموزش بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده است که به ارتقاء نرخ ثبت نام ک ن در مدارس منجر گردد. یافته های مطالعاتی در کشور هندوستان نشان می دهند که ک ن خانواده های باسواد بیشتر از ک ن خانواده های بی سواد در مدارس ابت ثبت نام نموده اند. به عبارت دیگر در خانواده های باسواد از هر 3 کودک 2 نفر در مدارس ابت ثبت نام می نمایند. در خصوص دختران این تفاوت محسوس تر است. نرخ ثبت نام خانواده های محروم از آموزش بزرگسالان نیز بر 58 درصد و خانواده های سهیم در این آموزش بر 72 درصد بالغ می گردد.

2. افزایش میزان آگاهی مردم جامعه از اهمیّت آموزش

طبق تحقیقات به عمل آمده در کشور هندوستان به اثبات رسیده است که خانواده ها از اهمیت آموزش برای خود و فرزندانشان آگاهی کامل دارند. بزرگترین دستاورد آموزش بزرگسالان تأثیرگذاری آن بر حوزه آموزش دختران است. اعتماد به نفسی که دختران از طریق انجام تکالیف مدرسه و ایفای دیگر نقش ها ب می کنند حاصل آگاهی والدین باسواد از این موضوع است که دختران باید آموزش دیده و وارد محیط اجتماعی شوند. از این روی جهت برقراری شرایط برابر آموزشی برای دختران و پسران باید به مقولة آموزش کمی اهمیت بیشتری داد.

3. ایجاد برابری در حوزه آموزش

مشارکت زن ان در حوزه آم وزش از جمله دیگر نقاط قوّت طرح آموزش بزرگسالان محسوب می گردد. چرا که بالغ بر 62 درصد از شرکت کنندگان طرح مذکور از ن متشکل می گردد. طرح آموزش بزرگسالان به آندسته از نی که از آموزش محروم مانده اند، فرصت ارتقاء موقعیّت اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آموزش، معلومات و یادگیری مهارت ها را فراهم آورد. طرح مبارزه با بی سوادی و طرح عملیاتی آموزش بزرگسالان هر دو بر از میان برداشتن اختلافات و اعطای قدرت به ن تمرکز داشته اند.

4. ارتقاء جایگاه زن در خانواده

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به ایفای نقش مهمی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت زن در خانواده ها منتهی گردیده است. با وجودی که ن از اجازة دخ در تصمیم گیری های خانواده برخوردار نبودند اما با اجرای طرح مذکور این اعتماد به ن داده شد تا از سهمی هر چند ناچیز در امورات داخلی و خارجی خانواده ها برخوردار گردند.

5. ارتقاء سلامتی و بهداشت خانواده و جامعه

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین تأثیر مسلّمی بر سلامتی و بهداشت خانواده به همراه داشته است. چرا که با ارتقاء سواد علمی ی ک جامعه نرخ زاد و ول د و م رگ و می ر آن جامعه نیز کاهش می یابد. اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به گسترش علوم بهداشتی و تغذیه ای منتهی گردیده است. این امر مادران را قادر می سازد تا به مراقبت ه ای لازم بهداشت ی از اعضای خانواده به ویژه ک ن مبادرت نمایند.

اطلاع رسانی عمومی، اراده های و صلاحیت ملّی

طی دهة اخیر شاهد آن بودیم که جامعة متمدن در بسیج عقاید عمومی و تشویق برنامه های آموزش همگانی دست توانایی داشته است. بسیج همگانی آموزش که حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی است خود شاهدی بر این مدّعاست. علاوه بر این اجرای این طرح عملیاتی به آمادگی هر چه بیشتر افراد داوطلب در جهت ارتقاء سطح آموزش منجر گردیده است. علاوه بر این با بررسی این طرح عملیات مذکور همچنین مشخص گردید که میزان درخواست برنامه های آموزش بنیادی در کشور به طور فوق العاده ای بالا می باشد. مأموریت گسترده ای که در پیش روی ت هندوستان قرار دارد، اجرای سیاست برقراری تعادل و هماهنگی میان نرخ درخواست آموزشی بنیادین مناطق حاشیه ای و مناطق محروم کشور می باشد. سیاست مذکور باید از طریق تلاش های نه چندان گسترده اما مؤثر صورت گیرد. دهة 90 شاهد فعالیت های موفقی در این زمینه بوده است. بعلاوه در چندین پروژه آموزش همگانی efa من جمله لاک جامبیش و مبارزه با بی سوادی، سازمان های تی و غیر تی از پتانسیل مشارکتی و همکاری بالایی برخوردار بوده اند. در کل می توان گفت که طی چند سال اخیر شاهد مشارکت گسترده جامعة مدنی در فعالیت های آموزش همگانی efa بوده ایم. گفتنی است که این امر به طور غیرمستقیم به ارتقاء سطح آگاهی مردم و توجه به جانب آموزش همگانی efa منتهی گردیده است. با توجه به سه دسته از فعالیت های عمده ای که توسط ت اتخاذ گردیده اند، آرایش مثبت داخل کشور مشهود می گردد. دستة اوّل معیارهای قانون گذاری بودند که طی سال های اخیر به عرصة ظهور درآمدند. از جمله این قوانین می توان به وم تشکیل شوراهایی اشاره نمود که ت را م م می نمود تا به تدارک برنامه های آموزشی رایگان برای کلیه ک ن رده های سنی 14-5 سال مبادرت نماید. این روند هم اکنون در کشور هندوستان به صورت قاعدة کلّی درآمده و در حال اجراست. در برخی ایالات کشور نیز معیارهای قانون گذاری جدیدی ارائه گردیده است. به عنوان مثال ای تامیل نادو به طراحی طرح آموزش مبادرت نمود، که براساس آن کلیه ک ن م م به حضور در کلاس های ابت بودند. معیار قانون گذار دیگری نیز با عنوان تمرکزز از آموزش ابت در چندین ای کشور به مورد اجرا گذارده شد.

دستة دوّم این فعالیت ها که همانند دستة اوّل جهت گیری مثبتی به ی های بخشید، اختصاص منابع آموزشی بیشتر به حوزه آموزش پایه بود. چرا که منابع در دسترس آموزش بنیادی هرگز کافی نبوده است. از این روی تلاش های صورت گرفته در جهت اختصاص منابع بیشتر به آموزش همگانی efa نسبت به بخش های دیگر آموزشی، نکتة مهمی است که باید بدان توجه داشت. طی سال های اخیر همچنان تلاش در جهت اختصاص منابع هر چه بیشتر به آموزش همگانی آغاز گردیده که جهت هر چه مؤثرتر واقع شدن آن، این روند باید ادامه یابد. همانگونه که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره گردید، حصول پیشرفتی دائمی در آموزش همگانی تنها از طریق ابتکارات پروژه ای صورت نمی گیرد. بلکه می بایستی با روند اصلاحات مدیریتی همراه شده تا بتواند از تغییرات حاصله (پیشرفت های حاصله) در طول عملیات کوتاه مدت پشتیبانی به عمل آورد. روند فوق بعد دیگر این طرح عملیاتی است که جهت ایجاد اصلاحات در ساختار فعلی و روند مدیریتی به آمادگی بالای نهادهای نیازمند است. در اینجا نیز می شود تأثیرات مثبت این روند را در ت های ای ی مشاهده نمود. چرا که تلاش های زیادی در سطح ایالات در زمینة تمرکزز و مقتدرسازی پرسنل مدرسه ای جهت اجرای مدیریتی مؤثر و کارآمد صورت گرفته است. با این حال جهت عملی سازی تلاش ها در زمینة اصلاحات و ایجاد تغییرات در مدیریت گستردة ایالات، این امر کافی به نظر نمی رسد. با وجود کلیه مشکلات و کنش هایی که پیش روی این سیستم قرار دارد، ابتکارات جدید پروژه های آموزش همگانی efa اثبات می نماید که کشور هندوستان در جهت پیشبرد اه آموزش همگانی efa در هر دو زمینة سیاست اجرایی مداوم و در دسترس قرار دادن منابع بشری مورد نیاز از آمادگی لازم برخوردار می باشد.

ارزی آموزشی

توسعة فراهم سازی آموزش بنیادی در کشور هندوستان جریانی تدریجی بوده است که حتی پیش از دهة 90 نیز به مورد اجرا درآمده است. این در حالی است که طی سال های اخیر گام بزرگی در جهت نیل به آموزش ابت در سرتاسر کشور برداشته شده است. به گونه ای که کلیه ک ن می توانند در نزدیکترین مکان ممکن به آموزش ابت دست یابند. گفتنی است سیاست مذکور با خلق امکانات جدید و همیاری اهالی بخش های مختلف کشور صورت پذیرفته است. در کنار ارتقاء دسترسی ک ن به امکانات مدرسه ای نرخ ثبت نام و حضور ک ن در مدارس نیز رو به افزایش گذارده است. از جمله نکات قابل توجه در این خصوص کاهش ناهمگونی های دو جنس زن و مرد در نرخ ثبت نام بوده است. چرا که اکراهی که از قدیم نسبت به آموزش دختران نشان داده می شد، هم اکنون مغلوب گردیده است. این امر می تواند حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت ن بوده باشد. در هر حال این پروژه در ابتدای راه بوده و راه طولانی و دراز مدتی پیش روی دارد. مشکل دیگری که به نظر می رسد به طور کامل مهار نگردیده مشارکت محدود برخی گروه های حاشیه ای در برنامه های آموزشی می باشد. این بدان مفهوم نیست که هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. اما با این حال در جهت مقابله با این مشکل باید بررسی هایی دقیق به عمل آمده و پروژه های قدیمی تجدید و اصلاح گردند. بدون شک بهبود کیفیت آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های آموزش همگانی efa را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری های کلانی در زمینه تجدید زیربناهای آموزشی و تخصیص منابع به مدارس ابت صورت گرفته است. اگر چه بانکداران خارجی در زمره تأمین کنندگان این طرح بوده اند اما نباید فراموش کرد که عمده ترین سرمایه گذاری ها از جانب منابع داخلی صورت گرفته است. علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها، گام های بزرگی در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری برداشته شده است. طی دهة اخیر تلاش عمده ای در جهت آموزش معلمان ضمن خدمت صورت گرفته است. این طرح در کنار پروژة “حداقل سطح یادگیری” به ارتقاء میزان آگاهی مردم نسبت به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری منجر گردیده است. همچنین مراکز محلّی جدیدی همانند crc,brc,diet تأسیس گردیدند که عمده هدف آنها حمایت از معلمین و ارائه خدمات مشاوره به آنان بوده است. گفتنی است که در این خصوص نیز نمی توان میزان دقیق تأثیرگذاری این مراکز در بهبود روند آموزش و یادگیری و میزان دسترسی به آموزش ابت را مشخص نمود. کلیه این تلاش ها باید به مدت طولانی ادامه یابد، تا تأثیر دقیق آن مشخص گردد. تملک اجتماعی برای مدت زمان طولانی در حوزه آموزش همگانی مطرح بوده است. اگر چه این شعار مکرّرا در اسناد و سیاست های کشور لحاظ گردیده است، اما تلاش های محدودی در این زمینه صورت گرفته و تعداد محدودی از این شعارها به عرصه ظهور درآمده اند. تلاش ها و موفقیت های حاصله در سرتاسر کشور ی ان نبوده است. چرا که در این صورت ابتکارات تکنیکی و اجرایی صورت پذیرفته طی چند سال اخیر می باید به مشارکت و واکنش مثبت جامعه منجر می گردید. نوسامانی سیستم مدیریتی فاز دیگر طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی محسوب می گردد که طی چند سال اخیر توجه عموم را مجذوب خود ساخته است. چندین معیار در این زمینه اتخاذ گردیده اند که انتظار می رود تأثیری ماندگار بر کارآیی نظام آموزشی داشته باشند. تقریباً در کلیه ایالات کشور ساختمان مجزایی ویژه ارائه برنامه های آموزش بنیادی اختصاص یافته است. امید می رود که این امر به اقتدار و تکمیل فعالیت های آموزش بنیادی منجر گردد. توسعة دیگری که در این زمینه صورت گرفت، به عرصه ظهور درآمدن اعضای ثانویه در اجرای برنامه های ت های ای ی بود که به ساده و مؤثر نمودن روند سرمایه گذاری ها و مدیریت ابتکارات آموزش همگانی منتهی گردید. در حال حاضر کلیه این امور در مفاد برنامه های آموزش همگانی efa گنجاده شده و به عنوان ابزاری بسیار مفید و مؤثر در بهبود کارایی مدیریت ها دخیل می باشد. فلذا می باید در جهت تداوم این پروژه ها تلاش های عمده ای صورت گرفته و سرمایه گذاری های بیشتری به آن اختصاص می یابد. سومین و شاید مهم ترین توسعه ای که در این زمینه صورت پذیرفته، روند تمرکزز آموزش است که در تعاقب اصلاحات قبلی به عرصة ظهور درآمد. ت های ای ی با اتخاذ معیارهای جدید اصلاحاتی، ساختار مدیریتی جدیدی را تقدیم آموزش همگانی نمودند. انتظار می رود که این امر با ی اعضاء ت های ای ی که بیش از هر بخش دیگری در تغییر مفاد آموزشی و شرایط محلّی توانا می باشند تغییرات عمده ای را در مقام مدیریتی اعمال نماید. از همان ابتدا که بحث بسیج منابع مطرح گردید، روز به روز به اهمیت و حیاتی بودن آن افزوده گردید. اجرای سیاست اقتصادی و تعدیل و تطبیق ساختارها اهمیت آن را به میزان دو برابر افزایش داده است. طی دهه اخیر گام های مثبت در این زمینه برداشته شده است. در این دوره می توان شاهد افزایش نرخ بودجه اختصاص یافته به آموزش بنیادی بود. که این خود می تواند معرف در دسترس بودن سرمایه ها جهت ارتقاء سطح آموزش بنیادی باشد.

جهت گیریهای آموزشی کشور طی قرن بیستم

قانون اساسی هندوستان که به سال 1950 اقتباس گردید، ایالات کشور را بر آن داشت تا ظرف مدت زمان 10 سال به فراهم سازی امکان برخورداری ک ن رده های سنی 14-5 سال از امکانات آموزشی پایه مبادرت نمایند. گفتنی است که این عملیات گسترده سریعاً پی گیری شده و ظرف مدت 50 سال اخیر فرسنگها راه جهت نیل به این منظور پیموده شده است. این عملیات در شرایطی آغاز گردید که از 5 نفر شهروند هندی 4 نفر از نعمت سواد بی بهره بوده و از هر 10 کودک تنها 2 نفر در کلاس های درس حضور می یافتند. با اتخاذ و اجرای عملیات مذکور در کشور هندوستان در جهت نیل به هدف آموزش همگانی مدارس بیشتری در سرتاسر کشور تأسیس گردید. سیستم عملیاتی مذکور از لحاظ وسعت و سطح پوشش از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که در حال حاضر از هر 5 کودک گروه سنی 14-6 چهار نفر در مدارس عادی حضور داشته و از هر سه نفر، دو نفر از نعمت سواد برخوردار می باشند. با وجودی که پیشرفت حاصله ناچیز نبوده اما جهت نیل به هدف آموزش همگانی ناچیز شمرده می شود. در تعقیب هدف تدارک آموزش همگانی، سیاست ملّی آموزش و سایر فعالیت های اصلاحاتی از اهمیت بالایی برخوردار گردیدند. انتشار بیانیه جهانی آموزش همگانی پس از سال 1990، جلوه ویژه ای به جریانات کنونی داخل کشور بخشید. به نحوی که طی دهة اخیر قرن بیستم شاهد پیشرفت عمده ای در زمینة آموزش بنیادی در کشور هندوستان بوده ایم. اما با این حال سفر طولانی و دور و درازی در پیش است. مهم ترین وظیفه حال حاضر ت، از دست ندادن ی است که طی دهة اخیر خلق گردیده است. استراتژی ها باید بگونه ای طراحی شوند که طی قرن آتی دسترسی کامل به اه efa حاصل گردد. سیاست ها و برنامه های آتی کشور نیز باید با توجه به این دیدگاه جهت گیری گردد. از جمله مهم ترین جبهه گیری های efa طی قرن بیست و یکم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک آموزش ابت برای کلیه ک ن - ادامة مأموریت ناتمام

روش های مأخوذه جهت نیل به هدف جهانی سازی آموزش ابت طی سال های اخیر با تبعیت از ضابطه های ذیل صورت پذیرفته است.

الف) عزم ملّی در تدارک آموزش رایگان و اجباری با کیفیتی مطلوب برای کلیه ک ن رده های سنی 14- 5 سال

ب) گنجاندن آموزش ابت در زمرة حقوق بنیادی افراد و پیشبرد آن در قالب معیارهای اساسی

ج) به اجرا گذاردن هفتاد و چهارمین روند اصلاحات آموزشی در جهت تمرکز ز آموزش و برجسته تر نمودن نقش اعضاء محلّی، سازمان های اجتماعی و عاملین داوطلب جهت نیل به vee

علاوه بر این ت مرکزی که بر اهمیّت آموزش ابت واقف می باشد در مانوری مشترک با ت مرکزی در جهت نیل به اه vee می باشد. ت هندوستان نیز در تعاقب مأموریت ناتمام خود به حمایت از ابتکارات آموزش ابت ادامه داده و به ارتقاء صلاحیت ت های ای ی ادامة تلاش و فعالیت مؤثر، مبادرت می نماید. بسیج عمومی منابع جهت رساندن سهم آموزش به 6 درصد درآمد ناخالص ملّی، هدفی است که کشور هندوستان تا زمان دستی به آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نخواهد نمود.

2- درنظر گرفتن ضابطه ها جهت برقراری تعادل

اعمال فعالیت های گسترده پنجاه سال اخیر به توسعة سیستم آموزشی کشور و ارتقاء مقام و منزلت آموزش از لحاظ در دسترس بودن و نرخ مشارکت ک ن در آن، منتهی گردیده است. گفتنی است این گونه فعالیت ها با درنظر گرفتن ضوابطی در جهت برقراری تعادل، هدایت می گردد. با این وجود در نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه شده در می ی م که ناهمگونی گسترده ای در پیشرفت های حاصله وجود داشته است. افراد ن مناطق جغرافیایی خاص در بهره برداری از سرمایه گذاری ها موفق نبوده اند. با توجه به این موضوع باید طی سال های آتی روش جدیدی جهت برطرف نمودن این معضل اتخاذ گردد. روشی که به برطرف نمودن احتیاجات آموزشی دسته های ذیل تأکید داشته باشد:

. ن و دختران

. گروه های قبیله ای

. ک ن مشغول به کار

. ک ن استثنایی

. ک ن متعلق به گروه های اقلیت

. ک ن اقشار محروم و کم درآمد جامعه

. ک ن مناطق عقب افتادة آموزشی در ایالات مختلف کشور

. همگرایی مدیریتی و ارائة برنامه های ارتقاء آموزشی

با توسعه سیستم آموزشی کشور، تشکیلات اجرایی سطوح مختلف نیز گسترش یافته و مدیریت مجزایی به آموزش مدرسه ای، آموزش مشاوره، آموزش تکنیکی و آموزش بزرگسالان اختصاص یافت. شعبات اداری متفاوتی در سرتاسر کشور فعالیت دراند که از ساختاری ی ان برخوردار بوده و اه مشابه را دنبال می نمایند. این روند بویژه در خصوص آموزش ابت ، آموزش غیررسمی و آموزش بزرگسالان مصداق بیشتری دارد. ی زیاده از حدّ تشکیلات فوق سبب شده است تا مراکز مذکور نتیجه ای مع دربر داشته باشند. جهت برطرف نمودن این مشکل، طرحهای تکمیلی و همگرایی قوانین ذیل طراحی گردید:

الف) اجتناب از ایجاد ساختارهای جهت اجرای برنامه های مختلف آموزشی

ب) بررسی مجدد معیارها و الگوهای عملیاتی طرح های مختلف

ج) تشویق ت های ای ی در محکم سازی پایه های مدیریتی آموزشی از جانب ت مرکزی

ارتقاء کیفیت آموزشی

دهة 1990 که از همان ابتدا با طرح “بهره برداری از تخته سیاه[7]” جهت تشکیل مدارس ابت با حداقل زیربنا و امکانات آموزشی همراه شد، شاهد ابتکارات جدیدی در زمینة بهبود کیفیت آموزشی بوده است. با این حال این رشته از عملیات مرحلة آغازین خود را طی نموده و در جهت نیل به اه تعیین شده می باید ادامه یابند. تجارب بدست آمده نشان می دهند که ارتقاء کیفیت آموزشی نه تنها بر نرخ ثبت نام و ماندگاری ک ن در مدارس تأثیر داشته است، بلکه به افزایش قدرت فن آوری و میزان مسئولیت پذیری شهروندان هندی منجر گردیده است. از جمله مهم ترین ضوابط روند ارتقاء کیفیت آموزشی کشور طی دهه 90 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. بهبود کیفی محتویات دروس آموزشی

. مستعدسازی معلمان در حال خدمت و ی ا آمادة به خدمت

. تدارک امکانات زیربنایی و مناسب آموزشی

. تأکید بر مقتدرسازی مدیریت نهادی

. تأسیس نهاد ارزی آموزشی

علی رغم اعمال سیاست مذکور عملکرد کیفی مدارس کشور رضایت بخش نبوده است. از این روی تلاش هایی در جهت اقتدار هر چه بیشتر مدیریت داخلی مدارس و اصلاح روند کیفی آموزش و یادگیری صورت پذیرفته است. علاوه بر این تلاش هایی در جهت سمت و سو دادن به روند توسعه از طریق اجرای طرح های نهادی و نظارتی و اعمال سیاست های مدیریتی ساده و مؤثّر به مورد اجرا گذارده شده است. جهت نیل به این هدف، در حال حاضر طرحی به اجرا درآمده که از طریق آن از معلمان و سرمعلّمان منطقه ای حمایت می گردد.

مدیریت غیر متمرکز آموزشی

مطابق قانون سیاست ملّی آموزش مصوب سال 1986 که در جهت بهبود طرح های آموزشی و سیستم مدیّریتی و ایجاد نهادهای مسئول امور آموزشی کشور به تصویب رسیده است، روند تمرکزز آموزشی لازم و ضروری به شمار می آید. در حال حاضر چندین ت ای ی به اجرای روند تمرکزز از چارچوب مدیریت آموزش ابت مبادرت نموده اند. برخی از ایالات کشور نیز از حمایت های لازم ت در زمینة تمرکزز از مدیریت آموزشی برخوردار می باشند. با توجه به مکانیزم فشرده و متمرکز، عملیات تمرکزز آموزشی کار آسانی نبوده است. کشور هندوستان نیز با ایجاد فضایی جهت همکاری هر چه بیشتر افراد جامعه و تغییر تدریجی تصمیم گیری ها از سطوح ای ی به حوزه ها توسط نهادهای پانچایاتی راج، جهت نیل به هدف تمرکزز آموزشی تلاش می نماید. گفتنی است که تغییر و تحولات به عمل آمده در ساختار مدیریتی نیازمند تلاش های وسیعی در جهت ابقاء و جلب نظر سازمان های آموزشی است. جهت نیل به این هدف از نهادهای محلّی آموزشی و نهادهای هم پیمان به نحو شایسته ای حمایت و پشتیبانی به عمل می آید. همچنین انتظار می رود که سیستم آموزش از راه دور نقش مهمی در جهت مستعدسازی کادر فعال آموزشی ایفا نماید. از این روی برنامه های آموزش از راه دور که در جهت تربیت و آموزش معلمان پایه ریزی گردیده، جهت ایفای مؤثرتر نقش خود مورد تقویت و پشتیبانی قرار گرفته است.

ادامة دستی به هدف “تمرکزز ” از طریق برقراری مشارکت میان ت های مرکزی و ای ی، نیازمند هماهنگی و تنظیم دقیق سیاست ها و برنامه ها می باشد.

حوزه های ای ی

از حوزه های ای ی کشور هند به عنوان مراکزی جهت برنامه ریزی های آموزشی یاد می گردد. در گذشته، چندین طرح توسعة آموزشی در سطوح ت های ای ی به مورد اجرا گذارده شد اما با آغاز عملیّات ملّی مبارزه با بی سوادی این طرح ها در قالب حوزه های ای ی در آمده و کلیه ارزی ها در داخل حوزه ها انجام می گیرند. در تعاقب این روند، کلیه برنامه ریزی های آموزش ابت به ویژه آندسته از برنامه هایی که تحت پوشش طرح آموزش همگانی قرار دارند در سطح حوزه ها به انجام می رسند. برنامه ریزی آموزشی در سطوح حوزه های ای ی از چندین مزیّت به شرح ذیل برخوردار می باشد:

الف) تطابق هر چه بیشتر استراتژی طرح های آموزشی با شرایط محلی

ب) تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی

پ) کمک به کشف و شناسایی ناهمگونیهای داخل حوزه ای ایالات کشور

انتظار می رود که اتخاذ چنین سیاستی سرمایه گذاری های بیشتری را متوجه نیازمندی حوزه های ای ی نموده و از این طریق جوابگوی برنامه ریزی آموزشی در سطوح مناطق در و روستاهای کشور باشد.

طرح های آموزشی

طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ecce )

طراحی و تدارک طرح آموزشی و مراقبت های دوران کودکی ecce به روشی اصولی به اجتماعی تر نمودن گروه های ک ن، ایجاد سلامتی و تندرستی، تشویق روند یادگیری خلاق و ارتقاء شخصیتی انان منتهی می گردد. اجرای طرح مذکور برای اقشار کم درآمد جامعه به جبران نقایص فیزیکی، روانی و عاطفی ک ن منجر می گردد. علاوه بر این اجرای طرح ecce به جهانی شدن آموزش ابت و افزایش نرخ ثبت نام و ابقاء تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابت کمک می نماید. در حال حاضر طرح تکمیلی توسعه خدمات ویژه ک ن با عنوان (icds) عمده ترین هدف طرح ecce به شمار می رود. علاوه بر ت های ای ی، مراکز پیش دبستانی، بالوادیس و غیره نیز که تحت پوشش نهاد مرکزی رفاه اجتماعی قرار دارند به اجرای طرح مذکور مبادرت می نمایند. جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در برنامه های ت و سایر نهادها، بر مشارکت اعضاء محلّی و گروه های پانچایاتی راج تأکید فراوان شده است. بعلاوه طرح ecce که به عنوان طرح ویژه مراقبت های بهداشتی، روانی-اجتماعی، تغذیه ای و آموزشی ک ن به حساب می آید، طی سال های آتی ترویج و رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طرح تشویق سیستم خدمات پیوسته

با وجودی که طی سال های اخیر سیستم خدمات آموزشی مدراس کشور چندین بار گسترش یافته است. اما با این حال نمی توان گفت که این سیستم قادر به برآوردن کلیه نیازهای آموزشی ک ن می باشد. این مورد بیشتر در خصوص حوزه آموزش ابت مصداق می یابد. مطالعات نشان داده اند که با پرداختن انحصاری به برنامه های آموزش رسمی ابت نمی توان سریعاً به اه ملّی دست یافت. چرا که برنامه های آموزشی مدارس می باید برخلاف کالبد آموزش رسمی، انعطاف پذیر و قابل تطبیق باشند. مراکزی همانند مراکز آموزش غیررسمی، مراکز آموزش فصلی ویژه ک ن مهاجر و مشغول به کار، مدارس داوطلبی، سیستم باز آموزشی سطوح بالاتر از ابت ، مراکز آموزش اردوگاهی ویژه دختران جوان و غیره، همگی باید به طریق اصولی ارتقاء یابند. برنامه های آموزش غیررسمی که با حمایت ت مرکزی در اکثر مناطق کشور به اجرا درآمدند، با کوله باری از ش ت و موفقیت توأم بوده است. اگر چه این برنامه ها به گونه ای مؤثر و کارآمد به اجرا درمی آمد، اما به گونه ای که انتظار می رفت در سطح ای ی بدون نتیجه ماند. اگر نه، دهة اخیر می بایست شاهد به روی کار آمدن مدل هایی متناوب در اجرای برنامه های آموزشی می بود. سیستم باز یادگیری (ols) بخش مهمی از فعالیت های آموزش همگانی را به خود اختصاص داده است. سیستم مذکور در جهت تدارک امکانات آموزشی اولیه و برآوردن نیاز آن عده از افرادی که از ادامة آموزش در نظام آموزش تمام وقت محروم مانده و همچنین جهت برقراری تعادل در روند آموزش تقویت گردیده و مورد حمایت ت قرار گرفته است. با این هدف که مراکز شغلی و آکادمیک بیشتری را تحت پوشش قرار داده و از دانش آموزان بیشتری در هر دو بخش آموزش عادی و بزرگسالان حمایت به عمل آورد.

طرح برقراری مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی

عملیات اجرایی برنامه های آموزشی کشور هندوستان چنان عظیم و طاقت فرسا است که نمی توان از بخش عمومی انتظار داشت تا به برآوردن نیازهای روزافزون آموزشی جامعه مبادرت نماید. اگر چه فعالیت های آموزشی کشور همواره با ابتکارات بخش خصوصی همراه بوده اما به گونه ای که پیداست ت قادر به بهره برداری صحیح از این ابتکارات نبوده است که در این خصوص باید راه چاره ای شیده شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی نه تنها از لحاظ تأمین نیروهای متخصص و از طریق ارائة مدیریتی کارآمد و توسعة ابزارهای آموزشی به بهبود کیفیت آموزش کشور کمک می نماید. در حال حاضر جهت بالابردن منحنی ابتکارات خصوصی در آموزش ابت سعی شده است تا در سطح نهادهای آموزشی و نحوة اجرای برنامه های آموزشی تعاون و تقارب برقرار گردد.

طرح برجسته ترسازی نقش سازمان های غیر تی ( ngos )

همانگونه که اشاره شد سازمان های غیر تی به عنوان شرکای ت به حمایت از آن در جهت نیل هدف “آموزش همگانی (efa)” مبادرت می نمایند. از این روی به ویژه طی سال های اخیر ت هندوستان تصمیم دارد تا به ارتقای نقش این سازمان ها در کلیه سطوح اجتماعی مبادرت نماید. هدف اصلی اتخاذ چنین سیاستی گسترش مشارکت عمومی در برنامه های آموزش همگانی و کاستن بار سنگین تقبل هزینه های آن است. از اینرو نقش ngos در برنامه های توسعة آموزشی برجسته تر شده و دامنة فعالیت آن ها به هدایت برنامه های nfe و اجرای بخشی از طرح های آزمایشی ابداعی در مدارس کشور منتهی گردیده است. تلاش ت هند بر این است تا در کنار ادامه برنامه های فعلی، بخش های شایسته و صلاحیت دار ngos را شناسایی نموده و به اعطای نقش های برجسته تر به این سازمان ها در جهت همکاری با عاملین تی مبادرت نماید.

طرح ملّی ارائة آموزش همگانی (ساروا شیکشا ابهیان)

همکاری بخش های خصوصی در اجرای این طرح مشهود می باشد. طرح مذکور از طریق اجرای سیاست های ویژه ای سعی در ملی سازی برنامه های آموزش ابت در کشور دارد. از جمله مهم ترین فعالیت های تحت پوشش طرح ساروا شیکشا ابهیان می توان به اجرای سیاست تمرکزز آموزشی، سرمایه گذاری های ماندگار، هزینه برروی استراتژی های مؤثر ملی سازی، طراحی فنون آموزشی کارآمد، اجرای طرح های آموزشی مختص دختران و گروههای مرزی و اقلیتهای قومی اشاره نمود.مشاهده متن کامل ...
تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال ب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و د ایان را ارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و وج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(fpi) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(fdi) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق ید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(fpi)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای ب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاری و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با ید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی س گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستن ی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است .در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای ت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت ری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کال انجامدو ری رااز میان برداردو بالا ه، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد ح انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت ح مع به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لو و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد .بالا ه، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق


با


تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی


مشاهده متن کامل ...
جریان سرمایه گذاری خارجی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو جریان سرمایه گذاری خارجی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال ب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و د ایان را ارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و وج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(fpi) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(fdi) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق ید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(fpi)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای ب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاری و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با ید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی س گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستن ی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است .در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای ت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت ری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کال انجامدو ری رااز میان برداردو بالا ه، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد ح انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت ح مع به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لو و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد .بالا ه، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق


با


جریان سرمایه گذاری خارجی


مشاهده متن کامل ...
مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال ب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه گذاران بین المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و د ایان را ارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و وج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(fpi) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (fdi=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(fdi) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق ید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(fpi)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای ب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاری و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با ید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی س گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستن ی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است .در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای ت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت ری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کال انجامدو ری رااز میان برداردو بالا ه، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد ح انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت ح مع به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لو و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد .بالا ه، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق


با


مقاله درباره جریان سرمایه گذاری خارجی


مشاهده متن کامل ...
تامین مالی و سرمایه
درخواست حذف اطلاعات

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :154


مقدمه :


محیطی که شرکت ها اکنون درآن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی ؛ و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین اللملی و بسط فعالیت های خود ازطریق سرمایه گذاریهای جدید می باشند ؛ شرکتها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند . اما منابع سرمایه و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه یک مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند .


در نظریات نوین مالی وظایف یک مدیر مالی در یک واحد بازرگانی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری ، تصمیمات تامین مالی و تصمیمات تقسیم سود می باشد . هدف مدیرت مالی از اتخاذ چنین تصمیماتی حداکثر ارزش شرکت می باشد . بنابراین یک شرکت در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید تعیین کند که در کجاها باید سرمایه گذاری انجام دهد ؟ یعنی دارایی موجود در قسمت راست ترا مه با چه ترکیبی آورده شود و این دارایی ها از چه منابع تأمین مالی شود ؟


آیا از طریق استفاده بدهی و ایجاد اهرم ، شرکت تأمین مالی کند یا از آورده سهامداران تأمین مالی کند ؟ یک مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد ، که روش های تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد ، همچنین از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتی باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اینکه هزینه های ورش تگی زیادی برای شرکت تحمیل نشود . یعنی شرکت یک ریسک مالی معقولی را به واسطه استفاده از بدهی تحمل نماید .


عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت ها به دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی تقسیم     می شود. عوامل درونی فاکتور هایی هستند  که از عملیات شرکت و از درون شرکت ناشی می شوند و در واقع ناشی از فعالیت و ویژگی های عملیاتی است که از درون خود شرکت نشأت می گیرد . برخی از این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد :


نوع صنعت، اندازه شرکت ، ریسک تجاری ، اهرم عملیاتی ، فرصت های رشد ، ساختار دارایی ها، سود آوری ، معافیت های مالیاتی غیر بدهی و...


عوامل بیرونی عواملی هستند که از بیرون موسسه یا شرکت پدید می آیند و در واقع برخاسته از ماهیت و ویژگی های محیط شرکت یا موسسه است برخی از این عوامل را  می توان به شرح زیر نام برد:


    مالیات ، نرخ بهره ، سطح عمومی فعالیت های تجاری ، قابلیت دسترسی به وجوه در بازار ، رفتارقرض دهندگان ، الگوهای رایج و....


بنابراین این تحقیق به دنبال یافتن اثرسود آوری شرکت ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و نسبت دارایی های ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران می باشد تا مدیران مالی و سرمایه گذاران و وام دهندگان بتوانند از این نتایج استفاده کنند . زیرا برای افراد وموسسات ذینفع ، قابل توجه و مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است .زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد گذاشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذار در هنگام ید سهام شرکت ها به این مسأله توجه دارند که شرکت ها از چه بافت مالی بر خوردار هستند .


از افراد و موسسات تأمین مالی که بگذریم ، برای شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت وم افراد به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نیاز به داشتند بافت و ساختار مالی مناسب است تااینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند


تعریف موضوع و بیان مسأله


تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها ، تصمیم هایی هستند که هر دو با آینده نگری اتخاذ می شوند . در تصمیم های تأمین مالی ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار می گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین کنندگان منابع مالی عمل کند ، و آنچه که در تصمیم های سرمایه گذاری نقش کلیدی را بازی         می کند هزینه سرمایه[1] شرکت است ؛ زیرا هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیل [2]جریان های نقدی حاصل ازپروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود . بنابراین ،رد یا قبول                   پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی در گرو انتخاب مناسب ترین نرخ تنزیل یا همان هزینه سرمایه است این در حالی است که هزینه سرمایه شرکت ،تابعی از ساختار سرمایه[3] آن است . بنابراین انتظار می رود تغییر در ترکیب منابع تأمین مالی (ساختار سرمایه ) بر هزینه سرمایه و متعاقباً ارزش شرکت تأثیر گذارد .


منابع تأمین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها ، به دو بخش" منابع مالی درونی " و " منابع مالی بیرونی" شرکت تقسیم می شود . در منابع مالی درونی ، شرکت از محل سود ب شده اقدام به تأمین مالی می کند ، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران ، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای ب بازده بیشتر به کارمی گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی هاو سهام ، اقدام به تامین مالی می کند.[4]


 لذا سئوالاتی که در این ارتباط مطرح می باشد عبارتند از :


آیا ساختار مطلوبی وجود دارد که به واسطه آن هزنیه سرمایه شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر گردد؟ و اگر چنین ساختاری وجود دارد ، چه عواملی درتعیین آن نقش دارند ؟دراین تحقیق درصد یافتن اثر 4 متغیر سود آوری، نرخ رشد، نسبت دارایی های ثابت و اندازه شرکت از بین عوامل دورنی بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران شدیم


اهمیت موضوع تحقیق


یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی برآن توافق دارند ، مسئله ساختار مالی (اهرم مالی ) است . شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است ، اما در عالم واقعیت چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها به نسبت های مختلفی از اهرم استفاده می کنند .


لذا برای افراد و موسسات ذینفع ، قابل توجه مهم است که شرکت مورد نظر برای تأمین منابع مالی دارایی های خود از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام ) استفاده نموده است . زیرا این امر بر تصمیمات آنها در ارتباط با آن شرکت تاخیر خواهد داشت . بانک ها در هنگام اعطای وام به شرکت ها و افراد سرمایه گذاردر هنگام ید سهام شرکت ها نیز داشتن ساختار مالی بهینه مهم است که از آن طریق بتوانند در صورت وم اقدام به گرفتن وام یا انتشار سهام جدید نمایند . هم گرفتن وام و هم انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب است  تا اینکه هم بانک ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید ) استقبال نمایند .


با توجه به مراتب فوق به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف ، لذا شناخت عوامل عمده ای که بر آن تأثیر دارند قابل توجه و مهم است . تا از این طریق هر شرکت به تواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر ، و میزان تأثیر هر کدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. [5]


اه تحقیق


امروزه شرکت ها ی موفق ، شرکت هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه ، وجوه مالی مورد نیاز خود رااز منابع صحیح تامین مالی نموده ، به طوری که هزینه سرمایه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .


هدف اصلی این تحقیق عبارت است از :


بررسی تبیین عوامل موثر برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران


و اه فرعی این تحقیق عبارتند از :


1) بررسی تأثیر سودآوری  بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   


2) بررسی تأثیرنرخ رشد بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران   


3) بررسی تأثیر دارایی ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران


4) بررسی تأثیراندازه شرکت  بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  


چارچوب نظری تحقیق


اصولاً در چارچوب نظری تحقیق باید متغیر های موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجود در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیر ها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرده و بررسی نمود .


مودیلیانی و میلر  برای اولین بار در سال 1958 بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند ، موضوع مورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه تأثیر می گذارد ؟ آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیر تا حد محدودی تأثیر خواهد گذاشت [6]  .


جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995) می باشد که تحت عنوان (( درباره ساختار سرمایه چه می دانیم ؟ شواهد بین المللی)) به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها از منظر بین المللی پرداخته است . راجان و زنگالس در تحقیق مشترک خود از ترا مه های نمونه وسیعی از شرکت های سهامی عام در هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا ( ، انگلیس، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، ژاپن )را مورد بررسی قرارداده است .


سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغییره به بررسی رابطه بین چهار متغیر بنیادی حسابداری (ارزش دارایی های ثابت،ارزش بازار به دفتری ، لگاریتم فروش و سودآوری ) با ساختار سرمایه شرکت ها پرداختند .


نتایج این تحقیق نشان داد که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دوعامل ارزش دارایی ثابت مشهود واندازه شرکت رابطه مثبت دارد . لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند.[7]


با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده این امکان فراهم آمد که در قالب فرضیه های مطرح شده به بررسی اثر هر یک از عوامل چهار گانه سود آوری ، اندازه شرکت ، نرخ رشد و دارایی ثابت مشهود بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی تعیین شده بپردازیم . تا به این ترتیب در جهت تایید هر چه بیشتر تحقیقات انجام شده قبلی گام برداریم .


مدل تحلیلی تحقیق


در این تحقیق با الهام از تحقیق راجان و زنگالس (1995) و بیون و دانبولت (2002) ، از بین عوامل متعدد مورد اشاره ، چهار عامل  : سودآوری شرکت ، نرخ رشد ، نسبت دارایی های ثابت مشهود (ارزش دارایی های وثیقه ای شرکت ) و اندازه شرکت به عنوان متغیر های توضیحی ( مستقل ) ساختار مالی انتخاب شده است .عرض از مبداء                                  


اهرم مالی                                        


سود آوری                                          


نرخ رشد                                               


نسبت دارایی های ثابت مشهود                                                                  


اندازه شرکت                                   


ضریب نوسان پذیری از سودآوری                                  


ضریب نوسان پذیری ازنرخ رشد                           


ضریب نوسان پذیری ازنسبت داراای های ثابت مشهود                                        


ضریب نوسان پذیری از اندازه شرکت                                                                


مقدار خطا                                                 


به نظر راجان و زنگالس(1995) ، تعریف نسبت بدهی یا اهرم به عنوان متغیر وابسته ، درتحقیقات ساختار مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و انتخاب معیار مناسب برای سنجش آن ، به هدف تحقیق بستگی دارد . بنابراین ضروری است قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهی یا اهرم مالی ، ابتداء معیار اهرم یا نسبت بدهی تعریف و مشخص گردد با توجه به تحقیقات مختلف که از معیار های متفاوتی از قبیل نسبت     بدهی های غیر سرمایه ای به کل دارایی ها ، نسبت کل بدهی به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی به کل سرمایه ، نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده، استفاده نموده اند.


لذا در این تحقیق برای اندازه گیری اهرم مالی از متغیر جایگزین "نسبت کل بدهی به کل دارایی" استفاده گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر اهرم مالی از نماد استفاده گردیده است .


متغیرهای مستقل : 1. سود آوری : که برای اندازه گیری آن از متغیر جایگزین " نسبت سود قبل از بهره و مالیات به     ارزش دفتری کل دارایی ها " استفاده گردیده که درمدل رگرسیون برای متغیر سود آوری از نمادprofit استفاده گردیده است .

 2. نرخ رشد : که برای اندازه گیری آن از متغیر جایگزین " نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کل دارایی ها " استفاده گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر فرصت های رشد  از نماد


      grwth استفاده گردیده است . 1. نسبت دارایی های ثابت مشهود : که برای اندازه گیری آن از متغیر جایگزین " نسبت ارزش دفتری دارایی ها ی ثابت مشهود به کل دارایی ها " استفاده گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر میزان دارایی های ثابت مشهود از نماد igpاستفاده گردیده است .

 2. اندازه شرکت : که برای اندازه گیری آن از "لگاریتم طبیعی (ln ) فروش کل شرکت " که در مدل رگرسیون برای متغیرحجم فروش از نماد size استفاده گردیده است .


فرضیه های تحقیق :


با توجه به موضوع تحقیق ، فر ضیه های مورد بررسی عبارتند از :


1) بین سود آوری و ساختار مالی رابطه معنی داری  وجود دارد .


2) بین نرخ رشد و ساختار مالی رابطه معنی داری وجود دارد .


3) بین دارایی ثابت مشهود  و ساختار مالی رابطه معنی داری وجود دارد .


4) بین اندازه شرکت و ساختار مالی رابطه معنی داری  وجود دارد .


قلمرو تحقیق


قلمرو تحقیق حاضر از سه بعد تشکیل شده است :


الف ) قلمرو زمانی تحقیق : 1. اطلاعات کامل و تفضیلی صورتهای مالی سالانه هر یک از شرکت ها همراه با قیمت بازار سهم در پایان سال مربوطه در تابلو بورس اوراق بهادار تهران از انتهای سال مالی 1381 الی 1386 می باشد .


  1. وقفه ای فراتر از سه ماهه در انجام معاملات سهم شرکت وجود نداشته باشد .


ب) قلمرو مکانی تحقیق :


در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است


ج) قلمرو موضوعی تحقیق :


از میان کلیه عوامل مؤثر برساختار مالی شرکت ها در این تحقیق تأثیرسودآوری، نرخ رشد، دارایی های ثابت مشهود ، اندازه شرکت، برساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد .


تعریف عملیاتی واژه ها


در این قسمت تعریف کاربردی هر یک از متغیر ها در فرضیه های تحقیق ارائه می شود .


سودآوری شرکت :


میرز ، دونالسون ، و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند                        سرمایه گذاریهای (افزایش سرمایه ) خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس ازطریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تامین نمایند . آنها حدس زدند که این رفتار ممکن است ، بواسطه هزینه انتشار سهام جدید و همچنین اطلاعات چند گانه باشد .


بنابراین می توان گفت سودآوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت ، یکی از عوامل مهم و تعیین کنند ، ساختار مالی می باشد ، بعبارتی هر چه سودآوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد بود و در نتیجه برای سرمایه گذاریهای مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود .


نرخ رشد (رشد مورد انتظار )


برای اندازه گیری رشد مورد انتظار شرکت از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت استفاده می شود . در این نسبت در صورت ر ارزش بازار از مجموع دو قسمت ارزش بدهی ، ارزش حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. ارزش بدهی شرکت به این ترتیب حاصل می شود : ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام. ودر م ج ر ، ارزش دفتری کل دارایی استفاده می شود.


 
[1]) cost of capital  


[2])dis count rate  


[3]) capital and / or financial structre


[4] ) بررسی های حسابداری شماره 42 – محمد ی ص 76


[5] ) ناصر یزدانی – بررسی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر ساختار و.... – صص  9-10


[6] )بررسی ها ی حسابداری _ شماره 42 _ منابع 26


[7] )راضیه محمدی – عوامل موثر بر  ساختار سرمایه و.... ص 58 

مشاهده متن کامل ...
تأتیر نمادها بر شاخص5مهر95 در یک نگاه
درخواست حذف اطلاعات
شاخص کل 77,089.80
8.32
شاخص کل (هم وزن) 14,883.20
86.50
ارزش بازار
3,194,951.390 b
اطلاعات قیمت 95/7/5 12:45:57
تعداد معاملات 60,090
ارزش معاملات
1,972.866 b
حجم معاملات
696.491 m
شاخص کل 820.70
(1.80)
ارزش بازار اول و دوم
536,689.943 b
اطلاعات قیمت 95/7/5 15:13:21
تعداد معاملات 23,564
ارزش معاملات
989.406 b
حجم معاملات
212.743 m
نمادنام قیمت پایانی تاثیر
فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5,134
67.56
شبندر پالایش نفت بندرعباس 4,865
(46.62)
خودرو ایران خودرو 3,123
(29.53)
وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 1,902
25.57
حکشتی کشتیرانی ایران 4,887
20.57
خساپا سایپا 1,231
(16.11)
خبهمن گروه بهمن 2,497
(10.28)
سفارس سیمان فارس و خوزستان 1,388
8.55
وپاسار بانک پاسارگاد 1,020
(8.51)
شبریز پالایش نفت تبریز 4,686
8.43
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 1,191
(7.24)
ومعادن توسعه معادن وف ات 1,279
(6.74)
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 1,726
(6.51)
والبر سرمایه گذاری البرز(هلدینگ 4,434
(6.15)
تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 6,197
6.09
فملی ملی صنایع مس ایران 1,651
(6.03)
خپارس پارس خودرو 1,397
(5.88)
وساپا سرمایه گذاری سایپا 1,153
(5.15)
ورنا سرمایه گذاری رنا(هلدینگ 1,405
(4.92)
مبین پتروشیمی مبین 3,997
(4.81)
سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان 1,142
4.54
خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 4,005
(4.42)
ولساپا لیزینگ رایان سایپا 1,900
(3.93)
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1,933
3.92
پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 1,922
(3.91)
ستران سیمان تهران 1,949
3.76
ثشاهد سرمایه گذاری شاهد 1,356
3.72
وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران 3,149
3.71
وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه 3,665
3.64


مشاهده متن کامل ...
پروژه های دانشجویی
درخواست حذف اطلاعات

تعداد 362 پروژه برای شما بازدیدکنندگان گرامی تهیه کرده ایم.

برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر پروژه، روی عنوان آن کلیک کنید!


 1. پروژه clearance در خطوط هوایی و پست های فشارقوی
 2. پروژه crm و مشتری مداری
 3. پروژه اتصال زمین الکتریکی و حفاظت (ارتینگ)
 4. پروژه اتصال کوتاه ژنراتور آسنکرون
 5. پروژه اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
 6. پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس
 7. پروژه ارتباط با پایگاه داده های access در visual basic
 8. پروژه ارزی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور
 9. پروژه ارزی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری
 10. پروژه استانداردهای iso (مربوط به کنترل کیفیت آماری)
 11. پروژه استفاده از کامپوزیت در تولید قطعات خودرو
 12. پروژه اصول تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
 13. پروژه اصول کار سنسور ها و عملگراهای خودرو
 14. پروژه اکولایزر صوتی
 15. پروژه امنیت و خصوصی سازی rfid
 16. پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت
 17. پروژه آشنایی با اصول تراشکاری
 18. پروژه آشنایی با مدیریت پروژه
 19. پروژه آشنایی با موسیقی و نتها
 20. پروژه آشنایی با نرم افزارهای استفاده شده در سیستم حقوق و دستمزد
 21. پروژه آشنایی بااصول هاورکرافت (hovercraft)
 22. پروژه آشنایی و ساخت یک سیستم سرمایش جذبی
 23. پروژه آموزش الکترونیک و کاربرد آن در ی معدن
 24. پروژه آنتن و شبکه های بیسیم
 25. پروژه آهنگری غلطکی (رول فورجینگ)
 26. پروژه بازاری صنعتی نیروگاه برق
 27. پروژه بررسی اثر اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه روی خطوط انتقال
 28. پروژه بررسی اثر اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه
 29. پروژه بررسی اثر بسیار مهم دما برتنش آستانه ای
 30. پروژه بررسی اثر خطای اتصالی در هادی های ctc
 31. پروژه بررسی اثرات تجدید ارزی در حسابداری مدیریت
 32. پروژه بررسی اثرات تغییر شکل بال و بدنه هواپیما
 33. پروژه بررسی اثرات خزش در آلیاژ های مختلف
 34. پروژه بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 35. پروژه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام
 36. پروژه بررسی استاندارد طراحی روشنایی معابر
 37. پروژه بررسی استفاده از شیشه در معماری و شهر سازی
 38. پروژه بررسی اصول پرورش کرم ابریشم
 39. پروژه بررسی اصول طراحی واسط کاربرگرافیکی
 40. پروژه بررسی اصول کار دستگاههای تراکمی تبرید
 41. پروژه بررسی اصول ی سیستم های تعلیق و محرک
 42. پروژه بررسی اصول و کاربرد مدیریت آموزشی
 43. پروژه بررسی اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای
 44. پروژه بررسی اصول و مبانی گودبرداری
 45. پروژه بررسی ا یستم طبیعی شهر تهران جهت اوقات فراغت
 46. پروژه بررسی الکترواسپینینگ(برق ریسی)
 47. پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم
 48. پروژه بررسی امنیت شبکه و رمز گزاری
 49. پروژه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن
 50. پروژه بررسی انتقال حرارت به سیالات
 51. پروژه بررسی انتقال حرارت خارجی اجزاء توربین
 52. پروژه بررسی انرژی خورشیدی
 53. پروژه بررسی انواع آسانسور ها
 54. پروژه بررسی انواع پستهای فشارقوی و تجهیزات آن
 55. پروژه بررسی انواع تجهیزات خانواده facts
 56. پروژه بررسی انواع جوشکاری
 57. پروژه بررسی انواع روش های جوشکاری پلاستیکها
 58. پروژه بررسی انواع سنسور و اهمیت کاربر آنها
 59. پروژه بررسی انواع سیستم های ترمز
 60. پروژه بررسی انواع سیستمهای آیس بانک
 61. پروژه بررسی انواع هارد دیسک
 62. پروژه بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ
 63. پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی
 64. پروژه بررسی ایمنی و نگهداری ماشین های تراش
 65. پروژه بررسی اینورترها و کنورتورهای صنعتی
 66. پروژه بررسی آشنایی با مفاهیم حسابرسی
 67. پروژه بررسی آفات گلخانه ای
 68. پروژه بررسی آلاینده های خودرو
 69. پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی
 70. پروژه بررسی آلودگی های صوتی در صنعت نساجی
 71. پروژه بررسی آلودگی هوا
 72. پروژه بررسی آلیاژ های حافظه دار
 73. پروژه بررسی بادبندهای واگرا و همگرا
 74. پروژه بررسی بازاری شرکت پرورش قارچ خوراکی
 75. پروژه بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای ت برای مقابله با بحران
 76. پروژه بررسی بنتونیت
 77. پروژه بررسی بهسازی زمینهای آبرفتی به روش تزریق سیمان
 78. پروژه بررسی بورس
 79. پروژه بررسی بیماری های ژنتیک و تغذیه
 80. پروژه بررسی پارامترهای موثر بر طراحی چندراهه ورودی موتورخودرو
 81. پروژه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
 82. پروژه بررسی پروتکل های مسیر ی در شبکه های حسگر بی سیم
 83. پروژه بررسی پست های گازی gis
 84. پروژه بررسی پوششهای بر پایه آب
 85. پروژه بررسی پیدایش اولین ای تاریخ
 86. پروژه بررسی تاثیر jit بر فروش و مشتریان
 87. پروژه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار
 88. پروژه بررسی تأسیسات ایستگاههای سوخت گیری cng
 89. پروژه بررسی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 90. پروژه بررسی تصفیه و بهسازی آب و بازی بخار در صنایع کاغذ سازی
 91. پروژه بررسی تعمیرو نگهداری راه های آسف ه
 92. پروژه بررسی تغذیه شتر مرغ
 93. پروژه بررسی تفاوت دو زبان php و asp.net
 94. پروژه بررسی تکنولوژی برش توسط آب
 95. پروژه بررسی تکنولوژی هیدروفرمینگ
 96. پروژه بررسی تنـش آسـتانـه ای بـر روی فـلـزات و آلـیـاژها
 97. پروژه بررسی تنوع سیمای روستاها
 98. پروژه بررسی جرم مستمر و جرم آنی
 99. پروژه بررسی جریان های هجومی در ترانس ها و مدلسازی نمودار هیسترزیس
 100. پروژه بررسی جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه ف ی
 101. پروژه بررسی جوشکاری ترمیت
 102. پروژه بررسی جوشکاری صنعتی
 103. پروژه بررسی جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 104. پروژه بررسی جوشکاری نیکل و آلیاژ in738
 105. پروژه بررسی حداقل عمق پوشش خاکی بر روی پلهای خاکی – فولادی
 106. پروژه بررسی حل کامپیوتری رفتار هیسترزیس ستونهای i شکل و ستونهای بست دار
 107. پروژه بررسی خصوصیات چینی و سرامیک
 108. پروژه بررسی خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان
 109. پروژه بررسی خواص سیال و مفاهیم آن
 110. پروژه بررسی خواص مکانیکی چدن و تاثیر منگنز بر منحنی سرد شدن
 111. پروژه بررسی خودروهای گاز سوز ngv
 112. پروژه بررسی خوردگی ف ات
 113. پروژه بررسی خیار گلخانه ای
 114. پروژه بررسی دستگاه egr
 115. پروژه بررسی دستگاه های تراش
 116. پروژه بررسی دستگاه های سوخت گیری cng خانگی برای خودروها
 117. پروژه بررسی دینامیک سیالات در تربوماشین ها
 118. پروژه بررسی دینامیک سیالات در توربو ماشینها
 119. پروژه بررسی ذخیره کننده های اطلاعات دیجیتالی و انواع حافظه ها
 120. پروژه بررسی ذرت علوفه ای و سیلوی آن
 121. پروژه بررسی رابطه عد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش
 122. پروژه بررسی ربات مسیریاب (هفت سنسور)
 123. پروژه بررسی رباتهای صنعتی در جوشکاری
 124. پروژه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری
 125. پروژه بررسی رشد اجتماعی و هویت نوجوان
 126. پروژه بررسی رضایت شغلی
 127. پروژه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان
 128. پروژه بررسی روسازی انعطاف پذیر
 129. پروژه بررسی روش های تولید نوین در ماشینکاری
 130. پروژه بررسی روش های جدید بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 131. پروژه بررسی روشهای پیش بینی ضریب بهره وری tbm
 132. پروژه بررسی روشهای جمع آوری فاضلاب روهای شهری
 133. پروژه بررسی روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال
 134. پروژه بررسی ریخته گری چدن
 135. پروژه بررسی رئولوژی مواد پلیمری و رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری
 136. پروژه بررسی زمانبندی سیستم های بلا درنگ
 137. پروژه بررسی ساختمان و تعمیر دستگاه تست کشش
 138. پروژه بررسی ساختمانهای ف ی
 139. پروژه بررسی سد اروک
 140. پروژه بررسی سنسورهای ماشینهای آتشنشانی
 141. پروژه بررسی آلیاژها
 142. پروژه بررسی سیرتحول در ای جدید
 143. پروژه بررسی سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق
 144. پروژه بررسی سیستم تعلیق بادی
 145. پروژه بررسی سیستم توزیع انرژی الکتریکی
 146. پروژه بررسی سیستم خنک کاری موتور
 147. پروژه بررسی سیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل
 148. پروژه بررسی سیستم غبار ز صنعتی
 149. پروژه بررسی سیستم های ایمنی خودرو
 150. پروژه بررسی سیستم های خبره
 151. پروژه بررسی سیستم های خنک سازی توربین های گازی
 152. پروژه بررسی سیستم های نانو الکترومکانیک nems
 153. پروژه بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه cnc
 154. پروژه بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
 155. پروژه بررسی سیستم‏های تعلیق فعال و نیمه فعال
 156. پروژه بررسی شبکه های بی سیم wi-fi
 157. پروژه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن
 158. پروژه بررسی شبکه های توزیع
 159. پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری
 160. پروژه بررسی صنعت کامپوزیت
 161. پروژه بررسی ضربه گیر خودروها
 162. پروژه بررسی ضرورتهای محیطی خصوصی سازی
 163. پروژه بررسی طراحی انواع کمک فنر ها
 164. پروژه بررسی طراحی زیر دریایی
 165. پروژه بررسی علل استفاده از وسایل کمک آموزشی
 166. پروژه بررسی علل فرار دختران
 167. پروژه بررسی علل نشتی در مخازن حاوی سیال
 168. پروژه بررسی عملکرد پمپ ها و توربو پمپ ها (سانتریفوژ)
 169. پروژه بررسی عملکرد توربین گازی
 170. پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع
 171. پروژه بررسی عملکرد ماشین های باگی
 172. پروژه بررسی عملکرد موتور و ساختمان هواپیما
 173. پروژه بررسی عملیات حرارتی روی فولادهای ابزار
 174. پروژه بررسی عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه انتقال و فوق توزیع
 175. پروژه بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان بانک
 176. پروژه بررسی فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن
 177. پروژه بررسی فضای سبز شهری
 178. پروژه بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی
 179. پروژه بررسی فناوری آموزشی در کتب درسی
 180. پروژه بررسی قرص های شادی آور و هیجان زا (ا تازی)
 181. پروژه بررسی کاربرد نانو تکنولوژی در الکترونیک
 182. پروژه بررسی کاربرد نرم افزار matlab در خودرو
 183. پروژه بررسی کارخانه آسف
 184. پروژه بررسی کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو
 185. پروژه بررسی کامپوزیت های زمینه ف ی تقویت شده با آلیاژ حافظه شکلی
 186. پروژه بررسی کمپرسورهای با رینگ مایع
 187. پروژه بررسی کنترل بیولوژیک آفت
 188. پروژه بررسی کنترل کیفیت
 189. پروژه بررسی گیرب اتوماتیک خودرو
 190. پروژه بررسی لوله های غیر ف ی و نانو لوله ها در صنایع شیمیایی
 191. پروژه بررسی مجتمع مس ی
 192. پروژه بررسی مدار شیر ترمز اتوماتیک لکوموتیو
 193. پروژه بررسی مدیریت تجارت یکپارچه erp
 194. پروژه بررسی مدیریت
 195. پروژه بررسی مزایا و معایب استفاده از بتن بازیافتی
 196. پروژه بررسی مسمومیت آرسنیکی در حیوانات اهلی
 197. پروژه بررسی مسئله بیکاری
 198. پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال
 199. پروژه بررسی معبد آناهیتا
 200. پروژه بررسی معماری تاج محل
 201. پروژه بررسی معماری نرم افزار
 202. پروژه بررسی مفاهیم html & xthml
 203. پروژه بررسی موتور های تک فاز
 204. پروژه بررسی موتور های هیدروژنی و cng سوز
 205. پروژه بررسی موتورهای پله ای (stepper motor)
 206. پروژه بررسی موتورهای تکفاز
 207. پروژه بررسی موضوع برنامه نویسی در دات نت
 208. پروژه بررسی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان
 209. پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای یزد جهت اجرای سیستم erp
 210. پروژه بررسی ناخن جویدن در ک ن
 211. پروژه بررسی نانو تکنولوژی و الکترونیک بیومولکولی
 212. پروژه بررسی نحوه تهیه صورت های مالی تلفیقی در واحدهای تجاری
 213. پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق
 214. پروژه بررسی نظام های
 215. پروژه بررسی نیروگاه های بادی در ایران
 216. پروژه بررسی نیروگاه های خورشیدی در ایران
 217. پروژه بررسی نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر
 218. پروژه بررسی هوش
 219. پروژه بررسی هیدرولوژی اقلیم منطقه سبزوار
 220. پروژه بررسی و اتصال شبکه های vlan از طریق سوئیچ
 221. پروژه بررسی و آماده ف ات برای استفاده در ساخت بدنه خودرو
 222. پروژه بررسی و بهینه سازی قالب ا تروژن با نرم افزار abaqus
 223. پروژه بررسی و تحلیل فرایند های قالبسازی
 224. پروژه بررسی و تعمیر دستگاه تست پیچش پلاستیک
 225. پروژه بررسی و تعمیر دستگاه تست کرنش سنج
 226. پروژه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک
 227. پروژه بررسی و ساخت ربات جنگجو
 228. پروژه بررسی و شبیه سازی پایدار سازی سیستم قدرت
 229. پروژه بررسی و شبیه سازی سیستم های تعلیق (پژو 405 )
 230. پروژه بررسی و مروری بر اقتصاد ایران
 231. پروژه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی
 232. پروژه بررسی و معرفی روش سنجی
 233. پروژه بررسی و معرفی شبکه های عصبی
 234. پروژه بررسی و معرفی مبدل های حرارتی اصلی
 235. پروژه بررسی و معرفی یاتاقان ها و ارائه روش بهینه سازی یاتاقان ها
 236. پروژه بررسی و مقایسه چهار طرح ضرب کننده rns
 237. پروژه بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی
 238. پروژه بررسی وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی در جهان و ایران
 239. پروژه بررسی وظیفه روغنکاری در خودرو
 240. پروژه بررسی ومعرفی گرافیـک متحرک
 241. پروژه بررسی یاتاقانهای مغناطیسی
 242. پروژه بررسیjit (سیستم تولید به هنگام)
 243. پروژه برسی سیستم های ترمز abs (ضد قفل)
 244. پروژه برنامه نویسی جهت سیستم انبارداری با ویژوال بیسیک
 245. پروژه بکارگیری تعمیرات خط گرم برای کاهش عیب در شبکه های توزیع
 246. پروژه بهداشت دهان و دندان
 247. پروژه بهینه سازی ابعاد و بازده در موتور سنکرون خطی روتور سیم پیچی
 248. پروژه بهینه سازی بهره بر داری از مخازن نفتی به روش gas lift
 249. پروژه بهینه سازی ترمودینامیکی سیکل ترکیبی
 250. پروژه بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری جهت بالا بردن راندمان سرمایشی
 251. پروژه بهینه سازی قطر حوضچه در یاتاقان به روش الگوریتم ژنتیک
 252. پروژه پاورفورمرجدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های ف
 253. پروژه پایانی تکنولوژی های جدید در صنعت تایر
 254. پروژه پایانی خودروهای هیبریدی
 255. پروژه تاثیر تحصیلات ن بر توسعه اقتصادی
 256. پروژه تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
 257. پروژه تاثیر تیتانیم وکربن بر ساختار وخواص کامپوزیت
 258. پروژه تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع
 259. پروژه تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات گیاه دارویی گشنیز
 260. پروژه تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان
 261. پروژه تجهیزات حفاظتی پست و شبکه های توزیع
 262. پروژه تحلیل توربوماشین ها و روش تست کارایی
 263. پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود
 264. پروژه تحلیل و بررسی انواع اتصالات در اجزای ماشین
 265. پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای cdma به منظور کاهش تداخل بین کاربران
 266. پروژه تست کارایی بویلر
 267. پروژه تستهای غیرم ب جوش و روش (ndt) در بازرسی قطعات فورج
 268. پروژه تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
 269. پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
 270. پروژه تولید برق با استفاده از جزر و مد
 271. پروژه جاوا اسکریپت
 272. پروژه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 273. پروژه حج
 274. پروژه حسابداری تی (موانع و را ارها)
 275. پروژه خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزی
 276. پروژه خواص الکتریکی نانولوله های کربنی
 277. پروژه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
 278. پروژه دستگاه اندازه گیری مختصات
 279. پروژه ت الکترونیک و را ارهای آن
 280. پروژه راه اندازی دستگاه دینامومتر شهید رجایی
 281. پروژه راه اندازی موتور bldc با استفاده از dtc
 282. پروژه رله و حفاظت در سیستم های قدرت
 283. پروژه رمز نگاری اطلاعات
 284. پروژه روشهای المان محدود برای جامدات متخلخل اشباع نشده در سدسازی
 285. پروژه روشهای کاهش آلودگی در موتورهای احتراق
 286. پروژه روشهای کاهش ضریب تمرکز تنش با تغییرات شکل هندسی
 287. پروژه ریموت کنترل جرثقیل چهار کاناله
 288. پروژه زندگی عبادی سجاد (ع)
 289. پروژه ساخت سیستم خنک کاری هوشمند خودرو
 290. پروژه ساخت یک سیستم نرم افزاری محاسبه حقوق
 291. پروژه سازمان تجارت جهانی
 292. پروژه سلول های خورشیدی و مواد تشکیل دهنده سلول های خورشیدی
 293. پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
 294. پروژه شبیه سازی قالب گیری فشاری
 295. پروژه شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از سنسور مافوق صوت
 296. پروژه شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی
 297. پروژه شرح دستگاه آنالایزر
 298. پروژه شناسائی آب تلف شده در شبکه های آبرسانی شهری
 299. پروژه شیوه های ساخت و تزیین قلمدان
 300. پروژه طراحی ، بهینه سازی و شبیه سازی ربات های چند کاره
 301. پروژه طراحی آسانسور 8 نفره
 302. پروژه طراحی پمپ های سانتریفوژ
 303. پروژه طراحی ربات
 304. پروژه طراحی سایت گالری ع
 305. پروژه طراحی سایت گالری ع
 306. پروژه طراحی سیستم های ابزار دقیق ایستگاه تقویت فشار گاز
 307. پروژه طراحی صندلی تحریر دسته دار
 308. پروژه طراحی مدارات هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی
 309. پروژه طراحی و پیاده سازی ربات میکروموس
 310. پروژه طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل
 311. پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم e-test
 312. پروژه طراحی و ساخت جیگ و فی چر
 313. پروژه طراحی و ساخت دستگاه ic tester
 314. پروژه طراحی و ساخت گیرب سه سرعته
 315. پروژه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق
 316. پروژه طراحی وب سایت اساتید
 317. پروژه طراحی وساخت قالبهای ف ی
 318. پروژه طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی
 319. پروژه طریقه کشت هیدرو پونیک خیار
 320. پروژه علم بدیع در ادبیات
 321. پروژه عوامل موثر در بدحج دانش آموزان دختر
 322. پروژه فناوری تکنولوژی و ارتباط
 323. پروژه اسیون آ تیکی جهت جذب ذرات وجی اگزوز موتورها
 324. پروژه کابلها و عیب ی کابلها
 325. پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(capp)
 326. پروژه کاربرد داده کاوی در تجارت الکترونیک
 327. پروژه کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک
 328. پروژه کاربرد و اصول کار با لیزر
 329. پروژه کنترل داخلی در سازمانها
 330. پروژه کنترل کننده چهارکاناله با خط تلفن جهت خاموش و روشن وسایل برقی
 331. پروژه کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل ac و شبیه سازی با متلب
 332. پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط sms در سیستم موبایل
 333. پروژه کیفیت و نوع بهره وری در صنعت تولید
 334. پروژه ماشینکاری با جت آب (واتر جت)
 335. پروژه محاسبات بار گرمایش گلخانه
 336. پروژه محل ی خطا در شبکه های توزیع
 337. پروژه مدل سازی رآکتور شیمیایی
 338. پروژه مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده موتور سنکرون آهنربای دائم خطی
 339. پروژه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی
 340. پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ mpls و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
 341. پروژه مدلسازی و شبیه سازی سیستم بوسیله سیستم توده pso
 342. پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ( crm )
 343. پروژه مدیریت منابع انسانی
 344. پروژه مدیریت نوین و توسعه پایدار
 345. پروژه مدیریت و محافظت از شبکه های کامپیوتر
 346. پروژه مراحل تحلیل دینامیکی شاتون
 347. پروژه مسیری شبکه
 348. پروژه مطالعه و بررسی سیستم اگزوز ماشین
 349. پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه
 350. پروژه مطالعه وبررسی مراحل تولید قطعات صنعتی
 351. پروژه معرفی انواع بیرینگ و روش مونتاژ و دمونتاژ بیرنگ ها
 352. پروژه معرفی و آشنایی با انواع چرخ دنده
 353. پروژه معرفی ویندوز سرور 2003
 354. پروژه معماری سرویس گرا
 355. پروژه معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک
 356. پروژه مقایسه فنی خطوط و کابل های ac و dc
 357. پروژه مقایسه گیرب اتوماتیک با گیرب دستی
 358. پروژه منبع تغذیه بدون وقفه (ups)
 359. پروژه منبع تغذیه سوئیچینگ
 360. پروژه ی ارزش
 361. پروژه نقش تنظیمی osha در ایمنی ارگونومیک
 362. پروژه ورزش و حرکت درمانیمشاهده متن کامل ...
اصول بانکداری ی
درخواست حذف اطلاعات

اصول بانکداری ی بانکداری ی همان اه بانکداری متداول دنیا را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می شود عملیات بانکداری در این بانک ها براساس فقه معاملات ی صورت می گیرد. مهم ترین اصل در بانکداری ی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. عمومی ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری ی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است. در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای ید یک کالا، وام در اختیار یدار قرار بگیرد، بانک ها خود اقدام به ید کالا می کنند و آن را دوباره به یدار می فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می کند. البته در این معامله سودی و یا جریمه ای دریافت نمی شود. به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می کند. کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام یدار ثبت می شود. این کار مرابحه نام دارد. یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات ی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است. وام بانک های ی برای ید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به یدار می فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می کند. نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک های ی پرداخت وام به شرکت ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود. این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری ی مشارکت نام دارد که بانک تامین کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه گذاری مشترک می پردازند. بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و شرکت نباید در صورت ش ت در پروژه هزینه ها و زیان را برعهده گیرد. مرکز مشاوره شریعت ی بانک ها و موسسات ی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری ی می پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری ی نیازمندند. هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت ی در قراردادها و معاملات بانکی است. عقود مختلف در بانکداری ی ودیعه (wadiah) در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای س گذاری در نظر گرفته می شود. در بانکداری ی هر شخص می تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست می تواند آن را بدون کم وکاست دریافت کند. به این س سودی تعلق نمی گیرد و در مقابل بانک با صلاحدید خود صاحب س براساس میزان استفاده از س هدیه ای تقدیم می کند. البته پرداخت این هدیه از سوی بانک نیز هیچگاه تضمین نمی شود اما بانک تلاش می کند برای پاداش دادن به س گذار براساس طول یک دوره س گذاری هدیه ای به وی بدهد.

مرابحه murabaha مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یک معامله است. مرابحه قراردادی است که براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام می کند. بانکداری ی این نوع قرارداد را به عنوان یکی از تکنیک های کاری خود پذیرفته است. به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست می کند که یک کالای مشخص را برای وی یداری کند و بانک با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه ید به مشتری این کار را انجام می دهد. مضاربه muzarabah نمونه ای از شراکت در استفاده از منابع مالی است که یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده می گیرد. هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می شود در صورتی که هرگونه زیان تنها متوجه تامین کننده سرمایه است. در این ح بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی شود. در این عقد به وام دهنده رب المال و به وام گیرنده مضاریب می گویند. در بانکداری ی تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت می شود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است. در مضاربه هیچ گونه زیانی تقسیم نمی شود. بانک در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب می شود. تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می شود. در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است. مهم ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه می تواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.

مشارکتmusharakah مشارکت ارتباطی است که برمبنای یک قرارداد همکاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام کار بین طرفین تقسیم می شود. مشارکت یک توافق است که در آن بانک ی سرمایه مورد نیاز را تامین می کند که این سرمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شرکت تجاری ترکیب می شود در این قرارداد همه طرفین حق دارند که در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله کنند اما نیازی به انجام آن نیست. در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می شود اما زیان احتمالی حاصل از کار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.

مشارکت (partnership financing) این نوع مشارکت یک توافق کلاسیک است. تمامی طرفین برای تامین مالی یک پروژه بازرگانی، صنعتی، سرمایه گذاری و غیره که ریسک موفقیت آن نیز همواره وجود دارد، همکاری می کنند. میزان سود حاصل از این پروژه براساس توافقات قبلی بین شرکا تقسیم می شود، اما هرگونه زیان احتمالی براساس میزان حق و حقوق مشارکت طرفین تقسیم می شود. در این مشارکت یک نفر به تنهایی نمی تواند خسارت ناشی از عدم همکاری دیگران را متقبل شود. مدیریت پروژه نیز بر عهده همه، برخی یا حتی یک نفر از اعضا خواهد بود.

مشارکت (joint venture) این نوع مشارکت به نحوی است که دو طرف سرمایه های خود را در یک پروژه روی هم ریخته و در اجرای آن مشارکت می کنند و سود و زیان حاصل از کار را به نسبت میزان مشارکت بین یکدیگر تقسیم می کنند. در عقد مشارکت طرفین حق مداخله دارند، گرچه می توانند از این حق خود چشم بپوشند و از طرف خود یک نفر را مشخص کنند یا این حق را به شریک خود تفویض کنند. در این صورت طبیعی است که بهره بردن از سود و یا بر عهده گرفتن میزان خسارت نیز با توجه به نقش طرفین در پیشبرد پروژه تعریف خواهد شد. مشــــارکت در کل به دو نوع است. یکی مشـــارکت دائــــم (permanent musharakah) و دیگری مشارکت تقلیلی (diminishing musharakah) که در ذیل توضیح هر یک ارائه شده است. مشارکت دائم در مشارکت دائم یک بانک ی در یک پروژه مشارکت می کند و براساس یک نسبت از پیش تعیین شده از سود بهره مند می شود. مدت زمان این قرارداد معین نشده و می تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. این تکنیک برای تامین مالی پروژه های بلندمدت مناسب است. در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز پروژه برای یک مدت طولانی تعریف شده و به بهر ه برداری رسیدن آن ممکن است به طول بیانجامد. مشارکت تقلیلی در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت کنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می شود. اما در عین حال روشی را فراهم می کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش می یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در می آید. این قرارداد اجازه می دهد که به مرور پرداخت بیشتر و بالاتری نسبت به حق واقعی بانک صورت گیرد و بانک به تدریج سود آورده خود را دریافت می کند و به علاوه سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی بانک کم کم کاهش می یابد و پس از مدت معینی به صفر می رسد و شراکت بانک پایان می یابد. شکل عقد مشارکت مالی می خواهد توسط بانک های ی به منظور انجام تجارت های داخلی، واردات و چاپ اوراق اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می تواند در کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود. مشارکت در سرمایه گذاری مخاطره آمیز musharakah venture capital این تکنیک مشارکت بین دو طرف در تامین مالی یک پروژه است. سهم سود هر یک از قبل توافقی تعیین می شود اما سهم زیان احتمالی بر حسب میزان مشارکت در طرح تعیین می شود و مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است. اجاره (ijara) معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته می شود.

مضاربه (muzarah) ح ی از اجاره است که صاحب زمین با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دریافت می کند. همین روش نیز توسط بانک ی به کار گرفته می شود. بانک براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می دهد. اجاره بها ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایه گذاری اصلی به علاوه سود آن را ب خواهد کرد. لیزینگ لیزینگ یکی از شیوه های قانونمند ب درآمد براساس قوانین ی است. در این شیوه یک دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، کشتی و یا یک خانه می تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قید می شود. از این شیوه بانک های بسیاری در کشورهای ی استفاده می کنند. بانک توسعه ی (idb)، بانک ی ما ی و تعدادی از بانک های تجاری در پا تان این شیوه را به کار می گیرند. براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک ی یک دارایی را براساس مشخصات و خواسته های مشتری یداری می کند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره می دهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار می گیرد. در طول مدت لیزینگ مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده (بانک) است. بانک این حق را دارد که این مالکیت را به اجاره کننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانک تحویل داده می شود. اجاره به شرط تملیک (lease to purchase) لیزینگ در معاملات مالی ی از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و بانک های ی شیوه های مختلف آن را به مرور تجربه کرده و به کار می گیرند. توافق ید اجاره یکی از این نمونه ها است. براساس این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملک مستاجر در می آید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره دهنده (بانک) سلب می شود. از این روش عمدتا برای ید منزل و اتومبیل استفاده می شود. قرض الحسنه (qars al hasana) قرض الحسنه یک وام با فضیلت است. وام قرض الحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت می شود. این وام بدون بهره برای اه خیریه یا برطرف نیازهای سرمایه گذاری های کوتاه مدت اعطا می شود. قرض گیرنده موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است. بانک های ی در ارائه این وام به روش های مختلفی عمل می کنند. برخی از این بانک ها وام قرض الحسنه را صرفا برای سرمایه گذاری در خود بانک به متقاضیان ارائه می دهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت می کنند. برخی از بانک ها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش های اقتصادی ضعیف جامعه می دهند. تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و شرکت هایی که قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند از متقاضیان این وام ها هستند. صندوق سرمایه گذاری ی صندوق سرمایه گذاری ی یکی از بخش هایی است که در نظام مالی ی به سرعت رشد کرده است. در سراسر دنیا تقریبا 100صندوق سرمایه گذاری ی وجود دارد.

جمع کل دارایی های مدیریت شده در این صندوق ها نزدیک به 5میلیارد دلار است که سالانه 12 تا 15درصد نیز رشد می کند. نظر به علاقه روزافزون به بانکداری ی، تعداد صندوق های سرمایه گذاری روزبه روز بیشتر می شود. در کشورهای غربی نیز بانکداری ی علاقه مندان زیادی پیدا کرده است. با وجود این موفقیت ها، برخی از نیازهای سرمایه گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوق ها بسته شده است. اغلب این صندوق ها دارایی های شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایه گذاری های کوچک را مورد هدف قرار داده اند که بین 50هزار تا یک میلیون دلار را شامل می شود. بازارهای هدف برای صندوق های سرمایه گذاری ی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایه های بازارهای محلی کشور ما ی و برخی دیگر سرمایه های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داده اند. برخی دیگر به سرمایه های خاورمیانه چشم دوخته اند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایه های جوامع ی مورد شماتت قرار گرفته اند. از آغاز به کار صندوق های سرمایه گذاری ی در دهه 1990، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله شاخص بازار ی داوجونز و سری شاخص جهانی ی ftse بوده ایم. وب سایت failaka.com شرح فعالیت صندوق های سرمایه گذاری ی و فهرستی از این صندوق ها را در سراسر جهان ارائه کرده است. فلسفه بانکداری ی شریعت ی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول ی شیوه اجرایی و به کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است. با الهام از آیه 275 سوره دوم قرآن کریم، سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می شود که فعالیت های مالی در دارایی های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد. بانکداری ی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری ی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها یکی از اه بانکداری ی است. سود در پاداش نام دارد و فعالیت های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت ی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد. به علاوه اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره بها را مجاز دانسته است منبع :دنیای اقتصادمشاهده متن کامل ...
اصول بانکداری ی
درخواست حذف اطلاعات

اصول بانکداری ی بانکداری ی همان اه بانکداری متداول دنیا را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می شود عملیات بانکداری در این بانک ها براساس فقه معاملات ی صورت می گیرد. مهم ترین اصل در بانکداری ی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است. عمومی ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری ی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است. در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای ید یک کالا، وام در اختیار یدار قرار بگیرد، بانک ها خود اقدام به ید کالا می کنند و آن را دوباره به یدار می فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می کند. البته در این معامله سودی و یا جریمه ای دریافت نمی شود. به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می کند. کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام یدار ثبت می شود. این کار مرابحه نام دارد. یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات ی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است. وام بانک های ی برای ید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به یدار می فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می کند. نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک های ی پرداخت وام به شرکت ها با نرخ بهره شناور است. نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود. این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری ی مشارکت نام دارد که بانک تامین کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه گذاری مشترک می پردازند. بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و شرکت نباید در صورت ش ت در پروژه هزینه ها و زیان را برعهده گیرد. مرکز مشاوره شریعت ی بانک ها و موسسات ی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری ی می پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری ی نیازمندند. هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت ی در قراردادها و معاملات بانکی است. عقود مختلف در بانکداری ی ودیعه (wadiah) در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای س گذاری در نظر گرفته می شود. در بانکداری ی هر شخص می تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست می تواند آن را بدون کم وکاست دریافت کند. به این س سودی تعلق نمی گیرد و در مقابل بانک با صلاحدید خود صاحب س براساس میزان استفاده از س هدیه ای تقدیم می کند. البته پرداخت این هدیه از سوی بانک نیز هیچگاه تضمین نمی شود اما بانک تلاش می کند برای پاداش دادن به س گذار براساس طول یک دوره س گذاری هدیه ای به وی بدهد.

مرابحه murabaha مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یک معامله است. مرابحه قراردادی است که براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام می کند. بانکداری ی این نوع قرارداد را به عنوان یکی از تکنیک های کاری خود پذیرفته است. به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست می کند که یک کالای مشخص را برای وی یداری کند و بانک با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه ید به مشتری این کار را انجام می دهد. مضاربه muzarabah نمونه ای از شراکت در استفاده از منابع مالی است که یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده می گیرد. هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می شود در صورتی که هرگونه زیان تنها متوجه تامین کننده سرمایه است. در این ح بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی شود. در این عقد به وام دهنده رب المال و به وام گیرنده مضاریب می گویند. در بانکداری ی تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت می شود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است. در مضاربه هیچ گونه زیانی تقسیم نمی شود. بانک در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب می شود. تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می شود. در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است. مهم ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه می تواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.

مشارکتmusharakah مشارکت ارتباطی است که برمبنای یک قرارداد همکاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام کار بین طرفین تقسیم می شود. مشارکت یک توافق است که در آن بانک ی سرمایه مورد نیاز را تامین می کند که این سرمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شرکت تجاری ترکیب می شود در این قرارداد همه طرفین حق دارند که در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله کنند اما نیازی به انجام آن نیست. در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می شود اما زیان احتمالی حاصل از کار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.

مشارکت (partnership financing) این نوع مشارکت یک توافق کلاسیک است. تمامی طرفین برای تامین مالی یک پروژه بازرگانی، صنعتی، سرمایه گذاری و غیره که ریسک موفقیت آن نیز همواره وجود دارد، همکاری می کنند. میزان سود حاصل از این پروژه براساس توافقات قبلی بین شرکا تقسیم می شود، اما هرگونه زیان احتمالی براساس میزان حق و حقوق مشارکت طرفین تقسیم می شود. در این مشارکت یک نفر به تنهایی نمی تواند خسارت ناشی از عدم همکاری دیگران را متقبل شود. مدیریت پروژه نیز بر عهده همه، برخی یا حتی یک نفر از اعضا خواهد بود.

مشارکت (joint venture) این نوع مشارکت به نحوی است که دو طرف سرمایه های خود را در یک پروژه روی هم ریخته و در اجرای آن مشارکت می کنند و سود و زیان حاصل از کار را به نسبت میزان مشارکت بین یکدیگر تقسیم می کنند. در عقد مشارکت طرفین حق مداخله دارند، گرچه می توانند از این حق خود چشم بپوشند و از طرف خود یک نفر را مشخص کنند یا این حق را به شریک خود تفویض کنند. در این صورت طبیعی است که بهره بردن از سود و یا بر عهده گرفتن میزان خسارت نیز با توجه به نقش طرفین در پیشبرد پروژه تعریف خواهد شد. مشــــارکت در کل به دو نوع است. یکی مشـــارکت دائــــم (permanent musharakah) و دیگری مشارکت تقلیلی (diminishing musharakah) که در ذیل توضیح هر یک ارائه شده است. مشارکت دائم در مشارکت دائم یک بانک ی در یک پروژه مشارکت می کند و براساس یک نسبت از پیش تعیین شده از سود بهره مند می شود. مدت زمان این قرارداد معین نشده و می تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. این تکنیک برای تامین مالی پروژه های بلندمدت مناسب است. در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز پروژه برای یک مدت طولانی تعریف شده و به بهر ه برداری رسیدن آن ممکن است به طول بیانجامد. مشارکت تقلیلی در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت کنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می شود. اما در عین حال روشی را فراهم می کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش می یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در می آید. این قرارداد اجازه می دهد که به مرور پرداخت بیشتر و بالاتری نسبت به حق واقعی بانک صورت گیرد و بانک به تدریج سود آورده خود را دریافت می کند و به علاوه سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی بانک کم کم کاهش می یابد و پس از مدت معینی به صفر می رسد و شراکت بانک پایان می یابد. شکل عقد مشارکت مالی می خواهد توسط بانک های ی به منظور انجام تجارت های داخلی، واردات و چاپ اوراق اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می تواند در کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود. مشارکت در سرمایه گذاری مخاطره آمیز musharakah venture capital این تکنیک مشارکت بین دو طرف در تامین مالی یک پروژه است. سهم سود هر یک از قبل توافقی تعیین می شود اما سهم زیان احتمالی بر حسب میزان مشارکت در طرح تعیین می شود و مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است. اجاره (ijara) معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته می شود.

مضاربه (muzarah) ح ی از اجاره است که صاحب زمین با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دریافت می کند. همین روش نیز توسط بانک ی به کار گرفته می شود. بانک براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می دهد. اجاره بها ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایه گذاری اصلی به علاوه سود آن را ب خواهد کرد. لیزینگ لیزینگ یکی از شیوه های قانونمند ب درآمد براساس قوانین ی است. در این شیوه یک دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، کشتی و یا یک خانه می تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قید می شود. از این شیوه بانک های بسیاری در کشورهای ی استفاده می کنند. بانک توسعه ی (idb)، بانک ی ما ی و تعدادی از بانک های تجاری در پا تان این شیوه را به کار می گیرند. براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک ی یک دارایی را براساس مشخصات و خواسته های مشتری یداری می کند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره می دهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار می گیرد. در طول مدت لیزینگ مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده (بانک) است. بانک این حق را دارد که این مالکیت را به اجاره کننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانک تحویل داده می شود. اجاره به شرط تملیک (lease to purchase) لیزینگ در معاملات مالی ی از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و بانک های ی شیوه های مختلف آن را به مرور تجربه کرده و به کار می گیرند. توافق ید اجاره یکی از این نمونه ها است. براساس این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملک مستاجر در می آید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره دهنده (بانک) سلب می شود. از این روش عمدتا برای ید منزل و اتومبیل استفاده می شود. قرض الحسنه (qars al hasana) قرض الحسنه یک وام با فضیلت است. وام قرض الحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت می شود. این وام بدون بهره برای اه خیریه یا برطرف نیازهای سرمایه گذاری های کوتاه مدت اعطا می شود. قرض گیرنده موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است. بانک های ی در ارائه این وام به روش های مختلفی عمل می کنند. برخی از این بانک ها وام قرض الحسنه را صرفا برای سرمایه گذاری در خود بانک به متقاضیان ارائه می دهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت می کنند. برخی از بانک ها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش های اقتصادی ضعیف جامعه می دهند. تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و شرکت هایی که قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند از متقاضیان این وام ها هستند. صندوق سرمایه گذاری ی صندوق سرمایه گذاری ی یکی از بخش هایی است که در نظام مالی ی به سرعت رشد کرده است. در سراسر دنیا تقریبا 100صندوق سرمایه گذاری ی وجود دارد.

جمع کل دارایی های مدیریت شده در این صندوق ها نزدیک به 5میلیارد دلار است که سالانه 12 تا 15درصد نیز رشد می کند. نظر به علاقه روزافزون به بانکداری ی، تعداد صندوق های سرمایه گذاری روزبه روز بیشتر می شود. در کشورهای غربی نیز بانکداری ی علاقه مندان زیادی پیدا کرده است. با وجود این موفقیت ها، برخی از نیازهای سرمایه گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوق ها بسته شده است. اغلب این صندوق ها دارایی های شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایه گذاری های کوچک را مورد هدف قرار داده اند که بین 50هزار تا یک میلیون دلار را شامل می شود. بازارهای هدف برای صندوق های سرمایه گذاری ی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایه های بازارهای محلی کشور ما ی و برخی دیگر سرمایه های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داده اند. برخی دیگر به سرمایه های خاورمیانه چشم دوخته اند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایه های جوامع ی مورد شماتت قرار گرفته اند. از آغاز به کار صندوق های سرمایه گذاری ی در دهه 1990، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله شاخص بازار ی داوجونز و سری شاخص جهانی ی ftse بوده ایم. وب سایت failaka.com شرح فعالیت صندوق های سرمایه گذاری ی و فهرستی از این صندوق ها را در سراسر جهان ارائه کرده است. فلسفه بانکداری ی شریعت ی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول ی شیوه اجرایی و به کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است. با الهام از آیه 275 سوره دوم قرآن کریم، سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می شود که فعالیت های مالی در دارایی های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد. بانکداری ی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری ی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها یکی از اه بانکداری ی است. سود در پاداش نام دارد و فعالیت های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است. معاملات مالی مجاز از سوی شریعت ی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد. به علاوه اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره بها را مجاز دانسته است منبع :دنیای اقتصادمشاهده متن کامل ...
پاو وینت (اسلاید) صندوق های سرمایه گذاری
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت-(اسلاید)-صندوق-های-سرمایه-گذاری
پاو وینت (اسلاید) صندوق های سرمایه گذاری

فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 596 کیلوبایت
قیمت: 9500 تومان

 


توضیحات:

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان صندوق های سرمایه گذاری، در حجم 28 اسلاید، همراه با توضیحات کامل.

این فایل در زمینه " صندوق های سرمایه گذاری " می باشد که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس) درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری، تصمیم گیری در مسائل مالی و بازارها و نهادهای مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی مورد استفاده قرار گیرد.
بخشی از متن:


صندوق های سرمایه گذاری، نهادهای مالی نوینی هستند که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران واختصاص آن به ید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و ایجاد بازدهی متعارف برای سرمایه گذاران در سالهای اخیر طراحی  گردیده اند ...
فهرست مطالب:


تعریف صندوق های سرمایه گذاری

انواع صندوق های سرمایه گذاری

ارزش خالص دارایی ها یا(net et value)nav

ساختار عملیاتی متداول صندوق ها در سطح جهانی

هیئت مدیره صندوق های سرمایه گذاری

ارائه دهندگان خدمات

مزایای سرمایه گذاری در صندوق ها

تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک

صرفه جویی در مقیاس و پایین بودن هزینه معاملات

معایب صندوق های سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری در صندوق

سود نقدی هر واحد سرمایه گذاری 

عایدات سرمایه های ناشی از دارایی های فروخته شده 

عایدات سرمایه ای از محل ارایی های موجود

ریسک سرمایه گذاری در صندوق

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق

ریسک نکول اوراق مشارکت

ریسک نوسان بازده بدون ریسک

تفاوت های شرکت های سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری 

نقش صندوق‌های سرمایه گذاری در تامین مالی پروژه‌های خطر پذیر

مشارکت در مالکیت شرکت ها

چالش ها ومشکلات صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در زمینه سهام

ساز وکار نظارت بر صندوق های مشترک

نظارت بیرونی یا نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
 


 فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
مشاهده متن کامل ...
تردیدز از سرمایه خارجی
درخواست حذف اطلاعات
رو مه دنیای اقتصاد - شماره 4108 تاریخ چاپ:1396/05/11 بازدید:591بار کد خبر: den-1110735

دنیای اقتصاد: اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه‌های خارجی است. تجربه‌ جهانی حاکی از آن است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، عموما یک دوره ابهام ایجاد می‌شود که در این دوره سرمایه‌گذاران خارجی هنوز درمورد بازگشت تحریم‌ها و رویکرد کشور موردنظر پس از رفع تحریم تردید دارند و یک رویه محافظه‌کارانه اتخاذ می‌کنند. طولانی شدن این دوره برای کشوری که از تحریم خارج شده هزینه‌بر است و باید تمام اقدامات ممکن را برای کوتاه آن انجام دهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی سه تجربه مدیریت دوره ابهام در پساتحریم را مرور کرده است.

 

تیره شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم‌های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود. این در حالی است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها فرصت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی باز هم برای کشورهای تحریم‌شده فراهم می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد پس از لغو تحریم‌ها، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما به دلیل «احتمال تقابل مجدد کشورها» و «بازگشت تحریم‌های اقتصادی»، سرمایه‌گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. حال باید دید در «دوران شکل‌گیری ابهام برای سرمایه‌گذاران» کشورها باید برای ترغیب سرمایه‌داران چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. ارزی ‌ها نشان می‌دهد یکی از اقدامات سازنده ت‌ها در این دوره، اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع نارسایی‌ها و کوتاه‌تر این دوران است. در گزارشی که کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مطابق با ماهیت سرمایه‌گذاری خارجی منتشر کرده، با بهره‌گیری از تجربه سه کشور «لیبی»، «فلسطین» و «آفریقای جنوبی» راه‌حل‌هایی برای عبور از «دوران شک و تردید» سرمایه‌گذاران ارائه شده است. براساس این مطالعه «برگزاری نشست‌های چندجانبه»، «انعقاد قراردادهای بین‌المللی»، «توجه به بخش‌های استراتژیک»، «بهبود قوانین و مقررات»، «انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور»، «سیاست ارزی باثبات»، «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی»، «ایجاد نهادهای مرتبط» و «مدیریت کمک‌های خارجی» از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که ت‌ها می‌توانند برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی پس از رفع تحریم‌ها اتخاذ کنند.

 

مزایای سرمایه‌گذاری خارجی

در دنیای امروز، کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن درآمد سرانه خود نیاز به کارآفرینانی دارند که بتوانند نیروی کار و سرمایه را به همراه فناوری ترکیب کرده و کالاها و خدمات اقتصادی تولید کنند. با وجود این عمدتا در کشورهای در حال توسعه فناوری به حدی پیشرفته نیست که کالاهای تولید شده بتواند با کالاهای رقیب در سطح جهانی رقابت کند و حتی در صورت وجود فناوری نیز در برخی کشورها دانش مدیریتی و کارآفرینی عامل دیگری است که مانع از شروع ب‌وکار می‌شود. این در حالی است که در برخی موارد سرمایه موجود در کشور میزبان نیز به قدر کافی موجود نیست، یا بازارهای سرمایه به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند که بتوانند پس‌انداز مردم را به‌صورت کارآمد جمع‌آوری کنند و در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهند. در این شرایط کارشناسان بر این باورند که یکی از راه‌حل‌های موجود برای رفع این خلأها، «سرمایه‌گذاری خارجی» است. سرمایه‌گذار خارجی به‌واسطه دسترسی به فناوری پیشرفته در سطح بین‌الملل می‌تواند با ترکیب نیروی کار و سرمایه، کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیری تولید کند. همچنین به دلیل دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی می‌تواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند. از طرف دیگر وجود دانش مدیریتی پیشرفته مانع از آن می‌شود که نیاز به انجام ریسک‌های بالا و پرهزینه یا تصمیم‌گیری به‌صورت سعی و خطا باشد. همه این موارد باعث «کاهش هزینه‌های تولید کالا» و «رقابت‌پذیری آن در بازار بین‌المللی» می‌شود. از دیگر منافع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به «انتقال فناوری و دانش مدیریتی» به کشور میزبان اشاره کرد.

اما سرمایه‌گذاری خارجی به دو بخش «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» (سرمایه‌گذاری سهامدارانه خارجی) تقسیم می‌شود. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» نوعی از سرمایه‌گذاری است که متضمن یک رابطه بلندمدت بین یک سرمایه‌گذار در یک کشور و ب‌وکار در کشور دیگر است و سرمایه‌گذار خارجی میزان قابل توجهی اثرگذاری بر مدیریت ب‌وکار مربوطه دارد. براساس پیشنهاد oecd سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را باید به زمانی اطلاق کرد که سرمایه‌گذار خارجی حداقل 10 درصد از سهام معمولی یک شرکت یا واحد تولیدی را برعهده داشته یا قدرت رای‌دهی در یک شرکت را داشته باشد. اما «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» اشاره به سرمایه‌گذارانی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد که در قلمرو کشور میزبان قرار ندارند و همچنین این سرمایه‌گذاری منجر به مدیریت، مالکیت یا کنترل قانونی نمی‌شود. از نظر روش سرمایه‌گذاری، معمولا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در قالب ید سهام تحقق می‌یابد. اما سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌توان به چند شکل انجام داد. از نظر سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم دارای ریسک بالاتر و بازده بیشتر و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم دارای ریسک پایین‌تر و بازده کمتر است. از ‌نظر کشورهای میزبان، سرمایه‌گذاری مستقیم به‌دلیل ماهیت بلندمدت خود دارای نوسانات کمتر است و می‌تواند اثرات بیشتری بر کشور میزبان داشته باشد، بنابراین کشورها عمدتا سرمایه‌گذاری مستقیم را به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ترجیح می‌دهند و آنچه بیشتر مورد توجه و سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم است.

 

9 مشوق برای سرمایه‌گذاری

تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی انجام داد در قالب 9 بخش خلاصه می‌شود. «برگزاری نشست‌های چندجانبه» یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که معمولا از طریق کشور تحریم‌شده و با مشارکت کشورهای دیگر انجام می‌شود که مبدأ سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی است. در این گونه نشست‌ها مسوولان کشور موردنظر در نشست‌ها شرکت می‌کنند و ضمن دیدار با سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با شرایط سرمایه‌گذاری با آنها گفت‌وگو کرده تا اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری را ب کنند. اما «انعقاد قراردادهای بین‌المللی» دومین مرحله برای ترغیب سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. از آنجایی که تحریم‌ها منجر به انزوای کشور تحریم‌شده می‌شوند، پس از رفع تحریم‌ها باید کشور موردنظر مجددا با سایر کشورها ارتباط خود را برقرار کرده و توافقات تجاری برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کند. این امر منجر به اطمینان سرمایه‌گذاران و افزایش درجه باز بودن اقتصادی می‌شود. معمولا در تحریم‌ها «توجه به بخش‌های استراتژیک» یک کشور مورد هدف قرار می‌گیرد. برای مثال در کشورهای صادرکننده نفت، تحریم‌های شدیدی بر بخش نفت وضع می‌شود که این امر منجر به عدم توسعه این بخش خواهد شد. پس از رفع تحریم‌ها کشورها باید به سرعت به این بخش توجه کنند و مستقیما با سرمایه‌گذاران خارجی متخصص در این زمینه وارد مذاکره شده و موجبات توسعه این بخش را فراهم کنند. «بهبود قوانین و مقررات» چهارمین ابزار برای ترغیب سرمایه‌گذاران است. در زمان تحریم معمولا فشارها بر ت‌ها زیاد است، بنابراین نمی‌توانند قوانینی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کنند. در پنجمین بخش که «انتشار پروفایل سرمایه‌گذاری کشور» است، آمده: در دوره تحریم معمولا سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی مطلوبی به کشور تحریم‌شده ندارند؛ بنابراین اطلاعات آنها در مورد کشور مذکور ناقص خواهد بود. از آنجا که برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطلاعات کافی در مورد شرایط، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود است، این چنین نقص اطلاعاتی می‌تواند منجر به تداوم ضعف سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور شود. یکی از را ارهای موجود انتشار نسخه‌های الکترونیکی به‌روز و مفصل در مورد شرایط، قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری در کشور موردنظر و به‌ویژه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی است. یکی از عوامل اصلی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی «ثبات سیاست‌های ارزی» است. در دوره تحریم که ت‌ها تحت فشار هستند و تنش‌های داخلی و بیرونی نیز وجود دارد، سیاست ارز با ثبات مشکل است، اما با برداشته شدن تحریم‌ها توانایی ت بیشتر می‌شود و آنها نیز باید از فرصت استفاده کرده و سیاست‌های ارزی باثباتی اتخاذ کنند. از سوی دیگر، «همکاری با سازمان‌های بین‌المللی» معمولا در دوره تحریم کاهش می‌یابد. این در حالی است که چنین سازمان‌هایی می‌توانند از طریق ارائه مشاوره و توصیه به کشورها برای پیشبرد اه اقتصادی، همچنین اعطای وام کمک کنند. اما هشتمین مشوق «ایجاد نهادهای مرتبط» است که یکی از اقدامات مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌رود. این‌گونه نهادها عموما برای بررسی و رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری خارجی، رایزنی با شرکت‌های چندملیتی، حل ابهام، مشاوره به آنها و در موارد وقوع اختلاف، کمک به حل‌وفصل سریع اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و عوامل داخلی است. «مدیریت کمک‌های خارجی» آ ین ابزار برای تشویق سرمایه‌گذاران برشمرده شده است. معمولا با اعمال تحریم‌ها، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به کشور موردنظر قطع می‌شود و پس از رفع تحریم‌ها مجددا این کمک‌ها ادامه می‌یابند. معمولا کشورهای در حال توسعه، مکانیزم کارآمدی برای استفاده صحیح از این کمک‌ها ندارند و بنابراین یکی از اقداماتی که ت‌ها در این زمینه می‌توانند انجام دهند، ایجاد مکانیزمی برای مدیریت این کمک‌ها به بهترین شکل است.

 

تجربه 3 کشور

ارزی ‌های این گزارش نشان می‌دهد کشورها پس از رفع تحریم، رویکردهای متفاوتی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. برای برخی از آنها سرمایه‌گذاری خارجی حتی پیش از تحریم نیز اهمیت چندانی نداشته است، اما برای برخی یک متغیر استراتژیک بوده است. برای بررسی تجربه کشورها در این زمینه چند محدودیت وجود داشته است. اول آنکه تحریم بسیاری از کشورهایی که اخیرا تحریم شده‌اند، هنوز به پایان نرسیده‌اند. از طرف دیگر هر چه به سال‌های دورتر بازگردیم، مقایسه و اقدامات آنها برای زمان حاضر نامناسب‌تر است. یکی از دلایل این امر آن است که شرایط بین‌المللی نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است. برای نمونه سازمان تجارت جهانی که اثرات مهمی در روابط بین‌الملل داشته است، در سال 1995 تاسیس شده است و بنابراین شرایط بین‌الملل در دو سوی این سال همگن نیست. محدودیت دوم آن است که در بسیاری از کشورهای مورد تحریم، سرمایه‌گذاری خارجی هیچ‌گاه جزو اولویت‌های اصلی ت نبوده است و بنابراین پس از تحریم نیز نمی‌توان در اسناد و سیاست‌گذاری‌های ت، اقدامی در این زمینه یافت. این کشورها عموما «درگیر جنگ‌های داخلی و خارجی»، «تنش‌های بین‌المللی»، «عدم حاکمیت قانون»، «عدم توجه به دموکراسی» و بسیاری از مشکلات حاد دیگر بوده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل آنها اهمیت چندانی نیافته است. در برخی از کشورها نیز تمرکز و ماهیت تحریم‌ها به‌گونه‌ای بوده است که اثر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند. بنابراین نیازی به اتخاذ اقدامات خاص پس از رفع تحریم‌ها نبوده است. بنابر آنچه بیان شد یافتن نمونه‌های مفید در این زمینه بسیار مشکل است. با این وجود با بررسی کشورهای تحریم‌شده مشخص شده که سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی پس از رفع تحریم‌ها اقداماتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده‌اند.

 

لیبی

ارزی ‌ها نشان می‌دهد مرور اقتصاد لیبی نتایج آموزنده‌ای در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی به همراه خواهد داشت. این کشور در ابتدای دوران قذافی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بی‌توجه بوده است. اما از سال 2005 سیاست‌ها و قوانینی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ می‌کند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی بهبود می‌یابد. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش نفت وارد شده و تولید این بخش افزایش می‌یابد. بنابراین اقتصاد متکی به نفت لیبی رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. با وقوع انقلاب در لیبی فضای -اقتصادی ناامنی به‌وجود می‌آید و سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد. به دنبال آن تحریم‌های بین‌المللی اعمال می‌شود و در نتیجه اوضاع نامساعد سرمایه‌گذاری خارجی تشدید می‌شود. در اوا سال 2011 انقلاب، پیروز شده و قذافی از قدرت برکنار می‌شود و به‌دنبال آن تحریم‌ها برداشته شده و کمک‌های بین‌المللی به ت لیبی مجددا برقرار می‌شود. در چنین شرایطی با توجه به ذخایر نفتی و فرصت بهبود تولید نفت توسط این کشور، سیاست‌گذاران لیبی راه مع ی انتخاب کرده و به سمت تحدید سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری خارجی، بخش نفت و به‌طور کلی اقتصاد دچار رکود شده و به زیان اقتصاد کشور می‌انجامد. در واقع لیبی را می‌توان یک تجربه ناموفق در موضوع فرصت‌های پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی برشمرد. البته برخی بیان کرده‌اند که تصویب این قوانین به دلیل اعمال فشار از سوی برخی گروه‌های بانفوذ داخلی است که منافع آنها در گرو عدم حضور سرمایه‌گذاران داخلی است وگرنه حکومت لیبی در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی رویکرد خصمانه‌ای نداشته است.

 

فلسطین

براساس این گزارش تمرکز حکومت فلسطین بر اصلاحات قانونی به‌عنوان ابزاری برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری بوده و این کشور در سال 2011 یک قانون تدارکات عمومی را تصویب کرده است. همچنین به قانون مالیات و قانون تشویق سرمایه‌گذاری نیز اصلاحاتی اعمال کرد. از دیگر اصلاحات می‌توان به اعطای قدرت بیشتر به سازمان تشویق سرمایه‌گذاری فلسطین به منظور طراحی بسته‌های تشویقی با هدف تامین نیازهای ب‌وکارهای منفرد اشاره کرد. برای مثال اگر یک مرحله در فرآیند ثبت یک ب‌وکار (شرکت) بیش از یک ماه طول بکشد، این سازمان می‌تواند دخ کرده و رأسا یک مجوز ب‌وکار یا گواهی ثبت صادر کند. همچنین حکومت فلسطین پیش‌نویس اصلاحات جدیدی برای قانون سرمایه‌گذاری و مالیات‌ستانی ارائه کرد که به‌موجب آن مشوق‌های مالیاتی شامل شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های صادراتی، بخش کشاورزی و گردشگری نیز می‌شود. البته این اصلاحات هنوز به اجرا درنیامده‌اند. از اقدامات دیگر این کشور می‌توان به تقویت صندوق سرمایه‌گذاری در سال 2009 اشاره کرد. این صندوق اقدامات متعددی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کرد که از جمله اقدامات آن می‌توان به ارائه ضمانت وام برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی اشاره کرد که با شرکت‌های یی مشارکت کنند. همچنین این صندوق با شرکت‌های چندملیتی متعددی رایزنی کرده و آنها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در این کشور کرده است.

 

آفریقای جنوبی

براساس این گزارش برخی از اقدماتی که آفریقای جنوبی پس از برچیده شدن تحریم‌ها انجام داد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد: 1- از سال 1994 و حتی پیش از آن ت خود را متعهد به کاهش ری مالی و تورم، کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی حساب سرمایه و نظام مالی کرد. در طول دهه 1990 نظام سیاستی، آزادتر و برون‌گراتر شد و هدف صریح خود را جذب سرمایه‌گذاری خارجی جدید نهاده بود. 2- آفریقای جنوبی در سال 1994 گات را امضا کرد و سطح تعرفه‌ها از 5/ 27 درصد در سال 1990 به 7 درصد در سال 1997 رسید و پس از آن در سال 2000 حدود 60 درصد از واردات تعرفه صفر داشتند. به این ترتیب هم واردات و هم صادرات به‌سرعت رشد کرده و ری حساب جاری به حدود یک درصد از gdp طی پنج سال منتهی به 2000 رسید. 3- این کشور همچنین موافقت‌نامه‌های gats، trips و trims را در رابطه با عضویت در سازمان تجارت جهانی (wto) در سال 1995 امضا کرد. مطابق با gats این کشور متعهد شده بود که تا سال 2000 صرفا بخش خدمات خود را آزادسازی کند اما پس از آن به بخش‌های ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی نیز تعمیم داده شد. 4- این کشور سیستم دو نرخی پولی را که از سال 1961 اجرا شده بود در مارس 1995 حذف کرد و سه چهارم از مقررات کنترل بر نرخ ارز را تا 1998 حذف کرد.

5- در سال 1995 شعبه‌های بانک‌های خارجی اجازه یافتند در این کشور فعالیت کنند. بورس ژوهانسبورگ رشد کرده و به دلالان خارجی اجازه فعالیت و دریافت حق کمیسیون ثابت داد. در سال 2000 تعداد 12 شعبه بانک خارجی و 61 نمایندگی شرکت‌های خارجی در آفریقای جنوبی وجود داشت.

6- از سال 1994 سازمان‌های تسهیل سرمایه‌گذاری (هم در سطح ملی و هم استانی) تاسیس شدند. در این سازمان‌ها بیش از 35 مجموعه برنامه تشویق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌صورت غیرتبعیضی طرح‌ریزی شد. براساس موافقت‌نامه‌های trims باید با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی رفتار ی انی انجام شود و تبعیضی بین آنها وجود نداشته باشد (از نظر واردات، صادرات و دسترسی به ارز خارجی) و همچنین باید برای بازگرداندن اصل و سود سرمایه به کشور خود آزاد باشند. با اجرای این موافقت‌نامه‌ها، آفریقای جنوبی از سال 1994 بیش از 30 توافق سرمایه‌گذاری چندجانبه (از جمله با بسیاری از کشورهای عضو oecd) نیز امضا کرده است.

7- آفریقای جنوبی دو سازمان مهم را برای کمک به سرمایه‌گذاران خارجی تاسیس کرده است: سازمان تجارت و صنعت و سازمان سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی. عمده تمرکز سازمان تجارت و صنعت بر بخش‌هایی است که این کشور در آنها مزیت رقابتی دارد. این سازمان «کتابچه راهنمای سرمایه‌گذاران» را در وب‌سایت خود منتشر می‌کند. سازمان سرمایه‌گذاری آفریقای جنوبی نیز اطلاعاتی در رابطه با بخش‌ها و صنایع، مشاوره درمورد فضای مقرراتی، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارتباط با شرکای سرمایه‌گذاری مشترک، اطلاعات در مورد بسته‌های تشویقی، کمک به تامین مجوزهای کاری و حمایت لجستیک به منظور جابه‌جایی ارائه می‌کند.

8-پس از پایان آپارتاید در سال 1994، ت این کشور تجارت را آزادسازی کرد و رقابت‌پذیری بین‌المللی را با کاهش تعرفه‌ها، برداشتن بیشتر کنترل‌ها بر واردات، انجام خصوصی‌سازی و اصلاح فضای مقرراتی را بهبود داد.

9-این کشور محدودیت بر مالکیت خارجی را به‌طور کلی (به جز در برخی بخش‌های خاص همچون دفاع) حذف کرد.

10-در سال 1997 قانونی برای حمایت بیشتر از صاحبان علائم تجاری، کپی‌رایت و برندهای مشخص تصویب شد. اصلاحیه قانون مالکیت معنوی در سال 1997 قوانین پیشین را اصلاح کرده و مقررات مالکیت معنوی در آفریقای جنوبی را کاملا همگام با ابعاد تجاری سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت معنوی (trips) کرد.

11- آفریقای جنوبی در سال 1999 قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه‌گذاری (tifa) را با ایالات متحده امضا کرد.

12- آفریقای جنوبی در سال 1993 توافق‌نامه‌ای برای تسهیل برنامه‌های همکاری سرمایه‌گذاری خصوصی برون‌مرزی (opic) امضا کرد.

بنابر آنچه بررسی شد می‌توان گفت یکی از متغیرهای کلان در هر کشور سرمایه‌گذاری است. از طریق سرمایه‌گذاری تولید شکل گرفته و به واسطه آن درآمد سرانه افزایش یافته، فقر و بیکاری کاهش و رفاه جامعه بهبود می‌یابد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقدامات کشورهایی که از تحریم خارج شده و برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش د می‌تواند در ایران نیز اجرایی شود. از آنجا که در ایران اکثر تحریم‌ها بر بخش نفت و فروش آن اثر گذاشت، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های ایران در دوره ابهام باید توسعه بخش نفت باشد و اقداماتی را برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش اعمال کند.مشاهده متن کامل ...
بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]

چگونه یک صندوق مطمئن برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟

سرمایه گذاری در بروس investment-fund

در تمام مقالات مرتبط با ترفندهای موفقیت جایگاه سرمایه گذاری ستایش شده است و همه افرادی که در زمینه مشاوره مالی خدمات می دهند شما را به سرمایه گذاری تشویق میکنند اما برای ی که تجربه ای در زمینه سرمایه گذاری ندارد چه را ارهایی وجود دارد؟

به گزارش آلامتو به نقل از دنیای اقتصاد؛ سرمایه گذاری در بورس به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می پذیرد. در سرمایه گذاری مستقیم، فرد بدون واسطه وارد بازار شده و اوراق بهادار موردنظر خود را ید و فروش می کند. در این روش، سرمایه گذار به طور طبیعی باید تخصص و وقت کافی را برای بررسی وضعیت بازار و سهامی که می خواهد در آنها سرمایه گذاری کند، داشته باشد. اما در سرمایه گذاری غیرمستقیم، سرمایه گذاران از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور می یابند و به طور مستقیم درگیر فعالیت در بورس نمی شوند. این واسطه ها متنوع اند اما معروف ترین آنها «صندوق های سرمایه گذاری مشترک» هستند. این نهادهای مالی با تشکیل سبد سهام می کوشند که ریسک را برای سرمایه گذاران کاهش دهند و بازدهی را حداکثر سازند؛ البته در قبال ارائه این خدمات کارمزد هم می گیرند. این کارمزد در حقیقت بهای تحلیل سهام گوناگون است که مدیر صندوق قاعدتا باید به دقت آن را انجام دهد تا از میان فرصت های موجود، بهترین ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.

همچنین بخوانید: بهترین سرمایه گذاری در حال حاضر ایران

روش سرمایه گذاری غیر مستقیم به ویژه برای انی که از اطلاعات کافی در حوزه مالی برخوردار نیستند یا فرصت کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار و شرکت ها را ندارند توصیه می شود. صندوق ها از طریق انتشار «واحدهای سرمایه گذاری» (unit) وجوه سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع کرده و به منظور ب سود، آنها را در دارایی های مختلف سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاران می توانند در هر زمان سرمایه گذاری خود را از طریق ابطال واحدهای سرمایه گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. بدیهی است قیمت واحدهای صندوق های مشترک می تواند روزانه تغییر کند. وقتی سرمایه گذار واحد خود را ابطال می کند پولش را به قیمت روز دریافت می کند که می تواند کمتر یا بیشتر از مقدار اولیه سرمایه گذاری باشد. کلیه صندوق های مشترک سهام در ایران تحت نظر سازمان بورس بوده و تحت نظارت دقیق قانونی قرار دارند.
سه رکن اساسی در هر صندوق سرمایه گذاری عبارت است از:

مدیر صندوق که رکن اجرایی و متخصص در فعالیت اصلی صندوق است و تصمیمات سرمایه گذاری را راهبری می کند و نتایج عملکرد را از طرق مختلف مانند سایت و خبرنامه صندوق به اطلاع عموم سرمایه گذاران می رساند.

متولی صندوق، رکن نظارتی صندوق است که وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن صندوق در تطبیق با قوانین را بر عهده دارد.

ضامن صندوق، در واقع رکن تضمین نقدینگی صندوق بوده و در هر لحظه آمادگی دارد تا در صورت تمایل سرمایه گذاران به وج از صندوق و عدم کفایت نقدینگی، آن را تامین کند. وجود ضامن در صندوق های سرمایه گذاری، یکی از برجسته ترین امتیازات صندوق ها در ایران به شمار می رود زیرا عملا با پذیرش این ریسک فوق العاده مهم، هر سرمایه گذار در هر زمان امکان می یابد که سرمایه خود را به ارزش روز به صورت وجه نقد دریافت کند؛ فارغ از آنکه امکان تامین نقدینگی از محل فروش دارایی های صندوق در آن زمان وجود داشته باشد. برای انتخاب صندوق مناسب برای سرمایه گذاری از یک منظر می توانید هفت عامل زیر را مورد بررسی قرار دهید:

1.سودآوری:

طبیعتا اولین تمرکز هر سرمایه گذار برای قرار دادن پول خود در یک صندوق «میزان بازدهی» یا همان «سودآوری» است. نگاه به عملکرد یک، سه یا پنج ساله می تواند معیار خوبی برای ارزی وضعیت صندوق از این لحاظ باشد. بهتر است که عملکرد صندوق را هم در مواقع رونق و هم مقاطع رکود بازار مطالعه کنیم . همچنین باید وضعیت سودآوری صندوق را با سودآوری شاخص بازار (که نمایانگر وضعیت کلی بورس است) مقایسه کرد که تا یک معیار مناسب جهت مقایسه ایجاد شود. اما نکته مهم این است که بازدهی صندوق به تنهایی معیار کافی برای انتخاب یا عدم انتخاب یک صندوق نیست زیرا عملکرد قبلی صندوق ها به هیچ وجه تضمین کننده عملکرد آینده آنها نیست به ویژه اگر عمر صندوق کمتر از پنج سال باشد. به همین دلیل، بررسی 6 عامل دیگر نیز اهمیت زیادی دارند. برای مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام می توانید به لینک زیر مراجعه کنید که امکان مقایسه ماهانه، سه ماهه، 6 ماهه، سالانه و از ابتدای فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام را فراهم می کند. در این خصوص بهتر است بازدهی از ابتدای فعالیت را مبنای مقایسه قرار دهید که نرخ سود سالانه صندوق ها از زمان تاسیس را محاسبه می کند. البته این مقایسه در مورد صندوق های با عمر طولانی تر (بیش از سه سال) معنادار است.

http://fipiran.com/mfcomparing.aspx?lan=

2.عمر و اندازه صندوق:

قبل از سرمایه گذاری در صندوق وضعیت کلی آن را مطالعه کنید تا مشخص شود که چه مدتی است صندوق در حال اجرا است و اندازه دارایی های آن چقدر است. صندوق هایی که تازه تاسیس شده اند و اندازه کوچکی دارند، برخی اوقات در کوتاه مدت عملکرد عالی دارند، چرا که این صندوق ها بعضا با سرمایه کوچک خود در سهام کوچکتر که بازدهی بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند و این باعث عملکرد مطلوب صندوق می شود که طبیعتا مستمر نخواهد بود. بنابراین اتکا بر عملکرد صندوق هایی که اندازه و عمر کمی دارند نمی تواند ملاک تصمیم گیری دقیقی باشد. برای ارزی توانایی مدیریت صندوق بهتر است که عملکرد طولانی مدت صندوق (سه تا پنج سال) را مد نظر قرار دهید و در عین حال به ارزش کل صندوق به عنوان یک معیار مهم در بررسی خود توجه کنید.

3.نوسان و ریسک:

با اینکه عملکرد قبلی نمی تواند پیش بینی کننده شرایط آینده باشد اما می تواند به شما نشان بدهد که ارزش واحدهای صندوق چقدر نوسان داشته است. معمولا اگر نوسان بازدهی در دوره های مختلف زمانی بالا باشد، نشانه ای در جهت ریسک زیاد است؛ این ویژگی با مراجعه به سایت صندوق ها و مشاهده نمودار عملکرد آنها به صورت سریع قابل مشاهده است. اگر شما احتیاج دارید که پولتان در یک سال بازده خاصی داشته باشد، بهتر است در صندوق های با نوسان بالا سرمایه گذاری نکنید. صندوق های پرریسک در فضای منفی و مثبت بازار تلاطم زیادی را تجربه می کنند و در شرایط منفی بازار می توانند (هر چند به طور موقت) کل بازدهی شما را از بین ببرند.
روند نمودار عملکرد صندوق بیان می کند که سود صندوق از نوسانات مکرر در طول چند سال به دست آمده یا اینکه در بازده طولانی با شیب ثابت و پیوسته ای تحصیل شده است.به عنوان مثال، دو صندوق ممکن است در یک دوره پنج ساله هر سال 30درصد سود کرده باشند اما روش دسترسی به این سود می تواند کاملا متفاوت باشد. یکی ممکن است در یک سال عملکرد عالی و در سال بعد عملکرد ضعیف داشته باشد در حالی که صندوق دیگر رشد 30 درصدی را به صورت نسبتا یکنواخت تر در هر سال محقق کند. در این ح طبیعتا مطلوبیت صندوق دوم برای سرمایه گذار بیشتر خواهد بود.

4.نسبت گردش سهام:

این نسبت نشان می دهد که چند درصد از منابع یک صندوق در طول سال در بازار مورد داد و ستد قرار می گیرد. در حقیقت این نسبت به این پرسش می پردازد که یک صندوق چه میزان ید و فروش انجام می دهد. صندوقی که ید و فروش زیادی انجام می دهد احتمالا هزینه های معاملات و مالیات بیشتری را متقبل می شود و از این نظر به ضرر سرمایه گذاران عمل خواهد کرد. در حالی که متوسط نسبت گردش دارایی ها در صندوق های مشترک یی در حدود 65 درصد است، این نسبت در ایران بر اساس برخی برآورد های غیر رسمی تا 500 درصد در سال (6 بار تعویض ترکیب سبد سهام در سال!) ثبت شده است. این در حالی است که میزان گردش کلی بازار سهام در ایران بسیار پایین تر از سایر کشورها است. به عنوان مثال، نسبت گردش کل سهام در بازار نیویورک در سال 2009 برابر 5/1 مرتبه و در بازار استانبول 3/1مرتبه بوده که این رقم برای بازار سهام ایران در همین سال 29/0 مرتبه بوده است. بدین ترتیب علت گردش بالای سهام در صندوق ها را احتمالا باید در تضاد منافع موجود در شرکت های کارگزاری به عنوان «مدیر» و «معامله گر» جست وجو کرد. کارگزاران طبیعتا از انجام ید و فروش مکرر کارمزد دریافت می کنند اما حجم بالای دادو ستدها و هزینه های معاملاتی آن باعث تضعیف عملکرد صندوق ها در مقایسه با شاخص بورس به عنوان سمبل استراتژی « ید و نگهداری» می شود. از این رو با توجه به رابطه مع نسبت گردش سهام و بازدهی، سرمایه گذاران باید به دنبال صندوق هایی با میزان گردش پایین تر باشند که طبیعتا بازدهی بیشتری را در طول زمان ب می کنند.

5.ترکیب و تنوع دارایی ها:

نظر به اینکه یکی از مهم ترین ویژگی های صندوق ها، فراهم آوردن امکان تنوع بخشی به سبد دارایی ها برای سرمایه گذاران است مطالعه میزان تنوع سبد سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان مثال، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در به طور متوسط 97 سهم مختلف در سبد سهام خود دارند؛ در ایران این رقم به طور متوسط 10 تا 12 سهم است. نگاهی به ترکیب کلی سبد سرمایه گذاری صندوق ها در ایران نشان می دهد که به طور متوسط میزان سرمایه گذاری در پنج سهم با بیشترین وزن، بیش از نیمی از کل سبد صندوق ها را تشکیل می دهد که رقم بالایی است. علاوه بر این، متوسط رقم سرمایه گذاری صندوق ها در صنعت برتر (صنعتی که بیشترین دارایی های صندوق در آن متمرکز شده) حدود 25 درصد است که نشانگر تنوع بخشی پایین در انتخاب دارائیها است. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری در یک صندوق حرفه ای با ریسک قابل قبول را دارید حتما به دنبال بررسی تعداد صنایعی باشید که در گذشته در صندوق وجود داشته اند و بین دو صندوق با بازدهی مشابه به سراغ صندوق متنوع تر (که طبیعتا ریسک کمتری را به شما تحمیل می کند) باشید.

6.مدیریت صندوق:

وقتی شما اقدام به ید واحدهای سرمایه گذاری در یک صندوق مشترک می کنید در حقیقت اختیار سرمایه خود را به دست «مدیر صندوق» می سپارید تا آن طور که او صلاح می داند پول شما را راهبری کند. بنابراین، بسیار مهم است که شناخت هر چه دقیق تر از فرد یا موسسه ای به دست آورید که قرار است امین سرمایه گذاری های شما در بازار سهام باشد. بدین منظور توصیه می شود تا سوابق فعالیت مدیر مزبور را در بازار سهام بررسی کنید، از خوشنامی و اعتبار او در بازار مطمئن شوید و نیز ترکیب سرمایه گذارانی که حاضر به تفویض اختیار سرمایه خود به او شده اند را نیز حتی المقدور مطالعه کنید. علاوه بر این، از توان کارشناسی مدیر صندوق برای مطالعه و تحلیل دقیق اوضاع بازار و سهام اطلاع ی د و در نهایت اصل «تضاد منافع» را در انتخاب مدیر صندوق مد نظر قرار دهید. تضاد منافع بیان می کند که مدیریت صندوق نباید منافعی به جز دریافت کارمزد از صندوق داشته باشد؛ بدین ترتیب بر فرض مثال اگر مدیر صندوق از انجام معاملات سهام نیز منتفع شود (نظیر کارگزارانی که بخش مدیریت صندوق را از معاملات تفکیک نکرده اند) این یک نکته منفی برای سرمایه گذار خواهد بود زیرا مدیر در بین دو منفعت متضاد ( ب بازدهی برای صندوق از طریق نگهداری سهام یا انجام ید و فروش هر چه بیشتر برای ب کارمزد) درگیر خواهد شد که طبیعتا می تواند ب حداکثر بازدهی برای سرمایه گذاران را در اولویت قرار ندهد.

7.کارمزدها و هزینه های صندوق:

صندوق ها در قبال ارائه خدمات و تولید سود مناسب از سرمایه گذاران خود کارمزد می گیرند. صندوقی که هزینه های بالا دارد طبیعتا باید عملکرد بهتری از صندوق هایی داشته باشد که هزینه های کمتری دارد. در حال حاضر در سطح جهان رقابت شدید در صنعت صندوق های مشترک باعث تلاش برای کاهش مستمر هزینه ها شده است به گونه ای که میزان کل هزینه های دریافتی توسط صندوق های مشترک در از 98/1 درصد در سال 1990 به نصف آن در شرایط فعلی رسیده است. آمارها نشان می دهد سرمایه گذاران حساسیت روزافزونی درخصوص هزینه ها داشته و گرایش زیادی به سرمایه گذاری در صندوق های با هزینه های کمتر دارند. در حال حاضر میزان دریافت هزینه از کلیه صندوق های سرمایه گذاری در ایران مشابه یکدیگر و برابر حدود چهار درصد درسال است که در قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به طور خ ر منع می شود. به نظر می رسد به منظور افزایش رقابت و جذ ت این ابزارهای مالی، رقابتی شدن کارمزدهای صندوق های مشترک در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد که به طور طبیعی یک عامل مهم در انتخاب صندوق های برتر توسط سرمایه گذاران خواهد بود.


ads

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

بهترین سرمایه گذاری در ایران چیست؟ پرسودترین روش سرمایه بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس واقعیت در مورد تامین مالی چگونه سرمایه گذاری در کارگزاری بانک ملت معرفی و نحوه سرمایه گذاری در صندوقصندوق های سرمایه گذاری مشترک صندوق‎ های سرمایه ‎ گذاری یا صندوق ‎ های سرمایه الف بهترین راه سرمایه گذاری با پس اندازمان چیست؟وقتی سرمایه خود را به س های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی سرمایه گذاری خط ذیر ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد…سرمایه گذاری خط ذیر به انگلیسی که از آن با عنوان های سرمایه گذاری سهام یاب تحلیل بورس ، سهم و بازار سرمایهبورس سهام توئیت تحلیل، سیگنال و سبد تحلیل سیگنال سبدهای پیشنها رکت سرمایه گذاری پارس آریان بانک پاسارگادمعرفی و تاریخچه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام نخستین سنگ بنای ایجاد گروه شرکت فرابورس ایران فرابورس سهم شما در ثروت ملی پیام ناظر بازار↫ پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت حساب های سرمایه گذاری بانک پاسارگادس سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتریان گرامی می توانند با افتتاح حساب س سرمایه آموزش بورس تهران برای تازه کاران ، روش ورود به بازار بورساصلا چرا باید در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ سرمایه گذاری در سهام یکی از راه هایی است شرکت سبد گردان پاداش سرمایه صفحه اصلیشرکت سبدگردان پاداش سرمایه با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه به بررسی منابع بهترین سرمایه گذاری در ایران چیست؟ پرسودترین روش سرمایه گذاری پول بهترین صندوق سرمایه گذاری در بورس واقعیت در مورد تامین مالی چگونه سرمایه گذاری در بورس را کارگزاری بانک ملت معرفی و نحوه سرمایه گذاری در صندوق صندوق های سرمایه گذاری مشترک صندوق‎ های سرمایه ‎ گذاری یا صندوق ‎ های سرمایه ‎ گذاری الف بهترین راه سرمایه گذاری با پس اندازمان چیست؟ وقتی سرمایه خود را به س های سرمایه گذاری بانک ها واریز می کنیم، چون نرخ سوددهی ثابت و از سرمایه گذاری خط ذیر ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد سرمایه گذاری خط ذیر به انگلیسی که از آن با عنوان های «سرمایه گذاری جسورانه سهام یاب تحلیل بورس ، سهم و بازار سرمایه بورس سهام توئیت تحلیل، سیگنال و سبد تحلیل سیگنال سبدهای پیشنهادی شرکت سبد گردان پاداش سرمایه صفحه اصلی شرکت سبدگردان پاداش سرمایه با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه به بررسی منابع مختلف شرکت سرمایه گذاری پارس آریان بانک پاسارگاد معرفی و تاریخچه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام نخستین سنگ بنای ایجاد گروه مالی شرکت فرابورس ایران فرابورس سهم شما در ثروت ملی پیام ناظر بازار↫ پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت آهن و حساب های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد س سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتریان گرامی می توانند با افتتاح حساب س سرمایه گذاری آموزش بورس تهران برای تازه کاران ، روش ورود به بازار بورس اصلا چرا باید در بورس سرمایه گذاری کنیم؟ سرمایه گذاری در سهام یکی از راه هایی است که
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
لغو تحریم ها، پای سرمایه گذاران خارجی را به صنایع ایران باز می کند؟
درخواست حذف اطلاعات

رو مه تعادل

تاریخ خبر: 1394/1/18

کد خبر: 17537

چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی در میان مدت

لغو تحریم ها، پای سرمایه گذاران خارجی را به صنایع ایران باز می کند؟

گروه صنعت و معدن|سمیه سایش|


در پی انتشار بیانیه لوزان و تقویت احتمال دستی ایران و 1+5 به توافق هسته یی و لغو تحریم های ناعادلانه علیه کشورمان، گمانه زنی درباره چشم انداز اقتصاد ایران و به ویژه صنعت و معدن با توجه به این تحولات افزایش یافته است. یکی از سوال های بنیادی در این رابطه این است که چشم انداز جذب سرمایه های خارجی در صنعت و معدن کشور در میان مدت (پس از دستی به توافق جامع و لغو تحریم ها) چگونه خواهد بود. برخی فعالان صنعتی گزارش کرده اند که هم اینک کشورهای همسایه ایران در حال رایزنی برای ورود به معادن یا صنایعی همچون پتروشیمی، غذا و دارو هستند اما برخی کارشناسان صنعتی می گویند تا زمانی که سرمایه گذاران خارجی از دستی به توافق و همچنین بهبود رتبه ایران در شاخص های صنعتی بانک جهانی اطمینانی حاصل نکنند، به راحتی در صنایع و معادن ایران سرمایه گذاری نخواهند کرد. آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، درباره چشم انداز سرمایه گذاری صنعتی بعد از تفاهم ایران و کشورهای 1+5 می گوید: بعد از انتشار بیانیه لوزان و رفع تحریم ها، لیست انتظاری در رابطه با بهبود فضای ب و کار در حوزه های صنعتی، بازرگانی و معدنی ایجاد شده است. در واقع پس از تفاهم و خواندن بیانیه صنعتگران درصدد ورود ثانیه یی ماشین آلات یا افت ناگهانی نرخ ارز در کشور هستند. در همین حال، باید پرسید مگر می شود اقتصادی را که در بدترین شرایط بوده و با ورود ت یازدهم جانی در آن دمیده شده، به صورت ناگهانی وارد بهترین شرایط کرد؟ بی گمان، وجود چنین انتظاری نابجا و غلط است.

جذ ت نفت، گاز و پتروشیمی برای سرمایه گذاران


به گفته خالقی، صنعت هایی همانند پتروشیمی، نفت و گاز در بلندمدت، در صدر صنایع بالادستی جذاب برای سرمایه گذاری
قرار می گیرند، چراکه سود بالقوه یی را برای سرمایه گذاران می توانند برجای گذارند و صنایعی پایین دستی همچون قطعه سازی، خودرو سازی، نساجی، فولاد و... نیز صنایع پایین دستی جذاب برای سرمایه گذاری به شمار می روند که دارای مزیت هستند. وی معتقد است: چندین مولفه در سرمایه گذاری موثرند که ازجمله می توان به شاخص ب وکار اشاره کرد. طبق آ ین آمار بانک جهانی این شاخص در ایران حول رقم های مختلفی چون
۱۳۷، ۱۲۷و ۱۴۵ در ماه ها یا سال های اخیر بوده است. با وجود چنین رتبه هایی، چگونه می توان از سرمایه گذار انتظار ورود به صنایع ایران را داشت؟ خالقی تصریح می کند: برای ورود و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید در شاخص هایی چون فضای ب وکار، قوانین ب وکار و صدور مجوزها تحولات مثبتی صورت گیرد. و همچنین باید با ب رتبه های برتر در شاخص های تولیدی، وضعیت و شرایط صنعت مان را به سرمایه گذاران خارجی بشناسانیم و راه را برای آنان هموار کنیم.صنایع معدنی و غذایی جان می گیرند


در همین حال، محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در گفت وگو با «تعادل» درباره چشم انداز سرمایه گذاری بعد از لغو تحریم ها می گوید: مهم ترین موضوع در بخش سرمایه گذاری ش ته شدن تحریم ها است که براساس تفاهمنامه فعلی انتظار می رود طی ۳ ماه آینده شاهد تحول عظیم در این رابطه و همچنین ایجاد روابط نزدیک کشورهای مختلف با ایران باشیم.


به گفته وی، به محض دستی به تفاهم لوزان، کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس رایزنی برای سرمایه گذاری و مشارکت در بخش های مهم اقتصاد ایران را آغاز د.


مرتضوی ادامه می دهد: در همین حال، انتظار می رود در ۶ماه دوم سال۹۴ سرمایه گذاری مناسبی در صنایع معدنی و غذایی کشور صورت گیرد، چراکه این نوع صنایع در زمان تحریم ها نیز از بازار منطقه یی و فرامنطقه یی خوبی برخوردار بودند.


دبیرکل خانه صنعت، معدن خانه ایران می افزاید: برای مشارکت در امر سرمایه گذاری پیش نیازی چون دخ کمتر ت در امر اقتصاد وجود دارد؛ در واقع ت باید اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و خود تنها ناظر باشد؛ در این غیر این صورت، ضعف های گذشته پا برجا و سد راه سرمایه گذاران ازجمله صنعتگران داخلی و خارجی خواهد بود. مرتضوی معتقد است: صنعت خودرو علاوه بر بازار به دست آمده در عراق، در برخی دیگر از کشورهای همسایه متقاضی دارد. در همین حال عراق نیز از مصرف کنندگان بزرگ در صنعت برق کشورمان به شمار می رود.

بیشترین اثر تحریم ها بر چه صنایعی بود؟


وی با اشاره به اثرگذاری تحریم ها بر صنایع الکترونیک می افزاید: تحریم ها علاوه بر صنعت الکترونیک بر صنایع های تک نیز اثر مستقیمی گذاشته است. کشورمان در زمینه خدمات فنی- ی پیشرفت های خوبی داشته و خوشبختانه امروزه نیز دارای فارغ حصیلان زیادی هستیم اما به دلیل نبود زیرساخت های لازم بخشی از این افراد متخصص را از دست داده ایم. امسال نیز با وجود تد ری در نظر داریم به یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان خدمات فنی - ی تبدیل شویم.سال 94 را با ارزانی شروع می کنیم


محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی نیز در گفت وگو با «تعادل» در پاسخ به اینکه چه بسترسازی هایی باید برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در دستورکار قرار گیرد؟ می گوید: با وجود دستی ایران و 1+5 به تفاهم شاهد ثبات اقتصادی در دو سال آینده خواهیم بود. در نیمه دوم سال جاری نیز شاهد ورود سرمایه ها به صنایع مختلف خواهیم بود. در واقع هر سرمایه دار با توجه به میزان تخصص خود، در حوزه های مختلف کاری ورود پیدا خواهد کرد. اما مسوولان نیز با مهیا بسترهای سرمایه گذاری نظیر ارایه خدمت بانکی مناسب تر و ساماندهی و تدوین قوانین


دست و پاگیر می توانند سرمایه گذاران را به کشور جلب کنند. وی ادامه می دهد: در فروردین ماه هر سال، شاهد افزایش چنددرصدی قیمت محصولات بودیم، اما امسال نخستین سالی است که هیچ تغییر یا افزایش قیمتی را نداشته ایم و نخواهیم داشت. به نظر بنده، مهم ترین خبر در سال94 ثبات قیمت ها یا ارزانی است که با توجه به مدیریت مدبرانه ت، این نهضت ادامه خواهد داشت. طحان پور با اشاره به سودهی تولید می گوید: هیچ میوه یی شیرین تر از تولید نیست و ما امیدواریم در ت یازدهم با به کارگیری مشارکت های خارجی در امر سرمایه گذاری شاهد اقتصادی نوین و پویا شویم.نبود استراتژی مناسب در صنایع کشور


حسین راغفر اقتصاد نیز در گفت وگو با «تعادل» درباره چشم انداز سرمایه گذاری در کشور می گوید: ایران به دلیل امنیت در منطقه از اولویت های خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. در واقع سرمایه گذاری به یک یا چند مورد منتهی نمی شود. هر براساس رشته و تخصص لازم در زمینه مورد نظر ورود پیدا می کند، اما مهم ترین بحث در ایران نبود استراتژی های مناسب صنعتی است که هیچگاه ما در این زمینه ورود پیدا نکرده ایم و تعریف خاصی نیز قائل نشده ایم.


وی اظهار می کند: کارآفرینان به یارانه (رانت) تی علاقه مندند. یارانه یی که ت به بخش های مختلف پرداخت می کند. در واقع برخی صنایع خصوصی براساس زد و بند و نفوذ شرایط امتیازها را میان خودشان تقسیم کرده اند، بنابراین فقدان استراتژی توسعه در این زمینه صدق پیدا می کند.


گفتنی است «تعادل» در اسفندماه سال گذشته نیز گزارشی در زمینه معیارهای لازم برای جذب سرمایه های خارجی در صنایع داخلی منتشر کرد. در گزارش یادشده تصریح شد که طبق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در حمایت از سرمایه گذاری در بین ۱۴۴ کشور، ۱۲۳ است و این یعنی حمایت های لازم از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد صورت نگرفته و در این زمینه ایران در زمره کشورهای دارای رتبه پایین به شمار می رود. بنابراین انتظار می رود مسوولان در زمینه هایی چون شفافیت سیاست های تی، شاخص حقوق و مالکیت معنوی در بخش سرمایه گذاری و نرخ تورم ورود پیدا کرده و این موارد را نسبت به گذشته به صورت جدی تری پیگیری و تقویت کنند.مشاهده متن کامل ...
برنامه ت برای پیش بینی پذیری اقتصاد شفانامه اقتصادی ت یازدهم منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات

متن کامل سیاست های اقتصادی ت برای وج غیرتورمی از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ منتشر شد که مجموعه این گزارش را می توان در دو عبارت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود محیط نامساعد ب و کارخلاصه کرد.

برنامه ت برای وج از رکود از یک سو بر رفع تنگناهای مالی و از سوی دیگر بر ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور(نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و مسکن ) در کنار تسهیل و تشویق صادرات (به عنوان را اری برای افزایش تقاضای مؤثر) بنا نهاده شده است. این در حالی است که ت سعی دارد زمینه مناسبی جهت پیوند بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی (شامل تحرّک بخش های پیشران و توسعه صادرات غیرنفتی) برقرار شود.
به اعتقاد ت بخش مهمی از تخصیص ناکارای منابع مالی کشور، ناشی از مسائل ریشه دار و بلندمدت اقتصاد ایران مانند تورم بالا، نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه، بازارهای انحصاری و تی، مداخلات ت در قیمت گذاری و تخصیص منابع و مقررات دست و پاگیر اداری بوده است. با این حال آنچه در طرح مذکور آمده است بیشتر ناظر به متعهد شدن ت در چارچوب ارقام بودجه، وصول طلب و پرداخت بدهی ها، افزایش مالیات ها و حذف قیمت گذاری کالاها ست و مهم تر از انشای این را ارهای خوب اجرای آن و متعهد بودن به اجرا و نترسیدن از کاهش مقبولیت با این جراحی جدید است. در این طرح آمده است: برقراری ارتباط بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط ب و کار است و رس اصلی سیاست های اقتصاد کلان برای وج از رکود، تأمین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش بینی پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رس اصلی فضای ب و کار نیز، کاهش هزینه های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد د خواهد بود. لذا مجموعه سیاست های ثبات اقتصاد کلان و سیاست های بهبود محیط فضای ب و کار سبب خواهد شد کارایی سیاست های تجهیز منابع مالی و سیاست های تحرّک بخش های پیشران و توسعه و تسهیل فعالیت های صادراتی در برنامه وج از رکود افزایش یابد.
بر اساس آنچه ذکر شد، گزارش ت در فصول چهارگانه به تشریح سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های بهبود فضای ب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های وج از رکود پرداخته است.
1- سیاست های اقتصاد کلان: این سیاست ها در سه بخش سیاست های پولی، ارزی و مالی ارائه می شود.
1- 1- سیاست های پولی: رویکرد و جهت گیری اصلی ت در تدوین سیاست های پولی «انضباط پولی»، «ثبات اقتصاد کلان » و «پیش بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم » است. ت از طریق اجرای سیاست هایی چون مدیریت و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، عدم افزایش بدهی بخش تی به بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، اصلاح و انعطاف در نرخ های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک ها، ی ان سازی و کاهش تدریجی نسبت س قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم، بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی های خارجی، افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی در نظر دارد تا زمینه وج از رکود را فراهم آورد.
1- 2- سیاست های ارزی: ت در این بخش در تلاش است تا با سیاست های ارزی در سال 1393 بر مبنای کاهش نوسانات نرخ ارز، حفظ رقابت پذیری بنگاه های داخلی در مقابل بنگاه های خارجی، زمینه سازی برای اجرای برنامه ی ان سازی نرخ ارز تا پایان سال 94 و تسهیل دسترسی به خدمات ارزی استوار برسد. اصلاح ترکیب ترا مه بانک مرکزی، افزایش قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز، کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله ای و بازار، کاهش هزینه های جانبی نقل و انتقال ارز، بازبینی در مقررات موجود در راستای بهبود مبادلات ارزی و شناسایی و معرفی ابزارهای جذب منابع خارجی ارز از جمله برنامه ها در این بخش است.

1- 3- سیاست های مالی: همچنین در بخش سیاست های مالی ت برنامه های خود را در سیاست های مالیاتی، سیاست های بودجه ای و را ارهای مدیریت و تسویه بدهی های ت دنبال خواهد کرد. آنچه در این گزارش به عنوان سیاست های مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد، مترتب بر اعمال برخی تغییرات کلیدی در «قوانین مالیاتی موجود » در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. این سیاست قرار است از راه اعمال مشوق ها و معافیت های مختلف و در چارچوب قوانین موجود عملی شود. همچنین در این برنامه بر حفظ توازن بودجه در راستای سیاست های کنترل تورم تأکید شده و توازن بودجه ای به عنوان ارتباط دهنده سیاست های پولی و مالی نقش ایفا می کند.
بنابر این گزارش، از دیگر برنامه های مالیاتی ت می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران و صاحبان مشاغل، ی ان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان تی، حذف مالیات تکلیفی فعالیت های پیمانکاری، کاهش نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و افزایش طبقات درآمدی مشمول مالیات، اصلاح ساختار مشوق های مالیاتی، حمایت از تعاونی های مرزنشینان، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و صادرات غیرنفتی، اصلاح ساختار معافیت های مالیاتی از طریق تبدیل معافیت ها به مالیات با نرخ صفر، اصلاح ساختار استهلاکات مالیاتی، اعطای معافیت مالیاتی به تجدید ارزی دارایی ها با هدف کمک به اصلاح ساختار مالی شرکت ها، وضع مالیات بر سود تقسیم شده بین سهامداران با هدف تقویت اصلاح ساختار سرمایه شرکت ها، تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی بالا، معاف نمودن آورده نقدی سهامداران از مالیات سود، اعطای اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری های مشترک داخلی و خارجی، اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه گذاران خارجی که با استفاده از امکانات تولیدی داخل فعالیت نمایند و همچنین وضع مالیات بر سود سرمایه ای در املاک و مستغلات.
تسهیلات در واگذاری طرح های نیمه تمام
در بخش دیگری از برنامه به سیاست های بودجه ای اشاره شده و آمده است: رویکرد ت در تدوین سیاست های بودجه ای برای ایجاد تحرک بیشتر در بخش های اقتصادی توسط بودجه های عمرانی با قید حفظ توازن بودجه است (پس از ر تعهدات غیر قابل اجتناب جاری).
همچنین ت در تلاش است با واگذاری طرح های نیمه تمام نسبت به وج از رکود اقدام کند.
تولد نهاد متولی بدهی های تی
در ادامه این طرح آمده است: افزایش بدهی های ت به ویژه به پیمانکاران و بانک ها در کنار آشفتگی حساب های مربوط، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی ت، پیمانکاران و بانک ها شده است. لذا اقدامات متعددی برای این مهم پیش بینی شده است که تعیین نهاد متولی، ایجاد ساختار اجرایی مدیریت بدهی ها به عنوان اولین گام در زمینه ساماندهی بدهی های ت مورد توجه قرار گرفته است هدف از تشکیل آن احصاء، ثبت و پایش بدهی ها، تسویه بدهی های ت به بخش خصوصی از محل مطالبات ت است.
2- بهبود فضای ب و کار
در بخش دوم این طرح تلاش شده تا با کاهش دخ های ناروای ت در تنظیم رفتار آحاد اقتصادی، نه تنها به بهبود در تخصیص منابع منجر شود بلکه کارایی را به همراه بیاورد. هر چند که مجموعه سیاست های بهبود شرایط محیط ب و کار ذکر شده را نقطه شروعی از یک فرآیند نسبتاً طولانی عنوان کرده است.
ت در این بخش یکی از کلیدی ترین برنامه های خود را حذف تدریجی قیمت گذاری تی تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری عنوان کرده است. ارتباط منظم با فعالان اقتصادی و پایش مداوم شرایط محیطی ب و کار و تهیه فهرست مشکلات و پیگیری تا رفع مشکلات، از جمله پیگیری اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از نیروی انتظامی، پیگیری مشکل عدم ثبت صورتجلسات و. . . از سوی دفتر بهبود فضای ب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، حذف استعلامات مالیاتی به صورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاه ها، مکلف نمودن بانک مرکزی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقای شاخص مسئولیت مدیران در سال 1393، مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی دریافت لیست حقوق در سال 1393، مکلف نمودن دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخص های بهبود فضای ب و کار به صورت سه ماهه به هیئت ت از دیگر فعالیت های ت در بخش بهبود فضای ب و کار است.
3- تأمین منابع مالی
سیستم بانکی که بار اصلی تأمین مالی را بر دوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولاً پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری - در سطح بنگاه- که تحرک بیشتری ایجاد می کنند، تخصیص دهد. علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تأمین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تأمین منابع برای سرمایه گذاری، به ویژه در بنگاه های بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر این، به خصوص در سال 1393، تأمین سرمایه در گردش از طریق بانک ها اولویت بسیار بالا خواهد داشت.
3- 1- سیاست های بانکی و اعتباری
لذا یکی از اصلی ترین برنامه های ت برای پیشبرد سیاست های وج از رکود « افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها»، « هدایت منابع اعتباری بانک ها به سمت فعالیت های تولیدی با تأکید بر فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده » و « انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی » است. در کنار این سه رویکرد، « گسترش عمق و سطح بازار بین بانکی » نیز از جمله اه سیاست های بانکی و اعتباری تعیین شده است.
در ادامه اهم سیاست های اعتباری و بانکی ت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف وج از رکود طراحی شده اند، ذکر شده است: کاهش بدهی بخش تی به بانک، تسری معافیت های مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول، تسهیل وصول مطالبات معوق بانک ها، ممنوعیت باز ید اوراق مشارکت پیش از سررسید، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال، تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانک ها و دستگاه قضایی، ا ام بانک ها به فروش اموال غیرمنقول مازاد، ا ام بانک ها به فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک، افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز، ا ام بانک ها به ب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام، منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده، تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد)، منطقی سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی، ا ام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانک ها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاه های اقتصادی، گسترش دامنه نفوذ کارت های اعتباری برای ید کالاهای بادوام تولید داخل و استفاده از ظرفیت گواهی س خاص در تأمین منابع مالی طرح های تولیدی کل سیاست های مد نظر ت جهت بهبود این حوزه پولی می باشد.
3-2- بازار سرمایه
حدود 43سیاست در بخش بازار سرمایه از سوی ت تدوین شده است که اهم آنها از این قرار است: تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار تی - جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار، افزایش نقش تأمین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق اوراق بهادار- تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تأمین مالی به منظور پوشش دادن کلیه نیازهای سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه پذیر.
4- فعالیت ها و محرک های وج از رکود
در بخش دیگری از این طرح به را ارهای وج از رکود با توجه به محدود بودن منابع و ضعف تخصیص منابع، محدودیت های بین المللی به تعیین برخی « معیارها » و « اولویت ها » در تخصیص منابع محدود پرداخته است. در این بین ت در نظر دارد از طریق اجرای سیاست هایی در چهار حوزه 1- بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی ، 2- صادرات غیرنفتی 3- صنعت و معدن و 4- مسکن، پتانسیل لازم برای ایجاد رونق در اقتصاد را در سال های 93 و 94 ایجاد کند.
4-1- انرژی
بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در بخش هایی چون حمل و نقل و ساختمان، نیروگاه ها که بیشترین سهم را در مصرف انرژی از آن خود کرده اند، افزایش ظرفیت تولید گاز، نفت، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، اجرای سیاست هایی برای تسهیل روند صادرات غیر نفتی نیز از جمله کارهایی است که ظاهراً در دستور کار سریع ت قرار دارد تا از این رهگذر به موهباتی چون افزایش اشتغال، تنوع منابع ارزی و کاهش وابستگی به نفت برسد.
4-2- صادرات غیر نفتی
در ادامه به مهم ترین اجزای مجموعه سیاست های ت در جهت توسعه صادرات غیرنفتی در دوره کوتاه مدت و سپس به سیاست هایی با هدف تسهیل تجارت اشاره شده است.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی توسط سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 30روز، تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنظیم ساعات فعالیت گمرکات مرزی و سازمان های مرتبط با کشورهای طرف تجارت، ایجاد شعب بانک های ایرانی در گمرکات مرزی، اقدام و پیگیری وزارت امور خارجه برای راه اندازی باجه های صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی ورودی، لغو روادید برای بازرگانان کشورهای هدف، انعقاد تفاهمنامه تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف، اعزام رای ن بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف، جزو اهم این اقدامات است.
4-3- صنعت و معدن
سه ملاحظه کلیدی در تدوین سیاست های صنعتی برای پیشبرد برنامه وج از رکود مد نظر بوده است؛ اول آن که قرار نیست منابع محدود موجود صرفاً به سمت چند صنعت خاص گسیل شود و دوم آنکه موضوع بهره وری مد نظر قرار گیرد و دست آ سیاست های صنعتی با سایر سیاست های این مجموعه از جمله سیاست های تجاری و توسعه صادرات و سیاست های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. در این رابطه سیاست های اجرایی برای تأمین مالی صنعت، تحریک تقاضای داخلی و تعدیل حوزه قوانین و پشتیبانی در نظر گرفته شده است. سیاست های اجرایی برای تأمین مالی بخش از طریق تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی توسط شاخص هایی چون صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادر کنندگان مواد اولیه و خام، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره ارزش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، واحدهای نمونه صنعتی و معدنی چند سال اخیر، برخوردار از توان اشتغال زایی و دارا بودن صورت های مالی حسابرسی شده یا جریان نقدی قابل قبول انجام می گیرد. از سوی دیگر سیاست های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی نیز از این قرار است:
1- توسعه فعالیت لیزینگ با اولویت کالاهای بادوام و سرمایه ای.
2- تخصیص تسهیلات نظارت شده بانکی به یداران کالاهای با دوام و سرمایه ای به روش اعتبار یدار.
3- تسهیل صدور ضمانت نامه ها برای پیمانکاران و ارائه کنندگان خدمات فنی و ی جهت اجرای طرح های داخلی و خارجی.
4- افزایش سرمایه صندوق های حمایتی تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت.
5- نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده ای و ریلی.
در سومین گام نیز سیاست های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی تدوین شده است که اهم این موارد از این قرار است:
1- ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به هنگام جهت دسترسی آسان ذی نفعان.
2- پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات داخلی و خارجی.
3- تسریع در رفع ابهام و تعیین تکلیف بد اران ارزی و پیش بینی مشوق های مناسب برای خوش حساب ها.
4- تشویق مصرف تولیدات داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولید کننده و کارآفرین.
5- اضافه شـدن شهرک های فناوری به حمـایت از شـهرک ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات.
4-4- مسکن
حوزه مسکن به عنوان آ ین بخش و به دلیل آنکه ارتباطات پسین قوی با سایر بخش های اقتصادی به عنوان یکی از بخش های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته می شود.
یکی از برنامه های قطعی ت در بخش مسکن، تشکیل صندوق های پس انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها است تا از این طریق اولاً امکان خانه دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیا با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند.
در گام بعدی نیز بانک مرکزی پس از دریافت تقاضای تأسیس صندوق از سوی بانک ها، موارد را مورد بررسی قرار داده و پس از حصول اطمینان از تعادل پایدار منابع و مصارف و عدم تأمین ری های احتمالی صندوق از منابع بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی سرمایه گذاری و بازاری
درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی سرمایه گذاری و بازاری

استخدام کارمند بازاری و کارمند واحد سرمایه گذاری - «ای استخدام ...

www.e-estekhdam.com/استخدام-کارمند-بازاری -و-کارمند-واح/
oct 1, 2014 - ای استخدام معتبرترین مرجع کاری و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت های تی، خصوصی و استخدام ... استخدام کارمند بازاری و کارمند واحد سرمایه گذاری ... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

استخدام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام در تهران - «ای استخدام ...

www.e-estekhdam.com/استخدام-شرکت-سرمایه-گذاری-ساختمانی-عظ/
translate this page
may 17, 2017 - شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام در تهران در راستای تکمیل کادرفروش ... حداقل دارای مدرک کارشناسی ترجیحا در رشته های گردشگری ، بازاری ، مدیریت ... کتاب از آگهی استخدامی تا مصاحبه تخصصی،گزینش + منابع و سوالات آزمون ...

دعوت به همکاری بازاریاب بیمه عمر و سرمایه گذاری در تبریز | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/دعوت-به-همکاری-بازاری -بیمه-عمر-و-سرم/
translate this page
feb 3, 2017 - جذب بازاریاب بیمه عمر و سرمایه گذاری بصورت درصدی در تبریز. به تعدادی بازاریاب بیمه عمر و سرمایه گذاری با شرایط درصدی جهت همکاری در تبریز ...

استخدام یک هلدینگ سرمایه گذاری خارجی | ایران استخدام

iranestekhdam.ir/استخدام-یک-هلدینگ-سرمایه-گذاری-خارجی/ - translate this page
feb 22, 2015 - یک هلدینگ سرمایه گذاری خارجی در تهران استخدام میکند. مدیر تدارکات (داخلی و خارجی و منابع انسانی) مدیر مالی و حسابداری تبلیغات و بازاری و. ... امکانات ایران استخدام. کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران... امکان جدید: دریافت ...

[pdf]ﺑﺎزارﺎﺑ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣ - quizman آزمونی برای ...

quizman.ir/pdf/سؤالات%20آزمون%20بازاری .pdf
translate this page
ﺑﺎزارﺎﺑ. در ﺑﺮﺧ از ﺳﺎﺘﻬﺎ اﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻨﺎم ﺳﻮاﻻت آ. ز. ﻣﻮﻧﻬﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ردﻒ. ﺳﻮال. ﺟﻮاب ... ﺬاری. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ؟ ﻗﻤﺖ ﺑﺎزار. ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ. ﻧﻔﻮذی. ﺳﻨﺘ ﺎ ﻼﺳ. 3. 15. ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزار ﺷﻨ (دﻣﻨ) ﺴﺖ؟ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ..... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺪ ﺳﺮﻣﺎﻪ ﺬاری اﻧﺠﺎم. دﻫﺪ؟

سوالات تخصصی استخدامی رشته اقتصاد (فوق کامل) - تاپ سوال

topsoal.ir/ -سوالات-تخصصی-استخدامی-رشته-اقت/
translate this page
سوالات تخصصی استخدامی رشته اقتصاد (کاملترین مجموعه تخصصی موجود) مجموعه ... اقتصاد د و کلان ، ریاضیات و آمار ، مدیریت سرمایه گذاری ، بازاری ، مدیریت ...

نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی (کد ۲۵۴۰)

www.nashr-estekhdam.ir/سوالات-استخدامی-کارشناس-امور-اقتصادی/
translate this page
سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی را تنها در نشر استخدام در یک مجموعه ... ۱۴۰ عدد نمونه سوالات درس سرمایه گذاری و بازاری ویژه آزمون استخدامی کارشناس امور ...

سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی دستگاه های اجرایی

www.e-soal.ir/سوالات-استخدامی-کارشناس-امور-اقتصادی/
translate this page
آزمون استخدامی فراگیر تی که در اینجا مجموعه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ... سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی درس سرمایه گذاری و بازاری ۱۳۷ عدد

استخدام مدیر فروش و بازاری در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

www.baroot.com/.../استخدام-مدیر-فروش-و-بازاری -در-شرکت-س...
translate this page
feb 9, 2016 - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشهد از آقایان واجد شرایط زیر اقدام به استخدام مدیر ...

سوالات استخدامی کارشناس امور اقتصادی دستگاه های اجرایی (فوق کامل)

https://zarinsoal.com/سوالات-استخدامی-کارشناس-امور-اقتصادی/
translate this page
done_allمواد امتحانی آزمون استخدامی کارشناس امور اقتصادی دستگاه های اجرایی شامل : مواد تخصصی : مدیریت مالی ، سرمایه گذاری و بازاری ، اقتصاد د و کلان ...

دعوت به همکاری بازاری بیمه عمر و سرمایه گذاری در تبریز - ایران ... - دمادم

https://damadam.ir › اخبارایران استخداماستخدامی - translate this page
feb 3, 2017 - (ایران استخدام - استخدامی) ... استخدام عضو شوید. جهت سفارش پستی کتاب اصل نمونه سوالات استخدامی 10 سال اخیر اینجا کلیک کنید. ارسال پستی رایگان ... جذب بازاریاب بیمه عمر و سرمایه گذاری بصورت درصدی در تبریز. به تعدادی ...

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاری رابطه مند در قدردانی ...

iranarze.ir/marketing+investments+gratitude+retailing
translate this page
مقاله انگلیسی تاثیر سرمایه گذاری در بازاری رابطه مند در قدردانی مشتری در ده فروشی به همراه ترجمه فارسی در زمینه مدیریت. ... جستجوی سوالات استخدامی ... کلمات کلیدی: قدردانی مشتری، بازاری رابطه مند با ده فروشی ، برنامه وفاداری.

سوالات عجیب شرکت اپل در مصاحبه استخدامی - ایده و خلاقیت

ideaandcreativity.com/.../سوالات-عجیب-شرکت-اپل-در-مصاحبه-است...
translate this page
nov 26, 2015 - اپل، مثل گوگل و دیگر شرکت های بزرگ، سوالاتی تکنیکی بر پایه تجربه کاری پیشین شما و ... چرا می خواهید به شرکت اپل ملحق شوید و اگر در این شرکت استخدام شوید، دل تان برای چه ... ب درآمد ماهیانه ۴ تا ۷ میلیون تومانی با سرمایه گذاری کمتر از ۵۰ میلیون تومان ... بازاری شبکه ای (۱); پارتیزانی یا چریکی (۲).

استخدام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) | استخدام

www.estekhtam.com/استخدام-شرکت-سرمایه­-گذاری-مسکن-شمال­/ - translate this page
feb 2, 2016 - آگهی دعوت به همکاری مدیر بازاری و فروش نظر به اینکه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) در نظر دارد از بین فارغ حصیلان واجد ...

استخدام ۷ ردیف شغلی در یک هلدینگ سرمایه گذاری در صنعت غذا

www.shiralat.com/.../استخدام+۷+ردیف+شغلی+در+یک+هلدینگ+سرم... - translate this page
استخدام ۷ ردیف شغلی در یک هلدینگ سرمایه گذاری در صنعت غذا. ... ۳, کارشناس/کارشناس ارشد بازاری , ۲, آقا, لیسانس/فوق لیسانس, مدیریت (بازاری /بازرگانی) .... در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اینجا کلیک کنید.

از یک شرکت سئو چه سوالاتی بپرسیم؟ | نوین - رسانه تجارت نوین

www.novin.com/.../what-questions-you-need-to-ask-before-hiring-...
translate this page
rating: 4.8 - ‎10 votes
may 17, 2017 - استخدام یک متخصص سئو می تواند بسیار دشوار باشد، به خصوص اگر آشنایی دقیقی با الگوریتم های موتور جستجو و بازاری در آن ها نداشته باشید. ... همچنین، اگر شرکت بزرگی هستید و قصد دارید سرمایه گذاری عظیم در سئو دارید، ...

آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه ۹۶ (ثبت نام + منابع + نمونه سوالات ...

https://talarebourse.com/fundamentals-of-capital-markets/
translate this page
سامانه ثبت نام آزمون گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه ۹۶ + تاریخ ثبت نام و تاریخ ... کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری; استخدام در شرکت های کارگزاری بورس; و… .... ام از جمله مبانی اقتصاد و اقتصاد د و کلان بازاری و مدیریت ریسک رساضیات و ...

irantalent.com | استخدام درشرکتهای معتبر ایرانی و خارجی

www.irantalent.com/home/opportunities-farsi.php
translate this page
جهت اطلاع از فرصتهای شغلی مختلف و استخدام در شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی، در ... استخدام مراکز آموزشی - موسسات و مدارس (5); استخدام شرکتهای سرمایه گذاری (26) ...

ورزش و سرمایه گذاری - مرجع علوم مدیریت ایران

www.e-modiran.com › جزوات مدیریت بازاری
translate this page
ورزش و سرمایه گذاری | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه پایان نامه، ... سوالات آزمون های استخدامی - بازاری و مدیریت بازار ◅ 137 سوال + ...

۲۷ سوال مصاحبه استخدامی مشاور مالی - مجله ب و کار بازده

bazdeh.org/سوال-مصاحبه-استخدامی-مشاور-مالی/
translate this page
jul 15, 2017 - مطلب مرتبط:۳۲ سوال مصاحبه استخدامی برای مشاغل مدیریتی ... روش سرمایه گذاری فردی تان را چگونه به سرمایه گذارانی که سبک سرمایه گذاری شان با شما ...

مدیریت عالی ب و کار با گرایش مالی - مجتمع فنی تهران نمایندگی ...

mftmirdamad.com/مدیریت-حرفه-ای- ب-و-کار-با-گرایش-مالی/
translate this page
مدیریت سرمایه گذاری. ی مالی ... مدیریت بازاری . مدیریت ... مدیران شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها و … ... استخدام در شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری.

بیمه کارآفرین ::

www.karafarin-insurance.ir/
translate this page
طرح عمر و سرمایه گذاری. در عصر حاضر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و اشتغال روز افزون ن وظیفه اداره اقتصادی خانوار بر دوش هر دو می باشد و فقدان هر یک کمبود ...

آپارات - بانک استخدامی بازاری

www.aparat.com/result/بانک_استخدامی_بازاری - translate this page
آپارات - بانک استخدامی بازاری . ... آموزش نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات · نمونه سوال استخدامی ... مدیریت سرمایه گذاری مطمئن بانکی با barclays.

دعوت به همکاری | شرکت سرمایه گذاری مسکن

smaskan.maskanco.ir/fa/estekhdam-دعوت-به-همکاری
translate this page
مدیریت بازرگانی گرایش بازاری ، ب. مدیریت اجرایی گرایش مدیریت mba- مدیریت بازاری ، جهت تصدی مسئولیت مدیر بازاری و فروش استخدام نماید، لذا از ...

بانک صادرات ایران - اطلاعات تماس با مدیران و ادارات کل

https://www.bsi.ir/pages/bankunits/enteroffices.aspx
translate this page
مشاور اجرائی مدیر عامل و معاونت شعب و بازار ی , آقای جمشید جام خانه, 88833907, برج ... رئیس اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکتها, آقای بهروز اعتمادی, 88844859 ...

سوالات عجیب شرکت اپل در مصاحبه استخدامی - تهران دانشکده ...

blog.vla.ir/سوالات-عجیب-شرکت-اپل-در-مصاحبه-استخدام.html/
translate this page
rating: 5 - ‎review by دانشکده مدیریت تهران
nov 26, 2015 - اپل، مثل گوگل و دیگر شرکت های بزرگ، سوالاتی تکنیکی بر پایه تجربه کاری پیشین شما و چند معمای دشوار می پرسد. ما نوشته های اخیر سایت ...

11 سوال در مصاحبه های استخدامی که می تواند هر ی را ... - مشاوره بازاری

rezadabiri.com/11-سوال-در-مصاحبه-های-استخدامی-که-می-توان/
translate this page
اکنون زمان آن است که برای سوالات مصاحبه های استخدامی که حتی بهترین مصاحبه ... شرکت ها تمایلی به سرمایه گذاری روی فردی که فاقد برنامه برای حضور بلندمدت در ...

اماکو | سوالات متداول در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری

emaco.pro/سوالات-متداول-در-خصوص-صندوقهای-سرمایه/
translate this page
سوالات متداول در خصوص صندوقهای سرمایه گذاری. ۱٫ ماهیت فعالیت صندوق های سرمایه گذاری به زبان ساده چیست؟ به زبان ساده، صندوق سرمایه گذاری به عنوان یک نهاد ...

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک مدرسان شریف - تحصیلات تکمیلی

www.tahsilatetakmili.com/.../pid3074-investment-mana ent-and...
translate this page
سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و پاسخهای تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و آزاد ۸۹ الی ... ارائه پاسخ تشریحی سوالات آزمون ی سراسری ۹۲، ۹۳، ۹۴.

بانک سوالات متداول بورس | - بورسینس ، آموزش آنلاین بورس و سرمایه گذاری

www.bourseiness.com/category/bourse-faq
translate this page
به دلیل اینکه همه افراد نمی توانند در بازار بورس موفق عمل کنند شرکت هایی از سمت سازمان بورس مجوز فعالیت گرفته اند که صلاحیت مشاوره دادن به افرادی که زمان کافی ...

شرکت صنایع برق و انرژی صبا: گروه صبا

www.sabapower.ir/
translate this page
برگشت; دفتر مرکزی · دعوت به همکاری · فرم های استخدامی ... در حال حاضر با سرمایه گذاری های صورت گرفته ، تعداد نیروگاه های در حال بهره برداری این گروه به6 نیروگاه با ظرفیت جمعا” 4139 م ات ( ده برابر ... تولید انرژی برق; توسعه و احداث نیروگاه ها; بازاری و فروش انرژی ..... را ار تمامی این سوالات شما در اختیار گروه صبا است .

مشاوره سرمایه گذاری است + فرمول استخدام شدن - سایت ریاضیانه, آموزش ...

riaziane.ir/مشاوره-سرمایه-گذاری-فرمول-استخدام/
translate this page
مشاوره سرمایه گذاری است + فرمول استخدام شدن. مشاوره سرمایه گذاری ... از سوالات اساسی پیش روی جویندگان کار این است که در چه جایگاهی قرار دارم؟ بهترین زمان انتخاب ...

رازهای من در استخدام | آموزش مدیریت و بازاری اینترنتی با مدیر یک

www.modireyek.com/product/رازهای-من-در-استخدام/
translate this page
جعبه ابزار بازاری تلفنی، آموزش صحبت تلفنی.

سوالات متداول - بانک ملی ایران

https://bmi.ir/fa/faqlist.aspx?smnuid=73
101) حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حسابهای س سرمایه گذاری بلندمدت چقدر ست؟ 102) حداقل موجودی .... 148) زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک و شرایط آن چیست؟ 149) کدام دسته از .... 241) کارشناسان بازاری بانک چه کار می کنند ؟ 242) آیا شما در ...

سوالات هوشمندانه مصاحبه برای استخدام - پدیده فکر مهتر

cstland.com/سوالات-هوشمندانه-مصاحبه-برای-استخدام/
translate this page
sep 5, 2016 - برای شدت بخشیدن به این تجربه، مصاحبه کنندگان سوالات متعدد و زیادی دارند ... ها، برای انی که قصدِ ماندن ندارند دوست ندارند سرمایه گذاری کنند.

سوالات متداول - کارگزاری فار

https://www.irfarabi.com/farabi/frequently-asked-questions
translate this page
مشتریان حضوری; مشتریان آنلاین; بازار آتی; بورس کالا; صندوق سرمایه گذاری ..... به قوانین و مقررات حاکم بر بورس، افزایش کارآیی و بهره وری بازاری و شفافیت و .... است که فردی را برای سرمایه گذاری و نظارت بر سرمایه گذاری خودشان استخدام کنند.

سوال های متداول - وزارت صنعت، معدن و تجارت

www.mimt.gov.ir/web_directory/13826-فهرست-مطالب.html?...
translate this page
درخصوص درخواست های استخدام و جذب ... بورس فار فاقد هرگونه مجوز فعالیت بازاری شبکه ای و یا پرونده جهت بررسی در این مرکز بوده و مرجع رسیدگی به نحوه فعالیت های مرتبط ... 2- آیا سرمایه گذاری در این شرکت ها کمک به اقتصاد کشور می کند؟

استخدام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر | مرجع آگهی های ...

www.estekhdami.org/استخدام-شرکت-توسعه-صنایع-معادن-کوثر
translate this page
mar 14, 2017 - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در راستای تأمین ... ۴, مدیریت بازرگانی (بازاری و مارکتینگ), تهران و البرز, کارشناسی, ۲, —.

مهم ترین های راه اندازی یک بیزینس - مگاشید| مگا سام | شرکت سرمایه ...

megashid.com/article/734-مهم-ترین-های-راه-اندازی-یک-بیزینس.html
translate this page
بازاری مهم ترین نکته هر تجارت است بازاری درست و علمی تمام تجارت و سرمایه ... هنگام استخدام حسابداران از میزان اطلاعات شان از امور مالیاتی و قوانین آن سوال کنید ... یک مدیر باهوش باید به سیستم و تجهیزات کاری که روی آن سرمایه گذاری کرده و ...

شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان استخدام می کند - اخبار رسمی

https://news.akhbarrasmi.com/.../شرکت-سرمایه-گذاری-ساختمان-دوان...
translate this page
jun 18, 2016 - شرکت سرمایه گذاری ساختمان دوان ایرانیان به منظور تامین نیروی انسانی ... ارایه گزارشات بازاری و فروش منظم و گزارشات خاص به صلاح دید مدیریت.

مجموعه چهارم کتاب های سرمایه گذاری و امور مالی؛ بازاری ، تبلیغات و فروش

lux2shop.ir/news/3181
translate this page
مجموعه چهارم کتاب های سرمایه گذاری و امور مالی؛ بازاری ، تبلیغات و فروش ... کتاب نمونه سوالات رشته مدیریت آزمون استخدامی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات با ...

بازاری پیامک،نمایندگی بدون نیازبه سرمایه گذاری*ویژه ولادت - پونیشا

ponisha.ir/.../بازاری -پیامکنمایندگی-بدون-نیازبه-سرمایه-گذار...
translate this page
با عرض تبریک فرارسیدن ولادت حضرت علی (ع) به مدت 10 روز ، بازاری سامانه پیام کوتاه به صورت ... بازاری پیامک،نمایندگی بدون نیازبه سرمایه گذاری*ویژه ولادت ... در صورت وجود سوال و یا مشاهده و تست سامانه ، لطفا درخواست خود را ثبت نمائید.

بدون هیچ مکث باید از 6 اشتباه رایج در بازاری محتوا بپر م

hamsite.ir/.../whit-out-stopping-avoid-from-6content-marketing-mi...
translate this page
rating: 4.5 - ‎1 vote
بدون هیچ مکث از 6 اشتباه رایج در بازاری محتوا بپر م و اشتباهات در تولید محتوا و ... راه حل: راهبران ب و کار پیش از سرمایه گذاری روی بازاری محتوا باید از تهدات لازم ... محتوا باید از نیروهای داخل سازمان استفاده کند یا افرادی از خارج از سازمان به استخدام دراورد؟ ... راه حل: قبل از شروع به خلق محتوا سوالات بالا را پاسخ دهید.

فصل سوم : آیا این یک پروژه مناسب است؟ - ir.eb5nvestors.com

ir.eb5investors.com/eb5-handbook/choosing-a-good-project
translate this page
این سوالات به شما کمک می کند تا از اینکه توسعه دهندگان پروژه، پروژه eb-5 که شما در آن ... از اوقات مشاورین بازاری eb-5 را برای بازاری پروژه استخدام می کنند. ... برخی از سرمایه گذاران، مشاور سرمایه گذاری استخدام می کنند تا چند پروژه متفاوت را ...

پارک بازاری ایران | سوال مصاحبه استخدامی واحد بازاری و فروش و ...

qmpmarketing.com/سوال-مصاحبه-استخدامی-واحد-بازاری -و/
translate this page
feb 7, 2016 - سوال مصاحبه استخدامی واحد بازاری و فروش و پاسخ به آن ... قرار است شما در آن قسمت مشغول باشید چه میزان سرمایه گذاری کرده و حقوق در نظر دارند.

جزوات و نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت - تخصصی مدیریت و ...

yourbuy.ir/110340-جزوات-و-نمونه-سوالات-استخدامی.../bz=45307
translate this page
در این راستا بعضی از سایتها با جمع آوری و تالیف نمونه سوالاتی سعی در کمک به ... جزوه بازاری نوین و مدیریت بازاری (برترین جزوه مدیریت بازاری )

رایج ترین سوالات مصاحبه های استخدامی؟ - پول

fa.drmoneyman.com › مقالات
translate this page
jul 13, 2013 - مصاحبه های استخدامی معمولا زمانی برگزار می شود که یک کارفرما قصد دارد از ... معمولا در همه مصاحبه های شغلی سوالات زیر پرسیده می شوند: .... استراتژی سرمایه گذاری در بازار ارز – قسمت دوم – اختلاف قیمت ید و ... نوشته های بازاری .

مرکز ارتباط بانک آینده • بانک آینده

https://www.ba24.ir/crm/
translate this page
صندوق های سرمایه گذاری بانک. ۲۷۶۶۳۶۰۰ – ۰۲۱ ... پاسخ گویی به تمامی سوالات مشتریان و خدمت رسانی به آن ها ... اطلاع رسانی درباره آ ین اخبار استخدامی. -رسیـدگی به مسـائل ... بازاری در حوزه های مختلف بانکداری الکترونیکی و سامانه های نوین بانکی.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت | 3گام

3gaam.com › ... › گرایش های کارشناسی ارشد رشته مدیریت
translate this page
... های توزیع و فروش، چگونگی سرمایه گذاری، روش های بازاری ، برنامه های افرایش وفاداری ...... اما اگر استخدام تی مد نظرتونه رشته هایی مثل منابع انسانی و مدیریت تی ..... به عنوان آ ین سوال کدام گرایش در رشته اقتصاد از دید شما مناسبتر است؟

سوالات متداول | فروشگاه رفاه

refah.ir/سوالات-متداول/
translate this page
سوالات متداول. امور وب سایت4 .... 1- سرمایه اولیه و کنونی شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه چقدر می باشد؟ سرمایه اولیه ... 2- استخدام در شرکت به چه طریق انجام میشود؟

حضور در سومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور - طراحی وب زئوس

https://zeus.ir/.../حضور-در-سومین-نمایشگاه-فرصت های-سرمایه گذار...

مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی
درخواست حذف اطلاعاتمبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن
دسته بندی علوم
فرمت فایل docx
حجم فایل 190 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 76
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آنفروشنده فایل


کد کاربری 4674جزئیات:


 


توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


 


همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه


 


توضیحات نظری کامل در مورد متغیر


 


پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه


 


رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب


 


منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه apa)
 


-1- دیدگاه های کارل مار درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21


2-1-1- تعریف مار از سرمایه داری ..........................................................................................22


2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مار .............................22


2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22


2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23


2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24


2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24


2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24


2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24


2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25


2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26


2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26


2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28


2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مار .................................................................................. 30


2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30


2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31


2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34


2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35


2-2- نظرات نئومار یست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38


2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39


2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40


2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42


2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43


2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43


2-2-6- وم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45


2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47


2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49


2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50


2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51


2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری ..........................................................51


2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در .......................................................53


2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56


2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57


2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57


2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58


2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61


2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63


2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64


2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66


2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67


2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69


2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70


2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72


2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73


2-4-5-2- کنترل و نظارت ..................................................................................................76


2-4-5-3- معاملات ی ............................................................................................................ 78


 


 


نظام - اقتصادی حاکم بر نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مار به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مار سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.


در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو شیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو شمند معاصر و متا ، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.


 


2-1. دیدگاه های کارل مار درباره نظام سرمایه داری و نقد آن


کارل مار متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ شه فلسفی، اقتصادی، و اجتماعی بر جای نهاده است.


مار بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری شیده و قلم زده است. هسته مرکزی در شه‌ مار حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.


به نظر مار ، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مار اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مار ، 1363)


 مشاهده متن کامل ...
ارزی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای مت
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
چرا شاخص بورس سقوط کرد و آینده بازار به کدام سو می رود؟
درخواست حذف اطلاعات

کد خبر: 741773
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۲
نویسنده : مجید گودرزی
در همه کشورها بورس به عنوان نبض اقتصاد محسوب می شود و فاکتورهای اثرگذار بر بورس به اندازه مجموعه فعالیت هایی است که در کل کشور و حتی در برخی موارد در سطح بین المللی صورت می گیرد. امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و قابلیت پیش بینی شاخص ها، الفبای بورس است که متأسفانه در ایران و در سال های اخیر توجه چندانی به آن نشده است.
از سال 2003 و با شروع رکود جهانی شاخص های بورس در جهان با شیب تندی نزولی شد و آینده مبهم باعث وج سرمایه ها از بورس های معتبر جهان گردید. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره برای تحریک سرمایه گذاری ها تا زیر یک درصد، این فرار سرمایه را شدت بخشید و در مدت زمان کوتاهی تمام اقتصاد های جهان را تحت تأثیر م ب قرار داد. این سرمایه ها برای حفظ ارزش به سمت بورس های کشورهای دیگر از جمله ایران و نیز بازار ف ات گرانبها جریان پیدا د و تبعات آن برای بورس ایران که تأثیر پذیری کمتری از اقتصاد جهانی داشت، بسیار چشمگیر بود و باعث رونق مقطعی در بازارهای اوراق بهادار شد. از سوی دیگر هجوم سرمایه داران به بازارهای ف ات گرانبها باعث شد در دهه گذشته قیمت جهانی طلا چند صد درصد افزایش را تجربه کند.
اما دلایل اصلی افزایش و کاهش شاخص بورس در ایران چیست؟
1- ارزش پول ملی که متأسفانه در سه سال اخیر بر اساس آمارها تا 300 درصد کاهش داشته است و چون سهام دارای ارزش ذاتی است، طبیعی است که شاخص ها تا سه برابر افزایش یابند. هنگامی که پول ملی به واسطه برداشته شدن تحریم ها و بازگشت سرمایه های بلوکه شده تقویت شود شاخص سهام با بازدهی ی ان کاهش می یابد.
2- اقدامات م ب و غیرکارشناسی بانک ها خصوصاً بانک مرکزی با افزایش لجام گسیخته نقدینگی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده است، چون انتشار چک پول به میزان نامحدود و تولید اسکناس بدون پشتوانه برای تأمین هزینه های جاری، مخالف اصول اولیه علم اقتصاد است و در هیچ کشوری تا به این اندازه به غیر از ایران سابقه ندارد؛ اقدام م بی که های تکرار آن با وجود 900 هزار میلیارد تومانی شدن نقدینگی باز هم به گوش می رسد.
3- نرخ بهره 20درصد تبعات بسیار ویرانگری داشت که برخی از آنها به شرح ذیل است:
الف – چون رابطه بین سرمایه گذاری و نرخ بهره رابطه ای ع است و تعیین این نرخ غیر کارشناسانه و غیر منطقی بود، باعث شد نه تنها سرمایه گذاری جدیدی شکل نگیردبلکه میزان سرمایه گذاری منفی شود. برخی از صاحبان سرمایه های مولد مانند کارگاه ها و کارخانه ها اقدام به فروش دارایی های خود برای سرمایه گذاری در س های بانکی و بهره بردن از سود بدون ریسک بانکی د؛ اقدامی که به نوعی یک تحریم سرمایه گذاری داخلی بود و خیلی زود با تحریم های سرمایه گذاری بین المللی همراه شد.
بنابراین در چنین وضعیتی شاخص های کلان اقتصادی همانند نرخ رشد اقتصادی منفی می باشد اما صعود شاخص های بورس غیر عادی و نشان از نوعی بیماری اقتصادی و نیز هیجانات کاذب دارد که دیر یا زود فروکش خواهد کرد چون نرخ بازدهی سهام توان همراهی با هیجانات بازار را ندارد به خصوص در شرایط رکود اقتصادی و افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش شاخص p/e می شود تا جایی که سرمایه گذاری در بورس نسبت به سایر سرمایه گذاری ها غیر اقتصادی می گردد. سرمایه گذاری به مثابه مادر اقتصاد است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون سرمایه گذاری متصور نیست. بورس هم از تبعات این نرخ بهره مصون نبوده و به علت کاهش حاشیه سود در شرایط ثبات بازارها رغبت کمی برای وج سرمایه ها از بانک برای ورود به بازارهای اوراق بهادار وجود دارد. رقابت بانک ها با بازار سرمایه نابرابر، م ب و دارای عواقب کوتاه مدت وبلند مدت بسیار بدی است.
در این میان با افزایش غیر منطقی نرخ بهره، هزینه های تأمین مالی به قدری بالا رفته که تقریباً هیچ صنعتی توان پرداخت این هزینه ها را ندارد. تمام صنایع بزرگ و کوچکی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشند فعالیت غیر اقتصادی محسوب می شوند ودیر یا زود از ادامه فعالیت بازخواهند ایستاد. با وجود تورم دو رقمی سود بازارهای بورس باید حداقل 35 درصد تعیین می شد تا صرف ریسک لازم برای سرمایه گذاری و پوشش ریسک را داشته باشد؛ امری که دیر یا زود رکود شدیدی را بر بورس تحمیل خواهد کرد چون همانگونه که عنوان شد در بازار رقابت بین المللی صنعتی وجود ندارد که بتواند فشار تورم 15درصد و هزینه های تأمین مالی بیش از 28درصد را تحمل کند و سقوط قیمت و در نتیجه نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذاتی حتمی به نظر می رسد.
ب - هزینه های تأمین مالی جزو هزینه های تولید است که باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات و تورم می شود که این سیکل باعث کاهش قدرت ید و در نتیجه رکود می گردد. در این سیکل ناخوشایند هزینه های ثابت به علت کاهش تولید افزایش می یابد و بسیاری از تولیدات غیر اقتصادی می شوند.
ج - و سوم آنکه بانک ها و مؤسسات مالی در ایران از پذیرش ریسک خودداری می کنند و تماماً ریسک را تولید کنندگان باید تقبل کنند، این اقدام باعث افزایش نرخ ریسک و کاهش امنیت سرمایه گذاری می شود. در این میان اقدام برخی بانک های دارای س های ارزی در عدم پوشش نوسانات نرخ ارز، نمونه ای از اقداماتی است که امنیت سرمایه گذاری را در ایران با تهدید جدی مواجه می کند.
4- رکود - تورمی حاکم بر اقتصاد ایران فشار شدیدی را بر تولید کنندگان وارد آورده است و اگر هزینه های نیروی انسانی منطقی شود کمتر صنعتی قادر به ادامه فعالیت خواهد بود و تنها ابزار مؤثر بر رکود-تورمی، سرمایه گذاری است. بهبود شاخص های کلان بدون افزایش سرمایه گذاری ممکن نیست. هر چند پول های سوزان سرگردان در عرصه جهان هم در چنین وضعیتی کمکی نخواهند کرد و موجب بروز بحران خواهند شد، همانگونه که در امارات و آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد.
5- عدم استفاده از ابزار های جدید مالی همانند ابزارهای مشتقه سرمایه گذاران را در معرض نوسانات شدید بازار قرار می دهد و ابزاری که پوشش دهنده ریسک باشد در بازار اوراق بهادار ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران لبه تیز ریسک ها متوجه تولید کننده است ولی در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی جهان سپرهای حفاظتی مناسبی برای پوشش ریسک، توسط یداران ابزارهای مشتقه به وجود آمده است.
6- هیجانات بازار درایران بسیار شدید است. هجوم برای ید هنگام صعود شاخص و همچنین فشار برای فروش سهام هنگام نزولی شدن شاخص باعث ایجاد آشوب در بازار می شود و در بیشتر موارد این هیجانات قیمت های غیر واقعی را بر تابلوهای بازار نقش می بندد که باید کنترل شود.
7- افزایش قیمت سهام و ثابت بودن بازدهی باعث افزایش غیر منطقی شاخص p/e شده تا جایی که این شاخص در برخی سهم ها به بالای هزار رسیده و قطعاً ن یتی سهامداران و افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت.
آنچه مسلم است اینکه با رونق دوباره بازارهای بورس در جهان و رسیدن شاخص بورس ایران به سقف قیمت ها، احتمال بازگشت سرمایه ها وجود دارد. از طرف دیگر تقویت پول ملی و حذف تحریم های بین المللی کاهش شاخص های بورس را شدت خواهد بخشید. همچنین بسیاری از عامل های اثرگذار صوری می باشند که از کارایی بازار به شدت می کاهد. اما اصلی ترین مانع رشد سرمایه گذاری نرخ بهره 20درصد و نرخ تسهیلات بانکی بیش از 28درصد است که در مقایسه با برخی کشورها از جمله کشور چین بیش از پنج برابر را نشان می دهد که متأسفانه به هیچ وجه امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی وجود ندارد اما معلوم نیست چرا مسئولان اقتصادی کشور تمایلی برای کاهش نرخ بهره و تحریک سرمایه گذاری در بازار سرمایه از خود نشان نمی دهند.
*مدرس مدیریت مالی تی


مشاهده متن کامل ...
سرمایه گذاری در استرالیا
درخواست حذف اطلاعات

سرمایه گذاری در استرالیا 


مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری در استرالیا برای صاحبان ب و کار و یا مدیران شرکتها:


سرمایه گذاری در استرالیا


1-      ویزای نوآوری در ب و کار و سرمایه گذاری ساب کلاس 188 (business innovation & investment subcl 188): • یک ویزای موقت 4 ساله با داشتن اسپانسر ای ی یا منطقه ای

 • نیازمند پر eoi از طریق سیستم تخصص و مهارت می باشد.


شرایط اخذ این ویزا دارای چهار زیرشاخه می باشد و چهار مسیر متفاوت نوآوری در ب و کار و سرمایه گذاری را به شرح زیر دربر می­گیرد:


1-1-           از طریق نوآوری در ب و کار(business innovation stream) : این مسیر برای افرادیست که خود دارای ب و کاری می باشند و در آن ب و کار دارای مهارت بوده و قصد راه اندازی، توسعه و مدیریت یک ب و کار جدید یا ب و کار موجود در استرالیا را داشته باشند. برای اخذ این ویزا شرایط  زیر باید احراز گردد: • دارای حداکثر 55 سال سن (موارد استثنا نیز ممکن است وجود داشته باشد)

 • ب حداقل 65 امتیاز از سیستم امتیاز بندی

 • تعهد واقعی به تملک و مدیریت یک بیزنس جدید و یا موجود در خاک استرالیا

 • سابقه مدیریتی موفق در ب و کار خود

 • مجموع دارایی شخصی و ب و کاری فرد باید حداقل 800 هزار دلار استرالیا باشد

 • در 2 سال از 4 سال اخیر میزان گردش مالی ب و کار فرد حداقل سالیانه مبلغ 500 هزار دلار استرالیا باشد.


1-2-           از طریق سرمایه گذاری(investor stream) : این مسیر برای افرادیست که می خواهند حداقل 1 میلیون و 500 هزار دلار استرالیا در یکی از ایالات و یا مناطق استرالیا جهت ب و کار سرمایه گذاری نمایند. برای اخذ این ویزا شرایط زیر باید احراز گردد: • دارای حداکثر 55 سال سن (موارد استثنا نیز ممکن است وجود داشته باشد)

 • ب حداقل 65 امتیاز از سیستم امتیازبندی

 • حداقل 3 سال سابقه مدیریتی مستقیم در یک یا چند ب و کار داشته باشد

 • انجام حداقل 1 میلیون و 500 هزار دلار استرالیا سرمایه گذاری در اوراق قرضه تی ایالات یا قلمروها به مدت 4 سال پیش از اعطای ویزا

 • داشتن دارایی به مقدار حداقل 2 میلیون و 250 هزار دلار استرالیا

 • نیاز به ارائه گردش مالی بیزنس نیست.


1-3-           از طریق سرمایه گذاری قابل توجه(significant investor stream) : برای افرادی که قصد انجام سرمایه گذاری عمده در پروژه های استرالیا را دارند. شرایط اخذ ویزا: • انجام سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 5 میلیون دلار استرالیا مطابق استانداردهای سرمایه گذاری در استرالیا پیش از اعطای ویزا

 • محدودیت سنی و یا توان ارائه مدارک تسلط به زبان انگلیسی ندارد

 • نیازی به ب امتیاز از سیستم امتیاز بندی ندارد

 • حداقل 160 روز اقامت در خاک استرالیا در مدت 4 سال ویزای صادره


1-4-           premium investor stream: برای افرادی که قصد انجام سرمایه گذاری های عمده در استرالیا را دارند. شرایط اخذ ویزا: • انجام سرمایه گذاری به مبلغ حداقل 15 میلیون دلار استرالیا مطابق استانداردهای سرمایه گذاری در استرالیا به منظور برقراری یا حمایت از یک بیزنس یا فعالیت های سرمایه گذاری به مدت حداقل 122 ماه پیش از درخواست اقامت دائم.

 • متقاضی باید از جانب آزترید (austrade) به نمایندگی از ت استرالیا نامزد شده باشد.


1-5-           از طریق کارگشایی(entrepreneur stream) : جدیدترین مسیر زیرگروه نوآوری و سرمایه گذاری در ب و کار که از ابتدای سپتامبر 2016 اجرایی گردیده است. شرایط اخذ ویزا به شرح زیر است: • دارای حداکثر 55 سال سن (موارد استثنا نیز ممکن است وجود داشته باشد)

 • کارآفرین جهت توسعه و تجاری سازی ایده های جدید نیاز به 200 هزار دلار سرمایه از سوی سرمایه گذار دارد.

 • متقاضیان باید ابتدا توسط یک ای در استرالیا نامزد شوند و از طریق skill select برای ویزا دعوت شوند.

 • مدرک زبان معادل با آیلتس نمره 6 در هر 4 مهارت

 • نگهداشتن حداقل 30% سود سرمایه در ب و کار موردنظر


افرادی که این ویزا را اخذ نمایند در صورت انجام تعهدات خود واجد شرایط دریافت اقامت دائم استرالیا از طریق ساب کلاس 888 خواهند بود.


مجوز انتقال سرمایه به استرالیا


بر طبق قوانین ضد پولشویی ت استرالیا، برای انتقال بیش از 20.000 دلار باید در ابتدا از سوی اداره dfat(اداره دارایی بین المللی استرالیا) مجوز ورود پول صادر شده در غیر این صورت، تا زمان روشن شدن علت و منشا ورود پول، از سوی ت استرالیا ضبط خواهد شد.


تمامی متقضایان ویزای سرمایه گذاری باید قبل از صدور ویزا جهت دریافت این مجوز اقدام نمایند.اخذ این ویزا نه تنها جهت صدور ویزا بلکه جهت انتقال سرمایه در اینده ای نزدیک ا امی میباشد.مدت زمان انتظار جهت دریافت این مجوز 28 روز بوده که در بیشتر اخذ ویزا موارد به دلیل حجم بالای متقاضی، 28 روز دیگر تمدید خواهد شد.در صورت نیاز به تمدید این مدت زمان، هماهنگی های لازم از سوی اداره دارایی انجام خواهد شد.در سال های اخیر ، علی رغم درخواست متقاضیان، مجوز با اعتبار حداکثر 6 ماهه صادر می شد ولی اخیرا اداره دارایی استرالیا اقدام به صدور مجوزهای 2 ساله نموده است که باعث سهولت بیشتر انتقال پول می باشد.


پردرآمد ترین مشاغل استرالیا


لیستی از پر درامد مشاغل در استرالیا به شرح زیر میباشد:


1- معدن : بهترین شغل پردرامد استرالیا بوده و دارای میانگین حداقل حقوق 121 هزار دلار و حداکثر 155 هزار دلار است.


2- ی : میانگین حداقل حقوق یک حدود 101 هزار دلار است و حداکثر حقوقی که او میتواند بدست آورد حدود 130 هزار دلار میباشد.


3- مدیریت ی : میانگین حداقل حقوق این شغل برابر 157 هزار دلار و حداکثر حقوقی که او میتواند ب کند برابر 210 هزار دلار است.


4- پزشکی و درمانی: میانگین حداقل حقوق این شغل 160 هزار دلار و حداکثر حقوقی که او میتواند بدست آورد 200 هزار دلار میباشد.


5- اکتشاف نفت و گاز: این شغل به دو بخش تقسیم میشود:


الف) بر طبق مطالعات به عمل امده متوسط حقوق دریافتی این مشاغل حدود 157 هزار دلار میباشد.


ب) در صورتی که بتوانید مهارت خود را به کارشناس نفت و گاز به اثبات برسانید، میانگین حقوق شما به172 هزار دلار خواهد رسید.


6- امورحقوقی : میانگین حداقل حقوق این شغل 83 هزار دلار میباشد اما این میزان میتواند به 110 هزار دلار نیز افزایش یابد.


7- علم و تکنولوژی: این شغل، یک شغل دفتری بوده که میانگین حداقل حقوق آن 83 هزار دلار میباشد گروه مهاجرتی یونیک ویزا      اما این میزان میتواند به 108 هزار دلار نیز افزایش یابد.


8- مشاغل مالی: صاحبان بانک نیز به موجب نگهداری از پول های مردم ، مستحق دریافت میانگین حداقل حقوق 73 هزار دلار در ماه هستند، اما اگر بتوانند کارامدی خود را ثابت نمایند، شاید به درآمد 93 هزار دلاری نیز برسند.


9- مدیریت معدن: میانگین حداقل حقوق این شغل چیزی در حدود 174 هزار دلار بوده و میتواند به حدود 210 هزار دلار نیز برسد.


ورش تگی در استرالیا:


در کشور استرالیا هنگامی که یک شرکت توان مالی خود را در پرداخت هزینه هایش از دست بدهد در این ح درخواست ورش تگی " liquidation " خواهد داد.در این ح افسر اداره مالیات طی یک ملاقات حضوری با روسای شرکت با 3 مرتبه پرسش در خصوص اطمینان جهت اعلام ورش تگی، این موضوع را بصورت رسمی صورت جلسه خواهد کرد.


پس از آن کلیه دارای های شرکت محاسبه شده و جهت پرداخت هزینه ها زیر نظر اداره مالیات اقدام میگردد.


در صورتی که میزان بدهی بیش از ارزش اموال باشد، طلبکاران اجازه طرح دعوی در دادگاه یا صحبت مستقیم با بد اران را نخواهند داشت.


در صورت اعلام ورش تگی تا 7 سال امکان قرار گرفتن در راس یک شرکت وجود نخواهد داشت.


قوانین سرمایه گذاری در استرالیا


- مجوز احداث ب و کار را از یکی از ای ها دریافت کرده باشد


- بسته به ای مورد نظر مبلغ سرمایه گذاری از 300 هزار دلار(کوئینزلند) تا 1 میلیون دلار(سیدنی) متغیر خواهد بود.


- مبلغ سرمایه گذاری شده به مدت 4 سال س گذاری می شود و قابل مهاجرت به استرالیا برداشت نمیباشد اما بعد از مدت 4 سال این مبلغ به عنوان شروع یک بیزینس پس داده می شود تا علاقه مندان کار خود را جهت فعالیت شروع نمایند.


- بسته به هزینه مد نظر جهت سرمایه گذاری میتوان ای را انتخاب کرد.


 


آن دسته از افرادی که شرایط اخذ ویزای سرمایه گذاری را ندارند می توانند در ادامه انواع مسیرهای مهاجرتی پیشنهاد شده را بررسی نموده و اطلاعات لازم را ب نمایند:


ویزای مهاجرت به استرالیا


*ویزاهای تخصص و مهارت برای دانش آموختگان رشته های علوم ی، علوم پایه، علوم پزشکی، گرایشهای مدیریت و ...


*ویزاهای تخصص و مهارت برای دارندگان مدارک فنی و حرفه ای از جمله مکانیک، برق، نجاری و ...


*ویزای دانشجویی برای افرادی که قصد ادامه تحصیل در خاک استرالیا را دارند.


*ویزای بازنشستگی برای افرادی که قصد دارند دوران بازنشستگی خود را در خاک استرالیا سپری نمایند.


*ویزای توریستی برای افرادی که جهت بازدید اقوام یا شرکت در نمایشگاه ها و یا صرفاً به قصد گذراندن تعطیلات خواستار سفر به استرالیا می باشند.


*ویزای کار برای افرادی که دارای اسپانسر شغلی از داخل خاک استرالیا و یا از داخل خاک ایران می باشند.


*ویزای آ ین فرد بازمانده برای افرادی که تمامی بستگان وی دارای اقامت کشور استرالیا می باشند.


*ویزای نامزدی و ازدواج برای افرادی که همسر و یا نامزد ایشان دارای اقامت موقت و یا دائم کشور استرالیا می باشد.


*ویزای والدین برای والدینی که حداقل نصف تعداد فرزندان آنها اقامت دائم استرالیا را دارا می باشند.


منبع:


http://www.uniquevisa.net /
مشاهده متن کامل ...
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفت
درخواست حذف اطلاعاتبررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی و کاربرد سرمایه فکری در ارزی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:.. 1


مقدمه:.. 2


فصل اول: کلیات تحقیق


1-1-مقدمه : 4


2-1 بیان مسئله 5


3-1 بیان ضرورت تحقیق. 6


4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7


5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 8


6-1 متغیرهای مورد مطالعه 8


7-1 اه تحقیق. 9


8-1-تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9


فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق


1-2- مقدمه 11


2-2 اقتصاد دانشی. 11


3-2 تعریف دانش.. 12


4-2 پدیدار شناسی ب و کار در اقتصاد دانش پایه 13


5-2 اشکال جدید منابع سازمانی. 15


6-2 دارایی های نامشهود 16


7-2 تاریخچه ی سرمایه ی فکری. 20


8-2 اجزاء مدل سرمایه فکری. 25


 


9-2 تعاریف مختلف سرمایه ی فکری. 29


1-9-2-شاخص های اندازه گیری سرمایه فکری. 32


10-2 مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. 38


11-2 مدل های توصیفی سرمایه ی فکری. 39


12-2 مدل های اندازه گیری سرمایه ی فکری و ارائه دهنده آن ها 40


1-12-2 مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار. 40


2-12-2 مدل های مستقیم سرمایه ی فکری. 41


3-12-2 مدل های بازده دارایی ها 41


4-12-2 مدل های کارت امتیازی. 41


1-4-12-2 مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی) 42


2-4-12-2 مدل کیوی توبین. 43


3-4-12-2 مدل عملکردی شرکت دانش پایه (نوکو ) 44


4-4-12-2 مدل کارگزار فناوری ( تی – بی) 46


5-4-12-2 مدل سنجش ا رزش گذاری جامع (آی – وی – ام) 47


6-4-12-2 مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی ) 48


7-4-12-2 شاخص سرمایه ی فکری. 49


8-4-12-2 کارت امتیازی زنجیره ارزش 50


9-4-12-2 کارت امتیازی متوازن. 50


10-4-12-2 رهیاب سرمایه ی فکری اسک ا 52


11-4-12-2 مدل ارزش نامشهود محاسبه شده (سی – آی – وی) 53


12-4-12-2 مدل شاخص ایجاد ارزش (وی – سی – آی) 54


13-4-12-2 مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. 56


 


13-2 طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 57


14-2 نقاط قوت و ضعف روش های اندازه گیری سرمایه فکری. 59


15-2 استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملکرد مالی‌ 60


16-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 68


17-2 مفهوم اقتصادی سود 68


18-2 تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته 69


1 -2 تحقیقات خارجی. 69


2 -2 تحقیقات داخلی. 71


فصل سوم: روش اجرای تحقیق


1-3- مقدمه: 73


2-3روش تحقیق. 73


3-3 نوع روش تحقیق : 74


1-3-3 روش گرد آوری اطلاعات: 74


2-3-3 ابزار گرد آوری اطلاعات : 74


3-3-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 75


4-3 قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی. 75


5-3 مدل تحلیلی تحقیق. 75


6-3 جامعه ونمونه آماری. 76


7-3 محدودیت های تحقیق. 77


8-3 روش گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق : 77


9-3 روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها : 77


10-3 همبستگی. 78


 


11-3 ضریب تعیین. 78


12-3 مدل رگرسیون تحقیق. 79


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها


1-4-‏ مقدمه‏: 81


2-4 بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ. 81


3-4 بررسی همبستگی بین سود خالص و ارزش دفتری. 83


4-4 بررسی رگرسیون بین سود خالص و ارزش دفتری. 84


5-4 رگرسیون و همبستگی به تفکیک سال. 85


6-4 بررسی رابطه میان مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 89


7-4 بررسی نرمال بودن خطا 92


8-4 جداول نهایی از آزمون های همبستگی و رگرسیون. 93


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


1-5-مقدمه: 95


2-5 خلاصه 95


3-5 بیان نتایج. 96


4-5 مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده : 96


5-5 پیشنهادات : 98


1-5-5 پیشنهادت حاصل از تحقیق : 98


2-5-5 پیشنهادت جنبی : 98


3-5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده 99


پیوستها


 


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 110


منابع لاتین: 111


چکیده انگلیسی .......................................................................................................112


 


 


 


 


 


 


ج 1-2 تاثیر گذارترین تلاش ها در دهه هشتاد میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری. 21


ج 2-2 : تاثیر گذار ترین تلاش ها در دهه نود میلادی پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری. 22


ج 3-2 تاثیرگذارترین تلاش ها در دهه ی حاضر پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری 24


ج 4-2 تاثیرات ایجاد ارزش و از دست دادن ارزش.. 55


ج 5-2 طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه ی فکری 59


ج 1-4- ضریب همبستگی پیرسون م ن دومتغیر سرمایه فکری وسود خالص... 83


ج 2-4-رگرسیون به صورت کلی (پنج ساله) 84


ج 3-4 ج رگرسیون م ن دو متغیر سرمایه ی فکری و سود خالص پنج ساله 84


ج 4-4 آزمون ضرایب جزئی رگرسیون ومقادیر آماره vif. 85


ج 5- 4 آزمون ضرایب جزئی رگرسیون ومقادیر آماره vif سال 82. 86


ج 6-4 همبستگی پیرسون به تفکیک سال از سال 82 تا 86. 93


ج 7-4 رگرسیون به تفکیک سال از سال 82 تا 86. 93


 


 


 


 


 


نمودار1-2 چارچوب دارایی های دانشی از دیدگاه ماررو اسکیما 20


نمودار2-2 مدل نوکو 45


نمودار 3-2 چارچوب سرمایه ی فکری بروکینگ... 46


نمودار 4-2 مدل سنجش ارزشگذاری جامع. 47


نمودار 5-2 چارچوب سرمایه ی فکری در مدل شاخص سرمایه ی فکری 49


نمودار 6-2 چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن 51


نمودار 7-2 چارچوب سرمایه ی فکری از دیدگاه اسک ا 52


نمودار 8-2 مدل نشانگر اسک ا 53


نمودار 9-2 مدل طبقه بندی سرمایه ی فکری. 56


نمودار 1-4 نمودار هیستوگرام متغیر سود خالص... 82


نمودار 2-4 هیستوگرام متغیر سود خالص پس از اعمال تبدیل. 82


نمودار3-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده 89


نمودار 4-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 82. 90


نمودار5-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 83. 90


نمودار6-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 84. 91


نمودار7-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 85. 91


نمودار8-4 پراکنش مقادیر استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش بینی شده در سال 86. 92


 


 


چکیده:


همه ما می دانیم آن چه که اندازه گیری می شود، انجام می شود. با این حال بسیاری از سازمان هایی که مدیریت دانش را دنبال می کنند فرآیندی برای اندازه گیری دارایی های دانش سازمانی و یا سرمایه ی فکری ندارند. گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند وتنها به اندازه گیری ترا مه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند .


در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد وبا استفاده ازآن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد . به دلیل تمایل به سنجش ولحاظ ارزش واقعی دارایی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکت ها ، سهامداران (سرمایه گذاران) و سایر گروههای ذینفع افزایش یافته است . در این تحقیق کاربردی ، ابتدا براساس روش استوارت ارزش سرمایه های فکری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزی قرار گرفت. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش مدل تحلیل رگرسیون می باشد .


یافته ها حاکی از رابطه مثبت معنی دار بین سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. باتوجه به این نتایج می توان بهره گیری شرکت ها، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع در استفاده از این مدل رابرای ب سود بالاتر در آینده قویا توصیه کرد.


 


 


 


 


مقدمه:


توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های ب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و ی مجدد و... بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های ب و کار را ، تفسیر می کند .


سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مست م ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از ی و سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از ی و ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، وم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است


 مشاهده متن کامل ...
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بو
درخواست حذف اطلاعاتبررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 482 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهرانفروشنده فایل


کد کاربری 4674بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران


چکیده: 1


مقدمه: 2


فصل اول:کلیات تحقیق


1-1 مقدمه 4


2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4


3-1 بیان مسئه تحقیق. 5


4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7


5-1 فرضیه های تحقیق. 10


6-1 اه تحقیق. 11


7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11


8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 12


فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق


1-2 مقدمه 15


2-2-مبانی نظری تحقیق. 16


1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان. 16


2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی: 17


3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 17


1-3-2-مفهوم اقتصادی سود 18


2-3-2-پیدایش نظریه کیفیت سود 19


3-3-2-مفهوم کیفیت سود 20


4-3-2-معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 21


4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 23


1-4-2 تئوری بازار کارآ 25


2-4-2 تأثیر کارایی: 26


3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 26


4-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 27


5-4-2 بازار چطور کارآ می شود 28


6-4-2 درجات کارایی. 28


5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود 29


1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز ، 1991) 29


2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 32


3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 33


4-5-2-مدل توزیعی 35


6-2 کارایی سرمایه گذاری. 35


7-2 پیشینه تحقیق. 40


1-7-2 تحقیقات خارجی: 40


2-7-2 تحقیقات داخلی. 44


فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق


1-3 مقدمه 46


2-3 روش تحقیق. 46


3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 47


1-4-3متغیر وابسته: 48


1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری: 48


2-4-3متغیر مستقل. 49


5-3 حدود مطالعاتی. 51


1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق. 51


2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق. 51


3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 52


6-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 52


7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52


1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 53


فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها


1-4 مقدمه‏ 59


2-4 شا خص های توصیفی متغیرها 59


3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 61


1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 62


2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 63


1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 63


2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 66


3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 67


4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 69


5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 71


فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات


1-5 مقدمه 76


2-5 ارزی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 77


1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 77


2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم 77


3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 78


4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم 78


5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 79


3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 79


4-5 پیشنهادها 80


1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 80


2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 81


5-5 محدودیت های تحقیق. 81


پیوستها


ج مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 83


منابع و ماخذ


منابع فارسی: 87


منابع لاتین: 89


چکیده لاتین. 91


 


 


ج (1-1)نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 10


ج (1-2) معیارهای ارزی کیفیت سود 22


ج (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 60


ج ( 2-4)آزمون کولموگراف – اسمیرنوف k-s))برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق 62


ج (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 63


ج (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (anova) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 64


ج (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری 64


ج (6-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون 66


ج (7-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون. 68


ج (8-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون 70


ج (9-4)خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون 71


ج (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 72


ج (11-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش enter 73


 


 


نمودار1-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 48


نمودار 1-4آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 65


 


 


چکیده:


حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار ، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اه گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارspss و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.


 


 


 


مقدمه:


عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.


گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.


 مشاهده متن کامل ...
مفاهیم سرمایه گذاری
درخواست حذف اطلاعات

تعریف سرمایه گذاری: سرمایه گذاری معانی و مفاهیم مختلفی دارد. سرمایه گذاری عبارتست از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای رسیدن به امکان مصرف بیشتر در آینده. یداران اوراق مشارکت سهام یا سایر داراییهای مالی نیز با به تعویق انداختن مصرف فعلی در حقیقت سرمایه گذاری می نمایند. به عبارتی سرمایه گذاری یعنی صرف نظر از مصرف در زمان حال به امید مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به معنای ید سهام معمولاً با دو دیدگاه انجام می شود. بهره بردن از افزایش قیمت آن و یا سرمایه گذاری برای بهره بردن از سود سالیانه سهم.

سرمایه گذاری طبق استانداردهای حسابداری ایران «نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای ب منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام ، سود تضمین شده و اجاره )، افزایش ارزش، حفاظت در برابر ریسک های آتی یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ) نگهداری می کند.»

سرمایه گذاری بلندمدت : به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود. یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت هایی باشد.

سرمایه گذاری جاری : به طبقه ای از سرمایه گذاریها گفته می شود که سرمایه گذاری بلندمدت نباشد.

سرمایه گذاری در املاک : عبارت از سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که ازنظر سرمایه گذاری دارد (افزایش ارزش و اجاره) و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاری سرمایه گذار نگهداری می شود.

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان پذیر سازد، دست یافت .

سود سهمی (یا سهام جایزه ) : عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است .

نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله می توان به کارگزاران،کارگزاران/معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری،مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد .

صندوق سرمایه گذاری[1]: نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند. به عبارتی دیگر ، صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود،در سود و زیان صندوق شریک اند .

گواهی سرمایه گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.(استاندارد حسابداری شماره 15)

سبد سهام یا پُرتفُوی[2]

سبد سهام مجموعه ای از اوراق بهادار و دارائی های متفاوت می باشد. پرتفوی سبدی از سرمایه گذاری است که توسط یک فرد سرمایه گذار یا یک شرکت سرمایه گذاری تشکیل می شود. به عبارتی سبد سهام ،ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی ها است، که یک سرمایه گذار آنها را یداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم ریسک سرمایه گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب المثل معروف می گوید: «همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک ش تن سبد، باعث نابودی همه تخم مرغ ها خواهد شد. پس نتیجه می گیریم که سبد سهام ( پرتفوی ) به مجموعه ای از اوراق بهادار که توسط یک سرمایه گذار نگهداری می شود اطلاق می گردد . یک سبد سهام متشکل از انواع اوراق بهادار و دارائیهای متفاوت می باشد .

مدیریت پرتفوی دربرگیرنده یک سری قیمت های مناسب در رابطه با ید و فروش سهام می باشد، این فرایند دربر گیرنده مدیریت صحیح پول نیز می باشد، مدیریت پرتفوی باعث کاهش ریسک و افزایش بازده می شود.

پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها (شامل سهام های یداری شده) نزدیک به صفر باشد.

اه مدیریت سرمایه گذاری یا پرتفوی : هدف مدیریت پرتفوی به حداکثر رساندن بازده و حداقل ریسک می باشد.

ارزش پرتفوی: به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارزش پرتفوی گویند. برای قیمت گذاری شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مهم ترین عامل ارزش پرتفوی این شرکت هاست.

مدیریت پرتفوی شامل مفاهیم متعددی مثل : پرتفوی ( سبد سهام ) ، مدیریت پرتفوی ، استراتژی پرتفوی ، ارزی مجدد پرتفوی ، تئوری پرتفوی ، مارکوویتز ، گشت تصادفی ، capm ، تئوری بازار کارا ، ارزش ذاتی ، ریسک غیر سیستماتیک ، ریسک سیستماتیک ، ریسک گریزی ، ریسک مالی ، ی مالی ، پرتفوی کارآ ، فروض بازار کارآ ، بازار کارا ، ضریب بتا ، و.... می باشد .

مدیریت پرتفوی : این فرآیند در بر گیرنده فعالیتهای متفاوت مربوط به سرمایه گذاری در دارائیها و اوراق بهادار می باشد . مدیریت پرتفوی شامل برنامه ریزی ، س رستی ، زمانبندی ، منطق گرائی و محافظه کاری در انتخاب اوراق بهادار متفاوت برای دستی به اه سرمایه گذاری می باشد . این فعالیت فرآیندی در جهت انتخاب مجموعه متنوعی از دارائیها برای به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار با توجه به میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی فرد سرمایه گذار می باشد .

استراتژی پرتفوی : این فرآیند شامل ایجاد یک سبد سهام با یک استراتژی مناسب در جهت انتخاب اوراق بهاداردریک صنعت رو به رشد و در زمان مناسب می باشد .

ارزی پرتفوی : این مرحله روشی است در جهت هماهنگی آ ین تغییرات به وقوع پیوسته در بازار با ترکیب سهام موجود در سبد سهام .

تنوع بخشیدن : سرمایه گذاری در بیش از یک دارائی با هدف اولیه کاهش ریسک و افزایش بازده را تنوع بخشیدن گفته می شود .[1] . funds

[2] (به فرانسوی: portfolio)مشاهده متن کامل ...
اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته
درخواست حذف اطلاعات

اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته


مجموعه: آیا می دانید ؟
اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت

دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته
"دوربین مداربسته" چیست؟
واژه "دوربین مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربین هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.
دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می گردد اما معنی فنی آن حتی دوربین های ویدیو تلفن و کنفرانس را نیز دربر می گیرد.تاریخچه:
نخستین سیستم مداربسته در سال 1942 میلادی توسط شرکت زیمنس آلمان به منظور مشاهده پرتاب موشک های v2 نصب شد. یک آلمانی بنام "و ر بروچ" مسئول نصب این سیستم بود.
در اولین تبلیغ دوربین مداربسته در سال 1949 مربوط به محصولی با نام "وری " بود که در تبلیغات گفته میشد به مجوز تی نیازی ندارد.از آن پس سیستم های ضبط تصاویر دوربین مداربسته در برخی پایگاه های فضایی بزرگ جهت ضبط تصاویر پرتاب موشک ها بکار گرفته شد و خیلی زود روی موشک ها نصب شد تا جایی که تصاویر را همراه با صدا به زمین ارسال کرد.


 


 اولین رونمایی از دوربین مداربسته در اماکن عمومی در سال 1973 بود. زمانی که در میدان تایمز نیویورک اولین دوربین مداربسته به منظور جلوگیری از جرایم در محدوده نصب شد اما نقش چشمگیری در کاهش جرایم ایفا نکرد. تا ایتکه در سال 1980 دوربین های مداربسته در سطح گسترده ای در سراسر بخصوص در مراکز عمومی بکار گرفته شد. بنظر می آمد استفاده از دوربین مداربسته راهی ارزان تر در مقایسه با بکارگیری نیروهای پلیس برای شناسایی جرایم باشد.بتدریج برخی از حرفه ها و مشاغل بخصوص آنهایی که بیشتر در معرض سرقت قرار داشتند نیز به دوربین مداربسته روی آوردند. در سال 1990 دستگاه های ضبط تصاویر دوربین ها تنها با قابلیت " ضبط بعد از شناسایی حرکت" وارد بازار شدند که استفاده از دوربین مداربسته را در این کشور بسیار بیشتر کرد. تا قبل از آن، دستگاه های ضبط تصاویر تا حد زیادی از نظر میزان حجم ذخیره و قابلیت ها بسیار محدود بود. از نیمه دوم سال 1990 پلیس دوربین های زیادی را در سطح ا بخصوص مراکز عمومی ، مدارس و پروژه های ساختمانی نصب کرد.
در انگلستان نیز استفاده از دوربین مداربسته بسیار متداول شد. شهر "نورفولک" انگلستان نخستین جایی در این کشور بود که دوربین ها در آن نصب شدند.بطور کلی در دهه میلادی بین 1990 تا 2000 استفاده از دوربین های مداربسته در بسیاری از کشورها رواج یافت.کاربردهای دوربین مداربسته
کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی است اما کاربرد های آن به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر میرود کاربردهایی از قبیل کاربردهای پلیسی ، نظامی، فضایی ،صنعتی ، کنترل ترافیک ، ارتباطات ویدیویی، و تصویر برداری نامحسوس.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 - جلوگیری از ارتکاب جرایم:
کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است. از جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی. استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی نیز بسیار رواج یافته است. بطور مثال می توان به دوربین های دستگاه های خود پرداز اشاره کرد که برای شناسایی جرایمی چون وارد تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد.آ ین تحقیقات آماری از شهر های بزرگ و انگلستان نشان می دهد بعد از نصب دوربین های مداربسته در پارکینگ ها 51 درصد از تعداد جرایم کاسته شده است. در فرودگاه ها میزان کاهش جرایم 23% و در سایر مراکز عمومی روی هم رفته این مقدار 7% بوده است.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 -کاربرد صنعتی:
در کارخانجات صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل ها یا مراحلی از کار که حضور فیزیکی انسان خطرناک،دشوار یا حتی غیر ممکن است نیز بهره گرفته می شود. در کارخانجاتی مثل کارخانجات شیمیایی یا نیروگاه های هسته ای.در مراکز صنعتی استفاده از دوربین های اسکن خط تولید و دوربین های حرارتی رواج زیادی دارد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  -کنترل ترافیک:
امروزه در اکثر کشورهای جهان از دوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه در سطح گسترده ای استفاده می شود. از جمله کنترل میزان ترافیک در خیابان ها و ارسال اطلاعات توسط gps به رانندگانی که قصد عبور از مسیر آن خیابان ها را دارند.تحت نظارت قراردادن تصادفات و شناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربرد های دوربین مداربسته در کنترل وسایل نقلیه هستند. شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آ ین دستاورد های دوربین های مداربسته در این بخش می باشند.


 


-امنیت نقل و انتقالات:
در نقل و انتقلات عمومی از دوربین مداربسته برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است در اثر خارج از دید بودن محل صورت بگیرد استفاده می شود. بطور مثال در متروها از دوربین مداربسته برای کنترل درهای ورود و وج مسافران به منظور اطمینان از اینکه مسافر از در عبور کرده است و یا موارد مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهای شهری.انواع دوربین مداربسته
از نظر نوع سیگنال:
-دوربین های آنالوگ
-دوربین های ip (آی پی تحت شبکه)
-دوربین های دو منظورهاز نظر شکل ظاهری و کاربرد متناظر:
-دوربین های دام dome
-دوربین های صنعتی
-دوربین های مینیاتوری
-دوربین های مادون قرمز ir
-دوربین های اسپید دام (دوربین های چرخشی ptz)از نظر قاب و پوشش:
-دوربین های ضد آب قاب بزرگ (پمپ بنزینی)
-دوربین های مخفی
-دوربین های قاب فانتزی


 


دوربین های آنالوگ


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


 این دوربین ها نسل ابت دوربین های مداربسته می باشند که برای دریافت و ارسال اطلاعات صدا و تصویر از امواج آنالوگ استفاده می کنند.صدا و تصویر این دوربین ها هر یک توسط کابل دورشته ای جداگانه منتقل می شوند که یک رشته از سیم ها نقش جلوگیری از نویز بر سیم اصلی را ایفا می کند. کابل متداول برای تصویر این دوربین ها کابل کوا یال rg59 است گرچه ارتباط تصویر این دوربین ها با کابل های مختلف بر حسب نیاز امکان پذیر است.


کیفیت این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست تابعی از امواج آنالوگ است. امواج آنالوگ همواره در معرض نویز قرار دارد. نویز های مختلف الکترومغناتیسی و نویز های ناشی از نوسانات برق همواره یکی از تهدیدات جدی بر کیفیت دوربین های مداربسته آنالوگ می باشند. به همین دلیل استفاده از کابل ها و تجهیزات با کیفیت بالا روی کیفیت تصویر در این نوع دوربین ها تاثیر بسزایی دارد.


 


زمانی که نیاز به ارسال تصاویر و صدا بصورت بی سیم باشد این دوربین ها ضعف بزرگی از خود نشان میدهند. اگر قرار باشد تصاویر به همان صورت آنالوگ انتقال یابند باید از محدوده امواج آنالوگ استفاده شود و این مسئله کیفیت تصویر را بیش از پیش تحت تاثیر امواج نویز و تداخلی قرار می دهد. ضمن اینکه امکان رصد تصاویر در محدوده برای هر دیگر بسادگی فراهم می شود. بنابراین هیچوقت نمی تواند راه امن و مطمئن برای ارسال تصاویر آنالوگ باشد.برای ضبط تصاویر آنالوگ نیز چاره ای از روی آوردن به سیستم دیجیتال نیست. بنابراین در نهایت باید تصاویر آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند. بدین منظور از دستگاه "ضبط تصاویر دیجیتال" dvr استفاده می شود. دی وی آر ها دستگاه های مختص ضبط و کنترل تصاویر دوربین های آنالوگ هستند. این دستگاه امکان کنترل و ارتباط دیجیتال با شبکه را نیز فراهم می کند.به دلیل قیمت پایین تر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال این دوربین ها به عنوان دوربین های مداربسته رایج در بازار ایران شناخته می شوند. گرچه اخیرا بازار به سمت دیجیتال شدن پیش می رود و بسیاری از سازمان ها به سوی دوربین های ip  متمایل شده اند اما هنوز سرعت جایگزینی این نسل قبلی دوربین ها با نسل جدید دوربین های دیجیتال کند است.مزایای دوربین های آنالوگ:
-قیمت پایین
-تنوع گسترده در بازار ایران
-سادگی نصب نسبت به دوربین های دیجیتالمعایب دوربین های آنالوگ:
 -کیفیت آنالوگ : کیفیت پایین تر نسبت به دیجیتال
-امکان نویز پذیری: به دلیل استفاده از سیستم آنالوگ
-هزینه بالای سیم کشی
-ارتباط بیسیم با کیفیت پایین و نا امنهمانگونه که اشاره گردید هنوز دوربین های آنالوگ در بازار ایران به عنوان دوربین های مداربسته متداول بکار می روند. شاید بتوان یکی از دلایل عمده آن را عدم نیاز به دانش شبکه ای دانست. بسیاری از شرکت ها کارمندان خود را تنها به منظور راه اندازی و نصب دوربین های آنالوگ آموزش می دهند و از آموزش های نسبتا پیچیده شبکه ای در مورد دوربین های دیجیتال صرف نظر می کنند. لذا همچنان تقاضای دوربین های آنالوگ در بازار ایران بسیار بالاتر از دوربین های ip و تحت شبکه است.همین امر واردکنندگان دوربین های مداربسته را نیز به واردات بیشتر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال سوق می دهد. در هر حال یکی از مزایای اصلی دوربین های آنالوگ قیمت پایین تر آنهاست. گرچه همین قیمت پایین در پروژه های بزرگ در بالابودن هزینه های سیم کشی گم می شود. توجه به این اصل که هر دوربین با یک سیم جداگانه به دستگاه کنترل کننده وصل می شود و این خود با افزایش تعداد دوربین ها و مسافت بالای بین دوربین ها هزینه هنگفتی را سبب می شود.


 


دوربین های آی پی تحت شبکه
دوربین های ip نسل جدید دوربین های مداربسته هستند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده است. این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست از امواج کاملا دیجیتال برای تحلیل و ارسال داده های تصویر و صدا استفاده می کنند. یعنی برخلاف دوربین های آنالوگ، این دوربین ها از همان ابتدای دریافت تصاویر امواج را دیجیتال می کنند. ضمن بکارگیری از امواج دیجیتال ، آنها تحت بستر شبکه کنترل و مرتبط می شوند. هر دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه ip و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


همین ویژگی تحت شبکه بودن در دوربین های مداربسته ip برای آنها مزایای زیادی را به همراه می آورد.مزایای دوربین های آی پی
-کیفیت بالای تمام دیجیتال
-امکان استفاده بهینه از کابل های ارتباطی
--امکان ارتباط بیسیم با امنیت و کیفیت بالا
-امکان ارسال همزمان تصویر،صدا و برق در بستر شبکهمعایب دوربین های آی پی
-قیمت بالای دوربین ها
-محدودیت پهنای باند
دوربین های تحت شبکه ارتباط با شبکه جهانی اینترنت دارند. می توانند از شبکه داخلی به شبکه اینترنت متصل شوند و یا حتی مستقل از شبکه داخلی به اینترنت مرتبط شده و از آن طریق کنترل شوند.
برای ضبط تصاویر آنها دیگر نیازی به dvr  نیست بلکه یک دستگاه که تنها ارتباط شبکه ای ایجاد کرده و داده های دوربین های آی پی را ذخیره کند کافی است. به همین دلیل مفهوم ضبط دیجیتال جای خود را به مفهوم کاربردی تر ضبط شبکه می دهد. دستگاه ضبط تصاویر دیحیتال nvr  بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.کاربرد دوربین های مداربسته ip آنجا نمود روشنی پیدا می کند که در پروژه های بزرگ بهینه سازی سیستم یک امتیاز محسوب می شود. اینکه چگونه تصاویر با حداقل کابل ارتباطی و با بالاترین کیفیت ممکن به مرکز نظارتی منتقل شود تنها از سیستم های تحت بستر شبکه بر می آید. امروزه یکی از دغدغه های مردم، عدم تمایل به وجود هرگونه سیم ارتباطیست. به همین دلیل است که شرکت های جهان تمام تلاش خود را بر ارتباطات بیسیم متمرکز می کنند.


در سیستم های مداربسته آنجا که نیاز به کابل ارتباطی است دوربین های تحت شبکه می توانند با ارتباطات سری و شبکه ای از افزایش تعداد سیم جلوگیری کنند. حال آنکه در بسیاری از مواقع در دوربین های شبکه می توان از ارتباط کاملا بی سیسم استفاده کرد.ارتباط دوربین های مداربسته بیسیم از طریق ip  بسیار مطمئن تر و امن تر است. برخلاف دوربین های آنالوگ که نگرانی است ربوده شدن تصاویر توسط هر فرد مبتدی توسط دریافت امواج آنالوگ وجود داشت در سیستم های بستر شبکه امکان کد گذاری امنیت بالایی را برای آن فراهم می کند. ضمن اینکه ارتباط بیسیم دیجیتال و تحت شبکه بدون افت کیفیت تصویر و صداست و امواج نویز بر کیفیت تصویر بی تاثیر است.بحث دوربین های تحت شبکه آی پی با بحث بر سر شبکه های کامپیوتری بسیار گسترده و پیچیده است. اما ارتباط شبکه با دوربین های آی پی هر پیشرفت مرتبط با شبکه را نیر بر دوربین ها لحاظ می کند. از آن جمله می توان به یکی از آ ین پیشرفت های شبکه یعنی power ove ethernet یا به اختصار poe اشاره کرد که این قابلیت دوربین های آی پی را نیز شامل شده است.


poe برق را در بستر شبکه می فرستد و از کابل برق جداگانه فاکتور می گیرد. در واقع دوربین های مداربسته ip با قابلیت poe تصویر ، صدا و برق را تنها از طریق همان کابل شبکه منتقل می کنند. که این یک مزیت برای سیستم های تحت شبکه بشمار می رود.دوربین های دومنظوره
این دوربین ها در واقع دوربین های آنالوگی هستند که پرت وجی شبکه نیز در آنها تعبیه شده است. کیفیت آنها آنالوگ است و امکان استفاده از آنها بصورت دوربین آنالوگ و یا دوربین تحت شبکه وجود دارد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


 استفاده از این دوربین ها تنها زمانی توصیه می شود که سیستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال یک یا چند دوربین بصورت مستقیم به شبکه مورد نیاز است. دوربین های دام dome


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


معنی لغتی کلمه دام dome گنبد است. در واقع دوربین دام به معنی دوربین گنبدی شکل بوده و عنوان دوربین های سقفی نیز درباره آنها بکار میرود. این دوربین ها بیشتر برای نصب بر روی سقف طراحی شده و در اشکال فانتزی و متفاوتی در بازار موجود است. صرف نظر از قابلیت دید در شب و یا نوع لنز یا نوع امواج به کلیه دوربین های سقفی گنبدی شکل دوربین دام گفته می شود.دوربین های صنعتی


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


استفاده از این دوربین ها برخلاف نامشان در بازار ایران، منحصر به مصارف صنعتی نیست. این دوربین ها که نام اصلیشان دوربین های بادی body era می باشد دوربین های مکعب مستطیل شکلی هستند که معمولا قابلیت نصب لنز بصورت جداگانه روی آنها تعبیه شده است. از آنجا که سایر دوربین ها قابلیت سوار شدن لنز یا تعویض آن را ندارند از این دوربین ها بیشتر در جاهایی استفاده می شود که زوم یا ف مطلوب باشد.
دوربین های صنعتی با قاب و یا بدون قاب در داخل و یا خارج ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.


 


دوربین های مینیاتوری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 دوربین های مینیاتوری یا mini era همانگونه که از نامشان پیداست دوربین های مداربسته کوچک متداول در بازار هستند. از این دوربین ها بیشتر به عنوان دوربین های مخفی استفاده می شود. معمولا آنها را در جایی که می خواهند دوربین نامحسوس باشد بکار می گیرند.دوربین های آی آر


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
به کلیه دوربین ها که از نور مادون قرمز برای تشخیص تصاویر استفاده می کنند دوربین های اینفرارد یا ir گفته می شود. در دوربین های مداربسته از این تکنولوژی بیشتر برای تشخیص تصاویر در تاریکی استفاده می شود. معمولا تعدادی led در اطراف لنز این دوربین ها نصب شده و بوسیله یک سنسور نور در تاریکی روشن می شوند.دوربین های اسپیددام چرخشی


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
دوربین های چرخشی یا speed dome و یا ptz به کلیه دوربین های مداربسته گفته می شود که قابلیت چرخش دوربین در جای خود بوسیله کنترل کننده یا اتوماتیک فراهم شده باشد. از این دوربین ها بیشتر در مواقعی استفاده می شود که نیاز است که فرد تصاویر دوربین مداربسته را همزمان نظارت کند. از اینرو فرد می تواند با استفاده از قابلیت ptz سیستم های مداربسته ، دوربین را به هر جهت که می خواهد بچرخاند و در هر جا که می خواهد زوم کند. دوربین های اسپید دام به دلیل تعبیه شدن موتور روی آنها از قیمت بالاتری نسبت به سایر دوربین های مداربسته برخوردارند.دوربین های ضد آب


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
به هر دوربین مداربسته که قاب آنها طوری طراحی شده باشد که از نفوذ آب به آن جلوگیری کند دوربین های ضد آب می گویند. ممکن است خود لنز نیز ضد آب (واتر پروف) طراحی شود اما در بیشتر موارد این قاب دوربین است که به عنوان ضد آب شناخته می شود. دوربین هایی که باید در فضای باز استفاده شوند و یا به اصطلاح دوربین های out door می بایست از قاب های ضد آب استفاده کنند.دوربین های مخفی


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


دوربین های مداربسته مخفی می توانند در هر شکل و اندازه وجود داشته باشند. از آنجا که استفاده از دوربین های مخفی کاملا ابتکاری می باشد می توان آنها را در هر جای ممکن جاسازی کرد. انواع پیش ساخته آنها در قاب های مختلفی مثل قاب سیستم اطفاء یا قاب زنگ ، ساعت دیواری ، پریز برق موجود است. معمولا از دوربین های مینیاتوری به عنوان دوربین های مخقی استفاده می شود.تجهیزات دوربین مداربسته
در این بخش به معرفی و بررسی برخی از تجهیزات و لوازم جانبی دوربین های مداربسته می پردازیم.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  dvr  چیست ؟
دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال digital video recording  که به اختصار dvr نامیده می شود یک سیستم نظارت و کنترل بر دوربین های مداربسته آنالوگ است. این سیستم قابلیت های فرآوانی را برای دوربین ها فرآهم می کند. از ضبط تصاویر با فرمت های تصویری و کیفیت های مختلف تا قابلیت های هشداری متنوع. ارتباط با شبکه و بکارگیری نرم افزارهای کاربردی.دی وی آر ها شامل تعداد محدودی ورودی و وجی تصویر و صدا هستند و همین محدودیت تعداد ورودی ها آنها را دسته بندی کرده است. دی وی آر های با 4 ورودی تصویر را دی وی آر 4 کانال (dvr 4ch) می نامند. به همین ترتیب تعداد کانال ها می تواند 8 ، 16 و 32 باشد. دی وی آر های رایج در بازار از 32 فراتر نمی روند. اینها استاندارد های ورودی تصاویر هستند گرچه ممکن است برخی از شرکت ها خصوصا شرکت های چینی تعداد ورودی های متفاوتی برای محصولات خود در نظر بگیرند.انواع dvr :
صرف نظر از انواع دی وی آر از نظر تعداد کانال که می توانند 4 کانال ، 8 کانال ، 16 کانال ، 32 کانال و یا... باشند ، dvr  های موجود در بازار در دو دسته کلی نیز تقسیم بندی می شوند.
-دی وی آر های استندلون standalone
-کارت دی وی آرکارت dvr:
کارت dvr یک کارت کامپیوتری است که در دو ح داخلی (اینترنال) یا خارجی (ا ترنال) بر روی کامپیوتر نصب می گردد. کارت دی وی آر در واقع رابط بین دوربین های مداربسته آنالوگ با سیستم کامپیوتر است. مابقی وظایف را کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات نیز درون کامپیوتر ذخیره می شود.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


این سیستم بیشتر برای مصارف کوچک و استفاده های کوتاه مدت توصیه می شود. اشاره به این نکته که یک کامپیوتر را باید برای استفاده از این کارت در نظر گرفت ضمن اینکه برای کارایی و امنیت بیشتر می بایست از استفاده های دیگر با کامپیوتر پرهیز شود هزینه های بالای برق که همزمان بخش های مختلف پی سی مورد استفاده قرار می دهند همگی بازار را به استفاده از سیستم های مستقل دی وی آر سوق می دهد.دی وی آر استندلون standalone:
سیستم dvr مستقل از کامپیوتر را دی و آر استندالون می نامند. این دستگاه که معمولا در اندازه های متفاوتی در ابعاد دی وی دی پلیر تا کیس کامپیوتر در بازار موجود است بر حسب نیاز می تواند کوچک یا بزرگ و با قابلیت های متفاوت باشد. از آنجا که این سیستم بطور خاص برای ذخیره و کنترل دوربین های مداربسته طراحی شده است استفاده از آن در مقابل نوع کارت کامپیوتر دی وی آر ترجیح داده شده و توصیه میگردد.همانگونه که اشاره گردید تعداد کانال dvr  ها از روی تعداد ورودی تصویر تعیین می شود حال آنکه دی وی آر ها می توانند دارای تعداد کانال متفاوت ورودی برای صدا باشند. در بازار این دستگاه ها ممکن است هیچ ورودی صدا نداشته باشند و یا یک یا چند ورودی صدا در آنها تعبیه شده باشد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


معمولا دستگاه های دی وی آر ، پرتی برای لن lan شبکه دارند که به منظور ارتباط با شبکه داخلی یا اینترنت و بخصوص در  مبحث انتفال تصویر روی اینترنت استفاده می شود. دی وی آر هایی که ورودی صدا و پرت lan داشته باشند در بازار ایران اصطلاحا فول آپشن (full option) می نامند.


گرچه قابلیت های dvr ها متفاوت است و در بین فول آپشن ها نیز گزینه ها بسیار متنوع خواهند بود.برخی از قابلیت های متفاوت dvr ها:
-هشدار قطع یا دوربین
-قابلیت حسگر حرکت motion detection
- قابلیت ضبط تصاویر با فرمت های مختلف و کیفیت های متفاوت
-ارتباط lan یا dial up
-هشدار حرکت از طریق ایمیل
-امکان ارتباط با ftp
-کنترل از طریق وب
- شمارنده ورود و وج counter
-تنظیم نور در نور شدید یا تاریکی مطلق
-زبان های سیستم (فارسی و ...)


 


nvr  چیست ؟
دستگاه کنترل و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته تحت شبکه ip را network video recording یا به اختصار nvr می نامند. این دستگاه بر مبنای کنترل دوربین های شبکه طراحی شده و مدل های مختلف آن در ابعاد مختلف موجود است. این سیستم امکان کنترل دوربین های ip و ذخیره سازی تصاویر آنها را فراهم می کند.


 


وظایف عمده ان وی آر ها همانند دی وی آر ها بوده و قابلیت های نسبتا مشابهی را دارا می باشند. تفاوت ها تنها در بکارگیری و نحوه ارتباطشان با دوربین هاست. برخلاف dvr ها که اتصال تصویر و صدا را بسادگی فراهم کرده اند نحوه اتصال در nvr ها تابع مستقیمی از مفاهیم شبکه های کامپیوتریست. nvr در واقع مرکز اتصال شبکه بشمار می رود و سیاست های اتصال در شبکه بر حسب نیاز با توجه به الگوی شبکه متفاوت خواهد بود.


 


 bnc


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
bnc یا british naval connector نوعی فیش ارتباطیست که به منظور اتصال کابل های کواسیال بکار  می رود. این اتصال دهنده ها برای کابل های کوا یلی از قبیل rg59، rg58 تا rg179 و rg316 مناسب هستند.


بی ان سی ها در زمینه های متفاوتی از جمله تجهیزات رادیویی،تلویزیونی،تجهیزات آزامایشگاهی، سیگنال های ویدیویی و همچنین برخی شبکه های کامپیوتری بکار برده می شوند. همچنین این اتصال دهنده ها فیش های متداول برای ارتباط دوربین های مداربسته آنالوگ هستند.


 


همانند سایر اتصال دهنده ها bnc ها نیز بصورت نری و مادگی با یکدیگر متصل می شوند شامل یک پین داخلی و یک فک دوار چرخنده می باشند. بدنه چرخشی بی ان سی نر در بی ان سی ماده با چرخشی 180 درجه قفل می شود.طراحی داخلی bnc ها سبب اتصال قفل شونده و مطمئن شده است.
bnc های موجود در بازار بسته به نوع اتصال آنها با کابل و همچنین ابزار اتصال دهنده آنها در انواع مختلفی یافت میشوند. از آن جمله می توان به بی ان سی های پیچی ، بی ان سی های فنری، بی ان سی های پرسی و... اشاره کرد.برای اتصال بی ان سی های پرسی به کابل کوا یال ابزار پرس بی ان سی نیاز است اما برای بی ان سی های پیچی یک پیچ گوشتی ریز کفایت می کند. که البته نیاز به توضیح نیست که اتصال بی ان سی های پرسی مطمئن تر می باشد.


 


راهنمای انتخاب لنز مناسب
یکی از دغدغه ها هنگام نصب دوربین های مداربسته خصوصا دوربین های صنعتی ،انتخاب نوع لنز مناسب برای محل و هدف مورد نظر است. اینکه چه لنزی را برای زوم و فو روی بخشی خاص از محیط انتخاب کنیم.
همانطور که میدانید لنزها در اندازه های متفاوتی در بازار موجودند. که متداولترین آنها لنزهای 4.3 ، 6 ، 8 ، 12 و یا 16 میلیمتری هستند.
در تصاویر زیر دوربین در موقعیت ی ان و فاصله 10 متری از ساختمان روبرو نصب شده است. با تغییر لنزها تصاویر را با هم مقایسه می کنیم. با توجه به تصویر مربوط به لنز 4.3 میلیمتری ، واضح است که برای دید کاملتر باید این لنز را انتخاب کنیم. هرچه به لنز 16 میلیمتری پیش می رویم زوم بیشتر شده و دامنه دید کمتر می شود.


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


   لنز 4.3 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 6 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 8 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 12 میلیمتری


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 لنز 16 میلیمتری


منبع:imenbartar.coمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.