پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سوره کافرون را از قرآن حذف کرد
چیستان های قرآنی
درخواست حذف اطلاعات
1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟

2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟

3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟

4- سفر فضایی چه نام داشت؟

5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟

6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟

7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟

8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟

9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟

10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟

******************************
جواب
1- حمد
2- سوره ی حدید(آهن)
3- سوره ی حج
4- معراج
5- احد یعنی یکی در آیه ی قل هو الله احد
6- مصر و روم
7- سوره ی یاسین
8- سوره ی تبارک
9- سوره ی مبارکه ی نمل
10- سوره ی شمس با 11 سوگندمنبع: http://shahedmarewan1. /

مشاهده متن کامل ...
اسامی سوره های قرآن کریم همراه با معنی
درخواست حذف اطلاعات

سوره فاتحه (1)؛ سوره بقره ( ) (2)؛ سوره آل عمران (3)؛ سوره نساء ( ن) (4)؛ سوره مائده (طعام) (5)؛ سوره انعام (چا ایان) (6)؛ سوره اعراف (بلندیها) (7)؛ سوره انفال (غنائم) (8)؛ سوره توبه (9)؛ سوره یونس (10)؛ سوره هود (11)؛ سوره یوسف (12)؛ سوره رعد (تندر). (13)؛ سوره ابراهیم (14)؛ سوره حجر (15)؛ سوره نحل (زنبور عسل) (16)؛ سوره بنی (پسران یعقوب) (17)؛ سوره کهف (غار) (18)؛ سوره مریم (19)؛ سوره طه (20)؛ سوره انبیا ( ان) (21)؛ سوره حج (22)؛ سوره مؤمنون (23)؛ سوره نور (روشنایی) (24)؛ سوره فرقان (25)؛ سوره شعرا (شاعران) (26)؛ سوره نمل (مورچه) (27)؛ سوره قصص (داستانها) (28)؛ سوره عنکبوت (29)؛ سوره روم (30)؛ سوره لقمان (31)؛ سوره سجده (32)؛ سوره احزاب (گروه ها) (33)؛ سوره سبا (34)؛ سوره ملائکه (فاطر- آفریننده) (35)؛ سوره یس (36)؛ سوره صافّات (فرشتگان صف بسته) (37)؛ سوره ص (38)؛ سوره زمر (جماعتها) (39)؛ سوره مؤمن [غافر] (آمرزنده) (40)؛ سوره فصلت [یا حم سجده (41)؛ سوره شوری (م ) (42)؛ سوره ز ف (زینت) (43)؛ سوره دخان (دود) (44)؛ سوره جاثیه (زانو زننده) (45)؛ سوره احقاف (ریگها) (46)؛ سوره محمد [قتال (47)؛ سوره فتح (پیروزی) (48)؛ سوره حجرات (اتاقها) (49)؛ سوره ق (50)؛ سوره ذاریات (بادهای خاک پراکن) (51)؛ سوره طور (کوه طور) (52)؛ سوره نجم (ستاره) (53)؛ سوره قمر (ماه) (54)؛ سوره الرحمن (بخشنده) (55)؛ سوره واقعه (قیامت) (56)؛ سوره حدید (آهن) (57)؛ سوره مجادله (58)؛ سوره (راندن) (59)؛ سوره ممتحنه (امتحان شده) (60)؛ سوره صف (61)؛ سوره (62)؛ سوره منافقین (دورویان) (63)؛ سوره تغابن (مغبونی) (64)؛ سوره طلاق (رها شدن از شویی) (65)؛ سوره تحریم (حرام ) (66)؛ سوره ملک (فرمانروایی) (67)؛ سوره قلم (68)؛ سوره حاقه (69)؛ سوره معارج (آسمانها) (70)؛ سوره نوح (71)؛ سوره جن (72)؛ سوره مزمل (جامه بر خود پیچیده) (73)؛ سوره مدثر (جامه بر سر کشیده) (74)؛ سوره قیامت (75)؛ سوره دهر (زمان) (76)؛ سوره مرسلات (بادها) (77)؛ سوره نبأ (خبر) (78)؛ سوره نازعات (قابض ارواح) (79)؛ سوره عبس (رو ترش کرد) (80)؛ سوره تکویر (در پیچیدن) (81)؛ سوره انفطار (شکافتن) (82)؛ سوره مطففین (کم فروشان) (83)؛ سوره انشقاق (شکافته شدن) (84)؛ سوره بروج (برجها) (85)؛ سوره طارق (آنچه در شب درآید) (86)؛ سوره اعلی (برتر) (87)؛ سوره غاشیه (قیامت) (88)؛ سوره فجر (سپیده صبح) (89)؛ سوره بلد (شهر) (90)؛ سوره شمس (91)؛ سوره لیل (شب) (92)؛ سوره ضحی (چاشتگاه) (93)؛ سوره انشراح (گشودن) (94)؛ سوره تین (انجیر) (95)؛ سوره علق (خون ه) (96)؛ سوره قدر (تقدیر) (97)؛ سوره بینه (برهان) (98)؛ سوره ز ال (زمین لرزه) (99)؛ سوره عادیات (اسبان دونده) (100)؛ سوره قارعه (کوبنده) (101)؛ سوره تکاثر (فراوانی) (102)؛ سوره عصر (زمان) (103)؛ سوره همزه (عیبجو) (104)؛ سوره فیل (105)؛ سوره قریش (106)؛ سوره ماعون (107)؛ سوره کوثر (خیر بسیار) (108)؛ سوره کافرون (109)؛ سوره نصر (یاری دهنده) (110)؛ سوره مسد (لیف ما) (111)؛ سوره اخلاص (112)؛ سوره فلق (بامدادان) (113)؛ سوره ناس (مردم) (114)مشاهده متن کامل ...
اعجاز های قران
درخواست حذف اطلاعات
*کامل ترین شناسنامه ی قرآن*

تاکنون شاید اطلاعاتی وسیع ودقیق و عمیق تر در خصوص قرآن یکجا ندیده باشید.

با تامل بخوانید ولذت ببرید

نام: قرآن، قرآن یک کلمه ای عبری است اسم اصلی قرآن فرقان می باشد
لقب قرآن : مجید
زبان قرآن : عربی
زمان نزول : 27 رجب سال 40 عام الفیل
محل نزول : مکه مکرمه, غار حِرا
فرستنده : الله .. جل جلاله ..
ملکه وحی : حضرت جبرئیل
گیرنده : حضرت محمد
تعداد وحی : ۲۴۰۰۰ مرتبه
مدت نزول : ۲۳ سال
اولین آیه : إقرا باسم ربک الذی خلق
اولین سوره : العلق
آ ین سوره : النصر
آ ین آیه : الیوم اکملت لکم دینکم
تعدادجزء : ۳۰ جزء
تعداد سوره : ۱۱۴ سوره
با عظمت ترین آیه : آیت الکرسی
طولانیترین سوره : سوره بقره
کوتاه ترین سوره : سوره کوثر
بزرگترین آیه : آیه ۲۸۲ سوره بقره
کوچکترین آیه: کلمه (طه) از سوره بیستم
تعداد سوره های مکی: ۸۲ سوره
تعداد سوره های مدنی: ۲۰ سوره
تعداد سوره های مکی و مدنی : ۱۲ سوره
سوره نصف قرآن : سوره کهف
مادر قرآن : فاتحه
قلب قرآن : یس
عروس قرآن : سوره الرحمن
سوره ای که دو بسم الله دارد: نمل
سوره ای که بسم الله ندارد : توبه
تعداد حزب : ۱۲۰ حزب
سوره ای که در تمام آیات اسم الله .. جل جلاله .. دارد : مجادله
تعدا آیات: ۶۲۳۶ آیه
تعداد کلمات: ۷۷۴۳۹ کلمه
تعداد حروف کل قرآن : ۳۳۰۷۳۳ حروف
تعداد نقطه ها : ۱۰۵۶۸۴ نقطه


مشاهده متن کامل ...
راز و رمزهای های قرآن
درخواست حذف اطلاعات
عظیم ترین آیه قرآن ؟ آیة الکرسی

عد آمیزترین آیه قرآن ؟ ان الله یأمربالعدل والأحسان

بهترین قصه قرآن ؟ قصه حضرت یوسف

سوره ای که فضیلت قرائتش 12 برابر قرآن است ؟ سوره یاسین

عروس قرآن ؟ سوره الرحمن

قلب قرآن ؟ سوره یاسین

ریحانه قرآن ؟ سوره یاسین

مادر قرآن ؟سوره حمد

سوره حجاب ؟سوره نور

سوره ان ؟ سوره بروج

سوره علی (ع) ؟ سوره واقعه

سوره حسین (ع) ؟سوره فجر

آیه های نامدار

آیه استرجاع ؟ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیْهِ رَاجِعونَ آیه 156 سوره بقره آیه حجاب ؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ آیه 30 سوره نور آیه چشم زخم ؟وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ آیه 51 سوره قلم

آیه تحدی ؟ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا آیه 88 سوره اسراء

آیه مباهله ؟ فَمَنْ حَآجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءکُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءکُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْکَاذِبِینَ آیه 61 سوره آل عمران

قرآن و آمار

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله الرحمن الرحیم ؟ 114 بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن مجید مشتمل بر چند بسم الله ؟ 115 بسم الله

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره ؟ 114 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره مکی ؟ 86 سوره

قرآن مجید مشتمل بر چند آیه ؟ 6236 آیه

قرآن مجید مشتمل بر چند حزب ؟ 120 حزب

قرآن مجید مشتمل بر چند کلمه ؟ 77437 کلمه

قرآن مجید مشتمل بر چند حرف ؟ 323671 حرف

قرآن مجید مشتمل بر چند رکوع ؟ حدود 1000 رکوع

قرآن مجید مشتمل بر چند سوره با حروف مقطعه ؟ 29 سوره

ترینهای قرآنی

بزرگترین سوره قرآن ؟ سوره بقره

بزرگترین آیه قرآن ؟ آیه 282 سوره بقره

بزرگترین کلمه قرآن ؟ فأسقیناکموه سوره حجرآیه 22

کوچکترین سوره قرآن ؟ سوره کوثر

کوچکترین آیه قرآن ؟ آیه مدهامتان سوره الرحمن آیه 64

کوچکترین کلمه قرآن ؟ ق ، ص

کلمه وسط قرآن ؟ والیتلطف ( سوره کهف آیه 19)

اولین سوره قرآن مجید ؟ سوره حمد

اولین سوره نازل شده ؟ سوره علق

اولین آیه نازل شده ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق

آ ین سوره قرآن مجید ؟ سوره ناس

آ ین سوره نازل شده در میانه راه مکه به مدینه ؟ سوره مطففین

آ ین سوره نازل شده ؟ سوره نصر

آ ین آیه نازل شده ؟ الیوم أکملت لکم دینکم سوره مائده آیه 3

سوره های معروف

سوره های معوذتین ؟ سوره ناس و فلق

سوره های زهروان ؟ سوره های بقره و آل عمران

سوره های قرنتین ؟ سوره های انفال و توبه

سوره های سبع الطوال ؟ هفت سوره بلند قرآن

سوره های مسبحات ؟ سوره هایی که با سبح یا یسبح شروع می شوند. 1- اسراء 2- حدید 3- 4- صف 5- 6- تغابن 7- اعلی

سوره های حوامیم ؟ هفت سوره از سوره 40 تا 46 قرآن مجید

سوره های چهار قل ؟ سوره های کافرون ، توحید ، فلق، ناس

سوره های طواسین ؟ سوره های شعراء ، نمل ، قصص

سوره های بساتین ؟ سوره هایی که با { الف .لام .میم .را } آغاز می شوند

سوره معروف به دب ج ؟ سوره آل عمران

سوره معروف به عقود ؟ سوره مائده

سوره معروف به بدر ؟ سوره انفال

سوره معروف به برائت ؟ سوره توبه

سوره معروف به هل اتی ؟ سوره دهر

سوره معروف به بنی ؟ سوره اسراء

سوره معروف به کلیم ؟ سوره طه

سوره معروف به جامعه ؟ سوره شعراء

سوره معروف به سلیمان ؟ سوره نمل

سوره معروف به مضاجع ؟ سوره سجده

سوره معروف به ملائکه ؟ سوره فاطر

سوره معروف به غرف ؟ سوره زمر

سوره معروف به غافر ؟ سوره مومن

سوره معروف به مص ح ؟ سوره فصلت

سوره معروف به شریعت ؟ سوره جاثیه

سوره معروف به قتال ؟ سوره محمدمنبع: http://banbaey. /


مشاهده متن کامل ...
قرآن مجید
درخواست حذف اطلاعات

شناسه قرآن مجیدنام: قرآن اولین سوره نازل شده: سوره علق

شهرت: فرقان،تنزیل،... آ ین سوره نازل شده: سوره فتح

محل تولد: مکه-غار حرا بزرگترین سوره: سوره بقره

سن 1445سال کوچک ترین سوره: سوره کوثر

شماره شناسنامه: 1 قلب قرآن: سوره یاس

فرستنده: خدا عروس قرآن: سوره الرحمن

گیرنده: محمد امین(ص) تعداد سوره های مکی : 86سوره


ملکه وحی: جبرئیل تعداد سوره های مدنی : 28سوره

تعداد سوره : 114سوره مدت نزول : 23سال

تعداد آیه : 6666 آیه اولین گرداورنده به ترتیب نزول و تاویل:حضرت علی(ع)

تعداد کلمات : 77807کلمه سوره ای که بسم ا...ندارد: سوره توبه

تعداد حروف : 322374حرف سوره ای که دو بسم ا...دارد: سوره نمل

تعداد جزء : 30جزء نخستین چاپ قرآن:در پطرزبورگ1782میلادی

تعداد حزب : 120حزب نخستین چاپ قرآن در ایران: در تبریز1244 ه قمشاهده متن کامل ...
شناسنامه قرآن
درخواست حذف اطلاعات
▪ نام: قرآن
▪ محل تولد: مکه- غار حرا
▪ شماره شناسنامه: یک
▪ گیرنده: محمدامین (خاتم الانبیا(ص))
▪ تعداد سوره:۱۱۴ سوره
▪ تعداد کلمات:۷۷۸۰۷
▪ تعداد جزء: ۳۰ جزء
▪ اولین سوره نازل شده: سوره علق
▪ بزرگترین سوره: سوره بقره
▪ قلب قرآن: سوره یس
▪ مادر قرآن: سوره حمد
▪ تعداد سوره های مدنی:۲۸ سوره
▪ اولین گردآورنده به ترتیب نزول و تاویل: حضرت علی(ع)
▪ سوره ای که بسم الله ندارد: سوره توبه
▪ سوره ای که دو بسم الله دارد: نمل
▪ نخستین چاپ قرآن: در سن پطرزبورگ سال ۱۷۸۷ میلادی
▪ نخستین چاپ قرآن در ایران: شهرستان تبریز سال ۱۲۴۴ هجری قمری
▪ شهرت: فرقان- تنزیل
▪ سن:۱۴۲۸ سال
▪ فرستنده: خداوند
▪ ملک وحی: جبرئیل
▪ تعداد آیه: ۶۶۶۶ آیه
▪ تعداد حروف: ۳۲۲۳۷۴
▪ تعداد حزب:۱۲۰ حزب
▪ آ .. ین سوره نازل شده: سوره فتح
▪ کوچک ترین سوره: سوره کوثر
▪ عروس قرآن: سوره الرحمن
▪ تعداد سوره های مکی:۸۶ سوره
▪ مدت نزول قرآن: ۲۳ سالمنبع: http://0quran0. .. /


مشاهده متن کامل ...
حدیث روز/ ی که سوره ای از قرآن را فراموش کند، چه چیزی از دست داده؟
درخواست حذف اطلاعات
هر سوره ‏اى از قرآن را فراموش کند، آن سوره (در بهشت) به صورتى زیبا و درجه‏ اى رفیع در برابرش مجسّم مى‏ شود.

مشاهده متن کامل ...
قاطعانه ترین سوره قران
درخواست حذف اطلاعات

شأن نزول سوره کافرون

گروهی از سران مشرکان قریش مانند ولید بن نعیره و عاصم بن وائل و حارث بن قیس خدمت (صلّی الله علیه وآله وسلّم) رسیدند. گفتند:

ای محمد بیا از آئین ما پیروی کن ما نیز از آئین تو پیروی می کنیم و تو را در تمام امتیازات خود شریک می سازیم. ی ال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می کنیم. اگر آئین تو بهتر باشد ما از آن با تو شریک می شویم و بهره خود را گرفته ایم و اگر آئین ما بهتر باشد تو در آیین ما شریک شده و بهره ات را از آن گرفته ای.

پیغمبر فرمود: پناه بر خدا که من چیزی را همتای او قرار دهم. گفتند لااقل بعضی از خدایان ما را لمس کن و از آنها تبرک جوی ما هم تصدیق تو می کنیم و خدای تو را می پرستیم.

فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره کافرون نازل شده و رسول الله به مسجدالحرام آمد درحالی که جمعی از سران قریش در آنجا جمع بودند بالای سر آنها ایستاد و این سوره را تا آ بر آنها خواند آنها وقتی پیام این سوره را شنیدند کاملاً مأیوس شدند و حضرت و یارانش را آزار دادند.منبع: http://parvindini. /


مشاهده متن کامل ...
خواص سوره واقعه و افزایش رزق و روزی حلال
درخواست حذف اطلاعات

خواص سوره واقعه, فواید خواندن سوره واقعه برای افزایش رزق و روزی, دستور العمل خواندن سوره واقعه جهت افزایش رزق و روزی حلال

سوره واقعه پنجاه و ششمین سوره قرآن است

سوره واقعه چه فضیلت و خواصی دارد؟

سوره واقعه در جزء بیست وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اوا این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است. سوره واقعه در «مکّه» نازل شده و داراى ۹۶ آیه است‏.
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
دانستنی های قرآن
درخواست حذف اطلاعات

دانستنیهاو اطلاعاتی پیرامون قرآن کریم

*تعدادسوره های قرآن:114

*تعدادآیات قرآن:6236

*تعدادکلمات قرآن:77807

*تعدادجزءهای قرآن:30

*تعداد حزب های قرآن:120

*تعدادسوره های مکی:86

*تعداد سوره های مدنی:28

*تعدادسوره هایی که با حروف مقطعه آغاز میشوند:29

*تعدادسوره هایی که با قسم خوردن(سوگند)آغازمیشوند:15

*تعداد سوره هایی که قسم خوردن(سوگند)درآنهادیده میشود:22

بقیه درادامه مطلبمنبع: http://farahani6. /

مشاهده متن کامل ...
ترتیل قرآن با صدای پرهیزکار به تفکیک سوره یکجای ترتیل کل قرآن کریم
درخواست حذف اطلاعات
ترتیل قرآن با صدای پرهیزکار به تفکیک سوره یکجای ترتیل کل قرآن کریم

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ایامیدانید؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات
آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است

آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد

آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد .. ره در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر .. نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدیه

آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است

آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده .. حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است

آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود

آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت

آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت

آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل)

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف استمنبع: http://quransinakj. .. /


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد تفسیر سوره کافرون
درخواست حذف اطلاعات

لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه6 در این سوره رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله وسلم ) را دستور مى دهد به اینکه برائت خود از کیش وثنیت آنان را علنا اظهار داشته ، خبر دهد که آنها نیز پذیراى دین وى نیستند، پس نه دین او مورد استفاده ایشان قرار مى گیرد، و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند، بنابر این نه کفار مى پرستند آنچه را که آن جناب مى پرستد، و نه تا ابد آن مى پرستد آنچه را که ایشان مى پرستند، پس کفار باید براى ابد از سازشکار ...


مشاهده متن کامل ...
ترجمه الهی قمشه ای آیه 271 سوره بقره :
درخواست حذف اطلاعات

ترجمه الهی قمشه ای آیه 271 سوره بقره :

"اگر (به مستحقان) آشکارا صدقه دهید کاری نی ت، لیکن اگر در پنهانی به فقیران (آبرومند) رسانید برای شما نیکوتر است و خدا (به پاداش آن) برخی از گناهان شما را محو و مستور دارد، و خداوند از (آشکارا و نهان) آنچه می‌کنید آگاه است."


این آیه در حزب یک جز سه قرآن مجید قرار دارد.
سوره بقره، سوره دوم قرآن کریم می باشد. این سوره مدنی است و 286 آیه دارد.مشاهده متن کامل ...
تدبر در قرآن
درخواست حذف اطلاعات

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ »

قرآن کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی و کتاب قرب به خداست.
اما آیا همین که قرآن را در جیبمان بگذاریم کافی است؟
این که در هنگام سفر، از زیر قرآن رد شویم کافی است؟
این که ما در جلسه ی تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟
این که حتّی قرآن را با صدای خوش تلاوت کنیم یا تلاوت خوش را بشنویم و از آن لذّت ببریم کافی است؟

نه. چیز دیگری لازم دارد. آن چیست؟ آن تدبّر در قرآن است.


تدبر در سوره حمد

فقط سوره ی حمد سخن عبد با خداست. ولی ۱۱۳ سوره دیگر، سخن خدا با عبد است. خداوند این قدر بزرگوار است که نخست به انسان اجازه صحبت می دهد و سپس با او حرف می زند.
تدبر در سوره توحید
با بیان این مقدمه که خداوند، احد و یگانه است، «اللَّهُ» را به عنوان تنها بی نیاز رافع نیاز دیگران : «الصَّمَدُ» معرفی می کند.
تدبر در سوره کافرون
جهت هدایتی سوره کافرون «توحید عملی در عبودیت» است.
تدبر در سوره الناس
جهت هدایتی سوره ناس، « وم پناه بردن همیشگی به پروردگار مردم برای حفظ اجتماع از شر دشمن درونی» می باشد.
تدبر در سوره الفلق
جهت هدایتی سوره فلق، « وم پناه بردن همیشگی به پروردگار سپیده دم از شرور بیرونی (طبیعی و نفسانی)» می باشد.
تدبر در سوره مسد
با توجه به بیان عاقبت دنیوی و ا وی ابولهب و همسرش و ناکارآمدی ابزار اعمال قدرتش، جهت هدایتی سوره «اعلام ش ت دنیوی و ا وی ز رستان زورمدار است.»
تدبر در سوره نصر
جهت هدایتی سوره «یادخدا وظیفه ی هنگام یاری و نصرت های اجتماعی الهی» است.
تدبر در سوره کوثر
با توجه به وجود ان در ابتدای آیات اول و سوم که فضای تردید موجود در آن زمان را از بین می برد و جمع محتوای این دو آیه، جهت هدایتی سوره «امتنان بر رسول اکرم با اعطای کوثر و ابتر شدن طعنه زن به ایشان» است.
تدبر در سوره ماعون
با توجه به تهدید و وعیدی که به دنبال بیان نشانه های عینی و عملی مکذبان دین آمده است، جهت هدایتی سوره : «بیان نشانه های عینی و عملی مکذبان دین و وعید آنان به ویل» است.
تدبر در سوره فیل
با توجه به بیان اجمال و تفصیل واقعه ی اصحاب فیل و در هم ش ته شدن آنها با فعل الهی به جهت تقویت و حفظ رسول اکرم و امیدوار ایشان برای به ثمر رساندن هدف، جهت هدایتی سوره، «قدرت نمایی خداوند در ش ت ابر قدرت ها برای تقویت و حفظ رسول الله» است.
تدبر در سوره قریش
با توجه به اینکه با آیه ی سوم، معنای آیه ی نخست تکمیل گردید و آیه ی چهارم، وصف «رب» در این آیه است، آیه ی سوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا جهت هدایتی سوره «دعوت به عبادت جمعی پروردگار به جهت شکرگزاری نعمت های اجتماعی» است.
تدبر در سوره عصر
از آن جا که در اسلوب قسم و جواب قسم، اصل کلام در جواب قسم است و در جواب قسم، خسران همه ی انسان ها مطرح است و در آیه ی سوم، راه نجات از این خسران بیان شده است، جهت هدایتی سوره عصر عبارت است از : «اقتضای گذر زمان، خسران انسان است؛ مگر برای اهل ایمان».

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
های ایام هفته
درخواست حذف اطلاعات

شب شنبه

از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده: هر که در شب شنبه چهار رکعت بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و سوره توحید هفت مرتبه، نوشته شود از برای او ثواب هر رکعت هفتصد حسنه و عطا کند خدای تعالی به او ایی در بهشت.

روز شنبه

از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده که فرمود: هر که در شنبه، چهار رکعت بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره کافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن، یک مرتبه آیه الکرسی را بخواند، بنویسد خدای عز و جل از برای او به هر حرفی ثواب یک شهید.[1]

شب یکشنبه

نیز روایت شده در این شب شش رکعت است، هر رکعتی بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید. ی که این را بخواند ثواب شاکرین و صابرین به او عطا می شود. پس ذکر کرده اند ثواب زیاد برای خواننده این .

روز یکشنبه

نقل شده است روز یکشنبه وقت چاشتگاه که آفتاب بالا آمده باشد، دو رکعت می خوانی. در رکعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر را می خوانی و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید را. ی که این را بخواند آزاد می شود از آتش و پاک می شود از نفاق و ایمن می شود از عذاب. پس ذکر کرده اند ثوابهای زیادی برای خواننده این .[2]

شب دوشنبه

این شب، دو رکعت نقل شده است. در هر رکعت بعد ازحمد آیه الکرسی و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر یک را یک مرتبه بخواند و بعد از فارغ شدن از ده مرتبه استغفار نماید. و نوشته شود از برای او ده حج و ده عمره خالص از طرف خدای عز و جل.

روز دوشنبه

این روز چهار رکعت نقل شده است و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و سوره توحید یک مرتبه و در دو رکعت دیگر رکعت اول بعد از حمد سوره فلق یک مرتبه و رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه و بعد از فارغ شدن از چهار رکعت ده مرتبه استغفار نماید.[3]

شب

این شب دو رکعت نقل شده است، رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه سوره قدر و رکعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید.

روز

روز دو رکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره و ّین و سوره توحید و سوره فلق و سوره ناس هر کدام یک مرتبه.[4]

شب چهار شنبه

شب چهار شنبه دو رکعت نقل شده است، در هر رکعت بعد از حمد آیه الکرسی و سوره قدر و سوره نصر را یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه. ی که این را بخواند خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.

روز چهارشنبه

این روز دو رکعت است، در هر رکعتی بعد از حمد سوره ز لت یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه. و ی که این را بخواند خدا رفع کند از او تاریکی قبر را تا روز قیامت. پس ذکر شده است ثواب زیاد برای خواننده این .[5]

شب پنج شنبه

این شب شش رکعت است. در هر رکعت بعد از سوره حمد، آیه الکرسی و سوره کافرون هر کدام یک مرتبه، و سوره توحید را سه مرتبه، و بعد از تمام شدن سه مرتبه آیه الکرسی را بخواند. هر که این را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملکی را می فرستد که شقاوتش را پاک کند و جای او سعادت بنویسد و شاهد بر آن در قرآن مجید خدای عز و جل محو می کند آن چه را که بخواهد و ثابت می گذارد آن چه را که بخواهد.

روز پنج شنبه

این روز دو رکعت است، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر و سوره کوثر هر کدام پنج مرتبه، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحید را بخواند و چهل مرتبه استغفار نماید. ی که این را بخواند عطا شود به او حسنات، به عدد آن چه در بهشت و در جهنم است.[6]

شب

شب از رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقل شده است: ی که دو رکعت بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید هفتاد مرتبه و بعد از هفتاد مرتبه «استغفرُالله» بگوید. قسم به آن ی که مرا مبعوث کرده به حق ی که این عمل را انجام دهد و استغفار کند برای تمام امت من، خداوند دعای او را مستجاب کند و تمام امت را وارد بهشت کند.

روز

از المؤمنین ـ علیه السّلام ـ منقول است هر که در این روز هشت رکعت به جا آورد هنگامی که به قدر یک تیزه آفتاب بلند شده باشد یا بیشتر، خدای تعالی بلند نماید برای او هزار درجه در بهشت.
روز از المؤمنین ـ علیه السّلام ـ چهار رکعت است. در هر رکعت حمد و آیه الکرسی پانزده مرتبه، و چون از فارغ شدی هفتاد مرتبه «استغفرالله» و پنجاه مرتبه «لا حول و لا قوّه الّا بالله» بگوید.[7]

[1] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص 46.
[2] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص 54.
[3] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص 64.
[4] . همان، ص 77.
[5] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص 89.
[6] . جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع، ص 98.
[7] . همان، ص 117منبع: http://namazmaybod. /


مشاهده متن کامل ...
اسامی سوره های قرآن و معانی آنها
درخواست حذف اطلاعات
سوره های قرآن ، معانی سوره های قرآن
همانطور که می دانید سوره های قرآن 114 تا هستند. در این مطلب نام و معنی نام سوره های قرآن را به همراه تعداد آیه های آنها را برای شما آورده ایم.
بازدید : 12,271 نفر

نام و معانی سوره های قرآن

قرآن آرامش دلها و تسکین دهنده قلب هاست. راه .. به خداست. هر یک از سوره های قرآن معنی و مفهوم خاصی دارد، پس بهتر است با نام ها و معانی آنها و تعداد آیات سوره های قرآن بیشتر آشنا شوید.

اسامی سوره های قرآن و معانی آنها

معنای سوره های قرآن

1. فاتحه :باز .. ـ 7 آیه.
2. بقرة : .. ماده ـ 286 آیه.
3. آل عمران :خاندان عمران ـ 200 آیه.
4. نساء : .. ن ـ 176 آیه.
5. مائده :طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ 120 آیه.
6. انعام :چها .. ایان ـ 165 آیه.
7. اعراف :مکانی بین بهشت و جهنم ـ 206 آیه.
8. انفال :زیادی، غنیمت، هبه ـ 75 آیه.
9. توبه :بازگشتن ـ 129 آیه.
10. یونس :نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از .. ان خدا ، 109 آیه.
11. هود :نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از .. ان خدا ، 123 آیه.
12. یوسف :نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از .. ان خدا ، 111 آیه.
13. رعد:صدای غرش ابر، 43 آیه.
14. ابراهیم:نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از .. ان خدا ، 52 آیه.منبع: http://pakporali. .. /


مشاهده متن کامل ...
تفسیر ۵۲-۵۳ آیات سوره اعراف
درخواست حذف اطلاعات
اعراف، نام دیگرش «المص» هفتمین سوره قرآن است که مکی و دارای 206 آیه است.در فضیلت این سوره مبارکه از اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده است:

مشاهده متن کامل ...
کلاس آموزش قرآن در سه گروه دسال، نوجوان، مادران
درخواست حذف اطلاعات

پنجشنبه صبح، 7 بهمن ماه، کلاس آموزش قرآن، در سه گروه دسال، نوجوان و مادران برگزار گردید. 

این جلسات آموزشی در دو گروه دسال و نوجوان به مربیگری آقای محمدحسن طبری  و گروه مادران به مربیگری فائزه صفایی برگزار گردید. 

در گروه دسالان، سوره‌های حمد، کوثر، قرائت و ترتیل سوره‌های حمد، کوثر، احد، اناانزلنا، کافرون، عصر، نصر همخوانی شد. 


در گروه نوجوانان، همخوانی و ترتیل سوره‌های الرحمن و ده سوره‌ی آ جزء 30 انجام شد. 


در گروه مادران، به مربیگری سرکار خانم فائزه صفایی در اولین جلسه، طرز تلفظ صحیح حروف در قرآن آموزش داده شد. 
مشاهده متن کامل ...
مسابقات قرآنی
درخواست حذف اطلاعات
1. کدام سوره به «مادر قرآن» معروف است؟

2. چند سوره با «الحمدلله» شروع می شود؟

3. کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟

4. نام چه تعداد از سوره های قرآن یک حرفی است؟

5. سوره ای که همنام یکی از «فروع دین» است چه نام دارد؟

6. چند سوره با «اِنّا» شروع می شود؟منبع: http://maryamhn. /

مشاهده متن کامل ...
هفته ششم (دور دوازدهم)
درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز

به لطف خدای متعال هفته شم از دور دوازدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم..

به دلیل اینکه این هفته، هفته آ بود تعداد صفحات کمتر از حد معمول بود .

عزیزانی که تمایل به حضور در دوره بعدی ختم جمعی قرآن کریم را دارند، لطفا" هر چه زودتر اطلاع رسانی کنند.


همراهاننام سوره و شماره آیات
امیدوار
سوره مبارکه واقعه (آیات 17 الی آ )
سوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 7)
علیسوره مبارکه حدید (آیات 8 الی آ )
فاطمهسوره مبارکه مجادله 
دوستسوره مبارکه  
لیلا
سوره مبارکه ممتحنه 
سوره مبارکه صف (آیات 1 الی 9)
همراه
سوره مبارکه صف (آیات 10 الی آ )
سوره های مبارکه 
- منافقون
سلوی
سوره مبارکه تغابن
سوره مبارکه طلاق (آیات 1 الی 8)
هاجر
سوره مبارکه طلاق (آیات 9 الی آ )
سوره مبارکه تحریم
سوره مبارکه ملک (آیات 1 الی 12)
توت فرنگی
سوره مبارکه ملک (آیات 13 الی آ )
سوره مبارکه قلم (آیات 1 الی 15)
فرشته
سوره مبارکه قلم (آیات 16 الی آ )
سوره مبارکه حاقه
رحمت خلیلی
سوره های مبارکه
معارج - نوح
رز
سوره های مبارکه
جن - مزمل
مهدی
سوره های مبارکه 
مدثر - قیامت
سوره مبارکه انسان (آیات 1 الی 5)
مریم
سوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آ )
سوره مبارکه مرسلات
سوره مبارکه نبأ (آیات 1 الی 14)
رها
سوره مبارکه نبأ (آیات 15 الی آ )
سوره های مبارکه 
نازعات - عبس
سبز اکلیلی
سوره های مبارکه 
تکویر - انفطار - مطففین - انشقاق
عروسک کوچولو
سوره های مبارکه 
بروج - طارق - اعلی - غاشیه - فجر
حدیث
سوره های مبارکه 
بلد - شمس - لیل - ضحی
انشراح - تین - علق
لطف خدا
سوره های مبارکه 
قدر - بینه - ز له - عادیات 
قارعه - تکاثر - عصر 
جانان
سوره های مبارکه
همزه - فیل - قریش - ماعون 
کوثر - کافرون - نصر - مسد 
 اخلاص - فلق - ناس
مشاهده متن کامل ...
سوره قدر با ترجمه
درخواست حذف اطلاعات
فضیلت سوره قدرسوره قدر نود و هفتمین سوره قرآن کریم مکی است  و چهار آیه دارد.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

نام حضرت عیسی(ع) ۲۵ بار در قرآن آمده است
درخواست حذف اطلاعات

نام حضرت عیسی(ع) 25 بار و لقب ایشان 13 بار در قرآن آمده است. حضرت عیسی(ع) 5585 سال بعد از هبوط حضرت آدم و 500 سال قبل از ولادت .. .. (ص) در سرزمین کوفه در کنار رود فرات بدون داشتن پدر به دنیا آمد. مادرش حضرت مریم(س) از .. ن با فضیلتی است، که نام مبارکش در دوازده سوره قرآن و در سی و چهار آیه به صراحت ذکر شده، جایگاه حضرت مریم(س) آنقدر رفیع است که در قرآن یک سوره با نام ایشان آمده است.منبع: http://modares77. .. /


مشاهده متن کامل ...
هفته پنجم (دور چهاردهم)
درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز

به لطف خدا هفته پنجم از دور چهاردهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می نماییم.

برای شرکت در دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم لطفا" هر چه زودتر اعلام حضور بفرمایید.

لازم به ذکر است سهم بعضی از همراهان به خاطر هفته آ کمی بیشتر از سهم هر هفته شان گردید. 


همراهاننام سوره و شماره آیات
عروسک کوچولو
سوره مبارکه زمر (آیه آ )
سوره مبارکه غافر (آیات 1 الی 36)
رحمت خلیلیسوره مبارکه غافر (آیات 37 الی 77)
توت فرنگی
سوره مبارکه غافر (آیات 78 الی آ )
سوره مبارکه فصلت (آیات 1 الی 11)
دوست
سوره مبارکه فصلت (آیات 12 الی آ )
سوره مبارکه شوری (آیات 1 الی 22)
فاطمه
سوره مبارکه شوری (آیات 23 الی آ )
سوره مبارکه ز ف (آیات 1 الی 60)
حدیث
سوره مبارکه ز ف (آیات 61 الی آ )
سوره مبارکه دخان (تمامی آیات)
سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 32)
مریم
سوره مبارکه جاثیه (آیات 33 الی آ )
سوره مبارکه احقاف (تمامی آیات)
سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 29)
رها
سوره مبارکه محمد (آیات 30 الی آ )
سوره مبارکه فتح (تمامی آیات)
سوره مبارکه حجرات (آیات 1 الی 11)
سلوی
سوره مبارکه حجرات (آیات 12 الی آ )
سوره های مبارکه
ق - ذاریات
سوره مبارکه طور (آیات 1 الی 31)
سعیده
سوره مبارکه طور (آیات 32 الی ا )
سوره های مبارکه
نجم - قمر - الرحمن - واقعه
سوره مبارکه حدید (آیات 1 الی 11)
سبز اکلیلی
سوره مبارکه حدید (آیات 12 الی آ )
سوره مبارکه مجادله (آیات 1 الی 6)
فرشته
سوره مبارکه مجادله (آیات 7 الی آ )
سوره مبارکه (تمامی آیات)
سوره مبارکه ممتحنه (آیات 1 الی 11)
لیلا
سوره مبارکه ممتحنه (آیات 12 الی آ )
سوره های مبارکه
صف - - منافقون - تغابن
سوره مبارکه طلاق (آیات 1 الی 5)
لطف خدا
سوره مبارکه طلاق (آیات 6 الی آ
سوره مبارکه تحریم
سوره مبارکه ملک (آیات 1 الی 12)
جانان
سوره مبارکه ملک (آیات 13 الی آ  
سوره های مبارکه
قلم - حاقه - معارج
سوره مبارکه نوح (آیات 1 الی 10)
امیدوار
سوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ )
سوره های مبارکه 
جن - مزمل - مدثر - قیامت
سوره مبارکه انسان (آیات 1 الی 5)
رز
سوره مبارکه انسان (آیات 6 الی آ )
سورههای مبارکه
مرسلات - نبأ 
مهدی
سوره های مبارکه
نازعات - عبس - تکویر - انفطار 
مطففین - انشقاق - طارق
همراه
سوره های مبارکه 
اعلی - غاشیه - فجر - بلد - شمس - لیل
زینب
سوره های مبارکه
ضحی - انشراح - تین - علق - قدر
بینه - ز له - عادیات قرعه - تکاثر
عصر - همزه - فیل - قریش - ماعون
کوثر - کافرون - نصر - مسد
اخلاص - فلق - ناس 
مشاهده متن کامل ...
درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل با و پر سرعت .

 درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل


 درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل

در این بخش درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل برای قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت word ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است.


با


درس پژوهی قرآن پنجم ابت - صحیح خوانی آیات88تا93 سوره نحل


مشاهده متن کامل ...
هفته پنجم (دور یازدهم)
درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همرهان عزیز

به لطف خدای متعال هفته پنجم از دور یازدهم ختم جمعی قرآن کریه را آغاز می کنیم

از همراهی شما سپاسگزارم

ختم دور یازدهم به پایان رسید

اگر برای دور دوازدهم تمایل به همراهی دارید لطفا" هر چه زودتر اطلاع بدید

مچکرم.


همراهاننام سوره و شماره آیات
علی
سوره مبارکه ز ف (آیات 23 الی آ )
سوره مبارکه دخان (آیات 1 الی 30)
رز
سوره مبارکه دخان (آیات 31 الی آ )
سوره مبارکه جاثیه (آیات 1 الی 22)
سبز اکلیلی
سوره مبارکه جاثیه (آیات 23 الی آ )
سوره مبارکه احقاف (آیات 1 الی 16)
عروسک کوچولو
سوره مبارکه احقاف (آیات 17 الی آ )
سوره مبارکه محمد (آیات 1 الی 11)
لیلا
سوره مبارکه محمد (آیات 12 الی آ )
سوره مبارکه فتح (آیات 1 الی 25)
رحمت خلیلی
سوره مبارکه فتح (آیات 26 الی آ )
سوره مبارکه حجرات (تمامی آیات)
لطف خدا
سوره مبارکه ق (تمامی آیات)
سوره مبارکه ذاریات (آیات 1 الی 19)
رها
سوره مبارکه ذاریات (آیات 20 الی آ )
سوره مبارکه طور
سوره مبارکه نجم (آیات 1 الی 26)
هاجر
سوره مبارکه نجم (آیات 27 الی آ )
سوره های مبارکه
قمر - الرحمن - واقعه 
حدید - مجادله 
مریم
سوره های مبارکه 
- ممتحنه
سوره مبارکه صف (آیات 1 الی 5)
حدیث
سوره های مبارکه
صف - - منافقون - تغابن 
امیدوار
سوره های مبارکه
طلاق - تحریم - ملک 
فرشته
سوره های مبارکه 
قلم - حاقه - معارج
سوره مبارکه نوح (آیات 1 الی 10)
مهدی
سوره مبارکه نوح (آیات 11 الی آ
سوره های مبارکه
جن - مزمل - مدثر
دوست
سوره های مبارکه
قیامت - انسان - مرسلات -  نبأ 
سوره مبارکه نازعات (آیات 1 الی 15) 
توت فرنگی
سوره مبارکه نازعات (آیات 16 الی آ )
سوره مبارکه عبس 
همراه
سوره های مبارکه 
تکویر - انفطار - مطففین - انشقاق 
فاطمه
سوره های مبارکه 
بروج - طارق -  اعلی - غاشیه
فجر - بلد - شمس - لیل 
ضحی - انشراح
سلوی 
سوره های مبارکه 
تین - علق - قدر - بینه - ز له  
عادیات - قارعه - تکاثر - عصر - همزه 
فیل - قریش - ماعون - کوثر - کافرون  
نصر - مسد - اخلاص - فلق - ناسمشاهده متن کامل ...
تفسیر سوره کافرون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل تفسیر سوره کافرون با و پر سرعت .

تفسیر سوره کافرون


تفسیر سوره کافرون

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 6

 

آیات 1 - 6، سوره کافرون

سوره کافرون مکى است و شش آیه دارد.

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

قُلْ یَأَیهَا الْکفِرُونَ(1)

لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ(2)

وَ لا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ(3)

وَ لا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتمْ(4)

وَ لا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ(5)

لَکمْ دِینُکُمْ وَ لىَ دِینِ(6)

                ترجمه آیات

به نام اللّه بخشنده به عموم ، و مهربان به خواص .

بگو هان گروه کفر پیشه ! (1).

من نمى پرستم آنچه را که شما مى پرستید (2).

و شما هم نخواهید پرستید آنچه را که من مى پرستم (3).

من نیز براى همیشه نخواهم پرستید آنچه را شما مى پرستید (4).

و شما هم نخواهید پرستید آنچه را من مى پرستم (5).

دین شما براى خودتان و دین من هم براى خودم (6).

                بیان آیات

در این سوره رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله وسلم ) را دستور مى دهد به اینکه برائت خود از کیش وثنیت آنان را علنا اظهار داشته ، خبر دهد که آنها نیز پذیراى دین وى نیستند، پس نه دین او مورد استفاده ایشان قرار مى گیرد، و نه دین آنان آن جناب را مجذوب خود مى کند، بنابر این نه کفار مى پرستند آنچه را که آن جناب مى پرستد، و نه تا ابد آن مى پرستد آنچه را که ایشان مى پرستند، پس کفار باید براى ابد از سازشکارى و مداهنه آن جناب مایوس باشند.

________________________________________

ترجمه تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 645

مفسرین در اینکه این سوره مورد بحث مکى است و یا مدنى اختلاف کرده اند، و از ظاهر سیاقش بر مى آید که در مکه نازل شده باشد.

روایاتى راجع به زخم زبان در ((یا ایّها الکافرون ...)) به گروهى معهود و معین ازکفار بوده و ((و لا انتم عابدون ما اعبد)) اخبار غیبى از آینده است صفحه

قُلْ یَأَیهَا الْکفِرُونَ

ظاهرا خطاب به یک طبقه معهود و معین از کفار است نه تمامى کفار، به دلیل اینکه رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) را کرده از دین آنان بیزارى جوید و خطابشان کند که شما هم از پذیرفتن دین من امتناع مى ورزید.

لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

از این آیه تا آ سوره آن مطلبى است که در جمله ((قل یا ایها الکافرون )) به گفتن آن است ، و مراد از ((ما تعبدون )) بت هایى است که کفار مکه مى پرستیدند، و مفعول ((تعبدون )) ضمیرى است که به ماى موصول بر مى گردد، و با اینکه مى توانست بفرماید: ((ما تعبدونه )) اگر ضمیر را حذف کرده براى این بود که کلام دل بر آن مى کرده ، حذف کرد تا قافیه آ آیات هم درست در آید، و عین این سؤ ال و جواب در جمله هاى ((اعبد)) و ((عبدتم )) و ((اعبد)) مى آید چون در آنها هم باید مى فرمود: ((اعبده )) و ((عبدتموه )) و ((اعبده )).

و جمله ((لا اعبد)) نفى استقبالى است ، براى اینکه حرف ((لا)) مخصوص نفى آینده است ، همچنان که حرف ((ما)) براى نفى حال است ، و معناى آیه این است که من ابدا نمى پرستم آنچه را که شما بت پرستان امروز مى پرستید.


با


تفسیر سوره کافرون


مشاهده متن کامل ...
سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر
درخواست حذف اطلاعات
محمد پارسائیان، دانش آموخته ی علوم قرآن و حدیث، در یادداشتی با عنوان «سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر» در سایت ایکنا نوشت: کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم از مسائل مهم در علوم قرآنی است که از همان ابتدای نزول قرآن مورد پرسش مسلمانان و یهودیان قرار گرفته و آیاتی از قرآن کریم برای تبیین این مسئله نازل شده است. اما در این بین ظاهر برخی از آیات قرآن اثبات‏ کننده نوعی نزول دفعی برای آن در شب قدر است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. یکی از مباحث مهمی که در مورد نزول قرآن مطرح است و سابقه‏ ای نسبتاً طولانی دارد، کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم است. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره می فرماید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآن‏»(بقره/۱۸۵)؛ یعنی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده است. در سوره مبارکه دخان نیز می فرماید: «حم، وَ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، إِنَّا أَنزَلْنَهُ فىِ لَیْلَةٍ مُّبَرَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِین‏»(دخان/۱ تا ۳) که دل بر نزول قرآن در یک شب با برکت دارد. از سوی دیگر در آیه اول سوره مبارکه قدر می خوانیم: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَةِ الْقَدْر» (قدر/۱) که روشن می شود زمانی نزول قرآن شب قدر است. از مجموع این سه آیه به دست می آید که در ماه مبارک رمضان شب با برکتی به نام قدر وجود دارد که قرآن مجید در آن نازل شده است. این در حالی است که تاریخ مسلم و شأن نزول…

مشاهده متن کامل ...
سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر
درخواست حذف اطلاعات
محمد پارسائیان، دانش آموخته ی علوم قرآن و حدیث، در یادداشتی با عنوان «سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر» در سایت ایکنا نوشت: کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم از مسائل مهم در علوم قرآنی است که از همان ابتدای نزول قرآن مورد پرسش مسلمانان و یهودیان قرار گرفته و آیاتی از قرآن کریم برای تبیین این مسئله نازل شده است. اما در این بین ظاهر برخی از آیات قرآن اثبات‏ کننده نوعی نزول دفعی برای آن در شب قدر است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. یکی از مباحث مهمی که در مورد نزول قرآن مطرح است و سابقه‏ ای نسبتاً طولانی دارد، کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم است. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره می فرماید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآن‏»(بقره/۱۸۵)؛ یعنی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده است. در سوره مبارکه دخان نیز می فرماید: «حم، وَ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، إِنَّا أَنزَلْنَهُ فىِ لَیْلَةٍ مُّبَرَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِین‏»(دخان/۱ تا ۳) که دل بر نزول قرآن در یک شب با برکت دارد. از سوی دیگر در آیه اول سوره مبارکه قدر می خوانیم: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَةِ الْقَدْر» (قدر/۱) که روشن می شود زمانی نزول قرآن شب قدر است. از مجموع این سه آیه به دست می آید که در ماه مبارک رمضان شب با برکتی به نام قدر وجود دارد که قرآن مجید در آن نازل شده است. این در حالی است که تاریخ مسلم و شأن نزول…

مشاهده متن کامل ...
سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر
درخواست حذف اطلاعات
محمد پارسائیان، دانش آموخته ی علوم قرآن و حدیث، در یادداشتی با عنوان «سیری در ماهیت نزول قرآن در شب قدر» در سایت ایکنا نوشت: کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم از مسائل مهم در علوم قرآنی است که از همان ابتدای نزول قرآن مورد پرسش مسلمانان و یهودیان قرار گرفته و آیاتی از قرآن کریم برای تبیین این مسئله نازل شده است. اما در این بین ظاهر برخی از آیات قرآن اثبات‏ کننده نوعی نزول دفعی برای آن در شب قدر است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. یکی از مباحث مهمی که در مورد نزول قرآن مطرح است و سابقه‏ ای نسبتاً طولانی دارد، کیفیت نزول و تجلی قرآن کریم است. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره می فرماید: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآن‏»(بقره/۱۸۵)؛ یعنی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نازل شده است. در سوره مبارکه دخان نیز می فرماید: «حم، وَ الْکِتَابِ الْمُبِینِ، إِنَّا أَنزَلْنَهُ فىِ لَیْلَةٍ مُّبَرَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِین‏»(دخان/۱ تا ۳) که دل بر نزول قرآن در یک شب با برکت دارد. از سوی دیگر در آیه اول سوره مبارکه قدر می خوانیم: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَةِ الْقَدْر» (قدر/۱) که روشن می شود زمانی نزول قرآن شب قدر است. از مجموع این سه آیه به دست می آید که در ماه مبارک رمضان شب با برکتی به نام قدر وجود دارد که قرآن مجید در آن نازل شده است. این در حالی است که تاریخ مسلم و شأن نزول…

مشاهده متن کامل ...
1395/09/16
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدای عزیز

سلام به شما عزیزان

برنامه های امروز:

خمیربازی

کاردستی واحد کار:کلاژ پاییز روی cd

کلاس قرآن: سوره حمد- سوره تین تا آیه 4- سوره نصر- شعر 12

تقویم روز

شعر خوانی

صبحانه: تخم مرغ آب پز و شیر

ناهار: ی پلو با ماهی و زیتون بهمراه سوپ

روزتون بخیر......

زهرا- مینامنبع: http://shokufehayeomid. /


مشاهده متن کامل ...
فضایل و اه سوره «علق»
درخواست حذف اطلاعات
فضیلت و هدف سوره علق سوره علق اولین سوره ای است که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و یکی از چهار سوره سجده دار قرآن است که واجب است وقتی به آیه مورد نظر رسیدیم سجده کنیم .

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

معماهای قرآنی (89)
درخواست حذف اطلاعات

                                                   معمّاهای قرآنی (89)

     1 - در کدام آیه یک و نیم سطری قرآن کریم 18 حرف لام وجود دارد؟


     2 - کلمه بطشتم بطشتم پشت سر هم در کدام آیه قرآن کریم آمده است؟

     3 - خداوند فرموده است از چه چیزهایی حیا نمی کند و خج نمی کشد؟

     4 - در کدام آیه قرآن کریم کلمه " شهر " به معنی ماه آسمان به کار رفته است؟


                    (جوابها کمی پایین تر)
    
      .


      .  


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


      .


     1 - سوره مبارکه روم آیه 18

     2 - سوره مبارکه شعراء آیه 30

     3 - سوره مبارکه بقره آیه 26 و سوره مبارکه احزاب آیه 53 (لطفا به قرآن کریم مراجعه بفرمایید.)

     4 - سوره مبارکه بقره آیه 185 مشاهده متن کامل ...
4 سوره از قرآن برای رفع سحر و چشم زخم
درخواست حذف اطلاعات

4 سوره از قرآن برای رفع سحر و چشم زخم

برای در امان بودن از سحر و چشم زخم شبها قبل از خواب چهار قل را بخوانید.


برای خواندن 4 سوره لطفا به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
کم فروشی و گران فروشی از نظر قرآن
درخواست حذف اطلاعات

در آیاتی از قرآن کریم به موضوع کم فروشی اشاره شده وبرای درس عبرت جهانیان خداوند متعال عاقبت قومی را که چنین اعمال ناشایستی مرتکب می شدند و هیچ پندی نمی گرفتند را به وضوح بیان فرموده است.
شبستان: در قرآن مجید که کتاب آسمانی و کلام الهی است به طور صریح و مکرربه کم فروشی اشاره شده و به شدت تقبیح گردیده است و بالاتر از آن قرآن کریم کم فروشی را موجب ویران شدن شهر مدین و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است ، در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته استمنبع: http://motaleat7chamran. /


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
کامل درباره سابقه اینا همونایی اند که همیشه اشتباه میکنند ایشان مجالس تعزیه خوانی قزوین مرثیه روضه خوانی حصار وان مقالات معتبر elsevier ایسوس تبلت گوشی آموزش مستقیم فایل ایسوس asus آموزش جامع آموزش ایران پس از تحریم بهشت واردات نشود به جای جذب سرمایه گذار خارجی در فکر مشارکت باشیم اگر پروستات دارید این مواد غذایی را نخورید جایگاه مردم در شه حضرت رحمه الله و ی دام ظله اگر از باتری 9 ولتی استفاده کنیم دیود نور دهنده میسوزد اولین بارون پاییزی شبهای شهادت لحظه شهردار ساری عبوری شهردار مهدی عبوری ضربت خوردن شبهای رحمانی مهدی عبوری شهردار اوقات شرعی یکشنبه ۲۰ فروردین به افق گرگان اوقات شرعی چهار شنبه ۲۷ بهمن ماه به افق ارومیه اهنگ ملانی با لینک اسان به نام سلام عزیز جونم اهنگ سیما بینا به قربون دورت بگردم ان از آدم تا خاتم حاشیه ی مصاحبه ی احسان روزبهانی با برنامه تلویزیونی شبکه ghost town site dmotioninfo com انگیزه ی مورخان عامه برای تغییر تاریخ قتل عمر انواع کاهش میوه میوه فروت گریپ گریپ فروت باعث کاهش وجود دارد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.